Denys d'Halicarnasse

DENYS DHALICARNASSE

 

ANTIQUITÉS ROMAINES.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

 LIVRE DEUXIEME; chapitres XLI à L.

chapitres XXX-XXXIX  - chapitres LI à LX

Traduction de Philippe Remacle

 

 

 

 

 

 

 

DENYS D'HALICARNASSE

ANTIQUITÉS ROMAINES

LIVRE II

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

 

 

 

 

 

 

 

précédent

XLI. 1. Ὁ δὲ Τάτιος καὶ οἱ Σαβῖνοι φρουρίου γενόμενοι καρτεροῦ κύριοι καὶ τὰ πλεῖστα τῆς Ῥωμαίων ἀποσκευῆς ἀμοχθεὶ παρειληφότες ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς ἤδη τὸν πόλεμον διέφερον. Πολλαὶ μὲν οὖν αὐτῶν ἐγίνοντο καὶ διὰ πολλὰς προφάσεις παρεστρατοπεδευκότων ἀλλήλοις δι´ ὀλίγου πεῖραί τε καὶ συμπλοκαὶ οὔτε κατορθώματα μεγάλα ἑκατέρῳ φέρουσαι τῶν στρατευμάτων οὔτε τὰ σφάλματα, μέγισται δ´ ἐκ παρατάξεως ὅλαις ταῖς δυνάμεσι πρὸς ἀλλήλας μάχαι διτταὶ καὶ φόνος ἑκατέρων πολύς.

2. Ἑλκομένου δὴ τοῦ χρόνου γνώμην ἀμφότεροι τὴν αὐτὴν ἔσχον ὁλοσχερεῖ κρῖναι τὸν ἀγῶνα μάχῃ, καὶ προελθόντες εἰς τὸ μεταξὺ τῶν στρατοπέδων χωρίον ἡγεμόνες τε ἄριστοι τὰ πολέμια καὶ στρατιῶται πολλῶν ἐθάδες ἀγώνων ἄξια λόγου ἔργ´ ἀπεδείκνυντο ἐπιόντες τ´ ἀλλήλοις καὶ τοὺς ἐπιόντας δεχόμενοι καὶ ἐξ ὑποστροφῆς εἰς ἴσον αὖθις καθιστάμενοι.

3. Οἱ δ´ ἐπὶ τῶν ἐρυμάτων ἑστῶτες ἰσορρόπου θεαταὶ ἀγῶνος καὶ θαμινὰ ἑκατέρωσε μεταπίπτοντος τῷ μὲν κατορθοῦντι τῶν σφετέρων ἐπικελεύσει τε καὶ παιανισμῷ πολλὴν ἐποίουν τὴν εἰς τὸ εὔψυχον ἐπίδοσιν, τῷ δὲ κάμνοντι καὶ διωκομένῳ δεήσεις τε καὶ οἰμωγὰς προϊέμενοι κωλυταὶ τοῦ εἰς τέλος ἀνάνδρου ἐγίνοντο· ὑφ´ ὧν ἀμφοτέρων ἠναγκάζοντο καὶ παρὰ δύναμιν ὑπομένειν τὰ δεινά. Ἐκείνην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν οὕτω διενέγκαντες ἀγχωμάλως τὴν μάχην, σκότους ὄντος ἤδη ἄσμενοι εἰς τοὺς οἰκείους ἑκάτεροι χάρακας ἀπηλλάσσοντο.

XLII. 1. Ταῖς δ´ ἑξῆς ἡμέραις ταφὰς ποιησάμενοι τῶν νεκρῶν καὶ τοὺς κεκμηκότας ὑπὸ τραυμάτων ἀνακτησάμενοι δυνάμεις τε παρασκευάσαντες ἄλλας, ἐπειδὴ ἔδοξεν αὐτοῖς αὖθις ἑτέραν συνάψαι μάχην, εἰς τὸ αὐτὸ τῷ προτέρῳ χωρίον συνελθόντες ἄχρι νυκτὸς ἐμάχοντο.

2. Ἐν ταύτῃ τῇ μάχῃ Ῥωμαίων ἀμφοτέροις ἐπικρατούντων τοῖς κέρασιν, (εἶχε δὲ τοῦ δεξιοῦ τὴν ἡγεμονίαν αὐτὸς ὁ Ῥωμύλος, τοῦ δὲ ἀριστεροῦ Λοκόμων ὁ Τυρρηνός) τοῦ δὲ μέσου μηδέπω κρίσιν ἔχοντος, ὁ κωλύσας τὴν εἰς τέλος τῶν Σαβίνων ἧτταν καὶ εἰς ἀντίπαλα καταστήσας αὖθις τὰ λειπόμενα τοῖς νικῶσιν εἷς ἀνὴρ ἐγένετο Μέττιος Κούρτιος ὄνομα, ῥώμην τε σώματος πολὺς ἀνήρ, καὶ κατὰ χεῖρα γενναῖος, μάλιστα δ´ ἐπὶ τῷ μηδένα ὀκνεῖν φόβον ἢ κίνδυνον εὐδοκιμῶν.

3. Οὗτος δ´ ἐτάχθη μὲν ἡγεῖσθαι τῶν κατὰ μέσην ἀγωνιζομένων τὴν φάλαγγα καὶ τοὺς ἀντιτεταγμένους ἐνίκα, βουληθεὶς δὲ καὶ τὰ κέρατα τῶν Σαβίνων μοχθοῦντα ἤδη καὶ ἐξωθούμενα εἰς τὸ ἴσον καταστῆσαι, παρακελευσάμενος τοῖς ἀμφ´ αὑτὸν ἐδίωκε τοὺς φεύγοντας τῶν πολεμίων ἐσκεδασμένους καὶ μέχρι τῶν πυλῶν αὐτοὺς ἤλασεν, ὥστε ἠναγκάσθη καταλιπὼν ἡμιτελῆ τὴν νίκην ὁ Ῥωμύλος ἐπιστρέψαι τε καὶ ἐπὶ τὰ νικῶντα τῶν πολεμίων ὤσασθαι μέρη.

4. Τὸ μὲν δὴ κάμνον τῶν Σαβίνων μέρος ἐν τῷ ἴσῳ πάλιν ἦν ἀπελθούσης τῆς μετὰ Ῥωμύλου δυνάμεως, ὁ δὲ κίνδυνος ἅπας περὶ τὸν Κούρτιον καὶ τοὺς σὺν ἐκείνῳ νικῶντας ἐγεγόνει. Χρόνον μὲν οὖν τινα οἱ Σαβῖνοι δεξάμενοι τοὺς Ῥωμαίους λαμπρῶς ἠγωνίσαντο, ἔπειτα πολλῶν ἐπ´ αὐτοὺς συνιόντων ἐνέκλινάν τε καὶ διέσωζον ἑαυτοὺς ἐπὶ τὸν χάρακα, πολλὴν τοῦ Κουρτίου παρέχοντος αὐτοῖς εἰς τὸ μὴ διώκεσθαι τεταραγμένως, ἀλλὰ βάδην ἀποχωρεῖν ἀσφάλειαν.

5. Αὐτὸς γὰρ εἱστήκει μαχόμενος καὶ τὸν Ῥωμύλον ἐπιόντα ἐδέχετο, γίνεταί τε τῶν ἡγεμόνων αὐτῶν συμπεσόντων ἀλλήλοις μέγας καὶ καλὸς ἀγών. Ἔξαιμος δὲ ὢν ἤδη καὶ καταβελὴς ὁ Κούρτιος ὑπῄει κατ´ ὀλίγον, καὶ αὐτὸν ἐκ τῶν κατόπιν ὑπεδέχετο λίμνη βαθεῖα, ἣν περιελθεῖν μὲν χαλεπὸν ἦν περικεχυμένων πανταχόθεν τῶν πολεμίων, διελθεῖν δὲ ὑπό τε ἰλύος πλήθους, ἣν τὰ πέριξ τέλματα εἶχε, καὶ βάθους ὕδατος τοῦ κατὰ μέσην αὐτὴν συνεστῶτος ἄπορον.

