Denys d'Halicarnasse

DENYS DHALICARNASSE

 

ANTIQUITÉS ROMAINES.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

 LIVRE DEUXIEME; chapitres XI-XX.

chapitres I-X  - chapitres XXI à XXXX

Traduction de Philippe Remacle

 

 

 

 

 

 

 

DENYS D'HALICARNASSE

ANTIQUITÉS ROMAINES

LIVRE II

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

 

 

 

 

 

 

 

XI. 1. Οὐ μόνον δ´ ἐν αὐτῇ τῇ πόλει τὸ δημοτικὸν ὑπὸ τὴν προστασίαν τῶν πατρικίων ἦν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀποίκων αὐτῆς πόλεων καὶ τῶν ἐπὶ συμμαχίᾳ καὶ φιλίᾳ προσελθουσῶν καὶ τῶν ἐκ πολέμου κεκρατημένων ἑκάστη φύλακας εἶχε καὶ προστάτας οὓς ἐβούλετο Ῥωμαίων. Καὶ πολλάκις ἡ βουλὴ τὰ ἐκ τούτων ἀμφισβητήματα τῶν πόλεων καὶ ἐθνῶν ἐπὶ τοὺς προϊσταμένους αὐτῶν ἀποστέλλουσα, τὰ ὑπ´ ἐκείνων δικασθέντα κύρια ἡγεῖτο.

2. Οὕτω δὲ ἄρα βέβαιος ἦν ἡ Ῥωμαίων ὁμόνοια τὴν ἀρχὴν ἐκ τῶν ὑπὸ Ῥωμύλου κατασκευασθέντων λαβοῦσα ἐθῶν, ὥστε οὐδέποτε δι´ αἵματος καὶ φόνου τοῦ κατ´ ἀλλήλων ἐχώρησαν ἐντὸς ἑξακοσίων καὶ τριάκοντα ἐτῶν, πολλῶν καὶ μεγάλων ἀμφισβητημάτων γενομένων τῷ δήμῳ πρὸς τοὺς ἐν τέλει περὶ τῶν κοινῶν, ὡς ἐν ἁπάσαις φιλεῖ γίγνεσθαι μικραῖς τε καὶ μεγάλαις πόλεσιν·

3. Ἀλλὰ πείθοντες καὶ διδάσκοντες ἀλλήλους καὶ τὰ μὲν εἴκοντες, τὰ δὲ παρ´ εἰκόντων λαμβάνοντες, πολιτικὰς ἐποιοῦντο τὰς τῶν ἐγκλημάτων διαλύσεις. Ἐξ οὗ δὲ Γάιος Γράκχος ἐπὶ τῆς δημαρχικῆς ἐξουσίας γενόμενος διέφθειρε τὴν τοῦ πολιτεύματος ἁρμονίαν, οὐκέτι πέπαυνται σφάττοντες ἀλλήλους καὶ φυγάδας ἐλαύνοντες ἐκ τῆς πόλεως καὶ οὐδενὸς τῶν ἀνηκέστων ἀπεχόμενοι παρὰ τὸ νικᾶν. Ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἕτερος ἔσται τοῖς λόγοις καιρὸς ἐπιτηδειότερος.

XII. 1. Ὁ δὲ Ῥωμύλος ἐπειδὴ ταῦτα διεκόσμησε βουλευτὰς εὐθὺς ἔγνω καταστήσασθαι, μεθ´ ὧν πράττειν τὰ κοινὰ ἔμελλεν, ἐκ τῶν πατρικίων ἄνδρας ἑκατὸν ἐπιλεξάμενος. Ἐποιεῖτο δὲ αὐτῶν τοιάνδε τὴν διαίρεσιν· αὐτὸς μὲν ἐξ ἁπάντων ἕνα τὸν ἄριστον ἀπέδειξεν, ᾧ τὰς κατὰ πόλιν ᾤετο δεῖν ἐπιτρέπειν οἰκονομίας, ὅτε αὐτὸς ἐξάγοι στρατιὰν ὑπερόριον·

2. Τῶν δὲ φυλῶν ἑκάστῃ προσέταξε τρεῖς ἄνδρας ἑλέσθαι τοὺς ἐν τῇ φρονιμωτάτῃ τότε ὄντας ἡλικίᾳ καὶ δι´ εὐγένειαν ἐπιφανεῖς. μετὰ δὲ τοὺς ἐννέα τούτους ἑκάστην φράτραν πάλιν ἐκέλευσε τρεῖς ἐκ τῶν πατρικίων ἀποδεῖξαι τοὺς ἐπιτηδειοτάτους· ἔπειτα τοῖς πρώτοις ἐννέα τοῖς ὑπὸ τῶν φυλῶν ἀποδειχθεῖσι τοὺς ἐνενήκοντα προσθείς, οὓς αἱ φρᾶτραι προεχειρίσαντο, καὶ τούτων, ὃν αὐτὸς προέκρινεν, ἡγεμόνα ποιήσας τὸν τῶν ἑκατὸν ἐξεπλήρωσε βουλευτῶν ἀριθμόν.

3. Τοῦτο τὸ συνέδριον Ἑλληνιστὶ ἑρμηνευόμενον γερουσίαν δύναται δηλοῦν καὶ μέχρι τοῦ παρόντος ὑπὸ Ῥωμαίων οὕτως καλεῖται. Πότερον δὲ διὰ γῆρας τῶν καταλεγέντων εἰς αὐτὸ ἀνδρῶν ἢ δι´ ἀρετὴν ταύτης ἔτυχε τῆς ἐπικλήσεως οὐκ ἔχω τὸ σαφὲς εἰπεῖν. Καὶ γὰρ τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς ἀρίστους γέροντας εἰώθεσαν οἱ παλαιοὶ καλεῖν. Οἱ δὲ μετέχοντες τοῦ βουλευτηρίου πατέρες ἔγγραφοι προσηγορεύθησαν καὶ μέχρις ἐμοῦ ταύτης ἐτύγχανον τῆς προσηγορίας. Ἑλληνικὸν δὲ ἄρα καὶ τοῦτο {τὸ} ἔθος ἦν.

4. Τοῖς γοῦν βασιλεῦσιν, ὅσοι τε πατρίους ἀρχὰς παραλάβοιεν καὶ ὅσους ἡ πληθὺς αὐτὴ καταστήσαιτο ἡγεμόνας, βουλευτήριον ἦν ἐκ τῶν κρατίστων, ὡς Ὅμηρός τε καὶ οἱ παλαιότατοι τῶν ποιητῶν μαρτυροῦσι· καὶ οὐχ ὥσπερ ἐν τοῖς καθ´ ἡμᾶς χρόνοις αὐθάδεις καὶ μονογνώμονες ἦσαν αἱ τῶν ἀρχαίων βασιλέων δυναστεῖαι.

