Plutarque, traduit par Alexis Pierron

PLUTARQUE

LES VIES DES HOMMES ILLUSTRES.

TOME QUATRIÈME : COMPARAISON DION-BRUTUS

Traduction française : ALEXIS PIERRON

autres traductions : Ricard

Vie dE BRUTUS (partie II)    Vie d'Artaxerxès

 

 

PLUTARQUE

 

IV

--------------------------------------------


Paris. — Imprimerie de Gustave GRATIOT, 30, rue Mazarine.

VIES

DES

 

HOMMES ILLUSTRESDE PLUTARQUE

 


TRADUCTION NOUVELLE

PAR ALEXIS PIERRON

PRÉCÉDÉE D’UNE NOTICE SUR PLUTARQUE PAR LE TRADUCTEUR

IVPARIS

CHARPENTIER, LIBRAIRE-ÉDITEUR,

19, Rue de Lille

 

----

1853PLUTARQUE

VIES PARALLÈLES, OU VIES COMPARÉES.

 

--------------------------------- 

453 BRUTUS.

(De l’an 79 à l’an 42 avant J.-C.)

ΒΡΟΥΤΟΣ

 

 

ΔΙΩΝΟΣ ΚΑΙ ΒΡΟΥΤΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ

54 (1). Πολλῶν τοίνυν τοῖς ἀνδράσιν ὑπαρξάντων καλῶν, ἐν τοῖς πρώτοις δὲ τοῦ μεγίστους ἐλαχίσταις ἀφορμαῖς γενέσθαι, τοῦτο τῷ Δίωνι κάλλιστόν ἐστιν. Οὐ γὰρ εἶχε τὸν ἀμφισβητοῦντα, καθάπερ ὁ Βροῦτος Κάσσιον, ἄνδρα πρὸς μὲν ἀρετὴν καὶ δόξαν οὐχ ὁμοίως ἀξιόπιστον, εἰς δὲ τὸν πόλεμον οὐκ ἐλάττονας τόλμῃ καὶ δεινότητι καὶ πράξει συμβολὰς παρασχόμενον, ᾧ γε καὶ τοῦ παντὸς ἔργου προσποιοῦσιν ἔνιοι τὴν ἀρχήν, ἡγεμόνα τῆς ἐπὶ Καίσαρα γνώμης τοῦτον ἀτρεμοῦντι Βρούτῳ γενέσθαι λέγοντες. Δίων δ' ὥσπερ ὅπλα καὶ πλοῖα καὶ στρατιωτικὴν δύναμιν, οὕτω καὶ φίλους καὶ συνεργοὺς ἐπὶ τὴν πρᾶξιν αὐτὸς ἑαυτῷ φαίνεται κτησάμενος.

