Plutarque, traduit par Alexis Pierron

PLUTARQUE

LES VIES DES HOMMES ILLUSTRES.

TOME TROIZIÈME : VIE  DE CIMON. - ΚΙΜΩΝ.

Traduction française : ALEXIS PIERRON

Comparaison Lysandre-Sylla    Vie de Lucullus I

autres traductions : Ricard

 

 

PLUTARQUE

 

III

--------------------------------------------


Paris. — Imprimerie de Gustave GRATIOT, 30, rue Mazarine.

VIES

DES

 

HOMMES ILLUSTRESDE PLUTARQUE

 


TRADUCTION NOUVELLE

PAR ALEXIS PIERRON

PRÉCÉDÉE D’UNE NOTICE SUR PLUTARQUE PAR LE TRADUCTEUR


III

PARIS
CHARPENTIER, LIBRAIRE-ÉDITEUR
19, RUE DE LILLE

1853

PLUTARQUE

VIES PARALLÈLES, OU VIES COMPARÉES.

 

---------------------------------


 

CIMON.

(De l’an 500 à l’an 449 avant J.-C.)


 

 

[1] Περιπόλτας ὁ μάντις ἐκ Θετταλίας εἰς Βοιωτίαν Ὀφέλταν τὸν βασιλέα καὶ τοὺς ὑπ᾽ αὐτῷ λαοὺς καταγαγὼν γένος εὐδοκιμῆσαν ἐπὶ πολλοὺς χρόνους κατέλιπεν, οὗ τὸ πλεῖστον ἐν Χαιρωνείᾳ κατῴκησεν, ἣν πρώτην πόλιν ἔσχον ἐξελάσαντες τοὺς βαρβάρους. Οἱ μὲν οὖν πλεῖστοι τῶν ἀπὸ τοῦ γένους φύσει μάχιμοι καὶ ἀνδρώδεις γενόμενοι καταναλώθησαν ἐν ταῖς Μηδικαῖς ἐπιδρομαῖς καὶ τοῖς Γαλατικοῖς ἀγῶσιν ἀφειδήσαντες ἑαυτῶν· λείπεται δὲ παῖς ὀρφανὸς γονέων, (2) ὄνομα Δάμων, παρωνύμιον δὲ Περιπόλτας, πολὺ δή τι καὶ σώματος κάλλει καὶ ψυχῆς φρονήματι τοὺς καθ᾽ αὑτὸν ὑπεραίρων νέους, ἄλλως δ᾽ ἀπαίδευτος καὶ σκληρὸς τὸ ἦθος.

Τούτου ῾Ρωμαῖος ἡγεμὼν σπείρας τινὸς ἐν Χαιρωνείᾳ διαχειμαζούσης ἐρασθεὶς ἄρτι τὴν παιδικὴν ἡλικίαν παρηλλαχότος, ὡς οὐκ ἔπειθε πειρῶν καὶ διδούς, δῆλος ἦν οὐκ ἀφεξόμενος βίας, ἅτε δὴ καὶ τῆς πατρίδος ἡμῶν τότε λυπρὰ πραττούσης καὶ διὰ μικρότητα καὶ πενίαν παρορωμένης. Τοῦτο δὴ δεδιὼς ὁ Δάμων, (3) καὶ τὴν πεῖραν αὐτὴν δι᾽ ὀργῆς πεποιημένος, ἐπεβούλευε τῷ ἀνδρὶ καὶ συνίστη τῶν ἡλικιωτῶν τινας ἐπ᾽ αὐτόν, οὐ πολλοὺς ἕνεκα τοῦ λαθεῖν, ἀλλ᾽ οἱ σύμπαντες ἑκκαίδεκα γενόμενοι χρίονται μὲν αἰθάλῳ τὰ πρόσωπα νυκτός, ἐμπιόντες δὲ ἄκρατον ἅμ᾽ ἡμέρᾳ προσπίπτουσι τῷ ῾Ρωμαίῳ κατ᾽ ἀγορὰν θύοντι, καὶ καταβαλόντες αὐτόν τε καὶ τῶν περὶ αὐτὸν οὐκ ὀλίγους ἐκ τῆς πόλεως μετέστησαν.

(4) Γενομένης δὲ ταραχῆς ἡ τῶν Χαιρωνέων βουλὴ συνελθοῦσα θάνατον αὐτῶν κατέγνω· καὶ τοῦτο ἦν ὑπὲρ τῆς πόλεως ἀπολόγημα πρὸς τοὺς ῾Ρωμαίους. Ἑσπέρας δὲ τῶν ἀρχόντων, ὥσπερ ἔθος ἐστί, κοινῇ δειπνούντων οἱ περὶ τὸν Δάμωνα παρεισπεσόντες εἰς τὸ ἀρχεῖον ἀπέσφαξαν αὐτοὺς καὶ πάλιν ᾤχοντο φεύγοντες ἐκ τῆς πόλεως.

(5) Ἔτυχε δὲ περὶ τὰς ἡμέρας ἐκείνας Λεύκιος Λούκουλλος ἐπί τινα πρᾶξιν μετὰ δυνάμεως παρερχόμενος. Ἐπιστήσας δὲ τὴν πορείαν καὶ τῶν γεγονότων προσφάτων ὄντων ἐξέτασιν ποιησάμενος εὗρε τὴν πόλιν οὐδενὸς αἰτίαν, ἀλλὰ μᾶλλον συνηδικημένην· καὶ τοὺς στρατιώτας ἀναλαβὼν ἀπήγαγε μεθ᾽ ἑαυτοῦ.

(6) Τὸν δὲ Δάμωνα λῃστείαις καὶ καταδρομαῖς πορθοῦντα τὴν χώραν καὶ τῇ πόλει προσκείμενον ὑπηγάγοντο πρεσβείαις καὶ ψηφίσμασι φιλανθρώποις οἱ πολῖται, κατελθόντα δὲ γυμνασίαρχον κατέστησαν· εἶτ᾽ ἀλειφόμενον ἐν τῷ πυριατηρίῳ διέφθειραν. Ἐπὶ πολὺν δὲ χρόνον εἰδώλων τινῶν ἐν τῷ τόπῳ προφαινομένων καὶ στεναγμῶν ἐξακουομένων, ὡς οἱ πατέρες ἡμῶν λέγουσι, τὰς θύρας ἀνῳκοδόμησαν τοῦ πυριατηρίου· καὶ μέχρι νῦν οἱ τῷ τόπῳ γειτνιῶντες οἴονταί τινας ὄψεις καὶ φωνὰς ταραχώδεις φέρεσθαι. (7) Τοὺς δ᾽ ἀπὸ τοῦ γένους αὐτοῦ (διασώζονται γὰρ ἔνιοι, μάλιστα τῆς Φωκίδος περὶ Στεῖριν, αἰολίζοντες) ἀσβολωμένους καλοῦσι διὰ τὸ τὸν Δάμωνα πρὸς τὸν φόνον ἀσβόλῳ χρισάμενον ἐξελθεῖν.

[2] Ἐπεὶ δ᾽ ἀστυγείτονες ὄντες Ὀρχομένιοι καὶ διάφοροι τοῖς Χαιρωνεῦσιν ἐμισθώσαντο ῾Ρωμαϊκὸν συκοφάντην, ὁ δ᾽ ὥσπερ ἑνὸς ἀνθρώπου τὸ τῆς πόλεως ὄνομα κατενεγκὼν ἐδίωκε φόνου τῶν ὑπὸ τοῦ Δάμωνος ἀνῃρημένων, ἡ δὲ κρίσις ἦν ἐπὶ τοῦ στρατηγοῦ τῆς Μακεδονίας (οὔπω γὰρ εἰς τὴν Ἑλλάδα ῾Ρωμαῖοι στρατηγοὺς διεπέμποντο), (2) οἱ λέγοντες ὑπὲρ τῆς πόλεως ἐπεκαλοῦντο τὴν Λουκούλλου μαρτυρίαν, γράψαντος δὲ τοῦ στρατηγοῦ πρὸς Λούκουλλον ἐκεῖνος ἐμαρτύρησε τἀληθῆ, καὶ τὴν δίκην οὕτως ἀπέφυγεν ἡ πόλις κινδυνεύουσα περὶ τῶν μεγίστων. Ἐκεῖνοι μὲν οὖν οἱ τότε σωθέντες εἰκόνα τοῦ Λουκούλλου λιθίνην ἐν ἀγορᾷ παρὰ τὸν Διόνυσον ἀνέστησαν,

ἡμεῖς δ᾽, εἰ καὶ πολλαῖς ἡλικίαις λειπόμεθα, τὴν μὲν χάριν οἰόμεθα διατείνειν καὶ πρὸς ἡμᾶς τοὺς νῦν ὄντας, (3) εἰκόνα δὲ πολὺ καλλίονα νομίζοντες εἶναι τῆς τὸ σῶμα καὶ τὸ πρόσωπον ἀπομιμουμένης τὴν τὸ ἦθος καὶ τὸν τρόπον ἐμφανίζουσαν, ἀναληψόμεθα τῇ γραφῇ τῶν παραλλήλων βίων τὰς πράξεις τοῦ ἀνδρός, τἀληθῆ διεξιόντες. Ἀρκεῖ γὰρ ἡ τῆς μνήμης χάρις· ἀληθοῦς δὲ μαρτυρίας οὐδ᾽ ἂν αὐτὸς ἐκεῖνος ἠξίωσε μισθὸν λαβεῖν ψευδῆ καὶ πεπλασμένην ὑπὲρ αὐτοῦ διήγησιν. (4) ὥσπερ γὰρ τοὺς τὰ καλὰ καὶ πολλὴν ἔχοντα χάριν εἴδη ζῳγραφοῦντας, ἂν προσῇ τι μικρὸν αὐτοῖς δυσχερές, ἀξιοῦμεν μήτε παραλιπεῖν τοῦτο τελέως μήτε ἐξακριβοῦν· τὸ μὲν γὰρ αἰσχράν, τὸ δ᾽ ἀνομοίαν παρέχεται τὴν ὄψιν· οὕτως, ἐπεὶ χαλεπόν ἐστι, μᾶλλον δ᾽ ἴσως ἀμήχανον, ἀμεμφῆ καὶ καθαρὸν ἀνδρὸς ἐπιδεῖξαι βίον, ἐν τοῖς καλοῖς ἀναπληρωτέον ὥσπερ ὁμοιότητα τὴν ἀλήθειαν. (5) Τὰς δ᾽ ἐκ πάθους τινὸς ἢ πολιτικῆς ἀνάγκης ἐπιτρεχούσας ταῖς πράξεσιν ἁμαρτίας καὶ κῆρας ἐλλείμματα μᾶλλον ἀρετῆς τινος ἢ κακίας πονηρεύματα νομίζοντας οὐ δεῖ πάνυ προθύμως ἐναποσημαίνειν τῇ ἱστορίᾳ καὶ περιττῶς, ἀλλ᾽ ὥσπερ αἰδουμένους ὑπὲρ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, εἰ καλὸν οὐδὲν εἰλικρινὲς οὐδ᾽ ἀναμφισβήτητον εἰς ἀρετὴν ἦθος γεγονὸς ἀποδίδωσιν.

[3] Ὁ δ᾽ οὖν Λούκουλλος ἐδόκει σκοποῦσιν ἡμῖν τῷ Κίμωνι παραβλητέος εἶναι. Πολεμικοὶ γὰρ ἀμφότεροι καὶ πρὸς τοὺς βαρβάρους λαμπροί, πρᾷοι δὲ τὰ πολιτικὰ καὶ μάλιστα τῶν ἐμφυλίων στάσεων ἀναπνοὴν ταῖς πατρίσι παρασχόντες, ἕκαστος δέ τις αὐτῶν στήσαντες τρόπαια καὶ νίκας ἀνελόμενοι περιβοήτους. (2) Οὔτε γὰρ Ἑλλήνων Κίμωνος οὔτε ῾Ρωμαίων Λουκούλλου πρότερος οὐδεὶς οὕτω μακρὰν πολεμῶν προῆλθεν, ἔξω λόγου τιθεμένων τῶν καθ᾽ Ἡρακλέα καὶ Διόνυσον, εἴ τέ τι Περσέως πρὸς Αἰθίοπας ἢ Μήδους καὶ Ἀρμενίους ἢ Ἰάσονος ἔργον ἀξιόπιστον ἐκ τῶν τότε χρόνων μνήμῃ φερόμενον εἰς τοὺς νῦν ἀφῖκται. (3) Κοινὸν δέ πως αὐτῶν καὶ τὸ ἀτελὲς γέγονε τῆς στρατηγίας, ἑκατέρου μὲν συντρίψαντος, οὐδετέρου δὲ καταλύσαντος τὸν ἀνταγωνιστήν. Μάλιστα δ᾽ ἡ περὶ τὰς ὑποδοχὰς καὶ τὰς φιλανθρωπίας ταύτας ὑγρότης καὶ δαψίλεια καὶ τὸ νεαρὸν καὶ ἀνειμένον ἐν τῇ διαίτῃ παραπλήσιον ἐπ᾽ ἀμφοτέρων ἰδεῖν ὑπάρχει. Παραλείπομεν δ᾽ ἴσως καὶ ἄλλας τινὰς ὁμοιότητας, ἃς οὐ χαλεπὸν ἐκ τῆς διηγήσεως αὐτῆς συναγαγεῖν.

[4] Κίμων ὁ Μιλτιάδου μητρὸς ἦν Ἡγησιπύλης, γένος Θρᾴττης, θυγατρὸς Ὀλόρου τοῦ βασιλέως, ὡς ἐν τοῖς Ἀρχελάου καὶ Μελανθίου ποιήμασιν εἰς αὐτὸν Κίμωνα γεγραμμένοις ἱστόρηται. Διὸ καὶ Θουκυδίδης ὁ ἱστορικὸς τοῖς περὶ Κίμωνα κατὰ γένος προσήκων Ὀλόρου τε πατρὸς ἦν, εἰς τὸν πρόγονον ἀναφέροντος τὴν ὁμωνυμίαν, καὶ τὰ χρυσεῖα περὶ τὴν Θρᾴκην ἐκέκτητο. (2) Καὶ τελευτῆσαι μὲν ἐν τῇ Σκαπτῇ (τοῦτο δ᾽ ἔστι τῆς Θρᾴκης χωρίον) λέγεται φονευθεὶς ἐκεῖ, μνῆμα δ᾽ αὐτοῦ τῶν λειψάνων εἰς τὴν Ἀττικὴν κομισθέντων ἐν τοῖς Κιμωνείοις δείκνυται παρὰ τὸν Ἐλπινίκης τῆς Κίμωνος ἀδελφῆς τάφον. Ἀλλὰ Θουκυδίδης μὲν Ἁλιμούσιος γέγονε τῶν δήμων, οἱ δὲ περὶ τὸν Μιλτιάδην Λακιάδαι.

(3) Μιλτιάδης μὲν οὖν πεντήκοντα ταλάντων ὀφλὼν δίκην καὶ πρὸς τὴν ἔκτισιν εἱρχθεὶς ἐτελεύτησεν ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, Κίμων δὲ μειράκιον παντάπασιν ἀπολειφθεὶς μετὰ τῆς ἀδελφῆς ἔτι κόρης οὔσης καὶ ἀγάμου τὸν πρῶτον ἠδόξει χρόνον ἐν τῇ πόλει καὶ κακῶς ἤκουεν ὡς ἄτακτος καὶ πολυπότης καὶ τῷ πάππῳ Κίμωνι προσεοικὼς τὴν φύσιν, ὃν δι᾽ εὐήθειάν φασι Κοάλεμον προσαγορευθῆναι. (4) Στησίμβροτος δ᾽ ὁ Θάσιος περὶ τὸν αὐτὸν ὁμοῦ τι χρόνον τῷ Κίμωνι γεγονώς φησιν αὐτὸν οὔτε μουσικὴν οὔτε ἄλλο τι μάθημα τῶν ἐλευθερίων καὶ τοῖς Ἕλλησιν ἐπιχωριαζόντων ἐκδιδαχθῆναι, δεινότητός τε καὶ στωμυλίας Ἀττικῆς ὅλως ἀπηλλάχθαι, καὶ τῷ τρόπῳ πολὺ τὸ γενναῖον καὶ ἀληθὲς ἐνυπάρχειν, καὶ μᾶλλον εἶναι Πελοποννήσιον τὸ σχῆμα τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνδρός,

« Φαῦλον, ἄκομψον, τὰ μέγιστ᾽ ἀγαθόν, »

κατὰ τὸν Εὐριπίδειον Ἡρακλέα· ταῦτα γὰρ ἔστι τοῖς ὑπὸ τοῦ Στησιμβρότου γεγραμμένοις ἐπειπεῖν.

(5) Ἔτι δὲ νέος ὢν αἰτίαν ἔσχε πλησιάζειν τῇ ἀδελφῇ. Καὶ γὰρ οὐδ᾽ ἄλλως τὴν Ἐλπινίκην εὔτακτόν τινα γεγονέναι λέγουσιν, ἀλλὰ καὶ πρὸς Πολύγνωτον ἐξαμαρτεῖν τὸν ζῳγράφον· καὶ διὰ τοῦτό φασιν ἐν τῇ Πεισιανακτείῳ τότε καλουμένῃ, Ποικίλῃ δὲ νῦν στοᾷ, γράφοντα τὰς Τρῳάδας τὸ τῆς Λαοδίκης ποιῆσαι πρόσωπον ἐν εἰκόνι τῆς Ἐλπινίκης. (6) Ὁ δὲ Πολύγνωτος οὐκ ἦν τῶν βαναύσων οὐδ᾽ ἀπ᾽ ἐργολαβίας ἔγραφε τὴν στοάν, ἀλλὰ προῖκα, φιλοτιμούμενος πρὸς τὴν πόλιν, ὡς οἵ τε συγγραφεῖς ἱστοροῦσι καὶ Μελάνθιος ὁ ποιητὴς λέγει τὸν τρόπον τοῦτον·

« Αὑτοῦ γὰρ δαπάναισι θεῶν ναοὺς ἀγοράν τε
Κεκροπίαν κόσμησ᾽ ἡμιθέων ἀρεταῖς. »

(7) Εἰσὶ δ᾽ οἳ τὴν Ἐλπινίκην οὐ κρύφα τῷ Κίμωνι, φανερῶς δὲ γημαμένην συνοικῆσαι λέγουσιν, ἀξίου τῆς εὐγενείας νυμφίου διὰ τὴν πενίαν ἀποροῦσαν· ἐπεὶ δὲ Καλλίας τῶν εὐπόρων τις Ἀθήνησιν ἐρασθεὶς προσῆλθε τὴν ὑπὲρ τοῦ πατρὸς καταδίκην ἐκτίνειν ἕτοιμος ὢν πρὸς τὸ δημόσιον, αὐτήν τε πεισθῆναι καὶ τὸν Κίμωνα τῷ Καλλίᾳ συνοικίσαι τὴν Ἐλπινίκην.

