Denys d'Halicarnasse

DENYS DHALICARNASSE

 

ANTIQUITÉS ROMAINES.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

 LIVRE DEUX : Chapitre LXXI -fin

chapitres LXI-LXX - livre III chapitre 1

Traduction de Philippe Remacle

 

 

 

 

 

 

 

DENYS D'HALICARNASSE

ANTIQUITÉS ROMAINES

LIVRE II

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

 

 

 

 

 

 

 

LXXI. 1. Ἐν δὲ ταῖς πέλταις, ἃς οἵ τε σάλιοι φοροῦσι καὶ ἃς ὑπηρέται τινὲς αὐτῶν ἠρτημένας ἀπὸ κανόνων κομίζουσι, πολλαῖς πάνυ οὔσαις μίαν εἶναι λέγουσι διοπετῆ, εὑρεθῆναι δ´ αὐτήν φασιν ἐν τοῖς βασιλείοις τοῖς Νόμα, μηδενὸς ἀνθρώπων εἰσενέγκαντος μηδ´ ἐγνωσμένου πρότερον ἐν Ἰταλοῖς τοιούτου σχήματος, ἐξ ὧν ἀμφοτέρων ὑπολαβεῖν Ῥωμαίους θεόπεμπτον εἶναι τὸ ὅπλον.

2. Βουληθέντα δὲ τὸν Νόμαν τιμᾶσθαί τε αὐτὸ φερόμενον ὑπὸ τῶν κρατίστων νέων ἐν ἱεραῖς ἡμέραις ἀνὰ τὴν πόλιν καὶ θυσιῶν ἐπετείων τυγχάνειν, δεδοικότα δὲ ἐπιβου λάς τε τὰς ἀπ´ ἐχθρῶν καὶ ἀφανισμὸν αὐτοῦ κλοπαῖον, ὅπλα λέγουσι πολλὰ κατασκευάσασθαι τῷ διοπετεῖ παραπλήσια, Μαμορίου τινὸς δημιουργοῦ τὸ ἔργου ἀναδεξαμένου, ὥστε ἄσημον γενέσθαι καὶ δυσδιάγνωστον τοῖς μέλλουσιν ἐπιβουλεύειν τὴν τοῦ θεοπέμπτου φύσιν διὰ τὴν ἀπαράλλακτον τῶν ἀνθρωπείων ἔργων ὁμοιότητα.
3. Ἐπιχώριον δὲ Ῥωμαίοις καὶ πάνυ τίμιον ὁ κουρητισμός, ὡς ἐκ πολλῶν μὲν καὶ ἄλλων ἐγὼ συμβάλλομαι, μάλιστα δ´ ἐκ τῶν περὶ τὰς πομπὰς τάς τε ἐν ἱπποδρόμῳ καὶ τὰς ἐν τοῖς θεάτροις γινομένας· ἐν ἁπάσαις γὰρ ταύταις πρόσηβοι κόροι χιτωνίσκους ἐνδεδυκότες ἐκπρεπεῖς κράνη καὶ ξίφη καὶ πάρμας ἔχοντες στοιχηδὸν πορεύονται, καί εἰσιν οὗτοι τῆς πομπῆς ἡγεμόνες καλούμενοι πρὸς αὐτῶν ἐπὶ τῆς παιδιᾶς τῆς ὑπὸ Λυδῶν ἐξευρῆσθαι δοκούσης λυδίωνες, εἰκόνες ὡς ἐμοὶ δοκεῖ τῶν σαλίων, ἐπεὶ τῶν γε Κουρητικῶν οὐδὲν ὥσπερ οἱ σάλιοι δρῶσιν οὔτ´ ἐν ὕμνοις οὔτ´ ἐν ὀρχήσει. χρῆν δὲ τούτους ἐλευθέρους τε εἶναι καὶ αὐθιγενεῖς καὶ ἀμφιθαλεῖς, οἱ δ´ εἰσὶν ἐξ ὁποιαςδήποτε τύχης. Τί γὰρ δεῖ τὰ πλείω περὶ αὐτῶν γράφειν;

LXXI. 1. Parmi le grand nombre de boucliers que, soit les Saliens portent eux-mêmes, soit que leurs domestiques portent suspendus à des perches, ils disent qu'il y a un qui est tombé du ciel et qui a été trouvé dans le palais de Numa, alors que personne ne l’avait apporté et qu’aucun bouclier de cette forme n’avait encore jamais été vu par les Italiens; et pour ces deux raisons les Romains conclurent que ce bouclier avait été envoyé par les dieux.

2. Ils ajoutent que Numa, voulut qu’on l’honore en le transportant à travers la ville les jours de fête, porté par les jeunes gens les plus distingués et que des sacrifices annuels lui soient offerts, mais en même temps craignant, soit une conspiration de ses ennemis, soit sa disparition par vol, il fit exécuter d'autres boucliers ressemblant à celui qui était tombé du ciel. C’est l’artisan Mamurius qui exécuta ce travail; c’est pourquoi, en raison de la ressemblance parfaite des d'imitation faites par des mains humaines avec le bouclier envoyé par les dieux celui-ci passait inaperçu et il était difficile à distinguer pour ceux qui auraient essayé de le voler.

3. Le fait de danser à la façon des Curètes était une tradition nationale chez les Romains et était fort considérée par ceux-ci, comme je le déduis de beaucoup d'autres indices et particulièrement de ce qui se passe dans leurs cortèges dans le cirque et dans les théâtres. Dans tous ces spectacles, on voit défiler des jeunes hommes revêtus de tuniques élégantes, de casques, d’épées et de boucliers. Ce sont les chefs du cortège et sont appelés par les Romains ludiones, du nom d'un jeu dont les Lydiens semblent avoir été les inventeurs; ces ludiones n’ont qu’une vague ressemblance, à mon avis, avec les Saliens, puisque, contrairement aux Saliens, ils ne font aucune des choses caractéristiques des Curètes à savoir leurs hymnes ou leurs danses. Et il fallait que les Saliens soient des hommes libres, nés à Rome et que leurs pères et leurs mères vivent encore alors que les ludiones pouvaient être de n'importe quelle condition. Mais à quoi bon en dire plus sur ce sujet?

