Anne Comnène traduit par Mr. Cousin

Cantacuzène

 

HISTOIRE DES EMPEREURS JEAN PALEOLOGUE, ET JEAN CANTACUZENE

LIVRE QUATRE (chapitres I à X)

LIVRE TROIS (chapitres XC à C) - LIVRE QUATRE (chapitres XI à XX)

 

Traduction française : Mr. COUSIN

La traduction est purement littéraire et laisse tomber de nombreux passages. (Philippe Remacle)

 

 

 

 

HISTOIRE DES EMPEREURS JEAN PALEOLOGUE, ET JEAN CANTACUZENE

Ecrite par Cantacuzène.

LIVRE QUATRIEME.

 

 

 

précédent

αʹ. 1. Τοιοῦτος μὲν ὁ πρὸς ἀλλήλους τῶν Ῥωμαίων πόλεμος ἐπὶ πέντε ἔτεσιν ἀνεῤῥιπίσθη, καὶ οὕτως ἐκάκωσαν ἀλλήλους πολλὰ καὶ χαλεπὰ, ἐξ ὧν ὀλίγου δεῖν ἀνατραπῆναι συνέβη τὴν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν. Ἃ καὶ ὡς ἐγένετο πάντα ἐξεθέμεθα μετὰ ἀκριβείας, μηδὲν παραλιπόντες, ἀλλὰ τὴν ἀρχαίαν φυλάξαντες ἐπαγγελίαν, ὥστε μήτε πρὸς χάριν, μήτε πρὸς ἀπέχθειαν μηδὲν εἰπεῖν, ἀλλὰ τὰ ὄντα ἀκριβῶς. Λοιπὸν δὲ ἤδη καὶ τὰ Καντακουζηνῷ τῷ βασιλεῖ μοναρχοῦντι πεπραγμένα διηγήσασθαι, καὶ ὅσα ἐν διαφορᾷ κατέστη αὖθις πρὸς Παλαιολόγον βασιλέα τὸν γαμβρόν.

2. Ἐπεὶ γὰρ μετὰ τοὺς ὅρκους ἐγένετο ἐν βασιλείοις, βασιλίδα μὲν μετὰ τῶν τέκνων πρὸς τὴν τῆς θεομήτορος εἰκόνα τῆς Ὁδηγητρίας εὗρεν ἱσταμένην, ἵνα μᾶλλον κάμπτῃ βασιλέα καὶ πείθῃ μηδενὸς ἀναμιμνήσκεσθαι τῶν κατὰ τὸν πόλεμον συμβεβηκότων δυσχερῶν. Ὁ δὲ πρῶτα μὲν τὴν τῆς θεομήτορος εἰκόνα προσεκύνει, ἔπειτα ὤμνυε κατὰ τῆς εἰκόνος εἰς ἐπήκοον πάντων, ὡς οὔτε βουλεύσαιτο, οὔτε πράξαι τὸ τυχὸν κατὰ βασιλίδος καὶ τῶν παίδων, πρὶν τὸν πόλεμον κινηθῆναι παρ´ αὐτῶν, οὐδὲ βουλεύσαιτο κατ´ οὐδένα τρόπον αὐτὴν καὶ βασιλέα τὸν υἱὸν τῆς ἀρχῆς ἀποστερεῖν, ἀλλὰ πάντα συκοφαντίας εἶναι καὶ διαβολὰς πλασθείσας ὑπὸ τῶν εἰπόντων. Ἐκεῖνον δὲ τοιαύτην γνώμην ἐξαρχῆς ἔχειν, ὡς πάντα πόνον ὑπομενοῦντα, καὶ σύμπαντα ὅσα προσῆν χρήματα καταναλώσοντα ὑπὲρ τῆς ὠφελείας τῶν κοινῶν καὶ αὐτῆς τῆς βασιλίδος καὶ τῶν παίδων καὶ σφετέρας εὐδοξίας, μένων ἐπὶ σχήματος. Ἔπειτα πολλὰς εὐχαριστίας ἀπεδίδου θεῷ, ὅτι ζῶν εἰς ταύτην ἧκε τὴν ἡμέραν, ἥτις ἀπαλλάξειε σαφέστατα τῶν συκοφαντιῶν καὶ τῶν ἀδίκων ἐγκλημάτων, ἔργοις αὐτοῖς ποιήσαντα καταφανῆ τήν τε τῶν εἰπόντων μοχθηρίαν καὶ τὴν ἐπιείκειαν αὐτοῦ.

3. Ἔπειτα εἰσῄεσαν ἅμα βασιλίδι καὶ βασιλεῖ τῷ υἱῷ εἰς τὴν οἰκίαν, ἣ παρεσκεύαστο πρὸς τὴν τοῦ βασιλέως ὑποδοχήν. Καὶ ἄλλα τε διειλέχθησαν περὶ τῶν πραγμάτων, καὶ Ἑλένην τὴν αὐτοῦ θυγατέρα τῷ νέῳ κατηγγύησαν βασιλεῖ. Ἑάλω γὰρ αὐτοῦ κατάκρας εὐθὺς ὁ πρεσβύτερος βασιλεὺς, οὐ μόνον διὰ τὴν πρὸς τὸν πατέρα εὔνοιαν, ἀλλ´ ὅτι καὶ αὐτὸν ἑώρα δοχεῖον ἄν τις εἶπε χαρίτων παντοδαπῶν. Οὐ μόνον γὰρ εἶδος ἄξιον ἐπεδείκνυτο τυραννίδος, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἀνδρίαν καὶ σύνεσιν οὐκ ἀγεννεῖς ὑπέφαινεν ἐλπίδας· ἃ καὶ εἰς ὕστερον ἐξέβη κατ´ ἐλπίδας. Συνέσει τε γὰρ οὐδενὸς ἀπολείπεται τῶν προγόνων βασιλέων, καὶ τὴν εὐψυχίαν καὶ τὴν τόλμαν οὐχ ἅπαξ, ἀλλὰ καὶ πολλάκις ἐπεδείξατο τοῖς πολεμίοις.

4. Εἰς τὴν ὑστεραίαν δὲ ἐκέλευεν ὁ βασιλεὺς τούς τε αὐτῷ συνόντας ἔξω Βυζαντίου καὶ τοὺς βασιλίδι προσκειμένους συγκλητικούς τε ἅμα καὶ στρατιώτας καὶ τοὺς ἄλλους τῶν ἐπιφανῶν πίστεις ἀμφοτέροις δι´ ὅρκων διδόναι τοῖς βασιλεῦσι, καὶ μηδεμίαν εἶναι διαφορὰν, μηδὲ διάστασιν, ἀλλ´ ὑπὸ μίαν βασιλείαν ἅπαντας τετάχθαι. Ὅσοι μὲν οὖν ἔνδον ἦσαν μετὰ βασιλίδος, καὶ χάριν προσωμολόγουν βασιλεῖ καὶ τοὺς ὅρκους παρείχοντο προθύμως· τῶν ἔξω δὲ οἱ πλείους οὐκ ἠνείχοντο τῶν μάλιστα ἐπιφανῶν, ἀλλὰ Καντακουζηνῷ μόνον ἔφασαν τῷ βασιλεῖ δουλεύσειν, ἑτέρῳ δὲ μηδενί. Δεινὸν γὰρ εἶναι, εἰ τοσαῦτα ὑπομείναντες κατὰ τὸν πόλεμον καὶ χρήματα προέμενοι καὶ οἰκείους καὶ σφᾶς αὐτοὺς ὑπὲρ τοῦ νικᾷν τοὺς πολεμίους, ἔπειτα ὅτε ἔδοξαν κεκρατηκέναι, ἀθρόον φαίνεσθαι κατάκρας ἡττημένους καὶ δουλεύοντας ἐκείνοις, οἷς ἐξῆν καὶ πρότερον δουλεύειν, εἰ ἐβούλοντο, τῶν πολλῶν ἐκείνων δυσχερῶν ἀπαλλαγέντας. Ἐπὶ τρισὶ μὲν οὖν ἡμέραις ἐφιλονείκουν, μὴ ταὐτὰ ποιεῖν τοῖς ἄλλοις, μηδὲ ὑπάγειν ἑαυτοὺς τῇ ὑπὸ τὸν βασιλέα τὸν νέον δουλείᾳ. Καντακουζηνὸς δὲ ὁ βασιλεὺς τὴν ἔνστασιν ὁρῶν, σύντομόν τινα τὴν ἀπόφασιν καὶ αὐστηρίας ἐξήνεγκε μεστήν. Τοὺς γὰρ μὴ βουλομένους τῷ γαμβρῷ ὑπείκειν ἐκέλευε καὶ αὐτοῦ ἀναχωρεῖν. Βιάζεσθαι γὰρ οὐκ ἐθέλειν ἔφασκέ τινα αὐτῷ δουλεύειν, ὥσπερ οὐδὲ πρότερον, ἀλλ´ εἰ μέν τις βούλοιτο τετάχθαι ὑπ´ αὐτῷ, ἀνάγκη πᾶσα καὶ βασιλέα τὸν γαμβρὸν ἡγεῖσθαι κύριον· εἰ δ´ ἐκείνῳ μὴ βούλοιτο ὑπείκειν, καὶ αὐτοῦ ἀφίστασθαι, ὡς οὐκ ἐνὸν ἄλλως, ἢ τοῦτον τὸν τρόπον, τὰς διχοστασίας καὶ τὴν ἔριν ἐκ μέσου γίνεσθαι. Ὁ μὲν οὖν βασιλεὺς τοιαῦτα εἶπε πρὸς ὀργήν. Ἐκεῖνοι δὲ οἱ πρότερον ἀνθιστάμενοι, δείσαντες τὴν βασιλέως ἀπειλὴν, εἶκόν τε καὶ τοὺς ὅρκους ἀπεδίδοσαν ᾗ ἐκέλευεν ὁ βασιλεύς. Μετὰ τοῦτο δὲ ἐθέσπιζε μηδένα μηδενὶ παρενοχλεῖν περὶ τῶν κατὰ τὸν πόλεμον ἡρπασμένων πλὴν τῶν κτήσεων· ταύτας γὰρ τοὺς ἔχοντας ἀποδιδόναι τοῖς κυρίοις. Εἰ δέ τινες ἀπέδοντο ἢ διέφθειραν, μήτε τὴν ὠνὴν ἀποδιδόναι, μήτε μὴν εἰς τὸ ἀρχαῖον σχῆμα ἀναγκάζεσθαι καθιστᾷν.

5. Τοῖς μὲν οὖν ἀδικήσασι καὶ ἡρπακόσιν ὁ βασιλεὺς τοιαύτην παρείχετο φιλοτιμίαν, τοῖς δὲ ἀδικηθεῖσι καὶ ἀποστερουμένοις τῶν οἰκείων ἑτέροις τρόποις ἐθεράπευσε τὴν ἔνδειαν. Καὶ τοῦτον τὸν τρόπον ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ πᾶσαν ἀμφισβήτησιν περιεῖλε καὶ πρόφασιν θορύβου, καὶ ἐν εὐταξίᾳ πάλιν καὶ εἰρήνῃ τὰ Ῥωμαίων ἦν.

6. Ἔπειτα ἐκ τῆς Ἀδριανοῦ βασιλίδα τὴν γαμετὴν μετὰ τῶν θυγατέρων μετεκαλεῖτο πέμψας. Ἐπεὶ δὲ παρῆσαν ἐν τῷ πρὸ τῆς πόλεως τῆς θεομήτορος τεμένει, ὃ πηγή τέ ἐστιν ἀφθόνων ἰαμάτων καὶ καλεῖται, βασιλίδος Ἄννης ἐξελθούσης καὶ τῶν βασιλέων συμπαρόντων καὶ τῶν ἐν τέλει πάντων καὶ ἐπιφανῶν, Ἑλένη ἡ τῷ νέῳ μέλλουσα βασιλεῖ συνοικεῖν, προστεταχότος τοῦ πατρὸς καὶ Ἄννης τῆς βασιλίδος, ἐπισήμοις ἐκοσμεῖτο βασιλικοῖς καὶ Ῥωμαίων βασιλὶς προσηγορεύετο. Ἔπειτα εἰς τὰ βασίλεια πάντων ἅμα βασιλέων γενομένων, οἱ γάμοι τοῦ νέου βασιλέως παρεσκευάζοντο, καὶ πάντες ἐν ἐλπίσι χρηστοτέραις ἦσαν, ἀναπνεύσαντες ἀπὸ τῶν τοῦ πολέμου δυσχερῶν. Οὐ μόνον γὰρ οἱ Ῥωμαῖοι τῆς πρὸς ἀλλήλους ἐπαύοντο διαφορᾶς καὶ στάσεως, ἀλλὰ καὶ οἱ ἔξωθεν πολέμιοι πυθόμενοι, ὡς ὑπὸ βασιλέα τὸν Καντακουζηνὸν ἅπασα ἡ Ῥωμαίων γένοιτο ἡγεμονία, ἐπαύοντο πολεμεῖν.

7. Οὐ μόνον γὰρ οἱ ὅμοροι δυνάσται παρασπᾷν τι τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας ἐπεχείρουν, ἀλλὰ καὶ μαρκέσης ὁ Λουμπαρδίας ἄρχων, υἱωνὸς ὢν τοῦ πρώτου βασιλέως Ἀνδρονίκου καὶ τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν αὐτῷ προσήκειν τῶν ἄλλων μᾶλλον ἀξιῶν, (καὶ γὰρ καὶ ὁ πατὴρ αὐτῷ Θεόδωρος Ἀνδρονίκῳ τῷ νέῳ βασιλεῖ περὶ τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας ἠμφισβήτει,) πυθόμενος, ὡς βασιλεύσειε παρὰ Ῥωμαίοις ὁ Καντακουζηνὸς καὶ τὴν μὲν ἄλλην ἅπασαν ἀρχὴν ἀφέλοιτο τῶν βασιλέως παίδων, Βυζάντιον δὲ μόνον καὶ Θεσσαλονίκη καὶ Αἶνος ὑπολείποιτο, ἐσκέπτετο, ὡς καὶ αὐτὸς ἐπελθὼν δυνάμει ναυτικῇ τῶν ὑπολελειμμένων τουτωνὶ πόλεων κρατήσειε μᾶλλον αὐτῷ προσηκουσῶν ἐκ κλήρου πατρῴου, ἢ Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα ἔχειν. Ἐνήγετο δὲ μάλιστα πρὸς τοῦτο καὶ παρὰ τοῦ γυναικὸς ἀδελφοῦ Κουμίντζη, προσαγορευομένου Καρδιναλίου, χρήματά τε πολλὰ πρὸς τὸν στόλον παρεχομένου καὶ ἄλλην συντέλειαν πολλὴν πρὸς τὴν παρασκευήν. Καὶ ἤδη παρεσκεύαστο, ὡς ἅμα ἦρι τοῦ ἔτους ἐκείνου μεγάλῃ δυνάμει ναυτικῇ ἐπιπλεύσων Βυζαντίοις.

précédent

Chapitre Premier.

1. Argument de ce livre. 2. L*Empereur Cantacuzène fait une nouvelle protestation de la sincérité des intentions qu'il avait eues. 3. II conclut le mariage d'Hélène sa fille avec le jeune Empereur. 4. Il fait prêter 2 un nouveau serment,  4. Il ordonne que personne ne sera inquiété touchant la possession des meubles. 6. Hélène est proclamée Impératrice. 7. Les étrangers posent les armes aussi bien que les Romains.

1. Voila quelle fut la guerre civile qui divisa les Romains durant cinq ans, et qui pensa ruiner l'Empire. J'en ai rapporté exactement toutes les circonstances, sans avoir rien omis, et je me fuis acquitté fidèlement de la promesse que j'avais faite des le commencement, de ne rien avancer, ni par complaisance, ni par envie. Il ne me reste plus qu'à raconter les actions que l'Empereur Cantacuzène a faites, depuis qu'il a joui paisiblement de l'Empire, et les contestations qu'il a eues avec l'Empereur Paléologue son gendre.

2. Quand il eut prêté le serment dont nous avons parlé, et qu'il fut entré dans le Palais, il y trouva l'Impératrice, qui pour fléchir sa colère, et pour lui faire oublier les injures qu'il avait souffertes durant la guerre, était debout devant l'image de la Mère de Dieu, dite Odegetrie. Il salua d'abord avec un profond respect l'image de la Vierge, puis il jura, par la même image, à haute voix, afin que tout le monde l'entendît, qu'il n'avait jamais rien médité, ni exécuté, au préju- 3 dice de l'impératrice, ni de ses enfants, qu'il n'avait jamais eu dessein de les priver de l'Empire, et que les bruits que l'on en avait répandus n'étaient que des impostures, que dès le temps qu'il n'était que particulier, il avait été disposé à dépenser son bien, et à supporter toute sorte de travaux pour leurs intérêts. Ensuite, il remercia Dieu de lui avoir fait voir ce jour heureux qui devait ruiner les accusations dont on avait voulu le noircir, et faire triompher son innocence.

3. Après cela, il entra avec l'Impératrice, et avec l'Empereur son fils, dans un appartement qui lui avait été préparé, où ils s'entretinrent de diverses affaires publiques, et où ils conclurent le mariage du jeune Empereur, avec Hélène fille de l'Empereur Cantacuzène. II conçut alors pour ce jeune Prince une très ardente affection, non seulement à cause de l'amitié étroite qu'il avait autrefois portée à l'Empereur Andronique son père, mais aussi à cause des belles qualités qui éclataient déjà en lui. II avait un extérieur digne de l'Empire, et il donnait des présages d'une future prudence, et d'une future valeur, qui, par la suite du temps, se trouvèrent fort véritables, parce qu'il égala, au moins, la sagesse de ses prédécesseurs, et qu'il fit ressentir à ses ennemis les effets de son courage.

4. Le jour suivant l'Empereur Cantacuzène ordonna que tous ceux qui avaient suivi l'un ou  4 l'autre parti prêteraient le serment de fidélité aux deux Empereurs, sans différence ni distinction. Ceux qui étaient dans la ville avec l'impératrice, remercièrent l'Empereur de l'honneur qu'il leur faisait, et lui prêtèrent le serment avec joie. La plupart de ceux de dehors, et principalement les plus considérables, protestèrent de ne le vouloir prêter à nul autre qu'à Cantacuzène. Ils trouvèrent que c'était une chose insupportable, que de céder à leurs ennemis la victoire qu'ils avaient entre les mains, après avoir renoncé à leur repos, et avoir abandonné leurs proches et leurs biens pour l'obtenir, et ils contestèrent durant trois jours, pour ne se pas soumettre après la guerre à l'obéissance du jeune Empereur. Cantacuzène fâché de leur opiniâtreté, leur parla d'une manière fort sévère, et leur commanda de se retirer, s'ils ne voulaient vivre sous la domination de l'Empereur son gendre, qu'il ne les forcerait pas à l'avenir de demeurer à son service, comme il ne les y avait pas forcés par le passé ; mais que s'ils y voulaient demeurer, il fallait qu'ils rendissent une obéissance égale aux deux Empereurs, parce que c'était l'unique moyen de terminer les différends, et d'apaiser les troubles. Ces raisons gagnèrent les plus opiniâtres, et leur firent prêter le serment.

5. Il fit un si favorable traitement aux injustes usurpateurs du bien d'autrui, qu'il ne les obligea qu'à rendre les héritages, et les immeubles, et 5 qu'il défendit de faire aucune recherche des meubles qui avaient été pillés durant le désordre de la guerre. Il trouva d'autres moyens de soulager ceux qui avaient souffert ces violences, et εν ôtant les sujets de contestation, il rétablit en peu de temps la tranquillité publique.

6. Après cela, il manda d'Andrinople l'Impératrice sa femme, et les Princesses ses filles. Lorsquelles furent arrivées à l'Eglise de la Mère de Dieu, qui est hors de la ville, et qui étant une source divine de guérisons miraculeuses, est aussi appelée la fontaine. L'Impératrice Anne vint au devant d'elles, en présence des Empereurs, des Magistrats,. et de toute la Noblesse. Hélène qui était accordée au jeune Empereur, fθt par le commandement de l'Empereur son père, et de l'Impératrice Anne, pare des ornements Impériaux, et proclamée Impératrice. Tous s'étant ensuite, assemblés dans le Palais, avec les Empereurs, on prépara ce qui était nécessaire à la célébration du mariage, et l'on conçut une grande espérance d'être délivrés des misères de la guerre, et de jouir des fruits de la paix.

7. Non seulement les Romains terminèrent ces funestes contestations qui les avaient si longtemps divisés, mais les étrangers même ayant appris la réunion des membres de l'Empire sous Cantacuzène, comme sous un même chef, mirent les armes bas. Il y avait auparavant plusieurs Princes voisins, qui voulant profiter de 6 nos divisions, s'efforçaient d'usurper des villes, et des Provinces. Surtout le Marquis de Montferrat, petit-fils du vieil Andronique qui prétendait avoir droit à l'Empire, et dont le père Théodore en avait disputé la possession au jeune Andronique, ayant appris que Cantacuzène s'était attribué la souveraine puissance, et qu'il s'était rendu maître d'un si grand nombre de villes, qu'il n'en restait presque plus que trois au jeune Empereur, savoir Constantinople, Thessalonique,˘et Ainon. Il équipa une flotte pour les venir attaquer prétendant y avoir plus de droit que Cantacuzène. Le Cardinal Cominges, frère de sa femme l'excitait fortement à cette entreprise, et lui fournissait de l'argent, si bien qu'il était résolu de la commencer au printemps.

βʹ. 1. Πυθόμενος δὲ παρὰ Βαρθολομαίου τινὸς, ὡς Καντακουζηνὸς ὁ βασιλεὺς Βυζάντιόν τε ἤδη καὶ τὴν ἄλλην ἅπασαν Ῥωμαίων ἀρχὴν ὑποποιήσαιτο, ἀπέσχετο τοῦ ἔργου. Βαρθολομαῖος γὰρ οὑτοσὶν, ἐκ Δελφίνου Ντεβιάνα πρὸς Ἄνναν τὴν βασιλίδα ἥκων πρεσβευτὴς, ἐπεὶ μεταξὺ πρεσβεύοντος Καντακουζηνὸς ὁ βασιλεὺς ἐκράτει Βυζαντίου, εἰς λόγους ἐλθὼν καὶ τὴν βασιλέως σύνεσιν θαυμάσας, πάπᾳ τε τῷ Κλήμεντι καὶ τῷ πέμψαντι Δελφίνῳ ἔγραφεν ἐπιστολὰς, ἃς ὥσπερ εἶχον προσεθήκαμεν τῇ διηγήσει.

