Denys d'Halicarnasse

DENYS DHALICARNASSE

 

ANTIQUITÉS ROMAINES.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

 LIVRE DEUX : Chapitre XXXI-XL

chapitres XLI-L - chapitres XLI-L

Traduction de Philippe Remacle

 

 

 

 

 

 

 

DENYS D'HALICARNASSE

ANTIQUITÉS ROMAINES

LIVRE II

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

 

 

 

 

 

 

 

XXXI. 1. Ταῦτα δὲ γενέσθαι τινὲς μὲν γράφουσι κατὰ τὸν πρῶτον ἐνιαυτὸν τῆς Ῥωμύλου ἀρχῆς, Γναῖος δὲ Γέλλιος κατὰ τὸν τέταρτον· ὃ καὶ μᾶλλον εἰκός. Νέον γὰρ οἰκιζομένης πόλεως ἡγεμόνα πρὶν ἢ καταστήσασθαι τὴν πολιτείαν ἔργῳ τηλικούτῳ ἐπιχειρεῖν οὐκ ἔχει λόγον. τῆς δὲ ἁρπαγῆς τὴν αἰτίαν οἱ μὲν εἰς σπάνιν γυναικῶν ἀναφέρουσιν, οἱ δ´ εἰς ἀφορμὴν πολέμου, οἱ δὲ τὰ πιθανώτατα γράφοντες, οἷς κἀγὼ συγκατεθέμην, εἰς τὸ συνάψαι φιλότητα πρὸς τὰς πλησιοχώρους πόλεις ἀναγκαίαν.

2. Τὴν δὲ τότε ὑπὸ Ῥωμύλου καθιερωθεῖσαν ἑορτὴν ἔτι καὶ εἰς ἐμὲ ἄγοντες Ῥωμαῖοι διετέλουν Κωνσουάλια καλοῦντες, ἐν ᾗ βωμός τε ὑπόγειος ἱδρυμένος παρὰ τῷ μεγίστῳ τῶν ἱπποδρόμων περισκαφείσης τῆς γῆς θυσίαις τε καὶ ὑπερπύροις ἀπαρχαῖς γεραίρεται, καὶ δρόμος ἵππων ζευκτῶν τε καὶ ἀζεύκτων ἐπιτελεῖται. Καλεῖται δὲ ὁ θεός, ᾧ ταῦτ´ ἐπιτελοῦσι, Κῶνσος ὑπὸ Ῥωμαίων, ὃν ἐξερμηνεύοντες εἰς τὴν ἡμετέραν γλῶτταν Ποσειδῶνα σεισίχθονά φασιν εἶναί τινες καὶ διὰ τοῦτο ὑπογείῳ τετιμῆσθαι βωμῷ λέγουσιν, ὅτι τὴν γῆν ὁ θεὸς οὗτος ἔχει.

3. Ἐγὼ δὲ καὶ ἕτερον οἶδα λόγον ἀκούων, ὡς τῆς μὲν ἑορτῆς τῷ Ποσειδῶνι ἀγομένης καὶ τοῦ δρόμου τῶν ἵππων τούτῳ τῷ θεῷ γινομένου, τοῦ δὲ καταγείου βωμοῦ δαίμονι ἀρρήτῳ τινὶ βουλευμάτων κρυφίων ἡγεμόνι καὶ φύλακι κατασκευασθέντος ὕστερον· Ποσειδῶνι γὰρ ἀφανῆ βωμὸν οὐδαμόθι γῆς οὔθ´ ὑφ´ Ἑλλήνων οὔθ´ ὑπὸ βαρβάρων καθιδρῦσθαι· τὸ δ´ ἀληθὲς ὅπως ἔχει χαλεπὸν εἰπεῖν.

XXXII. 1. Ὡς δὲ διεβοήθη τὰ περὶ τὴν ἁρπαγὴν τῶν παρθένων καὶ τὰ περὶ τοὺς γάμους εἰς τὰς πλησιοχώρους πόλεις, αἱ μὲν αὐτὸ τὸ πραχθὲν πρὸς ὀργὴν ἐλάμβανον, αἱ δ´ ἀφ´ ἧς ἐπράχθη διαθέσεως καὶ εἰς ὃ τέλος ἐχώρησεν ἀναλογιζόμεναι μετρίως αὐτὸ ἔφερον, κατέσκηψε δ´ οὖν ἀνὰ χρόνον εἰς πολέμους τοὺς μὲν ἄλλους εὐπετεῖς, ἕνα δὲ τὸν πρὸς Σαβίνους μέγαν καὶ χαλεπόν· οἷς ἅπασι τέλος ἐπηκολούθησεν εὐτυχές, ὥσπερ αὐτῷ τὰ μαντεύματα προεθέσπισε πρὶν ἐπιχειρῆσαι τῷ ἔργῳ πόνους μὲν καὶ κινδύνους μεγάλους προσημαίνοντα, τὰς δὲ τελευτὰς αὐτῶν ἔσεσθαι καλάς.

2. Ἦσαν δὲ αἱ πρῶται πόλεις ἄρξασαι τοῦ πρὸς αὐτὸν πολέμου Καινίνη καὶ Ἄντεμνα καὶ Κρουστομέρεια, πρόφασιν μὲν ποιούμεναι τὴν ἁρπαγὴν τῶν παρθένων καὶ τὸ μὴ λαβεῖν ὑπὲρ αὐτῶν δίκας, ὡς δὲ τἀληθὲς εἶχεν ἀχθόμεναι τῇ κτίσει τε καὶ αὐξήσει τῆς Ῥώμης δι´ ὀλίγου πολλῇ γενομένῃ καὶ οὐκ ἀξιοῦσαι περιιδεῖν κοινὸν ἐπὶ τοῖς περιοίκοις ἅπασι κακὸν φυόμενον.

3. Τέως μὲν οὖν πρὸς τὸ Σαβίνων ἔθνος ἀποστέλλουσαι πρέσβεις ἐκείνους ἠξίουν τὴν ἡγεμονίαν τοῦ πολέμου παραλαβεῖν ἰσχύν τε μεγίστην ἔχοντας καὶ χρήμασι πλείοσι δυναμένους ἄρχειν τε ἀξιοῦντας τῶν πλησιοχώρων καὶ οὐκ ἐλάχιστα τῶν ἄλλων περιυβρισμένους· τῶν γὰρ ἡρπασμένων αἱ πλείους ἦσαν ἐκείνων.

XXXIII. 1. Ἐπεὶ δ´ οὐδὲν ἐπέραινον ἀντικαθισταμένων αὐταῖς τῶν παρὰ τοῦ Ῥωμύλου πρεσβειῶν καὶ θεραπευουσῶν λόγοις τε καὶ ἔργοις τὸ ἔθνος, ἀχθόμεναι τῇ τριβῇ τοῦ χρόνου μελλόντων ἀεὶ τῶν Σαβίνων καὶ ἀναβαλλομένων εἰς χρόνους μακροὺς τὴν περὶ τοῦ πολέμου βουλὴν αὐταὶ καθ´ ἑαυτὰς ἔγνωσαν τοῖς Ῥωμαίοις πολεμεῖν, ἀποχρῆν οἰόμεναι τὴν οἰκείαν δύναμιν, εἰ καθ´ ἓν αἱ τρεῖς γένοιντο, μίαν ἄρασθαι πόλιν οὐ μεγάλην. Ἐβουλεύσαντο μὲν ταῦτα, συνελθεῖν δ´ οὐκ ἔφθησαν εἰς ἓν ἅπασαι στρατόπεδον προεξαναστάντων προχειρότερον τῶν ἐκ τῆς Καινίνης, οἵπερ καὶ μάλιστα ἐδόκουν τὸν πόλεμον ἐνάγειν.

