Plutarque, traduit par Alexis Pierron

PLUTARQUE

LES VIES DES HOMMES ILLUSTRES.

TOME DEUXIÈME : VIE D'ARTAXERXÈS

Traduction française : ALEXIS PIERRON

autres traductions : Ricard

Parallèle de Dion et de Brutus    Vie d'Aratus

 

PLUTARQUE

 

IV

--------------------------------------------


Paris. — Imprimerie de Gustave GRATIOT, 30, rue Mazarine.

VIES

DES

 

HOMMES ILLUSTRESDE PLUTARQUE

 


TRADUCTION NOUVELLE

PAR ALEXIS PIERRON

PRÉCÉDÉE D’UNE NOTICE SUR PLUTARQUE PAR LE TRADUCTEUR

IVPARIS

CHARPENTIER, LIBRAIRE-ÉDITEUR,

19, Rue de Lille

 

----

1853PLUTARQUE

VIES PARALLÈLES, OU VIES COMPARÉES.

 

--------------------------------- 

ARTAXERXÈS.

 

(De l'an 456 à l’an 362 avant J.-C.)

 

[1] Ὁ μὲν πρῶτος Ἀρτοξέρξης, τῶν ἐν Πέρσαις βασιλέων πραότητι καὶ μεγαλοψυχίᾳ πρωτεύσας, Μακρόχειρ ἐπεκαλεῖτο, τὴν δεξιὰν μείζονα τῆς ἑτέρας ἔχων, Ξέρξου δ' ἦν υἱός· ὁ δὲ δεύτερος, περὶ οὗ τάδε γράφεται, Μνήμων ἐπικληθείς, ἐκ θυγατρὸς ἦν ἐκείνου. Δαρείου γὰρ καὶ Παρυσάτιδος παῖδες ἐγένοντο τέσσαρες, πρεσβύτατος μὲν Ἀρτοξέρξης, μετ' ἐκεῖνον δὲ Κῦρος, νεώτεροι δὲ τούτων Ὀστάνης καὶ Ὀξάθρης. Ὁ μὲν οὖν Κῦρος ἀπὸ Κύρου τοῦ παλαιοῦ τοὔνομα ἔσχεν, ἐκείνῳ δ' ἀπὸ τοῦ ἡλίου γενέσθαι φασί· Κῦρον γὰρ καλεῖν Πέρσας τὸν ἥλιον. Ὁ δ' Ἀρτοξέρξης Ἀρσίκας πρότερον ἐκαλεῖτο· καίτοι Δείνων φησὶν ὅτι Ὀάρσης· ἀλλὰ τὸν Κτησίαν, εἰ καὶ τἆλλα μύθων ἀπιθάνων καὶ παραφόρων ἐμβέβληκεν εἰς τὰ βιβλία παντοδαπὴν πυλαίαν, οὐκ εἰκός ἐστιν ἀγνοεῖν τοὔνομα τοῦ βασιλέως, παρ' ᾧ διέτριβε θεραπεύων αὐτὸν καὶ γυναῖκα καὶ μητέρα καὶ παῖδας.

[2] Ὁ μὲν οὖν Κῦρος ἔντονόν τι καὶ σφοδρὸν εὐθὺς ἐκ πρώτης ἡλικίας εἶχεν, ἅτερος δὲ πραότερος ἐδόκει περὶ πάντα καὶ ταῖς ὁρμαῖς φύσει μαλακώτερος εἶναι. Γυναῖκα δὲ καλὴν καὶ ἀγαθὴν ἔλαβε μὲν τῶν γονέων κελευόντων, ἐφύλαξε δὲ κωλυόντων. Τὸν γὰρ ἀδελφὸν αὐτῆς ἀποκτείνας ὁ βασιλεὺς ἐβουλεύετο κἀκείνην ἀνελεῖν· ὁ δ' Ἀρσίκας τῆς μητρὸς ἱκέτης γενόμενος καὶ πολλὰ κατακλαύσας, μόλις ἔπεισε μήτ' ἀποκτεῖναι μήτ' αὐτοῦ διαστῆσαι τὴν ἄνθρωπον. Ἡ δὲ μήτηρ ὑπῆρχε τὸν Κῦρον μᾶλλον φιλοῦσα καὶ βουλομένη βασιλεύειν ἐκεῖνον. Διὸ καὶ τοῦ πατρὸς νοσοῦντος ἤδη μετάπεμπτος ἀπὸ θαλάσσης γενόμενος, παντάπασιν ἀνέβαινεν εὔελπις ὤν, ὡς κατειργασμένης ἐκείνης διάδοχον αὐτὸν ἀποδειχθῆναι (4) τῆς ἀρχῆς. Καὶ γὰρ εἶχεν εὐπρεπῆ λόγον ἡ Παρύσατις, ᾧ καὶ Ξέρξης ὁ παλαιὸς ἐχρήσατο Δημαράτου διδάξαντος, ὡς Ἀρσίκαν μὲν ἰδιώτῃ, Κῦρον δὲ βασιλεύοντι Δαρείῳ τεκεῖν. Οὐ μὴν ἔπεισεν, ἀλλ' ὁ πρεσβύτερος ἀπεδείχθη βασιλεύς, Ἀρτοξέρξης μετονομασθείς, Κῦρος δὲ Λυδίας σατράπης καὶ τῶν ἐπὶ θαλάσσῃ στρατηγός.

[3] Ὀλίγῳ δ' ὕστερον ἢ τελευτῆσαι Δαρεῖον, ἐξήλασεν εἰς Πασαργάδας ὁ βασιλεύς, ὅπως τελεσθείη τὴν βασιλικὴν τελετὴν ὑπὸ τῶν ἐν Πέρσαις ἱερέων. Ἔστι δ' <ἐκεῖ> θεᾶς πολεμικῆς ἱερόν, ἣν Ἀθηνᾷ τις <ἂν> εἰκάσειεν. Εἰς τοῦτο δεῖ τὸν τελούμενον παρελθόντα τὴν μὲν ἰδίαν ἀποθέσθαι στολήν, ἀναλαβεῖν δ' ἣν Κῦρος ὁ παλαιὸς ἐφόρει, πρὶν ἢ βασιλεὺς γενέσθαι, καὶ σύκων παλάθης ἐμφαγόντα τερμίνθου κατατραγεῖν, καὶ ποτήριον ἐκπιεῖν ὀξυγάλακτος· εἰ δὲ πρὸς τούτοις ἕτερ' ἄττα δρῶσιν, ἄδηλόν ἐστι τοῖς  ἄλλοις.

Ταῦτα δρᾶν Ἀρτοξέρξου μέλλοντος, ἀφίκετο Τισσαφέρνης πρὸς αὐτὸν ἄγων ἕνα τῶν ἱερέων, ὃς ἐν παισὶ Κύρου τῆς νομιζομένης ἀγωγῆς ἐπιστάτης γενόμενος καὶ διδάξας μαγεύειν αὐτόν, οὐδενὸς ἧττον ἐδόκει Περσῶν ἀνιᾶσθαι, μὴ ἀποδειχθέντος ἐκείνου βασιλέως· διὸ καὶ πίστιν ἔσχε κατηγορῶν Κύρου. Κατηγόρει δ' ὡς μέλλοντος ἐνεδρεύειν ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ ἐπειδὰν ἐκδύηται τὴν ἐσθῆτα ὁ βασιλεύς, ἐπιτίθεσθαι καὶ διαφθείρειν αὐτόν. Οἱ μὲν <οὖν> ἐκ ταύτης τῆς διαβολῆς τὴν σύλληψιν γενέσθαι φασίν, οἱ δὲ καὶ παρελθεῖν τὸν Κῦρον εἰς τὸ ἱερὸν καὶ παραδοθῆναι κρυπτόμενον ὑπὸ τοῦ ἱερέως. Μέλλοντα δ' αὐτὸν ἤδη (ἀπο)θνῄσκειν ἡ μήτηρ περισχοῦσα ταῖς ἀγκάλαις καὶ τοῖς βοστρύχοις περιελίξασα καὶ συλλαβοῦσα τὸν ἐκείνου τράχηλον πρὸς τὸν αὑτῆς ὀδυρομένη πολλὰ καὶ ποτνιωμένη παρῃτήσατο, καὶ κατέπεμψεν αὖθις ἐπὶ θάλατταν, οὐκ ἀγαπῶντα τὴν ἀρχὴν ἐκείνην, οὐδὲ μεμνημένον τῆς διέσεως, ἀλλὰ τῆς συλλήψεως, καὶ δι' ὀργὴν σπαργῶντα μᾶλλον ἢ πρότερον ἐπὶ τὴν βασιλείαν.

[4] Ἔνιοι δέ φασιν οὐκ ἀρκούμενον οἷς ἐλάμβανεν εἰς τὸ καθ' ἡμέραν δεῖπνον ἀποστῆναι βασιλέως, εὐήθη λέγοντες. Εἰ γὰρ ἄλλο μηδέν, ἀλλ' ἡ μήτηρ ὑπῆρχε, χρῆσθαι καὶ λαμβάνειν ὅσα βούλοιτο τῶν αὑτῆς παρέχουσα καὶ διδοῦσα. Μαρτυρεῖ δὲ τῷ πλούτῳ καὶ τὸ μισθοφορικόν, πολλαχόθι διὰ τῶν φίλων καὶ ξένων αὐτῷ παρατρεφόμενον, ὡς Ξενοφῶν εἴρηκεν. Ἀθρόους μὲν γὰρ οὐ συνῆγεν, ἔτι τὴν παρασκευὴν ἐπικρυπτόμενος, ἀλλαχόθι δ' ἄλλους ἐπὶ πολλαῖς προφάσεσι ξενολογοῦντας εἶχε. Βασιλέως δ' ἥ τε μήτηρ παροῦσα τὰς ὑποψίας ἀφῄρει, καὶ Κῦρος αὐτὸς ἀεὶ θεραπευτικῶς ἔγραφε, τὰ μὲν αἰτούμενος παρ' αὐτοῦ, τὰ δὲ Τισσαφέρνους ἀντικατηγορῶν, ὡς δὴ πρὸς ἐκεῖνον αὐτῷ ζήλου καὶ ἀγῶνος ὄντος. Ἦν δέ τις καὶ μέλλησις ἐν τῇ φύσει τοῦ βασιλέως, ἐπιείκεια φαινομένη τοῖς πολλοῖς. Ἐν ἀρχῇ δὲ καὶ πάνυ ζηλοῦν ἔδοξε τὴν Ἀρτοξέρξου τοῦ ὁμωνύμου πραότητα, ἡδίω θ' ἑαυτὸν παρέχων ἐντυγχάνεσθαι, καὶ περὶ τὸ τιμᾶν καὶ χαρίζεσθαι τὸ κατ' ἀξίαν ὑπερβάλλων, κολάσεως δὲ πάσης ἀφαιρῶν τὸ ἐφυβρίζον καὶ ἡδόμενον, ἐν <δὲ> τῷ δέχεσθαι χάριτας οὐχ ἧττον τοῖς διδοῦσιν ἢ τοῖς λαμβάνουσιν ἐν (δὲ) τῷ διδόναι φαινόμενος εὔχαρις καὶ φιλάνθρωπος. Οὐδὲν γὰρ ἦν οὕτω σμικρόν τι τῶν διδομένων, ὃ μὴ προσεδέξατο προθύμως, ἀλλὰ καὶ ῥόαν μίαν ὑπερφυῆ μεγέθει προσενέγκαντος Ὠμίσου τινὸς αὐτῷ, « Νὴ τὸν Μίθραν » εἶπεν « οὗτος ὁ ἀνὴρ καὶ πόλιν ἂν ἐκ μικρᾶς ταχὺ ποιήσειε μεγάλην πιστευθείς. »

[5] Ἐπεὶ δ' ἄλλων ἄλλα προσφερόντων καθ' ὁδὸν αὐτουργὸς ἄνθρωπος οὐδὲν ἐπὶ καιροῦ φθάσας εὑρεῖν τῷ ποταμῷ προσέδραμε, καὶ ταῖν χεροῖν ὑπολαβὼν τοῦ ὕδατος προσήνεγκεν, ἡσθεὶς ὁ Ἀρτοξέρξης φιάλην ἔπεμψεν αὐτῷ χρυσῆν καὶ χιλίους δαρεικούς. Εὐκλείδᾳ δὲ τῷ Λάκωνι πολλὰ παρρησιαζομένῳ πρὸς αὐτὸν αὐθαδῶς ἐκέλευσεν εἰπεῖν τὸν χιλίαρχον ὅτι « Σοὶ μὲν ἔξεστιν εἰπεῖν ἃ (βασιλεῖ) βούλει, ἐμοὶ δὲ καὶ λέγειν καὶ ποιεῖν. » Ἐν δὲ θήρᾳ τινὶ Τιριβάζου δείξαντος αὐτῷ τὸν κάνδυν ἐσχισμένον, ἠρώτησεν ὅ τι δεῖ ποιεῖν. Ἐκείνου δ' εἰπόντος « Ἄλλον αὐτὸς ἔνδυσαι, τοῦτον δ' ἐμοὶ δός », οὕτως ἐποίησεν εἰπών· « Δίδωμι μὲν ὦ Τιρίβαζε σοὶ τοῦτον, φορεῖν δ' ἀπαγορεύω. » Τοῦ δὲ Τιριβάζου μὴ φροντίσαντος, -- ἦν γὰρ οὐ πονηρός, ὑπόκουφος δὲ καὶ παράφορος -- , ἀλλὰ τόν τε κάνδυν εὐθὺς ἐκεῖνον ἐνδύντος καὶ δέραια χρυσᾶ (καὶ γυναικεῖα) τῶν βασιλικῶν περιθεμένου, πάντες μὲν ἠγανάκτουν· οὐ γὰρ ἐξῆν· ὁ μέντοι βασιλεὺς κατεγέλασε καὶ εἶπε· « Δίδωμί σοι καὶ τὰ χρυσία φορεῖν ὡς γυναικὶ καὶ τὴν στολὴν ὡς μαινομένῳ. »

Τραπέζης δὲ τῆς αὐτῆς μηδενὸς μετέχοντος ἀλλ' ἢ μητρὸς βασιλέως καὶ γαμετῆς γυναικός, καθεζομένων τῆς μὲν ὑπ' αὐτόν, τῆς δὲ μητρὸς ὑπὲρ αὐτόν, Ἀρτοξέρξης καὶ τοὺς ἀδελφοὺς ἐπὶ τὴν αὐτὴν ἐκάλει τράπεζαν, Ὀστάνην καὶ Ὀξάθρην, νεωτέρους ὄντας. Ἐν δὲ τοῖς μάλιστα κεχαρισμένην ὄψιν παρεῖχε τοῖς Πέρσαις ἡ τῆς γυναικὸς Στατείρας ἁρμάμαξα, γυμνὴ τῶν παραπετασμάτων ἀεὶ προφερομένη καὶ διδοῦσα ταῖς δημότισιν ἀσπάσασθαί <τ'> αὐτὴν καὶ προσελθεῖν· ὅθεν ἠγαπᾶτο τοῖς πολλοῖς ἡ βασίλεια.

[6] Τὸν μέντοι Κῦρον οἱ νεωτερισταὶ καὶ πολυπράγμονες ὡς λαμπρὸν ἄνδρα τῇ ψυχῇ καὶ πολεμικὸν διαφερόντως καὶ φιλέταιρον ᾤοντο τὰ πράγματα ποθεῖν, καὶ τὸ μέγεθος τῆς ἡγεμονίας βασιλέως δεῖσθαι φρόνημα καὶ φιλοτιμίαν ἔχοντος. Οὐχ ἧττον οὖν τοῖς ἄνω πιστεύων ὁ Κῦρος ἢ τοῖς περὶ αὑτόν, ἐπεχείρει τῷ πολέμῳ· καὶ Λακεδαιμονίοις ἔγραφε, παρακαλῶν βοηθεῖν καὶ συνεκπέμπειν ἄνδρας, οἷς ἔφη δώσειν, ἂν μὲν πεζοὶ παρῶσιν, ἵππους, ἂν δ' ἱππεῖς, συνωρίδας· ἐὰν δ' ἀγροὺς ἔχωσι, κώμας· ἐὰν δὲ κώμας, πόλεις· μισθοῦ δὲ τοῖς στρατευομένοις οὐκ ἀριθμόν, ἀλλὰ μέτρον ἔσεσθαι. Μεγαληγορῶν δὲ περὶ αὑτοῦ πολλά, καὶ καρδίαν ἔφη τοῦ ἀδελφοῦ φορεῖν βαρυτέραν, καὶ φιλοσοφεῖν μᾶλλον, καὶ μαγεύειν βέλτιον, οἶνον δὲ πλείονα πίνειν καὶ φέρειν· ἐκεῖνον δ' ὑπὸ δειλίας καὶ μαλακίας ἐν μὲν τοῖς κυνηγεσίοις μηδ' ἐφ' ἵππου, ἐν δὲ τοῖς κινδύνοις μηδ' ἐπὶ τοῦ θρόνου καθῆσθαι. Λακεδαιμόνιοι μὲν οὖν σκυτάλην πρὸς Κλέαρχον ἀπέστειλαν, ὑπηρετεῖν Κύρῳ πάντα κελεύοντες.

Ὁ δὲ Κῦρος ἀνέβαινεν ἐπὶ βασιλέα, βαρβαρικήν τε πολλὴν ἔχων δύναμιν καὶ μισθοφόρους Ἕλληνας ὀλίγῳ τρισχιλίων καὶ μυρίων ἀποδέοντας, ἄλλας ἐπ' ἄλλαις ποιούμενος προφάσεις τῆς στρατείας. Οὐ μὴν ἔλαθέ γ' εἰς πολὺν χρόνον, ἀλλ' ἧκε βασιλεῖ Τισσαφέρνης αὐτάγγελος, καὶ πολὺς θόρυβος εἶχε τὰ βασίλεια, τῆς τε Παρυσάτιδος τὴν πλείστην αἰτίαν τοῦ πολέμου φερομένης, καὶ τῶν φίλων αὐτῆς ἐν ὑποψίαις ὄντων καὶ διαβολαῖς. Μάλιστα δ' ἠνία τὴν Παρύσατιν ἡ Στάτειρα, τῷ πολέμῳ περιπαθοῦσα καὶ βοῶσα·
« Ποῦ νῦν αἱ πίστεις ἐκεῖναι; ποῦ δ' αἱ δεήσεις, αἷς ἐξελομένη τὸν ἐπιβουλεύσαντα τῷ ἀδελφῷ πολέμου καὶ κακῶν ἐμπέπληκας ἡμᾶς; » ἐκ δὴ τούτων μισοῦσα τὴν Στάτειραν ἡ Παρύσατις, καὶ φύσει βαρύθυμος οὖσα καὶ βάρβαρος ἐν ὀργαῖς καὶ μνησικακίαις, ἐπεβούλευεν αὐτὴν ἀνελεῖν. Ἐπεὶ δὲ Δείνων μὲν ἐν τῷ πολέμῳ συντελεσθῆναι τὴν ἐπιβουλὴν εἴρηκε, Κτησίας δ' ὕστερον, ὃν οὔτ' ἀγνοεῖν τὸν χρόνον εἰκός ἐστι παρόντα ταῖς πράξεσιν, οὔθ' ἑκὼν αἰτίαν εἶχεν ἐκ τοῦ χρόνου μεταστῆσαι τὸ ἔργον ὡς ἐπράχθη διηγούμενος -- οἷα πάσχει πολλάκις ὁ λόγος αὐτοῦ, πρὸς τὸ μυθῶδες καὶ δραματικὸν ἐκτρεπόμενος τῆς ἀληθείας -- , τοῦτο μὲν ἣν ἐκεῖνος ἀπέδωκε χώραν ἕξει.

[7] Κύρῳ δὲ προιόντι φῆμαι καὶ λόγοι προσέπιπτον, ὡς οὐ μάχεσθαι βασιλέως εὐθὺς ἐγνωκότος οὐδὲ συνδραμεῖν εἰς χεῖρας αὐτῷ σπεύδοντος, ἀλλ' ἐν Πέρσαις ὑπομένειν, ἄχρι ἂν αἱ δυνάμεις ἐκεῖ πανταχόθεν συνέλθωσι. Καὶ γὰρ τάφρον εὖρος ὀργυιῶν δέκα καὶ βάθος ἴσων ἐπὶ σταδίους διὰ τοῦ πεδίου τετρακοσίους ἐνέβαλε· καὶ ταύτης τε περιεῖδε τὸν Κῦρον ἐντὸς παρελθόντα, καὶ Βαβυλῶνος αὐτῆς οὐ μακρὰν γενόμενον. Τιριβάζου δ' ὥς φασι πρώτου τολμήσαντος εἰπεῖν, ὡς οὐ δεῖ φυγομαχεῖν οὐδὲ Μηδίας ἐκστάντα καὶ Βαβυλῶνος ἅμα καὶ Σούσων ἐνδύεσθαι τῇ Περσίδι, πολλαπλασίαν μὲν ἔχοντα δύναμιν τῶν πολεμίων, μυρίους δὲ σατράπας καὶ στρατηγούς, Κύρου καὶ φρονεῖν καὶ μάχεσθαι βελτίονας, ὥρμησε διαγωνίσασθαι τὴν ταχίστην. Καὶ τὸ μὲν πρῶτον ἐξαίφνης καταφανεὶς ἐνενήκοντα μυριάσι στρατοῦ διακεκοσμημέναις λαμπρῶς, τοὺς πολεμίους ἀσυντάκτους καὶ ἀνόπλους διὰ τὸ θαρρεῖν καὶ καταφρονεῖν ὁδοιποροῦντας ἐξέπληξε καὶ συνετάραξεν, ὥστε σὺν θορύβῳ καὶ βοῇ πολλῇ μόλις εἰς τάξιν καθίστασθαι τὸν Κῦρον· ἔπειτα σιγῇ καὶ σχέδην ἐπάγων θαῦμα τοῖς Ἕλλησι τῆς εὐταξίας παρεῖχε, κραυγὰς ἀτάκτους καὶ σκιρτήματα καὶ πολὺν τάραχον αὐτῶν καὶ (6) διασπασμὸν ἐν πλήθει τοσούτῳ προσδεχομένοις. Εὖ δὲ καὶ κατὰ τοὺς Ἕλληνας ἀντέταξε τῶν δρεπανηφόρων τὰ ῥωμαλεώτατα πρὸ τῆς ἑαυτοῦ φάλαγγος, ὡς πρὶν ἐν χερσὶ γενέσθαι διακόψοντα τὰς τάξεις βίᾳ τῆς εἰσελάσεως.

