Denys d'Halicarnasse

DENYS DHALICARNASSE

 

ANTIQUITÉS ROMAINES.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

 LIVRE DEUXIEME; chapitres I à X.

 chapitres XI à XX

Traduction de Philippe Remacle

 

 

 

 

 

 

 

DENYS D'HALICARNASSE

ANTIQUITÉS ROMAINES

LIVRE II

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

 

 

 

 

 

 

 

I. 1. Ἡ Ῥωμαίων πόλις ἵδρυται μὲν ἐν τοῖς ἑσπερίοις μέρεσι τῆς Ἰταλίας περὶ ποταμὸν Τέβεριν, ὃς κατὰ μέσην μάλιστα τὴν ἀκτὴν ἐκδίδωσιν, ἀπέχουσα τῆς Τυρρηνικῆς θαλάττης ἑκατὸν εἴκοσι σταδίους. Οἱ δὲ κατασχόντες αὐτὴν πρῶτοι τῶν μνημονευομένων βάρβαροί τινες ἦσαν αὐτόχθονες Σικελοὶ λεγόμενοι πολλὰ καὶ ἄλλα τῆς Ἰταλίας χωρία κατασχόντες, ὧν οὐκ ὀλίγα διέμεινεν οὐδ´ ἀφανῆ μνημεῖα μέχρι τῶν καθ´ ἡμᾶς χρόνων, ἐν οἷς καὶ τόπων τινῶν ὀνόματα Σικελικὰ λεγόμενα, μηνύοντα τὴν πάλαι ποτὲ αὐτῶν ἐνοίκησιν.

2. Τούτους ἐκβαλόντες Ἀβοριγῖνες αὐτοὶ κατέσχον τὸν τόπον Οἰνώτρων ὄντες ἀπόγονοι τῶν κατοικούντων τὴν ἀπὸ Τάραντος ἄχρι Ποσειδωνίας παράλιον. Ἱερά τις αὕτη νεότης καθοσιωθεῖσα θεοῖς κατὰ τὸν ἐπιχώριον νόμον ὑπὸ τῶν πατέρων ἀποσταλῆναι λέγεται χώραν οἰκήσουσα τὴν ὑπὸ τοῦ δαιμονίου σφίσι δοθησομένην. Τὸ δὲ τῶν Οἰνώτρων γένος Ἀρκαδικὸν ἦν ἐκ τῆς τότε μὲν καλουμένης Λυκαονίας, νῦν δὲ Ἀρκαδίας, ἑκουσίως ἐξελθὸν ἐπὶ γῆς κτῆσιν ἀμείνονος ἡγουμένου τῆς ἀποικίας Οἰνώτρου τοῦ Λυκάονος, ἐφ´ οὗ τὴν ἐπίκλησιν τὸ ἔθνος ἔλαβεν.

3. Ἀβοριγίνων δὲ κατεχόντων τὰ χωρία πρῶτοι μὲν αὐτοῖς γίνονται σύνοικοι Πελασγοὶ πλάνητες ἐκ τῆς τότε μὲν καλουμένης Αἱμονίας, νῦν δὲ Θετταλίας, ἐν ᾗ χρόνον τινὰ ᾤκησαν· μετὰ δὲ τοὺς Πελασγοὺς Ἀρκάδες ἐκ Παλλαντίου πόλεως ἐξελθόντες Εὔανδρον ἡγεμόνα ποιησάμενοι τῆς ἀποικίας Ἑρμοῦ καὶ νύμφης Θέμιδος υἱόν, οἳ πρὸς ἑνὶ τῶν ἑπτὰ λόφων πολίζονται ὃς ἐν μέσῳ μάλιστα κεῖται τῆς Ῥώμης, Παλλάντιον ὀνομάσαντες τὸ χωρίον ἐπὶ τῆς ἐν Ἀρκαδίᾳ πατρίδος.

4. Χρόνοις δ´ οὐ πολλοῖς ὕστερον Ἡρακλέους καταχθέντος εἰς Ἰταλίαν, ὅτε τὴν στρατιὰν ἐξ Ἐρυθείας οἴκαδε ἀπήγαγε, μοῖρά τις ὑπολειφθεῖσα τῆς σὺν αὐτῷ δυνάμεως Ἑλληνικὴ πλησίον ἱδρύεται τοῦ Παλλαντίου, πρὸς ἑτέρῳ τῶν ἐμπεπολισμένων τῇ πόλει λόφων, ὃς τότε μὲν ὑπὸ τῶν ἐπιχωρίων Σατόρνιος ἐλέγετο, νῦν δὲ Καπιτωλῖνος ὑπὸ Ῥωμαίων· Ἐπειοὶ {οἱ} πλείους τούτων ἦσαν ἐκ πόλεως Ἤλιδος ἐξαναστάντες διαπεπορθημένης αὐτοῖς τῆς πατρίδος ὑφ´ Ἡρακλέους.

II. 1. Γενεᾷ δ´ ἑκκαιδεκάτῃ μετὰ τὸν Τρωικὸν πόλεμον Ἀλβανοὶ συνοικίζουσιν ἄμφω τὰ χωρία ταῦτα τείχει περιλαβόντες καὶ τάφρῳ. Τέως δὲ ἦν αὔλια βουφορβίων τε καὶ ποιμνίων καὶ τῶν ἄλλων καταγωγαὶ βοτήρων ἄφθονον ἀναδιδούσης πόαν τῆς αὐτόθι γῆς οὐ μόνον τὴν χειμερινήν, ἀλλὰ καὶ τὴν θερεινόμον διὰ τοὺς ἀναψύχοντάς τε καὶ κατάρδοντας αὐτὴν ποταμούς.

2. Γένος δὲ τὸ {τῶν} Ἀλβανῶν μικτὸν ἦν ἔκ τε Πελασγῶν καὶ Ἀρκάδων καὶ Ἐπειῶν τῶν ἐξ Ἤλιδος ἐλθόντων, τελευταίων δὲ τῶν μετὰ {τὴν} Ἰλίου ἅλωσιν ἀφικομένων εἰς Ἰταλίαν Τρώων, οὓς ἦγεν Αἰνείας ὁ Ἀγχίσου καὶ Ἀφροδίτης. εἰκὸς δέ τι καὶ βαρβαρικὸν ἐκ τῶν προσοίκων ἢ παλαιῶν οἰκητόρων ὑπολιπὲς τῷ Ἑλληνικῷ συγκαταμιγῆναι. Ὄνομα δὲ κοινὸν οἱ σύμπαντες οὗτοι Λατῖνοι ἐκλήθησαν ἐπ´ ἀνδρὸς δυναστεύσαντος τῶν τόπων Λατίνου τὰς κατὰ {τὸ} ἔθνος ὀνομασίας ἀφαιρεθέντες.

3. Ἐτειχίσθη μὲν οὖν ἡ πόλις ὑπὸ τούτων τῶν ἐθνῶν ἐνιαυτῷ δευτέρῳ καὶ τριακοστῷ καὶ τετρακοσιοστῷ μετὰ {τὴν} Ἰλίου ἅλωσιν ἐπὶ τῆς ἑβδόμης ὀλυμπιάδος. Οἱ δὲ ἀγαγόντες τὴν ἀποικίαν ἀδελφοὶ δίδυμοι τοῦ βασιλείου γένους ἦσαν· Ῥωμύλος αὐτῶν ὄνομα θατέρῳ, τῷ δ´ ἑτέρῳ Ῥῶμος· τὰ μητρόθεν μὲν ἀπ´ Αἰνείου τε καὶ Δαρδανίδαι, πατρὸς δὲ ἀκρίβειαν μὲν οὐ ῥᾴδιον εἰπεῖν ἐξ ὅτου φύντες, πεπίστευνται δὲ ὑπὸ Ῥωμαίων Ἄρεος υἱοὶ γενέσθαι.

4. Οὐ μέντοι διέμεινάν γε ἀμφότεροι τῆς ἀποικίας ἡγεμόνες ὑπὲρ τῆς ἀρχῆς στασιάσαντες, ἀλλ´ ὁ περιλειφθεὶς αὐτῶν Ῥωμύλος ἀπολομένου θατέρου κατὰ τὴν μάχην οἰκιστὴς γίνεται τῆς πόλεως καὶ τοὔνομα αὐτῇ τῆς ἰδίας κλήσεως ἐπώνυμον τίθεται. ἀριθμὸς δὲ τῶν μετασχόντων αὐτῷ τῆς ἀποικίας ἀπὸ πολλοῦ τοῦ κατ´ ἀρχὰς ἐξαποσταλέντος ὀλίγος ἦν ὁ καταλειφθείς, τρισχίλιοι πεζοὶ καὶ ἱππεῖς τριακόσιοι.

