Pachymère traduit par Mr. Cousin

PACHYMERE

 

HISTOIRE DES EMPEREURS MICHEL ET ANDRONIQUE

LIVRE NEUF (I à XVI)

LIVRE HUIT XVI à XXXIII - LIVRE NEUF XVII

Traduction Française : Mr. COUSIN

La traduction est purement littéraire et laisse tomber de nombreux passages. (Philippe Remacle)

 

 

 

 

HISTOIRE DE CONSTANTINOPLE

TOME VIII.

 

CONTENANT

L'Histoire des Empereurs Michel et Andronique,

Ecrite par Pachymère.

 

HISTOIRE DES EMPEREURS MICHEL ET ANDRONIQUE.

Ecrite par Pachymere.

LIVRE NEUVIÈME

 

 

 

précédent

ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ.

1. Στεφηφορία τοῦ υἱοῦ βασιλέως Μιχαήλ.

1. Ἐπεὶ δ´ ἀντίπαις ἦν ὁ υἱὸς Μιχαὴλ ἤδη τῷ βασιλεῖ καὶ τὸν ὑπὲρ τὸν ἔφηβον ἤλαυνεν, οὐκ ἀπεικὸς ἡγεῖτο οὐδ´ ἀπρεπὲς ἄλλως μὴ βασιλικῶς ταινιοῦν, καὶ ταῦτα καὶ τόσην πληροφορίαν ἐπὶ τῷ ταινιώσοντι κεκτημένος. Ὅθεν καὶ ἐξαρτύεται μὲν τὰ ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ χρείᾳ προσήκοντα ἀποχρώντως λίαν καὶ φιλοτίμως· καιρὸν δ´ ἡγησάμενος πρέποντα ἡμέραν τῆς μνήμης τοῦ πρώτου ἐν Χριστιανοῖς βασιλέως, μᾶλλον δὲ καὶ σφίσι τῆς ἐλευθερίας ἄρξαντος Κωνσταντίνου, ἐν ταύτῃ καὶ τὰ τῆς στεφηφορίας τῷ υἱῷ ἀπεπλήρου. Καὶ εἰκοστῇ πρώτῃ Πυαντιῶνος μηνὸς κατὰ τὸν τοῦ θεοῦ σοφίας νεών, συναχθέντων ἁπάντων,

2. Ὅσον ἦν τῶν ἐν τέλει καὶ ἄλλως καὶ ὑπηρετικὸν βασίλειον, ὅσον τῆς πολιτείας καὶ ὅσον τῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων, οὐδ´ αὐτῶν ἀπόντων τῶν κατὰ τὴν πόλιν Ἰταλῶν, ἔτι δὲ καὶ τῶν ὅσοι κατὰ χρείαν πρεσβείας ἐπεδήμουν τῇ Κωνσταντίνου, καὶ αὐτῶν δὴ τῶν τὸ ἐπὶ τῇ Αἰκατερίνῃ κῆδος μεσιτευόντων (οἱ δ´ ἦσαν οἱ ἀμφὶ τὸν Συρπέρον λεγόμενον), τὸ μὲν ἱερατικὸν πᾶν καὶ μοναχικὸν ἀφ´ ἑσπέρας παννύχιον ὑπὸ δαψιλέσι φωσὶν ἀπετέλουν τὴν ὑμνῳδίαν, ἄνωθεν τοῦ βασιλέως ἱσταμένου καὶ ἀκροωμένου τῶν ὕμνων. Ὑπ´ αὐγὰς δὲ συναχθέντων, καὶ τὴν τοῦ Αὐγουστεῶνος αὐλαίαν πληρούντων ἐς τόσον ὥστε καὶ εἰς μίαν ἁρμογὴν καὶ συνέχειαν ξύμπαντας ξυνεπτύχθαι ζῶον φαινομένους ἕν, εἰς πλάτος ἐνδιδὸν ἀλλόκοτόν τι καὶ ξένον, μυρίαις χρώμενον γλώσσαις, —τούτων οὖν ἁπάντων συναθροισθέντων, περιαιρεθέντων δὲ καὶ τῶν τοῦ τρικλίνου Μάκρωνος δρυφάκτων διόλου, ὡς καθαρὸς παρὰ πάντων θεῷτο ὁ εὐφημούμενος, ἐπ´ ἀσπίδος τε τὸν νέον οἱ ἐν τέλει καθιζάνουσι καὶ μετέωρον αἴρουσι καὶ ἀνευφημοῦσι τρανότερον. Εἶτα καὶ τὴν ἱερὰν λειτουργίαν τελοῦντες ἅμα μὲν αὐτὸς πατριάρχης ἅμα δ´ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ τοῦ βήματος πάντες, ἐφ´ ἑκάστῳ τῶν τελουμένων καὶ τῷ υἱῷ κατὰ τὸ εἰκὸς συναφωσίουν τὰ πρέποντα τῷ πατρί τε καὶ βασιλεῖ. Καὶ δὴ τελεσθέντων ἐκείνων ἄνεισι μὲν ἐπ´ ἄμβωνος ὁ κρατῶν, ἄνεισι δὲ καὶ ὁ πατριάρχης, συνάνεισι δὲ σφίσι καὶ ὁ εἰς βασιλείαν μετὰ τοῦ πατρὸς χρισθησόμενος. Καὶ μετὰ λαμπρῶν καὶ περιφανῶν τῶν τελετῶν στέφει μὲν βασιλεὺς τὸν υἱόν, συνεπιλαμβανομένου τοῦ στέφους καὶ τοῦ ἱεράρχου, χρίει δ´ ὁ ἱεράρχης τῷ θείῳ μύρῳ τὸν τῆς βασιλείας συμμετασχόντα. Καὶ παιᾶνες ἐντεῦθεν καὶ εὐφημίαι καὶ πᾶν χαριστήριον. ῥιπτοῦνται δὲ περιερχομένων τῶν βασιλέων καὶ οἱ συνήθεις ἀπόδεσμοι. Καὶ τότε μὲν τὸ μέγα παλάτιον μετὰ περιφανοῦς τῆς δορυφορίας αὐτοὺς ὑποδέχεται·
 

précédent

Chapitre Premier.

1. L'Empereur se résout d'associer Michel son fils à l'Empire. 2. La cérémonie se fait avec toute la magnificence possible.

1. L'Empereur voyant que Michel son fils était en âge de puberté, et qu'il lui donnait tout sujet de concevoir de lui de grandes espérances, résolut de le couronner, et de préparer tout ce qui était nécessaire pour rendre la cérémonie des plus magnifiques, et des plus superbes. Il crut qu'il n'y avait point de jour si convenable que celui auquel on célèbre la mé- 628 moire de l'Empereur qui donna le premier la liberté à l'Église.

2. Tout ce qu'il y avait de personnes élevées en dignité, d'Officiers, tant de la Cour que de la ville, et de l'armée, tous les Italiens qui étaient venus pour affaires, ou qui avaient été envoyés en Ambassade, et pour le mariage de Catherine desquels sire Pierre était chef, s'étant assemblés dans l'Eglise de sainte Sophie le vingt-unième jour du mois de Mai, les Ecclésiastiques et les Moines commencèrent l'office sur le soir, et le continuèrent toute la nuit à la clarté d'une infinité de lumières, l'Empereur étant dans les galeries hautes. Dès la pointe du jour la place de l'Augusteon fut remplie d'une multitude si prodigieuse, et si serrée, qu'il semblait que ce ne fût qu'un corps qui avait plusieurs têtes et plusieurs langues. Alors les balustres de l'appartement de Macron ayant été ôtées afin qu'ils n'empêchassent point de voir, les Grands de l'Empire élevèrent Michel sur un bouclier, et le proclamèrent à haute voix. Ensuite le Patriarche, les Évêques, et tous les Ecclésiastiques le bénirent avec l'Empereur son père selon la coutume en célébrant la sainte Messe. Lorsqu'elle fut achevée l'Empereur, le Patriarche, et Michel qui devait être couronné, montèrent au pupitre, et avec les cérémonies ordinaires, l'Empereur mit la couronne sur la tête de son fils, le Patriarche soutenant un peu la couronne. Après cela le Patriarche 629 l'oignit du sacré chrême aux cris de joie de tout le peuple. Les Empereurs retournant en leur palais entre deux haies de leurs gardes, ne manquèrent pas de faire les largesses ordinaires aux peuples. 

2. Προβολὴ παρὰ βασιλέων εἰς δεσπότειαν τοῦ υἱοῦ Ἰωάννου.

 

1. Τῇ δ´ ὑστεραίᾳ ταύτης μετακαλεῖται μὲν πατριάρχας ὁ βασιλεύς, μετακαλεῖται δ´ ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς τοῦ κλήρου καὶ μοναχοὺς καὶ τὸ τῆς πολιτείας ὅσον καθαρόν τε καὶ ἔκκριτον, καὶ δὴ κατὰ τὸν Μανουηλίτην βασιλικὸν τρίκλινον ἔγνω συνάπτειν πανήγυριν. Καὶ τὸν υἱὸν ἀγαγὼν Ἰωάννην, ὃν ἐκ τῆς Εἰρήνης ἔσχε νέον ἔτι τελοῦντα, εἰς δεσπότην προβάλλεται, συνεπιλαμβανομένου τῆς δεσποτικῆς στεφάνης τοῦ ἀρτιστεφοῦς βασιλέως καὶ αὐτοκράτορος. Καὶ οὕτως ἐκεῖθεν καὶ ἐς Βλαχέρνας προερχομένων τῶν βασιλέων, ἐρριπτοῦντο μὲν καὶ αὖθις τοῖς δήμοις ἀπόδεσμοι, πολὺς δ´ ἐξ ἁπάντων κρότος καὶ συμμιγὴς ᾔρετο εὐφημία, καὶ μεγαλυνόντων τοὺς βασιλεῖς.

2. Ἐντεῦθεν καὶ ἐζητεῖτο πρὸς βασιλέως παρὰ τῆς ἐκκλησίας δοθῆναι καὶ ἐπὶ τῷ νέῳ στεφθέντι ὅσον δὴ καὶ αὐτῷ παρὰ τοῦ πατρὸς ζητήσαντος πέπρακτο.
 

Chapitre II.

1. L'Empereur fait Jean son fils Despote. 2. Il demande aux Ecclésiastiques la confirmation de l'association de Michel son fils à l'Empire.

1.  Le jour suivant l'Empereur ayant assemblé les Patriarches, les Évêques, les Ecclésiastiques, les Moines, et les principaux Citoyens dans l'appartement de Manuel leur présenta Jean son jeune fils qu'il avait eu d'Irène, et le fit Despote, le jeune Empereur soutenant en cette cérémonie un côté de la couronne. Les deux Empereurs s'en retournèrent ensuite au palais de Blaquernes et firent distribuer des pièces d'or et d'argent au peuple, qui ne pouvait se lasser de leur témoigner sa joie par ses acclamations.

2. L'Empereur demanda après cela au Clergé un acte en saveur de son fils, semblable à celui que son père avait autrefois obtenu, lorsqu'il l'avait assocoé à l'Empire. 

3. Ὅπως νεαρὰ προβαίνει βασίλειος νομοθεσία περὶ τῶν χειροτονιῶν.

 

1. Τὸ γὰρ ἐξ αὐτῆς τόμον γενέσθαι, καὶ δι´ ὑπογραφῶν συνήθων ἀσφαλισθῆναί οἱ τὴν βασιλείαν, καὶ τῷ κατεξαναστησομένῳ δῆθεν, εἴ πού τις καὶ εἴη, εὐθύνας ἀφορισμῶν ἀλύτων καὶ ἀρῶν ἐπιτίθεσθαι, ἑαυτῷ μὲν γεγονὸς παρὰ τῶν τότε ἐς τὸ ἀκριβὲς ἠπίστατο καὶ ἐδείκνυ, ἠξίου δὲ καὶ τῷ υἱῷ ταῦτα παρ´ αὐτῶν γίνεσθαι ὡς οὐ καινόν τι καὶ ξένον, ὡς ἔλεγεν, ἐχούσης τῆς ἀξιώσεως. Ταῦτα μὲν βασιλεὺς λιπαρῶς ἠξίου, ἀλλ´ οὔτε πατριάρχην οὔτ´ ἀρχιερεῖς ἔπειθεν, ἀλλὰ τὸν μὲν τόμον γενέσθαι καὶ ἀσφαλισθῆναι τῷ στεφθέντι τὴν βασιλείαν αὐτόθεν ἕτοιμοι ἦσαν πράττειν, τὸ δὲ καὶ ἀραῖς περιβάλλειν καὶ ἀφορισμοῖς Χριστοῦ τῆς μερίδος χωρίζουσι τὸν εἴ τίς ποτε καὶ κατεξανασταίη τοῦ βασιλέως, οὐκ ἐδικαίουν ὅλως. Ἀποχρῶντα γὰρ εἶναί οἱ τὰ ἐκ τῶν νόμων πρόστιμα, εἰ ἁλῴη, ὡς μηδὲν ἐντεῦθεν καὶ τὸ βιοῦν βιωτὸν ἔχειν ταῖς ἐκ νόμων καθυπαχθέντα ποιναῖς. Μὴ δίκαιον δ´ εἶναι πρὸς ταύταις, καὶ ἀνδράσι συμπαθείας φίλοις διεγνωσμένον, καὶ τῆς μερίδος ἐκεῖνον χωρίζεσθαι τοῦ Χριστοῦ. Καὶ καλὸν μὲν βασιλεῖ προσεῖναι τὴν συμπάθειαν πλεονέκτημα· τέτακτο γὰρ αὐτῷ δηλαδὴ μὴ ἑκουσίῳ γνώμῃ ποινηλατεῖν ποτὲ τὸν ἐπὶ τοῖς ἐσχάτοις ἁλόντα, ἀλλ´ ἄλλως εἱρκταῖς καὶ ταῖς ἐκεῖθεν κακουχίαις δὴ καὶ δημεύσεσι κατὰ τρόπον τοῦ πλημμελήματος δικαιοῦν καὶ κολάζειν. Καλὸν οὖν εἶναι καὶ ἐπαινετὸν τὸ ταχθὲν βασιλεῖ, οὐ καλὸν δὲ οὐδ´ εὐπρεπὲς ἄλλως αὐτὸν συμπαθῶς ὅσον ἐπὶ τούτῳ τοῖς πταίουσιν ἔχοντα ἀσυμπαθῆ καταναγκάζειν τὴν ἐκκλησίαν γίνεσθαι, καὶ μᾶλλον αὐτὴν διαφερόντως τὸ ξυμπαθὲς πρεσβεύουσαν.

2. Ὡς γοῦν ἀπετύγχανεν ὁ κρατῶν, καὶ πᾶς ἐς δικαιολογίαν λόγος ἐντεῦθεν ἠπράκτει τῆς τοῦ πατριάρχου καὶ τῶν ἀρχιερέων νικώσης ἐνστάσεως, τοῦτο μὲν καὶ ἄκων ὑπερετίθετο, καὶ τὸ δοκεῖν ὑπερηφάνει μηδ´ αὐτὴν ἐκείνην ἣν ἑτοίμως εἶχον διδόναι τομογραφίαν ὥς τι τῶν ἐξ ἀνάγκης θελητῶν προσιέμενος· συνεξακούεσθαι γὰρ καὶ τῷ παιδί τε καὶ διαδόχῳ κατὰ τὸ εἰκὸς τὴν ὡς ἑαυτὸν ὁρκωμοσίαν τε καὶ ὑπὸ θεῷ καὶ τοῖς ἐκείνου νόμοις ἀσφάλειαν. Αὐτὸς δ´ ὡς ἐῴκει παροξυνθεὶς ἐφ´ οἷς ἀξιῶν ἀπετύγχανεν, ἄλλως ἀντιξύειν ἔγνω τοὺς ἀπειθοῦντας, ἀπρεπὲς καὶ ἄλλως τὸ κατὰ συνήθειαν πραττόμενον διακρίνων. Τὸ δ´ ἦν τὸ τὸν ἐπὶ ἀρχιερωσύνῃ χειροτονούμενον κανοῖς τισὶ καὶ δόσει λημμάτων τοὺς χειροτονοῦντας δωρεῖσθαι καί γε δὴ κληρικῶν ἕκαστον διὰ τὴν προσόντων αὐτοῖς ὀφφικίων δικαιοδοσίαν, ὡς εἴθιστο· Σιμωνιακὸν γὰρ ἀπεκάλει τὸ πραττόμενον πάθος, καὶ ὤνιον χρημάτων κινδυνεύειν τὴν χειροτονίαν ἐντεῦθεν λογίζεσθαι. Τοῦτ´ εἰς μέσον προτείνων, πολὺς ἦν δοκῶν καταιδεῖσθαι καὶ τὸ ἀπερισκέπτως γινόμενον ἐκφαυλίζειν καὶ εἰς κρῖμα μεῖζον γίνεσθαι.

3. Τινὲς γοῦν οἷς δὴ καὶ ἦν διευλαβεῖσθαι δοκεῖν, ἀρχιερεῖς ὄντες καὶ οὗτοι καὶ τὸ κέρδος τοῦ ἀσφαλοῦς ἐν δευτέρῳ δοκοῦντες τίθεσθαι, συνῄροντο τῆς γνώμης τῷ βασιλεῖ καὶ τὰ εἰκότα συνέπραττον. Οἱ πλείους δὲ καὶ παρ´ ἐκείνους ξύμπαντες, καὶ παλαιὰν συνήθειαν προβαλλόμενοι καὶ νόμους περὶ τούτων λέγοντας καὶ δικαιοδοσίας ἐκ παλαιοῦ ὀφφικίων, οὐκ ἐνεδίδοσαν. Εἰ δ´ οὖν, ἀλλὰ παραβασίαν τοῖς κειμένοις ἐφεδρεύουσαν καὶ ὄλισθον ἐντεῦθεν ἀνηρτημένον ὡς εἰκὸς διεγίνωσκον, καὶ ὅτι πόρον ζωῆς ἀναγκαίας τοῖς κληρικοῖς ἀποκεκλεῖσθαι ξυμβαίνει. Καὶ πόλλ´ ἄττα τοιαῦτα λέγοντες τοῖς ἀπεροῦσιν εἰς τέλος ἐῴκεσαν. Ἀλλ´ οὐκ ἤνυον.

4. Διὸ καὶ νεαρὰ προβαίνει νομοθεσία, καὶ ἐπ´ αὐτοῖς μόνον οὐκ ἀκριβολογουμένων κηροῖς, ὁπόσοι καὶ οἷοι ἐσοῦνται, οἷς ἡμμένοις ἐπὶ τῇ τελετῇ τῆς χειροτονίας χρήσαιντ´ ἂν οἱ τῶν παρόντων ἱερωμένοι. Ἣν δὴ νεαρὰν ὑποσημαίνεται μὲν πατριάρχης ὑποσημαίνονται δ´ ἱεράρχαι, καὶ πάντες πλὴν δυοῖν, τοῦ τε Σμύρνης καὶ τοῦ Περγάμου, συγκάταινοι γίνονται. Πλὴν τὸ πᾶν τῆς ἀκερδείας οὐκ ἐπὶ τοῖς ὑπογράψασιν ἀλλ´ ἐπὶ τοῖς κληρικοῖς πίπτει, ὡς ἄλλους μὲν ἐμπεδωθῆναι ταῖς ὁμολογίαις, ἄλλους δὲ καὶ ἄκοντας τὰς ἐκείνων ὁμολογίας ἀποπληροῦν.