LXXII. 1. Ἡ δὲ ἑβδόμη μοῖρα τῆς ἱερᾶς νομοθεσίας τῷ συστήματι προσετέθη τῶν καλουμένων φετιαλίων. Οὗτοι δ´ ἂν εἴησαν κατὰ τὴν Ἑλληνικὴν καλούμενοι διάλεκτον εἰρηνοδίκαι. Εἰσὶ δ´ ἐκ τῶν ἀρίστων οἴκων ἄνδρες ἐπίλεκτοι διὰ παντὸς ἱερώμενοι τοῦ βίου, Νόμα τοῦ βασιλέως πρώτου καὶ τοῦτο Ῥωμαίοις τὸ ἱερὸν ἀρχεῖον καταστησαμένου·

2. εἰ μέντοι παρὰ τῶν καλουμένων Αἰκικλῶν τὸ παράδειγμα ἔλαβεν ὥσπερ οἴονταί τινες, ἢ παρὰ τῆς Ἀρδεατῶν πόλεως ὡς γράφει Γέλλιος οὐκ ἔχω λέγειν, ἀπόχρη δέ μοι τοσοῦτο μόνον εἰπεῖν, ὅτι πρὸ τῆς Νόμα ἀρχῆς οὔπω τὸ τῶν εἰρηνοδικῶν σύστημα παρὰ Ῥωμαίοις ἦν.

3. Κατεστήσατο δ´ αὐτὸ Νόμας ὅτε Φιδηνάταις ἔμελλε πολεμεῖν λῃστείας καὶ καταδρομὰς τῆς χώρας αὐτοῦ ποιησαμένοις, εἰ βούλοιντο συμβῆναι δίχα πολέμου πρὸς αὐτόν, ὅπερ εἰς ἀνάγκην καταστάντες ἐποίησαν. Οἴομαι δ´ ἐπειδήπερ οὐκ ἔστιν ἐπιχώριον Ἕλλησι τὸ περὶ τοὺς εἰρηνοδίκας ἀρχεῖον ἀναγκαῖον εἶναί μοι πόσων καὶ πηλίκων ἐστὶ πραγμάτων κύριον διελθεῖν, ἵνα τοῖς ἀγνοοῦσι τὴν Ῥωμαίων εὐσέβειαν, ἣν οἱ τότε ἄνδρες ἐπετήδευον, μὴ παράδοξον εἶναι φανῇ τὸ πάντας αὐτοῖς τὸ κάλλιστον λαβεῖν τοὺς πολέμους τέλος.

4. Ἁπάντων γὰρ αὐτῶν τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ὑποθέσεις εὐσεβεστάτας φανήσονται ποιησάμενοι καὶ διὰ τοῦτο μάλιστα τοὺς θεοὺς ἐσχηκότες ἐν τοῖς κινδύνοις εὐμενεῖς. Ἅπαντα μὲν οὖν ὅσα ἀνάκειται τούτοις τοῖς εἰρηνοδίκαις ἐπελθεῖν διὰ πλῆθος οὐ ῥᾴδιον, κεφαλαιώδει δ´ ὑπογραφῇ δηλῶσαι τοιάδ´ ἐστι· φυλάττειν ἵνα μηδένα Ῥωμαῖοι πόλεμον ἐξενέγκωσι κατὰ μηδεμιᾶς ἐνσπόνδου πόλεως ἄδικον, ἀρξάντων δὲ παρασπονδεῖν εἰς αὐτοὺς ἑτέρων πρεσβεύεσθαί τε καὶ τὰ δίκαια πρῶτον αἰτεῖν λόγῳ, ἐὰν δὲ μὴ πείθωνται τοῖς ἀξιουμένοις, τότ´ ἐπικυροῦν τὸν πόλεμον.

5. Ὁμοίως δὲ κἂν ἀδικεῖσθαί τινες ὑπὸ Ῥωμαίων ἔνσπονδοι λέγοντες τὰ δίκαια αἰτῶσι, τούτους διαγινώσκειν τοὺς ἄνδρας εἴ τι πεπόνθασιν ἔκσπονδον καὶ ἐὰν δόξωσι τὰ προσήκοντα ἐγκαλεῖν τοὺς ἐνόχους ταῖς αἰτίαις συλλαβόντας ἐκδότους τοῖς ἀδικηθεῖσι παραδιδόναι τά τε περὶ τοὺς πρεσβευτὰς ἀδικήματα δικάζειν καὶ τὰ περὶ τὰς συνθήκας ὅσια φυλάττειν εἰρήνην τε ποιεῖσθαι καὶ γεγενημένην, ἐὰν μὴ κατὰ τοὺς ἱεροὺς δόξῃ πεπρᾶχθαι νόμους, ἀκυροῦν καὶ τὰς τῶν στρατηγῶν παµ ρανομίας, ὅσαι περί τε ὅρκους καὶ σπονδὰς ἐπιτελοῦνται, διαγινώσκοντας ἀφοσιοῦσθαι, περὶ ὧν κατὰ τοὺς οἰκείους καιροὺς ποιήσομαι τὸν λόγον.

6. Τὰ δὲ περὶ τὰς ἐπικηρυκείας ὑπ´ αὐτῶν γινόμενα, ὅτε τὴν δόξασαν ἀδικεῖν πόλιν αἰτοῖεν δίκας (ἄξιον γὰρ μηδὲ ταῦτ´ ἀγνοεῖν κατὰ πολλὴν φροντίδα τῶν ὁσίων καὶ δικαίων γινόμενα) τοιαῦτα παρέλαβον· εἷς μὲν ἐκ τῶν εἰρηνοδικῶν, ὃν οἱ λοιποὶ προχειρίσαιντο, κεκοσμημένος ἐσθῆτι καὶ φορήμασιν ἱεροῖς, ἵνα διάδηλος ᾖ παρὰ τοὺς ἄλλους, εἰς τὴν τῶν ἀδικούντων παρεγίνετο πόλιν· ἐπιστὰς δὲ τοῖς ὁρίοις τόν τε Δία καὶ τοὺς ἄλλους ἐπεκαλεῖτο θεοὺς μαρτυρόμενος ὅτι δίκας αἰτῶν ἥκει περὶ τῆς Ῥωμαίων πόλεως·