III. 1. Ἐπεὶ οὖν ἥ τε τάφρος αὐτοῖς ἐξείργαστο καὶ τὸ ἔρυμα τέλος εἶχεν αἵ τε οἰκήσεις τὰς ἀναγκαίους κατασκευὰς ἀπειλήφεσαν, ἀπῄτει δ´ ὁ καιρὸς καὶ περὶ κόσμου πολιτείας ᾧ χρήσονται σκοπεῖν, ἀγορὰν ποιησάμενος αὐτῶν ὁ Ῥωμύλος ὑποθεμένου τοῦ μητροπάτορος καὶ διδάξαντος ἃ χρὴ λέγειν, τὴν μὲν πόλιν ἔφη ταῖς τε δημοσίαις καὶ ταῖς ἰδίαις κατασκευαῖς ὡς νεόκτιστον ἀποχρώντως κεκοσμῆσθαι· ἠξίου δ´ ἐνθυμεῖσθαι πάντας ὡς οὐ ταῦτ´ ἐστι τὰ πλείστου ἄξια ἐν ταῖς πόλεσιν.

2. Οὔτε γὰρ ἐν τοῖς ὀθνείοις πολέμοις τὰς βαθείας τάφρους καὶ {τὰ} ὑψηλὰ ἐρύματα ἱκανὰ εἶναι τοῖς ἔνδον ἀπράγμονα σωτηρίας ὑπόληψιν παρασχεῖν, ἀλλ´ ἕν τι μόνον ἐγγυᾶσθαι τὸ μηθὲν ἐξ ἐπιδρομῆς κακὸν ὑπ´ ἐχθρῶν παθεῖν προκαταληφθέντας, οὔθ´ ὅταν ἐμφύλιοι ταραχαὶ τὸ κοινὸν κατάσχωσι, τῶν ἰδίων οἴκων καὶ ἐνδιαιτημάτων τὰς καταφυγὰς ὑπάρχειν τινὶ ἀκινδύνους.

3. Σχολῆς γὰρ ἀνθρώποις ταῦτα καὶ ῥᾳστώνης βίων εὑρῆσθαι παραμύθια, μεθ´ ὧν οὔτε τὸ ἐπιβουλεῦον τῶν πέλας κωλύεσθαι μὴ οὐ πονηρὸν εἶναι οὔτ´ ἐν τῷ ἀκινδύνῳ βεβηκέναι θαρρεῖν τὸ ἐπιβουλευόμενον, πόλιν τε οὐδεμίαν πω τούτοις ἐκλαμπρυνθεῖσαν ἐπὶ μήκιστον εὐδαίμονα γενέσθαι καὶ μεγάλην, οὐδ´ αὖ παρὰ τὸ μὴ τυχεῖν τινὰ κατασκευῆς ἰδίας τε καὶ δημοσίας πολυτελοῦς κεκωλῦσθαι μεγάλην γενέσθαι καὶ εὐδαίμονα· ἀλλ´ ἕτερα εἶναι τὰ σώζοντα καὶ ποιοῦντα μεγάλας ἐκ μικρῶν τὰς πόλεις·

4. ἐν μὲν τοῖς ὀθνείοις πολέμοις τὸ διὰ τῶν ὅπλων κράτος, τοῦτο δὲ τόλμῃ παραγίνεσθαι καὶ μελέτῃ, ἐν δὲ ταῖς ἐμφυλίοις ταραχαῖς τὴν τῶν πολιτευομένων ὁμοφροσύνην, ταύτην δὲ τὸν σώφρονα καὶ δίκαιον ἑκάστου βίον ἀπέφηνεν ἱκανώτατον ὄντα τῷ κοινῷ παρασχεῖν.

5. Τοὺς δὴ τὰ πολέμιά τε ἀσκοῦντας καὶ [τὰ] τῶν ἐπιθυμιῶν κρατοῦντας ἄριστα κοσμεῖν τὰς ἑαυτῶν πατρίδας τείχη τε ἀνάλωτα τῷ κοινῷ καὶ καταγωγὰς τοῖς ἑαυτῶν βίοις ἀσφαλεῖς τούτους εἶναι τοὺς παρασκευαζομένους· μαχητὰς δέ γε καὶ δικαίους ἄνδρας καὶ τὰς ἄλλας ἀρετὰς ἐπιτηδεύοντας τὸ τῆς πολιτείας σχῆμα ποιεῖν τοῖς φρονίμως αὐτὸ καταστησαμένοις, μαλθακούς τε αὖ καὶ πλεονέκτας καὶ δούλους αἰσχρῶν ἐπιθυμιῶν τὰ πονηρὰ ἐπιτηδεύματα ἐπιτελεῖν.

6. Ἔφη τε παρὰ τῶν πρεσβυτέρων καὶ διὰ πολλῆς ἱστορίας ἐληλυθότων ἀκούειν, ὅτι πολλαὶ μὲν ἀποικίαι μεγάλαι καὶ εἰς εὐδαίμονας ἀφικόμεναι τόπους, αἱ μὲν αὐτίκα διεφθάρησαν εἰς στάσεις ἐμπεσοῦσαι, αἱ δ´ ὀλίγον ἀντισχοῦσαι χρόνον ὑπήκοοι τοῖς πλησιοχώροις ἠναγκάσθησαν γενέσθαι καὶ ἀντὶ κρείττονος χώρας, ἣν κατέσχον, τὴν χείρονα τύχην διαλλάξασθαι δοῦλαι ἐξ ἐλευθέρων γενόμεναι· ἕτεραι δ´ ὀλιγάνθρωποι καὶ εἰς χωρία οὐ πάνυ σπουδαῖα παραγενόμεναι ἐλεύθεραι μὲν πρῶτον, ἔπειτα δ´ ἑτέρων ἄρχουσαι διετέλεσαν· καὶ οὔτε ταῖς εὐπραγίαις τῶν ὀλίγων οὔτε ταῖς δυστυχίαις τῶν πολλῶν ἕτερόν τι ἢ τὸ τῆς πολιτείας σχῆμα ὑπάρχειν αἴτιον.

7. Εἰ μὲν οὖν μία τις ἦν παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις βίου τάξις ἡ ποιοῦσα εὐδαίμονας τὰς πόλεις, οὐ χαλεπὴν ἂν γενέσθαι σφίσι τὴν αἵρεσιν αὐτῆς· νῦν δ´ ἔφη πολλὰς πυνθάνεσθαι τὰς κατασκευὰς παρ´ Ἕλλησί τε καὶ βαρβάροις ὑπαρχούσας, τρεῖς δ´ ἐξ ἁπασῶν ἐπαινουμένας μάλιστα ὑπὸ τῶν χρωμένων ἀκούειν, καὶ τούτων οὐδεμίαν εἶναι τῶν πολιτειῶν εἰλικρινῆ, προσεῖναι δέ τινας ἑκάστῃ κῆρας συμφύτους, ὥστε χαλεπὴν αὐτῶν εἶναι τὴν αἵρεσιν. Ἠξίου τε αὐτοὺς βουλευσαμένους ἐπὶ σχολῆς εἰπεῖν εἴτε ὑφ´ ἑνὸς ἄρχεσθαι θέλουσιν ἀνδρὸς εἴτε ὑπ´ ὀλίγων εἴτε νόμους καταστησάμενοι πᾶσιν ἀποδοῦναι τὴν τῶν κοινῶν προστασίαν.

8. Ἐγὼ δ´ ὑμῖν, ἔφη, πρὸς ἣν ἂν καταστήσησθε πολιτείαν εὐτρεπὴς καὶ οὔτε ἄρχειν ἀπαξιῶ οὔτε ἄρχεσθαι ἀναίνομαι. τιμῶν δέ, ἅς μοι προσεθήκατε ἡγεμόνα με πρῶτον ἀποδείξαντες τῆς ἀποικίας, ἔπειτα καὶ τῇ πόλει τὴν ἐπωνυμίαν ἐπ´ ἐμοῦ θέντες, ἅλις ἔχω. Ταύτας γὰρ οὔτε πόλεμος ὑπερόριος οὔτε στάσις ἐμφύλιος οὔτε ὁ πάντα μαραίνων τὰ καλὰ χρόνος ἀφαιρήσεταί με οὔτε ἄλλη τύχη παλίγκοτος οὐδεμία· ἀλλὰ καὶ ζῶντι καὶ τὸν βίον ἐκλιπόντι τούτων ὑπάρξει μοι τῶν τιμῶν παρὰ πάντα τὸν λοιπὸν αἰῶνα τυγχάνειν.