630 Chapite III.

1. Les Évêques s'excusent de prononcer l'excommunication contre ceux qui manqueraient de fidélité au jeune Empereur. 2. Andronique se résout de se venger en défendant les présents qui se faisaient aux ordinations. 3. Opposition de quelques Évêques. 4.. Nouveau décret signé par la plupart des Prélats.

1. Il montra l'écrit par lequel on lui avait assuré la possession de l'Empire, en prononçant sentence d'excommunication contre ceux qui seraient rebelles à sa puissance, et prétendit par-là qu'en demandant un pareil écrit pour son fils, il ne demandait rien d'extraordinaire, ni de nouveau. Le Patriarche et les Évêques crurent qu'il suffisait d'assurer par un décret l'Empire au jeune Empereur, mais ils refusèrent de soumettre aux anathèmes ceux qui se révolteraient contre lui. Ils lui dirent pour justesse ce refus que les Lois civiles étaient assez puissantes pour punir les rebelles, sans que des Ecclésiastiques qui devaient être remplisse compassion, et de tendresse usassent de cette rigueur, que de les retrancher du corps mystique du Sauveur. Que s'il était bien séant à un Empereur d'employer la puissance que Dieu lui a mise entre 631 les mains pour châtier les coupables, et pour les condamner à la prison, au bannissement, et à d'autres supplices, selon l'énormité de leurs crimes, il ne lui était pas honnête de vouloir obliger des Ecclésiastiques qui n'ont que la douceur et la miséricorde en partage, d'exercer une semblable sévérité.

2. L'Empereur ne pouvant rien obtenir de la fermeté du Patriarche et des Evêques, cessa de les presser, feignit de mépriser la grâce qu'il leur avait demandée, et refusa même le décret qu'ils offraient, disant qu'il n'était pas nécessaire, et que la possession de l'Empire serait assez assurée à son fils par leur serment, par l'autorité des lois, et par la protection divine. Néanmoins comme il était irrité de ce refus, il chercha le moyen de s'en venger, en faisant quelque chose qui fâchât les Ecclésiastiques. Il y avait une coutume qu'il trouvait tout à fait contraire à la bienséance, et à l'honnêteté, qui était que quand un Évêque était sacré il faisait des présents à ceux qui le sacraient, et aux Ecclésiastiques qui étaient employés dans cette cérémonie, à chacun à proportion du ministère qu'ils y exerçaient. Il prétendit donc que c'était-là une simonie, et une vente des dignités Ecclésiastiques, et parla avec beaucoup de force et de vigueur pour décréditer cet usage comme un abus insupportable.

3. Quelques Évêques qui semblaient être touchés d'un véritable sentiment de piété, et vou- 632 loir préférer la sureté de leur conscience à l'utilité du gain, approuvèrent sa proposition, mais la plus grande partie, ou pour mieux dire presque tous, soutinrent l'ancienne coutume de recevoir la rétribution, comme l'unique moyen de leur subsistance, et les lois qui avaient été faites pour la conserver.

4. Cela n'empêcha pas toutefois qu'il ne fît une nouvelle constitution, pour défendre de prendre pour les ordinations non pas même un cierge. La constitution fut signée par l'Archevêque et par tous les Évêques, excepté celui de Smyrne, et celui de Pergame. Cependant la perte tombait sur les autres Ecclésiastiques qui n'avaient pas signé la constitution. Ceux qui avaient signé étaient obligés par leur signature, et ceux qui n'avaient point signé étaient obligés par l'autorité absolue à laquelle ils n'avaient pas la force de résister. 

4. Περὶ τοῦ θανάτου τοῦ δεσπότου Νικηφόρου καὶ τῆς πρὸς βασιλέα ἀξιώσεως.

 

1. Ἀλλὰ φθάνει καὶ ὁ ἐν δύσει δεσπότης ὁ ἐξ Ἀγγέλων Νικηφόρος τελευτῆσαι τὸν βίον, ἐπὶ δυσὶν ὑπεξουσίοις τέκνοις, παιδί τε ἄρρενι ἀτελεῖ τῷ Θωμᾷ καὶ θυγατρὶ προφερούσῃ τὴν ἡλικίαν τοῦ ἄρρενος τῇ Ἰθάμαρ.

2. Καὶ ἡ ἐκείνων μήτηρ Ἄννα καὶ τῆς Εὐλογίας θυγάτηρ, ἐκποδὼν γεγονότος καὶ τοῦ σεβαστοκράτορος Ἰωάννου τὰς ἐπιτροπὰς τῶν τε παίδων καὶ τῆς τοπαρχίας ἔχουσα, τοὺς τοῦ Ἰωάννου παῖδας δύο, τὸν Δούκαν τε καὶ τὸν Ἄγγελον (τὸν γὰρ Κομνηνὸν Μιχαὴλ φθάνει κατασοφισαμένη αὕτη δόλῳ καὶ ἐπισχοῦσα καὶ παραδοῦσα τῷ βασιλεῖ), γυνὴ ἀπόλεμος φύσει ἄνδρας καὶ πολέμοις ἐσχολακότας ἐκτόπως ὑπώπτευε, καὶ περὶ τοῖς παισὶ καὶ τῇ ἀρχῇ ἐδεδοίκει· ὁ γὰρ σφῶν πατὴρ Ἰωάννης ζῶντα τὸν Νικηφόρον, νόθος γνήσιον, τὰ πολλ� τῶν ἐκείνου προσαφαιρούμενος ἐζημίου. Διὰ τοιαῦτα καὶ οὐκ ἀνυστὴν ὅλως βουλὴν ἐβουλεύετο· ἔγνω γὰρ ἀποστέλλειν πρὸς βασιλέα, καὶ λιπαρεῖν μὲν αὐτὸν λιπαρεῖν δὲ πατριάρχην καὶ ἐκκλησίαν παριδεῖν νόμους κειμένους, καὶ τῇ ἀνάγκῃ συγκαταβῆναι ἐχούσῃ μέγα τὸ χρήσιμον, ὥστε τὸν νέον βασιλέα γαμβρὸν ἐκείνῃ γενέσθαι, καὶ πᾶσαν χώραν καὶ ἑαυτὴν καὶ παῖδα ὡς ἀρχαῖα ἐλλείμματα Ῥωμαΐδος ἐγχειρίζειν χαίρουσαν ὡς εἰ καὶ αὐτὴ ἐπ´ ἐκείνοις τόσα λαβεῖν ἔμελλε.

3.  τὸ οὖν συνάλλαγμα, ὃ συνιστᾶν ἤθελεν, ἕκτου ἦν βαθμοῦ καὶ ἐξ αἵματος, καὶ παντός γε μᾶλλον ἀπεκωλύετο. Ὅθεν καὶ τῷ μὲν Θωμᾷ τὸ δεσποτικὸν ἀξίωμα ζητήσασα καὶ λαβοῦσα, τὴν δ´ ἐντεῦθεν ἀσφάλειαν ἀπελπίσασα, πρὸς Ἰταλοὺς ἀφορᾷ, καὶ τὸν ἔκγονον τοῦ Καρούλου ἐπιγαμβρεύεται Φίλιππον, οὐκ ὀλίγα τῶν τῆς χώρας καὶ πόλεις ἐς προῖκα δοῦσα τῇ θυγατρί.

 

633 Chapitre IV.

1, Mort du Despote Nicéphore. 2. Alliance proposée par la Princesse Anne sa veuve, et rejetée par l'Empereur. 3. Elle cherche une autre alliance en Italie.

1.  Un peu auparavant le Despote Nicéphore de la famille des Anges était mort en Occident, et avoir laissé deux enfants en bas âge, un fils nommé Thomas, et une fille nommée Itamar, qui était l'aînée.

2. Anne leur mère fille d'Eulogie avait eu après la mort de Jean Sebastocrator leur oncle, la tutelle de ses deux enfants, Ducas et l'Ange, et la régence de leurs Etats; car pour Michel Comnène qui était l'aîné, elle l'avait trompe par ses artifices, et livré à l'Empereur. Comme cette Princesse avait naturellement aversion de la guerre, elle redoutait ces jeunes courages qui y avaient été élevés, et appréhendait qu'ils n'entreprissent sur la personne, et sur les Etats de ses enfants, comme Jean leur père avait autrefois entrepris sur ceux de son mari, bien qu'il ne fût que son frère naturel. Elle résolut pour éviter ce danger d'offrir sa fille Itamar à l'Empereur Michel, et de supplier l'Empereur son père, le Patriarche, et le Clergé, de se dispenser en cette occasion de l'observation des lois qui ont défendu les mariages 634 entre les proches, et d'user de condescendance en faveur des deux Etats, et en considération des offres qu'elle faisait de réunir à l'Empire les domaines de ses enfants et de ses pupilles.

3. Mais bien qu'elle poursuivit avec autant de chaleur pour faire accepter ses offres qu'elle aurait pu faire pour obtenir des grâces, elle trouva que la parenté était trop proche pour faire le mariage. C'est pourquoi ayant demandé la dignité de Despote pour Thomas son fils, et l'ayant obtenue, elle donna sa fille en mariage à Philippe petit-fils de Charles, et lui donna en faveur de ce mariage une grande étendue de pays, et un bon nombre de villes. 

 5. Περὶ τοῦ ἐπὶ τῷ υἱῷ τοῦ βασιλέως Μιχαὴλ κήδους, καὶ περὶ τῶν εἰς  τοῦτο σταλέντων.

1. Ὁ δὲ βασιλεὺς πρέποντα γάμον τῷ παιδὶ παρεσκεύαζε. Καὶ τὸν μὲν ἱερομόναχον Σοφονίαν, ἄνδρα σοφόν τε καὶ συνετόν, ἀποπέμπει πρὸς Πουλίαν τὸ κινούμενον κῆδος διαπρεσβεύσεσθαι. Ὡς δ´ ἐν τῷ μεταξὺ ἀπελθὼν περιήργει (ἐδέησε γὰρ καὶ εἰς πάπαν ἐκεῖνον γενέσθαι, κἂν οὐχὶ πρὸς ἐκεῖνον γράμμασιν ἱκανοῦτο τοῖς ἐκ βασιλέως, οἷς ἔδει ἁγιώτατον γράφειν τὸν πάπαν καὶ κρῖμα τὸ μέγιστον γίνεσθαι, ὡς τοῖς ἀσφαλέσι τὴν πίστιν ἐδόκει), πολλοὶ δ´ ἦσαν οἱ προσλιπαροῦντες ἄλλοθεν, ἔνθεν μὲν ἐκ τοῦ ἐν τῇ Κύπρῳ ῥηγὸς ἔνθεν δὲ καὶ ἐξ Ἀρμενίων, τὰ ἐν χερσὶ τῶν προσδοκωμένων ποιούμενος περὶ πλείονος, καὶ ἄλλως τὴν ἀπὸ τοῦ πάπα τῆς Ῥώμης ὑπειδόμενος ὑπερηφανίαν, τῆς φροντίδος ἐκείνης ἀπαλλαγεὶς ἔγνω ἐπὶ θατέρῳ τῶν ἀξιούντων τὰ τοῦ κήδους συστήσασθαι. µ

2. Καὶ δὴ πρῶτον μὲν τὸν Ἀλεξανδρείας Ἀθανάσιον, ἐκ Ῥόδου καὶ αὖθις τῇ Κωνσταντίνου ἐπανελθόντα μετὰ τὴν ἐκβολὴν Ἀθανασίου—ἥπτετο γὰρ τἀκεῖθεν δεινὰ καὶ αὐτοῦ· τὸ δ´ αἴτιον ἡ τῆς Λαύρας τοῦ ἀρχιστρατήγου μονή, καὶ ἄλλη ἡ τοῦ μεγάλου Ἀγροῦ, τῇ ἐκκλησίᾳ Ἀλεξανδρείας δοθεῖσαι παρὰ βασιλέως Μιχαὴλ εἰς χάριν Ἀθανασίῳ, ἀσφαλέσιν ἐμπεδώσεσι χρυσοβούλλοις. Ὃ δὴ καὶ τὰ πολλὰ ὠδύνα ἐσύστερον τὸν πατριαρχοῦντα Ἀθανάσιον, καὶ τὴν τοῦ μεγάλου Ἀγροῦ προσαφῃρεῖτο. Ἐπὶ δὲ τῇ τῆς Λαύρας ζητῶν τὸ μνημόσυνον ἑαυτοῦ, ἐπεὶ ἐς ταὐτὸν τὼ ὀνόματε συνετρεχέτην καὶ Ἀθανάσιος ἐμνημονεύετο, τοὺς μοναχοὺς κατηνάγκαζεν ἀσφαλίζεσθαι ἐφ´ ᾧπερ, ὅτε λέγοιτο καὶ ἀκούοιτο τοὔνομα, φέρειν αὐτοὺς ἐπὶ νοῦν τὸ αὐτοῦ καὶ μὴ τοῦ Ἀλεξανδρείας, πλάτος νοὸς ἀκαθέκτου συστέλλειν ἐθέλων διὰ τὴν αὐτοῦ ὄρεξιν. Καὶ διὰ ταῦτα ἀπάρας εἰς Ῥόδον τὸ βιοῦν μετ´ εἰρήνης διῆγε. Τότε τοίνυν τοῦτον ἐπανελθόντα, καὶ καιρὸν ὅσον διαγαγόντα ἐν τῇ τοῦ Εὐεργέτου μονῇ, ὁ βασιλεὺς αἰδοῦς ἄξιον οἷς ἂν ἐπισταίη κρίνων τὸν ἄνδρα, πρεσβείαν στέλλεται δι´ αὐτοῦ πρὸς τοὺς ῥῆγας, τὸ δὲ πλέον πρὸς τὸν Ἀρμένιον, ὡς ἂν ἐκεῖθεν νύμφην ἀγάγῃ τῷ βασιλεῖ. Ἐπεὶ γοῦν ὁ ἀποστελλόμενος συγκατέθετο καὶ πάντα μεγαλοπρεπῶς ἡτοιμάσθησαν, τὰ πρῶτα μὲν ἐξ οὐρίας ἔπλει ὁ πατριάρχης ἐπὶ τριήρεως ἀσφαλοῦς, συνεπαγόμενος καὶ τὸν μοναχὸν ἐκτομίαν Νεόφυτον· ὡς δὲ περί που τὴν Φώκαιαν ἦσαν, πειραταῖς περιπίπτουσιν, οἳ καὶ περισχόντες αὐτοὺς φόρτον ἐκεῖνον διεφόρουν καὶ τούτους παρακατέχειν, ὡς ἀποδοῖντο, ἠβούλοντο. Ἀλλ´ ἐξαίφνης φαίνεταί τις φορτὶς πλήρης ἀγωγίμων κατὰ τὸ πέλαγος, ἧς δὴ καὶ φανείσης μακρόθεν περὶ τὸ ἐκεῖθεν κέρδος οἱ πειραταὶ λιχνευσάμενοι ἀφιᾶσι μὲν πρὸς τῷ λιμένι ἅμα αὐτῇ τριήρει τοὺς περὶ τὸν πατριάρχην, ἀφιᾶσι δὲ καὶ τὸν περιττὸν φόρτον ἐκεῖνον, καὶ ὡς προσμενούντων ἐλπίσαντες (τὸ γὰρ τοῦ πατριάρχου σχῆμα σφᾶς ἔπειθε μὴ τὸν ἀγεννῆ δρασμὸν ἐννοεῖν) ἀπτέρῳ τάχει καὶ προθυμίᾳ ἐπὶ τὴν φανεῖσαν ὥρμων. Τῶν δ´ ἀπ´ ὀφθαλμῶν γεγονότων, εὐθὺς κακὸν ἐλπισμὸν περὶ ἑαυτῶν οἱ περὶ τὸν πατριάρχην ἔχοντες, εἰ ἐπισταῖεν καὶ αὖθις, δρασμὸν ἐννοοῦσι. Καὶ δὴ τῆς νηὸς ἀποβάντες ὡς εἶχον μόναις στολαῖς καὶ βλαύταις, ᾗ ποδῶν εἶχον, φεύγουσιν ἀνὰ κράτος, πάτον μὲν ἀνθρώπων ἀλεείνοντες, ἀτρίπτοις δὲ δυσχωρίαις, τὸ μὲν καὶ θελήσει τὸ δὲ καὶ τῷ μὴ εἰδέναι ὅλως τῶν τόπων, μόλις μετὰ τὴν πολλὴν τῶν ποδῶν ἐπὶ θάμνοις καὶ πέτραις πρόσκρουσιν ἐπί τι φρούριον διασώζονται. ὕστερον δὲ καταλαβόντες οἱ πειραταὶ ἔγνωσαν ὅλως σεσοφισμένοι παρ´ ἑαυτῶν, ἢ μᾶλλον τῆς προνοίας, ὡς ἄν τις εἰκάσειε· τέως δὲ λαβόντες καὶ ναῦν καὶ φορτία ἐχώρουν.

3. Ὁ δὲ βασιλεὺς τὰ περὶ τούτων μαθών, καὶ ὡς εἰκὸς προσαλγήσας, ἄλλους εὐτρεπίσας ἐκπέμπει· οἱ δ´ ἦσαν ὅ τε ἐπὶ τῶν δεήσεων Γλυκὺς Ἰωάννης καὶ ὁ τῶν ἀγελῶν λογοθέτης ὁ Μετοχίτης Θεόδωρος. Οἳ δὴ προσσχόντες πρῶτον τῇ Κύπρῳ, καὶ τῷ ῥηγὶ προσμίξαντες, εἶχον μὲν ἐκεῖνον αὐτίκα ἐφ´ οἷς ἐζήτουν πειθήνιον, ἓν δὲ καὶ μόνον ἐκεῖνος προσιστάμενον ἐγνωκὼς τῇ πράξει ἔθελε κἀκεῖνος ἐξημεροῦν· τὸ δ´ ἦν τὸ ὑπὸ βουλῇ καὶ θελήσει τῆς κατὰ Ῥώμην ἐκκλησίας τὸ συνάλλαγμα διαπράττεσθαι. Ταῦτα δ´ ἦσαν χρόνου καὶ τριβῆς δεόμενα. Ἀλλὰ προστεταγμένον αὐτοῖς καὶ παρὰ τοὺς τῆς Ἀρμενίας ἄρχοντας ἀπαντᾶν, ἐκείνων πρῶτον προσλιπαρούντων περὶ δυοῖν ἀδελφαῖν, ἐφ´ ᾧπερ ὡς βούλονται χρήσαιντο (μηδὲ γὰρ ἔχειν ποτέραν προτιμᾶν εἰς τὴν τῷ βασιλεῖ πρέπουσαν κήδευσιν, ὡς προτιμωμένης μιᾶς καὶ θατέραν ἕπεσθαι), ἐκεῖσε γοῦν γεγονότες οἱ πεμφθέντες καὶ ἀμφοτέρας ἄγουσι, τὴν μὲν τῷ βασιλεῖ οἱ συνοικήσουσαν, τὴν δ´ ἄξιον εὑρήσουσαν τὸν νυμφίον. Ὡς δὲ πλῷ χρωμένων κίνδυνος ἐφίσταται τῇ προτέρᾳ χαλεπῆς ἐνσκηψάσης νόσου, προσίσχουσί τε τῇ Ῥόδῳ, καὶ ὅσα ἦν νόμος τελέσαντες ἐπ´ αὐτῇ κατὰ συνήθειαν ὀρθοδόξου πίστεως, τέλος ἐξομοσαμένην τἀκείνων χρίουσι μύρῳ καὶ ἁγιάζουσι. Κἀντεῦθεν τῆς νόσου ῥαϊσάσης ἀπάραντες Ῥόδου τῇ Κωνσταντίνου προσίσχουσι. Καὶ παρὰ τὸ τοῦ Κέρατος τέλος πρὸς τῷ Κοσμιδίῳ προσσχόντων, οὐδὲν ἦν εἰς φιλοτιμίαν ὅπερ οὐκ ἔπραττεν ὁ κρατῶν εἰς τὴν τῆς δεσποίνης ὑπάντησιν. Καὶ τέλος ὑπὸ λαμπρᾷ καὶ πολυτελεῖ τῇ πομπῇ εἰσαχθείσης, λαμπρῶς καὶ περιφανῶς ἐπὶ τῇ προτέρᾳ Μαρίᾳ καὶ τοὺς γάμους ηὐτρέπιζε.

