Plutarque, traduit par Alexis Pierron

PLUTARQUE

LES VIES DES HOMMES ILLUSTRES.

TOME TROIZIÈME : VIE  DE  LUCULLUS. - ΛΕΥΚΟΛΛΟΣ (1 à 20- 21 à 43)

Traduction française : ALEXIS PIERRON

Vie de Cimon    Vie de Lucullus partie II

autres traductions : Ricard - autre traduction

 

 

PLUTARQUE

 

III

--------------------------------------------


Paris. — Imprimerie de Gustave GRATIOT, 30, rue Mazarine.

VIES

DES

 

HOMMES ILLUSTRESDE PLUTARQUE

 


TRADUCTION NOUVELLE

PAR ALEXIS PIERRON

PRÉCÉDÉE D’UNE NOTICE SUR PLUTARQUE PAR LE TRADUCTEUR


III

PARIS
CHARPENTIER, LIBRAIRE-ÉDITEUR
19, RUE DE LILLE

1853

PLUTARQUE

VIES PARALLÈLES, OU VIES COMPARÉES.

 

--------------------------------- 

33 LUCULLUS.

(De l’an 115 à l’an 49 avant J. C.)

ΛΕΥΚΟΛΛΟΣ.

 

[1] Τῷ δὲ Λευκόλλῳ πάππος μὲν ἦν ὑπατικός, θεῖος δὲ πρὸς μητρὸς Μέτελλος ὁ Νομαδικὸς ἐπικληθείς. τῶν δὲ γονέων ὁ μὲν πατὴρ ἑάλω κλοπῆς, Κεκιλία δ´ ἡ μήτηρ ἠδόξησεν ὡς οὐ βεβιωκυῖα σωφρόνως. αὐτὸς δ´ ὁ Λεύκολλος ἔτι μειράκιον ὤν, πρὶν ἀρχήν τινα μετελθεῖν καὶ πολιτείας ἅψασθαι, πρῶτον ἔργον ἐποιήσατο τὸν τοῦ πατρὸς κατήγορον κρῖναι Σερουίλιον αὔγουρα, λαβὼν ἀδικοῦντα δημοσίᾳ. καὶ τὸ πρᾶγμα λαμπρὸν ἐφάνη Ῥωμαίοις, καὶ τὴν δίκην ἐκείνην ὥσπερ ἀριστείαν διὰ στόματος ἔσχον. ἐδόκει δὲ καὶ ἄλλως αὐτοῖς ἄνευ προφάσεως οὐκ ἀγεννὲς εἶναι τὸ τῆς κατηγορίας ἔργον, ἀλλὰ καὶ πάνυ τοὺς νέους ἐβούλοντο τοῖς ἀδικοῦσιν ἐπιφυομένους ὁρᾶν ὥσπερ θηρίοις εὐγενεῖς σκύλακας. οὐ μὴν ἀλλὰ μεγάλης περὶ τὴν δίκην ἐκείνην φιλονικίας γενομένης, ὥστε καὶ τρωθῆναί τινας καὶ πεσεῖν, ἀπέφυγεν ὁ Σερουίλιος.

Ὁ δὲ Λεύκολλος ἤσκητο καὶ λέγειν ἱκανῶς ἑκατέραν γλῶτταν, ὥστε καὶ Σύλλας τὰς αὑτοῦ πράξεις ἀναγράφων ἐκείνῳ προσεφώνησεν ὡς συνταξομένῳ καὶ διαθήσοντι τὴν ἱστορίαν ἄμεινον. ἦν γὰρ οὐκ ἐπὶ τὴν χρείαν μόνην ἐμμελὴς αὐτοῦ καὶ πρόχειρος ὁ λόγος,

καθάπερ ὁ τῶν ἄλλων τὴν μὲν ἀγορὰν θύννος βολαῖος πέλαγος

ὣς διεστρόβει, γενόμενος δὲ τῆς ἀγορᾶς ἐκτὸς

‘αὖος, ἀμουσίᾳ τεθηπώς’,

ἀλλὰ καὶ τὴν ἐμμελῆ ταύτην καὶ λεγομένην ἐλευθέριον ἐπὶ τῷ καλῷ προσεποιεῖτο παιδείαν ἔτι καὶ μειράκιον ὤν· γενόμενος δὲ πρεσβύτερος, ἤδη παντάπασιν ὥσπερ ἐκ πολλῶν ἀγώνων ἀφῆκε τὴν διάνοιαν ἐν φιλοσοφίᾳ σχολάζειν καὶ ἀναπαύεσθαι, τὸ θεωρητικὸν αὐτῆς ἐγείρας, καταλύσας δ´ ἐν καιρῷ καὶ κολούσας τὸ φιλότιμον ἐκ τῆς πρὸς Πομπήιον διαφορᾶς. περὶ μὲν οὖν τῆς φιλολογίας αὐτοῦ πρὸς τοῖς εἰρημένοις καὶ ταῦτα λέγεται· νέον ὄντα πρὸς Ὁρτήσιον τὸν δικολόγον καὶ Σισεννᾶν τὸν ἱστορικὸν ἐκ παιδιᾶς τινος εἰς σπουδὴν προελθούσης ὁμολογῆσαι, προθεμένων ποίημα καὶ λόγον Ἑλληνικόν τε καὶ Ῥωμαϊκόν, εἰς ὅ τι ἂν λάχῃ τούτων, τὸν Μαρσικὸν ἐντενεῖν πόλεμον. καί πως ἔοικεν εἰς λόγον Ἑλληνικὸν ὁ κλῆρος ἀφικέσθαι· διασῴζεται γὰρ Ἑλληνική τις ἱστορία τοῦ Μαρσικοῦ πολέμου.

Τῆς δὲ πρὸς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ Μᾶρκον εὐνοίας πολλῶν τεκμηρίων ὄντων μάλιστα Ῥωμαῖοι τοῦ πρώτου μνημονεύουσι. πρεσβύτερος γὰρ ὢν αὐτοῦ λαβεῖν ἀρχὴν μόνος οὐκ ἠθέλησεν, ἀλλὰ τὸν ἐκείνου καιρὸν ἀναμείνας, οὕτως ἐπηγάγετο τὸν δῆμον, ὥστε σὺν ἐκείνῳ μὴ παρὼν ἀγορανόμος αἱρεθῆναι. [2] Νέος δ´ ὢν ἐν τῷ Μαρσικῷ πολέμῳ πολλὰ μὲν τόλμης δείγματα παρέσχε καὶ συνέσεως, μᾶλλόν γε μὴν αὐτὸν δι´ εὐστάθειαν καὶ πρᾳότητα Σύλλας προσηγάγετο, καὶ χρώμενος ἀπ´ ἀρχῆς ἐπὶ τὰ πλείστης ἄξια σπουδῆς διετέλεσεν. ὧν ἦν καὶ ἡ περὶ τὸ νόμισμα πραγματεία· δι´ ἐκείνου γὰρ ἐκόπη τὸ πλεῖστον ἐν Πελοποννήσῳ περὶ τὸν Μιθριδατικὸν πόλεμον, καὶ Λευκόλλειον ἀπ´ ἐκείνου προσηγορεύθη καὶ διετέλεσεν ἐπὶ πλεῖστον, ὑπὸ τῶν στρατιωτικῶν χρειῶν ἐν τῷ πολέμῳ λαμβάνον ἀμοιβὴν ταχεῖαν.

κ τούτου τῆς μὲν γῆς ἐπικρατῶν ὁ Σύλλας ἐν ταῖς Ἀθήναις, περικοπτόμενος δὲ τὴν ἀγορὰν ἐκ τῆς θαλάττης ὑπὸ τῶν πολεμίων ναυκρατούντων, ἐξέπεμψεν ἐπ´ Αἰγύπτου καὶ Λιβύης τὸν Λεύκολλον, ἄξοντα ναῦς ἐκεῖθεν. ἦν μὲν οὖν ἀκμὴ χειμῶνος, ἐξέπλευσε δὲ τρισὶν Ἑλληνικοῖς μυοπάρωσι καὶ δικρότοις ἴσαις Ῥοδιακαῖς, πρὸς μέγα πέλαγος καὶ ναῦς πολεμίας πανταχόσε τῷ κρατεῖν πολλὰς διαφερομένας παραβαλλόμενος. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ Κρήτην κατάρας ὠκειώσατο, καὶ Κυρηναίους καταλαβὼν ἐκ τυραννίδων συνεχῶν καὶ πολέμων ταραττομένους ἀνέλαβε, καὶ κατεστήσατο τὴν πολιτείαν Πλατωνικῆς τινος φωνῆς ἀναμνήσας τὴν πόλιν, ἣν ἐκεῖνος ἀπεθέσπισε πρὸς αὐτούς· δεομένων γὰρ ὡς ἔοικεν ὅπως τε νόμους γράψῃ καὶ τὸν δῆμον αὐτῶν εἰς τύπον τινὰ καταστήσῃ πολιτείας σώφρονος, ἔφη χαλεπὸν εἶναι Κυρηναίοις οὕτως εὐτυχοῦσι νομοθετεῖν· οὐδὲν γὰρ ἀνθρώπου δυσαρκτότερον εὖ πράσσειν δοκοῦντος, οὐδ´ αὖ πάλιν δεκτικώτερον ἐπιστασίας συσταλέντος ὑπὸ τῆς τύχης. ὃ καὶ τότε Κυρηναίους νομοθετοῦντι Λευκόλλῳ πρᾴους παρέσχεν.

Ἐκεῖθεν δ´ ἀναχθεὶς ἐπ´ Αἰγύπτου, τὰ πλεῖστα τῶν σκαφῶν ἀπέβαλε πειρατῶν ἐπιφανέντων, αὐτὸς δὲ διασωθεὶς κατήγετο λαμπρῶς εἰς Ἀλεξάνδρειαν. ἀπήντησε γὰρ αὐτῷ σύμπας ὁ στόλος, ὥσπερ εἰώθει βασιλεῖ καταπλέοντι, κεκοσμημένος ἐκπρεπῶς, καὶ τὸ μειράκιον ὁ Πτολεμαῖος ἄλλην τε θαυμαστὴν ἐπεδείκνυτο φιλοφροσύνην πρὸς αὐτόν, οἴκησίν τε καὶ δίαιταν ἐν τοῖς βασιλείοις ἔδωκεν, οὐδενός πω ξένου πρότερον ἡγεμόνος αὐτόθι καταχθέντος. δαπάνην δὲ καὶ σύνταξιν οὐχ ὅσην ἐδίδου τοῖς ἄλλοις, ἀλλὰ τετραπλῆν ἐκείνῳ παρεῖχεν, οὐ προσιεμένῳ τῶν ἀναγκαίων πλέον οὐδὲν οὐδὲ δῶρον λαβόντι, καίπερ ὀγδοήκοντα ταλάντων ἄξια πέμψαντος αὐτῷ. λέγεται δὲ μήτ´ εἰς Μέμφιν ἀναβῆναι μήτ´ ἄλλο τῶν θαυμαζομένων ἐν Αἰγύπτῳ καὶ περιβοήτων ἱστορῆσαι· σχολάζοντος γὰρ εἶναι ταῦτα θεατοῦ καὶ τρυφῶντος, οὐχ ὡς αὐτὸς ἐν ὑπαίθρῳ τὸν αὐτοκράτορα σκηνοῦντα παρὰ ταῖς ἐπάλξεσι τῶν πολεμίων ἀπολελοιπότος. [3] Ἐπεὶ δ´ ἀπεῖπε τὴν συμμαχίαν ὁ Πτολεμαῖος πρὸς τὸν πόλεμον ἀποδειλιάσας, ἐκείνῳ δὲ ναῦς ἄχρι Κύπρου πομποὺς παρέσχε,

καὶ περὶ τὸν ἔκπλουν αὐτὸν ἀσπαζόμενος καὶ θεραπεύων ἐδωρεῖτο χρυσένδετον σμάραγδον τῶν πολυτελῶν, τὸ μὲν πρῶτον ὁ Λεύκολλος παρῃτεῖτο, δείξαντος δὲ τὴν γλυφὴν τοῦ βασιλέως εἰκόνα οὖσαν ἰδίαν, ἐφοβήθη διώσασθαι, μὴ παντάπασιν ἐχθρὸς ἀποπλεῖν νομισθεὶς ἐπιβουλευθείη κατὰ θάλατταν. ἐπεὶ δὲ πλῆθος ἐν παράπλῳ νεῶν ἐκ τῶν παραλίων πόλεων ἀθροίσας, πλὴν ὅσαι πειρατικῶν μετεῖχον ἀδικημάτων, εἰς τὴν Κύπρον διεπέρασεν, ἐνταῦθα πυνθανόμενος τοὺς πολεμίους ναυλοχοῦντας ἐπὶ ταῖς ἄκραις παραφυλάττειν αὐτόν, ἐνεώλκησε τὰ σκάφη πάντα, καὶ ταῖς πόλεσιν ἔγραψε περὶ χειμαδίων καὶ ἀγορᾶς, ὡς αὐτόθι τὴν ὥραν ἀναμενῶν. εἶτα πλοῦ φανέντος, ἐξαπίνης κατασπάσας τὰς ναῦς ἀνήχθη, καὶ μεθ´ ἡμέραν μὲν ὑφειμένοις πλέων τοῖς ἱστίοις καὶ ταπεινοῖς, νύκτωρ δ´ ἐπαιρομένοις, εἰς Ῥόδον ἐσώθη. Ῥοδίων δὲ ναῦς αὐτῷ προσπαρασχόντων, Κῴους ἔπεισε καὶ Κνιδίους τῶν βασιλικῶν ἀπαλλαγέντας ἐπὶ Σαμίους συστρατεύειν. ἐκ δὲ Χίου τοὺς βασιλικοὺς αὐτὸς ἐξήλασε, Κολοφωνίους δ´ ἠλευθέρωσε συλλαβὼν Ἐπίγονον τὸν τύραννον αὐτῶν.

Ἐτύγχανε δὲ κατ´ ἐκεῖνον τὸν χρόνον ἤδη Μιθριδάτης τὸ Πέργαμον ἐκλελοιπὼς καὶ συνεσταλμένος εἰς Πιτάνην. ἐκεῖ δὲ Φιμβρίου κατέχοντος αὐτὸν ἐκ γῆς καὶ πολιορκοῦντος, εἰς τὴν θάλατταν ἀφορῶν συνῆγε καὶ μετεπέμπετο τοὺς πανταχόθεν στόλους πρὸς αὑτόν, ἀνδρὶ τολμητῇ καὶ νενικηκότι τῷ Φιμβρίᾳ συμπλέκεσθαι καὶ πολεμεῖν ἀπεγνωκώς. ὁ δὲ ταῦτα συνορῶν, ναυτικῷ δὲ λειπόμενος, πρὸς Λεύκολλον ἔπεμψεν, ἥκειν τῷ στόλῳ δεόμενος καὶ συνεξελεῖν ἔχθιστον καὶ πολεμιώτατον βασιλέων, ὡς μὴ τὸ μέγα καὶ διὰ πολλῶν ἀγώνων καὶ πόνων διωκόμενον ἆθλον ἐκφύγοι Ῥωμαίους, Μιθριδάτης εἰς λαβὰς ἥκων καὶ γεγονὼς ἐντὸς ἀρκύων, οὗ ληφθέντος οὐδένα τῆς δόξης οἴσεσθαι πλέον ἢ τὸν ἐμποδὼν τῇ φυγῇ στάντα καὶ διαδιδράσκοντος ἐπιλαβόμενον· ὃν ὑφ´ ἑαυτοῦ μὲν ἐξεωσμένον τῆς γῆς, ὑπ´ ἐκείνου δὲ τῆς θαλάττης εἰργόμενον, ἀμφοτέροις ἀποδώσειν τὸ κατόρθωμα, τὰς δὲ Σύλλα πρὸς Ὀρχομενῷ καὶ περὶ Χαιρώνειαν ὑμνουμένας ἀριστείας ἐν οὐδενὶ λόγῳ θήσεσθαι Ῥωμαίους.

Καὶ οὐδὲν ἦν ἀπὸ τρόπου τῶν λεγομένων, ἀλλὰ παντὶ δῆλον ὡς, εἰ Φιμβρίᾳ τότε πεισθεὶς ὁ Λεύκολλος οὐ μακρὰν ὢν περιήγαγεν ἐκεῖσε τὰς ναῦς καὶ συνέφραξε τὸν λιμένα τῷ στόλῳ, πέρας ἂν εἶχεν ὁ πόλεμος καὶ μυρίων ἀπηλλαγμένοι κακῶν ἅπαντες ἦσαν. ἀλλ´ εἴτε τὰ πρὸς Σύλλαν δίκαια πρεσβεύων πρὸ παντὸς ἰδίου τε καὶ κοινοῦ συμφέροντος, εἴτε τὸν Φιμβρίαν μιαρὸν ὄντα καὶ φονέα γεγενημένον ἔναγχος ἀνδρὸς φίλου καὶ στρατηγοῦ διὰ φιλαρχίαν προβαλλόμενος, εἴτε κατὰ θείαν δή τινα τύχην περιφεισάμενος {αὐτοῦ} Μιθριδάτου καὶ αὑτῷ φυλάξας ἀνταγωνιστήν, οὐχ ὑπήκουσεν, ἀλλὰ Μιθριδάτῃ μὲν ἐκπλεῦσαι παρέσχε καὶ καταγελάσαι τῆς Φιμβρίου δυνάμεως,

αὐτὸς δὲ πρῶτον μὲν ἐπὶ Λεκτοῦ τῆς Τρῳάδος βασιλικὰς ναῦς ἐπιφανείσας κατεναυμάχησεν, αὖθις δὲ πρὸς Τενέδῳ ναυλοχοῦντα μείζονι παρασκευῇ κατιδὼν Νεοπτόλεμον, ἐπέπλει πρὸ τῶν ἄλλων, Ῥοδιακῆς πεντήρους ἐπιβεβηκώς, ἧς ἐναυάρχει Δαμαγόρας, ἀνὴρ εὔνους τε Ῥωμαίοις καὶ θαλασσίων ἀγώνων ἐμπειρότατος. ἐπελαύνοντος δὲ ῥοθίῳ τοῦ Νεοπτολέμου καὶ κελεύσαντος εἰς ἐμβολὴν ἀγαγεῖν τὸν κυβερνήτην, δείσας ὁ Δαμαγόρας τὸ βάρος τῆς βασιλικῆς καὶ τὴν τραχύτητα τοῦ χαλκώματος, οὐκ ἐτόλμησε συμπεσεῖν ἀντίπρῳρος, ἀλλ´ ὀξέως ἐκ περιαγωγῆς ἀποστρέψας ἐκέλευσεν ἐπὶ πρύμναν ὤσασθαι, καὶ πιεσθείσης ἐνταῦθα τῆς νεώς, ἐδέξατο τὴν πληγήν, ἀβλαβῆ γενομένην ἅτε δὴ τοῖς μὴ θαλαττεύουσι τῆς νεὼς μέρεσι προσπεσοῦσαν. ἐν τούτῳ δὲ τῶν φίλων προσφερομένων, ἐγκελευσάμενος ὁ Λεύκολλος ἐπιστρέφειν καὶ πολλὰ δράσας ἄξια λόγου τρέπεται τοὺς πολεμίους καὶ καταδιώκει τὸν Νεοπτόλεμον.