Οὐ μὴν οὐδ' ὡς Βροῦτος ἐκ τῶν πραγμάτων αὐτῶν καὶ τοῦ πολέμου πλοῦτον ἔσχε καὶ δύναμιν, οὕτω καὶ Δίων, ἀλλὰ τῷ πολέμῳ προεισήνεγκεν αὐτὸς τὸν ἑαυτοῦ πλοῦτον, ὑπὲρ τῆς τῶν πολιτῶν ἐλευθερίας τοῖς τῆς φυγῆς ἐφοδίοις προκαταχρησάμενος. Ἔτι δὲ Βροῦτος μὲν καὶ Κάσσιος, οὐκ ὂν ἀσφαλὲς ἡσυχίαν ἄγειν ἐκπεσοῦσι τῆς πατρίδος [Ῥώμης], ἀλλ' ὠφληκόσι δίκην θανάτου καὶ διωκομένοις, ἀναγκαίως εἰς τὸν πόλεμον κατέφυγον, καὶ τὰ σώματα τοῖς ὅπλοις παρακαταθέμενοι, διεκινδύνευσαν ὑπὲρ αὑτῶν τὸ πλέον ἢ τῶν πολιτῶν· Δίων δ' ἀδεέστερον <ἐν> τῇ φυγῇ τοῦ φυγαδεύσαντος τυράννου καὶ ἥδιον διάγων, ἀνέρριψεν ἑκὼν κίνδυνον τοσοῦτον ἐπὶ τῷ σῶσαι Σικελίαν. 55 (2). Καὶ μὴν οὐχ ὅμοιον Διονυσίου Συρακοσίοις καὶ Καίσαρος ἀπαλλαγῆναι Ῥωμαίοις. Ὁ μὲν γὰρ οὐδ' ἠρνεῖτο τύραννος εἶναι, κακῶν τε μυρίων ἐμπεπλήκει Σικελίαν· ἡ δὲ Καίσαρος ἀρχὴ συνισταμένη μὲν οὐκ ὀλίγα τοῖς ἐναντιουμένοις πράγματα παρέσχε, δεξαμένοις δὲ καὶ κρατηθεῖσιν ὄνομα καὶ δόκησις ἐφάνη μόνον, ἔργον δ' ἀπ' αὐτῆς οὐδὲν ὠμὸν οὐδὲ τυραννικὸν ὑπῆρξεν, ἀλλὰ καὶ δεομένοις ἔδοξε τοῖς πράγμασι μοναρχίας ὥσπερ πρᾳότατος ἰατρὸς ὑπ' αὐτοῦ τοῦ δαίμονος δεδόσθαι. Διὸ Καίσαρα μὲν εὐθὺς ἐπόθησεν ὁ Ῥωμαίων δῆμος, ὥστε χαλεπὸς γενέσθαι καὶ ἀπαραίτητος τοῖς ἀπεκτονόσι, Δίωνα δ' ἡ Διονυσίου πάρεσις ἐκ Συρακουσῶν καὶ τὸ μὴ κατασκάψαι τοῦ προτέρου τυράννου τὸν τάφον ἐπαίτιον μάλιστα πρὸς τοὺς πολίτας ἐποίησεν.

56 (3). Ἐν αὐταῖς τοίνυν ταῖς πολεμικαῖς πράξεσιν, ὁ μὲν Δίων ἄμεμπτος γέγονε στρατηγός, ὧν μὲν αὐτὸς ἐβουλεύετο, τοῖς πράγμασιν ἄριστα χρώμενος, ἃ δ' ἐπταίσθη δι' ἑτέρους, ἀναλαβὼν καὶ μεταστήσας ἐπὶ τὸ  βέλτιον· ὁ δὲ Βροῦτος τὸν ἔσχατον ἀγῶνα ὑπὲρ τῶν ὅλων οὔθ' ὑποστῆναι δοκεῖ φρονίμως, οὔτε σφαλεὶς ἐπανόρθωσιν εὑρεῖν, ἀλλ' ἀπεῖπε καὶ προεῖτο τὰς ἐλπίδας, οὐδ' ὅσον Πομπήϊος ἐπιτολμήσας τῇ τύχῃ· καὶ ταῦτα πολλῆς μὲν αὐτόθι λειπομένης ἐλπίδος ἐν τοῖς ὅπλοις, ταῖς δὲ ναυσὶ κρατῶν πάσης βεβαίως τῆς θαλάσσης. Ὃ δὲ μέγιστόν ἐστιν ὧν ἐγκαλοῦσι Βρούτῳ, τὸ σωθέντα τῇ Καίσαρος χάριτι καὶ σώσαντα τῶν συνεαλωκότων ὅσους ἐβούλετο καὶ φίλον νομιζόμενον καὶ προτιμηθέντα πολλῶν, αὐτόχειρα τοῦ σώσαντος γενέσθαι, τοῦτ' οὐκ ἄν τις εἴποι κατὰ Δίωνος.