2. Εἶχεν οὖν ἡ πρὸς μὲν πάπαν οὕτως. „ἀγαλλιάσθωσαν πᾶς ὁ λαὸς τῆς τῶν Ῥωμαίων ἀρχῆς, καὶ τῆς νίκης ἕνεκεν τοῦ τοσούτου βασιλέως εὐφρανθήτωσαν σύμπας ὁ κόσμος. Ἡγιασμένη γὰρ ἡμέρα πᾶσι Χριστιανοῖς ἀνατέταλκε κατὰ τὴν τρίτην τοῦ Φεβρουαρίου, ἐν ᾗ δὴ ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν ἑαυτοῦ ἄγγελον κατασκευάσοντα τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἔμπροσθεν αὐτοῦ καὶ τῷ οἰκείῳ διαυγεστάτῳ φωτὶ πόῤῥω ποιησόμενον τὸ τῆς μάχης σκότος, ἀγαγόντα καθάπερ κλάδος χλοαζούσης ἐλαίας τὴν εἰρήνην. Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρήνης, ὁ δεύτερος Σολομὼν, οὗ τὸ πρόσωπον ἐπιθυμεῖ βλέπειν πᾶσα κτίσις. Ἰδοὺ γὰρ, ἵνα δείξῃ κύριος, ὡς οὐκ ἐν ἰσχύϊ ἵππου, οὐκ ἐν δυναστείᾳ ἀνθρώπου, ἀλλ´ ἐν δυνάμει θεοῦ γέγονε τὸ τρόπαιον τουτὶ παρὰ τοῦ ὑψηλοτάτου καὶ νικητικωτάτου βασιλέως καὶ αὐτοκράτορος κυρίου Ἰωάννου τοῦ Καντακουζηνοῦ, ἀνέῳξε τοὺς τῆς ἑαυτοῦ δυνάμεως θησαυροὺς, ἐγχέας ἐπ´ αὐτὸν τὰ δῶρα τῶν ἑαυτοῦ χαρισμάτων, τὴν βασιλίδα δηλαδὴ ταύτην τῶν πόλεων, τὴν Κωνσταντίνου φημὶ, καὶ παρασχὼν ὁλόκληρον αὐτῷ βασιλείαν τῇ θείᾳ αὐτοῦ δυνάμει ἐν δυναστείᾳ ὅπλων καὶ ἐκτεταμένῳ βραχίονι, ἵν´ ἐν αὐτῷ μᾶλλον φανῶσιν οἱ διὰ παντὸς ῥέοντες ποταμοὶ τῶν αὐτοῦ χαρισμάτων καὶ τοῦ ἐλέους. Αὐτὸς γάρ ἐστι, περὶ οὗ γέγραπται, ὅτι ἠδυνήθη παραβῆναι, καὶ οὐ παρέβη, καὶ κακὸν ποιῆσαι, καὶ οὐκ ἐποίησε· μᾶλλον δὲ ἑπόμενος τῷ Χριστῷ ἀνταπέδωκεν ἀγαθὸν ἀντὶ κακοῦ, μνησθεὶς ἐλέους καὶ ἐπιλαθόμενος ἀνομίας. Ὅς γε καὶ γέγονεν ἀγαθὸς στρατιώτης κατὰ τὸν πρώτως ἀθλήσαντα Στέφανον, ὑπὲρ τῶν λίθοις βαλλόντων αὐτὸν διωκτῶν προσευξάμενον, καὶ „μὴ στήσῃς αὐτοῖς,“ εἰρηκότα, „δέσποτα, τὴν ἁμαρτίαν ταύτην· οὐ γὰρ οἴδασι, τί ἐποίησαν.“ οὐδέποτ´ ἀπ´ αἰῶνος ἤκουσται τοσαύτην ἀνδρὸς ἀρετὴν γεγονέναι, οὔτ´ Ὀκταβιανῷ τῷ βασιλεῖ, οὔτε Θεοδοσίῳ, οὔτε μὴν Αὐγούστῳ τῷ Καίσαρι, ὡς οὓς ἠδυνήθη τῇ τῶν ὅπλων δυνάμει καταστρωννύναι εἰς γῆν, τούτοις δοῦναι τὸν ἑαυτοῦ χρηστὸν ἔλεον, ἐπιλαθόμενος τῶν εἰς αὐτὸν πάντων κακῶν. Ταῦτά τοι καὶ χαῖρε, ἁγιώτατε δέσποτα, τῇ οὕτως εὐτυχεῖ, οὕτω νικητικωτάτῃ εἰσόδῳ ἀναιμάκτῳ τε καὶ ἀζημίῳ τοῦ Χριστιανικοῦ λαοῦ. Καὶ αὖθις χαῖρε, ὅτι ἡ ἀλήθεια δι´ ἀληθείας ἐδείχθη. Ἡ γὰρ τοῦ Χριστοῦ ἀλήθεια ἔδειξε τὴν τοῦ ἀθώου τούτου βασιλέως ἀλήθειαν ἐπὶ τῷ ἀπαντῆσαι τὴν ἀλήθειαν αὐτῷ καὶ τὸν ἔλεον καὶ καταφιλῆσαι εἰρήνην τε καὶ δικαιοσύνην. Ἐγὼ δὴ πέποιθα τοῦτ´ εἶναι μᾶλλον ὑπὲρ εἰρήνης καὶ καταστάσεως τοῦ σύμπαντος Χριστιανικοῦ λαοῦ καὶ εἰς ἐπίδοσιν τοῦ κατὰ τῶν ἐχθρῶν τοῦ σταυροῦ τροπαίου, ὥσπερ οὐ μικρὰν τὴν ζημίαν εἰργάσατο τοῖς βασιλεῦσι Ῥωμανίας ἡ χρόνον ἐπὶ πλεῖστον αὐξηθεῖσα διχόνοια. Τοίνυν εἰ καί τινα δεδήλωται τῇ σῇ ἁγιότητι ἀῤῥητουργήματα κατὰ τοῦ προῤῥηθέντος γαληνοτάτου βασιλέως καὶ αὐτοκράτορος Ῥωμαίων κυρίου Ἰωάννου τοῦ Καντακουζηνοῦ, τοῦ καὶ πατρὸς νῦν τοῦ γαληνοτάτου βασιλέως καὶ αὐτοκράτορος Ῥωμαίων κυρίου Ἰωάννου τοῦ Παλαιολόγου, ἀλλ´ οὖν μηδαμῶς εἶεν δεκτέα ἢ πιστευτέα κατά τινα τρόπον. Οἶμαι γὰρ, ὡς ἐν τούτῳ θήσεται ἡ σὴ ἁγιότης περὶ τούτων καλῶς παρὰ τῶν προῤῥηθέντων τούτων κυρίων καὶ βασιλέων, ἢ διὰ πρέσβεων, ἢ διὰ γραμμάτων ἀληθέστερόν τε καὶ καθαρώτερον.“ τοιαῦτα μὲν οὖν πρὸς πάπαν Κλήμεντα ἕκτον ὁ Βαρθολομαῖος ἔγραψε περὶ τῶν βασιλέων. Ἰνιμπέρτῳ δὲ Δελφίνῳ Ντεβιάνᾳ, παρ´ οὗ καὶ πρεσβευτὴς πρὸς Ἄνναν ἧκε τὴν βασιλίδα, οὕτως. „ἀλλαλαξάτωσαν ἄσμενοι τῶν πιστῶν ἅπας ὁ δῆμος· ψαλάτωσαν ὁ χορὸς τῆς τῶν Χριστιανῶν πίστεως· ἀνακαινιζέσθωσαν ἐν ταῖς ἱεραῖς καὶ ἁγίαις ἐκκλησίαις περιφανεῖς ἑορταί· ἠχείτωσαν εἰς τὸ ὕψος αἱ ψαλμῳδίαι· τὰ τῶν μοναχῶν ὄργανα πληττέτωσαν τὸν ἀέρα, καὶ διὰ στόματος ἴτωσαν πάντων, καὶ πᾶσαν τὴν περίχωρον διατρεχέτωσαν αἱ προσηνεῖς αὗται πανηγύρεις, ὅπως ἡ τῶν χαιρόντων κραυγὴ μὴ μόνον παρὰ τῶν ἐπιγείων, ἀλλ´ ἔτι καὶ παρὰ τῶν οὐρανίων ἀκούηται πολιτῶν. Ἀκούσατε τοίνυν οὐρανοὶ, καὶ λαλήσω· καὶ ἀκουέτω γῆ ῥήματα ἐκ στόματός μου. Ἀλλὰ τίς οὐκ ἂν ἀσμένως ἀκούσαι, τίς οὐκ ἠκριβωμένως προσέξοι τοῖς λεγομένοις, ὅτι χεὶρ κυρίου ἐγένετο ἐπὶ τῇ βασιλείᾳ Ῥωμαίων, ἐπὶ τῷ τὴν ἡμέραν καταφωτίσαι τὴν νύκτα, καὶ τὴν λαμπρότητα πόῤῥω τὸ σκότος ποιήσασθαι, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν σκότει καὶ σκιᾷ τοῦ θανάτου φῶς ἐξ οὐρανῶν ἀνατεταλκέναι; ὁρᾶτε γοῦν, ὅπως τουτὶ τὸ φῶς ἀνατέταλκεν ἄνωθεν, ὡς οὐ τῇ μεγάλῃ τῶν ὅπλων κατασκευῇ τὸν ἐπὶ πάντας καθήμενον ὕψιστον, τῇ οἰκείᾳ δυνάμει παρεσχηκέναι τῷ μεγάλῳ περιφανεστάτῳ βασιλεῖ κυρίῳ Ἰωάννῃ τῷ Καντακουζηνῷ, τῷ καὶ τῆς βασιλείας καὶ τοῦ βασιλέως πατρὶ, τὴν ἁπασῶν βασιλεύουσαν ταυτηνὶ πόλιν, καὶ μέχρι καὶ εἰς δεῦρο διατηρεῖσθαι τὸν τοῦ δικαίου κριτὴν τῷ τοιούτῳ βασιλεῖ τὸ παρὸν τῆς ἀρχῆς δώρημα, ἵνα γνῶσι σαφῶς ἅπαντες τοῦτο παρὰ κυρίου τοῦ θεοῦ γεγονὸς, καὶ οὐ παρὰ ἀνθρώπου. Φησὶ γὰρ ὁ σοφώτατος Σολομών· „καιρὸς τῷ ὑπὸ τὸν οὐρανὸν παντὶ πράγματι, καὶ πάντα καλὰ ἐν καιρῷ αὐτῶν. Καιρὸς θρήνου καὶ καιρὸς χαρμονῆς.“ οὕτως εἴρηκέ ποτε καὶ ὁ Χριστός· „οὐκέτι ἦλθεν ἡ ὥρα μου.“ καὶ ἀλλαχοῦ λέγει· „πάτερ, ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἔστιν, ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱός σου·“ καὶ παραχρῆμα ἡ πατρικὴ φωνὴ τῷ υἱῷ ἀπεκρίνατο· „καὶ ἐδόξασα καὶ πάλιν δοξάσω.“ οὐχὶ δὲ καὶ ἐν τῷ εὐαγγελίῳ ἀνέγνωμεν, ὁπηνίκα ὁ Ἰωάννης εἴρηκε τῷ Χριστῷ ἡμῶν ἐν τῷ Ἰορδάνῃ· „ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με;“ τί Χριστὸς ἀπεκρίνατο; „ἄφες γάρ,“ φησιν, „ὦ Ἰωάννη, ἄφες ἄρτι. Οὕτω γὰρ δεῖ πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην·“ τοιγαροῦν „ἄφες ἄρτι“ δηλοῦντος τοῦ λόγου, ὡς οὔπω καιρὸς ὑψώσεως, οὐδὲ δόξης, ὡς οὔπω ἐληλύθει ἡ τῆς εὐλογίας καὶ τῆς χάριτος ὥρα. Αὕτη τοίνυν ἡ τοῦ φωτὸς ὥρα ἡ τῇ βασιλείᾳ Ῥωμαίων τηρηθεῖσα, ἵνα μὴ ἀθρόον ἐπιστὰν τοῖς πιστοῖς τὸ δῶρον εὐτελὲς νομισθῇ· οὗτός ἐστιν ὁ μετὰ τὸ νέφος αἰθρίαν δούς· οὗτός ἐστιν ὁ μετὰ τὸν ὀδυρμὸν καὶ τοὺς θρήνους ἀγαλλίαμα ἐγχέων. Τίνα γὰρ τῶν ἁγίων πατέρων ὕψωσεν ἐν δόξῃ, μὴ προτέρων θλίψεων ἡγησαμένων, καθὰ καὶ ἡ γραφὴ διαῤῥήδην βοᾷ· „πᾶς υἱὸς ὑψούμενος παρὰ κυρίου πρῶτον παιδεύεται.“ καὶ ὁ θεὸς λέγει· „οὓς ἀγαπῶ, διορθοῦμαί τε καὶ παιδεύω.“ οὕτω καὶ ὁ ψαλμῳδὸς καὶ κιθαρῳδὸς οὐράνιος ἐκεῖνος Δαβὶδ ᾖσε· „παιδεύων ἐπαίδευσέ με ὁ κύριος, τῷ δὲ θανάτῳ οὐ παρέδωκέ με.“ καὶ ἀλλαχοῦ· „ὁ πατήρ μου καὶ ἡ μήτηρ μου καὶ πάντες οἱ γνωστοί μου ἐγκατέλιπόν με, ὁ δὲ κύριος προσελάβετό με.“ προσλαμβάνου τοίνυν καὶ αὐτὸς, ἐρασμιώτατε δοὺξ, τὸν ῥηθέντα τουτονὶ βασιλέα, ὅνπερ ὁ θεὸς προσελάβετο εἰς τὴν τῆς βασιλείας κατάστασιν, καὶ τοῦτον ἐν τοῖς μάλιστα τάττε, ὃν ὁ θεὸς διετήρησεν εἰς τὴν βασιλείαν. Πᾶσα γὰρ ἐξουσία εἰς ἀγαθὸν παρὰ κυρίου τοῦ θεοῦ ἐστιν· ὁ δὲ τῇ τοῦ βασιλεύοντος ἀνθιστάμενος ἐξουσίᾳ κατὰ τὸν ἀπόστολον τῇ τοῦ θεοῦ βουλήσει ἀνθίσταται. Ὅρα δὲ, μή ποτε ᾖς καὶ αὐτὸς εἶς ἐκείνων τῶν παρὰ τοῦ δικαίου Ἰὼβ ἐλεγχομένων, λέγοντος· „οὗτοί εἰσιν οἱ ἀνθιστάμενοι τῷ φωτὶ, οὗτοί εἰσιν οἱ τοῦ φωτὸς ἀποστάται, ὅπερ ἐν τῷ σκότει φαῖνον οὐ φέρει αἰτίαν· εἴγε ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.“ ἐν μέντοι γε διηνεκοῦς μνήμης ἄξιον ὑπόδειγμα τοῖς τῷ Χριστῷ λατρεύουσι δήλου, ὡς ὁ μέγας οὑτοσὶ βασιλεὺς τὴν τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου ἐν ἑαυτῷ φέρει χρηστότητα, ᾗτινι φονευθῆναι τοὺς παῖδας ἀπεῖρξεν, ὧν ἐν τῷ αἵματι θεραπεύεσθαι ἔμελλεν ἀπὸ τῆς λέπρας. Τὸ τοῦ μετὰ Ἰούλιον Καίσαρα βεβασιλευκότος Ὀκταβιανοῦ φιλάνθρωπον, ᾧτινι καὶ φιλανθρωπότητος ἐκεῖνος κέκληται βασιλεὺς, ὁ παρὼν βασιλεὺς ὑπερήλασεν· ἴσος, εἰ μὴ καὶ μείζων, ἐστὶν εἰς θεοσέβειαν τῷ καλῶς ἄρξαντι Θεοδοσίῳ· ὑπερέβη τὴν ἐπιείκειάν τε καὶ χρηστότητα τοῦ Ἀφρικανοῦ Σκηπίωνος τοῦ τοῖς ἡμετέροις Ἰταλοῖς τὴν Ἀφρικὴν ὑποτάξαντος. Πολλῶν γὰρ ἀνθρώπων καὶ κατὰ διαφόρους τρόπους τῷ τοιούτῳ βασιλεῖ προσκεκρουκότων, οἵ γε καὶ εἰκότως ὤφειλον τὸν τοῦ θανάτου κίνδυνον δειλιᾷν, ἐπείπερ ἐν ὅπλων δυνάμει ἐντὸς γένοιτο, οὐδενὶ κακόν τι ἐπαγαγὼν ἐλυμήνατο· πάντας δ´ εὐεργετεῖν βούλεται ἀγαθούς τε καὶ πονηροὺς, ζηλῶν ἐπὶ τούτῳ θεὸν τὸν ἀνατέλλειν ποιοῦντα ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθούς. Πῶς οὖν οὐκ ἂν ἀγαθὸν βουλοίμην τοῖς Χριστιανοῖς τούτοις; πῶς τὸ τῶν Ῥωμαίων γένος τὸ τὸν ἐσταυρωμένον Χριστὸν προσκυνοῦν, ᾧ γε καὶ ἡ παλαιὰ καὶ νέα διαθήκη καὶ ἀναγινώσκει καὶ ἕπεται, οὐκ ἂν θείην ἐν μέσῳ τῆς καρδίας μου; δι´ ὃν οὔθ´ αἵματι ἀνθρωπίνῳ λυθροῦται μάχαιρα, οὔτε μὴν κακὸν ἀντὶ κακοῦ, μᾶλλον δ´ ἀγαθὸν ἀντὶ πονηροῦ ἀποδίδοται. Διὰ τοῦτο παρακαλῶ τὴν σὴν δουκικὴν ἐξουσίαν, ἵνα τὸν τοιοῦτον βασιλέα Ἰωάννην, τὸν χάριν θεοῦ μεθερμηνευόμενον, ἐν μεγάλοις φιλίας τάττῃς θεσμοῖς, καὶ μηδὲν κατ´ αὐτοῦ καινότερον ἢ πράττειν ἢ ἀκούειν. Οὗτος γὰρ ὁ Ἰωάννης χάρις λέγεται, καὶ εἰκότως, πᾶσι χαρίεις γε ὢν καὶ μετὰ τοῦ ἀποστόλου δυνάμενος λέγειν· „χάριτι θεοῦ εἰμι, ὅ εἰμι· καὶ ἡ χάρις τοῦ θεοῦ ἐν ἐμοὶ κενὴ οὐ γέγονεν, ἀλλὰ διὰ παντὸς ἐν ἐμοὶ μένει.“ ἐπεὶ γὰρ ἐκ τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον γινώσκεται καὶ ὁ καρπὸς ἐκ τοῦ δένδρου λαμβάνει τὸν ἔπαινον, πέποιθα ἐν τῇ τοῦ Χριστοῦ δυνάμει, ὡς ὁ προῤῥηθεὶς βασιλεὺς ἐκ τοῦ καρποῦ τῶν ἀγαθῶν ἔργων γνωσθήσεται. Καὶ γὰρ παντὸς τοῦ αὐτῷ γε ἀναφέροντος μακροθύμως ἀκούει, ἐπιεικῶς ἀποκρίνεται, σοφῶς ἐξετάζει, κρίνει δικαίως. Ταῦτά ἐστι τὰ τέσσαρα, ἅπερ οἱ βασιλεύοντες κατέχειν ὀφείλουσιν ἐπιμήκιστον· αὗταί εἰσιν αἱ ἀρεταὶ αἱ ζητούμεναι ἐν ταῖς τῶν σοφῶν πρυτανέων ἀρχαῖς· περὶ ὧν Πλάτων ὁ φιλόσοφος λέγει, εὐδαίμονα τὰ τῶν πραγμάτων δημόσια εἶναι, ὁπηνίκα οἱ τούτων διοικηταὶ σοφίᾳ κεκόσμηνται. Ἧς δὴ σοφίας μέγα τὸ ἀξίωμα, ἣ δὴ καὶ τὸν Ἀθηναῖον Σωκράτην τῷ ἄκρῳ θεῷ ἴσον πεποίηκεν. Ἐγὼ μὲν οὖν ἐλπίδας φέρω, ὡς ἡ βασιλεία τούτου ἔσται ὑπὲρ τῆς τῶν Χριστιανῶν εἰρήνης, καὶ τῶν Ἰσμαηλιτῶν ἀποσόβησις, ἔσται ὑπὲρ τῆς δικαιοσύνης τοῦ λαοῦ δι´ ἔλεον τοῦ ὑπηκόου παντὸς, ὡς γέγραπται ἐν τῷ ἑκατοστῷ εἰκοστῷ κεφαλαίῳ τῶν παροιμιῶν· „ἔλεος καὶ ἀλήθεια τηροῦσι τὸν βασιλέα, καὶ στερεωθήσεται ἐν δικαιοσύνῃ ὁ θρόνος αὐτοῦ.

3. Τοιαῦτα μὲν ἔγραψε καὶ πρὸς Ἰνιμπέρτον· ταῦτα δὲ ἡμῖν οὐκ ἀργῶς, οὐδὲ ἀκαίρως παρείληπται πρὸς τὴν ἱστορίαν, ἀλλ´ ἵν´ ἐπιδείξωμεν, ὡς διὰ τῶν εἰς βασιλέα τουτωνὶ ἐπαίνων μαρκέσης ἐκωλύθη μὴ Ῥωμαίοις στόλῳ μεγάλῳ ἐπιέναι. Πρότερον γὰρ ἀκούοντες περὶ βασιλέως πολλὰ καὶ δεινὰ, πάπας τε ὁμοίως καὶ οἱ κατὰ τὴν Ἰταλίαν δυναστεύοντες ἐπέτρεπον τὴν ἔφοδον τῷ μαρκέσῃ. Ἐπεὶ δὲ τὰ γράμματα ταῦτα ἧκε παρὰ ἀνδρὸς αὐτοῖς ἀξιόχρεω πρὸς πίστιν, οἵ τε ἄλλοι ἀπηγόρευον τὴν ἔφοδον, καὶ αὐτὸς μαρκέσης ἠμβλύνθη τὴν ὁρμὴν, οὐ τὴν ἀρετὴν μόνον βασιλέως αἰδεσθεὶς, ἀλλ´ ἤδη καὶ τὸ μέγα τι κατορθοῦν ἀπαγορεύσας, βασιλέως ἤδη τὴν σύμπασαν Ῥωμαίων ἔχοντος ἡγεμονίαν, ὃν ἐν στρατηγίαις μέγαν παρὰ πάντων ἐπυνθάνετο. Ἐκεῖνος μὲν οὖν ἐκ τούτων ἐκωλύθη, καὶ διέλυε τὴν στρατιάν.

Chapitre II.

1. Berthelemi Ambassadeur du Dauphin de Vienne s'entretient avec l' Empereur Cantacuzène. 2. Il écrit au Pape, et à son maître à l'avantage de l'Empereur. 3. Sa lettre détourne le Pape de susciter la guerre à l'Empereur, comme il en avait dessein auparavant.

1. Il renonça à son dessein, quand il eut appris de Berthelmi, que Cantacuzène était maître de Constantinople, et du reste de l'Empire. Ce Berthelmi était Ambassadeur d'Humbert Dau- 7 phin de Vienne, vers l'Imperatrice Anne. L'entrée de Cantacuzène dans Constantinople s'étant faite durant le cours de son ambassade, il eut occasion de s'entretenir plusieurs fois, et ayant conçu une haute estime de sa vertu, il en écrivit au Pape Clément sixième, et au Dauphin de Vienne son maître.

2. J'ai jugé à propos d'insérer ici ses deux lettres. Voici celle qu'il écrivit au Pape. Que tous les peuples de l'Empire témoignent publiquement leur joie, et que l'Univers célèbre la victoire d'un Empereur si illustre. Le troisième jour de février a été un jour heureux, auquel Dieu a envoyé son Ange pour préparer le chemin devant lui, et pour dissiper les ténèbres. Cet Ange nous a apporté l'olive de la paix. L'Empereur qui est venu est un Empereur pacifique, un second Salomon, dont toutes les créatures désirent de voir le visage. Dieu a ouvert le trésor de ses grâces, et les a répandues sur lui en abondance, pour faire voir que ce n'est ni par la force des chevaux, ni par la puissance des hommes, mais par sa vertu toute-puissante, qu'il a pris Constantinople la reine des villes, et avec elle tout l'Empire. On lui peut appliquer avec justice ces paroles de l''Ecriture, il a pu violer la loi, et il ne l'a pas violée, il a pu faire le mal, et il ne l'a pas fait. Il a rendu au contraire le bien pour le mal, à limitation du Sauveur. Il s'est souvenu de la clémence, et il a oublié l'iniquité. Il a été un excellent soldat, comme Etienne qui combattit le premier pour la défense de la foi, et qui pria pour ceux qui le lapidaient, en disant. Seigneur, ne  8 leur imputerez ce péché, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Les siècles passés n'ont jamais produit d'exemple d'une si excellente vertu, soit dans Auguste, ou dans Théodose, et jamais Prince ne pardonna si généreusement aux ennemis qu'ils avait vaincus. Réjouissez-vous donc, très-Saint Seigneur, de cette entrée triomphante, dont le bonheur et la joie n'ont point été souillée par le sang, ni par les larmes des Chrétiens. Réjouissez-vous de ce que la vérité a découvert la vérité, de ce que la vérité du Sauveur a fait voir la vérité de l'innocence de Jean Cantacuzène. La vérité et la miséricorde ont été au devant de lui la justice et la paix se sont embrassées. J'ai une ferme confiance que ce triomphe contribuera à la réunion de la Chrétienté et qu'il affermira autant les trophées qui ont été élevés sur la ruine des ennemis de la Croix, que la mauvaise intelligence qui a duré si longtemps entre les Empereurs, a causé de pertes à leurs sujets. Votre Sainteté ne doit point ajouter foi aux discours par lesquels on a taché de décréditer dans son esprit le très sérénissime Empereur Jean Cantacuzène, qui est maintenant père du sérénissime Empereur Jean Paléologue. Je me persuade que ces deux Empereurs informeront exactement votre Sainteté de toutes ces choses, ou par des Ambassadeurs, ou par des lettres. Voila ce que contenait la lettre de Berthelmi au Pape Clément sixième. Voici ce que contenait celle qu'il écrivit à Humbert Dauphin de Vienne son maître. Que tous les peuples Chrétiens chantent des Cantiques de joie, qu'ils célèbrent des Fêtes dans les Eglises, qu'ils pouffent leur 9 voix jusqu'au Ciel que les Moines fassent résonner les instruments de leur harmonie; enfin, que les louanges sortent de toutes les bouches, et que parcourant l'Univers, elles frappent les oreilles des habitants de la terre, et des habitants du Ciel. Ecoutez donc, Ciel, ce que j'ai à dire, et vous terre, écoutez les paroles qui sortiront de ma bouche. Qui est-ce qui ne sera pas bien aise d'apprendre, ce que la main toute-puissante de Dieu a sait dans l'Empire des Romains ? Le jour a éclairé la nuit ; la lumière a chassé l'obscurité ; la splendeur s'est levée, et a lui à ceux qui étaient assis dans les ténèbres, et dans l'ombre de la mort. Voyez comment cette lumière est défendue du haut du Ciel, et comment celui qui a son trône au dessus du monde, a donné, non par les armes, ni par les préparatifs de guerre, mais par la force invincible de son bras, la reine des villes, au grand et à l'illustre Empereur, le Seigneur Jean Cantacuzène, le père de l'Empire de l'Empereur. C'est un présent qu'il lui a fait, comme un juste juge, pour couronner ses vertus, et pour faire voir à toute la terre, que cette promotion est son ouvrage, et non pas l'ouvrage des hommes. Salomon, le plus sage de tous les Rois, dit que chèque chose a son temps, et que chaque bien arrive en sa saison. Il y a un temps de pleurer, et un temps de rire. C'est ainsi que le divin Sauveur a dit lui-même : Mon heure n'est pas encore venue, et qu'il a dit en un autre endroit, mon père, l'heure vient, et la voila arrivée, à laquelle vous glorifierez votre fils, et au même moment on entendit la voix du père qui répondit, je t'ai glorifié, et je te glorifierai encore. Ne lisons- 10 nous pas dans l'Evangile, que saint Jean Baptiste ayant dit au Sauveur sur le rivage du Jourdain, j'ai besoin que vous me baptisiez, et vous venez à moi pour être baptisé ; il lui répondit; Souffrez que je sois maintenant baptisé par vous; car il faut que s'accomplisse toute justice. Il voulait marquer par ces paroles que le temps de son élévation, et de sa glorification n'était pas encore arrivé, parce que ce n'était pas la saison de la bénédiction, ni de la grâce. La révélation de cette lumière a été réservée aux Romains, en ce temps-ci, de peur qu'une faveur si précieuse ne fût méprisée, si elle était accordée d'abord. Voici celui qui nous amène le beau-temps après l'orage, et la joie après la tristesse. Dieu a-t-il élevé quelque Saint à la gloire, sans l'avoir éprouvé auparavant par l'affliction, selon cette parole de son Ecriture : le Seigneur châtie l'enfant qu'il veut élever, et selon cette autre, je reprends et je châtie ceux que j'aime ? C'est ainsi que David ce divin Palmiste, a chanté, le Seigneur m'a châtié, mais i\ ne ma pas livré à la mort ; et en un autre lieu, mon père, ma mère, et mes amis, m'ont abandonné, mais Dieu m'a protégé. Reconnaissez donc très-aimable Duc, pour Empereur, celui que Dieu a mis sur le trône, et rendez de justes respects à celui à qui Dieu avait réservé ce comble d'honneur. Toute puissance est établie de Dieu, et quiconque résiste à la puissance, résiste à la volonté de Dieu, selon l'Apôtre. Ne  soyez pas du nombre de ceux que Job, cet hommes juste, reprend, quand il dit : Ce sont ceux-là qui s'opposent à la lumière ; ce sont ceux qui f séparent de la lumière qui luit sans crime dans les ténèbres, puis- 11 que les ténèbres ne l'ont pas reçue. Dressez un monument éternels qui fasse connaître aux véritables adorateurs du Sauveur, l'avantage que cet Empereur a d'étaler la gloire de Constantin, qui défendit d'égorger les enfants, par le sang desquels on lui promettait la guérison de la lèpre, de surpayer la démence d'Auguste, et de n'être pas inférieur en piété à Théodose. Il a enchéri sur la bonté, et sur la justice de Scipion, qui rendit l'Afrique tributaire à l'Italie. Il a pardonné des outrages qui semblaient ne pouvoir être expiés que par la mort de leurs auteurs. Il a fait du bien aux bons et aux méchants, pour imiter Dieu, qui éclaire les justes et les pécheurs. Comment ne chérirais-je pas des Chrétiens, dont la sainteté est si pure ? Comment ne mettrais-je pas au milieu de mon cœur les Romains, qui adorent comme moi le Sauveur crucifié, et dont la vertu est consacrée par l'un et par l'autre Testament ? Ne sont-ce pas eux qui en rendant le bien pour le mal, empêchent que les épées ne soient trempées dans le sang humain ? C'est pourquoi je supplie très humblement votre puissance Ducale, de contracter une étroite amitié avec l'Empereur Jean Cantacuzène, dont le nom signifie la grâce, et de ne rien faire, ni de ne rien écouter qui soit à son préjudice. Le nom qu'il porte signifie Grâce, et il le porte avec raison, parce qu'il est agréable atout le monde. Il peut dire, avec l'Apôtre, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et la grâce de Dieu n'a pas été inutile en moi ; mais elle y demeure toujours. Puis que l'on connaît l'arbre par son fruit, et que le fruit tire son prix de la bonté de son arbre, j'espère que l'Empereur se fera con- 12 naître par les bons fruits de ses saintes œuvres. Il écoute avec patience ceux qui l'abordent, il leur répond avec douceur, il les interroge avec sagesse, et il les juge avec équité. Ce sont les quatre vertus que les Princes doivent avoir principalement soin d'acquérir. C'est ce qui a fait dire à Platon, que les Républiques sont heureuses, lorsque ceux qui les gouvernent s'adonnent à l'étude de la sagesse. Cette sagesse est quelque chose de si excellent, quelle a rendu Socrate égal à Dieu aux yeux des hommes.  J'espère que le règne de Cantacuzène sera un règne de paix pour les Chrétiens, d'affliction pour les Ismaélites, de clémence pour ses sujets, selon qu'il est écrit dans le chapitre cent vingtième des Proverbes : La vérité et la miséricorde gardent le Roi, et son trône sera établi sur la justice.

3. Nous avons inséré ces deux lettres dans notre Histoire, pour apprendre au public les louanges qu'elles contenaient de l'Empereur empêchèrent le Marquis de Montserrat d'attaquer les Romains avec son armée navale. Le Pape et les autres Princes d'Italie cessèrent aussi depuis de l'exciter à la guerre, comme ils faisaient auparavant, et ainsi, ayant laissé ralentir son ardeur, tant par le respect de la vertu de l'Empereur, que par l'appréhension de sa puissance qui s'était fort accrue en peu de temps, il licencia ses troupes.

γʹ. 1. Βασιλεὺς δὲ, ἐπεὶ ὁ πατριάρχης Ἰωάννης ἐν βασιλείοις ἔτι ἦν σχολάζων οἴκοι, πρὸς αὐτὸν ἐλθὼν προσηγόρευέ τε προσηνῶς, ἔπειτα καὶ ἀνεμίμνησκεν ὧν μετὰ τὴν βασιλέως τελευτὴν πρὶν τὸν πόλεμον κινεῖσθαι διειλέχθη πρὸς αὐτὸν, ὡς μέλλουσί τινες κατ´ αὐτοῦ διαβολὰς συῤῥάπτειν, καὶ ὡς ἐδεῖτο αὐτὸν ὑπὲρ τοῦ δικαίου καὶ τοῦ κοινῇ λυσιτελοῦντος πᾶσαν ἐπιδείκνυσθαι σπουδὴν καὶ μὴ ἐᾷν τοὺς συκοφάντας παραπείθειν βασιλίδα καὶ πόλεμον ἐμφύλιον κινεῖν, ἀλλ´ ἀπελαύνειν ὥσπερ κῆρας καὶ κοινὴν τῆς Ῥωμαίων εὐτυχίας λύμην, καὶ ἐμέμφετο οὐ μόνον, ὅτι μηδὲν ἐνδείξαιτο φρόνημα πρὸς τὰς διαβολὰς αὐτῷ προσῆκον, ἀλλὰ καὶ συνέπραττε, τοῖς συκοφαντοῦσι, καὶ τῶν ἄλλων μᾶλλον τὸν πόλεμον αὐτὸς ἐκίνει, σαφέστατα εἰδὼς, ὡς καταψεύδεται καὶ συκοφαντεῖ· τὸ δὲ μέγιστον, ὅτι καὶ μετὰ τὴν τοσαύτην ἐπακολουθήσασαν ἐκ τοῦ πολέμου συμφορὰν καὶ τῶν μυρίων αἱμάτων τὰς ἐκχύσεις καὶ τοὺς ἀνδραποδισμοὺς καὶ τὰς δημεύσεις καὶ τὰ δεσμωτήρια καὶ τὴν κοινὴν πανωλεθρίαν οἶκτον οὐδένα τῶν ἀπολλυμένων ἐποιεῖτο, οὐδὲ ὑφῆκέ τι τῆς πρὸς αὐτὸν πικρίας ἄχρι τέλους, ἀλλὰ πολλὰ πολλάκις γράφοντος αὐτοῦ καὶ δεομένου παρὰ πάντα τὸν τοῦ πολέμου χρόνον περὶ εἰρήνης, οὐχ ὅτι γε οὐκ ἐπείθετο αὐτὸς ἢ τῶν λεγομένων ἤθελεν ἀκούειν, ἀλλὰ καὶ πάντα κάλων ἐκίνει καὶ τοὺς ἄλλους ἔπειθε μὴ κατατίθεσθαι τὸν πόλεμον. Ἔπειτα ἔφασκεν, ὅτι, ταῦτα μὲν ὡς μὴ προσήκοντα τῷ χρόνῳ νῦν ἐῶμεν· οὐ γὰρ ὀνειδίζειν αὐτῷ τὴν ἀγνωμοσύνην προῃρημένος νῦν εἰπεῖν, ἀλλ´ ἵν´ εἰδεῖεν πάντες, ὡς καὶ πρὶν γενέσθαι, πάντων ἀκριβῶς κατεστοχάζετο τῶν ἐσομένων ἐκ τῆς τῶν πραγμάτων ἐμπειρίας. Νυνὶ δὲ εἰ μὲν μὴ πρὶν αὐτὸν εἴσω γενέσθαι Βυζαντίου, ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων τοῦ θρόνου καθῃρεῖτο, περὶ τοιούτων μὲν οὐδεὶς ἂν ἠνώχλει μὴ μένειν ἐπὶ τοῦ προσχήματος. Ἀλλὰ περὶ δογμάτων τῆς διαστροφῆς, ἃ παρὰ τῶν ἀρχιερέων ἐγκαλοῖτο, ἔκρινεν ἂν καὶ κατεψηφίζετο, εἰ ταῖς κατηγορίαις ἁλισκόμενος ἐφαίνετο. Εἰ δ´ αὖ ἀπέφευγε τὴν δίκην, οὐδὲν ἂν ἐκώλυε πάλιν ἐπὶ τῶν θρόνων εἶναι. Ἐπεὶ δὲ οὕτω συνηνέχθη, αὐτὸν μὲν μὴ δύνασθαι, τῶν ἀρχιερέων καταψηφισαμένων, αὖθις ἀνάγειν πρὸς τὸν θρόνον, ἔφεσιν δὲ διδόναι πρὸς αὐτὸν, ὡς, εἰ βούλοιτο, ποιησόμενον ἀπολογίαν ἐπ´ αὐτοῦ τῶν κατηγορουμένων.

2. Ὁ δὲ τὸ τοῦ βασιλέως προσηνὲς καὶ τὴν εὐμένειαν τὴν πρὸς αὐτὸν ὁρῶν, μικροῦ μὲν ἐδόκει ὀνειρώττειν διὰ τὴν παρ´ ἐλπίδας τῶν πραγμάτων ἔκβασιν. Καινόν τινα γὰρ ὑπενόει θανάτου τρόπον ὑποστήσεσθαι καὶ πᾶσαν ἐρεσχελίαν καὶ ὕβρεως ὑπερβολὴν ὑπομενεῖν, τὴν ἀτοπίαν ἐνθυμούμενος τῶν εἰργασμένων πρὸς αὐτὸν ὑπὸ τὸν πόλεμον. Ἔπειτα δὲ ἤδη χρηστοτέρων τῶν ἐλπίδων ἐπιβὰς καὶ ἀναπνεύσας ἐκ τῶν κατεχόντων φόβων, βασιλέως μὲν τῆς ἡμερότητος καὶ τῆς ἀμνηστίας τῶν κακῶν ὑπερηύχετο πολλὰ καὶ μεγάλας ὡμολόγει χάριτας τῆς συμπαθείας καὶ τῆς συγγνώμης, ἧς παρέσχετο. ᾐτεῖτο δὲ χρόνον πρὸς διάσκεψιν, εἰ βούλοιτο ἀντικαθίστασθαι τοῖς ἀρχιερεῦσι πρὸς τῶν κατηγορουμένων τὴν ἀπολογίαν, καὶ παρέσχετο ὁ βασιλεύς.

3. Τρίτῃ δὲ ἡμέρᾳ μετ´ ἐκείνην πάλιν πρὸς αὐτὸν ἐλθὼν, λόγοις τε ἀνεκτᾶτο πολὺ τὸ ἐπαγωγὸν καὶ χάριεν κεκτημένοις, καὶ περὶ τῆς δίκης ἐπανήρετο, εἰ βούλοιτο πρὸς τὴν ἐξέτασιν χωρεῖν. Ὁ δὲ αὖθίς τε ὑπερηύχετο πολλὰ καὶ τὴν δίκην ἔφασκεν αὐτῷ κατὰ γνώμην εἶναι· ἀπολύσεσθαι γὰρ τὰ ἐγκλήματα πρὸς ἐκείνην καταστάς. Αὐτίκα τε ὁ βασιλεὺς τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἐδήλου τὴν ἀξίωσιν τοῦ πατριάρχου, ἐπεψηφίζετό τε, ὡς δικαία εἴη ἡ ἀξίωσις. Ἐδόκει δὴ καὶ τοῖς ἀρχιερεῦσι μάλιστα ἡ δίκη φίλη· ἰσχυρίζοντο γὰρ οὐδὲ αὐτοῖς κατὰ γνώμην εἶναι ἐξάγεσθαι τοῦ θρόνου τὸν πατριάρχην, εἰ μὴ ἐλέγχοιτο δόγμασι προσέχων διαστρόφοις καὶ πολὺ τῶν ὀρθοδόξων παραλλάττουσι.

