Denys d'Halicarnasse

DENYS DHALICARNASSE

 

ANTIQUITÉS ROMAINES.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

 LIVRE DEUX : Chapitre XXI-XXX

chapitres XI-XX - chapitres XXXI-XL

Traduction de Philippe Remacle

 

 

 

 

 

 

 

DENYS D'HALICARNASSE

ANTIQUITÉS ROMAINES

LIVRE II

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

 

 

 

 

 

 

 

XXI. 1. Ἀλλ´ ὑπὲρ μὲν τούτων τοῖς αὐτὸ μόνον τὸ θεωρητικὸν τῆς φιλοσοφίας μέρος ἀποτετμημένοις ἀφείσθω σκοπεῖν, τῆς δ´ ὑπὸ Ῥωμύλου κατασταθείσης πολιτείας καὶ τάδε ἡγησάμην ἱστορίας ἄξια. Πρῶτον μὲν, ὅτι πολλοῖς σώμασιν ἀπέδωκε θεραπεύειν τὸ δαιμόνιον. Ἐν γοῦν ἄλλῃ πόλει νεοκτίστῳ τοσούτους ἱερεῖς τε καὶ θεραπευτὰς θεῶν εὐθὺς ἀποδειχθέντας οὐδεὶς ἂν εἰπεῖν ἔχοι.

2. Χωρὶς γὰρ τῶν ἐχόντων τὰς συγγενικὰς ἱερωσύνας οἱ τὰ κοινὰ περὶ τῆς πόλεως ἱερὰ συντελοῦντες κατὰ φυλάς τε καὶ φράτρας ἑξήκοντα κατεστάθησαν ἐπὶ τῆς ἐκείνου ἀρχῆς· λέγω δὲ ἃ Τερέντιος Οὐάρρων ἐν ἀρχαιολογίαις γέγραφεν, ἀνὴρ τῶν κατὰ τὴν αὐτὴν ἡλικίαν ἀκμασάντων πολυπειρότατος. Ἔπειτα, ὅτι τῶν ἄλλων φαύλως πως καὶ ἀπερισκέπτως ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ποιουμένων τὰς αἱρέσεις τῶν ἐπιστησομένων τοῖς ἱεροῖς καὶ τῶν μὲν ἀργυρίου τὸ τίμιον ἀξιούντων ἀποκηρύττειν, τῶν δὲ κλήρῳ διαιρούντων, ἐκεῖνος οὔτε ὠνητὰς χρημάτων ἐποίησε τὰς ἱερωσύνας οὔτε κλήρῳ μεριστάς, ἀλλ´ ἐξ ἑκάστης φράτρας ἐνομοθέτησεν ἀποδείκνυσθαι δύο τοὺς ὑπὲρ πεντήκοντα ἔτη γεγονότας τοὺς γένει τε προὔχοντας τῶν ἄλλων καὶ ἀρετῇ διαφόρους καὶ χρημάτων περιουσίαν ἔχοντας ἀρκοῦσαν καὶ μηδὲν ἠλαττωμένους τῶν περὶ τὸ σῶμα· τούτους δὲ οὐκ εἰς ὡρισμένον τινὰ χρόνον τὰς τιμὰς ἔταξεν ἔχειν, ἀλλὰ διὰ παντὸς τοῦ βίου στρατειῶν μὲν ἀπολελυμένους διὰ τὴν ἡλικίαν, τῶν δὲ κατὰ τὴν πόλιν ὀχληρῶν διὰ τὸν νόμον.

XXII. 1. Ἐπεὶ δὲ καὶ διὰ γυναικῶν ἔδει τινὰ ἱερὰ συντελεῖσθαι καὶ διὰ παίδων ἀμφιθαλῶν ἕτερα, ἵνα καὶ ταῦτα γένηται κατὰ τὸ κράτιστον, τάς τε γυναῖκας ἔταξε τῶν ἱερέων τοῖς ἑαυτῶν ἀνδράσι συνιερᾶσθαι, καὶ εἴ τι μὴ θέμις ἦν ὑπ´ ἀνδρῶν ὀργιάζεσθαι κατὰ νόμον τὸν ἐπιχώριον, ταύτας ἐπιτελεῖν καὶ παῖδας αὐτῶν τὰ καθήκοντα λειτουργεῖν· τοῖς δὲ ἄπαισιν ἐκ τῶν ἄλλων οἴκων τοὺς χαριεστάτους καταλεγέντας ἐξ ἑκάστης φράτρας, κόρον καὶ κόρην, τὸν μὲν ἕως ἥβης ὑπηρετεῖν ἐπὶ τοῖς ἱεροῖς, τὴν δὲ κόρην ὅσον ἂν ᾖ χρόνον ἁγνὴ γάμων· ἐκ τῶν Ἑλληνικῶν νόμων καὶ ταῦτα μετενεγκάμενος, ὡς ἐγὼ πείθομαι.

2. Ὅσα μὲν γὰρ αἱ κανηφόροι καὶ ἀρρηφόροι λεγόμεναι λειτουργοῦσιν ἐπὶ τῶν Ἑλληνικῶν ἱερῶν, ταῦτα παρὰ Ῥωμαίοις αἱ προσαγορευόμεναι τουτολᾶται συντελοῦσι στεφάναις κοσμούμεναι τὰς κεφαλάς, οἵαις κοσμεῖται τὰ τῆς Ἐφεσίας Ἀρτέμιδος ἀφιδρύματα παρ´ Ἕλλησιν. Ὅσα δὲ παρὰ Τυρρηνοῖς καὶ ἔτι πρότερον παρὰ Πελασγοῖς ἐτέλουν ἐπί τε Κουρήτων καὶ μεγάλων θεῶν ὀργιασμοῖς οἱ καλούμενοι πρὸς αὐτῶν κάδμιλοι, ταῦτα κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ὑπηρέτουν τοῖς ἱερεῦσιν οἱ λεγόμενοι νῦν ὑπὸ Ῥωμαίων κάμιλοι.

3. Ἔτι πρὸς τούτοις ἔταξε μάντιν ἐξ ἑκάστης φυλῆς ἕνα παρεῖναι τοῖς ἱεροῖς, ὃν ἡμεῖς μὲν ἱεροσκόπον καλοῦμεν, Ῥωμαῖοι δὲ ὀλίγον τι τῆς ἀρχαίας φυλάττοντες ὀνομασίας ἀρούσπικα προσαγορεύουσιν. Ἅπαντας δὲ τοὺς ἱερεῖς τε καὶ λειτουργοὺς τῶν θεῶν ἐνομοθέτησεν ἀποδείκνυσθαι μὲν ὑπὸ τῶν φρατρῶν, ἐπικυροῦσθαι δὲ ὑπὸ τῶν ἐξηγουμένων τὰ θεῖα διὰ μαντικῆς.

XXIII. 1. Ταῦτα περὶ τῶν θρησκευόντων τοὺς θεοὺς καταστησάμενος διῄρει πάλιν, ὡς ἔφην, κατ´ ἐπιτηδειότητα ταῖς φράτραις τὰ ἱερά, θεοὺς ἀποδεικνὺς ἑκάστοις καὶ δαίμονας, οὓς ἔμελλον ἀεὶ σέβειν, καὶ τὰς εἰς τὰ ἱερὰ δαπάνας ἔταξεν, ἃς ἐχρῆν αὐτοῖς ἐκ τοῦ δημοσίου δίδοσθαι.

2. Συνέθυόν τε τοῖς ἱερεῦσιν οἱ φρατριεῖς τὰς ἀπομερισθείσας αὐτοῖς θυσίας καὶ συνειστιῶντο κατὰ τὰς ἑορτὰς ἐπὶ τῆς φρατριακῆς ἑστίας· ἑστιατόριον γὰρ ἦν κατεσκευασμένον ἑκάστῃ φράτρᾳ καὶ ἐν αὐτῷ καθωσίωτό τις, ὥσπερ ἐν τοῖς Ἑλληνικοῖς πρυτανείοις, ἑστία κοινὴ τῶν φρατριῶν. Ὄνομα δὲ καὶ τοῖς ἑστιατορίοις ἦν, ὅπερ ταῖς φράτραις, κουρίαι καὶ μέχρις ἡμῶν οὕτω καλοῦνται.

3. Τοῦτο τὸ πολίτευμα δοκεῖ μοι λαβεῖν ἐκ τῆς Λακεδαιμονίων ἀγωγῆς τῆς περὶ τὰ φιδίτια κατ´ ἐκεῖνον τὸν χρόνον ἐπιχωριαζούσης, ἣν Λυκοῦργος εἰσηγήσασθαι δοκεῖ παρὰ Κρητῶν μαθών, καὶ μεγάλα τὴν πόλιν ὠφελῆσαι ἐν εἰρήνῃ μὲν εἰς εὐτέλειαν ἄγων τοὺς βίους καὶ σωφροσύνην τῆς καθ´ ἡμέραν διαίτης, ἐν πολέμῳ δ´ εἰς αἰδῶ καὶ πρόνοιαν καταστήσας ἕκαστον τοῦ μὴ καταλιπεῖν τὸν παραστάτην, ᾧ καὶ συνέσπεισε καὶ συνέθυσε καὶ κοινῶν ἱερῶν μετέσχεν.