λλὰ τοὐναντίον οἰκεῖος μὲν ὢν Διονυσίῳ καὶ φίλος, ὤρθου τὰ πράγματα καὶ συνδιεφύλαττεν, ἐκπεσὼν δὲ τῆς πατρίδος καὶ ἀδικηθεὶς περὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὴν οὐσίαν ἀπολέσας, [ἐκ προφανοῦς εἰς πόλεμον κατέστη νόμιμον καὶ δίκαιον. Ἢ τοῦτ' ἀντιστρέφει πρῶτον; ὃ γὰρ εἰς ἔπαινον ὑπάρχει τοῖς ἀνδράσι μέγιστον, ἡ πρὸς τοὺς τυράννους ἀπέχθεια καὶ μισοπονηρία, τοῦτ' εἰλικρινές ἐστι τῷ Βρούτῳ καὶ καθαρόν· ἰδίᾳ γὰρ οὐδὲν ἐγκαλῶν Καίσαρι, τῆς κοινῆς προεκινδύνευεν ἐλευθερίας. Ὁ δ' εἰ μὴ κακῶς ἔπαθεν αὐτός, οὐκ ἂν ἐπολέμησε. Καὶ τοῦτο δηλοῦται ταῖς Πλάτωνος ἐπιστολαῖς, ἐξ ὧν δῆλός ἐστιν ὡς ἀποβληθεὶς τῆς τυραννίδος, οὐκ ἀποστάς, κατέλυσε Διονύσιον. Ἔτι Βροῦτον μὲν καὶ Πομπηΐῳ φίλον ἐποίησεν ἐχθρὸν ὄντα καὶ πολέμιον Καίσαρι τὸ κοινῇ συμφέρον, ὡς ἔχθρας ὅρῳ καὶ φιλίας ἑνὶ χρώμενον τῷ δικαίῳ· Δίων δὲ πρὸς χάριν ὤρθου πολλὰ Διονύσιον ὅτ' ἦν βέβαιος αὐτῷ, καὶ πρὸς ὀργὴν ἀπιστηθεὶς ἐπολέμησε. Διὸ τούτῳ μὲν οὐδ' οἱ φίλοι πάντες ἐπίστευσαν, ὡς μεταστήσας Διονύσιον οὐκ ἂν βεβαιώσαιτο τὴν ἀρχὴν αὑτῷ, πρᾳοτέρῳ τυραννίδος ὀνόματι παραγαγὼν  τοὺς πολίτας· περὶ δὲ τοῦ Βρούτου <καὶ> τῶν ἐχθρῶν ἦν ἀκούειν, ὅτι μόνος τῶν ἐπὶ Καίσαρα συναραμένων ἕνα προὔθετο σκοπὸν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, τὴν πάτριον ἀποδοῦναι Ῥωμαίοις πολιτείαν.

57 (4). Ἄνευ γε μὴν τούτων ὁ πρὸς Διονύσιον ἀγὼν οὐχ ὅμοιος ἦν δήπου τῷ πρὸς Καίσαρα. Διονυσίου μὲν γὰρ οὐδεὶς ὅστις οὐκ ἂν κατεφρόνησε τῶν συνήθων, ἐν μέθαις καὶ κύβοις καὶ γυναιξὶ τὰς πλείστας ποιουμένου διατριβάς· τὸ δὲ τὴν Καίσαρος κατάλυσιν εἰς νοῦν ἐμβαλέσθαι καὶ μὴ φοβηθῆναι τὴν δεινότητα καὶ δύναμιν καὶ τύχην, οὗ καὶ τοὔνομα τοὺς Παρθυαίων καὶ Ἰνδῶν βασιλεῖς οὐκ εἴα καθεύδειν, ὑπερφυοῦς ἦν ψυχῆς καὶ πρὸς μηθὲν ὑφίεσθαι φόβῳ τοῦ φρονήματος δυναμένης. Διὸ τῷ μὲν ὀφθέντι μόνον ἐν Σικελίᾳ μυριάδες οὐκ ὀλίγαι συνέστησαν ἐπὶ Διονύσιον· ἡ δὲ Καίσαρος δόξα καὶ πεσόντος ὤρθου τοὺς φίλους, καὶ τοὔνομα τὸν χρησάμενον ἦρεν ἐκ παιδὸς ἀμηχάνου πρῶτον εὐθὺς εἶναι Ῥωμαίων, ὡς ἀλεξιφάρμακον τοῦτο πρὸς τὴν Ἀντωνίου περιαψάμενον ἔχθραν καὶ δύναμιν.