IV. 1. Τοιαῦτα μὲν ὁ Ῥωμύλος ἐκ διδαχῆς τοῦ μητροπάτορος, ὥσπερ ἔφην, ἀπομνημονεύσας ἐν τοῖς πλήθεσιν ἔλεξεν. Οἱ δὲ βουλευσάμενοι κατὰ σφᾶς αὐτοὺς ἀποκρίνονται τοιάδε· Ἡμεῖς πολιτείας μὲν καινῆς οὐδὲν δεόμεθα, τὴν δ´ ὑπὸ τῶν πατέρων δοκιμασθεῖσαν εἶναι κρατίστην παραλαβόντες οὐ μετατιθέμεθα γνώμῃ τε ἑπόμενοι τῶν παλαιοτέρων, οὓς ἀπὸ μείζονος οἰόμεθα φρονήσεως αὐτὴν καταστήσασθαι, καὶ τύχῃ ἀρεσκόμενοι. οὐ γὰρ τήνδε μεμψαίμεθ´ ἂν εἰκότως, ἣ παρέσχεν ἡμῖν βασιλευομένοις τὰ μέγιστα τῶν ἐν ἀνθρώποις ἀγαθῶν, ἐλευθερίαν τε καὶ ἄλλων ἀρχήν.

2. Περὶ μὲν δὴ πολιτείας ταῦτα ἐγνώκαμεν· τὴν δὲ τιμὴν ταύτην οὐχ ἑτέρῳ τινὶ μᾶλλον ἢ σοὶ προσήκειν ὑπολαμβάνομεν τοῦ τε βασιλείου γένους ἕνεκα καὶ ἀρετῆς, μάλιστα δ´ ὅτι τῆς ἀποικίας ἡγεμόνι κεχρήμεθά σοι καὶ πολλὴν συνίσμεν δεινότητα, πολλὴν δὲ σοφίαν, οὐ λόγῳ μᾶλλον ἢ ἔργῳ μαθόντες. ταῦτα ὁ Ῥωμύλος ἀκούσας ἀγαπᾶν μὲν ἔφη βασιλείας ἄξιος ὑπ´ ἀνθρώπων κριθείς· οὐ μέντοι γε λήψεσθαι τὴν τιμὴν πρότερον, ἐὰν μὴ καὶ τὸ δαιμόνιον ἐπιθεσπίσῃ δι´ οἰωνῶν αἰσίων.

V. 1. Ὡς δὲ κἀκείνοις ἦν βουλομένοις προειπὼν ἡμέραν, ἐν ᾗ διαμαντεύσασθαι περὶ τῆς ἀρχῆς ἔμελλεν, ἐπειδὴ καθῆκεν ὁ χρόνος ἀναστὰς περὶ τὸν ὄρθρον ἐκ τῆς σκηνῆς προῆλθεν· στὰς δὲ ὑπαίθριος ἐν καθαρῷ χωρίῳ καὶ προθύσας ἃ νόμος ἦν εὔχετο Διί τε βασιλεῖ καὶ τοῖς ἄλλοις θεοῖς, οὓς ἐποιήσατο τῆς ἀποικίας ἡγεμόνας, εἰ βουλομένοις αὐτοῖς ἐστι βασιλεύεσθαι τὴν πόλιν ὑφ´ ἑαυτοῦ, σημεῖα οὐράνια φανῆναι καλά.

2. Μετὰ δὲ τὴν εὐχὴν ἀστραπὴ διῆλθεν ἐκ τῶν ἀριστερῶν ἐπὶ τὰ δεξιά. Τίθενται δὲ Ῥωμαῖοι τὰς ἐκ τῶν ἀριστερῶν ἐπὶ τὰ δεξιὰ ἀστραπὰς αἰσίους, εἴτε παρὰ Τυρρηνῶν διδαχθέντες, εἴτε πατέρων καθηγησαμένων κατὰ τοιόνδε τινά, ὡς ἐγὼ πείθομαι, λογισμόν, ὅτι καθέδρα μέν ἐστι καὶ στάσις ἀρίστη τῶν οἰωνοῖς μαντευομένων ἡ βλέπουσα πρὸς ἀνατολάς, ὅθεν ἡλίου τε ἀναφοραὶ γίνονται καὶ σελήνης καὶ ἀστέρων πλανήτων τε καὶ ἀπλανῶν, ἥ τε τοῦ κόσμου περιφορά, δι´ ἣν τοτὲ μὲν ὑπὲρ γῆς ἅπαντα τὰ ἐν αὐτῷ γίνεται, τοτὲ δὲ ὑπὸ γῆς, ἐκεῖθεν ἀρξαμένη τὴν ἐγκύκλιον ἀποδίδωσι κίνησιν.

3. Τοῖς δὲ πρὸς ἀνατολὰς βλέπουσιν ἀριστερὰ μὲν γίνεται {τὰ} πρὸς τὴν ἄρκτον ἐπιστρέφοντα μέρη, δεξιὰ δὲ {τὰ} πρὸς μεσημβρίαν φέροντα· τιμιώτερα δὲ τὰ πρότερα πέφυκεν εἶναι τῶν ὑστέρων. μετεωρίζεται γὰρ ἀπὸ τῶν βορείων μερῶν ὁ τοῦ ἄξονος πόλος, περὶ ὃν ἡ τοῦ κόσμου στροφὴ γίνεται, καὶ τῶν πέντε κύκλων τῶν διεζωκότων τὴν σφαῖραν ὁ καλούμενος ἀρκτικὸς ἀεὶ τῇδε φανερός· ταπεινοῦται δ´ ἀπὸ τῶν νοτίων ὁ καλούμενος ἀνταρκτικὸς κύκλος ἀφανὴς κατὰ τοῦτο τὸ μέρος.

4. Εἰκὸς δὴ κράτιστα τῶν οὐρανίων καὶ μεταρσίων σημείων ὑπάρχειν, ὅσα ἐκ τοῦ κρατίστου γίνεται μέρους, ἐπειδὴ δὲ τὰ μὲν ἐστραμμένα πρὸς τὰς ἀνατολὰς ἡγεμονικωτέραν μοῖραν ἔχει τῶν προσεσπερίων, αὐτῶν δέ γε τῶν ἀνατολικῶν ὑψηλότερα τὰ βόρεια τῶν νοτίων, ταῦτα ἂν εἴη κράτιστα.

5. Ὡς δέ τινες ἱστοροῦσιν ἐκ παλαιοῦ τε καὶ πρὶν ἢ παρὰ Τυρρηνῶν μαθεῖν τοῖς Ῥωμαίων προγόνοις αἴσιοι ἐνομίζοντο αἱ ἐκ τῶν ἀριστερῶν ἀστραπαί. Ἀσκανίῳ γὰρ τῷ ἐξ Αἰνείου γεγονότι, καθ´ ὃν χρόνον ὑπὸ Τυρρηνῶν, οὓς ἦγε βασιλεὺς Μεσέντιος, ἐπολεμεῖτο καὶ τειχήρης ἦν, περὶ τὴν τελευταίαν ἔξοδον, ἣν ἀπεγνωκὼς ἤδη τῶν πραγμάτων ἔμελλε ποιεῖσθαι, μετ´ ὀλοφυρμοῦ τόν τε Δία καὶ τοὺς ἄλλους αἰτουμένῳ θεοὺς αἴσια σημεῖα δοῦναι τῆς ἐξόδου φασὶν αἰθρίας οὔσης ἐκ τῶν ἀριστερῶν ἀστράψαι τὸν οὐρανόν. Τοῦ δ´ ἀγῶνος ἐκείνου λαβόντος τὸ κράτιστον τέλος διαμεῖναι παρὰ τοῖς ἐκγόνοις αὐτοῦ νομιζόμενον αἴσιον τόδε τὸ σημεῖον.

VI. 1. Τότε δ´ οὖν ὁ Ῥωμύλος ἐπειδὴ τὰ παρὰ τοῦ δαιμονίου βέβαια προσέλαβε, συγκαλέσας τὸν δῆμον εἰς ἐκκλησίαν καὶ τὰ μαντεῖα δηλώσας βασιλεὺς ἀποδείκνυται πρὸς αὐτῶν καὶ κατεστήσατο ἐν ἔθει τοῖς μετ´ αὐτὸν ἅπασι μήτε βασιλείας μήτε ἀρχὰς λαμβάνειν, ἐὰν μὴ καὶ τὸ δαιμόνιον αὐτοῖς ἐπιθεσπίσῃ, διέμεινέ τε μέχρι πολλοῦ φυλαττόμενον ὑπὸ Ῥωμαίων τὸ περὶ τοὺς οἰωνισμοὺς νόμιμον, οὐ μόνον βασιλευομένης τῆς πόλεως, ἀλλὰ καὶ μετὰ κατάλυσιν τῶν μονάρχων ἐν ὑπάτων καὶ στρατηγῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν κατὰ νόμους ἀρχόντων αἱρέσει.