4. Καὶ οὐ μόνον τῆς περὶ ταῦτα σοφίας χάριν ἄξιος ἐπαινεῖσθαι ὁ ἀνήρ, ἀλλὰ καὶ τῆς εὐτελείας τῶν θυσιῶν, αἷς γεραίρεσθαι τοὺς θεοὺς ἐνομοθέτησεν, ὧν αἱ πλεῖσται διέμενον ἕως τῆς καθ´ ἡμᾶς ἡλικίας, εἰ μὴ καὶ πᾶσαι κατὰ τὸν ἀρχαῖον ἐπιτελούμεναι τρόπον.

5. Ἐγὼ γοῦν ἐθεασάμην ἐν ἱεραῖς οἰκίαις δεῖπνα προκείμενα θεοῖς ἐπὶ τραπέζαις ξυλίναις ἀρχαϊκαῖς ἐν κάνησι καὶ πινακίσκοις κεραμεοῖς, ἀλφίτων μάζας καὶ πόπανα καὶ ζέας καὶ καρπῶν τινων ἀπαρχὰς καὶ ἄλλα τοιαῦτα λιτὰ καὶ εὐδάπανα καὶ πάσης ἀπειροκαλίας ἀπηλλαγμένα· καὶ σπονδὰς εἶδον ἐγκεκραμένας οὐκ ἐν ἀργυροῖς καὶ χρυσοῖς ἄγγεσιν, ἀλλ´ ἐν ὀστρακίναις κυλίσκαις καὶ πρόχοις, καὶ πάνυ ἠγάσθην τῶν ἀνδρῶν ὅτι διαμένουσιν ἐν τοῖς πατρίοις ἔθεσιν οὐδὲν ἐξαλλάττοντες τῶν ἀρχαίων ἱερῶν εἰς τὴν ἀλαζόνα πολυτέλειαν.

6. Ἔστι μὲν οὖν ἃ καὶ Νόμας Πομπίλιος ὁ μετὰ Ῥωμύλον ἄρξας τῆς πόλεως κατεστήσατο μνήμης ἄξια καὶ λόγου, περιττὸς τὴν γνώμην ἀνὴρ καὶ τὰ θεῖα ἐξηγήσασθαι σοφὸς ἐν ὀλίγοις, ὑπὲρ ὧν ὕστερον ἐρῶ, καὶ Τύλλος Ὁστίλιος ὁ τρίτος ἀπὸ Ῥωμύλου βασιλεύσας καὶ πάντες οἱ μετ´ ἐκεῖνον γενόμενοι βασιλεῖς· ἀλλ´ ὁ τὰ σπέρματα καὶ τὰς ἀρχὰς αὐτοῖς παρασχὼν καὶ τὰ κυριώτατα καταστησάμενος τῶν περὶ τὰ θεῖα νομίμων Ῥωμύλος ἦν.

XXIV. 1. Δοκεῖ δὲ καὶ τῆς ἄλλης εὐκοσμίας, ᾗ χρώμενοι Ῥωμαῖοι διεφύλαξαν εὐδαιμονοῦσαν τὴν πόλιν ἐπὶ πολλὰς γενεάς, ἐκεῖνος ἄρξαι νόμους καλοὺς καὶ συμφέροντας ἀγράφους μὲν τοὺς πλείστους, ἔστι δ´ οὓς καὶ ἐν γράμμασι κειμένους καταστησάμενος, ὧν ἐγὼ τοὺς μὲν ἄλλους οὐδὲν δέομαι γράφειν, οὓς δὲ πάντων μάλιστα τεθαύμακα καὶ ἐξ ὧν ὑπείληφα καταφανῆ καὶ τὴν ἄλλην τοῦ ἀνδρὸς γενήσεσθαι νομοθεσίαν, ὡς αὐστηρὰ καὶ μισοπόνηρος ἦν καὶ πολλὴν ἔχουσα πρὸς τοὺς ἡρωικοὺς βίους ὁμοιότητα,

2. δι´ ὀλίγης ὑπομνήσεως σημανῶ, τοσοῦτο προειπών, ὅτι μοι δοκοῦσιν ἅπαντες οἱ διατάξαντες τάς τε βαρβαρικὰς καὶ τὰς Ἑλληνικὰς πολιτείας τὸ μὲν κοινὸν ὀρθῶς ἰδεῖν, ὅτι πόλιν ἅπασαν ἐκ πολλῶν οἴκων συνεστῶσαν ὀρθήν τε πλεῖν εἰκὸς ὅταν οἱ τῶν ἰδιωτῶν εὐσταθῶσι βίοι, καὶ χειμῶνα πολὺν ἄγειν ὅταν κακῶς ἑκάστοις ἔχῃ τὰ ἴδια, καὶ ὅτι δεῖ τὸν νοῦν ἔχοντα πολιτικὸν ἐάν τε νομοθέτης ἐάν τε βασιλεὺς ᾖ, ταῦτα νομοθετεῖν, ἃ ποιήσει δικαίους καὶ σώφρονας τοὺς τῶν ἰδιωτῶν βίους.

3. Ἐξ ὧν δ´ ἂν ἐπιτηδευμάτων καὶ δι´ οἵων γένοιντο τοιοῦτοι νόμων, οὐκέθ´ ὁμοίως ἅπαντες δοκοῦσί μοι συνιδεῖν, ἀλλ´ ἔνιοί γε πολλοῦ καὶ τοῦ παντός, ὡς εἰπεῖν, ἐν τοῖς κυριωτάτοις καὶ πρώτοις μέρεσι τῆς νομοθεσίας ἁμαρτεῖν.

4. Αὐτίκα περὶ γάμων καὶ τῆς πρὸς γυναῖκας ὁμιλίας, ἀφ´ ἧς ἄρχεσθαι δεῖ τὸν νομοθέτην, ὥσπερ καὶ ἡ φύσις ἁρμόττειν τοὺς βίους ἡμῶν ἤρξατο, οἱ μὲν ἀπὸ τῶν θηρίων τὸ παράδειγμα λαβόντες ἀφέτους καὶ κοινὰς τὰς μίξεις ἐποίησαν τῷ ἄρρενι πρὸς τὸ θῆλυ, ὡς ἐρωτικῶν τε οἴστρων ἐλευθερώσοντες τοὺς βίους καὶ ζήλων ἀλληλοκτόνων ἐξελούμενοι καὶ πολλῶν ἄλλων ἀπαλλάξοντες κακῶν, ἃ καταλαμβάνει τούς τε ἰδίους οἴκους καὶ τὰς πόλεις ὅλας διὰ γυναῖκας·

5. οἱ δὲ ταύτας μὲν ἐξήλασαν ἐκ τῶν πόλεων τὰς ἀγερώχους καὶ θηριώδεις συνουσίας ἄνδρα συναρμόσαντες εἰς γυναῖκα μίαν, περὶ δὲ φυλακῆς γάμων καὶ σωφροσύνης γυναικῶν νομοθετεῖν οὔτε μεῖζον οὔτ´ ἔλαττον οὐδὲν ἐπεχείρησαν, ἀλλ´ ὡς ἀδυνάτου πράγματος ἀπέστησαν·

6. οἱ δὲ οὔτε ἀνεγγύους ἐποίησαν ὥσπερ ἔνιοι τῶν βαρβάρων τὰς ἀφροδισίους μίξεις οὔτε ἀφῆκαν ὥσπερ Λακεδαιμόνιοι τὰς τῶν γυναικῶν φυλακάς, ἀλλὰ πολλοὺς ἔθεσαν ἐπ´ αὐταῖς νόμους σωφρονιστάς. Εἰσὶ δ´ οἳ καὶ ἀρχήν τινα κατέστησαν ἐπιμελησομένην εὐκοσμίας γυναικῶν· οὐ μὴν ἀποχρῶσά γε ἡ πρόνοια αὐτῶν τῆς τηρήσεως, ἀλλὰ μαλακωτέρα τοῦ δέοντος ἐγένετο καὶ οὐχ ἱκανὴ τὴν μὴ σπουδαίᾳ φύσει κεκραμένην εἰς ἀνάγκην βίου σώφρονος ἀγαγεῖν.