Εἰ δὲ φήσει τις ὅτι μεγάλοις μὲν ἀγῶσιν ὁ Δίων ἐξέβαλε τὸν τύραννον, Καίσαρα δὲ Βροῦτος ἔκτεινε γυμνὸν καὶ ἀφύλακτον, αὐτὸ τοῦτο δεινότητος ἄκρας καὶ στρατηγίας ἦν ἔργον, ἄνδρα τοσαύτην περιβεβλημένον δύναμιν ἀφύλακτον λαβεῖν καὶ γυμνόν. Οὐ γὰρ ἐξαίφνης οὐδὲ μόνος ἢ σὺν ὀλίγοις ἐπιπεσὼν ἀνεῖλεν, ἀλλ' ἐκ πολλοῦ συνθεὶς τὸ βούλευμα καὶ μετὰ πολλῶν ἐπιθέμενος, ὧν οὐδεὶς ἐψεύσατ' αὐτόν· ἢ γὰρ εὐθὺς ἔκρινε τοὺς ἀρίστους, ἢ τῷ προκρῖναι τοὺς πιστευθέντας ἀγαθοὺς ἐποίησε. Δίων δ' εἴτε κρίνας κακῶς ἐπίστευσεν ἑαυτὸν πονηροῖς, εἴτε χρώμενος ἐποίησεν ἐκ χρηστῶν πονηρούς, οὐδέτερον παθεῖν ἀνδρὶ φρονίμῳ προσῆκον. Ἐπιτιμᾷ δὲ καὶ Πλάτων αὐτῷ, τοιούτους ἑλομένῳ φίλους ὑφ' ὧν ἀπώλετο.

58 (5). Καὶ Δίωνος μὲν τιμωρὸς οὐδεὶς ἐφάνη πεσόντος· ἀλλὰ Βροῦτον καὶ τῶν πολεμίων Ἀντώνιος μὲν ἔθαψεν ἐνδόξως, Καῖσαρ δὲ καὶ τὰς τιμὰς ἐτήρησεν. Ἕστηκε γὰρ χαλκοῦς ἀνδριὰς ἐν Μεδιολάνῳ τῆς ἐντὸς Ἄλπεων Γαλατίας. Τοῦτον ὕστερον ἰδὼν ὁ Καῖσαρ, εἰκονικὸν ὄντα καὶ χαριέντως εἰργασμένον, παρῆλθεν· εἶτ' ἐπιστὰς μετὰ μικρὸν ἀκροωμένων πολλῶν τοὺς ἄρχοντας ἐκάλει, φάσκων ἔκσπονδον αὐτῶν τὴν πόλιν εἰληφέναι, πολέμιον ἔχουσαν παρ' αὑτῇ. Τὸ μὲν οὖν πρῶτον ὡς εἰκὸς ἠρνοῦντο, καὶ τίνα λέγοι διαποροῦντες εἰς ἀλλήλους ἀπέβλεψαν. Ὡς δ' ἐπιστρέψας ὁ Καῖσαρ πρὸς τὸν ἀνδριάντα καὶ συναγαγὼν τὸ πρόσωπον, "ἀλλ' οὐχ οὗτος" ἔφη "πολέμιος ὢν ἡμέτερος ἐνταῦθ' ἕστηκεν;" ἔτι μᾶλλον καταπλαγέντες  ἐσιώπησαν. Ὁ δὲ μειδιάσας ἐπῄνεσέ τε τοὺς Γαλάτας, ὡς τοῖς φίλοις καὶ παρὰ τὰς τύχας βεβαίους ὄντας, καὶ τὸν ἀνδριάντα κατὰ χώραν μένειν ἐκέλευσεν. 

