Plutarque, traduit par Alexis Pierron

PLUTARQUE

LES VIES DES HOMMES ILLUSTRES.

TOME QUATRIÈME : VIE DE BRUTUS - PARTIE I - PARTIE II

Traduction française : ALEXIS PIERRON

autres traductions : Ricard

Vie de Dion (partie ΙI)    Vie de Brutus (partie II)

 

PLUTARQUE

 

IV

--------------------------------------------


Paris. — Imprimerie de Gustave GRATIOT, 30, rue Mazarine.

VIES

DES

 

HOMMES ILLUSTRESDE PLUTARQUE

 


TRADUCTION NOUVELLE

PAR ALEXIS PIERRON

PRÉCÉDÉE D’UNE NOTICE SUR PLUTARQUE PAR LE TRADUCTEUR

IVPARIS

CHARPENTIER, LIBRAIRE-ÉDITEUR,

19, Rue de Lille

 

----

1853PLUTARQUE

VIES PARALLÈLES, OU VIES COMPARÉES.

 

--------------------------------- 

453 BRUTUS.

(De l’an 79 à l’an 42 avant J.-C.)

ΒΡΟΥΤΟΣ

 

 

1. Μάρκου δὲ Βρούτου πρόγονος ἦν Ἰούνιος Βροῦτος, ὃν ἀνέστησαν ἐν Καπιτωλίῳ χαλκοῦν οἱ πάλαι Ῥωμαῖοι μέσον τῶν βασιλέων ἐσπασμένον  ξίφος, ὡς βεβαιότατα καταλύσαντα Ταρκυνίους. Ἀλλ' ἐκεῖνος μέν, ὥσπερ τὰ ψυχρήλατα τῶν ξιφῶν, σκληρὸν ἐκ φύσεως καὶ οὐ μαλακὸν ἔχων ὑπὸ λόγου τὸ ἦθος, ἄχρι παιδοφονίας ἐξώκειλε τῷ θυμῷ τῷ κατὰ  τῶν τυράννων· οὑτοσὶ δ' ὑπὲρ οὗ γράφεται ταῦτα, παιδείᾳ καὶ λόγῳ διὰ φιλοσοφίας καταμείξας τὸ ἦθος, καὶ τὴν φύσιν ἐμβριθῆ καὶ πρᾳεῖαν οὖσαν ἐπεγείρας ταῖς πρακτικαῖς ὁρμαῖς, ἐμμελέστατα δοκεῖ κραθῆναι  πρὸς τὸ καλόν, ὥστε καὶ τοὺς ἀπεχθανομένους αὐτῷ διὰ τὴν ἐπὶ Καίσαρα συνωμοσίαν, εἰ μέν τι γενναῖον ἡ πρᾶξις ἤνεγκε, Βρούτῳ προσάπτειν, τὰ δυσχερέστερα δὲ τῶν γεγονότων τρέπειν εἰς Κάσσιον, οἰκεῖον μὲν ὄντα Βρούτου καὶ φίλον, ἁπλοῦν δὲ τῷ τρόπῳ καὶ καθαρὸν οὐχ  ὁμοίως.

Σερβιλία δ' ἡ μήτηρ ἀνέφερε τὸ γένος εἰς Ἄλαν Σερβίλιον, ὃς Μαιλίου Σπορίου τυραννίδα κατασκευαζομένου καὶ ταράττοντος τὸν δῆμον, ἐγχειρίδιον λαβὼν ὑπὸ μάλης προῆλθεν εἰς ἀγοράν, καὶ παραστὰς τῷ ἀνδρὶ πλησίον, ὡς ἐντυγχάνειν τι μέλλων καὶ διαλέγεσθαι, προσνεύσαντα  πατάξας ἀπέκτεινε. Τοῦτο μὲν οὖν ὁμολογούμενόν ἐστι· τὸ δὲ πατρῷον γένος οἱ διὰ τὸν Καίσαρος φόνον ἔχθραν τινὰ καὶ δυσμένειαν ἀποδεικνύμενοι πρὸς Βροῦτον οὔ φασιν εἰς τὸν ἐκβαλόντα Ταρκυνίους ἀνήκειν· οὐδὲν γὰρ ἐκείνῳ λειφθῆναι γένος, ἀνελόντι τοὺς υἱούς· ἀλλὰ δημότην τοῦτον οἶκον ὁμώνυμον ὄντα Βρούτοις ἄρτι καὶ πρῴην εἰς ἄρχοντας  προελθεῖν. Ποσειδώνιος δ' ὁ φιλόσοφος τοὺς μὲν ἐνηλίκους φησὶν ἀπολέσθαι τοῦ Βρούτου παῖδας, ὡς ἱστόρηται, τρίτον  δὲ λειφθῆναι νήπιον, ἀφ' οὗ τὸ γένος ὡρμῆσθαι· καὶ τῶν γε καθ' αὑτὸν ἐν τῆς οἰκίας γεγονότων ἐπιφανῶν ἀνδρῶν ἀναφέρειν ἐνίους πρὸς τὸν ἀνδριάντα τοῦ Βρούτου τὴν ὁμοιότητα τῆς ἰδέας. Περὶ μὲν οὖν τούτων τοσαῦτα.

2. Σερβιλίας δὲ τῆς Βρούτου μητρὸς ἀδελφὸς ἦν Κάτων ὁ φιλόσοφος, ὃν μάλιστα Ῥωμαίων ἐζήλωσεν οὗτος, θεῖον ὄντα καὶ πενθερὸν ὕστερον  γενόμενον. Τῶν δ' Ἑλληνικῶν φιλοσόφων οὐδενὸς μὲν ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν ἀνήκοος ἦν οὐδ' ἀλλότριος, διαφερόντως δ' ἐσπουδάκει πρὸς τοὺς ἀπὸ  Πλάτωνος· καὶ τὴν νέαν καὶ μέσην λεγομένην Ἀκαδήμειαν οὐ πάνυ προσιέμενος, ἐξήρτητο τῆς παλαιᾶς, καὶ διετέλει θαυμάζων μὲν Ἀντίοχον τὸν Ἀσκαλωνίτην, φίλον δὲ καὶ συμβιωτὴν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ πεποιημένος Ἄριστον, ἄνδρα τῇ μὲν ἐν λόγοις ἕξει πολλῶν φιλοσόφων λειπόμενον,  εὐταξίᾳ δὲ καὶ πρᾳότητι τοῖς πρώτοις ἐνάμιλλον. Ὁ δ' Ἔμπυλος, οὗ καὶ αὐτὸς ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς καὶ οἱ φίλοι μέμνηνται πολλάκις ὡς συμβιοῦντος αὐτῷ, ῥήτωρ [μὲν] ἦν, καὶ καταλέλοιπε μικρὸν μέν, οὐ φαῦλον δὲ σύγγραμμα περὶ τῆς Καίσαρος ἀναιρέσεως, ὃ Βροῦτος ἐπιγέγραπται. 

Ῥωμαϊστὶ μὲν οὖν ἤσκητο πρὸς τὰς <δι>εξόδους καὶ τοὺς ἀγῶνας ἱκανῶς ὁ Βροῦτος, Ἑλληνιστὶ δὲ τὴν ἀποφθεγματικὴν καὶ Λακωνικὴν ἐπιτηδεύων βραχυλογίαν ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς ἐνιαχοῦ παράσημός  ἐστιν. Οἷον ἤδη καθεστηκὼς εἰς τὸν πόλεμον γράφει Περγαμηνοῖς· "ἀκούω ὑμᾶς Δολοβέλλᾳ δεδωκέναι χρήματα· ἃ εἰ μὲν ἑκόντες ἔδοτε, ὁμολογεῖτε ἀδικεῖν· εἰ δ' ἄκοντες, ἀποδείξατε τῷ ἐμοὶ ἑκόντες δοῦναι."  πάλιν Σαμίοις· "αἱ βουλαὶ ὑμῶν ὀλίγωροι, αἱ ὑπουργίαι βραδεῖαι. Τί  τούτων τέλος ἐννοεῖσθε;" καὶ [περὶ Παταρέων] ἑτέραν· "Ξάνθιοι τὴν ἐμὴν εὐεργεσίαν ὑπεριδόντες τάφον ἀπονοίας ἐσχήκασι τὴν πατρίδα· Παταρεῖς δὲ πιστεύσαντες ἑαυτοὺς ἐμοὶ οὐδὲν ἐλλείπουσι διοικοῦντες τὰ καθ' ἕκαστα τῆς ἐλευθερίας. Ἐξὸν οὖν καὶ ὑμῖν ἢ τὴν Παταρέων κρίσιν ἢ τὴν Ξανθίων τύχην ἑλέσθαι." τὸ μὲν οὖν τῶν παρασήμων γένος ἐπιστολίων τοιοῦτόν ἐστιν.

3. Ἔτι δὲ μειράκιον ὢν Κάτωνι τῷ θείῳ συναπεδήμησεν, εἰς  Κύπρον ἐπὶ Πτολεμαῖον ἀποσταλέντι. Πτολεμαίου δὲ διαφθείραντος ἑαυτόν, ὁ Κάτων αὐτὸς ἐν Ῥόδῳ διατριβὴν ἔχων ἀναγκαίαν, ἔτυχε μὲν ἤδη τινὰ τῶν φίλων Κανίδιον ἐπὶ τὴν τῶν χρημάτων φυλακὴν ἀπεσταλκώς, δείσας δ' ἐκεῖνον ὡς οὐκ ἀφεξόμενον κλοπῆς, ἔγραψε τῷ Βρούτῳ πλεῖν τὴν ταχίστην εἰς Κύπρον ἐκ Παμφυλίας· ἐκεῖ γὰρ ἑαυτὸν ἀναλαμβάνων  ἔκ τινος ἀσθενείας διῆγεν. Ὁ δὲ καὶ μάλ' ἄκων ἔπλευσε, τόν τε Κανίδιον αἰδούμενος ὡς ἀτίμως ἀπερριμμένον ὑπὸ τοῦ Κάτωνος, καὶ ὅλως τὴν τοιαύτην ἐπιμέλειαν καὶ διοίκησιν, ἅτε δὴ νέος καὶ σχολαστής,  οὐκ ἐλευθέριον οὐδ' ἑαυτοῦ ποιούμενος. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ περὶ ταῦτα συντείνας ἑαυτὸν ὑπὸ τοῦ Κάτωνος ἐπῃνέθη, καὶ τῆς οὐσίας ἐξαργυρισθείσης, ἀναλαβὼν τὰ πλεῖστα τῶν χρημάτων εἰς Ῥώμην ἔπλευσεν.

4. Ἐπεὶ δὲ τὰ πράγματα διέστη, Πομπηΐου καὶ Καίσαρος ἐξενεγκαμένων τὰ ὅπλα καὶ τῆς ἡγεμονίας ταραχθείσης, ἐπίδοξος μὲν ἦν αἱρήσεσθαι τὰ Καίσαρος· ὁ γὰρ πατὴρ αὐτοῦ διὰ τὸν Πομπήϊον ἐτεθνήκει πρότερον·  ἀξιῶν δὲ τὰ κοινὰ τῶν ἰδίων ἐπίπροσθεν ποιεῖσθαι, καὶ τὴν Πομπηΐου νομίζων ὑπόθεσιν βελτίονα πρὸς τὸν πόλεμον εἶναι τῆς Καίσαρος,  ἐκείνῳ προσέθετο. Καίτοι πρότερον ἀναντήσας οὐδὲ προσεῖπε τὸν Πομπήϊον, ἄγος ἡγούμενος μέγα πατρὸς φονεῖ διαλέγεσθαι· τότε δ' ὡς ἄρχοντι τῆς πατρίδος ὑποτάξας ἑαυτόν, εἰς Κιλικίαν ἔπλευσε πρεσβευτὴς μετὰ  Σηστίου τοῦ λαχόντος τὴν ἐπαρχίαν. Ὡς δ' ἐκεῖ πράττειν οὐδὲν ἦν μέγα, καὶ συνῄεσαν εἰς ταὐτὸ ἤδη Πομπήϊος καὶ Καῖσαρ, ἀγωνιζόμενοι περὶ  τῶν ὅλων, ἧκεν εἰς Μακεδονίαν, ἐθελοντὴς τοῦ κινδύνου μεθέξων· ὅτε καί φασι Πομπήϊον ἡσθέντα καὶ θαυμάσαντα προσιόντος αὐτοῦ καθεζόμενον  ἐξαναστῆναι καὶ περιβαλεῖν ὡς κρείττονα πάντων ὁρώντων. Ἐν δὲ τῇ στρατείᾳ, τῆς ἡμέρας ὅσα μὴ Πομπηΐῳ συνῆν, περὶ λόγους καὶ βιβλία διέτριβεν, οὐ μόνον τὸν ἄλλον χρόνον, ἀλλὰ καὶ πρὸ τῆς [ἄλλης] μεγάλης  μάχης. ἦν μὲν ἀκμὴ θέρους καὶ καῦμα πολύ, πρὸς ἑλώδεσι χωρίοις στρατοπεδευόντων, τῷ δ' [Βρούτῳ] οὐ ταχέως ἧκον οἱ τὴν σκηνὴν κομίζοντες.  ἐκπονηθεὶς δὲ περὶ ταῦτα μεσημβρίας μόλις ἀλειψάμενος καὶ φαγὼν ὀλίγα, τῶν ἄλλων ἢ καθευδόντων ἢ πρὸς ἐπινοίᾳ καὶ φροντίδι τοῦ μέλλοντος ὄντων, αὐτὸς ἄχρι τῆς ἑσπέρας ἔγραφε συντάττων ἐπιτομὴν Πολυβίου.

5. Λέγεται δὲ καὶ Καίσαρ' οὐκ ἀμελεῖν τοῦ ἀνδρός, ἀλλὰ καὶ προειπεῖν τοῖς ὑφ' ἑαυτὸν ἡγεμόσιν, ἐν τῇ μάχῃ μὴ κτείνειν Βροῦτον ἀλλὰ φείδεσθαι, καὶ παρασχόντα μὲν ἑκουσίως ἄγειν, εἰ δ' ἀπομάχοιτο πρὸς τὴν σύλληψιν, ἐᾶν καὶ μὴ βιάζεσθαι· καὶ ταῦτα ποιεῖν τῇ μητρὶ τοῦ Βρούτου Σερβιλίᾳ  χαριζόμενον. Ἐγνώκει γὰρ ὡς ἔοικε νεανίας ὢν ἔτι τὴν Σερβιλίαν ἐπιμανεῖσαν αὐτῷ, καὶ καθ' οὓς μάλιστα χρόνους ὁ ἔρως ἐπέφλεγε γενόμενον τὸν  Βροῦτον ἐπέπειστό πως ἐξ ἑαυτοῦ γεγονέναι. Λέγεται δὲ τῶν περὶ Κατιλίναν πραγμάτων μεγάλων ἐμπεπτωκότων εἰς τὴν σύγκλητον, ἃ μικρὸν ἐδέησεν ἀνατρέψαι τὴν πόλιν, ἑστάναι μὲν ὁμοῦ Κάτωνα καὶ Καίσαρα διαφερομένους περὶ γνώμης, ἐν τούτῳ δὲ γραμματιδίου μικροῦ προσδοθέντος ἔξωθεν Καίσαρι, τὸν μὲν ἀναγινώσκειν σιωπῇ, Κάτωνα δὲ βοᾶν ὡς δεινὰ ποιεῖ Καῖσαρ, ἐντεύξεις καὶ γράμματα παρὰ τῶν πολεμίων προσδεχόμενος.  θορυβησάντων δὲ πολλῶν, καὶ τοῦ Καίσαρος τὸ δελτάριον ὡς εἶχε τῷ Κάτωνι προσδόντος, ἀναγνόντα Σερβιλίας τῆς ἀδελφῆς ἀκόλαστον ἐπιστόλιον, ἐκεῖνο μὲν ῥῖψαι πρὸς τὸν Καίσαρα καὶ εἰπεῖν "κράτει μέθυσε", πρὸς δὲ τὴν γνώμην καὶ τὸν λόγον αὖθις ἐξ ἀρχῆς τραπέσθαι. Οὕτω μὲν ἦν ὁ πρὸς Καίσαρα Σερβιλίας ἔρως περιβόητος.

 

Marcus Brutus descendait de Junius Brutus, auquel les anciens Romains avaient dressé dans le Capitole une statue de bronze au milieu de celles des rois : elle tenait à la main une épée nue, pour marquer que Junius avait détruit sans retour la puissance des Tarquins. Mais le premier Brutus, semblable à ces épées qu’on a trempées brûlantes dans l’eau froide, n’adoucit point par la cul¬ture la rudesse naturelle de son caractère, et se laissa emporter par sa haine contre les tyrans jusqu’à faire périr ses fils. Au contraire, le Brutus dont nous écrivons la Vie s’appliqua à former son caractère par l’étude des lettres et de la philosophie ; il donna l’élan à sa nature grave et douce, en y développant cette énergie qui fait accomplir les grandes choses ; nul enfin n’avait reçu, à mon avis, de plus heureuses dispositions pour la vertu. Aussi, ceux même qui ne lui pardonnent point la conspiration contre César attribuent-ils à Brutus tout ce qui s’est pu faire de grand dans cette entreprise, et rejettent tout ce qu’elle a de plus odieux sur Cassius, allié et ami de Brutus, mais qui n’avait rien de commun avec lui pour la simplicité et la pureté des mœurs.

