Denys d'Halicarnasse

DENYS DHALICARNASSE

 

ANTIQUITÉS ROMAINES.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

LIVRE DEUX : Chapitre LI -LX

chapitres XLI-L - chapitres LXI-LXX

Traduction de Philippe Remacle

 

 

 

 

 

 

 

DENYS D'HALICARNASSE

ANTIQUITÉS ROMAINES

LIVRE II

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

 

 

 

 

 

 

 

 

prédédent

LI. 1. Ἐνιαυτῷ δὲ ἕκτῳ περιίσταται πάλιν εἰς ἕνα Ῥωμύλον ἡ τῆς πόλεως ἀρχὴ Τατίου τελευτήσαντος ἐξ ἐπιβουλῆς, ἣν συνέστησαν ἐπ´ αὐτῷ Λαουινιατῶν οἱ κορυφαιότατοι συμφρονήσαντες ἀπὸ τοιαύτης αἰτίας· τῶν ἑταίρων τινὲς τοῦ Τατίου λῃστήριον ἐξαγαγόντες εἰς τὴν Λαουινιατῶν χώραν χρήματά τε αὐτῶν ἥρπασαν πολλὰ καὶ βοσκημάτων ἀπήλασαν ἀγέλας, τῶν δ´ ἐπιβοηθούντων οὓς μὲν ἀπέκτειναν, οὓς δ´ ἐτραυμάτισαν.

2. Ἀφικομένης δὲ πρεσβείας παρὰ τῶν ἠδικημένων καὶ τὰ δίκαια ἀπαιτούσης ὁ μὲν Ῥωμύλος ἐδικαίωσε παραδοῦναι τοὺς δράσαντας τοῖς ἀδικηθεῖσιν ἀπάγειν, ὁ δὲ Τάτιος τῶν ἑταίρων περιεχόμενος οὐκ ἠξίου πρὸ δίκης τινὰς ὑπ´ ἐχθρῶν ἄγεσθαι καὶ ταῦτα πολίτας ὄντας ὑπὸ ξένων· δικάζεσθαι δ´ αὐτοῖς ἐκέλευε τοὺς ἠδικῆσθαι λέγοντας εἰς Ῥώμην ἀφικομένους.

3. Οἱ μὲν δὴ πρέσβεις οὐδὲν εὑρόμενοι τῶν δικαίων ἀγανακτοῦντες ἀπῄεσαν, ἀκολουθήσαντες δ´ αὐτοῖς τῶν Σαβίνων τινὲς ὑπ´ ὀργῆς, ἐσκηνωμένοις παρὰ τὴν ὁδόν (ἑσπέρα γὰρ αὐτοὺς κατέλαβεν) ἐπιτίθενται καθεύδουσι καὶ τά τε χρήματ´ αὐτοὺς ἀφαιροῦνται καὶ ὁπόσους ἐν ταῖς κοίταις ἔτι κατέλαβον ἀποσφάττουσιν, ὅσοις δὲ ταχεῖα τῆς ἐπιβουλῆς αὐτῶν αἴσθησις ἐγένετο καὶ τοῦ διαφυγεῖν δύναμις εἰς τὴν πόλιν ἀφικνοῦνται. Μετὰ τοῦτο ἔκ τε Λαουινίου πρέσβεις ἀφικόμενοι καὶ ἐξ ἄλλων πόλεων συχνῶν κατηγόρουν τῆς παρανομίας καὶ πόλεμον παρήγγελλον εἰ μὴ τεύξονται τῆς δίκης.

LII. 1. Ῥωμύλῳ μὲν οὖν δεινόν, ὥσπερ ἦν, τὸ περὶ τοὺς πρεσβευτὰς ἐφαίνετο πάθος καὶ ταχείας ἀφοσιώσεως δεόμενον, ὡς ἱεροῦ καταλυομένου νόμου. καὶ οὐδὲν ἔτι διαμελλήσας, ὡς εἶδεν ὀλιγωροῦντα τὸν Τάτιον αὐτὸς συνέλαβε τοὺς ἐνόχους τῷ ἄγει καὶ δήσας παρέδωκε τοῖς πρεσβευταῖς ἀπάγειν.

2. Τατίῳ δὲ θυμός τε εἰσέρχεται τῆς ὕβρεως, ἣν ὑπὸ τοῦ συνάρχοντος ᾐτιᾶτο ὑβρίσθαι κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνδρῶν, καὶ οἶκτος τῶν ἀπαγομένων (ἦν γὰρ καὶ συγγενής τις αὐτοῦ τῷ ἄγει ἔνοχος) καὶ αὐτίκα τοὺς στρατιώτας ἀναλαβὼν ἐβοήθει διὰ τάχους ἐν ὁδῷ τε ὄντας τοὺς πρέσβεις καταλαβὼν ἀφείλετο τοὺς ἀπαγομένους.

3. Χρόνου δὲ οὐ πολλοῦ διελθόντος, ὡς μέν τινες φασιν, ἅμα Ῥωμύλῳ παραγενόμενος εἰς τὸ Λαουίνιον ἕνεκα θυσίας, ἣν ἔδει τοῖς πατρῴοις θεοῖς ὑπὲρ τῆς πόλεως θῦσαι τοὺς βασιλεῖς, συστάντων ἐπ´ αὐτὸν τῶν ἑταίρων τε καὶ γένει προσηκόντων τοῖς ἀνῃρημένοις πρέσβεσιν ἐπὶ τῶν βωμῶν ταῖς μαγειρικαῖς σφαγίσι καὶ τοῖς βουπόροις ὀβελοῖς παιόμενος ἀποθνήσκει.

4. Ὡς δ´ οἱ περὶ Λικίννιον γράφουσιν οὐ μετὰ Ῥωμύλου παραγενόμενος οὐδὲ χάριν ἱερῶν, ἀλλὰ μόνος ὡς πείσων τοὺς ἀδικηθέντας ἀφεῖναι τοῖς δεδρακόσι τὴν ὀργήν, ἀγανακτήσαντος τοῦ πλήθους ἐπὶ τῷ μὴ παραδίδοσθαί σφισι τοὺς ἄνδρας, ὡς ὅ τε Ῥωμύλος ἐδικαίωσε καὶ ἡ τῶν Ῥωμαίων ἔκρινε βουλή, καὶ τῶν προσηκόντων τοῖς τεθνεῶσι κατὰ πλῆθος ὁρμησάντων ἐπ´ αὐτόν, ἀδύνατος ὢν ἔτι διαφυγεῖν τὴν ἐκ χειρὸς δίκην καταλευσθεὶς ὑπ´ αὐτῶν ἀποθνήσκει.

5. Τάτιος μὲν οὖν τοιαύτης τελευτῆς ἔτυχε τρία μὲν ἔτη πολεμήσας Ῥωμύλῳ, πέντε δὲ συνάρξας, θάπτεται δ´ εἰς Ῥώμην κομισθεὶς ἐντίμῳ ταφῇ καὶ χοὰς αὐτῷ καθ´ ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἡ πόλις ἐπιτελεῖ δημοσίᾳ.

LIII. 1. Ῥωμύλος δὲ μόνος ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τὸ δεύτερον καταστὰς τό τε ἄγος ἀφοσιοῦται τὸ περὶ τοὺς πρέσβεις γενόμενον προειπὼν τοῖς ἐργασαμένοις τὸ μύσος ὕδατος εἴργεσθαι καὶ πυρός (ἐπεφεύγεσαν γὰρ ἐκ τῆς πόλεως ἅπαντες ἅμα τῷ τὸν Τάτιον ἀποθανεῖν) καὶ τῶν Λαουινιατῶν τοὺς συστάντας ἐπὶ τὸν Τάτιον δικαστηρίῳ παραδοὺς ἐκδοθέντας ὑπὸ τῆς πόλεως, ἐπειδὴ δικαιότερα ἐδόκουν λέγειν τὰ βίαια τιμωρησάμενοι τοῖς βιαίοις, ἀπέλυσε τῆς αἰτίας.