6. Ταύτῃ πλησιάσας ἔρριψεν ἑαυτὸν εἰς τὸ νᾶμα σὺν τοῖς ὅπλοις, καὶ ὁ Ῥωμύλος ὡς αὐτίκα δὴ τοῦ ἀνδρὸς ἐν τῇ λίμνῃ διαφθαρησομένου (καὶ ἅμα ἀδύνατον ἦν κατὰ τέλματός τε αὐτὸν καὶ δι´ ὕδατος πολλοῦ διώκειν) ἐπὶ τοὺς ἄλλους Σαβίνους τρέπεται· ὁ δὲ Κούρτιος πολλὰ μοχθήσας σὺν χρόνῳ σώζεταί τε ἐκ τῆς λίμνης τὰ ὅπλα ἔχων καὶ εἰς τὸν χάρακα ἀπάγεται. Οὗτος ὁ τόπος ἀνακέχωσται μὲν ἤδη, καλεῖται δ´ ἐξ ἐκείνου τοῦ πάθους Κούρτιος λάκκος ἐν μέσῳ μάλιστα ὢν τῆς Ῥωμαίων ἀγορᾶς.

XLIII. 1. Ῥωμύλος δὲ τοὺς ἄλλους διώκων ἐγγὺς γενόμενος τοῦ Καπιτωλίου καὶ πολλὰς ἐλπίδας ἔχων αἱρήσειν τὸ φρούριον ἄλλοις τε πολλοῖς τραύμασι καταπονηθεὶς καὶ δὴ καὶ λίθου πληγῇ ἐξαισίῳ κατὰ κροτάφου ἐνεχθέντος ἐκ τῶν ἄνωθεν κακωθείς, αἴρεταί τε πρὸς τῶν παρόντων ἡμιθανὴς καὶ εἰς τὸ τεῖχος ἀποφέρεται.

2. Τοῖς δὲ Ῥωμαίοις δέος ἐμπίπτει τὸν ἡγεμόνα οὐκέτι ὁρῶσι, καὶ τρέπεται τὸ δεξιὸν κέρας εἰς φυγήν· οἱ δ´ ἐν τῷ εὐωνύμῳ ταχθέντες ἅμα τῷ Λοκόμωνι τέως μὲν ἀντεῖχον ὑπὸ τοῦ ἡγεμόνος ἀναθαρρυνόμενοι, λαμπροτάτου τὰ πολέμια ἀνδρὸς καὶ πλεῖστα ἔργα κατὰ τοῦτον τὸν πόλεμον ἀποδειξαμένου· ἐπεὶ δὲ κἀκεῖνος ἐλασθεὶς διὰ τῶν πλευρῶν σαυνίῳ τῆς δυνάμεως ὑπολιπούσης ἔπεσεν οὐδ´ αὐτοὶ διέμειναν, φυγὴ δὲ μετὰ τοῦτο πάντων αὐτῶν ἐγίνετο, καὶ οἱ Σαβῖνοι τεθαρρηκότες ἐδίωκον ἄχρι τῆς πόλεως.

3. Ἤδη δὲ πλησιάζοντες ταῖς πύλαις ἀπηλαύνοντο τῆς νεότητος ἐπεξελθούσης αὐτοῖς ἀκραιφνοῦς, ᾗ τὰ τείχη φυλάττειν ὁ βασιλεὺς ἐπέτρεψε, καὶ τοῦ Ῥωμύλου, ῥᾷον γὰρ ἤδη εἶχεν ἐκ τοῦ τραύματος, ἐκβοηθήσαντος ὡς εἶχε τάχους, ἐγίνετό τε ἀγχίστροφος ἡ τοῦ ἀγῶνος τύχη καὶ πολλὴν ἔχουσα τὴν ἐπὶ θάτερα μεταβολήν.

4. Οἱ μέν γε φεύγοντες ὡς τὸν ἡγεμόνα ἐκ τοῦ ἀπροσδοκήτου φανέντα εἶδον ἀναλαβόντες ἑαυτοὺς ἐκ τοῦ προτέρου δέους εἰς τάξιν καθίσταντο καὶ οὐκέτι ἀνεβάλλοντο μὴ οὐχ ὁμόσε τοῖς ἐχθροῖς χωρεῖν· οἱ δὲ τέως κατείργοντες αὐτοὺς καὶ μηδεμίαν οἰόμενοι μηχανὴν εἶναι τὸ μὴ οὐ κατὰ κράτος αὐτὴν τὴν πόλιν ἁλῶναι, ἐπειδὴ τὸ αἰφνίδιόν τε καὶ παράδοξον ἐθεάσαντο τῆς μεταβολῆς, περὶ σωτηρίας αὐτοὶ τῆς ἑαυτῶν ἐσκόπουν. Ἦν δὲ αὐτοῖς οὐκ εὐπετὴς ἡ πρὸς τὸν χάρακα ἀναχώρησις καθ´ ὑψηλοῦ τε χωρίου καὶ διὰ κοίλης ὁδοῦ διωκομένοις, καὶ [ὁ] πολὺς αὐτῶν φόνος ἐν ταύτῃ γίνεται τῇ τροπῇ.

5. Ἐκείνην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν οὕτως ἀγχωμάλως ἀγωνισάμενοι καὶ εἰς τύχας παραλόγους ἀμφότεροι καταστάντες ἡλίου περὶ καταφορὰν ὄντος ἤδη διεκρίθησαν.

XLIV. 1. Ταῖς δ´ ἑξῆς ἡμέραις οἵ τε Σαβῖνοι ἐν βουλῇ ἐγίνοντο πότερον ἀποίσουσιν ἐπ´ οἴκου τὰς δυνάμεις, ὅσα δύνανται τῆς χώρας τῶν πολεμίων κακώσαντες, ἢ προσμεταπέμπωνται στρατιὰν ἑτέραν οἴκοθεν καὶ προσμένωσι λιπαροῦντες ἕως τὸ κάλλιστον ἐπιθήσουσι τῷ πολέμῳ τέλος.

2. Πονηρὸν δὲ αὐτοῖς καὶ τὸ ἀπιέναι μετ´ αἰσχύνης τῆς ἀπράκτου ἀναχωρήσεως ἐφαίνετο εἶναι καὶ τὸ μένειν οὐδενός σφισι χωροῦντος κατ´ ἐλπίδα. Συμβάσεως δὲ πέρι τὸ διαλέγεσθαι πρὸς τοὺς ἐχθρούς, ἥνπερ ἐδόκουν εἶναι μόνην εὐπρεπῆ τοῦ πολέμου ἀπαλλαγήν, οὐχ ἑαυτοῖς μᾶλλον ἢ Ῥωμαίοις ἁρμόττειν ὑπελάμβανον·

3. Ῥωμαῖοι δὲ οὐδὲν ἧττον ἀλλὰ καὶ μᾶλλον τῶν Σαβίνων εἰς πολλὴν ἀπορίαν ἐνέπιπτον ὅ τι χρήσαιντο τοῖς πράγμασιν. οὔτε γὰρ ἀποδιδόναι τὰς γυναῖκας ἠξίουν οὔτε κατέχειν· τῷ μὲν ἧτταν ὁμολογουμένην ἀκολουθεῖν οἰόμενοι καὶ ἀναγκαῖόν σφισιν ἐσόμενον πᾶν ὅ τι ἂν ἄλλο ἐπιταχθῶσιν ὑπομένειν, τῷ δὲ πολλὰ καὶ δεινὰ ἐπιδεῖν χώρας τε πορθουμένης καὶ νεότητος τῆς κρατίστης ἀπολλυμένης· περὶ φιλίας τε εἰ διαλέγοιντο πρὸς τοὺς Σαβίνους, οὐδενὸς ὑπελάμβανον τεύξεσθαι τῶν μετρίων διὰ πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα, μάλιστα δ´ ὅτι ταῖς αὐθαδείαις οὐ μετριότης γίνεται πρὸς τὸ ἀντίπαλον ἐπὶ θεραπείας τραπόμενον ἀλλὰ βαρύτης.