 

515 COMPARAISON DE DION ET DE BRUTUS.

Dion et Brutus eurent l’un et l’autre de grandes qualités, et l’on doit compter pour la première celle d’avoir su s’élever par de faibles commencements à un si haut degré de puissance ; mais Dion a, sous ce rapport, un grand avantage : il n’eut pas un concurrent qui excitât son émulation, comme Brutus en avait un en la personne de Cassius, lequel, à la vérité, lui était inférieur en réputation et en vertu, mais dont l’audace, la valeur et la capacité dans la guerre ne contribuèrent pas peu aux exploits de son collègue. Quelques-uns même attribuent à Cassius le commencement de la grande entreprise, et assurent qu’il fut le premier auteur de la conspiration contre César, à laquelle Brutus ne pensait nullement, Mais Dion, après avoir fourni pour.son expédition des armes, des navires et des soldats, sut encore attirera lui, sans le secours de personne, les amis qui le secondèrent dans l’exécution de son projet. Brutus trouva dans la situation des affaires, et dans la guerre même, ses richesses et sa puissance ; Dion, au contraire, fit seul tous les frais de la guerre : il sacrifia à ses concitoyens, pour rendre la liberté à sa patrie, tout l’argent qui devait servir à l’entretenir dans l’exil.

Brutus et Cassius ne pouvaient, après leur sortie de 516 Rome, trouver de sûreté dans le repos : condamnés à mort et poursuivis par leurs ennemis, ils furent forcés de recourir à la guerre, comme étant le seul asile qui leur restât ; mais, en se faisant ainsi un rempart de leurs armes, c’était plus pour eux-mêmes que pour leurs concitoyens qu’ils s’exposaient au danger. Il n’en est pas de même de Dion : il menait dans son exil une vie plus sûre et plus douce que le tyran qui l’avait banni ; et ce fut dans ce temps-là même qu’il alla se jeter volontairement au milieu des plus grands périls, afin de sauver la Sicile. D’ailleurs, ce n’était pas une même chose pour les Syracusains d’être délivrés de la domination de Denys, que pour les Romains de celle de César. Le premier ne cherchait nullement à dissimuler sa tyrannie, et avait rempli de maux infinis toute la Sicile. César, il est vrai, ne ménagea point d’abord ceux qui voulurent s’opposer à sa domination ; mais, après qu’il les eut vaincus et soumis, il n’eut plus guère que le nom et l’apparence du pouvoir absolu : jamais il ne se laissa aller à aucun acte cruel et tyrannique ; au contraire, il fit voir que, l’état des affaires demandant impérieusement un monarque, Dieu l’avait donné aux Romains comme le médecin le plus doux et le seul capable de guérir leurs maux. C’est pourquoi le peuple regretta César presque aussitôt après sa mort, et se montra implacable’ dans son ressentiment contre les meurtriers ; tandis que les concitoyens de Dion lui firent un crime d’avoir laissé Denys s’échapper de Syracuse, et de n’avoir pas détruit le tombeau du premier tyran.

Que si l’on considère leurs exploits de guerre, Dion est, comme général, à l’abri de tout reproche : les projets qu’il a conçus lui-même, il les exécute avec une grande sagesse, et répare toujours heureusement les fautes des autres. Brutus, au contraire, paraît avoir manqué de prudence quand il mit toute sa fortune au hasard d’une 517 seconde bataille, et quand, après l’avoir perdue, au lieu de chercher les moyens de rétablir ses affaires, il abandonna toute espérance, et n’eut pas, comme Pompée, assez d’audace pour tenter encore le sort des armes, qui pouvait lui devenir favorable, sa flotte étant maîtresse de la mer. Le plus grand reproche qu’on puisse faire à Brutus, c’est qu’étant redevable envers César, et de sa propre vie, et de celle de tous ses compagnons de captivité, pour lesquels il implora sa clémence, c’est qu’en ayant été traité comme un ami, et distingué par-dessus tous les autres, il ait pris une part active au meurtre de son bienfaiteur. On ne saurait faire à Dion un semblable reproche : tant qu’il fut allié et ami de Denys, il l’aida à établir, à conserver sa puissance ; et, s’il entreprit contre lui une guerre juste et légitime, ce ne fut qu’après avoir été banni, et avoir éprouvé, dans la personne de sa femme, la plus grande des injustices.