[4] Ἐκεῖθεν δὲ Σύλλᾳ περὶ Χερρόνησον ἤδη μέλλοντι διαβαίνειν συμβαλών, τόν τε πόρον ἀσφαλῆ παρεῖχε καὶ τὴν στρατιὰν συνδιεβίβαζεν. ἐπεὶ δὲ συνθηκῶν γενομένων Μιθριδάτης μὲν ἀπέπλευσεν εἰς τὸν Εὔξεινον πόντον, Σύλλας δὲ τὴν Ἀσίαν δισμυρίοις ταλάντοις ἐζημίωσε, προσταχθὲν αὐτῷ τά τε χρήματα ταῦτα πρᾶξαι καὶ νόμισμα κόψαι, παραμύθιόν τι δοκεῖ τῆς Σύλλα χαλεπότητος γενέσθαι ταῖς πόλεσιν, οὐ μόνον καθαρὸν καὶ δίκαιον, ἀλλὰ καὶ πρᾷον εἰς οὕτω βαρὺ καὶ σκυθρωπὸν ὑπηρέτημα παρασχὼν ἑαυτόν.

Μιτυληναίους δ´ ἄντικρυς ἀφεστῶτας ἐβούλετο μὲν εὐγνωμονῆσαι καὶ δίκης τυχεῖν μετρίας ἐφ´ οἷς περὶ Μάνιον ἐξήμαρτον· ὡς δ´ ἑώρα κακοδαιμονοῦντας, ἐπιπλεύσας ἐκράτησε μάχῃ καὶ κατέκλεισεν εἰς τὰ τείχη, καὶ πολιορκίαν συστησάμενος, ἐξέπλευσε μὲν ἡμέρας καὶ φανερῶς εἰς Ἐλαίαν, ὑπέστρεψε δὲ λεληθότως καὶ περὶ τὴν πόλιν ὑφεὶς ἐνέδραν ἡσύχαζεν. ἐπεὶ δ´ ἀτάκτως καὶ μετὰ θράσους ὡς ἔρημον ἀναρπασόμενοι τὸ στρατόπεδον οἱ Μιτυληναῖοι προῆλθον, ἐπεισπεσὼν αὐτοῖς ἔλαβέ τε παμπόλλους ζῶντας καὶ τῶν ἀμυνομένων πεντακοσίους ἀπέκτεινεν, ἀνδραπόδων δὲ χιλιάδας ἓξ καὶ τὴν ἄλλην ἀναρίθμητον ἠλάσατο λείαν.

Τῶν δὲ περὶ τὴν Ἰταλίαν κακῶν, ἃ τότε Σύλλας καὶ Μάριος ἄφθονα καὶ παντοδαπὰ τοῖς ἀνθρώποις παρεῖχον, οὐ πάνυ μετέσχε, θείᾳ τινὶ τύχῃ περὶ τὰς ἐν Ἀσίᾳ πράξεις βραδύνας. οὐ μὴν ἔλαττόν τι παρὰ Σύλλα τῶν ἄλλων φίλων ἔσχεν, ἀλλὰ τήν τε γραφὴν ὡς εἴρηται τῶν ὑπομνημάτων ἐκείνῳ δι´ εὔνοιαν ἀνέθηκε, καὶ τελευτῶν ἐπίτροπον τοῦ παιδὸς ἔγραψεν ὑπερβὰς Πομπήιον· καὶ δοκεῖ τοῦτο πρῶτον αὐτοῖς ὑπάρξαι διαφορᾶς αἴτιον καὶ ζηλοτυπίας, νέοις οὖσι καὶ διαπύροις πρὸς δόξαν.

[5] Ὀλίγῳ δ´ ὕστερον ἢ Σύλλαν ἀποθανεῖν ὑπάτευσε μετὰ Μάρκου Κόττα περὶ τὴν ἕκτην καὶ ἑβδομηκοστὴν πρὸς ταῖς ἑκατὸν ὀλυμπιάδα. πολλῶν οὖν αὖθις ἀνακινούντων τὸν Μιθριδατικὸν πόλεμον, ἔφη Μᾶρκος αὐτὸν οὐ πεπαῦσθαι, ἀλλ´ ἀναπεπαῦσθαι. διὸ καὶ λαχὼν τῶν ἐπαρχιῶν ὁ Λεύκολλος τὴν ἐντὸς Ἄλπεων Γαλατίαν ἤχθετο, πράξεων ὑποθέσεις μεγάλων οὐκ ἔχουσαν. μάλιστα δ´ αὐτὸν εὐδοκιμῶν Πομπήιος ἐν Ἰβηρίᾳ παρώξυνεν, ὡς ἄλλος οὐδεὶς ἐπίδοξος ὤν, εἰ συμβαίη παύσασθαι τὸν Ἰβηρικὸν πόλεμον, εὐθὺς αἱρεθήσεσθαι στρατηγὸς ἐπὶ Μιθριδάτην. διὸ καὶ χρήματα αἰτοῦντος αὐτοῦ καὶ γράφοντος, ὡς εἰ μὴ πέμποιεν, ἀφεὶς Ἰβηρίαν καὶ Σερτώριον εἰς Ἰταλίαν ἀπάξοι τὰς δυνάμεις, συνέπραξεν ὁ Λεύκολλος προθυμότατα πεμφθῆναι τὰ χρήματα καὶ μηδ´ ἀφ´ ἡστινοσοῦν προφάσεως ἐκεῖνον ἐπανελθεῖν ὑπατεύοντος αὐτοῦ· πάντα γὰρ ἂν ἐπ´ ἐκείνῳ γενήσεσθαι τὰ τῆς πόλεως παρόντι μετὰ τοσαύτης στρατιᾶς. καὶ γὰρ ὁ κρατῶν τότε τῆς πολιτείας τῷ πρὸς χάριν ἅπαντα καὶ λέγειν καὶ πράττειν Κέθηγος ἔχθραν τινὰ πρὸς Λεύκολλον εἶχε, βδελυττόμενον αὐτοῦ τὸν βίον, αἰσχρῶν ἐρώτων καὶ ὕβρεως καὶ πλημμελείας μεστὸν ὄντα. τοῦτον μὲν οὖν ἄντικρυς ἐπολέμει·

Λεύκιον δὲ Κοίντιον, ἄλλον δημαγωγόν, ἐπαναστάντα τοῖς Σύλλα πολιτεύμασι καὶ ταράττειν τὰ πράγματα πειρώμενον ἐκ τοῦ καθεστῶτος, ἰδίᾳ τε πολλὰ παραμυθούμενος καὶ δημοσίᾳ νουθετῶν ἀπέστησε τῆς πείρας καὶ κατεστόρεσε τὴν φιλοτιμίαν, ὡς ἐνῆν μάλιστα πολιτικῶς καὶ σωτηρίως ἀρχὴν νοσήματος μεγάλου μεταχειρισάμενος.

[6] Ἐν τούτῳ δ´ ὁ τὴν Κιλικίαν ἔχων Ὀκτάουϊος ἠγγέλθη τεθνηκώς. σπαργώντων δὲ πολλῶν πρὸς τὴν ἐπαρχίαν καὶ Κέθηγον ὡς δυνατώτατον ὄντα διαπράξασθαι θεραπευόντων, αὐτῆς μὲν ὁ Λεύκολλος Κιλικίας οὐ πολὺν εἶχε λόγον, οἰόμενος δ´ εἰ λάβοι ταύτην, ἐγγὺς οὔσης Καππαδοκίας, ἄλλον οὐδένα πεμφθήσεσθαι πολεμήσοντα Μιθριδάτην, πᾶσαν ἔστρεφε μηχανὴν ὑπὲρ τοῦ μὴ προέσθαι τὴν ἐπαρχίαν ἑτέρῳ, καὶ τελευτῶν ἔργον οὐ σεμνὸν οὐδ´ ἐπαινετόν, ἄλλως δ´ ἀνύσιμον πρὸς τὸ τέλος ἐκ τῆς ἀνάγκης ὑπέμεινε παρὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν.

Πραικία τις ἦν ὄνομα τῶν ἐφ´ ὥρᾳ καὶ λαμυρίᾳ διαβοήτων ἐν τῇ πόλει, τὰ μὲν ἄλλα κρείττων οὐδὲν ἀνέδην ἑταιρούσης γυναικός, ἐκ δὲ τοῦ χρῆσθαι τοῖς ἐντυγχάνουσιν αὐτῇ καὶ διαλεγομένοις πρὸς τὰς ὑπὲρ τῶν φίλων σπουδὰς καὶ πολιτείας προσλαβοῦσα τῇ λοιπῇ χάριτι τὸ δοκεῖν φιλέταιρός τις εἶναι καὶ δραστήριος, ἴσχυσε μέγιστον. ὡς δὲ καὶ Κέθηγον ἀνθοῦντα τῇ δόξῃ τότε καὶ φέροντα τὴν πόλιν ὑπηγάγετο καὶ συνῆν ἐρῶντι, παντάπασιν εἰς ἐκείνην περιῆλθεν ἡ τῆς πόλεως δύναμις· οὐ{δὲ} γὰρ ἐπράττετό τι δημοσίᾳ Κεθήγου μὴ σπουδάζοντος, οὐδὲ Πραικίας μὴ κελευούσης παρὰ Κεθήγῳ. ταύτην οὖν ὑπελθὼν δώροις ὁ Λεύκολλος καὶ κολακείαις - ἦν δέ που καὶ τῷ Λευκόλλῳ συμφιλοτιμουμένην ὁρᾶσθαι μέγας γυναικὶ σοβαρᾷ καὶ πανηγυρικῇ μισθός - εὐθὺς εἶχε τὸν Κέθηγον ἐπαινέτην καὶ προμνώμενον αὐτῷ Κιλικίαν. ἐπεὶ δ´ ἅπαξ ἔτυχε ταύτης, οὐδὲν ἔτι Πραικίαν οὐδὲ Κέθηγον ἔδει παρακαλεῖν, ἀλλὰ πάντες ὁμαλῶς ἐκείνῳ φέροντες ἐνεχείρισαν τὸν Μιθριδατικὸν πόλεμον, ὡς ὑφ´ ἑτέρου μηδενὸς ἄμεινον διαπολεμηθῆναι δυνάμενον, Πομπηίου μὲν ἔτι Σερτωρίῳ προσπολεμοῦντος, Μετέλλου δ´ ἀπειρηκότος ἤδη διὰ γῆρας, οὓς μόνους ἄν τις ἐναμίλλους ἐποιήσατο Λευκόλλῳ περὶ τῆς στρατηγίας ἀμφισβητοῦντας. οὐ μὴν ἀλλὰ Κόττας ὁ συνάρχων αὐτοῦ πολλὰ λιπαρήσας τὴν σύγκλητον ἀπεστάλη μετὰ νεῶν τὴν Προποντίδα φυλάξων καὶ προπολεμήσων Βιθυνίας.

[7] Λεύκολλος δὲ τάγμα μὲν αὐτόθεν ἔχων συντεταγμένον ὑπ´ αὐτοῦ διέβαινεν εἰς τὴν Ἀσίαν· ἐκεῖ δὲ τὴν ἄλλην παρέλαβε δύναμιν, πάντων μὲν πάλαι τρυφαῖς διεφθορότων καὶ πλεονεξίαις, τῶν δὲ Φιμβριανῶν λεγομένων καὶ διὰ συνήθειαν ἀναρχίας δυσμεταχειρίστων γεγονότων. οὗτοι γὰρ ἦσαν οἱ Φλάκκον τε μετὰ Φιμβρίου τὸν ὕπατον καὶ στρατηγὸν ἀνῃρηκότες αὐτόν τε τὸν Φιμβρίαν Σύλλᾳ προδεδωκότες, αὐθάδεις μὲν ἄνθρωποι καὶ παράνομοι, μάχιμοι δὲ καὶ τλήμονες μετ´ ἐμπειρίας πολέμου. οὐ μὴν ἀλλὰ βραχεῖ χρόνῳ καὶ τούτων τὸ θράσος ὁ Λεύκολλος ἐξέκοψε καὶ τοὺς ἄλλους ἐπέστρεψε, τότε πρῶτον ὡς ἔοικε πειρωμένους ἄρχοντος ἀληθινοῦ καὶ ἡγεμόνος· ἄλλως δ´ ἐδημαγωγοῦντο, πρὸς ἡδονὴν ἐθιζόμενοι στρατεύεσθαι.

Τὰ δὲ τῶν πολεμίων οὕτως εἶχε. Μιθριδάτης, ὥσπερ οἱ πολλοὶ τῶν σοφιστῶν κομπώδης ἐν ἀρχῇ καὶ σοβαρὸς ἐπὶ Ῥωμαίους ἀναστὰς διακένῳ δυνάμει, λαμπρᾷ δὲ καὶ πανηγυρικῇ τὴν ὄψιν, εἶτ´ ἐκπεσὼν καταγελάστως καὶ νουθετηθείς, ὅτε τὸ δεύτερον πολεμεῖν ἔμελλεν, εἰς ἀληθινὴν καὶ πραγματικὴν συνέστελλε τὰς δυνάμεις παρασκευήν. ἀφελὼν γὰρ τὰ παντοδαπὰ πλήθη καὶ τὰς πολυγλώσσους ἀπειλὰς τῶν βαρβάρων, ὅπλων τε διαχρύσων καὶ διαλίθων κατασκευάς, ὡς λάφυρα τῶν κρατούντων, οὐκ ἀλκήν τινα τῶν κεκτημένων ὄντα, ξίφη μὲν ἠλαύνετο Ῥωμαϊκά, καὶ θυρεοὺς ἐμβριθεῖς ἐπήγνυτο, καὶ γεγυμνασμένους μᾶλλον ἢ κεκοσμημένους ἤθροιζεν ἵππους, πεζῶν δὲ μυριάδας δώδεκα κατεσκευασμένων εἰς φάλαγγα Ῥωμαϊκήν, ἱππεῖς δὲ πρὸς μυρίοις ἑξακισχιλίους ἄνευ τῶν δρεπανηφόρων τεθρίππων· ταῦτα δ´ ἦν ἑκατόν· ἔτι δὲ ναῦς οὐ χρυσορόφοις σκηνίσιν οὐδὲ λουτροῖς παλλακίδων καὶ γυναικωνίτισι τρυφώσαις ἠσκημένας, ἀλλ´ ὅπλων καὶ βελῶν καὶ χρημάτων γεμούσας παραρτισάμενος, ἐνέβαλεν εἰς Βιθυνίαν, τῶν πόλεων αὖθις ἀσμένως ὑποδεχομένων οὐ μόνον τούτων, ἀλλὰ καὶ τὴν Ἀσίαν ὅλην ὑποτροπὴ τῶν ἔμπροσθεν νοσημάτων εἶχεν, ἀφόρητα πάσχουσαν ὑπὸ Ῥωμαϊκῶν δανειστῶν καὶ τελωνῶν· οὓς ὕστερον μὲν ὥσπερ Ἁρπυίας τὴν τροφὴν ἁρπάζοντας αὐτῶν ὁ Λεύκολλος ἐξήλασε, τότε δὲ μετριωτέρους ἐπειρᾶτο νουθετῶν ποιεῖν, καὶ τὰς ἀποστάσεις κατέπαυε τῶν δήμων, οὐδενὸς ὡς ἔπος εἰπεῖν ἡσυχάζοντος.

[8] Ὃν δὲ περὶ ταῦτα Λεύκολλος ἠσχολεῖτο χρόνον, αὑτοῦ καιρὸν εἶναι νομίζων ὁ Κόττας παρεσκευάζετο μάχεσθαι πρὸς Μιθριδάτην, καὶ πολλῶν ἀπαγγελλόντων ἤδη Λεύκολλον ἐν Φρυγίᾳ στρατοπεδεύειν ἐπιόντα, μόνον οὐκ ἐν ταῖς χερσὶν ἔχειν τὸν θρίαμβον οἰόμενος, ὡς μὴ μεταλάβῃ Λεύκολλος αὐτοῦ, συμβαλεῖν ἔσπευσε. πληγεὶς δ´ ἅμα καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν, ἑξήκοντα μὲν ἀπώλεσεν αὔτανδρα σκάφη, πεζοὺς δὲ τετρακισχιλίους, αὐτὸς δὲ κατακλεισθεὶς εἰς Χαλκηδόνα καὶ πολιορκούμενος, εἰς τὰς Λευκόλλου χεῖρας ἀπέβλεπεν. ἦσαν μὲν οὖν οἱ τὸν Λεύκολλον ἀμελήσαντα Κόττα πρόσω χωρεῖν παρορμῶντες, ὡς ἔρημον αἱρήσοντα τὴν Μιθριδάτου βασιλείαν, καὶ μάλιστα τῶν στρατιωτῶν οὗτος ἦν ὁ λόγος, ἀγανακτούντων εἰ μὴ μόνον αὑτὸν ἀπολεῖ καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ βουλευσάμενος κακῶς ὁ Κόττας, ἀλλὰ καὶ σφίσιν ἐμποδὼν ἔσται, νικᾶν ἀμαχεῖ δυναμένοις· Λεύκολλος δὲ πρὸς μὲν τούτους δημηγορῶν εἶπεν, ὡς ἕνα βούλοιτ´ ἂν ἐκ πολεμίων σῶσαι Ῥωμαῖον ἢ πάντα λαβεῖν τὰ τῶν πολεμίων·

Ἀρχελάου δὲ τοῦ περὶ Βοιωτίαν Μιθριδάτῃ στρατηγήσαντος, εἶτ´ ἀποστάντος καὶ Ῥωμαίοις συστρατεύοντος, διαβεβαιουμένου μόνον ὀφθέντα Λεύκολλον ἐν Πόντῳ πάντων ὁμοῦ κρατήσειν, οὐκ ἔφη δειλότερος εἶναι τῶν κυνηγῶν, ὥστε τὰ θηρία παρελθὼν ἐπὶ κενοὺς αὐτῶν τοὺς φωλεοὺς βαδίζειν. καὶ ταῦτ´ εἰπὼν ἐπὶ Μιθριδάτην προῆγε, πεζοὺς μὲν ἔχων τρισμυρίους, ἱππεῖς δὲ δισχιλίους πεντακοσίους. καταστὰς δ´ εἰς ἔποψιν τῶν πολεμίων καὶ θαυμάσας τὸ πλῆθος, ἐβούλετο μὲν ἀπέχεσθαι μάχης καὶ τρίβειν τὸν χρόνον, Μαρίου δ´, ὃν Σερτώριος ἐξ Ἰβηρίας ἀπεστάλκει Μιθριδάτῃ μετὰ δυνάμεως στρατηγόν,

ἀπαντήσαντος αὐτῷ καὶ προκαλουμένου, κατέστη μὲν εἰς τάξιν ὡς διαμαχούμενος, ἤδη δ´ ὅσον οὔπω συμφερομένων, ἀπ´ οὐδεμιᾶς ἐπιφανοῦς μεταβολῆς, ἀλλ´ ἐξαίφνης τοῦ ἀέρος ὑπορραγέντος, ὤφθη μέγα σῶμα φλογοειδὲς εἰς μέσον τῶν στρατοπέδων καταφερόμενον, τὸ μὲν σχῆμα πίθῳ μάλιστα, τὴν δὲ χρόαν ἀργύρῳ διαπύρῳ προσεοικός, ὥστε δείσαντας ἀμφοτέρους τὸ φάσμα διακριθῆναι. τοῦτο μὲν οὖν φασιν ἐν Φρυγίᾳ περὶ τὰς λεγομένας Ὀτρύας συμβῆναι τὸ πάθος. ὁ δὲ Λεύκολλος οὐδεμιᾶς εἶναι νομίζων ἀνθρωπίνης παρασκευῆς οὐδὲ πλούτου θρέψαι μυριάδας ἐπὶ πολὺν χρόνον ἀντικαθημένων πολεμίων τοσαύτας ὅσας εἶχε Μιθριδάτης, ἐκέλευσεν ἀχθῆναι τῶν αἰχμαλώτων ἕνα, καὶ πρῶτον ἀνέκρινε μετὰ πόσων διαιτῷτο συσκήνων, ἔπειτα πόσον ἐν τῇ σκηνῇ καταλέλοιπε σῖτον. ἀποκριναμένου δὲ τἀνθρώπου, τὸν μὲν ἐκέλευσε μεταστῆναι, δεύτερον δὲ καὶ τρίτον ὁμοίως ἀνέκρινεν. εἶτα συνθεὶς τὸ τῆς παρεσκευασμένης τροφῆς πλῆθος πρὸς τὸ τῶν τρεφομένων, ἔγνω τριῶν ἢ τεσσάρων ἡμερῶν ἐπιλείψειν τὸν σῖτον τοὺς πολεμίους, καὶ πολὺ μᾶλλον εἴχετο τοῦ χρόνου, καὶ συνῆγεν εἰς τὸν χάρακα παμπληθῆ σῖτον, ὡς ἐν ἀφθόνοις διάγων αὐτὸς ἐφεδρεύοι ταῖς ἐκείνων ἀπορίαις.