XLV. 1. Ἐν ᾧ δὲ ἀμφότεροι ταῦτα διαλογιζόμενοι καὶ οὔτε μάχης ἄρχειν τολμῶντες οὔτε περὶ φιλίας διαλεγόμενοι παρεῖλκον τὸν χρόνον, αἱ Ῥωμαίων γυναῖκες ὅσαι τοῦ Σαβίνων ἐτύγχανον οὖσαι γένους, δι´ ἃς ὁ πόλεμος συνειστήκει, συνελθοῦσαι δίχα τῶν ἀνδρῶν εἰς ἓν χωρίον καὶ λόγον ἑαυταῖς δοῦσαι γνώμην ἐποιήσαντο συμβατηρίων ἄρξαι πρὸς ἀμφοτέρους αὐταὶ λόγων.

2. Ἡ δὲ τοῦτο εἰσηγησαμένη τὸ βούλευμα ταῖς γυναιξὶν Ἑρσιλία μὲν ἐκαλεῖτο, γένους δ´ οὐκ ἀφανοῦς ἦν ἐν Σαβίνοις. Ταύτην δ´ οἱ μέν φασι γεγαμημένην ἤδη σὺν ταῖς ἄλλαις ἁρπασθῆναι κόραις ὡς παρθένον, οἱ δὲ τὰ πιθανώτατα γράφοντες ἑκοῦσαν ὑπομεῖναι λέγουσι μετὰ θυγατρός· ἁρπασθῆναι γὰρ δὴ κἀκείνης θυγατέρα μονογενῆ.

3. Ὡς δὲ ταύτην ἔσχον τὴν γνώμην αἱ γυναῖκες ἧκον ἐπὶ τὸ συνέδριον καὶ τυχοῦσαι λόγου μακρὰς ἐξέτειναν δεήσεις, ἐπιτροπὴν ἀξιοῦσαι λαβεῖν τῆς πρὸς τοὺς συγγενεῖς ἐξόδου, πολλὰς καὶ ἀγαθὰς ἐλπίδας ἔχειν λέγουσαι περὶ τοῦ συνάξειν εἰς ἓν τὰ ἔθνη καὶ ποιήσειν φιλίαν. Ὡς δὲ ταῦτ´ ἤκουσαν οἱ συνεδρεύοντες τῷ βασιλεῖ σφόδρα τε ἠγάσθησαν καὶ πόρον ὡς ἐν ἀμηχάνοις πράγμασι τοῦτον ὑπέλαβον εἶναι μόνον.

4. Γίνεται δὴ μετὰ τοῦτο δόγμα τοιόνδε βουλῆς· ὅσαι τοῦ Σαβίνων γένους ἦσαν ἔχουσαι τέκνα, ταύταις ἐξουσίαν εἶναι καταλιπούσαις τὰ τέκνα παρὰ τοῖς ἀνδράσι πρεσβεύειν ὡς τοὺς ὁμοεθνεῖς, ὅσαι δὲ πλειόνων παίδων μητέρες ἦσαν ἐπάγεσθαι μοῖραν ἐξ αὐτῶν ὁσηνδήτινα καὶ πράττειν ὅπως εἰς φιλίαν συνάξουσι τὰ ἔθνη.

5. Μετὰ τοῦτο ἐξῄεσαν ἐσθῆτας ἔχουσαι πενθίμους, τινὲς δὲ αὐτῶν καὶ τέκνα νήπια ἐπαγόμεναι. Ὡς δ´ εἰς τὸν χάρακα τῶν Σαβίνων προῆλθον ὀδυρόμεναί τε καὶ προσπίπτουσαι τοῖς τῶν ἀπαντώντων γόνασι πολὺν οἶκτον ἐκ τῶν ὁρώντων ἐκίνησαν, καὶ τὰ δάκρυα κατέχειν οὐδεὶς ἱκανὸς ἦν.

6. Συναχθέντος δὲ αὐταῖς τοῦ συνεδρίου τῶν προβούλων καὶ κελεύσαντος τοῦ βασιλέως ὑπὲρ ὧν ἥκουσι λέγειν ἡ τοῦ βουλεύματος ἄρξασα καὶ τὴν ἡγεμονίαν ἔχουσα τῆς πρεσβείας Ἑρσιλία μακρὰν καὶ συμπαθῆ διεξῆλθε δέησιν, ἀξιοῦσα χαρίσασθαι τὴν εἰρήνην ταῖς δεομέναις ὑπὲρ τῶν ἀνδρῶν, δι´ ἃς ἐξενηνέχθαι τὸν πόλεμον ἀπέφαινεν· ἐφ´ οἷς δὲ γενήσονται δικαίοις αἱ διαλύσεις, τοὺς ἡγεμόνας αὐτοὺς συνελθόντας ἐφ´ ἑαυτῶν διομολογήσασθαι πρὸς τὸ κοινῇ συμφέρον ὁρῶντας.

XLVI. 1 Τοιαῦτα εἰποῦσαι προὔπεσον ἅπασαι τῶν τοῦ βασιλέως γονάτων ἅμα τοῖς τέκνοις καὶ διέμενον ἐρριμμέναι, τέως ἀνέστησαν αὐτὰς ἐκ τῆς γῆς οἱ παρόντες ἅπαντα ποιήσειν τὰ μέτρια καὶ τὰ δυνατὰ ὑπισχνούμενοι. Μεταστησάμενοι δὲ αὐτὰς ἐκ τοῦ συνεδρίου καὶ βουλευσάμενοι καθ´ ἑαυτοὺς ἔκριναν ποιεῖσθαι τὰς διαλλαγάς. καὶ γίνονται τοῖς ἔθνεσιν ἐκεχειρίαι μὲν πρῶτον· ἔπειτα συνελθόντων τῶν βασιλέων συνθῆκαι περὶ φιλίας.

2. Ἦν δὲ τὰ συνομολογηθέντα τοῖς ἀνδράσι, περὶ ὧν τοὺς ὅρκους ἐποιήσαντο, τοιάδε· βασιλέας μὲν εἶναι Ῥωμαίων Ῥωμύλον καὶ Τάτιον ἰσοψήφους ὄντας καὶ τιμὰς καρπουμένους τὰς ἴσας, καλεῖσθαι δὲ τὴν μὲν πόλιν ἐπὶ τοῦ κτίσαντος τὸ αὐτὸ φυλάττουσαν ὄνομα Ῥώμην, καὶ ἕνα ἕκαστον τῶν ἐν αὐτῇ πολιτῶν Ῥωμαῖον, ὡς πρότερον, τοὺς δὲ σύμπαντας ἐπὶ τῆς Τατίου πατρίδος κοινῇ περιλαμβανομένους κλήσει Κυρίτας· πολιτεύειν δὲ τοὺς βουλομένους Σαβίνων ἐν Ῥώμῃ ἱερά τε συνενεγκαμένους καὶ εἰς φυλὰς καὶ εἰς φράτρας ἐπιδοθέντας.

3. Ταῦτα ὀμόσαντες καὶ βωμοὺς ἐπὶ τοῖς ὅρκοις ἱδρυσάμενοι κατὰ μέσην μάλιστα τὴν καλουμένην ἱερὰν ὁδὸν συνεκεράσθησαν ἀλλήλοις. Καὶ οἱ μὲν ἄλλοι τὰς δυνάμεις ἀναλαβόντες ἡγεμόνες ἀπῆγον ἐπ´ οἴκου, Τάτιος δὲ ὁ βασιλεὺς καὶ σὺν αὐτῷ τρεῖς ἄνδρες οἴκων τῶν διαφανεστάτων ὑπέμειναν ἐν Ῥώμῃ καὶ τιμὰς ἔσχον, ἃς τὸ ἀπ´ αὐτῶν ἐκαρποῦτο γένος, Οὐόλοσσος Οὐαλέριος καὶ Τάλλος Τυράννως ἐπίκλησιν καὶ τελευταῖος Μέττιος Κούρτιος, ὁ τὴν λίμνην σὺν τοῖς ὅπλοις διανηξάμενος, οἷς παρέμειναν ἑταῖροί τε καὶ συγγενεῖς καὶ πελάται, τῶν ἐπιχωρίων ἀριθμὸν οὐκ ἐλάττους.

