Anne Comnène traduit par Mr. Cousin

Cantacuzène

 

HISTOIRE DES EMPEREURS JEAN PALEOLOGUE, ET JEAN CANTACUZENE

LIVRE QUATRE (chapitres XI à XV)

LIVRE QUATRE (chapitres I à X) - LIVRE QUATRE (chapitres XVI à XX)

 

Traduction française : Mr. COUSIN

La traduction est purement littéraire et laisse tomber de nombreux passages. (Philippe Remacle)

 

 

 

 

HISTOIRE DES EMPEREURS JEAN PALEOLOGUE, ET JEAN CANTACUZENE

Ecrite par Cantacuzène.

LIVRE QUATRIEME.

 

 

 

 

précédent

ιαʹ. 1. Ἐν ὅσῳ δὲ ἐκεῖνος ἐνόσει ἐν Διδυμοτείχῳ, ὁ παρὰ τῶν ἐν Γαλατᾷ Λατίνων πόλεμος ἀνήπτετο, ἔσχε δὲ τὴν ἀρχὴν ἐξ αἰτίας τοιαύτης. Τοῦτο τὸ γένος ἀεὶ μὲν ἐπίβουλον καὶ πολέμιον Ῥωμαίοις καὶ πρὸς ἐπιορκίας ἑτοιμότατον, ἂν συνορῴη δυνατὴν τὴν ἐπιχείρησίν τινος· καὶ βασιλέως γὰρ τοῦ νέου Ἀνδρονίκου περιόντος, Φώκαιαν κατέσχον ἐπιορκήσαντες καὶ Μιτυλήνην, εἰ καὶ μηδὲν ἠδυνήθησαν ἀπόνασθαι τῆς πονηρίας, καλῶς καὶ μετὰ τῆς προσηκούσης αὐτοῖς αἰσχύνης ἐξελαθέντες, καὶ μετὰ τὴν ἐκείνου τελευτὴν, καθ´ ὃν ὁ συγγενικὸς πόλεμος χρόνον Ῥωμαίοις ἦν, Χίῳ ἐπιθέμενοι, ἐκράτησαν ἀμελήσαντες τῶν ὅρκων καὶ τῶν συνθηκῶν τῶν πρὸς Ἄνναν τὴν βασιλίδα· ὕστερον δὲ, ἐπεὶ ἡ εἰρήνη ἦν καὶ βασιλεὺς ὁ Καντακουζηνὸς ἐκράτει τῶν πραγμάτων, ἐδέοντο προσελθόντες παραχωρῆσαί σφισι τοῦ ὑπὲρ τὸ φρούριον χωρίου, πρόφασιν μὲν ὡς μείζω τοῦ φρουρίου τὸν περίβολον ποιήσοντες, τοῦ ὄντος πρὸς οἴκησιν οὐκ ἐξαρκοῦντος, τῇ δ´ ἀληθείᾳ τὸ χωρίον βουλόμενοι τειχίσματι διαλαβεῖν, ἵνα μὴ ῥᾴδιοι πολιορκεῖσθαι εἶεν· ἄναντες γὰρ ὂν καὶ οἷον ἐπικρεμάμενόν σφισι κατὰ κεφαλῆς, οὐ μικρὰν παρεῖχε βλάβην, εἴποτε συμβαίη πρὸς πόλεμον Ῥωμαίοις καταστῆναι. Ἐνενόουν γὰρ οὐδὲν μικρὸν, ἀλλὰ θαλασσοκρατεῖν ἐβούλοντο καὶ Ῥωμαίους ἀπείργειν πλεῖν, ὥς σφισι προσηκούσης τῆς θαλάσσης, (ἑώρων γὰρ Ῥωμαίους τότε μᾶλλον τῶν ἄλλων χρόνων προσχόντας τῇ θαλάσσῃ καὶ ὁλκάδας καὶ ναῦς ἑτέρας φορτηγοὺς οὐκ ὀλίγας κτησαμένους, πολλὴν πρόνοιαν Καντακουζηνοῦ τοῦ βασιλέως ποιησαμένου περὶ τοῦτο,) ἃ ὑπενόουν βασιλέα οὐκ ἀνέξεσθαι. Διὸ καὶ πρότερον ἢ ἐκφαίνειν, ἃ διενοοῦντο, τοὺς ὑπόπτους ἐβούλοντο προκαταλαμβάνειν τόπους, ἐξ ὧν ᾤοντο βλαφθήσεσθαι. Βασιλεὺς δὲ αὐτῶν τὴν ἐπίνοιαν οὐκ ἀγνοῶν, ναῦς τε παρεσκευάζετο, ὡς, εἰ δέοι πολεμεῖν, ἑτοίμους εἶναι, καὶ τοῦ χωρίου τὴν παράληψιν αὐτοῖς ἀπηγόρευε παντάπασιν. ᾔδει γὰρ αὐτοὺς φόβῳ μᾶλλον, ἢ εὐγνωμοσύνῃ καὶ εὐορκίᾳ ἀποσχησομένους τῶν ἀτόπων βουλευμάτων. Διὸ καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων Λατίνων ὄνοις παρεικάζεται τὸ γένος τοῦτο. Ἐκεῖνός τε γὰρ, ἂν ὁ ἐλαύνων μὴ δύνηται βαρείας πληγὰς ἐντείνειν, οὐκ ὀρθοποδεῖ πρὸς τὴν ὁδὸν, ἀλλὰ παραφέρεται παρατρεπόμενος καὶ τῆς ὁδοιπορίας ἀμελῶν διὰ τὴν ἀδυναμίαν τοῦ ἐλαύνοντος· καὶ οὗτοι, ἂν μὴ τὸν τοῦ κακῶς παθεῖν φόβον ἔχωσιν ἐπηρτημένον, ἐξ οὐδεμιᾶς αἰτίας ἄλλης τὰ δέοντά ποτε βουλήσονται ποιεῖν. Βασιλεὺς μὲν οὖν αὐτῶν εἰδὼς τὴν μοχθηρίαν, οὐ παρεχώρει τοῦ χωρίου. Ἐκεῖνοι δὲ τάς τε τριήρεις ὁρῶντες κατασκευαζομένας, ἀχθόμενοί τε ὁμοίως πρός τε τὴν ἀποτυχίαν τοῦ χωρίου καὶ πρὸς τὸ πλῆθος τῶν φορτίδων, ἃς ἐκτήσαντο Ῥωμαῖοι ναῦς, ἐσκέψαντο πόλεμον κινεῖν, ἵν´ ὁμοῦ τε εἴργωσι Ῥωμαίους τῆς θαλάττης, καὶ τὸ χωρίον, εἰ δύναιντο, τειχίζωσι, βασιλέως ἄκοντος. Καὶ συνέλεγον λίθους λογάδην ἐφ´ ἑτέραις δή τισι προφάσεσι, καὶ τὴν ἄλλην ὕλην συνεπόριζον ἐν ἀποῤῥήτῳ. Ἐπεὶ δὲ βασιλεὺς νοσεῖν ἐν Διδυμοτείχῳ ἔγνωσται, καιρὸν εἶναι οἰηθέντες ἐπιτηδειότατον αὐτοῖς πρὸς ἐπιχείρησιν, ἀθρόον ἐπιτίθενται νυκτὸς τοῖς κατὰ τὴν περαίαν οἰκοῦσι Ῥωμαίοις πρῶτον, καὶ τὰς οἰκίας ἁπάσας ἐνέπρησαν πυρί. Εἰς τὴν ὑστεραίαν δὲ τὰς σφῶν τριήρεις ἐφοπλίσαντες, οὔσας παρεσκευασμένας, καὶ ἀκάτια καὶ λέμβους, ὅσα ἦν, τὰς ἔξω τειχῶν παρὰ τὴν θάλασσαν Βυζαντίου οἰκίας ἐνεπίμπρων καὶ ὁλκάδας τὰς μὲν ἐλάμβανον, τὰς δὲ ἐνεπίμπρων· κατέκαυσαν δὲ καὶ τὰς κατασκευαζομένας ἁπάσας τριήρεις πλὴν τριῶν, ἃς, ἐπεὶ τὸ κακὸν πάντα ἐπενέμετο, ἄραντες ἐξ οὗ κατεσκευάζοντο τόπου τοῦ Κοσμιδίου προσαγορευομένου, τοῦ βασιλέως υἱοῦ κελεύσαντος, διὰ τοῦ κατὰ τὴν καλουμένην Πίσσαν διιόντος ποταμοῦ διαγαγόντες, ἀνείλκυσάν τε πρὸς τὴν χέρσον, καὶ φρουρὰν ἑκατέρωθεν ἐπιστήσαντες, ἐφύλαττον. Οὕτω μὲν οἱ Λατῖνοι τὸν πόλεμον κατὰ Ῥωμαίων φανερῶς ἐξήνεγκαν, καὶ ἐξ ἐκείνου ἤδη τῆς θαλάσσης ἄρχοντες, πάντα ἄνω καὶ κάτω τὰ παράλια παραπλέοντες, ἐκάκουν καὶ πυρὶ τὰ πάντα ἐπενέμοντο, πανδημεί τε ἐξελθόντες, πρῶτα μὲν ἐτείχιζον τὸν λόφον, πύργον ἐγείροντες πρὸς τῇ ἀκρολοφίᾳ, καὶ πᾶσαν ἐπεδείκνυντο σπουδὴν, καὶ ἄνδρες ὁμοίως καὶ γυναῖκες· καὶ οὐδ´ οἱ περιφανέστατοι αὐτῶν ἀπηξίουν τὸ τοῖς ἄλλοις συναίρεσθαι πρὸς τὴν οἰκοδομίαν. Ἔπειτα καὶ τὸ ἐπίλοιπον τοῦ χωρίου διαλαβόντες διετείχιζον ἄχρις οὗ ἐξήρκεσεν ἡ ὕλη, καὶ εἰς ὕψος τε ἤρετο τὸ τεῖχος ἱκανὸν αὐτοῖς, καὶ ἄλλην πᾶσαν ἐκ κατασκευῆς ἀσφάλειαν ἐπετεχνῶντο. Ὅσον δὲ οὐκ ἐξῆν τειχίζειν δι´ ὕλης ἀπορίαν, χαρακώμασι μεγάλοις καὶ σταυροῖς περιελάμβανον, καὶ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ τὸ χωρίον ἅπαν εἴχετο.

2. Βασιλεὺς δὲ ἐπεὶ ἐπύθετο τὰ παρὰ τῶν ἐν Γαλατᾷ τετολμημένα, ἤλγησε μὲν οὐ μέτρια ἐφ´ οἷς τοιαῦτα ἔπασχεν ὑπὸ Λατίνων, τὴν Ῥωμαίων οἰκούντων γῆν καὶ δικαίων ὄντων ἀκριβῶς δουλεύειν. Ὅμως ὡς εἶχε, καίτοι πιεζόμενος ὑπὸ τῆς νόσου ἔτι, εἰς Βυζάντιον ἀφῖκτο. Αὐτίκα δὲ οἱ ἐν Βυζαντίῳ, μάλιστα οἱ περὶ ἐμπορίας ἠσχολημένοι καὶ οἱ ἐν ἐργαστηρίοις διατρίβοντες, ἐν βασιλείοις συνελθόντες, ἐδέοντο βασιλέως, μὴ σφᾶς περιιδεῖν οὕτως ὑπὸ Λατίνων τῶν ἐν Γαλατᾷ περιφρονουμένους καὶ τὰ ἀνήκεστα ὑπομένοντας, ἀλλὰ δίκας τῶν τετολμημένων ἀπαιτῆσαι τριήρεις ἐφοπλίσαντα. Αὐτοὺς δὲ ἑτοίμους εἶναι χρήματα παρέχειν πρὸς τὸν πόλεμον, ᾗ ἂν ἕκαστος εὐποροίη. Μᾶλλον γὰρ τῶν ἄλλων ἐκείνων ἥψατο ἡ παρὰ Λατίνων φθορὰ γεγενημένη. Νῆές τε γὰρ καὶ χρήματα καὶ οἰκίαι αἱ ἐμπρησθεῖσαι, τὰ σύμπαντα σχεδὸν ἐκείνων ἦσαν.

3. Βασιλεὺς δὲ πρῶτα μὲν ἐμέμφετο αὐτοῖς, ὡς οὐ χρωμένοις κατὰ καιρὸν τῇ προθυμίᾳ· τότε γὰρ ἔδει παρέχεσθαι τὰ χρήματα προθύμως, ὅτε συνεβούλευεν αὐτὸς, καὶ νῦν Λατίνοις οὐδὲν ἂν τοιοῦτον ἐτολμᾶτο. Τοῦτο γὰρ ἐκ τῆς πολυπειρίας τῶν πραγμάτων προορώμενον αὐτὸν, καὶ πρὶν γενέσθαι, συμβουλεύειν, ἅπερ ᾤετο μετὰ μικρὸν τὰ μέγιστα λυσιτελήσειν. Ὅμως καὶ αὐτὸς, ἐπεὶ ἐδόκει πρὸς τὸν πόλεμον χωρεῖν, χρήματά τε ἐκέλευεν εἰσφέρειν Βυζαντίους, καὶ Κωνσταντῖνον τὸν Ταρχανειώτην ἐφίστη πρὸς τὴν εἴσπραξιν, καὶ αὐτὸς ἐτρέπετο τριήρεις κατασκευάζειν.

4. Τῆς θαλάττης δὲ ὑπὸ τῶν Γαλατίων κατεχομένης, ἐπεὶ ἐν ἀπόρῳ ἦν ξύλα ναυπηγήσιμα κομίζειν ἐκ θαλάττης, ζεύγεσι καὶ ἡμιόνοις ἐκ τῶν κατὰ τὸ Σεργέντζιον ὀρῶν ἐκέλευε κομίζειν. Καὶ ἤγοντο μοχθηρῶς ἄγαν καὶ δυσέργως· καὶ πρὸς τῷ λεγομένῳ Κοντοσκαλίῳ νεωρίῳ αἱ τριήρεις ἐναυπηγοῦντο.

5. Οἱ ἐν Γαλατᾷ δὲ Λατῖνοι ἤλπιζον μὲν αὐτίκα ἐλθόντα βασιλέα τὸν πρὸς αὐτοὺς ἀπογνόντα πόλεμον, πάντων αὐτοῖς παραχωρήσειν, ὧν ἐβούλοντο, καὶ χωρήσειν πρὸς συμβάσεις, ἄρχοντας καταλιπόντα τῆς θαλάσσης. Ὡς δ´ ἀπήντα κατὰ γνώμην αὐτοῖς οὐδὲν, ἀλλὰ ναῦς ἑώρων ναυπηγούμενον καὶ παρασκευαζόμενον πρὸς μάχην, μεταβαλόντες πρεσβείαν ἐποιοῦντο καὶ περὶ εἰρήνης διελέγοντο.

6. Βασιλεὺς δὲ αὐτοῖς τὴν πονηρίαν καὶ τὴν ἀγνωμοσύνην ὀνειδίσας, ὅτι μηδὲν μήτε πρότερον, μήθ´ ὕστερον ὑπ´ αὐτοῦ ἀδικηθέντες, μηδὲ πρόφασιν πολέμου παρεσχημένου μηδεμίαν, αὐτοὶ τοσαῦτα ἠγνωμόνησαν καὶ τοσαύτης ἦρξαν ἀδικίας καὶ φθορᾶς. Ἔπειτα ἐκέλευε τὸ τειχισθὲν χωρίον καταλείπειν καὶ τὰ τείχη καθαιρεῖν. Οὕτω γὰρ ἔσεσθαι σπονδὰς αὐτοῖς καὶ εἰρήνην πρὸς αὐτὸν, συγγνώμην παρασχόμενον, ὧν ἐζημίωσαν κατὰ τὸν πόλεμον. Οἱ δὲ οὐδ´ ἄκροις κατεδέχοντο ὠσὶν, ἀλλὰ δεῖν ἔφασαν αὐτοῖς τοῦ χωρίου παραχωρεῖν τετειχισμένου, ἢ οὐδενὸς τῶν πρὸς αὐτοὺς ἡκόντων ἀμελήσειν. Καὶ ἅμα ἐπετείνετο ὁ πόλεμος, καὶ περιπλέοντες διέφθειρον τοὺς προστυχόντας. Ἐπεὶ δὲ τὴν θάλατταν ἄπλωτον ἐποίησαν Ῥωμαίοις, ἐφ´ ὁλκάδος μυριοφόρου μηχανὴν ἐπιστήσαντες τειχομαχικὴν, ἀφ´ ἧς λίθου βάρος, ὅσον εὔρωστος ἀνὴρ ἂν ἄροιτο, ἠφίετο. Εἶτα τριήρει περιέλκοντες τὴν ὁλκάδα, λίθους ἠφίεσαν πανταχοῦ τῆς πόλεως, ἔβλαπτον δὲ οὐδέν. Βασιλεὺς δ´ ἐπεὶ ἐκ τοῦ αὐτίκα ἀντιτάττεσθαι αὐτοῖς οὐκ εἶχεν ἐκ θαλάττης, τριηρέων ἀπορῶν, στρατιὰν ἐκ τῆς ἠπείρου πέμπων, ἐφόδους ἐκέλευε συχνὰς ποιεῖσθαι, καὶ ἔβλαπτον ὅσα δυνατά. Οὐ μὴν οὐδὲ τῆς θαλάττης παντάπασιν ἠμέλει, ἀλλὰ πετροβόλους στήσας μηχανὰς τὸ μέγεθος ὑπερφυεῖς, λίθους ἐκέλευεν ἐκ Βυζαντίου ἀφιέναι πρὸς Γαλατᾶν. Διικνοῦντο γὰρ καὶ πολλὰς κατέστρεψαν οἰκίας, μάλιστα τὰς παρὰ θάλασσαν, καὶ ταῖς ὁλκάσι τῶν Λατίνων οὐκ ὀλίγα ἐλυμήναντο οἱ λίθοι. Τήν τε τὴν μηχανὴν ἀνέχουσαν ὁλκάδα κατέδυσαν βαλόντες, μόλις τῶν ἐπιβατῶν τὸν κίνδυνον διαφυγόντων.

7. Οἱ Λατῖνοι δὲ καὶ δὶς καὶ τρὶς περὶ εἰρήνης πρεσβείαν ἐποιήσαντο, οὐκ ἠνέσχετο δὲ ὁ βασιλεὺς, εἰ μὴ τὰ τείχη καθελόντες, τὸ χωρίον καταλίποιεν. Ἐν τούτοις δὲ οὐκ ὀλίγου τριβέντος χρόνου, καὶ τῶν τριηρέων ναυπηγηθεισῶν, ναύτας τε κατέλεγεν ὁ βασιλεὺς καὶ ὁπλίτας, καὶ τὰ ἄλλα πάντα ἐξηρτύετο πρὸς μάχην· στρατηγούς τε ἐφίστη, ταῖς μὲν πρὸς τῇ Πίσσῃ τρισὶ τριήρεσι Φακεωλάτον τὸν πρωτοστράτορα, ταῖς δ´ ἐν τῷ Κοντοσκαλίῳ ναυπηγηθείσαις Τζαμπλάκωνα τὸν μέγαν δοῦκα. Ἐφιλονείκησε δὲ ὁ μέγας δοὺξ φιλοτιμότερον προσεξεργάσασθαι τὰς ἰδίας· ἦσαν γὰρ καὶ μέγισται μεγέθει, καὶ ξυλίνους ἐπιστήσας πύργους καὶ τοὺς ἐρέτας ἄνωθεν ἐρέψας, διπλᾶς ἐποίει τὰς τριήρεις, καὶ πλῆθος ὁπλιτῶν ἐπέστησε καὶ ψιλῶν, ὃ καὶ μάλιστα ἔβλαψε κατὰ τῆς μάχης τὸν καιρὸν, ὡς ὀλίγῳ ὕστερον εἰρήσεται.