Mais, si l’on considère sous un autre rapport cette partie de leur parallèle, on trouve que l’avantage est du côté de Brutus. Ce qui fait le principal mérite de ces deux personnages, c’est la haine des tyrans, et l’aversion du mal. Or, cette haine fut entièrement pure dans Brutus, et sans aucun mélange d’intérêt propre ; car, sans avoir personnellement à se plaindre de César, il exposa généreusement ses jours pour la seule liberté de sa patrie. Dion, au contraire, n’aurait jamais déclaré la guerre à Denys, s’il n’eût été en butte à ses outrages : les lettres de Platon (57) prouvent d’une manière évidente que ce fut pour avoir été banni de la cour du tyran, et non point après l’avoir abandonnée volontairement, qu’il s’arma contre Denys. J’ajoute de plus que Brutus, d’abord ennemi de Pompée, devint son ami, par la seule vue du bien public, et que le même motif le rendit, d’ami qu’il 518 était, ennemi de César ; car il n’avait d’autre règle de sa haine et de son amitié que la seule justice. Tant que Dion eut la confiance du tyran, il lui rendit de grands services ; mais, dès qu’il l’eut perdue, il lui déclara la guerre : aussi ses amis ne furent-ils pas persuadés qu’après avoir chassé Denys, il n’eût pas l’intention de se saisir lui-même de la tyrannie, en leurrant ses concitoyens par un nom plus doux que celui de tyran. Mais les ennemis mêmes de Brutus disaient hautement que, de tous ceux qui avaient conspiré contre César, il était le seul qui ne se fût proposé d’autre but, depuis le commencement jusqu’à la fin de l’entreprise, que celui de rendre aux Romains leur ancien gouvernement.

Au reste, le combat que Dion eut à soutenir contre Denys ne peut entrer en comparaison avec celui de Brutus contre César. De tous ceux qui vivaient familièrement avec Denys, il n’en était pas un seul qui ne le méprisât, comme un homme qui passait sa vie dans la débauche du vin et des femmes, et dans les jeux de hasard ; mais, d’avoir conçu la pensée de faire périr César, sans craindre ni le talent, ni la puissance, ni la fortune d’un tel personnage, dont le nom seul ôtait le sommeil aux rois des Perses et des Indiens, c’est le propre d’une âme forte et élevée, et incapable de faire céder ses résolutions à nulle appréhension humaine. Aussi, dès que l’un parut en Sicile, vit-il s’assembler autour de lui, pour combattre le tyran, des milliers de citoyens : au lieu que la gloire de César soutint, après sa mort même, la fortune de ses amis, et que son nom seul éleva si haut celui qui l’avait pris après lui, que, de jeune homme qu’il était, et n’ayant presque aucune ressource, il devint en peu de temps le premier des Romains, et attacha ce nom sur sa personne comme un talisman contre la haine et la puissance d’Antoine.

Objectera-t-on qu’il en coûta de grands combats à 519 Dion pour chasser le tyran, tandis que Brutus tua César comme il était nu et sans gardes ? Mais c’est cela même qui prouve l’habileté d’un grand capitaine, d’avoir surpris nu et sans gardes un homme environné d’une telle puissance. Il ne l’attaqua pas à l’improviste, ni seul, ni même avec peu de monde ; mais il prémédita son entreprise de longue main, et l’exécuta avec un grand nombre de complices, dont aucun ne trahit sa confiance, soit que dès l’origine il les eût choisis tous gens de bien, ou que son choix.les eût rendus tels. Au lieu que Dion se confia à des méchants, soit qu’il les eût mal jugés, ou que l’usage qu’il fit d’eux les eût corrompus : deux méprises qui ne sont pas le propre d’un homme sage et prudent : aussi Platon le blâme-t-il, dans ses lettres, d’avoir choisi de tels amis (58) ; et en effet il fut leur victime.