XIII. 1. Ὡς δὲ κατεσκευάσατο καὶ τὸ βουλευτικὸν τῶν γερόντων συνέδριον ἐκ τῶν ἑκατὸν ἀνδρῶν, ὁρῶν ὅπερ εἰκὸς ὅτι καὶ νεότητος αὐτῷ δεήσει τινὸς συντεταγμένης, ᾗ χρήσεται φυλακῆς ἕνεκα τοῦ σώματος καὶ πρὸς τὰ κατεπείγοντα τῶν ἔργων ὑπηρεσίᾳ, τριακοσίους ἄνδρας ἐκ τῶν ἐπιφανεστάτων οἴκων τοὺς ἐρρωμενεστάτους τοῖς σώμασιν ἐπιλεξάμενος, οὓς ἀπέδειξαν αἱ φρᾶτραι τὸν αὐτὸν τρόπον, ὅνπερ τοὺς βουλευτὰς ἑκάστη φράτρα δέκα νέους, τούτους τοὺς ἄνδρας ἀεὶ περὶ αὑτὸν εἶχεν·

2. Ὄνομα δὲ κοινὸν ἅπαντες οὗτοι ἔσχον κελέριοι, ὡς μὲν οἱ πλείους γράφουσιν ἐπὶ τῆς ὀξύτητος τῶν ὑπηρεσιῶν, (τοὺς γὰρ ἑτοίμους καὶ ταχεῖς περὶ τὰ ἔργα κέλερας οἱ Ῥωμαῖοι καλοῦσιν) ὡς δὲ Οὐαλέριος ὁ Ἀντιεύς φησιν ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος αὐτῶν τοῦτ´ ἔχοντος τοὔνομα.

3. Ἦν γὰρ καὶ τούτων ἡγεμὼν ὁ διαφανέστατος, ᾧ τρεῖς ὑπετάγησαν ἑκατόνταρχοι καὶ αὖθις ὑπ´ ἐκείνοις ἕτεροι τὰς ὑποδεεστέρας ἔχοντες ἀρχάς, οἳ κατὰ πόλιν μὲν αἰχμοφόροι τε αὐτῷ παρηκολούθουν καὶ τῶν κελευομένων ὑπηρέται, κατὰ δὲ τὰς στρατείας πρόμαχοί τε ἦσαν καὶ παρασπισταί· καὶ τὰ πολλὰ οὗτοι κατώρθουν ἐν τοῖς ἀγῶσι πρῶτοί τε ἄρχοντες μάχης καὶ τελευταῖοι τῶν ἄλλων ἀφιστάμενοι, ἱππεῖς μὲν ἔνθα ἐπιτήδειον εἴη πεδίον ἐνιππομαχῆσαι, πεζοὶ δὲ ὅπου τραχὺς εἴη καὶ ἄνιππος τόπος.

4. Τοῦτό μοι δοκεῖ παρὰ Λακεδαιμονίων μετενέγκασθαι τὸ ἔθος μαθὼν ὅτι καὶ παρ´ ἐκείνοις οἱ γενναιότατοι τῶν νέων τριακόσιοι φύλακες ἦσαν τῶν βασιλέων, οἷς ἐχρῶντο κατὰ τοὺς πολέμους παρασπισταῖς, ἱππεῦσί τε οὖσι καὶ πεζοῖς.

XIV. 1. Καταστησάμενος δὴ ταῦτα διέκρινε τὰς τιμὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, ἃς ἑκάστους ἐβούλετο ἔχειν. βασιλεῖ μὲν οὖν ἐξῄρητο τάδε τὰ γέρα· πρῶτον μὲν ἱερῶν καὶ θυσιῶν ἡγεμονίαν ἔχειν καὶ πάντα δι´ ἐκείνου πράττεσθαι τὰ πρὸς τοὺς θεοὺς ὅσια, ἔπειτα νόμων τε καὶ πατρίων ἐθισμῶν φυλακὴν ποιεῖσθαι καὶ παντὸς τοῦ κατὰ φύσιν ἢ κατὰ συνθήκας δικαίου προνοεῖν τῶν τε ἀδικημάτων τὰ μέγιστα μὲν αὐτὸν δικάζειν, τὰ δ´ ἐλάττονα τοῖς βουλευταῖς ἐπιτρέπειν προνοούμενον ἵνα μηδὲν γίγνηται περὶ τὰς δίκας πλημμελές, βουλήν τε συνάγειν καὶ δῆμον συγκαλεῖν καὶ γνώμης ἄρχειν καὶ τὰ δόξαντα τοῖς πλείοσιν ἐπιτελεῖν. Ταῦτα μὲν ἀπέδωκε βασιλεῖ τὰ γέρα καὶ ἔτι πρὸς τούτοις ἡγεμονίαν ἔχειν αὐτοκράτορα ἐν πολέμῳ.

2. Τῷ δὲ συνεδρίῳ τῆς βουλῆς τιμὴν καὶ δυναστείαν ἀνέθηκε τοιάνδε· περὶ παντὸς ὅτου ἂν εἰσηγῆται βασιλεὺς διαγινώσκειν τε καὶ ψῆφον ἐπιφέρειν, καὶ ὅ τι ἂν δόξῃ τοῖς πλείοσι τοῦτο νικᾶν· ἐκ τῆς Λακωνικῆς πολιτείας καὶ τοῦτο μετενεγκάμενος. Οὐδὲ γὰρ οἱ Λακεδαιμονίων βασιλεῖς αὐτοκράτορες ἦσαν ὅ τι βούλοιντο πράττειν, ἀλλ´ ἡ γερουσία πᾶν εἶχε τῶν κοινῶν τὸ κράτος.

3. Τῷ δὲ δημοτικῷ πλήθει τρία ταῦτα ἐπέτρεψεν· ἀρχαιρεσιάζειν τε καὶ νόμους ἐπικυροῦν καὶ περὶ πολέμου διαγινώσκειν, ὅταν ὁ βασιλεὺς ἐφῇ, οὐδὲ τούτων ἔχοντι τὴν ἐξουσίαν ἀνεπίληπτον, ἂν μὴ καὶ τῇ βουλῇ ταὐτὰ δοκῇ. Ἔφερε δὲ τὴν ψῆφον οὐχ ἅμα πᾶς ὁ δῆμος, ἀλλὰ κατὰ τὰς φράτρας συγκαλούμενος· ὅ τι δὲ ταῖς πλείοσι δόξειε φράτραις τοῦτο ἐπὶ τὴν βουλὴν ἀνεφέρετο. Ἐφ´ ἡμῶν δὲ μετάκειται τὸ ἔθος· οὐ γὰρ ἡ βουλὴ διαγινώσκει τὰ ψηφισθέντα ὑπὸ τοῦ δήμου, τῶν δ´ ὑπὸ τῆς βουλῆς γνωσθέντων ὁ δῆμός ἐστι κύριος· πότερον δὲ τῶν ἐθῶν κρεῖττον, ἐν κοινῷ τίθημι τοῖς βουλομένοις σκοπεῖν.