 

Chapitre V.

1. Sophonias envoyé inutilement en Ambassade en Italie. 2. Athanase Patriarche à Alexandrie envoyé à Chypre et en Arménie pris sar les Pirates. 3. Jean Glycis et Théodore Metochite envoyés en sa place, amènent d'Arménie deux Princesses.

1. L'Empereur voulant procurer à son fils une alliance convenable à sa naissance, envoya le Moine Sophonias, homme sage et prudent, en Pouille, pour conclure celle qui avait été proposée. Il demeura en Italie plus longtemps qu'il 635 ne pensait, et fut obligé d'y voir le Pape, quoiqu'il n'eût point de lettres pour lui, parce que l'Empereur ne lui pouvait écrire, sans lui donner dans l'inscription le titre de très-Saint, lequel les plus pieux, et les plus savants ne croyaient pas qu'il lui pût donner sans crime. Cependant comme son alliance était recherchée par plusieurs autres, d'un côté par le Roi de Chypre, et de l'autre par celui d'Arménie, il crut qu'il serait plus sagement d'en accepter une des deux, que de s'exposer en recherchant celle d'Italie, au mépris et au refus d'une puissance aussi orgueilleuse que celle du Pape de Rome.

2. Il voulut employer pour cet effet Athanase Patriarche d'Alexandrie, qui était retourné de Rodes à Constantinople, depuis que le Patriarche du même nom en eut été chassé. Ils avaient eu ensemble de fâcheuses contestations, au sujet du Monastère de Laure, et du grand Champ que l'Empereur Michel avait donnés, par lettres scellées de la Bulle d'or à l'Eglise d'Alexandrie. Athanase Patriarche de Constantinople avait pris le Monastère du grand Champ, et avait obligé les Moines de Laure de faire commémoration de son nom dans les prières, et comme il avait le même nom que le Patriarche d'Alexandrie, il exigea d'eux qu'ils l'assurassent que quand ils prononçaient le nom d'Athanase, c'était lui qu'ils entendaient : cela fut cause qu' Athanase Patriarche d'Alexandrie se retira à Rhodes, où il demeura 636 en repos, jusqu'après la sortie d'Athanase Patriarche de Constantinople, après laquelle il vint au Monastère d'Evergète, d'où l'Empereur qui connaissait sa capacité le retira, pour l'envoyer en ambassade vers les Princes étrangers, et surtout pour demander en mariage la fille du Roi d'Arménie, et pour l'amener à Constantinople. Lorsque son équipage eut été préparé avec une magnificence convenable à la grandeur de son emploi, il partit sur une bonne galère avec un Moine Eunuque nommé Néophyte. Ils tombèrent prés de la Phocée entre les mains des Pirates, qui pillèrent leur Galère, et voulurent les emmener. Mais en même temps un vaisseau marchand ayant paru de loin, le désir de le prendre leur fit quitter la galère et le Patriarche, dans l'espérance de les retrouver â leur retour et dans la créance qu'un homme aussi grave que ce Prélat ne s'enfuirait pas à pic. Cependant dés qu'ils les eurent perdus de vue, ils appréhendèrent d'en être plus mal traités s'ils les attendaient, dépendirent de la galère, et s'enfuirent par des sentiers écartés, tant parce qu'ils ne savaient pas les véritables chemins, que parce qu'ils craignaient d'être découverts. Apres être tombés plusieurs fois sur des pierres, et sur des ronces, ils se sauvèrent enfin dans un Château. Les Pirates étant revenus le jour suivant reconnurent qu'ils avaient été trompés par l'adresse de leurs prisonniers, ou plutôt par l'ordre delà Providence, pri- 637 rent la galère et sa charge et se retirèrent.

3. L'Empereur fut sensiblement affligé du mauvais succès de ce voyage, envoya d'autres Ambassadeurs, savoir Jean Glycis Maître des Requêtes et Théodore Metochite Logothète des troupeaux. Ces nouveaux Ambassadeurs arrivèrent d'abord à Chypre, où ils trouvèrent le Roi fort disposé à accorder leurs demandes, à condition toutefois que l'Eglise Romaine eût cette alliance agréable. Comme il aurait fallu du temps pour obtenir son consentement, ils exécutèrent l'ordre qu'ils avaient d'aller trouver les Princes d'Arménie, qui au lieu d'une Princesse qu'ils demandaient en offrirent deux, afin que l'Empereur choisît celle qui lui serait la plus agréable. Ces Ambassadeurs les emmenèrent toutes deux, l'une pour l'Empereur, et l'autre pour quelque Prince digne d'elle. L'aînée étant tombée malade dans le cours de la navigation, ils s'arrêtèrent à Rodes, où selon la coutume des Orthodoxes, ils lui firent renoncer aux usages de l'Eglise de son pays, et l'oignirent du saint Chrême. Lors qu'elle fut guérie ils partirent de Rodes, arrivèrent heureusement à Constantinople, et ayant côtoyé le port de Ceras abordèrent au Monastère de saint Corne, où l'Empereur vint recevoir l'aînée qui se nommait Marie, et n'oublia rien de ce qui pouvoir contribuer à rendre son entrée magnifique, et aussitôt commanda d'apporter tout ce qu'il fallait pour la célébration du mariage. 

6. Γάμος τοῦ βασιλέως Μιχαήλ.

 καὶ εἶδε τὴν λαμπρὰν ἐκείνην καὶ βασίλειον τελετὴν ἡμέρα ἑξκαιδεκάτη Ἑκατομβαιῶνος μηνός. Τὴν δέ γε ὑστέραν Θεοφανώ, καὶ αὐτὴν τῷ θείῳ μύρῳ χρισθεῖσαν καί γε τιμηθεῖσαν τῷ τῆς μάμμης τοῦ νέου βασιλέως καὶ δεσποίνης ὀνόματι (Θεοδώρα γὰρ ἐκ Θεοφανοῦς μετεκλήθη), μετὰ καιρὸν τῷ τοῦ δυτικοῦ σεβαστοκράτορος Ἰωάννου παιδὶ σεβαστοκράτορι καὶ αὐτῷ ὄντι (καὶ ὁ ἀδελφὸς γὰρ οὕτως ἐξ ἀξιώματος ἐφημίζετο, τοῦ Μιχαὴλ κατὰ πόλιν ἐγκεκλεισμένου) ἑτοιμάζουσι μὲν πέμπειν ὡς νύμφην, καὶ ὑπὸ πισταῖς ὁμολογίαις μετὰ προικὸς πολυταλάντου οἴκοθεν ἔπεμπον· ἀλλ´ ἐν τῷ μεταξὺ τελευτήσασαν ἡ Θεσσαλονίκη δέχεται.

638 Chapitre VI.

Onction, fiançailles, mort de Theophano la puînée des Princesses d'Arménie.

LE dix-septième jour de Janvier vit cette éclatante cérémonie. La puînée qui s'appelait Theophano fut ointe du saint Crème, et appelée Théodore du nom de l'Impératrice mère de l'Empereur, et peu de temps après sut promise en mariage, et envoyée avec une riche dot à Jean Sebastocrator fils de Jean, qui avait possédé la même charge, donc Michel le frère aîné était retenu en prison à Constantinople, mais elle mourut en chemin, et fut enterrée à Thessalonique. 

7. Ὅπως συνῆγεν ὁ βασιλεὺς τοὺς σχιζομένους πάλιν καὶ εἰρηνεύειν ἠξίου.

1. Ἐντεῦθεν καὶ αὖθις τῶν Ἀρσενιατῶν ἀπεπειρᾶτο ὁ βασιλεύς, εἰρηνεύσειν κἀκείνους ἐλπίζων ἐκ τῆς πρὸς πάντας εἰρήνης τοῦ πατριάρχου ἔν τισι γνώμης ἤθεσι μάχης ἁπάσης καὶ φιλονεικίας ὑπερτεροῦσιν.

2. Ὅθεν καὶ συνάγων ὡμίλει καὶ εἰρηνεύειν ἠξίου. Εἶχε γὰρ καὶ τὸν αὐτοῦ θεῖον τὸν Ῥαοὺλ καὶ τυφλὸν Ἰσαάκιον συνάμα τῇ ἀδελφῇ πρωτοστρατορίσσῃ ἀποσπάσας τῆς ἐκείνων ξυμμορίας ἐν εἰρήνῃ παντοίᾳ, καὶ περιέθαλπε θεραπείαις ἁπάσαις, ὥστε καὶ τὸν ἐν εἱρκτῇ τὸ πάλαι τελευτήσαντα πρωτοστράτορα τὸν Παλαιολόγον Ἀνδρόνικον διὰ τὰ προγεγονότα τῆς ἐκκλησίας σκάνδαλα ἐτησίαις μνήμαις ἀξιοπρεπῶς τιμᾶν. Κἀκείνων ἄλλως καὶ τὰ πάθη τιμῶν καὶ τὴν πολυετῆ κακουχίαν θαυμάζων ἠξίου μόλις καὶ εἰρηνεύειν· μηδὲ γὰρ εἶναι λοιπὸν τὸ ἀποχρῶν εἰς τόσων καὶ τοιούτων ἀνδρῶν σκάνδαλον. Ἐπεὶ δὲ πολλὰ λέγων κενὴν ψάλλειν ἐῴκει καὶ διανεύειν τυφλοῖς, ἐκεῖνα καὶ πάλιν προβαλλομένων ἃ δὴ καὶ πρότερον προεβάλλοντο (εἶχον δὲ πάλιν ἔκ τινος μικροψυχίας συμβάσης καὶ τὸν Ὑάκινθον ὅλως μεθ´ ἑαυτῶν), τούτους κρατῶν ἀφίησι παραγγείλας ἡσυχάζειν, τὸν δ´ Ὑάκινθον αὖθις ἐγκλείει τῇ φυλακῇ.

3. Τὸν μέντοι Ταρχανειώτην τῆς φυλακῆς ἐξαγαγὼν εἰρηνικὸν εἶχεν ἄλλως, εἰ καὶ μὴ ἐπ´ ἐκκλησίαν συνήγετο, ἐφεὶς καὶ τῇ συζύγῳ δεσποίνῃ εὐμενῶς οἱ ἔχειν καὶ θεραπεύειν, ὡς αἱροῖτ´ ἂν ἐκεῖνος, τὰ εἰκότα.

 

Chapitre VII.

1. Divers moyens employés inutilement par l'Empereur pour porter les Arsenistes à la paix. 2. Il rend la liberté à Tarcaniote dans le même temps qu'il l'ôte à Hyacinthe.

1.  L'Empereur entreprit de faire un nouvel effort pour réunir les Arsénistes au reste des Fidèles, dans la créance que sous un Patriarche aussi doux, et aussi modéré que Côme, il n'y au- 639 rait personne assez opiniâtre, ni assez inflexible.

2. Pour vouloir demeurer dans la division, et dans le Schisme. Il les assembla plusieurs fois, et les exhorta à la réconciliation, il avait déjà détaché de leur parti Raoul son oncle, Isac l'aveugle, et sa sœur fille du Protostator, dont il ménageait l'esprit par toutes sortes de caresses, et de bons offices, lesquels il porta jusqu'au point d'honorer d'un service annuel Andronique Paléologue, qui était mort il y avait déjà longtemps dans la prison, où il avait été mis pour les désordres et les scandales dont l'Eglise était troublée. Il eut même la complaisance de leur témoigner de l'admiration de l'inébranlable fermeté avec laquelle ils avaient supporté les plus rigoureux traitements, plutôt que de trahir leurs sentiments: mais il ajouta que le bruit de leurs disputes et de leurs contestations, n'ayant que trop ébranlé le repos des conscience, il les conjurait de les rétablir dans la tranquillité et dans le calme. Mais quand il vit qu'en les exhortant à la paix il faisait la même chose que s'il eût chanté devant des sourds, ou que s'il eût fait signe de la main à des aveugles, et qu'ils se défendaient opiniâtrement par les mêmes raisons qu'ils avaient déjà répétées une infinité de fois, il leur commanda absolument de ne plus exciter de bruit, et fit renfermer Hyacinthe avec qui ils s'étaient réconciliés, par je ne sais quels moyens.

3. Il donna néanmoins la liberté à Tarcaniote, 640 bien qu'il ne fût pas rentré en grâce avec l'Eglise, et permit à l'Impératrice sa femme de le voir, et d'avoir soin de lui. 

 8. Περὶ τῆς κατὰ ἀνάγκην ἐξασθενήσεως τῶν κοινῶν.

1. Τὰ μὲν οὖν τῆς ἐκκλησίας καὶ ἐς ἐκείνην τὴν ἡμέραν ἐς τόδε τέλους κατηντήκει, τὰ δὲ τῆς Ῥωμαΐδος ἐξησθενήκει τέλεον. Πλεονέκτημα γὰρ ἡμῖν ἐγένετο τοὺς παρόντας χρόνους μισθοῦ τοῖς μεσιτεύουσι καὶ λημμάτων τὰ πολλὰ πράττεσθαι. Τοῦτο πολλοῖς μὲν τοῖς ἐς ἀρχὴν εὐδοκίμοις ἢ μὴ καταδεχομένοις καταβάλλειν (πολλῷ γὰρ οὐχ ἥκιστα τοῦτο, ὅσῳ καὶ ἀξιοῦσι λαμβάνειν) ἢ μὴ δυναμένοις ἴσως ἐκόλουε τὰς τιμάς, ἄλλοις δὲ παρρησίαν ἐδίδου διδοῦσιν, ὡς ἕξειν ἐλπίζουσι. Δεύτερον ἐπὶ τούτοις καὶ τὸ ἐλλιπῶς τὰς ἀποτεταγμένας ἀποδίδοσθαι ῥόγας τοῖς ἐν ταῖς ἄκραις, ἡγεμόνων τὸ πλέον κακότητι, θελόντων τοῖς ἐντε��θεν ὑπερημέρως πάντῃ διδομένοις στραγγεύεσθαι, ὡς κερδαίνοιεν.

2. Ταῦτα δὴ ἐπὶ ταὐτὸ συναχθέντα. Τὸ γὰρ τοῦ βασιλεύοντος εὐσταθὲς καὶ τὸ πρὸς κρίσεις τε καὶ κολάσεις συμπαθητικόν τε καὶ ἥμερον μέγα τι τὸ κακὸν καὶ οὐκ οἰστὸν ὅλως τοῖς παθοῦσιν εἰργάζετο. Τέως δ´ ὡς εἶχεν ἡ τοῦ βασιλέως ὁρμή, τῆς δυνάμεως ἐνούσης ἔτι τῶν νεύρων (τὰ δ´ ἦσαν τὰ χρήματα) πέμπων τὰς τῆς ὁλομελείας κινήσεις τῆς Ῥωμαΐδος εὐρωστοτέρας ποιεῖν οὐκ ἀπώκνει.

3. Κατ´ ὀλίγον δὲ τὸ δεινὸν ἐπαῦξον ἀνέστελλε πεμπομένων καὶ τῶν εἰς κεφαλὰς ἀξίων καὶ ὡς οἷόν τ´ ἦν σφίσιν ἀντεχόντων, προσκειμένων καὶ τῶν ἐκ Κρήτης μαχίμων ταῖς τοπικαῖς δυνάμεσιν, οὓς Κρήτηθεν προσχωρήσαντας βασιλεῖ ὡς μὴ καταδεχομένους τὴν ἐκ τῶν Ἰταλῶν ἐπικράτειαν, ἐπ´ ἀνατολῆς κατοικίσας καὶ ῥόγαις ἐτησίοις ἀποτεταγμέναις ἐξικανῶν ὡς πιστοῖς συμμάχοις ἐχρῆτο. ἦν δὲ συχνὸν τὸ τῆς συνδοσίας διὰ τὴν σπάνιν τῶν χρημάτων, ὡς ἔλεγον, ἀνέδην τελούμενον. Τὸ δ´ ἦν, ὡς ἐρρέθη τὰ πρότερα, τὸ τῆς ἐφ´ ἑκάστου προνοίας δέκατον. Πλὴν καὶ οὕτω σφῶν ἐκνευριζομένων ἡ ζημία τοῖς παροίκοις περιίστατο. Καὶ ἐπεβαρύνοντο μὲν οἱ ταλαίπωροι, οὐκ ᾔδεσαν δὲ ὅπῃ καὶ ἐς τὸ παντελὲς ἔμελλον βαρυνθῆναι· ἦ γὰρ ἂν εἰ πάντως ᾔδεσαν ᾗπερ πάσχειν μετὰ μικρὸν ἔμελλον, καὶ πάντα τὸν βίον καταπρόοιντ´ ἂν ἀπαιτούμενοι.

Chapitre VIII.

1. Vénalité des charges pernicieuse à l'Empire. 2.Gages retranchés aux gens de guerre. 3. Impositions insupportables faites sur le peuple.

1.  L'Eglise a été jusques ici réduite à l'état déplorable où nous la voyons, la Romanie a été tout à fait ruinée. La coutume qui s'est introduite depuis quelque temps de ne rien faire que par argent et par présents, a été la principale cause du mal. Ceux qui étaient les plus capables des charges n'ayant pas été dans la résolution de les acheter, parce que l'on reçoit pour l'ordinaire plus volontiers que l'on ne donne, ou n'ayant pas été dans le pouvoir, il n'y a eu que ceux qui ont été dans l'une et dans l'autre qui y soient parvenus, et ceux-là n'y ont apporté que l'intention d'en tirer ce qu'ils y avaient mis.

2. L'autre source du mal a été le retranchement de la paie des garnisons des places frontières, arrivé par l'avarice des Capitaines, qui ont voulu profiter de la misère des soldats. Ces deux maux ont été accrus par la dureté avec laquelle l'Em- 641 pereur a méprisé les plaintes qu'on lui faisait de ces désordres, et par la lâcheté avec laquelle il a négligé de les réprimer. Il faut néanmoins avouer qu'il a conservé à la Romanie quelque vigueur, pendant qu'il lui a fourni l'argent qui était comme l'instrument de ses mouvements, mais lors que le mal s'est fortifié, il a voulu l'affaiblir, et le rejeter sur la tête de ses auteurs.

