Pachymère traduit par Mr. Cousin

PACHYMERE

 

HISTOIRE DES EMPEREURS MICHEL ET ANDRONIQUE

LIVRE TROIS (I à XV)

LIVRE II (XXI à XXXVI) - LIVRE III (XVI à XXVIII)

Traduction srançaise : Mr. COUSIN

La traduction est purement littéraire et laisse tomber de nombreux passages. (Philippe Remacle)

 

 

 

 

HISTOIRE DE CONSTANTINOPLE

TOME VI.

 

CONTENANT

L'Histoire des Empereurs Michel et Andronique,

Ecrite par Pachymère.

 

HISTOIRE DES EMPEREURS MICHEL ET ANDRONIQUE.

Ecrite par Pachymère.

LIVRE TROIS.

 

 

 

précédent

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΤΡΙΤΗ

αʹ. Ὅπως ἐσκόπει ὁ βασιλεὺς τὰ κατὰ τὸν πατριάρχην Ἀρσένιον.

1. Ὁ δὲ βασιλεύς, πολλαῖς στοιχιζόμενος ταῖς ἐννοίαις, ὡς ἄλλως οὐκ ὂν πατριάρχου δίχα τὰ τῆς ἐκκλησίας ἰθύνεσθαι, ἐσκόπει καθ´ ἑαυτὸν πῶς ἂν καὶ τὰ κατὰ τὸν πατριάρχην κατασταίη καὶ τὰ κατὰ γνώμην ἐκβαίη. Θατέρου δ´ εὐοδήσαντος, εἰ θάτερον ἀπολείποιτο, τὸ πᾶν ἂν χωλεύειν ἀναγκαῖον ἡγεῖτο· εἴτε γάρ, καταστάντος τοῦ πατριάρχου, αὐτὸς ἐμποδίζοιτο ταῖς βουλήσεσιν, ἐπὶ μεγίστοις ἀτυχεῖν· εἴτ´ ἀπόντος ἐκείνου, αὐτὸς τὰ κατὰ βούλησιν πράττοι, τῶν πρὸς αὐτοῦ μὲν ἥκιστα ἁμαρτάνειν, πολλοὺς δέ, συμπλέκοντας ταῦτα τῷ περὶ τὸν πατριάρχην συμβάντι, ὡς οὐκ ἐνδίκως ἀπρακτοῦντος, μεγίστην αἴρειν τὴν ταραχήν, καὶ προσεῖναι τὸ εὔλογον, ὡς, εἰ παρῆν, πάντως ἐμποδὼν ἂν ἐκεῖνον στῆναι ταῖς ἐπινοίαις· νῦν δέ, προαιρουμένου τοῦ βασιλέως παρανομεῖν, παρανόμοις ἄλλαις ἀρχαῖς συμπέρασμα παράνομον ἐπεισῆχθαι, ὡς καὶ τὸν πατριάρχην παραλογίσασθαι καὶ τὸν βασιλέα πτερνίσαι ταῖς οὐ καλαῖς περὶ τὸ θεῖον ὑπολήψεσιν, ὡς ἐκείνου ἢ μὴ ἐφορῶντος ἢ μὴ μετελευσομένου τὸν ἁμαρτήσαντα· τὰ δ´ εἰς μεγάλην εἶναί οἱ τὴν ταραχήν, ὡς καὶ κίνδυνον ὑπονοεῖσθαι. Ταῦθ´ ὁ κρατῶν λογιζόμενος συνάπτειν ἤθελε τὰ ἀσύναπτα, τήν τε τοῦ πατριάρχου ἀποκατάστασιν καὶ τὴν τοῦ γνησίου βασιλέως ἀπραξίαν· τὰ δ´ ἦσαν λίνον μὴ λίνῳ συγκλώθοντα πράττειν. Ἔγνω γοῦν πειρᾶσθαι τοῦ πατριάρχου, εἰ, οὕτως τῶν κατὰ τὸν Ἰωάννην ἐχόντων ἀπηρτημένως πάντη καὶ ἀνειμένως, αὐτὸς κατανεύοι τὴν εἰς τὴν πόλιν εἴσοδον, πρὸς δὲ καὶ τὴν προστασίαν τῆς ἐκκλησίας, καὶ εἰ στέφειν αὖθις ἐκεῖνον βασιλικῶς κατὰ τὸ δεύτερον ἐπὶ τῆς πόλεως προαιροῖτο—

2. εἶναι γὰρ καὶ ἄλλως δίκαιον πρώτως εἰσαχθέντα καὶ πρῶτον τῶν βασιλέων στέφεσθαι—, ὡς, εἰ διδοίη ταῦτα, ἐλπίζειν καὶ τἀπὶ τούτοις ὡς ἐφησυχάσοι πραχθέντων. Τρισὶ δ´ ᾤετο πείσειν τοιαῦτα λέγοντα, τῷ τε μεμαλακίσθαι τοῦτον τῷ χρόνῳ ἐν ὑπερορίαις διάγοντα, τῷ τε δεδιέναι μὴ καὶ αὖθις ἀντικαταστῇ ἄλλος, γεγονὸς καὶ ἐπ´ ἄλλῳ ἤδη, καὶ τρίτῳ τῷ ἀνάγκην εἶναι καὶ αὐτὸν ἐρᾶν τῆς πατρίδος, ἧς ἀδύνατον ἐπιβῆναι, καὶ ταῦτα μεθ´ ὑπερτάτης τιμῆς τε καὶ δόξης, μὴ ταῦθ´ ὑπισχνούμενον ἐκτελεῖν· εἰ δέ γε μὴ πείθοιτο, αὔταρκες πρὸς ἐκεῖνον εἶναί οἱ τὸ ἀξιῶσαι.
Τοιούτοις τοιγαροῦν λογισμοῖς ὁ βασιλεύων συγκροτηθείς, ἔτι τῶν ἀρχιερέων διαφωνούντων, προστίθεται καὶ αὐτὸς τοῖς ἐκεῖνον ψηφιζομένοις, καὶ ἀμφιρρέπει τὰ τῇδε, προστεθέντος τοῦ βασιλέως· θάτερον δὲ μέρος ὡς ἀσθενῆσαν ἐντεῦθεν συγκατακλίνεται, καὶ μᾶλλον ὅτι καὶ ἐπὶ ῥητοῖς πρὸς βασιλέως καὶ τῆς συνόδου καλοῖτο· ἦν γὰρ καὶ αὐτοῖς ἰδίως προσαπαιτούμενον ἀμνημονεῖν μὲν σφίσι τῆς εἴτε προπετείας εἴτ´ ἀδικίας χρὴ λέγειν καὶ παραυτίκα κοινωνεῖν ἐκείνοις τῶν ἱερῶν καὶ τοὺς παρὰ τοῦ Νικηφόρου χειροτονηθέντας δέχεσθαι καὶ μὴ σχίζειν τὴν ἐκκλησίαν ἔκ τινος μικροψυχίας, μηδὲν ἐχούσης καιρόν.

3. Ταῦτα συνθέντες, ἀποστέλλουσι τοὺς ἀπαγγελοῦντας. Ὁ δ´ ὡς ἤκουσεν τῶν διαμηνυμάτων, πρῶτον μὲν ἐσχετλίαζεν, εἰ καλοῖτο προσαπαιτούμενος καὶ μὴ παρακαλοῖτο συγγνώμην τῶν ἡμαρτημένων παρίσχειν· τὸ μὲν γὰρ δίκαιον ἐχόντων ἐφ´ οἷς ἔπραξαν εἶναι, τὸ δ´ ἁμαρτόντων. Ὅμως παρακαλούμενος ἐπραΰνετο καὶ ἕτοιμος ἦν πρὸς τὸ προσχωρεῖν· πλὴν πεζῇ καὶ θαλάσσῃ τὴν πορείαν ἐκεῖθεν διηνυκώς, ἐν τοῖς Ῥουφίνου γίνεται, ὡς τοῦτο μὲν προσαναπαυσόμενος, τοῦτο δὲ καὶ τὰς ἀποκρίσεις ἐντελέστερον ἐκ τοῦ παρασχεδὸν δώσων ἐφ´ οἷς ἀπῄτητο.

βʹ. Ὅπως μετακληθεὶς ὁ πατριάρχης εἰς τὴν πόλιν εἰσάγεται καὶ στέφει αὖθις τὸν βασιλέα.

1. Ἐκεῖσε τοιγαροῦν πεμπομένων πρός τε τοῦ βασιλέως καὶ τῆς συνόδου καὶ κινουμένων τῶν ζητημάτων, ὁ δέ, τὰ μὲν διδούς, τὰ δὲ καὶ προσυποσχόμενος, περαιοῦταί τε τὴν ταχίστην καί, τῆς πόλεως ἐπιβάς, ψήφῳ κοινῇ καὶ γνώμῃ τὴν ἐκκλησίαν καταλαμβάνει. Πρῶτος οὖν ὁ βασιλεύς, ἀπολογούμενος ἐκείνῳ περὶ τῶν πραχθέντων, μεγάλαις ἤγαλλε ταῖς τιμαῖς καὶ ταῖς εἰς τὴν ἐκκλησίαν προσόδοις ἐτίμα.

2. Καὶ τὸ μὲν ἱερὸν ἅπαν μετεποίει πρὸς τὴν προτέραν κατάστασιν, ἐκτραπὲν ἐπὶ πολλοῖς παρὰ τῶν Ἰταλῶν· καὶ δὴ ἐπιστήσας τὸν μοναχὸν Ῥουχᾶν, ἄνδρα δραστήριον ἐπὶ τοῖς τοιούτοις, μετεκόσμει τε τὸ βῆμα καὶ ἄμβωνα καὶ σωλέαν καὶ ἄλλ´ ἄττα βασιλικαῖς ἐξόδοις ἀνῳκοδόμει· εἶτα πέπλοις καὶ σκεύεσιν ἱεροῖς τὸ θεῖον τέμενος καθίστα πρὸς τὸ εὐπρεπέστερον· ἔτι τε καὶ χώρας προσετίθει τῇ ἐκκλησίᾳ, φθάσας προσθεῖναι καὶ ἄλλας εἰς τὴν τῶν ὑμνοπόλων οἰκονομίαν, ὡς μὴ ἐνδεῶς τε τῶν ἐπιτηδείων ἔχοντες ἀμελοῖεν. Ὁ δ´ ἀρχιερεὺς καὶ ὡς εἰς τιμὴν μὲν τοῦ θείου ταῦτα γινόμενα συνόλως προσαπεδέχετο, εἰδέναι δὲ καὶ χάριν ἰδίως, ὡς χάριν αὐτοῦ γίνοιντο, τῶν εἰκότων ἐνόμιζεν. Ὅθεν καὶ στέφειν ἤθελε τὸν διδόντα καὶ ἀμνημονεῖν τῶν πραχθέντων τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἠβούλετο, τοῖς δέ γε παρὰ τοῦ Νικηφόρου χειροθετηθεῖσιν ἐκχωρήσας τὰ τῆς ἀρχιερωσύνης ἅπαντα, παρὰ μόνον τὸ συλλειτουργεῖν, ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἄλλοις ἐχρῆτο· εἶναι γὰρ νομίζεσθαι δίκαια τὰ εἰς ἐκεῖνον πραχθέντα καὶ αὐτῷ συνδοκεῖν, εἰ τὴν ἐπὶ τοῦ βήματος ἐκείνων κοινωνίαν καταδέχοιτο. Ἐπεὶ δ´ ἔδει καὶ περὶ τοῦ ἐκ δευτέρου στέφειν τὸν βασιλέα κοινολογεῖσθαι, ἑτοίμως καὶ ταῦτ´ ἐδίδου.

3. Καὶ μὲν δὴ καὶ ἡ τῶν ἡμερῶν κυρία παρῆν, καὶ ἐπὶ τοῦ ἱεροῦ τεμένους μεγαλοπρεπῶς ἔστεφε· μνήμη δ´ οὐκ ἦν τὸ σύνολον Ἰωάννου, ἀλλὰ μᾶλλον καὶ τῷ καίσαρι Ἀλεξίῳ προσεπεφιλοτίμητο, ὡς δι´ αὐτοῦ ἁλούσης τῆς πόλεως, τὸ μετά τε τοὺς βασιλεῖς καὶ τὸν πατριάρχην ἐν ταῖς συναπταῖς μνημονεύεσθαι.

γʹ. Ὅπως ὁ βασιλεὺς διεπρεσβεύετο πρὸς Τοχάρους, κήδη ποιῶν, καὶ πρὸς Αἰθίοπας.

1. Τότε δὴ τῷ βασιλεῖ τῶν πραγμάτων καλῶς καὶ ὡς ἤθελε καταστάντων, ἐξήγοντο καὶ πρὸς τοὺς μακρὰν πρεσβεῖαι, τοῦτο μὲν πρὸς τὸν ἄρχοντα τῶν Τοχάρων Χαλαού, τοῦτο δὲ καὶ πρὸς τὸν τῶν Αἰθιόπων σουλτάν. Τὸν γὰρ τῶν Περσῶν μεθ´ ἑαυτοῦ εἶχε τὸν Ἀζατίνην, ἐπὶ τῆς πόλεως βλακικῶς διάγοντα, κώμοις καὶ μέθαις ἀνὰ πᾶσαν διημερεύοντα ἄμφοδον· κενῆς γὰρ οὔσης ἀνθρώπων ἔτι τῆς πόλεως, συνέβαινε τὰς ἀμφόδους ὡς ἐρημίας εἶναι, ἐφ´ αἷς ἐκεῖνος ἀνέδην καθήμενος σὺν τοῖς ἀμφ´ αὑτόν, πολλοῖς καὶ μεγάλοις οὖσιν, ὠργίαζέ τε τῷ Διονύσῳ καὶ ἐμεθύσκετο. Πρὸς γοῦν ἐκείνους εἶχε διαπρεσβεύεσθαι καὶ αὖθις λαμβάνειν ἐκεῖθεν πρέσβεις. Τῷ μὲν οὖν Χαλαοὺ μετὰ τοῦ μοναχοῦ καὶ ἱερέως Πρίγκιπος ἐξεδίδου τὴν ἐκ τῆς Διπλοβατατζίνης ἐκ νοθείας παῖδα Μαρίαν. Καὶ ὁ Πρίγκιψ, ἀρχιμανδρίτης ὢν τότε τῆς τοῦ Παντοκράτορος μονῆς, ὑπὸ μεγάλαις φαντασίαις τε καὶ ἁβρότησι συνάμα καὶ πλούτῳ παντοδαπῷ τὴν κόρην ἐκόμιζεν, ἐπιφερόμενος καὶ σκηνικὸν νεὼν ἐκ πέπλων στιβαρῶν ἐκ μετάξης, τὰς δέ γε τῶν ἁγίων μορφὰς χρυσῷ πεποιημένας ἔχοντα, σταυροῖς καὶ σχοίνοις ἐρηρεισμένον, καὶ ἅγια σκεύη πολύτιμα κατὰ χρείαν τῆς ἱερᾶς θυσίας.

2. Καὶ οὕτω μὲν πρὸς τὸ μεγαλειότερον τὸ συνάλλαγμα ἐξηρτύετο, κἂν τοῦ Χαλαοὺ ἐξ ἀνθρώπων γεγονότος πρὶν ἐκείνους φθάσαι, ἡ κόρη τῷ υἱεῖ ἐκείνου Ἀπαγᾷ, διαδόχῳ γε τῆς ἀρχῆς καταλειφθέντι, ἐν ὑστέρῳ φθάσασα ἐνηρμόζετο.  Τὸν δέ γε τῶν Αἰθιόπων σουλτὰν ἄλλη τις χρεία τῷ βασιλεῖ σπένδεσθαι κατηνάγκαζεν· ἐκ Κομάνων γὰρ ὢν ἐκεῖνος, εἷς τῶν εἰς δουλείαν ἀποδεδομένων, τὸ γένος ἐζήτει κατ´ αἰτίαν συνετὴν ὅτι καὶ ἐπαίνων ἐγγύς.

