Anne Comnène traduit par Mr. Cousin

Cantacuzène

 

HISTOIRE DES EMPEREURS JEAN PALEOLOGUE ET JEAN CANTACUZÈNE

LIVRE TROIS (chapitres XCI à C

LIVRE TROIS (chapitres LXXXI à XC - livre IV chapitres I à XX

 

Traduction française : Mr. COUSIN

La traduction est purement littéraire et laisse tomber de nombreux passages. (Philippe Remacle)

 

 

 

 

HISTOIRE DES EMPEREURS JEAN PALEOLOGUE ET JEAN CANTACUZÈNE

Ecrite par Cantacuzène.

LIVRE TROISIEME.

 

 

 

 

précédent

ϙαʹ. 1. Ἱέραξ δὲ ἦν μὲν ἀεὶ δύσνους βασιλεῖ, τότε δὲ τὴν στρατοπέδου ἐπιτετραμμένος φυλακὴν, ἐπεὶ μετὰ τοῦ ὑπ´ αὐτὸν λόχου ἐγγὺς διενυκτέρευε Βυζαντίου, τοὺς μὲν ἄλλους ἀφῆκε στρατιώτας φυλάττειν ἀγρυπνοῦντας· αὐτὸς δὲ ἕνα τῶν οἰκετῶν ἔχων, ὅστις τὰ ἀπόῤῥητα αὐτῷ συνῄδει, Βυζαντίου τε ἐγένετο ἐντὸς καὶ διαλεχθεὶς τοῖς ἄρχουσι καὶ ἐπαγγειλάμενος ἀποκτείνειν βασιλέα, αὖθις ἐξελθὼν, μετὰ τῶν ἄλλων ἧκε στρατιωτῶν εἰς τὸ στρατόπεδον.

2. Βασιλεῖ δὲ οἱ φίλοι τὰ περὶ Ἱέρακος αὐτίκα ἐποίουν δῆλα, ὡς ταύτης τῆς νυκτὸς ἐντὸς γένοιτο Βυζαντίου καὶ τοῖς ἄρχουσι διαλεχθείη, παρῄνουν τε φυλάττεσθαι τὸν ἄνδρα. Βασιλεὺς δὲ ᾤετο αὐτοὺς ἐξηπατῆσθαι, ἔφασκέ τε πρὸς οὓς ἐθάῤῥει τὰ τοιαῦτα, ὡς τοῖς ἄρχουσι πρὸς ἀπάτην ὁ περὶ Ἱέρακος διαδοθείη λόγος, ἕτερόν τινα εἰσαγαγοῦσιν, ἵν´ ἢ αὐτὸν ἐγὼ διάθωμαι κακῶς πυθόμενος, ἢ ἐκεῖνος δείσας περὶ ἑαυτοῦ ἀποσταίη πρὸς ἐκείνους.

3. Ὡς δὲ οἱ φίλοι ἰσχυρίζοντο εἶναι ἀληθῆ τὰ εἰρημένα, τῶν προτέρων λόγων ἀνεμίμνησκεν ὁ βασιλεὺς μεταπεμψάμενος Ἱέρακα καὶ τῶν συνθηκῶν καὶ τῶν ὅρκων, οὓς παρείχετο, μηδέποτε ἀγνωμονήσειν· αὖθίς τε τὴν ἴσην αἵρεσιν προὐτίθει καὶ παρῄνει, εἴγε βούλοιτο βασιλίδι προσχωρεῖν, μὴ λάθρα, ἀλλὰ φανερῶς συνταξάμενον ἀναχωρεῖν· οὐ γὰρ αὐτὸν κωλύσειν πρὸς οὐδέν. Αὐτίκα δὲ ἐκεῖνος ὤμνυε φρικώδεις ὅρκους, μηδὲν αὑτῷ τῶν κατηγορουμένων συνειδέναι, ἀλλὰ τοῖς τε προτέροις ὅρκοις ἐμμένειν ἀκριβῶς καὶ ταῖς συνθήκαις, καὶ τὸ αὐτῷ συνεῖναι τοῦ παντὸς τιμᾶσθαι· πλείονος δὲ ἀσφαλείας ἕνεκα ἐν τῷ παρόντι καὶ τοῦ μεγάλου τοῦ Χριστοῦ μάρτυρος εἰκόνα παρείχετο Γεωργίου πίστεως ἐνέχυρον καὶ τῆς περὶ αὐτὸν ἀδόλου γνώμης. Βασιλεὺς μὲν οὖν ἐπαύσατο αὐτίκα ὑποπτεύων. Ἱέραξ δὲ μετὰ μικρὸν αὖθις καιρὸν ἐπιτηρήσας, ἦλθε πρὸς Βυζάντιον, ὡς αὖθις τοῖς ἄρχουσι διαλεξόμενος.

4. Τῆς αὐτῆς δὲ νυκτὸς, Παρασπόνδυλός τις ἕτερος παρὰ τὸν ἄρχοντα τῆς Ἀδριανοῦ τῆς ὁμοίας ἕνεκα αἰτίας πρὸς Βυζάντιον ἀφῖκτο τοῖς ἄρχουσι διαλεξόμενος· ἦν γὰρ καὶ πρότερον διειλεγμένος κρύφα περὶ τοῦ βασιλέα ἀποκτείνειν. Ἐπεὶ δὲ καὶ Ἱέραξ ἀφῖκτο κατὰ τύχην καὶ ἔτι αἱ πύλαι ἦσαν κεκλεισμέναι, Ἱέραξ μὲν καὶ ἄλλων πολλῶν παρόντων οὐ διέγνω Παρασπόνδυλον· ἐκεῖνος δὲ φθονήσας Ἱέρακι τοῦ τοῖς ὁμοίοις ἐγχειρεῖν καὶ προδιδόναι διανοηθεὶς, λάθρα προσελθὼν τῆς οὐρᾶς ἀπέτεμε τοῦ ἵππου τρίχας, ἵν´ εἴη σαφῶς ἐλέγχειν ἐπὶ τοῦ βασιλέως δεῖγμα φανερὸν τῆς κακουργίας τὰς τρίχας παρεχόμενος. ᾤετο γὰρ πρὸς ἀμφότερα αὐτῷ λυσιτελήσειν τὴν ἐκείνου προδοσίαν· Ἱέρακά τε γὰρ οὐκέτι ἕξειν ἀνταγωνιστὴν περὶ πράγματος οὕτω μεγάλου, διεφθαρμένον ὑπὸ βασιλέως, καὶ αὐτὸς ἀφυλακτοτέρῳ μᾶλλον ἐντυχεῖν τῷ βασιλεῖ διὰ τὴν δοκοῦσαν εὔνοιαν, καὶ ῥᾷον κατεργάσεσθαι τὸν φόνον.

5. Διενοεῖτο γὰρ, ὡς ἐλέγετο, ὑπνοῦντι ἐπιτίθεσθαι βασιλεῖ καὶ ἀποκτείνειν. Ἅμα δὲ ἡμέρᾳ οἵ τε φίλοι βασιλεῖ ἐμήνυον, ὡς αὖθις Ἱέραξ εἰσέλθοι Βυζάντιον τῆς νυκτὸς καὶ τοῖς ἄρχουσι διαλεχθείη. Καὶ Παρασπόνδυλος ὁμοίως τήν τε ἀποστασίαν ἐμήνυεν Ἱέρακος καὶ τὴν ἐπιβουλὴν, καὶ τὰς τρίχας ἐπεδείκνυε τοῦ ἵππου, ἔφασκε δὲ ὡς ὑποπτεύσοι μὲν καὶ πρότερον αὐτὸν, δείσας δὲ μὴ καταψεύδοιτο αὐτοῦ, μὴ ὑποπτεύων ἀληθῆ, παρὰ τὴν Βυζαντίου πύλην ἀφικέσθαι καὶ τοῖς ἄλλοις συνεῖναι ἀγνοούμενον· ἀφικομένου δὲ Ἱέρακος, αὐτὸν μὲν ἀνεπαισθήτως τοῦ ἵππου τὰς τρίχας ἀφελέσθαι, ἵν´ εἴη τεκμήριον ἐναργές. Ἐκεῖνον δὲ τῶν πυλῶν ἀνοιχθεισῶν, ἐντὸς γενόμενον, αὖθις ἐξελθεῖν. Βασιλεὺς δὲ ἐπεὶ τοιαῦτα ἤκουεν, ἐσκέπτετο περὶ Ἱέρακος ὅ,τι χρήσαιτο. Σκεπτομένῳ δὲ αὐτῷ ἠγγέλλετο, ὡς Βυζαντίου ἐξελθοῦσα στρατιὰ συμπλακείη τισὶ τῶν βασιλέως. Λατῖνοι γὰρ ὀλίγοι τινὲς ἐκ Γερμανῶν ἐν Βυζαντίῳ διατρίβοντες, ἐξελθόντες τισὶ τῶν βασιλέως περιέτυχον, ἐν οἷς καὶ Ἱέραξ ἦν· καὶ μάχης συναφθείσης, οὔτε τῶν Ῥωμαίων, οὔτε τῶν Λατίνων πέπτωκεν οὐδεὶς, οὔτε μὴν ἐτραυματίσθη·

6. Ἱέραξ δὲ μόνον δὶς τραυματισθεὶς, ἀπέβαλέ τε τὸν ἵππον, καὶ αὐτὸς ἦλθεν ἐγγὺς ἁλῶναι· αὖθις δὲ ἐπελθόντες οἱ βασιλικοὶ, ἀνεσώσαντό τε καὶ πρὸς τὸ στρατόπεδον ἦγον τραυματίαν. Βασιλεὺς δὲ πρὸς τὴν σκηνὴν ἐλθὼν, ἐν ᾗ διῆγε, σκοπεῖν ἐκέλευε, μὴ Γεώργιος ὁ τοῦ Χριστοῦ μάρτυς τῆς εἰς αὐτὸν παροινίας σωφρονίζων, ὅτιπερ ἐγγυητὴν παρεσχημένος, αὖθις τοῖς φαύλοις καὶ πονηροῖς ἔργοις ἐκδιδοίη ἑαυτὸν, εἴασε τραυματισθῆναι. Ὁ δ´ αὖθις τὰ ἴσα τοῖς προτέροις ἰσχυρίζετο, ὡς ἀδίκως ὑποπτεύοιτο. Νυκτὸς δὲ ἐπελθούσης, ἐπεὶ ᾐσθάνετο οὐκ ἀγνοούμενος, ᾤχετο εἰς Βυζάντιον ἀποδράς· ἐρωτώμενος δὲ τὴν αἰτίαν, δι´ ἣν οὐ τελέσειε τὰ ὑπεσχημένα, ἀεὶ μὲν ἔφασκεν ἐπιχειρεῖν, καιροῦ δὲ οὐδέποτε τετυχηκέναι, φυλαττομένου βασιλέως, ὥσπερ ἂν εἰ συνῄδει αὐτῷ τοὺς λογισμοὺς, καὶ δεδοικέναι μὴ κατάφωρος γενόμενος ἀπόληται. Ἐδέχθη μέντοι παρὰ βασιλίδος μάλιστα ἡδέως καὶ τῶν κατὰ Θρᾴκην πόλεων, αἳ Βατάτζῃ συναπέστησαν, ἄρχων ἀπεδείχθη.

`7. Μετὰ μικρὸν δὲ φωραθεὶς καὶ Παρασπόνδυλος ἐπιβουλεύων βασιλεῖ, ἀπεδίδρασκε πρὸς βασιλίδα, καὶ οἱ τὰ βασιλέως ἔνδον πράσσοντες, μηνυθείσης τῆς ἐπιβουλῆς, δείσαντες καὶ αὐτοὶ ἀπεδίδρασκον πρὸς βασιλέα.

8. Βασιλεὺς δὲ ἐπεὶ ἥ τε ἔνδον πεφώρατο ἐργασία, καὶ ἐκτὸς οὐδὲν ἦν, ὅ, τι λυπήσει Βυζαντίους, ἀνεζεύγνυεν εἰς Σηλυμβρίαν. Ἐκεῖσε δὲ παρασκευασάμενος καὶ στρατιώτας τριακοσίους ἔχων ἐπιλέκτους, νυκτὸς ἀφῖκτο πρὸς Ἱερὸν, τὴν κατὰ τὸ στόμα τοῦ Πόντου κειμένην πόλιν, ἐπαγόμενος καὶ κλίμακας. Τῶν ἔνδον μέντοι οὐδεὶς συνέπραττεν αὐτοῖς, ἀλλὰ καθ´ ἑαυτοὺς ἐπεχείρουν τὴν ἅλωσιν τῆς πόλεως. Λαθόντες δὲ τοὺς ἔνδον, τάς τε κλίμακας προσήρειδον τοῖς τείχεσι καὶ αὐτῶν ἀνέβαινον οὐκ ὀλίγοι. Ἐπεὶ δὲ ἔνδον ἦσαν, τὴν νίκην διέφθειραν ὑπ´ ἀβουλίας. Οὔτε γὰρ ἐφίσταντο τοῖς τείχεσιν, ἄδειαν παρεχόμενοι καὶ τοῖς ἄλλοις ἀναβαίνειν, οὔτ´ ἐπεὶ κατέβαινον ἔνδον ἀπὸ τῶν τειχῶν, διανοιγνύναι τὰς πύλας καὶ τοῖς ἄλλοις στρατιώταις ἔθεντο διὰ σπουδῆς, ἀλλὰ πάντων τῶν δεόντων ἀμελήσαντες ἐτρέποντο ἐφ´ ἁρπαγὰς, οἰόμενοι βεβαίως ἤδη τὴν πόλιν ἔχειν. Οἱ ἔνδον δὲ, ἐπεὶ ᾐσθάνοντο τοὺς πορθοῦντας ὀλίγους ὄντας, ἠμύνοντο ἀναθαρσήσαντες καὶ ἀναβάντες ἐπὶ τῶν τειχῶν, τάς τε κλίμακας ἀπεσκευάζοντο συνθλῶντες, πλείους τε ὀλίγοις ἐπιόντες καὶ ἐγχώριοι πρὸς ξένους, κατέστησαν ἐν χρῷ κινδύνου. Ὅμως οἱ βασιλέως εὐρώστως ἀμυνόμενοι, ἐβιάσαντό τε τοὺς Ἱερείους πρὸς τὴν ἄνοδον καὶ διεξέπιπτον ἀπὸ τῶν τειχῶν, ᾗ ἕκαστος συντύχοι διακινδυνεύοντες, καὶ ἡ πόλις μὲν τοῦτον τὸν τρόπον διεσώθη· τῶν βασιλικῶν δὲ εἷς μὲν ἔνδον ἔπεσε μαχόμενος, ἕτερος δὲ τοῖς ἄλλοις συνεκπεσὼν, τὸ σκέλος ἐτελεύτησε συνθλάσας· οἱ δ´ ἄλλοι πάντες διεσώθησαν. Βασιλεὺς δὲ, ἐπεὶ διέφυγεν ἡ πόλις, οὕτως ἐγγὺς ἁλῶναι γενομένη, ἐκεῖθεν ἀναστρέψας ἐπανῆκεν εἰς Ἀδριανούπολιν.
 

précédent

987 Chapitre XCI.

1. Hierax promet à ceux de Constantinople de tuer l'Empereur Cantacuzène. 2. L'Empereur en est averti. 3. Hierax le nie. 4. Il est découvert par un certain Paraspondyle. 5. Il est blessé. 6. Il retourne a Constantinople. 7. Autre conjuration découverte. 8. L'Empereur attaque la ville de Hiero sans la pouvoir prendre.

1. Hierax qui était toujours animé d'une haine furieuse contre l'Empereur, ayant reçu ordre de faire garde au camp, se détacha de ses soldats, entra dans Constantinople, promit aux Ministres de tuer l'Empereur, et revint au camp.

2. Les amis de l'Empereur lui mandèrent à l'heure-même que Hierax était venu conférer avec ses ennemis, et qu'il était à propos de s'assurer de lui. L'Empereur crut qu'ils se trompaient, et dit à ceux à qui il se fiait le plus en ces fortes d'affaires, que c'était un faux bruit que ses ennemis avaient répandu, pour le porter à faire de mauvais traitements à Hierax, ou pour porter Hierax à abandonner son parti.

3. Mais ses amis lui ayant confirmé la vérité de cet avis, il manda Hierax, et lui rappela dans 988 la mémoire les promettes, et les serments par lesquels il s'était obligé à lui être fidèle, et lui donna encore la liberté d'aller à Constantinople, et de prendre ouvertement le parti de l'Impératrice. Hierax jura avec d'exécrables serments, qu'il était innocent du crime dont on l'accusait, et pour gage de la vérité de ses serments, il lui mit entre les mains l'Image de Saint George Martyr. L'Empereur renonça alors à ses défiances, et à ses soupçons. Un peu après, Hierax trouva encore l'occasion d'aller conférer avec les Commandants de Constantinople

4. La même nuit un certain Paraspondyle, autre que celui qui commandait la garnison d'Andrinople, alla conférer avec les Ministres de Constantinople, touchant les moyens de se défaire de Cantacuzène. Hierax y arriva en même temps, et ne reconnut point Paraspondyle. Celui-ci, animé de jalousie contre son compétiteur, se résolut de l'accuser, et coupa du poil de son cheval, pour avoir de quoi le convaincre. Il se promettait deux avantages de cette accusation; l'un de se délivrer d'un compagnon ; l'autre de se procurer un accès libre auprès de l'Empereur, et de le pouvoir assassiner durant son sommeil. Dès Ia pointe du jour, les amis de l'Empereur lui mandèrent que Hierax était encore venu conférer avec les Ministres. Paraspondyle vint au même temps lui donner le même avis, et lui raconter, comme dans le soupçon qu'il avait du dessein de 989 Hierax, il l'avait suivi, et comme il avait coupé du poil de l'on cheval, pour avoir de quoi le convaincre. L'Empereur ayant reçu cet avis, songea à ce qu'il devait ordonner de Hierax.

5. Comme il avoir l'esprit occupé de cette pensée, on lui vint dire que ceux de Constantinople avaient fait une sortie sur les siens. C'était un parti d'Allemands qui avaient rencontré quelques troupes de l'Empereur, parmi lesquelles était Hierax. Il n'y eut personne ni de tué ni de blessé, de côté ni d'autre, excepté Hierax qui reçut deux coups, et qui perdit son cheval. Il fut, néanmoins, sauvé par les siens, et rapporté au camp. L'Empereur ayant été le visiter dans sa tente, l'avertit de prendre garde que les blessures qu'il avait reçues ne fussent un châtiment que le saint Martyr qu'il lui avait donné pour garent de sa fidélité, ne tirât de sa perfidie.

6. Hierax lui protesta comme auparavant, que c'était une fausse accusation. Voyant, néanmoins, qu'il était découvert, il s'enfuit la nuit suivante à Constantinople, où lors que l'on lui demanda pourquoi il n'avait pas exécuté ce qu'il avait promis, il répondit, qu'il avait fait son possible; mais que l'Empereur avait veillé à sa sûreté avec autant de soin, que s'il eût eu connaissance de toutes ses pensées, et qu'il avait appréhendé d'être convaincu, et qu'on ne le fit mourir. L'Impératrice le reçut avec de grands témoignages de joie, et le fit Gouverneur des villes 990 de Thrace, qui avaient quitté en même temps que Vatace le parti de Cantacuzène.

7. La conjuration que Paraspondyle tramait contre l'Empereur, ayant été découverte un peu après, il s'enfuit à Constantinople. Ceux qui négociaient secrètement pour ses intérêts, ayant eu peur d'être arrêtés, se retirèrent auprès de lui.

8. Quand il vit que ce que l'on tramait à Constantinople en sa faveur avait été éventé, et qu'il n'y avait rien à faire au dehors, il s'en retourna à Selivrée. Il y choisit trois cents soldats, et les mena à Hiero, ville assise à l'Embouchure de la mer de Pont, et bien qu'il n'eût aucune intelligence dedans, il se résolut de la prendre. Ils dressèrent leurs échelles, sans être aperçus, et plusieurs étant montés sur la muraille, ils perdirent, par leur imprudence, l'avantage de la victoire. Car au lieu que ceux qui étaient montés les premiers dévoient attendre leurs Compagnons, et leur ouvrir les portes, ils se mirent à piller, comme s'ils eussent été maîtres de la ville. Les habitants ayant reconnu le petit nombre des ennemis, renversèrent les échelles, et se défendirent vaillamment. Les soldats de l'Empereur firent bien leur devoir ; mais, néanmoins, la ville fut sauvée. Il n'y eut qu'un soldat de l'Empereur qui fut tué en combattant dans la ville. Il y en eut un autre qui en tombant se rompit la cuisse. Les autres s'échappèrent. L'Empereur ayant manqué son entreprise, s'en retourna à Andrinople.

 

ϙβʹ. 1. Ἐδόκει δὲ ἤδη καὶ τὸν τῶν βασιλέων τρόπον στέφεσθαι, ἐπεὶ καὶ πατριάρχης ὁ τῶν Ἱεροσολύμων παρῆν αὐτῷ καὶ τῶν ἀρχιερέων ἄλλοι οὐκ ὀλίγοι. Καὶ χρυσοχόοις ἐπιτρέψας στέμματα κατασκευάζειν, καὶ τἄλλα ὅσα ἐπιτήδεια πρὸς τὴν τελετὴν, ἐπεὶ πάντα ἦσαν ἤδη παρεσκευασμένα, ἐστέφετο ὑπὸ Λαζάρου τοῦ τῶν Ἱεροσολύμων πατριάρχου κατὰ μῆνα Μάϊον, ἡνίκα καὶ Κωνσταντίνου τοῦ μεγάλου καὶ Ἑλένης τῆς μητρὸς τῶν ἰσαποστόλων βασιλέων ἡ μνήμη γίνεται. Ἔστεφε δὲ καὶ αὐτὸς κατὰ τὸ ἔθος Εἰρήνην βασιλίδα τὴν γαμετὴν, καὶ πάντα ὅσα εἴωθεν ἐτελεῖτο ὅσον μάλιστα ἐξῆν. Ἀπόδεσμοί τε γὰρ ἐῤῥίπτοντο ἀργύρου καὶ χρυσοῦ, καὶ πότοι καὶ φιλοτησίαι ἐπὶ πλείστας ἡμέρας ἐτελοῦντο.

2. Ὄντων δ´ ἐκεῖ διὰ τὴν ἑορτὴν συνειλεγμένων τῶν ἀρχιερέων καὶ λόγου περὶ πατριάρχου τοῦ Ἰωάννου γεγενημένου, εἰ χρὴ αὐτῷ κατὰ τὴν ἱερωσύνην εἶναι κοινωνοὺς τοιαῦτα τολμῶντι, ἐπεὶ καὶ παρὰ τῶν ἐν Βυζαντίῳ ἀρχιερέων, οἳ ἐν ταῖς οἰκίαις ἀπρόϊτοι διῆγον, ἐπετρέποντο πρότερον ἀποσχέσθαι τῆς ἐκείνου κοινωνίας· ἐπεὶ ἐδόκει πᾶσι καλῶς ἔχειν ἀφίστασθαι ἐκείνου καὶ ἐπεψηφίζετο καὶ ὁ βασιλεὺς, τῶν ἱερῶν ἁπάντων ἐξῆγον τὴν ἐκείνου μνήμην, καὶ πᾶσιν ἀπείρητο ἐκεῖνον ἡγεῖσθαι πατριάρχην, καὶ ἐκ τῶν βασιλείων ὁμοίως ἡ ἐκείνου μνήμη ἐξεβάλλετο.

3. Μετὰ τοῦτο δὲ οἱ ἐν τέλει πάντες καὶ τῆς στρατιᾶς οἱ ἡγεμόνες, ἅμα δὲ καὶ ἡ στρατιὰ, προσελθόντες βασιλεῖ, ἐδέοντο καὶ Ματθαῖον τὸν υἱὸν ἀποδεικνύναι βασιλέα, ἵν´ εἴτι περὶ αὐτὸν συμβαίη, καὶ τρόπῳ δή τινι ἐξ ἀνθρώπων γένοιτο, βασιλεύοιντο ὑπ´ αὐτοῦ· τοῖς γὰρ πολεμίοις οὐ θαῤῥεῖν, ἐξαρχῆς τε πρὸς αὐτοὺς δυσμένειαν οὐ τὴν τυχοῦσαν ἐπιδεδειγμένοις, καὶ μέχρι νῦν τὴν ἴσην γνώμην διατηροῦσι.

4. Βασιλεὺς δὲ αὐτοῖς τῆς μὲν εὐνοίας ἕνεκα τῆς εἰς αὐτὸν χάριν ὡμολόγει, δίκαιά τε ἔφασκε καὶ προσήκοντα αἰτεῖν, δεομένους τὸν υἱὸν ἀποδεικνύναι βασιλέα· πόῤῥω δὲ παντάπασιν εἶναι τῆς ἐκείνου διανοίας. Οὔτε γὰρ ἐξαρχῆς τοῖς βασιλέως παισὶν ἐπιβουλεύων εἵλετο τὸν πόλεμον, οὔτε μέχρι νῦν, καίτοι τοσαῦτα παρὰ τῶν πεπολεμηκότων ὑπομείνας τὰ δεινὰ, τὴν πρὸς τοὺς παῖδας βασιλέως εὔνοιαν ἀπέβαλεν, ἀλλὰ τότε μὲν, ἐκείνων πολλὰς συκοφαντίας πλασαμένων καὶ διαβολὰς καὶ βασιλίδα πρὸς τὸν πόλεμον κεκινηκότων καὶ ζητούντων ἀναιρεῖν ἐξ οὐδεμιᾶς αἰτίας, οὔτ´ ἐπιθυμίᾳ δόξης βασιλικῆς, (καὶ βασιλέως γὰρ ἔτι περιόντος, ἔχειν, εἰ ἐβούλετο, ἐξῆν,) οὔτ´ ἀπληστίᾳ καὶ πλεονεξίᾳ γνώμης, ἐπὶ τὸ βασιλεύειν ἧκεν· ἀλλ´ αὐτῶν πολλὰ δεηθέντων, μὴ καταλιπεῖν ἐν καιροῖς κινδύνων τὴν προστασίαν, μηδ´ ὥσπερ κυβερνήτην ἐν κλύδωνι καὶ σάλῳ τῶν οἰάκων ἀποστῆναι, οὐ μᾶλλον τῆς αὐτοῦ σωτηρίας ἕνεκα ἢ ἐκείνων πρὸς ταύτην ἐλθεῖν τὴν ἐπιχείρησιν, συνορῶντα, ὡς ἑτέρως οὐκ ἔστι διασώζεσθαι. Νυνὶ δ´ ἐπεὶ θεὸς παρέσχετο τῶν πεπολεμηκότων ὀφθῆναι κρείττους, δέον τὴν ἀρχαίαν γνώμην περὶ τοὺς βασιλέως παῖδας διασώζειν, ἵνα μὴ δοκῶμεν τότε μὲν ἐξαπατᾷν, μὴ πολεμεῖν τοῖς βασιλέως λέγοντες παισὶν, ἀλλὰ τῆς ἐκείνων μᾶλλον καὶ κοινῇ τῶν ἄλλων Ῥωμαίων ὠφελείας ἕνεκα ἑλέσθαι τὸ βασιλεύειν, ἡνίκα ἔτι τὴν τοῦ περιέσεσθαι ἄδηλον ἐλπίδα εἴχομεν, νυνὶ δὲ ὅθ´ ἡμῖν περίεστιν ἐκ τῶν πραγμάτων ἔλεγχον διδόναι τῆς γνώμης ἐναργῆ, τἀναντία τοῖς πρότερον ἑλέσθαι. Τοιγαροῦν οὔτε πρότερον τῆς ἀρχῆς ἀποστερεῖν τὸν βασιλέως εἱλόμην παῖδα, οὔτε νῦν αἱρήσομαι, ἀλλὰ πάντα τρόπον ἐπιχειρήσω συνδιασώζειν ἐκείνῳ τὴν ἀρχήν. Εἴτε γὰρ πολέμῳ Βυζαντίου τε κρατήσω καὶ αὐτοῦ βασιλέως, εἴτε πρὸς εἰρήνην χωρήσωσιν ἐμοὶ συμβάσεις θέμενοι ἐπὶ τῷ βασιλέα στέργειν. Εἴθ´ ἑτέρῳ τρόπῳ δή τινι περιγένωμαι, τῆς πατρῴας ἀρχῆς οὐκ ἀποστερήσω, ἀλλ´ αὖθις μετ´ ἐμὲ Ῥωμαίων εἶναι βασιλέα καταστήσω, θυγατέρα τὴν ἐμὴν ἐκδοὺς πρὸς γάμον. Οὐ μὴν ἀλλ´ εἰ καὶ πρότερον συμβαίη, ἢ ἑτέραν ἐκεῖνον ἀγαγέσθαι τοῦ πολέμου παρατεινομένου, ἢ παῖδα τὴν ἐμὴν πρὸ τοῦ γάμου τελευτᾷν, οὐδ´ οὕτω πράττειν ἑτέρως ἔγνωκα, οὐδὲ διὰ τὴν ἑτέρων ἀγνωμοσύνην κακὸς αὐτὸς καὶ ἀχάριστος περὶ τὸν ἐμοὶ φίλτατον ἐκεῖνον βασιλέα καὶ τοὺς παῖδας ἀποδείκνυσθαι. Οὕτω δὲ τούτων κεκριμένων παρ´ ἐμοὶ, ὡς ἀδύνατα αἰτεῖτε, συνορᾷν ἤδη καὶ ὑμῖν ἐξέσται. Οὐ γὰρ δὴ λήϊον ὥσπερ βασιλέων ἀποδείξομεν, ἀλλ´ ἢ μηδένα ἕτερον εἶναι βασιλέα δέον, ἢ καὶ τὸν ὄντα ἀποκτιννύναι. Τοῦτο δὲ ὡς ἀδύνατον ἐμὲ ποιεῖν, οὐδ´ ἀποδείξεως οἴομαι δεήσεσθαι. ἴστε γὰρ σαφῶς, ὡς εἰ πάντες, ὅσοι καὶ Ἑλλήνων καὶ βαρβάρων ἄρχουσι κατὰ τὴν οἰκουμένην, κοινῇ ψήφῳ δουλεύσειν ἐπηγγέλλοντο ἐλθόντες καὶ κοινὸν ἁπάντων ἀνθρώπων ἀποδείξειν βασιλέα, ἐπὶ τῷ βασιλέα τὸν νέον Ἰωάννην ἀποκτείνειν, μᾶλλον ἂν εἱλόμην ἐσχάτῃ συζῆν πενίᾳ καὶ ἀφανείᾳ πολλῇ, ἢ οὕτω φαῦλα καὶ παράνομα προελόμενος συμπάντων ἀνθρώπων ἄρχειν, οὐ μόνον διὰ βασιλέα τὸν πατέρα, ἀλλὰ καὶ δι´ αὐτὸν, οὐδεμίαν αἰτίαν πρὸς τὸν πρὸς ἐμὲ κεκινημένον πόλεμον παρεσχημένον. Διὰ γὰρ τὴν ἡλικίαν οὐδεμιᾶς οὐδέπω διοικήσεως πραγμάτων ἧπται, ὥστε καὶ αἰτίαν παρασχεῖν. Ὡς οὖν οὕτω γνώμης ἔχοντα, μηδ´ αὐτοὶ πειρᾶσθε τῶν δεδογμένων ἀφιστᾷν· εἰ δ´ ἄρα ἄλλως ἐγνώκατε ὑμεῖς καὶ μηκέτι δουλεύειν ἐκείνῳ βούλεσθε, ἀλλ´ ἕτερόν τινα τὸν ἄρξοντα ὑμῶν ἐπιζητεῖτε, παρ´ ἐμοὶ μὲν οὐ ῥᾴδιον εὑρεῖν, μᾶλλον δὲ ἀδύνατον· ἀποστᾶσι δὲ ἐμοῦ, τὰ κατὰ γνώμην ἐξέσται πράττειν· αὐτὸς γὰρ οὐ μόνον οὐ συνέψομαι πρὸς τὴν ἐπιχείρησιν ὑμῖν, ἀλλὰ κωλύσω καὶ τὰ δυνατά.“ τοιαῦτα μὲν ὁ βασιλεὺς πρὸς τοὺς ἐν τέλει διειλέχθη καὶ τὴν στρατιὰν, ἀξιοῦντας τὸν υἱὸν ἀποδεικνύναι βασιλέα. Ἐκεῖνοι δὲ ἐπεὶ μὴ πείθειν εἶχον, ἡσύχασαν, θαυμάσαντες τὴν βασιλέως ἐπιείκειαν καὶ μεγαλοψυχίαν, ὅτι μετὰ τοσούτους πόνους καὶ κινδύνους οὐ τοῖς οἰκείοις μᾶλλον, ἀλλὰ τοῖς βασιλέως βούλοιτο παισὶ τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν παραδιδόναι.