4. Καὶ συνετίθεντο ἡμέραν, ἐν ᾗ πάντας ἐν βασιλείοις ἔδει γενομένους, τῶν δογμάτων τὴν ἐξέτασιν ποιεῖσθαι. Ἐπεὶ δὲ ἡ προθεσμία ἥκει, παρῆσαν μὲν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ τῶν μοναχῶν ὅσοι μάλιστα ἐν λόγῳ ἦσαν, καὶ τῶν συγκλητικῶν οἱ μάλιστα ἐπιφανεῖς. Ἐκαλεῖτο δὲ ἐπὶ τὴν δίκην καὶ ὁ πατριάρχης· ὁ δὲ ἀνεβάλλετο μὴ ἥξειν φάσκων. Δὶς δὲ καὶ τρὶς γενομένης τῆς μηνύσεως κατὰ τὸ ἔθος, ὁ μὲν ὁμοίως ἐν πάσαις ἀπείπατο τὴν δίκην, τοῖς δὲ ἀρχιερεῦσιν ἐδόκει τὴν ἐψηφισμένην καθαίρεσιν ἐπικυροῦν κατὰ τοὺς περὶ τούτων κειμένους τῶν πατέρων νόμους. Βασιλεὺς δὲ οὐκ εἴα, ἀλλ´ αὐτὸς δι´ ἑαυτοῦ παραγενόμενος, ἐπυνθάνετο πατριάρχου, εἰ μὴ βούλοιτο χωρεῖν πρὸς τὴν ἐξέτασιν τῶν κατηγορημένων. Ἐπεὶ δὲ φανερῶς καὶ ἐπὶ τοῦ βασιλέως ἀπηγόρευε τὴν δίκην, τήν τε καθαίρεσιν ἐκείνου ἐγγράφως ἐποιοῦντο οἱ ἀρχιερεῖς πάντες ἐπιψηφισάμενοι ὁμοίως, καὶ τόμον περὶ τῶν δογμάτων ἐξετίθεντο, ἐν ᾧ πάντες συνωμολόγουν, ὡς Ἀκίνδυνος μὲν καὶ ἡ περὶ αὐτὸν φατρία, (οἷς καὶ ὁ χρηματίσας πατριάρχης Ἰωάννης ὡμοφρόνει, διὸ καὶ καθῃρέθη τοῦ θρόνου,) ἐκθέσμως καὶ κακῶς περὶ τὰ θεῖα δόγματα φρονοῦσι· Παλαμᾶς δὲ καὶ ὅσοι τῶν ὁμοίων ἔχονται, ἀκόλουθα τοῖς θεοσόφοις θεολόγοις καὶ λέγουσι καὶ φρονοῦσιν. Οὕτω μὲν οὖν ὁ πατριάρχης Ἰωάννης ἐκβέβλητο τῶν θρόνων, καὶ πρὶν βασιλέα τὸν Καντακουζηνὸν ἥκειν εἰς Βυζάντιον.

5. Οὐ μὴν ἡσύχασε μετὰ τὴν ἐκβολὴν, ἀλλὰ τῶν τῆς ἐκκλησίας προσεταιρισάμενός τινας καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν ἰδιωτῶν, αὖθις ἐθορύβει καὶ ἠδικῆσθαι διετείνετο περὶ τὴν δίκην καὶ τῶν καθελόντων ἀρχιερέων κατεβόα. Ὅθεν πάντες προσελθόντες βασιλεῖ πλὴν οἳ ἐκείνῳ συνείποντο τριῶν, ἠξίουν Βυζαντίου ἐκβληθῆναι, ὡς οὕτω παυσομένης τῆς κατὰ τὴν ἐκκλησίαν στάσεως καὶ ταραχῆς. Ἐδόκει δὴ κἀκείνῳ τὴν στάσιν τοῦτο λύσειν, καὶ ἐπέμπετο εἰς Διδυμότειχον. Οὐ πολὺ δὲ ὕστερον τὴν τοσαύτην μεταβολὴν οὐκ ἐνεγκὼν, (ἐκ γὰρ ἄκρας εὐτυχίας εἰς τοὐναντίον ἅπαν ἡ μεταβολὴ ἐκείνῳ περιέστη,) πρῶτα μὲν ἐνόσησεν, ἔπειτα ἐξέστη καὶ τῶν φρενῶν, οὐ μὴν καθάπαξ, ἀλλ´ ἐνιότε καὶ σωφρονῶν, αὖθις τοῦ καθεστηκότος ἐξεφέρετο.

6. Ἃ δὴ πυθόμενος ὁ βασιλεὺς, αὖθις αὐτὸν ἐκέλευεν εἰς Βυζάντιον ἐπανάγειν, ὥστ´ ἐπιμελείας τυχεῖν παρὰ τῶν ἰατρῶν. Ἐπανελθὼν δὲ οὐκ ἀντέσχεν ἐπιπλεῖστον, ἀλλ´ ὑπὸ τῆς νόσου καὶ τῆς λύπης κατεργασθεὶς, ἐτελεύτησε μετὰ μικρόν. Ταῦτα μὲν οὖν ὕστερον.

7. Τότε δὲ εὐθὺς μετὰ τὴν καθαίρεσιν ἐκείνου λόγος ἦν πολὺς περὶ τοῦ προστησομένου τῆς ἐκκλησίας. Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι πάντες εὐθὺς οὐδένα ᾤοντο δικαιότερον εἶναι Παλαμᾶ ἀνάγεσθαι ἐπὶ τῶν θρόνων, οὐ διὰ τὴν ἀρετὴν μόνον καὶ τὴν κατὰ τὸν βίον φιλοσοφίαν καὶ τὴν περὶ τὰ θεῖα δόγματα ἀκρίβειαν καὶ ἐμπειρίαν, ἀλλ´ ὅτι καὶ φανερῶς εὐθὺς ἐξαρχῆς πρὸς τοὺς πεπολεμηκότας ἀντέστη βασιλεῖ, φάσκων ἀδίκως καὶ τῶν κοινῶν ἐπὶ φθορᾷ καὶ λύμῃ τὸν πόλεμον κεκινηκέναι, δι´ ἃ καὶ δεσμωτήριον οἰκεῖν κατεκρίθη ἄχρι τέλους ἀπαρχῆς. Τοῖς ἀρχιερεῦσι δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις λογάσι τῶν μοναχῶν πολλὴ ἦν ἡ ἀμφισβήτησις περὶ τοῦ πράγματος. Πολλοὶ γὰρ καὶ τῶν λογιωτέρων καὶ μάλιστα ἀξίων λόγου, κατὰ τὸν τοῦ πολέμου χρόνον ὑπὲρ βασιλέως, οἱ μὲν ἐν ταῖς οἰκίαις καθειρχθέντες, ἕτεροι δὲ ἐν δεσμωτηρίοις, καὶ ἄλλοι ἑτέροις τρόποις κακωθέντες, πάντες ἤλπιζον ἀμοιβὴν αὐτοῖς τῶν πόνων ἔσεσθαι τὸν θρόνον καὶ τῶν ἄλλων ἑαυτὸν ἕκαστος προὐτίθει.

8. Συνορῶν δὲ ὁ βασιλεὺς τὴν φιλονεικίαν καὶ στοχαζόμενος ἀναφυήσεσθαί τινα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ στάσιν ἐκ τῆς οὐ καλῆς ταύτης ἔριδος, ἐσκέψατο μηδὲν ποιεῖν παρ´ ἑαυτοῦ, ἀλλὰ τοῖς ἀρχιερεῦσι τὴν αἵρεσιν τοῦ προστησομένου ἐπιτρέπειν. Συμφωνήσαντες δὲ οἱ πλείους εἵλοντο Ἰσίδωρον, ἄνδρα ἀγαθὸν τοὺς τρόπους καὶ ἐπιεικῆ καὶ πρὸς ἁγιωσύνην μάλιστα ἔχοντα εὐφυῶς καὶ περὶ λόγους καὶ ἀκρίβειαν δογμάτων κάλλιστα ἐξησκημένον. Καὶ ὁ βασιλεὺς αὐτίκα ἐπεψήφιζε τὴν ἐκλογήν· μετ´ οὐ πολὺ δὲ καὶ ἐχειροτονεῖτο.

9. Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι πάντες τὸ ὑπ´ ἐκείνῳ ἔστεργον τετάχθαι· ὅσοι δὲ αὐτοῖς προεμνηστεύοντο τὸν θρόνον, ἐδυσχέραινον περιορώμενοι, καὶ τέλος εἰς τοσοῦτον ἐξήχθησαν ὑπὸ φιλαρχίας ἀτοπίας, ὥστε οὐκ ἔχοντες, ᾗ χρὴ ἀμύνεσθαι βασιλέα καὶ τοὺς περιιδόντας ἐπισκόπους, τῇ τῶν τὰ Ἀκινδύνου φρονούντων μερίδι ἐπέδωκαν ἑαυτοὺς καὶ ῥῆγμα μέγα κατεσκεύασαν τῇ ἐκκλησίᾳ, σφᾶς αὐτούς τε καὶ πλῆθος ἄλλο ἀποῤῥήξαντες, οἱ μικρῷ πρόσθεν Ἰωάννην τῶν αὐτῶν τούτων ἕνεκα τῶν θρόνων ἐκβαλόντες καὶ ἐν τοῖς μάλιστα δοκοῦντες εἶναι προστάται τῶν δογμάτων, μεταβαλόντες ἐξαίφνης διὰ τὸ ἠμελῆσθαι, καὶ ὧν κατηγόρουν γενόμενοι ἐκδικηταί. Τὰ μὲν οὖν τοιαῦτα τῷ ἐξαρχῆς πολεμίῳ κοινῷ τοῦ τῶν ἀνθρώπων γένους ἄν τις προσλογίζοιτο δικαίως. Ἔδει γὰρ ἐκείνους συνετούς τε ὄντας καὶ πολλοῦ ἀξίους λόγου, εἰ μή τι ἄλλο, ἀλλ´ ἐκεῖνο πάντως ἐννοεῖν, ὡς, πολλῶν ὄντων τῶν δοκούντων ἀξιόχρεων πρὸς προστασίαν, ἕνα προβεβλῆσθαι ἦν ἀνάγκη, τοὺς λοιποὺς δὲ ἄγεσθαι. Νυνὶ δ´ ἐπιτρέψαντες ἑαυτοὺς καθάπαξ ἀκρισίᾳ δόξης κενῆς ἐπιθυμίᾳ, ἀδοξίᾳ τε μεγίστῃ καὶ ναυαγίῳ περὶ τὴν πίστιν σφᾶς τε αὐτοὺς καὶ ἄλλους οὐκ ὀλίγους περιέβαλον. Ταῦτα μὲν οὖν ὕστερον εἰρήσεται ὀλίγῳ βέλτιον, καθὼς ἐν τοῖς πράγμασι συνέβη.

10. Τότε δὲ ὁ βασιλεὺς τὴν διάστασιν ἰδὼν τῶν διατεμόντων ἑαυτοὺς τοῦ λοιποῦ σώματος τῆς ἐκκλησίας, ἤχθετο μὲν οὐκ ἀνεκτῶς καὶ ἐλυπεῖτο, οὐ μόνον τῆς διαφορᾶς ἕνεκα, ἣν διεφέροντο πρὸς τοὺς λοιποὺς περὶ τῶν ὀρθῶν τῆς πίστεως δογμάτων, ἀλλ´ ὅτι καὶ τῶν φίλων ἦσαν καὶ τῶν ὑπὲρ αὐτοῦ πολλὰ ἀνασχομένων δυσχερῆ κατὰ τὸν τοῦ πολέμου χρόνον, οὓς ᾤετο εἶναι δεῖν πολλαῖς ἀμείβεσθαι εὐεργεσίαις καὶ εὖ ποιεῖν τὰ δυνατὰ, εἰ καὶ τῆς πρώτης ἀπετύγχανον ἀξίας. Οἱ δὲ καθάπαξ ἀπαχθέντες τῇ μνησικακίᾳ, ὅτι μὴ τῶν πατριαρχικῶν ἠξίωντο θρόνων, οὐδὲν ᾤοντο ἕτερον ἔσεσθαι ἀντίῤῥοπον πρὸς τοὺς πόνους καὶ τὴν ὑπὲρ βασιλέως σπουδὴν, ἀλλὰ καθάπαξ ἑαυτοὺς βασιλέως καὶ τῆς ἀληθείας ἀποστήσαντες, ἐκεῖνόν τε ἔλεγον κακῶς καὶ τὴν ἀλήθειαν διέφθειρον, τῷ ψεύδει συνηγοροῦντες καὶ τοῖς Βαρλαὰμ καὶ Ἀκινδύνου διαστρόφοις δόγμασιν ἑπόμενοι κατ´ ἴχνος.

11. Ἰσίδωρος δὲ ὁ πατριάρχης ὀλίγῳ μετὰ τὴν χειροτονίαν ὕστερον καὶ τοὺς ἄλλους τῶν ἀρχιερέων ἔχων, ὅσοι παρῆσαν, ἡνίκα κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ πολέμου μάλιστα Ἰωάννης ὁ πατριάρχης κατὰ βασιλέως τοῦ Καντακουζηνοῦ ἐξεφώνει τὸν ἀφορισμὸν παρὰ πάντα τοῦ δικαίου λόγον καὶ προσήκοντα, τοὺς αὐτοὺς δὴ καὶ οὗτος ἔχων, ἐπὶ τοῦ ἄμβωνος λεγομένου ἀναβὰς, ἵνα μᾶλλον διὰ πάντων διικνοῖτο ἡ φωνὴ, τὸν ἀφορισμὸν διέλυε πάντων ἀκουόντων, καίτοι καὶ Ἰωάννης αὐτὸς εὐθὺς μετὰ τὸ βασιλέα Βυζαντίου κεκρατηκέναι, ἐπεὶ πρὸς ἐκεῖνον παρεγένετο, ἔλυε καὶ αὐτὸς πολλῶν ἀκουόντων τὸν ἀφορισμόν· ἀλλ´ ὅμως ἐδόκει καὶ αὖθις Ἰσιδώρῳ τὰ ἴσα πλείονος ἕνεκα ἀσφαλείας πράττειν.

3 Chapitre III..

1. L'Empereur Cantacuzène reproche au Patriarche l'infidélité avec laquelle il lui avait suscité la guerre, et il lui offre d'entendre ce qu'il avait à dire pour sa justification touchant les erreurs dont il était accusé.2. Le Patriarche admire sa bonté, et l'en remercie. 3. Les Evêques s'assemblent de nouveau pour examiner son affaire. 4. Il refuse de se trouver à l'assemblée, et la première condamnation est confirmée. 5. II est chassé hors de Constantinople, à la prière des Evêques. 6. Il y est rappelé pour être mis entre les mains des Médecins et il y meurt. 7. Le Clergé est partagé touchant l'élection d'un autre Patriarche. 8. Isidore est élu. 9. Son élection cause un Schisme. 10. L'Empereur en ressent un grand déplaisir. 11. Il est absous de l'excommunication par le Patriarche Isidore.

1. Le Patriarche étant dans le Palais Royal, l'Empereur l'y alla trouver, le salua fort civilement, et lui rappela dans la mémoire les entretiens qu'ils avaient eus ensemble, un peu après la mort de l'Empereur Andronique, et de 14 la prière qu'il lui avait faite de ne pas permettre que l'Impératrice se laissât surprendre par l'artifice de ses ennemis. Il le reprit fortement, de ce qu'au lieu de s'opposer comme il devait, aux efforts de la calomnie, il les avait secondés de tout son pouvoir, et il avait contribué autant que personne à allumer le feu de la guerre, que ce qui lui paraissait le plus étrange était, qu'après avoir vu les plus funestes effets des guerres civiles, les emprisonnements, les proscriptions, les meurtres, les massacres., la ruine des villes, et la désolation des provinces, il n'en avait point été touché, et que quelque instance qu'il lui eût faite, par ses lettres, de consentir à la paix, il avait remué toute sorte de machines pour continuer la guerre. Après cela il lui dit, Ne parlons plus de toutes ces choses. Ce n'est pas pour vous reprocher votre ingratitude que je vous les représente ; mais pour faire connaître que dès le commencement je les avais prévues. Si la sentence par laquelle vous avez été déposé n'avait été prononcée avant que je fusse entré dans Constantinople, vous ne seriez pas maintenant inquiété sur ce sujet. Si vous êtes convaincu des dogmes pernicieux dont on vous accuse, je n'entreprendrai pas votre protection ; mais si vous vous en justifiez, je n'empêcherai pas que vous ne soyez rétabli dans votre Eglise. Vous pouvez appeler des Evêques à moi, et je vous écouterai dans vos défenses.

2. Le Patriarche fut si fort surpris de la bonté, et de la douceur de l'Empereur, qu'il s'imagina 15 que c'était un songe. Quand il rappelait dans son esprit l'excès des outrages qu'il lui avait faits, durant la fureur des guerres civiles, il s'attendait à en être puni par un nouveau genre de supplice. Néanmoins, s'étant délivré peu à peu de la crainte, et ayant conçu de meilleures espérances, il remercia l'Empereur, de sa générosité qu'il avait de lui pardonner, et lui demanda du temps pour se justifier.

3. Trois jours après, l'Empereur étant allé le trouver tâcha de le réjouir par des discours agréables, et lui demanda, ensuite, s'il souhaitait de faire examiner son affaire, il témoigna qu'il le souhaitait, et qu'il prétendait faire paraître son innocence. L'Empereur ayant fait savoir aux Évêques la demande du Patriarche, ils répondirent, qu'ils n'avaient point dessein de le chasser de son Eglise s'il ne tenait des erreurs contraires à la foi, et ils marquèrent le jour auquel ils s'assembleraient dans le Palais Royal, pour examiner ses sentiments.

4. Lorsque ce jour-là fut arrivé, ils s'assemblèrent avec les plus considérables d'entre les Moines, et avec les principaux de la Cour. Le Patriarche ayant été mandé il refusa de comparaître. Ayant été sommé une seconde, et une troisième fois, selon les règles, il demeura dans la même contumace. Les Evêques voulaient confirmer, selon la disposition des Saints Canons la sentence qu'ils avaient prononcée contre lui, mais l'Em- 16 pereur les en empêcha, et étant allé de lui-même trouver le Patriarche, il lui demanda, s'il ne voulait pas répondre. Après qu'il eut refusé ouvertement de le faire, les Evêques rédigèrent par écrit la sentence de sa déposition., et dressèrent un cahier, par lequel il était prouvé qu'Acindine, et ses Sectateurs, du nombre desquels était le Patriarche, tenaient une doctrine impie, et détestable, et que Palamas et ses disciples étaient dans des sentiments orthodoxes. Voila comment le Patriarche avait été déposé, avant même l'entrée de l'Empereur à Constantinople.

5. Il ne se tint pas, néanmoins, en repos. Mais ayant gagné quelques-uns du Clergé, et du peuple, il prétendit que ses juges lui avaient fait injustice. Les Evêques, excepté ceux qui étaient de son parti vinrent supplier l'Empereur de le chasser hors de Constantinople, pour apaiser les troubles dont l'Église était agitée, L'Empereur l'envoya à Didymoteque, où ne pouvant supporter un si étrange changement, il fut attaqué d'une dangereuse maladie, qui lui troubla le jugement,  de sorte pourtant, qu'elle lui laissait de bons intervalles.

6. L'Empereur n'en eut pas sitôt appris la nouvelle qu'il commanda de le ramener à Constantinople, et de le mettre entre les mains des Médecins. Il y mourut bientôt après consumé par la violence de sa maladie, et de sa tristesse.

7. Dès qu'il eut été dépose, on ne parla plus 17 dans les conversations que du choix d'un autre pour remplir sa place. La plupart croyaient que Palamas en était plus digne que nul autre. Ce sentiment n'était pas seulement fondé sur la haute estime qu'ils avaient de l'éminence de son savoir, de la pureté de sa vertu, et de l'austérité de ses mœurs. Il l'était encore sur la généreuse liberté avec laquelle il s'était déclaré d'abord contre ceux qui avaient excité la guerre, et avec laquelle il avait témoigné qu'il la tenait injuste en elle-même, et préjudiciable à l'Empire, et sur la constance avec laquelle il avait souffert, pour ce sujet, dans la prison une longue et cruelle persécution. Les Evêques ni les Moines ne pouvaient s'accorder sur ce point. Plusieurs qui étaient fort recommandables par leur propre mérite, et encore plus selon leur sens par les persécutions qu'ils avaient souffertes pour les intérêts de l'Empereur, se destinaient à eux-mêmes le trône de cette Eglise, pour récompense de leur fidélité, et de leurs services.

8. L'Empereur voyant la division des esprits, et appréhendant que la chaleur de la contestation n'excitât des troubles, se résolut de ne rien faire de lui-même, et de laisser aux Evêques la liberté de l'élection. La pluralité des voix se trouva en faveur d'Isidore, homme d'une probité reconnue, d'un naturel doux, d'une vie exemplaire d'une éloquence extraordinaires d'une capacité consommée. L'Empereur ayant confirmé son 18 élection, il fut sacré bientôt après.

9. Tous les Ordres étant fort contents de vivre sous sa conduite, il n'y eut que ceux qui s'étaient promis la dignité qu'il possédait, qui de dépit de ne l'avoir pas obtenue, rompirent l'unité de l'Église, et se joignirent à la secte d'Acindine dont ils venaient de condamner les erreurs. Ceux qui semblaient être les défenseurs de la pureté de la doctrine changèrent en un moment de sentiment, par l'opinion qu'ils eurent d'avoir été méprisés, et ils se rendirent sectateurs de ceux qu'ils avaient condamnez. Ce malheureux schisme pouvait être attribué avec raison à celui qui dès le commencement a été l'ennemi commun du genre humain. Car tous ces hommes qui ne manquaient pas d'esprit, ni de jugement, devaient considérer que l'on ne pouvait élire plus d'un Patriarche, mais s'étant abandonnés à une présomption vaine, et à une ambition démesurée, ils s'engagèrent dans le naufrage de la foi, et ils se couvrirent d'une confusion éternelle, comme nous verrons dans la suite de cette Histoire.

10. L'Empereur Cantacuzène fut touché d'un sensible déplaisir de voir que des personnes qu'il estimait, et dont il croyait devoir reconnaître les services, se retranchassent eux-mêmes du corps de l'Eglise. Mais parce qu'ils s'imaginaient qu'il n'y avait que la dignité de Patriarche qui fût une récompense égale à leur 19 mérite, ils attaquèrent l'Empereur par des médisances, et la vérité par des erreurs, et ils suivirent pas à pas les égarements de Barlaam et d'Acindine.

11. Le Patriarche Isidore accompagné de tous les Prélats qui s'étaient trouvés avec le Patriarche Jean, lors qu'au commencement de la guerre il avait prononcé l'injuste sentence d'excommunication contre l'Empereur, monta au pupitre, et la leva devant tout le peuple. Jean l'avait révoquée en présence de plusieurs témoins aussitôt que Cantacuzène se fut rendu maître de Constantinople ; mais Isidore crut devoir encore la lever pour plus grande sûreté.

δʹ. 1. Ὀρχάνης δὲ ὁ βασιλέως γαμβρὸς, ἐπεὶ ἐπύθετο βασιλέα κεκρατηκότα Βυζαντίου καὶ πᾶσαν ἤδη τὴν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν ἔχοντα βεβαίως, πανοικησίᾳ ἦλθε πρὸς τοῦ Βυζαντίου τὴν περαίαν, ὃ Σκουτάριον ἐγχωρίως ὀνομάζεται, συνησθησόμενος ἐπὶ τῇ νίκῃ. Καὶ ὁ βασιλεὺς αὐτίκα τριήρεσιν ἐπεραιοῦτο πρὸς αὐτόν· καὶ ἐφ´ ἡμέραις οὐκ ὀλίγαις συνήδοντο ἀλλήλοις, θήραις σχολάζοντες καὶ πότοις καὶ φιλοτησίαις. Συνήσθιον δὲ βασιλεὺς μὲν καὶ Ὀρχάνης ὁ γαμβρὸς ἐπὶ τραπέζης τῆς αὐτῆς, οἱ υἱοὶ δὲ τέτταρες ὄντες, ἐξ ἑτέρων γυναικῶν αὐτῷ γεγενημένοι, ἐφ´ ἑτέρας οὐ μακρὰν τῆς βασιλέως· τῶν ἐπιφανῶν δὲ Περσῶν οἱ ἄλλοι καὶ Ῥωμαίων ἐπὶ ταπήτων ἦσαν ἀνακεκλιμένοι πρὸς τὸ ἐσθίειν, ὅσον ὁρᾶσθαι ὑπὸ βασιλέως. Ἐπεὶ δὲ ἐφ´ ἱκανὸν συνήσθησαν ἀλλήλοις, Ὀρχάνης μὲν ἔμεινεν ἐπὶ τοῦ στρατοπέδου, βασιλεὺς δὲ μετὰ τῆς θυγατρὸς Θεοδώρας τῆς Ὀρχάνη γυναικὸς, ἑπομένων καὶ τῶν Ὀρχάνη παίδων καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐκ τῆς οἰκίας, εἰς Βυζάντιον ἀνέστρεφεν. Ἣ συγγενομένη βασιλίδι τῇ μητρὶ καὶ ταῖς ἀδελφαῖς ἐπὶ τρισὶν ἡμέραις, ἔπειτα ἀνέστρεφεν εἰς τὴν Βιθυνίαν μετὰ τῶν υἱῶν Ὀρχάνη καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐφεπομένων, εὐεργετηθέντων φιλοτίμως παρὰ βασιλέως τοῦ πατρός.

2. Τρίτῃ δὲ ἐπὶ δέκα Μαΐου ἱσταμένου ἦρος τοῦ αὐτοῦ ἐν τῷ τῆς θεομήτορος τεμένει τῶν Βλαχερνῶν βασιλεὺς ὁ Καντακουζηνὸς ὑπὸ Ἰσιδώρου τοῦ πατριάρχου ἐστέφθη αὖθις, Ἄννης τε τῆς βασιλίδος παρούσης καὶ βασιλέως Ἰωάννου τοῦ γαμβροῦ· καὶ πάντα ἐτελεῖτο τὰ νενομισμένα ἐν τῇ ἑορτῇ, οὐδενὸς παραλειφθέντος· ἔπειτα καὶ αὐτὸς Εἰρήνην ἔστεφε τὴν βασιλίδα κατὰ τὸ ἔθος. Καὶ εἰς τὰ βασίλεια ἐπανελθόντες πότους καὶ φιλοτησίας καὶ τὰ ἄλλα πάντα ἐξεπλήρουν, ὅσα φαιδρύνειν οἶδε τὴν ἑορτήν. Καίτοιγε αὐτὸς ἐν Ἀδριανουπόλει ὑπὸ Λαζάρου τοῦ τῶν Ἱεροσολύμων πατριάρχου πρότερον ἐστέφθη καὶ ἀπέχρησεν ἂν ἡ τοῦ ἁγίου μύρου χρίσις ἐκείνη παρ´ εὖ φρονοῦσιν· ἵνα δὲ μηδεμία εἴη πρόφασις τοῖς ὑβρισταῖς, ὡς ἄρα μὴ ἐν Βυζαντίῳ κατὰ τὸ ἀρχαῖον τῶν βασιλέων ἔθος ἔστεπτο, καὶ τὸ δεύτερον αὖθις ἐτελεῖτο.

3. Ὀγδόῃ δὲ ἡμέρᾳ ἀπ´ ἐκείνης κατὰ τὴν Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης μνήμην τῶν μεγάλων βασιλέων καὶ οἱ τοῦ νέου βασιλέως ἐτελοῦντο γάμοι ἐν τῷ αὐτῷ τεμένει τῆς θεομήτορος τῶν Βλαχερνῶν.

4. Ὁ γὰρ τῆς τοῦ θεοῦ Σοφίας, κάλλει τε καὶ μεγέθει τοὺς ἁπανταχοῦ νικῶν καὶ ὥσπερ τι κοινὸν ἄγαλμα τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας ὢν καὶ δεῖγμα τῆς μεγαλουργίας καὶ τῆς περὶ τὰ καλὰ φιλοτιμίας, ἔτει ἑνὶ πρότερον ἢ Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα τὸ Βυζάντιον ἑλεῖν, σεισμῶν ἐξαισίων γενομένων, κατηνέχθη, οὐ καθάπαξ, ἀλλ´ ἥ τε πρὸς τῷ βήματι μεγάλη στοὰ καὶ τῆς ὀροφῆς οὐκ ὀλίγον, ὑπὲρ δύο μοίρας ἀπολειφθείσης. Διὸ καὶ αἱ τῶν βασιλέων τελεταὶ ἐν Βλαχέρναις ἐτελοῦντο, ἐκεῖσε πρότερον εἰωθός. Τὴν μὲν οὖν μεγάλην στοὰν μετὰ τοῦ βήματος ἡ βασιλὶς ἀνήγειρεν αὖθις Ἄννα, Φακεωλάτον ἐπιστήσασα τῷ ἔργῳ· τὸ ἐπέκεινα δὲ μετὰ τῆς ὀροφῆς βασιλεὺς ὕστερον ἀνέστησεν ὁ Καντακουζηνὸς καὶ τῆς ἄλλης ἐπεμελήθη τοῦ τεμένους εὐκοσμίας, ὅση τε ἐν μαρμάροις καὶ λεπτῆς ψηφίδος διαθέσει. Εἴ τι δὲ ἐνέδει πρὸς τελείωσιν, Παλαιολόγος ὕστερον ἐπέθηκεν ὁ νέος βασιλεὺς μόνος ἤδη τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας ἔχων τὴν ἀρχήν. Διηκόνει δὲ ἑκατέροις τοῖς βασιλεῦσι πρὸς τὴν καλὴν φιλοτιμίαν ταύτην Ἀστρᾶς ὁ μέγας στρατοπεδάρχης, τά τε ἄλλα λόγου ἄξιος πολλοῦ καὶ περὶ οἰκοδομίας ἔχων εὐφυῶς, καὶ ἐκ τῶν ὑπηκόων βασιλεῖ Λατίνων τις Ἰωάννης Περάλτα προσαγορευόμενος. Ταῦτα μὲν οὖν ὕστερον. Τότε δὲ ἐπεὶ τὸ μέγα τῆς οἰκουμένης θαῦμα ὁ περιβόητος οὑτοσὶ ναὸς πτῶμα δακρύων φιλοκάλοις ἄξιον ἦν ψυχαῖς, ἐν τῷ τῶν Βλαχερνῶν τῆς θεομήτορος ναῷ ὑπὸ Ἰσιδώρου πατριάρχου Ἑλένῃ τῇ βασιλέως θυγατρὶ ὁ βασιλεὺς Ἰωάννης συνεζεύγνυτο. Ἔστεφε δὲ κατὰ τὸ ἔθος τὴν γυναῖκα καὶ αὐτὸς, πρότερον ἐστεμμένος ὑπὸ πατριάρχου ὢν τοῦ Ἰωάννου. Καὶ εὐωχίαι ἦσαν καὶ κρότοι, καὶ δημόσιοι ἤγοντο ἑορταὶ, ᾗ προσῆκε τοῖς βασιλέων γάμοις.