Servilia, mère de Brutus, rapportait son origine à Servilius Ahala, lequel, voyant Spurius Manlius aspirera la tyrannie et fomenter des troubles parmi les citoyens, prit un poignard sous son aisselle, et se rendit au Forum : il s’approche de Spurius. comme pour lui parler et l’en- 454 tretenir de quelque affaire, et, au moment où celui-ci baisse la tête pour l’écouter, il le frappe de son poignard et le tue. Cette descendance est généralement reconnue : quant à l’origine paternelle de Brutus, ceux qui lui ont voué de la haine et du ressentiment à cause du meurtre de César soutiennent qu’il n’était point de la race du Brutus qui chassa les Tarquins (1). L’ancien Brutus, suivant eux, ne laissa point de postérité, ayant fait périr ses fils ; Marcus Brutus était de race plébéienne, fils d’un Brutus intendant de maison, et sa famille n’était parvenue que depuis peu de temps aux dignités de la république. Mais Posidonius le philosophe dit qu’outre les deux fils de Brutus mis à mort comme le rapporte l’histoire, et qui étaient des adolescents, il y en avait un troisième en bas âge, qui survécut à son père, et fut la tige de la famille des Brutus. Il ajoute qu’il y avait de son temps plusieurs hommes considérables de cette maison qui avaient de la ressemblance, pour les traits du visage, avec la statue de Brutus. Mais j’en ai dit assez sur ce point.

Caton le philosophe était frère de Servilia, mère de Brutus : c’est lui que Brutus prit surtout pour modèle. Caton, qui était déjà son oncle, devint plus tard son beau-père. Il n’y avait, on peut dire, pas un philosophe grec dont Brutus n’eût lu les écrits, et dont la doctrine lui fût étrangère ; mais il eut une préférence marquée pour l’école de Platon. Il ne montra pas grand empressement pour ce qu’on nomme la nouvelle Académie, non plus que pour la moyenne : c’est à l’ancienne qu’il s’attacha. Il honora toujours d’une haute estime Antiochus l’Ascalonite (2), et se donna pour ami et pour commensal Aris- 455 ton (3), frère d’Antiochus, homme qui le cédait certainement en érudition à bien d’autres philosophes, mais qui les égalait tous en sagesse et en douceur. Empylus (4), dont il est fait mention plusieurs fois dans ses lettres et dans celles de ses amis, comme d’un de ses commensaux, était un rhéteur, qui a laissé un écrit assez court, mais non point méprisable, sur le meurtre de César, lequel écrit est intitulé Brutus.

Brutus s’était suffisamment exercé dans la langue romaine pour haranguer les soldats et plaider dans les procès. Quant à la langue grecque, on voit à chaque instant dans ses lettres qu’il affectait, en s’en servant, une brièveté sentencieuse et laconienne. Ainsi, au commencement de la guerre, il écrit aux Pergaméniens : « J’en-« tends dire que vous avez donné de l’argent à Dolabella : « si c’est volontairement que vous en avez donné, avouez « que vous êtes dans votre tort ; si c’est malgré vous, « prouvez-le en m’en donnant de bon gré. » Il écrit aux Samiens : « Vos délibérations sont longues ; les effets en sont lents : quelle pensez-vous qu’en sera la fin ? » Il dit dans une autre lettre, au sujet des Pataréens (5) : « Les Xanthiens (6), dédaignant ma clémence, ont fait de leur patrie le tombeau de leur désespoir. Les Pataréens, en se livrant à ma bonne foi, ont conservé leur liberté avec tous leurs privilèges. Vous pouvez choisir, ou du bon sens des Pataréens, ou du sort des Xanthiens. » Mais en voilà assez pour donner une idée de ce qui distingue le style épistolaire de Brutus.

Tout jeune encore, il accompagna en Cypre Caton, son oncle, qu’on y avait envoyé contre Ptolémée (7). Pto- 456 lémée se donna la mort, et Caton, retenu dans Rhodes par des affaires importantes, dépêcha Caninius (8), un de ses amis, pour qu’il veillât à la conservation des trésors du roi. Mais il craignit que Caninius ne pût se retenir d’en dérober quelque chose ; et il écrivit à Brutus de quitter la Pamphylie, où il se rétablissait d’une maladie qu’il avait eue, et de se rendre en Cypre. Brutus ne partit qu’à contre-cœur, tant à cause des égards qu’il devait à Caninius, frappé ainsi d’infamie par Caton, que par la nature même de cette commission et des soins dont on le chargeait : jeune, et occupé d’études libérales, il ne la trouvait ni assez relevée ni digne de lui. Néanmoins il s’appliqua à la remplir avec zèle, et il mérita les louanges de Caton. Il fit vendre tous les biens de Ptolémée, et retourna à Rome, emportant la plus grande partie des sommes qu’il avait tirées de la vente.

Quand la division commença à se mettre dans l’État, quand Pompée et César prirent en main les armes, et que l’empire fut en proie à la guerre civile, on ne douta point que Brutus n’embrassât le parti de César. En effet, son père avait été tué autrefois par l’ordre de Pompée (9). Mais Brutus crut qu’il convenait de sacrifier son ressentiment à l’intérêt de tous ; et, persuadé que Pompée, en prenant les armes, avait eu des motifs plus justes que César, il se déclara pour le parti de Pompée. Du reste, jusqu’à cette époque, quand il rencontrait Pompée, jamais il ne lui adressait la parole : c’eut été, pensait-il, se souiller d’un affreux sacrilège, que de s’entretenir avec le meurtrier de son père. Mais alors il se rangea sous les lois de l’homme qui était le chef de sa patrie, et il partit pour la Sicile comme lieutenant de Sestius, à qui le sort avait dévolu le gouvernement de cette province. Il n’y 457 avait rien de grand à faire dans l’île ; d’ailleurs Pompée et César étaient déjà en présence, prêts à décider de l’empire par un combat : Brutus s’en alla en Macédoine, comme simple volontaire, pour prendre sa part au péril commun. Pompée, dans un transport de joie et d’admiration, se leva, dit-on, de son siège, au moment où Brutus s’approcha ; et il l’embrassa, à la vue de tous, comme un homme sur qui il fondait de grandes espérances. Brutus, durant la guerre, passait à étudier et à lire tout le temps qu’il n’était pas avec Pompée, et non-seulement lorsqu’on restait dans l’inaction, mais même la veille de la grande bataille (10). On était au fort de l’été ; il faisait une chaleur extrême, et l’on était campé dans un terrain marécageux. Les esclaves qui portaient la tente de Bru-tus ne se pressaient pas d’arriver ; Brutus était accablé de fatigue : néanmoins il ne se décida que sur le midi à se frotter d’huile et à prendre quelque nourriture ; et, tandis que les autres ou dormaient ou songeaient avec inquiétude aux événements qui se préparaient, il s’occupa jusqu’au soir à écrire un abrégé de Polybe.

César, dit-on, n’oublia point Brutus en cette rencontre : il recommanda, pendant le combat, aux officiers qu’il avait sous ses ordres, de ne point tuer Brutus, mais de l’épargner ; de le lui amener, s’il se rendait volontairement, et, s’il se défendait contre ceux qui l’arrêteraient, de le laisser aller, et de ne lui faire aucune violence. Il en aurait usé ainsi, selon quelques-uns, pour faire plaisir à Servilia, mère de Brutus. Car, dans sa jeunesse, il avait eu des habitudes avec Servilia, qui s’était éprise pour lui d’une violente passion ; et, comme Brutus était né pendant que cet amour était dans tout son feu, César était à peu près convaincu qu’il était le fruit de ses œuvres. On conte qu’un jour, qu’il s’agissait au Sénat de cette re- 458 doutable conspiration de Catilina, qui faillit renverser la république, Caton et César étaient assis proche l’un de l’autre. Ils se trouvaient d’un avis contraire. Dans ce moment, on apporta du dehors un petit billet à César, qui se mita l’écart pour le lire. Alors Caton s’écrie que c’est une indignité à César de communiquer avec les ennemis de Rome, et d’en recevoir des lettres. Sur cela il se fit un grand tumulte dans l’assemblée. Alors César présenta à Caton la missive qu’il tenait ; et Caton lut une lettre amoureuse de sa sœur Servilia. Il la rejette à César, en lui disant : « Tiens, ivrogne ! » et il reprend son discours, pour achever de donner son avis. Tant l’amour de Servilia pour César était publiquement connu dans la ville !

 

6. Γενομένης δὲ τῆς κατὰ Φάρσαλον ἥττης, καὶ Πομπηΐου μὲν ἐπὶ θάλασσαν διεκπεσόντος, πολιορκουμένου δὲ τοῦ χάρακος, ἔλαθεν ὁ Βροῦτος κατὰ πύλας [ἔρχεσθαι] πρὸς τόπον ἑλώδη καὶ μεστὸν ὑδάτων καὶ καλάμου φερούσας ἐξελθών, καὶ διὰ νυκτὸς ἀποσωθεὶς εἰς Λάρισσαν.  ἐκεῖθεν δὲ γράψαντος αὐτοῦ, Καῖσαρ ἥσθη τε σῳζομένῳ καὶ κελεύσας πρὸς αὑτὸν ἐλθεῖν οὐ μόνον ἀφῆκε τῆς αἰτίας, ἀλλὰ καὶ τιμώμενον ἐν τοῖς  μάλιστα περὶ αὑτὸν εἶχεν. Οὐδενὸς δ' ὅπῃ φεύγοι Πομπήϊος εἰπεῖν ἔχοντος, ἀλλ' ἀπορίας οὔσης, ὁδόν τινα σὺν τῷ Βρούτῳ βαδίζων μόνος ἀπεπειρᾶτο  τῆς γνώμης, καὶ δόξαντος ἔκ τινων διαλογισμῶν ἄριστα περὶ τῆς Πομπηΐου τεκμαίρεσθαι φυγῆς, ἀφεὶς τἆλλα τὴν ἐπ' Αἰγύπτου συνέτεινεν.  ἀλλὰ Πομπήϊον μὲν ὥσπερ εἴκασε Βροῦτος Αἰγύπτῳ προσβαλόντα τὸ  πεπρωμένον ἐδέξατο·

Καίσαρα δὲ καὶ πρὸς Κάσσιον ἐπράϋνε Βροῦτος, καὶ Δηιοτάρῳ τῷ τῶν Γαλατῶν βασιλεῖ προηγορῶν ἡττᾶτο μὲν τοῦ μεγέθους τῶν κατηγοριῶν, δεόμενος δὲ καὶ παραιτούμενος [περὶ τούτου] πολλὴν  αὐτῷ διέσωσε τῆς ἀρχῆς. Λέγεται δὲ Καῖσαρ, ὅτε πρῶτον ἤκουσεν αὐτοῦ λέγοντος, εἰπεῖν πρὸς τοὺς φίλους· "οὗτος ὁ νεανίας οὐκ οἶδα μὲν ὃ  βούλεται, πᾶν δ' ὃ βούλεται σφόδρα βούλεται." τὸ γὰρ ἐμβριθὲς αὐτοῦ καὶ μὴ ῥᾳδίως μηδὲ παντὸς ὑπήκοον τοῦ δεομένου πρὸς χάριν, ἀλλ' ἐκ λογισμοῦ καὶ προαιρέσεως τῶν καλῶν πρακτικόν, ὅποι τρέψειεν, ἰσχυραῖς  ἐχρῆτο ταῖς ὁρμαῖς καὶ τελεσιουργοῖς. Πρὸς δὲ τὰς ἀδίκους δεήσεις ἀκολάκευτος ἦν, καὶ τὴν ὑπὸ τῶν ἀναισχύντως λιπαρούντων ἧτταν (ἣν ἔνιοι δυσωπεῖσθαι καλοῦσιν) αἰσχίστην ἀνδρὶ μεγάλῳ ποιούμενος, εἰώθει λέγειν ὡς οἱ μηδὲν ἀρνεῖσθαι δυνάμενοι δοκοῦσιν αὐτῷ μὴ καλῶς τὴν ὥραν διατεθεῖσθαι.

 Μέλλων δὲ διαβαίνειν εἰς Λιβύην Καῖσαρ ἐπὶ Κάτωνα καὶ Σκιπίωνα, Βρούτῳ τὴν ἐντὸς Ἄλπεων Γαλατίαν ἐπέτρεψεν εὐτυχίᾳ τινὶ τῆς ἐπαρχίας·  τὰς γὰρ ἄλλας ὕβρει καὶ πλεονεξίᾳ τῶν πεπιστευμένων ὥσπερ αἰχμαλώτους διαφορούντων, ἐκείνῃ καὶ τῶν πρόσθεν ἀτυχημάτων παῦλα καὶ παραμυθία  Βροῦτος ἦν, καὶ τὴν χάριν εἰς Καίσαρα πάντων ἀνῆπτεν, ὡς αὐτῷ μετὰ τὴν ἐπάνοδον περιϊόντι τὴν Ἰταλίαν ἥδιστον θέαμα τὰς ὑπὸ Βρούτῳ πόλεις γενέσθαι καὶ Βροῦτον αὐτόν, αὔξοντα τὴν ἐκείνου τιμὴν καὶ συνόντα κεχαρισμένως.

7. Ἐπεὶ δὲ πλειόνων στρατηγιῶν οὐσῶν τὴν μέγιστον ἔχουσαν ἀξίωμα, καλουμένην δὲ πολιτικήν, ἐπίδοξος ἦν ἢ Βροῦτος ἕξειν ἢ Κάσσιος, οἱ μὲν αὐτοὺς λέγουσιν, ἐξ αἰτιῶν προτέρων ἡσυχῇ διαφερομένους, ἔτι μᾶλλον ὑπὲρ τούτου διαστασιάσαι, καίπερ οἰκείους ὄντας (Ἰουνίᾳ γὰρ ἀδελφῇ  Βρούτου συνῴκει Κάσσιος)· οἱ δὲ Καίσαρος ἔργον γενέσθαι τὴν φιλονικίαν ταύτην, ἑκατέρῳ κρύφα δι' ἐλπίδων ἐνδιδόντος ἑαυτόν, ἄχρι οὗ  προαχθέντες οὕτω καὶ παροξυνθέντες εἰς ἀγῶνα κατέστησαν. ἠγωνίζετο δὲ Βροῦτος εὐκλείᾳ καὶ ἀρετῇ πρὸς πολλὰ τοῦ Κασσίου καὶ λαμπρὰ τὰ  Παρθικὰ νεανιεύματα. Καῖσαρ δ' ἀκούσας καὶ βουλευόμενος ἐν τοῖς φίλοις εἶπε· "δικαιότερα μὲν λέγει Κάσσιος, Βρούτῳ δὲ τὴν πρώτην δοτέον."  ἀπεδείχθη δὲ Κάσσιος ἐφ' ἑτέρᾳ στρατηγός, οὐ τοσοῦτον εὐνοίας ἔχων δι' ἣν ἔλαβεν, ὅσον ὀργῆς ὧν ἀπέτυχε.

 Βροῦτος δὲ καὶ τἆλλα μετεῖχε τῆς Καίσαρος δυνάμεως ὅσον ἐβούλετο· βουλομένῳ γὰρ ὑπῆρχεν εἶναι τῶν φίλων πρώτῳ καὶ δύνασθαι πλεῖστον.  ἀλλ' εἷλκεν αὐτὸν ἡ περὶ Κάσσιον ἑταιρεία καὶ ἀπέστρεφεν, αὐτῷ μὲν οὔπω Κασσίῳ διηλλαγμένον ἐξ ἐκείνης τῆς φιλοτιμίας, ἀκούοντα δὲ τῶν φίλων διακελευομένων μὴ περιορᾶν αὑτὸν ὑπὸ Καίσαρος μαλασσόμενον καὶ κηλούμενον, ἀλλὰ φεύγειν τὰς τυραννικὰς φιλοφροσύνας καὶ χάριτας, αἷς οὐ τιμῶντα τὴν ἀρετήν, ἀλλ' ἐκτέμνοντα τὴν ἀλκὴν καὶ τὸν θυμὸν ὑπερείποντα, χρῆσθαι πρὸς αὐτόν. 8. Οὐ μὴν οὐδὲ Καῖσαρ ἀνύποπτος ἦν πάμπαν οὐδ' ἀδιάβλητος πρὸς αὐτόν, ἀλλὰ τὸ μὲν φρόνημα καὶ τὸ ἀξίωμα καὶ τοὺς φίλους ἐδεδίει τοῦ  ἀνδρός, ἐπίστευε δὲ τῷ ἤθει. Καὶ πρῶτον μὲν Ἀντωνίου καὶ Δολοβέλλα λεγομένων νεωτερίζειν, οὐκ ἔφη τοὺς παχεῖς καὶ κομήτας ἐνοχλεῖν <αὐτόν>, ἀλλὰ τοὺς ὠχροὺς καὶ ἰσχνοὺς ἐκείνους, Βροῦτον λέγων καὶ  Κάσσιον· ἔπειτα τὸν Βροῦτον τινῶν διαβαλλόντων καὶ φυλάττεσθαι παρακελευομένων, τῇ χειρὶ τοῦ σώματος ἁπτόμενος εἶπε· "τί δέ; οὐκ ἂν ὑμῖν δοκεῖ Βροῦτος ἀναμεῖναι τουτὶ τὸ σαρκίον;" ὡς οὐδενὶ προσῆκον ἄλλῳ  μεθ' ἑαυτὸν ἢ Βρούτῳ δύνασθαι τοσοῦτον.