[8] Τὴν δὲ μάχην ἐκείνην πολλῶν μὲν ἀπηγγελκότων, Ξενοφῶντος δὲ μονονουχὶ δεικνύοντος ὄψει καὶ τοῖς πράγμασιν ὡς οὐ γεγενημένοις, ἀλλὰ γινομένοις ἐφιστάντος ἀεὶ τὸν ἀκροατὴν ἐμπαθῆ καὶ συγκινδυνεύοντα διὰ τὴν ἐνάργειαν, οὐκ ἔστι νοῦν ἔχοντος ἐπεξηγεῖσθαι, πλὴν ὅσα τῶν ἀξίων λόγου παρῆλθεν εἰπεῖν ἐκεῖνον. Ὁ μὲν οὖν τόπος ἐν ᾧ παρετάξαντο Κούναξα καλεῖται καὶ Βαβυλῶνος ἀπέχει σταδίους πεντακοσίους. Κῦρον δὲ πρὸ τῆς μάχης Κλεάρχου παρακαλοῦντος ἐξόπισθε τῶν μαχομένων εἶναι καὶ μὴ κινδυνεύειν αὐτόν, εἰπεῖν φασι· « Τί λέγεις ὦ Κλέαρχε; σὺ κελεύεις με τὸν βασιλείας ὀρεγόμενον ἀνάξιον εἶναι βασιλείας; » ἁμαρτόντος δὲ Κύρου μέγα τῷ δῦναι προπετῶς εἰς μέσα τὰ δεινὰ καὶ μὴ φυλάξασθαι τὸν κίνδυνον, οὐχ ἧττον ἥμαρτεν εἰ μὴ καὶ μᾶλλον Κλέαρχος, ἀντιτάξαι κατὰ τὸν βασιλέα μὴ θελήσας τοὺς Ἕλληνας, ἀλλὰ προσμείξας τῷ ποταμῷ τὸ δεξιόν, ὡς μὴ κυκλωθείη. Τὸν γὰρ ἀσφάλειαν ἐξ ἅπαντος διώκοντα καὶ πλεῖστον λόγον ἔχοντα τοῦ μηδὲν παθεῖν οἴκοι μένειν ἦν κράτιστον. Ὁ δὲ μυρίους σταδίους ἀπὸ θαλάσσης ἐν ὅπλοις ἀναβεβηκώς, μηδενὸς ἀναγκάζοντος, ἀλλ' ὅπως Κῦρον εἰς τὸν θρόνον καθίσῃ τὸν βασίλειον, εἶτα περισκοπῶν χώραν καὶ τάξιν, οὐκ ἀφ' ἧς σώσει τὸν ἡγεμόνα καὶ μισθοδότην, ἀλλ' ἐν τίνι θέμενος ἑαυτὸν ἀσφαλῶς μαχεῖται καθ' ἡσυχίαν, ὅμοιος ἦν ὑπὸ δέους τῶν παρόντων ἐκβεβληκότι τοὺς περὶ τῶν ὅλων λογισμοὺς καὶ προιεμένῳ τὴν τῆς στρατείας ὑπόθεσιν. Ὅτι γὰρ οὐδεὶς ἂν ὑπέμεινε τῶν τεταγμένων περὶ βασιλέα τοὺς Ἕλληνας ἐμπεσόντας, ὠσθέντων δ' ἐκείνων καὶ βασιλέως φυγόντος ἢ πεσόντος ὑπῆρχε Κύρῳ νικῶντι σῴζεσθαι καὶ βασιλεύειν, ἐκ τῶν πεπραγμένων δῆλόν ἐστι. Διὸ τὴν Κλεάρχου μᾶλλον εὐλάβειαν ἢ τὸ Κύρου θράσος αἰτιατέον ὡς τὰ πράγματα καὶ Κῦρον ἀπολέσασαν. Εἰ γὰρ αὐτὸς ἐσκόπει βασιλεύς, ὅπου τάξας τοὺς Ἕλληνας ἀβλαβεστάτοις χρήσεται πολεμίοις, οὐκ ἂν ἑτέραν ἐξεῦρεν ἢ τὴν ἀπωτάτω χώραν ἑαυτοῦ καὶ τῶν περὶ ἑαυτόν, ἀφ' ἧς οὔτε νικηθεὶς αὐτὸς ᾔσθετο καὶ Κῦρος ἔφθη κατακοπεὶς ἢ χρησάμενός τι τῇ Κλεάρ(8)χου νίκῃ. Καίτοι Κῦρος τὸ συμφέρον οὐκ ἠγνόησεν, ἀλλ' ἐκεῖ Κλέαρχον ἐκέλευε τάττεσθαι κατὰ μέσον. Ὁ δ' αὑτῷ μέλειν εἰπὼν ὅπως ἕξει κάλλιστα, τὸ πᾶν διέφθειρεν. [9] Οἱ μὲν γὰρ Ἕλληνες ὅσον ἐβούλοντο τοὺς βαρβάρους ἐνίκων καὶ διώκοντες ἐπὶ πλεῖστον προῆλθον· Κύρῳ δὲ γενναῖον ἵππον, ἄστομον δὲ καὶ ὑβριστὴν ἐλαύνοντι, Πασακᾶν καλούμενον, ὡς Κτησίας φησίν, ἀντεξήλασεν ὁ Καδουσίων ἄρχων Ἀρταγέρσης, μέγα βοῶν· « Ὦ τὸ κάλλιστον ἐν Πέρσαις ὄνομα Κύρου καταισχύνων, ἀδικώτατε ἀνδρῶν καὶ ἀφρονέστατε, κακοὺς μὲν Ἕλληνας ἔρχῃ κακὴν ὁδὸν ἄγων ἐπὶ τὰ Περσῶν ἀγαθά, δεσπότην δὲ σεαυτοῦ καὶ ἀδελφὸν ἐλπίζων ἀναιρήσειν, ὃς σοῦ μυριάκις μυρίους δούλους ἔχει κρείσσονας. Αὐτίκα δὲ πειράσῃ· πρότερον γὰρ ἀπολεῖς ἐνταῦθα τὴν σεαυτοῦ κεφαλὴν ἢ θεάσασθαι τὸ βασιλέως πρόσωπον. » Ταῦτ' εἰπὼν ἐξηκόντισεν ἐπ' αὐτόν. Ὁ δὲ θώραξ στερεῶς ἀντέσχε, καὶ οὐκ ἐτρώθη μὲν ὁ Κῦρος, ἐκραδάνθη δὲ τῆς πληγῆς ἰσχυρᾶς προσπεσούσης. Ἀποστρέψαντος δὲ τὸν ἵππον τοῦ Ἀρταγέρσου, βαλὼν ὁ Κῦρος ἔτυχε καὶ διήλασε παρὰ τὴν κλεῖδα διὰ τοῦ τραχήλου τὴν αἰχμήν. Τὸν μὲν οὖν Ἀρταγέρσην ἀποθανεῖν ὑπὸ Κύρου σχεδὸν ἅπαντες ὁμολογοῦσι· περὶ δὲ τῆς αὐτοῦ Κύρου τελευτῆς ἐπεὶ Ξενοφῶν ἁπλῶς καὶ συντόμως, ἅτε δὴ μὴ παρὼν αὐτός, εἶπεν, οὐδὲν ἴσως κωλύει τὰ Δείνωνος ἰδίᾳ καὶ πάλιν τὰ Κτησίου διελθεῖν.

[10] Φησὶν οὖν ὁ μὲν Δείνων, ὅτι τοῦ Ἀρταγέρσου πεσόντος εἰσελάσας βιαίως ὁ Κῦρος εἰς τοὺς προτεταγμένους τοῦ βασιλέως κατέτρωσεν αὐτοῦ τὸν ἵππον, ὁ δ' ἀπερρύη· Τιριβάζου δ' ἀναβαλόντος αὐτὸν ἐπ' ἄλλον ἵππον ταχὺ καὶ εἰπόντος « Ὦ βασιλεῦ, μέμνησο τῆς ἡμέρας ταύτης· οὐ γὰρ ἀξία λήθης ἐστί », πάλιν ὁ Κῦρος ἐνσείσας τῷ ἵππῳ κατέβαλε τὸν Ἀρτοξέρξην. Πρὸς δὲ τὴν τρίτην ἐπέλασιν δυσανασχετήσας ὁ βασιλεὺς καὶ εἰπὼν πρὸς τοὺς παρόντας ὡς βέλτιόν ἐστι μὴ ζῆν, ἀντεξήλαυνε τῷ Κύρῳ, προπετῶς καὶ ἀπερισκέπτως εἰς ἐναντία βέλη φερομένῳ. Καὶ βάλλει μὲν αὐτὸς ἀκοντίῳ, βάλλουσι δ' οἱ περὶ αὐτόν. Πίπτει δ' ὁ Κῦρος, ὡς μὲν ἔνιοι λέγουσι, πληγεὶς ὑπὸ τοῦ βασιλέως, ὡς δ' ἕτεροί τινες, Καρὸς ἀνθρώπου πατάξαντος, ᾧ γέρας ἔδωκε τῆς πράξεως ταύτης ὁ βασιλεὺς ἀλεκτρυόνα χρυσοῦν ἐπὶ δόρατος ἀεὶ πρὸ τῆς τάξεως ἐν ταῖς στρατείαις κομίζειν· καὶ γὰρ αὐτοὺς τοὺς Κᾶρας ἀλεκτρυόνας οἱ Πέρσαι διὰ τοὺς λόφους οἷς κοσμοῦσι τὰ κράνη προσηγόρευον.

[11] Ἡ δὲ Κτησίου διήγησις, ὡς ἐπιτεμόντι πολλὰ συντόμως ἀπαγγεῖλαι, τοιαύτη τίς ἐστι. Κῦρος ἀποκτείνας Ἀρταγέρσην ἤλαυνεν εἰς αὐτὸν βασιλέα τὸν ἵππον, καὶ αὐτὸς εἰς ἐκεῖνον, ἀμφότεροι σιωπῇ. Φθάνει δὲ βαλὼν Ἀριαῖος ὁ Κύρου φίλος βασιλέα, καὶ οὐκ ἔτρωσε. Βασιλεὺς δ' ἀφεὶς τὸ δόρυ Κύρου μὲν οὐκ ἔτυχε, Σατιφέρνην δὲ πιστὸν ἄνδρα Κύρῳ καὶ γενναῖον ἔβαλε καὶ κατέκτεινε. Κῦρος δ' ἐπ' αὐτὸν ἐξακοντίσας διὰ τοῦ θώρακος ἔτρωσε τὸ στῆθος, ὅσον ἐνδῦναι δύο δακτύλους τὸ ἀκόντιον, πεσεῖν δ' αὐτὸν ὑπὸ τῆς πληγῆς ἀπὸ τοῦ ἵππου. Φυγῆς δὲ καὶ ταραχῆς τῶν περὶ αὐτὸν γενομένης, ὁ μὲν ἀναστὰς μετ' ὀλίγων, ἐν οἷς καὶ Κτησίας ἦν, λόφον τινὰ πλησίον καταλαβὼν ἡσύχαζε· Κῦρον δὲ τοῖς πολεμίοις ἐνειλούμενον ὁ ἵππος ἐξέφερεν ὑπὸ θυμοῦ μακράν, ἤδη σκότους ὄντος ἀγνοούμενον ὑπὸ τῶν πολεμίων καὶ ζητούμενον ὑπὸ τῶν φίλων. Ἐπαιρόμενος δὲ τῇ νίκῃ καὶ μεστὸς ὢν ὀργῆς καὶ θράσους, διεξήλαυνε βοῶν « ἐξίστασθε πενιχροί ». Τοῦτο δὲ περσιστὶ πολλάκις αὐτοῦ βοῶντος, οἱ μὲν ἐξίσταντο προσκυνοῦντες, ἀποπίπτει δὲ τῆς κεφαλῆς ἡ τιάρα τοῦ  Κύρου. Καὶ παρατρέχων νεανίας Πέρσης ὄνομα Μιθριδάτης ἀκοντίῳ βάλλει τὸν κρόταφον αὐτοῦ παρὰ τὸν ὀφθαλμόν, ἀγνοῶν ὅστις εἴη. Πολὺ δ' αἷμα τοῦ τραύματος ἐκβαλόντος, ἰλιγγιάσας καὶ καρωθεὶς ὁ Κῦρος ἔπεσε. Καὶ ὁ μὲν ἵππος ὑπεκφυγὼν ἐπλάζετο, τὸν δ' ἐφίππειον πῖλον ἀπορρυέντα λαμβάνει τοῦ τὸν Κῦρον βαλόντος ἀκόλουθος αἵματος περίπλεω. Τὸν δὲ Κῦρον ἐκ τῆς πληγῆς ἀναφέροντα χαλεπῶς καὶ μόλις εὐνοῦχοί τινες ὀλίγοι παρόντες ἐπεχείρουν ἐπ' ἄλλον ἵππον ἀναθέσθαι καὶ σῴζειν. Ἀδυνάτως δ' ἔχοντα καὶ δι' αὑτοῦ προθυμούμενον βαδίζειν ὑπολαβόντες ἦγον, τῷ μὲν σώματι καρηβαροῦντα καὶ σφαλλόμενον, οἰόμενον δὲ νικᾶν, ἀκούοντα τῶν φευγόντων ἀνακαλουμένων Κῦρον βασιλέα καὶ φείδεσθαι δεομένων. Ἐν δὲ τούτῳ Καύνιοί τινες ἄνθρωποι, κακόβιοι καὶ ἄποροι καὶ ταπεινῶν ὑπουργημάτων ἕνεκα τῇ τοῦ βασιλέως στρατιᾷ παρακολουθοῦντες, ἔτυχον συναναμειχθέντες ὡς φίλοις τοῖς περὶ τὸν Κῦρον. Ὡς δὲ μόλις συνεῖδον τὰ ἐπιθωρακίδια φοινικᾶ, λευκοῖς χρωμένων τῶν βασιλικῶν ἁπάντων, ἔγνωσαν πολεμίους ὄντας. Εἷς οὖν ἐκείνων ἐτόλμησεν ἀγνοῶν ἐξόπισθεν βαλεῖν τὸν Κῦρον ἀκοντίῳ. Τῆς δὲ περὶ τὴν ἰγνύαν φλεβὸς ἀναρραγείσης, πεσὼν ὁ Κῦρος ἅμα παίει πρός τινι λίθῳ τὸν τετρωμένον κρόταφον, καὶ ἀποθνῄσκει. Τοιοῦτος μὲν ὁ Κτησίου λόγος, ᾧ καθάπερ ἀμβλεῖ ξιφιδίῳ μόλις ἀναιρῶν τὸν ἄνθρωπον ἀνῄρηκεν.

[12] Ἤδη δ' αὐτοῦ τεθνηκότος, Ἀρτασύρας ὁ βασιλέως ὀφθαλμὸς ἔτυχεν ἵππῳ παρεξελαύνων. Γνωρίσας οὖν τοὺς εὐνούχους ὀλοφυρομένους, ἠρώτησε τὸν πιστότατον αὐτῶν· « τίνα τοῦτον ὦ Παρίσκα κλαίεις παρακαθήμενος; » ὁ δ' εἶπεν· « οὐχ ὁρᾷς ὦ Ἀρτασύρα Κῦρον τεθνηκότα; » θαυμάσας οὖν ὁ Ἀρτασύρας τῷ μὲν εὐνούχῳ θαρρεῖν παρεκελεύσατο καὶ φυλάττειν τὸν νεκρόν, αὐτὸς δὲ συντείνας πρὸς τὸν Ἀρτοξέρξην, ἀπεγνωκότα μὲν ἤδη τὰ πράγματα, κακῶς δὲ καὶ τὸ σῶμα διακείμενον ὑπό τε δίψης καὶ τοῦ τραύματος, χαίρων φράζει, ὡς αὐτὸς ἴδοι τεθνηκότα Κῦρον. Ὁ δὲ πρῶτον μὲν εὐθὺς ὥρμησεν αὐτὸς ἰέναι, καὶ τὸν Ἀρτασύραν ἄγειν ἐκέλευσεν ἐπὶ τὸν τόπον· ἐπεὶ δὲ πολὺς ἦν λόγος τῶν Ἑλλήνων καὶ φόβος, ὡς διωκόντων καὶ πάντα νικώντων καὶ κρατούντων, ἔδοξε πλείονας πέμψαι τοὺς κατοψομένους, καὶ τριάκοντα λαμπάδας ἔχοντες ἐπέμφθησαν. Αὐτῷ δὲ μικρὸν ἀπολείποντι τοῦ τεθνάναι διὰ τὸ διψῆν Σατιβαρζάνης ὁ εὐνοῦχος περιθέων ἐζήτει ποτόν· οὐ γὰρ εἶχε τὸ χωρίον ὕδωρ, οὐδ' ἦν ἐγγὺς τὸ στρατόπεδον. Μόλις οὖν ἐπιτυγχάνει τῶν Καυνίων ἐκείνων τῶν κακοβίων ἑνὸς ἐν ἀσκίῳ φαύλῳ διεφθαρμένον ὕδωρ καὶ πονηρὸν ἔχοντος, ὅσον ὀκτὼ κοτύλας· καὶ λαβὼν τοῦτο καὶ κομίσας τῷ βασιλεῖ δίδωσιν. Ἐκπιόντα δ' ἅπαν ἠρώτησεν, εἰ μὴ πάνυ δυσχεραίνει τὸ ποτόν. Ὁ δ' ὤμοσε τοὺς θεοὺς μήτ' οἶνον ἡδέως οὕτως πώποτε πεπωκέναι μήθ' ὕδωρ τὸ κουφότατον καὶ καθαρώτατον, « Ὥστ' » ἔφη « τὸν δόντα σοι τοῦτ' ἄνθρωπον, ἂν ἐγὼ μὴ δυνηθῶ ζητήσας ἀμείψασθαι, τοὺς θεοὺς εὔχομαι ποιῆσαι μακάριον καὶ πλούσιον. »

[13] Ἐν δὲ τούτῳ προσήλαυνον οἱ τριάκοντα λαμπροὶ καὶ περιχαρεῖς, ἀναγγέλλοντες αὐτῷ τὴν ἀνέλπιστον εὐτυχίαν. Ἤδη δὲ καὶ πλήθει τῶν συντρεχόντων πάλιν πρὸς αὐτὸν καὶ συνισταμένων ἐθάρρει, καὶ κατέβαινεν ἀπὸ τοῦ λόφου, φωτὶ πολλῷ περιλαμπόμενος. Ὡς δ' ἐπέστη τῷ νεκρῷ, καὶ κατὰ δή τινα νόμον Περσῶν ἡ δεξιὰ χεὶρ ἀπεκόπη καὶ ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος, ἐκέλευσε τὴν κεφαλὴν αὑτῷ κομισθῆναι, καὶ τῆς κόμης δραξάμενος οὔσης βαθείας καὶ λασίας, ἐπεδείκνυε τοῖς ἀμφιδοξοῦσιν ἔτι καὶ φεύγουσιν. Οἱ δ' ἐθαύμαζον καὶ προσεκύνουν, ὥστε ταχὺ μυριάδας ἑπτὰ περὶ αὐτὸν γενέσθαι καὶ συνεισελάσαι πάλιν εἰς τὸ στρατόπεδον.

 Ἐξεληλάκει δ', ὡς ὁ Κτησίας φησίν, ἐπὶ τὴν μάχην τεσσαράκοντα μυριάσιν. Οἱ δὲ περὶ Δείνωνα καὶ Ξενοφῶντα πολὺ πλείονας γενέσθαι λέγουσι τὰς μεμαχημένας. Ἀριθμὸν δὲ νεκρῶν ὁ Κτησίας ἐνακισχιλίους ἀνενεχθῆναί φησι πρὸς τὸν Ἀρτοξέρξην, αὐτῷ δὲ δισμυρίων οὐκ ἐλάττους φανῆναι τοὺς κειμένους. Ταῦτα μὲν οὖν ἔχει διαμφισβήτησιν· ἐκεῖνο δὲ τοῦ Κτησίου λαμπρὸν ἤδη ψεῦσμα, τὸ πεμφθῆναι φάναι πρὸς τοὺς Ἕλληνας αὐτὸν μετὰ Φαλ(6)λύνου τοῦ Ζακυνθίου καί τινων ἄλλων. Ὁ γὰρ Ξενοφῶν ἠπίστατο συνδιατρίβοντα βασιλεῖ Κτησίαν· μέμνηται γὰρ αὐτοῦ, καὶ τοῖς βιβλίοις τούτοις ἐντετυχηκὼς δῆλός ἐστιν· οὐκ ἂν οὖν ἐλθόντα καὶ λόγων τοσούτων ἑρμηνέα γενόμενον παρῆκεν ἀνώνυμον, Φαλῖνον δὲ τὸν Ζακύνθιον ὠνόμαζεν. Ἀλλὰ δαιμονίως ὁ Κτησίας ὡς ἔοικε φιλότιμος ὤν, καὶ οὐχ ἧττον φιλολάκων καὶ φιλοκλέαρχος, ἀεί τινας ἐν τῇ διηγήσει χώρας ἑαυτῷ δίδωσιν, ἐν αἷς γενόμενος πολλὰ καὶ καλὰ μεμνήσεται Κλεάρχου καὶ τῆς Λακεδαίμονος.