XXV. 1. Ὁ δὲ Ῥωμύλος οὔτε ἀνδρὶ κατὰ γυναικὸς ἐγκλήματα δοὺς φθαρείσης ἢ τὸν οἶκον ἀδίκως ἀπολιπούσης οὔτε γαμετῇ κατ´ ἀνδρὸς αἰτιωμένῃ κάκωσιν ἢ ἄδικον ἀπόλειψιν οὔτε περὶ προικὸς ἀποδόσεως ἢ κομιδῆς νόμους θεὶς οὔτε ἄλλο τῶν παραπλησίων τούτοις διορίσας οὐδ´ ὁτιοῦν, ἕνα δὲ νόμον ὑπὲρ ἁπάντων εὖ ἔχοντα, ὡς αὐτὰ τὰ ἔργα ἐδήλωσε, καταστησάμενος εἰς σωφροσύνην καὶ πολλὴν εὐκοσμίαν ἤγαγε τὰς γυναῖκας.

2. Ἦν δὲ τοιόςδε ὁ νόμος· γυναῖκα γαμετὴν τὴν κατὰ γάμους ἱεροὺς συνελθοῦσαν ἀνδρὶ κοινωνὸν ἁπάντων εἶναι χρημάτων τε καὶ ἱερῶν. Ἐκάλουν δὲ τοὺς ἱεροὺς καὶ νομίμους οἱ παλαιοὶ γάμους Ῥωμαϊκῇ προσηγορίᾳ περιλαμβάνοντες φαρραχείους ἐπὶ τῆς κοινωνίας τοῦ φαρρός, ὃ καλοῦμεν ἡμεῖς ζέαν. αὕτη γὰρ ἦν ἀρχαία καὶ μέχρι πολλοῦ συνήθης ἅπασιν αὐτοῖς ἡ τροφή· φέρει δὲ πολλὴν καὶ καλὴν ἡ Ῥωμαίων γῆ [τὴν ζέαν]. Καὶ ὥσπερ {ἡμεῖς οἱ} Ἕλληνες τὸν κρίθινον καρπὸν ἀρχαιότατον ὑπολαμβάνοντες ἐπὶ τῶν θυσιῶν κριθαῖς καταρχόμεθα οὐλὰς αὐτὰς καλοῦντες, οὕτω Ῥωμαῖοι τιμιώτατόν τε καρπὸν καὶ ἀρχαιότατον εἶναι νομίζοντες τὰς ζέας διὰ τούτων ἁπάσης ἐμπύρου θυσίας κατάρχονται. μένει γὰρ ἔτι καὶ οὐ μεταπέπτωκεν εἰς πολυτελεστέρας ἀπαρχὰς τὸ ἔθος.

3. Τὸ δὴ κοινωνοὺς τῆς ἱερωτάτης τε καὶ πρώτης τροφῆς γενέσθαι γυναῖκας ἀνδράσι καὶ ἐπὶ τῇ ὅλῃ συνελθεῖν τύχῃ τὴν μὲν ἐπίκλησιν τῆς κοινωνίας τοῦ φαρρὸς εἶχεν, εἰς σύνδεσμον δ´ ἀναγκαῖον οἰκειότητος ἔφερεν ἀδιαλύτου, καὶ τὸ διαιρῆσον τοὺς γάμους τούτους οὐδὲν ἦν.

4. Οὗτος ὁ νόμος τάς τε γυναῖκας ἠνάγκασε τὰς γαμετάς, οἷα δὴ μηδεμίαν ἐχούσας ἑτέραν ἀποστροφήν, πρὸς ἕνα τὸν τοῦ γεγαμηκότος ζῆν τρόπον, καὶ τοὺς ἄνδρας ὡς ἀναγκαίου τε καὶ ἀναφαιρέτου κτήματος τῆς γυναικὸς κρατεῖν.

5. Σωφρονοῦσα μὲν οὖν καὶ πάντα τῷ γεγαμηκότι πειθομένη γυνὴ κυρία τοῦ οἴκου τὸν αὐτὸν τρόπον ἦν, ὅνπερ καὶ ὁ ἀνὴρ, καὶ τελευτήσαντος ἀνδρὸς κληρονόμος ἐγίνετο τῶν χρημάτων, ὡς θυγάτηρ πατρός, εἰ μὲν ἄπαις τε καὶ μηδὲν διαθέμενος ἀποθάνοι πάντων οὖσα κυρία τῶν ἀπολειφθέντων, εἰ δὲ γενεὰν ἔχοι τοῖς παισὶν ἰσόμοιρος γινομένη. Ἁμαρτάνουσα δέ τι δικαστὴν τὸν ἀδικούμενον ἐλάμβανε καὶ τοῦ μεγέθους τῆς τιμωρίας κύριον.

6. Ταῦτα δὲ οἱ συγγενεῖς μετὰ τοῦ ἀνδρὸς ἐδίκαζον· ἐν οἷς ἦν φθορὰ σώματος καί, ὃ πάντων ἐλάχιστον ἁμαρτημάτων Ἕλλησι δόξειεν ἂν ὑπάρχειν, εἴ τις οἶνον εὑρεθείη πιοῦσα γυνή. Ἀμφότερα γὰρ ταῦτα θανάτῳ ζημιοῦν συνεχώρησεν ὁ Ῥωμύλος, ὡς ἁμαρτημάτων γυναικείων αἴσχιστα, φθορὰν μὲν ἀπονοίας ἀρχὴν νομίσας, μέθην δὲ φθορᾶς.

7. Καὶ μέχρι πολλοῦ διέμεινε χρόνου ταῦτ´ ἀμφότερα παρὰ Ῥωμαίοις ἀπαραιτήτου τυγχάνοντα ὀργῆς. Μάρτυς δὲ τοῦ καλῶς ἔχειν τὸν περὶ τῶν γυναικῶν νόμον ὁ πολὺς χρόνος. ὁμολογεῖται γὰρ ἐντὸς ἐτῶν εἴκοσι καὶ πεντακοσίων μηδεὶς ἐν Ῥώμῃ λυθῆναι γάμος· κατὰ δὲ τὴν ἑβδόμην ἐπὶ ταῖς τριάκοντα καὶ ἑκατὸν ὀλυμπιάσιν ὑπατευόντων Μάρκου Πομπωνίου καὶ Γαΐου Παπιρίου πρῶτος ἀπολῦσαι λέγεται τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα Σπόριος Καρουΐλιος ἀνὴρ οὐκ ἀφανής, ἀναγκαζόμενος ὑπὸ τῶν τιμητῶν ὀμόσαι τέκνων ἕνεκα γυναικὶ συνοικεῖν (ἦν δ´ αὐτῷ στείρα ἡ γυνή), ὃς ἐπὶ τῷ ἔργῳ τούτῳ καίτοι δι´ ἀνάγκην γενομένῳ μισούμενος ὑπὸ τοῦ δήμου διετέλεσεν.

XXVI. 1. Ἃ μὲν οὖν εἰς γυναῖκας εὖ ἔχοντα ὁ Ῥωμύλος ἐνομοθέτησεν, ἐξ ὧν κοσμιωτέρας περὶ τοὺς ἄνδρας αὐτὰς ἀπειργάσατο, ταῦτ´ ἐστιν, ἃ δ´ εἰς αἰδῶ καὶ δικαιοσύνην παίδων, ἵνα σέβωσι τοὺς πατέρας ἅπαντα πράττοντές τε καὶ λέγοντες ὅσα ἂν ἐκεῖνοι κελεύωσιν, ἔτι τούτων ἦν σεμνότερα καὶ μεγαλοπρεπέστερα καὶ πολλὴν ἔχοντα παρὰ τοὺς ἡμετέρους νόμους διαφοράν.

2. Οἱ μὲν γὰρ τὰς Ἑλληνικὰς καταστησάμενοι πολιτείας βραχύν τινα κομιδῇ χρόνον ἔταξαν ἄρχεσθαι τοὺς παῖδας ὑπὸ τῶν πατέρων, οἱ μὲν ἕως τρίτον ἐκπληρώσωσιν ἀφ´ ἥβης ἔτος, οἱ δὲ ὅσον ἂν χρόνον ἠίθεοι μένωσιν, οἱ δὲ μέχρι τῆς εἰς τὰ ἀρχεῖα τὰ δημόσια ἐγγραφῆς, ὡς ἐκ τῆς Σόλωνος καὶ Πιττακοῦ καὶ Χαρώνδου νομοθεσίας ἔμαθον, οἷς πολλὴ μαρτυρεῖται σοφία·

3. τιμωρίας τε κατὰ τῶν παίδων ἔταξαν, ἐὰν ἀπειθῶσι τοῖς πατράσιν, οὐ βαρείας ἐξελάσαι τῆς οἰκίας ἐπιτρέψαντες αὐτοὺς καὶ χρήματα μὴ καταλιπεῖν, περαιτέρω δὲ οὐδέν. Εἰσὶ δ´ οὐχ ἱκαναὶ κατασχεῖν ἄνοιαν νεότητος καὶ αὐθάδειαν τρόπων οὐδ´ εἰς τὸ σῶφρον ἀγαγεῖν τοὺς ἠμεληκότας τῶν καλῶν αἱ μαλακαὶ τιμωρίαι· τοιγάρτοι πολλὰ ἐν Ἕλλησιν ὑπὸ τέκνων εἰς πατέρας ἀσχημονεῖται.