8. Τῇ προτεραίᾳ δὲ, ἧς ἔμελλον ἀνάγεσθαι αἱ τριήρεις ἐκ τοῦ νεωρίου, ὁλκὰς ἀναπλέουσα ἐφαίνετο ἐκ Γεννούας, πλοῦτον ἄγουσα, ὡς ἐλέγετο, πολύν. Ἀπλοίας δὲ, τῶν ἀνέμων παυσαμένων, κατασχούσης, πρὸς Πριγγίπῳ τῇ νήσῳ ὡρμίζετο ἐπ´ ἀγκυρῶν. Ἐφ´ ἣν δύο τῶν βασιλικῶν τριηρέων ἐκ τοῦ νεωρίου ἀνήγοντο νυκτός· παρείποντο δὲ καὶ μονήρεις ἴσαι. Καὶ προσβαλόντες τῇ ὁλκάδι, ἐπεὶ ἠμύνοντο οἱ ἔνδον κραταιῶς, πῦρ ἐνίεσαν οἱ τριηρῖται, καὶ οὕτω περιγενόμενοι, ἐπέβησάν τε τῆς ὁλκάδος, οὐκ ὀλίγους τῶν ἀμυνομένων ἀποκτείναντες, καὶ πάντων ἦσαν ἤδη κύριοι. Φήμης δὲ ἀδήλως ταῖς τριήρεσιν ἐπιπεσούσης, ὡς τριήρεις ἐπιπλέουσιν ἐκ Γαλατᾶ Λατινικαὶ, ἐτράπησαν εἰς φυγὴν, ὀλίγῳ ἐλάσσους πεντήκοντα τῶν οἰκείων καταλιπόντες ἐπὶ τῆς ὁλκάδος. Ἦσαν δὲ παντάπασι ψευδεῖς αἱ φῆμαι. Οἱ δὲ καταλειφθέντες Ῥωμαῖοι ἐπὶ τῆς ὁλκάδος, αἰσθόμενοι ἀποπλευσάσας τὰς τριήρεις, ἐν ἀμηχανίᾳ καταστάντες, εἰς λόγους ἦλθον τοῖς Λατίνοις νενικημένοις ἤδη κατὰ κράτος. Καὶ συνέβησαν ὥστε κοινῇ σβεννύειν κατακαιομένην τὴν ὁλκάδα, ἵνα μὴ συνδιαφθαρῶσι καὶ αὐτοί. Εἰς τὴν ἐπιοῦσαν δὲ, ἂν μὲν Ῥωμαῖοι ἐπιπλεύσαντες, κύριοι τῆς ὁλκάδος γένωνται, συνδιασώζειν τοὺς ἀπολειφθέντας Ῥωμαίους τοὺς Λατίνους ἐξαιτησαμένους παρὰ τῶν ἀρχόντων· ἂν δ´ οἱ Λατῖνοι ἐπιπλέωσι καὶ κυριεύωσι τῆς ὁλκάδος, τὰ ἴσα Λατίνους ποιεῖν πρὸς τοὺς Ῥωμαίους, ὃ καὶ ἐγένετο ἅμα ἕῳ. Ἐπεὶ γὰρ οὔπω πᾶσαι παρεσκευασμέναι ἦσαν αἱ βασιλικαὶ τριήρεις, οἱ Λατῖνοι ἐπιπλεύσαντες, ἡμιφλεγῆ ἀνεῖλκον τὴν ὁλκάδα. Διέσωζον δὲ καὶ τοὺς Ῥωμαίους κατὰ τοὺς ὅρκους οἱ ἐν τῇ νηΐ.

9. Αἱ βασιλικαὶ δὲ τριήρεις ἐπεὶ πᾶσαι παρεσκευασμέναι ἦσαν, καὶ οὐδὲν ἐνέδει ἔτι, ἀνήγοντο ἐκ τοῦ νεωρίου πᾶσαι διαπρεπῶς κεκοσμημέναι, καὶ πλήθει ὁπλιτῶν καὶ λαμπρότητι καὶ μεγέθει παρασκευῆς οὐδενὶ τῶν ἐκ πολλοῦ γεγενημένων Ῥωμαίοις στόλων ἐλασσούμεναι. Παρείποντο δὲ καὶ μονήρεις οὐκ ὀλίγαι καὶ λέμβοι καὶ ἀκάτια ὁπλίτας ἄγοντα, ἔχθει τῶν Λατίνων προθύμως ἁπάντων συστρατευομένων. Οἵ τε Λατῖνοι πρὸς τὸ μέγεθος τῆς παρασκευῆς ἐκπεπληγμένοι, πάντα μᾶλλον ἢ πρὸς τὰς βασιλικὰς τριήρεις διαναυμαχεῖν διενοοῦντο, ἀλλὰ τὰς σφετέρας τριήρεις πεπληρωμένας ἔχοντες, ὡρμίζοντο πρὸ τοῦ φρουρίου, δόκησιν μὲν παρέχοντες, ὡς ἐμβαλοῦντες ἐπιοῦσι τοῖς βασιλικοῖς, οὕτω δὲ ἦσαν παρεσκευασμένοι, ὡς τὰς μὲν τριήρεις καλωδίοις ἀνελκύσοντες, ἂν αἴσθωνται τὰς βασιλικὰς ἐπιπλεούσας, αὐτοὶ δ´ ἀμυνούμενοι ἀπὸ τῶν τειχῶν. Ἦσαν δὲ φαυλοτάτας ἔχοντες τὰς ἐλπίδας τοῦ καὶ ἐν τοῖς τείχεσι διασωθήσεσθαι. Αἱ μὲν οὖν βασιλικαὶ τριήρεις ἀναχθεῖσαι ἐκ τοῦ νεωρίου, αὐτοῦ που πλησίον ηὐλίσαντο τὴν νύκτα, διανοούμενοι, ὡς ἐς τὴν ὑστεραίαν ταῖς μετὰ τοῦ Φακεωλάτου τρισὶ τριήρεσιν εἰς ἓν γενόμενοι, Γαλατίοις ἐπιπλεύσωσι. Φακεωλάτος δὲ καὶ αὐτὸς τὰς τριήρεις ἐφοπλίσας, παρεσκευασμένος ἦν ὡς ἐς τὴν ὑστεραίαν ἐξορμήσων, καὶ ὁ βασιλεὺς ἱππικὴν ἔπεμπε στρατιὰν ἅμα δεσπότῃ τῷ υἱῷ πολλήν τε καὶ ἀγαθὴν, ὡς, τῆς συμβολῆς γενομένης τῶν τριηρέων, καὶ αὐτοὶ προσβάλοιεν ἐκ τῆς ἠπείρου.

10. Ἐπεὶ δὲ ἡμέρα ἤδη ἦν, αἱ μὲν ἐκ τοῦ νεωρίου τριήρεις ἀναχθεῖσαι πρὸς τῇ Εὐγενίου καλουμένῃ πύλῃ ἤδη ἦσαν, αἱ δὲ μετὰ Φακεωλάτου τοῦ πρωτοστράτορος καὶ αὐταὶ τοῦ ποταμοῦ ἐξορμηθεῖσαι, ἠπείγοντο ταῖς ἄλλαις ἐν ταὐτῷ γενέσθαι· τοῦ δὲ πάντα ἄγοντος θεοῦ καὶ πᾶσι ταλαντεύοντος δικαίως Ῥωμαίους, ὡς ἔοικεν, εἰς πολλῶν ἄλλων ἔκτισιν ἁμαρτημάτων τιμωρουμένου καὶ τοῖς πολλῷ χείροσιν ἡττᾶσθαι παραχωροῦντος, ἀθρόον πνεύματος ἀκρίτου προσπεσόντος, καὶ πρώτας ἀνατρέψαντος τὰς τρεῖς τριήρεις, ἐφ´ αἷς οἱ ξύλινοι πύργοι ἦσαν, καὶ οἱ ἄλλοι αὐτοῖς ὅπλοις κατέπιπτον ἀπὸ τῶν νεῶν ἐπὶ τὴν θάλασσαν, καὶ ναῦται ὁμοίως καὶ ὁπλῖται, καὶ ἐν μιᾷ ῥοπῇ χρόνου πᾶσαι ἑωρῶντο κεναὶ ἐπιβατῶν. Τῷ αὐτῷ δὲ χρόνῳ καὶ ὧν ὁ Φακεωλάτος ἐστρατήγει, τῶν καταστρωμάτων καὶ αὐτοὶ ἐπὶ τὴν θάλασσαν κατέπιπτον, καὶ ὄλεθρος ἦν παντοῖος ναυτῶν ὁμοῦ καὶ ὁπλιτῶν. Οἱ μὲν οὖν πολλοὶ διεσώθησαν, ἐγγὺς τῆς γῆς γεγενημένης τῆς τροπῆς, ἀπέθανον δὲ ἐν τοῖς ὕδασιν ὀλίγῳ ἐλάσσους διακοσίων, καὶ ἐκ τῶν μετὰ τοῦ Τζαμπλάκωνος τεταγμένων τοῦ μεγάλου δουκὸς ὁ Φιλανθρωπηνὸς Μανουὴλ, τῆς ναυαρχίδος ἄρχων, ἀνὴρ κατὰ χεῖρα γενναῖος καὶ τῆς παρὰ βασιλέως εὐμενείας ἀπολαύων μάλιστα. Οἱ ἐν Γαλατᾷ δὲ Λατῖνοι ἀναθαρσήσαντες, ἀναχθέντες ἀνεῖλκον τὰς τριήρεις ἀναψάμενοι, κωλύοντος οὐδενὸς, οὐδὲ ἀμυνομένου, καὶ ἀναιμωτὶ τὴν νίκην εἶχον. Ἡ δὲ ἐκ τῆς ἠπείρου στρατιὰ μετὰ βασιλέως τοῦ υἱοῦ ἔργου μὲν ἔχεσθαι ἐβούλοντο, οἰόμενοι καὶ τὸ ναυτικὸν ἐκ τῆς θαλάττης ἐμβαλεῖν. Ἐπεὶ δὲ ἑώρων τὰς Ῥωμαίων ναῦς κενὰς ἀνελκομένας, ἀνεχώρουν καὶ αὐτοί.

11. Βασιλεὺς δὲ τὴν τοσαύτην δύναμιν ἐκ προφάσεως οὐδεμιᾶς ὁρῶν ἀπολωλυῖαν, ἐστέναξε μὲν τὴν τοιαύτην κακοπραγίαν τῶν Ῥωμαίων, οἵων αἴτιον κακῶν τὸ θεῷ προσκρούειν συνορῶν, οὐδὲν δὲ ὑφῆκε τοῦ φρονήματος, οὐδὲ κατέπεσε πρὸς τὴν ἧτταν, ἀλλ´ εὐθὺς ἐπὶ ξυλισμὸν ἐκέλευε χωρεῖν, ὡς τριήρεις ἑτέρας κατασκευάσων αὖθις, καὶ ἐφίστη τοὺς ἐπιμελησομένους πρὸς τὰ ἔργα.

12. Οἱ ἐν Γαλατᾷ δὲ εὐτυχεστάτην νομίσαντες ἐκείνην τὴν ἡμέραν, ἐν ᾗ τοσούτων νεῶν ἐκράτησαν πολεμίων, οὐδὲν αὐτοὶ εἰσενεγκόντες πρὸς τὴν ἧτταν, ἑώρταζον οὐκ ἐπινίκια μόνον, ἀλλὰ καὶ σωτήρια. Πᾶσαι γὰρ αὐτοῖς ἐν στενῷ αἱ περὶ τοῦ σώζεσθαι κατέστησαν ἐλπίδες. Ἐς τὴν ὑστεραίαν δὲ πάσας ἐφοπλίσαντες τὰς ἑαυτῶν τριήρεις ἐστεφανωμένας ὡς ἐπὶ νίκῃ καὶ κεκοσμημένας ἐκπρεπῶς, ἀντικρὺ παρέπλεον βασιλείων, σύροντες ἀτίμως καὶ τὰς βασιλικὰς σημαίας, ὥσπερ ἔθος, τὰς νενικημένας. ᾤοντο δὲ βασιλέα πρὸς τὴν δυσπραγίαν καὶ τὴν γνώμην ἡττημένον, αὐτίκα καταθήσεσθαι τὸν πόλεμον καὶ χωρήσειν πρὸς τὴν εἰρήνην, παραχωροῦντα τοῦ χωρίου. Ὡς δὲ ἀπήντα κατ´ ἐλπίδας αὐτοῖς οὐδὲν, ἀλλ´ ἐπυνθάνοντο, βασιλέα αὖθις παρασκευαζόμενον τριήρεις ναυπηγεῖσθαι, πέμψαντες πρεσβείαν ἐκεῖνοι διελέγοντο περὶ εἰρήνης.

15. Καὶ πρῶτα μὲν ἐπειρῶντο βασιλέως, εἰ αὐτοῖς παραχωροίη τοῦ χωρίου· ὡς δ´ ἑώρων οὐδαμῶς ἐκπεπληγμένον, οὐδὲ τὴν γνώμην ἡττημένον, ἀλλὰ τὴν μὲν δυσπραγίαν ἐκείνην νομίζοντα ἑτέρων τινῶν ἁμαρτημάτων εἴσπραξιν, αὐτὸν δὲ τῆς προτέρας γνώμης ἀκριβῶς ἐχόμενον, καὶ οὐδ´ ἂν, εἰ μυρία τοιαῦτα γένοιτο, ἑκόντα εἶναι τοῦ χωρίου παραχωρήσοντα, ἀλλ´ ὀργῇ φερόμενον μᾶλλον πρὸς τὴν ἧτταν καὶ προθυμότερον πρὸς τὴν παρασκευὴν, ὥσπερ ἄρτι τότε πρῶτον ἡμμένον τοῦ πολέμου, δείσαντες, μὴ εἰς κακὸν αὐτοῖς ἡ πολλὴ φιλονεικία τελευτήσῃ, συνέθεντο τὸ χωρίον καταλείπειν.

14. Καὶ ἐγένετο ἡ εἰρήνη ἐπὶ τούτοις, ὥστε παραδόντας βασιλεῖ αὐτοὺς, ἐπὶ τὸν πρότερον περίβολον χωρεῖν. Καὶ γεγενημένων τῶν σπονδῶν, παρεδίδοσαν τὸ νέον φρούριον πρὸς δεσπότην τὸν βασιλέως υἱὸν, ἐλθόντα μετὰ στρατιᾶς.

15. Βασιλεὺς δὲ αὐτῶν μεταπεμψάμενος τοὺς ἀρίστους, ἡμέρως τε διειλέχθη καὶ προσηνῶς, καὶ τὸ χωρίον αὐτὸς ἑκὼν εἶναι ἐχαρίζετο. Ἔφη γὰρ πρὸς αὐτοὺς, οὐ περὶ γῆς τοσαύτης φιλονεικεῖν, οὐδενὸς ἀξίας οὔσης, ἀλλὰ περὶ τῶν προσηκόντων δικαίων τῇ Ῥωμαίων βασιλείᾳ. Ἄτοπον γὰρ, ἐπήλυδας ὄντας αὐτοὺς καὶ πολλὰ ὑπὸ τῶν Ῥωμαίων βασιλέων εὐηργετημένους καὶ δικαίους ὄντας ἐν δουλευόντων εἶναι μοίρᾳ, ἔπειτα ἀναισχυντεῖν καὶ παρασπᾷν τι τῆς ἡγεμονίας βούλεσθαι ἀκόντων. Διὰ ταῦτα ἔλεγε τὸν πόλεμον αἱρεῖσθαι μᾶλλον, οὐ διὰ τὴν κτῆσιν τοῦ χωρίου, καὶ γνώμην ἔχειν, ὡς πολεμήσων διηνεκῶς ἄχρι τοῦ διαφθερεῖν, εἰ μὴ βουληθεῖεν τὰ δίκαια ποιεῖν. Ἐπεὶ δὲ αὐτοὶ τῆς ἀγνωμοσύνης ἀποσταῖεν καὶ καταλείποιεν τὰ ἡρπασμένα, μηδ´ αὐτὸν μικρολογήσειν οὕτως, ὥστ´ ἀποστερεῖν, οὗ τοσοῦτον ἐξέχονται καὶ ποιοῦνται περὶ πλείστου. Καὶ αὐτίκα ἐκέλευε τὸν υἱὸν ἐξάγειν τὴν στρατιὰν, τὸ χωρίον τοῖς Γαλατίοις παραδόντα. Οἱ δὲ βασιλεῖ πολλὰς ὡμολόγουν χάριτας μετὰ πλείστων τῶν εὐφημιῶν, καὶ πρὸς τὸν βασιλέως υἱὸν ἐλθόντες, ἐπεὶ κατὰ τὸ τοῦ πατρὸς ἐπίταγμα τὸ χωρίον παρεδίδοτο, αὖθίς τε εὐφήμουν βασιλέα, καὶ χρυσίῳ πολλῷ τὴν βασιλικὴν περιέῤῥαινον σημαίαν, ἃ διήρπασαν οἱ στρατιῶται, κελεύσαντος τοῦ δεσπότου, παιδιᾶς ἕνεκα καὶ ἡδονῆς. Τοιαύτην μὲν ὁ πόλεμος ἔσχε τὴν ἀρχὴν καὶ εἰς τοῦτο ἐτελεύτησε.

précédent

53 Chapitre XI

1. Les Latins de Galata commencent la guerre contre les Romains. 2. Les Marchands conjurent l'Empereur d'armer contre eux. 3. Sa réponse. 4. On construit des vaisseaux. 5. Les Latins demandent la paix. 6. Ils continuent la guerre. 7. Ils redemandent la paix. 8. Les Romains prennent un vaisseau Génois. 9. Description de la flotte Romaine. 10. Disgrâce survenue par la tempête. 11. Constance de l'Empereur. 12. Insolence des Latins. 13.Ils demandent la paix. 14. L'Empereur la leur accorde. 15. Sa générosité.

1. Pendant qu'il était malade à Didymoteque, les Latins de Galata suscitèrent une guerre, dont je dirai l'occasion. C'est une nation qui a toujours été ennemie des Romains, qui lui a sans cesse tendu des pièges, et qui a violé ses Traités, et ses serments, toutes les fois qu'elle la pu faire impunément. Ils s'empareront de Phocée et de Mytilène, par la plus noire de toutes les perfidies, sous le règne du jeune Andronique. Il est vrai qu'ils n'en jouirent pas longtemps, et qu'ils en furent chassés bientôt après. Depuis sa mort ils violèrent le Traité qu'ils avaient fait 54 avec l'impératrice Anne, en réduisant à leur obéissance l'île de Chio. Les guerres civiles ayant été heureusement éteintes, et l'Empereur Cantacuzène„ étant en possession paisible de l'autorité Souveraine, ils le supplièrent de leur accorder l'espace qui est au delà de la forteresse, sous prétexte de l'accroître ; mais en effet à dessein de la fortifier de telle sorte qu'elle fût imprenable. Cet espace-là la commandait. Ils ne prétendaient rien moins que de se rendre maîtres de la mer ; mais; ils n'avaient garde de découvrir une prétention si ambitieuse avant que de s'être assurés des lieux d'où ils appréhendaient d'être incommodés. L'Empereur qui n'ignorait pas leurs mauvaises intentions, commanda d'équiper des vaisseaux, pour être en état de se défendre s'ils étaient si insolents que de l'attaquer. Il leur refusa l'espace qu'ils lui avaient demandé, dans la créance que s'ils s'abstenaient de mal faire, ce serait plutôt par la crainte de ses armes, que par le respect: de leurs serments. Les autres Latins les comparent aux ânes, parce qu'ils s'éloignent toujours de leur devoir, s'ils ne sont retenus par la crainte du châtiment, comme ces animaux se détournent de leur chemin, et s'arrêtent incessamment, si celui qui les conduit ne les fait marcher à force de les battre. Ils furent fort fâchés de ce refus, et de ce que les Romains équipaient une flotte, et ils se résolurent de faire la guerre, pour s'assurer la domi- 55 nation de la mer, et pour fortifier leur place. Ils amassèrent donc sous d'autres prétextes, quantité de belles pierres, et d'autres matériaux. Dès qu'ils eurent reçu la nouvelle de la maladie dont l'Empereur avait été attaqué à Didymoteque, ils crurent que le temps d'exécuter ce qu'ils avaient résolu était arrivé, et ayant attaqué, à la faveur de la nuit, les Romains qui demeuraient vis à vis d'eux, ils mirent le feu à leurs maisons. le jour suivant, ils armèrent leurs galères, leurs barques, et leurs autres vaisseaux, et brûlèrent des maisons et des navires aux environs de Constantinople, et en prirent même quelques-uns. Ils brûlèrent aussi les galères, à la réserve de trois que les habitants avaient par l'ordre de Manuel tirées du lieu où l'on les bâtit le long d'une rivière, proche du Monastère de Saint Côme. Ils parcoururent, ensuite les côtes, et y mirent tout à feu, et à sang.. Etant en même temps sortis en foule de la forteresse, ils fortifièrent la colline, et ils élevèrent une tour sur le haut. Les hommes, les femmes, les personnes de la plus haute qualité travaillèrent aux ouvrages, et en peu de temps ils élevèrent la muraille à une juste hauteur. Lorsque les pierres leur manquèrent ils se servirent de terre.