2. Πέπαυται δ´ ἐν τοῖς καθ´ ἡμᾶς χρόνοις, πλὴν οἷον εἰκών τις αὐτοῦ λείπεται τῆς ὁσίας αὐτῆς ἕνεκα γινομένη. Ἐπαυλίζονται μὲν γὰρ οἱ τὰς ἀρχὰς μέλλοντες λαμβάνειν καὶ περὶ τὸν ὄρθρον ἀνιστάμενοι ποιοῦνταί τινας εὐχὰς ὑπαίθριοι, τῶν δὲ παρόντων τινὲς ὀρνιθοσκόπων μισθὸν ἐκ τοῦ δημοσίου φερόμενοι ἀστραπὴν αὐτοῖς μηνύειν ἐκ τῶν ἀριστερῶν φασιν τὴν οὐ γενομένην.

3. Οἱ δὲ τὸν ἐκ τῆς φωνῆς οἰωνὸν λαβόντες ἀπέρχονται τὰς ἀρχὰς παραληψόμενοι οἱ μὲν αὐτὸ τοῦθ´ ἱκανὸν ὑπολαμβάνοντες εἶναι τὸ μηδένα γενέσθαι τῶν ἐναντιουμένων τε καὶ κωλυόντων οἰωνῶν, οἱ δὲ καὶ παρὰ τὸ βούλημα τοῦ θεοῦ κωλύοντος, ἔστι γὰρ ὅτε βιαζόμενοι καὶ τὰς ἀρχὰς ἁρπάζοντες μᾶλλον ἢ λαμβάνοντες.

4. Δι´ οὓς πολλαὶ μὲν ἐν γῇ στρατιαὶ Ῥωμαίων ἀπώλοντο πανώλεθροι, πολλοὶ δ´ ἐν θαλάττῃ στόλοι διεφθάρησαν αὔτανδροι, ἄλλαι τε μεγάλαι καὶ δειναὶ περιπέτειαι τῇ πόλει συνέπεσον αἱ μὲν ἐν ὀθνείοις πολέμοις, αἱ δὲ κατὰ τὰς ἐμφυλίους διχοστασίας, ἐμφανεστάτη δὲ καὶ μεγίστη καὶ κατὰ τὴν ἐμὴν ἡλικίαν, ὅτε Λικίννιος Κρᾶσσος ἀνὴρ οὐδενὸς δεύτερος τῶν καθ´ ἑαυτὸν ἡγεμόνων στρατιὰν ἦγεν ἐπὶ τὸ Πάρθων ἔθνος, ἐναντιουμένου τοῦ δαιμονίου πολλὰ χαίρειν φράσας τοῖς ἀποτρέπουσι τὴν ἔξοδον οἰωνοῖς μυρίοις ὅσοις γενομένοις. Ἀλλ´ ὑπὲρ μὲν τῆς εἰς τὸ δαιμόνιον ὀλιγωρίας, ᾗ χρῶνταί τινες ἐν τοῖς καθ´ ἡμᾶς χρόνοις, πολὺ ἔργον ἂν εἴη λέγειν.

VII. 1. Ὁ δὲ Ῥωμύλος ἀποδειχθεὶς τοῦτον τὸν τρόπον ὑπό τε ἀνθρώπων καὶ θεῶν βασιλεὺς τά τε πολέμια δεινὸς καὶ φιλοκίνδυνος ὡμολόγηται γενέσθαι καὶ πολιτείαν ἐξηγήσασθαι τὴν κρατίστην φρονιμώτατος. Διέξειμι δ´ αὐτοῦ τὰς πράξεις τάς τε πολιτικὰς καὶ {τὰς} κατὰ πολέμους, ὧν καὶ λόγον ἄν τις ἐν ἱστορίας ἀφηγήσει ποιήσαιτο.

2. Ἐρῶ δὲ πρῶτον ὑπὲρ τοῦ κόσμου τῆς πολιτείας, ὃν ἐγὼ πάντων ἡγοῦμαι πολιτικῶν κόσμων αὐταρκέστατον ἐν εἰρήνῃ τε καὶ κατὰ πολέμους. ἦν δὲ τοιόσδε· τριχῇ νείμας τὴν πληθὺν ἅπασαν ἑκάστῃ τῶν μοιρῶν τὸν ἐπιφανέστατον ἐπέστησεν ἡγεμόνα. Ἔπειτα τῶν τριῶν πάλιν μοιρῶν ἑκάστην εἰς δέκα μοίρας διελών, ἴσους ἡγεμόνας καὶ τούτων ἀπέδειξε τοὺς ἀνδρειοτάτους· ἐκάλει δὲ τὰς μὲν μείζους μοίρας τρίβους, τὰς δ´ ἐλάττους κουρίας, ὡς καὶ κατὰ τὸν ἡμέτερον βίον ἔτι προσαγορεύονται.

3. Εἴη δ´ ἂν Ἑλλάδι γλώττῃ τὰ ὀνόματα ταῦτα μεθερμηνευόμενα φυλὴ μὲν καὶ τριττὺς ἡ τρίβους, φράτρα δὲ καὶ λόχος ἡ κουρία, καὶ τῶν ἀνδρῶν οἱ μὲν τὰς τῶν τρίβων ἡγεμονίας ἔχοντες φύλαρχοί τε καὶ τριττύαρχοι, οὓς καλοῦσι Ῥωμαῖοι τριβούνους· οἱ δὲ ταῖς κουρίαις ἐφεστηκότες καὶ φρατρίαρχοι καὶ λοχαγοί, οὓς ἐκεῖνοι κουρίωνας ὀνομάζουσι. διῄρηντο δὲ καὶ εἰς δεκάδας αἱ φρᾶτραι πρὸς αὐτοῦ, καὶ ἡγεμὼν ἑκάστην ἐκόσμει δεκάδα, δεκουρίων κατὰ τὴν ἐπιχώριον γλῶτταν προσαγορευόμενος. Ὡς δὲ διεκρίθησαν ἅπαντες καὶ συνετάχθησαν εἰς φυλὰς καὶ φράτρας, διελὼν τὴν γῆν εἰς τριάκοντα κλήρους ἴσους ἑκάστῃ φράτρᾳ κλῆρον ἀπέδωκεν ἕνα, ἐξελὼν τὴν ἀρκοῦσαν εἰς ἱερὰ καὶ τεμένη καί τινα καὶ τῷ κοινῷ γῆν καταλιπών. Μία μὲν αὕτη διαίρεσις ὑπὸ Ῥωμύλου τῶν τε ἀνδρῶν καὶ τῆς χώρας {ἡ} περιέχουσα τὴν κοινὴν καὶ μεγίστην ἰσότητα, τοιάδε τις ἦν.

VIII. 1. Ἑτέρα δὲ αὐτῶν πάλιν τῶν ἀνδρῶν ἡ τὰ φιλάνθρωπα καὶ τὰς τιμὰς διανέμουσα κατὰ τὴν ἀξίαν, ἣν μέλλω διηγεῖσθαι. τοὺς ἐπιφανεῖς κατὰ γένος καὶ δι´ ἀρετὴν ἐπαινουμένους καὶ χρήμασιν ὡς ἐν τοῖς τότε καιροῖς εὐπόρους, οἷς ἤδη παῖδες ἦσαν, διώριζεν ἀπὸ τῶν ἀσήμων καὶ ταπεινῶν καὶ ἀπόρων. Ἐκάλει δὲ τοὺς μὲν ἐν τῇ καταδεεστέρᾳ τύχῃ πληβείους, ὡς δ´ ἂν Ἕλληνες εἴποιεν δημοτικούς· τοὺς δ´ ἐν τῇ κρείττονι πατέρας εἴτε διὰ τὸ πρεσβεύειν ἡλικίᾳ τῶν ἄλλων, εἴθ´ ὅτι παῖδες αὐτοῖς ἦσαν, εἴτε διὰ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ γένους, εἴτε διὰ πάντα ταῦτα· ἐκ τῆς Ἀθηναίων πολιτείας, ὡς ἄν τις εἰκάσειε, τῆς κατ´ ἐκεῖνον τὸν χρόνον ἔτι διαμενούσης τὸ παράδειγμα λαβών.