2. Ἐξεστρατευμένων δὲ τούτων καὶ δῃούντων τὴν ὅμορον ἐξαγαγὼν τὴν δύναμιν ὁ Ῥωμύλος, ἀφυλάκτοις οὖσιν ἔτι τοῖς πολεμίοις ἀπροσδοκήτως ἐπιτίθεται καὶ τοῦ τε χάρακος αὐτῶν ἀρτίως ἱδρυμένου γίνεται κύριος τοῖς τε φεύγουσιν εἰς τὴν πόλιν ἐκ ποδὸς ἑπόμενος οὐδέπω τῶν ἔνδον πεπυσμένων τὴν περὶ τοὺς σφετέρους συμφορὰν τεῖχός τε ἀφύλακτον εὑρὼν καὶ πύλας ἀκλείστους αἱρεῖ τὴν πόλιν ἐξ ἐφόδου καὶ τὸν βασιλέα τῶν Καινινιτῶν ὑπαντήσαντα σὺν καρτερᾷ χειρὶ μαχόμενος αὐτοχειρίᾳ κτείνει καὶ τὰ ὅπλα ἀφαιρεῖται.

XXXIV. 1. Τοῦτον δὲ τὸν τρόπον ἁλούσης τῆς πόλεως τὰ ὅπλα παραδοῦναι τοὺς ἁλόντας κελεύσας καὶ παῖδας εἰς ὁμηρείαν, οὓς ἐβούλετο, λαβὼν ἐπὶ τοὺς Ἀντεμνάτας ἐχώρει. γενόμενος δὲ καὶ τῆς ἐκείνων δυνάμεως ἐσκεδασμένης ἔτι κατὰ τὰς προνομὰς τῇ παρ´ ἐλπίδας ἐφόδῳ καθάπερ καὶ τῆς προτέρας ἐγκρατὴς καὶ τὰ αὐτὰ τοὺς ἁλόντας διαθεὶς ἀπῆγεν ἐπ´ οἴκου τὴν δύναμιν, ἄγων σκῦλά τε ἀπὸ τῶν πεπτωκότων κατὰ τὴν μάχην καὶ ἀκροθίνια λαφύρων θεοῖς, καὶ πολλὰς ἅμα τούτοις θυσίας ἐποιήσατο.

2. Τελευταῖος δὲ τῆς πομπῆς αὐτὸς ἐπορεύετο ἐσθῆτα μὲν ἠμφιεσμένος ἁλουργῆ, δάφνῃ δὲ κατεστεμμένος τὰς κόμας καὶ ἵνα τὸ βασίλειον ἀξίωμα σώζῃ τεθρίππῳ παρεμβεβηκώς. Ἡ δ´ ἄλλη δύναμις αὐτῷ παρηκολούθει πεζῶν τε καὶ ἱππέων κεκοσμημένη κατὰ τέλη θεούς τε ὑμνοῦσα πατρίοις ᾠδαῖς καὶ τὸν ἡγεμόνα κυδαίνουσα ποιήμασιν αὐτοσχεδίοις. Οἱ δ´ ἐκ τῆς πόλεως ὑπήντων αὐτοῖς ἅμα γυναιξί τε καὶ τέκνοις παρ´ ἄμφω τὰ μέρη τῆς ὁδοῦ τῇ τε νίκῃ συνηδόμενοι καὶ τὴν ἄλλην ἅπασαν ἐνδεικνύμενοι φιλοφροσύνην. Ὡς δὲ παρῆλθεν ἡ δύναμις εἰς τὴν πόλιν κρατῆρσί τε ἐπετύγχανεν οἴνῳ κεκραμένοις καὶ τραπέζαις τροφῆς παντοίας γεμούσαις, αἳ παρὰ τὰς ἐπιφανεστάτας τῶν οἰκιῶν ἔκειντο, ἵνα ἐμφορεῖσθαι τοῖς βουλομένοις ᾖ.

3. Ἡ μὲν οὖν ἐπινίκιός τε καὶ τροπαιοφόρος πομπὴ καὶ θυσία, ἣν καλοῦσι Ῥωμαῖοι θρίαμβον, ὑπὸ Ῥωμύλου πρώτου κατασταθεῖσα τοιαύτη τις ἦν· ἐν δὲ τῷ καθ´ ἡμᾶς βίῳ πολυτελὴς γέγονε καὶ ἀλαζὼν εἰς πλούτου μᾶλλον ἐπίδειξιν ἢ δόκησιν ἀρετῆς ἐπιτραγῳδουμένη καὶ καθ´ ἅπασαν ἰδέαν ἐκβέβηκε τὴν ἀρχαίαν εὐτέλειαν.

4. Μετὰ δὲ τὴν πομπήν τε καὶ θυσίαν νεὼν κατασκευάσας ὁ Ῥωμύλος ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ Καπιτωλίου λόφου Διός, ὃν ἐπικαλοῦσι Ῥωμαῖοι φερέτριον, οὐ μέγαν· ἔτι γὰρ αὐτοῦ σώζεται τὸ ἀρχαῖον ἴχνος ἐλάττονας ἢ πέντε ποδῶν καὶ δέκα τὰς μείζους πλευρὰς ἔχον· ἐν τούτῳ καθιέρωσε τὰ σκῦλα τοῦ Καινινιτῶν βασιλέως, ὃν αὐτοχειρίᾳ κατειργάσατο. τὸν δὲ Δία τὸν φερέτριον, ᾧ τὰ ὅπλα ὁ Ῥωμύλος ἀνέθηκεν, εἴτε βούλεταί τις τροπαιοῦχον εἴτε σκυλοφόρον καλεῖν ὡς ἀξιοῦσί τινες εἴθ´, ὅτι πάντων ὑπερέχει καὶ πᾶσαν ἐν κύκλῳ περιείληφε τὴν τῶν ὄντων φύσιν τε καὶ κίνησιν, ὑπερφερέτην οὐχ ἁμαρτήσεται τῆς ἀληθείας.

XXXV. 1. Ὡς δ´ ἀπέδωκε τοῖς θεοῖς ὁ βασιλεὺς τὰς χαριστηρίους θυσίας τε καὶ ἀπαρχάς, πρὶν ἢ τῶν ἄλλων τι διαπράξασθαι βουλὴν ἐποιεῖτο περὶ τῶν κρατηθεισῶν πόλεων, ὅντινα χρηστέον αὐταῖς τρόπον, αὐτὸς ἣν ὑπελάμβανε κρατίστην εἶναι γνώμην, πρῶτος ἀποδειξάμενος.