3. Il se servit pour cela des milices qu'il avait tirées de Candie, et mêlées aux troupes des lieux. Car depuis que les Italiens s'étaient rendus maîtres de cette île, les gens de guerre qui n'avaient pas voulu se soumettre à leur domination, étaient passés en Orient, ou l'Empereur leur avait assigné de quoi subsister. Il fallut pour cela faire des levées immenses, quelque disette qu'il y eût d'argent, et prendre la dixième partie des pensions, et des gages, dont les Officiers ayant été notablement incommodés, il fallut venir aux autres particuliers et aux propriétaires des terres, qui furent surchargés extraordinairement, et qui eussent mieux aimé perdre tout d'un coup leur bien, que d'être consumés par des importions continuelles. 

9. Περὶ τοῦ Φιλανθρωπηνοῦ καὶ ἀποστασίας αὐτοῦ. 

1. Τῶν γοῦν ἀκρῶν κακουμένων, ὡς μὴ μόνον τῶν κατὰ Μαίανδρον καὶ τὰ τῷ ζυγῷ ἐκείνῳ προσήκοντα ἀλλ´ ἤδη καὶ τῶν ἐντὸς ἐξαφανιζομένων ἐξ ἐπιδρομῶν συχνῶν τῶν Περσῶν, ὁ τοῦ προρρηθέντος πρωτοβεστιαρίου τοῦ Ταρχανειώτου δεύτερος παῖς, ὁ Φιλανθρωπηνὸς ἐκ τοῦ πρὸς μητρὸς πάππου Ἀλέξιος, τοῦ προτέρου εἰς πρωτοσεβαστὸν τιμηθέντος πιγκέρνης τῷ βασιλεῖ τιμηθείς, τῶν περί τε τὴν Ἀσίαν τὴν μικρὰν καλουμένην, ἔτι δὲ Λυδίαν καὶ Κελβιανὸν μέχρι καὶ αὐτῆς δὴ τῆς θαλάσσης ἡγεμὼν ἀναδείκνυται, τοῦ πρωτοβεστιαρίτου ἔτι Λιβαδαρίου τῶν περὶ τὰ Νεόκαστρα καθηγεμονεύοντος.

2. Ὁ γοῦν πιγκέρνης ἐπὶ χρόνοις τὴν ἡγεμονίαν ἔχων, ἔχων δὲ καὶ τὸ Κρητικὸν καὶ τὰς κατ´ ἀνατολὴν ἁπάσας δυνάμεις ἐπιφερόμενος, φύσεώς τε τάχει καὶ σπουδῇ στρατηγίᾳ πρεπούσῃ συναιρομένης καὶ τῆς παρὰ πολλοῖς λεγομένης τύχης (λεγέσθω γὰρ καὶ τοῦτο, καθωμιλημένον τοῖς παλαιοῖς, καθ´ ἣν Σκηπίωνές τε καὶ Κράσσοι καὶ Καίσαρες, ἔτι τε Θεμιστοκλεῖς καὶ Τιμόθεοι καὶ Κλέωνες ἠνδραγάθουν, καὶ τύχης ὡς καὶ θεῶν ἄλλων ἱερὰ ἀνιδρύοντο) τὰ κατ´ ἀνατολὴν καθίστα τε καὶ προσησφαλίζετο, τὰ μὲν καὶ μάχαις καθ´ ἃς ἐνίκα, τὰ πλεῖστα δὲ συνέσει καί γε φιλοδωρίᾳ πρός τε τοὺς ἐχθροὺς ἅμα καὶ πρὸς τοὺς φίλους, τοῖς μὲν ὑποκόπτων τὴν κατὰ τῶν ἡμετέρων λύσσαν καὶ καθιστῶν τὸ πολέμιον ἡμερώτερον, τοῖς δὲ τὰς τιμὰς ἐπαύξων καὶ τὰς προθυμίας ἐπιρρωννύων, μὴ μόνον ἐφιεὶς ἑκάστῳ κερδαίνειν ὅπερ ἐς χεῖρας ἐκ τῶν ἀλλοτρίων σκύλων ἐτύγχανε γεγονός, ἀλλὰ καὶ ἀφ´ ἑαυτοῦ προστιθεὶς τὰ πλεῖστα, τὸν ἐκ τῶν ἐχθρῶν πλοῦτον ἡ μετὰ τύχης ἀρετὴ εἰς χεῖρας ἦγεν ἐκείνῳ.

3. Πρὸς γὰρ τοῖς ἄλλοις καί τι φρούριον πρὸς τὸ Μελανούδιον τῶν δύο βουνῶν, πάλαι μὲν ἡμέτερον τότε δὲ τῶν ἐχθρῶν, ὃ πάλαι οἶμαι τὸ Μιλησίων Διδύμιον ἐφημίζετο, ἔτυχε πολέμῳ κρατήσας τοιῷδε τρόπῳ. Ὡς γὰρ ἡ πρώτη τῶν γυναικῶν τοῦ Σαλάμπακι Πέρσου, ἐξ ἀνθρώπων ἐκείνου γεγονότος, ἐκεῖ πεφύλακτο, τεθησαύριστο δὲ καὶ πλοῦτος παντοδαπός, τὸ μὲν πολέμου νόμῳ τοῦ φρουρίου περιγενέσθαι ἀδύνατα τέως εἶχεν, ἔγνω δὲ σοφίσασθαι τὴν γυναῖκα, ὥστε καὶ πέμπων ὡς δῆθεν ἐν ἀπορρήτοις ἀγαγέσθαι ταύτην σύζυγον ὑπισχνεῖτο. Ὡς γοῦν πολλάκις πέμπων οὐκ ἔπειθεν, ἐπισχὼν τοὺς τῆς λίμνης καράβους συνδεῖ σχοίνοις, καὶ ξύλα μέγιστα ἐνιεὶς ἐπ´ ἐκείνων κατασκευάζεται μόσυνας. Τὰ δ´ ἄλλα πλοῖα πληρώσας πολεμιστὰς ἐν τούτοις ἑλεπόλεις ἱστὰς καὶ μαχόμενος (οὐδὲ γὰρ κατὰ τὸ τυχὸν καὶ αὐτὸς παρὰ τοῖς ἐχθροῖς ἐκλεΐζετο, ἀλλ´ ὀνόματος ἐπέβαινεν ἅμα μὲν φοβεροῦ ἅμα δέ γε καὶ ἐρασμίου, ὡς καὶ πολλοὺς προσχωρεῖν καὶ ὑπ´ ἐκείνῳ ἀγαπᾶν τάττεσθαι) αἱρεῖ μὲν οὕτω τὸ φρούριον, πλοῦτον δ´ ἐκεῖθεν οὐ ῥᾳδίως ἀριθμητὸν περιβάλλεται, τοῖς δ´ ἰδίοις, ἀλλά γε καὶ τοῖς προσχωροῦσιν εὔπορον καθίστα τὸν βίον. Ὅθεν καὶ πολλοὶ ὑπ´ ἐκείνῳ δεδουλωμένοι ἔχαιρον, καὶ ὑπ´ αὐτῷ τεταγμένοι ἦσαν καθ´ ὧν περ καὶ προσταχθεῖεν, ὡς κατ´ ἀγάπην ἅμα γυναιξὶ μετῳκημένοι καὶ τέκνοις. Ἐντεῦθεν καὶ παρὰ τὸ εἰκὸς ἀγαπήσαντες οἱ ὑπ´ ἐκείνῳ ταττόμενοι, καὶ μᾶλλον οἱ Κρητικοί, ἤρξαντο θεραπεύειν καὶ τρόποις καὶ λόγοις ὑπὲρ ὃ προσῆκεν ἐκείνῳ, καὶ εἰς ἀποστασίαν τὴν ἀπὸ βασιλέως ὑπέκνιζον.

4. Ὁ δὲ νέος ὢν ἄλλως καὶ φυσηθεὶς ἐκ μεγίστου φρονήματος, τὰ μὲν πρῶτα τοὺς λογισμοὺς κραδαινόμενος πολὺς ἦν προσλιπαρῶν βασιλέα τῆς ἀρχῆς μετατίθεσθαι. Ἀλλ´ οὐκ ἔπειθεν. Οἶδα δ´ ἔγωγε γνοὺς τῷ πυθέσθαι τοῦ βασιλέως Μιχαὴλ ἡμῖν ὁμιλοῦντος καὶ περὶ ἀμφοτέρων τῶν αὐταδέλφων λέγοντος καὶ ὥς τι τῶν εἰς ἔπαινον τιθεμένου μέγαν τὴν τἀδελφοῦ περὶ θατέρου κρίσιν τὴν τῆς ἀρχῆς παράλυσιν ἐπισπεύδοντος. Ἐπειδὴ γὰρ ἐκεῖνος μὲν καὶ ὑπὸ μεσίταις ἐζήτει τῆς ἀρχῆς ἀφεθῆναι καὶ πολὺς ἦν εἰς τοῦτο δεόμενος, ὁ δὲ πρῶτος τῶν σεβαστῶν καὶ ἀδελφὸς ἐκείνου δυσωποῦντος ἀκούων περιήλγει καὶ κατεμέμφετο, καὶ αὐτοῦ κατέναντι βασιλέως ἀπιστίας ἐγγὺς τὸ πρᾶγμα ἔκρινεν, ἤν τις κατασταθεὶς εἰς ἀρχήν, πρότερον ἢ βασιλέα ἀφ´ ἑαυτοῦ κινηθέντα κελεύειν, αὐτὸς ζητοίη καὶ προσαναγκάζοι τὴν ἄφεσιν, βασιλεὺς τὸν λόγον ἀποδεξάμενος, ἐπὶ σχολῆς περὶ ἀμφοτέρων πρὸς ἡμᾶς λέγων, ἐκείνου μὲν τὴν ὑπὲρ τοῦ ἀποθέσθαι τὴν ἀρχὴν ἱκεσίαν ὑπεδήλου, τούτου δὲ τὴν κρίσιν ἐθαύμαζε, λόγῳ δεικνὺς ὁπόσον οἶδεν οὗτος ὑπὲρ ἐκεῖνον τὸ πρὸς τοὺς βασιλεῖς παρὰ τῶν ἐν τέλει κατὰ τὸ εἰκὸς ὀφειλόμενον. Τὰ πρῶτα γοῦν οὕτως ἐκεῖνος οἰκονομεῖν ἔγνω τοιούτους λογισμοὺς ἀποκρούσασθαι. Ἐπεὶ δὲ ἡ ῥανὶς ἠνδελέχει ὥστε καὶ τὴν πέτραν, τὸ τοῦ λόγου, κοιλαίνειν ἔχειν, καὶ οἱ ἀμφ´ ἐκεῖνον μετέωροι πρὸς καινοτομίαν ἦσαν, μεῖζον ἢ κατὰ στρατηγὸν θωπεύοντες, καὶ τέλος τὴν ἀπὸ τοῦ βασιλέως τινὲς τῶν ἐκείνου ἀποστροφὴν οἷον καὶ εἰς τὸ μετέπειτα ἐπλάττοντο κάκωσιν, ἐν δεινῷ τιθεμένου λέγοντες τὸν τοσούτων χρημάτων σωρόν, ὡς αὐτοῦ μὲν δέον ὂν τὰς δυνάμεις ἱκανοῦντος ῥόγαις, ἐκείνου δὲ νοσφίζεσθαι βουλομένου τὴν δι´ ἐκείνων τῶν ἐχθρῶν προνομήν, φρόνημα ἐντεῦθεν νεανικὸν καὶ πλέων ἐξ ἀνδραγαθίας φρονήματος ὑποκατακλίνειν πρὸς ὅπερ ἤθελον ἤρξαντο, καὶ ἀδοξεῖν ἐποίουν ὡς οὐδὲν τὸν δεσπότην ὄντα. Συνῆσαν αὐτῷ καὶ μονάζοντες, ὁ μὲν φιλίως ὁ Τάρχας ἐκ δύσεως, τότε δὲ τῆς τῶν Σανίδων μονῆς καθηγούμενος, ὁ δὲ προσγενῶς ὁ Ἀκροπολίτης Μελχισεδέκ, θεῖος ὢν τῆς αὐτοῦ γυναικός, πρὸς ἐκεῖνον ἔχοντες, οἳ δὴ καὶ ὡς εἶχον κατήπειγον τὴν ἐγχείρησιν· πολλὰ γὰρ ἔλεγον φθάσαι πανουργήσασαν τὴν τύχην, εἴ που μὴ αὐτὸς προλαβὼν τὰς ἀπὸ τοῦ βασιλέως ὀργὰς ὑποτέμοιτο.

5. Τὸ δέ γε στρατιωτικὸν ἅπαν καὶ παρακεκινημένον ἦν καὶ πρὸς ταραχὴν μετέωρον, διὰ μίσους τοὺς περὶ τὸν βασιλέα ποιούμενοι, καὶ φανερῶς τὰ τῆς μεταβολῆς ἠβούλοντο, διαγανακτοῦντες εἰ αὐτοὶ μὲν διὰ πόνων χωροῦντες καὶ τῶν ἐσαεὶ κινδύνων ἑτέροις τὴν ἐξουσίαν χαρίζονται, ἐκεῖνοι δ´ ἐν ἀνέσει τρυφῶντες μηδὲ χάριν εἰσομένοις ἐῴκεσαν ὧν εὖ πεπόνθασί τε καὶ πάσχουσι παρ´ αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον καὶ τῶν ἀποτεταγμένων κολούονται. Καὶ προσερχόμενοι κατὰ στίχας πλέον ἐθεράπευον τοῦ εἰκότος, καὶ ἀξιώτερον ἄρχειν αὐτὸν παρὰ τοὺς ἄλλους ἐδικαίουν καὶ προσηνάγκαζον, ὀλίγα βασιλέως καὶ τῶν τοῦ βασιλέως φροντίζοντες. Εἶναι γὰρ σφίσιν ἐκ πολλῶν τὸ βουλευόμενον ἀνυστόν, καὶ μᾶλλον τριῶν τῶν ἰσχυροτάτων, τοῦ τε τὸν λαὸν πάντα ζημίαις βαρούμενον καὶ συνδόσεσιν εἰς ἀποστασίαν ἕτοιμον εἶναι, τοῦ τε πάντας εὐμενῶς πρὸς αὐτὸν ἔχειν, ὅσοι δὴ καὶ ὑπ´ αὐτῷ στρατεύονται, καὶ τρίτου τοῦ καὶ παμπληθοῦς εὐπορεῖν Περσικοῦ, ἀνδρῶν οὐκ ἄλλον εἰδότων ἢ τὸν αὐτοὺς αὐτομολήσαντας καὶ ὑποδεξάμενον καὶ ὡς εἰκὸς θεραπεύσαντα· εἶναι δὲ καὶ εἰς χιλιάδας ποσουμένους, μαχίμους ξύμπαντας, ἑνὸς ἐξημμένους βλέμματος τοῦ σφᾶς ἄγοντος. Ταῦτα λέγοντες κατεμάλασσον τὴν ἐκείνου γνώμην μετεωριζομένην ἤδη πρὸς ἀρχῆς ὄγκον, καὶ φανερῶς ἀποστατεῖν ἔπειθον. Τότε τοίνυν τόσους ὁρῶν ἐκείνους τολμήματος γέμοντας οὐ μετρίου καὶ ταῖς ὑπὲρ τοῦ ζῆν εὐμαρῶς ἐλπίσι σπερχομένους, πρὸς μὲν τὸ τῆς ἐγχειρήσεως μέγεθος καὶ λίαν ἄτολμος ἦν καὶ ἐπιεικῶς κατωρρώδει, τῷ δὲ κατὰ σφᾶς ἀλογίστῳ θράσει ἐν ἐλπίσιν ἦν ταῖς μεγίσταις καὶ ἀπεθάρρει τὸ τόλμημα. Ἀλλ´ ὅμως πείρᾳ θέλων μαθεῖν καὶ τῶν λοιπῶν τὴν γνώμην, καὶ εἰ πάντες πρόσκεινται τοῖς αὐτοῖς, συναγαγὼν εἰς ταὐτὸ συνόλους καὶ σταθεὶς ἐπὶ μέσων πλεῖστά τε κατετείνετο, ἐξ ὧν παρίστα τὴν πρὸς αὐτοὺς ἀγάπην καὶ τὸ δημοτικὸν ἐφ´ ἅπασι, τήν τε ὑπὲρ τῆς τῶν Ῥωμαίων μετὰ σφῶν αὐτοῦ σπουδήν, καὶ τὴν ἀπὸ τῶν ἐν ἀνέσει καὶ τρυφῇ διαγόντων (τοὺς περὶ τὸν βασιλέα λέγων) οὐχ ὅπως ἀποδοχὴν ἀλλ´ οὐδὲν ἧττον ἀποστροφὴν καὶ ἐπαιτιάσεις μυρίας μηδὲν προσηκούσας, ὥσπερ ἂν αὐτὸς μὲν ἐτρύφα τοῖς πράγμασι καὶ συνάμα κατεβλακεύετο, ἐκεῖνοι δ´ ἐπόνουν καὶ κατεγήρων τοῖς κράνεσι καὶ μάχαις ταῖς κατ´ ἐχθρῶν παρεβάλλοντο. Δοκεῖν γὰρ ἐκείνους μὴ χαίρειν ἐπὶ τοῖς σφῶν κατορθώμασιν, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον ἀδημονεῖν καὶ ἀλύειν ὡς κακὰ πάσχοντας. Παρ´ ὧν καὶ τί προσδοκᾶν εἶναι τῶν ἀγαθῶν τοῖς ὁσημέραι ταλαιπωρουμένοις, ὅπου γε καὶ οὐκ ἀγαθὰς τὰς ἀπ´ ἐκείνων πρὸς αὐτοὺς ἀφιγμένας φήμας φόβον τὸν ἔσχατον ἐμποιεῖν συμβαίνει ὡς διαπραττομένοις τὰ χείριστα;

