Pachymère traduit par Mr. Cousin

PACHYMERE

 

HISTOIRE DES EMPEREURS MICHEL ET ANDRONIQUE

LIVRE HUIT (XVI à XXXII)

LIVRE HUIT I à XV - LIVRE IX

Traduction Française : Mr. COUSIN

La traduction est purement littéraire et laisse tomber de nombreux passages. (Philippe Remacle)

 

 

 

 

HISTOIRE DE CONSTANTINOPLE

TOME VIII.

 

CONTENANT

L'Histoire des Empereurs Michel et Andronique,

Ecrite par Pachymère.

 

HISTOIRE DES EMPEREURS MICHEL ET ANDRONIQUE.

Ecrite par Pachymere.

LIVRE HUITIÈME.

 


 

 

 

précédent

16. Περὶ τῶν ὑπηρετῶν μοναχῶν τοῦ πατριάρχου Ἀθανασίου.

 1. Ὀλίγον τὸ μεταξύ, καὶ ἐπεισφροῦσι τούτῳ ὑπηρέται μοναχοί ποθεν ἔξωθεν. Καὶ οἱ μὲν ἐκτὸς οἱ δ´ ἐντὸς ἐκεῖνα ποιεῖν οὐκ ἀπώκνουν, ἃ δὴ πνευματικῶν μὲν ἀνδρῶν οὐκ ἂν εἴποι τις, τέως δ´ ἀνθρώπων καὶ μετρίων τὸ παράπαν ἦσαν οὐκ ἄξια. Πολλοῖς γάρ, μοναχοῖς δὲ μάλιστα, καὶ λίαν ἐπεῖχον. Καὶ ἡ πρόφασις εὔλογος, ὡς ἀδιαφοροῦσιν ἐξ ἔθους, καὶ τὰς τῆς ἑβδομάδος νηστίμους καταλύουσι μὲν εἰς διφαγίαν καταλύουσι δὲ καὶ εἰς οἶνον πολλάκις καὶ ἔλαιον, καὶ παραρτύμασι χρῶνται, καὶ παρὰ τοὺς πολλοὺς τρέφονται, καὶ ὡς χρήματά τινες ἔχοιεν. Καὶ τοσοῦτον ἐφυλοκρίνουν ταῦτα καὶ ποιναῖς ἐξεκόλαζον, ὡς μὴ μόνον τοὺς ἀδιαφοροῦντας δεδιέναι καὶ τρέμειν τὴν ἐκείνων ἐπιστασίαν, ὡς εἰ μόνον προσαγγελθεῖεν κολασθησομένους τὰ μέγιστα, ἀλλὰ καὶ τὸν δοκοῦντα προσεκτικώτατον. Καὶ ὅπερ ἐπὶ τοῦ σκορπίου φασίν, ἐκ τῆς ὀπῆς ἐξιόντα μηδὲν εἰδέναι ὅπῃ τὸ κέντρον προσβάλοι, ἀλλ´ εὐθὺς ἐνιέναι πᾶσι, καὶ φυτοῖς καὶ πέτραις καὶ ζώοις καὶ γῇ, τὰ αὐτοῦ πράττοντα, οὕτω κἀκείνοις ἄντικρυς ἦν τοὐπιτήδευμα, ἐνιεῖσι πικρίαν οἷς ἐπισταῖεν διὰ τὴν τοῦ πατριαρχοῦντος ἐπὶ πᾶσιν, ὡς ἐδόκει, ἀκρίβειαν. Ἐκείνῳ τὸ εὑρεθὲν χρυσίον κατάγνωσις, τούτῳ τὸ τῶν ἱματίων καινόν, ἄλλῳ τὸ δυσὶ χιτωνίσκοις ἢ καὶ τρισὶ χρῆσθαι, ἄλλῳ ὅτι ὁ σταυρὸς ἐξ ἀργύρου ἢ μὴν καὶ χρυσίου, καὶ ὅτι πολυτελὴς κατεσκεύασται, ἄλλῳ ὡς τὸ μαχαιρίδιον εὖ ἤσκηται, καὶ ἄλλῳ ὡς λελεύκωται τὸ χειρόμακτρον, ὡς ἐλούθη οὗτος, ὡς ἐκεῖνος ἀπερραθύμησεν, ὡς φίλοις ἐχρήσατο, ὡς ἀσθενήσας ἰατρῷ προσῆλθε. Καὶ τίς ἂν τὰ αἰτιάματα ἀριθμήσειεν, ἃ δὴ καὶ ὡς ἐπὶ σκηνῆς τοῦ βίου τῶν ταλαιπώρων ἀνθρώπων ἡ τληπαθὴς φύσις ὡς ἐφόλκια ἐπισύρεται; οἷς ἐκεῖνοι ἐπιφυόμενοι κατωνείδιζον καὶ ἠτίμουν καὶ περιέσυρον καὶ φυλακαῖς ἀπαρακλήτοις δικαιοῦν οὐκ ἔληγον. Ἦν δή που καὶ ἀπὸ μονῶν ἐξέλεγον χρήματα, ὡς ὕλην παθῶν ὑποσπῶντες ταῦτα καὶ τὸ πῦρ τῆς ἐμπαθείας ἐντεῦθεν ἀπομαραίνειν δικαιοῦντες· εἰ δὲ καὶ ταῖς χερσὶν ἐκείνων οἱ σπινθῆρες, ὡς ἔδοξαν, ἐνεσποδιάζοντο, ἡράκλεις, τοῖς ἄλλων, ὅ φασιν, ἰατροῖς, εἰ ἕλκεσιν ἔβρυον.

2. Ὅμως μέντοι μῖσος οὐκ ὀλίγον ἐντεῦθεν σφίσι παρὰ πολλῶν ἐντέτροφε καὶ ἄσπονδος μῆνις, καὶ κατεστύγουν ἅπαντες, ἐκείνων σπενδομένων μόνων οἷς δὴ καὶ ὡς ἰδίοις ἐχρῶντο. Πολλοῖς δὲ καὶ πληγὰς ἐνέτεινον βαρείας ἁμαρτεῖν δόξασιν, ἀπὸ ζήλου δῆθεν καὶ ἀκριβείας, τὸ ἀπαραίτητον ἐπὶ πᾶσιν δεικνύμενοι καὶ ἀσυγκατάβατον, ὡς πάντας μὲν εἶναι ἐν φόβῳ καὶ ἀγωνίᾳ, τοὺς πλείστους δὲ καὶ ἐν καταγνώσει λογίζεσθαι. Πάντα δ´ ἀνέτρεπον καὶ συνέχεον διὰ τὴν νομιζομένην ἀκρίβειαν κατὰ τὰ Ἀναξαγόρεια χρήματα. Οἱ δέ γε τῆς ἐκκλησίας ὁρῶντες τὰ πλεῖστα μὲν καθ´ ἑαυτοὺς κατεμέμφοντο, ὑπομιμνήσκοντες δὲ καὶ τῷ πατριάρχῃ προσαναφέροντες ὅτι πολλοὶ παρὰ τῶν ἀγρίων ὑπηρετῶν πληγὰς ἀνηλεῶς ἐλάμβανον, ὡς δῆθεν τὰ πολλὰ μηδ´ εἰδότι, κατεγινώσκοντο ὡς ἀταλαιπωρήτως ἔχοντες περὶ τὸ καλόν, ὥστε τῷ μὴ τὸ κακὸν ἐκτόπως μισεῖν μηδὲ τὸ καλὸν τοῖς αὐτοῖς ὑποδέχεσθαι μέτροις. Ἦν γάρ, ὡς ἐῴκει, ὁ σκοπὸς τῷ πατριαρχεύοντι ἐκ μέσου θεῖναι τὸ ἀδιάφορον, εἴτε ὂν εἴτε δοκοῦν, ἐκ παλαιοῦ ἐπεισφρῆσαν διὰ τὴν τῶν πνευματικῶν προστατῶν, ὡς ᾤετο, ἀτημελησίαν ἢ καὶ συνήθειαν. Ὅθεν κἀκεῖνοι ἐπειλημμένοι προφάσεως εὐπροσώπου τοιαῦτ´ ἔδρων, ἤν πού τις αἰτίαν ἀδιαφορίας εἰλήφει. Τέως δὲ περὶ τὴν τοιαύτην αἰτίαν οὐκ ὀλίγοις καὶ αὐτὸς ἐνεπικραίνετο τὸ ἀδιάφορον ὀνειδίζων, μὴ κρίνων, οἶμαι, ὡς μέσον κακοῦ τε καὶ ἀγαθοῦ τὸ ἀδιάφορον κείμενον πρὸς ἑκάτερον ἐναντιοῦται τῶν ἄκρων, καὶ εἴγε πρὸς τἀγαθὸν κακὸν νομίζεται, ἀλλ´ οὖν καὶ πρὸς τὸ κακὸν ἀγαθόν, καὶ ἀγαπητὸν ἂν μετριοπαθοῖμεν, μὴ τοῦ ἀπαθοῦς ἐφικνούμενοι.

3. Αὐτὸς δ´ ὑπὸ κανόνι τῇ φαινομένῃ ἰδίᾳ ἕξει, εἴτε καὶ γνώμονι, τὰ τῶν ἄλλων ἤθελεν ἀπευθύνειν. Κἀντεῦθεν καὶ οἱ πολλοὶ διυπνίζοντο καὶ ἐν ὑπονοίαις ἦγον μεγίσταις τὸν ἀπευθύνοντα. Ἦν δ´ ἐκείνους τὸ ἐφορμοῦν πρῶτον μὲν τὸ ἀπ´ ἐκείνου ἀτηρὸν καὶ πρὸς ἅπαν δυσέντευκτον, τοῖς μὲν ἐξ ἀρετῆς δοκοῦν, τοῖς δ´ ἐκ γνώμης ἐμφύτου, τοῖς δὲ καὶ ἐκ συνηθείας τῆς πρὸς τὴν ἄσκησιν καὶ μονώσεως (ἅπαν γὰρ δύσοιστον τὸ μὴ σύνηθες), εἶτα δέ γε καὶ τὸ ἐπὶ τοῖς ὅλοις κρυπτόν τε καὶ ἀφανὲς καὶ ψάλλοντος καὶ ἐσθίοντος καὶ κατὰ μόνας διάγοντος, ὥσπερ ἤσκητό τε καὶ εἴθιστο. Ὅμως (τὸ γὰρ τῆς ἀνάγκης ἐστὶν ἀδήριτον) τὴν σκληρὰν ἐκείνην καὶ ὡς ἐν σιδηρᾷ ῥάβδῳ διέφερον ποίμανσιν, οἱ μὲν εὐγνωμονέστεροι σφίσιν ἑαυτοῖς τὴν αἰτίαν προστρίβοντες, ὅσοις δηλαδὴ μὴ ἦν ἐν νῷ τὰ τῶν ἄλλων κρίνειν ἀλλ´ εἰς ἑαυτοὺς νεύειν καὶ ἑαυτοὺς κατὰ τὸ προσῆκον κατανοεῖν, εἰ δὲ καὶ ἀλλήλους κατανοεῖν, εἰς παροξυσμὸν ἀγάπης καὶ μόνον, συγχωροῦσι τέως τοῖς γιγνομένοις, ἀλλ´ οὐ περιεργαζομένοις τοὺς ἐργαζομένους, κἂν ὅ τι ποιοῖεν. Τοῖς δὲ καὶ πολυπραγμονεῖν ἐπῄει καὶ ἀνταμύνεσθαι πάσχουσι καὶ λαμβάνειν λόγους ἐξ ἄλλων, πιθανοὺς ἄλλως ἐκ τῶν εἰκότων ὡς ἀγνῶτος πολλοῖς ὄντος ἐκείνου διὰ τὴν ἐπὶ τῇ ἀσκήσει μόνωσιν.

 17. Θάνατος τοῦ πατριαρχεύσαντος Γρηγορίου τοῦ Κυπρίου.

1. Τούτων οὕτως ἐχόντων ὁ μὲν πατριαρχεύσας Γρηγόριος νόσῳ πολυημέρῳ κατεργασθείς, ὡς δέ τινες ἔλεγον, καὶ διὰ τὴν παρόρασιν ἐκ μικροψυχίας, μετ´ οὐ πολὺ τελευτᾷ τὸν βίον.

2. Καὶ τὸ μὲν ἐν ψαλμῳδίαις θάπτειν κατὰ τὸ εἰκὸς ἐδίδουν, τὸ δ´ ὡς ἀρχιερέα, ὥσπερ δὴ κἀκεῖνος ᾤετο τὴν ἱερωσύνην παρακατέχων, συχνοὺς ὁ κρατῶν ἀποστέλλων ἀπέλεγε, καὶ τῇ αὐτανεψίᾳ ἐπέσκηπτεν ἐπιτάττων, ἥ τις ἦν Ῥαούλαινα, μή τι τοιοῦτον ἐπιτελεῖν, ὃ δὴ καὶ γίνεται.

18. Ἐξέλευσις τοῦ βασιλέως πρὸς Νύμφαιον.

 1. Αὐτὸς δὲ φθάσας ἐπ´ ἀνατολῆς, τὸν πορφυρογέννητον ἀποστείλας ἔχοντα καὶ τὴν συνοικοῦσαν ἐκ τῶν τοῦ Ῥαοὺλ κατὰ γένος, ἐξεληλακὼς ἐπ´ ἀνατολῆς ὥρμα. Καὶ διελθὼν τὰ τῆς Βιθυνίας μέρη, καὶ ὅσα πρὸ μικροῦ ἐρρέθη ἐπί τε τῷ Βέκκῳ καὶ τοῖς λοιποῖς εἰργασμένος, τῷ Νυμφαίῳ ἐφίσταται, φέρων καὶ τὸν Μουζάλωνα πρὸς τῷ τοῦ μεγάλου λογοθέτου σεμνώματι καὶ πρωτοβεστιάριον κλεϊζόμενον.

2. Οὗ δὴ καὶ σκηνήσας, ἐκεῖθεν τὰ κατ´ ἀνατολὴν διοικούμενος, ἐσκέπτετο καὶ περὶ τοῦ υἱοῦ Μιχαήλ, ἐπαγαγεῖν ἐκείνῳ ἐκ τοῦ ῥηγὸς Πουλίας τὴν συνοικήσουσαν, ἡ ἐκ τοῦ υἱοῦ τοῦ Βαλδουΐνου καὶ τῆς θυγατρὸς τοῦ Καρούλου, Αἰκατερίνα, ἥτις καὶ ἐπὶ τῷ πρὸς μητρὸς θείῳ τῷ υἱῷ Καρούλου θείαν εἶχε τὴν τοῦ τῆς Οὐγγρίας ῥηγὸς θυγατέρα, θείαν οὖσαν πρὸς μητρὸς καὶ τῷ βασιλεῖ Μιχαήλ, ἥτις καὶ τοὺς γάμους δυοῖν ἀδελφοῖν ἀνὰ μέρος κατήπειγεν. Ὅθεν καὶ αὐτὸν μὲν ἐπὶ τῆς πόλεως καταλείπει ὁ βασιλεύς, τοὺς δέ γε τῷ κήδει μεσιτεύοντας Ἰταλοὺς ἐπήγετο πρὸς τὸ Νύμφαιον, συχνὰ καταναλίσκων καὶ προσφιλοτιμούμενος, νεύων ὅλος εἰς τοῦτο καὶ μόνον οὐ καὶ συνδέσμους τῶν ἀναγκαίων ποιούμενος. Ἐπὶ πολὺ γὰρ καὶ προσελιπάρουν ἐκεῖνοι, καὶ συμφέρον παμπληθὲς ἐδόκει καὶ βασιλέως ἄξιον τὸ συνάλλαγμα. Ὑπέτεινε δὲ καὶ χρηστὰς τὰς ἐλπίδας ἐκείνοις ὁ βασιλεύς, καὶ ἐνησμένιζον τοῖς μέλλουσιν ὡς ἐξ ἀνάγκης ἐσομένοις.

3. Ὅθεν καὶ τοῦ συγγραφέως τῷ Νυμφαίῳ ἐσύστερον ἐνδημήσαντος, ἐκεῖνοι μαθόντες πολίηθεν ἐλθόντα ἀξιοῦσι βασιλέα ἐπ´ ἀρίστῳ καθήμενον ἐρωτᾶν ἐφεῖναι ὅπως ἔχοι τῶν ὑγειῶν ὁ νέος βασιλεύς, καὶ ὅπῃ καὶ τίσι διάγων ἐνασχολοῖτο. Καὶ δὴ προσέταττε βασιλεὺς ἐκείνοις τε πυνθάνεσθαι καὶ τούτῳ διδόναι τὰς ἀποκρίσεις. Καί γ´ ἐφ´ ἑκάστῳ τῶν λεγομένων ἀκούοντες, ἐπεὶ καὶ χρηστὰ ἐξ ἀνάγκης ἠγγέλλοντο, προσαποδεχόμενοι δῆλοι ἦσαν εὐχαριστοῦντες θεῷ.

19. Τὰ κατὰ τὸν πορφυρογέννητον Κωνσταντῖνον.

 1. Τῆς δ´ εἰκοστῆς ἐνάτης μηνὸς Μαιμακτηριῶνος, καθ´ ἣν καὶ ἡ τῶν Ἁγίων ἀποστόλων ἑορτὴ τελεῖται, διετείας τρεχούσης ἐστρατοπεδευμένῳ τῷ βασιλεῖ, γίνεταί τι τοιοῦτον, ὃ δὴ καὶ κακῶν ἦρξε μεγάλων τῷ πορφυρογεννήτῳ Κωνσταντίνῳ. Ἐπειδὴ γὰρ ἡ ἑορτὴ ἦν καὶ ἔδει συνάξεις μὲν τῶν μεγιστάνων πρὸς βασιλέα προσόδους δὲ καὶ τῶν ματρωνῶν παρὰ τὴν Αὐγοῦσταν γίνεσθαι, ἀπήντων μὲν καὶ ἄλλαι πλεῖσται καὶ μέγισται, ἀπήντα δὲ καὶ ἡ εὐγενὴς γραῦς Στρατηγοπουλῖνα, ἡ τοῦ Ἰωάννου μὲν τοῦ Δούκα καὶ βασιλέως ἀδελφιδῆ, Κωνσταντίνῳ δὲ τῷ Στρατηγοπούλῳ τῷ καὶ ὕστερον τυφλωθέντι παρὰ τοῦ υἱοῦ καὶ βασιλέως συνοικήσασα. Ἐπεὶ δὲ οὔπω καιρὸς ἐκάλει εἰσελθεῖν πρὸς τὴν Αὐγοῦσταν, ἐκείνη ἔξω που καθῆστο τὴν πρόσκλησιν ἀναμένουσα. Ἀλλ´ ἐφίσταται καὶ ἡ τοῦ πορφυρογεννήτου σύζυγος ἁβροσύνῃ καὶ χλιδῇ πρεπούσῃ ὑπὸ προπομποῖς τε πλείστοις καὶ ὀπαδοῖς. Ἐπεὶ δὲ τῇ θείᾳ ἢ μᾶλλον καὶ μάμμῃ προσήγγιζεν (ἡ γὰρ πρὸς πατρὸς ἐκείνης μάμμη αὐτανεψία ταύτης ἦν, εἴπερ αὕτη μὲν ἐκ τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ βασιλέως καὶ τὴν ἀξίαν σεβαστοκράτορος ἐγεγέννητο, ἡ δ´ ἐκείνης μάμμη ἐκ θατέρου τῶν ἀδελφῶν, ἣ δὴ καὶ τῷ πρωτοβεστιαρίῳ συνῴκει τῷ Ῥαοὺλ Ἀλεξίῳ), ἐπεὶ γοῦν προσεγγιζούσῃ ἔδει τὴν γραῦν καθέδρας ὑπεξανίστασθαι κατὰ τὸ προσῆκον τὰ δευτερεῖα πρὸς τὴν Αὐγοῦσταν φερούσῃ, ἐκείνη τοῦτο μὲν γήρᾳ τοῦτο δὲ καὶ ὡς δῆθεν παιδί, καὶ ἐκγόνης καταφρονήσασα, οὐδ´ ἴκταρ ὑπεξανίστατο, παραιτησαμένη πρὸς ἐκείνην μόνον καὶ γῆρας προβαλλομένη καὶ τὴν τοῦ γήρως ἀσθένειαν. Ὑβριοπαπαθεῖ τε παρευθὺς ἐκείνη καὶ ἀκάθεκτος ἦν τὴν ὀργήν, εἰ βασιλέως οὖσα νύμφη καὶ ἀνδρὸς ὑπὲρ δεσπότας σύζυγος οὐδὲν τῶν ἀξίων ἐπιτυγχάνει παρὰ προσγενοῦς μὲν βασιλέως, ἀλλά γε καὶ ἰδιώτιδος νομιζομένης ἐκ τοῦ τὸν ἐκείνης σύζυγον ζῶντα μηδενὸς ἐπιβῆναι ἀξιώματος. Τρέπει τε τὴν ὀργὴν εἰς λύπην, καὶ κλαυθμοῖς τε καὶ ὀδυρμοῖς ἀφωσιοῦτο τὴν δεινοπάθειαν.

2. Τοῦτο γεγονὸς τὸν ἐκείνης οὐκ ἔλαθε σύζυγον. Ὁ δὲ φιλότιμος ὢν καὶ αὐτός, ἔτι δὲ καὶ τοὺς λογισμοὺς ἐπικλασθεὶς ἐκ τῶν θρήνων τῆς γυναικός, ἀντιλυπεῖν μὲν τὴν γραῦν παραμυθήσασθαι δὲ τὴν ἰδίαν ἐκ τῆς πρὸς ἐκείνην ὕβρεως ἐδικαίου. Καὶ δὴ ἐκείνην μὲν οὐκ εἶχέ τι διαθέσθαι ἀνήκεστον, εὐγενῆ τε οὖσαν καὶ μάμμην λογιζομένην τῷ βασιλεῖ· εἶχε δ´ οἰκεῖον ἐκείνη Κωνσταντῖνον Μαυροζώμην ὠνομασμένον, ᾧ δὴ καὶ συγχρῆσθαι κατὰ κοίτην κρυφίαν ἐλέγετο. Καὶ τοῦτο δὴ μᾶλλον ἦν τὸ δοκοῦν ἐκείνῳ σοφόν, ἐφ´ ᾧ ἀτιμουμένου ἐκείνου ἡ κατ´ ἐκείνης ὑποτρέχουσα βάξις ἐκ τῶν δυνατῶν θριαμβεύοιτο. Πέμψας γοῦν αὐτίκα καὶ περισχὼν τὸν ἄνθρωπον μηδὲν τῶν πραχθέντων εἰδότα, γυμνοῖ τε πάμπαν ἀτίμως καὶ κατὰ πᾶσαν ἀγορὰν θριαμβεύειν τοῖς οἰκείοις προστάσσει· ἅμα δὴ καὶ πληγὰς δεινάς τε καὶ πλείστας ἐντείνουσι.