L’aïeul de Lucullus était personnage consulaire ; et Métellus, surnommé Numidicus, fut son oncle maternel. Quant à ses parents, son père fut convaincu de péculat, et Cécilia, sa mère, eut une mauvaise réputation, comme ayant mené une vie déréglée. Lucullus, dans sa première jeunesse, avant d’avoir exercé aucune charge et mis la main aux affaires publiques, signala son début dans le monde par une action d’éclat : il poursuivit en justice, pour cause de concussion, l’augure Servilius, l’accusateur de son père : démarche qui lui fit le plus grand honneur aux yeux des Romains ; on ne parlait de cette accusation que pour lui en faire un titre de gloire. Et en effet, on tenait pour honorables les accusations qui n’avaient même pas de motif personnel ; et l’on aimait voir les jeunes gens s’acharner à la poursuite des coupables, comme les chiens après des bêtes sauvages. Cette affaire fut suivie de part et d’autre avec tant d’animosité, qu’il y eut des gens blessés et tués dans les débats : du reste, Servilius fut absous.

Lucullus était homme d’étude, et parlait avec facilité l’une et l’autre langue (1). Aussi est-ce à lui que Sylla dédia les Mémoires de sa vie, comme à celui qui était le plus capable d’en rédiger les faits et de leur donner la forme d’histoire. Son éloquence n’était pas seulement ce 34 talent de parole qui ne sait discuter que des affaires, et avec lequel les orateurs vulgaires agitent la place publique,

Semblables au thon impétueux s’ébattant dans la mer (2),

mais qui, hors de la place publique,

Meurt à sec faute d’instruction.

Dès sa jeunesse il avait enrichi son esprit par la culture des lettres et des arts libéraux ; et, dans un âge avancé, pour se reposer de ses longs travaux, comme d’autant de combats, il chercha un délassement honnête dans l’étude de la philosophie, donnant l’essor à la partie contemplative de son âme, et, au contraire, réprimant, et amortissant à propos son ambition, depuis le différend qu’il eut avec Pompée. Outre ce que je viens de dire de son savoir, voici encore un trait qu’on en conte. Étant fort jeune, et badinant un jour avec l’orateur Hortensius et l’historien Sisenna, il s’engagea à composer en vers ou en prose, dans la langue grecque ou dans la latine, suivant que le sort en déciderait, le récit de la guerre des Marses (3). Le sort, à ce qu’il paraît, tomba sur la langue grecque ; car il reste de Lucullus une histoire en grec de la guerre des Marses.

Entre plusieurs marques d’affection qu’il donna à son frère Marcus, les Romains citent surtout la première. Quoiqu’il fût son aîné, il ne voulut point entrer dans les charges avant lui : il attendit que son frère eût atteint 35 l’âge légal ; et ce dévouement fraternel gagna tellement le peuple, que, même en son absence, il fut nommé édile avec son frère. Fort jeune encore, il donna, dans la guerre des Marses, plus d’une preuve éclatante de son audace et de sa prudence ; mais ce fut surtout la douceur et l’égalité de son caractère qui lui valurent l’affection de Sylla. Sylla ne cessa de l’employer dans les affaires les plus importantes, et, en particulier, pour la fabrication de la monnaie. Ce fut sous la direction de Lucullus que fut frappée, dans le Péloponnèse, presque toute la monnaie dont on se servit pour la guerre contre Mithridate ; monnaie qu’on appela de son nom Lucullienne, et qui eut longtemps cours dans les armées pour les besoins des soldats, parce que personne ne faisait difficulté de la recevoir.

Quelque temps après, Sylla, au siège d’Athènes, plus fort du côté de la terre, était, sur mer, inférieur aux ennemis, qui lui coupaient les vivres. Il envoya donc Lucullus en Egypte et en Afrique pour amener de ces pays des vaisseaux de renfort. On était au fort de l’hiver. Lucullus partit néanmoins avec trois brigantins et trois galiotes rhodiennes à double gouvernail, bravant les dangers d’une longue navigation, et les vaisseaux ennemis qui croisaient partout dans ces mers de leur obéissance. Malgré ces obstacles, il aborde à l’île de Crète, qu’il attire dans le parti de Sylla ; et de là à Cyrène, qu’il trouve opprimée par des tyrans, et troublée par des guerres civiles : il y apaise ces discordes, et y rétablit l’ancienne forme de gouvernement. Il rappela au souvenir des Cyrénéens un mot de Platon, qui avait été une espèce de prophétie. Platon, à ce qu’il paraît, sollicité par eux de leur donner des lois, et de tracer au peuple un plan de république sage et modéré, avait répondu : « Il est difficile de donner des lois à des gens aussi heureux que le sont les Cyrénéens. » Rien, en effet, n’est plus 36 difficile à gouverner qu’un homme à qui tout prospère ; rien, au contraire, ne se laisse plus aisément conduire que celui qui a été maltraité par la fortune. Aussi les Cyrénéens se soumirent-ils sans murmure aux lois que Lucullus voulut leur prescrire.

De Cyrène, il fit voile pour l’Egypte, et dans son passage il perdit la plupart des navires qu’il avait déjà ramassés, qui lui furent enlevés par des pirates. Il parvint à leur échapper, et entra dans Alexandrie avec un magnifique cortège. Car toute la flotte royale était sortie à sa rencontre dans le plus brillant appareil, comme elle a coutume d’aller au-devant du roi, lorsqu’il revient de voyage. Le jeune Ptolémée (4) lui fit l’accueil le plus distingué : il lui donna sa table et. un appartement dans son palais : honneur qu’on n’avait jamais fait encore à aucun général étranger. Ptolémée ne régla point la dépense sur le pied où elle était fixée pour les autres ; il la porta pour lui au quadruple. Mais Lucullus ne prit que ce qui lui était absolument nécessaire ; il refusa même tous les présents que lui avait envoyés le roi, et qui valaient plus de quatre-vingts talents (5). On dit aussi qu’il ne voulut ni aller à Memphis, ni visiter aucune des merveilles tant vantées de l’Egypte : c’était l’affaire, selon lui, d’un homme oisif et voyageant pour son plaisir, et non d’un capitaine qui avait laissé son général en plein champ, sous des tentes, et au pied des retranchements ennemis. Ptolémée refusa de faire alliance [avec Sylla, de peur de s’attirer la guerre ; mais il donna à Lucullus des vaisseaux d’escorte pour l’accompagner jusqu’en Cypre.

Quand il fut sur le point de s’embarquer, le roi le combla de prévenances, et lui offrit, en lui faisant les derniers adieux, une émeraude de grand prix, montée en 37 or. Lucullus refusa d’abord ce présent ; puis, comme Ptolémée lui eut fait voir que l’effigie royale était gravée sur cette pierre, il n’osa plus refuser, de peur que le roi ne le soupçonnât de partir avec des dispositions hostiles, et qu’on ne lui dressât des embûches sur mer. Dans sa traversée il rassembla un grand nombre de vaisseaux de toutes les villes maritimes, excepté celles qui s’étaient rendues complices d’attentats de piraterie, et il amena cette flotte en Cypre. Là, il apprit que les ennemis étaient cachés derrière les promontoires, pour le surprendre au passage. Alors il tira ses vaisseaux à terre, et écrivit aux villes voisines de lui envoyer des provisions d’hiver et du blé, parce qu’il attendrait le printemps dans ces parages. Mais, dès que le vent devint favorable, il s’empressa de mettre ses vaisseaux en mer, et partit de Cypre, voguant le jour à voiles baissées, et cinglant la nuit à pleines voiles : il arriva ainsi à Rhodes sans aucun accident. Les Rhodiens lui fournirent des vaisseaux ; et il persuada à ceux de Cos et de Cnide d’abandonner le parti du roi, et de marcher avec lui contre les Sarniens. Il chassa à lui seul de Chio la garnison de Mithridate, rendit la liberté aux Colophoniens, et fit prisonnier leur tyran Épigonus.

Vers ce temps-là, Mithridate avait abandonné Pergame, et s’était renfermé dans Pitane. Fimbria l’y tenait assiégé par terre. Mithridate, n’osant risquer une bataille contre Fimbria, homme audacieux, et qui venait de remporter une victoire, n’avait plus de ressource que du côté de la mer : il rassembla de toutes parts autour de lui ses différentes escadres. Fimbria, qui pénétra ce dessein, et qui manquait de vaisseaux, écrivit à Lucullus et le pria de lui amener sa flotte, pour l’aider à détruire ce roi, le plus ardent et le plus redoutable ennemi des Romains. « Gardons-nous, disait-il, de laisser échapper Mithridate, ce prix glorieux de tant de travaux et de 38 tant de combats, au moment où les Romains ont la main sur lui, et où il est venu se jeter dans leurs filets : lui pris, personne n’en retirera plus de gloire que celui qui se sera opposé à sa fuite, et qui l’aura saisi se dérobant à ses ennemis ; nous partagerons tous deux l’honneur de cet exploit, moi, pour ravoir chassé par terre, toi, pour lui avoir fermé le chemin de la retraite : enfin ce succès glorieux effacera, dans l’esprit des Romains, les victoires tant célébrées de Sylla à Orchomène et à Chéronée. »

Il n’y avait rien d’exagéré dans les espérances de Fimbria ; et on ne saurait nier que si Lucullus, qui n’était pas loin de là, eût écouté ses propositions, et eût bloqué le port avec sa flotte, la guerre n’eût pris fin, et qu’on n’eût point eu à subir les maux sans nombre qu’elle causa dans la suite ; mais, soit que Lucullus préférât à tout autre intérêt privé ou public l’exécution fidèle des ordres de Sylla, son général, ou qu’il eût en horreur Fimbria, scélérat achevé, et qui venait naguère, par une ambition détestable, de se souiller du meurtre de son général et de son ami (6) ; soit enfin qu’une fortune divine lui fit épargner Mithridate, et se réserver un adversaire digne de lui, il ne consentit point à venir. Ce refus donna à Mithridate le temps de s’échapper, et de braver toutes les forces de Fimbria.

Toutefois Lucullus eut la gloire de combattre seul à deux reprises différentes les vaisseaux du roi : d’abord près de Lectum, promontoire de la Troade ; puis devant Ténédos (7), où Néoptolème (8) était en rade avec une flotte 39 considérable. Lucullus l’eut à peine aperçu, qu’il prit les devants sur une galère rhodienne à cinq rangs de rames, commandée par Démagoras, homme tout dévoué aux Romains et très-expérimenté dans les combats de mer. Néoptolème vogue sur lui à force de rames, et ordonne à son pilote de heurter de sa proue le navire assaillant. Démagoras, qui craignait le choc de la capitainesse, galère pesante et armée d’éperons d’airain, n’osa pas l’attendre proue contre proue : il commanda de virer à l’instant de bord, et de présenter la poupe ; de cette façon, le coup porta dans les parties basses qui sont toujours sous l’eau, et n’endommagea point le navire. Cependant les Romains arrivaient : Lucullus ordonna qu’on retournât en avant la proue de la galère ; il fit dans ce combat mainte action mémorable, mit les ennemis en fuite, et donna la chasse à Néoptolème.

Lucullus alla ensuite rejoindre Sylla qui se disposait à partir de la Chersonèse ; il assura son passage, et l’aida au transport de son armée. Quand la paix fut conclue, et que Mithridate se fut retiré dans le Pont-Euxin, Sylla mit sur l’Asie une contribution de guerre de vingt mille talents (9), et chargea Lucullus de lever cette somme, et d’en faire frapper une monnaie au coin romain. La manière dont il se conduisit fut pour les villes une consolation de la dureté avec laquelle Sylla les avait traitées : il se montra non-seulement désintéressé et juste, mais plein de douceur dans l’accomplissement de cette cruelle et odieuse mission.

Les Mityléniens étaient en pleine révolte ; cependant il désirait les voir venir à résipiscence, pour n’avoir qu’à les punir légèrement du tort qu’ils avaient eu de suivre le parti de Marius ; mais, comme ils s’obstinèrent dans leur résolution, il les attaqua avec sa flotte, les défit en 40 bataille, les renferma dans leurs murailles, et mit le siège devant la ville. Il se rembarqua en plein jour, et fit voile vers Éléa (10) ; puis, quand la nuit fut avancée, il revint secrètement, et dressa une embuscade près de la ville. Les Mityléniens sortirent en désordre et avec audace, dans l’espoir de piller son camp abandonné : il les laissa approcher, tomba brusquement sur eux, leur fit un grand nombre de prisonniers, tua cinq cents de ceux qui voulurent se défendre, leur prit six mille esclaves et un butin immense.

Lucullus ne fut pour rien dans les maux innombrables et de toute espèce dont Marius et Sylla accablèrent en ce temps l’Italie ; ce qu’il dut à une faveur particulière de la fortune, qui fit traîner en longueur les affaires d’Asie. Malgré son absence, il ne conserva pas moins de crédit auprès de Sylla qu’aucun autre des amis du dictateur. J’ai déjà dit que Sylla lui avait dédié ses Mémoires comme un témoignage de son affection ; il l’institua, en mourant, tuteur de son fils, de préférence à Pompée lui-même : c’est là ce qui paraît avoir été le premier germe des différends et de la jalousie qui éclatèrent entre ces deux hommes, jeunes l’un et l’autre, tous deux également enflammés du désir de la gloire.

Peu de temps après la mort de Sylla, Lucullus obtint le consulat avec Marcus Cotla, vers la cent soixante-seizième Olympiade (11). Il y eut alors plusieurs propositions de recommencer la guerre contre Mithridate ; et Marcus dit qu’elle n’était pas éteinte, mais seulement assoupie. Aussi Lucullus fut-il vivement affligé de ce que, dans le partage des provinces, le sort lui eût fait échoir la Gaule cisalpine, qui n’offrait aucune matière à de grands exploits : ce qui l’aiguillonnait surtout, c’était 41 la gloire que Pompée acquérait en Espagne ; car on rie doutait pas que si la guerre d’Espagne se terminait bientôt, Pompée ne fût préféré sur-le-champ à tout autre pour continuer celle de Mithridate. C’est pourquoi, lorsque Pompée écrivit au Sénat pour demander de l’argent, menaçant, si on lui en refusait, de laisser là l’Espagne et Sertorius, et de ramener les troupes en Italie, Lucullus s’employa avec un zèle extrême pour lui en faire accorder, et lui ôter tout prétexte de revenir pendant son consulat. En effet, Pompée, chef d’une si grande armée, eût été le maître dans Rome ; d’ailleurs le personnage qui dominait alors dans la ville, parce qu’il ne disait et ne faisait que ce qui pouvait plaire au peuple, Céthégus portait une haine personnelle à Lucullus, qui détestait sa vie pleine d’amours infâmes et de débauches crapuleuses. Leur hostilité était déclarée.

Il y avait un autre démagogue, Lucius Quintius, qui voulait faire casser les ordonnances de Sylla, et cherchait à porter le désordre dans les affaires, et à troubler la tranquillité de l’État. Lucullus, et par des remontrances particulières et par des admonitions publiques, lui persuada de se désister de son entreprise, et amortit son ambition en traitant avec toute la douceur et toute l’adresse possibles une maladie naissante dont les suites eussent été désastreuses.

Sur ces entrefaites, on reçut la nouvelle de la mort d’Octavius, qui commandait dans la Cilicie. Une foule de compétiteurs aspiraient à ce gouvernement ; et, persuadés que le crédit de Céthégus déciderait le choix du peuple, ils lui faisaient assidûment leur cour. Lucullus ne faisait pas grand cas de la Cilicie en elle-même ; mais, considérant que s’il obtenait cette province, si voisine de la Cappadoce, on lui décernerait, préférablement à tout autre, la conduite de la guerre contre Mithridate, il tourna de ce côté toutes ses machines, afin que ce gou- 42 vernement ne fût pas donné à un autre. Il finit même par recourir à un moyen qui n’était ni honnête ni louable, mais qui devait le conduire à ses fins, et que la nécessité lui fit employer contre son caractère.

Il y avait une femme nommée Précia, du nombre de celles qu’on célébrait dans la ville pour leur beauté et les grâces de leur esprit, mais qui, du reste, ne valait guère mieux qu’une courtisane de profession. L’usage qu’elle faisait du crédit de ceux qui la fréquentaient, pour avancer ses amis dans les charges, ajouta à ses autres attraits le renom d’amie dévouée, et qui servait ses amis avec zèle. Aussi eut-elle bientôt le plus grand pouvoir ; mais quand Céthégus, dont le crédit était alors dans toute sa fleur, et qui maniait la ville à son gré, fut tombé dans les filets de Précia, et se fut épris d’amour pour elle, l’autorité publique fut tout entière dans les mains de cette femme : rien ne se faisait dans l’État que par Céthégus ; et l’on n’obtenait rien de Céthégus que par Précia. Lucullus la gagna donc à force de flatteries et de présenté ; outre que l’honneur de jouer le rôle de protectrice de Lucullus était déjà une belle récompense pour l’orgueil et l’ambition de cette femme. Dès ce moment, Céthégus devint le panégyriste de Lucullus, et brigua pour lui la Cilicie. Une fois qu’il l’eut obtenue, il n’eut plus besoin de recourir ni à Précia ni à Céthégus : tout le peuple lui décerna unanimement la conduite de la guerre contre Mithridate, comme à l’homme le mieux en état de la terminer heureusement. Pompée combattait encore contre-Sertorius ; Métellus était cassé de vieillesse ; et c’étaient les deux seuls généraux qui eussent pu disputer à Lucullus ce commandement. Néanmoins Cotta, l’autre consul, fit au Sénat de si vives instances, qu’il fut envoyé, avec une flotte, pour garder la Propontide et défendre la Bithynie.