(8) Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ὅλως φαίνεται τοῖς περὶ τὰς γυναῖκας ἐρωτικοῖς ὁ Κίμων ἔνοχος γενέσθαι. Καὶ γὰρ Ἀστερίας τῷ γένει Σαλαμινίας καὶ πάλιν Μνήστρας τινὸς ὁ ποιητὴς Μελάνθιος μνημονεύει πρὸς τὸν Κίμωνα παίζων δι᾽ ἐλεγείας, ὡς σπουδαζομένων ὑπ᾽ αὐτοῦ. (9) Δῆλος δ᾽ ἐστὶ καὶ πρὸς Ἰσοδίκην τὴν Εὐρυπτολέμου μὲν θυγατέρα τοῦ Μεγακλέους, κατὰ νόμους δ᾽ αὐτῷ συμβιώσασαν ὁ Κίμων ἐμπαθέστερον διατεθεὶς καὶ δυσφορήσας ἀποθανούσης, εἴ τι δεῖ τεκμαίρεσθαι ταῖς γεγραμμέναις ἐπὶ παρηγορίᾳ τοῦ πένθους ἐλεγείαις πρὸς αὐτόν, ὧν Παναίτιος ὁ φιλόσοφος οἴεται ποιητὴν γεγονέναι τὸν φυσικὸν Ἀρχέλαον, οὐκ ἀπὸ τρόπου τοῖς χρόνοις εἰκάζων.

[5] Τὰ δ᾽ ἄλλα πάντα τοῦ ἤθους ἀγαστὰ καὶ γενναῖα τοῦ Κίμωνος. Οὔτε γὰρ τόλμῃ Μιλτιάδου λειπόμενος οὔτε συνέσει Θεμιστοκλέους, δικαιότερος ἀμφοῖν ὁμολογεῖται γενέσθαι, καὶ ταῖς πολεμικαῖς οὐδὲ μικρὸν ἀποδέων ἀρεταῖς ἐκείνων ἀμήχανον ὅσον ἐν ταῖς πολιτικαῖς ὑπερβαλέσθαι νέος ὢν ἔτι καὶ πολέμων ἄπειρος. (2) Ὅτε γὰρ τὸν δῆμον ἐπιόντων Μήδων Θεμιστοκλῆς ἔπειθε προέμενον τὴν πόλιν καὶ τὴν χώραν ἐκλιπόντα πρὸ τῆς Σαλαμῖνος ἐν ταῖς ναυσὶ τὰ ὅπλα θέσθαι καὶ διαγωνίσασθαι κατὰ θάλατταν, ἐκπεπληγμένων τῶν πολλῶν τὸ τόλμημα πρῶτος Κίμων ὤφθη διὰ τοῦ Κεραμεικοῦ φαιδρὸς ἀνιὼν εἰς τὴν ἀκρόπολιν μετὰ τῶν ἑταίρων ἵππου τινὰ χαλινὸν ἀναθεῖναι τῇ θεῷ, διὰ χειρῶν κομίζων, ὡς οὐδὲν ἱππικῆς ἀλκῆς, ἀλλὰ ναυμάχων ἀνδρῶν ἐν τῷ παρόντι τῆς πόλεως δεομένης. (3) Ἀναθεὶς δὲ τὸν χαλινὸν καὶ λαβὼν ἐκ τῶν περὶ τὸν ναὸν κρεμαμένων ἀσπίδων, καὶ προσευξάμενος τῇ θεῷ, κατέβαινεν ἐπὶ θάλασσαν, οὐκ ὀλίγοις ἀρχὴ τοῦ θαρρεῖν γενόμενος.

Ἦν δὲ καὶ τὴν ἰδέαν οὐ μεμπτός, ὡς Ἴων ὁ ποιητής φησιν, ἀλλὰ μέγας, οὔλῃ καὶ πολλῇ τριχὶ κομῶν τὴν κεφαλήν. Φανεὶς δὲ καὶ κατ᾽ αὐτὸν τὸν ἀγῶνα λαμπρὸς καὶ ἀνδρώδης ταχὺ δόξαν ἐν τῇ πόλει μετ᾽ εὐνοίας ἔσχεν, ἀθροιζομένων πολλῶν πρὸς αὐτὸν καὶ παρακαλούντων ἄξια τοῦ Μαραθῶνος ἤδη διανοεῖσθαι καὶ πράσσειν.

(4) Ὁρμήσαντα δ᾽ αὐτὸν ἐπὶ τὴν πολιτείαν ἄσμενος ὁ δῆμος ἐδέξατο, καὶ μεστὸς ὢν τοῦ Θεμιστοκλέους ἀνῆγε πρὸς τὰς μεγίστας ἐν τῇ πόλει τιμὰς καὶ ἀρχάς, εὐάρμοστον ὄντα καὶ προσφιλῆ τοῖς πολλοῖς διὰ πρᾳότητα καὶ ἀφέλειαν. Οὐχ ἥκιστα δὲ αὐτὸν ηὔξησεν Ἀριστείδης ὁ Λυσιμάχου, τὴν εὐφυΐαν ἐνορῶν τῷ ἤθει, καὶ ποιούμενος οἷον ἀντίπαλον πρὸς τὴν Θεμιστοκλέους δεινότητα καὶ τόλμαν.

[6] Ἐπεὶ δὲ Μήδων φυγόντων ἐκ τῆς Ἑλλάδος ἐπέμφθη στρατηγός, κατὰ θάλατταν οὔπω τὴν ἀρχὴν Ἀθηναίων ἐχόντων, ἔτι δὲ Παυσανίᾳ τε καὶ Λακεδαιμονίοις ἑπομένων, πρῶτον μὲν ἐν ταῖς στρατείαις ἀεὶ παρεῖχε τοὺς πολίτας κόσμῳ τε θαυμαστοὺς καὶ προθυμίᾳ πολὺ πάντων διαφέροντας· (2) ἔπειτα Παυσανίου τοῖς μὲν βαρβάροις διαλεγομένου περὶ προδοσίας καὶ βασιλεῖ γράφοντος ἐπιστολάς, τοῖς δὲ συμμάχοις τραχέως καὶ αὐθαδῶς προσφερομένου καὶ πολλὰ δι᾽ ἐξουσίαν καὶ ὄγκον ἀνόητον ὑβρίζοντος, ὑπολαμβάνων πράως τοὺς ἀδικουμένους καὶ φιλανθρώπως ἐξομιλῶν ἔλαθεν οὐ δι᾽ ὅπλων τὴν τῆς Ἑλλάδος ἡγεμονίαν, ἀλλὰ λόγῳ καὶ ἤθει παρελόμενος. (3) Προσετίθεντο γὰρ οἱ πλεῖστοι τῶν συμμάχων ἐκείνῳ τε καὶ Ἀριστείδῃ τὴν χαλεπότητα καὶ ὑπεροψίαν τοῦ Παυσανίου μὴ φέροντες. Οἱ δὲ καὶ τούτους ἅμα προσήγοντο καὶ τοῖς ἐφόροις πέμποντες ἔφραζον, ὡς ἀδοξούσης τῆς Σπάρτης καὶ ταραττομένης τῆς Ἑλλάδος, ἀνακαλεῖν τὸν Παυσανίαν.

(4) Λέγεται δὲ παρθένον τινὰ Βυζαντίαν ἐπιφανῶν γονέων, ὄνομα Κλεονίκην, ἐπ᾽ αἰσχύνῃ τοῦ Παυσανίου μεταπεμπομένου, τοὺς μὲν γονεῖς ὑπ᾽ ἀνάγκης καὶ φόβου προέσθαι τὴν παῖδα, τὴν δὲ τῶν πρὸ τοῦ δωματίου δεηθεῖσαν ἀνελέσθαι τὸ φῶς, διὰ σκότους καὶ σιωπῆς τῇ κλίνῃ προσιοῦσαν ἤδη τοῦ Παυσανίου καθεύδοντος, ἐμπεσεῖν καὶ ἀνατρέψαι (5) τὸ λυχνίον ἄκουσαν· τὸν δ᾽ ὑπὸ τοῦ ψόφου ταραχθέντα καὶ σπασάμενον τὸ παρακείμενον ἐγχειρίδιον, ὥς τινος ἐπ᾽ αὐτὸν ἐχθροῦ βαδίζοντος, πατάξαι καὶ καταβαλεῖν τὴν παρθένον, ἐκ δὲ τῆς πληγῆς ἀποθανοῦσαν αὐτὴν οὐκ ἐᾶν τὸν Παυσανίαν ἡσυχάζειν, ἀλλὰ νύκτωρ εἴδωλον αὐτῷ φοιτῶσαν εἰς τὸν ὕπνον ὀργῇ λέγειν τόδε τὸ ἡρῷον·

« Στεῖχε δίκης ἆσσον· μάλα τοι κακὸν ἀνδράσιν ὕβρις. »

Ἐφ᾽ ᾧ καὶ μάλιστα χαλεπῶς ἐνεγκόντες οἱ σύμμαχοι μετὰ τοῦ Κίμωνος ἐξεπολιόρκησαν αὐτόν. (6) Ὁ δ᾽ ἐκπεσὼν τοῦ Βυζαντίου καὶ τῷ φάσματι ταραττόμενος, ὡς λέγεται, κατέφυγε πρὸς τὸ νεκυομαντεῖον εἰς Ἡράκλειαν, καὶ τὴν ψυχὴν ἀνακαλούμενος τῆς Κλεονίκης παρῃτεῖτο τὴν ὀργήν. Ἡ δ᾽ εἰς ὄψιν ἐλθοῦσα ταχέως ἔφη παύσεσθαι τῶν κακῶν αὐτὸν ἐν Σπάρτῃ γενόμενον, αἰνιττομένη, ὡς ἔοικε, τὴν μέλλουσαν αὐτῷ τελευτήν.

Ταῦτα μὲν οὖν ὑπὸ πολλῶν ἱστόρηται.

[7] Κίμων δέ, τῶν συμμάχων ἤδη προσκεχωρηκότων αὐτῷ, στρατηγὸς εἰς Θρᾴκην ἔπλευσε, πυνθανόμενος Περσῶν ἄνδρας ἐνδόξους καὶ συγγενεῖς βασιλέως Ἠϊόνα πόλιν παρὰ τῷ Στρυμόνι κειμένην ποταμῷ κατέχοντας ἐνοχλεῖν τοῖς περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον Ἕλλησι. (2) Πρῶτον μὲν οὖν αὐτοὺς μάχῃ τοὺς Πέρσας ἐνίκησε καὶ κατέκλεισεν εἰς τὴν πόλιν· ἔπειτα τοὺς ὑπὲρ Στρυμόνα Θρᾷκας, ὅθεν αὐτοῖς ἐφοίτα σῖτος, ἀναστάτους ποιῶν καὶ τὴν χώραν παραφυλάττων ἅπασαν εἰς τοσαύτην ἀπορίαν τοὺς πολιορκουμένους κατέστησεν, ὥστε Βούτην τὸν βασιλέως στρατηγὸν ἀπογνόντα τὰ πράγματα τῇ πόλει πῦρ ἐνεῖναι καὶ συνδιαφθεῖραι μετὰ τῶν φίλων καὶ τῶν χρημάτων ἑαυτόν.

(3) Οὕτω δὲ λαβὼν τὴν πόλιν ἄλλο μὲν οὐδὲν ἀξιόλογον ὠφελήθη, τῶν πλείστων τοῖς βαρβάροις συγκατακαέντων, τὴν δὲ χώραν εὐφυεστάτην οὖσαν καὶ καλλίστην οἰκῆσαι παρέδωκε τοῖς Ἀθηναίοις. Καὶ τοὺς Ἑρμᾶς αὐτῷ τοὺς λιθίνους ὁ δῆμος ἀναθεῖναι συνεχώρησεν, ὧν ἐπιγέγραπται τῷ μὲν πρώτῳ·

« (4) Ἦν ἄρα κἀκεῖνοι ταλακάρδιοι, οἵ ποτε Μήδων
παισὶν ἐπ᾽ Ἠϊόνι, Στρυμόνος ἀμφὶ ῥοάς,
λιμόν τ᾽ αἴθωνα κρυερόν τ᾽ ἐπάγοντες Ἄρηα
πρῶτοι δυσμενέων εὗρον ἀμηχανίην. »

Τῷ δὲ δευτέρῳ·

« Ἡγεμόνεσσι δὲ μισθὸν Ἀθηναῖοι τάδ᾽ ἔδωκαν
ἀντ᾽ εὐεργεσίης καὶ μεγάλων ἀγαθῶν.
Μᾶλλόν τις τάδ᾽ ἰδὼν καὶ ἐπεσσομένων ἐθελήσει
ἀμφὶ περὶ ξυνοῖς πράγμασι δῆριν ἔχειν. »

(5) Τῷ δὲ τρίτῳ·

« Ἔκ ποτε τῆσδε πόληος ἅμ᾽ Ἀτρείδῃσι Μενεσθεὺς
ἡγεῖτο ζάθεον Τρωϊκὸν ἐς πεδίον·
ὅν ποθ᾽ Ὅμηρος ἔφη Δαναῶν πύκα θωρηκτάων
κοσμητῆρα μάχης ἔξοχον ὄντα μολεῖν.
Οὕτως οὐδὲν ἀεικὲς Ἀθηναίοισι καλεῖσθαι κοσμηταῖς
πολέμου τ᾽ ἀμφὶ καὶ ἠνορέης. »

[8] Ταῦτα καίπερ οὐδαμοῦ τὸ Κίμωνος ὄνομα δηλοῦντα τιμῆς ὑπερβολὴν ἔχειν ἐδόκει τοῖς τότε ἀνθρώποις. Οὔτε γὰρ Θεμιστοκλῆς τοιούτου τινὸς οὔτε Μιλτιάδης ἔτυχεν, ἀλλὰ τούτῳ γε θαλλοῦ στέφανον αἰτοῦντι Σωφάνης ὁ Δεκελεὺς ἐκ μέσου τῆς ἐκκλησίας ἀναστὰς ἀντεῖπεν, οὐκ εὐγνώμονα μέν, ἀρέσασαν δὲ τῷ δήμῳ τότε φωνὴν ἀφείς·
« Ὅταν γάρ, » ἔφη, « μόνος ἀγωνισάμενος, ὦ Μιλτιάδη, νικήσῃς τοὺς βαρβάρους, τότε καὶ τιμᾶσθαι μόνος ἀξίου. »  (2) Διὰ τί τοίνυν τὸ Κίμωνος ὑπερηγάπησαν ἔργον; ἢ ὅτι τῶν μὲν ἄλλων στρατηγούντων ὑπὲρ τοῦ μὴ παθεῖν ἠμύνοντο τοὺς πολεμίους, τούτου δὲ καὶ ποιῆσαι κακῶς ἠδυνήθησαν ἐπὶ τὴν ἐκείνων αὐτοὶ στρατεύσαντες, καὶ προσεκτήσαντο χώρας αὐτήν τε τὴν Ἠϊόνα καὶ τὴν Ἀμφίπολιν οἰκίσαντες; (3) ὤικισαν δὲ καὶ Σκῦρον ἑλόντος Κίμωνος ἐξ αἰτίας τοιαύτης. Δόλοπες ᾤκουν τὴν νῆσον, ἐργάται κακοὶ γῆς· ληϊζόμενοι δὲ τὴν θάλασσαν ἐκ παλαιοῦ, τελευτῶντες οὐδὲ τῶν εἰσπλεόντων παρ᾽ αὐτοὺς καὶ χρωμένων ἀπείχοντο ξένων, ἀλλὰ Θετταλούς τινας ἐμπόρους περὶ τὸ Κτήσιον ὁρμισαμένους συλήσαντες εἷρξαν. (4) Ἐπεὶ δὲ διαδράντες ἐκ τῶν δεσμῶν οἱ ἄνθρωποι δίκην κατεδικάσαντο τῆς πόλεως Ἀμφικτυονικήν, οὐ βουλομένων τὰ χρήματα τῶν πολλῶν συνεκτίνειν, ἀλλὰ τοὺς ἔχοντας καὶ διηρπακότας ἀποδοῦναι κελευόντων, δείσαντες ἐκεῖνοι πέμπουσι γράμματα πρὸς Κίμωνα, κελεύοντες ἥκειν μετὰ τῶν νεῶν ληψόμενον τὴν πόλιν ὑπ᾽ αὐτῶν ἐνδιδομένην. (5) Παραλαβὼν δ᾽ οὕτω τὴν νῆσον ὁ Κίμων τοὺς μὲν Δόλοπας ἐξήλασε καὶ τὸν Αἰγαῖον ἠλευθέρωσε,

πυνθανόμενος δὲ τὸν παλαιὸν Θησέα τὸν Αἰγέως φυγόντα μὲν ἐξ Ἀθηνῶν εἰς Σκῦρον, αὐτοῦ δ᾽ ἀποθανόντα δόλῳ διὰ φόβον ὑπὸ Λυκομήδους τοῦ βασιλέως, (6) ἐσπούδασε τὸν τάφον ἀνευρεῖν. Καὶ γὰρ ἦν χρησμὸς Ἀθηναίοις τὰ Θησέως λείψανα κελεύων ἀνακομίζειν εἰς ἄστυ καὶ τιμᾶν ὡς ἥρωα πρεπόντως, ἀλλ᾽ ἠγνόουν ὅπου κεῖται, Σκυρίων οὐχ ὁμολογούντων οὐδ᾽ ἐώντων ἀναζητεῖν. Τότε δὴ πολλῇ φιλοτιμίᾳ τοῦ σηκοῦ μόγις ἐξευρεθέντος, ἐνθέμενος ὁ Κίμων εἰς τὴν αὑτοῦ τριήρη τὰ ὀστᾶ καὶ τἆλλα κοσμήσας μεγαλοπρεπῶς κατήγαγεν εἰς τὴν αὐτοῦ δι᾽ ἐτῶν σχεδὸν τετρακοσίων.

 Ἐφ᾽ ᾧ καὶ μάλιστα πρὸς αὐτὸν ἡδέως ὁ δῆμος ἔσχεν. (7) Ἔθεντο δ᾽ εἰς μνήμην αὐτοῦ καὶ τὴν τῶν τραγῳδῶν κρίσιν ὀνομαστὴν γενομένην. Πρώτην γὰρ διδασκαλίαν τοῦ Σοφοκλέους ἔτι νέου καθέντος, Ἀψεφίων ὁ ἄρχων, φιλονεικίας οὔσης καὶ παρατάξεως τῶν θεατῶν, κριτὰς μὲν οὐκ ἐκλήρωσε τοῦ ἀγῶνος, ὡς δὲ Κίμων μετὰ τῶν συστρατήγων προελθὼν εἰς τὸ θέατρον ἐποιήσατο τῷ θεῷ τὰς νενομισμένας σπονδάς, οὐκ ἀφῆκεν αὐτοὺς ἀπελθεῖν, ἀλλ᾽ ὁρκώσας ἠνάγκασε καθίσαι καὶ κρῖναι δέκα ὄντας, ἀπὸ φυλῆς μιᾶς ἕκαστον. (8) Ὁ μὲν οὖν ἀγὼν καὶ διὰ τὸ τῶν κριτῶν ἀξίωμα τὴν φιλοτιμίαν ὑπερέβαλε. Νικήσαντος δὲ τοῦ Σοφοκλέους λέγεται τὸν Αἰσχύλον περιπαθῆ γενόμενον καὶ βαρέως ἐνεγκόντα χρόνον οὐ πολὺν Ἀθήνησι διαγαγεῖν, εἶτ᾽ οἴχεσθαι δι᾽ ὀργὴν εἰς Σικελίαν, ὅπου καὶ τελευτήσας περὶ Γέλαν τέθαπται.