4. Ὁ δὲ τῶν Ῥωμαίων νομοθέτης ἅπασαν ὡς εἰπεῖν ἔδωκεν ἐξουσίαν πατρὶ καθ´ υἱοῦ καὶ παρὰ πάντα τὸν τοῦ βίου χρόνον, ἐάν τε εἴργειν, ἐάν τε μαστιγοῦν, ἐάν τε δέσμιον ἐπὶ τῶν κατ´ ἀγρὸν ἔργων κατέχειν, ἐάν τε ἀποκτιννύναι προαιρῆται, κἂν τὰ πολιτικὰ πράττων ὁ παῖς ἤδη τυγχάνῃ κἂν ἐν ἀρχαῖς ταῖς μεγίσταις ἐξεταζόμενος κἂν διὰ τὴν εἰς τὰ κοινὰ φιλοτιμίαν ἐπαινούμενος.

5. Κατὰ τοῦτόν γέ τοι τὸν νόμον ἄνδρες ἐπιφανεῖς δημηγορίας διεξιόντες ἐπὶ τῶν ἐμβόλων ἐναντίας μὲν τῇ βουλῇ, κεχαρισμένας δὲ τοῖς δημοτικοῖς, καὶ σφόδρα εὐδοκιμοῦντες ἐπὶ ταύταις κατασπασθέντες ἀπὸ τοῦ βήματος ἀπήχθησαν ὑπὸ τῶν πατέρων, ἣν ἂν ἐκείνοις φανῇ τιμωρίαν ὑφέξοντες· οὓς ἀπαγομένους διὰ τῆς ἀγορᾶς οὐδεὶς τῶν παρόντων ἐξελέσθαι δυνατὸς ἦν οὔτε ὕπατος οὔτε δήμαρχος οὔτε ὁ κολακευόμενος ὑπ´ αὐτῶν καὶ πᾶσαν ἐξουσίαν ἐλάττω τῆς ἰδίας εἶναι νομίζων ὄχλος.

6. Ἐῶ γὰρ λέγειν ὅσους ἀπέκτειναν οἱ πατέρες ἄνδρας ἀγαθοὺς ὑπ´ ἀρετῆς καὶ προθυμίας ἕτερόν τι διαπράξασθαι ἔργον γενναῖον προαχθέντας, ὃ μὴ προσέταξαν αὐτοῖς οἱ πατέρες, καθάπερ ἐπὶ Μαλλίου Τορκουάτου καὶ πολλῶν ἄλλων παρειλήφαμεν, ὑπὲρ ὧν κατὰ τὸν οἰκεῖον καιρὸν ἐρῶ.

XXVII. 1. Καὶ οὐδ´ ἐνταῦθα ἔστη τῆς ἐξουσίας ὁ τῶν Ῥωμαίων νομοθέτης, ἀλλὰ καὶ πωλεῖν ἐφῆκε τὸν υἱὸν τῷ πατρί, οὐδὲν ἐπιστραφεὶς εἴ τις ὠμὸν ὑπολήψεται τὸ συγχώρημα καὶ βαρύτερον ἢ κατὰ τὴν φυσικὴν συμπάθειαν. Καὶ ὃ πάντων μάλιστα θαυμάσειεν ἄν τις ὑπὸ τοῖς Ἑλληνικοῖς ἤθεσι τοῖς ἐκλελυμένοις τραφεὶς ὡς πικρὸν καὶ τυραννικόν, καὶ τοῦτο συνεχώρησε τῷ πατρί, μέχρι τρίτης πράσεως ἀφ´ υἱοῦ χρηματίσασθαι, μείζονα δοὺς ἐξουσίαν πατρὶ κατὰ παιδὸς ἢ δεσπότῃ κατὰ δούλων.

2. Θεραπόντων μὲν γὰρ ὁ πραθεὶς ἅπαξ, ἔπειτα τὴν ἐλευθερίαν εὑρόμενος αὑτοῦ τὸ λοιπὸν ἤδη κύριός ἐστιν, υἱὸς δὲ πραθεὶς ὑπὸ τοῦ πατρὸς εἰ γένοιτο ἐλεύθερος ὑπὸ τῷ πατρὶ πάλιν ἐγίνετο, καὶ τὸ δεύτερον ἀπεμποληθείς τε καὶ ἐλευθερωθεὶς δοῦλος ὥσπερ ἐξ ἀρχῆς τοῦ πατρὸς ἦν· μετὰ δὲ τὴν τρίτην πρᾶσιν ἀπήλλακτο τοῦ πατρός.

3. Τοῦτον τὸν νόμον ἐν ἀρχαῖς μὲν οἱ βασιλεῖς ἐφύλαττον εἴτε γεγραμμένον εἴτε ἄγραφον (οὐ γὰρ ἔχω τὸ σαφὲς εἰπεῖν) ἁπάντων κράτιστον ἡγούμενοι νόμον. Καταλυθείσης δὲ τῆς μοναρχίας, ὅτε πρῶτον ἐφάνη Ῥωμαίοις ἅπαντας τοὺς πατρίους ἐθισμούς τε καὶ νόμους ἅμα τοῖς ἐπεισάκτοις ἐν ἀγορᾷ θεῖναι φανεροὺς ἅπασι τοῖς πολίταις, ἵνα μὴ συμμεταπίπτῃ τὰ κοινὰ δίκαια ταῖς τῶν ἀρχόντων ἐξουσίαις, οἱ λαβόντες παρὰ τοῦ δήμου τὴν ἐξουσίαν τῆς συναγωγῆς τε καὶ ἀναγραφῆς αὐτῶν δέκα ἄνδρες ἅμα τοῖς ἄλλοις ἀνέγραψαν νόμοις, καὶ ἔστιν ἐν τῇ τετάρτῃ τῶν λεγομένων δώδεκα δέλτων, ἃς ἀνέθεσαν ἐν ἀγορᾷ.

4. Ὅτι δ´ οὐχ οἱ ἄνδρες δέκα οἱ τριακοσίοις ἔτεσιν ὕστερον ἀποδειχθέντες ἐπὶ τὴν ἀναγραφὴν τῶν νόμων πρῶτοι τοῦτον εἰσηγήσαντο τὸν νόμον Ῥωμαίοις, ἀλλ´ ἐκ πολλοῦ κείμενον παραλαβόντες οὐκ ἐτόλμησαν ἀνελεῖν, ἐκ πολλῶν μὲν καὶ ἄλλων καταλαμβάνομαι, μάλιστα δ´ ἐκ τῶν Νόμα Πομπιλίου τοῦ μετὰ Ῥωμύλον ἄρξαντος νόμων, ἐν οἷς καὶ οὗτος γέγραπται· ἐὰν πατὴρ υἱῷ συγχωρήσῃ γυναῖκα ἀγαγέσθαι κοινωνὸν ἐσομένην ἱερῶν τε καὶ χρημάτων κατὰ τοὺς νόμους, μηκέτι τὴν ἐξουσίαν εἶναι τῷ πατρὶ πωλεῖν τὸν υἱόν· ὅπερ οὐκ ἂν ἔργαψεν εἰ μὴ κατὰ τοὺς προτέρους νόμους ἅπαντας ἐξῆν τῷ πατρὶ πωλεῖν τοὺς υἱούς.

5. Ἀλλ´ ὑπὲρ μὲν τούτων ἅλις, βούλομαι δὲ καὶ τὸν ἄλλον ἐπὶ κεφαλαίων διελθεῖν κόσμον, ᾧ τοὺς τῶν ἰδιωτῶν ὁ Ῥωμύλος ἐκόσμησε βίους.

