Pachymère traduit par Mr. Cousin

PACHYMERE

 

HISTOIRE DES EMPEREURS MICHEL ET ANDRONIQUE

LIVRE HUIT (I à XV)

LIVRE SEPT XXI à XXXVII - LIVRE SEPT XVI à XXXII

Traduction Française : Mr. COUSIN

La traduction est purement littéraire et laisse tomber de nombreux passages. (Philippe Remacle)

 

 

 

 

HISTOIRE DE CONSTANTINOPLE

TOME VIII.

 

CONTENANT

L'Histoire des Empereurs Michel et Andronique,

Ecrite par Pachymère.

 

HISTOIRE DES EMPEREURS MICHEL ET ANDRONIQUE.

Ecrite par Pachymere.

LIVRE HUITIÈME.

 


 

 

 

précédent

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ.

1. Πῶς καὶ ἐπὶ ποίαις αἰτίαις ὁ τόμος τῷ πατριάρχῃ Γρηγορίῳ συντέθειται.

1 I Τὰ μὲν κατὰ τὸν Βέκκον οὕτω τετέλεστο, μελίσσης δὲ τρόπον ἐνεικὼς τὸ κέντρον ἀπήλλαττε. Σφίσι μέντοι φροντὶς ἦν οὐ μικρὰ ὅπως κατ´ ὀρθόδοξον νοῦν τὸ τοῦ Δαμασκόθεν πατρὸς ῥητὸν ξυμβιβάσειαν, ὡς μήτε κατὰ Βέκκον ἐξηγουμένους φρονεῖν μήτ´ ἔξω πάλιν τῶν ὑπονοουμένων φέρεσθαι. Τὸ γὰρ κατὰ τὸν Μοσχάμπαρ καὶ αὐτοὺς λέγειν ὡς νόθον δὴ τὸ ῥητὸν καὶ ὡς ἔν τισι τῶν βίβλων οὐ φέρεται τὸ κεφάλαιον, οὐ ξυνετὸν ἐδόκει· προσίστατο γὰρ ἡ τῆς ἱερᾶς ὁπλοθήκης βίβλος, φέρουσα καὶ τοῦτο μετὰ τῶν ἄλλων ἀνάγραπτον καί γε τὸν γεννήτορα μαρτυροῦσα, πλὴν οὐκ ἔχουσα πλέον εἰς θεραπείαν ἢ τὸ προφέρειν ἐν ταύτῃ τὸν Κομνηνὸν Μανουὴλ βασιλέα ὡς οὐκ ἐξ υἱοῦ ἀλλὰ διὰ λόγου τε καὶ υἱοῦ ὁ θεολογῶν ἀπεφήνατο. Εἶχε δέ τι καὶ ἄλλο εἰς τὴν κατὰ τῶν ἀμφὶ τὸν Βέκκον συνηγορίαν τοῖς ἀντιλέγουσι συναιρόμενον, καὶ ὅπλον ἄντικρυς ἰσχυρόν, ὃ συναπολέσθαι ἀνάγκη ἦν ὀβελισθέντος τοῦ κεφαλαίου. Φησὶ γὰρ ἐκεῖσε ὁ ἅγιος "ἐκ τοῦ υἱοῦ δὲ τὸ πνεῦμα οὐ λέγομεν," ὃ καὶ ἄμφηκες ξίφος ἐδόκει τοῦτο μὲν Ἰταλοῖς τοῦτο δὲ καὶ τοῖς ἐκείνοις συνηγοροῦσι τῷ μεταμείβειν τὴν πρόθεσιν. Εἰ γὰρ ἅπαξ τὸ ἐκ τοῦ υἱοῦ ἀπηγόρευται, ἀποκέκλεισται πάντως καὶ ἡ διὰ τῆς ἀντιπεριχωρήσεως τῶν προθέσεων θεραπεία τοῖς Ἰταλοῖς. Τὸ γὰρ τοῦ μεγάλου Μαξίμου, ὅπερ ἐκεῖνος πρὸς Μαρῖνόν φησιν ὡς δῆθεν συμμίξας τοῖς Ἰταλοῖς καὶ μαθὼν ἐξ ἐκείνων τὸν νοῦν τῆς προσθήκης, τὸ "ἐξ ὧν οὐκ αἰτίαν τὸν μονογενῆ σφᾶς ἀπέδειξαν τοῦ πνεύματος λέγοντας, ἀλλ´ ἵνα τὸ δι´ αὐτοῦ προϊέναι δηλώσωσι καὶ ταύτῃ τὸ συναφὲς καὶ ἀπαράλλακτον τῆς οὐσίας παραστήσωσιν," ὅπου καὶ δυσὶ κεφαλαίοις ἐκείνων ἐπιλαβέσθαι τοὺς τῆς ἀνατολῆς πρὸς Μαρῖνον παρίστησι, τὸ γοῦν τοιοῦτον ῥητὸν ἀντιπεριχώρησιν τοὺς προθέσεων φέρον οὐδ´ ὅλως ἐδέχοντο, ὡς μὴ τῆς ἐπιστολῆς ἐξ ὁλοκλήρου εὑρισκομένης ἐν βίβλοις, ἀλλά τι μέρος ἐκείνης περὶ τῶν δύο κεφαλαίων διαλαμβάνον ἐφ´ οἷς οἱ τῆς ἀνατολῆς τῶν δυτικῶν ἐπελάβοντο, ἑνὸς μὲν καὶ πρώτου τοῦ μὴ τὴν ἁμαρτωλὸν σάρκα ἀναλαβεῖν τὸν τοῦ θεοῦ λόγον τε καὶ υἱόν, ἀλλὰ τὴν πρὸ τῆς παρακοῆς τοῦ Ἀδὰμ ἀναμάρτητον, δευτέρου δέ γε ὡς αἰτίαν τῷ μονογενεῖ προσαπτόντων ἐπὶ τῇ ἐκπορεύσει τοῦ πνεύματος· ὧν τὸ μὲν ἓν καὶ πρῶτον συνόλως ἠρνήσαντο, τὸ δέ γε δεύτερον, τοῦτο δὴ τὸ προκείμενον, ἐθεράπευον, ὡς εἰ καὶ λέγοιεν ἐκ πατρὸς καὶ υἱοῦ τὸ πνεῦμα, οὐκ αἴτιον πάντως φρονοῦσι τὸν μονογενῆ, ἀλλ´ ἵνα τὸ συναφὲς καὶ ἀπαράλλακτον τῆς οὐσίας παραστήσωσι.

2. Τὴν γοῦν τοιαύτην ἀντιπεριχώρησιν τῆς προθέσεως, ἐπεὶ οὐκ ἐνεκρίνετο τοῖς γνησίοις τοῦ θείου Μαξίμου τὸ τῆς ἐπιστολῆς ἐκείνης τεμάχιον, ἀπαράδεκτον ἔγνωσαν ἔχειν. Μόνῳ δ´ ἐχρῶντο τῷ τοῦ Δαμασκόθεν πατρός, τῷ "ἐκ τοῦ υἱοῦ δὲ οὐ λέγομεν," ὃ δὴ συνεξαιρεῖσθαι τῷ κεφαλαίῳ καὶ σφόδρ´ ἐκινδύνευε. Διὰ τοῦτο καὶ δεχόμενοι τὸ κεφάλαιον καὶ ὡς ἁγίου τὴν λέξιν ἔχοντες τὴν θεραπείαν ἐζήτουν κατὰ τὸ ὀρθὸν τοῦ δόγματος, καὶ τόμον γράφειν ᾑροῦντο καὶ λογογραφεῖν τὴν εὐσέβειαν. Σοφῷ γοῦν δοκοῦντι τῷ πατριάρχῃ, καὶ ὑπὲρ πολλοὺς ταῖς ἀληθείαις ὄντι, τὴν τοῦ τόμου γραφὴν ἐπέτρεπον στήλην καὶ εὐσεβείας ἔσεσθαι νομιζομένην καὶ τῆς τῶν παρεγκλινάντων δῆθεν κακίας τοῖς ὀψιγόνοις. Καὶ δὴ τὴν πρᾶξιν ὑποστὰς ὁ πατριαρχεύων γενναῖον τόμον συντίθησι, τοσοῖσδε κεφαλαίοις ἅμα μὲν ἐπειλημμένος τῶν λεγόντων ἅμα δὲ καὶ τούτους οὕτως ἔχοντας ἀποβαλλόμενος.

3. Τοῦτον ἐπ´ ἐκκλησίας πρότερον ἀνεγίνωσκον, καὶ ἐπ´ ὀκρίβαντος ἀναβάς τις καθ´ ἕκαστόν τε κεφάλαιον τὴν ἀποβολὴν ἐδήλου μεγαλοφώνως κατ´ ὄνομα τῶν οὕτω λεγόντων καὶ δοξαζόντων, μετέπειτα δὲ αὐτὸς βασιλεὺς διὰ κινναβάρεως καθυπέγραφε, εἶτα δὲ πατριάρχης καὶ ἐφεξῆς οἱ ἀρχιερεῖς.

4. Ἐπὶ δὲ τοὺς τῆς ἐκκλησίας ἐλθόντες, ἐπεὶ κἀκείνους ὑποσημαίνεσθαι τὸν τόμον ἠβούλοντο, καὶ μᾶλλον ἐκείνους ὡς ὑποπτευομένους, ὡς ἔλεγον, εὐθὺς ἀνενδότους εὕρισκον καὶ ὡς εἶχον ἐνισταμένους. Πλὴν γὰρ ὀλίγων, καὶ τούτων ὅσοι τυχὸν καὶ σχιζόμενοι πρότερον θερμοὶ συλλήπτορες ἦσαν τῶν ὕστερον, οἱ λοιποὶ πάντες οὔτε θωπείαις καθυπήγοντο οὔτ´ ἀπειλαῖς ὑπεκλίνοντο, ἀλλ´ ἰσχυρὸν ἦν σφίσιν εἰς ἀπολογίαν τὰ χθὲς τελεσθέντα. Εἰ γὰρ μηδὲν ἑκουσίως οὐδ´ ἀρεσκείαις πάσαις ἀλλ´ ἀπειλαῖς καὶ κολάσεσιν ὑπογράψαντες τοσοῦτον ἐπειράθησαν τῶν δεινῶν, ἐκείνων κρινόντων, καί γε πειρῶνται, καὶ ταῦτα μηδ´ ἐπὶ δόγμασιν ὑπογράψαντες, τίνες γένοιντ´ ἂν αὖθις, εἴγε δόξοι τισὶ (πολλοὶ δ´ οἱ λοχῶντες) καὶ τὸν τόμον καταιτιάσαιντο; καὶ εἰ ταῦτα γένοιτο, τίς ἂν ἐξελέσθαι ἡμᾶς, φασί, δυνατὸς τῆς ἐκείνων κρίσεως; ταῦτα τοῖς τῆς ἐκκλησίας λέγουσι πολλοὶ μέν τινες ἦσαν ἐκεῖνοι γινόμενοι τὴν διαφορὰν ἀντεπάγοντες τῶν πραγμάτων καὶ πρὸς τὴν ὑπογραφὴν ἐρεθίζοντες· ὡς δ´ οὐκ ἔπειθον συχνὰς προσβολὰς ποιούμενοι, εἰς ὑποψίαν ἐμβάλλοντες ὧν οὐκ ᾔδεισάν ποτ´ ἐκεῖνοι, τοῦ κοινοῦ συνεδρίου ἀπήλων καὶ ὡς ἐχθροὺς ἔκρινον.

5. Οἱ δὲ τὴν μετ´ ἐκείνων ὁμιλίαν, τοιαῦτα ζητούντων τε καὶ λεγόντων, ἐρημίαν οἰόμενοι, τὴν δ´ ἐρημίαν τὴν ἀπ´ ἐκείνων οἷον ἀσφάλειαν, περιήρχοντο πλανῆτες, ἐστερημένοι μὲν τιμῆς ἐστερημένοι δὲ προσόδου πάσης, καὶ τὸ εἰκαῖον τῆς διατριβῆς τῆς καθ´ αὐτοῦ τάξεως ἀνθαιρούμενοι. Ὡς δὲ καὶ αὖθις προσεκαλοῦντο καὶ ἀνεκρίνοντο καὶ πάλιν αὖθις, καί γε μῶμον σφίσι καὶ τὸ τοῖς προτέροις προσκεῖσθαι δοκεῖν κἀκεῖ τὸν νοῦν ἔχειν ἐπῆγον ὡς ἔγκλημα μέγιστον, οἱ μὲν οὐδ´ οὕτως ἤθελον ὑποκλίνεσθαι, ὑπόνοιαν ἀνυπόστατον προτιμῶντες προφανοῦς ὀρρωδίας, μὴ ἀκριβῶς εἰδότες ὅ τι καὶ ὑπογράψοιεν. Ἦν γὰρ ἐν τῷ τόμῳ πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ ἡ τοῦ ῥητοῦ τοῦ θείου Δαμασκηνοῦ ἐξήγησις οὕτως ἔχουσα "εἰ δὲ καὶ παρὰ τῷ θεολογικωτάτῳ Δαμασκηνῷ τὸ διὰ λόγου εὕρηται προβολεύς, οὐ τὴν εἰς τὸ εἶναι καθαρῶς τοῦ πνεύματος πρόοδον ἡ λέξις δηλοῦν βούλεται, ἀλλὰ τὴν εἰς ἀΐδιον ἔκφανσιν." τοῦτο δ´ ὅ τι σημαίνοι, οὐκ ἔχειν εἰδέναι ἔφασκον, καὶ τὴν διαφορὰν ἐζήτουν μαθεῖν τῆς τ´ εἰς τὸ εἶναι προόδου καὶ ἀϊδίου ἐκφάνσεως, ἵνα τὴν μὲν τῶν λέξεων ἀποβάλλωνται τὴν δ´ ἐνστερνίσωνται· εἶναι γὰρ αὐτοῖς δοκούσας τὰς λέξεις ταυτοδυνάμους, τήν τε εἰς τὸ εἶναι πρόοδον καὶ τὴν εἰς ἀΐδιον ἔκφανσιν. Καὶ οἱ μὲν ταῦτα λέγοντες εἰς τέλος ἀνθίσταντο·

6. Ἔνιοι δ´ ἀσφάλειαν παρ´ ἐκείνων ζητήσαντες ἔγγραφον, ἦ μὴν ἀσφαλῶς ἔχειν τῆς θεολογίας τὴν λέξιν, καὶ αὐτοὺς ἐκείνους, εἰ μὴ παρ´ ἀνθρώποις, ἀλλά γε παρὰ θεῷ κρίνοντι τὸν λόγον ὑπέχειν, οὐ πατριάρχην μόνον ἀλλὰ καὶ ἀρχιερεῖς τοὺς εἰς διδασκάλων τεταγμένους ἀξίαν, ταῦτα ζητήσαντες καὶ λαβόντες ὑπέγραφον.

 2. Ὅτι εἰς χεῖρας λαβὼν τὸν τόμον ὁ Βέκκος κατῃτιᾶτο καὶ ἀνταίρειν ἤρξατο.

 1. Ὀλίγον τὸ μεταξύ, καὶ εἰς χεῖρας γεγονὼς ὁ τόμος τῷ Βέκκῳ παρέκνιζεν ἀντιξύειν τὸν ξύοντα. Καὶ δὴ κἀν πολλοῖς μὲν ἄλλοις τοῦ τόμου ἐπελαμβάνετο, ταύτην δὲ μάλιστα τὴν ἐξήγησιν μὴ καλῶς ἔχουσαν τῆς ἐννοίας ἐπειρᾶτο δεικνύειν, ὡς ἢ μὴ ὁμωνυμιζομένου δῆθεν τοῦ προβολέως καὶ ποτὲ μὲν εἰς αἴτιον ἐκλαμβανομένου ποτὲ δὲ εἰς δότην καὶ χορηγόν τε καὶ ἁπλῶς παροχέα, ἢ εἰ μέλλοι ἁπλοῦν τὸ προβολεὺς συντηρεῖσθαι, μιᾶς ἐννοίας δηλωτικὰς εἶναι ἀνάγκῃ καὶ ἀμφοτέρας τὰς λέξεις, τήν τε εἰς τὸ εἶναι πρόοδον καὶ τὴν εἰς ἀΐδιον ἔκφανσιν, καὶ οὕτως εἰς ταὐτὸν συντρέχειν ἐκείνῳ τὸν ὡς δῆθεν διαφερόμενον.

2. Τοῦτο γράψας καὶ πέμψας τισὶ τῶν αὐτοῦ παρεῖχε τὴν περὶ τούτων κρίσιν τοῖς ὀρθῶς ἐξετάζειν ἐθέλουσιν.

3. Οὐ μὴν δὲ ἀλλ´ οὐδ´ ἐκείνους ἐλελήθει πάντως τοιαῦτα γράφων ἐκεῖνος, ὀργὴν δὲ ταῦτα καὶ μόνην τέως καὶ τοῦ ἀντιλυπεῖν ὄρεξιν ᾤοντο εἶναι καὶ ἠφροντίστουν καὶ κατημέλουν γράφοντος. Πολὺ δ´ ὑφεῖρπε τοῦτο ἀνὰ τὴν Κωνσταντίνου, περὶ μὲν τοῦ καθ´ αὑτὸν ὑποστελλομένου τῶν ἀκουόντων ἑκάστου, ὡς μὴ δοκοῖεν ἀφ´ ἑαυτῶν μέμφεσθαι, δεῖν δὲ καὶ ὡς ἐνῆν προσέχειν λεγόντων, μή πως ὁ λόγος ἔχοι τὸ πιθανὸν καὶ μέσον δυοῖν ἐριζόντοιν αὐτοὶ κινδυνεύοιεν. Ἔφερε δὲ πολλοῖς νοῦν ἡ τοῦ Βέκκου ἀντίρρησις, καὶ ἐφυλοκρίνουν ἀκριβῶς τὴν ἐξήγησιν, καὶ μᾶλλον ὅτι οὐδ´ αὐτοί γε οἱ ὑπογράψαντες ἐπ´ ἀσφάλειαν ὑπέγραφον, ἀλλὰ τῷ παρ´ ἐκείνων ἐπερειδόμενοι γράμματι.

 3. Τὰ κατὰ τὸν ἐσκαμματισμένον, καὶ ὅπως κατῃτιᾶτο ὁ τόμος.