4. Ἐκ δὲ τῆς διαιρέσεως ταύτης οὐ μόνον τὰ πολιτικὰ πράγματα σώφρονας ἐλάμβανε καὶ τεταγμένας τὰς διοικήσεις, ἀλλὰ καὶ τὰ πολεμικὰ ταχείας καὶ εὐπειθεῖς. Ὁπότε γὰρ αὐτῷ φανείη στρατιὰν ἐξάγειν, οὔτε χιλιάρχους τότε ἔδει ἀποδείκνυσθαι κατὰ φυλὰς οὔτε ἑκατοντάρχους κατὰ λόχους οὔτε ἱππέων ἡγεμόνας οὔτε ἐξαριθμεῖσθαί τε καὶ λοχίζεσθαι καὶ τάξιν ἑκάστους τὴν προσήκουσαν λαμβάνειν· ἀλλὰ βασιλεὺς μὲν τοῖς χιλιάρχοις παρήγγελλεν, ἐκεῖνοι δὲ τοῖς λοχαγοῖς· παρὰ δὲ τούτων οἱ δεκάδαρχοι μαθόντες ἐξῆγον τοὺς ὑποτεταγμένους ἑαυτοῖς ἕκαστοι, ἀφ´ ἑνός τε κελεύσματος εἴτε πᾶσα ἡ δύναμις εἴτε μοῖρά τις ἐξ αὐτῆς κληθείη τὰ ὅπλα ἔχουσα παρῆν εἰς τὸν ἀποδειχθέντα τόπον εὐτρεπής.

XV. 1. Τεταγμένην μὲν οὖν καὶ κεκοσμημένην πρὸς εἰρήνην τε ἀποχρώντως καὶ πρὸς τὰ πολέμια ἐπιτηδείως ἐκ τούτων τῶν πολιτευμάτων τὴν πόλιν ὁ Ῥωμύλος ἀπειργάσατο, μεγάλην δὲ καὶ πολυάνθρωπον ἐκ τῶνδε·

2.Πρῶτον μὲν εἰς ἀνάγκην κατέστησε τοὺς οἰκήτορας αὐτῆς ἅπασαν ἄρρενα γενεὰν ἐκτρέφειν καὶ θυγατέρων τὰς πρωτογόνους, ἀποκτιννύναι δὲ μηδὲν τῶν γεννωμένων νεώτερον τριετοῦς, πλὴν εἴ τι γένοιτο παιδίον ἀνάπηρον ἢ τέρας εὐθὺς ἀπὸ γονῆς. Ταῦτα δ´ οὐκ ἐκώλυσεν ἐκτιθέναι τοὺς γειναμένους ἐπιδείξαντας πρότερον πέντε ἀνδράσι τοῖς ἔγγιστα οἰκοῦσιν, ἐὰν κἀκείνοις συνδοκῇ. κατὰ δὲ τῶν μὴ πειθομένων τῷ νόμῳ ζημίας ὥρισεν ἄλλας τε καὶ τῆς οὐσίας αὐτῶν τὴν ἡμίσειαν εἶναι δημοσίαν.

3. Ἔπειτα καταμαθὼν πολλὰς τῶν κατὰ τὴν Ἰταλίαν πόλεων πονηρῶς ἐπιτροπευομένας ὑπὸ τυραννίδων τε καὶ ὀλιγαρχιῶν, τοὺς ἐκ τούτων ἐκπίπτοντας τῶν πόλεων συχνοὺς ὄντας, εἰ μόνον εἶεν ἐλεύθεροι, διακρίνων οὔτε συμφορὰς οὔτε τύχας αὐτῶν ὑποδέχεσθαι καὶ μετάγειν ὡς ἑαυτὸν ἐπεχείρει, τήν τε Ῥωμαίων δύναμιν αὐξῆσαι βουληθεὶς καὶ τὰς τῶν περιοίκων ἐλαττῶσαι· ἐποίει δὲ ταῦτα πρόφασιν ἐξευρὼν εὐπρεπῆ καὶ εἰς θεοῦ τιμὴν τὸ ἔργον ἀναφέρων.

4. Τὸ γὰρ μεταξὺ χωρίον τοῦ τε Καπιτωλίου καὶ τῆς ἄκρας, ὃ καλεῖται νῦν κατὰ τὴν Ῥωμαίων διάλεκτον μεθόριον δυεῖν δρυμῶν καὶ ἦν τότε τοῦ συμβεβηκότος ἐπώνυμον, ὕλαις ἀμφιλαφέσι κατ´ ἀμφοτέρας τὰς συναπτούσας τοῖς λόφοις λαγόνας ἐπίσκιον, ἱερὸν ἀνεὶς ἄσυλον ἱκέταις καὶ ναὸν ἐπὶ τούτῳ κατασκευασάμενος (ὅτῳ δὲ ἄρα θεῶν ἢ δαιμόνων οὐκ ἔχω τὸ σαφὲς εἰπεῖν) τοῖς καταφεύγουσιν εἰς τοῦτο τὸ ἱερὸν ἱκέταις τοῦ τε μηδὲν κακὸν ὑπ´ ἐχθρῶν παθεῖν ἐγγυητὴς ἐγίνετο τῆς εἰς τὸ θεῖον εὐσεβείας προφάσει καὶ εἰ βούλοιντο παρ´ αὐτῷ μένειν πολιτείας μετεδίδου καὶ γῆς μοῖραν, ἣν κτήσαιτο πολεμίους ἀφελόμενος. Οἱ δὲ συνέρρεον ἐκ παντὸς τόπου τὰ οἰκεῖα φεύγοντες κακὰ καὶ οὐκέτι ἑτέρωσε ἀπανίσταντο ταῖς καθ´ ἡμέραν ὁμιλίαις καὶ χάρισιν ὑπ´ αὐτοῦ κατεχόμενοι.

XVI. 1. Τρίτον ἦν ἔτι Ῥωμύλου πολίτευμα, ὃ πάντων μάλιστα τοὺς Ἕλληνας ἀσκεῖν ἔδει, κράτιστον ἁπάντων πολιτευμάτων ὑπάρχον, ὡς ἐμὴ δόξα φέρει, ὃ καὶ τῆς βεβαίου Ῥωμαίοις ἐλευθερίας ἦρχε καὶ τῶν ἐπὶ τὴν ἡγεμονίαν ἀγόντων οὐκ ἐλαχίστην μοῖραν παρέσχε, τὸ μήτε κατασφάττειν ἡβηδὸν τὰς ἁλούσας πολέμῳ πόλεις μήτε ἀνδραποδίζεσθαι μηδὲ γῆν αὐτῶν ἀνιέναι μηλόβοτον, ἀλλὰ κληρούχους εἰς αὐτὰς ἀποστέλλειν ἐπὶ μέρει τινὶ τῆς χώρας καὶ ποιεῖν ἀποικίας τῆς Ῥώμης τὰς κρατηθείσας, ἐνίαις δὲ καὶ πολιτείας μεταδιδόναι.

