Anne Comnène traduit par Mr. Cousin

Cantacuzène

 

HISTOIRE DES EMPEREURS JEAN PALEOLOGUE, ET JEAN CANTACUZENE

LIVRE QUATRE (chapitres XVI à XX)

LIVRE QUATRE (chapitres XI à XV) - LIVRE QUATRE (chapitres XVI à XX)

 

Traduction française : Mr. COUSIN

La traduction est purement littéraire et laisse tomber de nombreux passages. (Philippe Remacle)

 

 

 

 

HISTOIRE DES EMPEREURS JEAN PALEOLOGUE, ET JEAN CANTACUZENE

Ecrite par Cantacuzène.

LIVRE QUATRIEME.

 

 

 

 

précédent

 

ιϛʹ. 1. Τότε δὲ ἐπεὶ Ἰσίδωρος ὁ πατριάρχης ἐτεθνήκει, τοῖς θρόνοις ἐπ´ ἔτεσι δυσὶν ἐνδιαπρέψας καὶ τὸ ποίμνιον ποιμάνας θεοφιλῶς, τὸν Κάλλιστον ὁ βασιλεὺς τοῖς πατριαρχικοῖς θρόνοις ἐφιστᾷ, τῇ κατὰ τὸν Ἄθω μονῇ τῶν Ἰβήρων μετὰ τὴν ἐκ τοῦ κόσμου ἀναχώρησιν ἐνδιατρίψαντα. Ὃν ἐπεὶ ἐπύθετο ἀρετῆς ἀντιποιεῖσθαι καὶ πρὸς τὴν τοιαύτην διακονίαν εἶναι ἐπιτήδειον, ἤγαγεν εἰς Βυζάντιον τριήρη πέμψας. Ἀχθομένων δὲ τῶν ἀρχιερέων πρὸς τὴν αἵρεσιν, οὐ πάντων, καὶ ἄλλων ἄλλον προβαλλομένων, σπουδὴν πολλὴν εἰσενεγκὼν, πάντας ἔπειθεν ὁ βασιλεὺς συνθέσθαι· καὶ ἐχειροτονεῖτο τῶν ἄλλων προκριθείς.

2. Ὁ βασιλεὺς δὲ καὶ πρότερον καὶ κατὰ τὸν τοῦ πολέμου χρόνον, ἐπεὶ ὑπὸ Ῥωμαίων κατεστασιάσθη, ἄκων μὲν καὶ πρὸς ἀνάγκην πολέμοις προσέχων καὶ λεηλασίαις, (ἄλλως γὰρ αὐτόν τε καὶ τοὺς συνόντας οὐδαμῶς διασώζεσθαι ἐνῆν,) ἡδέως δὲ ἔχων πραγμάτων ἀπαλλάττεσθαι, καὶ τοῦ παντὸς τιμώμενος τὸ συζῇν ἀπραγμοσύνῃ, καὶ ὕστερον μετὰ τὸ τῶν πραγμάτων ἄρξαι ἀχθόμενος πρὸς τὸν θόρυβον τὸν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς, καὶ βίου γαληνοῦ καὶ ἀπράγμονος ἐρῶν, ἐσκέψατο μετὰ Εἰρήνης βασιλίδος τῆς γυναικὸς τὴν μὲν βασιλείαν γαμβρῷ τῷ βασιλεῖ παραδοῦναι, αὐτοὺς δὲ ἀναχωρεῖν τῶν πραγμάτων καὶ μοναχῶν ἑλέσθαι βίον. Καὶ βασιλίδα μὲν συνέθεντο τὴν Εἰρήνην πρὸς τὸ τῆς Μάρθας προσαγορευόμενον μοναστήριον, ἣ βασιλέως ἦν ἀδελφὴ τοῦ πρώτου τῶν Παλαιολόγων Μιχαὴλ, γενέσθαι, ὡς βασιλεῖ προσῆκον ἐκ πρώτου κλήρου, καὶ μοναχῶν ἐνδυσαμένην σχῆμα, τὸν ἐπίλοιπον βίον διανύειν· βασιλέα δὲ τῷ τῆς Ἡρακλείας ἐπισκόπῳ τῆς ἐν Θρᾴκῃ φιλοθέῳ ὑποτάξαντα ἑαυτὸν, οὐ μόνον διὰ τὴν ἄλλην σύνεσιν καὶ παιδείαν τήν τε ἔξω καὶ τὴν καθ´ ἡμᾶς, ἀλλ´ ὅτι καὶ τῷ μονήρει βίῳ ἐκ πρώτης ἡλικίας, ὡς εἰπεῖν, ἐκδοὺς, τῇ τε σπουδῇ καὶ τῷ περὶ τὴν ἄσκησιν χρονίῳ πολλὴν περὶ τὰ τοιαῦτα πεῖραν ἔσχεν, ὡς καὶ τῆς ἱερᾶς ἐξηγεῖσθαι λαύρας τῆς ἐν Ἄθῳ παρὰ τῶν ἐκεῖ πατέρων ἐγκριθῆναι, καὶ πρὶν ἐπίσκοπον γενέσθαι, καὶ ἑτέροις ἐδόκει τὰ τοιαῦτα παιδοτριβεῖν εἶναι ἱκανὸς, παρὰ τὸ τοῦ ἁγίου Μάμαντος φροντιστήριον θέσεως ἔχον εὐφυῶς, καὶ ἐρημίας ἀπολαῦον ὡς ἐν πόλει μάλιστα, τῆς ψυχῆς ἐκεῖ φροντίζειν γενομένους, καὶ περὶ τῶν τῇδε πεπραγμένων ἐξιλάσκεσθαι θεόν. Συνείποντο δὲ αὐτῷ πρὸς τὴν ἐκ τοῦ βίου ἀναχώρησιν καὶ Καβάσιλας Νικόλαος καὶ Δημήτριος ὁ Κυδώνης, σοφίας μὲν εἰς ἄκρον τῆς ἔξωθεν ἐπειλημμένοι, οὐχ ἧττον δὲ καὶ ἔργοις φιλοσοφοῦντες καὶ τὸν σώφρονα βίον καὶ τῶν ἐκ τοῦ γάμου κακῶν ἀπηλλαγμένον ᾑρημένοι. Δι´ ἃ καὶ πολλῆς αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς ἠξίου εὐμενείας καὶ ἐν τοῖς πρώτοις μάλιστα τῶν φίλων ἦγε καὶ τῶν ὁμιλητῶν. Πρῶτα μὲν οὖν ἐδόκει πᾶσι κοινῇ βουλευσαμένοις, παρὰ τὸ τοῦ ἁγίου Μάμαντος φροντιστήριον τὴν κατὰ τὸν βίον φιλοσοφίαν ἐπιδείκνυσθαι καὶ τὸν ἀκύμαντον καὶ θορύβων ἀπηλλαγμένον βίον διανύειν. Ἔπειτα μεταβουλευσάμενοι, τὴν Μαγγάνων μᾶλλον εἵλοντο μονὴν, καὶ ἐκεκύρωτο τὸ δόξαν. Διὸ καὶ ὁ βασιλεὺς κτήσεις πολλὰς προσῆγε τῇ μονῇ καὶ ὡς μάλιστα ἐπεμελεῖτο, ἵν´ ἐκεῖθεν τὴν εὐπορίαν τῶν ἐπιτηδείων ἔχοιεν.

3. ᾜδεσαν μέντοι τὰ πραττόμενα οὐδένες πλὴν τῶν κεκοινωνηκότων τῆς βουλῆς. Ἐπεὶ δὲ πάντα παρεσκευασμένα ἦσαν, καὶ ἔδει μόνον εὖ τὰ κατὰ τὴν βασιλείαν διαθέμενον, ἵνα μηδεμία τοῖς παισὶν ἀμφισβήτησις ἐκείνου τῶν πραγμάτων ἀπολίποιτο ἀναχωρήσαντος, μηδὲ πρόφασιν πολέμου αὖθις σχοῖεν ἐμφυλίου διὰ τὸ αὐτὸν ἀναχωρεῖν, καὶ ἔμελλεν ἤδη ἔργου ἔχεσθαι, γράμματα ἀφῖκτο ἐκ Θεσσαλονίκης, τῶν τε ἄλλων πολιτῶν καὶ πρωτοσεβάστου τοῦ Μετοχίτου, τὴν μὲν προτέραν ἀγνωμοσύνην καὶ ἀναισχυντίαν Ἀνδρέᾳ προσάπτοντα, ὡς πάντων αἰτίῳ, τῷ Παλαιολόγῳ, αὐτοῦ δὲ δεόμενα τὴν δυνατὴν καὶ ταχίστην πρόνοιαν ὑπὲρ τῆς πόλεως ποιεῖσθαι, καὶ μὴ περιορᾷν ὑπὸ Τριβαλοῖς ὅσον οὐδέπω ἐσομένην, ἢν μὴ αὐτὸς ἐπικουροίη, μηδ´ ἑτερόφθαλμον τὴν Ῥωμαίων γεγενημένην ἀνέχεσθαι ἰδεῖν ἀρχὴν, μάλιστα Παλαιολόγου ἐξεληλαμένου, καὶ τῶν ἄλλων πολιτῶν ἁπάντων πλὴν τῶν μάλιστα πονηροτάτων Ζηλωτῶν προθύμως δεχομένων καὶ τὴν πόλιν παραδιδόντων. Ὡς γὰρ ἐν μέσῃ πόλει, ὥσπερ ἔφημεν, τὰ βασιλικὰ γράμματα, δι´ ὧν κοινῇ τε καὶ ἰδίᾳ πολλὰ τὴν πόλιν εὐηργέτει, κατεφλέχθη ὑπὸ Ζηλωτῶν καὶ Παλαιολόγου, πρωτοσέβαστος ὁ Μετοχίτης ἐν δεινῷ ἐτίθετο καὶ ἀποστασίαν ᾤετο παντάπασι τῆς Ῥωμαίων βασιλείας εἶναι. Διὸ καὶ τοῖς ἄλλοις πολίταις κρύφα διαλεχθεὶς περὶ τοῦ πεπραγμένου, καὶ συναγανακτοῦντας πάντας εὑρηκὼς, ἔχων καὶ τὴν στρατιὰν αὐτῷ προσέχουσαν, διηνέχθη φανερῶς πρὸς Παλαιολόγον καὶ τοὺς Ζηλωτάς. Παλαιολόγος δὲ ὁρῶν ἐπ´ αὐτὸν συνισταμένους τοὺς πολίτας, τοὺς παραθαλασσίους κατελάμβανεν, ὥσπερ καὶ τὸ πρότερον, καὶ πρὸς ὅπλα ἐκέλευε χωρεῖν, ὡς πρωτοσεβάστῳ τε καὶ τοῖς ἄλλοις ἀντικαταστησόμενος πολίταις. Ἐκεῖνοι δὲ ἐκ τῶν προτέρων τὰ δέοντα δεδιδαγμένοι, οὐ πρὸς ἀσχολίας ἐτράποντο καὶ μέλλησιν, ἀλλ´ ἅμα τε ᾐσθάνοντο μετὰ τῶν παραθαλασσίων ὁπλιζόμενον νυκτὸς, καὶ αὐτοὶ ἐπῄεσαν, μὴ περιμείναντες τὴν ἡμέραν, καὶ περιγενόμενοι, ἐξέωσαν τῆς πόλεως, τήν τε οἰκίαν ἐκείνου διήρπασεν ὁ δῆμος καὶ τὰς παραθαλασσίων· ἀπέθανε δὲ οὐδεὶς κατὰ τὴν μάχην. Ὁ μὲν οὖν Παλαιολόγος εὐθὺς πρὸς πᾶσαν πεῖραν ἀπειπὼν, ἐπεὶ ἐξηλαύνετο τῆς πόλεως, πρὸς Κράλην ἦλθεν, ἔπειτα ἐκεῖθεν εἰς Ἄθω τὸν ἱερόν. Οἱ Ζηλωταὶ δὲ ἐπεὶ τὸν δῆμον ἄγειν ἠδύναντο οὐκέτι, οὐδὲ διαρπάζειν τὰς οἰκίας τῶν ἐχόντων, τὴν προτέραν ἀποθέμενοι ὑπόκρισιν, ὡς ὑπὲρ βασιλέως ἀγωνίζονται τοῦ νέου, ἔπρασσον, ὅπως ἡ πόλις προδοθείη Τριβαλοῖς. Κράλης γὰρ οὐδαμῶς ἐφείδετο χρημάτων, ἀλλὰ παρεῖχέ τε πολλὰ, καὶ πλείω ἐπηγγέλλετο. Ἦν γὰρ καὶ ἄλλως μὲν πρὸς εὐεργεσίας ὁ ἀνὴρ φιλότιμος, μάλιστα δὲ πρὸς τὴν Θεσσαλονίκης αἵρεσιν πάντα δεύτερα ἡγεῖτο, εἰδὼς, ὡς, εἰ γένοιτο κύριος τῆς πόλεως, τά τε ἀναλωθέντα ἀνασώσεται, καὶ μέρος οὐ μικρὸν τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας ἕξει, τηλικαύτην πόλιν ταῖς προκατειλημμέναις τοσαύταις οὔσαις ἐπιθείς. Ἀφειδῶς οὖν ἐκκενῶν τὰ χρήματα, τούς τε Ζηλωτὰς καὶ δι´ ἐκείνων οὐκ ὀλίγους ἔπεισε τῶν πολιτῶν αὐτῷ προσέχειν, ὥστε καὶ ἀναφανδὸν ἐδικαιολόγουν ὑπὲρ τοῦ δεῖν ἐκείνῳ προσχωρεῖν, βλάπτειν τὰ μέγιστα δυναμένῳ διὰ τὸ τὴν χώραν ἅπασαν ἔχειν ὑφ´ ἑαυτὸν καὶ δύνασθαι πολιορκεῖν, καὶ ὠφελεῖν ἐθέλοντι, εἰ προσχωροῖεν. Αὐτός τε ὁ Κράλης, ἐκείνων ἐναγόντων, περιεστρατοπεδεύετο καὶ ἐπολιόρκει. Ἃ πρωτοσέβαστός τε ὁρῶν καὶ οἱ φιλοῤῥώμαιοι τῶν πολιτῶν, οὔτε περιγίνεσθαι τῶν προδιδόντων ἦσαν δυνατοὶ διὰ τὴν ἔξωθεν ἐπικειμένην δύναμιν, ἄλλως τε καὶ τοῦ δήμου πρὸς τὴν πολιορκίαν ἀχθομένου καὶ λύσιν οἰομένου τῶν κακῶν τὴν ὑπὸ Τριβαλοῖς δουλείαν ἔσεσθαι, οὔτε ἠνείχοντο τήν τε πόλιν Ῥωμαίους οὖσαν τηλικαύτην ἀποστερηθῆναι καὶ αὐτοὺς ἐν ἀνδραπόδων μοίρᾳ δουλεύειν τοῖς βαρβάροις. Διὰ ταῦτα ἐδέοντο βασιλέως, μὴ σφᾶς περιιδεῖν, ἀλλὰ τὴν ταχίστην ἐπιβοηθεῖν, ὡς εἴσω ὀλίγων ἡμερῶν, εἰ μὴ ἐπικουροίη, τῆς πόλεως ἁλωσομένης. Τοιαῦτα μὲν ἐκεῖνοι ἔγραφον. Βασιλεῖ δὲ τότε τοιαύτης πόλεως κινδυνευούσης μηδεμίαν πρόνοιαν ποιήσασθαι δεινὸν ἐδόκει, καὶ πρὸς τὸ τῶν δεδογμένων ἀμελήσαντα αὖθις ἐπὶ πολέμους τρέπεσθαι καὶ στρατηγίας ἐδυσχέραινεν.

4. Ὅμως τῆς κοινῆς ὠφελείας Ῥωμαίων τὴν ἰδίαν δευτέραν θέμενος, αὖθις ἔπραττεν, ὅπως μὴ ἀπόλοιτο Θεσσαλονίκη. Καὶ ἔγραφε μὲν ἐκείνοις, ἀνθίστασθαι τοῖς προδιδοῦσι καὶ μὴ ῥᾳθυμεῖν, ὡς καὶ αὐτοῦ τὴν βοήθειαν ὀξεῖαν ποιησομένου. Ἔπεμπε δὲ καὶ πρὸς Ὀρχάνην τὸν γαμβρὸν πρεσβείαν, στρατιὰν αἰτῶν πρὸς συμμαχίαν. Ὁ δὲ αὐτίκα τὸν υἱὸν ἐκέλευε Σουλιμὰν δισμυρίους ἱππέας ἔχοντα ἐπὶ Τριβαλοὺς συστρατεύεσθαι τῷ βασιλεῖ. Ὁ βασιλεὺς δὲ βουλόμενος καὶ βασιλέα τὸν γαμβρὸν ἐπὶ τὴν εἰς Θεσσαλονίκην ἐπάγεσθαι στρατείαν, ἐφώπλιζε τριήρεις, ὡς ἀσφαλῶς ἐν αὐταῖς ἅμα ἐκείνῳ εἰς Μακεδονίαν καταπλεύσων. ᾔδη γὰρ τοὺς βαρβάρους ζηλοτυποῦντας πρὸς τὸν νέον βασιλέα καὶ ῥᾳδίως ἀποκτενοῦντας, εἰ γένοιντο ἐν ἐφικτῷ. Νόμος γάρ ἐστιν αὐτοῖς βαρβαρικὸς πάντα τὸν πρὸς τὴν ἀρχὴν ἀμφισβητήσοντα ἀποκτιννύναι, καὶ μηδεμιᾶς φείδεσθαι μήτε ἡλικίας, μήτε συγγενείας. Διὸ καὶ κατὰ τὰς ἀρχὰς μάλιστα τῶν βασιλέων τῆς εἰρήνης, μετὰ τὸ τὸν νέον βασιλέα Ἑλένῃ τῇ βασιλίδι συνοικεῖν, νομίσας ὁ Ὀρχάνης φίλα πράττειν βασιλεῖ τῷ κηδεστῇ, εἰ τρόπῳ δή τινι τὸν νέον βασιλέα ἀποκτείνοιεν, ἐκτομίαν τινὰ Μερτζιάνην προσαγορευόμενον, καὶ ἑτέρους οὐκ ὀλίγους ἔχοντα, ἐπὶ ῥώμῃ σώματος καὶ εὐτολμίᾳ παρ´ αὐτοῖς θαυμαζομένους, ἔπεμπεν ὡς βασιλέα, πρόφασιν μὲν, ὡς ἀναγκαίων τινῶν πρεσβευσομένους πέρι, τῇ δ´ ἀληθείᾳ, ἵν´, εἰ δύναιντο, βασιλέα τὸν νέον ἀποκτείνοιεν. Ἀπιστεῖν δὲ οὐ χρὴ λογιζομένους, ὡς οὐκ ἐξῆν τοιαῦτα ἀκινδύνως τολμᾷν ἐν μέσοις Ῥωμαίοις. Ἔθος γὰρ αὐτοῖς οὐ πρὸς ἀλλοφύλους μόνον, ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς ὁμοφύλους τοιαῦτα πράττειν, καὶ ἑκοντὶ τὸν θάνατον αἱρεῖσθαι ὑπὲρ τοῦ τὸν πολέμιον τῷ σφετέρῳ δυνάστῃ ἀνελόντας, χάριν μεγίστην καταθέσθαι καὶ παισὶ καὶ τοῖς οἰκείοις τὴν ἐκείνου εὔνοιαν καταλιπεῖν, ὥσπερ δῆτα καὶ ὁ Μερτζιάνης οὗτος σαφέστατα εἰδὼς, ὅτι καὶ αὐτὸς ἀποθανεῖται, ὅμως ὑφίστατο τὴν ἐπιχείρησιν, διὰ τὴν πρὸς τὸν Ὀρχάνην εὔνοιαν τὴν οἰκείαν σωτηρίαν καταπροδιδούς. Βασιλεὺς δὲ ὁ Καντακουζηνὸς, ἐπεὶ ἠσθάνετο μηνυθεῖσαν τὴν τοῦ παιδὸς ἐπιβουλὴν, ἐκεῖνον μὲν ἐκέλευε μὴ χωρὶς αὐτοῦ προβαίνειν βασιλείων μήτε νῦν, μήθ´ ὕστερον, Βυζαντίῳ μάλιστα ἐκ τῶν βαρβάρων πρέσβεων ἐπιδημούντων· Μερτζιάνην δὲ, ταχεῖαν τὴν ἀπόκρισιν ποιησάμενος ἐφ´ οἷς ἐπρέσβευεν, ἀπέπεμπε. Διὰ ταύτην οὖν τὴν πρὸς τὸν νέον βασιλέα τῶν βαρβάρων δυσμένειαν τὰς τριήρεις ἐφοπλίσας παρεσκευάζετο καὶ αὐτός. Γνώμην δὲ εἶχεν, ὡς νῦν μὲν ἐξ ἐφόδου κακουργήσων τε τὰ Τριβαλῶν καὶ Θεσσαλονίκην τῶν κινδύνων ἀπαλλάξων· ἤδη γὰρ καὶ περὶ ἐκβολὰς τοῦ φθινοπώρου ἡ ὥρα ἦν· ἔπειτα βασιλέα μὲν τὸν νέον ἐκεῖσε καταλείπειν, αὐτὸς δὲ εἰς Βυζάντιον ἐπανελθὼν καὶ παρασκευασάμενος τοῦ χειμῶνος, μετὰ μείζονος τῆς παρασκευῆς καὶ χρονισούσης ἐπελθεῖν. Ἃ τῇ βασιλίδι Ἄννῃ οὐκ ἤρεσκε παντάπασιν, ἀλλὰ ἐδεῖτο βασιλέως καὶ παρῄνει, μὴ τὸν υἱὸν ἐκεῖσε καταλείπειν, ἀλλ´ ἔχοντα ἐπαναστρέφειν. Δεδιέναι γὰρ ἔφασκεν οὐ μᾶλλον τοῦ παιδὸς τὴν ἡλικίαν οὖσαν εὐεξαπάτητον, ὅσον τῶν ἑσπερίων τὴν μοχθηρίαν καὶ τὴν ἑτοιμότητα πρὸς νεωτερισμούς· ἃ φυλάττεσθαι παρῄνει, μὴ, ὑπ´ ἐκείνων ἐξαπατηθέντος τοῦ νέου βασιλέως, στάσις αὖθις καὶ πόλεμος μεταξὺ Ῥωμαίων ἐξαφθῇ, καὶ τοῖς πράγμασι καὶ σφίσιν αὐτοῖς λυμήνηται τὰ μέγιστα. Βασιλεὺς δὲ ἐπῄνει τε τῆς παραινέσεως τὴν βασιλίδα, ὡς ἀληθοῦς καὶ δικαίας οὔσης καὶ τῆς πρὸς αὐτὸν φιλίας ἄκρως ἐχομένης καὶ κηδεμονίας τῶν κοινῶν, καὶ παρῄνει καὶ αὐτὸς θαῤῥεῖν, ὡς μετὰ τὴν εἰς Θεσσαλονίκην ἐπιδημίαν, ὅ,τι ἂν δοκοίη μάλιστα λυσιτελεῖν ποιήσοντος. Οὐδὲ γὰρ οὐδ´ αὐτῷ μάλιστα τῶν ἀγαθῶν δοκεῖν βασιλέα τὸν υἱὸν μόνον καταλείπειν μέλλοντα ἐπιπολὺ ἀπέσεσθαι αὐτοῦ· ἀλλὰ νῦν μὲν ὥσπερ ἔφοδον ποιεῖσθαι διὰ τὸν Θεσσαλονίκης κίνδυνον ὀξὺν ὑποπτευόμενον· ὃν οὐχ ἡ ἀδυναμία τῶν ἐνοικούντων μᾶλλον ἐπήγαγεν, ἢ ἡ μοχθηρία· ἐκεῖσε δὲ γενόμενον καὶ τοὺς προδιδόντας τοῖς Τριβαλοῖς τὴν πόλιν ἐξελάσαντα, βασιλέα μὲν τῇ πόλει καταλείπειν τοῦ χειμῶνος κωλύσοντα τοὺς προδιδόντας, εἴ τινες ὑπολειφθεῖεν ἔτι· οὐ γὰρ δὴ κοινῇ παρόντος αὐτοῦ βουλήσονται αὐτόν τε καὶ τὴν πόλιν προδιδόναι, κἂν εἰς ἄκρον μάλιστα ἐλάσωσι μοχθηρίας· ἔπειτα ἅμα ἦρι μετὰ πλείονος ἐπελθόντα τῆς παρασκευῆς καὶ αὐτὸν, τότ´ ἤδη θεοῦ συναιρομένου, οὐ περὶ Θεσσαλονίκης μόνον ποιήσεσθαι τὸν λόγον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῆς ἄλλης Μακεδονίας καὶ Θετταλίας καὶ Ἀκαρνανίας, ἃς ἔχουσιν οἱ Τριβαλοὶ κατασχόντες ἐπὶ τὸν τοῦ πολέμου χρόνον. Τοιούτοις μὲν δὴ λόγοις ἔπειθε τὴν βασιλίδα, οὐ πάνυ πειθομένην.

précédent

86 Chapitre XVI.

1. Après la mort d'Isidore Patriarche de Constantinople, l'Empereur nommé Calliste en sa place. 2. II projette de renoncer à la Couronne de se retirer dans un Monastère. 3.. II reçoit la nouvelle du siège de Thessalonique. 4. Il se prépare à l'aller secourir.