1. Συμβὰν δέ τι καὶ περὶ τὸν ἐσκαμματισμένον χαρτοφύλακα (ὁ γὰρ Μοσχάμπαρ καὶ προαπέστη ἅμα μὲν ὀφφικίου ἅμα δὲ καὶ πατριάρχου, μικροψυχήσας ἐπί τισι, καὶ διὰ ταῦθ´ ἑπόμενον ἑαυτῷ καὶ τὸν πεντεκκλησιώτην εἶχεν) ἐπέρρωσε κἀκείνου τὴν περὶ τὸν πατριάρχην δυσμένειαν, καί γ´ οὐχ οἷοί τ´ ὄντες αὐτῷ διαμάχεσθαι πρὸς τὸν τόμον ἀπεῖδον, δόξαν ἀσφαλείας δογμάτων, μὴ κενὴν διαφορὰν παρὰ πολλῶν ἀποίσεσθαι προνοούμενοι. Καὶ δὴ παρασπαίρουσαν ἔτι ὁρῶντες τὴν παρὰ τοῦ Βέκκου τῷ τόμῳ μέμψιν, τοῖς γεγραμμένοις ἐπιφυέντες καὶ οὗτοι τὴν μάχαιραν ὤξυναν. Ὁρμαῖς γοῦν παρακροτηθέντες μείζοσι καὶ τοὺς δοκοῦντας προκαταλαμβάνουσι τῶν ἀρχιερέων, ὧν καὶ μείζους καὶ πρῶτοι ὁ Ἐφέσου τ´ ἦσαν Ἰωάννης ἔτι ἀπών, ὁ Κυζίκου Δανιὴλ καὶ ὁ Φιλαδελφείας Θεόληπτος, ὃς δὴ καὶ παρὰ τῷ μεγάλῳ λογοθέτῃ πολλὴν καὶ μεγάλην εἶχε κατὰ πληροφορίαν τὴν οἰκειότητα. Οἳ δὴ καὶ μέχρι μέν τινος καὶ αὐτοὶ διερχόμενοι τὰ τοῦ τόμου οὐ προσαπεδέχοντο τὴν ἐξήγησιν. Τὸ γοῦν ταυτίζειν τήν τε πρόοδον τήν τ´ ἔκφανσιν, καὶ ἐπὶ τούτοις τὸν γράψαντα καταμέμφεσθαι ὡς ταὐτὰ τῷ Βέκκῳ δοξάζοντα, οὐκ ἔκρινον ξυνετὸν οὐδ´ ἄλλως εὔσχημον καὶ εἰς ἀπολογίαν εὐπρόσωπον· δοκεῖν γὰρ τοῖς πολλοῖς ἐντεῦθεν ἐπὶ κακίαις εὐθύνειν τὸν Βέκκον καὶ οὐ διὰ δογμάτων παραβασίαν, οἷς ὅτι καὶ αὐτοὶ ἀληθείας ἀνάγκῃ συνελαυνόμενοι τὰ αὐτὰ ἐκείνῳ θεολογοῦσι, καὶ ὃ φεύγειν ἔδοξαν βασκανίας χάριν, τοῦθ´ ὁμολογοῦσιν ἀληθείας ἕνεκα. Τὸ γοῦν οὕτω τὸν τόμον καταιτιᾶσθαι οὐκ ἔγνωσαν δεῖν· τὸ δ´ ὅτι τὸ προβολεὺς ὄνομα, ὃ ἰδιοτρόπως παρὰ τῶν πατέρων ἐπὶ τοῦ αἰτίου τοῦ πνεύματος παραλαμβάνεται ὥσπερ καὶ τὸ γεννήτωρ ἐπὶ τοῦ αἰτίου τοῦ μονογενοῦς λόγου, αὐτὸς ὁμωνυμίσας ἐπὶ τῆς ἁπλῶς ἐκφάνσεως ἐξελάβετο καὶ οὐκ ἐπὶ τῆς αἰτίας τοῦ πνεύματος καθαρῶς, ἣν καὶ πρόοδον λέγων τὴν λέξιν ἀπέφασκε, τοῦτ´ οὐκ ἠφίουν ἀκαταιτίατον, καὶ παραβασίας ἐκεῖνον ἐντεῦθεν δογμάτων ἐγράφοντο. Τὸ μὲν οὖν ὑπ´ ὀδόντα παρὰ τούτων καὶ ἔτι ἐφεῖρπε, τὸ δὲ καὶ ἀναφανδὸν λέγειν πρὸς πάντας αἱ ἐπὶ τῷ τόμῳ ὑπογραφαὶ σφῶν οὐκ ἐπέτρεπον.

2. Ἐζήτουν οὖν εὐπρεπῆ καταστῆσαι τὴν κατηγορίαν, καὶ δεῖξαι τὸν Βέκκον Νέσσον ἄλλον ἄντικρυς, ὃς δὴ καὶ μετὰ θάνατον τὸν μέγιστον Ἡρακλέα κατηγωνίσατο. Καὶ ταχὺ παρέσχεν αἰτίαν οὐκ οἶδα εἴτε γ´ ἡ τύχη εἴτε μὴν τὸ δαιμόνιον μήνιμα.

4. Τὰ κατὰ τὸν Μάρκον, καὶ  ὅπως ἀνήφθη τὸ τῶν ἀρχιερέων σκάνδαλον.

1. Μοναχὸς γάρ τις Μάρκος τοὔνομα, ἐκ γένους ἐξωτέρου Ῥωμαίων ὢν καὶ πρὸς λόγον φιλοτιμούμενος, συνήθειαν ἔχων ἐκ τοῦ πάλαι πρὸς πατριάρχην φοιτᾶν αὐτῷ καὶ διδάσκεσθαι, τότε δόξαν ἐκείνῳ, οὐκ οἶδα πόθεν, συνιστᾶν αὐτὸν ἐκ λογογραφίας τὰ δόγματα, γράψας ὡς δῆθεν τὰ εἰς ἀντίρρησιν ἐμφανίζει τῷ πατριάρχῃ. Ὁ δ´ ἀνὰ χεῖρας λαβών τε καὶ διελθὼν καί τισιν ἐπιστήσας, καὶ ὡς εἴωθε πάλαι ποιεῖν, διδασκάλου τρόπον χερσὶν οἰκείαις τιν´ ἄττα διορθωσάμενος ἀποδίδωσιν. Ἐντεῦθεν ὁ Μάρκος λαβὼν τὰ πιστὰ ὥς τις εἶναι δόξας καὶ ὑπὲρ δογμάτων γράψας, τὸ γραφὲν ἐνεφάνιζε τοῖς πολλοῖς θαρρούντως, προστιθεὶς ὡς καὶ πατριάρχῃ ἐμφανίσειε τοῦτο καὶ ἐκεῖνός τινα διορθώσειεν, ἐγκαθιστῶν ἐντεῦθεν τὰ τῆς ἐκδόσεως.

2. Ταῦτα λαβοῦσί τισι, καὶ μαθοῦσιν ἐκεῖθεν ὡς καὶ αὐτὸς ὁμωνυμίζει τὴν λέξιν τὴν προβολεύς, ἄφυκτον ἔχειν τὸν πατριάρχην ἐπὶ τῇ κατηγορίᾳ ἐδόκει· εἶναι γὰρ κἀκεῖνον ταῦτα φρονοῦντα, οἷς ὅτι λαβὼν εἰς χεῖρας τὰ γράμματα καὶ διεξελθὼν ἄλλα μὲν διωρθώκει καὶ οἰκείοις γράμμασι διεσήμηνε τὴν διόρθωσιν, αὐτὴν δὲ τὴν λέξιν ἀκαταιτίατον εἴασεν, ὥστε τὸν ἐν τῷ τόμῳ γρῖφον, ὡς ἄν τις εἴπῃ, καὶ τὸ τῆς γνώμης γλαφυρόν τε καὶ ὕπουλον ἐν τῷ τοῦ Μάρκου παραγυμνῶσαι καὶ δεῖξαι γράμματι.

3. Ταχὺ γοῦν τὸ τοῦ Μάρκου γράμμα λαβὼν ὁ Θεόληπτος, ἐπιστὰς τῷ μεγάλῳ λογοθέτῃ, ἀνδρὶ λογίῳ καὶ περὶ τὴν τῶν δογμάτων ἐκκαιομένῳ, ὥστε πολλοὺς πιστεύειν, ἀσφάλειαν, ἐκφανίζει, καὶ μεθ´ ὅσης εἴπῃς τῆς ἐπιστάσεως διεξήρχετο, καί γε προοικονομησάμενος τὸ κακόδοξον ἐκ πολλῶν, εἰ οὕτως ἔχοι καὶ αὐτῷ ξυνδοκοίη, διεπυνθάνετο. Καὶ τὸν ὁμολογεῖν παραυτίκα, καὶ καταρριπτεῖν τε καὶ ἀποβάλλεσθαι ὡς κακῶς ἔχον καὶ τολμηρῶς τὸ σύμπαν. Ταῦτ´ ἐκείνου διευλαβουμένου περὶ τὰ γράμματα ὡς τὸ μέγιστον ἔχοντα σφάλμα περὶ τὰ δόγματα, τὸν Φιλαδελφείας αὐτίκα τὸν τόμον ἐξενεγκεῖν, καὶ "τί γε ἄλλο" φάναι "δοκεῖ σοι πρὸς ταῦτα τὸ παρὰ τοῦ πατριάρχου λεγόμενον;" ἐπέστησε κἀκεῖνος εὐθὺς τῇ λέξει, καὶ τὰ αὐτὰ ὡμολόγει, καὶ ἀγνοίας τὸν πατριάρχην μεγίστης ἐγράφετο. Καὶ τὸ πρᾶγμα δῆλον τοῖς πολλοῖς γεγονὸς μέχρι καὶ αὐτῶν τῶν βασιλικῶν ἀκοῶν ἄνεισιν. Ὁ δὲ καὶ αὐτὸς ἐπιστήσας τοῖς λεγομένοις, καὶ πολλοὺς καὶ μεγάλους βλέπων τοὺς καταιτιωμένους, δεῖν ἔγνω διορθοῦν τὸν λόγον πρὸς ὅ τι καὶ δόξοι τὸ εὐσεβέστατον· μηδὲ γὰρ εἶναι καλὸν αὐτοὺς ἄλλοις ἐγκαλοῦντας παραβασίας περὶ τὰ δόγματα ἐνέχεσθαί γε καὶ τούτους καὶ κακῷ τὸ κακὸν ἰᾶσθαι δοκεῖν.

4. Ταῦτα τοῖς περὶ τὸν πατριάρχην οὐκ ἦν ἀγνοεῖν, ἀλλὰ κἀκεῖνος ἀκούει τὸ δρᾶμα, καὶ οὐκ ἀνεκτῶς ὑβριοπαθῶν εἶχεν, εἰ τοιοῦτος ὢν ἐν λογίοις καὶ τοιοῦτος δοκῶν ἐν δογμάτων ἐπιστήμῃ παραβασίας καὶ αὐτὸς ἐγκαλοῖτο, καὶ τῆς μεγίστης, ὡς ἔπειθον. Ὅθεν καὶ ἀξιούμενος διορθοῦν τὸ σφαλὲν αὐτός, ἐν δεινῷ ποιούμενος τὸ σφάλμα ὁμολογεῖν ἐν τοῖς αὐτοῦ γράμμασιν, οὐκ ἐπείθετο, ἀλλὰ καὶ προσωργίζετο ὑπερηφανῶν. Τὸ δ´ ἐντεῦθεν προσιόντες βασιλεῖ πεισμονῆς ἐνεκάλουν καί γ´ αἱρέσεως, καὶ ἀπεσχίζοντο κατ´ ὀλίγον ἐκείνου ὡς μὴ ἀγνοίᾳ δῆθεν καὶ ξυναρπαγῇ περιπεσόντος, ἀλλὰ καὶ γνώμῃ.

 5. Τὰ κατὰ τοὺς πατριάρχας, τόν τε Ἀλεξανδρείας καὶ τὸν Ἀντιοχείας.

1. Τὰ γὰρ πρὸ τοῦ ἤπειγον τούτους τοιούτους εἶναί τε καὶ φαίνεσθαι. Τὰ δ´ ἦσαν πρῶτον μὲν τὸ τοῦ Ἀλεξανδρείας Ἀθανασίου, ὃν πολλοῖς ὑπῆγον τοῖς χαλεποῖς πρότερον, μέχρι καὶ αὐτῆς ἐξορίας περιστάντες τὴν δριμύτητα τῶν κακῶν, ἐφ´ ᾧ τὸν τόμον καθυπογράψειε, κἂν ἐκεῖνος μετὰ πολλὰς ἐπηρείας τὸν μὲν τόμον, ὡς μὴ δοκιμάζειν ἔχων ὡς ἀλλοεθνὴς καὶ τῶν ἡμετέρων δοκῶν ἀξύνετος ὁ τοσοῦτος τὴν γνῶσιν, παρεθεώρει, ἄλλην δέ τινα ὁμολογίαν ἐξ ἑαυτοῦ ἔγραφε καὶ ὑπέγραφεν, αὐτὴν δὴ τὴν τῶν ἁγίων καὶ κατημαξευμένην, μηδὲν τὸ ἀσαφὲς καὶ ὑπονοούμενον ἔχουσαν. Δεύτερον τὸ κατὰ τὸν Ἀντιοχείας Ἀρσένιον, πῶς μόνον ἀκουσθὲν συσταθεὶς ἐπ´ ἐκκλησίας τῷ ῥηγὶ Ἀρμενίας τὰ ἔσχατα κατεγνώσθη καὶ τῶν διπτύχων ἐξεβάλλετο. Καὶ βασιλέως ὅτι τε τὸν πατέρα δόξαντα περὶ τὴν ἐκκλησίαν ἁμαρτεῖν ἄταφον ἀφῆκε καὶ ἀμνημόνευτον, καὶ ὅτι τὴν προτέραν σύζυγον τὰ ὅμοια περὶ τὴν εὔφημον μνείαν ἔδρα, καὶ τρίτον τὴν μητέρα, ὅτι εἰ μὴ καὶ αὐτὴ τὸν τῆς πίστεως δέδωκε λίβελλον, οὐκ ἂν εἰς κοινωνίαν ἐδέξατο. Πολλή τις ἦν ἡ κατὰ τοῦ πατριάρχου μέμψις, ὅτι δόξας σφαλῆναι μὴ διορθῷτο ἀλλ´ ἰσχυρογνωμονοίη καὶ μῶμον προστρίβεσθαι θέλοι τῇ ἐκκλησίᾳ, ἁπάντων μῶμον τὸν χείριστον.

2. Ὑπέρρει γοῦν διὰ ταῦτα ἡ πρὸς ἐκεῖνον τοῦ βασιλέως διάθεσις, καὶ οἱ κατ´ ἐκείνου ἴσχυον πλέον καὶ πλέον ἔτι, μέχρις ἂν καὶ τοῦ δηλωθέντος Ἀθανασίου παραγγείλαντος καὶ συμβουλεύοντος δῆθεν τὴν ὑποχώρησιν (ἐκοινοῦτο γὰρ καὶ τούτῳ τὴν γνώμην ὁ βασιλεύς, καὶ αὐτὸς ἐπευδόκει πρὸς ταῦτα, ὡς καὶ ὑποστῆναι τὴν πρὸς ἐκεῖνον ἄφιξιν ἐφ´ ᾧ ξυμβουλεύοι)

précédent

Chapitre Premier.

546 1. Difficulté où se trouvent les ennemis de Veccus. 2. Le Patriarche Grégoire écrit a leur prière. 3. Son écrit est lu dans l'Eglise et signé par l'Empereur, par les Évêques. 4. Les autres Ecclésiastiques refusent de le signer. 5. Ils sont persécutés pour ce refus. 6. Quelques-uns cèdent à la persécution et signent, après avoir tiré du Patriarche une assurance par écrit, que la signature ne blesserait point leur conscience.

1. Lorsque Veccus partit pour aller en exil, il fit quelque chose de semblable à ce que font les abeilles, qui en s'en volant laissent l'aiguillon. C'est ainsi que j'appelle le soin dont ses ennemis étaient agités, de trouver une explication qui sût contraire à ses sentiments, et qui ne sût pas jugée contraire à ceux de saint Jean Damascene. Ils ne croyaient pas qu'il y eût aucune apparence de dire comme Mescampar, que le passage était supposé, et qu'il y avait des exemplaires où il ne se trouvait point, parce qu'il se trouvait en termes formels dans l'Oploteque, avec ce seul correctif de l'Empereur Manuel Comnène, que saint Jean Damascene ne dit pas, Que l'Esprit saint procède du fils, mais qu'il procède par le fils et par le Verbe. Il y avait aussi dans ce passage quelque chose de sort avantageux aux ennemis de Veccus, bien que fort contraire à ceux d'entre eux qui doutaient de la vérité du passage. Voici les paroles, Nous ne disons pas que le saint Esprit procède du Fils. C'est comme une épée qui coupe des deux côtés, et qui de l'un frappe les Latins, et de l'autre ceux qui les favorisent soutenant comme eux l'équivalence des particules de du,et de par. Car si l'on condamne absolument cette façon de parler, Que l'Esprit saint procède du Fils, on exclut en même temps l'équivalence des particules, dans laquelle les Latins mettent leur principale défense. Saint Maxime qui ayant vécu parmi eux a pu savoir quel 547 est le sens de ce qu'ils ont ajouté au Symbole, dit en écrivant à Marin, qu'ils ont bien montré qu'ils ne croient pas que le Fils unique de Dieu soit cause du saint Esprit, mais qu'ils ont seulement voulu expliquer l'inséparabilité de la nature, et dire qu'il procède par lui. Ces paroles sont tirées de l'endroit où saint Maxime dit que les Orientaux condamnent les Latins en deux chefs. Ils ne recevaient point ce passage, et prétendaient que l'épître ne se trouvait point entière dans les œuvres de saint Maxime, mais une partie seulement, où il est parlé des deux points que les Grecs condamnent dans les Latins. Le premier était que le Fils et le Verbe de Dieu n'a point pris une chair pécheresse, mais une chair exempte de péché avant la désobéissance d'Adam. A l'égard de ce premier passage ils le niaient absolument, et pour le second ils expliquaient, en disant, Que bien qu'ils assurassent que le saint Esprit procède du Père et du Fils, ils.ne croyaient pas pour cela que le Fils fut la cause du S. Esprit. Ils voulaient seulement montrer la continuité et l'inséparabilité de la nature. Comme ils ne reconnaissaient pas pour être de saint Maxime le Fragment de l'épître, où il est fait mention de l'équivalence des particules, ils ne recevaient que cette parole de ce saint par laquelle il déclare, Qu'il ne dit pas que le saint esprit procède du. Fils. Ces paroles qui leur étaient favorables étaient en danger d'être ôtées, sî le chapitre d'où elles étaient tirées n'eût plus subsisté.