2. Ταῦτά τε δὴ καὶ τἆλλα τούτοις ὅμοια καταστησάμενος πολιτεύματα μεγάλην ἐκ μικρᾶς ἐποίησε τὴν ἀποικίαν, ὡς αὐτὰ τὰ ἔργα ἐδήλωσεν. Οἱ μὲν γὰρ συνοικίσαντες μετ´ αὐτοῦ τὴν Ῥώμην οὐ πλείους ἦσαν ἀνδρῶν τρισχιλίων πεζοὶ καὶ τριακοσίων ἐλάττους ἱππεῖς· οἱ δὲ καταλειφθέντες ὑπ´ ἐκείνου, ὅτ´ ἐξ ἀνθρώπων ἠφανίσθη, πεζοὶ μὲν ἑξακισχίλιοι πρὸς τέτταρσι μυριάσιν, ἱππεῖς δ´ οὐ πολὺ ἀπέχοντες χιλίων.

3. Ἐκείνου δὲ ἄρξαντος τῶν πολιτευμάτων τούτων οἵ τε βασιλεῖς οἱ μετ´ αὐτὸν ἡγησάμενοι τῆς πόλεως τὴν αὐτὴν ἐφυλάξαντο προαίρεσιν καὶ οἱ μετ´ ἐκείνους τὰς ἐνιαυσίους λαμβάνοντες ἀρχὰς ἔστιν ἃ καὶ προστιθέντες, οὕτως ὥστε μηδενὸς ἔθνους τοῦ δοκοῦντος εἶναι πολυανθρωποτάτου τὸν Ῥωμαίων γενέσθαι δῆμον ἐλάττονα.

XVII. 1. Τὰ δὲ Ἑλλήνων ἔθη παρὰ ταῦτα ἐξετάζων οὐκ ἔχω πῶς ἐπαινέσω τά τε Λακεδαιμονίων καὶ τὰ τῶν Θηβαίων καὶ τῶν μέγιστον ἐπὶ σοφίᾳ φρονούντων Ἀθηναίων, οἳ φυλάττοντες τὸ εὐγενὲς καὶ μηδενὶ μεταδιδόντες εἰ μὴ σπανίοις τῆς παρ´ ἑαυτοῖς πολιτείας (ἐῶ γὰρ λέγειν ὅτι καὶ ξενηλατοῦντες ἔνιοι) πρὸς τῷ μηδὲν ἀπολαῦσαι ταύτης τῆς μεγαληγορίας ἀγαθὸν καὶ τὰ μέγιστα δι´ αὐτὴν ἐβλάβησαν.

2. Σπαρτιᾶται μέν γε πταίσαντες μάχῃ τῇ περὶ Λεῦκτρα, ἐν ᾗ χιλίους καὶ ἑπτακοσίους ἄνδρας ἀπέβαλον, οὐκέτι τὴν πόλιν ἠδυνήθησαν ἐκ τῆς συμφορᾶς ταύτης ἀναλαβεῖν, ἀλλ´ ἀπέστησαν τῆς ἡγεμονίας σὺν αἰσχύνῃ. Θηβαῖοι δὲ καὶ Ἀθηναῖοι ἐξ ἑνὸς τοῦ περὶ Χαιρώνειαν ἀτυχήματος ἅμα τήν τε προστασίαν τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν ἐλευθερίαν τὴν πάτριον ὑπὸ Μακεδόνων ἀφῃρέθησαν.

3. Ἡ δὲ Ῥωμαίων πόλις ἐν Ἰβηρίᾳ τε καὶ Ἰταλίᾳ πολέμους ἔχουσα μεγάλους Σικελίαν τε ἀφεστῶσαν ἀνακτωμένη καὶ Σαρδόνα καὶ τῶν ἐν Μακεδονίᾳ καὶ κατὰ τὴν Ἑλλάδα πραγμάτων ἐκπεπολεμωμένων πρὸς αὐτὴν καὶ Καρχηδόνος ἐπὶ τὴν ἡγεμονίαν πάλιν ἀνισταμένης καὶ τῆς Ἰταλίας οὐ μόνον ἀφεστώσης ὀλίγου δεῖν πάσης, ἀλλὰ καὶ συνεπαγούσης τὸν Ἀννιβιακὸν κληθέντα πόλεμον, τοσούτοις περιπετὴς γενομένη κινδύνοις κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον οὐχ ὅπως ἐκακώθη διὰ τὰς τότε τύχας, ἀλλὰ καὶ προσέλαβεν ἰσχὺν ἐξ αὐτῶν ἔτι μείζονα τῆς προτέρας τῷ πλήθει τοῦ στρατιωτικοῦ πρὸς ἅπαντα διαρκὴς γενομένη τὰ δεινά, ἀλλ´ οὐχ ὥσπερ ὑπολαμβάνουσί τινες εὐνοίᾳ τύχης χρησαμένη·

4. ἐπεὶ ταύτης γε χάριν ᾤχετ´ ἂν ὑποβρύχιος ἐξ ἑνὸς τοῦ περὶ Κάννας πτώματος, ὅτε αὐτῇ ἀπὸ μὲν ἑξακισχιλίων ἱππέων ἑβδομήκοντα καὶ τριακόσιοι περιελείφθησαν, ἀπὸ δὲ μυριάδων ὀκτὼ τῶν εἰς τὸ κοινὸν στράτευμα καταγραφεισῶν ὀλίγῳ πλείους τρισχιλίων ἐσώθησαν.

XVIII. 1. Ταῦτά τε δὴ τοῦ ἀνδρὸς ἄγαμαι καὶ ἔτι πρὸς τούτοις ἃ μέλλω λέγειν, ὅτι τοῦ καλῶς οἰκεῖσθαι τὰς πόλεις αἰτίας ὑπολαβών, ἃς θρυλοῦσι μὲν ἅπαντες οἱ πολιτικοί, κατασκευάζουσι δ´ ὀλίγοι, πρῶτον μὲν τὴν παρὰ τῶν θεῶν εὔνοιαν, ἧς παρούσης ἅπαντα τοῖς ἀνθρώποις ἐπὶ τὰ κρείττω συμφέρεται, ἔπειτα σωφροσύνην τε καὶ δικαιοσύνην, δι´ ἃς ἧττον ἀλλήλους βλάπτοντες μᾶλλον ὁμονοοῦσι καὶ τὴν εὐδαιμονίαν οὐ ταῖς αἰσχίσταις μετροῦσιν ἡδοναῖς ἀλλὰ τῷ καλῷ, τελευταίαν δὲ τὴν ἐν τοῖς πολέμοις γενναιότητα τὴν παρασκευάζουσαν εἶναι

