Plutarque, traduit par Alexis Pierron

PLUTARQUE

LES VIES DES HOMMES ILLUSTRES.

TOME QUATRIÈME : VIE DE DION - ΔΙΩΝ partie I - partie II

Traduction française : ALEXIS PIERRON

autres traductions : Ricard

Vie d'e Dion (partie I)    Vie de Brutus

 

 

PLUTARQUE

 

IV

--------------------------------------------


Paris. — Imprimerie de Gustave GRATIOT, 30, rue Mazarine.

VIES

DES

 

HOMMES ILLUSTRESDE PLUTARQUE

 


TRADUCTION NOUVELLE

PAR ALEXIS PIERRON

PRÉCÉDÉE D’UNE NOTICE SUR PLUTARQUE PAR LE TRADUCTEUR

IVPARIS

CHARPENTIER, LIBRAIRE-ÉDITEUR,

19, Rue de Lille

 

----

1853PLUTARQUE

VIES PARALLÈLES, OU VIES COMPARÉES.

 

--------------------------------- 

DION.

 

( De l’an 409 à l’an 354 avant J.-C. )

 

ΔΙΩΝ

 

 

précédent

 Ἑβδόμῃ δ' ἡμέρᾳ Διονύσιος κατέπλευσεν εἰς τὴν ἀκρόπολιν, καὶ Δίωνι  προσῆγον ἅμαξαι <τὰς> πανοπλίας ἃς Συνάλῳ κατέλιπε. Ταύτας διένειμε τοῖς πολίταις, τῶν δ' ἄλλων ἕκαστος ἑαυτὸν ὡς δυνατὸν ἦν ἐκόσμει καὶ παρεῖχεν ὁπλίτην πρόθυμον. 30. Διονύσιος δὲ πρῶτον ἰδίᾳ πρὸς Δίωνα πρέσβεις ἔπεμπεν ἀποπειρώμενος· ἔπειτα κελεύσαντος ἐκείνου διαλέγεσθαι κοινῇ Συρακοσίοις ὡς ἐλευθέροις οὖσιν, ἐγένοντο λόγοι διὰ τῶν πρέσβεων παρὰ τοῦ τυράννου φιλάνθρωποι, φόρων ὑπισχνουμένου μετριότητα καὶ ῥᾳστώνην στρατειῶν, ὧν <ἂν μὴ> αὐτοὶ σύμψηφοι γένωνται. Ταῦτ' ἐχλεύαζον οἱ Συρακόσιοι.  Δίων δ' ἀπεκρίνατο τοῖς πρέσβεσι μὴ διαλέγεσθαι πρὸς αὐτοὺς Διονύσιον, εἰ μὴ τὴν ἀρχὴν ἀφίησιν·

φέντι δὲ συμπράξειν ἄδει<αν> αὐτός, κἂν ἄλλο  τι τῶν μετρίων δύνηται, μεμνημένος τῆς οἰκειότητος. Ταῦτα Διονύσιος ἐπῄνει καὶ πάλιν ἔπεμπε πρέσβεις, κελεύων ἥκειν τινὰς εἰς τὴν ἀκρόπολιν τῶν Συρακοσίων, οἷς τὰ μὲν πείθων, τὰ δὲ πειθόμενος, διαλέξεται περὶ  τῶν κοινῇ συμφερόντων. Ἐπέμφθησαν οὖν ἄνδρες πρὸς αὐτὸν οὓς Δίων ἐδοκίμασε, καὶ λόγος πολὺς ἐκ τῆς ἄκρας εἰς τοὺς Συρακοσίους κατῄει, Διονύσιον ἀφήσειν τὴν τυραννίδα καὶ μᾶλλον ἑαυτοῦ ποιήσεσθαι χάριν ἢ  Δίωνος. Ἦν δὲ δόλος ἡ προσποίησις αὕτη τοῦ τυράννου καὶ σκευωρία κατὰ τῶν Συρακοσίων. Τοὺς μὲν γὰρ ἐλθόντας πρὸς αὐτὸν ἐκ τῆς πόλεως συγκλείσας εἶχε, τοὺς δὲ μισθοφόρους πρὸς ὄρθρον ἐμπλήσας ἀκράτου,  δρόμῳ πρὸς τὸ περιτείχισμα τῶν Συρακοσίων ἀφῆκε.

Γενομένης δὲ τῆς προσβολῆς ἀνελπίστου, καὶ τῶν βαρβάρων θράσει πολλῷ καὶ θορύβῳ καθαιρούντων τὸ διατείχισμα καὶ τοῖς Συρακοσίοις ἐπιφερομένων, οὐδεὶς ἐτόλμα μένων ἀμύνεσθαι πλὴν τῶν ξένων τοῦ Δίωνος, οἳ πρῶτον αἰσθόμενοι  τὸν θόρυβον ἐξεβοήθησαν. Οὐδ' οὗτοι δὲ τῆς βοηθείας τὸν τρόπον συνεφρόνουν οὐδ' εἰσήκουον ὑπὸ κραυγῆς καὶ πλάνης τῶν φευγόντων Συρακοσίων, ἀναπεφυρμένων αὐτοῖς καὶ διεκθεόντων, πρίν γε δὴ Δίων, ἐπεὶ λέγοντος οὐδεὶς κατήκουεν, ἔργῳ τὸ πρακτέον ὑφηγήσασθαι βουλόμενος  ἐμβάλλει πρῶτος εἰς τοὺς βαρβάρους. Καὶ γίνεται περὶ αὐτὸν ὀξεῖα καὶ δεινὴ μάχη, γινωσκόμενον οὐχ ἧττον ὑπὸ τῶν πολεμίων ἢ τῶν φίλων·  ὥρμησαν γὰρ ἅμα πάντες ἐμβοήσαντες. Ὁ δ' ἦν μὲν ἤδη βαρύτερος δι' ἡλικίαν ἢ κατὰ τοιούτους ἀγῶνας, ἀλκῇ δὲ καὶ θυμῷ <τοὺς> προσφερομένους ὑφιστάμενος καὶ ἀνακόπτων, τιτρώσκεται λόγχῃ τὴν χεῖρα, πρὸς δὲ τὰ ἄλλα βέλη καὶ τὰς ἐκ χειρὸς πληγὰς μόλις ὁ θώραξ ἤρκεσε, διὰ τῆς ἀσπίδος δόρασι πολλοῖς καὶ λόγχαις τυπτόμενος· ὧν κατακλασθέντων  κατέπεσεν ὁ Δίων. Εἶτ' ἀναρπασθεὶς ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν, ἐκείνοις μὲν ἡγεμόνα Τιμωνίδην ἐπέστησεν, αὐτὸς δὲ τὴν πόλιν ἵππῳ περιελαύνων, τούς τε Συρακοσίους ἔπαυε φυγῆς καὶ τῶν ξένων τοὺς φυλάττοντας τὴν Ἀχραδινὴν ἀναστήσας ἐπῆγε τοῖς βαρβάροις, ἀκμῆτας ἐκπεπονημένοις  καὶ προθύμους ἀπαυδῶσιν ἤδη πρὸς τὴν πεῖραν. Ἐλπίσαντες γὰρ ἅμα τῇ πρώτῃ ῥύμῃ τὴν πόλιν ἅπασαν ἐξ ἐπιδρομῆς καθέξειν, εἶτα παρὰ δόξαν ἐντυγχάνοντες ἀνδράσι πλήκταις καὶ μαχίμοις, ἀνεστέλλοντο πρὸς τὴν  ἀκρόπολιν. Ἕτι δὲ μᾶλλον ὡς ἐνέδωκαν ἐπικειμένων τῶν Ἑλλήνων, τραπόμενοι κατεκλείσθησαν εἰς τὸ τεῖχος, ἑβδομήκοντα μὲν καὶ τέσσαρας ἀποκτείναντες τῶν μετὰ Δίωνος, ἑαυτῶν δὲ πολλοὺς ἀποβαλόντες.

31. Γενομένης δὲ λαμπρᾶς τῆς νίκης οἱ μὲν Συρακόσιοι τοὺς ξένους ἑκατὸν μναῖς ἐστεφάνωσαν, οἱ δὲ ξένοι Δίωνα χρυσῷ στεφάνῳ.  Κήρυκες δὲ παρὰ τοῦ Διονυσίου κατέβαινον, ἐπιστολὰς πρὸς Δίωνα παρὰ τῶν οἰκείων γυναικῶν κομίζοντες· μία δ' ἦν ἔξωθεν ἐπιγεγραμμένη  "τῷ πατρὶ παρ' Ἱππαρίνου·" τοῦτο γὰρ ἦν ὄνομα τῷ Δίωνος υἱῷ. Καίτοι φησὶ Τίμαιος Ἀρεταῖον αὐτὸν ἀπὸ τῆς μητρὸς Ἀρετῆς καλεῖσθαι. Τιμωνίδῃ δὲ μᾶλλον ὡς οἴομαι περί γε  τούτων πιστευτέον, ἀνδρὶ φίλῳ καὶ συστρατιώτῃ Δίωνος. Αἱ μὲν οὖν ἄλλαι τοῖς Συρακοσίοις ἀνεγνώσθησαν ἐπιστολαί, πολλὰς ἱκεσίας καὶ δεήσεις ἔχουσαι παρὰ τῶν γυναικῶν, τὴν δὲ παρὰ τοῦ παιδὸς εἶναι δοκοῦσαν οὐκ  ἐώντων φανερῶς λυθῆναι, βιασάμενος ὁ Δίων ἔλυσεν. Ἦν δὲ παρὰ τοῦ Διονυσίου, τοῖς μὲν γράμμασι πρὸς τὸν Δίωνα, τοῖς δὲ πράγμασι πρὸς τοὺς Συρακοσίους διαλεγομένου, σχῆμα μὲν ἔχουσα δεήσεως καὶ δικαιολογίας,  συγκειμένη δὲ πρὸς διαβολὴν τοῦ Δίωνος. Ὑπομνήσεις τε γὰρ ἦσαν ὧν ὑπὲρ τῆς τυραννίδος ἔπραξε προθύμως, καὶ κατὰ τῶν φιλτάτων ἀπειλαὶ σωμάτων, ἀδελφῆς καὶ τέκνου καὶ γυναικός, ἐπισκήψεις τε δειναὶ μετ' ὀλοφυρμῶν ... Καί, τὸ μάλιστα κινῆσαν αὐτόν, ἀξιοῦντος μὴ καθαιρεῖν, ἀλλὰ παραλαμβάνειν τὴν τυραννίδα, μηδ' ἐλευθεροῦν μισοῦντας ἀνθρώπους καὶ μνησικακοῦντας, ἀλλ' αὐτὸν ἄρχειν, παρέχοντα τοῖς φίλοις καὶ οἰκείοις τὴν ἀσφάλειαν.

32. Ἀναγινωσκομένων δὲ τούτων οὐχ, ὅπερ ἦν δίκαιον, εἰσῄει τοὺς Συρακοσίους ἐκπλήττεσθαι τὴν ἀπάθειαν καὶ τὴν μεγαλοψυχίαν τοῦ Δίωνος, ὑπὲρ τῶν καλῶν καὶ δικαίων ἀπισχυριζομένου πρὸς τοιαύτας  οἰκειότητας, ἀλλ' ὑποψίας καὶ φόβου λαβόντες ἀρχήν, ὡς μεγάλης οὔσης ἀνάγκης ἐκείνῳ φείδεσθαι τοῦ τυράννου, πρὸς ἑτέρους ἤδη προστάτας ἀπέβλεπον, καὶ μάλιστα πυνθανόμενοι καταπλεῖν Ἡρακλείδην ἀνεπτοήθησαν.  Ἦν δὲ τῶν φυγάδων Ἡρακλείδης, στρατηγικὸς μὲν ἄνθρωπος καὶ γνώριμος ἀφ' ἡγεμονίας ἣν ἔσχε παρὰ τοῖς τυράννοις, οὐκ ἀραρὼς δὲ τὴν γνώμην, ἀλλὰ πρὸς πάντα κοῦφος, ἥκιστα δὲ βέβαιος ἐν κοινωνίᾳ  πραγμάτων ἀρχὴν ἐχόντων καὶ δόξαν. Οὗτος ἐν Πελοποννήσῳ πρὸς Δίωνα στασιάσας ἔγνω καθ' αὑτὸν ἰδιόστολος πλεῖν ἐπὶ τὸν τύραννον, εἴς τε Συρακούσας ἀφικόμενος ἑπτὰ τριήρεσι καὶ τρισὶ πλοίοις Διονύσιον μὲν  αὖθις εὗρε περιτετειχισμένον, ἐπηρμένους δὲ τοὺς Συρακοσίους. Εὐθὺς οὖν ὑπεδύετο τὴν τῶν πολλῶν χάριν, ἔχων μέν τι καὶ φύσει πιθανὸν καὶ κινητικὸν ὄχλου θεραπεύεσθαι ζητοῦντος, ὑπολαμβάνων δὲ καὶ μετάγων ῥᾷον αὐτούς, οἳ τὸ σεμνὸν τοῦ Δίωνος ὡς βαρὺ καὶ δυσπολίτευτον ἀπεστρέφοντο, διὰ τὴν γεγενημένην ἐκ τοῦ κρατεῖν ἄνεσιν καὶ θρασύτητα πρὸ τοῦ δῆμος εἶναι τὸ δημαγωγεῖσθαι θέλοντες.

33. Καὶ πρῶτον μὲν εἰς ἐκκλησίαν ἐφ' αὑτῶν συνδραμόντες, εἵλοντο τὸν  Ἡρακλείδην ναύαρχον. Ἐπεὶ δὲ Δίων παρελθὼν ᾐτιᾶτο τὴν ἐκείνῳ διδομένην ἀρχὴν ἀφαίρεσιν εἶναι τῆς πρότερον αὐτῷ δεδομένης, οὐκέτι γὰρ αὐτοκράτωρ μένειν, ἂν ἄλλος ἡγῆται τῶν κατὰ θάλασσαν, ἄκοντες οἱ  Συρακόσιοι πάλιν ἀπεψηφίσαντο τὸν Ἡρακλείδην. Γενομένων δὲ τούτων, μεταπεμψάμενος αὐτὸν ὁ Δίων οἴκαδε καὶ μικρὰ μεμψάμενος, ὡς οὐ καλῶς οὐδὲ συμφερόντως ὑπὲρ δόξης στασιάζοντα πρὸς αὐτὸν ἐν καιρῷ ῥοπῆς ὀλίγης δεομένῳ πρὸς ἀπώλειαν, αὖθις ἐκκλησίαν αὐτὸς συναγαγών, ναύαρχον ἀπέδειξε τὸν Ἡρακλείδην καὶ τοῦ σώματος ἔπεισε φυλακὴν δοῦναι  τοὺς πολίτας, ὥσπερ αὐτὸς εἶχεν. Ὁ δὲ τῷ μὲν λόγῳ καὶ τῷ σχήματι τὸν Δίωνα θεραπεύων καὶ χάριν ὁμολογῶν ἔχειν παρηκολούθει ταπεινός, ὑπηρετῶν τὸ κελευόμενον, κρύφα δὲ τοὺς πολλοὺς καὶ νεωτεριστὰς διαφθείρων καὶ ὑποκινῶν θορύβοις τὸν Δίωνα περιέβαλλεν, εἰς ἅπασαν ἀπορίαν  καθιστάμενον. Εἴτε γὰρ ἀφιέναι κελεύοι Διονύσιον ὑπόσπονδον ἐκ τῆς ἄκρας, διαβολὴν εἶχε φείδεσθαι καὶ περισῴζειν ἐκεῖνον, εἴτε λύειν μὴ βουλόμενος ἐπὶ τῆς πολιορκίας ἡσυχάζοι, διατηρεῖν ἐδόκει τὸν πόλεμον, ὡς μᾶλλον ἄρχοι καὶ καταπλήττοιτο τοὺς πολίτας.

34. Ἦν δέ τις Σῶσις, ἄνθρωπος ἐκ πονηρίας καὶ θρασύτητος εὐδοκιμῶν παρὰ τοῖς Συρακοσίοις, περιουσίαν ἡγουμένοις ἐλευθερίας τὸ μέχρι  τοιούτων ἀνεῖσθαι τὴν παρρησίαν. Οὗτος ἐπιβουλεύων Δίωνι, πρῶτον μὲν ἐκκλησίας οὔσης ἀναστὰς πολλὰ τοὺς Συρακοσίους ἐλοιδόρησεν, εἰ μὴ συνιᾶσιν ὡς ἐμπλήκτου καὶ μεθυούσης ἀπηλλαγμένοι τυραννίδος ἐγρηγορότα καὶ νήφοντα δεσπότην εἰλήφασιν· ἔπειτα, φανερὸν τοῦ Δίωνος ἐχθρὸν ἀναδείξας ἑαυτόν, τότε μὲν ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἀπῆλθε, τῇ δ' ὑστεραίᾳ γυμνὸς ὤφθη διὰ τῆς πόλεως θέων, ἀνάπλεως αἵματος τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ  πρόσωπον, ὡς δή τινας φεύγων διώκοντας. Ἐμβαλὼν δὲ τοιοῦτος εἰς τὴν ἀγορὰν ἔλεγεν ὑπὸ τῶν ξένων τοῦ Δίωνος ἐπιβεβουλεῦσθαι, καὶ τὴν κεφαλὴν ἐπεδείκνυε τετρωμένην, καὶ πολλοὺς εἶχε τοὺς συναγανακτοῦντας καὶ συνισταμένους κατὰ τοῦ Δίωνος, ὡς δεινὰ καὶ τυραννικὰ πράττοντος,  εἰ φόνοις καὶ κινδύνοις τῶν πολιτῶν ἀφαιρεῖται τὴν παρρησίαν.