2. Ταῦτα διαπραξάμενος ἐπὶ τὴν Φιδηναίων ἐστράτευσε πόλιν ἀπὸ τετταράκοντα σταδίων τῆς Ῥώμης κειμένην, μεγάλην τε καὶ πολυάνθρωπον οὖσαν τότε. Ἀγομένης γὰρ εἰς τὴν Ῥώμην ἀγορᾶς ἐν σκάφαις ποταμηγοῖς, ἣν Κρουστομερῖνοι πιεζομένοις ὑπὸ λιμοῦ Ῥωμαίοις ἀπέστειλαν, ὠσάμενοι κατὰ πλῆθος ἐπὶ τὰς σκάφας οἱ Φιδηναῖοι τήν τε ἀγορὰν διήρπασαν καὶ τῶν ἀνθρώπων τινὰς τῶν ἐπιβοηθούντων ἀπέκτειναν αἰτούμενοί τε δίκας οὐχ ὑπεῖχον.

3. Ἐφ´ οἷς ἀγανακτῶν ὁ Ῥωμύλος ἐνέβαλεν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν πολλῇ στρατιᾷ καὶ γενόμενος ἀφθόνου λείας ἐγκρατὴς ἀπάγειν μὲν παρεσκευάζετο τὴν δύναμιν, ἐπεξελθόντων δὲ τῶν Φιδηναίων συνάπτει πρὸς αὐτοὺς μάχην. Καρτεροῦ δὲ ἀγῶνος γενομένου καὶ πολλῶν πεσόντων ἀφ´ ἑκατέρων ἡσσηθέντες οἱ Φιδηναῖοι τρέπονται πρὸς φυγήν, ὁ δ´ ἐκ ποδὸς συνακολουθῶν αὐτοῖς συνεισπίπτει τοῖς φεύγουσιν εἰς τὸ τεῖχος.

4. Ἁλούσης δὲ τῆς πόλεως ἐξ ἐφόδου τιμωρησάμενος ἐξ αὐτῶν ὀλίγους καὶ φυλακὴν ἐν τῇ πόλει τριακοσίων ἀνδρῶν καταλιπὼν τῆς τε χώρας μοῖραν ἀποτεμόμενος, ἣν τοῖς σφετέροις διεῖλεν, ἀποικίαν ἐποίησε Ῥωμαίων καὶ ταύτην τὴν πόλιν, ἦν δὲ Ἀλβανῶν ἀπόκτισις κατὰ τὸν αὐτὸν οἰκισθεῖσα Νωμεντῷ τε καὶ Κρουστομερείᾳ χρόνον τριῶν ἀδελφῶν τῆς ἀποικίας ἡγησαμένων, ὧν ὁ πρεσβύτατος τὴν Φιδήνην ἔκτισεν.

LIV. 1. Μετὰ τοῦτον τὸν πόλεμον ἐπὶ Καμερίνους ἐστράτευσεν ἐπιθεμένους τοῖς παρὰ σφίσιν ἐποίκοις, καθ´ ὃν χρόνον ἔκαμνεν ἡ Ῥωμαίων πόλις ὑπὸ νόσου λοιμικῆς· ᾗ δὴ μάλιστα ἐπαρθέντες οἱ Καμερῖνοι καὶ νομίσαντες ἄρδην τὸ Ῥωμαίων διαφθαρήσεσθαι γένος ὑπὸ τῆς συμφορᾶς τοὺς μὲν ἀπέκτειναν τῶν ἐποίκων, τοὺς δ´ ἐξέβαλον.

2. Ἀνθ´ ὧν τιμωρούμενος αὐτοὺς ὁ Ῥωμύλος, ἐπειδὴ τὸ δεύτερον ἐκράτησε τῆς πόλεως, τοὺς μὲν αἰτίους τῆς ἀποστάσεως ἀπέκτεινε, τοῖς δὲ στρατιώταις διαρπάσαι τὴν πόλιν ἐφῆκε, τῆς τε χώρας τὴν ἡμίσειαν ἀποτεμόμενος ἔξω τῆς πρότερον τοῖς κληρούχοις δοθείσης καὶ φρουρὰν ἀξιόχρεων καταλιπών, ὡς μηδὲν ἔτι παρακινῆσαι τοὺς ἔνδον, ἀπῆγε τὴν δύναμιν. Ἐκ ταύτης τῆς στρατείας καὶ δεύτερον θρίαμβον κατήγαγε καὶ ἀπὸ τῶν λαφύρων τέθριππον χαλκοῦν ἀνέθηκε τῷ Ἡφαίστῳ καὶ παρ´ αὐτῷ τὴν ἰδίαν ἀνέστησεν εἰκόνα ἐπιγράψας Ἑλληνικοῖς γράμμασι τὰς ἑαυτοῦ πράξεις.

3. Τρίτος αὐτῷ συνέστη πόλεμος πρὸς ἔθνους Τυρρηνικοῦ τὴν μεγίστην ἰσχὺν ἔχουσαν τότε πόλιν, ἣ καλεῖται μὲν Οὐιοί, ἀπέχει δὲ τῆς Ῥώμης ἀμφὶ τοὺς ἑκατὸν σταδίους, κεῖται δ´ ἐφ´ ὑψηλοῦ σκοπέλου καὶ περιρρῶγος μέγεθος ἔχουσα ὅσον Ἀθῆναι. ἐποιήσαντο δ´ οἱ Οὐιεντανοὶ τοῦ πολέμου πρόφασιν τὴν τῆς Φιδήνης ἅλωσιν καὶ πρέσβεις ἀποστείλαντες ἐκέλευον Ῥωμαίοις ἐξάγειν ἐκ τῆς πόλεως τὴν φρουρὰν καὶ τὴν χώραν, ἣν κατεῖχον ἀφελόμενοι τοὺς Φιδηναίους, ἀποδιδόναι τοῖς ἐξ ἀρχῆς κυρίοις. Ὡς δ´ οὐκ ἔπειθον ἐλάσαντες πολλῇ στρατιᾷ πλησίον τῆς Φιδήνης ἐν ἀπόπτῳ τίθενται τὸν χάρακα.

4. Προεγνωκὼς δὲ αὐτῶν τὴν ἔξοδον ὁ Ῥωμύλος ἐξεληλύθει τὴν κρατίστην δύναμιν ἔχων καὶ ἦν ἐν τῇ πόλει τῶν Φιδηναίων εὐτρεπής. Ἐπεὶ δ´ ἕτοιμα τὰ πρὸς τὸν ἀγῶνα ἦν, ἀμφότεροι προελθόντες εἰς τὸ πεδίον ἐμάχοντο καὶ διέμειναν ἄχρι πολλῆς ὥρας ἐκθύμως ἀγωνιζόμενοι, τέως ἡ νὺξ ἐπιλαβοῦσα διέκρινεν αὐτοὺς ἴσους κατὰ τὸν ἀγῶνα γενομένους. καὶ ταύτην μὲν τὴν μάχην οὕτως ἠγωνίσαντο·

LV. 1. Ἑτέρας δὲ μάχης μετ´ οὐ πολὺ γενομένης, ἐνίκων οἱ Ῥωμαῖοι σοφίᾳ τοῦ ἡγεμόνος ὄρος τι καταλαβομένου νύκτωρ οὐ πολὺν τοῦ στρατοπέδου τῶν πολεμίων τόπον ἀπέχον καὶ λοχίσαντος ἐν αὐτῷ τὴν ἀκμαιοτάτην τῶν ὕστερον ἀφικομένων ἐκ τῆς πόλεως ἱππέων τε καὶ πεζῶν δύναμιν.

2. Συνελθόντων δ´ εἰς τὸ πεδίον ἀμφοτέρων καὶ τὸν αὐτὸν ἀγωνιζομένων τρόπον, ἐπειδὴ τὸ σύνθημα ὁ Ῥωμύλος ἦρε τοῖς ἐπὶ τοῦ ὄρους, ἀλαλάξαντες οἱ λοχῶντες ἔθεον ἐπὶ τοὺς Οὐιεντανοὺς ἐκ τῶν κατόπιν καὶ προσπεσόντες ἀνθρώποις μεμοχθηκόσιν αὐτοὶ ἀκμῆτες ὄντες οὐ σὺν πολλῷ τρέπουσι χρόνῳ. Τῶν δ´ ὀλίγοι μέν τινες ἀποθνήσκουσι κατὰ τὴν μάχην, οἱ δὲ πλείους εἰς τὸν Τέβεριν ποταμόν (ῥεῖ δὲ παρὰ τὴν Φιδήνην) ῥίψαντες ἑαυτούς, ὡς διανηξόμενοι τὸ ῥεῦμα, διεφθάρησαν. τραυματίαι γὰρ ὄντες καὶ βαρεῖς ὑπὸ κόπου ἀδύνατοι ἐγένοντο διανήξασθαι· οἱ δὲ καὶ ἀπειρίᾳ τοῦ νεῖν, οὐ προϊδόντες, ὑπὸ τοῦ δεινοῦ τὴν γνώμην ἐπιταραχθέντες ἐν ταῖς δίναις ἀπώλλυντο.

