Plutarque, traduit par Alexis Pierron

PLUTARQUE

LES VIES DES HOMMES ILLUSTRES.

TOME TROIZIÈME : VIE  DE  LUCULLUS. - ΛΕΥΚΟΛΛΟΣ (1 à 20 - 21 à 43)

Traduction française : ALEXIS PIERRON

Vie de Lucullus partie I    Comparaison Cimon-Lucullus

autres traductions : Ricard - autre traduction

 

 

PLUTARQUE

 

III

--------------------------------------------


Paris. — Imprimerie de Gustave GRATIOT, 30, rue Mazarine.

VIES

DES

 

HOMMES ILLUSTRESDE PLUTARQUE

 


TRADUCTION NOUVELLE

PAR ALEXIS PIERRON

PRÉCÉDÉE D’UNE NOTICE SUR PLUTARQUE PAR LE TRADUCTEUR


III

PARIS
CHARPENTIER, LIBRAIRE-ÉDITEUR
19, RUE DE LILLE

1853

PLUTARQUE

VIES PARALLÈLES, OU VIES COMPARÉES.

 

--------------------------------- 

33 LUCULLUS.

(De l’an 115 à l’an 49 avant J. C.)

ΛΕΥΚΟΛΛΟΣ.

 

précédent

[21] Ἄππιος δὲ Κλώδιος, ὁ πεμφθεὶς πρὸς Τιγράνην - ἦν δ´ ὁ Κλώδιος ἀδελφὸς τῆς τότε Λευκόλλῳ συνοικούσης - πρῶτον μὲν ὑπὸ τῶν βασιλικῶν ὁδηγῶν κύκλον τινὰ καὶ περιβολὴν ἔχουσαν οὐκ ἀναγκαίαν καὶ πολυήμερον ὁδὸν διὰ τῆς ἄνω χώρας ἀγόμενος, μηνύσαντος αὐτῷ τὴν εὐθεῖαν ὁδὸν ἀπελευθέρου Σύρου τὸ γένος, ἐκτρέπεται τῆς μακρᾶς ἐκείνης καὶ σοφιστικῆς, ἐρρῶσθαι φράσας πολλὰ τοῖς βαρβάροις ἀγωγοῖς, καὶ δι´ ἡμερῶν ὀλίγων τὸν Εὐφράτην περάσας, εἰς Ἀντιόχειαν ἧκε τὴν ἐπὶ Δάφνης. ἔπειτα δὲ Τιγράνην αὐτοῦ κελευσθεὶς περιμένειν - ἀπῆν γὰρ ἐνίας ἔτι τῶν ἐν Φοινίκῃ πόλεων καταστρεφόμενος - , πολλοὺς μὲν ᾠκειώσατο τῶν ὑπούλως ἀκροωμένων τοῦ Ἀρμενίου δυναστῶν, ὧν εἷς ἦν καὶ Ζαρβιηνὸς ὁ τῆς Γορδυηνῆς βασιλεύς, πολλαῖς δὲ κρύφα τῶν δεδουλωμένων πόλεων διαπεμπομέναις πρὸς αὐτὸν ὑπέσχετο τὴν Λευκόλλου βοήθειαν, ἐν τῷ παρόντι κελεύσας ἡσυχάζειν. ἦν γὰρ οὐκ ἀνασχετὸς ἡ τῶν Ἀρμενίων ἀρχὴ τοῖς Ἕλλησιν, ἀλλὰ χαλεπή, καὶ μάλιστα τοῦ βασιλέως αὐτοῦ τὸ φρόνημα τραγικὸν καὶ ὑπέρογκον ἐν ταῖς μεγάλαις εὐτυχίαις ἐγεγόνει, πάντων ὅσα ζηλοῦσιν οἱ πολλοὶ καὶ θαυμάζουσιν οὐ μόνον ὄντων περὶ αὐτόν, ἀλλὰ καὶ δι´ αὐτὸν γεγονέναι δοκούντων. ἀρξάμενος γὰρ ἀπὸ μικρᾶς καὶ καταφρονουμένης ἐλπίδος, ἔθνη πολλὰ κατεστρέψατο, καὶ τὴν Πάρθων ὡς ἄλλος οὐδεὶς δύναμιν ἐταπείνωσεν, Ἑλλήνων δὲ τὴν Μεσοποταμίαν ἐνέπλησε, πολλοὺς μὲν ἐκ Κιλικίας, πολλοὺς δ´ ἐκ Καππαδοκίας ἀνασπάστους κατοικίζων. ἐκίνησε δ´ ἐξ ἠθῶν καὶ Ἄραβας τοὺς Σκηνίτας, μεταγαγὼν καὶ πλησίον ἱδρύσας, ὅπως χρῷτο δι´ ἐκείνων ταῖς ἐμπορίαις. βασιλεῖς δὲ πολλοὶ μὲν ἦσαν οἱ θεραπεύοντες αὐτόν, τέσσαρες δ´ οὓς ἀεὶ περὶ αὑτὸν εἶχεν ὥσπερ ὀπαδοὺς ἢ δορυφόρους, ἱππότῃ μὲν ἐλαύνοντι πεζοὺς παραθέοντας ἐν χιτωνίσκοις, καθημένῳ δὲ καὶ χρηματίζοντι περιεστῶτας ἐπηλλαγμέναις δι´ ἀλλήλων ταῖς χερσίν, ὅπερ ἐδόκει μάλιστα τῶν σχημάτων ἐξομολόγησις εἶναι δουλείας, οἷον ἀποδομένων τὴν ἐλευθερίαν καὶ τὸ σῶμα τῷ κυρίῳ παρεχόντων παθεῖν ἑτοιμότερον ἢ ποιῆσαι.

Ταύτην μέντοι τὴν τραγῳδίαν οὐχ ὑποτρέσας οὐδ´ ἐκπλαγεὶς ὁ Ἄππιος, ὡς ἔτυχε λόγου πρῶτον, ἄντικρυς ἥκειν ἔφη Μιθριδάτην ἀπάξων, ὀφειλόμενον τοῖς Λευκόλλου θριάμβοις, ἢ καταγγελῶν Τιγράνῃ πόλεμον, ὥστε τὸν Τιγράνην, καίπερ ἐν διαχύσει τοῦ προσώπου καὶ μειδιάματι πεπλασμένῳ πειρώμενον ἀκούειν τῶν λόγων, μὴ λαθεῖν τοὺς παρόντας ἠλλοιωμένον τῇ παρρησίᾳ τοῦ νεανίσκου, φωνῆς σχεδὸν ἐλευθέρας ἀκούοντα διὰ πέντε καὶ εἴκοσιν ἐτῶν· τοσαῦτα γὰρ ἐβασίλευσε, μᾶλλον δ´ ὕβρισεν. ἀπεκρίνατο μὲν οὖν τῷ Ἀππίῳ μὴ προήσεσθαι Μιθριδάτην, καὶ Ῥωμαίους πολέμου ἄρχοντας ἀμυνεῖσθαι. Λευκόλλῳ δ´ ὀργιζόμενος, ὅτι βασιλέα μόνον αὐτόν, οὐ βασιλέα βασιλέων ἐν τῇ ἐπιστολῇ προσηγόρευσεν, οὐδ´ αὐτὸς ἀντιγράφων αὐτοκράτορα προσεῖπεν. ἔπεμψε δὲ δῶρα τῷ Ἀππίῳ λαμπρά, καὶ μὴ λαβόντος, ἄλλα πλείω προσέθηκεν. ἐκ τούτων ὁ Ἄππιος, οὐκ ἐθέλων δοκεῖν ἔχθρᾳ τινὶ διωθεῖσθαι, φιάλην δεξάμενος μίαν ἀπέπεμψε τὰ λοιπά, καὶ διὰ ταχέων ἀπήλαυνε πρὸς τὸν αὐτοκράτορα.

[22] Τιγράνης δὲ Μιθριδάτην πρότερον μὲν οὐδ´ ἰδεῖν ἠξίωσεν οὐδὲ προσειπεῖν, οἰκεῖον ἄνδρα βασιλείας ἐκπεπτωκότα τηλικαύτης, ἀλλ´ ἀτίμως καὶ ὑπερηφάνως ἀπωτάτω περιεῖδεν αὐτὸν τρόπον τινὰ φρουρούμενον ἐν χωρίοις ἑλώδεσι καὶ νοσεροῖς· τότε δὲ σὺν τιμῇ καὶ φιλοφροσύνῃ μετεπέμψατο αὐτὸν εἰς τὰ βασίλεια, καὶ δὴ λόγων γενομένων ἀπορρήτων, τὰς πρὸς ἀλλήλους ἐθεράπευον ὑποψίας ἐπὶ κακῷ τῶν φίλων, εἰς ἐκείνους τὰς αἰτίας τρέποντες. ὧν ἦν καὶ Μητρόδωρος ὁ Σκήψιος, ἀνὴρ εἰπεῖν οὐκ ἀηδὴς καὶ πολυμαθής, ἀκμῇ δὲ φιλίας τοσαύτῃ χρησάμενος, ὥστε πατὴρ προσαγορεύεσθαι τοῦ βασιλέως. τοῦτον ὡς ἔοικεν ὁ Τιγράνης πεμφθέντα πρεσβευτὴν ὑπὸ τοῦ Μιθριδάτου πρὸς αὐτὸν δεομένου βοηθεῖν ἐπὶ Ῥωμαίους ἤρετο· ‘σὺ δ´ αὐτὸς ὦ Μητρόδωρε τί μοι περὶ τούτων παραινεῖς;’ κἀκεῖνος, εἴτε πρὸς τὸ Τιγράνου συμφέρον, εἴτε Μιθριδάτην σῴζεσθαι μὴ βουλόμενος, ὡς μὲν πρεσβευτὴς ἔφη κελεύειν, ὡς δὲ σύμβουλος ἀπαγορεύειν. ταῦτ´ ἐξήνεγκεν ὁ Τιγράνης τῷ Μιθριδάτῃ καὶ κατεῖπεν, ὡς οὐδὲν ἐργασομένῳ τὸν Μητρόδωρον ἀνήκεστον. ὁ δ´ εὐθὺς ἀνῄρητο, καὶ μετάνοια τὸν Τιγράνην εἶχεν, οὐ παντελῶς ὄντα τῷ Μητροδώρῳ τῆς συμφορᾶς αἴτιον, ἀλλὰ ῥοπήν τινα τῷ πρὸς αὐτὸν ἔχθει τοῦ Μιθριδάτου προσθέντα. πάλαι γὰρ ὑπούλως εἶχε πρὸς τὸν ἄνδρα, καὶ τοῦτ´ ἐφωράθη τῶν ἀπορρήτων αὐτοῦ γραμμάτων ἁλόντων, ἐν οἷς ἦν καὶ Μητρόδωρον ἀπολέσθαι διατεταγμένον. ἔθαψεν οὖν ὁ Τιγράνης λαμπρῶς τὸ σῶμα, μηδεμιᾶς πολυτελείας φεισάμενος εἰς νεκρὸν ὃν ζῶντα προὔδωκεν.

Ἐτελεύτησε δὲ παρὰ τῷ Τιγράνῃ καὶ Ἀμφικράτης ὁ ῥήτωρ, εἰ δεῖ καὶ τούτου μνήμην τινὰ γενέσθαι διὰ τὰς Ἀθήνας. λέγεται γὰρ φυγεῖν μὲν αὐτὸν εἰς Σελεύκειαν τὴν ἐπὶ Τίγριδι, δεομένων δ´ αὐτόθι σοφιστεύειν ὑπεριδεῖν καταλαζονευσάμενον, ὡς οὐδὲ λεκάνη δελφῖνα χωροίη, μεταστάντα δὲ πρὸς Κλεοπάτραν τὴν Μιθριδάτου θυγατέρα, Τιγράνῃ δὲ συνοικοῦσαν, ἐν διαβολῇ γενέσθαι ταχύ, καὶ τῆς πρὸς τοὺς Ἕλληνας ἐπιμειξίας εἰργόμενον ἀποκαρτερῆσαι· ταφῆναι δὲ καὶ τοῦτον ἐντίμως ὑπὸ τῆς Κλεοπάτρας καὶ κεῖσθαι περὶ Σαφάν, ἐκεῖ τι χωρίον οὕτω καλούμενον.

[23] Λεύκολλος δὲ τὴν Ἀσίαν πολλῆς μὲν εὐνομίας, πολλῆς δ´ εἰρήνης ἐμπεπληκώς, οὐδὲ τῶν πρὸς ἡδονὴν καὶ χάριν ἠμέλησεν, ἀλλὰ πομπαῖς καὶ πανηγύρεσιν ἐπινικίοις καὶ ἀγῶσιν ἀθλητῶν καὶ μονομάχων ἐν Ἐφέσῳ καθήμενος ἐδημαγώγει τὰς πόλεις. αἱ δ´ ἀμειβόμεναι Λευκόλλειά τ´ ἦγον ἐπὶ τιμῇ τοῦ ἀνδρός, καὶ τῆς τιμῆς ἡδίονα τὴν ἀληθινὴν εὔνοιαν αὐτῷ παρεῖχον. ἐπεὶ δ´ Ἄππιός θ´ ἧκε καὶ πολεμητέον πρὸς Τιγράνην ἐφαίνετο, παρῆλθεν αὖθις εἰς Πόντον, καὶ τοὺς στρατιώτας ἀναλαβὼν ἐπολιόρκει Σινώπην, μᾶλλον δὲ τοὺς κατέχοντας αὐτὴν βασιλικοὺς Κίλικας, οἳ πολλοὺς μὲν ἀνελόντες τῶν Σινωπέων, τὴν δὲ πόλιν ἐμπρήσαντες, διὰ νυκτὸς ἔφυγον. αἰσθόμενος δ´ ὁ Λεύκολλος καὶ παρελθὼν εἰς τὴν πόλιν, ὀκτακισχιλίους αὐτῶν τοὺς ἐγκαταληφθέντας ἀπέκτεινε, τοῖς δ´ ἄλλοις ἀπέδωκε τὰ οἰκεῖα, καὶ τῆς πόλεως ἐπεμελήθη μάλιστα διὰ τὴν τοιαύτην ὄψιν.

δόκει τινὰ κατὰ τοὺς ὕπνους εἰπεῖν παραστάντα· ‘πρόελθε Λεύκολλε μικρόν· ἥκει γὰρ Αὐτόλυκος ἐντυχεῖν σοι βουλόμενος.’ ἐξαναστὰς δὲ τὴν μὲν ὄψιν οὐκ εἶχε συμβαλεῖν εἰς ὅ τι φέροι, τὴν δὲ πόλιν εἷλε κατ´ ἐκείνην τὴν ἡμέραν, καὶ τοὺς ἐκπλέοντας τῶν Κιλίκων διώκων, ὁρᾷ παρὰ τὸν αἰγιαλὸν ἀνδριάντα κείμενον, ὃν ἐκκομίζοντες οἱ Κίλικες οὐκ ἔφθησαν ἐμβαλέσθαι· τὸ δ´ ἔργον ἦν Σθένιδος τῶν καλῶν. φράζει δ´ οὖν τις ὡς Αὐτολύκου τοῦ κτίσαντος τὴν Σινώπην ὁ ἀνδριὰς εἴη. λέγεται δ´ ὁ Αὐτόλυκος γενέσθαι τῶν ἐπὶ τὰς Ἀμαζόνας ἐκ Θετταλίας Ἡρακλεῖ συστρατευσάντων, Δηιμάχου παῖς, ἐκεῖθεν δ´ ἀποπλέων ἅμα Δημολέοντι καὶ Φλογίῳ τὴν μὲν ναῦν ἀπολέσαι, περιπεσοῦσαν τῆς Χερρονήσου κατὰ τὸ καλούμενον Πηδάλιον, αὐτὸς δὲ σωθεὶς μετὰ τῶν ὅπλων καὶ τῶν ἑταίρων πρὸς τὴν Σινώπην, ἀφελέσθαι τοὺς Σύρους τὴν πόλιν· Σύροι γὰρ αὐτὴν κατεῖχον, ἀπὸ Σύρου γεγονότες τοῦ Ἀπόλλωνος ὡς λέγεται καὶ Σινώπης τῆς Ἀσωπίδος.

Ταῦτ´ ἀκούων ὁ Λεύκολλος ἀνεμιμνῄσκετο τῆς Σύλλα παραινέσεως· παρῄνει δὲ διὰ τῶν ὑπομνημάτων ἐκεῖνος μηδὲν οὕτως ἀξιόπιστον ἡγεῖσθαι καὶ βέβαιον, ὡς ὅ τι ἂν ἀποσημανθῇ διὰ τῶν ἐνυπνίων. Πυνθανόμενος δὲ Μιθριδάτην τε καὶ Τιγράνην εἰς Λυκαονίαν καὶ Κιλικίαν ὅσον οὔπω διαβιβάζειν δύναμιν, ὡς προτέρους ἐμβαλοῦντας εἰς τὴν Ἀσίαν, ἐθαύμαζε τὸν Ἀρμένιον, εἰ γνώμην ἔχων ἐπιθέσθαι Ῥωμαίοις, ἀκμάζοντι μὲν οὐκ ἐχρῆτο Μιθριδάτῃ πρὸς τὸν πόλεμον, οὐδ´ ἐρρωμένοις τοῖς ἐκείνου τὰ παρ´ αὑτοῦ συνῆπτεν, ἀπολέσθαι δ´ ἐάσας καὶ συντριβῆναι, νῦν ἐπὶ ψυχραῖς ἐλπίσιν ἄρχεται πολέμου, τοῖς ἀναστῆναι μὴ δυναμένοις συγκαταβάλλων ἑαυτόν. [24] Ἐπειδὴ δὲ καὶ Μαχάρης ὁ Μιθριδάτου παῖς, ἔχων τὸν Βόσπορον, ἔπεμψεν αὐτῷ στέφανον ἀπὸ χρυσῶν χιλίων, δεόμενος Ῥωμαίων ἀναγραφῆναι φίλος καὶ σύμμαχος,

οἰόμενος ἤδη τὰ τοῦ προτέρου πολέμου πέρας ἔχειν, Σωρνάτιον μὲν αὐτοῦ φύλακα τῶν Ποντικῶν ἀπέλιπε μετὰ στρατιωτῶν ἑξακισχιλίων, αὐτὸς δὲ μυρίους μὲν ἄγων καὶ δισχιλίους πεζούς, ἱππεῖς δὲ τρισχιλίων ἐλάττους, ἐπὶ τὸν δεύτερον ἐχώρει πόλεμον, ὁρμῇ τινι δοκῶν παραβόλῳ καὶ σωτήριον οὐκ ἐχούσῃ λογισμὸν ἐμβαλεῖν αὑτὸν εἰς ἔθνη μάχιμα καὶ μυριάδας ἱππέων πολλὰς καὶ ἀχανῆ χώραν, βαθέσι μὲν ποταμοῖς, ἀεὶ δὲ κατανιφομένοις ὄρεσι περιεχομένην, ὥστε τοὺς μὲν στρατιώτας, οὐδ´ ἄλλως ὄντας εὐτάκτους, ἄκοντας ἕπεσθαι καὶ ζυγομαχοῦντας, ἐν δὲ Ῥώμῃ καταβοᾶν καὶ διαμαρτύρεσθαι τοὺς δημαγωγούς, ὡς πόλεμον ἐκ πολέμου διώκοι Λεύκολλος, οὐδὲν τῆς πόλεως δεομένης, ἀλλ´ ὑπὲρ τοῦ στρατηγῶν μηδέποτε καταθέσθαι τὰ ὅπλα μηδὲ παύσασθαι χρηματιζόμενος ἀπὸ τῶν κοινῶν κινδύνων. οὗτοι μὲν οὖν ἐξειργάσαντο χρόνῳ τὴν αὑτῶν ὑπόθεσιν·

Λεύκολλος δὲ συντόνως ὁδεύσας ἐπὶ τὸν Εὐφράτην, καὶ κατιόντα πολὺν καὶ θολερὸν ὑπὸ χειμῶνος εὑρών, ἤσχαλλεν ὡς διατριβῆς αὐτῷ καὶ πραγματείας ἐσομένης συνάγοντι πορθμεῖα καὶ πηγνυμένῳ σχεδίας. ἀρξάμενον δ´ ἀφ´ ἑσπέρας ὑποχωρεῖν τὸ ῥεῦμα καὶ μειούμενον διὰ τῆς νυκτός, ἅμ´ ἡμέρᾳ κοῖλον παρέσχεν ὀφθῆναι τὸν ποταμόν. οἱ δ´ ἐπιχώριοι νησῖδας ἐν τῷ πόρῳ μικρὰς διαφανείσας θεασάμενοι καὶ τεναγίζοντα τὸν ῥοῦν ἐπ´ αὐταῖς, προσεκύνουν τὸν Λεύκολλον, ὡς ὀλιγάκις τούτου συμβεβηκότος πρότερον, ἐκείνῳ δ´ ἑκουσίως χειροήθη καὶ πρᾷον αὑτὸν ἐνδιδόντος τοῦ ποταμοῦ καὶ παρέχοντος ἀπράγμονα καὶ ταχεῖαν τὴν διάβασιν. χρησάμενος οὖν τῷ καιρῷ διεβίβαζε τὴν στρατιάν, καὶ γίνεται σημεῖον αὐτῷ χρηστὸν ἅμα τῇ διαβάσει. βόες ἱεραὶ νέμονται Περσίας Ἀρτέμιδος, ἣν μάλιστα θεῶν οἱ πέραν Εὐφράτου βάρβαροι τιμῶσι· χρῶνται δὲ ταῖς βουσὶ πρὸς θυσίαν μόνον, ἄλλως δὲ πλάζονται κατὰ τὴν χώραν ἄφετοι, χαράγματα φέρουσαι τῆς θεοῦ λαμπάδα, καὶ λαβεῖν ἐξ αὐτῶν ὅταν δεηθῶσιν οὐ πάνυ ῥᾴδιόν ἐστιν οὐδὲ μικρᾶς πραγματείας. τούτων μία, τοῦ στρατοῦ διαβάντος τὸν Εὐφράτην, ἐλθοῦσα πρός τινα πέτραν ἱερὰν τῆς θεοῦ νομιζομένην, ἐπ´ αὐτῆς ἔστη, καὶ καταβαλοῦσα τὴν κεφαλὴν ὥσπερ αἱ δεσμῷ κατατεινόμεναι θῦσαι τῷ Λευκόλλῳ παρέσχεν αὑτήν. ἔθυσε δὲ καὶ τῷ Εὐφράτῃ ταῦρον διαβατήρια.