1. Isidore Patriarche de Constantinople étant mort, après avoir gouverné dix ans son Eglise, avec une charité exemplaire, l'Empereur nomma en sa place Calliste, Moine du Monastère des Ibériens sur le mont Athos. Ce fut la réputation de sa vertu qui le détermina à ce choix, et qui le porta à lui envoyer une galère pour l'amener à Constantinople, et pour le mettre en possession du trône de l'Eglise Patriarcale. Il y eut plusieurs Evêques qui n'eurent pas cette élection agréable, et qui s'efforcèrent d'en faire élire un autre. Mais l'Empereur prit un soin si particulier de ménager leurs suffrages, que Calliste fut sacré d'un commun consentement.

2. L'Empereur avait médité de renoncer aux affaires du monde, dés le temps que la nécessité de se défendre le tenait sous les armes. Mais la possession de la souveraine puissance lui ayant fourni de nouvelles inquiétudes, depuis même que la victoire lui eut procuré la paix, il se sentit 87 pressé d'un plus violent désir que jamais de mener une vie tranquille, et il le communiqua à l'Impératrice Irène sa femme. Elle approuva son dessein, et ils demeurèrent d'accord qu'elle se ferait Religieuse dans le Monastère de Marthe sœur de Michel le premier des Paléologues., et qu'il se mettrait sous la conduite de Philothée Evêque d'Héraclée en Thrace, non seulement à cause de la grande connaissance qu'il avait des lettres sacrées et profanes; mais aussi à cause de la profonde expérience qu'il avait dans les exercices Monastiques, par lesquels il s'était rendu si recommandable qu'avant que d'être élevé à l'Episcopat, il avait été élu supérieur de Monastère de Laure sur le Mont Athos. Le Monastère de saint Mamas leur parut fort commode pour l'exécution de ce dessein, parce qu'il était fort solitaire, bien qu'il fût dans la ville. Nicolas Cabasilas, et Demetrius Cydone, qui avaient joint à l'étude des lettres humaines un grand amour pour la solitude, et, qui n'étant point engagés dans les liens du mariage, avaient une plus grande liberté de quitter le monde voulurent être compagnons de cette retraite. Ils se résolurent d'abord de se retirer au Monastère de saint Mamas, et d'y mener une vie exempte des tempêtes, et des agitations du siècle: Ils jugèrent, depuis que le Monastère de Mangane leur serait plus propre, et s'étant arrêtés à ce dernier, l'Empereur y assigna de grands biens pour leur subsistance.

88 3. Tout étant préparé pour l'exécution de ce dessein, qui était demeuré fort secret, et l'Empereur n'ayant plus qu'à pourvoir à ce que sa retraite ne fût pas l'occasion d'une nouvelle guerre Civile, et d'une révolte contre les enfants de l'Empereur Andronique, il reçut des lettres de Métochite Protosebaste, et des principaux habitants .de Thessalonique, par lesquelles ils rejetaient sur André Paléologue, toutes les insolences qui avaient été commises, et ils le suppliaient d'envoyer un prompt secours, pour empêcher qu'une place aussi considérable que celle-là, qui était comme un des yeux de l'Empire, ne tombât sous la domination des Servicns, vu que Paléologue en ayant été chassé, tous les habitants étaient prêts de le recevoir, à la réserve de quelques zélés furieux. Lorsque les lettres de l'Empereur eurent été brûlées publiquement, comme nous l'avons dit, Métochite Protosebaste en fut fort fâché, et il considéra cette action comme une rébellion manifeste. En ayant conféré secrètement avec les principaux habitants, et les ayant trouvés dans les mêmes sentiments d'indignation, et d'ailleurs, ayant des troupes dont il était maître, il se déclara ouvertement contre Paléologue, et contre les Zélés. Paléologue excita ceux qui habitent le long de la mer à prendre les armes pour se défendre. Les citoyens qui avaient appris par les fautes du passé ce qu'ils devaient observer à l'avenir, ne 89 perdirent perdirent point de temps, chargèrent Paléologue à la pointe du jour, le défirent et le chassèrent hors de la ville. Le peuple pilla sa maison, et les maisons de ceux qui habitent le long de la mer. Il n'y eut, néanmoins personne de tué dans le combat. Paléologue tenant ses affaires déplorées, s'enfuit vers le Crale, et de là se retira au mont Athos. Les zélés ne pouvant plus ni soulever le peuple, ni piller les maisons des riches, levèrent le faux masque d'affection pour le service du jeune Empereur, dont ils avaient couvert leur révolte, et cabalèrent ouvertement pour livrer la ville aux Serviens. Le Crale n'épargnait rien pour ce sujet.  Il était fort libéral de son naturel, et il n'avait rien qu'il n'eût donné volontiers pour avoir Thessalonique, dans la créance que s'il en était une fois maître, il se récompenserait des dépenses qu'il aurait faites pour la conquérir. Jetant donc son argent avec une profusion incroyable, il gagna les zélés, et par leur moyen, il tâcha de persuader les autres de se rendre à lui, par la raison que tenant le pays d'alentour, il était en état ou de leur nuire, ou de les servir. Mais n'ayant pu les y porter, il les assiégea. Le Protosebaste et les citoyens qui étaient affectionnés au bien de l'Empire, furent indignés de se voir trahis par leurs compagnons, et de ne pouvoir ni résister aux ennemis qui les pressaient par dehors, ni empêcher que le peuple, lassé des incommodités du siège, ne rendît une 90 ville si considérable, et ils supplièrent l'Empereur de leur envoyer un prompt secours.

4. Il se trouva alors partagé par différents sentiments. D'un côte, il lui fâchait de négliger la conservation dune ville aussi importante que Thessalonique ; de l'autre, il avait de la peine à remettre sa retraite à un autre temps, et à s'engager de nouveau en des guerres, et en des combats. Préférant, néanmoins, l'utilité publique à son repos, il manda aux habitants de soutenir le siège dans l'assurance qu'il leur donnerait bientôt du secours. Il fit à l'heure même, demander des troupes à Orcane son gendre, qui lui envoya vingt mille hommes de cavalerie, sous la conduite de Solyman son fils. L'Empereur Cantacuzène fit équiper des galères pour passer en Macédoine avec l'Empereur son gendre„ qu'il ne voulait point abandonner, de peur que les barbares n'entreprissent quelque chose contre lui en son absence. Il savait qu'ils ne cherchent qu'à se défaire de ceux qui leur disputent la possession de la souveraine puissance, sans respecter ni l'âge ni la parenté. Au commencement de la paix, et un peu après le mariage du jeune Empereur avec Hélène, Orcane, à dessein d'obliger l'Empereur Cantacuzène son beau-père envoya un Eunuque nommé Mezienne, avec une troupe de gens fort grands, et fort robustes, en apparence, pour proposer au jeune Empereur des affaires importantes, mais en effet pour le massacrer. II ne faut 91 pas refuser d'ajouter foi à ce récit, sous prétexte qu'il aurait été trop périlleux de hasarder une telle entreprise au milieu de la paix, et dans la Capitale de l'Empire. C'est une pratique constante parmi eux d'en user de la sorte contre leur compatriotes, et contre les étrangers, et de ne se pas soucier d'exposer leur vie, pourvu qu'ils tuent l'ennemi de leur Prince, et qu'ils laissent à leurs enfants le mérite d'un si grand service, comme la plus riche de toutes les successions. L'Empereur ayant été averti de ce détestable dessein, ne permit pas que l'Empereur son gendre parût sans lui hors du Palais, dans le temps que les Ambassadeurs d'Orcane étaient à Constantinople. Son intention était alors de fondre sur les Serviens, de délivrer Thessalonique, d'y laisser le jeune Empereur, et de revenir a Constantinople pour s'y préparer, durant l'hiver, à une autre expédition plus importante contre le Crale. L'Impératrice Anne n'étant point de cet avis, elle conjura Cantacuzène de ramener son fils avec lui, de peur qu'il ne s'élevât de nouvelles guerres, dont les suites ne pourraient être que funestes. Il loua la prudence de l'Impératrice, et la pria, néanmoins, de tenir son esprit en repos, et de croire, qu'il ferait ce qui lui paraîtrait le plus avantageux au bien de l'Empire ; que quand il aurait délivré la ville de Thessalonique, et qu'il en aurait chassé les traîtres il y laisserait le jeune Empereur, pour ruiner le reste de leur faction, et qu'au commencement 92 du Printemps,il y retournerait avec une puissante armée, pour reprendre les autres villes de Macédoine, de Thessalie, et d'Acarnanie, que les Serviens avaient usurpées. Il ne put rien gagner par ces raisons-là sur l'esprit de l'Impératrice.

 

ιζʹ. 1. Αὐτὸς δὲ ἐπεὶ ἐπύθετο τὴν Περσικὴν στρατιὰν τὸν Ἑλλήσποντον περαιουμένην, καὶ αἱ τριήρεις παρεσκευασμέναι ἦσαν, ἀπέπλει κατὰ τάχος, καὶ βασιλέα τὸν νέον ἔχων. Καὶ γενόμενος ἐν Ἑλλησπόντῳ, βασιλέα μὲν τὸν νέον κατελίμπανεν ἐν ταῖς τριήρεσιν, αὐτὸς δὲ πρὸς τὴν ἤπειρον ἐξελθὼν, συνεμίγνυτο τῆς στρατιᾶς τοῖς ἡγεμόσι, καὶ παρῄνει, ᾗ χρὴ ποιεῖσθαι τὴν ὁδοιπορίαν· πρόνοιάν τε ἐποιεῖτο οὐκ ὀλίγην τοῦ μὴ τὴν Μακεδονίαν διαφθείρειν αὐτῷ ὑπήκοον αὐτίκα ἐσομένην, ἀλλ´ ἐπειδὰν εἰς Θεσσαλονίκην ἀφίκωνται, αὐτῷ μελήσειν, ᾗ χρὴ κακοῦν τὴν πολεμίαν. Τόν τε Ματθαῖον τὸν υἱὸν ἐκέλευε τὴν Ῥωμαίων ἔχοντα στρατιὰν, μετὰ τῶν ἡγεμόνων ἡγεῖσθαι τοῖς βαρβάροις τὴν εἰς Θεσσαλονίκην. Σκοπὸς δὲ ἦν αὐτῷ, ὡς ἐκεῖ μὲν βασιλέα τὸν νέον καταλείψοντι ἐν ἀσφαλείᾳ, αὐτὸς δὲ Ῥωμαίους, ἅμα καὶ βαρβάρους ἄγων, εἰς τὴν πολεμίαν ἐμβαλεῖν. Τὰ μὲν οὖν κατὰ τὴν ἠπειρῶτιν στρατιὰν εὖ διαθέμενος, ὡς ἐδόκει, ἔπειτα ἀνήγετο ἐν ταῖς τριήρεσιν. Ὁδοῦ δὲ πάρεργον καὶ τῆς Ἠϊόνος πόλεως παραλίου κατὰ τὴν Θρᾴκην, ἣ νῦν Ἀνακτορόπολις καλεῖται, τῶν τειχῶν ἀπεπειρᾶτο, ἧς ἦρχεν Ἀλέξιός τις ἐκ Βιθυνίας ὡρμημένος ἐκ κώμης τινὸς Βελικώμης προσαγορευομένης· ὃς κατὰ τὸν τοῦ πολέμου χρόνον Ἀποκαύκῳ τῷ μεγάλῳ δουκὶ ἐμισθοφόρησεν οὐκ ὀλίγον χρόνον μονήρους ἄρχων λῃστρικῆς, ὕστερον δὲ μετὰ τὴν ἐκείνου τελευτὴν τοῖς ἄλλοις ὁμοίως καὶ αὐτὸς διὰ τὴν ἀναρχίαν ἐπὶ νεωτερισμοὺς χωρήσας, οὐ τὴν Ἠϊόνα μόνον δὴ ταύτην ἑαυτῷ περιεποίησε κρατήσας, ἀλλὰ καὶ Χριστούπολιν ἐκάκου, ὅσα δυνατὰ, καὶ Θασίοις καὶ Λημνίοις λυπηρὸς ἦν, πάντα ὑφ´ ἑαυτῷ βουλόμενος ποιεῖσθαι καὶ τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας ἀποτέμνειν. Δι´ ἃ ὁ βασιλεὺς καταπλέων ἐπέθετο τῇ Ἠϊόνι, καὶ τειχομαχίας ἐπὶ δύο καὶ τρισὶν ἡμέραις ἐποιήσατο, καὶ τῶν μὲν τειχῶν ἥττων ὤφθη, τῶν περὶ Ἀλέξιον ἀμυνομένων κραταιῶς· πλοῖα μέντοι, ὅσα ἦν, καὶ μονήρεις πειρατικὰς, ἃς αὐτὸς ἐχρῆτο πρὸς λῃστείας, πάντα ἀνάλωσε πυρί.

2. Ἔτι δὲ αὐτῷ περὶ ἐκεῖνα διατρίβοντι τὰ μέρη ἠγγέλλετο, ὡς ἡ κατὰ συμμαχίαν ἀφικνουμένη ἀναστρέψειε στρατιὰ Περσῶν. Ἐδόκει μὲν οὖν τότε τοῖς πολλοῖς ὑπό τινων Ῥωμαίων τοὺς Πέρσας ἀναπεπεῖσθαι ἀναστρέφειν ἔχθει τῷ πρὸς τὸν νέον βασιλέα, ὡς ἂν μὴ ἡ Ῥωμαίων αὔξοιτο ἀρχή. Τὸ δὲ οὐ τοιοῦτον ἦν, ἀλλὰ παντάπασιν ἡμάρτανον οἱ ὑποπτεύοντες τῆς ἀληθείας. Ὀρχάνης γὰρ μετὰ τὸ τὴν στρατιὰν εἰς τὴν Θρᾴκην περαιωθεῖσαν τῆς εἰς ἑσπέραν ἔχεσθαι ὁδοῦ γράμματα τῷ υἱῷ Σουλιμὰν ἐν ἀποῤῥήτῳ πέμψας, ἐκέλευεν ἀναστρέφειν· ἐπιέναι γὰρ αὐτῷ τῶν ὁμόρων Περσῶν τοὺς δυνατωτάτους, καὶ τὴν στρατιὰν παρεῖναι δέον καὶ ἀμύνεσθαι τοῖς ἐπιοῦσιν. Ἐκέλευε μέντοι μὴ κατάδηλον Ῥωμαίοις τὴν αἰτίαν τῆς ἀναχωρήσεως ποιεῖν, ἵνα μὴ ὁ βασιλεὺς αὐτῷ ὀργίζοιτο, ἀλλὰ πλασάμενόν τινας αἰτίας ἀναστρέφειν. Ἃ Σουλιμὰν ἐποίει ᾗ αὐτῷ ὁ πατὴρ προσέταττε, καί τινα πλασάμενος μὴ ὄντα, ἐκ τοῦ κατὰ τὸν Ἕβρον πόρου πρὸς τὴν Μυσίαν ἐπὶ λεηλασίαν ἀπεχώρει, καὶ πλῆθος ὁμοῦ βοσκημάτων καὶ ἀνθρώπων ἐλάσας αἰχμαλώτων ἐπὶ τὴν Ἀσίαν ἐπεραιοῦτο.

3. Ματθαῖος δὲ ὁ τοῦ βασιλέως υἱὸς ἐπεὶ μὴ τῇ Ῥωμαίων μόνῃ στρατιᾷ δυνατὸς ἦν τὴν πρὸς Θεσσαλονίκην ἀπιέναι διὰ πολεμίας, ποταμῶν τε ἀεννάων διιόντων ἐν τῷ μεταξὺ καὶ οὐ ῥᾴδιον τὸν πόρον παρεχομένων, καὶ Τριβαλῶν ἐνεδρευόντων, ὄντων δυνατωτέρων, ἢ καθ´ ἣν ἦγεν αὐτὸς Ῥωμαίων στρατιὰν, ἀνέστρεφε καὶ αὐτὸς καὶ διέλυε τὸ στράτευμα· βασιλεῖ τε τῷ πατρὶ ἐδήλου τὴν αἰτίαν τῆς κωλύμης.

4. Βασιλεὺς δὲ ἠγανάκτει μὲν πρὸς τὰ συμβάντα, πρός τι δὲ λυσιτελέστερον οὐκ ἔχων τρέπεσθαι, ἐχώρει τὴν εἰς Θεσσαλονίκην, ἐκ τῆς Ἠϊόνος ἄρας, καὶ τὴν νύκτα ἐκείνην ὡρμίσατο ἐπ´ ἀγκυρῶν Ἀμφιπόλεως ἐγγὺς ὑπὸ Τριβαλῶν κατεχομένης. Ἧς ἐπετρόπευε Μπραϊάνης, βασιλεῖ ἐς τὰ μάλιστα φίλος ὢν ἐκ τῆς πρὸς αὐτοὺς διατριβῆς· πρὸς ὃν ἀκατίου ἐπιβὰς νυκτὸς, ἀφίκετο εἰς Ἀμφίπολιν ὁ βασιλεὺς κρύφα καὶ διειλέχθη. Ὁ δὲ τά τε πρὸς αὐτὸν εὖ διέθετο βασιλεῖ ἐπαγγειλάμενος πάντα ποιήσειν κατὰ γνώμην, καὶ τοῖς ἄλλοις βασιλέως φίλοις ὑπέσχετο διαλεχθήσεσθαι, ἵν´ ἐν καιρῷ προσήκοντι χρήσιμοι ὀφθεῖεν βασιλεῖ, ἀπήγγελλέ τε, ὡς περὶ Στρυμμόνα νῆες ὁρμίζονται δύο καὶ εἴκοσι Περσικαὶ ἐπὶ λεηλασίᾳ ἀφιγμέναι. Ὁ μὲν οὖν βασιλεὺς τοιαῦτα ἐπὶ νυκτὸς διαλεχθεὶς, πάλιν εἰς τὰς τριήρεις ἀπεχώρει, πρόνοιαν πολλὴν ποιούμενος τοῦ μὴ φανερὸς εἶναι διειλεγμένος τῷ Τριβαλῷ. Ἅμα δὲ ἕῳ ἔπεμπεν ἐπὶ τοὺς Πέρσας καὶ ἐκάλει ἐπὶ συμμαχίαν· οἱ δὲ παρῆσαν οὐδὲν μελλήσαντες. Οὓς ἄγων μετὰ τῶν τριηρέων ἀφῖκτο εἰς Θεσσαλονίκην, εὗρε δὲ τὸν δῆμον καὶ τοὺς Ζηλωτὰς πρὸς τοὺς ἀρίστους διαστασιάζοντας, καὶ κοινῇ κακῶς τὴν πόλιν ἔκ τε τῶν ἔξωθεν πολεμίων καὶ τῶν ἔνδον ἐπιβούλων ἔχουσαν. Πάντα δὲ εὐθὺς διέλυε τὰ δεινὰ ἐπιφανεὶς, καὶ ἡ πᾶσα πόλις ἐν ἑορταῖς ἦσαν, καὶ μετὰ πολλῆς εὐφημίας ὑπεδέχοντο τοὺς βασιλέας.

5. Μικρὸν δὲ μετὰ τὴν ἐπιδημίαν Καντακουζηνὸς ὁ βασιλεὺς ἐκκλησίαν πάνδημον ἐκ τῶν Θεσσαλονικέων συναθροίσας, περί τε τοῦ συμβεβηκότος πρὸς αὐτὸν πολέμου τοῖς Ῥωμαίοις διειλέχθη, ὡς οὐκ αὐτοῦ παρασχομένου τὰς αἰτίας, ἀλλὰ τῶν σεσυκοφαντηκότων, καὶ περὶ τῶν ἐν αὐτοῖς Ζηλωτῶν, ὡς οὔτε πρότερον τῆς εἰς βασιλέα τὸν νέον ἕνεκα εὐνοίας τὸν πόλεμον κινοῖεν πρὸς αὐτὸν, ἀλλ´ ἐπὶ τῷ διαρπάζειν τὰ τῶν ἐχόντων, ἄποροι ὄντες αὐτοὶ ὡς τὰ πολλά· καὶ νῦν οὐδὲν ἧττον παρὰ Τριβαλῶν χρηματιζόμενοι, οὐ βασιλέα μόνον, ὑπὲρ οὗ ἀγωνίζεσθαι ἰσχυρίζοντο, ἀλλὰ καὶ τὴν πόλιν πᾶσαν προὐδίδοσαν ἰδίας ὠφελείας ἕνεκα, καὶ ἀπεδείκνυεν ἐκ πολλῶν οὐ βασιλεῖ τῷ νέῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ πᾶσι Ῥωμαίοις καὶ τοῖς πολίταις δύσνους ἐξαρχῆς· καὶ ἐκέλευε συλλαμβάνεσθαι τοὺς μάλιστα ἐν λόγῳ, οὓς καὶ εἰς Βυζάντιον ἤγαγεν ἐπανελθών. Τοὺς δ´ ἄλλους τῆς πόλεως ἐκέλευεν ἐξωθεῖσθαι· τούς τε Τριβαλοὺς τῶν περὶ τὴν πόλιν φρουρίων ἐξήλαυνε, τοὺς μὲν δραπετεύοντας καὶ πρὸ τῆς συμβολῆς, ἐνίους δὲ καὶ μάχαις, πέμπων στρατιάν· καὶ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ καθαρὰν ἀπεδείκνυ τὴν χώραν πολεμίων. Ἦσαν γὰρ πρὶν βασιλέα ἥκειν πᾶσαν τὴν ἔξω πυλῶν χώραν οἱ Τριβαλοὶ διανενεμημένοι.

Chapitre XVII.

1. L'Empereur attaque les villes d' Anastaropole et d'Ione. 2. Les Turcs se retirent. 3. Mathieu revient sans avoir rien fait. 4. L'Empereur rétablit l'ordre dans Thessalonique. 5. Il harangue les habitants.