3. Εἰ μὲν οὖν συνέγνωσαν ἑαυτοῖς Οὐιεντανοὶ κακῶς τὰ πρῶτα βεβουλευμένοις καὶ τὸ λοιπὸν ἦγον ἡσυχίαν οὐδενὸς ἂν ἔτι μείζονος ἀπέλαυσαν κακοῦ, νῦν δὲ ἀναμαχεῖσθαί τε τὰ πρότερα σφάλματα ἐλπίσαντες καὶ εἰ μείζονι παρασκευῇ ἐπιβάλοιεν, ῥᾳδίως ἐπικρατήσειν οἰόμενοι τῷ πολέμῳ, πολλῇ στρατιᾷ τῇ τε ἐξ αὐτῆς τῆς πόλεως καταγραφείσῃ καὶ {τῇ} ἐκ τῶν ὁμοεθνῶν κατὰ φιλίαν παραγενομένῃ τὸ δεύτερον ἐπὶ τοὺς Ῥωμαίους ἐλαύνουσι·

4. Καὶ γίνεται πάλιν αὐτῶν μάχη καρτερὰ τῆς Φιδήνης πλησίον, ἣν ἐνίκων Ῥωμαῖοι πολλοὺς μὲν ἀποκτείναντες τῶν Οὐιεντανῶν, ἔτι δὲ πλείους αἰχμαλώτους λαβόντες. Ἑάλω δὲ καὶ ὁ χάραξ αὐτῶν μεστὸς ὢν χρημάτων τε καὶ ὅπλων καὶ ἀνδραπόδων, καὶ σκάφαι ποταμηγοὶ γέμουσαι πολλῆς ἀγορᾶς ἐλήφθησαν, ἐν αἷς ὁ τῶν αἰχμαλώτων ὄχλος εἰς τὴν Ῥώμην κατήγετο διὰ τοῦ ποταμοῦ.

5. Οὗτος κατήχθη τρίτος ὑπὸ Ῥωμύλου θρίαμβρος μακρῷ τῶν προτέρων ἐκπρεπέστερος. Καὶ μετ´ οὐ πολὺ Οὐιεντανῶν πρεσβείας ἀφικομένης περὶ διαλύσεως τοῦ πολέμου καὶ συγγνώμην τῶν ἁμαρτημάτων ἀξιούσης λαβεῖν δίκας ὁ Ῥωμύλος αὐτοῖς ἐπιτίθησι τάςδε· χώραν τε παραδοῦναι Ῥωμαίοις τὴν προσεχῆ τῷ Τεβέρει, τοὺς καλουμένους Ἑπτὰ πάγους, καὶ τῶν ἁλῶν ἀποστῆναι τῶν παρὰ ταῖς ἐκβολαῖς τοῦ ποταμοῦ, τοῦ δὲ μηδὲν ἔτι νεωτερίσαι τὸ πιστὸν παρασχεῖν ὅμηρα πεντήκοντα ἀγαγόντας.

6. Ὑπομεινάντων δὲ Οὐιεντανῶν ἅπαντα ταῦτα σπονδὰς ποιησάμενος πρὸς αὐτοὺς εἰς ἑκατὸν ἔτη στήλαις ἐνεχάραξε τὰς ὁμολογίας. Τῶν δ´ αἰχμαλώτων τοὺς μὲν ἀπιέναι βουλομένους ἀφῆκεν ἄνευ λύτρων, τοὺς δ´ αὐτοῦ μένειν προαιρουμένους πολλῷ πλείους ὄντας τῶν ἑτέρων πολίτας ποιησάμενος ταῖς φράτραις ἐπιδιεῖλε καὶ κλήρους αὐτοῖς προσένειμε [τοὺς] ἐπὶ τάδε τοῦ Τεβέριος.

LVI. 1. Οὗτοι συνέστησαν οἱ πόλεμοι Ῥωμύλῳ λόγου καὶ μνήμης ἄξιοι. τοῦ δὲ μηδὲν ἔτι τῶν πλησίον ἐθνῶν ὑπαγαγέσθαι ταχεῖα ἡ τελευτὴ τοῦ βίου συμβᾶσα ἔτι ἀκμάζοντι αὐτῷ τὰ πολέμια πράττειν ἐν αἰτίᾳ γενέσθαι ἔδοξε· περὶ ἧς πολλοὶ παραδέδονται λόγοι καὶ διάφοροι.

2. Οἱ μὲν οὖν μυθωδέστερα τὰ περὶ αὐτοῦ ποιοῦντες ἐκκλησιάζοντά φασιν αὐτὸν ἐπὶ στρατοπέδου ζόφου κατασκήψαντος ἐξ αἰθρίας καὶ χειμῶνος μεγάλου καταρραγέντος ἀφανῆ γενέσθαι καὶ πεπιστεύκασιν ὑπὸ τοῦ πατρὸς Ἄρεος τὸν ἄνδρα ἀνηρπάσθαι·

3. Οἱ δὲ τὰ πιθανώτερα γράφοντες πρὸς τῶν ἰδίων πολιτῶν λέγουσιν αὐτὸν ἀποθανεῖν. Αἰτίαν δὲ τῆς ἀναιρέσεως αὐτοῦ φέρουσι τήν τε ἄφεσιν τῶν ὁμήρων, οὓς παρὰ Οὐιεντανῶν ἔλαβεν, ἄνευ κοινῆς γνώμης γενομένην παρὰ τὸ εἰωθός, καὶ τὸ μηκέτι τὸν αὐτὸν προσφέρεσθαι τρόπον τοῖς ἀρχαιοτάτοις πολίταις καὶ τοῖς προσγράφοις, ἀλλὰ τοὺς μὲν ἐν τιμῇ πλείονι ἄγειν, τῶν δ´ ἐπεισαχθέντων ὑπερορᾶν, τό τε ὠμὸν αὐτοῦ τὸ περὶ τὰς τιμωρίας τῶν ἐξαμαρτανόντων [καὶ αὔθαδες], (Ῥωμαίων γάρ τινας ἐπὶ λῃστείᾳ τῶν πλησιοχώρων κατηγορηθέντας οὔτε ἀφανεῖς ἄνδρας οὔτε ὀλίγους ἐκέλευσεν ὦσαι κατὰ τοῦ κρημνοῦ τὴν δίκην αὐτὸς μόνος δικάσας) μάλιστα δὲ ὅτι βαρὺς ἤδη καὶ αὐθάδης εἶναι ἐδόκει καὶ τὴν ἀρχὴν οὐκέτι βασιλικῶς ἀλλὰ τυραννικώτερον ἐξάγειν.

4. Διὰ ταύτας δὴ λέγουσι τὰς αἰτίας συστάντας ἐπ´ αὐτῷ τοὺς πατρικίους βουλεῦσαι τὸν φόνον, πρᾶξαι δὲ τὸ ἔργον ἐν τῷ βουλευτηρίῳ καὶ διελόντας τὸ σῶμα κατὰ μέρη χάριν τοῦ μὴ φανῆναι τὸν νεκρὸν ἐξελθεῖν κρύπτοντας ὑπὸ ταῖς περιβολαῖς ὅσον ἕκαστος εἶχεν αὐτοῦ μέρος καὶ μετὰ τοῦτο γῇ κρύψαι κατὰ τὸ ἀφανές.

5. Οἱ δ´ ἐκκλησιάζοντα μὲν αὐτόν φασιν ὑπὸ τῶν νεοπολιτῶν Ῥωμαίων ἀναιρεθῆναι, ἐπιχειρῆσαι δ´ αὐτοὺς τῷ φόνῳ καθ´ ὃν χρόνον δηλαδὴ καὶ τὸ σκότος ἐγένετο διασκεδασθέντος ἐκ τῆς ἐκκλησίας τοῦ δήμου καὶ μονωθέντος τῆς φυλακῆς τοῦ ἡγεμόνος. Διὰ τοῦτο γοῦν φασι τὴν ἡμέραν ἐν ᾗ τὸ πάθος ἐγένετο τῆς τροπῆς τοῦ πλήθους ἐπώνυμον εἶναι καὶ μέχρι τῶν καθ´ ἡμᾶς χρόνων ὄχλου φυγὴν καλεῖσθαι.