2. L'Empereur fut très fâché d'apprendre que ces étrangers qui demeuraient dans le voisinage des Romains, et qui, par cette raison-là, devaient vivre dans une plus grande soumission, se portaient à ce haut point d'insolence. C'est pour- 56 quoi bien qu'il fût encore tourmenté par les douleurs de sa néphrétique, il se fit porter à Constantinople. Il n'y fut pas sitôt arrivé, qu'ilse vit entouré dans son Palais par une foule de Marchands qui le supplièrent de ne les pas laisser ainsi exposés aux insultes, et aux brigandages des Latins, et qui offrirent de contribuer à la dépense de la guerre.

3. Il commença sa réponse par une sévère réprimande qu'il leur fit ; de témoigner hors de saison une grande ardeur contre les ennemis, qu'ils avaient dû témoigner lorsqu'il les y avait exhortés, et que s'ils l'eussent fait en ce temps-là les Latins n'auraient jamais eu la hardiesse de prendre les armes. Néanmoins, voyant que la guerre était inévitable, il leur commanda de contribuer aux frais, et il nomma Constantin Tarcaniote pour recevoir leur argent.

4. Les Latins étant maîtres de la mer, on était obligé de mener par terre le bois que l'on tirait de la montagne de Sergence, à un lieu nommé Contoscale, où l'on fabriquait les vaisseaux. Ce qui ne se pouvait exécuter sans une peine incroyable.

5. Ils espéraient que l'Empereur ne pouvant les réduire par les armes, leur accorderait leurs demandes, et qu'il les laisserait maîtres de la mer. Mais quand ils virent que les choses réussissaient autrement qu'ils ne se l'étaient promis, et que l'on fabriquait des vaisseaux, ils changè- 57 ent de résolution, et lui envoyèrent demander la paix.

6. Il leur reprocha l'injustice qui leur avait fait prendre les armes, et commettre de si horribles désordres, sans qu'il leur en eût donné de sujet. Il leur commanda ensuite d'abandonner l'espace qu'ils avaient clos de murailles, et de démolir les fortifications qu'ils avaient élevées, et que c'était l'unique moyen d'obtenir la paix, qu'ils demandaient. Ils rejetèrent ces conditions avec indignation, et répondirent, que s'il ne leur cédait le Fort, ils n'omettraient rien de ce qu'ils seraient obligés de faire pour se bien défendre. Et à l'heure même ils recommencèrent la guerre, et parcourant le pays, ils y firent un dégât étrange. S'étant rendus si redoutables sur mer, que les Romains n'osaient plus se hasarder d'y paraître, ils élevèrent sur un grand vaisseau une haute machine propre à battre les murailles, avec laquelle ils lançaient une pierre d'une telle pesanteur, qu'à peine un homme des plus robustes la pouvait soulever. Ayant tiré le vaisseau avec des galères, ils jetèrent dans la ville quantité de ces pierres, sans néanmoins causer de dommage fort notable. L'Empereur ne pouvant leur résister par mer, faute de vaisseaux, envoya des troupes pour les incommoder par terre. Il ne perdit pas pourtant la pensée de se défendre par mer. Car il dressa des machines d'une extraordinaire grandeur, avec lesquelles il fit lancer des pierres, 58 qui eurent un tel effet, qu'elles ruinèrent quantité de maisons sur le rivage de Galata, et quantité de vaisseaux, et qu'elles enfoncèrent ce grand vaisseau où était la machine, de telle sorte, qu'à peine ceux qui étaient dessus se purent échapper.

7. Les Latins envoyèrent encore deux ou trois fois des Ambassadeurs, pour demander la paix. Mais l'Empereur persista à la leur refuser, à moins» qu'ils ne ruinassent leurs fortifications, et qu'ils n'abandonnassent l'espace, qu'ils avaient usurpé. Ces ambassades ayant consumé beaucoup de temps, l'Empereur fit cependant achever ses galères, les remplit de matelots, et de soldats, e: se prépara à donner bataille. Il confia à Phaceolate Protostrator le commandement des trois qui avaient été bâties à Pise ; et à Zamplacon, grand Duc, le commandement de celles qui avaient été bâties au Contoscale. Ce Zamplacon pour avoir affecté de faire les siennes plus grandes que les autres, d'y élever des tours, et de faire un étage au dessus des rameurs, en fut notablement incommodé, comme nous verrons dans la suite.

8. Le jour de devant celui auquel on devait mettre les galères en mer, il parut un vaisseau de Gènes richement chargé, que la bonace obligea de se mettre à l'ancre proche l'île du Prince; Aussitôt que le bruit en eut été répandu, quatre des vaisseaux de l'Empereur, savoir deux à trois rangs de rames, et deux à un rang partirent pour l'aller combattre. Ceux qui étaient dessus se dé- 59 fendant vaillamment, les Romains y jetèrent des feux d'artifice, y entrèrent, et tuèrent un grand nombre de Génois. Mais dans le temps même qu'ils avaient l'avantage, il se répandit «n bruit sans auteur, que les galères de Galata approchaient, et à l'heure même les Romains prirent la fuite, et laissèrent cinquante de leurs compagnons dans le vaisseau Génois. Cependant le bruit était faux. Les Romains qui étaient demeurés sur le vaisseau s'accordèrent avec les Génois, convinrent de travailler avec eux à éteindre le feu, à la charge que il leurs compagnons revenaient le jour suivant, et qu'ils se rendissent maîtres du vaisseau, les Génois auraient la vie, et que si les Génois en demeuraient maîtres, ils la leur accorderaient réciproquement. Ce qui arriva. Car comme les galères de l'Empereur étaient prêtes de réattaquer, les Latins de Galata les prévinrent et tirèrent au bord le vaisseau à demi brûlé, et les Génois qui étaient dedans obtinrent la vie aux cinquante Romains, comme ils la leur avaient promise.

9. Lorsque les Galères de l'Empereur furent achevées, et qu'elles eurent été remplies de matelots, et de soldats, elles partirent en un plus bel ordre, et en un plus magnifique équipage qu'aucune flotte que les Romains eussent eue depuis longtemps. Il y avait à la queue force vaisseaux à un seul rang de rames, force barques, et force bateaux chargés de soldats, à qui la haine ancienne qu'ils portaient aux Latins inspirait une mer- 60 veilleuse ardeur. Ces étrangers furent si fort épouvantés par la grandeur de ces préparatifs, qu'ils n'avaient point du tout d'envie d'en venir aux mains, bien qu'ils parussent sur leurs galères au devant du Fort, et; bien qu'ils fissent mine d'avoir dessein de donner bataille. Leur intention était de tirer leurs galères avec des cordages, et de se défendre du haut de leurs murailles,. et en cela même ils ne voyaient pas grande sûreté. On tira les galères de l'Empereur, du port appelé le Neorion on les mit à l'ancre. Phaceolate équipa les siennes de son côté. La cavalerie marcha en même temps sous la conduite du Despote son fils, pour charger les ennemis par terre, dans le même temps que les autres les attaqueraient par mer.

10. Le jour suivant, comme les galères que l'on avait tirées de Neorion étaient auprès de la porte d'Eugène, et que celles de Phaceolate sortaient de la rivière pour se joindre à elles, il s'éleva tout d'un coup un vent impétueux, par un ordre secret de Dieu, qui disposant de toutes les affaires du monde avec un pouvoir absolu, et avec une équité souveraine, voulait que les Romains en punition de leurs crimes, fussent vaincus par d'autres peuples plus méchants qu'eux. Les trois galères sur lesquelles étaient les tours furent renversées dans la mer. Un étage de celle que Phaceolate commandait tomba en même temps, et les matelots, et les soldats qui étaient dessus cou- 61 lèrent à fond. Il n'y en eut néanmoins guère plus de deux cents de noyés, les autres s'étant sauvés à la nage, parce qu'ils n'étaient pas loin du rivage. Manuel Philantropene Capitaine de la première galère, homme hardi et généreux, et fort chéri de l'Empereur, fut du nombre de ceux qui périrent. Les habitants de Galata profitèrent de cette disgrâce. Car ayant tiré ces galères à terre, ils y mirent le feu, sans que personne les en empêchât. Les troupes que le fils de l'Empereur conduisait par terre s'apprêtaient à fondre sur eux, à l'heure même que les galères les attaqueraient; mais cette disgrâce survenue si inopinément les obligea de se retirer.

11. L'Empereur gémit dans le fond de fort cœur d'une perte si considérable, et il adora la profondeur des jugements de Dieu qui l'avoir ordonnée pour le châtiment de nos crimes. Bien loin, néanmoins, de perdre courage, il commanda de construire une nouvelle flotte.

12.. Les habitans de Galata célébrèrent le jour auquel ils s'étaient rendus maîtres de nos galères, comme le jour non seulement de leur victoire, mais de leur salut. Le lendemain ils équipèrent leurs vaisseaux, les parèrent, les couronnèrent de fleurs, te les menèrent, en ce superbe équipage, devant le Palais de l'Empereur, et ils passèrent, et repassèrent plusieurs fois, portant comme en triomphe les étendards des vaincus.

13. Ils s'imaginaient que le courage de Canta- 62 zène serait abattu par cette disgrâce et qu'il leur abandonnerait la place qui faisait le différend. Mais quand ils virent qu'il faisait équiper d'autres vaisseaux, et que regardant la perte qu'il avait soufferte comme une peine des péchés de la nation, il s'efforçait de la réparer en apaisant la colère de Dieu, ils craignirent de ruiner leurs affaires par une trop grand opiniâtreté, et ils se résolurent d'abandonner la place.

14. Les articles ayant été arrêtés, ils remirent le nouveau fort, et tout.ee qu'ils avaient usurpé entre les mains du Despote.

15. Cantacuzène manda à l'heure même les plus considérables de leur nation, les traita fort civilement, et leur dit, qu'il n'avait contesté que pour la défense des droits de l'Empire, et non pas pour la possession d'une place d'aussi peu d'étendue, et d'aussi peu d'importance que celle qu'ils avaient usurpée, qu'en effet c'était une chose ridicule que des étrangers qui n'étaient devenus riches que par la libéralité de ses Prédécesseurs eussent l'insolence de prendre par force la moindre partie des terres de l'Empire ; mais que puis qu'ils renonçaient à leur entreprise, il n'était pas si attaché à de légers intérêts, que de les vouloir priver d'un petit espace qu'ils estimaient si fort, et à l'heure même il commanda à son fils de le leur livrer, et d'ôter les soldats qui le gardaient. Quand ils en eurent été mis en possession, ils vinrent trouver le fils de l'Empereur, firent des ac- 63 clamations en faveur de son père, et jetèrent au tour de l'étendait quantité de pièces d'or, qui furent ramassées par les soldats. Voila quel fut le commencement et la fin de cette guerre.

ιβʹ. 1. Βασιλεὺς δὲ κατά τε τὸν τοῦ πολέμου χρόνον βιαίαν τῶν χρημάτων τὴν εἴσπραξιν ἀκούων παρὰ Ταρχανειώτου γεγενημένην, καὶ θορύβων μεστὴν καὶ ὀδυρμῶν τὴν πόλιν δι´ ἐκείνην γινομένην, καὶ τοὺς ὑβριστὰς καὶ συκοφάντας προφάσεως λαβομένους καὶ λογοποιοῦντας ἄπιστα, εἴκοσι μυριάδων τὴν εἴσπραξιν χρυσίου γεγενῆσθαι λέγοντας, πολλοὺς δὲ καὶ τριάκοντα, ἐσκέψατο αὐτοῖς ἔργοις τοὺς συκοφάντας ἐπιστομίζειν. Καὶ ἐκκλησίαν αὖθις πάνδημον συναγαγὼν, εὐθύνας ᾔτει περὶ τῶν χρημάτων Ταρχανειώτην. Καὶ ἀπεδείκνυτο, καὶ τῶν τὰ χρήματα παρασχομένων συνομολογούντων, μὴ πλέον εἰσπεπρᾶχθαι πέντε μυριάδων, ἃ ἀνάλωτο πρὸς τοῦ στόλου τὴν παρασκευὴν, καὶ ἕτερα οὐκ ὀλίγῳ πλείω τούτων ἐκ τῶν δημοσίων καὶ βασιλικῶν.

2. Ὁρῶν δὲ τῶν δεόντων πολλὰ διὰ τῶν χρημάτων τὴν ἔνδειαν παραλειπόμενα, καὶ τότε ἐκ τῶν ἰδίων εἰσφέρειν Ῥωμαίους οὐ προθυμουμένους, καὶ τὰς δημοσίας προσόδους παντάπασιν ἐκλελοιπυίας, φόρους ἔταττε μὴ πρότερον νενομισμένους, ὥστε πᾶσαν ὁλκάδα σῖτον ἄγουσαν ἐξ ἀλλοδαπῆς ἐωνημένον, ὑπὲρ μεδίμνου ἥμισυ χρυσίου τῷ δημοσίῳ φέρειν, καὶ τῶν ἄλλων καρπῶν ἀναλόγως· τοὺς δὲ περὶ γεωργίαν ἠσχολημένους οἴνου ὑπὲρ πεντήκοντα χοῶν χρυσίον ἓν τελεῖν· τοὺς μέντοι ἐκ τῶν γεωργούντων ὠνουμένους διπλάσιον παρέχειν, οὐ μόνον ὡς εὐπορωτέρους, ἀλλ´ ὅτι καὶ ἀμογητὶ ἐκ τῶν ἑτέρων πόνων αὐτοὶ πολλαπλασίω τὰ κέρδη φέρονται. Νόμου δὲ ὄντος ἀρχαίου δεκάτας τοὺς ἐμπορευομένους ἅπαντας τελεῖν τῷ δημοσίῳ, πεντηκοστύας ἔταξεν αὐτός. Ἐξ ὧν ὀλίγῳ δέουσαι διακοσίων ὁλκάδες προσεγένοντο Ῥωμαίοις ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ, οὐδέπω ἄχρι τότε γεγενημένον, καὶ μεγάλην δύναμιν ἐκτήσαντο ναυτικὴν καὶ πολλὰ ἐκ τῆς ἐμπορίας ὠφελοῦντο, θαλάσσης ἤδη ἄρχοντες γεγενημένοι.

3. Ἐχομένης δὲ τῆς Χίου, ὥσπερ ἱστόρηται ἡμῖν, ὑπὸ τῶν ἐκ Γεννούας ἀδίκως ἐν σπονδαῖς, πρὸς τὸν ἄρχοντα αὐτῆς, δοῦκα ἐγχωρίως προσαγορευόμενον, καὶ τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον ὁ βασιλεὺς ἔπεμψε πρεσβείαν, ἀπαιτῶν τὴν νῆσον κατὰ τὰς σπονδὰς καὶ τοὺς ὅρκους, οὓς ἔχουσι μετὰ τῶν Ῥωμαίων βασιλέων.

4. Δοὺξ δὲ καὶ ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος δίκαια μὲν ἔφασαν προκαλεῖσθαι βασιλέα, οὐ κατὰ γνώμην δὲ αὐτοῖς ἔχεσθαι τὴν νῆσον, οὐδὲ ψήφῳ τῆς βουλῆς, ἀλλὰ τῶν παρ´ αὐτοῖς εὐπατριδῶν τινας οἰκείοις ἀναλώμασι τὸν στόλον ἐφοπλίσαντας κατασχεῖν, οὓς μὴ δύνασθαι νῦν βιάζεσθαι· δεήσει γὰρ πολλῶν χρημάτων καὶ παρασκευῆς οὐ τῆς τυχούσης, ὥστε ἀκόντων τὴν νῆσον ἀφαιρεῖσθαι· ἀλλὰ τοῦ χρόνου προϊόντος προνοίᾳ μᾶλλον ἀφελομένους καὶ οἰκονομίᾳ ἀποδοῦναι βασιλεῖ ἀναμφιβόλως.

5. Τοιαῦτά τε εἶπον πρὸς τοὺς πρέσβεις βασιλέως, καὶ ἅμα Ἑρμίνιον Ἰάκωβον καὶ Πινέλον Ἀνταρὼ, ὄντας ἐκ τῶν παρ´ αὐτοῖς ἐπιφανῶν, πρὸς βασιλέα πρέσβεις ἔπεμψαν ἰσχυρισομένους περὶ τῶν αὐτῶν. Βασιλεῖ δὲ ἐδόκει ἡ ἀπολογία οὐκ ἀρκοῦσα, ἀλλὰ προθεσμίαν τινὰ ἐζήτει, καθ´ ἣν ἀποδώσουσι τὴν νῆσον, ἢ μὴ ἐγκαλεῖν ἐπιορκίαν, ἂν αὐτὸς ἀφέληται δυνηθείς. Καὶ συνέβησαν, ὥστε Λατίνους μὲν τὴν κατὰ τὴν νῆσον πόλιν, Χίον καὶ αὐτὴν προσαγορευομένην, ἐπὶ δέκα ἔτεσι κατέχειν καὶ καρποῦσθαι τὰς προσόδους, παρέχοντας ἐνιαύσιον τῷ βασιλεῖ δισχιλίους καὶ μυρίους χρυσοῦς. Ἐγείρειν δὲ καὶ σημαίαν βασιλικὴν ἐντὸς τῆς πόλεως κατὰ τὸ ἔθος, καὶ ἀρχιερέα εἶναι ἐκ τῆς ἐν Βυζαντίῳ ἐκκλησίας κεχειροτονημένον, καὶ εὐφημεῖν τοὺς βασιλέας κατὰ τὰ σάββατα, ὡς ἔθος· μνείαν τε αὐτῶν τοὺς ἱερέας ἐν ταῖς ἱεροτελεστίαις ποιεῖσθαι καὶ μηδὲν κωλύεσθαι παρ´ οὐδενός. Τὴν δὲ ἄλλην νῆσον ἅπασαν καὶ τὰ φρούρια καὶ κώμας ὑπὸ βασιλέως ἔχεσθαι καὶ ἄρχοντα αὐτοῖς, ὃν ἂν ἐθέλῃ, ἐφιστᾷν· τὸν δὲ καὶ τῶν ἐντὸς Χίου τῆς πόλεως Ῥωμαίων ἄρχειν. Κἂν μὲν Ῥωμαίῳ πρὸς Ῥωμαῖον ὑπὲρ ἰδίων ἀδικημάτων ἀμφισβήτησις ᾖ, παρὰ τὸν Ῥωμαίων ἄρχοντα δικάζεσθαι· ἂν δὲ Λατίνῳ πρὸς Ῥωμαῖον, ἢ τὸ ἔμπαλιν, τοὺς δύο ἄρχοντας συνερχομένους, διαλύειν τὴν ἀμφιβολίαν, ἑκατέρῳ τὸ δίκαιον περισώζοντας, ὁποτέρῳ ἂν προσῇ. Μετὰ δὲ τὰ δέκα ἔτη, ἐξ ὅτου βασιλεὺς ὁ Καντακουζηνὸς ἐκράτησε Βυζαντίου ἀριθμούμενα, παντάπασιν ἀφίστασθαι Χίου τοὺς Λατίνους. Τοιαῦτα μὲν οἱ ἐκ Γεννούας πρέσβεις συνέθεντο πρὸς βασιλέα. Βενιοῦζος δὲ Συμεὼν, ὃς ἦν διαφορώτατος τῶν τὴν Χίον κατεχόντων, καὶ οἱ ἄλλοι οὐ προσεδέξαντο τὰς συμβάσεις, ἀλλὰ φανερῶς ἀπείπαντο, πολέμιοι μᾶλλον ψηφίζεσθαι τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου Γεννούας ἢ Χίου ἀποστῆναι προελόμενοι.