2. Ἐκεῖνοι μὲν γὰρ εἰς δύο μέρη νείμαντες τὸ πλῆθος εὐπατρίδας μὲν ἐκάλουν τοὺς ἐκ τῶν ἐπιφανῶν οἴκων καὶ χρήμασι δυνατούς, οἷς ἡ τῆς πόλεως ἀνέκειτο προστασία, ἀγροίκους δὲ τοὺς ἄλλους πολίτας, οἳ τῶν κοινῶν οὐδενὸς ἦσαν κύριοι· σὺν χρόνῳ δὲ καὶ οὗτοι προσελήφθησαν ἐπὶ τὰς ἀρχάς.

3. Οἱ μὲν δὴ τὰ πιθανώτατα περὶ τῆς Ῥωμαίων πολιτείας ἱστοροῦντες διὰ ταύτας τὰς αἰτίας κληθῆναί φασι τοὺς ἄνδρας ἐκείνους πατέρας καὶ τοὺς ἐκγόνους αὐτῶν πατρικίους, οἱ δὲ πρὸς τὸν ἴδιον φθόνον ἀναφέροντες τὸ πρᾶγμα καὶ διαβάλλοντες εἰς δυσγένειαν τὴν πόλιν οὐ διὰ ταῦτα πατρικίους ἐκείνους κληθῆναί φασιν, ἀλλ´ ὅτι πατέρας εἶχον ἀποδεῖξαι μόνοι, ὡς τῶν γε ἄλλων δραπετῶν ὄντων καὶ οὐκ ἐχόντων ὀνομάσαι πατέρας ἐλευθέρους.

4. Τεκμήριον δὲ τούτου παρέχουσιν, ὅτι τοὺς μὲν πατρικίους, ὁπότε δόξειε τοῖς βασιλεῦσι συγκαλεῖν, οἱ κήρυκες ἐξ ὀνόματός τε καὶ πατρόθεν ἀνηγόρευον, τοὺς δὲ δημοτικοὺς ὑπηρέται τινὲς ἀθρόους κέρασι βοείοις ἐμβυκανῶντες ἐπὶ τὰς ἐκκλησίας συνῆγον. ἔστι δὲ οὔτε ἡ τῶν κηρύκων ἀνάκλησις τῆς εὐγενείας τῶν πατρικίων τεκμήριον, οὔτε ἡ τῆς βυκάνης φωνὴ τῆς ἀγνωσίας τῶν δημοτικῶν σύμβολον, ἀλλ´ ἐκείνη μὲν τιμῆς, αὕτη δὲ τάχους. Οὐ γὰρ οἷόντε ἦν ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ τὴν πληθὺν καλεῖν ἐξ ὀνόματος.

IX. 1. Ὁ δὲ Ῥωμύλος ἐπειδὴ διέκρινε τοὺς κρείττους ἀπὸ τῶν ἡττόνων, ἐνομοθέτει μετὰ τοῦτο καὶ διέταττεν, ἃ χρὴ πράττειν ἑκατέρους· τοὺς μὲν εὐπατρίδας ἱερᾶσθαί τε καὶ ἄρχειν καὶ δικάζειν καὶ μεθ´ ἑαυτοῦ τὰ κοινὰ πράττειν ἐπὶ τῶν κατὰ {τὴν} πόλιν ἔργων μένοντας, τοὺς δὲ δημοτικοὺς τούτων μὲν ἀπολελύσθαι τῶν πραγματειῶν ἀπείρους τε αὐτῶν ὄντας καὶ δι´ ἀπορίαν χρημάτων ἀσχόλους, γεωργεῖν δὲ καὶ κτηνοτροφεῖν καὶ τὰς χρηματοποιοὺς ἐργάζεσθαι τέχνας, ἵνα μὴ στασιάζωσιν, ὥσπερ ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσιν, ἢ τῶν ἐν τέλει προπηλακιζόντων τοὺς ταπεινοὺς ἢ τῶν φαύλων καὶ ἀπόρων τοῖς ἐν ταῖς ὑπεροχαῖς φθονούντων.

2. Παρακαταθήκας δὲ ἔδωκε τοῖς πατρικίοις τοὺς δημοτικοὺς ἐπιτρέψας ἑκάστῳ τῶν ἐκ τοῦ πλήθους, ὃν αὐτὸς ἐβούλετο, νέμειν προστάτην, ἔθος Ἑλληνικὸν καὶ ἀρχαῖον, ᾧ Θετταλοί τε μέχρι πολλοῦ χρώμενοι διετέλεσαν καὶ Ἀθηναῖοι κατ´ ἀρχάς, ἐπὶ τὰ κρείττω λαβών. Ἐκεῖνοι μὲν γὰρ ὑπεροπτικῶς ἐχρῶντο τοῖς πελάταις ἔργα τε ἐπιτάττοντες οὐ προσήκοντα ἐλευθέροις, καὶ ὁπότε μὴ πράξειάν τι τῶν κελευομένων, πληγὰς ἐντείνοντες καὶ τἆλλα ὥσπερ ἀργυρωνήτοις παραχρώμενοι. Ἐκάλουν δὲ Ἀθηναῖοι μὲν θῆτας τοὺς πελάτας ἐπὶ τῆς λατρείας, Θετταλοὶ δὲ πενέστας ὀνειδίζοντες αὐτοῖς εὐθὺς ἐν τῇ κλήσει τὴν τύχην.

3. Ὁ δὲ Ῥωμύλος ἐπικλήσει τε εὐπρεπεῖ τὸ πρᾶγμα ἐκόσμησε πατρωνείαν ὀνομάσας τὴν τῶν πενήτων καὶ ταπεινῶν προστασίαν, καὶ τὰ ἔργα χρηστὰ προσέθηκεν ἑκατέροις, καὶ φιλανθρώπους καὶ πολιτικὰς κατασκευαζόμενος αὐτῶν τὰς συζυγίας.

X. 1. Ἦν δὲ τὰ ὑπ´ ἐκείνου τότε ὁρισθέντα καὶ μέχρι πολλοῦ παραμείναντα χρόνου Ῥωμαίοις ἔθη περὶ τὰς πατρωνείας τοιάδε· τοὺς μὲν πατρικίους ἔδει τοῖς ἑαυτῶν πελάταις ἐξηγεῖσθαι τὰ δίκαια, ὧν οὐκ εἶχον ἐκεῖνοι τὴν ἐπιστήμην, παρόντων τε αὐτῶν καὶ μὴ παρόντων τὸν αὐτὸν ἐπιμελεῖσθαι τρόπον ἅπαντα πράττοντας, ὅσα περὶ παίδων πράττουσι πατέρες, εἰς χρημάτων τε καὶ τῶν περὶ χρήματα συμβολαίων λόγον· δίκας τε ὑπὲρ τῶν πελατῶν ἀδικουμένων λαγχάνειν, εἴ τις βλάπτοιτο περὶ τὰ συμβόλαια, καὶ τοῖς ἐγκαλοῦσιν ὑπέχειν· ὡς δὲ ὀλίγα περὶ πολλῶν ἄν τις εἴποι πᾶσαν αὐτοῖς εἰρήνην τῶν τε ἰδίων καὶ τῶν κοινῶν πραγμάτων, ἧς μάλιστα ἐδέοντο, παρέχειν.

2. Τοὺς δὲ πελάτας ἔδει τοῖς ἑαυτῶν προστάταις θυγατέρας τε συνεκδίδοσθαι γαμουμένας, εἰ σπανίζοιεν οἱ πατέρες χρημάτων, καὶ λύτρα καταβάλλειν πολεμίοις, εἴ τις αὐτῶν ἢ παίδων αἰχμάλωτος γένοιτο· δίκας τε ἁλόντων ἰδίας ἢ ζημίας ὀφλόντων δημοσίας ἀργυρικὸν ἐχούσας τίμημα ἐκ τῶν ἰδίων λύεσθαι χρημάτων, οὐ δανείσματα ποιοῦντας, ἀλλὰ χάριτας· ἔν τε ἀρχαῖς καὶ γερηφορίαις καὶ ταῖς ἄλλαις ταῖς εἰς τὰ κοινὰ δαπάναις τῶν ἀναλωμάτων ὡς τοὺς γένει προσήκοντας μετέχειν.

3. Κοινῇ δ´ ἀμφοτέροις οὔτε ὅσιον οὔτε θέμις ἦν κατηγορεῖν ἀλλήλων ἐπὶ δίκαις ἢ καταμαρτυρεῖν ἢ ψῆφον ἐναντίαν ἐπιφέρειν ἢ μετὰ τῶν ἐχθρῶν ἐξετάζεσθαι. Εἰ δέ τις ἐξελεγχθείη τούτων τι διαπραττόμενος ἔνοχος ἦν τῷ νόμῳ τῆς προδοσίας, ὃν ἐκύρωσεν ὁ Ῥωμύλος, τὸν δὲ ἁλόντα τῷ βουλομένῳ κτείνειν ὅσιον ἦν ὡς θῦμα τοῦ καταχθονίου Διός. Ἐν ἔθει γὰρ Ῥωμαίοις, ὅσους ἐβούλοντο νηποινὶ τεθνάναι, τὰ τούτων σώματα θεῶν ὁτῳδήτινι, μάλιστα δὲ τοῖς καταχθονίοις κατονομάζειν· ὃ καὶ τότε ὁ Ῥωμύλος ἐποίησε.