3. Τὰ γὰρ ἀντικρὺ ἀλλήλων κλίματα τῆς γῆς, τό τε βόρειον καὶ τὸ νότιον, ἐμφύτοις τισὶ δυνάμεσιν ἐπί τε σωματικῇ καὶ ψυχικῇ διαθέσει ἀντιπεπόνθασιν, ὥσπερ δῆτα καὶ κράσεσιν, ἐν αἷς οὐ μόνον ζῴων ἀλόγων πρὸς ὅμοια ζῷα διαφορὰς εὕροι τις ἐμφανεῖς, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἀνθρώπους ἀνθρώπων· βορείοις γὰρ τὰ ζῷα λελεύκωται, νοτίοις δὲ μεμελάνωται· ἄνθρωποι δὲ ἐν μὲν βορείοις ἀσύνετοι, ἄλλως καὶ μόλις λογικοὶ καταλαμβανόμενοι, ἐν οἷς οὐ λογικαὶ ἐπιστῆμαι, οὐ μαθήματα φυσικά, οὐ γνῶσις, οὐ φρόνησις, οὐ περὶ τὸν βίον οἰκονομίαι καὶ τεχνῶν ἐργασίαι καὶ τἆλλα οἷς τῶν ἀλόγων ἄνθρωποι διαστέλλονται, ὁρμὰς μέντοι παραβόλους καὶ πρὸς μάχην ἑτοίμους ἔχοντες, ὡς ἑτοίμως ὁρμήσοντες, ἤν τις ἐποτρύνοι, παράβολόν τι καὶ βακχικὸν θύοντες ἐπ´ ἀλλήλοις καὶ τῷ Ἄρει σπένδοντες. Ἐν δὲ νοτίοις τοὐναντίον ἅπαν· ἐκεῖνοι γὰρ εὐφυεῖς μὲν ἄλλως καὶ ἄγαν συνετοὶ καὶ ἄριστοι τὰ ἐς πολιτείαν καὶ τέχνας καὶ λογικὰ μαθήματα καὶ βουλὰς ἐφ´ ἑκάστῳ, νωθροὶ δὲ τὰ ἐς ὁρμὰς καὶ μαλακοὶ πρὸς μάχας καὶ ἀπραγμοσύνῃ μᾶλλον συζῶντες, ὀλίγα ἔχειν ἢ πολλὰ πολυπραγμονοῦντες αἱρούμενοι. Τούτων δὲ τὸν ἥλιον αἰτιάσαιτ´ ἄν τις φυσικευόμενος, τῷ μὲν ὁμιλεῖν ὀλίγα καὶ πρὸς ὀλίγον οὐ μετρίως θερμαίνοντα τὸν ἐγκέφαλον, ὅθεν καὶ ἡ εὐφυΐα προσγίγνεσθαι πέφυκε, τὸ δέρμα δὲ συμπιλοῦντα ἀπεργαζόμενον τοῖς μέλεσι τὴν στερρότητα, ἐπὶ δὲ θάτερα τῶν μερῶν τῷ ἐπὶ πλέον ὁμιλεῖν θερμαίνοντα μὲν εἰς εὐφυΐαν, ἔκλυτον δ´ εἰς ἀνδρίαν ἀπεργαζόμενον τὴν ὁλομέλειαν τῶν σωμάτων· συμμετατίθεσθαι γὰρ τοῖς σώμασι τὰς ψυχὰς ὁ φυσικὸς λόγος δίδωσι. Διά τοι ταῦτα καὶ πρότερον μὲν πολλοῦ ἐτίμων τὸ Σκυθικὸν Αἰθίοπες, κατὰ δουλείαν μὲν κτώμενοι, ἄλλως δὲ στρατιώταις ὑπὲρ αὐτῶν χρώμενοι. Τότε δὲ καὶ εἰς αὐτὴν τὴν ἀρχὴν καταστάντος Σκύθου, τὸ Σκυθικὸν ἀνεζητεῖτο, ὡς στρατεύματος σφίσιν ἐκεῖθεν συστησομένου, ὅπερ οὐκ ἄλλως ἦν αὐτοῖς ὠνουμένοις μετακομίζειν, εἰ μὴ διὰ τοῦ στενοῦ τις Εὐξείνῳ προσβάλλοι θαλάσσῃ· τοῦτο δὲ ποιεῖν μὴ ἀξιοῦντας τὸν βασιλέα ἀμήχανον. Διὸ καὶ πολλαῖς ἐδωρεῖτο τοῦτον ἀποστολαῖς, ἐφ´ ᾧ τὰς ἐκεῖθεν διαπλωϊζομένας νῆας ῥᾳδίως Εὐξείνῳ προσβάλλειν, καὶ τοὺς ἐν αὐταῖς πολλὰ διδόντας μείρακας Σκυθικοὺς ἐξωνεῖσθαι καὶ πρὸς τὰ ἴδια ἐπανήκοντας φέρειν· ὃ δὴ καὶ πολλάκις γεγονὸς ἔγνωμεν, ἐκεῖθεν μὲν τῶν χαρισμάτων πρὸς βασιλέα διαπεμπομένων, ἐντεῦθεν δ´ ἀνοιγομένης σφίσι τῆς πρὸς ἐκείνους κελεύθου.

δʹ. Περὶ καμηλοπαρδάλεως, ὁποῖόν ἐστιν.

Ἐν δὲ τοῖς χαρίσμασιν ἦν καὶ καμηλοπάρδαλις, ζῷον ἀσύνηθες καὶ θαυμάσιον, περὶ οὗ ὀλίγα βούλομαι λέγειν, τοῖς μὲν ἰδοῦσιν ὑπόμνησιν, τοῖς δὲ μὴ θεασαμένοις διδασκαλίαν. Σῶμα τούτῳ μέτριον κατ´ ὄνους οὓς κάνθωνας ὀνομάζομεν· δέρμα κατὰ παρδάλεις λευκὸν καὶ πυρραῖς φολίσι κατάστικτον· θέσις σώματος κατὰ τὰς καμήλους ἐξ ὀπισθίων βουβώνων ἐς ὤμους ἀνωφερές, τῶν ἐμπροσθίων ποδῶν ὑπερκειμένων αὐτάρκως τῶν ὄπισθεν· τράχηλος κατὰ γεράνους ἐπὶ μήκιστον ἐκτεινόμενος καὶ ἐς κεφαλὴν ἀναγόμενος, ὡς ἀγέρωχον τὸ ζῷον ἐγκαθιστᾶν· κεφαλὴ βαιὰ καὶ καμηλοειδὴς τῷ σχήματι· λευκὸν τὴν κοιλίαν, καὶ ἀπὸ τραχήλου διὰ ῥάχεως πάσης καὶ ἕως οὐρᾶς μετρίας γραμμὴν ἐπὶ στάθμην μέλαιναν ἰθύντατα περικείμενον· πόδες λεπτοὶ κατ´ ἐλάφους καὶ διχηλοῦντες. Ἥμερον δ´ ἄλλως, ὡς καὶ παισὶ παίζεσθαι ἀγόμενον ἐκ ῥινός, καὶ πειθήνιον ἐς ὅπου θέλοις ὁρμᾶν· ποηφάγον καὶ ἄρτῳ καὶ κριθῇ κατὰ τὸ πρόβατον ψωμιζόμενον· τὸ δ´ ἦθος χειρόηθες. Ἡ δ´ ἄμυνα τούτῳ πρὸς τὸ λυποῦν—τῷ μεγίστῳ γὰρ μέρει καὶ τοῦτο φιλοτιμεῖται τοῖς ζῴοις ἡ φύσις, ὡς, εἴ τις ἐπιτίθοιτο, προσαμυνεῖσθαι—οὐχ ὁπλῇ κατὰ τοὺς ἵππους, οὐ κέρατι κατὰ βοῦς—οὐδὲ γὰρ κέρασιν ἔστεπται—, οὐκ ὀδόντι κατὰ τοὺς κάπρους, οὐκ ὄνυξι κατὰ τὰς γαλᾶς, μόνοις δὲ τοῖς ὀδοῦσιν, οἶμαι, διὰ δηγμάτων μετρίων, ὅσον καὶ ἀποσοβεῖν τὸ λυποῦν μὴ βλάπτον· οὐδὲ γάρ τις ἰὸς τοῖς ὀδοῦσιν ἐντέθραπται κατ´ ἐκεῖνα ἃ δὴ τοῖς τοιούτοις ἡ φύσις ὁπλίζει. Τοῦτο, ὡσεί τι τέρας, ἐκεῖθεν πρὸς βασιλέα διακομισθέν, ἑκάστης θέαμα ἦν καὶ τρυφὴ τοῖς ὁρῶσι δι´ ἀγορᾶς ἑλκόμενον. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν τῷ κρατοῦντι πεπράχαται δοκήσει τοῦ συνοίσειν τοῖς ἡμετέροις. Καὶ ὅσον μὲν εἰς εἰρήνην ἀνυστὸν ἦν τὸ πραγματευόμενον, ἄλλως δὲ καὶ ἐς μέγιστον ἐλυμήνατο.

εʹ. Ὅπως αὐξηθέντες Αἰθίοπες τὰ κατὰ Συρίαν διεπράξαντο καὶ τὰ κατὰ τὸν Νογᾶν.

1. Ταῖς γὰρ συνεχέσι μετακομίσεσι τῶν βορέαθεν μειρακίσκων πλῆθος ἐν καιρῷ συστὰν στρατιωτικὸν ηὔξησέ τε τὴν τῶν Αἰθιόπων ὁρμὴν καὶ ὑπὲρ τὰ ἐσκαμμένα ἐπήδων, ὡς πολλάκις, τῷ κατὰ σφᾶς ἀσφαλεῖ θαρροῦντας, ὑπερορίους ἐκφέρειν πολέμους καὶ κατὰ χριστιανῶν ἀνδρίζεσθαι. Τῶν γὰρ Ἰταλῶν τὴν τῆς Συρίας ἁπάσης παραλίαν κατεχόντων καὶ Φοινίκης ἀρχόντων καὶ αὐτῆς Ἀντιοχείας τὸ κράτος ἐχόντων, διαμφισβητούντων δ´ ἐξ ὑπερτέρας ἰσχύος καὶ τῶν τῆς Παλαιστίνης τόπων, ὡς ἁγιότητος δόξαν ἐχόντων, καὶ μάλα εἰκότως διὰ τὰς ἐκεῖσε τοῦ Σωτῆρος διατριβὰς καὶ τὰ πάθη καὶ τὰ τῆς οἰκονομίας τεραστικά, αὐτοί γε, θαρσήσαντες ταῖς ἐκ τῶν Σκυθῶν συστάσαις δυνάμεσιν, ἐξελθόντες πᾶσαν ἐκείνην τὴν γῆν Μυσῶν, τὸ λεγόμενον, λείαν ἐποίουν, ἕως οὗ κατ´ ὀλίγον—οὐδὲ γὰρ ἦν τοῖς Ἰταλοῖς πρὸς αὐτοὺς σπένδεσθαι, ἐχθρούς γε ὄντας καὶ λεγομένους τοῦ τιμίου σταυροῦ—, καὶ αὐτῶν δὴ τῶν μεγίστων πόλεων ἐξώσαντες, αὐτὰς εἰς ἕδος κατήρειψαν. Καὶ νῦν κεῖται μὲν ἡ περιφανὴς Ἀντιόχεια, κεῖται δὲ ἡ Ἀπάμεια, κατέσκαπταί τε Τύρος καὶ Βηρυτός, καὶ Σιδὼν τὰ ὅμοια πάσχει. Ἑτέρωθεν δὲ θρηνεῖ Λαοδίκεια, Τρίπολίς τε καὶ Πτολεμαΐς, τὰ μεγάλα τῶν Ἰταλῶν ἄστεα, ὡς οὐδ´ ἂν ἦσαν λογίζονται. Καὶ δὴ Δαμασκὸς ἡ καλλίστη, τά ποτε τῆς Ῥωμαΐδος ὅρια καθ´ ἑῴαν, ἠφάνισται παντελῶς· καὶ ὅλως πλὴν τῶν εἰς Ἀρμενίους τελούντων οὐδὲν ὅ τι συνίσταται. Ὁ δὲ παμπληθὴς ἐκείνων λαὸς πανταχοῦ γῆς διεσπάρη ἄνευθεν τῶν πεσόντων, τῶν μὲν πολέμου νόμῳ, τῶν δὲ καὶ ἄλλως νόμῳ μαρτυρικῷ, μὴ καταδεχομένων τὴν ἄρνησιν. Καὶ ταῦτα μὲν Αἰθιόπων τὸ χριστιανικὸν ἀπώναντο ταῖς ἡμετέραις ἀβουλίαις ἢ κακονοίαις ἢ αὐτονόμοις ὁρμαῖς καὶ ὀρέξεσι.
Τοχάρων δὲ τοῦ θράσους καὶ ἔτι ἀνέχομεν, οὐ δυνάμεσιν οὐμενοῦν θαρσαλέαις, ἀλλὰ φιλικαῖς εἴτ´ οὖν δουλικαῖς ὑπελεύσεσι, κήδη ποιοῦντες καὶ δωροφοροῦντες συχνάκις τὰ κάλλιστά τε καὶ μέγιστα, ὡς καὶ δεύτερον ἄλλο μετὰ ταῦτα καὶ χρόνοις ὑστέροις συνέστη πρὸς τοὺς δυτικοὺς Τοχάρους, ἔκποθεν ἀφανῶν ἐπιστάντας καὶ τὰ βόρεια κατασχόντας, συνάλλαγμα τῷ ἄρχοντι τούτων Νογᾷ, ἐκδόντος τοῦ βασιλέως ἑτέραν παῖδά οἱ ἐκ σκοτίων σπερμάτων γεγεννημένην, Εὐφροσύνην τοὔνομα, ἐξ ὧν συνέβαινε μετὰ φιλίας ἐκείνους ἔχειν ἃ δὴ προσταλαιπωροῦντες πολέμῳ μόλις ἂν ἐκτῶντο.
 

140. HISTOIRE DES EMPEREURS MICHEL ET ANDRONIQUE.

Ecrite par Pachymere.

LIVRE TROISIEME.

CHAPITRE PREMIER.

1. Résolution de l'Empereur touchant le Patriarche Arsène. 2. Raisons par lesquelles il espère le persuader. 3. Disposition du Patriarche,

1. L'Empereur considérant que l'Eglise ne pouvait demeurer longtemps sans Pasteur, chercha les moyens de lui en donner un, et de venir à bout en même temps des desseins qu'il avait dans l'esprit. II avait ces deux affaires-là également à cœur, et il n'eût pas été content d'en faire une, et de manquer l'autre. II se serait estimé malheureux s'il avait rétabli l'ancien Pa- 141 triarche, sans déposséder le jeune Empereur ; et d'un autre côté, s'il avait dépossédé le jeune Empereur, sans, rétablir le Patriarche, il aurait crû être exposé à la haine publique, et être accusé d'avoir couronné da proclamation illégitime par une ordination sacrilège, et qu'en cela-même on aurait lieu de tenir sa foi suspecte, et de croire qu'il s'imaginait que Dieu manquait ou de lumière pour découvrir ses crimes, ou de puissance pour les punir. Ayant sait une sérieuse réflexion sur toutes ces choies, il se résolut de rétablir le Patriarche, sans rétablir le jeune Empereur, c'est-à-dire, de faire une toile sans joindre les fils ensemble. II voulut pour cet effet sonder la disposition d'Arsène, et pressentir s'il aurait agréable de revenir à Constantinople, bien que l'état de Jean demeurât en quelque sorte d'incertitude, et de le couronner le premier, puis qu'il était rentré le premier dans la ville depuis qu'elle avait été reconquise par ses armes.

2. Il avait trois raisons qui lui faisaient espérer de le réduire. L'une que la longueur de son exil aurait amolli sa dureté; l'autre qu'il appréhenderait que l'on ne mît un autre Patriarche en sa place, et la dernière qu'il serait bien aise de revoir sa patrie, où il ne rentrerait jamais s'il laissait une fois échapper cette occasion. Que s'il refusait ces conditions-là, il aurait toujours l'avantage de les lui avoir offertes. Après avoir roulé ces pensées dans son esprit, il entra dans l'assemblée des 142 Prélats qu'il trouva divisés, et il les réunit en se joignant à ceux qui étaient d'avis de remettre Arsène sur le trône de ion Eglise. Les autres se rendirent aisément à ce sentiment sur l'assurance qu'on leur donna de leur pardonner les fautes où ils étaient tombés par imprudence, ou par injustice, de les recevoir dans la communion, et de reconnaître comme légitimement ordonnés ceux qui l'avaient été pat Nicéphore.

3. Lorsqu'ils furent d'accord, ils envoyèrent en donner avis à Arsène, qui trouva mauvais d'abord qu'on l'invitât à reprendre possession de son Eglise, sans lui demander pardon des fautes que l'on avait commises contre lui. Mais dés qu'on le lui eut demandé, il l'accorda  très-volontiers. En même temps il alla à pied au champ de Rufin, tant pour s'y reposer que pour y recevoir plus promptement des nouvelles, et pour y faire réponse.