548 2. Voila la véritable raison pour laquelle ils reconnurent tout le Chapitre pour être véritablement de saint Maxime, et en expliquèrent les termes en un sens conforme à la vérité Catholique, et pour cet effet composèrent un écrit qui contînt la saine doctrine. Ils supplièrent le Patriarche comme le plus habile, et c'était en effet un des plus savants de son siècle, de composer cet écrit, qui serait un monument public, où la postérité verrait la pureté incorruptible de leur foi, et l'égarement de leurs adversaires. Le Patriarche Grégoire s'étant chargé de ce travail, fit un excellent Ouvrage, dans lequel il examina tous les points qui étaient en dispute, et résulta les sentiments du parti contraire.

3. Voici de quelle manière il fut lu dans l'Eglise. Celui qui fut choisi pour cet effet monta au pupitre, et après avoir lu chaque article il prononça à haute voix la condamnation de ceux qui tenaient ou qui enseignaient cette doctrine. En suite l'écrit fut signé par l'Empereur, par le Patriarche et par les Évêques.

4. Après cela on le présenta à signer aux Ecclésiastiques, parce qu'ils étaient suspects ; mais ils s'opposèrent de tout leur pouvoir à cette signature qu'on exigeait, excepté un petit nombre qui s'étaient séparés les premiers, et qui s'étaient depuis réunis, et avaient embrassé avec chaleur tout ce qu'on leur avait proposé. Les autres ne purent être, ni gagnés par les promesses, ni ébran- 549 lés par les menaces. Ils se défendaient d'une manière invincible, par l'exemple de la rigueur avec laquelle on les avait traités depuis peu de jours, bien qu'ils n'eussent rien signé volontairement, mais qu'ils eussent seulement cédé à la violence des tourments. Que si, disaient-ils, le temps venant à changer on révoque un jour ce que l'on ordonne aujourd'hui, et que l'on condamne l'écrit duquel on nous demande l'approbation, qui nous pourra garantir du châtiment ? On leur remontra qu'il y avoir, grande différence entre la signature qu'on leur demandait, et la complaisance avec laquelle ils avaient consenti à l'accord fait avec les Latins, et on les excita autant que l'on put assigner. Mais quand on vit que leur fermeté était inébranlable, on les accusa de faux crimes sur de vains soupçons, et on les retrancha de l'assemblée comme des coupables.

5 Mais comme ils trouvaient la compagnie de ceux qui leur faisaient cette violence plus insupportable que la plus affreuse de toutes les solitudes, ils cherchèrent dans la retraite leur sureté, et étant privés d'honneurs et de biens, ils préférèrent une vie errante et vagabonde à la dignité qu'ils auraient conservée en signant. Quelque temps après on les rappela, et on les accusa d'être encore dans le sentiment de l'accord fait avec les Latins, puis qu'ils persistaient opiniâtrement dans le refus de la signature. Mais cette accusation ne fit point d'impression sur leur es-550 prit, et ils aimèrent mieux être soupçonnés d'erreur, que de ressentir les reproches que leur aurait fait leur conscience, s'ils avaient signé un écrit qu'ils n'entendaient point. Entre les autres choses que contenait l'écrit, il y avait une explication du sentiment de saint Jean Damascene, laquelle était conçue en ces termes. Que si l'on trouve dans les écrits du grand Théologien Damascene, que le Père est producteur de l'Esprit saint par le Verbe, cela ne s'entend pas de l'exigence, mais du resplendissement éternel. Ils avouaient ne pas entendre ce que cela signifiait et ils demandaient qu'on leur enseignât la différence qu'il y a entre l'existence et le resplendissement, afin de retenir l'un et de rejeter l'autre, parce qu'il leur semblait que ces deux expressions avaient une même force. Voila les raisons par lesquelles ils résultaient constamment la signature qu'on leur demandait.

6. Quelques-uns demandèrent au Patriarche et aux Évêques, qui par leur charge étaient obligés de les enseigner, une assurance par écrit, par laquelle ils pussent justifier leur signature, sinon devant les hommes, au moins devant Dieu, et après qu'ils la leur eurent donnée ils signèrent.

551 Chapitre II.

1. Veccus lit l'écrit de Grégoire. 2. Il le réfute. 3. La réfutation est méprisée par les uns estimée par les autres.

1. Le livre de Grégoire étant tombé entre les mains de Veccus, il le lût avec des yeux de censeur, et entre les autres choses qu'il y remarqua, il reprit l'explication qu'il donnait aux paroles de saint Jean Damasccne. En disant: si le mot de producteur a plusieurs significations, qu'il se prenne quelquefois pour cause, quelquefois pour celui qui présente, qui donne, et qui fournit:, il faut toujours avouer que la procession et le resplendissement ne sont qu'une même chose, et qu'ainsi il n'y avait pas de raison d'y mettre de la différence.

2. Ayant couché cette réfutation par écrit, il l'envoya à quelques-uns de ses amis, qui la rendirent publique en la montrant à tous ceux qui désirèrent d'examiner ces matières, et de s'instruire de la vérité.

3. Ses adversaires qui lurent la publication de son écrit, le méprisèrent comme un faible effort qu'il faisait pour se venger. L'écrit se répandit cependant par toute la ville, et plusieurs furent touchés d'un désir sincère de s'instruire par eux-mêmes, de peur de se laisser entraîner dans l'er- 552 reur par la chaleur des parties qui contestaient. Cet ouvrage de Veccus en excita plusieurs à rechercher la vérité, parce que ceux qui avaient souscrit l'avaient plutôt fait par déférence et par soumission à l'autorité d'autrui, que par lumière et par leur propre persuasion.

Chapitre III.

1. Ecrit du Patriarche examiné par ses ennemis. 2. Combattu par Veccus même après sa mort.

1. Ce qui arriva alors à Moscampar, qui en renonçant à sa charge avait renoncé à l'amitié du Patriarche pour des sujets fort légers, et y avait sait renoncer Penteclisiote aussi bien que lui, ne contribua pas peu à aigrir et à accroître leur mauvaise intelligence. Ne pouvant attaquer sa personne ils combattirent son écrit, qu'ils avaient déjà ébranlé par la réfutation de Veccus, et ils tachèrent de persuader que ce qu'ils en faisaient n'était pas pour venger leur querelle particulière, mais pour établir solidement la vérité de la doctrine de l'Eglise. Ayant donc excité la dispute avec une extrême chaleur, ils y engagèrent les plus considérables des Évêques, et entre autres Jean Évêque d'Ephese quoi qu'absent, Daniel Évêque de Cyzique, et Tholepte Évêque de Philadelphe ami particulier, et très intime du 553 grand Logothète. Après avoir lu l'écrit du Patriarche ils n'approuvèrent point l'explication qu'il donne aux paroles de saint Jean Damascene, ils ne crurent pas néanmoins que la prudence ni la bienséance, ni la raison leur permît de reprendre le Patriarche, de ce qu'il confondait la procession avec le resplendissement comme Veccus les confondait, car plusieurs croyaient que Veccus était blâmable, non pour avoir combattu la vérité de la doctrine, mais pour avoir violé la discipline de l'Eglise, ce que l'on reconnaissait quand on renonçait à toute sorte de préoccupation contre sa personne, et que l'on ne cherchait que la vérité. Ils résolurent donc de ne pas attaquer son écrit de ce côté-là, mais de l'attaquer d'un autre : En disant, Que le mot de producteur ayant été pris par les Saints Pères pour cause du saint Esprit, comme celui du Père était pris par eux-mêmes pour cause du fils unique : L'auteur de l'écrit s'en était servi, non pour exprimer la cause du saint Esprit, mais pour exprimer son resplendissement ; ce qu'ils prétendaient être directement opposé à la soi Catholique. Ils faisaient toutefois ces plaintes tout bas et entre les dents, la signature qu'ils avaient faite eux-mêmes de l'écrit les empêchant de les faire tout haut et publiquement.

2. Comme ils cherchaient des couleurs pour former une accusation plausible, et pour faire combattre Veccus après sa mort contre Grégoire, 554 comme Nestus combattit autrefois contre Hercule, ils en trouvèrent bientôt qui leur furent présentées, soit par le hasard, ou par la justice Divine.

Chapitre IV.

1.  Un Moine nommé Marc écrit sur les questions du temps, et fait approuver son livre par le Patriarche. 2. Il est accusé d'erreur. 3. Le Patriarche en est soupçonné lui-même. 4. Il refuse de réformer sis livres et de changer de sentiment.

1. Un Moine étranger nommé Marc adonné à l'étude des sciences, qui depuis longtemps avait sait habitude de visiter le Patriarche, à dessein de s'instruire dans sa conversation, entreprit par je ne sais quel motif d'écrire sur les matières contestées. Quand il eut achevé son ouvrage il le montra au Patriarche qui le lut, le corrigea en quelques endroits, et le lui rendit. Une approbation aussi forte que celle-là lui donna l'assurance de le publier, et de mettre en tête un avertissement, pour dire que le Patriarche avait pris la peine de le lire, et que n'y ayant touché qu'en quelques endroits, il avait confirmé le reste où il n'avait point touché.

2. Quelques-uns l'ayant lu, et y ayant trouvé le 555 terme de producteur, crurent pouvoir convaincre le Patriarche d'une faute, de laquelle il lui serait impossible de s'excuser, puis qu'ayant lu le livre de Marc, et l'ayant corrigé, il y avait laissé ce mot là, et ils prétendaient que par l'approbation du livre de Marc, il découvrait visiblement tout le venin de sa pernicieuse doctrine, et qu'au lieu qu'il avait eu dessein de la voiler dans son livre, et de ne la proposer qu'obscurément, il l'avait expliquée dans celui de son disciple.

3. Theolepte porta ce livre de Marc au grand Logothète, qui étant très habile brûlait d'une ardeur incroyable de rechercher la vérité de la doctrine, et de faire connaître à tout le monde qu'il la recherchait, lui montra les mauvaises maximes qu'il contenait, et lui demanda quel était son sentiment ? A l'heure-même le grand Logothète témoigna qu'il en avait de l'horreur, et qu'il le condamnait. Alors l'Évêque de Philadelphie prit le livre du Patriarche, et lui fit voir clairement que c'était la même doctrine. Le grand Logothète le reconnut et condamna le Patriarche, et l'aveu qu'il en fit fut si public, qu'il parvint jusques aux oreilles de l'Empereur, qui, voyant que plusieurs personnes fort considérables se plaignaient hautement, jugea qu'ils devaient reformer leurs sentiments, et qu'il n'était pas séant que des personnes qui accusaient les autres de corrompre la doctrine de l'Église, la corrompirent eux-mêmes.

556 4. Le Patriarche prenait pour une injure insupportable la hardiesse qu'on avait d'accuser d'erreur un homme aussi habile que lui dans la science de l'Eglise; c'est pourquoi ayant été prié de corriger les fautes de son livre, bien loin d'avouer qu'il y en eût, il le refusa avec un orgueil et une colère extrême ; ce qui fut cause que ceux qu'il repoussa de la sorte l'accusèrent d'hérésie devant l'Empereur, et se séparèrent de sa Communion.

Chapitre V.

1. L'extrême rigueur du Patriarche Grégoire lui attire des ennemis. 2. Le Patriarche d'Alexandrie lui conseille de donner sa démission.

1. La rigueur dont on avait usé envers Arhanase Patriarche d'Alexandrie, jusqu'à le condamner à l'exil pour le contraindre de ligner les portait à se déclarer si ouvertement contre le livre de Grégoire. Athanase s'excusa de signer l'écrit, comme Évêque d'un autre Eglise, et qui n'avait point de part à nos contestations, mais il fit une profession en termes clairs et conformes aux expressions des Saints Pères et la signa : De plus Arsène Patriarche d'Antioche fut condamné et effacé des Diptyques sur un simple bruit qu'il avait communié avec le Roi d'Arménie. L'Empereur avait fait davantage en privant son père de 557 l'honneur de la sépulture, et de la commémoration Ecclésiastique, pour n'avoir pas été bien disposé envers l'Eglise. Il priva aussi sa première femme de la commémoration, et eût retranché sa mère de la Communion, si elle n'eût donné par écrit sa profession de foi. Voila ce qui aigrissait les esprits contre le Patriarche, de ce qu'ayant failli il refusait de reconnaitre sa faute et de s'en corriger.

2. Ce fut aussi ce qui diminua l'affection de l'Empereur envers lui, et ce qui augmenta de plus en plus la puissance de ses ennemis, jusque-là que le Patriarche d'Alexandrie l'alla trouver par l'ordre de ce Prince, et lui conseilla de se démettre de sa dignité bien qu'il jugeât assez que le conseil ne lui serait pas fort agréable.

 6. Ἀναχώρησις ἐκ τοῦ πατριαρχείου τοῦ πατριάρχου Γρηγορίου.

1. Ἀπειπὼν ἐκεῖνος καὶ ἀποναρκήσας τοῖς ὅλοις, ἐν μιᾷ τῶν κυριωνύμων ἡμερῶν, ὁμιλίαν λαλήσας πρὸς τὸν λαὸν ὡς πολλοὶ ἐπισυνέστησαν κατ´ αὐτοῦ καὶ ὡς μὴ οἷός τ´ εἴη ἀντέχειν εἷς πρὸς πολλούς, καὶ ταῦτα καὶ τῶν Ἀρσενιατῶν εἰρηνεύειν ὑπισχνουμένων εἰ καὶ αὐτὸς ἐξέλθοι, καὶ τέλος ὡς κατὰ δοκιμασίαν ἐξέρχεται, ἐπειπὼν ὡς εἰ μή γ´ εἰρηνεύσοιεν τῇ αὐτοῦ ἀποστασίᾳ ἐπιστησόμενος αὖθις καὶ ὡς θὴρ ἐκείνους καταδραμούμενος, ἔξεισι καὶ τῇ τῶν Ὁδηγῶν μονῇ φέρων ἑαυτὸν δίδωσιν,

2. Οὐ μὴν δὲ ὥστε καὶ ἀπρακτεῖν τελέως, ἀλλὰ καὶ συνεισβαλλόντων τῶν περὶ ἐκεῖνον ἀρχιερέων καὶ κληρικῶν συνόδους τε γίνεσθαι καὶ κρίσεις ἀποκαθίστασθαι καὶ τὰ κατὰ τὴν ἐκκλησίαν καὶ αὖθις οἰκονομεῖσθαι, μνημονευομένου καὶ ἔτι.Ἀλλ´ οὐδὲ καὶ τὸ ἐπ´ ἐκείνῳ σκάνδαλον κατεστέλλετο, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον ἐλθόντος καὶ τοῦ Ἐφέσου Ἰωάννου, ὃν καὶ μακρόθεν οἱ κατ´ ἐκείνου προκατελάμβανον, μεῖζον ᾔρετο, καὶ ὁ κρατῶν ἐν διχονοίαις ἦν εἰ μνημονευομένου ἐκείνου αὐτὸς ἁγιάζοιτο ταῖς θυσίαις. Διὰ τοῦτο καὶ πολλῶν μεταξὺ συμβάντων χώραν σχόντες οἱ κατ´ ἐκείνου τὸ τούτου ὄνομα ἐν ταῖς συνάξεσι κατεσίγαζον, καὶ παραίτησιν ἐζητοῦντο ἐφ´ ᾧπερ καὶ τὸν ἄξιον προχειρίσαιντο.

3. Ἀλλ´ ἐν τοσούτῳ καὶ ὁ εἰς πατριάρχην Ἀντιοχείας ἐπ´ ἀνατολῆς ταχθεὶς ἀπὸ Τύρου Κύριλλος μετ´ Ἀρσένιον, ἀνὴρ εὐλαβὴς καὶ ἡσυχίας φίλος καὶ πλήρης ἐκκλησιαστικῆς καταστάσεως, τῇ Κωνσταντίνου ἐπιφοιτᾷ, ὃν ἔδει πάντως ἐλθόντα τὸ κῦρος ἐντεῦθεν λαβεῖν ἐκ μεταθέσεως ἀναβιβαζόμενον, κἂν τότε μὴ δεχθεὶς ὕστερον μετὰ χρόνους ὀκτὼ μόλις, καὶ ὑποσχέσεις δοὺς ἦ μὴν μὴ κατά τι Ἀρμενίοις συνέρχεσθαι ἐν τῇ ἐκείνων διάγοντα, ἐπεὶ τὰ κατὰ Συρίαν ἠφάνιστο, προσεδέχθη, κἀνταῦθα τὸ βιοῦν ἀπήντλησεν. Ὡς γοῦν ἐπιδημήσας οὗτος τῇ Κωνσταντίνου τῷ τότε ὑπὲρ ἄλλους ἐν τοῖς τῶν Ὁδηγῶν κατοικεῖν προυτιμᾶτο, ἀπάρας ἐκεῖθεν ὁ πατριάρχης Γρηγόριος τῷ τοῦ ἁγίου Παύλου τοῦ ἐν τῷ Λάτρῳ μετοχίῳ μετοικισθεὶς δίδοται.

7. Τὰ κατὰ τὸν Γρηγόριον, ὅπως ἀπῃτεῖτο παραίτησιν.