1.  Il  partit sur ses galères avec l'Empereur son gendre, aussitôt qu'il eut appris que les Turcs traversaient l'Hellespont. En descendant à terre, il le laissa sur les galères, et ayant conféré avec les commandants, il leur marqua les routes qu'ils devaient tenir pour empêcher que la Macédoine qu'il espérait bientôt réduire à son obéissance, ne fût ravagée par le passage des gens de guerre. Il commanda à Mathieu son fils de marcher à la tête des troupes Romaines, et de montrer le chemin aux barbares. Il remonta à l'heure-même sur les galères, et attaqua en passant une ville de Thrace nommée Anactaropole, où commandait un certain Alexis natif du  93 bourg de Bellicome en Bithynie. Il avait servi sous Apocauque durant la dernière guerre civile, et commandé une barque de pirates. Depuis sa mort il entreprit durant les troubles des nouveautés, et il tâcha non seulement de se rendre maître de la ville d'Ione, mais aussi d'incommoder celle de Chrisopole, pour pouvoir ensuite harceler les habitants de Thrace, et de Lemnos, et séparer leur pays du reste de l'Empire. Cantacuzène battit durant deux ou trois jours les murailles de la ville d'Ione, sans la pouvoir forcer, à cause de la vigoureuse résistance que firent ceux de dedans. Il brûla seulement les barques et les bateaux dont Alexis se servait pour courir la mer, et pour exercer des brigandages.

2. Pendant qu'il était occupé à cette expédition, on lui vint dire que les Turcs s'en étaient retournés. Quelques-uns croyaient que des Romains leur avaient donné ce conseil, par la haine qu'ils portaient au jeune Empereur, et par la jalousie qu'ils avaient de l'agrandissement de l'Empire. Mais ce n'était qu'une conjecture qui se trouva fausse, La vérité était, que depuis que les Turcs étaient arrivés en Occident, Orcane avait mandé à Solyman son fils, de revenir le plus secrètement qu'il pourrait, parce qu'il avait besoin de ses troupes pour se défendre contre les plus puissants de ses voisins qui l'avaient attaqué depuis son départ. Il lui défendit de déclarer le sujet pour lequel il se retirait, de peur que 94 l'Empereur ne lui en sût mauvais gré ; mais de trouver d'autres prétextes. Il suivit exactement Tordre de son père. Il traversa l'Hebre. II fit irruption en Bulgarie, où il amassa force bétail, et. où il prit force prisonniers, et il s'en retourna en Asie.

3. Mathieu ne pouvant aller à Thessalonique avec les feules troupes Romaines, à travers un pays ennemi, entrecoupé de rivières ; ne pouvant aussi combattre les Serviens qui avaient des forces plus puissantes que les siennes, licencia ses soldats, et manda à son perc les obstacles qu'il avait trouvez à l'exécution de ses ordres.

4. L'Empereur Cantacuzène eut un sensible déplaisir de ce mauvais succès. Mais ne pouvant rien faire mieux, il partit d'Ione, pour aller vers Thessalonique. Il se mit à l'ancre cette nuit-là, proche d'AmphipoIe ; II y avait alors un Gouverneur nommé Brajan, qui étant son ancien ami, le vint trouver en bateau durant la nuit, et l'avertit que vingt-deux vaisseaux Turcs étaient abordés pour faire le dégât. Il s'en retourna incontinent sur ses galères, et tint secrète la conférence qu'il avait eue avec ce Gouverneur. Dès la pointe du jour suivant il manda les Turcs, qui accoururent à son secours sans différer. Il les mena à l'heure-même à Thessalonique, où il trouva un désordre étrange, et une division furieuse ; mais sa présence y rétablit le calme et la paix, et y fit succéder les cris de joie, et les applaudissement 95 au tumulte et au bruit des armes.

5. Il assembla un peu après les habitants, et il leur fit un discours touchant ce qui lui était arrivé dans le cours de la guerre civile, leur représentant qu'il n'en avait point été l'auteur ; mais ses calomniateurs, et les zélés qui avaient appuyé leurs calomnies, non par le désir de servir le jeune Empereur, mais par l'ardeur de piller le bien d'autrui ; que, depuis peu ils s'étaient encore laissé corrompre par les Servicns, pour trahir leur Prince et leur ville. Enfin, il fit voir clairement par la suite de leur conduite, qu'il n'y avait eu aucun temps, auquel ils n'eussent été les ennemis de l'Etat. II commanda en suite de choisir les principaux pour les emmener à Constantinople, et de chasser les autres. Quant aux Serviens qui étaient dans les forts des environs, il en extermina quelques-uns par la seule terreur de son nom, et les autres par la force de ses armes.

 

ιηʹ. 1. Ἐν τούτῳ δὲ ἐκ Βενετίας πρὸς βασιλέα τέτταρες ἀφίκοντο τριήρεις εἰς Θεσσαλονίκην, ἄγουσαι πρεσβευτὴν τῶν παρ´ αὐτοῖς ἐπιφανῶν Ἰάκωβον Μπραγαδῖνον· ὃς μεγάλα ἐπηγγέλλετο βασιλεῖ ἐκ τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου Βενετίας, εἰ αὐτοῖς πρὸς τοὺς ἐκ Γεννούας Λατίνους συμπολεμοίη. Κεκίνητο γὰρ αὐτοῖς διαφορὰ μεγίστη· ἐδέοντό τε εἰς Βυζάντιον ἐπανελθόντα πόλεμον αἱρεῖσθαι πρὸς ἐκείνους μετ´ αὐτῶν. Ὑπώπτευον γὰρ ἐκ τοῦ προτέρου πολέμου ἀπεχθῶς βασιλέα πρὸς τοὺς ἐν Γεννούᾳ Λατίνους διακεῖσθαι.

2. Βασιλεὺς δὲ ἀπηγόρευεν αὐτοῖς τὴν συμμαχίαν, πρὸς Κράλην εἶναι φάμενος αὐτῷ τὸν λόγον, ὃς πόλεις τε οὐκ ὀλίγας καὶ γῆν ἀφείλετο πολλὴν τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας, αὐτῶν ὑπὸ τοῦ ἐμφυλίου πολέμου πρὸς ἀλλήλους ἠσχολημένων. Τῶν δὲ ἐπαγγελλομένων, εὖ διαθήσειν αὐτῷ τὰ κατὰ Κράλην· γεγενῆσθαι γὰρ ἕνα τῆς αὐτῶν βουλῆς καὶ ἔχειν ἀνάγκην πείθεσθαι αὐτοῖς· ἐπείθετο οὐδ´ οὕτως, ἀλλὰ δῶρα παρασχὼν καὶ φιλοφρονησάμενος, ἀπέπεμψεν.

3. Οἱ βάρβαροι δὲ οἱ ταῖς ναυσὶ συστρατευόμενοι οὐ μόνον τὰ κατὰ Μακεδονίαν παράλια διήρπαζον, πρὶν γενέσθαι ὑπὸ βασιλέα, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν Βοτιαίαν περαιούμενοι, πάντα ἐληΐζοντο καὶ ἐκάκουν· ἐν ᾗ ἄλλους τε ἠνδραποδίσαντο πολλοὺς, καί τινος υἱὸν Μαρζελάτου προσαγορευομένου νομέων τινῶν ἐξάρχοντος, οἳ βοῶν ἔνεμον ἀγέλην τῶν κατὰ τὴν Βέῤῥοιαν Τριβαλῶν· ἦν δὲ γνώριμος τῷ βασιλεῖ, ἐκ τῶν ὑπ´ αὐτῷ τελούντων νομάδων τὸ ἀρχαῖον ὤν· ᾧ καὶ μᾶλλον πεπεισμένος, πρὸς βασιλέα εἰς Θεσσαλονίκην ἧκε, καὶ ἐδεῖτο περὶ τοῦ υἱοῦ, πρὸ τῶν ποδῶν τοῦ βασιλέως κυλινδούμενος. Βασιλεὺς δὲ ὥσπερ ὑπό τινος κεκινημένος, τῷ ἀνθρώπῳ διελέγετο μόνον παραλαβὼν, ὡς, εἰ βούλοιτο ἀπὸ τῶν βαρβάρων τὸν υἱὸν ἐλευθεροῦν, πρὸς τὴν Βεῤῥοίας αἵρεσιν συμπράττειν, οὐδὲν ἕτερον ἢ νυκτὸς μόνον κλίμακα τοῖς τείχεσιν ἐπιθέντα. Ὁ βάρβαρος δὲ τήν τε ἐπιχείρησιν ὑπήρχετο προθύμως, καὶ τὰ μεγάλα ἐπηγγέλλετο συμπράξειν. Ἔφασκε δὲ καὶ ῥᾳδίαν μάλιστα αὐτῷ ἔσεσθαι τὴν ἐπιχείρησιν. Τῶν γὰρ ἐν Βεῤῥοίᾳ δυνατωτάτων Τριβαλῶν μετά τινων ἑτέρων νέμων βοῦς, μεταξὺ τῶν δύο τειχῶν αὐλίζεσθαι τῆς πόλεως τὴν νύκτα, καὶ μηδεμίαν κατ´ αὐτοὺς εἶναι φυλακὴν, ὥστ´ εἶναι ῥᾴδιον τοὺς ἑταίρους πείσαντα, πράττειν βασιλεῖ τὰ κατὰ γνώμην. Ὁ μὲν οὖν βάρβαρος οὕτω συνθέμενος πρὸς βασιλέα, ἀπεχώρει, ἐκείνου ἐπαγγειλαμένου τὸν υἱὸν ἀπὸ τῶν Περσῶν ἐλευθεροῦν, εἰ συμπράξειε τὰ δυνατὰ πρὸς τὸ Βέῤῥοιαν ἁλῶναι. Καὶ βασιλεὺς δὲ παρεσκευάζετο, ὡς εἰς Βέῤῥοιαν ἀφιξόμενος νυκτὸς, καὶ τὰς μὲν τριήρεις ἐκέλευε τοὺς ναυάρχους ἐφοπλίσαντας, ἄγοντας καὶ τοὺς βαρβάρους, ἐπί τινα ποταμὸν τῶν ἀεννάων οὐ πάνυ πόῤῥω ῥέοντα Βεῤῥοίας, ἐκ συνθήματος ἐλθεῖν καὶ περιμένειν βασιλέα. Αὐτὸς δὲ τήν τε ἐκ Θεσσαλονίκης ἄγων στρατιὰν, καὶ τῶν ἐκ Βυζαντίου ἑπομένων οὐκ ὀλίγους, αὐτόθεν ἵππους συμπορισαμένους, ἐκ τῆς ἠπείρου πρὸς Βέῤῥοιαν ἐχώρει, βασιλέα τὸν νέον ἐν Θεσσαλονίκῃ καταλιπών. Ἐν Βεῤῥοίᾳ δὲ καὶ πρότερον μὲν ἦσαν οὐκ ὀλίγοι Τριβαλῶν ὑπὸ Κράλη κατῳκισμένοι, οὐ στρατιῶται μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν δυνατῶν, διά τε τὴν ἄλλην τῆς πόλεως εὐφυΐαν· οὐδενὸς γὰρ τῶν ὅσα πόλιν εὐδαίμονα ποιεῖ ἐνδεῖ· καὶ διὰ τὸ μεγάλην εἶναι καὶ πολλοὺς τοὺς ἐνοικοῦντας ἔχειν, οὐ δημώδη μόνον ὄχλον, ἀλλὰ καὶ στρατιώτας, καὶ οὐκ ὀλίγους τῶν συγκλητικῶν· ὧν τοὺς πλείους μὲν ἢ πάντας ὁ Κράλης ἐξήλασε κατασχὼν, ὅμως ἔτι τὴν ἀποστασίαν δεδιὼς τῆς πόλεως, στρατιώτας τε ἐγκατῴκισεν οὐκ ὀλίγους, καὶ τῶν παρ´ αὐτῷ ἐπιφανῶν τινας· ἀκροπόλεις δὲ οἰκοδομήσας δύο, τὴν μὲν ἀπηρτισμένην πάντῃ φρουρὰ κατέσχε Γερμανῶν τὴν πρὸς τῇ βασιλικῇ καλουμένῃ πύλῃ, ἡ λοιπὴ δὲ ἐνέδει ἔτι. Οὐ γὰρ ἀκρόπολις ἦν, ἀλλ´ ὥσπερ μικρὰ πόλις ἐν μεγάλῃ. Μέρος γὰρ οὐκ ὀλίγον τοῦ περιβόλου τῆς πρώτης πόλεως ἀποτεμόμενος, διετείχιζεν ἐπὶ τὰ ἔνδον τὰς οἰκίας καθαιρῶν, καὶ πύργους ἀνίστη ἐφ´ ἑνὶ τῷ μεγίστῳ τρεῖς ἐλάσσους, καὶ τῶν κατὰ τὰ μεσοπύργια τειχῶν πάχος σύμμετρον ἐχόντων, διπλᾶς ἐποίει τὰς ἐπάλξεις, ἵν´, εἰ δέοιτο ἐφ´ ἕτερον ἰέναι ἐξ ἑτέρου, ῥᾳδία εἴη ἡ διεξαγωγή· κἂν εἰ συμβαίη τὴν ἀκρόπολιν ἁλῶναι, μηδὲν παραβλάπτοιντο οἱ φύλακες ὁμοίως ἀπό τε τῶν ἔξω καὶ τῶν ἔνδον πολεμίων. Ταύτην μὲν οὖν τοιαύτην οὖσαν οὐκ ἔφθασεν εἰς τέλος ἀγαγεῖν, ἀλλὰ τοῦ προσήκοντος ὕψους ἀπελείποντο οἱ πύργοι ἔτι. Διά τε οὖν τὰς εἰρημένας αἰτίας πολλοὶ Τριβαλῶν ἐνδιέτριβον Βεῤῥοίᾳ καὶ ἀξιόμαχος στρατιά· καὶ τότε διὰ τὴν βασιλέως ἔφοδον οὐκ ὀλίγοι ἐκ τῶν ἐν ταῖς κώμαις κατῳκισμένων συνῆλθον. Ὑπώπτευον γὰρ καὶ αὐτοὶ βασιλέα ἐπιχειρήσειν σφίσι, καὶ τῆς τε πόλεως ἐποιοῦντο φυλακὴν καὶ νύκτωρ καὶ μεθ´ ἡμέραν οὐ ῥᾳθύμως· καὶ παρεσκευάζοντο πρὸς ἄμυναν, ἤν τις αὐτοῖς ἐπίῃ. Ἃ καὶ βασιλεὺς σαφέστατα εἰδὼς, οὐ φανερῶς ἐπεχείρει· ᾔδει γὰρ οὐ δύνατος ἐσόμενος τοσούτους βίᾳ αἱρήσειν μετὰ τῶν τειχῶν· ἀλλ´ ἐπὶ κλοπὴν ἐχώρει μᾶλλον, οὐκ ὀλίγα καὶ τοῖς ἐγχωρίοις πεποιθὼς, ὡς συστήσονται ἐπὶ τοὺς πολεμίους, ἢν αἴσθωνται ἔνδον ὄντα, καὶ συγκατεργάσονται αὐτῷ τὸν πόλεμον. Ὁ μὲν οὖν πρόνοιαν πολλὴν ποιούμενος τοῦ μὴ κατάδηλος εἶναι Τριβαλοῖς ἐπιστρατεύων, ἦλθεν ἐπὶ τὸν ποταμὸν κατὰ τὸ σύνθημα. Αἱ τριήρεις δὲ οὔπω παρῆσαν. Γενόμεναι γὰρ πρὸς τὸ στόμα τοῦ ποταμοῦ, οἷα φιλεῖ συμβαίνειν, ὑπό τε τῆς θαλάττης καὶ τοῦ ποταμοῦ ἐξωθουμένης τῆς ἰλύος προσχοῦσθαι τὰ κατὰ τὴν εἰσβολὴν, ἠδυνάτουν πρὸς τὴν δίοδον· καὶ μηχανὴ τοῖς ναυάρχοις οὐδεμία ἐξευρίσκετο, ἀλλὰ μόνον ἤχθοντο τοιαύτης πράξεως ἀπολλυμένης. ᾔδεσαν γὰρ οὐδὲ βασιλέα χωρὶς αὐτῶν ἐπιστρατεύσοντα Βεῤῥοίᾳ, ἀλλ´ ἅμα ἕῳ κατάδηλον γενόμενον, ἀναγκασθήσεσθαι εἰς Θεσσαλονίκην ἀναστρέφειν. Βασιλεύς τε ὁμοίως ἠγανάκτει ἐφεστὼς τῷ ποταμῷ, ὅτι μὴ παρῆσαν αἱ τριήρεις· τὴν αἰτίαν δὲ τῆς ἀπολείψεως ἠγνόει. Καὶ ἀπόλλυσθαι τοιαύτην πρᾶξιν ὑπενόει καὶ αὐτὸς, εἰ ἐπιγένοιτο ἡμέρα. Ἐν ὅσῳ δὲ οἱ ἐν ταῖς τριήρεσι περὶ τοῦ ὅ,τι χρὴ πράττειν διηπόρουν, ἀθρόον πλημμυρήσασα ἡ θάλασσα καὶ κυμήνασα ἐπὶ μικρὸν, ἡμέρῳ καὶ προσηνεῖ ῥοθίῳ παρέπεμπε τὰς ναῦς ἐπὶ τὸν ποταμὸν, καὶ ἐν ὀλίγῳ βασιλεῖ συμμίξασαι, διηγοῦντο τὸ κατὰ τὴν διάβασιν, ὥσπερ ἐξαίσιον συμβεβηκός. Βασιλεύς τε οὐ κατὰ τύχην, ἀλλὰ προνοίᾳ θείᾳ τὰ τοιαῦτα συνεσκευάσθαι οἰηθεὶς, μᾶλλον ἐπεῤῥώσθη πρὸς τὴν πρᾶξιν, ὡς θεοῦ συναιρομένου· καὶ ᾗ τάχους εἶχε, τούς τε ὁπλίτας καὶ ψιλοὺς καὶ τοὺς βαρβάρους τῶν νεῶν ἐξαγαγὼν, ἐχώρει πρὸς Βέῤῥοιαν σπουδῇ, ἐπὶ τὴν φυλακὴν τῶν νεῶν καταλιπὼν ὅσους ᾤετο ἀρκέσειν. Μεταξὺ δὲ πορευομένῳ καὶ ὁ Μαρζελάτος παραγενόμενος, ἐπέσπευδε πρὸς τὴν πορείαν. Πάντα γὰρ αὐτῷ ἔφασκεν ἠνύσθαι, καὶ τοῖς ἑταίροις ἐπιτετραφέναι τὴν τῆς κλίμακος κατασκευήν. Ἐπεὶ δὲ ἦσαν οὐκ ἄπωθεν τῆς πόλεως, βασιλεὺς μὲν αὖθις ἔπεμπε Μαρζελάτον ἰδεῖν, εἰ κατεσκεύαστο ἡ κλίμαξ. Ὁ δὲ ἐπαναστρέψας, μηδεμίαν ἔφασκε κατεσκευάσθαι κλίμακα, καὶ πάλιν ὁ βασιλεὺς ἐν ἀπόροις ἦν. Οἱ περὶ αὐτὸν δὲ ξύλα τεμόντες ἐκ τῆς λόχμης τῷ τείχει ἰσομήκη· συνεστρατεύοντο γὰρ Βεῤῥοιωτῶν οἱ μάλιστα ἐν λόγῳ ὑπὸ Κράλη φυγαδευθέντες, πρὸς εὐψυχίαν καὶ τόλμαν οὐδενὸς λειπόμενοι τῶν συνόντων βασιλεῖ· οἳ καὶ μάλιστα προθύμως πρὸς πάντα ὑπηρέτουν, καὶ πρὸς τὴν τῆς πατρίδος ἐσπούδαζον κατάληψιν. Ἐπειδὴ ἥλων οὐκ εὐπόρουν, τοῖς ἐκ τῆς βασιλικῆς σκηνῆς χρησάμενοι καλωδίοις, κλίμακας κατεσκεύασαν τέτταρας ἐν βραχεῖ, ὁπλῖται δὲ καὶ ἐκ τῶν ψιλῶν ἄραντες αὐτὰς, Βεῤῥοιωτῶν ἡγουμένων μετὰ Μαρζελάτου, τοῖς τείχεσι προσήρεισαν, μηδενὸς εἰδότος τῶν ἔνδον πολιτῶν· καὶ αὐτοὶ ἀνέβαινον πρῶτοι, ἔπειτα καὶ ἐκ τῶν ὁπλιτῶν καὶ τῶν ψιλῶν. Βασιλεὺς δ´ ἐπεὶ ᾐσθάνετο ἔνδον ὄντας τοὺς οἰκείους, αὐτίκα τὸ στράτευμα διῄρει, καὶ Ῥωμαίους μὲν ἔχων αὐτὸς ἱππέας καὶ πεζοὺς, ἐπὶ τὰς κλίμακας ἐχώρει, τὸ βαρβαρικὸν δὲ μετὰ Ῥωμαίων τῶν ἐπιλοίπων ἐπὶ τὴν ἀκρόπολιν ἐκέλευε χωρεῖν, ὥστε καταπλήττειν πολλαχόθεν προσβαλόντας. Οἱ ἔνδον δὲ γενόμενοι στρατιῶται, πρῶτα μὲν φύλαξί τισι περιτυχόντες, συνελάμβανον καὶ σιωπᾷν ἐκέλευον, ἢ ἠπείλουν ἀποκτείνειν. Ἔπειτα ἐλθόντες ἐπὶ πύλην τὴν Ὀψικκιανὴν προσαγορευομένην, ἑτέροις ἐνέτυχον φύλαξι πολίταις, οὓς ἐκέλευον συμπράττειν σφίσι καὶ καταγνύναι τοὺς μοχλούς· θᾶττον δὲ ἢ λόγος ἐκεῖνοι τὰς πύλας διανοίξαντες, εἰσεδέχοντο βασιλέα. Ὁ δὲ, τῶν ἀρίστων ὀλίγους πρὸς ταῖς πύλαις κατασχὼν περὶ αὑτὸν, τοὺς ἄλλους ἔνδον ἐκέλευε χωρεῖν καὶ συμπλέκεσθαι τοῖς πολεμίοις. Τοὺς δὲ καὶ μόνοι ἤρκουν διαφθείρειν οἱ ἐγχώριοι. Ὡς γὰρ ᾔσθοντο ἔνδον ὄντα βασιλέα, τῆς εὐφημίας πᾶσι ποιούσης δῆλον, ἐπέθεντο αὐτίκα Τριβαλοῖς, καὶ τά τε ὄντα διήρπαζον, καὶ συνελάμβανον εἴ που περιτύχοιέν τινι.

4. Οἱ Τριβαλοὶ δὲ ἐπεὶ ᾐσθάνοντο ἑαλωκυῖαν Βέῤῥοιαν, πρῶτα μὲν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας συνέθεον πανταχόθεν ὡπλισμένοι, ὡς ἢ ἀμυνούμενοι, ἂν ἐξῇ, ἢ τὰς πρὸς τῇ ἀκροπόλει πύλας διανοίξαντες ἀποδιδράσκοιεν. Τῶν βαρβάρων δὲ ἀλαλαξάντων ἔξωθεν τῆς ἀκροπόλεως, αὐτίκα πᾶσαν ἐλπίδα σωτηρίας ἀπογνόντες, τῶν ἵππων ἀποβαίνοντες, εἰσῄεσαν εἰς τὴν ἀκρόπολιν, παῖδας καὶ γυναῖκας ἔχοντες, τῶν δὲ ἄλλων οὐδένα λόγον ἐποιοῦντο. ὄντων δὲ πολλῶν, (τριάκοντα γὰρ ἦσαν τῶν εὐπατριδῶν ἅμα γυναιξὶ καὶ τέκνοις, οἳ στρατιωτῶν πάντες ἦρχον, στρατιῶται δὲ πεντακόσιοι καὶ χίλιοι,) ἐπεὶ τὰ τῆς ἀκροπόλεως τείχη καὶ οἱ πύργοι ἦσαν ἀτελεῖς, οἱ μὲν ἄρχοντες ἅμα γυναιξὶ καὶ τέκνοις εἰς ἕνα τῶν πύργων ὕψους ἱκανῶς ἔχοντα εἰσῄεσαν, τὸ δ´ ἄλλο τῶν στρατιωτῶν πλῆθος, οἱ μὲν συνελαμβάνοντο αὐτίκα, οἱ δὲ πρὸς τὰς οἰκίας κατεκρύπτοντο παρὰ τοὺς φίλους. Οἱ Γερμανοὶ δὲ τὴν ἑτέραν εἶχον ἀκρόπολιν καθ´ ἑαυτοὺς, ἣ πρὸς τῇ Βασιλικῇ καλουμένῃ πύλῃ ἦν· ἄλλο δέ τι πλῆθος ἀχθοφορούντων, ὡς ἐλέγετο ὑπὲρ μυρίους ὂν, ἐκ πάσης τῆς ὑπὸ Κράλην γῆς ἠγμένον ἐπὶ τὴν οἰκοδομὴν τῆς ἀκροπόλεως, ἔξω αὐλιζόμενον τειχῶν, ὡς ᾔσθετο τοὺς βαρβάρους, ἔτι δοκῶν μεγάλων προσερηρεισμένων τοῖς τείχεσιν, ἐπὶ λίθων καὶ τῆς ἄλλης ὕλης ἀνολκὴν δι´ αὐτῶν εἰσρυέντες, διεσώθησαν ἐντὸς τῆς πόλεως.