4. Τοιγάρτοι διέμειναν ἐν πολλαῖς γενεαῖς οὐδὲν διαφέρουσαι συγγενικῶν ἀναγκαιοτήτων αἱ τῶν πελατῶν τε καὶ προστατῶν συζυγίαι παισὶ παίδων συνιστάμεναι, καὶ μέγας ἔπαινος ἦν τοῖς ἐκ τῶν ἐπιφανῶν οἴκων ὡς πλείστους πελάτας ἔχειν τάς τε προγονικὰς φυλάττουσι διαδοχὰς τῶν πατρωνειῶν καὶ διὰ τῆς ἑαυτῶν ἀρετῆς ἄλλας ἐπικτωμένοις, ὅ τε ἀγὼν [ὑπὲρ] τῆς εὐνοίας ὑπὲρ τοῦ μὴ λειφθῆναι τῆς ἀλλήλων χάριτος ἔκτοπος ἡλίκος ἀμφοτέροις ἦν τῶν μὲν πελατῶν ἅπαντα τοῖς προστάταις ἀξιούντων ὡς δυνάμεως εἶχον ὑπηρετεῖν, τῶν δὲ πατρικίων ἥκιστα βουλομένων τοῖς πελάταις ἐνοχλεῖν χρηματικήν τε οὐδεμίαν δωρεὰν προσιεμένων· οὕτως ἐγκρατὴς ὁ βίος ἦν αὐτοῖς ἁπάσης ἡδονῆς καὶ τὸ μακαρίον ἀρετῇ μετρῶν, οὐ τύχῃ.
 

I. 1. La ville de Rome se situe dans la région occidentale de l'Italie près du Tibre, qui se jette dans la mer Tyrrhénienne environ au milieu de la côte; de la mer la ville est éloignée de cent vingt stades. Ses premiers occupants connus furent des barbares, indigènes au pays, appelés Sikèles, qui occupèrent également beaucoup d'autres régions de l'Italie et qui y ont laissé quelques monuments visibles encore de nos jours; entre autres quelques noms d’endroits sont, dit-on, des noms siklèles, ce qui prouve que ces gens ont autrefois occupé cette terre.

2. Ils furent chassés par les Aborigènes, qui occupèrent l'endroit à leur tour; c'étaient des descendants des Oenotriens qui habitaient le littoral de Tarente jusqu’à Posidonia. C’était une bande de jeunes gens consacrés aux dieux selon leur coutume locale et envoyés par leurs parents, dit-on, pour habiter le pays que le ciel leur accorderait. Les Oenotriens étaient une tribu arcadienne qui selon eux provenait du pays alors appelé Lycaonie et aujourd’hui Arcadie : ils recherchaient de meilleures terres, sous la conduite d'Oenotros, le fils de Lycaon, qui donna son nom à la nation.

3. Tandis que les Aborigènes occupaient cette région, les premiers qui se joignirent à eux dans leur installation furent les Pélasges, un peuple errant venu du pays appelé alors Hémonie et aujourd’hui Thessalie, où ils avaient vécu pendant un certain temps. Après les Pélasges vinrent les Arcadiens de la ville de Pallantium, qui avaient choisi comme chef de leur colonie Evandre, fils d’Hermès et de la nymphe Thémis. Ceux-ci construisirent une ville près d'une des sept collines qui se trouve près du centre de Rome, appelant l'endroit Pallantium, du nom de leur métropole en Arcadie.

4. Peu après, quand Hercule aborda en Italie ramenant son armée d'Erytheia, il y laissa une partie de ses forces. C’étaient des Grecs qui demeurèrent près de Pallantium, près d’une autre colline qui maintenant est enfermée dans la ville. Les habitants l’appelèrent alors la colline de Saturne, mais les Romains l’appellent aujourd’hui le Capitole. La plupart de ces hommes était des Epéens qui avaient abandonné leur ville en Élide après que leur pays ait été ravagé par Hercule.

II. 1. La seizième génération après la guerre de Troie les Albains réunirent ces deux lieux en un village, les entourant d’un mur et d’un fossé. Jusque-là il y avait seulement des prés pour le bétail et les moutons et des refuges pour les bergers, car la terre aux alentours abondait en herbes, non seulement pour l'hiver mais également pour le pâturage d'été, en raison des fleuves qui la refroidissaient et l’arrosaient.

2. Les Albains étaient une nation mixte composée de Pélasges, d’Arcadiens, d'Epéens venus d'Élis, et, en dernier lieu, de Troyens qui étaient arrivés en Italie avec Énée, le fils d’Anchise et d’Aphrodite, après la prise de Troie. Il est probable aussi qu'un élément barbare parmi les peuples voisins ou un reste des habitants antiques de l'endroit se soit mélangé aux Grecs. Mais toutes ces personnes, ayant perdu leurs désignations locales, s’appelèrent d’un nom commun, latins, d’après le nom de Latinus, qui fut roi de ce pays.

3. Alors une ville fortifiée fut construite par ces tribus la quatre cent trente-deuxième année après la prise de Troie, et lors de la septième olympiade. Les chefs de la colonie étaient des frères jumeaux de la famille royale, Romulus étant le nom du premier et Rémus du second. Du côté de leur mère ils descendaient d'Énée et étaient Dardanides; il est difficile de dire avec certitude qui était leur père, mais le Romains pensent qu’ils étaient les fils de Mars.

4. Cependant, tous les deux ne continuèrent pas à être chefs de la colonie, car ils se disputèrent le commandement; mais après que l’un des deux fut massacré dans la bataille qui s'ensuivit, Romulus, qui avait survécu, devint le fondateur de la ville et l'appela de son nom. Le grand nombre d’hommes que possédait la colonie à l'origine était composé de ceux qui étaient partis avec lui mais se réduisit à quelques survivants au nombre de 3000 fantassins et 200 cavaliers.

III. 1. Quand donc le fossé fut terminé, le rempart achevé et les travaux nécessaires aux maisons finis, la situation exigea de devoir considérer aussi quelle forme de gouvernement ils allaient avoir. Romulus convoqua une assemblée du peuple sur le conseil de son grand-père, qui l'avait instruit sur ce qu’il devait dire, et il déclara que leur ville, nouvellement construite, était suffisamment ornée de bâtiments publics et privés; mais il demanda à tous de considérer que ce n'était pas la chose la plus importante pour une ville.

2. Dans des guerres étrangères, dit-il, les fossés profonds et les hauts remparts ne suffisent pas à donner aux habitants une assurance tranquille pour leur sécurité, mais garantissent seulement une chose, à savoir, qu'ils ne souffriront aucun dommage lors d’une incursion surprise de l'ennemi; de même, quand les conflits civils affligent l'état, les maisons et les logements privés ne sont pour personne une retraite sûre.

3. Ces derniers ont été conçus par les hommes pour les loisirs et pour la tranquillité de leurs vies, mais ces édifices n’empêchent pas ceux de leurs voisins qui complotent de leur faire du tort pas plus qu’ils n’empêchent pas que celui qui complote contre eux d'être exempt de danger; et aucune ville qui bâtit sa splendeur sur ces ornements non seulement ne devient jamais devenue prospère et grande durant une longue période, mais encore, cela n'empêche jamais une ville qui ne veut pas de magnificence dans ses bâtiments publics ou privés de devenir grande et prospère. Mais c'est d'autres choses qui préservent les villes et les rendent grandes alors qu’elles sont petites au point de départ.

4. Dans les guerres extérieures, il faut la force des armes, qu’on obtient par le courage et l'exercice; et dans les séditions civiles, il faut l’entente chez les citoyens, et ceci, dit-il, se réalisera le plus sûrement pour l’Etat par une vie sage et juste de chaque citoyen.

5. Ceux qui pratiquent des exercices guerriers et sont en même temps maîtres de leurs passions sont les plus grands ornements de leur pays, et ce sont ces hommes qui fournissent à l’Etat les murs imprenables et à eux-mêmes dans leurs vies privées des refuges sûrs; mais des hommes courageux, justes et vertueux sont le résultat de la forme de gouvernement s'il a été établi avec sagesse, et, d'autre part, les hommes qui sont lâches, rapaces et esclaves des plus basses passions sont le produit de mauvaises institutions.