7. ἔπειτα ὀμόσας ὅτι πρὸς ἀδικοῦσαν ἔρχεται πόλιν καὶ ἀρὰς τὰς μεγίστας εἰ ψεύδοιτο ἐπαρασάμενος ἑαυτῷ τε καὶ τῇ Ῥώμῃ, τότ´ ἐντὸς ᾔει τῶν ὅρων· ἔπειτα ὅτῳ πρώτῳ περιτύχοι τοῦτον ἐπιμαρτυράμενος, εἴτε τῶν ἀγροίκων εἴτε τῶν πολιτικῶν εἴη, καὶ τὰς αὐτὰς προσθεὶς ἀρὰς πρὸς τὴν πόλιν ᾤχετο, κᾆτα πρὶν εἰς τὴν πόλιν παρελθεῖν τὸν πυλωρὸν ἢ τὸν πρῶτον ἀπαντήσαντα ἐν ταῖς πύλαις τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπιμαρτυράμενος εἰς τὴν ἀγορὰν προῄει· ἐκεῖ δὲ καταστὰς τοῖς ἐν τέλει περὶ ὧν ἥκοι διελέγετο πανταχῇ τούς τε ὅρκους καὶ τὰς ἀρὰς προστιθείς.

8. Εἰ μὲν οὖν ὑπέχοιεν τὰς δίκας παραδιδόντες τοὺς ἐν ταῖς αἰτίαις, ἀπῄει τοὺς ἄνδρας ἀπάγων φίλος τε ἤδη γεγονὼς καὶ παρὰ φίλων· εἰ δὲ χρόνον εἰς βουλὴν αἰτήσαιντο δέκα διδοὺς ἡμέρας παρεγίνετο πάλιν καὶ μέχρι τρίτης αἰτήσεως ἀνεδέχετο. Διελθουσῶν δὲ τῶν τριάκοντα ἡμερῶν, εἰ μὴ παρεῖχεν αὐτῷ τὰ δίκαια ἡ πόλις, ἐπικαλεσάμενος τούς τε οὐρανίους καὶ καταχθονίους θεοὺς ἀπῄει, τοσοῦτο μόνον εἰπὼν ὅτι βουλεύσεται περὶ αὐτῶν ἡ Ῥωμαίων πόλις ἐφ´ ἡσυχίας.

9. Καὶ μετὰ τοῦτο ἀπέφαινεν εἰς τὴν βουλὴν ἅμα τοῖς ἄλλοις εἰρηνοδίκαις παραγενόμενος ὅτι πέπρακται πᾶν αὐτοῖς ὅσον ἦν ὅσιον ἐκ τῶν ἱερῶν νόμων καὶ εἰ βούλοιντο ψηφίζεσθαι πόλεμον οὐδὲν ἔσται τὸ κωλῦσον ἀπὸ θεῶν. εἰ δέ τι μὴ γένοιτο τούτων οὔτε ἡ βουλὴ κυρία ἦν ἐπιψηφίσασθαι πόλεμον οὔτε ὁ δῆμος. Περὶ μὲν οὖν τῶν εἰρηνοδικῶν τοσαῦτα παρελάβομεν.  

LXXII. 1. La septième division de la législation sacrée fut assignée au collège des fetiaux; on peu les appeler eirênodikai en grec ou "arbitres de paix." Ce sont des hommes choisis, des meilleures familles, et exercent leur charge sacrée durant toute leur vie. Le roi Numa fut aussi le premier qui institua cette magistrature sacrée chez les Romains.

2. Mais s'il a pris comme exemple ceux qu’on appelaient Aequicoli, selon l'opinion de certains, ou la ville d'Ardée, comme l’écrit Gellius, je ne puis le dire. Il me suffit de dire qu'avant le règne de Numa le collège des fétiaux n’existait pas chez les Romains.

3. Il fut institué par Numa au moment où il partait faire la guerre aux habitants de Fidènes, qui avaient pillé et ravagé son territoire, afin de savoir s'ils accepteraient un arrangement avec lui sans faire la guerre; et c’est ce qu’ils firent réellement, contraints par la nécessité. Mais comme le collège des fétiaux n’existe pas chez les Grecs, je pense qu'il est primordial pour moi de dire le nombre et l’importance des affaires qui tombent sous leur juridiction, afin que ceux qui ignorent la piété scrupuleuse pratiquée par les gens de cette époque ne soient pas être étonnés de constater que toutes leurs guerres leur furent heureuses; il apparaîtra que les origines et les motifs de toutes celles-ci furent les plus sacrés, et c’est pour cette raison en particulier que les dieux leur étaient propices dans les dangers qu’ils ont dû affronter.

4. Il n’est pas facile d’énumérer la multitude des charges, qui incombent à ces fétiaux; mais en voici un résumé succinct: C'est de leur devoir de surveiller que les Romains ne déclarent jamais une guerre injuste contre une ville qui est leur alliée, et si des villes commencent à s’attaquer à eux en violation des traités, ils y vont comme ambassadeurs et d'abord leur demandent justice dans les formes, et puis, si elles refusent de se conformer à leurs demandes, ils leur déclarent la guerre.

5. De la même manière, si des alliés de Rome se plaignent d'avoir été lésés par celle-ci et exigent la justice, ce sont eux qui doivent déterminer si ces alliés ont subi un dommage dans la violation de leur alliance; et s'ils trouvent que leur plainte est bien fondée, ils doivent se saisir de l’accusé et le livrer aux parties lésées. Ils doivent également prendre connaissance des crimes commis contre des ambassadeurs, vérifier qu'on observe religieusement les traités, faire la paix, et s’ils constatent que la paix n'a pas été conclue conformément aux prescriptions des lois sacrées, ils la refusent; et ils déterminent et expient les transgressions des généraux pour autant qu'elles violent les serments et les traités : je parlerai de ce point au moment approprié.

6. Quant aux fonctions qu’ils exécutent en qualité de hérauts quand ils vont réclamer justice à une ville qui a lésé les Romains (ces choses sont également dignes d’être connues, puisqu'elles sont effectuées dans un grand respect de la religion et de la justice), voici que je j’ai appris. Un de des fétiaux, choisi par ses collègues, portant sa robe longue sacrée et ses insignes pour le distinguer de tous les autres, se rend dans la ville dont les habitants qui a commis la faute; et, s'arrêtant à la frontière, il invite Jupiter et le reste des dieux à être témoins qu'il est venu pour demander justice au nom du peuple romain.