XLVII. 1. Καταστάντων δὲ τῶν πραγμάτων ἔδοξε τοῖς βασιλεῦσιν, ἐπειδὴ πολλὴν ἐπίδοσιν εἰς ὄχλου πλῆθος ἡ πόλις εἰλήφει, διπλάσιον τοῦ προτέρου ποιῆσαι τὸν τῶν πατρικίων ἀριθμὸν προσκαταλέξαντας σὺν τοῖς ἐπιφανεστάτοις οἴκοις ἐκ τῶν ὕστερον ἐποικησάντων ἴσους τοῖς προτέροις, νεωτέρους οὓς ἐκάλεσαν πατρικίους· ἐξ ὧν ἑκατὸν ἄνδρας, οὓς αἱ φρᾶτραι προεχειρίσαντο, τοῖς ἀρχαίοις βουλευταῖς προσέγραψαν.

2. Περὶ μὲν οὖν τούτων ὀλίγου δεῖν πάντες οἱ συγγράψαντες τὰς Ῥωμαϊκὰς ἱστορίας συμπεφωνήκασιν, ὀλίγοι δέ τινες περὶ τοῦ πλήθους τῶν προσκαταγραφέντων βουλευτῶν διαφέρονται. Οὐ γὰρ ἑκατὸν ἀλλὰ πεντήκοντα τοὺς ἐπεισελθόντας εἰς τὴν βουλὴν ἀποφαίνουσι γενέσθαι.

3. Περὶ δὲ τῶν τιμῶν, ἃς ταῖς γυναιξὶν οἱ βασιλεῖς ἀπέδοσαν, ὅτι συνήγαγον αὐτοὺς εἰς φιλίαν, οὐχ ἅπαντες Ῥωμαίων συγγραφεῖς συμφέρονται. τινὲς μὲν γὰρ αὐτῶν γράφουσι τά τε ἄλλα πολλὰ καὶ μεγάλα δωρήσασθαι ταῖς γυναιξὶ τοὺς ἡγεμόνας καὶ δὴ καὶ τὰς φράτρας τριάκοντα οὔσας, ὥσπερ ἔφην, ἐπωνύμους τῶν γυναικῶν ποιῆσαι· τοσαύτας γὰρ εἶναι γυναῖκας τὰς ἐπιπρεσβευσαμένας.

4. Οὐάρρων δὲ Τερέντιος τοῦτ´ αὐτοῖς τὸ μέρος οὐχ ὁμολογεῖ παλαίτερον ἔτι λέγων ἐν ταῖς κουρίαις τεθῆναι τὰ ὀνόματα ὑπὸ τοῦ Ῥωμύλου κατὰ τὴν πρώτην τοῦ πλήθους διαίρεσιν τὰ μὲν ἀπ´ ἀνδρῶν ληφθέντα ἡγεμόνων, τὰ δ´ ἀπὸ πάγων· τάς τ´ ἐπὶ τὴν πρεσβείαν ἐξελθούσας γυναῖκας οὐ τριάκοντα εἶναί φησιν, ἀλλὰ πεντακοσίας τε καὶ τριάκοντα τριῶν δεούσας οἴεταί τε οὐδ´ εἰκὸς εἶναι τοσούτων γυναικῶν τιμὴν ἀφελομένους τοὺς βασιλεῖς ὀλίγαις ἐξ αὐτῶν δοῦναι μόναις. Ἀλλ´ ὑπὲρ μὲν τούτων οὔτε μηδένα ποιήσασθαι λόγον οὔτε πλείω γράφειν τῶν ἱκανῶν ἐφαίνετό μοι.

XLVIII. 1. Περὶ δὲ τῆς Κυριτῶν πόλεως, ἐξ ἧς οἱ περὶ τὸν Τάτιον ἦσαν (ἀπαιτεῖ γὰρ ἡ διήγησις καὶ περὶ τούτων, οἵτινές τε καὶ ὁπόθεν ἦσαν, εἰπεῖν) τοσαῦτα παρελάβομεν. ἐν τῇ Ῥεατίνων χώρᾳ καθ´ ὃν χρόνον Ἀβοριγῖνες αὐτὴν κατεῖχον παρθένος τις ἐπιχωρία τοῦ πρώτου γένους εἰς ἱερὸν ἦλθεν Ἐνυαλίου χορεύσουσα·

2. τὸν δ´ Ἐνυάλιον οἱ Σαβῖνοι καὶ παρ´ ἐκείνων οἱ Ῥωμαῖοι μαθόντες Κυρῖνον ὀνομάζουσιν, οὐκ ἔχοντες εἰπεῖν τὸ ἀκριβὲς εἴτε Ἄρης ἐστὶν εἴτε ἕτερός τις ὁμοίας Ἄρει τιμὰς ἔχων. Οἱ μὲν γὰρ ἐφ´ ἑνὸς οἴονται θεοῦ πολεμικῶν ἀγώνων ἡγεμόνος ἑκάτερον τῶν ὀνομάτων κατηγορῆσθαι, οἱ δὲ κατὰ δύο τάττεσθαι δαιμόνων πολεμιστῶν τὰ ὀνόματα.

3. Ἐν δὴ τοῦ θεοῦ τῷ τεμένει χορεύουσα ἡ παῖς ἔνθεος ἄφνω γίνεται καὶ καταλιποῦσα τὸν χορὸν εἰς τὸν σηκὸν εἰστρέχει τοῦ θεοῦ. ἔπειτα ἐγκύμων ἐκ τοῦ δαίμονος, ὡς ἅπασιν ἐδόκει, γενομένη τίκτει παῖδα Μόδιον ὄνομα, Φαβίδιον ἐπίκλησιν, ὃς ἀνδρωθεὶς μορφήν τε οὐ κατ´ ἄνθρωπον ἀλλὰ δαιμόνιον ἴσχει, καὶ τὰ πολέμια πάντων γίνεται λαμπρότατος· καὶ αὐτὸν εἰσέρχεται πόθος οἰκίσαι πόλιν ἐφ´ ἑαυτοῦ.

4. Συναγαγὼν δὴ χεῖρα πολλὴν τῶν περὶ ἐκεῖνα τὰ χωρία οἰκούντων ἐν ὀλίγῳ πάνυ χρόνῳ κτίζει τὰς καλουμένας Κύρεις, ὡς μέν τινες ἱστοροῦσιν ἐπὶ τοῦ δαίμονος, ἐξ οὗ γενέσθαι λόγος αὐτὸν εἶχε, τοὔνομα ῇ πόλει θέμενος, ὡς δ´ ἕτεροι γράφουσιν ἐπὶ τῆς αἰχμῆς· κύρεις γὰρ οἱ Σαβῖνοι τὰς αἰχμὰς καλοῦσιν. ταῦτα μὲν οὖν Τερέντιος Οὐάρρων γράφει.

XLIX. 1. Ζηνόδοτος δ´ ὁ Τροιζήνιος συγγραφεὺς - - - Ὀμβρικοὺς ἔθνος αὐθιγενὲς ἱστορεῖ τὸ μὲν πρῶτον οἰκῆσαι περὶ τὴν καλουμένην Ῥεατίνην· ἐκεῖθεν δὲ ὑπὸ Πελασγῶν ἐξελασθέντας εἰς ταύτην ἀφικέσθαι τὴν γῆν ἔνθα νῦν οἰκοῦσι καὶ μεταβαλόντας ἅμα τῷ τόπῳ τοὔνομα Σαβίνους ἐξ Ὀμβρικῶν προσαγορευθῆναι.

