Pachymère traduit par Mr. Cousin

PACHYMERE

 

HISTOIRE DES EMPEREURS MICHEL ET ANDRONIQUE

LIVRE SEPT (XXI à XXXVII)

LIVRE SEPT I à XX - LIVRE VIII

Traduction Française : Mr. COUSIN

La traduction est purement littéraire et laisse tomber de nombreux passages. (Philippe Remacle)

 

 

 

 

HISTOIRE DE CONSTANTINOPLE

TOME VI.

 

CONTENANT

L'Histoire des Empereurs Michel et Andronique,

Ecrite par Pachymère.

 

HISTOIRE DES EMPEREURS MICHEL ET ANDRONIQUE.

Ecrite par Pachymere.

LIVRE SEPTIÈME,

 

 

 

précédent

21. Περὶ τῆς ἐπ´ ἀνατολὴν βασιλέως ἐξελεύσεως.

1. Αὐτὸς δὲ ἔμμονον μέριμναν ἔχων τῆς περὶ τὴν ἐκκλησίαν ὁμονοίας καὶ καταστάσεως, δι´ ἣν καὶ ταῦτα πάντ´ ἐπράττετο (ἡ γὰρ τῶν Ἀρσενιατῶν ἐπισύστασις πολλή τις οὖσα καὶ καθ´ ἑκάστην πληθυομένη ἠρεμεῖν οὐκ εἴα),

2. Ἀπάρας τῆς Κωνσταντίνου ἐπ´ ἀνατολῆς ἤλαυνεν, ἐπισκήψας καὶ πατριάρχῃ καὶ τοῖς λοιποῖς, ὅσοι τε περὶ τὸν πατριάρχην ἦσαν καὶ ὅσοι τῆς ἐναντίας μοίρας, ἐκεῖσε περί που τὰς Ὑποπλακίους Θήβας ἀπαντᾶν τὴν ταχίστην ὑπὸ βασιλικαῖς τριήρεσί τε καὶ ἐφοδίοις, ὡς ἐκεῖ κινηθησομένων τῶν ὅλων. Οὐκ ὀλίγον γὰρ καὶ περὶ τῶν χθὲς πραχθέντων ἀνέζη τὸ σκάνδαλον, καὶ μᾶλλον ὅτι καὶ τῶν παρ´ Ἰωσὴφ ἢ καὶ παρὰ τῶν ἀμφ´ ἐκεῖνον πραχθέντων παραβεβασμένων αὐτοὶ ζηλοῦντες ἐντεῦθεν καὶ τὴν τῶν Ἀρσενιατῶν παραδοχὴν ὑποπτεύοντες τοῖς παθοῦσιν ἐπῳκτίζοντο καὶ ἄδικα πάσχειν διωμολόγουν. Διὰ ταῦτα καὶ συνόλους ἐκεῖ ὁ κρατῶν συνῆγεν, ὡς ἂν ἐντελοῦς γεγονυίας τῆς συνελεύσεως τὸ ποιητέον ἀπὸ κοινῆς τῆς σκέψεως γένηται. Καὶ δὴ συνελθόντων, καὶ τῶν εἰκότων προνοοῦντος σφίσι τοῦ βασιλέως ὡς διαχειμεριοῦσι περὶ τὸ Ἀτραμύτιον, ἀργήσας πάμπαν τῶν ἔξωθεν δουλειῶν ὁ κρατῶν σχεδὸν τὰ περὶ τοῦ πῶς ἂν οἱ Ἀρσενιᾶται τοῖς πραχθεῖσι συγκατανεύσειαν εἰρηνεύσαντες διεσκέπτετο. συνήγοντο τοίνυν ἔνθεν μὲν οἱ περὶ τὸν πατριάρχην, οἷς συνῆν τὰ πλεῖστα καὶ ἡ Εὐλογία καί γε αἱ θυγατέρες αὐτῆς, ἥ τε Θεοδώρα καὶ ἡ ἐκ δυτικῶν Ἄννα ἡ καὶ βασίλισσα, ἄρτι τότε κἀκείνη κατὰ φήμην τῶν γεγονότων ἀναχθεῖσα πρὸς βασιλέα, καὶ ὁ ῥηθεὶς μέγας λογοθέτης ὁ Μουζάλων τὰ πολλὰ παρὰ βασιλεῖ δυνάμενος καί γε τιμηθεὶς καὶ τῇ τῶν μεγιστάνων χρυσοκοκκίνῳ καλύπτρᾳ καὶ παρὰ τὴν τοῦ προσόντος αὐτῷ ὀφφικίου τάξιν, ἐκεῖθεν δὲ οἱ ἀμφὶ τὸν Ὑάκινθον μοναχοί, οἷς συνηριθμοῦντο καὶ οἱ χθιζὰ παθόντες καὶ τυφλωθέντες, Λάζαρός τε ὁ Γοριανίτης καὶ ὁ Περιστέρης Μακάριος· ὁ γὰρ Λεπενδρηνὸς Ἀθανάσιος ἐκ τῶν παλαιῶν ζηλωτῶν ἦν καὶ μεγάλων. Οὐκ ὀλίγοι δ´ ἦσαν σὺν τούτοις, τοῦ βασιλέως ἐνδόντος ἀνέδην φαίνεσθαι πάντας, καὶ ἐκ τῶν λαϊκῶν καί γε τοῦ παλατίου,