5. Ὁ βασιλεὺς δὲ ἐπεὶ ᾔσθετο ἤδη κατὰ κράτος τὴν πόλιν ἐχομένην, ἴη καὶ αὐτὸς πρὸς τὴν ἀκρόπολιν εὐφημούμενος ὑπὸ τῶν πολιτῶν καὶ προπεμπόμενος· γενόμενος δὲ ἐκεῖ, πάντα μὲν εὕρισκεν ὑπό τε τοῦ δήμου καὶ τῆς στρατιᾶς διηρπασμένα· τοὺς βαρβάρους δὲ πέμψας ἐκώλυσε, μὴ εἰσελθεῖν ἐντὸς τῆς πόλεως, ἵνα μή τι ὑπ´ αὐτῶν κακουργηθῇ, ὡς πολέμῳ τῆς πόλεως ἑαλωκυίας. Ἔπειτα τοῖς Τριβαλοῖς τοῖς ἐν τῷ πύργῳ ἐκέλευεν ἐξιέναι δεξιὰν διδοὺς, ὡς οὐδὲν παρ´ αὐτοῦ πείσονται δεινόν. Οἱ δ´ αὐτίκα ἐξιόντες προσεκύνουν. Πάντες γὰρ τῶν φίλων ἦσαν. Γερμανοὶ δὲ ἀντεῖχον πρὸς τὸν δῆμον καὶ τοὺς ἐκ τῶν τριηρέων ὁπλίτας μαχομένους ἄχρις οὗ βασιλεὺς ἐγένετο καὶ πρὸς αὐτούς. Αὐτίκα δὲ καὶ αὐτοὶ ἐκλιπόντες τὴν ἀκρόπολιν προσεχώρουν. Ἦσαν δὲ ἐκεῖνοι, οἳ μετὰ βασιλέως, ὅτε πρὸς Βέῤῥοιαν τὸ πρῶτον ἧκε, Κράλη προστάττοντος, συνεστρατεύοντο, οἷς ὁ βασιλεὺς μεγάλας ᾔδει χάριτας τῆς εἰς αὐτὸν εὐνοίας τότε. Οὐ γὰρ ὑπέμειναν, καίτοι ὑπὸ Κράλη κελευόμενοι, ἐκλιπεῖν αὐτὸν ἐν Θεσσαλονίκῃ στρατευόμενον, ἀλλὰ, καίτοι πολλῶν κινδύνων περισχόντων, ὅμως ἄχρι Βεῤῥοίας εἵποντο προθύμως. Δι´ ἃ αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς, καίτοι αἰχμαλώτοις γεγενημένοις, ἡμέρως ἐχρήσατο καὶ προσηνῶς, καὶ ὅπλα παρασχόμενος καὶ ἵππους, ἔτι δὲ καὶ ἀργύριον προσθεὶς, ἀπέπεμπεν ἐπὶ Κράλην. Τοὺς δὲ ἄλλους στρατιώτας ἅπαντας πλὴν τριάκοντα τῶν ἀρχόντων· ἠμφιεσμένους ἐκέλευε πεζῇ ἀναχωρεῖν εἰς τὴν οἰκίαν. Οἱ γὰρ ἵπποι διηρπάσθησαν ὑπὸ τῆς στρατιᾶς. Καὶ τὸ ἄλλο πλῆθος ἅπαν τὸ ἀχθοφορικὸν οἱ στρατιῶται μακρὰν τὴς πόλεως ἀπαγαγόντες, ἀπέλυον, κελεύσαντος βασιλέως, ἵνα μὴ ὑπὸ τῶν βαρβάρων διαρπασθῶσιν. Οἱ τριάκοντα δὲ, βασιλέως ἐντίμως βουλομένου ἀπολύειν, ἐδεήθησαν κατέχεσθαι, ἵνα μὴ πρὸς τὸν σφέτερον δυνάστην διαβληθῶσιν, ὡς τὰ βασιλέως ᾑρημένοι, καὶ ἑκόντες ὄντες δόξωσι σφᾶς τε παραδεδωκέναι καὶ τὴν πόλιν. Μετὰ μικρὸν δὲ οἱ μὲν ἀπῄεσαν εἰς τὰς οἰκίας, βασιλέως ἐπιτρέποντος, οἱ δ´ ἐδόκουν διαδιδράσκειν· ἔνιοι δὲ αὐτῶν ἀχθέντες εἰς Θεσσαλονίκην, ἐκεῖθεν ἀπεδίδρασκον. Οὐ γὰρ ἐν δεσμωτηρίοις κατεκλείοντο, ἀλλ´ ἐν μοναστηρίοις ἄδετοι μόνον ἐφρουροῦντο. Τοιαῦτα μὲν τὰ πρὸς Βέῤῥοιαν συνηνέχθη κρείττω πάσης ἐλπίδος εὐτυχηκότος βασιλέως, καὶ ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ τοσούτων πολεμίων ἀναιμωτὶ κυρίου γεγενημένου. Τέθνηκε γὰρ οὐδεὶς οὔτε Ῥωμαίων, οὔτε Τριβαλῶν πλὴν ἑνὸς βαρβάρου, κἀκείνου, ὡς ἐλέγετο, ὑπὸ Ῥωμαίων ἀνῃρημένου.

6. Οἱ βάρβαροι δὲ ἐπεὶ ἐκ τῆς ἁλώσεως τῆς πόλεως οὐδὲν ἀπώναντο, (οὐ γὰρ εἴασεν ὁ βασιλεὺς ἐντὸς γενέσθαι,) τὴν ὑποκειμένην Κράλῃ χώραν ἐδεήθησαν καταδραμεῖν, καὶ βασιλέως ἐπιτρέψαντος, κατέδραμόν τε, καὶ λείαν ἤλασαν πολλὴν μάλιστα ἐκ βοσκημάτων, ἀνθρώπων δὲ ὀλίγων. Συνηρεφοῦς γὰρ ὄντος τοῦ τόπου καὶ λοχμώδους, ῥᾳδίως διεδίδρασκον.

Chapitre XVIII.

1. Les Vénitiens supplient l'Empereur de prendre les armes contre les Génois. 2. Il s en excuse. 3. II entre par intelligence dans Berée. 4. Les Serviens se retirent dans la citadelle. 5. Ils se rendent, et les Allemands à leur exemple. 6. Les Turcs font le dégât hors des murailles.

1. Il arriva dans le même temps à Thessalonique quatre galères de Venise, sur l'une desquelles était un Ambassadeur d'une des plus illustres familles, nommé Jaques Bragadin. Il venait faire des offres considérables à l'Empereur, de la part du Sénat, et du peuple, pour le porter à prendre les armes contre les Génois, avec qui ils avaient de grands différends, et contre qui ils s'imaginaient que l'Empereur conservait du ressentiment de ce qui s'était passé durant les dernières guerres.

2. Il s'excusa de leur accorder le secours qu'ils demandaient, sur ce qu'il avait des prétentions contre le Crale, touchant des villes et des terres qu'il avait usurpées durant que les Romains étaient armez les uns contre les autres. Ils se firent fort de le satisfaire sur ses prétentions, parce que le Crale étant du Sénat de Venise, il serait obligé 97 de déférer à leurs sentiments. Mais il persista à s'excuser, et il les renvoya avec des présents.

3. Les Turcs qui s'étaient joints à lui, ne s'y étaient joints qu'après avoir couru et pillé les côtes de Macédoine, et qu'après avoir traversé en Bottiée, et y avoir fait un épouvantable dégât. Parmi les prisonniers qu'ils y firent, se rencontra le fils du premier des bergers des Serviens, nommé Marzelat. Comme il avait l'honneur d'être connu de l'Empereur, pour l'avoir autrefois servi, il prit la liberté de se venir jeter à ses pieds, et de le supplier de lui faire rendre son fils. L'Empereur par je ne sais quel mouvement le tira à part, et lui promit de retirer son fils d'entre les mains des Turcs, s'il vouloir le servir à prendre la ville de Berée, en dressant des échelles aux murailles durant la nuit. Il promit de faire plus que l'Empereur ne demandait, parce qu'il gardait la nuit les troupeaux des plus riches des Serviens, entre les deux murailles de la ville, sans qu'il y eût de garnison. L'Empereur se prépara à aller la nuit suivante à Bérée, et pour cet effet il commanda aux matelots de mener les Turcs sur leurs vaisseaux, à l'embouchure d'un fleuve qui coule proche de cette ville, et pour lui ayant laisse son fils à Thessalonique, il mena par terre tout ce qu'il avait de troupes. Il y avait longtemps que le Crale avait établi des gens de guerre, et des personnes de condition dans cette ville, non seulement à cause de la commodité et de la 98 splendeur, qui en rendaient la demeure fort agréable, mais aussi à cause des défiances et des soupçons qu'il avait qu'il ne s'y fit des soulèvements. Il en avait chassé par le même motif un grand nombre des habitants, et il y avait élevé deux citadelles, dont l'une, qui était proche de la porte Royale, était achevée, et était gardée par des Allemands ; et l'autre, qui était plutôt une ville qu'une citadelle, était demeurée imparfaite. Elle contenait un espace considérable, et il avait fallu ruiner beaucoup de maisons pour la bâtir. Elle devait avoir une grande tour, et trois petites. La courtine était fort épaisse, et avait un double rang de créneaux, de forte que les soldats se pouvaient défendre à couvert, contre ceux qui les attaquaient tant par dedans que par dehors. Outre les personnes de condition, et les gens de guerre, qui pour les raisons que j'ai marquées demeuraient alors à Berée, quantité de paysans s'y étaient enfermés au premier bruit de l'arrivée des Romains. L'Empereur ne les pouvant réduire par force, mettait son espérance dans son adresse, et dans l'affection des Citoyens. II alla donc vers le fleuve où était le rendez-vous, et il usa de toute la précaution possible pour n'être pas découvert. Les vaisseaux n'y étaient pas encore arrivés, parce que l'embouchure du fleuve était pleine de limon. Les matelots n'avaient pu surmonter cet obstacle, et l'Empereur qui ne savait pas la cause de leur retardement y était 99 dans une étrange impatience de ne les point apercevoir, et dans un sensible déplaisir de perdre ainsi l'occasion d'exécuter son entreprise. La mer s'étant enflée cependant un peu plus que de coutume, poussa doucement les galères dans le fleuve. L'Empereur regarda ce rare événement comme un effet de la Providence, et non comme un ouvrage de la fortune, et s'assura que Dieu le voulait favoriser. A l'instant il tira ses soldats de ses vaisseaux, et marcha en diligence vers Berée. Marzelat lui vint dire, qu'il avoir tout préparé pour le recevoir, et qu'il avait donné charge à ses compagnons de dresser les échelles. Lorsqu'ils furent proche des murailles l'Empereur l'envoya devant, pourvoir si les échelles étaient achevées. II revint sur ses pas dire qu'il n'y en avait point défaite. Cet accident mit l'Empereur dans une fâcheuse perplexité. Ses soldats et quantité des plus considérables des habitants, qui avaient été chassés par le Crale, et qui étant fort vaillants faisaient tous les efforts imaginables pour rentrer dans leur patrie, coupèrent à la hâte des arbres d'une hauteur égale à celle des murailles, et firent quatre échelles, dont faute de clous, ils attachèrent les échelons avec les cordons des tentes. Des soldats armés à la légère, et conduits par Marzelat, et par d'autres habitants, les portèrent et les appliquèrent à la muraille, sans que ceux de dedans s'en aperçussent. Ils y montèrent incontinent après, et entrèrent dans la ville. Dès 100 que l'Empereur vit que ses gens étaient entrés, il divisa son armée en deux, et ayant pris une partie, tant de sa cavalerie que de son infanterie, il marcha vers les échelles, et envoya le reste attaquer la citadelle d'un autre côté, pour jeter la terreur dans le cœur des ennemis. Ceux qui étaient entrez les premiers s'étaient saisis de quelques soldats, et les avaient menacés de les tuer s'ils parlaient. Ils étaient allez après cela à une des portes nommée la porte Opsicienne, où ayant rencontré des habitants qui la gardaient, ils leur commandèrent de les aider à la rompre, et ils reçurent l'Empereur. Il demeura à la porte avec les plus qualifiés., et il envoya les autres dans la ville, pour combattre les ennemis, que les habitants auraient pu défaire seuls sans aucun secours. En effet, ceux-ci ayant proclamé l'Empereur, et ayant fait savoir par leurs cris de joie, qu'il était dans la ville, ils coururent aussitôt aux maisons des Serviens, les pillèrent, et en prirent les maîtres.

4. Les Serviens voyant la ville prise, coururent avec leurs armes vers les commandants, à dessein de se défendre, s'ils se trouvaient assez forts pour ce dessein, ou au moins, de se sauver dans la citadelle. Quand ils virent les Turcs qui remplissaient l'air de cris, ils perdirent l'espérance d'en venir aux mains, et étant descendus de cheval, ils entrèrent dans la citadelle avec leurs femmes, et leurs enfants. Comme le nombre des comman- 101 dants, qui étaient tous de qualité, montait jusqu'à trente, et qu'ils avaient des femmes et des enfants, ils s'enfermèrent dans la plus haute des tours. Les soldats qui n'avaient point de lieu de retraite, furent pris, à la réserve de ceux qui eurent des amis qui les cachèrent dans leurs maisons. Les Allemands gardèrent l'autre citadelle, qui est proche de la porte royale. Il y avait hors des murailles une grande multitude d'ouvriers, tirés de tous les pays de l'obéissance du CraIe, pour travailler à la citadelle, qui au premier bruit de l'approche de l'Empereur, montèrent sur les échafauds qu'ils avaient dressés pour leurs ouvrages, et se sauvèrent sans peine dans la ville.

5. L'Empereur se voyant maître de la places s'avança vers la citadelle, aux acclamations et aux applaudissements des habitants. Quand il vit que l'armée et le peuple avaient déjà pillé quantité de maisons, il envoya défendre aux Turcs d'entrer, de peur qu'ils ne commissent tous les désordres que l'on commet ordinairement au sac des villes. Il promit ensuite aux Serviens qu'il ne leur serait point fait de mal, et parce qu'ils étaient de ses amis, ils sortirent de leur tour, et le saluèrent fort profondément. Les Allemands se défendirent contre le peuple, et contre les soldats qui étaient sortis des vaisseaux, jusqu'à ce que l'Empereur parut ; mais à l'heure même qu'ils l'aperçurent, ils se rendirent. C'étaient ceux-là mêmes qui l'avaient autrefois servi très 102 fidèlement contre l'ordre du Crale, et qui l'avaient suivi au milieu des plus terribles dangers. C'est pourquoi il les traita plus favorablement que des prisonniers de guerre, et il leur donna des armes, des chevaux, et de l'argent. Il renvoya les autres soldats à pie, avec leurs habits, et sans armes. Les Romains reconduisirent les ouvriers fort loin hors de la ville, de peur qu'ils ne fussent dépouillés par les Turcs. L'Empereur avait aussi dessein de renvoyer honorablement les trente Commandants. Mais ils le supplièrent de les retenir, de peur que leur maître n'eût leur fidélité suspecte, et qu'il ne les accusât d'avoir livré la ville. Peu de temps après quelques-uns d'eux obtinrent permission de retourner en leurs maisons ; d'autres s'enfuirent, et il y en eut qui furent menés à Thessalonique, et qui s'échappèrent incontinent, parce qu'au lieu d'être gardés dans les prisons, ils n'étaient que dans les Monastères. Voila comment l'Empereur se rendit maître de Berée, sans effusion de sang. Il ne mourut en cette occasion pas un Romain, ni pas un Servien. Il ne mourut qu'un Turc, qui fut tué par un Romain.

6. Les barbares qui n'avaient tiré aucun profit de la réduction de la place, parce que l'Empereur ne leur avait pas permis de piller, lui demandèrent la liberté de faire le dégât sur les terres du Crale. Ils en enlevèrent force bétail, mais ils en emmenèrent fort peu de prisonniers, par- 103 ce qu'ils se sauvaient fort aisément dans les forts.

 

ιθʹ. 1. Βασιλεὺς δὲ ἐπεὶ τὰ κατὰ Βέῤῥοιαν ᾗ ἐβούλετο διῴκει, Ἐδέσσῃ ἐπεστράτευσε, πλείους ἄγων, ἢ Βεῤῥοίᾳ ἐπιών. Οὐκ ὀλίγοι γὰρ πρὸς τοῖς οὖσι συνείποντο καὶ ἐκ Βεῤῥοίας. Οὐ μέντοι τοσοῦτον πρὸς τὴν αἵρεσιν τῆς πόλεως ἐθάῤῥει τῇ συνούσῃ στρατιᾷ, ὅσον Ἐδεσσηνῶν τοῖς δυνατοῖς, οὓς ᾤετο αὐτίκα προσχωρήσειν καὶ τὸν ἄλλον δῆμον πείσαντας. Οἱ δὲ τοὐναντίον ἅπαν ὤφθησαν, ἤπερ ᾤετο ὁ βασιλεύς.

2. Οὐ μόνον γὰρ αὐτοὶ πολέμιοι ἦσαν φανερῶς, ἀλλὰ καὶ τὸν δῆμον ἔπειθον, ἑστῶτές τε ἀπὸ τῶν τειχῶν ἀπέσκωπτον εἰς βασιλέα, πολλὴν αὐτοῦ φάσκοντες καταγινώσκειν ἀπειρίαν, εἰ Κράλη μετὰ πολλαπλασίου στρατιᾶς ἐν ἑκκαίδεκα ἔτεσι πολιορκοῦντος καὶ πλέον οὐδὲν ἀνύειν δυνηθέντος ἐκ τῶν ὅπλων, εἰ μὴ ἑκόντες προσεχώρουν, αὐτὸς ἤλπισεν ἐν βραχεῖ περιγενήσεσθαι τοσούτους ἄγων.

3. Βασιλεὺς δὲ ἤχθετο μὲν πρὸς τὴν ἀποτυχίαν τῆς πόλεως· αὐτίκα τε ἀπεγίνωσκε τὸ τειχομαχεῖν οὐ μόνον διὰ τὴν φυσικὴν ὀχυρότητα τῆς πόλεως καὶ τὴν ἐκ τῶν τειχῶν, (ὑπὲρ ἥμισυ γὰρ ὕδασι περικλυζομένη, ἀπρόσιτός ἐστι πολεμίοις διὰ τὴν λίμνην· τὸ δὲ ἐπίλοιπον τείχεσιν ὀχυρωτάτοις καὶ πύργοις μεγάλοις, ἔστι δ´ ὅπου καὶ κρημνοῖς καὶ φάραγξιν ἀβάτοις περιέχεται,) ἀλλ´ ὅτι καὶ στρατιὰ οὐκ ὀλίγη ἦν ἐκ Τριβαλῶν ἐγκαθιδρυμένη πρὸς τῇ πόλει φρουρᾶς ἕνεκα, ὧν ἦρχον τέτταρες τῶν παρ´ αὐτοῖς ἐπιφανῶν, οἷς συνηγωνίζοντο προθύμως καὶ τῶν πολιτῶν οἱ δυνατοί. Ὅμως ἐδόκει τὴν νύκτα αὐτοῦ αὐλισαμένους, εἰς τὴν ὑστεραίαν ἀναχωρεῖν, καὶ μὴ τρίβειν τὸν καιρὸν ἐπιχειροῦντας ἀδυνάτοις. Τὰ ἴσα δὲ καὶ τοῖς ἐν τέλει Ῥωμαίων ἐδόκει πᾶσι καὶ τῆς στρατιᾶς τοῖς ἡγεμόσιν. Ἀδύνατον γὰρ κἀκεῖνοι ὑπενόουν τειχομαχίᾳ τὴν λῆψιν τῆς πόλεως, ὅσον ἐκ τῆς κατὰ τὰς μάχας πείρας.