1. Καὶ ἦν ἐκεῖ διαφιλονεικῶν πρὸς ἀρχιερεῖς καὶ βασιλέα ἐπικαλούμενος, εἰ λαβόντες αὐτὸν σοφόν τε καὶ ἔντιμον νομιζόμενον, προσέτι δὲ καὶ ὀρθοδοξοῦντα, οὐχ ὅπως ἀτιμοῖεν ἐκεῖνον, ἀλλὰ καὶ προσαφαιροῖντο τὸ ἐπὶ τῇ ὀρθοδοξίᾳ σέμνωμα. Καὶ δὴ καὶ ὡς εἶχε γράφων τὴν ἐπὶ τῷ τόμῳ τῶν κατηγορουμένων ἐπίλυσιν, ὅπως γράψοι τὴν ἀρχὴν καὶ ὅπως φρονοίη, καὶ ὡς εἰ μὴ οὕτως ἐξηγοῖντο, ἀνάγκη πᾶσα εἰς τὴν τοῦ Βέκκου γνώμην ἐμπίπτειν, ταῦτα λέγων ἠξίου διδόντας αὐτοὺς τὸ ἐπὶ τῷ ὀρθοδόξῳ οἱ βέβαιον καὶ ὁμολογοῦντας ἀντιλαμβάνειν παρ´ ἐκείνου τὴν τοῦ θρόνου παραίτησιν. Τοῦτο οὖν ἐκείνοις λαβύρινθος ἄντικρυς δυσδιέξιτος· εἰ γὰρ ὁμολογοῖεν ὀρθόδοξον, ἡ ἐπὶ τῇ παραιτήσει ἀξίωσις οὐχ ὅπως ἄδοξος ἀλλὰ καὶ τυραννικὴ κατεφαίνετο. Ἀντηξίουν γοῦν διὰ ταῦτα κἀκεῖνοι τὸν βασιλέα κρίσει ἐπιτραπῆναι τὰ κατ´ ἐκεῖνον, καὶ εἰ μὲν εὑρεθείη ἀπὸ κοινῆς σκέψεως τὸ ἀσφαλὲς ἐφ´ οἷς ἔγραψεν ἔχων, τελεῖν καὶ αὖθις εἰς πατριάρχην ἐκεῖνον, εἰ δέ γ´ ἐξελεγχθείη ἐμπεσὼν εἰς σφάλμα δογμάτων, αὐτὸν μὲν ζητεῖν ἐν μετανοίᾳ συγγνώμην καί γε λαμβάνειν, αὐτοὺς δ´ ἀφέντας ἐκεῖνον δικαίως (καὶ τίς γὰρ ἐντεῦθεν παραιτήσεως χρεία;) ζητεῖν τὸν ἄξιον. Ἐδέξατο τὸν λόγον ὁ βασιλεύς, καί γε πέμψας παρεδήλου τῷ Γρηγορίῳ τὰ παρὰ τῶν ἀντιδικούντων λεγόμενα. Ὁ δὲ καθάπαξ δεινὸν ἡγούμενος εἰ καὶ αὐτὸς ὁ δοκῶν ὑπὲρ ἄλλους ἐπὶ τῇ παραβασίᾳ ἁλίσκοιτο δόγματος, ἐδέχετο τὴν ἀξίωσιν καὶ ἕτοιμος ἦν ἀπαντᾶν εἰς κρίσιν. Ὅθεν καὶ ὥριστο μὲν ἡ ἡμέρα, ὥριστο δ´ ὁ τόπος· ὁ δ´ ἦν τὸ μέγα τοῦ βασιλέως παλάτιον. Ἐτάττοντο οἱ κριταί, οἱ κατηγορήσοντες ἡτοιμάζοντο· οἱ δ´ ἦσαν οἱ σχισθέντες ἐκείνου, ὅσοι τε τῶν ἀρχιερέων καὶ ὅσοι τῶν κληρικῶν. Τὰ πάντ´ εὐτρεπῆ, ἔδει δὲ συνελθεῖν καὶ μόνον.

2. Ὡς δ´ ἡ κυρία παρέστη καὶ ἀπαντᾶν ἔδει εἰς ταὐτὸν πάντας, αὐτὸς συνάμα τοῖς ἀμφ´ αὐτὸν πρωϊαίτερον ἑτοιμασθεὶς ἔφιππος σὺν ἐφίπποις πρὸς τὸ παλάτιον ἀπαντᾷ, καί που ἱστάμενος ἔξω ὡς ἔτυχεν ἔχων, δήλην τῷ βασιλεῖ τὴν σφετέραν ποιούμενος ἄφιξιν ἀπαντᾶν τὴν ταχίστην καὶ κριτὰς καὶ κατηγόρους ἠξίου.

3. Ὁ μέντοι γε βασιλεὺς σοφώτερόν τι καὶ βαθύτερον ἐννοῶν, ὡς γεγονυίας τῆς διαλέξεως οὐδὲν ὅλως χωρήσει κατ´ ὀρθὸν τὸ πρᾶγμα, ὡς θάτερον ἀμφοῖν γενέσθαι, ἢ ἐκεῖνον φανέντα κακὸν ἡσυχάζειν ἢ ἐκείνους διαβολεῖς ὁμολογεῖν, ἀλλὰ παραμένειν καὶ αὖθις τὸ σκάνδαλον, φύσεως ἐχόντων τῶν λόγων λόγοις μάχεσθαι, ὡς πραγμάτων καὶ μόνων εἶναι τὴν ὁμολογίαν τῆς φύσεως, ὡς ἔχουσι φαινομένων καὶ μὴ ὡς λέγονται, ταῦτα σκοπήσας, καὶ μᾶλλον ὅτι τοῖς καταβαλοῦσιν οὐκ εἰς ἀσφαλὲς πάντῃ περισταίη ἂν τὸ πραχθὲν ὡς εἰς ὀβελισμὸν ἀγομένοις διὰ τὴν τοῦ χειροτονητοῦ παραβασίαν, καὶ μᾶλλον ὅτι καὶ τὸ ἐπισφαλὲς ὁμολογοῦντες ὑπέγραψαν, οὐκ ἔκρινεν εἰς συμφέρον γενέσθαι τὴν κρίσιν. Ὅθεν καὶ πέμψας ἀπήρτα τὴν διαδικασίαν. Καὶ γὰρ καὶ οἱ ἀντίθετοι τούτῳ εὐφυῶς ἀπεκρούοντο τὰ τῆς κρίσεως, οὐκ εἰς συμφέρον ἔσεσθαι τοὺς λόγους πολλῶν κινηθέντων διαβεβαιούμενοι, ἔπειθον δὲ βασιλέα πέμπειν καὶ ἀξιοῦν παρέχειν λίβελλον παραιτήσεως. Μηδὲ γὰρ εἰς συμφέρον ἔσεσθαι τὴν ἐξέτασιν, αὐτοὺς δ´ ἐντεῦθεν ὁμολογεῖν εὐσεβῆ, καὶ μηδένα τὸν δισταγμὸν ἐπὶ ταῖς σαῖς, φησί, φέρειν δόξαις, μόνον δὲ σκανδαλισθῆναι διὰ τὸ τοῦ Μάρκου γράμμα, ὃ καὶ αὐτὸς σὺ φθάσας πολλάκις ταῖς ἀποβολαῖς δέδωκας ὡς παρὰ τὸ ὀρθὸν συντεθὲν τῆς κοινῆς δόξης τῆς ἐκκλησίας, καὶ διὰ ταῦτα δίκαιον εἶναι βασιλεῖ τε πείθεσθαι τὰ χρηστὰ συμβουλεύοντι καὶ εἰρηνικῶς ἀπαλλάττειν.

4. Ταῦτα πολλάκις διεμηνύετο, ἀλλ´ οὐκ ἔπειθε. Καί γ´ ἐπὶ πολλοῖς καὶ τὸν τότε κοιαίστορα Χούμνον καὶ τὸν συγγράφοντα συνάμα πέμπων ὁ βασιλεὺς προσέταττε λέγειν καὶ ἀξιοῦν τὰ αὐτὰ παρ´ αὐτοῦ. Τυραννεῖσθαι γὰρ τῇ εἰς ἐκεῖνον ἀγάπῃ ἐπὶ τῷ μέχρι τόσου τὴν ἐκκλησίαν κυμαινομένην περιορᾶν, καὶ μηδὲν ἐφεῖναι τοῖς κατ´ ἐκείνου ὥστε καὶ πλέον τι παρὰ τὸ εἰκὸς ἐκκηρύττειν, ἀλλ´ ὀρθόδοξον ἡγεῖσθαι πείθειν καὶ ἑτοίμως σπένδεσθαι τοῦ σκανδάλου παραιρεθέντος· τὸ δ´ ἔσται πάντως, εἰ μετ´ εἰρήνης παραιτοῖτο. Ταῦτ´ ἔλεγε βασιλεύς, ἀπειρηκὼς ἤδη πρὸς τὸ τῶν πολλῶν σκάνδαλον. Ἀλλ´ ἀκούων ἐκεῖνος τότε πολὺς ἦν ἀλύων, εἴπερ ἀναφανδὰ μὲν ἐφ´ αἱρέσει τοῦτον διεκωμῴδησαν, κρυφὰ δὲ ὡς ὀρθοδοξοῦντα δέχονται. Διὰ τοῦτο καὶ τὴν ὁμολογίαν ἐζήτει ταύτην κοινῇ παρ´ αὐτῶν γενέσθαι, συναχθείσης τῆς πολιτείας ἅμα συγκλήτῳ καὶ βασιλεῖ, μηδὲ τῶν ἐκκρίτων μοναχῶν ἀπόντων.

 8. Ὅπως συναχθέντες οἱ ἀρχιερεῖς κατὰ τὸ παλάτιον ὡμολόγησαν τὸν Γρηγόριον ὀρθόδοξον.

 1.. Ταῦτα ζητοῦντος ἐκείνου ὡς αὐτίκα καὶ τὴν παραίτησιν δώσοντος, σκέψις ἦν μεγίστη, καὶ σχίσμα μέγα μεταξὺ τῶν ἀπ´ ἐκείνου σχιζομένων ἐγένετο, τῶν μὲν μηδ´ ἀνεχομένων ὁμολογεῖν ἐκεῖνον ὀρθοσεβῆ, ὡς εἰ ὁμολογοῖεν, παρευθὺς ἐγκαθιστᾶν τῷ θρόνῳ καὶ ἄκοντας, καὶ τοῦ αἰτίου λυθέντος αὐτὸν ἔχειν τὸ ἀπὸ τοῦδε καὶ ἐπιτιμᾶν ἀδικοῦσι καὶ τῆς ἀξίας ἐπιλαμβάνεσθαι. Ἦσαν δ´ οὗτοι οἱ περί τε τὸν Ἐφέσου καὶ τὸν Κυζίκου, οἳ δὴ καὶ μᾶλλον δεῖν ἔλεγον κρίνεσθαι τὸν Γρηγόριον, καὶ σφᾶς τὸ ἀποβησόμενον δέχεσθαι, μηδ´ ἐπειλύειν τὴν κάκην, μηδ´ ἄλλα κεύθοντας ἄλλα βάζειν, οἰκονομοῦντας. Τῶν δὲ τρόποις οἰκονομίας νευόντων ὁμολογεῖν εὐσεβῆ τὸν Γρηγόριον, ὡς μηδ´ ἐκ τοῦ τόμου τόσον σκανδαλισθέντας ὅσον ἐκ τοῦ τοῦ μοναχοῦ Μάρκου γράμματος, μόνον ἐκεῖνον ἕτοιμον εἶναι ἠξίουν παρέχειν τὸν τῆς παραιτήσεως λίβελλον. Καὶ ἤθελον τοῦτο, εἰ οἷόν τ´ ἦν, πληροφορεῖν καὶ γράμμασι τὸν Γρηγόριον. Ὁ δὲ πέμψαντος τοῦ βασιλέως λόγοις ἐπληροφόρει θεοῦ ἐναντίον, ὡς ἔλεγε, μὴ φθάσαι τούτους ὁμολογεῖν ἐκείνῳ τὸ σέβας, κἀκεῖνον διδόναι τὸ τῆς παραιτήσεως ἔγγραφον. Οἱ μὲν οὖν περὶ τὸν Ἐφέσου οὐδ´ ὅλως οὔτε τὸν λόγον ἐδέχοντο οὐδὲ τὸ πρᾶγμα εὔσχημον ἔκρινον· οἱ δὲ περὶ τὸν Φιλαδελφείας καὶ μάλα τὸν λόγον ἔνορκον εἶχον ὡς ἐναντίον γίνεσθαι λεγόμενον τοῦ θεοῦ, κἂν μεταβάλοι τὴν γνώμην ἐκεῖνος, αὐτοὺς ἔχειν τοὐντεῦθεν δύναμιν καθαιρεῖν ὡς ἐπιορκίας ἁλόντα διεβεβαίουν. Τῶν γοῦν περὶ τὸν Ἐφέσου τε καὶ Κυζίκου μηδ´ ὅλως καταδεχομένων τὴν κοινωνίαν ἐκείνην, ἀλλὰ κρίνειν θελόντων ὃν εἰδέναι ἔλεγον ἁλισκόμενον,

2. Ὁ βασιλεὺς πρὸς ἐκείνους λέγων καὶ μὴ πείθων, ἐπεὶ ἑώρα ἀνασοβουμένην τὴν θήραν ἐπὶ τῷ μηδὲν τὰς προφορὰς παύεσθαι, μιᾷ νυκτῶν συγκαλέσας καὶ περὶ τῶν προκειμένων οὐκ ὀλίγα διεξελθών, τέλος μὴ πειθομένοις ὀργίζεται, σκληρότητα σφίσιν ὀνειδίζων καὶ ἀνοικονομησίαν ὡς ἀναταράσσειν ἀεὶ τὴν ἐκκλησίαν ὀρεγομένοις καὶ ἀνεγείρειν κλύδωνας μήπω κατευνασθέντας τέλεον. Κἀκείνους μὲν καὶ ἄμφω ἀπὸ προσώπου ποιεῖται, ἐπισκήψας σφίσι μετ´ ἐμβριθείας ἐγκλεισθῆναί τε ταῖς καταμοναῖς καὶ ἀπροΐτους μένειν, ἕως οὗ ἀποκαταστάντος πατριάρχου τῇ ἐκκλησίᾳ τὰ κατ´ αὐτοὺς ἐξετασθήσονται, καὶ μᾶλλον τὰ κατὰ τὸν Ἐφέσου, ἐπεί γε καὶ ἔφθασε γράψας Ἀσιανοῖς κατὰ Γρηγορίου τὰ χείριστα. Καὶ τοὺς μὲν οὕτως ἀποπεμψάμενος ὁ κρατῶν, τοῖς σὺν ἐκείνοις μονωθεῖσιν ἐμβριθέστερον προσφερόμενος πειθηνίους τε παραυτίκα δείκνυσι καὶ συνενοῖ τοῖς λοιποῖς.

3. Οἳ δὴ καὶ κατὰ τὸ μέγα παλάτιον συναχθέντες, παρόντος μὲν βασιλέως παρούσης δ´ ἁπάσης συγκλήτου καὶ κλήρου καὶ μοναχῶν σχεδὸν ἁπάντων καὶ λαώδους οὐκ ὀλίγης μοίρας, συνόντων καὶ αὐτῶν δὴ τῶν κατὰ Γρηγορίου τὴν ἀρχὴν ὁρμησάντων, σταθεὶς ὁ Φιλαδελφείας Θεόληπτος πολλῶν τῶν κατὰ Γρηγορίου στομάτων μία γλῶσσα γίνεται, καὶ ἀνακηρύττει παρόντα τὸν πατριάρχην ὀρθόδοξον, ἅπαν δ´ ἐκεῖνο σκάνδαλον καὶ πᾶσαν τὴν ἀπ´ ἐκείνου ἀποστασίαν τῷ τοῦ Μάρκου γράμματι ἀνετίθει ὡς ἐκεῖθεν ἀνεγηγερμένων τῶν ταραχῶν, οὗ δὴ καὶ παρ´ αὐτοῦ τοῦ πατριάρχου ἀποβληθέντος ἐκείνους μηδένα ἔχειν τὸν δισταγμὸν ἐπ´ αὐτῷ τοῦ μὴ ὀρθόδοξον ἔχειν διωμολόγει. Ταῦτα λέξας τε καὶ πλατύνας ἐπίτηδες τῶν ἄλλων ἑστώτων ἐν σιωπῇ καταπαύει τὸν λόγον.

9. Λίβελλος παραιτήσεως ἐπὶ τῷ θρόνῳ τοῦ Γρηγορίου.

1. Ὁ δέ γε Γρηγόριος βασιλεῖ συνταξάμενος καὶ τοῖς συνειλεγμένοις, καὶ τὰ εἰκότα δεξιωσάμενος, ἐκεῖθεν ἀπαίρει, καὶ ἐπὶ σχολῆς τῇ ὑστεραίᾳ συντάττει τὸν τῆς αὐτοῦ παραιτήσεως λίβελλον, ἔχοντα ἐπὶ λέξεως οὕτως. "ἐμὲ προυβίβασαν εἰς τὸν θρόνον τὸν πατριαρχικὸν καὶ εἰς τὸ τῆς ὑψηλῆς ταύτης ἀρχιερωσύνης ἀξίωμα οὔτε αἱ ἐμαυτοῦ σπουδαὶ οὔτε τῶν ἐμῶν φίλων συνάρσεις, ἀλλ´ ἀνῄειν ὡς οἶδε μόνος θεός. Ἐπεὶ δὲ τοῦτο γέγονε καὶ διετέλεσα ἔτος ἕκτον ἤδη καὶ πρὸς εἰς τόδε τὸ λειτούργημα, πάντα ἐποίουν καὶ ἔλεγον ὥστε καὶ τοὺς σκανδαλιζομένους καὶ τῆς ἐκκλησίας ἀποδιισταμένους εἰς εἰρήνην ἀγαγεῖν καὶ ἑνῶσαι αὐτῇ. Ἀλλὰ τὸ σπούδασμα τοῦτο εἰς τοὐναντίον ἢ ἐγὼ ἐβουλόμην προέβαινεν, ὥστε καὶ ἐβόων τινὲς ὡς οὐκ ἂν ἡ εὐκταία αὕτη εἰρήνη γένοιτο, εἰ μὴ ἐγὼ τὸ πατριαρχεῖον καταλιπὼν ἐκ τοῦ μέσου γενοίμην. Οὐκ ἠνεσχόμην ἐπὶ χώρας μένειν, οὕτως ἐναντίως ὁρῶν τὰ τῆς ἐκκλησίας ἔχοντα, ἀλλ´ ἠγάπησα μᾶλλον σπενδομένους τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ ἀλλήλοις τοὺς σκανδαλιζομένους ὁρᾶν ἢ ἐμαυτῷ τὴν τοιαύτην κατέχειν ἀρχήν. Ἔνθεν τοι καὶ διὰ τὴν αὐτῶν τούτων ἐν θεῷ εἰρήνην καὶ τὴν τῶν ψυχοβλαβῶν σκανδάλων ἀργίαν παραίτησιν ποιοῦμαι τοῦ θρόνου τοῦ πατριαρχικοῦ καὶ τῆς ἀρχῆς τῆς πατριαρχικῆς καὶ τοῦ ἀξιώματος, οὐ μέντοι γε καὶ τῆς ἱερωσύνης, ἐπεὶ ταύτην ἐλεοῦντός με τοῦ θεοῦ φυλάξω ἐμαυτοῦ διὰ βίου παντός, ὅτι καὶ διὰ μόνην τῶν πολλῶν εἰρήνην καὶ πρὸς τὴν ἐκκλησίαν αὐτῶν ἕνωσιν ποιοῦμαι τὴν τοιαύτην παραίτησιν, οὐ μὴν ὅτι ἐμαυτῷ σύνοιδά τι πράξαντι ἀπεῖργον τῆς ἱερωσύνης ἐμέ. Ἔνθεν τοι καὶ ἔξεστι τοῦ λοιποῦ σὺν εὐδοκίᾳ θεοῦ ἄλλον ἐκλέξασθαι πατριάρχην καὶ εἰς τὸν θρόνον τὸν πατριαρχικὸν καὶ τὴν ἀρχιερωσύνην ταύτην ἀναβιβάσαι, ὃς ἂν καὶ ὑπὸ θεῷ συμμάχῳ καὶ βοηθῷ, ὅσα καὶ κανονικὸς πατριάρχης καὶ γνήσιος ἀρχιερεύς, εἰς ἓν τὰ διεστῶτα τῆς ἐκκλησίας μέρη συνάγειν καὶ ἐπισυνάπτειν δυνήσεται. Καὶ γένοιτο τοῦτο οἰκτιρμοῖς τοῦ μεγάλου θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δυσωπουμένου ταῖς τῆς πανάγνου δεσποίνης ἡμῶν παρθένου καὶ θεομήτορος καὶ πάντων τῶν ἁγίων πρεσβείαις."