7. Sur quoi il confirmait par un serment qu'il allait dans une ville qui avait commis des dommages; et après avoir poussé les plus redoutables imprécations contre lui et Rome, si ce qu'il disait n'était pas vrai, il passait leurs frontières. Après, il faisait venir pour être témoin la première personne qu'il rencontrait, que ce soit un paysan ou un citadin, et après avoir répété les mêmes imprécations, il entrait dans la ville. Et avant d’entrer en ville il appelait de la même façon pour être témoin le portier ou la première personne qu'il rencontrait aux portes, après quoi il se rendait au forum; et s’y tenant debout, il discutait avec les magistrats sur les raisons de sa venue, ajoutant partout les mêmes serments et les mêmes imprécations.

 

8. Et s’ils étaient disposés à lui offrir satisfaction en livrant le coupable, il retournait comme un ami qui prend congé de ses amis, emmenant les prisonniers avec lui. Ou, s'ils désiraient un moment pour délibérer, il leur accordait dix jours, ensuite il s’en retournait et attendait qu’ils aient fait cette demande trois fois. Mais après l'expiration des trente jours, si la ville persistait toujours à refuser de lui accorder justice, il appelait les dieux célestes et infernaux pour être témoins et repartait, se contentant de dire que le peuple romain délibérerait à loisir sur ces personnes.

9. Ensuite, en compagnie des autres fétiaux, il venait devant le sénat et déclarait qu'ils avaient fait tout qui était ordonné par les lois sacrées, et que, si les sénateurs souhaitaient voter la guerre, il n’y aurait aucun obstacle de la part des dieux. Mais si une des choses était omise, ni le sénat ni le peuple ne pouvait voter la guerre. Telles sont les récits que nous avons entendus sur les fétiaux.

LXXIII. 1. Τελευταῖος δ´ ἦν τῆς Νόμα διατάξεως μερισμὸς ὑπὲρ τῶν ἱερῶν, ὧν ἔλαχον οἱ τὴν μεγίστην παρὰ Ῥωμαίοις ἱερατείαν καὶ ἐξουσίαν ἔχοντες. Οὗτοι κατὰ μὲν τὴν ἑαυτῶν διάλεκτον ἐφ´ ἑνὸς τῶν ἔργων ὃ πράττουσιν ἐπισκευάζοντες τὴν ξυλίνην γέφυραν ποντίφικες προσαγορεύονται, εἰσὶ δὲ τῶν μεγίστων πραγμάτων κύριοι.

2. Καὶ γὰρ δικάζουσιν οὗτοι τὰς ἱερὰς δίκας ἁπάσας ἰδιώταις τε καὶ ἄρχουσι καὶ λειτουργοῖς θεῶν καὶ νομοθετοῦσιν ὅσα τῶν ἱερῶν ἄγραφα ὄντα καὶ ἀνέθιστα *** κρίνοντες ἃ ἂν ἐπιτήδεια τυγχάνειν αὐτοῖς φανείη νόμων τε καὶ ἐθισμῶν· τάς τε ἀρχὰς ἁπάσας, ὅσαις θυσία τις ἢ θεραπεία θεῶν ἀνάκειται, καὶ τοὺς ἱερεῖς ἅπαντας ἐξετάζουσιν, ὑπηρέτας τε αὐτῶν καὶ λειτουργούς, οἷς χρῶνται πρὸς τὰ ἱερά, οὗτοι φυλάττουσι μηδὲν ἐξαμαρτάνειν περὶ τοὺς ἱεροὺς νόμους· τοῖς τε ἰδιώταις ὁπόσοι μὴ ἴσασι τοὺς περὶ τὰ θεῖα ἢ δαιμόνια σεβασμούς, ἐξηγηταὶ γίνονται καὶ προφῆται· καὶ εἴ τινας αἴσθοιντο μὴ πειθομένους ταῖς ἐπιταγαῖς αὐτῶν, ζημιοῦσι πρὸς ἕκαστον χρῆμα ὁρῶντες, εἰσί τε ἀνυπεύθυνοι πάσης δίκης τε καὶ ζημίας οὔτε βουλῇ λόγον ἀποδιδόντες οὔτε δήμῳ, περὶ γοῦν τῶν ἱερῶν·

3. Ὥστε εἰ βούλεταί τις αὐτοὺς ἱεροδιδασκάλους καλεῖν εἴτε ἱερονόμους εἴτε ἱεροφύλακας εἴτε, ὡς ἡμεῖς ἀξιοῦμεν, ἱεροφάντας, οὐχ ἁμαρτήσεται τοῦ ἀληθοῦς. Ἐκλιπόντος δέ τινος αὐτῶν τὸν βίον ἕτερος εἰς τὸν ἐκείνου καθίσταται τόπον οὐχ ὑπὸ τοῦ δήμου αἱρεθείς, ἀλλ´ ὑπ´ αὐτῶν ἐκείνων, ὃς ἂν ἐπιτηδειότατος εἶναι δοκῇ τῶν πολιτῶν· παραλαμβάνει δὲ τὴν ἱερατείαν ὁ δοκιμασθείς, ἐὰν εὐόρνιθες αὐτῷ τύχωσιν οἰωνοὶ γενόμενοι.

4. Τὰ μὲν δὴ περὶ τὸ θεῖον νομοθετηθέντα ὑπὸ τοῦ Νόμα καὶ διαιρεθέντα κατὰ τὰς συμμορίας τῶν ἱερῶν, ἐξ ὧν εὐσεβεστέραν συνέβη γενέσθαι τὴν πόλιν, πρὸς τοῖς ἄλλοις ἐλάττοσι τὰ μέγιστα καὶ φανερώτατα ταῦτ´ ἦν.

LXXIII. 1. La dernière division des décrets de Numa se rapporte aux charges sacrées allouées aux prêtres qu’on considère comme les plus importants et les plus puissants de Rome.. Ceux-ci, en raison d’une des fonctions qu’ils exercent, à savoir, la réparation du pont de bois, sont dans leur propre langue appelés pontifices; mais ils ont la juridiction sur les affaires les plus importantes.