3. Τοῦτο γινόμενον καὶ ἀνενεχθὲν βασιλεῖ, πολὺς ἦν ἐκεῖνος τὴν τόλμαν ἐν δεινῷ ποιούμενος, καὶ ἀχθόμενος τὰ μεγάλα εἰ αὐτοῦ βασιλέως ἐνδημοῦντος μηδὲν μηδενὸς ἐκεῖνος ἐπιστραφεὶς ταῦτα πράττοι, καὶ ταῦτα παρὰ τοιαύτην αἰτίαν. Ὅμως τοὺς θυμοὺς κατασχὼν προσέταττε τὴν ταχίστην, καὶ μόλις μὲν ἀλλ´ ὅμως νικησάσης τῆς ἐξουσίας ἐλευθεροῦται ὁ τιμωρούμενος. Ἐντεῦθεν καὶ μῆνις μετὰ χόλον ἐντετήκει τῷ βασιλεῖ, καὶ δεινὰ ἔστρεφε πῶς ἂν ταπεινοίη τὸν ὑπὲρ τὰ μέτρα κατεπαιρόμενον, εἰς ἑαυτὸν ἀνάγων τὸ γεγονὸς καὶ τὴν τοῦ καταφρονεῖσθαι δόξαν ἐν δεινῷ ποιούμενος, καὶ ἀπὸ προσώπου ἐποίει τὸν ἀδελφόν, καὶ ἀπόντος κατημέλει, καὶ προσιόντι ὀφθαλμοὺς ἱλαρότητος οὐκ ἐδίδου, καὶ συνιππαζόμενος τὴν ἐγγύτητα ἀφῃρεῖτο, καὶ ἣν ἐξ ἐγγίονος εἶχε τῆς ὁμιλίας πρότερον δόξαν προσεποιεῖτο παρακατέχειν. Ἀξιωματικώτερον γὰρ κἀκεῖνος ταῖς ἀληθείαις τῶν πραγμάτων ἐφήπτετο, πολλοῖς μὲν τοῖς ὑφ´ αὑτὸν θεραπεύουσι, πολλῷ δὲ τῷ συναγομένῳ πλούτῳ καὶ τῇ χλιδῇ ἐντρυφῶν. Ὑπὲρ γὰρ ἑξήκοντα χρυσίου χιλιάδας αἱ οἰκονομίαι τούτῳ ἀπεκληροῦντο παρὰ πατρός, καί γε σκοπὸς ἦν, εἰ περιῆν, καὶ ἐς ἑκατὸν ἐπαύξειν. Καὶ μεγάλοις ἀνδράσιν ἄρχουσι τοῖς ἐκ τοῦ παλατίου εἰς θεραπείαν ἐκεῖνος ὑπέταττέ οἱ, καὶ διὰ τοῦτ´ ἐκεῖνος πολλὰ μὲν προσόδων ἔχων ὀλίγα δ´ ἐξαντλῶν, εἰ μή που εἰς τὰς κατ´ εὐεργεσίαν φιλοτιμίας, ὃ καὶ αὐτὸ εἰς ὑποψίαν ἔκειτο μείζω, πολλοῖς ἐνετρύφα καὶ ὑπερηφανεύετο εἰς ὑποταγὴν τὴν ἐς βασιλέα πρέπουσαν. Ταῦθ´ ὁρῶν βασιλεύς, καί γε τῆς ἐξ ὑπογύου ἐκείνης συμβάσης αἰτίας χάριν παρακεκνισμένος, διενυκτέρευέ τε μετὰ τοῦ πρωτοβεστιαρίου ἐν νόσῳ πολυημέρῳ κειμένου· τὼ νεφρὼ γὰρ πολυωδύνοις πόνοις ἐβάλλετο, καὶ οὐδὲν ἦν τὸ εἰς θεραπείαν προσαγόμενον ὅπερ οὐ προσεζημίου τὸν πάσχοντα. Καὶ διὰ τοῦτο μὴ οἵῳ τ´ ὄντι αὐτῷ τῷ κρατοῦντι τὰς προσόδους ποιεῖν, τούτῳ προσιὼν βασιλεὺς ὁσημέραι περὶ τῶν κοινῶν συνεφρόντιζε. Τότε τοίνυν ἐκείνῳ συνὼν διεπονεῖτο τὴν τἀδελφοῦ καὶ ὑπὲρ τὰ ἐσκαμμένα ὑπέραλσιν, καὶ ταπεινοῦν συμφέρον ἀμφοτέροις ἐδόκει.

4. Τὸ δ´ ἦν τέως ἀποπροσποιήσεσι καὶ ἀποστροφαῖς καὶ τῷ μηδὲν τῶν ἐκείνου φροντίζειν, κἂν παρῇ κἂν ἀπῇ· οὕτω γὰρ ὑπομαλάσσειν τὰ ἤθη καὶ πρὸς τὸ δουλικώτερον ὑποκλίνειν ᾤοντο. Ἐκεῖνος δὲ ταῦθ´ ὁρῶν βασιλέως πράττοντος, συχναῖς τε προσόδοις μᾶλλον πρὸς βασιλέα ἢ πρότερον θεραπεύειν προσεποιεῖτο, καὶ τῇ παιδεύσει καθυποκλίνεσθαι δοκεῖν ἤθελεν. Ὅθεν καὶ πρὸς τὸν πρωτοβεστιάριον πέμπων ἠξίου καὶ αὐτὸν προσλιπαρεῖν βασιλέα μὴ χολᾶν, κἄν τι καὶ ἐκ συναρπαγῆς ἐπράχθη νικήσαντος τοῦ θυμοῦ, συμπαθεῖν τε καὶ μὴ ὀργίζεσθαι.

5. Ἐν τούτοις οὖν τοῦ καιροῦ τριβομένου, καὶ τοῦ πατριαρχεύοντος μοναχὸς Σάβας ἐκεῖ παρῆν, καὶ τὰ συνήθη τῆς ἀτασθαλίας ἔργα διαπραττόμενος οὐκ ἀνίει, βασιλέως ἐπὶ πᾶσιν ἐφιέντος, μὴ κρίνοντος ἴσως πρέπον μηδ´ ἄλλως εὔσχημον ἐμποδὼν ἵστασθαι τοῖς παρὰ τῶν τοῦ πατριάρχου πραττομένοις λόγοις εὐλαβείας, καὶ τοῦ μὴ δοκεῖν ἐμποδίζειν τοῖς εἰς διόρθωσιν τῶν πολλῶν νομιζομένοις. ἃ γὰρ ὁ Σάβας ἔπραττε, θέλημα τοῦ πατριάρχου ὅλως ἡγεῖτο, ὡς αὐτὸς ὕστερον ἔφηνε πρός τινα τῶν ἀρχιερέων ἀπολογούμενος· ἐκείνου γὰρ τῷ βασιλεῖ λέγοντος ὡς εἰκ�ς ἦν ἂν ἐμποδίζεσθαι παρ´ αὐτοῦ βασιλέως ὄντος τὸν πατριάρχην, εἴπερ ἐβούλετο, αὐτὸς ἀπελογεῖτο ὡς οὐκ ἄξιον πατριάρχην ὡς Τζυκανδύλην Νικήταν, καὶ αὐτὸ δὴ τοῦτο ὄνομα ὑποκοριζόμενος (ὁ δ´ ἦν ὁ τοῦ παλατίου ἐλάχιστος), παρὰ βασιλέως προστάσσεσθαι. Ὡς γοῦν οὕτω ταῦτα καὶ ὁ μοναχὸς Σάβας συνήθης ὢν ἐκείνῳ πιστὸς ἐν πολλοῖς κατεφαίνετο, ἀκούσας, ὡς ἔλεγε, παρ´ ἐκείνου βασιλεῖ προσήγγελεν, ὡς δῆθεν πρὸς αὐτὸν λέγοντος ἐν ἀπορρήτοις τοῦ πορφυρογεννήτου ὡς ἅμα μὲν βασιλεὺς ἐπιδημήσει τῇ Κωνσταντίνου, ἅμα δὲ τὸν πατριάρχην ἐκβαλὼν τὸν μοναχὸν Κοσμᾶν ἀντεισάξειε. Τότε γοῦν καὶ μᾶλλον ὁ βασιλεὺς ἐξηγρίαινεν, εἰ γέ οἱ ἐκπολεμῴη ἐκεῖνος καὶ αὐτὸν πατριάρχην ψευδόμενος, τοὺς οἰκείους ἐκείνῳ ὑποποιούμενος, καὶ ὑποψίας οὐκ ἀγαθὰς συνέλεγεν. Ὀλίγον τὸ μεταξύ, καί τινες τῶν ἐκείνου βασιλεῖ προσιόντες μεγάλ´ ἄττα καὶ εἰς ἀπιστίαν τὴν κατὰ βασιλέως φέροντα λέγειν τε καὶ φρονεῖν ἐκεῖνον συνάμα πρωτοστράτορι Στρατηγοπούλῳ διανυκτερεύοντί οἱ προσήγγελον, καί γ´ ἐλέγχειν σφᾶς ἑτοίμους ἑαυτοὺς παρεῖχον ἀναδεχομένου τοῦ βασιλέως.

6. Ταῦτ´ ἐκεῖνοι μὲν ἔλεγον, ἐδόκουν δὲ πάντως ἐκ τῶν γινομένων καὶ τὰ τῆς κατηγορίας πιθανὰ τοῖς ἀκούουσι. Διὰ ταῦτα δὴ πολλὴν καὶ μεγίστην πρόνοιαν ὁ κρατῶν ποιούμενος τοῦ τε λαθεῖν ἐκεῖνον ἐφ´ ᾧ προσκαλοῖτο τοῦ θ´ ἁλῶναι, καὶ μή τι καὶ νεωτερισθείη παρ´ ἐκείνου, ὡς ᾤετο, πέμψας ἄγει παρ´ ἑαυτῷ τὰς δυνάμεις, καὶ τοῖς οἰκείοις πᾶσιν ὑπ´ αὐγὰς ἕω ἐπήγγελε κατὰ τὸ παλάτιον συναθροίζεσθαι. Καὶ τότε περὶ πλήθουσαν ἀγορὰν πέμψας προσκαλεῖται τὸν ταῖς κατηγορίαις ἐνεχόμενον, μηδὲν ἀκριβῶς εἰδότα. Ὃν καὶ διὰ ταχέων παραγενόμενον ὁ μὲν βασιλεὺς εὐθύς, μὴ οἷός τ´ ὢν κατέχειν τὰς κατ´ ἐκείνου ὀργάς, ἅμα μὲν ἐκεῖνον ἅμα δὲ καὶ τὸν Στρατηγόπουλον, μετ´ οὐ πολὺ καὶ τοῦτον τοῖς αὐτοῖς ἐνέχεσθαι καταγνωσθέντα, ὀνειδισμοῖς τε καὶ προπηλακισμοῖς ἔβαλλε, καὶ "τί παθόντες, ὦ οὗτοι," παρούσης καὶ πάσης τῆς συγκλήτου ἐβόα, "καὶ κακῶν κάκιστοι, αὐτοὶ τοσαῦτ´ ἔχοντες ἀγαθὰ παρ´ ἐμοῦ, τὸ εἰς ἀναβολὰς ὀφθῆναι πρὸς τὸν εὐεργέτην κακοὶ οὔμενουν θέσθαι προεθυμήθητε, ἀλλ´ ἐξ αὐτῆς ὁ μὲν δεσπότου καὶ αὐταδέλφου, ὁ δὲ πρότερον μὲν αἰτίου τοῦ καὶ ἔτι βλέπειν τὸν ἥλιον, ὕστερον δὲ καὶ εὐεργέτου, τοιαῦτα καταμεμελετηκότες ἐλέγχεσθε;" τοῖς δ´ ἀρνουμένοις πάμπαν καὶ τοὺς ἐλέγχους ζητοῦσιν εὐθὺς οἱ κατειπόντες παρίσταντο, καὶ ὡς ἦν ἐκείνοις ἰσχὺς ἅμα καὶ εἰς σπουδὴν πρόθεσις, ἤλεγχον. Αὐτίκα τοίνυν, οἷα φιλεῖ ἐπὶ τοιούτοις γίνεσθαι, θροῦς ἦν τῶν μὲν ἐκπληττομένων τῶν δὲ καὶ στυγούντων, ἄλλων δὲ καὶ πλέον τοῦ εἰκότος κατά τινα θεραπείαν παρακεκινημένων καὶ λέγειν καὶ πράττειν. Τέλος τοὺς μὲν τὰς ἐκείνων οἰκίας πολυόλβους οὔσας, καὶ μᾶλλον τὴν τοῦ πορφυρογεννήτου, καθέξοντας ἀποστέλλει, αὐτοὺς δὲ τὸν μὲν φυλακαῖς ἐδίδου, τὸν δ´ ἀδελφὸν συγκλείσας ἑνὶ τῶν κατὰ τὰ παλάτια βασιλικῶν οἰκημάτων ἐν ἀσφαλεῖ καθείργνυσι. Προνοίας δ´ ἐκείνας καὶ ἀγέλας καὶ ἀποθήκας παντοίων εἰδῶν καὶ χρυσόν, τὸν μὲν ἐν νομίσμασι κεκομμένον τὸν δ´ ἐν ἐκπώμασιν εἰργασμένον, καὶ ἄργυρον καὶ πέπλα παντοδαπὰ τῷ κοινῷ ταμιείῳ προσανετίθεντο, καὶ ἡ χλιδὴ ἐκείνη καὶ περιφάνεια μιᾶς ὥρας σκηνὴ καὶ παίγνιον ἦν. Καὶ θαῦμα ἦν τοῖς ὁρῶσιν ὄγκος τοσοῦτος τρυφῆς καὶ οἰκίας τοιαύτης φιλοτιμία, μηδ´ αὐτῆς βασιλείου κατὰ πολὺ λειπομένης, πῶς ἐν ἀκαρεῖ εἰς τὸ μηδὲν κατήντησε, καὶ τὰ λαμπρὰ ἐκεῖνα καὶ τέως περίπυστα πνευσάσης δυσχεροῦς καὶ τελχινώδους αὔρας κατέσβεστο.

7. Καὶ ταῦτ´ ἐπράττετο Κρονίου μηνός, ὅτε καὶ πολλοῖς μὲν τῶν τοῦ παλατίου οὐκ ὀλίγοις δὲ καὶ τῶν τῆς ἐκκλησίας ἀσυνθεσίας πρὸς βασιλέα ἔγκλημα δι´ ἐκεῖνον ὡς δῆθεν βασιλειῶντα ἐφῆπται. Ἦν γὰρ ταῖς ἀληθείαις ὁ ἀνὴρ ἐς ἄκρον φιλοδωρότατος, καὶ πολλοὺς συνυπήγετο τοῖς φιλοφρονήμασιν, ὥστε καὶ ἀγαπᾶν εὐεργετουμένους, οὐ μὴν δὲ ὥστε καὶ συνειδέναι οἱ ἢ δὴ συμβούλεσθαι ἃ δὴ ἐκεῖνος εἰδὼς καὶ βουλόμενον, ὡς οἱ κατ´ ἐκείνου λέγοντες δεικνύειν εἶχον, ἐξηλέγχετο. Τοῖς οὖν τοῦ παλατίου πολλοῖς τισὶν οὖσι τοῖς παρ´ ἐκείνου εὐεργετουμένοις συνεγνωμόνει ὁ βασιλεύς, ὑπὲρ ἀξίαν μὲν τοῦ διδόντος, ἄξια δὲ τοῖς λαμβάνουσι τὰ διδόμενα κρίνων. Ἐκεῖνον μὲν γὰρ ἀδελφὸν βασιλέως ὄντα τοσούτοις δωρεῖσθαι ὅσοις μηδὲ βασιλέα σχεδὸν εἰκὸς ἦν αἰτίας ἐποιεῖτο δῆθεν· τοὺς δέ γε λαμβάνοντας μεγιστᾶνας ὄντας, εἰ καὶ ὑπὲρ τὸ μέτρον ἐλάμβανον, ἀλλ´ οὖν δικαίους εἶναι τοιαῦτα καὶ τόσα λαμβάνειν ὑποκατακλινομένους ἐκείνῳ ἐκ τῶν εἰκότων ἐδικαίου. Τοῖς δὲ τῆς ἐκκλησίας μὴ ὅπως τοῖς ἐξ ἐκείνου εὐεργετηθεῖσιν ἀλλὰ καὶ ξύμπασιν αἰτίας ὁ Σάβας ἐπειλημμένος εὐσχήμονας, ὡς δῆθεν κατ´ ἐκείνων καὶ ὑπὲρ βασιλέως ζηλῶν, καὶ πρὸ τοῦ τοῖς πᾶσι κακοποιός, ἀνέδην τε δύσνους ὠνόμαζε

20. Περὶ τοῦ μοναχοῦ Σάβα.

1. Καὶ διιὼν ταῖς οἰκονομίαις ἐκείνων ἐπέχρα, παρακατέχων καὶ ἀπαιτῶν τὰς προσόδους ὡς ἂν ἐκείνων καθωσιωμένων.

2. ἅπερ τοῖς κληρικοῖς μανθάνουσι πόνος ἦν, οὐ μὴν δὲ ὥστε καὶ ἀποφυγεῖν τὴν κατηγορίαν δύνασθαι. Ὃ δὴ καὶ πλέον τούτους τοῦ στέρεσθαι τῶν οἰκείων ὠδύνα, καὶ οὐκ εἶχον τὴν κατηγορίαν διαθέσθαι καὶ ἐν μετρίοις ποιήσασθαι.

3. Ὃ δὴ καὶ μεγάλως τοὺς τοιούτους ἐκύμηνε, καὶ οὐκ εἶχον ὅ τι καὶ πράξειαν, καὶ ὡς ἄν γε τῇ λύπῃ καθοσιώσαντες ἑαυτοὺς ἐν ἀπόρῳ ἦσαν. Τέλος ἀποφυγὴν μίαν ἔγνωσαν τῆς κακίας τὴν πρὸς τὸν πατριάρχην καταφυγήν, ὡς αὐτίκα τῷ μαθεῖν ἐν δεινῷ ποιησομένου κἀκείνου τὴν κατὰ τῆς ἐκκλησίας διαβολήν.

3. Ἐλθόντος τοιγαροῦν καὶ τοῦ Σάβα συνελθόντες ἐνεκάλουν τὸ πάθος, καὶ ὡς οὐκ ἀνεκτὴν ἐτραγῴδουν τὴν συμφοράν, καὶ "τί παθών, ὦ οὗτος," ἔλεγον παρόντος κἀκείνου, "τοιούτοις τοὺς τοῦ κλήρου περιβάλλεις δεινοῖς; δέον τὸν μὲν ἐπ´ αἰτίαν κείμενον κρίνεσθαι, τοὺς δὲ λοιποὺς ἀθώους τοῦ ἄγους μένειν." τοῦ δὲ μηδὲν ἀπολογουμένου τῶν ἐς λόγον κειμένων, ἀλλὰ κύκλῳ περιβαλλομένου αἰτίας μηδὲν προσηκούσας μηδ´ ὁπωσοῦν, τέλος ἠξίουν πατριάρχην ἀμύνειν ἀδικουμένοις τὰ ἔσχατα.

4. Ὁ δέ, οὐκ οἶδ´ ὅπως, ψυχρὸς ἐπὶ τούτοις κατεφαίνετο καὶ ἀκίνητος. Ὡς δὲ πολλάκις οἱ τοῦ κλήρου ἐπέκειντο καὶ προσελιπάρουν, ὁ δ´ ἄφωνος ἦν καὶ τῷ μή τι λέξειν ἔχοντι ἀκριβῶς ἐῴκει. Τέλος ἐκκλίνων τὴν ἐκ τῶν πολλῶν βίαν ἀπέπεμπε κατειρωνευσάμενος τὴν τιμωρίαν τῷ κατειπόντι, τὴν τοῦ Πιλάτου πρὸς Ἰουδαίους φωνὴν ἐπειπὼν παραδιδόντος εἰς σταύρωσιν τὸν δεσπότην, "λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ σταυρώσατε."

5. Τοῦτο ἐπῆλθε μὲν ἐκείνῳ ἐκ τοῦ τυχόντος εἰπεῖν ἀγνώστῳ πολλοῖς διαθέσει ψυχῆς, τοῖς δὲ καὶ λίαν δόξαν βαρὺ παρώξυνε τὰς ὁρμάς, καὶ προσλυποῦντες καὶ οὗτοι ἐσχίζοντο, ὥστε μήτε συνέρχεσθαί οἱ μήτε μὴν συνεύχεσθαι, βασιλεῖ προσανατιθέντας τὴν περὶ τούτων ἐκδίκησιν.

6. Βασιλεὺς δὲ τῆς νόσου κατεπειγούσης τὸν πρωτοβεστιάριον, ὡς μηδ´ ἀναπνεῖν ἐώσης τοῖς πόνοις, σκέψει καὶ βουλῇ τούτου τὸν Χοῦμνον κοιαίστορα Νικηφόρον εἰς μυστικὸν ἀνάξας ἐπὶ τοῦ μέσου καθίστησι, προσνείμας αὐτῷ κοινωνὸν (οὔπω γὰρ ἐκείνῳ καὶ μόνῳ ἐθάρρει) καὶ τὸν ἐπὶ τῶν δεήσεων Γλυκὺν Ἰωάννην.

7. Καὶ δὴ τοῦ αὐτοῦ ἔτους, ἐπιφερόμενος καὶ τοὺς κατακρίτους, τὸν μὲν ἀδελφὸν ἐν κλοβῷ (εἱρκτῇ φορητῇ τις εἴπῃ) τὸν δὲ Στρατηγόπουλον δέσμιον, ἐξελθὼν Νυμφαίου εἰκοστῇ ὀγδόῃ Μαιμακτηριῶνος τὴν μεγαλόπολιν εἴσεισιν. Ἦν οὖν τοὐντεῦθεν κωφή τις ὀργὴ παρὰ βασιλέως τοῖς τῆς ἐκκλησίας, καὶ τὸ μὲν ἐπαγόμενον ἔγκλημα δύσνοια, αἱ δὲ πρὸς τοῦτο κατασκευαὶ αἱ ἀπὸ τοῦ πατριάρχου σφῶν ἦσαν ὑποστολαί, ὡς κακῶς δῆθεν τὴν τῆς δυσνοίας αἰτίαν, ἣν καὶ παρὰ τοῦ Σάβα κατηγόρηντο, δυσχεραινόντων.