2. Ταῦτα γράψας, οὐ μὴν δὲ καὶ ὑπογράψας οὐδ´ ὁτιοῦν, δῆλος ἦν συνεστὼς ἑαυτῷ τὸν θρόνον καὶ εἰς καιρὸν τῆς τιμῆς ἑαυτῷ προμηθούμενος τῷ μήθ´ ὑπογράψαι (ἔδει γὰρ τὸ "ὁ χρηματίσας" γράψαι) μήτε μὴν αἰτίαν θεῖναι τῆς παραιτήσεως ἄλλην ἢ τῶν σχιζομένων εἰρήνην, ἧς μὴ προβάσης ἄντικρυς, ὡς ἐπίστευεν, αὐτὸν τὴν ἀρχιερωσύνην ἔχοντα αὐτὸν εἶναι καὶ αὖθις τὸν πατριάρχην ἐκ τοῦ ἀκολούθου ξυνέβαινεν· ὁ γὰρ ἐπὶ τῇ ἱερωσύνῃ ἀκαταιτίατος, ἐπὶ δὲ μόνῃ προφανεῖ αἰτίᾳ τὴν τιμὴν παραιτούμενος, δῆλον ὡς τῆς αἰτίας μὴ προβάσης αὐτὸς ἂν εἴη καὶ πάλιν, θέλων μόνον, ὁ τὴν τιμὴν ἀναλαμβάνειν ἄξιος.

3. Οἱ μέντοι γε περὶ τὸν βασιλέα, καὶ μᾶλλον ὁ τὰ πάντα κυκῶν Θεόληπτος, μόνον ὅτι γράμμα παραιτήσεως παρὰ τοῦ Γρηγορίου ἐδέχοντο, χάριν εἶχον ἐκείνῳ ὡς ἤδη τὸ πᾶν λαβόντες, καὶ τοὺς ἄλλους ἔπειθον μὴ πολυπραγμονεῖν, μὴ ζητεῖν πλέον, μὴ τὴν ὑπογραφὴν ἀπαιτεῖν, ἀρκεῖσθαι δὲ καὶ μόνῳ τῷ γράμματι οἰκειοχείρῳ γε ὄντι, καί γ´ ἀπαλλαχθέντας οὕτως ἐκέλευον ἀγαπᾶν.

4. Γρηγόριος δὲ καὶ τοῖς ἐκ μακροῦ δυσμεναίνουσιν ἑαυτῷ πέμπων συγχώρησιν διηλλάττετο· καὶ τοῖς μὲν ἄλλοις καὶ δῶρα προσαπέστελλεν, ὅσους ἄρα τῶν κληρικῶν ἐκ σκανδάλου τοῦ τότε διισταμένους ἀφῃρεῖτο τὰ σιτηρέσια,

10. Ἀναχώρησις τοῦ πατριάρχου πρὸς τὴν τῆς Ἀριστινῆς.

1. Τῷ δέ γε Ἡρακλείας Γερμανῷ καὶ τῷ Προύσης Νεοφύτῳ, οὓς δὴ καὶ καθεῖλεν ἐπ´ αἰτίαις, τὸν μὲν Γερμανόν, ὅτι σκανδαλισθεὶς ἐπ´ ἐκείνῳ, τοὺς λογισμοὺς τὴν ἀρχὴν ἐκείνου δεξάμενος καὶ τελέσας εἰς μοναχοὺς καὶ πατρὸς ἐπ´ ἐκείνῳ τάξιν ἐπέχων, τὰς ἐξαγορείας παρελογίζετο, τοῦ ἐξομολογουμένου μὴ ὁμολογήσαντος ὡς ἐκοινώνει τοῖς προτέροις οὐχ ὅπως εὐχῶν καὶ ψαλμῳδιῶν, ὡς ἔλεγεν, ἀλλὰ καὶ ἁγίου κλάσματος ἄρτου, μαθὼν παρ´ ἄλλων ἐσύστερον, ἀρχιερεὺς πατριάρχην ἐγγράφως ἀφώριζε, Νεόφυτον δὲ ὡς συνυπογράψαντα καὶ ὁμογνωμονήσαντά οἱ, —ἐκείνοις τότε ὑπερηφανῶν ὡς ἀμαθέσιν, ἐνευμενιζόμενος ὕστερον, πέμπων ἐλάμβανε τὴν συγχώρησιν καὶ ἀντισυνεχώρει.

2. Καί γε τῷ τοῖς Ἀριστινῆς μονυδρίῳ, ἐχόμενά που κειμένῳ τῆς τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ ἐν τῇ κρίσει μονῆς (ἐκεῖ γὰρ πρωτοβεστιάρισσα Ῥαούλαινα συνῆγεν, ἐξ ἑαυτῆς περιθάλπουσα τὰ μεγάλα) φέρων ἑαυτὸν δίδωσι.

Chapitre VI.

1. Le Patriarche se retire dans un Monastère. 2. Il continue à conduire son Eglise. 3. Cyrille de Tyr est élu Patriarche d'Alexandrie, et vient à Constantinople.

1. Ayant rejeté absolument la proposition de se démettre, il fit un Dimanche un Sermon au peuple, où s'étant plaint de ce que plusieurs s'élevaient contre lui., et de ce qu'il ne pouvoir résister seul à un si grand nombre d'ennemis : Il dit, Que puis que les Arsénistes promettaient de vi- 558 vre en paix, lorsqu'il aurait abandonné le gouvernement de l'Église, il se retirerait pour éprouver s'ils disaient la vérité, mais que si après cela ils continuaient de troubler, il sortirait de sa retraite, et se jetterait sur eux comme un lion. Il se retira aussitôt au Monastère des Hodeges.

2. Il n'abandonna pas pour cela la conduite de l'Eglise, mais il tint des Synodes, prononça des sentences, et fut nommé comme auparavant dans l'Office divin. Ce qui bien loin d'éteindre le scandale ne fit que l'allumer davantage au retour de Jean Évêque d'Ephese, qui comme nous l'avons dit s'était déclaré contre lui, si bien que l'Empereur doutait s'il pouvait faire son salut en assistnt aux Messes où se faisait la commémoration du nom du Patriarche. Ce qui donna lieu à ses ennemis de taire son nom, et de lui demander sa démission, afin de procéder à l'occasion d'un autre qui fût digne de remplir sa place.

3. Dans le même temps Cyrille Évêque de Tyr fut élu après la mort d'Arsène Patriarche d'Alexandrie. C'était un homme de piété ami delà paix, et plein de la science de l'Église. Il vint à Constantinople pour demander la confirmation de son élection, à cause qu'il était transféré d'une autre Eglise. Il ne la put néanmoins obtenir alors, et ne l'obtint que huit ans après, sur l'assurance qu'il donna de n'entretenir aucune intelligence avec les Arméniens, lorsqu'il demeurerait dans leur pays, toute la Syrie étant ruinée, et peu 559 après il mourut. Comme il était alors à Constantinople on lui fit l'honneur de le loger au Monastère des Hodègcs, d'où le Patriarche Grégoire partit et se retira au petit Monastère de saint Paul de Latron.

Chapitre VII.

1. On ordonne une assemblée pour examiner le Livre du Patriarche. 2. Le Patriarche y vient pour se défendre. 3. L'Empereur empêche l'assemblée. 4. Il demande la démission au Patriarche.

1. Il n'y fut pas sitôt arrivé qu'il entra en de grandes contestations contre les Évêques, et contre l'Empereur, leur reprochant de le vouloir déposer avec infamie, et de lui vouloir ravir la gloire d'être parfaitement Orthodoxe après l'avoir choisi comme un homme savant, et capable de cette charge. Il composait en même temps une réponse aux objections qu'on avait faites contre son Livre, et reprenant ce qu'il avait écrit dès le commencement il expliquait ses sentiments, et montrait qu'il n'était pas possible de s'en éloigner sans tomber dans ceux de Veccus. Enfin, il offrit de leur donner sa démission pourvu qu'ils le reconnussent par écrit pour  560 Orthodoxe. Ils trouvaient ses offres extrêmement captieuses et embarrassantes, et jugeaient que s'ils le reconnaissaient pour Orthodoxe la demande de sa démission serait impudente et tyrannique. Ils supplièrent donc l'Empereur de permettre d'examiner son affaire, à la charge que si la doctrine de son Livre était reconnue Orthodoxe, il conserverait sa dignité, que si au contraire il était convaincu d'erreur, il serait mis en pénitence, et demanderait pardon qu'on lui accorderait après quoi sans qu'il fut besoin de démission on en élirait un autre. L'Empereur ayant agréé la proposition envoya en avertir le Patriarche, qui ne pouvant souffrir dans l'élévation de sa dignité, l'injure qu'on lui faisait de l'accuser de s'être éloigné de la vérité de la doctrine, répondit qu'il était content que ses Livres fussent examinés, et qu'il était prêt d'être jugé. On arrêta donc le temps et le lieu qui était le palais de l'Empereur, on choisit les Juges, et les accusateurs, savoir les Évêques et les autres Ecclésiastiques qui s'étaient séparés de lui. Enfin, il n'y avait plus qu'à s'assembler.

2. Il arriva le premier à cheval accompagné de ceux de son parti aussi à cheval, et fit dire à l'Empereur qu'il attendait, et qu'il le suppliait que ses Juges et ses accusateurs vinssent à-l'heure-même.

3. L'Empereur qui cependant avait pensé par une profonde sagesse que quelque succès qu'eût 561 la conférence, elle n'en aurait jamais d'heureux, parce que soir qu'il fût convaincu et déposé, ou que ses accusateurs fussent punis comme calomniateurs le scandale démurerait toujours, et les disputes continueraient à l'infini, parce qu'on ne manquerait jamais d'opposer des discours à d'autres discours sans convenir jamais de la vérité des choses. De plus, il jugea qu'il serait dangereux aux accusateurs mêmes de faire déposer un Patriarche qui avait été trouvé digne de cette éminente dignité, et condamner un livre qui avait été approuvé par tant de signatures, et si publiques. Il envoya donc empêcher le jugement. Les accusateurs furent sort aises d'être exempts d'une dispute qui aurait été fâcheuse, et dont on n'aurait peut-être tiré aucun fruit et supplièrent l'Empereur de saire demander au Patriarche sa démission. Et que quand il l'aurait donnée, ils déclareraient que sa doctrine était Orthodoxe, et que toute la faute qu'il avait commise était d'avoir excité du scandale en appuyant le livre de Marc, où il reconnaissait lui-même qu'il y avait quelques fautes.

4. Plusieurs l'allèrent trouver diverses fois, et l'exhortèrent à déférer aux volontés de l'Empereur, et à terminer l'affaire avec douceur. Apres plusieurs autres Chumne Questeur, et l'auteur de cette histoire y furent envoyés; pour lui représenter les mêmes raisons, et pour l'assurer que l'affection que l'Empereur lui avait portée avait 562 été si violente, qu'il avait souffert les troubles, dont l'Eglise avait été agitée, et qu'il avait réduit ses ennemis à le reconnaître Orthodoxe, et qu'il ne restait plus que sa démission. Le Patriarche déplora le malheur de sa condition en ce qu'il était condamné en public comme hérétique, et approuvé en secret comme Orthodoxe, et ajouta qu'il désirait que la reconnaissance fut publique, et qu'elle fût  faite en présence de l'Empereur, du Sénat, du peuple, et des Moines.

Chapitre VIII.

1. Division et dispute entre les ennemis du Patriarche. 2. Les Évêques d'Éphèse et de Cynique sont enfermés par ordre de l'Empereur. 3. Le Patriarche est publiquement déclaré Orthodoxe.

1.  On fit aussitôt une assemblée pour délibérer sur cette réponse du Patriarche, sur laquelle ceux qui s'étaient séparés de lui se partagèrent entr'eux-mêmes. Les uns ne voulaient point du tout avouer qu'il fût Orthodoxe, parce qu'ils croyaient que l'avouer c'était le rétablir sur le trône, et lui mettre entre les mains le pouvoir de se venger des mauvais traitements qu'ils lui avaient faits. Les Évêques d'Ephese et de Cyzique soutenaient cet avis avec plus de 563 chaleur que les autres et répondaient de la condamnation. Les autres ne faisaient pas de difficulté de le reconnaitre Orthodoxe, vu que le scandale qui avait troublé l'Eglise avait plutôt été excité par le livre de Marc, que par le lien, mais ils désiraient qu'il promît auparavant par écrit de donner sa démission. L'Empereur ayant envoyé lui faire cette proposition, il répondit devant Dieu, (ce sont ses termes) qu'il donnerait sa démission par écrit incontinent après qu'on l'aurait reconnu Orthodoxe. L'Évêque d'Ephese rejetait absolument cette condition soutenant qu'elle était tout à fait contraire à la bienséance. Celui de Philadelphe se contentait du serment que Grégoire avait fait devant Dieu, et prétendait que s'il y manquait il pourrait être déposé comme un parjure, sans que l'on eût besoin de sa démission. Les Évêques d'Ephese et de Cyzique persistèrent opiniâtrement à refuser de recevoir Grégoire dans leur communion, et à demander qu'il fût jugé dans l'assurance qu'ils prétendaient avoir qu'il serait convaincu.

2. L'Empereur ayant employé inutilement toute sorte de raisons sans les pouvoir persuader, et voyant qu'ils effarouchaient la bête qui était prête de tomber dans les filets, les manda une nuit, et après les avait entretenus fort longtemps touchant les contestations présentes sans avoir pu rien gagner sur leur esprit : enfin, il se mit 564 en colère, et leur reprocha l'obstination inflexible avec laquelle ils excitaient des tempêtes qui étaient presque apaisées, les chassa de sa présence, et commanda de les enfermer séparément, et de ne les laisser parler à personne jusques à ce qu'il y eut un nouveau Patriarche, et que l'on jugeât leur affaire, et sur tout l'Évêque d'Éphèse, qui avait écrit en Asie une lettre très désavantageuse à Grégoire. Ayant ensuite parlé avec une vigueur extraordinaire à ceux de leur parti, ils les réduisit à tout ce qu'il désira, et les réunit aux autres.

3. Quand ils furent tous assemblés avec le Sénat, le Clergé, les Moines, et le peuple Theolepte Évêque de Philadelphe portant seul la parole pour tous ceux qui s'étaient déclarés contre Grégoire, dit qu'il était Orthodoxe, et que le scandale qui avait troublé l'Eglise n'était venu que du livre de Marc, il étendit cela plus au long pendant que les autres demeuraient dans le silence, et l'écoutaient attentivement, et après cela il se tut.

565 Chapitre IX.

1. Le Patriarche dresse l'Acte de sa démission. 2. Il l'écrit sans la signer. 3. Elle est acceptée. 4. Il se réconcilie avec les Ecclésiastiques qui s'étaient déclarés contre lui.

1. Grégoire prit congé de l'Empereur, et de l'assemblée, et le jour suivant dressa sa démission en ces termes : Ce n'ont été ni mes sollicitations, ni les intrigues de mes amis qui mont élevé sur le trône de l'Église, mais je suis monté par les degrés que Dieu sait. Depuis six ans, et plus que je m y acquitte des fonctions sacrées de mon ministère, je n'ai rien omis de ce que j'ai pu faire pour réunir à l'Église ceux qui s'en sont séparés, mais tous mes efforts ont eu un succès contraire à mes intentions, et l'insolence de quelques-uns est montée à un tel point que de crier à haute voix que l'Eglise ne jouirait jamais de la paix si désirée, que je n'en fusse sorti. Je ne puis souffrir quelle demeure dans un si déplorable état, et j'aime mieux apaiser le schisme scandaleux qui la divise que de conserver ma dignité. Je m'en démets donc pour réunir les membres séparés de ce saint corps, sans toutefois me démettre du sacerdoce que je désire avec la grâce de Dieu retenir toute ma vie, puisque je ne donne ma démission que pour le bien de la paix, et non que je me sente coupable d'aucune faute pour laquelle je doive 566 ni éloigner de l'autel. On peut donc sous le bon plaisir de Dieu élire un autre Patriarche qui fasse toutes les fonctions, et qui réconcilie les écrits et rende la paix à l'Eglise. Je désire que cela Jse fasse par la miséricorde de Dieu, et Jésus-Christ son Fils Unique notre Sauveur, et par les prières de la sainte Vierge sa Mère notre Reine, et de tous les Saints.

2. Il écrivit sa démission sans la signer dans le dessein de remonter un jour sur son trône. Car comme ce n'était pour aucune saute ni pour aucune indignité qu'il en descendait, mais seulement pour apaiser le scandale, il prétendait que lorsque ce scandale serait apaisé, il n'y aurait plus rien qui l'empêchât.

3. L'Empereur, et Theolepte qui était le principal auteur des troubles acceptèrent la démission, en remercièrent Grégoire, et persuadèrent aux autres de se contenter qu'elle fût écrite de sa main, sans demander la signature.

4. Grégoire pardonna à ceux qui depuis longtemps s'étaient déclarez contre lui, et fit même des présents aux Clercs qui avaient été punis à son occasion par le retranchement de leurs pensions.