Κἀκείνην μὲν αὐτοῦ τὴν ἡμέραν ηὐλίσατο, τῇ δ´ ὑστεραίᾳ καὶ ταῖς ἐφεξῆς προῆγε διὰ τῆς Σωφηνῆς, οὐδὲν ἀδικῶν τοὺς ἀνθρώπους, προσχωροῦντας αὐτῷ καὶ δεχομένους τὴν στρατιὰν ἀσμένους, ἀλλὰ καὶ τῶν στρατιωτῶν φρούριόν τι δοκοῦν ἔχειν χρήματα πολλὰ βουλομένων λαβεῖν, ‘ἐκεῖνο’ ἔφη ‘μᾶλλον τὸ φρούριον ἡμῖν ἐκκοπτέον ἐστί’, δεῖξας τὸν Ταῦρον ἄπωθεν ὄντα· ‘ταῦτα δ´ ἀπόκειται τοῖς νικῶσι’. συντείνας δὲ τὴν πορείαν καὶ τὸν Τίγριν διαβάς, ἐνέβαλεν εἰς τὴν Ἀρμενίαν. [25] Τιγράνῃ δ´ ὡς ὁ πρῶτος ἀγγείλας ἥκοντα Λεύκολλον οὐκ ἐχαίρησεν, ἀλλ´ ἀπετέτμητο τὴν κεφαλήν, οὐδεὶς ἄλλος ἔφραζεν, ἀλλ´ ἀγνοῶν καθῆστο περικαιόμενος ἤδη τῷ πολεμίῳ πυρί, λόγους ἀκούων πρὸς χάριν ὡς μέγαν ἂν ὄντα Λεύκολλον στρατηγόν, εἰ πρὸς Ἐφέσῳ Τιγράνην ὑποσταίη καὶ μὴ φεύγων εὐθὺς ἐξ Ἀσίας οἴχοιτο, τὰς τοσαύτας μυριάδας ἰδών. οὕτως οὔτε σώματος παντός ἐστι πολὺν ἄκρατον ἐνεγκεῖν, οὔτε διανοίας τῆς τυχούσης ἐν εὐτυχήμασι μεγάλοις μὴ ἐκστῆναι τῶν λογισμῶν. πρῶτος δ´ αὐτῷ τῶν φίλων ἐτόλμησε Μιθροβαρζάνης φράσαι τὸ ἀληθές. οὐδ´ οὗτος δὲ χρηστὸν ἠνέγκατο γέρας τῆς παρρησίας· ἐπέμφθη γὰρ εὐθὺς ἐπὶ τὸν Λεύκολλον σὺν ἱππεῦσι τρισχιλίοις, πεζοῖς δὲ παμπόλλοις, κελευσθεὶς τὸν μὲν στρατηγὸν ἄγειν ζῶντα, τοὺς δ´ ἄλλους καταπατῆσαι.

Λευκόλλῳ δὲ τῆς στρατιᾶς ἡ μὲν ἤδη κατεζεύγνυεν, ἡ δ´ ἔτι προσῄει. τῶν δὲ σκοπῶν αὐτῷ φρασάντων ἐπελαύνοντα τὸν βάρβαρον, ἔδεισε μὴ χωρὶς ὄντας καὶ οὐκ ἐν τάξει προσπεσὼν ταράξῃ, καὶ αὐτὸς μὲν καθίστατο τὴν στρατοπεδείαν, Σεξτίλιον δὲ πρεσβευτὴν ἔπεμψεν, ἱππεῖς ἔχοντα χιλίους ἑξακοσίους, ὁπλίτας δὲ καὶ ψιλοὺς οὐ πολλῷ πλείονας, κελεύσας ἐγγὺς προσελθόντα τοῖς πολεμίοις μένειν, ἕως ἂν πύθηται τοὺς μετ´ αὐτοῦ κατεστρατοπεδευκότας. ἐβούλετο μὲν οὖν ὁ Σεξτίλιος ταῦτα ποιεῖν, ἐβιάσθη δ´ ὑπὸ τοῦ Μιθροβαρζάνου θρασέως ἐπελαύνοντος εἰς χεῖρας ἐλθεῖν, καὶ γενομένης μάχης ὁ μὲν Μιθροβαρζάνης ἔπεσεν ἀγωνιζόμενος, οἱ δ´ ἄλλοι φεύγοντες ἀπώλοντο πλὴν ὀλίγων ἅπαντες.

Ἐκ τούτου Τιγράνης μὲν ἐκλιπὼν Τιγρανόκερτα, μεγάλην πόλιν ἐκτισμένην ὑπ´ αὐτοῦ, πρὸς τὸν Ταῦρον ἀνεχώρησε, καὶ τὰς δυνάμεις πανταχόθεν ἐνταῦθα συνῆγε· Λεύκολλος δὲ τῇ παρασκευῇ χρόνον οὐ διδούς, Μουρήναν μὲν ἐξέπεμψεν ἐνοχλήσοντα καὶ περικόψοντα τοὺς ἀθροιζομένους πρὸς τὸν Τιγράνην, Σεξτίλιον δὲ πάλιν Ἀράβων χεῖρα μεγάλην ἀνείρξοντα βασιλεῖ προσιοῦσαν. ὁμοῦ δὲ Σεξτίλιος μὲν ἐπιπεσὼν στρατόπεδον ποιουμένοις τοῖς Ἄραψι τοὺς πλείστους διέφθειρε, Μουρήνας δ´ ἑπόμενος Τιγράνῃ, τραχὺν αὐλῶνα καὶ στενόπορον στρατῷ μακρῷ διεκβάλλοντι, καιροῦ παρασχόντος ἐπιτίθεται, καὶ φεύγει μὲν αὐτὸς Τιγράνης, προέμενος τὴν ἀποσκευὴν ἅπασαν, ἀποθνῄσκουσι δὲ πολλοὶ καὶ πλείονες ἁλίσκονται τῶν Ἀρμενίων.

[26] Οὕτω δὲ τούτων προχωρούντων, ἄρας ὁ Λεύκολλος ἐπορεύετο πρὸς Τιγρανόκερτα, καὶ περιστρατοπεδεύσας ἐπολιόρκει τὴν πόλιν. ἦσαν δ´ ἐν αὐτῇ πολλοὶ μὲν Ἕλληνες τῶν ἀναστάτων ἐκ Κιλικίας, πολλοὶ δὲ βάρβαροι τοῖς Ἕλλησιν ὅμοια πεπονθότες, Ἀδιαβηνοὶ καὶ Ἀσσύριοι καὶ Γορδυηνοὶ καὶ Καππάδοκες, ὧν κατασκάψας τὰς πατρίδας, αὐτοὺς δὲ κομίσας ἐκεῖ κατοικεῖν ἠνάγκασεν. ἦν δὲ καὶ χρημάτων ἡ πόλις μεστὴ καὶ ἀναθημάτων, παντὸς ἰδιώτου καὶ δυνάστου τῷ βασιλεῖ συμφιλοτιμουμένου πρὸς αὔξησιν καὶ κατασκευὴν τῆς πόλεως. διὸ καὶ συντόνως ἐπολιόρκει {ὁ} Λεύκολλος αὐτήν, οὐκ ἀνέξεσθαι τὸν Τιγράνην οἰόμενος, ἀλλὰ καὶ παρὰ γνώμην ὑπ´ ὀργῆς καταβήσεσθαι διαμαχούμενον· ὀρθῶς οἰόμενος. πολλὰ δὲ Μιθριδάτης ἀπηγόρευσεν, ἀγγέλους πέμπων καὶ γράμματα, μὴ συνάπτειν μάχην, ἀλλὰ τοῖς ἱππεῦσι περικόπτειν τὴν ἀγοράν· πολλὰ δὲ Ταξίλης ἥκων παρ´ αὐτοῦ καὶ συστρατεύων ἐδεῖτο τοῦ βασιλέως φυλάττεσθαι καὶ φεύγειν ὡς ἄμαχον πρᾶγμα τὰ Ῥωμαίων ὅπλα.

Καὶ τά γε πρῶτα πρᾴως ἤκουε τούτων. ἐπεὶ δὲ πανστρατιᾷ μὲν αὐτῷ συνῆλθον Ἀρμένιοι καὶ Γορδυηνοί, πανστρατιᾷ δὲ Μήδους καὶ Ἀδιαβηνοὺς ἄγοντες οἱ βασιλεῖς παρῆσαν, ἧκον δὲ πολλοὶ μὲν ἀπὸ τῆς ἐν Βαβυλῶνι θαλάσσης Ἄραβες, πολλοὶ δ´ ἀπὸ τῆς Κασπίας Ἀλβανοὶ καὶ Ἴβηρες Ἀλβανοῖς προσοικοῦντες, οὐκ ὀλίγοι δὲ τῶν περὶ τὸν Ἀράξην νεμομένων ἀβασίλευτοι χάριτι καὶ δώροις πεισθέντες ἀπήντησαν, ἐλπίδων δὲ καὶ θράσους καὶ βαρβαρικῶν ἀπειλῶν μεστὰ μὲν ἦν τὰ συμπόσια τοῦ βασιλέως, μεστὰ δὲ τὰ συμβούλια, παρεκινδύνευσε μὲν ὁ Ταξίλης ἀποθανεῖν, ὑπεναντιούμενος τῇ γνώμῃ τῆς μάχης, ἐδόκει δὲ καὶ Μιθριδάτης φθονῶν ἀποτρέπειν μεγάλου κατορθώματος. ὅθεν οὐδ´ ἀνέμεινεν αὐτὸν ὁ Τιγράνης, μὴ μετάσχοι τῆς δόξης, ἀλλ´ ἐχώρει παντὶ τῷ στρατῷ, σφόδρα δυσφορῶν ὡς λέγεται πρὸς τοὺς φίλους, ὅτι πρὸς Λεύκολλον αὐτῷ μόνον, οὐ πρὸς ἅπαντας ὁ ἀγὼν ἔσοιτο τοὺς Ῥωμαίων στρατηγοὺς ἐν ταὐτῷ γενομένους. καὶ οὐ παντάπασιν ἦν τὸ θράσος αὐτοῦ μανιῶδες οὐδ´ ἄλογον, ἔθνη τοσαῦτα καὶ βασιλεῖς ἑπομένους καὶ φάλαγγας ὁπλιτῶν καὶ μυριάδας ἱππέων ἀποβλέποντος. τοξότας μὲν γὰρ καὶ σφενδονήτας δισμυρίους ἦγεν, ἱππεῖς δὲ πεντακισμυρίους καὶ πεντακισχιλίους, ὧν ἑπτακισχίλιοι καὶ μύριοι κατάφρακτοι ἦσαν, ὡς Λεύκολλος ἔγραψε πρὸς τὴν σύγκλητον, ὁπλιτῶν δέ, τῶν μὲν εἰς σπείρας, τῶν δ´ εἰς φάλαγγας συντεταγμένων, πεντεκαίδεκα μυριάδας, ὁδοποιοὺς δὲ καὶ γεφυρωτὰς καὶ καθαρτὰς ποταμῶν καὶ ὑλοτόμους καὶ τῶν ἄλλων χρειῶν ὑπηρέτας τρισμυρίους καὶ πεντακισχιλίους, οἳ τοῖς μαχομένοις ἐπιτεταγμένοι κατόπιν ὄψιν ἅμα καὶ ῥώμην παρεῖχον.

[27] Ὡς δ´ ὑπερβαλὼν τὸν Ταῦρον ἄθρους κατεφάνη καὶ κατεῖδε πρὸς τοῖς Τιγρανοκέρτοις ἐπικαθήμενον τὸ στράτευμα τῶν Ῥωμαίων, ὁ μὲν ἐν τῇ πόλει βάρβαρος ὅμιλος ὀλολυγῇ καὶ κρότῳ τὴν ὄψιν ἐδέξατο, καὶ τοῖς Ῥωμαίοις ἀπὸ τῶν τειχῶν ἀπειλοῦντες ἐδείκνυσαν τοὺς Ἀρμενίους· Λευκόλλῳ δὲ σκοποῦντι περὶ τῆς μάχης οἱ μὲν ἄγειν ἐπὶ Τιγράνην ἐάσαντα τὴν πολιορκίαν συνεβούλευον, οἱ δὲ μὴ καταλιπεῖν ὀπίσω πολεμίους τοσούτους μηδ´ ἀνεῖναι τὴν πολιορκίαν. ὁ δ´ εἰπὼν ἑκατέρους μὲν οὐκ ὀρθῶς, ἀμφοτέρους δὲ καλῶς παραινεῖν, διεῖλε τὴν στρατιάν, καὶ Μουρήναν μὲν ἑξακισχιλίους ἔχοντα πεζοὺς ἐπὶ τῆς πολιορκίας ἀπέλιπεν, αὐτὸς δὲ τέσσαρας καὶ εἴκοσι σπείρας ἀναλαβών, ἐν αἷς οὐ πλείονες ἦσαν μυρίων ὁπλιτῶν, καὶ τοὺς ἱππεῖς ἅπαντας καὶ σφενδονήτας καὶ τοξότας περὶ χιλίους ἐχώρει. καὶ παρὰ τὸν ποταμὸν ἐν πεδίῳ μεγάλῳ καταστρατοπεδεύσας, παντάπασι μικρὸς ἐφάνη Τιγράνῃ, καὶ τοῖς κολακεύουσιν αὐτὸν διατριβὴν παρεῖχεν. οἱ μὲν γὰρ ἔσκωπτον, οἱ δ´ ὑπὲρ τῶν λαφύρων ἐν παιδιᾷ διεβάλλοντο κλῆρον, τῶν δὲ στρατηγῶν καὶ βασιλέων ἕκαστος ᾐτεῖτο προσιὼν αὐτοῦ μόνου γενέσθαι τὸ ἔργον, ἐκεῖνον δὲ καθέζεσθαι θεατήν. βουλόμενος δέ τι καὶ αὐτὸς ὁ Τιγράνης χαρίεις εἶναι καὶ σκωπτικός, εἶπε τὸ θρυλούμενον· ‘εἰ μὲν ὡς πρεσβευταί, πολλοὶ πάρεισιν· εἰ δ´ ὡς στρατιῶται, ὀλίγοι.’ καὶ τότε μὲν οὕτως εἰρωνευόμενοι καὶ παίζοντες διετέλεσαν.

Ἅμα δ´ ἡμέρᾳ Λεύκολλος ὡπλισμένην τὴν δύναμιν ἐξῆγε, καὶ πρὸς ἕω μὲν ἦν τοῦ ποταμοῦ τὸ βαρβαρικὸν στράτευμα, τοῦ δὲ ῥεύματος ἀποστροφὴν λαμβάνοντος ἐπὶ τὰς δύσεις, ᾗ μάλιστα περάσιμον ἦν, ἀντιπαρεξάγων τὴν δύναμιν καὶ σπεύδων, ἔδοξεν ἀποχωρεῖν τῷ Τιγράνῃ, καὶ καλέσας τὸν Ταξίλην ἅμα γέλωτι ‘τοὺς ἀμάχους’ ἔφη ‘Ῥωμαίων ὁπλίτας οὐχ ὁρᾷς φεύγοντας;’ καὶ ὁ Ταξίλης ‘βουλοίμην ἄν’ εἶπεν ‘ὦ βασιλεῦ γενέσθαι τι τῷ σῷ δαίμονι τῶν παραλόγων, ἀλλ´ οὔτ´ ἐσθῆτα λαμπρὰν οἱ ἄνδρες λαμβάνουσιν ὁδοιποροῦντες, οὔτε θυρεοῖς ἐκκεκαθαρμένοις χρῶνται καὶ κράνεσι γυμνοῖς, ὥσπερ νῦν τὰ σκύτινα τῶν ὅπλων σκεπάσματα περισπάσαντες, ἀλλὰ μαχουμένων ἐστὶν ἡ λαμπρότης αὕτη καὶ βαδιζόντων ἤδη πρὸς τοὺς πολεμίους.’ ταῦτα λέγοντος ἔτι τοῦ Ταξίλου, καταφανὴς ἦν ὁ πρῶτος ἀετὸς ἐπιστρέφοντος τοῦ Λευκόλλου καὶ τάξιν αἱ σπεῖραι κατὰ λόχους λαμβάνουσαι πρὸς τὴν διάβασιν, καὶ μόλις ὥσπερ ἐκ μέθης τινὸς ἀναφέρων ὁ Τιγράνης δὶς ἢ τρὶς ἐξέκραγεν ‘ἐφ´ ἡμᾶς οἱ ἄνδρες;’ ὥστε θορύβῳ πολλῷ τὸ πλῆθος εἰς τάξιν καθίστασθαι, βασιλέως μὲν αὐτοῦ τὸ μέσον ἔχοντος, τῶν δὲ κεράτων τὸ μὲν ἀριστερὸν τῷ Ἀδιαβηνῷ, τὸ δὲ δεξιὸν τῷ Μήδῳ παραδόντος, ἐφ´ οὗ καὶ τῶν καταφράκτων ἐν προτάγματι τὸ πλεῖστον ἦν.

Λευκόλλῳ δὲ μέλλοντι διαβαίνειν τὸν ποταμὸν ἔνιοι τῶν ἡγεμόνων παρῄνουν φυλάττεσθαι τὴν ἡμέραν, μίαν οὖσαν τῶν ἀποφράδων ἃς μελαίνας καλοῦσιν· ἐν ἐκείνῃ γὰρ {τῇ ἡμέρᾳ} ἡ μετὰ Καιπίωνος ἀπώλετο στρατιὰ συμβαλοῦσα Κίμβροις. ὁ δ´ ἀπεκρίνατο τὴν μνημονευομένην φωνήν· ‘ἐγὼ γάρ’ ἔφη ‘καὶ ταύτην εὐτυχῆ ποιήσω Ῥωμαίοις τὴν ἡμέραν.’ ἦν δ´ ἡ πρὸ μιᾶς νωνῶν Ὀκτωβρίων. [28] Ταῦτα δ´ εἰπὼν καὶ θαρρεῖν κελεύσας, τόν τε ποταμὸν διέβαινε καὶ πρῶτος ἐπὶ τοὺς πολεμίους ἡγεῖτο, θώρακα μὲν ἔχων σιδηροῦν φολιδωτὸν ἀποστίλβοντα, κροσσωτὴν δ´ ἐφεστρίδα, τὸ δὲ ξίφος αὐτόθεν ὑποφαίνων γυμνόν, ὡς εὐθὺς εἰς χεῖρας ἵεσθαι δέον ἑκηβόλοις ἀνδράσι καὶ συναιρεῖν τὴν διατοξεύσιμον χώραν τῷ τάχει τῆς ἐπαγωγῆς. ἐπεὶ δὲ τὴν κατάφρακτον ἵππον, ἧς πλεῖστος ἦν λόγος, κατεῖδε συντεταγμένην ὑπὸ λόφῳ τινὶ τὴν ἄνω χώραν ἐπίπεδον καὶ πλατεῖαν ἔχοντι, πρόσβασιν δὲ τεττάρων σταδίων οὐ παντάπασι χαλεπὴν οὐδ´ ἀποκεκομμένην, Θρᾷκας μὲν ἱππεῖς καὶ Γαλάτας οὓς εἶχεν ἐκέλευσεν ἐκ πλαγίου προσφερομένους παρακρούεσθαι ταῖς μαχαίραις τοὺς κοντούς. μία γὰρ ἀλκὴ τῶν καταφράκτων κοντός, ἄλλο δ´ οὐδὲν οὔθ´ ἑαυτοῖς οὔτε τοῖς πολεμίοις χρῆσθαι δύνανται διὰ βάρος καὶ σκληρότητα τῆς σκευῆς, ἀλλ´ ἐγκατῳκοδομημένοις ἐοίκασιν. αὐτὸς δὲ δύο σπείρας ἀναλαβὼν ἡμιλλᾶτο πρὸς τὸν λόφον, ἐρρωμένως ἑπομένων τῶν στρατιωτῶν διὰ τὸ κἀκεῖνον ἐν τοῖς ὅπλοις ὁρᾶν πρῶτον κακοπαθοῦντα πεζὸν καὶ προσβιαζόμενον.

Γενόμενος δ´ ἄνω καὶ στὰς ἐν τῷ περιφανεῖ τοῦ χωρίου, μέγα βοήσας ‘νενικήκαμεν’ ἔφη, ‘νενικήκαμεν ὦ συστρατιῶται.’ καὶ τοῦτ´ εἰπὼν ἐπῆγε τοῖς καταφράκτοις, κελεύσας μηδὲν ἔτι χρῆσθαι τοῖς ὑσσοῖς, ἀλλ´ ἐκ χειρὸς ἕκαστον διαλαβόντα παίειν τῶν πολεμίων κνήμας τε καὶ μηρούς, ἃ μόνα γυμνὰ τῶν καταφράκτων ἐστίν. οὐ μὴν ἐδέησέ τι ταύτης τῆς μάχης· οὐ γὰρ ἐδέξαντο τοὺς Ῥωμαίους, ἀλλ´ ἀλαλάξαντας {καὶ} μόνον φεύγοντες αἴσχιστα πάντων ἐνέωσαν ἑαυτούς τε καὶ τοὺς ἵππους βαρεῖς ὄντας εἰς τὰ τῶν πεζῶν ὅπλα, πρὶν ἄρξασθαί τινος ἐκείνους μάχης, ὥστε μήτε τραύματος γενομένου μήθ´ αἵματος ὀφθέντος ἡττᾶσθαι τὰς τοσαύτας μυριάδας. ὁ δὲ πολὺς φόνος ἤδη φευγόντων ἐγίνετο, μᾶλλον δὲ βουλομένων φεύγειν· οὐ γὰρ ἐδύναντο, πυκνότητι καὶ βάθει τῶν τάξεων ὑφ´ αὑτῶν ἐμποδιζόμενοι. Τιγράνης δ´ ἐξελάσας ἐν ἀρχῇ μετ´ ὀλίγων ἔφευγε, καὶ τὸν υἱὸν ὁρῶν κοινωνοῦντα τῆς αὐτῆς τύχης, περιεσπάσατο τὸ διάδημα τῆς κεφαλῆς κἀκείνῳ δακρύσας παρέδωκε, σῴζειν ἑαυτὸν ὅπως δύναται καθ´ ἑτέρας ὁδοὺς κελεύσας. ὁ δὲ νεανίας ἀναδήσασθαι μὲν οὐκ ἐτόλμησε, τῶν δὲ παίδων τῷ πιστοτάτῳ φυλάττειν ἔδωκεν. οὗτος ἁλοὺς κατὰ τύχην ἀνήχθη πρὸς Λεύκολλον, ὥστε μετὰ τῶν ἄλλων αἰχμάλωτον καὶ τὸ διάδημα γενέσθαι τοῦ Τιγράνου.

Λέγεται δὲ τῶν μὲν πεζῶν ὑπὲρ δέκα μυριάδας διαφθαρῆναι, τῶν δ´ ἱππέων ὀλίγους παντάπασι διαφυγεῖν. Ῥωμαίων δ´ ἑκατὸν ἐτρώθησαν, ἔπεσον δὲ πέντε. ταύτης τῆς μάχης Ἀντίοχος ὁ φιλόσοφος ἐν τῇ ‘Περὶ θεῶν’ γραφῇ μνησθεὶς οὔ φησιν ἄλλην ἐφεωρακέναι τοιαύτην τὸν ἥλιον. Στράβων δ´, ἕτερος φιλόσοφος, ἐν τοῖς ἱστορικοῖς ὑπομνήμασιν  αὐτοὺς λέγει τοὺς Ῥωμαίους αἰσχύνεσθαι καὶ καταγελᾶν ἑαυτῶν ἐπ´ ἀνδράποδα τοιαῦτα δεηθέντας ὅπλων. Λίουϊος δ´ εἴρηκεν ὡς οὐδέποτε Ῥωμαῖοι πολεμίοις ἀποδέοντες τοσοῦτον πλήθει παρετάξαντο· σχεδὸν γὰρ οὐδ´ εἰκοστόν, ἀλλ´ ἔλαττον ἐγένοντο μέρος οἱ νικῶντες τῶν ἡσσημένων. Ῥωμαίων δ´ οἱ δεινότατοι στρατηγοὶ καὶ πλεῖστα πολέμοις ὡμιληκότες ἐπῄνουν μάλιστα τοῦ Λευκόλλου τὸ δύο βασιλεῖς τοὺς ἐπιφανεστάτους καὶ μεγίστους δυσὶ τοῖς ἐναντιωτάτοις, τάχει καὶ βραδυτῆτι, καταστρατηγῆσαι· Μιθριδάτην μὲν γὰρ ἀκμάζοντα χρόνῳ καὶ τριβῇ κατανάλωσε, Τιγράνην δὲ τῷ σπεῦσαι συνέτριψεν, ἐν ὀλίγοις τῶν πώποτε ἡγεμόνων τῇ μελλήσει μὲν ἔργῳ, τῇ τόλμῃ δ´ ὑπὲρ ἀσφαλείας χρησάμενος.