2. Καὶ τὰς ἄλλας ἀρετὰς τοῖς ἔχουσιν ὠφελίμους, οὐκ ἀπὸ ταὐτομάτου παραγίνεσθαι τούτων ἕκαστον τῶν ἀγαθῶν ἐνόμισεν, ἀλλ´ ἔγνω διότι νόμοι σπουδαῖοι καὶ καλῶν ζῆλος ἐπιτηδευμάτων εὐσεβῆ καὶ σώφρονα καὶ τὰ δίκαια ἀσκοῦσαν καὶ τὰ πολέμια ἀγαθὴν ἐξεργάζονται πόλιν· ὧν πολλὴν ἔσχε πρόνοιαν τὴν ἀρχὴν ποιησάμενος ἀπὸ τῶν περὶ τὰ θεῖα καὶ δαιμόνια σεβασμῶν. Ἱερὰ μὲν οὖν καὶ τεμένη καὶ βωμοὺς καὶ ξοάνων ἱδρύσεις μορφάς τε αὐτῶν καὶ σύμβολα καὶ δυνάμεις καὶ δωρεάς, αἷς τὸ γένος ἡμῶν εὐηργέτησαν, ἑορτάς τε ὁποίας τινὰς ἑκάστῳ θεῶν ἢ δαιμόνων ἄγεσθαι προσήκει καὶ θυσίας, αἷς χαίρουσι γεραιρόμενοι πρὸς ἀνθρώπων, ἐκεχειρίας τε αὖ καὶ πανηγύρεις καὶ πόνων ἀναπαύλας καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα ὁμοίως κατεστήσατο τοῖς κρατίστοις τῶν παρ´ Ἕλλησι νομίμων·

3. τοὺς δὲ παραδεδομένους περὶ αὐτῶν μύθους, ἐν οἷς βλασφημίαι τινὲς ἔνεισι κατ´ αὐτῶν ἢ κακηγορίαι, πονηροὺς καὶ ἀνωφελεῖς καὶ ἀσχήμονας ὑπολαβὼν εἶναι καὶ οὐχ ὅτι θεῶν ἀλλ´ οὐδ´ ἀνθρώπων ἀγαθῶν ἀξίους, ἅπαντας ἐξέβαλε καὶ παρεσκεύασε τοὺς ἀνθρώπους {τὰ} κράτιστα περὶ θεῶν λέγειν τε καὶ φρονεῖν μηδὲν αὐτοῖς προσάπτοντας ἀνάξιον ἐπιτήδευμα τῆς μακαρίας φύσεως.

XIX. 1. Οὔτε γὰρ Οὐρανὸς ἐκτεμνόμενος ὑπὸ τῶν ἑαυτοῦ παίδων παρὰ Ῥωμαίοις λέγεται οὔτε Κρόνος ἀφανίζων τὰς ἑαυτοῦ γονὰς φόβῳ τῆς ἐξ αὐτῶν ἐπιθέσεως οὔτε Ζεὺς καταλύων τὴν Κρόνου δυναστείαν καὶ κατακλείων ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ τοῦ Ταρτάρου τὸν ἑαυτοῦ πατέρα οὐδέ γε πόλεμοι καὶ τραύματα καὶ δεσμοὶ καὶ θητεῖαι θεῶν παρ´ ἀνθρώποις·

2. ἑορτή τε οὐδεμία παρ´ αὐτοῖς μελανείμων ἢ πένθιμος ἄγεται τυπετοὺς ἔχουσα καὶ θρήνους γυναικῶν ἐπὶ θεοῖς ἀφανιζομένοις, ὡς παρ´ Ἕλλησιν ἐπιτελεῖται περί τε Φερσεφόνης ἁρπαγὴν καὶ τὰ Διονύσου πάθη καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα· οὐδ´ ἂν ἴδοι τις παρ´ αὐτοῖς, καίτοι διεφθαρμένων ἤδη τῶν ἐθῶν, οὐ θεοφορήσεις, οὐ κορυβαντιασμούς, οὐκ ἀγυρμούς, οὐ βακχείας καὶ τελετὰς ἀπορρήτους, οὐ διαπαννυχισμοὺς ἐν ἱεροῖς ἀνδρῶν σὺν γυναιξίν, οὐκ ἄλλο τῶν παραπλησίων τούτοις τερατευμάτων οὐδέν, ἀλλ´ εὐλαβῶς ἅπαντα πραττόμενά τε καὶ λεγόμενα τὰ περὶ τοὺς θεούς, ὡς οὔτε παρ´ Ἕλλησιν οὔτε παρὰ βαρβάροις·

3. Καὶ ὃ πάντων μάλιστα ἔγωγε τεθαύμακα, καίπερ μυρίων ὅσων εἰς τὴν πόλιν ἐληλυθότων ἐθνῶν, οἷς πολλὴ ἀνάγκη σέβειν τοὺς πατρίους θεοὺς τοῖς οἴκοθεν νομίμοις, οὐδενὸς εἰς ζῆλον ἐλήλυθε τῶν ξενικῶν ἐπιτηδευμάτων ἡ πόλις δημοσίᾳ, ὃ πολλαῖς ἤδη συνέβη παθεῖν, ἀλλὰ καὶ εἴ τινα κατὰ χρησμοὺς ἐπεισηγάγετο ἱερά, τοῖς ἑαυτῆς αὐτὰ τιμᾷ νομίμοις ἅπασαν ἐκβαλοῦσα τερθρείαν μυθικήν, ὥσπερ τὰ τῆς Ἰδαίας θεᾶς ἱερά.

4. Θυσίας μὲν γὰρ αὐτῇ καὶ ἀγῶνας ἄγουσιν ἀνὰ πᾶν ἔτος οἱ στρατηγοὶ κατὰ τοὺς Ῥωμαίων νόμους, ἱερᾶται δὲ αὐτῆς ἀνὴρ Φρὺξ καὶ γυνὴ Φρυγία καὶ περιάγουσιν ἀνὰ τὴν πόλιν οὗτοι μητραγυρτοῦντες, ὥσπερ αὐτοῖς ἔθος, τύπους τε περικείμενοι τοῖς στήθεσι καὶ καταυλούμενοι πρὸς τῶν ἑπομένων τὰ μητρῷα μέλη καὶ τύμπανα κροτοῦντες·

5. Ῥωμαίων δὲ τῶν αὐθιγενῶν οὔτε μητραγυρτῶν τις οὔτε καταυλούμενος πορεύεται διὰ τῆς πόλεως ποικίλην ἐνδεδυκὼς στολὴν οὔτε ὀργιάζει τὴν θεὸν τοῖς Φρυγίοις ὀργιασμοῖς κατὰ νόμον καὶ ψήφισμα βουλῆς. Οὕτως εὐλαβῶς ἡ πόλις ἔχει πρὸς τὰ οὐκ ἐπιχώρια ἔθη περὶ θεῶν καὶ πάντα ὀττεύεται τῦφον, ᾧ μὴ πρόσεστι τὸ εὐπρεπές.

XX. 1. Καὶ μηδεὶς ὑπολάβῃ με ἀγνοεῖν ὅτι τῶν Ἑλληνικῶν μύθων εἰσί τινες ἀνθρώποις χρήσιμοι, οἱ μὲν ἐπιδεικνύμενοι τὰ τῆς φύσεως ἔργα δι´ ἀλληγορίας, οἱ δὲ παραμυθίας ἕνεκα συγκείμενοι τῶν ἀνθρωπείων συμφορῶν, οἱ δὲ ταραχὰς ἐξαιρούμενοι ψυχῆς καὶ δείματα καὶ δόξας καθαιροῦντες οὐχ ὑγιεῖς, οἱ δ´ ἄλλης τινὸς ἕνεκα συμπλασθέντες ὠφελείας.