2. Ὡς δὲ πᾶσι τοῖς ἐν τῷ συνεδρίῳ παροῦσιν ἥ τε ἀσφάλεια τῶν βουλευμάτων τοῦ ἡγεμόνος ἤρεσκε καὶ ἡ λαμπρότης τά τε ἄλλα ὅσα ἐξ αὐτῶν γενήσεται τῇ πόλει χρήσιμα οὐκ ἐν τῷ παραχρῆμα μόνον ἀλλὰ καὶ εἰς ἅπαντα τὸν ἄλλον χρόνον ἐπῃνεῖτο, συνελθεῖν κελεύσας τὰς γυναῖκας ὅσαι τοῦ τε Ἀντεμνατῶν καὶ τοῦ Καινινιτῶν ἐτύγχανον οὖσαι γένους, ἡρπασμέναι δὲ ἅμα ταῖς ἄλλαις, ἐπεὶ δὲ συνῆλθον ὀλοφυρόμεναί τε καὶ προκυλιόμεναι καὶ τὰς τῶν πατρίδων ἀνακλαίουσαι τύχας, ἐπισχεῖν τῶν ὀδυρμῶν καὶ σιωπῆσαι κελεύσας ἔλεξε·

3. Τοῖς μὲν ὑμετέροις πατράσι καὶ ἀδελφοῖς καὶ ὅλαις ταῖς πόλεσιν ὑμῶν ἅπαντα τὰ δεινὰ ὀφείλεται παθεῖν, ὅτι πόλεμον ἀντὶ φιλίας οὔτε ἀναγκαῖον οὔτε καλὸν ἀνείλοντο· ἡμεῖς δὲ πολλῶν ἕνεκεν ἐγνώκαμεν μετρίᾳ χρήσασθαι γνώμῃ πρὸς αὐτοὺς θεῶν τε νέμεσιν ὑφορώμενοι τὴν ἅπασι τοῖς ὑπερόγκοις ἐνισταμένην καὶ ἀνθρώπων φθόνον δεδιότες ἔλεόν τε κοινῶν κακῶν οὐ μικρὸν ἔρανον εἶναι νομίζοντες, ὡς κἂν αὐτοί ποτε τοῦ παρ´ ἑτέρων δεηθέντες, ὑμῖν τε οὐ μεμπταῖς ὑπαρχούσαις μέχρι τοῦδε περὶ τοὺς ἑαυτῶν ἄνδρας οὐ μικρὰν οἰόμενοι ταύτην ἔσεσθαι τιμὴν καὶ χάριν.

4. Παρίεμεν οὖν αὐτοῖς τὴν ἁμαρτάδα ταύτην ἀζήμιον καὶ οὔτε ἐλευθερίαν οὔτε κτῆσιν οὔτ´ ἄλλο τῶν ἀγαθῶν οὐδὲν τοὺς πολίτας ὑμῶν ἀφαιρούμεθα. ἐφίεμεν δὲ τοῖς τε μένειν γλιχομένοις ἐκεῖ καὶ τοῖς μετενέγκασθαι βουλομένοις τὰς οἰκήσεις ἀκίνδυνόν τε καὶ ἀμεταμέλητον τὴν αἵρεσιν. Τοῦ δὲ μηδὲν ἔτι αὐτοὺς ἐπεξαμαρτεῖν μηδ´ εὑρεθῆναί τι χρῆμα, ὃ ποιήσει τὰς πόλεις διαλύσασθαι τὴν πρὸς ἡμᾶς φιλίαν, φάρμακον ἡγούμεθα κράτιστον εἶναι πρὸς εὐδοξίαν τε καὶ πρὸς ἀσφάλειαν τὸ αὐτὸ χρήσιμον ἀμφοτέροις, εἰ ποιήσαιμεν ἀποικίας τῆς Ῥώμης τὰς πόλεις καὶ συνοίκους αὐταῖς πέμψαιμεν αὐτόθεν τοὺς ἱκανούς. Ἄπιτε οὖν ἀγαθὴν ἔχουσαι διάνοιαν καὶ διπλασίως ἢ πρότερον ἀσπάζεσθε καὶ τιμᾶτε τοὺς ἄνδρας, ὑφ´ ὧν γονεῖς τε ὑμῶν ἐσώθησαν καὶ ἀδελφοὶ καὶ πατρίδες ἐλεύθεραι ἀφίενται.

5. Αἱ μὲν δὴ γυναῖκες ὡς ταῦτ´ ἤκουσαν περιχαρεῖς γενόμεναι καὶ πολλὰ δάκρυα ὑφ´ ἡδονῆς ἀφεῖσαι μετέστησαν ἐκ τῆς ἀγορᾶς, ὁ δὲ Ῥωμύλος τριακοσίους μὲν ἄνδρας εἰς ἑκατέραν ἀποίκους ἀπέστειλεν, οἷς ἔδοσαν αἱ πόλεις τρίτην κατακληρουχῆσαι μοῖραν τῆς ἑαυτῶν γῆς.

6. Καινινιτῶν δὲ καὶ Ἀντεμνατῶν τοὺς βουλομένους μεταθέσθαι τὴν οἴκησιν εἰς Ῥώμην γυναιξὶν ἅμα καὶ τέκνοις μετήγαγον κλήρους τε τοὺς ἑαυτῶν ἔχοντας καὶ χρήματα φερομένους ὅσα ἐκέκτηντο, οὓς εὐθὺς εἰς φυλὰς καὶ φράτρας ὁ βασιλεὺς κατέγραψε, τρισχιλίων οὐκ ἐλάττους ὄντας, ὥστε τοὺς σύμπαντας ἑξακισχιλίους πεζοὺς Ῥωμαίοις τότε πρῶτον ἐκ καταλόγου γενέσθαι.

7. Καινίνη μὲν δὴ καὶ Ἄντεμνα πόλεις οὐκ ἄσημοι γένος ἔχουσαι τὸ Ἑλληνικόν, Ἀβοριγῖνες γὰρ αὐτὰς ἀφελόμενοι τοὺς Σικελοὺς κατέσχον, Οἰνώτρων μοῖρα τῶν ἐξ Ἀρκαδίας ἀφικομένων, ὡς εἴρηταί μοι πρότερον, μετὰ τόνδε τὸν πόλεμον ἀποικίαι Ῥωμαίων γεγένηντο.

XXXVI. 1 Ὁ δὲ Ῥωμύλος ταῦτα διαπραξάμενος ἐπὶ Κρουστομερίνους ἐξάγει τὴν στρατιὰν παρεσκευασμένους ἄμεινον τῶν προτέρων· οὓς ἐκ παρατάξεώς τε καὶ τειχομαχίας παραστησάμενος ἄνδρας ἀγαθοὺς κατὰ τὸν ἀγῶνα γενομένους οὐδὲν ἔτι διαθεῖναι κακὸν ἠξίωσεν, ἀλλὰ καὶ ταύτην ἐποίησεν ἄποικον Ῥωμαίων τὴν πόλιν ὥσπερ τὰς προτέρας.

2. Ἦν δὲ τὸ Κρουστομέριον Ἀλβανῶν ἀπόκτισις πολλοῖς πρότερον τῆς Ῥώμης ἀποσταλεῖσα χρόνοις. Διαγγελλούσης δὲ τῆς φήμης πολλαῖς πόλεσι τήν τε κατὰ πολέμους γενναιότητα τοῦ ἡγεμόνος καὶ πρὸς τοὺς κρατηθέντας ἐπιείκειαν ἄνδρες τε αὐτῷ προσετίθεντο πολλοὶ καὶ ἀγαθοὶ δυνάμεις ἀξιοχρέους πανοικίᾳ μετανισταμένας ἐπαγόμενοι, ὧν ἐφ´ ἑνὸς ἡγεμόνος ἐκ Τυρρηνίας ἐλθόντος, ᾧ Καίλιος ὄνομα ἦν, τῶν λόφων τις, ἐν ᾧ καθιδρύθη, Καίλιος εἰς τόδε χρόνου καλεῖται· καὶ πόλεις ὅλαι παρεδίδοσαν ἑαυτὰς ἀπὸ τῆς Μεδυλλίνων ἀρξάμεναι καὶ ἐγίνοντο Ῥωμαίων ἀποικίαι.