3. Οἷς δὴ καὶ συγκαλουμένοις ὁ βασιλεὺς ἐν ἡμέραις τεταγμέναις τῆς ἑβδομάδος ἑκάστης ὡμίλει, ἔχων παρ´ ἑκάτερα καὶ τοὺς τοῦ πατριάρχου, καί γ´ ἐπείρα δι´ ὅλης τῆς τεσσαρακονθημέρου συμβιβάζειν καὶ συνενοῦν ἀμφοτέρους εἰς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν τῆς κοινωνίας συμπλήρωσιν. Ἀλλ´ οὐκ ἔπειθεν, ὁτὲ μὲν παρακαλῶν ὁτὲ δ´ ἐλέγχων, καὶ πᾶσι τρόποις ὑποτρέχων καὶ δουλαγωγῶν γνώμας ἀπανθρωπισθείσας οἷον τῷ χρόνῳ, καὶ ὑπό τισι θεόθεν σημείοις ἐθελούσας καὶ μόνοις καθυποκλίνεσθαι· τὸ γὰρ οὕτω πεισθῆναι λόγοις καὶ παρευθὺς εἰρηνεύειν, ὑφεικότας τόσης ἀκριβείας, δεικνύντων εἶναι γνώμης αὐταρεσκούσης καὶ τὰ τῆς πρὶν ἐνστάσεως ὑπελάμβανον.

22. Περὶ τῶν γεγονότων συνθεσιῶν ἐν πυρὶ ἐν τῷ Ἀτραμυτίῳ.

1. ὅθεν καὶ πρὸς τὰ πάλαι τοῦ θεοῦ σημεῖα, οἷς δὴ ἐνεθαυμαστοῦτο τοῖς ἁγίοις, ἀπέβλεπον, καὶ ὥσπερ εἶναι τὸν αὐτὸν νῦν τε καὶ πάλαι, οὕτως ἀεὶ καὶ τὰ σημεῖα μὴ διακρινομένων μόνον ᾤοντο γίγνεσθαι, καὶ τέρασι θεοῦ ἐζήτουν ἑαυτοὺς ἐπιτρέπειν, ὡς ἐκείνοις ἑψομένων πάντως καὶ ἀμφοτέρων οἷς δὴ καὶ θεὸς ἐμφανεῖ ἀρεσκόμενος.

2. Καὶ δὴ αὐτοὶ μὲν καὶ βασιλεὺς (οἱ γὰρ ἀμφὶ τὸν πατριάρχην, ὡς ἐδείκνυον, ἀπηρέσκοντο, ὥστε μὴ φανερῶς συμπράττειν) τὰς συνθεσίας ἐπλήρουν.

3. Αἱ δέ γε συνθεσίαι, αὐτοὺς ἀνὰ μέρος συνθεῖναί τε καὶ γράψαι οἱ ὅσα σφίσι προσιστάμενα τῷ εἰρηνεύειν ἐδόκουν, ἐκείνους δ´ αὖθις ἕτερον τόμον συντάττειν καὶ δηλοῦν ἐφ´ ὅσον εἶχον ἐγκαλούμενοι παρ´ ἐκείνων ἀπολογεῖσθαι, καὶ ἅμα πῦρ ἐναύσαντας, οἷόν τ´ ὂν συντῆξαι καὶ τὸν ἀδάμαντα, ἐνιέναι, κἂν μὲν ὃς φυλαχθείη, καὶ μὴν καὶ ἀμφοτέρους τῷ ἀβλαβεῖ διατηρηθέντι τιμὴν ὡς ἐπὶ τούτῳ δεικνύντος τοῦ θεοῦ τὴν ἀρέσκειαν, εἰ δ´ ἀμφοτέροις διαλυμανεῖται τὸ πῦρ, καὶ αὖθις συνιέναι καὶ εἰρηνεύειν ὡς ἐν πυρὶ γεγονυιῶν τῶν συνθεσιῶν ἁπασῶν.