6. Ἔοικε δ´ οὐ μικρὰν ἀφορμὴν παρέχειν τοῖς θεοποιοῦσι τὰ θνητὰ καὶ εἰς οὐρανὸν ἀναβιβάζουσι τὰς ψυχὰς τῶν ἐπιφανῶν τὰ συμβάντα ἐκ τοῦ θεοῦ περὶ τὴν σύγκρισιν τοῦ ἀνδρὸς ἐκείνου καὶ τὴν διάκρισιν. Ἔν τε γὰρ τῷ βιασμῷ τῆς μητρὸς αὐτοῦ εἴθ´ ὑπ´ ἀνθρώπων τινὸς εἴθ´ ὑπὸ θεοῦ γενομένῳ τὸν ἥλιον ἐκλιπεῖν φασιν ὅλον καὶ σκότος παντελῶς ὥσπερ ἐν νυκτὶ τὴν γῆν κατασχεῖν ἔν τε τῇ τελευτῇ αὐτοῦ ταὐτὸ συμβῆναι λέγουσι πάθος.

7. Ὁ μὲν δὴ κτίσας τὴν Ῥώμην καὶ πρῶτος ἀποδειχθεὶς ὑπ´ αὐτῆς βασιλεὺς Ῥωμύλος τοιαύτης λέγεται τελευτῆς τυχεῖν, οὐδεμίαν ἐξ αὑτοῦ γενεὰν καταλιπών, ἑπτὰ μὲν ἔτη καὶ τριάκοντα βασιλεύσας, πεντηκοστὸν δὲ καὶ πέμπτον ἔτος ἔχων ἀπὸ γενεᾶς. Νέος γὰρ δὴ παντάπασιν ἔτυχε τῆς ἡγεμονίας ὀκτωκαιδεκαέτης {ὤν}, ὡς ἅπαντες ὁμολογοῦσιν οἱ τὰς περὶ αὐτοῦ συγγράψαντες ἱστορίας.

LVII. 1. Τῷ δ´ ἑξῆς ἐνιαυτῷ βασιλεὺς μὲν οὐδεὶς ἀπεδείχθη Ῥωμαίων, ἀρχὴ δέ τις, ἣν καλοῦσι μεσοβασίλειον, ἐπεμελεῖτο τῶν κοινῶν τοιόνδέ τινα τρόπον ἀποδεικνυμένη· τῶν πατρικίων οἱ καταγραφέντες εἰς τὴν βουλὴν ὑπὸ Ῥωμύλου διακόσιοι τὸν ἀριθμὸν ὄντες, ὥσπερ ἔφην, διενεμήθησαν εἰς δεκάδας· ἔπειτα διακληρωσάμενοι τοῖς λαλοῦσι δέκα πρώτοις ἀπέδωκαν ἄρχειν τῆς πόλεως τὴν αὐτοκράτορα ἀρχήν.

2. Ἐκεῖνοι δ´ οὐχ ἅμα πάντες ἐβασίλευον, ἀλλ´ ἐκ διαδοχῆς ἡμέρας πέντε ἕκαστος, ἐν αἷς τάς τε ῥάβδους εἶχε καὶ τὰ λοιπὰ τῆς βασιλικῆς ἐξουσίας σύμβολα. Παρεδίδου δ´ ὁ πρῶτος ἄρξας τῷ δευτέρῳ τὴν ἡγεμονίαν κἀκεῖνος τῷ τρίτῳ καὶ τοῦτ´ ἐγίνετο μέχρι τοῦ τελευταίου. διεξελθούσης δὲ τοῖς πρώτοις δέκα [βασιλεῦσι] τῆς πεντηκονθημέρου προθεσμίας ἕτεροι δέκα τὴν ἀρχὴν παρελάμβανον καὶ παρ´ ἐκείνων αὖθις ἄλλοι.

3. Ἐπεὶ δ´ ἔδοξε τῷ δήμῳ παῦσαι τὰς δεκαδαρχίας ἀχθομένῳ ταῖς μεταβολαῖς τῶν ἐξουσιῶν διὰ τὸ μήτε προαιρέσεις ἅπαντας ὁμοίας ἔχειν μήτε φύσεις, τότε δὴ συγκαλέσαντες εἰς ἐκκλησίαν τὸ πλῆθος οἱ βουλευταὶ κατὰ φυλάς τε καὶ φράτρας ἀπέδωκαν αὐτῷ περὶ τοῦ κόσμου τῆς πολιτείας σκοπεῖν, εἴτε βασιλεῖ βούλεται τὰ κοινὰ ἐπιτρέπειν εἴτε ἀρχαῖς ἐνιαυσίοις.

4. Οὐ μὴν ὅ γε δῆμος ἐφ´ ἑαυτῷ τὴν αἵρεσιν ἐποίησεν, ἀλλ´ ἀπέδωκε τοῖς βουλευταῖς τὴν διάγνωσιν, ὡς ἀγαπήσων ὁποτέραν ἂν ἐκεῖνοι δοκιμάσωσι τῶν πολιτειῶν· τοῖς δὲ βασιλικὴν μὲν ἐδόκει καταστήσασθαι πολιτείαν ἅπασι, περὶ δὲ τοῦ μέλλοντος ἄρξειν στάσις ἐνέπιπτεν ἐξ ὁποτέρας ἔσται τάξεως. Οἱ μὲν γὰρ ἐκ τῶν ἀρχαίων βουλευτῶν ᾤοντο δεῖν ἀποδειχθῆναι τὸν ἐπιτροπεύσοντα τὴν πόλιν, οἱ δ´ ἐκ τῶν ὕστερον ἐπεισαχθέντων, οὓς νεωτέρους ἐκάλουν.

LVIII. 1. Ἑλκομένης δ´ ἐπὶ πολὺ τῆς φιλονεικίας τελευτῶντες ἐπὶ τούτῳ συνέβησαν τῷ δικαίῳ, ὥστε δυεῖν θάτερον, ἢ τοὺς πρεσβυτέρους βουλευτὰς ἀποδεῖξαι βασιλέα σφῶν μὲν αὐτῶν μηδένα, τῶν δ´ ἄλλων ὃν ἂν ἐπιτηδειότατον εἶναι νομίσωσιν, ἢ τοὺς νεωτέρους τὸ αὐτὸ ποιῆσαι τοῦτο. Δέχονται τὴν αἵρεσιν οἱ πρεσβύτεροι καὶ πόλλ´ ἐπὶ σφῶν αὐτῶν βουλευσάμενοι τάδ´ ἔγνωσαν· ἐπειδὴ τῆς ἡγεμονίας αὐτοὶ κατὰ τὰς συνθήκας ἀπηλαύνοντο μηδὲ τῶν ἐπεισελθόντων βουλευτῶν μηδενὶ προσθεῖναι τὴν ἀρχήν, ἀλλ´ ἐπακτόν τινα ἔξωθεν ἄνδρα καὶ μηδ´ ὁποτέροις προσθησόμενον, ὡς ἂν μάλιστα ἐξαιρεθείη τὸ στασιάζον, ἐξευρόντες ἀποδεῖξαι βασιλέα.

2. Ταῦτα βουλευσάμενοι προὐχειρίσαντο ἄνδρα γένους μὲν τοῦ Σαβίνων, υἱὸν δὲ Πομπιλίου Πόμπωνος ἀνδρὸς ἐπιφανοῦς [κατ´] ὄνομα Νόμαν, [χρὴ δὲ τὴν δευτέραν συλλαβὴν ἐκτείνοντας βαρυτονεῖν] ἡλικίας τε τῆς φρονιμωτάτης ὄντα, τετταρακονταετίας γὰρ οὐ πολὺ ἀπεῖχε, καὶ ἀξιώσει μορφῆς βασιλικόν.

3. Ἦν δὲ αὐτοῦ καὶ κλέος μέγιστον οὐ παρὰ Κυρίταις μόνον, ἀλλὰ καὶ παρὰ τοῖς περιοίκοις ἐπὶ σοφίᾳ. ὡς δὲ τοῦτ´ ἔδοξεν αὐτοῖς συγκαλοῦσι τὸ πλῆθος εἰς ἐκκλησίαν, καὶ παρελθὼν ἐξ αὐτῶν ὁ τότε μεσοβασιλεὺς εἶπεν, ὅτι κοινῇ δόξαν ἅπασι τοῖς βουλευταῖς βασιλικὴν καταστήσασθαι πολιτείαν, κύριος γεγονὼς αὐτὸς {τῆς} διαγνώσεως τοῦ παραληψομένου τὴν ἀρχὴν βασιλέα τῆς πόλεως αἱρεῖται Νόμαν Πομπίλιον. Καὶ μετὰ τοῦτο πρεσβευτὰς ἀποδείξας ἐκ τῶν πατρικίων ἀπέστειλε τοὺς παραληψομένους τὸν ἄνδρα ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ἐνιαυτῷ τρίτῳ τῆς ἑκκαιδεκάτης ὀλυμπιάδος, ἣν ἐνίκα στάδιον Πυθαγόρας Λάκων.