8. Ὥστε καὶ μιᾷ συναγαγὼν ἐκείνους ἔκ τινων ὑποπτευομένων τὴν κατὰ πάντων συνίστα δύσνοιαν, περιποιούμενος δῆθεν ἐντεῦθεν τὸν τοῦ πατριάρχου θεράποντα. Θάλασσαν γὰρ συνόλην καὶ ἀπορροὴν ἐκείνης παρεδειγμάτιζεν, ὡς φύσιν ἔχοντος τοῦ παντὸς ἐκ τοῦ γεύματος οἷον ἐστὶν ἐκείνῳ γινώσκεσθαι. Εἶναι δὲ καὶ τούτους οὐ πάντας, ἀλλ´ ἐκ τινῶν ἴσως ὑποπτευομένων τοὺς πάντας ὑπάγεσθαι ταῖς αἰτίαις. Ἦσαν δὲ ταῦτα δεσποτικὰ μᾶλλον ἢ ἀληθῆ, θέλοντος θεραπεύειν τὸν πατριάρχην.
 

précédent

Chapitre XVI.

1. Rigueur extrême de certains Moines. 2. Approuvée par le Patriarche. 3. Elle excite les plaintes et les murmures contre lui.

1.  Quantité de Moines arrivèrent bientôt après je ne sais d'où pour le servir, qui n'eurent point de honte de faire des choses qui bien loin de convenir à des hommes spirituels étaient indignes des hommes les plus ordinaires, et de la vertu la plus médiocre. Ils traitèrent avec une incroyable dureté plusieurs Moines sous prétexte qu'il y avait un peu de relâchement dans leurs mœurs, qu'ils faisaient deux repas les jours de jeûne, qu'ils mangeaient de l'huile, et buvaient du vin. Que les autres jours ils mangeaient des ragoûts, et vivaient comme les séculiers, et de ce que quelques-uns avaient de l'argent. La recherche exacte qu'ils faisaient de toutes ces choses, et la rigueur inflexible avec laquelle ils les punissaient, faisait trembler non seulement ceux qui s'étaient un peu relâchés de l'austérité de leur profession, mais ceux qui apportaient tout le soin possible pour la conserver. Comme on dit que le scorpion sortant de sa caverne répand indifféremment son venin sur tout ce qui se présente sur la terre, sur les plantes, sur les pierres, suries animaux, de même ces Soli- 583 taires mélancoliques, et ces Directeurs sauvages abusant de l'autorité que le Patriarche leur donnait, faisaient ressentir à tout le monde l'aigreur de leur naturel, et l'amertume de leur zèle. Ils en condamnaient un pour lui avait trouvé de l'argent ; un autre, parce qu'il avait un habit neuf; un autre parce qu'il avait deux ou trois tuniques; un autre parce qu'il avait une croix d'or ou d'argent; un autre parce qu'il aimait la netteté, un autre parce qu'il avait un couteau trop propre; un autre parce qu'il avait essuyé ses mains avec une serviette blanche; un autre parce qu'il traitait ses amis sort civilement ; un autre parce qu'étant malade il avait été chez le médecin. Qui pourrait jamais faire un dénombrement exact: des petits soulagements que la faiblesse humaine recherche dans le partage de la vie mortelle ? Ces Moines impitoyables étaient comme en embuscade pour épier ceux que la nécessité obligeait à en user ; et comme s'ils eussent été coupables d'un grand crime, ils les prenaient, les trainaient dans les prisons, et les y laissaient languir longtemps sous toute sorte d'incommodités. Ils ôtaient quelquefois le bien des Monastères, sous prétexte que c'était ôter la matière des convoitises, et éteindre le feu des passions. Mais dans ce temps-là même on en voyait reluire les étincelles entre leurs mains, et ils ressemblaient à des médecins qui bien que couverts d'ulcères ne laissent pas d'entreprendre de guérir les autres. La 584 rigueur de ces traitements les rendit si odieux à tout le monde, qu'il n'y avait plus que leurs amis particuliers qui les pussent supporter. Ils frappaient fort rudement, et donnaient de grands coups à ceux qu'ils surprenaient dans quelque saute, et cela c'était pour signaler leur zèle, et pour faire voir qu'ils ne flattaient point le péché. Cela mettait tout le monde dans la crainte, dans la perplexité, dans une frayeur mortelle. Enfin la fureur de rétablir par tout la rigueur de la discipline leur faisait tout renverser, et remettre le monde dans la confusion de sa première origine.

2. Quand les Ecclésiastiques qui dans le fond de leur cœur condamnaient cette barbarie, croyant que le Patriarche n'en avait point de connaissance prenaient la liberté de lui remontrer que ces Moines cruels donnaient de grands coups, il répondait que ce qu'ils prenaient en cela pour une trop grande sévérité procédait de ce qu'ils ne haïssaient pas assez le péché, et de ce qu'ils n'aimaient pas assez la vertu. Ce Patriarche semblait avoir dessein d'ôter tout le relâchement soit véritable ou apparent qu'il croyait s'être introduit depuis longtemps dans la discipline, par la négligence des supérieurs spirituels, et s'être en quelque sorte autorisé par la coutume. Et c'est ce qui donnait la hardiesse à ses ministres de traiter avec une si extrême dureté ceux qui leur semblaient coupables de ce relâchement. C'est ce qui a quelquefois porté le Patriarche à reprocher 585 avec aigreur à quelques-uns leur indifférence, (c'est ainsi qu'il appelait le relâchement.) Ne songeant pas comme je m'imagine que ce qui est indiffèrent est entre le bien, et le mal comme le milieu entre les deux extrémités, et que s'il semble mal quand il est comparé au bien, il semble bien quand il est compare au mal. Puisque nous ne pouvons être exempts de passions, il serait à souhaiter que nous n'en eussions que de modérées.

3. Comme ce Patriarche prenait la manière de vivre, dont il s'était fait une habitude pour règle de la réforme à laquelle il voulait obliger les autres, la plupart qui n'étaient pas bien aises d'être reformés réveillèrent leur curiosité pour rechercher la vie d'un si fâcheux réformateur et y trouvèrent deux choses à reprendre une rigueur inflexible, une retraite impénétrable. Car soit que cela vînt de la sévérité de sa vertu, ou de la dureté de son naturel, ou de l'accoutumance qu'il avait prise dans la solitude des Monastères., et qui lui était devenue si ordinaire, et si naturelle, que la manière d'agir contraire lui aurait été insupportable, il se cachait et se dérobait à la vue des hommes lorsqu'il chantait, qu'il mangeait, ou qu'il faisait quelqu'autre fonction, comme quand il vivait sous la discipline des Monastères. Cependant comme il n'est pas possible de vaincre la nécessité, on supportait la conduite rigoureuse de ce Prélat, qui pour user des 586 termes de l'Écriture conduisait son troupeau avec une verge de fer. Les.uns reconnaissaient que cette rigueur leur était salutaire, et croient ceux qui tâchaient de le connaître eux-mêmes, et qui ne tâchaient de connaître les autres que pour accroître Leur charité. D'autres s'y opposaient de tout leur pouvoir, combattaient les intentions du Patriarche, et ramassaient tous les discours qu'on publiait contre lui, et qui paraissaient d'autant plus vrais que la vie retirée qu'il avait menée dans les Monastères, empêchait d'en reconnaître la fausseté.

Chapitre XVII.

1. Mort du Patriarche Grégoire. 2. Sa sépulture.

1.  Le Patriarche Grégoire mourut peu de temps après consumé par une longue maladie où comme quelques-uns disaient, par un inconsolable regret d'être déchu de sa dignité.

2. On permit de l'enterrer avec le chant ordinaire de l'Eglise, mais on défendit de faire les cérémonies accoutumées aux funérailles des Patriarches, comme il avait prétendu qu'on lui devait faire en se réservant l'honneur du sacerdoce dans le même-temps qu'il s'était demis de la charge Pastorale, et l'Empereur dépêcha pour cet effet plusieurs courriers à la femme de Raoul 587 Protovestiaire pour lui défendre d'en user autrement, en quoi il fut obéi.

Chapitre XVIII.

1. L'Empereur va en Orient. 2. Il se dispose à marier son fils. 3. Il permet aux Italiens de demander des nouvelles de la santé de ce jeune Prince à l'auteur de cette histoire.

1. Aprs avoir envoie Porphyrogénète qui avait épousé une parente de Raoul, il partit pour aller en Orient, parcourut une partie de la Bithynie, et après avoir fait ce que nous avons remarqué ci-dessus touchant Veccus, et touchant les autres, il se rendit à Nymphée avec Muzalon grand Logothète à qui il donna la charge de Protovestiaire.

2. Y étant demeuré quelques jours pour y donner ordre aux affaires d'Orient, il songea à demander en mariage pour Michel son fils la ille du Roi de Sicile, laquelle descendait du fils de Baudouin, et de la fille de Charles. Elle se nommait Catherine, et avait une tante fille du Roi de Hongrie, qui était aussi tante de l'Empereur Michel, et qui avança le mariage des deux frères. Voila pourquoi l'Empereur le laissa à Constantinople, et mena à Nymphée les Italiens entremetteurs de cette alliance, et fit de grandes dépenses pour les régaler, et pour les 588 recevoir magnifiquement. Il s'appliquait uniquement à cette affaire dans la créance qu'elle lui produirait des habitudes, d'où il tirerait de notables avantages. Les Italiens le suppliaient aussi de consentir à cette alliance, lui représentant qu'elle lui serait utile, et qu'elle ne serait point indigne de lui. Il témoignait l'agréer, et leur faisait toujours des réponses si favorables qu'on ne doutait nullement que l'affaire ne se terminât au contentement des deux partis.

3. C'est pourquoi l'auteur de cette histoire étant arrive quelque temps après à Nymphée les Italiens ne furent pas plutôt qu'il était venu de Constantinople, qu'ils supplièrent l'Empereur comme il était à table de leur permettre de lui demander des nouvelles de la santé du jeune Empereur, et de la disposition où il était alors, ce que l'Empereur leur ayant accordé, ils demandèrent ce qu'il leur plût, et témoignèrent être fort satisfaits d'apprendre qu'il jouissait d'une parfaite santé.

589 Chapitre XIX.

1. Strategopuline désoblige la femme de Constantin. 2. Qui s'en venge sur Maurozome. 3. L'Empereur lui témoigne de la froideur. 4. Il s'en rend plus assidu à la Cour. 5. Fâcheux rapports faits par Salas et par d'autres contre Constantin et contre Strategopule. 6. L'Empereur leur reproche leur infidélité en pleine assemblée. 7. Accusation de leurs complices.

1.  Le vingt-neuvième jour du mois de Juin, auquel on célébrait la Fête des Saints Apôtres, comme l'Empereur était dans le camp il arriva un accident, qui fut à Constantin Porphyrogénète une source de disgrâces et de malheurs. La solennité de la Fête obligeait les Grands de l'Etat de se trouver chez l'Empereur, et les grandes Dames de se trouver chez l'Impératrice. Parmi le grand nombre de celles qui s'y trouvèrent Strategopuline fille du frère de l'Empereur Jean Ducas, et femme de Strategopule, qui eut les yeux crevez par l'ordre de l'Empereur Théodore fils de Jean, y étant arrivée des premières attendit qu'on la fît entrer. Pendant qu'elle attendait, la femme de Constantin Porphyrogénète arriva, avec une suite aussi pompeuse et aussi ma- 590 gnifique que l'éminence de sa condition le désirait. Lorsqu'elle approcha de sa tante, ou plutôt de sa grande mère, car sa grande mère paternelle était nièce de Stratcgopuline. Celle-ci était fille du Sebastocrator frère de l'Empereur Jean Ducas, et la véritable aïeule de la femme de Constantin Porphyrogénète était fille d'un autre frère du même Empereur Jean Ducas, et avait été mariée à Alexis Raoul Protovestiaire. Au lieu que cette vieille Princesse devait se lever pour la saluer, comme la première Dame de l'Etat après l'Impératrice, elle ne se leva point, soit quelle négligeât cette cérémonie envers une de ses filles, ou parce que l'infirmité de son âge ne lui permettait pas, comme elle lui dit en s'en excusant. Elle trouva cette injure insupportable, conçut une extrême colère, de ce qu'étant fille d'Empereur, et femme d'un Prince qui était au dessus des Despotes, elle avait été si peu considérée, par une Dame qui quoi que parente de l'Empereur, n'était toutefois que d'une condition privée, puis que son mari n'avait jamais eu de charge ; et comme elle n'en pouvait retenir le sentiment, elle le changea en douleur, le fit éclaterpar ses cris, par ses gémissements et par ses plaintes.

2. Son mari qui de lui-même était fort sensible à tout ce qui touchait son honneur, et qui était alors ému par les soupirs et par les pleurs de sa femme, la voulut consoler en fâchant Stra- 591 tegopuline. Mais parce que la grandeur de sa naissance, et le rang qu'elle tenait d'aïeule de l'Empereur la mettait au dessus de ses atteintes, il s'avisa de l'outrager en la personne d'un nommé Maurozome, avec qui l'on disait qu'elle entretenait un commerce fort déshonnête, et il crut que l'affront qu'il ferait à celui-ci rejaillirait sur elle. Il commanda donc à ses gens de se saisir de lui lors qu'il y songeait le moins, et qu'il ne savait rien de toute l'affaire, de le dépouiller tout nu, le promener en cet état dans les places publiques, et lui donner plusieurs coups.

3. Cette action n'eut pas sitôt été rapportée à l'Empereur, qu'il en trouva l'insolence insupportable, et qu'il s'étonna qu'elle eût été commise pour un sujet si léger, sans que sa présence  eut pu l'empêcher. Au lieu pourtant de s'emporter il envoya ordre de mettre Maurozome en liberté, à quoi il fallut obéir, bien que ce fût avec un sensible regret. Ensuite sa colère s'étant changée en vengeance il chercha les moyens d'abaisser l'orgueil de Constantin en l'éloignant de sa présence, en ne parlant point de lui quand il était absent, en dédaignant de le regarder quand il revenait, en ne souffrant pas qu'il l'accompagnât dans ses voyages, de qu'il marchât à côté de lui pour l'entretenir comme auparavant.

En effet il avait auparavant grande part à l'honneur du maniement des affaires, et sa maison était 592 composée d'un grand nombre d'Officiers. L'abondance de ses richesses qui croissaient de jour en jour, entretenait le luxe de sa dépense ; car comme l'Empereur son père lui avait assigné plus de soixante mille marcs d'or par an, et avait eu envie de lui en assigner jusqu'à cent, et qu'il lui avait aussi donné pour Officiers des premiers et des plus considérables de sa Cour, lla recette de ses revenus, jointe à la médiocrité de sa dépense, qui était toujours sort réglée, à moins qu'il ne lui survînt quelque occasion d'exercer une libéralité extraordinaire, avait tellement multiplié son bien qu'il devint suspect, de ne se pas contenter d'une fortune privée, et d'aspirer à la puissance Souveraine. L'Empereur à qui la dernière action de Constantin réveillait les défiances qu'il avait conçues contre lui, visitait alors fort souvent le Protovestiaire malade depuis longtemps d'un mal de reins qui s'aigrissait contre les remèdes. Comme dans ces visites si fréquentes il lui communiquait pour l'ordinaire les plus importantes affaires de son état, il lui découvrit le déplaisir qu'il avait que son frère s'élevât au dessus de sa condition ils convinrent ensemble qu'il était à propos de l'abaisser, en lui témoignant du mépris en toute sorte de rencontres, soit qu'il fût présent ou absent, et domptant sa fierté le remettre dans son devoir.

4. Dès que Constantin se fut aperçu de la manière dont l'Empereur le traitait, il commença 593 à se rendre auprès de lui plus assidu que de coutume, et à s'efforcer de lui persuader par l'empressement de ses respects, qu'il ne souhaitait rien tant que de lui rendre une parfaite obéissance. Non content de cela il envoya supplier le Protovestiaire de s'employer pour lui auprès de l'Empereur, et d'en obtenir le pardon d'une faute qu'il n'avait commise que par l'excès de la passion, et dans la chaleur de la colère.

5. Pendant que ces choses se passaient, Sabas Moine de la reforme du Patriarche était à Constantinople, où il exerçait les rigueurs accoutumées, avec le consentement tacite de l'Empereur, à qui il ne semblait pas qu'il fût juste ni honnête de s'opposer à une entreprise, qui paraissait ne tendre qu'au bien spirituel de plusieurs personnes. Il est vrai que Sabas ne faisait rien que par l'ordre du Patriarche, ce qui parut par une réponse que l'Empereur fit à un Évêque. Comme cet Évêque lui disait qu'il serait juste, s'il avait, agréable, d'interposer son autorité, il répondit qu'il n'y avait point d'apparence de traiter le Patriarche comme Nicolas Zicandyle, qui était le dernier Officier de son Palais. Le Moine Sabas ayant rapporte à l'Empereur que Constantin son frère lui avait dit qu'aussitôt qu'il serait de retour â Constantinople, il déposerait le Patriarche, et mettrait le Moine Côme en sa place, l'Empereur fut extrêmement piqué quand il apprit que son frère lui ôtait ses amis, et qu'il ani-594 mait contre lui le Patriarche par des impostures. Peu de temps après quelques-uns qui approchèrent sort Couvent de l'Empereur, lui rapportèrent que Constantin son frère tenait beaucoup de discours, et formait beaucoup de desseins fort désavantageux à son service, avec Strategopule Protovestiaire, avec qui il passait toutes les nuits, et que s'il l'avait agréable, ils avoinât des preuves pour le convaincre.

6. Comme la conduite de Constantin rendait ces accusations fort probables, l'Empereur usa de toute la prudence et de toute la précaution qu'on se peut imaginer, pour empêcher qu'il n'eût aucune connaissance du dessein qu'il avait de le perdre en le mandant, et qu'il n'entreprît rien contre son service. Il assembla tout ce qu'il avait de troupes, et manda à tous ses amis de se trouver le lendemain matin à son Palais. Apres cela il envoya quérir Constantin, qui ne savait rien de tout ce qui se préparait contre lui: Et dès qu'il fut arrivé ne pouvant retenir sa colère, il le chargea lui et Strategopule son complice, d'imprécations et d'outrages. Scélérats que vous êtes, leur dit-il en présence de tour le Sénat, comment est ce que vous avez oublié tant de bienfaits dont je vous ai comblés et comment avez-vous conjuré, l'un contre votre maître et votre frère et l'autre contre l'auteur de votre fortune, et comment après cela osez-vous regarder le Soleil qui est témoin d'une ingratitude si criminelle ? Comme ils eurent nié d'être coupa- 595 bles de ces crimes, et qu'ils curent demandé d'être convaincus, on produisit les accusateurs, qui proposèrent leurs preuves, sur lesquelles les esprits surent partagez, comme il arrive d'ordinaire en semblables occasions. Les uns étaient surpris d'étonnement, les autres d'amour ou de haine, les autres ne parlaient et n'agissaient que par une complaisance intéressée. Enfin l'Empereur envoya mettre garnison dans leurs maisons, qui étaient pleines de richesses, et principalement celle de Constantin Porphyrogénète, qu'il fit enfermer dans un appartement de son Palais, et pour le Protovestiaire il le fit mettre en prison. Il fit porter à l'Epargne ces trésors immenses qu'ils avaient amassés avec tant de soin, cette quantité si prodigieuse d'or et d'argent, tant monnayé que non monnayé, une infinité de meubles de toutes façons. C'était une chose surprenante de voir dissiper en un moment cette maison, qui surpassait en beauté et en magnificence celle du Souverain, et de considérer de quelle manière son éclat et sa gloire qui avaient attiré tant d'admirateurs, étaient éteintes comme par un vent contraire et par un air empesté.

7. Cela arriva au mois de Mars, auquel plusieurs, tant de la Cour que du Clergé furent accusés de crime d'Etat, et d'avoir participé au dessein que Constantin avait d'usurper l'autorité Souveraine. Il est vrai qu'il brûloir d'une passion incroyable de saire du bien, et qu'il gagnait l'ami- 596 tié de plusieurs personnes par ses largesses, mais si ces personnes-là avaient de la reconnaissance pour leur bienfaiteur, elles n'avaient point de part à ses projets comme prétendaient ses accusateurs. L'Empereur pardonna à plusieurs de la. Cour qui avaient reçu de ses bienfaits, et jugea qu'ils avaient mérite de les recevoir, bien qu'il eût eu tort de les leur donner. Il crut que l'ambition avec laquelle il affectait d'exercer des libéralités plus grandes que lui, était un crime ; mais que la complaisance que les Grands avaient eues. de les accepter pour excessives qu'elles fussent était innocente, puis qu'elle ne les avait point détournés de son service. A l'égard des Ecclésiastiques, Sabas qui était leur ennemi déclaré, et. qui les poursuivait avec plus de chaleur que l'Empereur même, prétendait qu'ils étaient tous coupables, et non seulement ceux qui avaient reçu quelque grâce de Constantin Porphyrogénète, mais aussi ceux qui n'en avaient point reçu.

597 Chapitre XX.

1. Violence de Sabas. 2. Impatience des Ecclésiastiques. 3. Leurs plaintes. 4. Réponse du Patriarche. 5. Schisme. 6. L'Empereur choisit deux nouveaux conseillers. 7. Il amène les prisonniers à Constantinople. 8. Il déclare l'aversion qu'il avait contre les Ecclésiastiques.

1. Il parcourait les Monastères, arrêtait les revenus des Moines, et s'en saisissait comme si leurs crimes les eussent rendus indignes d'en jouir.

2. Ces traitements étaient insupportables aux Ecclésiastiques, qui pour comble de disgrâce ne savaient comment se justifier des crimes qu'on leur imposait, car ils avaient une plus forte passion de faire paraître leur innocence, que de conserver leur bien.

3. Enfin, après avoir cherché inutilement des remèdes à leur douleur, ils se résolurent de porter leurs plaintes aux oreilles du Patriarche dans l'espérance qu'il condamnerait la violence qu'on leur faisait dés qu'il en aurait connaissance. Ayant donc épié le temps que Sabas était chez lui, ils s'y trouvèrent en foule, et lui dirent pourquoi persécutez-vous de la sorte tout le Clergé, au lieu 598 de faire le procès aux coupables, et de laisser les innocents en repos. Comme il ne répondait rien à propos, et qu'il usait de défaites et de subterfuges, ils demandèrent justice au Patriarche des injures qu'ils avaient souffertes.

4. Le Patriarche était froid et immobile, et quelque instance qu'ils lui fissent, il n'avait point de parole pour leur répondre. Enfin pour se délivrer de leurs importunités, il leur permit comme en raillant de se venger, en leur disant les paroles que Pilate avait dites aux Juifs, prenez-le vous mêmes, et le crucifiez.

5. On ne sait qu'elle intention il avait en les disant, où si elles lui échappèrent par hasard, mais ils les trouvèrent si insupportables, qu'ils se séparèrent de sa communion, et ne voulurent plus; depuis ni s'assembler avec lui, ni prier ; mais portèrent l'affaire devant l'Empereur.