[29] Διὸ καὶ Μιθριδάτης οὐ συνέτεινεν ἐπὶ τὴν μάχην, τῇ συνήθει τὸν Λεύκολλον εὐλαβείᾳ καὶ παραγωγῇ πολεμήσειν οἰόμενος, ἀλλὰ καθ´ ἡσυχίαν ἐπορεύετο πρὸς τὸν Τιγράνην, καὶ πρῶτον μὲν ὀλίγοις τῶν Ἀρμενίων ἐντυχὼν καθ´ ὁδὸν ἐπτοημένοις καὶ περιφόβοις ἀπιοῦσιν, εἴκασε τὸ πάθος, εἶτ´ ἤδη πλειόνων γυμνῶν καὶ τετρωμένων ἀπαντώντων πυθόμενος τὴν ἧτταν, ἐζήτει τὸν Τιγράνην. εὑρὼν δὲ πάντων ἔρημον καὶ ταπεινόν, οὐκ ἀνθύβρισεν, ἀλλὰ καταβὰς καὶ συνδακρύσας τὰ κοινὰ πάθη, θεραπείαν τε τὴν ἑπομένην αὐτῷ βασιλικὴν ἔδωκε καὶ κατεθάρρυνε πρὸς τὸ μέλλον. οὗτοι μὲν οὖν αὖθις ἑτέρας δυνάμεις συνῆγον.

Ἐν δὲ τῇ πόλει τοῖς Τιγρανοκέρτοις τῶν Ἑλλήνων πρὸς τοὺς βαρβάρους στασιασάντων καὶ τῷ Λευκόλλῳ τὴν πόλιν ἐνδιδόντων, προσβαλὼν εἷλε, καὶ τοὺς μὲν ἐν τῇ πόλει θησαυροὺς παρελάμβανε, τὴν δὲ πόλιν διαρπάσαι παρέδωκε τοῖς στρατιώταις, μετὰ τῶν ἄλλων χρημάτων ὀκτακισχίλια τάλαντα νομίσματος ἔχουσαν. χωρὶς δὲ τούτων ὀκτακοσίας δραχμὰς κατ´ ἄνδρα διένειμεν ἀπὸ τῶν λαφύρων. πυνθανόμενος δὲ πολλοὺς ἐν τῇ πόλει κατειλῆφθαι τῶν περὶ τὸν Διόνυσον τεχνιτῶν, οὓς ὁ Τιγράνης πανταχόθεν ἠθροίκει, μέλλων ἀναδεικνύναι τὸ κατεσκευασμένον ὑπ´ αὐτοῦ θέατρον, ἐχρήσατο τούτοις πρὸς τοὺς ἀγῶνας καὶ τὰς θέας τῶν ἐπινικίων. τοὺς δ´ Ἕλληνας εἰς τὰς αὐτῶν πατρίδας ἔπεμψε προσθεὶς ἐφόδια, καὶ τῶν βαρβάρων ὁμοίως τοὺς ἠναγκασμένους κατοικεῖν, ὥστε συνέβη μιᾶς πόλεως διαλυθείσης πολλὰς ἀνοικίζεσθαι πάλιν, κομιζομένας τοὺς αὑτῶν οἰκήτορας, ὑφ´ ὧν ὡς εὐεργέτης ὁ Λεύκολλος καὶ κτίστης ἠγαπᾶτο. Προὐχώρει δὲ καὶ τἆλλα κατ´ ἀξίαν τἀνδρί, τῶν ἀπὸ δικαιοσύνης καὶ φιλανθρωπίας ἐπαίνων ὀρεγομένῳ μᾶλλον ἢ τῶν ἐπὶ τοῖς πολεμικοῖς κατορθώμασιν. ἐκείνων μὲν γὰρ οὐκ ὀλίγον ἡ στρατιὰ καὶ πλεῖστον ἡ τύχη μετεῖχε, ταῦτα δ´ ἦν ἡμέρου ψυχῆς καὶ πεπαιδευμένης ἐπίδειξις, οἷς ὁ Λεύκολλος τότε χωρὶς ὅπλων ἐχειροῦτο τοὺς βαρβάρους. καὶ γὰρ Ἀράβων βασιλεῖς ἧκον πρὸς αὐτὸν ἐγχειρίζοντες τὰ σφέτερα, καὶ τὸ Σωφηνῶν ἔθνος προσεχώρει. τὸ δὲ Γορδυηνῶν οὕτω διέθηκεν, ὥστε βούλεσθαι τὰς πόλεις ἐκλιπόντας ἀκολουθεῖν ἐκείνῳ μετὰ παίδων καὶ γυναικῶν ἐθελοντὰς ἐξ αἰτίας τοιᾶσδε. Ζαρβιηνὸς γὰρ ὁ τῶν Γορδυηνῶν βασιλεὺς ὥσπερ εἴρηται δι´ Ἀππίου κρύφα Λευκόλλῳ διείλεκτο περὶ συμμαχίας, τὴν Τιγράνου τυραννίδα βαρυνόμενος· μηνυθεὶς δ´ ἀπεσφάγη, καὶ παῖδες αὐτοῦ καὶ γυνὴ συναπώλοντο, πρὶν ἢ Ῥωμαίους εἰς Ἀρμενίαν ἐμβαλεῖν. τούτων οὐκ ἠμνημόνησεν ὁ Λεύκολλος, ἀλλὰ παρελθὼν εἰς τὴν Γορδυηνῶν, ταφὰς προὔθετο τοῦ Ζαρβιηνοῦ, καὶ πυρὰν ἐσθῆτι καὶ χρυσῷ βασιλικῷ καὶ τοῖς ἀπὸ Τιγράνου κοσμήσας λαφύροις αὐτὸς παρὼν ὑφῆψε, καὶ χοὰς ἐπήνεγκε μετὰ φίλων καὶ οἰκείων τοῦ ἀνδρός, ἑταῖρον ἑαυτοῦ καὶ Ῥωμαίων σύμμαχον ἀνακαλούμενος. ἐκέλευσε δὲ καὶ μνημεῖον ἀπὸ χρημάτων αὐτῷ συχνῶν γενέσθαι· πάμπολλα γὰρ εὑρέθη καὶ χρυσὸς καὶ ἄργυρος ἐν τοῖς τοῦ Ζαρβιηνοῦ βασιλείοις, σίτου δ´ ἀπέκειντο μυριάδες τριακόσιαι μεδίμνων, ὥστε καὶ τοὺς στρατιώτας ὠφελεῖσθαι καὶ τὸν Λεύκολλον θαυμάζεσθαι, ὅτι δραχμὴν μίαν ἐκ τοῦ δημοσίου ταμιείου μὴ λαβὼν αὐτὸν ἐξ αὑτοῦ διῴκει τὸν πόλεμον.

précédent

Appius Clodius, celui qui avait été envoyé vers Tigrane, et qui était frère de la femme actuelle de Lucullus, conduit d’abord par les guides du roi, fit sans nécessité, par la haute Asie, un détour de plusieurs journées, et qui l’éloignait du but de son voyage. Ensuite un affranchi, Syrien de nation, lui enseigna le vrai chemin : il quitta cette route longue et tortueuse, et donna congé à ses conducteurs barbares. En quelques jours il eut passé l’Euphrate, et arriva à Antioche-Épidaphné (46). Il reçut l’ordre d’y attendre Tigrane, qui était absent et occupé à soumettre quelques villes de la Phénicie. Appius attira au parti des Romains plusieurs princes du pays qui n’obéissaient qu’à regret à Tigrane, entre autres Zarbiénus, roi de la Gordyène (47). Plusieurs des villes nouvellement subjuguées par Tigrane députèrent auprès de lui : il leur promit le secours de Lucullus, et les engagea, pour le présent, à ne bouger. La domination des Arméniens était insupportable aux Grecs ; mais ce qui les révoltait surtout, c’était l’orgueil et l’arrogance du roi : ses prospérités l’avaient rendu fier et dédaigneux ; et tout ce que les hommes estiment et admirent, il le regardait non-seulement comme sien, mais comme fait unique- 65 ment pour lui. Parti d’une espérance faible et méprisée, il avait dompté plusieurs nations, rabaissé, plus que n’avait pu le faire pas un autre, la puissance des Parthes, et rempli la Mésopotamie de Grecs transportés de la Cilicie et de la Cappadoce. Il avait tiré de leur pays les Arabes scénites (48) et les avait établis dans son voisinage pour s’en servir dans le commerce. Une foule de rois lui faisaient leur cour ; il y en avait quatre qu’il tenait sans cesse autour de sa personne, comme des huissiers ou des gardes : toutes les fois qu’il sortait à cheval, ils couraient à pied devant lui, vêtus d’une simple tunique ; et, lorsqu’il donnait audience, ils se tenaient debout autour de son trône, les mains entrelacées l’une dans l’autre : posture humiliante, et qui passe pour l’aveu le plus formel de la servitude, et comme un renoncement à la liberté, un abandon qu’on fait à son seigneur de toute sa personne, dans le dessein de tout souffrir plutôt que de rien entreprendre.

Appius, que cette pompe tragique n’avait ni frappé ni intimidé, lui dit sans aucun détour, dès la première entrevue, qu’il était venu pour emmener Mithridate, qui était dû aux triomphes de Lucullus, ou, sinon, pour déclarer la guerre à Tigrane. Aussi Tigrane, malgré ses efforts pour donner à son visage, pendant le discours d’Appius, une expression ouverte et riante, ne put-il dérober à ceux qui étaient près de lui l’altération que lui causait le franc parler de ce jeune homme : c’était peut-être la première parole libre qu’il entendit depuis un règne ou plutôt depuis une tyrannie de vingt-cinq ans. Il répondit à Appius qu’il ne livrerait pas Mithridate, et que si les Romains commençaient la guerre, 66 il se défendrait. Irrité contre Lucullus, qui, dans sa lettre, le nommait simplement roi, et non roi des rois, il ne lui donna pas, dans sa réponse, le titre de général. Il envoya cependant à Appius des présents magnifiques ; et Appius les ayant refusés, il lui en renvoya de plus magnifiques encore. Appius ne voulut pas pourtant qu’on pût croire qu’il refusait par un sentiment particulier de haine : il prit une seule coupe, fit reporter tous les autres présents, et se hâta d’aller rejoindre son général.

Jusque-là Tigrane n’avait daigné ni voir Mithridate, ni lui parler ; il avait traité avec mépris et arrogance son propre beau-père, un roi qui venait de perdre un si grand empire ; il le tenait fort loin de lui ; gardé en quelque sorte comme, prisonnier, dans des lieux marécageux et malsains ; mais alors il le fit venir à sa cour, et lui prodigua des témoignages d’honneur et de bienveillance. Ils eurent dans le palais des conversations secrètes, qui guérirent les soupçons qu’ils avaient l’un contre l’autre ; mais ce fut pour le malheur de leurs amis, sur lesquels ils en rejetèrent la faute. De ce nombre était Métrodore de Scepsis (49), homme d’une éloquence agréable et d’une grande érudition, qui était si avant dans l’amitié de Mithridate, qu’on l’appelait le père du roi. Mithridate, à ce qu’il paraît, l’avait député à Tigrane pour demander du secours contre les Romains : « Mais toi, Métrodore, avait dit Tigrane, que me conseilles-tu ? » Et Métrodore, soit qu’il eût en vue l’intérêt de Tigrane, soit qu’il ne voulût pas que Mithridate échappât, répondit : « Comme ambassadeur, je t’en- 67 gage à secourir le roi ; comme conseiller, à n’en rien faire. » Tigrane fit part à Mithridate de ces paroles, sans se douter qu’il dût en arriver mal à Métrodore ; mais Métrodore fut sur-le-champ mis à mort, et Tigrane se repentit de son indiscrétion. Ce n’est pas pourtant qu’elle eût été la vraie cause de la mort de Métrodore ; elle ne fit que donner la dernière impulsion à la haine que Mithridate lui portait : il lui en voulait depuis longtemps, comme on le reconnut ensuite à la prise des papiers secrets de Mithridate, parmi lesquels il s’en trouva un où la mort de Métrodore était résolue. Tigrane fit enterrer le corps avec magnificence, et n’épargna rien pour honorer les funérailles d’un homme qu’il avait trahi vivant.

Le rhéteur Amphicratès mourut aussi à la cour de Tigrane. Je dois faire mention de lui comme Athénien. Banni d’Athènes, il se retira, dit-on à Séleucie (50), sur le Tigre. Les habitants de la ville l’ayant prié d’enseigner la rhétorique, il leur répondit arrogamment : « Le plat est trop petit pour le dauphin. » Il se transporta de là auprès de Cléopâtre, fille de Mithridate et femme de Tigrane. II. se rendit bientôt suspect ; et, sur la défense qu’on lui fit d’avoir aucun commerce avec les Grecs, il se laissa mourir de faim. Cléopâtre lui fit aussi de magnifiques obsèques, et son tombeau est près d’un château appelé Sapha.

Lucullus, en procurant à l’Asie de sages règlements et une paix profonde, n’avait négligé ni les plaisirs ni les jeux. Pendant son séjour à Éphèse, il enchanta les villes par des spectacles, des fêtes triomphales, des combats d’athlètes et de gladiateurs. Les villes, en retour, célébrèrent, pour lui faire honneur, des fêtes luculliennes, et lui donnèrent des témoignages d’une affection sincère, 68 bien plus flatteuse que tous les honneurs. Le retour d’Appius convainquit Lucullus qu’il fallait faire la guerre à Tigrane : il reprit la route du Pont, et s’étant mis à la tète de ses troupes, il assiégea Sinope (51), ou plutôt les Ciliciens qui y tenaient garnison pour le roi, et qui, après avoir massacré la plupart des Sinopiens, et mis le feu à la ville, s’enfuirent pendant la nuit. Lucullus, instruit de leur départ, entre dans la ville, passe au fil de l’épée huit mille des Ciliciens qui y étaient encore restés, rend aux habitants leurs biens et travaille à sauver la ville.

Il y fut surtout déterminé par la vision que voici : Il lui avait semblé, pendant son sommeil, voir un homme s’approcher et lui dire : « Pousse en avant, Lucullus, encore un peu ; Autolycus vient pour s’aboucher avec toi. » A son réveil, il ne savait comment expliquer sa vision : il prit la ville le même jour ; et, comme il poursuivait les Ciliciens qui s’enfuyaient par mer, il vit sur le rivage une statue renversée, que les Ciliciens avaient voulu emporter, mais qu’ils n’avaient pas eu le temps d’embarquer : c’était un des chefs-d’œuvre de Sthénis. Quelqu’un lui dit que c’était la statue d’Autolycus, fondateur de Sinope. Autolycus, fils de Déimachus fut, dit-on, un de ceux qui accompagnèrent Hercule, à son départ de la Thessalie pour l’expédition contre les Amazones. En revenant de ce voyage avec Démoléon et Phlogius, il fit naufrage sur un écueil de la Chersonèse, nommé Pédalium. Autolycus échappa sain et sauf avec ses armes et ses compagnons, aborda à Sinope, et enleva la ville aux Syriens qui l’occupaient. Les Syriens descendaient, dit-on, de Syrus, fils d’Apollon et de la nymphe Sinope, fille d’Asopus. Ce récit rappela à Lucullus le précepte de Sylla : « Ne tenez rien pour digne de 69 foi et assuré, dit Sylla dans ses Mémoires, comme les avertissements que l'on reçoit en songe. »

Lucullus, ayant appris que Mithridate et Tigrane s’apprêtaient à traverser la Lycaonie et la Cilicie, pour envahir les premiers l’Asie, s’émerveilla que l’Arménien, s’il avait l’intention de faire la guerre aux Romains, ne se fût pas servi de Mithridate dans le temps que le roi jouissait de toute sa puissance, et n’eût pas uni ensemble les deux armées, au lieu de laisser les forces du roi s’affaiblir et se détruire, avant d’entreprendre cette guerre où il se jetait aujourd’hui avec de fragiles espérances, appuyé sur un homme qui n’avait pu se soutenir lui-même. Cependant Macharès, fils de Mithridate, qui régnait dans le Bosphore, envoya à Lucullus une couronne d’or du prix de mille pièces, en le priant de lui donner le titre d’ami et d’allié des Romains.

Lucullus regarda dès lors la première guerre comme terminée ; il laissa Sornatius avec six mille hommes, pour veiller aux affaires du Pont ; quant à lui, à la tête de douze mille hommes de pied et d’un peu moins de trois mille chevaux, il se mit en marche pour commencer la seconde guerre. On ne vit qu’une témérité imprudente, une folie que rien ne pouvait excuser, dans l’essor qui l’emportait au milieu de nations belliqueuses et de tant de milliers de gens de cheval, dans des plaines immenses, coupées par des rivières profondes, et environnées de montagnes toujours couvertes de neige. Aussi les soldats, peu accoutumés à une discipline sévère, ne le suivaient qu’à regret, tout prêts à se révolter. A Rome, les démagogues se déchaînaient contre lui : « Ce n’est pas pour l’intérêt de Rome, disaient-ils, que Lucullus court d’une guerre à une autre ; c’est afin de ne jamais poser les armes, d’avoir toujours à commander, et de faire servir les dangers publics à l’augmentation de sa fortune.» Et ils réussirent, avec le temps, à le faire rappeler.

70 Lucullus marchait à grandes journées, sans s’arrêter. Arrivé sur le bord de l’Euphrate, il le trouva grossi par les pluies de l’hiver, et plus rapide que de coutume. Il voyait avec dépit la perte de temps et l’embarras qu’il allait éprouver pour rassembler des barques et construire des radeaux ; mais, sur le soir, les eaux commencèrent à se retirer ; elles diminuèrent encore pendant la nuit, et le lendemain le fleuve était rentré dans son lit. Les gens du pays ayant vu de petites îles apparaître au milieu du fleuve, et le courant dormir autour d’elles, adorèrent Lucullus comme un dieu. Ce prodige n’était jadis arrivé que rarement : ils crurent que l’Euphrate s’était soumis volontairement à lui ; qu’il avait adouci, et pour ainsi dire apprivoisé ses eaux, pour lui procurer un passage facile et prompt. Lucullus profita de l’occasion, et fit passer son armée ; à peine fut-il à l’autre bord, qu’il eut un signe favorable. Sur la rive paissaient des génisses consacrées à Diane Persienne, divinité particulièrement honorée par les Barbares d’au delà de ce fleuve. Ils ne se servent de ces génisses que pour les sacrifices qu’ils offrent à la déesse ; tout le reste du temps elles errent en liberté dans les prairies, portant empreint l’emblème de la déesse, qui est une torche allumée. Il n’est pas facile de les prendre quand on en a besoin, et ce n’est point petite affaire. Au moment où l’armée eut passé l’Euphrate, une des génisses monta sur une roche qui est tenue pour consacrée à Diane, s’y arrêta, et, baissant la tête comme celles qu’on amène attachées avec un lien, elle se présenta à Lucullus pour être immolée. Il sacrifia aussi un taureau à l’Euphrate, en reconnaissance de l’heureux passage.

Ce jour-là il campa sur le rivage ; le lendemain et les jours suivants il pénétra dans le pays par la Sophène (52), 71 sans causer aucun dommage à ceux qui se rendaient à lui et recevaient volontiers son armée. Et même, comme ses soldats voulaient s’emparer d’une place qui passait pour contenir de grandes richesses, Lucullus, montrant de loin le Taurus : « Voilà, dit-il, le fort que nous avons plutôt à emporter ; c’est là qu’est en réserve le prix destiné aux vainqueurs. » Puis il hâta la marche, passa le Tigre, et se jeta dans l’Arménie. Le premier qui vint annoncer à Tigrane l’approche de Lucullus n’eut pas à s’en féliciter : il le paya de sa tête. Personne autre ne lui en parla désormais ; et il resta en repos, ignorant que le feu ennemi l’environnait de toutes parts, et écoutant des propos flatteurs. « Il faudrait, disaient ses courtisans, que Lucullus fût un grand général, pour oser attendre Tigrane devant Éphèse, et ne pas s’enfuir précipitamment de l’Asie dès qu’il verra cette innombrable multitude d’hommes en armes. » Tant il est vrai que, comme tous les tempéraments ne peuvent pas porter beaucoup de vin, de même une âme vulgaire ne saurait porter une grande prospérité, sans que sa raison se trouble. Mithrobarzanès fut le premier de ses amis qui osa lui dire la vérité. Il ne fut pas non plus bien payé de sa franchise, car il fut envoyé incontinent contre Lucullus, à la tête de trois mille chevaux et d’un corps nombreux d’infanterie, avec injonction d’amener le général en vie et de passer sur le ventre à tout le reste.

Lucullus s’occupait, avec une partie de ses troupes, à asseoir le camp ; les autres soldats arrivaient à la file, lorsque les coureurs vinrent rapporter que le Barbare approchait. Lucullus eut peur qu’il n’attaquât avant que les troupes fussent réunies et en ordre de bataille, et ne mît l’armée en désordre. Il resta dans son camp pour le fortifier, et détacha Sextilius, un de ses lieutenants, avec seize cents chevaux et un peu plus d’infanterie, tant légère que pesamment armée. Il lui ordonna de s’arrêter 72 dès qu’il serait près de l’ennemi, et d’attendre qu’on l’informât que les retranchements étaient achevés. Sextilius comptait exécuter cet ordre ; mais, forcé par les insolentes provocations de Mithrobarzanès, il en vint aux mains. Mithrobarzanès périt dans le combat, en luttant avec courage ; ses troupes, mises en déroute, furent taillées en pièces, à l’exception d’un petit nombre de soldats.

λ cette nouvelle, Tigrane abandonna Tigranocertes (53), ville très-considérable qu’il avait bâtie lui-même : il se retira vers le mont Taurus, où il rassembla toutes ses forces. Lucullus ne lui laissa pas le temps de faire ses préparatifs : il envoya Muréna couper les troupes qui rejoignaient Tigrane, tandis que Sextilius allait arrêter un corps nombreux d’Arabes qui se rendaient auprès du roi. Muréna se mit à la poursuite de Tigrane, et, saisissant le moment où il entrait dans une vallée étroite, rude et difficile pour une grande armée, il donna sur lui si brusquement, que Tigrane prit la fuite, abandonnant tous ses bagages. Il périt dans cette affaire un grand nombre d’Arméniens ; et un plus grand nombre encore furent faits prisonniers.