567 Chapitre X.

1. Grégoire se réconcilie avec deux Évêques. 2. Il se retire dans le monastère d'Aristine.

1.  Il se réconcilia aussi avec Germain Évêque d'Heraclée, et avec Néophyte Évêque de Pruse qu'il avait déposés, leur demanda pardon, et leur pardonna. Le différend qu'il avait contre Germain procédait de ce qu'ayant suivi d'abord son parti, et de ce que lui ayant tenu lieu de père spirituel en lui donnant l'habit de Moine, il l'avait depuis acensé de ne s'être pas contesté d'être entré dans la communion, non seulement des prières, mais aussi de la sainte Eucharistie avec ceux qui s'étaient séparés, et pour ce sujet l'avait excommunié. Il était fâché contre Néophyte de ce qu'il s'était engagé contre lui en souscrivant à la sentence d'excommunication prononcée par Germain.

2. Il se retira ensuite au Monastère d'Aristine proche du Monastère de saint André, où demeurait la femme de Raoul Protovestiaire, qui lui fournissait généreusement ce qui lui était nécessaire pour les commodités de la vie.

 

 11. Ὅπως τὸν τόμον τοῦ Γρηγορίου ἐπειρῶντο διελθεῖν.

 1. Βασιλεὺς δὲ τῶν τοιούτων ἀπαλλαγείς, πολλοῦ τοῦ κατὰ τὸν τόμον ὑφέρποντος πλημμελήματος, οὐχ οὕτως ἠξίου ἐᾶν ἀδιόρθωτον, καὶ συνόδους συνεκρότει, καὶ πνεύματι ζῶντας σοφοὺς συνέλεγε, καὶ κοινῇ σκέψει μονωθέντα τὸν τόμον τοῦ βοηθοῦ (ὁ δ´ ἦν Γρηγόριος) προσέταττεν ἐξετάζειν. Καὶ πρῶτα μὲν κατὰ τὸ μέγα παλάτιον συνάμα βασιλεῖ συναχθέντων σεισμὸς ἐνσκήψας ἐξαίφνης τὸν σύλλογον ἐκεῖνον καὶ τὴν σκέψιν διέλυεν· εἶτα κατὰ τὰ τῶν Βλαχερνῶν ἀνάκτορα καὶ αὖθις συνήγοντο καὶ ἐπιμελέστερον διεσκέπτοντο. Καὶ οἱ μὲν τὰ οἱ δὲ τὰ ἐπὶ πολλαῖς ταῖς ἡμέραις διαφιλονεικοῦντες καὶ λέγοντες,

2. Τέλος, ἐπεὶ οὐκ ἦν συμφωνεῖν ἐπὶ τῇ τοῦ γράμματος διορθώσει, ὑπεξεῖλον τέλεον τὴν ἐξήγησιν, κρεῖττον ἡγησάμενοι μὴ ὅλως τὸ ῥητὸν ἐξηγεῖσθαι ἢ ἐξηγουμένους ἀναρρίπτειν κίνδυνον.

 12. Περὶ τῶν σχιζομένων καὶ πάλιν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας.

1. Τούτων δὴ γεγονότων οὕτως, βασιλεὺς καὶ αὖθις πολὺς ἦν ἀλγῶν ἐπὶ τῇ διαστάσει τῶν Ἀρσενιατῶν, καὶ ἅπας ἐγίγνετο εἰ οἷόν τε συμβιβάζειν αὐτοὺς καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ ἑνοῦν. Ἔτυχον γὰρ καὶ αὐτοὶ καθ´ ἑαυτοὺς στασιάσαντες, ὡς δύο μοίρας γενέσθαι, τοὺς μὲν πλείους ἀμφὶ τὸν Ὑάκινθον, ἐνίους δὲ ἐν τῷ Ταρχανειώτῃ Ἰωάννῃ σαλεύειν, ἀκριβολογουμένους ὑπὲρ ἐκείνους τὰ πλεῖστα, καὶ ὅτι χθὲς καὶ πρὸ τρίτης ἐν πυρὶ ἐκάλουν θεὸν οἱ ἀμφὶ τὸν Ὑάκινθον, πυρσολάτρας ἐκείνους ἀποκαλοῦντας κἀκείνων σχίζεσθαι μέχρι καὶ αὐτῆς προσλαλιᾶς ἐγνωκότας. Καὶ γὰρ ἐν πυρὶ δοκιμάζειν τὰ παρὰ τῶν γραφῶν διωρισμένα οὐχ ὅπως ἀμαθὲς ἀλλὰ καὶ ἀσεβὲς ὁ Ἰωάννης οἰόμενος ἀπεσχίζετο μὲν καὶ τῆς ἐκκλησίας ὡς πρότερον, ἀπεσχίζετο δὲ καὶ αὐτῶν δὴ τῶν περὶ τὸν Ὑάκινθον, ὡς μὴ συναινέσων κἂν ὅ τι ποιοῖεν. Διὸ δὴ καὶ παρὰ βασιλέως, ὡς τὸ εἰκός, παρορώμενος τῷ τῆς Χηλῆς φρουρίῳ ἐξορισθεὶς ἐγκαθείργνυτο.

2. Τότε τοίνυν τῆς ἐκκλησίας κεχηρωμένης, πειρᾶν ἐθέλων τῶν σχιζομένων ὁ βασιλεὺς εἴ που σφᾶς καὶ δυνηθεὶς εἰρηνεύσειε, πέμψας κατάγει τὸν Ἰωάννην, καί που πλησίον τῶν κατὰ Βλαχέρνας παλατίων ἐν τῷ πάλαι ἁρματοφυλακίῳ ἐν ἐλευθερίᾳ κατέχει, ἐνδοὺς ἐκείνῳ καὶ οἷς ἰδίοις εἶχε συνοῦσι συνεῖναί τε καὶ συνομιλεῖν. Καὶ δὴ γνοὺς συνάγειν ἀμφοτέρους καὶ ἐρωτᾶν τὰ πρὸς εἰρήνην, πρότερον ἀκροβολισμοῖς τισὶν ἐπειρᾶτο τοῦ Ἰωάννου. Ἐν μιᾷ δὲ καὶ τὸν Ἀλεξανδρείας Ἀθανάσιον πέμψας, μέγαν παρ´ ἐκείνῳ δὴ τῷ Ἰωάννῃ δοκοῦντα, ὡς αὐτοῦ πρὸς βασιλέα λέγοντος μανθάνειν τὸν βασιλέα καὶ τῷ πατριάρχῃ τοὺς λόγους πληροφορεῖν, πέμψας οὖν διὰ ταῦτ´ ἐκεῖνον διεμηνύετο τὰ δοκοῦντα, ἅμα τε προστάσσων καὶ ἀξιῶν ὁμονοεῖν σφᾶς ἀμφοτέρους, καὶ οὕτως εἰς ἓν κατὰ γνώμην συναχθέντας τοὺς σχιζομένους συναχθῆναι καὶ κατὰ τόπον, συνόδου κοινῆς ὑπὸ βασιλεῖ γινομένης, ὀρέγοντι καὶ αὐτῷ δεξιάν, εἰ τὰ δυνατὰ καὶ ἄλλως ξυμφέροντα λέγοιεν, βραβευθῆναί τε τὴν εἰρήνην ἐντεῦθεν εὐδοκίᾳ θεοῦ, εἰ καὶ αὐτοὶ θέλοιεν. Εἶναι γὰρ ἐν μέσῳ καὶ θεὸν τῶν ὁμονοούντων, καὶ ζητοῦσιν εἰρήνην ὄντα τῶν μακράν τε καὶ τῶν ἐγγὺς καὶ σφίσι ταύτην διδόναι, καὶ μᾶλλον ὁπότε τις μὴ τὴν ἰδίαν ἀλλὰ τὴν ἐκείνου δόξαν ζητοίη. Ταῦτα καὶ πλείω λέγουσι τοῖς ἀμφὶ τὸν Ἀλεξανδρείας οὐδὲν ἦν ἀκούειν εἰ μὴ στροφὰς αἰνιγμάτων καὶ διωρίας πραγμάτων καὶ ἄλλ´ ἄττα, οἷς ἄρα οἱ τὸ παρὸν ἀποκρουόμενοι καὶ πρὸς τὸ μέλλον τὰς ἐλπίδας ἀναρτῶντες χρῆσθαι εἰώθασι. Τέως δὲ καὶ συνόδους ὁ βασιλεὺς συγκροτῶν, τὸ ἐκείνους, μὴ ἔχοντας εἰρηνεύειν πρὸς ἀλλήλους, ἑαυτῷ εἰρηνεύειν πειρᾶσθαι καὶ ἀμφοτέρους ἀδύνατον ἔκρινεν. Ἀλλὰ καὶ ἀδυνάτοις, τὸ δὴ λεγόμενον, ἐπεχείρει διὰ τὴν πρὸς τὴν ὁμόνοιαν ζέσιν, καὶ πολλοὺς καθ´ ἑκάστην συνέλευσιν ἐξελίττων λόγους οὐδὲν ἤνυτε τὸ παράπαν. Τοῦ μὲν Ἰωάννου καὶ λίαν ἀπεγίνωσκε τότε, καὶ μᾶλλον βασιλειᾶν κατακριθέντος, ὥστε κἀν μιᾷ τῶν συνελεύσεων ἐς μέσον ἐμφανισθῆναι χειρίδας ἐμμαργάρους κοκκίνας καὶ ἄλλ´ ἄττα ὡς δῆθεν σημεῖα βασιλικά, ἃ δὴ παρά τινι τῶν αὐτοῦ εὑρεθέντα τὴν ἀναφορὰν τῆς κατηγορίας πιστὴν ἐπ´ ἐκείνῳ παρεῖχε, καὶ διὰ ταῦτα φυλακῇ καὶ πάλιν δοθέντος κατά τινα χειρίστην ὑποψίαν μηδὲν ἐκείνῳ προσήκουσαν. Τοῖς δὲ περὶ τὸν Ὑάκινθον κηδεμονικῶς ὡς δῆθεν προσήγετο, ὥστε καὶ ἐφεῖναί οἱ, ἵππον παρασχὼν τῶν καλλίστων, συχνὰς προσόδους πρὸς βασιλέα ποιεῖσθαι καὶ ὑπὲρ τῶν δεομένων ἀναφέρειν τε τὰ εἰκότα καὶ λύσεις πολλῶν ἐργάζεσθαι, ἐπείτοι γε καὶ αὐτὸς βασιλέα ὑπέσαινεν, ἑαυτὸν μὲν λέγων εἰρήνης φίλον εἶναι καὶ ἕτοιμον εἰρηνεύειν, χρῆναι δὲ καὶ τοὺς ἄλλους ὑπέρχεσθαι, ἐφ´ ᾧπερ καὶ ἐντελέστερον εἰρηνεύοιεν. Ἰωάννην δὲ καὶ δυσθανατᾶν, καί γ´ ὑποκεῖσθαι καὶ παρὰ τῶν ἰδίων καταγνώσει, οὓς καὶ αὐτοὺς θεραπεύειν δεῖν, καὶ οὕτω τὸ τοῦ κολοιοῦ παθεῖν ἐκεῖνον, τῶν ἀλλοτρίων ἐψιλωμένον πτερῶν. Εἶναι δὲ καιροῦ ταῦτα καὶ ἐπιστήμης ἀπαιτούσης μακροθυμίαν, τὰς ἐκείνων ἀτασθαλίας καλύψουσαν ὡς κατὰ καιρὸν ἐνδωσόντων. Ταῦθ´ Ὑάκινθος λέγων περιεβουκόλει τὰς ἐλπίδας τῷ βασιλεῖ, ὥστε καὶ τὴν τοῦ Μωσελὲ μονὴν ἐκείνοις ἀνεῖναι, καὶ θαρρεῖν τὴν ἐκείνων ὁμόνοιαν οὐκ εἰς μακρὰν γενήσεσθαι. Ἀλλ´ ἦν ταῦτα πάντ´ ὄνειρος ἐντυπούμενος τὰ ἀνύπαρκτα. Ἀμέλει τοι κἀκείνους μὲν, ἐπεὶ πολλάκις προσμίξας καὶ τιμαῖς μεγίσταις δεξιωσάμενος, ὥστε καὶ τοῖς τυφλοῖς ὑπεξανίστασθαι προσιοῦσι καὶ μακαρίζειν τὰ πάθη καὶ παρακαλεῖν μὴ καλὰ καλύπτειν κακοῖς, τὸν ὑπὲρ θεοῦ καὶ τῶν θείων ζῆλον ταῖς τῆς αὐτοῦ ἐκκλησίας ἀποστασίαις, τέλος ἀφίησι, σκέπτεται δὲ μετὰ κοινοῦ συνεδρίου καὶ ἱεροῦ ὁποῖος ἂν καὶ κληθείη εἰς προστασίαν τῆς ἐκκλησίας μετὰ Γρηγόριον.

3. Ἐκεῖνοι μὲν γὰρ καὶ ἀκίχητα διώκουσιν ἐῴκεσαν ἄντικρυς, ἀθετεῖν μὲν ἀξιοῦντες τὸν Ἰωσήφ, ἀθετεῖν δὲ καὶ δόγμα τῆς ἐκκλησίας τὸ διὰ τοῦ υἱοῦ ἐκ πατρὸς ἐκπορεύεσθαι, ἀρχιερεῖς δὲ φιλοκρινεῖν, καὶ ἱερωσύνην τὴν μὲν προσίεσθαι τὴν δ´ ἀποπέμπειν, καί τινα τοιαῦτα πολὺ τὸ δυσχερὲς καὶ εἰς ἀκοὴν ἔχοντα μόνην μιᾷ τινὶ συμφοροῦντες ἀξιώσει καὶ λέγοντες ὡς εὐαγγελικῶς τε καὶ κανονικῶς τὰ κατὰ τὴν ἐκκλησίαν διάθωνται, εἴγ´ ἐπ´ ἐκείνοις τὰ πράγματα γένοιντο βασιλέως νεύσαντος. Οὗτοι δὲ μεγάλ´ ἄττα τῶν κακῶν ὑπειδόμενοι πρὸς τῷ ἀτόπῳ τῶν ὑπονοουμένων κατωρρώδουν μή πως ἐπὶ νεαρᾷ καταστάσει τῆς ἐκκλησίας κωφὸν κῦμα πραγμάτων ἀναταράξειαν. Ἔνθεν τοι κἀκείνων ἀφειμένοι κοινῇ περὶ τοῦ πατριάρχου κατεσκέπτοντο.

13. Περὶ τοῦ Ἀθανασίου, ὅπως εἰς τὸ πατριαρχεῖον προέβη.

1. Καὶ δὴ ψηφίζονται τρεῖς γε κατὰ τὸ σύνηθες, πρῶτον μὲν τὸν Γεννάδιον, ὃς δὴ καὶ ἐπὶ τῇ πρώτῃ Ἰουστινιανοῦ ψηφισθεὶς καὶ τὴν ψῆφον δεξάμενος, ἐπιδημήσας καὶ ἐγχρονίσας ἔπειτα παρῃτεῖτο, δεύτερον τὸν Ἰάκωβον, ἄνδρα τοὺς τρόπους ἁπλοϊκὸν καὶ εὐλαβείας πλήρη, τὴν τῶν κατὰ τὸν Ἄθω προστασίαν πεπιστευμένον, καὶ τρίτον τὸν Ἀθανάσιον, ὃν δὴ καὶ κατὰ τὰ ὄρη τοῦ Γάνου ἐνδιατρίβοντα, ἐκ τῶν χωρῶν τῶν κατὰ τὴν Ἀδριανούπολιν τὴν γένεσιν ἔχοντα, τοῦ Ἠονοπολίτου βασιλεῖ συστήσαντος ἀνὰ τὴν Κωνσταντίνου τότε διάγοντα βασιλεὺς ἐν τοῖς πρώτοις τῶν γνωρίμων ἔταττε.

2. Διαμηνυθέντος δὲ τοῦ πρώτου καὶ τὰ πολλὰ καταναγκασθέντος, ἐπεὶ οὐκ ἐπείθετο, περὶ ἀμφοῖν τῶν λοιπῶν προσώπων ἡ κρίσις τῷ βασιλεῖ ἐνεδοίαζε, καὶ τὰ ζυγὰ τῆς ἀρεσκείας ὑπὲρ τὸν δεύτερον πρὸς τὸν τρίτον ἔκλιναν.

3. Κἀντεῦθεν προσκληθεὶς Ἀθανάσιος οὐκ εὐθὺς καὶ αὐτὸς ἐνεδίδου, ἀλλὰ τὰ καθ´ αὑτὸν πρὸς τοιοῦτον ὕψος ὑπεκορίζετο. Τέως δὲ βίᾳ τῷ δοκεῖν βασιλέως καὶ τῆς συνόδου κατανεύει καὶ τὴν πρόσκλησιν δέχεται. Ἦσαν δ´ εὐθὺς τὰ προοίμια ἄλλ´ ἄττα παρὰ τὰ φθάσαντα· πεζῇ γὰρ ἠβούλετο διέρχεσθαι τὰς ὁδοὺς ἔνδυμά τε τραχὺ φέρειν καὶ βλαύτας εἰκαίως ηὐτουργημένας ὑποδεδέσθαι καὶ ἐν παντοίᾳ λιτότητι διαζῆν.