Lucullus passa en Asie, emmenant avec lui une légion 43 qu’il avait levée à Rome. Quand il prit le commandement des troupes qui étaient dans le pays, il trouva les soldats depuis longtemps corrompus par la mollesse et par la cupidité. Les bandes fimbriennes surtout, habituées à vivre dans l’anarchie, n’étaient pas faciles à gouverner. Elles avaient, à l’instigation de Fimbria, tué le consul Flaccus, leur général, et livré Fimbria lui-même à Sylla ; c’étaient tous hommes audacieux, sans frein et sans loi, mais pleins de bravoure, endurcis aux travaux, et expérimentés dans la guerre. Cependant Lucullus eut en peu de temps réprimé leur audace, et ramené à la discipline toutes les autres troupes, qui éprouvaient, sans doute pour la première fois, ce que c’est qu’un bon et véritable capitaine : jusqu’alors elles avaient été flattées par leurs généraux, qui ne leur commandaient que ce qui pouvait leur plaire.

Quant aux ennemis, voici où en étaient leurs affaires. Mithridate, fier et avantageux, avait d’abord attaqué les Romains avec un appareil dénué de puissance réelle, mais imposant par son éclat, comme les déclamations des sophistes ; puis ensuite il s’était corrigé par le ridicule dont l’avaient couvert ses défaites : aussi, lorsqu’il voulut recommencer la guerre, il réduisit ce fastueux appareil à de véritables forces. Il retrancha cette multitude confuse de nations diverses, ces menaces de Barbares proférées en vingt langues, ces armes ornées d’or et de pierreries comme choses qui ne sont bonnes qu’à enrichir le vainqueur, sans donner aucune force à ceux qui les portent : il fit forger des épées à la romaine, et façonner des boucliers massifs ; il rassembla des chevaux bien dressés plutôt que magnifiquement parés ; il mit sur pied cent vingt mille hommes d’infanterie, disciplinés comme les Romains, et seize mille cavaliers, outre cent quadriges armés de faux. Enfin les vaisseaux qu’il équipa, au lieu de ces pavillons dorés, de ces bains de concubines, de ces appartements de femmes voluptueusement meublés, 44 regorgeaient d’armes, de traits, et d’argent pour la solde des troupes. Avec cet armement formidable, il se jeta dans la Bithynie, dont les villes s’empressèrent de lui ouvrir leurs portes ; exemple qui allait être suivi par toute l’Asie. Retombée dans ses anciens maux, cette contrée souffrait, de la part des usuriers et des publicains, d’insupportables vexations. Lucullus les chassa plus tard comme des harpies qui enlevaient aux peuples leur nourriture ; en ce temps-là, du moins, il s’efforça, par ses remontrances, de modérer leur rapacité ; et par là il prévint le soulèvement de ces peuples, qui ne cherchaient presque tous qu’à secouer le joug.

Pendant que Lucullus était retenu par ces soins, Cotta, qui crut que c’était pour lui-même une occasion favorable, se disposa à combattre Mithridate. Rapprenait de plusieurs côtés que Lucullus approchait, qu’il était déjà dans la Phrygie : croyant presque tenir le triomphe entre ses mains, et ne voulant pas que Lucullus en partageât avec lui l’honneur, il se hâta d’en venir aux mains. Mais, battu à la fois sur terre et sur mer, il perdit soixante galères avec tout l’équipage, et quatre mille hommes de pied. Enfermé et assiégé dans Chalcédoine (12), il n’avait plus d’espérance qu’en Lucullus. Il y en avait qui conseillaient à Lucullus de laisser là Cotta, et d’entrer dans les États de ; Mithridate, qu’on trouverait sans défense. Tel était surtout le langage des soldats, indignés que Cotta, après s’être perdu par sa témérité lui et son armée, les empêchât de remporter une victoire qui ne leur coûterait pas de combat. Lucullus, dans le discours qu’il fit à ses soldats, dit qu’il aimait mieux sauver un seul Romain que d’acquérir tout ce qui était aux ennemis.

Archélaüs, qui, après avoir combattu en Béotie comme lieutenant de Mithridate, l’avait abandonné pour embras- 45 ser le parti des Romains, assurait Lucullus qu’il n’avait qu’à se montrer dans le Pont pour soumettre d’un seul coup tout le pays. « Je ne suis pas, dit Lucullus, plus lâche que les chasseurs ; et je ne laisserai pas les bêtes pour courir au gîte qu’elles ont quitté. » Aussitôt il marche contre Mithridate, avec trente mille hommes de pied et deux mille cinq cents chevaux. Mais, quand il fut à portée ; de découvrir les ennemis, étonné de leur grand nombre, il voulait éviter le combat et gagner du temps, lorsque Marius (13), que Sertorius avait envoyé d’Espagne à Mithridate à la tête de quelques troupes, vint en face le provoquer au combat : il mit donc son armée en ligne, et s’apprêta à la bataille.

On était sur le point de charger des deux parts, quand tout à coup, sans qu’il eût paru aucun changement dans l’air, le ciel se fendit, et l’on vit tomber entre les deux camps un grand corps enflammé qui avait la forme d’un tonneau, et une couleur d’argent incandescent : les deux armées, également effrayées du prodige, se séparèrent sans combattre. Ce phénomène parut, dit-on, dans un endroit de la Phrygie appelé Otryes. Mais Lucullus, considérant qu’il n’y avait point de provisions ni de richesses qui pussent suffire longtemps à entretenir une armée aussi nombreuse que celle de Mithridate, surtout en présence de l’ennemi, se fit amener un des prisonniers, et lui demanda combien il y avait de soldats dans chaque tente, et quelle quantité de blé il avait laissée dans la sienne. Le prisonnier ayant répondu, il le renvoya, en fit venir un second et un troisième, auxquels il fit les mêmes questions. Puis, comparant la quantité de blé avec le nombre de soldats à nourrir, il reconnut que les ennemis manqueraient de vivres dans trois ou quatre jours. Il se  46 fortifia donc dans le dessein de gagner du temps ; il amassa dans son camp une immense quantité de blé, et attendit, au sein de l’abondance, lés occasions que lui fournirait la disette des ennemis.

[9] Ἐν τούτῳ δὲ Μιθριδάτης ἐπεβούλευε Κυζικηνοῖς, πεπληγόσιν ἐν τῇ περὶ Χαλκηδόνα μάχῃ· τρισχιλίων γὰρ ἀνδρῶν καὶ δέκα νεῶν ἐστέρηντο. βουλόμενος οὖν λαθεῖν τὸν Λεύκολλον, εὐθὺς ἀπὸ δείπνου νύκτα δυσφανῆ καὶ νοτερὰν ἔχων ἐκίνει, καὶ φθάνει τῆς πόλεως ἄντικρυς ἅμ´ ἡμέρᾳ περὶ τὸ τῆς Ἀδραστείας ὄρος ἱδρύσας τὴν δύναμιν. ὁ δὲ Λεύκολλος αἰσθόμενος καὶ διώξας, ἠγάπησε μὲν οὐκ ἐμπεσὼν ἀσύντακτος εἰς τοὺς πολεμίους, καθίζει δὲ τὸν στρατὸν περὶ τὴν Θρᾳκίαν λεγομένην κώμην ἐν τόπῳ κατὰ τῶν ὁδῶν ἄριστα πεφυκότι καὶ τῶν χωρίων, ἀφ´ ὧν καὶ δι´ ὧν ἀναγκαῖον ἦν τοῖς Μιθριδατικοῖς τὰ ἐπιτήδεια φοιτᾶν. διὸ καὶ περιλαβὼν τῇ διανοίᾳ τὸ μέλλον, οὐκ ἀπεκρύψατο τοὺς στρατιώτας, ἀλλ´ ἅμα τῷ θέσθαι τὸ στρατόπεδον καὶ ἀπὸ τῶν ἔργων γενέσθαι συναγαγὼν αὐτοὺς ἐμεγαληγόρησεν, ὡς ὀλίγων ἡμερῶν ἀναιμωτὶ τὸ νίκημα παραδώσων αὐτοῖς.

Κυζικηνοὺς δὲ Μιθριδάτης δέκα μὲν ἐκ γῆς στρατοπέδοις περιλαβών, ταῖς δὲ ναυσὶν ἐκ θαλάσσης τὸν ἀπὸ τῆς ἠπείρου διείργοντα τὴν πόλιν εὔριπον ἐμφράξας, ἑκατέρωθεν ἐπολιόρκει, τὰ μὲν ἄλλα διακειμένους πρὸς τὸν κίνδυνον εὐθαρσῶς καὶ πᾶν ἕνεκα Ῥωμαίων ἐγνωκότας ἐκδέχεσθαι δυσχερές, ἀγνοοῦντας δ´ ὅπῃ Λεύκολλος εἴη, καὶ τῷ μηδὲν περὶ αὐτοῦ πεπύσθαι ταραττομένους. καίτοι καταφανὴς ἦν ἡ στρατοπεδεία καὶ ἄποπτος, ἀλλ´ ὑπὸ τῶν Μιθριδατικῶν ἐξηπατῶντο. δεικνύντες γὰρ αὐτοῖς τοὺς Ῥωμαίους ἄνω παρεμβεβληκότας ‘ὁρᾶτε τούτους;’ ἔφασαν ‘Ἀρμενίων στρατός ἐστι καὶ Μήδων, Τιγράνου Μιθριδάτῃ καταπέμψαντος ἐπικουρίαν’. οἱ δ´ ἐξεπλήσσοντο, τοσούτου πολέμου περικεχυμένου μηδ´ εἰ παραγένοιτο Λεύκολλος χώραν ἔτι λελεῖφθαι βοηθείας ἐλπίζοντες. οὐ μὴν ἀλλὰ πρῶτος αὐτοῖς εἰσπεμφθεὶς ὑπ´ Ἀρχελάου Δημῶναξ ἔφρασε τὴν τοῦ Λευκόλλου παρουσίαν. τούτῳ δ´ ἀπιστούντων καὶ νομιζόντων αὐτὸν τῶν παρόντων ἐπὶ παρηγορίᾳ πεπλασμένα λέγειν, ἧκε παιδάριον αἰχμάλωτον ἐκ τῶν πολεμίων ἀποδεδρακός. πυνθανομένων δ´ αὐτῶν ποῦ λέγοι τὸν Λεύκολλον εἶναι, κατεγέλα παίζειν αὐτοὺς οἰόμενον. ὡς δ´ ἑώρα σπουδάζοντας, ἐσήμηνε τῇ χειρὶ τὸν χάρακα τῶν Ῥωμαίων, οἱ δ´ ἀνεθάρσησαν.

Τῆς δὲ Δασκυλίτιδος λίμνης πλεομένης ἀκατίοις ἐπιεικῶς εὐμεγέθεσι, τὸ μέγιστον αὐτῶν ὁ Λεύκολλος ἀνελκύσας καὶ διαγαγὼν ἁμάξῃ πρὸς τὴν θάλατταν, ὅσους ἐχώρει στρατιώτας ἐνεβίβασεν. ἔλαθον δὲ νυκτὸς διαπεράσαντες καὶ παρεισῆλθον εἰς τὴν πόλιν.

[10] Ἔοικε δὲ καὶ τὸ θεῖον ἐπιθαρρῦναι τοὺς Κυζικηνούς, ἀγασθὲν αὐτῶν τὴν ἀνδραγαθίαν, ἄλλοις τε σημείοις ἐναργέσι, καὶ τῆς τῶν Φερεφαττίων ἑορτῆς ἐνεστώσης, οἱ μὲν ἠπόρουν βοὸς μελαίνης πρὸς τὴν θυσίαν, καὶ σταιτίνην πλάσαντες τῷ βωμῷ παρέστησαν, ἡ δ´ ἱερὰ καὶ τρεφομένη τῇ θεῷ νομὴν μὲν εἶχεν ὥσπερ τἆλλα βοτὰ τῶν Κυζικηνῶν ἐν τῇ περαίᾳ, κατ´ ἐκείνην δὲ τὴν ἡμέραν ἀποκριθεῖσα τῆς ἀγέλης μόνη διενήξατο πρὸς τὴν πόλιν καὶ κατέστησεν ἐπὶ τὴν θυσίαν αὑτήν. ὄναρ δ´ ἡ θεὸς Ἀρισταγόρᾳ τῷ τοῦ δήμου γραμματεῖ παραστᾶσα· ‘καὶ μὴν ἔγωγε’ εἶπεν ‘ἥκω τὸν Λιβυκὸν αὐλητὴν ἐπὶ τὸν Ποντικὸν σαλπιγκτὴν ἐπάγουσα. φράσον οὖν θαρρεῖν τοῖς πολίταις.’ θαυμαζόντων δὲ τὴν φωνὴν τῶν Κυζικηνῶν, ἅμ´ ἡμέρᾳ σάλον εἶχεν ἡ θάλασσα κατιόντος ἀκρίτου πνεύματος, αἵ τε μηχαναὶ τοῦ βασιλέως παρεστῶσαι τοῖς τείχεσιν, ἔργα θαυμαστὰ Νικωνίδου τοῦ Θεσσαλοῦ, ῥοίζῳ καὶ πατάγῳ πρῶτον ἀπεδήλουν τὸ μέλλον· εἶτα νότος ἐκραγεὶς ἄπιστος τὸ μέγεθος τά τ´ ἄλλα συνέτριψε μηχανήματα ὥρας βραχεῖ μορίῳ, καὶ τὸν ξύλινον πύργον ἑκατὸν πηχῶν ὕψος ὄντα διασείσας κατέβαλεν. ἱστορεῖται δὲ τῶν ἐν Ἰλίῳ πολλοῖς καθ´ ὕπνον ὀφθῆναι τὴν Ἀθηνᾶν, ἱδρῶτι πολλῷ ῥεομένην καὶ ὑποφαίνουσάν τι τοῦ πέπλου παρερρωγός, λέγουσαν ὡς ἀρτίως ἥκοι βοηθήσασα Κυζικηνοῖς· καὶ στήλην τινὰ δόγματα καὶ γράμματα περὶ τούτων ἔχουσαν ἐδείκνυον Ἰλιεῖς.

[11] Μιθριδάτην δ´, ἄχρι μὲν ὑπὸ τῶν ἑαυτοῦ στρατηγῶν φενακιζόμενος ἠγνόει τὸν ἐν τῷ στρατοπέδῳ λιμόν, ἠνίων Κυζικηνοὶ διαφεύγοντες τὴν πολιορκίαν. ταχὺ δ´ ἐξερρύη τὸ φιλότιμον αὐτοῦ καὶ φιλόνικον ἐν αἰσθήσει γενομένου τῶν ἀποριῶν, αἷς οἱ στρατιῶται συνείχοντο, καὶ τῶν ἀνθρωποφαγιῶν, ἅτε δὴ μὴ θεατρικῶς μηδ´ ἐπιδεικτικῶς Λευκόλλου πολεμοῦντος, ἀλλὰ τοῦτο δὴ τὸ λεγόμενον εἰς τὴν γαστέρα ἐναλλομένου καὶ ὅπως ὑφαιρήσει τὴν τροφὴν ἅπαντα πραγματευομένου. διὸ καὶ φρούριόν τι πολιορκοῦντος αὐτοῦ, τῷ καιρῷ χρήσασθαι σπεύδων ὁ Μιθριδάτης ἐξέπεμψεν εἰς Βιθυνίαν τοὺς μὲν ἱππεῖς σχεδὸν ἅπαντας μετὰ τῶν ὑποζυγίων, τῶν δὲ πεζῶν τοὺς ἀχρήστους. πυθόμενος δ´ ὁ Λεύκολλος ἔτι νυκτὸς ἧκεν εἰς τὸ στρατόπεδον, πρωὶ δὲ χειμῶνος ὄντος ἀναλαβὼν σπείρας δέκα καὶ τὴν ἵππον, ἐδίωκε νιφόμενος καὶ κακοπαθῶν, ὥστε πολλοὺς ὑπὸ κρύους ἐνδιδόντας ἀπολείπεσθαι τῶν στρατιωτῶν· τοῖς δ´ ἄλλοις περὶ τὸν Ῥυνδακὸν ποταμὸν καταλαβὼν τοὺς πολεμίους, τοσαύτην τροπὴν ἐποίησεν, ὥστε τὰς γυναῖκας ἐκ τῆς Ἀπολλωνίας προερχομένας ἀφαρπάζειν τὰ φορτία καὶ σκυλεύειν τοὺς φονευομένους. πολλῶν δ´ ὡς εἰκὸς ἀποθανόντων, ἑάλωσαν ἵπποι μὲν ἑξακισχίλιοι καὶ πλῆθος ἀναρίθμητον ὑποζυγίων, ἄνδρες δὲ μύριοι πεντακισχίλιοι· καὶ τούτους ἄγων πάντας παρεξῄει παρὰ τὸ στρατόπεδον τῶν πολεμίων. Σαλουστίου δὲ θαυμάζω, τότε πρῶτον ὦφθαι Ῥωμαίοις καμήλους λέγοντος, εἰ μήτε πρότερον τοὺς μετὰ Σκιπίωνος νικήσαντας Ἀντίοχον ᾤετο μήτε τοὺς ἔναγχος πρὸς Ὀρχομενῷ καὶ περὶ Χαιρώνειαν Ἀρχελάῳ μεμαχημένους ἐγνωκέναι κάμηλον.

Ἀλλὰ τῷ γε Μιθριδάτῃ φεύγειν μὲν ἔγνωστο τὴν ταχίστην, ἀνθολκὰς δὲ Λευκόλλῳ καὶ διατριβὰς ὀπίσω μηχανώμενος, ἔστελλε τὸν ναύαρχον Ἀριστόνικον ἐπὶ τὴν Ἑλληνικὴν θάλασσαν, καὶ ὅσον οὔπω μέλλοντος ἐκπλεῖν ἐκ προδοσίας ὁ Λεύκολλος ἐκυρίευσε μετὰ χρυσῶν μυρίων, οὓς ἐκόμιζε διαφθερῶν τι τοῦ Ῥωμαϊκοῦ στρατεύματος. ἐκ τούτου Μιθριδάτης μὲν ἔφυγεν ἐπὶ θάλασσαν, οἱ δὲ στρατηγοὶ πεζῇ τὸν στρατὸν ἀπήγαγον. ἐπιπεσὼν δὲ Λεύκολλος αὐτοῖς περὶ τὸν Γρανικὸν ποταμόν, εἷλέ τε παμπόλλους καὶ δισμυρίους ἀπέκτεινε. λέγονται δ´ ἐκ τοῦ παντὸς ἀκολούθων τε καὶ μαχίμων ὄχλου μυριάδες οὐ πολὺ δὴ τῶν τριάκοντα λείπουσαι διαφθαρῆναι.

[12] Λεύκολλος δὲ πρῶτον εἰς Κύζικον παρελθών, ἀπέλαυσεν ἡδονῆς καὶ φιλοφροσύνης πρεπούσης. ἔπειτα ναυτικὸν ἐξηρτύετο, τὸν Ἑλλήσποντον ἐπιπορευόμενος. εἰς δὲ Τρῳάδα καταχθείς, ἐσκήνωσε μὲν ἐν τῷ ἱερῷ τῆς Ἀφροδίτης, κατακοιμηθεὶς δὲ νύκτωρ ἐδόκει τὴν θεὰν ὁρᾶν ἐφεστῶσαν αὐτῷ καὶ λέγουσαν·

τί κνώσσεις μεγάθυμε λέον; νεβροὶ δέ τοι ἐγγύς.

ξαναστὰς δὲ καὶ τοὺς φίλους καλέσας διηγεῖτο τὴν ὄψιν ἔτι νυκτὸς οὔσης· καὶ παρῆσαν ἐξ Ἰλίου τινὲς ἀπαγγέλλοντες ὦφθαι περὶ τὸν Ἀχαιῶν λιμένα τρισκαίδεκα πεντήρεις τῶν βασιλικῶν ἐπὶ Λήμνου πλεούσας.