991 Chapitre XCII.

1. L'Empereur Cantacuzène se fait couronner. 2. Les Evêques se séparent de la Communion du Patriarche. 3. Les gens de guerre supplient l'Empereur de designer Matthieu son fils son successeur. 4. Sa réponse.

1. Le Patriarche de Jérusalem s'étant trouvé présent, avec d'autres Évêques, l'Empereur Cantacuzène jugea à propos de se faire couronner. Il commanda donc aux Orfèvres de faire une Couronne, et tout ce qui est nécessaire pour cette cérémonie. Lorsque tout fut achevé il fut couronné au mois de Mai, par Lazare Patriarche de Jérusalem, au jour auquel l'Église célèbre la mémoire du grand Constantin, et d'Helene sa mère, qui ont égalé le Martyre et la vertu des Apôtres. Il couronna ensuite l'Impératrice Irène sa femme. La cérémonie fut accompagnée de toutes les circonstances accoutumées, autant que le temps le put permettre. On jeta des pièces d'or, et d'argent. On fît des festins et des réjouissances publiques.

2. Les Evêques qui s'étaient assemblés à cette occasion, mirent en délibération s'ils devaient demeurer dans la Communion du Patriarche de Constantinople, depuis que les Évêques qu'il avait enfermés en des maisons particulières a- 992 vaient déjà déclaré qu'il était permis de s'en abstenir. Tous les Prélats ayant été d'avis de se séparer d'avec lui, et l'Empereur ayant confirmé leur avis, ils ôtèrent son nom des prières publiques, et ils défendirent de le reconnaître pour Patriarche. On ne fit plus aussi mention de lui dans le Palais.

3. Les commandants et les autres gens de guerre, vinrent en fuite supplier l'Empereur Cantacuzène de déclarer Matthieu, son fils, son successeur, afin que s'ils venaient à le perdre, par un effet de la haine de ses ennemis, ou par quelque autre mai-heur, ils ne manquaient pas de Souverain.

4. L'Empereur les ayant remerciés de leur affection, leur dit : La prière que vous me faites est très éloignée de mon intention. Vous savez que ce n'est point contre les enfants de l'Empereur Andronique que j'ai pris les armes, et que les violences de mes ennemis n'ont pu effacer de mon cœur l'affection que je leur porte. Ce n'a été ni par orgueil, ni par ambition que j'ai pris entre les mains la souveraine autorité, il n'a tenu qu'à moi de la posséder dès le vivant de l'Empereur Andronique. Je ne l'ai acceptée depuis sa mort, que pour déférer aux prières que vous m'avez faites de ne vous pas abandonner au milieu du danger; et de ne pas quitter le gouvernail durant la tempête. Maintenant que Dieu nous a accordé la victoire, je n'ai garde de changer de sentiment, soit que je me rende maître de Constantinople, par la force de mes armes, ou que je fasse un traité par lequel se fois reconnu 993 Empereur ; je ne priverai point le Prince Jean de l'Empire de son père ; mais je le tiendrai comme mon collègue, et je lui donnerai ma fille en mariage. Que s'il en épouse une autre, ou que ma fille meure avant la son de la guerre, je trouverai d'autres moyens de signaler ma reconnaissance. Il vous est aise de juger par la disposition où vous me voyez que je ne puis vous accorder votre demande. Les Empereurs ne viennent pas comme les herbes. Il faut que l'ancien meure, avant que l'on en élise un nouveau. Il n'est pas besoin de vous prouver qu'il n'est pas en mon pouvoir de faire que Jean fils d'Andronique ne soit point Empereur. Si tous les Princes qui commandent à tous les peuples de l'Univers, soit Grecs ou Barbares, venaient se soumettre à ma puissance, à la charge que je me défisse de l'Empereur Jean, j'aimerais mieux vivre dans la dernière pauvreté, et dans la plus extrême misère, que de devenir le Souverain de tous les hommes, à une condition si injuste et si criminelle. Je suis retenu dans ce sentiment, non seulement par le respect que je rends à la mémoire du pères mais aussi par la justice que je dois à l'innocence du fils, qui dans la faiblesse de son âge, n'a pu prendre de part aux violences que l'on ma faites. Si vous étiez résolus de ne le point reconnaître, sachez que bien loin de seconder vos intentions, et de vous en donner un autre, je m'y opposerais de tout mon pouvoir. Quand les gens de guerre virent qu'ils ne pouvaient rien obtenir de l'Empereur, ils cessèrent de le prier, et ils admirèrent l'équité de son jugement, la modération de son esprit, et la grandeur de son courage, de vouloir laisser l'Em- 994 pire aux enfants d'Andronique plutôt qu'aux siens, bien qu'il eût couru tant de hasards, et supporté tant de travaux pour le conserver.

ϙγʹ. 1. Ὑπὸ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους καὶ ὁ ἐν Θεσσαλονίκῃ δῆμος ἀνεῖλε πολλοὺς τῶν πολιτῶν ἐξ αἰτίας τοιαύτης. Ὁ τοῦ μεγάλου δουκὸς υἱὸς Ἀπόκαυκος ὁ Ἰωάννης, μέγας ὢν πριμμικήριος τὴν ἀξίαν, τὴν ἀρχὴν Θεσσαλονίκης ἐπιτετραμμένος, οὔθ´ οὕτως εἶχεν, ὥστε μαίνεσθαι κατὰ τῶν ᾑρῆσθαι δοκούντων τὰ Καντακουζηνοῦ τοῦ βασιλέως, οὔτε φανερῶς συνέπραττεν αὐτοῖς. Ὁρῶν δὲ τοὺς Ζηλωτὰς ἰσχύοντας ἐπιπολὺ καὶ τὴν πόλιν πᾶσαν ἄγοντας δι´ ἑαυτῶν, ἐκείνῳ δὲ κενὸν ὄνομα τῆς ἀρχῆς περιλειπόμενον, δεινὰ ἐποιεῖτο καὶ ἠγανάκτει οὐ μετρίως. Παλαιολόγος γὰρ ὁ Μιχαὴλ, κεφάλαιον ὢν τῶν Ζηλωτῶν καὶ συνάρχειν ἐκείνῳ τεταγμένος, λυπηρὸς ἦν μάλιστα, τῇ ἐξουσίᾳ χρώμενος οὐκ ἴσως. Τὸ μὲν οὖν φανερῶς ἀντικαθίστασθαι πρὸς πόλεμον οὐκ ἐδοκίμαζεν. Ἐδεδίει γὰρ πολλοὺς ὄντας τοὺς Ζηλωτὰς καὶ τὸν δῆμον ἀγόμενον ὑπ´ ἐκείνων, ἄλλως θ´ ὅτι καὶ ὁ πατὴρ ἐκείνῳ ἔτι ἔζη. Ἐσκέψατο δὲ τρόπῳ δή τινι ἐτέρῳ διαφθείρειν καὶ τὴν ἀρχὴν ἅπασαν ἐφ´ ἑαυτὸν μετάγειν τῶν πραγμάτων, καὶ τοὺς μάλιστα ἀρίστους καὶ τὰ Καντακουζηνοῦ δοκοῦντας ᾑρῆσθαι τοῦ βασιλέως ὑπεποιεῖτο καὶ προσηταιρίζετο, συνομιλῶν ἡδέως καὶ παραφαίνων ἀμυδρῶς, ὡς τὰ ἴσα καὶ αὐτὸς αὐτοῖς αἱροῖτο. Ἐπεὶ δ´ ἐκεῖνοι ῥᾷστα προσεχώρουν καὶ σύστημα ἦν περὶ αὐτὸν οὐκ ἀγεννὲς, ἐπεβούλευεν εὐθέως ἀποκτείνειν τὸν συνάρχοντα. Συνεξώρμων δὲ μάλιστα καὶ οἱ φίλοι, ἀπεχθῶς περὶ ἐκεῖνον μετὰ πάσης ἔχοντες ὑπερβολῆς. Οὐδὲν γὰρ παροινίας καὶ πικρίας ἐκεῖνος πρὸς αὐτοὺς ἐνέλιπε κατὰ τὸν τοῦ πολέμου χρόνον, τάς τε οὐσίας δημεύων καὶ δεσμωτηρίοις κατακλείων καὶ ὑπερορίους ποιῶν τοὺς πλείους, καὶ πᾶσαν κακίας ἐνδεικνύμενος ὑπερβολήν. Ἦν γὰρ μάλιστα ἔχων εὐφυῶς περὶ τὸ κακουργεῖν, καὶ μικρᾶς ἕνεκα αἰτίας καὶ ὑποψίας μόνης μεγάλας δίκας ἀπαιτῶν. Ἐπεὶ δὲ ἐδέδοκτο ἀποκτείνειν, καὶ ὑφίστατο τὸ ἔργον τις τῶν πρότερον ὑπ´ ἐκείνου πολλὰ κεκακωμένων, Ἀπόκαυκος τοὺς περὶ αὐτὸν ἔχων πάντας ἔνδον ὡπλισμένους, ἵνα μὴ ὦσι κατάφωροι νεωτερίζοντες, πρὸς τὰ τῆς πόλεως μάλιστα ἀοίκητα μέρη ὑπεχώρει, τοῦ δήμου τὴν κίνησιν ὑποπτεύων καὶ τὴν ἐκ τοῦ φόνου ταραχήν· σκηψάμενος δέ τι βουλεύεσθαι τῶν κοινῶν, μετεκαλεῖτο καὶ τὸν συνάρχοντα, ὡς κοινωνήσοι τῆς βουλῆς. Ὁ δὲ μηδὲν εἰδὼς τῶν ἐσκαιωρημένων ὀλίγους ἔχων περὶ αὐτὸν, ἧκε πρὸς ἐκεῖνον. Λόγων δὲ ἀμφιβόλων κεκινημένων, ὁ Παλαιολόγος, οἷα δὴ πρότερον ἐκ τοῦ ὑπερέχοντος τοῖς ἄλλοις εἰθισμένος ὁμιλεῖν, καὶ τότε τραχυτέρας τὰς ἀποκρίσεις ἐποιεῖτο· οἱ δὲ μᾶλλον ἐξεπίτηδες ἠρέθιζον τρεπόμενοι πρὸς ὕβρεις. Ὁ δὲ ὑποπτεύσας ὅπερ ἦν, νεωτερίζειν βούλεσθαι ἐκείνους, ὥρμητο μὲν πρὸς φυγὴν, τὰ ἔσχατα διαθήσειν ἀπειλῶν. Φθάσας δὲ ἐκεῖνος ὁ τὸ ἔργον ὑποστὰς, ὤθησε τὸ ξίφος κατὰ τῶν σπλάγχνων καὶ ἀπέκτεινεν. Εὐθὺς μὲν οὖν οἱ Ζηλωταὶ ὑπεχώρουν καὶ κατεδύοντο εἰς χηραμοὺς, ὅ,τε δῆμος οὐδὲν ὑπὲρ τοῦ πεσόντος ἠγανάκτησεν. Ἦν γὰρ οὐδὲ πρότερον καλῶς διακείμενος περὶ τοὺς Ζηλωτάς. Ἦσαν γὰρ ὁμοίως καὶ περὶ τὰ θεῖα ὥσπερ καὶ περὶ τὰ ἀνθρώπινα ὑβρίζοντες καὶ πολλὴν ἐπιδεικνύμενοι τὴν μοχθηρίαν. Οὐ μόνον γὰρ ἠδίκουν ἀδεῶς καὶ διεπόρθουν τὴν χώραν ἐπιόντες, καὶ τὰς κοινὰς συμφορὰς ἀφορμὰς ποιούμενοι ἰδίας εὐπραγίας, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὰς ἀγυιὰς, δεξαμενάς τινας ὕδατος πληροῦντες, εἶτα καὶ ὑφάπτοντες κηροὺς, τινὰς τῶν τὰ Καντακουζηνοῦ ᾑρῆσθαι δοκούντων βασιλέως συλλαμβάνοντες, ὄντας ἐκ τοῦ δήμου, ἀνεβάπτιζον ὡς ἀπομοσαμένους τὸ βάπτισμα διὰ τὴν ἐκείνου κοινωνίαν· τούς τε παριόντας ἐκέλευον ἀργύριον ῥητὸν κατατίθεσθαι εἰς τὴν ἑορτήν. Καὶ ἦν ἀνάγκη πράττειν κατὰ τὸ ἐκείνων κέλευσμα, ἢ ὑποπτεύεσθαι αὐτίκα ἦν, ὡς τὰ Καντακουζηνοῦ τοῦ βασιλέως ᾑρημένον καὶ ἀχθόμενον πρὸς τὴν ἐρεσχελίαν. Μετὰ τοῦτο δὲ μεθύοντες ἐν καπηλείοις, καὶ τὰ ἄλλα ἐξωρχοῦντο τῶν Χριστιανῶν μυστήρια, τῆς δίκης ἀνεχομένης καὶ ἀμελούντων τῶν κεραυνῶν. ὧν τὴν ἀτοπίαν μισήσας καὶ ὁ δῆμος, πρότερόν τε ἔκ τινων αἰτιῶν κεκινημένος, τῶν Ζηλωτῶν τινας ἐν τῷ τῆς θεοτόκου τῆς ἀχειροποιήτου τεμένει τοὺς μὲν ἀπέσφαξαν ἀνηλεῶς, ἕνα δὲ καὶ διὰ τῆς ἀγορᾶς κατέσυραν, λίθοις βάλλοντες καὶ ξύλοις τοῖς προστυχοῦσιν, ἕως ἀπέπνευσε συρόμενος· καὶ τότε οὐδὲ ἠγανάκτησε διὰ τὸν Παλαιολόγου φόνον, ἀλλὰ δῆλος ἦν ἡδόμενος ἐπὶ τῷ ἀποσκευάζεσθαι τοὺς Ζηλωτάς.

2. Ἀπόκαυκος δὲ ἤδη πᾶσαν ἔχων τὴν ἀρχὴν αὐτὸς, παῤῥησίας τε μετέδωκεν οὐ τῆς τυχούσης τοῖς τὰ βασιλέως πράττουσι, καὶ αὐτὸς ἦν φανερὸς τὰ ἐκείνου ᾑρημένος, καὶ τῶν Ζηλωτῶν, ὅσοι μὲν ἐν λόγῳ ἦσαν, κατέκλεισεν ἐν δεσμωτηρίῳ, πρὸς Πλαταμῶνα πέμψας καὶ τὰς ἄλλας πολίχνας, ὅσαι ὑπ´ αὐτῷ ἐτέλουν· τὸν δὲ ἄλλον συρφετὸν ἐξήλασε τῆς πόλεως. Ἐκεῖνος δὲ εἴτε τὸν πατέρα δεδοικὼς, εἴτε τοῖς συνοῦσιν ἀπιστῶν, πρὸς τὴν ἀκρόπολιν ἐλθὼν διῆγε· καὶ Θεσσαλονικέων, ὅσοι τὰ βασιλέως ἐξαρχῆς ᾑροῦντο, οὐκέτι ὑπεστέλλοντο, ἀλλὰ μετὰ παῤῥησίας προσίεσαν ἐκείνῳ, καὶ αὐτοῦ ὑποποιουμένου μάλιστα καὶ παρασκευάζοντος, ἣν ἔχει περὶ βασιλέα γνώμην ἕκαστος ἐκφαίνειν.

ἐπεὶ δὲ πάντας ᾔδει ἀκριβῶς, μεταβαλὼν ἀθρόον, ἠργυρολόγει τοὺς πλουσίους, Καντακουζηνισμὸν ἐπικαλῶν. Οἱ δὲ, ἐπεὶ ἀδύνατοι ἦσαν ἐξαρνεῖσθαι, (αὐτοὶ γὰρ ἐξηλέγχθησαν ὑφ´ ἑαυτῶν,) ῥητὸν ἀργύριον κατέβαλον ἐπὶ τῷ αἰτίας ἀπολύεσθαι· πρὸς δὲ τοὺς ἐπιλοίπους οὐκ ἦν βαρὺς, ἀλλὰ μόνον ἐδόκει τὴν προτέραν περὶ βασιλέα γνώμην μεταβάλλειν. Τὸ δὲ οὐκ ἦν, ὥσπερ ὑπωπτεύετο, ἀλλὰ τὸν πατέρα δεδοικὼς, μὴ διὰ τὸ Ζηλωτὰς καθῃρηκέναι καὶ τὰ βασιλέως δοκεῖν ᾑρῆσθαι, ἐξελαύνοιτο τῆς πόλεως, πέμψαντος ἐκείνου πρὸς ὀργὴν, ἢ καὶ δεινόν τι ἕτερον ὑποσταίη, ὑπεκρίνετο αὖθις φρονεῖν τὰ βασιλίδος, ἵν´ ἐν ταὐτῷ χρηματίζοιτό τε καὶ παραιτοῖτο τὴν ὀργὴν ὑπὲρ ὧν ἐδόκει προσκεκρουκέναι. Ἐπεὶ δὲ μεταξὺ τοῦ χρόνου τριβομένου ἠγγέλλετο αὐτῷ ὁ πατὴρ ἐν τοῖς Κωνσταντίνου βασιλείοις ὑπὸ τῶν δεσμωτῶν ἀνῃρημένος, οὐκέτι ὑπεκρίνετο οὐδὲν, ἀλλὰ φανερῶς τὰ βασιλέως ἔπραττε καὶ πρός τε ἐκεῖνον ἔπεμπε τοὺς μηνύσοντας, ὡς αὐτὸς ἐκ πολλοῦ τὰ ἐκείνου ᾑρημένος, οὐ μόνον διὰ τὴν ἐπιείκειαν τῶν τρόπων καὶ τὴν ἡμερότητα καὶ τὸ μόνον ἄξιον ἡγεῖσθαι Ῥωμαίων βασιλεύειν, ἀλλ´ ὅτι καὶ τῷ πατρὶ πολλὰ συνῄδει σεσυκοφαντηκότι καὶ ἀδίκως πολεμήσαντι, πάλαι μὲν βουληθείη ἀποστῆναι πρὸς αὐτὸν μετὰ πρωτοστράτορος τοῦ γαμβροῦ, τὴν ἴσην καὶ ὁμοίαν καὶ ἐκείνου γνώμην ἔχοντος, κωλυθείη δὲ ὑπὸ τοῦ πατρὸς ὑπωπτευκότος καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν πρὸς Θεσσαλονίκην πέμψαντος. Νυνὶ δὲ τοῦ καιροῦ καλῶς παρασχομένου, τὰ πάλαι κατὰ γνώμην εἰς ἔργον ἄγειν μετὰ πάνυ καλῆς καὶ θαυμασίας τῆς προσθήκης. Ἄγειν γὰρ μεθ´ ἑαυτοῦ καὶ Θεσσαλονίκην, μετὰ τὴν μεγάλην παρὰ Ῥωμαίοις πρώτην πόλιν, καὶ ὑποχείριον αὐτῷ ποιεῖν, οὐ μικρὸν τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας μέρος οὖσαν. Οὗ δὴ ἕνεκα καὶ αὐτῷ μεμηνυκέναι, ἵνα καὶ αὐτὸς συνήδοιτο, ὡς χωρὶς πραγμάτων καὶ πολέμων τηλικαύτην πόλιν ἔχων.

4. Καὶ αὐτὸς ἐκκλησίαν φανερῶς συναγαγὼν ἔκ τε τῶν ἀρίστων καὶ τῆς στρατιᾶς καὶ τῶν ἄλλων πολιτῶν τῶν μάλιστα ἐν λόγῳ, ἐβουλεύετο φανερῶς, εἰ δεῖ βασιλεῖ προσχωρεῖν τῷ Καντακουζηνῷ, καὶ αὐτὸς τὴν οἰκείαν γνώμην προετίθει, ὡς εἴη λυσιτελὲς ὑπ´ ἐκείνῳ μᾶλλον εἶναι, ἢ Βυζαντίοις προσέχειν, οὐδὲ ἑαυτοῖς πρὸς ἄμυναν ἐξαρκοῦσι. Καὶ πάντες ὥσπερ ἐκ συνθήματος ἐπεψηφίζοντο. Κωκαλᾶς δὲ Γεώργιος, πολλὰς μὲν καὶ αὐτὸς ὑποστὰς μεταβολὰς παρὰ τὸν τοῦ πολέμου χρόνον, ὅμως δὲ τὰ βασιλέως μᾶλλον ᾑρημένος, ἐπεψηφίζετο καὶ αὐτὸς τότε τὴν βουλήν· ὁμοίως δὲ καὶ Παλαιολόγος Ἀνδρέας, τοῖς Ζηλωταῖς μὲν πρότερον συνὼν καὶ συμπράττων ὅσα μάλιστα ἐνῆν, μέτριος δὲ εἶναι δοκῶν καὶ ἀρετῆς ἀντιποιεῖσθαι καὶ φόνων ἀπέχεσθαι καὶ ἁρπαγῶν, δι´ ἃ καὶ τῶν ἄλλων Ζηλωτῶν ἐλαυνομένων, ἠξιοῦτο φειδοῦς αὐτὸς, διὰ τὴν προσοῦσαν σύνεσιν καὶ τὴν ἐπιείκειαν τῶν τρόπων οὐδὲν πρὸς τὴν βουλὴν ἀντεῖπεν, ἀλλὰ συνεπεψηφίζετο. Δῆλος δὲ ἦν ἀχθόμενος πρὸς τὰ πραττόμενα.

Chapitre XCIII.

1. Grand massacre à Thessalonique. 2. Jean Apocauque favorise secrètement Cantacuzène. 3. Il se déclare ouvertement pour lui. 4. Les habitants de Thessalonique suivent son avis et son exemple.

1  Le peuple de Thessalonique tua dans le même temps, un grand nombre de Citoyens, je dirai ici l'occasion. Jean Apocauque, fils d'Apocauque grand Duc, qui avait le gouvernement de cette ville n'était ni fort emporte contre ceux qui favorisaient le parti de Cantacuzène, ni aussi déclaré ouvertement pour eux. Ce qui le fâchait le plus, était, que certains factieux usurpassent toute l'autorité, et ne lui en laissassent que le nom, et l'ombre. Michel Paléologue chef des zélés, lui déplaisait extrêmement, parce qu'au lieu de se contenter de partager avec lui la puissance, il s'efforçait de l'attirer toute entière à foi. Il n'osait, néanmoins, prendre les armes contre lui, tant par le respect de son père, qui vivait encore, que par la crainte de la multitude qui le suivait. Cherchant donc un autre moyen de se défaire de lui, il gagna l'affection 995 des plus qualifiés, et de ceux qui avaient inclination pour Cantacuzène. Quand ils se furent joints à lui, ils ne cessèrent de l'irriter, et de l'aigrir, parce qu'ils étaient eux-mêmes irrités, et aigris, des proscriptions, des bannissements, et des autres traitements les plus inhumains, et les plus cruels que Paléologue leur avait fait souffrir. La résolution de le tuer ayant été prise, et un certain homme que Paléologue avait persécuté avec plus de fureur que les autres, s'étant chargé de l'exécution, Apocauque assembla ceux de son parti, leur commanda de cacher leurs armes sous leurs habits, et se retira dans le quartier le moins fréquenté de la ville, de peur que le bruit du meurtre qu'ils allaient commettre n'émût le peuple. Il fit semblant d'avoir à délibérer touchant quelque affaire publique, et il manda Paléologue, comme pour prendre son avis. Il vint suivi d'un petit nombre de ses gens sans se défier de rien, et il parla avec plus de fierté, et plus d'aigreur que de coutume. Les autres lui répartirent avec des paroles fâcheuses, pour l'irriter davantage. Se doutant alors qu'ils avaient de mauvais desseins, il se retira en les menaçant; mais celui qui s'était chargé de le tuer, le joignit, lui enfonça son épée dans le corps, et le jeta mort sur la place. A l'heure-même les zélés se cachèrent en des cavernes. Le peuple ne témoigna aucune douleur de sa mort, parce que les violences que les zélés avaient exercées sous son 996 autorité, lui étaient devenues tout à fait insupportables. Il faut avouer aussi que c'étaient le» plus scélérats de tous les hommes, qui violaient les lois divines et humaines avec la dernière impudence, et qui exerçaient les cruautés les plus barbares, sans retenue, et sans remords. Ils faisaient leur félicité particulière de la misère publique, ils tenaient aux coins des rues des tonneaux pleins d'eau et des flambeaux allumés; puis ils arrêtaient ceux qu'ils soupçonnaient de favoriser Cantacuzène, et comme si en le favorisant ils eussent renoncé à leur Baptême, ils leur en donnaient un second. Ils contraignaient les passants de donner de l'argent pour entretenir ces réjouissances, et ils accusaient d'être partisans de Cantacuzène, ceux qui refusaient d'en donner, et ceux qui témoignaient ne pas approuver le dérèglement de cette licence. Ils buvaient dans les cabarets jusqu'à perdre l'usage de la raison, et la justice divine retenant ses foudres, souffrait qu'au milieu de leurs plus sales débauches, ils profanassent impunément les Mystères les plus sacrés de la Religion Chrétienne. Ces excès les avaient rendus si odieux au peuple, que s'étant ému dès auparavant, il en avait massacré quelques-uns dans l'Eglise de la sainte Vierge, où l'on conserve l'image qui n'a point été faite de la main des hommes, et qu'il en avait assommé quelques autres dans la place publique, à coups de pierres, et de bâtons.

2. Apocauque étant seul Gouverneur, après 997 la mort de Paléologue, donna aux amis de Cantacuzène toute forte de liberté, et il envoya à Platamon, et aux autres villes, arrêter les plus considérables des zélés, et chasser les autres, soit qu'il redoutât la colère de son père, ou qu'il se défiât de la fidélité de ses compagnons, il se retira dans la citadelle, où les amis de Cantacuzène l'allèrent visiter, et lui déclarèrent leurs sentiments. Lors qu'il eut découvert ce qu'ils avaient de plus secret, il taxa les plus riches à de grandes sommes, qu'ils payèrent, pour éviter une autre condamnation plus fâcheuse. Il ne fit point de vexation aux autres. Il n'était pas aussi contraire à Cantacuzène dans le fond de son cœur, et il ne faisait semblant de suivre le parti de l'Impératrice, que de peur que son père ne lui ôtât le gouvernement de Thessalonique, ou ne lui fit quelque autre plus mauvais traitement, et par cette dissimulation, non seulement il évitait la colère de son père ; mais il trouvait même le moyen de s'enrichir.