2. Κάτων δὲ Πόρκιος τὸ μὲν ὄνομα τῷ Σαβίνων ἔθνει τεθῆναί φησιν ἐπὶ Σάβου τοῦ Σάγκου δαίμονος ἐπιχωρίου, τοῦτον δὲ τὸν Σάγκον ὑπό τινων πίστιον καλεῖσθαι Δία. πρώτην δ´ αὐτῶν οἴκησιν ἀποφαίνει γενέσθαι κώμην τινὰ καλουμένην Τεστροῦναν ἀγχοῦ πόλεως Ἀμιτέρνης κειμένην, ἐξ ἧς ὁρμηθέντας τότε Σαβίνους εἰς τὴν Ῥεατίνην ἐμβαλεῖν Ἀβοριγίνων ἅμα Πελασγοῖς κατοικούντων καὶ πόλιν αὐτῶν τὴν ἐπιφανεστάτην Κοτυλίας πολέμῳ χειρωσαμένους κατασχεῖν.

3. Ἐκ δὲ τῆς Ῥεατίνης ἀποικίας ἀποστείλαντας ἄλλας τε πόλεις κτίσαι πολλάς, ἐν αἷς οἰκεῖν ἀτειχίστοις, καὶ δὴ καὶ τὰς προσαγορευομένας Κύρεις· χώραν δὲ κατασχεῖν τῆς μὲν Ἀδριανῆς θαλάττης ἀπέχουσαν ἀμφὶ τοὺς ὀγδοήκοντα καὶ διακοσίους σταδίους, τῆς δὲ Τυρρηνικῆς τετταράκοντα πρὸς διακοσίοις· μῆκος δὲ αὐτῆς εἶναί φησιν ὀλίγῳ μεῖον σταδίων χιλίων.

4. Ἔστι δέ τις καὶ ἄλλος ὑπὲρ τῶν Σαβίνων ἐν ἱστορίαις ἐπιχωρίοις λεγόμενος λόγος, ὡς Λακεδαιμονίων ἐποικησάντων αὐτοῖς καθ´ ὃν χρόνον ἐπιτροπεύων Εὔνομον τὸν ἀδελφιδοῦν Λυκοῦργος ἔθετο τῇ Σπάρτῃ τοὺς νόμους. Ἀχθομένους γάρ τινας τῇ σκληρότητι τῆς νομοθεσίας καὶ διαστάντας ἀπὸ τῶν ἑτέρων οἴχεσθαι τὸ παράπαν ἐκ τῆς πόλεως· ἔπειτα διὰ πελάγους πολλοῦ φερομένους εὔξασθαι τοῖς θεοῖς (πόθον γάρ τινα ὑπελθεῖν αὐτοὺς ὁποιασδήποτε γῆς) εἰς ἣν ἂν ἔλθωσι πρώτην, ἐν ταύτῃ κατοικήσειν.

5. Καταχθέντας δὲ τῆς Ἰταλίας περὶ τὰ καλούμενα Πωμεντῖνα πεδία τό τε χωρίον, ἐν ᾧ πρῶτον ὡρμίσαντο, Φορωνίαν ἀπὸ τῆς πελαγίου φορήσεως ὀνομάσαι καὶ θεᾶς ἱερὸν ἱδρύσασθαι Φορωνίας, ᾗ τὰς εὐχὰς ἔθεντο· ἣν νῦν ἑνὸς ἀλλαγῇ γράμματος Φερωνίαν καλοῦσιν. Ἐκεῖθεν δ´ ὁρμηθέντας αὐτῶν τινας συνοίκους τοῖς Σαβίνοις γενέσθαι· καὶ διὰ τοῦτο πολλὰ τῶν νομίμων εἶναι Σαβίνων Λακωνικά, μάλιστα δὲ τὸ φιλοπόλεμόν τε καὶ τὸ λιτοδίαιτον καὶ παρὰ πάντα τὰ ἔργα τοῦ βίου σκληρόν. Ὑπὲρ μὲν δὴ τοῦ Σαβίνων γένους ταῦθ´ ἱκανά.

L. 1. Οἱ δὲ περὶ τὸν Ῥωμύλον καὶ Τάτιον τήν τε πόλιν εὐθὺς ἐποίουν μείζονα προσθέντες ἑτέρους αὐτῇ δύο λόφους, τόν τε Κυρίνιον κληθέντα καὶ τὸν Καίλιον, καὶ διελόμενοι τὰς οἰκήσεις χωρὶς ἀλλήλων δίαιταν ἐν τοῖς ἰδίοις ἑκάτεροι χωρίοις ἐποιοῦντο, Ῥωμύλος μὲν τὸ Παλάτιον κατέχων καὶ τὸ Καίλιον ὄρος· ἔστι δὲ τῷ Παλατίῳ προσεχές· Τάτιος δὲ τὸν Καπιτωλῖνον, ὅνπερ ἐξ ἀρχῆς κατέσχε, καὶ τὸν Κυρίνιον ὄχθον.
2. Τὸ δ´ ὑποκείμενον τῷ Καπιτωλίῳ πεδίον ἐκκόψαντες τὴν ἐν αὐτῷ πεφυκυῖαν ὕλην καὶ τῆς λίμνης, ἣ δὴ διὰ τὸ κοῖλον εἶναι τὸ χωρίον ἐπλήθυε τοῖς κατιοῦσιν ἐκ τῶν ὀρῶν νάμασι, τὰ πολλὰ χώσαντες ἀγορὰν αὐτόθι κατεστήσαντο, ᾗ καὶ νῦν ἔτι χρώμενοι Ῥωμαῖοι διατελοῦσι, καὶ τὰς συνόδους ἐνταῦθα ἐποιοῦντο ἐν Ἡφαίστου χρηματίζοντες ἱερῷ μικρὸν ἐπανεστηκότι τῆς ἀγορᾶς.

3. Ἱερά τε ἱδρύσαντο καὶ βωμοὺς καθιέρωσαν οἷς ηὔξαντο κατὰ τὰς μάχας θεοῖς, Ῥωμύλος μὲν ὀρθωσίῳ Διὶ παρὰ ταῖς καλουμέναις Μουγωνίσι πύλαις, αἳ φέρουσιν εἰς τὸ Παλάτιον ἐκ τῆς ἱερᾶς ὁδοῦ, ὅτι τὴν στρατιὰν αὐτοῦ φυγοῦσαν ἐποίησεν ὁ θεὸς ὑπακούσας ταῖς εὐχαῖς στῆναί τε καὶ πρὸς ἀλκὴν τραπέσθαι· Τάτιος δὲ Ἡλίῳ τε καὶ Σελήνῃ καὶ Κρόνῳ καὶ Ῥέᾳ, πρὸς δὲ τούτοις Ἑστίᾳ καὶ Ἡφαίστῳ καὶ Ἀρτέμιδι καὶ Ἐνυαλίῳ καὶ ἄλλοις θεοῖς, ὧν χαλεπὸν ἐξειπεῖν Ἑλλάδι γλώττῃ τὰ ὀνόματα, ἐν ἁπάσαις τε ταῖς κουρίαις Ἥρᾳ τραπέζας ἔθετο κυριτίδι λεγομένῃ, αἳ καὶ εἰς τόδε χρόνου κεῖνται.