Lucullus, encouragé par ses succès, lève son camp, marche sur Tigranocertes, et assiège la ville. Il y avait dans Tigranocertes une foule de Grecs que Tigrane avait transportés de la Cilicie, ainsi qu’une quantité de Barbares qui avaient éprouvé le même sort : Adiabéniens (54), Assyriens, Gordyéniens, Cappadociens, peuples dont Tigrane avait détruit les villes, et qu’il avait forcés de s’établir dans la sienne. D’ailleurs elle regorgeait de richesses et d’ornements de toute espèce ; tous les habitants, les simples particuliers comme les grands, s’étaient piqués à l’envi, pour faire leur cour au roi, de contri- 73 buer à l’augmenter et à l’embellir. Lucullus, par cette raison, pressait vivement le siège, persuadé que Tigrane ne s’y résignerait pas, et que la colère le ferait changer de résolution, et le déterminerait à combattre : conjecture que vérifia l’événement. Cependant Mithridate dépêchait à Tigrane courrier sur courrier, lettres sur lettres pour le détourner de combattre, et lui conseillait de se borner à tenir sa cavalerie en campagne, pour couper les vivres à Lucullus. Taxile, que Mithridate lui avait envoyé, et qui accompagnait l’expédition, le conjurait d’éviter, de fuir les armes invincibles des Romains.

Tigrane recevait d’abord assez patiemment tous ces avis ; mais, quand les Arméniens et les Gordyéniens furent venus le joindre avec toutes leurs forces ; quand les rois des Mèdes et des Adiabéniens lui eurent amené toutes les leurs ; quand, des bords de la mer de Babylone (55) il lui fut arrivé beaucoup d’Arabes ; de la mer Caspienne des corps nombreux d’Albaniens (56) et d’Ibères (57), voisins de l’Albanie ; des rives de l’Araxe (58) une multitude de Barbares qui vivent sans roi : tous peuples qui venaient de bonne volonté, ou attirés par des présents ; alors les festins du roi et ses conseils même furent tout remplis de flatteuses espérances, de propos audacieux, de menaces barbares. Taxile courut risque de la vie pour s’être opposé à l’avis de ceux qui voulaient le combat ; et l’on soupçonna Mithridate de ne détourner Tigrane de la bataille que parce qu’il enviait à son gendre ce brillant succès. Aussi Tigrane ne voulut-il pas attendre Mithridate, craignant qu’il n’en vînt partager avec lui la 74 gloire : il se mit en marche avec toute son armée, se plaignant, dit-on, à ses amis de n’avoir affaire qu’à Lucullus seul, et non point à tous les généraux romains ensemble. Et cette confiance n’était vraiment ni insensée ni déraisonnable, quand il considérait cette foule de nations et de rois qui marchaient à sa suite, ces bataillons d’infanterie, ces milliers de gens de cheval. Il menait avec lui vingt mille archers et frondeurs, cinquante-cinq mille chevaux, dont dix-sept mille bardés de fer, comme Lucullus le marquait dans sa lettre au Sénat ; cent cinquante mille hommes d’infanterie, divisés par cohortes et par phalanges ; enfin des pionniers pour ouvrir des chemins, jeter des ponts, nettoyer les rivières, couper des bois, et faire les autres travaux nécessaires : ils étaient trente-cinq mille, rangés en bataille à la queue de l’armée, pour la faire paraître plus nombreuse et plus forte.

Lorsqu’il eut franchi le mont Taurus, et parut à découvert avec son armée, il aperçut l’armée des Romains campée devant Tigranocertes. Les Barbares renfermés dans la ville, en voyant Tigrane, poussent des cris confus, et battent des mains, menaçant les Romains du haut des murailles, et leur montrant les Arméniens. Lucullus tint un conseil pour décider si l’on combattrait ou non. Les uns lui conseillaient d’abandonner le siège, et de marcher contre Tigrane ; les autres pensaient qu’il ne fallait ni laisser derrière soi cette multitude d’ennemis, ni interrompre le siège. Lucullus dit que les deux avis n’étaient pas bons chacun en particulier, mais que pris ensemble ils l’étaient (59). Il partage donc en deux son armée, laisse Muréna, pour la conduite du siège, avec 75 six mille hommes d’infanterie ; et lui-même, à la tête de vingt-quatre cohortes, qui faisaient en tout dix mille hommes, de toute sa cavalerie, et d’environ mille archers ou frondeurs, il marche à l’ennemi, et va camper dans une vaste plaine qui s’étendait le long de la rivière. Son armée parut bien petite à Tigrane, et prêta beaucoup aux plaisanteries des flatteurs du roi. Les uns se moquaient ; les autres, pour s’amuser, tiraient au sort les dépouilles. Chacun des rois et des généraux venait lui demander d’être chargé seul de terminer l’affaire, pendant que lui-même il resterait spectateur du combat. Tigrane, lui aussi, voulut faire l’agréable et le railleur, et dit ce mot, tant répété depuis : « S’ils viennent comme ambassadeurs, ils sont beaucoup ; si c’est comme soldats, ils sont bien peu. » La journée se passa de la sorte en plaisanteries et en rires.

Le lendemain, au point du jour, Lucullus fait sortir ses troupes en armes. Les Barbares étaient campés sur la rive orientale de la rivière. Le courant, à cet endroit, faisait un détour vers le couchant, et laissait un gué facile. Lucullus tourna de ce côté, en hâtant la marche de ses troupes ; Tigrane prit ce pas précipité pour une fuite, appela Taxile, et lui dit avec un rire insultant : « Eh bien ! cette invincible infanterie romaine, la vois-tu fuir ? —  Seigneur, répondit Taxile, je voudrais que ta bonne fortune fit aujourd’hui pour toi quelque chose d’extraordinaire ; mais les Romains ne prennent jamais, pour une simple marche, leurs plus beaux habillements ; ils n’ont pas ainsi leurs boucliers luisants ni leurs casques nus ; ils n’auraient pas dépouillé leurs armes, comme ils l’ont fait, de leurs étuis de cuir. Cet éclat annonce des gens prêts à combattre, et qui déjà s’avancent sur l’ennemi. » Taxile parlait encore, lorsqu’on aperçut la première aigle de Lucullus tourner vers l’orient, et les cohortes prendre leurs rangs pour passer la rivière. Alors 76 Tigrane, sortant avec peine comme d’une profonde ivresse : « Quoi ! s’écria-t-il deux ou trois fois, ces gens-là nous attaquent ? » Aussi cette multitude immense ne se put-elle former en bataille qu’avec beaucoup de confusion. Tigrane prit pour lui le centre ; il plaça à l’aile gauche le roi des Adiabéniens, et celui des Mèdes à la droite, sur le front de laquelle il disposa la plus grande partie de ses cavaliers bardés de fer.

Lucullus allait passer la rivière, quand quelques-uns de ses capitaines vinrent l’avertir de se garder de ce jour-là, comme étant un de ces jours néfastes que les Romains appellent noirs ; car il était l’anniversaire de la défaite de l’armée de Cépion  (60) par les Cimbres. Lucullus répondit ce mot si connu : « Eh bien ! je rendrai ce jour heureux aux Romains. » C’était la veille des nones d’octobre Ayant dit, il exhorte les siens à avoir bon courage, passe la rivière, et pousse le premier à l’ennemi. Il portait une cuirasse d’acier à écailles, toute luisante au soleil, et une cotte d’armes .bordée d’une frange. Il fit aussitôt briller son épée aux yeux de ses soldats, pour leur faire entendre qu’il fallait tout de suite en venir à la mêlée avec un ennemi accoutumé à combattre de loin à coups de flèches, et lui ôter, par une attaque rapide, l’espace dont il avait besoin pour les lancer. Comme il vit que la cavalerie bardée de fer se déployait au pied d’une colline unie au sommet, et dont la pente, qui n’avait que quatre stades (61), n’était ni rapide ni coupée, il ordonna à ses cavaliers thraces et galates d’aller les prendre en flanc, et de détourner, avec l’épée, les lances des ennemis. En effet, c’est dans la lance que consiste uniquement la 77 force des cavaliers bardés de fer. Otez-leur la liberté de la faire agir, ils ne pourront plus ni se défendre eux-mêmes ni nuire à l’ennemi : on les dirait murés dans leur pesant et roide attirail. Lucullus prend deux cohortes d’infanterie, et court s’emparer de la hauteur ; ses soldats le suivent dé grand courage, animés à la vue de leur général qui marchait le premier à pied, couvert de ses armes, et gravissait le coteau.

Arrivé au sommet, Lucullus s’arrête sur le lieu le plus découvert, et crie d’une voix forte : « La victoire est à nous, soldats ! la victoire est à nous ! » En disant ces mots, il fond sur la cavalerie bardée de fer, et ordonne à ses soldats de ne pas faire usage de leurs javelots, mais de joindre les ennemis l’épée à la main, et de les frapper aux jambes et aux cuisses, les seules parties du corps qu’ils eussent découvertes. Mais on n’eut pas besoin d’user de ce moyen : les ennemis n’attendirent pas l’approche des Romains, ils s’enfuirent honteusement, en poussant des cris affreux ; et, sans avoir rendu aucun combat, ils allèrent donner, eux et leurs chevaux, pesants comme ils l’étaient, dans les bataillons de leur infanterie. Ainsi tant de milliers d’hommes furent vaincus sans qu’il y eût une seule blessure, sans qu’on eût vu une goutte de sang répandu. Le massacre commença au moment où ils se mirent à fuir, ou plutôt à vouloir fuir ; car ils ne pouvaient en venir à bout, empêchés qu’ils étaient par l’épaisseur et la profondeur de leurs propres bataillons. Tigrane, dès le commencement de l’action, avait fui avec peu de monde ; et, voyant son fils partager sa fortune, il ôta son diadème, le lui remit en pleurant, et lui ordonna de se sauver comme il pourrait par un autre chemin. Le jeune homme n’osa pas en ceindre sa tête ; il le donna en garde au plus fidèle de ses serviteurs : celui-ci fut pris par hasard, et conduit à Lucullus ; en sorte que le diadème de Tigrane se trouva parmi les captifs.

78 Il périt, dit-on, dans cette déroute, plus de cent mille hommes de pied, et il ne se sauva qu’un fort petit nombre de cavaliers. Les Romains n’eurent que cent hommes blessés et cinq tués. Le philosophe Antiochus (62), dans son Traité des Dieux, parle de cette bataille, et dit que le soleil n’en a jamais vu de semblable. Strabon (63), autre philosophe, écrit, dans ses Mémoires historiques, que les Romains étaient honteux, et se raillaient eux-mêmes, d’avoir eu besoin d’employer leurs armes contre de pareils esclaves. Tite Live prétend que jamais les Romains n’avaient eu à combattre des ennemis si supérieurs en nombre, car les vainqueurs n’étaient pas tout à fait la vingtième partie des vaincus. Aussi les plus habiles généraux romains, ceux qui s’étaient trouvés le plus souvent à la guerre, louaient surtout Lucullus d’avoir vaincu deux rois des plus célèbres et des plus puissants, par les deux moyens les plus opposés, la promptitude et la lenteur. En effet, il avait miné peu à peu, par les délais et par le temps, Mithridate au comble de sa puissance, et écrasé Tigrane par la soudaineté de l’attaque. Lucullus a été du très-petit nombre des généraux qui ont eu une lenteur active, et qui ont fait servir l’audace à leur sûreté.

Voilà pourquoi Mithridate ne se pressa point assez pour se trouver à la bataille : persuadé que Lucullus agirait dans cette guerre avec lenteur et prudence, il se rendait à petites journées au camp de Tigrane. Il rencontra sur le chemin quelques Arméniens qui fuyaient pleins de terreur et d’épouvante : il devina à l’instant le malheur qui venait d’arriver. Bientôt une foule de fuyards nus et 79 blessés lui apprirent la déroute de l’armée. Il se mit alors à la recherche de Tigrane, et le trouva seul, abandonné de tous, réduit au plus triste état. Il n’insulta point à son malheur, comme Tigrane l’avait fait au sien ; il descendit de cheval, et pleura avec lui leurs disgrâces communes ; puis il lui donna sa propre garde et les officiers qui l’accompagnaient, et ranima ses espérances pour l’avenir. Tous deux ensemble ils s’occupèrent de réunir de nouvelles armées.

Cependant les Grecs de Tigranocertes s’étaient soulevés contre les Barbares, et voulaient livrer la ville. Lucullus lui fit donner l’assaut, et l’emporta. Il s’y saisit de tous les trésors du roi, et abandonna la ville au pillage. Ses soldats, outre les autres richesses, y trouvèrent huit mille talents d’argent monnayé (64) ; et Lucullus, indépendamment de ces sommes immenses, leur distribua, sur le reste du butin, huit cents drachmes par tête (65). Informé qu’on avait trouvé dans la ville une foule de comédiens, que Tigrane avait rassemblés de toutes parts pour faire l’inauguration du théâtre qu’il avait construit, Lucullus s’en servit dans les jeux et dans les spectacles qu’il donna pour célébrer sa victoire. Il renvoya les Grecs dans leur patrie, et fournit aux frais de leur voyage. Il fit le même traitement aux Barbares qui n’étaient venus que par force habiter Tigranocertes : ainsi la ruine d’une seule ville en fit repeupler plusieurs, où revinrent les anciens habitants, qui chérirent Lucullus comme un bienfaiteur et comme un fondateur.

Partout les vertus de Lucullus recevaient leur récompense. Les louanges qu’obtiennent la justice et l’humanité le touchaient plus que celles qu’on donne aux exploits militaires ; car toute l’armée partage celles-ci, et la For- 80 tune en revendique la plus grande part ; les autres sont la marque certaine d’une âme douce et bien cultivée ; et ce fut par ces qualités aimables que Lucullus, sans coup férir, subjugua les Barbares. Des rois arabes vinrent remettre à sa discrétion leurs personnes et leurs États ; la nation des Sophéniens se rallia à sa cause. Celle des Gordyéniens conçut pour lui une affection si vive, qu’ils auraient volontiers abandonné leurs villes pour le suivre avec leurs femmes et leurs enfants. Le motif de cet attachement était tel : Zarbiénus, roi des Gordyéniens, ne pouvant plus supporter la tyrannie de Tigrane, avait fait, comme il a été dit, par l’entremise d’Appius, un traité secret d’alliance avec Lucullus. Tigrane, qui en eut vent, le fit mettre à mort, lui, sa femme et ses enfants, avant que les Romains entrassent en Arménie. Lucullus n’avait pas oublié la conduite de Zarbiénus : lorsqu’il fut entré dans le pays des Gordyéniens, il célébra ses obsèques avec magnificence, et fit dresser un bûcher, orné d’étoffes d’or et des dépouilles prises sur Tigrane ; il y mit lui-même le feu, puis, avec les amis et les parents du mort, il versa les libations funèbres, appelant Zarbiénus son compagnon et l’allié des Romains. Il donna enfin une somme d’argent considérable pour lui élever un tombeau ; car on avait trouvé dans les palais de Zarbiénus une immense quantité d’or et d’argent, et une provision de trois cent mille médimnes de blé. De façon que les soldats s’enrichirent, et qu’on admira Lucullus d’avoir su, sans prendre une seule drachme dans le trésor public, fournir aux frais de la guerre par la guerre même.

[30] Ἐνταῦθα καὶ παρὰ τοῦ Πάρθων βασιλέως ἧκε πρεσβεία παρ´ αὐτόν, εἰς φιλίαν προκαλουμένου καὶ συμμαχίαν. ἦν δ´ ἀσμένῳ ταῦτα τῷ Λευκόλλῳ, καὶ πάλιν ἀντέπεμψε παρ´ ἑαυτοῦ πρέσβεις πρὸς τὸν Πάρθον, οἳ κατεφώρασαν αὐτὸν ἐπαμφοτερίζοντα τῇ γνώμῃ καὶ μισθὸν αἰτοῦντα κρύφα τοῦ συμμαχῆσαι τῷ Τιγράνῃ τὴν Μεσοποταμίαν. ὡς οὖν ταῦθ´ ὁ Λεύκολλος ᾔσθετο, Τιγράνην μὲν ἔγνω καὶ Μιθριδάτην παρελθεῖν ὥσπερ ἀνταγωνιστὰς ἀπειρηκότας, ἀποπειρᾶσθαι δὲ τῆς Πάρθων δυνάμεως καὶ στρατεύειν ἐπ´ αὐτούς, καλὸν ἡγούμενος μιᾷ ῥύμῃ πολέμου τρεῖς ἐφεξῆς ὥσπερ ἀθλητὴς βασιλεῖς καταπαλαῖσαι καὶ διὰ τριῶν τῶν ὑπὸ τὸν ἥλιον μεγίστων ἡγεμονιῶν ἀήττητος καὶ νικῶν διεξελθεῖν.

πεμψεν οὖν εἰς Πόντον τοῖς περὶ Σωρνάτιον ἡγεμόσιν, ἐπιστείλας ἄγειν τὴν ἐκεῖ στρατιὰν πρὸς αὐτόν, ὡς ἐκ τῆς Γορδυηνῆς ἀναβησόμενος. οἱ δὲ καὶ πρότερον χαλεποῖς χρώμενοι καὶ δυσπειθέσι τοῖς στρατιώταις, τότε παντελῶς ἀπεκάλυψαν αὐτῶν τὴν ἀκολασίαν, οὐδενὶ τρόπῳ πειθοῦς οὐδ´ ἀνάγκης εὑρόμενοι προσαγαγέσθαι, μαρτυρομένους καὶ βοῶντας ὡς οὐδ´ αὐτόθι μενοῦσιν, ἀλλ´ οἰχήσονται τὸν Πόντον ἔρημον ἀπολιπόντες. ταῦτα πρὸς Λεύκολλον ἀπαγγελθέντα καὶ τοὺς ἐκεῖ προσδιέφθειρε στρατιώτας, ἤδη μὲν ὑπὸ πλούτου καὶ τρυφῆς βαρεῖς γεγονότας πρὸς τὴν στρατείαν καὶ σχολῆς δεομένους, ὡς δὲ τὴν ἐκείνων ἐπύθοντο παρρησίαν, ἄνδρας αὐτοὺς ἀπεκάλουν καὶ μιμητέον αὐτοὺς ἔφασαν εἶναι· πολλὰ γὰρ αὐτοῖς ἄξια σωτηρίας καὶ ἀναπαύσεως κατειργάσθαι.

[31] Τοιούτων δὲ καὶ πονηροτέρων ἔτι λόγων αἰσθόμενος ὁ Λεύκολλος τὴν ἐπὶ Πάρθους στρατείαν ἀφῆκεν, αὖθις δ´ ἐπὶ τὸν Τιγράνην ἐβάδιζε θέρους ἀκμάζοντος, καὶ τὸν Ταῦρον ὑπερβαλὼν ἠθύμησε χλωρῶν τῶν πεδίων ἐκφανέντων· τοσοῦτον αἱ ὧραι διὰ τὴν ψυχρότητα τοῦ ἀέρος ὑστερίζουσιν. οὐ μὴν ἀλλὰ καταβὰς καὶ δὶς ἢ τρὶς ἀνατολμήσαντας ἐπ´ αὐτὸν τοὺς Ἀρμενίους τρεψάμενος, ἀδεῶς ἐπόρθει τὰς κώμας, καὶ τὸν παρεσκευασμένον τῷ Τιγράνῃ σῖτον ἐξαιρῶν, ἣν αὐτὸς ἐφοβεῖτο τοῖς πολεμίοις περιέστησεν ἀπορίαν. ἐπεὶ δὲ προκαλούμενος εἰς μάχην αὐτούς, περιταφρεύων τὸν χάρακα καὶ πορθῶν ἐν ὄψει τὴν χώραν, οὐκ ἐκίνει πεπληγότας πολλάκις, ἀναστὰς ἐβάδιζεν ἐπ´ Ἀρτάξατα τὸ Τιγράνου βασίλειον, ὅπου καὶ παῖδες αὐτῷ νήπιοι καὶ γαμεταὶ γυναῖκες ἦσαν, οὐκ ἂν οἰόμενος ἀμαχεὶ προήσεσθαι ταῦτα τὸν Τιγράνην.

Λέγεται δ´ Ἀννίβαν τὸν Καρχηδόνιον, Ἀντιόχου καταπολεμηθέντος ὑπὸ Ῥωμαίων, μεταβάντα πρὸς Ἀρτάξαν τὸν Ἀρμένιον ἄλλων τε πολλῶν εἰσηγητὴν καὶ διδάσκαλον αὐτῷ γενέσθαι χρησίμων, καὶ τῆς χώρας καταμαθόντα τόπον εὐφυέστατον καὶ ἥδιστον ἀργοῦντα καὶ παρορώμενον, σχῆμα πόλεως ἐν αὐτῷ προϋπογράψασθαι, καὶ τὸν Ἀρτάξαν ἐπαγαγόντα δεῖξαι καὶ παρορμῆσαι πρὸς τὸν οἰκισμόν. ἡσθέντος δὲ τοῦ βασιλέως καὶ δεηθέντος ὅπως αὐτὸς ἐπιστατήσῃ τοῦ ἔργου, μέγα τι καὶ πάγκαλον χρῆμα πόλεως ἀναστῆναι, καὶ γενομένην ἐπώνυμον τοῦ βασιλέως μητρόπολιν ἀποδειχθῆναι τῆς Ἀρμενίας.