4. Νυκτὸς δὲ ἐκ τῶν ὁπλιτῶν τινες, οἳ εἵποντο βασιλεῖ ἐκ τῶν τριηρέων, προσελθόντες ἐπυνθάνοντο βασιλέως, εἴ τι σκέπτοιτο περὶ τῆς πόλεως. Τοῦ βασιλέως δὲ πρὸς εἰρωνείαν ἐρομένου, τί δ´ ἂν αὐτοῖς δοκοίη βέλτιον, ἀποπειρᾶσθαι τῶν τειχῶν, ἢ ἀναχωρεῖν, αὐτοὶ μάχεσθαι παρῄνουν καὶ ἐδέοντο, μὴ διὰ τὴν Ἐδεσσηνῶν ἀγνωμοσύνην ἀπολιπεῖν τὴν πόλιν ὅπλοις ἁλίσκεσθαι οὖσαν δυνατήν. Αὐτοί τε ἐπηγγέλλοντο προθύμως ἀγωνιεῖσθαι, καὶ τοὺς ἄλλους τριηρίτας παρέξειν πείσαντες. Αὐτίκα τε ἐφαίνετο καὶ βασιλεῖ βέλτιστα τοὺς ὁπλίτας παραινεῖν καὶ ἐπένευε πρὸς τὴν τειχομαχίαν, ἐκέλευέ τε τοῖς μὲν ὁπλίταις κλίμακας κατασκευάζειν, τοῖς δὲ ἡγεμόσι τῆς στρατιᾶς ἅμα ἕῳ ἐφοπλίζειν, ὡς τειχομαχήσοντας, τὴν στρατιάν. Ἐπεὶ δὲ ἡμέρα ἤδη ἦν, διέταττε τὴν στρατιὰν, καὶ τὸ μὲν βαρβαρικὸν τοῖς κατὰ τὴν λίμνην τείχεσιν ἐφίστη, ὅθεν ἦν ἀδύνατον ἑλεῖν, ἵν´, εἰ καὶ ἁλῶναι Ἔδεσσαν συμβαίη, μὴ ἔχοιεν οἱ βάρβαροι, ὅθεν εἰσελθόντες ἀποκτείνοιέν τινας· αὐτὸς δὲ τὸ κράτιστον ἔχων τῶν ὁπλιτῶν μετὰ τῶν εὐπατριδῶν, πρὸς τὴν ἀκρόπολιν ἀντικαθίστατο, ὅθεν τείχη τε ἦσαν καρτερώτατα, καὶ Τριβαλῶν καὶ τῶν Ἐδεσσηνῶν τὸ κράτιστον ἐφρούρει· τοὺς δὲ ἄλλους ἡγεμόνας μετὰ τῶν ταγμάτων τοῖς λοιποῖς τείχεσιν, ὡς ἕκαστος ἔτυχεν, ἀντικαθίστη, καὶ ἤρχοντο τειχομαχίας ἀρχομένης εὐθὺς ἡμέρας· ἐγένετο δὲ καρτερωτάτη ἄχρι μέσης ἀνενδότως. Οἵ τε γὰρ ἔνδοθεν ἀπὸ τῶν τειχῶν ἠμύνοντο καρτερῶς, καὶ οἱ ἔξωθεν τόλμης ἔργα καὶ ἀνδρίας ἐπεδείκνυντο θαυμαστὰ, μάλιστα δὲ οἱ ὁπλῖται καὶ οἱ ἀπὸ τῶν τριηρέων ψιλοὶ ἠφείδουν ἑαυτῶν. Ὁ βασιλεὺς γὰρ ἐκήρυξε τῷ πρώτως ἀναθέντι τοῖς τείχεσι σημαίαν τέτταρας μνᾶς ἀριστεῖον ἔσεσθαι χρυσίου, τρεῖς δὲ τῷ μετ´ ἐκεῖνον ἀναβάντι, καὶ τῷ τρίτῳ δύο μετ´ αὐτούς. Κατὰ μέσην δὲ ἡμέραν, πολλῶν ἀπὸ τῶν ἔνδοθεν ἀμυνομένων τραυματιῶν γενομένων, ἐνίων δὲ καὶ ἀποθανόντων, τάς τε κλίμακας προσήρεισαν τοῖς τείχεσιν, ἀδρανῶς ἤδη τῶν ἔνδοθεν ἀμυνομένων, καὶ τῇ πύλῃ τῆς ἀκροπόλεως πῦρ ὑφῆπτον· δαπανηθείσης δὲ, ἐκεῖθέν τε καὶ ἀπὸ τῶν κλιμάκων εἰσεχέοντο, καὶ εἴχετο ἡ πόλις τοῦτο δὴ τὸ λεγόμενον κατάκρας. Καὶ ὁ βασιλεὺς, ἐπεὶ κατ´ αὐτὸν ἐγένετο ἡ ἅλωσις, ἔνδον γενόμενος, οὐκ εἴα ἀτακτεῖν τοὺς στρατιώτας, πλὴν τῶν πρώτως εἰσελθόντων τινὰ μικρὰ ὠφεληθέντων· ἀπέθανε μέντοι ἐκ τῶν μετὰ βασιλέως Ῥωμαίων ἢ βαρβάρων οὐδὲ εἷς· τραυματίαι δὲ ἐγένοντο πολλοί. Μετὰ δὲ τὴν ἅλωσιν ὁ βασιλεὺς τοὺς στρατιώτας, ὅσοι ἦσαν Τριβαλοὶ, ἀπέλυσε πρὸς τὴν οἰκίαν ἄνευ ἵππων. Τέτταρας δὲ τοὺς ἡγεμόνας εἶχεν ἐν φρουρᾷ, καὶ τῶν πολιτῶν τοὺς τὰ Κράλη ᾑρημένους ἐξήλασε τῆς πόλεως· φρουράν τε πρὸς τὴν ἄκραν διακοσίους ὁπλίτας καὶ ψιλοὺς καταλιπὼν καὶ ἡγεμόνα τῇ πόλει Λυζικὸν Γεώργιον, κράτιστον δοκοῦντα τὰ πολέμια καὶ συνετὸν, εἰς Βέῤῥοιαν ἐπανῄει. Προσεχώρουν δὲ καὶ ἀμαχεὶ τὰ περὶ Ἔδεσσαν καὶ Βέῤῥοιαν φρούρια καὶ αἱ πολίχναι, τά τε Σταρίδολα λεγόμενον καὶ ἡ Πέτρα καὶ ὁ Σωσκὸς καὶ ἡ Δεύρη, ἔτι τε ὁ Ὀστροβὸς καὶ τὰ Νότια· καὶ ἐκ τῶν Θετταλίας πολιχνίων τὸ Λυκοστόμιον λεγόμενον καὶ τὸ Καστρίον.

5. Ἀναπαύλης δὲ μικρᾶς τινος ὁ βασιλεὺς ἀξιώσας τὴν στρατιὰν, ἐξεστράτευσεν αὖθις κατὰ Σερβίων. Πόλις δὲ ταῦτα οὐ μικρὰ, ἐν μεθορίοις Βοττιαίας κειμένη καὶ Θετταλίας· ἧς ἦρχε μετὰ τῆς ἄλλης Θετταλίας Πρεάλιμπος τῶν παρὰ Κράλῃ δυνατῶν, ὃς μάλιστα ἐδόκει συνέσει καὶ εὐτολμίᾳ καὶ τῇ περὶ τὰ πολέμια τῶν ἄλλων προέχειν ἐμπειρίᾳ.

6. Κεῖται δὲ ἡ πόλις ἐκείνη ἐπί τινος ἀνάντους τοῦ ὄρους προβολῆς εὐθὺς ἐξαρχῆς αὐτὴ ἑαυτῆς μετεωροτέρα φαινομένη καὶ οὖσα προϊόντι. Ἐπ´ αὐτήν τε τὴν ἀκρώρειαν καταλήγει τρισὶ διατειχίσμασι διῃρημένη, ὡς δοκεῖν ἔξωθεν τρεῖς εἶναι πόλεις κειμένας ἐπαλλήλους. Ἑκατέρωθέν τε φάραγγας περιβέβληται βαθείας. Τὸ δ´ ἀπὸ τῆς πόλεως ἄχρι τοῦ ἐπιπέδου καὶ τῶν φαράγγων, ὅσον μάλιστα οἰκεῖσθαι ἐπιδέχεται, οἰκιῶν πεπλήρωται καὶ ἀνθρώπων οὐ τῶν πολλῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀρίστων ἐκ τῶν πολιτῶν καὶ ἐκ τῶν στρατιωτῶν, οἳ ἦσαν ἐγχώριοι πολλοί τε καὶ ἀγαθοί· ἥ τε πόλις, ἐπαλλήλους τὰς οἰκίας ἔχουσα διὰ τὴν ἀπὸ τοῦ τόπου θέσιν, ὀλίγας ἔχειν δοκεῖ οἰκίας πολυορόφους. Οἰκεῖται δὲ τὰ μὲν δύο τμήματα ὑπὸ τῶν πολιτῶν· τὸ δὲ τρίτον, ἄκρα ὂν, τῷ ἄρχοντι ἀνεῖται. Ἔστι δὲ δυσπρόσοδος πανταχόθεν, καὶ οὐ πάνυ ῥᾳδία πρὸς τειχομαχίαν. ᾗ ὁ Πρεάλιμπος ἐνδιατρίβων, τάφρων μὲν οὐκ ἐδεήθη, οὐδέ τινος πρὸς ὀχυρότητα σπουδῆς· ἤρκει γὰρ ἡ προσοῦσα φύσει· τοῖς πολίταις δὲ καὶ πάνυ ἀπιστῶν, τῶν μὲν τὴν πόλιν οἰκούντων παῖδας καὶ χρήματα καὶ γυναῖκας εἰς τὸ δεύτερον διατείχισμα ἀνελάμβανε, τοὺς ἄνδρας δὲ πάντας ἐξήλαυνεν ἐπὶ τὸ τρίτον, καὶ ἐκέλευεν ἀμύνεσθαι βασιλέα ἐπιόντα ὑπὲρ σφῶν αὐτῶν καὶ τέκνων· αὐτὸς δὲ τὴν ἄκραν κατεῖχε, καὶ τῷ δευτέρῳ διατειχίσματι, ἐν ᾧ αἱ γυναῖκες καὶ οἱ παῖδες ἦσαν, φρουρὰν ἐπέστησε Τριβαλικήν. Συνῆσαν γὰρ αὐτῷ ὑπὲρ πεντακοσίους, ὡς ἐλέγετο. Τοὺς μέντοι τῶν τειχῶν οἰκοῦντας ἔξω οὔτ´ αὐτοὺς εἴα εἰς τὴν πόλιν εἰσιέναι, οὔτε παῖδας εἰσεδέχετο καὶ γυναῖκας, ἀλλ´ ἐκέλευε πρὸ τῶν οἰκιῶν ἑστῶτας μάχεσθαι, δυσπροσόδου ὄντος τοῦ χωρίου καὶ χαλεπωτάτου τοῖς ἐπιοῦσιν. Οὕτω μὲν οὖν ἐκεῖνος παρεσκεύαστο πρὸς τὴν πολιορκίαν. Ἐλέγετο δὲ καὶ ὡς ἄκων κατασχεθείη πρὸς τῇ πόλει. Μᾶλλον γὰρ ἐβούλετο φυγομαχεῖν ἐπὶ τὰς τῆς Θετταλίας πόλεις. Οἱ συνόντες δὲ παρῄνουν μὴ τὴν πόλιν ἐκλιπεῖν, ὡς, εἰ ταύτης περιγένοιτο, καὶ Θετταλίαν πᾶσαν καθέξοντος βασιλέως ἀσφαλῶς. Οἷς πειθόμενος ὑπέμεινε τὴν πολιορκίαν.

7. Βασιλεὺς δὲ ἐπεὶ ἐγγὺς τῆς πόλεως ἐστρατοπεδεύετο, πρῶτα μὲν ἐπὶ λεηλασίαν ἔπεμπε τὴν στρατιὰν, ὀλίγους ἐν τῷ στρατοπέδῳ κατασχών· καὶ ἔκ τε αὐτῶν Σερβίων καὶ τῶν περικειμένων κωμῶν πολλὴν λείαν ἄγοντες ἐπανῆκον Ῥωμαῖοί τε καὶ βάρβαροι ὁμοίως.

8. Ἔπειτα ἐγγύτερον γενόμενοι παρεσκευάζοντο πρὸς τὴν τειχομαχίαν. Οἱ ἐπὶ τῆς ἔξω δὲ Σερβίων συνοικίας, τήν τε βασιλέως δεδοικότες ἔφοδον, καὶ τῶν Τριβαλῶν εἰς τὴν πόλιν οὐ προσδεχομένων, ἄλλως τε καὶ τὰ βασιλέως μᾶλλον ᾑρημένοι, κοινῇ τε πάντες ἐκ συνθήματος προσεχώρουν βασιλεῖ, καὶ τὴν στρατιὰν ἐδέχοντο καὶ ἐξένιζον ἐπὶ τῶν οἰκιῶν. Οἱ δὲ ἔνδον καὶ αὐτοὶ μὲν τὰ βασιλέως μάλιστα ᾑροῦντο, ἐχομένων δὲ τῶν παίδων καὶ τῶν γυναικῶν, ἀναγκαίως προσεῖχον Τριβαλοῖς. Εἰς τρίτην δὲ ἡμέραν παρασκευασάμενοι ἐτειχομάχουν, καὶ τῶν ἐγχωρίων μάλιστα ἐφελκομένων καὶ οὐκ ἀδύνατον ἐπαγγελλομένων τὴν παράληψιν. Ἐπεὶ δὲ οὐ πανταχόθεν ἐξῆν προσβάλλειν ἀποκρότων ὡς ἐπιπλεῖστον καὶ σκληρῶν τῶν τόπων ὄντων, ἔνθα μάλιστα ἐξῆν προσβαίνειν τὸ κράτιστον τῶν τοξοτῶν ἐπιστήσας ὁ βασιλεὺς, ἐκέλευε τοῖς τόξοις χρῆσθαι καὶ ἀνείργειν τοὺς ἀμυνομένους. Ἄλλοι δὲ ἀσπίδας ὑποδύντες προσέβαλλόν τε τοῖς τείχεσι καὶ διώρυττον. Ἔτυχε δὲ τὸ διόρυγμα ἐντὸς οἰκίας εἶναι κενῆς ἀνθρώπων· ἐπεὶ δὲ ἤδη διορώρυκτο, καὶ ἔμελλον εἰσιέναι, ἡ τῆς οἰκίας δεσπόζουσα ἐκείνης κατὰ τύχην εἰσελθοῦσα καὶ ἁλισκομένην τὴν πόλιν αἰσθομένη, βοῇ τε ἐχρῆτο καὶ συνεκάλει τοὺς ἀμυνομένους. Οἱ δὲ παρῆσαν ἅμα τῷ αἰσθέσθαι, καὶ τοὺς διορύττοντας βάλλοντες, ἀφίστων τῶν τειχῶν. Ἅμα δὲ καὶ ὄμβρων ῥαγδαίων ἐπενηνεγμένων ἐν αὐτῇ μάλιστα τῆς μάχης τῇ ἀκμῇ, ἥ τε ἄλλη στρατιὰ ἐπέπαυτο καὶ ἀνεχώρει πρὸς τὸ στρατόπεδον, οὐ δυναμένη πρός τε ὄμβρους ὁμοῦ καὶ πολεμίους μάχεσθαι ἀσφαλῶς ἑστῶτας ἐπὶ τῶν τειχῶν, αὐτοὶ διολισθαίνοντες τὰ πολλὰ πρὸς τὸν πηλόν.

9. Καὶ ὁ βασιλεὺς ἐπεὶ διημάρτανε τῆς πόλεως πρὸς τὴν πρώτην ἐπιχείρησιν, τό,τε βιάζεσθαι τοῖς ὅπλοις ἀπογνοὺς, καὶ πρὸς τὸ πολιορκεῖν διὰ τοὺς ὄμβρους καὶ τὸν χειμῶνα ἀδυνάτως ἔχων, αὖθις ἀνέστρεφεν εἰς Βέῤῥοιαν· εἵποντο δὲ καὶ οἱ ἐκ τῆς ἔξω Σερβίων συνοικίας πλὴν ὀλίγων πάντες, ὅσοι μάλιστα ἐν λόγῳ ἦσαν, ἅμα γυναιξὶ καὶ τέκνοις, ὀλίγα ἔχοντες ἐκ τῆς οὐσίας, ὅσα φέρειν ἦσαν δυνατοὶ, οὐ μόνον διὰ τὴν πρὸς βασιλέα εὔνοιαν, ἀλλ´ ὅτι καὶ ἐκ Τριβαλῶν οὐδὲν διὰ τὴν ἀποστασίαν ἤλπισαν ἐπιεικὲς, εἰ γένοιντο ἐπ´ αὐτοῖς.

10 Ἔτι δὲ ἐν Βεῤῥοίᾳ βασιλέως διατρίβοντος, ἐκ τῶν μάλιστα ἐπισήμων πόλεων αἳ Ῥωμαίων μὲν ἦσαν ὑπήκοοι τὸ ἀρχαῖον, χρόνον δὲ ἐδούλευσαν οὐκ ὀλίγον Τριβαλοῖς, ἧκον διαλεγόμενοι κρύφα καὶ δεόμενοι ἥκειν παρ´ αὐτοὺς, ὡς εἰσδεξόμενοι ἐκβαλόντες Τριβαλούς. Οὐ μόνον δὲ ἐκ τῶν ἄλλων, ἀλλὰ καὶ ἐξ αὐτῆς Σκοπιᾶς, ἣ δοκεῖ βασίλεια Κράλη εἶναι ἀπὸ τοῦ βασιλέως τοῦ πρώτου τῶν Παλαιολόγων Μιχαὴλ τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς ἐκτετμημένη, πρέσβεις ἧκον ἀναφανδὸν ἀπὸ τῆς πόλεως κοινῇ βασιλέα καλοῦντες ἥκειν ἐπ´ αὐτοὺς, ὡς παραδώσοντες τὴν πόλιν. Ὁ Κράλης γὰρ ἐπὶ Παίονας ἐστρατευμένος τότε, ὡς ἐπύθετο βασιλέα ἐπιόντα, καίτοι στρατιὰν πλείστην περὶ αὑτὸν ἠθροισμένην ἔχων, ἀντικαθίστασθαι πρὸς βασιλέα οὐκ ἐθάῤῥει, ἀλλὰ πάντα προέμενος ἐβούλετο φυγομαχεῖν. Ὅθεν καὶ τῶν Σκοπιᾶς πολιτῶν πρεσβευσαμένων πρὸς αὐτὸν καὶ τὴν ἔφοδον ἀπαγγελλόντων βασιλέως καὶ δεομένων βοηθεῖν, πρῶτα μὲν ἐλπίδας παρείχετο ὡς βοηθήσων, ἂν ἐπίωσιν αὐτοῖς Ῥωμαῖοι· ὡς δὲ μᾶλλον προσέπιπτον αἱ φῆμαι φοβερώτεραι τῶν ἐπιόντων Ῥωμαίων καὶ βαρβάρων, φανερῶς ἀπεῖπε τὴν ἐπικουρίαν τοῖς ἐκ τῆς Σκοπιᾶς· ἐκέλευέ τε σώζειν ἑαυτοὺς ὡς ἂν οἷοίτε ὦσιν. Αὐτὸν γὰρ μὴ δύνασθαι τὸ νῦν ἔχον ἥκειν πρὸς αὐτούς. Οἳ βουλευσάμενοι κοινῇ καὶ πολλῆς ἀνοίας εἶναι κρίναντες ἀντικαθίστασθαι οἷς ὁ σφῶν δυνάστης τοσαύτην ἔχων δύναμιν οὐκ ἐτόλμα, ἥκουσι πρὸς βασιλέα καὶ τὴν πόλιν παρεδίδουν πρὶν διαφθαρῆναι. Ὕστερον δὲ ἐπεὶ οἱ φόβοι διελύοντο, ἐπὶ δίκην καταστάντες ὑπὸ Κράλη καὶ διωκόμενοι ἀποστασίας, ῥᾷον ἀπελύσαντο τὰ ἐγκλήματα, τοῦ παρ´ αὐτοῖς ἀρχιεπισκόπου διαιτῶντος· ὃς ἐπεψηφίζετο αὐτοὺς μηδὲν ἠδικηκέναι, εἰ, ἐπικουρεῖν μὴ βουλομένου Κράλη, ἀλλὰ καὶ παραινοῦντος σώζειν ἑαυτοὺς, συνετά τε ἅμα καὶ σωτήρια σφίσιν ἐβουλεύσαντο, δουλεύειν τοῖς δυνατωτέροις ψηφισάμενοι. Οὕτω πᾶσαι πόλεις κατεσείσθησαν τῷ φόβῳ τότε καὶ προσχωρεῖν ἐβούλοντο ἑκοῦσαι βασιλεῖ, πρὶν ἀναρπασθῆναι. Οὐχ αἱ πόλεις δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν Τριβαλῶν οἱ δυνατώτατοι, καὶ πρότερον εὔνως περὶ βασιλέα διακείμενοι, καὶ μᾶλλον ὑπ´ ἐκείνου ᾑρημένοι βασιλεύεσθαι, τότε καὶ μᾶλλον ὑπὸ δέους κρύφα διελέγοντο καὶ παρώξυνον ἥκειν ἐπὶ σφᾶς, ὡς πάντων τὰ δυνατὰ βουλησομένων συνεργεῖν. Ἧκον δὲ καὶ αὐτόμολοι δύο ἐξ αὐτῶν· ὧν ἅτερος τῶν μάλιστα ἦν ἐπιφανῶν, κατὰ γένος προσήκων Κράλῃ, Χλάπαινος ὠνομασμένος, στρατιάν τε ἔχων ὑφ´ ἑαυτὸν οὐκ εὐκαταφρόνητον καὶ πολλὴν περιουσίαν· ὁ λοιπὸς δὲ οὐ τῶν πάνυ περιδόξων ἦν, πλὴν κἀκεῖνος ἀρχάς τε πόλεων ἐγκεχειρισμένος καὶ στρατοπέδων ἡγεμονίας, ὄνομα Τολίσθλαβος. Καὶ ἄμφω δὲ ἐκ τῶν ἄλλων δυνατῶν λόγους ἐκόμιζον πρὸς βασιλέα, ὡς, ἢν ἐπίῃ Κράλῃ, καὶ αὐτοὶ συμπολεμήσουσιν ἀποστάντες. Βασιλεῖ δὲ ἀξιόμαχον στρατιὰν οὐκ ἔχοντι οὐκ ἐδόκει δεῖν ταῖς ἀποστασίαις θαῤῥοῦντα μόνον, ἑαυτὸν εἰς τοὺς κινδύνους εἰσωθεῖν, ἀλλὰ παρασκευασάμενον ἐπιστρατεύειν ἐπικαίρως. Τότε δὲ ἄρχοντα ἐν Βεῤῥοίᾳ Διπλοβατάτζην τὸν πρωτοβεστιαρίτην καταλιπὼν, πραγμάτων τε δυσκολίαις καὶ μεταβολαῖς εἰδότα χρῆσθαι καὶ πρὸς μάχας τολμητὴν, ταῖς τε κατὰ Θετταλίαν προσχωρησάσαις Νικηφόρον ἐπιστήσας τὸν Σαραντηνὸν, ἐπανέζευξεν εἰς Θεσσαλονίκην.

Chapitre XIX.

1. L'Empereur s'approche d'Edesse à la tête de ses troupes. 2. Les habitants se moquent de la vanité de son entreprise. 3. II se résout de l'abandonner. 4. II prend la ville. 5. Il attaque les Serviens. 6. Description de leur ville. 7. Les Romains pillent les dehors. 8. Ils attaquent la ville. 9. Ils lèvent le siège. 10. Les sujets du Crale invitent l'Empereur à se soumettre à sa puissance.

1. L'Empereur après avoir eu un succès aussi heureux à Berée qu'il l'avait pu souhaiter, en partit avec une armée fort nombreuse, pour aller attaquer Edesse. Il est vrai, pourtant,qu'il fondait moins son espérance sur le nombre de ses troupes, que sur l'affection des habitants ; mais cette espérance était vaine.

2. Car non seulement ils se déclarèrent contre lui, mais ils animèrent le peuple, et étant montés au haut des murailles, ils se raillèrent de la vanité avec laquelle il prétendait prendre en peu de temps, et avec peu de troupes, une ville que le Crale n'avait pu prendre en seize ans, avec une puissante armée.

104 3. Il était fort fâché de manquer une entreprise si importante, tant à cause de l'assiette de la ville, que de la bonté de ses murailles. Il y en a voit plus de la moitié qui était inondée, et tout à fait inaccessible. Le reste était clos de murailles, de tours, et de précipices. De plus, il y avait une puissante garnison de Serviens, commandés par quatre Capitaines des plus illustres de leur nation, et soutenus par les plus considérables des habitants, qui désiraient se signaler en défendant leur propre ville. L'Empereur crut, pour ces raisons, devoir décamper le jour suivant. Les commandants furent de même avis, et ils jugèrent par l'expérience qu'ils avaient acquise, que c'était une prétention ridicule que de vouloir emporter cette ville par la force.

4. Quelques soldats pesamment armés qui l'avaient suivi par mer, l'étant venu trouver, et lui ayant demandé quelle résolution il avait prise, il leur demanda à eux-mêmes, comme en raillant, ce qui leur semblait plus à propos, ou d'attaquer la place, ou de lever le siège ? Ils lui conseillèrent de l'attaquer, et ils le supplièrent de ne pas abandonner une ville dont ils se promettaient de le rendre maître. Ayant approuvé leur avis, il commanda aux Capitaines de mettre les soldats sous les armes, et aux soldats de tenir les échelles prêtes. A la pointe du jour il rangea son armée en bataille, et il plaça les Turcs à l'opposite de l'endroit que le marais rendait imprena- 105 ble, afin qu'ils n'y pussent entrer, ni y faire passer personne au fil de l'épée. Il se mit vis à vis de la citadelle, avec ce qu'il avait de meilleures troupes, et avec la fleur de la noblesse, et il entreprit d'attaquer l'endroit le plus fort, et qui était défendu par les plus vaillants des Serviens, et des habitants. Il distribua le reste des commandants, et des soldats le long du reste de la muraille. L'attaque commença avec le jour, et fut très rude jusqu'à midi, ceux de dedans se défendant vigoureusement, et ceux de dehors donnant des preuves d'une incroyable valeur, surtout les soldats qui avaient été tirés des vaisseaux. Comme l'Empereur avait fait publier par un héraut qu'il donnerait quatre mines d'or à celui qui arborerait le premier son étendard sur la muraille, trois mines à celui qui y monterait le second, et deux mines au troisième, ils s'y portèrent tous avec une merveilleuse chaleur. Sur le midi plusieurs des assiégés ayant été, ou blessés, ou tués, les assiégeants appliquèrent les échelles, et mirent le feu à une des portes. La porte ayant été brûlée, et les Romains étant montés sur les murailles, la ville fut prise. L'Empereur ne permit pas de piller. Il n'y eut que ceux qui entrèrent les premiers qui enlevèrent quelque butin. Il n'y eut ni Romain ni Turc de tué, bien qu'il y en eût plusieurs blessés. Les Serviens furent renvoyés à pied en leur pays. Les quatre commandants de la garnison furent mis en lieu de sûreté, et les 106 Citoyens qui avaient favorisé le parti du Crale furent chassés. L'Empereur mit dans la citadelle deux cents soldats tant pesamment, que légèrement armés sous la conduite de George Lizyque, homme prudent et courageux, et  il s'en retourna à Berée. Il y eut quantité de bourgs et de forts qui se rendirent sans combattre, comme Staridole, Petrée, Sosque, Deure, Strobe, Notie, Lycostome et Castres.