[14] Μετὰ δὲ τὴν μάχην δῶρα κάλλιστα μὲν ἐξέπεμψε καὶ μέγιστα τῷ Ἀρταγέρσου παιδὶ τοῦ πεσόντος ὑπὸ Κύρου, καλῶς δὲ καὶ Κτησίαν καὶ τοὺς ἄλλους (ἐπ) ἐτίμησε. Τὸν δὲ Καύνιον ἐκεῖνον ἐξανευρών, ὃς ἐπέδωκε τὸ ἀσκίον, ἐξ ἀδόξου καὶ πένητος ἔντιμον καὶ πλούσιον ἐποίησεν. Ἦν δέ τις ἐπιμέλεια καὶ περὶ τὰς τῶν ἐξαμαρτόντων δικαιώσεις. Ἀρβάκην μὲν γάρ τινα Μῆδον, ἐν τῇ μάχῃ πρὸς Κῦρον φυγόντα καὶ πάλιν ἐκείνου πεσόντος μεταστάντα, δειλίαν καὶ μαλακίαν καταγνούς, οὐ προδοσίαν οὐδὲ κακόνοιαν, ἐκέλευσε γυμνὴν ἀναλαβόντα πόρνην περιβάδην ἐπὶ τοῦ τραχήλου δι' ἡμέρας ὅλης ἐν ἀγορᾷ περιφέρειν. Ἑτέρου δὲ πρὸς τῷ μεταστῆναι ψευσαμένου καταβαλεῖν δύο τῶν πολεμίων, προσέταξε διαπεῖραι τρισὶ βελόναις τὴν γλῶτταν. Οἰόμενος δὲ καὶ βουλόμενος δοκεῖν καὶ λέγειν πάντας ἀνθρώπους, ὡς αὐτὸς ἀπεκτόνοι Κῦρον, Μιθριδάτῃ τε τῷ βαλόντι πρώτῳ Κῦρον ἐξέπεμψε δῶρα καὶ λέγειν ἐκέλευσε τοὺς διδόντας ὡς « Τούτοις σε τιμᾷ (ὁ) βασιλεύς, ὅτι τὸν ἐφίππειον Κύρου πῖλον εὑρὼν  ἀνήνεγκας », τοῦ τε Καρός, ὑφ' οὗ τὴν ἰγνύαν πληγεὶς ὁ Κῦρος ἔπεσε, καὶ αὐτοῦ δωρεὰν αἰτοῦντος, ἐκέλευσεν εἰπεῖν τοὺς διδόντας ὅτι « Σοὶ ταῦτα δίδωσι βασιλεὺς εὐαγγελίων δευτερεῖα· πρῶτος γὰρ Ἀρτασύρας, μετ' ἐκεῖνον δὲ σὺ τὴν Κύρου τελευτὴν ἀπήγγειλας. »

Ὁ μὲν οὖν Μιθριδάτης ἀπῆλθε σιωπῇ λυπούμενος· τὸν δ' ἄθλιον Κᾶρα κοινόν τι πάθος ἐξ ἀβελτερίας κατέσχε. Διαφθαρεὶς γὰρ ὑπὸ τῶν παρόντων ὡς ἔοικεν ἀγαθῶν, καὶ ἀναπεισθεὶς εὐθὺς ἀντιποιεῖσθαι τῶν ὑπὲρ αὐτόν, οὐκ ἠξίου τὰ δοθέντα μισθὸν εὐαγγελίων ἔχειν, ἀλλ' ἠγανάκτει μαρτυρόμενος καὶ βοῶν, ὅτι Κῦρον οὐδεὶς ἕτερος ἀλλ' αὐτὸς ἀπεκτόνοι καὶ τὴν δόξαν ἀδίκως ἀποστεροῖτο. Ταῦτα δ' ἀκούσας ὁ βασιλεὺς σφόδρα παρωξύνθη, καὶ τὴν κεφαλὴν ἐκέλευσεν ἀποτεμεῖν τοῦ ἀνθρώπου. Παροῦσα δ' ἡ μήτηρ « Μὴ σύ γε » εἶπεν « οὕτω τὸν Κᾶρα τοῦτον ὦ βασιλεῦ τὸν ὄλεθρον ἀπαλλάξῃς, ἀλλὰ παρ' ἐμοῦ τὸν ἄξιον ἀπολήψεται μισθὸν ὧν τολμᾷ λέγειν. » Ἐπιτρέψαντος δὲ τοῦ βασιλέως, ἐκέλευσε τοὺς ἐπὶ τῶν τιμωριῶν ἡ Παρύσατις λαβόντας τὸν ἄνθρωπον ἐφ' ἡμέρας δέκα στρεβλοῦν, εἶτα τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐξορύξαντας εἰς τὰ ὦτα θερμὸν ἐντήκειν χαλκὸν ἕως ἀποθάνῃ.

[15] Κακῶς δ' ἀπώλετο καὶ Μιθριδάτης μετ' ὀλίγον χρόνον ἐκ τῆς αὐτῆς ἀβελτερίας. Κληθεὶς γὰρ ἐπὶ δεῖπνον, ἔνθα καὶ βασιλέως καὶ τῆς μητρὸς εὐνοῦχοι παρῆσαν, ἧκεν ἐσθῆτι καὶ χρυσῷ κεκοσμημένος οἷς ἔλαβε παρὰ βασιλέως. Ἐπεὶ δ' εἰς τὸ πίνειν ἀφίκοντο, λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ μέγιστον δυνάμενος τῶν Παρυσάτιδος εὐνούχων· « Ὡς καλὴν μὲν ἐσθῆτά σοι ταύτην ὦ Μιθριδάτα (ὁ) βασιλεὺς δέδωκε, καλὰ δὲ στρεπτὰ καὶ ψέλια, πολλοῦ δ' ἄξιος ὁ ἀκινάκης. Ἦ μακάριόν σε καὶ περίβλεπτον  ἅπασι πεποίηκεν. » Ἤδη δὲ μεθύων ὁ Μιθριδάτης « Τί δὲ ταῦτ' ἔστιν » εἶπεν « ὦ Σπαραμίζη; μειζόνων γὰρ ἐγὼ καὶ καλλιόνων βασιλεῖ τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἄξιον ἐμαυτὸν παρέσχον. » Καὶ ὁ Σπαραμίζης ἐπιμειδιάσας « Φθόνος μὲν οὐδεὶς ὦ Μιθριδάτα » εἶπεν· « ἐπεὶ δέ φασιν Ἕλληνες οἶνον καὶ ἀλήθειαν εἶναι, τί λαμπρὸν ὦ τᾶν ἢ μέγα, πῖλον εὑρεῖν ἵππου περιρρυέντα καὶ τοῦτον ἀνενεγκεῖν; » ταῦτα δ' οὐκ ἀγνοῶν τὸ ἀληθὲς ἔλεγεν, ἀλλὰ βουλόμενος ἐκκαλύψαι πρὸς τοὺς παρόντας ὑπεκίνει τὴν κουφότητα τοῦ ἀνθρώπου, λάλου καὶ ἀκρατοῦς γεγονότος διὰ τὸν οἶνον. Εἶπεν οὖν μὴ κατασχών· « Ὑμεῖς μὲν ὅ τι βούλεσθε πίλους λέγετε καὶ φλυάρους· ἐγὼ δ' ὑμῖν λέγω διαρρήδην ὑπὸ ταύτης ἀνῃρῆσθαι Κῦρον τῆς χειρός. Οὐ γὰρ ὡς Ἀρταγέρσης ἠκόντισα κενὸν καὶ μάταιον, ἀλλὰ τοῦ μὲν ὀφθαλμοῦ μικρὸν ἥμαρτον, τοῦ δὲ κροτάφου τυχὼν καὶ διελάσας κατέβαλον τὸν ἄνδρα καὶ τέθνηκεν ὑπ' ἐκείνου τοῦ τραύματος. » Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι τὸ τέλος ἤδη τοῦ Μιθριδάτου καὶ τὴν κακοδαιμονίαν ὁρῶντες, εἰς τὴν γῆν ἔκυψαν. Ὁ δ' ἑστιῶν αὐτούς « Ὦ τᾶν » ἔφη « Μιθριδάτα, πίνωμεν ἐν τῷ παρόντι καὶ ἐσθίωμεν, τὸν βασιλέως δαίμονα προσκυνοῦντες, λόγους δὲ μείζους ἢ καθ' ἡμᾶς ἐάσωμεν. »

[16] Ἐκ τούτου τῇ μὲν Παρυσάτιδι φράζει τὸν λόγον ὁ εὐνοῦχος, ἐκείνη δὲ βασιλεῖ· βασιλεὺς δ' ἠγανάκτησεν ὥσπερ ἐξελεγχόμενος καὶ τὸ κάλλιστον καὶ ἥδιστον ἀπολλύων τῆς νίκης. Ἐβούλετο γὰρ βαρβάρους ἅπαντας πεπεῖσθαι καὶ Ἕλληνας, ὡς ἐν ταῖς ἐξελάσεσι καὶ συμπλοκαῖς δοὺς καὶ λαβὼν πληγήν, ἐτρώθη μὲν αὐτός, ἔκτεινε δ' ἐκεῖνον. Ἐκέλευσεν οὖν τὸν Μιθριδάτην ἀποθανεῖν σκαφευθέντα. Τὸ δὲ σκαφευθῆναι τοιοῦτόν ἐστι· σκάφας δύο πεποιημένας ἐφαρμόζειν ἀλλήλαις λαβόντες, εἰς τὴν ἑτέραν κατακλίνουσι τὸν κολαζόμενον ὕπτιον· εἶτα τὴν ἑτέραν ἐπάγοντες καὶ συναρμόζοντες, ὥστε τὴν κεφαλὴν καὶ τὰς χεῖρας ἔξω καὶ τοὺς πόδας ἀπολαμβάνεσθαι, τὸ δ' ἄλλο σῶμα πᾶν ἀποκεκρύφθαι, διδόασιν ἐσθίειν τῷ ἀνθρώπῳ, κἂν μὴ θέλῃ, προσβιάζονται κεντοῦντες τὰ ὄμματα· φαγόντι δὲ πιεῖν μέλι καὶ γάλα συγκεκραμένον ἐγχέουσιν εἰς τὸ στόμα καὶ κατὰ τοῦ προσώπου καταχέουσιν.  Εἶτα πρὸς τὸν ἥλιον ἀεὶ στρέφουσιν ἐναντία τὰ ὄμματα, καὶ μυιῶν προσκαθημένων <ὑπὸ> πλήθους πᾶν ἀποκρύπτεται τὸ πρόσωπον. Ἐντὸς δὲ ποιοῦντος ὅσα ποιεῖν ἀναγκαῖόν ἐστιν ἐσθίοντας ἀνθρώπους καὶ πίνοντας, εὐλαὶ καὶ σκώληκες ὑπὸ φθορᾶς καὶ σηπεδόνος ἐκ τοῦ περιττώματος ἀναζέουσιν, ὑφ' ὧν ἀναλίσκεται τὸ σῶμα διαδυομένων εἰς τὰ ἐντός. Ὅταν γὰρ ἤδη φανερὸς ᾖ τεθνηκὼς ὁ ἄνθρωπος, ἀφαιρεθείσης τῆς ἐπάνω σκάφης ὁρῶσι τὴν μὲν σάρκα κατεδηδεσμένην, περὶ δὲ τὰ σπλάγχνα τοιούτων θηρίων ἑσμοὺς ἐσθιόντων καὶ προσπεφυκότων. Οὕτως ὁ Μιθριδάτης ἑπτακαίδεκα ἡμέρας φθειρόμενος μόλις ἀπέθανε.

[17] Λοιπὸς δ' ἦν τῇ Παρυσάτιδι σκοπὸς ὁ τὴν κεφαλὴν ἀποτεμὼν καὶ τὴν χεῖρα τοῦ Κύρου Μασαβάτης βασιλέως εὐνοῦχος. Ὡς οὖν αὐτὸς οὐδεμίαν καθ' ἑαυτοῦ λαβὴν παρεδίδου, τοιοῦτον ἐπιβουλῆς τρόπον ἡ Παρύσατις συνέθηκεν. Ἦν τά τ' ἄλλα θυμόσοφος γυνὴ καὶ δεινὴ κυβεύειν· διὸ καὶ βασιλεῖ πρὸ τοῦ πολέμου πολλάκις συνεκύβευε· μετὰ δὲ τὸν πόλεμον διαλυθεῖσα πρὸς αὐτόν, οὐκ ἔφευγε τὰς φιλοφροσύνας, ἀλλὰ καὶ συνέπαιζε καὶ τῶν ἐρωτικῶν ἐκοινώνει συμπράττουσα καὶ παροῦσα, καὶ ὅλως μικρότατον αὐτοῦ τῇ Στατείρᾳ μετεδίδου χρῆσθαι καὶ συνεῖναι, μισοῦσά τε μάλιστα πάντων ἐκείνην καὶ μέγιστον αὐτὴ βουλομένη δύνασθαι. Λαβοῦσα δή ποτε τὸν Ἀρτοξέρξην ὡρμημένον ἀλύειν σχολῆς οὔσης, προὐκαλεῖτο περὶ χιλίων δαρεικῶν κυβεῦσαι· καὶ κυβεύοντα περιεῖδε νικῆσαι καὶ τὸ χρυσίον ἀπέδωκε. Προσποιουμένη δ' ἀνιᾶσθαι καὶ φιλονικεῖν, ἐκέλευσεν αὖθις ἐξ ἀρχῆς περὶ εὐνούχου διακυβεῦσαι, κἀκεῖνος ὑπήκουσε. Ποιησάμενοι δὲ συνθήκας, πέντε μὲν ἑκάτερον ὑπεξελέσθαι τοὺς πιστοτάτους, ἐκ δὲ τῶν λοιπῶν, ὃν ἂν ὁ νικῶν ἕληται, δοῦναι τὸν ἡττώμενον, ἐπὶ τούτοις ἐκύβευον. Σφόδρα δὴ γενομένη πρὸς τῷ πράγματι καὶ σπουδάσασα περὶ τὴν παιδιάν, εὖ δέ πως αὐτῇ καὶ τῶν κύβων πεσόντων, νικήσασα λαμβάνει τὸν Μασαβάτην· οὐ γὰρ ἦν ἐν τοῖς ὑπεξῃρημένοις. Καὶ πρὶν ἐν ὑποψίᾳ γενέσθαι βασιλέα τοῦ πράγματος, ἐγχειρίσασα τοῖς ἐπὶ τῶν τιμωριῶν προσέταξεν ἐκδεῖραι ζῶντα, καὶ τὸ μὲν σῶμα πλάγιον διὰ τριῶν σταυρῶν ἀναπῆξαι, τὸ δὲ δέρμα χωρὶς διαπατταλεῦσαι. Γενομένων δὲ τούτων, καὶ βασιλέως χαλεπῶς φέροντος καὶ παροξυνομένου πρὸς αὐτήν, εἰρωνευομένη μετὰ γέλωτος « Ὡς ἡδύς » ἔφασκεν « εἶ καὶ μακάριος, εἰ χαλεπαίνεις διὰ γέροντα πονηρὸν εὐνοῦχον, ἐγὼ δὲ χιλίους ἐκκυβευθεῖσα δαρεικοὺς σιωπῶ καὶ στέργω. » Βασιλεὺς μὲν οὖν ἐφ' οἷς ἐξηπατήθη μεταμελόμενος ἡσυχίαν ἦγεν, ἡ δὲ Στάτειρα καὶ πρὸς τἆλλα φανερῶς ἠναντιοῦτο, καὶ τούτοις ἐδυσχέραινεν, ὡς ἄνδρας εὐνοϊκοὺς καὶ πιστοὺς βασιλεῖ διὰ Κῦρον ὠμῶς καὶ παρανόμως ἀπολλυούσης αὐτῆς.

[18] Ἐπεὶ δὲ Κλέαρχον καὶ τοὺς ἄλλους στρατηγοὺς Τισσαφέρνης ἐξηπάτησε καὶ παρεσπόνδησεν ὅρκων γενομένων, καὶ συλλαβὼν ἀνέπεμψεν ἐν πέδαις δεδεμένους, δεηθῆναί φησιν αὐτοῦ τὸν Κλέαρχον ὁ Κτησίας, ὅπως κτενὸς εὐπορήσειε. Τυχόντα δὲ καὶ τημελήσαντα τὴν κεφαλήν, ἡσθῆναί τε τῇ χρείᾳ καὶ τὸν δακτύλιον αὐτῷ δοῦναι σύμβολον φιλίας πρὸς τοὺς ἐν Λακεδαίμονι συγγενεῖς καὶ οἰκείους· εἶναι δὲ γλυφὴν ἐν τῇ σφραγῖδι Καρυάτιδας ὀρχουμένας. Τὰ δὲ πεμπόμενα σιτία τῷ Κλεάρχῳ τοὺς συνδεδεμένους στρατιώτας ἀφαιρεῖσθαι καὶ καταναλίσκειν, ὀλίγα τῷ Κλεάρχῳ διδόντας ἀπ' αὐτῶν. Ἰάσασθαι δὲ καὶ τοῦτό φησιν ὁ Κτησίας, πλείονα τῷ Κλεάρχῳ πέμπεσθαι διαπραξάμενος, ἰδίᾳ δ' ἕτερα τοῖς στρατιώταις δίδοσθαι· καὶ ταῦτα μὲν ὑπουργῆσαι καὶ παρασχεῖν χάριτι καὶ γνώμῃ τῆς Παρυσάτιδος. Πεμπομένου δὲ καθ' ἡμέραν τῷ Κλεάρχῳ κωλῆνος ἐπὶ τοῖς σιτίοις, παρακαλεῖν αὐτὸν καὶ διδάσκειν, ὡς χρὴ μικρὸν εἰς τὸ κρέας ἐμβαλόντα μαχαίριον ἀποκρύψαντα πέμψαι, καὶ μὴ περιιδεῖν ἐν τῇ βασιλέως ὠμότητι τὸ τέλος αὐτοῦ γενόμενον· αὐτὸν δὲ φοβούμενον μὴ ἐθελῆσαι. Βασιλέα δὲ τῇ μὲν μητρὶ παραιτουμένῃ μὴ κτεῖναι τὸν Κλέαρχον ὁμολογῆσαι καὶ ὀμόσαι· πεισθέντα δ' αὖθις ὑπὸ τῆς Στατείρας, ἀποκτεῖναι πάντας πλὴν Μένωνος. Ἐκ δὲ τούτου τὴν Παρύσατιν ἐπιβουλεῦσαι τῇ Στατείρᾳ καὶ συσκευάσασθαι τὴν φαρμακείαν κατ' αὐτῆς, οὐκ εἰκότα λέγων ἀλλὰ πολλὴν ἀλογίαν ἔχοντα τῆς αἰτίας, εἰ δεινὸν ἔργον οὕτως ἔδρασε καὶ παρεκινδύνευσεν ἡ Παρύσατις διὰ Κλέαρχον, ἀνελεῖν τολμήσασα τὴν γνησίαν βασιλέως γυναῖκα καὶ τέκνων κοινωνὸν ἐπὶ βασιλείᾳ τρεφομένων. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν οὐκ ἄδηλον ὡς ἐπιτραγῳδεῖ τῇ Κλεάρχου μνήμῃ. Καὶ γὰρ ἀναιρεθέντων φησὶ τῶν στρατηγῶν τοὺς μὲν ἄλλους ὑπὸ κυνῶν σπαράττεσθαι καὶ ὀρνέων, τῷ δὲ Κλεάρχου νεκρῷ θύελλαν ἀνέμου γῆς θῖνα πολλὴν φέρουσαν ἐπιχῶσαι καὶ ἐπικρύψαι τὸ σῶμα· φοινίκων δέ τινων διασπαρέντων, ὀλίγῳ χρόνῳ θαυμαστὸν ἄλσος ἀναφῦναι καὶ κατασκιάσαι τὸν τόπον, ὥστε καὶ βασιλεῖ σφόδρα μεταμέλειν, ὡς ἄνδρα θεοῖς φίλον ἀνῃρηκότι τὸν Κλέαρχον.

[19] Ἡ δ' οὖν Παρύσατις, μίσους τε πρὸς τὴν Στάτειραν ἐξ ἀρχῆς ὑποκειμένου καὶ ζηλοτυπίας, ὁρῶσα τὴν μὲν αὑτῆς δύναμιν αἰδουμένου βασιλέως καὶ τιμῶντος οὖσαν, τὴν δ' ἐκείνης ἔρωτι καὶ πίστει βέβαιον καὶ ἰσχυράν, ἐπεβούλευσεν, ὑπὲρ τῶν μεγίστων ὡς ᾤετο παραβαλλομένη.

Θεράπαιναν εἶχε πιστὴν καὶ δυναμένην παρ' αὐτῇ μέγιστον ὄνομα Γίγιν, ἣν ὁ μὲν Δείνων ὑπουργῆσαι τῇ φαρμακείᾳ φησί, συγγνῶναι δὲ μόνον ἄκουσαν ὁ Κτησίας· τὸν δὲ δόντα τὸ φάρμακον οὗτος μὲν ὀνομάζει Βελιτάραν, ὁ δὲ Δείνων Μελάνταν. Ἐκ δὲ τῆς πρόσθεν ὑποψίας καὶ διαφορᾶς ἀρξάμεναι πάλιν εἰς τὸ αὐτὸ φοιτᾶν καὶ συνδειπνεῖν ἀλλήλαις, ὅμως <διὰ> τὸ δεδιέναι καὶ φυλάττεσθαι τοῖς αὐτοῖς σιτίοις καὶ ἀπὸ τῶν αὐτῶν ἐχρῶντο. Γίνεται δὲ μικρὸν ἐν Πέρσαις ὀρνίθιον, ᾧ περιττώματος οὐδὲν <ἔν>εστιν, ἀλλ' ὅλον διάπλεων πιμελῆς τὰ ἐντός, ᾗ καὶ νομίζουσιν ἀνέμῳ καὶ δρόσῳ τρέφεσθαι τὸ ζῷον· ὀνομάζεται δὲ ῥυντάκης. Τοῦτό φησιν ὁ Κτησίας μικρᾷ μαχαιρίδι κεχρισμένῃ τῷ φαρμάκῳ κατὰ θάτερα τὴν Παρύσατιν διαιροῦσαν, ἐκμάξαι τῷ ἑτέρῳ μέρει τὸ φάρμακον· καὶ τὸ μὲν ἄχραντον καὶ καθαρὸν εἰς τὸ στόμα βαλοῦσαν αὐτὴν ἐσθίειν, δοῦναι δὲ τῇ Στατείρᾳ τὸ πεφαρμαγμένον· ὁ δὲ Δείνων οὐ τὴν Παρύσατιν, ἀλλὰ τὸν Μελάνταν τέμνοντα τῷ μαχαιρίῳ τὰ φαρμασσόμενα τῶν κρεῶν τιθέναι κατὰ τὴν Στάτειραν. Ἀποθνῄσκουσα <δ'> οὖν ἡ γυνὴ μετὰ πόνων μεγάλων καὶ σπαραγμῶν, αὐτή τε συνῃσθάνετο τοῦ κακοῦ, καὶ βασιλεῖ παρέσχεν ὑποψίαν κατὰ τῆς μητρός, εἰδότι τὸ θηριῶδες αὐτῆς καὶ δυσμείλικτον. Ὅθεν εὐθὺς ἐπὶ τὴν ζήτησιν ὁρμήσας, τοὺς μὲν ὑπηρέτας καὶ τραπεζοκόμους τῆς μητρὸς συνέλαβε καὶ κατεστρέβλωσε, τὴν δὲ Γίγιν ἡ Παρύσατις πολὺν χρόνον εἶχεν οἴκοι μεθ' αὑτῆς, καὶ βασιλέως ἐξαιτοῦντος οὐκ ἔδωκεν, ἀλλ' ὕστερον αὐτῆς δεηθείσης εἰς τὸν οἶκον ἀφεθῆναι νυκτός, αἰσθόμενος καὶ λόχον ὑφεὶς συνήρπασε καὶ κατέγνω θάνατον. (9) Ἀποθνῄσκουσι δ' οἱ φαρμακεῖς ἐν Πέρσαις κατὰ νόμον οὕτως· λίθος ἐστὶ πλατύς, ἐφ' οὗ τὴν κεφαλὴν καταθέντες αὐτῶν ἑτέρῳ λίθῳ παίουσι καὶ πιέζουσιν, ἄχρι οὗ συνθλάσωσι τὸ πρόσωπον καὶ τὴν κεφαλήν. Ἡ <μὲν> οὖν Γίγις οὕτως ἀπέθανε, τὴν δὲ Παρύσατιν ὁ Ἀρτοξέρξης ἄλλο μὲν οὐδὲν οὔτ' εἶπε κακὸν οὔτ' ἐποίησεν, εἰς δὲ Βαβυλῶνα βουλομένην ἐξέπεμψεν, εἰπὼν ἕως ἐκείνη περίεστιν αὐτὸς οὐκ ὄψεσθαι Βαβυλῶνα. Τὰ μὲν οὖν κατὰ τὴν οἰκίαν οὕτως εἶχεν.