πὶ ταύτην τοῦ Λευκόλλου βαδίζοντος, οὐκ ἠνέσχετο Τιγράνης, ἀλλὰ τὴν δύναμιν ἀναλαβὼν ἡμέρᾳ τετάρτῃ παρεστρατοπέδευσε τοῖς Ῥωμαίοις, ἐν μέσῳ λαβὼν τὸν Ἀρσανίαν ποταμόν, ὃν ἐξ ἀνάγκης διαβατέον ἦν τοῖς Ῥωμαίοις τὴν ἐπ´ Ἀρταξάτων πορευομένοις. θύσας δὲ τοῖς θεοῖς Λεύκολλος ὡς ἐν χερσὶν οὔσης τῆς νίκης, διεβίβαζε τὸν στρατὸν ἐν δώδεκα σπείραις προτεταγμέναις, ταῖς δ´ ἄλλαις ἐπιτεταγμέναις πρὸς τὰς κυκλώσεις τῶν πολεμίων. πολλοὶ γὰρ ἦσαν ἱππεῖς καὶ λογάδες ἀντιπαρατεταγμένοι, πρὸ δ´ αὐτῶν ἱπποτοξόται Μάρδοι καὶ λογχοφόροι Ἴβηρες, οἷς μάλιστα τῶν ξένων ὁ Τιγράνης ἐπίστευεν ὡς μαχιμωτάτοις. οὐ μὴν ἐπράχθη τι λαμπρὸν ὑπ´ αὐτῶν, μικρὰ δὲ τοῖς ἱππεῦσι τῶν Ῥωμαίων διαπληκτισάμενοι, τοὺς πεζοὺς ἐπιόντας οὐχ ὑπέμειναν, ἀλλ´ ἑκατέρωσε τῇ φυγῇ σχισθέντες, ἐπεσπάσαντο τοὺς ἱππεῖς πρὸς τὴν δίωξιν. ἅμα δὲ τῷ τούτους διασπαρῆναι τῶν περὶ τὸν Τιγράνην ἐξιππασαμένων, ἰδὼν τὴν λαμπρότητα καὶ τὸ πλῆθος ὁ Λεύκολλος ἔδεισε, καὶ τοὺς μὲν ἱππεῖς ἀπὸ τῆς διώξεως ἀνεκαλεῖτο, πρῶτος δ´ αὐτὸς ἀντέστη τοῖς Ἀτροπατηνοῖς κατ´ αὐτὸν οὖσι μετὰ τῶν ἀρίστων, καὶ πρὶν εἰς χεῖρας ἐλθεῖν φοβήσας ἐτρέψατο. τριῶν δ´ ὁμοῦ παρατεταγμένων βασιλέων αἴσχιστα δοκεῖ φυγεῖν ὁ Ποντικὸς Μιθριδάτης, οὐδὲ τὴν κραυγὴν τῶν Ῥωμαίων ἀνασχόμενος. γενομένης δὲ τῆς διώξεως μακρᾶς καὶ δι´ ὅλης νυκτός, οὐ μόνον κτείνοντες αὐτούς, ἀλλὰ καὶ ζωγροῦντες καὶ χρήματα καὶ λείαν ἄγοντες καὶ φέροντες ἀπεῖπον οἱ Ῥωμαῖοι. φησὶ δ´ ὁ Λίουϊος ἐν μὲν τῇ προτέρᾳ μάχῃ πλείονας, ἐν δὲ ταύτῃ γνωριμωτέρους πεσεῖν καὶ ληφθῆναι τῶν πολεμίων.

[32] Ἐκ τούτου Λεύκολλος μὲν ἐπηρμένος καὶ τεθαρρηκὼς ἄνω προάγειν διενοεῖτο καὶ καταστρέφεσθαι τὴν βάρβαρον· ὥρᾳ δ´ ἰσημερίας φθινοπωρινῆς οὐκ ἂν ἐλπίσαντι χειμῶνες ἐπέπεσον βαρεῖς, τὰ μὲν πλεῖστα κατανίφοντες, ἐν δὲ ταῖς αἰθρίαις πάχνην ἐπιφέροντες καὶ πάγον, ὑφ´ οὗ χαλεποὶ μὲν ἦσαν οἱ ποταμοὶ τοῖς ἵπποις πίνεσθαι διὰ ψυχρότητος ὑπερβολήν, χαλεπαὶ δ´ αὐτῶν αἱ διαβάσεις, ἐκρηγνυμένου τοῦ κρυστάλλου καὶ διακόπτοντος τὰ νεῦρα τῶν ἵππων τῇ τραχύτητι. τῆς δὲ χώρας ἡ πολλὴ συνηρεφὴς οὖσα καὶ στενόπορος καὶ ἑλώδης ἀεὶ καθύγραινεν αὐτούς, χιόνος ἀναπιμπλαμένους ἐν ταῖς ὁδοιπορίαις καὶ κακῶς ἐν τόποις νοτεροῖς νυκτερεύοντας. οὐ πολλὰς οὖν ἡμέρας ἀκολουθήσαντες τῷ Λευκόλλῳ μετὰ τὴν μάχην ἠναντιοῦντο, πρῶτον δεόμενοι καὶ τοὺς χιλιάρχους προσπέμποντες, ἔπειτα θορυβωδέστερον συνιστάμενοι καὶ κατὰ σκηνὰς νυκτὸς ἀλαλάζοντες, ὅπερ εἶναι δοκεῖ σύμβολον ἀποστατικῶς ἐχούσης στρατιᾶς. καίτοι πολλὰ προσελιπάρει Λεύκολλος, ἀξιῶν αὐτοὺς μακροθυμίαν ἐμβαλέσθαι ταῖς ψυχαῖς, ἄχρι οὗ τὴν ἐν Ἀρμενίοις Καρχηδόνα λαβόντες ἀνδρὸς ἐχθίστου (τὸν Ἀννίβαν λέγων) ἔργον ἀνατρέψωσιν. ὡς δ´ οὐκ ἔπειθεν, ἀπῆγεν αὐτοὺς ὀπίσω, καὶ κατ´ ἄλλας ὑπερβολὰς διελθὼν τὸν Ταῦρον, εἰς τὴν λεγομένην Μυγδονικὴν κατέβαινε, χώραν παμφόρον καὶ ἀλεεινὴν καὶ πόλιν ἐν αὑτῇ μεγάλην καὶ πολυάνθρωπον ἔχουσαν, ἣν οἱ μὲν βάρβαροι Νίσιβιν, οἱ δ´ Ἕλληνες Ἀντιόχειαν Μυγδονικὴν προσηγόρευον. ταύτην εἶχεν ἀξιώματι μὲν ἀδελφὸς Τιγράνου Γούρας, ἐμπειρίᾳ δὲ καὶ δεινότητι μηχανικῇ Καλλίμαχος ὁ καὶ περὶ Ἀμισὸν πλεῖστα πράγματα Λευκόλλῳ παρασχών. βαλόμενος δὲ στρατόπεδον καὶ πᾶσαν ἰδέαν πολιορκίας ἐπαγαγών, ὀλίγῳ χρόνῳ κατὰ κράτος λαμβάνει τὴν πόλιν· καὶ Γούρᾳ μὲν ἑαυτὸν ἐγχειρίσαντι φιλανθρώπως ἐχρήσατο, Καλλιμάχῳ δ´ ὑπισχνουμένῳ θήκας ἀπορρήτους μεγάλων χρημάτων ἀνακαλύψειν οὐ προσέσχεν, ἀλλ´ ἐκέλευσεν ἐν πέδαις κομίζεσθαι, δίκην ὑφέξοντα τοῦ πυρὸς ᾧ τὴν Ἀμισηνῶν διαλυμηνάμενος πόλιν ἀφείλετο φιλοτιμίαν αὐτοῦ καὶ χρηστότητος ἐπίδειξιν πρὸς τοὺς Ἕλληνας.

[33] Μέχρι τοῦδε φαίη τις ἂν Λευκόλλῳ τὴν τύχην ἑπομένην συστρατηγεῖν. ἐντεῦθεν δ´ ὥσπερ πνεύματος ἐπιλιπόντος προσβιαζόμενος πάντα καὶ παντάπασιν ἀντικρούων, ἀρετὴν μὲν ἐπεδείκνυτο καὶ μακροθυμίαν ἡγεμόνος ἀγαθοῦ, δόξαν δὲ καὶ χάριν οὐδεμίαν αἱ πράξεις ἔσχον, ἀλλὰ καὶ τὴν προϋπάρχουσαν ἐγγὺς ἦλθε δυσπραγῶν καὶ διαφερόμενος μάτην ἀποβαλεῖν. τῶν δ´ αἰτιῶν αὐτὸς οὐχὶ τὴν ἐλαχίστην εἰς τοῦτο παρέσχεν, οὐκ ὢν θεραπευτικὸς πλήθους στρατιωτικοῦ, καὶ πᾶν τὸ πρὸς ἡδονὴν τοῦ ἀρχομένου γινόμενον ἀρχῆς ἀτιμίαν καὶ κατάλυσιν ἡγούμενος· τὸ δὲ μέγιστον, οὐδὲ τοῖς δυνατοῖς καὶ ἰσοτίμοις εὐάρμοστος εἶναι πεφυκώς, ἀλλὰ πάντων καταφρονῶν καὶ μηδενὸς ἀξίους πρὸς αὑτὸν ἡγούμενος.

Ταῦτα γὰρ ὑπάρξαι Λευκόλλῳ κακὰ λέγουσιν ἐν πᾶσι τοῖς ἄλλοις ἀγαθοῖς· καὶ γὰρ μέγας καὶ καλὸς καὶ δεινὸς εἰπεῖν καὶ φρόνιμος ὁμαλῶς ἐν ἀγορᾷ καὶ στρατοπέδῳ δοκεῖ γενέσθαι. Σαλούστιος μὲν οὖν φησι χαλεπῶς διατεθῆναι τοὺς στρατιώτας πρὸς αὐτὸν εὐθὺς ἐν ἀρχῇ τοῦ πολέμου πρὸς Κυζίκῳ καὶ πάλιν πρὸς Ἀμισῷ, δύο χειμῶνας ἑξῆς ἐν χάρακι διαγαγεῖν ἀναγκασθέντας. ἠνίων δ´ αὐτοὺς καὶ οἱ λοιποὶ χειμῶνες· ἢ γὰρ ἐν τῇ πολεμίᾳ διεχείμαζον, ἢ παρὰ τοῖς συμμάχοις ὕπαιθροι σκηνοῦντες, εἰς δὲ πόλιν Ἑλληνίδα καὶ φίλην οὐδ´ ἅπαξ εἰσῆλθε μετὰ στρατοπέδου Λεύκολλος. οὕτω δὲ διακειμένοις αὐτοῖς τὰς μεγίστας ἐνέδωκαν ἀπὸ τῆς Ῥώμης οἱ δημαγωγοὶ προφάσεις, φθόνῳ τοῦ Λευκόλλου κατηγοροῦντες ὡς ὑπὸ φιλαρχίας καὶ φιλοπλουτίας ἕλκοντος τὸν πόλεμον καὶ μονονοὺ κατέχοντος ἐν ταὐτῷ Κιλικίαν, Ἀσίαν, Βιθυνίαν, Παφλαγονίαν, Γαλατίαν, Πόντον, Ἀρμενίαν, τὰ μέχρι Φάσιδος, νυνὶ δὲ καὶ τὰ Τιγράνου βασίλεια πεπορθηκότος, ὥσπερ ἐκδῦσαι τοὺς βασιλεῖς, οὐ καταπολεμῆσαι πεμφθέντος. τοῦτο γὰρ εἰπεῖν φασιν ἕνα τῶν στρατηγῶν Λεύκιον Κοίντιον, ὑφ´ οὗ μάλιστα πεισθέντες ἐψηφίσαντο πέμπειν διαδόχους τῷ Λευκόλλῳ τῆς ἐπαρχίας. ἐψηφίσαντο δὲ καὶ τῶν ὑπ´ αὐτῷ στρατευομένων πολλοὺς ἀφεῖσθαι στρατείας.

[34] Τούτοις δὲ τηλικούτοις οὖσι προσγίνεται τὸ μάλιστα Λευκόλλῳ διειργασμένον τὰς πράξεις, Πόπλιος Κλώδιος, ἀνὴρ ὑβριστὴς καὶ μεστὸς ὀλιγωρίας ἁπάσης καὶ θρασύτητος. ἦν δὲ τῆς Λευκόλλου γυναικὸς ἀδελφός, ἣν καὶ διαφθείρειν ἔσχεν αἰτίαν, ἀκολαστοτάτην οὖσαν. τότε δὲ τῷ Λευκόλλῳ συστρατεύων οὐχ ὅσης αὑτὸν ἠξίου τιμῆς ἐτύγχανεν· ἠξίου δὲ πρῶτος εἶναι, καὶ πολλῶν ἀπολειπόμενος διὰ τὸν τρόπον, ὑπῳκούρει τὴν Φιμβριανὴν στρατιὰν καὶ παρώξυνε κατὰ τοῦ Λευκόλλου, λόγους οὐ χρηστοὺς εἰς οὐκ ἄκοντας οὐδ´ ἀήθεις τοῦ δημαγωγεῖσθαι διαδιδούς. οὗτοι γὰρ ἦσαν οὓς καὶ πρότερον ἀνέπεισε Φιμβρίας ἀποκτείναντας τὸν ὕπατον Φλάκκον αὑτὸν ἑλέσθαι στρατηγόν. διὸ καὶ τὸν Κλώδιον ἡδέως ἐδέχοντο καὶ φιλοστρατιώτην προσηγόρευον, ἀγανακτεῖν προσποιούμενον ὑπὲρ αὐτῶν εἰ πέρας οὐδὲν ἔσται πολέμων τοσούτων καὶ πόνων, ἀλλὰ παντὶ μὲν ἔθνει μαχόμενοι, πᾶσαν δὲ γῆν πλανώμενοι κατατρίψουσι τὸν βίον, οὐδὲν ἄξιον ἐκ τηλικαύτης φερόμενοι στρατείας, ἀλλὰ τὰς Λευκόλλου παραπέμποντες ἁμάξας καὶ καμήλους, ἐκπωμάτων χρυσῶν καὶ διαλίθων γεμούσας, οἱ δὲ Πομπηίου στρατιῶται δῆμος ὄντες ἤδη που μετὰ γυναικῶν καὶ τέκνων κάθηνται, γῆν εὐδαίμονα καὶ πόλεις ἔχοντες, οὐ Μιθριδάτην καὶ Τιγράνην εἰς τὰς ἀοικήτους ἐμβαλόντες ἐρημίας, οὐδὲ τῆς Ἀσίας τὰ βασίλεια καταρρίψαντες, ἀλλὰ φυγάσιν ἀνθρώποις ἐν Ἰβηρίᾳ καὶ δραπέταις ἐν Ἰταλίᾳ πολεμήσαντες. ‘τί οὖν, εἰ δεῖ μηδέποτε παύσασθαι στρατευομένους, οὐχὶ τοιούτῳ στρατηγῷ καὶ σώματα τὰ λοιπὰ καὶ ψυχὰς φυλάσσομεν, ᾧ κάλλιστος εἶναι δοκεῖ κόσμος ὁ τῶν στρατευομένων πλοῦτος;’

Τοιαύταις αἰτίαις τὸ Λευκόλλου στράτευμα διαφθαρέν, οὔτ´ ἐπὶ Τιγράνην ἠκολούθησεν οὔτ´ ἐπὶ Μιθριδάτην, αὖθις ἐξ Ἀρμενίας εἰς Πόντον ἐμβαλόντα καὶ τὴν ἀρχὴν ἀναλαμβάνοντα, πρόφασιν δὲ τὸν χειμῶνα ποιούμενοι περὶ τὴν Γορδυηνὴν διέτριβον, ὅσον οὔπω Πομπήιον ἤ τιν´ ἄλλον τῶν ἡγεμόνων Λευκόλλῳ διάδοχον ἀφίξεσθαι προσδοκῶντες. [35] Ἐπεὶ δὲ Μιθριδάτης ἤγγελτο Φάβιον νενικηκὼς ἐπὶ Σωρνάτιον καὶ Τριάριον βαδίζειν, αἰσχυνθέντες εἵποντο τῷ Λευκόλλῳ. Τριάριος δ´ ὡς ἕτοιμον ἁρπάσαι τὸ νίκημα πρὶν ἐπελθεῖν Λεύκολλον ἐγγὺς ὄντα φιλοτιμούμενος, ἡττᾶται μάχῃ μεγάλῃ· λέγονται γὰρ ὑπὲρ ἑπτακισχιλίους Ῥωμαίων ἀποθανεῖν, ἐν οἷς ἑκατόνταρχοι μὲν ἑκατὸν πεντήκοντα, χιλίαρχοι δ´ εἴκοσι καὶ τέσσαρες· τὸ δὲ στρατόπεδον εἷλε Μιθριδάτης. ἐπελθὼν δὲ Λεύκολλος ὀλίγαις ὕστερον ἡμέραις, Τριάριον μὲν ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν ζητούμενον πρὸς ὀργὴν ἐξέκλεψε, Μιθριδάτου δὲ μὴ θέλοντος μάχεσθαι, ἀλλὰ Τιγράνην περιμένοντος ἤδη καταβαίνοντα μετὰ πολλῆς δυνάμεως, ἔγνω πρὶν ἀμφοτέρους συνελθεῖν πάλιν ἀπαντῆσαι καὶ διαγωνίσασθαι πρὸς τὸν Τιγράνην. πορευομένῳ δ´ αὐτῷ καθ´ ὁδὸν οἱ Φιμβριανοὶ στασιάσαντες ἀπέλιπον τὰς τάξεις, ὡς ἀφειμένοι δόγματι τῆς στρατείας καὶ μηκέτι τῷ Λευκόλλῳ προσῆκον ἄρχειν, ἑτέροις ἀποδεδειγμένων τῶν ἐπαρχιῶν. οὐδὲν οὖν ἐστιν ὅ τι τῶν παρ´ ἀξίαν ὁ Λεύκολλος οὐχ ὑπέμεινεν, ἀντιβολῶν καθ´ ἕνα καὶ κατὰ σκηνὰς περιιὼν ταπεινὸς καὶ δεδακρυμένος, ἔστι δ´ ὧν καὶ χειρὸς ἁπτόμενος. οἱ δ´ ἀπετρίβοντο τὰς δεξιώσεις καὶ κενὰ προσερρίπτουν βαλλάντια, καὶ μόνον μάχεσθαι τοῖς πολεμίοις ἐκέλευον, ἀφ´ ὧν μόνος ἠπίστατο πλουτεῖν. οὐ μὴν ἀλλὰ τῶν ἄλλων στρατιωτῶν δεομένων, ἐκβιασθέντες οἱ Φιμβριανοὶ συνέθεντο παραμεῖναι τὸ θέρος· ἐὰν δὲ μηδεὶς ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ κατίῃ πρὸς αὐτοὺς ἀγωνιούμενος, ἀπηλλάχθαι.

Ταῦτ´ ἔδει στέργειν ἐξ ἀνάγκης τὸν Λεύκολλον, ἢ προέσθαι τοῖς βαρβάροις τὴν χώραν ἀπολειφθέντα. συνεῖχεν οὖν αὐτοὺς οὐκέτι προσβιαζόμενος οὐδὲ προάγων πρὸς μάχην, ἀλλ´ εἰ παραμένοιεν ἀγαπῶν, καὶ περιορῶν πορθουμένην ὑπὸ Τιγράνου τὴν Καππαδοκίαν καὶ πάλιν ὑβρίζοντα Μιθριδάτην, ὃν αὐτὸς ἐπεστάλκει τῇ συγκλήτῳ γράφων καταπεπολεμῆσθαι· καὶ οἱ δέκα πρέσβεις παρῆσαν αὐτῷ πρὸς τὴν διάθεσιν τῶν ἐν Πόντῳ πραγμάτων, ὡς δὴ βεβαίως ἐχομένων. καὶ δὴ παρόντες ἑώρων οὐδ´ αὑτοῦ κύριον, ἀλλὰ παροινούμενον καὶ προπηλακιζόμενον ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν, οἷς γε τοσοῦτο περιῆν τῆς εἰς τὸν στρατηγὸν ἀσελγείας, ὥστε τοῦ θέρους λήγοντος ἐνδύντες τὰ ὅπλα καὶ σπασάμενοι τὰς μαχαίρας προεκαλοῦντο τοὺς μηδαμοῦ παρόντας, ἀλλ´ ἀπηρκότας ἤδη πολεμίους. ἀλαλάξαντες δὲ καὶ σκιαμαχήσαντες ἀπεχώρησαν ἐκ τοῦ χάρακος, ἐπιμαρτυράμενοι πεπληρῶσθαι τὸν χρόνον ὃν ὡμολόγησαν τῷ Λευκόλλῳ παραμενεῖν.

Τοὺς δ´ ἄλλους ἐκάλει διὰ γραμμάτων Πομπήιος· ἤδη γὰρ ἀποδέδεικτο τοῦ πρὸς Μιθριδάτην καὶ Τιγράνην πολέμου στρατηγὸς χάριτι τοῦ δήμου καὶ κολακείᾳ τῶν δημαγωγῶν, ἐπεὶ τῇ γε βουλῇ καὶ τοῖς ἀρίστοις ἄδικα πάσχειν ἐδόκει Λεύκολλος, οὐ πολέμου διαδόχους, ἀλλὰ θριάμβου λαμβάνων, οὐδὲ τῆς στρατηγίας ἀναγκαζόμενος, ἀλλὰ τῶν ἐπάθλων τῆς στρατηγίας ἐξίστασθαι καὶ παραχωρεῖν ἑτέροις. [36] Ἔτι δὲ μᾶλλον ἐφάνη τὸ γινόμενον τοῖς ἐκεῖ παροῦσι νεμεσητόν. οὔτε γὰρ τιμῆς ὁ Λεύκολλος οὔτε τιμωρίας τῶν ἐν πολέμῳ κύριος ὑπῆρχεν, οὐδ´ εἴα τινὰ Πομπήιος βαδίζειν πρὸς αὐτὸν οὐδὲ προσέχειν οἷς ἐκεῖνος ἔγραφε καὶ διένεμε μετὰ τῶν δέκα πρέσβεων, ἀλλ´ ἐκώλυεν ἐκτιθεὶς διαγράμματα καὶ φοβερὸς παρὼν ἀπὸ μείζονος δυνάμεως.

μως δὲ τοῖς φίλοις ἔδοξε συναγαγεῖν αὐτούς, καὶ συνῆλθον ἐν κώμῃ τινὶ τῆς Γαλατίας καὶ προσεῖπον ἀλλήλους φιλοφρόνως καὶ συνήσθησαν ἐπὶ τοῖς κατωρθωμένοις ἑκατέρῳ, πρεσβύτερος μὲν ὢν ὁ Λεύκολλος, ἀξίωμα δ´ ἦν τὸ Πομπηίου μεῖζον ἀπὸ πλειόνων στρατηγιῶν καὶ δυεῖν θριάμβων. ῥάβδοι δ´ ἀμφοτέρων προηγοῦντο δαφνηφόροι διὰ τὰς νίκας, καὶ τοῦ γε Πομπηίου, μακρὰν ὁδὸν διὰ τόπων ἀνύδρων καὶ αὐχμηρῶν ὁδεύσαντος, τὰς δάφνας ξηρὰς περικειμένας ταῖς ῥάβδοις ἰδόντες οἱ τοῦ Λευκόλλου ῥαβδοφόροι φιλοφρονούμενοι τοῖς ἐκείνου μετέδωκαν ἐκ τῶν ἰδίων, προσφάτους καὶ θαλερὰς ἔχοντες. καὶ τὸ γινόμενον εἰς οἰωνὸν ἐτίθεντο χρηστὸν οἱ Πομπηίου φίλοι· τῷ γὰρ ὄντι τὴν ἐκείνου στρατηγίαν αἱ τούτου πράξεις ἐκόσμησαν. Ἐκ δὲ τῶν λόγων πρὸς οὐδὲν ἐπιεικὲς συνέβησαν, ἀλλ´ ἔτι μᾶλλον ἀλλοτριωθέντες πρὸς ἀλλήλους ἀπῆλθον,

καὶ τὰς ὑπὸ τοῦ Λευκόλλου γενομένας διατάξεις ἠκύρωσεν ὁ Πομπήιος, στρατιώτας δὲ τοὺς ἄλλους ἀπαγαγών, μόνους αὐτῷ χιλίους ἑξακοσίους ἀπέλιπε συνθριαμβεύσοντας, οὐδὲ τούτους μάλα προθύμως ἑπομένους. οὕτω τις ἦν ἀφυὴς ἢ δυστυχὴς ὁ Λεύκολλος πρὸς τὸ πάντων ἐν ἡγεμονίᾳ πρῶτον καὶ μέγιστον· ὡς εἰ τοῦτο μετὰ τῶν ἄλλων ὑπῆρξεν αὐτῷ τηλικούτων ὄντων καὶ τοσούτων, μετ´ ἀνδρείας, ἐπιμελείας, συνέσεως, δικαιοσύνης, οὐκ ἂν εἶχεν ἡ Ῥωμαίων ἡγεμονία τὸν Εὐφράτην τῆς Ἀσίας ὅρον, ἀλλὰ τὰ ἔσχατα καὶ τὴν Ὑρκανίαν θάλασσαν, τῶν μὲν ἄλλων ἐθνῶν Τιγράνῃ προηττημένων, τῆς δὲ Πάρθων δυνάμεως οὐχ ὅση κατὰ Κράσσον ἐξεφάνη, τοσαύτης καὶ κατὰ Λεύκολλον οὔσης οὐδ´ ὁμοίως συνεστώσης, ἀλλ´ ὑπ´ ἐμφυλίων καὶ προσοίκων πολέμων οὐδ´ Ἀρμενίους ὑβρίζοντας ἐρρωμένης ἀμύνεσθαι. νῦν δέ μοι δοκεῖ Λεύκολλος, ὧν ὠφέλησε δι´ αὑτοῦ τὴν πατρίδα, βλάψαι μείζονα δι´ ἑτέρων. τὰ γὰρ ἐν Ἀρμενίᾳ τρόπαια Πάρθων πλησίον ἑστῶτα καὶ Τιγρανόκερτα καὶ Νίσιβις καὶ πλοῦτος ἐκ τούτων πολὺς εἰς Ῥώμην κομισθεὶς καὶ τὸ Τιγράνου διάδημα πομπευθὲν αἰχμάλωτον ἐπῆρε Κράσσον ἐπὶ τὴν Ἀσίαν, ὡς λάφυρα καὶ λείαν τοὺς βαρβάρους, ἄλλο δ´ οὐδὲν ὄντας. ταχὺ μέντοι τοῖς Πάρθων τοξεύμασιν ἐντυχών, ἐπέδειξε τὸν Λεύκολλον οὐκ ἀφροσύνῃ καὶ μαλακίᾳ τῶν πολεμίων, αὑτοῦ δὲ τόλμῃ καὶ δεινότητι περιγενόμενον. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὕστερον.