4. Ἔτη μὲν οὖν πέντε συνεβασίλευσαν ἀλλήλοις ὑπὲρ οὐδενὸς διαφερόμενοι χρήματος, ἐν οἷς κοινὴν πρᾶξιν ἀπεδείξαντο τὴν ἐπὶ Καμερίνους στρατείαν. λῃστήρια γὰρ ἐκπέμποντες οἱ Καμερῖνοι καὶ πολλὰ τὴν χώραν αὐτῶν κακοῦντες οὐ συνέβαινον ἐπὶ δίκην πολλάκις ὑπ´ αὐτῶν καλούμενοι· οὓς ἐκ παρατάξεώς τε νικήσαντες (ἐχώρησαν γὰρ αὐτοῖς ὁμόσε) καὶ μετὰ ταῦτα ἐκ τειχομαχίας κατὰ κράτος ἑλόντες ὅπλα μὲν ἀφείλοντο καὶ χώρας ἐζημίωσαν τῇ τρίτῃ μερίδι· ἣν τοῖς σφετέροις διεῖλον.

5. Τῶν δὲ Καμεριναίων τοὺς ἐποίκους λυμαινομένων τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐπεξελθόντες καὶ τρεψάμενοι αὐτούς, τὰ μὲν αὐτῶν ἅπαντα τοῖς σφετέροις πολίταις διεῖλον, αὐτοὺς δὲ τοὺς ἀνθρώπους ὁπόσοι ἐβούλοντο ἐν Ῥώμῃ κατοικεῖν εἴασαν. Ἐγένοντο δ´ ὡς τετρακισχίλιοι, οὓς ταῖς φράτραις ἐπεμέρισαν, καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν ἀποικίαν Ῥωμαίων ἐποίησαν. Ἦν δὲ Ἀλβανῶν ἀπόκτισις ἡ Καμερία πολλοῖς χρόνοις ἀποσταλεῖσα πρότερον τῆς Ῥώμης· τὸ δ´ ἀρχαῖον Ἀβοριγίνων οἴκησις ἐν τοῖς πάνυ ἐπιφανής.

suivant


 

précédent

XLI. 1. Quant à Tatius et aux Sabins, devenus maîtres d'une puissante forteresse et ayant sans aucun effort pris la plus grande partie des bagages des Romains, ils continuèrent la guerre en toute sûreté. Et comme les deux armées campaient à une courte distance les unes des autres et que beaucoup d'occasions s’offraient à elles, il y avait beaucoup de coups de main et d’escarmouches, qui n'amenèrent aucun grand avantage ou perte d'un côté ou de l'autre, et il y eut également deux grandes batailles rangées, où toutes les forces furent opposées entre ellles et ce fut le carnage des deux côtés.

2. Et comme temps passait, les deux armées en arrivèrent à la même conclusion : décider de l'issue de la guerre par une bataille générale. Alors les chefs des deux armées, qui étaient maîtres dans l'art de la guerre, ainsi que leurs soldats, qui avaient acquis de l’expérience dans beaucoup de combats, s’avancèrent dans la plaine qui s'étendait entre les deux camps et accomplirent des prouesses mémorables en attaquant et en recevant l'ennemi puis se rassemblaient et reprenaient le combat sur un pied d'égalité.

3. Ceux qui des remparts regardaient en spectateurs cette bataille indécise, où le sort changeant souvent, favorisait chaque camp à son tour; quand leurs propres hommes avaient l'avantage, ils les encourageaient par leurs exhortations et leurs cris de victoire, et quand ils reculaient et se faisaient poursuivre, ils les retenaient par leurs prières et leurs lamentations pour qu’ils ne se comportent pas en véritables lâches; et c’est grâce à ces cris d'encouragement et ces prières que les combattants furent obligés de supporter les périls du combat même au delà de leur force. Et ainsi, après avoir continué à se battre toute cette journée sans résultat, l’obscurité tombant, les deux armées, heureuses, se retirèrent dans leurs propres camps.

XLII. 1. Mais les jours suivants ils enterrèrent leurs morts, prirent soin des blessés et renfoncèrent leurs armées; puis, ils résolurent d’engager une autre bataille. Ils se réunirent de nouveau dans la même plaine et combattirent jusqu'à la nuit.

2. Lors de cette bataille, les Romains eurent l'avantage sur les deux ailes (la droite était commandée par Romulus lui-même et la gauche par Lucumon, le Tyrrhénien) mais au centre le combat fut indécis. Un homme empêchait la défaite totale des Sabins et rassemblait leurs forces chancelantes pour reprendre la lutte avec les vainqueurs. Cet homme, appelé Mettius Curtius, était de grande force physique et courageux dans l'action, mais il était célèbre particulièrement par son mépris pour toute peur et tout danger.

3. Il avait été nommé pour commander ceux qui combattaient au centre et il était victorieux de ceux qui étaient en face de lui; mais voulant rétablir aussi la situation dans les ailes, où les troupes des Sabins étaient alors en difficultés et reculaient, il exhorta ses soldats, et poursuivant les forces ennemies qui se sauvaient en désordre, il les repoussa de nouveau aux portes de la ville. Cela obligea Romulus à renoncer à la victoire à demi accomplie, à faire demi-tout et à attaquer les troupes victorieuses de l'ennemi.

4. Après le départ de Romulus avec ses forces, ceux du Sabins qui étaient en déroute, se trouvèrent une fois de plus à égalité avec leurs adversaires, et le danger entier se trouvait maintenant autour de Curtius et de ses troupes victorieuses. Pendant un certain temps les Sabins soutinrent l’assaut des Romains et combattirent vaillamment, mais quand de grandes forces se rejoignirent pour les attaquer, ils se retirèrent et commencèrent à rechercher la sûreté dans leur camp, Curtius assurant largement leur retraite, de sorte qu'ils ne se retirèrent pas en désordre, mais rentrèrent sans précipitation.

5. Lui-même restait ferme sur ses jambes en combattant et attendait Romulus qui s'approchait; et alors il s’ensuivit un grand et glorieux combat entre les chefs eux-mêmes quand ils s’élancèrent l’un sur l’autre. Mais finalement Curtius, grièvement blessé et perdant beaucoup de sang, se retira par degrés jusqu'à ce qu'il soit acculé à un lac profond : il lui était difficile d’en faire le tour, ses ennemis étant amassés de tous les côtés de celui-ci, et il lui était impossible de le traverser en raison de la quantité de boue sur le rivage marécageux qui l’entourait et à cause de la profondeur de l'eau en son milieu.

6. Quand il arriva devant le lac, il se jeta dans l’eau, en armes, et Romulus supposa qu'il périrait immédiatement dans le lac, -- d'ailleurs, il n'était pas possible de le poursuivre à cause de la quantité de boue et d'eau, -- et il se retourna contre le reste des Sabins. Mais Curtius parvint avec beaucoup de difficultés à sortir du lac sans perdre ses armes et rejoignit son camp. Cet endroit est maintenant comblé, mais il s'appelle suite à cet incident le Lacus Curtius : il se trouve presque au milieu du forum romain.

XLIII. 1. Romulus, tout en poursuivant les autres, s’était approché du Capitole et avait grand espoir de capturer la forteresse, mais affaibli par de nombreuses blessures et assommé par un coup grave d’une pierre lancée des hauteurs et qui l’avait frappé à la tempe. Il fut ramassé à demi-mort par ses compagnons et porté à l'intérieur des murs.

2. Quand les Romains ne virent plus leur chef, ils furent saisis de crainte et l'aile droite s’enfuit; mais les troupes qui se trouvaient du côté gauche avec Lucumon tinrent bon pendant un certain temps, encouragées par leur chef, un homme fort célèbre pour ses prouesses guerrières et qui avaient effectué beaucoup d'exploits durant cette guerre. Mais quand à son tour il fut percé au côté par un javeline et qu’il se sentit faible, ils l’emmenèrent également; et alors l'armée romaine tout entière prit la fuite, et les Sabins, reprenant courage, les poursuivirent jusqu'à la ville.

3. Mais alors qu’ils se trouvaient déjà près des portes ils furent repoussées, quand les jeunes gens le roi avait placés à la garde des remparts les murs sortirent contre eux avec des troupes fraîches; et quand Romulus, aussi, qui à ce moment avait rapidement récupéré de sa blessure, vint à leur aide le plus vite possible, la fortune de la bataille changea rapidement et elle pencha fortement de l'autre côté.