5. Ἐπεὶ δὲ τὰ οἴκοι καλῶς διῴκητο τῷ βασιλεῖ, ἐτρέπετο ἐπὶ τοὺς ἔξω πολεμίους. Καὶ πρεσβείαν πρὸς Κράλην πέμψας, πολλὰς μὲν ὡμολόγει χάριτας αὐτῷ τῆς εἰς αὐτὸν φιλοτιμίας καὶ σπουδῆς, ἣν πρὸς παρόντα ἐνεδείξατο, καθ´ ὃν ὑπὸ τῶν ὁμοφύλων ἐπολεμεῖτο χρόνον, καὶ δικαίως εἶναι ἀμείβεσθαι τοῖς ἴσοις καιροῦ καλοῦντος, μὴ παραλυομένων μέντοι τῶν ὅρκων καὶ τῶν σπονδῶν τῶν πρὸς ἀλλήλους. Εἰ γὰρ ἐκεῖνα παραβαίνοιντο ὑφ´ ὁτουοῦν, οὐ δίκαιον εἶναι ἀμυνόμενον τὸν ἕτερον αἰτίας ἀξιοῦν· κωλύει γὰρ οὐδεὶς ἀμύνεσθαι νόμος τὸν πάσχοντα κακῶς. ἠξίου τε αὐτῷ ἀποδοθῆναι τὰς πόλεις, ἃς μετὰ τὸ πρὸς αὐτὸν τὰς σπονδὰς καὶ τοὺς ὅρκους θέσθαι τῆς Ῥωμαίων παρείλετο ἀρχῆς· οὕτω γὰρ ἐγγεγραμμένον τοῖς ὅρκοις εἶναι. Μὴ μόνον γὰρ Φεράς τε καὶ τὰς ἄλλας τῆς Μακεδονίας πόλεις καὶ τὰ φρούρια πλὴν Θεσσαλονίκης εἷλεν, ἀλλὰ καὶ Βεῤῥοιωτῶν τοὺς δυνατωτάτους χρήμασι καὶ μεγάλαις ἐπαγγελίαις διαφθείρας, τὸν βασιλέως ἔπεισεν υἱὸν ἐξελάσαι τὸν Μανουὴλ, κἀκείνῳ τὴν πόλιν παραδοῦναι· ἃ οὐκ ἐπ´ ὀλίγον ἠνία βασιλέα.

6. Ὁ μὲν οὖν υἱὸς ἐν Θετταλίᾳ διέτριβε παρὰ τὸν θεῖον Ἄγγελον τὸν Ἰωάννην. Κράλης δὲ ἐπεὶ ἐδέξατο τὴν πρεσβείαν, δίκαιον μὲν ἀντιτιθέναι τοῖς λόγοις ἠδύνατο οὐδὲν, ἀλλὰ συνωμολόγει τοὺς ὅρκους οὕτω γεγενῆσθαι, ἀποδιδόναι δὲ τὰς πόλεις οὐκ ἠβούλετο, ἀλλὰ πρὸς σκήψεις ἐχώρει καὶ προφάσεις ἐχούσας ὑγιὲς οὐδέν.

7. Βασιλεὺς δὲ καὶ αὖθις δευτέραν ἐποιήσατο πρεσβείαν καὶ πάλιν ἠξίου τῶν πόλεων αὐτῷ παραχωρεῖν κατὰ τοὺς ὅρκους. Εἰ δὲ μὴ βούλοιτο, ἠπείλει πολεμήσειν· ἠξίου τε μὴ αὐτῷ προσλογίζεσθαι τοὺς ἐσομένους φόνους καὶ τοὺς ἀνδραποδισμούς. Τῆς γὰρ Ῥωμαϊκῆς δυνάμεως διεφθαρμένης ὑπὸ τοῦ συγγενικοῦ πολέμου, ἀναγκαίως χρήσεσθαι βαρβάροις κατὰ συμμαχίαν. Ἃ ἐκέλευε σκεψάμενον τὰ δέοντα ποιεῖν.

8. Ὡς δὲ καὶ μετ´ ἐκείνην τὴν πρεσβείαν οὐδὲν ὁ Κράλης ἐποίει τῶν δεόντων, ἀλλὰ καὶ τὰς ὑπολοίπους ἐπολιόρκει πόλεις, πέμψας πρὸς Ὀρχάνην τὸν γαμβρὸν ὁ βασιλεὺς, μετεκαλεῖτο στρατιάν. Καὶ παρῆσαν ὑπὲρ μυρίους τῶν βαρβάρων, ὧν Σουλιμὰν μετὰ τῶν ἀδελφῶν, οἱ τοῦ Ὀρχάνη παῖδες, ἐστρατήγουν. Πέμπει δὴ μετὰ τούτων καὶ Ματθαῖον τὸν υἱὸν ὁ βασιλεὺς τῆς Ῥωμαίων στρατιᾶς ἡγούμενον, καὶ ἐκέλευε τοὺς ὅρους τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας διελθόντας ἀβλαβῶς, οὕτω πορθεῖν τοὺς Τριβαλούς.

9. Οἱ βάρβαροι δὲ ὡς μόνον ἐπέβησαν Μυγδονίας, τὸ περὶ Χριστούπολιν τείχισμα διαβάντες, πυθόμενοι, ὡς ὑπὸ Κράλην αἱ πόλεις ἐκεῖναι ἄγοιντο, εὐθὺς ἐτράποντο ἐπὶ λεηλασίαν, ὀλίγα φροντίσαντες τῶν στρατηγῶν, καὶ τὰς κώμας πάσας ἐξεπόρθησαν, καὶ τὰς πόλεις κατέδραμον τὰς κατὰ Μυγδονίαν, καὶ ἀπέκτεινάν τε πλείστους καὶ ἠνδραποδίσαντο οὐκ ὀλίγους· λείαν τε πλείστην δοριάλωτον ἐλάσαντες, ἀνέστρεφον καὶ ἐπεραιοῦντο κατὰ τὸν Ἑλλήσποντον εἰς τὴν οἰκείαν. Βασιλεὺς δὲ πυθόμενος τὴν ἀταξίαν τῶν βαρβάρων, οὐ μετρίως ἠνιᾶτο, ὅτι ὑπὲρ ὧν ἐδόκει τὸν πόλεμον αἱρεῖσθαι, τούτους διέφθειρεν ἡ συμμαχεῖν δοκοῦσα στρατιά.

20 Chapitre IV.

1. Orcane vient visiter l'Empereur son beau-père. 2. L'Empereur Cantacuzène se fait couronner une seconde fois. 3. Célébration du mariage de l'Empereur Jean, et d'Hélène. 4. Rétablissement de l'Eglise de sainte Sophie. 5. L'Empereur redemande au Crale les villes qu'il avait usurpées durant la guerre civile. 6. Le Crale use de prétextes frivoles pour les retenir. 7. L'Empereur lui envoie une seconde Ambassade. 8.  Il implore le secours d'Orcane son gendre contre lui. 9. Les Barbares font le dégât sur les terres des Serviens.

1.  Orcane ayant appris que l'Empereur son beau-père était possesseur paisible de Constantinople, vint avec toute sa famille à Scutarion pour l'en féliciter. L'Empereur étant monté sur une galère pour l'aller trouver, ils se réjouirent ensemble durant plusieurs jours, et ils prirent le divertissement de la chasse, et firent fort bonne chère. L'Empereur et Orcane étaient assis à la même table. Les quatre fils qu'il avait eus de ses premières femmes étaient assis d'un autre côté. Les plus qualifiés d'entre les Romains et d'entre les Turcs étaient assis sur des tapis.  21 Après ces divertissements Orcane demeura sur ses vaisseaux, et Théodore sa femme vint avec l'Empereur son père, et ses quatre beau-frères, à Constantinople, où elle demeura trois jours, après lesquels elle s'en retourna en Bithynie.

2. Le treizième jour du mois de Mai de la même année, l'Empereur Cantacuzène fut couronné une seconde fois par le Patriarche Isidore dans l'Eglise de Ia Mère de Dieu qui est au Palais de Blaquernes. Cette cérémonie se fit avec toutes les solennités accoutumées, en présence de l'Impératrice Anne, et de l'Empereur Jean Paléologue. Il couronna ensuite l'Impératrice Irène sa femme. Quand ils furent retournés en leur Palais, ils y firent les réjouissances qui ont accoutumé d'accompagner ces actions importantes. Quoi qu'il eût été couronné à Andrinople, par Lazare Patriarche de Jérusalem, et que ce premier couronnement fût suffisant selon le jugement de toutes les personnes intelligentes, il voulut bien le réitérer pour aller au devant des plaintes que l'on aurait pu faire qu'il n'aurait pas été couronné à Constantinople.

3. Huit jours après, et le jour de la mémoire de Constantin, et d'Helene, la cérémonie du mariage du jeune Empereur fut faite dans la même Eglise.

4. Un an avant que l'Empereur Cantacuzène rentrât à Constantinople, l'Eglise de sainte Sophie, qui surpasse en grandeur et en beauté toutes 22 les Eglises du monde, et qui en est un chef-d'œuvre qui peut servir de modèle aux entreprises les plus magnifiques et les plus hardies, avait été ébranlée par un tremblement de terre. La grande galerie qui est au dessus de l'enceinte de l'Autel et les deux tiers de la couverture en avaient été ruinés. Ce fut la raison pour laquelle les deux cérémonies dont je viens de parler furent faites dans l'Église de Blaquernes. L'Impératrice Anne releva la grande galerie, et l'enceinte de l'Autel, et se servit, à cet effet, de Phaceolate en qualité d'intendant. L'Empereur Cantacuzène refit depuis la couverture, et répara les ornements tant de marbre que d'autres matières. Enfin, l'Empereur Paléologue acheva ce superbe édifice. Deux excellents hommes en Architecture furent employés à l'execution de ce grand dessein, savoir, Astras grand Stratopedarque, et Jean Peraut Latin de nation, et sujet de l'Empire. Mais cela n'arriva que longtemps après. Ce miracle du monde, cette Eglise si célèbre étant dans une ruine qui tirait des larmes des yeux, le mariage du jeune Empereur fut célébré dans celle de Blaquernes, où il couronna Hélène sa femme, ensuite de quoi ce ne furent qu'acclamations, que festins, et que réjouissances publiques.

5. L'Empereur ayant établi un bon ordre au dedans de son Etat, tourna ses pensées au dehors, et envoya une ambassade au Crale pour le remercier du secours qu'il lui avait donné durant 23 sa disgrâce, et pour le supplier de Iui rendre les villes qu'il avait usurpées. Il ne s'était pas contenté de prendre Phere, et plusieurs places de Macédoine. Il avoir corrompu par argent et par promesses les principaux habitants de Berée, et les avait persuadés d'en chasser Manuel fils de l'Empereur Cantacuzène.

6. Il n'avait point de réponse raisonnable à opposer à des demandes si justes. Il demeurait d'accord des termes du Traité, et ne voulant pas néanmoins restituer les villes, il avait recours à des prétextes vains et frivoles.

7. L'Empereur lui envoya une seconde ambassade, pour lui redemander les places qu'il avait prises, et pour protester qu'en cas de refus, il serait obligé de lui déclarer la guerre, et qu'il serait innocent des meurtres et des autres désordres qui en procéderaient. Il le conjura d'y penser sérieusement, et de lui faire justice.

8. Le Crale ayant mis le siège devant d'autres villes de l'Empire au lieu de répondre à cette ambassade, Cantacuzène demanda des troupes à Orcane son gendre, qui lui envoya aussitôt plus de dix mille hommes, commandés par ses quatre fils, et par Soliman. L'Empereur envoya, avec eux, Matthieu son fils à la tête d'un petit corps de Romains, et il leur défendit de faire aucun désordre sur les terres de l'Empire.

9. Les Barbares ne furent pas sitôt arrivés à Mygdonia, qu'ayant appris que le pays d'alen- 24 tour relevait du Crale, ils se mirent à le piller,malgré leurs commandants. Ils tuèrent un grand nombre d'habitants, et prirent un grand nombre de prisonniers. Ils s'en retournèrent en suite par l'Hellespont, avec un fort ample butin. L'Empereur fut très-fâché de cette désertion des Barbares, qui trahirent de la sorte ceux au secours desquels ils étaient venus.

εʹ. 1. Μετὰ τοῦτο δὲ εἰς Θετταλίαν τριήρη πέμψας, τὸν υἱὸν μετεπέμπετο Μανουήλ· ἐπεὶ δὲ ἦν ἐν Βυζαντίῳ, ἐκεῖνον μὲν καὶ τὸν γαμβρὸν δοῦκα τὸν Νικηφόρον δεσπότας ἀπεδείκνυ. Ματθαῖον δὲ τὸν πρεσβύτερον υἱὸν ἀξίας μὲν οὐδεμιᾶς ὀνομαστὶ ἠξίου, τιμὴν δὲ παρεῖχε τὴν ὑπὲρ δεσπότας, ὡς εὐθὺς εἶναι μετὰ βασιλέα, ἣν ὁ πρῶτος τῶν Παλαιολόγων βασιλέων Μιχαὴλ ἐκαινοτόμησεν ἐπὶ υἱῷ Κωνσταντίνῳ τῷ Πορφυρογεννήτῳ, ἣ ἐδόκει πλέον τι τῆς τῶν δεσποτῶν ἀξίας ἔχειν. Τοὺς γυναικὸς δὲ τῆς βασιλίδος ἀδελφοὺς Ἰωάννην καὶ Μανουὴλ σεβαστοκράτορας ἀπέδειξεν.

2. Ὁρῶν δὲ τὴν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν δεινῶς ὑπὸ τοῦ ἐμφυλίου πολέμου διεφθαρμένην καὶ καταφρονουμένην ὑπὸ τῶν περιοίκων, ἀμύνεσθαι δὲ ἀδυνάτως ἔχων διὰ σπάνην τῶν χρημάτων, (νεῦρα γάρ τις καιρίως εἶπε τὰ χρήματα τοῦ πολέμου,) καὶ μήτε οἴκοθεν ἔχων χορηγεῖν, μήτε ἐκ τῶν δημοσίων· (τά τε γὰρ κειμήλια ἀνάλωται πάντα τὰ βασιλικὰ, καὶ αἱ πρόσοδοι αἱ κοιναὶ ἐξέλιπον, τῆς χώρας καθάπαξ ὑπὸ τοῦ πολέμου διεφθαρμένης, καὶ νήσων καὶ ἠπειρωτίδων πόλεων τῶν μὲν ὑπὸ τῶν πολεμίων κατεχομένων, τῶν ἐπιλοίπων δὲ εἰς ἐσχάτην ἀπορίαν ἔκ τε τῶν ἔξωθεν ἐφόδων καὶ τῶν ἔνδον στάσεων ἡκόντων· τρέφεσθαι δὲ ἐνῆν τοὺς στρατιώτας οὐδαμόθεν· πάντες δὲ ἦσαν ἄχρηστοι καὶ ἄοπλοι ὑπὸ πενίας, καὶ οὐδεμία ὄνησις ἐκείνων ἦν, καὶ ταῦτα πολλῶν ὄντων καὶ ἀγαθῶν·) ἀπορίᾳ πανταχόθεν συνεχόμενος, ἐσκέψατο εἰσφορὰν ποιήσασθαι ἐκ τῶν ἰδίων πάντας, ἵν´ αὐτοί τε σώζοιντο οἱ ἔχοντες, καὶ τοὺς ἀπόρους συνδιασώζοιεν. Οὕτω δὲ σκεπτομένῳ οὐ βίαν εἰσφέρειν ἐδόκει δεῖν μέλλοντι ὑπὲρ αὐτῶν τῶν εἰσφερόντων τὰ χρήματα ἀναλίσκειν, ἀλλὰ πείθειν παραινέσαντα μᾶλλον πρὸς τὴν πρᾶξιν ἑκοντὶ χωρεῖν, καὶ κοινὴν ἐκκλησίαν ἐκ πάσης ἰδέας βίου συναθροίσας ἐκ τῶν Βυζαντίου πολιτῶν· οὔτε γὰρ ἔμπορος ὑπελείπετο, οὔτε στρατιώτης, ἀλλὰ καὶ χειροτέχναι παρῆσαν, καὶ τοῦ δήμου οὐκ ὀλίγοι καὶ τῶν ἱερῶν φροντιστηρίων οἱ ἐξηγούμενοι καὶ τῶν ἐκκλησιῶν οἱ προστάται· καὶ καταστὰς εἰς μέσους ἔλεξε τοιάδε· „ἄνδρες Ῥωμαῖοι· τὴν μὲν ἀρχαίαν τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας εὐδαιμονίαν ὡς θαυμαστή τις ἦν καὶ τῶν περὶ αὐτὴν οἰκούντων βαρβάρων τῶν μὲν ἐκράτει καὶ ὑποχειρίους εἶχεν, οἱ δὲ ὑπόφοροι διετέλουν, οἱ περιφανέστατοι δὲ καὶ δοκοῦντες μεγάλην δύναμιν περιβεβλῆσθαι, ἀγαπητὸν ἡγοῦντο, εἰ φίλους καὶ συμμάχους ἔχοιεν καὶ ἐξίσης φέροιντο αὐτοῖς μηδὲν πλεονεκτούμενοι, οὐδ´ ὑμεῖς ἀγνοεῖτε, εἰ καὶ μὴ πάντες, ἀλλὰ ταῦτα δὴ τὰ σεμνὰ καὶ θαυμαστὰ καὶ μόνον ᾀδόμενα νυνὶ, ὥσπερ τινὰ τῶν ἔξω Θούλης εἰργασμένων, μέχρι τότε περιῆν, ἄχρι πᾶσιν ὁμοίως καὶ βασιλεῦσι καὶ ἰδιώταις τῆς κοινῆς ἔμελεν εὐδοξίας, καὶ τῶν ἰδίᾳ συμφερόντων τὰ κοινῇ προὐτίθεσαν. Ἀφ´ οὗ δὲ τοῖς τε βασιλεῦσιν ἔρις ἐνέπεσεν ἐσχάτη καὶ φιλονεικία περὶ τῆς ἀρχῆς, καὶ τοῦ μετὰ τῶν οἰκείων μάχεσθαι τοῖς πολεμίοις ἀποσχόμενοι, ἀλλήλοις συνεῤῥάγησαν, καὶ οἱ ἄλλοι τῆς κοινῆς ἀμελήσαντες σωτηρίας καὶ τοῦ πειθαρχεῖν τοῖς νόμοις καὶ τοῖς ἄρχουσιν, ᾗ προσῆκε, τῶν ἰδίᾳ τι διαφερόντων μάλιστα ἀντεποιήσαντο, πάντα ἄνω καὶ κάτω γέγονε καὶ τῆς τε εὐδοξίας ἀφῃρήμεθα τὸ πλεῖστον, καὶ εἰς τοσοῦτον ἥκομεν ἀδυναμίας, ὥστε μηκέθ´ ἡμῖν ἐπὶ τῷ καταδουλοῦν ἑτέρους τὸν λόγον εἶναι, ἀλλ´ ὅπως μὴ αὐτοὶ αἰσχρῶς καὶ ἀγεννῶς δουλεύσομεν. Ὡς μὲν οὖν καὶ αὐτὸς οὐκ ἐπεβούλευσα βασιλέως τοῖς παισὶν, οὐδὲ βασιλείας ἐρῶν, ἢ τῆς πατρῴας ἡγεμονίας αὐτοὺς ἀποστερῶν, εἰς τοῦτο ἦλθον, πᾶσιν ἔξεστιν ἀπόδειξιν λαμβάνειν ἐναργῆ ἐκ τῶν πραγμάτων. Εἰ γὰρ, ὥσπερ οἱ συκοφάνται κατηγόρουν, τοῦτο προὐθέμην ἐξαρχῆς, οὐκ ἂν μετὰ τὸν τοσοῦτον πόλεμον καὶ τὴν παντοίαν τῶν δεινῶν ἐπιφορὰν καὶ τῶν χρημάτων τὴν ἀποβολὴν καὶ τῶν οἰκείων καὶ τῶν φίλων τὴν τοσαύτην κακοπραγίαν, νῦν ἀπεσχόμην τῆς προθέσεως, πάντα ἔχων ἐν χεροῖν. Δι´ ἃ καὶ μάλιστα πολλαπλασίους χάριτας ὁμολογῶ τῷ κρείττονι, ὅτι, μὴ ἐκείνων τὴν εἰρήνην ἑλομένων, μηδὲ πρὸς συμβάσεις χωρησάντων, καίτοι γε πολλάκις ἐμοῦ πολλὰ περὶ εἰρήνης δεηθέντος, ἀλλὰ πεπολεμηκότων ἄχρι καὶ τοῦ δυνατοῦ καὶ οὐδενὸς ἠμεληκότων τῶν ἡκόντων εἰς αὐτοὺς, τῇ ἄνωθεν μόνῃ συμμαχούμενος ῥοπῇ, πάντων περιεγενόμην, ἵνα μὴ δοκῶ διὰ τοὺς ὅρκους καὶ τὰς συμβάσεις, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀρχαίαν ἐπιείκειαν καὶ τὴν πρὸς βασιλέα τὸν θαυμαστὸν ἐκεῖνον καὶ φίλτατον ἐμοὶ φιλίαν τῶν παίδων τῶν ἐκείνου φείδεσθαι καὶ τὴν πατρῴαν ἀρχὴν συνδιασώζειν. Εἰ μὲν οὖν, ὥσπερ ἐξαρχῆς αὐτὸς διενοούμην, πάντα πράττειν ὑπὲρ τῆς κοινῆς Ῥωμαίων ὠφελείας, καὶ χρήματα ἀναλίσκειν τοσαῦτα ὄντα, ὅσα ἴστε, καὶ πάντα πόνον καὶ κίνδυνον ὑφίστασθαι, καὶ οἱ ἄλλοι συνείποντο προθύμως ἢ τό γε μετριώτερον, μὴ ἐκώλυον αὐτοὶ, οὐκ ἂν νῦν περὶ τοῦ ᾗ χρὴ σώζεσθαι, ἀλλ´, εἰ μὴ ἐπίφθονον εἰπεῖν, περὶ τοῦ ὁποίους χρὴ καταδουλοῦν ἐβουλευόμεθα. Ἐπεὶ δὲ οὕτω ταῦτα πονηροῦ τινος δαίμονος ἡμῖν βασκήναντος συνεσκευάσθη, καὶ πρὸς μὲν ἐμὲ τὸν ὑπὲρ τῆς κοινῆς σωτηρίας πολλὴν πρόνοιαν ποιούμενον πόλεμον ᾔραντο προθύμως, καὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας συνέπεισαν, καὶ τά τε ἡμέτερα ἅπαντα ἀναλώκασι καὶ τὰ κοινὰ, οὐδὲν ἧττον κατ´ ἐμοῦ, ἢ καὶ καθ´ ὑμῶν ἁπάντων, εἰ δεῖ τἀληθὲς εἰπεῖν, καὶ τὴν χώραν ἅπασαν διέφθειραν, ἀφ´ ἧς αἱ συντάξεις συνελέγοντο, καὶ τοὺς μὲν πολεμίους φοβεροὺς ἐποίησαν ἡμῖν, πόλεις τὰς μὲν ἑκοντὶ προέμενοι ἐκείνοις, ἵν´ ἔχωσι συμμάχους κατὰ Ῥωμαίων, τῶν δ´ ἀμελήσαντες, ὥστ´ ἐκείνους δύνασθαι καταδουλοῦν, ἡμᾶς δὲ ἀσθενεστάτους ὀλιγότητι τῆς στρατιᾶς καὶ χρημάτων ἀπορίᾳ, περιέστηκε δὲ νῦν ἡμῖν ἐν ἀπόρῳ πάντα, σκεπτέον ἕκαστον καὶ γνώμην τινὰ εἰσενεκτέον, δι´ ἧς ἔσται τὰ πράγματα ἡμῖν βελτίω, καὶ τῆς τε παρούσης δυσπραγίας καὶ τῆς ἔτι ἀπαλλαξόμεθα προσδοκωμένης. Τριβαλοί τε γὰρ ὁμοίως καὶ Μυσοὶ καὶ Πέρσαι καὶ εἰ δή τινες ἄλλοι γειτονοῦσιν ἡμῖν δυναστείαν ἔχοντες, οὐ τοῖς ἡρπασμένοις κατὰ τὸν τοῦ πολέμου χρόνον ἀρκοῦνται, ἀλλ´ ἐφάπαξ καταφρονήσαντες, οὐδαμῇ στῆσαι τὴν πλεονεξίαν βούλονται. Ἐγὼ δὲ ἡδέως ἂν εἶδον ἐκείνην τὴν ἡμέραν, ἐν ᾗ δίκας ἐκ τούτων πάντων ἂν ἐξῇ λαβεῖν τῶν εἰς ἡμᾶς ἠσελγημένων. Οὐδὲ γὰρ οὐδὲ κατὰ τὸν τοῦ πολέμου χρόνον ἑκοντὶ τὴν τῶν βαρβάρων ᾑρούμην κατὰ τῶν Ῥωμαίων συμμαχίαν, ἀλλ´ ὑπὸ τῶν πολεμούντων πρὸς ἀνάγκην ἐναγόμενος. ῥᾳδίως γὰρ ἐκεῖνοι πόλεις καὶ χώρας καταπροϊέμενοι, Μυσοὺς καὶ Τριβαλοὺς καὶ εἰ δή τινας ἄλλους ἔπειθον ἐμοὶ ἁπάσῃ δυνάμει πολεμεῖν. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνοι ᾔδεσαν αὐτοὶ ἐφ´ ἑαυτῶν, ὡς, ἐμοῦ μὲν καταστάντος ἐπὶ τῆς ἀρχῆς, οὐ μόνον οὐδὲν προσκτήσονται τῶν ἡμετέρων, ἀλλὰ καὶ τὰ ἡρπασμένα ἀναγκασθήσονται ἀποδιδόναι, ἐκείνων δὲ ἀρχόντων, οἷα ἀνδραπόδοις χρήσονται· δι´ ἃ προθύμως συνεμάχουν. Ἄλλως τε οὐδὲ πρὸς Πέρσας ἔμειναν ἀνεπιχείρητοι, ἀλλ´ αὐτοί τε πρῶτοι ἐπήγοντο συμμάχους κατ´ ἐμοῦ, καὶ ὕστερον οὐχ ἅπαξ καὶ δὶς, ἀλλὰ καὶ πολλάκις ἐπεχείρησαν ἐμοὶ ἐκπολεμῶσαι, χρήματα πολλὰ τὰ μὲν διδόντες, τὰ δὲ ἐπαγγελλόμενοι. Πρὸς οὖν τοσαύτην δύναμιν τῶν πανταχόθεν περιεστηκότων πολεμίων δυνάμεως οἰκείας ἀπορῶν, ἄλλως τε καὶ δεδοικὼς, μὴ παροφθέντας ἐκεῖνοι προσλάβωσι συμμάχους, ἀναγκαίως τὴν ἐκείνων περισπούδαστον ἐνόμιζον καὶ συμμαχίαν καὶ φιλίαν. Νυνὶ δὲ τῶν πραγμάτων καλῶς ὑπὸ τοῦ κρείττονος κριθέντων, καὶ πάσης στάσεως καὶ διχονοίας ἀπεληλαμένης, προθύμως σὺν ὑμῖν τῶν τότε τετολμημένων δίκας ἀπαιτήσω. Ὡς οὖν οὐδενὸς ἀφεξομένου τῶν ὅσα λυσιτελεῖν ἡμῖν δοκεῖ καὶ πρὸς εὐδοξίαν καὶ ἀνάκλησιν τῆς προτέρας εὐετηρίας, πάντα λέγετε προθύμως, ὅσα οἴεσθε λυσιτελεῖν, ὡς καὶ ἐμοῦ ἅ τε δοκῶ βελτίω συμβουλεύσοντος, καὶ τοῖς καλῶς εἰρησομένοις τῶν ἄλλων μᾶλλον εὐχερέστερον πεισθησομένου. Εὖ γὰρ ἴστε σαφῶς, ὡς, ἢν μὲν νῦν ἡμεῖς τὰ δέοντα καὶ βουλευώμεθα καὶ πράττωμεν, καὶ δύναμιν ποριζώμεθά ποθεν, τοῖς τε οὖσι φίλοις ποθεινότεροι ἐσόμεθα καὶ τοῖς πολεμοῦσι φοβερώτεροι. ἂν δὲ πρὸς τὴν ἀδυναμίαν ἀπειπόντες, καθεζώμεθα πράττοντες μηδὲν, τὴν ἀπραγμοσύνην καὶ τὴν ἡσυχίαν ἀσπαζόμενοι, οὐδὲν ἕτερον ἡμῖν ἢ δουλεύειν ἑτέροις περιέσται ἐν βραχεῖ. ἢ γὰρ ἄρχειν δεῖ πάντα πραγματευομένους καὶ μηδὲν τῆς προτέρας δόξης καὶ τῆς εὐτολμίας ὑφιέντας, ἢ δουλεύειν ἀσφαλῶς τοῖς κρείττοσιν. Ὡς οὖν οὐχ ὑπὲρ εὐδοξίας μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς εἰς τὸ μέλλον ἀσφαλείας καὶ ὑμῶν αὐτῶν ἐλευθερίας, καὶ βούλεσθε καὶ πράττετε, ἅττα ἂν ὑμῖν δοκῇ λυσιτελεῖν.

Chapitre V.

1. L'Empereur donne des charges, 2. II représente aux principaux de l'Empire les nécessités publiques.

1.  L'Empereur envoya une galère en Thessalie pour ramener Manuel son fils à Constantinople. Dès qu'il y fut revenu, il le créa Despote, avec Nicéphore son gendre. Il ne donna aucune charge à Matthieu l'aîné de ses fils ; II se contenta de lui donner un rang qui le mettait au dessus des Despotes, et immédiatement au dessous des Empereurs. Ce rang-là avait autrefois été établi par Michel Paléologue, en faveur de Constantin Porphyrogénète son fils. Il donna à Jean et à Manuel ses deux beau-frères la dignité de Sebastocrator.