Εὐθὺς οὖν ἀναχθείς, τούτους μὲν εἷλε καὶ τὸν στρατηγὸν αὐτῶν Ἰσίδωρον ἀπέκτεινεν, ἐπὶ δὲ τοὺς ἄλλους ἔπλει † πρωρέας. οἱ δ´ ἔτυχον ὁρμοῦντες, καὶ τὰ πλοῖα πάντα πρὸς τὴν γῆν συνέλκοντες, ἀπὸ τῶν καταστρωμάτων διεμάχοντο καὶ πληγὰς ἐδίδοσαν τοῖς περὶ τὸν Λεύκολλον, οὔτε περιπλεῦσαι τοῦ χωρίου διδόντος οὔτε βιάσασθαι ναυσὶ μετεώροις τὰς τῶν πολεμίων, προσερηρεισμένας τῇ γῇ καὶ βεβηκυίας ἀσφαλῶς. οὐ μὴν ἀλλὰ μόλις, ᾗ προσβολήν τιν´ ἡ νῆσος εἶχεν, ἀποβιβάζει τῶν στρατιωτῶν τοὺς ἀρίστους, οἳ κατόπιν ἐπιπεσόντες τοῖς πολεμίοις τοὺς μὲν διέφθειρον αὐτῶν, τοὺς δ´ ἠνάγκαζον ἀποκόπτοντας τὰ πρυμνήσια τῶν νεῶν καὶ φεύγοντας ἐκ τῆς γῆς ἀλλήλοις τε συγκρούειν τὰ πλοῖα καὶ ταῖς ἐμβολαῖς τῶν περὶ τὸν Λεύκολλον ὑποπίπτειν. πολλοὶ μὲν οὖν διεφθάρησαν, ἐν δὲ τοῖς ἁλοῦσιν ἀνήχθη καὶ Μάριος ὁ παρὰ Σερτωρίου στρατηγός· ἦν γὰρ ἑτερόφθαλμος, καὶ παρήγγελτο τοῖς στρατιώταις εὐθὺς ἐπιπλέουσιν ὑπὸ Λευκόλλου μηδένα κτείνειν ἑτερόφθαλμον, ὅπως ἐξονειδισθεὶς καὶ καθυβρισθεὶς ἀποθάνοι.

[13] Γενόμενος δ´ ἀπὸ τούτων ἠπείγετο πρὸς τὴν αὐτοῦ Μιθριδάτου δίωξιν. ἤλπιζε γὰρ ἔτι περὶ Βιθυνίαν εὑρήσειν αὐτόν, ὑπὸ Βοκωνίου φρουρούμενον, ὃν αὐτὸς ἐνστησόμενον τῇ φυγῇ μετὰ νεῶν ἀπεστάλκει πρὸς Νικομήδειαν. ἀλλὰ Βοκώνιος μὲν ἐν Σαμοθρᾴκῃ μυούμενος καὶ πανηγυρίζων καθυστέρησε, Μιθριδάτην δ´ ἀναχθέντα μετὰ τοῦ στόλου, σπεύδοντα πρὶν ἐπιστρέφειν Λεύκολλον εἰς τὸν Πόντον εἰσπλεῦσαι, καταλαμβάνει χειμὼν πολύς, ὑφ´ οὗ τὰ μὲν ἀφηρπάγη, τὰ δ´ ἐβυθίσθη τῶν σκαφῶν, πᾶσα δ´ ἡ παραλία τῶν ναυαγίων ἐκφερομένων ὑπὸ τοῦ κλύδωνος ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας ἦν περίπλεως. αὐτὸς δέ, τῆς ὁλκάδος ἐφ´ ἧς ἔπλει μήτε πρὸς τὴν γῆν εὐπαρακομίστου διὰ μέγεθος ἐν σάλῳ μεγάλῳ καὶ κύματι τυφλῷ παρισταμένης τοῖς κυβερνήταις, πρός τε τὴν θάλασσαν ἤδη βαρείας καὶ ὑπεράντλου γενομένης, μετεμβὰς εἰς λῃστρικὸν μυοπάρωνα καὶ τὸ σῶμα πειραταῖς ἐγχειρίσας, ἀνελπίστως καὶ παραβόλως εἰς τὴν Ποντικὴν Ἡράκλειαν ἐξεσώθη.

Λευκόλλῳ δ´ ἀνεμέσητος ἡ πρὸς τὴν σύγκλητον ἀπέβη φιλοτιμία. ψηφιζομένης γὰρ αὐτῆς πρὸς τὸν πόλεμον ἀπὸ τρισχιλίων ταλάντων ἐξαρτύεσθαι ναυτικόν, ἐκώλυσε πέμψας γράμματα καὶ μεγαληγορήσας, ὡς ἄνευ δαπάνης τοσαύτης καὶ παρασκευῆς ταῖς τῶν συμμάχων ναυσὶ Μιθριδάτην ἐκβαλεῖ τῆς θαλάσσης. καὶ τοῦθ´ ὑπῆρξεν αὐτῷ τοῦ θεοῦ συναγωνισαμένου· λέγεται γὰρ Ἀρτέμιδος χόλῳ Πριαπηνῆς ὁ χειμὼν ἐμπεσεῖν τοῖς Ποντικοῖς, συλήσασιν αὐτῆς τὸ ἱερὸν καὶ τὸ ξόανον ἀνασπάσασι.

[14] Πολλῶν δὲ Λευκόλλῳ παραινούντων ἀναβαλέσθαι τὸν πόλεμον, οὐ φροντίσας ἐνέβαλε διὰ Βιθυνίας καὶ Γαλατίας εἰς τὴν βασιλικήν, ἐν ἀρχῇ μὲν ἐνδεὴς τῶν ἀναγκαίων, ὥστε Γαλάτας ἕπεσθαι τρισμυρίους, ἕκαστον ἐπὶ τῶν ὤμων κομίζοντα σίτου μέδιμνον, προϊὼν δὲ καὶ κρατῶν ἁπάντων εἰς τοσαύτην ἦλθεν εὐπορίαν, ὥστε τὸν μὲν βοῦν ἐν στρατοπέδῳ δραχμῆς, τὸ δ´ ἀνδράποδον τεττάρων ὤνιον εἶναι, τὴν δ´ ἄλλην λείαν ἐν οὐδενὶ λόγῳ τοὺς μὲν ἀπολείπειν, τοὺς δ´ ἀναλίσκειν. διάθεσις γὰρ οὐδενὸς ἦν πρὸς οὐδένα πάντων εὐπορούντων. ἀλλ´ ὅσον φθεῖραι καὶ κακῶσαι τὴν χώραν ἱππασάμενοι καὶ καταδραμόντες ἄχρι Θεμισκύρας καὶ τῶν περὶ Θερμώδοντα πεδίων, ᾐτιῶντο τὸν Λεύκολλον, ὅτι πάσας προσάγεται τὰς πόλεις, κατὰ κράτος δ´ οὐδεμίαν ᾕρηκεν οὐδὲ παρέσχηκεν αὐτοῖς ὠφεληθῆναι διαρπάσασιν. ‘ἀλλὰ καὶ νῦν’ ἔφασαν ‘Ἀμισόν, πόλιν εὐδαίμονα καὶ πλουσίαν, οὐ μέγα ὂν ἔργον εἴ τις ἐντείναι τὴν πολιορκίαν κατασχεῖν, ἀπολιπόντας ἡμᾶς ἄγει περὶ τὴν Τιβαρηνῶν καὶ Χαλδαίων ἐρημίαν Μιθριδάτῃ πολεμήσοντας.’

λλὰ ταῦτα μὲν οὐκ ἂν ὁ Λεύκολλος ἐλπίσας εἰς τοσοῦτον ἀπονοίας τοὺς στρατιώτας παραγαγεῖν, ὅσον ὕστερον ἐξέφηναν, ὑπερεώρα καὶ οὐκ ἐφρόντιζεν, ἐκείνοις δ´ ἀπελογεῖτο μᾶλλον οἳ βραδυτῆτα κατηγόρουν αὐτοῦ, διατρίβοντος ἐνταῦθα περὶ κώμας καὶ πόλεις οὐ πολλοῦ τινος ἀξίας πολὺν χρόνον, ἐῶντος δ´ αὔξεσθαι Μιθριδάτην. ‘αὐτὸ γάρ’ ἔφη ‘τοῦτο καὶ βούλομαι καὶ κάθημαι τεχνάζων, μέγαν αὖθις γενέσθαι τὸν ἄνδρα καὶ συναγαγεῖν αὐτὸν ἀξιόμαχον δύναμιν, ἵνα μείνῃ καὶ μὴ φύγῃ προσιόντας ἡμᾶς. ἢ οὐχ ὁρᾶτε πολλὴν μὲν αὐτῷ καὶ ἀτέκμαρτον ἐρημίαν ὀπίσω παροῦσαν; ἐγγὺς δ´ ὁ Καύκασος καὶ ὄρη πολλὰ καὶ βαθέα καὶ μυρίους βασιλεῖς φυγομαχοῦντας ἀρκοῦντα κατακρύψαι καὶ περισχεῖν, ὀλίγων δ´ ἡμερῶν ὁδὸς εἰς Ἀρμενίαν ἐκ Καβήρων, καὶ ὑπὲρ Ἀρμενίας κάθηται Τιγράνης, βασιλεὺς βασιλέων, ἔχων δύναμιν ᾗ Πάρθους τε περικόπτει τῆς Ἀσίας καὶ πόλεις Ἑλληνίδας εἰς Μηδίαν ἀνακομίζει καὶ Συρίας κρατεῖ καὶ Παλαιστίνης καὶ τοὺς ἀπὸ Σελεύκου βασιλεῖς ἀποκτιννύει, θυγατέρας δ´ αὐτῶν ἄγει καὶ γυναῖκας ἀνασπάστους. οὗτος οἰκεῖός ἐστι Μιθριδάτου καὶ γαμβρός, οὐ περιόψεται δ´ αὐτὸν ἱκέτην ὑποδεξάμενος, ἀλλὰ πολεμήσει πρὸς ἡμᾶς, καὶ σπεύδοντες ἐκβάλλειν Μιθριδάτην, κινδυνεύσομεν ἐπισπάσασθαι Τιγράνην, πάλαι μὲν αἰτίας δεόμενον ἐφ´ ἡμᾶς, εὐπρεπεστέραν δ´ οὐκ ἂν λαβόντα τῆς ὑπὲρ ἀνδρὸς οἰκείου καὶ βασιλέως ἀναγκασθέντος ὑπουργεῖν αὐτῷ. τί οὖν δεῖ τοῦθ´ ἡμᾶς ἐξεργάσασθαι καὶ διδάξαι Μιθριδάτην ἀγνοοῦντα, μεθ´ ὧν ἐστιν αὐτῷ πρὸς ἡμᾶς πολεμητέον, καὶ μὴ βουλόμενον, ἀλλ´ ἀδοξοῦντα συνελαύνειν εἰς τὰς Τιγράνου χεῖρας, ἀλλ´ οὐχὶ δόντας αὐτῷ χρόνον ἐκ τῶν οἰκείων παρασκευάσασθαι καὶ ἀναθαρρῦναι, Κόλχοις καὶ Τιβαρηνοῖς καὶ Καππάδοξιν, ὧν πολλάκις κεκρατήκαμεν, μάχεσθαι μᾶλλον ἢ Μήδοις καὶ Ἀρμενίοις;’

[15] Ἐπὶ τοιούτων λογισμῶν γενόμενος ὁ Λεύκολλος περί τε τὴν Ἀμισὸν διέτριψε, μαλακῶς τῇ πολιορκίᾳ χρώμενος, καὶ μετὰ χειμῶνα Μουρήναν ἀπολιπὼν ἐπὶ τῆς πολιορκίας, ἐβάδιζεν ἐπὶ Μιθριδάτην, καθήμενον ἐν Καβήροις καὶ διανοούμενον ὑφίστασθαι τοὺς Ῥωμαίους, ἠθροισμένης αὐτῷ δυνάμεως εἰς τετρακισμυρίους πεζούς, ἱππεῖς δὲ τετρακισχιλίους, οἷς ἐθάρρει μάλιστα. καὶ διαβὰς τὸν Λύκον ποταμὸν εἰς τὸ πεδίον προὐκαλεῖτο τοὺς Ῥωμαίους. γενομένης δ´ ἱππομαχίας ἔφυγον οἱ Ῥωμαῖοι, Πομπώνιος δ´ ἀνὴρ οὐκ ἄδοξος ἑάλω τετρωμένος καὶ πρὸς τὸν Μιθριδάτην ἀνήχθη, κακῶς ὑπὸ τραυμάτων διακείμενος.

Πυθομένου δὲ τοῦ βασιλέως εἰ σωθεὶς ὑπ´ αὐτοῦ γενήσεται φίλος, ‘ἄν γε δή’ ἔφη ‘Ῥωμαίοις διαλλαγῇς· εἰ δὲ μή, πολέμιος’. τοῦτον μὲν θαυμάσας ὁ Μιθριδάτης οὐκ ἠδίκησε. Τοῦ δὲ Λευκόλλου τὰ μὲν πεδία τῶν πολεμίων ἱπποκρατούντων δεδιότος, τὴν δ´ ὀρεινὴν ὀκνοῦντος προϊέναι, μακρὰν καὶ ὑλώδη καὶ δύσβατον οὖσαν, ἁλίσκονταί τινες κατὰ τύχην Ἕλληνες, εἴς τι σπήλαιον καταφυγόντες, ὧν ὁ πρεσβύτερος Ἀρτεμίδωρος ὑπέσχετο τὸν Λεύκολλον ἄξειν καὶ καταστήσειν ἐπὶ τόπῳ ἀσφαλεῖ τῷ στρατοπέδῳ καὶ φρούριον ἔχοντι τοῖς Καβήροις ἐπικρεμάμενον. πιστεύσας δ´ ὁ Λεύκολλος ἅμα τῇ νυκτὶ πυρὰ καύσας ἐκίνει, καὶ τὰ στενὰ παρελθὼν ἀσφαλῶς τὸ χωρίον εἶχε, καὶ μεθ´ ἡμέραν ὑπερεφαίνετο τῶν πολεμίων ἱδρύων τὸν στρατὸν ἐν τόποις οἳ μάχεσθαι βουλομένῳ προσαγωγὴν ἐδίδοσαν καὶ τὸ μὴ βιασθῆναι παρεῖχον ἡσυχάζοντι.

Γνώμην μὲν οὖν οὐδέτερος εἶχεν ἔν γε τῷ παρόντι διακινδυνεύειν· ἔλαφον δὲ λέγεται τῶν βασιλικῶν διωκόντων, ὑποτεμνομένους ἀπαντῆσαι τοὺς Ῥωμαίους, ἐκ δὲ τούτου συμπεσόντας ἀγωνίζεσθαι, πλειόνων ἑκατέροις ἀεὶ προσγινομένων. τέλος δ´ ἐνίκων οἱ βασιλικοί, καὶ τὴν φυγὴν ἐκ τοῦ χάρακος οἱ Ῥωμαῖοι καθορῶντες, ἤσχαλλον καὶ συνέτρεχον πρὸς τὸν Λεύκολλον, ἄγειν σφᾶς δεόμενοι καὶ σύνθημα πρὸς τὴν μάχην αἰτοῦντες. ὁ δὲ βουλόμενος αὐτοὺς μαθεῖν, ἡλίκον ἐστὶν ἐν ἀγῶνι πολέμου καὶ κινδύνῳ παρουσία καὶ ὄψις ἡγεμόνος ἔμφρονος, ἐκείνους μὲν ἡσυχίαν ἄγειν ἐκέλευσεν, αὐτὸς δὲ κατέβαινεν εἰς τὸ πεδίον καὶ τοῖς πρώτοις ἀπαντήσας τῶν φευγόντων ἵστασθαι προσέταξε καὶ ἀναστρέφειν μετ´ αὐτοῦ. πεισθέντων δὲ τούτων, καὶ οἱ λοιποὶ μεταβαλόμενοι καὶ συστάντες ὀλίγῳ πόνῳ τρέπονται τοὺς πολεμίους καὶ καταδιώκουσιν εἰς τὸ στρατόπεδον. ἐπανελθὼν δὲ Λεύκολλος ἀτιμίαν τινὰ τοῖς φεύγουσι νενομισμένην προσέβαλε, κελεύσας ἐν χιτῶσιν ἀζώστοις ὀρύξαι δώδεκα ποδῶν τάφρον, ἐφεστώτων καὶ θεωμένων τῶν ἄλλων στρατιωτῶν.

[16] Ἦν δέ τις ἐν τῷ Μιθριδάτου στρατοπέδῳ Δανδαρίων δυνάστης Ὀλθακὸς - γένος δ´ εἰσὶν οἱ Δανδάριοι βαρβάρων τῶν περὶ τὴν Μαιῶτιν οἰκούντων - , ἀνὴρ ὅσα χειρὸς ἔργα καὶ τόλμης ἐν πολέμῳ διαπρεπὴς ἅπαντα καὶ γνώμην ἱκανὸς ἐν τοῖς μεγίστοις, ἔτι δ´ ἐμμελὴς ὁμιλῆσαι καὶ θεραπευτικός. οὗτος ἔχων ἀεὶ πρός τινα τῶν ὁμοφύλων δυναστῶν ἅμιλλαν ὑπὲρ πρωτείων καὶ ζηλοτυπίαν, ὑπέσχετο τῷ Μιθριδάτῃ μέγα ἔργον, ἀποκτενεῖν Λεύκολλον. ἐπαινέσαντος δὲ τοῦ βασιλέως καί τινας αὐτῷ προσβαλόντος ἐπίτηδες ἀτιμίας εἰς προσποίησιν ὀργῆς, ἀφιππάσατο πρὸς Λεύκολλον· ὁ δ´ ἄσμενος ἐδέξατο (λόγος γὰρ ἦν αὐτοῦ πολὺς ἐν τῷ στρατοπέδῳ), καὶ ταχὺ πειρώμενος ἠσπάζετο τήν τ´ ἀγχίνοιαν αὐτοῦ καὶ τὸ λιπαρές, ὥστε τραπέζης καὶ συνεδρίου ποτὲ ποιεῖσθαι κοινωνόν. ἐπεὶ δ´ ἐδόκει καιρὸν ἔχειν ὁ Δανδάριος, τὸν μὲν ἵππον ἔξω τοῦ χάρακος ἐκέλευσε προαγαγεῖν τοὺς παῖδας, αὐτὸς δὲ μεσημβρίας οὔσης καὶ τῶν στρατιωτῶν ἐνδιαζόντων καὶ ἀναπαυομένων ἐβάδιζεν ἐπὶ τὴν στρατηγικὴν σκηνήν, ὡς οὐδενὸς κωλύσοντος εἰσελθεῖν ἄνδρα συνήθη καὶ λόγους τινὰς ἀξίους σπουδῆς τῷ στρατηγῷ κομίζειν φάσκοντα. κἂν εἰσῆλθεν ἀδεῶς, εἰ μὴ ὁ πολλοὺς ἀνῃρηκὼς στρατηγοὺς ὕπνος Λεύκολλον ἔσωσεν. ἐτύγχανε γὰρ καθεύδων, καὶ Μενέδημος, εἷς τῶν κατευναστῶν, παρὰ ταῖς θύραις ἑστὼς οὐκ ἔφη κατὰ καιρὸν ἥκειν τὸν Ὀλθακόν, ἄρτι Λευκόλλου πρὸς ἀνάπαυσιν ἐκ μακρᾶς ἀγρυπνίας καὶ πόνων τοσούτων δεδωκότος ἑαυτόν. ἐπεὶ δ´ οὐκ ἀπῄει κελεύοντος, ἀλλ´ ἔφη καὶ κωλύοντος εἰσελεύσεσθαι, περὶ πράγματος ἀναγκαίου καὶ μεγάλου διαλεχθῆναι βουλόμενος, ἤδη πρὸς ὀργὴν ὁ Μενέδημος εἰπὼν ‘μηδὲν ἀναγκαιότερον τοῦ σῴζεσθαι Λεύκολλον’, ἀπεώσατο τὸν ἄνθρωπον ἀμφοτέραις ταῖς χερσίν. ὁ δὲ δείσας ὑπεξῆλθε τοῦ χάρακος, καὶ λαβὼν τὸν ἵππον ἀπήλασεν εἰς τὸ Μιθριδάτου στρατόπεδον ἄπρακτος. οὕτως ἄρα καὶ τοῖς πράγμασιν ὁ καιρὸς ὥσπερ τοῖς φαρμάκοις καὶ τὴν σῴζουσαν καὶ τὴν ἀναιροῦσαν ῥοπὴν προστίθησιν.