XXVIII. 1. Ὁρῶν γὰρ ὅτι τὸ σωφρόνως ζῆν ἅπαντας καὶ τὰ δίκαια πρὸ τῶν κερδαλέων αἱρεῖσθαι καρτερίαν τε τὴν παρὰ τοὺς πόνους ἀσκεῖν καὶ μηδὲν ὑπολαμβάνειν χρῆμα τιμιώτερον ἀρετῆς οὐ λόγων διδαχῇ παραγίνεσθαι τοῖς πολιτικοῖς πλήθεσι πέφυκεν, ἐν οἷς τὸ πλεῖόν ἐστι δυσάγωγον, ἀλλ´ ἔργων ἐθισμοῖς τῶν πρὸς ἑκάστην ἀρετὴν ἀγόντων, ὑπ´ ἀνάγκης τε μᾶλλον ἢ κατὰ γνώμην ἐπ´ αὐτὰ τοὺς πολλοὺς παραγινομένους, εἰ δὲ μηδὲν εἴη τὸ κωλῦσον ἐπὶ τὴν φύσιν ὀλισθαίνοντας εἰδώς, ἐπιδιφρίους μὲν καὶ βαναύσους καὶ προσαγωγοὺς ἐπιθυμιῶν αἰσχρῶν τέχνας, ὡς ἀφανιζούσας καὶ λυμαινομένας τά τε σώματα καὶ τὰς ψυχὰς τῶν μεταχειριζομένων, δούλοις καὶ ξένοις ἀπέδωκε μεθοδεύειν· καὶ διέμεινεν ἕως πολλοῦ πάνυ χρόνου δι´ αἰσχύνης ὄντα Ῥωμαίοις τὰ τοιαῦτα ἔργα καὶ ὑπ´ οὐδενὸς τῶν αὐθιγενῶν ἐπιτηδευόμενα.

2. Δύο δὲ μόνα τοῖς ἐλευθέροις ἐπιτηδεύματα κατέλιπε τά τε κατὰ γεωργίαν καὶ τὰ κατὰ πολέμους, ὁρῶν ὅτι γαστρός τε ἄνθρωποι γίνονται διὰ τούτους τοὺς βίους ἐγκρατεῖς ἀφροδισίοις τε ἧττον ἁλίσκονται παρανόμοις πλεονεξίαν τε οὐ τὴν βλάπτουσαν ἀλλήλους διώκουσιν, ἀλλὰ τὴν ἀπὸ τῶν πολεμίων περιποιουμένην τὰς ὠφελείας. ἀτελῆ δὲ τούτων ἑκάτερον ἡγούμενος εἶναι τῶν βίων χωριζόμενον θατέρου καὶ φιλαίτιον οὐχ ἑτέροις μέν τισιν ἀπέδωκεν ἐργάζεσθαι τὴν γῆν, ἑτέροις δὲ τὰ πολεμίων φέρειν τε καὶ ἄγειν ὡς ὁ παρὰ Λακεδαιμονίοις εἶχε νόμος, ἀλλὰ τοὺς αὐτοὺς τόν τε πολεμικὸν καὶ τὸν γεωργικὸν ἔταξε βίον ζῆν·

3. εἰ μὲν εἰρήνην ἄγοιεν ἐπὶ τοῖς κατ´ ἀγρὸν ἔργοις ἐθίζων ἅπαντας μένειν, πλὴν εἴ ποτε δεηθεῖεν ἀγορᾶς, τότε δ´ εἰς ἄστυ συνιόντας ἀγοράζειν, ἐνάτην ὁρίζων ἡμέραν ταῖς ἀγοραῖς· ὅτε δὲ πόλεμος καταλάβοι στρατεύεσθαι διδάσκων καὶ μὴ παραχωρεῖν ἑτέροις μήτε τῶν πόνων μήτε τῶν ὠφελειῶν. διῄρει γὰρ αὐτοῖς ἐξ ἴσου γῆν τε ὅσην ἂν ἀφέλοιτο πολεμίους καὶ ἀνδράποδα καὶ χρήματα, καὶ παρεσκεύαζεν ἀγαπητῶς δέχεσθαι τὰς στρατείας.

XXIX. 1. Τῶν δ´ εἰς ἀλλήλους ἀδικημάτων οὐ χρονίους ἀλλὰ ταχείας ἐποιεῖτο τὰς κρίσεις τὰ μὲν αὐτὸς διαιτῶν, τὰ δ´ ἄλλοις ἐπιτρέπων, καὶ τὰς τιμωρίας αὐτῶν πρὸς τὰ μεγέθη τῶν ἁμαρτημάτων ἐποιεῖτο. ἀποτρέπειν τε ἀνθρώπους ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ τὸν φόβον μάλιστα δυνάμενον ὁρῶν πολλὰ εἰς τοῦτο παρεσκευάσατο χωρίον τε, ἐν ᾧ καθεζόμενος ἐδίκαζεν, ἐν τῷ φανερωτάτῳ τῆς ἀγορᾶς καὶ στρατιωτῶν, οἳ παρηκολούθουν αὐτῷ τριακόσιοι τὸν ἀριθμὸν ὄντες, καταπληκτικώτατοι τὴν πρόσοψιν, ῥάβδους τε καὶ πελέκεις ὑπ´ ἀνδρῶν δώδεκα φερομένους, οἷς τοὺς μὲν ἄξια μαστίγων δεδρακότας ἔξαινον ἐν ἀγορᾷ, τῶν δὲ τὰ μέγιστα ἠδικηκότων τοὺς τραχήλους ἀπέκοπτον ἐν τῷ φανερῷ.

2. Τοιοῦτος μὲν δή τις ὁ κόσμος ἦν τῆς κατασκευασθείσης ὑπὸ Ῥωμύλου πολιτείας· ἀπόχρη γὰρ ἐκ τούτων καὶ περὶ τῶν ἄλλων εἰκάσαι.

XXX. 1. Αἱ δὲ ἄλλαι πράξεις αἵ τε κατὰ τοὺς πολέμους ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς γενόμεναι καὶ αἱ κατὰ τὴν πόλιν, ὧν ἄν τις καὶ λόγον ποιήσαιτ´ ἐν ἱστορίας γραφῇ, τοιαῦταί τινες παραδίδονται.

2. Πολλῶν περιοικούντων τὴν Ῥώμην ἐθνῶν μεγάλων τε καὶ τὰ πολέμια ἀλκίμων, ὧν οὐδὲν ἦν τοῖς Ῥωμαίοις φίλιον, οἰκειώσασθαι ταῦτα βουληθεὶς ἐπιγαμίαις, ὅσπερ ἐδόκει τοῖς παλαιοῖς τρόπος εἶναι βεβαιότατος τῶν συναπτόντων φιλίας, ἐνθυμούμενος δὲ ὅτι βουλόμεναι μὲν αἱ πόλεις οὐκ ἂν συνέλθοιεν αὐτοῖς ἄρτι τε συνοικιζομένοις καὶ οὔτε χρήμασι δυνατοῖς οὔτε λαμπρὸν ἔργον ἐπιδεδειγμένοις οὐδέν, βιασθεῖσαι δὲ εἴξουσιν εἰ μηδεμία γένοιτο περὶ τὴν ἀνάγκην ὕβρις, γνώμην ἔσχεν, ᾗ καὶ Νεμέτωρ ὁ πάππος αὐτοῦ προσέθετο, δι´ ἁρπαγῆς παρθένων ἀθρόας γενομένης ποιήσασθαι τὰς ἐπιγαμίας.

3. Γνοὺς δὲ ταῦτα θεῷ μὲν εὐχὰς τίθεται πρῶτον ἀπορρήτων βουλευμάτων ἡγεμόνι, ἐὰν ἡ πεῖρα αὐτῷ χωρήσῃ κατὰ νοῦν θυσίας καὶ ἑορτὰς ἄξειν καθ´ ἕκαστον ἐνιαυτόν· ἔπειτα τῷ συνεδρίῳ τῆς γερουσίας ἀνενέγκας τὸν λόγον, ἐπειδὴ κἀκείνοις τὸ βούλευμα ἤρεσκεν, ἑορτὴν προεῖπε καὶ πανήγυριν ἄξειν Ποσειδῶνι καὶ περιήγγελλεν εἰς τὰς ἔγγιστα πόλεις καλῶν τοὺς βουλομένους ἀγορᾶς τε μεταλαμβάνειν καὶ ἀγώνων· καὶ γὰρ ἀγῶνας ἄξειν ἔμελλεν ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν παντοδαπούς.

4. Συνελθόντων δὲ πολλῶν ξένων εἰς τὴν ἑορτὴν γυναιξὶν ἅμα καὶ τέκνοις, ἐπειδὴ τάς τε θυσίας ἐπετέλεσε τῷ Ποσειδῶνι καὶ τοὺς ἀγῶνας, τῇ τελευταίᾳ τῶν ἡμερῶν, ᾗ διαλύσειν ἔμελλε τὴν πανήγυριν, παράγγελμα δίδωσι τοῖς νέοις, ἡνίκ´ ἂν αὐτὸς ἄρῃ τὸ σημεῖον ἁρπάζειν τὰς παρούσας ἐπὶ τὴν θέαν παρθένους, αἷς ἂν ἐπιτύχωσιν ἕκαστοι, καὶ φυλάττειν ἁγνὰς ἐκείνην τὴν νύκτα, τῇ δ´ ἑξῆς ἡμέρᾳ πρὸς ἑαυτὸν ἄγειν.