La mort de Dion ne trouva point de vengeur (59), tandis que Brutus reçut de ses ennemis eux-mêmes des témoignages d’estime. Antoine lui fit des obsèques honorables ; et César lui conserva tous les honneurs qu’on lui avait décernés pendant sa vie, jusque-là que sa statue de bronze demeura publiquement élevée dans Milan,ville de la Gaule cisalpine. Quelque temps après sa mort, César, voyant cette statue, qui était parfaitement ressemblante et d’un travail exquis, passa outre ; ensuite, s’étant arrêté quelques instants, il appela les magistrats de la ville, et leur dit, en présence de plusieurs personnes : « Vous avez violé le traité fait entre nous, puisque vous recelez un de mes ennemis dans vos murailles. » Ceux-ci, comme on peut penser, nièrent le fait ; et, ne sachant de qui il voulait parler, ils se regardaient les uns., les autres avec 520 étonnement. César, se tournant alors vers la statue, leur dit en fronçant les sourcils : « Eh ! n’est-ce pas là mon ennemi, que vous avez placé au milieu de votre ville ? » Les magistrats, interdits, gardèrent le silence ; mais César, souriant aussitôt, loua les Milanais de ce qu’ils étaient fidèles à leurs amis dans leurs revers mêmes, et commanda que la statue demeurât où elle était.

 

(1) Denys d’Halicarnasse et Dion sont de cet avis.

(2) C'était en ce temps-là le chef de l’ancienne Académie. Voyez Vie de Lucullus dans le troisième volume.

(3) Cicéron le nomme Aristus.

(4) Empylus ne nous est plus connu que par ce qu’en dit ici Plutarque

(5) Patare était une ville de Lycie.

(6) Xantbus était aussi en Lycie.

(7) Voyez la Vie de Caton le Jeune dans le troisième volume.

(8) Dans la Vie de Caton le Jeune, il est toujours nomme Canidius.

(9) Voyez la Vie de Pompée dans le troisième volume.

(10) La bataille de Pharsale.

(11) Le roi que désigne le texte ne peut être que Juba ; mais on ne lit nulle part que Brutus ait plaidé pour ce prince, tandis qu'il est certain qu’il plaida pour Déjotarus, roi des Galates. Il est donc probable, ou que le passage de Plutarque est corrompu, ou que Plutarque a été mal servi par sa mémoire.

(12) Cette Vie est dans le troisième volume.

(13) Il se nommait Quintus et non Caïus : c’est celui pour lequel Cicéron avait obtenu grâce par son éloquence.

(14) Cicéron avait alors soixante-trois ans.

(15) Ce qui rend ce fait remarquable, c’est que Cassius était dans les sentiments d’Épicure, et qu’il ne croyait ni à l’autre vie, ni à la providence divine.

(16)  Dans la Vie de César, Plutarque dit qu’Antoine fut retenu par Albinus ; mais ici il est d’accord avec Cicéron et avec tous les historiens.

(17) Environ soixante-sept francs cinquante centimes de notre monnaie.

(18) Ce poète Cinna était tribun du peuple, suivant Dion et Appien : il se nommait Helvius Cinna, et l’autre Cinna se nommait Cornélius.

(19) Ville du Latium, près de la mer.

(21)Ces lettres, pleines de patriotisme et d’une mâle éloquence, sont encore dans la correspondance de Cicéron.

(22) Ce n’est point une citation textuelle ; c’est comme le sommaire des lettres 16e et 17e du livre ad Brutum, adressées, l’une à Cicéron, l’autre à Atticus.

(23Iliade, VI, 429.

(24) Iliade, VI, 491.

(25)  Ce Théomnestus est inconnu d’ailleurs.