CHAPITRE II.

1. Le Patriarche revient à Constantinople. 2. L'Empereur fait de grands présent à l'Eglise. 3. II est couronné.

1.  L''Empereur et les Évêques lui ayant envoyé en ce lieu-là quelques personnes, il eut avec elles de longues conférences, et après leur avoir accordé une partie de ce qu'elles deman- 143 daient et leur avoir promis le reste, il traversa le détroit, et rentra dans la ville où il reprit possession de son Eglise avec une approbation générale. L'Empereur lui fit le premier des excuses de tout ce qui s'était passé, et lui rendit de grands honneurs.

2. II assigna d'amples revenus à l'Eglise, et parce qu'elle avait été dépouillée par les Français de ses principaux ornements, il l'enrichit de quantité d'autres très magnifiques, dont il donna la garde à un Moine nommé Rucas, homme intelligent et capable de cet emploi. II fit refaire l'enceinte de l'Autel, le Vestibule et le Pupitre, et donna des rideaux et des tapisseries de grand prix. II fonda des rentes pour les Chantres, afin qu'étant délivrés du soin de leur nourriture, ils s'appliquèrent uniquement à leurs fonctions. Non seulement le Patriarche accepta ces présents avec joie, comme si par le motifs d'une charité divine, mais il en témoigna de la reconnaissance comme s'ils eussent été faits par considération particulière de sa personne. Ils ne contribuèrent pas peu à le porter à la résolution qu'il prit de couronner un bienfaiteur si libéral, et à pardonner aux Évêques ce qu'ils avaient sait contre lui. Il permit à ceux qui avaient été ordonnés par Nicéphore d'exercer leurs fonctions, excepté lorsqu'il officierait solennellement.

3. Le Dimanche qui avait été choisi pour la cérémonie étant arrivé, ii couronna l'Empereur  144 dans la grande Eglise avec toute la magnificence qu'on peut désirer, sans faire mention de Jean, bien qu'on la fît d'Alexis César immédiatement après l'Empereur et l'Impératrice dans les prières publiques, parce que la prise de la Ville était un effet de sa valeur.

CHAPITRE III.

1. Ambassades envoyées aux Tartares et aux Sarrasins. 2. Mort du Prince des Tartares. 3. Différence entre les peuples de Midi et de Septentrion.

1.  L'Empereur ayant ainsi réglé les affaires selon ses intentions, envoya deux Ambassades, l'une à  Chalaü Prince des Tartares, et l'autre au Sultan des Sarrasins qui tenaient l'Éthiopie. II n'avait garde d'en envoyer à Azatin Sultan de Perse, puisqu'il était alors à Constantinople, et qu'en voyant les rues et les places publiques presque désertes, : il y faisait la débauche avec sa suite. L'Ambassadeur qu'il envoya à Chalaü fut un Moine nommé le Prince, Prêtre et Supérieur du Monastère de Pantocrator. II partit avec un superbe équipage, et il avait entre autres choses une Chapelle parée de magnifiques rideaux, embellie d'images de Saints et de la Croix, et enrichie de quantité de vases propres â la célébration des sacrés mystères.

145 2. II mena avec lui une fille naturelle de l'Empereur qu'il avait eue de Diplouatazine, et qu'il avait promise en mariage à Chalaü, mais ce Prince étant mort avant leur arrivée, elle fut mariée à Apagas son fils, et son successeur. Le Sultan des Ethiopiens eut d'autres raisons et d'autres intérêts que ceux d'un mariage pour contracter alliance avec l'Empereur. Comme il était de la nation des Camanes, et que d'esclave il était devenu Souverain, il souhaitait par un dessein fort louable que ses sujets puisent entretenir commerce avec ceux de sa nation.

3. Le Midi, et le Septentrion ont certaines qualités contraires qui leur ont été imprimées par la nature, et qui se font remarquer dans les hommes, aussi bien que dans les bêtes. Les animaux sont blancs dans le Septentrion, au lieu qu'ils sont noirs dans le Midi. Les peuples de Septentrion sont si grossiers qu'à peine ont-ils l'usage de la raison. Ils ne savent rien des sciences, ni des Arts, par lesquels la vie des hommes est différente de celle des bêtes. Mais en revanche ils sont propres aux armes, et ils se portent à la guerre avec une impétuosité invincible. Au contraire ceux de Midi sont subtils, spirituels, avisez, intelligents dans la conduite de la vie, habiles dans les sciences, et dans les arts; mais lâches dans les occasions des combats, et aimants mieux l'oisiveté jointe à la disette, que le travail avec toute son abondance. On en peut attribuer la 146 cause au Soleil, qui s'arrêtant peu de temps sur le Septentrion, et n'y communiquant qu'une médiocre portion de la chaleur, qui donne la vivacité à l'esprit, endurcit le corps, et le rend plus capable de résister au travail, et qui demeurant au contraire plus longtemps sur le Midi augmente l'esprit en échauffant le cerveau, et diminue le courage en amollissant le corps. Voila pourquoi les Éthiopiens ont toujours estimé les Scythes, et pourquoi ils en ont acheté pour leur confier la garde de leurs frontières. Cela se faisait encore plutôt dans un temps auquel ils étaient gouvernés par un Prince de la Nation des Scythes. Mais lorsqu'on les avait achetés la difficulté était de les faire passer par un Pont-Euxin dont les Romains tenaient l'embouchure. Pour cela leur Prince envoya tant d'ambassades, et fit tant de présents à l'Empereur qu'il gagna son affection, et qu'il s'ouvrit cette mer.

CHAPITRE IV.

Description d'une Girafe.

1. La Girafe est un animal si rare, et si merveilleux: que j'ai trouvé à propos d'en faire ici la description pour en rafraîchir la mémoire à ceux qui en ont vu, et pour la faire connaître à ceux qui ne savent ce que c'est. Elle est de la grandeur d'un âne. Elle est blanche, et marque- 147 tée de rouge comme une Panthère. Elle est d'une taille semblable a celle des chameaux, qui s'élève en bosse depuis la queue jusques aux épaules. Elle a les jambes de devant plus longues que celles de derrière, le cou fort long comme une grue, la tête sort petite, et de même figure que celle d'un chameau, le ventre blanc, et le long du dos, une ligne noire depuis le cou jusques à la queue; ses pieds sont déliés, et ses ongles fendus comme ceux des cerfs. Elle est si douce qu'elle se laisse toucher, et conduire par un enfant. Elle vit d'herbes, de froment, et d'orge. Quand on l'attaque elle ne le défend pas avec les pieds comme les chevaux, ni avec ses cornes comme les bœufs, ni avec les défenses comme les sangliers, ni avec les griffes comme les chats, mais avec les dents; néanmoins parce qu'elles ne sont pas fort aiguës elle s'en sert plutôt pour repousser ceux qui l'incommodent que pour les blesser. Et ces dents-là n'ont point de venin, comme celles de plusieurs autres animaux. Cet animal ayant été amené d'Éthiopie et présenté à l'Empereur, fut promené durant quelques jours par les rues pour le divertissement du peuple. C'était un fruit de l'alliance des Romains avec ces peuples. Que si cette alliance servit à entretenir la paix pendant quelque temps elle apporta depuis de notables préjudices.

CHAPITRE V.

1. Progrès des Éthiopiens. 2. Alliance entre les Romains et les Tartares.

1. La puissance des Éthiopiens s'accrut extrêmement par les levées qu'ils firent chez les Scythes, par lesquelles ils se rendirent formidables aux Chrétiens. Les Français qui étaient maîtres des places Maritimes de Syrie, et de Phénicie et même d'Antioche, et qui combattaient généreusement pour la possession de la Palestine, dont la. sainteté était le sujet de leur noble ambition, à cause des mystères par lesquels le Sauveur l'a consacrée, n'ayant garde de s'accorder avec ces ennemis irréconciliables de la Croix, ils eurent le déplaisir de voir tout ce pays-Ià inondé par leurs armées, et les Villes les plus célèbres comme Antioche, Apamée, Tyr, Barut, Sidon, Laodicée, Tripoli, Ptolemaïde ruinées de fond en comble, et Damas même qui était autrefois si superbe, et qui servait de frontière à l'Empire du côté d'Orient, aux environs de laquelle il ne reste plus rien aujourd'hui que ce qui relève de l'Arménie. Tous les habitants de ces Provinces-là ont été dissipés, sans parler de ceux qui sont morts, soit comme soldats en se défendant, ou comme Martyrs en refusant de renoncer à la soi. Voilà le préjudice que la Reli- 149 gion Chrétienne a souffert de la fureur des Éthiopiens par l'imprudence de nos conseils, et par le dérèglement de nos passions. Nous arrêtons encore en quelque sorte les entreprises des Tartares, non par la force de nos armes, mais par la faiblesse de notre politique qui nous abaisse jusques à leur faire des présents, et jusques à rechercher leur alliance.

2. L'Empereur a donné Euphrosyne sa fille naturelle en mariage à Nogas Prince des Tartares d'Occident, et a accordé par ce mariage de plus grands avantages à leur nation qu'elle n'aurait jamais pu en remporter par les armes si elle avait continué la guerre.

ϛʹ. Ὅπως αἱ τρεῖς βασιλίδες ἀνδράσιν ἡρμόσθησαν καὶ ὁποίοις.

Τῷ μὲν οὖν βασιλεῖ μετὰ ταῦτα διέγνωστο ἀπαλλαγῆναι καὶ τῶν βασιλίδων τῶν καὶ αὐταδέλφων τοῦ παιδὸς Ἰωάννου, δοκουσῶν ἔχειν καὶ τούτων τὸ μέρος κλῆρον βασιλείας ἀπὸ πατρός· καὶ διὰ τοῦτο βαθύ τι σκοπῶν, ἐκεῖνος Ῥωμαίους αὐταῖς οὐ συνήρμοττε. Τὴν μὲν γὰρ τῷ ἀπὸ τοῦ Μορέου εὐγενεῖ Λατίνῳ, Μαΐῳ Δεβελικούρτῳ λεγομένῳ, συνῆγεν εἰς λέχος, ἐνταῦθ´ ἐνδημήσαντι· τὴν δὲ δευτέραν Λατίνῳ μεγιστᾶνι, ὃν ἂν ἐκεῖνοι φαῖεν σεμνύνοντες κόντον, ὄνομα Βιντιμίλια, ἀπὸ Γεννούας τότε προσελθόντι κατὰ φήμην τῷ βασιλεῖ, εἰς γάμον ἐκδοὺς καὶ δώροις τὰ εἰκότα φιλοφρονησάμενος, ἀποπέμπει συνάμ´ ἐκείνῃ συζύγῳ· τὴν δὲ τρίτην Βουλγάρῳ τῷ Ὀσφεντισθλάβῳ, κατὰ Μυσίαν τῶν κατὰ τὸν Αἷμον ὀρεινῶν ἄρχοντι, δίδωσι. Καὶ οὕτως ἐκείνων ἀπαλλαγεὶς καὶ τῶν φροντίδων τῶν ἐπὶ ταύταις ῥαΐσας, ἑτέραις πράξεσιν ἐπιβάλλεται.

ζʹ. Τὰ κατὰ τὴν δέσποιναν Ἀλαμάναν Ἄνναν.

1. Φθάνει μὲν οὖν τῷ πρὸς τὴν Ἀλαμάναν Ἄνναν, ἣν συνοικοῦσαν ἐπ´ ὀλίγον εἶχεν ὁ τοῦ Λάσκαρι πατὴρ Ἰωάννης ἐν ἐσχάτῳ γήρᾳ, Φερδερίχου τοῦ τῆς Σικελίας ἄρχοντος παῖδα, τοῦ Μαφρὲ δ´ ἀδελφήν, ἣν δὴ καὶ ἐκ πρεσβείας ἐλθοῦσαν ταινιώσας ὁ δηλωθεὶς βασιλεὺς Ἰωάννης αὐγούσταν δεικνὺς σύνοικον εἶχε καὶ ἔστεργε ... Τῷ γοῦν πρὸς αὐτὴν ἔρωτι ὁ βασιλεὺς Μιχαὴλ ἁλοὺς ἐν ἀσφαλεῖ μὲν εἶχεν, ἐφ´ ᾧ τάχα μὴ ἀποδρᾶναι πρὸς τοὺς οἰκείους, ὅμως δ´ ἐκείνῃ προνοῶν τῶν ἐπιτηδείων βασιλικῶς, πάντα τρόπον ἐπείρα τῆς σωφροσύνης ἐκείνης περιγενέσθαι. Ὡς δ´ οὐκ ἔπειθε, πολλὰ πράττων καὶ δεξιούμενος—μηδὲ γὰρ ἂν καλὸν εἶναι καὶ εὐπρεπές, βασιλέως ἀκούσασαν δάμαρτα οὕτω μεγίστου καὶ φοβεροῦ, ἐν ὑστέρῳ τὸ λέχος αἰσχῦναι καὶ τῷ δούλῳ, εἰ καὶ βασιλεύοι νῦν, παλλακεύεσθαι, μεγίστην οὖσαν καὶ ἐκ μεγίστων—, ἄλλον τινὰ τρόπον ἔγνω θεραπεύειν τὸν τυραννοῦντα μανικὸν ἔρωτα.

2. Καὶ δὴ αὐτῇ μὲν ὑπέσχετο ἑαυτῷ συνοικίζειν εἰς γάμον, ἀφέντα τὴν ἑαυτοῦ, πλὴν ἐπὶ δοκούσαις εὐλόγοις προφάσεσιν, ἃς καὶ προὔτεινεν ἐπὶ πολλῶν· καλὴν μὲν εἶναι τὴν Θεοδώραν—οὕτω γὰρ ὠνομάζετο ἡ αὐγούστα—καὶ γένους ἀξίου τούτου βασιλικοῦ, καὶ μηδὲν ἔχειν ἐπαιτιᾶσθαι ἢ γένους ἢ σωφροσύνης, τρόπων παραβεβασμένων, ἢ τοῦ μὴ φίλανδρον εἶναι καί οἱ ἀξίαν συμβασιλεύειν· ἀλλ´ ἀναγκαῖον εἶναι πάντως εὐφυλακτότερον καὶ πρὸς τοὺς ἐχθροὺς ἔχειν, ἐπὶ τῆς πόλεως ὄντας, ἧς πολὺς μὲν ὁ ζῆλος, ἀναγκαῖος δ´ ὁ κίνδυνος, οὐκ ὀλίγων ἐπεισφρεῖν ἐχόντων, καὶ ταῦτ´ Ἰταλῶν τῶν ἐχόντων πρότερον παρακεκνισμένων καὶ ἄλλως εἰς μῆνιν, ὅτι ἔχοντες ἀφῃρέθησαν· καὶ νῦν παρακινηθέντας στόλον ἀκούεσθαι φοβερὸν ἐξαρτύεσθαι, αὐτοὺς δ´ ἀντωπεῖν ὁρμαῖς τοιαύταις μὴ ἔχειν· οὔτε γὰρ ναυσὶ τοσαύταις εἶναι πρὸς ἐκείνους ἀντέχειν, οὔτε μὴν οἵους τ´ εἶναι στρατεύμασι πολεμεῖν κατὰ γῆν· τοὺς δέ γε Βουλγάρους καὶ αὐτοὺς ἑτέρωθεν ἀπειλεῖν εἰσβάλλειν διὰ Θρᾴκης, καὶ μᾶλλον τῆς τῷ τῶν Βουλγάρων ἄρχοντι Κωνσταντίνῳ συνοικούσης Εἰρήνης μὴ ἠρεμεῖν ἐώσης τὸν σύζυγον τῇ πρὸς τὸν βασιλεύοντα ἀπεχθείᾳ· κύκλῳ γοῦν τῶν ἐχθρῶν παρακινουμένων, χρῆναι φυλάσσεσθαι τὰς ἐπιθέσεις ἐς ὅσον δυνατόν, ἰδίως δὲ δεδιέναι καὶ τοὺς τῆς βασιλίδος Ἄννης οἰκείους, ὡς ἑτοίμως διὰ ταύτην κἀκείνους τοῖς ἄλλοις συνεξορμήσοντας· εἰ δέ τι προμηθευσαίμεθα κρεῖττον, καιρὸν ἔχοντες, μὴ μόνον ἐχθροὺς ἐκείνους, ἀλλὰ καὶ φίλους γίνεσθαι, αἰδουμένους τὸ κῆδος καὶ κατ´ ἀγχιστείαν, εἰ συνοικίσομεν ἑαυτοῖς τὴν ἐκείνων, οἰκείως πρὸς ἡμᾶς ἔχοντας. Ταῦτα τοῦ βασιλέως βουλευομένου καὶ σοφιστικῶς λέγοντος—ἔπειθε γὰρ ὁ ἐκκαίων ἔρως, καὶ μᾶλλον παρὰ τῆς δεσποίνης Ἄννης περιφρονούμενος—, ἡ βασιλὶς Θεοδώρα πυθομένη χαλεπῶς εἶχεν ἐνέγκαι, εἰ, δέσποινα ἐστεμμένη οὖσα καὶ γνησία γυνή, ὑπ´ ἀνδρί τε τῷ βασιλεῖ τεκοῦσα παῖδας, καὶ πρῶτον μὲν ἀποιχόμενον ἄλλον τὸν Μανουήλ, εἶτα δὲ καὶ τὸν περιόντα Ἀνδρόνικον, ὃν βασιλικῶς ὁ πατὴρ τρέφοι, καὶ τρίτον τὸν ἐπὶ τῆς πόλεως γεννηθέντα τὸν πορφυρογέννητον Κωνσταντῖνον, τοιαῦτα πάθοι ἀπολειφθεῖσα, στερηθεῖσα μὲν τοῦ ἀνδρός, στερηθεῖσα δὲ καὶ τῆς βασιλείας καὶ πάσης ἀπερριμμένη τιμῆς, τὴν δ´ ἀντίζηλον ἐπὶ τοῦ θρόνου τῆς βασιλείας ὁρῶσα συμβασιλεύουσαν τῷ ἀνδρί.