[20] Ἐπεὶ δὲ τοὺς Κύρῳ συναναβάντας Ἕλληνας σπουδάσας λαβεῖν ὁ βασιλεὺς οὐδὲν ἧττον ἢ Κύρου περιγενέσθαι καὶ τὴν βασιλείαν κατασχεῖν, οὐκ ἔλαβεν, ἀλλὰ Κῦρον τὸν ἡγεμόνα καὶ τοὺς αὑτῶν στρατηγοὺς ἀποβαλόντες, ἐξ αὐτῶν μονονουχὶ τῶν βασιλείων ἐσώθησαν, ἐξελέγξαντες καὶ ἀποφήναντες τὰ Περσῶν καὶ βασιλέως πράγματα χρυσὸν ὄντα πολὺν καὶ τρυφὴν καὶ γυναῖκας, τὰ δ' ἄλλα τῦφον καὶ ἀλαζονείαν, πᾶσα μὲν ἡ Ἑλλὰς ἐξεθάρρησε καὶ κατεφρόνησε τῶν βαρβάρων, Λακεδαιμονίοις δὲ καὶ δεινὸν ἐφαίνετο, μὴ νῦν γε δουλείας ἐξελέσθαι τοὺς τὴν Ἀσίαν κατοικοῦντας Ἕλληνας μηδὲ παῦσαι προπηλακιζομένους ὑπ' αὐτῶν. Πρότερον δὲ διὰ Θίμβρωνος, εἶτα διὰ Δερκυλλίδου πολεμοῦντες, οὐδὲν δὲ πράττοντες ἀξιόλογον, Ἀγησιλάῳ τῷ βασιλεῖ τὸν πόλεμον ἐπέτρεψαν. Ὁ δὲ περαιωθεὶς ναυσὶν εἰς Ἀσίαν, εὐθὺς ἦν ἐνεργὸς καὶ δόξαν εἶχε μεγάλην, καὶ Τισσαφέρνην παραταξάμενος ἐνίκησε καὶ τὰς πόλεις ἀφίστη.

Τούτων δὲ γενομένων, συμφρονήσας ὁ Ἀρτοξέρξης ὃν τρόπον αὐτοῖς ἐστι πολεμητέον, ἔπεμψε Τιμοκράτην τὸν Ῥόδιον εἰς τὴν Ἑλλάδα χρυσίον πολὺ κομίζοντα, διδόναι καὶ διαφθείρειν τοὺς πλεῖστον ἐν ταῖς πόλεσι δυναμένους κελεύσας καὶ πόλεμον Ἑλληνικὸν κινεῖν ἐπὶ τὴν Λακεδαίμονα. Τοῦ δὲ Τιμοκράτους ταῦτα πράσσοντος, καὶ τῶν μεγίστων πόλεων συνισταμένων, καὶ τῆς Πελοποννήσου διαταραττομένης, μετεπέμποντο τὸν Ἀγησίλαον ἐκ (6) τῆς Ἀσίας οἱ ἄρχοντες. Ὅτε δὴ καί φασιν αὐτὸν ἀπιόντα πρὸς τοὺς φίλους εἰπεῖν, ὡς τρισμυρίοις τοξόταις ἐξελαύνοιτο τῆς Ἀσίας ὑπὸ βασιλέως· τὸ γὰρ Περσικὸν νόμισμα τοξότην ἐπίσημον εἶχεν. [21] Ἐξέβαλε δὲ καὶ τῆς θαλάττης Λακεδαιμονίους, Κόνωνι τῷ Ἀθηναίῳ μετὰ Φαρναβάζου στρατηγῷ χρησάμενος. Ὁ γὰρ Κόνων διέτριβε μὲν ἐν Κύπρῳ μετὰ τὴν ἐν Αἰγὸς ποταμοῖς ναυμαχίαν, οὐ τὴν ἀσφάλειαν ἀγαπῶν, ἀλλὰ τὴν τῶν πραγμάτων μεταβολὴν ὥσπερ ἐν πελάγει τροπὴν περιμένων. Ὁρῶν δὲ καὶ τοὺς ἑαυτοῦ λογισμοὺς δυνάμεως καὶ τὴν βασιλέως δύναμιν ἀνδρὸς ἔμφρονος δεομένην, ἔπεμψεν ἐπιστολὴν βασιλεῖ περὶ ὧν διενοεῖτο. Καὶ ταύτην ἐκέλευσε τὸν κομίζοντα μάλιστα μὲν ἀποδοῦναι διὰ Ζήνωνος τοῦ Κρητὸς ἢ Πολυκρίτου τοῦ Μενδαίου· τούτων δ' ἦν ὁ μὲν Ζήνων ὀρχηστής, ὁ δὲ Πολύκριτος ἰατρός· ἂν δ' οὗτοι μὴ παρῶσι, διὰ Κτησίου τοῦ ἰατροῦ. Λέγεται δ' ὁ Κτησίας τὴν ἐπιστολὴν λαβὼν παρεγγράψαι τοῖς ὑπὸ τοῦ Κόνωνος ἐπεσταλμένοις, ὅπως καὶ Κτησίαν ἀποστείλῃ πρὸς αὐτόν, ὡς ὠφέλιμον ὄντα ταῖς ἐπὶ θαλάσσῃ πράξεσιν· ὁ δὲ Κτησίας αὐτὸν ἀφ' ἑαυτοῦ βασιλέα φησὶ προσθεῖναι τὴν λειτουργίαν αὐτῷ ταύτην.

Ἀλλ' ἐπεὶ κρατήσας τῇ περὶ Κνίδον ναυμαχίᾳ διὰ Φαρναβάζου καὶ Κόνωνος ἀφείλετο τὴν κατὰ θάλατταν ἀρχὴν Λακεδαιμονίους, ἐπέστρεψε πᾶσαν ὁμοῦ τὴν Ἑλλάδα πρὸς αὑτόν, ὥστε καὶ τὴν περιβόητον εἰρήνην βραβεῦσαι τοῖς Ἕλλησι τὴν ἐπ' Ἀνταλκίδου (6) προσαγορευομένην. Ὁ δ' Ἀνταλκίδας Σπαρτιάτης ἦν Λέοντος υἱός, καὶ <συ>σπουδάσας βασιλεῖ διεπράξατο τὰς ἐν Ἀσίᾳ πόλεις Ἑλληνίδας ἁπάσας καὶ νήσους, ὅσαι προσκυροῦσιν Ἀσίᾳ, παρεῖναι Λακεδαιμονίους αὐτῷ κεκτῆσθαι φόρων ὑποτελεῖς, εἰρήνης γενομένης τοῖς Ἕλλησιν, εἰ δεῖ τὴν τῆς Ἑλλάδος ὕβριν καὶ προδοσίαν εἰρήνην καλεῖν, ἧς πόλεμος οὐδεὶς ἀκλεέστερον ἤνεγκε τέλος τοῖς κρατηθεῖσι. [22] Διὸ καὶ τοὺς ἄλλους Σπαρτιάτας ἀεὶ βδελυττόμενος ὁ Ἀρτοξέρξης, καὶ νομίζων, ὥς φησι Δείνων, ἀνθρώπων ἁπάντων ἀναιδεστάτους εἶναι, τὸν Ἀνταλκίδαν ὑπερηγάπησεν εἰς Πέρσας ἀναβάντα. Καί ποτε λαβὼν ἕνα τῶν ἀνθινῶν στεφάνων, καὶ βάψας εἰς μύρον τὸ πολυτελέστατον, ἀπὸ δείπνου ἔπεμψε τῷ Ἀνταλκίδᾳ, καὶ πάντες ἐθαύμασαν τὴν φιλοφροσύνην. Ἦν δ' ὡς ἔοικεν ἐπιτήδειος οὗτος ἐντρυφηθῆναι καὶ τοιοῦτον λαβεῖν στέφανον, ἐξορχησάμενος ἐν Πέρσαις τὸν Λεωνίδαν καὶ τὸν Καλλικρατίδαν. Ὁ μὲν γὰρ Ἀγησίλαος ὡς ἔοικε πρὸς τὸν εἰπόντα· « Φεῦ τῆς Ἑλλάδος ὅπου μηδίζουσιν ἡμῖν οἱ Λάκωνες » « οὐ μᾶλλον » εἶπεν « οἱ Μῆδοι λακωνίζουσι; » τοῦ δὲ ῥήματος ἡ κομψότης τὴν τοῦ πράγματος αἰσχύνην οὐκ ἀφεῖλεν, ἀλλὰ τὴν μὲν ἡγεμονίαν ἀπώλεσαν ἐν Λεύκτροις ἀγωνισάμενοι κακῶς, ἡ δὲ δόξα τῆς Σπάρτης προαπώλετο ταῖς ὁμολογίαις ἐκείναις. Ἄχρι μὲν οὖν ἐπρώτευεν ἡ Σπάρτη, ξένον ἐποιεῖτο καὶ φίλον ὠνόμαζεν ἑαυτοῦ τὸν Ἀνταλκίδαν· ἐπεὶ δ' ἡττήθησαν ἐν Λεύκτροις, ταπεινὰ πράττοντες ἐδέοντο μὲν χρημάτων καὶ τὸν Ἀγησίλαον εἰς Αἴγυπτον ἐξέπεμψαν, ὁ δ' Ἀνταλκίδας ἀνέβη πρὸς τὸν Ἀρτοξέρξην, παρακαλῶν ἐπαρκέσαι τοῖς Λακεδαιμονίοις. Ὁ δ' οὕτως ἐξημέλησε καὶ παρεῖδε καὶ ἀπέρριψεν αὐτόν, ὥστε καταβάντα καὶ χλευαζόμενον ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν, φοβούμενον δὲ καὶ τοὺς ἐφόρους, ἀποκαρτερῆσαι.

Ἀνέβη δὲ πρὸς τὸν βασιλέα καὶ Ἰσμηνίας ὁ Θηβαῖος καὶ Πελοπίδας, ἤδη τὴν ἐν Λεύκτροις μάχην νενικηκώς. Ἀλλ' οὗτος μὲν οὐδὲν αἰσχρὸν ἐποίησεν· Ἰσμηνίας δὲ προσκυνῆσαι κελευόμενος ἐξέβαλε πρὸ αὑτοῦ χαμᾶζε τὸν δακτύλιον, εἶτα κύψας ἀνείλετο καὶ παρέσχε δόξαν προσκυνοῦντος. Τιμαγόρᾳ δὲ τῷ Ἀθηναίῳ, διὰ Βηλούριδος τοῦ γραμματέως εἰσπέμψαντι γραμματίδιον ἀπόρρητον, ἡσθεὶς μυρίους τε δαρεικοὺς ἔδωκε, καὶ γάλακτος βοείου δεομένῳ δι' ἀσθένειαν ὀγδοήκοντα βοῦς ἀμέλγεσθαι παρηκολούθουν· ἔτι δὲ κλίνην καὶ στρώματα καὶ τοὺς στρωννύντας ἔπεμψεν, ὡς οὐ μεμαθηκότων Ἑλλήνων ὑποστρωννύναι, καὶ φορεῖς τοὺς κομίζοντας αὐτὸν μέχρι θαλάσσης μαλακῶς ἔχοντα. Παρόντι δὲ δεῖπνον ἐπέμπετο λαμπρότατον, ὥστε καὶ τὸν ἀδελφὸν τοῦ βασιλέως Ὀστάνην « Ὦ Τιμαγόρα » φάναι « μέμνησο ταύτης τῆς τραπέζης· οὐ γὰρ ἐπὶ μικροῖς οὕτω σοι κεκοσμημένη  παράκειται. » Τοῦτο δ' ἦν ὀνειδισμὸς εἰς προδοσίαν μᾶλλον ἢ χάριτος ὑπόμνησις. Τιμαγόρου μὲν οὖν διὰ τὴν δωροδοκίαν Ἀθηναῖοι θάνατον κατέγνωσαν.

[23] Ὁ δ' Ἀρτοξέρξης ἓν ἀντὶ πάντων ὧν ἐλύπει τοὺς Ἕλληνας ηὔφραινε, Τισσαφέρνην τὸν ἔχθιστον αὐτοῖς καὶ δυσμενέστατον ἀποκτείνας· ἀπέκτεινε δὲ ταῖς διαβολαῖς αὐτοῦ τῆς Παρυσάτιδος συνεπιθεμένης. Οὐ γὰρ ἐνέμεινε τῇ ὀργῇ πολὺν χρόνον ὁ βασιλεύς, ἀλλὰ διηλλάγη τῇ μητρὶ καὶ μετεπέμψατο, νοῦν μὲν ὁρῶν ἔχουσαν καὶ φρόνημα βασιλείας ἄξιον, αἰτίας δὲ μηδεμιᾶς οὔσης ἐμποδὼν ἔτι δι'  ἣν ὑπόψονται συνόντες ἀλλήλους ἢ λυπήσουσιν. Ἐκ δὲ τούτου πάντα πρὸς χάριν ὑπουργοῦσα βασιλεῖ, καὶ τῷ πρὸς μηδὲν ὧν ἐκεῖνος ἔπραττε δυσκολαίνειν ἔχουσα τὸ δύνασθαι παρ' αὐτῷ καὶ τυγχάνειν ἁπάντων, ᾔσθετο τῆς ἑτέρας τῶν θυγατέρων Ἀτόσσης ἐρῶντος ἔρωτα δεινόν, ἐπικρυπτομένου δὲ δι' ἐκείνην οὐχ ἥκιστα καὶ κολάζοντος τὸ πάθος ὥς φασιν ἔνιοι, καίτοι γεγενημένης ἤδη πρὸς τὴν παρθένον ὁμιλίας αὐτῷ λαθραίας. Ὡς οὖν ὑπώπτευσεν ἡ Παρύσατις, τὴν παῖδα μᾶλλον ἢ πρότερον ἠσπάζετο, καὶ πρὸς τὸν Ἀρτοξέρξην ἐπῄνει τό τε κάλλος αὐτῆς καὶ τὸ ἦθος, ὡς βασιλικῆς καὶ μεγαλοπρεποῦς. Τέλος δ' οὖν γῆμαι τὴν κόρην ἔπεισε καὶ γνησίαν ἀποδεῖξαι γυναῖκα, χαίρειν ἐάσαντα δόξας Ἑλλήνων καὶ νόμους, Πέρσαις δὲ νόμον αὐτὸν ὑπὸ τοῦ θεοῦ καὶ δικαιωτὴν αἰσχρῶν καὶ (6) καλῶν ἀποδεδειγμένον. Ἔνιοι μέντοι λέγουσιν, ὧν ἐστι καὶ Ἡρακλείδης ὁ Κυμαῖος, οὐ μίαν μόνον τῶν θυγατέρων, ἀλλὰ καὶ δευτέραν Ἄμηστριν γῆμαι τὸν Ἀρτοξέρξην, περὶ ἧς ὀλίγον ὕστερον ἀπαγγελοῦμεν. Τὴν δ' Ἄτοσσαν οὕτως ἠγάπησεν ὁ πατὴρ συνοικοῦσαν, ὥστ' ἀλφοῦ κατανεμηθέντος αὐτῆς τὸ σῶμα, δυσχερᾶναι μὲν ἐπὶ τούτῳ μηδ' ὁτιοῦν, εὐχόμενος δὲ περὶ αὐτῆς τῇ Ἥρᾳ προσκυνῆσαι μόνην θεῶν ἐκείνην, ταῖς χερσὶ τῆς γῆς ἁψάμενος, δῶρά τε τῇ θεῷ τοσαῦτα πέμψαι τοὺς σατράπας καὶ φίλους αὐτοῦ κελεύσαντος, ὥστε τὰ μεταξὺ τοῦ ἱεροῦ καὶ τῶν βασιλείων ἑκκαίδεκα στάδια χρυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ πορφύρας καὶ ἵππων ἐμπλησθῆναι.

[24] Πόλεμον δὲ πρὸς μὲν Αἰγυπτίους διὰ Φαρναβάζου καὶ Ἰφικράτους ἐξενεγκὼν ἀπέτυχε, στασιασάντων (2) ἐκείνων. Ἐπὶ δὲ Καδουσίους αὐτὸς ἐστράτευσε τριάκοντα μυριάσι πεζῶν καὶ μυρίοις ἱππεῦσιν. Ἐμβαλὼν δ' εἰς χώραν τραχύτητι χαλεπὴν καὶ ὁμιχλώδη καὶ τῶν ἀπὸ σπόρου καρπῶν ἄγονον, ἀπίοις δὲ καὶ μήλοις καὶ τοιούτοις ἄλλοις ἀκροδρύοις τρέφουσαν ἀνθρώπους πολεμικοὺς καὶ θυμοειδεῖς, ἔλαθε μεγάλαις ἀπορίαις καὶ κινδύνοις περιπεσών. Οὐδὲν γὰρ ἐδώδιμον ἦν λαμβάνειν οὐδ' ἔξωθεν ἐπεισάγεσθαι, τὰ δ' ὑποζύγια μόνον κατέκοπτον, ὥστ' ὄνου κεφαλὴν μόλις δραχμῶν ἑξήκοντα ὤνιον εἶναι. Τὸ δὲ βασιλικὸν δεῖπνον ἐξελείφθη, καὶ τῶν ἵππων ὀλίγοι περιῆσαν ἔτι, τοὺς δ' ἄλλους ἐσθίοντες κατανηλώκεσαν.

Ἐνταῦθα Τιρίβαζος, ἀνὴρ πολλάκις μὲν ἐν πρώτῃ δι' ἀνδραγαθίαν τάξει γενόμενος, πολλάκις δ' ἀπορριφεὶς διὰ κουφότητα, καὶ τότε ταπεινὰ πράττων καὶ (5) περιορώμενος, ἔσωσε βασιλέα καὶ τὸν στρατόν. Ὄντων γὰρ δυεῖν ἐν τοῖς Καδουσίοις βασιλέων, ἑκατέρου δὲ χωρὶς στρατοπεδεύοντος, ἐντυχὼν τῷ Ἀρτοξέρξῃ, καὶ φράσας περὶ ὧν διενοεῖτο πράττειν, ἐβάδιζεν αὐτὸς πρὸς τὸν ἕτερον τῶν Καδουσίων, καὶ πρὸς τὸν ἕτερον κρύφα τὸν (6) υἱὸν ἔπεμπεν. Ἐξηπάτα δ' ἑκάτερον ἑκάτερος, λέγων ὡς ἅτερος ἐπιπρεσβεύεται πρὸς τὸν Ἀρτοξέρξην, φιλίαν μόνῳ πράττων ἑαυτῷ καὶ συμμαχίαν· οὐκοῦν εἰ σωφρονεῖ, χρῆναι πρότερον ἐντυγχάνειν ἐκείνῳ, αὐτὸν δὲ συμπράξειν ἅπαντα. Τούτοις ἐπείσθησαν ἀμφότεροι, καὶ φθάνειν ἀλλήλους νομίζοντες, ὁ μὲν τῷ Τιριβάζῳ συνέπεμψε πρέσβεις, ὁ δὲ τῷ παιδὶ τοῦ Τιριβάζου. Διατριβῆς δὲ γενομένης, ὑποψίαι καὶ διαβολαὶ κατὰ τοῦ Τιριβάζου τῷ Ἀρτοξέρξῃ προσέπιπτον· αὐτὸς δὲ δυσθύμως εἶχε καὶ μετενόει πιστεύσας τῷ Τιριβάζῳ, καὶ τοῖς φθονοῦσιν ἐγκαλεῖν παρεῖχεν, ἐπεὶ δ' ἧκεν ὁ Τιρίβαζος, ἧκε δ' ὁ υἱὸς αὐτοῦ, τοὺς Καδουσίους ἄγοντες, ἐγένοντο δὲ σπονδαὶ πρὸς ἀμφοτέρους καὶ εἰρήνη,

μέγας ὢν ὁ Τιρίβαζος ἤδη καὶ λαμπρὸς ἀνεζεύγνυε μετὰ τοῦ βασιλέως, ἐπιδεικνυμένου πᾶσαν τὴν δειλίαν καὶ τὴν μαλακίαν οὐ τρυφῆς καὶ πολυτελείας -- ὥσπερ οἱ πολλοὶ νομίζουσιν -- ἔκγονον οὖσαν, ἀλλὰ μοχθηρᾶς φύσεως καὶ ἀγεννοῦς καὶ δόξαις πονηραῖς ἑπομένης. Οὔτε γὰρ χρυσὸς οὔτε κάνδυς οὔθ' ὁ τῶν μυρίων καὶ δισχιλίων ταλάντων περικείμενος ἀεὶ τῷ βασιλέως σώματι κόσμος ἐκεῖνον ἀπεκώλυε πονεῖν καὶ ταλαιπωρεῖν ὥσπερ οἱ τυχόντες, ἀλλὰ τήν τε φαρέτραν ἐνημμένος καὶ τὴν πέλτην φέρων αὐτὸς ἐβάδιζε πρῶτος ὁδοὺς ὀρεινὰς καὶ προσάντεις, ἀπολιπὼν τὸν ἵππον, ὥστε τοὺς ἄλλους πτεροῦσθαι καὶ συνεπικουφίζεσθαι, τὴν ἐκείνου προθυμίαν καὶ ῥώμην ὁρῶντας· καὶ γὰρ διακοσίων καὶ πλειόνων σταδίων κατήνυεν ἡμέρας ἑκάστης πορείαν.

[25] Ἐπεὶ δ' εἰς σταθμὸν κατέβη βασιλικόν, παραδείσους ἔχοντα θαυμαστοὺς καὶ κεκοσμημένους διαπρεπῶς ἐν τῷ πέριξ ἀδένδρῳ καὶ ψιλῷ χωρίῳ, κρύους ὄντος ἐπέτρεψε τοῖς στρατιώταις ἐκ τοῦ παραδείσου ξυλίζεσθαι τὰ δένδρα κόπτοντας, μήτε πεύκης μήτε κυπαρίττου φειδομένους. Ὀκνούντων δὲ καὶ φειδομένων διὰ τὰ κάλλη καὶ τὰ μεγέθη, λαβὼν πέλεκυν αὐτὸς ὅπερ ἦν μέγιστον καὶ κάλλιστον τῶν φυτῶν ἔκοψεν. Ἐκ δὲ τούτου ξυλιζόμενοι καὶ πολλὰ πυρὰ ποιοῦντες εὐμαρῶς ἐνυκτέρευσαν. Οὐ μὴν ἀλλὰ πολλοὺς καὶ ἀγαθοὺς ἀποβαλὼν ἄνδρας, ἵππους δ' ὁμοῦ τι πάντας, ἐπανῆλθε, καὶ δόξας καταφρονεῖσθαι διὰ τὴν ἀτυχίαν καὶ τὴν ἀπότευξιν τῆς στρατείας, ἐν ὑποψίαις εἶχε τοὺς πρώτους· καὶ πολλοὺς μὲν ἀνῄρει δι' ὀργήν, πλείονας δὲ φοβούμενος. Ἡ γὰρ δειλία φονικώτατόν ἐστιν ἐν ταῖς τυραννίσιν, ἵλεων δὲ καὶ πρᾶον καὶ ἀνύποπτον ἡ θαρραλεότης. Διὸ καὶ τῶν θηρίων τὰ ἀτιθάσσευτα καὶ δυσεξημέρωτα ψοφοδεῆ καὶ δειλά, τὰ δὲ γενναῖα πιστεύοντα μᾶλλον διὰ τὸ θαρρεῖν οὐ φεύγει τὰς φιλοφροσύνας.