3. Quand il sut qu'il avait été tué par les prisonniers dans le Palais de Constantin, il se déclara ouvertement pour Cantacuzène, et il lui envoya dire, qu'il le tenait seul capable de gouverner l'Empire, non seulement à cause de la douceur de son esprit ; mais aussi à cause des accusations injustes par lesquelles on lui avait suscité la guerre ; qu'il avait eu dessein de passer dans son parti avec le Protostrator ; mais qu'il en avait 998 été retenu par la crainte de fâcher son père que maintenant il avait trouvé une heureuse occasion de le faire, d'une manière avantageuse, puis qu'en se donnant à lui, il lui donnait aussi Thessalonique, la plus puissante ville de l'Empire Romain, après celle de Constantinople ; qu'il l'en avertissait de bonne-heure, afin qu'il eût la joie d'entrer sans peine, et sans danger dans une place si considérable.

4. Il assembla ensuite les principaux de l'armée et de la ville, et il leur proposa de se rendre à Cantacuzène. Ils embrassèrent son avis d'un commun contentement. George Cocalas, qui avait été fort inconstant dans le cours de cette guerre, et qui néanmoins avait eu plus d'inclination pour le parti de Cantacuzène, que pour celui de ses ennemis, fut aussi de ce sentiment. André Paléologue en fut pareillement, bien qu'il pût été autrefois des plus passionnés pour la faction des zélés ; mais parce qu'il était moins emporté qu'eux, il fut épargné, lors qu'ils furent ou massacrés, ou chassés.

ϙδʹ. 1. Ἐπεὶ δὲ ἐδέδοκτο πᾶσι κοινῇ προσχωρεῖν τῷ βασιλεῖ, πρεσβευτὰς ᾑροῦντο πρὸς Καντακουζηνὸν Μανουὴλ τὸν βασιλέως υἱὸν ἐν Βεῤῥοίᾳ διατρίβοντα, Νικόλαόν τε τὸν Καβάσιλαν καὶ Φαρμάκην. Ἦν γὰρ ἐξουσίαν βασιλεὺς τῷ υἱῷ παρεσχημένος, εἴ τις τῶν πόλεων προσίοι καὶ δέοιτο αὐτοῦ εὐεργεσιῶν τινων τυχεῖν, παρέχειν μὲν ἐκεῖνον, ὅσα νομίζοι προσήκοντα καὶ δυνατά· στέργειν δὲ αὐτὸν καὶ κατὰ μηδένα τρόπον πειρᾶσθαι καταλύειν. Ἃ καὶ Θεσσαλονικεῖς εἰδότες, ἔπεμπον τοὺς πρέσβεις πρὸς ἐκεῖνον καὶ ᾐτοῦντο οὐ μόνον ἀτέλειαν κοινῇ τῇ πόλει, ἀλλὰ καὶ πριμμικηρίῳ τε τῷ μεγάλῳ καὶ τοῖς ἄλλοις τῶν δυνατωτέρων ἰδίᾳ τιμὰς καὶ προσόδους τὰς προσηκούσας καὶ τῇ στρατιᾷ καὶ τοῖς ἄλλοις μετ´ ἐκείνους ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἀναλογίαν.

2. Ὁ τοῦ βασιλέως δὲ υἱὸς δίκαιον νομίσας μηδὲν μικρολογεῖν, τηλικαύτην γε πόλιν μέλλων προσάγειν πατρὶ τῷ βασιλεῖ, πάντα ὅσα ᾐτοῦντο παρείχετο οἱ πρέσβεις, καὶ πολλὴν τὴν φιλοτιμίαν περὶ τὰς εὐεργεσίας ἐπεδείκνυτο.

3. Ἐπεὶ δὲ εἰς Θεσσαλονίκην οἱ πρέσβεις ἐπανῆκον φέροντες καὶ τὰς βασιλέως εὐεργεσίας, ἡ πόλις μὲν ἤδη πᾶσα φανερῶς εὐφήμει βασιλέα, καὶ διὰ πάσης γλώσσης ᾔδετο, καὶ ἡ στρατιὰ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες ταῖς δεδομέναις τιμαῖς ἠρκοῦντο.

4. Ἀνδρέας δὲ ὁ Παλαιολόγος ἐδυσχέραινεν ἄλλων προτιμωμένων, ὧν ᾤετο αὐτὸς δίκαιος εἶναι ὑπερέχειν, καὶ ἀντεῖπε φανερῶς πάντων ἠθροισμένων ἐν τῇ Ἀποκαύκου οἰκίᾳ· καὶ διχοστασίας γενομένης, ἀσυντάκτως ἀνεχώρει. Ἐκεῖνοι δὲ ὑπολειφθέντες, ἐθορύβουν μόνον καὶ τῶν δεόντων οὐδὲν ἐποίουν· δείσας δὲ ὁ Παλαιολόγος μὴ ὑπ´ ἐκείνων διαφερομένων παραπόληται, αὐτίκα τὴν πρὸς θάλασσαν πύλην, ὥσπερ τινὰ κατελάμβανε φυλακήν·

5. Περὶ ἣν οἰκοῦσι πᾶν τὸ ναυτικὸν, οἱ πλεῖστοί τε ὄντες καὶ πρὸς φόνους εὐχερεῖς, ἄλλως τε καὶ ὡπλισμένοι πάντες, ὥσπερ τὸ κράτιστόν εἰσι τοῦ δήμου, καὶ σχεδὸν ἐν ταῖς στάσεσι πάσαις αὐτοὶ τοῦ παντὸς πλήθους ἐξηγοῦνται προθύμως ἑπομένου, ᾗ ἂν ἄγωσιν αὐτοί· ἔχουσι δὲ καὶ ἰδιάζουσαν ἀρχὴν αὐτοὶ παρὰ τὴν τῆς ἄλλης πόλεως· ὧν ἐκεῖνος τότε ἦρχε. Διά τε οὖν τὸ ἄρχειν καὶ τὴν ἄλλην εὔνοιαν, ἣν εἶχον πρὸς αὐτὸν, προθύμως ὑπὲρ ἐκείνου ἀνελάμβανον τὰ ὅπλα καὶ ἀμύνεσθαι ἦσαν ἕτοιμοι παντὶ τῷ ἐπιόντι.

6. Κωκαλᾶς δὲ οὐδ´ αὐτὸς μὲν ἡσυχάζειν ἐγίνωσκεν ἐν τοῖς παροῦσιν, ἀλλὰ περὶ τῆς ἀρχῆς ἐπεβούλευεν Ἀποκαύκῳ· μᾶλλον γὰρ ἑαυτῷ ἢ ἐκείνῳ ᾤετο προσήκειν. Ἐλέγετο δὲ καὶ ὑπωπτευκέναι ἠδικῆσθαι παρ´ ἐκείνου πρὸς τὸν γάμον· δι´ ἃ ἐβούλετο εἰ δύναιτο διαφθείρειν. Φανερῶς μὲν οὖν ἐκεῖνος οὐκ ἀντικαθίστασθαι ἐδόκει, ἀλλὰ πρεσβεύων παρ´ ἑκατέροις ἐπὶ τῷ διαλύειν, μᾶλλον συνέκρουε καὶ παρώξυνε τὸν πόλεμον. Παλαιολόγος δὲ τοὺς Ζηλωτὰς, ὅσοι περὶ Θεσσαλονίκην ἦσαν, μετεκαλεῖτο· ἔνιοι δὲ καὶ κατακρυπτόμενοι ἐν ἀδύτοις ἐξαίφνης ἀνεφαίνοντο. Καὶ ὁ δῆμος ἅπας ἐξεκυμαίνετο ὑπ´ αὐτῶν, καὶ δῆλοι ἦσαν αὖθις χωρήσοντες ἐπὶ τοὺς ἀρίστους.

7. Ὁ μέγας δὲ πριμμικήριος μετὰ τῶν ἄλλων πολιτῶν καὶ τῆς στρατιᾶς ὑπὲρ ὀκτακοσίους ὄντες, ὡς ἐλέγετο, δεινὰ ἐποιοῦντο, εἰ Παλαιολόγου μόνου μετὰ τῶν παραθαλασσίων, (ὁ γὰρ ἄλλος δῆμος οὐδέπω οὐδετέροις καθαρῶς προσέκειτο,) τοσοῦτοι ὄντες ἡττηθεῖεν· ὅμως Ἀπόκαυκος οὐκ ἠμέλει τοῦ μὴ χωρεῖν πρὸς τὰς συμβάσεις, ἀλλὰ πρὸς τὸν Παλαιολόγον ἔπεμπε τὸν Κοτεανίτζην πρεσβευτὴν, τῆς στρατιᾶς ὄντα ἡγεμόνα, διαλεξόμενον περὶ εἰρήνης. Πρὶν δέ τι πρὸς ἐκεῖνον εἰπεῖν, οἱ Ζηλωταὶ προσπεσόντες, (οὐ γὰρ ἐδόκει ἡ εἰρήνη αὐτοῖς λυσιτελεῖν,) πολλὰς μὲν προσήνεγκαν πληγὰς καὶ ξίφεσι καὶ δορατίοις· καταβαλεῖν δὲ οὐκ ἠδυνήθησαν τεθωρακισμένον ἔνδον ὄντα, ἀλλ´ ἐξέφυγε, τὴν χεῖρα μόνην ἐπὶ τῷ καρπῷ τραυματισθείς.

8. Ἀπόκαυκος δὲ ἐπεὶ τὴν αὐθάδειαν ἐπύθετο, ὥρμησε μὲν ἐπελθεῖν τοῖς παραθαλασσίοις καὶ τοῖς Ζηλωταῖς ὑπὸ Παλαιολόγον τεταγμένοις, καὶ ῥᾳδίως ἂν ἐκράτησεν, ἔτι ἀπαρασκεύοις ἐπελθὼν, τοῦ τε δήμου μήπω παντὸς αὐτοῖς συντεταγμένου· ἐπέσχε δὲ ὁ Κωκαλᾶς ἀπατήσας ἐν προσχήματι βουλῆς. Ἐπηγγέλλετο γὰρ αὐτὸς χωρὶς αἱμάτων Παλαιολόγον πείσειν πρὸς αὐτοὺς ἐλθεῖν καὶ συμφρονῆσαι. Ἅμα δὲ, ἐπεὶ ἤδη ἐπεγένετο καὶ ἡ νὺξ, Ἀπόκαυκος μὲν μετὰ τῆς στρατιᾶς καὶ τῶν ἄλλων πολιτῶν πρὸ τῆς ἀκροπόλεως ηὐλίσαντο τὴν νύκτα ὡπλισμένοι. Παλαιολόγος δὲ αὖθις ἐπὶ τῆς πρὸς θάλασσαν πύλης μετὰ τῶν παραθαλασσίων καὶ τῶν Ζηλωτῶν διενυκτέρευε, καὶ σύγχυσις δεινὴ καὶ ἀταξία τὴν πόλιν εἶχε, καὶ ἡ μὲν βασιλέως τοῦ Καντακουζηνοῦ προσηγορία αὖθις ἀπεσβέννυτο, φόβος δὲ περιειστήκει πανταχόθεν τοὺς τἀκείνου ᾑρημένους. Καὶ ἦν ὁρᾷν πρὸς μὲν τὴν θάλασσαν φρυκτούς τε συχνοὺς ἀνισχομένους καὶ πάταγον δεινὸν καὶ θροῦν ἄσημον ἐξακουόμενον καὶ τὴν σάλπιγγα διὰ πάσης τῆς νυκτὸς βοῶσαν καὶ συγκαλουμένην τὸν δῆμον ἐπὶ τοὺς δυνατούς· ἐκείνους δὲ πρὸ τῆς ἀκροπόλεως ἐστρατοπεδευμένους ἀθορύβως μὲν καὶ τεταγμένως, προθύμους δὲ ὅμως συμπλέκεσθαι τῷ δήμῳ ὄντας. ἤλπιζον γάρ τι καὶ μέρος αὐτοῖς συνέσεσθαι τοῦ δήμου, ἄλλως θ´ ὅτι, καὶ τῆς ἄκρας ὑπ´ αὐτῶν κατεχομένης, ἐλπίδας εἶχον οὐκ ἀγεννεῖς, εἰ καὶ ἥττους φαίνοιντο τῶν ἀντιτεταγμένων, οὐδὲν πείσεσθαι δεινὸν, ἀλλ´ ἀναχωρήσειν πρὸς τὴν ἄκραν. Πρὸς δὲ τούτοις καὶ ἐκ Βεῤῥοίας ἥξειν ἤλπισαν συμμαχήσουσαν στρατιάν. Ἅμα γὰρ τῷ Παλαιολόγον ἦρχθαι τοῦ πολέμου, πρὸς τὸν βασιλέως οὗτοι πέμψαντες υἱὸν, ἢ αὐτὸν ἥκειν ἐδέοντο μετὰ τῆς στρατιᾶς, ἢ πέμπειν συμμαχίαν. Οὕτω μὲν οὖν διῆλθεν ἡ νὺξ, ἀμφοτέρων ἀλλήλοις ἀντιστρατοπεδευομένων καὶ παρασκευαζομένων πρὸς τὸν πόλεμον. Ἐπεὶ δὲ ἡμέρα ἤδη ἦν, Ἀπόκαυκος μὲν μετὰ τῆς στρατιᾶς κατέβαινε διαγωνισόμενος· Κωκαλᾶς δὲ αὖθις πρὸς ἑκατέρους ἐπιφοιτῶν τὸ δοκεῖν μὲν περὶ εἰρήνης διελέγετο, τῇ δ´ ἀληθείᾳ παρώξυνε πρὸς μάχην. Διαλεχθεὶς δὲ καὶ τοῖς ἡγεμόσι τῶν λόχων, κρύφα διέφθειρε καὶ κατέπειθε μὴ μάχεσθαι, ἀλλὰ γενομένης συμβολῆς, πρώτους καθ´ αὑτοὺς θέσθαι τὴν τροπήν. Ἐπεὶ δὲ τοιαῦτα ᾠκονόμητο, τὸν δῆμον αὐτοῖς ἐπῆγεν, ἄχρι τότε μήπω φανερὸς γεγενημένος ὅτι πολεμεῖ. Ἐπεὶ δὲ ἐγγὺς ἦσαν καὶ ἠκροβολίζοντο, οἱ στρατιῶται οὐκ ἔφασαν δεῖν πρὸς ὁμοφύλους μάχεσθαι, οὐδὲ τοὺς οἰκείους ἀποκτείνειν, ἀλλὰ πρὸς τὴν ἄκραν ἀναχωρεῖν, ἐνὸν ἀκινδύνως σώζεσθαι· καὶ ἅμα ἀνεχώρουν, συνείποντο δὲ ἀνάγκῃ καὶ οἱ ἄλλοι. Ἐπεὶ δὲ ἐγένοντο πρὸς τῇ ἄκρᾳ, Ἀπόκαυκος μὲν ἐδεῖτο πρὸ τῶν τειχῶν ἀμύνεσθαι καρτεροῦντας, (ἦν γὰρ καὶ τὸ χωρίον ἐπιτηδείως ἔχον πρὸς ἱππηλασίας,) ἡ στρατιὰ δὲ οὐκ ἔφασαν δεῖν, ἀλλ´ ἔνδον εἰσιέναι καὶ ἀμύνεσθαι ἀναβάντας ἀπὸ τῶν τειχῶν. Ἐπεὶ δὲ ἔνδον ἦσαν, παρακαλούμενοι αὖθις ἐπὶ τὰ τείχη ἀναβαίνειν καὶ ἀμύνεσθαι οὐκ ἠθέλησαν, μὴ εἰδέναι φάσκοντες τειχομαχεῖν, μηδὲ κτείνειν τοὺς οἰκείους ἢ κτείνεσθαι, ἀνάγκης μηδεμιᾶς ὑπούσης. Ἀπόκαυκος δὲ μετὰ τῶν ἄλλων, ἐπεὶ τὴν προδοσίαν κατενόουν καὶ τὸν κίνδυνον περιεστηκότα συνεώρων, ὥρμηντο φεύγειν ἔξω τειχῶν. Συνέβη δὲ τὸν τὰ κλεῖθρα τῆς ἄκρας κατέχοντα τῶν Ζηλωτῶν ἕνα εἶναι, ὃς ἐπεὶ διχοστατοῦντας εἶδε καὶ ὡρμημένους φεύγειν, συνεὶς τὸ μέλλον, ἀπεκρύπτετο τὰ κλεῖθρα ἔχων. Πολὺ δὲ τῶν πυλῶν ἑκατέρων τῆς ἄκρας ἀλλήλων διεχουσῶν, Ἀπόκαυκος μὲν μετὰ τῶν ἄλλων ἐχώρουν ἐπὶ τὴν ἐξάγουσαν τῶν τειχῶν. Ἐπεὶ δὲ ἦν κεκλεισμένη, ἐπεχείρουν διακόπτειν· ὁ δῆμος δὲ ὁ τῆς ἄκρας, (πόλει γάρ τινι ἔοικε μικρᾷ καὶ οἰκήτορας ἰδίους ἔχει,) οὐκ εἴων διαδιδράσκειν ἐπαγαγόντας αὐτοῖς τὸν δῆμον, ἀλλ´ ἔνδον μένοντας ἀμύνεσθαι τοὺς ἐπιόντας μετ´ αὐτῶν. Ἐν ᾧ δὲ ταῦτα ἐτελεῖτο, ὁ δῆμος πῦρ ἐνίεσαν ταῖς πύλαις τῆς ἄκρας ταῖς πρὸς τῇ πόλει, ἐπεὶ μηδεὶς ἠμύνετο. Στρατήγιος δὲ ὁ τὰ κλεῖθρα ἔχων (οὕτω γὰρ ὠνόμαστο,) ἤνοιγεν ἐλθὼν, καὶ ὁ δῆμος εἰσεχεῖτο, καὶ αὐτίκα μὲν πρὸς ταῖς πύλαις δύο τῶν πολιτῶν ἀπέσφαξαν, ἔπειτα πρὸς ἁρπαγὴν ἐτράποντο ὅπλων τε καὶ ἵππων. Ἀπόκαυκος γὰρ καὶ οἱ ἄλλοι, ὅτι ἑάλωσαν ἰδόντες, ἐπεὶ μὴ φεύγειν ἦν, τῶν ἵππων ἀποβαίνοντες καὶ ἀποδυόμενοι τὰ ὅπλα κατεκρύπτοντο, ἐλάνθανον δὲ ὀλίγοι, τοὺς πλείους δὲ ἀποδύοντες κατέλειπον γυμνούς. Κωκαλᾶς δὲ καὶ Παλαιολόγος περιεποιοῦντο τοὺς στρατιώτας καὶ ἐκέλευον μὴ ἀποδύειν· ἅμα δὲ καὶ τοὺς ἵππους εὑρίσκοντες παρείχοντο ἑκάστῳ, ἀμειβόμενοι τῆς προδοσίας, ἅμα δ´ ὅτι καὶ ὅρκους αὐτοῖς πρότερον παρείχοντο, ὡς οὐδὲν πείσονται δεινὸν, ἂν τοὺς ἄλλους προδιδῶσιν. Οὕτω μὲν οὖν τὸ Καντακουζηνοῦ τοῦ βασιλέως μέρος προδοθὲν ὑπὸ τῆς στρατιᾶς ἡττᾶτο κατὰ κράτος. Κωκαλᾶς δὲ καὶ Παλαιολόγος τὸν μὲν δῆμον ἐξήλαυνον τῆς ἄκρας· ἤδη γὰρ διήρπαζον καὶ τὰ τῶν ἐγχωρίων, αὐτοὶ δὲ περιμείναντες ἄχρι νυκτὸς, τοὺς μὲν στρατιώτας πάντας οἴκαδε ἀπέπεμπον καί τινας τῶν φίλων αὐτοὶ διέσωζον· Ἀπόκαυκον δὲ καὶ τῶν πολιτῶν ὀλίγῳ ἐλάσσους ἑκατὸν κατέκλεισαν ἐν δεσμωτηρίῳ πρὸς τῇ ἀκροπόλει καὶ φρουρὰν ἐπέστησαν αὐτοῖς. Ἅμα δὲ ἕω εἰς τὴν ἐπιοῦσαν καὶ ἡ ἐκ Βεῤῥοίας στρατιὰ παρῆν. Ἐπεὶ δὲ ἐπύθοντο, ὡς ἁλοῖεν οἷς ἧκον συμμαχεῖν, καταδραμόντες ἐληΐσαντό τινα ὀλίγα, καὶ ἀνέστρεφον εἰς τὴν οἰκίαν.

9. Περὶ μέσην δὲ ἡμέραν φήμη τις προσέπιπτεν ἀθρόον πρὸς τὴν πόλιν, ὡς οἱ δεσμῶται πάλιν τὴν ἄκραν κατασχόντες τὴν ἐκ Βεῤῥοίας στρατιὰν εἰσδέχονται. Ἐλέγετο δὲ, ὡς τῶν Ζηλωτῶν τινες τὰ τοιαῦτα καταψεύσαιντο ἐπὶ τῷ ἀποκτείνειν τοὺς δεσμώτας, καὶ ὁ δῆμος αὖθις τὰ ὅπλα ἀναλαβόντες ἐχώρουν πρὸς τὴν ἄκραν ὑπό τε θυμοῦ καὶ οἴνου στρατηγούμενοι. Οἱ πρὸς τῇ ἄκρᾳ δὲ δείσαντες τὴν ἔφοδον τοῦ δήμου, μὴ τὰ ὄντα ἔνδον διαρπάσωσι γενόμενοι, ἀπέκλεισαν τὰς πύλας· ἀναβάντες δὲ ἐπὶ τῶν τειχῶν ἐδέοντο μὴ διαφθείρειν σφᾶς, ὡς πᾶν ποιήσοντας τὸ κελευόμενον. Οἱ δ´ ἐκέλευον τοὺς δεσμώτας ἄγειν καὶ κατακρημνίζειν πρὸς αὐτοὺς, καὶ αὐτίκα οἱ δεσμῶται ἤγοντο γυμνοί. Καὶ πρῶτον μὲν Ἀπόκαυκος κατεκρημνίσθη· οὕτω δὲ συμβὰν ὀρθὸς ἔστη καὶ ἔμεινεν ἐπιπολὺ, μηδενὸς προσάπτεσθαι τολμῶντος. Ἔπειτά τις προσελθὼν τῶν Ζηλωτῶν, καὶ μαλακίαν τῶν ἄλλων κατηγορήσας, ἀπέτεμεν αὐτὸς τὴν κεφαλὴν μαχαίρᾳ. Εἶτα καὶ οἱ ἄλλοι περιστάντες κατέτρωσαν τὸ σῶμα ὅλον. Ἔπειτα καὶ τοὺς ἄλλους ἐῤῥίπτουν ἀπὸ τῶν τειχῶν, ἀπαιτούντων ὀνομαστὶ τῶν Ζηλωτῶν, οὐκ ἐφ´ ἕνα τόπον, ἀλλ´ ἐπὶ πλείους. Καὶ ὁ δῆμος θηριωδῶς καὶ ἀπανθρώπως κατηκόντιζον περιϊστάμενοι· ἐνίων δὲ ἀπέτεμνον καὶ κεφαλὰς, καὶ πάντας οὕτως ὠμῶς ἀπέκτειναν πλὴν ὀλίγων λίαν, οἳ ὑπὸ τῶν τὴν ἄκραν οἰκούντων κατεκρύπτοντο. Παρῆσαν δὲ καὶ Κωκαλᾶς καὶ Παλαιολόγος ἀποσφαττομένων, καὶ ἐδόκουν μὲν πρὸς τὰ πραττόμενα δυσχεραίνειν, ἀνακόπτειν μέντοι τὴν ὁρμὴν τοῦ δήμου ὑπεκρίνοντο μὴ δύνασθαι· ἔπειτα ἐκεῖθεν ὁ δῆμος ἐτράπετο πρὸς τὰς οἰκίας καὶ ἀπέκτειναν καὶ ἄλλους τινὰς τῶν πολιτῶν· ἐλθόντες δὲ καὶ πρὸς τὴν οἰκίαν Κωκαλᾶ, τῶν Ζηλωτῶν ἐναγόντων, τὸν Φαρμάκην ᾔτουν ἐκεῖ κατακρυπτόμενον ὑπ´ ἐκείνου· ὃς Κωκαλᾶ τῆς γυναικὸς ἀδελφῇ συνῴκει, μέγα δὲ ἐδυνήθη παρὰ Ἀποκαύκῳ ἄρχοντι καὶ πλεῖστα ἐκάκωσε τοὺς Ζηλωτάς. Δείσας δὲ ἐκεῖνος, μὴ ὑπὸ τοῦ δήμου διαφθαρῇ, παρέδωκε τὸν συγγενῆ, καὶ ἀνῃρέθη εὐθὺς ὑπὸ τοῦ δήμου. Ἐλέγετο δὲ καὶ στέατος ἀνθρωπίνου ἅψασθαί τινας τῶν τοῦ δήμου τότε. Ἀνατεμνομένων γὰρ τῶν ἀποκτεινομένων, τὰ ἔγκατα ἐξεχεῖτο. ὧν τις ὑπ´ ἄκρας ἀναισθησίας καὶ ἀναλγησίας στέαρ συναγαγὼν οἴκαδε ἀπήγαγε· τὴν γυναῖκα δὲ μὴ εἰδυῖαν ὅθεν εἴη, νομίσασάν τινος ἑτέρου εἶναι ζώου, ἥδυσμα τῇ χύτρᾳ προσεμβαλεῖν, μετὰ δὲ τὸ φαγεῖν αἰσθέσθαι, τοῦ ἀνδρὸς ὡς εἴη ἀνθρώπινα εἰπόντος. Οὕτω μὲν ἡ Θεσσαλονίκη προσεχώρησε βασιλεῖ ἑκοῦσα, καὶ πάλιν εἰς τὸν πόλεμον ἐξετράπη ὑπὸ Παλαιολόγου καὶ Κωκαλᾶ, καὶ τοιαῦτα ἐτολμήθη πᾶσαν ὑπερβαίνοντα ὠμότητα, καὶ τὸ Καντακουζηνοῦ τοῦ βασιλέως σκάφος αὔτανδρον κατέδυ.

10. Ἐκεῖνος δὲ μετὰ τὴν ἐν Ἀδριανουπόλει τῆς ἰδίας στεφηφορίας ἑορτὴν Ματθαῖον μὲν τὸν υἱὸν κατέλιπεν ἐπὶ τῆς Θρᾴκης ἔχοντα στρατιὰν, τάς τε πόλεις πολιορκήσοντα τὰς Βατάτζῃ συναποστάσας, καὶ Ἱέρακι ἀντιστησόμενον· ἧκε γὰρ ἐκ Βυζαντίου στρατιώτας ὀλίγους ἔχων ἐπ´ ἐκείνας τὰς πόλεις στρατηγός· ᾧ καὶ συμβαλὼν ὁ τοῦ βασιλέως ἐνίκησεν υἱὸς μόλις διαδράντα τὸ ἁλῶναι· οἱ γὰρ συνόντες πάντες οἱ μὲν ἔπεσον, οἱ δ´ ἑάλωσαν παρὰ τὴν μάχην. Ἔπειτα δὲ καὶ τὰς πόλεις παρεστήσατο καὶ ὑπήγαγε τῷ πατρὶ βιασάμενος τοῖς ὅπλοις.

999 Chapitre XCIV.

1. Les habitants de Thessalonique députent à Manuel, fils de l'Empereur Cantacuzène. 2. Il leur accorde toutes les conditions qu'ils avaient demandées. 3. La ville retentit des: louanges de l'Empereur. 4. André Paléologue s'oppose à l'avis commun et s'empare d'une des portes, 5. Les Matelots prennent les armes en sa faveur. 6. Cocalas tend un piège à Apocauque. 7. Goteanitze envoyé par Apocauque pour traiter d'accommodement, est blessé par les factieux. 8. Apocauque est trahi par Cocalas. 9. Il est jeté avec ses compagnons du haut des murailles, et tué par le peuple, 10. Matthieu fils aîné de Cantacuzène défait Vatace,

1.  Lorsqu'ils eurent résolu de se rendre à l'Empereur, ils choisirent pour Ambassadeurs Nicolas Cabasilas, et Pharmacea et ils les envoyèrent à Manuel Cantacuzène, qui était alors à Berée. L'Empereur son père lui avait donné pouvoir de recevoir les villes, qui se voudraient soumettre à son obéissance, et de leur accorder toutes les grâces qu'il jugerait à pro- 1000 pos. Les habitants de Thessalonique lui demandèrent en gênerai exemption des impositions publiques ; et en particulier, des charges pour les plus considérables des gens de guerre, et d'autres recommences pour les autres, selon leur mérite.

2. Manuel ne crut pas devoir contester touchant les conditions, et leur ayant accordé toutes leurs demandes, il leur témoigna qu'il ferait pour leur satisfaction tout ce qui dépendrait id lui.

3. Lorsque les Ambassadeurs eurent rapporté aux habitants de Thessalonique les grâces que l'Empereur leur faisait, toute la ville retentit de ses louanges, et il n'y eut point de bouche., qui ne fût employée à les publier. Les officiers, les soldats, et tous les autres, témoignèrent être fort satisfaits des récompenses qu'il leur promettait.