6. La maladie du Protovestiaire s'étant tellement accrue qu'il était tout-à-sait incapable d'agir. L'Empereur éleva par son avis Nicéphore Chumne Questeur à la dignité de Mystique ; et comme il ne jugeait pas à propos de se reposer sur lui seul de toutes les affaires, il lui donna pour compagnon Jean Glycas qu'il chargea des requêtes. .

7. Dans la même année il partit de Nymphée le vingt-huitième de Juin, et emmena avec lui les deux accusés, savoir Constantin son frère dans une cage, qu'on peut appeler une prison portative, et Strategopule lié, et vint à Constantinople.

599 8. Il y fit paraître d'abord une secrète aversion des Ecclésiastiques qu'il soupçonnait de vouloir se soustraire à son obéissance, depuis qu'ils s'étaient séparés du Patriarche, et les ayant un jour assemblés, il leur témoigna qu'il les tenait tous coupables, et qu'il jugeait des uns par les autres, comme l'on juge de toute l'eau delà mer par une goûte qu'on en tire. C'était-là cependant un jugement impérieux, et tyrannique rendu par complaisance pour le Patriarche, et sort éloigné de la modération d'un Juge équitable.

 

 21. Ὅπως οἱ κληρικοί, ἔπειτα δὲ καὶ ἀρχιερεῖς, ἐπὶ τῷ Ἀθανασίῳ ἐσκανδαλίσθησαν.

 1. Κἂν ἐπὶ πλέον τῆς ἀπὸ βασιλέως διὰ ταῦτα ἐπειρῶντο ἀγανακτήσεως, εἰ μὴ καὶ ἕτερ´ ἄττα πραχθέντα βασιλέα μὲν ἐθορύβει, ἀρχιερέας δ´ ἐκίνει ζητεῖν αἰτίας καθ´ ἃς ταῦτα πράττεται ξένα τῶν τῆς ἐκκλησίας νόμων δοκοῦντα· μήτε γὰρ ἰατρὸν χρῆναι τιμωρεῖν ἀλλ´ ἰατρεύειν τὸν πάσχοντα, μήτ´ ἀρχιερέα κολάζειν ἀλλὰ θεραπεύειν τὸν ἁμαρτάνοντα. Διὰ τοῦτο καὶ συναχθέντες κοινῇ σκέπτονται, καὶ διαμηνύειν ἐκείνῳ καί γε διαπυνθάνεσθαι (ἥψαντο γὰρ τὰ δεινὰ καὶ ἀρχιερέων) ἐγνώκεσαν.

2. Τὸ δὲ μήνυμα, καθημένων ἐν τῷ ἐκκλησιαρχείῳ, ἐφ´ ᾧ σφίσιν ἐφείη συνελθεῖν ἐκείνῳ ἐρωτῆσαί τε καὶ μαθεῖν πῶς ταῦτα πράττοιντο· μηδὲ γὰρ ἐκκλησιαστικὰ εἶναι ἀλλὰ τυραννικὰ τὰ πραττόμενα.

3. Ταῦτα λέγοντες προσετίθουν καὶ τὰ πραχθέντα, ὅσα τε ἔξω ὅσα τε ἐντὸς ἐπράττοντο. Τὸν δ´ ἀκούσαντα τὸ παράπαν μηδὲ φροντίσαι, ἀλλὰ σκήψεις τοῦτ´ εἶναι φάναι ἀποστασίας τῆς ἀφ´ αὑτοῦ, καὶ διὰ τὰ μηδὲ δίκαιον ἐγνωκέναι πρὸς τούτους ἀπολογεῖσθαι. Ὡς δὲ καὶ αὖθις πειρῶντες οὐκ ἔπειθον, διιστᾶν ἑαυτοὺς ἐκείνου ἐδικαίουν καὶ οὗτοι· τὸ γὰρ τοιούτων πραττομένων συγκοινωνεῖν μὴ ἔχειν λόγον ἀπολογίας τοῖς μεμφομένοις δικαίως.

4. Ἔπειθον δὲ καὶ οἱ περί τε τὸν Γεννάδιον καὶ τὸν Συλαιώτην βασιλέα μὴ ἐᾶν ἀνεξέταστα ταῦτα, ἀλλ´ ἐπαρήγειν ἀρχιερεῦσι καλῶς λέγουσιν. Αὐτοὺς γὰρ εἶναι πάντως τοὺς τὸν εἰς τὴν πατριαρχείαν ἀναγόμενον χρησταῖς μαρτυρίαις συστήσαντας, αὐτοὺς δὲ καὶ πάλιν διαγινώσκειν ὡς ἐπιχωλαίνοι ὁ μαρτυρηθεὶς οὐ φαῦλος ἐπ´ ἄλλοις τὴν ποίμανσιν· μηδὲ γὰρ πάντα πᾶσι διδόναι θεόν. Ταῦτ´ εἶναι θεοῦ, ὡς πάντας εἰδέναι. Καί γε πολλάκις τὸν κατὰ τὸ ἠθικὸν οὐκ ἀπόβλητον κατὰ τὸ οἰκονομικὸν ὑποσκάζειν, καὶ αὖθις ἀριστεύοντα ἐπὶ τούτῳ μὴ φθάνειν τὴν ἐπὶ τῷ πολιτικῷ ἀρετήν. Ἀναστέλλεσθαι δὲ τὴν κακίαν καλὸν καὶ προσῆκον εἶναι, πλὴν ἐντὸς μέτρων καὶ νόμων Χριστοῦ. Νόμον δὲ Χριστοῦ πάντως εἶναι τὸ ἱερὸν εὐαγγέλιον. Ἐκεῖ δὲ ζητούντων τῶν μαθητῶν ἐξ οὐρανοῦ καταγαγόντας πῦρ ἀφανίσαι τοὺς ἀπειθοῦντας, εἰπεῖν τὸν δεσπότην ὡς οὐκ οἴδατε ποίου πνεύματος ἐστέ. Τὸ γὰρ καλέσαν ἐκείνους πνεῦμα, κἂν μήπω οἴδασι, πλῆρες ἀγαθωσύνης καὶ φιλανθρωπίας καὶ συγκαταβάσεως πρὸς τοὺς ἁμαρτάνοντας, ἀλλ´ οὐ τιμωρίας καὶ ἀγανακτήσεως καὶ κολάσεως.

5.  ταῦτ´ ἐκείνων λεγόντων καὶ ἀμφικλινῆ τὸν βασιλέα ποιούντων, καιροῦ δραξάμενοι οἱ κακῶς ἔκ τινων αἰτιῶν ἔχοντες ἐκείνῳ ἐθορύβουν καὶ γράφοντες κατηγορίας ἀτόπους ἐδίδουν, καὶ ἀνέδην λοιδορίαις μονωθέντα τῶν πολλῶν περιέβαλλον, ὥστε καὶ μιᾷ ἱσταμένου ἄνω που, καὶ τῶν ὕμνων ἐξανυσθέντων ἐπευλογοῦντος κατὰ τὸ σύνηθες, τινὰς ἐκείνου κάτωθεν ἱσταμένους κράζειν καὶ ἀπόφημα κατ´ ἐκείνου λέγειν, ὡς ἂν πλέον τοῦ εἰκότος διὰ τὸ μῖσος καταυθαδιζομένους.

 22. Ἀναχώρησις τοῦ Ἀθανασίου ἐκ τοῦ πατριαρχείου.

 1. Ἐπεὶ γοῦν Ἀθανάσιος ἔγνω μονωθεὶς καὶ τὰς αἰτίας ἐξ αὐτοῦ τε καὶ τῶν περὶ αὐτὸν ὡρμημένας, τὰς δὲ λοιδορίας ἀπὸ πολλῶν συμβαινούσας, ὡς καὶ κρίσιν θέλειν ἄγειν, καὶ οὐκ ἀνυστά οἱ γένοιτο εἰ βούλοιτο τὴν τιμὴν κατέχειν (μηδὲ γὰρ ἐντεῦθεν εἶναι τὸν εἰρηνεύσοντα ἢ καὶ προσέξοντα), καθυφίει καὶ ἄκων τῆς προστασίας.

2. Οὐκ ὀλίγοι γὰρ καὶ τῶν χθὲς καὶ πρὸ τρίτης τῶν ἰδίων παρὰ τῶν ἐκείνου στερηθέντων ὁμοῦ συμφρήσαντες διεφόρουν ἄρδην τὰ ἴδια. Οἱ δὲ καὶ τοῖς σιτῶσιν ἐπεχείρουν καὶ κατεγέλων καὶ ἐπετώθαζον ἀνέδην τε κατηρῶντο καὶ ἀπεφήμιζον.

3. Ἄλλοι δὲ καὶ λίθους ἔβαλον φανέντος ἐκείνου. Τόσον τὸ μῖσος. Καὶ κατεστύγουν οἱ πλείους. Αὐτὸς δὲ γνοὺς ἐντεῦθεν καὶ εἰς κρίσιν ἀπαξόμενος, ὡς τοῖς δοκοῦσι μᾶλλον ἐδόκει, βασιλεῖ διαμηνύεται ἀποσταλῆναι μὲν τοὺς τὸ πατριαρχεῖον ἀναδεξομένους, ἀποσταλῆναι δὲ καὶ τοὺς διακομίσοντας κατὰ τὴν ὁδόν, ὡς μὴ κινδυνεύοι.

4. Ἐν τοσούτῳ δὲ σχεδιάσας βιβλία δύο, τὸ μὲν ἓν τῆς αὐτοῦ παραιτήσεως, θάτερον δὲ πόλλ´ ἄττα περιέχον καὶ ἰδίας κατὰ τὸν βίον συστάσεως χάριν καὶ καταρῶν τῶν ὡς δῆθεν κατ´ αὐτοῦ ἀποφημισάντων, ὁ μίμησιν ἀναδεξάμενος τοῦ Χριστοῦ, τὸν μὲν ἐν ἀφανεῖ κρύπτει ἐν κορυφῇ κίονός τινος τῶν κατὰ τὰ ἀριστερὰ εἰσιοῦσι κατηχουμενεῖα τοῦ μεγάλου νεὼ ἱσταμένων, ὑπ´ ὀπὴν περιστερεῶνος, δίκην φωρός, ὡς μήτις εἰδείη προμηθευσάμενος, κλίμακά τ´ αὐτὸς προσερείσας καὶ ἐπιθεὶς πλὴν οὐ γυμνὸν τὸν χάρτην, ἀλλὰ δυσὶν ἐκπώμασιν ἐμβαλών, ὑπογραφῇ ἰδιοχείρῳ καὶ βούλλῃ μολιβδίνῃ τὰ γράμματα ἐξασφαλισάμενος, τετρήνας καὶ σπαρτίῳ περισφίγξας, ὡς μή τινι ἐπιβουλευθείη τῶν λυμαντήρων ἐς μακρὰν ἐκεῖ κείμενος. Θάτερον δὲ τὸν τῆς παραιτήσεως πέμπει πρὸς βασιλέα, ἀξιῶν τὴν ταχίστην τούς γε τὴν ὁδὸν ἀσφαλῆ οἱ θήσοντας ἀποστεῖλαι. Εἶχον δ´ ἐπὶ λέξεως ὁ μὲν ἐν τοῖς ἐκπώμασι χάρτης τάδε.

 23. Τὰ ἐν τοῖς ὀστράκοις παρὰ τοῦ πατριαρχεύοντος γεγραμμένα.

1. "δύο τινὰ ἐφάνη πρὸς καταβολὴν τῆς ἐκκλησίας, εἰς ὠφέλειαν δῆθεν αὐτῆς ἐπινοηθέντα, ἐξ ἐπιβουλῆς τῶν ἐπιχαιρόντων τοιούτοις, ἓν μὲν τὸ τὸν Βέκκον ἐλθεῖν εἰς τὸ διαλεχθῆναι καὶ τάχα καταγνωσθῆναι καὶ ἡττηθῆναι, ὃ ἀμήχανον ἦν τοῦ λαοῦ μεμηνότος καὶ τὸ γλυκὺ πικρὸν ἐχόντων τε καὶ λεγόντων, δεύτερον, ἡνίκα τῷ Ὑακίνθῳ ἐξεχωρήθη ἁπανταχοῦ τῆς Ῥωμαίων προσκαλεῖσθαι κατὰ τῆς ἐκκλησίας οὓς εὕρισκεν οὐ συνειδήσει, οὐ νόμοις θεοῦ τεθραμμένους, ἀλλ´ ἀγυρτώδεις καὶ τριωβολιμαίους τινάς, καὶ ἱκανοὺς καταστρέψαι τὴν ἐκκλησίαν Χριστοῦ, καὶ ὅσα παρέλαβεν, ἀλόγῳ θράσει καὶ διαβολῇ καὶ ὕβρει, ἐν οἷς εἶχον ἐκεῖνοι τὸ ἰσχυρόν. Καὶ ἔτι, ὡς ἔοικεν, ἔμελλε τοῖς δυσὶν ἐκείνοις κακοῖς καὶ τρίτον ἀναφυῆναι, ὃ καὶ διὰ πλῆθος ἡμετέρων ἁμαρτιῶν τῇ ἡμετέρᾳ συνέβη ἡμέρᾳ καὶ καθ´ ἡμῶν ἐστρατεύσατο. Τῆς γὰρ Χριστοῦ ἐκκλησίας οἷς αὐτὸς οἶδε κρίμασι τὴν φροντίδα δεξάμενοι, οὐκ ἐξησφαλίσθημεν τοῦ μήτε τοὺς σχιζομένους τῆς ἐκκλησίας Χριστοῦ καὶ ὑβριστὰς αὐτῆς τιμωρεῖν μήτε τοὺς ἀκαθαρσίαις μοιχείαις τε καὶ πορνείαις ἑαλωκότας ἀναχαιτίζειν. ἠγνοήσαμεν δὲ ὅτι καὶ οἱ πατριαρχεύοντες τοιαύτας εὐθύνας ὑπέχουσι παρὰ τῶν ἐπὶ σφάλμασιν αὐτῶν εὐθυνθέντων καὶ τῶν τούτοις ὁμοίων εἰς ἃ διῳκήκασι, καὶ ταῦτα μηδὲ τοῖς ἐνεργοῦσι σήμερον τὰ δημόσια τοιαύτας ἐν οἷς ἐνήργησαν ὑπεχόντων εὐθύνας, ὅσα ἢ κακοτρόπῳ γνώμῃ ἢ καὶ ἀγνοίᾳ κατὰ τοῦ δικαίου πεπαρῳνήκασιν. Ἀλλ´ ὢ τῶν ἐμῶν κακῶν, ὡς μηδὲ κἂν ἴσα τούτοις ἐξισωθῆναι καὶ τὰ ἡμέτερα. Καὶ εἰ καὶ πόθεν ταῦτα ἐπῆλθεν ἡμῖν, ἄδηλα τοῖς πολλοῖς, ἀλλ´ οὐχὶ καὶ θεῷ. Ὁ γὰρ εἰπὼν παρρησιασάμενος πρὸς θεὸν ὅτι ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου κατέφαγέ με, εἶπε καὶ οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε ἐπέπεσον ἐπ´ ἐμέ. Οὐ γὰρ ἡμετέρων ταῦτα σφαλμάτων ἀντέκτισις, καὶ χάρις θεῷ· ἡμεῖς μὲν ἀδικούμενοι οὕτως ἀδικούμεθα, ὅτι τὸν μὴ ἑαυτὸν ἀδικοῦντα οὐδεὶς δύναται παραβλάψαι, ἡ ἐκκλησία δὲ πάλιν ὑβρίσθη καὶ ἐζημίωται. Τίς δὲ ἡ ζημία; τῶν μοναχῶν καὶ μοναζουσῶν καὶ λοιποῦ χριστωνύμου λαοῦ, τῶν μὲν λόγῳ τῶν δὲ καὶ βίᾳ βλεψάντων πρὸς τὸ σεμνότερον, ὡς καταιγὶς ἀγρία ἀθρόον ἐπεισπεσοῦσα ἡ καθ´ ἡμῶν ὕβρις πρὸς τὰ πρότερα ἔστρεφεν. Ἡ δὲ ὕβρις καὶ τὸ αὐτῆς λυπηρὸν τὸ μὴ κατὰ τῆς ἡμῶν ὑπολήψεως μόνον καὶ τὸ λίθους κρατῆσαι βαλεῖν ἡμᾶς καὶ ἀναθεματίσαι, καὶ ὅσα σωματικῆς ὕβρεως ἐπειπεῖν, ἀλλ´ οἴμοι καὶ κατ´ αὐτοῦ τοῦ σεβάσματος. Διὸ καὶ φημί, εἰ σύνοιδα ἐμαυτῷ πορνείᾳ ἢ μοιχείᾳ ἢ ἀρρενομανίᾳ ἑαλωκέναι, καὶ εἰ ἐφρόνησα πώποτε ἢ φρονῶ ἢ φρονήσω ἀλλότριον φρόνημα τῆς ἐκκλησίας Χριστοῦ τοῦ θεοῦ μου, ἀνάθεμά μοι ἀπὸ Χριστοῦ, καὶ ἡ μερίς μου σὺν τῷ προδότῃ καὶ τοῖς τὸν κύριόν μου σταυρώσασιν. Εἰ δὲ ὀρθῶς καὶ πιστῶς με λατρεύοντα καὶ φρονοῦντα, καὶ ἀποβαλλόμενον ἐκ ψυχῆς ὃ μὴ δοξάζει ἡ ἐκκλησία μηδὲ παρέλαβε, συκοφαντῆσαι οὐκ ἔφριξαν γλῶσσαι λέγειν μαθοῦσαι κακά, ὅσοι καὶ οἵτινες εἶεν, ἔχω αὐτοὺς καθὰ ὁ κανών, καὶ ἀπὸ τῆς ζωαρχικῆς τριάδος ἀφωρισμένους. Ὅτι δὲ βιασθέντες ἀλλ´ οὐ �ιάσαντες ἐτέθημεν εἰς τὴν ἐκκλησίαν, ἐλπίδι εἰρήνης καὶ ὠφελείας κοινῆς, οὐ προέβη δὲ κατὰ τὰς ἐλπίδας ὅσον διῳκήσαμεν, οὕτω συμφέρον ἡμῖν κατεφαίνετο, μάρτυς θεός, καὶ ὃ μὴ ὡς κακὸν ἀλλ´ ὡς πρέπον ἐπράττομεν. Πλὴν εἰ ἐν ᾧ μέτρῳ μετροῦμεν ἀντιμετρηθησόμεθα, τὴν τούτων διάκρισιν ἀνατίθημι τῷ ἁγίῳ βασιλεῖ καὶ τοῖς ἀρχιερεῦσι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, καὶ εἴτε ἀποδοχῆς εἴτε εὐθύνης κριθῶμεν, στέργομεν, καὶ ὡς ἐκ θεοῦ τὴν τῶν τούτων κέλευσιν ἐκδεχόμεθα. ἕτερον, εἰ καὶ ὁποῖόν ἐστιν ἑκάστου τὸ ἔργον τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ δηλοῦται, χάριν τῆς δυσφημίας ἣν ἐξήμεσε καθ´ ἡμῶν ὁ διάβολος λέγομεν. Εἰ σύνοιδα ἐμαυτῷ πορνείᾳ ἢ μοιχείᾳ ἢ ἀρρενομανίᾳ ἑαλωκέναι, καὶ εἰ ἐφρόνησα πώποτε ἢ φρονήσω ἀλλότριον φρόνημα καὶ ἀπᾷδον τῆς ἐκκλησίας Χριστοῦ τοῦ θεοῦ καὶ κυρίου μου, καὶ εἰ μὴ ὡς οἱ ἅγιοι μαθηταὶ καὶ ἀπόστολοι τούτου παραδεδώκασι καὶ οἱ διάδοχοι τούτων θεοφόροι πατέρες, ἰδικῶς καὶ συνοδικῶς, καὶ εἰ μὴ ἅπαν ἑτερόδοξον φρόνημα, ὃ μὴ παρέλαβε καὶ κρατεῖ ἡ ἐκκλησία Χριστοῦ, παραπέμπω τῷ ἀναθέματι, ἀνάθεμά μοι ἀπὸ Χριστοῦ, καὶ ἡ μερίς μου σὺν τῷ προδότῃ καὶ τοῖς τὸν κύριόν μου σταυρώσασιν. Εἰ δὲ ὀρθῶς καὶ πιστῶς με λατρεύοντα καὶ φρονοῦντα καὶ ἀσπαζόμενον καὶ κηρύττοντα διαβολαῖς μέ τινες τοιαύταις διέβαλον, ὅσοι καὶ οἵτινες εἶεν, ἐκκήρυκτοι τῆς ἐκκλησίας Χριστοῦ, καὶ ἀλύτῳ ἀφορισμῷ τῷ ἀπὸ τῆς ζωαρχικῆς καὶ μακαρίας καὶ ἁγίας τριάδος ἡ μετριότης ἡμῶν ὑποβάλλει αὐτούς, καὶ ἀρᾷ ἀναθέματος καὶ τὸν τοιούτοις παρασυρέντα εἰς τὸ βλάψαι καὶ ἀδικῆσαί με. Ὡς δὲ τοῖς ἀδίκοις καὶ βλασφήμοις αὕτη ἀρὰ παρὰ θεοῦ, οὕτω καὶ τοῖς φειδομένοις τὴν γλῶσσαν καὶ ἀλήθειαν ἀγαπῶσι καὶ λέγουσιν ἡ τοῦ θεοῦ εὐλογία καὶ σκέπη περικυκλώσοι καὶ ὧδε καὶ ἐν τῷ μέλλοντι."

3. Καὶ ταῦτα μὲν τὰ ἐν τοῖς ἐκπώμασι καὶ ἐν ἀποκρύφῳ τεθέντα· ἃ δὴ ὁποῖα μὲν καὶ ὅπως ἔχουσιν, ὡς καὶ αὐτὸν τὸν παρασυρέντα, ὅστις ἂν καὶ εἴη, ὑπ´ ἀνάθεμα ἄγειν, καὶ εἰ σύστασις ταῦτα ἀπαθῶν τρόπων εἴτε καὶ μή, εἰδεῖεν ἂν οἱ πνεύματι ζῶντες καὶ τῷ κυρίῳ δουλεύοντες. Ὅμως ὕστερον εὑρεθέντα, ὡς μετ´ ὀλίγον ῥηθήσεται, ἱκανῶς αἰτίαις δικαίαις ὑπῆγον τὸν γράψαντα.