(26)Cratippus a déjà été mentionné dans la Vie de Pompée. Il était, suivant Cicéron, le premier des péripatéticiens de son temps ; et c’est à lui que Cicéron confia son fils lorsqu’il l’envoya étudier à Athènes.

(27)   Ville de l’île d’Eubée.

(28) C’est Patrocle mourant qui parle à Hector, Iliade, XVI, 849.

(29)  Environ quatre cent cinquante mille francs de notre monnaie.

(30) Deux villes d’Épire.

(31) Dans les Propos de table, νι, quest. 8e.

(32) Ville d’Épire, située dans une presqu’île, et où il y avait une colonie romaine.

(33) Ville maritime de l’Illyrie.

(34) Ville de la Mysie, sur l’Hellespont.

(35) Elle se nommait le Xanthe, et avait donné son nom à la ville.

(36) C’était aussi une ville de Lycie.

(37) Environ quarante-huit millions de francs.

(38) Environ trois millions de francs.

(39) Environ neuf cent mille francs.

(40) Iliade, I, 259.

(41) Il y avait trois lits autour de la table ; le lit du milieu était le plut honorable, puis celui d’en haut ; on mettait au lit d’en bas les convives sans importance, les mimes, les parasites, les bouffons, etc.

(42) La nuit, depuis six heures du soir jusqu’à six heures du matin, se partageait en quatre gardes ou veilles de trois heures chacune : la troisième garde commençait à minuit.

(43)  Île de la mer Egée, à peu de distance de la Thrace.

(44) Une des ramifications du mont Pangée.

(45) Plutarque donne le nom latin lui-même : κάμπους Φιλίππους, campos Philippos.

(46) Environ quatre francs cinquante centimes de notre monnaie.

(47) Environ quarante-cinq francs de notre monnaie.

(48)  Malgré l’ambiguïté des termes dont se sert Plutarque, et qui peuvent s’entendre de Cassius aussi bien que de Messala, il est probable que c’est son propre anniversaire que Messala célébrait, selon la coutume des Romains. Autrement, Cassius serait mort le même jour qu’il était né ; et Plutarque n’aurait pas manqué de noter cette particularité remarquable, comme il l’a fait ailleurs pour d’autres personnages, tels que Pompée et Attalus.

(49) Au lieu de l’occasion, ὁ καιρός, des éditions donnent César, ὁ Καῖσαρ. Mais César ne combattait point en personne. Xylander a fait la correction, qui est d'ailleurs appuyée de l’autorité d’un manuscrit.

(50) Environ dix-huit cents francs de notre monnaie.

(51) Ce nom est une altération de celui de Phryges, Phrygieus : c’étaient des esclaves tirés, la plupart, de l’Asie Mineure, et auxquels on donnait la liberté, pour les employer aux bas offices dans le» armées.

(52) Aux yeux de Brutus, il n’y avait, dans le parti d’Antoine et d’Octave, que des esclaves et des prisonniers, et c’était dans le sien seulement que se trouvaient les citoyens et les hommes libres.

(53) Euripide, Médée, vers 332. C’est dans le vers dont Volumnius ne s’est point souvenu qu’est le mot tant reproché à Brutus : « Ο vertu, tu n’es qu’un vain nom ! »

(54) C’est Nicolas de Damas, contemporain d’Auguste et intime ami du roi Hérode. Il avait composé un grand nombre d’ouvrages historiques et philosophiques, et même des tragédies et des comédies.

(55)  Valère Maxime, qui est bien connu, vécut sous Auguste et Tibère.

(56)  Cette lettre n’existe plus.

(57) Voyez la lettre septième.

(58) Nous n’avons pas la lettre à laquelle Plutarque fait ici allusion.

(59) Ceci semble en contradiction avec ce qu’on a vu à la fin de la Vie de Dion, à moins que Plutarque ne veuille dire seulement ici que ses amis n’avaient pas eu le courage de rien faire pour empêcher Callippus de venir à bout de son infâme entreprise.