4. Il n'y eut qu'André Paléologue, qui eut de la jalousie de voir donner à d'autres les charges, et les honneurs qu'il prétendait mériter,et qui s'opposa ouvertement à l'avis commun, au milieu de l'assemblée qui se tenait chez Apocauque. Son opposition ayant excité du trouble, il se retira sans qu'il y eût rien de résolu. Les autres payèrent le temps à contester inutilement, au lieu de songer à ce qu'ils avaient à faire. André Paléologue appréhendant d'être tué par ceux qui n'étaient pas de son avis, s'empara de la porte qui est du côté de la mer.

5. Les Matelots habitent aux environs : ils 1001 portent des armes et ils font la principale force de la ville. Ils sont très portés à répandre le sang. Ce sont eux qui excitent les autres à la sédition, et quand ils marchent les premiers, ils ne manquent jamais d'être suivis par une foule extraordinaire. Ils se trouvèrent alors fort disposés à défendre André Paléologue, qui était leur chef, tant par le respect qu'ils lui dévaient en cette qualité, que par l'affection qu'ils avaient pour lui.

6. Cocalas ne crut pas devoir demeurer oisif en cette rencontre. Il s'imagina être obligé de tendre un piège à Apocauque, pour se rendre maître du gouvernement de la ville, qu'il prétendait lui appartenir. On disait aussi qu'il le soupçonnait de lui avoir fait une injustice touchant un mariage, et que pour s'en venger, il avait résolu de le tuer. Apocauque ne voulait pas prendre ouvertement les armes ; cependant, en envoyant conférer d'accommodement avec les uns, et avec les autres, il ne fit autre chose, qu'allumer le feu de la guerre. André Paléologue assembla les zélés, qui étant sortis tout d'un coup de leurs grottes, et de leurs antres, émurent le peuple avec une telle fureur, que l'on ne doutait point. qu'ils ne dussent attaquer tout ce qu'il y avait de personnes de qualité.

7. Jean Apocauque, les Citoyens, et les soldats, qui tous ensemble étaient au nombre de huit cents, estimaient que ce leur serait un des- 1002 honneur d'être vaincus par Paléologue, et par ses matelots. Car le peuple ne s'était pas encore déclaré en leur faveur. Néanmoins Apocauque ne désespérant pas d'accommoder les affaires, lui envoya un Capitaine nommé Coteanitze pour conférer. Avant qu'il eût ouvert la bouche, les zélés qui ne jugeaient pas que la paix fût conforme à leurs intérêts, fondirent sur lui, et lui portèrent plusieurs coups de leurs épées, et de leurs lances. Sa cuirasse résista de telle force, qu'il demeura debout, et que n'ayant été que légèrement blessé à la main, il s'échapa.

8. Aussitôt que la nouvelle de cette insolence eût été portée à Apocauque, il lui prit envie d'aller attaquer les matelots, et les zélés de Paléologue. Il lui eût été aisé de les vaincre alors qu'ils n'étaient pas préparés à le recevoir, et que le peuple ne s'était pas joint à eux. Mais Cocalas l'en empêcha et le trompa, en faisant semblant de lui donner un bon conseil. Il lui promettait de porter Paléologue à un accommodement sans répandre de sang. Apocauque passa la nuit sous les armes devant la citadelle, avec les Citoyens et les Soldats, et Paléologue la passa proche de la porte qui est du côté de la mer, avec les matelots et les zélés. Le désordre et la confusion étaient horribles dans la ville ; on n'y entendait plus retentir d'acclamations, ni de cris de joie en faveur de Cantacuzène. Au contraire ceux de son parti étaient saisis d'une mortelle frayeur. 1003 On ne voyait le long de la mer que flambeaux allumés, et on n'entendait que le bruit des armes, les voix confuses des soldats, et le son des trompettes, qui excitaient le peuple à la sédition. Les troupes d'Apocauque étaient rangées en bon ordre, et bien disposées à en venir aux mains, dans l'espérance qu'une partie du peuple se déclarerait en leur faveur, et dans l'assurance de se sauver dans la citadelle, si elles avaient du désavantage. De plus, elles attendaient du secours de Berée. Car dés que Paléologue eut pris les armes, on envoya en avertir Manuel fils de l'Empereur Cantacuzène, et le prier, ou d'amener du secours, ou d'en envoyer. Voila comment les deux partis se préparèrent durant la nuit au combat. A la pointe du jour Apocauque s'avança pour attaquer ses ennemis. Cocalas fît plusieurs voyages sous prétexte de les accorder ; mais il ne tâchait en effet qu'à les animer les uns contre les autres. Il corrompit des Capitaines, et leur persuada de lâcher le pied, dès que l'on en serait venu aux mains. Quand ils le lui eurent promis, il se déclara, et mena le peuple contre eux. Des qu'ils eurent commencé à escarmoucher, les soldats dirent qu'il n'était pas juste de tuer leurs compatriotes, et qu'il était plus à propos de se retirer dans la citadelle ; à l'heure-même ils s'y retirèrent, et les autres les y suivirent. Comme ils étaient prêts d'y entrer, Apocauque les conjura de faire ferme, et de combattre, parce 1004 que le terrain était propre à étendre la cavalerie. Ils persistèrent à dire qu'il fallait entrer, et se défendre du haut des murailles. Quand ils furent entrés, ils ne voulurent pas monter, et dirent qu'ils ne voyaient rien qui les obligeât à tuer leurs Citoyens, ou à se faire tuer par eux. Apocauque se voyant trahi, et appréhendant de péril, voulut s'enfuir avec quelques-uns de les amis; mais les clefs avaient été cachées par un des zélés. Apocauque alla donc avec ses compagnons à l'autre porte qui est du côté de la mer, et l'ayant trouvée fermée, il commanda de la rompre. Mais les habitants bien loin de le permettre, leur dirent, que puisqu'ils avaient attiré le peuple contre eux, il fallait qu'ils demeurassent pour le repousser. Le peuple mit cependant le feu à la porte qui est du côté de la ville. Stratigius qui était le zélé qui avait les clefs, l'ayant ouverte, la foule entra, tua deux habitants, et se mit à piller les armes et les chevaux. Apocauque et ses compagnons se cachèrent. Il y en eut néanmoins quelques-uns qui furent découverts et dépouillés. Cocalas et Paléologue sauvèrent les soldats. Ayant en même temps trouvé des chevaux, ils les leur distribuèrent, pour récompenser leur trahison, comme ils le leur a voient promis. Voila comment le parti de l'Empereur Cantacuzène fut trahi et défait. Cocalas et Paléologue chassèrent le peuple qui pillait les maisons, renvoyèrent les soldats, mirent leurs amis en 1005 sûreté, renfermèrent Apocauque, et presque cent habitants dans la prison. A la pointe du jour suivant il arriva du secours de Berée. Mais dès qu'ils surent que ceux qu'ils venaient secourir étaient pris, ils pillèrent le pays et s'en retournèrent.

9. Sur le midi il se répandit un bruit que les prisonniers s'étaient rendus maîtres de la citadelle, et qu'ils y faisaient entrer le secours venu de Berée. On dit que les zélés en étaient auteurs, et qu'ils ne l'avaient inventé que pour avoir occasion de tuer les prisonniers. À l'heure-même le peuple prend les armes, et court à la citadelle, transporté par le vin, et par la colère. Les habitants qui craignaient la fureur de cette multitude mutinée, et le pillage de leurs maisons, montèrent au haut des murailles, et pour sauver leur vie, offrirent de faire ce qu'il leur plairait. Ils leur commandèrent d'aller quérir les prisonniers, et de les leur jeter de haut en bas. En même temps les prisonniers furent amenés tout nus. Apocauque fut jeté le premier; mais par bonheur il tomba sur ses pieds, et demeura quelque temps debout, sans que personne osât lui toucher. Puis un des zélés se moquant de la faiblesse, et de la timidité des autres, s'approcha, et lui coupa la tête avec son épée. Les autres percèrent ensuite son corps de divers coups. Les habitants en jetèrent d'autres du haut des murailles, selon que les 1006 zélés les leur demandaient par leurs noms. A l'heure-même qu'ils étaient tombés, on les perçait de flèches, ou l'on leur coupait la tête, ou enfin, on les faisait périr d'une autre manière cruelle. Il y en eut néanmoins quelques-uns qui furent sauvés, par la compassion des habitants. Cocalas et Paléologue étaient présents à ce massacre, faisant semblant d'en être fâchés, et de ne pouvoir arrêter le fureur du peuple. Cette multitude furieuse entra dans les maisons, et y commit quelques massacres. Elle entra même dans celle de Cocalas, et elle y demanda Pharmace, qui était caché. Il avait épousé la sœur de la femme de Cocalas, et comme il avait possédé les bonnes grâces d'Apocauque, il avait été aussi bien que lui fort contraire aux factieux. Cocalas appréhendant d'être tué par le peuple, lui livra son beau-frère, qu'on fit mourir au même moment. On dit que quelques-uns du peuple mangèrent de la graisse d'homme en cette funeste occasion. Les corps de plusieurs prisonniers ayant été coupés par pièces, un particulier en emporta un morceau de graisse en sa maison. Sa femme croyant que ce fût de la graisse d'un autre animal, la mit dans une sauce. Après le repas le mari apprit qu'il avait mangé de la graisse de corps humain. Voila comment la ville de Thessalonique ayant voulu se soumettre à l'obéissance de l'Empereur, devint tout d'un coup le théâtre de ces tragiques actions. Le vaisseau de 1007 Cantacuzène fut coulé à fond, avec les hommes qui étaient dessus.

10. Après la cérémonie de son sacre, il laissa Mathieu son fils ainé en Thrace avec des troupes, pour reprendre les villes qui s'étaient soustraites de l'obéissance, en même temps que Vatace, et pour s'opposer à Hierax qui marchait à la tête d'une partie de la garnison de Constantinople. Matthieu l'ayant rencontré, en vint aux mains avec lui, le défit, et peu s'en fallut qu'il ne le prît prisonnier. Après cela il réduisit, par la terreur de ses armes, quelques places à l'obéissance de l'Empereur son père.

ϙεʹ. 1. Βασιλεὺς δὲ εἰς Σηλυμβρίαν ἐλθὼν τοῖς ἐν Βυζαντίῳ φίλοις κρύφα διελέγετο· ἐπεὶ δὲ οὐδὲν ἤνυεν ὧν ἐβούλετο, αὖθις ἀνέστρεφεν εἰς τὴν Ἀδριανοῦ. Ὑπὸ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους καὶ Μαρτῖνος μετὰ τοῦ Κωνσταντινουπόλεως πατριάρχου, ὃν ὁ Πάπας εἴωθε χειροτονεῖν μετὰ τὴν διαίρεσιν τῆς ἐκκλησίας, οἷα δὴ τῆς πόλεως Λατίνοις προσηκούσης, ὅτι ὑπ´ αὐτοῖς ἐγένετό ποτε, ἅμα δυοκαίδεκα τριήρεσιν, ἦλθον εἰς τὴν Σμύρνην, καὶ πρότερον ὑπὸ τῶν Λατίνων κατεχομένην. Πατριάρχῃ δὲ ἐδόκει δεῖν εἰς τὸν κατὰ Σμύρναν ἐξελθόντα ναὸν, ἐν ᾧ πάλαι ἡ μητρόπολις ἦν, τὴν θείαν μυσταγωγίαν ἐκτελέσαι, καὶ ἐκέλευε τὴν στρατιὰν ὁπλισαμένην ἕπεσθαι. Μαρτῖνος δὲ ἐκώλυε καὶ οἱ ἄλλοι τῶν ναυάρχων, διακεκινδυνευμένα τολμᾷν ἰσχυριζόμενοι. Ἐπεὶ δὲ οὐκ ἐπείθετο, εἵποντο ἀνάγκῃ. Καὶ γενομένῳ πρὸς τὸν ναὸν καὶ τὴν μυσταγωγίαν τὴν θείαν ἐκτελοῦντι ἐπῆλθεν Ἀμοὺρ μετὰ τῆς στρατιᾶς. Καὶ τὸ μὲν ἄλλο στράτευμα τῶν Λατίνων διεσώθη ἀναχωρῆσαν πρὸς τὸ φρούριον, ὃ κατεῖχον, ἐπεὶ τοὺς Πέρσας εἶδον ἐπιόντας· πατριάρχης δὲ τὴν ἱερὰν στολὴν ἐνδεδυμένος ἀπεσφάγη ὑπὸ τῶν Περσῶν καὶ Μαρτῖνος καὶ ἄλλοι τῶν ἐπιφανῶν ὀλίγοι.

2. Ἐν δὲ τοῖς χρόνοις τούτοις καὶ τῶν ἐν Γεννούᾳ εὐγενῶν τινες δύο καὶ τριάκοντα πληρώσαντες οἰκείοις ἀναλώμασι τριήρεις ἐπέπλευσαν τῇ Χίῳ καὶ ἐπολιόρκησαν χρόνον οὐκ ὀλίγον, καὶ τειχομαχίας τε πολλὰς ἐποιήσαντο καὶ καρτερὰς καὶ μηχανήματα προσῆγον. ἤνυον δὲ ἀπὸ τῶν τοιούτων ὀλίγα ἢ οὐδέν. Οἱ γὰρ Χῖοι ἠμύνοντο τοὺς Λατίνους καρτερῶς, ἐνδείᾳ δὲ πιεσθέντες καὶ λιμώξαντες, ἐπεὶ ἐπικουρίας οὐδεμιᾶς ἐτύγχανον παρὰ Ῥωμαίων, προσεχώρουν τοῖς Λατίνοις καὶ παρέδοσαν τὴν πόλιν ὑπ´ ἀνάγκης.

3. Ἡ βασιλὶς δὲ ἠνιᾶτο μὲν δεινῶς, τῆς Χίου πολιορκουμένης, βοηθεῖν δὲ οὐκ εἶχε· χρημάτων τε γὰρ οὐκ εὐπόρει πρὸς τοσαύτην δύναμιν, ὥστε στόλον ἀντίῤῥοπον τῷ Λατίνων ἐξαρτύειν, καὶ τὸν διοικήσοντα καλῶς καὶ ὡς προσῆκε τὰ πράγματα οὐκ εἶχε· πάντες γὰρ, ὅσοι ἦσαν ἀξιόλογοι Ῥωμαίων, ἐν δεσμωτηρίοις κατεκλείοντο. Ὅμως τινὰς ὀλίγους ἐφοπλίσαντες οἱ ἄρχοντες τριήρεις, Φακεωλάτον ἔπεμψαν συνάρχοντα τότε τοῖς ἄλλοις, (ἦν γὰρ Κιννάμου τοῦ μυστικοῦ συνοικῶν ἀδελφῇ τῆς γυναικὸς,) οὐχ ὥστε ἀντιτάττεσθαι Λατίνοις· οὐκ ὀλίγου γὰρ ἀπέδει πρὸς τὴν ἐκείνων δύναμιν· ἀλλ´ εἰ δύναιτο τρόπῳ δή τινι σῖτον εἰσάγειν εἰς τὴν Χίον. Φακεωλάτος δὲ ἐπεὶ καταπλέων ἐπύθετο τὴν Χίον ἑαλωκυῖαν, ἀνέστρεφεν εὐθύς· καὶ ὁλκάδι ἐκ Γεννούας περιτυχὼν μεγάλῃ ἐκράτησε μάχῃ καὶ ἀπέκτεινεν οὐκ ὀλίγους τῶν Λατίνων μαχομένους καὶ διήρπασε τὰ χρήματα. Πυθόμενοι δὲ οἱ ἐν Γαλατᾷ ὁμόφυλοι ψήφισμα ἔγραψαν ἀποκτιννύναι Φακεωλάτον, οἷ ἄν τις συντύχοι, καὶ μηδένα κρίνειν φόνου, καὶ διέμεινεν αὐτοῖς ἡ πρὸς ἐκεῖνον ἔχθρα ἄχρι τελευτῆς. Βασιλὶς δὲ ἐπεὶ ἑώρα μόνην τὴν Κωνσταντίνου πόλιν αὐτῇ περιλειπομένην, (αἱ γὰρ ἄλλαι σχεδὸν πᾶσαι προσεχώρησαν βασιλεῖ τῷ Καντακουζηνῷ,) πρὸς Μπαλίκαν τινὰ τοῦ Καρβωνᾶ ἄρχοντα πέμψασα πρεσβείαν ἐδεῖτο βοηθεῖν. Ὁ δὲ ἀσμένως τε ἐδέξατο τὴν πρεσβείαν καὶ Θεόδωρον καὶ Τομπροτίτζαν τοὺς ἀδελφοὺς, χιλίους στρατιώτας ἄγοντας ἐπιλέκτους, κατὰ συμμαχίαν ἔπεμπε τῇ βασιλίδι, οἳ καὶ τὰς κατὰ τὸν Πόντον παραθαλασσίους πόλεις διιόντες ἔπεισαν ἀποστῆναι βασιλέως καὶ τῇ βασιλίδι προσχωρεῖν· ἤλπισαν γὰρ αὐτούς τι μέγα κατορθώσειν.

4. Καὶ ἡ βασιλὶς ἐδέξατο τοὺς ἄνδρας μετὰ πολλῆς τῆς εὐμενείας καὶ τιμῆς, καὶ τήν τε Ἀποκαύκου τοῦ μεγάλου δουκὸς θυγατέρα συνῴκισε τῷ Τομπροτίτζᾳ, καὶ στρατηγὸν ἀπέδειξε τῆς Ῥωμαίων στρατιᾶς. Ὁ δὲ τήν τε οἰκείαν ἔχων καὶ τὴν Ῥωμαίων ἐπεστράτευσε Σηλυμβριανοῖς, βασιλέως Διδυμοτείχῳ ἐνδιατρίβοντος. Φακρασὴς δὲ ὁ πρωτοστράτωρ ὑπὸ βασιλέως ἐν Σηλυμβρίᾳ καταλελειμμένος μετὰ στρατιᾶς, ἔχων καὶ τοὺς Σηλυμβριανοὺς, συνεπλέκετο τοῖς περὶ Τομπροτίτζαν ἐξελθὼν καὶ ἐνίκα κατὰ κράτος. Ἄπειρος γὰρ ὢν ὁ Τομπροτίτζας τῶν χωρίων ἐστρατήγησε κακῶς, εἰς τάφρους καὶ στενοχωρίας καὶ ἀμπέλους τοὺς ἱππέας ἐμβαλών· ὅθεν ἡττηθέντες ὀλίγοι μὲν ἀπέθανον κατὰ τὴν μάχην, ἑάλωσαν δὲ πολλοὶ ὀλίγων, διαδρᾶναι δυνηθέντων. ὧν τοὺς ἐπιφανεστέρους δήσαντες εἶχον ἐν φρουραῖς· τοὺς δ´ ἄλλους ἀποδύσαντες ἀπέλυον. Ἦλθε δὲ καὶ ὁ Τομπροτίτζας ἐγγὺς ἁλῶναι, ὅμως διαδρᾶναι δυνηθεὶς ἀνέστρεφε κατῃσχυμμένος.

5. Μετὰ τὴν ἧτταν δὲ ἐκείνην Τομπροτίτζας μὲν ὑπελείπετο ἐν Βυζαντίῳ ἤδη γυναῖκα ἔχων ἐκ Ῥωμαίων καὶ τιμῆς ἀπέλαυε παρὰ βασιλίδος τῆς ἀξίας· Θεόδωρος δὲ ὁ ἀδελφὸς ἀνέστρεφεν εἰς τὴν οἰκείαν, τὴν ὑπολελειμμένην ἔχων στρατιάν.

6. Μετὰ τοῦτο δὲ Ὀρχάνης πρὸς Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα πρεσβείαν πέμψας ἠξίου ἐκδοῦναί οἱ πρὸς γάμον τὴν θυγατέρα· ἐπηγγέλλετό τε, εἰ παράσχοιτο, προθύμως συμμαχήσειν κατὰ παντὸς πολεμίου τοῖς Ῥωμαίοις· οὐκέτι γὰρ ἔσεσθαι σύμμαχον καὶ φίλον, ἀλλὰ υἱὸν, καὶ προθύμως δουλεύσειν αὐτόν τε καὶ τὴν σύμπασαν στρατιὰν, οἷ ἂν κελεύοι. Βασιλεὺς δὲ οὔτε ἀπείπατο τὴν πρεσβείαν, οὔτ´ εὐθὺς συνέθετο πρὸς τὴν ἐπιγαμίαν, ἀλλὰ προσηνῶς τε καὶ ἡμέρως τοῖς πρέσβεσι χρηματίσας καὶ δῶρα παρασχόμενος, νῦν μὲν ἔλεγε μηδὲν ἀποκρινεῖσθαι, ὕστερον δὲ ὀλίγῳ πέμψας πρεσβείαν τὴν ἀπόκρισιν ποιήσεσθαι.

7. Οἱ μὲν οὖν Ὀρχάνη πρέσβεις ἀνέστρεφον εἰς τὴν οἰκείαν. Βασιλεὺς δὲ μετὰ τῶν οἰκείων καὶ τῶν ἐν τέλει ἐβουλεύετο περὶ τοῦ γάμου, εἰ χρὴ τὴν θυγατέρα τῷ Ὀρχάνῃ ἐκδιδόναι, καὶ πάντες ὥσπερ ἐκ συνθήματος κράτιστον εἶναι ἔλεγον Ὀρχάνην ἔχειν σύμμαχον καὶ φίλον βέβαιον. Βασιλεὺς δὲ καὶ πρὸς Ἀμοὺρ πρεσβείαν πέμψας, εἰ δοκοίη βέλτιον εἶναι καὶ αὐτῷ τὴν θυγατέρα συνοικίζειν ἐπυνθάνετο Ὀρχάνῃ. Ὁ δὲ ἄριστον ἡγεῖτο καὶ συνεβούλευε δέχεσθαι τὸ κῆδος. Μάλιστα γὰρ αὐτῷ λυσιτελεῖν τὴν φιλίαν καὶ τὴν οἰκειότητα τοῦ βαρβάρου μεγάλα δυναμένου ὠφελεῖν κατὰ τῶν Ῥωμαίοις πολεμίων. Εἰ γὰρ καὶ μὴ δέοιτο νυνὶ βαρβάρων πρὸς τὸν τῶν ὁμοφύλων πόλεμον, τεταπεινωμένων ἤδη καὶ μὴ δυναμένων ἀντικαθίστασθαι αὐτῷ, ἀλλ´ οὖν εἰ πᾶσα ἡ Ῥωμαίων ὑπ´ αὐτὸν γένοιτο ἡγεμονία, πρὸς τοὺς ὁμόρους δυνάστας δεήσεσθαι τῆς Περσικῆς δυνάμεως, πολλὰ ἠδικηκότας καὶ πολλὰς πόλεις καὶ χώρας τῆς Ῥωμαίων παρασπασαμένους. Εἰδέναι μὲν οὖν ἔφασκεν, ὡς οὐδ´ ἂν εἴτι γένοιτο, τοσαύτην Ὀρχάνης εὔνοιαν ἐπιδείξεσθαι δύναιτο, ὅσην αὐτὸς πρὸς βασιλέα. Ἀλλ´ οὖν εὐχερῶς ἐκεῖνον ἔχειν βοηθεῖν. Αὐτὸν δὲ πολλῆς δεῖσθαι πραγματείας διὰ ἀλλοτρίας πρὸς αὐτὸν ἰόντα γῆς· Ὀρχάνῃ δὲ τὴν ἀντιπέραν Θρᾴκης ἤπειρον ὑφ´ ἑαυτὸν πεποιημένῳ ῥᾴδιον εἶναι, ὅτε βούλοιτο, ῥᾳδίαν ποιεῖσθαι τὴν ἐπικουρίαν. Δι´ ἃ συνεβούλευε τὸ κῆδος ἐκτελεῖν, ὡς τὰ κράτιστα λυσιτελῆσον τοῖς Ῥωμαίοις· κἂν μὴ καὶ πάνυ κατὰ γνώμην ᾖ, οὐδὲν δὲ ποιήσειν ἄξιον αἰτίας, εἰ καὶ τῶν πρὸ αὐτοῦ βεβασιλευκότων οὐκ ὀλίγοι Σκύθαις καὶ ἄλλοις τισὶ βαρβάροις τὰς θυγατέρας ἐξέδωκαν τὰς ἑαυτῶν πρὸς τὸ λυσιτελοῦν τοῖς ὑπηκόοις. Τοιαῦτα μὲν ὁ Ἀμοὺρ παρῄνει. Βασιλεὺς δὲ τό,τε μέτριον τοῦ φρονήματος ἐθαύμαζεν Ἀμοὺρ, ὅτι Ὀρχάνην αὐτοῦ μᾶλλον ὡμολόγει λυσιτελεῖν, καὶ τὸ ἄδολον καὶ καθαρὸν τῆς γνώμης, ὅτι ἃ ἐδόκει λυσιτελεῖν, οὐκ ἀπεκρύπτετο, καὶ ἐπείθετο πρὸς τὴν παραίνεσιν. Πέμψας δὲ πρεσβείαν πρὸς Ὀρχάνην, τήν τε θυγατέρα κατηγγυᾶτο, καὶ στρατιὰν ἐκέλευε πέμπειν, ἥτις ἄξει τὴν γυναῖκα πρὸς αὐτόν.

8. Ὁ δ´ ἔπεμπεν αὐτίκα ναῦς τε τριάκοντα καὶ ἱππέας οὐκ ὀλίγους καὶ τοὺς ἐπιφανεστέρους τῶν ὑπ´ αὐτόν. Βασιλεύς τε μετὰ τῆς στρατιᾶς Ῥωμαίων ὅση ἦν, ἧκεν εἰς Σηλυμβρίαν μετὰ γυναικὸς τῆς βασιλίδος καὶ τῶν θυγατέρων, καὶ ἐκέλευε πρὸ τῆς πόλεως ἐν τῷ πεδίῳ πρόκυψιν ποιεῖν ἐκ ξύλων, ἵν´ ἐπ´ αὐτὴν ἡ βασιλέως νυμφευομένη θυγάτηρ στᾶσα πᾶσι γένοιτο καταφανής· οὕτω γὰρ ἔθος εἶναι τοῖς βασιλεῦσι ποιεῖν ἐπὶ ταῖς θυγατράσι πρὸς γάμον ἀγομέναις. Ἔπειτα ἐκέλευε καὶ τὴν βασιλικὴν σκηνὴν ἐγγὺς ἱστᾷν. Ἐπεὶ δὲ ἦσαν παρεσκευασμένα, ἡ βασιλὶς μὲν μετὰ τῶν θυγατέρων ἐπὶ τῆς σκηνῆς ηὐλίσατο τὴν νύκτα, καὶ ὁ βασιλεὺς μετὰ τῆς στρατιᾶς. Εἰς τὴν ὑστεραίαν δὲ βασιλὶς μὲν ἔμεινεν ἐπὶ τῆς σκηνῆς μετὰ τῶν ἐπιλοίπων δύο θυγατέρων, Θεοδῶρα δὲ ἡ νυμφευομένη ἐπὶ τὴν πρόκυψιν ἀνῆλθε, βασιλεὺς δὲ εἱστήκει ἔφιππος μόνος· οἱ δὲ ἄλλοι ἅπαντες πεζοί. Οὕτω δὲ τῶν παραπετασμάτων περιαιρεθέντων, (περικεκάλυπτο γὰρ ἡ πρόκυψις πανταχόθεν ὑφάσμασι σηρικοῖς καὶ διαχρύσοις,) ἀνεφαίνετο ἡ νύμφη. Καὶ λαμπάδες ἦσαν περὶ αὐτὴν ἡμμέναι ἑκατέρωθεν, ἃς εὐνοῦχοι κατέχοντες ἐπὶ γόνυ κεκλιμένοι οὐκ ἐφαίνοντο. Σάλπιγγες δὲ ἤχησαν ἐπιπλεῖστον καὶ αὐλοὶ καὶ σύριγγες καὶ ὅσα πρὸς τέρψιν ἐξεύρηται ἀνθρώποις. Παυσαμένων δὲ ἐκείνων, ἐγκώμια ᾖδον οἱ μελῳδοὶ ὑπό τινων λογίων πρὸς τὴν νύμφην πεποιημένα. Ἐπεὶ δὲ πάντα ἐτελεῖτο τὰ βασιλέως προσήκοντα θυγατράσιν νυμφευομέναις, τήν τε στρατιὰν καὶ τοὺς ἐν τέλει πάντας καὶ Ῥωμαίων καὶ βαρβάρων ὁ βασιλεὺς εἱστία ἐφ´ ἡμέρας οὐκ ὀλίγας.