2. Ils sont les juges dans toutes les affaires religieuses qui concernent des citoyens privés, des magistrats ou des ministres des dieux; ils établissent des lois pour l'observance de tous les rites religieux, qui n’étant pas fixés par la loi ou par la coutume écrite, leur semblent dignes de recevoir la sanction de la loi et de la coutume; ils veillent sur la conduite de tous les magistrats qui sont investis de l'exécution d’un sacrifice ou de tout autre devoir religieux; et aussi sur la conduite de tous les prêtres; ils font attention à ce que leurs serviteurs et ministres qu'ils emploient dans les cérémonies religieuses ne commettent aucune erreur en matière des lois sacrées; aux profanes qui n’y connaissent rien dans ce domaine, ils sont les interprètes et ils expliquent tout ce qui concerne le culte des dieux et des génies; et s'ils constatent qu'on désobéit à leurs ordres, ils leur infligent une punition proportionnelle à chaque crime; de plus, ils ne sont exposés à aucune poursuite judiciaire ou punition, et ne sont pas responsables devant le sénat ni devant le peuple, du moins en ce qui concerne les matières religieuses.

3. Par conséquent, qu’on souhaite les appeler hierodidaskaloi, hieronomoi, hierophylakes, ou, ce que je considère plus approprié, hierophantai, on ne se trompera pas. Quand l'un d'eux meurt, un autre est nommé à sa place, choisi, non par le peuple, mais par les pontifices eux-mêmes, qui choisissent la personne qu’ils considèrent comme la mieux qualifiée parmi leurs concitoyens; et celui qui est choisi ainsi reçoit le sacerdoce, si les présages lui sont favorables.

4. Voilà -- pour ne pas parler d’autres moins importants -- les plus grands et les plus connus des règlements établis par Numa concernant le culte religieux et divisés par lui selon les différentes classes des rites sacrés; et c’est grâce à eux qu’il accrut la piété dans la ville.

LXXIV. 1. Τὰ δ´ εἰς εὐτέλειάν τε καὶ σωφροσύνην ἄγοντα τὸν ἑκάστου βίον καὶ εἰς ἐπιθυμίαν καταστήσαντα τῆς φυλαττούσης ἐν ὁμονοίᾳ τὴν πόλιν δικαιοσύνης πλεῖστα ὅσα, τὰ μὲν ἐγγράφοις περιληφθέντα νόμοις, τὰ δ´ ἔξω γραφῆς εἰς ἐπιτηδεύσεις ἀχθέντα καὶ συνασκήσεις χρονίους· ὑπὲρ ὧν ἁπάντων μὲν πολὺ ἂν ἔργον εἴη λέγειν, ἀρκέσει δὲ δύο τὰ μεγίστης μνήμης τυχόντα τεκμήρια καὶ τῶν ἄλλων γενέσθαι·

2. τῆς μὲν αὐταρκείας καὶ τοῦ μηδένα τῶν ἀλλοτρίων ἐπιθυμεῖν ἡ περὶ τοὺς ὁρισμοὺς τῶν κτήσεων νομοθεσία. Κελεύσας γὰρ ἑκάστῳ περιγράψαι τὴν ἑαυτοῦ κτῆσιν καὶ στῆσαι λίθους ἐπὶ τοῖς ὅροις ἱεροὺς ἀπέδειξεν ὁρίου Διὸς τοὺς λίθους, καὶ θυσίας ἔταξεν αὐτοῖς ἐπιτελεῖν ἅπαντας ἡμέρᾳ τακτῇ καθ´ ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἐπὶ τὸν τόπον συνερχομένους, ἑορτὴν ἐν τοῖς πάνυ τιμίαν [καὶ] τὴν τῶν ὁρίων θεῶν καταστησάμενος.

3. Ταύτην Ῥωμαῖοι Τερμινάλια καλοῦσιν ἐπὶ τῶν τερμόνων καὶ τοὺς ὅρους αὐτοὺς ἑνὸς ἀλλαγῇ γράμματος παρὰ τὴν ἡμετέραν διάλεκτον ἐκφέροντες τέρμινας προσαγορεύουσιν. Εἰ δέ τις ἀφανίσειεν ἢ μεταθείη τοὺς ὅρους, ἱερὸν ἐνομοθέτησεν εἶναι τοῦ θεοῦ τὸν τούτων τι διαπραξάμενον, ἵνα τῷ βουλομένῳ κτείνειν αὐτὸν ὡς ἱερόσυλον ἥ τε ἀσφάλεια καὶ τὸ καθαρῷ μιάσματος εἶναι προσῇ.

4. Τοῦτο δ´ οὐκ ἐπὶ τῶν ἰδιωτικῶν κατεστήσατο μόνον κτήσεων τὸ δίκαιον, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν δημοσίων, ὅροις κἀκείνας περιλαβών, ἵνα καὶ τὴν Ῥωμαίων γῆν ἀπὸ τῆς ἀστυγείτονος ὅριοι διαιρῶσι θεοὶ καὶ τὴν κοινὴν ἀπὸ τῆς ἰδίας. Τοῦτο μέχρι τῶν καθ´ ἡμᾶς χρόνων φυλάττουσι Ῥωμαῖοι [τοῦ χρόνου] μνημεῖα τῆς ὁσίας αὐτῆς ἕνεκα. θεούς τε γὰρ ἡγοῦνται τοὺς τέρμονας καὶ θύουσιν αὐτοῖς ὁσέτη τῶν μὲν ἐμψύχων οὐδὲν (οὐ γὰρ ὅσιον αἱμάττειν τοὺς λίθους) πελάνους δὲ δημητρίους καὶ ἄλλας τινὰς καρπῶν ἀπαρχάς.

5. Ἐχρῆν δὲ καὶ τὸ ἔργον ἔτι φυλάττειν πιστὸν αὐτούς, οὗ χάριν θεοὺς ἐνόμισε τοὺς τέρμονας ὁ Νόμας, ἱκανουμένους τοῖς ἑαυτῶν κτήμασι, τῶν δ´ ἀλλοτρίων μήτε βίᾳ σφετεριζομένους μηδὲν μήτε δόλῳ. νῦν δ´ οὐχ ὡς ἄμεινον οὐδ´ ὡς οἱ πρόγονοι παρέδοσαν ὁρίζουσί τινες ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων τὰ οἰκεῖα, ἀλλ´ ἔστιν αὐτοῖς ὅρος τῶν κτήσεων οὐχ ὁ νόμος, ἀλλ´ ἡ πάντων ἐπιθυμία, πρᾶγμα οὐ καλόν. Ἀλλ´ ὑπὲρ μὲν τούτων [ἐν] ἑτέροις παρίεμεν σκοπεῖν.  