6. Ταῦτα δ´ εἶναι μὴ μόνον πολλῶν φθονούντων ἄλλων, ἀλλὰ καὶ βασιλέως αὐτοῦ μηδὲν ἐπαΐοντος πρὸς τὰ παρ´ αὐτῶν· "οὗ δὴ μὴ συνηδομένου, ὡς ἐκ τῶν πραγμάτων ἄν τις καὶ συλλογίσαιτο," ἔλεγε "κατορθοῦσιν ἡμῖν, σφαλεῖσί γε πάντως τίς ἐλπὶς ὑπολέλειπται;" ταῦτα λέγων, καὶ τὰς δυνάμεις καταδημαγωγῶν τῷ καὶ βαθυτέρων ἅπτεσθαι καί γ´ ἐμφανεστέραν τὴν αὐτοῦ γνώμην ποιεῖν ὡς ἀποστατησείοντος σὺν αὐτοῖς, εἰ βούλοιντο (οὕτω γὰρ ἂν καὶ τοῦ λοιποῦ εὐμαρῶς διάξειν, εἰ καθ´ αὐτοὺς πονοῦντες αὐτοὶ τῶν κινδύνων τὰ ἆθλα καρπίζοιντο), εὐθὺς καὶ ἔτι συνείρων τοὺς λόγους, καὶ τῶν κρατούντων τὰ πολλὰ καθαπτόμενος ὡς μηδ´ οἵων τ´ ἐσομένων ἑαυτοῖς ἀμύνειν μηδὲ βραχὺ ἐκείνων ἀποκλινάντων, ὑπερηφανῶν ὅλως καὶ μεγαλιζόμενος ἐν τοῖς πράγμασιν, ἐκείνους εὕρισκε παραυτὰ πειθηνίους ἐς τόσον ὥστε καὶ βοᾶν ἀπεντεῦθεν καὶ πόλλ´ ἄττα λέγειν ἀπόφημα κατὰ βασιλέως, ἀποπροσποιουμένους τὴν ὑπ´ ἐκείνῳ δουλείαν καὶ ὑπ´ αὐτῷ τάττεσθαι θέλοντας. Ὅθεν καὶ ἀλλήλους παρακροτήσαντες ὡς οὐδὲν ὧν ἔγνωσαν μεταβληθησόμενοι, αὐτὸν καὶ τὴν ἡγεμονίαν δέχεσθαι κατηνάγκαζον ὡς ὑπὲρ αὐτοῦ γε καὶ τεθνηξομένων ἁπάντων, εἰ εἰς ἀνάγκην τινὰ κατασταῖεν. Καὶ τοῦτο συμβαίη· μηδὲ γὰρ ἔχειν ἐντεῦθεν ὅλως ἀφηνιάσαντας ἀμφιγνωμονεῖν ἐπ´ ἐκείνῳ, ἀλλ´ ἀξιοῦν ἐρρωμένως καὶ τοῦτον στῆναι τοὺς λογισμοὺς καὶ μηδὲν τῶν ὅσα φέρει τοῖς καθ´ αὑτὸν ἀρωγὴν ταῖς ἀμφινοίαις καταπροΐζεσθαι. Μηδὲ γὰρ δίκαιον αὐτοὺς μὲν ἐκ τοῦ παραχρῆμα ὅλαις ἡνίαις αὐτῷ προσρυῆναι καὶ αὐτοῦ μόνου ἔχεσθαι, καὶ ἢ θωπείαις ἢ φόβοις ἕτοιμον εἶναι ἐνδιδόναι τε καὶ ὑποχαλᾶν. Τοῦτο γὰρ ἰδεῖν τινὰς καὶ ἐπὶ τῶν ἐνοχλούντων, βάρος τὸ προστυχὸν εἴπερ οὐχ ἅμα πάντες ἐρρωμένως οὐδ´ ἀπὸ μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς ἀνωθοῖεν ἐνστάσεως, κινδυνεύειν, εἴ τινες καθυφεῖντο, ἐντεῦθεν πάσχειν τὰ ἔσχατα ξύμπαντας. Μέγαν δ´ εἶναι καὶ τοῦτον οὐχ ἧττον τὸν ἆθλον, καὶ κοινῆς τῆς ἀπὸ πάντων δεόμενον κατὰ τὸ προσῆκον ἐνστάσεως. Ταῦτα λεγόντων τε καὶ τῷ πιστῷ κατὰ σφᾶς θάρρει διδόντων, εἴκει μόλις ἐκεῖνος καὶ τὸ τῆς ἡγεμονίας ἀναδέχεται ὄνομα. Καὶ δῆλος ἦν ἐντεῦθεν ἐκ πολλῶν ὧν ἔπραττε στρατηγίαν φέρων καὶ ἀρχὴν ἀνυπεύθυνον, οὔπω δὲ ἢ παρασήμοις ἢ μὴν ὀνόματι ἀπεθάρρει κλεΐζεσθαι, καί τοι τὰ πολλὰ παρὰ τῶν προυχόντων ἐν τῷ στρατῷ βιαζόμενος. Ἐξουσιαστικώτερον δὲ τῶν πραγμάτων ἐπείληπτο, καὶ οὐδὲν ἐδόκει οἱ ἐξ οὗπερ ἂν καὶ ὠρρώδει, οὐδ´ ἄλλοις ὑπακούειν ὅλως τὸ ἀπὸ τοῦδε ὑφίστατο, ἀλλ´ αὐτὸς ἡγεμὼν ἐν πᾶσι καὶ παρὰ σφίσι καὶ ὅπῃ παρῄει.

7. Ἔφριξαν γὰρ τότε καὶ οἱ περίοικοι τὴν ἐπισύστασιν, καὶ μᾶλλον ὅτι τὸ Περσικὸν πολὺ ἦν, οἷς δὴ καὶ πιστοῖς ἐχρῆτο καὶ παρασπίζουσιν ἀπεθάρρει, καὶ μόνον κελεύειν ἦν ὡς συνδραμουμένοις αὐτίκα καὶ κατὰ τὸ ἐκείνου δρασείουσι θέλημα.

8. Ἀπέσβεστο τοιγαροῦν ἐκεῖσε τὸ βασιλέων ὄνομα, παρὰ μόνον τὸ εἰς περισυρμὸν μεμνῆσθαι καὶ λοιδορίαν. Αὐτὸς δ´ ἦν ἐκείνοις καὶ ἄρχων καὶ ἡγεμὼν καὶ βασιλέως φέρων, εἰ καὶ μὴ ὄνομα, ἀλλ´ ἀξίωμα. Καὶ ὅσων τῶν ἐκεῖ φρουρίων ὡς ὕπαρχος βασιλέως ἐπείληπτο πρότερον, ταῦτ´ ἀποστείλας τοὺς καθέξοντας ὑφ´ ἑαυτὸν ἄλλως καθίστη ὡς δεσποτικῶς τοὐντεῦθεν ἄρχοντα. ἢν δέ που καὶ μοναῖς παραβάλλῃ (πολλαὶ δ´ αὗται καὶ μέγισται), οὐ βασιλέως ἦν ὄνομα τὸ μνημονευόμενον, ἀλλ´ αὐτοῦ γε καὶ μόνου κατά τι κράτος ἀρχοντικὸν καὶ αὐτοδέσποτον ὄνομα. Ἀφ´ ὧν καὶ πολλὰ δεσποτικῶς ἀφαιρούμενος τοῖς στρατιώταις παρεῖχεν, ἀσμένως τῶν ἐχόντων κατατιθεμένων παρ´ αἰτίαν ταύτην ὅτι τοιούτοις καιροῖς ἐμπεσόντες οὐ τὰ προσήκοντα τοῖς καιροῖς ἔπασχον, ἀλλ´ ἄσκυλτοι διέμενον καὶ ἀτάραχοι.

9. Πρῶτον δ´ ἦν ἐκείνου στρατήγημα τὸ ἐκεῖ που τὸν ἀδελφὸν τοῦ βασιλέως Θεόδωρον διατρίβοντα ἀποστεῖλαι τοὺς κατασχόντας· ὃν δὴ καὶ κατασχόντες τῷ κατ´ Ἔφεσον φρουρίῳ φέροντες ἐγκατέκλεισαν. Ἔπειτα τὴν στρατείαν ἀναλαβών, συνεωσμένων σφίσι παρ´ ἐλπίδα καὶ τῶν πραγμάτων, ἐν τοῖς κατὰ Νύμφαιον τόποις ἅμ´ ἠυλίζοντο. Καὶ δὴ συνεκρότει μὲν τοὺς ἱππεῖς καὶ φιλοτιμίαις ἤγαλλε πάσαις, τοὺς δέ γε πεζοὺς ἐπιβήσας ἵππων ἱκανοὺς ὁπλίτας ἐξητοιμάζετο. Ἀφεώρα δὲ καὶ πρὸς τοὺς ἀλλαχόθι ἡγεμονεύοντας, καὶ ἐσκόπει πῶς ἂν αὐτῶν περιγένοιτο. Καὶ τῶν μὲν ἄλλων ἀμελῶς εἶχεν, ὡς αὐτίκα ἢ χειρὶ ἢ λόγοις προσαξόμενος· περὶ δέ γε τοῦ πρωτοβεστιαρίτου Λιβαδαρίου, ὅσον συνέγγυς εἶχε τὴν ἀπ´ αὐτοῦ ἡγεμονίαν ἐν τοῖς περὶ τὰ Νεόκαστρα καὶ Λυδίαν πᾶσαν καὶ Σάρδεις αὐτάς, τοσοῦτον καὶ διὰ φροντίδος πλείονος εἶχεν ἑλεῖν, εἰ καὶ ἄλλως ὑπερηφάνει, οὐδὲν τἀκείνου οἰόμενος, δίκην δὲ πτωκὸς ἐλπίζων ἐκεῖνον χειρώσασθαι. Ἀλλ´ ἔδειξε ταῦτα διὰ βουλῆς ἔχων, ὡς ὅπου θεὸς ἀντιπράττει, καὶ ὁ δοκῶν βραδὺς φθάνει καὶ τὸν ὠκύτατον, πᾶσα δ´ ἰσχὺς μάταιον συνέσεως ἀμοιροῦσα. Ἐκεῖνον γὰρ καὶ βλέπειν ἤθελον ἐν βασιλικαῖς ἀξίαις οἱ συλλαμβάνοντες, ὡς ἐντεῦθεν ἀναρρίψαντας κίνδυνον ὅλως ἐμπεδωθέντας ὅλαις ἐνεργεῖν προθυμίαις καὶ ἐπαποθνήσκειν τῇ ἐγχειρήσει βούλεσθαι. Τὸ δ´ ἦν ἐν ἀναβολαῖς τὸ τόλμημα, ὡς δοκεῖν διευλαβεῖσθαι καὶ ἀμφιγνωμονεῖν.

10.  καὶ τὸ μὲν παρὸν στέργων, πρὸς δὲ τὸ μέλλον ἀποσκοπῶν, ἐκείνους μὲν ἐθεράπευε παντοίως καὶ χάριν ἐδόκει εἰδέναι μὲν τῆς εἰς αὐτὸν σπουδῆς, ἑαυτὸν δὲ παρεξῆγε τῶν μεγίστων ὀνομάτων, οὐκ εὔελπις ἀραρό�ως ὢν ἐπὶ τῷ τέλει, ἀλλὰ καὶ λίαν δυσελπιστῶν. Καὶ αὐτὸς μὲν οὕτω διττὰ στρέφων τὸν καιρὸν ἐζυγοστάτει, καὶ τὸν μὲν παρόντα ὡς εἶχεν ἐξεθεράπευε, τὸν δὲ μέλλοντα ὑφωρᾶτο, καί γε ἀπολογίαν ὑπολελεῖφθαι, ἄν τι προσκρούσοι, προυνόει. Τοῖς δέ γε Κρητικοῖς, καὶ μᾶλλον τῷ σφῶν ἐξηγουμένῳ Χορτάτζῃ, τοῦτ´ ἀσφαλὲς οὐκ ἐδόκει τέως· αὐτῷ γὰρ εἶναι καὶ ἐσαῦθις μεταγνόντι παραιτεῖσθαι πρὸς βασιλέα, καὶ ὑπ´ ἀσφαλείᾳ τῇ ἐοικυίᾳ, ἔστι δ´ οὗ καὶ ὑπὸ μεγίσταις χάρισιν, εἰς χεῖρας ἑαυτὸν ἐγχειρίζειν τοῖς πρὸς τὸν βασιλέα ἀξιοῦσι, σφίσι δ´ εἶναι τὸν κίνδυνον ἄφυκτον πάντως, οὐκ ἔχουσιν ὅπῃ ἂν τῶν τῆς ἀποφυγῆς τόπων ἐκσταῖεν καὶ ἀπερείσαιντο. Καὶ ταῦτα μὲν ὁρώντων τὰς τοῦ ἡγεμόνος ἀναβολὰς ὁ νοῦς οὐκ ἔξω τῶν εἰκότων ἀπεσχεδίαζε, καὶ ἐν ὑπονοίαις μεγίσταις ἐποίει εἶναι·
 

642 Chapitre IX.

1. Philantropene est fait Gouverneur de l'Asie Mineure. 2. Il se rend très recommendable. 3. Il prend le fort de Meladun. 4. Est porté à la révolte par ses amis. 5.. Cris séditieux dans son armée. 6. Il sonde la disposition des gens de guerre. 7. Etonnement des peuples. 8. Philantropene se déclare, 9. Il commence les actes d'hostilité. 10. Il se ménage et par ce ménagement devient suspect à quelques-uns de son parti.

1.  Les places frontières étant en si mauvais jetât que non seulement celles qui étaient assises sur les bords du Méandre, ou sur la hauteur voisine, avaient été ruinées par les courses des Turcs, mais aussi celles qui étaient plus avant dans le pays, Alexis second fils de Tarcaniote Protovestiaire, de qui nous avons ci-devant parlé, qui avait été surnommé Philantropene à cause de son aïeul maternel Protosebaste, et qui était Echanson de l'Empereur, fut sait gouverneur de l'Asie Mineure, et de la Lydie, dans le même temps que Libadaire Protovestiarite l'était de Neocastre.

2.. Philantropene ayant donc depuis longtemps 643 ce gouvernement, ayant outre cela les troupes de Candie, et commandant enfin toutes les armées d'Orient, fit paraître une si grande ardeur de courage, et apporta une si continuelle application à tous les devoirs de sa charge, et d'ailleurs fut tellement favorisé de la fortune, s'il nous cst permis de parler comme le peuple, de cette fortune, dis-je, à qui les Scipions, les Crassus, les Césars, les Themistocles, les Timothées, les Cleons, sont redevables de leur gloire, et à qui les anciens ont élevé des Temples aussi bien qu'aux autres Divinités, qu'il rétablit les affaires de l'Empire en Orient, remporta des victoires, et gagna par son adresse et par sa libéralité l'affection des nôtres et des ennemis, détourna ceux-là de la révolte, et porta ceux-ci à la paix, releva le courage des uns en augmentant les récompenses, et ne tirant pas le fond de ces récompenses des seules dépouilles qu'ils avaient remportées sur les étrangers, mais de ses présents et de des bienfaits. Ainsi sa vertu secondée de la fortune fit d'illustres conquêtes. J'en remarquerai une entre les autres.

3. Il y avait prés de Meladun un fort, nommé le fort des deux Collines, que je crois être le même que l'ancien Didymion des Milésiens et qui avait été autrefois à nous, et était alors aux ennemis. La principale des femmes de Salampace Perse, mort depuis peu y était renfermée avec des trésors inestimables. Il n'était pas possible de prendre la place de force, c'est pourquoi il usa de 644 ruse pour tacher de tromper la Dame, et lui envoya promettre secrètement de l'épouser. Après qu'elle eut refusé ses offres, il aperçut des pieux dans un étang qui baignait les murailles de la place, auxquels il attacha des cordes et des planches, bâtit dessus des tours. Il couvrit le reste de l'étang de vaisseaux pleins de soldats avec des machines propres à prendre des villes, et combattit lui-même très vaillamment. Il avait acquis une telle réputation parmi les ennemis, qu'il leur était devenu, et redoutable et aimable tout ensemble, de sorte que plusieurs se rendaient à lui de jour en jour, et se rangeaient sous ses enseignes. Après cela il lui fut aisé de prendre la place, où il trouva des richesses innombrables, dont il fit une si ample profusion, tant aux siens qu'aux étrangers qui avaient suivi son parti, qu'ils étaient tous ravis de lui obéir, et qu'ils en attiraient une infinité d'autres qui arrivaient de jour en jour avec leurs femmes et leurs enfants. Ces nouveaux sujets, et principalement les Candiots, ayant pour lui une affection fort déréglée., le portèrent à se soulever contre l'Empereur.

4. Bien que l'ardeur de l'âge où il était, et la gloire des exploits qu'il avait si heureusement exécutés n'allumaient que trop son ambition, il dissimula ses sentiments et supplia l'Empereur de le décharger du gouvernement, et de lui permettre de retourner à Constantinople. Je sais.,et je le sais pour l'avoir ouï dire à l'Empereur Mi- 645 chel, un jour que j'avais l'honneur de l'entretenir, qu'il estimait extrêmement le jugement du frère aîné de Philantropene, qui n'eut pas plutôt appris que son frère demandait d'être rappelé de son gouvernement, qu'il l'en blâma en présence de l'Empereur même, et témoigna que c'était une espèce de désobéissance que de solliciter pour être déchargé d'un emploi où l'on a été mis, avant que le Prince par qui l'on y a été mis, ait envie lui-même d'en retirer. Le jeune Empereur, s'entretenant avec nous des deux frères, approuvait le jugement de l'un, et désapprouvait la demande l'autre. Voila quelles surent les premières démarches de Philantropene, par lesquelles il semblait s'éloigner des conseils de ses amis. Mais ils firent enfin quelque impression sur son esprit par leurs discours réitérés, comme l'eau cave la pierre ; et pour l'ébranler davantage, ils lui firent accroire que l'Empereur avait de la jalousie de sa gloire, et qu'il ne pouvait souffrir qu'il eût distribué aux soldats les fruits de ses victoires, avec une générosité si extraordinaire. Enfin ils déterminèrent son esprit, et lui donnèrent du mépris pour l'Empereur. Il y avait quelques Moines de ses amis qui le confirmaient dans ce sentiment. Tarcas Supérieur du Monastère de Sanide, qui depuis peu était venu d'Occident ; et Melchisedech Acropolite oncle de sa femme, le pressaient de se déclarer, l'assurant qu'il serait accablé tout d'un coup, s'il ne se hâtait de préve- 646 venir la colère du Prince.

5. Le tumulte était général dans l'armée, et il n'y avait personne qui ne fît paraître publiquement l'aversion qu'il avait du gouvernement, et qui ne se plaignît hautement de ce que leurs travaux et leurs dangers procuraient aux autres le repos, et la sureté, que bien loin de les en récompenser, on les privait de leurs paies. Les plus séditieux allaient par les rangs exciter les autres à la révolte, et contraindre Philantropene d'usurper la puissance souveraine, déclarant ouvertement qu'ils n'avaient que du mépris pour l'Empereur, et pour ceux de son parti. Que trois choses les empêchaient de douter du succès de leur dessein. La disposition que les peuples accablés d'impôts avaient au changement, l'affection que les troupes portaient à Philantropene, et la multitude innombrable des Perses de qui il avait gagné l'amitié par ses bienfaits, et qui n'attendaient que son consentement pour s'efforcer de les reconnaître par leurs services, et pour venir se ranger en foule sous ses enseignes. Ces discours déterminèrent enfin son esprit, et le firent résoudre à la révolte à laquelle il était déjà porté par la violence de son ambition. Quand il considérait la grandeur de l'entreprise qu'ils formaient, et l'impatience qu'ils témoignaient de s'élever au-dessus de leur fortune, il appréhendait le péril où des espérances inconsidérées étaient prêtes de le précipiter. Il 647 voulut néanmoins sonder leur courage, et tacher de reconnaître si toute l'armée était dans la même disposition où quelques-uns semblaient être.