9. Ἔπειτα ἐξέπεμπε τὴν θυγατέρα πρὸς τὸν ἄνδρα μετὰ πολλῆς ὑποδεξάμενον τῆς ἡδονῆς, ἣ καὶ τῷ βαρβάρῳ συνοικοῦσα τῆς εὐκλείας τῶν πατέρων ἀξίαν ἑαυτὴν ἐν τῷ πολιτεύεσθαι παρείχετο. Οὐ μόνον γὰρ ἐκ τῆς συνδιατριβῆς ἐκείνων παρεβλάβη κατὰ τὴν πίστιν οὐδὲν, καίτοι γε πολλὰ πολλάκις ἐπιχειρούντων μεταπείθειν, ἀλλὰ καὶ πολλοὺς τῶν πρὸς τὴν ἀσέβειαν ὑπαχθέντων ἀνεκαλέσατο λόγοις πείθουσα πρὸς τὴν αἵρεσιν τῆς ἀληθείας. Οὕτω δὲ περὶ τὴν πίστιν ἀσφαλῶς πολιτευσαμένη καὶ τόγε εἰς αὐτὴν ἧκον ὑπὲρ αὐτῆς προκινδυνεύσασα πολλάκις, οὐδὲ τῶν ἄλλων ἀγαθῶν ἠμέλει, ἀλλὰ πάσῃ τρυφῇ καὶ πολυτελείᾳ χαίρειν εἰποῦσα, τὰ ὄντα τοῖς πένησι διεδίδου, καὶ πολλοὺς τῶν ἐπὶ δουλείᾳ παρὰ τῶν βαρβάρων ἀποδιδομένων ἐῤῥύετο, χρυσίον αὐτὴ παρέχουσα, καὶ πᾶσι σωτηρίας ἦν λιμὴν τοῖς δυστυχοῦσι Ῥωμαίων καὶ δεδουλωμένοις ὑπὸ τῶν βαρβάρων κατὰ συγχώρησιν θεοῦ. Ἐκείνη μὲν οὖν οὕτω πρὸς ἅπασαν ἰδέαν ἐναρέτου βίου παρ´ ὅσον συνδιῆγε τοῖς βαρβάροις χρόνον ἐῤῥύθμησεν ἑαυτήν.

Chapitre XCV.

1. Massacre d'un Patriarche de Constantinople, nommé par le Pape. 2. Les Génois prennent l'île de Chio. 3. L'Impératrice fait équiper une armée navale. 4. Elle reçoit du secours du Prince de Carbone. 5. Ce secours est défait devant Selivrée. 6. Orcane envoie demander en mariage la fille de l'Empereur Cantacuzène. 7. Il la lui accorde. 8. Cérémonie faite au départ de l'saccordée. 9. Son éloge.

1. L''Empereur ayant été à Selivrée, négocia secrètement avec les amis qu'il avait à  1008 Constantinople. Mais n'ayant pu rien faire avec eux, il s'en retourna à Andrinople. Dans le même temps Martin arriva à Smyrne sur douze galères, avec un Patriarche de Constantinople, que le Pape avait sacré comme il avait accoutumé de faire depuis la division des deux Églises, sous prétexte que la ville de Constantinople avait autrefois relevé de la puissance des Italiens. Le Patriarche voulut entrer dans l'Église de Smyrne, qui en relevait aussi autrefois, et qui était la Métropolitaine du pays. Il commanda donc à l'armée de le suivre. Martin, et les autres Capitaines des vaisseaux, tâchèrent de l'en dissuader, en lui remontrant le danger et la témérité qu'il y avait. Mais n'ayant pu rien gagner sur son esprit, ils le suivirent, malgré qu'ils en eussent. Pendant qu'il était dans l'Église, et qu'il y célébrait les saints Mystères, Amir arriva avec son armée. Lorsque les Italiens virent que les Turcs allaient fondre sur eux, ils s'enfuirent dans la citadelle, et se sauvèrent. Le Patriarche fut massacré, étant revêtu de ses ornements ; Martin et quelques autres le furent aussi.

2. Dans le même temps, trente-deux nobles de Gennes équipèrent des galères à leurs dépens, et ayant assiège l'île de Chio, ils la battirent longtemps, avec toute sorte de machines. Les habitants se dépendirent vaillamment, mais étant pressés par la faim, et ne recevant point de secours, ils furent contraints de se rendre.

1009 3. L'impératrice était fort affligée de la perte de cette pile ; mais elle ne la pouvait conserver faute d'argent, pour lever une armée égale à celle des Italiens, et de Chefs pour la commander. Ceux qui gouvernaient à Constantinople, ne laissèrent pas d'équiper un petit nombre de galères, dont ils donnèrent la conduite à un d'entr'eux nommé Phaccolate beau-frère de Cinname Mystique, avec ordre de tâcher de faire entrer des vivres dans l'île, sans entreprendre de combattre les italiens. Phaceolate ayant su qu'elle était prise, s'en revint à l'heure même, et ayant rencontré, en revenant, un vaisseau Marchand de Gênes, il tua un grand nombre de ceux qui étaient dedans, et pilla la charge. Les.habitants de Galata en ayant appris la .nouvelle, firent un décret, par lequel ils déclarèrent Phaceolate leur ennemi, et ordonnèrent à ceux qui le rencontreraient., de l'attaquer.

4.L'Impératrice, voyant qu'il ne lui restait plus que Constantinople, et que presque toutes les autres villes avaient reconnu Cantacuzène, envoya demander du secours à Basica Prince de Carbone. Il reçut l'Ambassade d'une manière fort obligeante, et lui donna mille hommes, commandés par deux frères Théodore, et Tomprotitze. Ces deux Capitaines côtoyant le rivage de la mer de Pont, persuadèrent aux habitants de plusieurs villes de se rendre à l'Impératrice, pour le service de laquelle ils promettaient de faire 1010 quelque chose de considérable. L'Impératrice leur fit des honneurs extraordinaires. Elle donna en mariage la fille d'Apocauque grand Duc, à Tomprotitze, et le déclara Général de l'armée Romaine.

5.. Il mena aussitôt ses troupes contre les habitants de Selivrée, pendant que l'Empereur était à Didymoteque. Facrase qui y commandait, en sortit à la tête de la garnison, en vint aux mains avec Tomprotitze, et le défit. Ce qui fut cause de sa défaite, est que ne connaissant pas le pays, il mena sa cavalerie dans des vallons et dans des vignes. Peu de ses gens furent tués, mais la plupart furent pris. Les plus considérables furent liés et menés en prison. Les autres furent dépouillés et laissés en liberté. Tomprotitze pensa être pris lui-même; mais il trouva moyen de s'échapper, et il s'en retourna chargé de honte. Il demeura depuis à Constantinople, où il était marié, et il y fut en grande considération auprès de l'Impératrice. Théodore son frère s'en retourna en leur pays, avec le peu qui lui restait de troupes.

6. Après cela, Orcane envoya demander en mariage la fille de l'Empereur Cantacuzène, moyennant quoi il offrit de le servir contre tous ses ennemis, non comme son ami et son allié, mais comme son fils et son sujet. L'Empereur usa de ce tempérament d'accepter le secours, et de promettre de faire savoir sa dernière réso- 1011 lution touchant l'alliance.

7. Après le départ des Ambassadeurs, il délibéra avec les premiers, et les plus considérables de son armée, pour résoudre s'il était à propos de contracter alliance avec Orcane. Ils dirent tout d'une voix, que ce serait un extrême avantage que de l'avoir pour ami. L'Empereur ayant envoyé consulter Amir sur le même sujet, il fit réponse que l'amitié et l'alliance de ce Barbare serait très utile à l'Empire, que bien qu'il n'eût pas besoin de son secours contre les ennemis domestiques qu'il avait presque abattus, il en aurait besoin contre les étrangers, qui lui avaient fait de grandes injures, qu'il était très assuré qu'Orcane n'avait pas un désir plus sincère que lui, ni une passion plus ardente de secourir l'Empereur ; mais qu'il en avait plus de commodité, parce qu'il était à l'opposite de la Thrace. Il ajouta, qu'il ne devait point faire de difficulté de contracter cette alliance, puisque plusieurs de ses prédécesseurs n'avaient pas dédaigné pour le bien de leurs affaires, de donner leurs filles à des Scythes, et à d'autres Barbares L'Empereur admira la modestie d'Amir, d'avouer que le secours d'Orcane lui serait plus avantageux que le sien. Il suivit son avis, et il envoya une Ambassade à Orcane pour lui accorder sa fille, et pour le prier d'envoyer des troupes pour la lui conduire.

8. Orcane envoya incontinent trente vaisseaux 1012 force cavalerie, et les premiers et les plus considérables de sa nation. L'Empereur s'étant rendu à Selivrée avec son armée, et avec l'Impératrice sa femme, commanda d'élever un trône hors de la ville, d'où sa fille pût être vue par tout le peuple, selon la pratique que les Empereurs ont accoutumé d'observer, lorsqu'ils marient leurs filles à des étrangers. Il commanda ensuite de dresser sa tente tout proche. Lors que cela eut été exécuté, l'Impératrice passa la nuit sous la tente, avec ses filles, et l'Empereur la passa avec l'armée. Le jour suivant, l'Impératrice demeura avec ses autres filles, sous sa tente, et Théodore qui était l'accordée monta sur le trône. L'Empereur parut seul à cheval. Les rideaux de soie relevés d'or, dont le trône été paré, ayant été tirés, on vit l'accordée qui y était assise, environnée de quantité de flambeaux, qui étaient portés par des Eunuques à genou. Les trompettes et les flûtes formaient la plus agréable harmonie, dont ces fortes d'instruments piaffent charmer l'oreille des hommes. D'excellentes voix chantèrent ensuite des Vers composés à la louange de l'accordée, par les meilleurs Poètes du siècle. Après que les cérémonies accoutumées en pareilles rencontres eurent été observées, l'Empereur traita durant plusieurs jours l'armée, et tout ce qu'il y avait de considérable parmi les Romains, et parmi les Barbares. Ensuite il envoya sa fille à son mari, qui la reçut avec une joie qui ne se peut exprimer.

9. Quoiqu'elle eût épousé un Barbare, elle se conduisit de telle forte, qu'elle ne perdit rien de la splendeur de sa naissance. Bien loin de corrompre la pureté de sa foi dans la fréquentation de ces infidèles, elle ne se contenta pas de réfuter aux efforts qu'ils firent pour la persuader de changer de Religion ; mais elle en retira plusieurs de leurs impiétés, et de leurs erreurs, par la force de ses raisons. Le zèle qui l'animait à la défense de la véritable piété, et qui la faisait combattre pour elle, jusqu'à courre de grands hasards, était accompagné des autres vertus. Elle renonçait au luxe et à la pompe des ornements, pour employer ses richesses au soulagement des pauvres. Elle délivrait les prisonniers, en payant de son bien le prix de leur liberté. Elle était aux Romains comme un port de salut, que Dieu leur avait préparé contre les tempêtes des persécutions des Barbares. Enfin pendant qu'elle vécut parmi eux, elle fut un exemple vivant, et un modèle animé des vertus les plus éminentes.

ϙϛʹ. 1. Ὑπὸ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον καὶ ἐκ τῶν κατὰ Πόντον πόλεων Ῥωμαίοις ὑπηκόων Ἡρακλείας καὶ Ἀμάστριδος κατάσκοποι ἐπέμφθησαν ἱερεύς τις καὶ μοναχὸς, τὴν βασιλέως δύναμιν κατασκεψόμενοι, ὁπόση τις οὖσα, οὕτως ἀκριβέστατα Βυζάντιον δύναται πολιορκεῖν. Οἱ δὲ, ἐπεὶ εἰς Σηλυμβρίαν ἧκον, Κοντοφραὶ ἐξενίζοντο τῷ πρωτοσεβαστῷ ὄντι ἐπιτηδείῳ. Ὁ δὲ αὐτοὺς προσῆγε βασιλεῖ καὶ τὴν αἰτίαν ἀπήγγελλον, δι´ ἣν τοῖς σφετέροις ἐπέμφθησαν πολίταις. Βασιλέως δὲ ἡμέρως χρηματίσαντος αὐτοῖς καὶ εὐηργετηκότος,

2. Ἐπεὶ ἀναχωρεῖν πρὸς τὴν οἰκίαν ἔμελλον, τῶν βασιλείων ἐξιόντες, ὁρῶσί τινα ἐν βασιλείοις διατρίβοντα, ᾧ ἐν Βυζαντίῳ μυστικὸν ἑώρων τὸν Κίνναμον, ἄρχοντα τότε τῶν πραγμάτων, διαλεγόμενον ἐν ἀποῤῥήτῳ. Καὶ αὐτίκα Κοντοφραὶ ἐδήλουν περὶ τοῦ ἀνθρώπου, παρῄνουν τε ἀνακρίνειν τὴν αἰτίαν τῆς ἀφίξεως αὐτοῦ. Κοντοφραὶ δὲ τὸν ἄνθρωπον ἐκπλήττειν βουλομένου εὐθὺς καὶ θρασύτερον τῶν ἱματίων ἁπτομένου καὶ περιέλκοντος, μάχαιρα εὕρητο ὑπὸ θοιμάτιον κρυπτομένη, ὀξύτητος μὲν καὶ ἀκμῆς οὐδεμίαν ἀπολείπουσα ὑπερβολὴν, κοιλότητας δέ τινας καὶ ἀντιλαβὰς ἔχουσα κατὰ τὰ πλάγια, αἷς φάρμακα ἐνέκειτο τάχιστα διαφθείρειν τὸν προσομιλήσοντα δυνάμενα. Ἀνακρινόμενος δὲ ὁ ἄνθρωπος, ὅ,τι βούλοιτο αὐτῷ ἡ μάχαιρα, ἐκ τῶν ἐν Βυζαντίῳ ἔφασκεν ἀρχόντων ἐπὶ τῷ βασιλέα ταύτῃ τιτρώσκειν τῇ μαχαίρᾳ πεπεισμένον ἥκειν. Πέντε δὲ ἡμέρας ἐπὶ δέκα ἔχειν ἀφιγμένον, ἐν αἷς ἅπαξ εὐπορήσαντα ἐπιτηδείου πρὸς τὸ ἔργον χρόνου, αὖθις ἀποσχέσθαι δείσαντα τὴν βασιλέως ἀπειλήν. Μέσης γὰρ ἔφασκε νυκτὸς, βασιλέως ἐπιδεδημηκότος βασιλείοις, καὶ τῶν φώτων ὑπ´ ἀνέμων ἐν χειμῶνος ὥρᾳ ἐσβεσμένων, τοὺς ἄλλους μὲν περὶ φώτων ἠσχολῆσθαι κομιδὴν καὶ θορυβεῖν, αὐτὸν δὲ καιρὸν νομίσαντα διὰ τὸ σκότος καὶ προσιόντα, βασιλέα μηδένα προσεγγίζειν προσειπεῖν, ὡς καὶ αὐτὸν τὴν μάχαιραν κατέχοντα. Ὃ πυθόμενον αὐτὸν καὶ δείσαντα ἀποσχέσθαι τῆς ἐπιβουλῆς. Ἐρωτωμένου δὲ βασιλέως, εἴ τι τότε περὶ τῆς ἐπιβουλῆς ὑπώπτευκεν, οὐδὲν εἶπεν, ἀλλὰ τῶν ἄλλων θορυβούντων καὶ ὥσπερ δεδοικότων περὶ αὐτοῦ, ἐν εὐτραπελίας εἴδει θαῤῥεῖν πρὸς αὐτοὺς εἰπεῖν καὶ μὴ δεδοικέναι. Μάχαιραν γὰρ κατέχειν καὶ αὐτόν. Ἡ μὲν οὖν ἐπιβουλὴ οὕτως ἐμηνύθη. Ὁ βασιλεύς τε αὐτὸς καὶ οἱ περὶ αὐτὸν πολλὰς ὡμολόγουν χάριτας θεῷ, οὕτως ἐκ χαλεπῶν κινδύνων ῥυομένῳ βασιλέα.

3. Bασιλὶς δὲ ἡ Ἄννα καὶ οἱ περὶ αὐτὴν τῶν πραγμάτων ἄρχοντες, ἐπεὶ παρά τε τῆς Μυσῶν συμμαχίας καὶ τῶν ἄλλων ὤνηντο οὐδὲν, Ὀρχάνην τε ἀδύνατον ἑώρων μεταπείθειν πρὸς Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα πολεμεῖν διὰ τὸ κῆδος, ἐτράποντο ἐπὶ τὸ πείθειν ἕτερόν τινα τῶν βαρβάρων συμμαχεῖν αὐτοῖς. Καὶ πέμψαντες Τάγαριν Γεώργιον τὸν μέγαν στραδοπεδάρχην πρὸς Σαρχάνην τὸν Λυδίας σατράπην, (ἦν γὰρ αὐτῷ καὶ συνήθης πρότερον ἐπὶ Φιλαδέλφειαν πολὺν χρόνον τῷ πατρὶ συνδιατρίψαντι,) ἐδέοντο σφίσι βοηθεῖν καὶ πέμπειν κατὰ βασιλέως στρατιάν. Ὁ δὲ αὐτίκα τε ἐπείθετο καὶ συνεξέπεμπε τῷ Τάγαρι τὴν δύναμιν.

4. Ἀμοὺρ δὲ, ὡς ἐπύθετο τὴν Σαρχάνη στρατιὰν χωροῦσαν κατὰ βασιλέως, δεινὰ ἐποιεῖτο καὶ ἐπίνοιάν τινα ἐσκέπτετο, δι´ ἧς ἐξέσται τῷ φίλῳ βοηθεῖν. Καὶ ἀπολεξάμενος δύο τῶν παρ´ αὐτῷ ἐπιφανῶν, οὓς ᾔδει μάλιστα τὰ κατὰ γνώμην πράξοντας, ἐξέπεμπε καὶ δισχιλίους στρατιώτας παρασχόμενος, ὡς ἅμα τῇ Σαρχάνη στρατιᾷ περαιωθησομένους πρὸς τὴν Θρᾴκην. Ἔθος γὰρ τούτοις τοῖς βαρβάροις, ὅταν ἐπὶ λεηλασίαν ἴωσιν, ἄν τινες ἐξ ἑτέρας σατραπείας ἐθέλωσι συνέπεσθαι, μὴ κωλύειν, ἀλλὰ καὶ εἰδέναι χάριν, ὡς φίλοις καὶ συμμάχοις. Ἐκέλευε δὲ Ἀμοὺρ τοῖς παρ´ ἑαυτοῦ πεμφθεῖσιν ἄρχουσιν, ὡς ἂν μὲν διαλλάττοιτο πρὸς βασιλέα ἡ Σαρχάνη στρατιὰ, (οἴεσθαι γὰρ αὐτοὺς βασιλέα πείσειν κατατίθεσθαι τὸν πρὸς ἐκεῖνον πόλεμον καὶ συμμαχεῖν,) μηδ´ αὐτοὺς ἀποκαλύπτειν τὸ ἀπόῤῥητον, ἀλλὰ μετὰ τῶν ἄλλων πρὸς τὸν βασιλέα ἥκειν. ἂν δ´ ἐθέλωσιν ἐκεῖνοι πολεμεῖν ὡς ἀληθῶς, κρύφα πέμψαντας πρὸς βασιλέα παραινεῖν αὐτῷ ἀντικαθίστασθαι πρὸς μάχην τοῖς βαρβάροις. Ἐπειδὰν δὲ ὦσι παρατεταγμένοι καὶ ἤδη μέλλωσι συμπλέκεσθαι, μεθίστασθαι πρὸς βασιλέα καὶ χωρεῖν κατὰ τῶν βαρβάρων μετὰ τῆς ἐκείνου στρατιᾶς. Τοῖς μὲν οὖν ἄρχουσι τῆς στρατιᾶς οὕτω προσέταττεν Ἀμοὺρ, μηδενὸς αὐτοῖς ἑτέρου συνειδότος τὸ ἀπόῤῥητον. Τοῖς στρατιώταις δὲ ἐκέλευε πάντα πείθεσθαι τοῖς ἄρχουσι καὶ μηδένα πολυπραγμονεῖν, ὡς, εἴ τις μὴ πείθοιτο, αὐτοῦ καὶ γένους διαφθαρησομένου. Τοιαῦτα μὲν ὁ Ἀμοὺρ συσκευάσας, μετὰ τῶν ἄλλων συνεξέπεμπε τὴν στρατιάν. Τάγαρις δὲ ὁ μέγας στρατοπεδάρχης πάντας ἔχων ὁμοῦ ἐπεραιοῦτο τὸν Ἑλλήσποντον.

5. Kαὶ ὁ βασιλεὺς ἐπεὶ τὴν στρατιὰν ἐπύθετο περαιωθεῖσαν, ἅμα δὲ ὡς καὶ οἱ ταύτην ἄγοντες στρατηγοὶ τῶν φίλων εἰσὶ καὶ τῶν συνήθων, τὸν Λοιδορίτην καὶ Ἀθιανὸν πέμψας πρὸς αὐτοὺς παρῄνει κατατίθεσθαι τὸν πόλεμον τὸν πρὸς αὐτόν· καὶ πάντα τρόπον ἐπεχείρει πείθειν ἀφίστασθαι τοῦ κατ´ αὐτοῦ χωρεῖν. Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι τῶν ἡγεμόνων οὐκ ἀφίσταντο τοῦ πράττειν τὰ κατὰ γνώμην τῷ σφῶν σατράπῃ· ἀληθῶς γὰρ ἐπέμφθησαν κατ´ αὐτοῦ. Ὅμως δέ τινας καὶ χρηστοτέρας παρείχοντο ἐλπίδας. Οἱ τῆς Ἀμοὺρ δὲ στρατιᾶς ἡγούμενοι ἐμήνυον τὸ ἀπόῤῥητον τῷ βασιλεῖ καὶ παρῄνουν τε θαῤῥεῖν καὶ παρασκευάζεσθαι πρὸς μάχην, ἂν ἐπίωσιν. Οἱ μὲν οὖν πρέσβεις τάχιστα ἐπανελθόντες ἀπήγγελλον βασιλεῖ τὰ παρὰ τῶν Περσῶν. Καὶ παρεσκευάζετο καὶ αὐτὸς ὡς μαχούμενος, ἢν δέῃ. Οὐδένα γὰρ ἤδη τῶν ἄλλων ἐποιεῖτο λόγον, μελλόντων ἐκείνων πρὸς αὐτὸν μεθίστασθαι ἐπὶ τῆς παρατάξεως. Μετὰ μικρὸν δὲ καὶ οἱ ἄλλοι συμφωνήσαντες κοινὴν ἐποιήσαντο πρεσβείαν πρὸς τὸν βασιλέα, φάσκοντες θαῤῥεῖν, ὡς ἔσονται σύμμαχοι καὶ φίλοι. Ἐδέοντο δὲ αὐτοῦ μὴ τὸ νῦν ἔχον ἀναγκάζειν ἥκειν πρὸς αὐτόν· ἀλλ´ ἀπελθόντας εἰς Βυζάντιον πρὸς βασιλίδα καὶ δῶρα δεξαμένους καὶ τὰ ἐπηγγελμένα χρήματα τῷ σφῶν σατράπῃ ἐπανήκειν πρὸς αὐτὸν, καὶ πάντα τὰ κελευόμενα ποιεῖν. Οἱ μὲν οὖν βάρβαροι γνώμην ἔχοντες τοιαύτην ἧκον εἰς Βυζάντιον. Καὶ οἱ στρατηγοὶ πρὸς βασιλίδα εἰσελθόντες προσεκύνουν τε καὶ ἐδέχοντο δῶρα παρ´ ἐκείνης φιλοτίμως, συνέβαινόν τε οἱ τῶν Βυζαντίων ἄρχοντες τοῖς Πέρσαις, ἵν´ αὐτοὶ μὲν ἐκ θαλάσσης τριήρεις πέμψαντες κωλύσωσιν Ὀρχάνην βασιλεῖ μὴ βοηθεῖν, αὐτοὶ δὲ ἐκ τῆς ἠπείρου περιστρατοπεδευσάμενοι Σηλυμβρίαν πολεμῶσιν, ἄχρις ἂν ἐκπολιορκήσωσιν αὐτὴν καὶ τοὺς συνόντας. ἤλπιζον γὰρ καὶ Σηλυμβριανοὺς, ἂν μεγάλην δύναμιν ἐκ γῆς καὶ θαλάττης ἴδωσι, διαστασιάσειν πρὸς βασιλέα καὶ τὴν πόλιν ἐκείνοις παραδώσειν. Καὶ ὡπλίζοντο αὐτίκα αἱ τριήρεις. Τὸ Περσικὸν δὲ διενοοῦντο, εἰ καὶ Ῥωμαίων ἱππικὴ στρατιὰ συνέποιτο αὐτοῖς, πάντας ἐξανδραποδίζειν. Ἐμήνυόν τε βασιτεῖ τῷ Καντακουζηνῷ, εἰ καθ´ ἡδονὴν τὸ τοιοῦτον εἴη πράττειν. Ὁ δ´ ἐκώλυεν, αὐτὸς ἰσχυριζόμενος ἀδικεῖσθαι, ἂν τοιαῦτα τολμῶσιν. Ὀλίγῳ γὰρ ὕστερον αὐτοῦ τοὺς στρατιώτας ἔσεσθαι ἐκείνους. Ἐκείνου μὲν οὖν ἀπέσχοντο, καὶ οὐδὲ ἐνέμειναν παρασκευασαμένους σὺν αὐτοῖς ἐλθεῖν. Ἀναστρέφοντες δὲ ἐκ Βυζαντίου πρὸς Σηλυμβρίαν, πάντας ἠνδραπόδιζον τοὺς προστυχόντας καὶ ἐζημίωσαν οὐκ ὀλίγα διὰ τὸ θαῤῥεῖν αὐτοῖς τοὺς περὶ τὸ Βυζάντιον, ὡς φίλοις καὶ συμμάχοις. Ἐπεὶ δὲ εἰς Σηλυμβρίαν ἦσαν, ἡ στρατιὰ μὲν ἔξω κατελείπετο, λοχαγοὶ δὲ καὶ ἡγεμόνες καὶ στρατηγοὶ, οὐκ ὀλίγοι ὄντες, πρὸς βασιλέα ἦλθον. Καὶ ὁ βασιλεὺς εἱστία φιλοτίμως ἐπ´ αὐτοῦ. Οὕτω δὲ ἦν ἡ οἰκία κατεσκευασμένη, ἐν ᾗ ηὐλίζετο ὁ βασιλεὺς, ὥστε καθημένους ὁρᾷν τε τὴν θάλασσαν καὶ ὁρᾶσθαι ὁμοίως ὑπὸ τῶν παριόντων. Εἱστιῶντο μὲν οὖν οἱ Πέρσαι, καὶ αἱ ἐκ Βυζαντίου παρῆσαν αὐτίκα τριήρεις οὐκ ὀλίγαι καὶ πεντηκόντοροι λῃστρικαὶ, καὶ παραπλέοντες (ᾔδεσαν γὰρ ἐκεῖ βασιλέα διατρίβοντα,) τῶν ὕβρεων ἠφείδουν καὶ τῶν ἀπειλῶν. Οἱ Πέρσαι δὲ αὐτίκα ἀναστάντες ἔβαλλον τοὺς τριηρίτας ἀπὸ τῆς οἰκίας συχνοῖς τοῖς βέλεσι, καὶ ἐτραυμάτισάν τινας.

6. Oἱ ναύαρχοι δὲ τοὺς Πέρσας ὁρῶντες μαχομένους, πρῶτα μὲν ἐθαύμαζον καὶ διηπόρουν, ὅ,τι εἴη· ἐπεὶ δὲ ἐπύθοντο τὸ Περσικὸν προσκεχωρηκότας βασιλεῖ, ἀνέστρεφον αὐτίκα, πάσης αὐτοῖς ἐλπίδος περιαιρεθείσης, καὶ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἄρχουσι τῆς στρατιᾶς δῶρα παρασχόμενος ἀπέπεμπε πρὸς τὴν οἰκείαν· οὐ γὰρ αὐτῶν ἐδεῖτο τότε. Ἐκεῖνοι δὲ ζημίαν οὐ μικρὰν ἡγούμενοι τὸ κεναῖς ἀναχωρεῖν χερσὶν ἐπεστράτευσαν Μυσοῖς, καὶ ἀπέκτειναν πολλοὺς κατὰ τὴν ἔφοδον ἐκείνην καὶ ἠνδραποδίσαντο, καὶ βοσκημάτων ἐκράτησαν παμπόλλων, καὶ, εἴπερ ποτὲ, ἐκάκωσαν Μυσίαν.