[26] Ὁ δ' Ἀρτοξέρξης ἤδη πρεσβύτερος ὢν ᾐσθάνετο τοὺς υἱοὺς ἀγῶνα περὶ τῆς βασιλείας ἐν τοῖς φίλοις καὶ τοῖς δυνατοῖς ἔχοντας. Οἱ μὲν γὰρ εὐγνώμονες ἠξίουν, ὡς ἔλαβεν αὐτός, οὕτως ἀπολιπεῖν πρεσβεῖα Δαρείῳ τὴν ἀρχήν. Ὁ δὲ νεώτατος Ὦχος ὀξὺς ὢν καὶ βίαιος, εἶχε μὲν καὶ τῶν περὶ τὸ βασίλειον οὐκ ὀλίγους σπουδαστάς, ἤλπιζε δὲ μάλιστα κατεργάσεσθαι τὸν πατέρα διὰ τῆς Ἀτόσσης. Ἐκείνην γὰρ ἐθεράπευεν ὡς γαμησομένην καὶ συμβασιλεύσουσαν αὐτῷ μετὰ τὴν τοῦ πατρὸς τελευτήν. Ἦν δὲ λόγος ὅτι καὶ ζῶντος ἐλάνθανεν αὐτῇ πλησιάζων· ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἠγνόησεν ὁ Ἀρτοξέρξης· ταχὺ δὲ βουλόμενος ἐκκροῦσαι τῆς ἐλπίδος τὸν Ὦχον, ὅπως μὴ τὰ αὐτὰ Κύρῳ τολμήσαντος αὐτοῦ πόλεμοι καὶ ἀγῶνες αὖθις καταλάβωσι τὴν βασιλείαν, ἀνέδειξε τὸν Δαρεῖον βασιλέα πεντηκοστὸν ἔτος γεγονότα, καὶ τὴν καλουμένην κίταριν ὀρθὴν φέρειν ἔδωκε.

Νόμου δ' ὄντος ἐν Πέρσαις δωρεὰν αἰτεῖν τὸν ἀναδειχθέντα, καὶ διδόναι τὸν ἀναδείξαντα πᾶν τὸ αἰτηθὲν ἄνπερ ᾖ δυνατόν, ᾔτησεν Ἀσπασίαν ὁ Δαρεῖος τὴν μάλιστα σπουδασθεῖσαν ὑπὸ Κύρου, τότε δὲ τῷ βασιλεῖ παλλακευομένην. Ἦν δὲ Φωκαῒς τὸ γένος ἀπ' Ἰωνίας, ἐλευθέρων γονέων καὶ τεθραμμένη κοσμίως. Ἐπεὶ δὲ Κύρου δειπνοῦντος εἰσήχθη μεθ' ἑτέρων γυναικῶν, αἱ μὲν ἄλλαι παρακαθεζόμεναι, προσπαίζοντος αὐτοῦ καὶ ἁπτομένου καὶ σκώπτοντος, οὐκ ἀηδῶς ἐνεδέχοντο τὰς φιλοφροσύνας, ἐκείνη δὲ παρὰ τὴν κλίνην εἱστήκει σιωπῇ, καὶ Κύρου καλοῦντος οὐχ ὑπήκουε· βουλομένων δὲ προσάγειν τῶν κατευναστῶν « οἰμώξεται μέντοι τούτων » εἶπεν « ὃς ἂν ἐμοὶ προσαγάγῃ τὰς χεῖρας. » Ἔδοξεν οὖν ἄχαρις τοῖς παροῦσιν εἶναι καὶ ἄγροικος. Ὁ δὲ Κῦρος ἡσθεὶς ἐγέλασε καὶ εἶπε πρὸς τὸν ἀγαγόντα τὰς γυναῖκας « Ἆρ' ἤδη συνορᾷς ὅτι μοι μόνην ταύτην ἐλευθέραν καὶ ἀδιάφθορον ἥκεις κομίζων; » ἐκ δὲ τούτου προσεῖχεν ἀρξάμενος αὐτῇ, καὶ μάλιστα πασῶν ἔστερξε καὶ σοφὴν προσηγόρευσεν. Ἑάλω δὲ Κύρου πεσόντος ἐν τῇ μάχῃ καὶ διαρπαζομένου τοῦ στρατοπέδου. [27] Ταύτην ὁ Δαρεῖος αἰτήσας, ἠνίασε τὸν πατέρα· δύσζηλα γὰρ τὰ βαρβαρικὰ δεινῶς περὶ τὸ ἀκόλαστον, ὥστε μὴ μόνον τὸν προσελθόντα καὶ θιγόντα παλλακῆς βασιλέως, ἀλλὰ καὶ τὸν ἐν πορείᾳ παρεξελθόντα καὶ διεξελάσαντα τὰς ἁμάξας ἐφ' αἷς κομίζονται θανάτῳ κολάζεσθαι. Καίτοι τὴν μὲν Ἄτοσσαν εἶχεν, ἔρωτι ποιησάμενος γυναῖκα παρὰ τὸν νόμον, ἑξήκοντα δὲ καὶ τριακόσιαι παρετρέφοντο κάλλει διαφέρουσαι παλλακίδες. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ αἰτηθεὶς ἐκείνην ἐλευθέραν ἔφησεν εἶναι, καὶ λαμβάνειν ἐκέλευσε βουλομένην, ἄκουσαν δὲ μὴ βιάζεσθαι. Μεταπεμφθείσης δὲ τῆς Ἀσπασίας, καὶ παρ' ἐλπίδας τοῦ βασιλέως ἑλομένης τὸν Δαρεῖον, ἔδωκε μὲν ὑπ' ἀνάγκης τοῦ νόμου, δοὺς δ' ὀλίγον ὕστερον ἀφείλετο. Τῆς γὰρ Ἀρτέμιδος τῆς ἐν Ἐκβατάνοις, ἣν Ἀναῗτιν καλοῦσιν, ἱέρειαν ἀνέδειξεν αὐτήν, ὅπως ἁγνὴ διάγῃ τὸν ἐπίλοιπον βίον, οἰόμενος οὐ χαλεπήν, ἀλλὰ καὶ μετρίαν τινὰ καὶ παιδιᾷ μεμειγμένην ταύτην λήψεσθαι (5) δίκην παρὰ τοῦ παιδός. Ὁ δ' ἤνεγκεν οὐ μετρίως, εἴτ' ἔρωτι τῆς Ἀσπασίας περιπαθὴς γεγονώς, εἴθ' ὑβρίσθαι καὶ κεχλευάσθαι νομίζων ὑπὸ τοῦ πατρός.

Αἰσθόμενος δ' αὐτὸν οὕτως ἔχοντα Τιρίβαζος ἔτι μᾶλλον ἐξετράχυνεν, ἐν τοῖς ἐκείνου συνιδὼν τὰ καθ' (7) αὑτόν. Ἦν δὲ τοιαῦτα. Πλειόνων οὐσῶν βασιλεῖ θυγατέρων, ὡμολόγησε Φαρναβάζῳ μὲν Ἀπάμαν δώσειν γυναῖκα, Ῥοδογούνην δ' Ὀρόντῃ, Τιριβάζῳ δ' Ἄμηστριν. Καὶ τοῖς μὲν ἄλλοις ἔδωκε, Τιρίβαζον δ' ἐψεύσατο, γήμας αὐτὸς τὴν Ἄμηστριν, ἀντ' ἐκείνης δὲ τῷ Τιριβάζῳ τὴν νεωτάτην Ἄτοσσαν ἐνεγύησεν. Ἐπεὶ δὲ καὶ ταύτην ἐρασθεὶς ἔγημεν ὡς εἴρηται, παντάπασι δυσμενῶς πρὸς αὐτὸν ὁ Τιρίβαζος εἶχεν, οὐδ' ἄλλως στάσιμος ὢν τὸ ἦθος, ἀλλ' ἀνώμαλος καὶ παράφορος. Διὸ καὶ νῦν μὲν εὐημερῶν ὅμοια τοῖς πρώτοις, νῦν δὲ προσκρούων καὶ σκορακιζόμενος, οὐδεμίαν ἔφερεν ἐμμελῶς μεταβολήν, ἀλλὰ καὶ τιμώμενος ἦν ἐπαχθὴς ὑπὸ χαυνότητος, καὶ τὸ κολουόμενον οὐ ταπεινὸν οὐδ' ἡσυχαῖον, ἀλλὰ τραχὺ καὶ ἀγέρωχον εἶχε.

[28] Πῦρ οὖν ἐπὶ πῦρ ἐγένετο τῷ νεανίσκῳ προσκείμενος ὁ Τιρίβαζος ἀεὶ καὶ λέγων, ὡς οὐδὲν ὀνίνησιν ἡ κίταρις περιεστῶσα τῇ κεφαλῇ τοὺς ὑφ' αὑτῶν μὴ ζητοῦντας ὀρθοῦσθαι τοῖς πράγμασι, κἀκεῖνον ἀβέλτερα φρονεῖν, <εἰ> τοῦ μὲν ἀδελφοῦ διὰ τῆς γυναικωνίτιδος ἐνδυομένου τοῖς πράγμασι, τοῦ δὲ πατρὸς οὕτως ἔμπληκτον ἦθος καὶ ἀβέβαιον ἔχοντος, οἴεται βέβαιον αὐτῷ τὴν διαδοχὴν ὑπάρχειν. Ὁ γὰρ Ἑλληνικοῦ χάριν γυναίου τὸν ἄψευστον ἐν Πέρσαις ψευσάμενος νόμον οὐ δή που πιστός ἐστι τὰς περὶ τῶν μεγίστων ὁμολογίας ἐμπεδώσειν. Οὐ ταὐτὸ δ' εἶναι τὸ μὴ τυχεῖν Ὤχῳ κἀκείνῳ τὸ στέρεσθαι τῆς βασιλείας· Ὦχον μὲν γὰρ οὐδὲν κωλύσειν ἰδιώτην βιοῦν μακαρίως, ἐκείνῳ δ' ἀποδεδειγμένῳ βασιλεῖ βασιλεύειν ἀνάγκην ἢ μηδὲ ζῆν εἶναι. Καθόλου μὲν οὖν ἴσως, τὸ Σοφόκλειον,

ταχεῖα πειθὼ τῶν κακῶν ὁδοιπορεῖ·

λεία γάρ τις ἡ πορεία καὶ κατάντης ἐπὶ τὸ βουλόμενον· βούλονται δ' οἱ πλεῖστοι τὰ φαῦλα δι' ἀπειρίαν τῶν καλῶν καὶ ἄγνοιαν. Οὐ μὴν ἀλλὰ τὸ μέγεθος (τὸ) τῆς ἀρχῆς καὶ τὸ πρὸς τὸν Ὦχον τοῦ Δαρείου δέος ὑπόθεσιν τῷ Τιριβάζῳ παρεῖχε,
« Κυπρογένεια δ' οὐ πάμπαν ἀναίτιος »,
ἡ τῆς Ἀσπασίας ἀφαίρεσις.

[29] Ἐπέδωκεν οὖν ἑαυτὸν τῷ Τιριβάζῳ· καὶ πολλῶν ἤδη συνισταμένων, εὐνοῦχος ἐδήλωσε τῷ βασιλεῖ τὴν ἐπιβουλὴν καὶ τὸν τρόπον, εἰδὼς ἀκριβῶς ὅτι νυκτὸς ἐγνώκασιν ἐν τῷ θαλάμῳ κατακείμενον ἀναιρεῖν αὐτὸν ἐπεισελθόντες. Ἀκούσαντι δὲ τῷ Ἀρτοξέρξῃ καὶ τὸ παριδεῖν κίνδυνον τηλικοῦτον ἀμελήσαντα τῆς διαβολῆς δεινὸν ἐδόκει, καὶ τὸ πιστεῦσαι μηδενὸς ἐλέγχου γενομένου δεινότερον. Οὕτως οὖν ἐποίει· τὸν μὲν εὐνοῦχον ἐκείνοις ἐκέλευσε παρεῖναι καὶ παρακολουθεῖν, αὐτὸς δὲ τοῦ θαλάμου τὸν ὄπισθεν τῆς κλίνης τοῖχον ἐκκόψας καὶ θυρώσας, κατεκάλυψεν αὐλαίᾳ τὰς θύρας.

Ἐνστάσης δὲ τῆς ὥρας καὶ φράσαντος τοῦ εὐνούχου τὸν καιρόν, ἐπὶ τῆς κλίνης ὑπέμεινε καὶ οὐκ ἐξανέστη πρότερον ἢ τῶν ἐπ' αὐτὸν ἐρχομένων τὰ πρόσωπα κατιδεῖν καὶ γνωρίσαι σαφῶς ἕκαστον. Ὡς δ' εἶδεν ἐσπασμένους τὰ ἐγχειρίδια καὶ προσφερομένους, ταχὺ τὴν αὐλαίαν ὑπολαβὼν ἀνεχώρησεν εἰς τὸ ἐντὸς οἴκημα, καὶ τὰς θύρας ἐπήρραξε κράζων. Ὀφθέντες δ' οὖν οἱ σφαγεῖς ὑπ' αὐτοῦ, πράξαντες δὲ μηθέν, ἀπεχώρουν φυγῇ διὰ θυρῶν, καὶ τοὺς περὶ τὸν Τιρίβαζον ἐκέλευον ἀποχωρεῖν ὡς φανεροὺς γεγονότας. Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι διαλυθέντες ἔφυγον· ὁ δὲ Τιρίβαζος συλλαμβανόμενος πολλοὺς ἀπέκτεινε τῶν βασιλέως δορυφόρων, καὶ μόγις ἀκοντίῳ πληγεὶς πόρρωθεν ἔπεσε. Τῷ δὲ Δαρείῳ μετὰ τῶν τέκνων ἀναχθέντι καθίσας τοὺς βασιλείους δικαστάς, οὐ παρὼν αὐτός, ἀλλ' ἑτέρων κατηγορησάντων, ἐκέλευσεν ὑπηρέτας τὴν ἑκάστου γραψαμένους ἀπόφασιν ὡς αὐτὸν ἐπανενεγκεῖν. Ἀποφηναμένων δὲ πάντων ὁμοίως καὶ καταγνόντων τοῦ Δαρείου θάνατον, οἱ μὲν ὑπηρέται συλλαβόντες αὐτὸν εἰς οἴκημα πλησίον ἀπήγαγον, ὁ δὲ δήμιος κληθεὶς ἧκε μὲν ξυρὸν ἔχων ᾧ τὰς κεφαλὰς ἀποτέμνουσι τῶν κολαζομένων, ἰδὼν δὲ τὸν Δαρεῖον ἐξεπλάγη καὶ ἀνεχώρει πρὸς τὰς θύρας ἀποβλέπων, ὡς οὐ δυνησόμενος οὐδὲ τολμήσων αὐτόχειρ γενέσθαι βασιλέως. Ἔξωθεν δὲ τῶν δικαστῶν ἀπειλούντων καὶ διακελευομένων, ἀναστρέψας καὶ τῇ ἑτέρᾳ χειρὶ δραξάμενος τῆς κόμης αὐτοῦ καὶ καταγαγών,  ἀπέτεμε τῷ ξυρῷ τὸν τράχηλον.

Ἔνιοι δέ φασι τὴν κρίσιν γενέσθαι βασιλέως αὐτοῦ παρόντος, τὸν δὲ Δαρεῖον, ὡς κατελαμβάνετο τοῖς ἐλέγχοις, ἐπὶ στόμα πεσόντα δεῖσθαι καὶ ἱκετεύειν· τὸν δ' ὑπ' ὀργῆς ἀναστάντα καὶ σπασάμενον τὸν ἀκινάκην τύπτειν ἕως ἀπέκτεινεν· εἶτ' εἰς τὴν αὐλὴν προελθόντα τὸν Ἥλιον προσκυνῆσαι καὶ εἰπεῖν· « Εὐφραίνεσθ' ἀπιόντες ὦ Πέρσαι, καὶ λέγετε τοῖς ἄλλοις, ὅτι τοῖς ἄθεσμα καὶ παράνομα διανοηθεῖσιν ὁ μέγας Ὡραμάζης δίκην ἐπιτέθεικεν. »

[30] Ἡ μὲν οὖν ἐπιβουλὴ τοιοῦτον ἔσχε τέλος, ὁ δ' Ὦχος ἤδη μὲν ἦν ταῖς ἐλπίσι λαμπρός, ὑπὸ τῆς Ἀτόσσης ἐπαιρόμενος, ἔτι δ' ἐφοβεῖτο τῶν μὲν γνησίων τὸν ὑπόλοιπον Ἀριάσπην, τῶν δὲ νόθων Ἀρσάμην. Ὁ μὲν γὰρ Ἀριάσπης οὐ διὰ τὸ πρεσβύτερος εἶναι τοῦ Ὤχου, πρᾶος δὲ καὶ ἁπλοῦς καὶ φιλάνθρωπος, ἠξιοῦτο βασιλεύειν ὑπὸ τῶν Περσῶν· ὁ δ' Ἀρσάμης καὶ νοῦν ἔχειν ἐδόκει, καὶ μάλιστα τῷ πατρὶ προσφιλὴς ὢν οὐκ ἐλάνθανε τὸν Ὦχον. Ἐπιβουλεύων οὖν ἀμφοτέροις, καὶ δολερὸς ὢν ὁμοῦ καὶ φονικός, ἐχρήσατο τῇ μὲν ὠμότητι τῆς φύσεως πρὸς τὸν Ἀρσάμην, τῇ δὲ κακουργίᾳ καὶ δεινότητι πρὸς τὸν Ἀριάσπην. Ὑπέπεμψε γὰρ πρὸς αὐτὸν εὐνούχους καὶ φίλους βασιλέως, ἀπειλάς τινας ἀεὶ καὶ λόγους φοβεροὺς ἀπαγγέλλοντας, ὡς τοῦ πατρὸς ἐγνωκότος ἀποκτιννύειν αὐτὸν ὠμῶς καὶ ἐφυβρίστως. Οἱ δὲ ταῦτα καθ' ἡμέραν ἐκφέρειν δοκοῦντες ὡς ἀπόρρητα, καὶ τὰ μὲν μέλλειν, τὰ δ' ὅσον οὔπω πράσσειν βασιλέα λέγοντες, οὕτως ἐξέπληξαν τὸν ἄνθρωπον, καὶ τοσαύτην ἐνέβαλον πτοίαν αὐτῷ καὶ ταραχὴν καὶ δυσθυμίαν εἰς τοὺς λογισμούς, ὥστε φάρμακον σκευάσαντα τῶν θανασίμων καὶ πιόντα τοῦ ζῆν ἀπαλλαγῆναι.

Πυθόμενος δ' ὁ βασιλεὺς τὸν τρόπον τῆς τελευτῆς, ἐκεῖνον μὲν ἀπέκλαυσε, τὴν δ' αἰτίαν ὑπώπτευεν. Ἐλέγχειν δὲ καὶ ζητεῖν ἐξαδυνατῶν διὰ γῆρας, ἔτι μᾶλλον ἠσπάζετο τὸν Ἀρσάμην καὶ δῆλος ἦν μάλιστα πιστεύων ἐκείνῳ καὶ παρρησιαζόμενος. Ὅθεν οἱ περὶ τὸν Ὦχον οὐκ ἀνεβάλοντο τὴν πρᾶξιν, ἀλλ' Ἀρπάτην υἱὸν Τιριβάζου παρασκευάσαντες, ἀπέκτειναν δι' ἐκείνου τὸν ἄνθρωπον.

Ἦν μὲν οὖν ἐπὶ ῥοπῆς μικρᾶς ὁ Ἀρτοξέρξης διὰ τὸ γῆρας ἤδη τότε· προσπεσόντος δ' αὐτῷ τοῦ περὶ τὸν Ἀρσάμην πάθους, οὐδ' ὀλίγον ἀντέσχεν, ἀλλ' εὐθὺς ὑπὸ λύπης καὶ δυσθυμίας ἀπεσβέσθη, βιώσας μὲν ἐνενήκοντα καὶ τέσσαρ' ἔτη, βασιλεύσας δὲ δύο καὶ ἑξήκοντα, δόξας δὲ πρᾶος εἶναι καὶ φιλυπήκοος οὐχ ἥκιστα διὰ τὸν υἱὸν Ὦχον, ὠμότητι καὶ μιαιφονίᾳ πάντας ὑπερβαλόμενον.
 

 

Le premier roi de Perse qui porta le nom d’Artaxerxès surpassa tous les autres princes en douceur et en magnanimité : il fut surnommé Longue-main, parce qu’il avait la main droite plus longue que la gauche. Il était fils de Xerxès. Celui dont nous écrivons la Vie, le second Artaxerxès, surnommé Mnémon, était petit-fils du premier par sa mère ; car Darius avait eu quatre fils de Parysatis, sa femme : Artaxerxès était l’aîné, Cyrus le second, et les deux plus jeune Ostanès et Oxathrès. Cyrus porta le nom du fondateur de la monarchie des Perses, que celui-ci avilit pris du soleil, appelé Cyrus par les Perses. Artaxerxès fut d’abord nommé Arsicas. Dinon (1) cependant lui donne le nom d’Oartès ; mais, quoique Ctésias ait rempli son histoire de fables absurdes et ridicules (2), il n’est pas croyable pourtant qu’il ait pu ignorer le nom d’un roi à la cour duquel il vivait, étant de plus son médecin, celui de sa mère, de sa femme et de ses enfants.

Dès son enfance, Cyrus fit paraître un naturel violent 522 et emporté, tandis que son frère, au contraire, se montra, dans toute sa conduite et ses affections, doux et modéré. Par ordre de son père et de sa mère, celui-ci épousa une femme vertueuse et belle, qu’il retint ensuite contre leur gré. Après avoir fait mourir le frère de cette femme, Darius voulait la faire mourir elle-même ; mais Arsicas se jeta aux pieds de sa mère, et, par ses prières et ses larmes, obtint, quoiqu’avec peine, que non-seulement le roi laisserait la vie à sa femme, mais encore qu’il ne le forcerait pas à s’en séparer. La reine cependant préférait de beaucoup Cyrus à son frère ; elle voulait qu’il succédât à son père après sa mort ; et, lorsque Darius tomba malade, elle rappela Cyrus des provinces maritimes d’Asie qu’il gouvernait. Il revint à la cour, espérant que sa mère aurait obtenu du roi qu’il le choisit pour héritier du trône ; car Parysatis alléguait un prétexte dont s’était autrefois prévalu Xerxès l’ancien, par le conseil de Démaratus : elle disait qu’elle avait mis au monde Arsicas quand Darius n’était encore qu’un simple particulier, tandis que Cyrus était né depuis que Darius était parvenu au trône. Toutefois Darius ne tint aucun compte de ces allégations : il déclara roi son fils aîné, sous le nom d’Artaxerxès ; et il laissa à Cyrus le gouvernement de la Lydie et des provinces maritimes de l’empire, avec les titres de satrape et de général.