6. Ἐν ᾧ δὲ οἱ βασιλέως πρέσβεις χρόνῳ ἐν Γεννούᾳ ἦσαν, Τζυβός τις, ὁ δυνατώτατος τῶν Χίων, Φωκαίας τῆς παλαιᾶς ὑπὸ Γεννουϊτῶν ἄρχων καταστὰς, ὅτε πρὸς αὐτοὺς ἡ Χίος παρεδίδοτο, (ὁμολογίᾳ γὰρ προσεχώρησαν, ὥσπερ ἔφημεν, σίτου ἐνδείᾳ πιεσθέντες,) πρὸς βασιλέα πέμψας, πρῶτα μὲν συγγνώμην ᾔτει ἐπὶ τῇ παραδόσει Χίου, ὡς οὐ κακίᾳ μᾶλλον, ἢ ἀνάγκῃ πεπραγμένῃ, παρῄνει δὲ μὴ τῆς νήσου ἀμελεῖν, ὡς, εἰ μικρὰν παράσχοιτο ἐπικουρίαν, ῥᾳδίως αὖθις αὐτοῦ Ῥωμαίοις ἀνασωσομένου.

7. Βασιλεὺς δὲ ἐπῄνει τε τὸν Τζυβὸν καὶ μεγάλα ἐπηγγέλλετο τῆς προθυμίας ἕνεκα. Ἐκέλευε δὲ τὸ νῦν ἔχον ἀτρεμεῖν, ἄχρις ἂν οἱ ἐν Γεννούᾳ πρέσβεις ἐπανήξουσιν. Ἄδηλον γὰρ εἶναι, εἰ μὴ χωρὶς κινδύνων ἀπολήψεται τὴν νῆσον· ἄλλως τ´ οὐδ´ αὐτῷ προσῆκον ὂν, περί τε εἰρήνης καὶ σπονδῶν διαλέγεσθαι πρεσβεύοντα καὶ πρὸς ἐπιβουλὰς ἐν ταὐτῷ καὶ πόλεμον χωρεῖν.

8. Καὶ ἦν ἂν βέλτιον, εἰ ἐπείθετο τῇ βασιλέως παραινέσει. Ὑπὸ δὲ προθυμίας καὶ τῆς πρὸς τοὺς κινδύνους καὶ τὰς μάχας εὐτολμίας μὴ περιμείνας καὶ τὴν ἐκ βασιλέως ἐπικουρίαν, ἀλλὰ μόνῃ τῇ σφετέρᾳ θαῤῥήσας ἀπώλετο δυνάμει. Συναγαγὼν γὰρ ὅσους μάλιστα ἐκ Φωκαίας ἐνῆν Ῥωμαίους, διέπλευσεν ἐπὶ τὴν Χίον ἀπροσδοκήτως καὶ τοῖς Λατίνοις συμβαλὼν, ἐνίκα κατὰ κράτος καὶ τειχήρεις ἐποίησεν ἐν Χίῳ, πολλῶν πεσόντων καὶ Βενιούζου τοῦ ἄρχοντος τραυματίου γενομένου. Τοῦ θεοῦ δὲ ἑτέρως ταλαντεύοντος, συνέβη κατ´ αὐτὴν τὴν ἡμέραν, ἐν ᾗ ἡ μάχη ἐγεγένητο, Ἀνδρέαν Πετρίλαν, ἐκ Γεννούας ὄντα καὶ αὐτὸν, ἅμα δυσὶ τριήρεσιν ἐκ Σμύρνης τὴν Χίον παραπλέοντα πρὸς Βυζάντιον ἐπείγεσθαι· πυθόμενον δὲ, ὡς ὑπὸ Τζυβοῦ πολιορκοῖντο οἱ ὁμόφυλοι, ἀποβῆναί τε πρὸς τὴν Χίον καὶ ἐπικουρεῖν τοῖς πολιορκουμένοις. Δευτέρας δὲ μάχης γενομένης καὶ τῆς νίκης αὖθις ἀφορώσης πρὸς Ῥωμαίους, ὁ Τζυβὸς ἀγωνιζόμενος εὐψύχως ἔπεσε, βέλει τρωθεὶς κατὰ τὴν μάχην, καὶ πάλιν οἱ Λατῖνοι τῆς Χίου κύριοι ἦσαν; τῶν Φωκαέων εἰς τὴν Φώκαιαν περαιωθέντων μετὰ τοῦ στρατηγοῦ τὴν τελευτήν· ἣν καὶ βασιλεῖ παρέδοσαν κατασχόντες πρότερον τελοῦσαν ὑπὸ Γεννουΐταις ὅσον χρόνον καὶ ἡ Χίος. Βασιλεὺς δὲ ἔπεμψεν εἰς Φώκαιαν Λέοντα τὸν Καλόθετον ἄρχειν, Χῖον μὲν ὄντα καὶ αὐτὸν, κατὰ δὲ τὸν τοῦ πολέμου χρόνον τῆς νήσου παρὰ Ἀποκαύκου ἐκβληθέντα τοῦ μεγάλου δουκὸς καὶ πολλὴν ὑποστάντα κάκωσιν διὰ τὴν πρὸς Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα εὔνοιαν, Τζυβὸν ἀντ´ ἐκείνου καταστήσαντος ἄρχοντα. Ὃ καὶ μάλιστα αἴτιον τῆς Χίου ἀπωλείας ἐδόκει γεγενῆσθαι. Πολὺ γὰρ ἐκείνου βελτίων ἦν συνέσεως ἕνεκα καὶ προμηθείας καὶ τοῦ διασώζειν εἰδέναι τὴν πιστευθεῖσαν πόλιν ἀπὸ τῶν πολεμίων. Ὃς εἰς Φώκαιαν ἐλθὼν, περιεποίησεν αὐτὴν Ῥωμαίοις ἄχρι νῦν κατεχομένην.

Chapitre XII.

1. L'Empereur fait rendre compte à Tarcaniote des deniers publics. 2. II fait de nouvelles impositions. 3. II se plaint aux Génois de ce qu'ils aboient usurpé l'île de Chio. 4. Leur réponse, 5. Traité entre l' Empereur et eux. 6. Un Génois nommé Cibo offre a l'Empereur de le rendre maître de l'île de Chio. 7. Sa réponse. 8. Entreprise téméraire de Cibo et sa mort.

1. L'Empereur ayant appris que dans le cours de cette guerre, Tarcaniote avait fait des exactions à Constantinople, dont les plaintes étaient si extrêmes, qu'elles tendaient au soulèvement et à la révolte, et que d'ailleurs ses ennemis et ses calomniateurs en prenaient occasion de publier, que l'on avait levé plus de trois cent mille écus d'or ; Il se résolut de confondre leur médisance. Pour cet effet il convoqua tout le peuple, et il commanda à Tarcaniote de rendre ses comptes au milieu de l'assemblée. Il fit voir à ceux mêmes de qui l'on avait tiré de l'argent que l'on n'avait pas tiré plus de cinquante milles 64 écus, qui avaient été employés à l'armement de la flotte, outre une somme égale, ou un peu plus grande, qui avait été prise à l'Epargne.

2. L'Empereur considérant que les plus importantes entreprises manquaient souvent faute d'argent, que les particuliers n'étaient point disposés à contribuer aux nécessitez publiques, et que ses revenus ordinaires ne se recevaient plus comme autrefois : Il imposa un nouveau tribut d'un écu pour muid de blé, qui serait apporté par les étrangers. Il ordonna aussi que les vignerons paieraient un écu pour cinquante conges devin, que ceux qui l'achèteraient des vignerons en paieraient deux, non seulement parce qu'ils étaient plus riches, mais aussi parce qu'ils profitaient en repos du travail d'autrui. Au lieu que par les anciennes ordonnances, les marchands étaient obligés de payer dix pour cent; il les obligea à payer cinquante pour cent, et par ce moyen, les Romains équipèrent en très peu de temps deux cents vaisseaux, amassèrent des richesses immenses, et se rendirent maîtres de la mer.

3. Comme les Génois retenaient l'île de Chio contre toute sorte de justice, et contre la foi des traités., l'Empereur envoya un ambassade au Duc, au Sénat, et au Peuple, pour la leur redemander suivant les articles des Traités, et suivant les termes des serments prêtés en conséquence.

4. Le Duc, le Sénat et le Peuple répondirent, 65 que quelque juste que fût la demande de l'Empereur, ils n'y pouvaient satisfaire alors, parce que ce n'était pas la République qui s'était emparée de l'île de Chio, mais quelques-uns de la noblesse, qui avaient équipé pour cet effet des vaisseaux à leurs dépens, que dans ce temps-là ils ne les pouvaient réprimer par la force, mais qu'ils chercheraient l'occasion de les surprendre par adresse.

5. Ayant fait cette réponse, ils envoyèrent à l'Empereur Jacques Herminio, et Pinello Antaro pour l'assurer de la sincérité de cette promesse. Il ne se contenta pas de cette réponse ; mais il leur marqua un temps, dans lequel ils seraient tenus de lui rendre l'île, et qu'à faute de cela il la reprendrait par les armes. Ils s'accordèrent, néanmoins, aux conditions qui suivent, que les Génois jouiraient, l'espace de dix ans, de la ville principale qui a retenu le nom de l'île, et qu'ils en tireraient tous les revenus, en payant seulement à l'Empereur vint-deux mille écus d'or par an, qu'ils élèveraient au milieu de la ville l'étendard de l'Empereur, selon la coutume, que leur Evêque serait élu dans le Clergé de Constantinople, que les Samedis ils seraient les acclamations accoutumées, en l'honneur de l'Empereur ; que les Prêtres feraient mention de lui dans leurs Sacrifices, que le reste de l'île avec les Bourgs, et les Forts, demeurerait sous la domination de l'Empereur, qui y établirait un Gouverneur, 66 pour juger les différends des habitants ; que quand un Romain aurait un procès contre un autre Romain, ils serait terminé par le Gouverneur Romain, que quand un Génois en aurait un contre un Romain, il serait juge par deux Juges, dont l'un serait Génois, et l'autre Romain, qu'au bout de dix ans, à compter du jour que l'Empereur Cantacuzène s'était rendu Maître de Constantinople, les Génois abandonneraient entièrement l'île de Chio: Simcon Veniose, et quelques-autres des Premiers de Gênes, bien-loin de consentir à ces articles, déclarèrent qu'ils aimaient mieux être déclarés ennemis de la République, que de renoncer au droit qu'ils avaient sur l'île de Chio.

6. Pendant que les Ambassadeurs de l'Empereur étaient à Gènes, Cibo, qui était le plus puissant de l'île de Chio, et qui avait été établi par les Génois Gouverneur de Phocée, dans le temps qu'ils réduisirent l'île de Chio par famine, comme nous l'avons dit ci-dessus, envoya demander pardon à l'Empereur, de la part qu'il avait eue autrefois à la reddition de cette île, et offrir de la lui remettre entre les mains, pour peu qu'il lui fournît de secours à cet effet.

7. L'Empereur le remercia, et lui promit de récompenser sa bonne volonté. Il l'avertit néanmoins de ne rien entreprendre jusqu'à ce que ses Ambassadeurs fussent revenus de Gennes parce qu'il pourrait peut-être se rendre maître de l'île, 67 sans être oblige de prendre les armes, et que ce serait une conduite indigne de sa générosité, de faire la guerre dans le temps qu'il traitait de la paix.

8. II eût agi sans doute plus sagement s'il eût suivi les ordres de l'Empereur. Mais l'ardeur dont il était transporté, ne lui ayant pas permis d'attendre le secours, et s'étant trop fié à ses propres forces, il se perdit misérablement. Ayant amassé à Phocée le plus grand nombre qu'il put de Romains, il fit voile vers Chio, et il y aborda à l'imprévu, chargea les Génois, et les défit, blessa Veniose le gouverneur, et obligea les autres à se tenir à couvert de leurs murailles. Il arriva par un ordre secret de Dieu, qui voulait changer la face de l'affaire, qu'André Petrile Génois, qui était parti de Smyrne avec deux galères pour aller à Constantinople, passa le même jour à cette île, où ayant appris que ses compatriotes étaient assiégez par Cibo, il crut les devoir secourir. II y eut un second combat, dont le succès fut encore favorable aux Romains. Mais comme Cibo s'y portait fort vaillamment, il fut percé d'un coup de flèche, dont il mourut. Les Phocéens s'en retournèrent à Phocée après la mort de leur chef, et ainsi, l'île de Chio demeura en la possession des Latins. Lorsqu'ils la rendirent à l'Empereur, ils lui rendirent aussi celle de Phocée, dont il donna le gouvernement à Léon Calothète. Il était de Chio, et il y avait été fort maltraité par Apocauque, durant la guerre civile, en haine de l'af- 68 fection qu'il portait à Cantacuzène, et en ayant été chassé, Cibo fut mis en sa place, ce qui fut cause de la perte de cette île. Car il avait beaucoup plus de prudence, plus de prévoyance, et plus de suffisance que Cibo, pour conserver les places qui lui étaient confiées. Il est encore aujourd'hui Gouverneur de Phocée, et il la maintient sous l'obéissance de l'Empire.

ιγʹ. 1. Ἐπεὶ δὲ καὶ Πελοπόννησος διέφθαρτο παντάπασιν οὐ μόνον ὑπὸ τῶν Περσῶν στόλοις μεγάλοις ἐπιόντων καὶ ὑπὸ Λατίνων τῶν τὴν παρ´ Ἕλλησιν Ἀχαΐαν λεγομένην κατεχόντων, ὑπηκόων ὄντων πρίγγιπι, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον ὑπὸ σφῶν αὐτῶν, διηνεκῶς ἀλλήλοις ἀντικαθισταμένων καὶ διαρπαζόντων τὰ ἀλλήλων καὶ ἀποκτεννόντων, καὶ κῶμαι μὲν ἀτείχιστοι ὑπὸ τῶν ἔξωθεν ἀνάλωνται πολεμίων, αἱ πόλεις δὲ ὑπὸ τῶν ἐνοικούντων, καὶ παντάπασι προσεδοκῶντο ἐκλιπεῖν· πρόνοιάν τινα αὐτῶν ποιήσασθαι ἐσκέψατο ὁ βασιλεύς. Μείζω δὲ οὐκ ἔχων, τὸν υἱὸν ἔπεμψε δεσπότην τὸν Μανουὴλ τριήρεσιν, ἄρξοντα Πελοποννησίων καὶ πρόνοιαν ποιησόμενον τὴν δυνατήν. Ὃς ἐλθὼν πρῶτα μὲν τὰς ἐμφυλίους ἔλυσε στάσεις, τούς τε πρώτους ἀρχομένους κολάζων, ὥσπερ δίκαιον, καὶ τοὺς ἄλλους ἐκφοβῶν μὴ τοῖς ὁμοίοις ἐγχειρεῖν. Ἔπειτα δὲ καὶ πρὸς Λατίνους θέμενος σπονδὰς, ἀβλαβεῖς τοὺς οἰκείους ἐξ ἐκείνων διετήρει, καὶ πρὸς τοὺς βαρβάρους ἀντικαθιστάμενος καὶ μάχαις πολλαῖς νικήσας, ἔπεισε μὴ πάνυ Πελοποννησίων καταφρονεῖν. Ἐξ ὧν αἵ τε πόλεις ἀνεῤῥώννυντο καὶ ὥσπερ ἀναφέρειν ἐκ μεγάλων συμφορῶν ἐδόκουν, καὶ ἡ χώρα συνῳκίζετο, ἀδείας οὔσης τοῖς ἀγροῖς ἐνδιατρίβειν, καὶ ἡ Σκυθῶν ἐρημοτέρα Πελοπόννησος ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ ἐφαίνετο γεωργουμένη, καὶ τῆς μελλούσης εὐεξίας οὐκ ἀγεννεῖς παρείχετο ἐλπίδας.

2. Οὐ μόνον δὲ ταῖς πόλεσι κοινῇ παρείχετο τὰς εὐεργεσίας, ἀλλὰ καὶ ἰδίᾳ εὖ τοὺς δυνατοὺς ἐποίει τῶν Πελοποννησίων· τοῖς δὲ οὐδὲν τῶν γινομένων ἤρκει, ἀλλὰ πάντα μᾶλλον ἦσαν ἀνεκτὰ, ἢ τὸ μὴ στασιάζειν καὶ τῷ σφετέρῳ χρῆσθαι ἤθει. Ὅθεν πρὸς ἀλλήλους μὴ δυνάμενοι διὰ τὸ πρὸς τὸν δεσπότην δέος, μιᾷ γνώμῃ πάντες ἐπ´ αὐτὸν συνέστησαν καὶ πόλεμον ἤραντο κοινῇ. Συνεσκεύασε δὲ τὴν ἐπιβουλὴν Λαμπούδιός τις ὁ περὶ ταῦτα δεινότατος τῶν Πελοποννησίων· ὃς ἐπειδὴ πρότερον οἱ ἀνθιστάμενοι ἐνίκων, πάντων ὧν εἶχεν ἀποστερηθεὶς, εἰς ἐσχάτην ἤλασε πενίαν, διὰ τῶν τρόπων τὴν μοχθηρίαν καὶ τὸ περὶ τὸ στασιάζειν ἐξησκῆσθαι καὶ ὑπὸ τοῦ δεσπότου παροφθείς. Εἶτα προσελθὼν καὶ δεηθεὶς καὶ πίστεις παρασχόμενος, ὡς οὐδὲν οὐδέποτε νεωτερίσειεν, ἀλλ´ εὔνους αὐτῷ καὶ τῶν φιλούντων ἄγαν μενεῖ, ἀνελαμβάνετό τε καὶ εἰς τὴν προτέραν τύχην ἤγετο, πολλὰς ἀφορμὰς εἰς τὸ πλουτεῖν παρεχομένου τοῦ δεσπότου. Καὶ πρὸς τοὺς ἀντιπάλους ἀξιόμαχος ἤδη ἦν. Οὔτε γὰρ κακοπραγία, οὔτ´ εὐημερία, οὔτε χρόνος ὁ πάντα λύων διαλύειν δύναται αὐτοῖς τὴν πρὸς ἀλλήλους ἔχθραν, ἀλλὰ διὰ βίου τε πολέμιοί εἰσιν ἀλλήλοις, καὶ μετὰ τελευτὴν ὥσπερ τινὰ πατρῷον κλῆρον καταλείποντες τοῖς παισὶ τὴν πρός τινας διαφοράν. Καὶ τῶν Λυκούργου νόμων πάντων ἀμελήσαντες, ἑνὸς μόνου τῶν Σόλωνος ἐξέχονται τοῦ Ἀθηναίου ἀκριβῶς, ὃς ἀτίμους ποιεῖ τῶν πολιτῶν τοὺς ἐν στάσει μηδεμιᾷ μερίδι προσκειμένους.

3. Τοῦ δεσπότου δὲ διὰ τὰς λῃστείας τῶν Περσῶν, (ἐποιοῦντο γὰρ πολλὰς καὶ συνεχεῖς ἐκ τῆς Ἀσίας περαιούμενοι ὀλίγοι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλασσαν,) δεῖν οἰομένου τριήρεις κατασκευάζειν ἐφ´ ᾧ περιπλέοιεν τὴν νῆσον καὶ κωλύοιεν τοὺς πειρατὰς, ἐπεὶ πᾶσι λυσιτελεῖν ἐδόκει, καὶ ἔδει πάντας χρήματα εἰσφέρειν, ὁ Λαμπούδιος ὑπέρχεται τὴν εἴσπραξιν ἑκοντὶ, πολλὰ τοῦ δεσπότου δεηθεὶς, ὡς τῶν ἄλλων μᾶλλον αὐτὸς καταπραξόμενος βέλτιον διὰ τὴν ἐμπειρίαν καὶ τὴν πρὸς ἐκεῖνον εὔνοιαν. Ἀδείας δὲ τυχὼν, τὴν Πελοπόννησον ἅπασαν περιιὼν, ἐξεπολέμου τῷ δεσπότῃ, καὶ πόλεσιν ἁπάσαις καὶ κώμαις τὴν ἐθελοδουλίαν ὀνειδίζων, καὶ τὸ μὴ ἀξίως τῶν προγόνων ἐπὶ τὴν ἐλευθερίαν προθυμεῖσθαι, ἀλλ´ ὥσπερ ἀνδράποδα ἀνέχεσθαι ἄγεσθαι καὶ φέρεσθαι ὑπὸ τοῦ δεσπότου, καὶ τέλος πάντας ἔπειθεν ὁμοίως τῷ δεσπότῃ πολεμεῖν, ἰσχυριζόμενος, ὡς ἢ οὐκ ἀντισχήσει κοινῇ πρὸς πάντας πολεμῶν, ἀλλὰ φεύξεται καταλιπὼν τὴν Πελοπόννησον, ἀγαπητὸν ἡγούμενος τὸ σώζεσθαι, ἢ διαφθαρήσεται μένων, πανταχόθεν τοῦ πολέμου περιῤῥέοντος. Οὕτω μὲν ἐκείνους ἔπειθε καὶ πᾶσιν ἔδωκε σύνθημα κοινὸν, ἵν´ ἐν ἡμέρᾳ τῇ αὐτῇ τοῖς σφισιν ἄρχουσι πάντες ἐπιθέμενοι, πρῶτον μὲν αὐτῶν κρατήσωσιν, ἔπειτα ἐπιστρατεύσωσι δεσπότῃ, ἀσθενεστέρῳ γεγενημένῳ ἤδη. Καὶ κατὰ τὴν ἐκείνου παραίνεσιν πάντα ἐτελεῖτο. Ἡμέρᾳ γὰρ τῇ αὐτῇ πάντων ἐκράτησαν, ὅσοι πόλεων ἦρχον ἢ κωμῶν· ἔπειτα ἁπανταχόθεν ἀθροισθέντες παμπληθεῖς πεζοί τε καὶ ἱππεῖς ἐπῄεσαν δεσπότῃ, Λαμπουδίου μετὰ τῶν ἄλλων τῶν δυνατωτέρων ἡγουμένου.