7. àEλέγετο δὲ, ὡς βασιλεὺς αὐτοῖς ἐπιτρέψειε τὴν ἔφοδον ἀμειβόμενος τῆς συμμαχίας· ἐψεύδοντο δὲ ἀκράτως οἱ λογοποιοῦντες. Οὐχ ὅτι τότε γὰρ ὁ βασιλεὺς, ἀλλ´ οὐδὲ ἄλλοτέ ποτε ἑκὼν εἶναι τοὺς βαρβάρους ἐπήγαγε Μυσοῖς· ἀλλὰ πλείους ὄντες, ἢ ὥστε ἄγεσθαι ὑπὸ Ῥωμαίων, ἀφ´ ἑαυτῶν αὐτοὶ ἐπῄεσαν κέρδους ἕνεκα. Λαμβάνειν γὰρ παρὰ Ῥωμαίων οὐδὲν ἐξῆν, τῶν μὲν ἤδη διεφθαρμένων, τῶν ὑπολοίπων δὲ τελούντων ὑπὸ βασιλέα, ᾧ σύμμαχοι καὶ φίλοι εἶναι ἔλεγον. Μᾶλλον μὲν οὖν καὶ πρόνοιαν ἐποιεῖτο πλείστην τοῖς Μυσοῖς τὴν τῶν βαρβάρων ἔφοδον ἀεὶ μηνύειν· καὶ πολλάκις ἀπὸ τούτου τοῦ τρόπου διεσώθησαν ἐπὶ τὰς πόλεις καὶ τὰς λόχμας καταδύντες. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς φίλους ἀεὶ πολύν τινα λόγον ἐποιεῖτο περὶ Ῥωμαίων τῶν ἐξανδραποδιζομένων ἀγανακτῶν, ὅτι ἃ μὴ βούλοιτο, ἀλλὰ καὶ ἄχθοιτο γινομένων οὐ μετρίως, ταῦτα ὑπὸ τῶν πολεμούντων πράττειν ἀναγκάζοιτο· καὶ πρὸς μὲν ἐκείνους ἔφασκεν ἀμύνεσθαι δίκαιον ἡγεῖσθαι, οὐ μόνον διὰ τὸ μὴ καταδέχεσθαι τὴν εἰρήνην, ἀλλ´ ὅτι, εἰ καὶ τρόπῳ δή τινι περιγένοιντο αὐτῶν, πάντας ὠμῶς ἀποκτενοῦσιν, ὡς ἐκ τῶν γεγενημένων εἰκάζειν ἔξεστι τὰ μέλλοντα. Δι´ ἃ καὶ τὴν τῶν βαρβάρων αἱρεῖσθαι συμμαχίαν, ἵνα μὴ αὐτοὶ χρησάμενοι, ὥσπερ πολλάκις ἐπεχείρησαν, διαφθείρωσιν αὐτὸν καὶ τοὺς συνόντας. Πρὸς δὲ τοὺς κτεινομένους καὶ ἐξανδραποδιζομένους καὶ τὰ ἔσχατα ὑπομένοντας οὐδεμίαν εὐπρόσωπον ἀπολογίαν ἔχειν. Τί γὰρ ἠδικήκασιν ἄνθρωποι γεωργοὶ καὶ γυναῖκες καὶ βρέφη νήπια, ἃ καθημέραν κατασφάττεται καὶ πρὸς δουλείαν ἀποδίδοται καὶ ἤθεσι καὶ νόμοις ἐντρέφεται βαρβαρικοῖς καὶ πρὸς τὸ ἀφίστασθαι ἐνάγεται θεοῦ τοῦ πλάσαντος; ἢ γυναῖκες αἰσχυνόμεναι παρθένοι, καὶ ναοὶ καταστρεφόμενοι, καὶ τὰ ἅγια συμπατούμενα καὶ περιυβριζόμενα καὶ ἀθέων χερσὶ παραδιδόμενα παρὰ πάντα τοῦ δικαίου καὶ εὐλόγου λόγον; ἐφ´ οἷς καὶ ἐπεδάκρυε τὰς παρὰ τοῦ δικαίου κριτοῦ περὶ τούτων ἐννοῶν εὐθύνας καὶ τὸ ἀπαραλόγιστον ἐκεῖνο δικαστήριον καὶ φοβερόν. Ὅμως τῶν αὐτῶν πάλιν ἀναγκαίως εἴχετο τῶν γινομένων, τὴν αἰτίαν εἰς τοὺς μὴ καταλύειν τὸν πόλεμον ἐθέλοντας ἀνατιθεὶς, ἀλλ´ ἐπιβουλεύοντας ἀεὶ καὶ μηδένα τῶν κτεινομένων ἔλεον λαμβάνοντας, καὶ ταῦτα ὑπ´ αὐτοῖς τελούντων. Οἱ μὲν οὖν βάρβαροι πολλὴν αἰχμαλωσίαν ἄγοντες ἀπὸ Μυσῶν ἐπεραιώθησαν εἰς τὴν Ἀσίαν.

1014 Chapitre XCVI.

1. Deux espions sont envoyés, pour reconnaître l'état de l'armée de l'Empereur. 2. Un assassin, est surpris avec un poignard. 3. Sarcane envoyé du secours à l'Impératrice. 4. Amir en envoie à l'Empereur. 5. L'Empereur gagne les troupes de Sarcane.6. Elles pillent la Bulgarie en s'en retournant. 7. Apologie de l'Empereur.

1. On envoya, en ce temps-là, de deux villes de Pont, Héraclée et Amastris, deux espions, un Prêtre et un Moine pour reconnaître la puissance de l'armée de l'Empereur. Lorsqu'ils furent arrivés à Selivrée, ils logèrent chez Contophre, qui était ami particulier du Protosebaste, Il les mena à l'Empereur, et lui déclara le sujet pour lequel ils avaient été envoyés par leurs Citoyens : Il leur permit de tout voir, et leur fit des présents.

2. En s'en retournant, ils aperçurent dans le Palais un homme qu'ils avaient vu parler à Cinname dans Constantinople, et l'ayant montré à Godefroy, ils lui conseillèrent de l'arrêter, et de s'informer du sujet pour lequel il était venu, Godefroy se saisit de lui fort hardiment, et en le traînant par ses habits, il aperçut dessous un poignard 1015 dont la pointe était fort aiguë, et qui avait aux deux côtés des crochets frottés d'un poison si subtil, et si présent, qu'il donnait la mort sur le champ. Quand on lui demanda ce qu'il voulait faire de ce poignard, il répondit qu'il en voulait tuer l'Empereur, et qu'il était venu à ce dessein, à la persuasion de ceux qui gouvernent à Constantinople, que depuis quinze jours qu'il était arrivé, il n'avait trouvé qu'une fois l'occasion de faire son coup; mais qu'il l'avait manqué, par la crainte que lui avait donné une parole de l'Empereur, que la violence du vent ayant éteint toutes les lumières durant la nuit, et plusieurs s'empressant pour les rallumer, il s'approcha doucement du lit croyant avoir trouvé un moment favorable pour exécuter son entreprise ; mais que l'Empereur, l'ayant senti, lui dit que personne ne m'approche, car j'ai aussi un poignard, que quand il entendit cette parole, il eut peur, et se retira. Lorsque l'on a demandé depuis à l'Empereur, s'il s'était douté, alors, que quelqu'un le voulut assassiner, il répondit que non ; mais que comme tous ceux qui étaient autour de lui s'empressaient pour chercher de la lumière, et qu'ils appréhendaient pour sa vie, il dit, en raillant, pour les rassurer; qu ils ne se missent point en peine, et qu'il avait un poignard pour se défendre. Cantacuzène et toute sa Cour rendirent à Dieu de très humbles actions de grâces d'avoir découvert cette conjuration, et de l'avoir garanti d'un 1016 si grand danger.

3. L'Impératrice Anne, et ceux dont elle se servait pour gouverner, voyant qu'ils n'avaient point tiré de secours des Bulgares., et qu'il n'y en avait point à attendre d'Orcane, depuis l'alliance qu'il avait contractée avec Cantacuzène, ils crurent devoir implorer celui de quelque autre Barbare, et pour cet effet ils envoyèrent Tagaris grand Stratopedarque à Sarcane Satrape de Lydie, dont il était ami particulier, parce qu'il avait autrefois contracté habitude avec son père dans la ville de Philadelphe. Sarcané lui donna des troupes avec joie.

4. Amir étant fâché de voir marcher des gens de guerre contre l'Empereur son ami, s'avisa de ce moyen pour le secourir. Il choisit deux mille hommes qu'il envoya en Thrace avec les troupes de Sarcane, et il en donna le commandement à deux Capitaines, de la fidélité desquels il était fort assuré. C'était une coutume établie parmi ces Barbares, que quand ils allaient au pillage, ceux des autres Sultans pouvaient les suivre, et que bien loin de le trouver mauvais, on leur en savait bon gré. Amir donna donc ordre aux deux Capitaines de se joindre aux troupes de Sarcane, au cas que l'Empereur Cantacuzène, dont il connaissait l'adresse, les gagnât et les attirât à son parti, que si au contraire elles étaient résolues à le combattre, ils l'en avertissent, et que quand le combat serait commencé, ils se missent  1017 de son côté, et chargeaient les Barbares. Il ne communiqua rien de cet ordre aux soldats, ni ne leur recommanda autre chose que d'obéir à leurs Chefs, sous peine d'être ruinés, avec leurs familles. Tagaris traversa l'Hellespont, avec le secours qu'il avait reçu des Turcs.

5. Aussitôt que l'Empereur eut appris l'arrivée de ces troupes, il envoya les prier par Laidorite, et par Antien, de ne point exercer d'actes d'hostilité contre lui. Les Capitaines de Sarcane demeurèrent dans la résolution de suivre les intentions de leur maître, bien qu'ils donnassent quelques paroles contraires. Ceux d'Amir découvrirent leur secret, et à l'heure-même l'Empereur se souciant fort peu des autres, se prépara à les combattre. Un peu après ils changèrent tout d'un coup de sentiment, et lui mandèrent qu'ils désiraient de le servir ; mais qu'ils le priaient d'aller auparavant à Constantinople pour recevoir l'argent que l'Impératrice avait promis à leur maître, et que quand ils en seraient revenus, ils feraient ce qu'il lui plairait. Les Capitaines saluèrent l'Impératrice, et reçurent d'elle des présents. Ceux qui gouvernaient à Constantinople leur proposèrent d'attaquer par terre la ville de Selivrée, pendant que de leur côté ils auraient des galères en mer, pour empêcher le passage d'Orcane; car ils s'imaginaient que les habitants seraient contraints de se rendre, quand ils verraient de si grandes forces par mer et par terre. 1018 Les Turcs eurent envie d'emmener prisonniers les Cavaliers Romains qui les suivircnt ; mais ayant demandé à l'Empereur s'il l'aurait agréable, il répondit que ce serait lui faire tort, parce que ceux qu'ils voulaient prendre seraient bientôt ses sujets. Ils partirent donc sans permettre que les Romains les suivissent. Ils prirent ceux qu'ils trouvèrent entre Constantinople et Selivrée, et les punirent de la sorte de la folle confiance par laquelle ils les avaient cru leurs amis. Quand ils furent arrivés devant Selivrée, l'armée demeura hors des murailles, et les commandants entrèrent dedans, où ils furent magnifiquement régalés par l'Empereur. La maison où il était logé était disposée de telle sorte, que ceux qui étaient à table voyaient la mer, et que ceux qui passaient sur la mer les voyaient de même. Quelques galères de Constantinople y étant venues, avec des barques de Pirates, ceux qui étaient dessus, sachant que c'était l'endroit où l'Empereur logeait, commencèrent à lui dire des injures, et à lui faire des menaces. Les Turcs se levèrent à l'heure-même, tirèrent sur les vaisseaux, et blessèrent plusieurs de ceux qui étaient dedans. Les Capitaines des galères furent fort surpris de voir les Turcs. Mais quand ils furent qu'ils avaient pris le parti de l'Empereur, ils perdirent toute espérance de rien faire contre lui, et ils se retirèrent. L'Empereur n'ayant plus besoin du secours des Turcs leur fit des présents, 1019 et les renvoya en leur pays.

6. Ces peuples accoutumés au pillage, croyant que c'était une perte pour eux que de s'en retourner les mains vides, firent le dégât en Bulgarie, tuèrent un grand nombre des habitants, en emmenèrent un grand nombre prisonniers, entraînèrent une quantité incroyable de bétail laissèrent le pays dans la plus déplorable désolation où il eût jamais été.

7. On publia que l'Empereur leur avait permis cette irruption, en récompense du secours qu'ils lui avaient donné ; mais c'était une pure supposition. Jamais il n'a excité les Barbares contre les Bulgares. Il ne manquait jamais de les avertir des incursions des Turcs, afin qu'ils se retiraient dans les villes, ou dans les forêts. Il témoignait souvent à ses amis le regret qu'il avait de voir emmener les Romains en captivité, et il en rejetait la faute sur ses ennemis, non seulement parce qu'ils refusaient opiniâtrement la paix ; mais aussi parce qu'ils continuaient la guerre avec une cruauté si atroce, qu'il était aisé de juger que s'ils remportaient la victoire, ils n'épargneraient personne. Il ajoutait qu'il n'avait employé contr'eux les armes des Barbares, que pour empêcher qu'ils ne les employaient contre lui ; que les inhumanités qu'ils avaient exercées en tuant les uns, en emprisonnant les autres étaient tout à fait inexcusables. En effet, que leur avaient fait des laboureurs, des femmes, 1020 et des enfants, qui ont été emmenés par les Barbares, et qui s'étant corrompus par la contagion de leurs mœurs, ont renoncé au culte de leur Créateur ? Que leur avaient fait des filles qui ont été sacrifiées à l'incontinence des soldats ? Que leur avaient fait des Églises qui ont été démolies par les mains impies des infidèles ? Et que leur avaient fait les mystères qui ont été profanés ? En disant ces paroles il versait des larmes, et il songeait aux rigoureux châtiments que le juste juge de tous les hommes tirera dans son redoutable jugement, de ces abominables sacrilèges. Cela ne l'empêcha pas de demeurer ferme dans ses premières résolutions, et de s'opposer de tout son pouvoir à ceux qui attentaient continuellement à sa vie. Quand les Barbares furent chargés des dépouilles de la Bulgarie, ils s'en retournèrent en leur pays.

 

ϙζʹ. 1. Οἱ ἐν Βυζαντίῳ δὲ ἐπεὶ φανερῶς ἀπέγνωσαν πολεμεῖν πρὸς βασιλέα, ἐπεβούλευον αὖθις ἀφανῶς, καὶ Μονομάχον τινὰ, ἀδελφιδοῦν ὄντα Τάγαρι τῷ μεγάλῳ στρατοπεδάρχῃ, δηλητήριον ἔχοντα αὐτομολεῖν ἐκέλευον πρὸς βασιλέα, εἶτα μηνύειν δῆθεν τὴν ἐπιβουλὴν καὶ τὰ φάρμακα φανεροῦν. Ἐπειδὰν δὲ ἀδείας λάβηται καὶ παῤῥησίας διὰ τὴν δοκοῦσαν εὔνοιαν, τότ´ ἤδη τῇ ἐπιβουλῇ χρῆσθαι ἀδεῶς καὶ φάρμακα ἕτερα ἔχοντα προσάγειν βασιλεῖ. Ἡ μὲν οὖν ἐπιβουλὴ τοιαύτη ἦν. Καὶ ὁ Μονομάχος ἐποίει κατὰ τὰ κεκελευσμένα, καὶ τήν τε ἐπιβουλὴν ἐμήνυε, τὴν ἀπανθρωπίαν καὶ μοχθηρίαν τῶν πεμψάντων φάσκων βδελύξασθαι οὐ ἀνεκτῶς καὶ μᾶλλον βούλεσθαι συνεῖναι βασιλεῖ διὰ τὴν ἡμερότητα καὶ χρηστότητα τῶν τρόπων, καὶ τὸ φάρμακον παρεῖχεν ἐν ἀγγείῳ ὑελίνῳ. Τὸν μὲν οὖν Μονομάχον ὁ βασιλεὺς ἐπῄνει τῆς ἐπιεικείας, καὶ αὐτίκα ἠμείβετο δωρεαῖς διὰ τὴν μήνυσιν τῆς ἐπιβουλῆς καὶ ἔτι ἔμελλε μᾶλλον εὖ ποιήσειν. Τὸ δὲ φάρμακον τὸν Ποταμιάτην ἐκέλευε λαβόντα κατορύττειν· καὶ κατώρυττε τῆς πόλεως ἐξελθών. Ἀναστρέψας δὲ ἥπτετο τροφῆς μὴ νιψάμενος τὰς χεῖρας· οὐ γὰρ ὑπώπτευε τοσαύτην ἔχειν δύναμιν, ὥστε ἐν ὑελίνῳ κατακεκλεισμένον, καὶ ὑπὸ πολλῶν ἑτέρων περιεχόμενον ἐπιβλημάτων, ἀπὸ μόνης βλάπτειν δύνασθαι ἁφῆς. Τὸ δὲ οὕτως ἄρα ἐνεργὸν καὶ δραστήριον ἦν, ὡς μόλις δυνηθῆναι Ποταμιάτην τὸν παρ´ ἐκείνου κίνδυνον διαφυγεῖν. Διάῤῥοιαί τε γὰρ κοιλίας κατέσχον συνεχεῖς καὶ περιωδυνίαι τοῦ στομάχου, καὶ ἅπαν τὸ στόμα φλυκτίδας ἦν ἐξηνθηκός. Καὶ οἱ ὀδόντες ἐδόκουν καταπίπτειν, τῶν περιεχόντων ὑμένων νεκρωθέντων. θηριακαῖς δὲ χρησάμενος καὶ ἑτέροις ἀντιδότοις μόλις τὸ ἀποθανεῖν διέφυγεν. Ἐνόσησε δὲ οὐκ ὀλίγον χρόνον· οὕτω δὲ νενάρκωτο τὰ περὶ τὸ στόμα πάντα, ὡς ἐπιπολὺ μηδεμιᾶς αἰσθάνεσθαι ποιότητος. Τὸ μὲν οὖν δηλητήριον τοιαύτην εἶχε τὴν δύναμιν. Οἱ φίλοι δὲ ἐκ Βυζαντίου βασιλεῖ μὴ θαῤῥεῖν παρῄνουν Μονομάχῳ, ἀλλὰ φυλάττεσθαι τὸν ἄνδρα· οὕτω γὰρ εἶναι συνεσκευασμένον παρὰ τῶν πεμψάντων, ὥστ´ αὐτὸν μὲν πρότερον ἑκόντα παρασχεῖν τὸ φάρμακον, ὡς ἂν νομίζοιτο εὔνους εἶναι, ὕστερον μέντοι προσάγειν ἕτερον ἐκείνου χαλεπώτερον. Ὃν αὐτίκα μεταπεμψάμενος ὁ βασιλεὺς, εἰ ἀληθῆ τὰ περὶ ἐκείνου γεγραμμένα ἐπυνθάνετο παρὰ τῶν φίλων εἴη. Ὁ δ´ ἠρνεῖτο μὲν, σαθρὰς δὲ παρείχετο ἀπολογίας καὶ οἵας ὑποπτεύεσθαι. Βασιλεὺς δὲ κακῶς μὲν οὐδὲν ἐποίει, ἀναχωρεῖν δὲ μόνον ἐκέλευε καὶ μὴ αὐτῷ συνεῖναι καὶ αὐτίκα ἀνεχώρει.

2. Bασιλεὺς μὲν οὖν τὸν πλείω χρόνον διέτριβεν ἐν Σηλυμβρίᾳ, ἵν´ ἐξῇ τοῖς ἐν Βυζαντίῳ φίλοις διαλέγεσθαι. Τζυράκης δέ τις τῶν βασιλίδος οἰκετῶν, δυσανασχετῶν πρὸς τὰ πραττόμενα καὶ τὴν τοσαύτην Ῥωμαίων οἰκτείρων κακοπραγίαν, συνορῶν τε, ὡς οἱ μὲν ἐν Βυζαντίῳ ἄρχοντες οὔτ´ ἀντέχειν πρὸς βασιλέα οἷοίτε εἰσὶν, οὔτε περὶ εἰρήνης οὐδένα ποιοῦνται λόγον, ἀλλ´ αὐτὸ τοῦτο μόνον ἐγνώκασι τὸ τῶν πραγμάτων αὐτοὶ ἄρχειν, τῶν δ´ ἄλλων οὐδενὸς πρόνοιαν ποιοῦνται, καὶ νομίσας, εἰ Καντακουζηνὸς ὁ βασιλεὺς τρόπῳ δή τινι τῶν πραγμάτων συμπάντων ἄρξειε, λυθήσεσθαι Ῥωμαίοις τὰς συμφορὰς, καὶ ἐπί τι βέλτιον χωρήσειν τὴν ἡγεμονίαν, ὑπὸ τῶν συνεχῶν πολέμων τοσούτῳ μεγέθει χρησαμένην συμφορῶν, καὶ ἄλλους οὐκ ὀλίγους προσεταιρισάμενος, ἔπραττεν, ὅπως ὑπὸ βασιλέα γένοιτο Βυζάντιον, καὶ πέμψας ἐδήλου βασιλεῖ κατὰ Σηλυμβρίαν διατρίβοντι. Ὁ δὲ ἐδέχετό τε τὴν πρᾶξιν, καὶ πάντα, ὅσα ᾐτοῦντο, ἐπηγγέλλετο ποιήσειν.

3. Oἱ ἐν Γαλατᾷ δὲ, ὥσπερ ἔφημεν, Λατῖνοι ἀπεχθῶς ἄγαν πρὸς Φακεωλάτον διακείμενοι διὰ τὸ τοὺς ὁμοφύλους ἀνῃρῆσθαι, αὐτοί τε ἐσπούδαζον ἀποκτείνειν, καὶ πρὸς βασιλίδα συχνὰς ποιούμενοι πρεσβείας ἐκδοθῆναι σφίσι τὸν Φακεωλάτον ᾔτουν, εἰ μὴ βούλοιτο πολεμίους ἔχειν. Βασιλὶς δὲ Φακεωλάτον τε προΐεσθαι μὴ βουλομένη, (ἦν γὰρ τότε καὶ αὐτὸς τῶν ᾑρημένων ἄρχειν καὶ μυστικῷ τῷ Κιννάμῳ καὶ Ἀσάνῃ τῷ πανυπερσεβάστῳ συμπράττων πρὸς τὸν κατὰ βασιλέως πόλεμον,) τό,τε Λατίνοις πολεμεῖν οὐ λυσιτελεῖν αὐτῇ νομίζουσα πρὸς τὴν ἀρχὴν, οὔτ´ ἀπέπεμπε φανερῶς, ὡς ἄδικα πρεσβεύοντας, οὔτ´ ἐνεδίδου τι κατὰ Φακεωλάτου πράττειν, ἀλλ´ ἠπίως πως καὶ προσηνῶς ἠβούλετο διαλύειν τὴν διαφοράν. Καὶ Λατίνοις μὲν ἔφασκεν ἀποκρινεῖσθαι πρότερον καλῶς περὶ ὧν ἀξιοῦσι διασκεψαμένην. Φακεωλάτῳ δὲ ἐκέλευε πρόνοιαν αὐτοῦ ποιεῖσθαι, μὴ ὑπὸ τῶν Λατίνων ἐπιβουλευθῇ ἡμέρας ἢ νυκτὸς ἐπιθεμένων. Ὁ μὲν οὖν αὐτίκα περιέστησεν ἑαυτῷ φρουρὰν, καὶ ὑπωπτεύετο παρ´ οὐδενὸς, ὁμοίως ἐν βασιλείοις καὶ κατὰ τὴν ἄλλην πόλιν περιιὼν ὁπλίτας ἔχων περὶ ἑαυτόν. Ὁ δὲ ἀχθόμενος καὶ πρότερον ἐπὶ τοῖς ὑπὸ τοῦ πολέμου συμβαίνουσι κακοῖς, καὶ μεγάλῳ μὲν δουκὶ καὶ πατριάρχῃ πολλὴν συνειδὼς ἀγνωμοσύνην περὶ Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα καὶ συκοφαντίαν, ἐκεῖνον δὲ τὰ ἔσχατα ἠδικημένον καὶ δικαιότερον ὄντα τῶν ἄλλων μᾶλλον τοῖς πράγμασιν ἐφεστηκέναι, τότε δὲ καὶ μᾶλλον ὑπὸ τῶν περισχόντων φόβων, τό, τε κοινῇ λυσιτελοῦν καὶ αὐτῷ ἰδίᾳ συνιδὼν, ἐσκέπτετο καὶ αὐτὸς τὴν εἰς Βυζάντιον εἴσοδον συμπράττειν βασιλεῖ, ὡς μόνην ταύτην πολλῶν ἀπαλλαγῆς κακῶν αἰτίαν ἐσομένην. Πυθόμενος δὲ καὶ περὶ Τζυράκη, ὅτι τὰ αὐτὰ ἐκείνῳ βούλοιτο, συνῆλθόν τε εἰς λόγους καὶ συνέθεντο κοινῇ τὴν πόλιν βασιλεῖ παραδιδόναι. Καὶ πέμψαντες αὖθις ἐδήλουν βασιλεῖ, ὡς καὶ Φακεωλάτος πρόσθοιτο τοῖς πράττουσιν ὑπὲρ αὐτοῦ. Ἐπεὶ δὲ ἔδει καὶ ἀξιόλογόν τινα ἐλθεῖν πρὸς βασιλέα, ὥστε συνθέσθαι τὸν χρόνον, ἐν ᾧ δεήσει αὐτόν τε παρεῖναι καὶ τὴν ἅλωσιν ἐκείνους πράττειν, ἔδοξε σκεψαμένοις τὸν Μικροκέφαλόν τινα πέμπειν. Καὶ μεταπεμψάμενοι τῶν τε ἀποῤῥήτων ἐποιοῦντο κοινωνὸν, καὶ παρῄνουν αὐτομολεῖν πρὸς βασιλέα δῆθεν καὶ πάντα δῆλα καθιστᾷν, καὶ χρόνον συντιθέναι, καθ´ ὃν ἐκεῖνον παρεῖναι δεήσει.

4. Ἐπεὶ δὲ ἐπείθετο πρὸς τὴν ἐπιχείρησιν, Πετρογουργούρῳ τινὶ περὶ ναυτικὰ ἠσχολημένῳ, ἐπιτηδείῳ μάλιστα Φακεωλάτῳ ὄντι, τὴν Μικροκεφάλου πρὸς Σηλυμβρίαν ἀπαγωγὴν ἐπέτρεπον ἐκ θαλάττης, (ἐκεχειρία γάρ τις ἦν Σηλυμβριανοῖς πρὸς Βυζαντίους, καὶ ἀδεῶς ἐφοίτων πρὸς ἀλλήλους ἐμπορίας ἕνεκα, ὁμοίως τε παρόντος καὶ ἀπόντος βασιλέως,) ἐκ γῆς δὲ λῃστεῖαί τε ἦσαν συνεχεῖς καὶ βαρβάρων ἔφοδοι, καὶ οὐδὲν δεινὸν ἦν, ὃ μὴ παρῆν, ἃ ἐποίει ἄπορον παντάπασι τὴν δίοδον.

5. κείνοις μὲν οὖν οὕτω Μικροκέφαλος παρεσκεύαστο πρὸς βασιλέα ἥξων. Οὐ μὴν οὐδὲ οἱ ἐν Βυζαντίῳ ἄρχοντες ἠμέλουν, ἀλλ´ ἐδόκει δεῖν κἀκείνοις πέμψασι διαφθείρειν τινὰς τῶν βασιλεῖ συνόντων, πολλὰ ἐκ βασιλίδος ἐπαγγειλαμένους. Ἐδόκει δὴ καὶ αὐτοῖς σκεψαμένοις ὁ Μικροκέφαλος οὑτοσὶ πρὸς τὸ ἔργον εἶναι ἐπιτηδειότατος. Καὶ αὐτίκα μετεκαλοῦντο καὶ διελέγοντο περὶ ὧν διενοοῦντο, εὖ ποιήσειν πολλὰ ἐπαγγελλόμενοι. Ὁ δὲ πρῶτον μὲν ἔδεισε πρὸς τὴν κλῆσιν, πεφωρᾶσθαι οἰηθεὶς τοὺς πράττοντας τὴν ἅλωσιν. Ἐπεὶ δὲ ᾐσθάνετο μηδὲν εἰδότας, ἐπηγγέλλετο τὸ προσταττόμενον ποιήσειν προθυμότατα. Οἱ δὲ γράμματά τε παρείχοντο πρὸς οὓς ἐβούλοντο καὶ Πετρογουργούρῳ, πρὸς ὃν καὶ ὁ Φακεωλάτος, παρεδίδοσαν, ὡς ἀκατίῳ τινὶ ἀπάξοντι πρὸς Σηλυμβρίαν. Ὃ καὶ μᾶλλον ἔδοξε τοῖς περὶ Φακεωλάτον ὑπὸ τῆς προνοίας συνεσκευάσθαι. Καὶ προθυμότεροι ἦσαν πρὸς τὸ πράττειν, ἅτε δὴ συναιρομένου καὶ τοῦ θείου.

6. Oὕτω μὲν οὖν Μικροκέφαλος παρεγένετό τε πρὸς βασιλέα σὺν ῥᾳστώνῃ καὶ πάντα ἔπραξε τὰ παρὰ Φακεωλάτου. Βασιλεὺς δὲ συνθέμενος ἡμέραν, ἐν ᾗ ἔδει πρὸς τὴν χρυσῆν καλουμένην πύλην εἶναι νυκτὸς, (ἐκεῖθεν γὰρ ἐδόκει ῥᾴδιον εἰσάγειν εἶναι,) ἀπῇρεν εἰς τὴν Ἀδριανοῦ, ἵνα μηδεμίαν ὑποψίαν παρέχοιτο τοῖς ἄρχουσιν ἐν Βυζαντίῳ.

Chapitre XCVII.

1. Monomaque vient trouver l'Empereur, à dessein de l'empoisonner 2. Un nommé Zyrace négocie pour le rendre maître de Constantinople. 3. Phaceolate se joint à lui. 4. Ils envoient à l'Empereur un nommé Adicrocephale. 5. Les Ministres de Constantinople le chargent en même temps d'assassiner quelques amis de l'Empereur. 6. Il va trouver l'Empereur, et il convient avec lui du jour, auquel on lui ouvrirait la porte dorée.