2. Ἀλλὰ καίπερ ἐπιστάμενος ταῦτα οὐδενὸς χεῖρον ὅμως εὐλαβῶς διάκειμαι πρὸς αὐτοὺς καὶ τὴν Ῥωμαίων μᾶλλον ἀποδέχομαι θεολογίαν, ἐνθυμούμενος ὅτι τὰ μὲν ἐκ τῶν Ἑλληνικῶν μύθων ἀγαθὰ μικρά τέ ἐστι καὶ οὐ πολλοὺς δυνάμενα ὠφελεῖν, ἀλλὰ μόνους τοὺς ἐξητακότας ὧν ἕνεκα γίνεται, σπάνιοι δ´ εἰσὶν οἱ μετειληφότες ταύτης τῆς φιλοσοφίας. Ἀ δὲ πολὺς καὶ ἀφιλοσόφητος ὄχλος ἐπὶ τὰ χείρω λαμβάνειν φιλεῖ τοὺς περὶ αὐτῶν λόγους καὶ δυεῖν πάσχει θάτερον, ἢ καταφρονεῖ τῶν θεῶν ὡς ἐν πολλῇ κακοδαιμονίᾳ κυλινδουμένων, ἢ τῶν αἰσχίστων τε καὶ παρανομωτάτων οὐδενὸς ἀπέχεται θεοῖς αὐτὰ προσκείμενα ὁρῶν.
 

XI. 1. C’était non seulement dans la ville elle-même que les plébéiens étaient sous la protection des patriciens, mais chaque colonie de Rome et chaque ville qui s'était associée par alliance et amitié avec elle et également chaque ville conquise lors la guerre avaient comme protecteurs et patrons ceux parmi les Romains qu'ils souhaitaient. Et le sénat a souvent soumis les disputes de ces villes et de ces nations à leurs patrons romains et considérait que leurs décisions engageaient les deux parties.

2. Et effet, si solide était l'harmonie entre les Romains, qui naquit grâce aux règlements de Romulus, que jamais durant six cent trente ans il n’y eut de carnage et de massacre mutuel, bien que beaucoup de grands conflits aient surgi entre le peuple et les magistrats pour diriger l’Etat, comme cela se produit ordinairement dans toutes les villes, si grandes ou petites qu’elles soient;

3. mais par le persuasion et l’information mutuelles, perdant d’un côté, gagnant de l’autre sur leurs adversaires, qui cédaient à leur tour, ils réglaient leurs conflits comme il convient à des citoyens. Mais le jour où Caius Gracchus prit la puissance tribunitienne et détruisit l'harmonie du gouvernement, ils furent perpétuellement à s’entretuer et à se bannir les uns les autres de la ville et ne s'abstenaient d’aucun acte irréparable afin de l’emporter. Cependant, pour le récit de ces événements une autre occasion sera plus indiquée.

XII. 1. Dès que Romulus eut réglé ces sujets il décida de nommer des sénateurs pour l'aider à administrer les affaires publiques, et à cet effet il prit cent hommes parmi les patriciens, les choisissant de la façon suivante. Il en nomma lui-même un, le meilleur de tous, à qui il pensait confier le gouvernement de la ville toutes les fois qu'il devrait mener lui-même l'armée au delà des frontières.

2. Ensuite il demanda à chacune des tribus de choisir trois hommes qui étaient alors à l'âge de la plus grande sagesse et qui se distinguaient par leur naissance. Après que ces neuf aient été choisis il demanda de même à chaque curie de choisir trois patriciens qui étaient les plus capables. Alors ajoutant aux neuf premiers, qui avaient été choisis par les tribus, les quatre-vingt-dix qui avaient été choisis par les curies il mit à leur tête l'homme qu'il avait lui-même choisi en premier lieu, portant le nombre à cent sénateurs.

3. Le nom de ce conseil peut se traduire en Grec par gerousia ou "conseil des aînés," et c’est ainsi que les Romains l’appellent encore aujourd’hui; mais s'il a reçu son nom à cause du grand âge des hommes qui ont été nommés ou à cause de leur mérite, je n’ai pas de réponse certaine. Les anciens appelaient les hommes plus âgés et les plus méritants gerontes ou les "aînés." Les membres du sénat furent appelés Pères conscrits, et ils gardaient encore ce nom de mon temps. Cette institution, aussi, était d’origine grecque.

4. En tout cas parmi les rois grecs, ceux qui héritaient leurs royaumes de leurs ancêtres et ceux qui étaient choisis par le peuple lui-même pour être leurs chefs, avaient un conseil composé des meilleurs hommes, comme en témoignent Homère et les plus antiques des poètes; et l'autorité des rois anciens n'était pas arbitraire et absolue comme elle l’est de nos jours.

XIII. 1. Après que Romulus ait aussi installé le corps sénatorial, comprenant cent hommes, il s’aperçut, on peut le supposer, qu'il aurait besoin également d'un corps des jeunes hommes dont il pourrait employer les services pour garder sa personne et pour des affaires pressantes, et en conséquence il choisit trois cents hommes, les plus robustes des familles les plus illustres, que les curies choisirent de la même manière qu'ils avaient choisi les sénateurs, chaque curie choisissant dix jeunes hommes; et ils les gardait toujours près de lui.

2. On les a tous appelés par un seul nom, les celeres; selon la plupart des auteurs c'était en raison du la célérité exigée dans les tâches qu'ils devaient exécuter (les Romains en effet appellent celeres ceux qui sont toujours prêts et qui accomplissent rapidement leurs tâches), mais Valerius Antias dit qu'ils ont été ainsi appelés du nom de leur commandant.

3. Car parmi eux, l'homme le plus distingué était leur commandant; sous ses ordres il y avait trois centurions, et sous les ordres de ces derniers il y en avait d'autres qui étaient chargés des commandements inférieurs. Dans la ville ces celeres escortaient constamment Romulus, ils étaient armés de lances, et exécutaient ses ordres; et dans les campagnes militaires ils combattaient devant lui et défendaient sa personne. Et en règle générale c'était eux qui donnaient une issue favorable à la bataille, car ils étaient les premiers à engager le combat et les derniers à se retirer. Ils combattaient à cheval là où le sol se prêtait aux manœuvres de cavalerie, et à pied là où il était inégal et peu commode pour des chevaux.

4. Cet usage, Romulus l’a emprunté, je crois, aux Lacédémoniens, ayant appris que chez eux, aussi, trois cents jeunes des plus nobles servaient les rois pour le protéger et aussi pour le défendre à la guerre, combattant à pied et à cheval.