6. Les ayant donc assemblés, et s'étant placé au milieu d'eux, il leur fit un long discours par lequel il les assura de l'affection qu'il leur portait, et releva avantageusement le zèle qu'il avait comme eux, pour la gloire de l'Empire Romain, et rabaissa la lâcheté de l'Empereur, et de ceux de sa Cour qui vivaient dans le luxe, et dans la mollesse, et en fit une peinture qui était tout-à-fait hors de propos. Il exagéra que ce Prince et ses favoris étaient dans l'abondance, et dans les délices pendant que les gens de guerre étaient consumés de nécessité et de fatigues, et pendant qu'ils vieillissaient sous les armes, et au milieu des combats. Que bien loin de concevoir de la joie de leurs victoires, ils n'en ressentaient que de la douleur, et que pour eux au lieu d'attendre la récompense de leurs services, ils n'avaient que la haine de leurs ennemis à craindre. Que l'Empereur était dans le même sentiment, et qu'il le faisait paraitre, si publiquement qu'il était impossible d'en douter : que s'il avait tant de haine que de ne pouvoir se réjouir de l'heureux succès de leurs armes, et approuver les glorieux exploits de leur valeur, quel traitement leur ferait-il, si la fortune  se lassant de les accompagner, ils avaient une fois le malheur 648 de perdre une bataille. Ayant parlé de la sorte aux gens de guerre pour découvrir leur sentiment, et leur ayant fait connaitre assez clairement que de son côté il était tout prêt à se révolter, et leur ayant remontré que s'ils voulaient employer désormais leurs forces pour leur propre intérêt, et leur propre défense, les Empereurs ne seraient pas capables d'arrêter pour peu que ce fût le cours de leurs armes. Il ajouta des louanges tout-à-fait orgueilleuses et des éloges fort superbes de sa valeur, et de ses exploits et par tout ce discours renversa tellement l'esprit, et troubla tellement le jugement des Capitaines, et des Soldats, qu'ils commencèrent à vomir les paroles les plus outrageuses contre l'Empereur, déclarant hautement qu'ils ne le voulaient plus reconnaître, et qu'ils se soumettaient à Philantropene. Qu'ils étaient prêts de s'exposer pour lui à tous les périls, et à la mort, qu'ils le conjuraient d'accepter l'Empire sans appréhender l'événement, qu'il n'était pas juste que pendant qu'ils hasardaient toute leur fortune, et qu'ils sacrifiaient toutes leurs espérances pour lui, il se laissât partager l'esprit par de faibles pensées, et par de vaines craintes. Que quelques-uns étaient un peu retenus par ces soupçons. Que l'entreprise qu'ils faisaient était si importante, et si hasardeuse qu'elle ne pouvait réussir à moins qu'ils n'y conspirassent avec une parfaite intelligence, et qu'ils ne la poursuivissent avec une extra- 649 ordinaire ordinaire vigueur. L'ayant assuré de la force de leur fidélité et de leur zèle, ils l'obligèrent à accepter une autorité absolue et indépendante, et à agir en toutes choses comme un souverain. Il n'en prit pas néanmoins encore ni le nom, ni les marques, quelques prenantes que fussent les instances qu'on lui fit sur ce sujet.

7. Les peuples des environs étaient saisis de frayeur, et appréhendaient principalement la multitude des Perses qu'ils savaient être très affectionnés à Philantropene, et tout à fait dévouez à ses volontés.

8. Le nom d'Empereur était supprimé dans l'armée, et on n'en parlait que pour le déshonorer. Philantropene qui ne l'avait pas pris, avait pris toute l'autorité, et faisait toutes choses comme de son chef. Il commandait avec un pouvoir absolu dans les forts, dont il avait d'abord pris possession en qualité de Gouverneur. Il défendit de faire commémoration du nom de l'Empereur dans quantité de Monastères célèbres, et commanda d'y faire commémoration du nom de l'empereur dans quantité de Monastères célèbres, et commanda d'y faire commémoration du sien. Il en tira aussi force meubles, dont il gratifia les soldats sans que les Moines osassent s'en plaindre. Au contraire ils se tinrent allez heureux d'être exempts de pillage dans une conjoncture aussi turbulente, et aussi malheureuse que celle-là.

9. Le premier acte d'hostilité qu'il exerça fut d'envoyer prendre Théodore frère de l'Empe- 650 reur qui était dans le voisinage, et de le faire conduire prisonnier à Ephese. Voyant alors ses affaires en meilleur état qu'il n'avait jamais espéré, il mena ses troupes vers Nymphée, et s'y étant campé, il amassa le plus grand nombre qu'il put de cavalerie, et donna des chevaux aux plus vaillants des gens de pied. Il jeta ensuite les yeux sur les Gouverneurs des places qui étaient autour de lui, et songea aux moyens de les réduire à son obéissance. Il les méprisait presque tous, et ne doutait point qu'il ne les assujettît aisément par la force ou de ses raisons-ou de ses armes. Il méprisait Libadaire Protovestiarite comme les autres, mais parce qu'il avait un gouvernement fort proche et fort étendu, et qu'il commandait dans Neocastre, dans la Lydie, et dans Sardes, il voulut l'attaquer le premier, et se promit de le prendre comme un lièvre. Mais il fit bien voir par là que les plus prompts, et les plus hardis sont devancés par les plus lents, et par les plus timides lorsque Dieu le veut, et que la force ne sert de rien quand elle n'est pas accompagnée de prudence.

10. Cependant ceux qui l'avaient engagé à la révolte désiraient le voir en possession de l'autorité souveraine, et témoignaient une extrême impatience de s'exposer au péril pour ses intérêts. Mais il modérait leur ardeur, et témoignait lui même de l'incertitude, et de l'inconstance. S'il aimait le présent il n'oubliait pas 651 l'avenir, et s'il les remerciait d'un côté du zèle qu'ils avaient pour son service, il se ménageait de l'autre, et dans l'appréhension d'un mauvais succès, il s'abstenait de la qualité d'Empereur, et se préparait une excuse en cas qu'il eût le malheur d'être vaincu, en disant qu'il avait été forcé par les menaces de l'armée à prendre les armes. L'artifice de cette conduite était extrêmement suspect aux Candiots, et surtout à Cortaze leur chef. Il appréhendait que si Philantropene se réconciliait avec l'Empereur, il ne le livrât, et n'abandonnât tous ceux qui l'avaient suivi sans qu'ils eussent alors aucun asile. Quand il faisait cette réflexion il était dans une inquiétude que rien n'était capable d'apaiser. 

10. Περὶ τοῦ πρωτοβεστιαρίτη Λιβαδαρίου, καὶ ὅπως περιεγένετο τοῦ Φιλανθρωπηνοῦ.

1. Ἑτέρωθεν καὶ ὁ πρωτοβεστιαρίτης τὸ ξυμπεσὸν παρὰ πᾶσαν ἐλπίδα μαθών, τῷ βασιλεῖ καθοσιούμενος ὡς παρ´ αὐτοῦ τιμηθείς, ἐν φροντίσιν ἦν καὶ περὶ τοῖς ὅλοις ἐδεδίει. Ποῦ γὰρ εἶχεν ἐκεῖνος ἀναρριφθέντος τοσούτου κινδύνου πρὸς τόσον στρατιᾶς ἀντιστῆναι πλῆθος; εἰ δ´ οὖν ἀλλ´ εἰ καὶ συμπλοκὰς ἐνενόει μόλις, ὁ γοῦν ἐντεῦθεν κίνδυνος οὔπω συστᾶσαν τὴν περὶ τούτων ἔννοιαν ἔλυε. Χωρὶς γὰρ τῶν ἐκ τῆς Ῥωμαΐδος δυνάμεων, τὸ περὶ ἐκεῖνον Περσικὸν μόνον καὶ ξενικὸν ἀποχρῶν εἶναι πρὸς τοὺς περὶ αὐτὸν εἰς ἀνταγώνισιν ᾤετο, ὥστε μηδ´ ὑποστῆναι τούτους φανέντων ἐκείνων. ἄλλως τε δὲ καὶ φοβερῶν τοιούτων ἁψαμένους ἐκείνους εἰκὸς εἶναι καὶ ὑπὲρ τὸ δέον ἀνδρίζεσθαι, ὡς τῆς ἥττης ἐχούσης καὶ κίνδυνον. Δεῖν δ´ εἶναι καὶ τοὺς ἀντιπάλους τοιούτους, ὡς ἴσας ὑσμίνῃ τὰς κεφαλὰς γίνεσθαι· ἀλλὰ ξυμβαίνειν μὴ εἶναι τοιούτους ἐξ ἀναγκαίων, καὶ μάλισθ´ ὅτι πολέμοις ἐμφυλίοις ὁμόσε χωρεῖν οὐδ´ οἴδασι τὸ παράπαν.

2. Ἔγνω γοῦν ἄλλως τὰ πράγματα μετελθεῖν, καὶ θράσει καὶ πλήθει καὶ παραλόγῳ φρονήματι ἓν ἀντιστῆσαι τὸ μέγιστον σύνεσιν, ὡς ἴσως οὕτω καὶ ἐξανύσων κἂν οὐ τὸ σύμπαν ἀλλά τι καὶ μερικόν. Καὶ αὐτίκα στέλλει μὲν τοὺς ἀγγελοῦντας τὸ συμβὰν πρὸς τὸν βασιλέα, στέλλει δ´ ἐν ἀπορρήτοις καὶ πρός τινας τῶν Κρητικῶν, οὓς ᾔδει δοκοῦντας, ὧν ὁ Χορτάτζης προέφερεν, ἀμνηστίαν τε κακῶν παρὰ τοῦ κρατοῦντος σφίσι γενέσθαι διομνύμενος καί γε προσφιλοτιμηθῆναι τὰ μέγιστα, ἤν που καὶ στραφέντες μεταβουλεύσαιντο καὶ εἰς συμπλοκὴν δῆθεν παραστάσει πολέμου παραδοῖεν τὸν ἀποστατήσαντα· δόξειν γὰρ ἐντεῦθεν καὶ ἀγαθοὺς καὶ πρὸς βασιλέα πιστούς, καὶ ἐς ὅ τι μὲν καὶ πέπρακτο ἀκουσίως ἀναγκασθέντας καθυπαχθῆναι τῇ τοῦ καιροῦ ῥύμῃ, μὴ ἔχοντας ἀντιτείνειν καὶ τοσοῦτον πλῆθος εἰς μεταβολὰς παρακεκινημένον ἐπισχεῖν, τὸ δὲ παρὸν τέως ἐνστάντος καιροῦ, καὶ ἀνδρῶν φανέντων ἀντιστησομένων τοῖς γεγονόσι, καὶ αὐτοὺς ἑτοίμους μετακληθέντας τὴν ἀρχῆθεν πίστιν ἐμφαίνειν τῷ συνεργεῖν τοῖς ἀνθισταμένοις εἰς ἅπαν. Αὐτὸν δ´ ἐκείνους ἀναδέχεσθαι μὴ ὅπως παθεῖν τι πρὸς βασιλέως τῶν ἀνηκέστων, ἀλλὰ καὶ εὐεργεσίας εὑρεῖν.

3. Ταῦτα τοὺς ἀμφὶ τὸν Χορτάτζην ἀκούσαντας ἐπὶ πλεῖστόν τε γνωσιμαχῆσαι, καὶ ἐς βουλὴν θέσθαι ἐς ὃ τὸ ἀκίνδυνον ἑαυτοῖς σφίσι περιποιεῖν. Τὸ δ´ ἦν ὡς εἰ μὲν βιασαμένων ἐκείνων τὸν στρατηγὸν αὐτὸς χωροίη καὶ ἐς τὰ μείζω, ὥστε καὶ ὀνόματι εἶξαι καὶ παρασήμοις συνήθεσι, τότε καὶ αὐτοὺς τὰ πιστὰ λαβόντας ὡς εἰς τέλος ἀνθεξομένῳ παρακινδυνεύειν· εἰ δὲ μὴ βούλοιτο ταῦτα πράττειν, αὐτοὺς τὴν παρακινδύνευσιν παντὶ τρόπῳ διεκφυγεῖν πειρᾶσθαι, ἐπ´ αὐτῷ καὶ μόνῳ τὰ τοῦ κινδύνου τρέψαντας. Ὡς λέγοντες τοίνυν οὐκ ἔπειθον, ἀλλ´ ἑώρων τοῦτον καταλαζονευόμενον τῶν φανησομένων καὶ ὕβρεσι πλύνοντα τὸν πρὸς αὐτὸν ἀντιπαρατάττεσθαι ἀκουόμενον ὡς αὐτίκα κατ´ ἐκείνου λαφύξοντα (τούτοις καὶ γὰρ παραθαρρύνειν ἐδόκει τὰς ἐκείνων ὁρμάς, οὐδὲν πλέον ἤθελεν ἀναδέχεσθαι), ὑπολαβόντες ἐκεῖνοι ἐν σκέψει γίνεσθαι ταῦτα καὶ εἰς καιρὸν μεταγνώσεως ἀποκεῖσθαί οἱ βούλεσθαι, ὅ γε καὶ αὐτῷ μὲν ἴσως ξυνοίσει, σφίσι δὲ περιστήσεται μόνοις εἰς κίνδυνον, πρύμναν τε κρούονται, τὸ τοῦ λόγου, καὶ πρὸς τὸν πρωτοβεστιαρίτην τὰς γνώμας ἀνταποκλίνουσι, καὶ πίστεις λαβόντες ἅμα καὶ δόντες ἐξ ὅρκων φρίκης μεστῶν καί γε καὶ ἀντιδόσεσιν ἱερῶν ἐγκολπίων, ἦ μὴν παραδοῦναι τοῦτον ἐς χεῖρας ἐκείνῳ ἀκονιτὶ φανέντι καὶ μόνον μετὰ τῶν συντάξεων (δέος γὰρ μή τι καὶ παρακινδυνευθείη τοῦ Περσικοῦ, οἷς καὶ μᾶλλον ἐθάρρει, ἐπεισπεσόντος), ταῦτ´ ἐν ἀπορρήτοις πράξαντες ἐκαρτέρουν, τὴν ὑποψίαν ἐξ ἅπαντος ὡς εἶχον ἐκκλίνοντες.

Chapitre X.

1. Libadaire appréhende les forces de Philantropene. 2. Il propose aux Candiots de le trahir de le livrer. 3. Ils délibèrent sur la proposition, et promettent de l'exécuter.

1.  Cependant Libadaire qui se souvenant des bienssaits qu'il avait reçus de l'Empereur lui conservait une fidélité inviolable, fut agité par de cruelles inquiétudes, et par de mortelles frayeurs, lorsqu'il apprit la surprenante nouvelle de cette soudaine révolte. Il ne souhaitait rien 652 avec tant de passion que de s'opposer aux desseins des rebelles, mais son ardeur se ralentissait un peu quand il considérait l'extrémité du danger où il s'allait exposer en attaquant une si effroyable multitude d'ennemis; et quand il faisait réflexion que le peu qu'il avait de troupes ne pourrait jamais soutenir la présence des Perses et des étrangers que menait Philantropene quand il n'aurait pas eu les garnisons de la Romanie. Que d'ailleurs les ennemis qui savaient que leur défaite serait leur ruine entière ne manqueraient pas de combattre avec une fureur désespérée au lieu que ses troupes qui n'avaient jamais vu de guerre civile n'auraient pas une ardeur égale.

2. Il crut donc devoir changer de manière de combattre, et opposer l'adresse et la ruse à la hardiesse et au nombre. Il envoya informer secrètement l'Empereur de tout ce qui était arrivé, et offrit à Cortaze et aux principaux des Candiots non seulement l'amnistia du passé, mais de grandes récompenses pour l'avenir, s'ils voulaient changer de parti, se saisir de Philantropene pendant le combat, et le lui mettre entre les mains. Qu'en faisant cela ils feraient voir qu'ils n'avaient jamais manqué à la fidélité qu'ils devaient à l'Empereur, et qu'ils avaient été emportés malgré eux, comme par le torrent de la révolte, lequel ils n'avaient pu arrêter. Que dès qu'ils avaient vu des forces préparées pour s'op- 653 poser aux rebelles, ils s'étaient joints à elles, et avaient tâché de donner des preuves de leur ancien zèle. Qu'il les assurait que bien loin de recevoir aucun mauvais traitement de la part de l'Empereur ils en recevraient des récompenses.

3. Cortaze et ses compagnons ayant longtemps délibère sur cette proposition résolurent d'embraser le parti qui leur parut le plus sûr, qui fut de presser Philantropene de prendre le nom, et les ornements de souverain, et s'il les prenait de suivre sa fortune, et s'il le refusait d'éviter le danger de périr avec lui. Quand ils lui eurent fait cette proposition, et qu'ils eurent vu qu'il différait de prendre la qualité d'Empereur, et qu'il se vantait follement de défaire les ennemis qui se présenteraient devant lui, et de se charger de leurs dépouilles, ils se persuadèrent qu'il n'usait ainsi de remises qu'à dessein de voir quel serait l'événement de son entreprise, et de se réserver des moyens de rentrer en grâce avec les Empereurs, et les laisser dans le péril en se sauvant seul, changèrent de parti, prirent la foi de Libadaire, et lui donnèrent la leur avec d'exécrables serments, changèrent réciproquement les Reliques qu'ils portaient au cou pour gage de la promesse qu'ils faisaient, de se saisir de Philantropene à l'heure-même qu'il paraîtrait à la tête de ses troupes de peur que s'ils attendaient plus tard il ne fût secouru par les Perses, auxquels il avait plus de confiance qu'aux autres. Ils tinrent cette 654 négociation aussi secrète qu'il leur fut possible, et usèrent de toute la précaution imaginable pour ne point donner de soupçon, ni de défiance. 

11. Ὅπως παρεδόθη ὁ Φιλανθρωπηνός.

1. Ἀλλ´ ἐπέστη καὶ ἡ κυρία· ἡ δ´ ἦν ὑστεραία. Καὶ ὁ μὲν συνηθροικὼς τὰς περὶ αὐτὸν δυνάμεις ἐκ Λυδίας ἐφίσταται τῷ Νυμφαίῳ, ὅπου καὶ οἱ ἀποστατοῦντες διῆγον·

2. Ὁ δὲ τὸν αὐτόθι πύργον, ὃν ὁ πορφυρογέννητος τῇδε διάγων ᾠκοδομήσατο, τοῦτον τοίνυν κατ�χων καὶ γυναῖκα καὶ παῖδα καὶ πράγματα ἐκεῖ συγκλείσας τε καὶ ἀσφαλισάμενος, πρῶτον μὲν τὴν ἐκείνου ἀκούων ἄφιξιν καὶ λίαν ἐν θαύματι τῷ μεγίστῳ ἐτίθει, πῶς ἂν καὶ τολμῴη χωρεῖν ὁμόσε τοσούτοις τε καὶ τοιούτοις. Ὅμως θαρρῶν ἐπὶ τοῖς ὅλοις, ὡς αὐτίκα φανεὶς τὸ πᾶν ἐργάσαιτο, παραγγείλας καὶ τοὺς ἄλλους ὁπλίζεσθαι, αὐτὸς τὴν ταχίστην ἐξοπλισθεὶς καὶ κατὰ τοῦ φανέντος τὰ πλεῖστα νεανιευσάμενος ἔξεισι.