4. Ἦν ταῦτα, καὶ βασιλεὺς μὲν ὁλκὴν παρασχὼν ἀργύρου ἐξ ἀφνειοτάτης χειρὸς (καὶ τί γάρ; ἀλλὰ καὶ αὐτὴν βασιλείαν προεῖτο ἄν, ὡς ἐδόκει, τῆς εἰρήνης ἐκείνων) τὸν πυροδέκμονα λέβητα ἐκέλευεν ἀργυροτυποῦσθαι, αὐτὸς δέ, ἐπεὶ καὶ ἡ μεγάλη καὶ ἁγία ἑβδομὰς ἐφειστήκει, ἡμέραν ἔχουσαν τὸ πλέον τοῦ μεγαλείου καὶ πρὸς τῇ ἀναστασίμῳ οὖσαν εἰς τὴν δοκιμὴν ἐκείνην ἐπέταττεν· ἡ δ´ ἦν ἡ τοῦ μεγάλου πάντως σαββάτου.

5. Καθ´ ἣν συναχθέντες ἅμα, πρότερον πολλὰ τὸ θεῖον περὶ τῶν προκειμένων λιτανεύσαντες, ὑπὸ τοῖς ἁπάντων ὀφθαλμοῖς, παρόντος ἐκεῖ καὶ τοῦ βασιλέως, εὐλαβῶν χερσὶν τοὺς τόμους ἐπίστευον, οἳ δὴ καὶ πᾶσαν ὑπονοίας αἰτίαν ὑποτεμόμενοι ἐμβάλλουσι τῷ πυρὶ τοὺς χάρτας, θεοκλυτούντων ἐκείνων καὶ τὰ θεοφιλῆ ποτνιωμένων ἐφ´ ᾧ προσχεῖν τὸν θεὸν καὶ ἐμφανίσαι τὴν οἰκείαν βούλησιν, τὴν μακρὰν σφῶν ταλαιπωρίαν δυσωπηθέντα. Ὡς γοῦν ἐνεβλήθησαν, καλάμη ἦσαν πρὸς κάμινον καὶ ἀμφότεροι, καὶ τὸ πῦρ οὐκ ἠγνόει τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, καὶ συνεπτυγμένων ἀραρότως ἐπελαμβάνετο, ὥστε καὶ μιᾶς ἢ καὶ δευτέρας ὥρας σποδὸν γενέσθαι καὶ ἀμφοτέρους.

6. Τότε γοῦν τελέως ἀποκαραδοκήσαντες, τρόπον τῶν τόμων, ὥσπερ ἐκεῖνοι πυρί, οὕτως οὗτοι βασιλεῖ ἐνεδίδουν καὶ δῆλοι ἦσαν ὑποκλινοῦντες τῷ πατριάρχῃ. Ὁ μέντοι γε βασιλεὺς διαχυθεὶς οἷον ἐκεῖθεν ὥς τι δράσας τῶν θαυμαστῶν (θαυμαστὸν γὰρ ἐδόκει γνώμας ἰσχυρὰς ἐν ἀκαρεῖ μαλαχθῆναι), ὡς ἤδη τὸ ὅλον κατωρθωκὼς ἐξ αὐτῆς λαφυραγωγηθέντας προσάγειν τῷ πατριάρχῃ ὡς εἶχεν ὥρμα, καὶ κρυμώδη κατανίφοντος ἠφροντίστει, καὶ λαβὼν ἐκείνους ἅμα πεζῇ βαδίζων ὀψὲ σαββάτου τῷ πατριάρχῃ παρίστησιν. Οἳ δὴ καὶ αὐτόθεν προσιόντες εὐλογίας τε μεταλαγχάνουσι καὶ ἱεροῦ μεταλαμβάνουσι κλάσματος, δῆλοί τε ἦσαν ἐξ ὧν ἔλεγόν τε καὶ ἔπραττον πάντ´ ἐῶντες ἐφ´ οἷς τὸ πρῶτον ὡς ἰσχυροῖς ἐξ ἀνάγκης μεγίστης ἐσχίζοντο.