[9] Συνδειπνῆσαι δὲ τῷ Κίμωνί φησιν ὁ Ἴων παντάπασι μειράκιον ἥκων εἰς Ἀθήνας ἐκ Χίου παρὰ Λαομέδοντι· καὶ τῶν σπονδῶν γενομένων παρακληθέντος ᾆσαι, καὶ ἄσαντος οὐκ ἀηδῶς ἐπαινεῖν τοὺς παρόντας ὡς δεξιώτερον Θεμιστοκλέους· ἐκεῖνον γὰρ ᾄδειν μὲν οὐ φάναι μαθεῖν οὐδὲ κιθαρίζειν, πόλιν δὲ ποιῆσαι μεγάλην καὶ πλουσίαν ἐπίστασθαι· τοὐντεῦθεν, (2) οἷον εἰκὸς ἐν πότῳ, τοῦ λόγου ῥυέντος ἐπὶ τὰς πράξεις τοῦ Κίμωνος καὶ μνημονευομένων τῶν μεγίστων, αὐτὸν ἐκεῖνον ἓν διελθεῖν στρατήγημα τῶν ἰδίων ὡς σοφώτατον. Ἐπεὶ γὰρ ἐκ Σηστοῦ καὶ Βυζαντίου πολλοὺς τῶν βαρβάρων αἰχμαλώτους λαβόντες οἱ σύμμαχοι τῷ Κίμωνι διανεῖμαι προσέταξαν, ὁ δὲ χωρὶς μὲν αὐτούς, χωρὶς δὲ τὸν περὶ τοῖς σώμασι κόσμον αὐτῶν ἔθηκεν, ᾐτιῶντο τὴν διανομὴν ὡς ἄνισον. (3) Ὁ δὲ τῶν μερίδων ἐκέλευσεν αὐτοὺς ἑλέσθαι τὴν ἑτέραν, ἣν δ᾽ ἂν ἐκεῖνοι καταλίπωσιν, ἀγαπήσειν Ἀθηναίους. Ἡροφύτου δὲ τοῦ Σαμίου συμβουλεύσαντος αἱρεῖσθαι τὰ Περσῶν μᾶλλον ἢ Πέρσας, τὸν μὲν κόσμον αὐτοὶ ἔλαβον, Ἀθηναίοις δὲ τοὺς αἰχμαλώτους ἀπέλιπον. Καὶ τότε μὲν ὁ Κίμων ἀπῄει γελοῖος εἶναι δοκῶν διανομεύς, τῶν μὲν συμμάχων ψέλια χρυσᾶ καὶ μανιάκας καὶ στρεπτοὺς καὶ κάνδυας καὶ πορφύραν φερομένων, τῶν δ᾽ Ἀθηναίων γυμνὰ σώματα κακῶς ἠσκημένα πρὸς ἐργασίαν παραλαβόντων. (4) Μικρὸν δὲ ὕστερον οἱ τῶν ἑαλωκότων φίλοι καὶ οἰκεῖοι καταβαίνοντες ἐκ Φρυγίας καὶ Λυδίας ἐλυτροῦντο μεγάλων χρημάτων ἕκαστον, ὥστε τῷ Κίμωνι τεσσάρων μηνῶν τροφὰς εἰς τὰς ναῦς ὑπάρξαι καὶ προσέτι τῇ πόλει χρυσίον οὐκ ὀλίγον ἐκ τῶν λύτρων περιγενέσθαι.
[10] Ἤδη δ᾽ εὐπορῶν ὁ Κίμων ἐφόδια τῆς στρατηγίας ἃ καλῶς ἀπὸ τῶν πολεμίων ἔδοξεν ὠφελῆσθαι κάλλιον ἀνήλισκεν εἰς τοὺς πολίτας. Τῶν τε γὰρ ἀγρῶν τοὺς φραγμοὺς ἀφεῖλεν, ἵνα καὶ τοῖς ξένοις καὶ τῶν πολιτῶν τοῖς δεομένοις ἀδεῶς ὑπάρχῃ λαμβάνειν τῆς ὀπώρας, καὶ δεῖπνον οἴκοι παρ᾽ αὐτῷ λιτὸν μέν, ἀρκοῦν δὲ πολλοῖς, ἐποιεῖτο καθ᾽ ἡμέραν, ἐφ᾽ ὃ τῶν πενήτων ὁ βουλόμενος εἰσῄει καὶ διατροφὴν εἶχεν ἀπράγμονα, (2) μόνοις τοῖς δημοσίοις σχολάζων. Ὡς δ᾽ Ἀριστοτέλης φησίν, οὐχ ἁπάντων Ἀθηναίων, ἀλλὰ τῶν δημοτῶν αὐτοῦ Λακιαδῶν παρεσκευάζετο τῷ βουλομένῳ τὸ δεῖπνον. Αὐτῷ δὲ νεανίσκοι παρείποντο συνήθεις ἀμπεχόμενοι καλῶς, ὧν ἕκαστος, εἴ τις συντύχοι τῷ Κίμωνι τῶν ἀστῶν πρεσβύτερος ἠμφιεσμένος ἐνδεῶς, διημείβετο πρὸς αὐτὸν τὰ ἱμάτια· καὶ τὸ γινόμενον ἐφαίνετο σεμνόν. (3) Οἱ δ᾽ αὐτοὶ καὶ νόμισμα κομίζοντες ἄφθονον παριστάμενοι τοῖς κομψοῖς τῶν πενήτων ἐν ἀγορᾷ σιωπῇ τῶν κερματίων ἐνέβαλλον εἰς τὰς χεῖρας. Ὧν δὴ καὶ Κρατῖνος ὁ κωμικὸς ἐν Ἀρχιλόχοις ἔοικε μεμνῆσθαι διὰ τούτων·

(4) « Κἀγὼ γὰρ ηὔχουν Μητρόβιος ὁ γραμματεὺς
σὺν ἀνδρὶ θείῳ καὶ φιλοξενωτάτῳ
καὶ πάντ᾽ ἀρίστῳ τῶν Πανελλήνων πρὸ τοῦ
Κίμωνι λιπαρὸν γῆρας εὐωχούμενος
αἰῶνα πάντα συνδιατρίψειν. Ὁ δὲ λιπὼν
βέβηκε πρότερος. »

(5) Ἔτι τοίνυν Γοργίας μὲν ὁ Λεοντῖνός φησι τὸν Κίμωνα τὰ χρήματα κτᾶσθαι μὲν ὡς χρῷτο, χρῆσθαι δὲ ὡς τιμῷτο, Κριτίας δὲ τῶν τριάκοντα γενόμενος ἐν ταῖς ἐλεγείαις εὔχεται·

« Πλοῦτον μὲν Σκοπαδῶν, μεγαλοφροσύνην δὲ Κίμωνος,
νίκας δ᾽ Ἀρκεσίλα τοῦ Λακεδαιμονίου. »

Καίτοι Λίχαν γε τὸν Σπαρτιάτην ἀπ᾽ οὐδενὸς ἄλλου γινώσκομεν ἐν τοῖς Ἕλλησιν ὀνομαστὸν γενόμενον ἢ ὅτι τοὺς ξένους ἐν ταῖς γυμνοπαιδίαις ἐδείπνιζεν· ἡ δὲ Κίμωνος ἀφθονία καὶ τὴν παλαιὰν τῶν Ἀθηναίων φιλοξενίαν καὶ φιλανθρωπίαν ὑπερέβαλεν. (6) Οἱ μὲν γάρ, ἐφ᾽ οἷς ἡ πόλις μέγα φρονεῖ δικαίως, τό τε σπέρμα τῆς τροφῆς εἰς τοὺς Ἕλληνας ἐξέδωκαν ὑδάτων τε πηγαίων ... Καὶ πυρὸς ἔναυσιν χρῄζουσιν ἀνθρώποις ἐδίδαξαν, ὁ δὲ τὴν μὲν οἰκίαν τοῖς πολίταις πρυτανεῖον ἀποδείξας κοινόν, ἐν δὲ τῇ χώρᾳ καρπῶν ἑτοίμων ἀπαρχὰς καὶ ὅσα ὧραι καλὰ φέρουσι χρῆσθαι καὶ λαμβάνειν ἅπαντα τοῖς ξένοις παρέχων, τρόπον τινὰ τὴν ἐπὶ Κρόνου μυθολογουμένην κοινωνίαν εἰς τὸν βίον αὖθις κατῆγεν.

(7) Οἱ δὲ ταῦτα κολακείαν ὄχλου καὶ δημαγωγίαν εἶναι διαβάλλοντες ὑπὸ τῆς ἄλλης ἐξηλέγχοντο τοῦ ἀνδρὸς προαιρέσεως ἀριστοκρατικῆς καὶ Λακωνικῆς οὔσης, ὅς γε καὶ Θεμιστοκλεῖ πέρα τοῦ δέοντος ἐπαίροντι τὴν δημοκρατίαν ἀντέβαινε μετ᾽ Ἀριστείδου, καὶ πρὸς Ἐφιάλτην ὕστερον χάριτι τοῦ δήμου καταλύοντα τὴν ἐξ Ἀρείου πάγου βουλὴν διηνέχθη, (8) λημμάτων δὲ δημοσίων τοὺς ἄλλους πλὴν Ἀριστείδου καὶ Ἐφιάλτου πάντας ἀναπιμπλαμένους ὁρῶν, αὑτὸν ἀδέκαστον καὶ ἄθικτον ἐκ τῇ πολιτείᾳ δωροδοκίας καὶ πάντα προῖκα καὶ καθαρῶς πράττοντα καὶ λέγοντα διὰ τέλους παρέσχε.

Λέγεταί γέ τοι ῾Ροισάκην τινὰ βάρβαρον ἀποστάτην βασιλέως ἐλθεῖν μετὰ χρημάτων πολλῶν εἰς Ἀθήνας, καὶ σπαραττόμενον ὑπὸ τῶν συκοφαντῶν καταφυγεῖν πρὸς Κίμωνα, καὶ θεῖναι παρὰ τὴν αὔλειον αὐτοῦ φιάλας δύο, τὴν μὲν ἀργυρείων ἐμπλησάμενον Δαρεικῶν, τὴν δὲ χρυσῶν· ἰδόντα δὲ τὸν Κίμωνα καὶ μειδιάσαντα πυθέσθαι τοῦ ἀνθρώπου, (9) πότερον αἱρεῖται Κίμωνα μισθωτὸν ἢ φίλον ἔχειν· τοῦ δὲ φήσαντος φίλον
« Οὐκοῦν, » φάναι, « ταῦτ᾽ ἄπιθι μετὰ σεαυτοῦ κομίζων· χρήσομαι γὰρ αὐτοῖς ὅταν δέωμαι φίλος γενόμενος. »

[11] Ἐπεὶ δ᾽ οἱ σύμμαχοι τοὺς φόρους μὲν ἐτέλουν, ἄνδρας δὲ καὶ ναῦς ὡς ἐτάχθησαν οὐ παρεῖχον, ἀλλ᾽ ἀπαγορεύοντες ἤδη πρὸς τὰς στρατείας, καὶ πολέμου μὲν οὐδὲν δεόμενοι, γεωργεῖν δὲ καὶ ζῆν καθ᾽ ἡσυχίαν ἐπιθυμοῦντες, ἀπηλλαγμένων τῶν βαρβάρων καὶ μὴ διοχλούντων, οὔτε τὰς ναῦς ἐπλήρουν οὔτ᾽ ἄνδρας ἀπέστελλον, οἱ μὲν ἄλλοι στρατηγοὶ τῶν Ἀθηναίων προσηνάγκαζον αὐτοὺς ταῦτα ποιεῖν καὶ τοὺς ἐλλείποντας ὑπάγοντες δίκαις καὶ κολάζοντες ἐπαχθῆ τὴν ἀρχὴν καὶ λυπηρὰν ἐποίουν, (2) Κίμων δὲ τὴν ἐναντίαν ὁδὸν ἐν τῇ στρατηγίᾳ πορευόμενος βίαν μὲν οὐδενὶ τῶν Ἑλλήνων προσῆγε, χρήματα δὲ λαμβάνων παρὰ τῶν οὐ βουλομένων στρατεύεσθαι καὶ ναῦς κενάς, ἐκείνους εἴα δελεαζομένους τῇ σχολῇ περὶ τὰ οἰκεῖα διατρίβειν, γεωργοὺς καὶ χρηματιστὰς ἀπολέμους ἐκ πολεμικῶν ὑπὸ τρυφῆς καὶ ἀνοίας γινομένους, τῶν δ᾽ Ἀθηναίων ἀνὰ μέρος πολλοὺς ἐμβιβάζων καὶ διαπονῶν ταῖς στρατείαις ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ τοῖς παρὰ τῶν συμμάχων μισθοῖς καὶ χρήμασι δεσπότας αὐτῶν τῶν διδόντων ἐποίησε. (3) Πλέοντας γὰρ αὐτοὺς συνεχῶς καὶ διὰ χειρὸς ἔχοντας ἀεὶ τὰ ὅπλα καὶ τρεφομένους καὶ ἀσκοῦντας ἐκ τῆς αὐτῶν ἀστρατείας ἐθισθέντες φοβεῖσθαι καὶ κολακεύειν, ἔλαθον ἀντὶ συμμάχων ὑποτελεῖς καὶ δοῦλοι γεγονότες.

[12] Καὶ μὴν αὐτοῦ γε τοῦ μεγάλου βασιλέως οὐδεὶς ἐταπείνωσε καὶ συνέστειλε τὸ φρόνημα μᾶλλον ἢ Κίμων. Οὐ γὰρ ἀνῆκεν ἐκ τῆς Ἑλλάδος ἀπηλλαγμένον, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐκ ποδὸς διώκων, πρὶν διαπνεῦσαι καὶ στῆναι τοὺς βαρβάρους, τὰ μὲν ἐπόρθει καὶ κατεστρέφετο, τὰ δὲ ἀφίστη καὶ προσήγετο τοῖς Ἕλλησιν, ὥστε τὴν ἀπ᾽ Ἰωνίας Ἀσίαν ἄχρι Παμφυλίας παντάπασι Περσικῶν ὅπλων ἐρημῶσαι. (2) Πυθόμενος δὲ τοὺς βασιλέως στρατηγοὺς μεγάλῳ στρατῷ καὶ ναυσὶ πολλαῖς ἐφεδρεύειν περὶ Παμφυλίαν, καὶ βουλόμενος αὐτοῖς ἄπλουν καὶ ἀνέμβατον ὅλως ὑπὸ φόβου τὴν ἐντὸς Χελιδονίων ποιήσασθαι θάλατταν, ὥρμησεν ἄρας ἀπὸ Κνίδου καὶ Τριοπίου διακοσίαις τριήρεσι, πρὸς μὲν τάχος ἀπ᾽ ἀρχῆς καὶ περιαγωγὴν ὑπὸ Θεμιστοκλέους ἄριστα κατεσκευασμέναις, ἐκεῖνος δὲ τότε καὶ πλατυτέρας ἐποίησεν αὐτὰς καὶ διάβασιν τοῖς καταστρώμασιν ἔδωκεν, ὡς ἂν ὑπὸ πολλῶν ὁπλιτῶν μαχιμώτεραι προσφέροιντο τοῖς πολεμίοις. (3) Ἐπιπλεύσας δὲ τῇ πόλει τῶν Φασηλιτῶν, Ἑλλήνων μὲν ὄντων, οὐ δεχομένων δὲ τὸν στόλον οὐδὲ βουλομένων ἀφίστασθαι βασιλέως, τήν τε χώραν κακῶς ἐποίει καὶ προσέβαλλε τοῖς τείχεσιν. Οἱ δὲ Χῖοι συμπλέοντες αὐτῷ, πρὸς δὲ τοὺς Φασηλίτας ἐκ παλαιοῦ φιλικῶς ἔχοντες, ἅμα μὲν τὸν Κίμωνα κατεπράϋνον, ἅμα δὲ τοξεύοντες ὑπὲρ τὰ τείχη βιβλίδια προσκείμενα τοῖς ὀϊστοῖς ἐξήγγελλον τοῖς Φασηλίταις. (4) Τέλος δὲ διήλλαξεν αὐτούς, ὅπως δέκα τάλαντα δόντες ἀκολουθῶσι καὶ συστρατεύωσιν ἐπὶ τοὺς βαρβάρους.

Ἔφορος μὲν οὖν Τιθραύστην φησὶ τῶν βασιλικῶν νεῶν ἄρχειν καὶ τοῦ πεζοῦ Φερενδάτην, Καλλισθένης δ᾽ Ἀριομάνδην τὸν Γωβρύου κυριώτατον ὄντα τῆς δυνάμεως παρὰ τὸν Εὐρυμέδοντα ταῖς ναυσὶ παρορμεῖν, οὐκ ὄντα μάχεσθαι τοῖς Ἕλλησι πρόθυμον, ἀλλὰ προσδεχόμενον ὀγδοήκοντα ναῦς Φοινίσσας ἀπὸ Κύπρου προσπλεούσας. (5) Ταύτας φθῆναι βουλόμενος ὁ Κίμων ἀνήχθη, βιάζεσθαι παρεσκευασμένος, ἂν ἑκόντες μὴ ναυμαχῶσιν. Οἱ δὲ πρῶτον μέν, ὡς μὴ βιασθεῖεν, εἰς τὸν ποταμὸν εἰσωρμίσαντο, προσφερομένων δὲ τῶν Ἀθηναίων ἀντεξέπλευσαν, ὡς ἱστορεῖ Φανόδημος, ἑξακοσίαις ναυσίν, ὡς δ᾽ Ἔφορος, πεντήκοντα καὶ τριακοσίαις. Ἔργον δὲ κατὰ γοῦν τὴν θάλατταν οὐδὲν ὑπ᾽ αὐτῶν ἐπράχθη τῆς δυνάμεως ἄξιον, (6) ἀλλ᾽ εὐθὺς εἰς τὴν γῆν ἀποστρέφοντες ἐξέπιπτον οἱ πρῶτοι καὶ κατέφευγον εἰς τὸ πεζὸν ἐγγὺς παρατεταγμένον, οἱ δὲ καταλαμβανόμενοι διεφθείροντο μετὰ τῶν νεῶν. ᾯ καὶ δῆλόν ἐστιν, ὅτι πάμπολλαί τινες αἱ πεπληρωμέναι τοῖς βαρβάροις νῆες ἦσαν, ὅτε πολλῶν μέν, ὡς εἰκός, ἐκφυγουσῶν, πολλῶν δὲ συντριβεισῶν, ὅμως αἰχμαλώτους διακοσίας ἔλαβον οἱ Ἀθηναῖοι.  [13] Τῶν δὲ πεζῶν ἐπικαταβάντων πρὸς τὴν θάλασσαν μέγα μὲν ἔργον ἐφαίνετο τῷ Κίμωνι τὸ βιάζεσθαι τὴν ἀπόβασιν καὶ κεκμηκότας ἀκμῆσι καὶ πολλαπλασίοις ἐπάγειν τοὺς Ἕλληνας, ὅμως δὲ ῥώμῃ καὶ φρονήματι τοῦ κρατεῖν ὁρῶν ἐπηρμένους καὶ προθύμους ὁμόσε χωρεῖν τοῖς βαρβάροις, ἀπεβίβαζε τοὺς ὁπλίτας ἔτι θερμοὺς τῷ κατὰ τὴν ναυμαχίαν ἀγῶνι μετὰ κραυγῆς καὶ δρόμου προσφερομένους. (2) Ὑποστάντων δὲ τῶν Περσῶν καὶ δεξαμένων οὐκ ἀγεννῶς κρατερὰ μάχη συνέστη· καὶ τῶν Ἀθηναίων ἄνδρες ἀγαθοὶ καὶ τοῖς ἀξιώμασι πρῶτοι καὶ διαπρεπεῖς ἔπεσον. Πολλῷ δ᾽ ἀγῶνι τρεψάμενοι τοὺς βαρβάρους ἔκτεινον, εἶτα ᾕρουν αὐτούς τε καὶ σκηνὰς παντοδαπῶν χρημάτων γεμούσας.