[37] Ὁ δὲ Λεύκολλος ἀναβὰς εἰς Ῥώμην, πρῶτον μὲν κατέλαβε τὸν ἀδελφὸν Μᾶρκον ὑπὸ Γαΐου Μεμμίου κατηγορούμενον ἐφ´ οἷς ἔπραξε ταμιεύων Σύλλα προστάξαντος. ἐκείνου δ´ ἀποφυγόντος, ἐπὶ τοῦτον αὐτὸν ὁ Μέμμιος μεταβαλόμενος παρώξυνε τὸν δῆμον, καὶ ὡς πολλὰ νενοσφισμένῳ καὶ μηκύναντι τὸν πόλεμον ἔπειθεν αὐτῷ μὴ δοῦναι θρίαμβον. ἐλθόντος δ´ εἰς ἀγῶνα τοῦ Λευκόλλου μέγαν, οἱ πρῶτοι καὶ δυνατώτατοι καταμείξαντες ἑαυτοὺς ταῖς φυλαῖς, πολλῇ δεήσει καὶ σπουδῇ μόλις ἔπεισαν τὸν δῆμον ἐπιτρέψαι θριαμβεῦσαι - - -

οὐχ ὥσπερ ἔνιοι μήκει τε πομπῆς καὶ πλήθει τῶν κομιζομένων ἐκπληκτικὸν καὶ ὀχλώδη θρίαμβον, ἀλλὰ τοῖς μὲν ὅπλοις τῶν πολεμίων οὖσι παμπόλλοις καὶ τοῖς βασιλικοῖς μηχανήμασι τὸν Φλαμίνειον ἱππόδρομον διεκόσμησε· καὶ θέα τις ἦν αὐτὴ καθ´ ἑαυτὴν οὐκ εὐκαταφρόνητος· ἐν δὲ τῇ πομπῇ τῶν τε καταφράκτων ἱππέων ὀλίγοι καὶ τῶν δρεπανηφόρων ἁρμάτων δέκα παρῆλθον, ἑξήκοντα δὲ φίλοι καὶ στρατηγοὶ τῶν βασιλικῶν, μακραὶ δὲ χαλκέμβολοι νῆες ἑκατὸν καὶ δέκα ἅμα παρεκομίσθησαν, αὐτοῦ τε Μιθριδάτου χρύσεος ἑξάπους κολοσσός, καὶ θυρεός τις διάλιθος, καὶ φορήματα εἴκοσι μὲν ἀργυρῶν σκευῶν, χρυσῶν δ´ ἐκπωμάτων καὶ ὅπλων καὶ νομίσματος δύο καὶ τριάκοντα. ταῦτα μὲν οὖν ἄνδρες παρεκόμιζον· ἡμίονοι δ´ ὀκτὼ κλίνας χρυσᾶς ἔφερον, ἓξ δὲ καὶ πεντήκοντα κεχωνευμένον ἀργύριον, ἄλλοι δ´ ἑκατὸν ἑπτὰ νομίσματος {καὶ} ἀργυροῦ μικρῷ τινι δεούσας ἑβδομήκοντα καὶ διακοσίας μυριάδας. ἐν δὲ δέλτοις ἀναγραφαὶ τῶν ἤδη δεδομένων χρημάτων ὑπ´ αὐτοῦ Πομπηίῳ πρὸς τὸν πειρατικὸν πόλεμον καὶ τοῖς ἐπὶ τοῦ δημοσίου ταμείου, καὶ χωρὶς ὅτι στρατιώτης ἕκαστος ἐνακοσίας καὶ πεντήκοντα δραχμὰς ἔλαβεν. ἐπὶ τούτοις τήν τε πόλιν εἱστίασε λαμπρῶς καὶ τὰς περιοικίδας κώμας, ἃς οὐΐκους καλοῦσι.

[38] Τῆς δὲ Κλωδίας ἀπηλλαγμένος, οὔσης ἀσελγοῦς καὶ πονηρᾶς, Σερουϊλίαν ἔγημεν, ἀδελφὴν Κάτωνος, οὐδὲ τοῦτον εὐτυχῆ γάμον. ἓν γὰρ οὐ προσῆν αὐτῷ τῶν Κλωδίας κακῶν μόνον, ἡ ἐπὶ τῷ ἀδελφῷ διαβολή· τἆλλα δὲ βδελυρὰν ὁμοίως οὖσαν καὶ ἀκόλαστον ἠναγκάζετο φέρειν αἰδούμενος Κάτωνα, τέλος δ´ ἀπεῖπεν.

Ἐλπίδας δὲ θαυμαστὰς τῇ βουλῇ παρασχών, ὡς ἐχούσῃ τὸν ἄνδρα τοῦτον ἀντίταγμα πρὸς τὴν Πομπηίου τυραννίδα καὶ τῆς ἀριστοκρατίας πρόμαχον, ἀπὸ δόξης καὶ δυνάμεως ὁρμώμενον μεγάλης, ἐγκατέλιπε καὶ προήκατο τὴν πολιτείαν, εἴτε δυσκάθεκτον ἤδη καὶ νοσοῦσαν ὁρῶν, εἴθ´, ὥς φασιν ἔνιοι, μεστὸς ὢν δόξης καὶ πρὸς τὸ ῥᾷστον ἀναπίπτων τοῦ βίου καὶ μαλακώτατον ἐκ πολλῶν ἀγώνων καὶ πόνων οὐκ εὐτυχέστατον τέλος λαβόντων. οἱ μὲν γὰρ ἐπαινοῦσιν αὐτοῦ τὴν τοσαύτην μεταβολήν, τὸ Μαρίου πάθος μὴ παθόντος, ὃς ἐπὶ ταῖς Κιμβρικαῖς νίκαις καὶ τοῖς καλοῖς καὶ μεγάλοις ἐκείνοις κατορθώμασιν οὐκ ἠθέλησεν αὑτὸν ἀνεῖναι, τιμῇ τοσαύτῃ ζηλωτόν, ἀλλ´ ἀπληστίᾳ δόξης καὶ ἀρχῆς νέοις ἀνδράσι γέρων ἀντιπολιτευόμενος, εἰς ἔργα δεινὰ καὶ πάθη δεινότερα τῶν ἔργων ἐξώκειλε· βέλτιον δ´ ἂν καὶ Κικέρωνα γηρᾶσαι μετὰ Κατιλίναν ὑποστειλάμενον, καὶ Σκιπίωνα Καρχηδόνι προσθέντα Νομαντίαν, εἶτα παυσάμενον· εἶναι γάρ τινα καὶ πολιτικῆς περιόδου κατάλυσιν· τῶν γὰρ ἀθλητικῶν ἀγώνων τοὺς πολιτικοὺς οὐδὲν ἧττον ἀκμῆς καὶ ὥρας ἐπιλιπούσης ἐλέγχεσθαι. οἱ δὲ περὶ τὸν Κράσσον καὶ Πομπήιον ἐχλευάζον τὸν Λεύκολλον εἰς ἡδονὴν ἀφεικότα καὶ πολυτέλειαν αὑτόν, ὥσπερ οὐ τοῦ τρυφᾶν μᾶλλον τοῖς τηλικούτοις παρ´ ἡλικίαν ὄντος ἢ τοῦ πολιτεύεσθαι καὶ στρατηγεῖν.

[39] Ἔστι δ´ οὖν τοῦ Λευκόλλου βίου καθάπερ ἀρχαίας κωμῳδίας ἀναγνῶναι τὰ μὲν πρῶτα πολιτείας καὶ στρατηγίας, τὰ δ´ ὕστερα πότους καὶ δεῖπνα καὶ μονονουχὶ κώμους καὶ λαμπάδας καὶ παιδιὰν ἅπασαν. εἰς παιδιὰν γὰρ ἔγωγε τίθεμαι καὶ οἰκοδομὰς πολυτελεῖς καὶ κατασκευὰς περιπάτων καὶ λουτρῶν καὶ ἔτι μᾶλλον γραφὰς καὶ ἀνδριάντας καὶ τὴν περὶ ταύτας τὰς τέχνας σπουδήν, ἃς ἐκεῖνος συνῆγε μεγάλοις ἀναλώμασιν, εἰς ταῦτα τῷ πλούτῳ ῥύδην καταχρώμενος, ὃν ἠθροίκει πολὺν καὶ λαμπρὸν ἀπὸ τῶν στρατειῶν, ὅπου καὶ νῦν, ἐπίδοσιν τοιαύτην τῆς τρυφῆς ἐχούσης, οἱ Λευκολλιανοὶ κῆποι τῶν βασιλικῶν ἐν τοῖς πολυτελεστάτοις ἀριθμοῦνται. τὰ δ´ ἐν τοῖς παραλίοις καὶ περὶ Νέαν πόλιν ἔργα, λόφους ἀνακρεμαννύντος αὐτοῦ μεγάλοις ὀρύγμασι, καὶ τροχοὺς θαλάσσης καὶ διαδρομὰς ἰχθυοτρόφους τοῖς οἰκητηρίοις περιελίσσοντος, καὶ διαίτας ἐναλίους κτίζοντος, ὁ Στωικὸς Τουβέρων θεασάμενος Ξέρξην αὐτὸν ἐκ τηβέννου προσηγόρευσεν. ἦσαν δ´ αὐτῷ περὶ Τοῦσκλον ἐγχώριοι δίαιται καὶ κατασκευαὶ περιόπτων καὶ ἀναπεπταμένων ἀνδρώνων καὶ περιπάτων, ἐν αἷς ὁ Πομπήιος γενόμενος ἐμέμφετο τὸν Λεύκολλον, ὅτι πρὸς θέρος ἄριστα διαθεὶς τὴν ἔπαυλιν ἀοίκητον ἐν χειμῶνι πεποίηκε. γελάσας οὖν ἐκεῖνος ‘εἶτα’ ἔφη ‘σοὶ δοκῶ ἐλάττονα τῶν γεράνων νοῦν ἔχειν καὶ τῶν πελαργῶν, ὥστε ταῖς ὥραις μὴ συμμεταβάλλειν τὰς διαίτας;’ στρατηγοῦ δέ ποτε φιλοτιμουμένου περὶ θέας, καὶ χορῷ τινι κόσμον αἰτουμένου πορφυρᾶς χλαμύδας, ἀπεκρίνατο σκεψάμενος ἂν ἔχῃ δώσειν, εἶτα μεθ´ ἡμέραν ἠρώτησεν αὐτὸν ὁπόσων δέοιτο. τοῦ δ´ ἑκατὸν ἀρκέσειν φήσαντος, ἐκέλευσε λαβεῖν δὶς τοσαύτας· εἰς ὃ καὶ Φλάκκος ὁ ποιητὴς ἐπιπεφώνηκεν, ὡς οὐ νομίζοι πλοῦτον, οὗ μὴ τὰ παρορώμενα καὶ λανθάνοντα πλείονα τῶν φαινομένων ἐστί.

[40] Νεόπλουτα δ´ ἦν τοῦ Λευκόλλου τὰ δεῖπνα τὰ καθ´ ἡμέραν, οὐ μόνον στρωμναῖς ἁλουργέσι καὶ διαλίθοις ἐκπώμασι καὶ χοροῖς καὶ ἀκροάμασιν ἐπεισοδίοις, ἀλλ´ ὄψων τε παντοδαπῶν καὶ πεμμάτων περιττῶς διαπεπονημένων παρασκευαῖς ζηλωτὸν ἀνελευθέροις ποιοῦντος ἑαυτόν. ὁ γοῦν Πομπήιος εὐδοκίμησεν ὅτι νοσῶν, τοῦ μὲν ἰατροῦ κίχλην αὐτὸν λαβεῖν κελεύσαντος, τῶν δ´ οἰκετῶν οὐκ ἂν εὑρεῖν ἀλλαχόθι φαμένων θέρους ὥρᾳ κίχλην ἢ παρὰ Λευκόλλῳ σιτευομένην, οὐκ εἴασε λαβεῖν ἐκεῖθεν, ἀλλ´ εἰπὼν πρὸς τὸν ἰατρόν ‘οὐκοῦν εἰ μὴ Λεύκολλος ἐτρύφα, Πομπήιος οὐκ ἂν ἔζησεν;’ ἄλλο τι παρασκευάσαι τῶν εὐπορίστων ἐκέλευσε.

Κάτων δ´ ἦν αὐτῷ φίλος καὶ οἰκεῖος, οὕτω δὲ τὸν βίον αὐτοῦ καὶ τὴν δίαιταν ἐδυσχέραινεν, ὥστε νέου τινὸς ἐν τῇ βουλῇ λόγον ἐπαχθῆ καὶ μακρὸν ἀκαίρως ὑπὲρ εὐτελείας καὶ σωφροσύνης διελθόντος, ἐπαναστὰς ὁ Κάτων ‘οὐ παύσῃ’ ἔφη ‘σὺ πλουτῶν μὲν ὡς Κράσσος, ζῶν δ´ ὡς Λεύκολλος, λέγων δ´ ὡς Κάτων;’ ἔνιοι δὲ τοῦτο ῥηθῆναι μὲν οὕτως, ὑπὸ Κάτωνος δ´ οὐ λέγουσιν.

[41] Ὁ μέντοι Λεύκολλος οὐχ ἡδόμενος μόνον, ἀλλὰ καὶ σεμνυνόμενος τῷ βίῳ τούτῳ δῆλος ἦν ἐκ τῶν ἀπομνημονευομένων. λέγεται γὰρ Ἕλληνας ἀνθρώπους ἀναβάντας εἰς Ῥώμην ἑστιᾶν ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας, τοὺς δ´ ὄντως Ἑλληνικόν τι παθόντας, αἰσχύνεσθαι καὶ διωθεῖσθαι τὴν κλῆσιν, ὡς δι´ αὐτοὺς καθ´ ἡμέραν τοσούτων ἀναλισκομένων· τὸν οὖν Λεύκολλον εἰπεῖν μειδιάσαντα πρὸς αὐτούς· ‘γίνεται μέν τι τούτων καὶ δι´ ὑμᾶς ὦ ἄνδρες Ἕλληνες· τὰ μέντοι πλεῖστα γίνεται διὰ Λεύκολλον.’ ἐπεὶ δὲ μόνου δειπνοῦντος αὐτοῦ μία τράπεζα καὶ μέτριον παρεσκευάσθη δεῖπνον, ἠγανάκτει καλέσας τὸν ἐπὶ τούτῳ τεταγμένον οἰκέτην. τοῦ δὲ φήσαντος ὡς οὐκ ᾤετο μηδενὸς κεκλημένου πολυτελοῦς τινος αὐτὸν δεήσεσθαι, ‘τί λέγεις;’ εἶπεν ‘οὐκ ᾔδεις ὅτι σήμερον παρὰ Λευκόλλῳ δειπνεῖ Λεύκολλος;’

ντος δὲ περὶ τούτων ὡς εἰκὸς ἐν τῇ πόλει λόγου πολλοῦ, προσῆλθον αὐτῷ κατ´ ἀγορὰν σχολὴν ἄγοντι Κικέρων καὶ Πομπήιος, ὁ μὲν ἐν τοῖς μάλιστα φίλος ὢν καὶ συνήθης, Πομπηίῳ δ´ ἦν μὲν ἐκ τῆς στρατηγίας διαφορὰ πρὸς αὐτόν, εἰώθεισαν δὲ χρῆσθαι καὶ διαλέγεσθαι πολλάκις ἐπιεικῶς ἀλλήλοις. ἀσπασάμενος οὖν ὁ Κικέρων αὐτὸν ἠρώτησεν, ὅπως ἔχοι πρὸς ἔντευξιν· τοῦ δὲ φήσαντος ὡς ἄριστα καὶ παρακαλοῦντος ἐντυγχάνειν, ‘ἡμεῖς’ ἔφη ‘βουλόμεθα δειπνῆσαι παρὰ σοὶ τήμερον οὕτως ὅπως ἔσται σοι παρεσκευασμένα.’ θρυπτομένου δὲ τοῦ Λευκόλλου καὶ μεταλαβεῖν ἡμέραν ἀξιοῦντος, οὐκ ἔφασαν ἐπιτρέψειν, οὐδ´ εἴων διαλέγεσθαι τοῖς οἰκέταις, ἵνα μή τι πλέον κελεύσῃ γενέσθαι τῶν αὐτῷ γινομένων, πλὴν τοσοῦτο μόνον αἰτουμένῳ συνεχώρησαν εἰπεῖν πρὸς ἕνα τῶν οἰκετῶν ἐναντίον ἐκείνων, ὅτι τήμερον ἐν τῷ Ἀπόλλωνι δειπνήσοι· τοῦτο γάρ τις εἶχε τῶν πολυτελῶν οἴκων ὄνομα. καὶ τοῦτο σεσοφισμένος ἐλελήθει τοὺς ἄνδρας. ἑκάστῳ γὰρ ὡς ἔοικε δειπνητηρίῳ τεταγμένον ἦν τίμημα δείπνου, καὶ χορηγίαν ἰδίαν καὶ παρασκευὴν ἕκαστον εἶχεν, ὥστε τοὺς δούλους ἀκούσαντας ὅπου βούλεται δειπνεῖν, εἰδέναι πόσον δαπάνημα καὶ ποῖόν τι κόσμῳ καὶ διαθέσει γενέσθαι δεῖ τὸ δεῖπνον· εἰώθει δὲ δειπνεῖν ἐν τῷ Ἀπόλλωνι πέντε μυριάδων· καὶ τότε τοσούτου τελεσθέντος, ἐξέπληξε τοὺς περὶ τὸν Πομπήιον ἐν τῷ μεγέθει τῆς δαπάνης τὸ τάχος τῆς παρασκευῆς. εἰς ταῦτα μὲν οὖν ὑβριστικῶς ἐχρῆτο τῷ πλούτῳ καθάπερ ὄντως αἰχμαλώτῳ καὶ βαρβάρῳ.

[42] Σπουδῆς δ´ ἄξια καὶ λόγου τὰ περὶ τὴν τῶν βιβλίων κατασκευήν. καὶ γὰρ πολλὰ καὶ γεγραμμένα καλῶς συνῆγεν, ἥ τε χρῆσις ἦν φιλοτιμοτέρα τῆς κτήσεως, ἀνειμένων πᾶσι τῶν βιβλιοθηκῶν, καὶ τῶν περὶ αὐτὰς περιπάτων καὶ σχολαστηρίων ἀκωλύτως ὑποδεχομένων τοὺς Ἕλληνας, ὥσπερ εἰς Μουσῶν τι καταγώγιον ἐκεῖσε φοιτῶντας καὶ συνδιημερεύοντας ἀλλήλοις, ἀπὸ τῶν ἄλλων χρειῶν ἀσμένως ἀποτρέχοντας. πολλάκις δὲ καὶ συνεσχόλαζεν αὐτὸς ἐμβάλλων εἰς τοὺς περιπάτους τοῖς φιλολόγοις, καὶ τοῖς πολιτικοῖς συνέπραττεν ὅτου δέοιντο· καὶ ὅλως ἑστία καὶ πρυτανεῖον Ἑλληνικὸν ὁ οἶκος ἦν αὐτοῦ τοῖς ἀφικνουμένοις εἰς τὴν Ῥώμην.

Φιλοσοφίαν δὲ πᾶσαν μὲν ἠσπάζετο καὶ πρὸς πᾶσαν εὐμενὴς ἦν καὶ οἰκεῖος, ἴδιον δὲ τῆς Ἀκαδημείας ἐξ ἀρχῆς ἔρωτα καὶ ζῆλον ἔσχεν, οὐ τῆς νέας λεγομένης, καίπερ ἀνθούσης τότε τοῖς Καρνεάδου λόγοις διὰ Φίλωνος, ἀλλὰ τῆς παλαιᾶς, πιθανὸν ἄνδρα καὶ δεινὸν εἰπεῖν τότε προστάτην ἐχούσης τὸν Ἀσκαλωνίτην Ἀντίοχον, ὃν πάσῃ σπουδῇ ποιησάμενος φίλον ὁ Λεύκολλος καὶ συμβιωτὴν ἀντετάττετο τοῖς Φίλωνος ἀκροαταῖς, ὧν καὶ Κικέρων ἦν καὶ σύγγραμμά γε πάγκαλον ἐποίησεν εἰς τὴν αἵρεσιν, ἐν ᾧ τὸν ὑπὲρ τῆς καταλήψεως λόγον Λευκόλλῳ περιτέθεικεν, αὑτῷ δὲ τὸν ἐναντίον· Λεύκολλος δ´ ἀναγέγραπται τὸ βιβλίον.