4. ἕτερον δὲ γράμμα σχεδιάσας πρὸς τὸν βασιλέα ἀπέστειλεν, οὕτω κατὰ ῥῆμα διαλάμβανον. "θεῷ καὶ μετὰ θεὸν τοῖς λόγοις θαρρήσας τῆς ἐκ θεοῦ βασιλείας σου τὴν ἐκκλησίαν ἐκράτησα. Εἰ δ´ ἐγκαλοῖ μοι καί τις ὅτι μὴ κατὰ τὸ ἀρέσκον ἑκάστῳ διῴκησα, μάρτυς αὐτὸς θεός, κρεῖττον οὐκ ἐφρόνουν. Ἐπεὶ δὲ Χριστὸς τῆς ἐκκλησίας αὐτοῦ καὶ τῆς βασιλείας σὲ κατέστησε φροντιστήν, ἰθύνειν πρὸς τὸ ἀρέσκον αὐτῷ, ἐνώπιον λέγω τοῦ κυρίου μου Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰ καὶ ἁμαρτωλός εἰμι, ἀλλὰ πρακτικῶς οὐκ ἐπίσταμαί τι ἀπεῖργον κατὰ κανόνας ἱερωσύνης. Εἰ δέ τινες ἐξηγέρθησαν κατ´ ἐμοῦ λέγειν ὅσα εἰς ἀνθρωπίνην ὕβριν φθάνει καὶ παραλύπησιν, καὶ εἰσὶν οἱ πιστεύοντες ταῦτα, θέτωσαν εἰς καθαίρεσιν ὅσα ἐκ τούτων καὶ βούλονται, καὶ εἰ ἀδικηθῶ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ δικαιωθήσομαι. Τὴν γὰρ παραίτησιν λογίζομαι ἀκανόνιστον, καὶ αὕτη μου ἡ διάκρισις. Ἐπεὶ δὲ πρὸς τρέμοντα τὰ δικαιώματα θεοῦ βασιλέα λαλῶ, εἰ κελεύεις, τὸ θέλημά μου ἐῶ, καὶ ἀνατίθημι τῷ θεῷ καὶ τῇ ἐξ αὐτοῦ βασιλείᾳ σου τὰ ἐμά, ἵνα ὅπερ αὐτῇ θεάρεστον δόξει καὶ τῇ ψυχῇ μου σωτήριον, εὐργετήσῃς καὶ συμβουλεύσῃς καὶ συνεργήσῃς μοι, καὶ οὕτω παρὰ θεοῦ χαρισθῇ τῆς εὐεργεσίας τὰ ἴσα τῇ ἐκ θεοῦ βασιλείᾳ σου."

5. Ἀλλὰ τοῦτο μέν, κατὰ τὸ εἰκός, οὐχ ὑπέγραψε, τὸ δέ γε πρότερον οἰκειοχείρως ὑπεσημήνατο· εἶχε γὰρ "Ἀθανάσιος ἐλέῳ θεοῦ ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας Ῥώμης καὶ οἰκουμενικὸς πατριάρχης."

6. Ἦν δ´ ἔτι φερόμενον καὶ ἄλλο τι ἐν κρυπτῷ γράμματι, ὅπερ οὐκ οἶδα εἰ προσετέθη ὕστερον παρὰ τῶν ἐκείνῳ προσκειμένων, ὡς "κἂν εἴ τι ποιήσω παρὰ ταῦτα, ἄστοργον ἔχω καὶ ἔξω τῆς ἡμετέρας γνώμης, κἂν αὐτὴν ἐγχαράξω μου τὴν παραίτησιν." Τέως ταῦτα γράψας, τὰ μὲν ἐν ἀφανεῖ τίθησι τὸν εἰρημένον ἐξασφαλισάμενος τρόπον, αὐτὸς δὲ τὸ πρὸς τὸν βασιλέα καὶ μόνον ἐξαποστείλας, ἐπεὶ οὐκ ἦν ἐκεῖθεν, καθὼς ἴσως καί οἱ ἤλπιστο, ἡ βοήθεια καὶ τὸ ἀντειλῆφθαι, ἀλλ´ ἤδη μᾶλλον οἱ νυκτὸς ἐξελευσομένου κατὰ τὴν ὁδὸν δεφενδεύσοντες ἀπεστέλλοντο, καὶ ἄλλοι οἱ τὸ πατριαρχεῖον ἀναδεξόμενοι, γνοὺς ἐντεῦθεν ἴσως καὶ τὴν τοῦ κρατοῦντος γνώμην, ὡς οὕτω τὰ καθ´ ἑαυτὸν δοκιμάζοντος εἰς συνοῖσον εἰ ἐκσταίη παρακεκινημένων τῶν ὅλων (οὐδὲ γὰρ ἐχώρει ἄλλως γίνεσθαι), ἀωρὶ τῶν νυκτῶν δίδωσιν ἑαυτὸν τοῖς ἀπάξουσι. Καὶ πρὸς τῇ κατὰ τὰ Εὐγενίου γεγονότες θαλάσσῃ ἁλιάδος τε ἐπιβαίνουσι, καὶ τὸν λιμένα τὸ Κέρας εἰσπλεύσαντες τὴν μονὴν τοῦ Κοσμιδίου καταλαμβάνουσι. Κἀκεῖ τὴν νύκτα προσμείνας στέλλει πρὸς βασιλέα τὴν αὐτοῦ παραίτησιν, ἔχουσαν ἐπὶ λέξεως οὕτως.

 24. Παραίτησις ἔγγραφος τοῦ πατριάρχου Ἀθανασίου.

1. "ἐπειδήπερ λυσιτελείας χάριν κοινῆς εἰς τὸν πατριαρχικὸν ἀνήχθημεν θρόνον καὶ διὰ τὴν τοῦ χριστωνύμου λαοῦ εἰρηναίαν κατάστασιν καὶ κυβέρνησιν, ἀπέβησαν δὲ τὰ πράγματα εἰς τοὐναντίον καὶ παρ´ ἐλπίδα τὴν ἡμετέραν καὶ τῶν βιασαμένων ἡμᾶς, ὡς ἐντεῦθεν κριθῆναι ἡμᾶς τῷ λαῷ ἀδοκίμους καὶ παραιτητέους καὶ ἀδιακρίτους, ἄλλως τε δὲ καὶ ὡς ἀσθενεῖς καὶ ἁμαρτωλοὶ καὶ ἀνίκανοι καὶ οὐδὲ ἄξιοι λειτουργίας τοιαύτης, διὰ τοῦτο παραιτούμεθα καὶ ἡμεῖς αὐτοὺς μετὰ τῆς ἀρχιερωσύνης, καὶ εἴ τι ἠγνοήσαμεν ἢ καὶ διεπραξάμεθα ἔξω τοῦ πρέποντος, αἰτοῦμεν συγχώρησιν, καὶ ὑμᾶς ὁ κύριος συγχωρήσοι, καὶ τὸ συμφέρον παρέξει, καὶ κυβερνήσει ἀμφοτέρους, καὶ ποιμένα ὄψεται τὸν ἁρμόδιον, πρεσβείαις τῆς θεομήτορος." εἶχε δι´ ὑπογραφῆς τὸ "Ἀθανάσιος ὁ χρηματίσας ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας Ῥώμης, οἰκουμενικὸς πατριάρχης."

2. Ταῦτα τὰ τῶν γραμμάτων, ταῦτα τὰ τῆς παραιτήσεως Ἀθανασίου. Οἷς ἐννοήσειέ τις τὸ ἐμφαινόμενον τοῦ γράφοντος ἐμπερίσκεπτον. Καὶ τέως τί βούλεται τὸ "οὕτως ἐφρόνουν" καὶ αὖθις "κρεῖττον οὐκ ἐφρόνουν, μάρτυς θεός;" τοῦτο καὶ καταποντιστὴς οἶμαι νηὸς εἴπῃ, ὃς αὐτοβούλως καὶ αὐτονόμως κινδύνῳ περιβάλλει τὴν ναῦν, ὡς κρεῖττον οὐκ ἐφρόνουν. Ἀλλ´ εἶπεν ἄν τις πρὸς αὐτὸν "ἀλλ´ ἦσαν μεθ´ ὧν ἂν καὶ συνεβουλεύσω, ὅτι οὐδὲ μόνος ἀλλὰ μετὰ πολλῶν κυβερνᾶν ἐτάχθης." ἀλλὰ τὸ παρὸν "ἐκρίθην γὰρ" φησὶ "τῷ λαῷ ἀδόκιμος," καὶ οὐ τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ τοῖς τῆς ἐκκλησίας μοναχοῖς· λαοῦ δ´ ἀποδοκιμασία τί ἂν ἰσχυρὸν ἔχοι εἰς πατριάρχου παραίτησιν; "παραιτούμεθα δὲ καὶ αὐτοὺς" φησὶ "μετὰ τῆς ἀρχιερωσύνης." οὐ θρόνον καὶ τιμὴν παραιτεῖται, ἀλλὰ λαὸν ἄτακτον καὶ ἀπειθῆ. Πότερον δὲ τὸν λαὸν συνάμα τῇ ἀρχιερωσύνῃ παραιτεῖται, ὡς παραιτεῖσθαι δὴ καὶ ἀμφοτέρους, ἢ λαὸν παραιτεῖται μετὰ τῆς ἐνούσης αὐτῷ ἀρχιερατικῆς ἰσχύος καὶ καταστάσεως, ὡς εἶναι καὶ αὐτὴν ἰσχυρὰν καὶ εὔλογον τὴν ἀποβολήν; τί δὲ βούλεται καὶ τὸ ἁρμόδιον λέγειν; εἰ μὴ πάντως τὸν τὰ πάντα τῷ λαῷ συγκαταβησόμενον.

3. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἴσως τῷ ἱστοροῦντι καὶ παρακαίρια λέλεκται. Τοῦτο δέ τις καὶ μόνον παρατηρήσειεν, ὅτι τέσσαρσιν ἐνιαυτοῖς τὴν ἐκκλησίαν κατέχων αὐτὴν σχεδὸν ἡμέραν εἶδε τῆς ἐκβολῆς ἣν δὴ καὶ τῆς ἀναβάσεως ἔγνωκεν, ἥτις καὶ Ἐλαφηβολιῶνος ἑκκαιδεκάτη ἦν,

4. Ὅτε καὶ ὁ μέγας λογοθέτης τὸν ἴδιον λόγον καταγνοὺς οἷον ἐκ τῆς τῶν πολλῶν βλασφημίας τῶν ἐν ἐκείνῳ γεγραμμένων, καὶ μᾶλλον ὅτι καὶ ὁ λύκος ὁ τῶν λαχάνων ἄνθρωπος παρὰ τοῦ ἀρχῆθεν εἰπόντος ἐλέγετο, πυρὶ παρεδίδου. Ὁ μέντοι γε βασιλεὺς δεξάμενος τὴν παραίτησιν, διά τε τὸ τῆς ἰδίας γνώμης εὐθύ, καὶ τοῦ μὴ θέλειν κινεῖσθαι τὰ μηδὲν ὀνήσοντα ἀλλὰ καὶ μᾶλλον ἐκκλησίαν βλάψοντα, καὶ διὰ ταῦτα τοῖς γεγραμμένοις μηδ´ εἰς βάθος προσσχών, καὶ τοὺς ἄλλους πρὸς τοῦτο πείσας, ἀγαπητὸν ἡγησάμενος εἰ μετ´ εἰρήνης ἐξίσταται (οὐδὲ γὰρ συνέφερεν, ὡς ἐῴκει, κινεῖσθαι τὰ κατ´ ἐκεῖνον καὶ κρίσει δίδοσθαι, τῶν πάντων δι´ ἔχθους δικαίου, ὡς ἐδόκει, ἐχόντων τὸν ἄνθρωπον), ἐκεῖνον μὲν τῇ ἰδίᾳ μονῇ καὶ πάλιν νυκτὸς ἐξαποστείλας ἐγκαθιστᾷ, ὅπου σὺν τοῖς ἀμφ´ αὑτὸν πολλοῖς οὖσι ἐπὶ χρόνοις ἀσκεῖν ἀπρόϊτος ἔμελλε τὰ συνήθη, τοῖς δέ γε ἀρχιερεῦσιν ἐφίησι τὸν τῆς ἐκκλησίας ζητεῖν προστησόμενον.

 25. Περὶ τῆς πυρπολήσεως τῆς μεγάλης ἀγορᾶς τῆς πόλεως.

 1. Τέως δὲ πρὸ τοῦ τάδε γενέσθαι δυσὶ πρότερον χρόνοις, —καὶ ἀφίημι τὰ κατὰ τὴν περαίαν τὴν δυτικήν, ὡς καὶ ἅπαξ καὶ δὶς ἐνεπρήσθη, οὕτω συμβάν, ἐπὶ Γρηγορίου πατριαρχοῦντος. Ἀλλ´ οὖν κατὰ μῆνα μεσοῦντα Μουνυχιῶνα, ὑπ´ ἀφὰς λύχνων, ἐντὸς τῆς μεγαλοπόλεως, ὅπου τὸ τῆς ἀγορᾶς μεσαίτατον, ἀπὸ τῆς βασιλικῆς λεγομένης πύλης ἄρχεται τὸ δεινόν. Καὶ πάντα τὰ κύκλῳ περιλαβὸν τὸ παμφάγον καὶ ἀνυπόστατον πῦρ, οἰκίας ἐκείνας πληθούσας παντοίων τῶν εἰς πραγματείαν εἰδῶν αὐτονυχεὶ διανεμηθὲν ἠμάθυνε τὸ παράπαν, ὥστε καὶ γυμνοὺς ἐκφυγεῖν τοὺς ἐνῳκημένους, μὴ ὅτι γε πλούτου καὶ περιουσίας ἀλλὰ καὶ αὐτῶν ἐνδυμάτων, καὶ μηδὲν πλέον ἐγκαταλειφθῆναι πρωΐας ὅτι μὴ κεράμων κατεαγότα ὄστρακα καὶ ἥλους σφίσιν ἐνειλημένους, ἀφέτους τῶν ξύλων οἷς συνέχοντες εἴχοντο. Καί γε τὸ τῆς ἀγορᾶς κάλλος ὡς πεδίον ἀφανισμοῦ κατεφαίνετο. Ὃ μηδ´ αὐτὸν βασιλέα λαθὸν τῷ Νυμφαίῳ ἐνδιατρίβοντα ἐποίει θαυμάζειν, καὶ ἐφ´ ἡμέραις ζητεῖν, εἴ πού τις Βυζαντίοθεν παραβάλλοι, ὅπως καὶ ἀφ´ οἵων τῶν αἰτιῶν γέγονεν. Οὐ γὰρ ἐπ´ ὀλίγον ἐπιδραμόν, ἀλλ´ ὅσον εἰκάσαιτ´ ἄν τις, καταταχῆσαν καὶ αὐτὴν μέσην τὴν πόλιν ἐν ἀκαρεῖ περιλήψεσθαι, πολλῶν μὲν οἰκιῶν κάλλη πολλὰ δ´ ἐν αὐταῖς ἀποτιθέμενα δαρδάπτον, καὶ τὰ δεινὰ τοῖς πόρρωθεν ἀπειλοῦν, οὐ πρότερον ἔστη, πρὶν ἂν ἀμφόδοις περιπεσὸν εἰς πλάτος ἐνδούσαις χειροποιήτως τῶν ἐχόντων φθασάντων καταβαλεῖν καὶ προαρπάσαι τὴν ὕλην, ἐκεῖσε φθάσαν οὐχ οἷόν τ´ ἦν ἐκπηδῆσαι καὶ τῶν καταντικρὺ παμφάγοις ἐπιδράξασθαι τοῖς ὀδοῦσιν.

2. Ἐπεὶ γὰρ πάντα τὰ κύκλῳ φρέατα ἐξαντλήσαντες οὐκ ἀποχρῶν εἶχον τὸ ὕδωρ πρὸς τὴν τοιαύτην ῥύμην πυρός, ἐκείνοις μὲν τὸ λοιπὸν ἀντὶ ταμιείων ἐχρῶντο, κἄν πού τι καὶ ἀφήρπαζον τοῦ πυρός, ὁμόσε τούτῳ χωροῦντες καὶ τοῦ λαβεῖν τι ἐν δευτέρῳ τιθέμενοι τὴν παρακινδύνευσιν, εὐθὺς κατὰ τούτων ἐρρίπτουν καὶ ἐπωμάτιζον. Αὐτοὶ δὲ τῷ μὲν ἅπαξ ἁλόντι οὐκ ἔχοντες προσαμύνειν, προκαταλαμβάνοντες δὲ τὰ ἐξωτέρω κείμενα προανῃροῦντο καὶ μετεκόμιζον, καὶ οὕτω τὴν τροφὴν τοῦ πυρὸς ἐκποδὼν ποιοῦντες τῇ ἀτροφίᾳ τὸ θηρίον ἀσθενέστερον ἀπειργάζοντο, κἀντεῦθεν μόλις κατ´ ὀλίγον ἐξασθενοῦντος περιεγένοντο, οὐχ ἧττον τῶν παλαιῶν ἐμπρησμῶν καὶ αὑτοῦ τὴν ἰδίαν μνήμην καὶ εἰς τὸ ἐπιὸν καταλείψαντος.

3. Ἀλλὰ καὶ αὖθις συνελθόντες οἷς ἐκεῖνα διέφερον, καὶ μόλις γυμνὰ μόνα τὰ ἐδάφη γνωρίσαντες ἀπό τινων ἀμυδρῶν σημείων, δαψιλέστερον ἐποικοδομοῦνται, βασιλέως ἀπόντος, ὥστ´ ἐπὶ μόναις ἀκοαῖς ἐκείνου τὸ πάθος στῆναι, οὐ μὴν δὲ καὶ αὐταῖς ὄψεσιν. Ἐφίσταται γὰρ ἀνοικοδομηθεῖσι λαμπρότερα, καὶ ἁλμυρὰν ἀκοὴν αἱ πότιμοι τῆς ὄψεως ὀπωπαὶ ἰδόντος μεθ´ ἱλαρότητος ἀπεκλύσαντο.

 

Chapitre XXI.

1. Plaintes des Eveques. 2. Méprisées par le Patriarche. 3. Les Évêques évitent sa communion. 4. Remontrance faite contre lui à l'Empereur. 5. Insolence de quelques-uns du peuple contre le Patriarche.

1.  Ils auraient ressenti de plus terribles effets de l'indignation de l'Empereur, si les affaires qui survinrent ne les eussent détournés Les Évêques voyant qu'on faisait des choses qui leur paraissaient fort contraires à l'esprit, et à la discipline de l'Eglise en demandèrent la raison, et remontrèrent que comme l'office d'un médecin est de guérir, et non de blesser, aussi le devoir d'un Pasteur. est.de réformer, et non de détruire et 600 ils demandèrent à s'assembler avec le Patriarche pour lui faire rendre raison de cette conduite tyrannique si éloignée de la douceur de l'Eglise.

2. Ils s'assemblèrent dans la maison du grand Ecclesiarque et représentèrent les violences qu'on exerçait tant dans l'Eglise que dehors, sans que le Patriarche témoignât en être touché. Au contraire il prit leurs plaintes pour une marque du dessein qu'ils avaient de se séparer de sa communion, et ne daigna pas leur répondre une parole.

3. Ils ne laissèrent pas de le presser de leur faire justice, mais quand ils virent qu'ils ne pouvaient rien obtenir de lui, ils résolurent d'éviter sa communion, et crurent qu'ils seraient inexcusables s'ils approuvaient par leur présence une conduite si irrégulière.

4. Gennadius et Sylaiote supplicient l'Empereur de prendre connaissance d'une affaire aussi importante que celle-là, et d'appuyer la Justice des demandes des Évêques. Qu'ils devaient d'autant moins être suspects au Patriarche qu'ils l'avaient élevé par leurs suffrages à la dignité qu'il possédait, mais que s'ils avaient rendu alors un témoignage avantageux à sa vertu, ils avaient remarqué depuis des défauts dans sa conduite. Qu'il n'y avait pas lieu de s'en étonner, parce que c'est une grâce extraordinaire de ne point faire de faute dans le gouvernement d'une Eglise que Dieu n'accorde pas tous ses dons à un seul. Que tel 601 est est réglé dans ses mœurs qui est incapable de conduire une famille, et que tel gouverne sagement une famille qui ne saurait gouverner un Etat. Qu'il n'y a rien de si raisonnable, ni de si juste que de réprimer les désordres, mais qu'il les saut réprimer selon les règles du Sauveur qui ne sont autres que son Evangile. Que ses disciples lui ayant demandé permission d'attirer le feu du Ciel pour consumer les infidèles, il leur répondit qu'ils ne savaient par quel esprit ils étaient mus. Que l'esprit qui les avait appelés, bien qu'ils ne le connussent point encore était un esprit de douceur, de tendresse, et de condescendance, et non un esprit de rigueur, de colère, et de châtiment.

5. Lorsque l'Empereur fut un peu ébranlé par ce discours, d'autres qui par des raisons secrètes haïssaient le Patriarche prirent le temps de lui susciter des accusations extravagantes, et eurent mesme l'insolence de le charger d'injures, et d'outrages. Un jour comme les prières publiques étaient achevées, et qu'il donnait la bénédiction au peuple selon la coutume, quelques uns à qui l'excès de la haine donnait cette hardiesse élevèrent leurs voix pour faire contre lui des imprécations du bas de l'Eglise.

602 Chapitre XXII.

1. Athanase se résout de quitter son siège, 2. Ses ennemis reprennent ce qu'on leur avait pris. 3. Il déclare à l'Empereur le dessein qu'il avait de se retirer. 4. Il dresse deux écrits.

1.  Lorsque Athanase se vit abandonné par une partie de ses amis, que l'on faisait plusieurs accusations, tant contre lui que contre ceux de son parti, que quelques-uns perdant le respect le chargeaient d'outrages, qu'il était difficile d'éviter le jugement, et impossible de conserver sa dignité sans troubler la paix de l'Eglise, il se résolut enfin bien qu'à regret de la quitter.

2. Quelques-uns de ceux qui peu auparavant avaient été dépouillés par ses ministres s'assemblèrent, reprirent ce qu'on leur avait ôté, et rentrèrent de force dans la possession des terres, accompagnant leur violence de railleries, d'injures, et d'imprécations.

3. Quand il vit que la haine de ses ennemis était montée à un si. haut point, et qu'ils demandaient que sa cause fût examinée par des Juges, il fit prier l'Empereur de lui envoyer des personnes qui reprissent possession du palais Patriarcal, et qui le conduisissent par les rues, et le garantissent de la fureur du peuple.

603 4. Cependant il dressa deux écrits, dont l'un ne contenait que sa démission : l'autre contenait un éloge de sa manière de vivre, et une condamnation de ses ennemis fort éloignée de la profession qu'il faisait d'imiter la douceur de son maître. Il le cacha ensuite dans la corniche d'une colonne à la main gauche des galeries hautes de la grande Eglise, où il monta seul avec une échelle. Il l'avait enfermé auparavant dans deux petits vases de terre, qui entraient l'un dans l'autre, et qui étaient percés. L'écrit était de sa main, et scellé d'une bulle de plomb. Il envoya à l'Empereur l'écrit de sa démission en lui demandant des gardes : à l'égard de l'autre qu'il mit dans ces vases de terre pour conserver à la postérité, je le transcrirai ici tout entier.

Chapitre XXIII.