LIX. 1. Μέχρι μὲν δὴ τούτων οὐδὲν ἀντειπεῖν ἔχω πρὸς τοὺς ἐκδεδωκότας τὴν περὶ τὸν ἄνδρα τοῦτον ἱστορίαν, ἐν δὲ τοῖς ἑξῆς ἀπορῶ τί ποτε χρὴ λέγειν. Πολλοὶ μὲν γάρ {εἰσιν} οἱ γράψαντες ὅτι Πυθαγόρου μαθητὴς ὁ Νόμας ἐγένετο καὶ καθ´ ὃν χρόνον ὑπὸ τῆς Ῥωμαίων πόλεως ἀπεδείχθη βασιλεὺς φιλοσοφῶν ἐν Κρότωνι διέτριβεν,

2. ὁ δὲ χρόνος τῆς Πυθαγόρου ἡλικίας μάχεται πρὸς τὸν λόγον. οὐ γὰρ ὀλίγοις ἔτεσιν, ἀλλὰ καὶ τέτταρσι γενεαῖς ὅλαις ὕστερος ἐγένετο Πυθαγόρας Νόμα, ὡς ἐκ τῶν κοινῶν παρειλήφαμεν ἱστοριῶν. Ὁ μὲν γὰρ ἐπὶ τῆς ἑκκαιδεκάτης ὀλυμπιάδος μεσούσης τὴν Ῥωμαίων βασιλείαν παρέλαβε, Πυθαγόρας δὲ μετὰ τὴν πεντηκοστὴν ὀλυμπιάδα διέτριψεν ἐν Ἰταλίᾳ.

3. Τούτου δ´ ἔτι μεῖζον ἔχω τεκμήριον εἰπεῖν ὑπὲρ τοῦ μὴ συμφωνεῖν τοὺς χρόνους ταῖς παραδεδομέναις ὑπὲρ τοῦ ἀνδρὸς ἱστορίαις, ὅτι καθ´ ὃν χρόνον ὁ Νόμας ἐπὶ τὴν βασιλείαν ἐκαλεῖτο ὑπὸ Ῥωμαίων οὔπω πόλις ἦν ἡ Κρότων· τέτταρσι γὰρ ὅλοις ὕστερον ἔτεσιν ἢ Νόμαν ἄρξαι Ῥωμαίων Μύσκελος αὐτὴν ἔκτισεν ἐνιαυτῷ τρίτῳ τῆς ἑπτακαιδεκάτης ὀλυμπιάδος. Οὔτε δὴ Πυθαγόρᾳ τῷ Σαμίῳ συμφιλοσοφῆσαι τῷ μετὰ τέτταρας ἀκμάσαντι γενεὰς δυνατὸς ἦν τὸν Νόμαν οὔτ´ ἐν Κρότωνι διατρίβειν, ὅτ´ αὐτὸν ἐκάλουν ἐπὶ τὴν βασιλείαν Ῥωμαῖοι, τῇ μήπω τότ´ οὔσῃ πόλει.

4. Ἀλλ´ ἐοίκασιν οἱ τὰ ὑπὲρ αὐτοῦ γράψαντες, εἰ χρὴ δόξαν ἰδίαν ἀποφήνασθαι, δύο ταῦτα λαβόντες ὁμολογούμενα, τήν τε Πυθαγόρου διατριβὴν τὴν γενομένην ἐν Ἰταλίᾳ καὶ τὴν Νόμα σοφίαν (ὡμολόγηται γὰρ ὑπὸ πάντων ὁ ἀνὴρ γενέσθαι σοφός) ἐπισυνάψαι ταῦτα καὶ ποιῆσαι Πυθαγόρου μαθητὴν τὸν Νόμαν οὐκέτι τοὺς βίους αὐτῶν ἐξετάσαντες, εἰ κατὰ τοὺς αὐτοὺς ἤκμασαν ἀμφότεροι χρόνους, ὅπερ ἐγὼ πεποίηκα νῦν· εἰ μή τις ἄρα Πυθαγόραν ἕτερον ὑποθήσεται πρὸ τοῦ Σαμίου γεγονέναι παιδευτὴν σοφίας, ᾧ συνδιέτριψεν ὁ Νόμας. Τοῦτο δ´ οὐκ οἶδ´ ὅπως ἂν ἀποδεῖξαι δύναιτο μηδενὸς τῶν ἀξιολόγων μήτε Ῥωμαίου μήθ´ Ἕλληνος, ὅσα κἀμὲ εἰδέναι, παραδεδωκότος ἐν ἱστορίᾳ. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἅλις.

LX. 1. Ὁ δὲ Νόμας ἀφικομένων ὡς αὐτὸν τούτων τῶν καλούντων ἐπὶ τὴν ἡγεμονίαν, τέως μὲν ἀντέλεγε καὶ μέχρι πολλοῦ διέμεινεν ἀπομαχόμενος μὴ λαβεῖν τὴν ἀρχήν, ὡς δὲ οἵ τε ἀδελφοὶ προσέκειντο λιπαροῦντες καὶ τελευτῶν ὁ πατὴρ οὐκ ἠξίου τηλικαύτην τιμὴν διδομένην ἀπωθεῖσθαι, συνέγνω γενέσθαι βασιλεύς·

2. Τοῖς δὲ Ῥωμαίοις πυθομένοις ταῦτα παρὰ τῶν πρεσβευτῶν, πρὶν ὄψει τὸν ἄνδρα ἰδεῖν πολὺς αὐτοῦ παρέστη πόθος, ἱκανὸν ἡγουμένοις τεκμήριον εἶναι τῆς σοφίας, εἰ τῶν ἄλλων ὑπὲρ τὸ μέτριον ἐκτετιμηκότων βασιλείαν καὶ τὸν εὐδαίμονα βίον ἐν ταύτῃ τιθεμένων μόνος ἐκεῖνος ὡς φαύλου τινὸς καὶ οὐκ ἀξίου σπουδῆς πράγματος καταφρονεῖ, παραγενομένῳ τε ὑπήντων ἔτι καθ´ ὁδὸν ὄντι σὺν ἐπαίνῳ πολλῷ καὶ ἀσπασμοῖς καὶ ταῖς ἄλλαις τιμαῖς παραπέμποντες εἰς τὴν πόλιν.

3. Ἐκκλησίας δὲ μετὰ τοῦτο συναχθείσης, ἐν ᾗ διήνεγκαν ὑπὲρ αὐτοῦ τὰς ψήφους αἱ φυλαὶ κατὰ φράτρας καὶ τῶν πατρικίων ἐπικυρωσάντων τὰ δόξαντα τῷ πλήθει καὶ τελευταῖον ἔτι τῶν ὀρνιθοσκόπων αἴσια τὰ παρὰ τοῦ δαιμονίου σημεῖα ἀποφηνάντων παραλαμβάνει τὴν ἀρχήν.

4. Τοῦτον τὸν ἄνδρα Ῥωμαῖοί φασι στρατείαν μηδεμίαν ποιήσασθαι, θεοσεβῆ δὲ καὶ δίκαιον γενόμενον ἐν εἰρήνῃ πάντα τὸν τῆς ἀρχῆς χρόνον διατελέσαι καὶ τὴν πόλιν ἄριστα πολιτευομένην παρασχεῖν, λόγους τε ὑπὲρ αὐτοῦ πολλοὺς καὶ θαυμαστοὺς λέγουσιν ἀναφέροντες τὴν ἀνθρωπίνην σοφίαν εἰς θεῶν ὑποθήκας.