4. Ceux qui étaient fuite abandonnèrent leur crainte récente au retour inattendu de leur chef, et reformant leurs lignes, ils n’hésitèrent plus à en venir aux mains avec l'ennemi; tandis que ces derniers, qui poursuivaient les fugitifs dans la ville et qui pensaient que rien ne pourrait les empêcher de prendre la ville de force, quand ils virent ce changement soudain et inattendu, ne pensèrent plus qu’à leur propre sécurité. Mais ne savaient pas facilement se retirer dans leur camp, poursuivi d’en haut pendant qu'ils étaient en bas et dans un chemin creux; et dans cette retraite ils subirent de lourdes pertes.

5. Et ainsi, après avoir combattu une journée sans décision et avoir tous les deux rencontré les aléas de la fortune, le soleil se couchant, ils se séparèrent.

XLIV. 1. Mais les jours suivants le Sabins délibérèrent pour savoir s'ils devaient ramener leurs forces chez eux, après avoir fait tous les dommages possibles au pays de l'ennemi, ou s’ils devaient envoyer une autre armée de leur pays et se battre obstinément jusqu'à ce qu'ils puissent mettre un terme à la guerre de la façon la plus honorable.

2. Ils considérèrent que ce serait une mauvaise chose pour eux de retourner chez eux avec la honte de n'avoir rien réussi ou de rester là alors qu’aucune de leurs tentatives ne réussissait selon leurs espérances. Et traiter avec l'ennemi pour un arrangement, - ce qu’ils considéraient comme le seul moyen honorables de mettre un terme à la guerre, - ils ne voyaient pas pourquoi c’étaient eux qui devaient le faire et non les Romains.

3. De l'autre côté, les Romains n'étaient pas moins, mais encore plus perplexes que le Sabins sur la décision à prendre dans la conjoncture actuelle. Ils ne pouvaient pas se résoudre à rendre les femmes ni à les garder, croyant que la première solution impliquait une reconnaissance de leur défaite et qu'il serait nécessaire de se soumettre à toutes les conditions qu’on leur imposerait, et l’autre solution leur nécessiterait de subir beaucoup d’épreuves quand que leur pays serait saccagé et la fleur de leur jeunesse détruite; et, s'ils traitaient avec le Sabins de paix, ils désespéraient d'obtenir des conditions modérées, non seulement pour beaucoup d'autres raisons, mais principalement parce que le fier et l'entêté traite un ennemi qui se tourne vers lui en vue d'une conciliation, non avec modération, mais avec sévérité.

XLV. 1. Cependant tandis que les deux côtés passaient leurs temps dans ces considérations et que personne ne faisait quelque chose pour reprendre le combat ou pour demander la paix, les épouses des Romains qui étaient d’origine sabine et cause de la guerre, se réunirent dans un endroit à part de leurs maris,délibérèrent ensemble et décidèrent de faire les premières ouvertures elle-mêmes aux deux armées pour une réconciliation.

2. Celle qui proposa cette mesure au reste des femmes s’appelait Hersilia, une femme Sabine de bonne naissance. Certains disent que, bien que déjà mariée, elle avait été enlevée avec les autres comme si elle était vierge; mais ceux dont le récit est le plus vraisemblable, disent qu'elle était restée avec sa fille unique de sa propre volonté, parce que sa fille unique faisait partie de celles qui avaient été enlevées.

3. Après que les femmes eurent pris cette résolution, elles vinrent au sénat, et obtinrent une audience. Elles supplièrent beaucoup, demandant d'être autorisées à rejoindre leurs compatriotes et déclarant qu'elles avaient beaucoup d'excellentes raisons d’espérer réunir les deux nations et rétablir l'amitié entre elles. Quand les sénateurs qui étaient présents au conseil avec le roi entendirent cela, ils furent excessivement heureux et voyaient cela, en raison de la situation sans issues, comme la seule solution.

4. Sur quoi un décret fut pris par le sénat autorisant ces femmes sabines qui avaient des enfants, si elles les laissaient avec leurs maris, à se rendre comme ambassadrices chez leurs compatriotes, mais que celles qui avaient plusieurs enfants pouvaient en emmener autant qu’elles souhaitaient et elles devaient essayer de réconcilier les deux nations.

5. Sur quoi les femmes sortirent en habit de deuil, certaines d'entre elles portant également leurs tout-petits enfants. Quand elles arrivèrent dans le camp des Sabins, en pleurs et tombant aux pieds de ceux qui se trouvaient là, elles éveillèrent une grande compassion chez tous ceux qui les voyaient et personne ne put s'abstenir de pleurer.

6. Et quand le conseil se réunit pour les recevoir et que le roi leur demanda pourquoi elles étaient venues, Hersilia, qui avait eut cette idée et qui était à la tête de l'ambassade, fit un récit long et pathétique, les priant d'accorder la paix à celles qui intervenaient pour leurs maris et à cause desquelles, précisait-elle, la guerre avait été déclanchée. Quant aux conditions de paix, elle a dit que c’étaient aux chefs de se réunir, pour trouver une solution avantageuse pour les deux parties.

XLVI. 1. Après avoir parlé ainsi, toutes les femmes avec leurs enfants se jetèrent aux pieds du roi et y restèrent prostrées jusqu'à ce que ceux qui étaient présent les firent relever et leur promirent de faire tout ce qui était raisonnable et en leur pouvoir. Puis, après leur avoir demandé de quitter l’assemblée et après s’être consultés entre eux, ils décidèrent de faire la paix. Et d'abord une trêve fut conclue entre les deux nations; puis les rois se rencontrèrent et on conclut un traité d’amitié.

2. Les termes du traité, qu'ils confirmèrent par leurs serments, étaient les suivants: Romulus et Tatius seraient rois des Romains avec une autorité égale et ils auraient les mêmes honneurs; la ville, gardant son nom de Rome, d’après son fondateur; chaque citoyen individuellement, comme auparavant, s'appellerait romain, mais peuple collectivement prendrait celui de Quirites du nom de la patrie de Tatius, et tous les Sabins qui le souhaitaient pourraient habiter Rome, en s'associant aux rites communs des Romains et en se faisant assigner aux tribus et aux curies.

3. Après avoir juré d’obéir à ce traité, pour confirmer leurs serments, ils érigèrent des autels presque au milieu de la Voie Sacrée, (c’est comme cela qu’elle s’appelle), et ils fusionnèrent ensemble. Et tous les chefs rentrèrent chez eux avec leurs forces sauf Tatius, le roi, et trois personnes des familles les plus illustres, qui restèrent à Rome et reçurent ces honneurs dont leur postérité a joui après eux; c'étaient Volusus Valerius et Tallus, surnommé Tyrannius, et Mettius Curtius, l'homme qui avait traversé le lac à la nage avec ses armes et avec eux restèrent également leurs compagnons, relations et clients, en aussi grand nombre que les anciens habitants.

XLVII. 1. Tout étant ainsi arrangé, les rois décidèrent, puisque la ville avait reçu une grande augmentation d’habitants, de doubler le nombre de patriciens en ajoutant aux familles les plus distinguées d'autres parmi les nouveaux colons en quantité égale aux anciennes, et ils appelèrent ces patriciens "nouveaux." Parmi ces derniers cent personnes, choisies par les curies, furent inscrites avec les sénateurs d’origine.
2. En ce qui concerne ces sujets presque tous les auteurs de l'histoire romaine sont d’accord. Mais quelques-uns diffèrent un peu concernant le nombre de sénateurs nouvellement inscrits : ils disent que ce n’était pas cent, mais cinquante, qui ont été ajoutés au sénat.