5. Οἱ μὲν δὴ νέοι διαστάντες κατὰ συστροφάς, ἐπειδὴ τὸ σύνθημα ἀρθὲν εἶδον τρέπονται πρὸς τὴν τῶν παρθένων ἁρπαγήν, ταραχὴ δὲ τῶν ξένων εὐθὺς ἐγένετο καὶ φυγὴ μεῖζόν τι κακὸν ὑφορωμένων. Τῇ δ´ ἑξῆς ἡμέρᾳ προαχθεισῶν τῶν παρθένων, παραμυθησάμενος αὐτῶν τὴν ἀθυμίαν ὁ Ῥωμύλος, ὡς οὐκ ἐφ´ ὕβρει τῆς ἁρπαγῆς ἀλλ´ ἐπὶ γάμῳ γενομένης, Ἑλληνικόν τε καὶ ἀρχαῖον ἀποφαίνων τὸ ἔθος καὶ τρόπων συμπάντων καθ´ οὓς συνάπτονται γάμοι ταῖς γυναιξὶν ἐπιφανέστατον, ἠξίου στέργειν τοὺς δοθέντας αὐταῖς ἄνδρας ὑπὸ τῆς τύχης·

6. Καὶ μετὰ τοῦτο διαριθμήσας τὰς κόρας ἑξακοσίας τε καὶ ὀγδοήκοντα καὶ τρεῖς εὑρεθείσας κατέλεξεν αὖθις ἐκ τῶν ἀγάμων ἄνδρας ἰσαρίθμους, οἷς αὐτὰς συνήρμοττε κατὰ τοὺς πατρίους ἑκάστης ἐθισμούς, ἐπὶ κοινωνίᾳ πυρὸς καὶ ὕδατος ἐγγυῶν τοὺς γάμους, ὡς καὶ μέχρι τῶν καθ´ ἡμᾶς ἐπιτελοῦνται χρόνων.
 

XXI. 1. Mais laissons l'examen de ces questions à ceux qui ont mis de côté la partie théorique de la philosophie exclusivement pour leur réflexion. Pour revenir au gouvernement établi par Romulus, j'ai trouvé que les choses suivantes sont aussi dignes s’être notifiées dans un récit historique. En premier lieu, il nomma un grand nombre de personnes pour assurer le culte des dieux. En tout cas, personne ne pourrait trouver une autre la ville nouvellement fondée dans laquelle on nomma tant de prêtres et de ministres des dieux dès l’origine

2 . Indépendamment de ceux qui exerçaient leurs sacerdoces dans la famille, on en nomma sous son règne soixante pour exécuter par tribus et par curies les sacrifices publics au nom de l’Etat. Je rapporte simplement ce que Terentius Varro, l'homme le plus instruit de son époque, a écrit dans ses antiquités. En second lieu, tandis que d'autres choisissent généralement avec négligence et de manière inconsidérée ceux qui doivent présider aux fonctions religieuses, trouvant normal de distribuer ces honneurs en vente publique ou de les tirer au sort, il ne permit pas que les fonctions religieuses soient achetés à prix d’argent ou soient tirées au sort, mais il fit une loi qui ordonnait à chaque curie de choisir deux hommes de plus de cinquante ans, de naissance noble et de mérite exceptionnel, de fortune suffisante et sans aucun défaut corporel; et il ordonna que ceux qui obtenaient ces honneurs, ne l’l'eussent pas pour une période fixe, mais durant toute leur vie, libérés du service militaire par leur âge et déchargés des obligations civiles par la loi.

XXII. 1. Et parce que certaines cérémonies devaient être exécutées par des femmes, d'autres par des enfants dont les pères et les mères vivaient encore, pour que ces cérémonies puissent également être accomplies de la meilleure façon, il ordonna que les épouses des prêtres soient associées à leurs maris dans ses fonctions; et dans le cas où les rites étaient interdits aux hommes par la loi du pays, leurs épouses devaient les exécuter et leurs enfants devaient les aider dans le cas où les fonctions l’exigeaient; et les prêtres qui n’avaient pas d’enfants devaient choisir dans les autres familles de leur curie le garçon et la fille la plus belle, le garçon pour aider aux cérémonies jusqu'à l'âge de la puberté, et la fille à condition qu'elle reste célibataire. Il emprunta ces façons de faire, à mon avis, aux traditions grecques.

2. Toutes les fonctions qui sont assurées dans les cérémonies grecques par des jeunes filles qu'ils appellent canéphores et l'arrhéphores sont exécutées chez les Roamins par les tutulatae : elles portent sur leurs têtes le même genre de couronnes que celles qui ornent les statues d’Artémis d’Ephèse chez les Grecs. Et toutes les fonctions qui étaient assurées par les Tyrrhéniens et plus tôt par les Pélasges par ceux qu’on appelle les cadmili dans les mystères des Curètes et dans ceux des Grands Dieux, étaient assurées de la même manière par les assistants des prêtres qui s'appellent maintenant camilli chez les Romains.

3. En outre, Romulus ordonna qu’un devin de chaque tribu soit présent aux sacrifices. Ce devin nous l’appelons hieroskopos, et les Romains, conservant quelque chose du nom antique, haruspex. Il fit également une loi qui prescrivait que tous les prêtres et ministres des dieux devaient être choisis par les curies et que leur élection devait être confirmée par ceux qui interprètent la volonté des dieux par l'art du divination.

XXIII. 1. Après avoir fait ces règlements pour les ministres des dieux, il assigna, comme je l’ai dit, les sacrifices d'une façon appropriée aux divers curies, nommant pour chacune d'elles les dieux et les génies qu'ils devaient toujours adorer, et détermina les dépenses pour les sacrifices, dépenses qui devaient leur être payées par le trésor public.

2. Les membres de chaque curie exécutaient leurs sacrifices convenus avec leurs propres prêtres, et les jours consacrés, ils festoyaient ensemble à une table commune. Une salle de festin fut construite pour chaque curie, et on y avait consacré, juste comme dans les prytanées grecs, une table commune pour tous les membres de la curie. Ces salles de festin avaient le même nom que les curies elles-mêmes, et s'appellent encore ainsi de nos jours.

3. Cette institution, à mon avis, Romulus la reprit à la coutume lacédémonienne des phiditia, qui étaient alors en vogue. Il semblerait que ce soit Lycurgue, qui ayant connu cette institution chez les Crétois, l'amena à Sparte avec grand profit pour son pays; en temps de paix elle accoutumait en fait la vie des citoyens à la frugalité et à la tempérance dans leurs repas quotidiens, et en temps de guerre elle inspirait à chaque homme un sens de la honte et le souci de ne pas abandonner son camarade avec qui il avait offert des libations et des sacrifices et partagé les cérémonies communes.

4. Et ce n’est pas seulement pour sa sagesse dans ce domaine que Romulus mérite d’être loué, mais également pour la frugalité des sacrifices qu'il institua pour honorer des dieux : la plus grande partie, si pas tous, subsistent de nos jours, et sont exécutés de façon ancienne.

5. En tout cas, j’ai vu moi-même dans des édifices sacrés des repas faits pour les dieux sur d’antiques tables de bois, dans des paniers et des petits plats de terre : c’était du pain d'orge, des gâteaux d’épeautre, avec les prémices de fruits, et d'autres choses semblables, simple, bon marché, et exemptes de toute ostentation vulgaire. J'ai vu également les vins des libations qui avaient été mélangés, non pas dans des vases d'argent et d'or, mais dans de petites tasses et cruches de terre, et j'ai vraiment admiré ces hommes qui adhéraient aux coutumes de leurs ancêtres et qui ne dégénéraient pas leurs rites antiques dans une vaine magnificence.

6. Il y a, c’est vrai, d’autres institutions, dignes d’être rappelées et exposées : elles furent établies par Numa Pompilius, qui régna sur la ville après Romulus, un homme de sagesse consommée et de sagacité rare pour interpréter la volonté des dieux, mais j’en parlerai plus tard; d'autres ont été ajoutées par Tullus Hostilius, le deuxième roi après Romulus, et par tous les rois qui l'ont suivi. Mais les graines de ces institutions ont été semées et les bases ont été créées par Romulus, qui établit les principales cérémonies de leur religion.