Καὶ μέντοι δοκεῖ πρῶτος ἂν ἐν τῇ πόλει γενέσθαι βεβαίως, ὀλίγον χρόνον ἀνασχόμενος Καίσαρι δευτερεῦσαι, καὶ παρακμάσαι τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ μαρανθῆναι τὴν ἐπὶ τοῖς  κατορθώμασιν ἐάσας δόξαν. Ἀλλὰ Κάσσιος, ἀνὴρ θυμοειδὴς καὶ μᾶλλον  ἰδίᾳ μισοκαῖσαρ ἢ κοινῇ μισοτύραννος, ἐξέκαυσε καὶ κατήπειξε. Λέγεται δὲ Βροῦτος μὲν τὴν ἀρχὴν βαρύνεσθαι, Κάσσιος δὲ τὸν ἄρχοντα μισεῖν, ἄλλα τε κατ' αὐτοῦ ποιούμενος ἐγκλήματα καὶ λεόντων ἀφαίρεσιν, οὓς Κάσσιος μὲν ἀγορανομεῖν μέλλων παρεσκευάσατο, Καῖσαρ δὲ καταληφθέντας  ἐν Μεγάροις, ὅθ' ἡ πόλις ἥλω διὰ Καλήνου, κατέσχε. Ταῦτα τὰ θηρία συμφορὰν λέγεται μεγάλην γενέσθαι Μεγαρεῦσιν. Οἱ μὲν γὰρ ἤδη τῆς πόλεως καταλαμβανομένης διέσπασαν τὰ κλεῖθρα καὶ τοὺς δεσμοὺς ἀνῆκαν, ὡς ἐμποδὼν εἴη τὰ θηρία τοῖς ἐπιφερομένοις, τὰ δ' ὤρουσεν εἰς αὐτοὺς ἐκείνους καὶ διαθέοντας ἀνόπλους ἥρπασεν, ὥστε καὶ τοῖς πολεμίοις τὴν ὄψιν οἰκτρὰν γενέσθαι.

9. Τῷ δ' οὖν Κασσίῳ ταύτην μάλιστά φασιν αἰτίαν ὑπάρξαι τῆς ἐπιβουλῆς, οὐκ ὀρθῶς λέγοντες. Ἐξ ἀρχῆς γὰρ <ἐν>ῆν τῇ φύσει τοῦ Κασσίου δυσμένειά τις καὶ χαλεπότης πρὸς τὸ γένος τῶν τυράννων, ὡς ἐδήλωσεν ἔτι παῖς ὢν βαδίζων εἰς ταὐτὸ τῷ τοῦ Σύλλα παιδὶ Φαύστῳ διδασκαλεῖον.  ὁ μὲν γὰρ ἐν τοῖς παισὶ μεγαληγορῶν τὴν τοῦ πατρὸς ἐπῄνει μοναρχίαν,  ὁ δὲ Κάσσιος ἐπαναστὰς κονδύλους ἐνέτριβεν αὐτῷ. Βουλομένων δὲ τῶν ἐπιτρόπων τοῦ Φαύστου καὶ οἰκείων ἐπεξιέναι καὶ δικάζεσθαι, Πομπήϊος ἐκώλυσε καὶ συναγαγὼν εἰς ταὐτὸ τοὺς παῖδας ἀμφοτέρους ἀνέκρινε περὶ  τοῦ πράγματος. Ἔνθα δὴ λέγεται τὸν Κάσσιον εἰπεῖν· "ἄγε δὴ ὦ Φαῦστε, τόλμησον ἐναντίον τούτου φθέγξασθαι τὸν λόγον ἐκεῖνον ἐφ' ᾧ παρωξύνθην, ἵνα σου πάλιν ἐγὼ συντρίψω τὸ στόμα."  Τοιοῦτος μὲν ὁ Κάσσιος·

Βροῦτον δὲ πολλοὶ μὲν λόγοι παρὰ τῶν συνήθων, πολλαῖς δὲ φήμαις καὶ γράμμασιν ἐξεκαλοῦντο καὶ παρώρμων  ἐπὶ τὴν πρᾶξιν οἱ πολῖται. Τῷ μὲν γὰρ ἀνδριάντι τοῦ προπάτορος Βρούτου, <τοῦ> καταλύσαντος τὴν τῶν βασιλέων ἀρχήν, ἐπέγραφον· "εἴθε νῦν  ἦς [Βροῦτος]", καὶ "ὤφελε ζῆν Βροῦτος." τὸ δ' αὐτοῦ Βρούτου βῆμα στρατηγοῦντος εὑρίσκετο μεθ' ἡμέραν ἀνάπλεων γραμμάτων τοιούτων·  "Βροῦτε καθεύδεις", καὶ "οὐκ εἶ Βροῦτος ἀληθῶς." αἴτιοι δὲ τούτων οἱ Καίσαρος κόλακες, ἄλλας τε τιμὰς ἐπιφθόνους ἀνευρίσκοντες αὐτῷ, καὶ διαδήματα τοῖς ἀνδριᾶσι νύκτωρ ἐπιτιθέντες, ὡς τοὺς πολλοὺς ὑπαξόμενοι  βασιλέα προσειπεῖν ἀντὶ δικτάτορος. Τοὐναντίον δ' ἀπήντησεν, ὡς ἐν τοῖς περὶ Καίσαρος ἀκριβῶς γέγραπται.10. Κασσίῳ δὲ πειρῶντι τοὺς φίλους ἐπὶ Καίσαρα πάντες ὡμολόγουν, εἰ Βροῦτος ἡγοῖτο· δεῖσθαι γὰρ οὐ χειρῶν οὐδὲ τόλμης τὴν πρᾶξιν, ἀλλὰ δόξης ἀνδρὸς οἷος οὗτός ἐστιν, ὥσπερ καταρχομένου καὶ βεβαιοῦντος  αὐτῷ τῷ παρεῖναι τὸ δίκαιον· εἰ δὲ μή, καὶ δρῶντας ἀθυμοτέρους ἔσεσθαι, καὶ δράσαντας ὑποπτοτέρους, ὡς οὐκ ἂν ἐκείνου τὸ ἔργον, εἰ καλὴν αἰτίαν  εἶχεν, ἀπειπαμένου.

Ταῦτα συμφρονήσας ἐνέτυχε Βρούτῳ πρότερος ἐκ τῆς διαφορᾶς ἐκείνης, καὶ μετὰ τὰς διαλύσεις καὶ φιλοφροσύνας ἠρώτησεν, εἰ τῇ νουμηνίᾳ τοῦ Μαρτίου μηνὸς ἔγνωκεν εἰς σύγκλητον παρεῖναι· πυνθάνεσθαι γὰρ ὡς λόγον ὑπὲρ βασιλείας Καίσαρος οἱ φίλοι τότε καθήσοιεν.  φήσαντος δὲ τοῦ Βρούτου μὴ παρεῖναι, "τί οὖν" εἶπεν ὁ Κάσσιος, "ἂν καλῶσιν ἡμᾶς;" "ἐμὸν ἔργον" ἔφη ὁ Βροῦτος "ἤδη τὸ μὴ σιωπᾶν, ἀλλ'  ἀμύνειν καὶ προαποθνῄσκειν τῆς ἐλευθερίας." καὶ ὁ Κάσσιος ἐπαρθείς,  "τίς δ'" εἶπε "Ῥωμαίων ἀνέξεται σοῦ προαποθνῄσκοντος; ἆρ' ἀγνοεῖς ὦ Βροῦτε σεαυτόν; ἢ τὸ βῆμά σου δοκεῖς καταγράφειν τοὺς ὑφάντας καὶ τοὺς καπήλους, οὐχὶ τοὺς πρώτους καὶ κρατίστους ταῦτα ποιεῖν, παρὰ μὲν τῶν ἄλλων στρατηγῶν ἐπιδόσεις καὶ θέατρα καὶ μονομάχους, παρὰ σοῦ δ' ὡς ὄφλημα πατρικὸν τὴν κατάλυσιν τῆς τυραννίδος ἀπαιτοῦντας, αὐτοὺς δ' ὑπὲρ σοῦ πάντα πάσχειν προθύμους ὄντας, οἷον ἀξιοῦσι καὶ  προσδέχονται φανέντος;" ἐκ τούτου περιβαλὼν τὸν Βροῦτον ἠσπάζετο, καὶ διαλυθέντες οὕτως ἐτρέποντο πρὸς τοὺς φίλους.

 

Après la déroute de Pharsale et la fuite de Pompée vers la mer, le camp fut forcé ; mais Brutus se déroba secrètement, par une porte qui conduisait à un lieu marécageux, plein d’eaux stagnantes et de roseaux. Il se sauva la nuit à Larisse, d’où il écrivit à César. Charmé de le savoir envie, César lui manda de venir le joindre ; et il ne se contenta pas de lui pardonner : il le traita avec autant d’honneur que pas un de ses amis. Personne ne pouvait dire de quel côté Pompée cherchait un refuge : on se perdait en conjectures. César, faisant je ne sais quelle route seul avec Brutus, tâcha de savoir sur ce point sa pensée. Les conjectures de Brutus sur le lieu où Pompée avait dû se retirer lui parurent fondées sur d’excellentes raisons : il s’y arrêta de préférence ; et il marcha droit en Egypte. C’est en Egypte que Pompée avait en effet cherché un asile, comme l’avait conjecturé Brutus ; mais, en abordant, il y avait trouvé la mort.

Brutus adoucit César en faveur de Cassius, et défendit devant lui le roi d’Afrique accusé (11) : accablé sous le poids 459 des griefs imputés à son client, il obtint, par ses instances, que le roi conserverait une bonne partie de son royaume. On conte que, la première fois que Brutus plaida devant César, celui-ci dit à ses amis : « Je ne sais pas ce que veut ce jeune homme ; mais tout ce qu’il veut, il le veut fortement. » Il est bien vrai que sa gravité ferme et constante ne cédait pas aisément aux prières et à la faveur : la raison était son guide ; et c’est d’un libre choix qu’il se portait à l’accomplissement du bien : une fois sa résolution prise, il mettait en œuvre tout ce qu’il avait d’énergie, et ne se rebutait point qu’il ne fût venu à bout de son entreprise. Les demandes injustes ne pouvaient prévaloir auprès de lui par la flatterie ; et, se laisser vaincre par d’impudentes obsessions, faiblesse que quelques-uns nomment honte de refuser, c’était, à ses yeux, tout ce qu’il y a de plus déshonorant pour un grand homme. « Ceux qui n’ont pas la force de rien refuser, disait-il souvent, ont dû ne pas faire bon usage de la fleur de leur jeunesse. »

Quand César fut sur le point de passer en Afrique pour attaquer Caton et Scipion, il confia à Brutus le gouvernement de la Gaule cisalpine : choix qui fit le bonheur de cette province. Car, tandis que toutes les autres, comme si elles eussent été des pays de conquêtes, se virent en proie à l’avarice et à l’insolence des gouverneurs qu’on leur donna, Brutus fut pour celle-ci la consolation et la fin de ses calamités passées ; et tout le bien qu’il y faisait, il le rapportait à César, attirant ainsi sur César la reconnaissance de ces peuples. Aussi, quand César, à son retour, traversa l’Italie, le bon état de ces villes fut pour lui un délicieux spectacle ; mais il ne fut pas moins satisfait de 460 Brutus, qui n’avait travaillé qu’à augmenter sa gloire, et qui se faisait même honneur de l’accompagner.

Or, il y avait alors à Rome plusieurs sortes de prétures ; et la première en dignité, celle qu’on appelait la préture urbaine, paraissait destinée, soit à Brutus soit à Cassius. Quelques-uns prétendent que ces deux personnages, déjà refroidis pour d’autres sujets, furent amenés, par cette rivalité, à une rupture ouverte, bien qu’ils fussent alliés ; car Cassius avait épousé Junie, sœur de Brutus. Toutefois, plusieurs veulent que cette concurrence ait été l’ouvrage de César, qui leur avait promis secrètement à l’un et à l’autre son appui et sa faveur. La dispute et l’aigreur furent poussées si loin entre eux, qu’ils en vinrent à plaider publiquement leur cause. La réputation de Brutus et sa vertu militaient en sa faveur contre les nombreux et brillants exploits que Cassius avait faits chez les Parthes. César, après avoir entendu leurs raisons, et en avoir conféré avec ses amis : « La cause de Cassius est la plus juste, dit-il ; mais il faut donner à Brutus la première préture. » Cassius n’eut donc que la seconde : aussi fut-il bien moins reconnaissant de l’avoir obtenue qu’offensé du refus qu’on lui fit de l’autre.

Brutus disposait en toutes choses, comme en celle-ci, de la puissance de César ; et, s’il eût voulu, il ne tenait qu’à lui d’être le premier des amis du dictateur, et de jouir auprès de lui d’un crédit absolu. Mais la faction de Cassius s’appliquait à l’en détourner, et l’attirait insensiblement à elle : non qu’il se fût réconcilié avec Cassius, depuis le différend qu’ils avaient eu ; mais ses propres amis ne cessaient de lui répéter qu’il ne devait pas se laisser adoucir ni amollir par César, mais se garder de ses faveurs et de ses caresses tyranniques, qui tendaient bien moins à honorer sa vertu qu’à affaiblir son courage et à l’enchaîner à sa personne. César n’était pas sans quelque soupçon sur son compte : souvent même on lui fai- 461 sait des rapports qui le lui rendaient suspect ; mais, s’il craignait l’élévation de son âme, sa dignité personnelle et le crédit de ses amis, il se confiait d’ailleurs en la bonté de son naturel et de ses mœurs. Toutefois, quelqu'un étant venu l’avertir qu’Antoine et Dolabella tramaient quelques nouveautés : « Ce ne sont pas, dit-il, ces gens si gras et si bien peignés que je crains, mais bien ces hommes maigres et pâles. » Il désignait par là Brutus et Cassius. Quelque temps après, comme on lui dénonçait Brutus, en l’avertissant de se tenir en garde contre lui, il porta, dit-on, la main sur son corps : « Eh quoi ! dit-il, croyez-vous que Brutus n’attendra pas la dissolution de ce corps si faible ? » Voulant faire entendre qu’après sa mort il n’appartenait qu’à Brutus de lui succéder.

Il est vraisemblable, en effet, que, si Brutus se fût contenté d’être quelque temps encore le second, s’il eût laissé la puissance de César diminuer peu à peu, et la gloire de ses grands exploits se faner, il serait incontestablement devenu le premier dans Rome. Mais Cassius, homme violent, et qui portait à César une haine personnelle bien plus encore qu’il ne haïssait la tyrannie comme citoyen, échauffa son courage, et lui fit précipiter ses desseins. Aussi disait-on que Brutus détestait la tyrannie et Cassius le tyran. Ce dernier, outre plusieurs sujets de plainte qu’il avait contre César, ne pouvait lui pardonner d’avoir enlevé les lions qu’il avait fait rassembler et conduire à Mégare pour les jeux de son édilité : César, qui les trouva dans la ville, quand elle fut prise par Calénus, les avait gardés pour lui. Ces lions devinrent, dit-on, funestes aux Mégariens : quand ils virent leur ville au pouvoir des ennemis, ils ouvrirent les loges de ces animaux, et leur ôtèrent leurs chaînes, afin qu’ils empêchassent ceux-ci de se précipiter sur eux ; mais il en fut tout autrement : les lions se jetèrent sur les malheureux 462 habitants ; et, connue ils fuyaient çà et là sans armes, ils les déchirèrent cruellement, spectacle qui excita la pitié de leurs ennemis mêmes.

On prétend que cet affront fut la principale cause de la conspiration que Cassius trama contre César ; mais c’est une erreur : Cassius avait eu de tout temps une haine naturelle et une antipathie invincible contre les tyrans, comme il le fit connaître dès son enfance même. Il allait à la même école que Faustus, fils de Sylla : celui-ci s’étant mis un jour à exalter, parmi ses camarades, et à vanter la puissance absolue dont avait joui son père, Cassius se leva de sa place, et alla lui donner deux soufflets. Les tuteurs et les parents de Faustus voulaient poursuivre Cassius en justice ; mais Pompée les arrêta : il fit venir les deux enfants devant lui, et leur demanda comment la chose s’était passée. Cassius, prenant alors la parole : « Allons, Faustus, dit-il au jeune homme, répète devant Pompée, si tu l’oses, les propos qui m’ont si fort irrité contre toi, afin que je t’applique encore un autre soufflet. » Voilà quel était Cassius.

Cependant Brutus était sans cesse excité, et par les exhortations de ses amis, et par les bruits qui couraient dans la ville, et par certains écrits qui l’appelaient, qui le pressaient vivement, à exécuter ce qu’il avait projeté. Au pied de la statue de l’ancien Brutus, celui de ses ancêtres qui avait aboli la royauté, on trouva deux écriteaux, dont l’un portait ces mots : « Plût à Dieu que tu fusses encore en vie, Brutus ! » et l’autre : « Pourquoi as-tu cessé de vivre, Brutus ? » Le tribunal même où Brutus rendait la justice était semé, chaque matin, de billets sur lesquels on avait écrit : « Tu dors, Brutus. Non, tu n’es pas véritablement Brutus. » Toutes ces provocations étaient occasionnées par les flatteurs de César, lesquels, outre les honneurs excessifs qu’ils prodiguaient au dictateur, allaient la nuit mettre des diadèmes sur ses 463 statues, espérant par là porter le peuple à lui donner le titre de roi ; mais le contraire arriva, comme nous l’avons écrit dans la Vie de César (12). Lorsque Cassius sonda ses amis sur la conjuration contre César, tous promirent d’y entrer, si Brutus en était le chef. Une pareille entreprise, disaient-ils, ne demande pas tant du courage et de l’audace que la réputation d’un homme tel que lui, qui, commençant le sacrifice, en garantisse la justice par sa seule présence. Sans lui, selon eux, les conjurés seraient moins fermes dans l’exécution de leur projet, et, après l’exécution, plus suspects aux Romains, qui ne pourraient croire que Brutus eût refusé de prendre part à l’action, si elle eût eu réellement un motif juste et honnête.