(3) Κίμων δ᾽ ὥσπερ ἀθλητὴς δεινὸς ἡμέρᾳ μιᾷ δύο καθῃρηκὼς ἀγωνίσματα, καὶ τὸ μὲν ἐν Σαλαμῖνι πεζομαχίᾳ, τὸ δ᾽ ἐν Πλαταιαῖς ναυμαχίᾳ παρεληλυθὼς τρόπαιον, ἐπηγωνίσατο ταῖς νίκαις, καὶ τὰς ὀγδοήκοντα Φοινίσσας τριήρεις, αἳ τῆς μάχης ἀπελείφθησαν, Ὕδρῳ προσβεβληκέναι πυθόμενος διὰ τάχους ἔπλευσεν, οὐδὲν εἰδότων βέβαιον οὔπω περὶ τῆς μείζονος δυνάμεως τῶν στρατηγῶν, ἀλλὰ δυσπίστως ἔτι καὶ (4) μετεώρως ἐχόντων· ᾗ καὶ μᾶλλον ἐκπλαγέντες ἀπώλεσαν τὰς ναῦς ἁπάσας, καὶ τῶν ἀνδρῶν οἱ πλεῖστοι συνδιεφθάρησαν.

Τοῦτο τὸ ἔργον οὕτως ἐταπείνωσε τὴν γνώμην τοῦ βασιλέως, ὥστε συνθέσθαι τὴν περιβόητον εἰρήνην ἐκείνην, ἵππου μὲν δρόμον ἀεὶ τῆς Ἑλληνικῆς ἀπέχειν θαλάσσης, ἔνδον δὲ Κυανέων καὶ Χελιδονίων μακρᾷ νηῒ καὶ χαλκεμβόλῳ μὴ πλέειν. (5) Καίτοι Καλλισθένης οὔ φησι ταῦτα συνθέσθαι τὸν βάρβαρον, ἔργῳ δὲ ποιεῖν διὰ φόβον τῆς ἥττης ἐκείνης, καὶ μακρὰν οὕτως ἀποστῆναι τῆς Ἑλλάδος, ὥστε πεντήκοντα ναυσὶ Περικλέα καὶ τριάκοντα μόναις Ἐφιάλτην ἐπέκεινα πλεῦσαι Χελιδονίων καὶ μηδὲν αὐτοῖς ναυτικὸν ἀπαντῆσαι παρὰ τῶν βαρβάρων. (6) Ἐν δὲ τοῖς ψηφίσμασιν, ἃ συνήγαγε Κρατερός, ἀντίγραφα συνθηκῶν ὡς γενομένων κατατέτακται. Φασὶ δὲ καὶ βωμὸν εἰρήνης διὰ ταῦτα τοὺς Ἀθηναίους ἱδρύσασθαι, καὶ Καλλίαν τὸν πρεσβεύσαντα τιμῆσι διαφερόντως. Πραθέντων δὲ τῶν αἰχμαλώτων λαφύρων εἴς τε τὰ ἄλλα χρήμασιν ὁ δῆμος ἐρρώσθη, καὶ τῇ ἀκροπόλει τὸ νότιον τεῖχος κατεσκεύασεν ἀπ᾽ ἐκείνης εὐπορήσας τῆς στρατείας.

(7) Λέγεται δὲ καὶ τῶν μακρῶν τειχῶν, ἃ σκέλη καλοῦσι, συντελεσθῆναι μὲν ὕστερον τὴν οἰκοδομίαν, τὴν δὲ πρώτην θεμελίωσιν εἰς τόπους ἑλώδεις καὶ διαβρόχους τῶν ἔργων ἐμπεσόντων ἐρεισθῆναι διὰ Κίμωνος ἀσφαλῶς, χάλικι πολλῇ καὶ λίθοις βαρέσι τῶν ἑλῶν πιεσθέντων, ἐκείνου χρήματα πορίζοντος καὶ διδόντος. (8) Πρῶτος δὲ ταῖς λεγομέναις ἐλευθερίοις καὶ γλαφυραῖς διατριβαῖς, αἳ μικρὸν ὕστερον ὑπερφυῶς ἠγαπήθησαν, ἐκαλλώπισε τὸ ἄστυ, τὴν μὲν ἀγορὰν πλατάνοις καταφυτεύσας, τὴν δ᾽ Ἀκαδήμειαν ἐξ ἀνύδρου καὶ αὐχμηρᾶς κατάρρυτον ἀποδείξας ἄλσος ἠσκημένον ὑπ᾽ αὐτοῦ δρόμοις καθαροῖς καὶ συσκίοις περιπάτοις.

[14] Ἐπεὶ δὲ τῶν Περσῶν τινες οὐκ ἐβούλοντο τὴν Χερρόνησον ἐκλιπεῖν, ἀλλὰ καὶ τοὺς Θρᾷκας ἄνωθεν ἐπεκαλοῦντο καταφρονοῦντες τοῦ Κίμωνος μετ᾽ ὀλίγων παντάπασι τριήρων Ἀθήνηθεν ἐκπεπλευκότος, ὁρμήσας ἐπ᾽ αὐτοὺς τέσσαρσι μὲν ναυσὶ τρισκαίδεκα τὰς ἐκείνων ἔλαβεν, ἐξελάσας δὲ τοὺς Πέρσας καὶ κρατήσας τῶν Θρᾳκῶν πᾶσαν ᾠκειώσατο τῇ πόλει τὴν Χερρόνησον. (2) Ἐκ δὲ τούτου Θασίους μὲν ἀποστάντας Ἀθηναίων καταναυμαχήσας τρεῖς καὶ τριάκοντα ναῦς ἔλαβε καὶ τὴν πόλιν ἐξεπολιόρκησε καὶ τὰ χρυσεῖα τὰ πέραν Ἀθηναίοις προσεκτήσατο καὶ χώραν, ἧς ἐπῆρχον Θάσιοι, παρέλαβεν.

 Ἐκεῖθεν δὲ ῥᾳδίως ἐπιβῆναι Μακεδονίας καὶ πολλὴν ἀποτεμέσθαι παρασχόν, ὡς ἐδόκει, μὴ θελήσας αἰτίαν ἔσχε δώροις ὑπὸ τοῦ βασιλέως Ἀλεξάνδρου συμπεπεῖσθαι, καὶ δίκην ἔφυγε τῶν ἐχθρῶν συστάντων ἐπ᾽ αὐτόν.

(3) Ἀπολογούμενος δὲ πρὸς τοὺς δικαστὰς οὐκ Ἰώνων ἔφη προξενεῖν οὐδὲ Θεσσαλῶν, πλουσίων ὄντων, ὥσπερ ἑτέρους, ἵνα θεραπεύωνται καὶ λαμβάνωσιν, ἀλλὰ Λακεδαιμονίων, μιμούμενος καὶ ἀγαπῶν τὴν παρ᾽ αὐτοῖς εὐτέλειαν καὶ σωφροσύνην, ἧς οὐδένα προτιμᾶν πλοῦτον, ἀλλὰ πλουτίζων ἀπὸ τῶν πολεμίων τὴν πόλιν ἀγάλλεσθαι. (4) Μνησθεὶς δὲ τῆς κρίσεως ἐκείνης ὁ Στησίμβροτός φησι τὴν Ἐλπινίκην ὑπὲρ τοῦ Κίμωνος δεομένην ἐλθεῖν ἐπὶ τὰς θύρας τοῦ Περικλέους (οὗτος γὰρ ἦν τῶν κατηγόρων ὁ σφοδρότατος), τὸν δὲ μειδιάσαντα  « Γραῦς εἶ, » φάναι, « γραῦς, ὦ Ἐλπινίκη, ὡς τηλικαῦτα διαπράττεσθαι πράγματα· »  πλὴν ἔν γε τῇ δίκῃ πρᾳότατον γενέσθαι τῷ Κίμωνι καὶ πρὸς τὴν κατηγορίαν ἅπαξ ἀναστῆναι μόνον, ὥσπερ ἀφοσιούμενον. [15] Ἐκείνην μὲν οὖν ἀπέφυγε τὴν δίκην·

ἐν δὲ τῇ λοιπῇ πολιτείᾳ παρὼν μὲν ἐκράτει καὶ συνέστελλε τὸν δῆμον ἐπιβαίνοντα τοῖς ἀρίστοις καὶ περισπῶντα τὴν πᾶσαν εἰς ἑαυτὸν ἀρχὴν καὶ δύναμιν· ὡς δὲ πάλιν ἐπὶ στρατείαν ἐξέπλευσε, τελέως ἀνεθέντες οἱ πολλοὶ καὶ συγχέαντες τὸν καθεστῶτα τῆς πολιτείας κόσμον τά τε πάτρια νόμιμα, οἷς ἐχρῶντο πρότερον, (2) Ἐφιάλτου προεστῶτος ἀφείλοντο τῆς ἐξ Ἀρείου πάγου βουλῆς τὰς κρίσεις πλὴν ὀλίγων ἁπάσας, καὶ τῶν δικαστηρίων κυρίους ἑαυτοὺς ποιήσαντες εἰς ἄκρατον δημοκρατίαν ἐνέβαλον τὴν πόλιν, ἤδη καὶ Περικλέους δυναμένου καὶ τὰ τῶν πολλῶν φρονοῦντος. Διὸ καὶ τοῦ Κίμωνος, ὡς ἐπανῆλθεν, ἀγανακτοῦντος ἐπὶ τῷ προπηλακίζεσθαι τὸ ἀξίωμα τοῦ συνεδρίου, καὶ πειρωμένου πάλιν ἄνω τὰς δίκας ἀνακαλεῖσθαι καὶ τὴν ἐπὶ Κλεισθένους ἐγείρειν ἀριστοκρατίαν, κατεβόων συνιστάμενοι καὶ τὸν δῆμον ἐξηρέθιζον, (3) ἐκεῖνά τε τὰ πρὸς τὴν ἀδελφὴν ἀνανεούμενοι καὶ Λακωνισμὸν ἐπικαλοῦντες. Εἰς ἃ καὶ τὰ Εὐπόλιδος διατεθρύληται περὶ Κίμωνος, ὅτι

« Κακὸς μὲν οὐκ ἦν, φιλοπότης δὲ κἀμελής·
κἀνίοτ᾽ ἂν ἀπεκοιμᾶτ᾽ ἂν ἐν Λακεδαίμονι,
κἂν Ἐλπινίκην τήνδε καταλιπὼν μόνην. »

Εἰ δ᾽ ἀμελῶν καὶ μεθυσκόμενος τοσαύτας πόλεις εἷλε καὶ τοσαύτας νίκας ἐνίκησε, δῆλον ὅτι νήφοντος αὐτοῦ καὶ προσέχοντος οὐδεὶς ἂν οὔτε τῶν πρότερον οὔτε τῶν ὕστερον Ἑλλήνων παρῆλθε τὰς πράξεις.

[16] Ἦν μὲν οὖν ἀπ᾽ ἀρχῆς φιλολάκων· καὶ τῶν γε παίδων τῶν διδύμων τὸν ἕτερον Λακεδαιμόνιον ὠνόμασε, τὸν δ᾽ ἕτερον Ἠλεῖον, ἐκ γυναικὸς αὐτῷ Κλειτορίας γενομένους, ὡς Στησίμβροτος ἱστορεῖ· διὸ πολλάκις τὸν Περικλέα τὸ μητρῷον αὐτοῖς γένος ὀνειδίζειν. Διόδωρος δ᾽ ὁ Περιηγητὴς καὶ τούτους φησὶ καὶ τὸν τρίτον τῶν Κίμωνος υἱῶν Θεσσαλὸν ἐξ Ἰσοδίκης γεγονέναι τῆς Εὐρυπτολέμου τοῦ Μεγακλέους.

(2) Ηὐξήθη δ᾽ ὑπὸ τῶν Λακεδαιμονίων ἤδη τῷ Θεμιστοκλεῖ προσπολεμούντων καὶ τοῦτον ὄντα νέον ἐν Ἀθήναις μᾶλλον ἰσχύειν καὶ κρατεῖν βουλομένων. Οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι τὸ πρῶτον ἡδέως ἑώρων οὐ μικρὰ τῆς πρὸς ἐκεῖνον εὐνοίας τῶν Σπαρτιατῶν ἀπολαύοντες· αὐξανομένοις γὰρ αὐτοῖς κατ᾽ ἀρχὰς καὶ τὰ συμμαχικὰ πολυπραγμονοῦσιν οὐκ ἤχθοντο τιμῇ καὶ χάριτι τοῦ Κίμωνος. (3) Τὰ γὰρ πλεῖστα δι᾽ ἐκείνου τῶν Ἑλληνικῶν διεπράττετο, πρᾴως μὲν τοῖς συμμάχοις, κεχαρισμένως δὲ τοῖς Λακεδαιμονίοις ὁμιλοῦντος. Ἔπειτα δυνατώτεροι γενόμενοι καὶ τὸν Κίμωνα τοῖς Σπαρτιάταις οὐκ ἠρέμα προσκείμενον ὁρῶντες ἤχθοντο. Καὶ γὰρ αὐτὸς ἐπὶ παντὶ μεγαλύνων τὴν Λακεδαίμονα πρὸς Ἀθηναίους, καὶ μάλιστα ὅτε τύχοι μεμφόμενος αὐτοῖς ἢ παροξύνων, ὥς φησι Στησίμβροτος, εἰώθει λέγειν· « Ἀλλ᾽ οὐ Λακεδαιμόνιοί γε τοιοῦτοι. » (4) Ὅθεν φθόνον ἑαυτῷ συνῆγε καὶ δυσμένειάν τινα παρὰ τῶν πολιτῶν.

Ἡ δ᾽ οὖν ἰσχύσασα μάλιστα κατ᾽ αὐτοῦ τῶν διαβολῶν αἰτίαν ἔσχε τοιαύτην. Ἀρχιδάμου τοῦ Ζευξιδάμου τέταρτον ἔτος ἐν Σπάρτῃ βασιλεύοντος ὑπὸ σεισμοῦ μεγίστου δὴ τῶν μνημονευομένων πρότερον ἥ τε χώρα τῶν Λακεδαιμονίων χάσμασιν ἐνώλισθε πολλοῖς καὶ τῶν Ταϋγέτων τιναχθέντων κορυφαί τινες ἀπερράγησαν, αὐτὴ δ᾽ ἡ πόλις ὅλη συνεχύθη πλὴν οἰκιῶν πέντε, τὰς δ᾽ ἄλλας ἤρειψεν ὁ σεισμός. (5) Ἐν δὲ μέσῃ τῇ στοᾷ γυμναζομένων ὁμοῦ τῶν ἐφήβων καὶ τῶν νεανίσκων λέγεται μικρὸν πρὸ τοῦ σεισμοῦ λαγὼν παραφανῆναι, καὶ τοὺς μὲν νεανίσκους, ὥσπερ ἦσαν ἀληλιμμένοι, μετὰ παιδιᾶς ἐκδραμεῖν καὶ διώκειν, τοῖς δ᾽ ἐφήβοις ὑπολειφθεῖσιν ἐπιπεσεῖν τὸ γυμνάσιον καὶ πάντας ὁμοῦ τελευτῆσαι. Τὸν δὲ τάφον αὐτῶν ἔτι νῦν Σεισματίαν προσαγορεύουσι.

 (6) Ταχὺ δὴ συνιδὼν ἀπὸ τοῦ παρόντος τὸν μέλλοντα κίνδυνον ὁ Ἀρχίδαμος, καὶ τοὺς πολίτας ὁρῶν ἐκ τῶν οἰκιῶν τὰ τιμιώτατα πειρωμένους σώζειν, ἐκέλευσε τῇ σάλπιγγι σημαίνειν, ὡς πολεμίων ἐπιόντων, ὅπως ὅτι τάχιστα μετὰ τῶν ὅπλων ἀθροίζωνται πρὸς αὐτόν. Ὃ δὴ καὶ μόνον ἐν τῷ τότε καιρῷ τὴν Σπάρτην διέσωσεν. Οἱ γὰρ εἵλωτες ἐκ τῶν ἀγρῶν συνέδραμον πανταχόθεν ὡς ἀναρπασόμενοι τοὺς σεσωσμένους τῶν Σπαρτιατῶν. (7) Ὡπλισμένους δὲ καὶ συντεταγμένους εὑρόντες ἀνεχώρησαν ἐπὶ τὰς πόλεις καὶ φανερῶς ἐπολέμουν, τῶν τε περιοίκων ἀναπείσαντες οὐκ ὀλίγους, καὶ Μεσσηνίων ἅμα τοῖς Σπαρτιάταις συνεπιθεμένων.

Πέμπουσιν οὖν οἱ Λακεδαιμόνιοι Περικλείδαν εἰς Ἀθήνας δεόμενοι βοηθεῖν, ὅν φησι κωμῳδῶν Ἀριστοφάνης καθεζόμενον ἐπὶ τοῖς βωμοῖς ὠχρὸν ἐν φοινικίδι στρατιὰν ἐπαιτεῖν. (8) Ἐφιάλτου δὲ κωλύοντος καὶ διαμαρτυρομένου μὴ βοηθεῖν μηδ᾽ ἀνιστάναι πόλιν ἀντίπαλον ἐπὶ τὰς Ἀθήνας, ἀλλ᾽ ἐᾶν κεῖσθαι καὶ πατηθῆναι τὸ φρόνημα τῆς Σπάρτης, Κίμωνά φησι Κριτίας τὴν τῆς πατρίδος αὔξησιν ἐν ὑστέρῳ θέμενον τοῦ Λακεδαιμονίων συμφέροντος ἀναπείσαντα τὸν δῆμον ἐξελθεῖν βοηθοῦντα μετὰ πολλῶν ὁπλιτῶν. Ὁ δ᾽ Ἴων ἀπομνημονεύει καὶ τὸν λόγον, ᾧ μάλιστα τοὺς Ἀθηναίους ἐκίνησε, παρακαλῶν μήτε τὴν Ἑλλάδα χωλὴν μήτε τὴν πόλιν ἑτερόζυγα περιϊδεῖν γεγενημένην.