Οὐ μὴν ἀλλὰ καίπερ ἀκρίτου καὶ ταραχώδους ἐκκλησίας γενομένης, παρελθὼν ὁ Δίων ἀπελογεῖτο, καὶ τὸν Σῶσιν ἀπέφαινε τῶν Διονυσίου δορυφόρων ἑνὸς ἀδελφὸν ὄντα καὶ δι' ἐκείνου πεπεισμένον στασιάσαι καὶ συνταράξαι τὴν πόλιν, οὐδεμιᾶς Διονυσίῳ σωτηρίας οὔσης πλὴν τῆς ἐκείνων ἀπιστίας  καὶ διαφορᾶς πρὸς αὑτούς. Ἅμα δ' οἱ μὲν ἰατροὶ τοῦ Σώσιδος τὸ τραῦμα καταμανθάνοντες εὕρισκον ἐξ ἐπιπολῆς μᾶλλον ἢ καταφορᾶς γεγενημένον.  αἱ μὲν γὰρ ὑπὸ [τοῦ] ξίφους πληγαὶ μάλιστα τὸ μέσον ὑπὸ βάρους πιέζουσι, τὸ δὲ τοῦ Σώσιδος λεπτὸν ἦν διόλου καὶ πολλὰς εἶχεν ἀρχάς, ὡς  εἰκὸς ὑπ' ἀλγηδόνος ἀνιέντος, εἶτ' αὖθις ἐπάγοντος. Ἧκον δέ τινες τῶν γνωρίμων, ξυρὸν κομίζοντες εἰς τὴν ἐκκλησίαν καὶ διηγούμενοι βαδίζουσιν αὐτοῖς καθ' ὁδὸν ἀπαντῆσαι τὸν Σῶσιν ᾑμαγμένον καὶ λέγοντα φεύγειν τοὺς Δίωνος ξένους, ὡς ἀρτίως ὑπ' ἐκείνων τετρωμένον· εὐθὺς οὖν διώκοντες ἄνθρωπον μὲν οὐδένα λαβεῖν, ὑπὸ πέτραν δὲ κοίλην κείμενον ἰδεῖν ξυρὸν ὅθεν ἐκεῖνος ὤφθη προσερχόμενος. 35. Ἦν μὲν οὖν ἤδη μοχθηρὰ τὰ περὶ τὸν Σῶσιν· προσγενομένων δὲ τούτοις τοῖς ἐλέγχοις οἰκετῶν καταμαρτυρούντων, ὡς ἔτι νυκτὸς ἐξέλθοι μόνος ἔχων τὸ ξυρόν, οἵ τε κατηγοροῦντες τοῦ Δίωνος ὑπεχώρησαν, ὅ τε δῆμος καταψηφισάμενος θάνατον τοῦ Σώσιδος διηλλάσσετο τῷ Δίωνι.

 Τοὺς δὲ μισθοφόρους οὐδὲν ἧττον ἐν ὑποψίαις εἶχον, καὶ μάλιστα τῶν πλείστων ἀγώνων πρὸς τὸν τύραννον ἤδη γινομένων κατὰ θάλατταν, ἐπειδὴ Φίλιστος ἧκεν ἐξ Ἰαπυγίας ἔχων πολλὰς τριήρεις Διονυσίῳ βοηθήσων, καὶ τῶν ξένων ὄντων ὁπλιτῶν οὐδεμίαν ἔτι χρῆσιν ἐνόμιζον εἶναι πρὸς τὸν πόλεμον, ἀλλὰ κἀκείνους ἐφ' ἑαυτοῖς ἔσεσθαι, ναυβάταις οὖσι  καὶ τὸ κράτος ἐκ τῶν νεῶν κτωμένοις. Ἕτι δὲ μᾶλλον αὐτοὺς ἐπῆρεν εὐτυχία τις γενομένη κατὰ θάλασσαν, ἐν ᾗ νικήσαντες τὸν Φίλιστον, ὠμῶς καὶ  βαρβαρικῶς αὐτῷ προσηνέχθησαν. Ἔφορος μὲν οὖν φησιν, ὡς ἁλισκομένης τῆς νεὼς ἑαυτὸν ἀνέλοι, Τιμωνίδης δέ, πραττομέναις ἐξ ἀρχῆς ταῖς πράξεσι ταύταις μετὰ Δίωνος παραγενόμενος καὶ γράφων πρὸς Σπεύσιππον τὸν φιλόσοφον, ἱστορεῖ ζῶντα  ληφθῆναι τῆς τριήρους εἰς τὴν γῆν ἐκπεσούσης τὸν Φίλιστον· καὶ πρῶτον μὲν ἀποδύσαντας αὐτοῦ τὸν θώρακα τοὺς Συρακοσίους καὶ γυμνὸν ἐπιδειξαμένους τὸ σῶμα προπηλακίζειν ὄντος ἤδη γέροντος· ἔπειτα τὴν κεφαλὴν ἀποτεμεῖν καὶ τοῖς παισὶ παραδοῦναι τὸ σῶμα, κελεύσαντας ἕλκειν  διὰ τῆς Ἀχραδινῆς καὶ καταβαλεῖν εἰς τὰς Λατομίας. Ἕτι δὲ μᾶλλον ἐφυβρίζων ὁ Τίμαιος ἐκ τοῦ σκέλους φησὶ τοῦ χωλοῦ τὰ παιδάρια τὸν νεκρὸν ἐφαψάμενα τοῦ Φιλίστου σύρειν διὰ τῆς πόλεως, χλευαζόμενον ὑπὸ τῶν Συρακοσίων πάντων, ὁρώντων τοῦ σκέλους ἑλκόμενον τὸν εἰπόντα μὴ δεῖν ἐκ τυραννίδος φεύγειν Διονύσιον ἵππῳ ταχεῖ  χρώμενον, ἀλλὰ τοῦ σκέλους ἑλκόμενον. Καίτοι τοῦτο Φίλιστος ὡς ὑφ' ἑτέρου λεχθέν, οὐχ ὑφ' αὑτοῦ, πρὸς Διονύσιον ἐξήγγελκεν.

36. Ἀλλὰ Τίμαιος, οὐκ ἄδικον λαβὼν πρόφασιν τὴν ὑπὲρ τῆς τυραννίδος τοῦ Φιλίστου σπουδὴν καὶ πίστιν, ἐμπίπλαται τῶν κατ' αὐτοῦ βλασφημιῶν, ᾧ τοὺς μὲν ἀδικηθέντας τότε συγγνωστόν ἐστιν ἴσως ἄχρι τῆς εἰς ἀναίσθητον ὀργῆς χαλεποὺς γενέσθαι, τοὺς δ' ὕστερον συγγράφοντας τὰ πεπραγμένα, καὶ τῷ μὲν βίῳ μὴ λυπηθέντας αὐτοῦ, τῷ δὲ λόγῳ χρωμένους, ἡ δόξα παραιτεῖται μὴ μεθ' ὕβρεως μηδὲ μετὰ βωμολοχίας ὀνειδίζειν τὰς συμφοράς, ὧν οὐδὲν ἀπέχει καὶ τὸν ἄριστον ἀνδρῶν ἐκ τύχης μετασχεῖν. Οὐ μὴν οὐδ' Ἔφορος ὑγιαίνει τὸν Φίλιστον ἐγκωμιάζων, ὃς καίπερ ὢν δεινότατος ἀδίκοις πράγμασι καὶ πονηροῖς ἤθεσιν εὐσχήμονας αἰτίας περιβαλεῖν καὶ λόγους ἔχοντας κόσμον ἐξευρεῖν, αὐτὸς αὑτὸν οὐ δύναται πάντα μηχανώμενος ἐξελέσθαι τῆς γραφῆς, ὡς οὐ φιλοτυραννότατος ἀνθρώπων γένοιτο καὶ μάλιστα πάντων ἀεὶ ζηλώσας καὶ θαυμάσας τρυφὴν καὶ δύναμιν καὶ πλούτους καὶ γάμους τοὺς τῶν τυράννων. Ἀλλὰ γὰρ Φιλίστου μὲν ὁ μήτε τὰς πράξεις ἐπαινῶν μήτε τὰς τύχας ὀνειδίζων ἐμμελέστατος.

37. Μετὰ δὲ τὴν Φιλίστου τελευτὴν Διονύσιος ἔπεμπε πρὸς Δίωνα, τὴν μὲν ἀκρόπολιν ἐκείνῳ παραδιδοὺς καὶ τὰ ὅπλα καὶ τοὺς μισθοφόρους καὶ  πέντε μηνῶν ἐντελῆ τούτοις μισθόν, αὐτὸς δ' ἀξιῶν ὑπόσπονδος εἰς Ἰταλίαν ἀπελθεῖν, κἀκεῖ κατοικῶν καρποῦσθαι τῆς Συρακοσίας τὸν καλούμενον Γύατα, πολλὴν καὶ ἀγαθὴν χώραν ἀνήκουσαν ἀπὸ θαλάττης εἰς τὴν  μεσόγειον. Οὐ προσδεξαμένου δὲ τοῦ Δίωνος, ἀλλὰ δεῖσθαι τῶν Συρακοσίων κελεύσαντος, οἱ μὲν Συρακόσιοι ζῶντα λήψεσθαι τὸν Διονύσιον  ἐλπίσαντες ἀπήλασαν τοὺς πρέσβεις, ἐκεῖνος δὲ τὴν μὲν ἄκραν Ἀπολλοκράτει τῷ πρεσβυτέρῳ τῶν παίδων παρέδωκεν, αὐτὸς δὲ πνεῦμα τηρήσας ἐπίφορον, καὶ τὰ τιμιώτατα τῶν σωμάτων καὶ τῶν χρημάτων ἐνθέμενος  εἰς τὰς ναῦς, λαθὼν τὸν ναύαρχον Ἡρακλείδην ἐξέπλευσεν. Ὁ δὲ κακῶς ἀκούων καὶ θορυβούμενος ὑπὸ τῶν πολιτῶν, Ἵππωνά τινα τῶν δημαγωγῶν καθίησι προκαλεῖσθαι τὸν δῆμον ἐπὶ γῆς ἀναδασμόν, ὡς ἐλευθερίας  ἀρχὴν οὖσαν τὴν ἰσότητα, δουλείας δὲ τὴν πενίαν τοῖς ἀκτήμοσι. Συνηγορῶν δὲ τούτῳ καὶ τὸν Δίωνα καταστασιάζων ἐναντιούμενον, ἔπεισε τοὺς Συρακοσίους ταῦτά <τε> ψηφίσασθαι καὶ τῶν ξένων τὸν μισθὸν ἀποστερεῖν καὶ στρατηγοὺς ἑτέρους ἑλέσθαι, τῆς ἐκείνου βαρύτητος ἀπαλλαγέντας. Οἱ δ' ὥσπερ ἐκ μακρᾶς ἀρρωστίας τῆς τυραννίδος εὐθὺς ἐπιχειροῦντες ἐξανίστασθαι καὶ πράττειν τὰ τῶν αὐτονομουμένων παρὰ καιρόν, ἐσφάλλοντο μὲν αὐτοὶ ταῖς πράξεσιν, ἐμίσουν δὲ τὸν Δίωνα, βουλόμενον ὥσπερ ἰατρὸν ἐν ἀκριβεῖ καὶ σωφρονούσῃ διαίτῃ κατέχειν τὴν πόλιν.

38. Ἐκκλησιάζουσι δ' αὐτοῖς ἐπὶ νέαις ἀρχαῖς θέρους μεσοῦντος ἐξαίσιοι βρονταὶ καὶ διοσημίαι πονηραὶ συνέβαινον ἐφ' ἡμέρας δεκαπέντε συνεχῶς, ἀνιστᾶσαι τὸν δῆμον, ὑπὸ δεισιδαιμονίας κωλυόμενον ἑτέρους  ἀποδεῖξαι στρατηγούς. Ἐπεὶ δὲ φυλάξαντες εὐδίαν σταθερὰν οἱ δημαγωγοὶ συνετέλουν τὰς ἀρχαιρεσίας, βοῦς ἁμαξεὺς οὐκ ἀήθης οὐδ' ἄπειρος ὄχλων, ἄλλως δέ πως τότε πρὸς τὸν ἐλαύνοντα θυμωθεὶς καὶ φυγὼν ἀπὸ  τοῦ ζυγοῦ, δρόμῳ πρὸς τὸ θέατρον ὥρμησε, καὶ τὸν μὲν δῆμον εὐθὺς ἀνέστησε καὶ διεσκέδασεν, οὐδενὶ κόσμῳ φεύγοντα, τῆς δ' ἄλλης πόλεως  ἐπέδραμε σκιρτῶν καὶ ταράττων ὅσον ὕστερον οἱ πολέμιοι κατέσχον. Οὐ μὴν ἀλλὰ ταῦτα χαίρειν ἐάσαντες οἱ Συρακόσιοι πέντε καὶ εἴκοσι στρατηγοὺς ἐχειροτόνησαν, ὧν εἷς ἦν Ἡρακλείδης, καὶ τοὺς ξένους ὑποπέμποντες κρύφα τοῦ Δίωνος ἀφίστασαν καὶ μετεκάλουν πρὸς αὑτούς, ἐπαγγελλόμενοι καὶ τῆς πολιτείας ἰσομοιρίαν. Οἱ δὲ ταῦτα μὲν οὐ προσεδέξαντο, τὸν δὲ Δίωνα πιστῶς καὶ προθύμως μετὰ τῶν ὅπλων ἀναλαβόντες καὶ συμφράξαντες ὑπῆγον ἐκ τῆς πόλεως, ἀδικοῦντες μὲν οὐδένα, πολλὰ δὲ τοὺς  ἐντυγχάνοντας εἰς ἀχαριστίαν καὶ μοχθηρίαν ὀνειδίζοντες. Οἱ δὲ καὶ τῆς ὀλιγότητος αὐτῶν καὶ τοῦ μὴ προεπιχειρεῖν καταφρονήσαντες, καὶ γενόμενοι πολὺ πλείους ἐκείνων, ἐφώρμησαν ὡς ῥᾳδίως ἐπικρατήσοντες ἐν τῇ πόλει καὶ πάντας αὐτοὺς κατακτενοῦντες.

39. Ἐν τούτῳ δὲ γεγονὼς ἀνάγκης καὶ τύχης ὁ Δίων, ἢ μάχεσθαι τοῖς πολίταις ἢ μετὰ τῶν ξένων ἀποθανεῖν, πολλὰ μὲν ἱκέτευεν ὀρέγων τὰς χεῖρας τοῖς Συρακοσίοις καὶ τὴν ἀκρόπολιν περίπλεων πολεμίων οὖσαν ὑπερφαινομένων τὰ τείχη καὶ τὰ γινόμενα καθορώντων ἐπιδεικνύμενος·  ὡς δ' ἦν ἀπαραίτητος ἡ τῶν πολλῶν φορά, καὶ κατεῖχεν ὥσπερ ἐν πελάγει τὸ τῶν δημαγωγῶν πνεῦμα τὴν πόλιν, ἐμβολῆς μὲν ἀποσχέσθαι τοῖς ξένοις προσέταξεν, ὅσον δ' ἐπιδραμόντων μετὰ βοῆς καὶ τοῖς ὅπλοις τιναξαμένων, οὐδεὶς ἔμεινε τῶν Συρακοσίων, ἀλλ' ᾤχοντο φεύγοντες ἀνὰ τὰς ἀγυιάς, οὐδενὸς ἐπιδιώκοντος· εὐθὺς γὰρ ἀπέστρεψεν ὁ Δίων τοὺς ξένους  καὶ προῆγεν εἰς Λεοντίνους. Οἱ δ' ἄρχοντες τῶν Συρακοσίων καταγέλαστοι γεγονότες ὑπὸ τῶν γυναικῶν καὶ τὴν αἰσχύνην ἀναλαβεῖν ζητοῦντες,  αὖθις ὁπλίσαντες τοὺς πολίτας ἐδίωκον τὸν Δίωνα, καὶ κατέλαβον μὲν ἐπὶ διαβάσει τινὸς ποταμοῦ, καὶ προσίππευσαν ἁψιμαχοῦντες· ὡς δ' ἑώρων οὐκέτι πρᾴως οὐδὲ πατρικῶς ὑπομένοντα τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν, ἀλλὰ θυμῷ τοὺς ξένους ἐπιστρέφοντα καὶ παραταττόμενον, αἰσχίονα φυγὴν τῆς προτέρας φυγόντες ὑπεχώρησαν εἰς τὴν πόλιν, οὐ πολλῶν ἀποθανόντων.

40. Δίωνα δὲ Λεοντῖνοι λαμπραῖς ἐδέχοντο τιμαῖς, καὶ τοὺς ξένους ἀνελάμβανον μισθοῖς καὶ πολιτείαις, πρὸς δὲ τοὺς Συρακοσίους ἐπρέσβευον, ἀξιοῦντες τὰ δίκαια τοῖς ξένοις ποιεῖν. Οἱ δὲ πρέσβεις ἔπεμψαν κατηγορήσοντας Δίωνος· τῶν δὲ συμμάχων ἁπάντων εἰς Λεοντίνους ἁθροισθέντων καὶ γενομένων λόγων ἐν αὐτοῖς, ἔδοξαν ἀδικεῖν οἱ Συρακόσιοι·  τοῖς δὲ κριθεῖσιν ὑπὸ τῶν συμμάχων οὐκ ἐνέμειναν, τρυφῶντες ἤδη καὶ μεγαλοφρονοῦντες ἐπὶ τῷ μηδενὸς ἀκούειν, ἀλλὰ χρῆσθαι δουλεύουσι καὶ φοβουμένοις τὸν δῆμον στρατηγοῖς.

41. Ἐκ τούτου καταπλέουσιν εἰς τὴν πόλιν παρὰ Διονυσίου τριήρεις, Νύψιον ἄγουσαι τὸν Νεαπολίτην, σῖτον καὶ χρήματα κομίζοντα τοῖς  πολιορκουμένοις. Γενομένης δὲ ναυμαχίας ἐνίκων μὲν οἱ Συρακόσιοι καὶ τέσσαρας τῶν τυραννικῶν νεῶν ἔλαβον, ὑβρίσαντες δὲ τῇ νίκῃ καὶ δι' ἀναρχίαν τὸ χαῖρον εἰς πότους καὶ συνουσίας νεανικὰς τρέψαντες, οὕτω τῶν χρησίμων ἠμέλησαν, ὥστε τὴν ἀκρόπολιν ἔχειν δοκοῦντες ἤδη, καὶ τὴν  πόλιν προσαπέβαλον. Ὁ γὰρ Νύψιος ὁρῶν οὐδὲν ὑγιαῖνον ἐν τῇ πόλει μέρος, ἀλλὰ τὸν μὲν ὄχλον αὐλήμασι καὶ μέθαις εἰς νύκτα βαθεῖαν ἀφ' ἡμέρας κατεχόμενον, τοὺς δὲ στρατηγοὺς ἐπιτερπομένους τε τούτῳ τῷ πανηγυρισμῷ καὶ προσάγειν ἀνάγκην μεθύουσιν ἀνθρώποις ὀκνοῦντας, ἄριστα τῷ καιρῷ χρησάμενος ἐπεχείρησε τῷ τειχίσματι, καὶ κρατήσας καὶ διαθρύψας ἀφῆκε τοὺς βαρβάρους, κελεύσας χρῆσθαι τοῖς προστυγχάνουσιν  ὡς βούλονται καὶ δύνανται. Ταχέως μὲν οὖν οἱ Συρακόσιοι τὸ κακὸν  ᾔσθοντο, βραδέως δὲ καὶ χαλεπῶς συνεβοήθουν ἐκπεπληγμένοι. Πόρθησις γὰρ ἦν τὰ γινόμενα τῆς πόλεως, τῶν μὲν ἀνδρῶν φονευομένων, τῶν δὲ τειχῶν κατασκαπτομένων, γυναικῶν δὲ καὶ παίδων ἀγομένων εἰς τὴν ἀκρόπολιν μετ' οἰμωγῆς, ἀπεγνωκότων δὲ τὰ πράγματα τῶν στρατηγῶν καὶ χρῆσθαι μὴ δυναμένων τοῖς πολίταις πρὸς τοὺς πολεμίους, ἀναπεφυρμένους καὶ συμμεμειγμένους αὐτοῖς πανταχόθεν. 42. Οὕτω δὲ τῶν κατὰ τὴν πόλιν ἐχόντων καὶ τοῦ κινδύνου πρὸς τὴν Ἀχραδινὴν πλησιάζοντος, εἰς ὃν μόνον ἦν καὶ λοιπὸν ἀπερείσασθαι τὴν ἐλπίδα, πάντες μὲν ἐφρόνουν, ἔλεγε δ' οὐδείς, αἰσχυνόμενοι τὴν ἀχαριστίαν καὶ τὴν ἀβουλίαν τὴν πρὸς Δίωνα. Πλήν γε δὴ τῆς ἀνάγκης ἐκβιαζομένης, παρὰ τῶν συμμάχων καὶ τῶν ἱππέων γίνεται φωνὴ καλεῖν Δίωνα  καὶ μεταπέμπεσθαι τοὺς Πελοποννησίους ἐκ Λεοντίνων.