3. Καὶ δὴ ἀφ´ ἑκατέρου μέρους σταθεισῶν τῶν δυνάμεων, καὶ ὅσον οὔπω μελλουσῶν συμπλέκεσθαι, ὥστε καὶ ἀκροβολισμοὺς ἀμφοτέρωθεν γίνεσθαι, οἱ Κρητικοὶ τοῦ συνθήματος οὐκ ἠμέλουν, ἀλλὰ φανέντος τοῦ πρωτοβεστιαρίτου, δεδιότος καὶ ἔτι περὶ τοῖς ὅλοις, μή πως ἀπάτῃ καὶ δόλῳ χρήσαιντο οἱ τέως καθυπισχούμενοι προδιδόναι, οἱ ἀμφὶ τὸν Χορτάτζην αὐτίκα, οὕτως ὡς εἶχον ἔφιπποί τε καὶ ὡπλισμένοι, ἀθρόως ἄλλοθεν ἄλλος περιστάντες τὸν ἡγεμόνα, οἱ μὲν ῥυτῆρας οἱ δὲ καὶ σπάθην ἐπέχουσιν, οἱ δ´ ἐμβριθέστερον ἀποβαίνειν τοῦ ἵππου ἐκέλευον. Ὁ δὲ γνοὺς τὴν ἐπιβουλὴν αὐτίκα, θαρρῶν τοῖς Πέρσαις ἐπεχείρει μὲν ἀμύνεσθαι, καταταχούμενος δὲ τὸ παράπαν ἀπηύδα, καὶ συσχεθέντα τοῖς ἀμφὶ τὸν πρωτοβεστιαρίτην ἕτοιμον θήραμα, ταπεινὸν τὸν σοβοῦντα πρὸ τοῦ καὶ ἄφωνον τὸν πολλὰ λέγοντα, παρεδίδουν. Οἱ δ´ ἐκδραμόντες ἐκ τοῦ ἐξαίφνης, ἐπεὶ τὸν ἀποστατοῦντα ἐν ἀφύκτοις εἶχον, τοὺς περὶ ἐκεῖνον διασκεδαννυμένους ἤδη καὶ μόνον ὅπῃ σωθήσεται ἕκαστος ἀφορῶντας ἀμεταστρεπτὶ κατεδίωκον.

4. Τὸ δὲ Περσικὸν ἄρτι πρώτως μεταβολὴν πραγμάτων ἰδόν, καὶ τὸν ἕως τότε μέγαν δοκοῦντα καὶ φοβερὸν ἐν ἀφύκτοις ἐλεεινὸν δέσμιον, οὐκ εἶχον πῇ τράπωνται. Ὅθεν μήτ´ ἀνθίστασθαι μήτε φεύγειν οἷοί τ´ ὄντες, μένοντες κατεκτείνοντο. ἄλλος δὲ τοῦτον ἄλλος ἐκεῖνον καὶ ἕτερος ἄλλον καταλαμβάνων, καθότι καὶ δόξειεν ἐκείνῳ ἑκάστῳ, ἔπραττον, κτείνοντες δεσμεύοντες αἰκιζόμενοι ἐκτυφλοῦντες, τὰς οὐσίας δημεύοντες.

5. Ἐδόκει ἀσφαλὲς τοῖς Πέρσαις αὐτόθεν χωρεῖν πρὸς τὰ οἴκοι, καὶ ἀπεδίδρασκόν τινες ὡς ἠδύναντο, τῶν λοιπῶν κτεινομένων. Οἱ δ´ ἀμφὶ τὸν πρωτοβεστιαρίτην καὶ μᾶλλον ἕρμαιον τὴν ἀποχώρησιν λογιζόμενοι ἑκόντες ἠφίεσαν· οὐδὲ γὰρ εἶχον ἐλπίζειν ἐπὶ τῷ προτερήματι, καὶ οὕτω προχωρησάντων σφίσι τῶν πραγμάτων κατ´ εὐτυχίαν μεγίστην, ἀλλὰ τὰ ἐν χερσὶν ἀπολλύειν, εἴ τινες παρακινηθεῖεν καὶ ἐξ ἀντιστροφῆς ἐπιπέσοιεν, ᾤοντο. Ταραχὰς ἦν βλέπειν ἐκεῖ φοβερὰς καὶ Πανικὰ δείματα, συσχεθέντων τῶν ὅλων. Ταῦτά τοι καὶ περὶ τοῖς ὅλοις δεδιὼς ὁ πρωτοβεστιαρίτης μή πως καὶ ἐκ χειρῶν αὐτῶν διαρπασθείη τὸ θήραμα (δεινὴ γὰρ τοὺς πολλοὺς ὥπλιζεν εὔνοια, καὶ τὰ καθ´ αὑτοὺς ἀφέντες ἐκεῖνον ἀπωλοφύροντο· τὸ Περσικὸν δὲ μάλιστα καὶ παρακεκινῆσθαι ἐδόκει, ὥς τι πραξεῖεν γενναῖον) ἔγνω τὸν θέμεθλον ὑποσπᾶν καὶ τὸ συνέχον ἐκποδὼν ποιεῖσθαι καὶ οὕτω τοὺς φόβους λύειν οὓς ὕπαρ ὠνειροπόλει. Τὸν γοῦν μυρίον πλοῦτον συλλέξας, καὶ τὰ τῆς ἀρετῆς δῶρα τύχης παίγνιον εὑρηκώς, τέλος Ἰουδαίοις ἐκτυφλοῦν παραδίδωσι. Καὶ ὁ μὲν τετύφλωτο, πόλλ´ ἄττα δυσωπήσας καὶ περὶ θατέρου τῶν ὀφθαλμῶν, ἀλλ´ οὐ πείσας τὸ παράπαν. Οἱ δὲ τῶν ἐκεῖθεν φόβων ἀπολυθέντες τοῖς λοιποῖς ἐπεχείρουν, καὶ ἔδρων μὲν σὺν τοῖς μοναχοῖς καὶ ἄλλους τὰ ὅμοια, ἀπηνῶς φλοιδοῦντες τοὺς ὀφθαλμούς, τοὺς δὲ καὶ βίους ὅλους ἀφῃροῦντο, καὶ σχήματι ἐκδικήσεως τῆς πρὸς τοὺς κρατοῦντας ἑαυτοῖς ἐξεδίδουν τὰ χρήματα.

Chapitre XI.

1. Libadaire marche à la tête de ses troupes. 2. Philantropene prend les armes. 3. Il est arrêté et livré à Libadaire. 4. Les Perses sont défaits. 5. Philantropene et des Moines qui lui avaient servi de conseil sont aveuglés.

1.  Le jour suivant auquel la convention devait être exécutée étant arrivé, Libadaire assembla ce qu'il avait de troupes en Lydie, et s'approcha de Nymphée où les rebelles s'étaient campés.

2. Philantropene s'était emparé d'une tour que Porphyrogénète y avait autrefois fait bâtir, et y avait enfermé comme dans le lieu le plus sûr sa femme, ses enfants, et ses richesses. Il s'étonna d'abord lorsqu'il apprit que Libadaire avait la hardiesse de s'approcher de lui avec des forces si inégales, mais à l'heure-même se promettant de le défaire, il commanda à ses gens de prendre les armes, prit les siennes, sortit avec une fierté et une présomption tout-à-fait insupportable.

655 3. Lorsque les deux armées furent en présence, et qu'elles commencèrent à faire de légères escarmouches, et que Libadaire était dans l'appréhension que les Candiots ne lui manquassent de parole, ils entourèrent Philantropene, les uns se saisirent de la bride de son cheval, les autres de son épée, les autres lui commandèrent de descendre. Il mit d'abord son espérance dans la fidélité des Perses, mais lors qu'il vit qu'il n'en recevoir aucun secours, il se laissa traîner comme une victime, et livrer à Libadaire. A l'heure même son armée fut mise en déroute et dissipée.

4. Les Perses voyant un changement si inopiné, et considérant chargé de chaînes et de misères ce Chef, qui peu auparavant était si fier et si insolent, ne savaient à quoi se résoudre. Ils ne pouvaient ni tenir ferme, ni s'enfuir, et quoi qu'ils voulurent faire ils étaient misérablement massacrés. Les uns étaient tués, les autres pris et liés, les autres aveuglés, les autres dépouillés et privés de leurs biens. Le reste se sauva comme il pût.

5 Les Soldats de Libadaire étaient trop aises de leur retraite, pour avoir envie de les poursuivre; et ils tenaient à trop grand bonheur le sucés de leurs armes, pour hasarder de le perdre en obligeant les fuyards à tourner visage. Le Prorovestiarite appréhendait que sa proie ne lui échappât des mains,, et que les Soldats de Philan- 656 tropene, et surtout les Perses qui le chérissaient tendrement, ne vinssent le délivrer. Il résolut de ruiner les espérances des rebelles jusques dans le fondement, et de se délivrer de ces pensées incommodes qui troublaient son repos. Il s'assura des trésors, qui après avoir été le prix de la valeur, devinrent le jouet de la fortune, mit Philantropene entre les mains des Juifs pour lui crever les yeux, ce qu'ils exécutèrent impitoyablement, quelque prière qu'il leur fit pour obtenir qu'ils lui en sauvassent au moins un. Après cela ils déchargèrent plus hardiment leur cruauté sur les autres, crevèrent les yeux à un grand nombre de Moines, et enlevèrent le bien aux autres, et rassasièrent leur avarice sous prétexte de venger l'autorité des Empereurs outragée. 

 12. Ὅπως καὶ πότε ὁ βασιλεὺς ἤκουσε τὰ τῆς ἀποστασίας.

1. Ἐπράττετο μὲν οὖν ταῦτα μηνὸς Σκιρροφοριῶνος περί που τὰς χριστουγεννίους ἡμέρας, Ἑκατομβαιῶνος δὲ πρώτῃ ἔφθασαν οἱ πρὸς τὸ ἀγγέλλειν πεμφθέντες, οἳ καὶ ὡς οὐδὲν πλέον εἰδότες οὐ κατάλυσιν ἀποστασίας ἀλλ´ ἀρχὴν μᾶλλον καὶ σύστασιν ἤγγελλον.

2. Καὶ θόρυβος ἦν αὐτίκα, καὶ θυμὸς καὶ ἀθυμία τὴν ἀγγελίαν ἐμεριζέτην. Ἐθυμοῦντο μὲν γὰρ ὅτι νέος ὢν ἔτι καὶ παρ´ αὐτῶν ἀναχθεὶς τοιούτοις ἐπιτολμῆσαι ἠνέσχετο, τὰς πρὸς τοὺς βασιλέας πίστεις παρ´ οὐδὲν τιθέμενος· ἠθύμουν δ´ αὖθις τὸ θερμουργὸν ἐκείνου καὶ νέον ὑποτοπάζοντες, καὶ ὡς ἔργον ἔσται τὸ μέγιστον, μὴ ὅτι γε καταλύειν εἰς τέλος μαχομένους, ἀλλὰ καὶ ἐξημεροῦν τέως μετιόντας ὑποποιήσεσιν. Ὅθεν καὶ δοκούσης ἔτι τῆς ἀποστασίας συνίστασθαι δεινὰ ἐποίουν, καὶ τὸ πᾶν ἐν ἐκείνοις κράτος καταλύεσθαι ᾤοντο, καὶ ὡς ἀφαιρεθέντες τὸ τῆς ἀρχῆς πλέον καὶ περὶ τοῦ λειπομένου ἐφρόντιζον, καὶ δεινή τις κατειλήφει κατήφεια τὰ ἀνάκτορα. Καὶ δὴ φανέντος καὶ τἀδελφοῦ πρωτοσεβαστοῦ, τὸ πᾶν τοῦ θυμοῦ ἐπ´ ἐκείνῳ δαψιλέστερον ἐξεκένουν, καὶ ἀπειλαῖς καὶ ὕβρεσιν ἔβαλλον, ὥστε καὶ καθ´ ὑποκειμένου τὰ τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ὀργῆς γίνεσθαι καὶ μὴ κενὰ τῷ ἀέρι δίδοσθαι. Τέλος τὴν πρὸς ἐκεῖνον ἀπογνόντες μάχην, χρησταῖς ὁμολογίαις καὶ δεξιώσεσιν ὑποκατακλίνειν ἑαυτοῖς τὸν ἀποστατήσαντα ἐβουλεύοντο, καὶ σφίσιν ἐδόκει διαπρεσβεύεσθαι πρὸς ἐκεῖνον τὸ τάχος.

3. Καὶ πρὸς τὴν πρεσβείαν ἐξελέγοντο ὁ τυφλὸς Ῥαοὺλ Ἰσαάκιος καὶ ἡ πρωτοβεστιάρισσα Θεοδώρα. ἦν δὲ σφίσι τὸ ἀνακείμενον, πλῷ χρησαμένους καὶ ἐπιστάντας συγγνώμην τὴν παρὰ βασιλέως ὑπισχνεῖσθαι καὶ τὸ τοῦ Καίσαρος ἀξίωμα ἐπαγγέλλεσθαι καὶ πρεπούσας οἰκονομίας τῷ ἀξιώματι, εἰ μόνον μεταπεισθείη πρὸς τὴν τοῦ βασιλέως εὔνοιαν καὶ τῇ ἐξ ἀρχῆς καθυπαχθείη δουλείᾳ.

Chapitre XII.

1. La nouvelle de la révolte est portée à Constantinople. 2. Perplexité de l'Empereur. 3. Ambassade envoyée à Philantropene.

1.  Ce que je viens de dire étant arrivé au mois de Décembre, assez prés de la Fête de la naissance du Sauveur, le courrier qui portait la nouvelle, non de la défaite des rebelles, mais du commencement de leur révolte, n'entra à Constantinople que le premier jour du mois suivant.

2. Cette nouvelle produisit des mouvements 657 fort différents dans le cœur de l'Empereur, car elle lui donna d'un côté une extrême indignation, de ce qu'un jeune homme qu'il avait élevé avait l'insolence de prendre les armes, sans se souvenir des serments par lesquels il s'était attaché à son service, et elle le jeta de l'autre dans la dernière consternation, lui mettant devant les yeux tout ce qu'il pouvait appréhender de l'ardeur de son courage, et de la fougue de sa jeunesse. Comme il croyait que la révolte subsistait encore, il en attendait les plus funestes effets, et en redoutait la perte entière de sa puissance. Il s'imaginait avoir déjà perdu la partie de l'Empire, que Philantropene occupait, et ne songeait plus qu'à conserver l'autre. Tout son Palais était dans la tristesse et dans la douleur. Lorsque le Protosebaste frère de Philantropene paraissait, il vomissait sur lui toute l'aigreur de son ressentiment, et faisait éclater sa colère par ses injures, et par ses menaces.

3. Ne pouvant toutefois espérer de dompter le rebelle, il souhaita de l'adoucir, et lui envoya pour cet effet Isac Raoul l'aveugle, et Théodore fille du Protovestiaire : Ils avaient ordre de lui promettre de sa part une amnistie générale, le titre de César, et des revenus proportionnez à ce titre, pourvu qu'il consentît de rentrer en grâce, et de se soumettre à l'autorité légitime. 

13. Περὶ τῶν ἀγαθῶν ἀγγελιῶν καὶ τῆς πρὸς τὴν θεοτόκον τοῦ βασιλέως εὐχαριστίας.

1. Ἀλλ´ ἐξ ἐκείνου οὔπω παρῆλθεν ἡ ἕκτη, καὶ ἀγαθαὶ ἀγγελίαι καταλαμβάνουσιν, ὡς τὰ τῶν ἀποστατούντων καὶ πρὸ ἡμερῶν διαπέπρακται. Καὶ κατὰ λεπτὸν ἐρωτῶντες ἐμάνθανον τότε τὰ δεινὰ σφίσιν ἀγγέλλεσθαι ὅτε παῦλαν εἶχον τὰ λυπηρά, καὶ ὅτ´ αὐτοὶ περὶ ἐκείνων ἐφρόντιζον τότ´ ἐκείνους ἐπιτετελεσμένῃ τῇ καταμύσει τῶν χαλεπῶν ἐνηδύνεσθαι.

2. Ὁ μέντοι γε βασιλεὺς τὸ πᾶν προσνέμειν δεῖν κρίνων τῇ θεομήτορι, καὶ ὡς αὐτῆς βοηθοῦ πιστεύων φανείσης τὸ τῶν ἀποστατῶν οὕτως ἐν ἀκαρεῖ κατελύθη φρύαγμα, δεῖν ἔγνω καὶ μόνῃ ταύτῃ ἀπονέμειν τὰ χαριστήρια, καὶ ἅμα τῷ τὰς ἀγγελίας δέξασθαι καὶ πιστεῦσαι, αὐτόθεν ἐξ ἀνακτόρων πεζῇ τὴν ὁδὸν διεξεληλυθὼς ἅμα τῇ περὶ αὐτὸν τάξει τὴν τῶν Ὁδηγῶν καταλαμβάνει μονήν, καὶ κατέναντι τῆς σεβασμίας εἰκόνος σταθεὶς ἀπονέμει μὲν κατὰ τὸ εἰωθὸς τὴν προσκύνησιν, λιπαρὰν τὴν ἱκεσίαν ποιούμενος, ἀπονέμει δέ γε καὶ τὴν εὐχαριστίαν μετὰ θερμῆς ὑποπτώσεως, αὐτῇ γε μετὰ θεὸν λέγων καὶ βασιλείαν καὶ ἐκκλησίαν εἰς χέρας τιθέναι, καὶ παρ´ αὐτῆς καὶ μόνης ἐλπίζειν ἀξίαν γε τὴν διοίκησιν καὶ ἐπ´ ἀμφοτέραις. Ταῦτα ποτνιασάμενος καὶ τὰ εἰκότα εὐχαριστήσας, ἐπιβὰς ἵππου ἐπανεζεύγνυ πρὸς τὰ ἀνάκτορα.

3. Τῷ δέ γε πρωτοβεστιαρίτῃ πρόσταγμα χαριστήριον σχεδιάζεται, καὶ τιμῆς ὑπερτάτης ἐπὶ πολλοῖς ἄλλοις φέρον ὑπόσχεσιν. Ὃ δὴ καὶ μετ´ οὐ πολὺ ἀπεπλήρου τῇ Κωνσταντίνου ἐπιδημήσαντι, μέγαν στρατοπεδάρχην ἐτίμα, καὶ τιμαῖς τῆς ὑπὲρ ἑαυτοῦ σπουδῆς χάριν ἤγαλλεν.

658 Chapitre XIII.

1. Nouvelle de la défaite des rebelles. 2. Actions de grâces rendues à la Vierge, 3. Honneurs déférés à Libadaire.

1. Six jours après on apporta l'heureuse nouvelle de la défaite des rebelles, et quand on en examina le détail, on reconnut que dans le temps même qu'à Constantinople on croyait la révolte la plus allumée, elle était déjà éteinte,. et que pendant qu'à la Cour on en appréhendait l'événement, Libadaire jouissait du repos, de l'assurance de la joie, et des autres fruits de sa. victoire.

2. L'Empereur attribuant à la seule protection; que la Mère de Dieu avait donnée à ses armes, la facilité et la prompitude avec laquelle il avoir dompté l'orgueil des rebelles, voulut aussi lui en rendre à elle seule toute la gloire, et aussitôt qu'il eut appris la nouvelle de la victoire, il partit à pied en bon ordre de son Palais, et se rendit au Monastère des Hodeges, où il fit une profonde révérence devant l'Image de la Vierge, et s'étant prosterné lui rendit de très-humbles grâces, protestant hautement que c'était entre ses mains qu'il remettait après Dieu l'Empire et l'Eglise, et que ce n'était que d'elle seule qu'il attendait la lu- 659 mière et la force dont il avait besoin pour gouverner dignement l'un et l'autre. Lors qu'il eut achevé ses remerciements et ses prières, il monta à cheval et revint à son Palais.

3. Il fit expédier des lettres au Protovestiarite, par lesquelles il louait ses services, et lui promettait de les récompenser bientôt par une charge importante. En effet dès qu'il fut venu à Constantinople il lui donna celle de grand Stratopedarque, et y ajouta des honneurs et des revenus. 