5. Νύμφην γάρ τινα μυθολογοῦσιν Ἠγερίαν φοιτᾶν πρὸς αὐτὸν ἑκάστοτε διδάσκουσαν τὴν βασιλικὴν σοφίαν, ἕτεροι δὲ οὐ νύμφην, ἀλλὰ τῶν Μουσῶν μίαν. Καὶ τοῦτό φασι γενέσθαι πᾶσι φανερόν. Ἀπιστούντων γὰρ, ὡς ἔοικε, τῶν ἀνθρώπων κατ´ ἀρχὰς καὶ πεπλάσθαι νομιζόντων τὸν περὶ τῆς θεᾶς λόγον, βουλόμενον αὐτὸν ἐπιδείξασθαι τοῖς ἀπιστοῦσιν ἐναργές τι μήνυμα τῆς πρὸς τὴν δαίμονα ὁμιλίας [καὶ] διδαχθέντα ὑπ´ αὐτῆς ποιῆσαι τάδε·

6. Καλέσαντα Ῥωμαίων πολλοὺς καὶ ἀγαθοὺς εἰς τὴν οἰκίαν, ἐν ᾗ διαιτώμενος ἐτύγχανεν, ἔπειτα δείξαντα τοῖς ἐλθοῦσι τὰ ἔνδον τῇ τε ἄλλῃ κατασκευῇ φαύλως κεχορηγημένα καὶ δὴ καὶ τῶν εἰς ἑστίασιν ὀχλικὴν ἐπιτηδείων ἄπορα, τότε μὲν ἀπαλλάττεσθαι κελεύειν, εἰς ἑσπέραν δὲ καλεῖν αὐτοὺς ἐπὶ τὸ δεῖπνον·

7. παραγενομένοις δὲ κατὰ τὴν ἀποδειχθεῖσαν ὥραν ἐπιδεῖξαι στρωμνάς τε πολυτελεῖς καὶ τραπέζας ἐκπωμάτων γεμούσας πολλῶν καὶ καλῶν ἑστίασίν τε αὐτοῖς παραθεῖναι κατακλιθεῖσιν ἁπάσης ἐδωδῆς, ἣν οὐδ´ ἂν ἐκ πολλοῦ πάνυ χρόνου παρασκευάσασθαί τινι τῶν τότε ἀνθρώπων ῥᾴδιον ἦν. Τοῖς δὲ Ῥωμαίοις κατάπληξίν τε πρὸς ἕκαστον τῶν ὁρωμένων ὑπελθεῖν καὶ δόξαν ἐξ ἐκείνου τοῦ χρόνου παραστῆναι βέβαιον, ὅτι θεά τις αὐτῷ συνῆν.

suivant
 

prédédent

 LI. 1. Mais la sixième année, le gouvernement de la ville revint une fois de plus au seul Romulus, Tatius ayant perdu la vie dans un attentat perpétré par les principaux personnages de Lavinium. Voici la raison de cet attentat. Quelques amis de Tatius étaient entrés avec une bande des voleurs dans le territoire du Lavinum, où ils se saisirent de nombreux biens et leur enlevèrent leurs troupeaux de bétail, tuant ou blessant ceux qui venaient s’y opposer.

2. A l'arrivée d'une ambassade demandant réparation, Romulus décida que ceux qui avait causé des dommages devaient être livrés pour être punis à ceux à qui ils avaient faits du tort. Tatius, cependant, épousa la cause de ses amis, refusa que des personnes furent remises à leurs ennemis avant un jugement, et en particulier des citoyens romains à des étrangers, mais il exigea que ceux qui s’étaient plaints d’avoir été blessés viennent à Rome pour que le jugement y soit rendu selon la loi

3. Donc les ambassadeurs n’obtinrent aucune satisfaction et repartirent pleins de ressentiment; et une partie du Sabins, furieux, se mirent à les suivre, et tombèrent sur eux tandis qu'il étaient endormis dans des leurs tentes, qu'ils avaient placées près de la route quand la nuit était tombée, et non seulement ils volèrent leur argent, mais coupèrent la gorge de tous ceux qu'ils trouvèrent encore dans leurs lits; ceux qui, cependant, plus rapides, s’étaient rendus compte de l’embuscade et qui purent s’enfuir revinrent dans leur ville. Après cela, des ambassadeurs arrivèrent de Lavinium et de beaucoup de villes, pour se plaindre de ces violations et pour menacer si justice ne leur était pas rendue.

LII. 1. Cette violence commise contre des ambassadeurs parut à Romulus, ce qu’elle était, un crime terrible et elle réclamant une prompte expiation puisqu'elle allait à l’encontre d'une loi sacrée; et constatant que Tatius ne s’en souciait guère, lui-même, sans autre retard, ordonna de faire saisir ceux qui étaient coupables de l'outrage, les mit aux chaînes et les livra aux ambassadeurs.

2. Mais Tatius non seulement fut irrité, se plaignant de l'indignité que lui avait faite son collègue en livrant ces hommes, mais aussi il était pris de compassion pour ceux qu’on emmenait (une des personnes coupables était une de ses relations); et immédiatement, prenant des soldats avec lui, se porta rapidement à leur aide, et rattrapant les ambassadeurs sur la route, il reprit leurs prisonniers.

3. Mais peu après, comme le disent certains, quand il alla avec Romulus à Lavinium pour faire un sacrifice que les rois offrent aux dieux héréditaires pour la prospérité de la ville, des amis et des relations des ambassadeurs qui avaient été assassinés, conspirèrent contre lui, le tuèrent aux pieds de l'autel avec les couteaux et les broches utilisés pour couper et rôtir les boeufs.

4. Mais Licinius écrit qu'il n'alla pas avec Romulus et ne participa pas au sacrifice, mais qu'il y alla seul avec l'intention de persuader ceux qui avaient reçu les dommages de pardonner aux auteurs de ces crimes, et que la foule se fâcha parce que les hommes ne leur avaient pas été livrés selon la décision de Romulus et du sénat romain, et que les amis des hommes massacrés se précipitèrent sur lui en grands nombres, et que ne pouvant échapper à cette justice expéditive, il fut lapidé à mort par ceux-ci.

5. Telle fut la fin de Tatius : il avait fait la guerre contre Romulus pendant trois ans et avait été son collègue pendant cinq. Son corps fut ramené à Rome, où il reçut un enterrement honorable; et la ville lui offre des libations publics chaque année.

LIII. 1. Mais Romulus, maintenant régnant pour la seconde fois seul, expiait le crime commis contre les ambassadeurs en interdisant à ceux qui avaient perpétré le crime l'utilisation du feu et de l'eau; à la mort de Tatius tous s'étaient sauvés de la ville. Après cela, il fit comparaître les Laviniens qui avaient conspiré contre Tatius et qui avaient été livrés par leur propre ville, et comme quand ils semblaient plaider, avec bon droit, qu’ils avaient seulement répondu violence contre violence, il les fit absoudre de cette accusation.

2. Après s’être occupé de cela, il mena son armée contre la ville de Fidènes, située à quarante stades de Rome : c’était à l’époque une ville riche et peuplée. Comme à cette époque les Romains étaient accablés par la famine et que les provisions que les habitants de Crustumerium leur envoyaient étaient apportées par voie fluviale dans des bateaux, les Fidénates attaquèrent les bateaux en grands nombres, prirent les provisions et tuèrent quelques hommes qui les défendaient, et malgré les demandes de satisfaction de Rome, ils les refusaient toutes.

3. Romulus, furieux, fit une incursion dans leur territoire avec des forces considérables, et s’étant emparé d'une grande quantité de butin, il se préparait à ramener chez lui son armée; mais comme les Fidénates firent une sortie contre lui, il leur livra bataille. Après une lutte féroce, où beaucoup tombèrent des deux côtés, l'ennemi fut défait et mis en fuite, et Romulus, les serrant de près, se précipita à l'intérieur des murs en même temps que les fugitifs.

4. La ville fut prise au premier assaut; il punit quelques citoyens, et laissa une garnison de trois cents hommes; et il prit aux habitants une partie de leur territoire, qu'il distribua à ses propres concitoyens et fit de cette ville également une colonie romaine. Elle avait été fondée par les Albains en même temps que Nomentum et Crustumerium. Les chefs de la colonie étaient trois frères, dont l’aîné fut le fondateur de Fidènes.

LIV. 1. Après cette guerre Romulus en entreprit une autre contre les Camerini, qui avaient attaqué les colons romains installés chez eux tandis que la ville de Rome souffrait de la peste; c'était cette situation particulière qui encouragea les Camerini, et pensant que la nation romaine serait totalement détruite par le fléau, ils tuèrent quelques colons et chassèrent les autres.