ς δὲ πρῶτον ἠκούσθη καὶ ἀπετολμήθη τοῦτο, κραυγὴ καὶ χαρὰ καὶ δάκρυα τοὺς Συρακοσίους κατεῖχεν, εὐχομένους ἐπιφανῆναι τὸν ἄνδρα καὶ ποθοῦντας τὴν ὄψιν αὐτοῦ καὶ μεμνημένους τῆς παρὰ τὰ δεινὰ ῥώμης καὶ προθυμίας, ὡς οὐ μόνον αὐτὸς ἦν ἀνέκπληκτος, ἀλλὰ κἀκείνους παρεῖχε θαρροῦντας καὶ  ἀδεῶς τοῖς πολεμίοις συμφερομένους. Εὐθὺς οὖν ἐκπέμπουσι πρὸς αὐτὸν ἀπὸ μὲν τῶν συμμάχων Ἀρχωνίδην καὶ Τελεσίδην, ἀπὸ δὲ τῶν ἱππέων  πέντε τοὺς περὶ Ἑλλάνικον. Οὗτοι διελάσαντες τὴν ὁδὸν ἵπποις ἀπὸ ῥυτῆρος, ἧκον εἰς Λεοντίνους τῆς ἡμέρας ἤδη καταφερομένης. Ἀποπηδήσαντες δὲ τῶν ἵππων καὶ τῷ Δίωνι πρώτῳ προσπεσόντες δεδακρυμένοι, τὰς  συμφορὰς τῶν Συρακοσίων ἔφραζον. ἤδη δὲ καὶ τῶν Λεοντίνων τινὲς ἀπήντων, καὶ τῶν Πελοποννησίων ἡθροίζοντο πρὸς τὸν Δίωνα πολλοί, τῇ  σπουδῇ καὶ τῇ δεήσει τῶν ἀνδρῶν ὑπονοοῦντες εἶναί τι καινότερον. Εὐθὺς οὖν ἡγεῖτο πρὸς τὴν ἐκκλησίαν αὐτοῖς, καὶ συνδραμόντων προθύμως, οἱ περὶ τὸν Ἀρχωνίδην καὶ τὸν Ἑλλάνικον εἰσελθόντες ἐξήγγειλάν τε βραχέως τὸ μέγεθος τῶν κακῶν καὶ παρεκάλουν τοὺς ξένους ἐπαμῦναι τοῖς Συρακοσίοις, τὸ μνησικακεῖν ἀφέντας, ὡς μείζονα δίκην δεδωκότων αὐτῶν, ἢ λαβεῖν ἂν οἱ κακῶς πεπονθότες ἠξίωσαν.

43. Παυσαμένων δὲ τούτων, σιγὴ μὲν εἶχε πολλὴ τὸ θέατρον· ἀναστάντος δὲ τοῦ Δίωνος καὶ λέγειν ἀρξαμένου πολλὰ τῶν δακρύων ἐκπίπτοντα  τὴν φωνὴν ἐπέσχεν· οἱ δὲ ξένοι παρεκάλουν θαρρεῖν καὶ συνήχθοντο. Μικρὸν οὖν ἀναλαβὼν ἐκ τοῦ πάθους ἑαυτὸν ὁ Δίων, "ἄνδρες" ἔφη "Πελοποννήσιοι καὶ σύμμαχοι, βουλευσομένους ὑμᾶς ἐνταῦθα περὶ ὑμῶν αὐτῶν  συνήγαγον. Ἐμοὶ δὲ περὶ ἐμαυτοῦ βουλεύεσθαι καλῶς οὐκ ἔχει Συρακουσῶν ἀπολλυμένων, ἀλλ' εἰ σῶσαι μὴ δυναίμην, ἄπειμι τῷ πυρὶ καὶ τῷ  πτώματι τῆς πατρίδος ἐνταφησόμενος. Ὑμεῖς δὲ βουλόμενοι μὲν ἔτι καὶ νῦν βοηθεῖν τοῖς ἀβουλοτάτοις ἡμῖν καὶ δυστυχεστάτοις, ὑμέτερον ἔργον  οὖσαν ὀρθοῦτε τὴν Συρακοσίων πόλιν· εἰ δὲ μεμφόμενοι Συρακοσίοις ὑπερόψεσθε, τῆς γε πρότερον ἀρετῆς καὶ προθυμίας περὶ ἐμὲ χάριν ἀξίαν κομίζοισθε παρὰ τῶν θεῶν, μεμνημένοι Δίωνος ὡς οὔθ' ὑμᾶς ἀδικουμένους πρότερον οὔθ' ὕστερον τοὺς πολίτας δυστυχοῦντας ἐγκαταλιπόντος." ἔτι δ' αὐτοῦ λέγοντος οἱ μὲν ξένοι μετὰ κραυγῆς ἀνεπήδησαν, ἄγειν καὶ βοηθεῖν κατὰ τάχος κελεύοντες, οἱ δὲ πρέσβεις τῶν Συρακοσίων περιβαλόντες ἠσπάσαντο, πολλὰ μὲν ἐκείνῳ, πολλὰ δὲ τοῖς ξένοις ἀγαθὰ  παρὰ τῶν θεῶν εὐχόμενοι. Καταστάντος δὲ τοῦ θορύβου παρήγγειλεν ὁ Δίων εὐθὺς ἀπιόντας παρασκευάζεσθαι καὶ δειπνήσαντας ἥκειν μετὰ τῶν ὅπλων εἰς αὐτὸν ἐκεῖνον τὸν τόπον, ἐγνωκὼς διὰ νυκτὸς βοηθεῖν.

44. Ἐν δὲ ταῖς Συρακούσαις τῶν Διονυσίου στρατηρῶν, ἄχρι μὲν ἦν ἡμέρα, πολλὰ κακὰ τὴν πόλιν ἐργασαμένων, γενομένης δὲ νυκτὸς ἀναχωρησάντων εἰς τὴν ἀκρόπολιν, καί τινας ἐξ ἑαυτῶν ὀλίγους ἀποβαλόντων,  ἀναθαρρήσαντες οἱ δημαγωγοὶ τῶν Συρακοσίων καὶ τοὺς πολεμίους ἐλπίσαντες ἀτρεμήσειν ἐπὶ τοῖς διαπεπραγμένοις, παρεκάλουν τοὺς πολίτας αὖθις ἐᾶν Δίωνα, κἂν προσίῃ μετὰ τῶν ξένων, μὴ δέχεσθαι μηδὲ παραχωρεῖν τῆς ἀρετῆς ἐκείνοις ὡς κρείττοσιν, ἀλλὰ σῴζειν τὴν πόλιν καὶ τὴν  ἐλευθερίαν αὐτοὺς δι' ἑαυτῶν. Πάλιν οὖν ἐπέμποντο πρὸς τὸν Δίωνα, παρὰ μὲν τῶν στρατηγῶν ἀποτρέποντες, παρὰ δὲ τῶν ἱππέων καὶ τῶν  γνωρίμων πολιτῶν ἐπισπεύδοντες τὴν πορείαν. Καὶ διὰ τοῦτο βραδέως  ἅμα καὶ κατὰ σχολὴν πορευόμενος προσῄει. Τῆς δὲ νυκτὸς προελθούσης οἱ μὲν μισοῦντες τὸν Δίωνα κατεῖχον τὰς πύλας ὡς ἀποκλείσοντες αὐτόν, ὁ δὲ Νύψιος ἐκ τῆς ἄκρας αὖθις πολλῷ προθυμοτέρους γεγονότας καὶ πλείονας ἐφιεὶς τοὺς μισθοφόρους, τὸ μὲν προτείχισμα πᾶν εὐθὺς κατέσκαπτε, τὴν δὲ πόλιν κατέτρεχε καὶ διήρπαζεν. Ἦν δὲ φόνος μὲν οὐκέτι μόνον ἀνδρῶν, ἀλλὰ καὶ γυναικῶν καὶ παίδων, ἁρπαγαὶ δ' ὀλίγαι, φθόρος  δὲ πάντων πολύς. Ἀπεγνωκότος γὰρ ἤδη τὰ πράγματα τοῦ <υἱοῦ τοῦ> Διονυσίου καὶ τοὺς Συρακοσίους δεινῶς μεμισηκότος, ὥσπερ ἐνταφιάσαι  τὴν τυραννίδα τῇ πόλει πίπτουσαν ἐβούλετο. Καὶ τοῦ Δίωνος προκαταλαμβάνοντες τὴν βοήθειαν, ἐπὶ τὸν ὀξύτατον διὰ πυρὸς πάντων ὄλεθρον καὶ ἀφανισμὸν ἐχώρησαν, τὰ μὲν ἐγγὺς ἀπὸ χειρῶν δᾳσὶ καὶ λαμπάσιν ὑποπιμπράντες, εἰς δὲ τὰ πρόσω διασπείροντες ἀπὸ τόξων πυροβόλους.  φευγόντων δὲ τῶν Συρακοσίων οἱ μὲν ἐν ταῖς ὁδοῖς ἐφονεύοντο καταλαμβανόμενοι, τὸ δ' εἰς τὰς οἰκίας καταδυόμενον αὖθις ὑπὸ τοῦ πυρὸς ἐξέπιπτε, πολλῶν ἤδη φλεγομένων καὶ καταφερομένων ἐπὶ τοὺς διαθέοντας.

45. Τοῦτο τὸ πάθος μάλιστα τὴν πόλιν ἀνέῳξε Δίωνι, πάντων συμφωνησάντων. Ἕτυχε μὲν γὰρ οὐκέτι σπουδῇ πορευόμενος, ὡς ἤκουσεν εἰς τὴν ἀκρόπολιν κατακεκλεῖσθαι τοὺς πολεμίους. Προϊούσης δὲ τῆς ἡμέρας πρῶτον ἱππεῖς ἀπήντησαν αὐτῷ, τὴν δευτέραν κατάληψιν ἀπαγγέλλοντες· ἔπειτα καὶ τῶν ὑπεναντιουμένων ἔνιοι παρῆσαν, ἐπείγεσθαι δεόμενοι·  συντείνοντος δὲ τοῦ κακοῦ μᾶλλον, Ἡρακλείδης τὸν ἀδελφὸν ἐξέπεμψεν, εἶτα Θεοδότην τὸν θεῖον, ἱκετεύων ἀρήγειν, ὡς μηδενὸς ἀντέχοντος τοῖς πολεμίοις, αὐτοῦ δὲ τετρωμένου, τῆς δὲ πόλεως μικρὸν ἀπεχούσης ἀνατετράφθαι καὶ καταπεπρῆσθαι. Τοιούτων ἀγγελμάτων τῷ Δίωνι προσπεσόντων ἔτι μὲν ἑξήκοντα σταδίους τῶν πυλῶν ἀπεῖχε· φράσας δὲ τὸν κίνδυνον τοῖς ξένοις καὶ παρακελευσάμενος, οὐκέτι βάδην ἦγεν ἀλλὰ δρόμῳ τὸ στράτευμα πρὸς τὴν πόλιν, ἄλλων ἐπ' ἄλλοις ἀντιαζόντων καὶ  δεομένων ἐπείγεσθαι. Χρησάμενος δὲ θαυμαστῷ τάχει καὶ προθυμίᾳ τῶν  ξένων, εἰσέβαλε διὰ τῶν πυλῶν εἰς τὴν Ἑκατόμπεδον λεγομένην· καὶ τοὺς μὲν ἐλαφροὺς εὐθὺς εἰσελθὼν ἀφῆκε πρὸς τοὺς πολεμίους, ὡς ἰδοῦσι θαρσῆσαι τοῖς Συρακοσίοις ἐγγένοιτο, τοὺς δ' ὁπλίτας αὐτὸς συνέταττε καὶ τῶν πολιτῶν τοὺς ἐπιρρέοντας καὶ συνισταμένους, ὀρθίους λόχους ποιῶν καὶ διαιρῶν τὰς ἡγεμονίας, ὅπως [ὁμοῦ] πολλαχόθεν ἅμα προσφέροιτο φοβερώτερον.

46. Ἐπεὶ δὲ ταῦτα παρασκευασάμενος καὶ τοῖς θεοῖς προσευξάμενος ὤφθη διὰ τῆς πόλεως ἄγων ἐπὶ τοὺς πολεμίους, κραυγὴ καὶ χαρὰ καὶ πολὺς ἀλαλαγμὸς εὐχαῖς ὁμοῦ καὶ παρακλήσεσι μεμειγμένος ἐγίνετο παρὰ τῶν Συρακοσίων, τὸν μὲν Δίωνα <πατέρα καὶ> σωτῆρα καὶ θεὸν ἀποκαλούντων, τοὺς δὲ ξένους ἀδελφοὺς καὶ πολίτας. Οὐδεὶς δὲ φίλαυτος <οὕτως> ἦν καὶ φιλόψυχος παρὰ τὸν τότε καιρόν, ὃς οὐ μᾶλλον ὑπὲρ μόνου Δίωνος ἢ τῶν ἄλλων ἁπάντων ἀγωνιῶν ἐφαίνετο, πρώτου πρὸς τὸν κίνδυνον πορευομένου δι' αἵματος καὶ πυρὸς καὶ νεκρῶν πολλῶν κειμένων ἐν ταῖς  πλατείαις. Ἦν μὲν οὖν καὶ τὰ παρὰ τῶν πολεμίων φοβερά, παντάπασιν ἀπηγριωμένων καὶ παρατεταγμένων παρὰ τὸ τείχισμα, χαλεπὴν ἔχον καὶ δυσεκβίαστον τὴν πρόσοδον· ὁ δ' ἐκ τοῦ πυρὸς κίνδυνος ἐτάραττε μᾶλλον  τοὺς ξένους καὶ δύσεργον ἐποίει τὴν πορείαν. Κύκλῳ γὰρ ὑπὸ τῆς φλογὸς περιελάμποντο, τὰς οἰκίας περινεμομένης, καὶ διαπύροις ἐπιβαίνοντες ἐρειπίοις καὶ καταφερομένοις ἀπορρήγμασι μεγάλοις ὑποτρέχοντες ἐπισφαλῶς, καὶ πολὺν ὁμοῦ καπνῷ διαπορευόμενοι κονιορτόν, ἐπειρῶντο  συνέχειν καὶ μὴ διασπᾶν τὴν τάξιν. Ὡς δὲ προσέμειξαν τοῖς πολεμίοις, ἐν χερσὶ μὲν ὀλίγων πρὸς ὀλίγους ἐγίνετο μάχη διὰ τὴν στενότητα καὶ τὴν ἀνωμαλίαν τοῦ τόπου, κραυγῇ δὲ καὶ προθυμίᾳ τῶν Συρακοσίων ἐπιρρωσάντων, ἐβιάσθησαν οἱ περὶ τὸν Νύψιον, καὶ τὸ μὲν πλεῖστον αὐτῶν εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἐγγὺς οὖσαν ἀναφεῦγον ἐσῴζετο, τοὺς δ' ἐναπολειφθέντας  ἔξω καὶ διασπαρέντας ἀνῄρουν οἱ ξένοι διώκοντες. Ἀπόλαυσιν δὲ τῆς νίκης ἐν τῷ παραυτίκα καὶ χαρὰν καὶ περιβολὰς ἔργῳ τηλικούτῳ πρεπούσας οὐ παρέσχεν ὁ καιρός, ἐπὶ τὰς οἰκίας τραπομένων τῶν Συρακοσίων καὶ τὸ πῦρ μόλις ἐν τῇ νυκτὶ κατασβεσάντων.