XXIV. 1. Il semble que dans les autres domaines Romulus ait été aussi l'auteur de cette bonne discipline grâce à laquelle les Romains ont vu s'épanouir leur cité pendant de nombreuses générations; il établit beaucoup de lois bonnes et utiles, la plupart non écrites, mais certaines fixées par écrit. Je n’ai pas besoin de mentionner la plupart d'entre elles, mais je vais donner une courte description de celles que j'ai surtout admirées et que j'ai considérées propres à illustrer le caractère de l’ensemble de la législation de cet homme, montrant à quel point elles étaient austères, opposées au vice, et comment elles ressemblaient étroitement à la vie de l'âge héroïque

2. Cependant, je veux d'abord observer que tous ceux qui ont établi des constitutions, Barbares aussi bien que Grecs, semblent avoir correctement reconnu le principe général que chaque état, puisqu'il se compose de beaucoup de familles, est le plus susceptible d'apprécier la tranquillité quand les vies des différents citoyens sont paisibles, et doit affronter des moments très tumultueux quand les affaires privées des citoyens sont en mauvais état, et que chaque chef d’état prudent, qu’il soit législateur ou roi, doit présenter des lois susceptibles de rendre les citoyens justes et mesurés dans leurs vies.

3. Pourtant tous, à mon avis, ne semblent pas avoir également bien compris par quelles coutumes et par quelles lois on peut arriver à ce résultat, mais certains d'entre eux paraissent s’être largement et presque totalement égarés sur les parties principales et fondamentales de leur législation.

4. Par exemple, en ce qui concerne le mariage et le rapport avec les femmes, par où le législateur doit commencer (c’est par là que la nature a commencé à former nos vies), certains, prenant comme exemple les bêtes, ont permis à des hommes d'avoir des rapports avec des femmes librement et dans la promiscuité, pensant de ce fait libérer leurs vies des frénésies de l'amour, éteindre les jalousies meurtrières, et écarter beaucoup d'autres maux qui s’abattent sur les maisons privées et les états entiers à cause des femmes.

5. D'autres ont banni ces rapports dévergondés et bestiaux de leurs états en unissant un homme à une femme; mais pour conserver les liens du mariage et la chasteté des femmes ils n'ont jamais essayé d’établir la moindre loi, mais se sont mis dans l’idée que c’était chose impossible.

6. D'autres n'ont pas autorisé les rapports sexuels hors mariage, comme chez quelques Barbares, ni que leurs femmes restent sans surveillance, comme chez les Lacédémoniens, mais ont établi beaucoup de lois pour les garder dans le droit chemin. Et certains ont même nommé un magistrat pour s'occuper de la bonne conduite des femmes; cependant cette mesure de surveillance fut trouvée insuffisante et trop faible pour atteindre son but, incapable qu’elle était d’obliger une femme de peu de vertu à avoir un comportement honnête.

XXV. 1. Mais Romulus n’eut pas à donner au mari une action contre son épouse pour adultère ou pour avoir quitté sa maison sans motif, ou à l'épouse une action contre son mari pour maltraitance ou pour la répudier sans raison, et n’eut pas à faire une loi pour le recouvrement ou la restitution de la dot, ou un autre règlement de cette nature, mais il lui suffit d’une simple loi qui prévoit effectivement toutes ces choses, car les résultats eux-mêmes ont montré qu’elle amena les femmes à se comporter avec modestie et décence.

2. Voici la loi : une femme unie à son mari par un mariage consacré devait partager tous ses avoirs et rites sacrés. Les anciens Romains nommaient les mariages consacrés et légaux par le terme de farracei cad le partage du far, que nous appelons zea (épeautre); c’était une nourriture ancienne et, pendant longtemps, la nourriture ordinaire de tout le Romains, et leur pays produit en abondance un excellent épeautre. Et de même nous les Grecs nous considérons l'orge comme le grain le plus ancien, et c’est pour cette raison que nous commençons nos sacrifices par des grains d’orge que nous appelons oulai, de même le Romains, qui considèrent que l’épeautre est le plus estimable et le plus ancien des grains, dans toutes les offrandes où l’on brûle une victime commencent le sacrifice avec cet épeautre. Cette coutume existe toujours, sans avoir été dénaturée par des prémices de plus grandes dépenses.

3. Le partage entre épouses et maris de cette nourriture la plus sainte et la première de toutes et leur union fondée sur le partage de toutes leurs fortunes tira son nom de ce partage de l’épeautre et forgea les liens d'une union indissoluble ; il n'y avait rien qui puisse annuler ces mariages.

4. Cette loi obligeait les femmes mariées, puisqu’elles n'avaient aucun autre recours, à se plier elles-mêmes entièrement au caractère de leurs maris, et obligeait les maris à régenter leurs épouses en tant que possessions obligatoires et dont il ne pouvait se séparer.

5. En conséquence, si une épouse était vertueuse et obéissante en toutes choses à son mari, elle était maîtresse de la maison au même titre que son mari, et après la mort de son mari elle héritait de sa propriété de la même façon qu’une fille héritait de son père; c'est-à-dire, s'il mourait sans enfants et intestat, elle était maîtresse de tous ce qu’il laissait, et s'il avait des enfants, elle partageait également avec eux. Mais si elle se conduisait mal, la partie lésée était son juge et déterminait l’importance de sa punition.

6. D'autres délits cependant étaient jugés par les membres de la famille en même temps que le mari; parmi ceux-ci il y avait l'adultère, ou si on trouvait la femme ayant bu du vin -- chose que les Grecs considérent comme un défaut vraiment mineur. Romulus autorisa de punir ces deux actes par la peine de mort, considérant que c’étaient les délits les plus graves que des femmes pouvaient commettre, puisqu'il considérait l'adultère comme cause de démence, et l’ivresse comme cause d'adultère.

7. Et ces deux délits ont continué pendant longtemps à être punis par les Romains avec une sévérité impitoyable. La sagesse de cette loi sur les épouses est attestée par la durée pendant laquelle elle fut en vigueur; on s’accorde à dire que pendant cinq cent vingt ans aucun mariage n'a jamais été dissous à Rome. Mais que lors de la cent trente-septième olympiade, sous le consulat de Marcus Pomponius et Gaius Papirius, Spurius Carvilius, un homme de distinction, fut le premier à divorcer de son épouse, et qu'il fut obligé par les censeurs de jurer qu'il s'était marié afin d'avoir des enfants (son épouse, semble-t-il, était stérile); pourtant en raison de son action, bien qu'elle fut basée sur la nécessité, il fut à jamais détesté par le peuple.

XXVI. 1 . Telles sont donc les excellentes lois que Romulus établit à l’égard des femmes, grâce auxquelles il leur fit observer la décence envers leurs maris. Mais celles qu'il établit en ce qui concerne le respect et l’obéissance des enfants envers leurs parents, pour qu'ils les honorerent et leur obéissent en toutes choses, en paroles et en actes, étaient toujours plus solennelles, plus dignes et fort supérieures à nos lois.

2. En effet ceux qui ont établi les constitutions grecques ont laissé très peu de temps les fils sous la tutelle de leurs pères, certains jusqu'à la fin de la troisième année après qu'ils aient atteint la puberté, d'autres aussi longtemps qu'ils restaient célibataires, et certains jusqu'à ce que leurs noms soient inscrits dans les registres publics, comme je l'ai appris des lois de Solon, de Pittacos et de Charondas, hommes célébrés pour leur grande sagesse.

3. Quant aux punitions qu'ils préconisent pour la désobéissance des enfants envers leurs parents elles n'étaient pas lourdes: elles permettaient à des pères de mettre leurs fils dehors et de les déshériter, mais rien de plus. Mais les punitions douces ne sont pas suffisantes pour retenir la folie de la jeunesse et ses manières impudentes ou pour donner la modération à ceux qui ont été insouciants à la vertu; et en conséquence chez les Grecs beaucoup d’actions indécentes sont commises par des enfants contre leurs parents.

4. Mais le législateur romain donna pratiquement les pleins pouvoirs au père sur son fils, même durant son vie entière, s'il le jugeait approprié il pouvait l'emprisonner, le châtier, le mettre dans les chaînes et le garder au travail dans les domaines, ou le mettre à la mort, et ceci même si le fils était déjà engagé dans les affaires publiques, même s'il faisait partie des plus hauts magistrats, et même s'il était célèbres pour son zèle envers l'Etat.

5. En vertu de cette loi, des hommes de distinction, alors qu’ils prononçaient du haut des rostres des discours hostiles au sénat et à la satisfaction du peuple, furent traînés et emportés par leurs pères pour subir le châtiment qu’ils jugeaient bon; et tandis qu'ils étaient emmenés à travers le forum, aucune personne présente, ni consul, ni tribun, ni la populace même, qu’ils flattaient et qui trouvait toute puissance inférieure à la sienne, ne put les sauver.

6. Je m'abstiens de mentionner combien d'hommes courageux, poussés par leur valeur et leur ardeur à accomplir de nobles actions que leurs pères n'avaient pas commandé, furent mis à mort par leurs propres pères, comme on le raconte pour Manlius Torquatus et pour beaucoup d'autres. Mais pour ce qui les concerne j’en parlerai le moment venu.