2. Considérant que l'Empire avait été réduit par la durée et par la violence des guerres civiles, à une faiblesse qui le rendait méprisable à ses voi- 25 sins, et qu'il ne Ie pouvait rétablir sans argent, qui est comme le nerf d'où dépend la vigueur des Etats qu'il n'y avait aucun fonds d'où il en pût tirer, les coffres de l'Epargne étant épuisés, les impositions publiques comme abolies, les villes réduites à la pauvreté par les divisions domestiques, ou par les incursions étrangères, et son propre bien dissipé par la rage de ses ennemis ; Il se résolut d'ordonner que les riches particuliers contribueraient aux nécessités publiques, pour conserver également les riches, et les pauvres. II ne crut pas., néanmoins, devoir lever avec violence un argent qu'il ne voulait employer qu'à l'utilité de ceux-là mêmes sur qui il le lèverait. Ayant donc assemblé des personnes de toute sorte de conditions, des soldats, des marchands, des artisans, des Supérieurs de Monastères, et des Curés, il s'avança au milieu d'eux, et leur parla en ces termes. Vous n'ignorez pas quelle était la félicité et la grandeur de l'Empire, lorsqu'une partie des étrangers qui l'environnent étaient soumis à sa puissance, que les autres lui payaient tribut pour marque de leur servitude, et que les plus redoutable se tenaient fort honorés, quand ils pouvaient obtenir son amitié. Cet état si heureux que nous ne connaissons plus que par les portraits confus que la renommée nous en trace, et qui n'est pas moins éloigné de nous par le cours des années, que l'île de Thulé l'est par la distance des régions, n'a duré qu'autant que les Souverains, et les peuples ont été animés d'un zèle ardent pour l'honneur 26 de la nation, et qu'ils ont préféré le bien gênerai à leur intérêt particulier. Mais depuis que les Princes ont été possédés par la passion de commander, et qu'au lieu de tourner leurs armes contre les étrangers, ils les ont tournées contre leurs proches, et que les sujets renonçant à l'obéissance qu'ils devaient aux lois et aux Princes, n'ont plus recherché que leur profit, ou leur plaisir ; il n y a plus eu parmi nous que confusion et que désordre. Nous sommes tombés depuis dans une si déplorable faiblesse, que bien loin de pouvoir imposer le joug aux autres, nous sommes en peine de nous en garantir nous-mêmes. Il n'y a personne qui ne puisse reconnaître par la suite de ma conduite, que je n'ai jamais conspiré contre les enfants de l'Empereur Andronique, et que je ne suis point venu ici pour leur ôter la couronne, qui leur appartient par le droit de leur naissance. Si j'avais eu ce dessein-la, comme mes ennemis m'en accusent par la plus noire de toutes les calomnies, manquerais-je de l'exécuter maintenant que j'en ai les moyens entre les mains; c'est pourquoi je rends à Dieu de profondes actions de grâces, de ce que mes ennemis ayant opiniâtrement refusé la paix que je leur demandais avec des instances si pressantes, et qu'ayant continué la guerre avec toute la fureur dont ils ont été capables, il m'a accordé la victoire, et en me l'accordant, il a fait voir que ce ne font ni les Traités ni les serments qui m'ont obligé d'épargner les enfants de l'Empereur, et de les maintenir en possession des Etats de leur père ; mais que c'est ma propre modération, mon zèle pour la justice, et le souvenir de l'amitié dont j'ai été lié avec l'Empereur Andronique. Si la 27 généreuse ardeur avec laquelle je procurais le bien de l'Empire, sans appréhender ni les dépenses, ni les périls, avait été secondée, au lieu d'être en peine de conserver notre liberté, nous serions en état de réduire les autres en servitude. Mais puis que l'envie du démon nous a jeté dans ce déplorable mal heur, et que la malice de mes ennemis m'a suscité une guerre cruelle dans le temps que je travaillais avec le plus d'application au bien de l'Etat, et que cette guerre a produit la dissipation des finances, la ruine des villes, la désolation des terres, et une disette générale, il ne nous reste qu'à foncer a rétablir nos affaires, et à nous délivrer, tant des maux qui nous pressent, que de ceux qui nous menacent. Les Serviens, les Bulgares, les Turcs, et nos autres voisins, ne se contentant pas des places qu' ils ont usurpées durant le désordre de nos divisons, veulent continuer leurs violences. Je m'estimerais heureux si je pouvais venger les injures qu'ils nous ont faites. Ce n'a pas été par mon inclination que j'ai recherché leur alliance, ce n'a été que par la nécessité que mes ennemis m'ont imposée. Ils ont imploré les premiers le secours de ces barbares, ils leur ont livré nos villes, ils leur ont fait des présents, et des promesses, et comme je n'avais pas des forces capables de résister à un si grand nombre d'ennemis, dont je me voyais environné, j'ai été contraint de rechercher leur amitié. Maintenant que Dieu nous a regardé d'un œil favorable, et qu'il a dissipé notre mauvaise intelligence, j'ai dessein de venger par votre moyen les injures que l'on nous a faites. Et parce que je désire avec passion de rétablir l'Etat dans sa première splendeur, je 28 vous demande vos avis, je vous proposerai les miens. Tâchons de nous faire estimer de nos amis, et redouter de nos ennemis. Mais si par désespoir nous nous abandonnons à une lâche oisiveté, nous ferons bientôt réduits à une triste servitude. Il n'y a point de milieu. Ou il faut conserver l'Empire, en conservant notre ancienne générosité; ou il faut le perdre et vivre sous la domination du vainqueur. Prenez donc une sage résolutions et faites ce qui fera le plus avantageux pour votre gloire, pour votre sûreté, pour votre libertés et pour votre vie.

 

ϛʹ. 1. Τοιαῦτα μὲν ὁ βασιλεὺς κοινῇ πρὸς ἅπαντας διειλέχθη, φανερῶς οὐδὲν εἰπὼν περὶ τοῦ δεῖν εἰσφέρειν χρήματα. Ἐβούλετο γὰρ, ὥσπερ εἴρηται, μὴ δοκεῖν εἰσπράττειν βίᾳ, ἀλλ´ αὐτοὺς πρὸς τὸ κοινῇ λυσιτελοῦν οἴκοθεν τὴν συντέλειαν ἑλέσθαι. Τῶν πολιτῶν δὲ οἱ μάλιστα ἐν λόγῳ καὶ τῶν ἄλλων προὔχοντες τὴν μὲν κατὰ τὸν πόλεμον καὶ τῶν ἰδιωτικῶν καὶ τῶν κοινῶν φθορὰν γεγενημένην ἔφασαν οὐκ ἀγνοεῖν καὶ τὴν νῦν κατέχουσαν ἐπίστασθαι τῶν χρημάτων ἀπορίαν. Δεῖν δὲ οἴεσθαι καὶ αὐτοὶ ἐκεῖνα πράττειν, ὑφ´ ὧν ἐξέσται πρὸς τὴν ἀρχαίαν πάλιν τοὺς Ῥωμαίους εὐδαιμονίαν ἐπανήκειν. Τοῦτο δὲ ἑτέρως οὐδαμῶς ἐξέσται, ἢ ἕκαστον εἰς ἃ προσήκει χρήσιμον τῷ κοινῷ παρεσχημένον ἑαυτὸν, ὥστε βασιλέα μὲν ὀρθῶς βουλεύεσθαι καὶ τοῖς πολεμίοις τὴν δύναμιν ἀντεπεξάγειν καὶ πάντα τρόπον ἐκείνων κωλύειν τὴν αὔξην ἐπιχειρεῖν, ἢ καὶ καταστρέφειν, εἰ δύναιτο, ἐκείνους καὶ τὰς ἡρπασμένας πόλεις ἀνασώζειν· τοὺς στρατιώτας δὲ προθύμους ἑαυτοὺς παρέχεσθαι ἐν τῷ στρατεύεσθαι καὶ μηδὲν ὑφιέναι τῆς προτέρας δόξης καὶ τῆς εὐτολμίας, ἀλλ´ ἀλλήλους αἰδεῖσθαι κατὰ τὰς μάχας καὶ ἄνδρας εἶναι ἀγαθοὺς, ὡς τῆς ἀνδραγαθίας αὐτούς τε πρώτους ἀπολαύσοντας καὶ τοῖς ἄλλοις μεταδώσοντας, ὧν προπολεμοῦσι· τοὺς ἐμπορευομένους δὲ καὶ τοὺς ἄλλην τέχνην μετιόντας τρέφειν τοὺς στρατιώτας, χρήματα εἰσφέροντας, ἐπεὶ μὴ ἔξεστιν ἀπὸ τῶν δημοσίων τρέφεσθαι ἀπολωλότων. Γεωργός τε γὰρ ὁμοίως καὶ ὁ ἔμπορος καὶ ὁ χειροτέχνης, ἂν μὲν ἀδείας ἀπολαύῃ, ἑαυτῷ ὁμοίως χρήσιμος ἔσται καὶ τῷ προπολεμοῦντι στρατιώτῃ, ἂν δὲ μὴ βούλοιτο ἐκεῖνον τρέφειν, καὶ ἑαυτὸν τῷ στρατιώτῃ συνδιαφθερεῖ, ἐκεῖνον μὲν λιμῷ, ἑαυτὸν δὲ καὶ παῖδας λιμῷ τε ὁμοίως καὶ πολιορκίᾳ καὶ τοῖς πολεμίοις ξίφεσιν. ἢ εἰ μὴ τοῦτο, ἀλλ´ ἀνάγκῃ καταδουλωθέντα, πλείους τοῖς δεδουλωμένοις καὶ βιαιοτέρους παρέχειν φόρους, ἢ ὅσα ἐξῆν εἰσφέροντα προθύμως τῶν ἄλλων ἀπολαύειν ἐλευθέρως.

2. Τοιαῦτα καὶ τῶν Βυζαντίων πολιτῶν εἰπόντων, ἐπῄνει τε ὁ βασιλεὺς καὶ συνηγόρει πρὸς τοὺς λόγους, ἀναγκαίως δεῖσθαι χρημάτων εἰπὼν πρὸς τὸ παρασκευάσασθαι κατὰ τῶν πολεμούντων. Εἰ μὲν οὖν μὴ προανάλωτο αὐτῷ τὰ ὄντα ὑπὸ τῶν κακῶς ἐπὶ λύμῃ πεπολεμηκότων τῇ κοινῇ, οὐδὲν ἂν ἐδεήθη ἐρανίζειν παρ´ αὐτῶν, ὥσπερ οὐδὲ πρότερόν ποτε μεγάλων πολέμων κεκινημένων, βασιλέως ἔτι περιόντος Ἀνδρονίκου, ἐφ´ οὓς, εἰ μὴ τὰ δημόσια ἐξήρκει, καὶ ἀπὸ τῶν ἰδίων τὰ ἐνδέοντα ἐπεχορήγει αὐτὸς, ὢν ἁπάντων τῶν κοινῶν διοικητής. Νυνὶ δὲ ἐκείνων τε εἰς οὐδὲν χρήσιμον ἀπολωλότων, καὶ τῶν δημοσίων ἐκλελοιπότων φόρων ὑπὸ τοῦ τὴν χώραν διεφθάρθαι, ἀναγκαίως ἀποβλέπειν εἰς τὴν συντέλειαν ταύτην τὴν κοινὴν, ὡς, εἰ χρημάτων καὶ μετρίων εὐπορήσοι, ῥᾳδίως αὖθις τὴν Ῥωμαίων καταπεσοῦσαν ἡγεμονίαν ἀνορθώσων. Τοιαῦτα καὶ ἕτερά τινα παρόμοια προσεπειπὼν, διέλυε τὴν ἐκκλησίαν, οἰόμενος αὐτῷ τι τῷ κοινῷ λυσιτελὲς καὶ χρήσιμον ἠνύσθαι.

3. Τινὲς δὲ τῶν ἐξαρχῆς ἐκείνῳ ᾑρημένων πολεμεῖν, (ἦσαν δὲ οὐκ ὀλίγοι, καὶ ἐκ τῶν ἐν ἐργαστηρίοις ἐμπορευομένων ἀργυραμοιβῶν,) καὶ μετὰ τὴν δοκοῦσαν διάλυσιν ἔτι δυσμεναίνοντες καὶ μνησικακοῦντες καὶ πάντα τρόπον ἐπιχειροῦντες αὐτὸν κωλύειν καὶ μηδὲν ἐᾷν τῷ κοινῷ λυσιτελὲς ποιεῖν, ὡς ἂν μάλιστα ἐκείνων ἡ κακία συσκιάζοιτο, καὶ μὴ δοκοίη διὰ τὸν πρὸς βασιλέα πόλεμον ἡ Ῥωμαίων ἡγεμονία διεφθάρθαι, ὡς καὶ μετὰ τὴν εἰρήνην καὶ τὸ πάντας ὑπαγαγέσθαι βασιλέα ὠφελείας οὐδεμιᾶς, οὐδὲ ἀνακωχῆς τῶν κακῶν γεγενημένης, αὐτοί τε ἐθορύβουν, ὡς οὐ χρήματα παρέξοντες, καὶ τοὺς ἄλλους ἔπειθον ὁμοίως, δεινὰ πείσεσθαι φάσκοντες, εἰ ἃ μὴ πρότερον πολέμιος ὢν ὁ βασιλεὺς ἠδυνήθη κατεργάσασθαι, ταῦτα νῦν ἐν εὐνοίας καὶ κηδεμονίας προσχήματι ὑπομενοῦσι. Πολεμῶν γὰρ τῶν μὲν ἔξω τειχῶν ἀπεστέρησεν ἁπάντων, τῶν ἔνδον δὲ καὶ ἐν χερσὶ χρημάτων ἠδυνήθη λαβεῖν οὐδέν. Νυνὶ δὲ ἐκεῖνά τε ἀπόλωλε καὶ τῶν ἔνδον ὄντων βούλεται ἀποστερεῖν, πολέμους προφασιζόμενος καὶ παρασκευὰς καὶ ἄλλας ἐξαπάτας, ὧν οὐδὲν αὐτοὺς πείσει τῶν ὄντων αὐτῷ παραχωρεῖν, εἰ μὴ βούλοιτο βιάζεσθαι φανερῶς καὶ διαφθείρειν. Τοιαῦτα μὲν καὶ πολλῷ δεινότερα τούτων πρὸς τοὺς ἄλλους διεδίδοτο, καὶ θόρυβος ἦν καὶ ἀταξία, καὶ πάντες ὁμοίως πρὸς τῶν χρημάτων ἀνένευον τὴν εἰσφοράν. Βασιλεὺς δὲ ἐπεὶ ἐπύθετο, συνεώρα μὲν ἤδη τῶν συνεσκευακότων τὴν κακίαν καὶ ὥρμητο κολάζειν τοὺς ἐπὶ τοιαῦτα ἐνάγοντας τὸν δῆμον, ἄτοπον ἡγούμενος καὶ παντελῶς ἔξω τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ δικαίου πίπτον, διὰ τήν τινων ἀγνωμοσύνην τῆς τῶν ἄλλων ἁπάντων σωτηρίας καταμελεῖν. ἵνα δὲ μὴ δοκοίη μὴ τῆς κοινῆς ὠφελείας ἕνεκα, ἀλλὰ τοῦ προσκεῖσθαι Ἄννῃ τῇ βασιλίδι τοὺς ἄνδρας πρότερον ἀμυνόμενος κολάζειν εὐπροσώπου προφάσεως εὐπορήσας, αὐτούς τε ἠφίει ἀτιμωρήτους καὶ τῆς ἄλλης πράξεως ἁπάσης κατημέλει, πολλὰ ἀγανακτῶν καὶ ἀνιώμενος, ὅτι μὴ προπαρασκευάζοιτο πρὸς τοὺς ἐπιφυησομένους πολεμίους, ἀλλ´ ἅμα ἀναγκασθήσεται τοῖς τε πολεμίοις ἀντιτάττεσθαι, καὶ χρήματα καὶ τὰ ἄλλα τὰ πρὸς τὸν πόλεμον ἀναγκαῖα ἐκπορίζειν. Τότε μὲν οὖν διὰ ταῦτα τῶν καλῶς ἀπέσχετο βεβουλευμένων, ὅπερ ὕστερον οὐκ ὀλίγον ἔβλαψε τὰ πράγματα. Εἰ γὰρ, ὥσπερ ὁ βασιλεὺς διενοεῖτο τότε, ναυτικὴν δύναμιν συνίστη καὶ τριήρεις ὥπλιζεν ἐπὶ τῆς θαλάττης τὴν ἀρχὴν, οὐκ ἂν τοσαῦτα ὑπὸ Λατίνων τῶν κατὰ τὸν Γαλατᾶν τὰ Ῥωμαίων ἐκακοῦτο πράγματα.

4. Μετὰ μικρὸν δὲ καὶ ἄλλη τις ἐπεφύετο ἐπιβουλή. Τῶν γὰρ συγκλητικῶν τινες ἐκ τῶν πρότερον πολεμούντων βασιλεῖ, καὶ ἄλλους τῆς αὐτῆς κεραμείας προσεταιρισάμενοι, βασιλέα τὸν νέον Ἰωάννην ἐβούλοντο, οὐδὲν βασιλίδος συνειδυίας τῆς μητρὸς, ἐξαπατήσαντες, οἷα νέον καὶ οὔπω φρονήματος ἀνδρὶ προσήκοντος ἐπειλημμένον, σὺν αὐτῷ εἰς τὸ Γαλατᾶ φρούριον διαδιδράσκειν καὶ πόλεμον αἴρεσθαι πρὸς βασιλέα τὸν κηδεστὴν ἐπ´ ἐλπίδι τοῦ πολλοὺς προσθήσεσθαι τῶν Βυζαντίων. Μηνυθείσης δὲ τῆς ἐπιβουλῆς τῷ βασιλεῖ, δίκας ἔδοσαν τῆς κακουργίας οἱ συσκευασάμενοι, εἰς δεσμωτήρια ἐμβληθέντες· χρόνου δὲ ὀλίγου παρελθόντος, συγγνώμην τε αὖθις παρέσχετο ὁ βασιλεὺς τοῖς ἁμαρτήσασι, καὶ τῶν δεσμωτηρίων ἀπολύσας αὖθις ἐχρῆτο, ᾗ ἕκαστος ἐπιτηδείως εἶχε.

Chapitre VI.

1. Les principaux offrent de contribuer aux frais de la guerre. 2. L'Empereur loue leur générosité. 3. Quelques-uns refusent de donner de l'argent, et soulèvent les autres. 4.. Conjuration faite pour emmener le jeune Empereur à Galata.

1. L'Empereur parla de la sorte, en termes généraux. sans proposer en particulier de donner de l'argent, parce qu'il ne le voulait pas lever avec violence, mais plutôt persuader les sujets de l'offrir d'eux-mêmes. Les principaux répondirent, qu'ils n'ignoraient pas la grandeur des pertes que la guerre avait causées, ni l'extrémité de la disette où elle avait réduit le public, 29 et les particuliers ; qu'il fallait employer toute sorte de moyens pour rétablir l'Empire en sa première splendeur ; que pour cet effet chacun devait fournir ce qui serait en son pouvoir, afin que non seulement l'Empereur s'opposât par la sagesse de ses conseils, et par la force de ses armes, à l'aggrandissement des ennemis, mais aussi qu'il travaillât à leur ruine, en leur ôtant les villes, qu'ils avaient usurpées ; et afin aussi que les soldats se portassent vaillamment dans les occasions les plus périlleuses, et qu'ayant recueilli les premiers les fruits de leur valeur, ils en rissent part aux autres, que les Marchands et les Artisans fourniraient ce qu'ils pourraient pour la subsistance des gens de guerre, puisque sans ce secours, le soldat, l'artisan, et le marchand serait enveloppé dans la même ruine.

2. L'Empereur loua ce discours des habitants de Constantinople, et témoigna avoir besoin d'argent pour les frais de la guerre, contre les étrangers: Il ajouta, que si son bien n'avait été dissipé par ceux qui avaient excité la guerre civile, il ne serait pas obligé d'emprunter d'eux de l'argent, comme il n'en avait pas emprunté pour soutenir le poids des autres guerres qu'ils avait faites sous le règne de l'Empereur Andronique, qu'en ce temps-là, ses revenus particuliers avaient suppléé au défaut des revenus publics ; mais que les uns et les autres étant épuisés, il se trouvait obligé d'avoir recours à cette contribution commune 30 comme à l'unique moyen de rétablir les affaires. Ayant parlé de la sorte, il rompit l'assemblées et crut être venu à bout de son dessein.

3. Cependant, un grand nombre de Banquiers, de gens d'affaire, et d'autres, qui conservaient depuis la paix, l'animosité qu'ils avaient conçue durant la guerre, et qui avaient résolu de s'opposer à tous les bons desseins de l'Empereur. De peur que l'on ne reconnût que les troubles qu'ils avaient excités avaient été la cause des calamités publiques, puisqu'elles continuaient dans le calme ; se soulevèrent, protestant qu'ils ne voulaient point donner d'argent, et criant, que ce serait une chose étrange que l'on obtint d'eux durant la paix sous prétexte d'amitié, ce que l'on n'avait pu obtenir durant les divisions, à main armée. L'Empereur reconnut, d'abord, l'artifice de ces factieux, et il eût bien voulu les châtier ; Mais il les épargna, de peur que l'on ne crût qu'il vengeait ses injures particulières, et ainsi il manqua d'équiper une armée navale, dont l'Empire avait alors plus grand besoin qu'il n'avait jamais eu.

4. Il se forma un peu après, un nouveau parti. Quelques-uns de ceux qui avaient été des plus emportés durant les troubles, soulevèrent diverses personnes de leur humeur, entreprirent à l'insu de l'impératrice de tromper la simplicité du jeune Empereur, et de l'emmener au fort de Galata pour faire la guerre à Cantacuzène. Cette conspiration ayant été découverte, l'Empereur  31 mit les auteurs en prison ; mais depuis il leur pardonna, et les employa comme auparavant.

 

ζʹ. 1. Τῶν Καντακουζηνῷ δὲ τῷ βασιλεῖ κατὰ τὸν πόλεμον συνόντων οἱ μάλιστα ἐπιφανέστεροι προσελθόντες, ἀδικεῖσθαι ἔφασαν καὶ βίαν ὑπομένειν παρ´ αὐτοῦ ἀναγκάζοντος ὅρκους ἐπὶ δουλείᾳ παρέχεσθαι βασιλεῖ τῷ νέῳ καὶ βασιλίδι τῇ μητρὶ, οὐδέποτε δυνησομένοις καθαρῶς καὶ ἀδόλως καταλλάττεσθαι αὐτοῖς, ἀλλὰ καὶ καιρὸν ἐπιτηροῦσιν ἐπιτίθεσθαι καὶ διαφθείρειν. Τοῦτο δὲ οὐδὲ μακρὰν ἀνοίας ἂν δόξειε παρ´ εὖ φρονοῦσιν, εἰ αὐτοὶ μὲν πολλὰ κατὰ τὸν πόλεμον ὑπομεμενηκότες δυσχερῆ, καὶ νῦν μετὰ τὴν νίκην δουλεύσουσι τοῖς πολεμήσασιν, οὐδὲ ἀντιβλέπειν δυνάμενοι διὰ τοὺς ὅρκους, ἐκεῖνοι δὲ εὐορκοῦντές τε ἄρξουσιν αὐτῶν, καὶ ἐπιορκοῦντες, ὅτε βούλονται, ἀποκτενοῦσιν. Ἰδοὺ γὰρ εἰ προὐχώρησεν αὐτοῖς ἡ νῦν ἐπιβουλὴ, οὐδὲν ἂν ἐκώλυεν ἢ ἀποθνήσκειν νικηθέντας, ἢ ἀντισχόντας πρὸς τὸν πόλεμον, αὖθις ἐν τοῖς προτέροις εἶναι κακοῖς στρατεύοντας κατὰ τῶν ὁμοφύλων καὶ καταστασιαζομένους, ὥσπερ καὶ πρότερον ὑπὸ τῶν δήμων, καὶ δημεύσεις ὑπομένοντας καὶ δεσμωτήρια καὶ ἄλλα ἄττα τοῖς προτέροις παραπλήσια. ἠξίουν τε καὶ αὐτοῖς τοὺς ὅρκους διαλελύσθαι καὶ πράττειν, ᾗ αὐτοῖς δοκεῖ συμφέρειν. Καὶ πρότερόν τε γὰρ ἀναγκασθέντες ὑπ´ ἐκείνου τοὺς ὅρκους ἀκουσίως παρασχέσθαι, καὶ νῦν, ἐπειδὴ πρῶτοι παραβεβήκασιν ἐκεῖνοι, οὐδεμίαν αὐτοῖς αἰτίαν εἶναι, εἰ πρόνοιάν τινα ποιοῖντο ἑαυτῶν. Τοιαῦτα μὲν τῶν Καντακουζηνῷ τῷ βασιλεῖ προσκειμένων οἱ ἐν τέλει εἶπον.

2. Βασιλεὺς δὲ οὐκ ἔφασκεν ἐφ´ οἷς ἕτεροι ἐξήμαρτον, ἑτέρους εὐθύνειν εἶναι δίκαιον. Βασιλίς τε γὰρ οὐδὲν ᾔδει τῶν γεγενημένων, ἀλλὰ τὰ ὀμωμοσμένα πάντα μετὰ ἀκριβείας φαίνεται φυλάττουσα, καὶ βασιλεὺς ὁ υἱὸς οὐ δίκαιος εὐθύνεσθαι διὰ τὴν ἡλικίαν, εἰ καὶ τοῖς εἰς ἡμᾶς συνέπραττεν ἀγνωμονοῦσι. Μάλιστα δὲ ἐκείνων τὴν ἀβελτηρίαν καὶ τὴν ἄνοιαν θαυμάζειν, εἰ μετὰ τοσαύτας ἀποδείξεις τῆς εἰς βασιλίδα εὐνοίας καὶ τοὺς παῖδας, ἔτι διπλᾶ περὶ αὐτοῦ λογίζονται καὶ ἀμφισβητοῦσιν, εἰ διὰ τέλους εὐμενὴς αὐτοῖς μενεῖ. Τὸ μὲν γὰρ ἐν μεγάλοις αὐτὸν τὴν φιλοτιμίαν ἐπιδείκνυσθαι, καὶ οἷα οὔπω πρότερον τοῖς Ῥωμαίων βεβασιλευκόσιν οὐδέσιν ἐφιλοτιμήθη, καὶ διὰ τοῦτο καὶ τοὺς βασιλίδι προσκειμένους μὴ δύνασθαι πιστὰ ἡγεῖσθαι, οὐδὲν ἀπεικός. Τίνι γὰρ τῶν προτέρων τοῦτο βασιλέων ἐτολμήθη, ὥστε μετὰ τὴν τῶν ἀντιπάλων ἧτταν καὶ τὸ πᾶσαν ὑφ´ ἑαυτοὺς ποιήσασθαι τὴν ἡγεμονίαν, αὖθις συνάρχοντας αἱρεῖσθαι τοὺς προτέρους βασιλεύοντας· μᾶλλον δὲ, εἰ δεῖ τἀληθὲς εἰπεῖν, τὸ πλέον προσνέμειν τῆς ἀρχῆς ἐκείνοις, οἷα δὴ ἐκείνου μὲν ἐπὶ χρόνον τινὰ τοῖς πράγμασι χρησομένου, ἐκείνοις δὲ καὶ πρὸς παίδων διαδοχὴν μενούσης τῆς ἀρχῆς; πάντως οὐδενί. Τὸ δὲ αἴτιον, ὅτι ἐκείνοις μὲν οὐδὲν ἕτερον ἐσπουδάζετο, ἢ ἐξ ἑτέρων εἰς ἑαυτοὺς μετάγειν τὴν ἀρχὴν, ἑτέρου δὲ ἔμελεν οὐδενὸς, ἐκείνῳ δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλὰ τὸ μὲν ἐξαρχῆς εἶναι σπουδαζόμενον, σωτῆρα καὶ κηδεμόνα φαίνεσθαι τῶν βασιλέως τοῦ φίλου παίδων καὶ μηδὲν ἀνάξιον τῆς εἰς ἐκεῖνον φιλίας ὁρᾶσθαι ποιοῦντα καὶ μετὰ τελευτὴν, τὸ δ´ ὕστερον ἐλθεῖν ἐπὶ τὴν βασιλείαν, οὐ προαιρέσεως ἰδίας εἶναι, οὐδ´ ἐπιθυμίας τιμῆς βασιλικῆς, (τὴν ἴσην γὰρ ἐξῆν καρποῦσθαι μένοντα καὶ ἐπὶ σχήματος,) ἀλλὰ τῆς ἀνάγκης, ἤδη τοῦ ἐμφυλίου πολέμου κεκινημένου. Σώζεσθαι γὰρ ἑτέρως οὐκ ἐνῆν, οὕτω καταψηφισθέντα τὴν ἐπὶ θάνατον ἐρήμην. Οὐδὲν μὲν οὖν θαυμαστὸν ἔφασκεν, εἰ καὶ ἐκεῖνοι τοῖς οὕτω μεγάλοις ἀπιστοῦσιν, ἐκεῖνο δὲ δίκαιον αὐτῶν κατηγορεῖν, εἰ καὶ μετὰ τὴν ἐναργῆ τῶν πραγμάτων ἔκβασιν ἔτι δυσνοεῖν αὐτὸν περὶ βασιλίδα καὶ τοὺς παῖδας οἴονται. Εἰ γὰρ τοιαύτην εἶχε γνώμην, οὐκ ἂν προήκατο τὸν καιρὸν, ἡνίκα Βυζαντίου μὲν ἐκράτει βίᾳ, ἑλὼν τοῖς ὅπλοις, βασιλὶς δὲ μετὰ τῶν παίδων ἐν βασιλείοις ἐπολιορκεῖτο, ἐπικουρία δὲ οὐδαμόθεν ἦν, ἀπορία δὲ τῶν ἀναγκαίων παντελὴς, καὶ οἱ συνόντες ἐπεβούλευον, καὶ κομιδῇ πάντα ἦσαν ἐν στενῷ· νεῦσαι δὲ ἐξήρκει μόνον καὶ πάντας ἄρδην ἀπολέσθαι. Εἰ δὲ τότε πάντα πράττειν ἔχων εὐχερῶς, οὐ τὰ ἥδιστα μᾶλλον ἢ τὰ βέλτιστα ἠθέλησε, καὶ ὅρκους παρέσχετο ἐπ´ ἀμνηστίᾳ τῶν κακῶν, ἀνάγκης οὐδεμιᾶς ὑπούσης, καὶ τὴν θυγατέρα ἐξέδωκε τῷ νέῳ βασιλεῖ καὶ πάντα ἔπραξεν, ὅσα οὐδ´ ἂν εἷς τῶν ἄκραν εὐγνωμοσύνης ἐννοούντων ἤλπισεν ὑπερβολὴν, τίν´ ἔχει λόγον ὑποπτεύειν νῦν καὶ νομίζειν, ὀφθήσεσθαί ποτε κακὸν περὶ βασιλέα τὸν γαμβρὸν, ἀλλ´ οὐδεμίαν ἀπολείπειν ἀνοίας ὑπερβολήν; „ταῦτα μὲν οὖν“ ἔφασκεν „ἐκείνοις τε ἔλεγχος πρὸς τὴν ἀγνωμοσύνην καὶ ὑμῖν πρὸς τὴν ἀξίωσιν ἀπολογία. Οὐ γὰρ δίκαια οὐδὲ ἄλλως ἐννοεῖσθε δυνατά. Βασιλέα γὰρ τὸν ἐμὸν γαμβρὸν οὔτε ἀποκτείνειν δυνατὸν, οὔτ´ ἀποστερεῖν τῆς βασιλείας μετὰ τῆς θυγατρὸς τὸν γάμον. Οὔτε μὴν βασιλίδι τῇ μητρὶ δίκαιον ἐγκαλεῖν ἐφ´ οἷς οὐδὲν συνῄδει, ἀλλὰ πᾶσαν αὐτοῖς προσάγειν βούλομαι πάντας, καὶ τὴν εὔνοιαν καὶ τὴν αἰδῶ, καθὼς προσήκει βασιλεῦσι. Τοὺς δ´ ἀγνωμονήσαντας ἐκείνους καὶ ῥάψαντας τὴν ἐπιβουλὴν ἐγὼ τὰς ἀξίας τῆς ἐπιορκίας ἀπαιτήσω δίκας.“ ὁ μὲν οὖν βασιλεὺς τοιαῦτα τοῖς ἐν τέλει διειλέχθη, ἐφ´ οἷς ἤλπιζον αὐτὸν ἐξορμήσειν ἐπὶ τὸ κακῶς περὶ βασιλίδα διατίθεσθαι καὶ βασιλέα τὸν γαμβρόν.