47. Ἡμέρα δ' ὡς ἦν, τῶν μὲν ἄλλων οὐδεὶς ὑπέμεινε δημαγωγῶν, ἀλλὰ καταγνόντες ἑαυτῶν ἔφυγον, Ἡρακλείδης δὲ καὶ Θεοδότης αὐτοὶ κομίσαντες ἑαυτοὺς τῷ Δίωνι παρέδωκαν, ἀδικεῖν ὁμολογοῦντες καὶ δεόμενοι  βελτίονος ἐκείνου τυχεῖν, ἢ γεγόνασιν αὐτοὶ περὶ ἐκεῖνον· πρέπειν δὲ Δίωνι, τὴν ἄλλην ἅπασαν ἀρετὴν ἀσύγκριτον ἔχοντι, καὶ πρὸς ὀργὴν κρείττονι φανῆναι τῶν ἠγνωμονηκότων, οἳ περὶ οὗ πρότερον ἐστασίασαν  πρὸς αὐτόν, νῦν ἥκουσιν ἡττᾶσθαι τῆς ἀρετῆς ὁμολογοῦντες. Ταῦτα τῶν περὶ τὸν Ἡρακλείδην δεομένων, οἱ μὲν φίλοι παρεκελεύοντο τῷ Δίωνι μὴ φείδεσθαι κακῶν καὶ βασκάνων ἀνθρώπων, ἀλλὰ καὶ τοῖς στρατιώταις χαρίσασθαι τὸν Ἡρακλείδην, καὶ τοῦ πολιτεύματος ἐξελεῖν δημοκοπίαν,  ἐπιμανὲς νόσημα τυραννίδος οὐκ ἔλαττον. Ὁ δὲ Δίων παραμυθούμενος αὐτοὺς ἔλεγεν, ὡς τοῖς μὲν ἄλλοις στρατηγοῖς πρὸς ὅπλα καὶ πόλεμον ἡ πλείστη τῆς ἀσκήσεώς ἐστιν, αὐτῷ δὲ πολὺν χρόνον ἐν Ἀκαδημείᾳ μεμελέτηται θυμοῦ περιεῖναι καὶ φθόνου καὶ φιλονικίας ἁπάσης· ὧν ἐπίδειξίς ἐστιν οὐχ ἡ πρὸς φίλους καὶ χρηστοὺς μετριότης, ἀλλ' εἴ τις ἀδικούμενος εὐπαραίτητος εἴη καὶ πρᾷος τοῖς ἁμαρτάνουσι· βούλεσθαι δ' Ἡρακλείδου μὴ τοσοῦτον δυνάμει καὶ φρονήσει κρατῶν ὅσον χρηστότητι  καὶ δικαιοσύνῃ φανῆναι. Τὸ γὰρ ἀληθῶς βέλτιον ἐν τούτοις· αἱ δὲ τοῦ πολέμου κατορθώσεις, εἰ καὶ ἀνθρώπων μηδένα, τήν γε τύχην διαμφισβητοῦσαν ἔχουσιν. Εἰ δ' Ἡρακλείδης ἄπιστος καὶ κακὸς διὰ φθόνον, οὔ τοι καὶ Δίωνα δεῖ θυμῷ διαφθεῖραι τὴν ἀρετήν· τὸ γὰρ ἀντιτιμωρεῖσθαι τοῦ προαδικεῖν νόμῳ δικαιότερον ὡρίσθαι, φύσει γινόμενον ἀπὸ μιᾶς ἀσθενείας. Ἀνθρώπου δὲ κακίαν, εἰ καὶ χαλεπόν ἐστιν, οὐχ οὕτως ἄγριον εἶναι παντάπασι καὶ δύσκολον, ὥστε μὴ μεταβάλλειν χάριτι νικηθεῖσαν ὑπὸ τῶν πολλάκις εὖ ποιούντων.

48. Τοιούτοις χρησάμενος λογισμοῖς ὁ Δίων ἀφῆκε τοὺς περὶ τὸν Ἡρακλείδην.   Τραπόμενος δὲ πρὸς τὸ διατείχισμα, τῶν μὲν Συρακοσίων ἕκαστον ἐκέλευσεν ἕνα κόψαντα σταυρὸν ἐγγὺς καταβάλλειν, τοὺς δὲ ξένους ἐπιστήσας διὰ νυκτός, ἀναπαυομένων τῶν Συρακοσίων, ἔλαθεν ἀποσταυρώσας τὴν ἀκρόπολιν, ὥστε μεθ' ἡμέραν τὸ τάχος καὶ τὴν ἐργασίαν θεασαμένους ὁμοίως θαυμάζειν τοὺς πολίτας καὶ τοὺς πολεμίους. Θάψας δὲ τοὺς τεθνηκότας τῶν Συρακοσίων καὶ λυσάμενος τοὺς ἑαλωκότας, δισχιλίων οὐκ ἐλάττονας ὄντας, ἐκκλησίαν συνήγαγε. Καὶ παρελθὼν Ἡρακλείδης εἰσηγήσατο γνώμην, αὐτοκράτορα στρατηγὸν ἑλέσθαι Δίωνα  κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλασσαν. Ἀποδεξαμένων δὲ τῶν ἀρίστων καὶ χειροτονεῖν κελευόντων, ἐθορύβησεν ὁ ναυτικὸς ὄχλος καὶ βάναυσος, ἀχθόμενος ἐκπίπτοντι τῆς ναυαρχίας τῷ Ἡρακλείδῃ καὶ νομίζων αὐτόν, εἰ καὶ τἆλλα μηδενὸς ἄξιός ἐστι, δημοτικώτερόν γε πάντως εἶναι τοῦ Δίωνος καὶ μᾶλλον ὑπὸ χεῖρα τοῖς πολλοῖς. Ὁ δὲ Δίων τοῦτο μὲν ἐφῆκεν αὐτοῖς καὶ τὴν κατὰ θάλατταν ἀρχὴν ἀπέδωκε τῷ Ἡρακλείδῃ, πρὸς δὲ τῆς γῆς καὶ τῶν οἰκιῶν τὸν ἀναδασμὸν ὡρμημένοις ἐναντιωθείς, καὶ τὰ πρότερον ψηφισθέντα περὶ τούτων ἀκυρώσας, ἐλύπησεν.

θεν εὐθὺς ἑτέραν ἀρχὴν λαβὼν ὁ Ἡρακλείδης, τοὺς συνεκπλεύσαντας μετ' αὐτοῦ στρατιώτας καὶ ναύτας ἐν Μεσσήνῃ καθήμενος ἐδημαγώγει καὶ παρώξυνε κατὰ τοῦ Δίωνος, ὡς τυραννεῖν μέλλοντος· αὐτὸς δὲ πρὸς Διονύσιον ἐποιεῖτο συνθήκας κρύφα  διὰ Φάρακος τοῦ Σπαρτιάτου. Καὶ τοῦτο τῶν γνωριμωτάτων Συρακοσίων ὑπονοησάντων, στάσις ἦν ἐν τῷ στρατοπέδῳ καὶ δι' αὐτὴν ἀπορία  καὶ σπάνις ἐν ταῖς Συρακούσαις· ὥστε παντάπασιν ἀμηχανεῖν τὸν Δίωνα καὶ κακῶς ἀκούειν ὑπὸ τῶν φίλων, οὕτω δυσμεταχείριστον ἄνθρωπον καὶ διεφθαρμένον ὑπὸ φθόνου καὶ πονηρίας αὐξήσαντα καθ' αὑτοῦ τὸν Ἡρακλείδην. 49. Φάρακος δὲ πρὸς Νέᾳ πόλει τῆς Ἀκραγαντίνης στρατοπεδεύοντος, ἐξαγαγὼν τοὺς Συρακοσίους ἐβούλετο μὲν ἐν ἑτέρῳ καιρῷ διαγωνίσασθαι πρὸς αὐτόν, Ἡρακλείδου δὲ καὶ τῶν ναυτῶν καταβοώντων, ὡς οὐ βούλεται μάχῃ κρῖναι τὸν πόλεμον Δίων, ἀλλ' ἀεὶ μένοντος ἄρχειν, ἀναγκασθεὶς συνέβαλε καὶ ἡττήθη. Γενομένης δὲ τῆς τροπῆς οὐ βαρείας, ἀλλὰ μᾶλλον ὑφ' ἑαυτῶν καὶ τοῦ στασιάζειν ταραχθέντων, αὖθις ὁ Δίων παρεσκευάζετο μάχεσθαι καὶ συνέταττε πείθων καὶ παραθαρρύνων. Τῆς δὲ νυκτὸς ἀρχομένης ἀγγέλλεται πρὸς αὐτὸν Ἡρακλείδην ἄραντα τὸν στόλον πλεῖν ἐπὶ Συρακουσῶν, ἐγνωκότα τὴν πόλιν καταλαβεῖν κἀκεῖνον ἀποκλεῖσαι μετὰ τοῦ στρατεύματος.

Εὐθὺς οὖν ἀναλαβὼν τοὺς δυνατωτάτους καὶ προθυμοτάτους ἱππάσατο διὰ τῆς νυκτός, καὶ περὶ τρίτην ὥραν τῆς  ἡμέρας πρὸς ταῖς πύλαις ἦν, σταδίους κατηνυκὼς ἑπτακοσίους. Ἡρακλείδης δὲ ταῖς ναυσὶν ὡς ἁμιλλώμενος ὑστέρησεν, ἀποπλεύσας καὶ πλανώμενος ἐν ταῖς πράξεσιν ἀσκόπως, ἐπιτυγχάνει Γαισύλῳ τῷ Σπαρτιάτῃ, φάσκοντι πλεῖν ἐφ' ἡγεμονίᾳ Σικελιωτῶν ἐκ Λακεδαίμονος, ὡς πρότερόν  ποτε Γύλιππος. Ἄσμενος οὖν ἀναλαβὼν τοῦτον τὸν ἄνδρα, καὶ περιαψάμενος ὥσπερ ἀλεξιφάρμακον τοῦ Δίωνος, ἐπεδείκνυτο τοῖς συμμάχοις, καὶ κήρυκα πέμπων εἰς τὰς Συρακούσας ἐκέλευε δέχεσθαι τὸν Σπαρτιάτην ἄρχοντα τοὺς πολίτας. Ἀποκριναμένου δὲ τοῦ Δίωνος ὡς εἰσὶν ἄρχοντες ἱκανοὶ τοῖς Συρακοσίοις, εἰ δὲ πάντως δέοι καὶ Σπαρτιάτου τοῖς πράγμασιν, αὐτὸς οὗτος εἶναι, κατὰ ποίησιν γεγονὼς Σπαρτιάτης, τὴν μὲν ἀρχὴν ὁ Γαισύλος ἀπέγνω, πλεύσας δὲ πρὸς τὸν Δίωνα διήλλαξε τὸν Ἡρακλείδην, ὅρκους δόντα καὶ πίστεις τὰς μεγίστας, αἷς αὐτὸς ὁ Γαισύλος ὤμοσε τιμωρὸς ἔσεσθαι Δίωνι καὶ κολαστὴς Ἡρακλείδου κακοπραγμονοῦντος.

50. Ἐκ τούτου κατέλυσαν μὲν οἱ Συρακόσιοι τὸ ναυτικόν· οὐδὲν γὰρ ἦν ἔργον αὐτοῦ, μεγάλαι δὲ δαπάναι τοῖς πλέουσι καὶ στάσεως ἀφορμαὶ τοῖς ἄρχουσι· τὴν δ' ἄκραν ἐπολιόρκουν, ἐξοικοδομήσαντες τὸ περιτείχισμα. Μηδενὸς δὲ τοῖς πολιορκουμένοις βοηθοῦντος, ἐπιλείποντος δὲ σίτου, τῶν δὲ μισθοφόρων γινομένων πονηρῶν, ἀπογνοὺς ὁ υἱὸς τοῦ Διονυσίου τὰ πράγματα καὶ σπεισάμενος πρὸς τὸν Δίωνα, τὴν μὲν ἄκραν ἐκείνῳ μετὰ τῶν ὅπλων καὶ τῆς ἄλλης κατασκευῆς παρέδωκεν, αὐτὸς δὲ τὴν μητέρα καὶ τὰς ἀδελφὰς ἀναλαβὼν καὶ πέντε πληρωσάμενος τριήρεις,  ἐξέπλει πρὸς τὸν πατέρα, τοῦ Δίωνος ἀσφαλῶς μὲν ἐκπέμποντος,

οὐδενὸς δὲ τῶν ἐν Συρακούσαις ἀπολείποντος ἐκείνην τὴν ὄψιν, ἀλλὰ καὶ τοὺς μὴ περιόντας ἐπιβοωμένων, ὅτι τὴν ἡμέραν ταύτην καὶ τὸν ἥλιον ἐλευθέραις  ἀνίσχοντα ταῖς Συρακούσαις οὐκ ἐφορῶσιν. Ὅπου γὰρ ἔτι νῦν τῶν λεγομένων κατὰ τῆς τύχης παραδειγμάτων ἐμφανέστατόν ἐστι καὶ μέγιστον ἡ Διονυσίου φυγή, τίνα χρὴ δοκεῖν αὐτῶν ἐκείνων τὴν τότε χαρὰν γενέσθαι, καὶ πηλίκον φρονῆσαι τοὺς τὴν μεγίστην τῶν πώποτε τυραννίδων καθελόντας ἐλαχίσταις ἀφορμαῖς;

51. Ἐκπλεύσαντος δὲ τοῦ Ἀπολλοκράτους καὶ τοῦ Δίωνος εἰς τὴν ἀκρόπολιν βαδίζοντος, οὐκ ἐκαρτέρησαν αἱ γυναῖκες οὐδ' ἀνέμειναν εἰσελθεῖν αὐτόν, ἀλλ' ἐπὶ τὰς θύρας ἐξέδραμον, ἡ μὲν Ἀριστομάχη τὸν υἱὸν ἄγουσα τοῦ Δίωνος, ἡ δ' Ἀρετὴ κατόπιν εἵπετο δακρύουσα καὶ διαποροῦσα, πῶς ἀσπάσηται καὶ προσείπῃ τὸν ἄνδρα, κοινωνίας αὐτῇ πρὸς  ἕτερον γεγενημένης. Ἀσπασαμένου δ' αὐτοῦ πρῶτον τὴν ἀδελφήν, εἶτα τὸ παιδίον, ἡ Ἀριστομάχη προσαγαγοῦσα τὴν Ἀρετήν, "ἠτυχοῦμεν" ἔφη  "ὦ Δίων σοῦ φεύγοντος· ἥκων δὲ καὶ νικῶν ἀφῄρηκας ἡμῶν ἁπάντων τὰς κατηφείας, πλὴν μόνης ταύτης, ἣν ἐπεῖδον ἡ δυστηχὴς ἐγὼ σοῦ ζῶντος  ἑτέρῳ συνελθεῖν βιασθεῖσαν. Ὅτ' οὖν σε κύριον ἡμῶν ἡ τύχη πεποίηκε, πῶς αὐτῇ διαιτᾷς ἐκείνην τὴν ἀνάγκην; πότερον ὡς θεῖον ἢ καὶ ὡς ἄνδρα  σ' ἀσπάσεται;" τοιαῦτα τῆς Ἀριστομάχης λεγούσης, ὁ Δίων ἐκδακρύσας προσηγάγετο φιλοστόργως τὴν γυναῖκα, καὶ παραδοὺς αὐτῇ τὸν υἱὸν ἐκέλευσεν εἰς τὴν οἰκίαν τὴν αὑτοῦ βαδίζειν, ὅπου καὶ αὐτὸς διῃτᾶτο, τὴν ἄκραν ἐπὶ τοῖς Συρακοσίοις ποιησάμενος.

52. Οὕτω δὲ τῶν πραγμάτων αὐτῷ προκεχωρηκότων, οὐδὲν ἀπολαῦσαι πρότερον ἠξίωσε τῆς παρούσης εὐτυχίας, ἢ τὸ καὶ φίλοις χάριτας καὶ συμμάχοις δωρεάς, μάλιστα δὲ τοῖς ἐν ἄστει συνήθεσι καὶ ξένοις ἀπονεῖμαί τινα φιλανθρωπίας καὶ τιμῆς μερίδα, τῇ μεγαλοψυχίᾳ τὴν δύναμιν ὑπερβαλλόμενος. Ἑαυτὸν δὲ λιτῶς καὶ σωφρόνως ἐκ τῶν τυχόντων διῴκει, θαυμαζόμενος ὅτι μὴ μόνον Σικελίας τε καὶ Καρχηδόνος, ἀλλὰ καὶ τῆς Ἑλλάδος ὅλης ἀποβλεπούσης πρὸς αὐτὸν εὐημεροῦντα, καὶ μηδὲν οὕτω μέγα τῶν τότε νομιζόντων, μηδ' ἐπιφανεστέρας περὶ ἄλλον ἡγεμόνα τόλμης  καὶ τύχης γεγονέναι δοκούσης, οὕτω παρεῖχεν ἑαυτὸν ἐσθῆτι καὶ θεραπείᾳ καὶ τραπέζῃ μέτριον, ὥσπερ ἐν Ἀκαδημείᾳ συσσιτῶν μετὰ Πλάτωνος, οὐκ ἐν ξεναγοῖς καὶ μισθοφόροις διαιτώμενος, οἷς αἱ καθ' ἑκάστην ἡμέραν πλησμοναὶ καὶ ἀπολαύσεις παραμυθία τῶν πόνων καὶ τῶν κινδύνων εἰσίν.  ἀλλ' ἐκείνῳ μὲν Πλάτων ἔγραφεν, ὡς πρὸς ἕνα νῦν τῆς οἰκουμένης τοῦτον ἅπαντες ἀποβλέπουσιν· αὐτὸς δ' ἐκεῖνος ὡς ἔοικεν ἀφεώρα πρὸς ἓν χωρίον μιᾶς πόλεως τὴν Ἀκαδήμειαν, καὶ τοὺς αὐτόθι καὶ θεατὰς καὶ δικαστὰς ἐγίνωσκεν οὔτε πρᾶξιν οὔτε τόλμαν οὔτε νίκην τινὰ θαυμάζοντας, ἀλλὰ μόνον εἰ κοσμίως καὶ σωφρόνως τῇ τύχῃ χρῆται καὶ παρέχει  μέτριον ἑαυτὸν ἐν πράγμασι μεγάλοις ἀποσκοποῦντας. Τοῦ μέντοι περὶ τὰς ὁμιλίας ὄγκου καὶ τοῦ πρὸς τὸν δῆμον ἀτενοῦς ἐφιλονίκει μηδὲν ὑφελεῖν μηδὲ χαλάσαι, καίτοι τῶν πραγμάτων αὐτῷ χάριτος ἐνδεῶν ὄντων καὶ Πλάτωνος ἐπιτιμῶντος, ὡς εἰρήκαμεν, καὶ γράφοντος, ὅτι ἡ αὐθάδεια ἐρημίᾳ σύνοικός ἐστιν. Ἀλλὰ φύσει τε φαίνεται πρὸς τὸ πιθανὸν δυσκεράστῳ κεχρημένος, ἀντισπᾶν τε τοὺς Συρακοσίους ἄγαν ἀνειμένους καὶ διατεθρυμμένους προθυμούμενος.