3. Ὅθεν καὶ πρὸς τὸν πατριάρχην πέμψασα ἱκετεύει τοιαύτην συμφορὰν ἀμῦναι ταύτῃ καὶ νόμων θείων ὑπερμαχεῖν ἀξιοῖ· ὃς δὴ μαθὼν καὶ ἀγάμενος, εἰ τοιούτοις ἐπιχειροίη ὁ βασιλεὺς καὶ ἀνέδην τῶν ἀθίκτων ἅπτεται, ὡς καὶ τοὺς κειμένους νόμους ἐθέλειν καταπατεῖν, αὐτὸς τοιοῦτος μὴ νομιζόμενος πρότερον, δεινὰ ἐποίει καὶ διεμήνυε, τὸ μὲν ὀνειδίζων, τὸ δ´ ἐπισείων ἐκείνῳ καὶ τὴν ἐκ Θεοῦ ἀγανάκτησιν. Τὰς δέ γε προφάσεις ὡς ἱστὸν ἀράχνης διέλυε· τὸ γὰρ φόβον ἀνθρώπινον δεδιότα φόβον θεῖον παρ´ οὐδὲν τίθεσθαι κακῶς κρίνειν εἰδότος εἶναι τὸ φοβερόν· τὸ μέντοι γε τοὺς θείους νόμους φοβεῖσθαι ἀφοβίαν εἶναι μεγίστην τῷ φοβουμένῳ, κἂν ὅ τι προτείνοι τις ἐπὶ τῷ φοβεῖν.

4. Ταῦτα τοῦ πατριάρχου καὶ λέγοντος καὶ μηνύοντος, ἔτι δ´ ἑτοίμου ὄντος ἀποκόπτειν ἐκεῖνον, εἰ ἄλλο τι πράττοι, τῆς τοῦ Χριστοῦ ὁλομελείας ὡς μέλος σεσηπὸς ἤδη καὶ θεραπείαν μὴ προσιέμενον, ἐπεὶ ἔγνω προσκρούσας ὁ βασιλεύων ἰσχυροτέρῳ τῶν αὐτοῦ δυνάμεων καὶ ὡς πρὸς Κρῆτα κρητίζει δῆθεν τὸν ἤδη μαθόντα τὰς ἐκείνου ἐπιχειρήσεις—οὐδὲ γὰρ ἐπὶ μικρὸν οὐδ´ ἐκείνου ἠρεμεῖν εἴα τοὺς λογισμοὺς ἡ τοῦ παιδὸς Ἰωάννου ἐπὶ τῇ βασιλείᾳ παρόρασις—, πρύμναν τε κρούεται, τὸ τοῦ λόγου, καί, ὡς εἶχεν ἐφοδιάσας τὴν δέσποιναν Ἄνναν, ἐπὶ τὰ οἰκεῖα πέμπειν αἱρεῖται, πλὴν ἐπ´ ἀνταμοιβῇ τοῦ παρὰ τἀδελφῷ ταύτης Μαφρὲ κατεχομένου καίσαρος· ἐκεῖ γάρ οἱ ὁ πενθερὸς ἐκείνου Μιχαὴλ ὁ δεσπότης, τοῦτον κρατήσας, ἐξέπεμψεν, ὡς προείρηται. Ὅτι δὲ σκῆψις ἦν ἐκείνῳ τὸ προβαλλόμενον, καὶ μόνον ἔρωτος θεραπεία καὶ οὐ τοῦ κοινοῦ προμήθεια, ὁ τῶν πραγμάτων εἰδὼς ἀκριβῶς τὴν μελέτην συνελογίζετο.

ηʹ. Τὰ κατὰ τὸν ἀδελφὸν Ἄννης τῆς δεσποίνης Μαφρὲ καὶ τὸν Κάρουλον.

1. Ἡ γὰρ Ἄννα Φερδερίχου μὲν ἦν θυγάτηρ, Μαφρὲ δ´ αὐταδέλφη, ὡς ὁ λόγος φθάσας ἐδήλωσεν, ἀποστατῶν τοῦ πάπα καὶ τῶν τοῦ πάπα καί, ὡς αὐτοὶ φαῖεν ἄν, τῆς αὐτῶν ἐκκλησίας· οὐδὲ γὰρ ἠβούλοντο κατὰ τοὺς ἄλλους καὶ αὐτοὶ εὐπειθεῖν τε καὶ ὑποκατακλίνεσθαι καθ´ ὅ τι καὶ λέξοι καὶ πράξοι ὁ τῆς ἐκκλησίας ἐπειλημμένος, ἀλλ´ αὐτονόμοις χαίρειν ὁρμαῖς καὶ οὕτως ἐπὶ Σικελίας καὶ τῶν ἐκτὸς τὴν ἀρχὴν διοικεῖν. Ὑβριοπαθῶν δ´ ὁ πάπας πρὸς ταῦτα, εὑρὼν δραστήριον ἄνδρα, ἀδελφὸν ῥηγὸς τῶν Φραντζίσκων ὄντα καὶ εἰς κόντους τεταγμένον, τὸν Κάρουλον, τὸν κατ´ ἐκείνων ὡς δῆθεν ἀποστατῶν ἐγχειρίζει πόλεμον, τάξας ἐκεῖνον εἰς τὴν αὐτῶν ῥῆγα καὶ πόλεμον ἐμβαλὼν ἐκείνοις ἐντεῦθεν ἀκήρυκτον. Πῶς οὖν οἱ τόσον διαφερόμενοι πρὸς τὸν Κάρουλον ὁμαιχμεῖν κατὰ τοῦ βασιλέως ἔμελλον πώποτε;

2. Ὅμως τὸ μελετώμενον ἀπεκρούσθη, καὶ ὁ βασιλεὺς ἔμενεν ἐπὶ τρόπου καὶ τὰ αὐτοῦ ἔπραττε. Τὰ δ´ ἦσαν τὸ βουλὰς ὑφαίνειν σὺν ἄρχουσιν, ὅπως ἀνακτίζοιτο μὲν ἡ πόλις διὰ ταχέων ἐπ´ ἀδήλῳ τοῦ τί Ἰταλοὶ φρονοῖεν περὶ αὐτῆς—δέος γὰρ μὴ ἀφανῶς ἐπιθοῖντο—, ὅπως δὲ φυλαχθείη Ῥωμαίοις, ἐπιστάντων ἐκείνων, καὶ μὴ φανέντες λαφύξαιεν, ὡς ἐξ ἀνάγκης κραταιότερον ἐπιθέμενοι· οὐδὲ γὰρ ἠρεμεῖν οὐδὲ μικρὸν ἠκούοντο, ἀλλὰ στόλον μέγιστον ἀπὸ γῆς καὶ θαλάσσης κατὰ τῆς πόλεως ἐξαρτύεσθαι.

θʹ. Ὅπως σανίσιν ἀνυψοῦντο τὰ πρὸς τῇ θαλάσσῃ τείχη τῆς πόλεως καὶ διὰ τί καὶ περὶ ἑτοιμασίας τοῦ βασιλέως.

1. Ἐδόκει γοῦν πρὸς τὰ παραστάντα διὰ ταχέων ἀνυψοῦν τὰ τείχη τῆς πόλεως, καὶ μᾶλλον τὰ πρὸς τῇ θαλάσσῃ, ἃ δὴ καὶ χθαμαλὰ ἦσαν εἰκότως, θαλασσοκρατοῦντος τότε τοῦ πρώτως ἀνεγείραντος Κωνσταντίνου τοῦ οὐχ ἧττον τὸ σέβας ἢ τὰς πράξεις μεγίστου, κατεπείγοντος δὲ τοῦ καιροῦ, ἐπεὶ οὐκ ἔχοιεν πέτραις σὺν τιτάνῳ τὴν ἀνοικοδόμησιν ἐκτελεῖν, μόσυσι, σανίσι πλατείαις καὶ ἐπιμήκεσι, σὺν τῷ καὶ στιβαραῖς πρὸς τὸ πρὸς τὰς ἐπιφορὰς ἀντέχειν εἶναι, τούς τε πύργους καὶ τὰ τείχη προσανυψοῦν· πρὸς δέ γε τὸ αὐτάρκως ἔχειν τῶν ἀνθεξόντων ἐντός, πλῆθος στρατιωτῶν ἔξωθεν εἰσοικίζειν, πλὴν ἐλαφρῶν, ὡς ἐντὸς μενούντων ἐπὶ τοῦ τῆς μάχης καιροῦ, ἢν δέ τι δέοι καὶ ἀπὸ γῆς ἐκφέρειν πόλεμον, εἶναι τοὺς ὑποστησομένους ἐκ στρατευμάτων μεγάλων βασιλικῶν· τὰ δέ γε τῆς τροφῆς αὐτοῖς, εἰ ἐπὶ μήκιστον παραμένοιεν προσκαθήμενοι, ἑτοίμως ἀπὸ τῆς πόλεως ἑτοιμάζεσθαι· εἰσαχθέντων γὰρ βοῶν ἱκανῶν εἰς γεωργίαν τῶν ἀρουρῶν, ὅπου ἂν εἴησαν αὗται καὶ παρ´ ὧν κατέχοιντο, τῶν ἐντὸς λέγω τῆς πόλεως, αὐτοὺς γεωργεῖν ἔχειν, νεοῦντας καὶ σπείροντας καὶ θερίζοντας, ὡς εἶναι καὶ τοῖς ἀνθρώποις αὐτάρκη τροφήν, πρὸς τῷ καὶ ταρίχη προεισαχθῆναι τοῦτο μὲν ἐξ ὑείων κρεῶν, τοῦτο δέ γε καὶ ἐκ τοῦ τῶν προβάτων γάλακτος· καὶ χιλὸν τοῖς ἵπποις προσαπομένειν, εἶναι δὲ καὶ γεωργοῦσιν ἐντὸς τὰς ἐς τροφὴν ἀνθρωπίνην τῶν ζῴων ἐξ ἀνάγκης περιγινόμενα, ὡς τρέφειν ἱκανῶς ἔχουσι· περιβλήματα δὲ ἐκ βοείων δερμάτων ταῖς σανίσιν ἐπιτεθεῖσθαι, μὴ καὶ πῦρ ἐναύσαντες ἐκκαίοιεν οἱ πολέμιοι. Τὰ μὲν οὖν τῶν σανίδων εἰς ἔργον ἐξέβη, καὶ πύργοι μὲν ὡς ἐπὶ τρεῖς ἀνυψοῦντο πήχεις, τείχη δὲ ἀναλόγως τοῖς πύργοις τὴν αὔξην ἐλάμβανον· τὰ δὲ λοιπὰ ὑπερετίθεντο, ὡς ἐπὶ καιροῦ πράξοντες. Τὸ δ´ ἐλαφροῖς τῶν στρατιωτῶν οἰκίζειν τὴν πόλιν καὶ λίαν ἐπ´ ἀνάγκης εἶχεν· ὅπου γε καὶ Λάκωσι πλείστοις, ὕστερον ἐκ τοῦ Μορέου ἀφιγμένοις, ἐπιμερίσας τόπους, ἐπὶ τῆς πόλεως παρεῖχε κατοικεῖν ὡς αὐτόχθοσι καί, ῥόγαις ἐτησίοις δωρούμενος καὶ πλείστοις ἄλλοις φιλοτιμήμασιν, ἐπὶ πολλοῖς καὶ ἐντὸς καὶ ἐκτὸς ἐχρᾶτο, ὡς ἀξίαν τριβὴν ἐν πολέμοις ἔχουσι. Τῷ δέ γε Γασμουλικῷ, οὓς δὴ συμμίκτους ἡ τῶν Ἰταλῶν εἴπειε γλῶσσα—ἦσαν γὰρ ἔκ τε Ῥωμαίων καὶ Λατίνων γεγεννημένοι—, καὶ προσανεπαύετο ἐκπέμπων ἐπὶ νηῶν· ἦσαν γὰρ τὸ μὲν προμηθὲς εἰς πολέμους καὶ συνετὸν ἐκ Ῥωμαίων, τὸ δ´ ὁρμητικόν τε καὶ αὔθαδες ἐκ Λατίνων ἔχοντες· καὶ δὴ ἐξ ἐκείνων καὶ στόλον μέτριον ἐξηρτύετο καὶ προσεκτᾶτο τὰ τῶν νήσων ἐγγύτερα, ῥόγας μὲν ἀποτάττων αὐτοῖς ἐκ τοῦ κοινοῦ ταμιείου καὶ φιλοτιμίαις αὔξων τὰς προθυμίας, ἀντιλαμβάνων δ´ ἐκ τῆς ἐκείνων σπουδῆς καὶ ἐργασίας πλείονα.

2. Εἶχε γὰρ ταῖς ἀληθείαις καὶ τὸ εὐεργετικὸν πρὸς ἅπαντας καὶ ἀμφοτέραις ἐξήντλει, πολλῶν προαποκειμένων, οὐκ οἶδα εἴτε τις τὴν φύσιν τοιοῦτος ὤν, ἢ προσποιούμενος δι´ ἄλλα μέγιστα τὸ φιλότιμον, ἀναγκαστικὰς τὰς εὐνοίας ὑποποιούμενος, ὡς δῆθεν οὐκ ἐνδίκως ἄρξας, ἤ, τό γε τρίτον, πρὸς τὰς τῶν προτέρων βασιλέων εὐεργεσίας ἀντιβαλλόμενος, κἂν μὴ τόσας εὐηργέτει, μηδ´ οὕτως.