6. Il ajoute qu'il a entendu dire par des hommes plus âgés et qui ont une large connaissance de l'histoire que beaucoup de grandes colonies installées dans des régions prospères ont tantôt été immédiatement détruites au milieu de séditions, et tantôt, après avoir tenu un court laps de temps, ont été forcées de devenir sujettes de leurs voisins et d’échanger leur pays plus prospère contre un sort plus misérable, devenant des esclaves au lieu d’être des hommes libres; alors que d'autres colonies, peu peuplées et installées dans des endroits inhospitaliers, ont réussi d’abord à rester libres, et ensuite à commander d'autres cités; et le succès de ces colonies plus petites et les malheurs des grandes ne sont dus à aucune autre raison qu’à leur forme de gouvernement.

7. Si donc il y n'y a qu’une façon de vivre dans toute l'humanité qui pût rendre les villes prospères, le choix ne leur sera pas difficile; mais, en réalité, il s'est aperçu qu'il y a beaucoup de sortes de gouvernement chez les Grecs et chez les Barbares, et parmi tous ceux-ci il a entendu dire que trois sont particulièrement recommandées par ceux qui y ont vécu, et de ces systèmes aucun n'est parfait, mais chacun a quelques défauts funestes inhérents, de sorte que le choix entre eux est difficile. Il leur demande donc de délibérer à loisir et de dire s'ils seront régis par un homme ou par quelques uns, ou s'ils établiront des lois et confieront la protection des intérêts publics à l’ensemble du peuple.

8. " Quelle que soit la forme de gouvernement que vous établirez," dit-il, "je suis prêt à me conformer à votre désir, parce que je ne me considère pas indigne de vous commander ni de vous obéir. En ce qui concerne les honneurs, je suis satisfait de ceux que vous m’avez conférés, d’abord en me nommant chef de la colonie, et ensuite, en donnant mon nom à la ville. Ces honneurs, ni une guerre extérieure ni la dissension civile, ni le temps, ce destructeur de tout ce qui est beau, ni les aléas de la fortune hostile ne me les enlèveront; mais durant ma vie et dans la mort ces honneurs me resteront pour que je les apprécie pour l’éternité."

IV. 1. Tel fut le discours que Romulus, d’après les instructions de son grand-père, comme j'ai dit, fit au peuple. Et celui-ci, après avoir délibéré ensemble, lui fit cette réponse: "Nous n'avons aucun besoin d'une nouvelle forme de gouvernement et nous n'allons pas changer celui que nos ancêtres ont approuvé en tant que meilleur et qu'ils nous ont légués. En cela nous montrons notre déférence pour le jugement de nos aînés, dont nous reconnaissons la sagesse supérieure quand ils l’ont établie, et nous sommes satisfaits de notre état. Nous ne pourrions pas raisonnablement nous plaindre de cette forme de gouvernement, qui nous a procuré sous nos rois les deux plus grand bienfaits humains – la liberté et le pouvoir sur les autres.

2. En ce qui concerne la forme de gouvernement, c'est notre décision; et quant à la charge, nous n’imaginons aucun aussi bon un titre que celui que tu possèdes en raison de ta naissance royale et de tes mérites, mais surtout parce que nous t’avons eu en tant que chef de notre colonie et que nous avons trouvé chez toi de grandes capacités et une grande sagesse, que tu nous a montrés autant par tes actions que par tes paroles." Romulus, entendant cela, montra que c'était une grande satisfaction pour lui d’être jugé digne de la fonction royale par ses camarades, mais qu’il n'accepterait pas la charge tant que le ciel aussi ne l’aurait pas sanctionné par des présages favorables.

V. 1. Et quand le peuple eut approuvé, il fixa un jour où il proposa de consulter les auspices au sujet de la souveraineté; et quand le temps arriva, il se leva de bon matin et sortit de sa tente. Puis, prenant position sous un ciel dégagé dans un espace libre et offrant d'abord le sacrifice usuel, il pria le Roi Jupiter et les autres dieux qu'il avait choisis comme patrons de la colonie, que, si c'était leur bon plaisir qu’il soit le roi de la ville, de faire apparaître des signes favorables dans le ciel

2. Après cette prière un éclair parcourut le ciel de la gauche vers la droite. Les Romains considèrent que la foudre qui va de gauche à droite est un présage favorable, soit instruits par les Tyrrhéniens soit par leurs propres ancêtres. Leur raison est, à mon avis, que la meilleure place et la meilleure position pour ceux qui prennent les auspices est celle qui regarde vers l'est, où le soleil et la lune se lèvent ainsi que les planètes et les étoiles fixes; et la révolution du firmament, par laquelle toutes les choses qui s'y trouvent sont parfois au-dessus de la terre et parfois en-dessous, commence son mouvement circulaire de ce côté.

3. Et pour ceux qui regardent vers l'est les parties faisant face au nord sont du côté gauche et à celles qui se prolongent vers le sud sont du côté droit, et les premières sont par nature plus nobles que les secondes. Dans les parties nord l’axe du pôle sur lequel le firmament tourne est élevé, et des cinq zones qui ceignent la sphère celle appelée la zone arctique est toujours visible de ce côté; alors que dans les parties méridionales l'autre zone, appelée Antarctique, est enfoncée et reste invisible.

4. Ainsi il est raisonnable de supposer que parmi ces signes dans les cieux et dans l’air les meilleurs sont ceux qui apparaissent du meilleur côté; et puisque les parties qui sont tournées vers l'est ont la prééminence sur les parties occidentales, et que dans les parties orientales elles-mêmes, le nord est plus haut que le sud, cette partie semblerait être la meilleure.

5. Mais certains relatent que les ancêtres des Romains des périodes très anciennes, même avant qu'ils l'aient appris des Tyrrhéniens, considéraient la foudre qui venait de la gauche comme présage favorable. Ils disent que quand Ascagne, le fils d'Enée, attaqué un jour et assiégé par les Tyrrhéniens menés par leur roi Mézence, et sur le point de faire une ultime sortie hors de la ville, sa situation étant maintenant désespérée, pria, en se lamentant, Jupiter et le reste des dieux d’encourager cette sortie par des présages favorables, et alors d'un ciel clair apparut un éclair venant de la gauche; et comme cette bataille eut des résultats des plus heureux, ce signe continua à être considéré comme favorable par ses descendants.

VI. 1. Quand Romulus, à cette occasion, eut reçu la confirmation du ciel, il convoqua le peuple en assemblée; et après lui avoir fait un exposé sur ces présages, il fut élu roi et il fixa comme coutume à observer par tous ses successeurs, qu'aucun d'eux ne devait accepter la charge de roi ou de n'importe quelle autre magistrature que si le ciel, aussi, la sanctionnait. Et cette coutume relative aux auspices a longtemps continué à être observée par les Romains, non seulement pendant que la ville était gouvernée par des rois, mais également, après le renversement de la monarchie, dans les élections de leurs consuls, préteurs et autres magistrats légaux;

2. mais elle est tombée en désuétude de nos jours : il en reste une certaine apparence mais uniquement pour la forme. Ceux qui vont revêtir une magistrature passent la nuit hors des portes, et se lèvent dès l’aube, prononcent certaines prières en plein air; alors des augures se présentent, (ils sont payés par l'état), et déclarent qu’un éclair venant de la gauche leur a donné un signe, bien qu'il n’y en ait pas eu du tout.

3. Et les uns, acceptant le présage sur parole, partent pour occuper leurs magistratures, certains d'entre eux considèrent que pour être suffisant, il suffit qu’aucun présage ne semble s'opposer ou interdire leur élection, d'autres agissent même en opposition à la volonté du dieu; en effet, il y a des périodes où ils recourent à la violence et saisissent plutôt qu’ils ne reçoivent les magistratures.

4. C’est de la faute de tels hommes que beaucoup d'armées romaines furent anéanties sur terre, que beaucoup de flottes furent perdues avec toutes leurs passagers en mer, et que d'autres grands et redoutables revers furent été subis par l’Etat, dans des guerres étrangères et à d'autres dans des dissensions civiles. Mais l'exemple le plus remarquable et le plus grand s'est produit dans mon temps quand Licinius Crassus, un homme supérieur à tous les commandants de son époque, mena son armée contre les Parthes malgré la volonté du ciel et au mépris des présages innombrables qui s’opposaient à son expédition. Mais parler du mépris de la puissance divine qui règne chez certains de nos contemporains serait une longue histoire.