53. Ὁ γὰρ Ἡρακλείδης αὖθις ἐπέκειτο· καὶ πρῶτον μὲν εἰς συνέδριον παρακαλούμενος, οὐκ ἐβούλετο βαδίζειν· ἰδιώτης γὰρ ὤν, μετὰ τῶν ἄλλων  ἐκκλησιάζειν πολιτῶν. Ἕπειτα κατηγόρει τοῦ Δίωνος, ὅτι τὴν ἄκραν οὐ κατέσκαψε καὶ τῷ δήμῳ τὸν Διονυσίου τάφον ὡρμημένῳ λῦσαι καὶ τὸν νεκρὸν ἐκβαλεῖν οὐκ ἐπέτρεψε, μεταπέμπεται δ' ἐκ Κορίνθου συμβούλους  καὶ συνάρχοντας, ἀπαξιῶν τοὺς πολίτας. Τῷ δ' ὄντι μετεπέμπετο τοὺς Κορινθίους ὁ Δίων, ἣν ἐπενόει πολιτείαν ῥᾷον ἐλπίζων καταστήσειν ἐκείνων παραγενομένων. Ἐπενόει δὲ τὴν μὲν ἄκρατον δημοκρατίαν, ὡς οὐ πολιτείαν ἀλλὰ παντοπώλιον οὖσαν πολιτειῶν κατὰ τὸν Πλάτωνα, καταλύειν, Λακωνικὸν δέ τι καὶ Κρητικὸν σχῆμα μειξάμενος ἐκ δήμου καὶ βασιλείας, ἀριστοκρατίαν ἔχον τὴν ἐπιστατοῦσαν καὶ βραβεύουσαν τὰ μέγιστα, καθιστάναι καὶ κοσμεῖν, ὁρῶν καὶ τοὺς Κορινθίους ὀλιγαρχικώτερόν τε πολιτευομένους καὶ μὴ πολλὰ τῶν κοινῶν ἐν τῷ δήμῳ πράττοντας. Ὡς οὖν μάλιστα πρὸς ταῦτα τὸν Ἡρακλείδην ἐναντιώσεσθαι προσεδόκα, καὶ τἆλλα ταραχώδης καὶ εὐμετάβολος καὶ στασιαστικὸς ἦν, οὓς πάλαι βουλομένους αὐτὸν ἀνελεῖν ἐκώλυεν, τούτοις ἐπέτρεψε τότε·  καὶ παρελθόντες εἰς τὴν οἰκίαν ἀποκτιννύουσιν αὐτόν. Ἐλύπησε δὲ σφόδρα τοὺς Συρακοσίους ἀποθανών· ὅμως δὲ τοῦ Δίωνος ταφάς τε λαμπρὰς παρασκευάσαντος καὶ μετὰ τοῦ στρατεύματος ἑπομένου προπέμψαντος τὸν νεκρόν, εἶτα διαλεχθέντος αὐτοῖς, συνέγνωσαν ὡς οὐ δυνατὸν ἦν ταρασσομένην παύσασθαι τὴν πόλιν Ἡρακλείδου καὶ Δίωνος ἅμα πολιτευομένων.

54. Ἦν δέ τις ἑταῖρος τοῦ Δίωνος ἐξ Ἀθηνῶν, Κάλλιππος, ὅν φησιν ὁ Πλάτων οὐκ ἀπὸ παιδείας, ἀλλ' ἐκ μυσταγωγιῶν καὶ τῆς περιτρεχούσης ἑταιρείας γνώριμον αὐτῷ γενέσθαι καὶ συνήθη, μετασχὼν δὲ τῆς στρατείας καὶ τιμώμενος, ὥστε καὶ συνεισελθεῖν εἰς τὰς Συρακούσας πρῶτος τῶν ἑταίρων ἁπάντων ἐστεφανωμένος· ἦν <δὲ> καὶ λαμπρὸς ἐν τοῖς  ἀγῶσι καὶ διάσημος. Ἐπεὶ δὲ τῶν πρώτων καὶ βελτίστων φίλων τοῦ Δίωνος ἀνηλωμένων ὑπὸ τοῦ πολέμου, καὶ τεθνηκότος Ἡρακλείδου, τόν τε δῆμον ἑώρα τῶν Συρακοσίων ἔρημον ἡγεμόνος ὄντα, καὶ τοὺς στρατιώτας τοὺς  μετὰ Δίωνος προσέχοντας αὐτῷ μάλιστα, μιαρώτατος ἀνθρώπων γενόμενος καὶ παντάπασιν ἐλπίσας Σικελίαν ἆθλον ἕξειν τῆς ξενοκτονίας, ὡς δέ φασιν ἔνιοι, καὶ τάλαντα προσλαβὼν εἴκοσι τοῦ φόνου μισθὸν παρὰ τῶν πολεμίων, διέφθειρε καὶ παρεσκεύαζέ τινας τῶν ξένων ἐπὶ τὸν Δίωνα,  κακοηθεστάτην ἀρχὴν καὶ πανουργοτάτην ποιησάμενος. Ἀεὶ γάρ τινας φωνὰς τῶν στρατιωτῶν πρὸς ἐκεῖνον ἢ λελεγμένας ἀληθῶς ἀναφέρων ἢ πεπλασμένας ὑπ' αὐτοῦ, τοιαύτην ἐξουσίαν ἔλαβε διὰ τὴν πίστιν, ὥστ' ἐντυγχάνειν κρύφα καὶ διαλέγεσθαι μετὰ παρρησίας οἷς βούλοιτο κατὰ τοῦ Δίωνος, αὐτοῦ κελεύοντος, ἵνα μηδεὶς λανθάνῃ τῶν ὑπούλως καὶ δυσμενῶς ἐχόντων. Ἐκ δὲ τούτων συνέβαινε τοὺς μὲν πονηροὺς καὶ νοσοῦντας εὑρίσκειν ταχὺ καὶ συνιστάναι τὸν Κάλλιππον, εἰ δέ τις ἀπωσάμενος τοὺς λόγους αὐτοῦ καὶ τὴν πεῖραν ἐξείποι πρὸς τὸν Δίωνα, μὴ ταράττεσθαι μηδὲ χαλεπαίνειν ἐκεῖνον, ὡς ἃ προσέταττε τοῦ Καλλίππου περαίνοντος.

55. Συνισταμένης δὲ τῆς ἐπιβουλῆς, φάσμα γίνεται τῷ Δίωνι μέγα καὶ τερατῶδες. Ἐτύγχανε μὲν γὰρ ὀψὲ τῆς ἡμέρας καθεζόμενος ἐν παστάδι  τῆς οἰκίας, μόνος ὢν πρὸς ἑαυτῷ τὴν διάνοιαν. Ἐξαίφνης δὲ ψόφου γενομένου πρὸς θατέρῳ πέρατι τῆς στοᾶς, ἀποβλέψας ἔτι φωτὸς ὄντος εἶδε γυναῖκα μεγάλην, στολῇ μὲν καὶ προσώπῳ μηδὲν Ἐρινύος τραγικῆς παραλλάττουσαν, σαίρουσαν δὲ καλλύντρῳ τινὶ τὴν οἰκίαν. Ἐκπλαγεὶς δὲ δεινῶς καὶ περίφοβος γενόμενος, μετεπέμψατο τοὺς φίλους καὶ διηγεῖτο τὴν ὄψιν αὐτοῖς, καὶ παραμένειν ἐδεῖτο καὶ συννυκτερεύειν, παντάπασιν ἐκστατικῶς ἔχων καὶ δεδοικὼς μὴ πάλιν εἰς ὄψιν αὐτῷ μονωθέντι τὸ τέρας  ἀφίκηται. Τοῦτο μὲν οὖν αὖθις οὐ συνέπεσε. Μεθ' ἡμέρας δ' ὀλίγας ὁ υἱὸς αὐτοῦ, σχεδὸν ἀντίπαις ὤν, ἔκ τινος λύπης καὶ ὀργῆς μικρὰν καὶ παιδικὴν ἀρχὴν λαβούσης ἔρριψεν ἑαυτὸν ἀπὸ τοῦ τέγους ἐπὶ τὴν κεφαλὴν καὶ διεφθάρη.
56. Ἐν τοιούτοις δὲ τοῦ Δίωνος ὄντος, ὁ Κάλλιππος ἔτι μᾶλλον εἴχετο τῆς ἐπιβουλῆς, καὶ λόγον εἰς τοὺς Συρακοσίους ἐξέδωκεν, ὡς ὁ Δίων ἄπαις γεγονὼς ἔγνωκε τὸν <υἱὸν> τοῦ Διονυσίου καλεῖν Ἀπολλοκράτην καὶ ποιεῖσθαι διάδοχον, ἀδελφιδοῦν μὲν ὄντα τῆς ἑαυτοῦ γυναικός, θυγατριδοῦν δὲ τῆς ἀδελφῆς.

δη δὲ καὶ τὸν Δίωνα καὶ τὰς γυναῖκας ὑπόνοια  τῶν πραττομένων εἶχε, καὶ μηνύσεις ἐγίγνοντο πανταχόθεν. Ἀλλ' ὁ μὲν Δίων ὡς ἔοικεν ἐπὶ τοῖς κατὰ τὸν Ἡρακλείδην ἀχθόμενος, καὶ τὸν φόνον ἐκεῖνον ὥς τινα τοῦ βίου καὶ τῶν πράξεων αὐτῷ κηλῖδα περικειμένην δυσχεραίνων ἀεὶ καὶ βαρυνόμενος, εἶπεν ὅτι πολλάκις ἤδη θνῄσκειν ἕτοιμός ἐστι καὶ παρέχειν τῷ βουλομένῳ σφάττειν αὐτόν, εἰ ζῆν δεήσει  μὴ μόνον τοὺς ἐχθρούς, ἀλλὰ καὶ τοὺς φίλους φυλαττόμενον. Τὰς δὲ γυναῖκας ὁρῶν ὁ Κάλλιππος ἐξεταζούσας ἀκριβῶς τὸ πρᾶγμα καὶ φοβηθείς, ἦλθε πρὸς αὐτὰς ἀρνούμενος καὶ δακρύων, καὶ πίστιν ἣν βούλονται διδόναι  βουλόμενος. Αἱ δ' ἠξίουν αὐτὸν ὀμόσαι τὸν μέγαν ὅρκον. Ἦν δὲ τοιοῦτος· καταβὰς εἰς τὸ τῶν Θεσμοφόρων τέμενος ὁ διδοὺς τὴν πίστιν, ἱερῶν τινων γενομένων, περιβάλλεται τὴν πορφυρίδα τῆς θεοῦ καὶ λαβὼν δᾷδα  καιομένην ἀπόμνυσι. Ταῦτα ποιήσας ὁ Κάλλιππος πάντα καὶ τὸν ὅρκον ἀπομόσας, οὕτω κατεγέλασε τῶν θεῶν, ὥστε περιμείνας τὴν ἑορτὴν ἧς ὤμοσε θεοῦ δρᾷ τὸν φόνον ἐν τοῖς Κορείοις, οὐδὲν ἴσως τὸ περὶ τὴν ἡμέραν τῆς θεοῦ ποιησάμενος, ὡς ἀσεβουμένης πάντως, εἰ καὶ κατ' ἄλλον χρόνον ἔσφαττε τὸν μύστην αὐτῆς ὁ μυσταγωγός.

57. Ὄντων δὲ πλειόνων ἐν τῇ κοινωνίᾳ τῆς πράξεως, καθεζομένου Δίωνος ἐν οἰκήματι κλίνας τινὰς ἔχοντι μετὰ τῶν φίλων, οἱ μὲν ἔξω τὴν οἰκίαν περιέστησαν, οἱ δὲ πρὸς ταῖς θύραις τοῦ οἴκου καὶ ταῖς θυρίσιν  ἦσαν. Αὐτοὶ δ' οἱ προσφέρειν τὰς χεῖρας μέλλοντες Ζακύνθιοι παρῆλθον ἄνευ ξιφῶν ἐν τοῖς χιτῶσιν· ἅμα δ' οἱ μὲν ἔξω τὰς θύρας ἐπισπασάμενοι κατεῖχον, οἱ δὲ τῷ Δίωνι προσπεσόντες κατάγχειν ἐπειρῶντο καὶ συντρίβειν αὐτόν. Ὡς δ' οὐδὲν ἐπέραινον, ᾔτουν ξίφος· οὐδεὶς δ' ἐτόλμα τὰς θύρας ἀνοῖξαι, συχνοὶ γὰρ ἦσαν ἔνδον οἱ μετὰ τοῦ Δίωνος, ὧν ἕκαστος  οἰόμενος, ἂν ἐκεῖνον προῆται, διασώσειν ἑαυτόν, οὐκ ἐτόλμα βοηθεῖν. Διατριβῆς δὲ γενομένης, Λύκων ὁ Συρακόσιος ὀρέγει τινὶ τῶν Ζακυνθίων διὰ τῆς θυρίδος ἐγχειρίδιον, ᾧ καθάπερ ἱερεῖον τὸν Δίωνα κρατούμενον  πάλαι καὶ δεδιττόμενον ἀπέσφαξαν. Εὐθὺς δὲ καὶ τὴν ἀδελφὴν μετὰ τῆς γυναικὸς ἐγκύμονος οὔσης εἰς τὴν εἱρκτὴν ἐνέβαλον, καὶ συνέβη τῇ γυναικὶ τλημονέστατα λοχευθείσῃ τεκεῖν ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ παιδάριον ἄρρεν, ὅπερ θρέψαι καὶ μᾶλλον παρεβάλοντο πείσασαι τοὺς φύλακας, ἤδη τοῦ Καλλίππου θορυβουμένου τοῖς πράγμασιν.

58. Ἐν ἀρχῇ μὲν γὰρ ἀποκτείνας τὸν Δίωνα λαμπρὸς ἦν καὶ κατεῖχε τὰς Συρακούσας, καὶ πρὸς τὴν Ἀθηναίων ἔγραφε πόλιν, ἣν μάλιστα μετὰ τοὺς θεοὺς ὤφειλεν αἰδεῖσθαι καὶ δεδιέναι, τηλικούτου μύσους ἁψάμενος.  ἀλλ' ἔοικεν ἀληθῶς λέγεσθαι τὸ τὴν πόλιν ἐκείνην φέρειν ἄνδρας ἀρετῇ τε τοὺς ἀγαθοὺς ἀρίστους καὶ κακίᾳ τοὺς φαύλους πονηροτάτους, καθάπερ αὐτῶν καὶ ἡ χώρα κάλλιστον μέλι καὶ κώνειον ὠκυμορώτατον ἀναδίδωσιν. Οὐ μὴν πολὺν χρόνον ὁ Κάλλιππος ἔγκλημα τῆς τύχης καὶ τῶν θεῶν περιῆν, ὡς περιορώντων ἐξ ἀσεβήματος ἄνθρωπον τηλικούτου  κτώμενον ἡγεμονίας καὶ πράγματα, ταχὺ δ' ἀξίαν δίκην ἔδωκεν. Ὁρμήσας μὲν γὰρ Κατάνην λαβεῖν, εὐθὺς ἀπέβαλε τὰς Συρακούσας· ὅτε καί φασιν  αὐτὸν εἰπεῖν ὅτι πόλιν ἀπολωλεκὼς τυρόκνηστιν εἴληφεν. Ἐπιθέμενος δὲ Μεσσηνίοις, καὶ τοὺς πλείστους στρατιώτας ἀπολέσας, ἐν οἷς ἦσαν οἱ Δίωνα κατακτείναντες, οὐδεμιᾶς δὲ πόλεως αὐτὸν ἐν Σικελίᾳ προσδεχομένης, ἀλλὰ μισούντων ἁπάντων καὶ προβαλλομένων, Ῥήγιον κατέσχεν.  ἐκεῖ δὲ λυπρῶς πράττων καὶ κακῶς διατρέφων τοὺς μισθοφόρους, ὑπὸ Λεπτίνου καὶ Πολυπέρχοντος ἀνῃρέθη, χρησαμένων ξιφιδίῳ <τῷ αὐτῷ>  κατὰ τύχην ᾧ καὶ Δίωνα πληγῆναί φασιν. Ἐγνώσθη δὲ τῷ μεγέθει (βραχὺ γὰρ ἦν ὥσπερ τὰ Λακωνικά) καὶ τῇ κατασκευῇ τῆς τέχνης, εἰργασμένον γλαφυρῶς καὶ περιττῶς.

Τοιαύτην μὲν οὖν τίσιν Κάλλιππος ἔδωκε.

 Τὴν δ' Ἀριστομάχην καὶ τὴν Ἀρετήν, ὡς ἀφείθησαν ἐκ τῆς εἱρκτῆς, ἀναλαβὼν Ἱκέτης ὁ Συρακόσιος, εἷς τῶν Δίωνος φίλων γεγονώς, ἐδόκει  πιστῶς καὶ καλῶς περιέπειν. Εἶτα συμπεισθεὶς ὑπὸ τῶν Δίωνος ἐχθρῶν καὶ παρασκευάσας πλοῖον αὐταῖς, ὡς εἰς Πελοπόννησον ἀποσταλησομέναις, ἐκέλευσε κατὰ πλοῦν ἀποσφάξαντας ἐκβαλεῖν εἰς τὴν θάλασσαν· οἱ δὲ ζώσας ἔτι καταποντισθῆναι λέγουσι, καὶ τὸ παιδίον μετ' αὐτῶν.  περιῆλθε δὲ καὶ τοῦτον ἀξία ποινὴ τῶν τετολμημένων· αὐτός τε γὰρ ὑπὸ Τιμολέοντος ἁλοὺς ἀπέθανε, καὶ θυγατέρας δύο προσαπέκτειναν αὐτοῦ Δίωνι τιμωροῦντες οἱ Συρακόσιοι· περὶ ὧν ἐν τῷ Τιμολέοντος βίῳ <τὰ> καθ' ἕκαστα γέγραπται.

 

 

précédent

Sept jours après, Denys entra par mer dans la citadelle. Le même jour, les armes que Dion avait laissées en dépôt à Synalus arrivèrent sur des chariots : il les distribua à ceux des Syracusains qui n’en avaient point ; les autres s’équipèrent le mieux qu’il leur fut possible, et montrèrent la plus grande ardeur. Sur ces entrefaites, Denys envoya des députés à Dion en particulier, afin de le sonder ; mais, comme Dion répondit qu’il devait s’adresser aux Syracusains, devenus libres, le tyran fit porter à ceux-ci, par les mêmes députés, les propositions les plus favorables, leur promettant une diminution considérable d’impôts, et une exemption de service, excepté dans les guerres entreprises avec leur agrément. Les Syracusains ne firent que se moquer de ces promesses ; et Dion répondit aux députés : « Si Denys n’abdique pas la tyrannie, il ne traitera pas avec les Syracusains ; mais, s’il abdique, moi-même, par égard pour notre ancienne liaison, je l’aiderai à obtenir tout ce qui sera juste, et tous les avantages qui seront en mon pouvoir. »

Denys parut content de ces offres, et envoya de nouveaux députés, pour demander aux Syracusains qu’ils députassent à la citadelle quelques-uns d’entre eux, avec lesquels il pût traiter des intérêts communs, et s’entendre sur les sacrifices respectifs que chacun pourrait faire. On y envoya des citoyens dont Dion avait approuvé le choix ; et, aussitôt après, le bruit se répandit de la citadelle dans la ville, que Denys allait se démettre de 424 la tyrannie, et qu’il le ferait plus pour l’amour de lui-même que par égard pour Dion. Mais c’était une ruse et une feinte du tyran, pour surprendre les Syracusains ; car il retint prisonniers les députés qu’on lui envoya, et le lendemain, à la pointe du jour, après avoir fait boire avec excès les soldats étrangers qu’il avait à sa solde, il les envoya attaquer brusquement la muraille dont les Syracusains avaient environné la citadelle.