3. Σαβῖνοι δὲ ταῦτα ὁρῶντες ἤχθοντο καὶ δι´ αἰτίας ἀλλήλους εἶχον, ὅτι οὐκ ἀρχομένην τὴν Ῥωμαίων ἰσχὺν ἐκώλυσαν, ἀλλ´ ἐπὶ μέγα προηκούσῃ συμφέρεσθαι ἔμελλον, ἐδόκει τε αὐτοῖς ἐπανορθώσασθαι τὴν προτέραν ἄγνοιαν ἀξιολόγου δυνάμεως ἀποστολῇ. Καὶ μετὰ τοῦτο ἀγορὰν ποιησάμενοι σύμπαντες ἐν τῇ μεγίστῃ τε πόλει καὶ πλεῖστον ἀξίωμα ἐχούσῃ τοῦ ἔθνους, ᾗ Κυρὶς ὄνομα ἦν, ψῆφον ὑπὲρ τοῦ πολέμου διήνεγκαν ἀποδείξαντες ἡγεμόνα τῆς στρατιᾶς Τῖτον, ὃς ἐπεκαλεῖτο Τάτιος, βασιλέα Κυριτῶν. Σαβῖνοι μὲν δὴ ταῦτα βουλευσάμενοι καὶ διαλυθέντες κατὰ τὰς πόλεις τὰ πρὸς τὸν πόλεμον ηὐτρεπίζοντο, ὡς εἰς νέωτα ἐπὶ τὴν Ῥώμην πολλῇ χειρὶ ἐλάσοντες.

XXXVII. 1. Ἐν τούτῳ δὲ καὶ ὁ Ῥωμύλος ἀντιπαρεσκευάζετο τὰ κράτιστα, ὡς ἀμυνούμενος ἄνδρας τὰ πολέμια ἀλκίμους, τοῦ μὲν Παλατίου τὸ τεῖχος ὡς ἀσφαλέστερον εἶναι τοῖς ἔνδον ὑψηλοτέροις ἐρύμασιν ἐγείρων, τοὺς δὲ παρακειμένους αὐτῷ λόφους τόν τε Αὐεντῖνον καὶ τὸν Καπιτωλῖνον νῦν λεγόμενον ἀποταφρεύων καὶ χαρακώμασι καρτεροῖς περιλαμβάνων, ἐν οἷς τὰ ποίμνια καὶ τοὺς γεωργοὺς αὐλίζεσθαι τὰς νύκτας ἐπέταξεν ἐχεγγύῳ φρουρᾷ καταλαβὼν ἑκάτερον, καὶ εἴ τι ἄλλο χωρίον ἀσφάλειαν αὐτοῖς παρέξειν ἔμελλεν ἀποταφρεύων καὶ περισταυρῶν καὶ διὰ φυλακῆς ἔχων.

2. Ἧκε δὲ αὐτῷ Τυρρηνῶν ἐπικουρίαν ἱκανὴν ἄγων ἐκ Σολωνίου πόλεως ἀνὴρ δραστήριος καὶ τὰ πολέμια ἔργα διαφανής, Λοκόμων ὄνομα, φίλος οὐ πρὸ πολλοῦ γεγονώς, καὶ παρ´ Ἀλβανῶν ἄνδρες, οὓς ὁ πάππος ἔπεμψεν αὐτῷ, συχνοὶ στρατιῶταί τε καὶ ὑπηρέται καὶ τεχνῖται πολεμικῶν ἔργων, σῖτός τε καὶ ὅπλα καὶ ὅσα τούτοις πρόσφορα ἦν ἱκανῶς ἅπαντα ἐπεχορηγεῖτο.

3. Ἐπεὶ δ´ ἐν ἑτοίμῳ τὰ πρὸς τὸν ἀγῶνα ἦν ἑκατέροις, ἔαρος ἀρχομένου μέλλοντες ἐξάγειν οἱ Σαβῖνοι τὰς δυνάμεις ἔγνωσαν ἀποστεῖλαι πρεσβείαν πρῶτον ὡς τοὺς πολεμίους τάς τε γυναῖκας ἀξιώσουσαν ἀπολαβεῖν καὶ δίκας ὑπὲρ αὐτῶν αἰτήσουσαν τῆς ἁρπαγῆς, ἵνα δὴ δι´ ἀνάγκην δοκῶσιν ἀνειληφέναι τὸν πόλεμον οὐ τυγχάνοντες τῶν δικαίων, καὶ τοὺς κήρυκας ἔπεμπον ἐπὶ ταῦτα.

4. Ῥωμύλου δὲ ἀξιοῦντος τὰς μὲν γυναῖκας, ἐπειδὴ οὐδ´ αὐταῖς ἀκούσαις ὁ μετὰ τῶν ἀνδρῶν βίος ἦν, ἐᾶν παρὰ τοῖς γεγαμηκόσι μένειν, εἰ δέ τινος ἄλλου δέονται λαμβάνειν ὡς παρὰ φίλων, πολέμου δὲ μὴ ἄρχειν, οὐδενὶ τῶν ἀξιουμένων ὑπακούσαντες ἐξῆγον τὴν στρατιὰν πεζοὺς μὲν ἄγοντες πεντακισχιλίους ἐπὶ δύο μυριάσιν, ἱππεῖς δὲ ὀλίγου δέοντας χιλίων.

5. Ἦν δὲ καὶ ἡ τῶν Ῥωμαίων δύναμις οὐ πολὺ τῆς Σαβίνων δέουσα δύο μὲν αἱ τῶν πεζῶν μυριάδες, ὀκτακόσιοι δ´ ἱππεῖς, καὶ προεκάθητο τῆς πόλεως διχῇ διῃρημένη, μία μὲν μοῖρα τὸν Ἐσκυλῖνον κατέχουσα λόφον, ἐφ´ ἧς αὐτὸς ὁ Ῥωμύλος ἦν, ἑτέρα δὲ τὸν Κυρίνιον οὔπω ταύτην ἔχοντα τὴν προσηγορίαν, ἧς ὁ Τυρρηνὸς ἦν Λοκόμων ἡγεμών.

XXXVIII. 1. Μαθὼν δὲ τὴν παρασκευὴν αὐτῶν Τάτιος ὁ τῶν Σαβίνων βασιλεὺς νυκτὸς ἀναστήσας τὸν στρατὸν ἦγε διὰ τῆς χώρας οὐδὲν σινόμενος τῶν κατὰ τοὺς ἀγροὺς καὶ πρὶν ἀνατεῖλαι τὸν ἥλιον μεταξὺ τοῦ τε Κυρινίου καὶ τοῦ Καπιτωλίου τίθησιν ἐν τῷ πεδίῳ τὸν χάρακα. ὁρῶν δὲ ἀσφαλεῖ πάντα φυλακῇ κατεχόμενα πρὸς τῶν πολεμίων, σφίσι δὲ οὐδὲν χωρίον ἀπολειπόμενον ὀχυρὸν εἰς πολλὴν ἐνέπιπτεν ἀπορίαν οὐκ ἔχων ὅ τι χρήσεται τῇ τριβῇ τοῦ χρόνου.

2. Ἀμηχανοῦντι δὲ αὐτῷ παράδοξος εὐτυχία γίνεται παραδοθέντος τοῦ κρατίστου τῶν ὀχυρωμάτων κατὰ τοιάνδε τινὰ συντυχίαν. Παρεξιόντας γὰρ τὴν ῥίζαν τοῦ Καπιτωλίου τοὺς Σαβίνους εἰς ἐπίσκεψιν, εἴ τι μέρος εὑρεθείη τοῦ λόφου κλοπῇ ληφθῆναι δυνατὸν ἢ βίᾳ, παρθένος τις ἀπὸ τοῦ μετεώρου κατεσκόπει θυγάτηρ ἀνδρὸς ἐπιφανοῦς, ᾧ προσέκειτο ἡ τοῦ χωρίου φυλακή, Τάρπεια ὄνομα·

3. Καὶ αὐτὴν, ὡς μὲν Φάβιός τε καὶ Κίγκιος γράφουσιν, ἔρως εἰσέρχεται τῶν ψελλίων, ἃ περὶ τοῖς ἀριστεροῖς βραχίοσιν ἐφόρουν, καὶ τῶν δακτυλίων· χρυσοφόροι γὰρ ἦσαν οἱ Σαβῖνοι τότε καὶ Τυρρηνῶν οὐχ ἧττον ἁβροδίαιτοι· ὡς δὲ Πείσων Λεύκιος ὁ τιμητικὸς ἱστορεῖ, καλοῦ πράγματος ἐπιθυμία γυμνοὺς τῶν σκεπαστηρίων ὅπλων παραδοῦναι τοῖς πολίταις τοὺς πολεμίους.