1. Ceux de Constantinople désespérant de pouvoir faire la guerre à force ouverte, eurent recours à la trahison, et: envoyèrent Monomaque neveu de Tagaris grand Stratopedarque, avec ordre de déclarer à l'Empereur, qu'ayant été suborné pour l'empoisonner, il n'en voulait rien faire, et lui remettait le poison entre les mains, et de s'insinuer dans son esprit par l'apparence de ce service, et de l'empoisonner en effet. Monomaque suivant cet ordre, vint déclarer à l'Empereur l'entreprise que ses ennemis avaient formée sur sa vie, et faisant semblant de détester leur cruauté, il lui remit le poison entre les mains, et protesta de vouloir vivre sous 1022 sa domination. L'Empereur le remercia d'un avis si important, et commanda à Potamiate de prendre le poison, et de le mettre sous terre. Quand ce Potamiate fut de retour, il mangea sans avoir lavé ses mains, ne s'imaginant pas qu'un poison pût avoir une si grande malignité que de nuire par le seul attouchement à travers le verre, et à travers les autres couvertures dont le verre était enveloppé. Cependant il était si pernicieux et si violent, qu'à peine en put-il éviter la mort. Il fut attaqué d'une diarrhée continuelle, et d'une douleur insupportable d'estomac. Ses gencives se dépouillèrent de leurs chairs. La thériaque et d'autres antidotes le garantirent de la mort ; mais il languit fort longtemps. Sa langue et son palais en contractèrent un tel engourdissement, qu'il n'avait plus aucun goût. Les amis de l'Empereur lui mandèrent de Constantinople, de ne se point fier à Monomaque, parce qu'il avait eu charge de ceux qui l'avaient envoyé, de lui mettre d'abord le poison entre les mains, pour s'insinuer par ce moyen dans son amitié, et de lui en donner ensuite un autre plus dangereux. L'Empereur l'envoya querir, et lui demanda si ce que l'on lui écrivait de lui était véritable ? Il nia tout, mais il n'apporta que de faibles raisons pour sa justification. L'Empereur ne lui fit point d'autre mal, que de lui commander de se retirer, et de ne paraître jamais devant lui. Ce qu'il fit.

2. L'Empereur demeura longtemps à Seli- 1023 vrée, pour avoir la commodité d'entretenir correspondance avec ses amis de Constantinople. Un des Officiers de l'Impératrice nommé Zyrace, affligé de l'état déplorable de l'Empire, et touché des calamités publiques, considérant d'ailleurs, que ceux qui avaient usurpé le gouvernement, n'avaient pas des forces suffisantes pour résister à Cantacuzène, ni de bonnes intentions de soulager les peuples des maux sous le poids desquels ils gémissaient depuis tant de temps. Il négocia secrètement avec ses amis, pour rendre l'Empereur maître de Constantinople, et lui manda son dessein. L'Empereur l'approuva, et lui promit pour lui, et pour ses compagnons, tout ce qu'ils pourraient désirer.

3. Les Latins de Galata étant animés, comme nous avons dit, d'une haine furieuse contre Phaceolate, et ne respirant que la vengeance, mandaient souvent à l'Impératrice, qu'elle le leur livrât entre les mains, si elle ne les voulait avoir pour ennemis. Elle ne le voulait pas livrer, parce qu'il était du nombre de ceux qui gouvernaient l'Etat, et qu'il soutenait avec Cinname Mystique, et avec Asan Panhypersebaste, le poids de la guerre qu'elle continuait contre Cantacuzène. Elle ne voulait pas aussi rompre avec les Latins, jugeant bien que cette rupture lui serait préjudiciable. Elle cherchait donc des voies d'accommodement, et elle promettait aux Latins de leur rendre une réponse favorable, lorsqu'elle aurait 1024 examiné leur demande, et qu'elle en aurait reconnu la justice. Elle avertit Phaccolate de prendre garde à lui, et d'éviter les pièges que les Latins lui tendaient. Il prit en même temps des gardes, sans pour cela en devenir plus suspect .Il y avait longtemps qu'il était touché d'une douleur très sensible des malheurs que la guerre produisit, et qu'il savait de quelle ingratitude le Patriarche, et le grand Duc avaient usé envers Cantacuzène, en le noircissant par les calomnies les plus atroces, et en le persécutant par les violences les plus odieuses. D'ailleurs, il était persuadé, que l'Empereur était plus capable que nul autre de gouverner. Enfin, étant aussi ému par la crainte du péril qui le menaçait, et jugeant que ses intérêts particuliers s'accordaient avec ceux de l'Etat, il chercha les moyens de faire venir l'Empereur à Constantinople, dans la créance que sa présence serait le remède des maux dont l'Empire était tourmenté. Ayant appris que Zyrace était dans le même dessein, il conféra avec lui, et ils convinrent de livrer la ville à l'Empereur.

4. Etant nécessaire de lui envoyer quelque personne considérable, pour choisir avec lui le temps, et les moyens de le faire entrer dans Constantinople, ils choisirent pour cet effet un nommé Microcéphale, à qui ils confièrent leur secret. Quand il eut accepté la commission, on le donna à un nautonier appelle Petrogurgure, ami de Phaceolate, pour le conduire à Selivrée. Cette 1025 ville entretenait incessamment commerce avec celle de Constantinople. Néanmoins, le chemin de terre n'était pas sûr à cause des incursions continuelles des Barbares.

5. Ceux qui gouvernaient à Constantinople, ne se donnant point de repos, s'avivèrent de faire assassiner quelques-uns des amis de l'Empereur, et ayant trouvé Microcéphale fort propre pour l'exécution de cet exécrable dessein, ils l'envoyèrent quérir, et le lui communiquèrent. D'abord, il eut peur, et il crut que la conspiration était découverte ; mais quand il vit qu'elle ne l'était pas, il leur promit de faire ce qu'il leur plairait. Ils chargèrent Petrogurgure de le conduire, comme Phaceolate l'en avait déjà chargé. Phaceolate, et ses compagnons regardèrent cette rencontre, comme un effet singulier de la Providence, et ils se portèrent avec plus d'ardeur à la poursuite de leur entreprise, dans la créance que Dieu la voulait favoriser.

6. Microcéphale étant ainsi parti avec joie, exécuta les ordres qu'il avait reçus de Phaceolate. L'Empereur ayant arrêté le jour auquel il se trouverait à la porte dorée, par où ils jugèrent qu'il était plus aisé d'entrer que par une autre, il s'en alla à Andrinople, pour ne donner aucun soupçon.

 

ϙηʹ. 1. Τούτων δὲ πραττομένων, αὐτομάτως καὶ ἡ βασιλὶς διετίθετο κακῶς πρὸς πατριάρχην, καίτοι παρὰ πάντα τὸν τοῦ πολέμου χρόνον πολλὴν τὴν εὐμένειαν παρεχομένη καὶ τὴν ῥοπὴν, ὡς ἄρχοντα ἀρχόντων εἶναι. Αἰτία δὲ ἦν, ὅτι μετὰ τὸ κεκινῆσθαι τὸν πόλεμον εὐθὺς φθονερῶς ὁ πατριάρχης ἔχων πρὸς Παλαμᾶν, οἷα δὴ ὑπωπτευκὼς ἐφεδρεύειν αὐτῷ πρὸς τὴν καθέδραν τὴν ἀρχικὴν, ἐπεχείρει κακουργεῖν. Καὶ πρῶτα μὲν ἐκέλευε βασιλεῖ τῷ Καντακουζηνῷ συμπολεμεῖν καὶ πρὸς τὰς ἐπιτιμήσεις καὶ τοὺς ἀφορισμοὺς συγκοινωνεῖν. Ὡς δ´ ἀπείπατο ἐκεῖνος φανερῶς πρὸς τὴν τῶν ἀτόπων κοινωνίαν, συνιδὼν, ὡς οὐδὲν ἂν ἐκεῖνον βλάπτειν δύναιτο δημόσια ἐγκλήματα ἐπίσημον ὄντα δι´ ἀρετὴν καὶ φιλοσοφίαν, δυσσεβείας ἐδίωκε μεταβαλών. Ἀκινδύνῳ γάρ τινι μοναχῷ μετὰ τὸ Βαρλαὰμ ἁπάσαις ἁλῶναι ψήφοις, ἐναντία τοῖς ἁγίοις καὶ λέγοντα καὶ φρονοῦντα περὶ τῆς ὀρθῆς πίστεως καὶ ὑγιοῦς, αὖθις τὰ ἐκείνου ἐκδικοῦντι καὶ ἠδικῆσθαι φάσκοντι περὶ τὴν δίκην ὀρθὰ καὶ ἀληθῆ φρονοῦντα, Παλαμᾷ δὲ καὶ τοῖς περὶ αὐτὸν κακοδοξίαν ἐγκαλοῦντι, προσθέμενος καὶ ὁ πατριάρχης, (οὐδὲ γὰρ οὐδὲ θεοῦ ἀπέσχετο διὰ τὸ πρὸς Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα ἔχθος, καίτοι γε αὐτὸς ὢν ὁ Βαρλαὰμ τῆς ποίμνης οἷα λύμην ἀπελάσας καὶ φθορὰν καὶ δίκην κατ´ ἐκείνου πεποιημένος, ἔτι καὶ βασιλέως Ἀνδρονίκου τοῦ μακαρίου περιόντος καὶ Βαρλαὰμ οὐ μόνον καταψηφισαμένου, ἀλλὰ καὶ γραφικαῖς ἀποδείξεσι καὶ ἀνάγκαις λογικαῖς ἀπελέγξαντος κακοδοξεῖν,) Παλαμᾶν τε ὁμοίως καὶ ὅσοι τὰ αὐτὰ ἐκείνῳ περὶ τῆς πίστεως ἐφρόνουν, ἐν δεσμωτηρίοις εἶχε καὶ ἐκάκου ὅσα δυνατά· καὶ πόλεμον ἐκίνει κατὰ τῆς ἐκκλησίας τῷ βασιλικῷ παρόμοιον. Δίκης γὰρ οὐδεμιᾶς οὐδ´ ἐλέγχων, οὐδ´ ἀποδείξεων δεόμενος, τῶν τε ἐπισκόπων οὐκ ὀλίγων καὶ τῶν λογάδων τῶν μοναχῶν κατεψηφίζετο ἐρήμην, καὶ πολὺς ἔπνει παρὰ πάντα τὸν τοῦ πολέμου χρόνον κατὰ τῆς εὐσεβείας, καὶ τῶν ἀρχόντων ἐν τοῖς πράγμασιν οὐκ ὀλίγα συναιρομένων. Ἑώρων γὰρ οὐδὲ τοῦτο τὸ μέρος ὀλίγα συναιρόμενον πρὸς τὸν πρὸς βασιλέα πόλεμον. Πᾶσι γὰρ ὁμοίως ἀδικεῖσθαι Καντακουζηνὸς ὁ βασιλεὺς ἐδόκει, καὶ διὰ σπουδῆς ἦγον τὸ καταλύεσθαι τὸν ἀναῤῥιπισθέντα πόλεμον συγγενικὸν, ὡς αἴτιον ἐσόμενον πολλῶν κακῶν· ἃ τοῖς ἄρχουσιν οὐ λυσιτελεῖν οὔτε πρὸς βασιλίδα, οὔτε πρὸς ἄλλους Ῥωμαίους ἀκούεσθαι ἐδόκει. Πολλὴν μὲν οὖν κατὰ τὸν τοῦ πολέμου χρόνον κατὰ τῶν μὴ τὰ Ἀκινδύνου ᾑρημένων τὴν μανίαν ἐπεδείκνυτο ὁ πατριάρχης ὁμοίως κατά τε μοναχῶν καὶ ἐπισκόπων.

2. Ἡ βασιλὶς δὲ ἀνήκοος μὲν οὐ παντάπασι τῶν τολμωμένων ἦν· ᾤετο δὲ τοὺς μοναχοὺς διὰ τὸ τὰ Καντακουζηνοῦ ᾑρῆσθαι τοιαῦτα ὑπομένειν. Ἐπεὶ δὲ ηὔξητο ἐπὶ μέγα τὸ κακὸν, ὅσοι τῶν ἐπισκόπων μὴ καὶ αὐτοὶ διεφθαρμένοι ἦσαν ἐν τοῖς δόγμασι, τὰ κατὰ τὸν πατριάρχην γράμμασιν ἐποίουν βασιλίδι δῆλα, καὶ πολλὴν τὴν κακοήθειαν καὶ τὴν διαστροφὴν τῶν ὀρθῶν δογμάτων ἐνεκάλουν. Ἡ δὲ, ὡς ἐπύθετο μόνον, οὐ πρὸς ἀναβολὰς ἐχώρησεν, οὐδὲ ὀλίγης ἄξια φροντίδος ἡγήσατο εἶναι τὰ περὶ θεοῦ, ἀλλὰ πᾶσαν ἄλλην σπουδὴν ἐν δευτέρῳ τιθεμένη, ἑνὶ τούτῳ προσεῖχε μόνῳ, τῇ ἐκκλησίᾳ κακῶς πασχούσῃ καὶ πολεμουμένῃ στῆσαι τὸ κακόν. Καὶ τοὺς ἐπιφέροντας τὴν γραφὴν μεταπεμψαμένη ἐπισκόπους, ἐπεὶ δεινὰ ἤκουε κατηγορούντων, ἐδόκει δεῖν σύνοδον ἐκ τῶν ἐνόντων συναθροίζειν καὶ τὸν πατριάρχην καλεῖν πρὸς τὴν ἀπολογίαν.

3. Ἐγένοντο μὲν οὖν ἐν βασιλείοις οἱ ἐπίσκοποι, κελευούσης βασιλίδος, πλὴν τῶν ὅσοι ἦσαν φανερῶς τὰ Καντακουζηνοῦ τοῦ βασιλέως ᾑρημένοι. Ἐκεῖνοι γὰρ ἀπρόϊτοι ἐν οἰκήσεσι κατεκλείοντο· πλὴν καὶ ἀπόντες τὴν γνώμην, ἣν ἔχουσι περὶ τοῦ πράγματος, ἐδήλουν. Ἡ σύνοδος δὲ, προκαθημένης βασιλίδος καὶ τοῦ υἱοῦ βασιλέως, τὴν ἐξέτασιν τῶν δογμάτων ἐποιεῖτο.

Chapitre XCVIII.

1. Le Patriarche persécute Palamas, et plusieurs autres personnes éminentes en Sainteté. 2. Les Evêques se plaignent de la mauvaise doctrine du Patriarche.3. L'Impératrice assemble un Concile.

1. L'Impératrice conçut, en ce temps-là, une violente aversion contre le Patriarche, bien qu'elle lui eût porte une extrême affection dans le cours de toute la guerre. Voici en peu de mots quel en était le sujet. Dès le commencement de la guerre, il prit envie au Patriarche de rendre de mauvais offices à Palamas, sous les soupçons qu'il avait, qu'il le voulait déposséder de son Eglise. Il le pressa d'abord de se déclarer contre Cantacuzène, contre qui l'on avait pris les armes, et de consentir à l'excommunication qui avait été prononcée contre lui. Mais quand il eut reconnu que cet homme si recommandable par sa sagesse, et par sa vertu., ne pouvait approuver leur impiété, il l'accusa d'irréligion.. Car favorisant un certain Moine nommé Acyndene, qui renouvelait les erreurs contraires à la doctrine des Saints Pères, qui avaient été condamnées en la personne de Barlaam, et qui soutenant que ses sentiments étaient ortodoxes, et qu'il avait été condamne injustement, 1027 avait l'impudence d'accuser Palamas, bien qu'il eut convaincu Barlaam par des passages formels de l'Ecriture Sainte, et par des arguments invincibles. Le Patriarche ayant donc fait mettre en prison, non seulement Palamas, mais tous ceux qui suivaient ses sentiments il leur suscita, dans l'Église, une guerre aussi cruelle, que celle qu'il avait allumée dans l'Etat. Il condamna de saints Évêques, et de dévots Religieux, sans les entendre, sans observer la moindre formalité de Justice. Ceux qui commandaient avec lui, imitaient son emportement, et sa fureur contre les personnes de piété, parce qu'elles regardaient la guerre comme la source des calamités publiques, et qu'elles souhaitaient de tout leur cœur, que le cours en fût arrêté.

2. L'Impératrice n'ignorait pas les mauvais traitements que l'on faisait aux Moines, et à d'autres personnes de piété ; mais elle croyait que l'on ne les leur faisait qu'en haine de la part qu'elles prenaient aux intérêts de Cantacuzène. Cependant la violence de cette persécution croissant de jour en jour, les Évêques qui avaient conservé la pureté de la doctrine lui écrivirent, pour l'avertir des erreurs du Patriarche.

3. Elle mit à part tout autre soin, pour défendre la gloire de Dieu, et pour rendre la paix à l'Eglise. Elle manda les accusateurs, et ayant reconnu que l'accusation était importante, elle assembla un Concile, et obligea le Patriarche à 1028 se justifier. Les Prélats qui étaient en liberté s'assemblèrent au Palais Royal, et ceux qui étaient gardés dans leurs maisons, comme partisans de Cantacuzène, envoyèrent leurs avis par écrit à l'assemblée, à laquelle l'Impératrice et l'Empereur Jean son fils présidaient.

 

ϙθʹ. 1. Ἐν ᾧ δὲ ταῦτα ἐτελεῖτο, ἐκ Σηλυμβρίας τις ἐλθὼν ἐμήνυεν, ὡς ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ ἐγγὺς εἴη Βυζαντίου τειχῶν ὁ Καντακουζηνὸς, ὃ φυλάξασθαι δέον βασιλίδα. Ἰσχυρίζετό τε σαφέστατα εἰδέναι παρὰ τῶν τὰ ἀπόῤῥητα κοινωνούντων αὐτῷ πεμφθείς. Βασιλὶς δὲ ἐπεὶ ἐπύθετο, ἀπάτην εἶναι οἰηθεῖσα ὑπὸ τῶν πατριάρχου φίλων συνεσκευασμένην, ἵν´, αὐτῆς πρὸς τὴν ἀγγελίαν θορυβηθείσης, τὸ δοῦναι δίκην ἐκεῖνος διαδρῴη ἐφ´ οἷς ἐτόλμησε κατὰ θεοῦ, οὐκ ἔφη ἀναστήσεσθαι, εἰ καὶ σαφῶς εἰδείη ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ Καντακουζηνὸν ἐσόμενον ἐντὸς τειχῶν. Ἡ μὲν οὖν τοιαῦτα ἀπεφθέγξατο μὴ εἶναι ἀληθῆ τὴν ἀγγελίαν οἰηθεῖσα. Τὸ δὲ ἦν ἄρα ἀληθές·

2. Ὡς γὰρ ἐκ Σηλυμβρίας μετὰ τὸ προθεσμίαν συνθέσθαι πρὸς τοὺς πράττοντας τὴν ἅλωσιν, ἐν ᾗ αὐτόν τε παρεῖναι ἔδει κἀκείνους τὴν χρυσῆν πύλην διορύττειν ἀπῳκοδομημένην, εἰς Ἀδριανούπολιν ἀπῇρε, τὸ κάλλιστον ἀπολεξάμενος τῆς στρατιᾶς ὑπὲρ χιλίους ὄντας, ἵνα μὴ κατάφωρος εἴη ἐπαγόμενος πολλούς· καὶ διὰ τῶν ἀοικήτων καὶ ἀτριβῶν ὁδεύσας ὑστέρησε μὲν τῆς προθεσμίας ὑπό τινος ἀνάγκης κωλυθεὶς ἡμέρᾳ μιᾷ· καὶ πολλοῖς ἐπάλαιε λογισμοῖς, δεδοικὼς, μὴ διορύξαντες οἱ τὰ ἐκείνου πράττοντες κατὰ τὸ σύνθημα τὴν πύλην, αὐτὸς μὲν ἀπῇ, ἐκεῖνοι δὲ ὑπὸ τοῦ δήμου διαφθαρῶσιν ἁλόντες ἐπ´ αὐτοφώρῳ. Καὶ ἐδυσχέραινεν οὐκ ἀνεκτῶς οὐ μόνον διὰ τὴν ἀποτυχίαν Βυζαντίου, ἀλλ´ ὅτι καὶ τῶν φίλων ἔμελλεν οὐκ ὀλίγους ἀπολεῖν.

3. Ὅμως δὲ οὐ παντάπασι τῶν ἐλπίδων ἀπογνοὺς ἐχώρει ἐπὶ τὸ Βυζάντιον νυκτός. Οἱ προδιδόντες δὲ καὶ αὐτοὶ ὑπό τινος ἀνάγκης κωλυθέντες τοῖς τείχεσιν ἐπιχειρεῖν κατὰ τὴν προθεσμίαν, εἰς τὴν ὑστεραίαν, καθ´ ἣν ἐν βασιλείοις ἡ κατὰ πατριάρχου σύνοδος συνεκροτεῖτο, διώρυττον τὴν χρυσῆν πύλην συνελθόντες ἐν πολλῇ ταραχῇ καὶ σάλῳ ὄντες καὶ αὐτοί. Ἐδεδίεσαν γὰρ, μὴ τῇ προγεγενημένῃ νυκτὶ ἐλθὼν ὁ βασιλεὺς καὶ τῶν συντεθειμένων ἠνυσμένων εὑρηκὼς μηδὲν, αὐτὸς μὲν αὖθις ἀνεχώρησεν, αὐτοὶ δὲ ὑφ´ ἑαυτῶν καταπροδοθέντες διαφθαρῶσιν. Ὅμως οὐδ´ αὐτοὶ τὰς τοῦ σώζεσθαι ἐλπίδας ἀπογνόντες διώρυττον τὴν πύλην· ἦσαν γὰρ σύστημα οὐκ ἀγεννὲς ἐκ πεζῶν τε καὶ ἱππέων, καὶ ἐθάῤῥουν σφίσιν ἑαυτοῖς, ὡς ἀμυνουμένοις, ἄν τις ἐπίῃ. Κἂν διορύξαντες μὴ εὕρωσι παρόντα τὸν βασιλέα, πρὸς αὐτὸν ἀποχωρεῖν.

4. Ἐκεῖνοι μὲν οὖν τοιαύτῃ γνώμῃ διώρυττον. Ἡ δὲ ἐν βασιλείοις σύνοδος, ἐπεὶ ἐκ πολλῶν ἀπεδείκνυ πατριάρχην αὐτόν τε περὶ τὰ ὀρθὰ τῆς ἐκκλησίας δόγματα ἔχοντα οὐχ ὑγιῶς καὶ τοὺς ἄλλους ἀναγκάζοντα ἐκείνῳ συμφρονεῖν, γνώμῃ κοινῇ καθαίρεσιν αὐτοῦ καταψηφίζονται. Δι´ ἃ δὴ καὶ μάλιστα ἔδοξεν ὕστερον βασιλεύς τε καὶ οἱ πράττοντες τὴν ἅλωσιν συνελθεῖν κατὰ τὴν προθεσμίαν κωλυθῆναι, ἵνα μὴ μνησικακῶν αὐτὸς δοκοίη τῶν θρόνων καθαιρεῖν· ἀλλ´ ἀκριβῶς εἴη τῶν ὀρθῶν δογμάτων τῆς διαστροφῆς εὐθύνη. Οἱ μὲν οὖν ἀρχιερεῖς, ἐπεὶ ταῦτα ἔπραξαν, καὶ τῶν ἀπόντων διὰ τὸ ὑποπτεύεσθαι ἀρχιερέων συνεπιψηφισαμένων, ἀνεχώρουν ἕκαστος πρὸς τὰς οἰκήσεις ἤδη πόῤῥω νυκτῶν.

5. Βασιλεὺς δὲ ἐπεὶ παρῆν, τῶν ἔνδον τὰ ἐκείνου πραττόντων τὴν χρυσῆν διορυξάντων πύλην, εἰσήλαυνεν οὐδενὸς ἀνθισταμένου, ἀλλὰ δι´ εὐφημίας αὐτὸν ἀγόντων παντὸς τοῦ δήμου, καὶ τοῖς τε στρατιώταις ἀπεῖπε μὴ χωρεῖν πρὸς ἁρπαγάς· καὶ τὸν δῆμον ἐκώλυεν ὅσα δυνατά. Ὅθεν οὐδὲ ἐγένετό τις κίνησις ἐπὶ τοὺς δοκοῦντας ᾑρῆσθαι τὰ βασιλίδος, πλὴν εἴπου τινὰς αὐτῶν ἐζημίωσαν οἱ γείτονες. Καὶ τῶν στρατιωτῶν δὲ ὀλίγοι ἐπὶ τὰς οἰκίας τῶν πολεμίων, βασιλέως μὴ εἰδότος, ἐπελθόντες ἐποιήσαντό τινα μετρίαν ἁρπαγήν. Βασιλεὺς δὲ ἄχρι τῆς Πορφυρογεννήτου καλουμένης οἰκίας προελθὼν, πρῶτα μὲν ἐκέλευε μηδένα χωρεῖν κατὰ τῶν βασιλείων, ἀλλὰ ἀτρεμεῖν, ὡς αὐτὸς διαθησόμενος τὰ κατὰ βασιλίδα ᾗ δοκεῖ ἔχειν ἄριστα. Ἐπεὶ δὲ διέφαινεν ἤδη ἡμέρα, διὰ μέσης τῆς ἀγορᾶς ἐβάδιζεν ἐπὶ θεομήτορος τὸ τῆς Ὁδηγητρίας τέμενος, τὴν ὀφειλομένην προσκύνησιν καὶ τὴν εὐχαριστίαν τῆς νίκης ἀποδώσων τῇ μητρὶ τοῦ θεοῦ. Αὖθις δὲ διὰ τῆς αὐτῆς ἐπανήκων ἐπὶ τὴν τοῦ Πορφυρογεννήτου κατέλυσεν οἰκίαν.

6. Βασιλὶς δὲ ὡς εἶχε τά τε βασίλεια ἠσφαλίζετο, τοῖς οἰκείοις καὶ μάλιστα δοκοῦσιν εὔνοις ἐπιτρέπουσα τὴν φυλακήν. Καὶ ἐκ τῶν ἐν Γαλατᾷ βοήθειαν μετεκαλεῖτο. Οἱ δὲ αὐτίκα ἦσαν ἐν τοῖς ὅπλοις καὶ ὥρμηντο προθύμως βοηθεῖν· τριήρεις τε πληρώσαντες, ὅσαι ἦσαν, αὐθωρὸν καὶ λέμβους ἐφοπλίσαντες πρὸς τὰ βασίλεια ἐπεραιοῦντο.

7. Ἀντιταξάμενοι δὲ αὐτοῖς ἐκ τῶν μετὰ βασιλέως στρατιωτῶν τινες, ἅμα καὶ τοῦ δήμου προσεπιβοηθοῦντος, οὐκ εἴων τῇ γῇ προσχεῖν, ἀλλ´ ἀπεπέμποντο βάλλοντες συχνοῖς τοῖς βέλεσιν. Ὁρῶντες δὲ καὶ ἐκεῖνοι, ὡς οὐκ ἀντισχήσουσι πρὸς τοσούτους, (πρότερον γὰρ ᾤοντο ὑπὲρ βασιλίδος αὐτοῖς καὶ τὸν δῆμον συμπροσθήσεσθαι,) ἀνεχώρουν τε καὶ οὐκέτι ὕστερον ἐπεβοήθουν.