[17] Ἐπεὶ δὲ βοηθήσας τοῖς Λακεδαιμονίοις ἀπῄει διὰ Κορίνθου τὴν στρατιὰν ἄγων, ἐνεκάλει Λάχαρτος αὐτῷ πρὶν ἐντυχεῖν τοῖς πολίταις εἰσαγαγόντι τὸ στράτευμα· καὶ γὰρ θύραν κόψαντας ἀλλοτρίαν οὐκ εἰσιέναι πρότερον ἢ τὸν κύριον κελεῦσαι. Καὶ ὁ Κίμων
« Ἀλλ᾽ οὐχ ὑμεῖς, » εἶπεν, « ὦ Λάχαρτε, τὰς Κλεωναίων καὶ Μεγαρέων πύλας κόψαντες, ἀλλὰ κατασχίσαντες εἰσεβιάσασθε μετὰ τῶν ὅπλων ἀξιοῦντες ἀνεῳγέναι πάντα τοῖς μεῖζον δυναμένοις. » Οὕτω μὲν ἐθρασύνατο πρὸς τὸν Κορίνθιον ἐν δέοντι, καὶ μετὰ τῆς στρατιᾶς διεξῆλθεν.

(2) Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι τοὺς Ἀθηναίους αὖθις ἐκάλουν ἐπὶ τοὺς ἐν Ἰθώμῃ Μεσσηνίους καὶ εἵλωτας, ἐλθόντων δὲ τὴν τόλμαν καὶ τὴν λαμπρότητα δείσαντες ἀπεπέμψαντο μόνους τῶν συμμάχων ὡς νεωτεριστάς. Οἱ δὲ πρὸς ὀργὴν ἀπελθόντες ἤδη τοῖς λακωνίζουσι φανερῶς ἐχαλέπαινον, καὶ τὸν Κίμωνα μικρᾶς ἐπιλαβόμενοι προφάσεως ἐξωστράκισαν εἰς ἔτη δέκα· τοσοῦτον γὰρ ἦν χρόνου τεταγμένον ἅπασι τοῖς ἐξοστρακιζομένοις.

(3) Ἐν δὲ τούτῳ τῶν Λακεδαιμονίων, ὡς ἐπανήρχοντο Δελφοὺς ἀπὸ Φωκέων ἐλευθερώσαντες, ἐν Τανάγρᾳ καταστρατοπεδευσάντων Ἀθηναῖοι μὲν ἀπήντων διαμαχούμενοι, Κίμων δὲ μετὰ τῶν ὅπλων ἧκεν εἰς τὴν αὑτοῦ φυλὴν τὴν Οἰνηΐδα, πρόθυμος ὢν ἀμύνεσθαι τοὺς Λακεδαιμονίους μετὰ τῶν πολιτῶν. (4) Ἡ δὲ βουλὴ τῶν πεντακοσίων πυθομένη καὶ φοβηθεῖσα, τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ καταβοώντων ὡς συνταράξαι τὴν φάλαγγα βουλομένου καὶ τῇ πόλει Λακεδαιμονίους ἐπαγαγεῖν, ἀπηγόρευσε τοῖς στρατηγοῖς μὴ δέχεσθαι τὸν ἄνδρα. Κἀκεῖνος μὲν ᾤχετο δεηθεὶς Εὐθίππου τοῦ Ἀναφλυστίου καὶ τῶν ἄλλων ἑταίρων, ὅσοι μάλιστα τὴν τοῦ λακωνίζειν αἰτίαν ἔσχον, ἐρρωμένως ἀγωνίσασθαι πρὸς τοὺς πολεμίους καὶ δι᾽ ἔργων ἀπολύσασθαι τὴν αἰτίαν πρὸς τοὺς πολίτας. (5) Οἱ δὲ λαβόντες αὐτοῦ τὴν πανοπλίαν εἰς τὸν λόχον ἔθεντο· καὶ μετ᾽ ἀλλήλων συστάντες ἐκθύμως ἑκατὸν ὄντες ἔπεσον, πολὺν αὑτῶν πόθον καὶ μεταμέλειαν ἐφ᾽ οἷς ᾐτιάθησαν ἀδίκως ἀπολιπόντες τοῖς Ἀθηναίοις. Ὅθεν οὐδὲ τῷ πρὸς Κίμωνα θυμῷ πολὺν χρόνον ἐνέμειναν, τὰ μέν, ὡς εἰκός, ὧν ἔπαθον εὖ μεμνημένοι, τὰ δὲ τοῦ καιροῦ συλλαμβανομένου.

(6) Νενικημένοι γὰρ ἐν Τανάγρᾳ μάχῃ μεγάλῃ καὶ προσδοκῶντες εἰς ὥραν ἔτους στρατιὰν Πελοποννησίων ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐκάλουν ἐκ τῆς φυγῆς τὸν Κίμωνα· καὶ κατῆλθε τὸ ψήφισμα γράψαντος αὐτῷ Περικλέους. Οὕτω τότε πολιτικαὶ μὲν ἦσαν αἱ διαφοραί, μέτριοι δ᾽ οἱ θυμοὶ καὶ πρὸς τὸ κοινὸν εὐανάκλητοι συμφέρον, ἡ δὲ φιλοτιμία πάντων ἐπικρατοῦσα τῶν παθῶν τοῖς τῆς πατρίδος ὑπεχώρει καιροῖς.

[18] Εὐθὺς μὲν οὖν ὁ Κίμων κατελθὼν ἔλυσε τὸν πόλεμον καὶ διήλλαξε τὰς πόλεις· γενομένης δ᾽ εἰρήνης ὁρῶν τοὺς Ἀθηναίους ἡσυχίαν ἄγειν μὴ δυναμένους, ἀλλὰ κινεῖσθαι καὶ αὐξάνεσθαι ταῖς στρατείαις βουλομένους, ἵνα μὴ τοῖς Ἕλλησι διοχλῶσι μηδὲ περὶ τὰς νήσους ἢ Πελοπόννησον ἀναστρεφόμενοι ναυσὶ πολλαῖς αἰτίας ἐμφυλίων πολέμων καὶ συμμαχικῶν ἐγκλημάτων ἀρχὰς ἐπισπάσωνται κατὰ τῆς πόλεως, (2) ἐπλήρου διακοσίας τριήρεις ὡς ἐπ᾽ Αἴγυπτον καὶ Κύπρον αὖθις ἐκστρατευσόμενος, ἅμα μὲν ἐμμελετᾶν τοῖς πρὸς τοὺς βαρβάρους ἀγῶσι βουλόμενος τοὺς Ἀθηναίους, ἅμα δ᾽ ὠφελεῖσθαι δικαίως τὰς ἀπὸ τῶν φύσει πολεμίων εὐπορίας εἰς τὴν Ἑλλάδα κομίζοντας. Ἤδη δὲ παρεσκευασμένων ἁπάντων καὶ τοῦ στρατοῦ παρὰ ταῖς ναυσὶν ὄντος ὄναρ εἶδεν ὁ Κίμων. (3) Ἐδόκει κύνα θυμουμένην ὑλακτεῖν πρὸς αὐτόν, ἐκ δὲ τῆς ὑλακῆς μεμιγμένον ἀφεῖσαν ἀνθρώπου φθόγγον εἰπεῖν·

« Στεῖχε· φίλος γὰρ ἔσῃ καὶ ἐμοὶ καὶ ἐμοῖς σκυλάκεσσιν. »

Οὕτω δὲ δυσκρίτου τῆς ὄψεως οὔσης Ἀστύφιλος ὁ Ποσειδωνιάτης, μαντικὸς ἀνὴρ καὶ συνήθης τῷ Κίμωνι, φράζει θάνατον αὐτῷ προσημαίνειν τὴν ὄψιν, οὕτω διαιρῶν· κύων ἀνθρώπῳ, πρὸς ὃν ὑλακτεῖ, πολέμιος· πολεμίῳ δ᾽ οὐκ ἄν τις μᾶλλον ἢ τελευτήσας φίλος γένοιτο· τὸ δὲ μῖγμα τῆς φωνῆς Μῆδον ἀποδηλοῖ τὸν ἐχθρόν· (4) ὁ γὰρ Μήδων στρατὸς Ἕλλησιν ὁμοῦ καὶ βαρβάροις μέμικται.

Μετὰ δὲ ταύτην τὴν ὄψιν αὐτοῦ τῷ Διονύσῳ θύσαντος ὁ μὲν μάντις ἀπέτεμε τὸ ἱερεῖον, τοῦ δ᾽ αἵματος τὸ πηγνύμενον ἤδη μύρμηκες πολλοὶ λαμβάνοντες κατὰ μικρὸν ἔφερον πρὸς τὸν Κίμωνα καὶ τοῦ ποδὸς περὶ τὸν μέγαν δάκτυλον περιέπλαττον, ἐπὶ πολὺν χρόνον λανθάνοντες. Ἅμα δέ πως ὅ τε Κίμων τῷ γινομένῳ προσέσχε καὶ παρῆν ὁ θύτης ἐπιδεικνύμενος αὐτῷ τὸν λοβὸν οὐκ ἔχοντα κεφαλήν.

Ἄλλ᾽ οὐ γὰρ ἦν ἀνάδυσις τῆς στρατείας ἐξέπλευσε, καὶ τῶν νεῶν ἑξήκοντα μὲν ἀπέστειλεν εἰς Αἴγυπτον, ταῖς δ᾽ ἄλλαις πάλιν ... Ἔπλει. (5) Καὶ καταναυμαχήσας Φοινισσῶν νεῶν καὶ Κιλισσῶν βασιλικὸν στόλον ἀνεκτᾶτο τε τὰς ἐν κύκλῳ πόλεις καὶ τοῖς περὶ Αἴγυπτον ἐφήδρευεν, οὐδὲν μικρόν, ἀλλ᾽ ὅλης ἐπινοῶν τῆς βασιλέως ἡγεμονίας κατάλυσιν, καὶ μάλιστα ὅτι τοῦ Θεμιστοκλέους ἐπυνθάνετο δόξαν εἶναι καὶ δύναμιν ἐν τοῖς βαρβάροις μεγάλην, ὑποδεδεγμένου βασιλεῖ κινοῦντι τὸν Ἑλληνικὸν πόλεμον στρατηγήσειν. (6) Θεμιστοκλῆς μὲν οὖν οὐχ ἥκιστα λέγεται τὰς Ἑλληνικὰς πράξεις ἀπογνούς, ὡς οὐκ ἂν ὑπερβαλόμενος τὴν Κίμωνος εὐτυχίαν καὶ ἀρετήν, ἑκὼν τελευτῆσαι,

Κίμων δὲ μεγάλων ἐπαιρόμενος ἀρχὰς ἀγώνων καὶ περὶ Κύπρον συνέχων τὸ ναυτικὸν ἔπεμψεν εἰς Ἄμμωνος ἄνδρας ἀπόρρητόν τινα μαντείαν ποιησομένους παρὰ τῷ θεῷ· γινώσκει γὰρ οὐδεὶς ὑπὲρ ὧν ἐπέμφθησαν, (7) οὐδὲ χρησμὸν αὐτοῖς ὁ θεὸς ἐξήνεγκεν, ἀλλ᾽ ἅμα τῷ προσελθεῖν ἐκέλευσεν ἀπιέναι τοὺς θεοπρόπους· αὐτὸν γὰρ ἤδη τὸν Κίμωνα παρ᾽ ἑαυτῷ τυγχάνειν ὄντα. Ταῦτα ἀκούσαντες οἱ θεοπρόποι κατέβαινον ἐπὶ θάλασσαν· γενόμενοι δὲ ἐν τῷ στρατοπέδῳ τῶν Ἑλλήνων, ὃ τότε περὶ Αἴγυπτον ἦν, ἐπύθοντο τεθνάναι τὸν Κίμωνα· καὶ τὰς ἡμέρας πρὸς τὸ μαντεῖον ἀνάγοντες ἔγνωσαν ᾐνιγμένην τὴν τελευτὴν τοῦ ἀνδρός, ὡς ἤδη παρὰ θεοῖς ὄντος.

[19] Ἀπέθανε δὲ πολιορκῶν Κίτιον, ὡς οἱ πλεῖστοι λέγουσι, νοσήσας· ἔνιοι δέ φασιν ἐκ τραύματος, ὃ πρὸς τοὺς βαρβάρους ἀγωνιζόμενος ἔσχε. Τελευτῶν δὲ τοὺς περὶ αὐτὸν ἐκέλευσεν εὐθὺς ἀποπλεῖν ἀποκρυψαμένους τὸν θάνατον αὐτοῦ· καὶ συνέβη μήτε τῶν πολεμίων μήτε τῶν συμμάχων αἰσθομένων ἀσφαλῶς αὐτοὺς ἀνακομισθῆναι στρατηγουμένους ὑπὸ Κίμωνος, ὥς φησι Φανόδημος, τεθνηκότος ἐφ᾽ ἡμέρας τριάκοντα.

(2) Μετὰ δὲ τὴν ἐκείνου τελευτὴν πρὸς μὲν τοὺς βαρβάρους οὐδὲν ἔτι λαμπρὸν ὑπ᾽ οὐδενὸς ἐπράχθη στρατηγοῦ τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ τραπέντες ὑπὸ δημαγωγῶν καὶ πολεμοποιῶν ἐπ᾽ ἀλλήλους, οὐδενὸς τὰς χεῖρας ἐν μέσῳ διασχόντος, συνερράγησαν εἰς τὸν πόλεμον, ἀναπνοὴ μὲν τοῖς βασιλέως πράγμασι γενόμενοι, φθόρον δ᾽ ἀμύθητον τῆς Ἑλληνικῆς δυνάμεως ἀπεργασάμενοι. (3) Ὀψὲ δ᾽ οἱ περὶ τὸν Ἀγησίλαον εἰς τὴν Ἀσίαν ἐξενεγκάμενοι τὰ ὅπλα βραχέος ἥψαντο πολέμου πρὸς τοὺς ἐπὶ θαλάσσῃ βασιλέως στρατηγούς· καὶ λαμπρὸν οὐδὲν οὐδὲ μέγα δράσαντες, αὖθις δὲ ταῖς Ἑλληνικαῖς στάσεσι καὶ ταραχαῖς ἀφ᾽ ἑτέρας ἀρχῆς ὑπενεχθέντες, ᾤχοντο τοὺς Περσῶν φορολόγους ἐν μέσαις ταῖς συμμάχοις καὶ φίλαις πόλεσιν ἀπολιπόντες, ὧν οὐδὲ γραμματοφόρος κατέβαινεν οὐδ᾽ ἵππος πρὸς θαλάσσῃ τετρακοσίων σταδίων ἐντὸς ὤφθη στρατηγοῦντος Κίμωνος.

(4) Ὅτι μὲν οὖν εἰς τὴν Ἀττικὴν ἀπεκομίσθη τὰ λείψανα αὐτοῦ, μαρτυρεῖ τῶν μνημάτων τὰ μέχρι νῦν Κιμώνεια προσαγορευόμενα· τιμῶσι δὲ καὶ Κιτιεῖς τάφον τινὰ Κίμωνος, ὡς Ναυσικράτης ὁ ῥήτωρ φησίν, ἐν λοιμῷ καὶ γῆς ἀφορίᾳ τοῦ θεοῦ προστάξαντος αὐτοῖς μὴ ἀμελεῖν Κίμωνος, ἀλλ᾽ ὡς κρείττονα σέβεσθαι καὶ γεραίρειν.

Τοιοῦτος μὲν ὁ Ἑλληνικὸς ἡγεμών.
 

Péripoltas le devin, celui qui amena de Thessalie en Béotie le roi Opheltas avec les peuples de son obéissance, laissa une postérité qui fut florissante pendant plusieurs siècles. La plupart de ses descendants habitèrent à Chéronée, la première ville où ils s’étaient établis, après avoir chassé les Barbares. Ces hommes, d’un naturel belliqueux et brave, périrent presque tous dans les invasions des Mèdes et dans les batailles livrées aux Gaulois, en exposant sans ménagement leur vie. Il ne restait de cette race qu’un enfant, orphelin de père et de mère, nommé Damon, et surnommé Péripoltas. Il effaçait, par sa beauté et par l’élévation de son âme, tous les jeunes gens de son âge, bien qu’il fut, au demeurant, d’un caractère rude et sauvage.

Un Romain, chef d’une cohorte en quartier d’hiver à Chéronée, s’éprit de ce jeune homme, qui n’était encore qu’un adolescent ; et, n’ayant pu le séduire ni par ses 2 sollicitations, ni par ses présents, il paraissait résolu d’employer la force ; d’autant qu’alors notre patrie était dans un état fort misérable, et méprisée pour sa faiblesse et sa pauvreté. Damon, qui craignait sa brutalité, irrité d’ailleurs de ses sollicitations, conspira contre lui avec quelques-uns de ses camarades. Il ne s’en associa pas un grand nombre, afin de mieux cacher le complot : ils n’étaient en tout que seize. Après une nuit passée à boire, ils se barbouillent le visage de suie, et, le matin au point du jour, ils tombent sur le Romain qui faisait un sacrifice dans la place publique, le tuent, lui et plusieurs de ceux qui l’entouraient, et s’enfuient hors de la ville.

De là grande rumeur : le sénat de Chéronée s’assemble, et prononce contre les meurtriers une sentence de mort : c’était le moyen de justifier la ville envers les Romains. Le soir même, comme les magistrats soupaient ensemble, selon l’usage, Damon et ses complices entrèrent dans la salle, les égorgèrent tous, et prirent la fuite comme la première fois.

Or, il advint qu’environ ces jours-là, Lucius Lucullus, allant à une expédition, passa avec une armée. Informé de ce qui s’était fait, il suspendit sa marche, et, après avoir pris des informations exactes, il se convainquit que la ville, loin de pouvoir être soupçonnée de quelque complicité, avait été, elle aussi, victime de ces violences. Il prit la garnison, et l’emmena avec lui.

Damon cependant faisait des courses dans le pays, le ravageait par ses brigandages, et rodait sans cesse autour de la ville. Les citoyens lui envoyèrent plusieurs députations, rendirent en sa faveur des décrets honorables, et le déterminèrent à revenir parmi eux. A son retour, ils le nommèrent gymnasiarque (1) ; puis, un jour qu’il se 3 frottait d’huile dans l’étuve, ils le massacrèrent. Pendant longtemps il parut en ce lieu, à ce qu’assurent nos pères, des spectres effrayants, et l’on y entendit des gémissements lugubres : on mura les portes de l’étuve. De nos jours encore, les voisins de ce lieu prétendent y voir des spectres, et y entendre des voix lamentables. Les descendants de Damon (car il en subsiste quelques-uns, particulièrement à Styris de Phocide) sont appelés, en dialecte éolique, Asbolomènes (2), en mémoire de la suie dont Damon, pour tuer le Romain, s’était noirci le visage.