1. Ecrit dressé par le Patriarche. 2. Autre écrit. 3. Jugement de l'auteur sur quelques termes. 4. Autre écrit non signé sar le Patriarche,  5. Addition faite par ses partisans. 6. Il quitte le palais Patriarcal, et se retire au Monastère de saint Côme.

1. Deux choses qui avaient été instituées pour le bien, et pour l'utilité de l'Eglise ont tourné à sa perte, et à sa ruine par la malice de ceux qui se 604 plaisent aux troubles dont ils l'agitent: L'une que Veccus ait été engagé dans une conférence où l'on prétendait le convaincre, et le condamner quoique cela fut impossible tant à cause de la fureur du peuple, qu'à cause du ménagement qu'apportaient ses ennemis, et du tempérament par lequel ils mêlaient la douceur avec l'amertume : L'autre qu'on ait permis à Hyacinthe d'assembler de tous les coins de l'Empire tout ce qu'il a pu trouver de personnes errantes, et vagabondes, qui n'avaient ni conscience ni probité, et qui n'étaient propres qu'à troubler l'Eglise par leur insolence, par leurs calomnies, et par les injures dans lesquelles consistait toute leur force. La multitude de nos péchés a attiré en nos jours outre ces deux premiers malheurs un troisième qui tombe principalement sur moi. Car ayant pris par l'ordre de Dieu le gouvernement de l'Eglise, je n'ai pas manqué d'agir de tout mon pouvoir pour réprimer ceux qui s'étant séparés d'elle avaient encore l'insolence de l'outrager, et pour punir les débauchés, les fornicateurs, et les adultères. J*avoue que je ne savais pas qu'un Patriarche fût obligé derendre raison de sa conduite à ceux qui sont coupables de ces crimes, puisque les Juges séculiers ne rendent point de compte aux parties des fautes qu'ils commettent, soit par malice, ou par ignorance. Mais je suis assez malheureux pour être traité moins favorablement que ces Juges. Dieu sait d'où vient ce malheur, bien que les hommes ne le sachent pas. Celui qui a pris la liberté de lui dire, le zèle de votre maison m'a dévoré, l'a prise aussi de lui dire, les injures de ceux qui vous inju- 605 rient sont tombées sur moi. Je rends grâces à sa bonté de ce que le mal que je souffe n'est pas un châtiment que j'aie mérité. Les injures dont on m'attaque ne viennent pas jusqu'à moi, parce que nul ne peut nuire a celui qui ne se nuit pas à lui-même. Mais c'est l'Eglise qui souffre,et c'est elle que je plains. La persécution qui est tombée sur moi a été comme un tourbillon véhément, qui a ruiné le fruit que j'avais fait dans la réforme des Moines, des Moniales, et du peuple, et qui les a rejeté dans les désordres d'où je les avais retirés, tant par la force des raisons, que par l'appréhension des châtiments. Les calomnies atroces dont on s'est efforcé de noircir ma réputation, la fureur avec laquelle on a pris des pierres pour m'accabler, les injures et les imprécations qu'on a vomies contre moi en ma présence ne sont pas ce qui me touche le plus sensiblement, mais c'est le préjudice que ressent la piété. Si je me sentais coupable de fornications, d'adultères, de péchés contre la nature, si j'avais jamais tenu ou si je tenais des sentiments contraires aux sentiments de l'Eglise, je voudrais bien en être retranché, et être rangé avec le traître qui livra le Sauveur, et avec les bourreaux qui l'attachèrent à la Croix. Mais si les langues des médisants qui sont savantes pour dire le mal n'ont point de honte de m'attaquer, bien que je sois irréprochable, et dans mes mœurs, et dans ma oi, je ne craindrai point de les tenir selon le Canon pour retranchés de la sainte Trinité, qui est la source de la vie. Bien loin de faire violence pour m'y élever à la dignité où je suis, je l'ai soufferte, et je l'ai soufferte dans l'espérance d'y pro- 606 curer la paix, et l'utilité de l'Eglise. Mon administration na pas produit le fruit que je prétendais, bien que Dieu me soit témoin que je n'ai rien fait que je n'aie cru très juste et très raisonnable. Je laisse à juger devant Dieu, au saint Empereur, et aux Évêques si l'on me mesurera à la même mesure, à laquelle j'ai mesuré les autre  et je serai content de ce qu'ils prononceront, soit qu'ils me condamnent, ou qu'ils m'absolvent.

2. Bien que le dernier jour doive faire connaître quelles auront été les œuvres de chacun de nous, je veux bien néanmoins dire pour répondre aux médisances que le diable a vomies contre moi, que si je me sens coupable de fornication, d adultère, du péché abominable, que si j'ai tenu où si je tiens quelque chose de contraire à la doctrine de l'Eglise, et à celle que les Apôtres, les Disciples, et leurs successeurs tout remplis de Dieu ont enseignée, soit en particulier ou dans les assemblées des Conciles, et si je ne rejette pas toutes les doctrines étrangères que l'Eglise rejette,que je sois séparé du Sauveur, et que ma part soit avec le traitre qui l'a livré, et avec les bourreaux qui l'ont mis à mort. Mais si quelques-uns m'ont calomnié injustement quoi que mon administration fut canonique, ma doctrine Orthodoxe, et ma conversation irréprochable, qu'ils soient retranchés de l'Eglise, et de la sainte et bienheureuse Trinité, et qu'ils soient frappés d'anathème avec tous ceux qu'ils animeront contre moi. Mais comme je prononce cette excommunication de la part de Dieu contre les injustes, et les calomniateurs, je souhaite que ceux qui retiennent leur langue, et qui 607 aiment la vérité soient comblés de sa grâce, et dans ce siècle et dans l'autre.

3. Voila l'écrit qui était caché entre deux pots. Je laisse à juger aux personnes spirituelles, et qui vivent dans la piété, si ce n'était point blesser la douceur de la Religion Chrétienne, que de retrancher de la Communion de l'Eglise ceux qui seraient entraînés dans le parti de ses ennemis. Cet écrit ayant été trouvé depuis comme nous le dirons ci-après, servit à justifier les accusations qui avaient été formées contre son auteur.

4. Il envoya encore à l'Empereur un autre écrit dont voici les termes : J'ai accepté la conduite de l'Église par la confiance que j'ai eue en Dieu, et après Dieu en vous. Si quelqu'un m accuse de ne l'avoir pas gouvernée au gré de tout le monde, Dieu m'est témoin que je n'ai pu mieux faire. Mais puisque le Sauveur vous a établi pour avoir soin de son Eglise et de l'Empire, et pour les gouverner selon sa volonté, je proteste devant lui que bien que je me reconnaisse pécheur, je ne me sens point coupable d'avoir violé les Canons. Que si quelques-uns se sont élevés pour dire contre moi tout ce qu'on peut dire pour noircir et pour fâcher un homme, et s'ils sont assez heureux pour trouver de la créance, je serai vengé au jour du Seigneur.  J'estime que c'est agir contre les Canons que de donner ma démission ; mais parce que je parle à un Empereur qui redoute les justes jugements de Dieu, je renonce à ma volonté si vous l'ordonnez, et je remets mes intérêts entre les mains de Dieu, et entre les vôtres qui sont dépositaires 608 de sa puissance. Faites et commandez ce que vous jugerez agréable à Dieu, et utile à mon salut ; afin que nous et moi puissions avoir part a la grâce et à la bénédiction de Dieu. Il ne signa point cet écrit comme le premier qu'il avait signé en ces termes : Athanase par la miséricorde de Dieu Archevêque de Constantinople la nouvelle Rome et Patriarche Œcuménique.

5. Il y avait quelque chose dans cet écrit secret, que je ne sais s'il n'avait point été ajouté par ses partisans. Si je fais quelque chose qui soit contraire à ce présent écrit, je le tiens pour non fait, et pour contraire à mon intention, quand ce serait une démission que j'aurais signée.

6. Il cacha le premier écrit, comme j'ai dit, et envoya le second à l'Empereur. Mais quand il vit qu'au lieu d'en recevoir la protection qu'il en espérait, ceux qui le devaient conduire et le défendre durant la nuit, et ceux aussi qui devaient garder son Palais étaient arrivés, et jugeant par là que l'opinion de l'Empereur était qu'il était nécessaire pour le bien et pour la paix de l'Eglise qu'il renonçât à sa dignité, et qu'il n'y avait point de moyen de s'en dispenser, il se mit au milieu de la nuit entre les mains de ceux qui le devaient conduire. Il monta dans une barque au quartier d'Eugène, aborda au port de Ceras, et arriva au Monastère de S. Côme. Quand il y eut passé la nuit il envoya à l'Empereur sa démission conçue en ces termes.

609 Chapitre XXIV.

1. Démission d'Athanase. 2. Examen de quelques termes captieux de ces écrits. 3. Remarque sur le jour de sa démission. 4. Le grand Logothète brûle ce qu'il avait autrefois écrit en faveur d'Athanase. 5. L'Empereur accepte sa démission.

1.  Puisque encore que j'eusse été élevé sur le trône Patriarcal pour le bien commun et pour la paix de l 'Église, les affaires ont réussi autrement que moi  et ceux qui m'ont forcé d'accepter cette dignité ne prétendions, de sorte qu'on juge que je ne suis pas propre du peuple, je me démets moi-même comme faible, comme pécheur, et comme incapable de cette charge, et je demande pardon de ce que j'ai fait contre mon devoir. Je prie Dieu qu'il nous pardonne, qu'il nous conduise tous deux, et qu'il accorde par intercession de la mère du Sauveur un Pasteur convenable. Il signa, Athanase qui a été Archevêque de Constantinople, la nouvelle Rome, Patriarche Œcuménique.

2. Voila ce qui était contenu tant dans les écries que dans la démission d'Athanase, où il était assez aisé de remarquer une ruse mal déguisée. Que signifiaient ces termes, J'étais dans ce sentiment, et Dieu m'est témoin que je n'ai pu faire mieux ? Un Pilote qui aurait volontairement exposé un 610 vaisseau au danger de périr, ne pourrait-il pas dire avec la même apparence de raison je n'ai pu faire mieux? On lui pourrait répondre, vous aviez des personnes de qui vous deviez prendre conseil, et vous n'étiez pas établi pour gouverner seul.  Je ne suis pas, dit-il, approuvé du peuple. Il ne dit pas je ne suis pas approuvé des Ecclésiastiques et des Moines. Suffit-il de n'être pas approuvé, du peuple pour être obligé de se démettre ? Je me démets, dit-il, de la conduite de ce peuple. Il ne renonce donc pas à l'éminence du trône, et à l'honneur de la dignité, il ne renonce qu'au gouvernement d'un peuple désobéissant et intraitable. Renonce-t-il au peuple et à la dignité tout ensemble? Renonce-t-il au peuple par l'autorité de sa dignité, pour rendre (a renonciation plus valable? Que signifie d'en choisir un qui soit propre au peuple, si ce n'est d'en choisir un qui soit prêt de faire tout ce qu'il lui plaira. On jugera peut-être qu'il était inutile à un Historien de faire cet examen.

3. On ne trouvera pas toutefois mauvais que j'observe qu'ayant possédé pendant quatre ans cette dignité, il la quitta le même jour qu'il l'avait prise, savoir le seizième du mois d'Octobre.

4. Le grand Logothète ayant alors reconnu la vanité de ce qu'il avait autrefois écrit sur divers rapports à l'avantage d'Athanase, et surtout ayant appris que le loup auquel il commanda de porter des herbes, était un homme de ce nom, con- 611 damna sa propre simplicité, et jeta l'écrit dans le feu.

5. Quand l'Empereur eut la démission entre les mains, bien loin de l'examiner avec rigueur, et d'émouvoir des questions plus propres à nuire à l'Eglise qu'à lui servir, se contenta que le Patriarche se retirât sans bruit, et persuada aux autres de s'en contenter, sans juger de nouveau la cause d'un homme qui s'était rendu odieux par plusieurs raisons. Il le renvoya donc durant la nuit à son Monastère, pour y vaquer sans interruption aux exercices de la vie Monastique, et donna charge aux Évêques d'élire un Patriarche.

Chapitre XXV.

1. Incendie de la grande place de Constantinople. 2. Les puits et les citernes épuisées servent de magasins. 3. Les citoyens bâtiment en peu de temps d'autres maisons.

1.  Deux ans avant que ce que je viens de rapporter arrivât, (car je ne parle point de deux autres incendies arrivés du temps du Patriarche Grégoire, le feu prit au mois de Novembre sur le soir au milieu de la grande place de Constantinople, du côté de la porte royale, et s'étendant de toutes parts consuma les maisons remplies de toute sorte de marchandises. Les habitants s'enfuirent sans pouvoir rien emporter, 612 non pas même leurs habits, et le matin du jour suivant ne trouvèrent de toutes leurs richesses que des restes de brique et de tuile, et des clous que le feu n'avait pu détruire. La beauté et la magnificence de cette place furent changés en une affreuse confusion de démolitions et de ruines, dont l'Empereur qui était alors à Nymphée fut si surpris., qu'il interrogea tous ceux qui arrivèrent en ce temps-là de Constantinople, leur demanda de quelle manière, et de quelle cause un si grand mal était arrivé ? Car il ne s'alluma pas peu à peu, mais embrasa tout d'un coup le milieu de la ville, consuma en un moment les plus belles maisons, et leurs plus riches ornements, menaça les édifices les plus éloignés, passa les carrefours, et ne s'arrêta que lorsqu'il ne trouva plus rien qu'il pût détruire, ce qui n'arriva que parce qu'on avait abattu les maisons qui étaient les plus exposées, et qu'on avait de la sorte soustrait la matière à cet insatiable élément.

2. Après que les puits et les citernes eurent été épuisées, sans que l'eau qu'on en avait tirée eût suffi pour éteindre l'incendie, on se servit des puis et des citernes comme d'autant de magasins pour conserver ce qu'on pouvait dérober à l'activité du feu. On n'entreprenait pas d'enlever les choses où le feu avait touché, mais seulement celles qui étaient entières, et en les enlevant on ôtait l'aliment qui l'entretenait : les tristes restes 613 de cet incendie en conservaient la mémoire.

3. Néanmoins les maîtres des maisons qui avaient été brûlées s'assemblèrent, et reconnaissant leurs places par quelques marges rebâtirent d'autres maisons en l'absence de l'Empereur, qui entendit seulement parler de ce désastre sans avoir le déplaisir de le voir, et qui trouva à son retour la place plus belle et plus magnifique qu'elle n'avait jamais été.

 

 26. Περὶ τοῦ μετὰ τοῦ πρωτοβεστιαρίου Μουζάλωνος κήδους τοῦ βασιλέως.

1. Αὐτὸς δὲ μετὰ τοῦ πρωτοβεστιαρίου καὶ μεγάλου λογοθέτου κήδους συνάλλαγμα ποιησόμενος, ὥστε τὸν τοῦ βασιλέως αὐτάδελφον Θεόδωρον εἰς γάμον ἀγαγέσθαι τὴν τοῦ Μουζάλωνος, ἐπεί γε κατηγγυημένης οὔσης τῆς κόρης συνέβη τι ἐκ νοθείας πρός τινα τῶν ταύτης συγγενῶν, φερούσης ἀμφισβήτησιν τῆς ζητήσεως εἰ κεκώλυται τὸ συνάλλαγμα, συνῆγε μὲν ἀρχιερεῖς συνῆγε δὲ καὶ τοὺς τοῦ κλήρου λογίους, καὶ συνάμ´ ἐκείνοις καὶ πατριάρχην, ἐκεῖσε ὄντος καὶ τοῦ πρωτοβεστιαρίου· οὐδὲ γὰρ ἡ νόσος εἴα μακράν που τῶν ἀνακτόρων κατασκηνοῦν, ἀλλ´ αὐτό που διόλου ἔν τινι τῶν βασιλικῶν οἰκημάτων.

2. Ἐκεῖ τοίνυν συναγομένων αἱ σκέψεις ἐγίνοντο, εἰ ἐγχωρεῖ πορνείας ἐκείνης προβάσης συνίστασθαι τὸ συνάλλαγμα· καὶ ἐπεὶ τοῖς μὲν τοῖς δ´ οὐδ´ ὅλως ἐδόκει, ὁ βασιλεὺς ἀγάλλειν ἐθέλων ἐκεῖνον ᾧ δὴ καὶ συνέργῳ καὶ συμβούλῳ πρὸς πάντ´ ἐχρᾶτο πρακτικωτάτῳ, τὸ ἀμφίβολον παρεικώς, τῷ μὲν ἀδελφῷ τὴν τοῦ πιγκέρνη Λιβαδαρίου θυγατέρα ἐκ πρωτοβεστιαρίου ἐξευγενιζομένην πάππου συνεζεύγνυ πρὸς γάμους, τὴν δὲ τοῦ πρωτοβεστιαρίου Μουζάλωνος τῷ ἰδίῳ παιδὶ Κωνσταντίνῳ κατηγγυᾶτο. Ἀλλ´ οὔτε ὁ Κωνσταντῖνος δεσπότης ἦν πω ἐξ ἀξιώματος, μόνῳ δὲ τῷ υἱὸς βασιλέως εἶναι περιφανῶς ἐκλεΐζετο,

3. Οὔτε μὴν ὁ πρωτοβεστιάριος ζῶν εἶδε τοὺς γάμους, ἀλλ´ ἐν ἐλπίσι μόναις καὶ προσδοκίαις ἐτελεύτα τὸν βίον. Τὸ δέ γε εἰς τέλος ἐξέβη προβληθέντος καὶ δεσπότου τοῦ Κωνσταντίνου, οὗ δὴ ὁ Θεόδωρος οὐκ ἠξίωτο. Ἐκεῖνον γὰρ καὶ λίαν ἡ μήτηρ ὀρεγομένη δεσπότην κατιδεῖν παρὰ τἀδελφοῦ καὶ βασιλέως φημισθέντα, καὶ πολλὰ τὸν υἱὸν ἀναγκάζουσα, οὐκ ἐτύγχανε τῆς ἐφέσεως, οὐχ ὅτι ἦν τῇ μητρὶ ἀπειθὴς ὁ κρατῶν, ἀλλ´ ὅτι τὸ εὐλαβὲς καὶ θεοσεβὲς διεκώλυεν· ἔφθασε γὰρ ὁ κρατῶν οὕτω συμβὰν ὅρκοις ἀπειπεῖν αὐτῷ τὸ ἀξίωμα, καὶ διὰ τοῦτο τηρῶν τὴν ὁρκωμοσίαν οὐκ ἤθελε δεσπότην ἐγκαθιστᾶν. Διδόντος δὲ διὰ ταῦτα τὸ σεβαστοκρατορικὸν ἀξίωμα, ἐκεῖνος οὐ κατεδέχετο. Κἀντεῦθεν ἀγέραστος ἦν, ὅσον ἐξ ὀφφικίου καὶ ἀξιώματος, μόνῳ δὲ τῷ βασιλέως μὲν υἱὸς βασιλέως δ´ ἀδελφὸς εἶναί τε καὶ κεκλῆσθαι, καὶ τῶν Ῥωμαίων δεσπόσυνος, ἐκλεΐζετο.

27. Τὰ περὶ τοῦ ἱερομοναχοῦ καὶ πνευματικοῦ τοῦ βασιλέως Κοσμᾶ.

1. Ἐπεὶ δὲ καὶ τῇ τοῦ θεοῦ ἐκκλησίᾳ τοῦ προστησομένου ἔδει, ἐζητεῖτο ὁ δοκῶν ἄξιος. Εὑρίσκετό τις ἀνὰ τὴν πόλιν Κοσμᾶς μοναχός, ἐκ Σωζοπόλεως μὲν τὸ γένος ἕλκων, ἐπὶ χρόνοις δὲ καὶ συζύγῳ συζήσας καὶ βίον ἱερατικὸν ἰδικῶς ἐξηνυκώς, ἣν δὴ καὶ πάλαι καταλιπὼν μονάζειν αἱρεῖται συνάμ´ ἀδελφῷ καὶ παιδί· καὶ δὴ καὶ ἐς πόλιν ὕστερον καταντήσας, ἐν τῇ τοῦ ἀρχιστρατήγου τοῦ βασιλέως μονῇ ἄλλας τε διακονίας ἐξήνυε καὶ αὐτὴν δὴ τὴν τοῦ ἐκκλησιάρχου.

2. Οὗτος εὔγηρως ὢν καὶ πραῢς ἀνὴρ καὶ τὸ σύνολον ταπεινός τε καὶ ἥμερος, κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον τὸν τοῦ σκανδάλου, ἐπεὶ καὶ πέμπων ὁ βασιλεὺς μαθεῖν ἤθελε τοὺς τῆς οἰκείας μονῆς ὅπως ἐπὶ τοῖς πραττομένοις γνώμης ἔχουσι, καὶ ὁποῖοι μὲν οἱ τῷ θελήματί οἱ προσκείμενοι, ὡς προσμενοῦντες τῇ μονῇ καὶ ἔτι, ὁποῖοι δὲ καὶ ὅσοι οἱ ἐναντίως ἔχοντες, ὡς αὐτίκα τῆς μονῆς ἀπελαθησόμενοι, μέρος γίνεται καὶ οὗτος τῶν ἀνθισταμένων, καὶ μετὰ χρονίαν ἑκούσιον φυλακὴν ἐν τῷ συγκαρτερεῖν τοῖς ἐγκλείστοις μεσιτείαις τοῦ Ἀλεξανδρείας ἀπολυθείς, τὸν πρώην καιρὸν ἔχων ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ κελλίον μοναχικὸν ἐν νήσῳ τῆς θαλάσσης ἐκείνης ἐκεῖ κατασκηνοῖ.