8. Βασιλεὺς δὲ κατ´ ἐκείνην τὴν ἡμέραν μηδὲν πλέον μήτε πράξας, μήτε εἰπὼν, εἰς τὴν ὑστεραίαν τούς τε ἐπισκόπους, ὅσοι ἦσαν, μεταπεμψάμενος ἐν Βυζαντίῳ καὶ τῶν τῷ κλήρῳ κατειλεγμένων τῆς ἐκκλησίας τοὺς μάλιστα ἐν λόγῳ, πρῶτον μὲν περὶ τῶν κατὰ τὸν πόλεμον συμβεβηκότων διειλέχθη, ὡς οὔτε ἐξαρχῆς ἕλοιτο αὐτὸς, οὔτε τοῖς βασιλέως ἐπιβουλεύσειε παισὶν, ὥσπερ ὑπὸ τῶν συκοφαντῶν κατηγορεῖτο, ἀλλ´ ὑπ´ ἐκείνων διὰ φθόνον κεκινημένου ἐπιβουλευσάντων, ἀναγκαίως τῆς αὐτοῦ καὶ τῶν συνόντων σωτηρίας ἕνεκα ἠμύνετο. Εἰς ἀνάγκην δὲ ἐλθὼν καὶ βαρβάροις χρήσαιτο συμμάχοις, Μυσοὺς καὶ Τριβαλοὺς καὶ αὐτοὺς τοὺς βαρβάρους ἐκείνων ἐπαγόντων. Καὶ τῆς γεγενημένης φθορᾶς καὶ αἰχμαλωσίας τῶν Ῥωμαίων ἐκείνους ἀπεδείκνυεν αἰτίους. Ἔπειτα καὶ τῶν γιγνομένων ἐποιεῖτο μάρτυρας, ὡς αὐτὸς μὲν οὔτε πρότερον, οὔτε νῦν δυσχερές τι περὶ βασιλίδος διανοοῖτο καὶ τῶν παίδων, ἀλλ´ ὅσα μάλιστά ἐστι πρὸς σωτηρίαν καὶ λυσιτέλειαν τῆς ἀρχῆς. ἂν δ´ ἐκείνη ἔτι τὴν προτέραν δυσμένειαν ἐνδεικνυμένη, ἀνθίστασθαι ἐπιχειροίη καὶ σώζειν ἑαυτὴν καὶ τέκνα διὰ τοῦ πολέμου, μὴ αὐτῷ προσλογίζεσθαι τὴν αἰτίαν, εἴ τι περὶ αὐτὴν καὶ τέκνα συμβαίη δυσχερές. Οὐ γὰρ αὐτῷ λυσιτελεῖν δοκεῖν, οὐδὲ ἄλλως σῶφρον, ἐᾷν αὐτὴν ἐν βασιλείοις καθημένην, τὸν πόλεμον αὖθις τὸν συγγενικὸν ἀνακινοῦσαν, καὶ περιορᾷν τοὺς ὑπολειπομένους Ῥωμαίους ὑπ´ ἀλλήλων διαφθειρομένους. Ἀλλ´ εἰ μὴ πείθοιτο χωρεῖν πρὸς τὰς συμβάσεις, αὐτὸν μὲν περὶ αὐτῆς οὐδὲν βουλεύσεσθαι δεινόν· δεδοικέναι δὲ μὴ, συμπάντων ὡρμημένων ἐπ´ αὐτοὺς, μὴ δύνηται αὐτὸς ἀνέχειν τὴν ὁρμὴν, ἀλλά τι τολμηθῇ περὶ αὐτοὺς τῶν ἀνηκέστων. Ἔπειτα τὸν τῆς Φιλίππου μητροπολίτην ἀπολεξάμενος καὶ Καβάσιλαν τὸν σακελλίου, οἳ καὶ πρότερον εἰς Διδυμότειχον ἧκον πρὸς ἐκεῖνον πρεσβευταὶ, ἔπεμπε πρὸς βασιλίδα. Ἡ πρεσβεία δὲ ἦν περὶ εἰρήνης. Καὶ πρῶτα μὲν πολλὰς ὡμολόγει χάριτας θεῷ, ὅτι πρὸς ταύτην ἤγαγε τὴν ἡμέραν, ἣ λαμπρότερον ἡλίου πᾶσι δύναται καταφανῆ ποιεῖν καὶ τὴν μοχθηρίαν τῶν σεσυκοφαντηκότων καὶ τὴν ἀπέχθειαν πρὸς τὰ καλὰ, καὶ τὴν ἑαυτοῦ πρός τε τοὺς βασιλέως παῖδας ἐξαρχῆς ἄχρι νῦν ἐπιείκειαν διασεσωσμένην, καὶ τὸ μηδὲν ἀγεννὲς, μηδὲ ἀνάξιον τῆς βασιλέως πρὸς αὐτὸν φιλίας μετὰ τὴν ἐκείνου τελευτὴν φανῆναι διαπεπραγμένον. Ἔπειτα συνεβούλευε χωρεῖν πρὸς τὰς συμβάσεις, καὶ μὴ κεναῖς ἐλπίσιν αἰωρουμένην ἢ καὶ ὑπὸ τῶν συνόντων ἐξαπατωμένην, οἴεσθαι ἀντισχήσειν ἔτι πρὸς τὸν πόλεμον. Οὔτε γὰρ ἔξωθέν ποθεν ἥξειν χρὴ συμμαχίαν προσδοκᾷν. Οὐ γάρ ἐστιν, οὐκ ἔστιν οὐδεὶς, ὃς ἀφίξεται ἐπικουρήσων, ἔκ τε τῶν παρόντων ἐλπὶς οὐδεμία σώζεσθαι, τοῦ φρουρίου μὲν καὶ χρόνου τινὸς καὶ ἀναλωμάτων δεομένου καὶ ὑλῶν πρὸς ἐπισκευὴν, ἃ οὐκ ἔξεστι πορίζεσθαι, τῶν συνόντων δὲ οὔτε ἀξιομάχων ὄντων πρὸς τοσαύτην δύναμιν, οὔτε τῶν ἐπιτηδείων εὐπορούντων, ὥστε διαφέρειν τὴν πολιορκίαν εὐμαρῶς. Δι´ ἃ πάντα πρὸς συμβάσεις αὐτῇ συνεβούλευε χωρεῖν, καὶ μὴ αὐτῇ μὲν καὶ τέκνοις τὰ ἀνήκεστα προξενεῖν ἐξ ἀβουλίας, αὐτοῦ δὲ μεγίστην πρόφασιν εὐδοξίας ἀφαιρεῖν. Τοῦτο γὰρ κατὰ τὸν τοῦ πολέμου χρόνον καὶ βούλεσθαι ἀεὶ καὶ εὔχεσθαι πρόφασίν τινα τὸ θεῖον παρασχεῖν, ἐξ ἧς αὐτὸς τὴν ἐπιείκειαν καὶ τὴν εὐγνωμοσύνην ἐπιδείξεται, καὶ τὸ πρὸς βασιλέα φίλτρον, ὡς ἀκέραιον νῦν ἄχρι διασώζει, καὶ οὐδὲν ἧττον ἢ πρότερον κήδεσθαι τῶν παίδων διανοεῖται, λόγον ποιούμενος οὐδένα τῶν ὅσα πρὸς αὐτὸν κατὰ τὸν πόλεμον ἠγνωμονήθη.

Chapitre XCIX.

1. L'Impératrice est avertie de l'arrivée de l'Empereur Cantacuzène. 2. II arrive un jour plus tard qu'il n'avait promis. 3. Ceux qui attendaient débouchent aussi la porte un jour plus tard. 4. Le Patriarche est déposé par le Concile. 5. L'Empereur Cantacuzèneene entre dans Constantinople. 6. L'Impératrice se fortifie, et appelle ceux de Galata à son secours. 7. Ils perdent bientôt l'envie de la défendre. 8.  L'Empereur fait un discours aux Évêques, et aux autres Ecclésiastiques touchant la paix.

1. Pendant que l'on était occupé dans Constantinople à cette importante affaire de l'Église, un homme venu de Selivréc y donna avis que l'Empereur Cantacuzène y devait arriver la nuit suivante, et assura l'avoir appris de ceux-là mêmes à qui ce secret avoir été confié. L'Impératrice se figurant que c'était une ruse 1029 dont usaient les amis du Patriarche, pour lui donner le loisir d'éviter sa condamnation, pendant qu'elle pourvoirait à sa sûreté, répondit, que lors que Cantacuzène devrait entrer elle ne se léverait pas de sa place. Elle ne fit cette réponse que dans la créance que l'avis était faux.

2. Lors que l'Empereur Cantacuzène eut arrêté le jour qu'il devait entrer à Constantinople, il partit de Selivrée, avec mille hommes choisis parmi ses troupes, et il n'en voulut pas prendre davantage, de peur de découvrir son dessein, ayant marché par des chemins écartés, il arriva un jour plus tard qu'il n'avait promis, et il fut fort inquiété par la crainte que ceux de son parti ne lui eussent ouvert la porte le jour précèdent, et qu'ils n'eussent été surpris.

3. Mais ayant eu eux-mêmes quelque empêchement, ils n'arrivèrent à la muraille qu'un jour plus tard qu'ils n'étaient convenus, qui était le même auquel on tenait le Concile. Ils craignaient d'un côté, que l'Empereur ne s'en fût retourné, et de l'autre, que les habitants ne les surprissent, et ne les massacrassent : Enfin, ils débouchèrent la porte, et s'étant un peu rassurés, ils résolurent d'aller trouver l'Empereur s'il s'était retiré,.

4. Après qu'il eut été prouvé dans le Concile que le Patriarche tenait des sentiments contraires à la doctrine de l'Eglise, il fut déposé par le commun consentement de tous les Prélats. On 1030 crut depuis que l'Empereur avait différé d'un jour son entreprise, de peur que la déposition du Patriarche ne passât plutôt pour une vengeance, que pour le juste châtiment de ses erreurs. Le Concile ayant été confirmé par le suffrage, et par l'approbation des autres Évêques, qui étant absents et suspects, n'avaient pas opiné, ils s'en retournèrent tous en leurs Eglises.

5. L'Empereur étant arrivé, et ceux de sa faction lui ayant ouvert la porte dorée, ils le conduisirent avec des acclamations, et des cris de joie. Il défendit aux soldats de piller, et il en empêcha le peuple autant qu'il lui fut possible. Ceux qui avaient tenu le parti de l'Impératrice ne reçurent aucun dommage, si ce n'est peut-être par un effet de la mauvaise volonté de leurs voisins, et par la désobéissance de quelques soldats, qui entrèrent dans les maisons, et qui y prirent quelques meubles. Lors que l'Empereur fut au Palais de Porphyrogénète, il commanda à tout le monde de s'arrêter, jusqu'à ce qu'il eût ordonné ce qu'il jugerait à propos touchant l'Impératrice. A la pointe du jour il traversa la place publique, et il alla à l'Église de la sainte Vierge, surnommée Odegetrie, pour y rendre ses actions de grâce. Puis ayant repris le même chemin, il entra au Palais de Porphyrogénète.

6. L'Impératrice se fortifia le mieux qu'elle put dans son Palais, et en donna la garde à ceux qu'elle crut les plus affectionnés, et les plus fidèles. 1031 Elle appela aussi à son secours ceux de Galata, qui passèrent à l'heure même sur des galères et sur d'autres vaisseaux.

7.  Quelques soldats de l'Empereur, soutenus par une grand foule de peuple, se présentèrent sur le rivage, et tirèrent pour les empêcher de descendre. Quand ils virent que le peuple était contraire à l'Impératrice, ils se retirèrent, et depuis ils n'eurent plus envie de revenir, l'Empereur ne fit, ni ne dit rien davantage ce jour-là.

8. Le lendemain, il assembla les Évêques qui ètaient alors à Constantinople, et les plus considérables du Clergé, et les entretint d'abord de ce qui était arrivé durant la guerre, leur représentant qu'il n'en était point l'auteur, puis qu'il n'avait point conspiré contre les enfants de l'Empereur Andronique, mais que ses ennemis la lui ayant suscitée, par leur jalousie, il avait été obligé de se défendre, et même d'implorer le secours des étrangers, en quoi il n'avait fait que suivre leur exemple, puis qu'ils avaient imploré les premiers le secours des Serviens, et des Bulgares. Il montra, ensuite, que les emprisonnements, les meurtres, et les autres maux qui a voient été commis, leur devaient être imputés. Il protesta enfin, que si l'Impératrice conservait les sentiments d'animosité, et de haine qu'elle avait conçus contre lui, et quelle s'opiniâtrât à se défendre, il serait innocent des maux qu'elle attirait sur elle, et sur ses enfants, que la prudence ni la justice ne per- 1032 mettaient pas de répandre au milieu de la capitale de l'Empire le sang des Citoyens que la fureur des guerres civiles avait épargnés dans les sièges, et dans les combats ; que si elle refusait les conditions raisonnables d'un accommodement, il n'ordonnerait rien de rigoureux contre-elle ; mais qu'il appréhendait de ne pouvoir retenir les soldats. Il choisit, ensuite, le Métropolitain de Philippopole, et Cabasilas, qui étaient autrefois venu trouver de sa part à Didymoteque, et il les envoya conférer avec elle touchant la paix. Il commença par des actions de grâces qu'il rendit à Dieu d'avoir fait luire ce jour heureux qui devait découvrir la calomnie de ses ennemis, et la pureté de son innocence, m'exhorta, ensuite, à ne se plus laisser tromper par de fausses espérances, dans la disette où elle était de toutes choses ; de s'accommoder avec lui, et de lui donner l'occasion qu'il avait souhaitée durant la guerre, et qu'il avait souvent demandée à Dieu avec d'ardentes prières, de faire paraître sa clémence envers les vivants, en pardonnant ses injures, et sa reconnaissance envers le feu Empereur, en procurant la prospérité et la gloire de ses enfants.

 

ρʹ. 1. Οἱ μὲν οὖν πρέσβεις καὶ οἱ ἄλλοι οἱ παρόντες τοὺς βασιλέως λόγους καὶ τὴν ἀξίωσιν ἀκούοντες, ὀλίγου δεῖν καὶ ἠπίστουν διὰ τὴν ὑπερβολήν. Τὸ γὰρ τοσαῦτα πρότερον ὑπὸ τῶν πολεμούντων ὑπομείναντα καὶ μυριάκις ἐν ἀκμῇ κινδύνου καταστάντα, ἔπειτα κρατήσαντα τοῖς ὅπλοις καὶ περιγενόμενον τῶν πολεμίων, μὴ πρὸς φόνους καὶ σφαγὰς χωρεῖν καὶ ἴς´ ἀντ´ ἴσων ἀποδιδόναι τοῖς πρώτοις ἄρξασιν, ἀλλὰ μετὰ τὴν νίκην ἐπὶ συμβάσεις προκαλεῖσθαι, καίτοι δυνάμενον ὀλίγῳ χρόνῳ διαφθείρειν, κρεῖττον εἶναι τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἐδόκει. Ἥδοντό τε οὖν ὁμοῦ διὰ τὴν βασιλέως ἐπιείκειαν καὶ ἐθαύμαζον τὴν μεγαλοψυχίαν.

2. Βασιλὶς δὲ παντάπασιν οὐ προσεδέχετο τὴν πρεσβείαν, ἀλλ´ ἀπράκτους ἀπέπεμπε τοὺς πρέσβεις, ὑπὸ τῶν συνόντων πειθομένη. Καὶ ὁ βασιλεὺς ἠνιᾶτο καὶ ἐδυσχέραινεν οὐκ ἀνεκτῶς μυρίοις προσπαλαίων λογισμοῖς. Συνεώρα γὰρ τὴν ἔνστασιν οὐ τελευτήσουσαν ἐπ´ ἀγαθῷ, ἀλλ´ ἐκείνοις τε ἀνηκέστων κακῶν καὶ τούτῳ μείζονος ἢ καθ´ ὅσον χρόνον ἦν ὁ πόλεμος, λύπης αἰτίαν ἐσομένην.

3. Οἵ τε γὰρ συνόντες ἅπαντες εἰς πολλῶν πεῖραν ἀλγεινῶν ἐλθόντες, καὶ οἱ ἔνδον ὁμοίως Βυζαντίου τῶν δεσμωτηρίων ἐξελθόντες καὶ μνησικακοῦντες ἐσχάτως τοῖς συνοῦσι βασιλίδι, αὐτοί τε διεπρίοντο ὑπ´ ὀργῆς καὶ τὸν δῆμον ἐξηρέθιζον, καὶ ἔνδηλοι ἦσαν, ὡς καὶ βασιλέως ἄκοντος ἐπιθησόμενοι τοῖς ἐν βασιλείοις. Καὶ ἐδεδίει μὴ περί τε τὴν βασιλίδα καὶ τοὺς παῖδας ἀνήκεστόν τι τολμηθῇ, καὶ οἱ συνόντες πάντες ὑπὸ τῶν ἐχθραινόντων διαφθαρῶσιν· ὃ ὀλίγῳ ὕστερον μικροῦ ἐδέησε γενέσθαι. Ὡς γὰρ ἐπύθοντο, ὅτι μὴ τὴν πρεσβείαν δέχοιτο ἡ βασιλὶς, μηδὲ χωροίη πρὸς συμβάσεις, τὸ ἐν Βλαχέρναις φρούριον, μέρος καὶ αὐτὸ τοῦ περὶ τὰ βασίλεια φρουρίου ὄν, Καστέλιον προσαγορευόμενον, ἐξεπόρθησάν τε καὶ διήρπασαν, βασιλέως ἀγνοοῦντος, καίτοι γε τῶν ἔνδον ἀπὸ τῶν τειχῶν ἀμυνομένων κραταιῶς.

4. Καὶ οἱ δοκοῦντες δὲ περὶ βασιλίδα εὖνοι εἶναι πρότερον, καὶ τὴν φυλακὴν τῶν βασιλείων ἐπιτετραμμένοι, ἐπεὶ τὸν κίνδυνον ἁπανταχόθεν περιιστάμενον ἑώρων, βασιλίδα δὲ μὴ χωροῦσαν πρὸς συμβάσεις, ἀλλὰ μᾶλλον αἱρουμένην αὐτήν τε ἀποθνήσκειν κἀκείνους συναπόλλυσθαι, ἐσκέψαντο κοινῇ τῆς σφετέρας σωτηρίας ἕνεκα καταπροΐεσθαι ἐκείνους καὶ παραδιδόναι βασιλεῖ τὸ φρούριον. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τῶν ἐν λόγῳ μάλιστά τινες πρὸς βασιλέα πέμψαντες, περὶ προδοσίας διελέγοντο καὶ δωρεὰς ᾔτουν καὶ τιμὰς, εἰ παραδιδοῖεν τὰ βασίλεια αὐτῇ βασιλίδι καὶ τοῖς τέκνοις. Βασιλεὺς δ´ οὐδ´ ἄκροις ἠνέσχετο ὠσὶν, ἀλλ´ ἀπέπεμπε, σώζεσθαι μᾶλλον βασιλίδα καὶ τοὺς παῖδας εἰπὼν ποιεῖσθαι περὶ πλείστου.

5. Βασιλεὺς δὲ ὁ νέος Ἰωάννης ἔτος πεντεκαιδέκατον τότε ὢν, μεῖζον ἢ κατὰ τὴν ἡλικίαν ἐφαίνετο φρονῶν καὶ τῷ καιρῷ προσήκοντα βουλευόμενος. Ὡς γὰρ ᾐσθάνετο θορυβουμένους τοὺς ἐν βασιλείοις, στασιάζειν τε ἤδη ἀρχομένους καὶ περὶ αὐτῶν ἐπιεικὲς οὐδὲν βουλευομένους, δραμὼν πρὸς τὴν μητέρα, τόν τε θόρυβον ἀπήγγελλε καὶ τὴν ἐπιβουλήν. Καὶ ἐδεῖτο πρὸς βασιλέα τάχιστα πρεσβείαν πέμπειν καὶ τίθεσθαι συμβάσεις περὶ τῆς εἰρήνης. Μάλιστα μὲν γὰρ ἔφασκεν ἐκεῖνον οὐδὲν περὶ αὐτῶν βουλεύσεσθαι δεινόν. Εἰ δ´ ἄρα καὶ τὰ δεύτερα νικῴη, βέλτιον ὑπ´ ἐκείνου κακῶς παθεῖν, ἢ ἀλογίᾳ δήμου καὶ στρατιωτῶν ὁρμῇ περιπεσεῖν.

6. Αὐτίκα τε ἐπείθετο ἡ μήτηρ καὶ τὸν Ἀνδρόνικον Ἀσάνην τὸν βασιλέως πενθερὸν καὶ τὸν Παλαμᾶν Γρηγόριον αὐτοῦ που κατακεκλεισμένους ἐν δεσμωτηρίοις ἔνδον βασιλείων ἄγεσθαι ἐκέλευε πρὸς αὐτὴν, καὶ περὶ τῆς πρὸς βασιλέα διαλεχθεῖσα πρὸς αὐτοὺς εἰρήνης ἔπεμπε πρὸς ἐκεῖνον πρεσβευτάς. Οἱ δὲ νομίσαντες βασιλέα οἰδαίνειν τε τῷ θυμῷ καὶ πρὸς ἄμυναν τῶν κατὰ τὸν πόλεμον γεγενημένων παρεσκευασμένον εἶναι, πρῶτα μὲν ἐπὶ δεήσεις ἐτράποντο καὶ ἱκεσίας, ἀφεῖναι τὴν ὀργὴν τοῖς ἁμαρτήσασι, καὶ μηδὲν πλέον ἐπιζητεῖν τοῦ τῶν πολεμίων κρείττω εἶναι καὶ πάντας ὑποχειρίους ὁμοῦ λαβεῖν· ἀλλ´ ὥσπερ τοῖς ὅπλοις, οὕτω δὴ καὶ τῇ μεγαλοψυχίᾳ φαίνεσθαι νικῶντα, ἥπερ δὴ μεγίστη νίκη καὶ μάλιστα προσήκουσα αὐτῷ. Ἔπειτα ἀπήγγελλον καὶ τὴν πρεσβείαν βασιλίδος καὶ ἐδέοντο μνημεῖον τῆς αὐτοῦ ἐπιεικείας καὶ μεγαλοψυχίας καὶ συνέσεως, τὴν περὶ τοὺς βασιλέως εὐγνωμοσύνην παῖδας ἀνεξάλειπτον τοῖς εἰς ὕστερον καταλιπεῖν. Ἐλάνθανον δὲ ξυρὸν ἀκονῶντες, καὶ ἵππον θέειν ἀγαθὸν ἐπὶ πεδίον προκαλούμενοι.

7. Ὡς γὰρ μόνον ἤκουε τοὺς λόγους βασιλεὺς, πάντα ἦν ἕτοιμος ὑπὲρ τῶν βασιλέως παίδων πράττειν, ὥσπερ αὐτὸς εὐεργετούμενος, ἀλλ´ οὐ παρέχων τὰς εὐεργεσίας. Τῶν μὲν οὖν πρέσβεων τῷ πενθερῷ μὲν ὠνείδιζεν ἠπίως τὴν πρὸς αὐτὸν ἀγνωμοσύνην ὁ βασιλεὺς, ὅτι πρότερον ὑπ´ ἐκείνου μηδὲν ἀδικηθεὶς, ἀλλ´ εἰ δεῖ τι τἀληθὲς εἰπεῖν, καὶ μυρία εὖ παθὼν, ὅδ´ ἠμείψατο τοῖς ἐναντίοις, καὶ τὸν πόλεμον κεκίνηκε κατ´ αὐτοῦ. Παλαμᾶν δὲ ἐπῄνει καὶ πολλὰς ὡμολόγει χάριτας, ὅτι πολλὴν ὑπὲρ αὐτοῦ δικαίου καὶ τῆς ἀληθείας κάκωσιν ὑπενεγκὼν, οὐδὲν ἀγεννὲς οὔτε ἔπραξεν, οὔτ´ ἐφθέγξατο ἄχρι τέλους.

8. Ἔπειτα ἐκέλευε τοὺς πρὸς βασιλίδα καὶ βασιλέα τὸν υἱὸν γράφειν ὅρκους. Καὶ ἐγράφοντο ἐπὶ τούτοις, ὥστε μήτ´ αὐτὸν ἀμύνεσθαι τοὺς λελυπηκότας καὶ συνόντας ἐν βασιλείοις βασιλίδι τότε, μήτε ζημιοῦν μηδὲν, ἀλλὰ πᾶσαν ἀμνηστίαν παρέχεσθαι τῶν πεπραγμένων· μήτε βασιλίδα καὶ βασιλέα τὸν υἱὸν τοῖς ἐκείνῳ συμπράξασι κατὰ τὸν πόλεμον μνησικακεῖν, μηδ´ ἐπιχειρεῖν βλάπτειν, μήτε τέχνῃ, μήτε μηχανῇ μηδεμιᾷ, ἀλλ´ ἀμφοτέροις διαλελύσθαι τὸ πρὸς τοὺς ἑκατέροις προσκειμένους ἔχθος· κτήσεις δὲ ἔχειν πάντας τὰς ἑκάστῳ προσηκούσας ἀπ´ ἀρχῆς· συμβασιλεύειν δὲ ἀμφοτέρους βασιλέα τε τὸν Καντακουζηνὸν καὶ τὸν Παλαιολόγον Ἰωάννην τὸν νέον βασιλέα· καὶ ἀλλήλοις εὐνοεῖν τὴν προσήκουσαν εὔνοιαν πατράσι καὶ παισὶ πρὸς ἑκατέρους· ὑπείκειν δὲ τὸν νέον τῷ πρεσβυτέρῳ κατὰ πάντα καὶ τοῦ πράττειν αὐτῷ παραχωρεῖν ἐπὶ δέκα ἔτεσι διὰ τὴν ἡλικίαν· μετὰ τοῦτο δὲ τῆς ἀρχῆς συμμετέχειν. Τοιοῦτοι μὲν οἱ ὅρκοι ἐγεγένηντο, καὶ αὐτός τε ὤμνυεν ὁ βασιλεὺς καὶ ἡ βασιλὶς Ἄννα μετὰ βασιλέως τοῦ υἱοῦ, ὥστε παραβήσεσθαι μηδέποτε. Τετελεσμένων δὲ τῶν ὅρκων, τὰς πύλας οἱ ἐν βασιλείοις ὑπανοίξαντες εἰσεδέχοντο τὸν βασιλέα, ὀγδόῃ Φεβρουαρίου ἱσταμένου, ἐπὶ τοῖς πέντε καὶ πεντήκοντα ἔτεσι πρὸς ἑξακισχιλίοις καὶ ὀκτακοσίοις ἐν ἰνδίκτῳ πεντεκαιδεκάτῃ.

suite (livre IV)
 

Chapitre C.

1. Les Évêques admirent la vertu de l'Empereur, de vouloir offrir la paix à ses ennemis. 2. L'Impératrice la refuse. 3. Quelques-uns du parti de l'Empereur pillent le palais de Blaquernes. 4. Les principaux du parti de l'Impératrice cherchent a traiter avec l'Empereur. 5.L'Empereur Jean conseille à l'Impératrice sa mère de faire la paix. 6. Elle envoie une Ambassade à l'Empereur Cantacuzène. 7. Sa réponse. 8. Articles de la paix jurée par les Empereurs.

1. Peu s'en fallut que les Ambassadeurs, et les autres qui ouïrent ce discours de l'Empereur, ne refusassent d'y ajouter foi, pour en trouver les sentiments trop nobles, et trop relevés. Ils jugeaient que c'était l'effet d'une vertu plus qu'humaine de demander la paix à ses ennemis, après la victoire ; au lieu de les faire passer au fil de l'épée. lls avaient néanmoins, autant de joie, que d'étonnement, de voir la modération de son esprit, et la grandeur de son courage.

2 L'Impératrice rejeta, par l'avis de son conseil, les propositions des Ambassadeurs, et les renvoya sans leur rien accorder. L'Empereur en conçut un cuisant déplaisir, et il se sentit partagé 1034 par une infinité de différentes pensées. Il prévoyait que cette obstination aurait des suites très funestes ; qu'elle serait pour l'Impératrice une source de disgrâces et de misères ; et pour lui un sujet de compassion et de douleur.

3. Ceux du parti de Cantacuzène qui sortaient des prisons de Constantinople, et qui dans le cours de la guerre, avaient été traités avec une dureté inouïe, étaient tellement irrités contre le conseil de l'Impératrice, qu'ils ne cessaient d'aigrir le peuple, et de l'exciter à attaquer le Palais Royal. Peu s'en fallut que cela n'arrivât, quelque soin que l'Empereur prît de l'empêcher. Car ayant appris que l'Impératrice avait refusé la paix, ils ruinèrent, et pillèrent, le fort de Blaquernes qui faisait une partie considérable du Palais Royal, malgré la résistance de ceux de dedans.

4. Lorsque ceux qui jusqu'alors avaient paru les plus affectionnés à l'Impératrice, reconnurent quelle aimait mieux périr, et les faire périr avec elle, que de consentir à aucun accommodement, ils résolurent de pourvoir à leur sûreté, et ils envoyèrent demander des charges à l'Empereur, en récompense du service qu'ils offraient de lui rendre, en lui ouvrant le Palais, et en lui remettant l'Impératrice et ses enfants entre les mains. Il rejeta leurs offres, et déclara ne rien souhaiter avec tant de passion, que de sauver l'Impératrice, et les jeunes Princes.

1035 5. L'Empereur Jean, qui n'avait alors que quinze ans, fit paraître une prudence qui était au dessus de son âge. Car dès qu'il vit que la sédition commençait à s'échauffer, il supplia l'Impératrice sa mère d'envoyer une Ambassade à l'Empereur, dans la créance qu'il ne leur serait fait aucun mauvais traitement. Il ajouta, que quand il serait dans une autre disposition, il aimait mieux mourir par un effet de son ressentiment, que par la fureur du peuple.

6. L'Impératrice se rendit à ses raisons, et elle commanda à l'heure même., de lui amener Andronique Asan beau-père de Cantacuzène, et Grégoire Palamas, qui étaient dans les prisons, et leur ayant proposé le dessein qu'elle avait de faire la paix avec l'Empereur, elle les envoya vers lui pour cet effet. Comme ils s'imaginaient qu'il ne respirait que la vengeance, ils le supplièrent de se contenter de la gloire de les avoir vaincus, et de les surmonter autant par sa clémence, qu'il les avait surmontés par la force de ses armes. Ils lui exposèrent, ensuite, le sujet de leur Ambassade, et ils le conjurèrent de laisser à la postérité un monument éternel de la modération de son esprit, de l'équité de son jugement, et de la générosité de son cœur, par la reconnaissance qu'il témoignerait aux jeunes Princes, des grâces et des faveurs qu'il avait autrefois reçues de l'Empereur leur père. Mais il ne savaient pas qu'en lui faisant ces prières, ils ne faisaient rien 1036 autre chose qu'aiguiser une pointe, et que pousser un cheval qui courait de toute sa force.

7. Il déclara aussitôt, qu'il n'y avait rien qu'il ne fût prêt de faire pour l'avantage des jeunes Princes, et qu'il estimait, en cela, recevoir grâce, et non pas la faire, il reprocha doucement à son beau-père, l'infidélité avec laquelle il lui avait suscité la guerre ; et il loua, au contraire, Palamas, de la fermeté avec laquelle il avait soutenu la vérité, et la justice sans faire jamais rien de lâche.

8. Il commanda, ensuite, de dresser le serment qu'il voulait envoyer à l'Impératrice, et à l'Empereur son fils. Voici ce qu'il contenait que Cantacuzène accorderait une amnistie générale à ceux qui l'avaient offensé, et que ni l'Impératrice, ni l'Empereur son fils ne feraient aucun mal à ceux qui avaient suivi le parti de Cantacuzène ; que chacun retiendrait ce qu'il possédait avant les troubles, que les deux Empereurs commanderaient conjointement, à la charge, néanmoins, que le plus jeune déférerait à l'ancien, durant dix ans, après lesquels ils gouverneraient avec un pouvoir égal. L'Empereur Cantacuzène, l'Impératrice Anne, et Jean son fils, jurèrent d'observer ces conditions, après quoi Cantacuzène fut reçu dans le Palais le huitième jour du mois de Février de l'année six mille huit cens cinquante cinquième, depuis la création du monde, en la quinzième indication.

FIN.

suite (livre IV)