Cassius approuva ces raisons, et alla trouver Brutus : c’était la première fois qu’ils se voyaient depuis leur querelle. Après la réconciliation et les premiers témoignages d’amitié, Cassius demanda à Brutus s’il n’avait pas dessein de se rendre au Sénat le jour des ides de mars. « J’ai entendu dire, ajouta-t-il, que ce jour-la les amis de César doivent ouvrir la proposition de le faire roi. » Brutus répondit qu’il n’irait point. « Mais si nous y sommes appelés ? repartit aussitôt Cassius.—Alors, répliqua Brutus, mon devoir sera de ne pas me taire, mais de m’y opposer de tout mon pouvoir, et de mourir avant de voir expirer la liberté. » Cassius, enhardi par ces paroles : « Où est donc le Romain, dit-il à Brutus, qui voudrait consentir à ta mort ? Ignores-tu qui tu es, Brutus ? Penses-tu que ce soient des tisserands et des cabaretiers, et non les premiers et les plus puissants de la ville, qui couvrent ton tribunal de ces écrits que tu y trouves chaque jour ? Ce qu’ils attendent des autres préteurs, ce sont les distributions d’argent, les 464 spectacles, les combats de gladiateurs ; mais ils réclament de toi, comme une dette héréditaire, le renversement de la tyrannie. Ils sont prêts à tout souffrir pour toi, si tu veux te montrer tel qu’ils pensent que tu dois être. » En finissant ces mots, il serra étroitement Brutus dans ses bras ; puis, s’étant séparés, ils allèrent chacun trouver leurs amis.

 

11. Ἦν δέ τις Γάϊος Λιγάριος τῶν Πομπηΐου φίλων, ὃν ἐπὶ τούτῳ  κατηγορηθέντα Καῖσαρ ἀπέλυσεν. Οὗτος οὐχ ἧς ἀφείθη δίκης χάριν ἔχων, ἀλλὰ δι' ἣν ἐκινδύνευσεν ἀρχὴν βαρυνόμενος, ἐχθρὸς ἦν Καίσαρι,  τῶν δὲ περὶ Βροῦτον ἐν τοῖς μάλιστα συνήθης. Πρὸς τοῦτον ἀσθενοῦντα Βροῦτος εἰσελθών, "ὦ Λιγάριε" εἶπεν, "ἐν οἵῳ καιρῷ νοσεῖς." κἀκεῖνος εὐθὺς εἰς ἀγκῶνα διαναστὰς καὶ λαβόμενος αὐτοῦ τῆς δεξιᾶς, "ἀλλ' εἴ τι" φησὶν "ὦ Βροῦτε σεαυτοῦ φρονεῖς ἄξιον, ὑγιαίνω." 12. Ἐκ τούτου διαπειρώμενοι κρύφα τῶν γνωρίμων οἷς ἐπίστευον ἀνεκοινοῦντο καὶ προσελάμβανον, οὐ μόνον τῶν συνήθων ποιούμενοι τὴν αἵρεσιν, ἀλλ' ὅσους ἠπίσταντο τολμητὰς ὄντας ἀγαθοὺς καὶ θανάτου  καταφρονητάς. Διὸ καὶ Κικέρωνα, τοῦτο μὲν πίστεως τοῦτο δ' εὐνοίας ἕνεκα πρῶτον ὄντα παρ' αὐτοῖς, ἀπεκρύψαντο, μὴ τῷ φύσει τόλμης ἐνδεὴς εἶναι προσειληφὼς ὑπὸ χρόνου γεροντικὴν εὐλάβειαν, εἶτα πάντα καθ' ἕκαστον ἀνάγων τοῖς λογισμοῖς εἰς ἄκραν ἀσφάλειαν, ἀμβλύνῃ τὴν ἀκμὴν  αὐτῶν τῆς προθυμίας, τάχους δεομένην. Ἐπεὶ καὶ τῶν ἄλλων ἑταίρων ὁ Βροῦτος Στα<τύ>λλιόν τε παρέλιπε τὸν Ἐπικούρειον καὶ Φαώνιον ἐραστὴν Κάτωνος, ὅτι πόρρωθεν αὐτοῖς τοιαύτην τινὰ κύκλῳ προσβαλόντος ἐν τῷ διαλέγεσθαι καὶ συμφιλοσοφεῖν πεῖραν, ὁ μὲν Φαώνιος ἀπεκρίνατο χεῖρον εἶναι μοναρχίας παρανόμου πόλεμον ἐμφύλιον, ὁ δὲ Στα<τύ>λλιος ἔφη τῷ σοφῷ καὶ νοῦν ἔχοντι διὰ φαύλους καὶ ἀνοήτους κινδυνεύειν καὶ  ταράττεσθαι μὴ καθήκειν·

παρὼν δὲ Λαβεὼν ἀντεῖπεν ἀμφοτέροις. Καὶ ὁ Βροῦτος τότε μέν, ὡς ἔχοντός τι τοῦ λόγου χαλεπὸν καὶ δύσκριτον,  ἀπεσιώπησεν, ὕστερον δὲ Λαβεῶνι κοινοῦται τὸ βούλευμα. Δεξαμένου δὲ προθύμως, τὸν ἕτερον Βροῦτον ἐπίκλησιν Ἀλβῖνον, ἄλλως μὲν οὐκ ὄντα ῥέκτην οὐδὲ θαρραλέον, ἐρρωμένον δὲ πλήθει μονομάχων οὓς ἐπὶ θέᾳ Ῥωμαίων ἔτρεφε, καὶ παρὰ Καίσαρι πιστευόμενον, ἐδόκει προσάγεσθαι.  Κασσίου δὲ καὶ Λαβεῶνος αὐτῷ διαλεγομένων, οὐδὲν ἀπεκρίνατο, Βρούτῳ δ' αὐτὸς ἐντυχὼν ἰδίᾳ, καὶ μαθὼν ὅτι τῆς πράξεως ἡγεμών ἐστιν,  ὡμολόγησε συμπράξειν προθύμως. Καὶ τῶν ἄλλων δὲ τοὺς πλείστους καὶ τοὺς  ἀρίστους ἡ δόξα τοῦ Βρούτου προσήγετο, καὶ μήθ' ὅρκον συνομόσαντες, μήτε πίστιν καθ' ἱερῶν λαβόντες ἢ δόντες, οὕτως ἅπαντες ἔσχον ἐν ἑαυτοῖς καὶ κατεσιώπησαν καὶ συνδιήνεγκαν, ὥστε μαντείαις καὶ φάσμασι καὶ ἱεροῖς ὑπὸ τῶν θεῶν προδεικνυμένην ἄπιστον γενέσθαι τὴν πρᾶξιν.

13. Ὁ δὲ Βροῦτος, ἅτε δὴ τὰ πρῶτα τῆς Ῥώμης φρονήματα καὶ γένη καὶ ἀρετὰς ἐξηρτημένος ἑαυτοῦ καὶ περινοῶν πάντα τὸν κίνδυνον, ἔξω  μὲν ἐπειρᾶτο κατέχειν παρ' ἑαυτῷ καὶ κατακοσμεῖν τὴν διάνοιαν, οἴκοι δὲ καὶ νύκτωρ οὐκ ἦν ὁ αὐτός, ἀλλὰ τὰ μὲν ἄκοντα τῶν ὕπνων αὐτὸν ἡ φροντὶς ἐξέφερε, τὰ δὲ μᾶλλον ἐνδυόμενος τῷ λογισμῷ καὶ <ἐν>διατρίβων [ἐν] ταῖς ἀπορίαις, οὐκ ἐλάνθανε τὴν γυναῖκα συναναπαυομένην, ὅτι μεστός ἐστι ταραχῆς ἀήθους καὶ κυκλεῖ τι παρ' ἑαυτῷ δύσφορον βούλευμα καὶ  δυσεξέλικτον. Ἡ δὲ Πορκία θυγάτηρ μὲν ὥσπερ εἴρηται Κάτωνος ἦν, εἶχε δ' αὐτὴν ὁ Βροῦτος ἀνεψιὸς ὢν οὐκ ἐκ παρθενίας, ἀλλὰ τοῦ προτέρου τελευτήσαντος ἀνδρὸς ἔλαβε, κόρην οὖσαν ἔτι καὶ παιδίον ἔχουσαν ἐξ ἐκείνου μικρόν, ᾧ Βύβλος ἦν ὄνομα, καί τι βιβλίδιον μικρὸν ἀπομνημονευμάτων  Βρούτου γεγραμμένον ὑπ' αὐτοῦ διασῴζεται. Φιλόστοργος δ' ἡ Πορκία καὶ φίλανδρος οὖσα καὶ μεστὴ φρονήματος νοῦν ἔχοντος, οὐ πρότερον ἐπεχείρησεν ἀνερέσθαι τὸν ἄνδρα περὶ τῶν ἀπορρήτων, ἢ λαβεῖν ἑαυτῆς  τοιαύτην διάπειραν. Λαβοῦσα μαχαίριον, ᾧ τοὺς ὄνυχας οἱ κουρεῖς ἀφαιροῦσι, καὶ πάσας ἐξελάσασα τοῦ θαλάμου τὰς ὀπαδούς, τομὴν ἐνέβαλε τῷ μηρῷ βαθεῖαν, ὥστε ῥύσιν αἵματος πολλὴν γενέσθαι καὶ μετὰ μικρὸν ὀδύνας τε νεανικὰς καὶ φρικώδεις πυρετοὺς ἐπιλαβεῖν ἐκ τοῦ τραύματος.  ἀγωνιῶντος δὲ τοῦ Βρούτου καὶ δυσφοροῦντος, ἐν ἀκμῇ τῆς ἀλγηδόνος  οὖσα διελέχθη πρὸς αὐτὸν οὕτως· "ἐγὼ Βροῦτε Κάτωνος οὖσα θυγάτηρ εἰς τὸν σὸν ἐδόθην οἶκον οὐχ ὥσπερ αἱ παλλακευόμεναι, κοίτης μεθέξουσα καὶ τραπέζης μόνον, ἀλλὰ κοινωνὸς μὲν ἀγαθῶν εἶναι, κοινωνὸς δ'  ἀνιαρῶν. Τὰ μὲν οὖν σὰ πάντα περὶ τὸν γάμον ἄμεμπτα· τῶν δὲ παρ' ἐμοῦ τίς ἀπόδειξις ἢ χάρις, εἰ μήτε σοι πάθος ἀπόρρητον συνδιοίσω μήτε  φροντίδα πίστεως δεομένην; οἶδ' ὅτι γυναικεία φύσις ἀσθενὴς δοκεῖ λόγον ἐνεγκεῖν ἀπόρρητον· ἀλλ' ἔστι τις ὦ Βροῦτε καὶ τροφῆς ἀγαθῆς καὶ  ὁμιλίας χρηστῆς εἰς ἦθος ἰσχύς· ἐμοὶ δὲ καὶ τὸ Κάτωνος εἶναι θυρατέρα καὶ τὸ Βρούτου γυναῖκα πρόσεστιν· οἷς πρότερον μὲν ἧττον ἐπεποίθειν, νῦν  δ' ἐμαυτὴν ἔγνωκα καὶ πρὸς πόνον ἀήττητον εἶναι." ταῦτ' εἰποῦσα δείκνυσιν αὐτῷ τὸ τραῦμα καὶ διηγεῖται τὴν πεῖραν. Ὁ δ' ἐκπλαγεὶς καὶ ἀνατείνας τὰς χεῖρας ἐπεύξατο δοῦναι τοὺς θεοὺς αὐτῷ κατορθοῦντι τὴν πρᾶξιν ἀνδρὶ Πορκίας ἀξίῳ φανῆναι. Καὶ τότε μὲν ἀνελάμβανε τὴν γυναῖκα.

14. Προγραφείσης δὲ βουλῆς, εἰς ἣν ἐπίδοξος ἦν ἀφίξεσθαι Καῖσαρ, ἔγνωσαν ἐπιχειρεῖν· καὶ γὰρ ἁθρόοι μετ' ἀλλήλων ἀνυπόπτως ἔσεσθαι τότε, καὶ πάντας ἕξειν ὁμοῦ τοὺς ἀρίστους καὶ πρώτους ἄνδρας, ἔργου  μεγάλου πραχθέντος εὐθὺς ἀντιλαμβανομένους τῆς ἐλευθερίας. Ἐδόκει δὲ καὶ τὸ τοῦ τόπου θεῖον εἶναι καὶ πρὸς αὐτῶν· στοὰ γὰρ ἦν μία τῶν περὶ τὸ θέατρον ἐξέδραν ἔχουσα, ἐν ᾗ Πομπηΐου τις εἰκὼν εἱστήκει, τῆς πόλεως στησαμένης, ὅτε ταῖς στοαῖς καὶ τῷ θεάτρῳ τὸν τόπον ἐκεῖνον  ἐκόσμησεν. Εἰς ταύτην οὖν ἡ σύγκλητος ἐκαλεῖτο τοῦ Μαρτίου μηνὸς μάλιστα μεσοῦντος (εἰδοὺς Μαρτίας τὴν ἡμέραν Ῥωμαῖοι καλοῦσιν), ὥστε καὶ δαίμων τις ἐδόκει τὸν ἄνδρα τῇ Πομπηΐου δίκῃ προσάξειν. 

λθούσης δὲ τῆς ἡμέρας, Βροῦτος μὲν ὑπεζωσάμενος ἐγχειρίδιον μόνης συνειδυίας τῆς γυναικὸς προῆλθεν, οἱ δ' ἄλλοι πρὸς Κάσσιον ἁθροισθέντες τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸ καλούμενον ἀνδρεῖον ἱμάτιον ἀναλαμβάνοντα κατῆγον  εἰς ἀγοράν. Ἐκεῖθεν δὲ πάντες εἰς τὴν Πομπηΐου στοὰν ἐμβαλόντες διέτριβον,  ὡς αὐτίκα Καίσαρος ἀφιξομένου πρὸς τὴν σύγκλητον. Ἔνθα δὴ μάλιστα τῶν ἀνδρῶν τὸ ἀπαθὲς καὶ παρὰ τὰ δεινὰ καθεστηκὸς ἐθαύμασεν ἄν τις εἰδὼς τὸ μέλλον, ὅτι πολλοῖς διὰ τὸ στρατηγεῖν ἀναγκαζόμενοι χρηματίζειν, οὐ μόνον πρᾴως ἠκροῶντο τῶν ἐντυγχανόντων καὶ διαφερομένων ὥσπερ σχολάζοντες, ἀλλὰ καὶ τὰς κρίσεις ἑκάστοις ἀκριβεῖς καὶ  μετὰ γνώμης ἐδίδοσαν, ἐπιμελῶς προσέχοντες. Ἐπεὶ δέ τις μὴ βουλόμενος δίκην ὑποσχεῖν ἐπεκαλεῖτο Καίσαρα καὶ πολὺς ἦν βοῶν καὶ μαρτυρόμενος, ἀποβλέψας ὁ Βροῦτος εἰς τοὺς παρόντας, "ἐμὲ Καῖσαρ" εἶπεν "οὔτε κωλύει ποιεῖν τὰ κατὰ τοὺς νόμους οὔτε κωλύσει."

15. Καίτοι πολλὰ θορυβώδη κατὰ τύχην αὐτοῖς προσέπεσε· πρῶτον μὲν καὶ μάλιστα τὸ βραδύνειν τὸν Καίσαρα, τῆς ἡμέρας προηκούσης, καὶ δυσιεροῦντα κατέχεσθαι μὲν ὑπὸ τῆς γυναικὸς οἴκοι, κωλύεσθαι δὲ προελθεῖν  ὑπὸ τῶν μάντεων. Δεύτερον δὲ Κάσκᾳ τῶν συνειδότων ἑνὶ προσελθών τις καὶ λαβόμενος τῆς δεξιᾶς, "σὺ μὲν" εἶπεν "ἀπεκρύψω τὸ  ἀπόρρητον ὦ Κάσκα πρὸς ἡμᾶς, Βροῦτος δέ μοι πάντα μεμήνυκεν." ἐκπλαγέντος δὲ τοῦ Κάσκα, γελάσας ἐκεῖνος "πόθεν" ἔφη "ταχέως οὕτως ὦ μακάριε πεπλούτηκας, ὥστ' εἰς ἀγορανομίαν ἀποδύεσθαι;" παρὰ τοσοῦτον μὲν ὁ Κάσκας ἦλθε σφαλεὶς ἀμφιβολίᾳ προέσθαι τὸ ἀπόρρητον·  αὐτὸν δὲ Βροῦτον καὶ Κάσσιον ἀνὴρ βουλευτικὸς Ποπίλιος Λαίνας ἀσπασάμενος προθυμότερον καὶ ψιθυρίσας ἠρέμα, "συνεύχομαι" φησὶν "ὑμῖν ἐκτελεῖν ἃ κατὰ νοῦν ἔχετε, καὶ παρακελεύομαι μὴ βραδύνειν· οὐ γὰρ σιωπᾶται τὸ πρᾶγμα." καὶ ταῦτ' εἰπὼν ἀπέστη, πολλὴν ὑποψίαν ἐμβαλὼν  τοῦ πεπύσθαι τὴν πρᾶξιν.