[17] Ἐκ τούτου Σωρνάτιος μὲν ἐπὶ σίτου κομιδὴν ἐπέμφθη μετὰ δέκα σπειρῶν, καὶ καταδιωχθεὶς ὑπὸ Μενάνδρου, τῶν Μιθριδάτου στρατηγῶν ἑνός, ἀντέστη καὶ συμβαλὼν φόνον ἐποίησε πολὺν καὶ τροπὴν τῶν πολεμίων. αὖθις δὲ πεμφθέντος Ἀδριανοῦ μετὰ δυνάμεως, ὅπως ἐκ περιουσίας ἔχωσιν οἱ στρατιῶται σῖτον, οὐ περιεῖδε Μιθριδάτης, ἀλλ´ ἀπέστειλε Μενέμαχον καὶ Μύρωνα, πολλῶν μὲν ἱππέων, πολλῶν δὲ πεζῶν ἡγουμένους. οὗτοι πάντες ὡς λέγεται πλὴν δυεῖν κατεκόπησαν ὑπὸ τῶν Ῥωμαίων. καὶ Μιθριδάτης μὲν ἔκρυπτε τὴν συμφοράν, ὡς οὐ τοσαύτην οὖσαν ἀλλὰ μικράν, προσκεκρουκότων ἀπειρίᾳ τῶν στρατηγῶν, Ἀδριανὸς δὲ λαμπρῶς παρημείβετο τὸ στρατόπεδον, πολλὰς κατάγων ἁμάξας σίτου καὶ λαφύρων γεμούσας, ὥστε δυσθυμίαν μὲν αὐτῷ, ταραχὴν δὲ καὶ φόβον ἀμήχανον ἐμπεσεῖν τοῖς στρατιώταις. ἐδέδοκτο μὲν οὖν μηκέτι μένειν·

ἐπεὶ δὲ προεξέπεμπον οἱ βασιλικοὶ τὰ σφέτερα χρήματα καθ´ ἡσυχίαν, τοὺς δ´ ἄλλους ἐκώλυον, ἤδη καὶ πρὸς ὀργὴν ἐπὶ τὰς ἐξόδους ὠθούμενοι καὶ βιαζόμενοι, τὰ μὲν χρήματα ἥρπαζον, αὐτοὺς δ´ ἀπέσφαττον. ὅπου καὶ Δορύλαος ὁ στρατηγός, οὐδὲν ἕτερον ἔχων ἢ τὴν πορφύραν περὶ αὑτόν, ἀπώλετο διὰ ταύτην, Ἑρμαῖος δ´ ὁ θύτης κατεπατήθη περὶ τὰς πύλας. αὐτὸς δ´ ὁ Μιθριδάτης, οὔτ´ ὀπαδοῦ τινος οὔθ´ ἱπποκόμου παραμείναντος αὐτῷ, συνεξέπεσεν ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου τοῖς πολλοῖς ἀναμεμειγμένος, οὐδ´ ἵππου τῶν βασιλικῶν εὐπορήσας, ἀλλ´ ὀψέ που κατιδὼν αὐτὸν ἐν τῷ ῥεύματι τῆς τροπῆς ἐκείνης διαφερόμενον Πτολεμαῖος ὁ εὐνοῦχος ἵππον ἔχων αὐτὸς ἀπεπήδησε καὶ παρέσχεν. ἤδη γὰρ αὐτὸν οἱ Ῥωμαῖοι κατεῖχον ἐπικείμενοι, καὶ τάχει μὲν οὐκ ἀπελίποντο τοῦ λαβεῖν αὐτόν, ἀλλ´ ἦλθον ἔγγιστα τούτου, φιλοπλουτία δὲ καὶ μικρολογία στρατιωτικὴ τὸ πολλοῖς ἀγῶσι καὶ μεγάλοις κινδύνοις διωκόμενον ἐκ μακροῦ θήραμα Ῥωμαίους ἀφείλετο καὶ Λεύκολλον ἀπεστέρησε νικῶντα τῶν ἐπάθλων. ἦν μὲν γὰρ ἐν ἐφικτῷ τῆς διώξεως ὁ ὑπεκφέρων τὸν ἄνδρα ἵππος, ἡμιόνου δὲ τῶν τὸ χρυσίον κομιζόντων μεταξὺ τοῦ βασιλέως εἴτ´ ἀπὸ ταὐτομάτου παρεισπεσόντος, εἴτε τοῦ βασιλέως ἐπίτηδες ἐμβαλόντος αὐτὸν εἰς τοὺς διώκοντας, ἁρπάζοντες καὶ συλλέγοντες τὸ χρυσίον καὶ διαμαχόμενοι πρὸς ἀλλήλους καθυστέρησαν. καὶ οὐ τοῦτο μόνον αὐτῶν ἀπέλαυσε τῆς πλεονεξίας Λεύκολλος, ἀλλὰ καὶ τὸν ἐπὶ τῶν ἀπορρήτων τοῦ βασιλέως ὄντα Καλλίστρατον ὁ μὲν ἄγειν ἐκέλευσεν, οἱ δ´ ἄγοντες αἰσθόμενοι πεντακοσίους χρυσοῦς ὑπεζωσμένον ἀπέκτειναν. οὐ μὴν ἀλλὰ τούτοις μὲν ἐπέτρεψε τὸν χάρακα πορθῆσαι.

[18] Τὰ δὲ Κάβηρα λαβὼν καὶ τῶν ἄλλων φρουρίων τὰ πλεῖστα, θησαυρούς τε μεγάλους εὗρε καὶ δεσμωτήρια, πολλῶν μὲν Ἑλλήνων, πολλῶν δὲ συγγενῶν τοῦ βασιλέως καθειργμένων, οἷς πάλαι τεθνάναι δοκοῦσιν οὐ σωτηρίαν, ἀλλ´ ἀναβίωσιν καὶ δευτέραν τινὰ γέννησιν ἡ Λευκόλλου χάρις παρέσχεν. ἑάλω δὲ καὶ ἀδελφὴ τοῦ Μιθριδάτου Νύσσα σωτήριον ἅλωσιν· αἱ δ´ ἀπωτάτω τοῦ κινδύνου καὶ καθ´ ἡσυχίαν ἀποκεῖσθαι δοκοῦσαι περὶ Φαρνάκειαν ἀδελφαὶ καὶ γυναῖκες οἰκτρῶς ἀπώλοντο, Μιθριδάτου πέμψαντος ἐπ´ αὐτὰς ἐκ τῆς φυγῆς Βακχίδην εὐνοῦχον. ἦσαν δὲ μετὰ πολλῶν ἀδελφαί τε δύο τοῦ βασιλέως, Ῥωξάνη καὶ Στάτειρα, περὶ τετταράκοντα ἔτη παρθενευόμεναι, καὶ γαμεταὶ δύο, γένος Ἰωνίδες, Βερενίκη μὲν ἐκ Χίου, Μονίμη δὲ Μιλησία. ταύτης ὁ πλεῖστος ἦν λόγος ἐν τοῖς Ἕλλησιν, ὅτι τοῦ βασιλέως πειρῶντος αὐτὴν καὶ μυρίους πεντακισχιλίους χρυσοῦς προσπέμψαντος ἀντέσχε, μέχρι οὗ γάμων ἐγένοντο συνθῆκαι καὶ διάδημα πέμψας αὐτῇ βασίλισσαν ἀνηγόρευσεν. αὕτη καὶ παρὰ τὸν ἄλλον χρόνον ἀνιαρῶς εἶχε, καὶ ἀπεθρήνει τὴν τοῦ σώματος εὐμορφίαν, ὡς δεσπότην μὲν ἀντ´ ἀνδρὸς αὐτῇ, φρουρὰν δὲ βαρβάρων ἀντὶ γάμου καὶ οἴκου προξενήσασαν, πόρρω δέ που τῆς Ἑλλάδος ἀπῳκισμένη τοῖς ἐλπισθεῖσιν ἀγαθοῖς ὄναρ σύνεστι, τῶν δ´ ἀληθινῶν ἐκείνων ἀπεστέρηται. καὶ δὴ τοῦ Βακχίδου παραγενομένου καὶ προστάξαντος αὐταῖς ἀποθνῄσκειν, ὡς ἑκάστῃ δοκοίη ῥᾷστον εἶναι καὶ ἀλυπότατον, περισπάσασα τῆς κεφαλῆς τὸ διάδημα τῷ τραχήλῳ περιῆψε καὶ ἀνήρτησεν ἑαυτήν. ταχὺ δ´ ἀπορραγέντος, ‘ὦ κατηραμένον’ ἔφη ‘ῥάκος, οὐδὲ πρὸς τοῦτό μοι χρήσιμον ἔσῃ;’ κἀκεῖνο μὲν ἀπέρριψε προσπτύσασα, τῷ δὲ Βακχίδῃ τὴν σφαγὴν παρέσχεν. ἡ δὲ Βερενίκη κύλικα φαρμάκου λαβοῦσα, τῆς μητρὸς αὐτῇ παρούσης καὶ δεομένης, μετέδωκε, καὶ συνεξέπιον μὲν ἀμφότεραι, ἤρκεσε δ´ ἡ τοῦ φαρμάκου δύναμις εἰς τὸ ἀσθενέστερον σῶμα, τὴν δὲ Βερενίκην οὐχ ὅσον ἔδει πιοῦσαν οὐκ ἀπήλλαξεν, ἀλλὰ δυσθανατοῦσα τοῦ Βακχίδου σπεύδοντος ἀπεπνίγη. λέγεται δὲ καὶ τῶν ἀγάμων ἀδελφῶν ἐκείνων τὴν μὲν ἐπαρωμένην πολλὰ καὶ λοιδοροῦσαν ἐκπιεῖν τὸ φάρμακον, τὴν δὲ Στάτειραν οὔτε δύσφημόν τι φθεγξαμένην οὔτ´ ἀγεννές, ἀλλ´ ἐπαινοῦσαν τὸν ἀδελφόν, ὅτι περὶ τοῦ σώματος κινδυνεύων οὐκ ἠμέλησεν αὐτῶν, ἀλλὰ προὐνόησεν ἐλευθέρας καὶ ἀνυβρίστους ἀποθανεῖν.

Ταῦτα μὲν οὖν φύσει χρηστὸν ὄντα καὶ φιλάνθρωπον ἠνία τὸν Λεύκολλον. [19] Ἐλάσας δ´ ἄχρι Ταλαύρων, ἔνθεν ἡμέρᾳ τετάρτῃ πρότερον ἐφθάκει Μιθριδάτης εἰς Ἀρμενίαν πρὸς Τιγράνην πεφευγώς, ἀποτρέπεται. καταστρεψάμενος δὲ Χαλδαίους καὶ Τιβαρηνούς, καὶ τὴν μικρὰν Ἀρμενίαν παραλαβών, καὶ φρούρια καὶ πόλεις παραστησάμενος, Ἄππιον μὲν ἔπεμψε πρὸς Τιγράνην ἐξαιτῶν Μιθριδάτην, αὐτὸς δ´ ἧκε πρὸς Ἀμισὸν ἔτι πολιορκουμένην. αἴτιος δ´ ἦν Καλλίμαχος ὁ στρατηγός, ἐμπειρίᾳ μηχανικῆς παρασκευῆς καὶ δεινότητι πανουργίας ὅσην πολιορκία δέχεται πλεῖστα λυπήσας Ῥωμαίους· ὧν ὕστερον ἔδωκε δίκην. τότε δ´ ὑπὸ Λευκόλλου καταστρατηγηθείς, ὑφ´ ἣν ἔθος εἶχεν ὥραν τῆς ἡμέρας ἀπάγειν καὶ ἀναπαύειν τοὺς στρατιώτας, ἐν ἐκείνῃ προσβαλόντος αἰφνιδίως καὶ κατασχόντος οὐ πολὺ μέρος τοῦ τείχους, αὐτὸς ἐκλιπὼν τὴν πόλιν ὑφῆψεν, εἴτε φθονῶν ὠφεληθῆναι Ῥωμαίοις, εἴτε ῥᾳστώνην φυγῆς ἑαυτῷ μηχανώμενος. οὐδεὶς γὰρ ἐφρόντιζε τῶν ἐκπλεόντων, ἀλλὰ καὶ ὡς ἡ φλὸξ ἀναδραμοῦσα πολλὴ τὰ τείχη περιέσχεν, οἱ μὲν στρατιῶται παρεσκευάζοντο πρὸς ἁρπαγήν,

ὁ δὲ Λεύκολλος οἰκτίρων ἀπολλυμένην τὴν πόλιν, ἔξωθεν ἐβοήθει πρὸς τὸ πῦρ καὶ σβεννύναι παρεκάλει, μηδενὸς αὐτῷ προσέχοντος, ἀλλ´ ἐξαιτουμένων τὰ χρήματα καὶ μετὰ βοῆς τὰ ὅπλα κρουόντων, ἕως ἐκβιασθεὶς ἐπέτρεψεν, ὡς αὐτήν γε τὴν πόλιν ἐξαιρησόμενος τοῦ πυρός. οἱ δὲ τοὐναντίον ἔπραξαν. πάντα γὰρ ἐξερευνῶντες ὑπὸ λαμπάδων καὶ πανταχοῦ φῶς ἐπιφέροντες, αὐτοὶ τὰ πλεῖστα τῶν οἰκημάτων καθεῖλον, ὥστε τὸν Λεύκολλον εἰσελθόντα μεθ´ ἡμέραν καὶ δακρύσαντα πρὸς τοὺς φίλους εἰπεῖν, ὡς πολλάκις ἤδη Σύλλαν μακαρίσας, μάλιστα τῇ σήμερον ἡμέρᾳ τὴν τἀνδρὸς εὐτυχίαν θαυμάσειεν, ὅτι σῶσαι βουληθεὶς ἐδυνήθη τὰς Ἀθήνας. ‘ἐμὲ δέ’ ἔφη ‘τούτου ζηλωτὴν γενόμενον εἰς τὴν Μομμίου δόξαν ὁ δαίμων περιέστησεν.’ οὐ μὴν ἀλλ´ ἐκ τῶν παρόντων ἀναλαμβάνειν ἐπειρᾶτο τὴν πόλιν, καὶ τὸ μὲν πῦρ ὄμβροι κατέσβεσαν, ἔκ τινος θείας τύχης περὶ τὴν ἅλωσιν αὐτὴν συμπεσόντες, τὰ δὲ πλεῖστα τῶν ἀπολωλότων αὐτὸς ἔτι παρὼν ἀνῳκοδόμησε, καὶ τοὺς φεύγοντας Ἀμισηνῶν ἐδέξατο, καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων κατῴκισε τοὺς βουλομένους, εἴκοσι καὶ ἑκατὸν σταδίων χώραν προσορίσας.

ν δ´ ἡ πόλις Ἀθηναίων ἄποικος, ἐν ἐκείνοις ἄρα τοῖς καιροῖς, ἐν οἷς ἤκμαζεν ἡ δύναμις αὐτῶν καὶ κατεῖχε τὴν θάλασσαν, οἰκισθεῖσα, καὶ διὰ τοῦτο πολλοὶ τῶν τὴν Ἀριστίωνος τυραννίδα βουλομένων φεύγειν ἐκπλεύσαντες αὐτοῦ κατῴκουν καὶ μετεῖχον τῆς πολιτείας, οἷς συνέβη τὰ οἰκεῖα κακὰ φεύγουσιν ἀπολαῦσαι τῶν ἀλλοτρίων. ἀλλὰ τούς γε σωθέντας αὐτῶν ὁ Λεύκολλος ἀμφιέσας καλῶς καὶ διακοσίας ἑκάστῳ δραχμὰς ἐπιδοὺς ἀπέστειλε. Τότε καὶ Τυραννίων ὁ γραμματικὸς ἑάλω· Μουρήνας δ´ αὐτὸν ἐξῃτήσατο καὶ λαβὼν ἀπηλευθέρωσεν, ἀνελευθέρως τῇ δωρεᾷ χρησάμενος. οὐ γὰρ ἠξίου Λεύκολλος ἄνδρα διὰ παιδείαν ἐσπουδασμένον δοῦλον γενέσθαι πρότερον, εἶτ´ ἐλεύθερον. ἀφαίρεσις γὰρ ἦν τῆς ὑπαρχούσης ἡ τῆς δοκούσης ἐλευθερίας δόσις. ἀλλὰ Μουρήνας μὲν οὐκ ἐνταῦθα μόνον ὤφθη πολὺ τῆς τοῦ στρατηγοῦ καλοκαγαθίας ἀποδέων.

[20] Λεύκολλος δὲ τρέπεται πρὸς τὰς ἐν Ἀσίᾳ πόλεις, ὅπως, τῶν πολεμικῶν ἔργων σχολάζοντος αὐτοῦ, καὶ δίκης τινὸς μετάσχῃ καὶ θεσμῶν, ὧν ἐπὶ πολὺν χρόνον ἐνδεῆ τὴν ἐπαρχίαν οὖσαν ἄρρητοι καὶ ἄπιστοι δυστυχίαι κατεῖχον, ὑπὸ τῶν τελωνῶν καὶ τῶν δανειστῶν πορθουμένην καὶ ἀνδραποδιζομένην, πιπράσκειν ἰδίᾳ μὲν υἱοὺς εὐπρεπεῖς θυγατέρας τε παρθένους, δημοσίᾳ δ´ ἀναθήματα, γραφάς, ἱεροὺς ἀνδριάντας ἀναγκαζομένων. αὐτοῖς δὲ τέλος μὲν ἦν προσθέτοις γενομένοις δουλεύειν, τὰ δὲ πρὸ τούτου χαλεπώτερα, σχοινισμοὶ καὶ κιγκλίδες καὶ ἵπποι καὶ στάσεις ὕπαιθροι, καύματος μὲν ἡλίῳ, ψύχους δ´ εἰς πηλὸν ἐμβιβαζομένων ἢ πάγον, ὥστε τὴν δουλείαν σεισάχθειαν δοκεῖν εἶναι καὶ εἰρήνην. τοιαῦτα μὲν κακὰ Λεύκολλος εὑρὼν ἐν ταῖς πόλεσιν, ὀλίγῳ χρόνῳ πάντων ἀπήλλαξε τοὺς ἀδικουμένους. πρῶτον μὲν γὰρ ἑκατοστὴν ἐκέλευσε καὶ μὴ πλέον εἰς τοὺς τόκους λογίζεσθαι, δεύτερον δὲ τοὺς μακροτέρους τοῦ ἀρχαίου τόκους ἀπέκοψε, τὸ δὲ τρίτον καὶ μέγιστον ἔταξε τῶν τοῦ χρεωφειλέτου προσόδων τὴν τετάρτην μερίδα καρποῦσθαι τὸν δανειστήν· ὁ δὲ τόκον κεφαλαίῳ συνάψας ἐστέρητο τοῦ παντός· ὥστ´ ἐν ἐλάττονι χρόνῳ τετραετίας διαλυθῆναι τὰ χρέα πάντα, καὶ τὰς κτήσεις ἐλευθέρας ἀποδοθῆναι τοῖς δεσπόταις.