Peu de jours après la mort de Darius, Artaxerxès se rendit à Pasargades (3), pour s’y faire sacrer par les prêtres de Perse. Dans cette ville il y a un temple dédié à la déesse de la guerre, qu’on peut conjecturer être la même que Minerve. Celui qui doit être sacré entre dans ce temple : là il quitte sa robe, et revêt celle que portait Cyrus l’ancien avant qu’il fût parvenu à la royauté, et qu’on 523 garde avec vénération ; après avoir mangé une figue sèche, il mâche des feuilles de térébinthe, puis il boit un breuvage composé de vinaigre et de lait. Si celui qui est sacré est soumis à d’autres usages encore, ils ne sont connus que des prêtres et de lui.

Artaxerxès était prêt pour cette cérémonie, quand arriva près de lui Tisapherne, amenant un des prêtres qui avaient présidé à l’éducation de Cyrus dans son enfance : il lui avait enseigné la magie (4), et, plus que pas un des Perses, il était affligé de ce que son élève n’eût pas été choisi pour être roi. Ce fut pourquoi on ajouta volontiers foi à ses paroles, quand il accusa Cyrus d’avoir conspiré contre le roi et dressé des embûches dans le temple, afin de se précipiter sur lui au moment où il quitterait sa robe, et de le tuer. Quelques-uns disent que Cyrus fut arrêté sur cette accusation ; selon d’autres, il entra dans le temple, s’y cacha, et fut trahi par ce prêtre ; mais, au moment où on s’apprêtait à le faire mourir, sa mère le prit dans ses bras : des tresses de ses cheveux elle lui entoura le cou, qu’elle lia étroitement avec le sien ; et, par ses prières et ses larmes, elle obtint sa grâce, et le fit renvoyer dans les provinces maritimes. Moins reconnaissant du pardon qu’il venait d’obtenir que sensible à l'offense qu’il avait reçue, et n’aimant pas d’ailleurs le gouvernement qui lui était assigné, Cyrus n’écouta que son ressentiment, et aspira plus que jamais à monter sur le trône.

Quelques auteurs prétendent que, mécontent de ce qu’on lui accordait pour sa table et son entretien, il s’était révolté contre son frère : cette imputation est ridicule ; car, s’il eût manqué de quelque chose, sa mère le lui aurait elle-même fourni. D’ailleurs, quelle preuve plus 524 grande peut-on avoir de ses richesses que ces nombreuses troupes étrangères qu’il entretenait, au rapport de Xénophon (5), et qu’il soudoyait en différents lieux par l’entremise de ses amis et de ses hôtes ? Afin de cacher ses préparatifs, il avait soin de ne pas laisser toutes ses troupes ensemble : il avait dans plusieurs endroits des personnes sûres, qui, sous divers prétextes, levaient pour lui des soldats étrangers ; et Parysatis, qui demeurait auprès d’Artaxerxès, éloignait tous les soupçons qu’il pouvait concevoir contre son frère, pendant que Cyrus lui-même écrivait au roi avec beaucoup de soumission, soit pour demander quelque grâce, ou pour incriminer Tisapherne, et faire croire à Artaxerxès que sa haine et sa jalousie n’avaient pour objet que ce satrape. Du reste, il y avait dans le caractère du roi une pesanteur et une paresse naturelles, que la plupart prenaient pour une marque de douceur et d’humanité. A la vérité il voulut, au commencement de son règne, imiter le premier Artaxerxès, dont il portait le nom : doux et affable à ceux qui l’approchaient, il était magnifique dans les récompenses qu’il accordait au mérite ; modéré dans les punitions qu’il infligeait, il en retranchait toujours l’outrage et l’insulte ; il acceptait les présents qui lui étaient offerts avec une joie égale à celle de ceux qui les lui faisaient, et même de ceux qui en recevaient de lui ; et il accompagnait sas dons de manières si gracieuses, que son humanité et sa bienfaisance perçaient à travers. La moindre chose qu’on lui présentait était reçue par lui avec plaisir ; et, Romisès lui ayant offert un jour une grenade d’une prodigieuse grosseur : « Par Mithrès ! s’écria-t-il, si on confiait une petite ville à cet homme, il serait capable de la rendre très-grande. »

525 Un jour, qu’il voyageait et que tous s’empressaient de lui offrir quelque chose, un pauvre ouvrier, qui n’avait pour sa part rien adonner, courut à la rivière, et, puisant de l’eau dans ses deux mains, vint en toute hâte la lui offrir. Charmé du bon vouloir de cet homme, Artaxerxès lui envoya une coupe d’or et mille dariques. Euclidas le Lacédémonien ayant un jour tenu contre lui des discours remplis d’insolence, il lui fit dire par un de ses officiers : « Tu peux à ton aise parler contre le roi ; et le roi peut non-seulement dire, mais encore faire ce qui lui plaît. » À une chasse, Tiribaze lui fit remarquer que sa robe était déchirée : « Que veux-tu que j’y fasse, dit Artaxerxès ? — « Que tu en prennes une autre, répondit Tiribaze, et que tu me fasses présent de celle-ci. — J’y consens, reprit le roi ; mais je te défends de la porter. » Tiribaze ne tint aucun compte de cette défense ; non qu’il fût méchant, mais il était léger et étourdi : à l’instant même il revêtit la robe du roi, y ajoutant encore des ornements que les reines seules avaient le droit de porter. Tous s’indignèrent de ce mépris des lois : Artaxerxès seul ne fit qu’en rire. « Je te donne, comme à une femme, ces ornements d’or à porter, dit-il à Tiribaze, et comme à un insensé cette robe. »

C’était une coutume observée en Perse que personne ne mangeait à la table du roi, excepté sa mère et sa femme ; sa mère assise au-dessus de lui, et sa femme au-dessous. Artaxerxès voulut que ses deux plus jeunes frères, Ostanès et Oxathrès, y eussent aussi leur place. Ce qui plut aux Perses plus que toute autre chose, ce fut de voir Statira, femme d’Artaxerxès, se faire porter dans une litière ouverte et sans rideaux, et permettre aux femmes de ses sujets d’approcher d’elle et de la saluer : ce qui la fit tendrement aimer du peuple.

Toutefois, les esprits inquiets, remuants et amoureux des nouveautés, prétendaient que l’état des affaires exi- 526 geait la main de Cyrus, homme magnifique, libéral, qui aimait la guerre, et qui comblait de biens ses amis : la grandeur de l’empire avait besoin, disaient-ils, d’un roi courageux, et dont l’ambition vînt en soutenir l’éclat. Se confiant dans les dispositions de ceux qui vivaient à la cour, plus encore peut-être qu’aux discours qu’on tenait autour de lui, Cyrus se prépara à la guerre. Il commença par écrire aux Lacédémoniens, les priant de le secourir et de lui envoyer des hommes, promettant des chevaux aux hommes de pied, aux cavaliers des chars attelés, des villages à ceux qui n’auraient que des terres, et des villes enfin à ceux qui n’auraient que des villages ; ajoutant que ceux qui serviraient dans son armée recevraient leur solde non par compte, mais outre mesure. Il parlait de lui-même avec avantage, se vantant d’avoir un cœur plus grand et plus noble que celui de son frère, d’être plus grand philosophe, plus habile dans la magie, buvant plus de vin, et le supportant mieux. « La timidité et la mollesse de mon frère sont telles, disait-il, qu’à la chasse il n’ose se tenir à cheval, ni à la guerre sur un char. » Les Lacédémoniens écrivirent à Cléarque d’obéir en tout à Cyrus.

Cyrus partit donc de Sardes, et s’avança vers les hautes provinces de l’Asie, pour faire la guerre à son frère : il était à la tête d’une armée considérable de Barbares, et de treize mille mercenaires grecs environ. Chaque jour il trouvait quelque nouveau prétexte pour qu’Artaxerxès agréât la levée de tant de troupes ; mais son véritable dessein ne demeura pas longtemps caché : Tisapherne s’en douta ; et il partit de Milet pour aller prévenir le roi. A cette nouvelle, la cour fut en émoi : on fit tomber sur Parysatis toute la haine de cette guerre ; et ses amis furent soupçonnés d’intelligences avec Cyrus. Les reproches de Statira, que désespérait cette guerre, étaient plus sensibles à Parysatis que tout le reste. Sans cesse 527 Statira lui disait : « Que sont devenues ces paroles si souvent données par toi pour ton fils ? Et ces prières qui l’ont arraché à la mort quand il conspirait contre son frère, que sont-elles devenues ? C’est ton aveugle tendresse qui a allumé cette guerre, et attiré sur nous tous ces maux. » Parysatis, naturellement vindicative et violente, et dont le ressentiment était long à s’éteindre, conçut contre Statira une si implacable haine, qu’elle résolut de la faire mourir. Dinon prétend que ce fut pendant la guerre qu’elle mit son dessein à exécution : Ctésias, au contraire, dit que ce fut après ; et il n’est pas croyable que ce dernier ait ignoré l’époque, lui qui fut témoin de tout ce qui se passait, et qui n’avait aucun motif de changer les temps, ni de conter le fait autrement qu’il n’était arrivé ; quoique pourtant il s’éloigne souvent du vrai, pour se jeter dans des fables et des récits tragiques. Aussi ne rapporterons-nous cet événement qu’au temps où il l’a placé.

Cyrus s’avançait à grandes journées, quand il reçut différents avis de la résolution qu’avait prise le roi de tarder à combattre, et de ne se pas hâter d’en venir aux mains avec lui, mais d’attendre au fond de la Perse que les troupes qu’il rassemblait de tous côtés fussent réunies : en conséquence il avait tiré dans la plaine une tranchée large de dix brasses sur autant de profondeur, et qui s’étendait l’espace de quatre cents stades (6). Artaxerxès négligea d’en disputer le passage à Cyrus, et le laissa s’approcher de Babylone. Tiribaze osa le premier lui représenter qu’il ne devait pas fuir le combat et abandonner la Médie, Babylone, Suse même, pour se cacher au fond de la Perse, quand son armée était plusieurs fois aussi nombreuse que celle de son ennemi, et ses dix mille satrapes et capitaines supérieurs à Cyrus et 528 pour l’action et pour le conseil. Alors Artaxerxès résolut de ne plus différer de combattre. Il fit une telle diligence, qu’il parut tout à coup en face des ennemis avec une armée de neuf cent mille hommes, tous bien équipés. A sa vue, les troupes de Cyrus furent saisies d’étonnement et de trouble, elles qui, se confiant en leur courage et méprisant les ennemis, marchaient en désordre et sans être sous les armes. Cyrus ne put les ranger eu bataille qu’avec peine, et non sans confusion et sans tumulte. Les troupes du roi s’avancèrent lentement et eu silence. Les Grecs s’étonnèrent de ce bel ordre dans une si grande multitude : ils s’attendaient à des cris confus, à un grand désordre, et à voir les rangs se séparer et se rompre par l’effet du trouble général. Artaxerxès couvrit le front de sa phalange de ses meilleurs chars armés de faux, et les opposa aux Grecs, afin que l’impétuosité de leur course enfonçât les bataillons ennemis avant qu’ils pussent joindre les siens.

Plusieurs historiens ont raconté cette bataille ; mais Xénophon, entre autres, la décrit si vivement, qu’on croit y assister et non la lire, et qu’il passionne ses lecteurs comme s’ils étaient au milieu du péril, tant il la rend avec vérité et énergie. Ce serait manquer de sens de vouloir la raconter après lui : je me bornerai donc à rapporter quelques particularités qu’il a omises, et qui sont dignes d’être rappelées.

Le lieu où se livra cette bataille se nomme Cunaxa, distant de vingt-cinq stades (7) de Babylone. Avant que la bataille commençât, Cléarque exhorta Cyrus à ne pas s’engager dans la mêlée, et à se tenir derrière les Macédoniens (8). « Que me conseilles-tu, Cléarque ? répondit 529 Cyrus ; lorsque j’aspire au trône, tu veux que je me montre indigne d’être roi ! » Sans doute Cyrus fit une grande faute en se jetant témérairement et sans précaution au milieu du péril : celle de Cléarque ne fut pas moindre, si toutefois elle ne fut pas plus grave, d’avoir refusé d’opposer ses Grecs à Artaxerxès, et d’avoir appuyé son aile droite sur la rivière, de peur que les ennemis ne l’enveloppassent. S’il ne se proposait d’autre but que la sûreté de ses troupes, et si tous ses soins tendaient à ce qu’elles n’éprouvassent aucun échec, il eût beaucoup mieux fait de rester en Grèce. Mais, après avoir fait en armes tant de milliers de stades, depuis la mer jusqu’à Babylone, sans que personne l’y obligeât, dans la seule vue de mettre Cyrus sur le trône, choisir pour se ranger en bataille un poste d’où il ne pouvait sauver le chef qui le soudoyait, et chercher à combattre lui-même à son aise et en sûreté, c’était sacrifier l’intérêt général au danger présent, et oublier le but de l’entreprise. Aucun des bataillons qui entouraient le roi n’eût soutenu le choc des Grecs ; et, une fois les ennemis renversés, et le roi tué ou mis en fuite, Cyrus était vainqueur et bientôt après roi : l’événement même le prouve. On doit donc plutôt attribuer à Cléarque, par sa trop grande précaution, la ruine et la mort de Cyrus, qu’à Cyrus lui-même ; car, si le roi eût été maître de placer les Grecs dans un poste où ils pussent lui faire moins de mal, eût-il pu en choisir un meilleur que celui qui était le moins à portée de lui et des troupes qu’il commandait, et d’où les Grecs ne s’aperçussent ni de la défaite d’Artaxerxès, ni de la mort de Cyrus, lequel fut tué avant qu’il pût se prévaloir de la victoire de Cléarque ? Il est certain que Cyrus avait prévu ce qui serait le plus expédient, quand il commanda à Cléarque de se placer, avec ses soldats, au centre de la bataille ; et Cléarque, après avoir répondu qu’il ferait de son mieux, ruina et perdit tout. Après avoir 530 battu les Barbares à leur gré, les Grecs les poursuivirent fort loin. Cyrus, monté sur un cheval ardent et farouche, nommé Pasacas, au rapport de Ctésias, et dont la bouche était mauvaise, fut rencontré par Artagersès, général des Cadusiens (9), qui piqua droit à lui dès qu’il l’aperçut, en criant avec force : « O le plus injuste et le plus insensé des hommes ! toi qui déshonores le plus grand nom qu’il y ait parmi les Perses, celui de Cyrus, dans quel funeste voyage as-tu engagé ces Grecs maudits, séduits par l’espoir de piller les biens des Perses et de tuer le roi, ton seigneur et ton frère, qui commande à un million de serviteurs plus vaillants que toi, comme tu vas le voir bientôt ; car, avant d’avoir vu le roi en face, tu perdras la tète ? » En finissant ces mots, il lança sa javeline ; mais la bonté de la cuirasse de Cyrus l’arrêta : Cyrus ne fut point blessé, seulement il chancela par la violence du coup. Aussitôt Artagersès tourna sou cheval, et Cyrus lui lança son dard, qui l’atteignit au cou, qu’il perça au-dessus de la clavicule. La plupart des historiens conviennent qu’Artagersès fut tué de la main de Cyrus. Quant à la mort de Cyrus, comme Xénophon en parle peu, parce qu’il ne fut pas présent au lieu où Cyrus fut tué, rien n’empêche que nous ne rapportions ici les récits qu’en ont faits Dinon et Ctésias.

Dinon raconte que Cyrus, après avoir vu tomber Artagersès, poussa son cheval avec violence contre le bataillon qui couvrait le roi, et blessa le cheval d’Artaxerxès. Artaxerxès étant tombé, Tiribaze le fit promptement monter sur un autre cheval, en disant : « Souviens-toi de cette journée, seigneur ; car elle est digne de mémoire. » Cyrus poussa au roi une seconde fois, et le blessa ; comme il revenait encore à la charge, Artaxerxès, indigné de cette troisième attaque, dit à ceux qui l’entouraient : « Mieux 531 vaut mourir ! » Et il piqua son cheval contre Cyrus, qui, tête baissée et sans précaution aucune, se jetait au milieu d’une grêle de traits qui pleuvaient sur lui de toutes parts. La javeline du roi l’atteignit ; et tous ceux qui l’environnaient tirèrent à la fois sur lui. Les uns disent que Cyrus mourut du coup que lui porta le roi ; les autres prétendent qu’il fut tué par un soldat carien auquel le roi permit, pour récompense de cet exploit, de porter, à la tête de l’armée, dans tous les combats, un coq d’or au bout d’une pique ; car les Perses donnent aux Cariens le nom de Coqs, à cause des crêtes qui surmontent leurs casques.

J’abrégerai le récit de Ctésias, qui est fort étendu. Après avoir tué Artagersès, Cyrus, dit-il, marcha droit au roi qui s’avançait lui-même, et tous deux en silence. Ariéus, l’ami de Cyrus, porta au roi le premier coup, sans le blesser ; Artaxerxès lança sa javeline : elle n’atteignit point Cyrus, mais elle frappa Tisapherne (10), homme d’un grand courage et ami fidèle de Cyrus, et le tua. La javeline de Cyrus perça la cuirasse de son frère ; le trait pénétra de deux doigts dans la poitrine, et le roi tomba de cheval. Les troupes effrayées prirent la fuite. Artaxerxès se relève, quitte le champ de bataille ; et, suivi d’un petit nombre de ses gens, parmi lesquels Ctésias, il gagne un monticule, où il se tint en repos. Environné d’ennemis, Cyrus fut emporté fort loin par la fougue de son cheval ; la nuit empêcha qu’il ne fût reconnu des ennemis ; et ses gens le cherchèrent avec inquiétude. D’un naturel impétueux et plein d’audace, et animé encore par sa victoire, il courait à travers les bataillons du roi en criant : « Ouvrez-vous, malheureux ! » A ces mots, 532 qu’il répétait sans cesse en langue persique, la plupart s’ouvrirent devant lui avec respect ; mais, la tiare qu’il portait sur la tête étant tombée, un jeune Perse, nommé Mithridate, que le hasard fit passer près de lui, le frappa à la tempe au-dessus de l’œil. Cyrus perdit tant de sang par cette blessure, qu’il fut saisi de vertige, et tomba évanoui. Son cheval s’échappa, et erra longtemps dans la plaine : la housse ensanglantée qui le couvrait tomba, et un esclave de celui qui l’avait blessé la ramassa. Cyrus étant revenu à grand’peine de son évanouissement, quelques eunuques, qui étaient restés auprès de lui en petit nombre, tâchèrent de le mettre sur un autre cheval, afin de le sauver ; mais ses forces ne lui permirent pas de s’y tenir, et il essaya d’aller à pied, soutenu par ses eunuques, qui l’aidaient à marcher. Le coup qu’il avait reçu lui avait tellement étourdi la tête, qu’il ne pouvait se soutenir et trébuchait à chaque pas. Il croyait pourtant avoir remporté la victoire, en entendant les fuyards appeler Cyrus leur roi, et lui demander grâce. Quelques Cauniens (11), gens pauvres et misérables, qui suivaient l’armée du roi pour y rendre les services les plus abjects, vinrent dans ce moment, comme des amis, se mêler parmi les eunuques de Cyrus ; mais, ayant reconnu, non sans peine, à leurs cottes d’armes couleur de pourpre, qu’ils étaient des ennemis, car les troupes du roi en avaient de blanches, un d’entre eux porta par derrière un coup de javeline à Cyrus, sans le reconnaître, et lui coupa le nerf du jarret. Cyrus tombe : dans sa chute, sa tempe blessée donne contre une pierre, et il expire à l’instant même. Tel est le récit de Ctésias, qu’on peut comparer à un poignard émoussé dont il tue Cyrus à grand’peine.

Cyrus venait d’expirer, quand Artasyras, qu’on appe- 533 lait l’œil du roi (12), passa à cheval près du lieu où il gisait, et reconnut les eunuques qui fondaient en larmes. Il s’adresse à celui qu’il savait être le plus attaché à son maître : « Quel est cet homme que tu pleures, assis près de son corps, Pariscas ? dit-il. — Artasyras, répondit l’eunuque, ne vois-tu donc pas que c’est Cyrus ? » Artasyras, surpris, console l’eunuque, et lui recommande de garder le corps de Cyrus avec soin ; puis, courant à toute bride vers Artaxerxès, qu’il trouve sans espérance, accablé de faiblesse par la soif et par les souffrances que lui faisait endurer sa blessure, il lui annonce avec joie qu’il vient de voir Cyrus mort. Le roi voulut d’abord aller s’en assurer lui-même, et commanda à Artasyras de le mener sur le lieu ; mais le bruit qui courait que les Grecs, partout vainqueurs, poursuivaient les fuyards et les massacraient, avait rempli les esprits d’une telle crainte, qu’il y renonça, préférant y envoyer plusieurs personnes : il fit donc partir trente hommes avec des flambeaux, pour s’assurer du fait. L’eunuque Satibarzanès, le voyant près de mourir de soif, courut de tous côtés pour se procurer de l’eau ; car le lieu où s’était retiré le roi n’en avait pas, et le camp était fort éloigné. Le hasard lui fit rencontrer un de ces misérables Cauniens, qui portait dans une méchante outre huit cotyles (13) environ d’une eau mauvaise et corrompue. Satibarzanès s’en empare, et la porte au roi, qui la but tout entière. Quand il eut fini de boire, l’eunuque lui demanda si cette eau ne lui avait pas semblé bien mauvaise. Artaxerxès prit les dieux à témoin qu’il n’avait jamais bu avec autant de plaisir le plus excellent vin, ni l’eau la plus légère et la plus lim- 534 pide. « Et si je ne puis découvrir celui qui te l'a donnée, ajouta-t-il, je supplie les dieux de le rendre heureux et riche. »

A ce moment, les trente hommes qu’il avait fait partir revinrent, pleins de joie, confirmer la nouvelle de son bonheur inespéré ; et, rassuré par la présence d’un grand nombre de gens de guerre, qui s’étaient déjà rassemblés autour de lui, il descendit la colline à la clarté des flambeaux. Arrivé près du corps de Cyrus, il lui fit couper la tête et la main droite, selon la loi des Perses ; puis il commanda qu’on lui apportât la tête, qu’il prit par sa longue et épaisse chevelure, et qu’il montra aux fuyards, qui doutaient encore que Cyrus fût mort. Saisis d’étonnement à cette vue, ils adorent le roi, et se rallient à ses troupes : en sorte qu’il fut bientôt entouré de soixante-dix mille hommes, avec lesquels il rentra dans son camp,

Artaxerxès, suivant Ctésias, n’avait à cette bataille que quatre cent mille hommes ; mais Dinon et Xénophon prétendent qu’il y en eut beaucoup plus qui combattirent (14). Quant au nombre des morts, ceux qui en rendirent compte au roi ne le portèrent, suivant Ctésias, qu’à neuf mille ; mais cet historien, qui les vit sur le champ de bataille, dit qu’ils n’étaient pas moins de vingt mille : ce point est contestable (15). Ce qu’ajoute Ctésias, qu’il fut lui-même envoyé par Artaxerxès vers les Grecs avec Phayllus (16) de Zacynthe et quelques autres, est un in- 535 signe mensonge. Xénophon n’ignorait nullement que Ctésias était attaché à la personne du roi ; il fait mention de lui dans son histoire. Il n’est donc pas croyable que, si Artaxerxès eût envoyé Ctésias vers les Grecs pour leur faire de si importantes propositions, Xénophon n’en eût rien dit, et n’eût parlé que de Phayllus, Mais Ctésias, à en juger par son histoire, ne manquait pas d’ambition, et il était du reste fort partial pour les Lacédémoniens . et fort ami de Cléarque : dans ses récits, il se fait figurer avec honneur, et il ménage les occasions pour parler avantageusement de Cléarque et de Lacédémone.