Mais les habitants d’Orchomène, voisins et ennemis des Chéronéens, suscitèrent, à prix d’argent, un délateur romain, qui intenta une accusation à la ville, comme on fait à un particulier, et la poursuivit en justice pour complicité des meurtres commis par Damon. Ce procès fut débattu devant le préteur de Macédoine ; car les Romains n’envoyaient pas encore alors de préteurs dans la Grèce. Les orateurs qui plaidèrent pour la ville, invoquaient le témoignage de Lucullus : le préteur lui écrivit. Lucullus rétablit la vérité des faits ; et la ville gagna ce procès, où elle était au hasard de périr. Délivrés du danger, les habitants de Chéronée élevèrent dans la place publique, à Lucullus, une statue de marbre près de celle de Bacchus.

Pour nous, bien qu’éloignés de ces temps par plusieurs générations, nous nous estimons redevables à Lucullus pour le service qu’il a rendu à nos pères : aussi, persuadés qu’un portrait qui ne rend que la forme du corps et les traits du visage n’a pas la même beauté qu’une image qui représente les mœurs et le caractère, nous tracerons dans ces Vies parallèles le tableau fidèle et 4  vrai des actions de Lucullus. Il suffit, pour acquitter notre reconnaissance, de conserver le souvenir de ce qu’il a fait ; et lui-même il ne voudrait pas qu’un récit faux et altéré de sa vie fût le salaire d’une véridique déposition. Quand un peintre fait le portrait d’une belle personne, dont la figure, remplie de grâce, a quelques taches légères, nous ne voulons ni qu’il les supprime entièrement, ni qu’il les rende avec trop de fidélité : l’un nuirait à la beauté du portrait, l’autre à la ressemblance ; de même, la difficulté, j’ose même dire l’impossibilité de présenter aux yeux une vie d’homme irrépréhensible et pure, nous fait une loi d’en exprimer complètement les beautés : cette fidélité est comme la ressemblance du portrait. Mais les fautes et les taches dont les passions ou la nécessité politique parsèment les actions des hommes, nous les devons regarder moins comme de véritables vices que comme des imperfections de quelque vertu : au lieu d’en tracer trop scrupuleusement les traits, et trop profondément, dans l’histoire, ménageons avec une sorte de respect la faiblesse de la nature humaine, laquelle ne produit point de caractère vraiment parfait, ni qu’on puisse proposer comme un modèle irréprochable de vertu.

Il m’a paru, après examen, que c’était Lucullus et Cimon que je devais comparer ensemble. Ils ont été l’un et l’autre des hommes de guerre distingués, et se sont illustrés en combattant les Barbares ; tous deux ont gouverné avec douceur, et ont rendu quelque temps de relâche à leur patrie, agitée par les dissensions civiles ; tous deux ont dressé des trophées éclatants, et remporté de glorieuses victoires. Aucun général, avant Cimon parmi les Grecs, et avant Lucullus chez les Romains, n’avait porté si loin ses conquêtes ; à moins qu’on ne fasse entrer en compte Hercule et Bacchus, ou bien encore les exploits de Persée contre les Éthiopiens, les Mèdes et 5 les Arméniens, ou enfin l’expédition de Jason ; si tant est que la tradition ait rien pu nous transmettre d’authentique sur ces siècles reculés. Cimon et Lucullus ont encore cela de commun qu’ils n’ont pas atteint entièrement le but de leurs entreprises militaires : ils ont l’un et l’autre écrasé leur ennemi, mais n’ont pu le détruire. On voit surtout entre eux une grande conformité pour la politesse et la générosité avec lesquelles ils accueillaient les étrangers, pour la magnificence et le luxe de leur vie journalière. Nous oublions peut-être ici quelques autres traits de ressemblance, qu’il sera facile de recueillir du récit même de leurs actions.

Cimon était fils de Miltiade et d’Hégésipyle, Thracienne de nation et fille du roi Olorus : c’est ce qu’on lit dans les poèmes d’Archélaüs (3) et de Mélanthius (4) en l’honneur de Cimon. C’est là ce qui explique comment Thucydide l’historien, parent de Cimon, était fils d’un Olorus, ainsi nommé en mémoire du roi son aïeul, et possédait des mines d’or dans la Thrace. On prétend même qu’il mourut en ce pays, ayant été tué dans un canton appelé Scapté-Hylé (5). On rapporta ses cendres dans l’Attique, et l’on montre encore son monument parmi les sépultures de la famille de Cimon, près du tombeau d’Elpinice, sœur de ce dernier. Mais Thucydide était du dème d’Alimuse, et Miltiade du dème de Lacia.

Miltiade, condamné à une amende de cinquante talents (6), fut mis en prison ; et, n’ayant pu la payer, il mou- 6 rut, laissant son fils Cimon dans la première jeunesse, et sa fille toute jeune aussi, et qui n’était point encore mariée. Cimon commença par se faire une fort mauvaise réputation dans la ville : on ne le connaissait que comme un débauché et un grand buveur, dont le caractère rappelait celui de Cimon son aïeul, que sa stupidité avait fait surnommer Coalémos (7). Stésimbrote de Thasos, qui fut à peu près contemporain de Cimon, assure qu’il n’apprit ni la musique, ni aucune des sciences qu’on enseigne aux enfants de condition libre ; qu’il n’avait rien de cette force et de cette grâce de langage ordinaires aux Athéniens ; mais qu’il était d’un naturel franc et généreux, et que son âme tenait plus du Péloponnésien que de l’homme d’Athènes :

Grossière, sans agrémente, mais vertueuse au plus haut point ;

comme Euripide décrit celle d’Hercule (8). Tel est à peu près le portrait que Stésimbrote fait de Cimon.

Dans sa jeunesse, il fut accusé d’un commerce criminel avec sa sœur. Du reste, Elpinice n’avait pas, dit-on, une conduite fort réglée, et s’était abandonnée au peintre Polygnote. Aussi Polygnote, peignant les captives troyennes dans le portique appelé alors Pisianactée, et aujourd’hui Pœcile, aurait, dit-on, représenté Laodicé sous les traits d’Elpinice. Quoi qu’il en soit, Polygnote n’était pas un artisan mercenaire : il ne peignit pas ce portique pour de l’argent, mais gratuitement, pour se faire honneur auprès de sa patrie. C’est ce que disent tous les historiens ; et le poète Mélanthius le confirme dans ces vers :

Il orna à ses frais les temples des dieux et la place publique
De Cécrops, en y peignant les exploits des demi-dieux.

7 Quelques-uns disent que la liaison d’Elpinice avec Cimon ne fut point une débauche secrète, mais qu’elle l’avait épousé publiquement (9), parce que sa pauvreté l’empêchait de faire un mariage digne de sa naissance. Dans la suite, Callias, un des hommes les plus riches d’Athènes, en devint amoureux, et offrit de payer l’amende à laquelle le père avait été condamné : Elpinice consentit a l’épouser, et Cimon la lui céda.

Il paraît pourtant certain que Cimon fut très-porté à l’amour des femmes : le poète Mélanthius, en le plaisantant à ce sujet dans ses élégies, fait mention d’une Astéria de Salamine et d’une certaine Mnestra, que Cimon avait aimées. Il n’est pas moins constant qu’il eut pour sa femme légitime Isodicé, fille d’Euryptolème, fils de Mégaclès, une passion beaucoup trop vive (10), et qu’il fut inconsolable de sa mort, à en juger du moins par les élégies qui lui furent adressées pour calmer sa douleur, et dont le philosophe Panétius attribue la composition à Archélaüs le physicien (11) : conjecture assez vraisemblable, qu’il fonde sur le rapport des temps.

Cimon, dans tout le reste de sa conduite, n’eut rien que de grand et d’admirable. Égal à Miltiade en courage, et à Thémistocle en prudence, il les surpassa l’un et l’autre en justice, de l’aveu de tout le monde. Sans leur être inférieur par les qualités guerrières, il eut sur eux, dès sa jeunesse et lorsqu’il n’avait encore aucune expérience dans les armes, une incontestable supériorité par ses vertus civiles. Lorsqu’à l’approche des Mèdes Thé- 8 mistocle proposa aux Athéniens de quitter la ville, d’abandonner le pays, de s’embarquer pour se rendre devant Salamine et y combattre sur mer ; dans la consternation générale que causa un conseil si hardi, Cimon fut le premier qu’on vit monter, d’un visage serein, le long du Céramique à la citadelle, portant dans sa main un mors de cheval pour le consacrer à Minerve. C’était proclamer que la ville, dans la conjoncture présente, n’avait pas besoin de gens de cheval, mais d’hommes de mer. Après avoir consacré le mors, il prit un des boucliers appendus aux parois du temple, fit sa prière à la déesse, et descendit ensuite vers la mer. Cet exemple ranima le cœur de la plupart des citoyens.

Cimon était assez bien de figure, suivant le poète Ion ; il était de grande taille, et avait de beaux cheveux qui frisaient naturellement, et qu’il entretenait avec soin. Les preuves signalées qu’il donna de sa valeur dans le combat même lui eurent bientôt acquis l’estime et l’affection de ses concitoyens : ils s’attachaient à lui en foule, lui faisaient cortège partout, et l’exhortaient à se rendre digne, par ses sentiments et ses actions, de la gloire dont Marathon avait illustré le nom de son père.

Le peuple l’accueillit, à son entrée dans les affaires publiques, avec de vifs témoignages de satisfaction. Dégoûtés de Thémistocle, charmés d’ailleurs de la douceur et de la simplicité des mœurs de Cimon, ils relevèrent aux premiers honneurs et aux plus grandes charges de la république. Mais celui qui contribua plus que personne à son avancement, ce fut Aristide, fils de Lysimachus. Aristide, frappé de ses heureuses dispositions, voulut l’opposer comme un contre-poids aux talents et à l’audace de Thémistocle.

Après que les Mèdes eurent été chassés de la Grèce, Cimon fut chargé d’aller prendre le commandement de la flotte. Les Athéniens n’avaient pas encore la préémi- 9 nence sur la Grèce, et recevaient les ordres de Pausanias et des Lacédémoniens. Son premier soin, dans ses expéditions, fut d’entretenir toujours parmi les soldats un ordre admirable, et de leur inspirer une ardeur qui les distinguait entre tous les autres alliés. Puis, quand Pausanias eut formé des intelligences avec les Barbares, afin de trahir la Grèce, et lié des correspondances avec les rois ; tandis qu’ébloui de la grande autorité qu’il exerçait, et plein d’une folle arrogance, il s’était mis à traiter les alliés avec une dureté et un orgueil insupportables, Cimon, au contraire, recevait avec douceur et encourageait par des paroles amies ceux qui avaient à se plaindre des injustices de Pausanias ; et il enleva insensiblement aux Lacédémoniens l’empire de la Grèce, non par la force des armes, mais par le seul ascendant de ses discours et de son caractère. En effet, presque tous les alliés s’attachèrent à Cimon et à Aristide, fatigués qu’ils étaient de la dureté de Pausanias et de ses dédains. Les deux généraux, en même temps qu’ils gagnaient les alliés par de bons procédés, firent avertir les éphores de rappeler Pausanias, parce qu’il déshonorait Sparte, et jetait le trouble dans toute la Grèce.

On conte que Pausanias, étant à Byzance, envoya chercher, dans des vues criminelles, une jeune fille de famille distinguée, nommée Cléonice. Les parents, cédant à la nécessité et à la crainte, laissèrent emmener leur fille. Avant d’entrer dans la chambre, elle pria qu’on éteignît la lumière, et s’approcha dans les ténèbres et en silence du lit de Pausanias, qui était déjà endormi. Elle donna par hasard contre la lampe, et la renversa. Pausanias, réveillé en sursaut par le bruit, et croyant que c’était quelque ennemi qui venait pour l’assassiner, tire le poignard qu’il avait au chevet de son lit, et en frappe Cléonice, qui tombe sur le carreau. Elle mourut de cette blessure ; et cette mort ne laissa plus goûter à Pausa- 10 nias un instant de repos. Un spectre lui apparaissait toutes les nuits pendant son sommeil, et lui répétait d’un ton de colère ce vers héroïque :

Marche recevoir ion châtiment : le crime finit toujours par être funeste aux hommes.

Les alliés, dans l’indignation que leur causa ce forfait, se joignirent à Cimon, et assiégèrent Pausanias dans Byzance ; mais il parvint à s’échapper. Sans cesse troublé par le fantôme, il se réfugia, dit-on, à Héraclée (12), dans le temple où l’on évoque les âmes des morts. Il appela Cléonice, et la conjura d’apaiser sa colère. Elle lui apparut, et lui dit qu’à son retour dans Sparte il verrait la fin de ses maux, désignant, ce semble, par ces mots énigmatiques, la mort qui attendait Pausanias.

Voilà ce que racontent la plupart des historiens.

Cimon, à la tête des alliés, qui s’étaient tous réunis à son armée, cingla vers la Thrace, où on lui avait mandé que des seigneurs perses, parents du roi, s’étaient emparés d’Éione, ville située sur les bords du Strymon, et que de la ils inquiétaient les Grecs des pays voisins. Il eut bientôt défait les Perses en bataille, et il les obligea de s’enfermer dans la ville. Ayant ensuite chassé les Thraces qui habitaient au-dessus du Strymon, et qui fournissaient des vivres aux ennemis, il mit des garnisons dans toute la contrée, et réduisit les assiégés à une telle disette, que Butès, général du roi, désespérant de ses affaires, mit le feu a la ville, et s’y brûla, lui, ses amis et ses trésors.

Cimon prit la ville, et n’y fit pas un grand butin, parce que les Barbares avaient presque tout brûlé ; mais il donna à habiter aux Athéniens le pays d’alentour, qui 11 était aussi agréable que fertile. Le peuple, par reconnaissance, lui permit de dresser dans la ville trois Hermès de marbre, avec les inscriptions suivantes. On lisait sur le premier :

Eux aussi ils étaient braves, ceux qui jadis
Dans Ëione, sur les rives du Strymon, ont fait sentir aux enfants des Mèdes
Et la brûlante famine, et les fureurs de Mars ;
Ceux qui les premiers ont réduit les ennemis au désespoir.

On lisait sur le second :

Voilà la récompense que les généraux ont reçue des Athéniens,
Pour prix de leurs exploits et de leurs nobles services.
Tous, à ce spectacle, jusque dans la postérité, se sentiront un plus vif désir
De combattre pour le salut de la patrie.

Il y avait sur le troisième :

C’est de cette ville que jadis Ménesthée, compagnon des Atrides,
Emmena son armée vers les champs sacrés de Troie.
Homère a dit de lui (13) qu’entre tous les Grecs couverts de la cuirasse
Il excellait à ranger ses soldats en bataille.
Comme lui les Athéniens ont mérité le renom
D’habiles dans l’art militaire et de braves dans l’action.

Ces inscriptions, bien que le nom de Cimon n’y paraisse nulle part, étaient, aux yeux des hommes de ce temps, le comble de l’honneur : ni Thémistocle ni Miltiade n’avaient jamais rien obtenu de semblable ; et même Miltiade, demandant qu’on lui décernât une couronne d’olivier, Socharès de Décélie se leva du milieu de l’assemblée, combattit cette demande, et prononça ces mots 12 pleins d’ingratitude, mais qui furent alors très-agréables au peuple : « Miltiade, quand tu auras combattu seul contre les Barbares, et que tu les auras vaincus, c’est alors que tu pourras revendiquer des honneurs pour toi seul. » Pourquoi donc cette distinction singulière dont on récompensa les exploits de Cimon ? ne serait-ce pas que, sous les autres généraux, les Athéniens avaient combattu pour sauver la patrie, et que Cimon, ayant porté la guerre dans le pays même des ennemis, s’était emparé d’une portion de leur territoire, avait fait la conquête des villes d’Éione et d’Amphipolis (14), où Athènes fonda des colonies ? Ils en fondèrent aussi dans Scyros (15), dont Cimon se rendit maître à l’occasion que je vais rapporter. Cette ile était habitée par des Dolopes, gens peu entendus dans la culture des terres, et qui infestaient de tout temps la mer par leurs pirateries. Ils allèrent même jusqu’à dépouiller ceux qui abordaient chez eux pour y trafiquer. Des marchands thessaliens, qui étaient à l’ancre dans le port de Ctésium, furent pillés par eux, et jetés en prison. Mais ils rompent leurs chaînes, s’évadent, et vont dénoncer cette violation du droit des gens aux Amphictyons. La ville fut condamnée à dédommager les marchands de la perte qu’ils avaient faite. Le peuple refusa de contribuer, et soutint que l’indemnité devait être payée par ceux qui avaient pillé les marchands. Les corsaires, qui craignaient d’être forcés à payer, écrivirent à Cimon, et le pressèrent de venir avec sa flotte prendre possession de la ville, qu’ils lui remettraient entre les mains. Cimon y alla, s’empara de l’île, en chassa les Dolopes, et rendit libre la mer Egée.

Informé que l’antique Thésée, fils d’Egée, obligé de fuir d’Athènes, s’était retiré à Scyros, et y avait été tué 13 en trahison par le roi Lycomède, qui craignait le ressentiment des Athéniens, il fit les plus scrupuleuses recherches pour découvrir son tombeau ; car il y avait un oracle qui enjoignait aux Athéniens de transporter à Athènes les ossements de Thésée, et de l’honorer comme un héros. Mais ils ignoraient le lieu de sa sépulture ; et les habitants de Scyros ne voulaient ni convenir qu’elle fût dans leur île, ni permettre qu’on la cherchât. Mais alors Cimon, à force de zèle, parvint à découvrir le tombeau (16) ; il chargea les ossements sur sa trirème, qu’il fit magnifiquement orner, et les rapporta dans sa patrie, quatre cents ans environ depuis le départ de Thésée (17).

Le peuple lui sut particulièrement gré de cette découverte, et institua, pour en perpétuer la mémoire, des concours tragiques, dont la célébration se fit avec un grand éclat. Sophocle, encore jeune, y présentait sa première pièce ; et l’archonte Aphepsion, qui voyait dans les spectateurs beaucoup de partialité et de brigues, n’avait pas voulu tirer au sort les juges du combat. Mais, lorsque Cimon et les autres généraux furent entrés au théâtre pour y faire à Bacchus les libations d’usage, l’archonte ne leur permit pas de sortir ; il leur fit prêter serment, et les obligea de s’asseoir et de porter la sentence : ils étaient dix, un de chaque tribu. La dignité des juges anima les acteurs d’une merveilleuse émulation ; Sophocle remporta le prix ; et Eschyle en fut, dit-on, si affligé, qu’il ne fit pas depuis un long séjour a Athènes. Il se retira de dépit en Sicile (18) ; il y mourut, et fut enterré près de Géla.