XIV. 1. Après avoir établi ces institutions, il fixa les honneurs et les pouvoirs qu'il souhaitait donner à chacun. Au roi il réserva ces prérogatives: en premier lieu, la suprématie dans les cérémonies et les sacrifices religieux et la conduite de tout ce qui concernait le culte des dieux; ensuite, la sauvegarde des lois et des coutumes du pays et le respect général de la justice dans tous les cas, qu’elle soit fondée sur la loi naturelle ou sur la loi civile; il jugeait également en personne des crimes les plus graves, laissant les autres aux sénateurs, mais s’assurant qu’aucune erreur n'était commise lors de leur jugement; il devait réunir le sénat et convoquer l'assemblée populaire, pour donner le premier son avis et pour faire exécuter les décisions de la majorité. Voilà les prérogatives qu'il accorda au roi et, en outre, il lui donna le commandement suprême dans la conduite de la guerre.

2. Au sénat il assigna les honneurs et l'autorité suivante : délibérer et voter sur tout ce que le roi lui soumettait ; la décision de la majorité l’emportait. Ici également Romulus se basa sur la constitution des Lacédémoniens; leurs rois, aussi, n'ont pas les pleins pouvoirs pour faire tout qu'ils veulent, mais la gerousia exerçet le pouvoir absolu dans les affaires publiques.

3. Au peuple il accorda trois privilèges: choisir les magistrats, pour ratifier des lois, et décider au sujet de la guerre toutes les fois que le roi leur laissait la décision; pourtant même dans ces sujets leur autorité n'était pas sans restriction, puisque l'accord du sénat était nécessaire pour donner suite à leurs décisions. Tout le peuple ne votait pas en même temps, mais était convoqué par curies, et ce qui avait été décidé par la majorité des curies était rapporté au sénat. Mais aujourd’hui cette pratique a changé : le sénat ne délibère pas sur les résolutions votées par le peuple, mais le peuple a plein pouvoir sur les décrets du sénat; et laquelle des deux coutumes est la meilleure je laisse à d'autres d'en décider.

4. Par cette division du pouvoir non seulement les affaires civiles étaient administrées d'une façon prudente et ordonnée, mais les affaires militaires aussi étaient menées avec rapidité et obéissance stricte. Si le roi jugeait bon de partir avec son armée, il n’y avait aucune nécessité pour que des tribuns soient choisis par les tribus, ou des centurions par des centuries, ou de choisir un chef de cavalerie, et il n’était pas nécessaire de dénombrer l'armée ou de la diviser en centuries ou d’assigner à chaque homme sa place appropriée. Mais le roi donnait ses ordres aux tribuns et ces derniers aux centurions et ceux-ci à leur tour aux décurions, chacun d’eux emmenait ceux qui étaient sous son commandement; et si on levait l'armée entière ou une partie de celle-ci, elle se présentait à une simple sommation, prête, en armes, disponible, à l’endroit indiqué.

XV. 1. Par ces institutions Romulus régla suffisamment et disposa convenablement la ville pour la paix et pour la guerre: et il la rendit grande et populeuse par les moyens suivants.

2. En premier lieu, il obligea les habitants élever tous leurs enfants mâles et pour les filles la première-née, et il leur interdit de tuer tous les enfants en-dessous de trois ans à moins qu'ils ne soient infirmes ou monstrueux à leur naissance. Ceux-ci il n'interdit pas aux parents de les exposer, pourvu qu’ils les aient montré d’abord à cinq voisins proches et que ceux ci l’aient approuvés. Pour ceux qui désobéissaient à cette loi il fixa diverses pénalités, y compris la confiscation de la moitié de leur propriété.

3. En second lieu, constatant que plusieurs villes d’Italie étaient très mal gouvernées, par des tyrannies et par des oligarchies, il s’engagea à accueillir et à attirer à lui les très nombreux fugitifs de ces villes, ne regardant pas ni leurs malheurs ni leurs fortunes, pourvu qu’ils soient des hommes libres. Son but était d’augmenter la puissance romaine et de diminuer celle de leurs voisins; mais il inventa un prétexte spécieux pour y parvenir, faisant semblant d’honorer un dieu.

4. Pour lui il consacra l'endroit entre le Capitole et la citadelle qui s'appelle maintenant dans la langue romaine "l'espace entre les deux plantations," - un terme qui décrivait vraiment à ce moment-là la réalité, car l'endroit était ombragé par des bois épais sur les deux côtés où il rejoignait les collines, -- et en fit un asile pour les suppliants. Et il y construisit un temple, -- mais à quel dieu ou divinité il le consacra, je n’en sais trop rien, -- il s’engagea, sous couvert de la religion, de protéger ceux qui s’y réfugiaient en ayant subi quelques maux que ce soit de leurs ennemis; et s'ils choisissaient de rester avec lui, il leur promit la citoyenneté et une partie de la terre qu'il prendrait à l'ennemi. Et les gens vinrent s'assembler là de toutes parts, fuyant les malheurs de leur patrie; ils n’eurent plus aucune envie de quitter cet endroit, retenus par les exemples quotidiens de son accueil et de sa bonté.

XVI. 1. Il y avait aussi une troisième mesure de Romulus, que les Grecs auraient dû pratiquer plus que toute autre, et qui était, à mon avis, la meilleure de toutes les mesures politiques, car elle créa la base la plus solide de la liberté des Romains et elle ne fut pas le plus mince facteur dans leur lutte pour la suprématie. La voici : ne pas massacrer tous les hommes en âge de porter les armes, ne pas asservir le reste de la population des villes capturées lors d’une guerre, ne pas laisser leurs terres en pâturage aux moutons, mais y envoyer plutôt des colons pour occuper une partie du pays, de faire des villes conquises des colonies romaines, et d’accepter d’accorder la citoyenneté à certaines d'entre elles.

2. Par ces mesures et d’autres encore il agrandit les colonies fort petites au départ, la suite des événement le montra; le nombre de ceux qui s’étaient joints à lui pour fonder Rome ne s’élevait pas à plus de trois mille fantassins ni tout à fait à trois cents cavaliers, amis il laissa quand il disparut des hommes 46.000 fantassins et environ mille cavaliers.

3. Romulus institua ces mesures et les rois qui régnèrent sur la ville après lui mais aussi les magistrats annuels qui vinrent après eux poursuivirent la même politique, avec des additions occasionnelles, avec un tel succès que les romaines finirent par égaler en nombre les nations qui étaient considérées comme les plus populeuses.

XVII. 1. Quand on compare les coutumes des Grecs à ces dernières, je ne puis trouver aucune raison de chanter les louanges de celles des Lacédémoniens ou des Thébains ou des Athéniens, qui se glorifient tellement de leur sagesse; tous, jaloux de leur noble naissance et n’accordant la citoyenneté à personne ou à très peu de gens (je ne dis rien sur le fait que certains même chassaient les étrangers), non seulement ils ne gagnèrent rien de cette attitude hautaine, mais réellement elle leur causa les plus grands maux

2. Ainsi, le Spartiates après que leur défaite à Leuctres, où ils perdirent mille sept cents hommes, ne purent plus ramener leur ville à son ancienne position d’avant le désastre, mais abandonnèrent honteusement leur suprématie. Les Thébains et les Athéniens par un simple désastre à Chéronée furent privés par les Macédoniens non seulement de l’hégémonie sur la Grèce mais en même temps de la liberté qu'ils avaient héritée de leurs ancêtres.