LXXIV. 1. Ses règlements, d'ailleurs, qui tendaient à inspirer la frugalité et la modération dans la vie de chaque citoyen et à créer une passion pour la justice, qui préserve l'harmonie de l'état, furent excessivement nombreux. Certains d'entre eux furent recueillis dans des lois écrites, et d'autres non écrits conduisirent cependant à des habitudes et des pratiques durables. Les passer tous en revue serait une tâche difficile; mais la mention des deux d'entre eux qui sont très fréquemment cités suffira pour donner une idée des autres.

2. D'abord, afin que les gens soient contents de ce qu’ils avaient et qu’ils ne convoitent pas le bien d’autrui, il établit une loi qui fixait des bornes aux possessions de chaque homme. Après avoir ordonné à chacun de tracer une ligne autour de sa propre terre et d’y placer des bornes, il consacra ces pierres à Jupiter Terminalis et décida que tous se réuniraient à cet endroit chaque année à un jour fixe et leur ferait des sacrifices; et il organisa une fête en l'honneur de ces dieux des bornes, fête des plus vénérées

3. Cette fête les Romains l’appellent les Terminalia, et les bornes elles-mêmes, par le changement d'une lettre par rapport à notre langue (termones), ils les appellent termines. Il décréta également que, si une personne démolissait ou déplaçait ces bornes il devait être considéré comme dévoué au dieu, ainsi quiconque le souhaitait pouvait le tuer une personne sacrilège impunément et sans encourir aucune souillure.

4. Il établit cette loi en se référant non seulement aux possessions privées mais également à celles qui appartenait au domaine public; il marqua ces derniers également avec des bornes, afin que les dieux des bornes puissent faire la différence entre les terres des Romains et celles de leurs voisins, et entre le domaine public et celui des particuliers. On retrouve la mémoire de cette coutume chez les Romains à notre époque, uniquement sous forme religieuse. Ils considèrent ces bornes comme des dieux et leur sacrifient chaque année, ne leur offrant aucune espèce d'animal (il n’est pas permis par la loi de souiller ces pierres de sang), mais des gâteaux de céréales et d'autres prémices de la terre.

5. Mais ils auraient dû garder aussi le motif qui amena Numa à considérer ces bornes comme des dieux et se contenter de leurs propres possessions sans s'approprier celles des d'autres par violence ou par fraude; considérant que maintenant il y en a qui, négligeant ce qui est le meilleur et l'exemple de leurs ancêtres, au lieu de distinguer ce qui est à eux de ce qui appartient à autrui, fixent les limites de leurs propriétés, non par la loi, mais par désir de tout posséder, -- ce qui est un comportement honteux. Mais nous laissons à d’autres le soin d’examiner ces questions.

LXXV. 1. Ὁ δὲ Νόμας εἰς μὲν εὐτέλειαν καὶ σωφροσύνην διὰ τοιούτων συνέστειλε νόμων τὴν πόλιν, εἰς δὲ τὴν περὶ τὰ συμβόλαια δικαιοσύνην ὑπηγάγετο πρᾶγμα ἐξευρὼν ἠγνοημένον ὑπὸ πάντων τῶν καταστησαμένων τὰς ἐλλογίμους πολιτείας. Ὁρῶν γὰρ ὅτι τῶν συμβολαίων τὰ μὲν ἐν φανερῷ καὶ μετὰ μαρτύρων πραττόμενα ἡ τῶν συνόντων αἰδὼς φυλάττει, καὶ σπάνιοί τινές εἰσιν οἱ περὶ τὰ τοιαῦτα ἀδικοῦντες, τὰ δὲ ἀμάρτυρα πολλῷ πλείω τῶν ἑτέρων ὄντα μίαν ἔχει φυλακὴν τὴν τῶν συμβαλόντων πίστιν, περὶ ταύτην ᾤετο δεῖν σπουδάσαι παντὸς ἄλλου μάλιστα καὶ ποιῆσαι θείων σεβασμῶν ἀξίαν.

2. Δίκην μὲν γὰρ καὶ Θέμιν καὶ Νέμεσιν καὶ τὰς καλουμένας παρ´ Ἕλλησιν Ἐρινύας καὶ ὅσα τούτοις ὅμοια ὑπὸ τῶν πρότερον ἀποχρώντως ἐκτεθειῶσθαί τε καὶ καθωσιῶσθαι ἐνόμισε, Πίστιν δέ, ἧς οὔτε μεῖζον οὔτε ἱερώτερον πάθος ἐν ἀνθρώποις οὐδέν, οὔπω σεβασμῶν τυγχάνειν οὔτ´ ἐν τοῖς κοινοῖς τῶν πόλεων πράγμασιν οὔτ´ ἐν τοῖς ἰδίοις.

3. Ταῦτα δὴ διανοηθεὶς πρῶτος ἀνθρώπων ἱερὸν ἱδρύσατο Πίστεως δημοσίας καὶ θυσίας αὐτῇ κατεστήσατο, καθάπερ καὶ τοῖς ἄλλοις θεοῖς, δημοτελεῖς. Ἔμελλε δὲ ἄρα σὺν χρόνῳ τὸ κοινὸν τῆς πόλεως ἦθος πιστὸν καὶ βέβαιον πρὸς ἀνθρώπους γενόμενον τοιούτους ἀπεργάσασθαι καὶ τοὺς τῶν ἰδιωτῶν τρόπους. Οὕτω γοῦν σεβαστόν τι πρᾶγμα καὶ ἀμίαντον ἐνομίσθη τὸ πιστόν, ὥστε ὅρκον τε μέγιστον γενέσθαι τὴν ἰδίαν ἑκάστῳ πίστιν καὶ μαρτυρίας συμπάσης ἰσχυροτάτην, καὶ ὁπότε ὑπὲρ ἀμαρτύρου συναλλάγματος ἀμφίλογόν τι γένοιτο ἑνὶ πρὸς ἕνα, ἡ διαιροῦσα τὸ νεῖκος καὶ προσωτέρω χωρεῖν οὐκ ἐῶσα τὰς φιλονεικίας ἡ θατέρου τῶν διαδικαζομένων αὐτῶν πίστις ἦν,

4. αἵ τε ἀρχαὶ καὶ τὰ δικαστήρια τὰ πλεῖστα τῶν ἀμφισβητημάτων τοῖς ἐκ τῆς πίστεως ὅρκοις διῄτων. Τοιαῦτα μὲν δὴ σωφροσύνης τε παρακλητικὰ καὶ δικαιοσύνης ἀναγκαστήρια ὑπὸ τοῦ Νόμα τότε ἐξευρεθέντα κοσμιωτέραν οἰκίας τῆς κράτιστα οἰκουμένης τὴν Ῥωμαίων πόλιν ἀπειργάσατο.  