14 Ion raconte quêtant venu dans sa jeunesse, de Chio à Athènes, il soupa un soir avec Cimon chez Laomédon. Après les libations, Cimon prié de chanter, s’en acquitta avec tant de grâce, que les convives s’extasièrent sur l’agrément de son commerce, comparé surtout à la rusticité de Thémistocle. « Moi, disait ce dernier, je ne sais ni chanter ni jouer de la lyre, mais agrandir et enrichir une ville petite et pauvre. » Après que Cimon eut fini de chanter, la conversation tomba naturellement sur ses actions ; et, comme chacun rappelait ses plus grands exploits, Cimon raconta une ruse dont il s’était servi, et qu’il regardait comme la chose la plus sage dont il se fut jamais avisé. Les alliés avaient fait, dans Sestos et dans Byzance, un grand nombre de prisonniers sur les Barbares ; ils prièrent Cimon de faire le partage. Cimon mit d’un côté les Barbares tout nus, et de l’autre les ornements qu’ils portaient sur leurs personnes. Les alliés se plaignirent de l’inégalité des deux lots. Cimon leur offrit de choisir la part qu’ils voudraient, et dit que les Athéniens se contenteraient de celle qu’ils auraient laissée. Hérophytus le Samien leur conseilla de choisir les dépouilles des Perses plutôt que les Perses eux-mêmes : ils prirent donc les ornements des captifs, et laissèrent leurs personnes aux Athéniens. Cimon passa, dans le moment, pour un ridicule faiseur de partages ; car les alliés emportaient des chaînes, des colliers et des bracelets d’or, des robes magnifiques et des manteaux de pourpre ; au lieu que les Athéniens n’avaient que des corps nus, et mal propres au travail : mais bientôt les parents et les amis des prisonniers arrivèrent de Lydie et de Phrygie avec de grandes sommes d’argent pour les racheter. Cette rançon fournit à Cimon de quoi entretenir sa flotte pen- 15 dant quatre mois ; et il resta en outre pour le trésor public une quantité d’or considérable. . Cimon était revenu fort riche de ses expéditions ; et cette opulence qu’il avait honorablement conquise sur les ennemis, il la dépensait plus honorablement encore au soulagement des citoyens. Il fit enlever les clôtures de ses domaines, afin que les étrangers et ceux des Athéniens qui en auraient besoin allassent sans crainte y cueillir des fruits. Il avait tous les jours chez lui un souper simple, mais suffisant pour un grand nombre de convives : tous les pauvres qui s’y présentaient étaient reçus, et y trouvaient une nourriture qui ne leur coûtait aucun travail, et qui leur permettait de vaquer tout entiers au soin des affaires publiques. Suivant Aristote, ce souper n’était pas pour tous les Athéniens sans distinction, mais seulement pour ses compatriotes du dème de Lacia. Il avait toujours à sa suite deux ou trois domestiques très-bien vêtus ; et, lorsqu’il rencontrait quelque vieillard en haillons, il lui faisait donner l’habit d’un de ses gens ; et il n’y avait point de pauvre citoyen qui ne tînt à honneur d’être l’objet d’une telle libéralité. Ces mêmes domestiques portaient sur eux beaucoup de menue monnaie ; et, s’ils voyaient dans la place quelque honnête indigent, ils s’approchaient, et lui mettaient discrètement dans la main quelque pièce. C’est à cette conduite généreuse que le poète Cratinus (19) semble faire allusion dans ses Archiloques, en ces termes :

Et moi je me dallais, moi Métrobius le greffier,
Que cet homme divin et le plus hospitalier du monde,
Le premier entre tous les Grecs en toutes vertus,
Cimon enfin . me ferait passer heureusement ma vieillesse dans une douce abondance,
A ses côtés jusqu’à la fin de mes jours. Mais Cimon
M’a laissé ; il est parti avant moi.

16 Gorgias de Léontium (20) disait aussi que Cimon amassait des richesses pour en user, et qu’il en usait pour se faire estimer. Critias lui-même, qui fut un des Trente, souhaite, dans ses élégies :

L’opulence des Scopades, et la grandeur d’âme de Cimon,
Et les victoires d’Agésilas le Lacédémonien.

Lichas le Spartiate s’est fait un nom célèbre parmi les Grecs (21), uniquement parce qu’il recevait chez lui les étrangers au temps des Gymnopédies (22) ; mais la libéralité de Ciinon surpassait même l’hospitalité et l’humanité des anciens Athéniens. Ceux-ci ont répandu parmi les hommes, et Athènes à raison de. s’en glorifier, la semence de leur nourriture (23) ; ils leur ont découvert les sources d’eau, et enseigné l’usage du feu pour subvenir à leurs besoins. Mais Cimon, qui faisait de sa maison un prytanée commun à tous les citoyens, et qui laissait aux étrangers la liberté de cueillir les prémices des fruits de ses terres et de tous les biens qu’apportent les saisons, et d’en user à leur gré, Cimon ramena, pour ainsi dire, sur la terre, cette communauté de biens qui avait existé, suivant les traditions, au siècle de Saturne.

On a calomnié cette bienfaisance ; on l’a représentée comme une flatterie de Cimon pour gagner la multitude ; mais il ne faut, pour confondre ses détracteurs, que considérer le reste de la conduite de Cimon. Il te- 17 naît pour l’aristocratie, et pour les institutions laconiennes. On le vit bien lorsqu’il se joignit à Aristide contre Thémistocle, qui élevait beaucoup trop haut la puissance populaire, et plus tard quand il se déclara ouvertement contre Éphialte, lequel, pour complaire au peuple, voulait abolir l’Aréopage. Quoiqu’il vît tous les hommes d’État de son temps, excepté Aristide et Éphialte, s’enrichir aux dépens du trésor public, il se montra, dans tous ses actes politiques, incorruptible, pur même de tout présent, et persévéra toute sa vie à faire et à dire gratuitement, honorablement, tout ce que commandaient les circonstances.

On conte qu’un Barbare, nommé Rhœsacès, .ayant fait défection au roi de Perse, était venu à Athènes avec de grandes richesses ; tourmenté par les délateurs, il se réfugia chez Cimon, et mit à la porte du vestibule deux coupes pleines, l’une de dariques (24) d’argent, l’autre de dariques d’or. Cimon sourit à cette vue, et demanda à Rhœsacès lequel il préférait d’avoir Cimon pour mercenaire ou pour ami. « Pour ami, dit-il. — Hé bien donc, répondit Cimon, remporte avec toi ton or et ton argent : devenu ton ami, je m’en servirai quand j’en aurai besoin. »

Les alliés se bornaient à payer les taxes qu’on leur avait imposées, et ne fournissaient plus leur contingent d’hommes et de navires. Fatigués de tant d’expéditions, et jugeant la guerre inutile depuis que les Barbares s’étaient retirés et ne venaient plus les troubler, ils n’avaient d’autre désir que de cultiver leurs terres et de vivre en repos ; ils n’équipaient plus de vaisseaux, ils n’envoyaient plus de soldats. Les autres généraux des Athéniens les contraignaient à exécuter les traités ; ils traînaient devant les tribunaux ceux qui n’obéissaient 18 pas à leurs injonctions, les faisaient condamner à des amendes, et rendaient insupportable et odieuse l’autorité de la république. Cimon, dans ses commandements, suivit une route tout opposée : il n’usait de violence contre aucun des Grecs ; il recevait, de ceux qui ne voulaient pas faire le service militaire, de l’argent et des vaisseaux vides ; il souffrait qu’amorcés par le charme du repos, ils s’occupassent à loisir de leurs affaires, et se changeassent, de bons soldats qu’ils étaient, en laboureurs et en commerçants timides, par l’effet du luxe et par leur imprévoyance ; au contraire, il faisait monter tour à tour et en grand nombre les Athéniens sur la flotte, et les aguerrissait par des expéditions fréquentes ; et il les rendit en peu de temps, par le moyen des contributions et de la solde que payaient les alliés, les maîtres de ceux qui les soudoyaient. Car, comme les Athéniens étaient continuellement sur mer, qu’ils avaient toujours les armes à la main, et qu’ils étaient nourris et exercés dans ces expéditions, les autres Grecs, qui s’étaient accoutumés à les craindre et à les flatter, se trouvèrent bientôt, sans s’en apercevoir, les tributaires et les esclaves de ceux dont ils avaient été d’abord les alliés.

Ajoutons que nul autant que Cimon ne rabaissa et ne réprima la fierté du grand roi : non content de l’avoir chassé de la Grèce, il s’attacha à le suivre pied à pied, pour ainsi dire, sans donner le temps aux Barbares de respirer et de s’arrêter ; il ravageait des provinces, il soumettait des villes, en détachait d’autres et les faisait passer dans le parti des Grecs ; au point que toute l’Asie, depuis l’Ionie jusqu’à la Pamphylie, fut délivrée des armes des Perses. Informé que les généraux du roi occupaient, avec des forces considérables de terre et de mer, les côtes de la Pamphylie, et voulant leur fermer par la crainte tout accès dans la mer qui est en deçà des 19 îles Chélidoniennes (25), il partit des ports de Cnide et de Triopium (26) avec deux cents trirèmes que Thémistocle avait fait faire très-légères et parfaitement appropriées à toutes les évolutions. Cimon y fit de plus établir des planchers qui, débordant de chaque côté, formaient un pont capable de contenir un grand nombre de combattants, et les rendit par là plus redoutables aux ennemis dans l’attaque. Il fit d’abord voile vers la ville des Phasélites (27) : quoique Grecs de nation, les Phasélites ne voulurent ni recevoir sa flotte, ni se détacher du parti du roi. Cimon ravagea leur territoire, et s’approcha de la ville pour en faire le siège ; mais ceux de Chio, qui servaient sur sa flotte, et qui étaient de tout temps amis des Phasélites, tachaient d’adoucir sa colère, et donnaient avis aux assiégés de leurs démarches, par des billets attachés à des flèches qu’ils lançaient par-dessus les murailles ; enfin ils négocièrent pour eux la paix, à condition qu’ils paieraient dix talents (28), et qu’ils accompagneraient Cimon dans son expédition contre les Barbares.

Éphore dit que Tithraustès commandait la flotte du roi, et Phérandatès son armée de terre ; suivant Callisthène, Ariomandès, fils de Gobryas, était généralissime de toutes les troupes, et tenait la flotte à l’ancre à l’embouchure de l’Éurymédon (29), résolu de ne pas combattre contre les Grecs avant l’arrivée de quatre-vingts vaisseaux phéniciens qui venaient de Cypre. Cimon, de son côté, 20 voulait prévenir l’arrivée de ces renforts : il s’avance contre les Barbares, déterminé, s’ils ne voulaient pas combattre de leur plein gré, à les y contraindre par la force. Les Perses, pour se soustraire à cette nécessité, entrèrent d’abord en rivière ; puis, poursuivis par les Athéniens, ils virèrent à leur rencontre avec six cents voiles, selon Phanodème, et seulement avec trois cent cinquante, suivant Éphore ; mais ils ne firent rien dans le combat qui répondit à des forces si considérables : ils tournèrent bien vite leurs proues vers le rivage ; et les premiers qui purent y aborder s’enfuirent vers l’armée de terre, qui était rangée en bataille non loin de là. Les Grecs passèrent au fil de l’épée tous ceux qui tombèrent entre leurs mains, et s’emparèrent de leurs vaisseaux. On ne peut douter que la flotte des Barbares ne fût très-nombreuse ; car, outre qu’il se sauva, comme on pense bien, une foule de navires, et qu’il y én eut beaucoup de brisés, les Athéniens ne laissèrent pas d’en prendre deux cents. Mais leur armée de terre descendit vers le rivage, et Cimon trouva trop hasardeux de tenter une descente si près de l’ennemi, et de mener ses Grecs, fatigues du premier combat, contre des troupes fraîches et supérieures en nombre. Toutefois, comme il voyait que la victoire avait relevé le courage et la confiance de ses soldats, et qu’ils brûlaient de marcher contre les Barbares, il débarqua son infanterie, encore échauffée du combat qu’elle venait de livrer sur mer. Les Grecs s’élancent en jetant de grands cris et au pas de course. Les Perses les attendirent de pied ferme, et soutinrent ce» premier choc avec valeur : le combat fut très-rude ; les plus braves et les plus considérables d’entre les Athéniens y périrent ; mais enfin les Grecs, redoublant d’efforts, mirent en fuite les Barbares, les taillèrent en pièces, firent un grand nombre de prisonniers, et s’emparèrent des tentes de l’ennemi, qui regorgeaient de trésors de toute espèce.

21 Cimon, tel qu’un vaillant athlète, après avoir remporté en un seul jour deux victoires, et surpassé par sa bataille navale l’exploit de Salamine, et par son combat de terre celui de Platée (30), releva encore par un nouveau trophée l’éclat de ses triomphes. Averti que les quatre-vingts trirèmes phéniciennes, qui n’avaient pu se trouver à la bataille, étaient à l’ancre devant Hydrus (31), il cingla de ce côté en toute diligence. Les généraux qui les commandaient n’ayant point encore de nouvelles certaines sur le sort de la grande flotte, et ne pouvant croire au bruit de sa défaite, restaient suspendus entre la crainte et l’espérance ; aussi perdirent-ils complètement courage à la vue des vaisseaux ennemis : tous leurs navires furent pris, et la plus grande partie de leurs soldats massacrés.

Ce grand échec rabaissa si fort l’orgueil du roi, qu’il conclut ce traité de paix si célèbre, par lequel il s’engageait à tenir toujours son armée de terre éloignée des mers de Grèce de la course d’un cheval, et à ne jamais naviguer avec de grands vaisseaux ou des galères à proues d’airain entre les roches Cyanées (32) et les îles Chélidoniennes. Néanmoins Callisthène prétend que ces conditions ne furent point stipulées avec le Barbare, et qu’il les exécuta lui-même par l’effet de la terreur dont l’avaient frappé ses défaites ; que depuis il se tint si loin de la Grèce, que Périclès, avec cinquante vaisseaux, et 22 Éphialte, seulement avec trente, poussèrent jusqu’au delà des îles Chélidoniennes, sans avoir rencontré une seule voile de la flotte des Barbares. Mais la copie du traité, qui se trouve dans le recueil de décrets publié par Cratère (33), contient ces dispositions.

On dit aussi que ce fut à cette occasion que les Athéniens élevèrent l’autel de la Paix, et décernèrent de grands honneurs à Callias, qui avait été envoyé auprès du roi pour la ratification du traité. Les dépouilles des vaincus furent vendues à l’encan ; et l’argent qu’on en tira fut employé à des dépenses publiques. C’est avec le produit de cette expédition qu’on bâtit notamment la muraille de l’Acropole qui regarde le midi. On dit encore que les longues murailles qu’on appelle les Jambes (34) ne furent élevées qu’après la mort de Cimon, mais que ce fut lui qui en jeta les premiers fondements ; et, comme le terrain sur lequel il fallait les asseoir était marécageux et rempli d’eaux stagnantes, il en fit dessécher et consolider à ses frais tout le fond, en y jetant une grande quantité de cailloux et de pierres de taille. Cimon fut aussi le premier qui embellit la ville de ces lieux publics destinés aux exercices et aux jeux honnêtes, et qui bientôt après firent les délices des citoyens. Il ombragea la place publique de platanes ; il fit de l’Académie, emplacement nu et aride, un parc arrosé de fontaines, orné de lices pour les courses et d’allées pour la promenade.

Quelques Perses qui occupaient encore la Chersonèse refusaient de vider le pays, et appelaient à leur secours les habitants de la haute Thrace : Cimon partit d’Athènes avec quatre trirèmes pour les déloger. Ce faible armement excita le mépris des Barbares ; mais Cimon ne laissa pas de fondre sur eux ; et avec ses quatre vaisseaux il 23 leur en prit treize, chassa les Perses, subjugua les Thraces, et mit toute la Chersonèse sous la domination d’Athènes. Il attaque ensuite les Thasiens (35), qui s’étaient révoltés, gagne sur eux une bataille navale, leur prend trente-trois vaisseaux, emporte d’assaut leur ville, acquiert aux Athéniens les mines d’or du continent voisin, et s’empare de tous les pays qui étaient dans la dépendance des Thasiens.

Il lui était facile de faire de là une incursion dans la Macédoine, et d’enlever aux Macédoniens une grande étendue de leur territoire : il ne profita point de l’occasion, et encourut le soupçon de s’être laissé gagner par les présents du roi Alexandre (36).

Ses ennemis se liguèrent contre lui, et l’appelèrent en justice : dans sa défense devant les juges, il dit qu’il n’avait jamais formé de liaison avec les peuples riches, tels que les Ioniens et les Thessaliens, comme l’avaient fait les autres généraux qui cherchaient dans ces alliances honneurs et richesses ; qu’il ne s’était lié qu’avec les Lacédémoniens, parce qu’il estimait leur vie frugale et leur sagesse, qu’il préférait à toutes les richesses du monde, et qu’il prenait pour modèle ; qu’au reste il mettait toute sa gloire à enrichir Athènes des dépouilles des ennemis. Stésimbrote, à propos de ce procès, rapporte qu’Elpinice alla chez Périclès pour le solliciter en faveur de Cimon, dont il était le plus ardent accusateur, et que Périclès lui dit en souriant : « Tu es bien vieille, Elpinice, tu es bien vieille pour terminer de si grandes affaires ! » Cependant le jour du jugement il se montra fort doux pour Cimon : il ne se leva qu’une seule fois pour soutenir l’accusation, et comme par manière d’acquit. Cimon fut absous.

24 Tous ses actes politiques, tant qu’il fut présent dans Athènes, tendirent à réprimer, à contenir le peuple, qui mettait aux nobles le pied sur la gorge, et tachait d’attirer à soi tout le pouvoir du gouvernement ; mais il eut à peine repris le commandement de la flotte que la multitude, délivrée de tout frein, changea l’ancien ordre de choses, et renversa les lois et les coutumes antiques. Éphialte, à la tête de ce parti, et soutenu par Périclès qui commençait à jouir d’une haute influence, et qui s’était déclaré pour la cause populaire, ôta au Sénat de l’Aréopage la plus grande partie des causes dont la connaissance lui était attribuée, se rendit maître des tribunaux, et jeta la ville dans une pure démocratie. Cimon, à son retour, s’indigna de voir ainsi avilir la dignité du Sénat ; il mit tout en œuvre pour le remettre en possession des jugements, et pour raviver le gouvernement aristocratique, tel que l’avait institué Clisthène (37). Mais ses ennemis se liguèrent contre lui, et soulevèrent le peuple par leurs clameurs, en renouvelant les bruits qui avaient couru autrefois de son commerce avec sa sœur, et en lui reprochant son attachement pour les Lacédémoniens. C’est à quoi font allusion ces vers d’Eupolis si connus, où il dit de Cimon :

Il n’était point méchant homme, mais sujet au vin cl insouciant.
Et de temps en temps il allait dormir à Lacédémone,
Laissant seule la pauvre Elpinice.

Mais si, tout insouciant et tout ivrogne qu’on le fait, il prit tant de villes et remporta tant de victoires, il est certain que s’il eût été sobre et vigilant, pas un Grec, ni avant ni après lui, n’eût surpassé ses exploits. Il est vrai qu’il montra de tout temps un penchant pour les 25 Lacédémoniens : de ses deux fils jumeaux, il nomma l’un Lacédémonius et l’autre Éléus. il les avait eus, suivant Stésimbrote, d’une femme de Clitore (38) : aussi Périclès leur reprocha-t-il souvent leur origine maternelle. Mais Diodore le Périégète dit que ces deux fils de Cimon, ainsi que le troisième, nommé Thessalus, eurent pour mère Isodicé, fille d’Euryptolème, fille de Mégaclès (39).