ν τούτῳ δέ τις οἴκοθεν ἔθει πρὸς τὸν Βροῦτον,  ἀγγέλλων αὐτῷ τὴν γυναῖκα θνῄσκειν. Ἡ γὰρ Πορκία πρὸς τὸ μέλλον ἐκπαθὴς οὖσα καὶ τὸ μέγεθος μὴ φέρουσα τῆς φροντίδος, ἑαυτήν τε μόλις οἴκοι κατεῖχε καὶ πρὸς πάντα θόρυβον καὶ βοήν, ὥσπερ αἱ κατάσχετοι τοῖς βακχικοῖς πάθεσιν, ἐξᾴττουσα, τῶν μὲν εἰσιόντων ἀπ' ἀγορᾶς ἕκαστον  ἀνέκρινεν ὅ τι πράττοι Βροῦτος, ἑτέρους δὲ συνεχῶς ἐξέπεμπε. Τέλος δὲ τοῦ χρόνου μῆκος λαμβάνοντος, οὐκέτ' ἀντεῖχεν ἡ τοῦ σώματος δύναμις, ἀλλ' ἐξελύθη καὶ κατεμαραίνετο, τῆς ψυχῆς ἀλυούσης διὰ τὴν ἀπορίαν· καὶ παρελθεῖν μὲν εἰς τὸ δωμάτιον οὐκ ἔφθη, περιΐστατο δ' αὐτὴν ὥσπερ ἐτύγχανεν ἐν μέσῳ καθεζομένην λιποθυμία καὶ θάμβος ἀμήχανον, ἥ τε  χρόα μεταβολὴν ἐλάμβανε, καὶ τὴν φωνὴν ἐπέσχητο παντάπασιν. Αἱ δὲ θεράπαιναι πρὸς τὴν ὄψιν ἀνωλόλυξαν, καὶ τῶν γειτόνων συνδραμόντων ἐπὶ θύρας, ταχὺ προῆλθε φήμη καὶ διεδόθη λόγος ὡς τεθνηκυίας αὐτῆς.  οὐ μὴν ἀλλ' ἐκείνην μὲν ἀναλάμψασαν ἐν βραχεῖ καὶ παρ' ἑαυτῇ γενομένην αἱ γυναῖκες ἐθεράπευον· ὁ δὲ Βροῦτος ὑπὸ τοῦ λόγου προσπεσόντος αὐτῷ συνεταράχθη μὲν ὡς εἰκός, οὐ μὴν [δὲ] κατέλιπε τὸ κοινὸν οὐδ' ἐρρύη πρὸς τὸ οἰκεῖον ὑπὸ τοῦ πάθους.

 

Or, il y avait un certain Caïus Ligarius (13) qui, ayant été accusé devant César d’avoir suivi le parti de Pompée, dont il était l’ami, avait été absous par le dictateur ; mais Ligarius, moins reconnaissant du bienfait qu’il avait reçu qu’irrité du danger qu’il avait couru, était toujours demeuré l’ennemi de César, et extrêmement attaché à Brutus. Brutus, étant allé le voir, le trouva malade dans son lit. « Ah ! Ligarius, dit-il en entrant, en quel temps tu es malade ! » Ligarius, se soulevant alors, et s’appuyant sur le coude : « Brutus, dit-il à son ami en lui serrant la main, si tu formes quelque entreprise digne de toi, je me porte bien. » Dès lors ils commencèrent à sonder secrètement leurs amis et les personnes en qui ils avaient confiance : ils leur communiquaient leur projet, et choisissaient les conjurés, non-seulement parmi leurs familiers, mais encore chez ceux dont l’audace et le mépris de la mort leur étaient connus. C’est pourquoi ils cachèrent leur dessein à Cicéron, quoiqu’il fût, de tous leurs amis, celui sur l’affection et la fidélité duquel ils pouvaient le plus compter ; mais Cicéron manquait naturellement d’audace ; et puis l’âge lui avait donné en outre la timide circonspection des vieillards (14), en sorte qu’il voulait, par le seul raisonnement, porter tout ce qu’on proposait au suprême degré de sûreté. Ils craignirent donc 465 qu’il n’émoussât leur courage, et ne ralentît l’ardeur d’une entreprise qui demandait une prompte exécution. Brutus ne s’en ouvrit pas non plus à Statilius, le philosophe épicurien, ni à Favonius, l’émule de Caton, deux autres de ses amis ; et voici pourquoi. Un jour, qu’il s’entretenait philosophiquement avec eux, il jeta, pour les sonder, un propos vague, qu’il fit venir de loin et par un long détour. Mais Favonius répondit qu’une guerre civile était bien plus funeste encore que la plus injuste des monarchies ; et Statilius, que l’homme sage et prudent ne s’exposait point au danger pour des insensés et des méchants.

Labéon, qui était présent à cet entretien, réfuta vivement les deux philosophes ; mais Brutus n’insista pas davantage, comme si la question lui eût paru difficile à résoudre. Le lendemain il alla trouver Labéon, et lui découvrit le projet, dans lequel Labéon entra avec ardeur. Ils jugèrent à propos de gagner un autre Brutus, surnommé Albinus, non qu’il fût homme actif et courageux ; mais, comme il entretenait pour les spectacles un certain nombre de gladiateurs, il avait quelque pouvoir ; d’ailleurs il jouissait de la confiance de César. Lorsque Labéon et Cassius lui en parlèrent, cet homme ne répondit rien d’abord ; mais il alla trouver Brutus en particulier ; et, après avoir appris de lui-même qu’il était le chef de la conjuration, il s’engagea de grand cœur à le seconder de tout son pouvoir. La réputation de Brutus en attira bientôt un grand nombre d’autres, et des plus considérables parmi les Romains ; bien plus, sans qu’ils se fussent liés par aucun serment, sans qu’ils se fussent donné réciproquement la foi au milieu des sacrifices, ils gardèrent tous si bien le secret, ils l’ensevelirent dans un si profond silence, en n’en laissant rien échapper au dehors, que, malgré les avertissements que les dieux donnèrent par des prédictions, des prodiges, et par les signes des victimes, personne n’ajouta foi au projet.

466 Cependant Brutus, qui voyait les plus illustres, les plus vertueux, et les plus magnanimes personnages de Rome attacher leur fortune à la sienne, et qui envisageait la grandeur du péril auquel ils s’exposaient, s’efforçait en public d’être maître de lui-même, et de ne laisser échapper au dehors rien qui pût trahir sa pensée ; mais, rentré chez lui, et surtout la nuit, c’était toute autre chose : l’inquiétude dont il était agité le réveillait en sursaut ; puis il s’enfonçait dans de profondes réflexions, qui montraient à ses yeux toutes les difficultés de son entreprise. Sa femme, qui était auprès de lui, s’aperçut bientôt qu’il était en proie à un trouble extraordinaire, qu’il roulait dans son esprit quelque projet difficile, et dont il avait peine à trouver l’issue. Porcie était, comme nous l’avons dit, fille de Caton ; et Brutus, qui était son cousin, l’avait épousée fort jeune encore, quoiqu’elle fût déjà veuve de Bibulus, de qui elle avait un fils nommé Bibulus comme son père, lequel a laissé un petit ouvrage intitulé Mémoires de Brutus, que nous possédons encore. Porcie, qui avait fait son étude de la philosophie, qui était fort attachée à son mari, et qui joignait à une grande élévation d’esprit beaucoup de prudence et de bon sens, ne voulut point demander à Brutus son secret, qu’auparavant elle n’eût fait l’épreuve de son propre courage. Elle prit donc un petit couteau, de ceux dont les barbiers se servent pour faire les ongles ; et, après avoir renvoyé toutes ses femmes, elle se fit à la cuisse une profonde incision ; en sorte qu’elle perdit beaucoup de sang, et fut saisie bientôt après de douleurs très-vives et d’une fièvre violente accompagnée de frissons. Comme Brutus était dans une mortelle inquiétude sur l’état de sa femme, Porcie, au fort de la souffrance, lui tint ce discours : « Brutus, je suis fille de Caton, et je suis entrée dans ta maison, non pour être seulement compagne de ton lit et de ta table, comme une concubine, mais pour partager avec 467 toi et les biens et les maux. Tu ne m’as donné, depuis mon mariage, aucun sujet de plainte ; mais moi, quelle preuve puis-je te donner de ma reconnaissance et de ma tendresse, si tu me crois également incapable et de supporter avec toi un accident qui demande le secret, et de recevoir une confidence qui exige de la fidélité. Je sais qu’en général on croit la femme trop faible pour garder un secret ; mais, Brutus, la bonne éducation et le commerce de personnes vertueuses ont quelque influence sur les mœurs : or, je suis tout à la fois et fille de Caton et femme de Brutus. Pourtant, je n’ai point si fort compté sur ce double appui, que je ne me sois assurée d’être invincible à la douleur. » En finissant ces mots, elle lui montre sa blessure, et lui raconte l’épreuve qu’elle a faite. Brutus, frappé d’étonnement, lève les mains au ciel, et demande, aux dieux de lui accorder un succès si complet dans son entreprise, qu’on le juge digne d’être l’époux d’une femme telle que Porcie ; et aussitôt il s’empresse de lui faire donner tous les secours que son état exigeait.

Le jour était fixé pour une assemblée du Sénat ; et, comme il paraissait certain que César s’y rendrait, les conjurés choisirent ce jour-là pour l’exécution de leur dessein. Ils devaient s’y trouver tous réunis, ce qui écarterait tout soupçon ; et autour d’eux devaient être les personnages les plus distingués de la ville, lesquels ne manqueraient pas, après l’exécution d’une telle entreprise, de se déclarer aussitôt les défenseurs de la liberté. Le lieu même semblait leur être indiqué par la divinité comme le plus favorable à leur dessein : c’était un des portiques qui environnent le théâtre, et celui où se trouve la salle garnie de sièges, au milieu de laquelle était la statue que la ville avait élevée à Pompée, après qu’il eut embelli ce quartier en y faisant construire le théâtre et les portiques. Ce fut donc là que l’on convoqua le Sénat 468 pour le 15 de mars, jour que les Romains appellent les ides : en sorte qu’il semblait que quelque divinité amenait César en ce lieu, pour venger par sa mort la mort de Pompée.

Le jour venu, Brutus, sans confier son dessein à d’autres qu’à sa femme, sort de chez lui, un poignard caché sous sa robe, et se rend au Sénat. Les autres conjurés, qui s’étaient assemblés chez Cassius, accompagnèrent d’abord jusqu’au Forum le fils de Cassius, qui prenait ce jour-là la robe virile ; puis ils entrèrent de là dans le portique de Pompée, où ils attendirent César, qui devait bientôt arriver. C’est là que quelqu’un qui aurait su le complot qu’on allait mettre à exécution n’aurait pu s’empêcher d’admirer la constance, je dirais presque l’impassibilité des conjurés, à l’approche d’un tel danger. Plusieurs d’entre eux, étant obligés, en leur qualité de préteurs, de rendre la justice, non-seulement écoutaient avec une parfaite tranquillité les différends des parties, et comme s’ils eussent eu l’esprit entièrement libre ; mais encore, par l’extrême application qu’ils y apportaient, ils rendaient les sentences les plus exactes et les mieux motivées. Un des accusés, qui venait d’être condamné et refusait de payer l’amende, en appela à César, criant et protestant contre la sentence. Alors Brutus, jetant les yeux sur l’assemblée : « César, dil-il, ne m’a jamais empêché et ne m’empêchera jamais déjuger selon les lois. »

Cependant il survint plusieurs incidents capables de les troubler : le premier et le plus inquiétant fut le retard de César, qui arriva que le jour était déjà fort avancé ; car, n’ayant pu obtenir des sacrifices favorables, sa femme l’avait retenu chez lui, et les devins eux-mêmes lui avaient défendu de sortir. En second lieu, quelqu’un, s’étant approché de Caséa, l’un des conjurés, lui prit la main, et lui dit : « Casca, tu m’as fait mystère de ton 469 secret ; mais Brutus m’a tout découvert. » Comme Casca parut fort étonné, l’autre reprit en riant : « Et comment, en effet, serais-tu devenu en si peu de temps assez riche pour briguer réduite ? » Sans ces derniers mots Casca révélait tout à cet homme, trompé qu’il était par l’équivoque de son discours. Enfin Popilius Lénas, un des sénateurs, après avoir salué Brutus et Cassius plus affectueusement qu’à l’ordinaire, leur dit à l’oreille : « Je prie les dieux de donner un heureux succès au dessein que voys méditez ; mais je vous conseille d’en hâter l’exécution, car l’affaire n’est plus secrète. » Après ces paroles il les quitta, laissant dans leur esprit de grands soupçons que la conjuration était découverte.

En ce moment, un des esclaves de Brutus vient, en courant, annoncer à son maître que sa femme était mourante : en effet, Porcie, pleine d’inquiétude sur l’événement, et ne pouvant supporter le poids de son chagrin, avait bien de la peine à se tenir chez elle ; le moindre cri, le plus léger bruit qu’elle entendait, la faisaient tressaillir ; et, semblable à ces femmes qui sont saisies de la fureur des Bacchantes, elle sortait dehors, demandant à tous ceux qui revenaient du Forum ce que faisait Brutus, et envoyait message sur message pour en savoir des nouvelles. Enfin, l’affaire traînant en longueur, les forces l’abandonnèrent. L’extrême agitation où la tenait cette cruelle incertitude la jeta dans un accablement tel, qu’elle n’eut pas le temps de regagner sa chambre : comme elle était assise dans sa cour, elle tomba en une défaillance qui lui ôta tout sentiment ; son visage changea de couleur, et elle perdit l’usage de la parole. Ses femmes, la voyant en cet état, poussèrent des cris affreux ; et, les voisins étant accourus, le bruit de sa mort se répandit promptement dans la ville. Mais elle ne tarda pas à revenir de son évanouissement : elle reprit ses sens, et les soins que ses femmes lui prodiguè- 470 rent la remirent dans son état naturel. La nouvelle de la mort de Porcie jeta Brutus dans un trouble extrême ; toutefois son malheur personnel ne lui fit point abandonner l’intérêt public ; et il ne sortit point du Sénat pour aller chez lui.

 

16. Ἤδη δὲ Καῖσαρ ἀπηγγέλλετο προσιών, ἐν φορείῳ κομιζόμενος· ἐγνώκει γὰρ ἐπὶ τοῖς ἱεροῖς ἀθυμῶν μηδὲν ἐπικυροῦν τότε τῶν μειζόνων,  ἀλλ' ὑπερβάλλεσθαι σκηψάμενος ἀσθένειαν. Ἐκβάντι δ' αὐτῷ τοῦ φορείου προσρυεὶς Ποπίλιος Λαίνας ἐκεῖνος ὁ μικρῷ πρόσθεν εὐξάμενος τοῖς περὶ Βροῦτον ἐπιτυγχάνειν καὶ κατορθοῦν, διελέγετο πλείω χρόνον ἐφισταμένῳ  καὶ προσέχοντι τὸν νοῦν. Οἱ δὲ συνωμόται (λεγέσθω γὰρ οὕτως), τῆς μὲν φωνῆς οὐκ ἐπαΐοντες αὐτοῦ, τεκμαιρόμενοι δ' ἀφ' ὧν ὑπενόουν μήνυσιν εἶναι τῆς ἐπιβουλῆς τὴν κοινολογίαν, ἀνέπεσόν τε ταῖς γνώμαις καὶ πρὸς ἀλλήλους ἔβλεψαν, ἀνθομολογούμενοι διὰ τῶν προσώπων, ὡς χρὴ  μὴ περιμένειν σύλληψιν, ἀλλ' εὐθὺς ἀποθνῄσκειν δι' αὑτῶν. Κασσίου δ' ἤδη καί τινων ἄλλων τὰς χεῖρας ἐπιβεβληκότων ταῖς λαβαῖς ὑπὸ τὰ ἱμάτια καὶ σπωμένων τὰ ἐγχειρίδια, Βροῦτος ἐγκατιδὼν τῷ τοῦ Λαίνα σχήματι δεομένου σπουδὴν καὶ οὐχὶ κατηγοροῦντος, ἐφθέγξατο μὲν οὐδὲν διὰ τὸ πολλοὺς ἀλλοτρίους ἀναμεμεῖχθαι, φαιδρῷ δὲ τῷ προσώπῳ τοὺς  περὶ Κάσσιον ἐθάρρυνε. Καὶ μετὰ μικρὸν ὁ Λαίνας τὴν δεξιὰν τοῦ Καίσαρος καταφιλήσας ἀπέστη, φανερὸς γενόμενος ὡς ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῶν αὑτῷ τινος διαφερόντων ἐποιεῖτο τὴν ἔντευξιν.