Les Syracusains, qui ne s’attendaient à rien moins qu’à cette attaque, furent tellement effrayés de l’audace des Barbares, dont les uns abattaient la muraille avec grand bruit, pendant que les autres tombaient sur eux avec fureur, que pas un n’osa résister. Les troupes étrangères de Dion soutinrent seules le choc des ennemis ; car elles n’eurent pas plutôt entendu le tumulte, qu’elles volèrent au secours des Syracusains, quoiqu’elles ne sussent pas d’abord comment s’y prendre, ne pouvant entendre les ordres qu’on leur donnait, à cause des cris des Syracusains, qui, en fuyant, se jetaient parmi leurs rangs, et y portaient le désordre. Dion enfin, voyant qu’il ne pouvait se faire entendre, et voulant leur montrer par l’action ce qu’il fallait faire, fond le premier sur les Barbares ; et, comme il n’était pas moins connu des ennemis que de ses propres amis, il attire autour de lui un combat des plus vifs et des plus terribles. Les soldats de Denys le chargent tous ensemble avec des cris effroyables ; mais, quoique l’âge l’eût déjà appesanti et rendu moins propre à de tels combats, néanmoins il déploya tant de courage et de force, qu’il soutint le choc des assaillants, et en tailla en pièces plusieurs. Mais enfin il est blessé à la main d’un coup de pique. Sa cuirasse peut à peine résister à la multitude de traits et de coups qu’il reçoit à travers son bouclier : frappé sans relâche par les javelines qui viennent se briser contre lui, il est renversé par terre. Il est aussitôt enlevé par ses soldats, 425 à qui il donne Timonidès pour commandant ; et, montant incontinent à cheval, il court par toute la ville, et arrête les fuyards ; puis, prenant avec lui les soldats étrangers qui gardaient l’Achradine, il les mène frais et pleins d’ardeur contre les Barbares déjà fatigués, et rebutés de l’essai qu’ils viennent de faire. Ils s’étaient flattés qu’au premier choc ils emporteraient la ville d’emblée ; mais, lorsqu’ils virent, contre leur attente, qu’ils avaient affaire à des hommes aguerris et pleins de vigueur, ils commencèrent à reculer vers la citadelle. Les Grecs ne les voient pas plutôt plier, qu’ils tombent sur eux avec plus de roideur encore, les mettent en fuite, et les obligent de se renfermer dans leurs murailles. Les Barbares ne tuèrent à Dion que soixante-quatorze hommes, tandis qu’ils perdirent un grand nombre des leurs.

Les Syracusains, pour récompenser les soldats d’une victoire si brillante, leur distribuèrent cent mines (35) à chacun ; et les soldats décernèrent à Dion une couronne d’or. Cependant il vint de la part de Denys des hérauts qui apportaient à Dion des lettres des femmes du palais. Il y en avait une entre autres qui portait cette adresse : A mon père, et qu’on jugea être d’Hipparinus. C’était le nom du fils de Dion, quoique Timée prétende qu’il s’appelait Arétéus, du nom de sa mère Arété ; mais je crois que, sur ce point, on doit plutôt s’en rapporter à Timonidès, qui était ami et compagnon d’armes de Dion. Toutes les autres lettres furent lues en présence des Syracusains : elles ne contenaient que des prières et des supplications de la part des femmes. Mais, quand vint le tour de celle qu’on supposait être d’Hipparinus, les Syracusains voulurent s’opposer à ce qu’elle fût décachetée et lue publiquement ; toutefois Dion s’obstina à l’ouvrir : elle était de Denys ; et, quoique adressée à Dion, elle 426 était écrite pour les Syracusains. Sous la forme de prière et d’apologie, ce n’était au fond qu’une calomnie adroitement dirigée contre Dion : Denys lui rappelait le zèle avec lequel il avait travaillé autrefois à l’établissement de la tyrannie ; puis il y joignait des menaces terribles contre les personnes qui devaient être le plus chères à Dion, telles que sa sœur, sa femme et son fils, et il terminait sa lettre par des supplications et des lamentations sur son propre sort. Mais, ce qui offensa Dion plus que toutes choses, c’est qu’il le conjurait de ne pas abolir la tyrannie, de la garder pour lui-même, et de ne pas remettre en liberté des hommes qui le haïssaient et n’avaient pas oublié les maux qu’il leur avait faits, mais bien plutôt de les assujettir, afin de ménager à ses amis et à ses proches une entière sûreté.

La lecture de cette lettre, au lieu de faire admirer aux Syracusains, comme ils le devaient, la fermeté et la grandeur d’âme de Dion, qui sacrifiait à la justice et à l’honnêteté les liens les plus forts de la nature et du sang, fit naître en eux des soupçons et des craintes : s’imaginant que Dion se trouvait dans la nécessité d’épargner le tyran, ils jetèrent les yeux sur d’autres chefs pour les mettre à leur tête ; et la nouvelle du retour d’Héraclide ne fit que les fortifier dans cette pensée. Héraclide était un des bannis, homme de guerre, et fort connu dans les armées par les charges qu’il y avait eues sous les tyrans, mais, du reste, esprit inconstant et léger, et sur la stabilité duquel il était impossible de compter, surtout lorsqu’il s’agissait de prééminence et d’honneurs. Ayant eu un différend avec Dion dans le Péloponnèse, il résolut d’aller avec une flotte particulière contre le tyran. Il arriva à Syracuse avec sept trirèmes et trois autres vaisseaux, comme Denys était assiégé pour la seconde fois dans la citadelle et les Syracusains pleins de confiance. Son premier soin fut de chercher à s’insinuer 427 dans les bonnes grâces du peuple ; et il ne lui fut pas difficile de l’attirer dans son parti, car il avait naturellement quelque chose d’attrayant qui gagnait la confiance, et qui était très-propre à exciter une populace qui ne demande qu’à être flattée ; d’ailleurs la gravité de Dion commençait à déplaire à la multitude : on la regardait comme incompatible avec l’esprit du gouvernement ; car la victoire avait inspiré aux Syracusains tant d’audace et de licence, qu’ils voulaient être gouvernés d’une manière démocratique, avant même d’être un peuple libre.

Ils convoquèrent donc une assemblée de leur propre autorité, et nommèrent Héraclide amiral. Mais Dion survint, et se plaignit hautement du commandement qu’on venait de donner à Héraclide, déclarant que c’était lui ôter le pouvoir qu’on lui avait confié auparavant, et qu’il n’était plus général en chef, si un autre commandait sur mer. Ces représentations obligèrent, quoiqu’à regret, les Syracusains de dépouiller Héraclide de la charge dont ils venaient de l’honorer. Dion, au sortir de l’assemblée, mande chez lui Héraclide : là, il lui fait quelques légers reproches sur ce que, contre la bien~ séance et l’utilité publique, il avait voulu, dans une conjoncture difficile, où la moindre division pouvait tout perdre, lui disputer le premier rang ; puis, il convoque une nouvelle assemblée, nomme lui-même Héraclide amiral, et conseille au peuple de lui donner comme à lui-même des gardes. Héraclide, dans ses paroles et dans ses actions publiques, s’étudiait à plaire à Dion : il avouait les obligations dont il lui était redevable, il le suivait partout avec l’air le plus soumis, et exécutait ponctuellement ses ordres ; mais, en secret, il travaillait à corrompre la multitude, et à soulever les gens amoureux de nouveautés ; il finit, par ses intrigues, par susciter tant de troubles, qu’il mit Dion dans le plus grand embar- 428 ras. Dion ouvrait-il l’avis qu’on laissât sortir Denys delà citadelle par un traité, on l’accusait de vouloir épargner le tyran, et de chercher à le sauver ; et si, pour ne pas indisposer le peuple, il continuait le siège, on lui reprochait de prolonger à dessein la guerre, afin de commander plus longtemps et de tenir ses concitoyens sous sa dépendance.

Il y avait alors dans la ville un certain Sosis, homme fort célèbre parmi les Syracusains par son audace et par sa méchanceté, lequel regardait comme la perfection de la liberté de ne mettre aucune borne à la licence. Cet homme donc ne cessait de tendre des pièges à Dion : un jour, entre autres, il se leva en pleine assemblée, et fit aux Syracusains les plus outrageants reproches de ce qu’ils ne s’apercevaient pas qu’ils s’étaient délivrés d’une tyrannie pleine d’ivresse et d’emportement, pour se donner un maître vigilant et sobre. Et, après cette déclaration publique de sa haine contre Dion, il sortit de l’assemblée. Le lendemain, on le vit courir par la ville, la tête et le visage ensanglantés, et comme fuyant des gens qui le poursuivaient ; puis, il se jette en cet état au milieu de la place, où le peuple était assemblé ; il se met à crier que les soldats étrangers de Dion ont voulu le tuer, et montre sa tête blessée. Une foule de gens, excités par ses plaintes, s’élèvent contre Dion : on l’accuse de tyrannie et de cruauté ; où lui reproche de vouloir ôter aux concitoyens la liberté de parler, en leur faisant craindre les plus grands dangers et la mort même.

Cependant, malgré le tumulte et les mouvements séditieux qui agitaient cette assemblée, Dion ne laissa pas de s’y rendre pour se justifier. Il fit connaître que Sosis était frère d’un des gardes de Denys, et que c’était ce garde qui l’avait porté à jeter le trouble et la sédition dans la ville, parce que l’unique voie de salut pour le tyran, c’était la dissension des citoyens et leur défiance réci- 429 proque. D’ailleurs, les médecins appelés pour visiter la plaie de Sosis, reconnurent qu’elle n’était que superficielle, et ne pouvait être l’effet d’un coup violent, les blessures faites avec l’épée étant plus profondes au milieu : celle de Sosis était légère d’un bout à l’autre, et avait plusieurs têtes, ce qui marquait qu’elle avait été faite à plusieurs reprises, la douleur ayant forcé Sosis de s’arrêter pour recommencer ensuite. Ce qui confirma le rapport des médecins, c’est qu’il vint sur ces entrefaites plusieurs personnes connues, qui apportèrent dans l’assemblée un rasoir, et déclarèrent qu’ils avaient rencontré dans la rue Sosis tout ensanglanté, criant qu’il fuyait les soldats étrangers de Dion qui venaient de le blesser ; mais que, s’étant mis incontinent à la poursuite de ces soldats, ils n’avaient vu personne, et que, sous une roche creuse d’où Sosis venait de sortir, ils avaient trouvé ce rasoir. L’affaire de Sosis allait déjà fort mal, lorsque ses propres domestiques vinrent fournir de nouvelles preuves contre lui : ils déposèrent que Sosis était sorti seul de sa maison avant le jour, ayant ce rasoir à la main. Tous les accusateurs de Dion se retirèrent alors : le peuple condamna Sosis à mort, et se réconcilia avec Dion. Toutefois les soldats étrangers furent toujours suspects aux citoyens, surtout depuis que la plupart des combats contre le tyran se donnaient sur mer.

Mais, après que Philistus fut arrivé de l’Iapygie avec un grand nombre de trirèmes pour secourir Denys, comme ces troupes étrangères, qui n’étaient propres qu’à des combats de pied ferme, devenaient inutiles pour cette guerre, les Syracusains crurent qu’elles allaient être entièrement sous leur dépendance, parce qu’ils combattaient sur mer, et étaient les plus forts comme maîtres de la flotte. Une chose augmenta encore leur fierté, ce fut la victoire navale qu’ils remportèrent sur Philistus, envers lequel ils se montrèrent cruels et barbares. Il est vrai qu’Éphore 430 dit que Philistus, voyant son navire pris, se donna lui-même la mort ; mais Timonidès qui, depuis le commencement de la guerre, combattit toujours auprès de Dion, écrivant au philosophe Speusippe, rapporte que Philistus fut pris en vie par les Syracusains, sa trirème ayant échoué contre la côte ; que d’abord ils lui ôtèrent sa cuirasse, le mirent tout nu, et, sans respect pour sa vieillesse, lui firent mille outrages ; qu’ensuite ils lui coupèrent la tête, et livrèrent le corps à leurs enfants, leur ordonnant de le traîner le long de l'Achradine, puis de l’aller jeter dans les carrières. Timée va plus loin encore : il dit que les enfants prirent le cadavre par la jambe boiteuse, et le traînèrent par toute la ville, exposé aux insultes et aux railleries des Syracusains, qui voyaient avec plaisir traîner de la sorte celui qui avait dit qu’il ne fallait pas que Denys s’enfuît de la tyrannie sur un cheval léger, mais qu’il se laissât traîner par la jambe plutôt que d’y renoncer volontairement. Toutefois Philistus rapporte ce mot dit à Denys comme venant d’un autre que lui-même.

Mais Timée, prenant pour prétexte, et non sans quelque justice, le zèle et la fidélité de Philistus pour le maintien de la tyrannie, a rempli son histoire d’imputations calomnieuses contre Philistus. Or, que ceux qui eurent à souffrir de l’injustice du tyran aient assouvi leur colère sur un cadavre insensible, c’est chose qu’on peut encore excuser ; mais qu’après un aussi long temps, des historiens à qui Philistus n’a fait aucun tort, et qui au contraire ont profité de ses écrits, viennent lui reprocher, avec une raillerie insultante, des malheurs dans lesquels l’homme même le plus vertueux peut être précipité par un revers de fortune, c’est une injustice dont le soin seul de leur réputation aurait dû les garantir. Éphore ne se montre guère plus sage dans les louanges qu’il donne à Philistus ; car, bien qu’il soit le plus habile des écrivains pour co- 431 lorer de prétextes spécieux les actions même les plus injustes, pour donner à des mœurs dépravées des motifs raisonnables, et pour trouver des discours capables d’en imposer, néanmoins il ne détruira jamais l’idée qu’on a de Philistus, qu’il était le plus grand partisan de la tyrannie, et l’homme qui a le plus admiré et recherché la pompe, la puissance, les richesses et les alliances des tyrans. Au reste, celui qui ne loue point les actions de Philistus, et qui s’abstient de lui reprocher ses malheurs, celui-là est un historien fidèle et impartial.

Philistus mort, Denys envoya vers Dion, pour lui offrir de lui remettre la citadelle, les armes et les troupes qu’il avait à sa solde, ainsi que l’argent nécessaire pour les entretenir pendant cinq mois, si, par un traité, on voulait lui permettre de se retirer en Italie, et d’y jouir des revenus de la contrée appelée Gyates, dans le territoire de Syracuse, laquelle était riche et fertile, et s’étendait de la mer jusqu’au milieu des terres. Dion rejeta cette offre, et renvoya ses députés aux Syracusains ; mais ceux-ci, qui espéraient prendre le tyran en vie, refusèrent de les entendre et les chassèrent. Ce que voyant, Denys remit la citadelle aux mains d’Apollocratès, l’aîné de ses fils ; et, profitant d’un vent favorable, il embarqua sur ses vaisseaux les personnes qui lui étaient le plus chères, avec ce qu’il avait de plus précieux, et mit à la voile sans être aperçu d’Héraclide. Héraclide, remarquant le mécontentement qu’en éprouvaient ses concitoyens, qui l’accablaient de reproches, leur détache le démagogue Hippon ; et Hippon appelle le peuple au partage des terres, disant que l’égalité est la base de la liberté, comme la pauvreté est la source de la servitude. Héraclide appuie les discours d’Hippon, et excite contre Dion, qui les combattait, des mouvements séditieux : il finit par persuader au peuple de décréter ce partage, de supprimer la paie des soldats étrangers, et d’élire de nouveaux généraux, 432 afin de se délivrer de l’austérité de Dion. Les Syracusains, qui essayaient de se délivrer tout d’un coup de la tyrannie, cette maladie longue et funeste, et de se gouverner avant le temps comme un peuple libre, prirent les plus fausses mesures, et conçurent de l’aversion pour Dion, qui voulait, comme un habile médecin, les assujettir encore à un régime exact et sage.

Tandis qu’ils étaient assemblés pour élire de nouveaux magistrats (on était alors au milieu de l’été), il survint tout à coup des tonnerres affreux et des signes effrayants, qui durèrent pendant quinze jours sans aucune interruption, et qui empêchèrent le peuple, frappé d’une terreur religieuse, de procéder aux élections. Quand le calme parut rétabli, les démagogues assemblèrent de nouveau le peuple : pendant qu’ils nommaient les magistrats, un bœuf attelé à un chariot, et qui, quoique accoutumé à la foule et au bruit, s’était ce jour-là irrité contre son conducteur et avait secoué le joug, courut au théâtre, où il écarta le peuple, lequel prit la fuite dans le plus grand désordre. Du théâtre, le bœuf se jeta, en bondissant et renversant tout ce qu’il trouvait sur son passage, dans le quartier de la ville occupé depuis par les ennemis. Les Syracusains, sans tenir aucun compte de cet événement, élurent vingt-cinq magistrats, au nombre desquels était Héraclide. Ils députèrent ensuite secrètement vers les soldats étrangers, pour les engager à abandonner Dion et à s’attacher à eux, promettant de leur donner à tous les droits de citoyen. Mais les soldats rejetèrent ces offres ; et, loin d’abandonner Dion, ils lui gardèrent une fidélité et une affection entières : ils le prirent au milieu d’eux, lui firent un rempart de leurs corps et de leurs armes, et le conduisirent hors de la ville, sans faire de mal à personne, mais en reprochant à tous ceux qu’ils rencontraient leur perfidie et leur ingratitude. Les Syracusains, qui méprisaient leur petit nombre, et qui prenaient pour 433 une marque de crainte leur réserve à les attaquer, confiants d’ailleurs dans leur propre force, leur coururent sus, ne doutant point qu’ils ne les défissent aisément dans la ville, et ne les massacrassent jusqu’au dernier.

Dion, qui se voyait réduit par la Fortune à la nécessité, ou de combattre contre ses concitoyens, ou de périr avec ses soldats, tendait les mains aux Syracusains, et les conjurait instamment de se retirer, leur montrant la citadelle pleine d’ennemis, qui considéraient avec joie, du haut des murailles, tout ce qui se passait. Mais, quand il vit que rien ne pourrait arrêter l’impétuosité du peuple, et que la ville, semblable à un vaisseau battu par les vents, était livrée au souffle orageux des démagogues, il défendit à ses soldats de charger les Syracusains. Les soldats obéirent ; mais, poussant de grands cris et faisant retentir leurs armes, comme s’ils allaient fondre sur les Syracusains, ils effrayèrent tellement ceux-ci, que pas un d’entre eux n’osa tenir ferme, et qu’ils se mirent à fuir à travers les rues, quoique personne ne les poursuivît ; car, dès que Dion les vit battre en retraite, il fit marcher ses soldats, et les mena au pays des Léontins. Les chefs des Syracusains, devenus l’objet des railleries de toutes les femmes, et qui voulaient réparer la honte de leur fuite, firent derechef prendre les armes à leurs troupes, et se mirent à la poursuite de Dion. Ils l’atteignirent au passage d’une rivière, et ils commencèrent à le harceler avec leur cavalerie ; mais, voyant que Dion ne supportait plus comme auparavant leurs insultes avec une douceur paternelle, et qu’emporté par la colère, il faisait tourner tête à ses soldats et les mettait en bataille, ils prirent la fuite, plus honteusement encore que la première fois, et regagnèrent promptement la ville, n’ayant perdu que quelques-uns des leurs.