2. Pour se venger de cela Romulus, après s’être emparé une seconde fois de la ville, mit à mort les auteurs de la révolte et autorisa ses soldats à piller la ville; et il enleva aussi la moitié des terres en plus de ce qui avait été précédemment accordé aux colons romains. Et après avoir laissé un garnison dans la ville, suffisante pour apaiser une nouvelle révolte des habitants, il repartit avec ses troupes. Avec le butin de cette expédition il célébra un second triomphe, et érigea un quadrige de bronze à Vulcain, et près de celui-ci il a installa sa propre statue avec une inscription en caractères grecs donnant la liste de ses exploits.

3. La troisième guerre que Romulus engagea fut celle contre la ville la plus puissante de la nation des Tyrrhéniens à cette époque, appelée Véïes, éloignée de Rome d’environ cent stades; elle se situait sur une haute roche rocailleuse et était aussi étendue qu'Athènes. Les Veïens avaient pris comme prétexte la prise de Fidènes pour cette guerre, et envoyé des ambassadeurs pour demander aux Romains de retirer leur garnison de cette ville et de rendre à leurs premiers propriétaires le territoire qu'ils leur avaient pris et qu’ils occupaient maintenant. Et comme leur demande fut refusée, ils se mirent en campagne avec une grande armée et établirent leur camp dans un endroit remarquable près de Fidènes.

4. Cependant Romulus ayant prévu leur marche, sortit avec l'élite de son armée et prit position dans Fidènes prêt à les recevoir. Quand toutes leurs préparations furent terminées pour le combat, ils s’avancèrent dans la plaine, engagèrent le combat et continuèrent de se battre avec grande ardeur pendant longtemps, jusqu'à ce que l’arrivée de la nuit les séparassent, sans qu’ils puissent se départager. Voilà le déroulement de la première bataille.

LV. 1 . Mais dans une deuxième bataille, qui eut lieu peu après, les Romains furent victorieux grâce à la stratégie de leur général, qui avait occupé la nuit une hauteur non loin du camp de l'ennemi et placée là en embuscade l’élite de ses cavaliers et de ses fantassins qui lui étaient venus de Rome après le premier combat.

2. Les deux armées se rassemblèrent dans la plaine et combattirent de la même manière que la fois précédente; mais quand Romulus donna le signal aux troupes qui étaient en embuscade sur la hauteur, ceux-ci, poussant le cri de combat, se précipitèrent sur les arrières des Véïens, et comme c’étaient des troupes fraîches tandis que celles de l’ennemi étaient fatiguées, elles les mirent en fuite sans grande difficulté. Peu de Véïens furent massacrés lors du combat, mais une grande partie, se jetant dans le Tibre, qui coule à Fidènes, dans l’intention de traverser le fleuve à la nage, se noyèrent; étant blessé et accablés de fatigue, ils ne pouvaient le traverser à la nage, alors que d'autres, qui ne savaient pas nager et ne pensaient pas à l'avenir, ayant perdu toute présence d'esprit devant le danger, périrent dans les tourbillons du fleuve.

3. Si les Véïens s’étaient alors rendus compte que leur premier projet avait été peu judicieux et avaient renoncé après cela, ils n’auraient pas subi un si grand malheur; mais, espérant réparer leurs anciennes pertes et croyant que s'ils attaquaient avec de plus grandes forces ils vaincraient facilement dans la guerre, ils levèrent une seconde fois contre les Romains une grande armée, levée en partie dans la ville-même et en partie dans d’autres villes qui en vertu de leur ligue leur devaient assistance.

4. Après cela, une autre bataille féroce s’engagea près de Fidènes, où le Romains furent victorieux, après avoir tué beaucoup du Véïens et fait encore plus de prisonniers. Même leur camp fut pris : il était rempli d’argent, d’armes et d’esclaves, et même leurs bateaux, qui étaient chargés avec d’un grand stock de vivres; et dans ces derniers on transporta sur le fleuve la multitude de prisonniers du fleuve jusque Rome.

5. Ce fut le troisième triomphe que Romulus célébra, et il fut beaucoup plus splendide que les deux premiers. Et quand, peu après, les ambassadeurs arrivèrent de Véïes pour demander mettre fin à la guerre et pour demander pardon pour leurs offenses, Romulus leur imposa les sanctions suivantes: livrer aux Romains le pays situé près du Tibre, appelé les sept districts, et abandonner les salines près d’embouchure du fleuve, et fournir également cinquante otages comme engagement qu'ils ne tenteraient aucun soulèvement à l'avenir.
6. Comme les Véïens acceptaient toutes ces demandes, on fit avec eux un traité de cent ans et on en grava les termes sur des stèles. Il laissa sans rançon tous les prisonniers qui désiraient rentrer chez eux; mais ceux qui préféraient rester à Rome -- et ces derniers étaient bien plus nombreux que les autres -- il les fit citoyens, les distribuant dans les curies et leur assignant des terres de ce côté-ci du Tibre.

LVI. 1. Voilà les guerres mémorables que Romulus a faites. S’il ne soumit pas plus de nations voisines cela semble être dû à sa mort soudaine, qui se produisit alors qu'il était toujours dans la force de l’âge pour accomplir des exploits guerriers. Sur sa mort il y a beaucoup d’histoires différentes

2. Ceux qui présentent une histoire plutôt fabuleuse de sa vie disent que tandis qu'il haranguait ses hommes dans le camp, une obscurité soudaine s’abattit dans un ciel clair et qu’un violent d'orage éclata, et alors il disparut; et ces auteurs croient qu'il a été enlevé au ciel par son père Mars.

3. Mais ceux qui écrivent des histoires plus plausibles disent qu'il fut tué par ses propres concitoyens; et la raison qu'ils donnent pour son meurtre c’est qu'il libéra sans demander l’avis de personne, contrairement à la coutume, les otages pris aux Véïens, et qu'il ne se comportait plus de la même manière envers les citoyens originaux et envers ceux qui furent inscrits plus tard, mais il honorait plus ces premiers alors qu’il méprisait les nouveaux venus, et aussi en raison de sa grande cruauté dans le châtiment des délinquants (par exemple, il avait ordonné qu’un groupe de Romains accusés du brigandage contre les peuples voisins soit jeté du haut de la Roche après avoir rendu un jugement seul, bien qu'ils ne fussent pas de basse naissance et qu’ils fussent nombreux), mais surtout parce qu'il paraissait être devenu dur et arrogant et qu’il exerçait son pouvoir plus comme un tyran que comme un roi.

4. Pour ces raisons, ils disent que les patriciens ourdirent une conspiration contre lui et décidèrent de le massacrer; et après l’avoir exécuté le meurtre dans le Sénat, ils dépecèrent son corps en petits morceaux, pour qu'on ne puisse les voir, et puis ils sortirent, chacun cachant sa partie de corps sous sa longue robe, et l'enterrant ensuite en secret.

5. D'autres disent que, alors qu’il haranguait le peuple il fut massacré par les nouveaux citoyens de Rome, et qu'ils exécutèrent le meurtre au moment où il y avait de la pluie et de l'obscurité, alors que l'assemblée du peuple s’était dispersée et que leur chef était sans sa garde. Et pour cette raison, disent-ils, le jour où cet événement s'est produit tire son nom de la fuite du peuple et s'appelle encore maintenant Populifugia (la Fuite du Peuple).

6. Quoi qu’il en soit, les circonstances qui accompagnèrent, sous la direction du Ciel, la naissance et la mort de cet homme semblent donner beaucoup d’autorité à l’avis de ceux qui considèrent comme dieux des hommes mortels et qui placent les âmes des personnes illustres dans le ciel. Ils disent qu'au moment où sa mère a été violée, que ce soit par un homme ou par un dieu, il y eut une éclipse totale de soleil et une obscurité générale comme si la nuit recouvrait la terre, et qu'à sa mort la même chose s'est produite.

7. Voilà, dit-on, comment est mort Romulus, qui fonda Rome et qui fut choisi par ses concitoyens comme leur premier roi. Il ne laissa aucune descendance, et après avoir régné trente-sept ans, il mourut dans sa cinquante-cinquième année; il avait obtenu le pouvoir très jeune : il n’avait pas plus de dix-huit ans, comme en conviennent tous ceux qui ont écrit son histoire.

LVII. 1. L'année suivante il n’y eut élection d’aucun roi romain, mais une magistrature appelée par eux interregnum, s’occupant des affaires publiques, fut créée de la manière suivante: les patriciens qui étaient inscrits au sénat sous Romulus, (qui étaient comme je l’ai dit au nombre de deux cents) furent divisés en décuries, ils tirèrent au sort et les dix premières personnes sur qui le sort tomba furent investies d’un pouvoir absolu sur l'état.