3. Ἐπεὶ δὲ ἐκεῖνοι ἔγνωσαν ἀνηνύτοις ἐπιχειροῦντες καὶ, τὸ λεγόμενον, τοξεύοντες εἰς οὐρανὸν, ἀπογνόντες τὸ ἐκεῖνον μεταπείθειν, ἐπὶ βασιλίδα ἐχώρουν τὴν Εἰρήνην, οἰόμενοι περιγενήσεσθαι ἐκείνης καὶ πείσειν αὐτοῖς προσέχειν, ὡς λυσιτελῆ βουλευομένοις. Ὡς δὲ καὶ αὐτὴ ταῖς ἴσαις ἢ καὶ αὐστηροτέραις ἠμείβετο ἀπολογίαις, καὶ παύεσθαι ἐκέλευε μεγάλαις αὖθις συμφοραῖς τοὺς Ῥωμαίους ἐπιχειροῦντας περιβάλλειν, ὥσπερ τοὺς ἐλέγχους αἰσχυνθέντες, οἱ μὲν καὶ παντελῶς ἡσύχασαν, ἔνιοι δὲ αὐτῶν, ὅσοις ὁ βίος ταραχῆς ἀνάπλεως καὶ θορυβώδης ἦν, ἡσυχάσαντες ἐπὶ μικρὸν, ἔπειτα Ματθαῖον ἔπεισαν τὸν βασιλέως υἱὸν, Διδυμότειχον καὶ τὴν Ἀδριανοῦ καὶ τὰς περὶ αὐτὰ πολίχνας κατασχεῖν, ἰδίαν συστησάμενον ἡγεμονίαν μετ´ αὐτῶν. Πρόφασις δὲ ἦν καὶ πρὸς ἐκεῖνον τῆς ἀποστασίας τοῖς στασιασταῖς, ὅτι βασιλεὺς ὁ πατὴρ μετὰ τοὺς μυρίους πόνους καὶ κινδύνους καὶ τὴν πολλὴν ἀπόδειξιν τῆς εἰς αὐτὸν εὐνοίας, ἐπεὶ περιεγένοντο τῶν πολεμίων, τῇ περὶ βασιλέα Ἰωάννην τὸν γαμβρὸν εὐνοίᾳ οὐ μόνον ἐκεῖνον, ἀλλὰ καὶ τοὺς περὶ αὐτὸν ἅπαντας προτιμήσαι, καὶ τά τε ὄντα αὐτοῖς ὑπ´ ἐκείνων πρότερον ἡρπασμένα, οὐκ ἐάσειεν ἀπολαμβάνειν, ἀλλ´ ἔχοντας περιορᾷν, ἵν´ ἀλγῶσι μᾶλλον, καὶ πᾶσαν πρόνοιαν ποιοῖτο τὴν δυναστείαν τῷ νέῳ βασιλεῖ περιποιεῖν· ὃς καὶ νῦν μετὰ τῶν προσκειμένων ἀθετήσας τοὺς ὅρκους, βουλεύσειε δρασμόν. Ἃ εἰ προὐχώρει κατὰ γνώμην, οὐδὲν ἂν ἐκώλυεν αὖθις εἶναι ἐν πολέμοις καὶ κινδυνεύειν καὶ περὶ τῆς σωτηρίας αὐτόν τε καὶ πάντας αὐτοὺς ὁμοίως. Ἃ ἐκέλευον αὐτὸν ἐν φροντίδι τίθεσθαι καὶ μὴ οὕτως ἀπερισκέπτως τῶν κινδύνων περιμένειν τὸν καιρὸν, πράττοντα μηδὲν ὑπ´ ἀβουλίας, ἀλλὰ πρόνοιάν τινα αὐτοῦ ποιεῖσθαι καὶ αὐτῶν, ἵν´, εἰ βασιλεὺς ὁ γαμβρὸς γένοιτο τῆς ἀρχῆς ἁπάσης ἐγκρατὴς, ἢ τοῦ πατρὸς βασιλέως τελευτήσαντος, ἢ τρόπῳ δή τινι ἑτέρῳ, ἔξω κινδύνων αὐτὸς μετὰ τῶν φίλων εἴη. Μηδὲ γὰρ οἴεσθαί ποτε εὐνοήσειν αὐτῷ βασιλέα τὸν γαμβρὸν, ἀλλ´ ἀμυνεῖσθαι πάντα τρόπον καὶ σπουδάσειν ποιεῖν ἐκ μέσου, οἰόμενον ἀμφισβητήσειν αὐτῷ περὶ τῆς βασιλείας, οἷα δὴ καὶ αὐτὸν βασιλέως ὄντα παῖδα καὶ δίκαιον ὄντα τὴν πατρῴαν ἀρχὴν κληρονομεῖν· συνεβούλευόν τε τὰς εἰρημένας πόλεις ὑποποιεῖσθαι καὶ τῆς ἄλλης ἡγεμονίας Ῥωμαίων ἀποτέμνειν οὐ παντάπασιν, ἀλλὰ μετὰ τὴν ἀποστασίαν δεήσεσθαι αὖθις βασιλέως τοῦ πατρὸς, ὥστε ὅρκους παρασχέσθαι συστρατεύεσθαι μὲν ἐκείνῳ μετὰ τῆς ἐγκαθιδρυμένης στρατιᾶς αὐτοὺς, ὅποι ἂν κελεύοι, τὴν δ´ ἄλλην ἅπασαν ἀρχὴν τῶν πόλεων εἶναι πρὸς αὐτὸν, καὶ ζῶντος τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ τελευτήν. Οὕτω γὰρ ἐν ἀσφαλείᾳ ἔσεσθαι αὐτόν τε καὶ φίλους, καὶ βασιλέα τὸν γαμβρὸν, κἂν βούλοιτο, μηδὲν δυνήσεσθαι δεινὸν ἐπάγειν. Οἱ μὲν οὖν τοιαῦτα παρῄνουν, ἠρέμα τὸν νέον εἰς ἀποστασίαν ἄγοντες καὶ σπέρματα καταβάλλοντες πονηρὰ τῆς μετὰ ταῦτα πονηροτέρας ἐσομένης βλάστης.

Chapitre VII.

1. Ceux qui avaient suivi le parti de Cantacuzène le supplient de les dispenser du serment de fidélité qu'ils avaient prêté au jeune Empereur. 2. Sa réponse. 3. Ils conseillent à Matthieu son fils aîné de s'assurer de quelques places.

1. Les plus considérables de ceux qui avaient suivi le parti de Cantacuzène, durant la dernier guerre, lui vinrent dire en colère, qu'il leur avait fait une injustice, quand il les avait obligés de prêter serment de fidélité au jeune Empereur, et à l'Impératrice sa mère, parce qu'au lieu de s'être réconciliés avec eux de bonne foi, ils ne cherchaient que l'occasion de les trahir, et de les perdre, qu'il n'y avait point d'homme d'esprit qui ne jugeât que c'était une folie d'avoir pris les armes pour ne remporter point d autre Fruit de la victoire, que d'être assujetti au vaincu, et de lui prêter un serment que l'on ne saurait garder sans être esclave, ni violer sans être parjure ; que si les desseins de l'Impératrice et de l'Empereur son fils réussissaient, ils seraient encore exposés aux emprisonnements, aux proscriptions, à la vente de leurs biens, à la perte de leur liberté, 32 et de leur vie, et à tous les autres maux que la fureur des armes produit, et qu'ainsi ils Ie suppliaient de les dispenser de leur serment, et de leur permettre d'agir comme ils le jugeraient à propos ; qu'aussi bien ils n'avaient pas prêté ce serment-là librement, et que ceux à qui ils l'avaient prête l'avaient violé les premiers.

2. L'Empereur leur répondit, qu'ils avaient tort de vouloir faire porter aux innocents la peine que méritaient les coupables, que l'Impératrice n'avait point eu de connaissance des contraventions qui avaient été faites au Traité de paix, et que si l'Empereur son fils y avait eu quelque part, il fallait excuser la faiblesse de son âge; qu'au reste il s'étonnait de la témérité avec laquelle ils doutaient s'il voulait demeurer ferme dans l'amitié de l'impératrice, et de l'Empereur son fils, après les assurances si solides qu'il en avait données, bien qu'il ne s'étonnât pas que les amis de l'Impératrice en doutassent tant ce qu'il avait fait pour elle était incroyable ; qu'il n'y avait jamais eu d'Empereur, qui après avoir soutenu une guerre civile pour la possession de la souveraine puissance, et après avoir remporté la victoire, ait partagé l'Empire avec ses compétiteurs, en ne se réservant que la peine de le gouverner pour un temps, et leur laissant l'avantage de le transmettre à leurs enfants, que tous ceux qui par le passé avaient pris les armes pour la possession de l'autorité absolue n'avaient point eu 33 d'autre dessein que d'en dépouiller les autres, et s'en revêtir, au lieu qu'il n'avait jamais prétendu autre chose que de faire voir à tout le monde, qu'il n'avait pris entre les mains le souverain pouvoir, ni par un effet de son choix, ni par le désir de gouverner puis qu'il gouvernait dès auparavant dans une condition privée ; mais par la nécessité de se défendre, et d'empêcher l'exécution de la condamnation injuste qui avait été prononcée contre lui ; qu'il ne trouvait pas étrange que ses ennemis ne puisent le tenir capable d'une vertu si extraordinaire ; mais qu'il trouvait étrange que ses amis en eussent encore quelque doute , que s'il avait eu le dessein dont ils le soupçonnent, il n'aurait pas laissé échapper l'occasion qu'il avait eue de l'exécuter, lors qu'il était entré victorieux à Constantinople, lorsque l'Impératrice et ses enfants étaient assiégés dans leur Palais, abandonnés par leurs Officiers, dépourvus de forces, de vivres, d'argent, d'appui ; mais que puisqu'au lieu de chercher la vengeance dont le plaisir est si doux et si charmant, il avait oublié ses injures, il avait donné sa fille en mariage au jeune Empereur, on ne pouvait sans témérité l'accuser de garder dans son cœur quelque reste d'animosité et de haine. Voila, leur dit-il, ce que j'avais à vous représenter pour confondre la malice de mes ennemis, et pour répondre à votre demande. Vous voyez bien vous-mêmes, qu'il n'est pas juste de vous l'accorder. Vous ne prétendez pas que je me défasse du 34 jeune Empereur ni que je le dépouille de la souveraine puissance, après que je lui ai donné ma fille en mariage. Quant à l'Impératrice, il n'est pas raisonnable de lui imputer ce qui se fait sans sa participation. J'entends que tous leur portent l'honneur, le respect  et l'affection que l'on doit à des Souverains. A l'égard des ingrats qui conspirent contre moi} je saurai bien châtier leur perfidie. Voila ce que l'Empereur répondit à ceux qui le voulaient porter à prendre de rigoureuses résolutions contre le jeune Empereur, et contre l'impératrice sa mère.

3. Quand ils virent que c'était inutilement qu'ils s'efforçaient de lui inspirer leurs sentiments, et que leur entreprise était aussi vaine que celle des téméraires, qui lancent des traits contre le Ciel, ils se retirèrent vers l'impératrice Irène, dans l'espérance de la gagner, et de lui faire accroire que leurs conseils étaient fort utiles. Mais comme elle leur eut répondu avec une sévérité égale, ou même plus grande que celle de l'Empereur son mari, et qu'elle leur eut défendu de former des desseins qui jetteraient l'Etat dans de plus terribles malheurs que ceux dont il venait d'être délivré, ils eurent de la confusion d'une si rude réprimande, et ils demeurèrent en repos. Il y en eut, néanmoins, quelques-uns des plus inquiets, et des plus remuants, qui conseillèrent bientôt après à Matthieu, fils aîné de l'Empereur, de s'assurer de Didymoteque, d'Andrinople, et de quelques autres villes d'alentour, et 35 d'y établir un petit Etat, où ils vivraient sous sa domination. Le prétexte que ces factieux prirent pour l'engager dans la révolte fut, que l'Empereur son père avait plus d'affection pour ceux du parti de l'Empereur Jean son gendre, que pour ceux qui avaient supporté tant de travaux, et essuyé tant de périls durant la guerre, et qui lui avaient donné dans les temps les plus fâcheux, tant de preuves de leur fidélité, et de leur zèle. Ils le prièrent de considérer, que son père prenant d'un côté tous les soins imaginables pour assurer à son gendre la possession de la souveraine puissance, et que de l'autre, ce jeune Prince ayant formé avec ses partisans un dessein de révolte, ils étaient sur le point de retomber en des périls aussi extrêmes que ceux qu'ils avaient évités, et qu'ainsi il était nécessaire de pourvoir à leur sûreté commune, afin que si l'Empereur son beau-frère, qui ne le regarderait jamais que comme un compétiteur suspect et odieux, demeurait maître absolu, ils eussent un lieu de refuge. Ils ajoutèrent qu'ils ne lui proposaient pas pour cela de se soulever contre son père ; mais qu'ils le suppliaient de les laisser en possession des villes qu'ils auraient prises, à la charge de le servir avec leurs troupes quand il lui plairait, et de ne rien prétendre, ni durant sa vie, ni après sa mort, sur le reste de l'Empire; que par ce moyen il serait en assurance avec ses amis, et l'Empereur son beau-frère n'aurait pas le pouvoir de lui 36 nuire. Voila comment ils engagèrent ce jeune Prince à la révolte, et comment ils jetèrent dans l'Etat la semence d'une pernicieuse division.

 

ηʹ. 1. Πειθόμενος δὲ αὐτοῖς τοῦ βασιλέως ὁ υἱὸς διὰ τοὺς ἐπισειομένους φόβους καὶ κινδύνους, ἐπεχείρησε τῷ ἔργῳ, ᾗ ἐκεῖνοι ἐβουλεύοντο, καὶ τὰς πόλεις ἀφίστη πρὸς ἑαυτὸν, γνώμην ἔχων ὡς ὕστερον δεησόμενος βασιλέως τοῦ πατρὸς, τὴν μὲν ἀρχὴν τῶν πόλεων αὐτὸν ἔχειν διὰ βίου, τελεῖν δὲ ὑπὸ τὴν αὐτοῦ τε καὶ βασιλέως τοῦ γαμβροῦ ἡγεμονίαν.

2. Ἐπεὶ δὲ ἐπύθετο ὁ βασιλεὺς, ὀργῇ μὲν ἐφέρετο ἀκράτῳ πρὸς τοὺς τὰ τοιαῦτα πεπεικότας καὶ ἤδη ὥρμητο πρὸς τιμωρίαν. Ἔπειτα ἡμερότητι κεράσας τὸν θυμὸν, (ᾔδει γὰρ ἐπιεικείᾳ ῥᾷον προσαξόμενος τὸν υἱὸν,) Εἰρήνην βασιλίδα τὴν ἐκείνου μητέρα ἔπεμπε διαλλάξουσαν ἐκεῖνον τῷ πατρὶ καὶ τῶν ἀτόπων ἔργων ἀποστήσουσαν. Ἡ δὲ ὀφθεῖσα μόνον τῷ υἱῷ, ῥᾷστα πάντα τὰ προσκόμματα διέλυε καὶ τὰς ὑποψίας. Ἦν γὰρ οὐ συνετὴ μόνον καὶ δεινὴ χρήσασθαι πράγμασι μεγάλοις καὶ μεταποιῆσαι, ᾗ ἐβούλετο, ἀλλὰ καὶ Ματθαῖον τὸν υἱὸν ἐξόχως τῶν ἄλλων μᾶλλον φιλοῦσα παίδων καὶ φιλουμένη ὑπ´ αὐτοῦ. Ὅθεν οὐδὲ λόγων ἐδεήθη πρὸς αὐτὸν, ἀλλ´ ἐκέλευε μόνον, καὶ πάνθ´ ὑπήκουεν ἐκεῖνος. Ἔπειτα τοὺς τῆς στάσεως αἰτίους λόγοις ἐπιπλήξασα καὶ ἀπειλήσασα τὰ δεινότατα, εἰ τοιαῦτα αὖθις πανουργεύοιντο, (ἦσαν γὰρ αὐτῇ τῶν καθ´ αἷμα προσηκόντων,) καὶ τὸν υἱὸν, ὥσπερ καὶ πρότερον, πάνθ´ ὑπείκοντα προθύμως ἀποδείξασα βασιλεῖ τῷ πατρὶ, ἀνέστρεφε.

3. Γενομένη δὲ ἐν Βυζαντίῳ, Ἀνδρόνικον εὗρε τὸν νεώτερον ἀποτεθνηκότα τῶν υἱῶν ὑπὸ τοῦ τότε ἐνσκήψαντος λοιμοῦ, ὃς ἐκ τῶν Ὑπερβορέων πρῶτον ἀρξάμενος Σκυθῶν, πάντα ἐπέδραμε σχεδὸν τὰ παράλια τῆς οἰκουμένης καὶ τὸ πολὺ διέφθειρε τῶν ἐνοικούντων. Οὐ γὰρ Πόντον μόνον διῆλθε καὶ Θρᾴκην καὶ Μακεδονίαν, ἀλλὰ καὶ Ἑλλάδα καὶ Ἰταλίαν καὶ νήσους ἁπάσας, Αἴγυπτόν τε καὶ Λιβύην καὶ Ἰουδαίαν καὶ Συρίαν, καὶ κύκλῳ πᾶσαν σχεδὸν τὴν οἰκουμένην. Οὕτω δὲ ἦν ἄμαχον τὸ κακὸν, ὡς μήτε δίαιταν μηδεμίαν, μήτε ῥώμην σώματος δυνηθῆναι ἀντισχεῖν. Πάντα γὰρ ὁμοίως καθῄρει καὶ ἰσχυρὰ καὶ ἀσθενῆ σώματα, καὶ οἱ μάλιστα θεραπευόμενοι ὁμοίως ἀπέθνησκον τοῖς ἀπορωτάτοις. Ἄνοσον μὲν γὰρ ἦν ἐκεῖνο τὸ ἔτος παντάπασιν εἰς τὰς ἄλλας ἀσθενείας. Εἰ δέ τις καὶ προέκαμνέ τι, πάντα εἰς ἐκεῖνο κατέληγε τὸ νόσημα, καὶ οὔτε ἰατρῶν ἐξήρκει τέχνη οὐδεμία, οὔτε παρόμοιον πᾶσιν ἦν, ἀλλ´ οἱ μὲν αὐτίκα οὐδὲ πρὸς βραχὺ ἀντέχοντες αὐθημερὸν ἀπέθνησκον, ἔνιοι δὲ καὶ αὐθωρόν· ὅσοι δὲ ἐπὶ δυσὶν ἀντεῖχον ἢ τρισὶν ἡμέραις, πρῶτα μὲν πυρετῷ κατείχοντο λαβροτάτῳ, καὶ ἐς τὴν κεφαλὴν τοῦ νοσήματος ἐμπίπτοντος, ἀφωνίᾳ κατείχοντο καὶ ἀναισθησίᾳ πρὸς πάντα τὰ γινόμενα, καὶ ὥσπερ πρὸς ὕπνον κατεφέροντο βαθύν. ἢν δέ που ἀνανήψειαν, φθέγγεσθαι μὲν ἐβούλοντο, δυσκίνητος δὲ ἡ γλῶσσα ἦν καὶ ἀδιάρθρωτα τὰ πολλὰ ἐφθέγγοντο, τῶν περὶ τὸ ἰνίον νεύρων νεκρωθέντων, καὶ τάχιστα ἀπέθνησκον. Ἑτέροις δὲ οὐκ εἰς τὴν κεφαλὴν, ἀλλ´ εἰς τὸν πνεύμονα ἐμπίπτον τὸ κακὸν, φλόγωσίς τε ἦν αὐτίκα πρὸς τὰ ἔνδον, καὶ δριμείας ἐνεποίει ἀλγηδόνας περὶ τὰ στήθη· ὕφαιμόν τε πτύελον ἀνέπεμπον καὶ πνεῦμα ἄτοπον ἀπὸ τῶν ἔνδον καὶ δυσῶδες· ἥ τε φάρυγξ καὶ ἡ γλῶσσα καταξηραινόμενα ὑπὸ τοῦ καύσονος, μέλανα καὶ αἱματώδη ἦσαν· καὶ ποτὸν τό τε πλέον καὶ τὸ ἔλασσον ἐν ὁμοίῳ καθειστήκει· καὶ ἡ ἀγρυπνία ἐπέκειτο διὰ παντὸς καὶ ἀπορία πανταχόθεν ἦν ἐπί τε ταῖς ὠλέναις ταῖς ἄνω καὶ κάτω, οὐκ ὀλίγοις δὲ καὶ πρὸς τὰς σιαγόνας, καὶ ἕτεροις ἐν ἑτέροις μέρεσι τοῦ σώματος ἀποστάσεις ἐγίνοντο, τοῖς μὲν μείζους, τοῖς δὲ ἐλάσσους, καὶ μέλαιναι φλυκτίδες ἀνεφύοντο. Ἑτέροις δὲ ὥσπερ στίγματα μέλανα κατὰ παντὸς τοῦ σώματος ἐξήνθει, τοῖς μὲν ἀραιά τε καὶ διαφανέστερα, τοῖς δ´ ἀμυδρότερα καὶ συνεχῆ· καὶ πάντες ὁμοίως ὑπὸ πάντων ἔθνησκον. Τοῖς μὲν γὰρ τὰ πάντα ἐπεγίνετο, τοῖς δὲ πλείω ἢ ἐλάσσω, οὐκ ὀλίγοις δὲ καὶ ἓν τῶν πάντων ἤρκεσε πρὸς θάνατον· ὅσοι δὲ ἐκ πολλῶν ὀλίγοι ἠδυνήθησαν διαφυγεῖν, οὐκέτι ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ κατείχοντο κακοῦ, ἀλλ´ ἐν τῷ θαρσαλέῳ ἦσαν ἤδη. Δὶς γὰρ οὐκ ἐπελάμβανεν, ὥστε καὶ κτείνειν· ἀποστάσεις δὲ ἐγίνοντο μεγάλαι πρὸς τοῖς μηροῖς ἢ ἐν ταῖς ὠλέναις· ὧν τεμνομένων, σφάκελλος ἐξέῤῥει δυσώδης καὶ πολὺς, καὶ τὸ νόσημα διεφορεῖτο εἰς ἐκεῖνο, τὴν διενοχλοῦσαν ὕλην ἀποῤῥίπτον. Πολλοὶ δὲ καὶ ὑπὸ πάντων κατασχεθέντες, παρὰ δόξαν διεσώζοντο. Ἦν δὲ ἐπικουρία οὐδεμία οὐδαμόθεν. Ὃ γὰρ ἑτέρῳ συνήνεγκε, τοῦθ´ ἑτέρῳ τὰ ἴσα πάσχοντι δηλητήριον ἐγίνετο· καὶ ἕτερος ἀφ´ ἑτέρου θεραπείας ἀνεπίμπλαντο τῆς νόσου, καὶ τὴν πλείστην φθορὰν τοῦτο ἐνεποίει, καὶ πολλαὶ οἰκίαι ἐκενώθησαν τῶν οἰκητόρων, καὶ τῶν ἀλόγων τοῖς κυρίοις συναποθανόντων. Δεινότατον δὲ ἦν ἡ ἀθυμία. Ὁπότε γάρ τις αἴσθοιτο κάμνοντος ἑαυτοῦ, ἐλπὶς οὐδεμία σωτηρίας ὑπελείπετο, ἀλλὰ πρὸς τὸ ἀνέλπιστον τραπόμενοι, προΐεντο σφᾶς αὐτοὺς καὶ ἀπέθνησκον ἐν τῷ αὐτίκα, μεγάλην ῥοπὴν τῷ νοσήματι τὴν ἀθυμίαν προστιθέντες. Τὸ μὲν οὖν τῆς νόσου εἶδος τοιοῦτον κρεῖσσον λόγου ἦν· ὅθεν καὶ μάλιστα ἐδεδήλωτο, οὐ τῶν συντρόφων καὶ τῇ φύσει προσηκόντων τῶν ἀνθρώπων, ἀλλ´ ἕτερόν τι ὂν ὑπὸ θεοῦ τοῖς ἀνθρώποις ἐπενηνεγμένον πρὸς σωφρονισμόν· καὶ πολλοὶ ἐκ τοῦ τοιούτου βελτίους τὴν ψυχὴν ἐγένοντο σωφρονισθέντες, οὐ μόνον οἱ τελευτήσαντες, ἀλλὰ καὶ ὅσοι περιεγένοντο τῆς νόσου. Πάσης γὰρ ἀπέσχοντο κακίας ἐν τῷ τότε χρόνῳ καὶ ἀρετῆς ἐπεμελοῦντο· καὶ πολλοὶ τὰ ὄντα πένησι διένειμον καὶ πρὶν τὴν νόσον εἰς αὐτοὺς ἐγκατασκῆψαι· εἰ δέ ποτε καὶ αἴσθοιντο αὐτοὺς κατεχομένους, οὐδεὶς ἦν οὕτως ἀναλγήτως ἔχων, ὥστε μὴ μετάνοιαν ἐνδείξασθαι τῶν πεπλημμελημένων καὶ πρὸς τὰ ἐκεῖ δικαιωτήρια μὴ πρόφασίν τινα παρασχεῖν τοῦ σωθήσεσθαι ὑπὸ θεοῦ, εἰ μὴ πάνυ ἀνιάτως εἶχε καὶ ἀθεραπεύτως τὴν ψυχήν. Ὑπὸ τῆς τοιαύτης νόσου πλεῖστοί τε ἀπέθανον ἐν Βυζαντίῳ τότε, καὶ ὁ βασιλέως παῖς Ἀνδρόνικος κατασχεθεὶς ἐτελεύτησε τριταῖος. Βασιλὶς δὲ ἡ μήτηρ, ἐπεὶ ἐπύθετο τοῦ παιδὸς τὴν τελευτὴν, ὑπὸ σφοδροτάτης ἀλγηδόνος πληγεῖσα τὴν καρδίαν, διὰ βίου ἀνεξάλειπτον ἔσχε τὴν μνήμην τοῦ παιδός. Ἦν γὰρ οὐ μόνον ἀγαθὸς ἰδεῖν, ἀλλὰ καὶ πρὸς πάντα μάλιστα, ὅσα νέον οἶδε κοσμεῖν, ἔχων εὐφυῶς καὶ μεγάλας ἐλπίδας ὑποφαίνων τοῦ τῶν γεγεννηκότων ἄξιον ἑαυτὸν ἀποφανεῖν.

4. Μετὰ τοῦτο δὲ ὁ βασιλεὺς βασιλέα τὸν γαμβρὸν ἔχων, πρὸς τὰς τῆς Θρᾴκης ἐξῄει πόλεις καὶ πάσας περιῆλθε, τοῦτο μὲν βασιλέα πᾶσιν ἐμφανίζων ἄχρι τότε ἀγνοούμενον ταῖς πόλεσι, καὶ πᾶσιν ἔργοις αὐτοῖς κατάδηλον ποιῶν, ὡς τὴν πατρῴαν βασιλείαν ὁ νέος διαδέξοιτο βασιλεὺς, τοῦτο δὲ πρὸς τοὺς πόνους στρατιώτῃ πρέποντας ἀσκῶν. Ἥδετό τε κατάκρας ὁ πρεσβύτερος βασιλεὺς ὁρῶν τὸν νέον ἐπιτηδείως ἔχοντα πρὸς τὰς στρατείας καὶ μεγάλα ἐπαγγελλόμενον ἐκ τῶν παρόντων. Ἀλύπως γὰρ καὶ ἱλαρῶς τούς τε πόνους ἔφερε, καὶ τῆς διαίτης τὴν ἐναλλαγὴν, καὶ πάντα ἔπραττεν ὁμοίως τοῖς εἰθισμένοις ἐκ πολλοῦ.

Chapitre VIII.

1. Matthieu s'empare de quelques villes. 2. L'Impératrice Irène sa mère le ramène à son devoir. 3. Maladie contagieuse. 4. Les deux Empereurs visitent la Thrace.

1. Matthieu s'étant laissé ébranler par les terreurs qu'ils lui avaient données, s'abandonna à leurs conseils, et s'assura des villes dont j'ai parlé, à dessein néanmoins de supplier l'Empereur son père de lui en laisser le gouvernement durant sa vie, à la charge de les tenir de lui, et de l'Empereur son gendre.

2. Aussitôt que l'Empereur eut appris la nouvelle de cette révolte il conçut une furieuse colère contre ceux qui l'avaient conseillée, et il médita d'en tirer une solennelle vengeance, mais, depuis tempérant sa colère par sa clémence, et faisant réflexion qu'il ramènerait plus aisément son fils par la douceur, que par la force, il lui envoya l'Impératrice Irène sa mère, pour le détourner des mauvaises résolutions que l'on lui avait fait prendre, et pour ménager sa réconciliation, et sa paix. Cette sage Princesse dissipa, par sa présence, toutes les défiances, et tous les soup- 37 çons de son fils. Comme elle avait une singulière affection pour lui, et qu'il avait aussi un profond respect pour elle, elle n'eut pas besoin d'employer beaucoup de paroles pour le gagner, elle n'eut qu'à commander et à l'heure même elle fut obéie. Elle fit, ensuite, une sévère réprimande aux auteurs de la révolte, et bien qu'ils eussent l'honneur d'être ses proches parents, elle les menaça d'un rigoureux châtiment s'ils tombaient jamais en pareille faute.

3. A son retour, elle trouva Andronique le plus jeune de ses fils,, mort de la maladie contagieuse, qui étant sortie de la Scythie Hyperborée, et ayant parcouru les côtes de la mer, en avait enlevé presque tous les habitants. Elle ne s'étendit pas seulement en Pont, en Thrace, et en Macédoine ; mais en Grèce, en Italie, en diverses îles, en Egypte, en Judée, en Afrique, en Syrie, et presque par toute la terre. Le mal était si violent, et si invincible, que les diètes les plus exactes, ni les tempéraments les plus robustes, ne le pouvaient surmonter. Il triomphait également des forts, et des faibles ; de ceux qui manquaient de secours, et de ceux qui étaient secourus. II ne régnait que cette maladie, cette année-là, et elle succédait à toutes les autres. Elle éludait toute l'industrie des Médecins. Quelques-uns en mouraient dès le même jour qu'ils en étaient frappés, et quelques-uns à l'heure-même. Ceux qui résistaient deux ou trois jours étaient attaqués 38 d'une fièvre très violente. Puis le transport se faisant au cerveau, ils perdaient la voix, et le sentiment, et tombaient dans un assoupissement semblable à un profond sommeil . Ceux qui en revenaient, tâchaient de prononcer quelques paroles ; mais parce que leur langue était sans mouvement, et que les nerfs, de derrière la tête étaient assoupis, ils ne formaient qu'un son inarticulé, et expiraient à l'instant. Il y en avait quelques-uns à qui le mal au lieu de monter au cerveau tombait sur le poumon, et y causait une inflammation, et une douleur très-aiguë. Ceux qui étaient attaqués de cette sorte crachaient dm sang, et avaient l'haleine fort mauvaise. Leur bouche, et leur langue était desséchée, et noircie par l'excès de la chaleur de laquelle ils ne se soulageaient point en buvant peu, ou beaucoup. Ils étaient tourmentés par de continuelles douleurs sans jouir d'aucun repos. II naissait à plusieurs des abcès, des ulcères au haut et au bas des bras, aux joues, et en d'autres endroits. Il y en avait à qui il paraissait des meurtrissures sur tous les membres, avec cette différence, qu'aux uns elles étaient rares et peu apparentes, et aux autres fréquentes et apparentes. Enfin tous mouraient de cette maladie, bien que quelques-uns eussent un plus grand nombre de ces fâcheux accidents, et: que les autres n'en eussent qu'un plus petit nombre. Mais ceux qui n'en avaient qu'un seul, ne laissaient pas d'en mourir. Ceux qui étaient si heureux que de réchap- 39 per, avaient cet avantage, que quand ils retombaient, leur rechute n'était pas mortelle, et qu'ainsi, ils ne perdaient point l'espérance de guérir. Il leur venait des abcès aux bras, et aux cuisses, d'où il sortait quantité de pus dont l'évacuation faisait leur guérison. Quelques-uns qui eurent tous ces mauvais symptômes, guérirent contre toutes sorte d'apparence. Il n'y avait point de remède assuré. Ce qui soulageait les uns, servait de poison aux autres. A quelques-uns la maladie procédait de cela même qui avait procuré la santé aux autres. Cette cruelle contagion dépeupla les maisons, et enleva les bêtes avec les nommes. Le plus funeste accident qui accompagnait ce mal était le désespoir. Car aussitôt que quelqu'un en était frappé il perdait toute espérance, et il augmentait sa maladie par la tristesse à laquelle il s'abandonnait. La nature de cette peste est au dessus de tout ce que l'on en peut dire ; ce qui fait juger qu'elle avoir quelque chose d'extraordinaire, et qu'elle était envoyée de Dieu pour le châtiment des hommes. Plusieurs, tant de ceux qui en moururent, que de ceux qui en échappèrent, s'en servirent utilement pour la reformation de leurs mœurs. Quelques-uns avant que d'en être frappés, distribuèrent leurs biens aux pauvres. Aucun de ceux qui en furent frappés n'eut assez d'insensibilité pour ne pas concevoir un sérieux repentir de ses fautes, et pour ne pas tâcher d'apaiser la colère 40 de Dieu avant que de paraître à son redoutable tribunal. Andronique fils de l'Empereur en mourut le troisième jour qu'il en fut frappé. L'Impératrice eut le cœur percé d'une douleur si vive, de sa mort, qu'elle en conserva le sentiment tout le reste de sa vie. Il avait non seulement l'avantage de la bonne mine, mais aussi une adresse singulière pour tous les exercices honnêtes qui peuvent rendre recommandable une personne de son âge, et il donnait de grandes espérances qu'il imiterait la venu, et égalerait la gloire de ses ancêtres.