4. Ὁπότερον δὲ τούτων ἀληθέστερόν ἐστιν ἐκ τῶν ὕστερον γενομένων ἔξεστιν εἰκάζειν. πέμψασα δ´ οὖν τῶν θεραπαινίδων τινὰ διὰ πυλίδος, ἣν οὐδεὶς ἔμαθεν ἀνοιγομένην, ἠξίου τὸν βασιλέα τῶν Σαβίνων ἐλθεῖν αὑτῇ δίχα τῶν ἄλλων εἰς λόγους, ὡς ἐκείνῳ διαλεξομένη περὶ πράγματος ἀναγκαίου καὶ μεγάλου. Δεξαμένου δὲ τοῦ Τατίου τὸν λόγον κατ´ ἐλπίδα προδοσίας καὶ συνελθόντος εἰς τὸν ἀποδειχθέντα τόπον, προελθοῦσα εἰς ἐφικτὸν ἡ παρθένος ἐξεληλυθέναι μὲν νυκτὸς ἐκ τοῦ φρουρίου τὸν πατέρα αὑτῆς ἔφη χρείας τινὸς ἕνεκα, τὰς δὲ κλεῖς αὐτὴ φυλάττειν τῶν πυλῶν καὶ παραδώσειν αὐτοῖς τὸ ἔρυμα νυκτὸς ἀφικομένοις μισθὸν τῆς προδοσίας λαβοῦσα τὰ φορήματα τῶν Σαβίνων, ἃ περὶ τοῖς εὐωνύμοις εἶχον ἅπαντες βραχίοσιν.
5. Εὐδοκοῦντος δὲ τοῦ Τατίου λαβοῦσα τὰς πίστεις δι´ ὅρκων παρ´ αὐτοῦ καὶ αὐτὴ δοῦσα τοῦ μὴ ψεύδεσθαι τὰς ὁμολογίας τόπον τε ὁρίσασα, ἐφ´ ὃν ἔδει τοὺς Σαβίνους ἐλθεῖν, τὸν ἐχυρώτατον καὶ νυκτὸς ὥραν τὴν ἀφυλακτοτάτην ἀπῄει καὶ τοὺς ἔνδον ἔλαθε.

XXXIX. 1. Μέχρι μὲν δὴ τούτων συμφέρονται πάντες οἱ Ῥωμαίων συγγραφεῖς, ἐν δὲ τοῖς ὕστερον λεγομένοις οὐχ ὁμολογοῦσι. Πείσων γὰρ ὁ τιμητικός, οὗ καὶ πρότερον ἐμνήσθην, ἄγγελόν φησιν ὑπὸ τῆς Ταρπείας ἀποσταλῆναι νύκτωρ ἐκ τοῦ χωρίου δηλώσοντα τῷ Ῥωμύλῳ τὰς γενομένας τῇ κόρῃ πρὸς τοὺς Σαβίνους ὁμολογίας, ὅτι μέλλοι τὰ σκεπαστήρια παρ´ αὐτῶν αἰτεῖν ὅπλα διὰ τῆς κοινότητος τῶν ὁμολογιῶν παρακρουσαμένη, δύναμίν τε ἀξιώσοντα πέμπειν ἐπὶ τὸ φρούριον ἑτέραν νυκτός, ὡς αὐτῷ στρατηλάτῃ παραληψόμενον τοὺς πολεμίους γυμνοὺς τῶν ὅπλων· τὸν δὲ ἄγγελον αὐτομολήσαντα πρὸς τὸν ἡγεμόνα τῶν Σαβίνων κατήγορον γενέσθαι τῶν τῆς Ταρπείας βουλευμάτων. Οἱ δὲ περὶ τὸν Φάβιόν τε καὶ Κίγκιον οὐδὲν τοιοῦτο γεγονέναι λέγουσιν, ἀλλὰ φυλάξαι τὴν κόρην διαβεβαιοῦνται τὰς περὶ τῆς προδοσίας συνθήκας.

2. Τὰ δ´ ἑξῆς ἅπαντες πάλιν ὁμοίως γράφουσι. φασὶ γὰρ ὅτι παραγενομένου σὺν τῷ κρατίστῳ τῆς στρατιᾶς μέρει τοῦ βασιλέως τῶν Σαβίνων φυλάττουσα τὰς ὑποσχέσεις ἡ Τάρπεια τοῖς μὲν πολεμίοις ἀνέῳξε τὴν συγκειμένην πυλίδα, τοὺς δ´ ἐν τῷ χωρίῳ φύλακας ἀναστήσασα διαταχέων σώζειν ἑαυτοὺς ἠξίου καθ´ ἑτέρας ἐξόδους τοῖς πολεμίοις ἀφανεῖς, ὡς κατεχόντων ἤδη τῶν Σαβίνων τὸ φρούριον·
3. διαφυγόντων δὲ τούτων τοὺς μὲν Σαβίνους ἀνεῳγμένας εὑρόντας τὰς πύλας κατασχεῖν τὸ φρούριον ἔρημον τῶν φυλάκων, τὴν δὲ Τάρπειαν ὡς τὰ παρ´ ἑαυτῆς ὅσα συνέθετο παρεσχημένην ἀξιοῦν τοὺς μισθοὺς τῆς προδοσίας κατὰ τοὺς ὅρκους ἀπολαβεῖν.

XL. 1. Ἔπειτα πάλιν ὁ μὲν Πείσων φησὶ τῶν Σαβίνων τὸν χρυσὸν ἑτοίμων ὄντων διδόναι τῇ κόρῃ τὸν περὶ τοῖς ἀριστεροῖς βραχίοσι τὴν Τάρπειαν οὐ τὸν κόσμον ἀλλὰ τοὺς θυρεοὺς παρ´ αὐτῶν αἰτεῖν. Τατίῳ δὲ θυμόν τε εἰσελθεῖν ἐπὶ τῇ ἐξαπάτῃ καὶ λογισμὸν τοῦ μὴ παραβῆναι τὰς ὁμολογίας. Δόξαι δ´ οὖν αὐτῷ δοῦναι μὲν τὰ ὅπλα, ὥσπερ ἡ παῖς ἠξίωσε, ποιῆσαι δ´ ὅπως αὐτοῖς μηδὲν λαβοῦσα χρήσεται, καὶ αὐτίκα διατεινάμενον ὡς μάλιστα ἰσχύος εἶχε ῥῖψαι τὸν θυρεὸν κατὰ τῆς κόρης καὶ τοῖς ἄλλοις παρακελεύσασθαι ταὐτὸ ποιεῖν. οὕτω δὴ βαλλομένην πάντοθεν τὴν Τάρπειαν ὑπὸ πλήθους τε καὶ ἰσχύος τῶν πληγῶν πεσεῖν καὶ περισωρευθεῖσαν ὑπὸ τῶν θυρεῶν ἀποθανεῖν.