Après la bataille, Artaxerxès envoya de magnifiques présents au fils d’Artagersès, dont le père avait été tué par Cyrus, et récompensa Ctésias et ses autres officiers avec une égale libéralité. Il découvrit le Caunien qui lui avait donné son outre d’eau ; et, de pauvre et d’obscur qu’il était, il le rendit riche et puissant. Il montra beaucoup de modération dans la punition des coupables. Un Mède, nommé Arbacès, avait passé pendant le combat dans l’armée de Cyrus, et après la mort de Cyrus il était revenu dans celle du roi, attribuant sa désertion bien plus à la crainte et à la lâcheté, qu’à la perfidie et à la trahison : Artaxerxès le condamna à se promener pendant une journée sur la place publique, portant une courtisane nue sur ses épaules. Un autre qui, non content d’avoir déserté, s’était vanté encore d’avoir tué deux ennemis, eut, par ordre du roi, la langue percée de trois coups d’alêne. Persuadé qu’il avait tué Cyrus, et voulant que tout le monde le crût et le dît, Artaxerxès envoya des présents à Mithridate, qui le premier l’avait blessé, et commanda à ceux qui les lui portèrent de lui dire ; « Le roi t’honore de ces présents, parce que tu lui as apporté la housse du cheval de Cyrus, que tu avais trouvée. » Le Carien qui avait fait tomber Cyrus en lui coupant le jarret, ayant demandé un présent, 536 Artaxerxès satisfit à sa requête, et lui fit dire : « Le roi te donne ce présent, parce que, le second, tu lui as annoncé la bonne nouvelle ; car Artasyras lui a le premier appris la mort de Cyrus, et toi ensuite. »

Mithridate se retira fort affligé, mais sans se plaindre ; quant au malheureux Carien, victime de sa sottise, il se laissa aller à une passion trop ordinaire aux hommes. Corrompu sans doute par sa nouvelle fortune, il se persuada qu’il pouvait aspirer à des choses plus élevées et au-dessus de son état, et ne voulut pas recevoir les présents du roi comme une récompense de la bonne nouvelle qu’il lui avait apportée : il protesta hautement, dans un accès de colère, que nul autre que lui n’avait tué Cyrus, et qu’on lui en enlevait injustement la gloire. Irrité de ses plaintes, le roi ordonna qu’on lui tranchât la tête ; mais la reine Parysatis, qui était présente, lui dit : « Seigneur, ne punis pas de la sorte ce misérable Carien ; laisse-moi tirer vengeance de l’action dont il a l’audace de se vanter. » Le roi le lui abandonna : elle le fit alors saisir par les bourreaux, et leur ordonna de le torturer pendant dix jours, ensuite de lui arracher les yeux et de lui verser de l’airain fondu dans les oreilles, jusqu’à ce qu’il expirât dans ce supplice horrible.

Peu de temps après, Mithridate se perdit également par son imprudence. Invité à un festin où se trouvaient les eunuques du roi et ceux de Parysatis sa mère, il s’y rendit paré de la robe et des joyaux dont lui avait fait présent Artaxerxès. A la fin du repas, quand on se fut mis à boire, le plus considérable des eunuques de Parysatis dit à Mithridate : « Quelle belle robe le roi t’a donnée, Mithridate ! quels bracelets ! quels colliers ! quel riche cimeterre ! Il n’est personne qui ne t’admire, et n’envie ton bonheur. » Déjà échauffé par le vin, Mithridate répondit : « Eh ! qu’est-ce que cela, mon cher Sparamixès ? à la bataille, je me montrerai digne de plus 537 grandes et de plus belles récompenses. » L’eunuque reprit en souriant : « Je suis loin de te porter envie, Mithridate ; mais, puisque la vérité est dans le vin, selon le proverbe des Grecs, quel grand exploit est-ce donc, mon ami, d’avoir ramassé la housse d’un cheval, et de l’avoir portée au roi ? » Quoiqu’il parlât ainsi, l’eunuque n’ignorait pas la vérité ; mais il voulait que Mithridate s’ouvrît devant témoins : il provoquait la légèreté d’un homme que le vin avait rendu indiscret, et qui n’était plus maître de sa langue, « Vous pouvez parler à votre  aise de housses de cheval et de sottises semblables, reprit Mithridate ; mais je vous déclare, sans aucun détour, que cette main a tué Cyrus. Je n’ai pas porté, comme Artagersès, un coup en vain : j’ai frappé à la tempe, près de l’œil ; et, perçant la tête d’outre en outre, je l’ai fait tomber à terre, et il est mort du coup. » Prévoyant la funeste fin de Mithridate, tous les convives baissèrent les yeux ; mais celui qui donnait le repas, prenant la parole : « Buvons et faisons bonne chère, Mithridate, dit-il, adorant la fortune du roi, et laissant là ces propos, qui sont au-dessus de notre portée. »

Au sortir de table, l’eunuque alla rapporter à Parysatis les paroles de Mithridate ; et Parysatis en informa le roi, qui ne put voir sans indignation Mithridate démentir sa prétention, et lui enlever ce qu’il y avait de plus glorieux et de plus flatteur pour lui dans la victoire ; car il voulait que les Barbares et les Grecs fussent persuadés que, dans les attaques qui avaient eu lieu, et dans le fort de la mêlée, il avait reçu une blessure de son frère, et qu’à son tour il lui avait porté un coup dont Cyrus était mort : il condamna donc Mithridate à mourir du supplice des auges. Or, voici quel est ce supplice. On prend deux auges d’égale grandeur, qui s’emboîtent l’une sur l’autre : dans l’une de ces auges, on couche le condamné sur le dos, et ensuite on applique la seconde sur celle- 538 ci, de façon que la, tête, les mains et les pieds débordent, et que le reste du corps soit bien enfermé. En cet état, on donne à manger au patient : s’il refuse la nourriture, on le contraint de la prendre, en lui enfonçant des alênes dans les yeux ; on lui fait boire du miel détrempé dans du lait, qu’on verse non-seulement dans sa bouche, mais encore sur son visage ; et on lui tient les yeux continuellement tournés vers le soleil, en sorte que son visage est toujours couvert de mouches. Obligé de satisfaire dans cette ange à toutes les nécessités qui sont les suites de la nourriture et de la boisson, la corruption et la pourriture dans lesquelles il est plongé engendrent une prodigieuse quantité de vers, qui rongent son corps et pénètrent jusque dans les viscères. Quand le patient a succombé, on lève l’auge supérieure, et on trouve ses chairs mangées par cette vermine, qui est attachée par essaims à ses entrailles, et qui les ronge encore. Après avoir langui dans ces tourments pendant dix-sept jours, Mithridate mourut enfin à grand’peine au bout de ce temps.

Il restait à Parysatis, pour consommer sa vengeance, à faire périr l’eunuque du roi, Mésabatès, qui avait coupé la tête et la main de Cyrus ; mais, comme il ne donnait aucune prise sur lui, elle tendit un piège au roi. C’était une femme adroite, et qui jouait aux dés parfaitement. Avant la guerre, elle y jouait souvent avec le roi ; la guerre terminée, et rentrée en grâce auprès de lui, elle y jouait de nouveau, et le servait même dans ses amours, dont il ne lui faisait aucun mystère. Elle le quittait rarement, laissant à peine à Statira le temps de le voir, et de s’entretenir avec lui ; car, outre qu’elle lui portait une implacable haine, elle voulait encore s’assurer le principal crédit auprès d’Artaxerxès. Un jour donc, voyant le roi sans affaires et disposé à s’amuser, elle lui proposa de jouer ensemble mille dariques. Il accepta : à dessein elle 539 se laisse perdre et paie ; puis, feignant d’être chagrine et piquée de sa perte, elle demande sa revanche, et propose de jouer un eunuque. Le roi y consentit ; et ils convinrent que chacun d’eux excepterait cinq de ses plus fidèles eunuques ; que le gagnant aurait le droit d’en choisir un sur tous les autres, et que celui qui aurait perdu serait tenu de le livrer. Ils jouèrent à cette condition. La reine mit au jeu toute l’application et toute l’adresse dont elle fut capable ; et, favorisée d’ailleurs par les dés, elle gagna la partie, et choisit Mésabatès, qui n’était pas du nombre de ceux qui avaient été exceptés. A peine fut-il en sa puissance, et avant même qu’Artaxerxès soupçonnât son dessein, elle le livra aux exécuteurs, en leur ordonnant de l’écorcher vif, et ensuite d’étendre son corps en travers sur trois croix, et sa peau sur des pieux. Artaxerxès, quand il apprit cette barbare exécution, en fut fort affligé, et manifesta toute l’indignation qu’il en éprouvait ; mais Parysatis ne fit qu’en rire, et dit en plaisantant : « Tu as bonne grâce, en vérité, de te fâcher de la sorte pour un méchant eunuque décrépit ; tandis que moi, qui ai perdu mille dariques, je prends patience et me tais. » Quoique piqué de la supercherie de sa mère, Artaxerxès ne donna pourtant aucune suite à son ressentiment ; mais Statira, irritée des cruautés de Parysatis, et qui d’ailleurs lui était opposée en tout, se plaignit hautement de ce que, pour venger la mort de Cyrus, elle faisait périr, avec autant d’injustice que de cruauté, les plus fidèles serviteurs du roi.

Quand Tisapherne eut trompé Cléarque et les autres capitaines grecs, au mépris de la foi jurée, et qu’il les eut fait arrêter et conduire au roi chargés de fers, Ctésias dit que Cléarque le pria de lui procurer un peigne ; que, l’ayant obtenu, il se peigna avec tant de plaisir, qu’il lui donna, en récompense, son cachet, afin que, si jamais il allait à Lacédémone, ce cachet lui servît, auprès de sa famille et 540 de ses amis, de signe et de gage de l’amitié qu’il avait eue pour lui : une danse des Caryatides (17) était gravée sur ce cachet. Ctésias rapporte aussi que les autres soldats qui étaient prisonniers avec Cléarque s’emparaient des vivres qu’on lui envoyait et ne lui en laissaient qu’une très-petite portion, et que lui-même il remédia à cet abus, en obtenant qu’on en donnât à Cléarque une plus grande quantité, et que les autres Grecs fussent servis séparément : il ajoute qu’il fit cela du consentement et du gré de Parysatis ; et que, comme il y avait chaque jour dans les provisions qu’on portait à Cléarque un jambon, Cléarque lui insinua de cacher dedans un petit poignard, afin que sa vie ne fût pas à la discrétion du roi ; mais que, craignant le ressentiment d’Artaxerxès, il refusa de le faire. Il dit encore que Parysatis avait prié son fils de laisser la vie à Cléarque, et que le roi le lui avait promis avec serment ; mais qu’ensuite, à la persuasion de Statira, il fit mourir tous les prisonniers, excepté Ménon ; et que depuis lors Parysatis s’occupa des moyens de faire périr Statira par le poison. Ce récit de Ctésias est invraisemblable ; et il allègue une raison absurde. Car, quelle apparence que, par amour pour Cléarque, Parysatis eût tenté la périlleuse et cruelle entreprise d’empoisonner la femme légitime du roi, dont il avait des enfants destinés au trône ? Il est évident que l’historien invente à plaisir cette partie de son récit, comme une fable de tragédie, pour honorer la mémoire de Cléarque. Il raconte, en outre, qu’après leur mort, les corps des officiers furent déchirés par les chiens et les oiseaux de proie ; mais qu’un tourbillon de vent s’éleva tout à coup, et amoncela sur celui de Cléarque une grande quantité de sable : ce sable lui fit comme un 541 tombeau, autour duquel crûrent quelques palmiers, qui bientôt formèrent en ce lieu un bois agréable et touffu ; ce qui fit vivement repentir le roi d’avoir fait mourir un homme chéri des dieux.

Parysatis n’eut donc d’autre motif d’empoisonner Statira que la haine et la jalousie qu’elle avait conçues depuis longtemps contre elle, parce qu’elle voyait que son crédit auprès du roi ne venait que du respect filial qu’il conservait encore pour elle, tandis que celui de Statira, procédant de l’amour et de la confiance de son mari, était mieux fondé et inébranlable. Voilà ce qui lui fit exécuter un si hasardeux dessein, sentant qu’il y allait de tout pour elle à se défaire de sa rivale.

Elle avait à son service une femme nommée Gigis, en qui elle avait une entière confiance, et qui pouvait tout sur elle : cette femme fut, au rapport de Dinon, l’instrument de son crime ; mais, suivant Ctésias, Gigis fut seulement dans le secret, et malgré elle. Celui qui donna le poison, Ctésias le nomme Bélitaras ; il est appelé Mélantas par Dinon. Les deux-reines s’étaient réconciliées en apparence, et semblaient avoir oublié leurs querelles et leurs soupçons : elles se visitaient, et mangeaient ensemble ; mais, étant mutuellement dans la crainte, elles se tenaient sur leurs gardes, et ne mangeaient que des mêmes mets et des mêmes morceaux. Il y a en Perse un petit oiseau qui n’a nuls excréments, et dont les intestins sont remplis de graisse, ce qui fait croire qu’il ne se nourrit que de vent et de rosée : on l’appelle rhyntacès. Ctésias dit que Parysatis prit un de ces oiseaux, qu’elle coupa par le milieu avec un couteau frotté de poison d’un côté ; qu’elle mangea le côté sain, et donna celui qui était empoisonné à Statira. Suivant Dinon, ce fut non Parysatis, mais Mélantas, qui coupa les viandes et mit devant Statira celles que le poison avait infectées. Les douleurs aiguës et les convulsions violentes qui ac- 542 compagnèrent la mort de Statira ne lui laissèrent nul doute sur la cause de son mal, et donnèrent au roi des soupçons contre sa mère, dont il connaissait le caractère cruel et vindicatif. Pour s’en assurer, il fit arrêter et torturer tous les officiers et les domestiques de sa mère. Longtemps Parysatis retint Gigis renfermée dans son appartement, sans vouloir jamais la livrer au roi. Mais, cette femme ayant prié Parysatis de la laisser aller nuitamment dans sa maison, Artaxerxès en fut averti, et plaça des gardes sur son chemin. Ils l’enlevèrent, et elle fut condamnée au supplice dont les lois des Perses punissent les empoisonneurs : on leur met la tête sur une large pierre, et avec une autre pierre on frappe, jusqu’à ce que la tête soit écrasée et le visage aplati. Gigis subit donc ce supplice. Quant à Parysatis, le roi ne lui dit ni ne lui fit d’autre mal, sinon qu’il la relégua à Babylone, lieu qu’elle avait choisi elle-même pour son exil : il jura que, tant qu’elle y serait, il ne verrait jamais cette ville. Telle était la situation des affaires domestiques d’Artaxerxès.

Le roi n’avait pas moins désiré d’avoir en sa puissance les troupes grecques qui avaient combattu pour Cyrus, que de vaincre Cyrus lui-même et de conserver son royaume ; mais il n’y put parvenir : après avoir perdu Cyrus, leur général et les autres chefs qui les commandaient, les Grecs se sauvèrent, pour ainsi dire, du fond de son palais, après avoir, par leur propre expérience, démontré à la Grèce entière que toute la grandeur des Perses et de leur roi consistait en or, en luxe et en femmes, et que tout le reste n’était que faste et ostentation. Aussi la Grèce en conçut autant de confiance en ses propres forces que de mépris pour les Barbares : les Lacédémoniens, en particulier, sentirent qu’ils ne pourraient sans honte laisser plus longtemps les Grecs d’Asie dans la servitude des Perses, et qu’ils devaient, sans plus tarder, mettre fin aux outrages dont cm les accablait. Ils 543 avaient déjà porté la guerre en Asie, d’abord sous la conduite de Thimbron, ensuite sous celle de Dercylljdas ; mais, ces deux généraux n’ayant rien fait de mémorable, ils remirent la conduite de cette guerre aux mains d’Agésilas, leur roi. Agésilas se rendit par mer en Asie, où il s’acquit, par ses premiers exploits, une grande renommée : il vainquit Tisapherne en bataille rangée ; et cette victoire entraîna la défection d’un grand nombre de villes (18).

Instruit par ces revers, Artaxerxès imagina un nouveau plan d’attaque contre les Spartiates : il envoya en Grèce Hermocratès le Rhodien, avec des sommes considérables, pour corrompre ceux qui avaient le plus de crédit dans les villes, et soulever tous les autres peuples contre Lacédémone. Hermocratès s’acquitta fort bien de sa commission : les villes les plus puissantes se liguèrent contre les Spartiates, et le Péloponnèse fut ébranlé. Alors les magistrats de Lacédémone rappelèrent Agésilas d’Asie : en partant, il dit à ses amis que le roi le chassait d’Asie avec trente mille archers ; parce que la monnaie des Perses porte un archer pour empreinte. Artaxerxès enleva de même aux Lacédémoniens l’empire de la mer, par le moyen de Conon, général des Athéniens, qui joignit sa flotte à celle de Pharnabaze ; car, depuis la défaite d’Égos-Potamos, Conon s’était tenu dans l’île de Cypre, moins pour sa sûreté que pour attendre quelque changement dans les affaires, comme on attend pour s’embarquer le retour de la marée. Sentant que les projets qu’il avait formés demandaient une grande puissance, et qu’il manquait à celle du roi un homme capable de la diriger, il lui écrivit pour Ιuί communiquer ses vues, et chargea son envoyé de faire remettre sa lettre au roi par Zénon de Crète, le danseur, ou par 544 Polycritus de Mendès, le médecin, ou, en leur absence, par le médecin Ctésias. Ce fut à Ctésias que la lettre fut donnée ; et l'on prétend qu’il ajouta à son contenu, que Conon priait le roi de l’envoyer lui-même auprès de lui, comme étant celui qui pouvait lui être le plus utile dans les affaires de la marine. Mais Ctésias dit qu’Artaxerxès lui confia cette commission de son propre mouvement.

La bataille navale gagnée auprès de Cnide par les flottes réunies de Conon et de Pharnabaze ayant attiré toutes les villes de la Grèce au parti d’Artaxerxès, il donna aux Grecs cette paix célèbre dont il dicta les conditions, et qui fut appelée la paix d’Antalcidas (19). Antalcidas était un Spartiate, fils de Léon ; il avait tant à cœur les intérêts du roi, qu’il lui fit céder par les Lacédémoniens toutes les villes grecques d’Asie, avec les îles qui en faisaient partie, et tous les tributs qu’on en retirait. Telles furent les conditions de cette paix, si toutefois on peut appeler de ce nom un traité perfide, qui fut l’opprobre de la Grèce, et dont le résultat fut plus ignominieux que ne l’aurait été la plus funeste guerre. Voilà pourquoi Artaxerxès, qui jusque-là avait eu en horreur les Spartiates, qu’il regardait, selon le rapport de Dinon, comme les plus impudents des hommes, donna à Antalcidas, quand il fut à sa cour, des témoignages d’une amitié singulière. Un jour, étant à table, il prit une couronne de fleurs, la trempa dans une essence de grand prix, et l’envoya à Antalcidas, faveur qui surprit fort tous les convives. A la vérité, Antalcidas était digne de vivre dans les délices des Perses, et de recevoir une telle couronne, lui qui, dans une danse, avait contrefait publiquement Léonidas et Callicratidas (20). A cette occasion, quelqu’un dit à Agésilas : 545 « Que la Grèce est malheureuse de voir les Lacédémoniens persiser ! — Dis plutôt que ce sont les Perses qui laconisent, » répondit Agésilas. La fierté de cette réponse n’effaça point pourtant la honte de cette action ; car, bientôt après, la défaite de Leuctres enleva aux Spartiates la prééminence qu’ils avaient eue jusqu’alors sur la Grèce, de même que la paix avait éclipsé leur gloire. Tant que Sparte tint le premier rang dans la Grèce, Artaxerxès donna à Antalcidas le nom d’hôte et d’ami ; mais, quand la déroute de Leuctres eut réduit les Spartiates à une extrême faiblesse ; quand le besoin d’argent les eut obligés d’envoyer Agésilas en Egypte, et qu’Antalcidas revint auprès de lui pour le prier de secourir les Lacédémoniens, il n’eut aucun égard à sa demande, et lui témoigna même un tel mépris, qu’Antalcidas, chassé de sa cour, retourna honteusement à Sparte, où, devenu le jouet de ses ennemis, et redoutant l’indignation des éphores, il se laissa mourir de faim.

Isménias le Thébain, et Pélopidas, lequel avait déjà gagné la bataille de Leuctres (21), allèrent aussi à la cour d’Artaxerxès. Pélopidas n’y fit rien de bas ni de honteux ; mais Isménias, à qui l’on ordonna d’adorer le roi, ayant laissé tomber son anneau à ses pieds, et s’étant baissé pour le ramasser, parut dans la posture d’un homme qui adore. Timagoras l’Athénien, qui était aussi à cette cour, écrivit un jour au roi pour lui donner quelque avis secret : il lui fit passer sa lettre par un secrétaire nommé Béluris ; et Artaxerxès, par reconnaissance, lui envoya mille dariques. Timagoras étant indisposé, le roi lui envoya en outre quatre-vingts vaches, qui le suivirent  546 partout, et dont il prenait le lait ; un lit, des couvertures, et des valets de chambre pour faire ce lit, parce que les Grecs s’y entendaient mal ; enfin, des esclaves pour porter sa litière jusqu’à la mer, à cause de son état de souffrance. Tant que Timagoras fut à la cour, Artaxerxès lui entretint une table bien servie ; et un jour, Ostanès, frère du roi, lui dit : « Timagoras, souviens-toi de cette table ; car ce n’est pas pour rien qu’elle est si splendidement servie. » Voulant, par ces mots, moins exciter sa reconnaissance, que lui reprocher sa trahison. Timagoras fut condamné à mort par les Athéniens pour avoir reçu de l’argent du roi.