4. Après cela l'Empereur visita la Thrace, avec l'Empereur son gendre, tant pour le faire connaître à ces peuples qui n'avaient point encore eu l'honneur de le voir, que pour faire savoir à tout le monde qu'il jouissait de l'Empire de son père Andronique. Il était aussi bien aise de l'accoutumer aux fatigues, et de lui faire donner des marques de sa future valeur, en ne trouvant rien d'étrange dans ce changement de vie, dans la privation des divertissements, ni dans les exercices les plus pénibles des armes.

θʹ. 1. Αὖθίς τε εἰς Βυζάντιον ἀναστρέψας ὁ βασιλεὺς, πρὸς τὸν Ῥώμης ἐπίσκοπον Κλήμεντα τόν τε Σπανόπουλον Γεώργιον τὸν πρωτοβεστιαρίτην καὶ Σιγηρὸν τὸν πραίτωρα τοῦ δήμου, καὶ ἐκ τοῦ Λατίνων γένους Φρανσὲς ὄνομά τινα, πολὺν ἤδη χρόνον δεδουλευκότα βασιλεῖ, τῶν ἐπιτηδείων δ´ ὄντα καὶ γνωρίμων πάπᾳ, πρέσβεις ᾑρεῖτο. Ἡ πρεσβεία δὲ ἦν, ἅμα μὲν ἀπαλείφουσα τῆς πάπα ψυχῆς τὰς περὶ βασιλέως προσπεσούσας φήμας. ᾔδει γὰρ αὐτὸν περὶ αὐτοῦ ἀκηκοότα, ὡς κατὰ τὸν τοῦ πολέμου χρόνον βαρβάροις χρήσαιτο συμμάχοις, ἀναιροῦσι καὶ ἐξανδραποδιζομένοις ὁσημέραι τοὺς Ῥωμαίους. Διὸ περὶ πλείονος ἐποιεῖτο τὰς αἰτίας τῶν συμβεβηκότων πάπαν καταμαθεῖν, καὶ ὡς ἀνάγκῃ διὰ τὸν περισχόντα πόλεμον ἐπὶ τοιαῦτα ἔλθοι, ἀλλ´ οὐ τὴν κοινωνίαν τῶν βαρβάρων ἀσπαζόμενος. Ἔπειτα ἐδεῖτο καὶ τὴν μελετωμένην ὑπ´ αὐτοῦ πάπα καὶ τῶν κατὰ τὴν Ἰταλίαν καὶ τὴν ἄλλην ἑσπέραν κατὰ τῶν βαρβάρων ἔφοδον τῶν πολεμίων τῷ στρατηγῷ ἐπ´ αὐτοῦ νυνὶ γεγενῆσθαι. Ἥδεσθαί τε γὰρ μάλιστα ἐπὶ τῇ ἐκείνων ἀπωλείᾳ καὶ φθορᾷ καὶ αὐτὸν τὰ μέγιστα συνεργήσειν, οὐ μόνον διάβασιν παρέχοντα τῇ στρατιᾷ πρὸς τὴν Ἀσίαν ἄπονον, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν συμπαρόντα μετὰ τῆς στρατιᾶς καὶ συναγωνιζόμενον προθύμως.

2. Τῶν μὲν γὰρ ἄλλων πλεονεκτημάτων τοῖς πρὸ αὐτοῦ βεβασιλευκόσι ῥᾷστα ἂν παραχωρήσειε· προθυμίας δὲ τῆς περὶ τὰ καλὰ καὶ τοῦ βούλεσθαι τοὺς βαρβάρους ἐπιδεῖν πάσχοντας ἀντίῤῥοπα τοῖς τολμηθεῖσι κατὰ Χριστιανῶν ἐπὶ τοσοῦτον χρόνον, οὐδενί. Ἡ μὲν οὖν πρεσβεία τοιαύτη ἦν, καὶ πάντα ἐτελεῖτο κατὰ γνώμην βασιλεῖ. Διαλεγομένων γὰρ τῶν πρεσβέων τῷ πάπᾳ περὶ ὧν ἧκον, ἐκεῖνος τὸν λόγον ἀναλαβὼν, πάντα διηγεῖτο ἀκριβῶς, ὥσπερ ἂν αὐτὸς παρὼν τοῦ πολέμου τελουμένου. θαυμαζόντων δὲ τῶν πρεσβέων καὶ πυνθανομένων, ὅθεν εἰδείη ταῦτα ἀσφαλῶς, παρὰ Ζαμπαίας τῆς ἐκ Σαβωΐας ἔφασκεν ἀκηκοέναι βασιλίδι συμπαρούσης ἐν Βυζαντίῳ ἀπ´ ἀρχῆς μάλιστα τοῦ πολέμου ἄχρι τέλους· ἣ μετὰ τὸ βασιλέα Βυζάντιον ἑλεῖν, ἀπαίρουσα εἰς τὴν οἰκείαν, πάντα διηγεῖτο ἀκριβῶς τῷ πάπᾳ συντυχοῦσα, ὡς ἐγένετο, μηδὲν ἀποκρύψασα τῆς ἀληθείας. Ἐπῄνει τε ὁ πάπας βασιλέα καὶ ὑπερηύχετο αὐτοῦ, ὅτι πολεμηθεὶς ἀδίκως οὕτω καὶ διαβληθεὶς ὑπὸ συκοφαντῶν καὶ τοσαῦτα ἐνεγκὼν δεινὰ κατὰ τὸν πόλεμον, ἐπειδὴ τοῖς ὅπλοις περιεγένετο τῶν ἀντισχόντων, οὐδὲν μικρόψυχον ἔπαθεν, οὐδ´ ἀγεννές· οὐδὲ ἐμνησικάκησε τοῖς κακοῖς περὶ αὐτὸν γεγενημένοις, καὶ ταῦτα ὑπ´ ἐκείνου πρότερον πολλὰ εὐεργετηθεῖσιν, ἀλλὰ βασιλίδι τε καὶ τοῖς παισὶν ἄξιος ὤφθη ἑαυτοῦ καὶ τῆς βασιλέως τοῦ φίλου περὶ αὐτὸν σπουδῆς, καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ὁμοίως ἥμερος καὶ προσηνὴς, οὐ μόνον τῶν τετολμημένων δίκας μηδένα ἀπαιτήσας, ἀλλὰ καὶ φιλοτίμως εὐεργετῶν ἐξ ἀντιστρόφου. Μάλιστα δὲ ἐπῄνει τὸ τὴν θυγατέρα συναρμόσαι βασιλεῖ τῷ νέῳ καὶ τὴν πατρῴαν ἀποδοῦναι βασιλείαν. Φιλοτιμότατά τε ὁ πάπας περὶ τοὺς βασιλέως πρέσβεις διατεθεὶς ἐν προεδρίαις καὶ προπομπαῖς καὶ ὑπαντήσεσι καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς προσήκουσιν, ἔπειτα ἀπέπεμπε, καὶ πρέσβεις δύο τῶν ἐπισκόπων συνεκπέμψας, ὧν ὁ ἕτερος τοῦ μενουρίων τάγματος ἦν Γελίελμος προσαγορευόμενος, Οὔγα δὲ Σπὲρτ ὁ λοιπὸς ἐκαλεῖτο ἐκ τῶν κηρύκων προσαγορευομένων ὢν, ἀρετῆς τε μάλιστα ἀντιποιούμενοι καὶ τὴν θύραθεν σοφίαν εἰς ἄκρον μεμελετηκότες· δι´ ἃ καὶ μάλιστα ἡδεῖς ἦσαν ἐν ταῖς συνουσίαις καὶ πιθανοὶ πρὸς διαλέξεις.

3. Οὓς ὁ βασιλεὺς μετὰ πολλῆς ἐδέξατο τῆς εὐμενείας καὶ τῆς τιμῆς, καὶ ἡδέως ὡμίλει ὁσημέραι καὶ συνῆν, αὐτοί τε προὔργου παντὸς ἐποιοῦντο τὸν χρόνον, ὃν αὐτῷ συνῆσαν, ὅσα ἐπ´ ἐκείνου προβληθείη καθημέραν, καὶ οἷα περὶ τῶν προβλημάτων διαλεχθείη γράφειν, ἵνα μὴ λάθῃ, τῆς μνήμης ἐκρυέντα. Ἃ εἰς Ἰταλίαν ἀγαγόντες καὶ πάπᾳ τε καὶ τοῖς ἐκεῖσε διαδόντες σοφοῖς, μέγαν ἐκ τούτων ἀπεδείκνυον βασιλέα, καὶ ἀπὸ γλώττης οὐκ ὀλίγα ἐξηγούμενοι αὐτοί. Ταῦτα μὲν οὖν ὕστερον. Τότε δὲ μετὰ τὴν ἄφιξιν μικρὸν ἀπήγγελλον βασιλεῖ τὰ περὶ τῆς πρεσβείας. Τὰ δὲ ἦν πρῶτα μὲν εὐχαριστίαι καὶ εὐχαὶ τῆς περὶ βασιλέα τὸν νέον κηδεμονίας καὶ βασιλίδα τὴν μητέρα, ὅτι ἃ μηδ´ ἄν τις προσεδόκησε μετὰ τὸν τοσοῦτον πόλεμον καὶ τὴν ἄσπονδον ἐκείνην ἔχθραν καὶ τὴν πρὸς αὐτὸν ἀγνωμοσύνην τῶν διαβαλόντων, οὐ πρὸς τὰ γεγενημένα εἶδεν, ἀλλ´ ἀρκεῖν ἡγήσατο τὸ τῶν πρὸς τὸν πόλεμον αἰτίων ὀφθῆναι μόνον καθαρόν. Αὐτὸς δὲ, ὥσπερ οὐδενὸς μεταξὺ καινοῦ γεγενημένου, τὸ ἀρχαῖον ἦθος διεσώσατο, καὶ τὴν περὶ τοὺς βασιλέως παῖδας εὐγνωμοσύνην καὶ κηδεμονίαν, ἣν εἶχεν ἐξαρχῆς εὐθὺς μετὰ τὴν ἐκείνου τελευτήν. Ἔπειτα δὲ καὶ τὴν κατὰ τῶν βαρβάρων ἔφοδον ἐμήνυε, καὶ τοῖς ἄλλοις μὲν τοῖς πρὸ αὐτοῦ Ῥώμης ἐπισκόποις εἶναι περισπούδαστον, μᾶλλον δὲ αὐτῷ τῶν ἄλλων εἶναι κατὰ γνώμην καὶ πολλοῖς πολλάκις περὶ τούτου διειλέχθαι τῶν κατὰ τὴν Ἰταλίαν δυναστῶν, καὶ πάντας παρακαλεῖν ἐπὶ τὸ ἔργον κοινῇ πρὸς τὴν ἐλευθερίαν ἀπὸ τῶν βαρβάρων τῶν Χριστιανῶν ἐσόμενον, καὶ αὐτὸν ἕτοιμον εἶναι καὶ χρήματα παρέχειν καὶ στρατιὰν, ὅσην ἂν μάλιστα ἐξῇ, καὶ μεγίστην πρὸς τὸν πόλεμον παρέχεσθαι συντέλειαν. Νυνὶ δὲ καὶ μᾶλλον ὑπὸ τῶν αὐτοῦ λόγων καὶ τῆς πρεσβείας ἐξωρμῆσθαι, καὶ χάριν αὐτῷ εἰδέναι ὑπὲρ τῆς προθυμίας, ἧς ἐνδείκνυται, τοῖς βαρβάροις ὑπὲρ τῶν τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν ἑλομένων τὸν πόλεμον ἐπεγείρων. Εἰ δὲ πρὸς τοῖς ἄλλοις ἀγαθοῖς, ὧν αἴτιος σπουδάζει Ῥωμαίοις καταστῆναι, καὶ τῶν ἐκκλησιῶν πραγματεύσαιτο τὴν ἕνωσιν, καὶ δι´ αὐτοῦ τὰ διεστηκότα τοῦ Χριστοῦ μέλη συναφθείη, οὐκ ἀνθρώποις μόνον πᾶσιν, ἀλλὰ καὶ ταῖς οὐρανίοις δυνάμεσι καὶ αὐτῷ θεῷ μεγάλης ἂν εὐφροσύνης αἴτιος κατασταίη. Τοιαῦτα μὲν ὁ πάπας διὰ τῶν ἐπισκόπων ἐπρεσβεύετο. Βασιλεὺς δὲ καὶ αὐτὸς πρῶτα μὲν τῷ πάπᾳ χάριτας ὡμολόγει τῆς τε περὶ αὐτὸν εὐνοίας καὶ τοῦ κατὰ βαρβάρων τῶν Χριστιανοῖς ἐχθρῶν ῥᾳδίως ἐξωρμῆσθαι. Αὐτόν τε διπλῇ διὰ τὸν κατὰ τῶν βαρβάρων ἔλεγε χαίρειν πόλεμον, τοῦτο μὲν ὡς ὑπὲρ τῆς κοινῆς τῶν ἀπὸ Χριστοῦ καλουμένων ὠφελείας ἔσοιτο, τοῦτο δ´ ὅτι κοινωνὸς ἔσται καὶ αὐτὸς τοῖς τὸν καλὸν ἀγῶνα τοῦτον ἀγωνισομένοις. Οὕτω γὰρ εἶναι παρεσκευασμένος, ὡς καὶ ναυσὶ καὶ χρήμασι καὶ ὅπλοις καὶ ἵπποις καὶ πᾶσιν, οἷς ἔχει, κατ´ ἐκείνων ἐξορμήσων, κέρδος μέγιστον ἡγούμενος τὸ ὑπὲρ τῶν τοιούτων ἀγωνιζόμενος ἀποθανεῖν. Περὶ δὲ τῶν διεστηκότων τοῦ Χριστοῦ μελῶν τῆς ἑνώσεως καὶ ἁρμονίας καὶ τῆς εἰρήνης τῶν ἐκκλησιῶν ὅσην ἔχει τὴν ἔφεσιν καὶ τὴν σπουδὴν, οὐδὲ λόγοις δύνασθαι καταφανὲς ποιεῖν. Πλὴν οὕτως εἶναι καὶ πρὸς ταῦτα παρεσκευασμένον, ὥστ´, εἰ δεήσειεν αὐτὸν ὑπὲρ τῆς ὁμονοίας ἀποσφαγῆναι, οὐ μόνον ἐμπαρέξειν ἑαυτὸν προθύμως, ἀλλὰ καὶ μάχαιραν προσεπιδοῦναι· ἢ εἰ δόξειε καυθέντα διὰ τῆς τέφρας τοῦ ἐκείνου σώματος τὴν ἕνωσιν ταῖς ἐκκλησίαις βραβευθῆναι, αὐτὸν ἐπὶ τὴν πυρὰν πρῶτον ἐπιθεῖναι ξύλα, δι´ ὧν ἐκτεφρωθῆναι περιέσται. Δέον μέντοι τοῦτο τὸ μέγα τε καὶ θαυμάσιον καὶ τῶν ἄλλων ἀντάξιον πάντων ἔργον μὴ ἁπλῶς οὕτω καὶ εἰκῇ καὶ ἀπερισκέπτως γίνεσθαι, ἀλλὰ πολλῆς πρότερον ἐρεύνης ἀξιώσαντας καὶ πᾶσαν σπουδὴν ἐνδειξαμένους περὶ τοῦ ὄντος ἀγαθοῦ, οὕτω χωρεῖν ἐπὶ τὴν αἵρεσιν τῶν δοκούντων ὀρθῶν καὶ ἀσφαλῶν περὶ τὴν πίστιν. Ἄτοπον γὰρ περὶ ἐπιγείων μέν τινων βουλευομένους, ὧν μικρά τε ἡ ὄνησις ἐπιτυχοῦσι καὶ ἡ ζημία σφαλεῖσι φαυλοτέρα, περὶ ταῦτα μὲν πᾶσαν ἐνδείκνυσθαι σπουδὴν, μὴ τοῦ δοκοῦντος ἀγαθοῦ διαμαρτεῖν, περὶ οὐρανίων δὲ τοῦ λόγου ὄντος καὶ τῶν περὶ τὴν πίστιν ἀπλανῶν δογμάτων, τούτων ὀλίγην τινὰ ποιεῖσθαι τὴν φροντίδα καὶ μόνοις ἑαυτοῖς θαῤῥεῖν πρὸς τοσοῦτον γνώσεως ὕψος ἐξαρκέσειν. Τοῦτο γὰρ εἶναι τοῦτο, ὃ καὶ τὴν διάστασιν ἐνεποίησε ταῖς ἐκκλησίαις ἐξαρχῆς. Εἰ γὰρ οἱ πρώτως τὰ νῦν ὑπὸ τῆς Ῥωμαίων ἐκκλησίας πρεσβευόμενα δόγματα ἐξενεγκόντες μὴ ἐθάῤῥησαν ἑαυτοῖς, μηδὲ τῶν ἄλλων κατεφρόνησαν, ἀλλ´ εἰς μέσον προὔθηκαν τοῖς ἄλλοις τῶν ἐκκλησιῶν προστάταις ἐξετάζειν, οὐκ ἂν ἄχρι τοσούτου τὸ κακὸν προὐχώρησεν, οὐδὲ τὰ Χριστοῦ διῄρητο μέλη καὶ ἐκπεπολέμωτο ἀλλήλοις. ἢ γὰρ, εἰ καλῶς εἶχεν, ὑπὸ πάντων ἂν ἐστέρχθη καὶ οὐδεμία ἀμφισβήτησις ἐγίνετο περὶ τῶν πᾶσιν ὁμοίως ὡμολογημένων, ἢ, εἴ τι τοῦ καλῶς ἔχοντος ἐφαίνετο ἐκπίπτοντα, πᾶσιν ὁμοίως λήθης παρεπέμφθη καὶ σιγῆς βυθῷ. Ἀρχαῖος δὲ ὁ τρόπος καὶ τοῖς πρώτοις τοῦ εὐαγγελίου κήρυξι τετιμημένος. Καὶ γὰρ καὶ Παῦλος ἐκοινοῦτο τοῖς ἀποστόλοις τὸ εὐαγγέλιον, δεδοικώς, φησι, μὴ εἰς κενὸν τρέχει, ἃ μὴ φίλα καταγγέλλων θεῷ, καίτοι γε εἰς τρίτον οὐρανὸν ἁρπαγεὶς καὶ μυσταγωγηθεὶς τὰ ἄῤῥητα. Καὶ βασιλεῖ γὰρ τῷ πρώτῳ Παλαιολόγων Μιχαὴλ τοῦτο τετολμημένον οὐ συνήνεγκεν, ἀλλὰ χεῖρον γέγονε τὸ ῥῆγμα, καὶ ἡ διάστασις χαλεπωτέρα. Δι´ ἃ οὐδὲ αὐτὸς οἴομαι πεισθήσεσθαί ποτε πρὶν οἰκουμενικὴν σύνοδον ἀθροισθεῖσαν τὸ δοκοῦν ἀσφαλὲς ἀποφήνασθαι περὶ τὴν πίστιν, ἐπιχειρήσειν αὐτός τε προσέχειν καινοτομίαις, καὶ βιάζεσθαι τοὺς ἄλλους, οὐ διὰ τὴν ἐκκλησίαν μόνον καὶ τὸ Χριστιανῶν ἅπαν πλήρωμα, ἀλλὰ καὶ δι´ ἐμὲ αὐτόν. Καὶ γὰρ οὕτως ἔχω, ὡς πᾶσι μὲν πεισθησόμενος, ἅττα ἂν ὑπὸ κοινῆς γνώμης τῶν ἀρχιερέων περὶ τῆς πίστεως ἐπιψηφισθείη, τούτου δὲ ἀπόντος, καινοτομίᾳ οὐδεμιᾷ προσέξω. Οἴομαι δὲ καὶ τοὺς ἀρχιερέας ἅπαντας καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς δογμάτων τῶν τῆς ἐκκλησίας τροφίμους πρὸς τοῦτο μὲν ἔσεσθαι προθύμους μάλιστα· ἂν δὲ βιάζοιντο ἀρχικῶς, τὰ ὦτα βύσαντας, μηδὲ τῆς πρώτης ἀνέξεσθαι φωνῆς. Καίτοι γε οὐδὲ παρ´ ὑμῖν ἐμὲ ἀξιόχρεων ἐγὼ νομίζω ἔσεσθαι πρὸς πίστιν περὶ τῶν μελλόντων, εἰ ῥᾳδίως οὕτω καὶ ἀνεξετάστως ἐπὶ τὰ δοκοῦντα δόγματα ὑμῖν μεταχωρήσω. Ὁ γὰρ τοῖς ὑπὸ τῶν προγόνων παραδεδομένοις καὶ οἷς συντέθραπτο αὐτὸς, μὴ πάνυ προσέχων ἀσφαλῶς, ἀλλ´ ἐξ ἑτοίμου προϊέμενος, τίνα ἂν ἔχοι περὶ τῶν προσφάτων πίστιν; δι´ ἃ νομίζω δέον εἶναι, εἴγε καὶ ὑμῖν συνδοκεῖ, περὶ τῶν οὕτω μεγάλων σύνοδον οἰκουμενικὴν, ἐν ᾗ οἵ τε ἑῷοι καὶ οἱ ἑσπέριοι παρέσονται ἀρχιερεῖς, γενέσθαι. Τούτου δὲ γεγενημένου, πιστὸς ὁ θεὸς, ὃς ἡμᾶς οὐκ ἐάσει τῆς ἀληθείας ἀποπλανηθῆναι. Εἰ μὲν οὖν ὥσπερ πρότερον ὑπὸ τὴν Ῥωμαίων βασιλείαν ἥ τε Ἀσία καὶ Εὐρώπη διετέλει, παρ´ ἡμῖν ἔδει τὴν σύνοδον ἀθροισθῆναι. Ἐπεὶ δὲ τοῦτο νῦν ἀδύνατον, (ὅ,τε γὰρ πάπας ἐνταῦθα ἀφικέσθαι ἀδυνάτως ἔχει, ἐμοί τε οὐ ῥᾴδιον τοσοῦτον ἀποστῆναι τῆς ἀρχῆς διὰ τοὺς συνεχεῖς πολέμους καὶ τοὺς πανταχόθεν ἐπιόντας ἡμῖν βαρβάρους τε τοὺς ὁμόρους καὶ τοὺς ἄλλους δυνάστας, οἳ περὶ τὴν πίστιν ἡμῖν οὐδὲν διαφερόμενοι, ὅμως πολέμιοί εἰσιν,) εἰ καὶ τῷ πατρὶ συνδόξειε πάπᾳ, πρός τι τῶν παραλίων ἀφιξόμεθα χωρίων ἐκ συνθήματος, ὃ μέσως ἂν σχοίη ἑκατέροις πρὸς ἀπόστασιν τῶν οἴκοι. Καὶ οὕτω συνελευσόμεθα, ἐκεῖνος μὲν τοὺς ἐκ τῆς ἑσπέρας ἔχων ἀρχιερέας, ἐγὼ δὲ τοὺς πατριάρχας καὶ τοὺς ὑπ´ αὐτοῖς τελοῦντας ἐπισκόπους. Πιστεύω δὲ θεῷ, ὡς ἀπράκτους ἡμᾶς ἐπανελθεῖν οὐκ ἐάσει, ἀλλὰ τῇ σφετέρᾳ χρησάμενος φιλανθρωπίᾳ, ὁδηγήσει ἡμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. Ἐπὶ τέλει δὲ καὶ τοῦτο προσετίθει, ὡς, εἰ ἀρεστὸν εἴη πάπᾳ τὴν σύνοδον συγκροτηθῆναι, τάχιστα αὖθις πέμπειν ἀγγελίαν πρὸς αὐτὸν, ὅτι τε συνέθετο μηνύουσαν, καὶ τὸν τόπον καὶ τὸν χρόνον, ἐν ᾧ προσῆκον συνελθεῖν. Οὐκ ὀλίγου γὰρ δεήσεσθαι χρόνου καὶ αὐτὸν, τούς τε πατριάρχας μεταπεμπόμενον καὶ τοὺς ἄλλους ἐπισκόπους. Τοιαῦτα μὲν ὁ βασιλεὺς πρὸς τὴν πρεσβείαν πάπᾳ ἀπεκρίνατο. Καὶ ἐδόκει βέλτιστα τοῖς πρεσβευομένοις ἐπισκόποις, οἳ πολλῶν πρότερόν τε καὶ μέλλοντες ἀναχωρεῖν παρὰ βασιλέως εὐεργεσιῶν τυχόντες, ἀπῆραν πρὸς τὴν οἰκείαν· καὶ παραγενόμενοι πρὸς πάπαν, τήν τε πρεσβείαν ἀπήγγελλον, καὶ πολλοὺς διεξῄεσαν ἐπαίνους ὑπὲρ βασιλέως καὶ τὰς γεγραμμένας ἐφημερίδας ἐπιδεικνύντες.

4. Πάπας δὲ καὶ αὐτὸς πρὸς τὴν σύνοδον φάμενος ἡδέως ἔχειν, ἔπεμπε κατὰ τάχος τοὺς ἐροῦντας βασιλεῖ, ὡς δοκοίη καὶ αὐτῷ βελτίστη ἡ παραίνεσις, καὶ τὴν συνέλευσιν τῶν ἐπισκόπων ποιοῖτο περὶ πλείστου. Δέον μέντοι τοὺς ὑπ´ αὐτὸν ἅπαντας γενομένους ἐν ταὐτῷ, τόπον τε κυροῦν καὶ χρόνον, καθ´ ὃν ἔσται. Οὐ πολλοῦ δὲ χρόνου παρελθόντος ἐν τῷ μεταξὺ, γράμματα αὖθις ἧκε πρὸς τὸν βασιλέα παρὰ πάπα, τῆς συνόδου τὴν ὑπέρθεσιν μὴ δοκεῖν ὑπ´ ἀμελείας γίνεσθαι δηλοῦντα. Αὐτὸν μὲν γὰρ προὔργου παντὸς ποιεῖσθαι τῶν ἐκκλησιῶν τὴν ἕνωσιν καὶ τῶν ἀναγκαιοτάτων μάλιστα νομίζειν εἶναι. Πολέμου δὲ μεγάλου κεκινημένου κατὰ τὴν Ἰταλίαν, τῶν παρ´ αὐτοῖς μεγίστων ῥηγῶν ἀλλήλοις ἐκπολεμωθέντων καὶ μελλόντων μυριάσι πολλαῖς ἀλλήλοις ἐπιέναι, προσήκειν μάλιστα αὐτῷ, πατρί γε ὄντι πνευματικῷ, περὶ εἰρήνης τοῖς μαχομένοις διαλέγεσθαι καὶ πείθειν κατατίθεσθαι τὸν πόλεμον. Τούτου δὲ πραχθέντος κατὰ γνώμην, οὐδὲν ἕτερον αὐτῷ μᾶλλον ἔσεσθαι διὰ σπουδῆς, ἢ βουλευσαμένῳ περὶ τῆς συνόδου μετὰ τῶν ὑπ´ αὐτὸν, δηλοῦν καὶ χρόνον καὶ τόπον, ἐν ᾧ συνελθόντες, περὶ ὁμονοίας καὶ εἰρήνης πράξουσι ταῖς ἐκκλησίαις. Ἐπὶ τούτοις δὲ καὶ ὁ βασιλεὺς τῶν ἐν Γαλατᾷ διατριβόντων φίλων Ἰωάννην ὄνομα, τῆς τάξεως ὄντα τῶν κηρύκων, πρὸς πάπαν πέμψας, χάριτάς τε ὡμολόγει πολλὰς τῆς προθυμίας τε καὶ τῆς σπουδῆς, ἧς περὶ τῶν ἐκκλησιῶν τῆς εἰρήνης ἐπιδείκνυται. Καὶ αὖθις ἠξίου τῶν ἴσων ἔχεσθαι, καὶ μὴ διὰ ῥᾳθυμίαν πόλεμον εἰσενηνεγμένον ταῖς ἐκκλησίαις περιορᾷν, δυναμένους καταλύειν.

Chapitre IX.

1. L'Empereur envoie une ambassade au Pape. 2. Le Pape lui en envoie une autre. 3. Propositions de l'Empereur. 4.. Réponse du Pape.

1. L'Empereur étant retourné à Constantinople, envoya à Rome George Spanopule Protovestiaire ; Sigere Prêteur du Peuple ; et un de ses anciens Domestiques, nommé François, Italien de nation, et qui était fort connu du Pape, tant pour adoucir son esprit, que pour lui proposer la guerre contre les Infidèles, et la réunion des Eglises. Il avait appris que Clément sixième, qui remplissait alors le Siège de Rome, était fort aigri contre lui de ce qu'on lui avait fait entendre, qu'il s'était servi des armes des Turcs, qui avaient tué et emmené en captivité un grand nombre de Chrétiens; et ainsi, il souhaitait avec passion de l'informer des véritables motifs de sa conduite, et de lui faire connaître que ce n'avait été que par une nécessité indispensable qu'il en avait usé de la sorte, et non par aucune inclination qu'il eût pour les infidèles. Il voulait aussi l'exhorter à entreprendre, sous son règne, la guerre qu'il avait projetée contre les Turcs avec des Princes d'Occident, et lui témoigner qu'il contribuerait avec joie à un si louable dessein, 42 non seulement en donnant alarmée un passage commode en Asie ; mais aussi en la soutenant par ses troupes, et par sa présence.

2. Le Pape eut de longues conférences avec les Ambassadeurs, dans lesquelles il leur exposa aussi amplement, et aussi exactement, les circonstances de la guerre civile, que s'il y avait été présent. Les Ambassadeurs s'étant étonnés de ce qu'il était si bien instruit du détail des affaires, et lui ayant demande de qui il l'avait appris, il leur répondit, qu'il l'avait appris d'une Dame de Savoie nommée Zampée, qui avait toujours été à Constantinople, auprès de l'Impératrice Anne, et qui n'en était partie pour retourner en son pays, que depuis que l'Empereur Cantacuzène s'en était rendu maître. Il donnait des louanges extraordinaires à l'Empereur, de ce qu'après avoir été noirci par les calomnies les plus furieuses, et attaqué par la guerre la plus cruelle, il n'avait point châtié l'ingratitude dont ses ennemis avaient reconnu ses bienfaits. Surtout, il l'élevait jusqu'au Ciel, de ce qu'il avait donné sa fille en mariage au jeune Empereur, et de ce qu'il lui avait conservé l'Empire de ses ancêtres. Ayant rendu de grands honneurs aux Ambassadeurs, en leur donnant les premières places, en allant au devant d'eux, quand ils le venaient visiter, en les reconduisant quand ils sortaient; il les renvoya avec deux Evêques, dont l'un se nommait Guillaume, et était de l'ordre des Frè- 43 res Mineurs, et l'autre Hugues de Spert, qui était de l'Ordre des Frères Prêcheurs. C'étaient deux hommes de piété, d'érudition, et d'une conversation fort agréable.