3. Ὁ μέντοι γε τηνικάδε μέγας κονοσταῦλος ὁ Ταρχανειώτης Γλαβᾶς, ὃν καὶ πρωτοστράτορα ὁ κρατῶν μετὰ ταῦτα ἐποίει, πολὺ τοῖς τῇδε τόποις ἐνδιατρίβων (καὶ γὰρ ἐπετέτραπτό οἱ τἀκεῖ πρὸς βασιλέως) ἰδὼν κἀκεῖνον, ἄλλως τε καὶ φιλομόναχος ὢν καὶ φιλάρετος, ἐνησμένιζε τῷ τοῦ ἀνδρὸς ἤθει, καὶ οἷον συντακεὶς αὐτῷ κατά τινα διάθεσιν πολλοῖς τισὶν ἐδωρεῖτο καὶ ἐκυβέρνα οἰκτιρμοῦ τρόποις καὶ χάριτος. Εἶτα καὶ βασιλεῖ ἀναγγέλλει τὰ περὶ τούτου, καί οἱ ποιεῖται τὸν ἄνδρα ἐράσμιόν τε καὶ ποθεινὸν ἰδεῖν. Διὰ ταῦτα καὶ ἄγων συνίστησί τε αὐτῷ βασιλεῖ καὶ τὴν ἰδίαν μονὴν τὴν τῆς παμμακαρίστου θεοτόκου εἰς χεῖρας δίδωσιν. Ὁ μέντοι γε βασιλεὺς καὶ λίαν ἐνησμένισε τῷ ἀνδρί, καί οἱ ἀγαπήσας τὸ ἦθος ἐν πνευματικοῖς ἔταττεν αὐτὸν πατράσι, καὶ ἀπεδίδου τιμὴν τὴν προσήκουσαν. Μαρτύριον δέ· ἐπεὶ τῇ Κωνσταντίνου ἐπιδημήσαντι βασιλεῖ μιᾷ τῶν κυριωνύμων ἡμερῶν οἱ τοῦ κλήρου προσῆλθον, καὶ κατὰ ναὸν ἐν καιρῷ λειτουργίας στάντες ἀπένεμον τὴν προσκύνησιν, διάφοροι ὄντες πατριάρχῃ τότε διὰ τὰ προειρημένα, ὁ βασιλεὺς αὐτοῖς προσποιούμενος τὴν ὀργὴν διὰ ταῦτα, τὸν μυστικὸν πρὸς τὸν συγγραφέα πέμψας, ἐζήτει μαθεῖν περὶ σφῶν παρ´ αὐτοῦ τί παθόντες οὗτοι οὕτως ἀνέδην προσῆλθον, μήδ´ ὅλως ξυνιέντες ὡς ὑπ´ ὀργὴν κεῖνται, τοῦ πατριάρχου ἀποστατήσαντες. Τοῦ δ´ ὑπὲρ ἐκείνων ἀπολογουμένου ὡς οὐκ αὐτόθεν ἦλθον ὦ δέσποτα, ἀλλὰ τῷ σῷ πατρὶ προσελθόντες κυρίῳ Κοσμᾷ παρ´ ἐκείνου τὴν πληροφορίαν ἔσχον ὡς σεσυμπάθηνται παρὰ τοῦ κράτους τοῦ σοῦ, αὐτὸς πάλιν ἀνταποστείλας τὸν αὐτὸν μυστικὸν ἄλλα τε πολλὰ προσεμαρτύρει ἀγαθὰ τἀνδρί, καὶ ὡς ἀποθανόντος αὐτίκα, εἰ μὲν ἐκκλησία θέλοι τε καὶ τιμῴη ὡς ἅγιον, καὶ αὐτὸν ἐν πρώτοις τὴν ἐκείνων ἀποδέχεσθαι γνώμην διωμολόγει καὶ τιμᾶν τοῖς προσήκουσιν, εἰ δ´ οὐ δοκιμάζοι τοῦτο ἡ ἐκκλησία, αὐτὸν καὶ αὖθις τῆς αὐτῆς εἶναι γνώμης, καὶ μεγαλύνειν τὸν ἀπελθόντα καὶ τιμᾶν ὡς ἅγιον. Τόσον ἐπληροφορεῖτο, ὡς ἐδόκει, βασιλεὺς ἐπ´ αὐτῷ.

4. Ὡς γοῦν συνελθοῦσι τοῖς ἀρχιερεῦσι περὶ πατριάρχου ἡ ζήτησις ἦν, τὸ μὲν καὶ αὖθις καταναγκάζειν τὸν Γεννάδιον δοκοῦντα πρὸς τοῦτο χρήσιμον, καθάπαξ ἀπειπάμενον τὴν ἀρχιερωσύνην, οὐκ ἔγνωσαν εὐπρεπές, ἄνδρα δὲ ζητεῖν ἐφ´ ᾧπερ ὁ βασιλεὺς πεπληροφόρηται, τῶν ἀναγκαιοτάτων ἐνόμιζον. Καὶ λοιπὸν οὐδένα εὕρισκον τοῦ Κοσμᾶ ἀξιώτερον καὶ ἄλλως ἁρμόδιον τῷ καιρῷ· μετὰ γὰρ χειμῶνα ἡδὺ τὸ ἔαρ καὶ μετὰ ζάλην ποθεινὴν γαλήνην εἶναι τοῖς πλέουσιν, καὶ μετὰ τρικυμίας καὶ ζάλας πραγμάτων καὶ ἠθῶν σκληρῶν ἀνωμαλίαν καὶ κάκωσιν μαλακὸν ἦθος καὶ ἥμερον αὐτόθεν ἀπόδεκτον. Ὅθεν καὶ μιᾶς γεγονότες γνώμης τοῦτον ψηφίζονται. Ἦν γὰρ ὁ ἀνὴρ ταῖς ἀληθείαις, πλὴν ἑνὸς τοῦ ἀμηγέπη φιλοκερδεῖν ἐξ ἁπλότητος καὶ ἰδιωτείας, ἀλλ´ οὐκ ἐκ πάθους ἐντετηκότος ψυχῆς, τἆλλα προσήκων τῇ ψήφῳ· τὸ γὰρ συμπαθές, ὅπερ καὶ θεοῦ τοῖς ἀνθρώποις ἴδιον λέγουσιν, ὑπὲρ τἆλλα τῆς ἐκείνου ψυχῆς μεθ´ ἱκανῆς ἁπλότητος ἐπεπόλαζε.

28. Ψῆφος τοῦ ἱερομοναχοῦ Κοσμᾶ εἰς τὸ πατριαρχεῖον, καὶ περὶ τοῦ μοναχοῦ Γρηγορίου.

28. 1. Ταῦτα μαθὼν ὁ βασιλεὺς ἀποδέχεταί τε ὡς εἰκὸς τὴν ψῆφον, καὶ προσκαλεῖται μηνύμασι, καὶ εὐθὺς κατανεύει, καὶ πρὸς τῷ προβληθῆναι ἦν, καὶ ἡ κυρία παρῆν, καὶ πάντ´ ηὐτρέπιστο.

2. Ἦν δέ τις μοναχὸς Γρηγόριος ἐν τῇ τοῦ Παντεπόπτου μονῇ, ὃς ταῦτ´ ἀκούων παρὰ τοῦ οἰκείου ἡγουμένου Λουκᾶ τὸν λόγον οὐ παρεδέχετο· μηδὲ γὰρ Κοσμᾶν ἀλλ´ Ἰωάννην ἐντεῦθεν μέλλειν γενέσθαι, κἂν ὅ τι γίγνοιτο, μὴ εἶναι τὸ βουλευόμενον ἀνυστόν. Τοῦτο δ´ ἔλεγεν ἐκ βίβλων ἔχων, οἶμαι, ἀλλ´ οὐκ ἔκ τινος θειοτέρας μυήσεως. Ὡς γοῦν πάντ´ ηὐτρέπιστο καὶ ἡ κυρία ἐπέστη, καὶ ὁ μὲν προβληθησόμενος ἤγετο, ὁ δὲ Γρηγόριος ἐνστατικῶς τὴν πρᾶξιν ἀπέλεγεν, ὡς εἶναι τῶν ἀδυνάτων Κοσμᾶν μένοντα τοῦτον πατριάρχην γίνεσθαι, εὐθὺς ὀστράκου μεταπεσόντος, φασίν, αὐθημερὸν Ἰωάννης μετονομάζεται, οὐ γνωσθέν τισι πρότερον �� εὐφημουμένου τοῦ προβληθέντος. Τότε παρὼν ὁ Λουκᾶς καὶ ἀκούσας τέθηπέ τε εὐθέως, καὶ ἀπελθὼν ἐξαγγέλλει τῷ Γρηγορίῳ τὸ δρᾶμα, καὶ τότε ὁ Γρηγόριος πιστεύσας μᾶλλον τοῖς γράμμασιν, ἢ πείθειν ἄλλους σπεύδων, καὶ τὰ λειπόμενα προσετίθει, καὶ ὡς τόσους χρόνους πατριαρχεύσει καὶ ὡς οὐ τῇ τιμῇ ἐπαποθανεῖται. Καὶ ταῦτα γέρων ὢν καὶ πρὸς τῷ θανάτῳ προέλεγεν.

3. Ἀλλ´ ἐκεῖνος τὴν ποιμαντικὴν βακτηρίαν λαβὼν παρὰ τοῦ κρατοῦντος, ὡς εἴθιστο, τιμᾶται καὶ διβαμβούλῳ. Καὶ πρώτῃ Ἑκατομβαιῶνος μηνὸς τὴν χειροτονίαν δέχεται. Ἐντεῦθεν ἐκείνου πᾶσαν ἐνδειξαμένου τοῖς πράγμασιν ἡμερότητα, τὰ τῆς ἐκκλησίας μέλη καὶ μέρη, ἃ δὴ χθὲς καὶ πρὸ τρίτης διῃροῦντό τε καὶ διίσταντο ἐξ ἀντιπνοίας κυμαινούσης σφόδρα, συνηρμολογοῦντό τε καὶ καθίσταντο, οὐ μὴν δ´ ὥστε καὶ τοὺς τῆς ἐκκλησίας τελείαν ἄγειν εἰρήνην, τῶν μὲν ἐπισχομένων τέλειον διὰ τὴν χθεσινὴν ἀκαταστασίαν, τῶν δέ, εἰ καὶ εἶχον τούτους ἐν τάξει τοῦ βήματος καὶ συλλειτουργούς, περιορωμένων ἐν μείζονι προκοπῇ, τῶν μοναχῶν προτιμωμένων ἐν ψήφοις ἀρχιερότητος. Ὅμως γε μέντοι (τὸ γὰρ κοινὸν οἰστόν, κἂν τῶν λυπηρῶν λογίζηται καὶ ἀνύποιστον) διέφερον τὴν ὀδύνην μετρίως, καὶ τὸ ἐξ αὐτῶν εἰρηνεύοντές τε καὶ γαληνῶς ἔχοντες θεῷ προσανετίθουν τὰ καθ´ αὑτούς.

4. Ὁ γὰρ Κοσμᾶς οὗτος καὶ Ἰωάννης ἔτι μὲν ἐκτὸς ὢν τῶν πραγμάτων καὶ ἰδιωτεύων ἐφ´ ἅπασι τὸ ἐπὶ τοῖς τῆς ἐκκλησίας τελούμενον ἄδικον ἔκρινε καὶ παντάπασιν ἀκανόνιστον, καὶ δῆλος ἦν, ὡς ἐῴκει, εἰ αὐτὸς ἐπισταίη τοῖς πράγμασι, λύσων τὴν καταδίκην ὡς ἱεροῖς ἀνθισταμένην κανόσι καὶ καιρικαῖς ἀναφυσηθεῖσαν ἀνωμαλίαις, αἷς δὴ καὶ τὸ καθεστηκὸς ταράσσεσθαι πέφυκε, φύσιν ἔχοντος τοῦ κακοῦ μὴ μόνον ἐκεῖνο μένειν κακόν, ἀλλὰ καὶ πολλοῖς ἐπιφύεσθαι. Ἐπ´ αὐτῶν δὲ γεγονὼς τῶν τῆς ἐκκλησίας πραγμάτων ἄστρασι τὰ κατ´ ἐκείνους ἐῴκει μετρεῖσθαι, συνυπαγόμενος τοῖς λοιποῖς. Ὅθεν καὶ πολλάκις τινῶν ἐπικλαιομένων ἐπὶ συνόδου καὶ τὴν κωφὴν καταδίκην ὀδυρομένων, ἐκεῖνοι μὴ ἔχοντες ὅπῃ ἂν στῶσι καὶ ἀπερείσωνται (τὰ γὰρ τῶν κανόνων καὶ θεσμῶν τῶν πατέρων προσίσταντο ταῖς βουλήσεσι καὶ ἔλεγχος σφίσιν ἦσαν) ἐπήρειδον τὰς πράξεις τῷ βασιλεῖ, αὐτοὶ μὲν τῶν κειμένων καταρραθυμοῦντες κανόνων, τῷ δέ γε κρατοῦντι τῆς παραβασίας ἐχρῶντο κατὰ τὸ δυνατὸν προτειχίσματι.

29. Κοινὴ σύναξις γεγονυῖα περὶ τῶν κατακρίτων τῷ βασιλεῖ.

Τότε καὶ βασιλεὺς Κρονίου μηνὸς ἐνστάντος, οὐκ οἶδα εἴτε παρὰ τῆς μητρὸς καὶ δεσποίνης ὡς ἄδικα πράξας πρὸς τὸν κάσιν παρακνιζόμενος, εἴτε μὴν καὶ προφανῆ θέλων θεῖναι Ῥωμαίοις τὸν ἐκείνου πρὸς ἑαυτὸν δόλον καὶ τρόπον, συμπάντας ἀγορήνδε καλεῖ, καὶ ἐν τῷ Ἀλεξιακῷ τρικλίνῳ προκαθίζεται μὲν αὐτός, συνεδριάζουσι δ´ οἱ ἐν τέλει ἀρχιερεῖς τε καὶ κληρικοί, παρίσταται δὲ καὶ τῶν τῆς πολιτείας ὅσον περιφανές τε καὶ ἔκκριτον. Καὶ δῆλα τά τε κατ´ ἐκεῖνον καὶ τὸν Στρατηγόπουλον γίνονται. Καὶ τὸν μὲν ἐμφανίζειν εὐπρεπὲς οὐκ ἐδόκει, τὸν δέ γε Στρατηγόπουλον ἐπὶ τοῦ μέσου παραστησάμενος τὰ κατ´ ἐκείνων ἐκίνει, ὡς ἐλεγχθεῖεν τὰ καὶ τὰ λέγοντες καὶ τὰ βουλευσάμενοι, κἀντεῦθεν δικαίαν ἢ μᾶλλον καὶ συμπαθῆ τὴν κατ´ ἐκείνων παρίστα ψῆφον.

30. Τὰ κατὰ τὸν ὀνομαζόμενον Λαχανᾶν.

1. Τότε καί τις τῶν Βουλγάρων ἔκποθεν φανεὶς αὐτόματος Λαχανᾶν τε ἑαυτὸν ἐπιφημίζει, καὶ δῆλος ἦν πραξείων κατὰ τῶν ἐχθρῶν, εἰ βασιλεὺς ἐπιτρέποι, τὰ μέγιστα.

2. Τὸ μὲν οὖν πρῶτον καὶ αὐτὸν ἐθορύβησε βασιλέα, εἰ ὃν εἶχον πεφονευμένον παρὰ Νογᾶ τοῦ τῶν Τοχάρων ἄρχοντος, τοῦτον βλέπουσι ζῶντα καὶ τὰ μεγάλα περὶ αὐτοῦ φανταζόμενον. Ὅθεν καὶ τῆς ἰδίας αὐτανεψίας Μαρίας, τῆς καὶ τῷ Λαχανᾷ συνοικησάσης πάλαι, ᾧ δὴ καὶ παιδίον θῆλυ ἀπέτεκεν, δεικνὺς ἐξ ἀδήλου ἐπυνθάνετο εἰ αὐτὸς εἴη ταῖς ἀληθείαις ὁ Λαχανᾶς. Τῆς δὲ μὴ ὅπως ἐκεῖνον εἶναι, ἀλλ´ οὐδὲ τὸ παράπαν ἐοικέναι οἱ διαβεβαιουμένης, ἐν οὐ καλαῖς ὑπονοίαις εἶχον τὸν βάρβαρον. Ὡς δὲ καὶ αὐτὸς ζάκοτός τις φαινόμενος οὐκ ἄντικρυς οὐδ´ οὕτως ἑαυτῷ περιετίθει τὸν Λαχανᾶν, εἰ καὶ λέγοιτο, ἀλλ´ ὅμως εὐλάβειάν τινα περὶ τὸ θεῖον ὑποκρινόμενος ἐδίδου τισὶν ὁρῶσι τὰ μέγιστα περὶ ἑαυτοῦ φαντάζεσθαι, ἐκεῖνον μὲν ἐν τηρήσει εἶχον καὶ φυλακαῖς ἐδίδουν, τὴν τῶν πολλῶν ἐλπιδοτρίβησιν ἐπ´ αὐτῷ ἐντεῦθεν ὑποτεμνόμενοι· μηδὲ γὰρ ὅλως εἶναι βάρβαρόν τε καὶ πλάνον κατανοούμενον ἀγαθόν τι ποιεῖν.

3. Πολλοὶ δ´ ἐπ´ ἐκείνῳ οὐχ ὅπως ἀκούοντες ἐλπιδοκοπούμενοι, ἀλλὰ καὶ τὰς ἐλπίδας ἱστάντες (τοῖς γὰρ πονοῦσιν ἐσχάτως ἐκ τῶν παρόντων εἰς θεραπείαν μηδὲν βοηθουμένοις καὶ οἷς ἤλπισαν, ἅπτεσθαι καὶ τῶν ἁπλῶς δοκούντων χρησίμων ἀνάγκη, καὶ μᾶλλον, εἰ ξένα τινὰ εἴη καὶ μὴ συνήθη τὰ προσαγόμενα) οὕτως ἐκεῖνοι κακούμενοι τοῖς ἐχθροῖς, ἤδη δὲ καὶ αὐτοὺς ἐκείνους Πέρσας μανθάνοντες ὡς εἶεν ὀρρωδοῦντες τὸν βάρβαρον φημισθέντα σφίσιν ἔκ τινων τῶν παρ´ αὐτοῖς μαντειῶν, καὶ πρὸς τὴν ἀπ´ ἐκείνου βοήθειαν ἀφεώρων, καὶ καθικέτευον ἀπολυθῆναι τοῦτον καί γ´ ἐκχωρηθῆναι κατὰ τῶν ἐχθρῶν μετὰ Ῥωμαίων ὁρμᾶν· τὴν γὰρ πρὸς αὐτὸν ὀρρωδίαν, ἣν εἶχον οἱ βάρβαροι, εἰς θάρρος τὸ ὑπὲρ ἑαυτῶν ἔχοντας ἑτοίμους εἶναι μετ´ αὐτοῦ καὶ προκινδυνεύειν καὶ μηδὲν ἐλλείπειν τῶν ὅσα καὶ ἀγαθὸς ἀνὴρ πράττοι μετὰ τῆς ἀρετῆς καὶ τὸ θαρρεῖν ἔχων. Ταῦτ´ ἀκούων καὶ βασιλεύς, καὶ ὁσημέραι περὶ τῶν ἰδίων πονῶν, ἐπὶ νοῦν τινὰ ἔρχεται ὅτι πολλάκις καὶ ὃ δὴ ἰατρὸς τῷ κάμνοντι ἀπηγόρευσεν ὡς αὐτίκα τεθνηξομένῳ εἰ προσενέγκαιτο, τοῦτο κατὰ τὸ λεληθὸς ὁ νοσῶν προσενεγκάμενος ἐξ ὀρέξεως παράλογον εὗρε τὴν θεραπείαν, καὶ ἡ μὲν τέχνη οὔπω ἐλέγχεται φαύλη τις οὖσα, τὸ δὲ συμβὰν ἔκ τινος τυχηρᾶς προσπαθείας ὠφέλησε, τῷ σφοδρῷ τῆς ὀρέξεως ἀναρρωσθείσης ὡσανεὶ κατὰ τῆς νόσου τῆς φύσεως. Τί γοῦν, φησίν, εἰ καὶ Λαχανᾶν μὴ ὄντα μηδέ τινα ψῆφον περὶ ἑαυτοῦ διδόντα τὸν βάρβαρον, ὅμως φοβερὸν μὲν τοῖς ἐχθροῖς δόξαντα χρήσιμον δὲ καὶ τοῖς κακουμένοις, αὐτὸν ἀπολύοι καὶ ἐπιτρέποι στρατεύειν, καὶ μᾶλλον ἐξ ἐγγίονος πείρας ἐν τῇ τῶν Ἁλιζώνων γῇ κατὰ Σάγγαριν. Ταῦτα διανοηθεὶς καὶ μετὰ τῶν οἰκείων σκεψάμενος ἀπολύει, προσετοιμάσας ἐκείνῳ καὶ τὰ καθήκοντα.

4. Οὗ δὴ καὶ ἐξελθόντος ὡς εἶχε, καὶ μόνον τῆς ὁδοῦ ἁψαμένου ἅπας συνεκινεῖτο καὶ ὁ πόρρω καὶ ὁ ἐγγύς, καὶ οὐδὲν ἦν εἰκάζειν εἰ μὴ αὐτῆς οἰκουμένης καὶ γῆς μετακίνησιν. Οἱ γὰρ ἐπὶ τῶν γεωργικῶν ἔργων καὶ σκαπάνης οὐ πλέον εἰδότες καὶ τοῦ κεντρίσαι τὸν βοῦν, καὶ ποιμένες θρεμμάτων καὶ ἄγροικοι ἐκεῖνοι τὰς οἰκείας χώρας ἀφέντες καὶ αὐτὰς γεωπονίας, ἐν ῥάβδοις μόναις καὶ ταῖς καλαύροψιν αὐτόματοι κατεφαίνοντο στρατιῶται καὶ ὁπλῖται ἄοπλοι καὶ συντάξεις ἀσύντακτοι, τὸ ὑπὸ Λαχανᾷ τετάχθαι εἰς θάρρος μέγα τοῦ νικᾶν ὅπου φανεῖεν σὺν αὐτῷ θέμενοι. Ἀμέλει τοι καὶ ἡμερῶν ὀλίγων περὶ ἐκεῖνον ἄπειρον πλῆθος συνῆκτο ξυγκλύδων, μὴ πολέμων εἰδότων, μὴ παρατάξεως, τὸ τῆς παροιμίας αὐτόθεν πληρούντων, ὅτι γλυκὺς τοῖς ἀπείροις ὁ πόλεμος. Οὐδὲ γὰρ ὡς πολεμήσοντες ὥρμων, οὐδ´ ὡς προσβαλοῦντες ἐχθροῖς, ἀλλ´ ὡς σκύλων ἐπιβαλούμενοι καὶ παίξοντες μᾶλλον ἢ σπουδάσοντες. Ἡ μὲν οὖν ἐκείνων ὁρμὴ περὶ τὸν νέον στρατηγὸν τοιαύτη τις ἦν ὡς μηδὲ στῆναι πληθουμένους, οὐ κατ´ ὀλίγον ἀλλὰ τρόπον πυρὸς κατ´ ἀναλογίαν τὴν πολλαπλάσιον, ὡς ἅμα μὲν ἐξιέναι σὺν πολλαπλασίοις τούτων, δίκην ῥυάκων ἐπιρρεόντων τῶν ἀγροίκων ἐκείνων καὶ βουκαίων καὶ βοωτῶν.

5. Τοῦτο μαθὼν βασιλεύς, καὶ περὶ τῷ λαῷ δείσας μή τι πάθοι προσβαλὼν ἀσυντάκτως καὶ ἀμαθῶς, εἰ δ´ οὖν, ἀλλὰ καὶ μή τι νεωτερισθείη ἐπιτυχόντων, πέμψας εἰς αὐτὸν μετακαλεῖται τὸν βάρβαρον, καὶ ἐλθόντος ἀποχειροτονεῖ παραυτίκα τὸν στρατηγὸν καὶ ἐν τῇ πρεπούσῃ τηρήσει εἶναι προστάσσει. Τὸ δ´ ἀμαθὲς ἐκεῖνο πλῆθος καὶ ἄλογον ἅμα διασκεδασθὲν τὴν ταχίστην ἐλύετο, καὶ τὰ οἴκοι ἕκαστος κατελάμβανεν.
 