5. Après avoir dormé un peu de relâche à ses troupes, il entreprit une nouvelle expédition contre les Serviens. Ces peuples habitent une petite ville assise sur la frontière de Bottiée et de Thessalie. II y avait alors pour gouverneur un nommé Prealimpe, qui l'était aussi de Thessalie, et qui était un des plus prudents, des plus courageux, des plus expérimentés, et des plus puissants, qui fût dans l'Etat du Crale.

6. La ville est bâtie sur la cime d'une montagne bien qu'elle ne soit pas également haute partout. Elle est comme séparée de trois murailles, ce qui fait croire de loin qu'il y a trois villes. Elle est environnée de tous côtés, de vallées fort profondes. Entre les vallées et la ville il y a des maisons habitées par des personnes de condition, et par des gens de guerre. L'assiette de la ville étant cause que les maisons sont comme au dessus les unes des autres, il y en a fort peu à plus d'une étage. Il n'y a que les deux tiers de la ville qui soient remplis par les Citoyens, l'autre tiers est occupé 107 par la citadelle, où demeure le gouverneur. La place est presqu'inacessible de toutes parts, et tres difficile à attaquer. Prealimpe, qui la défendait, n'avait besoin pour cela ni de fossés, ni de fortifications, la nature ayant suffisamment pourvu à la défense. Comme il se défiait des habitants, il mit les richesses, les femmes, et les enfants, au milieu, il plaça les hommes aux extrémités, afin qu'ils combattissent, et il s'enferma dans la citadelle. Il donna la garde des femmes et des enfants aux Serviens qui étaient environ cinq cents. Quant aux habitants qui demeuraient hors de la ville, il ne leur permit pas d'y rentrer, et il leur commanda do se défendre à la faveur de l'assiette. On disait que c'était contre son inclination qu'il s'était enfermé dans cette place, et qu'il aurait mieux aimé se sauver en Thessalie, mais que ses amis lui avaient remontré, qu'il ne la pouvait perdre, sans perdre aussi cette Province. Il se résolut donc par leur avis, de soutenir le siège.

7. Lorsque l'Empereur fut campé proche de la ville, il envoya la plupart de ses gens au pillage, et il n'en retint auprès de lui qu'un petit nombre. Ceux qui y allèrent, tant Romains que Turcs en revinrent bientôt après chargés de butin.

8. Ils s'approchèrent après cela des murailles et ils se préparèrent à l'attaque. Les paysans qui habitaient hors de la ville, appréhendant le choc des Romains, et étant d'ailleurs irrités contre les Serviens, de ce qu'ils avaient refusé de 108 les mettre à couvert dans l'enceinte de leurs murailles, se rendirent à l'Empereur, et reçurent ses soldats dans leurs maisons. Les habitants de la ville étaient dans la même disposition ; mais la considération de leurs femmes et de leurs enfants que l'on tenait comme en otage, les obligeait de favoriser les Serviens. Le troisième jour, les Romains se préparèrent à l'attaque, et ils y furent invités par ceux de dedans, qui les assurèrent que la ville n'était pas malaisée à prendre. Comme il n'y avait aucun endroit par où l'on en pût approcher, l'Empereur plaça aux endroits les moins inaccessibles des gens de trait, et il leur commanda de tirer sur ceux qui paraissaient au haut des murailles. D'autres s'étant couverts de leurs boucliers, s'approchèrent du pied, et le sapèrent. Le trou qu'ils y firent répondait à une maison abandonnée, où une Dame à qui elle appartenait étant entrée par hasard, elle cria pour appeler les soldats. Ils accoururent à l'heure même, tirèrent sur ceux qui avaient percé la muraille, et les contraignirent de se retirer. Il tomba en même temps une pluie qui força le reste de l'armée de se mettre à couvert dans le camp.

9. Ainsi, l'Empereur n'ayant pu emporter cette place, perdit l'espérance de continuer le siège durant les pluies, et les autres incommodités de la saison. Les principaux du pays le suivirent avec leurs femmes, leurs enfants, et ce qu'ils purent emporter de meilleur, ce qu'ils  109 firent autant par l'appréhension d'être maltraités par les Serviens, que par l'affection qu'ils lui portaient.

10. Pendant qu'il était à Berée, les habitants de plusieurs villes qui avaient autrefois relevé des Romains, et qui étaient alors sous la domination» des Serviens., le vinrent supplier de s'approcher,. et offrir de chasser ses ennemis. La ville de Scopies capitale de l'Etat du Crale, et qui avait été détachée de l'Empire sous le règne de Michel le premier des Paléologues, lui envoya des Ambassadeurs pour cet effet. Bien que le Crale eût alors une puissante armée en Hongrie, il n'eut pas la hardiesse de paraître, et il n'y avait rien à quoi il fût moins disposé qu'à combattre. Les habitants de Scopies l'ayant averti de la marche de l'armée Romaine, et lui ayant demandé du secours, il les amusa de vaines promesses ; mais quand la présence des Romains et des Turcs eut répandu une terreur plus générale, il cessa de leur promettre du secours, et il leur manda de se défendre comme ils pourraient. Ils crurent donc que ce serait une folie à eux de vouloir résister sans force, à l'Empereur à qui leur Prince ne pouvait résister avec une armée. Mais lors que la terreur fut passée, le Crale les accusa de perfidie et de rébellion,, dont ils se justifièrent devant leur Archevêque, qui jugea en leur faveur, et qui prononça qu'ils n'avaient point mal fait de pourvoir à leur sûreté, puis que le Crale avait refusé de les défendre. 110 Ainsi toutes les villes étaient ébranlées par le bruit des armes Romaines, et elles se pressaient de se rendre pour s'exempter du pillage. Les particuliers venaient aussi bien que les communautés, offrir à l'Empereur de faire ce qui dépendrait d'eux pour le rendre maître de leurs terres. Il y en eut deux entr'autres, dont l'un se nommait Clapaine, et était d'une naissance fort illustre, ayant l'honneur d'être parent du Crale, et ayant sous lui des troupes, et l'autre Tolistlas. Bien que celui-ci ne fût pas d'une naissance si relevée, il ne laissait pas d'avoir possédé des gouvernements, et d'avoir commandé des armées. Ils promirent au nom des principaux du pays de se déclarer contre le Crale, si l'Empereur avait agréable d'y venir. Mais il ne crut pas devoir hasarder sur leur perfidie une entreprise aussi importante que celle-là, sans avoir des forces pour l'exécuter. Il retourna donc à Thessalonique, après avoir confié le gouvernement de Bérée â Diplovatace Protovestiaire ; homme intrépide dans les combats, adroit dans le maniement des affaires, et qui avait ménagé les intérêts des villes qui s'étaient rendues à Nicéphore Sarcntene.

 

κʹ. 1.Μετὰ μικρὸν δὲ τήν τε ἱππικὴν καὶ τὴν πεζὴν δύναμιν ἀναλαβὼν, ἔχων καὶ βασιλέα τὸν γαμβρὸν συστρατευόμενον, ἐπεστράτευσε Γυναικοκάστρῳ, ὃ φρούριόν ἐστι καρτερώτατον ὑπὸ βασιλέως Ἀνδρονίκου τοῦ νέου οἰκοδομηθὲν αὐταῖς κρηπῖσιν, ἡμέρας ὁδοῦ μῆκος ἔλαττον ἀφεστηκὸς Θεσσαλονίκης. Εἴχετο δὲ ὑπὸ Τριβαλῶν μετὰ τῶν ἄλλων αὐτὸ ἑλόντων. Οὐκ ὀλίγα τε ἔβλαπτε Θεσσαλονίκην, στρατιὰν ἔκ τε Ῥωμαίων τῶν προσκεχωρηκότων καὶ Τριβαλῶν ἔχον ἐγκαθιδρυμένην. Βέλκος δὲ ὁ τοῦ φρουρίου ἄρχων, ὡς ἐπύθετο βασιλέα ἐπιόντα, τοῖς ὅπλοις δείσας μὴ ἁλῷ, πέμψας ἐπηγγέλλετο προσχωρεῖν ἑκών. Πίστεως δὲ ἕνεκα καὶ τὰ ἐν κόλποις ἅγια παρείχετο, ὅρκους μονονοὺ ὑπὲρ τοῦ τὸ φρούριον ἐγχειρίσειν παρεχόμενος. Βασιλεῖ τε ἐδόκει βέλτιστον τὸ φρούριον ἔχειν ἄνευ φόνων καὶ κινδύνων· ἐκέλευέ τε Βέλκον ἥκειν παρ´ αὐτόν. Ἐπεὶ δὲ ἧκε πρὸς τὸ στρατόπεδον πρὸς βασιλέα, ὅρκους μὲν παρείχετο ἐπὶ τῷ βασιλεῖ τε αὐτὸν προσχωρεῖν καὶ τὸ φρούριον παραδιδόναι· ἐδεῖτο δὲ μὴ τὸ νῦν ἔχον ἢ αὐτὸν εἰσιέναι, ἢ φρουρὰν εἰσάγειν· τήν τε γὰρ οὐσίαν αὐτῷ πλείστην οὖσαν καὶ διεσκεδασμένην ἀπολεῖσθαι ὑπὸ Τριβαλῶν διαρπασθεῖσαν, καὶ τοὺς συγγενεῖς αὐτῷ καὶ οἰκείους Κράλην ἄρδην διαφθερεῖν διὰ τὴν πρὸς αὐτὸν ἀπέχθειαν· ἀλλὰ περιμείναντα ἡμέρας πεντεκαίδεκα, ἄχρις ἂν οἰκείους τε καὶ χρήματα μεταπέμψηται, οὕτω τὸ φρούριον παραλαμβάνειν. Τούτοις μὲν οὖν ὁ βασιλεὺς πεισθεὶς, καὶ ὅρκους ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις ἐκείνου παρασχομένου, ἀνέστρεφεν εἰς Θεσσαλονίκην. Βέλκος δὲ τὰ ὀμωμοσμένα δῆθεν ἐκπληρῶν, τούς τε οἰκείους ἐκ Τριβαλῶν μετεπέμπετο καὶ βοσκήματα καὶ τὴν ἄλλην περιουσίαν, ἔπεμπέ τε καὶ εἰς Θεσσαλονίκην οὐκ ὀλίγα, δεῖγμα τῆς πρὸς βασιλέα εὐνοίας καὶ τῆς φυλακῆς τῶν συνθηκῶν.

2. Κράλης δὲ ἤδη πεπυσμένος, ὡς ἡ μὲν ἐκ τῆς ἠπείρου στρατιὰ καὶ Ῥωμαίων καὶ βαρβάρων τοσαύτη οὖσα ἀναστρέψειε, βασιλεὺς δὲ ταῖς τριήρεσι μόναις καὶ βαρβάροις πεζοῖς ὀλίγοις ἀφιγμένος εἰς Θεσσαλονίκην Βέῤῥοιάν τε εἷλε καὶ Ἔδεσσαν καὶ ἄλλας πολίχνας οὐκ ὀλίγας, ἀνεθάρσησέ τε καὶ στρατιὰν ἀναλαβὼν οὐ πολλὴν μὲν, πολὺ δὲ ὅμως ὑπερέχουσαν τῆς βασιλέως, ἤλαυνε σπουδῇ ἐπὶ Θεσσαλονίκην. Καὶ Βέλκος μὲν αὐτίκα ὑπ´ ἐκεῖνον ἦν, καὶ συνεστρατεύετο μετὰ τῶν ὑπ´ αὐτὸν, τῶν πρὸς βασιλέα συνθηκῶν καὶ ὅρκων ἀμνημονήσας. Κράλης δὲ ἐγγὺς γενόμενος Θεσσαλονίκης, πρεσβείαν ἔπεμπε πρὸς βασιλέα καὶ πρῶτα μὲν ὠνείδιζε τὴν εἰς αὐτὸν ἀγνωμοσύνην, ὅτι ἀμνημονήσας ὧν εὖ ὑπ´ αὐτοῦ πρότερον πεπόνθει, καιροῦ τυχὼν αὐτοῦ ταῖς πόλεσιν ἐπιστρατεύσειε, καὶ τοὺς φρουροῦντας κατασχοίη ἐκβαλὼν, καὶ χρημάτων ἀποστερήσειεν οὐκ ὀλίγων· ἃ οὐκ ἐχρῆν ποιεῖν, ἀλλὰ τῶν εἰς αὐτὸν γεγενημένων ἀπομνημονεύοντα, τὴν φιλίαν διασώζειν πρὸς αὐτόν. Ἐπεὶ δὲ ἃ μὴ ἔδει εἴργαστο, κατηγορεῖν μὲν αὐτὸν, οἴεσθαι δὲ καὶ πάντα ὁντινοῦν. Ἀναλύεσθαι δὲ ὄντων ἀδυνάτων τῶν γεγενημένων, βούλεσθαι μάλιστα αὐτὸν, εἴγε καὶ αὐτῷ δοκοίη, ἀλλήλοις συνελθεῖν, καὶ διαλεχθέντας περὶ τῶν διαφορῶν, συμβάσεις θέσθαι καὶ τὸν πόλεμον καταθέσθαι, ἀνανεωσαμένους τὰς σπονδὰς καὶ τὴν εἰρήνην. Τοιαῦτα μὲν ἐπρέσβευεν ὁ Κράλης, βασιλεῖ τε ἐδόκει βέλτιστα, καὶ συνέθεντο ἡμέραν ῥητὴν, ἐν ᾗ ἔδει γενομένους ἐν ταὐτῷ λύειν τὰς διαφορὰς, σπονδὰς θεμένους.

3. Ἐπιστάσης τε τῆς προθεσμίας, οἵ τε βασιλεῖς ἀμφότεροι ἐξῄεσαν ὡπλισμένοι καὶ οἱ συνόντες. Κράλης τε ὁμοίως μετὰ τῶν περὶ αὐτὸν ὡπλισμένοι ὄντες ἧκον ἐγγὺς Θεσσαλονίκης καὶ συνεγένετο τοῖς βασιλεῦσι. Μετὰ δὲ τὴν προσαγόρευσιν ὁ Κράλης πρῶτος ἥπτετο πρὸς βασιλέα λόγου, „Ἀδικεῖς,“ εἰπὼν, „ὦ βασιλεῦ, πολέμου ἄρχων. Ἐγὼ δὲ ᾤμην εἶναι μηδὲν τῶν ὄντων, ὅ σε πρὸς ἐμὲ πεῖσαι δυνήσεται ἀγνωμονεῖν. Οἶσθα γὰρ αὐτὸς τῶν ἄλλων μᾶλλον, ὡς πολεμηθεὶς ὑπὸ τῶν ὁμοφύλων καὶ τῆς Ῥωμαίων γῆς ἀπελαθεὶς, ἀδίκως μὲν, (οὐ γὰρ ἂν ἀρνηθείην οὐδ´ αὐτὸς,) ὅμως δ´ οὖν ἀπελαθεὶς, ἧκες παρ´ ἡμᾶς, οὔτ´ ἀμοιβάς σοι προτέρων εὐεργεσιῶν ὀφείλοντας, οὔτ´ ἀγανακτοῦντας ὑπὲρ σοῦ ἀδικουμένου, ἀλλ´ εἰ δεῖ τἀληθὲς εἰπεῖν, καὶ τὴν ὑμῶν πρὸς ἀλλήλους διαφορὰν ἐν εὐτυχίας μέρει λογιζομένους τῷ τὰ ἴδια εὖ τίθεσθαι. Ἐγὼ δὲ, καίτοι τῶν σοὶ πολεμούντων πολλὰς πρεσβείας πεποιημένων καὶ χρήματα παρεχομένων καὶ πόλεις πολλὰς καὶ τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας ἀπόμοιραν προϊεμένων οὐκ ὀλίγην, καὶ φίλον ἔχειν καὶ σύμμαχον ὑπισχνουμένων, καὶ μίαν τούτων ἁπάντων χάριν ἀπαιτούντων τὸ σὲ δεσμώτην παρασχεῖν, ἢ αὐτὸν κατέχειν συλλαβόντα, οὐκ ἠθέλησα αὐτὸς, ἀλλὰ καὶ χρημάτων πολλῶν καὶ πόλεων τοσούτων καὶ χώρας πολλῆς καὶ ἀγαθῆς τὴν σὴν φιλίαν προειλόμην, καὶ οὐ μόνον οὐ προδέδωκα τοῖς πολεμίοις, καίτοι ῥᾷστά γε δυνάμενος, (οὐ γὰρ οὐδ´ αὐτὸς ἀγνοεῖς, ἐν ὅτοις ἦσθα τότε,) ἀλλὰ καὶ τό γε εἰς ἐμὲ ἧκον, καὶ δὶς καὶ τρὶς ἐπὶ συμμαχίᾳ παρεσχόμην στρατιάν. ὧν ἐνόμιζον ἁπάντων μεμνημένον, οὐδέποτε βουλήσεσθαι, κἂν δυνήσῃ τὰ μεγάλα, τὰς ὑπ´ ἐμὲ τελούσας πόλεις κακουργεῖν. Σὺ δ´, ὡς ἔοικεν, ἐκείνων ἁπάντων ἐπιλελησμένος, ἥκεις νῦν βαρβάρους ἄγων, ὡς ἐπὶ πολέμιον καὶ τὰ μέγιστα ἠδικηκότα, καὶ πόλεις τὰς μὲν τοῖς ὅπλοις εἷλες, ἑτέρας δὲ κλοπῇ, οὐκ ὀλίγας δὲ καὶ ὑπὸ δέους προσχωρησάσας. Καὶ τοὺς ἐνοικοῦντας στρατιώτας καὶ τῶν ἐπιφανῶν πολλοὺς τοὺς μὲν ἀπέκτεινας κατὰ τὰς μάχας, τοὺς δὲ ἄλλους ἀνδραποδίσας, ἐν εὐεργεσίας μέρει τὴν ἐλευθερίαν τῶν σωμάτων, ὅτε σοι βέλτιον ἐφαίνετο, παρείχου, οὐ μᾶλλον ἥδεσθαι ποιῶν τυγχάνοντας ἐλευθερίας, ἢ ὅσον ἐξανδραποδιζόμενος ἐλύπεις· χρημάτων τε ἀπεστέρησας καὶ βοσκημάτων, οὐδὲ ἀριθμητῶν. Ἃ πάντα ἄχθεσθαι ποιεῖ καὶ πολλήν σου κατηγορεῖν ἀγνωμοσύνην. Ὅμως μέντοι, καίτοι τοσαῦτα ὑπὸ σοῦ ἠδικημένος, οὐ πολέμιος, ἀλλὰ φίλος καὶ σύμμαχος, ὥσπερ καὶ πρότερον, αἱροῦμαι εἶναι σός. Καὶ πᾶσαν ἀποθέμενον παραινῶ μικροψυχίαν, τὴν προτέραν φιλίαν καὶ τὰς σπονδὰς ἀνανεοῦσθαι, ἔχοντας ἃ ἔχομεν ἑκάτερον. Εἰ δέ σε λυπεῖ τὸ καὶ αὐτὸν ἐκ τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας μοῖράν τινα παρῃρημένον ἔχειν, ἀλλ´ ἐκεῖνο ἐννοεῖν χρὴ, ὡς αὐτὸς ἔχεις πολλαπλάσιον λαβὼν ἐκ τῆς αὐτῆς ἑτέρῳ προσηκούσης. Οἷς προσῆκον ἀγαπᾷν ἑκάτερον, καὶ σπονδὰς θεμένους εἰρήνην ἄγειν. Εἰ δὲ μὴ ταῦτα φίλα σοι δοκεῖ, ὅρα μή σοι πρὸς τῷ μηδὲν πλέον ἠνυκέναι καὶ ἀπληστίας καὶ ἀχαριστίας πρὸς τοὺς φίλους καὶ τοὺς εὖ πεποιηκότας ἔγκλημα προσέσται.