Du reste, c’est par la faveur des Lacédémoniens que son crédit s’était accru dans Athènes. Les Lacédémoniens, ennemis déclarés de Thémistocle dès cette époque, préféraient voir aux mains de Cimon, tout jeune qu’il fût encore, le pouvoir et l’autorité. Les Athéniens furent charmés d’abord de cette bienveillance que les Spartiates portaient à Cimon ; car ils en tiraient eux-mêmes de grands avantages. Dans les premiers progrès de leur puissance, quand ils commençaient à se mêler des affaires des alliés, ils n’étaient pas fâchés de la considération et du crédit dont jouissait Cimon. C’était lui qui décidait presque toutes les affaires de la Grèce, par la douceur avec laquelle il traitait les alliés, et appuyé de l’amitié des Lacédémoniens. Mais quand les Athéniens furent devenus plus puissants, cet attachement extrême de Cimon pour les Spartiates leur déplut. Il ne manquait pas une occasion de vanter Lacédémone devant les Athéniens, surtout quand il leur faisait des reproches, ou qu’il voulait les piquer. Son mot habituel était, suivant Stésimbrote : « Mais ce n’est pas ainsi que font les Lacédémoniens. » Il s’attira de la sorte l’envie et la malveillance de ses concitoyens.

Mais ce qui fortifia le plus ces dispositions du peuple, ce fut une calomnie dont on le chargea, à l’occasion que je vais dire. La quatrième année du règne d’Archidamus, fils de Zeuxidamus, Sparte éprouva le plus grand tremblement de terre dont on eût encore entendu parler. La terre s’entr’ouvrit et s’abîma en plusieurs endroits ; le mont Taygète en fut tellement agité, que plusieurs de ses sommets s’écroulèrent ; la ville fut culbutée de fond en comble ; toutes les maisons, excepté cinq, furent renversées par la secousse. Quelques instants avant que la terre tremblât, les jeunes hommes et les jeunes garçons, qui s’exerçaient nus ensemble au milieu du portique, virent, dit-on, un lièvre passer devant eux ; les jeunes garçons, tout frottés d’huile qu’ils étaient, s’élancèrent a sa poursuite, par divertissement ; ils furent à peine sortis, que le portique tomba sur les jeunes gens qui étaient restés. Tous périrent écrasés à la fois ; et leur tombeau s’appelle encore aujourd’hui Sismatia (40).

Archidamus, qui prévoyait, d’après le danger présent, celui qu’on avait à craindre, et qui voyait les citoyens uniquement occupés à sauver de leurs maisons les effets les plus précieux, fit sonner l’alarme, comme si l’ennemi eût été aux portes, afin qu’ils accourussent au plus tôt se ranger autour de lui avec leurs armes. Cette présence d’esprit sauva seule la ville dans cette conjoncture ; car les Hilotes accoururent de tous côtés de la campagne, pour massacrer les Spartiates qui auraient échappé au tremblement de terre ; mais, les ayant trouvés en armes et en rang de bataille, ils se retirèrent dans les villes, engagèrent dans leur parti la plupart des peuplés voisins, et firent aux Spartiates une guerre ouverte, en même temps que les Messéniens les attaquèrent d’un autre côté.

Les Lacédémoniens envoient donc Périclidas à Athènes 27 pour demander du secours. C’est lui qu’Aristophane représente, dans la comédie (41), assis devant les autels, tout pale, vêtu de pourpre et sollicitant une armée. Éphialte s’y opposait, protestant qu’on ne devait pas les secourir, et relever une ville rivale d’Athènes ; qu’il fallait la laisser ensevelie sous ses ruines, et fouler aux pieds l’orgueil de Sparte. Mais Cimon, au rapport de Critias, préférant l’intérêt des Lacédémoniens à l’agrandissement de sa patrie, détermina le peuple à leur venir en aide, et sortit avec un corps nombreux de troupes. Ion rapporte le mot de Cimon qui fît particulièrement impression sur les Athéniens : « Ne laissons pas, aurait-il dit, la Grèce devenir boiteuse, et n’ôtons pas à Athènes un contre-poids nécessaire. »

Après avoir secouru les Lacédémoniens, il s’en retourna par Corinthe avec son armée. Lachartus lui fît de vifs reproches de ce qu’il y avait fait entrer ses troupes avant de s’être entendu avec les habitants : « Lorsqu’on frappe à la porte d’autrui, disait-il, on n’entre pas que le maître ne l’ait ordonné. — Mais vous, Lachartus, répondit Cimon, vous n’avez pas frappé aux portes de Cléones et de Mégare : vous les avez brisées, et vous êtes entré de force dans ces villes, les armes à la main, con-vaincu sans doute que tout est ouvert à qui est le plus fort. » Ce ton de fermeté imposa à propos au général corinthien, et Cimon poursuivit sa marche.

Les Lacédémoniens appelèrent une seconde fois les Athéniens contre les Messéniens et les Hilotes, qui occupaient Ithome (42). Mais, quand les Athéniens furent arrivés, les Spartiates craignirent leur audace et leur ardeur ; et, sous prétexte qu’ils tramaient quelque nouveauté, ils les renvoyèrent seuls de tous les alliés. Les 28 Athéniens partirent, outrés de colère, et laissèrent éclater dès ce moment leur malveillance pour ceux qui favorisaient les Lacédémoniens ; ils saisirent le plus léger prétexte, et bannirent Cimon par l’ostracisme, pour dix ans, ce qui était la durée fixée à cette sorte d’exil.

Dans cet intervalle, les Lacédémoniens, en revenant de Delphes, qu’ils avaient délivrée du joug des Phocéens, campèrent dans les plaines de Tanagre (43). Les Athéniens sortirent au-devant d’eux pour leur livrer bataille, et Cimon se rendit en armes dans sa tribu Oenéide, brûlant de combattre, avec ses compatriotes, contre les Lacédémoniens. Mais le conseil des cinq cents, qui en fut informé, et à qui les clameurs des ennemis de Cimon firent craindre qu’il ne fût venu pour troubler l’ordonnance de la bataille, et introduire les Lacédémoniens dans Athènes, fit défendre aux capitaines de recevoir Cimon. Il se retira donc après avoir conjuré Euthippus d’Anaphlyste, ainsi que ceux de ses compagnons qu’on accusait particulièrement de favoriser les Lacédémoniens, de lutter vigoureusement contre les ennemis, et d’effacer, par leur conduite, les soupçons de leurs concitoyens. Ceux-ci, qui étaient au nombre de cent, placèrent au milieu de leur bataillon l’armure complète de Cimon ; et, se tenant serrés les uns contre les autres, ils se firent tuer sur la place jusqu’au dernier, avec un dévouement admirable, et laissèrent aux Athéniens autant de regret que de repentir de l’accusation injuste dont on les avait noircis. Aussi le ressentiment des Athéniens contre Cimon ne dura-t-il pas longtemps : il céda bientôt, soit, comme on peut croire, au souvenir de ses services, soit aux conjonctures fâcheuses où ils se trouvaient.

Complètement battus dans ce combat de Tanagre, et s’attendant, pour le printemps prochain, à une incursion 29 des Péloponnésiens sur leurs terres, ils rappelèrent Cimon de son bannissement ; et Cimon revint dans sa patrie sur un décret proposé par Périclès. Tant les querelles particulières étaient alors subordonnées aux raisons d’Etat ! tant les inimitiés étaient modérées et tombaient facilement devant l’intérêt public ! tant enfin l’ambition, cette passion dominatrice entre toutes, cédait sans peine aux besoins de la patrie !

Cimon, à peine de retour dans Athènes, mit fin à la guerre, et réconcilia les deux villes. Quand la paix fut conclue, voyant que les Athéniens étaient incapables de rester en repos, et voulaient s’agiter encore et agrandir leur puissance par de nouvelles entreprises, et craignant d’ailleurs qu’ils ne se missent à troubler les peuples de la Grèce, ou qu’en parcourant avec une flotte nombreuse les îles et le Péloponnèse, ils ne fissent accuser Athènes de susciter des guerres civiles, ou ne donnassent aux alliés des sujets-de plainte, il équipa deux cents trirèmes, qu’il destinait à une seconde expédition en Egypte et en Cypre (44). Son dessein était tout à la fois d’exercer les Athéniens en les mettant aux prises avec les Barbares, et de les enrichir par des moyens légitimes, en leur faisant rapporter dans la Grèce les riches dépouilles de leurs ennemis naturels. Tout était prêt déjà pour le départ, et l’armée sur le point de s’embarquer, quand Cimon eut un songe. Il crut voir une lice irritée, qui aboyait contre lui, et qui prononçait, mêlés à ses aboiements, ces mots d’une voix humaine :

Viens, tu me feras plaisir et à mes petits.

Tout difficile à expliquer que fût ce songe, Astyphilus 30 le Posidoniate (45), devin, et ami particulier de Cimon, déclara que cette vision lui annonçait une mort prochaine ; et voici comment il l’expliquait : Le chien est ennemi de l’homme contre lequel il aboie ; et le plus grand plaisir qu’on puisse faire à son ennemi, c’est de mourir. Le mélange de la voix humaine avec les aboiements désigne un ennemi mède ; car l’armée des Mèdes est mêlée de Grecs et de Barbares.

Quelque temps après cette vision, Cimon faisait un sacrifice à Bacchus : le prêtre ouvrit la victime, et un essaim de fourmis se mirent à enlever le sang déjà figé, qu’elles portèrent peu à peu auprès de Cimon : elles lui en enduisirent le gros doigt du pied, et il fut longtemps sans s’en apercevoir ; et, au moment où il y fit attention, le sacrificateur lui montra que le foie de la victime n’avait point de tête.

Mais, comme il n’y avait plus moyen de se dédire de l’entreprise, il mit à la voile : il envoya soixante de ses vaisseaux en Egypte, et retourna avec le reste de sa flotte dans les parages de la Pamphylie. Il battit la flotte du roi, composée de vaisseaux phéniciens et ciliciens, et s’empara des villes de Cypre. Enfin il épiait l’occasion de surprendre l’Egypte ; car le dessein qu’il méditait ne se bornait pas à quelques vétilles : ce n’était rien moins que la destruction de l’empire du roi de Perse. Ce qui l’animait surtout à cette haute entreprise, c’est qu’il avait été informé que Thémistocle jouissait chez les Barbares d’une gloire et d’une puissance extraordinaires, depuis qu’il avait promis au roi de conduire lui-même son armée quand il voudrait marcher sur la Grèce. Mais Thémistocle, désespérant, dit-on, de vaincre les Grecs, et de surmonter la fortune et la valeur de Cimon, se donna volontairement la mort.

Cependant Cimon, tout rempli de ses grands projets de guerre, tenait toujours sa flotte autour de l’île de Cypre. Il envoya au temple d’Ammon des députés chargés de consulter le dieu sur des choses secrètes ; car personne ne sait quel était l’objet de leur mission. Le dieu ne leur rendit point d’oracle ; mais, dès qu’ils entrèrent dans le temple, il leur ordonna de s’en retourner : « Cimon, dit-il, est déjà auprès de moi. » Les députés, obéissant à cet ordre, reprirent le chemin de la mer ; et, en arrivant au camp des Grecs, qui était alors sur les côtes de l’Egypte, ils apprirent que Cimon était mort. Ils comparèrent le jour de sa mort avec celui où le dieu leur avait parlé, et reconnurent que l’oracle, en leur disant que Cimon était déjà avec les dieux, avait annoncé énigmatiquement sa fin.

Il mourut au siège de Citium (46), de maladie, suivant la plupart des historiens ; et, selon d’autres, d’une blessure qu’il reçut en combattant contre les Barbares. En mourant, il ordonna à ses capitaines de ramener sur-le-champ la flotte à Athènes, et de cacher sa mort à tout le monde. Et avant que ni les ennemis ni les alliés eussent vent de rien, la flotte avait pu rentrer en sûreté dans les ports de l’Attique, au rapport de Phanodème, après une navigation de trente jours, et commandée par Cimon, tout mort qu’il était.

Depuis cet événement, aucun des généraux grecs ne se signala désormais contre les Barbares par quelque éclatant exploit. Les Grecs s’acharnèrent les uns sur les autres, excités par des démagogues et des artisans de querelles, sans que personne se mît entre-deux pour les séparer. Ces guerres intestines laissèrent respirer le royaume de Perse, et frappèrent la puissance des Grecs 32 de coups irréparables. Il est vrai qu’Agésilas, longtemps après, porta ses armes en Asie, et engagea une courte guerre avec les généraux du roi qui commandaient dans les provinces maritimes. Mais, avant d’avoir rien fait de grand et de mémorable, il fut rappelé par les nouveaux sujets de sédition et de trouble qui s’étaient élevés dans la Grèce, laissant les exacteurs du roi de Perse lever des impôts au sein des villes alliées et amies des Grecs : tandis que pas un greffier perse n’était jamais descendu, ni un seul homme de guerre ne s’était montré, près de la mer, lorsque Cimon commandait, à plus de quatre cents stades (47).

Ce qui prouve que les restes de Cimon furent transportés dans l’Attique, c’est le tombeau qui s’appelle de nos jours encore Cimonia. Toutefois les habitants de Citium, suivant l’orateur Nausicratès (48), honorent un tombeau de Cimon, parce que, dans un temps de famine et de stérilité, le dieu leur ordonna de ne pas négliger la mémoire de Cimon, et de l’honorer et de le vénérer comme un être d’une nature supérieure.

Voilà quel fut le capitaine grec.


 

(1) C’est-à-dire maître des exercices.

(2σβολωμένους, dorien, au lieu de l’attique σβοωμένους. Ce mot lignifie fuligineux, noirci par la suie.

(3) Poète et philosophe, qui fut un des disciples d’Anaxagore et un des maîtres de Socrate ; suivant les uns il était né à Milet, suivant les autres à Athènes.

(4) Poëte tragique et élégiaque, probablement Athénien, postérieur de quelques années à Archélaüs.

(5) C’est-à dira forêt excavée, nom qui convient bien à un pays dont les mines étaient la principale richesse.

(6) Environ 300,000 fr. de notre monnaie.

(7) C’est-à-dire hébété.

(8) Dans une des pièces que nous ne possédons plus.

(9) Cornélius Népos dit formellement qu’il l’avait épousée, la loi d’Athènes permettant le mariage entre frères et sœurs de père.

(10) On pourrait expliquer cette singulière remarque par ce vers d’un ancien comique :

Adulter est, uxoris amator acrior.

(11) Celui dont il a été question plus haut.

(12) C’était une ville d’Élide, à deux lieues environ d’Olympie.

(13) Dans le deuxième livre de l’Iliade, vers 553.

(14) Amphipolis était une ville de Thrace ainsi qu’Éione.

(15) Ile de la mer Egée entre l’Eubée et Lesbos.

(16) Voyez cette histoire racontée avec plus de détail à la fin de la Vie de Thésée dans le premier volume.

(17) S’il n’y a pas là de faute de copiste, l’anachronisme est manifeste : il y a plus de huit cents ans d’intervalle entre Thésée et Cimon.

(18) J’ai discuté cette opinion ainsi que les autres traditions relatives au voyage d’Eschyle, dans ma notice sur ce poète en tête de ma traduction.

(19) Poëte de l’ancienne comédie, contemporain de Cimon.

(20) C’est le célèbre rhéteur dont Platon a donné le nom à un de ses plus beaux dialogues : il était contemporain de Cimon.

(21) Lichas vivait au temps de la guerre de Péloponnèse.

(22) C’étaient des jeux qu’on célébrait à Sparte, et où des chœurs de jeunes gens chantaient des hymnes en l’honneur des Spartiates qui avaient été tués au combat de Thyrée.

(23) Les Athéniens prétendaient avoir les premiers quitté le gland pour le blé, et enseigné aux hommes l’art de cultiver et d’ensemencer la terre, transmis par Cérès à leur roi Triptolème.

(24) Pièces de monnaies dont il a été déjà fait mention ailleurs.

(25) Ces îles, au nombre de trois, étaient situées à peu de distance de la côte de Pamphylie. La mer dont il s’agit est la Méditerranée.

(26)  Cnide était une lie de la mer de Carie, et Triopium une ville de la Carie même.

(27) Phasélis, située sur les confins de la Pamphylie et de la Lycie, ville considérable par son commerce, et qui devint plus tard comme le quartier général des pirates de Cilicie.

(28) Environ 60,000 fr. de notre monnaie.

(29) Rivière de Pamphylie, vis-à-vis de l’île de Cypre.

(30) Je suis la correction de Dacier. Le grec dit combat de terre là où j’ai mis bataille navale, et bataille navale là où j’ai mis combat de terre ; mais de celte façon la comparaison n’a plus le sens commun. Il est évident qu’il faut transporter l’un à la place de l’autre les deux mots πεζομαχίᾳ et ναυμαχίᾳ.

(31) Hydrus est inconnu. On conjecture qu’il faut lire Sydra, ville maritime de Cilicie, ou Hydrussa, une des Cyclades.

(32) Iles ou rochers dans le Pont-Euxin, à l’entrée du Bosphore de Thrace.

(33)  Celui qui avait servi sous Alexandre.

(34) C’étaient les murailles qui réunissaient le Pirée à la ville d’Athènes.

(35) Thasos est une île de la mer Egée, peu éloignée des côtes de la Thrace et de la Macédoine.

(36)  C’est Alexandre Ier, qui commença à régner l’an 470 avant J.-C.

(37) Un de ceux qui avaient le plus puissamment contribué à l’expulsion des Pisistratides, et à rétablir le bon ordre dans Athènes.

(38) Clitore était une ville d’Arcadie. D’après la loi d’Athènes, les fils de Cimon, nés d’une femme étrangère, devaient être considérés comme des bâtards de la cité.

(39)   D’après cette version, les fils de Cimon étaient légitimes citoyens car Mégaclès était d’Athènes.

(40) Ce mot vient de σεισμός, qui signifie tremblement de terre.

(41) Voyez Lysistrata, vers 1140.

(42) Ithome était une ville de la Thessalie, dans l’Estiolide.

(43) Tanagre était dans la Béotie.

(44) Plutarque n’a point parlé de la première expédition ; mais Thucydide l’a racontée en détail.

(45) Posidonie est le nom grec de la ville de Pestum en Lucanie.

(46) Citium était une ville de Cypre ; c’est là que naquit, dans le siècle suivant, Zénon le stoïcien.

(47) Environ vingt lieues.

(48) Nausicratès est inconnu. Peut-être faut-il lire Naucratès, qui avait été disciple d’Isocrate, et que Cicéron mentionne au nombre des historiens.

(49)

(50

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

(56)

(57

(58)

(59)

(60

(61)

(62

(63)

(64)

(65)

(66

(67

(68

(69)

(70

(71)

(72

(73

(74

(75

(76)

(77

(78)

(79)

(80)

(81)

(82)

(83

(84

(85)

(86)

(87)

(88)

(89)

(90

(91)

(92

(93)

(94

(95)

(96

(97)

(98)

(99

(100)

(101)

(102

(103

(104)

(105)

(106)

(107)

(108)

(109)

(110)

(111)

(112)

(113

(114)

(115)

(116)

(117)

(118

(119)

(120)

(121)

(122)

(123)

(124)

(125).

(126)

(127

(128)

(129)

(130)

(131

(132)

(133)

(134)

(135

(136)