4. Δεσπότης δὲ τοὺς ἰδίους ἐφοπλίσας, ὅσοι εἵποντο ἐκ Βυζαντίου, περὶ τριακοσίους ὄντας λογάδας πάντας, ἀντεπεξῄει τοῖς Πελοποννησίοις, καὶ μισθοφόρους ἔχων ὀλίγους Ἀκαρνᾶνας. Οἱ δὲ οὐδὲ εἰς ὄψιν ὑπομείναντες ἐλθεῖν, εἰς φυγήν τε ἐτράποντο καὶ διελύθησαν κατὰ πόλεις· καὶ οἱ μὲν αὐτίκα προσεχώρουν παραιτούμενοι καὶ ἐτύγχανον συγγνώμης, ὅσοι δὲ ἦσαν τολμηρότεροι πρὸς νεωτερισμοὺς, τὰς πόλεις κατασχόντες, οὐκ ἐδέχοντο δεσπότην ἀνοήτως. Οἳ γὰρ ὁμοῦ σύμπαντες ἀντισχεῖν οὐκ ἠδυνήθησαν, οὗτοι κατ´ ὀλίγους διαιρεθέντες, ἤλπισαν περιγενήσεσθαι. Ὕστερον μέντοι καὶ αὐτοὶ μετὰ πολλὴν κάκωσιν καὶ τὰς συνεχεῖς ἐπιδρομὰς καὶ λεηλασίας τὸ συνοῖσον συνιδόντες, προσεχώρουν τῷ δεσπότῃ δεόμενοι τυχεῖν συγγνώμης. Ὁ δὲ παρείχετο πᾶσιν, οὐ μισῶν μᾶλλον, ἢ τῆς ἀνοίας ἐλεῶν, ὅτι ἀκινδύνως σώζεσθαι ἐνὸν, ἀπώλοντο τοῖς ὑπὲρ δύναμιν ἐπιχειροῦντες.

5. Ἠσύχασαν δὲ χρόνον οὐκ ὀλίγον, τὴν ὑπὸ δεσπότῃ δουλείαν οὐ μᾶλλον ὑπ´ εὐγνωμοσύνης εὐμαρῶς φέροντες, ὅσον ὑπὸ δέους. Τοῦ πρὸς ἀλλήλους δὲ τῶν βασιλέων αὖθις πολέμου ἀναῤῥιπισθέντος, καὶ τοῦ νέου βασιλέως τοῦ Παλαιολόγου τῶν πραγμάτων ἄρξαντος, αὖθις οἱ Πελοποννήσιοι διὰ τὸ βασιλέα τὸν πατέρα πεπαῦσθαι τῆς ἀρχῆς δυνήσεσθαί τι πλέον οἰηθέντες, ἄλλως τε καὶ τῶν Ἀσάνη τοῦ Ἰσαακίου υἱῶν ἐναγόντων πρὸς τὸν πόλεμον, οἳ ἦσαν ἐκεῖ ὑπὸ βασιλέως τοῦ νέου ἐπιτροπεύειν πεμφθέντες τῆς Πελοποννήσου, σύμπαντες ὁμοῦ ἀπέστησαν δεσπότου, πλὴν μιᾶς πόλεως, ἧς φρουρὰ κατεῖχε τὴν ἀκρόπολιν ἀνάλωτον οὖσαν διὰ καρτερότητα τήν τε φυσικὴν καὶ τὴν κατεσκευασμένην.

6. Ὁ δὲ τῇ σφετέρᾳ χρώμενος δυνάμει μόνῃ, αὖθίς τε ἐκράτει συμπάντων καὶ τοῖς ὅπλοις χρώμενος κατεδουλοῦτο. Ἐξ ἐκείνου δὲ παντάπασιν ἀπειπόντες τὸ ἐκείνῳ πολεμεῖν, τήν τε πρὸς ἀλλήλους ἀσπάζονται εἰρήνην καὶ τὴν πρὸς ἐκεῖνον εὔνοιαν, καὶ τὰ μέγιστα ὠφέληνται ἐκ τούτου, ἐπὶ γεωργίας τραπόμενοι καὶ βοσκημάτων ἐπιμέλειαν, καὶ κτήσεις ἐκτήσαντο ἐν τοῖς ἀγροῖς πολλὰς, πρότερον καθ´ ὃν ὁ δεσπότης ἀφῖκτο χρόνον οὐδενὸς ὄντος πλὴν τῶν πόλεων, καὶ τούτων ὑπὸ τῶν στάσεων διεφθαρμένων.

7. Λατῖνοι δὲ οἱ πρίγγιπι ὑπήκοοι πρῶτα μὲν καὶ αὐτοὶ ὥρμηντο δεσπότῃ πολεμεῖν καὶ κακῶς ποιεῖν τὰς πόλεις, οὐδὲ πρότερον ἀμελοῦντες. Εἰς τοὐναντίον δὲ ἅπαν τὸ τόλμημα ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ ἐκείνοις περιέστη. Μᾶλλον γὰρ αὐτοὶ κακῶς ἔπασχον κατὰ τὸν πόλεμον. Συνιδόντες δὲ αὐτοῖς οὐκ ὀλίγα λυμαινόμενον τὸν πόλεμον, πρεσβείας ποιησάμενοι καὶ πολλὰ δεσπότου δεηθέντες, ἔπεισαν θέσθαι πρὸς αὐτοὺς σπονδὰς εἰρηνικὰς, ὥστε εἶναι ὑπηκόους μὲν πρίγγιπι, αὐτῷ δὲ φίλους καὶ συμμάχους, καὶ ἔνδον τε Πελοποννήσου προθύμως συμμαχεῖν, ᾗ ἂν δέοιτο αὐτῶν, ἐκ τῶν οἰκείων τρεφομένους, καὶ ἐκτὸς ὁμοίως. Ὅθεν μαχομένῳ τε πρὸς Πέρσας ναυσὶν ἐπιστρατεύοντας πολλάκις συνεμάχησαν, καὶ πολλῶν αὐτῷ τροπαίων ἐκοινώνησαν κατὰ βαρβάρων, καὶ εἰς Βοιωτίαν συνεισέβαλον πρός τινα τῶν ἐκεῖ δυναστευόντων Λατίνων πολεμοῦντι, Ῥουντζέρην Ντελωρίαν προσαγορευόμενον, πολλήν τε εὔνοιαν πρὸς αὐτὸν ἐκτήσαντο διὰ τὴν ἐπιείκειαν καὶ τὸ φιλάληθες. Ἐν χρόνῳ γὰρ ἤδη οὐκ ὀλίγῳ οὐδέποτε οὐδὲν ἐφάνη τῶν ἐπηγγελμένων ἐψευσμένος. Ὅθεν οὐδὲ ὅρκων δέονται, ἤν τι δέωνται ἐκείνου, ἀλλ´ ἀξιόχρεως αὐτοῖς πρὸς πίστιν καὶ λόγος προϊέμενος ἁπλῶς. Ἡ μὲν οὖν Πελοπόννησος οὕτως ἄγεται μέχρι νῦν ὑπὸ δεσπότου Μανουὴλ τοῦ Καντακουζηνοῦ πολλὰ ὠφελουμένη ἔκ τε ὧν τοῖς πολεμίοις ἀήττητος ἄχρι νῦν διατετέλεκε, καὶ τοῖς ὑπηκόοις προσηνὴς καὶ κηδεμονικός.

Chapitre XIII.

1. Manuel Despote rétablit la Morée. 2. Les habitants conspirent contre lui. 3. Soulèvement général 4. II pardonne aux rebelles. 5.. Ils se révoltent de nouveau. 6. II les réduit à son obéissance, et les traite avec douceur. 7. Les Latins l'attaquent, puis s'accordent avec lui.

1. Comme la Morée avait été entièrement ruinée, non seulement par les incursions des Turcs qui y étaient abordés sur de puissantes flottes, mais aussi par les armes des Latins qui s'étaient rendus maîtres de l'Achaïe, et surtout par la fureur des habitants qui s'entretuaient misérablement eux-mêmes, et qui détruisaient les villes, pendant que la campagne était désolée par les étrangers, l'Empereur s'appliqua à pourvoir à ces désordres, et parce qu'il n'avait pas auprès de 69 lui Matthieu son fils aîné, il y envoya Manuel Despote pour commander les galères, et pour conserver la Province. Il apaisa d'abord les troubles qui s'étaient émus au dedans, en châtiant ceux qui en étaient les auteurs, et en retenant les autres dans le devoir, par la crainte d'un pareil châtiment. Il fit ensuite un traité avec les Latins, par lequel il s'assura qu'ils n'exerceraient plus d'actes d'hostilité contre les habitants, et il chargea si rudement les Barbares en plusieurs rencontres, qu'il leur apprit à ne plus mépriser les habitants. En peu de temps les villes reprirent leur première splendeur. La fureté et l'abondance furent bientôt rétablies en la campagne, et les terres qui avaient paru plus désertes, et plus stériles que la Scythie, furent cultivées comme auparavant. Manuel ne se contenta pas de procurer en général la félicité des villes, il voulut encore procurer en particulier le repos des habitants.

2. Mais de quelques faveurs dont il les comblât, ils n'étaient jamais satisfaits, et ils méprisaient ces traitements si avantageux, pour contenter leur humeur inquiète et remuante. La crainte qu'ils avaient du Despote les empêchant de rien entreprendre les uns contre les autres, ils s'accordèrent à tourner leurs armes contre lui. Ce fut Lampude qui fut auteur de cette conspiration. Il n'y avait personne dans le pays qui fût aussi propre que lui à exciter les peuples à la révolte. 70 La faction contraire à celle dont il s'était fait chef, étant demeurée victorieuse, il fut dépouillé de son bien, et réduit à la dernière pauvreté. La méchanceté de son naturel, et l'inclination qu'il avait à émouvoir des séditions, le rendit odieux et méprisable au Despote. Néanmoins étant venu le supplier de lui pardonner le passé, et lui ayant promis de lui garder à l'avenir une fidélité inviolable, il rentra dans ses bonnes grâces, et dans la possession de son bien, et ayant même trouvé diverses occasions de s'enrichir, il devint aussi puissant que ses ennemis. En effet, il n'y a rien, ni adversité, ni prospérité, qui puisse apaiser la haine de ces peuples-là. Le temps qui détruit tout ne la détruit point. Ils ne se contentent pas de la conserver durant leur vie, ils la laissent comme un héritage à leurs enfants. Ils méprisent toutes les lois de Lycurgue, et ils n'en observent qu'une de Solon, qui est celle par laquelle il déclare infâmes, ceux qui demeurent neutres dans une sédition, sans se déclarer pour l'un ou pour l'autre des partis.

3. Comme le Despote ne voyait point de meilleur moyen d'arrêter les courses et les brigandages des Turcs, que de construire des galères pour côtoyer la Morée, et pour tenir la mer libre, il crut qu'il était nécessaire que les particuliers contribuassent aux frais de l'armement. Lampude le supplia de lui donner la commission de cette levée, l'assurant qu'il était plus capable que nul autre, 71 de cet emploi, tant pour l'expérience qu'il avait des affaires de cette nature, que pour l'affection qu'il avait à son service. Ayant reçu cette commission il parcourut la Morée, et la souleva contre le Despote. Il reprocha aux villes, et aux. bourgs, la lâcheté avec laquelle ils se soumettaient à un esclavage volontaire, au lieu de conserver généreusement la liberté que leurs ancêtres leur avaient laissée. Il les excita à la révolte, par l'assurance qu'il leur donna, que le Despote, bien loin d'oser en venir aux mains, se tiendrait trop heureux de se pouvoir échapper. Il les abusa de telle sorte, qu'il les fit demeurer d'accord d'attaquer en un même jour leurs gouverneurs, et lorsqu'ils s'en seraient rendus maîtres de prendre les armes contre le Despote, qui aurait alors moins de force pour leur résister. Ils exécutèrent cette résolution, et s'étant saisis, en un même jour de ceux qui commandaient dans les villes, et dans les bourgs, ils s'assemblèrent de tous cotez, et ayant composé une armée considérable, tant de cavalerie que d'infanterie, ils marchèrent droit contre le Despote, sous la conduite de Lampude, et de quelques autres des principaux séditieux.

4. Le Despote amassa à la hâte les soldats qu'il avait amenés de Constantinople au nombre d'environ trois cents, et il les mena contre les rebelles, qui sans oser soutenir leur présence s'enfuirent à l'heure-même, et se dispersèrent dans 72 les villes. Quelques-uns se rendirent aussitôt, et obtinrent aisément leur grâce. Les autres qui étaient plus échauffés, et plus opiniâtres, se renfermèrent dans les places fortes, et refusèrent d'y recevoir le Despote. En quoi il est visible que leur dessein était plein d'extravagance; Car avec quelle apparence pouvaient-ils prétendre de lui résister, depuis qu'ils étaient séparés, n'ayant pu le faire lors qu'ils étaient tous ensemble? Mais, enfin, après avoir souffert de grandes incommodités, par les courses, et par les pillages continuels des Romains, ils demandèrent pardon, et ils offrirent de se rendre. Le Despote leur pardonna volontiers, et bien loin de punir leur rébellion, il eut pitié de la folie qui les avait fait précipiter dans ce danger.

5. Ils ne demeurèrent pas néanmoins longtemps en repos, parce que ce n'était que par crainte, et non par inclination, qu'ils s'étaient soumis. Le feu de la guerre civile s'étant rallumé entre les deux Empereurs, et le jeune Paléologue s'étant mis en possession de la souveraine puissance, les habitants de la Morée se soulevèrent tous, comme d'un commun consentement, contre le Despote, tant par la pente qu'ils y avaient d'eux-mêmes, qu'à la suscitation des fils d'Isaac Asan, que le jeune Empereur, avait envoyés en Morée, pour y faire la fonction de gouverneurs. Il n'y eut qu'une ville qui demeura dans l'obéissance, parce que sa citadelle était imprenable.

73 6. Le Despote ne laissa pas avec le peu qu'il avait de troupes, de réduire sous sa puissance ses ennemis. Ils renoncèrent alors à la guerre, et ils tirèrent de grands avantages de leur soumission ; car ils cultivèrent leur terres, ils nourrirent des troupeaux, et ils amassèrent des richesses.

7. Les Latins qui sont sous la domination d'un Prince voisin, attaquèrent le Despote, et exercèrent contre lui divers actes d'hostilité ; mais quand ils virent qu'ils n'en tiraient aucun avantage, ils envoyèrent lui demander la paix, à la charge néanmoins de demeurer sous l'obéissance de leur Prince. Ils le servirent depuis en plusieurs occasions contre les Turcs, et ils prirent part à diverses victoires qu'il remporta sur d'autres nations barbares. Ils firent irruption avec lui en Béotie, contre un Prince nommé Roger de Loria, et ils chérirent toujours extrêmement la douceur, et la sincérité de ses mœurs. On se contente de sa parole parce qu'il la tient toujours quand il l'a une fois donnée, et on ne lui demande point de serment. Il gouverne encore aujourd'hui la Morée, et la rend heureuse, et invincible, par la sagesse de sa conduite.