4. Τοιαῦτα μὲν ὁ Κράλης διειλέχθη πρὸς βασιλέα, πολλῶν παρόντων. Βασιλεὺς δὲ ἐπισχὼν μικρὸν, τοιαύτην πρὸς Κράλην ἐποιήσατο ἀπολογίαν· „οὐδὲν οὕτως οἴομαι λυμαίνεσθαι τῷ βίῳ τῶν ἀνθρώπων ἐξαρχῆς, οὐδὲ μᾶλλον αἴτιον τῶν μεγάλων διαφορῶν καὶ τῶν πολέμων γεγενῆσθαι, ἢ τὸ μὴ δικαίως ἕκαστον ἑαυτῷ τε καὶ τοῖς ἄλλοις διαιτᾷν, ἀλλ´ ἑαυτῷ μὲν καὶ τὰ ἀτοπώτατα πολλάκις συγχωρεῖν, τοὺς δ´ ἄλλους καὶ ὑπὲρ τῶν ἐλαχίστων μεγίστας ἀπαιτεῖν εὐθύνας. Καὶ τοῦτό ἐστιν, ὃ πολλῆς ἐμπέπληκε τὸν βίον ταραχῆς, καὶ οὐ πόλεσι μόνον καὶ οἰκίαις μεγάλας ἐνειργάσατο συμφορὰς, ἀλλὰ καὶ ὅλας διέφθειρεν ἡγεμονίας, ἢ αὐτούς τινας ὑπ´ ἀπληστίας ἑτέρους διαφθείραντας πολέμων ἄρχοντας ἀδίκων, ἢ ὑπὸ τῶν ἀδικουμένων διαφθαρέντας, δικαίως καὶ καλῶς ἀμυνομένων. Ὅπερ οἴομαι καὶ σοὶ συμβεβηκέναι νῦν. Εἰ γὰρ δικαίως καὶ καλῶς ἐμοί τε καὶ σαυτῷ διῄτεις, οὐκ ἂν σὺ μὲν ἐκσπόνδως καὶ παρὰ τοὺς ὅρκους τοσαύτας ἔχων Ῥωμαίων πόλεις, καινὸν ᾤου μηδὲν ποιεῖν, ἐμὲ δ´ ὅτι ἐκ πολλῶν ἀπέλαβον ὀλίγα, ἐδίωκες ἀγνωμοσύνης καὶ ἀχαριστίας καὶ τὸ τούτων ἔτι θαυμασιώτερον, ἀπληστίας. Ὡς μὲν οὖν ὑπὸ τῶν ὁμοφύλων πολεμηθεὶς ἀδίκως καὶ τῆς Ῥωμαίων γῆς ἀπελαθεὶς, πρὸς σὲ ἀφῖγμαι, πολλοὺς ἄγων καὶ τῶν οἰκείων καὶ τῶν φίλων καὶ χρήματα οὐκ ὀλίγα, καὶ ὡς αὐτὸς οὔτε χρημάτων ἐπιθυμίᾳ τοσούτων ὄντων τῶν τε παρ´ ἐμοὶ καὶ τῶν ὑπὸ τῶν πολεμίων παρεχομένων, οὔτε πόλεων καὶ χώρας τοσαύτης προϊεμένων ἐπὶ τῷ κακῶς ποιεῖν ἐμὲ, οὐδενὸς ἡττήθης, ἀλλὰ πάντων τὴν εἰς ἐμὲ φιλίαν προὔθηκας, οὐκ ἂν ἀρνηθείην οὐδ´ αὐτός. Ἀδικοίην γὰρ ἂν τὰ μέγιστα σέ τε ὁμοίως καὶ τοὺς ἄλλους, οἷς ἐξῆν τοιούτοις παραδείγμασι καλοῖς χρωμένοις ἐπὶ τὸ τὰ βελτίω πράττειν προθυμεῖσθαι. Τὸ γὰρ μηδὲν, ὥσπερ ἔφης καὶ αὐτὸς, πρὸς ἀντίδοσιν εὐποιίας προοφείλοντα καὶ κατὰ συμφορὰν εἰσδεδεγμένον, ἔπειτα μήτ´ οἴκοθεν ὁρμηθῆναι πρὸς πλεονεξίαν, μήθ´ ὑπ´ ἄλλων ἐναγόμενον καὶ καταναγκαζόμενον, μήτ´ ἄδικον, μήτ´ ἀγεννὲς βουλεύσασθαι περὶ ἐμὲ, ἀλλὰ πάντων ἐκείνων τῶν δοκούντων πρὸς τὴν ἀρχὴν λυσιτελεῖν τὴν τοῦ καλοῦ καὶ δικαίου αἵρεσιν προῖκα προτιμῆσαι, οὐ μεγαλοψυχίαν μόνον καὶ φιλοτιμίαν, ἀλλὰ καὶ δικαιοσύνην καὶ εὐβουλίαν σοὶ συμμαρτυρεῖ, καὶ τούτων ἁπάντων ἐγώ σοι πολλὰς ὀφείλειν δίκαιος εἶναι χάριτας ὁμολογῶ, οὐ μόνον διὰ τὸ μηδὲν ἠδικηκέναι μάλιστα δυνάμενον, ἀλλ´ ὅτι καὶ τὴν εἰς ἐμὲ τιμὴν μείζω ἢ πρὸς φίλον ἐπεδείξω. Σχεδὸν γὰρ παρ´ ὅσον χρόνον σοὶ συνῆν, τῆς ἀρχῆς ἐμοὶ τῆς σῆς ἐξέστης, οὐκ αὐτὸς μόνον τῶν πρωτείων ἀεὶ παραχωρῶν, ἀλλὰ καὶ τοὺς ὑπηκόους ἅπαντας ὡς αὐτῶν βασιλεύοντι προσέχειν κελεύων καὶ πᾶσαν αἰδῶ παρέχειν καὶ τιμήν. Δι´ ἅ σοι καὶ μείζους οἶδα χάριτας, ἢ τῆς σωτηρίας. Τότε μὲν γὰρ σωθεὶς, πάντως ὕστερον ἀποθανοῦμαι, ἡ τιμὴ δὲ καὶ μετὰ τελευτὴν διαμενεῖ ὑπὸ πάντων ᾀδομένη καὶ τῶν εἰς ὕστερον ἐσομένων. Οὐ σὲ δὲ μόνον ἐπὶ τούτοις δίκαιος ἂν εἴην ἐπαινεῖν, ἀλλὰ καὶ τὴν σὴν γυναῖκα μάλιστα αἰτιωτάτην ὀφθεῖσαν τῶν γεγενημένων εἰς ἐμέ. Αὐτὴ γὰρ καὶ ἐβουλεύσατο καὶ ἔπεισέ σέ τε ὁμοίως καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ἐν τέλει, μὴ μικρολογεῖν, μηδ´ εἶναι ἀγαθοὺς ἐπὶ μισθῷ, ἀλλὰ προῖκα καὶ κατὰ φιλοτιμίαν, μέγιστον κέρδος αὐτὸ τοῦτο ἡγουμένους τὸ τὰ καλὰ καὶ δίκαια αἱρεῖσθαι· οἵ τε ἐν τέλει πάντες καὶ ἡ ἄλλη στρατιὰ οὐ διὰ τὸ σὲ βούλεσθαι μόνον καὶ κελεύειν, ἀλλὰ καὶ οἴκοθεν ὡρμημένοι, μεγάλην ἐπεδείξαντο τὴν ἐπιείκειαν καὶ τὴν εὐγνωμοσύνην εἰς ἐμέ. ὧν ἁπάντων αὐτός τε χάριτας ὀφείλω, καὶ οἱ ἄλλοι ἐπαινέσονται, ὅσοις εἰς ἀκοὰς ἀφίξεται καὶ μετὰ χρόνον τὸ διήγημα. Τί οὖν ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι τῶν τοσούτων ἀγαθῶν ἀμνήμων ἐγὼ γεγενημένος, ἐξ οὐδεμιᾶς αἰτίας εἱλόμην πολεμεῖν καὶ κακοῖς ἀμείβεσθαι τοὺς εὐηργετηκότας; πάντων μεντἂν εἴη ἀτοπώτατον, γλώττῃ μὲν οὕτως εἰδέναι χάριν τοῖς εὐπεποιηκόσι, καὶ μὴ συγκρύπτειν αἱρεῖσθαι τἀγαθὰ, ἔργοις δὲ ἀχαριστεῖν καὶ ἑαυτῷ φαίνεσθαι ἐναντιώτατον, ὃς οὐδὲ πρὸς τοὺς πολλὰ προσκεκρουκότας καὶ μεγάλων γεγενημένους αἰτίους συμφορῶν τοιαύτην οὐδέποτε γνώμην ὤφθην ἔχων. Ἀλλὰ καὶ τῆς τοιαύτης διαφορᾶς καὶ τοῦ κεκινημένου πρὸς ἡμᾶς νυνὶ πολέμου αὐτοὶ τὰς αἰτίας ἐξαρχῆς καὶ ἄχρι νῦν παρέσχεσθε, καὶ τοῦτο πειράσομαι ποιεῖν ἐκ τῶν πραγμάτων ἐναργές. Ὡς γὰρ διατρίβοντί μοι παρ´ ὑμῖν ἐδόκει σπονδὰς καὶ ὅρκους ἐπὶ συμμαχίᾳ τίθεσθαι, καὶ οὕτω παρέχεσθαι πειρᾶσθαι τὴν ὠφέλειαν, σὺ μὲν μισθὸν τῆς συμμαχίας ᾔτεις πόλεις πολλὰς καὶ χώραν τῇ Ῥωμαίων προσήκουσαν ἡγεμονίᾳ, ἐγὼ δὲ οὐδ´ ἑνὸς τῶν φαυλοτάτων τινὸς φρουρίου παρεχώρουν, ἀλλ´ ἠξίουν προῖκα βοηθεῖν. Οὐ γὰρ ὑμῖν εἶναι μόνον ἀγεννὲς καὶ ἀνελεύθερον καὶ ἀδοξίαν προστριβόμενον πολλὴν, μὴ διὰ φιλοτιμίαν καὶ φιλίαν, ἀλλὰ μισθῷ δουλεύειν, ἀλλὰ καὶ ἐμοὶ τῶν πάντων ἀδυνατώτατον, διὰ τὴν ἐμαυτοῦ καὶ τῶν συνόντων σωτηρίαν καταπροΐεσθαι Ῥωμαίους, εἰ καὶ ἀγνωμονοῦντες ἐκεῖνοι τὸν πόλεμον κεκινήκασι τὸν πρὸς ἐμέ. Οὐ γὰρ καταδουλοῦν, ἀλλ´ ἐλευθεροῦν ἀπὸ τῶν πολεμίων μᾶλλον ἐξαρχῆς τε εὐθὺς καὶ ἄχρι νῦν μάλιστα σπουδὴν ποιοῦμαι, εὐθύς τε ἀπεφαινόμην, ὡς, εἰ μὲν δοκοίη, διὰ φιλίαν μόνην καὶ φιλοτιμίαν βοηθεῖν· εἰ δὲ μὴ, ἀλλ´ αὐτόν γε καταπράξεσθαι ἀνελεύθερον οὐδὲν, οὐδὲ προδότην φανεῖσθαι Ῥωμαίων τῶν ὁμοφύλων, ἀλλ´ αἱρήσεσθαι μᾶλλον αὐτὸς ἀπόλλυσθαι καὶ τέκνα καὶ οἰκείους, ἢ διὰ τὴν ἐν τῷ παρόντι χρείαν ἀδοξίας ἀείμνηστα μνημεῖα τοῖς εἰσέπειτα Ῥωμαίοις καταλείπειν. Ἃ ἐδόκει καὶ σοὶ μετὰ γυναικὸς βουλευομένῳ καὶ τῶν ἐν τέλει δίκαιά τε εἶναι καὶ πολλὴν οἴσοντα φιλοτιμίαν ἐμοί τε ὁμοίως καὶ ὑμῖν· καὶ συνεθέμεθα τὰς σπονδὰς καὶ τοὺς ὅρκους ἐπὶ τούτοις, ὥστε φίλους ἀλλήλοις εἶναι καὶ συμμάχους διὰ βίου, καὶ βοηθεῖν ἑκάτερον ἑτέρῳ, ὡς ἂν μάλιστα ἔχοι καλούσης χρείας· πόλεις δὲ καὶ χώραν τὴν ὑπὸ Ῥωμαίοις, ὅσης μὲν αὐτὸς βασιλέως ἔτι περιόντος Ἀνδρονίκου ἢ οἱ πρόγονοι ἀφείλοντο ἐκ τῶν προτέρων βασιλέων, ταύτην ἔχειν ἀσφαλῶς, καὶ μηδένα πόλεμον ἐμὲ κινεῖν περὶ αὐτῆς, κἂν δύνωμαι ἀφαιρεῖσθαι· τὰς ἔτι δὲ ὑπολειπομένας ἄχρι τότε μηδενὶ τρόπῳ, μήτε τέχνῃ, μήτε μηχανῇ μηδεμιᾷ πειρᾶσθαι ἀφαιρεῖσθαι, ἀλλ´ ἐμοὶ τὴν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν συγκατακτᾶσθαι ἄχρι καὶ τοῦ δυνατοῦ πολεμοῦντα τοῖς ἐμοὶ ἀνθεστηκόσι, καὶ τὰς μὲν ἁλισκομένας ἢ προσχωρούσας ἐμοῦ παρόντος, ταύτας ἔχειν ἐμὲ ἀνενδοιάστως· εἰ δέ ποτε συμβαίη καὶ ἀπόντος, ἢ αὐτὸν, ἢ τῶν ὑπὸ σὲ τελούντων δυνατῶν τινα πόλιν κατασχεῖν ὑπήκοον Ῥωμαίοις, ἢ προδοσίᾳ, ἢ πολιορκίᾳ, ἢ διαφθείραντα τοὺς ἔνδον χρήμασιν ἢ τρόπῳ δή τινι ἑτέρῳ, πάσας ἐμοὶ ἀποδιδόναι, καὶ μηδεμίαν πρόφασιν ἀρκεῖν ἐπὶ μηδεμιᾶς ἀποστερήσει, καὶ τούτων ἔξεστιν ἀπόδειξιν παρέχειν ἐναργῆ ἐκ τῶν ἐγγράφων ὅρκων τουτωνὶ, οὓς ἐποιήσω τότε πρὸς ἐμὲ ἐν ταῖς συνθήκαις, παρόντος ἀρχιεπισκόπου τοῦ σοῦ καὶ τῶν νυνὶ παρόντων ἐνθάδε τουτωνὶ τῶν ὑπὸ σὲ ἐπιφανῶν. Σκεψώμεθα δὴ οὖν, ὁπότερος ἐνέμεινε τοῖς ὅρκοις τούτοις, ἆρ´ ὁ πολλὴν ἀγνωμοσύνην καὶ ἀχαριστίαν κατηγορούμενος ἐγὼ καὶ κακὸς περὶ τοὺς φίλους καὶ ἀπληστίας δίκην φεύγων, ἢ σὺ ὁ τῶν ἀλλοτρίων μηδενὸς ἐπιθυμῶν, ἀλλὰ βέβαιος περὶ τοὺς φίλους, καὶ ὥσπερ πολιτείαν διὰ βίου μετιὼν τὸ μὴ συμμεταβάλλεσθαι ῥᾳδίως τοῖς καιροῖς, μηδὲ τὰ εἰσάπαξ ἐψηφισμένα τρόπων εὐκολίᾳ διαλύων. Ἐμοὶ μὲν δοκεῖ, μήτ´ εὐορκίας ἐμὲ καὶ βεβαιότητος περὶ τοὺς φίλους καὶ εὐγνωμοσύνης μηδὲν δεῖγμα παραλείπειν, μήτε σὲ ἀπληστίας καὶ ἐπιορκίας καὶ περὶ τοὺς φίλους ἀπιστίας. Ὡς γὰρ ἐγενόμην ἐν Βεῤῥοίᾳ, καί τινες πολίχναι προσεχώρουν περὶ αὐτὴν καὶ Θετταλία, ἐγὼ μὲν ἐκ τῶν ἐνόντων ἐπειρώμην αὔξειν τὴν ἀρχὴν, καὶ στρατιὰν ἠθροικὼς ὅσην μάλιστα ἐξῆν, ἔχων καὶ Γερμανοὺς τοὺς παρὰ σοῦ, ἧκον εἰς Θεσσαλονίκην ὑπὸ τῶν φίλων κεκλημένος· σὺ δὲ αὐτίκα ἐπεβούλευες μηδεμίαν αἰτίαν, μηδὲ πρόφασιν πρὸς τὸν πόλεμον παρασχομένῳ, καὶ τοῖς τε Θεσσαλονικεῦσι συνεβούλευες ἐπεξιέναι, καὶ Γερμανοὺς τοὺς σοὺς ἀνεκαλοῦ ἀπ´ αὐτῆς τῆς παρατάξεως σχεδόν· ἃ εἰ μὴ πολεμιωτάτου, εἰ μὴ σύ γε, ἀλλ´ οἱ παρόντες ἅπαντες ἐροῦσι. Ἀναστρέφοντι δὲ ἐκεῖθεν στρατιὰν ἔπεμψας ἐπὶ τὸν Ἀξειὸν κωλύουσαν πρὸς τὸν πόρον, καὶ μονονουχὶ τοῖς πολεμίοις αὐτοχειρίᾳ παρεδίδους. Ἐς τοσαύτην γὰρ κατέστησας ἀνάγκην, ὥστ´ εἰ μὴ θεὸς ἄνωθεν ὑπερέσχε χεῖρα πρὸς τὴν διάβασιν τοῦ ποταμοῦ, ἀπωλόμεθ´ ἂν πάντες ἀκλεῶς ὑπὸ τῶν περιχυθέντων ὁμοῦ Ῥωμαίων καὶ βαρβάρων. Οὕτω τοὺς ὅρκους διετήρησας ἀκριβῶς, καὶ ταῦτα οὐ πρὸ πολλοῦ τοῦ χρόνου γεγραμμένους. Οὐ μὴν ἠρκέσθης ἀφανῶς ἐπιβουλεύειν μόνον, ἀλλ´ Ἀποκαύκου τοῖς κόμποις καὶ τοῖς πλάσμασι πεισθεὶς, χρήματά τε, ὡς ἐλέγετο, παρ´ ἐκείνου εἰληφὼς, πολέμιον ἐμὲ ἐψηφίσω φανερῶς, ὃν ἐν τοῖς ὅρκοις γράφεις διὰ βίου σύμμαχον καὶ φίλον ἕξειν· οὐδ´ αὐτὸς ἂν, οἶμαι, φαίης εὐορκῶν. Καὶ γράμματα ἔπεμπες ἐμοὶ τὴν εἰρήνην καὶ τὴν συμμαχίαν φανερῶς ἀπαγορεύοντα καὶ πόλεμον καταγγέλλοντα ἀκήρυκτον· ἃ καὶ νῦν ἔξεστιν ὁρᾷν εἰς δεῦρο διασωθέντα παρ´ ἐμοί. Καὶ ἐξ ἐκείνου οὐ διέλιπες φανερῶς τε πολεμῶν καὶ ἀφανῶς ἐπιβουλεύων. Ἐμοί τε γὰρ εἰς Διδυμότειχον ἐπανήκοντι μετὰ Ἀμοὺρ, ἐπεὶ ἐκεῖνος ἦν εἰς τὴν Ἀσίαν, τὴν ὑπόσχεσιν Ἀποκαύκῳ ἐκπληρῶν, τὸ κράτιστον τῆς στρατιᾶς ἔχων ἐπεστράτευες, καὶ προῆλθες ἄχρι Μυγδονίας φανερῶς ἐπιὼν ἐμοί. Περσῶν δὲ πεζῶν περιτυχόντων, ὧν τὰς ναῦς αἱ Λατινικαὶ ἐνέπρησαν τριήρεις, καὶ πολλὰ τῇ στρατιᾷ λυμηναμένων, ἣν ἔπεμπεν ἐπ´ αὐτοὺς, ἀνεχώρεις καὶ αὐτὸς εἰς τὴν οἰκίαν πληγεὶς ἀπροσδοκήτως. Καὶ Μανουὴλ δεσπότην τὸν υἱὸν ἐπὶ τῆς Βεῤῥοίας τὴν ἀρχὴν καὶ τῶν ἄλλων πολιχνίων καταλελειμμένον ὑπ´ ἐμοῦ φανερῶς τε ἐπολιόρκεις πέμπων στρατιὰν, καὶ τοὺς ἔνδον οὐκ ἠμέλεις διαφθείρων χρήμασιν, ἄχρις οὗ πείσας ἐκείνῳ δυσνοεῖν, ἐκεῖνον μὲν ἐξήλασας εἰς Θετταλίαν, αὐτὸς δὲ τὴν πόλιν εἶχες. Καὶ Φερὰς ὁμοίως ἐπὶ συχνὸν πολιορκήσας χρόνον, ἐμοῦ δεομένου καὶ τῶν ὅρκων ἀναμιμνήσκοντος, ἐπεὶ μὴ ταῖς πόλεσιν εἶχον ἐπιδημεῖν ὑπὸ τοῦ ἐμφυλίου κατεχόμενος πολέμου, οὐδένα λόγον ἐποιοῦ, ἀλλ´ ἐνδείᾳ πιέσας καὶ συχνῇ πολιορκίᾳ, τέλος ἔπεισας προσχωρεῖν, κἀκεῖ τοὺς δυνατωτέρους διαφθείρας χρήμασι. Καὶ μετὰ τοῦτο Θετταλίᾳ καὶ Ἀκαρνανίᾳ ἐπεστράτευσας Ῥωμαίοις οὔσαις ὑπηκόοις, πλῆθος πεζῶν τε καὶ ἱππέων ἄγων, καὶ τὴν μνημονευομένην ἐκείνην φθορὰν εἰργάσω, ὑφ´ ἧς εἰς τοσαύτην ἀνάγκην Ἀκαρνᾶνες ἦλθον ὑπὸ τοῦ λιμοῦ, ὡς ἑκοντὶ πρὸς τὰ παράλια γινόμενοι, προκεῖσθαι τοῖς ἀνδραποδισταῖς βαρβάροις κέρδος ἄπονον, καὶ δεῖσθαι ἐφ´ ἑτέραν γῆν μετενεχθέντας δουλεύειν μᾶλλον διὰ βίου, ἢ ἐν τῷ αὐτίκα διαφθείρεσθαι ὑπὸ λιμοῦ. Ὕστερον δὲ Ἀγγέλου τοῦ ἐμοῦ τετελευτηκότος ἀνεψιοῦ, ὃς ἦρχεν ὑπ´ ἐμοῦ πεμφθεὶς, ἁρπάσας τὰς ἐπαρχίας ἔχεις· καὶ πρὸς τούτοις ἑτέρας πόλεις τῆς Μακεδονίας οὐκ ὀλίγας, αἱ ὑπὸ τὴν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν ἦσαν, ὅτε πρὸς ἀλλήλους ἡμῖν ἐγίνοντο οἱ ὅρκοι. Πότερον οὖν ταῦτα φιλοῦντος καὶ εὐορκοῦντος καὶ μισοῦντος τὴν ἀπληστίαν καὶ τὴν ἁρπαγὴν, ἢ τοὐναντίον ἅπαν; ἀλλ´ οὐ τὰ ἡμέτερα τοιαῦτα, ἀλλὰ καὶ Ἀμοὺρ ἐνταῦθα πρὸς ἐμὴν ἐπικουρίαν γενομένου, τετρακισχιλίους ἐπὶ δισμυρίοις ἄγοντος βαρβάρους, οἳ τὴν σὴν ἡγεμονίαν πᾶσαν ἀνατρέπειν ἦσαν δυνατοὶ, αὐτὸς ἐποιησάμην πᾶσαν πρόνοιαν, μηδὲν τὴν ὑπὸ σὲ ζημιωθῆναι χώραν, καίτοι πρόφασιν εὐπρόσωπον ἔχων τοῦ πολέμου τὰς προτέρας ἐπιβουλὰς καὶ τὸ φανερῶς ἐκπεπολεμῶσθαι καὶ ἔργοις καὶ τούτοις δὴ τοῖς παρὰ σοῦ πεμφθεῖσι γράμμασιν ἐπὶ ἀπαγορεύσει τῆς εἰρήνης καὶ τῶν ὅρκων, μάλιστα καὶ τῶν βαρβάρων δεομένων. Ἀλλ´ ἄτοπον ἐνόμισα δεινῶς καὶ οὐδὲ ἐμοὶ προσῆκον, διὰ τὴν σὴν μικροψυχίαν καὶ τὴν ἀστασίαν περὶ τὰ καλὰ ἀχάριστον καὶ ἄπιστον φανῆναι πρὸς τοὺς φίλους, εἰ τῷ τοσούτων ἀγαθῶν ὑπάρξαντι μηδεμίαν ἀποδοίην ἀμοιβὴν, ἀλλ´ ἀνεκτῶν τινων χάριν αἰτιῶν οἷα πολεμίῳ χρησαίμην διὰ βίου. Καὶ μετὰ ταῦτα πολλάκις δυνηθεὶς ἀμύνεσθαι, οὐκ ἠθέλησα, ἀλλὰ πρεσβείας πέμπων, καὶ πρὶν Βυζάντιον ἑλεῖν καὶ μετὰ ταῦτα, τὰ δίκαια ποιεῖν ἐδεόμην, οἷα φίλον, καὶ μὴ τοὺς ὅρκους παραβαίνειν. Σὺ δὲ τῶν μὲν δικαίων καὶ προσηκόντων ἔπραττες οὐδὲν, λόγοις δὲ ἀπατηλοῖς καὶ περιέργοις παράγειν ἐπειρῶ. Ἐγὼ δὲ καίτοι σαφέστατα εἰδὼς, ὡς ἀπατῶμαι, οὐκ αὐτίκα ἐπεστράτευον, ἀλλ´ ἐπειρώμην ἀεὶ, μὴ αὐτὸς ὑπὸ μικροψυχίας ὡρμημένος πρὸς τὸν κατὰ σοῦ πόλεμον φανῆναι. Ἐπεὶ δὲ ἑώρων ἀνήνυτα πονῶν, καὶ μὴ μεγαλοψυχίαν ἤδη καὶ εὐγνωμοσύνην, ἀλλ´ ἀμέλειαν τῶν ὁμοφύλων καὶ προδοσίαν οὖσαν τὴν μέλλησιν σχεδὸν, οὐδ´ οὕτως ἐπὶ τὴν σοὶ προσήκουσαν ἥκω γῆν, ἀλλὰ τὰς ἀφῃρημένας πόλεις ἀνασώζεσθαι πειρῶμαι, ἐφ´ αἷς αὐτὸς ἀδικίαν καὶ πλεονεξίαν ἐγκαλεῖς, παραπλήσιον ποιῶν τῇ παροιμίᾳ, ἥ φησι προσεγκαλεῖν τοὺς φῶρας, καὶ ὥσπερ τι τῶν δικαίων προβαλλόμενος, ἀπληστίαν ὀνειδίζεις, ὅτι τὸ πλεῖστον τῆς ἀρχῆς Ῥωμαίων ἔχων αὐτὸς, σοὶ τοῦ ἐλάττονος οὐ βούλομαι παραχωρεῖν. Τοῦτο δὲ, ὦ βέλτιστε, οὐδὲ ὀλίγου δεῖ τοῦ λόγον ἔχειν πρὸς τὸ εἶναι εὐπρεπὲς καὶ δίκαιον. Οὐ γὰρ δὴ τὴν Μυσῶν ἀρχὴν, ἢ Παιόνων, ἤ τινων ἄλλων διειλόμεθα, ἣ προσῆκεν οὐδ´ ἑτέρῳ, ἀλλὰ τῆς ἐμοὶ προσηκούσης Ῥωμαίων ἡγεμονίας οὐκ ὀλίγον μέρος ἀφελόμενος, καὶ χάριν ἀξιοῖς εἰδέναι περὶ τοῦ ὑπολειφθέντος. Ἐγὼ δ´ ὅτι μὲν καὶ πρὶν εἰς τοῦτο ἥκειν σχήματος Ῥωμαίων ἦρχον, ἀποφαίνειν οὐκ ἀνάγκη, πάντων σαφέστατα εἰδότων. Πλὴν ἀλλ´ εἰ καὶ ἀφανείᾳ πολλῇ τὸ πρότερον συζῶν, ἀθρόον ἑωρώμην Ῥωμαίων βασιλεὺς, οὕτως ἂν ἠξίουν τῶν προβεβασιλευκότων ἔχειν τὴν ἀρχὴν, ὥσπερ τινὰ πατρῷον κλῆρον, καὶ παντί τῳ δίκαιος ἂν ἦν, οὐ περὶ τοσούτων μόνον, ὅσων ἀπεστέρησας αὐτὸς, ἀλλὰ καὶ περὶ ἐλαττόνων καὶ τῶν τυχόντων ἀμφισβητεῖν καὶ πόλεμον κινεῖν, εἰ μὴ ἐβούλετο τὰ δίκαια ποιεῖν. Ἐμοὶ δὲ οὐ τοῦτο μόνον πρόσεστι δικαίωμα, ἀλλὰ καὶ οἱ ὅρκοι, οὓς αὐτὸς ἐποιήσω πρὸς ἐμὲ, καίτοι μηδέπω τὴν ἡγεμονίαν πᾶσαν ἔχοντα Ῥωμαίων. Ἄτοπον γὰρ τότε μὲν μήτε τὴν περισχοῦσαν δυσπραγίαν, μήτε τὸ Ῥωμαίους ἐμοὶ τοσοῦτον ἐκπεπολεμῶσθαι, μήθ´ ὅτι πρὸς τὴν σὴν ἐπικουρίαν ἀφεώρων, ὥστε δυνήσεσθαι τῶν ἄλλων εἶναι κύριος, μήτ´ ἄλλο μηδὲν τῶν φαινομένων τότε δυσχερῶν, σοὶ πεῖσαι τῶν Ῥωμαίοις ὑπηκόων πόλεων παρακεχωρηκέναι, ἀλλ´ αἱρεῖσθαι μᾶλλον ἀποθνήσκειν, ἤ τι πράττειν ἀγεννὲς, σὲ δὲ μᾶλλον τὰς Ῥωμαίοις ὑπηκόους πόλεις ἐμοὶ πεῖσαι ψηφίσασθαι προσήκειν· νυνὶ δ´ ὅτε τῆς ἀρχῆς ἁπάσης κύριος αὐτὸς κατέστην καὶ δύναμιν ἀνακαλεῖσθαι τὰ ἀφῃρημένα ἔχω, ἢ φρονήσειν οὕτω δοῦλα, ὥσθ´ ἑκοντὶ παραχωρεῖν τῶν πόλεων, ἢ σὲ λόγον οἴεσθαι λέγειν ἔχοντα τοιαῦτα ἀξιοῦντα. Ὡς μὲν οὖν οὐκ ἀδικῶν, οὐδὲ ἐπιορκῶν αὐτὸς οὔτε πρότερον φαίνομαι, οὔτε νῦν, ἐκ τῶν εἰρημένων πᾶσιν εἶναι οἴομαι καταφανές. Εἰ μὲν οὖν, εἰ καὶ μὴ πρότερον, ἀλλὰ νῦν γοῦν τὰ δίκαια ποιεῖν ἐθέλεις καὶ αὐτὸς, καὶ Ἀκαρνανίαν ἀποδιδόναι καὶ Θετταλίαν καὶ τὰς ἄλλας, ἃς ἔχεις, τῆς Μακεδονίας πόλεις, τῆς προτέρας ἀδικίας ὀλίγον ποιήσομαι τὸν λόγον, τῆς φιλίας ἀμειβόμενος καὶ τῆς φιλοτιμίας, ἧς ἡνίκα ἐδεόμην ἐπεδείξω, καὶ τὰς προτέρας ἀνανεωσάμενος σπονδὰς καὶ τοὺς ὅρκους, αὖθις σύμμαχον καὶ φίλον ἕξω, καὶ πειράσομαι ἐμαυτὸν ἀποδεικνύναι αὖθις ἐξαρχῆς ἄξιον τῆς παρὰ σοῦ φιλοτιμίας καὶ σπουδῆς. Εἰ δ´ αὖθις οὐδὲν δίκαιον ποιεῖν διανοῇ, ἀλλ´ ἀδικεῖν εἰσάπαξ ἔγνως καὶ ἐπιορκεῖν, ἐγὼ μὲν τῶν προσηκόντων τῇ Ῥωμαίων βασιλείᾳ οὐδενὸς παραχωρήσω, θεὸν δὲ μαρτυράμενος τὸν ἔφορον τῶν ὅρκων, καὶ ἀνθρώπους, οἳ τότε τε παρῆσαν ἐν τοῖς ὅρκοις καὶ νῦν πάρεισιν, ἐμοῦ τὰ δίκαια προκαλουμένου καὶ καταλύειν τὸν πόλεμον ἐθέλοντος, ἂν μὴ τυγχάνω τῶν δικαίων, πειράσομαι τοῖς ὅπλοις τήν τε οὖσαν διασώζειν, καὶ τὴν ἀφῃρημένην ἀρχὴν ἀνακαλεῖσθαι· ἢν δέ τινα συμβαίνῃ δυσχερῆ διὰ τὸν πόλεμον, μὴ ἐμοὶ τὴν αἰτίαν, ἀλλὰ σαυτῷ τῶν γινομένων μὴ εὔορκα ποιεῖν προσλογίζεσθαι ἐθέλοντι.“