ν δὲ τοῦτο κοινὸν δάνειον ἐκ τῶν δισμυρίων ταλάντων οἷς τὴν Ἀσίαν ἐξημίωσεν ὁ Σύλλας, καὶ διπλοῦν ἀπεδόθη τοῖς δανείσασιν, ὑπ´ ἐκείνων ἀνηγμένον ἤδη τοῖς τόκοις εἰς δώδεκα μυριάδας ταλάντων. ἐκεῖνοι μὲν οὖν ὡς δεινὰ πεπονθότες ἐν Ῥώμῃ τοῦ Λευκόλλου κατεβόων, καὶ χρήμασιν ἀνίστασαν ἐπ´ αὐτὸν ἐνίους τῶν δημαγωγῶν, μέγα δυνάμενοι καὶ πολλοὺς ὑπόχρεως πεποιημένοι τῶν πολιτευομένων. ὁ δὲ Λεύκολλος οὐ μόνον ὑπὸ τῶν εὖ πεπονθότων ἠγαπᾶτο δήμων, ἀλλὰ καὶ ταῖς ἄλλαις ἐπαρχίαις ποθεινὸς ἦν, εὐδαιμονιζούσαις τοὺς ἡγεμόνος τοιούτου τυχόντας.

Cependant Mithridate cherchait à surprendre les Cyzicéniens déjà affaiblis par le combat de Chalcédoine, où ils avaient perdu trois mille hommes et dix vaisseaux. Afin donc de dérober sa marche à Lucullus, il décampe après souper, et fait une telle diligence qu’il arrive devant Cyzique à la pointe du jour, et pose son camp sur la montagne d’Adrastée. Lucullus, averti de son départ, se mit à sa poursuite, et, content de n’avoir pas donné en désordre, pendant la nuit, au milieu des ennemis, il campa près d’une bourgade nommée Thracia, dans un poste situé très à propos sur les chemins par où les ennemis devaient faire passer leurs vivres. Prévoyant donc ce qui devait arriver, il ne crut pas devoir le cacher à ses soldats : dès qu’ils eurent assis et fortifié leur camp, il les assembla, et leur annonça avec complaisance que dans peu de jours il leur livrerait une victoire qui ne coûterait pas une goutte de sang.

Mithridate avait partagé son armée en dix camps, qui investissaient la ville du côté de terre ; et par mer il avait fermé avec ses vaisseaux les deux extrémités du détroit qui sépare la ville de la terre ferme (14). Bloqués des deux côtés, les Cyzicéniens étaient résolus de tout braver et de s’exposer aux derniers malheurs pour être fidèles aux Romains ; mais ils ignoraient où était Lucullus, et, comme ils ne recevaient aucune nouvelle de fui, leur inquiétude était extrême. Et pourtant ils avaient son camp sous les yeux, et le voyaient de leurs murailles ; mais ils étaient trompés par les soldats de Mithridate, qui leur montraient 47 les Romains campés sur les hauteurs, et leur disaient : « Voyez-vous là ces troupes ? ce sont des Arméniens et des Mèdes que Tigrane a envoyés au secours de Mithridate. » Et les assiégés s’effrayaient de se voir environnés de cette multitude innombrable d’ennemis, n’espérant pas que l’arrivée de Lucullus pût leur être d’aucun secours. Cependant Démonax, qui leur fut envoyé par Archélaüs, leur apprit le premier que Lucullus était auprès d’eux. D’abord ils n’en voulurent rien croire : ils s’imaginèrent que c’était une fausse nouvelle qu’on leur donnait pour les rassurer. Dans ce moment, un jeune prisonnier, qui s’était échappé des mains des ennemis, arrive dans la ville. On lui demanda où était Lucullus : le jeune homme se met à rire, croyant qu’on plaisantait ; mais, voyant qu’on parlait sérieusement, il montra de la main le retranchement des Romains ; et les Cyzicéniens reprirent courage.

Le lac appelé Dascylitide porte d’assez grands bateaux. Lucullus y prit le plus grand qu’il y eût, et le fit conduire sur un chariot jusqu’à la mer, y embarqua autant de soldats qu’il en pouvait contenir, et l’envoya à Cyzique. Us passèrent, à la faveur de la nuit, sans être aperçus, et entrèrent dans la ville.

Il parut aussi que les dieux, touchés de la bravoure des Cyzicéniens, voulurent accroître leur confiance par plusieurs signes frappants. Ainsi, par exemple, la fête de Proserpine approchait ; les habitants, qui n’avaient pas de génisse noire pour le sacrifice, en tirent une de pâte, et la présentèrent à l’autel. Or, la génisse consacrée qu’on nourrissait pour la déesse, et qui avait, comme les autres troupeaux des Cyzicéniens, ses pâturages de l’autre côté du détroit, quitta ce jour-là le troupeau, traversa seule à la nage le bras de mer, entra dans la ville, et se présenta d’elle-même pour le sacrifice. La déesse apparut en songe à Aristagoras, greffier du peuple : « Je viens en 48 personne, dit-elle ; j’amène le joueur de flûte libyen contre le trompette du Pont ; dis aux citoyens d’avoir bon courage (15). » Les Cyzicéniens étaient fort surpris de cet oracle. Mais le lendemain, au point du jour, les vagues furent soulevées par un vent impétueux, et les machines du roi, ouvrages admirables de Niconidas le Thessalien, qui étaient déjà dressées contre les murailles, annoncèrent, par le bruit et le craquement qu’elles firent, ce qui allait arriver. Puis il survint un vent du midi, qui souffla avec tant de violence, qu’il brisa en quelques instants une tour de bois haute de cent coudées. On raconte aussi qu’à Ilium, Minerve apparut à plusieurs habitants pendant leur sommeil, couverte de sueur, offrant à leur vue une partie de son voile toute déchirée, et disant qu’elle venait de secourir les Cyzicéniens. Les habitants d’Ilium montraient une colonne portant une inscription qui attestait ce prodige.

Tant que Mithridate, trompé par ses généraux, ignorait la famine qui régnait dans son camp, il voyait avec douleur l’inutilité de ses efforts pour réduire Cyzique. Mais l’ambition qui le faisait s’opiniâtrer s’évanouit bien vite, quand il eut appris la disette où étaient réduits les soldats, et qu’ils se nourrissaient de chair humaine. Car Lucullus ne lui faisait pas une guerre de théâtre ni d’ostentation : il lui sautait, comme on dit, sur le ventre, et prenait ses mesures pour lui couper les vivres de tous côtés. Aussi Mithridate s’empressa-t-il de profiter du temps que Lucullus assiégeait une place voisine, pour envoyer en Bithynie presque toute sa cavalerie, ses bêtes de somme, et ceux des gens de pied qui étaient hors de 49 service. Lucullus, informé de leur départ, retourne la nuit dans son camp, et, le lendemain matin, malgré la rigueur de l’hiver, il prend dix cohortes avec sa cavalerie, et se met à leur poursuite. La neige et le froid rendaient la marche difficile ; plusieurs des soldats n’y purent résister, et demeurèrent en arrière. Il continua sa route avec les autres, et atteignit les ennemis près du fleuve Rhyndacus (16). Il les mit dans une si complète déroute, que les femmes d’Apollonie (17) sortirent de la ville pour piller le bagage et dépouiller les morts, qui étaient, comme on peut croire, en très-grand nombre. On prit six mille chevaux, une quantité innombrable de bêtes de somme, et on fit quinze mille prisonniers. Lucullus, en ramenant ce riche butin, passa devant le camp des ennemis. Je m’étonne que Salluste (18) dise que les Romains virent alors des chameaux pour la première fois. Quoi donc ! selon lui ceux qui avaient vaincu jadis Antiochus, sous les ordres de Scipion, et ceux qui venaient naguère de battre Archélaüs à Orchomène et à Chéronée, n’avaient point vu de chameaux !

Dès lors Mithridate résolut de prendre au plus tôt la fuite ; et, pour amuser Lucullus en l’attirant d’un autre côté, il envoya dans les mers de Grèce Aristonicus, le commandant de sa flotte. Aristonicus, au moment de mettre à la voile, fut trahi et livré à Lucullus avec dix mille pièces d’or qu’il portait pour corrompre quelques corps de l’armée romaine. Mithridate, à la suite de cet événement, s’enfuit par mer, et ses généraux ramenèrent l’armée de terre. Lucullus les poursuivit, et, les 50 ayant atteints près du Granique (19), il leur fit un grand nombre de prisonniers, et leur tua vingt mille hommes. On assure qu’il périt dans cette guerre trois cent mille hommes au moins, tant des soldats que des gens qui suivaient l’armée.

Lucullus revint d’abord à Cyzique, où il reçut l’accueil le plus flatteur et les marques d’une reconnaissance méritée. Il parcourut ensuite les côtes de l’Hellespont, pour rassembler une flotte ; il descendit dans la Troade, et dressa sa tente dans le temple de Vénus. La nuit, pendant son sommeil, il crut voir la déesse debout près de lui, et qui lui disait :

Pourquoi dors-tu, lion magnanime ? les faons ne sont pas loin.

Il se lève, appelle ses amis, quoiqu’il fût encore nuit, et leur raconte sa vision. En même temps arrivent des gens d’Ilium pour lui dire qu’on avait aperçu, près du port des Grecs, treize galères à cinq rangs de rames de la flotte du roi, qui voguaient vers Lemnos (20).

Il s’embarque à l’instant, va s’emparer de ces galères, et tue Isidore, leur commandant ; de là il courut attaquer les autres capitaines, qui étaient à l’ancre dans la rade. A son approche, ceux-ci rangèrent leurs vaisseaux le long du rivage, combattirent de dessus le tillac, et blessèrent plusieurs des soldats de Lucullus. La nature du lieu ne permettait ni d’envelopper les ennemis, ni de forcer, avec des navires agités par les flots, leurs vaisseaux solidement appuyés contre la côte. Mais Lucullus finit par découvrir un endroit par où l’on pouvait descendra dans l’île, et y débarqua ses meilleurs soldats, 51 qui, chargeant les ennemis par derrière, en tuèrent un grand nombre, et forcèrent les autres de couper les câbles qui attachaient leurs vaisseaux au rivage ; mais ces navires, en s’éloignant de la terre, se heurtaient, se froissaient les uns les autres, ou allaient donner contre les éperons de ceux de Lucullus. Il se fit là un grand carnage et beaucoup de prisonniers, entre autres ce Marius que Sertorius avait envoyé d’Espagne à Mithridate. Il était borgne ; et Lucullus, au moment de l’attaque, avait défendu à ses soldats de tuer aucun borgne, parce qu’il voulait faire périr Marius d’une mort infamante et ignominieuse.

Débarrassé de ces obstacles, Lucullus se hâta de se mettre à la poursuite de Mithridate. Il espérait le trouver encore en Bithynie, gardé à vue par Voconius, qu’il avait envoyé à Nicomédie (21) avec des vaisseaux, pour s’opposer à sa fuite. Mais Voconius avait perdu beaucoup de temps à se faire initier aux mystères de Samothrace, et à célébrer des fêtes ; et Mithridate avait profité de sa lenteur pour s’échapper avec sa flotte, et fuir à toutes voiles vers le Pont (22) avant le retour de Lucullus. Assailli dans sa fuite par une tempête violente, il vit une partie de ses navires ou emportés ou coulés à fond ; et, pendant plusieurs jours, toute la côte fut couverte de débris du naufrage, que les vagues y apportaient. Mithridate montait un vaisseau de charge, que les pilotes ne pouvaient, dans cette tourmente, au sein de ces flots agités, ni approcher du rivage, à cause de sa grandeur, ni tenir à la mer, appesanti qu’il était et faisant eau de tous côtés. Il passa sur un brigantin de course, et confia sa personne à des 52 pirates, qui le ramenèrent, contre toute espérance et à travers mille dangers, à Héraclée de Pont (23).

La confiance présomptueuse avec laquelle Lucullus avait écrit au sénat ne lui attira point le courroux des dieux. Le sénat décrétait remploi d’une somme de trois mille talents (24) à l’équipement d’une flotte qui devait servir dans cette guerre. Lucullus écrivit pour empêcher l’exécution de ce décret ; et, dans sa lettre, il disait d’un ton avantageux que, sans tant d’appareil et de dépense, et avec les seuls vaisseaux des alliés, il chasserait Mithridate de la mer ; et il tint sa promesse, aidé de la protection divine. Cette tempête fut, dit-on, un effet de la vengeance de Diane Priapine (25), qui punit l’armée de Mithridate d’avoir pillé son temple et d’en avoir enlevé sa statue.

On conseillait à Lucullus de remettre à un autre temps la continuation de la guerre ; mais il rejeta ces conseils, traversa la Bithynie et la Galatie, et envahit le royaume de Pont. Il éprouva, dans les premiers temps de cette expédition, une si grande disette, qu’il se fit suivre par trente mille Galates, qui portaient chacun un médimne de blé : mais, une fois entré au cœur du pays, où tout pliait devant lui, il se trouva dans une telle abondance, que, dans le camp, un bœuf ne se vendait qu’une drachme (26) et un esclave quatre ; quant au reste du butin, on n’en tenait aucun compte : on l’abandonnait ou on le dissipait, car on ne trouvait rien à vendre, tout le monde étant abondamment pourvu. La cavalerie, dans ses in- 53 cursions jusqu’à Thémiscyre (27) et jusqu’aux plaines que traverse le Thermodon (28), ne s’arrêtait que le temps nécessaire pour ravager le pays : de là les plaintes des soldats, qui reprochaient à Lucullus de recevoir toutes les villes à composition, et de n’en avoir encore pris aucune de force pour les enrichir du pillage (29). « Aujourd’hui même, disaient-ils, Amisus (30),cette ville florissante et riche, qu’il serait si facile de prendre, pour peu qu’on voulût en presser le siège, il nous la fait laisser derrière nous, et nous traîne dans les déserts des Tibaréniens et des Chaldéens (31), pour combattre Mithridate. »

Lucullus, qui ne se doutait point que ses soldats pussent jamais se porter à ce degré de fureur qu’ils firent éclater plus tard, méprisait ces rumeurs, et ne s’en inquiétait pas autrement. Il aimait mieux se justifier auprès de ceux qui l’accusaient de lenteur et le blâmaient de s’arrêter trop longtemps devant des bourgs et des villes de nulle importance, et de laisser se fortifier Mithridate. « C’est précisément, leur disait-il, ce que je veux ; je m’arrête à dessein pour donner à Mithridate le temps d’augmenter ses forces, et de rassembler une nombreuse armée : je veux qu’il nous attende, et ne fuie pas toujours à mesure que nous approchons. Ne voyez-vous pas qu’il a derrière lui un désert immense ? Près de lui est le Caucase et plusieurs montagnes aux 54 gorges profondes, capables de cacher et de receler dix mille rois qui voudraient éviter de combattre. Du pays des Cabires (32) en Arménie il n’y a que quelques journées de chemin ; et c’est en Arménie que tient sa cour Τigrane, le roi des rois, disposant d’une puissance avec laquelle il enlève l’Asie aux Parthes, transporte les villes grecques jusque dans la Médie, soumet la Palestine et la Syrie, détruit les successeurs de Séleucus et emmène captives leurs femmes et leurs filles : il est l’allié, le gendre de Mithridate ; lorsqu’il l’aura reçu comme suppliant, il ne l’abandonnera point, il nous fera la guerre. En nous hâtant de chasser Mithridate, nous courons risque d’attirer sur nous Tigrane, qui cherche depuis longtemps un prétexte contre nous, et qui n’en pourrait saisir de plus spécieux que de secourir un roi son allié, réduit à implorer son assistance. Devons-nous procurer nous-mêmes à Mithridate cet avantage ? Devons-nous lui enseigner ce qu’il ignore ? lui apprendre à qui il doit se joindre pour nous faire la guerre ? Devons-nous le forcer, malgré lui, car à ses yeux ce serait un déshonneur, à s’aller jeter entre les bras de Tigrane ? Ne faut-il pas plutôt lui donner le temps de rassembler assez de ses propres forces pour qu’il reprenne confiance, et avoir à combattre les Colchidiens, les Tibaréniens et les Cappadociens, que nous avons tant de fois vaincus, et non des Mèdes et des Arméniens ? »

D’après ces vues, Lucullus s’arrêta longtemps devant Amisus, dont il ne pressait point le siège ; quand l’hiver fut passé, il en laissa la conduite à Muréna, et marcha contre Mithridate. Mithridate, campé dans le pays des Cabires, avait formé le plan d’attendre les Romains avec une armée de quarante mille hommes de pied et de 55 quatre mille chevaux, sur lesquels il fondait particulièrement l’espoir de son succès. Il passe le fleuve Lycus (33), et présente la bataille aux Romains. Il y eut d’abord quelques escarmouches de cavalerie, dans lesquelles les Romains prirent la fuite. Pomponius, homme distingué de leur armée, fut blessé, pris et conduit à Mithridate : « Si je te fais guérir, deviendras-tu mon ami ? lui demanda le roi qui le vit dangereusement blessé. — Oui, répondit Pomponius, si tu fais la paix avec les Romains ; sinon, je serai ton ennemi. » Mithridate admira son courage, et ne l’en traita pas plus mal.

Lucullus craignait de tenir la plaine, parce que les ennemis lui étaient supérieurs en cavalerie ; d’un autre côté, il n’osait se risquer dans le chemin des montagnes, qui était long, couvert de bois et difficile. On surprit par hasard dans une caverne quelques Grecs qui s’étaient réfugiés là. Artémidore, le plus âgé d’entre eux, s’offrit à conduire les Romains dans un lieu très-sûr pour un camp, et défendu par un fort qui dominait Cabires. Lucullus se fia à sa parole : il fit allumer des feux dans son camp, et en partit dès que la nuit fut venue. Il passa les défilés sans accident, et s’établit dans le fort, où, le lendemain, les ennemis l’aperçurent au-dessus d’eux, distribuant son armée en différents postes avantageux pour combattre quand il le jugerait à propos, et où il ne pouvait jamais être forcé, tant qu’il voudrait n’en pas sortir.