17. Τῆς δὲ βουλῆς εἰς τὴν ἐξέδραν προεισελθούσης, οἱ μὲν ἄλλοι τὸν δίφρον τοῦ Καίσαρος περιέστησαν, ὡς ἐντυγχάνειν τι μέλλοντες αὐτῷ,  καὶ Κάσσιον μὲν λέγεται τρέποντα τὸ πρόσωπον εἰς τὴν εἰκόνα τοῦ Πομπηΐου παρακαλεῖν ὥσπερ αἰσθανόμενον, Τρεβώνιος δὲ περὶ τὰς θύρας  Ἀντώνιον ἐπισπασάμενος καὶ προσομιλῶν ἔξω κατέσχε. Καίσαρι δ' εἰσιόντι μὲν ἡ σύγκλητος ὑπεξανέστη, καθεζόμενον δ' εὐθὺς ἐκεῖνοι περιέσχον ἁθρόοι, Τίλλιον Κίμβρον ἐξ ἑαυτῶν προβάλλοντες, ὑπὲρ ἀδελφοῦ φυγάδος δεόμενον, καὶ συνεδέοντο πάντες, ἁπτόμενοί τε χειρῶν καὶ  στέρνα καὶ κεφαλὴν καταφιλοῦν<τες>. Ἀποτριβομένου δὲ τὰς δεήσεις τὸ πρῶτον, εἶθ' ὡς οὐκ ἀνίεσαν ἐξανισταμένου βίᾳ, Τίλλιος μὲν ἀμφοτέραις ταῖς χερσὶν ἐκ τῶν ὤμων κατέσπασε τὸ ἱμάτιον, Κάσκας δὲ πρῶτος (εἱστήκει γὰρ ὄπισθεν) ἀνασπάσας τὸ ξίφος διελαύνει παρὰ τὸν ὦμον,  οὐκ εἰς βάθος. Ἀντιλαμβανομένου δὲ τῆς λαβῆς τοῦ Καίσαρος καὶ μέγα Ῥωμαϊστὶ ἀνακραγόντος "ἀνόσιε Κάσκα, τί ποιεῖς;" ἐκεῖνος Ἑλληνιστὶ  τὸν ἀδελφὸν προσαγορεύσας ἐκέλευσε βοηθεῖν. ἤδη δὲ παιόμενος ὑπὸ πολλῶν καὶ κύκλῳ περιβλέπων καὶ διώσασθαι βουλόμενος, ὡς εἶδε Βροῦτον ἑλκόμενον ξίφος ἐπ' αὐτόν, τὴν χεῖρα τοῦ Κάσκα κρατῶν ἀφῆκε, καὶ τῷ ἱματίῳ τὴν κεφαλὴν ἐγκαλυψάμενος, παρέδωκε τὸ σῶμα ταῖς  πληγαῖς. Οἱ δ' ἀφειδῶς ἀναπεπλεγμένοι πολλοῖς περὶ τὸ σῶμα χρώμενοι τοῖς ξίφεσιν, ἀλλήλους ἐτίτρωσκον, ὥστε καὶ Βροῦτον εἰς τὴν χεῖρα πληγὴν λαβεῖν, τοῦ φόνου συνεφαπτόμενον, πίμπλασθαι δὲ τοῦ αἵματος ἅπαντας.

18. Οὕτω δ' ἀποθανόντος αὐτοῦ, Βροῦτος μὲν εἰς μέσον προελθὼν ἐβούλετο λέγειν καὶ κατεῖχε θαρρύνων τὴν σύγκλητον· ἡ δ' ὑπὸ δέους ἔφευγεν ἀτάκτως, καὶ περὶ τὰς θύρας ὠθισμὸς ἦν καὶ τάραχος, οὐδενὸς  διώκοντος οὐδὲ κατεπείγοντος. Ἰσχυρῶς γὰρ ἐδέδοκτο μηδένα κτείνειν  ἕτερον, ἀλλὰ πάντας ἐπὶ τὴν ἐλευθερίαν ἀνακαλεῖσθαι. Καὶ τοῖς μὲν ἄλλοις πᾶσιν, ὁπηνίκα διεσκοποῦντο τὴν πρᾶξιν, ἤρεσκεν Ἀντώνιον ἐπισφάττειν Καίσαρι, μοναρχικὸν ἄνδρα καὶ ὑβριστὴν ἰσχύν τε πεποιημένον ὁμιλίᾳ καὶ συνηθείᾳ πρὸς τὸ στρατιωτικόν, καὶ μάλισθ' ὅτι τῷ φύσει σοβαρῷ καὶ μεγαλοπράγμονι προσειλήφει τὸ τῆς ὑπατείας ἀξίωμα, τότε  Καίσαρι συνάρχων. Ἀλλὰ Βροῦτος ἐνέστη πρὸς τὸ βούλευμα, πρῶτον μὲν ἰσχυριζόμενος τῷ δικαίῳ, δεύτερον δ' ὑπο<τι>θεὶς ἐλπίδα τῆς μεταβολῆς.  οὐ γὰρ ἀπεγίνωσκεν εὐφυᾶ καὶ φιλότιμον ἄνδρα καὶ δόξης ἐραστὴν τὸν Ἀντώνιον ἐκποδὼν Καίσαρος γενομένου συνεφάψεσθαι τῇ πατρίδι τῆς  ἐλευθερίας, ἐπισπασθέντα τῷ ζήλῳ πρὸς τὸ καλὸν ὑπ' αὐτῶν. Οὕτω μὲν Ἀντώνιον Βροῦτος περιεποίησεν· ἐν δὲ τῷ τότε φόβῳ μεταβαλὼν ἐσθῆτα  δημοτικὴν ἔφυγεν. Οἱ δὲ περὶ Βροῦτον εἰς τὸ Καπετώλιον ἐχώρουν, ᾑμαγμένοι <τε> τὰς χεῖρας καὶ τὰ ξίφη γυμνὰ δεικνύντες ἐπὶ τὴν ἐλευθερίαν  παρεκάλουν τοὺς πολίτας. Τὸ μὲν οὖν πρῶτον ἦσαν ἀλαλαγμοί, καὶ διαδρομαὶ τῷ πάθει κατὰ τύχην ἐπιγινόμεναι πλείονα τὸν θόρυβον ἐποίησαν·  ὡς δ' οὔτε φόνος ἄλλος οὔθ' ἁρπαγή τινος ἐγίνετο τῶν κειμένων, θαρροῦντες ἀνέβαινον οἵ τε βουλευταὶ καὶ τῶν δημοτῶν πολλοὶ πρὸς τοὺς ἄνδρας  εἰς τὸ Καπετώλιον. Ἁθροισθέντος δὲ τοῦ πλήθους, διελέχθη Βροῦτος  ἐπαγωγὰ τοῦ δήμου καὶ πρέποντα τοῖς πεπραγμένοις. Ἐπαινούντων δὲ καὶ κατιέναι βοώντων, θαρροῦντες κατέβαινον εἰς ἀγοράν, οἱ μὲν ἄλλοι συνεπόμενοι μετ' ἀλλήλων, Βροῦτον δὲ πολλοὶ τῶν ἐπιφανῶν περιέποντες ἐν μέσῳ πάνυ λαμπρῶς κατῆγον ἀπὸ τῆς ἄκρας καὶ κατέστησαν ἐπὶ  τῶν ἐμβόλων. Πρὸς δὲ τὴν ὄψιν οἱ πολλοί, καίπερ μιγάδες ὄντες καὶ παρεσκευασμένοι θορυβεῖν, διέτρεσαν καὶ τὸ μέλλον ἐδέχοντο κόσμῳ  καὶ σιωπῇ·

προελθόντος δ' αὐτοῦ πάντες ἡσυχίαν τῷ λόγῳ παρέσχον. Ὅτι δ' οὐ πᾶσι πρὸς ἡδονὴν ἐγεγόνει τὸ ἔργον, ἐδήλωσαν ἀρξαμένου λέγειν Κίννα καὶ κατηγορεῖν Καίσαρος, ἀναρρηγνύμενοι πρὸς ὀργὴν καὶ κακῶς τὸν Κίνναν λέγοντες, ὥστε πάλιν τοὺς ἄνδρας εἰς τὸ Καπετώλιον ἀπελθεῖν.  ἔνθα δὴ δεδιὼς πολιορκίαν ὁ Βροῦτος ἀπέπεμπε τοὺς ἀρίστους τῶν συναναβάντων, οὐκ ἀξιῶν τῆς αἰτίας μὴ μετέχοντας αὐτοὺς συνυποδύεσθαι τὸν κίνδυνον. 19. Οὐ μὴν ἀλλὰ τῇ ὑστεραίᾳ τῆς βουλῆς συνελθούσης εἰς τὸ τῆς Γῆς ἱερόν, Ἀντωνίου δὲ καὶ Πλάγκου καὶ Κικέρωνος εἰπόντων περὶ ἀμνηστίας καὶ ὁμονοίας, ἔδοξε μὴ μόνον ἄδειαν εἶναι τοῖς ἀνδράσιν, ἀλλὰ καὶ γνώμην ὑπὲρ τιμῶν προθεῖναι τοὺς ὑπάτους· καὶ ταῦτ' ἐπιψηφισάμενοι  διελύθησαν. Ἀντωνίου δὲ τὸν υἱὸν εἰς τὸ Καπετώλιον ὁμηρεύσοντα πέμψαντος, κατῆλθον οἱ περὶ Βροῦτον, ἀσπασμοί τε καὶ δεξιώσεις ἐγένοντο  πάντων ἀναμειχθέντων, καὶ Κάσσιον μὲν Ἀντώνιος εἱστία παραλαβών, Βροῦτον δὲ Λέπιδος, τοὺς δ' ἄλλους ὥς τις εἶχε πρὸς ἕκαστον ἢ συνηθείας  ἢ φιλοφροσύνης.

μα δ' ἡμέρᾳ πάλιν συνελθόντες οἱ βουλευταί, πρῶτον μὲν Ἀντωνίῳ τιμὰς ἔδοσαν, ὡς καταπαύσαντι πολέμων ἐμφυλίων ἀρχήν, ἔπειτα τῶν περὶ Βροῦτον ἦσαν ἔπαινοι τῶν παρόντων, καὶ τέλος ἐπαρχιῶν  διανομαί. Βρούτῳ μὲν γὰρ ἐψηφίσαντο Κρήτην, Κασσίῳ δὲ Λιβύην, Τρεβωνίῳ δ' Ἀσίαν, καὶ Κίμβρῳ Βιθυνίαν, τῷ δ' ἑτέρῳ Βρούτῳ τὴν περὶ τὸν Ἠριδανὸν Γαλατίαν.

20. Μετὰ δὲ ταῦτα περὶ τῶν Καίσαρος διαθηκῶν καὶ ταφῆς αὐτοῦ λόγων ἐμπεσόντων, καὶ τῶν περὶ τὸν Ἀντώνιον ἀξιούντων τάς τε διαθήκας ἀναγνωσθῆναι καὶ τοῦ σώματος ἐκφορὰν γενέσθαι μὴ κεκρυμμένην μηδ' ἄτιμον, ὡς μὴ καὶ τοῦτο παροξύνῃ τὸν δῆμον, Κάσσιος μὲν ἰσχυρῶς ἀντέλεγεν, εἶξε δὲ Βροῦτος καὶ συνεχώρησε, δεύτερον ἁμαρτεῖν τοῦτο δόξας.  καὶ γὰρ Ἀντωνίου φεισάμενος αἰτίαν ἔσχεν ἐπιτειχίσαι τῇ συνωμοσίᾳ βαρὺν καὶ δύσμαχον πολέμιον, καὶ τὰ περὶ τὴν ταφὴν ὃν ὁ Ἀντώνιος ἠξίου  τρόπον ἐάσας γενέσθαι τοῦ παντὸς σφαλῆναι. Πρῶτον μὲν γὰρ ἐν ταῖς διαθήκαις δεδομένων κατ' ἄνδρα Ῥωμαίοις πᾶσι δραχμῶν ἑβδομήκοντα πέντε, καὶ τῷ δήμῳ τῶν πέραν τοῦ ποταμοῦ κήπων ἀπολελειμμένων, οὗ νῦν ἐστι Τύχης ἱερόν, εὔνοια θαυμαστὴ καὶ πόθος αὐτοῦ τοὺς πολίτας  εἷλεν· ἔπειτα, τοῦ σώματος εἰς τὴν ἀγορὰν κομισθέντος, Ἀντώνιος ἔπαινον ὥσπερ ἔθος ἐστὶ διεξελθών, καὶ τὰ πλήθη κινούμενα πρὸς τὸν λόγον ὁρῶν, εἰς οἶκτον μετέβαλε, καὶ τὴν ἐσθῆτα λαβὼν τοῦ Καίσαρος ᾑμαγμένην ἀνέπτυξεν, ἐπιδεικνύμενος τὰς διακοπὰς καὶ τῶν τραυμάτων τὸ πλῆθος.  ἦν οὖν ἰδεῖν οὐδὲν ἔτι κόσμῳ γινόμενον, ἀλλ' οἱ μὲν ἐβόων τοὺς ἀνδροφόνους ἀναιρεῖν, οἱ δ', ὥσπερ ἐπὶ Κλωδίου τοῦ δημαγωγοῦ πρότερον, ἀπὸ τῶν ἐργαστηρίων τὰ βάθρα καὶ τὰς τραπέζας ἀνασπῶντες καὶ συγκομίζοντες  εἰς ταὐτό, παμμεγέθη πυρὰν ἔνησαν, καὶ τὸν νεκρὸν ἐπιθέντες ἐν μέσῳ πολλῶν μὲν ἱερῶν πολλῶν δ' ἀσύλων καὶ ἀβεβήλων τόπων καθήγιζον.  ὡς δὲ τὸ πῦρ ἐξέλαμψεν, ἀλλαχόθεν ἄλλος προσφερόμενοι καὶ δαλοὺς ἀνασπῶντες ἡμιφλέκτους, διέθεον ἐπὶ τὰς οἰκίας τῶν ἀνῃρηκότων αὐτὸν ὡς ἐμπρήσοντες· ἀλλ' ἐκεῖνοι μὲν εὖ πεφραγμένοι πρότερον, ἀπεκρούσαντο  τὸν κίνδυνον·

ἦν δέ τις Κίννας, ποιητικὸς ἀνὴρ οὐδὲν τῆς αἰτίας  μετέχων, ἀλλὰ καὶ φίλος Καίσαρος γεγονώς. Οὗτος ὄναρ ᾤετο καλούμενος ὑπὸ Καίσαρος ἐπὶ δεῖπνον ἀρνεῖσθαι, τὸν δὲ λιπαρεῖν καὶ βιάζεσθαι, τέλος δ' ἄγειν λαβόμενον τῆς χειρὸς εἰς ἀχανῆ τόπον καὶ σκοτεινόν, αὐτὸν  δ' ἄκοντα καὶ τεθαμβημένον ἕπεσθαι. Ταύτην ἰδόντι τὴν ὄψιν αὐτῷ συνέβη πυρέττειν διὰ νυκτός· ὅμως δ' ἕωθεν ἐκκομιζομένου τοῦ σώματος, αἰδούμενος μὴ παρεῖναι, προῆλθεν εἰς τὸν ὄχλον ἤδη διαγριαινόμενον.  ὀφθεὶς δὲ καὶ δόξας οὐχ ὅσπερ ἦν Κίννας εἶναι, ἀλλ' ἐκεῖνος ὁ Καίσαρα πρὸς τὴν ἐκκλησίαν ἔναγχος λοιδορήσας, διεσπάσθη.

 

Déjà l’on annonçait l’arrivée de César en litière ; mais, alarmé des signes défavorables des victimes, il avait résolu de ne terminer ce jour-là aucune affaire importante, et de proroger l’assemblée, sous prétexte de quelque indisposition. Il était à peine descendu de litière, que Popilius Lénas, le même qui peu de temps auparavant avait souhaité à Brutus et à Cassius un heureux succès dans leur entreprise, s’empara de lui : il l’entretint fort longtemps ; et César parut lui prêter une extrême attention. Les conjurés, car on peut leur donner ce nom, ne pouvaient entendre ce que disait Lénas ; mais ils conjecturèrent, d’après le soupçon qu’ils avaient sur le compte de ce personnage, qu’un si long entretien ne pouvait être qu’une dénonciation détaillée de la conjuration. Découragés, ils se regardent les uns les autres, et s’avertissent mutuellement par l’air de leur visage de ne pas attendre qu’on vienne les saisir, mais de prévenir un tel affront en se donnant eux-mêmes la mort. Déjà Cassius et quelques autres portaient la main aux poignards qu’ils avaient sous leurs robes, lorsque Brutus reconnut, aux gestes de Lénas, qu’il s’agissait entre César et lui d’une prière très-vive plutôt que d’une accusation. Toutefois il n’en dit rien aux conjurés, sachant qu’il y avait, mêlés parmi eux, beaucoup de sénateurs qui n’étaient pas dans le secret ; mais, par la gaieté de son visage, il rassura Cassius ; et bientôt après Lénas, ayant baisé la main de César, se retira : ce qui fit voir que cette conversation n’avait eu pour objet que des affaires personnelles.

Dès que le Sénat fut entré dans la salle, les conjurés 471 environnèrent le siège de César, feignant d’avoir à l’entretenir de quelque affaire ; et Cassius, sortant, dit-on, ses regards sur la statue de Pompée, l’invoqua comme si elle eût été capable de l’entendre (15). Trébonius attira Antoine à la porte, et l’y entretint longtemps, pour le retenir hors de la salle (16). Quand César entra, tous les sénateurs se levèrent pour lui faire honneur ; et, dès qu’il se fut assis, les conjurés se pressèrent autour de lui, et firent avancer Tullius Cimber, lequel demanda au dictateur le rappel de son frère. Les autres joignirent leurs prières aux siennes : ils prirent les mains de César, ils lui baisèrent même la poitrine et la tête. César rejeta d’abord ces supplications ; puis, comme ils insistaient, il se leva pour les repousser de force. A ce moment, Tullius, lui prenant la robe à deux mains, lui découvre les épaules ; et Casca, qui était derrière César, tire son poignard, et lui porte le premier un coup près de l’épaule ; mais la blessure fut peu profonde. César saisit aussitôt la poignée de l’arme dont il vient d’être frappé, et s’écrie en latin : « Scélérat de Casca, que fais-tu ? » Mais Casca, s’adressant à son frère en langue grecque, l’appelle à son secours. César, atteint de plusieurs coups à la fois, porte ses regards autour de lui pour repousser les meurtriers ; mais, dès qu’il voit Brutus lever le poignard sur lui, il quitte la main de Casca, qu’il tenait encore ; puis, se couvrant la tête de sa robe, il se livre au fer des conjurés. Comme ceux-ci le frappaient tous à la fois et sans précaution, étant serrés autour de lui, ils se blessèrent les uns les autres ; jusque-là que Brutus, qui voulait aussi 472 avoir sa part au meurtre, reçut une blessure à la main, et que tous les autres furent couverts de sang.