Artaxerxès fit une chose qui consola les Grecs de tous les déplaisirs qu’il leur avait causés : il fit mourir Tisapherne, leur ennemi déclaré, et le plus implacable qu’ils eussent, Parysatis ne contribua pas peu à sa mort, en aggravant encore les charges qui pesaient sur lui. Car le roi n’avait pas conservé longtemps son ressentiment contre sa mère : il s’était réconcilié avec elle, et l’avait rappelée à sa cour, parce qu’il reconnaissait en elle un grand sens et un esprit capable de gouverner ; d’ailleurs il n’y avait plus de motif pour les empêcher de bien vivre ensemble, et pour raviver leurs soupçons et leurs chagrins. Dès ce moment, elle chercha à lui complaire en tout, et à ne trouver mauvais rien de ce qu’il faisait. Par cette conduite, elle s’acquit sur l’esprit du roi le plus grand crédit, et obtint de lui tout ce qu’elle voulut. Elle s’aperçut qu’il était passionnément amoureux d’une de ses propres filles, nommée Atossa : il cachait et déguisait cette passion avec soin, à cause de sa mère, quoique quelques auteurs disent qu’il avait déjà eu avec Atossa un commerce secret. Dès que Parysatis eut découvert sa passion, elle témoigna à la jeune fille plus d’amitié que de coutume : sans cesse elle vantait à Artaxerxès sa beauté et l’élévation de son caractère, qui la rendaient digne d’être reine ; 547 et elle finit par lui persuader d’en faire son épouse légitime. « Mets-toi au-dessus des lois et des opinions des Grecs, lui disait-elle : tu as été donné par Dieu aux Perses, pour loi et pour règle de tout ce qui est honnête ou vicieux. » Quelques historiens, entre autres Héraclide de Cumes (22), prétendent qu’Artaxerxès, outre cette première fille, en épousa une seconde nommée Amestris, dont nous parlerons bientôt. Son amour pour Atossa fut si grand après soh mariage, que l’espèce de lèpre qui survint à la reine, et qui couvrit tout son corps, ne lui donna aucun éloignement pour elle. Il allait sans cesse dans le temple de Junon, se prosternait jusqu’à terre devant sa statue, et l’implorait pour sa femme. Par son ordre, ses satrapes et ses amis envoyèrent à la déesse une si prodigieuse quantité de présents, que l’espace compris entre le palais et le temple, qui était de seize stades (23), fut couvert d’or, d’argent, d’étoffes de pourpre et de chevaux,

Ayant déclaré la guerre aux Égyptiens, Artaxerxès nomma pour commander l’armée Phamabaze et Iphicrate ; mais leurs divisions rendirent cette expédition inutile. Depuis il alla en personne contre les Cadusiens, à la tête de trois cent mille hommes de pied et de dix mille chevaux. Il entra dans leur pays, qui est âpre et difficile, toujours couvert de nuages, qui ne produit ni blé ni fruits, et qui ne nourrit ses belliqueux habitants que de poires et de pommes sauvages. La disette l’y surprit, et il se vit exposé aux plus grands périls. On ne trouvait rien à manger, et il était impossible de faire venir des vivres de nulle part : ses soldats ne se nourrissaient que de bêtes de somme, qui devinrent bientôt si rares, qu’on ne se procurait qu’à grand’peine une tête 548 d’âne pour soixante drachmes (24). La table même du roi vint à manquer ; et il ne restait que peu de chevaux, parce que les autres avaient été mangés.

Dans cotte situation fâcheuse, Tiribaze, que son courage avait souvent élevé au plus haut rang, mais que sa légèreté en avait toujours fait descendre, et qui n’avait ni crédit ni considération, sauva le roi et l’armée. Ιλ y avait deux rois des Cadusiens, qui campaient séparément : Tiribaze, après avoir communiqué à Artaxerxès le projet qu’il avait formé, alla trouver l’un d’eux, et envoya son fils en secret vers l’autre. Tous deux trompèrent le roi auprès duquel ils étaient allés, en l’assurant que l’autre avait envoyé à Artaxerxès des ambassadeurs pour traiter de la paix et faire alliance avec lui. « Si tu es sage, disaient-ils à chacun, hâte-toi de prendre les devants, et de traiter avec Artaxerxès : je t’aiderai de tout mon pouvoir. » Ajoutant foi à ces paroles, et persuadés, chacun de son côté, qu’ils se portaient envie l’un à l’autre, les deux rois envoyèrent des députés vers Artaxerxès : les uns partirent avec Tiribaze, les autres avec son fils. La durée de cette négociation commençait à donner à Artaxerxès des soupçons contre Tiribaze, et déjà on le calomniait ; le roi se repentait même de la confiance qu’il lui avait accordée et s’en chagrinait, et les envieux de Tiribaze profitèrent de cette occasion pour l’accuser ouvertement ; mais, sur ces entrefaites, ils arrivèrent, lui de son côté, et son fils de l’autre, suivis chacun de députés cadusiens. Le traité fut conclu, et la paix faite avec les deux rois.

La fortune de Tiribaze devint alors plus brillante que jamais ; et le roi le prit avec lui sans retour. Artaxerxès prouva, dans cette occasion, que la mollesse et la lâcheté ne sont pas, comme beaucoup le pensent, l’effetdu luxe et des 549 délices, mais qu’elles naissent plutôt d’un naturel bas et vicieux, qui se laisse entraîner à de fausses opinions. Ni l’or, ni la pourpre, ni les pierreries dont il était couvert, et qui montaient à douze mille talents (25), n’empêchèrent Artaxerxès de supporter le travail et la fatigue comme le dernier des soldats. Il descendait de cheval et marchait le premier dans des chemins montueux et difficiles, chargé de son carquois et de son bouclier. Les soldats, témoins de sa force et de son ardeur, devinrent si agiles eux-mêmes, qu’ils semblaient voler plutôt que marcher ; car on faisait par jour plus de deux cents stades (26). En arrivant dans une de ses maisons royales, dont les jardins, admirablement ornés, étaient entourés d’une plaine nue où l’on ne découvrait pas un seul arbre, Artaxerxès permit à ses soldats d’abattre les arbres de son parc, sans épargner les cyprès et les pins, afin d’adoucir la rigueur du froid. Voyant qu’ils hésitaient à couper des arbres dont ils admiraient la grandeur et la beauté, il prit lui-même une hache, et abattit le plus grand et le plus beau. Alors les soldats coupèrent du bois à leur aise, allumèrent de grands feux, et passèrent une nuit commode.

Artaxerxès rentra dans sa capitale, après avoir perdu un grand nombre de ses meilleurs soldats et la plupart de ses chevaux. La pensée qu’il conçut que le mauvais succès de cette guerre devait lui avoir attiré le mépris des courtisans, lui rendit suspects les premiers d’entre eux : il en sacrifia plusieurs à la colère, et un plus grand nombre à la crainte ; car cette dernière passion est la plus sanguinaire chez les tyrans, au lieu que le courage rend les hommes doux, humains et inaccessibles au soupçon. Aussi voyons-nous les animaux timides et craintifs plus difficiles à adoucir et à apprivoiser que les animaux cou- 550 rageux, auxquels la force donne de la confiance, ce qui les empêche de fuir les hommes et leurs caresses.

Artaxerxès, déjà avancé en âge, s’aperçut qu’il y avait division entre ses deux fils pour la succession à l’empire, et que cette rivalité partageait ses amis et ses courtisans. Les plus sensés voulaient qu’Artaxerxès laissât le trône à Darius, son fils aîné, comme lui-même avait régné par droit d’aînesse ; mais Ochus, le second de ses fds, d’un naturel vif et emporté, avait aussi un parti nombreux à la cour ; d’ailleurs, il comptait sur le crédit d’Atossa pour gagner son père : il lui faisait une cour assidue, et il se flattait de l’espoir de l’épouser après la mort du roi ; on disait même qu’à l’insu d’Artaxerxès, il avait eu avec elle un commerce secret. Artaxerxès, voulant ôter à Ochus toutes ses espérances, et empêcher qu’en cherchant à imiter l’audace de Cyrus, il ne livrât de nouveau le royaume aux troubles et aux séditions, déclara roi son fils Darius, qui était dans sa vingt-cinquième année (27), et lui permit de porter la tiare droite.

C’est la coutume en Perse que celui qui vient d’être déclaré héritier de la couronne demande une grâce au roi qui l’a choisi ; et celui-ci ne peut la lui refuser, à moins qu’elle ne soit chose impossible. Darius demanda la courtisane Aspasie, que Cyrus avait aimée plus que nulle autre de ses maîtresses, et qui était alors concubine du roi. Elle était née à Phocée en Ionie, de parents libres, et avait reçu une éducation honnête. Un soir elle fut menée au souper de Cyrus, ainsi que plusieurs autres femmes, qui s’assirent auprès de lui et se prêtèrent volontiers à ses jeux et à ses plaisanteries. Aspasie se tint debout et en silence auprès de la table ; et, lorsque Cyrus lui dit d’ap- 551 procher, elle refusa rte le faire. Alors ses officiers voulurent la conduire de force. « Celui qui osera mettre la main sur moi, leur dit-elle, s’en repentira. » Les courtisans la traitèrent de grossière et de farouche ; mais Cyrus, charmé de sa modestie, ne fit qu’en rire, et dit à celui qui avait amené ces femmes : « Tu vois que c’est de toutes la seule qui soit véritablement libre et vertueuse. » Depuis lors Cyrus s’attacha à elle, l’aima plus ardemment que toutes ses autres maîtresses, et lui donna le nom de Sage. Elle fut prise au pillage du camp, après que Cyrus eut été tué dans la bataille. Darius la demanda donc à son père. Artaxerxès en fut fort affligé ; car la jalousie des Barbares pour les objets de leur amour est telle, que c’est un crime capital, non-seulement de toucher une des maîtresses du roi et de lui parler, mais même de passer, dans un chemin, devant les chariots qui les portent. Quoiqu’Artaxerxès eût épousé Atossa par amour et contre les lois de la Perse, il avait en outre trois cent soixante concubines d’une beauté parfaite. Cependant, quand Darius lui demanda Aspasie, il répondit qu’elle était libre, qu’il pouvait la prendre si elle consentait à le suivre, mais qu’il ne voulait pas qu’on lui fît la moindre violence. On fit donc venir Aspasie ; et, contre l’attente du roi, elle préféra Darius. Forcé d’obéir à la loi, Artaxerxès la céda à son fils ; mais bientôt il la lui enleva, et la consacra prêtresse du temple de Diane Anitis, à Ecbatane (28), afin qu’elle y vécût le reste de ses jours dans la chasteté. Il crut par là ne tirer qu’une vengeance modérée de la demande de son fils, et qui ne pourrait lui paraître trop sévère, comptant qu’il la prendrait pour une plaisanterie ; mais Darius ne supporta point cet enlèvement avec modération, soit qu’il aimât passionnément Aspasie, ou qu’il se crût joué et outragé par son père.

552 Tiribaze, s’apercevant du ressentiment de Darius, et reconnaissant dans l’injure faite à Darius celle qu’il avait reçue lui-même, chercha à l’irriter davantage encore. Voici quel était l’affront dont Tiribaze avait à se plaindre. Artaxerxès avait plusieurs filles ; et il avait promis de marier Apama à Pharnabaze, Rhodogune à Orontès, et Amestris à Tiribaze. Il tint sa parole aux deux premiers ; mais il y manqua à l’égard de Tiribaze : il épousa lui-même Amestris. Il promit toutefois de donner à Tiribaze Atossa, la plus jeune de ses filles ; mais il le trompa de nouveau, car, étant devenu lui-même amoureux d’Atossa, il la prit pour femme, comme nous l’avons dit. Tiribaze en conçut une haine violente contre lui ; non qu’il fût naturellement porté à la révolte, mais il était léger et étourdi : tantôt traité à l’égal des premiers de la cour, tantôt précipité du comble des honneurs et méprisé de tous, il ne savait supporter ni l’une ni l’autre fortune avec sagesse : dans les honneurs, il se rendait odieux par son insolence ; et, dans la disgrâce, incapable qu’il était de s’humilier, il devenait plus hautain et plus intraitable encore.

Tiribaze, par ses rapports fréquents avec le jeune homme, enflamma de plus en plus son ressentiment : sans cesse il lui disait que c’était peu de porter la tiare relevée, quand on ne cherchait aussi à relever sa puissance. « Tu te trompes étrangement, disait-il, si, pendant que ton frère, appuyé du crédit d’une femme, travaille sans relâche à fortifier son parti, et que ton père, dont l’esprit est affaibli, varie continuellement dans ses desseins, tu crois ta succession au trône bien assurée. Celui qui, pour une petite courtisane, a foulé aux pieds une loi jusqu’alors inviolable parmi les Perses,  sera-t-ii plus fidèle à ses promesses dans des choses plus importantes ? Ce n’est pas une même chose, qu’Ochus ne parvienne pas à la couronne, ou que toi tu en sois dépouillé : il peut vivre heureux dans une condition privée, sans que personne y mette obstacle ; tandis que toi, après avoir été déclaré roi, il faut ou que tu règnes, ou que tu meures. » Alors se vérifia le mot de Sophocle (29) :

La persuasion du mal chemine d’un pas rapide.

Car le chemin est doux et uni, qui conduit les hommes à ce qu’ils désirent ; et la plupart veulent le mal par ignorance ou inexpérience du bien. Outre cela, l’étendue de l’empire, et la crainte que Darius avait de son frère, fournirent à Tiribaze de puissantes raisons ; et la déesse de Cypre n’influa pas peu sur le ressentiment de Darius (30), par l’enlèvement d’Aspasie.

Darius s’abandonna donc entièrement à la conduite de Tiribaze : déjà un grand nombre de conjurés avaient été gagnés par cet homme, lorsqu’un eunuque découvrit au roi la conspiration, et la manière dont elle devait s’exécuter, car il savait que les complices se proposaient d’entrer la nuit dans l’appartement d’Artaxerxès, et de le tuer dans son lit. Le roi pensa que ce serait une imprudence de mépriser un tel danger en négligeant cette dénonciation ; mais il crut néanmoins que l’imprudence serait plus grande encore d’y ajouter foi sans preuves. Pour s’assurer du fait, il commanda à l’eunuque de s’attacher aux pas des conjurés, et de ne les pas perdre de vue ; puis il fit percer une porte dans le mur de sa chambre, derrière le lit, et la couvrit d’une tapisserie.

A l’heure indiquée par l’eunuque, il attendit sur son lit que les conjurés arrivassent, et ne se leva qu’après les 554 avoir vus et reconnus tous. Quand il vit qu’ils tiraient leurs poignards et s’approchaient du lit, il leva promptement la tapisserie, et se sauva dans la chambre voisine, dont il ferma la porte en appelant du secours. Voyant leur coup manqué, les conjurés, qui ne doutaient pas que le roi ne les eût aperçus, prirent précipitamment la fuite, et conseillèrent à Tiribaze d’en faire autant, parce qu’il avait été reconnu. Ils se séparèrent tous dans leur fuite ; mais Tiribaze fut surpris et enveloppé par les gardes du roi. Il leur opposa une vigoureuse résistance, et en tua plusieurs de sa main ; et ce ne fut qu’après une longue lutte qu’un coup de javeline lancé de loin le renversa par terre. Darius fut arrêté avec ses enfants, et son procès fut instruit par les juges du conseil du roi. Artaxerxès n’assista pas lui-même au jugement ; mais il nomma des accusateurs à son fils, et ordonna aux greffiers d’écrire les avis des juges, et de les lui apporter. Tous les avis furent unanimes, et Darius condamné à mort. Les huissiers se saisirent de sa personne, et le menèrent dans une chambre voisine, où l’exécuteur fut appelé : l’exécuteur y vint avec le rasoir dont il se servait pour couper la gorge aux criminels ; mais, à la vue de Darius, il fut saisi de stupeur, et recula vers la porte, n’ayant ni la force ni l’audace de porter la main sur la personne du roi. Les juges, qui étaient au dehors de la chambre, lui ordonnèrent d’exécuter la sentence, sous peine d’être mis à mort lui-même : alors il revint sur ses pas, saisit Darius par les cheveux, et lui coupa la gorge avec son rasoir.

Quelques-uns rapportent que Darius fut jugé en présence du roi, et que, quand il se vit convaincu par des preuves irréfragables, il se jeta le visage contre terre, et adressa à Artaxerxès les plus vives prières ; mais que le roi, transporté de colère, sè leva, et qu’ayant tiré son cimeterre, il l’en frappa jusqu’à ce que mort s’ensuivit. Puis Artaxerxès rentra dans son palais, y adora le Soleil, et 555 dit à ses courtisans : « Retournez dans vos demeures, seigneurs perses,j et annoncez à tous que le grand Oromaze a puni ceux qui avaient formé contre moi le plus criminel et le plus impie de tous les complots. » Telle fut l’issue de cette conjuration.

Ochus, soutenu par le crédit d’Atossa, conçut alors les plus grandes espérances : cependant il craignait encore Ariaspès, le dernier des fds légitimes d’Artaxerxès, et,-entre ses frères bâtards, Arsamès. Les Perses désiraient avoir Ariaspès pour roi, moins parce qu’il était l’aîné d’Ochus qu’à cause de son caractère doux, simple et hu¬main ; et Ochus n’ignorait pas qu’Arsamès avait un grand sens ; et qu’il était tendrement aimé de son père. Il tendit donc des pièges à l’un et à l’autre ; et, comme il était naturellement sanguinaire et artificieux, il employa la cruauté contre Arsamès, et la ruse contre Ariaspès. Il envoyait sans cesse à Ariaspès des eunuques et des amis du roi, lesquels lui rapportaient les menaces terribles de son père, qui avait résolu, disaient-ils, de le faire périr d’une mort ignominieuse et cruelle. Ces rapports, qu’on lui faisait tous les jours sous le plus grand secret, en lui annonçant qu’une partie de ces menaces allait être exécutée sur-le-champ, et que les autres ne tarderaient pas à l’être, frappèrent Ariaspès d’une si grande terreur, que, dans son trouble et son désespoir, il se prépara lui-même un breuvage mortel qu’il avala, et se délivra ainsi de la vie.

Quand on apprit au roi comment était mort Ariaspès, il versa des larmes amères : il soupçonna la cause de cette mort ; mais son extrême vieillesse ne lui permettait pas d’en faire la recherche, et d’en convaincre les auteurs ; seulement, il s’attacha davantage à Arsamès, et ne dissimula point la confiance sans bornes qu’il avait en lui. Alors Ochus se hâta de mettre son projet à exécution : il gagna Harpatès, fils de Tiribaze, qui tua Arsamès de sa main.

556 Artaxerxès était alors si avancé en âge, que la moindre peine pouvait le mettre au tombeau ; et en effet, il ne résista pas longtemps à la douleur que lui causa la mort d’Arsamès : il mourut de regret et de chagrin à l’âge de quatre-vingt-quatorze ans, après en avoir régné soixante-deux. Il laissa la réputation d’un prince doux et qui aimait ses peuples ; mais, ce qui contribua plus que tout le reste à cette renommée, ce fut la comparaison que l’on faisait de lui avec son fils Ochus, qui surpassa les hommes les plus féroces en inhumanité et en cruauté.

(1)  Père de l’historien Clitarque, et contemporain d’Alexandre : il avait composé une Histoire de Perse.

(2) Les fragments de ses Histoires de la Perse et de l’Inde sont imprimés ordinairement à la suite de l’ouvrage d’Hérodote. Au milieu de fables véritablement absurdes et ridicules, on y trouve pourtant des renseignements curieux, et qui sont d’une parfaite exactitude. Ctésias était de Cnide en Carie : il vécut pendant dix-sept ans à la cour d’Artaxerxès.

(3) Ville bâtie par Cyrus l’ancien, à l'endroit où il avait vaincu Αstyage.

(4)  II faut entendre simplement par ce mot la science philosophique et religieuse dont les mages avaient la tradition depuis Zoroastre.

(5) Au commencement du premier livre de l’Anabasis, ou expédition de Cyrus.

(6) Vingt lieues environ.

(7) Environ cinq quarts de lieue.

(8) II faut lire probablement tes Lacédémoniens ; car aucun auteur ne dit qu’il y eût des Macédoniens dans les troupes de Cyrus

(9) Peuplade des bords de la mer Caspienne.

(10) Il n’est pas probable que ce soit le même Tisapherne qui est signalé plus haut comme l’ennemi de Cyrus. D’autres lisent Satiphernès, ou même Satibarzanès.

(11) De Caunus, ville de Carie.

(12) On appelait, chez les Perses, yeux du roi, oreilles du roi, des ministres chargés de faire au roi des rapports sur ce qu’ils avaient vu ou entendu dans le royaume.

(13) Les huit cotyles faisaient un peu plus de deux de nos litres.

(14) Xénophon «lit. qu’Artaxerxès avait une armée composée de douze cent mille hommes d’infanterie, de six mille cavaliers, et de deux cents chars, armés de faux, et que neuf cent mille hommes de cette armée combattaient à Cunaxa.

(15)  Diodore porte à quinze mille la perte du roi, celle de Cyrus a trois mille ; il dit qu’il ne périt pas un seul Grec dans la bataille, et qu’il y en eut très-peu de blessés.

(16) D’autres lisent Phalénus ou Phallénus.

(17)  Les jeunes filles de Lacédémone allaient, dans le bourg de Carya, faire, autour de la statue de Diane Caryatide, des danses â la manière de leur pays.

(18) Voyez la Vie d’Agésilas dans le troisième volume.

(19) Voyez la Vie d'Agésilas dans le troisième volume.

(20) Le texte paraît altéré à cet endroit : peut-être manque-t-il quelque mot, et faut-il entendre, avec Coray, qu’Antalcidas, en dansant publiquement, avait ainsi abjuré parmi les Perses les principes de Léonidas et de Callicratidas.

(21)  Pélopidas ne l’avait pas remportée seul, tant s’en faut ; et la principale gloire en revient à Épaminondas, qui commandait en chef.

(22) Tout ce qu’on sait de cet Héraclide, c’est qu’il avait écrit une histoire de Perse en cinq livres.

(23)  Plus de trois quarts de lieue.

(24) Environ cinquante-quatre francs de notre monnaie.

(25)  Plus de soixante-dix millions de francs.

(26) Environ dix lieues.

(27) Le texte dit cinquantième, ce qui n’est pas vraisemblable, et ne s’accorde point avec le nom de jeune homme, νεανίσκος, que Plutarque donne plus bas à Darius.

(28)  Justin dit qu’Artaxerxès la fit prêtresse du Soleil.

(29)  Dans quelqu’une de ses pièces aujourd’hui perdues.

(30) Les expressions poétiques dont se sert ici Plutarque ont fait soupçonner qu’il citait encore un poète, peut-être Sophocle qu’il vient déjà de citer.

(31)

(32

(33

(34)

(35)

(36

(37)

(38

(39)  

(40)

(41

(42

(43)

(44)

(45)

(46)

(47)

(48) 

(49)

(50

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

(56)

(57

(58)

(59)

(60

(61)

(62

(63)

(64)

(65)

(66

(67

(68

(69)

(70

(71)

(72

(73

(74

(75

(76)

(77

(78)

(79)

(80)

(81)

(82)

(83

(84

(85)

(86)

(87)

(88)

(89)

(90

(91)

(92

(93)

(94

(95)

(96

(97)

(98)

(99

(100)

(101)

(102

(103

(104)

(105)

(106)

(107)

(108)

(109)

(110)

(111)

(112)

(113

(114)

(115)

(116)

(117)

(118

(119)

(120)

(121)

(122)

(123)

(124)

(125).

(126)

(127

(128)

(129)

(130)

(131

(132)

(133)

(134)

(135

(136)