3. Τέως δέ γε κατὰ βασιλεῖς ἠναγκάζετο χρᾶσθαι τοῖς πράγμασι, μὴ καὶ δόξοι σκηνικῶς τὸ ἄρχειν ἐπιτηδεύων. Οὔτε γὰρ ἥλιος ποθεινὸς μὴ τὰς ἀκτῖνας παρίσχων τοῦτο μὲν γῇ, τοῦτο δ´ ἀνθρώποις καὶ ζῴοις ἅπασιν, οὔτε βασιλεὺς τὸ ἀληθινὸν πρὸς τὸ ἄρχειν ἕξει μὴ τοὺς ὑπηκόους εὐεργετῶν· ὅστις δὲ βασιλεύων γλίσχρος ἐστὶ πρὸς τὸ διδόναι, ἐκεῖνος σκηνὴν βασιλείας, οὐ βασιλείαν, μεταχειρίζει. Τεκμήριον δὲ ὁ ἐπὶ σκηνῆς Ἀγαμέμνων καὶ ὁ Οἰνόμαος, Οἰδίπους τε καὶ οἱ ἐξ αὐτοῦ καὶ Ἄδραστος βασιλεὺς Ἄργους καὶ οἱ λοιποί, ἵνα μὴ καθ´ ἕκαστον λέγω τῶν ἐπὶ σκηνῆς βασιλέων. Πότε γὰρ ἐξ ἐκείνων τις εὖ πάθοι, πότε δὲ καὶ εὐεργετηθείη, ὑποκρινομένων τὰ τῶν βασιλέων πρόσωπα; Ἀλλ´ ἐκείνοις μὲν ἔστι καὶ ἀπολογεῖσθαι καὶ τὴν μέμψιν διαφεύγειν τὴν τῶν πολλῶν· σχήματα γὰρ προσώπων καὶ οὐ πρόσωπα ὄντας, ἀνάγκη καὶ σχήμασι μόνοις εὐεργετεῖν. Τούτοις δέ γε τίς ἀπολογία καὶ ὑπολέλειπται μὴ διδοῦσιν; Εἰ δ´ οὖν, ἀλλὰ σχηματίζονται καὶ οὗτοι τὸν βασιλέα, βασιλεῖς μὴ ὄντες μηδ´ ὁπωσοῦν. Τοιοῦτοι δ´ ὄντες, τί ἀξιοῦσι τιμᾶσθαι, μὴ ἀληθινῶς βασιλεύοντες; Ἡ γὰρ τιμὴ βασιλεῖ μετὸν καὶ οὐ σκηνικῶς βασιλεύοντι. Ταῦθ´ ὁρῶν ἐκεῖνος, καὶ μᾶλλον ἐξ ὑπογύου βλέπων τοὺς παρὰ τῶν ἀπελθόντων βασιλέων εὐεργετουμένους, συνειδὸς ἔχων ἠλέγχετο, καὶ εὐηργέτει μέν, πλὴν οὐχ ὅσον ἐκεῖνοι, τὸ μὲν διὰ τὴν ἀνάγκην καὶ τοὺς ἐλέγχους δεδιὼς ὡς κατ´ ὀφθαλμοὺς ὄντας, τὸ δὲ τῇ φύσει χρώμενος ἴσως, μὴ παρακατέχειν αἱρούμενος ζωὴν ταλαιπώρων ἀνθρώπων, τῶν προὔργου παντὸς ἀναγκαίου πορίζειν ἔχοντος τὴν τροφὴν ἐπὶ θεραπείαν ἐκείνων ἰόντων κατά τι ἀρχαῖον νόμιμον. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἴσως καὶ παρακαίρια, ἐφ´ ᾧ μόνον δεῖξαι φύσει προσὸν τῇ βασιλείᾳ τὸ εὐεργετικόν· οὗ ἐκεῖνος αὐτάρκως μετεῖχεν, οὐ τὰ πολλά γε μικρολογούμενος. Ἀπέστελλε δὲ καὶ πρὸς τοὺς ἐπιδόξους τῆς Ἰταλίας, καὶ μᾶλλον τοὺς τῆς ἐκκλησίας, φίλους ἐκείνους καὶ μακρόθεν κτώμενος.

ιʹ. Ὅπως τὸν Ἰωάννην ὁ βασιλεὺς ἐκποδὼν ποιῶν ἐξετύφλου.

1. Τότε δ´ ἐνευκαιρήσας ἐκ τῶν ἄλλων, τὸν τῆς καρδίας ἔμμονον λογισμὸν ἔγνω καταστέλλειν κακίστοις ἐπιχειρήμασιν. Ὁ μὲν οὖν λογισμὸς τὸ καὶ εἰσέπειτά οἱ συνάρχειν τὸν Ἰωάννην καὶ δυοῖν κεφαλαῖν, τὸ τοῦ λόγου, μίαν ἐπικεῖσθαι καλύπτραν καὶ λίαν ἀπᾷδον εἶχε, χωρὶς καὶ τοῦ μὴ ἐν ἀσφαλεῖ καθίστασθαι· τὸν μὲν γὰρ οὗτος, τὸν δ´ ἐκεῖνος στέρξοι, ἀνὰ μέρος ἀποστέργων τὸν ἕτερον, καὶ οὕτως ἄτακτον τὸ πολύαρχον· χρῆναι γοῦν σβεννύειν τὸ εἰς ἐκεῖνον τῶν πολλῶν θάρρος καὶ δὴ καταρξάμενον τελειοῦν· ἥμισυ γὰρ τοῦ παντὸς τὴν ἀρχήν φασί τινες, ἀρχὴν δ´ εἶναι τὸ οἷον κατασιγασθῆναι τὴν ἐκείνου μνήμην, ὡς μηδὲ συνάρχειν ὑπολαμβάνεσθαι· τῷ γὰρ καὶ δεύτερον στεφομένου μὴ κἀκεῖνον συντιμᾶσθαι καὶ συνευφημεῖσθαι, τοῦ πατριάρχου στέφοντος, ἠρέμα πως ὑπορρεῖν ἀνάγκῃ· καί γ´ εὐχερὲς ἂν εἶναι καὶ τὸ πλέον ἐπιτεθῆναι, ὡς μηδ´ ἐλπίδα ὑπολελεῖφθαι.
Τούτοις καταστρατηγηθέντος τοῖς λογισμοῖς τοῦ βασιλέως—ὑπέκαιε γὰρ αὐτὸν ὁ τῆς μοναρχίας ἔρως, καὶ τὴν παρερχομένην δόξαν περὶ πλείονος ἐτίθει τοῦ θείου φόβου διὰ τὴν τοῦ πλείονος ὄρεξιν—, βουλὴν βουλεύεται μάλα μὲν αἰσχίστην, μάλα δὲ καὶ Θεοῦ πόρρω βάλλουσαν, καὶ πέμψας ἐκτυφλοῦν τὸν παῖδα προσέταττε, παιδίον ἁπαλὸν καὶ μηδὲν ἔτι σχεδὸν τελέως ἢ τὸ χαίρειν ἢ τὸ λυπεῖσθαι μαθόν, καί γ´ ἐν ἴσῳ τιθέμενον τό τ´ ἄρχειν καὶ τὸ ἄρχεσθαι, μόνῳ δὲ τῷ πατριάρχῃ πιστεῦον καὶ τοῖς οὕτω τὰ κατ´ αὐτὸν διοικοῦσι, καὶ μηδὲ ὅ τί ἐστιν ὅρκος εἰδός, ἐξ οὗ καὶ θαρρεῖν εἶχε μὲν οὐκ αὐτός, ἀλλ´ οἱ περὶ ἐκεῖνον, ἐκεῖνον σῴζεσθαι. Γίνεται γοῦν ὡς τὴν ἀρχὴν προσετάχθη, καὶ τὸ βρέφους μικρὸν ὑπερβεβηκὸς παιδίον στερεῖται τοῦ βλέπειν, τοῦτο μόνον φιλανθρωπευσαμένων τῶν περὶ τὸν Ἐξώτροχον ἐξυπηρετουμένων τῷ μιαρῷ τολμήματι τὸ μὴ σιδήροις ἐκπυρωθεῖσι τοὺς ὀφθαλμοὺς λυμήνασθαι, ἀλλ´ ἠχείῳ τινὶ πυρωθέντι ἐπὶ τῶν ὄψεων φερομένῳ ἐξοπτῆσαι τῷ νεανίσκῳ τοὺς ὀφθαλμούς, ἀπομαρανθέντας τῇ ἐκπυρώσει καὶ ἠρέμα σβεσθέντας τὸ ὀπτικόν. Μεθὸ δὲ ταῦτ´ ἐτολμήθη κατ´ αὐτὴν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τοῦ Σωτῆρος καθ´ ἣν ἄρα καὶ ἐγεννήθη, χειρὶ μὲν παρανόμῳ, προστάξει δὲ παρανομωτέρᾳ, φέροντες ἐκ Χηλῆς φόρτον ἐλεεινὸν καὶ οἷον ἄψυχον, τῷ πρὸς θάλασσαν τῆς Δακιβύζης φρουρίῳ ἐν ἀσφαλεῖ κατακλείουσι καί οἱ φρουροὶ ἐγκαθίστανται, ἀποταχθέντος αὐτάρκους σιτηρεσίου τῷ ἐγκεκλεισμένῳ. Ὅρκοι δ´ ἐκεῖνοι καὶ συνθεσίαι καὶ ἐμπεδώσεις φρικταὶ ὡς λάχανα κατεδήδοτο βασιλεῖ δοκοῦντι θεοφίλειαν ἔχειν, δι´ ἣν καὶ προὐτιμᾶτο παρὰ τῆς ἐκκλησίας εἰς τὴν ἀρχήν.

3. Ἀλλ´ ἦν ἄρα τὸ λεγόμενον ἀληθές, ὡς ἀρχὰ δείξοι ἄνδρα· ἔδειξε γὰρ ἡ ἀρχὴ κἀκεῖνον, ὅπως ἔμελέ οἱ τοῦ δικαίου καὶ τῆς περὶ τὸν Θεὸν εὐλαβείας. Πλὴν τυφλώττων κἀκεῖνος τῇ τῆς δόξης ματαιότητι τὴν ψυχήν, ἐκτυφλοῦν ἐκέλευε σωματικῶς τὸν ἀναίτιον.
 

CHAPITRE VI.

Mariage des trois sœurs de l'Empereur Jean.

Après cela l'Empereur prit résolution de se délivrer des trois sœurs de Jean, parce qu'elles semblaient avoir quelque droit à l'Empire. C'est pourquoi au lieu de les marier à des Romains, il maria l'ainée à Mahieu de Valincourt qui était venu de Morée à Constantinople, la seconde au Comte de Vintemille qui était venu de Gènes, et la dernière à Venceslas qui commandait en Mysie, au tour du Mont Emus. Quand il fut ainsi délivré des inquiétudes qu'elles lui 150 donnaient auparavant, il appliqua son esprit à d'autres affaires avec plus de liberté.

CHAPITRE VII.

1. Michel Paléologue devient amoureux de l'Impératrice Anne. 2. Elle lui promet de l'épouser s'il veut renvoyer sa femme. 3. Le Patriarche le menace de l'excommunier. 4. II renvoie l'Impératrice Anne à ses parents.

1. Il est à propos de parler ici de l'Impératrice Anne. L'Empereur Jean l'avait épousée dans une extrême vieillesse, l'avait fait couronner, et l'avait chérie tendrement. Elle était fille de Frédéric Roi de Sicile, et sœur de Manifroi. L'Empéreur Michel Paléologue en étant devenu éperdument amoureux la gardait avec un soin tour particulier, de peur qu'elle ne lui échappât, et qu'elle ne s'en retournât dans l'Etat de ses ancêtres. Il lui fournissait néanmoins tout ce qui lui était nécessaire selon la splendeur de sa naissance, et il faisait tous les efforts imaginables pour corrompre sa pudicité. Mais ce fut inutilement, car étant grande et par sa naissance, et par son mariage, et ayant l'honneur d'être veuve d'un puissant, et d'un formidable Empereur, elle était très éloignée de vouloir déshonorer sa mémoire en se 151 rendant la victime de l'incontinence d'un homme qui avait été son sujet, bien qu'il fût parvenu depuis à la puissance Souveraine.

2. Pour satisfaire toutefois à la violence de sa passion, elle lui promit de l'épouser s'il voulait se séparer de l'Impératrice Théodore sa femme ; et elle lui proposa des expédients pour parvenir à cette séparation. Bien, lui dit-elle, que l'Impératrice votre femme soit d'une naissance illustre d'une beauté singulière, d'une vertu reconnus, et bien qu'il ne lui manque rien de ce qui la peut rendre digne de partager avec vous le trône, il saut néanmoins considérer la nécessité de l'Etat. Les Français ont un extrême dépit d'avoir été chassés de Constantinople, et pour la reprendre ils équipent une flotte formidable, à laquelle vous ne sauriez rien opposer, ni par mer n ayant point de vaisseaux, ni par terre n'ayant point de troupes. D'un autre côté les Bulgares menacent de saire irruption par la Thrace, et leur Prince y est continuellement excité par les prières d'Irène sa femme, à cause de la haine qu'elle vous porte. II est de la prudence de détourner les irruptions de ces ennemis, qui sont prêts de- fondre de toutes parts. II faut éviter surtout qu'ils ne soient fortifiés par mes parents, et pour cet effet il est à propos de contracter un mariage qui vous assure leur amitié. Ces discours de l'Impératrice Anne ayant été portés bien avant dans l'esprit de Michel Paléologue, par la passion dont il était possédé, l'Impératrice Théodore en eut avis, et elle ressentit un cuisant déplaisir ; de ce que l'Empereur  152 son mari songeait à la quitter, après l'avoir épousée solennellement, après l'avoir sait couronner avec les cérémonies accoutumées, après avoir eu d'elle trois fils, savoir Manuel qui avait été enlevé par une mort précipitée, Andronique qui était élevé dans l'espérance de la succession de l'Empire, et Constantin qui était né dans la pourpre, et cela à dessein de mettre sa rivale sur le trône, et elle envoya supplier le Patriarche de la garantir d'un si terrible malheur et de maintenir les lois divines qui rendent le mariage indissoluble.

3. Le Patriarche étonné que l'Empereur se voulût porter avec une impudence dont il ne l'avait jamais cru capable, à un violement si manifeste des règles saintes de l'Eglise, lui en fit de pressants reproches, et le menaça des châtiments de la justice divine, s'il persistait dans un dessein si criminel. A l'égard des prétextes dont il se servait pour couvrir sa passion, ils les détruisit avec la même facilité qu'on rompt des toiles d'araignées, et lui représenta fortement que ce n'était pas savoir ce qu'il fallait craindre, que de ne pas craindre Dieu, et que l'unique moyen de devenir intrépide, c'était d'appréhender sut toute chose la sévérité de ses jugements.

4. Lui ayant parlé avec une vigueur digne de la sainteté de l'Eglise, et l'ayant menacé ouvertement de l'en retrancher comme un membre pourri et incurable, s'il persistait dans la pour- 153 suite de la résolution qu'il avait prise; ce Prince reconnaissant qu'il ne pouvait surprendre une personne aussi éclairée que ce Prélat, et appréhendant d'ailleurs de renouveler la douleur qu'il lui avoir causée par la déposition du jeune Prince, s'arrêta comme dans le cours d'une navigation périlleuse, et renvoya l'Impératrice Anne à ses parents avec un équipage très magnifique. II pria néanmoins Manifroi son frère de lui donner en échange le César, que Michel Despote avait autrefois pris, comme nous l'avons dit ci-dessus. Au reste ceux qui étaient les mieux informés de l'état des affaires présentes, jugèrent bien que l'Empereur n'avait jamais songé à ce mariage pour le bien de l'Empire, mais pour la satisfaction d'une passion déshonnête.

Chapitre VIII.

1. Fréderic et Manifroi se séparent du Pape. 2. On appréhende à Constantinople une nouvelle expédition des Français.

1. Nous avons dit ci-dessus que l'Impératrice Anne était fille de Fréderic, et sœur de Manifroi, qui s'étaient séparés du Pape, et de ceux de sa Communion, ou comme ceux-là disaient, qui s'étaient séparés de l'Eglise. Bien loin de vouloir se soumettre comme les autres aux ordres du Pasteur, ils affectaient de vivre 154 selon leur caprice, et de gouverner la Sicile, et les autres pays avec un pouvoir absolu. Le Pape qui prenait leur liberté pour une injure, donna leurs Etats à Charles Comte d'Anjou, frère du Roi de France, et leur fit la guerre dans la leur avoir déclarée. Quel sujet y avait-il donc d'appréhender que ces deux Princes ne se liguassent avec Charles contre l'Empereur.

2, II réprima cependant les mouvements de sa passion, et demeura dans les termes de son devoir. II renonça au divertissement pour songer à ses affaires, et pourvût avec les principaux de sa Cour, aux moyens de réparer promptement les fortifications de Constantinople, dans le doute où l'on était si les Français ne reviendraient pas bientôt l'attaquer. Car le bruit courait qu'ils levaient une armée, et qu'ils équipaient une flotte.

CHAPITRE IX.

1. Réparation des murailles de Constantinople. 2. Libéralité de Michel Paléologue. 3. Digression sur la libéralité.

1. On jugea donc à propos pour subvenir aux nécessités les plus pressantes, de rehausser les murailles de Constantinople du côté de la mer, duquel elles étaient fort basses, parce que l'Empereur Constantin qui les avait fait bâ- 155 tir, ce Prince dis-je aussi recommandable par sa piété que par sa valeur, avait négligé de les faire plus hautes, et ne l'avait pas cru nécessaire, puis qu'il était maître de ce vaste et de cet impérieux élément. Comme le temps pressait, et que l'on manquait de pierres, et de chaux, on se servit de poutres et de planches. Quand les murailles furent réparées, on fit venir dehors un grand nombre de soldats armés à la légère pour les défendre, outre ceux que l'on avait au dedans, et que l'on destinait aux sorties. On eut soin aussi d'amasser des provisions pour leur subsistance. On fit entrer dans la ville un grand nombre de bœufs, pour labourer autant de terre qu'il en fallait pour la nourriture des habitants. On amassa de plus quantité de chairs salées, quantité de fromage, et quantité de foin. On couvrit de peaux de bœufs les planches dont nous avons dit que les murailles avaient été rehaussées, de peur que les feux d'artifice ne les brulassent. Les tours furent rehaussées de trois coudées, et les murailles à proportion. On remit à un autre temps les ouvrages qui étaient moins nécessaires. Mais comme il n'y en avait point qui le sussent plus que les logements des gens de guerre, on en mit pour ceux qui étaient légèrement armés. L'Empereur assigna aussi des demeures aux Lacédémoniens qui étaient venus de la Morée, et il leur fit des largesses pour les retenir dans le service. Comme il espérait beaucoup de la valeur des Gasmu- 156 liens qui étaient demi-Romains et demi-Italiens, et qui avaient la prudence des uns et la fougue des autres, il les employa sur mer, reprit par leur moyen la plupart des îles, leur assigna des pensions, et accrut par ses bienfaits l'ardeur de leur courage.