XXVII. 1. Et le législateur romain ne s’arrêta pas là en donnant au père la puissance sur son fils, mais il lui permit aussi de le vendre, sans s’occuper si cette permission pouvait être considérée comme cruelle et plus dure que ce qui était compatible avec une affection normale. Et, - chose que tous ceux qui connaissent les façons relâchées des Grecs trouveraient étonnante et considéreraient comme cruelle et tyrannique, - il donna même le pouvoir au père de faire un bénéfice en vendant son fils jusqu’à trois fois, donnant de ce fait un plus grand pouvoir au père sur son fils qu'un maître sur ses esclaves.

2. Car un esclave qui a été vendu une fois et qui plus tard obtient sa liberté est son propre maître à jamais, mais un fils qui a par le passé était vendu par son père, s'il devient libre, relève encore de la puissance de son père, et s'il est vendu une deuxième fois et une deuxième fois libéré, il est toujours, comme au début, l'esclave de son père; mais après la troisième vente il est libéré de son père.

3. Cette loi, écrite ou non écrite, -- je ne peux le dire franchement, -- les rois l’observèrent au début, la considérant comme la meilleure de toutes les lois; et après le renversement de la monarchie, quand les Romains décidèrent pour la première fois d'exposer dans le forum aux yeux de l’ensemble des citoyens toutes leurs coutumes et toutes leurs lois ancestrales, ainsi que celles provenant de l'étranger, afin que les droits du peuple ne puissent pas être changées aussi souvent que les pouvoirs des magistrats, les decemvirs, qui furent autorisés par le peuple à rassembler et retranscrire les lois, retranscrivirent celle-là parmi les autres, et elle se trouve maintenant sur la quatrième des douze Tables, comme ils les appellent, qu’ils installèrent alors dans le forum.

4. Et les decemvirs, qui ont furent nommés après trois cents ans pour retranscrire ces lois, n'ont pas introduit pour la première fois cette loi chez le Romains, mais la trouvant bien établie auparavant, ils n’ont pas osé l’abroger : je me base sur beaucoup de considérations et en particulier sur les lois de Numa Pompilius, le successeur de Romulus et voici ce qui est écrit: "si un père donne à son fils l’autorisation d’épouser une femme qui par les lois doit être associée à ses rites et à ses possessions sacrées, il n'aura plus le pouvoir de vendre son fils." Il n’aurait jamais écrit cela si l’on n’avait pas permis au père dans toutes les anciennes lois de vendre ses fils.

5. Mais en voilà assez sur ce sujet car je désire également donner un exposé récapitulatif des autres mesures prises par Romulus pour régler la vie des particuliers.

XXVIII. 1. Il observa que l’ensemble des citoyens, chez qui la plus grande partie était difficile à guider, ne pouvait être porté à une vie de modération, à préférer la justice au profit, à cultiver la persévérance dans les difficultés et à considérer la vertu comme la chose la plus valable, uniquement par une instruction théorique, mais qu’il lui fallait une pratique habituelle des exercices pour les mener à chacune des vertus, et il savait que la grande masse des hommes y viennent plutôt par nécessité que par choix, et par conséquent, s’il n’y avait rien pour les retenir, ils reviennaient à leurs dispositions naturelles, ainsi il laissa aux esclaves et aux étrangers l’exercice les travaux sédentaires et mécaniques et ceux qui favorisent les passions honteuses, les considérant comme destructeurs et corrupteurs des corps et des âmes de tous ceux qui les pratiquent; et de tels métiers pendant très longtemps furent considérés comme déshonorants par les Romains et indignes d’être pratiqués par aucun des citoyens de souche.

2. Les seuls emplois qu'il laissa aux hommes libres étaient au nombre de deux, l’agriculture et la guerre; il observa que des hommes ainsi employés devenaient maîtres de leur appétit, et se laissaient moins aller à des liaisons amoureuses illicites, et suivaient uniquement ce genre de convoitise qui les mène, non pas à se nuire l’un l’autre, mais à s'enrichir aux dépens de l'ennemi. Mais, comme il considérait chacun de ces métiers, quand ils étaient séparés l’un de l’autre, comme imparfaits et favorisant les querelles, au lieu de laisser une partie des hommes cultiver la terre et l'autre ravager le pays de l'ennemi, à la façon des Lacédémoniens, il ordonna que les mêmes personnes exercent en même temps les métiers de paysans et de soldats.

3. En temps de paix il les accoutuma à rester à leurs tâches dans le pays, sauf quand il devaient aller au marché ; à ces occasions ils se réunissaient en ville afin de commercer, et à cet effet il fixa chaque neuvième jour comme jour de marché; et quand il y avait la guerre il les fit exécuter les fonctions des soldats et leur enseigna à ne pas se rapporter à d'autres dans les difficultés ou les avantages que la guerre apportait. Il divisa également entre eux les terres, les esclaves et l'argent qu'il prenait à l'ennemi, les disposant ainsi les à participer gaiement à ses campagnes.

XXIX. 1. Dans le cas de délits commis par des citoyens contre d’autres citoyens il ne permit pas que les affaires traînent, mais elles devaient être jugées promptement, parfois jugeant lui-même et parfois déléguant à d'autres; et il proportionna la punition à l'importance du crime. Il observa également que rien ne retient plus efficacement les hommes de toute mauvaise actions que la crainte : il conçut beaucoup de choses pour l’inspirer, telles que l'endroit où il s’asseyait lors d’un jugement dans la partie la plus visible du forum, l'aspect terrifiant des soldats qui l'accompagnaient : ils étaient trois cents, et les verges et les haches portées par douze hommes, qui fouettaient dans le forum ceux qui méritaient le châtiment et qui décapitaient en public ceux qui étaient coupables des plus grands crimes.

2. Tel fut le caractère général du gouvernement établi par Romulus; les détails que j'ai mentionnés sont suffisants pour permettre de se former un jugement du reste.

XXX. 1. Voici rapportées par la tradition les autres activités de cet homme, dans les guerres et à Rome, qui peuvent mériter d’être mentionnées dans une histoire.

2. Puisque beaucoup de nations puissantes et belliqueuses demeuraient aux environs de Rome et qu’aucune d'elles n’était amicale aux Romains, il désira se les concilier par des mariages, - selon l'opinion des anciens, c’était la méthode la plus sûre de cimenter des amitiés; mais il considéra que les villes en question ne s’uniraient pas avec les Romainsde leur plein gré, parce qu’ils s’étaient installés depuis peu de temps dans la ville, et qu’ils n'étaient puissants ni par leur richesses ni par quelque brillant exploit, mais qu'elles céderaient à la force si aucun offense n'accompagnait une telle contrainte. Il détermina, avec l'approbation de Numitor, son grand-père, de provoquer les mariages désirés par un enlèvement de vierges.

3. Après avoir pris cette résolution, il fit d’abord le vœu au dieu qui préside les desseins secrets de célébrer des sacrifices et des fêtes chaque année si son entreprise réussissait. Puis, après avoir dévoilé son plan au sénat et reçu son approbation, il annonça qu'il ferait une fête et une assemblée générale en l'honneur de Neptune, et il envoya une invitation aux villes des environs les plus proches, invitant tous ce qui le souhaitaient de venir au rassemblement et de participer aux festivités; il proposait toutes les sortes de concours avec participation de chevaux et d’hommes

4. Et quand beaucoup d'étrangers arrivèrent avec leurs épouses et leurs enfants aux festivités, il offrit des sacrifices à Neptune et commença les jeux: puis, le dernier jour, - celui où devait se terminer la réunion - il commanda aux jeunes gens, quand il donnerait lui-même le signal, de saisir toutes les vierges qui étaient venues au spectacle, chacun prenant la première qu’il rencontrait, de les garder la nuit sans les violer et de les lui amener le jour suivant.

5. Donc les jeunes gens se divisèrent en plusieurs groupes, et dès qu'ils virent le signal convenu, ils entreprirent de se saisir des vierges; et immédiatement ce fut le tumulte chez les étrangers qui redoutaient de plus grands dommages. Le jour suivant, quand les vierges furent amenées devant Romulus, il apaisa leur désespoir en les assurant qu’elles avaient saisies, non pour être violées mais pour se marier; il précisa que c'était une coutume grecque ancienne et que c’était pour des femmes la plus illustre de toutes les façons de contracter mariage, et il leur demanda d'aimer ceux que la fortune leur avait donnés pour maris.

6. Alors il les compta et arriva au nombre de six cent quatre-vingt-trois, il choisit un nombre égal d'hommes célibataires à qui il les unit selon les coutumes du pays de chaque femme, basant les mariages sur une communion du feu et de l'eau, de la même manière que les mariages se font encore aujourd’hui.