LXXV. 1. Par de telles lois Numa apporta à l'état la frugalité et à la modération. Et afin d'encourager l'observance de la justice en matière de contrats, il imagina un dispositif qui était inconnu à tous ceux qui ont établi les constitutions les plus célèbres. Observant que des contrats passés en public devant témoins, sont généralement observés avec respect par les personnes présentes, et que peu sont coupables de leur violation, mais que ceux qui sont faits sans témoins -- et ceux-ci sont beaucoup plus nombreux que les autres -- ne reposent sur aucune autre sécurité que la bonne foi de ceux qui les contractent, il pensa donc qu’il fallait faire de cette bonne foi l'objet principal de son soin et la rendre digne du culte divin.

2. Il estima que Diké, Thémis, Némésis, et celles que les Grecs appellent Erinyes, ainsi que d'autres concepts de la sorte, avait été suffisamment révérées et adorées comme dieux par les hommes des temps anciens, mais que la bonne foi (Pistis), qui chez les hommes est la chose la plus grande et la plus sacrée, n'était pas encore révérée dans la cité ni sous forme publique ni privée.

3. Comme résultat de ces réflexions il fut le premier de tous les hommes à ériger un temple à la Bonne Foi publique et à instituer des sacrifices en son honneur aux frais de l’Etat de la même manière que pour le reste des dieux. Et il avait en tête l’idée que cette attitude de bonne foi et de constance de la part de l'état envers tous les hommes au cours de temps rendrait le comportement des différents citoyens semblable. En tout cas la bonne foi fut regardée comme une chose si inviolable et si vénérable que les plus grands serments qu’un homme pouvait faire, il les faisait sur sa propre bonne foi, et cela avait plus de poids que tous les témoignages pris ensemble. Et s'il y avait un conflit entre un homme et un autre au sujet d'un contrat écrit sans témoins, la bonne foi de l'une ou de l'autre partie était suffisante pour trancher le litige et pour l'empêcher d'aller plus loin.

4. Et les magistrats et les tribunaux basaient leurs décisions dans la plupart des litiges sur les serments des parties prêtés sur leur bonne foi. De tels règlements, conçus par Numa à ce moment-là pour encourager la modération et imposer la justice, rendirent l'état romain plus ordonné que la maison la mieux réglée.

LXXVI. 1. Ἃ δὲ μέλλω νῦν λέγειν ἐπιμελῆ τε αὐτὴν ἀπέδωκε τῶν ἀναγκαίων καὶ τῶν ἀγαθῶν ἐργάτιν. ἐνθυμούμενος γὰρ ὁ ἀνήρ, ὅτι πόλιν τὴν μέλλουσαν ἀγαπήσειν τὰ δίκαια καὶ μενεῖν ἐν τῷ σώφρονι βίῳ τῆς ἀναγκαίου δεῖ χορηγίας εὐπορεῖν, διεῖλε τὴν χώραν ἅπασαν εἰς τοὺς καλουμένους πάγους καὶ κατέστησεν ἐφ´ ἑκάστου τῶν πάγων ἄρχοντα ἐπίσκοπόν τε καὶ περίπολον τῆς ἰδίας μοίρας.

2. Οὗτοι γὰρ περιιόντες θαμινὰ τοὺς εὖ τε καὶ κακῶς εἰργασμένους τῶν ἀγρῶν ἀπεγράφοντο καὶ πρὸς τὸν βασιλέα ἀπέφαινον, ὁ δὲ τοὺς μὲν ἐπιμελεῖς γεωργοὺς ἐπαίνοις τε καὶ φιλανθρωπίαις ἀνελάμβανε, τοὺς δὲ ἀργοὺς {γεωργοὺς} ὀνειδίζων τε καὶ ζημιῶν ἐπὶ τὸ θεραπεύειν ἄμεινον τὴν γῆν προὐτρέπετο. τοιγάρτοι πολέμων τε ἀπηλλαγμένοι καὶ τῶν κατὰ πόλιν πραγμάτων σχολὴν πολλὴν ἄγοντες ἀργίας τε καὶ βλακείας σὺν αἰσχύνῃ τίνοντες δίκας αὐτουργοὶ πάντες ἐγίνοντο καὶ τὸν ἐκ γῆς πλοῦτον ἁπάντων ὄντα [πλούτων] δικαιότατον τῆς στρατιωτικῆς καὶ οὐκ ἐχούσης τὸ βέβαιον εὐπορίας γλυκύτερον ἐτίθεντο.

3. Τῷ δὲ Νόμᾳ περιῆν ἐκ τούτων φιλεῖσθαι μὲν ὑπὸ τῶν ἀρχομένων, ζηλοῦσθαι δ´ ὑπὸ τῶν περιοίκων, μνημονεύεσθαι δ´ ὑπὸ τῶν ἐπιγινομένων· δι´ ὧν οὔτε στάσις ἐμφύλιος τὴν πολιτικὴν ἔλυσεν ὁμόνοιαν, οὔτε πόλεμος ἀλλοεθνὴς ἐκ τῶν κρατίστων καὶ θαυμασιωτάτων τὴν πόλιν ἐπιτηδευμάτων ἐκίνησε. Τοσοῦτον γὰρ ἀπέσχον οἱ περίοικοι τὴν ἀπόλεμον ἡσυχίαν Ῥωμαίων ἀφορμὴν τῆς κατ´ αὐτῶν ἐπιθέσεως ὑπολαβεῖν, ὥστε καὶ εἴ τις αὐτοῖς πρὸς ἀλλήλους συνέστη πόλεμος διαλλακτῆρας ἐποιοῦντο Ῥωμαίους καὶ ἐπὶ διαιτητῇ Νόμᾳ τὰς ἔχθρας διαλύειν ἠξίουν.