2.  Il faut aussi avouer qu'il était merveilleusement libéral, et qu'il versait à pleines mains des trésors qui avaient été amassés en plusieurs années. II suivait peut-être en cela son inclination, ou bien il agissait par politique, et ne croyait pas pouvoir conserver autrement la puissance qu'il avait usurpée.

3. II est vrai aussi qu'un Empereur qui ne serait pas libéral serait en danger d'être méprisé et de n'être regardé que comme un Empereur de théâtre. Comme le Soleil ne serait pas l'œil du monde, ni les délices de la nature, s'il ne communiquait sa lumière à la terre, aux animaux, et aux hommes; un Empereur ne mériterait pas ce titre, et ne serait pas aimé de ses peuples s'il ne leur faisait du bien.Pour être convaincu de cette vérité, il ne faut que jeter les yeux sur Agamemnon, sur Oenomaüs, sur Oedipe, sur Adraste, et sur ces autres Rois faux et imaginaires, qui recevaient plus de bien de leurs sujets qu'ils' ne leur en faisaient. II faut néanmoins avouer que leur condition portait l'excuse de leur avarice, et que n'ayant que l'ombre de la Royauté ils n'avaient aussi que celle de la ma- 157 gnificence. Mais quelle excuse peuvent avoir les autres., si ce n'est qu'ils soient aussi de faux Princes qui usurpent l'honneur qui n'est dû qu'au véritable ? Michel Paléologue n'ignorant rien de toutes ces choses, et ayant continuellement devant les yeux des personnes qui avaient été comblées de bienfaits par les Empereurs précédents donnait le plus qu'il lui était possible, bien qu'il donnât moins que ses prédécesseurs, pour ne pas priver ceux qui le servaient de la récompense de leurs travaux. Peut-être que cette digression que, j'ai faite pour montrer que la libéralité est sort convenable aux Princes paraîtra hors de propos. Mais enfin, l'Empereur étendit la sienne jusques sur des Ecclésiastiques d'Italie, leur envoyant des pensions pour gagner leur amitié.

CHAPITRE X.

1. Michel Paléologue prend résolution de faire crever les yeux au jeune Prince. 2. Il l'exécute le jour de la naissance du Sauveur. 3. Réflexion de Pachymere.

1. Il crut avoir une occasion favorable d'exécuter le dessein qu'il méditait depuis longtemps de se délivrer du jeune Prince. II trouvait qu'il était non seulement incommode, mais dangereux d'avoir un compagnon á l'Empire, et que cela n'était pas moins impossible que de mettre 158 deux têtes sous une couronne. II prenait la société de deux Souverains pour une source de désordre et de division, parce que ceux qui avaient de l'inclination pour l'un des deux, avaient en même temps de l'aversion pour l'autre. Voulant donc ruiner entièrement les espérances que quelques-uns avaient en ce jeune Prince, et achever ce qu'il avait commencé en supprimant son nom dans les prières, et dans les acclamations publiques, et en se faisant couronner seul, il prit la résolution de lui faire crever les yeux dans un âge où il ne savait encore de quoi il se devait réjouir, ni de quoi il se devait attrister, qui ne pouvait juger lequel était le plus avantageux ou de commander, ou d'obéir, qui n'avait point d'autre appui que le Patriarche; et qui enfin ne savait de quelle force étaient les serments auxquels il s'était fié.

2. L'unique adoucissement que les ministres de cet ordre cruel y apportèrent, fut de lui mettre un vase ardent devant les yeux pour lui en dessécher les humeurs, au-lieu de les lui percer avec un fer chaud. Cette détestable exécution fut faite le jour de la naissance du Sauveur pax des mains impies. Ensuite de quoi ce corps privé de lumière, et presque privé de vie fut emporté au sort de Dacibyze proche de la mer. Voila comment ce Prince que l'Eglise avait élevé sur le trône par la trop bonne opinion qu'elle avait eue de sa piété viola des traités qu'il avait faits avec des serments et 159 avec des imprécations exécrables.

3. La vérité de cette parole si commune que la dignité fait connaitre l'homme, parut visiblement en cette rencontre : car quand Michel Paléologue fut sur le trône, on reconnut clairement combien il avait de zèle pour la Justice, et combien de respect pour les commandements de Dieu en faisant aveugler un innocent, aveuglé qu'il était lui-même par le faux éclat de la gloire du Monde.

ιαʹ. Τὰ περὶ τοῦ Ὁλοβώλου Μανουὴλ καὶ τῆς τῶν λοιπῶν ὑποβλέψεως διὰ τὸν Ἰωάννην.

Τότε καὶ αἰτίας πλασάμενος τῷ Ὁλοβώλῳ Μανουήλ, παιδίῳ ὄντι καὶ εἰς τοὺς οἰκείους τότε τελοῦντι γραμματικούς, ὑπερπαθοῦντι δ´ ὅμως τοῦ Ἰωάννου, τοιαῦτα παθόντος ἀδίκως, ὦ Δίκη, καὶ παρὰ τὸ εἰκός, ἀφαιρεῖται ῥινὸς αὐτῆς μετὰ τῶν χειλέων· ἐκεῖνος δέ, παραυτίκα ῥακενδυτήσας, τὴν μονὴν τοῦ Προδρόμου εἰσέρχεται. Καὶ δὴ ἄλλους πλείστους διὰ ταῦτα ὑποβλεπόμενος, τοὺς μὲν ἐν οὐδεμιᾷ ἔταττε μοίρᾳ, τοὺς δὲ καὶ ἐκόλαζε. Τοιοῦτον γὰρ τὸ μὴ ἐννόμως ἄρχειν, ἀλλὰ τυραννικῶς·

2. οἷς γὰρ ἁμαρτάνειν συμβαίνοι τὸν ἄρχοντα, τούτοις ὑπειδόμενον τοὺς τῶν ἀνθρώπων εὐσυνειδήτους ἄχθεσθαι, ἐπεὶ οὐκ ἔστιν ἐκεῖνον μετανοεῖν ἐφ´ οἷς ἐπράχθη καὶ συγγνώμην ζητεῖν παραιτούμενον, ἀνάγκη, δικαίως πιστεύοντα ἀπεχθάνεσθαι, μισεῖν ἐντεῦθεν τοὺς ὑπονοουμένους καὶ τιμωρεῖν.

3. Ἦν οὖν τότε κατὰ τὸ ἀρχεῖον ταραχὴ λογισμῶν φόβῳ σύμμικτος, τῶν μὲν λογισμῶν μηδὲ τὸν ἀνάλγητον φύσει ἠρεμεῖν ἐώντων, τοῦ δὲ φόβου, ὡς μή τις μαθὼν προσαγγείλοι καὶ οὐ φυκτά οἱ τὰ τῆς κολάσεως γένοιτο, παρευθὺς συστέλλοντος· δεινὴ γὰρ ἐν προσαγγελίαις διαφερόντως ἦν ἡ τοῦ τινα δοκεῖν προσκεῖσθαι τῷ παιδὶ Ἰωάννῃ καὶ συμπαθεῖν.

ιβʹ. Τὰ κατὰ τοὺς Ζυγηνούς, ὅπως ἀπεστάτησαν βασιλέως διὰ τὸν Ἰωάννην.

1. Παρ´ ἣν αἰτίαν καὶ ὀλίγον ὕστερον οἱ κατὰ τῆς Νικαίας ἄκρας χωρῖται, ἀγρόται μὲν ὄντες καὶ γεωργίᾳ προσέχοντες, θαρραλέοι δ´ ἄλλως, πίσυνοι τόξοις, ἅμα δὲ καὶ ταῖς κατὰ σφᾶς δυσχωρίαις τὸ πιστὸν ἔχοντες, ὡς οὐ ῥᾳδίως πεισόμενοι, κἄν τι πράττοιεν, εὑρόντες ἥκοντά ποθεν νεανίσκον νόσῳ λελυμασμένον τοὺς ὀφθαλμούς, φήμης προοδευούσης ἐκείνου παρὰ τῶν συσκευασαμένων τὸ δρᾶμα ὡς αὐτὸς εἴη τὸ παιδίον ὁ Ἰωάννης, ἀπρὶξ συναχθέντες ἔχονται τούτου, ἅμα μὲν ὡς δεσπότου ὑπονοουμένου σφίσιν, ἐφ´ ᾧπερ καί, ὅρκοις τοῖς πρὸς τὸν πατέρα πεδούμενοι, ταῖς ὑπὲρ ἐκείνου προθυμίαις ἐσφάδαζον, ἅμα δὲ καὶ ὡς ἠδικημένῳ προσαμύνοντες. Καὶ ἀποστατεῖν ἤρξαντο, δῆλοι ὄντες ἐξ ὧν ἐποίουν τοῖς ἐπιθησομένοις πολεμησείοντες· καὶ δὴ περιστείλαντες τοῖς εἰκόσιν ἐκεῖνον καὶ δουλικῶς προσφερόμενοι, προΐστων εἰς βασιλέα καὶ ὑπὲρ αὐτοῦ κινδυνεύειν ὥρμων.

2. Ὁ μέντοι γε βασιλεύς, μαθὼν τὰ περὶ τούτου, ἀνέζει τε τῷ θυμῷ καὶ καθεκτὸς οὐκ ἦν, εἰ ἄκραι τοιαῦται παρασπᾶσθαι τῆς ἐντρεχούσης φήμης ἕνεκα κινδυνεύουσιν, ἐξ ὧν εἰκὸς εἶναι καὶ ἄλλους παρακινεῖσθαι πλείστους ἀποστατεῖν. Ὅθεν καὶ πάσαις ταῖς κατ´ ἐκείνων προθυμίαις ἐνεδίδου καὶ ἅπαν τὸ στρατιωτικὸν ἐν ταὐτῷ συλλέξας ἀπέστελλε πολέμους πολεμήσοντας ἐμφυλίους. Καί γε πολλοί, τῆς κατὰ σφᾶς ἰσχύος κρείττονες, ὥρμων δοκήσει τῆς πρὸς βασιλέα εὐνοίας, καὶ ἔρις ἦν, ἤν τις προκινδυνεύσας χαρίσαιτο.

3. Οἱ δέ, μαθόντες πολλοὺς καθ´ αὑτῶν ὁρμῶντας ὡς ἀποστατῶν ἄντικρυς, τὴν μὲν ἀποστασίαν πολλοῦ τινος συγκαλύπτειν ἐδέησαν, ὥστε καὶ ὡμολόγουν καὶ μέγα τι ἐδόκουν πράττειν εἰς δεῖγμα τῆς κατὰ σφᾶς εὐσεβείας, εἴ γε καὶ ὑπὲρ βασιλέως καὶ ἠδικημένου κινδυνεύοιεν· καὶ σύνθημα ἦν ἐκείνοις ἕν, ἢ νικᾶν ἢ πάντας πίπτειν. Ὅθεν περισχόντες τὰ ὀχυρώματα, ἀπ´ αὐτῶν τε τὰ διὰ τόξων βέλη ἐνίεσαν καθ´ ὅστις ἂν καὶ ἐγγὺς προσβάλλοι καὶ προπηδῶντες γυμνῖται προσέβαλον, τόλμῃ τε προσπίπτοντες μείζονι, κατηκόντιζον μὴ καταθαρροῦντας ἐκείνων τοὺς στρατιώτας. Οἱ δὲ καὶ πονοῦντες ὑφίσταντο καὶ δεινὸν ποιοῦντες, εἰ πλειόνων ὀλίγοι καὶ ἄγροικοι ἀστικῶν περιγένοιντο· προσεβοήθουν τε ἀλλήλοις καὶ ἐπέπιπτον κραταιότερον, καὶ πολλοὺς μὲν ἔφθειρον, οὐ μὴν δὲ ὥστε καὶ ὑποχαλᾶν ἦν τὰς ὁρμὰς σφίσι. Μᾶλλον μὲν οὖν κακουμένοις καὶ παρὰ τὴν αὐτῶν ὑπόληψιν ἐπῄει ἀνδρίζεσθαι καί, ἀπτέρῳ τάχει τὰς δυσχωρίας καταλαμβάνοντες, ἀπ´ αὐτῶν ἠμύνοντο βάλλοντες. Τοῖς δὲ οὔτε κατὰ τὰς φάραγγας προσιτὸν ἦν, καὶ τὸ μακρόθεν βάλλειν μάταιον ἐνομίζετο· ἐπενδυόμενοι γὰρ ἐκεῖνοι τὰ δένδρα βάλλειν μὲν εἶχον καὶ κατευστοχεῖν καθ´ οὗ τις τὸ βέλος ἐντείνας τὸ τόξον ἀνίει, βάλλεσθαι δὲ οὐδὲ τὸ παράπαν ἦν.
Ἀπορουμένων δὲ πάντοθεν τῶν ἐκτός, μηδὲν ἐχόντων ᾗ προσβάλλοιεν, ἐδόκει πῦρ ἐνιέναι· ταύτῃ γὰρ καὶ μόνως ἀποχωρησάντων αὐτοὺς ἔχειν ἐγγίζοντας τοῖς οἴκοις αὐτῶν ἐπεισπίπτειν· ἀλλ´ ἡ δυσχωρία οὐχ ὑπήκουε τῷ πυρί· ἐφ´ ὅσον γὰρ τὸ πῦρ ἥπτετο, ἐπὶ τοσοῦτον ὑποχωροῦντες ἐκεῖνοι καὶ κατὰ θάτερα παραταττόμενοι ἐκάκουν τοὺς ἐνιέντας καὶ ἀπεκώλυον. Ἐκείνοις δ´ ἦσαν οὕτως καὶ τὰ κατ´ οἶκον ἐν ἀσφαλεῖ, ὡς γυναῖκας μὲν καὶ παιδάρια ταῖς ἐσωτέραις παραδύεσθαι δυσχωρίαις, ἁμάξαις δὲ καὶ σταυροῖς ἐπιμήκεσι διειλῆφθαι τὸν κύκλῳ τόπον, ὡς μηδ´ εἰσβάλλοντας τολμᾶν εἰσελθεῖν. Ἔπιπτον τοίνυν καθ´ ἡμέραν οἱ δοκιμώτατοι, τῇ τοῦ θυμοῦ παραθηγόμενοι ζέσει, καὶ οὐκ ἐπ´ ὀλίγον ἐκαινοτομοῦντο στρατεύματα, οἷά τε δοκοῦντα καὶ μεγάλων δυνάμεων κατευμεγεθεῖν, οὓς ὀλίγοι τινὲς πρὸς ἐκείνους, πλείους ὄντας, καὶ ἀγρόται ἐπὶ πλεῖστον τοῦ καιροῦ κακουμένους τῷ πολέμῳ κατηγωνίζοντο. Πρὸς τούτοις τε αὐτοὶ μὲν ἦσαν ἐν ἀσφαλεῖ, κἂν ὅ τι ποιοῖεν οἱ ἔξω μὴ ἐπαΐοντες, τῷ τοῖς τόποις κατωχυρῶσθαι, κἂν πλείους ὅτι προσβάλλοιεν· οὐδὲν γὰρ ἦν ἢ αὐτούς, προσπίπτοντας ἀλλήλοις, τῇ ῥύμῃ τῶν τόξων μηδ´ ἀντισχεῖν ἔχοντας, παραπόλλυσθαι. Ἐκείνους δέ, εἴ πού ποτε καὶ μερισθεῖεν κατὰ χρείας ἀνάγκην, ἀπολελειμμένους ὀλίγους ἑκασταχοῦ, κινδυνεύειν συνέβαινεν ἐξ αἰτίας τοῦ τοὺς μέν, τὴν χώραν πρὸς αὐτῶν ἔχοντας καὶ μηδὲν εἰς κίνδυνον κατὰ νώτου προσδοκῶντας ἔχειν, τετραμμένους πρὸς τοὺς πρόσθεν, ἐπηλυγαζομένους καὶ τούτους ἐκ φόβων δένδρεσι κατολιγωρεῖν, τοὺς δέ, προσδοκῶντας ἐφ´ ἅπασι καὶ κύκλῳ τὸν κίνδυνον ἐκδεχομένους, πολυωρεῖν, καὶ οὕτως συχναῖς ἐκείνους ὅπου παρείκοι χρωμένους ταῖς ἐκδρομαῖς ἐπεισπίπτειν καὶ ῥοπάλοις—οὐ γὰρ εἶχον ἅπαντες σπάθας—καταγωνίζεσθαι.