3. Et aussi en ce qui concerne les honneurs que les rois conférèrent aux femmes en récompense de les avoir réconciliés, tous les historiens romains ne sont pas d’accord; certains écrivent que, sans compter les marques d'honneur qu'ils leur accordèrent, ils donnèrent leurs noms aux tribus, qui étaient au nombre de trente, comme je l’ai dit : c’était le nombre des femmes qui composaient l'ambassade.

4. Mais Terentius Varron n'est pas de leur avis dans ce détail : il dit que Romulus donna les noms avant cet événement, quand il divisa la première fois le peuple; certains de ces noms provenaient des hommes qui étaient leurs chefs et d'autres des districts; et il dit que le nombre de femmes qui formèrent l'ambassade n'était pas de trente, mais de cinq cent trente-sept, et il considère très improbable que les rois auraient privé tant de femmes de cet honneur pour l'accorder uniquement à quelques unes d’entre elles. Mais en ce qui concerne ces sujets, je n’ai pas cru devoir les omettre ni dire plus qu’il ne fallait.

XLVIII. 1. En ce qui concerne la ville de Cures d’où proviennent Tatius et ses compagnons (le cours de mon récit exige que je parle également d’eux, et que je dise qui ils étaient et d'où ils provenaient), nous avons appris ceci. Dans le territoire de Réate, quand les aborigènes le possédaient, une jeune fille de ce pays, qui était de très haute naissance, entra dans le temple d'Enyalius pour y danser.

2. Le Sabins et le Romains, qui l'ont appris d'eux, donnent à Enyalius le nom de Quirinus, sans pouvoir affirmer si c’est Mars ou un autre dieu à qui on donne les mêmes honneurs qu’à Mars. Certains pensent que ces deux noms n’en font qu’un : celui du dieu qui préside aux combats martiaux; d'autres disent que ces noms s’appliquent à deux dieux de la guerre différents.

3. Quoi qu’il en soit, alors qu'elle dansait dans le temple, elle fut soudain saisie d’une inspiration divine, cessa de danser, et courut à l’intérieur du sanctuaire du dieu; après quoi, elle tomba enceinte de cette divinité (c’est ce que tout le monde crut), et elle mit au monde un fils appelé Modius, surnommé Fabidius, qui, à l’âge adulte, n'avait pas une forme humaine mais divine et fut surtout renommé pour ses exploits guerriers. Alors il lui prit l’envie de trouver une ville pour son propre compte,

4. il rassembla un grand nombre de personnes du voisinage et en très peu de temps il construisit la ville appelée Cures: il lui donna ce nom, comme le prétendent certains, de la divinité dont on supposait qu'il était le fils; d'autres disent que ce mot signifie "lance", puisque les Sabins appellent les lances "cures". Voilà ce que dit Terentius Varron.

XLIX. 1. Mais Zénodote de Trézène un historien..., rapporte que les Ombriens, une nation indigène, occupaient d'abord le territoire appelé "réatine", et que, chassés de là par les Pélasges, ils arrivèrent dans le pays qu'ils habitent maintenant, et changeant de nom en même temps que de pays, d'Ombriens ils s’appelèrent Sabins.

2. Mais Porcius Caton dit que la nation des Sabins prit son nom de Sabus, fils de Sancus, une divinité de ce pays, et que ce Sancus était pour certains Jupiter Fidius. Il dit aussi que leur lieu d’origine était un village nommé Testruna, situé près de la ville d'Amiternum; c’est de là que les Sabins envahirent le territoire de Réate, qui était habité par les Aborigènes ainsi que par les Pélasges, et ils s’emparèrent de leur ville la plus célèbre, Cutiliae, par la force des armes et l'occupèrent;

3. et puis, envoyant des colonies du territoire de Réate, ils construisirent beaucoup de villes, où ils y vécurent sans les fortifier, entre autres la ville appelée Cures. Il déclare en outre que le pays qu'ils occupèrent était éloigné de l'Adriatique d’environ deux cents quatre-vingts stades et de la mer Tyrrhénienne de moins de mille stades.

4. Il y a aussi un autre récit repris par les histoires nationales des Sabins selon lequel une colonie lacédémonienne vint s’installer chez eux au moment où Lycurgue, tuteur de son neveu Eunomus, donna ses lois à Sparte. L’histoire raconte qu'une partie des Spartiates, détestant la sévérité de ses lois firent sécession et quittèrent définitivement la ville, et après avoir longtemps erré dans la vaste mer, ils firent un voeu aux dieux de s’établir dans la première terre qu’ils atteindraient; le désir leur était venu de s'installer dans n’importe quel endroit.

5. Or ils arrivaient à cette partie de l'Italie qu’on appelle la plaine Pomentine et ils appelèrent l'endroit où ils débarquèrent la première fois Foronia, en mémoire de leur errance en mer, et y construisirent un temple à la déesse Foronia, à qui ils avaient adressé leurs voeux; cette déesse, par changement d'une lettre, ils l’appellent maintenant Féronia. Et certains d'entre eux, quittant ce endroit, vinrent s’installer chez les Sabins. C’est pour cette raison, disent-ils, que beaucoup de coutumes des Sabins sont spartiates, en particulier leur penchant pour la guerre, leur frugalité et une austérité dans toutes les actions de leur vie. Mais en voilà assez sur les Sabins.

L. 1. Romulus et Tatius agrandirent immédiatement la ville en lui ajoutant deux autres collines, le Quirinal, comme on l’appelle, et le Caelius; et séparant leurs habitations, chacun d'eux eut son domicile particulier. Romulus occupa les collines du Palatin et du Caelius, qui est à côté du Palatin, et Tatius la colline du Capitole, où il s’était installé dès le début, et le Quirinal.

2. Et ils abattirent les bois qui se développaient dans la plaine au pied du Capitole et comblant la plus grande partie du lac, qui, puisqu'il s'étendait dans une cavité, était toujours bien fourni par les eaux qui descendaient des collines, ils changèrent la plaine en Forum, que le Romains continuent à utiliser encore aujourd’hui. Ils y tiennent leurs assemblées, traitent leurs affaires dans le temple de Vulcain, qui se trouve au-dessus du forum.

3. Ils construisirent aussi des temples et consacrèrent des autels à ces dieux à qui ils avaient adressé leurs voeux durant leurs batailles: Romulus à Zeus Orthosios, près de la Porte qu’ils appellent Mugonia, qui mène à la colline de Palatine partant de la Via Sacra, parce que ce dieu avait entendu ses prières et avait arrêté la déroute de son armée et lui avait fait reprendre le combat; et Tatius au Soleil et à la Lune, à Saturne et à Rhea, et, sans compter à Vesta, Vulcain, Diane, Enyalius, et à d'autres dieux dont les noms sont difficiles à être exprimés en langue grecque; et dans chaque curie il consacra des tables à Junon dite Quiritis : elle existent encore à ce jour

4. Pendant cinq ans les rois régnèrent ensemble en harmonie parfaite, et pendant ce temps ils s’engagèrent dans une entreprise commune, l'expédition contre les Camerini; ces gens, qui continuaient à envoyer des bandes de voleurs et à causer de grands dommages au pays des Romains, n'acceptaient pas de se soumettre à la justice, malgré les nombreuses demandes des Romains. Après avoir battu les Camerini dans une bataille rangée (ce sont eux en vinrent aux mains les premiers) et ensuite assiégé et pris leur ville d’assaut, ils désarmèrent les habitants et les privèrent d’un tiers de leur terre, qu'ils se partagèrent entre eux.

5. Mais comme les Camerini continuaient à harceler les nouveaux colons, ils marchèrent de nouveau contre eux, et après les avoir mis en déroute, ils divisèrent toutes leurs possessions pour leurs propres citoyens, mais ils permirent à tous les habitants qui le souhaitaient de venir vivre à Rome. Leur nombre s’éleva à environ quatre mille, qu'ils distribuèrent dans les curies, et ils firent de leur ville une colonie romaine. Caméria était une colonie des Albains implantée longtemps avant la fondation de Rome, et à l’origine une des habitations les plus célébrés des Aborigènes.

suivant