4. Πλὴν οὐ διὰ ταῦτ´ ἐζητεῖτο. Οὐ γὰρ ἐνδυμάτων καὶ βλαυτῶν ἦν καὶ αὐτουργίας τὸ ὡς δεῖ ποιμαίνειν, ἀλλὰ ψυχῆς εὖ ἐχούσης πρὸς τοῦτο, ἀγάπην χωρούσης Χριστοῦ, δι´ ἧς τὸ κατὰ Χριστὸν ποιμαίνειν ἐγγίνεται. Εἰ φιλεῖς με γάρ, Πέτρε, φησί, ποίμαινε τὰ πρόβατά μου. Οὐκ ἄλλο δὴ πάντως ἡ εἰς Χριστὸν ἀγάπη ἢ τὸ αὐτὴν δὴ τὴν Χριστοῦ ἀγάπην ἔχειν ἐν τῇ ψυχῇ. Ἀγάπη δὲ Χριστοῦ τὸ δοῦναι τὴν ψυχὴν καὶ ἀποθανεῖν ὑπὲρ ἡμῶν καὶ ἔτι μενόντων ἁμαρτωλῶν. Τοῦτο δ´ αὖθις τὴν πρὸς τοὺς ἁμαρτάνοντας συμπάθειαν παριστᾷ. Τίς γάρ ποτε τὸ οἰκεῖον μέλος νοσοῦν θεραπεύων οὐκ ἠπίως ἁφεῖται καὶ ἱλαρῶς ἐκείνῳ προσφέρεται, κἂν ζέῃ σκώληκας; τίς δὲ καὶ θριαμβεύσειε τὸ ἐλάττωμα ἑαυτοῦ, εἰ μὴ καὶ μᾶλλον κατανοουμένου ὑπεραπολογοῖτο; τὸ γὰρ οἰκεῖον πιέζει πᾶν, κατὰ Πίνδαρον. Καὶ Χριστὸς μέν, ὅτι καὶ μόνον ἐσμὲν Χριστοῦ καὶ τὸ αὐτὸ φέρομεν ἅγιον ὄνομα, μέλη ἐκ μέρους λογίζεται σαπροὺς τοῖς πλημμελήμασιν ὄντας· ἡμεῖς δὲ ὑπερηφανήσομεν καὶ καταγνωσόμεθα τῶν ἀνθρώπων, δίκαιοι ὄντες ἁμαρτωλῶν καὶ ἀνέγκλητοι ἐχόντων ἐγκλήματα, καὶ τὸν μὲν κολάσωμεν, τῷ δ´ ἐπιπλήξωμεν, τὸν δ´ ὑποπτεύσωμεν, καὶ μὴ ὄντα τῶν κακῶν πολλάκις ὡς ὄντα κατακρινοῦμεν; καὶ κατορθοῦντας μὲν οὐκ ἀξίως ἐπαινεσώμεθα, ἀποβλέποντες πρὸς τὸ ἡμέτερον ὑψηλόν, σφαλέντας δὲ ὡς μικροῦ μετέλθωμεν ἀναμάρτητοι; Χριστὸς δὲ παραχωρεῖ, καὶ ὁ τῶν μαθητῶν πρῶτος πίπτει, καὶ ὁ μετὰ ταῦτα τῆς οἰκουμένης φωστὴρ διώκτης πρότερον γίνεται καὶ κολαστὴς εὐσεβῶν, καὶ ἁλιεῖς μὲν καὶ τελῶναι εἰς μαθητείαν παραλαμβάνονται πρὸ τοῦ φανῆναι πάμπαν κακοί, ἐπὶ Παύλῳ δὲ χάρις παραχωρεῖ καὶ ὑποστέλλεται, ὡς ἂν μετὰ τὸ φανῆναι κακὸς καὶ διώκτης καὶ τιμωρὸς τῶν Χριστοῦ μαθητῶν ἀπαραίτητος τότ´ ἐκείνῳ λάμψῃ τὸ φῶς, καὶ γνῷ ματαίως διώκων ὃν ὡς θεὸν ὕστερον προσκυνεῖ. Τί δαί; ἀλλὰ τοῖς μαθηταῖς ἐκεῖνος ἀποσεμνύεται καὶ τὴν εὐεργεσίαν κρύπτει τῆς χάριτος; οὐδαμῶς, ἀλλὰ κηρύττει καὶ μεγαλύνει τὸν ἔλεον. Ταῦτα Χριστός, ταῦθ´ οἱ Χριστοῦ, ἐκεῖνος μὲν ἵνα νομοθετήσῃ τὸ συμπαθές, οὗτοι δὲ ἵνα τὴν εὐεργεσίαν ἐφ´ ἑαυτοῖς πρώτοις δείξωσιν. Ἀλλ´ οὔ φασιν οἱ περὶ ἐκεῖνον, ἀλλὰ κολαστέοι οἱ ἁμαρτάνοντες, ἀλλὰ καταγνωστέοι οἱ σφίσι συμπαθοῦντες. Τότε δέ γε καὶ προσδεχέσθωσαν, ὅτε καὶ τοῖς ἀξίοις προστιμοῖντο, καὶ ὡς ἐκείνοις δοκοίη, πικρῶς καὶ ἀναλγήτως τιμωρουμένοις. Τὸ δ´ ἐμὸν εἴπω πάθος, καὶ εἰ μὲν ἐπαινετόν, εἰ δ´ οὖν, ἔχον φερέτω τὴν μέμψιν. Πᾶσι μὲν πιστοῖς τὴν θείαν φιλανθρωπίαν ἐξαπλουμένην κατανοῶ, καὶ οὐδενὶ τῆς σωτηρίας ἀπογιγνώσκω γνησίως μετανοήσαντι, μόνῳ δ´ ἐμαυτῷ τὴν τοῦ ἐλέους χάριν συστέλλω καὶ τρέμω τὴν θείαν κρίσιν ὡς ἐπενεχθησομένην δικαίως, κἂν ὅ τι ποιοίην. Πλὴν ἐξ ἐλέους καὶ πάλιν θαρρῶ, καὶ τὸ Χριστοῦ ὄντα παρ´ αὐτοῦ καὶ κολάζεσθαι φιλανθρωπίας ἥγημαι πέλαγος. Τοῦτο πολλάκις κατ´ ἐμαυτὸν ηὐξάμην, οὐδενὶ τῆς σωτηρίας ἀπογινώσκων, κἂν τὰ φαυλότατα διαπράξηται· μόνον ἡ πρὸς τὸ καλὸν ὁδηγία ἔστω καὶ ἡ ἐπὶ τοῖς αἰσχροῖς μετάνοια. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν εἶπον, ὅτι τὸ σκληρὸν τῶν περὶ ἐκεῖνον ἦθος καὶ ἀτενὲς πολλαῖς τὴν τοῦ θεοῦ ἐκκλησίαν ταραχαῖς περιέβαλλεν ὕστερον. Ἀλλ´ οὔπω ταῦτα.

14. Ὅπως τὰ κατὰ τὸν Ἀθανάσιον λαληθέντα ἐξητάζοντο.

 1. Ἀλλὰ πρῶτον μὲν ἀκουσθὲν ὡς ἐς πατριάρχην ἐκεῖνος ἐψήφιστο, πολλοί τινες ἐξαναδύντες τῶν καθ´ αὑτοὺς φωλεῶν οἱ μὲν πόλλ´ ἄττα τῶν ἀχαρίτων ἐκείνῳ προσεμαρτύρουν, καὶ τὸ πλέον εἰς αὐτονομίαν καὶ ἀσπλαγχνίαν, ὅτι καὶ ἐξ ἐπιταγῆς ὄνῳ ποινὴν ἐπιθείη τῶν ὀμμάτων τὴν στέρησιν δόξαντι ἀδίκῳ περὶ τὸν τῶν λαχάνων κῆπον τοῖς μοναχοῖς, οἱ δὲ καὶ ὡς θαυματουργὸν ὡμολόγουν, ὅτι τε ἐν μιᾷ λάχανα συνάξας, λύκον εὑρὼν ἐπιτίθησι ταῦτα, ἐφ´ ᾧ οἱ τοῦ κήπου συναίροιτο, ἐπιτάξας ἀπάγειν εἰς τὴν μονὴν (ἦν δὲ ὁ λύκος ἄνθρωπος, εἰ καὶ παρελογίζοντο λέγοντες, ὡς ὕστερον ἔγνωστο), καὶ ὡς πεμφθέντος ἐκείνῳ παρά τινος ἀπὸ μελισσείου κηρίου αὐτός τε φάγοι καὶ γλυκανθείη τὸν φάρυγγα, εὔξαιτο δὲ τὸν γλυκασμὸν καὶ τῷ πέμψαντι, καὶ ὡς αὐτὸς ἐντεῦθεν ὁ πέμψας ἐξ ἐκείνου καὶ ἐς ἡμέρας ἀνὰ στόμα τὴν γλυκύτητα περιφέροιτο, τῆς εὐχῆς ἐκείνῳ τόπον ἀποπληρωσάσης κατὰ στόμα τοῦ μέλιτος. Ταῦτ´ ἐκεῖνοι μὲν ἔλεγον, τὸ δέ γε τοῦ ἀνδρὸς ξένον καὶ ἄηθες καὶ ἀμφοτέροις ἀνὰ μέρος πολλοῖς πιστεύειν ἐδίδου. Ὅτι δὲ καὶ ἀσκητὴς ἐκ τῶν εἰκότων ὑποτοπάζοιτο καὶ ἀκριβὴς περὶ τὰς ἐντολὰς νομίζοιτο, μάρτυρες ἦσαν οἱ ἐκείνῳ φοιτῶντες, νήλιποί τινες καὶ ὠχρίαι καὶ κατεσκληκότες καὶ γυμνοὶ καὶ ἀπέριττοι, μὴ πολλὰ λαλοῦντες, μὴ περιττὰ ὁμιλοῦντες, κατηφίαι τε καὶ τὰς γνώμας ἀπαραίτητοι καὶ ἀμείλικτοι τοῖς πᾶσι φαινόμενοι, ἃ καὶ δείγματ´ ἦσαν σαφῆ τῆς τοῦ διδάσκοντος ἀκριβείας καὶ τοῦ περὶ τὰς ἐντολὰς δεισιδαιμονήματος.

2. Ταῦτα λεγόμενά τε καὶ φημιζόμενα φθάνουσι καὶ ἐς βασιλικὰς ἀκοάς. Ὁ δὲ πολλὰ μὲν εἰδὼς καὶ ἐφ´ ἑαυτῶν ψευδῆ λαλοῦντας ἀνθρώπους, ἐκ βασκανίας κινουμένους δῆθεν καὶ παθῶν ἄλλων ὧν ὁ βίος ἐμπέπλησται (μαρτύριον δὲ τὸ μηδένα λέγειν ἐκείνου ἰδιωτεύοντος), τέως δὲ καὶ τὰ περὶ ἐκείνου σκοπῶν λεγόμενα, καὶ ἀντιβάλλων τοῖς ἀγαθοῖς τὰ κακά, καὶ συνετῶς κρίνων ὡς εἴπερ εὑρεθεῖεν ἀληθῆ τἀγαθά, ἀνάγκη πᾶσα συναφανίζεσθαι τὰ κακά, παρυποστάσεις ὄντα ἐκ τῆς τῶν ἀγαθῶν ἀπουσίας, ὡς μὴ ἅμα τοῦ αὐτοῦ οἴκου καὶ φῶς καὶ σκότος χωροῦντος, συνάξεις ἐπιτελέσας κοινάς.

3. Εὑρὼν τοὺς τἀγαθὰ λέγοντας καὶ τὰ πιστὰ λαβὼν παρ´ ἐκείνων ὡς μαρτυρησόντων ἐνόρκως, αὐτίκα διαλαλεῖ τῷ λαῷ κοινῶς περὶ τούτων, καὶ πρῶτον μὲν τὴν κακίαν ὡς ἐκ τοῦ πονηροῦ δείκνυσι, καὶ τὸν κακὸν θησαυρὸν ὅθεν αἱ κατὰ ἀνθρώπων διαβολαὶ θριαμβεύει· ἔπειτα δὲ καὶ παρ´ ἑκάτερα στήσας τὰ ἀγαθὰ μαρτυρήσοντας, προσέταττε λέγειν ἐκείνους ἃ δὴ καὶ συνοίδασι περὶ τἀνδρὸς ἑαυτοῖς. Οἱ δὲ τοσοῦτον πιθανῶς ἔλεγον, προστιθέντες καὶ ὅρκους τοὺς ἐπὶ πίστει τοῦ βασιλέως καὶ δὴ καὶ τοὺς συνήθεις ἄλλους, ὥστε θαυμάσαι μὲν πάντας, τὸν δέ γε μέγαν λογοθέτην καὶ γραφῇ δοῦναι ταῦτα πεισθῆναι.

15. Περὶ τῆς προβλήσεως Ἀθανασίου εἰς τὸ πατριαρχεῖον.

 1. Οὕτω δὴ καὶ ἅπαξ καὶ δὶς ἐπὶ κοινῶν συνάξεων λαληθέντων τῶν κατ´ ἐκεῖνον, ἐπειδὴ ἔδει καὶ παρὰ βασιλέως προβάλλεσθαι, ὑποτεμνόμενος ὁ κρατῶν ἐκείνῳ τὸν κόπον, ἐν τῷ μεγίστῳ παλατίῳ κατὰ τὸν Ἰουστινιάνειον τρίκλινον, ὃν ὁ νέος Ἰουστινιανὸς ἐδομήσατο ἔξαιτον ὄντα καὶ μέγαν καὶ θαυμαστόν, λέχριον ὄντα τοῖς κατὰ πύλας εἰσιοῦσι πρώτως καὶ ἄνωθεν ἕως κάτω διήκοντα, λαμπρὸν μὲν τοίχοις λαμπρὸν δ´ ἐδάφει, καὶ περιττὸν τὸ κάλλος, ὃς τῷ χρόνῳ παρεγκλιθεὶς ἐπὶ θάτερα νότου βιαίου πνεύσαντος ὕστερον καταπίπτει, ὡς μηδὲ εἰ ἦν οἶκος ἐκεῖσε πάλαι καὶ τοῖς ἰδοῦσι γνωρίζεσθαι, —κατὰ τοῦτον τοίνυν τὸν τρίκλινον, ἱστάμενον τότε, τῆς τάξεως γεγονυίας μεγαλοπρεπῶς καὶ ὡς ἔδει πατριάρχην προβάλλεται. Εὐθύς τε κλόνος οἷον ἐπισημαίνει τῇ γῇ, καὶ παῖς τις κατὰ τὴν Νέαν πεσὼν κινδυνεύει τῷ πτώματι.

2. Τετάρτῃ δὲ καὶ δεκάτῃ μηνὸς Ἐλαφηβολιῶνος ὁ προβληθεὶς πεζῇ καταλαμβάνει τὸ θεῖον τέμενος, μικρὸν δ´ ὕστερον καὶ χειροτονεῖται.

3. Γίνεται δὲ καὶ τότε σημεῖον σύνηθες· νηνεμίας γὰρ οὔσης τὰς πρὸς τῷ στασειδίῳ φωταγωγοὺς μέσον ἐκ τῶν κατὰ κύκλον ἀπῃωρημένων, ἃς πᾶς τις τῶν ἐν κλήρῳ ἐπ´ ἐκβολῇ πατριάρχου σημεῖον εἶχεν (ἅμα γὰρ ἐκεῖναι τελουμένων τῶν ὕμνων ἐσείοντο, καὶ ὁ βλέπων ἐκβολὴν κατενόει τοῦ τότε πατριαρχεύοντος· καὶ γέγονε ταῦτα ἐπ´ Ἀρσενίῳ Γερμανῷ Ἰωσὴφ Ἰωάννῃ καὶ Γρηγορίῳ), ταύτας τότε ξυνέβαινε σείεσθαι. Καὶ πολλοῖς βλέπουσιν ἐξητάζετο τὸ τελούμενον, εἰ καὶ μὴ ἐς προῦπτον βασιλέως ἑστῶτος διεπυνθάνοντο.

4. Ὡς δ´ ὁ Καράκαλος Νικομηδείας τὸν ζυγὸν τοῦ ἁγίου εὐαγγελίου ἐτίθει, καὶ ἤδη τὸν θεῖον θεᾶσθαι χρησμὸν ἔμελλον (φέρουσι γάρ τι κἀκ τούτων ἐπὶ τοῖς τελουμένοις οἱ πολλοὶ πίστεις, κἂν οὐκ ἀναγκαία ἡ ἐπισήμανσις), τὸ εἰς κόλασιν ἀπόφημον ἐν τῷ ἱερῷ εὐαγγελίῳ ἐνεφανίζετο· τὸ δ´ ἦν "τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ." ᾧ δὴ καὶ προσαλγήσας πρῶτος ἰδὼν ὁ Νικαίας ἐπειρᾶτο καθόσον ἦν συγκαλύπτειν, καὶ μεταλλάττων τὰ τῆς βίβλου φύλλα καρπὸν ἐνέφαινεν ἕτερον. Τὸ δ´ ἦν "καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνοῦσιν ἐν αὐτῷ," ὃ καὶ αὐτὸ πολὺ τὸ ἀπεμφαῖνον ἔχειν ἐδόκει πρὸς τὰ τελούμενα τέως τὸ πρῶτον καὶ λαθεῖν σπουδάζοντες οὐκ εὐώδουν συγκαλύπτειν, ἀλλὰ τὸ ἀληθὲς ἐφημίζετο, οὐ μὴν δὲ καὶ εἰς κατάγνωσιν ἄγειν τὰ τελεσθέντα ἐντεῦθεν, κατὰ τύχην μὲν οὐ λεγόντων ἐκβῆναι (πόρρω γὰρ ἡ τύχη τελουμένων θείων πραγμάτων), ἄλλο δέ τι ὑποδηλοῦν τὸ λόγιον κατὰ τὸ λοξὸν πιστευόντων.

5. ἃ δὴ πολλὰ τοιαῦτα καὶ ξυμβεβήκασι. Βρυγμὸν λέγουσιν ἐκβῆναι τῷ Ἀρσενίῳ· ἀλλ´ ὁ χρησμὸς ἐπ´ αὐτῷ μὲν οὐδ´ ὁτιοῦν ἐπληροῦτο, ὡς ἔδειξεν, ἐπὶ δὲ τοῖς κοινοῖς τῆς ἐκκλησίας καὶ λίαν, ὅπου γε καί τις, ὡς λέγεται, θεοφόρος ἀνήρ, ἀκουσθὲν ὡς Ἀρσένιος ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας κατέστη, εἶπεν "Ἀρσένιος ἀρχὴ σκανδάλων," τῇ ἀρχῇ συμβαλλομένου ἐκ τῆς ἀρχῆς τοῦ ὀνόματος. Διὰ τοιαῦτα καὶ ἐν πληροφορίᾳ τῇ προσηκούσῃ τὸν πατριάρχην καὶ κλῆρος καὶ λαὸς ἅπας ἐδέχοντο.

suivant
 

568 Chapitre XI.

1. L'écrit de Grégoire est examiné en deux assemblées d'Évêques. 2. L'explication du passage de S. Jean Damascene en est ôtée.

1. Lorsque l'Empereur eut terminé cette grande affaire, et qu'il fut délivre des soins qu'elle lui donnait, il songea aux moyens de corriger ce qu'il y avait à redire dans l'écrit de Grégoire. Il assembla pour cet effet des personnes sages et spirituelles, et leur donna charge d'examiner l'écrit en lui-même, et destitué de la présence et de la protection de son auteur. La première assemblée se fit dans son Palais, mais elle fut dissipée par un tremblement de terre sur venu inopinément. La seconde se fit dans le Palais de Blaquernes, où la matière fut examinée très exactement et où il y eut plusieurs avis.