César ayant été tué de cette manière, Brutus s’avança au milieu de la salle, et voulut parler pour rassurer et retenir les sénateurs. Mais ceux-ci, saisis d’effroi, prirent la fuite en grand désordre : ils se précipitèrent en foule vers la porte, bien qu’ils ne fussent ni poursuivis ni pressés par personne ; car les conjurés avaient pris la ferme résolution de ne tuer que César seul, et de ne faire qu’appeler tous les citoyens à la liberté. Au commencement, quand on délibéra sur la conjuration, tous étaient d’avis qu’avec César il fallait tuer aussi Antoine, homme fier et insolent, disaient-ils, partisan déclaré de la monarchie, et à qui sa familiarité avec les soldats donnait un grand crédit sur les troupes. Un motif plus puissant encore, c’est que l’audace d’Antoine et son ambition naturelle étaient fortifiées par la dignité du consulat, qu’il partageait alors avec César. Mais Brutus combattit cet avis, d’abord comme étant contraire à toute justice, en second lieu, en leur faisant envisager un changement possible du côté d’Antoine. Il ne désespérait pas, disait-il, une fois César mort, de voir cet homme, d’un caractère élevé, ambitieux, et avide de gloire, s’enflammer, à leur exemple, d’une noble émulation pour la vertu, et vouloir contribuer aussi à la liberté de sa patrie. Ces réflexions sauvèrent la vie à Antoine, qui, le jour même du meurtre, profitant de la frayeur générale, prit la fuite sous le costume d’un homme du peuple. Brutus et ses complices se retirèrent au Capitole, les mains encore teintes de sang ; et, montrant leurs poignards nus, ils appelaient les citoyens à la liberté. Au premier bruit du meurtre, ce ne furent dans toutes les rues que courses et cris confus, ce qui ne faisait qu’augmenter le trouble et l’effroi ; mais, quand on vit qu’on n’attentait plus aux jours de personne, qu’on ne pillait pas même les choses 473 exposées en public, alors les sénateurs, et grand nombre de citoyens, reprenant courage, montèrent au Capitole trouver les conjurés. Là, le peuple s’étant assemblé, Brutus fit un discours analogue aux circonstances, et propre à gagner lès bonnes grâces de la multitude, qui l’approuva en effet, le loua, et cria aux conjurés de descendre du Capitole. Encouragés par ces cris, ils se rendirent au Forum, où le peuple les suivit en foule. Brutus marchait entouré des plus illustres d’entre les citoyens, lesquels, lui formant ainsi une escorte fort honorable, le conduisirent du Capitole à la tribune. Ces hommes imposèrent à la populace, bien qu’elle fût composée d’une tourbe de gens ramassés au hasard, et tout prêts à exciter une sédition : elle se tint en silence, par respect pour Brutus, et observa l’ordre le plus parfait.

Brutus s’avança pour leur parler, et ils l’écoutèrent paisiblement ; mais ils ne tardèrent pas à faire voir combien le meurtre de César leur déplaisait. Cinna, qui voulut les haranguer aussi, ayant commencé par accuser César, ils entrèrent dans une telle fureur, et vomirent contre lui tant d’injures, que les conjurés furent obligés de se retirer de nouveau au Capitole. Brutus, qui craignait de s’y voir assiégé, renvoya les principaux d’entre ceux qui l’avaient suivi en ce lieu, ne trouvant pas juste de faire partager le péril à des hommes qui n’avaient point eu part à l’action. Cependant le lendemain le Sénat s’assembla dans le temple de la Terre ; et là, Antoine, Plancus et Cicéron proposèrent une amnistie générale et invitèrent tout le monde à la concorde ; et il fut arrêté qu’on donnerait, non-seulement sûreté entière aux conjurés, mais encore que les consuls feraient un rapport sur les honneurs à leur décerner. Le décret ayant été ainsi arrêté, le Sénat se sépara, et Antoine envoya son fils au Capitole, pour servir d’otage aux conjurés, qui descendirent aussitôt. Quand tout le monde fut réuni, 474 on s’embrassa avec beaucoup de cordialité. Cassius alla souper chez Antoine, et Brutus chez Lépidus : quant aux autres conjurés, ils furent emmenés chacun par leurs amis ou par les personnes de leur connaissance.

Le lendemain, dès la pointe du jour, le Sénat, s’étant de nouveau assemblé, remercia Antoine, dans les termes les plus honorables, d’avoir étouffé les premiers germes d’une guerre civile. Ensuite on combla Brutus d’éloges, et l’on distribua les provinces : l’île de Crète fut décernée à Brutus et l’Afrique à Cassius ; Trébonius eut l’Asie, Cimber la Bithynie ; et l’on donna à Brutus Albinus la Gaule circumpadane.

Cela fait, il fut question du testament de César et de ses funérailles. Antoine fut d’avis que le testament devait être lu en public, et qu’il fallait enterrer César à la vue de tout le monde, attendu que les obsèques, faites secrètement et sans les honneurs dus à son rang, pourraient irriter le peuple. Cassius combattit cette proposition avec force ; mais Brutus céda à Antoine, et consentit à sa demande : ce qui fut de sa part une seconde faute. Il en avait déjà fait une en épargnant Antoine, car c’était fortifier contre les auteurs de la conjuration un ennemi aussi dangereux que puissant ; mais celle de laisser à Antoine la faculté de faire, à son gré, les funérailles de César, lui devint plus funeste encore. D’abord le legs de soixante-quinze drachmes (17) laissé par César à chacun des Romains, et le don qu’il faisait au peuple des jardins qu’il avait au delà du Tibre, à l’endroit où est maintenant le temple de la Fortune, excitèrent dans tous les citoyens une affection singulière pour le défunt, et de vifs regrets de sa mort. Ensuite, le corps ayant été porté sur le Forum, Antoine, qui faisait, suivant l’usage, l’oraison funèbre du mort, voyant le peuple ému par son dis- 475 cours, chercha à exciter davantage encore sa compassion : il prit la robe de César toute sanglante ; il la déploya aux yeux de cette foule ; il leur montra les coups dont elle était percée, et par là le grand nombre de blessures que César avait reçues. Dès lors il n’y eut plus ni ordre ni discipline : les uns criaient qu’il fallait exterminer les meurtriers ; les autres, renouvelant ce qui avait été fait aux funérailles de Clodius le démagogue, arrachent des boutiques les bancs et les tables : ils les amoncellent, en dressent un grand bûcher, après quoi ils y placent le corps de César, et le brûlent ainsi au milieu de plusieurs temples et autres lieux d’asile regardés jusqu’alors comme inviolables. Quand le bûcher fut embrasé, chacun des factieux en approche, et y prend des tisons ardents ; puis ils courent aux maisons des conjurés, pour y mettre le feu ; mais ceux-ci s’étaient bien fortifiés d’avance, et repoussèrent ce danger.

Un poète nommé Cinna, qui n’avait pris nulle part à la conjuration, mais qui au contraire était l’ami de César, avait eu la veille un songe : il lui sembla que César le priait à souper. Il refusa d’abord l’invitation ; mais, à la fin, César, le pressant et lui faisant en quelque sorte violence, le prit par la main, et le mena dans un lieu vaste et obscur, où il le suivit frissonnant d’horreur. Cette vision fit sur Cinna une telle impression, qu’il en eut la fièvre toute la nuit. Néanmoins le matin, comme on emportait le corps, il eut honte de ne pas accompagner le convoi : il se rendit donc sûr la place, où il trouva en arrivant le peuple déjà fort aigri. Dès qu’il parut, on le prit pour cet autre Cinna qui, tout récemment encore, avait mal parlé de César en pleine assemblée ; et le peuple, s’étant jeté sur lui, le mit en pièces (18).

 

21. Τοῦτο τὸ πάθος μάλιστα μετά γε τὴν Ἀντωνίου μεταβολὴν δείσαντες οἱ περὶ Βροῦτον ἀνεχώρησαν ἐκ τῆς πόλεως, καὶ διέτριβον ἐν Ἀντίῳ τὸ πρῶτον, ὡς ὅταν παρακμάσῃ καὶ μαρανθῇ τὸ τῆς ὀργῆς, αὖθις εἰς  Ῥώμην κατιόντες. Ὃ ῥᾳδίως ἔσεσθαι προσεδόκων ἐν πλήθεσι φορὰς ἀσταθμήτους καὶ ταχείας φερομένοις, καὶ τὴν σύγκλητον εὔνουν ἔχοντες, ἣ τοὺς Κίνναν διασπασαμένους χαίρειν ἐάσασα, τοὺς ἐπὶ τὰς οἰκίας τὰς  ἐκείνων ἐπελθόντας ἀνεζήτει καὶ συνελάμβανεν.

δη δὲ καὶ ὁ δῆμος ἀχθόμενος, Ἀντωνίου σχεδὸν εἰς μοναρχίαν καθισταμένου, Βροῦτον ἐπόθει, καὶ προσεδοκᾶτο τὰς θέας ἄξειν παρὼν αὐτός, ἃς ὤφειλε στρατηγῶν  παρασχεῖν. Αἰσθόμενος δὲ πολλοὺς τῶν ὑπὸ Καίσαρι στρατευσαμένων καὶ γῆν καὶ πόλεις παρ' ἐκείνου λαβόντων ἐπιβουλεύοντας αὐτῷ καὶ κατ' ὀλίγους παρεισρέοντας εἰς τὴν πόλιν, οὐκ ἐθάρρησεν ἐλθεῖν, ἀλλ' ὁ δῆμος ἐθεᾶτο μὴ παρόντος ἐκείνου τὰς θέας, ἀφειδῶς πάνυ χορηγουμένας  καὶ περιττῶς. Θηρία τε γὰρ πάμπολλα συνεωνημένος, ἐκέλευσε μηδὲν ἀποδόσθαι μηδ' ὑπολιπεῖν, ἀλλὰ πᾶσι καταχρήσασθαι, καὶ τῶν περὶ τὸν  Διόνυσον τεχνιτῶν αὐτὸς εἰς Νέαν πόλιν καταβὰς ἐνέτυχε πλείστοις· περὶ δὲ Κανουτίου τινὸς εὐημεροῦντος ἐν τοῖς θεάτροις ἔγραφε πρὸς τοὺς φίλους, ὅπως πείσαντες αὐτὸν εἰσαγάγωσιν· Ἑλλήνων γὰρ οὐδένα βιασθῆναι προσήκειν. Ἔγραφε δὲ καὶ Κικέρωνι πάντως παρατυχεῖν ταῖς θέαις δεόμενος.

22. Ἐν τοιαύτῃ δὲ καταστάσει τῶν πραγμάτων ὄντων, ἑτέρα γίνεται μεταβολή, τοῦ νέου Καίσαρος ἐπελθόντος. Οὗτος ἦν μὲν ἐξ ἀδελφιδῆς Καίσαρος, γράμματι δὲ παῖς ὑπ' αὐτοῦ καὶ κληρονόμος ἀπολελειμμένος.  ἐν δ' Ἀπολλωνίᾳ διέτριβεν ὅτε Καῖσαρ ἀνῃρέθη, σχολάζων περὶ λόγους  κἀκεῖνον ἐπὶ Πάρθους ἐλαύνειν εὐθὺς ἐγνωκότα προσμένων. Ἅμα δὲ τῷ πυθέσθαι τὸ πάθος ἦλθεν εἰς Ῥώμην, καὶ δημαγωγίας ἀρχὴν τοὔνομα Καίσαρος θέμενος ἑαυτῷ, καὶ διανέμων τὸ καταλειφθὲν ἀργύριον τοῖς πολίταις, Ἀντώνιόν τε κατεστασίαζε, καὶ χρήματα διαδιδοὺς συνίστη καὶ  συνῆγε πολλοὺς τῶν ὑπὸ Καίσαρι στρατευσαμένων. Ἐπεὶ δὲ Κικέρων τῷ πρὸς Ἀντώνιον μίσει τὰ Καίσαρος ἔπραττε, τούτῳ μὲν ὁ Βροῦτος ἐπέπληττεν ἰσχυρῶς, γράφων ὡς οὐ δεσπότην βαρύνοιτο Κικέρων, ἀλλὰ μισοῦντα δεσπότην φοβοῖτο, καὶ πολιτεύοιτο δουλείας αἵρεσιν φιλανθρώπου, γράφων καὶ λέγων ὡς χρηστός ἐστι Καῖσαρ· "οἱ δὲ πρόγονοι"  φησὶν "ἡμῶν οὐδὲ πατέρας δεσπότας ὑπέμενον", αὐτῷ δ' εἰς τοῦτο καιροῦ μήτε πολεμεῖν βεβαίως δεδόχθαι μήθ' ἡσυχάζειν, ἀλλ' ἓν μόνον εἶναι  βεβουλευμένον, τὸ μὴ δουλεύειν. Θαυμάζειν δὲ Κικέρωνος, εἰ πόλεμον μὲν ἐμφύλιον καὶ κινδυνώδη δέδοικεν, αἰσχρὰν δὲ καὶ ἄδοξον εἰρήνην οὐ φοβεῖται, τοῦ δ' Ἀντώνιον ἐκβαλεῖν τῆς τυραννίδος μισθὸν αἰτεῖ τὸ Καίσαρα καταστῆσαι τύραννον. 23. Ἐν μὲν οὖν ταῖς πρώταις ἐπιστολαῖς τοιοῦτος ὁ Βροῦτος·

ἤδη δὲ τῶν μὲν ὡς Καίσαρα, τῶν δ' ὡς Ἀντώνιον διισταμένων, ὠνίων δὲ τῶν στρατοπέδων ὥσπερ ὑπὸ κήρυκι προστιθεμένων τῷ πλέον διδόντι, παντάπασιν ἀπογνοὺς τῶν πραγμάτων ἔγνω καταλιπεῖν Ἰταλίαν, καὶ πεζῇ διὰ  Λευκανίας εἰς Ἐλέαν ἐπὶ θάλασσαν ἧκεν. Ὅθεν ἡ Πορκία μέλλουσα πάλιν εἰς Ῥώμην ἀποτραπέσθαι, λανθάνειν μὲν ἐπειρᾶτο περιπαθῶς ἔχουσα,  γραφὴ δέ τις αὐτὴν προὔδωκε, τἆλλα γενναίαν οὖσαν. ἦν γὰρ ἐκ τῶν Ἑλληνικῶν διάθεσις, προπεμπόμενος Ἕκτωρ ὑπ' Ἀνδρομάχης, κομιζομένης  παρ' αὐτοῦ τὸ παιδίον, ἐκείνῳ δὲ προσβλεπούσης. Ταῦτα θεωμένην τὴν Πορκίαν ἡ τοῦ πάθους εἰκὼν ἐξέτηξεν εἰς δάκρυα, καὶ πολλάκις φοιτῶσα  τῆς ἡμέρας ἔκλαιεν. Ἀκιλίου δέ τινος τῶν Βρούτου φίλων τὰ πρὸς Ἕκτορα τῆς Ἀνδρομάχης ἔπη διελθόντος·

Ἕκτορ, ἀτὰρ σύ μοί ἐσσι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
ἠδὲ κασίγνητος, σὺ δέ μοι θαλερὸς παρακοίτης,

 μειδιάσας ὁ Βροῦτος "ἀλλ' οὐκ ἐμοί γ'" εἶπε "πρὸς Πορκίαν ἔπεισι φάναι τὰ τοῦ Ἕκτορος·

<λλ' εἰς οἶκον ἰοῦσα τὰ σαυτῆς ἔργα κόμιζε,>
ἱστόν τ' ἠλακάτην τε καὶ ἀμφιπόλοισι κέλευε·

 σώματος γὰρ ἀπολείπεται φύσει τῶν ἴσων ἀνδραγαθημάτων, γνώμῃ δ' ὑπὲρ τῆς πατρίδος ὥσπερ ἡμεῖς ἀριστεύσει." ταῦτα μὲν ὁ τῆς Πορκίας υἱὸς ἱστόρηκε Βύβλος.