Les Léontins reçurent Dion avec de grands honneurs : ils prirent les étrangers à leur solde, et leur donnèrent le 434 droit de cité. Ils envoyèrent ensuite des députés aux Syracusains, pour qu’ils eussent à rendre justice à ces étrangers. Les Syracusains ayant député de leur côté vers les Léontins, pour accuser Dion, tous les alliés s’assemblèrent dans la ville de Léontium ; et, après avoir entendu les deux partis, ils donnèrent tort aux Syracusains. Mais ceux-ci, devenus fiers et insolents, parce qu’ils n’avaient plus personne qui les tînt en bride, puisque leurs chefs eux-mêmes n’étaient que leurs esclaves, refusèrent de s’en tenir à ce jugement.

Cependant il arriva à Syracuse des trirèmes de Denys, sous les ordres de Nypsius le Napolitain, qui apportaient du blé et de l’argent aux assiégés. Il y eut, à cette occasion, un combat naval, où la victoire resta aux Syracusains : ils prirent quatre des navires du tyran. Ce succès, joint à l’anarchie dans laquelle ils vivaient, leur inspira tant de joie, qu’ils se livrèrent aux festins les plus licencieux, aux plus folles réjouissances, et que, négligeant tout ce qui était nécessaire à leur sûreté, lorsqu’ils se croyaient déjà maîtres de la citadelle, ils perdirent la ville. Car Nypsius, voyant que tous les quartiers de Syracuse partageaient les mêmes folies ; que le peuple, depuis le matin jusque bien avant dans la nuit, n’avait tait que boire et danser au son de la flûte, et que les magistrats eux-mêmes, qui partageaient les plaisirs de ers assemblées tumultueuses, n’osaient donner aucun ordre, ni faire violence à des hommes plongés dans l’ivresse ; Nypsius, dis-je, profita habilement de l’occasion, et fit assaillir la muraille qui enfermait la citadelle. Il s’en rendit maître ; et, après en avoir abattu une partie, il lâcha les Barbares dans la ville, leur ordonnant de traiter à leur gré, et comme ils pourraient, tous ceux qui leur tomberaient sous la main. Les Syracusains ne tardèrent pas à s’apercevoir du danger où ils étaient ; mais la frayeur ne leur permit d’y remédier que fort len- 435 tement et à grand’peine. La ville était véritablement à sac : on massacrait les habitants ; on abattait les murailles ; on emmenait dans la citadelle les femmes et les enfants, malgré leurs larmes et leurs cris. Les magistrats désespéraient de rétablir Tordre dans la ville, ne pouvant faire agir les citoyens contre les ennemis, qui se jetaient pêle-mêle parmi eux. Déjà le quartier de l’Achradine était menacé : dans cette situation critique, toutes les pensées se portaient vers le seul homme qui pût encore sauver la ville ; mais personne n’osait le nommer, tant était grande la honte qu’on avait de l’excès d’ingratitude auquel on s’était porté envers lui. Enfin, pressés qu’ils étaient par la nécessité, une voix s’éleva dans les rangs des alliés et de la cavalerie, criant qu’il fallait rappeler Dion et les troupes du Péloponnèse, qui étaient chez les Léontins.

Dès que cette parole, qu’on avait eu enfin le courage de prononcer, eut été entendue, ce ne fut plus, de la part des Syracusains, qu’un cri unanime : ils versaient des larmes de joie ; ils suppliaient les dieux de leur renvoyer Dion, et témoignaient le plus grand désir de le revoir ; ils se rappelaient son courage et son ardeur dans les périls, son intrépidité qui les rendait eux-mêmes intrépides, et les portait à affronter l’ennemi sans crainte. Ils lui députèrent donc sur-le-champ Archonidès et Télésidès, deux des alliés, et cinq cavaliers, au nombre desquels était Hellanicus. Les députés firent une telle diligence, qu’ils arrivèrent chez les Léontins avant la nuit. Ils mettent pied à terre, se jettent aux genoux de Dion, fondant en larmes, et lui exposent le danger où se trouve Syracuse. Déjà quelques Léontins et plusieurs des soldats péloponnésiens étaient rassemblés autour de Dion, se doutant bien, à l’empressement des députés et à leur humble posture, qu’il était arrivé quelque chose d’extraordinaire. Dion mène aussitôt les députés à l’assemblée, où le peuple accourt avec ardeur : là, Archonidès 436 et Hellanicus, ayant exposé en peu de mots la grandeur de leurs calamités, conjurent les soldats étrangers de venir au secours des Syracusains, et d’oublier les mauvais traitements qu’ils en ont reçus, attendu que les Syracusains en étaient plus rigoureusement punis que ne l’auraient désiré les plus maltraités d’entre eux.

Quand ils eurent fini leur discours, un profond silence régna dans l’assemblée. Dion se leva ; mais il n’eut pas plutôt commencé à parler, qu’un torrent de larmes lui étouffa la voix. Les soldats étrangers, touchés de sa douleur, l’exhortèrent à prendre courage. Enfin, s’étant remis, il reprit en ces termes : « Péloponnésiens, dit-il, et vous, nos alliés, je vous ai assemblés ici afin que vous délibériez sur ce qui vous touche personnellement ; car ce serait chose honteuse à moi de consulter sur ce que je dois faire, quand Syracuse est sur le point de périr. Si je ne puis la sauver, j’irai du moins me jeter au milieu des feux qui la consumeront, et m’ensevelir sous ses ruines. Pour vous, si vous êtes résolus de nous secourir encore cette fois, nous les plus imprudents et les plus malheureux des hommes, venez relever une ville qui est votre ouvrage. Que si les justes sujets de plainte que vous avez contre les Syracusains vous portent à les abandonner, je prie les dieux de vous récompenser dignement de la vertu et du zèle que vous m’avez précédemment témoignés. Souvenez-vous de Dion, qui ne vous a point abandonnés, alors que ses concitoyens étaient injustes envers vous, et qui maintenant n’abandonne pas ses concitoyens dans l’infortune. » Il parlait encore, quand les troupes étrangères se lèvent en poussant de grands cris, et le pressent de les mener sur-le-champ au secours des Syracusains. Les députés, pleins de reconnaissance, les serrent dans leurs bras, et leur souhaitent, à eux et à Dion, tous les biens que les dieux peuvent accorder aux hommes. Lors- 437 que le tumulte fut apaisé, Dion ordonna à ses soldats d’aller se préparer pour le départ, et, aussitôt leur repas pris, de revenir dans ce même lieu, parce qu’il voulait partir la nuit même pour Syracuse.

Cependant, à Syracuse, les généraux de Denys firent durant tout le jour le plus de mal qu’ils purent ; et, dès que la nuit fut venue, ils se retirèrent dans la citadelle, n’ayant perdu qu’un très-petit nombre des leurs. Alors les démagogues des Syracusains reprirent confiance, espérant que les ennemis s’en tiendraient à ce qu’ils venaient de faire : ils conseillèrent aux habitants de ne plus penser à Dion, et de ne pas le recevoir s’il venait à leur secours avec ses troupes. « Il ne faut pas, disaient-ils, céder la place au courage de ces étrangers, comme si nous les reconnaissions plus braves que nous-mêmes : ne devons qu’à nos propres forces le salut de notre ville et notre liberté. » Les magistrats envoient donc de nouveaux députés à Dion, pour l’empêcher de venir. Mais en même temps les cavaliers et les principaux citoyens en font partir d’autres pour le presser de hâter la marche. Ce fut là pour lui un motif de cheminer plus lentement. Quand la nuit fut avancée, ceux qui haïssaient Dion se saisirent des portes pour l’empêcher d’entrer dans la ville. Mais Nypsius fait sortir de la citadelle ses soldats plus nombreux et plus déterminés que la veille ; et ceux-ci, après avoir achevé de détruire la muraille qui les enfermait, se répandent par toute la ville, et la mettent au pillage. Ils égorgent non-seulement les hommes, mais les femmes et les enfants : peu s’arrêtent à piller, on ne pense qu’à détruire ; car Denys, désespérant de ses affaires, et ayant voué aux Syracusains une haine implacable, voulait en quelque sorte ensevelir la tyrannie sous les ruines de Syracuse (36). Les sol- 438 dats, pour prévenir l’arrivée de Dion, eurent recours au moyen de destruction le plus rapide, le feu, brûlant à l’aide de torches et de flambeaux tout ce qui était à leur portée, et lançant sur les maisons éloignées des traits enflammés. Les Syracusains qui fuyaient pour se soustraire à l’incendie étaient arrêtés et égorgés dans les rues ; ceux qui se réfugiaient dans les maisons en étaient chassés par les flammes ; plusieurs édifices embrasés tombaient sur les passants, et les écrasaient.

Cet incendie ramena tous les esprits à un même sentiment, et ouvrit à Dion les portes de la ville. Depuis qu’il avait appris que les ennemis s’étaient renfermés dans la citadelle, il avait ralenti sa marche ; mais le matin des cavaliers allèrent au-devant de lui pour l’informer que les ennemis s’étaient de nouveau répandus dans la ville ; et, peu de temps après, quelques-uns de ses adversaires mêmes vinrent le prier de se hâter. Comme le mal allait croissant, Héraclide lui dépêcha d’abord son frère, puis Théodotès, son oncle, pour le conjurer de venir promptement à leur secours, n’y ayant plus personne en état de faire tête à l’ennemi, étant lui-même blessé, et la ville presque entièrement ruinée et réduite en cendres. Ces nouvelles furent apportées à Dion comme il était encore à soixante stades (37) des portes de la ville : il informa d’abord ses soldats du pressant danger où était Syracuse ; et, après leur avoir donné ses ordres, il les mena, non plus lentement, mais en toute hâte, recevant courrier sur courrier qui le pressaient de faire diligence. Ses soldats montrèrent tant d’ardeur et pressèrent si bien leur marche, qu’il arriva en peu de temps aux portes de la ville, et entra dans le quartier appelé Hécatompédon. Là, 439 il détacha les troupes légères, et les envoya attaquer l’ennemi, afin que les Syracusains, en les voyant, reprissent courage. Pour lui, il range en bataille son infanterie et ceux des citoyens qui venaient de toutes parts se joindre à lui ; il les divise par petits corps séparés, auxquels il donne plus de profondeur que de front, et met à leur tête différents chefs, afin qu’en attaquant les ennemis sur plusieurs points, ils leur parussent plus redoutables ; puis, après avoir fait sa prière aux dieux, il traverse la ville, et marche à l’ennemi.

Les Syracusains, à sa vue, poussent des cris de joie, et mêlent à leurs acclamations des prières et des encouragements pour Dion : ils l’appellent leur sauveur et leur dieu, et les soldats étrangers leurs concitoyens et leurs frères. Il n’y eut personne, en cette occasion, si égoïste et si amoureux de sa propre vie, qui ne craignît pour le salut de Dion plus que pour celui de pas un autre, en le voyant marcher à un si grand péril à travers le sang, le feu, et les morts dont les rues étaient jonchées. Les ennemis, de leur côté, offraient l’aspect le plus redoutable : animés par la rage, ils étaient rangés en bataille le long de la muraille qu’ils avaient abattue, et dont les décombres rendaient l’abord pénible et malaisé à forcer. Mais rien n’embarrassait et ne troublait plus la marche des soldats de Dion que le danger dont le feu les menaçait. Environnés de tous côtés par les flammes qui dévoraient les maisons, obligés de marcher sur des décombres ardents, et exposés à chaque pas à être écrasés par la chute de quelque toit ou de quelque pan de muraille, il fallait qu’ils s’ouvrissent, sans rompre leurs rangs, un chemin au travers d’un nuage de fumée et de poussière. Quand ils eurent joint les ennemis, il n’y en eut qu’un très-petit nombre de part et d’autre qui purent en venir aux mains, à cause de l’inégalité et du peu de largeur du terrain. Mais enfin les soldats de Dion, animés par les cris 440 et par l’ardeur des Syracusains, tirent de tels efforts, qu’ils rompirent ceux de Nypsius. La plupart se sauvèrent dans la citadelle, qui était fort proche du lieu du combat ; ceux qui demeurèrent dehors, s’étant dispersés, furent poursuivis par les soldats étrangers, qui les taillèrent en pièces. La circonstance ne permit pas de goûter tout d’abord le fruit de la victoire, ni de se livrer à la joie et aux plaisirs que méritait un si grand exploit : les Syracusains ne songèrent qu’à secourir leurs maisons ; et ce ne fut qu’à grand’peine, et après avoir travaillé toute la nuit, qu’ils parvinrent à éteindre l’incendie.

Dès que le jour parut, pas un des démagogues n’osa rester dans la ville : ils se rendirent justice à eux-mêmes, et ils prirent tous la fuite, à l’exception d’Héraclide et de Théodotès, qui vinrent se livrer eux-mêmes à Dion, s’avouant coupables, et le priant d’être plus généreux envers eux qu’ils n’avaient été bons pour lui. « Il est digne de toi, ajoutèrent-ils, déjà si supérieur par tes autres vertus au reste des hommes, de surpasser aujourd’hui, en sachant triompher de ton ressentiment, des ingrats qui se reconnaissent vaincus dans la vertu même qu’ils ont osé te disputer. » Les amis de Dion, témoins de ces prières, lui conseillaient de ne pas épargner des hommes méchants et envieux, mais de livrer Héraclide aux soldats, et d’extirper du gouvernement cette adulation envers le peuple, maladie furieuse et non moins funeste que la tyrannie. Mais Dion s’efforça de les adoucir. « Les autres capitaines, dit-il, font leur principal exercice de la guerre et des armes : pour moi, j’ai passé un long temps dans l’Académie, pour apprendre à dompter la colère, l’envie et l’opiniâtreté. La preuve de la victoire que l’on a remportée sur ses passions, ce n’est pas d’être doux et modéré envers ses amis et envers les gens de bien, mais de se montrer clément et humain envers ceux qui nous ont fait des injustices. Je cherche 441 bien moins à surpasser Héraclide en prudence et en autorité qu’en douceur et en justice ; car c’est en cela que consiste la véritable supériorité. Les exploits militaires, alors même que personne ne prétend nous en disputer la gloire, sont au moins en partie revendiqués par la Fortune. Si Héraclide est un homme méchant, perfide et envieux, est-ce un motif pour que Dion ternisse sa vertu en se livrant à la colère ? Les lois, il est vrai, autorisent la vengeance bien plus que l’injustice qui y a donné lieu ; mais le sentiment naturel nous apprend qu’elles procèdent l’une et l’autre de la même faiblesse. La méchanceté humaine, quoique difficile à guérir, n’est pourtant ni si sauvage ni si brutale, qu’elle ne finisse par céder, et qu’on n’en triomphe par des bienfaits souvent répétés. »

Dion, réglant sa conduite sur ces sages raisonnements, mit Héraclide en liberté ; puis il s’occupa d’enfermer la citadelle d’une nouvelle clôture, ordonnant à tous les Syracusains d’aller couper chacun un pieu, et de l’apporter. Quand la nuit fut venue, et pendant que les Syracusains dormaient, il mit à l’œuvre les soldats étrangers, de sorte que la citadelle fut environnée d’une bonne palissade, avant que personne s’en fût aperçu. Le lendemain matin, en voyant la grandeur de l’ouvrage et la promptitude de l’exécution, les citoyens et les ennemis même furent saisis d’admiration. Ce travail achevé, Dion fit enterrer les morts, délivra les prisonniers, qui n’étaient pas moins de deux mille, et convoqua l’assemblée du peuple. Là, Héraclide, s’étant avancé, proposa d’élire Dion généralissime des troupes de terre, et de mer. Tout ce qu’il y avait de plus gens de bien reçurent avec empressement cette proposition, et demandèrent qu’elle fût sanctionnée par les suffrages du peuple ; mais la tourbe des mariniers et des artisans, qui ne pouvait souffrir qu’Héraclide fût dépouillé 442 de la charge d’amiral, persuadée d'ailleurs que, bien qu’il fût peu estimable dans tout le reste, il était du moins plus populaire que Dion et plus soumis aux volontés de la multitude, s’y opposa jusqu’à causer du tumulte. Dion céda sur ce point à cette populace, et remit à Héraclide le commandement des forces navales ; mais il leur déplut singulièrement, quand il s’opposa au partage qu’ils voulaient faire des terres et des maisons, et qu’il annula tout ce qui avait été décrété à ce sujet.

Héraclide, alors à Messine, tira de là un nouveau prétexte d’intrigues : il ne cessait de pratiquer les soldats et les matelots qui s’étaient embarqués avec lui ; il les aigrissait contre Dion, qu’il accusait d’aspirer à la tyrannie, pendant qu’il traitait lui-même secrètement avec Denys, par l’entremise de Pharax le Spartiate. Les plus considérables d’entre les Syracusains s’en étant doutés, il y eut dans le camp une sédition, qui réduisit la ville à une si grande disette, que Dion ne savait quel parti prendre : encore s’entendait-il blâmer par ses amis, qui lui reprochaient d’avoir fortifié contre lui-même un homme aussi intraitable, aussi corrompu par l’ambition et par l’envie, que l’était Héraclide. Pharax était campé sous les murs de Néapolis, dans le territoire d’Agrigente. Dion, à la tête des Syracusains, marcha contre lui ; mais, comme il différait le combat, attendant une occasion plus favorable, Héraclide et ses matelots se récrièrent, disant que Dion ne voulait point terminer cette guerre par une seule bataille, mais la faire traîner en longueur pour commander plus longtemps. Il se vit donc contraint de livrer la bataille, et la perdit : toutefois la défaite fut peu considérable, et vint en partie de la mutinerie des soldats. Dion se préparait à un second combat ; déjà il rangeait ses troupes en bataille, les encourageant à bien faire, lorsqu’à l’entrée de la nuit on vint l’avertir qu’Héraclide avait mis à la voile avec toute sa flotte, et cinglait 443 vers Syracuse, résolu de s’emparer de la ville, et de lui en défendre l’entrée.