ιδʹ. 1. Βασιλεὺς δὲ καὶ πρὸς τὸν Αἰγύπτου καὶ Συρίας καὶ Ἰουδαίας Σουλτὰν ὑπὲρ τῶν ἐκείνῃ Χριστιανῶν πρεσβείαν ἐποιεῖτο. Πρεσβευταὶ δὲ ἦσαν ἔκ τε τῶν Βυζαντίου πολιτῶν ὁ Σεργόπουλος Μανουὴλ καὶ ὁ τῶν Ἱεροσολύμων πατριάρχης Λάζαρος, ὃν ἔδει προστάγματι Σουλτὰν εἰς τὸν θρόνον ἀποκαταστῆναι. Ἄλλως γὰρ οὐκ ἔξεστιν οὐδένα τῶν κατὰ τὰς πόλεις ἐπισκόπων, αἳ δουλεύουσι τούτοις τοῖς βαρβάροις, οὕτω συγκεχωρηκότος τοῦ θεοῦ διὰ τὸ πολλὰ ἡμᾶς τοὺς καλουμένους ἀπὸ Χριστοῦ αὐτῷ προσκεκρουκέναι καὶ προσκρούειν ἄχρι νῦν. Οὗτος γὰρ δὴ ὁ πατριάρχης, ἔτι βασιλέως Ἀνδρονίκου περιόντος, ὑπὸ τῶν συνεπισκόπων ἐν τῇ ἁγίᾳ πόλει κεχειροτονημένος, ὥσπερ ἔθος, εἰς Βυζάντιον ἔπειτα ἀφῖκτο προβληθησόμενος καὶ παρὰ βασιλέως. Γερασίμου δέ τινος μοναχοῦ ἐκεῖθεν ὡρμημένου καὶ ἄλλων τινῶν πρὸς τὸ τόλμημα συναιρομένων, τοῦ πατριάρχου πρὸς συκοφαντίαν τινὰ αἰτιωμένου, δι´ ἃ ἐδόκει δίκαιος ἀποχειροτονεῖσθαι, οὔθ´ οὕτως ἔσχεν ὁ βασιλεὺς, ὥστε αὐτίκα διὰ τὸ αἰτιᾶσθαι Γεράσιμον ἀποχειροτονεῖν, οὔτε παντάπασιν ἠπίστει, ἀλλ´ ἐν Βυζαντίῳ κελεύσας μένειν ἄχρις ἂν τὰ κατ´ αὐτὸν ἐξετασθείη, πρεσβείαν ἐποιεῖτο πρὸς Σουλτὰν, ἅμα μὲν καί τινων πέρι ἀναγκαίων ἄλλων καὶ τῶν ἐν Αἰγύπτῳ Χριστιανῶν, οὐχ ἧττον δὲ καὶ τούτου ἕνεκα τοῦ πατριάρχου· καὶ ἐκέλευε τοῖς πρέσβεσιν ἐν Παλαιστίνῃ γενομένοις, ἐξετάζειν τὰ κατ´ αὐτὸν μετὰ τῶν ἐπισκόπων. Τοῦ βασιλέως δὲ ἐν τῷ μεταξὺ χρόνῳ τετελευτηκότος, καὶ τοῦ πρὸς βασιλέα τὸν Καντακουζηνὸν πολέμου κεκινημένου, καὶ ὁ πατριάρχης Λάζαρος ὑποπτευθεὶς ᾑρῆσθαι τὰ ἐκείνου, ὑπὸ πατριάρχου τοῦ Ἰωάννου ἐρήμην κατεψηφίσθη, οὔτ´ ἐλέγχων, οὔτε συνόδου, οὔτε τινὸς ἑτέρου τῶν νομίμων δεηθέντος· ἀντ´ ἐκείνου δὲ ὁ κατηγορῶν Γεράσιμος ἐπίσκοπος τῆς ἁγίας παρανόμως ἐχειροτονεῖτο πόλεως. Λάζαρος δὲ ὁ πατριάρχης οὕτως ἰδὼν ἑαυτὸν ἀτιμωθέντα ἐπ´ οὐδεμιᾷ τὸ εὔλογον αἰτίᾳ κεκτημένῃ, ἀλλὰ διὰ τὸ πρὸς βασιλέα μόνον ἔχθος, ἄλλως θ´ ὅτι καὶ τῶν ἐπιτηδείων ἐχορήγουν οὐδὲν ὡς ἀπεῤῥιμμένον, καὶ γλίσχρως διέζη καὶ τῶν πρὸς τὴν χρείαν ἐνδεῶς, ἐσκέπτετο πρὸς Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα διαδιδράσκειν μετὰ τὴν ἐπάνοδον εἰς Διδυμότειχον ἐκ τῆς ἑσπέρας. Οὕτω δὲ δόξαν, πρὸς Γαλατᾶν τὸ Λατίνων φρούριον διαβὰς, τρόπον ἐπεζήτει, καθ´ ὃν ἀφίξεται εἰς βασιλέα. Οἱ δὲ ἐν Βυζαντίῳ ἄρχοντες φωράσαντες τὸν δρασμὸν, καὶ πατριάρχης ὁ Ἰωάννης, πέμψαντες εἰς Γαλατᾶν, ἐκέλευον Λατίνους πατριάρχην αὐτοῖς τὸν Ἱεροσολύμων ἐκδιδόναι. Οἱ δ´ αἵρεσιν αὐτῷ προὐτίθεσαν, ἢ κοινωνεῖν αὐτοῖς πρὸς τῶν δογμάτων τὴν διαφορὰν καὶ τὸν ἐπίλοιπον συνεῖναι χρόνον, ὡς νῦν τε αὐτῶν πολλὴν φιλοτιμίαν περὶ τῆς εἰς αὐτὸν εὐποιίας ἐπιδειξομένων, καὶ τοῦ Ῥώμης ἐπισκόπου ὕστερον εὐεργετήσοντος μεγάλα καὶ τοῖς ὑπ´ αὐτὸν συναριθμήσοντος ἐπισκόποις, ἢ ἠπείλουν ἐκδιδόναι τοῖς αἰτοῦσιν, ὑφ´ ὧν πείσεται ἀνήκεστα. Ὁ δὲ οὐ τοσοῦτον ἔδεισε τὰς ἀπειλὰς, ὅσον τῆς ἐκείνων ἀνοίας κατεγέλα, εἰ μικρῶν ἕνεκα καὶ εὐκαταφρονήτων τῆς πατρίου δόξης ἤλπισαν ἀποστήσειν, ἀντηπείλησέ τε καὶ αὐτὸς, ὡς ῥᾷον ἂν αὐτὸς αὐτοὺς τῶν κακῶς μεταστήσειε δεδογμένων, ἢ αὐτὸς συναπαχθείη, ἢ μεγάλαις ἀγαθῶν ἐπαγγελίαις, ἢ τῶν πάνυ φοβερωτάτων ἀπειλαῖς. Ἐπεὶ δὲ αὐτὸν ἀμεταθέτως εἶδον ἔχοντα, δεσμώτην ἐξεδίδουν τοῖς αἰτοῦσιν. Οἱ δὲ ἤγαγον πρὸς πατριάρχην, προσδόκιμον ὄντα ἀφιλανθρώπως χρήσεσθαι αὐτῷ. Ὁ δὲ τὴν ἀρετὴν τοῦ ἀνδρὸς αἰδεσθεὶς, (οὐδὲ γὰρ ἠγνόησεν ὅσα ἀντεῖπε τοῖς Λατίνοις ἐπὶ τὴν κοινωνίαν προκαλουμένοις, οὐδ´ ὡς μᾶλλον εἵλετο ἀποθανεῖν, ἢ τῆς πατρίου δόξης ἀποστῆναι,) προσιόντι τε ὑπανέστη, καὶ προσαγορεύσας ἡμέρως καὶ προσηνῶς, παρεκάθισέ τε καὶ ὁμιλίας ἠξίωσε πρεπούσης φίλῳ, ὁμολογητὴν ἐν ταῖς διαλέξεσιν ἀποκαλῶν. Ἔπειτα ἀπέπεμπεν εἰς τὴν οἰκίαν, οὐδὲ ἴχνος ἐπιδεδειγμένος δυσμενείας, προνοίας δὲ ἠξίωσεν οὐδεμιᾶς. Διὸ καὶ μετὰ μικρὸν, ἐπεὶ ὑπ´ ἐνδείας οὐ μετρίως ἐπιέζετο, ᾤχετο ἀποδρὰς πρὸς βασιλέα, καὶ τόν τε ἐπίλοιπον τοῦ πολέμου χρόνον συνῆν φροντίδος ἀξιούμενος, καὶ μετὰ τὸ πάντων κύριον καταστῆναι εἰς Βυζάντιον ἐπανελθὼν, πολλῆς παρὰ βασιλέως ἀπήλαυε προνοίας. Τοῦτον δὴ τὸν πατριάρχην μετὰ Σεργοπούλου ὕστερον πρὸς τὸν Σουλτὰν Αἰγύπτου πέμψας πρεσβευτὴν, ἄλλα τε ἠξίου τὸν Σουλτὰν ποιεῖν, ἃ ἐλυσιτέλει τοῖς ἐκεῖ Χριστιανοῖς, καὶ τὸν πατριάρχην εἰς τὸν θρόνον ἀποκαταστῆσαι, τὸν παρανόμως ἐπισκοποῦντα ἀπελάσαντα Γεράσιμον. Σουλτὰν δὲ τά τε ἄλλα φιλοτίμως πρὸς τὴν βασιλέως πρεσβείαν διετέθη, καὶ πάντα ἐξεπλήρου, ὧν ἐδέοντο οἱ πρεσβευταὶ, πολλὴν χάριν ὁμολογῶν περὶ τῆς εἰς αὐτὸν πρεσβείας.

2. Ἦν γὰρ θαυμάσιά τινα περὶ βασιλέως πεπυσμένος, καὶ τοῦ παντὸς ἐτιμᾶτο τὴν πρὸς αὐτὸν φιλίαν, καὶ τὸν πατριάρχην πρὸς τὴν ἁγίαν πόλιν πέμψας, ἐκέλευε τοῖς ἐκεῖσε τῶν βαρβάρων ἄρχουσι τὸν μὲν Γεράσιμον ἀπελαύνειν, Λάζαρον δὲ τὸν πατριάρχην ἄγειν διὰ τιμῆς, καὶ μηδὲν αὐτῷ παρενοχλεῖν τοῖς ἐν Παλαιστίνῃ Χριστιανοῖς ἐπισκοποῦντι.

3. Ἔπεμπε δὲ καὶ πρὸς βασιλέα γράμματα οὕτως ἔχοντα ἐν λέξει· „εἰς τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ τοῦ ἐλεοῦντος καὶ ἐλεήμονος. Μακροημερεύσοι ὁ θεὸς ὁ ὕψιστος πάντοτε τὰς ἡμέρας τῆς βασιλείας τοῦ μεγάλου, τοῦ εὐεργετικοῦ, τοῦ φρονίμου, τοῦ λέοντος, τοῦ ἀνδρείου, τοῦ ἐν πολέμοις ὁρμητικοῦ, εἰς ὃν οὐ δύναταί τις σταθῆναι ἔμπροσθεν αὐτοῦ, τοῦ σοφωτάτου εἰς τὸ δόγμα αὐτοῦ, τοῦ δικαιοτάτου εἰς τὸν τόπον καὶ τὴν χώραν αὐτοῦ, τοῦ θεμελίου τῆς πίστεως καὶ τοῦ δόγματος τῶν Χριστιανῶν, τοῦ κίονος τοῦ ἀσείστου ἁπάντων τῶν βεβαπτισμένων, τοῦ βοηθοῦ τῶν δογμάτων τοῦ Χριστοῦ, τῆς σπάθης τῶν Μακεδόνων, τοῦ Σαμψὼν, τοῦ βασιλέως τῶν Ἑλλήνων, τοῦ βασιλέως τῶν Βουλγάρων, τῶν Ἀσανίων, τῶν Βλάχων, τῶν Ῥώσων καὶ τῶν Ἀλανῶν, τῆς τιμῆς τοῦ δόγματος τῶν Ἰβήρων καὶ τῶν Σύρων, τοῦ κληρονόμου τῆς βασιλείας τῆς γῆς αὐτοῦ, τοῦ αὐθέντου τῶν θαλασσῶν καὶ τῶν ποταμῶν τῶν μεγάλων καὶ τῶν νήσων, Ἀγγέλου Κομνηνοῦ Παλαιολόγου τοῦ Καντακουζηνοῦ. Πάντοτε ἡ βασιλεία σου τὸ θέλημα αὐτῆς νὰ τὸ ζητῇ ἀπὸ τὴν Σουλτανικὴν ἐξουσίαν μου, καὶ ἀπὸ τὸ ὀσπήτιόν μας τὸ ἡγιασμένον καὶ πεφωτισμένον, καὶ ὡς ἔχομεν πᾶσαν δύναμιν νὰ πληρῶμεν τὴν ἀγάπην τῆς βασιλείας σου, καὶ καθὼς εὑρίσκετο τῶν προγόνων τῆς βασιλείας σου μετὰ τῶν προγόνων τῆς Σουλτανικῆς ἐξουσίας μου, καὶ καθὼς ἐπληροῦτο ἡ ὄρεξις τῶν βασιλέων τῶν προγόνων τῆς βασιλείας σου ἀπὸ τῆς αὐθεντίας μας, καὶ ηὐχαρίστουν μας πάντοτε ἐκεῖνοι, καὶ ἔπεμπαν εἰς τὴν ἡγιασμένην αὐλήν μας, καὶ συνετύγχαινάν μας, οὕτως πάλιν νὰ εὐεργετῆται ἡ ἀγάπη τῆς βασιλείας σου, καὶ νὰ πληροῦται ἡ ὄρεξις αὐτῆς ἀπὸ τῆς αὐθεντίας μας. Καὶ διότι ἀπεκόπη καὶ ἐμάκρυνεν ἡ συνήθεια ἐκείνη, ἀπεστάλη ἡ γραφὴ αὕτη ἀπ´ ἐμᾶς νὰ ἀναγνωσθῇ ἔμπροσθεν εἰς τὸν μέγαν βασιλέα, εἰς ἔπαινον τῆς προτέρας φιλίας καὶ εἰς παρακίνησιν τῶν ζητημάτων, ὅτι πάντοτε μετὰ χαρᾶς νὰ ἔναι πεπληρωμένα, καὶ περισσότερα νὰ γίνωνται, καὶ τὸ ἦλθεν ἀπ´ ἐσᾶς εἰς τὸν πλατυσμὸν τῆς καλοσύνης μας τὸν γλυκύτατον, νὰ τὸ δεχώμεθά με τὴν καλογνωμίαν, καθὼς τὰ ἐδεξάμεθα, καὶ τῶρα καλὰ ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ ἀποκρισιαρίου τῆς βασιλείας σου τοῦ ἄρχοντος τοῦ Μανουὴλ, καὶ παρελάβομεν αὐτὰ μετὰ εἰρήνης, καὶ ἐγνωρίσαμεν τὸ ἔγραφεν ἀπέσω. Ἐκεῖνο τὸ ἐζήτει, ὅτι νὰ ἔναι ἀγάπη καὶ φιλία τὸ ἦτον μέσον εἰς τὸν πατέρα μου τὸν Σουλτάνον τὸν μέγαν, ὁ θεὸς ὁ ὑψηλὸς νὰ ἁγιάσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ εἰς τὸν βασιλέα τῶν Ῥωμαίων τὸν ἀδελφὸν τῆς βασιλείας σου, ὡς εἶχον συνήθειαν, καθὼς λέγεις, νὰ ἔναι τὰ δύο ὀσπήτια ἓν, καὶ ἤρχοντο ἀπ´ αὐτοῦ ἐδὼ ἀποκρισιάριοι, καὶ ἀπ´ ἐδὼ πάλιν αὐτοῦ, καὶ τὸ θέλεις νὰ γίνεται. Καὶ νὰ ὑπαγαίνουν, καὶ νὰ ἔρχωνται κατὰ τὴν πρώτην συνήθειαν. Πάλιν ἐζήτησε διὰ τὰς ἐκκλησίας τῶν Ῥωμαίων ἐκείνας ὅπου ἔναι εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα τὰ ἅγια, καὶ ἐγνωρίσαμεν καὶ αὐτό. Καὶ ὡρίσαμεν νὰ προσέξουν τὰς ἐκκλησίας, δι´ ἃς ἐμηνύσατε, καὶ ἐκεῖνο τὸ ἐζητήσατε νὰ ἀκούσωμεν τὸν λόγον τοῦ ἄρχοντος τοῦ ἀποκρισιαρίου τοῦ Μανουὴλ, καὶ νὰ τὸν ἀπολογηθῶμεν, καὶ νὰ πληρώσωμεν τὰς δουλείας του, ἐπληρώσαμεν τὸ ἤθελεν αὐτοῦ, καὶ ὡρίσαμεν ἵνα ἀκουσθῇ ὁ λόγος του. Πάλιν ἐζήτησεν ὁ ἀποκρισιάριος, ὅτι χάλασμα ἦν παλαιᾶς ἐκκλησίας εἰς τὴν γειτονίαν τῶν Ῥωμαίων ὁ ἅγιος Γεώργιος, νὰ ὁρίσωμεν νὰ κτισθῇ, καὶ ἠκούσαμεν τὸν λόγον του, καὶ ἐπληρώσαμέν τον. Πάλιν ἐζήτησεν οὗτος τὸν ὁρισμόν μας τὸν ἅγιον νὰ ὑπάγῃ εἰς τὴν ἁγίαν ἀνάστασιν, νὰ προσκυνήσῃ καὶ ἐκεῖνος, καὶ οἱ εὑρισκόμενοι μετ´ ἐκείνου ἀπὸ τῆς βασιλείας σου, καὶ ἠγαπήσαμεν εἴ τι ἐζήτησες, καὶ ἐπληρώσαμέν το, καὶ ἐγράφη ὁρισμὸς εἴ τί μας παρεκάλεσεν ὁ ἀποκρισιάριος νὰ πληρωθῇ εἰς τὴν ἁγίαν ἀνάστασιν. Καὶ ὡς ἐζήτησεν νὰ ὑπάγῃ, ἐδώκαμεν ἄρχοντα μετ´ αὐτοῦ, καὶ ἀπέσωσέν τον ἐκεῖ, καὶ προσεκύνησεν ὡς ἤθελε, καὶ ἐγύρισε μετ´ εὐχαριστίας. Πάλιν ἐζήτησεν ὁ ἀποκρισιάριος νὰ γένηται ὁρισμός μας ὑψηλὸς, νὰ φυλάσσωνται οἱ εὑρισκόμενοι Χριστιανοὶ εἰς τὸν ἁγιώτατον τόπον τῶν Ἱεροσολύμων, καὶ τὰ μοναστήρια, καὶ αἱ ἐκκλησίαι, καὶ νὰ ἔχωσιν ἀγάπην, καὶ δεφένδευσιν ἀπὸ τὸν ἀμηρᾶν τὸν εὑρισκόμενον ἐκεῖ, καὶ οὐ μόνον οἱ τοπικοὶ, ἀλλὰ καὶ οἱ κατὰ καιροὺς ἐρχόμενοι εἰς τὴν προσκύνησιν τῆς ἁγίας ἀναστάσεως, καὶ οἱ κατὰ καιροὺς εὑρισκόμενοι δουλευταὶ Μουσουλμάνοι εἰς τὴν ἁγίαν ἀνάστασιν, νὰ μηδὲν ἀφήνουν, νὰ καταφρονοῦν, καὶ νὰ δέρνουν, καὶ νὰ ὀχλῶσι τοὺς κατὰ καιρὸν ἐρχομένους εἰς τὸ αὐτὸ ἅγιον προσκύνημα, ἢ εἰς τοὺς τοπικούς· ἀλλὰ μᾶλλον νὰ τιμῶσι, καὶ νὰ ἀναδέχωνται, καὶ νὰ κυβερνῶσιν αὐτούς. Καὶ ὡρίσαμεν καὶ ἐπληρώθη ὑψηλότατος ὁρισμὸς διὰ τὰ ζητήματα αὐτὰ εἰς τὸν τόπον ἐκεῖνον. Πάλιν εἰς τὸ ἐνεθύμιζεν ἡ βασιλεία σου ἡ μεγάλη διὰ τὴν ὑπόθεσιν τοῦ πατριάρχου τοῦ Λαζάρου ὅτι εἶχεν ἀποστείλειν αὐτὸν ὁ ἡγιασμένος Σουλτὰν ὁ Μελὴκ Νάσαρ. Ὁ θεὸς συγχωρήσοι τὰ κρίματά του εἰς τὰς ἡμέρας τὰς ἁγίας αὐτοῦ. Ὁ ἀποκρισιάριος νὰ δείξῃ, καὶ νὰ πληροφορήσῃ τὴν μεγάλην βασιλείαν σου διὰ τὴν τοιαύτην ὑπόθεσιν ὅπως ἐγένετο, καὶ ἀπεπληρώθη ἕνεκεν τοῦ τοιούτου πατριάρχου, ἀπελύθη γοῦν ὁρισμὸς ὑψηλὸς εἰς τὰ ἅγια Ἱεροσόλυμα, νὰ στέργωσι τὸν πατριάρχην τὸν Λάζαρον, καὶ νὰ τὸν φυλάσσωσι καλὰ, καθὼς καὶ τοὺς πρώην πατριάρχας. Καὶ ὡρίσαμεν καὶ ἐγένετο ἡ κατάστασις τοῦ τοιούτου πατριάρχου, καὶ ἀπεστάλη καὶ αὐτὸς εἰς τὰ ἅγια Ἱεροσόλυμα μετὰ τοῦ ἀποκρισιαρίου. Πάλιν ἐζήτησεν ὁ ἀποκρισιάριος διὰ τοὺς αἰχμαλώτους, οἵτινες εὑρίσκονται ἀπὸ τὴν χώραν τῆς Ῥωμανίας, ἵνα ἐλευθερώσωμεν αὐτούς. Καὶ ἡμεῖς νὰ γνωρίσῃ ἡ βασιλεία σου, ὅτι τοιαύτην συνήθειαν ἀρχαίαν εἴχομεν διὰ τὰ αἰχμάλωτα, ὅτι νὰ γίνεται ἀνταλλαγὴ, καὶ νὰ ἀπολύωμεν ἡμεῖς ἐξ ὧν ἔχομεν, καὶ ἡ βασιλεία σου πάλιν ἐξ ὧν ἔχει ἀφ´ ἡμῶν σκλάβων νὰ πέμπῃ πρὸς ἡμᾶς. Ὅμως ὡρίσαμεν καὶ ἐπληρώθη καὶ τὸ ζήτημα τοῦτο, καὶ ἠλευθερώσαμεν ὅσους ἐζήτησεν ὁ ἀποκρισιάριος, καὶ παρέλαβεν αὐτούς. Πάλιν ἐζήτησεν ὁ ἀποκρισιάριος νὰ ἔναι ἀσφάλεια, εἰς τοὺς ἐρχομένους ἐδὼ ἀπ´ αὐτοῦ πραγματευτὰς, καὶ ἐγροικίσαμέν το, καὶ ἐγένετο ὁρισμὸς, ἵνα ἀναδέχωνται τοὺς τοιούτους πραγματευτὰς, καὶ φυλάσσωσιν αὐτοὺς, καθὼς ἐζήτησεν ὁ ἀποκρισιάριος. Καὶ μὲ τὸν ὑψηλότατον ὁρισμὸν, καὶ μὲ τὴν ἀπολογίαν ἐγυρίσαμεν τὸν ἀποκρισιάριον, καὶ ἃς γινώσκῃ τοῦτο ἀληθινὰ ἡ βασιλεία σου. Καὶ ὅταν ἔχῃ θέλημα ἄς μας φθάνῃ μανδάτον, νὰ πληρώσωμεν τὸ θέλημα τῆς βασιλείας σου. Ἡμεῖς πρότερον ἐγνωρίσαμεν ὅπως ὡς εἰσῆλθεν ἡ βασιλεία σου μὲ τὸν ὁρισμὸν τοῦ θεοῦ, καὶ μετὰ ἰσχύος μεγάλης εἰς τὴν πόλιν, οὐδὲν ἐμνήσθης κακῶν, ἀλλὰ ἐφύλαξες τὸν υἱὸν τοῦ βασιλέως, καὶ ἐσυνεπάθησες τοὺς ἐχθρούς σου, καὶ ἐχάρημεν εἰς τοῦτο πολλὰ, καὶ ἐπαινέσαμεν τὴν βασιλείαν σου. Τῶρα πάλιν ἐμάθαμεν τοῦτο πλατύτερα καὶ καθαρώτερα καὶ ἀπὸ τὸν πατριάρχην τὸν Λάζαρον καὶ ἀπὸ τὸν ἄρχοντα τὸν ἀποκρισιάριον τὸν Μανουὴλ, καὶ τὸ πῶς τὸν ἔδωκες τὴν θυγατέρα σου, καὶ ἐποίησες αὐτὸν υἱόν σου καὶ γαμβρόν σου, καὶ εἰς αὐτὸ πλεώτερον ἐχάρημεν, καὶ ὁ θεὸς τὴν καρδίαν σου νὰ τὴν πλατύνῃ, καὶ τὴν χώραν σου εἰς τὸ ἓν ἑκατὸν νὰ τὴν ποιήσῃ, καὶ τὸ σπαθίν σου εἰς τοὺς ἐχθρούς σου φοβερὸν νὰ τὸ ποιήσῃ. Ὁ θεὸς ὁ ὕψιστος νά σε διακρατῇ, καὶ νὰ εὐτυχῇς ἀπὸ τοῦ ἐλέους του καὶ ἀπὸ τῆς εὐεργεσίας του. Ναὶ ἄμποτε θεὲ ὑψηλέ. Ἐγράφη εἰς τὰς δεκαπέντε τοῦ Σααπὰν, τῷ ἑπτακοσιοστῷ πεντηκοστῷ ἔτει τοῦ Μαχούμετ. Ἐγράφη κατὰ τὸν ὁρισμὸν τὸν ὑψηλόν. Δόξα τῇ μεγάλῃ δόξῃ τοῦ μόνου θεοῦ. Εὐχαὶ καὶ προσκυνήματα εἰς τὸν αὐθέντην ἐκεῖνον τὸν Μαχούμετ, μετὰ τῶν μαθητῶν του τὸ ἐντιμότερον πλάσμα τοῦ θεοῦ. Εὐχαριστῶ τὸν θεὸν παντοκράτορα ὁποῦ ἐλπίζω εἰς ἐκεῖνον.“ Καὶ ταῦτα μὲν τὰ τοῦ Σουλτάν.