Ἦσαν δ´ ὥσπερ εἴρηται φίλοι σφόδρα καὶ κοινωνοὶ τῆς ἐν πολιτείᾳ προαιρέσεως· οὐδὲ γὰρ αὖ πάμπαν ἀπηλλάχει τῆς πολιτείας ἑαυτὸν ὁ Λεύκολλος, ἀλλὰ τὴν ὑπὲρ τοῦ μέγιστος εἶναι καὶ πλεῖστον δύνασθαι φιλοτιμίαν καὶ ἅμιλλαν, ὡς οὔτ´ ἀκίνδυνον οὔτ´ ἀνύβριστον οὖσαν, εὐθὺς ἀφῆκε Κράσσῳ καὶ Κάτωνι· τούτους γὰρ οἱ τὴν Πομπηίου δύναμιν ὑφορώμενοι προεβάλλοντο τῆς βουλῆς, ἀπολεγομένου τοῦ Λευκόλλου τὰ πρωτεῖα· κατέβαινε δ´ εἰς τὴν ἀγορὰν διὰ τοὺς φίλους, εἰς δὲ τὴν σύγκλητον, εἰ Πομπηίου τινὰ δέοι σπουδὴν ἢ φιλοτιμίαν ἐπηρεάσαι, καὶ τάς τε διατάξεις, ἃς ἐκεῖνος ἐποιήσατο τῶν βασιλέων κρατήσας, ἐξέκρουσε, καὶ νέμησίν τινα τοῖς στρατιώταις αὐτοῦ γράφοντος ἐκώλυσε δοθῆναι συμπράττοντος Κάτωνος, ὥστε Πομπήιον εἰς τὴν Κράσσου καὶ Καίσαρος φιλίαν, μᾶλλον δὲ συνωμοσίαν καταφυγεῖν καὶ πληρώσαντα τὴν πόλιν ὅπλων καὶ στρατιωτῶν βίᾳ κυρῶσαι τὰ δόγματα, τοὺς περὶ τὸν Κάτωνα καὶ Λεύκολλον ἐκβαλόντα τῆς ἀγορᾶς.

γανακτούντων δὲ τῶν βελτίστων ἐπὶ τοῖς γινομένοις, προῆγον οἱ Πομπηιανοὶ Βέττιόν τινα, συνειληφέναι λέγοντες ἐπιβουλεύοντα Πομπηίῳ, κἀκεῖνος ἀνακρινόμενος ἐν μὲν τῇ συγκλήτῳ κατηγόρησεν ἑτέρων τινῶν, ἐν δὲ τῷ δήμῳ Λεύκολλον ὠνόμασεν, ὡς ὑπ´ ἐκείνου παρεσκευασμένος ἀποκτεῖναι Πομπήιον. οὐδεὶς δὲ τῷ λόγῳ προσέσχεν, ἀλλὰ καὶ παραυτίκα δῆλος ἦν ὁ ἄνθρωπος ἐπὶ συκοφαντίᾳ καὶ διαβολῇ προηγμένος ὑπ´ αὐτῶν, καὶ μᾶλλον ἐφωράθη τὸ πρᾶγμα μετ´ ὀλίγας ἡμέρας ῥιφέντος ἐκ τῆς εἱρκτῆς νεκροῦ, λεγομένου μὲν αὐτομάτως τεθνάναι, σημεῖα δ´ ἀγχόνης καὶ πληγῶν ἔχοντος· ἐδόκει γὰρ ὑπ´ αὐτῶν ἀνῃρῆσθαι τῶν παρεσκευακότων.

[43] Ταῦτα δὴ καὶ μᾶλλον ἀπῆγε τῆς πολιτείας τὸν Λεύκολλον. ἐπεὶ δὲ Κικέρων ἐξέπεσε τῆς πόλεως καὶ Κάτων εἰς Κύπρον ἀπεστάλη, παντάπασιν ἐξελύθη. καὶ πρό γε τῆς τελευτῆς λέγεται νοσῆσαι τὴν διάνοιαν αὐτῷ, κατὰ μικρὸν ἀπομαραινομένην. Νέπως δὲ Κορνήλιος οὐχ ὑπὸ γήρως φησὶν οὐδὲ νόσου παραλλάξαι τὸν Λεύκολλον, ἀλλὰ φαρμάκοις ὑπό τινος τῶν ἀπελευθέρων Καλλισθένους διαφθαρέντα· τὰ δὲ φάρμακα δοθῆναι μὲν ὡς ἀγαπῷτο μᾶλλον ὁ Καλλισθένης ὑπ´ αὐτοῦ, τοιαύτην ἔχειν δοκοῦντα τὴν δύναμιν, ἐκστῆσαι δὲ καὶ κατακλύσαι τὸν λογισμόν, ὥστ´ ἔτι ζῶντος αὐτοῦ τὴν οὐσίαν διοικεῖν τὸν ἀδελφόν.

Οὐ μὴν ἀλλ´ ὡς ἀπέθανε, καθάπερ ἐν ἀκμῇ τῆς στρατηγίας καὶ τῆς πολιτείας αὐτοῦ τελευτήσαντος, ὁ δῆμος ἠχθέσθη καὶ συνέδραμε, καὶ τὸ σῶμα κομισθὲν εἰς ἀγορὰν ὑπὸ τῶν εὐγενεστάτων νεανίσκων ἐβιάζετο θάπτειν ἐν τῷ πεδίῳ τοῦ Ἄρεος, ὅπου καὶ Σύλλαν ἔθαψεν. οὐδενὸς δὲ τοῦτο προσδοκήσαντος οὐδὲ ῥᾳδίας οὔσης τῆς παρασκευῆς, ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ δεόμενος καὶ παραιτούμενος ἔπεισεν ἐπιτρέψαι τὴν παρεσκευασμένην ἐν τῷ περὶ Τοῦσκλον ἀγρῷ τοῦ νεκροῦ κηδείαν γενέσθαι. πολὺν δ´ οὐδ´ αὐτὸς προσεβίω χρόνον, ἀλλ´ ὡς ἡλικίᾳ καὶ δόξῃ μικρὸν ἀπελείφθη, καὶ τῷ χρόνῳ τῆς τελευτῆς φιλαδελφότατος γενόμενος.

Sur ces entrefaites, il vint des ambassadeurs du roi des Parthes, pour réclamer son amitié et son alliance. Cette proposition fit grand plaisir à Lucullus, et il s’empressa d’envoyer à son tour une députation au Parthe ; mais les députés découvrirent que le roi flottait entre les deux 81 partis ; et qu’il faisait demander à Tigrane la Mésopotamie pour prix de son alliance. Lucullus, à cette nouvelle, se décide à laisser là Tigrane et Mithridate, comme deux adversaires déjà hors de combat, et à marcher contre les Parthes, pour essayer la force de leur armée ; estimant que ce lui serait chose bien glorieuse d’avoir abattu, dans le cours rapide d’une seule expédition, trois rois de suite, comme un athlète fait ses rivaux dans la lutte, et d’avoir traversé, victorieux et invincible, trois des plus puissantes monarchies qui fussent sous le soleil.

Il envoya donc dans le Pont porter à Sornatius et aux autres capitaines l’ordre de lui amener les troupes qu’ils avaient sous leur commandement, résolu qu’il était de partir de la Gordyène. Mais ceux-ci qui, déjà plus d’une fois, avaient eu à se plaindre de la désobéissance et de l’insubordination des soldats, reconnurent alors en eux une disposition formelle à la révolte. Ni la persuasion ni la contrainte ne peuvent les faire partir : ils crient, ils protestent qu’ils ne resteront pas même où ils sont, qu’ils laisseront le Pont sans armée, et s’en retourneront à Rome. Ces nouvelles, répandues dans le camp de Lucullus, portèrent la contagion parmi les soldats, amollis par les richesses et les délices, mal propres aux fatigues de la guerre, et qui n’aspiraient qu’après le repos. Instruits de la mutinerie des autres, ils disaient tout haut que c’étaient là des hommes ; qu’il les fallait imiter : « Nous avons rendu assez de services à la patrie pour avoir droit à n’être plus exposés au danger, et à voir finir nos travaux. »

Informé de ces propos et d’autres plus coupables encore, Lucullus abandonna son projet d’expédition contre les Parthes, et se remit à poursuivre Tigrane. On était alors au fort de l’été ; et il fut tout désappointé, quand il eut passé le Taurus, de voir que les champs étaient encore tout verts : tant le froid extrême rend dans ces contrées les saisons tardives ! Il descendit néanmoins 82 dans la plaine, battit deux ou trois fois les Arméniens, qui avaient osé l’attaquer, pilla sans obstacle tout le pays, enleva les provisions de blé qu’on avait faites pour Tigrane, et jeta les ennemis dans la disette qu’il avait redoutée pour lui-même. Il provoquait sans cesse les ennemis au combat, tantôt environnant leur camp de tranchées, tantôt ravageant sous leurs yeux tous les environs ; mais rien ne put exciter des troupes tant de fois battues. Lucullus partit donc, et se porta sur Artaxata, séjour royal de Tigrane, où étaient ses plus jeunes enfants et ses femmes. Il ne doutait pas que Tigrane, pour conserver des objets si chers, ne risquât une bataille.

Annibal, après la défaite d’Antiochus par les Romains, se retira, dit-on, auprès d’Artaxas l’Arménien, à qui il donna plusieurs conseils et plusieurs instructions utiles ; entre autres, ayant remarqué dans le pays un lieu très-agréable et très-fertile, qu’on laissait en friche et qui était absolument négligé, il y traça le plan d’une ville ; puis il mena Artaxas en cet endroit, lui montra ce plan, et l’exhorta à faire bâtir la ville. Le roi, charmé de cette idée, le pria de présider lui-même à l’ouvrage ; et bientôt l’on vit s’élever une grande et magnifique ville, qui prit son nom de celui du roi, et reçut le titre de capitale de l’Arménie.

Tigrane ne put se résigner à voir marcher Lucullus contre Artaxata : il rassemble son armée, et au quatrième jour il vient camper en face des Romains. Les deux armées étaient séparées par le fleuve Arsanias (66), que les Romains avaient nécessairement à passer pour arriver devant Artaxata. Lucullus, après avoir sacrifié aux dieux, se tenant sûr de la victoire, s’occupa de faire passer la rivière à son armée. Il avait placé douze cohortes en front de bataille, les autres derrière à la file, car il craignait 83 d’être enveloppé par la cavalerie ennemie, dont les nombreux escadrons se déployaient sur l’autre bord, soutenus par des archers mardes (67) à cheval et des lanciers ibères, les plus aguerries des troupes étrangères, et celles en qui Tigrane avait le plus de confiance. Mais ils ne firent rien de brillant : après une légère escarmouche avec la cavalerie romaine, ils n’osèrent pas attendre le choc de l’infanterie ; ils s’enfuirent à droite et à gauche, attirant à leur poursuite les cavaliers ennemis. Ceux-là dissipés, Lucullus vit s’avancer la cavalerie de Tigrane, dont le bel ordre et la multitude lui firent concevoir quelque crainte : il rappelle sa cavalerie de la poursuite Ses fuyards, et va le premier au-devant des satrapes (68) qui entouraient la personne du roi, eux et les plus braves troupes de l’armée. Mais, avant qu’il pût en venir aux mains avec eux, ils s’étaient enfuis saisis d’effroi. De trois rois qui occupaient, à cette bataille, le front de l’armée, Mithridate fut celui qui s’enfuit le plus honteusement : il ne soutint pas même le cri de guerre des Romains. On poursuivit fort loin les fuyards ; et, durant toute la nuit, les Romains ne cessèrent de tuer, de faire des prisonniers, et d’emporter du butin. Tite Live dit qu’il périt plus de monde à la première bataille, mais qu’il y eut dans celle-ci plus de gens de marque tués ou pris.

Lucullus, animé par cette victoire, et tout plein de confiance, songeait à pénétrer dans les hautes provinces pour consommer la ruine des Barbares ; mais tout à coup, par un changement de saison qu’on ne devait pas attendre à l’équinoxe d’automne, il survint un froid aussi 84 rude que dans le cœur de l’hiver. Presque tous les jours il tombait de la neige ; et, quand le temps devenait serein, on ne voyait plus que glaces et frimas. Les chevaux ne pouvaient qu’à grand’peine trouver à boire dans les rivières, à cause du froid excessif qu’il faisait ; ils ne pouvaient non plus les traverser sans péril, parce que la glace, en rompant sous leurs pieds, leur coupait, de ses tranchants, les nerfs et les jambes. Le pays, presque partout couvert de bois, n’avait que d’étroits sentiers où les soldats ne pouvaient marcher sans être trempés de neige ; les nuits, ils étaient aussi mal encore, parce qu’ils les passaient dans des lieux humides et fangeux. Aussi n’v avait-il que quelques jours qu’ils suivaient Lucullus depuis la bataille, lorsqu’ils commencèrent à refuser d’obéir. D’abord ils eurent recours aux prières, et prirent leurs tribuns pour médiateurs ; ensuite ils s’attroupèrent en tumulte dans leurs tentes, et passèrent la nuit ii pousser des cris affreux : signe certain de sédition dans une armée. Lucullus leur faisait les plus vives instances ; il les conjurait de s’armer de patience, jusqu’à ce qu’ils eussent pris la Carthage d’Arménie, et détruit l’ouvrage du plus cruel ennemi des Romains : c’est Annibal qu’il voulait dire. Mais il ne put venir à bout de les entraîner. Il les ramena donc sur leurs pas ; et, ayant repassé le Taurus par d’autres défilés, il descendit dans la Mygdonie (69), pays fertile, dont la température est douce, et où il y avait une ville grande et peuplée, que les Barbares appelaient Nisibe, et les Grecs, Antioche de Mygdonie. Un frère de Tigrane, Gouras, y avait le titre de commandant ; mais l’expérience militaire, l’habileté pour l’invention des machines mettaient réellement l’autorité aux mains de Callimachus, celui qui, au siège d’Amisus, 85 avait donné tant de peine à Lucullus. Le général romain vint camper devant Nisibe, et employa contre la ville tout ce que l’art fournissait de moyens : en peu de jours il l’eut emportée d’assaut. Il traita avec de grands égards Gouras, qui était venu se rendre à lui. Callimachus promettait de découvrir des cachettes qui recelaient des trésors considérables ; mais Lucullus ne prêta point l’oreille à ses paroles : il le fit charger de fers et garder avec soin, afin qu’il reçût la punition qu’il avait méritée en mettant le feu à la ville d’Amisus, et en ôtant à Lucullus, avec une partie de sa gloire, le plaisir d’exercer sa générosité envers les Grecs.

On pourrait dire, jusqu’ici, que la Fortune avait accompagné Lucullus dans toutes ses expéditions ; mais, à dater de ce moment, le vent favorable tomba tout à coup : il ne fit plus rien qu’en luttant avec effort contré les obstacles et les écueils. A la vérité, il déploya toujours la vertu et la patience d’un grand général ; mais ses actions n’eurent plus ni éclat ni beauté : il faillit même perdre sa gloire d’auparavant, par les disgrâces qu’il éprouva, par les différends qu’il eut sans raison avec son armée, il dut en grande partie s’imputer à lui-même ses malheurs, par le peu de soin qu’il mit à se ménager l’affection des soldats, par la persuasion où il était que toutes les complaisances d’un général pour ceux qu’il commande déshonorent et ruinent son autorité. Ce qui lui fit encore plus de tort, c’est qu’au lieu de savoir s’accommoder à ses égaux en naissance et en dignité, il les traitait tous avec mépris, et les regardait, au prix de lui-même, comme des gens de rien.

Tels sont les défauts que Lucullus mêlait, dit-on, à tant de belles qualités. Grand et bien fait de sa personne, habile orateur, il s’entendait également au maniement des affaires politiques et militaires. Salluste rapporte que, dès le commencement de la guerre, il indisposa contre lui ses 86 soldats, en les forçant de passer deux hivers de suite dans leur camp, l’un devant Cyzique, et l’autre devant Amisus. Ils ne s’ennuyèrent pas moins les hivers suivants, qu’ils passèrent, ou à combattre dans le pays ennemi, ou sous des tentes, en pays allié ; car Lucullus n’entra pas une seule fois avec son armée dans une ville grecque et amie des Romains. Ces mécontentements des soldats s’aigrirent davantage encore par les efforts des démagogues de Rome, lesquels, dans leur envie contre Lucullus, l’accusaient de traîner la guerre en longueur pour satisfaire son ambition et son avarice : « Il embrasse, disaient-ils, dans son commandement, presque à lui seul, la Cilicie, l’Asie, la Bithynie, la Paphlagonie, la Galatie, le Pont, l’Arménie, tous les pays jusqu’au Phase : maintenant il pille les maisons royales de Tigrane, comme si on l’avait envoyé pour dépouiller les rois, et non pour les soumettre. » Telles étaient, dit-on, les déclamations du préteur Lucius Quintius (70). Le peuple, entraîné par ses discours, ordonna qu’on enverrait à Lucullus des successeurs dans le gouvernement de ces provinces, et qu’on licencierait une grande partie de son armée.

Mais ce qui mit le comble à ces désagréments, et acheva de perdre Lucullus, ce fut l’hostilité de Publius Clodius (71), homme insolent, et tout plein de présomption et d’audace. Il était frère de la femme de Lucullus, et on l’accusait d’un honteux commerce avec sa sœur, dont les mœurs étaient fort déréglées. Il servait alors dans l’armée de Lucullus, en un rang qui lui paraissait bien au-dessous de son mérite, car il se croyait digne de la première place ; mais sa dépravation avait fait souvent 87 donner la préférence à d’autres. Il se mit donc à pratiquer les troupes fimbriennes, à les irriter contre Lucullus, en séduisant, par ses discours, des soldats accoutumés depuis longtemps aux flatteries des démagogues, et qui l’écoutaient avec plaisir. C’étaient ceux qui avaient tué, par les conseils de Fimbria, le consul Flaccus, et s’étaient donné pour général Fimbria lui-même. Aussi accueillirent-ils Clodius avec un vif empressement : ils l’appelaient l’ami des soldats, parce qu’il affectait de s’indigner de leurs peines : « N’y aura-t-il jamais de fin, disait-il, à tant de guerres et de travaux ? Consumeront-ils leur vie à combattre toutes les nations, à errer dans tous les pays, sans recueillir d’autre fruit de leurs expéditions pénibles que l’honneur d’escorter les chariots et les chameaux de Lucullus, chargés de vaisselle d’or et de pierres précieuses ? Les soldats de Pompée sont peuple aujourd’hui, vivant en repos avec des femmes et des enfants, cultivant des terres fertiles, et établis dans des villes heureuses, non point pour avoir repoussé Mithridate et Tigrane dans des déserts inaccessibles, ou avoir détruit les palais des rois de l’Asie, mais pour avoir fait la guerre en Espagne contre des fugitifs, et en Italie contre des esclaves. Si nous ne devons jamais cesser de faire la guerre, réservons du moins ce qui nous reste de force et de vie pour un général qui regarde comme son plus bel ornement la richesse de ses soldats. »

Corrompue par ces déclamations, l’armée de Lucullus refusa de le suivre contré Tigrane, et aussi contre Mithridate, qui s’était jeté de l’Arménie dans le Pont, et qui travaillait à reconquérir son royaume. Ils prétextèrent la rigueur de l’hiver, et restèrent oisifs dans la Gordyène, en attendant l’arrivée de Pompée, ou de quelque autre général, qui ne pouvait tarder à venir remplacer Lucullus. Cependant, lorsqu’ils apprirent que Mithridate avait 88 vaincu Fabius, et marchait contre Sornatius et Triarius, ils rougirent de leur révolte, et suivirent Lucullus. Triarius voulut ravir, avant l’arrivée de Lucullus qui s’approchait, une victoire dont il se croyait assuré ; mais il perdit une grande bataille, où périrent, dit-on, sept mille Romains, et, dans ce nombre, cent cinquante centurions et vingt-quatre tribuns des soldats ; et son camp tomba au pouvoir de Mithridate. Lucullus arriva peu de jours après, et déroba Triarius à la fureur des soldats, qui demandaient sa tête. Mithridate refusait de combattre, et attendait Tigrane, qui venait avec une grande armée. Lucullus résolut de prévenir leur jonction, et de s’avancer à la rencontre de Tigrane pour lui livrer bataille. Il était déjà en marche, lorsque les troupes fimbriennes se révoltèrent et sortirent des rangs, prétendant qu’un décret du peuple les avait licenciées, et que Lucullus n’avait plus droit de commander, ses provinces ayant été adjugées à d’autres. Lucullus descendit, pour les fléchir, à tout ce qu’il y a de démarches humiliantes, les suppliant l’un après l’autre, parcourant leurs tentes d’un air triste et les larmes aux yeux, à quelques-uns même prenant la main ; mais ils repoussaient toutes ses avances ; ils jetaient à ses pieds leurs bourses vides, et lui disaient d’aller seul combattre les ennemis, puisqu’il savait si bien s’enrichir seul de leurs dépouilles. Toutefois, à la prière des autres soldats, les Fimbriens cédèrent : ils promirent de rester pendant l’été ; mais en déclarant que si, durant ce temps-là, il ne se présentait point d’ennemi à combattre, ils se retireraient.

C’était une nécessité pour Lucullus, ou de se soumettre à ces conditions, ou de rester seul, et d’abandonner le pays aux Barbares. Il les retint donc, mais sans leur imposer depuis aucune contrainte, sans les mener au combat, s’estimant heureux de ce qu’ils voulaient bien rester, et laissant Tigrane ravager impuné- 89 ment la Cappadoce, et Mithridate reprendre sa fierté, ce Mithridate dont lui-même avait annoncé au Sénat l’entière défaite. Il était venu de Rome des commissaires pour régler les affaires du Pont, dont on croyait déjà la possession assurée ; mais ils trouvèrent, en arrivant, que Lucullus n’était pas même maître de sa personne et qu’il était l’objet des mépris et des affronts de ses soldats. Ceux-ci se portèrent enfin à un tel excès d’insolence à l’égard de leur général, qu’aussitôt l’été fini, ils revêtirent leurs armes, tirèrent leurs épées, et provoquèrent au combat les ennemis, qui s’étaient retirés et ne paraissaient plus nulle part. Puis, jetant de grands cris et frappant l’air de leurs épées, ils sortirent du camp, et protestèrent que le temps était expiré durant lequel ils avaient promis à Lucullus de demeurer avec lui.

D’un autre côté, Pompée invitait par lettres les autres à se ranger sous ses ordres. Car la faveur du peuple et les flatteries des démagogues l’avaient fait charger de continuer la guerre contre Mithridate et Tigrane. Aux yeux du Sénat et des meilleurs citoyens cette nomination était une injustice faite à Lucullus : on lui donnait, disaient-ils, un successeur, non pour finir la guerre, mais pour lui enlever le triomphe ; et on le forçait de céder à un autre bien moins le commandement de l’armée que le prix de ses exploits militaires. Mais la manière dont on en usa à son égard parut bien plus odieuse encore à ceux qui étaient sur les lieux. Lucullus ne fut maître ni de punir les fautes ni de récompenser les services : Pompée ; défendit qu’on s’adressât à lui pour aucune affaire, et qu’on eût égard à ce qu’il avait réglé avec les dix commissaires venus de Rome : défenses intimées par des affiches publiques, et appuyées par la terreur que causait son armée, plus nombreuse que celle de Lucullus.