suivant

111 Chapitre XX.

1. Belque Gouverneur du Fort de Gynaicocastre promet de le livrer à l'Empereur. 2. Le Crale demande à conférer avec lui.3. Discours du Crale. 4. Réponse de l'Empereur.

1. L'Empereur partit incontinent après avec ses troupes, tant de cavalerie que d'infanterie, et avec l'Empereur son gendre, pour marcher vers le fort de Ginaicocastre qui fut autrefois bâti par le jeune Andronique, et qui ayant pour lors été pris par les Serviens, avec d'autres, incommodait extrêmement la ville de Thessalonique d'où il n'est éloigné que d'une petite journée. Le Gouverneur, nommé Belque appréhendant d'être pris, offrit de se rendre., et: pour gage de sa parole, il donna les saintes reliques qu'il portait au cou. L'Empereur, qui était bien aise de prendre ce fort sans courir de hasard, ni sans répandre de sang, lui manda de le venir trouver. Quand il fut arrivé au camp, il promit avec serment à l'Empereur, de se soumettre à son obéissance, et de lui livrer le fort. Il le supplia,, néanmoins, de n'y pas entrer sitôt, ni de n'y pas mètre de garnison, parce que ses biens qui étaient en divers endroits de l'Etat des Serviens, seraient pillés à l'heure même, et que ses amis et ses proches seraient massacrés, au lieu que s'il avait 112 quinze jours de temps, il mettrait son bien et ses amis en sûreté. L'Empereur déféra à ces raisons, et s'étant contenté du serment qu'il lui avait fait d'exécuter toutes ces choses de bonne foi, il retourna à Thessalonique. Belque rappela ses proches, et envoya ses meubles, et ses troupeaux à Thessalonique comme des gages de sa fidélité.

2. Le Crale ayant appris que l'armée, composée tant de Romains, que de Turcs, était revenue, que l'Empereur Cantacuzène était allé à Thessalonique avec un petit corps, et qu'il avait réduit à son obéissance Berée, Edesse, et plusieurs autres villes, il reprit courage, et se mit à la tête de quelques troupes, qui bien que médiocres, ne laissaient pas d'être plus nombreuses que les nôtres. Belque se joignit à lui nonobstant ses promesses, et ses serments. Lorsque le Crale fut proche de Thessalonique il envoya reprocher à. l'Empereur l'ingratitude avec laquelle il avait oublié ses bienfaits, et lui dire, que bien qu'il ne pût s'empêcher de la blâmer, il voulait, néanmoins, la lui pardonner, et que s'il avait agréable ils conféreraient ensemble, et ils renouvèleraient leur alliance. L'Empereur ayant agréé la proposition, ils convinrent du jour et du lieu de l'entrevue.

3. Les deux Empereurs étant partis couverts de leurs armes, et suivis de leurs gens, le Craie partit aussi avec sa suite, et quand ils se furent sa 113 lués il parla le premier en ces termes : Vous avez tort d avoir pris les armes contre moi ; je pensais qu'il n'y aurait jamais rien qui put altérer notre amitié, ni effacer de votre esprit le souvenir de ce que j'ai fait pour vous. Vous savez mieux que personne qu'ayant été attaqué par vos sujets et chassé de vos Etats, vous êtes venu implorer mon secours, de moi, dis-je, qui ne vous avais point d'obligation,et qui n'avais aucun sujet de m'intéresser en votre disgrâce. Au contraire, s'il m'est permis de dire franchement la vérité, je m'en devais réjouir, puisque j'en pouvais tirer avantage. Lorsque vos ennemis m'ont offert des présents, et des villes, ou pour vous livrer, ou pour vous garder sous les fers, j'ai méprisé leurs offres, et je vous ai fourni deux ou trois fois des troupes pour vous rétablir dans vos états. Je me persuadais que ces faveurs-là demeureraient si profondément gravées dans votre esprit, qu'elles ne s'en pourraient jamais effacer. Cependant vous avez amené des étrangers contre moi, vous avez forcé par les armes des villes de mon obéissance; vous en avez pris d'autres par stratagème. Vous avez tué des gens de guerre dans la chaleur du combat, parmi lesquels il y en avait d'illustres par leur naissance. Vous en ave% pris d'autres prisonniers, et bien que vous les ayez mis depuis en liberté, vous les avez plus affligés par leur prise, que vous ne les avez réjouis par leur délivrance. Vous leur avez enlevé une quantité innombrable de bestiaux et de meubles. Tous ces actes d'hostilité m'ont donné une cuisante douleur, et m'ont fait détester votre ingratitude. Mais bien loin de me porter à être 114 votre ennemi, ils ne m empêchent pas de vouloir être votre ami, et votre allié, comme auparavant. C'est pourquoi je vous conjure de renoncer à de baffes contestations que vous pourriez faire pour de légers intérêts, et de consentir à une paix, par laquelle chacun de nous conserve ce qu'il  possède. Que si vous étés fâché que je retienne une petite portion de l'Empire considérez que vous retenez vous-même de plus grandes portions de plusieurs autres Etats. Si cette condition vous déplaît, prenez garde que vous ne vous engagiez en des entreprises vaines, impossibles, et que vous ne soyez accusé d'une insatiable avarice d'une honteuse méconnaissance.

4. Le Crale ayant fait ce reproche en présence de plusieurs personnes, l'Empereur demeura un peu de temps dans le silence, comme pour se recueillir, puis il commença son apologie de cette sorte. Il n'y a rien de si contraire a la tranquillité publique, ni au repos commun des hommes, que le peu d'équité qu'ils font paraître quand il s'agit de leurs intérêts. Ils se permettent alors les crimes les plus odieux et les plus infâmes, et ils font des crimes aux autres des actions les plus innocentes et les plus justes. Voila la source d'où procèdent les désordres qui troublent les maisons et les villes, et les catastrophes qui renversent les Etats. C'est ce que nous voyons arriver, lors que les uns prennent les armes par un désir dérègle de s'emparer du bien d'autrui set les autres parla nécessité d'une défense légitime. C'est ce qu'il me semble que vous avez fait, car si vous aviez porté un jugement équita- 115 ble entre vous et moi, vous n'auriez pas cru ne rien faire contre la justice, quand au préjudice de nos Traités, et de vos serments, vous avez usurpé les villes de l'Empire, et vous ne m'auriez accusé ni d'ingratitude ni d'avarice. Je ne nie pas que mes compatriotes m'ayant suscité une guerre injuste, je ne me sois réfugié chez vous avec mon argent, et mes amis. Je ne nie pas non plus que mes ennemis ne vous aient offert des villes et des terres pour vous faire renoncer à mon amitié. Si je le niais je commettrais une injustice, et contre vous et contre les autres que votre exemple peut porter à l'imitation de votre vertu. La générosité avec laquelle vous m'avez protégé, bien que je ne vous eusse jamais rendu aucun service, et bien que les conseils de vos amis, les promesses de mes ennemis, et vos propres intérêts vous portassent à profiter de mon malheur, est un illustre témoignage de l'élévation de votre esprit, de la noblesse de votre ambition, et de l'honnêteté de votre naturel. J'avoue que je vous suis obligé de ce que vous m'avez fait un aussi favorable traitement que si j'eusse été uni avec vous par une amitié fort ancienne. Pendant que j'ai été auprès de vous, vous m'avez cédé la première place, vous m'avez fait respecter par vos sujets, comme si j'avais été leur Souverain. Ce sont des honneurs dont je vous suis plus redevable que de la conservation de ma vie, puisqu'il faudra que je perde un jour cette vie que vous m'avez conservée, au lieu que ces honneurs que vous m'avez rendus dureront éternellement dans la mémoire de la postérité. Je vous dois de grandes louanges, et non seulement à vous, mais 116  aussi à la Princesse votre femme, qui a beaucoup contribué aux faveurs que j'ai reçues. Elle vous a conseillé de ne point rechercher des gains injustes, et elle vous remontré que vous trouveriez votre véritable intérêt dans une conduite désintéressée, et dans une manière d'agir conforme à l'honnêteté, et à la justice. Les plus qualifiés de votre Etat, suivant autant en cela leur propre inclination que vos ordres, ont témoigné une ardeur incroyable pour ma défense. Je leur suis obligé de leur bonne volonté tous ceux qui à l'avenir en entendront parler, feront leur éloge. Quelle raison avez vous donc de dire que j'ai oublié vos bienfaits, et que j'ai pris les armes pour outrager mes bienfaiteurs ? Ce serait la chose la plus extravagante, et la plus ridicule du monde, de publier d'un coté leurs favorables traitements, et de me rendre de l'autre contraire à moi-même, en démentant mes paroles par mes actions, en procurant du mal à ceux qui mont procuré du bien. Je n'ai jamais été capable d'une manière d'agir si contraire à l'équité, et à la bonne foi je tâcherai aussi de vous faire reconnaitre que vous avez donné sujet à nos différends et à la guerre. Lorsque vous m'avez accordé le secours dont j'avais besoin, vous m'avez demandé en récompense des terres et des villes. Je vous ai conjuré d'avoir la bonté de me secourir sans intérêt, et j'ai protesté que je ne pouvais vous abandonner le moindre Fort. Il vous aurait été honteux de me secourir par le motif d'une basse avarice, et il m'aurait été impossible d'abandonner pour ma conservation des villes qui 4ppartcnoient aux Romains bien que ce fussent des in- 117 grats, qui me suscitaient la plus injuste de toutes les guerres. Je tâchais dès lors, et j'ai toujours taché depuis, de les mettre en liberté, bien loin de les réduire en servitude, et je vous déclarai que si vous n'aviez assez de générosité pour me secourir gratuitement, je ne ferais rien qui fut indigne de moi, et je mourrais, et verrais mourir mes proches, et mes enfants, plutôt que de me couvrir pour un profit présent, d'une confusion éternelle. Ces sentiments vous parurent si justes, et si raisonnables, lorsque vous en conférâtes avec la Princesse votre femme et avec les Grands de votre Conseil, que nous fîmes un Traité et des serments,  par lesquels nous nous obligeâmes respectivement à nous secourir, à la charge que vous retiendriez les villes et les terres que vos ancêtres ou vous aviez usurpées sous le règne d'Andronique, sans pouvoir rien prétendre à celles que vous prendriez par composition, ou par force, en ma présence, ou en mon absence. Je puis aisément justifier ce que j'avance, en produisant l'acte du serment, qui a été reçu par votre Archevêque, et rédigé par écrit en présence des principaux de votre Cour qui sont ici. Examinons lequel des deux a observé plus religieusement ce serment, ou moi, que vous accusez d'infidélité, d'ingratitude d'avarice ; ou vous, qui vous vantez de ne pas changer avec le temps, d'être constant dans l'amitié, et de mépriser l'intérêt. Il me semble que je n'ai jamais manqué de donner des preuves de fidélité, et de reconnaissance envers mes amis, et que vous n'avez jamais manqué d'en donner de perfidie, et d'ingratitude. Etant à Berée, quelques villes d'alentour se soumi- 118 rent à mon obéissance, et je fis tout mon possible pour accroître mon Empire. J'allai avec les Allemands que vous m'aviez donnés vers Thessalonique où j'étais mandé par quelques-uns de mes amis. Vous me dressâtes alors un piège sans sujet y ni sans prétexte, en rappelant ces Allemands, et en conseillant aux habitants de prendre les armes contre moi. Si vous ne voulez pas demeurer d'accord que lette action-là est l'action d'un ennemi, tous ceux qui font ici présents en demeureront d'accord. Comme je m'en retournais vous envoyâtes un parti pour m empêcher de passer le fleuve Axius, peu s'en fallut que vous ne me livrassiez à mes ennemis. Vous me réduisîtes a une si fâcheuse extrémité, que si Dieu n'eut étendu son bras pour me protéger, je fusse succombé honteusement sous l'effort des Romains, et des Barbares, qui m'environnaient de toutes parts. Voila la fidélité avec laquelle vous avez observé les serments que vous aviez faits si peu auparavant. Vous ne vous êtes pas contenté de me dresser des pièges en secret, vous vous étés laissé corrompre par l'argent, par les impostures d'Apocauque, pour me déclarer la guerre, bien que vous m'eussiez promis avec serment une amitié inviolable. De plus vous m'avez écrit une lettre,, par laquelle vous m'avez déclaré que vous renonciez la paix, et mon alliance. Je l'ai gardée, et je puis, la représenter s'il en est besoin. Vous m'avez depuis, continuellement attaqué soit par des intrigues secrètes, ou à main armée. Quand je retournai à Didymoteque; avec Amir, et qu'il repassa en Asie, vous menâtes à Apocauque la fleur de vos troupes que vous lui aviez 119 promises, et vous vous avançâtes jusqu'à Mygdonia. Les Turcs dont les Latins avaient brûlé les vaisseaux, ayant maltraité les troupes est que vous aviez envoyées contre eux, vous vous retirâtes, et vous assiégeâtes Manuel Despote dans Berée, dont il était Gouverneur, aussi bien que des places d'alentour. Vous avez gagné les habitants par argent, et vous les avez animés de telle sorte contre lui,  qu'il a fallu qu'il ait cherché sa sûreté en Thessalie. Vous vous êtes ensuite emparé de cette ville; vous avez depuis pressé par un long siège celle de Phere, quelque prière que je vous aie faite de vous souvenir de vos serments. Vous avez mené une armée tant de cavalerie que d'infanterie en Thessalie et en Acarnanie, qui sont des Provinces de l'Empire vous y avez fait un si épouvantable dégât, que les habitants de cette dernière Province ont été contraints de l'abandonner y et d'aller supplier les barbares de les nourrir en qualité de leurs esclaves, puisqu'ils ne trouvaient plus de quoi vivre dans le lieu de leur naissance. L'Ange mon Cousin étant mort depuis, vous avez usurpé outre ces Provinces quelques villes de Macédoine, qui au temps de notre Traité relevaient des Romains. Sont-ce-là les actions d'un ami et d'un allié, qui garde religieusement les serments, et qui déteste les usurpations et est brigandages ? Pour mon regard, je n'ai jamais rien fait de semblable. Amir étant venu à mon secours, à la tête d'une armée de vingt-quatre mille Turcs qui étaient capables de ruiner votre Etat, il n'y a point eu de soin que je n'aie pris pour les empêcher d'y faire le moindre dégât. Vous m'aviez alors tendu des pièges, vous 120 m'aviez déclaré la guerre par vos lettres, et par vos actions ; Les Turcs brûlaient d'envie de me venger, ils n'attendaient pour cela que mon consentement; je le pouvais donner sans m'attirer aucun blâme, et néanmoins, j'aimai mieux reconnaître vos bienfaits y que de me ressentir de vos injures, et je crus que si j'en usais autrement, je tiendrais une conduite, qui bien qu'irréprochable en elle-même, serait un peu indigne de moi. C'est pourquoi, bien loin de me servir d'une occasion si favorable, qui se présentait à moi, je vous envoyai des Ambassadeurs, pour vous supplier de me faire justice, et d'entretenir la paix. Mais vous ne tintes aucun compte de mes prières, et vous m'amusâtes par de fausses promesses. Je ne reconnus que trop que vous n'aviez point d'autre dessein que de me tromper; mais je ne pris pas pourtant sitôt les armes, de peur d'être accusé de précipitation. Mais quand j'ai vu que mon retardement, au lieu d'être attribué à reconnaissance, à modération ou à grandeur de courage n'était attribué qu'à faiblesse, a timidité, négligence des intérêts de l'Empire, je suis venu, non pour faire irruption sur vos terres, mais pour recouvrer les villes que vous avez usurpées, et c'est pour cela que vous m'accusez d'injustice, et d'avarice, selon le Proverbe qui dit, que les voleurs accusent les autres de l'être. Vous croyez avoir droit de me reprocher que je brûle d'ambition, parce que je vous envie la portion que vous retenez de l'Empire, et vous prétendez que celle que je possédai étant fort considérable, je devrais m'en contenter. Mais c'est une prétention qui n'a pas la moindre apparence déraison. Nous n'avons pas partagé ensemble le 121 Royaume de Bulgarie, de Hongrie ou quelque autre, qui fut abandonné, et qui n'eut plus de maître. Vous m'avez pris une partie de mon Etat, et vous voudriez qu'au lieu de la redemander, je vous fusse gré de l'autre que vous m'avez laissée. Il n'est pas besoin de prouver ce que chacun fait, que je gouvernais l'Empire, avant que d'avoir pris les marques de la dignité Impériale. Mais quand j'aurais été tiré de la plus obscure de toutes les conditions, pour être tout d'un coup placé sur le tronc, je défendrais l'Empire comme la succession de mes ancêtres, et je ne souffrirais pas que l'on m'en ôtât la moindre partie. Ce n'est pas pourtant sur ce seul fondement que j'appuyai la justice de ma prétention.  Je l'appuie encore sur vos serments. En effet, maintenant que personne ne me dispute la souveraine puissance, et que j'ai la force en main pour la conserver, quelle apparence que je voulusse vous abandonner la place la moins importante, puisque je ne l'ai pas voulu faire dans le temps que j'étais environné des armes de mes Citoyens, et réduit à la nécessité d'implorer votre secours. J'ai suffisamment prouvé, si je ne me trompe, que je n'ai jamais manqué à mes promesses, ni à mes serments. Si vous avez agréable de me faire justice, en me rendant l'Acarnanie, la Thessalie, et les villes que vous tenez en Macédoine, j'oublierai vos injures j'en ferai quelque sorte de compensation avec les bons offices que vous m'avez rendus dans les mauvais temps. le vous tiendrai au rang de mes amis, et je me rendrai digne de vos bonnes grâces. Mais si vous persistés dans la résolution de retenir ce que vous avez usurpé, je ne renoncerai pas à mes droits. 122 Je prendrai à témoin Dieu et les hommes, qui ont entendu vos serments, que les suites funestes de la guerre ne me pourront être imputées.

suivant