VII. 1. On admet que Romulus, qui fut roi élu roi en même temps par les hommes et par les dieux, fut un homme de grandes capacités militaires, de courage personnel et de la plus grande sagacité en instituant le meilleur genre de gouvernement. Je rapporterai tous ses exploits politiques et militaires qui peuvent être compatibles avec l’histoire;

2. et d’abord je parlerai de la forme de gouvernement qu'il a instituée, que je considère comme le plus complet de tous les systèmes politiques en temps de paix comme en temps de guerre. Voici son système. Il divisa l’ensemble de la population en trois groupes, et mit à la tête de chacun d’eux l’homme plus distingué. Alors il subdivisa chacun de ces trois groupes en dix autres, et il nomma autant d’hommes les plus courageux pour être les chefs de ces derniers. Les grandes unités, il les appela tribus et curies les petites : c’est ainsi qu’on les nomme toujours encore de nos jours.

3. Ces noms peuvent être traduits en Grec comme suit: une tribu par phylê et trittys, et une curie par phratra et lochos; les commandants des tribus, que les Romains appellent tribuns, par phylarchoi et trittyarchoi; et les commandants de curies, qu'ils appellent curiones, par phratriarchoi et lochagoi.

4. Ces curies furent de nouveau divisées par lui en dix parties, chacune commandée par son propre chef, qui s'est appelé decurio dans la langue du pays. Les personnes étant ainsi divisées et affectées aux tribus et aux curies, il divisa la terre en trente parties égales et assigna une d'elles à chaque curie, laissant une partie suffisante pour l’édification des temples et des sanctuaires et aussi réservant une partie de la terre pour l'usage public. Voila la division faite par Romulus, division des hommes et de la terre, qui impliquait la plus grande égalité pour tout le monde.

VIII. 1. Mais il y avait une autre division encore mais uniquement pour les hommes, qui assignait des services et des honneurs selon le mérite : je vais maintenant en faire un exposé. Il distingua ceux qui étaient illustres par leur naissance, de vertu connue et riches pour l’époque, (ils avaient déjà des enfants), des gens obscurs, modestes et pauvres. Ceux du rang inférieur il les appela des plébéiens (le Grec les appellerait dêmotikoi ou « hommes du peuple » et ceux qui étaient d’un range élevé « patres », soit qu’ils aient eu des enfants soit à cause de leur haute naissance ou pour ces deux raisons. On peut supposer qu'il trouva son modèle dans le système de gouvernement qui à ce moment-là était toujours en honneur à Athènes.

2. Les Athéniens avaient divisé leur population en deux parties, ils appelaient eupatridai ou « bien-nés, » ceux qui étaient des familles nobles et qui étaient puissants en raison de leur richesse, ce sont eux sur qui reposait le gouvernement de la ville, et agroikoi ou « paysans », le reste des citoyens, qui n'avaient aucune voix dans des affaires publiques, cependant avec le temps ceux-ci, aussi, ont été admis aux magistratures.

3. Des historiens qui sont les plus crédibles dans leur description du gouvernement romain disent que c’est pour les raisons que j'ai données que ces hommes se sont appelés des "pères" et leur descendance des "patriciens"; mais d'autres, traitant la matière à la lumière de leur propre envie et désireux de dénigrer la fondation de la ville en donnant à ses fondateurs une naissance ignoble, disent qu’ils ne se sont pas appelés patriciens pour les raisons susdites, mais parce qu’ils pouvaient seulement préciser qui était leur père, -- tout le reste était des fugitifs incapables d’avoir comme pères des hommes libres.

4. Comme preuve de leur démonstration, ils citent le fait que, toutes les fois que les rois voulaient assembler les patriciens, un héraut les appelait par leurs propres noms et par le nom de leurs pères, tandis que des fonctionnaires convoquaient en masse les plébéiens aux assemblées au son des cornes de bœuf. Mais en réalité ni l’appel des patriciens par des hérauts n’est une quelconque preuve de leur noblesse ni le bruit de la corne n’est une quelconque marque de l'obscurité des plébéiens; mais le premier était une marque honorifique et le second un moyen expéditif, puisqu'il n'était pas possible d'appeler chaque en peu de temps une multitude de noms.

IX. 1. Après que Romulus eut distingué ceux de rang supérieur et ceux de rang inférieur, il établit ensuite les lois et les fonctions prescrites à chaque rang. Les patriciens devaient être prêtres, magistrats et juges, et devaient l'aider dans la gestion des affaires publiques, se consacrant aux affaires de la ville. Les plébéiens étaient exclus de ces fonctions, parce qu’ils n’étaient pas au courant de ces choses et parce que leurs petits moyens le leur laissaient pas le loisir de s'occuper d’elles, mais ils devaient s'appliquer à l'agriculture, à la multiplication du bétail et à l'exercice des métiers profitables. Ce devait les empêcher de d’entrer en sédition, comme cela se produit dans d'autres villes quand les magistrats maltraitent les gens humbles ou que le petit peuple et les nécessiteux envient ceux qui ont l'autorité.

2. Il plaça les plébéiens sous la responsabilité des patriciens, en permettant à chaque plébéien de choisir pour patron le patricien qui souhaitait. En cela il améliorait une coutume grecque ancienne en usage parmi le Thessaliens pendant longtemps et parmi les Athéniens au commencement. Ces derniers traitaient leurs clients avec arrogance, leur imposant des travaux indignes d’hommes libres, et toutes les fois qu'ils désobéissaient à un de leurs ordres, ils les battaient et abusaient d’eux comme s’ils avaient été des esclaves achetés. Les Athéniens appelaient leurs clients des thêtes ou des "laquais," parce qu'ils les louaient, et les Thessaliens les appelaient penestai ou "tâcherons," car ce nom leur reprochait leur état.

3. Mais Romulus non seulement orna ce rapport sous une belle dénomination : il appela cette protection accordée aux pauvre et aux humbles un "patronage," mais il établit également des charges honorables pour les deux parties, en créant entre eux des liens de bonté et des liens civiques.

X. 1. Voici les règlements qu'il institua alors au sujet du patronage et qui ont longtemps perdurés chez les Romains: C'était le devoir des patriciens d’expliquer à leurs clients les lois, qu’ils ignoraient; de s’occuper d’eux qu’ils soient absents ou présents, en faisant pour eux tout ce que les pères font pour leurs fils dans les questions d’argent et dans les contrats relatifs à l'argent; d’intenter un procès au nom de leurs clients quand ils ont été lésés lors de contrats, et de les défendre contre les accusations portées contre eux; et, pour être bref, de leur donner dans des affaires privées et publiques toute cette tranquillité dont ils avaient particulièrement besoin.

2. C'était le devoir des clients d’aider leurs patrons en leur fournissant des dots pour leurs filles lors de leur mariage si les pères n'avaient pas des moyens suffisants; de verser la rançon à l'ennemi si l’un d'eux ou un leurs enfants étaintt fait prisonnier; de payer de leurs propres deniers les pertes de leur patrons dans les procès privés et les amendes qu'ils devaient payer à l'état suite de leur condamnation : ces contributions étaient considérés non comme des prêts mais comme des signes de reconnaissances; et ils partageaient avec leurs patrons les coûts encourus lors de leurs magistratures et lde eurs dignités et d'autres dépenses publiques, comme s'ils faisaient partie de la famille.

3. Pour les patrons et les clients il était impie et illégal de s'accuser dans les procès ou de témoigner ou de donner leurs voix les uns contre les autres ou de se ranger au nombre des ennemis de l’autre; et celui qui était convaincu d’avoir accompli une de ces choses était coupable du trahison en vertu de la loi sanctionnée par Romulus, et pouvait légalement être mis à la mort par n'importe quel homme qui le souhaitait en tant que victime consacrée à Jupiter des régions infernales. Il était d’usage chez les Romains, quand ils souhaitaient mettre quelqu’un à mort sans encourir aucune pénalité, de consacrer la personne à un dieu ou à un autre, et en particulier aux dieux infernaux; et c'était l’usage que Romulus adopta alors.

4. C’est pourquoi les relations entre clients et patrons continuèrent durant de nombreuses générations, ne différant pas des liens de sang et se transmirent de pères à fils. Et c'était un grand titre de gloire pour les hommes de familles illustres d’avoir le plus de clients possible et de conserver non seulement la succession des patronages héréditaires mais aussi par leur propre mérite d’en acquérir d'autres. Et c’était incroyable de voir l’émulation entre patrons et clients, car des deux côtés on essayait de ne pas être surpassé en bontépar l'autre, les clients estimant qu'ils devraient fournir tous les services possible à leurs patrons et les patrons souhaitant de leur côté de n’occasionner aucun ennui à leurs clients et n'acceptant aucun cadeau d'argent. Si supérieure était leur façon de vivre leurs plaisir; ils mesuraient leur bonheur à vertu, et non à la fortune.