3. L'Empereur leur fit un accueil fort honorable, et fort civil. Ils écrivaient tout ce qu'il disait dans la conversation, de peur de l'oublier, et ils le montrèrent depuis aux Papes, et aux Savants d'Italie, pour leur faire connaître la capacité de l'Empereur, qu'ils relevaient avec des éloges tout à fait extraordinaires. Mais cela n'arriva que depuis. Alors ils lui proposèrent le sujet de leur Ambassade, qui était de le remercier des témoignages d'affection et de bonté qu'il rendait à l'Impératrice, et à l'Empereur son fils, sans se venger de l'ingratitude si extrême, de la haine implacable, et de la cruauté si envenimée, avec laquelle ses ennemis l'avaient persécuté ; et de ce que se contentant d'avoir justifie qu'il n'était pas auteur de la guerre, il avait conservé la modération de son esprit, et la pureté de sa vertu, malgré les plus sanglants outrages, et avait repris le même soin qu'auparavant des enfants de l'Empereur. Ils dirent ensuite, que les Evêques de Rome prédécesseurs de leur maître, ayant eu un grand zèle pour les expéditions contre les Turcs, il en avait encore un plus grand, et il avait tâché de l'inspirer aux Princes d'Italie, en leur offrant de contribuer de l'argent et des hommes ; qu'il s'était senti excité avec encore plus d'ardeur à 44 cette importante entreprise, depuis qu'il avait appris que l'Empereur était prêt de la seconder. Ils ajoutèrent, que si outre les avantages dont il faisait jouir les Romains, il avait la bonté de procurer la réconciliation des deux Eglises, et la réunion des membres de ce grand corps, qui étaient divisés depuis si longtemps par le Schisme, il donnerait de la joie, non seulement à la terre, mais au Ciel ; non seulement aux hommes, mais à Dieu, et aux Anges. Les Nonces du Pape ayant parle en ce sens à l'Empereur, il leur repartit qu'il remerciait leur maître de la bonté qu'il avait pour lui, et du zèle dont il était animé contre les infidèles, que quant à lui, il avait un double sujet de se réjouir de la guerre à laquelle on se préparait contre ces peuples : l'un, parce qu'elle tendait au bien commun de la Chrétienté : et l'autre, parce qu'elle lui fournissait l'occasion d'y contribuer, de son argent, de ses vaisseaux, de ses chevaux, de ses armes et de ses soldats, et qu'il se tiendrait heureux d'y sacrifier même sa propre vie. Quant ace qui regarde la réunion des membres de l'Église du Sauveur, il leur protesta qu'il n'avait point de paroles assez fortes pour leur exprimer l'excès de la passion avec laquelle il la désirait, que s'il ne tenait qu'à mourir pour cela, il présenterait volontiers son cou et son épée, et que si ses cendres pouvaient produire un si saint ouvrage, il dresserait lui-même le bûcher pour y être consumé. II ajouta, 45 que comme il n'y avait point d'affaire si importante que celle-là ; il n'y en avait point aussi qui dût être traitée avec tant d'application. Que si, continua-t-il, on apporte tant de précautions, lors qu'il ne s'agit que des biens temporels, dont le gain et la perte sont presque indifférentes, combien en doit-on apporter davantage, lorsqu'il s'agit des biens éternels, de la vérité et de la foi ? En cela, il ne se faut pas fier à ses propres lumières, comme si elles suffisaient pour pénétrer des matières si sublime ? Ce sont des points de doctrine qui ont divisé les deux Eglises. Si ceux qui ont introduit les dogmes qui font reçus aujourd'hui par l'Eglise Romaine, n'avaient pas eu tant de présomption de leur propre suffisance, ni tant de mépris des autres fidèles, le mal ne serait pas monté à un tel excès, et les membres du corps du Sauveur n'auraient pas été déchiré par un Schisme si funeste. Ils devaient soumettre leurs sentiments au jugement des Pasteurs des autres Eglises ; car alors, ou ils auraient été approuvé d'un commun consentement, et après une approbation si solennelle, l'on n'aurait pu en révoquer en doute la vérité, ou ils auraient été condamnés, et ensevelis sous le silence. Voila quel était l'ancien usage, et la pratique consacrée par l'exemple des premiers Prédicateurs de l'Evangile. Le Divin Paul communiqua sa doctrine aux autres apôtres, de peur de courir en vain, et de publier des maximes qui auraient déplu à Dieu, bien qu'il eût été ravi au troisième Ciel, et qu'il y eût appris des choses qui ne se peuvent exprimer par le langage des hommes. Michel les premier des Paléologues a entrepris 46 inutilement la réconciliation des Eglises son entreprise n'a servi qu'à en accroître la division. C'est pourquoi je n'embrasserai jamais de nouveautés, ni ne forcerai personne à les embraser, avant que l'on ait assemblé un Concile général, où la vérité de la foi ait été solidement établie ; ce que je dis non seulement pour le bien de toute l'Eglise, et pouf l'intérêt gênerai des fidèles; mais aussi pour l'intérêt particulier de mon salut. Car je suis très disposé à croire ce qui aura été défini par le jugement de tous les Evêques, et à rejeter tout ce qu'ils refuseront d'autoriser. Je ne doute point que les Pasteurs et les peuples ne soient dans la même disposition. Si j'employais la puissance temporelle pour les porter à suivre vos sentiments, ils s'y opposeraient de toute leur force. Je ne mériterais pas même de trouver la moindre créance dans vos esprits si je recevais votre doctrine sans l'avoir examinée ; car quel sujet auriez-vous de vous promettre que je la conserverais, si j'avais abandonné légèrement celle que mes pères, et mes maîtres m'ont apprise dans ma jeunesse ? Je suis donc d'avis d'assembler les Evêques d'Orient et d'Occident, et je me promets que Dieu qui est fidèle en ses promesses, ne permettra pas qu'ils manquent de découvrir la vérité. Si l'Empire Romain contenait encore aujourd'hui l'Asie et l'Europe, comme il les contenait autrefois, il faudrait que ce fût en quelque ville de son étendue que l'on célébrât le Concile ; mais puisqu'il est renfermé en des bornes plus étroites, que le Pape ne peut pas venir ici, et que je ne puis aller à Rome, à cause des guerres continuelles que j'ai sur les bras ; nous nous assemble- 47 rons en quelque ville maritime, qui soit dans une distance égale entre lui et nous, et la Providence usant de sa honte ordinaire, nous conduira, comme j'espère, à la connaissance de la vérité. Il ajouta, enfin, que si le Pape avait le Concile agréable, il le suppliait de lui mander promptement le temps et le lieu, afin qu'il en pût avertir le Patriarche, et les Evêques. Les Nonces trouvèrent ces propositions-ci fort raisonnables, et étant retournés en Italie, chargés de présents, ils firent au Pape un récit fidèle de leur Ambassade, lui relevèrent, avec des louanges extraordinaires, les qualités excellentes de l'Empereur, et lui montrèrent leur journal.

4. Le Pape témoigna être content de la convocation d'un Concile, et il envoya aussitôt dire à l'Empereur, qu'il serait fort aise que les Evêques s'assemblassent ; mais qu'il ne pouvait convenir ni du lieu, ni du temps de rassemblée, sans en avoir auparavant communiqué avec ceux d'Occident. Bientôt après, pour l'assurer que le retardement ne procédait pas de sa négligence, il lui manda, qu'il souhaitait avec une ardeur incroyable, la réunion des deux Eglises, comme l'affaire la plus importante de la Chrétienté ; mais que la guerre étant commencée entre divers Princes d'Italie, il était obligé, en qualité de leur père Spirituel, de les exhorter à la paix, que dés qu'elle serait conclue, il arrêterait avec les Evêques d'Occident le lieu, et le temps le plus propre pour 48 la célébration du Concile. L'Empereur lui envoya un Religieux de l'Ordre des Frères Mineurs, nommé Jean, qui demeurait à Galata, et qui était de ses amis, pour le remercier du zèle avec lequel il souhaitait la paix de l'Eglise, et pour le prier de conserver toujours le même sentiment. La mort de ce Pape inopinément survenue dans le même temps, dissipa le projet de la convocation du Concile.

 

 

ιʹ. 1. Τοῦ χρόνου δὲ ἐν τοῖς τοιούτοις τριβομένου, Κλήμης ὁ πάπας ἐτελεύτησεν ἐν τῷ μεταξὺ, καὶ ἡ περὶ τῆς συνόδου αὖθις διελύετο φροντίς. Βασιλεὺς δὲ καὶ βασιλέα ἐπαγόμενος τὸν γαμβρὸν, ἐπεστράτευσε Μηδείᾳ τῇ κατὰ τὸν Πόντον παραλίῳ πόλει, ἧς κατὰ τὸν τοῦ πολέμου χρόνον ἄρχων ὁ Τομπροτίτζας ὑπὸ βασιλίδος Ἄννης ἀναδειχθεὶς, οὐδὲ μετὰ τῶν βασιλέων τὴν ὁμόνοιαν ὑπείκειν βασιλεῖ τῷ Καντακουζηνῷ ἠβούλετο, ἀλλὰ χεῖρα λῃστρικὴν πολλὴν περὶ αὐτὸν ἀθροίσας, τὰς περιοίκους πόλεις ἐληΐζετο καὶ ἐκάκου οὐκ ὀλίγα. Ὃν πρότερον μὲν ὁ βασιλεὺς ὑπ´ ἄλλων ἀναγκαιοτέρων ἐπειγόμενος περιεώρα· ἐπεὶ δὲ ἔβλαπτον αἱ ἐκ Μηδείας λῃστεῖαι οὐ μικρὰ, πρῶτα μὲν ἐκ γῆς καὶ θαλάσσης πέμψας στρατιὰν ἐπολιόρκει, ἔπειτα Μανουὴλ δεσπότην τὸν υἱὸν ἄρχοντα καταλιπὼν ἐν Βυζαντίῳ καὶ τριήρεις κελεύσας ναυπηγεῖσθαι, Φακεωλάτον τὸν πρωτοστράτορα τῷ ἔργῳ ἐπιστήσας, (πάνυ γὰρ ξυνεώρα ναυτικῆς δυνάμεως τὴν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν δεομένην,) ἐξεστράτευσεν αὐτὸς, ἔχων καὶ τὸν νέον βασιλέα, καὶ ἐπεὶ ἐγένετο ἐν Μηδείᾳ, λόγους προσῆγε Τομπροτίτζᾳ περὶ τοῦ αὐτῷ ὑπείκειν καὶ τὴν πόλιν παραδιδόναι. Ὁρῶν δὲ ἐκεῖνος, ὡς ἀδύνατος εἴη ὅπλα ἀνταίρειν βασιλεῖ, προσεχώρησεν ὁμολογίᾳ καὶ τὴν πόλιν ἐνεχείρισεν. Ὃν ὁ βασιλεὺς εὐμενείας τε καὶ προνοίας ἠξίωσε τῆς προσηκούσης, καὶ τοῖς ἐπιφανεστέροις συγκατέλεξε Ῥωμαίων.

2. Ἐπεὶ δὲ εἶχε Μήδειαν, βασιλέα μὲν τὸν νέον οἴκαδε ἐκέλευεν ἐπανιέναι καὶ τὸ πολὺ διέλυε τῆς στρατιᾶς κατὰ τὰς πόλεις, ἐκεῖνος δὲ ὀλίγους ἔχων, ἐπὶ Ἀδριανούπολιν ἐχώρει δημοσίων ἕνεκά τινων φροντίδων. Μεταξὺ δὲ ὁδεύοντι ἠγγέλλετο, ὡς κατὰ τὸν Ἑλλήσποντον στρατιὰ Περσῶν ἱππικὴ περαιωθεῖσα ὀλίγῳ ἐλάσσους δισχιλίων ἐπιλέκτων, ἐτράπετο ἐπὶ λεηλασίαν κατὰ τὰς τῆς Θρᾴκης πόλεις. ἤχθετο μὲν οὖν εὐθὺς ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τῆς στρατιᾶς τῇ διαλύσει· μεταπέμπεσθαι γὰρ αὖθις οὐκ ἐνῆν, οὐκ ἐξαρκοῦντος τοῦ χρόνου. Ἐδεδίει γὰρ, μὴ ἐν ᾧ τὴν στρατιὰν συλλέγων διατρίβοι, οἱ Πέρσαι μὲν τὴν λείαν ἄγοντες αὖθις περαιωθῶσιν εἰς Ἀσίαν, ὑστερήσῃ δὲ ἐλθών. Ὅθεν εἰς ἀνάγκην συνωθούμενος, ἐχώρει μεθ´ ὧν εἶχεν ἐπ´ ἐκείνους, καὶ εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἐγγὺς ἐγένετο Περσῶν, οἳ ἐστρατοπεδευμένοι ἦσαν κατὰ τὸ τοῦ Λίπικος ὄρος προσαγορευόμενον. Συνέβη δὲ ἔν τε δυσχωρίαις τοὺς Πέρσας ἐστρατοπεδεῦσθαι καὶ μηδὲν εἰδέναι περὶ βασιλέως, ὡς ἐγγὺς εἴη συμπλέκεσθαι βουλόμενος. Βασιλεῖ δὲ οὐκ ἐδόκει δεῖν ἐν δυσχωρίαις καὶ τάφροις καὶ φάραγξι διατετμημένοις χωρίοις τοξόταις καὶ εὐσταλέσι καὶ κούφοις καταφράκτους ἄγων συμπλέκεσθαι πρὸς μάχην. Πρὸς γὰρ τῷ πολλαπλασίους εἶναι καὶ ἡ δυσχωρία οὐκ ὀλίγα συμβαλεῖται πρὸς τὴν νίκην. Δι´ ἃ ἐκέλευε τὴν στρατιὰν καταζευγνύειν ἐν τόποις μάλιστα συνηρεφέσι καὶ δυναμένοις ἀποκρύπτειν, πολλὴν πρόνοιαν ποιουμένους, μὴ κατάδηλοι γενέσθαι τοῖς βαρβάροις. Καὶ διήγαγον οὕτω τὸ λεῖπον τῆς ἡμέρας, τοῖς βαρβάροις ἀντιστρατοπεδευομένοις ἀγνοούμενοι. Δύνοντος δὲ ἡλίου ἤδη, οἵ τε βάρβαροι ἐκ τοῦ στρατοπέδου ἄραντες, ἐβάδιζον, ᾗ αὐτοῖς ἐδόκει, ἐπὶ τῷ ληΐσασθαι. Καὶ ὁ βασιλεὺς τὴν στρατιὰν ἔχων, ᾔει σχολῇ κατόπιν διὰ πάσης τῆς νυκτὸς, πᾶσαν πρόνοιαν ποιούμενος ἀγνοηθῆναι. Τῇ ἐπιούσῃ δὲ ἐν Μεσήνῃ τῇ πόλει συνηνέχθη τὰ στρατόπεδα ἀμφότερα· καὶ γενομένης συμβολῆς, ἐνίκων οἱ Ῥωμαῖοι κατὰ κράτος. Καὶ τοὺς πλείστους μὲν ἔκτειναν τῶν βαρβάρων, εἷλον δὲ καὶ ζῶντας πολλούς. Ἔπεσε δὲ καὶ ὁ ἕτερος τῶν στρατηγῶν κατὰ τὴν μάχην, Καραμαχούμετ προσαγορευόμενος. Ὁ δὲ λοιπὸς, Μαρατουμάνος, ὀλίγους τῶν ἐν τῷ αὐτίκα τὸ ἀποθανεῖν διαφυγόντων ἔχων, τῶν ἵππων ἀποβάντες λόφῳ προσεχώρησάν τινι καὶ καταστάντες ἠμύνοντο βάλλοντες συχνοῖς τοῖς βέλεσιν ἀπὸ τοῦ λόφου τοὺς Ῥωμαίους, καὶ πολλοὺς ἐτίτρωσκον στρατιώτας τε καὶ ἵππους.

3. Κελεύσας δὲ ὁ βασιλεὺς ἀποσχέσθαι μάχης τὸ στρατόπεδον, ἐγγὺς γενόμενος αὐτὸς, ἐκέλευε τοῖς Πέρσαις προσχωρεῖν αὐτῷ, μηδὲν ὑποπτεύοντας δεινόν. Ἦν γὰρ αὐτοῖς οὐκ ἄγνωστος, πολλάκις συστρατεύσασι κατὰ τὸν τοῦ ἐμφυλίου πολέμου χρόνον. Οἱ δ´ ἔφασαν γνώμης μὲν οὕτως ἔχειν, ὡς ἐν τοῖς ὅπλοις ἀποθνήσκειν ἀμυνόμενοι καὶ μὴ καταπροΐεσθαι τὰς τοῦ σώζεσθαι ἐλπίδας· μὴ δ´ ἀλλάττεσθαι δουλείαν αἰσχρὰν καὶ ἀγεννῆ ἀντὶ τοῦ μαχομένους γενναίως ἀποθνήσκειν. Αὐτοῦ δὲ καλοῦντος καὶ κελεύοντος θαῤῥεῖν, ὡς οὐδὲν ὑπομενοῦντας ἀγεννὲς, προθύμως ἐγχειρίσειν σφᾶς, καὶ προσῄεσαν αὐτίκα, καὶ περιιστάμενοι προσεκύνουν καὶ ἠσπάζοντο τοὺς πόδας, μόνον ἔχοντες ἐν μέσοις.

4. Διαλεγομένου δὲ ἐκείνου τοῖς Πέρσαις καὶ τὴν ἀγνωμοσύνην ὀνειδίζοντος, ὅτι τῶν φίλων ὄντες στρατεύσειαν ἐπὶ τὴν ἐκείνου, Νικηφόρος δεσπότης, ὁ βασιλέως γαμβρὸς, μετά τινων ἑτέρων νέων ἐξ εὐπατριδῶν, ἀταξίᾳ χρησάμενοι καὶ ἀβουλίᾳ, ἐν χρῷ κινδύνου κατέστησαν τὸν βασιλέα. Ἀθρόον γὰρ τοῖς περιεστηκόσι Πέρσαις ἐπιδραμόντες, ἔκτεινον. Ἐκεῖνοι δὲ γυμνώσαντες τὰ ξίφη, ῥᾳδίως μὲν ἂν, εἰ ἐβούλοντο, ἀπέκτενον βασιλέα ἐν μέσοις περιειλημμένον· νομίσαντες δὲ, ὅπερ ἦν, οὐ κατὰ τὴν ἐκείνου γνώμην, ἀλλ´ ἀταξίᾳ τῶν στρατιωτῶν γεγενῆσθαι τὴν ἐπιβουλὴν, ἠγνωμόνησαν οὐδέν. Βασιλεὺς δὲ ἐπεὶ ἑώρα κτεινομένους, ἐκέλευεν αὖθις εἰς τὸν λόφον ἀνατρέχειν Περσιστὶ καὶ σώζεσθαι· ἄπειρος γὰρ οὐ παντάπασιν ἦν τῆς ἐκείνων διαλέκτου. Καὶ ἀνελθόντες αὖθις καθίσταντο εἰς μάχην, ἐννέα κατὰ τὴν ἔφοδον πεσόντων καὶ τοῦ στρατηγοῦ.

5. Βασιλεὺς δὲ πρὸς ὀργὴν τόν τε γαμβρὸν καὶ τοὺς στρατιώτας ἀφίστη τῶν Περσῶν,

6. Καὶ δίκας τῆς ἀταξίας ἐπετίθει· τοῖς περιλειφθεῖσι Πέρσαις δὲ κατὰ τὸν λόφον παρασχόμενος δωρεὰς, ἐλευθέρους ἀπέπεμπεν εἰς τὴν οἰκείαν, οὐχ ἑαυτοῦ νομίσας εἶναι μὴ διασώζειν τοὺς ἀπολυπραγμόνως πιστεύσαντας ἐκείνῳ τὴν σφετέραν σωτηρίαν.

7. Ὑπὸ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον καὶ Ματθαῖος ὁ υἱὸς, τῶν κατὰ τὴν Χαλκιδικὴν πόλεων ἔχων τὴν ἀρχὴν, ἑτέραν ἐνίκα στρατιὰν Περσῶν πεζήν. Ἣν ναυσὶ περαιωθεῖσαν καὶ τὰ ἐκείνῃ χωρία ληϊζομένην ἐνίκησε συμβαλὼν, οὖσαν οὐκ ὀλίγην· καὶ τοὺς μὲν ἀπέκτεινε κατὰ τὴν μάχην, τοὺς δὲ εἷλε ζῶντας, οὐδενὸς ἀπολειφθέντος. Συνηνέχθη δὲ κἀκεῖνον ἐν χρῷ κινδύνου κατὰ τὴν μάχην ἐκείνην γεγονέναι. Ἀκρατῶς γὰρ ἐπελαύνων τοῖς πολεμίοις ὑπὸ προθυμίας καὶ κτείνων ἐν ταῖς διεξόδοις καὶ ἀναστροφαῖς, τοῦ ἵππου συμποδισθέντος, ἀπεῤῥύη. Περιστάντων δὲ τῶν βαρβάρων, ἠμύνετο πεζὸς, καὶ τοῦ πρώτως ἐγγὺς γεγενημένου τὴν κεφαλὴν ἀπέτεμε τῷ ξίφει ἐπιπλήξας. Οἱ δὲ ἄλλοι δείσαντες ὑπεχώρουν, καὶ τῶν οἰκείων στρατιωτῶν ἵππον ἕτερον προσαγαγόντων, ἀπαθής τε ἐπέβη καὶ τὴν νίκην καθαρὰν προσεξειργάσατο. Αὐτίκα τε ἔπεμπε πρὸς βασιλέα τὸν πατέρα τοὺς τὴν νίκην ἀπαγγελοῦντας. Τὰ ἴσα δὲ καὶ βασιλεὺς ἐποίει πρὸς τὸν υἱόν. Καὶ συνέβαινε τοὺς ἀγγέλους τῶν τροπαίων κατὰ μέσην τὴν ὁδὸν ἀλλήλοις ὑπαντᾷν.

8. Βασιλεὺς δὲ μετὰ τὴν νίκην ἐκ Μεσήνης εἰς Διδυμότειχον ἐλθὼν, ἐνόσησε τοὺς νεφροὺς ἐφ´ ὁλόκληρον ἐνιαυτὸν, καίτοι παρὰ πάντα τὸν βίον ἄχρι τότε μηδέποτε μηδὲν χρόνιον νοσήσας, ἀλλὰ κατὰ περίοδον ὀγδόου ἢ ἑβδόμου ἐνιαυτοῦ ὑπὸ τριταίου πυρετοῦ ὀχλούμενος, ἄχρι τρίτης περιόδου αὐτίκα ἀπηλλάττετο. Τότε δὲ καὶ πρὸ τῆς μάχης τῶν νεφρῶν αὐτῷ ὀδυνωμένων, μετὰ τὴν μάχην εὐθὺς ἐπέκειτο λαμπρῶς τὸ νόσημα. Ἐδόκει δὲ καὶ αὐτὸς αἰτίαν παρασχεῖν πρὸς τὸ ἄλγημα οὐ τὴν τυχοῦσαν. Κατὰ γὰρ τὴν μάχην πολλῷ περιῤῥεόμενος ἱδρῶτι ἐκ τοῦ κατὰ τὸν ἀγῶνα μόχθου, ἄλλως θ´ ὅτι καὶ πνῖγος ἦν ἐν θέρους ὥρᾳ, τὰ ὅπλα ἀποθέμενος, ἀνέμοις ἐνετύγχανεν εὐκράτοις καὶ πλέον ἢ προσῆκε ψύχουσιν, ἐξ ὧν ὑπωπτεύετο τὸ νόσημα ἐπιπλέον τὴν αἰτίαν σχεῖν. Ἐνόσει μὲν οὖν ὁ βασιλεὺς καὶ ἰατρῶν ἐξήρκει τέχνη οὐδεμία, καίτοι γε τῶν μάλιστα εὐδοκιμεῖν δοκούντων ἰατρῶν ἐκεῖ παρόντων, ἄχρις ἐφ´ ἑτέραν ἐνιαυτοῦ περιτροπὴν ἐλύθη αὐτομάτως, τὴν αἰτίαν συνιδεῖν τῶν ἰατρῶν μὴ δυνηθέντων, ἐξ ἧς ἐγένετο ἢ ἐλύθη. Ἐτρέφετο δὲ συνήθως, μηδὲν παραβλαπτόμενος ὑπὸ τῆς ἀλγηδόνος τῶν νεφρῶν, καὶ ἐπέβαινεν οὐκ ὀλιγάκις ἵππου, πρὸς τὴν ἐπὶ κλίνης ἀχθόμενος διατριβὴν, δυσχερῶς δὲ καὶ οὐκ ἄνευ ἀλγηδόνων.

suivant

 

Chapitre X.

1. L'Empereur Cantacuzène reprend la ville de Médée. 2. Il défait les Turcs. 3. Il donne sa parole au reste des vaincus. 4. Nicéphore et d autres jeunes Seigneurs en tuent quelques-uns. 5. L'Empereur réprime leur insolence. 6. II fait des présents aux Turcs, et les renvoie en leur pays. 7. Matthieu fils aîné de l'Empereur défait une autre troupe de Turcs. 8. L'Empereur est attaqué dune maladie qui dure un an.

1. L'Empereur Cantacuzène alla, ensuite, avec l'Empereur son gendre attaquer la ville de Medée assise sur le bord de la mer de Pont. Durant la guerre civile, l'impératrice Anne en avait donné le gouvernement à un nommé Tamprotitzce qui depuis la paix refusait de recon- 49 naître l'Empereur Cantacuzène, et qui ayant rassemblé une grande multitude de voleurs, courait et pillait le pays alentour. L'Empereur fut obligé de souffrir ces insolences, tant qu'il fut occupé à d'autres affaires plus importantes, mais aussitôt qu'il les eut terminées, il laissa Manuel Despote son fils à Constantinople, en qualité de Gouverneur, et ayant commandé à Phaceolate Protostrator de faire construire des galères, il alla à Médée avec le jeune Empereur, et il somma Tamprostitze de le reconnaître. Ne pouvant soutenir le siège il se rendit à composition, et fut traité fort civilement, et gratifié des premières charges.

2. Quand il fut maître de Médée il renvoya le jeune Empereur à Constantinople, et il distribua dans les places la plus grande partie de ses troupes, n'en ayant retenu qu'un petit nombre pour aller à Andrinople donner ordre à quelques affaires. Comme il était en chemin, on lui vint dire qu'environ deux mille Turcs; avaient traverse l'Hellespont, et qu'ils souhaitaient le dégât en Thrace. Il eut regret alors d'avoir renvoyé son armée, et de ne la pouvoir rappeler, parce qu'il appréhendait que durant qu'elle reviendrait, les Turcs ne repassassent en Asie, avec le butin dont ils étaient chargés, et ainsi, il se trouva obligé de marcher contre eux, avec le peu qu'il avait de gens. Le jour suivant il les rencontra campés proche du mont Lipique, dans les pas des mon- 50 tagnes, d'où ils ne l'aperçurent point. Il ne jugea pas à propos de mener des gens pesamment: armés en des lieux presque inaccessibles, mais il suivit durant toute la nuit les ennemis qui s étaient dispersés de côté et d'autre pour piller, et les ayant joints le jour suivant, auprès d'une petite ville nommée Mesene, il les défit, en tua un grand nombre, et en prit un grand nombre prisonniers. Un de leurs Chefs nommé Caramahemet mourut sur la place. L'autre nommé Maratumane gagna une hauteur avec le reste des siens qui s'étaient échappés du combat. Ils tirèrent de là sur les vainqueurs, et blessèrent quantité d'hommes, et de chevaux.

3. L'Empereur défendit aux siens de tirer, et s'étant approché des Turcs, il leur commanda de se rendre sans rien craindre.  Ils le connaissaient pour l'avoir servi longtemps durant les guerres civiles, et ils lui répondirent  qu'ils étaient résolus de mourir les armes à la main, et de vendre chèrement leur vie. L'Empereur leur ayant donné sa parole, et ayant assuré, que l'on ne leur ferait aucun mauvais traitement, ils descendirent, et s'étant misa l'entour de lui, se prosternèrent etlui baisèrent les pieds.

4. Durant qu'il leur parlait, et qu'il leur reprochait l'ingratitude avec laquelle ils avaient fait des incursions sur ses terres, bien qu'ils eussent autrefois combattu sous ses enseignes, Nicéphore son gendre, et quelques jeunes Sei- 51 gneurs, l'exposèrent à un extrême péril par leur imprudence. Car ayant mis l'épée à la main, ils tuèrent quelques Turcs, les autres ayant tiré à l'heure-meímc leurs épées, auraient tué, s'ils l'avaient voulu, l'Empereur qu'ils avaient au milieu d'eux: mais ayant bien jugé qu'il désapprouvait cette violence, et que ce n'était que l'effet de la témérité et de l'emportement de ces jeunes gens, ils se retinrent. Il leur commanda en leur langue qu'il parlait un peu, de se sauver sur la hauteur d'où ils étaient descendus, ce qu'ayant fait, ils s'y rangèrent pour se défendre, n'ayant perdu que neuf soldats avec leur Capitaine.

5. L'Empereur rappela en colère son gendre et ses soldats, et réprima leur insolence.

6. S'étant en suite approché de la hauteur, il fit des présents aux Turcs, et les renvoya généreusement en leur pays, pour récompenser la bonne foi avec laquelle ils s'étaient rendus à lui.

7. Dans le même temps Matthieu fils aîné de l'Empereur, et Gouverneur des villes de Calcidice, vainquit une autre troupe de Turcs qui y étaient abordés, il en prit plusieurs, et tua le reste, sans qu'un seul en échappât. Il courut un extrême hasard en cette rencontre. Car poursuivant un peu indiscrètement les ennemis, et tuant tout ce qui se présentait devant lui, son cheval glissa et le renversa par terre, de sorte qu'il fut obligé de se défendre quelque temps à pied, contre les barbares qui l'avaient environné de toutes parts. 52 Il coupa néanmoins la tête de celui qui l'approcha: de plus près, et les autres s'étant un peu retirés, par la crainte d'être reçus de même façon, il eut le loisir de monter sur un cheval que ses soldats lui présentèrent, et démettre la dernière main à sa victoire. Il en envoya la nouvelle à l'Empereur son père, dans le même temps qu'il reçut celle de la sienne, les deux courriers s'étant rencontrés en chemin.

8. L'Empereur étant parti de Mesene pour aller à Didymoteque, il y fut attaqué d'un mal de reins, qui lui dura un an entier, bien que jusqu'alors il n'eut point eu de longue maladie. II avait ressenti quelque atteinte de fièvre tierce aux années climactériques ; mais jamais il n'en avait eu plus de trois accès. Cette fois-là, il eut avant le combat une légère douleur de colique néphrétique ; mais après le combat il en fut tourmenté avec violence. Il s'attira lui-même ce mal là; car après avoir été trempé de sueur durant la chaleur de la bataille et de la saison, il mit basses armes, s'exposa au vent, et se rafraichit plus qu'il ne fallait. Il ne reçut point de soulagement de ses Médecins, bien qu'ils passassent pour les plus habiles de leur profession. Au bout de l'an le mal cessa, sans que l'on reconnût, ni la cause qui l'avait fait commencer, ni celle qui l'avait fait finir. II n'en changea point de manière de vivre, et étant quelquefois las de demeurer au lit, il montait à cheval, bien qu'il ne le put faire sans sentir beaucoup de douleur.

suivant