2. Οἱ δὲ περὶ τὸν Φάβιον ἐπὶ τοῖς Σαβίνοις ποιοῦσι τὴν τῶν ὁμολογιῶν ἀπάτην· δέον γὰρ αὐτοὺς τὸν χρυσόν, ὥσπερ ἡ Τάρπεια ἠξίου, κατὰ τὰς ὁμολογίας ἀποδιδόναι, χαλεπαίνοντας ἐπὶ τῷ μεγέθει τοῦ μισθοῦ τὰ σκεπαστήρια κατ´ αὐτῆς βαλεῖν, ὡς ταῦτα ὅτε ὤμνυσαν αὐτῇ δώσειν ὑπεσχημένους. Ἔοικε δὲ τὰ μετὰ ταῦτα γενόμενα τὴν Πείσωνος ἀληθεστέραν ποιεῖν {ἀπόκρισιν}.

3. Τάφου τε γὰρ ἔνθα ἔπεσεν ἠξίωται τὸν ἱερώτατον τῆς πόλεως κατέχουσα λόφον, καὶ χοὰς αὐτῇ Ῥωμαῖοι καθ´ ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἐπιτελοῦσι, (λέγω δὲ ἃ Πείσων γράφει) ὧν οὐδενὸς εἰκὸς αὐτήν, εἰ προδιδοῦσα τὴν πατρίδα τοῖς πολεμίοις ἀπέθανεν, οὔτε παρὰ τῶν προδοθέντων οὔτε παρὰ τῶν ἀποκτεινάντων τυχεῖν, ἀλλὰ καὶ εἴ τι λείψανον αὐτῆς ἦν τοῦ σώματος ἀνασκαφὲν ἔξω ῥιφῆναι σὺν χρόνῳ φόβου τε καὶ ἀποτροπῆς ἕνεκα τῶν μελλόντων τὰ ὅμοια δρᾶν. Ἀλλ´ ὑπὲρ μὲν τούτων κρινέτω τις ὡς βούλεται.
 

XXXI. 1. Certains déclarent que ces événements se sont produits la première année du règne de Romulus, mais Gnaeus Gellius dit que c’était au cours de la quatrième, ce qui est plus probable. Il n'est pas probable que le chef d'une ville nouvellement construite entreprenne une telle chose avant d’avoir établi son gouvernement. En ce qui concerne la raison de l’enlèvement des vierges, certains l'attribuent à une pénurie de femmes, d'autres à la recherche d’un prétexte pour la guerre; mais ceux qui en donnent l'exposé le plus plausible -- et je suis d’accord avec eux -- l'attribuent au désir de contracter une alliance fondée sur l'affinité avec les villes voisines.

2. Et les Romains jusqu’à ce jour continuent à célébrer la fête instituée alors par Romulus, et ils l’appellent les Consualia au cours desquelles un autel souterrain, érigé près du cirque Maximus, est mis à jour par le déplacement de la terre qui le recouvre et honoré par des sacrifices et par la crémation des prémices ; et il y a des courses de chevaux attelés aux chariots et de chevaux seuls. Le dieu à qui ces honneurs sont rendus est appellé Consus par le Romains : c’est le même, selon certains qui traduisent le nom dans notre langue, que Poséidon Seisichthon ; et ils disent que ce dieu est honoré d'un autel souterrain parce qu'il est le maître de la terre.

3. Je connais également la rumeur d’une autre tradition : que les fêtes sont en effet célébrées en l'honneur de Neptune et que les courses de chevaux sont faites en son honneur, mais que l'autel souterrain a été érigé plus tard pour une divinité dont le nom ne peut être prononcé, qui préside et qui est la gardienne des desseins cachés; un autel secret n'a jamais été érigé pour Neptune, disent-ils, nulle part dans le monde par des Grecs ou des Barbares. Mais il est difficile de dire quelle est la vérité en cette matière.

XXXII. 1. Alors l’annonce du rapt des vierges et de leur mariage se répandit parmi les villes voisines, certaines de ces derniers étaient furieuses du procédé en lui-même, mais d'autres, vu le motif de l’enlèvement et les résultats réalisés, le prirent avec modération; mais, en tout cas, au cours du temps ce rapt occasionna plusieurs guerres, dont la plupart eurent peu de conséquences, mais celle contre les Sabins fut importante et difficile. Toutes ces guerres se terminèrent heureusement, comme les oracles l’avaient prédit à Romulus avant qu'il n’entreprît la tâche, en lui indiquant que les difficultés et les dangers seraient grands mais que leurs résultats seraient favorables.

2. Les premières villes qui firent la guerre contre lui furent Caenina, Antemnae et Crustumerium. Elles prirent comme prétexte l’enlèvement des vierges et le fait qu’ils n’avaient pas reçu satisfaction à leur sujet; mais la vérité était qu'ils étaient contrariés par la fondation de Rome et par son accroissement considérable et rapide et elles estimaient qu'elles ne devaient pas permettre à cette ville de se développer comme une menace commune à tous ses voisins.

3. Pour commencer, ces villes envoyèrent des ambassadeurs aux Sabins, leur demandant de prendre le commandement de la guerre, puisqu'ils possédaient la plus grande armée, étaient les plus puissants en raison de leur richesse, prétendaient commander à leurs voisins et avaient souffert de l'insolence des Romains plus que les autres puisque la plupart des vierges qui avaient été prises leur appartenaient.

XXXIII. 1. Mais quand ils virent qu’ils n’arrivaient à rien, parce que les ambassades de Romulus s’opposaient à eux et circonvenaient les Sabins par leurs paroles et par leurs actes, ils s’irritèrent de lz perte de leur temps – les Sabins temporisaient toujours et retardaient la date de la délibération au sujet de la guerre -- et résolurent de faire seuls la guerre contre les Romains, croyant que leurs propres forces, si les trois villes unissaient leurs forces, étaient suffisantes pour conquérir une ville de peu d’importance. C'était leur plan: mais ils ne se réunirent pas tous ensemble assez vite dans un camp, parce que les Caeninenses, qui semblaient les plus chauds à faire la guerre, partirent imprudemment avant les autres.

2. Alors que ces hommes étaient en campagne et ravageaient les confins du pays, Romulus fit sortit son armée et tomba inopinément sur l'ennemi qui n’était pas sur leur garde, il s’empara de leur camp, qui était à peine terminé. Il talonna alors ceux qui se sauvaient jusqu’à leur ville, où les habitants n'avaient pas encore appris la défaite de leurs forces, et trouvant des murs sans surveillance et des portes ouvertes, il prit la ville de force; et quand le roi des Caeninenses vint à sa rencontre avec un corps de troupes, il combattit contre lui, le tua de ses propres mains et le dépouilla de ses armes.

XXXIV. 1. Voici la manière dont la ville fut prise. Il ordonna aux prisonniers de livrer leurs armes, et choisissant des enfants les prit en otages et marcha contre les Antemnates. Et après s’être aussi rendu maître de leur armée de la même manière que l’autre, en tombant sur eux inopinément tandis qu'ils étaient encore dispersés à chercher du fourrage, et après avoir accordé le même traitement aux prisonniers, il ramena son armée, emportant avec lui les dépouilles de ceux qui avaient péri au combat et la part du butin qu’il comptait offrir aux dieux; et il leur offrit en outre beaucoup de sacrifices.

2. Romulus lui-même venait en fin de cortège, revêtu d’une longue robe pourpre et portant une couronne de laurier sur la tête, et, afin de soutenir sa dignité royale, il montait un chariot conduit par quatre chevaux. Le reste de l'armée, à pied et à cheval, suivait, rangée en plusieurs divisions, félicitant les dieux dans les chansons de leur pays et chantant les louanges de leur général dans des vers improvisés. Les accompagnaient les citoyens avec leurs épouses et leurs enfants, qui, rangés de chaque côté de la route, les félicitaient de leur victoire et leur exprimaient leur joie de toutes les façons possible. Quand l'armée entra dans la ville, elles y trouva des cratères remplies à raz-bord de vin et des tables chargées de toutes sortes de viandes, qui étaient placées devant les maisons les plus distinguées pour que tous puissent se servir à suffisance.