4. Οὕτω γοῦν ἐπὶ πολὺ τοῦ πολέμου συνισταμένου καὶ τῶν πραγμάτων τριβομένων, ἐπεὶ οὐκ ἦν σφίσι μαχομένοις περιγίγνεσθαι τῶν ἀφισταμένων, ἔγνωσαν εὐσυνέτως ὑπέρχεσθαι μετ´ εἰρήνης, οὐ πάντας ἅμα· ἀδύνατα γὰρ οὕτως ἦν ὑποκατακλίνεσθαι σπενδομένους· τοῖς γὰρ ἐξ ἀρχῆς ἐγνωσμένοις ἐμμένοντες, μεταβάλλειν ᾐδοῦντο τὸν πλησίον ἕκαστος, καὶ τὸ δύσελπι σφίσι προσῆν ὡς ἀπολουμένοις, εἰ ἐνδοῖεν. Τῷ τοι καὶ καθ´ ἕνα πέμποντες τῶν μὲν συμβάντων ἀμνηστίαν ἔχειν καὶ βασιλέα καὶ αὐτοὺς ὑπισχνοῦντο, ἐκείνοις δὲ μὴ διηνεκῆ τὴν ἐπὶ κακίστοις ὁμόνοιαν πρὸς τοὺς ἄλλους ἔχειν ὡς οἷόν τε συνεβούλευον, καὶ σφᾶς, εἰ θέλοιεν, προῆγον εἰς τόπους σεσημασμένους ὄντας, πλὴν μεθ´ ὁμήρων—οὐ γὰρ ἀπατᾶν ὀρέγεσθαι—, ἐντυγχάνειν, ἐξ ὧν εἶναι μανθάνειν ὁπόσα πρὸς βασιλέως εὐεργετηθήσονται, ἐνδόντες μὲν τὰς ἐνστάσεις τῷ σπένδεσθαι, προδόντες δὲ καὶ τὸν εἰς βασιλέα φημιζόμενον πλάνον· μηδὲ γὰρ εἶναι τοῦτον τὸν Λάσκαριν Ἰωάννην, μηδ´ ἂν πάντες λέγοιεν· αὐτὸν γὰρ ἀποκεκλεῖσθαι τῷ τῆς Δακιβύζης φρουρίῳ καὶ ἀσφαλῶς ἐγκαθείργνυσθαι· ἢν δέ τις καὶ βούλοιτο βλέπειν, ὑφ´ ὅρκοις λαβὼν τὰ ἰσχυρὰ φρικώδεσι, προσεῖναι τοῦτον εἶναι καὶ βλέπειν. Τούτοις καὶ πλείοσιν ἐκείνους ὑπεξάγοντες καθ´ ἡμέραν, ἅμα δὲ καὶ προσπέμποντες ἱκανά, μόλις ἔπειθον καὶ ἐδούλουν τὰς γνώμας, χρυσίῳ μερίζοντες. Καὶ νῦν μὲν τοῦτον, νῦν δ´ ἐκεῖνον ὑπερχόμενοι τοῖς μηνύμασι, τοῦτο μὲν θεραπεύοντες, τοῦτο δέ γε καὶ ὑπισχνούμενοι, παρέπειθον τοὺς πολλούς, καὶ μᾶλλον τοὺς ἐπιδήλους· οἳ δὴ ὁσημέραι πλέον μαλακιζόμενοι ὑποψίαν τοῦ προδιδόναι παρεῖχον τοῖς ἄλλοις. Πλὴν καὶ τῆς μεταβολῆς αἰσθανόμενοι οὐκ εἶχον ὅ τι καὶ πράξειαν· μόνους γὰρ τοὺς σπενδομένους ὑπελάμβανον σῴζεσθαι, κἀκείνοις ὁσημέραι πολλοὶ προσετίθεντο δέει τοῦ κινδυνεύειν. Ἦσαν δὲ καί τινες οἳ πολὺ κρείττονα τὸν ἐν τῷ πολέμῳ ἡγοῦντο θάνατον τῆς προσδοκωμένης, εἰ καθυφεῖντο καὶ προδοθεῖεν, κολάσεως, καὶ ἀντέχειν διὰ ταῦτα διὰ τέλους ἤθελον.

ιγʹ. Ἀπολογία τῶν Ζυγηνῶν πρὸς ἀλλήλους ὑπὲρ τοῦ ὃν ὡς Ἰωάννην ὑπεδέξαντο.

1. Ἐπλεονέκτουν δὲ μᾶλλον οἱ καὶ τὰ ὑπὲρ τοῦ τυφλώττοντος προβαλλόμενοι. Καί· «Τί γάρ, ἔλεγον, δίκαιον ἡμῖν πέπρακται ἐπὶ τῷ ἀλλοδαπῷ τῷδε, εἰ κἀκεῖνος εἴη, εἰ ἄλλος; Ἐπειδὴ δεξάμενοι ἐτίθεμεν ὑπὲρ αὐτοῦ τὰς ψυχάς, γυναῖκας καὶ αὐτὰ τὰ γνήσια προβαλλόμενοι, ἐς ὃ σωθείη ὁ εἰς χεῖρας ἡμετέρας καταφυγών, νῦν μεταβαλόντες καταπροώμεθα; Τί δ´ ἡμῖν εἰς ἀπολογίαν πρὸς τοὺς μεμφομένους ἐσεῖται προδοῦσι; Ὅτι παρώτρυνε μὴ θέλοντας; Ἀλλ´ ἡμῖν γλιχομένοις ὑπὲρ δεσπότου πάσχειν ἐπέστη. Ἀλλ´ ὅτι τὰ καθ´ ἡμᾶς ἐν ταραχῇ κατέστησεν; Ἀλλ´ ἡμῖν γε προθυμουμένοις μᾶλλον ἢ τούτῳ μέμψαιτό τις. Ἀλλ´ ὅτι ὑπεκρίθη τὸν βασιλέα καὶ προσικέτευσε; Καὶ πρῶτον μὲν τίς οἶδεν ἂν ἀληθῆ ταῦτα; Ῥᾷον αὐτοῖς ἄλλον ἀντὶ τοῦ ἀληθοῦς ἐμφανίζειν καὶ ἀπατᾶν, εἰ ἐπισταῖμεν, ἢ τοῦτον ἄλλον ὄντα ἐκεῖνον ὑποκρινεῖσθαι. Εἶτα ἔστω καὶ τοῦτο. Πλὴν πᾶσι μὲν ἡ τοῦ πλείονος ἔφεσις, καὶ ἀγαπητὸν μὲν αὐτὸν ἕκαστον ὄντα τὸν σπουδαζόμενον τῶν καλῶν τυγχάνειν· εἰ δ´ οὖν, ἀλλὰ καὶ τὸ δοκοῦντα μεγαλύνεσθαι μοῖραν οὐ τὴν τυχοῦσαν φιλοτιμίας ἔχει. Τί οὖν ἑαυτοῖς ἀφέμενοι μέμφεσθαι, συναρπασθεῖσιν οὕτως καὶ κίνδυνον ἐπανῃρημένοις, μῶμον ἐκείνῳ προστρίβομεν καὶ ἀντὶ τοῦ σῴζειν μεγίστῳ κινδύνῳ περιβάλλομεν; Ἄλλως τε, εἰ καί οἱ τὰ παγχάλεπα πέπρακται, τὸ γοῦν σχῆμα τῆς ἱκετείας ἱκανὸν καὶ τὸν κάκιστον σῴζειν. Οὐδὲ γὰρ ἂν τί παθεῖν ἐκεῖνον, ἀλλὰ τί ποιεῖν ἡμᾶς ἄξιον προσκοπεῖν.»

2. Ταῦτά τινων λεγόντων, ἐδόκει τισὶν ἀδοξεῖν τὰ μεγάλα, εἰ καταπροοῖντο τὸν ἱκέτην. Καὶ τὸ μὲν διηνεκῶς πολεμεῖν—καὶ γὰρ ἂν ἀνάγκῃ τοῦτ´ εἶναι μὴ περιγενομένους τῶν πάντων· τοῦτο δ´ ἦν ἀδύνατον—ὡς κινδυνῶδες καὶ ἄλλως ὂν ἀπρεπὲς ἀπέλεγον, τὸ δ´ αὖθις καταπροεμένους τὸν ξένον σπένδεσθαι ἐπίμωμον ἔκρινον καὶ ἄδικον πάντη πρὸς τὸν ἡκότα, εἰ πιστεύσας ἐκείνοις σφάζοιτο. Τῷ τοι καὶ τὴν μέσην χωροῦντες, αὐτὸν μὲν ἀπεῖπον μὴ προδιδόναι, αὐτοὺς δὲ σπένδεσθαι οὕτως, εἰ θέλοιεν· εἰ δ´ οὖν, ἀλλὰ διὰ τέλους μαχεῖσθαι συνετίθεντο.

3. Ἐν τοσούτῳ οὖν τοῦ καιροῦ τριβομένου καὶ τῶν μὲν μηδὲν ἐχόντων ποιεῖν, τῶν δὲ μή τι ἀποκρινεῖσθαι, ὁ μὲν ξένος ἀνεῖτο φεύγειν εἰς Πέρσας· οἷς δ´ ἦσαν ὑποσχέσεις παρὰ τῶν τῇδε καὶ συνθεσίαι, ἐσπένδοντο, τὰ πιστὰ λαβόντες τοῦ μὴ παθεῖν.

4. Οἱ δέ, ταῖς σπονδαῖς πρὸς ἐκείνους ἡμερωθέντες, τοῖς ἄλλοις κακῶς καὶ ἀπηνῶς προσεφέροντο καὶ προσετίμων ζημίαις οὐ φορηταῖς καὶ μείζοσιν ἢ ὥστ´ ἐνεγκεῖν ἐκείνους· τὸ δ´ ἐλαύνειν ἐκεῖθεν ἐξορίζοντας, ἄσμενοι ἂν εἰς τιμωρίαν μεγίστην πράξοντες, ὅμως ἐκωλύοντο πράττειν, μὴ καὶ τὰς ἄκρας ἐρημοῦν ἀνδρῶν τὰς ὁρμὰς τῶν Περσῶν ἀνέχειν δυναμένων. Ταῦτα περὶ τοὺς Τρικοκκιώτας καὶ τοὺς Ζυγηνοὺς διαπραξάμενοι, ἀνεχώρουν ἐπ´ οἴκων.

ιδʹ. Ὅπως διετέθη ὁ πατριάρχης μαθὼν τὰ συμβάντα καὶ ὅπως τὸν βασιλέα ἀφώρισεν.

1. Τὸ μέντοι περὶ τὸν παῖδα Ἰωάννην συμβάν, μέγιστον ὂν ἢ ὥστε κρυβῆναι, ἔκπυστον γέγονε καὶ τῷ πατριάρχῃ. Ὁ δ´ ἀκούσας ἐν δεινῷ ἐτίθει τὴν ἀγγελίαν καὶ οὐκ εἶχεν ὅ τι καὶ πράξοι, οὐδὲ καθεκτὸς ἦν ἀλύων. Εἶτα μὴ κρίνας ἀσφαλὲς ἑαυτῷ ἐπὶ τοιαύταις πράξεσι σιωπᾶν καὶ μὴ ἐπεξιέναι ἐπιτιμῶντα, προσκαλεσάμενος τοὺς περὶ αὑτὸν ἱεράρχας καὶ δεινὰ σχετλιάσας τὸ πρῶτον ὡς χλευασθεὶς καὶ ὅτι νόμοι καταφρονοῖντο Θεοῦ διὰ τῆς τῶν ὅρκων παραβασίας ὑπεραγανακτήσας, τέλος τί δεῖ ποιεῖν κατεσκέπτετο, ὡς μὴ ψεῦδος ἀληθείας κατακαυχήσαιτο καὶ ὁ ἀδικήσας κερδαίνειν δόξοι, ἀνεχομένης τῆς Δίκης. «Τὸ γοῦν ἐξ ἡμῶν, ἔφη, ἂν ἐκείνη περιαργοίη, δίκαιον γίνεσθαι, ὡς ἂν τῷ περὶ τούτων ἀγανακτεῖν μισοπόνηροι δόξωμεν.» Ταῦτα τοῦ πατριάρχου λέγοντος, ἀπήχθοντο μὲν οἱ περὶ ἐκεῖνον ἐκτόπως καὶ ἀπεστύγουν τὰ πεπραγμένα, τὸ δὲ πᾶν ἐπ´ ἐκείνῳ κεῖσθαι διωμολόγουν, ὡς καὶ αὐτῶν ἑψομένων, εἴ τι ἂν ἐκείνῳ καὶ δόξοι. Ὁ δέ, ὅρκων ἐκείνων καταστενάξας καὶ μνησθεὶς ὅπως ἐμπεδοῖντο καὶ ἄλλοι μὴ οἷοί τε πράττειν τὰ ὀμωμοσμένα, αὐτὸς τὸ εἰς ἐκεῖνον ἧκον ποιεῖν ἀνεδέχετο μόνος. Πλὴν οὐ σωματικῶς σφάττειν ᾑρεῖτο—οὐδὲ γὰρ ἄξιον—· ὅσον δ´ ἧκε κατὰ ψυχὴν πράττειν, οὐκ ἐρρᾳθύμει. Τὸ δ´ ἦν πάντως ὅπερ διὰ τῆς μαχαίρας τοῦ Πνεύματος γίνεται, ὅ ἐστι ῥῆμα Θεοῦ, ὡς διαιρεῖν τὸν ἄξιον καὶ τὸν ἀνάξιον, καὶ τὸν μὲν εὐλογεῖν, τὸν δ´ ἐκπέμπειν τῆς ὁλομελείας τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ.

Ταῦτα στήσας καθ´ ἑαυτόν, τῶν ἄλλων τῷ μὲν δικαίῳ δυσωπουμένων, τῷ δὲ φοβερῷ συστελλομένων, μὴ καὶ ἀναιδέστερον ἀπεργάσαιντο, πέμψας ἐκεῖνος ἅμα τε ἐλέγχει ἀσεβήσαντα καὶ ἅμ´ ἐπιφέρει τὴν τοῦ Πνεύματος τομήν, τὸν ἀφορισμόν. Ἐνταῦθά τις καὶ μέμψαιτο τοῖς γεγονόσι, ὡς οὐ κατὰ τρόπον γεγονόσι, καὶ ὑπεραπολογήσαιτο τῶν πραξάντων πάλιν, ὡς οὐκ ἄλλως ποιεῖν ἐχόντων. Καὶ ἡ μὲν μέμψις, ὅτι, θεὶς τὸν δεσμόν, ὑφῆκε τοῖς τοῦ κλήρου ψάλλειν ἐκείνου χάριν, ὥστε οἱ καὶ κοινωνεῖν ἐκείνους διὰ τῶν ἱερῶν τελετῶν, αὐτός τε τὰς ἱερὰς ἐτέλει μυσταγωγίας, ἐφ´ αἷς ἦν ἀριδήλως τὸν δεσμοῖς πνευματικοῖς κατεχόμενον μνημονεύεσθαι. Ἡ δ´ ἐπὶ τούτοις ἀπολογία, ὅτι αὐτάρκως εἶχε τοιούτῳ προσώπῳ τὰ τῆς ἐπιτιμήσεως, ὡς, εἰ καὶ προσετίθετο πλέον, κινδυνεύειν συγκεχύσθαι τὰ πάντα κατὰ τὸν Ἐμπεδόκλειον σφαῖρον καί τι καὶ παράλογον προβῆναι, τοῦ βασιλέως ἀπαυθαδίσαντος. Εἰ γὰρ δυσχερὲς μέγαν οἶκον μικρὰν δυστυχίαν δέχεσθαι, ὥσπερ καὶ μικρὸν μεγάλην, ἀλλ´ οὖν τὸ τὴν μεγάλην δυστυχίαν τῷ μεγίστῳ οἴκῳ ἐπεισπεσοῦσαν μὴ κατὰ τὸ εἰκὸς ἐκμειλιχθεῖσαν καθυφιέναι τῆς ἀπηνείας οὐκ ὀλίγα βλάψειεν ἄν. Οἰδίποδες ταῦτα καὶ θοῖναι Θυέστου καὶ πλάναι Ὀδύσσειοι μαρτυρήσουσιν. Οὕτω μὲν οὖν τοῦ πατριάρχου μετελθόντος τὸ τοῦ βασιλέως τόλμημα, ἑκὼν μὴ θέλων δέχεται τὴν ἐπιτίμησιν ὁ κρατῶν καί, τόπον διδοὺς τῷ δικαίῳ θυμῷ, ἡσύχαζεν, οὔτε μεμφόμενος—οὐ γάρ οἱ ἄξιον—, καὶ τὰ τῆς πράξεως ὡς εἶχεν ἀπελογεῖτο. Ὅμως ἐν ἀφύκτοις οὐκ ἀγνοῶν κατεχόμενος, ἠρέμα διέφερε τὴν ὀργὴν καὶ καιρὸν μετανοίας ἐζήτει, ἐφ´ ᾧ τὴν συγχώρησιν δέξασθαι· ἤλπιζε γὰρ ὡς, εἰ μικρὸν ἡσυχάσας, εἶτα, μεταγνῶναι δόξας, τὴν λύσιν ζητοίη, ἕψεταί οἱ παραυτίκα καὶ ἡ συγχώρησις.