24. Ἀναχθεὶς δ' ὁ Βροῦτος ἐκεῖθεν ἐπ' Ἀθηνῶν ἔπλει. Δεξαμένου δὲ τοῦ δήμου προθύμως αὐτὸν εὐφημίαις καὶ ψηφίσμασι, διῃτᾶτο μὲν παρὰ ξένῳ τινί, Θεομνήστου δ' ἀκροώμενος τοῦ Ἀκαδημιακοῦ καὶ Κρατίππου τοῦ Περιπατητικοῦ καὶ συμφιλοσοφῶν, ἐδόκει παντάπασιν ἀργεῖν καὶ  σχολάζειν. Ἔπραττε δὲ τὰ πρὸς τὸν πόλεμον ἀνυπόπτως. Καὶ γὰρ εἰς Μακεδονίαν ἔπεμψεν Ἡρόστρατον, οἰκειούμενος τοὺς ἐπὶ τῶν ἐκεῖ στρατοπέδων, καὶ τοὺς σχολάζοντας ἀπὸ Ῥώμης ἐν ἄστει νέους ἀνελάμβανε καὶ  συνεῖχεν. Ὧν ἦν καὶ Κικέρωνος υἱός, ὃν ἐπαινεῖ διαφερόντως καί φησιν, εἴτ' ἐγρήγορεν εἴτ' ἐνυπνιάζεται,  θαυμάζειν οὕτω γενναῖον ὄντα καὶ μισοτύραννον. Ἀρξάμενος δὲ τῶν πραγμάτων ἀναφανδὸν ἅπτεσθαι, καὶ πυθόμενος πλοῖα Ῥωμαϊκὰ μεστὰ χρημάτων ἐξ Ἀσίας προσφέρεσθαι καὶ στρατηγὸν ἐπιπλεῖν <Ἀπουλήιον>, ἄνδρα  χαρίεντα καὶ γνώριμον, ἀπήντησεν αὐτῷ περὶ Κάρυστον. Ἐντυχὼν δὲ καὶ πείσας καὶ παραλαβὼν τὰ πλοῖα, λαμπροτέραν ὑποδοχὴν ἐποιεῖτο· καὶ γὰρ  ἦν ἡμέρα καθ' ἣν ἐγεγόνει πρῶτον ὁ Βροῦτος. Ὡς οὖν ἐλθόντες εἰς τὸ πίνειν ἐπιχύσεις ἐποιοῦντο νίκης τε Βρούτου καὶ Ῥωμαίων ἐλευθερίας, ἔτι μᾶλλον αὐτοὺς ῥῶσαι βουλόμενος, ᾔτησε ποτήριον μεῖζον, καὶ λαβὼν ἀπ' οὐδεμιᾶς προφάσεως ἀνεφώνησε τὸν στίχον τοῦτον·

λλά με μοῖρ' ὀλοὴ καὶ Λητοῦς ἔκτανεν υἱός.

τι δὲ καὶ πρὸς τούτοις ἱστοροῦσιν, ὅτε τὴν τελευταίαν ἐν Φιλίπποις μαχούμενος ἐξῄει μάχην, σύνθημα παρ' αὐτοῦ τοῖς στρατιώταις Ἀπόλλωνα δοθῆναι. Διὸ καὶ τῆς συμφορᾶς τίθενται σημεῖον ἐκείνην τὴν ἀναφώνησιν.

25. Ἐκ τούτου πεντήκοντα μὲν αὐτῷ μυριάδας Ἀντίστιος ἀφ' ὧν ἦγε καὶ αὐτὸς εἰς Ἰταλίαν χρημάτων δίδωσιν, ὅσοι δὲ περὶ Θεσσαλίαν ἔτι τῆς Πομπηΐου στρατιᾶς ἐπλανῶντο, συνέρρεον ἀσμένως πρὸς αὐτόν· ἱππεῖς δὲ πεντακοσίους ἀφείλετο Κίννα πρὸς Δολοβέλλαν ἄγοντος εἰς Ἀσίαν,  ἐπιπλεύσας τε τῇ Δημητριάδι πολλῶν ὅπλων ἐξαγομένων πρὸς Ἀντώνιον, ἃ Καίσαρος τοῦ προτέρου κελεύσαντος ἐπὶ τὸν Παρθικὸν ἐποιήθη πόλεμον, ἐκράτησεν.  Ὁρτησίου δὲ τοῦ στρατηγοῦ παραδόντος αὐτῷ Μακεδονίαν καὶ τῶν ἐν κύκλῳ βασιλέων καὶ δυναστῶν συνισταμένων καὶ προστιθεμένων,

 ἀγγέλλεται Γάϊος ὁ Ἀντωνίου ἀδελφὸς ἐξ Ἰταλίας διαβεβηκὼς [καὶ] βαδίζειν εὐθὺς ἐπὶ τὰς δυνάμεις, ἃς ἐν Ἐπιδάμνῳ καὶ Ἀπολλωνίᾳ Βατίνιος συνεῖχε.  βουλόμενος οὖν φθάσαι καὶ προλαβεῖν ὁ Βροῦτος, ἐξαίφνης ἀναστήσας τοὺς σὺν αὐτῷ, διὰ χωρίων χαλεπῶν νιφόμενος ἐπορεύετο, καὶ πολὺ προῆλθε τοὺς κομίζοντας τὸ ἄριστον. Ἐγγὺς οὖν Ἐπιδάμνου γενόμενος διὰ  κόπον καὶ ψῦχος ἐβουλιμίασε. Συμπίπτει δὲ μάλιστα τὸ πάθος χιόνος οὔσης πονοῦσι καὶ κτήνεσι καὶ ἀνθρώποις, εἴτε τοῦ θερμοῦ διὰ περίψυξιν καὶ πύκνωσιν, ὅταν ἐντὸς ἅπαν καθειρχθῇ, τὴν τροφὴν ἁθρόως ἀναλίσκοντος, εἴτε δριμεῖα καὶ λεπτὴ τῆς χιόνος διαλυομένης ἰοῦσα πνοὴ τέμνει  τὸ σῶμα καὶ διαφθείρει τὸ θερμὸν ἐξ αὐτοῦ θύραζε διασπειρόμενον. Τὰς γὰρ ἐφιδρώσεις παρέχειν δοκεῖ τὸ θερμὸν ἀπαντῶντι τῷ ψυχρῷ, περὶ τὴν ἐπιφάνειαν σβεννύμενον. Ὑπὲρ ὧν ἐν ἑτέροις μᾶλλον ἠπόρηται.

suite

 

Brutus et ses complices, craignant un pareil sort, surtout après le changement 476 d’Antoine, sortirent de la ville, et se retirèrent à Antium (19), pour y attendre que la fureur du peuple fut calmée, et dans la pensée de retourner à Rome dès que les esprits seraient plus tranquilles : ce qu’ils espéraient bientôt d’une multitude non moins inconstante qu’impétueuse dans ses mouvements. D’ailleurs ils comptaient sur le Sénat ; car, si le Sénat n’avait fait aucune information contre ceux qui avaient mis Cinna en pièces, il avait du moins poursuivi et fait arrêter les séditieux qui, avec des tisons ardents, voulaient brûler leurs maisons.

Déjà le peuple, mécontent d’Antoine, qui semblait vouloir succéder à la tyrannie de César, désirait Brutus, et s’attendait à le voir bientôt rentrer dans Rome pour y célébrer les jeux qu’il devait donner en sa qualité de préteur. Mais Brutus fut averti qu’un grand nombre de soldats vétérans, de ceux qui avaient reçu de César, en récompense de leurs services, des terres et des maisons dans les colonies, lui dressaient des embûches, et se glissaient par pelotons dans la ville : il n’osa pas retourner à Rome. Toutefois, son absence n’empêcha pas le peuple de jouir du spectacle et des jeux, qui furent célébrés avec une magnificence extraordinaire. Brutus voulut que rien n’y fût épargné : il avait fait acheter un nombre considérable d’animaux féroces ; il défendit qu’on en donnât ni qu’on en réservât un seul, voulant que tous fussent employés dans les jeux. Il alla même en personne jusqu’à Naples, pour y louer des comédiens ; et, comme il désirait fort avoir un certain Canutius, lequel avait un grand succès sur les théâtres, il écrivit à ses amis, et les pria de ne rien négliger pour persuader à cet homme de venir à ses jeux ; car il ne trouvait pas qu’il fût convenable de forcer aucun Grec. Il écrivit aussi à Cicéron pour le presser instamment d’y assister.

477 Telle était la situation des affaires à Rome ; mais l’arrivée du jeune César leur donna bientôt une nouvelle face. Il était fils de la nièce de César ; et César l’avait adopté et institué son héritier. Il était à Apollonie, où il suivait le cours de ses études, lorsque César fut tué ; et il attendait là que César le vînt prendre pour l’emmener à l’expédition qu’il avait projetée contre les Parthes. Mais, à la nouvelle du meurtre, il revint à Rome en toute hâte ; et là, pour s’insinuer dans les bonnes grâces du peuple, il prit d’abord le nom de César, puis il distribua -à chaque citoyen l’argent que César leur avait laissé : conduite qui excita des factions contre Antoine ; enfin, par ses largesses, il attira à son parti un grand nombre des vétérans qui avaient servi sous César. Cicéron s’étant aussi déclaré pour lui, à cause de la haine qu’il portait à Antoine, Brutus l’en reprit vivement dans ses lettres (21) : il lui reprocha de ne pas craindre un maître, mais seulement un maître qui le haïssait, et que les éloges qu’il donnait à la douceur de César, et dans ses discours et dans ses lettres, n’avaient d’autre but que de se ménager une servitude moins dure. « Nos ancêtres, ajoutait-il, n’ont jamais pu supporter les maîtres même les plus doux. Pour moi, je ne suis décidé quant à présent ni pour la paix ni pour la guerre ; la seule chose qui soit bien arrêtée en mon esprit, c’est de n’être jamais l’esclave de personne : aussi je m’étonne fort que Cicéron, qui craint les dangers d’une guerre civile, ne redoute pas l’infamie d’une paix déshonorante, et ne veuille d’autre récompense d’avoir chassé Antoine de la tyrannie, que celle de nous donner César pour tyran (22). » Tel se 478 montre Brutus dans les premières lettres qu’il écrivit alors.

Déjà Rome se partageait entre César et Antoine ; les armées étaient comme à l’encan, et s’adjugeaient à celui qui y mettait la plus haute enchère. Brutus, désespérant donc de ses affaires, résolut de quitter l’Italie ; et, ayant traversé par terre la Lucanie, il se rendit à Élée, sur le bord de la mer. Porcie, qui devait partir de là pour retourner à Rome, s’efforçait de cacher la douleur qu’elle éprouvait à la pensée de se séparer de son mari ; mais elle se trahit à la vue d’un tableau. Le sujet en était tiré de l’histoire grecque ; c’étaient les adieux d’Hector et d’Andromaque : Andromaque, les yeux fixés sur son époux, recevait de ses mains son fils encore tout enfant. La vue de ce tableau rappela à Porcie son propre malheur, et la fit fondre en larmes : elle alla le considérer plusieurs fois pendant le jour ; et cette image renouvelait ses pleurs. Acilius, un des amis de Brutus, la voyant en cet état, prononça ces paroles d’Andromaque à Hector (23) :

Mais toi, Hector, tu me tiens lieu d’un père, et d’une mère vénérée,
El d’un frère ; tu es mon époux florissant de jeunesse.

« Pour moi, dit alors Brutus en souriant, je ne saurais adresser à Porcie les paroles d’Hector à Andromaque :

Va présider parmi tes femmes aux travaux du métier et de la quenouille (24).

« Car, si la faiblesse de son corps ne lui permet pas les mêmes exploits que nous, elle combattra, par la fer- 479 meté de son âme, non moins généreusement que nous a pour la patrie. » Ce trait nous a été conservé par Bibulus, fils de Porcie.

D’Élée, Brutus se rendit par mer à Athènes, où le peuple le reçut avec de vives acclamations et porta en son honneur les décrets les plus flatteurs. Il logea chez un de ses anciens hôtes, et chaque jour il allait entendre Théomnestus, philosophe académicien (25) et Cratippus, de la secte du Lycée (26). Il s’entretenait philosophiquement avec eux, comme un homme qui vit dans un grand loisir et ne s’occupe d’aucune affaire : cependant il se préparait secrètement à la guerre, sans donner le moindre soupçon. Il envoya Hérostratus en Macédoine, pour attirer à son parti ceux qui commandaient les troupes de ce pays ; et il fit venir auprès de lui les jeunes Romains qui étudiaient à Athènes, au nombre desquels était le fils de Cicéron, jeune homme à qui Brutus donne de grands éloges : il dit que, soit qu’il dormit ou qu’il veillât, il conservait toujours beaucoup de courage et une haine décidée contre les tyrans. Dès qu’il eut commencé à s’entremettre ouvertement des affaires, apprenant que quelques vaisseaux romains venaient d’Asie, chargés de richesses, et qu’ils avaient pour commandant un homme fort honnête, qui était son ami particulier, il alla au-devant de cet homme ; et, l’ayant rencontré près de Caryste (27), il lui persuada de lui livrer ses vaisseaux. Le soir même, Brutus lui donne à souper, et le traite avec magnificence : c’était par hasard le jour anniversaire de la naissance de Brutus. Quand on eut commencé à boire, on fit des libations pour la victoire de Brutus et pour la 480 liberté des Romains ; et Brutus, qui voulait encourager ses convives, ayant demandé une plus grande coupe, la prend à la main, et prononce, sans que rien l’eût amené, ce vers d’Homère :

Je péris, frappé par la destinée cruelle et par la main du fils de Latone (28).

On ajoute même qu’à la journée de Philippes, quand il sortit de sa tente pour le dernier combat, il donna pour mot à ses soldats : Apollon ; c’est pourquoi l’on pensa que ce vers qu’il avait prononcé était comme un présage de sa défaite.

Peu de jours après, Antistius lui remit cinq cent mille drachmes (29), pris sur l’argent qu’il portait en Italie. Tous les soldats qui restaient de l’armée de Pompée, et qui erraient encore dans la Thessalie, vinrent le joindre de bon cœur. Il enleva à Cinna cinq cents chevaux, qu’il conduisait à Dolabella en Asie ; puis, s’étant rendu par mer à Démétriade, comme on en enlevait pour Antoine une quantité considérable d’armes que César avait fait faire pour la guerre contre les Parthes, il s’en rendit maître. Hortensius, préteur de Macédoine, lui remit son gouvernement ; et tous les rois et princes voisins s’unirent à lui, et le secondèrent de tout leur pouvoir.

En ce temps-là il eut nouvelle que Caïus, frère d’Antoine, était parti d’Italie, et venait à Apollonie et à Épidamne (30) prendre le commandement des troupes que Gabinius avait sous ses ordres. Brutus, voulant le prévenir et enlever ces troupes avant son arrivée, part à l’instant avec ce qu’il avait de soldats ; mais il les conduit avec tant de hâte, malgré une neige abondante et des 481 chemins raboteux et difficiles, qu’il laisse fort loin derrière lui ceux qui portaient ses vivres. Arrivé devant Epidamne, la difficulté de la marche et la rigueur du froid lui causèrent la boulimie, maladie qui atteint assez ordinairement les hommes et les animaux qui ont beaucoup fatigué dans un temps de neige ; soit que la chaleur naturelle, concentrée à l’intérieur par le froid et par la densité de l’air, consume promptement la nourriture, ou que la vapeur subtile et incisive de la neige, pénétrant le corps, fasse exhaler et dissiper au dehors la chaleur intérieure ; car les sueurs, qui sont un des symptômes de cette maladie, semblent être l’effet de celte chaleur éteinte par le froid lorsqu’il la saisit à la surface du corps. Mais nous avons traité cette matière dans un autre ouvrage (31).

suite

 

   

(1) Denys d’Halicarnasse et Dion sont de cet avis.

(2) C'était en ce temps-là le chef de l’ancienne Académie. Voyez Vie de Lucullus dans le troisième volume.

(3) Cicéron le nomme Aristus.

(4) Empylus ne nous est plus connu que par ce qu’en dit ici Plutarque

(5) Patare était une ville de Lycie.

(6) Xantbus était aussi en Lycie.

(7) Voyez la Vie de Caton le Jeune dans le troisième volume.

(8) Dans la Vie de Caton le Jeune, il est toujours nomme Canidius.

(9) Voyez la Vie de Pompée dans le troisième volume.

(10) La bataille de Pharsale.

(11) Le roi que désigne le texte ne peut être que Juba ; mais on ne lit nulle part que Brutus ait plaidé pour ce prince, tandis qu'il est certain qu’il plaida pour Déjotarus, roi des Galates. Il est donc probable, ou que le passage de Plutarque est corrompu, ou que Plutarque a été mal servi par sa mémoire.

(12) Cette Vie est dans le troisième volume.

(13) Il se nommait Quintus et non Caïus : c’est celui pour lequel Cicéron avait obtenu grâce par son éloquence.

(14) Cicéron avait alors soixante-trois ans.

(15) Ce qui rend ce fait remarquable, c’est que Cassius était dans les sentiments d’Épicure, et qu’il ne croyait ni à l’autre vie, ni à la providence divine.

(16)  Dans la Vie de César, Plutarque dit qu’Antoine fut retenu par Albinus ; mais ici il est d’accord avec Cicéron et avec tous les historiens.

(17) Environ soixante-sept francs cinquante centimes de notre monnaie.

(18) Ce poète Cinna était tribun du peuple, suivant Dion et Appien : il se nommait Helvius Cinna, et l’autre Cinna se nommait Cornélius.

(19) Ville du Latium, près de la mer.

(21)Ces lettres, pleines de patriotisme et d’une mâle éloquence, sont encore dans la correspondance de Cicéron.

(22) Ce n’est point une citation textuelle ; c’est comme le sommaire des lettres 16e et 17e du livre ad Brutum, adressées, l’une à Cicéron, l’autre à Atticus.

(23Iliade, VI, 429.

(24) Iliade, VI, 491.

(25)  Ce Théomnestus est inconnu d’ailleurs.

(26)Cratippus a déjà été mentionné dans la Vie de Pompée. Il était, suivant Cicéron, le premier des péripatéticiens de son temps ; et c’est à lui que Cicéron confia son fils lorsqu’il l’envoya étudier à Athènes.

(27)   Ville de l’île d’Eubée.

(28) C’est Patrocle mourant qui parle à Hector, Iliade, XVI, 849.

(29)  Environ quatre cent cinquante mille francs de notre monnaie.

(30) Deux villes d’Épire.

(31) Dans les Propos de table, νι, quest. 8e.