3. Tandis que Rome, occupée dans une grande guerre en Espagne et en Italie et devant récupérer la Sicile et la Sardaigne, qui s’étaient révoltées à un moment où la situation en Macédoine et en Grèce était devenue critique et que Carthage contestait encore la suprématie, et quand toute l’Italie sauf une petite partie était non seulement en rébellion ouverte mais aussi favorisait la guerre Hannibalique, comme on l’appelait, -- entourée, dis-je, par tant de périls en même temps, Rome surmonta ces malheur au point qu’elle devint plus forte qu’auparavant, en pouvant surmonter chaque danger grâce au nombre de ses soldats, et non pas, comme on l’imagine à la faveur de la fortune;

4. malgré toute l'aide de la fortune la ville aurait pu être anéantie par le simple désastre chez Cannes, où sur six mille cavaliers seulement trois cents soixante-dix survécurent, et sur quatre-vingts mille fantassins enrôlés dans l'armée de la coalition, pas plus de trois mille s’échappèrent.

XVIII. 1 Ce n’est pas seulement ces institutions de Romulus que j'admire, mais également celles que je vais rapporter. Il comprit que le bon gouvernement des villes était dû à certaines causes que tout chef d’Etat invoque mais que peu réussissent à mettre en l’œuvre: d'abord, la faveur des dieux, dont l’approbation donne le succès à chaque entreprise des hommes; ensuite, la modération et la justice, avec comme conséquence que les citoyens, moins disposés à se faire du tort les uns aux autres, sont plus en harmonie, et prennent comme mesure de leur bonheur les honneurs plutôt que les plaisirs les plus honteux; et, pour terminer, le courage dans la guerre, qui fait fructifier les autres vertus.

2. Et il pensa qu'aucun de ces avantages n’était l'effet de la chance, mais il reconnut que les bonnes lois et l'émulation à poursuivre la vertu rendent un état pieux, modéré, consacré à la justice, et courageux dans la guerre. Il prit une grande attention, donc, pour encourager ces derniers, en commençant par le culte des dieux et des génies. Il établit des temples, des enceintes sacrées et des autels, fit ériger des statues, détermina les représentations et les symboles des dieux, et établit leurs pouvoirs, les cadeaux bienfaisants qu'ils firent à l'humanité, les fêtes particulières qui devaient être célébrés en l'honneur de chaque dieu ou génie, les sacrifices dont ils aimaient être honorés par les hommes, aussi bien que les jours chômés, les assemblées festives, les jours de repos, et toutes choses de cette nature, en cela il suivit les meilleures coutumes pratiquées par les Grecs.

3. Mais il rejeta tous les mythes traditionnels sur des dieux qui contiennent des blasphèmes ou des calomnies contre eux, considérant ces derniers comme mauvais, inutiles, indécents et indignes, non seulement des dieux, mais même des hommes de bien; et il accoutuma les gens à penser et à parler avec respect des dieux et à ne leur attribuer aucune conduite indigne de leur nature divine.

XIX. 1. En effet, il n'y a aucune tradition chez les Romains qu’Ouranos fut châtré par ses propres fils ou que Saturne détruisit sa propre descendance pour se protéger de son attaque ou que Jupiter détrôna Saturne et confina son propre père dans les prisons du Tartare, ni aussi des guerres, des blessures, ou des chaînes chez les dieux, ou leur servitude parmi les hommes

2. Et on n’observe chez eux aucune fête de deuil ou de port des vêtements noirs par des femmes qui se frappent la poitrine et ni lamentations des femmes en raison de la disparition des divinités, comme le font les Grecs en commémoration du viol de Perséphone et des aventures de Dionysus et de tous les autres mythes semblables. Et on ne verra pas chez eux, quoique leurs manières soient maintenant corrompues, aucun transport extatique, aucune frénésie corybantique, aucun quêteur sous la couleur de la religion, aucune orgie ou mystère secrets, ni des veilles où des hommes et des femmes passent la nuit ensemble dans les temples, ni aucune autre spectacle de ce genre; mais aussi dans toutes leurs paroles et actions en ce qui concerne les dieux ils montrent un respect qu’on n’a jamais vu chez les Grecs ni chez les barbares.

3. Et la chose qui m’a le plus frappé, c’est que malgré l'afflux dans Rome de nations innombrables qui sont obligées d'adorer leurs dieux héréditaires selon les coutumes de leurs pays respectifs, la ville n’a jamais officiellement adopté une de ces pratiques étrangères, comme cela s’est passé dans beaucoup de villes par le passé; mais, quoiqu'elle ait, en vertu des oracles, repris certains rites de l'étranger, elle les célèbre selon ses propres traditions, après en avoir banni toutes les âneries fabuleuses. Les rites de la déesse d'Idea en sont un exemple;

4. Les préteurs organisent les sacrifices et les jeux célébrés dans son honneur chaque année selon les coutumes romaines, mais le prêtre et les prêtresses de la déesse sont Phrygiens et ce sont eux qui portent son image dans le cortège à travers la ville, faisant l’aumône en son nom selon leur coutume, portant des effigies sur leurs seins et heurtant leurs tambourins tandis que les accompagnateurs jouent des airs sur leurs flûtes en l'honneur de la mère des dieux.

5. Mais par une loi et un décret du sénat aucun natif de Rome ne peut suivre le cortège à travers la ville revêtu d’une robe longue multicolore, ni faire la quête, ni être escorté par des joueurs de flûte, ni adorer le dieu selon le rite phrygien. Si prudente elle est pour admettre toutes les coutumes religieuses étrangères et si grande est son aversion à toute exhibition pompeuse qui manque de bon goût.

XX. 1. Qu’on ne s’imagine pas cependant que je ne sache pas qu’une partie des mythes grecs est utile à l'humanité, soit en expliquant, comme ils le font, les travaux de la nature par des allégories, soit qu’ils sont conçus comme consolation aux malheurs humains, soit parce qu’ils libèrent l'esprit de ses agitations et de ses terreurs et le purifie des idées peu sensées, soit parce qu’ils ont été inventées pour tout autre but utile.

2. Mais bien que je sache tout cela aussi bien que n'importe qui, néanmoins mon attitude envers les mythes est une attitude de méfiance, et je suis plus incliné à accepter la théologie des Romains, quand je considère que les avantages des mythes grecs sont minces et ne peuvent pas aider beaucoup de monde, mais seulement ceux qui se sont interrogés sur le but pour lequel ils sont conçus; et cette attitude philosophique est partagée par peu de gens. La grande multitude, ne connaissant pas la philosophie, est encline à prendre ces histoires au sujet des dieux dans le sens le plus mauvais et à tomber dans une de ces deux erreurs: soit elle dédaigne les dieux parce qu’ils sont accablés de beaucoup de malheurs, soit elle se laisse aller aux vices les plus honteux et les plus anarchiques en voyant qu’on les attribue aux dieux.