Cependant leurs amis communs jugèrent convenable qu’ils eussent une entrevue : le lieu du rendez-vous fut 90 un bourg de la Galatie. Ils s’entretinrent avec une courtoisie réciproque, et se félicitèrent mutuellement de leurs exploits. Lucullus était plus âgé, et Pompée supérieur en dignité : il avait commandé dans un plus grand nombre de guerres, et obtenu deux triomphes. Ils étaient précédés l’un et l’autre de faisceaux couronnés de lauriers, marques de leurs victoires. Mais les lauriers des faisceaux de Pompée s’étaient flétris dans un long voyage à travers des pays secs et arides ; les licteurs de Lucullus, qui s’en aperçurent, se firent un plaisir de donner à ceux de Pompée une portion de leurs lauriers, qui étaient frais et tout verdoyants. Les amis de Pompée tirèrent de ce fait un augure favorable ; et, en effet, l’expédition de Pompée tira un grand lustre des exploits de Lucullus. Toutefois cette entrevue ne rétablit point entre eux la bonne intelligence : ils se séparèrent plus hostiles l’un à l’autre que jamais.

Pompée cassa les ordonnances de Lucullus, emmena tous les soldats avec lui, et ne laissa à Lucullus, pour accompagner son triomphe, que seize cents hommes ; et ceux-là même ne le suivaient pas de leur plein gré : tant Lucullus manquait, soit par nature ou par l’effet de sa mauvaise fortune, du premier et du plus grand talent d’un général ! S’il eût joint ce talent à tant et de si grandes qualités qu’il possédait, au courage, à la vigilance, à la prudence et à la justice, l’empire romain n’aurait pas eu l’Euphrate pour borne du côté de l’Asie, mais les derniers confins de la terre et la mer d’Hyrcanie (72) ; les autres nations avaient été subjuguées d’avance par Tigrane, et la puissance des Parthes n’était alors ni aussi grande ni aussi bien unie qu’elle se montra au temps de Crassus : fatigués par leurs dissensions intes- 91 tines et par leurs guerres avec les peuples voisins, ils ne pouvaient repousser les insultes des Arméniens. Il me semble donc, d’après cela, que les services rendus par Lucullus en personne à sa patrie n’ont point égalé le dommage qu’il lui a fait porter par d’autres. Les trophées qu’il planta en Arménie si près des Parthes, la prise de Tigranocertes et de Nisibe, les richesses qu’il fit transporter à Rome, le diadème de Tigrane rapporté captif en triomphe, allumèrent dans l’âme de Crassus le désir de passer en Asie : il crut que les Barbares n’étaient qu’une proie assurée et des dépouilles toutes prêtes ; mais bientôt, accueilli par les flèches des Parthes, il prouva que Lucullus avait dû ses victoires non à l’imprudence et à la mollesse des ennemis, mais à son audace et à sa capacité. Mais nous en parlerons plus tard (73).

Le premier désagrément de Lucullus, en arrivant à Rome, fut de trouver son frère Marcus accusé par Caïus Memmius pour avoir exécuté, dans sa questure, les ordres de Sylla. Marcus fut absous ; mais aussitôt Memmius se tourna contre Lucullus lui-même, et tâcha, en soulevant les passions populaires, de lui faire refuser le triomphe, sous prétexte qu’il avait détourné à son profit des trésors considérables, et qu’il avait à dessein traîné la guerre en longueur. Lucullus était en danger ; mais les premiers et les plus puissants citoyens s’étant mêlés parmi les tribus, obtinrent du peuple, à force de prières et de brigues, qu’on lui permettrait de triompher.

Ce triomphe ne fut pas, comme quelques autres, étonnant et ennuyeux par la longueur de la marche et par la quantité des objets qu’on y portait. Lucullus orna le cirque de Flaminius d’un nombre prodigieux d’armes prises sur les ennemis, et des machines de guerre des deux rois ; et ce spectacle à lui seul valait la peine d’être 92 vu. Il passa, dans la marche triomphale, quelques cavaliers bardés de fer, dix chariots armés de faux, et soixante courtisans ou généraux des rois. On traînait après eux cent dix grands navires armés d’éperons d’airain, puis une statue d’or de Mithridate, de six pieds de hauteur, son bouclier garni de pierres précieuses, vingt coffres pleins de vaisselle d’argent, trente-deux autres pleins de vaisselle d’or, d’armes du même métal, et d’or monnayé : ces coffres étaient portés par des hommes. Huit mulets portaient des lits d’or, cinquante-six autres de l’argent en lingots, et cent sept de l’argent monnayé, qui se montait à peu près à deux millions sept cent mille drachmes (74). Il y avait enfin des registres où étaient inscrites les sommes que Lucullus avait fournies à Pompée pour la guerre contre les pirates, celles qu’il avait remises aux questeurs, et, dans un compte à part, les neuf cent cinquante drachmes (75) qu’il avait distribuées par tête à ses soldats. Ce triomphe fut suivi d’un superbe festin, où Lucullus convia la ville et les bourgs des environs.

Il répudia sa femme Clodia pour sa méchanceté et sa vie scandaleuse, et épousa Servilia, sœur de Caton. Ce mariage ne fut pas heureux non plus : un seul des vices de Clodia manquait à Servilia, c’était d’avoir été corrompue par son frère ; même débauche d’ailleurs, même, dissolution. Lucullus prit sur lui quelque temps de la supporter, par respect pour Caton ; mais enfin il la répudia.

Il avait fait concevoir au Sénat de merveilleuses espérances : on croyait trouver en lui un contre-poids à la tyrannie de Pompée, et un rempart pour l’aristocratie ; mais il démentit l’espoir qu’avaient fait naître sa gloire et son crédit : il abandonna complètement l’administra- 93 tion des affaires ; soit qu’il jugeât les maux de la république irrémédiables, soit, comme d’autres le disent, qu’il fût rassasié de gloire, et voulût se reposer de tant de travaux et de tant de combats, qui n’avaient pas eu une fin heureuse, au sein d’une vie douce et tranquille. Car il en est qui le louent de ce changement extraordinaire, parce qu’il ne fit point comme Marius, lequel, après ses victoires sur les Cambres, après tant et de si glorieux exploits, ne sut pas jouir d’un honneur si digne d’envie, et s’en alla, par un désir insatiable de gloire et de domination, disputer le commandement à des jeunes gens, lui vieillard : tentatives où il trouva les écueils qui le précipitèrent dans des forfaits horribles, et dans des maux plus affreux encore. «. Cicéron, disent-ils, aurait vieilli  plus heureusement, s’il eût vécu dans la retraite après avoir étouffé la conjuration de Catilina. Scipion eût été plus heureux, s’il s’était tenu en repos après avoir ajouté la ruine de Numance à celle de Carthage. La vie politique, disent-ils encore, a, elle aussi, son terme : lorsqu’on n’a plus la force et la vigueur de l’âge, les luttes politiques, comme celles des athlètes, n’ont plus « que de mauvaises chances. » Mais Crassus et Pompée raillaient Lucullus sur cette vie de délices et de voluptés à laquelle il s’abandonnait : cet état de mollesse était encore moins convenable à des vieillards, pensaient-ils, que les soins de l’administration et la conduite des armées.

Le vie de Lucullus ressemble, en effet, à ces pièces de l’ancienne comédie, où on voit au début des hommes d’État, des généraux en action, et, au dénoûment, des festins, des débauches, que dis-je ? des mascarades, des courses aux flambeaux, des jeux de toute espèce. Car je mets au nombre de ces bagatelles les édifices somptueux, les vastes promenades, les salles de bain, et, encore plus, ces tableaux, ces statues, ces chefs-d’œuvre de l’art que Lucullus rassembla de toutes parts à grands frais, abusant 94 à profusion, pour y pourvoir, des richesses immenses qu’il avait amassées dans ses campagnes. Aussi, aujourd’hui même que le luxe a fait tant de progrès, les jardins de Lucullus sont encore comptés parmi les plus magnifiques que possèdent les empereurs ; et Tubéron (76), le philosophe stoïcien, après avoir contemplé les prodigieux ouvrages qu’il faisait exécuter sur le rivage de la mer près de Naples, les montagnes percées et suspendues par de grandes voûtes, les canaux creusés autour de ses maisons pour y faire entrer les eaux de la mer et ouvrir aux plus gros poissons de vastes réservoirs, les palais bâtis dans la mer même ; Tubéron, dis-je, appelait Lucullus un Xerxès en toge (77). Il avait aussi à Tusculum des maisons de plaisance, dont les vues étaient superbes ; des salons ouverts à tous les aspects, et de belles promenades. Pompée l’y alla voir un jour : « La demeure, dit-il d’un air de critique, est parfaitement disposée pour l’été ; elle serait inhabitable l’hiver. — Crois-tu donc, dit Lucullus en riant, que j’aie moins de sens que les grues et les cigognes, et que je ne sache pas changer de demeure selon les saisons ? » Une autre fois, un préteur voulait donner au peuple des jeux magnifiques ; il pria Lucullus de lui prêter des manteaux de pourpre pour un chœur : Lucullus lui dit qu’il ferait chercher, et que, s’il en avait, il les lui prêterait avec plaisir. Le lendemain, il lui demanda combien il lui en fallait : « J’en aurai assez de cent, répondit le préteur. —Tu peux, reprit Lucullus, en faire prendre le double. » C’est à cette occasion que le poète Flaccus s’écrie que ce n’est point richesse à ses yeux, 95 si le superflu, si ce qui est inconnu au maître, n’est pas plus considérable que ce qui paraît (78).

Lucullus se comportait, pour la dépense journalière de sa table, en homme nouvellement enrichi. Couché sur des lits de pourpre, on le servait en vaisselle ornée de pierreries ; il avait, pendant ses repas, des chœurs de danse et de musique, et faisait servir sur sa table les mets les plus rares et les plus exquis, les pâtisseries les plus recherchées : c’était vouloir se faire admirer des hommes sans jugement. Aussi sut-on gré à Pompée de ce qu’il fît dans une maladie. Son médecin lui avait ordonné de manger une grive ; ses domestiques vinrent lui dire qu’il était impossible de trouver des grives en été ailleurs que chez Lucullus, qui en faisait engraisser toute l’année ; il ne voulut pas qu’on y en prit : « Hé quoi ! dit-il au médecin, si Lucullus n’était pas un homme voluptueux, Pompée ne pourrait donc pas vivre ? » Et il demanda qu’on lui préparât quelque mets facile à trouver.

Caton, son ami et son allié, ne pouvait lui pardonner sa vie de luxe et de mollesse. Un jeune homme faisait, hors de propos, devant le Sénat, un discours ennuyeux et prolixe sur la tempérance et la frugalité ; Caton se leva : « Ne cesseras-tu, lui dit-il, toi riche comme Crassus et vivant comme Lucullus, de parler comme Caton ! » Du reste, quelques-uns disent qu’à la vérité ce propos fut tenu, mais non point par Caton.

Pour Lucullus, on ne peut douter, d’après les mots qui ont été recueillis de lui, qu’il n’aimât fort ce genre de vie, bien plus, qu’il ne s’en fît honneur. Il traita, dit-on, plusieurs jours à sa table des Grecs qui étaient venus à 96 Rome ; aussi, avec leur bonhomie grecque, crurent-ils que c’était pour eux cette grande dépense quotidienne : ils eurent honte de lui être à charge, et refusèrent ses invitations. Lucullus leur dit en riant : « Il est vrai, mes amis, que dans cette dépense il y a un peu pour vous ; mais la plus grande partie est pour Lucullus. » Un jour qu’il soupait seul, on ne lui servit qu’une table avec un souper médiocre ; mécontent, il fit appeler son maître d’hôtel. « Je ne croyais pas, dit cet homme, qu’il fût besoin d’un festin splendide, n'y ayant personne d’invité. — Eh ! ne savais-tu pas, répondit-il, que Lucullus soupait ce soir chez Lucullus ? »

Il ne fut question, comme on peut croire, que de cela par la ville. Cicéron et Pompée l’abordèrent un jour qu’il se promenait tranquillement dans la place publique. Cicéron était son intime ami. Pompée, il est vrai, avait eu des différends avec Lucullus, au sujet du commandement de l’armée ; mais ils vivaient ensemble dans des rapports de bienséance, et se voyaient assez souvent. Cicéron salua Lucullus, et lui demanda s’il avait le temps de s’entretenir avec eux. « Parfaitement, répondit Lucullus ; et il les pria de venir chez lui. — Nous voulons, reprit Cicéron, souper chez toi aujourd’hui, mais à condition qu’on n’ajoutera rien à ton ordinaire. » Lucullus s’en défendit longtemps, et les pria de remettre au lendemain ; ils refusèrent, et ne lui permirent même pas de parler à aucun de ses domestiques de peur qu’il ne commandât d’apprêter des mets de surcroît. Ils lui accordèrent seulement de dire devant eux, à un de ses gens, qu’il souperait ce jour-là dans l’Apollon. C’était le nom d’une des salles les plus magnifiques de sa maison ; et, par ce moyen, il trompa ses convives sans qu’ils s’en doutassent. Car il avait, à ce qu’il paraît, pour chaque salle une dépense réglée, des meubles et un service particuliers ; et il suffisait à ses esclaves d’entendre le nom 97 de celle où il voulait souper, pour savoir quelle dépense il fallait faire, quel ameublement et quel service on devait employer. Le souper dans l'Apollon était habituellement de cinquante mille drachmes (79). Ce fut la somme qu’on dépensa ce soir-là ; et Pompée fut émerveillé autant par la magnificence du festin que par la promptitude avec laquelle il avait été préparé. C’était ainsi que Lucullus abusait des richesses, et les traitait comme des captives et des Barbares (80).

Mais une dépense plus louable et plus digne était celle qu’il faisait pour se procurer des livres. Il en rassembla un grand nombre et d’une bonne écriture, et il en fit un usage plus honorable encore que ne l’était leur acquisition, en ouvrant sa bibliothèque au public. Tous les Grecs avaient un libre accès dans les galeries, dans les portiques et dans les cabinets qui entouraient sa bibliothèque : ils s’y rendaient comme dans un sanctuaire des Muses ; ils y passaient les jours entiers à discourir ensemble, quittant avec plaisir toutes leurs affaires pour s’y réunir. Lui-même il se promenait souvent dans les galeries avec les gens de lettres, se mêlait à leurs entretiens, et aidait, au besoin, de son crédit, ceux qui étaient chargés de quelques négociations politiques. En un mot, sa maison était un asile, un Prytanée grec, pour tous ceux qui venaient à Rome.

Il avait en général du goût pour toutes philosophies ; mais la secte pour laquelle il eut toujours une préférence marquée, c’était l’Académie, non point celle qu’on nomme la nouvelle, quoiqu’alors Philon lui eût donné un grand éclat en expliquant les écrits de Carnéade, mais l’ancienne, qui avait alors pour chef Antiochus l’Ascalonite, homme éloquent et habile. Lucullus s’était 98 assuré l’amitié d’Antiochus par toutes sortes de prévenances : il le logeait chez lui, et l’opposait aux disciples de Philon, du nombre desquels était Cicéron, qui même avait composé, en faveur de sa secte, un très-beau dialogue, dans lequel il fait soutenir par Lucullus, un des interlocuteurs, cette opinion : qu’il y a des choses que l’on peut comprendre ; et soutient lui-même l’opinion contraire. Ce livre est intitulé Lucullus (81).

J’ai déjà dit que Lucullus et Cicéron vivaient ensemble dans la plus grande intimité ; ils suivaient d’ailleurs le même parti politique ; car Lucullus n’avait pas entièrement abandonné les affaires : il avait seulement laissé de bonne heure à Crassus et à Caton les rivalités, l’ambition de parvenir au premier rang de puissance et d’autorité, comme exposant à trop de dangers et d’affronts. Car c’étaient ces deux nommes que mettaient en avant, pour la défense du Sénat, ceux à qui la puissance de Pompée était suspecte. Lucullus ne descendait plus au Forum que pour obliger ses amis, et au Sénat que pour rompre quelque intrigue de Pompée, et s’opposer à son ambition. Il fit annuler toutes les ordonnances que Pompée avait rendues après avoir vaincu les deux rois ; et, soutenu de Caton, il empêcha une distribution d’argent que Pompée demandait pour ses soldats. Pompée recourut alors à l’amitié de Crassus et de César, ou plutôt à une ligue qu’il forma avec eux : il remplit la ville d’armes et de soldats, chassa du Sénat Caton et Lucullus, et fit confirmer de force ses ordonnances.

Cette conduite ayant excité l’indignation de tous les honnêtes gens, les Pompéiens produisirent un certain 99 Brutius (82), qu’ils avaient surpris, disaient-ils, épiant l’occasion de tuer Pompée. Brutius, interrogé en plein Sénat, accusa quelques personnes de complicité avec lui ; et, devant le peuple, il chargea nommément Lucullus de l’avoir suborné pour assassiner Pompée. Personne ne crut à sa déposition ; et l’on ne douta pas un instant que cet homme n’eût été aposté par les amis de Pompée, pour être l’instrument de cette odieuse calomnie. On en fut bien plus convaincu encore quelques jours après, lorsqu’on vit jeter hors de la prison le corps de Brutius, qui s’était donné, disait-on, la mort lui-même mais le cadavre portait des marques de strangulation et de coups : aussi Brutius fut-il regardé comme la victime de ceux qui l’avaient suborné.

Ce fut là une raison pour Lucullus de s’éloigner plus que jamais des affaires politiques ; et, quand il vit Cicéron banni, Caton comme relégué en Cypre (83), il s’en retira pour toujours. Quelque temps avant sa mort, son esprit s’affaiblit, dit-on, peu à peu, et finit par s’éteindre tout à fait. Cornélius Népos prétend que le dérangement de ses facultés ne provenait ni de l’âge ni de la maladie, mais d’un breuvage que lui avait donné Callisthène, un de ses affranchis, et que Callisthène ne lui avait fait prendre ce breuvage que pour se rendre plus cher à Lucullus, étant persuadé que telle en était la vertu (84). L’effet de ce breuvage fut de lui aliéner et bouleverser la raison, au point que, dans les derniers temps de sa vie, son frère avait pris l’administration de ses biens.

Quoi qu’il en soit, le peuple s’affligea quand il mourut, aussi vivement que s’il avait fini dans le plus grand 100 éclat de ses exploits militaires et de sa carrière politique. On accourut en foule à ses obsèques ; et l’on voulait à toute force que le corps, qui avait été porté au Forum par les jeunes gens des plus nobles maisons, fût enterré dans le Champ de Mars, où l’on avait déjà enterré Sylla. Mais, comme on ne s’était pas attendu à cette proposition, et qu’il n’était pas aisé de faire les préparatifs nécessaires, son frère obtint du peuple, par ses instances, qu’il fût permis de faire ses funérailles dans sa maison de Tusculum, où le tombeau était tout prêt. Ce frère lui - même ne survécut pas longtemps à Lucullus ; de même qu’il l’avait suivi de près en âge et en honneurs, de même fit-il pour la mort : il mourut bientôt après le frère qu’il avait si tendrement aimé.

(46) Ville de Syrie ainsi nommée à cause du voisinage d’un bois el d’un temple consacrés à Apollon et à Daphné.

(47) La Gordyène ou le pays des Gordyens faisait partie de l’Assyrie.

(48)  C’est à-dire vivant sous la tente. C’étaient des peuplades errantes qui couraient par la partie méridionale de la Mésopotamie, vivant de brigandages et du produit de leurs troupeaux.

(49) Scepsis, que Strabon nomme Paléscepsis ou Scepsis la Vieille, était une ville de la Mysie, près du mont Ida. Le Métrodore dont il est question ici n’est guère connu d’ailleurs. Il ne faut pas le confondre avec le célèbre philosophe Métrodore, qui était de Lampsaque, et vivait dans le troisième siècle avant J. C.

(50) Ville bâtie par Séleucus Nicanor.

(51) Dans la Paphlagonie, près du fleuve Halys, sur le Pont-Euxin.

(52) Dans la grande Arménie, entre l’Euphrate et le Tigre.

(53) C’était la nouvelle capitale de son royaume.

(54) L’Adiabène était à l’occident de la Mésopotamie.

(55) C’est le golfe Persique que Plutarque nomme ainsi.

(56) L’Albanie était à l’occident de la mer Caspienne.

(57) Les Ibères occupaient le pays qui s’étend entre la mer Caspienne et le Pont-Euxin.

(58) Rivière qui prend sa source dans le Taurus et se jette dans la nier Caspienne.

(59) J’ai traduit ce qu’il y a dans le texte, qui est évidemment altéré : l’observation de Lucullus n’a en effet aucun sens après l’avis qu’on vient de lui donner en dernier lieu ; il devrait y applaudir, puisqu’il va y conformer sa conduite, et au lieu de cela il le contredit !

(60) Les éditions donnent Scipion, mais c’est une erreur manifeste, ou plutôt une altération faite au nom véritable par quelque copiste ignorant.

(61) Moins d’un quart de lieue.

(62) Probablement ce philosophe de l’ancienne Académie dont il est question avec quelques détails à la fin de la Vie de Lucullus.

(63) C’est le même dont nous possédons encore la grande géographie ; mais les Mémoires historiques dont parle Plutarque n’existent plus.

(64) Un peu moins de cinquante millions.

(65) Un peu moins de 800 fr.

(66)  Un des affluents de l’Euphrate.

(67)  Les Mardes étaient une peuplade de la Médie, sur la côte méridionale de la mer Caspienne.

(68)  C’est une correction faite depuis longtemps ; le texte dit  σατραϊηνοπς, mot inconnu, mais qui pourrait être à la rigueur un nom de peuple.

(69) Les Mygdomens occupaient la partie septentrionale de la Mésopotamie, sur les bords du Tigre.

(70) Plutarque se sert de l’expression να τν στρατηγν, et il est fort possible qu’ici, contre sa coutume, il ait employé le mot στρατηγός dans un autre sens que prêteur, et qu’il veuille parler d’un des tribuns du peuple, comme le pense Xylander.

(71) Le même que Plutarque nomme plus haut Appius Clodius.

(72) C’est la mer Caspienne, appelée aussi Hyrcanienne, parce que les Hyrcaniens en habitaient la côte méridionale.

(73) Dans la vie de Crassus.

(74)  Environ deux millions quatre cent trente mille francs.

(75) Environ huit cent cinquante-cinq francs.

(76) Quintus Elius Tubéro, petit-fils de Paul Emile, célèbre jurisconsulte et historien romain, à qui il n’avait manqué, suivant Cicéron, qu’un talent plus complet d’écrivain.

(77)  Par allusion aux travaux que Xerxès avait fait exécuter au mont Athos.

(78) Voici les vers d’Horace dont Plutarque donne ici tant bien que mal la traduction. C’est dans l'épitre VIe du liv. Ier :

Exilis domus est ubi non et multa supersunt,
Et dominum fallunt, et prosunt furibus.

(79) Environ quarante-cinq mille francs de notre monnaie.

(80) Allusion à ce qui se passait dans les triomphes.

(81) C’est le deuxième livre, ou plutôt, suivant Nonlus, le quatrième livre des Académiques, titre sous lequel Cicéron a remanié et complété le travail qu’il avait d’abord composé en deux livres, le Catulus et le Lucullus.

(82) Le mot grec peut signifier simplement un Brutien. Cicéron donne à cet homme le nom de Lucius Vectius.

(83) On lui avait donné une commission politique dans ce pays, afin de l’éloigner de Rome, comme on le verra dans la Vie de Caton le Jeune.

(84 Pline rapporte de la même manière la mort de Lucullus.