Chapitre XXVI.

1. Mariage résolu entre Théodore frère de l'Empereur et la fille du Protovestiaire. 2. Rompu par la grossesse de la fille. 3. Elle est promise à Constant le fils de l'Empereur.

1.  L''Empereur résolut d'honorer le Protovestiaire, et le grand Logothète de son alliance 3 en faisant épouser à Théodore son frère la fille de Muzalon. Mais comme elle était accordée elle fut trouvée grosse, pour avoir couché avec un de ses parents, sur quoi la question s'étant émue si les accordailles étaient rompues ou non, on assembla les Évêques et les principaux du Clergé en présence du Patriarche et du Protovestiaire pour la résoudre. L'indisposition de ce dernier ne lui permettant pas de venir souvent au 614 Palais, il demeurait dans le voisinage : L'assemblée ayant été faite on examina si cette grossesse devait rompre la promesse de mariage.

2. Comme il y avait des avis sort différents, l'Empereur qui voulait obliger le Protovestiaire qui le servait si utilement par ses conseils dans les affaires les plus importantes, arrêta la dispute, et fit épouser à son frère la fille de Libadaire Echanson, laquelle avait eu un aïeul Protovestiaire, et à l'égard de la fille du Protovestiaire, il lui fit espérer que Constantin son fils qui n'était pas encore Despote, de qui n'avait point d'autre splendeur que celle de sa naissance, l'épouserait quelque jour.

3. Le Protovestiaire n'eut pas la satisfaction de voir accomplir ce mariage durant sa vie, il se réjouit seulement dans l'attente, et dans l'espérance de cet honneur. Il fut accompli depuis comme Constantin était élevé à la dignité de Despote, à laquelle Théodore ne put parvenir quelque prière que sa mère fit à l'Empereur son fils, pour obtenir de lui cette grâce. Ce n'est pas qu'il n'eût beaucoup de respect et de déférence pour elle, mais c'est qu'il avait un plus grand respect pour l'obligation qu'il s'était imposée à lui-même, en jurant de ne lui accorder jamais cette dignité. Il lui offrit la qualité de Sebastocrator qu'il refusa, et ainsi il demeura sans charge, avec l'honneur seulement d'être fils et frère d'Empereur.

615 Chapitre XXVII.

1. Naissance et éducation de Corne. 2. Son courage et sa patience. 3. Estime que l'Empereur faisait de sa vertu confirmée par un témoignage fort remarquable. 4. Il est proposé par les Évêques pour être Patriarche de Constantinople.

1. Comme on cherchait un digne Pasteur, et tel que les nécessités de l'Eglise le demandaient, on trouva Corne originaire de Sozopole, qui avait vécu longtemps dans le mariage, et avait exercé en particulier les fonctions de la Prêtrise, sans être attaché à aucune Église : Ayant quitté sa femme il embrassa la profession Monastique avec son frère et son fils. Etant depuis venu à Constantinople il exerça diverses fonctions dans le Monastère du saint Michel, et entre autres celle d'Ecclesiarque.

2. C'était un homme vénérable par sa vieillesse, et recommandable par son humilité, et par sa douceur. Dans le temps du scandale auquel l'Empereur envoya dans ce Monastère pour sonder la disposition des Moines, et pour en chasser ceux qui s'opposeraient à sa volonté, Côme fut du nombre de ceux qui s'y opposèrent. Il fut mis de son consentement dans une prison, de laquelle 616 après en avoir souffert les incommodités avec une patience exemplaire, il fut délivré par l'entremise du Patriarche d'Alexandrie, et se retira à une cellule qui lui appartenait dans une île de la mer.

3. Tarcaniote Glabas grand Connétable qui fut depuis Protostrator, étant dans ces pays-là, pour y commander par l'ordre de l'Empereur, y trouva Côme, et comme il aimait les Moines et la pieté, il contracta habitude particulière avec lui, et lui fit ressentir les grands effet de sa charité, le présenta à l'Empereur, et lui donna le Monastère de la bienheureuse Mère de Dieu. L'Empereur estima extrêmement ses vertus, le prit pour un de ses Pères spirituels, et lui rendit de grands honneurs. Il n'en faut point d'autre preuve que ce qui arriva une fois comme il rentrait à Constantinople. Les Ecclésiastiques étant venus un Dimanche à l'Eglise à l'heure du service, et l'ayant salué, ce Prince qui était en colère contre eux à cause de leur mauvaise intelligence avec le Patriarche, envoya demander par le Mystique à l'auteur de cette Histoire, comment ils avaient la hardiesse de se présenter devant lui, puis qu'ils savaient bien qu'il était en colère contre eux, de ce qu'ils s'étaient séparés du Patriarche. L'auteur ayant répondu qu'ils n'avaient pas pris d'eux-mêmes cette hardiesse, mais qu'ayant été trouver Côme son Père spirituel, il les avait assurés qu'il leur avait pardonné. L'Empereur envoya une 617 seconde fois le Mystique rendre un témoignage très avantageux à Côme, en assurant que s'il mourait, et que l'Eglise eût agréable de le mettre au nombre des Saints, il approuverait ce sentiment, et que quand elle ne l'y mettrait pas, il ne laisserait pas de l'honorer comme un Saint.

4. Les Évêques s'étant donc assemblés pour nommer un Patriarche, ne jugèrent pas à propos de presser davantage Gennadius d'accepter cette dignité qu'il avait déjà refusée, quoi qu'ils l'en trouvaient très digne. Ils crurent qu'il n'y en avait point d'autre qui en fut plus capable, et qui fut plus propre au temps présent que Côme. La douceur de ses mœurs était agréable, après la dureté extravagante d'Athanase, comme le printemps l'est après l'hiver, et le calme après la tempête. Ils le nommèrent tous d'une voix. Il avait toutes les bonnes qualités qui le pouvaient rendre digne de ce choix, si ce n'est qu'il était un peu attache au bien, non toutefois par une basse avarice, mais par une imprudente simplicité. son principal caractère était une tendre compassion pour les misères humaines, et une singulière douceur.

Chapitre XXVIII.

1.  L'Empereur approuve l'élection de Côme. 2. Grégoire s'y oppose jusqu'à ce qu'il ait changé de nom et prédit le temps de sa prélature. 3. Il est sacré et s'acquitte dignement de ses fonctions. 4. Il autorise la coutume d'élever les Moines aux dignités à l'exclusion des autres Ecclésiastiques.

1.  L'Empereur ne manqua pas d'approuver ce choix, et d'en mander la nouvelle à Côme qui ayant accepté cet honneur on prépara tout ce qui était nécessaire pour sa promotion. 

2. Il y avait dans le Monastère de Pantepopte un Moine nomme Grégoire, qui ayant appris cette nouvelle de Luc son Supérieur soutint avec opiniâtreté que quoi qu'on put faire Côme ne serait point Patriarche, mais que ce serait Jean. Je m'imagine qu'il avait trouvé ce qu'il disait dans quelque livre, et qu'il ne l'avait pas appris par la voie de la révélation. Le Dimanche étant arrivé, et tout étant prépare pour la cérémonie, lorsque l'on eut amené Côme, Grégoire s'opposa opiniâtrement à l'action, et soutint que Côme ne pouvait être Patriarche. Alors l'affaire ayant changé tout d'un coup de face, il fut nommé Jean d'un nom par lequel il était 619 connu de peu de personnes. Luc qui était présent courut tout joyeux en porter la nouvelle à Grégoire qui ajoutant d'autant plus de soi à ses livres, ou voulant persuader aux autres d'y en ajouter, dit combien de temps il jouirait de la dignité de Patriarche, et qu'il ne la posséderait pas jusqu'à la mort. II était dans un âge fort avancé, et fort proche de sa sin lorsqu'il fit cette prédiction.

3. Côme reçut le bâton Pastoral de la main de l'Empereur, et le double flambeau, et fut sacré le premier jour du mois de Janvier. II réunit en peu de temps par sa douceur les membres de l'Eglise qui avaient été divisés par la violence du schisme. Il ne procura pas néanmoins une paix entière aux Ecclésiastiques, parce qu'il demeura à plusieurs, quelque émotion qui était comme un reste de la tempête qui était cessée, et qu'il demeura aux autres un secret déplaisir d'être toujours taillés dans l'ordre des Prêtres pendant que les Moines étaient élevés à la dignité Episcopale. Ce n'est pas que ce mal ne leur fût d'autant plus supportable qu'il était commun, et que remettant à Dieu la défense de leurs intérêts, ils' n'entretinssent la paix.

4. Lorsque Côme, ou Jean n'était que particulier, et qu'il n'était point chargé du gouvernement de l'Eglise, il jugeait injuste, et contraire aux Canons, la coutume d'élever les Moines aux dignités à l'exclusion des Ecclésiastiques 620 du Clergé, et témoignait que s'il était jamais en charge il l'abolirait comme un abus introduit par le malheur du temps, qui suivant la nature du mal renverse le bien et s'élève sur ses ruines. Mais quand il y fut il défendit cet abus comme un usage autorisé du Ciel. Plusieurs s'étant plaints depuis dans les Conciles de cette injuste préférence, et de cette exclusion tacite des Ecclésiastiques non Moines, les Supérieurs ne la pouvant soutenir par les saints Canons la défendaient autant qu'il leur était possible par l'autorité de l'Empereur.

Chapitre XXIX.

Examen de la cause de Constantin, et de Strategopule.

A mois de Mars l'Empereur soit qu'il fut piqué par les reproches que l'Impératrice sa mère lui faisait de traiter injurieusement Constantin son frère, ou qu'il désirât se justifier en rendant public le crime des accusés, assembla dans l'appartement d'Alexis, les Évêques, les Ecclésiastiques, et les plus considérables des Citoyens, et présidant à l'assemblée, il épargna à son frère la honte de le faire amener, et ne fit amener que Strategopule, produisit les. témoins, et les preuves, et fit voir très clairement, qu'il y avait eu toute sorte de Justice 621 dans sa conduite, et même un peu trop de douceur.

Chapitre XXX.

1. Un barbare prend le nom de Lacane. 2. L'Empereur reconnait la supposition et le fait arrêter. 3. Le peuple le demande pour chef. 4. Concours merveilleux autour de lui. 5. L'Empereur le rappelle, et le met en prison.

1. En ce temps-là un Bulgare inconnu et sorti je ne sais d'où publia qu'il était Lacane, et témoigna d'être prêt de donner des marques d'une valeur extraordinaire, si l'Empereur le voulait permettre.

2. Ce Prince fort surpris d'apprendre que Lacane qu'il croyait avoir été tué par Nogas Roi de Tartarie fût vivant, et qu'il fit de si grandes entreprises, il le fit voir à sa nièce, qui avait autrefois épousé le véritable Lacane, et qui avait eu une fille de lui, sans qu'elle en pût être vue, et après l'avoir considéré attentivement elle assura que non seulement ce n'était point lui, mais qu'il ne lui ressemblait point, et par cette réponse le rendit fort suspect. Bien qu'il parût sujet à de furieux mouvements de colère, et qu'il fit semblant d'avoir de grands sentiments de piété, il ne persuada pas qu'il fût Lacane, de sorte 622 qu'au lieu de le reconnaître pour tel, on l'arrêta comme un imposteur, et on le mit dans une prison pour empêcher qu'il n'attirât le peuple.

3. Cela n'empêcha pas toutefois que plusieurs ne fondaient sur l'opinion de sa valeur, l'espérance du rétablissement de leur fortune, et que ne trouvant rien dans l'état de leurs affaires qui en p�t arrêter la ruine, ils ne recoururent aux secours les plus éloignés et les plus extraordinaires. Comme ils avaient déjà reçu de grandes pertes, et qu'ils avaient ouï dire que les Perses redoutaient le nom de ce nouveau chef, et qu'ils se flattaient de certaines prédictions qui semblaient se devoir expliquer de lui, ils demanderont qu'on le mît en liberté, et fondant leur hardiesse sur la consternation de leurs ennemis se promirent d'exécuter sous sa conduite tout ce qu'on peut attendre de gens de cœur. L'Empereur étant tous les jours importuné par les instances de ces peuples, songea que si les Médecins accordent quelquefois à des malades désespérés tout ce qu'ils désirent, et les guérissent contre toute sorte d'espérance, par un effort surprenant que l'ardeur de l'appétit fait contre la violence de la maladie, pourquoi ce barbare bien qu'il ne fût pas le véritable Lacane, et bien qu'il ne donnât aucune preuve de son courage, ne pourrait-il pas servir utilement contre des peuples qui étaient déjà abattus par la terreur de son nom, surtout s*ii ne lui permettait que 623 de combattre sur les terres des Alizons près du Sangare.

4. Ayant communiqué cette pensée à quelques-uns de son conseil, il le mit en liberté, et lui donna du bagage. Il ne fut pas sitôt en campagne qu'il se fit un concours merveilleux autour de lui, comme si toute la terre se fût ébranlée pour le suivre. Les laboureurs qui n'avaient jamais appris qu'à conduire la charrue, et à manier la bêche, les bergers qui ne savaient que mener des troupeaux, quittèrent leur pays, et leur travail, allèrent volontairement à la guerre, entreprirent de se ranger sans savoir leurs rangs, et de combattre sans armes. Enfin cette multitude inconsidérée dépourvue d'expérience se promit insolemment la victoire sous les auspices de ce Général. Ils accomplirent le proverbe qui porte que la guerre est douce à ceux qui n'en ont point d'expérience, il s'y allèrent comme au pillage, comme si ce n'eût été qu'un divertissement, et un jeu. Ils couraient sans ordre au tour de ce nouveau Général, et avec une ardeur, et une impétuosité qui avaient quelque chose de celle du feu, et des torrents.

5. L'Empereur appréhendant ou qu'ils ne se perdissent par leur précipitation, ou que leur chef ne les portât à quelque entreprise contraire à son autorité le rappela, lui ôta le commandement, et le mit sous sûre garde, et toute la multitude qui l'avait suivi se dissipa, et chacun se retira chez soi.

31. Θάνατος τοῦ πρωτοβεστιαρίου.

1. Ἐν τοσούτῳ δὲ καὶ ὁ πρωτοβεστιάριος τῇ πολυημέρῳ νόσῳ κατεργασθεὶς τῶν νεφρῶν (οὐδὲν γὰρ ὃ ἐπενόουν εἰς ἰατρείαν οἱ θεραπεύοντες ἱκανὸν εἰς τὴν κατὰ τῆς ἀρρωστίας ἀνταγώνισιν ἔδοξεν, εἰ μὴ καὶ μᾶλλον προσεζημίου τὸν πάσχοντα), ἀφεὶς τὰ πάντα καὶ αὐτὴν τὴν κοσμικὴν ὀφρὺν καὶ σκηνήν, τὸν μοναχὸν ὑποδύεται, καὶ ἃ κατὰ τῶν ταλαιπώρων κληρικῶν ξυνέπραξέ τε καὶ ξυνεβούλευσεν ὡς δῆθεν ἐκ ζήλου, αὐτοῖς ἐκείνοις παροῦσι διωμολόγει μετανοῶν, καὶ ἐζητεῖτο παρ´ αὐτῶν τὴν συγχώρησιν.

2. Αὐτὸν δ´ ἐπὶ τοσοῦτον ὁ πόνος ὠδύνα καὶ ἔθλιβεν ὥστε καὶ τὸ ζῆν ἐκείνῳ ποιεῖν ἀβίωτον· κἄν πού τις τῶν Ἀσκληπιαδῶν ἐκ τῆς ἀρτηρίας ἐπισχέσεως μετὰ βραχὺ τὴν τελευτὴν ἐπηγγείλατο, εὐεργέτης ἐκ τοῦ παρασχεδὸν ἔδοξε λέγων καὶ προμηνύων οὐ πράττων οὐδ´ ἐργαζόμενος τὴν ἐκείνου ἀπαλλαγήν. Τόσος ἦν ὁ πόνος καὶ ἡ τῶν νεφρῶν ὀδύνη τῷ πάσχοντι.

3. Ὥστε καὶ μετ´ οὐ πολὺ μεταλλάξαι, καὶ τὸν νεκρὸν Νικαίαζε κομισθῆναι, ἐν τῇ τοῦ Τορνικίου μονῇ, κατά τι κτητορικὸν ἀπὸ τῆς συζύγου δίκαιον ἐνσοριασθησόμενον.

32. Περὶ τῆς τοῦ κανικλείου ἐπὶ τοῦ μέσου ἀποκαταστάσεως, καὶ τῆς τοῦ βασιλέως εἰς ἅπαν καρτερίας

1. Ἐκεῖνος μὲν οὕτως ἀπεβίω, βασιλεὺς δὲ τὸ πᾶν τῆς τῶν κοινῶν μεσιτείας ἐπὶ μόνῳ ἐτίθει τῷ μυστικῷ, ὃν καὶ οὐ μετὰ πολὺ ἐπὶ τοῦ κανικλείου καθίστα, αὐτῷ γε σὺν ὀλίγοις συμβούλῳ πρὸς τὰ πολλὰ καὶ συνεργῷ χρώμενος,

2. Οὐδὲν ὅσα τῶν πρὸς τρυφὴν προσποιούμενος, ὅπου γε καὶ αὐτὴν βασιλικὴν τράπεζαν, ἐξ ἧς ἦν γεραίρειν ὁσημέραι βουλευτάς τε καὶ ἀριστεῖς (νώτοισι γὰρ καὶ Ἀγαμέμνων βοὸς διηνεκέσι τὸν ἀριστεύσαντα γέραιρε), καὶ αὐτὴν παρ´ οὐδὲν ἐτίθει, δημοτικὴν τρυφὴν δυσχεραίνων καὶ τραπέζης ἐλευθερίαν ἀποπροσποιούμενος, στάσει τε καὶ νηστείᾳ ὁλοημέρῳ προσκαρτερῶν, οὕτω δοκοῦν, ἔκφερε πόνου φρονήματος.

3. Ἦν γὰρ ταῖς ἀληθείαις ἐπὶ τούτοις καὶ αὐτὸν νικῶν τὸν ἀδάμαντα τὸν τῆς παροιμίας, ὡς ἀλουτεῖν καὶ νηστεύειν καὶ καρτερεῖν, νύκτας τε καὶ ἡμέρας ἱστάμενος, καί που καὶ ὅλην ἡμέραν διαγαγὼν φροντίσι κοιναῖς καὶ ἀσχολίαις φερούσαις τι χρήσιμον καταλαβούσης νυκτὸς προύργου τὴν πρὸς θεὸν ὑμνῳδίαν ποιεῖσθαι, ἣν συνήθως εἶχε σὺν ἱερωμένοις τελεῖν, ἀνωτέραν πάσης ἀνέσεως, καὶ ὀψὲ τῶν νυκτῶν ἐν ἴσῳ τίθεσθαι τό τε τραφῆναι καὶ μή, ἀλλ´ εἰς τὴν ἐπιοῦσαν καὶ πάλιν νυκτὸς ἀριστᾶν, ὅ τι γε τύχοι. Ἡ γὰρ τοῦ σώματος εὐεξία συμπλακεῖσα τῇ γνώμῃ οὔτε τῷ ἐθελουσίῳ τῆς καρτερίας χώραν ἐδίδου βλάπτειν τὸν καρτεροῦντα, οὔτε τῷ ἀκουσίῳ τῆς ἀνάγκης λυπεῖν παρεῖχε τὸν καρτερεῖν ὀρεγόμενον, ἑκατέρας συγκροτούσης θατέραν εἰς μιᾶς συμπλήρωσιν ἀρετῆς, ὡς μήτε τὸ ἐνδεὲς διὰ τὴν εὐεξίαν λυπεῖν μήτ´ ἀηδὲς εἶναι διὰ τὴν γνώμην τὸ σπουδαζόμενον. Οὕτω μὲν οὖν ὁ βασιλεὺς ἐντεῦθεν ἀρξάμενος καρτερικῶς διέφερε τὸ βιοῦν, συνόλην τρυφὴν καὶ βλακείαν ἀποπροσποιούμενος, εἰ καὶ βασιλικὸν καὶ ἀρχαῖον ἀθετεῖσθαι συνέβαινε νόμιμον.

suivant

 

624 Chapitre XXXI.

1. Pénitence du Protovestiaire. 2. Sa mort. 3. Sa sépulture.

1. Le Protovestiaire se sentant consumé par une longue maladie qui s'aigrissait contre les remèdes renonça à l'orgueil du monde, et prit un habit de Moine ; fit pénitence et demanda pardon aux Ecclésiastiques qui avaient été persécutés des conseils qu'il avait donnés contre eux, emporté par l'ardeur de son zèle.

2. Ses douleurs s'étant tellement augmentées que la vie lui était insupportable, le médecin lui ayant tâté le pouls, et l'ayant assuré qu'il n'avait plus guère à vivre, il lui témoigna qu'il lui était fort obligé de ce qu'il lui faisait une promesse si agréable, bien qu'il ne pût en avancer l'effet. Et peu après il expira.

3. Son corps fut porté à Nicée, et enterré dans le Monastère de Tornice duquel sa femme avait le droit de Patronage.

625 Chapitre XXXII.

1. Le Mystique est employé aux plus importantes affaires. 2. Frugalité de l'Empereur. 3. Sa patience infatigable dans le travail.

1.  Le Protovestiaire étant mort de la sorte l'Empereur se déchargea sur le Mystique qu'il fit garde du Caniclée, d'une partie des affaires, et se servit de lui et de quelques autres.

2. Ce n'était pas à dessein de vivre dans la délicatesse, et dans le luxe. Sa table à laquelle il avait souvent des Grands de l'Empire n'était pas plus délicate, ni plus magnifique que celle d'Agamemnon dans Homère, où l'on ne mettait qu'une pièce de bœuf, et il n'était point fâché d'être servi comme le peuple.

3. Il passait le jour entier sans manger., sans le baigner, ni se reposer et était plus dur que le diamant. Après avoir travaillé jusques au soir pour le bien de ses peuples, il préférait au souper les prières qu'il faisait d'ordinaire avec les Ecclésiastiques, et quelquefois il se couchait incontinent après., tenant qu'il était indiffèrent de souper, où de ne souper point. La forte constitution de son corps obéissait à l'inébranlable 626 fermeté de son esprit, sans que sa sante fût altérée par la violence, ni par l'assiduité du travail, et sans que l'amour du travail se diminuât et se ralentît. Il passa toute sa vie dans ce grand éloigneraient de la mollesse et de la volupté contre la coutume des autres Empereurs.

suivant