14. Περὶ τῶν περὶ τὸν Φιλανθρωπηνὸν ὄντων Περσῶν.

Ἐντεῦθεν καὶ πόνος ἦν Πέρσαις ἡ τῶν ἰδίων παντελὴς ἐξαπώλεια· οὓς δὴ ἐκεῖνος μὲν ἐπ´ ἀνατολῆς ἦγεν αὐτομολήσαντας, οἱ δ´ ὕστερον ἐλθόντες συνάμ´ ἐκείνοις κακῶς διετίθουν τὴν χώραν. Σκοπῶ δὲ εἰ καὶ μὴ παρὰ τὴν τοιαύτην παντελῶς ἐρημωθῆναι τὰ κατ´ ἀνατολὴν ξυμβέβηκεν ὕστερον, ἐκείνων τοῦτο μὲν πονούντων ἐφ´ οἷς ἔπαθον, τοῦτο δὲ καὶ ἀκριβῶς τοὺς τόπους μαθόντων, προσέτι δ´ ἐκλελοιπότος καὶ ὃν εἶχον διὰ φόβου τὸ πάλαι καὶ θαύματος, ὡς καὶ ἄλλους καταφρονοῦντας ἀνέδην ἔχειν ἐκθέειν καὶ τὰ μέγιστα ζημιοῦν, καὶ σὺν αὐτοῖς ἄλλους ὥσπερ κύνας ὠστοτραγηκότας λιχνεύσασθαι, καὶ οὕτω κατ´ ὀλίγον τῇ Ῥωμαίων ἐπέχοντας ἄλλην ἐρήμην δεῖξαι τὴν ἀπ´ Εὐξείνου Πόντου μέχρι καὶ τῆς κατὰ Ῥόδον θαλάσσης κατά τε μῆκος καὶ πλάτος διέχουσαν. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὕστερον.

Chapitre XIV.

Les Perses se vengent de la défaite de leurs troupes, par le dégât qu'ils font sur les terres de l'Empire.

Les Perses ne pouvant supporter la honte de la défaite de ceux de leur nation, qui avaient suivi le parti de Philantropene, se joignirent en grand nombre à ceux qui s'étaient échappés de cette défaite, et animés qu'ils étaient par le désir de la vengeance, avantagés de la connaissance du pays, et assurés par l'absence du Général, de qui ils avaient admire la valeur et redouté la puissance, et enfin fortifiés par le concours de divers étrangers qui accouraient comme des chiens affamés, ils firent un si effroyable dégât, qu'en peu de temps ils désolèrent la vaste étendue de pais, qui s'étend depuis la mer 660 du Pont-Euxin, jusqu'à celle de Rodes, mais cela n'arriva qu'un peu après. 

15. Περὶ τῆς γενομένης στάσεως μεταξὺ Γεννουϊτῶν καὶ Βενετικῶν, καὶ περὶ τοῦ γεγονότος σεισμοῦ.

1. Τότε δὲ διαφορᾶς ἐνστάσης μεγίστης μεταξὺ Γεννουϊτῶν καὶ Βενετικῶν, ὡς πᾶσι πάντας δι´ ἔχθρας εἶναι καὶ κακὸν ἀλλήλοις ἀπάντημα γίνεσθαι καὶ ναυσὶ πλέοντας καὶ ὁδοιποροῦντας πεζῇ, οὐκ ἦν ὅλως καιρὸς καθ´ ὃν οὐκ ἠκούοντο ἢ Γεννουῗται τὰ χείριστα διατεθεικότες Βενετικοὺς ἢ Γεννουΐτας Βενετικοί, ὅλας ναῦς αὐτάνδρους καταποντίζοντες, καὶ χρήματα τὰ μὲν ἀφαρπάζοντες τὰ δ´ ἀφανίζοντες, ὡς καὶ πᾶσαν μεσιτείαν καὶ αὐτῆς τῆς κατ´ αὐτοὺς ἐκκλησίας εἰς εἰρήνην ἀγούσης ἀπρακτεῖν τὸ παράπαν, καὶ λόγους κενοὺς εἶναι τοὺς σφίσι τὰ τῆς εἰρήνης εἰσηγουμένους.

2. Πρώτην μὲν οὖν ἦγε Μαιμακτηριών, καὶ βασιλεὺς τρισὶν ἡμέραις πρότερον τῆς Κωνσταντίνου ἐξεληλακὼς πρὸς τὴν Χηλὴν τὸ ἀμφιθαλασσίδιον φρούριον ἤλαυνεν, ἔτι δὲ πρὸς τῷ Δαματρύϊ ἐσκήνου τὸ ὑπηρετικὸν προσμένων, καὶ ὅσοις ἦν αὐτῷ ἕπεσθαι. Καὶ τῆς πρώτης τοῦ μηνὸς ἑσπέρας περί που τὸ μεσονύκτιον σεισμὸς ἐμπίπτει μέγας, κατὰ τοὺς τῶν ζώντων σωμάτων σφυγμούς· οὓς μᾶλλον καὶ δεινοὺς οἱ περὶ τούτων γράψαντες λέγουσιν ὡς κάτωθεν διιέντας καὶ ὑποσπῶντας θεμέλια. Τόσος γοῦν ὁ τότε ὥστε καὶ μηδένα ἔχειν μὴ παλαιὸν μὴ νέον εἰδέναι, μὴ ὅτι γε μείζω, ἀλλ´ οὐδ´ ἴσον πώποτε. Τινὲς δὲ τῶν ἤδη γεγηρακότων τῷ κατ´ ἐξοχὴν λεγομένῳ μεγάλῳ ἐκεῖνον παρείκαζον· οὕτω γὰρ καὶ τοῦτον ἐφ´ ἡμέραις πλείσταις ἐπισυμβαίνειν, καὶ πλειστάκις τῆς ἡμέρας ἢ καὶ νυκτὸς προφαίνειν κατὰ μικρὸν τὰ τοῦ πνεύματος ἐγκαταλείμματα, ὥστε καὶ Ἀνθεστηριῶνος ἑπτακαιδεκάτῃ ἐνταῦθα μὲν πλείω τὸ τοῦ χρόνου μῆκος γενέσθαι, μαλακώτερον δὲ τῇ δυνάμει, ἐν δὲ τῇ ἀνατολῇ καὶ μείζω τοῦ φθάσαντος καὶ δεινότερον. Ἐνέσκηψε δὲ τὸ δεινὸν τότε ἀπὸ τῶν περὶ Πέργαμον διὰ Χλιαρῶν μέσων καὶ ἐς αὐτῆς Περσίδος μέρη, ὡς διαστῆναι μὲν πολλαχοῦ τὴν γῆν, ἐκβλύσαι δ´ ἐνιαχοῦ καὶ ὕδατα, ἀνατραπῆναι δὲ καὶ τοῦ κατὰ τὰ Χλιαρὰ φρουρίου θεμέλια, καὶ ναοὺς καὶ οἴκους τῶν περιπύστων καταπεσεῖν. Τοῦ γοῦν πρώτου σεισμοῦ καὶ καθ´ ἡμᾶς μεγάλου ἐνσκήψαντος πολλὰ μὲν ἀναστήματα τῶν κατὰ τὴν πόλιν κατέπιπτον, ἐκ παλαιοῦ τὸν ἑδρασμὸν ἔχοντα πολλαὶ δὲ καὶ τῶν νέων οἰκιῶνκατηρείποντο. Τοὺς δέ γε τῶν αὐλαιῶν θριγκούς, οἳ καὶ ἐκ ξηρῶν συνίσταντο λίθων, κατὰ σωρείαν ἕκαστον εἶδέ τις κείμενον, ὅμοιον ὡς ἂν ἐπισωρευθέντων ἄλλοθεν ὁ τεχνίτης τοὺς τοίχους ἔμελλε συνιστᾶν. Δύο δ´ ἔργα τῶν μεγάλων πεσόντα τὴν βίαν ἐσήμηνε τοῦ κινήματος. Ὁ γὰρ τῶν ἁγίων ἁπάντων ναὸς ἐς τότε συνεστηκώς, καὶ μηδενὸς τῶν ἀναγκαίων λειπόμενος, ἐλεεινὴν θραῦσιν πάσχει καὶ πτῶσιν τῆς ὀροφῆς, ὅση τε περὶ τὸ βῆμα καὶ ὅση περὶ μέσον ἀνῳκοδόμητο. Καὶ ὁ ἐκεῖσε χαλκοῦς ἀνδριὰς τοῦ ἀρχιστρατήγου, ὁ ἐπὶ κιονώδους μὲν ἐρηρεισμένος τοῦ ἀναστήματος, ἐς πόδας δ´ ἔχων τὸν ἄνακτα Μιχαὴλ τὴν πόλιν φέροντα κἀκείνῳ προσανατιθέντα καὶ τὴν ταύτης φυλακὴν ἐπιτρέποντα, ὁ τοιοῦτος οὖν ἀνδριὰς καὶ ἡ ἀνὰ χεῖρας τῷ βασιλεῖ πόλις, ὁ μὲν τὴν κεφαλὴν ἀφαιρεῖται, ἡ δὲ τῶν χειρῶν τοῦ κρατοῦντος ἐξολισθαίνει, καὶ πρὸς γῆν ἄμφω πίπτουσι. Τούτων οὖν συμβάντων ἡ μὲν πόλις πᾶσα ὑπ´ αὐγὰς ἡμέρας, τῷ μεγάλῳ νεῷ προσδραμόντες, ἱκεσίαις ἐσχόλαζον καὶ λιταῖς· ὁ δέ γε βασιλεὺς εὑρεθεὶς ἔξω τῆς πόλεως, ὡς εἰρήκαμεν, καὶ τὸ δεινὸν ἐννοήσας ὁποῖον, ἐδεδίει μὲν καὶ περὶ τῇ πόλει πάσῃ μή πως κατεπόθη, ἐδεδίει δὲ μᾶλλον καὶ περὶ τῷ μεγάλῳ ναῷ, ὥστε καὶ συχνοὺς τῆς αὐτῆς ὥρας πέμπειν ὡς γνῶσιν μακρόθεν ἰδόντες εἰ ἵσταται. Τέως δὲ καὶ τὴν ἔξοδον οὐκ ἀγαθὴν ἐντεῦθεν οἰωνισάμενος ὑποστρέφειν ἔγνω, καὶ ἀντιπεραιοῦται πρωΐας ἐκθαμβούμενος οἷον, καὶ μήνιμα θεῖον, ὅπερ καὶ ἦν, τὸ δεινὸν ἐκεῖνο ποιούμενος.

Chapitre XV.

1. Guerre entre les Génois et les Vénitiens. 2. Tremblement de terre.

1. Un grand différend s'étant ému entre les Génois et les Vénitiens, ils en vinrent à une guerre ouverte par mer et par terre, de sorte qu'il n'y avait point de temps auquel on n'entendît parler de quelque nouvel exploit de leurs armes. Ils faisaient couler à fond les navires avec les hommes, ils pillaient les marchandises et les richesses, et étaient tellement animés les uns contre les autres, qu'ils refusaient tous les offices que leurs Prélats faisaient pour ménager leur réconciliation.

2. Le premier jour du mois de Juin, trois jours après que l'Empereur fut parti de Constantinople, et qu'il fut allé vers le Fort de Celé, qui est un Fort assis sur le bord de la mer, où il attendait ceux de sa maison, qui avaient ordre de le suivre, il arriva sur le soir un tremblement déterre semblable au pouls des malades, quand il est fort élevé, dont la terre fut ébranlée jusques dans ses fondements avec une violence si étrange, qu'il n'y avait personne, ni jeunes, ni vieux, qui en eussent jamais vu de semblable. Les vieillards 661 remarquaient toutefois dans celui-ci comme dans un autre qui arriva il y a longtemps, et que l'on appelle le grand tremblement, qu'il diminuait comme si les exhalaisons qui le produisaient se fussent affaiblies : Et en effet le dix-septième jour du mois de Juillet, les mouvements furent un peu moins violents vers Constantinople, quoi qu'ils le fussent davantage en Orient. Le mal commença du côté de Pergame, et passant à travers de Cliare, se répandit sur quelques endroits de la Perse, et y fut si furieux, qu'en quelques lieux la terre s'entrouvrit, en d'autres elle poussa des sources d'eau, que les fondements du Fort de Cliare furent ébranlés, et que des maisons et des Eglises furent renversées. Le premier tremblement, que l'on appelle le grand, ruina quantité de vieux bâtiments aux environs de Constantinople, en ébranla quelques neufs, et abattit les chapiteaux des murailles qui étaient de pierres dures, et les jeta confusément comme les matériaux que les Maçons amassent quand ils entreprennent un bâtiment. Je remarquerai ici deux circonstances, par lesquelles on peut juger de la grandeur et de la violence de ce tremblement. La première est que l'Eglise de tous les Saints, à laquelle il ne manquait rien pour la rendre une des plus belles, souffrit un grand dommage, la couverture en ayant été abattue au-dessus de l'autel, et au dessus de la nef. La seconde est que la statue de bronze de saint Michel qui était 662 au haut d'une colonne eut la tête abattue, et que la ville qui était entre les mains d'une autre statue de l'Empereur Michel, laquelle était au bas de la première tomba par terre. Dès la pointe du jour les Citoyens coururent en foule à la grande Eglise pour apaiser la colère du Ciel par leurs prières, et pour arrêter le mal dont ils étaient assiégés. L'Empereur qui était hors de Constantinople, comme nous l'avons dit, appréhendait extrêmement les funestes effets de ce tremblement pour toute la ville, mais il les appréhendait principalement pour la grande Eglise; de sorte que de temps en temps il envoyait regarder de loin si elle était encore debout. Il prit ce triste accident pour un malheureux présage, et croyant être menacé de la colère du Ciel, il s'en revint au lieu de continuer son voyage. 

 16. Περὶ τῆς λιτανείας καὶ τῆς τοῦ βασιλέως δημηγορίας.

1. Ταῦτ´ ἄρα καὶ ἔσπευδε θεραπεύειν ἀφ´ ἑαυτοῦ τὸ θεῖον, ἐφ´ οἷς καὶ δίκαιον ἔχειν ἥγητο. Δίκαιον δὲ βασιλείας τὸ περὶ ταῖς κρίσεσι δίκαιον καὶ ἀδέκαστον, μηδὲν παρατεθραυσμένον ἢ δώροις ἢ χάρισιν, εἴπερ καὶ τιμὴ βασιλέως κρίσιν ἀγαπᾷ. Ἐδόκει δὲ τοῦτο καὶ παρορᾶσθαι τῷ τέως ἔκ τινος ἀμελείας ἢ καὶ δωροδοκίας τῶν κρινόντων, ὡς αὐτὸς ᾤετο. Καὶ δὴ λιτανείαν παραγγείλας παντὶ τῷ λαῷ, συνέρχεται καὶ αὐτὸς ἅμ´ ἄρχουσι πολλοῖς ἄλλοις, ὡς πολλάκις εἴθιστο, καὶ πατριάρχῃ μὲν καὶ ἀρχιερεῦσι τὰ ἑαυτῶν ἐφῆκε ποιεῖν, εὐχὰς ἐκτενεῖς δηλονότι καὶ ψαλμῳδίας καὶ ἄλλ´ ἄττα, οἷς τὸ θεῖον ἐξευμενίζεσθαι πέφυκεν·

2. Αὐτὸς δὲ σχεδιάσας δημηγορίαν πρέπουσαν τῷ καιρῷ, παρακατέχειν βουλόμενος ἐκ τοῦ σύνεγγυς τοὺς συνειλεγμένους, μέχρι καὶ τοῦ Ἱπποδρομίου τὴν λιτανείαν περιορίσας ὡς χωρήσοντος ἅπαντας, κατεναντίον ἱσταμένης τῆς εἰκόνος τῆς θεομήτορος, μακρὰν καὶ διωλύγιον τῷ λαῷ κατετείνετο τὴν δημηγορίαν, ὑποδηλῶν μὲν καὶ μήνιμα θεῖον τὸ γεγονός, παραπτόμενος δὲ καὶ αὐτῶν ὡς ἀμελῶς διαγόντων καὶ ἀνεπιστρόφως ἐχόντων πρὸς νόμους θείους καὶ δικαιώματα, τὸ πᾶν μέντοι γε εἰς ἀδικίαν συγκλείων ὡς μὴ οὔσης κατὰ τὸ προσῆκον τῆς ἐφ´ ἑκάστῳ κρίσεως, ἧς δὴ καὶ αὐτῷ μέλειν βασιλεῖ γε ὄντι ὡς εἰκὸς ἔκρινεν.

3. Ἔνθεν τοι καὶ τοὐντεῦθεν καθυπισχνεῖτο συντάττειν λόγον χρυσοβούλλειον περὶ κρίσεως, καὶ δικαστὰς ἐκλέξασθαι ἔκ τ´ ἀρχιερέων ἔκ τ´ ἄλλως ἱερωμένων καὶ ἐκ τῶν συγκλητικῶν, ὡς συμποσοῦσθαι τοὺς πάντας εἰς δώδεκα, οἷς δὴ καὶ ὁρκωμοτήσασιν ἦ μὴν ἀδωροδοκήτως καὶ ἀπροσωπολήπτως τὰς κρίσεις ἐκφέρειν ἀπ´ αὐτῆς τῆς αὐτοῦ μητρὸς καὶ δεσποίνης ἄχρι καὶ εἰς αὐτὸν τὸν τυχόντα, πιστοῖς χρήσαιτ´ ἂν κριταῖς κατὰ τὰ ἀνάκτορα. Καὶ πλεῖστ´ ἄλλα παραινέσας ἀπέλυε τὸν λαόν.

suite

 

Chapitre XVI.

1. L'Empereur projette de reformer la justice. 2, Il ordonne des prières publiques. 3. Il fait une longue harangue.

1. Il songea sérieusement aux moyens de se rendre Dieu favorable, et crut qu'il n'y en avait point de plus propre que d'ôter les abus qui s'étaient glissés dans la Justice, et de faire en sorte qu'elle fût rendue indifféremment à tout le monde, sans aucun égard aux personnes, et  663 sans aucune considération des présents, ni de la faveur pour accomplir cette parole de l'Ecriture, l'honneur du Roi aime le jugement.

2. Comme il croyait avoir manqué en ce point, et avoir permis par sa négligence que les Juges eussent pris des présents, il ordonna à tout le peuple une prière publique, et s'étant assemblé selon la coutume avec les Grands de l'Empire, il laissa chanter les Psaumes, et les Litanies au Patriarche, et aux Évêques ; mais parce qu'il avait dessein de haranguer, il ordonna de faire la Procession jusques à l'Hippodrome qui est un lieu fort étendu et fort vaste, où il y a une Image de la Vierge.

3. Il y fit un fort long discours, où il dit que les malheurs qui étaient arrivés étaient des marques de la colère de Dieu, et les reprit des abus qu'ils commettaient en l'administration de la Justice protestant de les vouloir corriger selon qu'il y était obligé par le devoir de sa dignité, et s*engageant à publier bientôt une loi qui contiendrait la forme qui serait observée à l'avenir dans les jugements, et de choisir douze juges entre les Évêques, les Prêtres, et les Sénateurs qui s'obligeraient par serment à rendre la justice à tout le monde depuis l'Impératrice mère de l'Empereur jusques au dernier de l'Etat. Apres cela il rompit l'assemblée. 

suite