4. Τοῦτον {οὖν} οὐκ ἂν αἰσχυνθείην ἐγὼ τὸν ἄνδρα τῶν ἐπ´ εὐδαιμονίᾳ διαβοηθέντων ἐν τοῖς πρώτοις καταριθμεῖν. Γένους τε γὰρ ἔφυ βασιλείου καὶ μορφῆς ἀπέλαυσε βασιλικῆς παιδείαν τε οὐ τὴν περὶ λόγους ἄχρηστον ἤσκησεν, ἀλλ´ ἐξ ἧς εὐσεβεῖν ἔμαθε καὶ τὰς ἄλλας ἐπιτηδεύειν ἀρετάς.

5. Ἡγεμονίαν δὲ τὴν Ῥωμαίων παραλαβεῖν ἠξιώθη νέος ὢν κατὰ κλέος ἀρετῆς ὑπ´ αὐτῶν ἐπίκλητος ἀχθεὶς καὶ διετέλεσε πειθομένοις ἅπαντα τὸν βίον τοῖς ἀρχομένοις χρώμενος· ἡλικίας δ´ ἐπὶ μήκιστον ἤλασεν ὁλόκληρος οὐδὲν ὑπὸ τῆς τύχης κακωθεὶς καὶ θανάτων τὸν ῥᾷστον ἐτελεύτησεν ὑπὸ γήρως μαρανθείς, ὁμοίου παραμείναντος αὐτῷ τοῦ συγκληρωθέντος ἐξ ἀρχῆς δαίμονος ἕως ἐξ ἀνθρώπων ἠφανίσθη, βιώσας μὲν ὑπὲρ ὀγδοήκοντα ἔτη, βασιλεύσας δὲ τρία καὶ τετταράκοντα, γενεὰν δὲ καταλιπών, ὡς μὲν οἱ πλείους γράφουσιν, υἱοὺς τέτταρας καὶ θυγατέρα μίαν, ὧν ἔτι σώζεται τὰ γένη, ὡς δὲ Γέλλιος Γναῖος ἱστορεῖ θυγατέρα μόνην, ἐξ ἧς ἐγένετο Ἄγκος Μάρκιος ὁ τρίτος ἀπ´ ἐκείνου γενόμενος Ῥωμαίων βασιλεύς.

6. Τελευτήσαντι δ´ αὐτῷ πένθος μέγα προὔθετο ἡ πόλις καὶ ταφὰς ἐποιήσατο λαμπροτάτας. Κεῖται δ´ ἐν Ἰανίκλῳ πέραν τοῦ Τεβέριος ποταμοῦ. Καὶ τὰ μὲν περὶ Πομπιλίου Νόμα τοσαῦτα παρελάβομεν.  

LXXVI. 1. Mais les mesures que je vais maintenant rapporter ont permis à Rome de se fournir en ressources nécessaires et d’acquérir les avantages qui découlent du travail. Cet homme, considérant qu'un état qui devait aimer la justice et continuer la pratique de la modération devait abonder de toutes les choses nécessaires indispensables à la vie, divisa tout le pays en ce qui qu’ils appellent pagi ou "districts," et à la tête de chacun de ces pagi il nomma un magistrat dont la charge était d’inspecter et de visiter les terres se situant dans sa propre juridiction.

2. Ces hommes, faisant fréquemment leurs rondes, notaient les terres qui étaient bien ou mal cultivées et en faisaient rapport au roi, qui félicitant la diligence des paysans soigneux par des louanges et des faveurs, et qui réprimandant et donnant des amendes aux mauvais les encourageait à cultiver leurs terres avec un plus grand soin. C’est pourquoi, le peuple, libéré des guerres et exempt de s’occuper des affaires de l'état, et en même temps vilipendé et puni pour l'oisiveté et la paresse, devint travailleur manuel et considéra les richesses, que la terre rapporte et qui de toutes les autres sont les plus justes, comme plus agréables que l'abondance périlleuse d'une vie militaire.

3. Et par cette façon de faire Numa finit par être aimé de ses sujets, estimé par ses voisins, et reconnu par la postérité. Grâce à ces mesures la dissension civile ne brisa pas l'harmonie de l'état et la guerre étrangère n’interrompit pas l'observance de ses institutions les plus belles et les plus admirables. Leurs voisins n’en vinrent pas à considérer la tranquillité paisible des Romains comme une occasion de les attaquer, mais, si des voisins entraient en guerre entre eux, ils choisissaient les Romains comme médiateurs et souhaitaient régler les hostilités sous l'arbitrage de Numa.

4. Cet homme, donc, je n’ai aucune honte à le compter parmi les premiers de ceux qui ont été célébrés pour leur félicité dans la vie. Il était de naissance royale et d'aspect royal; et il vait reçu une éducation qui n'était pas une formation inutile qui traite seulement de rhétorique, mais une discipline qui lui enseigna la pratique de la piété et des autres vertus.

5. Dans sa jeunesse il fut jugé digne pensé d’assumer la souveraineté des Romains, qui l'invitèrent à cette dignité sur la réputation de sa vertu; et il continua à obtenir l'obéissance de ses sujets pendant sa vie entière. Il vécut jusqu’à un âge très avancé sans aucun affaiblissement de ses facultés et sans souffrir aucun coup des mains de la fortune; et il mourut de la plus belle des morts, de vieillesse, le génie qui lui avait été réparti à sa naissance lui fut favorable jusqu'à ce qu'il ait disparu d’entre les hommes. Il vécut plus de quatre-vingts ans et régna quarante-trois ans, laissant, selon la plupart des historiens, quatre fils et une fille, dont la descendance demeure à ce jour; mais selon Gnaeus Gellius il ne laissa qu’une fille, qui fut la mère d'Ancus Marcius, le deuxième roi des Romains après lui.

6. Sa mort fut grandement déplorée par l'état, qui lui fit un enterrement splendide. Il se trouve enterré sur le Janicule, de l'autre côté du Tibre. Tel est le récit que nous avons recueilli au sujet de Numa Pompilius.