Ni Lucullus ni Mithridate n’étaient encore décidés à risquer la bataille, lorsque des soldats de l’armée du roi s’étant mis, dit-on, à poursuivre un cerf, des soldats romains allèrent au-devant d’eux pour leur couper le chemin. Les deux partis envoyèrent successivement de nouveaux secours ; et il s’engagea un véritable combat, où 56 les troupes de Mithridate eurent enfin l’avantage. Les Romains, qui, de leurs retranchements, virent fuir leurs camarades, ne purent contenir leur dépit : ils coururent à Lucullus, le suppliant de les mener à l’ennemi, et de donner le signal de la bataille. Lucullus, qui voulait leur apprendre de quel poids est, dans un danger imminent, la présence et la vue d’un général-expérimenté, leur ordonna de se tenir tranquilles : il descend lui-même dans la plaine, court au-devant des fuyards, commande aux premiers qu’il a joints de s’arrêter, et de retourner avec lui au combat. Ils obéissent, et tous les autres, à leur exemple, se ralliant autour du général, mettent en fuite les ennemis sans grand effort, et les poursuivent jusque dans leur camp. Lucullus, rentré dans le sien, fit subir aux fuyards une note d’infamie prescrite par la discipline romaine : il leur enjoignit de creuser, en simple tunique et sans ceinture (34), un fossé de douze pieds en présence des autres soldats.

Il y avait dans le camp de Mithridate un prince des Dardariens (35) nommé Olthacus. Les Dardariens sont une peuplade barbare qui habite les environs des Palus-Méotides (36). Olthacus était un homme hardi et adroit pour les coups de main, d’une prudence consommée dans la conduite des grandes affaires, aimable d’ailleurs dans le commerce de la vie, et bon courtisan. Il régnait entre lui et les autres princes de sa nation une sorte de jalousie et de rivalité sur le premier rang d’honneur ; pour supplanter ses rivaux, il promit un jour à Mithridate de lui rendre un grand service, c’était de tuer Lucullus. Le roi approuva 57 son projet ; et, pour lui fournir un prétexte de ressentiment, il lui fit exprès, en public, plusieurs outrages. Olthacus se rendit à cheval auprès de Lucullus, qui le reçut avec beaucoup de satisfaction, car son renom était célèbre dans le camp des Romains. Il le mit bientôt à l’épreuve, et, charmé de sa pénétration et de son esprit, il l’admit à sa table et l’appela à tous ses conseils. Quand le Dardarien crut avoir trouvé l’occasion favorable, il ordonna à ses écuyers de mener son cheval hors du camp ; pour lui, à l’heure de midi, pendant que les soldats dormaient ou prenaient du repos, il alla à la tente du général, persuadé que sa familiarité connue avec Lucullus et l’affaire importante qu’il dirait avoir à lui communiquer, lui en rendraient l’entrée libre et facile. En effet, il y serait entré sans obstacle, et aurait exécuté son dessein, si le sommeil, qui a perdu tant de généraux, n’eût sauvé Lucullus. Il dormait fort heureusement ; et Ménédème, un de ses valets de chambre, qui gardait la porte, dit à Olthaeus qu’il venait fort mal à propos ; que Lucullus, accablé de veilles et de fatigues, ne faisait que de s’endormir. Olthaeus ne voulut pas se retirer, et dit au valet de chambre qu’il entrerait malgré lui, parce que l’affaire qu’il avait à communiquer à Lucullus était pressée, et de la plus haute importance. « Il n’y a, répondit Ménédème tout en colère, rien de plus pressé que la santé de Lucullus ; » et il repoussa rudement Olthaeus de ses deux mains. Olthaeus alors eut peur, et sortit du camp ; puis, montant à cheval, il s’en retourna au camp de Mithridate sans avoir exécuté son dessein. Ainsi, dans les affaires comme dans les remèdes, c’est l’à-propos qui donne la vie ou la mort.

A quelque temps de là, Lucullus détacha Sornatius avec dix cohortes pour aller chercher des vivres. Poursuivi par Ménandre, un des généraux de Mithridate, Sornatius s’arrêta, chargea les ennemis, les mit en fuite, et 58 en fit un grand carnage. Un autre jour, Lucullus avait envoyé Adrianus avec un détachement considérable, pour que les soldats eussent des provisions en abondance. Mithridate ne voulut pas perdre cette occasion : il détacha Ménémachus et Myron à la tète d’un corps nombreux de cavalerie et de gens de pied, qui tous, à l’exception de deux hommes, furent taillés en pièces par les Romains. Mithridate dissimula sa perte : il dit qu’elle n’avait pas été considérable, et venait uniquement de l’inexpérience des généraux. Mais Adrianus, à son retour, passa le long du camp des ennemis avec ostentation, conduisant un grand nombre de chariots chargés de blé et de dépouilles. Cette vue découragea Mithridate, et jeta la consternation dans l’âme de ses soldats. Il fut donc résolu qu’on ne resterait pas dans ce poste.

Les courtisans commencèrent-par envoyer devant leurs bagages ; et, pour le faire plus à leur aise, ils empêchaient les soldats de passer. Ceux-ci, foulés et poussés aux portes, se mirent, dans un transport de fureur, à piller les équipages, et à égorger ceux à qui ils appartenaient. Dorylaüs, un des généraux, fut massacré pour sa cotte d’armes de pourpre, seul objet de valeur qu’il portât sur lui. Herméus, le sacrificateur, fut écrasé sous les pieds a la porte du camp. Mithridate lui-même sortit, entraîné par la foule, sans avoir auprès de lui un seul valet ni un seul écuyer : il ne put pas même avoir un cheval de son écurie ; et ce ne fut que longtemps après, que l’eunuque Ptolémée, qui le vit emporté par ces flots de fuyards, descendit de son cheval et l’y fit monter. Déjà les Romains étaient tout proche ; et ce ne fut pas faute de vitesse qu’ils le manquèrent, car ils avaient presque la main sur lui : la convoitise des soldats et leur avarice leur enlevèrent cette proie, qu’ils poursuivaient depuis si longtemps à travers tant de combats et de dangers, et privèrent Lucullus du prix glorieux de ses victoires. Ils allaient 59 saisir le cheval que montait le roi, lorsqu’un des mulets qui portaient son or, se trouva entre eux et lui, soit par hasard, soit que Mithridate l’eût jeté à dessein au-devant de ceux qui le poursuivaient : ils se mirent à piller l’or, à se battre les uns contre les autres, et perdirent un temps précieux. Et ce ne fut point là le seul tort que fit à Lucullus la cupidité de ses soldats. Callistrate, secrétaire du roi, ayant été fait prisonnier, Lucullus avait ordonné qu’on le menât au camp : ceux qui le conduisaient s’aperçurent qu’il avait cinq cents pièces d’or dans sa ceinture, et le massacrèrent. Néanmoins, Lucullus abandonna à ces hommes le pillage du camp.

Lucullus s’empara de Cabires et de plusieurs forteresses où il trouva de grands trésors, et des prisons remplies d’une foule de Grecs et de parents du roi, qu’on y tenait renfermés. Ils se regardaient comme morts depuis longtemps ; et ils durent au bienfait de Lucullus, moins leur salut que leur résurrection et une seconde vie. On prit aussi une sœur de Mithridate, nommée Nyssa : cette captivité fit son salut ; car les autres sœurs et femmes du roi, qui se croyaient le plus loin du danger, et fort tranquilles à Pharnacie (37), où il les avait envoyées, périrent misérablement. Mithridate, dans sa fuite, dépêcha l’eunuque Bacchidès, avec ordre de les faire mourir. Parmi elles étaient Roxane et Statira, deux des sœurs de Mithridate, âgées de quarante ans, et qui n’avaient pas été mariées, avec deux de ses femmes, nées en Ionie, Bérénice de Chio et Monime de Milet. Monime s’était fait une grande réputation dans la Grèce, en refusant quinze mille pièces d’or que Mithridate lui avait envoyées pour la séduire : elle refusa de l’écouter jusqu’à ce qu’il eût consenti à l’épouser, et l’eût déclarée reine en lui en- 60 voyant le diadème. Mais, depuis ce mariage, elle avait passé tous ses jours dans la tristesse, déplorant une beauté funeste qui, sous le nom d’un époux, lui avait donné un maître, et, au lieu d’une société conjugale dans la maison d’un mari, une prison, sous la garde de Barbares. Reléguée loin de la Grèce, elle n’avait eu qu’en songe les biens dont on lui avait donné l’espérance, et avait perdu les biens véritables dont elle jouissait dans sa patrie. Bacchidès vint leur porter l’ordre de mourir de la manière que chacune d’elles croirait la plus prompte et la moins douloureuse. Monirne détacha son diadème, se le noua autour du cou, et se pendit. Le diadème se rompit incontinent : « Fatal bandeau ! s’écria-t-elle, tu ne me rendras pas même ce service ! » Et le jetant avec mépris, elle présenta la gorge à Bacchidès. Bérénice se fit apporter une coupe de poison ; sa mère, qui était présente, lui demanda de la partager, et elles en burent toutes deux. La portion qu’en prit la mère suffit pour abattre un corps affaibli par les années ; mais Bérénice n’en avait pas bu une quantité suffisante : elle était longtemps à mourir, et luttait contre la mort ; Bacchidès l’acheva en l’étouffant. Des deux sœurs, Roxane et Statira, la première, dit-on, avala du poison, en accablant Mithridate de malédictions et d’injures : Statira ne se permit pas une imprécation, pas une seule parole indigne de sa naissance ; au contraire, elle remercia son frère de ce qu’au milieu des dangers qu’il courait lui-même, il ne les avait pas oubliées, et avait pourvu à leur procurer une mort libre, et à l’abri de tous les outrages.

Lucullus, naturellement doux et humain, fut vivement affligé de ces horreurs. Il continua de poursuivre Mithridate jusqu’à Talaures (38), où il apprit que le roi avait passé quatre jours auparavant, pour se retirer en Armé- 61 nie auprès de Tigrane. Il revient sur ses pas, soumet les Chaldéens et les Tibaréniens, s’empare de la petite Arménie, dont il réduit les forteresses et les villes, envoie Appius vers Tigrane, pour redemander Mithridate, et retourne devant Amisus, que ses troupes tenaient encore assiégée. Callimachus, qui commandait dans la ville, était seul cause de la longue durée du siège : son habileté à inventer des machines de guerre, sa fécondité en stratagèmes et en ruses pour la défense des places, avaient causé mille maux aux Romains. Il en fut bien puni dans la suite. Quoi qu’il en soit, Lucullus usa alors d’un stratagème dont Callimachus fut la dupe. A l’heure qu’il avait accoutumé de retirer ses troupes pour leur donner du repos, il les mena brusquement à l’assaut, et se rendit maître d’une partie de la muraille. Callimachus abandonna la ville et y mit le feu, soit qu’il enviât aux Romains un moyen de faire du butin, soit qu’il voulût assurer sa fuite ; car personne ne s’inquiétait de ceux qui s’enfuyaient par mer. Dès que les flammes eurent enveloppé les murailles, les Romains se préparèrent au pillage.

Lucullus, vivement touché de voir périr la ville, tenta de la secourir par dehors, et exhortait les soldats à éteindre le feu ; mais personne n’obéissait : tous demandaient le pillage en poussant des cris, et en frappant sur leurs armes. Lucullus céda à la violence, et permit de piller, espérant du moins garantir la ville de l’incendie. Mais ses soldats firent le contraire de ce qu’il espérait : en fouillant tout avec des torches allumées, et en portant de tous côtés la lumière, ils brûlèrent eux-mêmes la plupart des maisons. Lucullus y entra le lendemain, et se mit à pleurer : « Plus d’une fois, dit-il à ses amis, j’avais estimé Sylla un homme heureux ; mais c’est surtout aujourd’hui que j’admire son bonheur. Il a voulu sauver Athènes, et il l'a pu : tandis que moi, quand je veux 62 l’imiter, la fortune me réduit à la réputation de Mummius (39). » Il fit pourtant tout ce que permettaient les conjonctures pour réparer le désastre de la ville. Quant au feu, une pluie abondante tomba, par un hasard providentiel, au moment de la prise, et l’éteignit. Pour lui, il rebâtit, pendant son séjour dans la ville, une grande partie des édifices qui avaient péri ; il recueillit dans la ville ceux des Arméniens qui avaient pris la fuite, et favorisa l’établissement des Grecs qui voulurent s’y fixer, en leur attribuant un territoire de cent vingt stades (40).

Amisus était une colonie d’Athènes, fondée dans les temps où le peuple athénien était au faîte de la puissance et régnait en maître sur la mer. C’est pourquoi presque tous ceux qui voulaient échapper à la tyrannie d’Aristion (41) se retirèrent à Amisus, et y jouirent du droit de cité. Mais ils n’avaient fui leurs malheurs domestiques que pour souffrir de ceux des autres. Lucullus donna à chacun de ces réfugiés qui avaient survécu au siège, un vêtement propre et deux cents drachmes (42), et les renvoya dans leur pays. C’est à Amisus que fut pris le grammairien Tyrannion ; Muréna le demanda à Lucullus, et l’ayant obtenu il l’affranchit : usage peu libéral d’un tel présent. Car l’intention de Lucullus n’était pas qu’un homme si savant fût d’abord fait esclave et ensuite affranchi : le don de cette liberté fictive lui enlevait sa liberté naturelle (43). Au reste, ce ne fut pas la seule occasion où Muréna fit voir combien il était loin de la générosité de son général.

 

Lucullus passa de là dans les villes d’Asie : il voulait 63 profiter du loisir que lui laissait la guerre pour faire goûtera cette province les avantages de la justice et des lois, dont la longue privation l’avait plongée dans des maux indicibles et incroyables. Ravagée, réduite en servitude par les publicains et les usuriers, les particuliers y étaient réduits à vendre leurs plus beaux jeunes gens et leurs filles vierges, et les gouvernements des villes, leurs offrandes consacrées, leurs tableaux, les statues des dieux ; et, au bout de tout cela, les citoyens étaient adjugés pour esclaves à leurs créanciers. Ce qu’ils souffraient, avant que de tomber dans l’esclavage, était plus cruel encore : tortures, prisons, chevalets, stations en plein air, où pendant l’été ils étaient brûlés par le soleil, et pendant l’hiver enfoncés dans la fange ou dans la glace. Aussi la servitude leur semblait-elle un soulagement et un repos. Lucullus eut bientôt délivré de toutes ces injustices ceux qui en étaient les victimes. Il commença par fixer le taux de l’intérêt à un pour cent par mois, et défendit de rien exiger au delà ; en second lieu, il retrancha toute usure qui dépassait le capital ; troisièmement, et ce fut le point principal, il établit que les créanciers percevraient le quart du revenu du débiteur, et que celui qui aurait accru le capital de l’intérêt perdrait l’un et l’autre. Par ces règlements, toutes les dettes furent acquittées en moins de quatre ans, et les biens-fonds, ainsi libérés, retournèrent à leurs propriétaires.

Ces dettes, communes à toute la province, provenaient de la taxe de vingt mille talents (44), dont Sylla avait frappé l’Asie : elle en avait payé le double aux fermiers ; et ceux-ci, en accumulant usure sur usure, avaient fait monter la créance à cent vingt mille talents (45). Ces hommes avides se crurent victimes d’une injustice, et poussèrent 64 dans Rome les hauts cris contre Lucullus ; enfin, confiants dans^le crédit énorme dont ils jouissaient comme créanciers de la plupart de ceux qui gouvernaient, ils lui suscitèrent, à force d’argent, quelques démagogues pour adversaires ; mais Lucullus trouvait un dédommagement de leurs plaintes dans l’amour des peuples qui avaient été l’objet de ses bienfaits, et dans l’intérêt que lui portaient les autres provinces, qui enviaient le bonheur des peuples soumis à un tel chef.

 

(1)  La grecque et la latine.

(2) On ne sait pas où Plutarque a emprunté ce vers ainsi que la citation qui va suivre, qui est aussi un vers dans le texte, mais dont on ignore la mesure.

(3) C’est la guerre ordinairement appelée sociale, mais dans laquelle les Marses furent les premiers et les plus dangereux agresseurs des Romains.

(4)  On ne sa il pas quel était précisément ce Ptolémée.

(5) 480,000 fr. environ de notre monnaie.

(6) Fimbria s’était mis à la tête d’une révolte de soldats contre le proconsul Valérius Flaccus, dont il était le lieutenant, et, après avoir tué son général, il s’était fait décerner par les soldats l’autorité proconsulaire.

(7) Ténédos n’est pas loin de la côte de la Troade.

(8) C’était l’amiral de la flotte royale.

(9) Cent vingt millions environ de notre monnaie.

(10) Ville de la côte d’Asie, située vis-à-vis de Mytilène.

(11) Ce fut l’an de Rome 680, soixante-treize ans avant notre ère.

(12) Ville de la Bithynie sur le Bosphore.

(13) C'était peut-être quelque parent du fameux Marius. Mais Appien donne à ce personnage le nom de Varius.

(14) Cyzique étant située à la pointe de la péninsule, était regardée comme une île par les anciens.

(15) Voilà le joueur de flûte libyen ; mais je ne vois pas bien où peut se trouver le trompette du Pont, et comment le nom de trompette peut se donner, soit aux machines de Niconidas, ou à Niconidas lui-même, ou à Mithridate.

(16) Rivière de Phrygie qui se jette dans la Propontide auprès de Cyzique.

(17) Cette Apollonie était située sur un lac formé par le Rhyndacus, à l’endroit où se trouve aujourd’hui Aboullionte.

(18) Probablement dans sa grande histoire, aujourd’hui perdue.

(19) Rivière de Mysie qui se jette dans la Protontide.

(20) Ile de la mer Egée, à l’occident «le la Mysie et de la Phrygie.

(21)  Ville de Bithynie, sur les borde de la Propontide.

(22) Il s’agit du royaume de Pont proprement dit, qui s’étendait depuis le fleuve Halys jusqu’à la Colchide, et qui tirait son nom du Pont-Euxin, le long duquel il était situé au midi.

(23)  Héraclée était en Bithynie ; mais la Bithynie ayant été subjuguée par les rois de Pont, avait été comprise dans les provinces du royaume de Pont.

(24) Environ dix-huit millions de notre monnaie.

(25) Priapus était une ville maritime avec un port, sur l’Hellespont, dans la Mysie.

(26) Environ quatre vingt-douze centimes de notre monnaie.

(27) Ville située entre le Thermodon et l’Iris, sur la côte du Pont-Euxin.

(28) C’est le fleuve sur les bords duquel les anciens avaient placé le séjour des Amazones.

(29)  Plutarque aurait du dire ce qu’ils voulaient : ils regorgeaient de butin, ce ne pouvait donc être que l’argent comptant qui leur manquât.

(30) Ville sur le Pont-Euxin, entre les fleuves Iris et Halys

(31) Il ne s’agit point ici des Chaldéens de la Chaldée ; les deux cantons dont parle Plutarque étaient à l’Orient du Thermodon, par conséquent dans les États de Mithridate.

(32) Ville et canton au sud-est des Tibaréniens.

(33) Un des affluents de l'Iris.

(34) La ceinture ou le baudrier était le signe caractéristique de l’état militaire ; et l’ôter à un soldat, c’était le dégrader.

(35) D’autres lisent Dandariens.

(36)  C’est cette mer située entre l’Europe et l’Asie, et appelée aujourd'hui mer d’Azof, qui communique avec le Pont-Euxin par le détroit qu’on nommait Bosphore cimmérien.

(37) Ville maritime du pays des Chaldéens, sur les bords du Pont-Euxin.

(38) Ville de la Cappadoce.

(39) Le destructeur de Corinthe.  

(40) Environ six de nos lieues.

(41) Sur Aristion, voyez la Vie de Sylla, dans le deuxième volume.

(42) Environ cent quatre-vingt-dix francs de notre monnaie.

(43) En effet, l’affranchissaient suppose la servitude antérieure ; et Tyrannion était né libre.

(44) Cent vingt millions environ de notre monnaie.

(45) Plus de sept cent millions.