74. Chapitre XIV.

1. L'Empereur envoie une ambassade au Sultan d'Égypte 2. Le Sultan accorde aux Ambassadeurs leurs demandes. 3. Il écrit à l'Empereur.

1. L''Empereur envoya Sergopule Citoyen de Constantinople, et Lazare Patriarche de Jérusalem en ambassade vers le Sultan d'Egypte, de Syrie et de Judée, en faveur des Chrétiens, qui habitent dans l'étendue de ses Etats. Ce Patriarche ne pouvait être rétabli dans son Eglise, que par la permission du Sultan, non plus que les autres Prélats, qui ont leurs sièges dans les terres de son obéissance, Dieu le souffrant ainsi, pour la punition des péchés que nous avons commis, et que nous commettons chaque jour contre lui ; nous, dis-je, qui avons l'honneur de porter le nom de Chrétiens. Ayant été élu par les Evêques de la Province, sous le règne de l'Empereur Andronique, il vint à Constantinople, selon la coutume, pour y faire confirmer par cet Empereur son élection. Un certain Moine nomme Gerasime, qui était du pays et quelques autres, ayant formé des accusations importantes contre lui, I'Empereur ne put ni refuser, ni accorder la confirmation que la vérité n'en eût été éclaircie, et en envoyant un ambassade au Sultan 75 en faveur des Chrétiens d'Egypte, il chargea les Ambassadeurs de conférer avec les Evêques de la Province, et de s'instruire par leur bouche, de l'affaire de Lazare. Cet Empereur étant mort en même temps, et la guerre civile ayant commencé, Lazare fut soupçonné de favoriser le parti de Cantacuzène, et pour cela fut condamné par Jean Patriarche de Constantinople sans Concile, sans preuve, sans formalité de justice ; et Gerasime son accusateur fut élu en sa place Patriarche de ia sainte ville. Lazare voyant qu'on le déshonorait sans sujet, et que d'ailleurs, on le traitait avec une si étrange dureté, que de lui refuser les choses les plus nécessaires à la vie, se résolut de se réfugier vers l'Empereur Cantacuzène, qui depuis peu était revenu d'Occident à Didymoteque. S'étant sauvé, à Galata à ce dessein-là, le Patriarche de Constantinople et les autres usurpateurs du gouvernement, envoyèrent prier les habitants de le leur mettre entre les mains. Les habitants lui donnèrent le choix, ou d'entrer dans la communion de l'Église Latine, avec assurance d'y recevoir de grands honneurs, et de grands bienfaits de l'Évêque de Rome, ou d'être livré à ses ennemis, de qui il souffrirait toutes fortes de violences. Bien loin de s'étonner de leurs discours, il se moqua de la vanité avec laquelle ils prétendaient le faire renoncer à la vérité, par des offres aussi méprisables que font celles des biens temporels, et il ajouta qu'il les attirerait 76 plutôt à la vérité, par la force de ses raisons, et par la solidité de ses preuves, qu'ils ne l'attireraient à l'erreur par les promesses de leurs récompenses, et par les menaces du mauvais traitement de ses ennemis. Quand ils virent qu'il était inébranlable dans sa foi, ils le lièrent et le menèrent en cet état, à ceux qui le demandaient. On se figurait que le Patriarche de Constantinople le traiterait avec une extrême dureté : mais parce qu'il savait de quelle manière il avait répondu aux Latins, et avec combien de fermeté, il leur avait témoigné qu'il aimerait mieux mourir que de renoncer aux sentiments de ses Pères, le respect qu'il eut pour sa vertu, l'obligea d'aller au devant de lui, de l'accueillir fort humainement, de le faire asseoir auprès de lui, de l'entretenir familièrement, et de lui donner le titre de Confesseur. Il le renvoya ensuite en sa maison, sans lui témoigner ni haine, ni amitié, et sans lui faire ni mal, ni bien. Etant depuis pressé par la pauvreté, il se retira auprès de l'Empereur Cantacuzène, qui eut soin de l'assister, tant durant la guerre que depuis la paix, et qui envoya en sa faveur l'ambassade dont je parle.

2. Le Sultan s'en sentit fort honoré, et accorda volontiers les demandes des Ambassadeurs, il envoya le Patriarche Lazare à la sainte ville, avec ordre aux Gouverneurs du pays de chasser Gerasime, de le mettre en sa place, de lui rendre de grands honneurs, et de ne lui apporter aucun trouble.

77 3. Les louanges extraordinaires, donc il avait ouï relever le mérite de l'Empereur, lui faisant désirer avec passion son amitié, il lui écrivit une lettre dont voici les termes : Au nom de Dieu miséricordieux qui fait miséricorde. Que le Dieu très haut prolonge les jours d'Ange Comnène Paléologue Cantacuzène, grand, bienfaisant prudent lion, fort, redoutable dans la guerre, dont les ennemis ne peuvent soutenir la présence, très sage dans la Religion, très juste dans ses Etats, le fondement de la foi des Chrétiens, la colonne inébranlable des Baptisés, le défenseur de la doctrine de Christ, l'épée des Macédoniens, le Samson, le Roi des Grecs, des Serviens, des Asanes, des Valacbes, des Russìens, des Alains, la gloire de la doctrine des Ibériens et des Syriens, l'héritier de leurs terres, le maître des mers, des fleuves, et des îles. Demandez ce qu'il vous plaira à notre puissance et à notre famille, qui a la lumière et la sainteté en partage. J'ai pour vous une aussi grande affection que celle que nos Ancêtres ont eue ensemble. Je veux accomplir tout ce que vous souhaiterez avec la même ardeur que mes Ancêtres accomplissaient ce que souhaitaient les vôtres. Ceux-ci nous envoyaient des ambassades pour nous faire leurs demandes, et ils nous remerciaient, quand ils les avaient obtenues. Mais parce que cette louable coutume a été interrompue durant un long espace de temps, je vous envoie cette lettre qui contient l'éloge de l'amitié, dont nos Ancêtres ont été unis, afin qu'étant lue en votre présence, elle renouvelle cette amitié, et elle vous invite à nous faire des demandes que nous vous accorde- 78 rons avec joie.  Je serai toujours bien aise de recevoir ce qui viendra de votre part, et ce qui pourra contribuer à me conserver vos bonnes grâces, comme l'ai été bien aise de recevoir par les mains de Manuel votre Ambassadeur, la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire. Je l'ai lue avec une satisfaction et avec une paix merveilleuse. Elle contenait que le grand Sultan mon Père, à l'âme duquel Dieu fasse miséricorde, l'empereur Andronique votre frère étaient unis ensemble par une amitié si étroite, qu'ils s'envoyaient souvent des Ambassadeurs, et qu'il semblait qu'ils n'eussent tous deux que le même palais, de plus vous nous faites des prières en faveur des Eglises de la sainte ville de Jérusalem. Nous avons donné audience à Manuel votre Ambassadeur et nous lui avons accordé tout ce qu'il nous a demandé. Il nous a demandé le rétablissement dune vieille Eglise de saint George à quoi nous avons satisfait, de plus il nous a demandé la permission d'aller adorer avec ses compagnons au lieu de la sainte résurrection, ce que nous lui avons aussi accordé : et nous avons nommé un Ambassadeur pour l accompagner dans son voyage. Il a adoré autant de temps qu'il a voulu, et il est revenu fort content. Quant à ce qu'il nous a supplié de faire un Edit, par lequel il fut défendu d'inquiéter les Chrétiens qui habitent dans les saints lieux de Jérusalem, ni de violer leurs églises, ni leurs Monastères, et par lequel ils soient mis sous la garde du Gouverneur du pays, de telle sorte que tant ceux qui demeurent dans les saints lieux, que ceux qui y viennent en certains temps pour adorer, ne soient plus injuriés, ni frap - 79  pés, nous avons donné tous les ordres qu'il a souhaité. A l'égard de ce que vous nous proposez en faveur du Patriarche Lazare, que le Sultan Melec Nazare, de sainte mémoire, à qui Dieu pardonne ses fautes, chassa autrefois de son Eglise, comme vous en serez plus particulièrement informé par votre Ambassadeur nous avons envoyé ordre à Jérusalem de le recevoir, et de lui rendre les mêmes honneurs et les mêmes respects qu'aux Patriarches ses Prédécesseurs, ce qui a été exécuté. Il nous a demandé encore la délivrance de tous ceux de vos sujets qui se trouveront esclaves dans l'étendue de nos Etats. Nous sommes bien aises de vous faire savoir la coutume que nous observons à cet égard, qui est d'échanger les prisonniers, et de ne renvoyer les Romains que nous tenons, qu'en recevant nos sujets que les Romains tiennent. Il a aussi demandé pour les Marchands Romains la liberté de demeurer tant qu'il leur plaira sur nos terres. Nous lui avons fait expédier un Edit sur toutes ces choses, ce que nous vous supplions de croire. Si vous désires quelque chose de plus, faites-le nous savoir, et nous vous l'accorderons très volontiers. Nous avions appris dès auparavant la générosité avec laquelle vous aves pardonné à vos ennemis, et vous avez conservé le jeune Empereur, depuis que Dieu vous a ramené comme en triomphe à Constantinople. Mais nous avons été informes plus exactement de toutes les circonstances, par le récit que le Patriarche Lazare et Manuel votre Ambassadeur nous en ont fait, et l'alliance que vous avez contractée avec le jeune Empereur, en lui donnant votre fille en mariage. Ce qui 80 a comblé notre joie. Que Dieu étende votre cœur, et votre Empire, qu'il vous donne cent pour un. Qu'il rende votre épée formidable à vos ennemis. Qu'il vous conserve, et qu'il vous faffe heureux par sa miséricorde, et par sa magnificence. Ainsi soit-il. J'en prie le Dieu très haut. Cette lettre a été écrite le quinzième jour du mois Saapan, l'année sept cent cinquantième de Mahomet. Elle a été écrite par l'ordre très haut. Gloire soit à la grande gloire de Dieu. Je prie et j'adore Mabomet, et ses disciples, qui sont les plus illustres créatures de Dieu. Je rends grâces à Dieu tout-puissant en qui j'espère.

ιεʹ. 1. Γεράσιμος δὲ ἐπεὶ ἐξηλαύνετο τῶν θρόνων, ὥρμητο μὲν αὖθις, ὡς ἐπὶ Σουλτὰν ἐλθὼν, καταψεύσοιτο τοῦ πατριάρχου καὶ πείσοι τοῦ θρόνου ἐξελαύνειν. Μετὰ τρίτην δὲ ἡμέραν τῆς ἐκ τῆς ἁγίας πόλεως ἀποδημίας ἐτελεύτα κατὰ τὴν ὁδὸν, οὕτω τοῦ θεοῦ δικάσαντος, ὡς ἂν δικαίῳ θανάτῳ πειρασμῶν ἀδίκων ὁ δίκαιος ἀπαλλαγείη. χρόνον μὲν οὖν οὕτως οὐ μικρόν τινα ὁ πατριάρχης διήγαγεν ἐπὶ τῶν θρόνων.

2. Τοῦ δὲ Σουλτὰν ἐκείνου τετελευτηκότος, ἄρχων ἕτερος ἀνεδείκνυτο, ὃς ὑπ´ οὐδεμιᾶς αἰτίας προφανοῦς πρὸς τὸν κατὰ Χριστιανῶν κεκίνητο διωγμὸν, Σειχοῦν τινος τῶν παρ´ αὐτῷ δυνατωτάτων ἀρχισατράπου πρὸς τὸ ἔργον μάλιστα ἐνάγοντος καὶ χαλεπωτάτου Χριστιανοῖς γεγενημένου πᾶσι, πλὴν τῶν ἐκ τῆς αἱρέσεως Ἰακώβου, πολλῶν ὄντων μάλιστα ἐν τῇ ἁγίᾳ πόλει καὶ κατ´ Αἴγυπτον καὶ Συρίαν καὶ ἀρχιερέα ἰδίᾳ τῆς αὐτῆς αἱρέσεως ἐχόντων. Ἐφείδετο δὲ αὐτῶν οὐ μᾶλλον δι´ εὐγνωμοσύνην ἢ δέος. Λέγεται γὰρ, ὡς πρὸς τὴν Νείλου δίοδον μέγα ἔθνος ἐστὶ κατῳκισμένον τὴν Ἰακώβου πρεσβεῦον αἵρεσιν καθάπαξ, οὓς ἀνάγκην ἔχει θεραπεύειν ὁ Σουλτὰν Αἰγύπτου διὰ τὸ δύνασθαι τὸν Νεῖλον ἐπ´ ἄλλην γῆν μετοχετεύειν. Ὃ εἰ γένοιτο, σύμπασα ἄρδην Αἴγυπτος καὶ ἡ ἄλλη Συρία ἀπολοῦνται τρεφόμεναι ὑπ´ ἐκείνου φιλοτίμως. Δι´ ἣν αἰτίαν καὶ τότε οἱ βάρβαροι τοῖς Ἰακώβου αἱρεσιώταις μόνοις ἦσαν εὐμενεῖς. Τοῖς δ´ ἄλλοις ἅπασιν οὕτως ἐπετέθησαν σφοδρῶς, ὡς πολλοὺς μὲν τῷ διὰ μαρτυρίου τέλει παραπέμψαι ποικίλαις καὶ διαφόροις κολάσεων ἰδέαις, οὐκ ὀλίγους δὲ καὶ τῆς εἰς Χριστὸν ἀποστῆσαι πίστεως καὶ τῆς σφετέρας πεῖσαι ἔχεσθαι θρησκείας, ὃ καὶ μάλιστα δακρύων ἄξιον, ὅσοι δῆτα καὶ μετὰ τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως συναπήγοντο τῷ πονηρῷ διὰ τῶν ἔργων καὶ τῆς αὐτῆς ἐκείνῳ γεέννης ἦσαν κληρονόμοι. Οὐ γὰρ ἔστιν, οὐκ ἔστι τὸν ὀρθοῦ βίου μετὰ τῆς πίστεως ἐχόμενον ναυαγῆσαί ποτε περὶ τὴν πίστιν, τῆς παρὰ θεοῦ ἐπικουρίας ἔρημον γενόμενον.