2. Cependant ils ne régnaient pas tous ensemble, mais successivement, chacun pendant cinq jours, et pendant ce temps ils avaient les verges et les autres insignes du pouvoir royal. Le premier, après que son pouvoir ait expiré, remit le gouvernement au second, et le second au troisième, et ainsi de suite jusqu’au dernier. Après que les dix premiers eurent accompli leur période assignée de cinquante jours, dix autres leur succédèrent, et dix autres à leur tour.

3. Mais alors le peuple décida de supprimer le gouvernement des décuries, contrarié par tous ces changements de pouvoir, parce que tous les hommes n'avaient pas les mêmes buts ou les mêmes capacités naturelles. Sur quoi les sénateurs, convoquèrent l’ensemble du peuple en assemblée par tribus et par curies, et lui permirent d’examiner la forme de gouvernement et de déterminer s'ils souhaitaient confier les intérêts publics à un roi ou à des magistrats annuels.

4. Cependant le peuple ne fit le choix par lui-même, mais s'en référa à la décision des sénateurs, déclarant qu'ils seraient satisfaits de n'importe quelle forme du gouvernement que ceux-ci approuveraient. Les sénateurs unanimement décidèrent d’établir une forme monarchique de gouvernement, mais des différends surgirent pour savoir dans quel groupe le futur roi devait être choisi. Certains estimaient que celui qui devait gouverner l’Etat devait être choisi parmi les sénateurs d’origine, et d'autres qu'il devait être choisi de parmi ceux qui avaient été admis après et qu’on appelait les nouveaux sénateurs.

LVIII. 1. La querelle traînant en longueur, ils conclurent finalement un accord sur la base suivante -- ou les sénateurs plus anciens choisissaient le roi, qui ne devait pas cependant être un des leurs, mais n'importe quel autre qui leur semblait le plus apte, ou les nouveaux sénateurs devaient faire la même chose. Les sénateurs plus anciens acceptèrent de procéder à ce choix, et après une longue délibération entre eux ils décidèrent que, puisque par leur accord ils s’étaient eux-mêmes exclus du pouvoir, ils ne le conféreraient à aucun des sénateurs nouvellement désignés, mais ils chercheraient, comme moyens le plus efficace de mettre un terme aux différends entre les partis, un homme de l'extérieur qui n’épouserait la cause d’aucun parti, et le déclareraient roi,.

2. Après avoir décidé cela, ils choisirent un homme de la nation des Sabins, le fils de Pompilius Pompo, une personne de distinction, dont le nom était Numa. Il était à une étape de sa vie, à presque 40 ans, où la prudence est la plus remarquable, et il présentait un aspect de dignité royale;

3. et il avait un très grand renom de sagesse, non seulement parmi les citoyens de Cures, mais aussi parmi tous les peuples voisins. Après cette prise de décision les sénateurs rassemblèrent le peuple, et celui d’entre eux qui était alors l'interrex, s’avançant, leur indiqua que les sénateurs avaient unanimement résolu d’établir une forme monarchique de gouvernement et que lui, puisqu’il avait autorité de décider qui devait hériter du pouvoir, avait choisi Numa Pompilius comme roi de la cité. Après quoi il nomma des ambassadeurs parmi les patriciens et les envoya pour ramener Numa à Rome et pour lui donner la puissance royale. Ceci se produisit la troisième année de la seizième olympiade, où Pythagoras, un Lacédémonien, gagna la course à peids.

LIX. 1. Jusqu'ici je n'ai rien à objecter à ceux qui ont publié l'histoire de cet homme; mais pour ce qui suit, je ne sais que dire. Beaucoup ont écrit que Numa fut un disciple de Pythagore et que quand il fut choisi comme roi par les Romains il étudiait la philosophie à Crotone. Mais la date de Pythagore contredit ce récit,
2. puisqu'il n'était pas simplement plus jeune de quelques années que Numa, mais qu’il vécut quatre générations entières plus tard, comme nous le savons de l'histoire universelle; Numa hérité du pouvoir des Romains au milieu de la seizième olympiade, tandis que Pythagore séjourna en Italie après la cinquantième olympiade.

3. Mais je peux avancer encore un argument plus fort pour montrer que la chronologie est incompatible avec les récits rapportés sur Numa, à savoir, qu’au moment où Numa fut appelé à la souveraineté par les Romains la ville de Crotone n’existait pas encore; ce n’est que quatre ans entières après le début du règne Numa à Rome que Myscelus fonda cette ville, la troisième année de la dix-septième olympiade. En conséquence, il était impossible pour Numa ni d’avoir étudié la philosophie avec Pyrrhus de Samos, qui s'est épanoui quatre générations après lui, ni d’avoir résidé à Crotone, une ville qui n’existait pas quand les Romains lui offrirent le pouvoir.

4. Mais si je puis exprimer mon propre avis, ceux qui ont écrit son histoire semblent avoir repris ces deux faits admis, à savoir, la résidence de Pythagore en l'Italie et la sagesse de Numa (tout le monde s’accorde qu’il fut un homme sage), et en les combinant, ils ont fait à Numa un disciple de Pythagore, sans continuer à s'enquérir si tous les deux se sont épanouis à la même époque -- à moins que, bien sûr, on aille supposer qu'il y eut un autre Pythagore qui enseigna la philosophie avant le Samien, et que Numa le fréquenta. Mais je ne sais pas comment le prouver, puisque cela n'est confirmé, autant que je le sache, par le témoignage d’aucun auteur digne de confiance, grec ou romain. Mais en voilà assez sur ce sujet.

LX. 1. Quand les ambassadeurs vinrent chez Numa pour l'inviter à régner, pendant un certain temps il refusa et longtemps il persista dans sa résolution de ne pas accepter la puissance royale. Mais comme ses frères ne cessaient de le pousser avec insistance et qu’enfin son père arguait du fait qu’il ne fallait pas rejeter l'offre d’un si grand honneur, il consentit à devenir roi.

2. Dès que les Romains furent mis au courant de cela par les ambassadeurs, ils conçurent un grand désir pour cet homme avant de l’avoir vu, estimant une preuve suffisante de sa sagesse, alors que les autres mettaient sur un piédestal la souveraineté, la considérant comme source de bonheur, que lui seul l’ait dédaignée comme pauvre chose et indigne d'une attention sérieuse. Et quand il s’approcha de la ville, ils vinrent à sa rencontre sur la route avec de grands applaudissements, des salutations et d'autres honneurs et le conduisirent dans la ville.

3. Après cela, une assemblée du peuple se tint, où les tribus par curies donnèrent leurs voix en sa faveur; et quand la résolution du peuple fut confirmée par les patriciens, et, qu’en dernier lieu, les augures eurent rapporté que les signes divins étaient propices, il assuma la charge.

4. Les Romains prétendent qu'il n'entreprit aucune campagne militaire, mais que, comme il était pieux et juste, il passa toute la période de son règne dans la paix et fit en sorte que l'état soit régi le mieux possible. Ils racontent aussi beaucoup d'histoires merveilleuses à son sujet, attribuant sa sagesse humaine à des inspirations divines.

5. Ils affirment fabuleusement qu'une nymphe, Égérie, lui rendait visite et l'instruisait à chaque occasion dans l'art de régner, bien que d'autres disent que ce n'était pas une nymphe, mais une des Muses. Et ceci, disent-ils, se déroula aux yeux de tous; comme au début les gens étaient incrédules (c’est tout-à-fait naturel), et qu’ils considéraient l'histoire de la déesse comme une invention, Numa, afin de fournir aux incrédules des preuves manifestes de sa relation avec cette divinité, agit selon ses instructions.

6. Il invita dans la maison où il vivait un grand nombre de Romains, tous hommes de bien, et après leur avoir montré ses appartements, très simplement équipés de meubles et manquant en particulier de tout ce qui était nécessaire pour recevoir une nombreuse compagnie, il leur demanda de partir, mais les invita à dîner en soirée.

7. Et quand ils vinrent à l'heure prévue, il leur montra des divans luxueux et des tables chargés d’une multitude de belles coupes, et quand ils furent à table, il leur servit un banquet se composant de toutes sortes de viandes, un tel banquet, en effet, qu’il n'aurait pas été facile pour un homme de l’époque de préparer même en beaucoup de temps. Les Romains furent étonnés de tout ce qu’ils virent, et depuis lors ils eurent la ferme conviction qu'une déesse conversait bien avec lui.

suivant