3. Tel était le cortège victorieux, marqué par le port de trophées et pour finir par un sacrifice : les Romains l'appellelnt un triomphe, parce qu’il a été institué la première fois par Romulus. Mais de nos jours le triomphe est devenu une reconstitution historique très coûteuse et fastueuse, accompagné d’une splendeur théâtrale qui est conçue plutôt comme une démonstration de richesse que comme une approbation de valeur, et il s'est éloignée en tous points de sa simplicité ancienne.

4. Après le cortège et le sacrifice Romulus construisit un petit temple sur le sommet du Capitole en l’honneur de Jupiter Feretrius comme l’appellent les Romains; en effet, ils en reste toujours des vestiges, les plus longs côtés ont moins de quinze pieds. Dans ce temple il consacra les dépouilles du roi des Caeninenses, qu'il avait tué de sa propre main. Quant à Jupiter Feretrius, à qui Romulus consacra ces armes, on ne se trompera pas si on souhaite l'appeler Tropaiouchos, ou Skylophoros, comme certains le disent, ou, puisqu'il surpasse toutes les choses et embrasse la nature et le mouvement universel, Hyperpheretês.

XXV. 1. Après que le roi ait offert aux dieux les sacrifices de reconnaissance et les prémices de la victoire, avant de commencer toute autre affaire, il assembla le sénat pour délibérer avec lui pour savoir comment traiter les villes conquises, et il a exprima lui-même d’abord l'avis considérait comme le meilleur.

2. Quand tous les sénateurs qui étaient présents eurent approuvé les résolutions de leur chef les trouvant sûres et généreuses et eurent loué tous les autres avantages qui étaient susceptibles grâce à celles-ci d’accroître la cité, non seulement pour le moment présent mais pour tout l’avenir, il ordonna de réunir toutes les femmes appartenant à la race des Antemnates et des Caeninètes qui avait été prises avec le les autres. Et quand elles furent réunies se lamentant, se jetant à ses pieds et déplorant les calamités de leurs villes indigènes, il leur ordonna de cesser leurs lamentations, de sa taire et alors il leur parla de cette façon:

3. "Vos pères, vos frères et vos villes entières méritent la sévérité pour avoir préféré à notre amitié une guerre qui n'était ni nécessaire ni honorable. Mais nous avons résolu pour beaucoup de raisons de les traiter avec modération; nous craignons non seulement la vengeance des dieux, qui menace toujours l'arrogance, et nous redoutons la mauvaise volonté des hommes, mais nous sommes également persuadés que la pitié ne contribue pas à alléger les maux communs de l'humanité, et nous nous rendons compte que nous-mêmes un jour nous pourrions avoir besoin de celle des autres. Et nous espérons que vous, dont le comportement envers vos maris a été jusqu'ici irréprochable, ne considérerez cette pitié comme un mince honneur et une petite faveur.

4. Nous souffrons que cette offense reste impunis et nous ne privons vos concitoyens ni de leur liberté ni de leurs possessions ni d’aucun autre privilège; et à ceux qui désirent rester là et à ceux qui souhaitent changer de demeure nous accordons la pleine liberté de faire ce qu’ils veulent, non seulement sans danger mais sans crainte de s’en repentir. Mais, pour empêcher à jamais la répétition de leur faute ou la saisie d’une occasion de pousser leurs villes à briser leur alliance avec nous, nous considérons que le meilleur moyen et celui qui assurera en même temps la réputation et la sécurité de tous les deux, consiste à ce que nous fassions de ces cités des colonies de Rome et d’y envoyer un nombre suffisant de nos propres gens pour y habiter en commun avec vos concitoyens. Partez donc avec courage; et redoublez d’amour et de respect pour vos maris, de qui vos parents et frères doivent la sauvegarde et la liberté de vos pays."

5. Les femmes, entendant cela, furent vraiment satisfaites, et versèrent beaucoup de larmes de joie, et quittèrent le forum; mais Romulus envoya une colonie de trois cents hommes dans chaque ville, qui leurs donnèrent une tiers de leurs terres à sa partager par tirage au sort.

6. Et ceux des Caeninètes et Antemnates qui désiraient venir à Rome s’y transportèrent avec femmes et enfants, en conservant leurs terres et en emportant tous leurs biens; et le roi les enrôla immédiatement, ils étaient pas moins de trois mille, dans les tribus et dans les curies, de sorte que le Romains eurent alors pour la première fois six mille fantassins en tout dans leurs registres.

7. Ainsi Caenina et Antemnae, villes considérables, dont les habitants étaient d'origine grecque (les aborigènes avaient pris les villes aux Sikèles et les avaient occupées, ces aborigènes étant, comme je l’ai dit plus haut, une partie de ces Oenotriens venus d'Arcadie) après cette guerre devinrent des colonies romaines.

XXXVI. 1. Romulus, s'étant occupé de cela, mena son armée contre les Crustumériens, qui s’étaient mieux préparés que les armées des autres villes. Et après les avoir réduits dans une bataille rangée et avoir pris d’assaut leur ville, bien qu'ils aient montré un grand courage dans la lutte, il ne pensa pas que c’était une chose convenable de les punir davantage, mais il fit de cette ville aussi une colonie romaine comme les deux précédentes.

2. Crustumerium étaient une colonie d'Albe envoyée bien des années avant la fondation de Rome. La renommée de la bravoure du général lors de la guerre et de sa clémence à l’égard des vaincus se répandit dans de nombreuses villes; beaucoup d'hommes courageux le rejoignirent apportant avec eux des troupes considérables, qui émigraient avec toutes leurs familles. L'un de ces chefs, qui venait de Tyrrhènie et dont le nom était Caelius, donna son nom à une des collines, sur laquelle il s’établit : ce lieu est appelé aujourd’hui le Caelius. Des villes entières se soumirent également à lui, à commencer par Medullia, et devinrent des colonies romaines.

3. Mais le Sabins, voyant ces choses, en furent contrariés et se blâmaient les uns les autres de ne pas avoir écrasé la puissance des Romains alors qu’elle était encore à ses débuts, au lieu de devoir maintenant l’affronter alors qu’elle s’était considérablement développée. Ils décidèrent donc de réparer leur ancienne erreur en envoyant une armée de taille respectable. Et peu après, rassemblant une assemblée générale dans la plus grande et la plus célèbre ville de leur nation, appelée Cures, ils votèrent la guerre et nommèrent Titus, surnommé Tatius, le roi de cette ville, comme leur général. Après que le Sabins eurent pris cette décision, l'assemblée se dispersa et tous retournèrent dans leurs villes, où ils s’occupèrent à préparer la guerre, projetant de marcher sur Rome avec une grande armée l'année suivante.

XXXVII. 1. En même temps Romulus se préparait également au mieux qu'il le pouvait, se rendant compte qu'il devait se défendre contre un peuple guerrier. Dans cet esprit, il releva le mur de la colline Palatine en y construisant de plus hauts remparts pour apporter une sécurité supplémentaire aux habitants, et enrichit les collines adjacentes l'Aventin et celle qu’on appelle maintenant le Capitoline - de fossés et de palissades solides, et il commanda aux bergers de passer les nuits sur ces collines avec leurs troupeaux, sécurisant chacune d'elles par un garnison suffisante; et tous les endroits qui pouvaient leur fournir une protection il les garnit de même de fossés et de palissades et il les fit garder.

2. En outre vint à lui un homme énergique et de grande réputation guerrière, appelé Lucumon, qui était depuis peu son ami, qui amenait avec lui de la ville de Solonium un corps considérable des mercenaires tyrrhéniens. Vinrent aussi à lui d'Albe, envoyés par son grand-père, un bon nombre de soldats avec leurs auxiliaires, et avec eux des artisans pour la fabrication de machines de guerre; ces hommes avaient en nombre des provisions, des armes, et tout l'équipement nécessaire.