3. Ὅτε δὴ καὶ Λάζαρον τὸν πατριάρχην συλλαβόντες, πρῶτα μὲν πολλαῖς ὑπήρχοντο θωπείαις καὶ παραλύειν τὸν τόνον ἐπειρῶντο καὶ τῆς εἰς Χριστὸν ἀπάγειν πίστεως, νομίζοντες, ἂν τοῦτον ἕλωσι, πάντας ὑπάξεσθαι Χριστιανοὺς πρὸς ἄρνησιν αὐτίκα τοῦ Χριστοῦ, τῷ σφετέρῳ προστάτῃ τῆς πίστεως ἑπομένους, καὶ μὴ ἀναγκασθήσεσθαι ἀποκτιννύναι. Μᾶλλον γὰρ ἠβούλοντο μεταστήσαντες τῆς πίστεως ζῶντας ἔχειν, ἢ ἀναιρεῖν, ἐξ ὧνπερ οὐδεμία ὄνησις. Ὡς δὲ οὐδεμία τις αὐτοῖς ἐκ τοῦ ἐκεῖνον κολακεύειν ὑπεφαίνετο ἐλπὶς, (πάντα γὰρ ἐκεῖνος μᾶλλον ἕτοιμος ὑπὲρ τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως ὑπομένειν ἦν, καὶ δημίων ἐξεκαλεῖτο χεῖρας, καὶ ξεσμοὺς καὶ στρεβλωτήρια ἐδόκει μᾶλλον ποθεῖν, καὶ „οὐδὲν τῶν ὄντων“ ἔλεγε „τῆς εἰς Χριστόν με δυνήσεται πίστεως ἀποστῆσαι,“) ἀπεγίνωσκον μὲν οἱ βάρβαροι τὴν μετάθεσιν, καὶ τὸ κολακεύειν ὥσπερ τι τῶν ἀχρήστων ἀπετίθεντο, ἐχώρουν δὲ ἐπὶ τὴν σύντροφον ὠμότητα καὶ φίλην, καὶ Σειχοῦν μὲν θάνατον εὐθὺς κατεψηφίζετο τοῦ πατριάρχου, Σουλτὰν δὲ, ὡς ἐλέγετο, ἐδεῖτο μὴ ἀποκτιννύναι, ἀλλὰ τρόπον ἕτερόν τινα τῆς ἀπειθείας ἕνεκα κολάζειν. Οὐ γὰρ τοσοῦτον ἦν βαρὺς Χριστιανοῖς ἐκεῖνος, μᾶλλον δὲ ἐλέγετο καὶ ἄχθεσθαι ἀναιρουμένων, ὅσον Σειχοῦν, τὸ τοῦ πονηροῦ πονηρότερον οἰκητήριον, ὁ τῆς ἀπωλείας υἱὸς, ὃς τῷ ἀνθρωποκτόνῳ πατρὶ πειθόμενος κατάκρας, κόρον οὐδένα κτεινομένων ἐλάμβανε Χριστιανῶν, ἀλλ´ ἤχθετο μᾶλλον, ὅτι μὴ ταχέως τὸ τοῦ Χριστοῦ ὄνομα τῆς γῆς ἠδύνατο ἐξελαύνειν. Ἡ μὲν οὖν τοῦ ἀποκτείνειν ψῆφος ἐκωλύετο· πληγὰς δὲ ἐκέλευε Σειχοῦν ἐπὶ γυμνῶν τῶν σαρκῶν βουνεύροις ἐντείνειν πεντακοσίας. ᾤετο γὰρ οὐκ ἀντισχήσειν πρὸς τοσοῦτον πλῆθος, ἀλλὰ πρὶν εἰς τέλος ταύτας ἥκειν, ἀπολείψειν αὐτὸν τὸ ζῇν, ὅσον εἰς τὴν ἀνθρωπίνην δύναμιν ἀποσκοπῶν. Ἐπεὶ δὲ οἱ δήμιοι διαλαβόντες ᾔκιζον καὶ οἱ μὲν πρὸς τὸ πλῆθος ἔκαμνον τῶν πληγῶν, ὁ ἀθλητὴς δὲ τὸν νοῦν πρὸς ὃν ἐπόθει Χριστὸν εἶχε καὶ τὴν ἐκεῖθεν βοήθειαν ἐξεκαλεῖτο, οὐδὲν ἀγεννὲς οὔτε πράττων, οὔτε φθεγγόμενος πρὸς τὰς πληγὰς, ὁ τύραννος ἔτι μᾶλλον ἐξαπτόμενος ὑπὸ θυμοῦ, καὶ ὥσπερ ἑαυτοῦ μαλακίαν καὶ μικρολογίαν καταγνοὺς, καὶ ἑτέρας τοσαύτας ἐκέλευεν ἐντείνειν. θᾶττον δὲ ἢ λόγος τὰ κεκελευσμένα πραττόντων τῶν δημίων, αἵμασι μὲν τὸ ὑποκείμενον ἅπαν ἔδαφος ἐφοινίσσετο, σάρκες δὲ κατέῤῥεον ἀποσπώμεναι καὶ νεῦρα κατελείπετο καὶ ὀστέα γυμνὰ σαρκῶν. Ὁ πατριάρχης δὲ πρὸς τοσαύτην ἀπειπὼν τῶν δεινῶν ἐπιφορὰν, ἔκειτο μικρὸν ἐμπνέων, καὶ τοῖς βαρβάροις ἔκπληξιν ἐνεποίει, ὅτι πρὸς τοσαύτας διαρκέσειεν αἰκίας. Ἔπειτα ἠρώτων αὖθις, εἰ μὴ τοῖς Σουλτὰν προστάγμασιν εἴκων, τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως ἀποστῆναι βούλοιτο καὶ συμμετέχειν αὐτοῖς πρὸς τὴν θρησκείαν· ὡς δ´ ἐκεῖνος μετὰ παῤῥησίας ἀπηγόρευε, καὶ „οὐδέν με τῆς εἰς Χριστὸν“ ἔφασκε „πίστεως δυνήσεται ἀποστῆσαι,“ ἐπί τι δεσμωτήριον, ὃ τοῖς ἐπὶ θάνατον ἐξῄρητο κατεγνωσμένοις, φέροντες ῥιπτοῦσιν, ὡς, εἰ μὴ νῦν ἐκ τῶν πληγῶν, ἀλλ´ ὕστερον τὴν διὰ ξίφους σφαγὴν ὑποστησόμενον. Οἱ συνδεσμῶται δὲ, (ἦσαν γὰρ οὐκ ὀλίγοι ἐκ βαρβάρων ἐφ´ ἑτέραις δή τισιν αἰτίαις κατεψηφισμένοι ἀποθνήσκειν,) φιλάνθρωπόν τι παθόντες καὶ τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν κατοικτείραντες, πρόνοιάν τε ἐποιήσαντο αὐτοῦ οὐ τὴν τυχοῦσαν· καὶ πρὸς θεραπείας τοιούτων παθημάτων ἐμπείρως ἔχοντες, ἀνεκτήσαντό τε διὰ χρόνου καὶ τῶν ἐκ τῶν πληγῶν ἀπήλλαξαν τραυμάτων. Ἦν δὲ ἔτι ὑπὸ τὴν θανατηφόρον δίκην. Ὁ δὲ τῶν Ἰακώβου αἱρεσιωτῶν ἀρχιερεὺς, καίτοι πρότερον διὰ τὸ περὶ τὴν δόξαν διαφέρεσθαι ἀπεχθῶς πρὸς ἐκεῖνον ἔχων καὶ ἡδέως ἂν ἰδὼν διεφθαρμένον, ὡς παρὰ δόξαν εἶδεν ὕστερον διασωθέντα, οὐ δυνάμεως ἀνθρωπίνης, θείας δὲ εἶναι τὰ γεγενημένα οἰηθεὶς, ὡς ἀθλητῇ τε προσεῖχεν ἐξ ἐκείνου, καὶ πᾶσαν προσῆγε τιμὴν καὶ θεραπείαν, καὶ τῶν ἐπιτηδείων τὴν χορηγίαν ἐποιεῖτο φιλοτίμως καθ´ ὅσον χρόνον ἐδεσμεῖτο. Καὶ μετὰ χρόνον οὐκ ὀλίγον Σειχοῦν τὴν ψυχὴν ἀποῤῥήξαντος βιαίως, αὐτὸς τὸν πατριάρχην ἐξῃτεῖτο παρὰ Σουλτὰν, καὶ ἐξῆγε τοῦ δεσμωτηρίου καὶ τὴν ἄδειαν τοῦ ἐμπολιτεύεσθαι τῷ Χριστιανῶν θρησκεύματι παρείχετο. Ἦν γὰρ δὴ, ὥσπερ ἔφημεν, ὁ Σουλτὰν οὐκ οἴκοθεν ἐπὶ τὸν διωγμὸν κεκινημένος, ἀλλ´ ὑπὸ Σειχοῦν καὶ παρὰ γνώμην ἐναγόμενος. Διὸ καὶ μετὰ τὴν ἐκείνου τελευτὴν εὐθὺς ἐπέπαυτο, ἀτιμίαν μόνον Χριστιανῶν κατεψηφισμένος, τῆς τε ἄλλης ἰσοπολιτείας τοῖς βαρβάροις οὐ μεταδιδοὺς, ἀλλ´ ἐν δοριαλώτων ἄγων μοίρᾳ καὶ ἐπίσημόν τι χρῶμα φέρειν ἐν ταῖς στολαῖς προστεταχὼς, ἵν´ εἶεν ἐκ τοῦ χρώματος κατάδηλοι ὄντες Χριστιανοὶ, τινὰ ὀνειδισμὸν ἐκ τούτου προστρίβεσθαι οἰόμενος αὐτοῖς. Τοῖς δὲ οὐκ ἀτιμότερον ἐκεῖνο δοκεῖ τὸ χρῶμα, ἢ τῶν Παύλου διὰ Χριστὸν στιγμάτων, οἷς αὐτὸς ἐκαλλωπίζετο, „τὰ στίγματα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν τῷ σώματί μου“ λέγων „περιφέρω.“ Λάζαρος δὲ ὁ πατριάρχης τῆς ἁγίας πόλεως οὐκ ὀλίγον χρόνον μετὰ τὰς αἰκίας τὴν πιστευθεῖσαν ποίμνην διϊθύνας, πρεσβευτὴς ὑπὸ Σουλτὰν ἐπέμφθη πρὸς βασιλέα Ἰωάννην τὸν Παλαιολόγον ὕστερον.

4. Τὰ μὲν οὖν κατὰ τὸν Ἱεροσολύμων ἱεράρχην οὕτως ἔσχεν ἄχρι τέλους ἀπ´ ἀρχῆς. Ἰσίδωρος δὲ ὁ τὴν Βυζαντίων ἐκκλησίαν μετὰ Ἰωάννην λαχὼν ἰθύνειν, ἄλλους τε οὐκ ὀλίγων πόλεων ἀρχιερεῖς ἐχειροτόνει, καὶ Γρηγόριον τὸν Παλαμᾶν Θεσσαλονίκης. Ὃν ἐπεὶ εἰς τὴν λαχοῦσαν ἔδει στέλλεσθαι, ὁ βασιλεὺς γράμμασιν ἐφωδίαζε πρὸς τοὺς ἐν Θεσσαλονίκῃ ἄρχοντας, οἳ ἦσαν πρωτοσέβαστός τε ὁ Μετοχίτης Ἀλέξιος καὶ Ἀνδρέας ὁ ἐπὶ τῆς τραπέζης Παλαιολόγος, κελεύοντα τὸν ἀρχιερέα μετὰ πάσης εὐνοίας δέχεσθαι καὶ τιμῆς.

5. Οἱ δὲ οὔτε τοῖς βασιλέως γράμμασιν ἐπείθοντο, οὔτε τὸν ἀρχιερέα εἰσεδέχοντο, ἀλλ´ ἀναφανδὸν ἀπεῖπον τὸ ὑπὸ βασιλέα εἶναι, πρόφασιν μὲν, ὡς τῷ Παλαιολόγῳ βασιλεῖ προσκείμενοι καὶ διὰ τοῦτο Καντακουζηνῷ τῷ βασιλεῖ πολεμοῦντες, ἐκεῖνον ἀφῃρημένῳ τὴν ἀρχήν· τῇ δ´ ἀληθείᾳ, ἑαυτοῖς ἰδίᾳ τὴν Θεσσαλονίκης ἀρχὴν περιποιοῦντες. Συνιδόντες γὰρ, ὡς οὔτε βασιλεῖ ῥᾴδιον αὐτοῖς ἐπιέναι διὰ τὸ Μακεδονίαν πλὴν Θεσσαλονίκης ἤδη πᾶσαν ὑπὸ Κράλη ἔχεσθαι, καὶ μεγάλης δεῖσθαι τῆς παρασκευῆς, εἰ μέλλοι διὰ πολεμίας τε ἰέναι καὶ ἐν μέσῃ στρατοπεδεύεσθαι πολεμίᾳ, αὐτοὺς πολιορκοῦντα, ἃ ἐνόμιζον ἀδύνατα, τόν τε Κράλην οὐ χρήματα μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν, εἰ οἷόντε εἰπεῖν, τὴν φίλην προησόμενον ζωὴν ὑπὲρ τοῦ κύριον Θεσσαλονίκης εἶναι, ἐσκέψαντο βασιλέα μὲν ἀπωθεῖσθαι καὶ μὴ ὑπ´ αὐτὸν τελεῖν, ἀπειλεῖν τε, εἰ μὴ ἐῴη ἡσυχάζειν, ὡς παραδώσουσι Τριβαλοῖς τὴν πόλιν, Κράλην δὲ φενακίζειν, ὡς, ἐπειδὴ τοῦ Ῥωμαίων βασιλέως ἀφεστήκασι, ῥᾳδίως προσχωρήσουσιν αὐτῷ, καὶ διὰ τούτου πείθειν μὴ μᾶλλον πολεμεῖν, ἢ εὐγνωμοσύνῃ καὶ ἐπιεικείᾳ προσάγεσθαι πειρᾶσθαι, καὶ οὕτως ἑκατέρους δι´ ἀλλήλων ἀποκρουομένους, τὴν πόλιν αὐτοὶ καρποῦσθαι· ἃ ἀπέβαινεν αὐτοῖς κατὰ γνώμην ἐπὶ χρόνον. Γρηγόριος μὲν οὖν ὁ Θεσσαλονίκης ἀρχιερεὺς, ἐπεὶ μὴ εἰσεδέχετο παρὰ τῶν ἀρχόντων, εἰς Λῆμνον διέτριβεν ἀναστρέψας, καὶ προνοίας παρὰ βασιλέως τῆς δεούσης ἠξιοῦτο. Οἱ δὲ ἐν Θεσσαλονίκῃ ἄρχοντες καὶ μάλιστα Παλαιολόγος, τὸ Ζηλωτικὸν ἔχων περὶ ἑαυτὸν, φοβερὸς τοῖς ἄλλοις πολίταις ἦν ἐκ τῶν πρότερον παραδειγμάτων, καὶ πάντες ὑπεπτήχεσαν καὶ οὐδὲν ἐτόλμων ἀντιγρύζειν. Διὸ καὶ μετὰ μικρὸν βασιλέως ἐπιεικείᾳ καὶ εὐεργεσίαις προσάγεσθαι τὴν πόλιν βουλομένου, (βιάζεσθαι γὰρ τοῖς ὅπλοις οὐκ ἐξῆν,) καὶ θεσπίσματα πέμψαντος ἐπ´ εὐεργεσίαις κοιναῖς τε καὶ ἰδιωτικαῖς, ὁ Παλαιολόγος τῶν πάντα τολμώντων συνεφαπτομένων Ζηλωτῶν, ἐπὶ μέσης κατέκαυσε τῆς πόλεως. Ταῦτα μὲν οὖν ὕστερον εἰρήσεται ὀλίγῳ.

suivant

Chapitre XV.

1. Mort de Gerasime. 2. Persécution des Chretiens. 3. Cruautés exercées sur Lazare Patriarche de Jérusalem. 4. Grégoire Palamas est sacré Archevêque de Thessalonique. 5. Alexis Metochite et André Paléologue refusent de le recevoir. 6. Ils entreprennent de se rendre maîtres de la ville.

1. Gérasime ayant été chassé de l'Eglise de Jérusalem qu'il avait usurpée si injustement, il se résolut d'avoir recours au Sultan, et de s'efforcer de lui persuader par ses médisances, d'en chasser aussi le Patriarche Lazare. Mais trois jours après qu'il fut parti il mourut, par un juste jugement de Dieu.

81 2. Le Sultan étant mort aussi, celui qui lui succéda excita une furieuse persécution contre les fidèles, non tant de son propre mouvement, qu'à la persuasion d'un des plus puissants Archisatrapes, ennemi irréconciliable de tous les Chrétiens qui n'étaient pas de la secte des Jacobites. Il y en a plusieurs de cette secte dans la sainte ville, en Egypte et en Syrie, qui vivent sous la conduite d'un Évêque particulier. Ce n'était pas tant, néanmoins, par affection, que par crainte qu'il les épargnait. Il y avait sur les bords du Nil une nation fort nombreuse, qui faisait profession de cette doctrine, et qui pouvait détourner le cours de ce fleuve, et rendre par ce moyen l'Egypte et la Syrie stériles -, et par cette raison-là il affectait de les ménager dans le temps même qu'il exerçait les plus grandes rigueurs contre les autres Chrétiens, qu'il en faisait mourir plusieurs par divers genres de supplices, et qu'il en attirait quelques-uns à sa damnable superstition. C'était un déplorable malheur que ceux qui perdaient la fois, rendaient par leur infidélité, et par leurs œuvres, les compagnons et les héritiers de la peine du démon. Quiconque joint la sainteté de la vie à la pureté de la créance, n'est jamais si abandonné de Dieu, que de faire un triste naufrage.

3. Ces Barbares se saisirent alors du Patriarche Lazare, et s'efforcèrent de le corrompre dans l'espérance que les peuples suivraient son exemples qu'ils ne seraient point obligés de les massacrer.  82 Car ils aimaient mieux leur sauver la vie, en leur faisant perdre la foi, que de la leur ôter sans tirer aucun fruit de leur mort. Mais quand ils virent qu'ils ne pouvaient rien gagner sur lui par leurs flatteries, qu'il était prêt à tout souffrir, qu'il défiait les bourreaux, et qu'il souhaitait d'être tourmenté ; ils se servirent de la cruauté qui leur était si naturelle, et si ordinaire, et ils le condamnèrent à la mort. Le Sultan demanda que l'on lui fît grâce, et que l'on se contentât de punir sa désobéissance d'une autre manière. Car on dit que bien loin d'être aussi animé contre les Chrétiens que Sich, il était fâché de les voir exécuter à mort. Mais Sich qui était un fils de perdition, et une retraite exécrable du démon, suivait l'inclination cruelle de son père, qui est appelé meurtrier dès le commencement, et ne pouvant se désaltérer du sang Chrétien, il eût voulu pouvoir répandre en un jour, tout ce qu'il y en avait sur la terre. La condamnation de mort contre Lazare ayant donc été révoquée, Sich commanda de lui donner cinquante coups de nerf de bœuf, dans l'espérance qu'il ne les pourrait souffrir,et qu'il mourrait entre les mains des bourreaux. Durant que ces impitoyables se lassaient de frapper, le généreux défenseur de la foi tenait les yeux et l'esprit arrêtés sur le divin Sauveur, de qui il attendait la force de la constance, et la couronne du martyre, sans rien dire ni sans rien faire qui ressentît la moindre faiblesse. Alors le ty- 83 ran entrant dans une rage toute nouvelle, et se condamnant lui-même de lâcheté, commanda de lui donner encore autant de coups qu'auparavant. Les bourreaux exécutèrent à l'instant cet ordre cruel, le pavé parut teint du sang du Patriarche. Son corps fut déchiré de coups. Les os furent dégarnis de leurs chairs, et comme au milieu de cant de tourments, il ne laissait pas de donner quelques signes de vie, ils lui demandèrent s'il ne voulait pas obéir au commandement du Sultan, et renoncer à la foi de Jésus-Christ ? Apres qu'il eut répondu en ces termes, rien ne me séparera de la foi de Jésus-Christ, ils le jetèrent dans la prison où l'on avait accoutumé de mettre ceux qui étaient condamnés à la mort, à dessein de l'y faire mourir par le fer, s'il ne mourait de ses blessures. Les autres prisonniers qui étaient condamnés à mort pour divers crimes, furent touchés de compassion, et prirent un soin si particulier de le panser, qu'ils le guérirent en peu de temps. L'Évêque des Jacobites, que la diversité de leurs sentiments avait rendu son ennemi, et qui aurait été autrefois bien aise de le voir périr, considérant en cette rencontre de quelle manière il avait été sauvé contre toute sorte d'espérance, et se persuadant que c'était l'effet d'une protection visible du Ciel, le regarda depuis comme un défenseur de la foi, lui fournit dans la prison tout ce qui lui fut nécessaire, et lui rendit de grands honneurs. Sich ayant été enlevé bientôt 84 après par une mort précipitée, et violente, il obtint du Sultan la liberté du Patriarche, et son rétablissement dans son Siège. Le Sultan ne se portant pas de lui-même, comme nous l'avons dit,, à persécuter les Chrétiens, ne les châtia depuis la mort de Sich, que par l'infamie, en les tenant au rang des esclaves, et en les obligeant à porter des habits d'une certaine couleur, pour les distinguer des autres. Mais ils ne trouvaient non plus de déshonneur dans cette couleur, que saint Paul n'en trouvait dans les marques du Sauveur qu'il portait gravées sur son corps. Après que le Patriarche Lazare eut conduit longtemps le troupeau qui lui avait été confié, il fut envoyé en ambassade par le Sultan vers l'Empereur Jean Paléologue.

4. Isidore qui avait succédé à Jean dans le Siège de l'Église Patriarcale de Constantinople, sacra plusieurs Evêques, et entr'autres Grégoire Palamas Archevêque de Thessalonique. Quand il partit pour aller prendre possession de son Eglise, l'Empereur Cantacuzène lui donna des lettres de recommandation pour Alexis Mctochite Protosebaste, et pour André Paléologue, par lesquelles il leur ordonnait de le recevoir avec toute sorte de respect.

5. Ils refusèrent de le recevoir, sous prétexte qu'ils ne reconnaissaient point Cantacuzène, parce qu'il avait dépouillé Paléologue de la souveraine puissance : ce refus ne procédait néan- 85 moins que du désir qu'ils avaient de s'emparer eux-mêmes de Thessalonique. Ils savaient qu'il n'était pas aisé à l'Empereur de traverser la Macédoine, dont le Crale était en possession, et dont il disputerait le passage, c'est pourquoi ils lui déclarèrent ouvertement que s'il entreprenait de les troubler, ils livreraient la ville aux Serviens. Ils amusaient cependant le Crale par de vaines promesses de se rendre à lui., lors qu'ils se seraient soustraits à l'obéissance de l'Empereur, et ils se jouaient en effet de l'un et de l'autre. Grégoire Palamas ayant été exclus de la sorte de l'entrée de cette Eglise, à laquelle il avait été destiné, il revint à l'île de Lemnos, où l'Empereur prit un soin particulier de l'assister. Les Gouverneurs de Thessalonique, et principalement Paléologue, ayant à leur suite une multitude de zélés furieux, se rendirent si formidables aux Citoyens, qu'ils les obligèrent de se soumettre à leurs volontés, de peur de s'attirer des cruautés pareilles à celles dont la dernière guerre avoir fourni de tristes exemples. L'Empereur ne pouvant réduire la ville par les armes, la voulut gagner par les bienfaits, en faisant expédier des lettres, par lesquelles il distribuait diverses grâces aux habitants, tant en général qu'en particulier. Mais Paléologue les ayant interceptées, les fit brûler publiquement, comme nous le dirons, dans la suite.

suivant