Il choisit aussitôt les plus braves et les plus dispos d’entre ses cavaliers, et marcha toute la nuit avec tant de diligence, qu’il arriva aux portes de Syracuse vers la troisième heure du jour, après avoir fait sept cents stades (38). Héraclide, voyant qu’il était demeuré en arrière malgré sa célérité, et qu’il avait manqué son entreprise, retourna sur ses pas. Il errait de côté et d’autre, ne sachant à quoi s’arrêter, lorsqu’il rencontra Gésylus le Spartiate, qui lui dit être envoyé de Lacédémone pour commander les Siciliens, comme avait fait autrefois Gylippe. Héraclide le reçut avec joie, et se l’attacha, pour ainsi dire, comme un préservatif contre Dion : il le montra avec complaisance aux alliés, et envoya un héraut aux Syracusains, pour les sommer de recevoir le Spartiate pour commandant. « Syracuse, répondit Dion, ne manque pas de généraux ; et, si l’état des affaires exige absolument un Spartiate pour chef, c’est moi-même qui dois commander, ayant été honoré par les Spartiates du droit de cité. » Sur cette réponse, Gésylus renonça au commandement : il se rendit auprès de Dion, et ménagea la réconciliation d’Héraclide avec lui, sous les serments les plus sacrés et les assurances les plus grandes, qu’Héraclide donna pour garantie de sa fidélité. Gésylus intervint dans cette promesse, et jura qu’il vengerait Dion et punirait lui-même Héraclide, si jamais il devenait parjure.

Dès ce moment, les Syracusains licencièrent leurs troupes de mer ; car, outre qu’elles leur devenaient inutiles, c’était encore un grand sujet de dépense pour ceux qui faisaient ce service, et un prétexte continuel de séditions pour les commandants ; ils travaillèrent ensuite à la reconstruction de la muraille qui enfermait la 444 citadelle, et reprirent le siège. Comme les assiégés ne recevaient aucun secours, que les vivres commençaient à leur manquer, et que les soldats devenaient mutins et indisciplinés, le fils de Denys, désespérant de pouvoir s’y maintenir, capitula avec Dion, et lui remit la citadelle, les armes et les autres provisions de guerre ; après quoi il prit avec lui sa mère et ses sœurs, remplit cinq trirèmes de ses effets et de ses gens, et, ayant reçu de Dion toute sûreté pour son départ, il alla rejoindre son père.

Il n’y eut personne dans la ville qui ne voulût jouir du spectacle de cette retraite ; et, si quelques-uns manquaient de s’y trouver, on se récriait de ce qu’ils ne venaient pas être témoins d’un si beau jour, où le soleil levant éclairait de ses rayons la liberté de Syracuse. Si aujourd’hui encore la fuite de Denys est regardée comme un des plus éclatants et des plus mémorables exemples des vicissitudes de la Fortune, quelle ne dut pas être alors la joie des Syracusains, et quelle noble fierté ne dut pas les animer, eux qui venaient, par de si faibles moyens, de renverser la plus puissante des tyrannies qui eussent jamais été !

Apollocratès ayant mis à la voile, Dion s’avança vers la citadelle. Les femmes qui y étaient renfermées n’eurent pas la patience de l’attendre : elles allèrent au-devant de lui jusqu’aux portes. Aristomaque conduisait le fils de Dion ; Arété marchait derrière elle, fondant en larmes, et ne sachant comment elle devait saluer son mari, après en avoir épousé un autre. Dion embrassa d’abord sa sœur et son fils. Puis, Aristomaque, lui présentant Arété : « Dion, lui dit-elle, ton exil nous a rendues bien malheureuses ; mais ton retour et ta victoire nous délivrent du poids de nos misères, excepté cette infortunée, que j’ai eu la douleur de voir, toi vivant, mariée par force à un autre. Puis donc que la Fortune te rend l’arbitre de notre sort, quel jugement porteras-tu de cette funeste 445 nécessité où elle s’est vue contrainte ? Te saluera-t-elle comme son oncle ? t’embrassera-t-elle comme son époux ? » Dion, vivement touché du discours d’Aristomaque, et les yeux baignés de larmes, embrasse tendrement sa femme, remet son fils entre ses mains, et l’envoie dans la maison où il faisait sa résidence, parce qu’il avait rendu la citadelle aux Syracusains.

Après un tel succès, il ne voulut point jouir de sa fortune présente qu’auparavant il n’eût témoigné sa reconnaissance à ses amis, fait des présents aux alliés, et distribué surtout aux citoyens qui lui étaient connus et aux soldats étrangers une partie des récompenses et des honneurs qu’ils méritaient. Sa générosité envers les autres surpassait son pouvoir : cependant il se traitait lui-même simplement et modestement, et se contentait des choses les plus communes. Aussi était-il l’objet de l’admiration générale, quand on considérait que, fixant sur lui, par ses prospérités, les regards non-seulement de la Sicile et de Carthage, mais de la Grèce entière, qui le reconnaissaient pour le capitaine du temps dont la valeur et la fortune avaient eu le plus d’éclat, il était néanmoins aussi simple dans ses vêtements, ses équipages et sa table, que s’il eût vécu dans l’Académie avec Platon, et non point avec des officiers et des soldats, pour qui les débauches sont les adoucissements ordinaires des fatigues qu’ils endurent et des dangers qu’ils courent. Platon lui-même lui écrivait (39) que la terre entière avait les yeux fixés sur lui ; mais ceux de Dion n’étaient attachés, pour ainsi dire, que sur un seul endroit d’une seule ville, l’Académie : il ne reconnaissait d’autres spectateurs de sa conduite que les philosophes qui la fréquentaient, eux qui n’admiraient ni ses exploits, ni son courage, ni ses victoires, m’ais qui examinaient s’il userait avec sagesse et modé- 445 ration de sa fortune, et s’il se montrerait tempérant dans de si grands succès. Quant à sa gravité dans le commerce de la vie et à la sévérité dont il usait envers le peuple, il se fît un devoir de n’en rien relâcher, bien que sa situation présente eût demandé de la douceur et de la grâce, et que Platon l’en reprît et lui écrivît, comme nous l’avons rapporté, que l’opiniâtreté était la compagne de la solitude. Mais son caractère était opposé à ces moyens d’insinuation ; d’ailleurs il voulait ramener les Syracusains, corrompus par la flatterie, à des mœurs plus sévères.

Cependant Héraclide recommençait ses intrigues. Dion l’ayant appelé au conseil, il refusa de s’y rendre, sous prétexte qu’étant simple particulier, il se trouverait à l’assemblée avec les autres citoyens. Ensuite, il fit un crime à Dion de n’avoir pas rasé la citadelle, et de s’être opposé à ce que le peuple ouvrît le tombeau de l’ancien Denys pour en tirer le cadavre et le jeter à la voirie ; puis, d’avoir fait venir de Corinthe, par dédain pour ses concitoyens, des gens pour l’aider de leurs conseils et gouverner avec lui. Dion, en effet, avait appelé des Corinthiens, espérant qu’aidé de leur secours, il viendrait plus facilement à bout d’établir la forme de gouvernement qu’il avait imaginée : il se proposait d’abolir cette démocratie pure, qu’il regardait, non comme un gouvernement, mais plutôt, selon l’expression de Platon, comme un encan public de toutes sortes de gouvernements (40), et d’y substituer une forme de république moitié lacédémonienne, moitié crétoise, c’est-à-dire composée de royauté et de démocratie, où l’aristocratie dominerait et déciderait des plus importantes affaires. Il voyait d’ailleurs qu’à Corinthe, où le gouvernement penchait vers l’oligarchie, la plupart des affaires n’étaient point soumises à la discussion du 447 peuple. Mais il pensait bien qu’Héraclide contrarie¬rait ses projets, le connaissant esprit turbulent, léger et séditieux : il l’abandonna à ceux à qui il avait autrefois empêché de le tuer, et leur permit alors de le faire. Ils se transportèrent donc dans la maison d’Héraclide, et le tuèrent. Les Syracusains regrettèrent vivement Héraclide ; mais, comme Dion lui fit des funérailles magnifiques, qu’il suivit son convoi avec toute l’armée, et qu’ensuite il harangua le peuple, ils lui pardonnèrent aisément ce meurtre ; d’ailleurs ils étaient persuadés que, tant qu’Héraclide et Dion auraient gouverné ensemble, la ville eût été continuellement agitée de séditions et de troubles.

Dion avait pour ami un certain Callippus, Athénien de nation, dont il avait fait la connaissance, suivant Platon (41), non point dans le cours de ses études, mais dans le commerce du monde et dans les initiations aux mystères. Callippus avait fait la guerre avec lui, et s’y était distingué : ce fut même Callippus qui, de tous ses amis, entra lé premier dans Syracuse une couronne sur la tète ; et il avait donné, dans tous les combats où il s’était trouvé, des preuves éclatantes de valeur. Mais, après que la guerre eut enlevé à Dion ses meilleurs amis, et qu’Héraclide eut été mis à mort, Callippus, qui vit que le peuple de Syracuse manquait de chef, et que les soldats mêmes .de Dion jetaient les yeux sur lui, se montra alors le plus scélérat des hommes. Ne doutant point que la Sicile ne devînt le prix du meurtre de son hôte et de son ami, et, comme quelques-uns l’assurent, ayant reçu des ennemis de Dion vingt talents (42) pour salaire de son crime, il corrompit plusieurs des soldats étrangers, et se 448 servit d’eux pour ourdir la trame la plus perfide et la plus criminelle. Il allait chaque jour rapporter à Dion les discours vrais ou faux qu’on tenait contre lui : par ce moyen, il gagna tellement sa confiance, et s’assura une si grande liberté, qu’il pouvait parler secrètement à qui il voulait, et dire contre Dion tout ce qu’il jugeait à propos ; Dion le lui avait même ordonné, afin de connaître ceux qui nourrissaient des germes de haine et de sédition. Or, il en résulta que Callippus connut bientôt ceux dont l’esprit était corrompu, et qu’il lui fut facile de les ameuter contre Dion ; en même temps, si quelqu’un des soldats, rejetant les propositions de Callippus, allait dénoncer à Dion ses intrigues, Dion ne s’en inquiétait et ne s’en troublait nullement, persuadé que Callippus ne faisait qu’exécuter ses ordres.

Le complot était déjà formé, lorsqu’il apparut à Dion un fantôme effrayant et monstrueux. Dion était assis sur le soir dans un portique de sa maison, livré à de profondes réflexions, quand tout à coup il entend du bruit à l’autre bout du portique : il jette ses regards de ce côté, et, à la faveur du jour qui restait encore, il aperçoit une femme d’une haute stature, qui, par les traits du visage et par l’habillement, ressemblait à une furie de théâtre, occupée à balayer la maison. Surpris et effrayé de cette apparition, il fait appeler ses amis, leur raconte la vision qu’il vient d’avoir, et les prie de passer la nuit avec lui, avouant qu’il est hors de lui-même, et qu’il craint que ce fantôme ne vienne s’offrir de nouveau à lui quand il sera seul ; mais le fantôme ne reparut plus. Peu de temps après, son fils, qui n’était guère qu’un adolescent, dans un mouvement de colère, dont le sujet était assez léger, se précipita du toit de la maison, la tête la première, et se tua (43). Ce mal- 449 heur fut pour Callippus un motif de presser l’exécution de son dessein : il fit courir le bruit parmi les Syracusains que Dion, se voyant sans enfants, avait résolu d’appeler Apollocretès, fils de Denys, et de le faire son héritier, comme étant neveu de sa femme, et petit-fils de sa sœur, par sa mère.

Déjà Dion, sa femme et sa sœur soupçonnaient les menées de Callippus : il leur en venait de toutes parts des avis ; mais Dion, qui s’affligeait toujours du meurtre d’Héraclide, et qui, sans doute, en était tourmenté, le regardant comme une tache à sa vie et à ses actions, dit qu’il aimait mieux mourir mille fois, et présenter la gorge à quiconque voudrait le frapper, que de vivre dans la défiance, obligé de se précautionner, non-seulement contre ses ennemis, mais contre ses amis même. Cependant Callippus, qui voyait la femme et la sœur de Dion faire une recherche exacte du complot, et qui craignait qu’elles ne parvinssent à en acquérir la certitude, alla les trouver, leur protesta, en pleurant, qu’il n’en était rien, et dit qu’il était prêt à donner telle garantie qu’elles voudraient exiger de sa fidélité à Dion. Elles demandèrent qu’il fit le grand serment. Et voici quel il est : celui qui doit prêter ce serment descend au temple des Thesmophores (44) ; là, après les sacrifices d’usage, il revêt le manteau de pourpre de l’une des deux déesses ; puis, une torche allumée à la main, il prononce la formule du serment. Callippus, ayant satisfait à toute cette cérémonie et prêté le serment, fit si peu de compte des déesses, 450 qu’il renvoya l’exécution du meurtre de Dion au jour même où l’on célébrait la fête de Proserpine, qui était celle des déesses par laquelle il avait juré. Sans doute Proserpine eût été offensée, en quelque temps qu’il eût commis ce meurtre sur un homme qu’il avait lui-même initié aux saints mystères ; mais sa majesté était bien plus violée par le choix qu’il faisait du jour même de sa fête.

Callippus s’était associé plusieurs complices : ce jour-là donc, comme Dion était dans une salie où il y avait plusieurs lits, ayant avec lui bon nombre de ses amis, les conjurés environnèrent la maison : les uns gardent les portes et les fenêtres ; les autres, qui devaient porter la main sur lui, et qui étaient des soldats zacynthiens, entrent dans la salle en simple tunique et sans épées. Dès qu’ils furent entrés, ceux du dehors fermèrent la porte sur eux. Les meurtriers se jetèrent alors sur Dion, et s’efforcèrent de l’étouffer ; mais, n’en pouvant venir à bout, ils demandèrent des épées. Personne de ceux du dedans n’osa ouvrir la porte, bien que Dion eût avec lui plusieurs de ses amis ; car, comme chacun d’eux espérait qu’en le laissant périr il sauverait sa propre vie, ils ne cherchèrent nullement à le secourir. Les meurtriers attendirent quelques instants : enfin, un Syracusain, nommé Lycon, ayant tendu par la fenêtre un poignard à l’un des Zacynthiens, ils égorgèrent Dion, comme une victime depuis longtemps menacée du coup fatal, et qui tremble de frayeur. Cette exécution consommée, ils jetèrent en prison la sœur de Dion, et sa femme, qui était enceinte. Cette infortunée accoucha misérablement dans la prison, et mit au monde un fils, qu’elles résolurent de nourrir : ce que les gardes leur permirent aisément, sachant que Callippus se trouvait dans une situation assez embarrassante.

Après le meurtre de Dion, Callippus jouit d’abord 451 d’une fortune brillante, et se vit le maître dans Syracuse : il en écrivit même à Athènes, qui de toutes les villes était celle qu’il devait, après les dieux immortels, le plus respecter et craindre, s’étant souillé d’un si grand forfait. Mais on a dit de cette ville, et non sans vérité, que les gens de bien y étaient parfaits, et les méchants d’une malice profonde : semblable à son terroir, qui produit le miel le plus excellent (45) et la ciguë la plus violente. Au reste, Callippus ne justifia pas longtemps le reproche qu’on pouvait faire à la Fortune et aux dieux, de ce qu’ils souffraient qu’un homme se fût élevé, par un crime si impie, à une telle puissance : il ne tarda pas à en recevoir le juste châtiment ; car, en voulant se rendre maître de Catane, il perdit aussitôt Syracuse. On rapporte, à cette occasion, ce mot de lui : « J’ai perdu, dit-il, une grande ville, pour ne prendre qu’une râpe à fromage (46). » Il alla ensuite attaquer Messine, où périrent un grand nombre des siens, et particulièrement les soldats zacynthiens qui avaient tué Dion. Chassé de toutes les villes de Sicile, qui le regardaient comme un monstre digne de toute leur haine, il se retira à Rhégium, où, réduit à une extrême détresse, et pouvant à grand'peine nourrir les soldats mercenaires qu’il commandait, il fut assassiné par Leptinès et Polyperchon, avec le même poignard, à ce qu’on dit, qui avait servi au meurtre de Dion : on le reconnut à sa forme et à la beauté de l’ouvrage : il était court, comme les poignards de Sparte, et d’un travail parfait.

Voilà quelle fut la punition que Callippus reçut de son crime.

Quant à Aristomaque et à Arété, elles furent reçues, 452 en sortant de prison, par le Syracusain Icétas, qui avait été un des amis de Dion. Il en eut d’abord le plus grand soin, et leur garda la fidélité qu’il devait à la mémoire de son ami ; mais enfin, gagné par les ennemis de Dion, il fit préparer un vaisseau, sur lequel il les embarqua, comme pour les envoyer dans le Péloponnèse, ordonnant à ceux qui les conduisaient de les tuer en chemin, et de les jeter dans la mer. Plusieurs auteurs prétendent qu’elles y furent jetées vivantes, et l’enfant avec elles. Mais Icétas ne tarda pas non plus à être puni de sa perfidie ; car, étant tombé entre les mains de Timoiéon, il fut mis à mort ; et les Syracusains, pour compléter la vengeance du meurtre de Dion, firent périr deux filles d’Icétas. Nous avons rapporté ces événements dans la Vie de Timoiéon (47).
 

 

(35)  Environ neuf mille francs de notre monnaie.

(36) Plutarque ne veut pas dire que Denys exprimait présentement ce désir, puisque Denys n’était plus en Sicile ; il fait entendre que c’étaient là les ordres qu’il avait donnés à Nypsius.

(37) Environ trois lieues

(38) Environ trente-cinq lieues.

(39) Dans la quatrième lettre.

(40) Voyez le huitième livre de la République de Platon.

(41) Dans sa septième lettre, Platon parle, en effet de ce personnage, mais sans le nommer. Cornélius Népos lui donne le nom de Callicratès.

(42) Environ cent vingt mille francs de notre monnaie.

(43)  Cornélius Népos raconte que Denys s’était attaché à corrompre, dès l'enfance le fils de Dion ; que Dion, pour guérir le jeune homme de ses vices, l’avait mis entre les mains de maîtres sévères, chargés de le surveiller sans cesse ; et c’est l’impatience de ce joug qui détermina l’acte de désespoir par lequel le fils de Dion mit fin à sa vie.

(44) C’est le surnom de Cérès et de Proserpine : on les regardait comme les inventrices de l’agriculture, et par suite comme les auteurs de la civilisation et les premières législatrices des hommes. Le mot thesmophores signifie législatrices.

(45) Le miel du mont Hymette.

(46)  Cette râpe se nommait πατάνη, et les gens du peuple prononçaient κατάνη, qui est le même mot que le nom de Catane.

(47) Cette Vie est dans le deuxième volume.