3. Quand tout fut prêt pour la guerre des deux côtés, les Sabins, qui projetaient de faire campagne au début du printemps, résolurent d'abord d’envoyer une ambassade à l'ennemi pour demander le retour des femmes et pour exiger une réparation pour leur rapt, de sorte qu'ils sembleraient avoir entrepris la guerre par nécessité parce qu’ils n'avaient pas obtenu satisfaction : c’est pourquoi ils avaient envoyés des hérauts.

4. Romulus demanda que les femmes, puisqu'elles étaient vraiment disposées à vivre avec leurs maris, puissent être autorisées de rester avec eux; mais offrit d'accorder aux Sabins toutes les autres choses qu'ils désiraient, s’ils le demandaient comme des amis et ne commençaient pas la guerre. Sur quoi les Sabins, n’étant d'accord sur aucune de ses propositions, sortirent avec leur armée, qui se composait de vingt-cinq mille fantassins et presque de mille cavaliers.

5. Et l'armée romaine n'était pas beaucoup plus petite que celle des Sabins, les fantassins étant au nombre de vingt mille et les cavaliers au nombre de huit cents; elle campait devant la ville en deux divisions, une d'elles, avec Romulus lui-même, établie sur la colline de l’Esquilin, et l'autre, commandée par Lucumon, le Tyrrhénien, sur le Quirinal, qui n'avait pas encore ce nom.

XXXVIII. 1. Tatius, roi des Sabins, au courant de leurs préparatifs, leva le camp la nuit et mena son armée par le pays, sans faire aucun dommage aux biens dans les champs, et avant le lever du soleil il campa sur la plaine qui se trouve entre les collines du Quirinal et du Capitole. Mais voyant que tous les postes étaient gardés solidement par l'ennemi et qu’il n’y avait aucune position forte pour son armée, il tomba dans une grande perplexité, ne sachant pas quelle utilisation faire de ce retard forcé.

2. Comme il était fort embarrassé, il eut une bonne fortune : la plus forte des forteresses lui fut livrée dans les circonstances suivantes. Il semble que, alors que les Sabins passaient par le pied du Capitole pour examiner l'endroit et pour voir si une partie de la colline pouvait être prise par surprise ou par force, qu’ils furent observés d’en haut par une jeune fille dont le nom était Tarpeia, la fille de l'homme distingué qui gardait cet endroit.

3. Cette jeune fille, ainsi que le racontent Fabius et Cincius, conçut le désir de posséder les bracelets que les hommes portaient au bras gauche et leurs anneaux; en effet à ce moment-là les Sabins portaient des ornements en or et n’avaient pas moins des habitudes de luxe que les Tyrrhéniens. Mais selon le récit de Lucius Pison, l'ex-censeur, elle était poussée par le désir d'accomplir une noble action en privant l'ennemi de leurs moyens de défense et en les livrant ainsi à ses concitoyens.

4. Lequel de ces récits est les plus exact ? On peut le conjecturer par ce qui s'est produit après. Cette fille, donc, envoya une de ses servantes par une petite porte qu’on ne savait pas être ouverte, pour demander rendez-vous au roi des Sabins et pour qu’il confère avec elle en privé, comme si elle avait une affaire urgente et importante à lui communiquer à lui. Tatius, dans l'espoir qu’elle trahisse, accepta la proposition et vint à l'endroit prescrit; et Tarpeia, s'approchant à portée de voix, l’informa que son père était sorti de la forteresse pendant la nuit pour quelque affaire, mais qu’elle avait les clefs des portes, et que s’ils venaient la nuit, elle livrerait l'endroit à condition qu'on lui donne comme récompense pour sa trahison les objets que tous les Sabins portaient au bras gauche.

5. Et quand Tatius eut consenti à cela, elle reçut de lui par serment l’engagement d’exécuter fidèlement l'accord et lui reçut celui de Tarpeia. Alors après avoir fixé pour l’entreprise, comme rendez-vous des Sabins, l’endroit le mieux protégé de la forteresse, et choisi l'heure où il y avait le moins de surveillance durant la nuit, elle retourna sans être observée par ceux de l'intérieur.

XXXIX. 1. Jusqu'ici tous les historiens romains sont d’accord, mais pas dans ce qui suit. Pison, l'ex-censeur, que j'ai mentionné, dit que Tarpeia envoya un messager de la place durant la nuit pour informer Romulus de l'accord qu'elle avait fait avec le Sabins, en vertu duquel elle proposait, tirant profit de l'ambiguïté des termes de cet accord, d'exiger leurs armes défensives, et lui demanda en même temps d'envoyer des renforts à la forteresse durant la nuit, de sorte que l'ennemi ainsi que leur chef, privés de leurs armes, puisse être faits prisonniers; mais le messager, dit-il, se rendit chez le chef des Sabins et le mit au courant des intentions de Tarpeia. Néanmoins, Fabius et Cincius disent que rien de tel ne se produisiy, mais ils insistent sur le fait que la jeune fille s’en tint à son contrat déloyal.

2. Pour ce qui suit, cependant, tous sont une fois de plus d'accord. Ils disent qu’à l'arrivée du roi des Sabins avec l’élite de son armée, Tarpeia, tenant sa promesse, ouvrit à l'ennemi la porte convenue, et réveillant la garnison, elle lui demanda de se sauver rapidement par d'autres sorties inconnues de l'ennemi, comme si le Sabins étaient déjà maîtres de l'endroit;

3. qu'après la fuite de la garnison les Sabins, trouvant les portes ouvertes, s’emparèrent de la place maintenant dépouillée de ses gardes, et que Tarpeia, alléguant qu'elle s’était acquittée de sa part de l'accord, exigea alors de recevoir la récompense de sa trahison conformément aux serments.

XL. 1. Ici encore Pison dit que, quand les Sabins étaient prêt à donner à la jeune fille l'or qu'ils portaient à leur bras gauche, Tarpeia exigea d'eux leurs boucliers et non leurs ornements. Mais Tatius fut offensé par la tromperie et en même temps imagina un expédient qui ne violerait pas l'accord. C’est pourquoi il décida de lui donner les armes comme la jeune fille l’exigeait mais de s'arranger à ce qu'elle ne puisse en faire aucun usage; et immédiatement empoignant son bouclier, il le lança de toutes ses forces sur Tarpeia, et ordonna à ses soldats de faire la même chose; et ainsi Tarpeia, étant frappée de tous les côtés, tomba sous le nombre et la violence des coups et mourut, écrasée par les boucliers.

2. Mais Fabius attribue la fraude dans l'exécution de l'accord aux Sabins; étant obligés par l'accord de lui donner l'or comme elle l’exigeait, ils furent irrités de l'importance de la récompense et lui lancèrent leurs boucliers comme s’ils s'étaient engagés par serments de lui donner ces derniers. Mais ce qui suit rend plus crédible le récit de Pison.

3. Elle fut honorée d'un monument à l'endroit où elle tomba et elle fut enterrée sur la colline la plus sacrée de la ville et les Romains chaque année lui offrent des libations (je rapporte ce que Pison écrit); considérant que, si elle était morte en livrant son pays à l'ennemi, on ne peut supposer qu'elle ait reçu tous ces honneurs, soit de ceux qu'elle avait trahis soit de ceux qui l'avaient massacrée, mais, s'il y avait des restes de son corps, au cours du temps ils auraient été exhumés et envoyés hors de la ville, afin de prévenir et de décourager d'autres de commettre des crimes semblables. Mais laissons chacun juge de se faire sa propre idée sur la chose.