2. Enfin les Juges n'ayant pu convenir de la manière de corriger l'écrit, ils convinrent d'ôter entièrement l'exposition du passage de saint Jean Damascene, et aimèrent mieux ne le point expliquer que manquer en l'expliquant.

569 Chapitre XII.

1 Division entre les Arsenistes. 2. Divers efforts de l'Empereur pour les réunir, 3. Demandes impertinentes des Arsenistes.

1.  La plus grande peine que l'Empereur ressentait alors, procéda du Schisme qui séparait les Arsenistes de L'Eglise, et de la division qui les partageait entr'eux. Le plus grand nombre reconnaissait Hyacinthe pour chez. Les autres suivaient Jean Tarcaniote, et parce que ceux du parti contraire avaient depuis peu invoqué Dieu par le feu, ils les appelaient Idolâtres ou adorateurs du feu, et évitaient leur communion jusques à refuser de leur parler. Comme Jean était persuadé que c'était non seulement une ignorance, mais aussi une impiété, que de rechercher par le feu la connaissance des vérités qui ne nous ont pas été révélées dans les saintes Ecritures, il s'était depuis peu séparé des Sectateurs de Hyacinthe, comme dès auparavant ils s'était séparé des fidèles, et il était résolu de n'approuver jamais leur conduite, quoi qu'ils pussent faire pour obtenir son approbation. C'était aussi pour ce sujet qu'il avait encouru les mauvaises grâces de l'Empereur, et qu'il avait été relégué dans le fort d'Ulé.

2. Mais l'Empereur qui pendant que le siège 570 de l'Eglise Patriarcale était vaquant, ne souhaitait rien tant que de réunir ceux qui s'étaient séparés, fit amener Jean Évêque d'Ephese dans un Vieil Arsenal proche du Palais de Blaquernes, lui donna une entière liberté de jouir de la conversation de ses amis. Dans le dessein qu'il avait de réconcilier les deux partis, il voulut sonder les dispositions de son cœur, et comme il avait appris de sa propre bouche qu'il avait une haute estime d'Athanase Patriarche d'Alexandrie, il le lui envoya pour lui persuader de s'accorder avec Hyacinthe, afin que ceux qui s'étaient séparés de l'Eglise étant d'accord entre eux, ils pussent ensuite s'accorder avec elle, et s'assembler dans un Concile convoqué par l'Empereur, et avec la grâce de Dieu y conclure une sainte paix, et lui fit remontrer : Que Dieu est au milieu de ceux qui s'accordent, qu'il est lui-même la paix de ceux qui sont loin et de ceux qui sont proche ; lors principalement qu'au lieu de chercher leur gloire ils ne cherchent que la sienne. Cet Évêque ne répondit qu'en termes obscurs et embarrassés, par lesquels évitant de conclure sur le champ, il donnait des espérances vagues et incertaines pour l'avenir. Bien que l'Empereur jugeât qu'il lui était impossible de se réconcilier les deux partis, puisqu'il n'avait pu les réconcilier entre eux-mêmes, néanmoins le zèle dont il brûlait pour la paix lui fît entreprendre l'impossible. Mais après les avoir entretenus plusieurs fois en particulier il ne put 571 rien obtenir. Jean Évêque d'Ephese fut celui qu'il désespéra plutôt de gagner, depuis principalement qu'il eut été soupçonné d'aspirer à la souveraine puissance, et que l'on eut produit dans une assemblée des gants de pourpre garnis de perles et d'autres ornements trouvés chez un de son parti, pour raison de quoi il fut mis en prison. Apres cela l'Empereur fit un traitement favorable à Hyacinthe, lui donna un de ses plus beaux chevaux, afin qu'il le vînt plus souvent et plus commodément visiter, et lui accorda agréablement les prières qu'il lui fit, tant pour lui que pour les autres. Hyacinthe ne manqua pas aussi  de complaisance pour flatter l'inclination de l'Empereur, en lui protestant qu'il souhaitait sincèrement la paix, et qu'il était prêt de la faire, mais que pour la faire entière, il fallait gagner les autres : Qu'à l'égard de l'Evêque d'Ephese c'était un désespéré, dont la fureur était condamnée par ceux-mêmes de son parti, que quand ils l'auraient abandonné il paraîtrait aussi ridicule que la corneille qui est dépouillée de ses plumes, mais que pour les porter à l'abandonner il fallait de l'adresse, du temps, et de la patience. L'artifice de ces promesses fit concevoir à l'Empereur de si belles espérances, que ne doutant point que la paix ne dût bientôt être conclue, il donna au parti de Hyacinthe le Monastère de Moselé : mais tout cela n'était qu'un songe, et un égarement de l'imagination, qui joignait en- 572 semble les choses les plus éloignées et les plus incompatibles. Enfin après les avoir très souvent entretenus, et après leur avoir sait des honneurs tout à fait extraordinaires, jusques à se lever pour aller au devant de ceux à qui l'on avait autrefois crevé les yeux, et jusques à leur faire compliment sur ces marques glorieuses de leur confiance invincible, et à les exhorter à conserver leur honneur, et à ne pas flétrir par la honte de l'apostasie la réputation qu'ils avaient acquise, en signalant leur zèle pour la vérité de la doctrine. Mais enfin reconnaissant que tous les soins, tous les efforts, et tous les divers moyens étaient également inutiles, il les abandonna absolument, et délibéra avec son Conseil et avec le Clergé sur le choix qu'il fallait faire d'un Patriarche pour remplir la place de Grégoire.

3. Cependant les Arsenistes faisaient les demandes les plus ridicules, et les plus extravagantes qu'on se puisse imaginer. Ils poursuivaient avec chaleur qu'on déclarât que Joseph n'avoir jamais été Patriarche légitime, et qu'on condamnât le dogme que le Saint Esprit procède du Père sar le Fils. De plus ils voulurent saire une recherche exacte des ordinations, en approuver quelques-unes et rejeter les autres par la plus odieuse de toutes les distinctions : Enfin ils osèrent demander que si l'Empereur avait agréable de leur abandonner la conduite de l'Eglise, ils la conduiraient selon les saints Canons et le 573 divin Evangile. L'impertinence de ces demandes faisait appréhender avec raison qu'il ne s'élevât une tempête qui aurait submergé l'Eglise avant qu'on eut pu éviter la violence des flots. C'est pourquoi on oublia toutes les autres affaires pour vaquer à l'élection d'un Patriarche.

Chapitre XIII.

1. Gennadius, Jacques et Athanase sont proposés pour être Patriarches. 2. Gennadius refuse d'être élu. 3. Athanase est élu et sa manière de vivre. 4. Digression sur sa trop grande sévérité.

1. On en proposa trois selon la coutume, pour en élire un. Gennadius qui avait autrefois été nommé à l'Évêché de la première Justinienne, et après avoir accepté cette dignité s'était engagé dans un long voyage, et avait donné sa démission. Jacques Supérieur d'un Monastère du Mont Athos, et fort recommandable par la simplicité de ses mœurs, et par la pureté de sa vie. Et Athanase qui était natif des environs d'Andrinople, et qui demeurait autour du Mont Ganos, qui avait été introduit par Oenopolite auprès de l'Empereur, et s'était insinué fort avant dans ses bonnes grâces.

3.. Le premier n'eut pas plutôt avis qu'on le 574 proposait, qu'il refusait constamment d'être élu, que l'Empereur ne fut plus en peine que de choisir l'un des deux autres.

3. Après avoir balancé quelque temps il se détermina en faveur d'Athanase, qui bien loin de consentir d'être élevé à une si haute dignité s'en excusa, jusques à ce qu'enfin il fut obligé de se rendre à la volonté absolue de l'Empereur et du Synode, qui lui faisaient en cela quelque sorte de violence. Les commencements de son Pontificat furent fort différents des précédents. Il alla à pied dans les rues, ne porta que des habits sort grossiers, et des sandales qu'il avait faites lui-même, et affecta dans toute sa manière de vivre la plus grande simplicité.

4. Ce n'était pas là cependant ce qu'on demandait de lui. Le devoir d'un Pasteur ne concilie pas à porter, ou des habits de grosse étoffe, où des sandales qu'il ait faites de ses propres mains. Il consiste à être rempli de vertus, et sur tout de cette charité divine qui fait paître le troupeau de la manière que le Sauveur le délivre. Si vous m'aimez, dit-il à Pierre, paissez mes brebis. Le devoir de Pasteur ne s'accomplit que par la chanté du Sauveur. La charité du Sauveur a été de mettre son âme, et de mourir pour nous lorsque nous étions encore pécheurs. Cette charité donne de la compassion pour les personnes, car qui est-ce qui en pensant un de ses membres ne le traite pas avec douceur, et ne le manie pas avec tendres- 575 se, quand il serait tout rempli de vers ? Qui est-ce qui se réjouit, et qui triomphe de ses défauts, et et qui ne tâche pas plutôt de les excuser ? Tout ce qui nous touche nous est cher selon la pensée de Pindare. Le Sauveur de qui nous portons le saint Nom nous fait l'honneur de nous tenir pour ses membres, bien que nous soyons tout souillés de crimes, et nous nous mépriserons les uns les autres comme pécheurs sous prétexte que nous sommes juntes, et comme coupables sous prétexte que personne ne nous accuse ? Nous châtierons les uns, nous reprendrons les autres, nous soupçonnerons les autres, et nous les condamnerons sur d'injustes soupçons avec la même audace, que si nous étions impeccables ? Le Sauveur a permis que le premier de ses disciples soit tombé, et que celui qui depuis à été la lumière du monde, ait été auparavant le persécuteur de l'Eglise, et le fléau des gens de bien. Au lieu que les Apôtres ont été tirés de la pèche, et de la banque pour être employés à la publication de l'Evangile, avant que d'avoir paru tout à fait méchants, la grâce a semblé se retirer de Paul pour donner place à la malice, et la lumière ne l'a environné de toutes parts qu'après qu'il a paru manifestement coupable, et a persécuté publiquement les disciples. S'est-il vanté depuis d'avoir toujours été innocent, et a-t-il méconnu la grâce qui l'avait converti ? Au contraire, il a publié la grandeur de la miséricorde qu'il avait reçue, Voila la conduite que le Sau- 576 veur, et les disciples du Sauveur ont religieusement observée ; l'un pour enseigner la compassion, et la douceur, les autres pour publier par reconnaissance les bienfaits dont la bonté divine les avait gratifiés. Athanase et ses partisans tenaient un langage bien différent. Il faut, disaient-ils, punir les pécheurs avec la dernière sévérité, et condamner sans miséricorde ceux qui ont pour eux le moindre sentiment de tendresse. Il ne faut leur accorder le pardon qu'après qu'ils auront entièrement satisfait à toutes les conditions que les Juges les plus rigoureux leur auront imposées. Pour moi j'avoue ingénument que je suis dans un sentiment tout contraire, soit que j'en mérite de la louange, ou du blâme. Je crois que la miséricorde se communique à tous les fidèles, et je ne désespère d'aucun pécheur pourvu qu'il veuille sincèrement se convertir. J'appréhende pour moi seul que la porte de la grâce ne me soit fermée, et je tremble de peur d'être condamné par un juste jugement, j'ai toutefois confiance en la miséricorde du Sauveur, et je reçois les châtiments qu'il m'envoie comme des marques de sa bonté. Voila les vœux que je fais pour moi sans désespérer du salut des autres de quelques crimes qu'ils soient coupables, pourvu qu'ils aient un excellent conducteur qui leur montre le chemin du Ciel, et qu'ils soient touchés d'un regret sincère de leurs fautes. Les troubles que la trop grande sévérité d'Achanase à excitez dans l'Eglise m'onp oblige de faire cette digestion.

577 Chapitre XIV.

1. Divers bruits répandus au sujet d Athanase. 2. Examinés par l'Empereur. 3. Il est justifié publiquement.

1. La promotion d'Athanase n'eut pas plutôt été publiée que plusieurs sortirent de leurs cavernes, et répandirent des bruits désavantageux à sa réputation, qui tendaient principalement à le décrier, comme un homme fort attaché à ses sentiments, et fort dur envers les autres. On disait entr'autres choses, qu'il avait fait crever les yeux à un âne pour avoir gâté un jardin de Moines, et pour y avoir mangé quelques herbes. D'autres lui attribuaient la grâce de faire des miracles et disaient qu'ayant un jour cueilli des herbes dans un jardin il en chargea un loup, et lui commanda de les porter au Monastère. Mais ce n'était qu'une allusion, et une équivoque, car on apprit depuis que c'était un homme nommé loup, â qui il avait commandé de les porter. Ils disaient encore que quelqu'un lui ayant envoyé un rayon de miel, dés qu'il en eut goûté il pria Dieu que celui qui lui avait fait ce présent, en ressentît la douceur, et qu'à l'heure-même le goût du miel lui vint à la bouche, et y demeura durant plusieurs jours. Bien que ces personnes parlaient de lui si diversement, néanmoins sa 578 manière de vivre toute extraordinaire et toute étrange les faisait demeurer d'accord que c'était un homme très austère, et très exat dans l'observation de la discipline. La qualité de ceux qui étaient autour de lui confirmait ce sentiment. Car on n'y voyait que des visages pâles, et défigurés, des corps maigres et presque nus, des hommes qui parlaient peu, qui ne disaient jamais rien d'inutile, et qui semblaient avoir renoncé à tous les plaisirs de la vie,

2. Lorsque ces bruits vinrent aux oreilles de l'Empereur comme il avait déjà une grande expérience des affaires, il jugea que ce n'étaient que des impostures inventées par l'envie, par la jalousie, et par les autres passions malfaisantes dont le cœur de l'homme est tout rempli. Il se confirmait dans ce sentiment quand il faisait réflexion que lorsqu'Athanase n'était que particulier, on n'avait rien dit contre lui de ce qu'on disait depuis qu'il était élu Patriarche. De plus, en examinant ce qu'on publiait, et comparant le bien avec le mal, il jugea fort sagement que si le bien était vrai, il fallait nécessairement que le mal fût faux, puisque le bien et le mal ne sont pas moins incompatibles que la lumière, et les ténèbres.

3. Ayant depuis trouvé que ceux qui rendaient un témoignage avantageux à la vertu d'Athanase le confirmaient par la sainteté du serment, il assembla le peuple, et leur fit voir que la mali- 579 ce des accusateurs de ce Prélat procédait du mauvais esprit, et de ce secret trésor d'où l'on tire les médisances., et les calomnies. Il commanda ensuite à ceux qui avaient parlé à l'avantage d'Athanase d'en dire publiquement ce qu'ils en savaient. Ils le firent à l'heure-même, et accompagnèrent leur témoignage de circonstances si précises., et le confirmèrent par des serments si sacrés, que personne ne douta plus qu'il ne fût parfaitement conforme à la vérité. Le grand Logothète le trouva si admirable qu'il le mit par écrit.

Chapitre XV.

1. Proclamation du Patriarche. 2. Son sacre. 3. Présage funeste. 4.. Prédictions tirées de l'Ecriture. 5. Prédiction touchant le Patriarche Arsène.

1.  Le témoignage si avantageux à la vertu d'Athanase, ayant été rendu en deux ou trois assemblées, il ne restait plus que de le mettre en possession de la charge à laquelle il avait été élu. L'Empereur qui lui voulait épargner la peine, et la fatigue de faire la cérémonie au lieu ordinaire, choisit pour cet effet l'appartement que le jeune Justinien avait autrefois fait bâtir dans le palais. Il était grand et beau, la porte s'ouvrait par un coin, et en montrait d'abord toute l'étendue à ceux qui entraient. Les murs et les plan- 580 chers étaient magnifiques. Comme la longueur des années l'avoir fait pencher d'un côté et qu'il menaçait de ruine, il a été tellement détruit par l'impétuosité des vents, qu'il n'en reste maintenant aucun vestige. Il s'éleva au milieu de cette cérémonie un grand tremblement de terre, par la violence duquel un enfant fut jeté à l'Eglise neuve, et fut en danger de mourir de sa chute.

2. Le quatorzième jour du mois d'Octobre le Patriarche alla à la grande Eglise pour y être sacré.

3. Le présage ordinaire y arriva. Car comme l'air était tout-à-fait tranquille, et sans être agité d'aucun vent, les fenêtres qui sont en rond au-dessus du trône du Patriarche furent ébranlées avec violence aussitôt que l'Office fut achevé, et comme cela était arrivé au sacre d'Arsène, de Germain, de Joseph, de Jean, et de Grégoire qui avaient tous quitté leur dignité avant leur mort, ceux qui le virent le regardèrent comme un présage assuré qu'il ne mourrait pas Patriarche, quoi ue le respect de la présence de l'Empereur les empêchât de déclarer tout haut leur pensée.

4. Lorsque Caracale Évêque de Nicomédie eut apporte le livre de l'Evangile, et que l'on fut préparé à remarquer l'oracle qui paraîtrait à l'ouverture, quoique cet oracle ne soit pas d'une vérité infaillible, l'Évêque de Nicée qui s'aperçut le premier de ces paroles au diable et à ses anges, 581 en gémit dans le fond de son cœur, et portant la main pour les cacher, tourna les feuilles du livre et découvrit un autre fruit sous ces autres paroles, et les oiseaux du Ciel se reposeront dessus, lesquelles paroles semblaient fort éloignées de la cérémonie que l'on célébrait alors. On fit ce qu'on put pour cacher ces Oracles, mais on ne pue empêcher la vérité d'éclater. Et pour lors on dit qu'ils ne renfermaient point la condamnation du sacre, qu'ils n'étaient pas néanmoins des effets du hasard, parce que le hasard n'a point de lieu parmi les Mystères. Ils rapportèrent de malheureux présages qui avaient paru en semblables occasions, et qui n avaient produit aucun malheureux événement.

5. Quand Arsène fut sacré, les premières paroles qui se présentèrent à l'ouverture de l'Evangile furent celles-ci, le grincement, elles ne surent pas néanmoins accomplies en sa personne, bien qu'elles l'aient peut-être été depuis dans l'Eglise. Car un homme qu'on dit avoir été un homme de Dieu, ayant ouï dire qu'Arsène était Patriarche, s'écria, Arsène le commencement des scandales, par une prédiction tirée des premières lettres de son nom. Enfin, le Clergé et le peuple reçurent ce Patriarche Athanase dans l'attente de ce que ces présages apporteraient pour l'avenir.

suivant