ιεʹ. Ὅπως διὰ τῶν τριήρεων ἠνδραγάθουν ὁ τοῦ στόλου τῆς Ῥωμαΐδος λαός.

Ἀμέλει τοι καὶ μικρὸν ἐπισχὼν τὰ αὑτοῦ ἔπραττεν. Ὁ δ´ οὖν σὴς τοῦ συνειδότος ὡς ὀστέον τὴν καρδίαν ἐβόσκετο, καὶ ταπεινὸς ἐδόκει, κἂν τῷ σοβαρῷ τῆς βασιλείας αἴρεσθαι προὐνοεῖτο, ἐφ´ ᾧ μὴ καταφρονούμενος καὶ τῶν ἀναγκαίων ἀποτυγχάνοι. Τὸ γοῦν ναυτικὸν ἔπλει, καὶ αἱ τριήρεις, ταῖς νήσοις προσίσχουσαι, οὐκ ὀλίγας ἐκείνων ᾕρουν, καὶ παραυτίκα αἱ ἁλοῦσαι φρουροῖς ἠσφαλίζοντο, καὶ Ῥωμαίοις προσεκτῶντο αἱ Λατίνοις δουλεύουσαι· ἐξ ὧν ἁλισκομένη μὲν ἔγνωστο Νάξος, αἱρουμένη δὲ Πάρος ἠκούετο, καὶ Κέως καὶ Κάρυστος Ὠρεῷ κατὰ καιροὺς ἰδίους συνελαμβάνοντο, καὶ σὺν ἄλλοις ἄκρα Πελοπονήσου ἀμφὶ Μονεμβασίαν σὺν Σπάρτῃ καὶ Λακεδαίμονι ὑπὸ Ῥωμαίοις ἐγένοντο.

suivant
 

CHAPITRE XI.

1. Cruauté exercées contre d'autres personnes. 2. Endurcissement des Grands. 3. Sentiment de la Cour.

1. Il imposa en même temps de faux crimes à Manuel HoIoboIe bien qu'il fût sort jeune, et qu'il n'étudiât qu'en Grammaire. Il est vrai qu'il avoir ressenti une cuisante douleur de la violence qui avait été commise contre Jean, et en haine de cela il lui fit couper le nez, et les lèvres, et il l'obligea de se retirer avec un méchant habit dans le Monastère du saint Précurseur. II conçut des soupçons contre d'autres pour le même sujet, et il y en eut quelques-uns qu'il traita avec une extrême rigueur, et d'autres qu'il se contenta d'éloigner des charges, et des emplois. Voila de quelle manière gouvernait l'usurpateur injuste de l'autorité souveraine.

160 2. Quand un Prince s'imagine être condamné par le secret jugement de la conscience des gens de bien, il entre contre eux dans une furieuse colère, et ayant honte d'avouer ses crimes il entreprend de les défendre.

3. La Cour était partagée entre la compassion et la crainte. Il n'y avait personne pour dur, ni pour insensible qu'il pût être, qui ne fût touché de la disgrâce de Jean ; mais il n'y avait personne qui n'appréhendât de ruiner la fortune en découvrant son sentiment.

CHAPITRE XII.

1. Les habitants des montagnes se révoltent. 2. L'Empereur envoie des troupes contre eux. 3. Ils se défendent vaillamment. 4. Les Principaux d'entre-eux se laissent gagner.

1. Peu de temps après des paysans qui habitaient les montagnes des environs de Nicée, et qui se fiaient à l'assiette de leur pays, et à la force de leurs armes, bien qu'ils ne vécussent que du travail de leurs mains, ayant trouvé un jeune homme qui avait perdu la vue par maladie, et qui était produit par la malice de certaines gens, comme le véritable Jean, ils le suivirent tant pour satisfaire au serment de fidélité qu'ils avaient prête à l'Empereur son père, que pour venger les injures qu'il avait reçues. Ils le revéti- 161 rent des marques extérieures de la dignité Impériale, le reconnurent pour leur Souverain et prirent les armes pour le défendre contre ceux qui le viendraient attaquer.

2. L'Empereur ne pouvait retenir les mouvements de colère, quand il considérait que sur un faux bruit, ces montagnes si considérables se détachaient du corps de l'Etat, et portaient les autres pays à la révolte par leur exemple. S'abandonnant donc à cette furieuse passion, il amassa tout ce qu'il avait de troupes, et les envoya commencer la guerre civile. Quelques-uns affectant de signaler leur zèle pour son service, témoignèrent une ardeur qui était au dessus de leurs forces.

3. Les montagnards ayant appris que les troupes marchaient pour réprimer leur révolte, recherchèrent des prétextes pour la couvrir, et publièrent qu'il n'y avait que la fidélité qu'ils avaient vouée à leur Prince injustement traité qui les eût portés à prendre les armes, et ils se résolurent d'un commun consentement ou à vaincre, ou à mourir. S'étant donc emparés des forts et des hauteurs, ils tirèrent incessamment sur ceux qui s'avançaient jusques à la portée du trait. Ils fondirent sur ceux qui n'osèrent s'avancer, et firent des efforts extraordinaires pour n'être pas vaincus par des gens qui avaient été élevés dans la mollesse, au lieu d'avoir été endurcis comme eux par le travail. En combattant de la sorte ils 162 perdirent un grand nombre de leurs gens, mais bien loin de perdre courage, ils l'accrurent par leurs pertes, si bien qu'ayant gagné leurs montagnes avec une extrême vitesse, ils en tirèrent une incroyable quantité de traits. II était impossible de traverser les fonds pour les attaquer de prés, et inutile de tirer de loin. Pour eux ils ne manquaient pas un coup, et tirant de dessus des arbres ils trappaient tous ceux à qui ils visaient. Les assaillants ne sachant que faire, se résolurent de mettre le feu au bois dans l'espérance de les obliger parce moyen-là à s'enfuir dans leurs maisons, et de les y poursuivre. Mais le feu ne les incommoda point du tout dans un lieu si inaccessible. Car à mesure qu'il les gagnait d'un côté ils se retiraient d'un autre sans cesser de tirer sur ceux qui l'allumaient. Leurs femmes et leurs enfants étaient cependant en sûreté dans les endroits les plus reculés qu'ils avaient fortifiés avec des chariots, et avec des troncs d'arbres. II n'y avait point de jour qu'ils ne tuassent quelques-uns des plus courageux qui s'avançaient avec plus de hardiesse que les autres, et ils n'appréhendaient pas d'être forcés dans leur pays, quand même ils auraient été attaqués par des troupes plus nombreuses, et plus vaillantes. Ainsi les gens de l'Empereur étaient en danger de périr s'ils s'opiniâtraient à continuer l'attaque, et ils ne voyaient presque point de moyen d'éviter le danger en se retirant. parce qu'ils jugeaient que les paysans ne manqueraient 163 pas de les poursuivre, et qu'en les poursuivantes auraient l'avantage de les voir à découvert. Outre cela ils avaient souvent des attaques à soutenir dans lesquelles ces paysans se servant de massues au lieu d'épées, étaient presque toujours les plus forts.

4. Beaucoup de temps s'étant passé de la sorte les gens .de l'Empereur lassés de leurs pertes, prirent une sage résolution de faire la paix, non avec tous ces paysans des montagnes, car ils n'étaient pas tous traitables, parce que plusieurs appréhendaient d'être maltraités s'ils se rendaient, mais avec les plus avisés auxquels ils envoyèrent offrir une amnistie en particulier, et les assurer que Jean pour qui ils disaient qu'ils avaient pris les armes, était enfermé dans la forteresse de Dacibyze, que s'ils voulaient le voir on les y conduirait, que l'on agissait avec eux de bonne soi, qu'on leur donnerait des otages pour gage de la fidélité avec laquelle on traitait, et que s'ils avaient agréable de conférer, ils apprendraient dans une conférence quelles grâces ils avaient à espérer de l'Empereur s'ils voulaient se rendre à lui, et lui livrer l'imposteur. Enfin ils firent tant par leurs discours, par leurs promesses, par leurs caresses, par leurs présents, et par leur argent, qu'ils les divisèrent, et qu'ils gagnèrent les plus considérables, de sorte que s'étant relâchés de la vigueur avec laquelle ils combattaient au commencement, ils se rendirent suspects à 164 leurs compagnons. Ceux qui ne s'étaient point laissé corrompre s'étant défiés de la trahison, ne savaient que saire: Les uns se plaignirent à ceux qui avaient traité avec les nôtres, à dessein de se sauver avec eux: Les autres se résolurent de se défendre jusques à la dernière extrémité, et témoignèrent qu'ils aimaient mieux mourir les armes à la main.que de se rendre pour être puni» honteusement.

CHAPITRE XIII.

1. Discours des habitants des montagnes en saveur de l'imposteur. 2. Ils s'accordent sans le trahir. 3. Il se sauve en Perse. 4. Ceux qui refusent de s'accorder sont traités avec rigueur.

1. il y en avait plusieurs qui défendaient le parti de ce misérable qui avait perdu les yeux, et qui en parlaient en ces termes. Avec quelle justice pourrions-nous livrer cet étranger qui s'est refugié parmi nous, soit qu'il soit le véritable Jean ou un autre, après que nous nous sommes une fois engagés à le protéger, et que nous avons exposé pour sa défense nos femmes, nos enfants, et nos vies ? Que pourrions-nous alléguer pour excuser notre perfidie ? Mais nous n'étions que trop dispo- 165 sés de nous-mêmes à prendre les armes pour les intérêts de celui que nous reconnaissions pour notre légitime Souverain. Dirions-nous qu'il a excite des troubles, et mis de la division parmi-nous ? mais c'est nous qui les avons excités nous-mêmes. Dirions-nous qu'il nous a imposé en nous assurant qu'il était l'Empereur Jean ? Mais que sait-on si cela est véritable, et si ceux qui nous attaquent ne supposent point eux-mêmes un faux Empereur qu'ils tiennent en prison? Quand cela serait, n'est-à pas naturel de désirer à faire fortune, lorsque quelqu'un s'efforce de s'élever, ne loue-t-on pas son ambition? Que si nous ne pouvons être blâmés d'avoir pris les armes pour ses intérêts, serait-il juste de l'abandonner . Considérons plutôt ce que nous devons faire que ce qu'il mérite de souffrir.

2. Quelques-uns ayant parlé de la sorte, les autres jugèrent que ce leur serait un grand déshonneur de livrer un fugitif et un suppliant. Ils tremblaient néanmoins quand ils considéraient qu'à moins que de le livrer, ils s'engageaient à continuer éternellement la guerre contre des ennemis qu'ils ne pouvaient jamais espérer raisonnablement de vaincre. Enfin ils trouvèrent ce tempérament de s'accorder sans le trahir.

3. Pendant qu'ils étaient dans cet embarras, le faux Jean s'ensuit chez les Turcs. Ceux qui étaient en termes de traiter conclurent la paix, et ne souffrirent point de mal.

4. Les autres furent traités avec toute la dureté, et avec toute la cruauté imaginable. On ne 166 voulut pas néanmoins les exterminer entièrement, de peur que les montagnes ne fussent exposées aux incursions des Turcs, s'il n'y avait plus d'habitants pour les garder. Après cela les troupes vinent à Constantinople.

CHAPITRE XIV.

I. Le Patriarche assemble les Prélats, et leur expose la violence commise contre le jeune Prince. 1. II excommunie l'Empereur sans ôter son nom des prières. 3. Excuse de cette condescendance.

1. La violence qui avait été commise contre Jean était trop extraordinaire pour n'être pas publique. Dès que le Patriarche en eut été averti il en témoigna une douleur inconsolable, et ne jugeant pas se pouvoir taire dans une occasion si importante, ni devoir dissimuler une usurpation si criminelle, il assembla les Prélats, et se plaignit de l'insolence avec laquelle on méprisait son autorité, et avec laquelle on violait la religion des serments. Après cela il mit en délibération ce qu'il y avait à faire, pour empêcher que le mensonge ne triomphât de la vérité, et que l'usurpateur ne jouit paisiblement du fruit de ses injustices. Que si, dit-il, la justice divine semble par un secret jugement négliger de le punir, nous ne 167 sommes pas dispensés pour cela de notre devoir, et il n'en faut pas pour cela moins faire paraître l'horreur et l'indignation que nous avons de ses crimes. Le Patriarche ayant parlé de la sorte, les Prélats l'assurèrent qu'ils confirmeraient par leurs suffrages tout ce qu'il aurait agréable d'ordonner. II représenta avec des larmes et avec des gémissements les serments par lesquels les sujets s'étaient obligés de venger les injures qui seraient faites au jeune Prince, et il ajouta que si les autres n'étaient pas capables de s'en acquitter, il ne manquerait pas pour cela à son devoir. Son intention n'était pas de se servir de l'épée matérielle, cela était trop éloigné de la modération dont l'Etat Ecclésiastique fait profession, il n'avait envie d'employer que l'épée spirituelle qui est la parole de Dieu, qui sépare les bons d'avec les mécbants.qui comble les uns de bénédictions, et qui accable les autres d'anathèmes.

2 Le Patriarche ayant témoigné qu'il était dans cette résolution, les autres n'osèrent s'y opposer par un secret respect qu'ils eurent pour la Justice, bien qu'ils appréhendassent fort de se sacrifier à la colère de Michel Paléologue. Le Patriarche prononça donc la sentence d'excommunication. On peut trouver quelque chose à redire dans la suite, mais on peut aussi excuser ce défaut par les circonstances. Ce qu'il y a à redire est que le Patriarche permit que l'Empereur sût toujours nommé dans les prières publiques, et 168 qu'il pria toujours pour lui dans la célébration des mystères.

3. On peut néanmoins excuser ce relâchement de la discipline par l'éminence de sa dignité. On ne pouvait rien faire davantage contre un Empereur, sans se mettre en danger d'exciter des mouvements furieux  et de trop presser le ballon d'Empédocle qui était tout plein d'orages, et de tempêtes. Si les grandes familles souffrent de petites disgrâces, avec autant d'impatience que les petites souffrent les grandes, n'était-il pas raisonnable de tempérer la rigueur de la peine en saveur de la famille Impériale, dont la désobéissance aurait éclaté avec un sandale très-dangereux. II n'en faut point d'autre preuve que les Oedipes, que les festins de Thyeste, que les voyages d'Ulysse. La sage modération du Patriarche Arsène empêcha les emportements de l'Empereur Paléologue, et fut cause qu'il donna du temps à la juste colère de l'Eglise, et qu'il le soumit à son autorité sans se plaindre de sa rigueur, et qu'il demanda qu'on lui imposât une pénitence dans l'espérance d'obtenir l'absolution.

169 CHAPITRE XV.

Petite expédition maritime.

1. Il interrompit un peu le cours des affaires publiques pour vaquer à soi-même. Lever de sa conscience lui rongeant le cœur, il faisait paraître sa douleur par la modestie de ses habits, sans néanmoins vouloir tomber dans le mépris, de peur de ne pouvoir plus s'acquitter de ses fonctions. Cela ne l'empêcha pas d'équiper une flotte, et de reprendre les îles de Naxos, de Paros, de Ceos, de Caryste, d'Orée, et la ville de Lacédémone.

 

suivant