7. Ἐπέφωσκεν ἡ ἡμέρα, καὶ τὸ θερμὸν ἐκεῖνο καὶ ἔντονον πρὸς εἰρήνην ψυχροῦσθαι καὶ καταχαλᾶν ἤρχετο, καὶ ὡς κατασοφισθεῖσι σφίσιν ἑαυτοῖς προσεῖχον. Ἐν ἀφανεῖ δὲ τέως τὰ τῆς μεταβολῆς ἔχοντες, (κτῆμα γὰρ εἶναι πειθοῦς τὴν εἰρήνην ἀλλ´ οὐ τύχης ἔκρινον) μόλις καὶ ἐς ἐκείνης ἡμέρας ἑσπέραν, ὡς ἀφυλάκτως ἐμπεσόντες, ἐν δεινῷ τιθέμενοι ἔμενον, πρωΐας δὲ πλὴν ὀλίγων πάντες παρεκεκίνηντο.

8. Ὁ γοῦν κρατῶν ἐπεὶ ἔγνω τὸ πᾶν εἰργασμένος μάτην, συνάγει τε τοὺς προύχοντας καὶ δημηγορεῖ. Καὶ τὸν μὲν πατριάρχην ἔσω που παραβύσας ἐστολισμένον στολαῖς ἱεραῖς προσέταττεν ἠρεμεῖν, αὐτοῖς δὲ στρέφων οἷον διττά, καὶ τεχνιτεύων ὡς ἦν πρὸς τὰς ἐκείνων διπλόας, ὅπως ἂν ἔχοιεν γνώμης τὸν πατριαρχοῦντα διεπυνθάνετο. Τοῖς δὲ μὴ ὁμολογεῖν μὲν ἐκεῖνον πατριάρχην ὁ παρ´ ἐκείνου ἁγιασμὸς καὶ ἡ εὐλογία προσίστατο, ὁμολογεῖν δέ, τέως δ´ ἔχειν ἅττα καὶ λέξειαν σκανδάλου παρεκτικά, οἷς δὴ καὶ πολλοὶ προσκρούοντες τὴν ὁμόνοιαν ἀπαναίνοιντο, εὔσχημον δοκοῦν, ὅμως ἀμφοτέρωθεν περιΐσταντο καὶ ἐξέφευγον. Ὡμολόγουν δὲ τέως τὸν Γρηγόριον πατριάρχην· τοῦτο γὰρ ἦν ἐκείνῳ καὶ τὸ ἐκ Γεωργίου μοναχικὸν ὄνομα. Καὶ εὐθὺς ἀπροόπτως παραστὰς ἐκεῖνος πάνυ τοῦ βασιλέως οἰκονομήσαντος,

9. Καὶ αὖθις ἀκούσας ὡς πατριάρχης λέγοιτο, ἐπεγκαλεῖ μὲν αὐτίκα σφίσι τὴν ἀποστασίαν καὶ τὴν τῶν συνθηκῶν παράβασιν, ὡς οὐκ ἀνθρώποις διαψευσαμένων ἀλλὰ θεῷ, ἐπιφέρει δὲ εὐθὺς τὸν ἀφορισμόν, ἄνδρας εὐλαβεῖς διὰ ταῦτα οἰηθεὶς προσάξασθαι, καὶ μᾶλλον τοὺς ἀμφὶ τὸν Ὑάκινθον καὶ τὸν Λεπενδρηνόν, οἳ δὴ καὶ τοὺς λοιποὺς ἐπεσύροντο. Τὸ δ´ ἄρ´ ἦν μᾶλλον ἐκείνοις πρὸς ἀποστασίαν παρότρυνσις, καὶ ἀφίσταντο μικρὰ τῶν ἀφορισμῶν ἐκείνων φροντίσαντες. Ἐπέμειναν δὲ καί τινες, οἷς δὴ ὡς πᾶσιν ἠσμένιζον.

10. Ἀπῄτουν δὲ κἀκεῖνοι τὰ ἐπὶ τῇ ἐκκλησίᾳ δεινά, ἃ δὴ πολλοῖς ἐμπλησθέντων τῶν πρώτων ἐλείφθησαν. Τὰ δ´ ἦσαν χειροτονίαν μὲν πᾶσαν τοῦ Ἰωάννου ἀργεῖν, κἂν αὐτὸς ἦν ὁ χειροτονητὴς κἂν ἐκ προτροπῆς ἐχειροτόνουν ἕτεροι, πλὴν ἐπὶ τοῖς ἐντὸς τῆς μεγαλοπόλεως, τοῖς δ´ ἐκτὸς ἐπιτιμηθεῖσι κατὰ καιρὸν ἀνίεσθαί τε καὶ ἐνεργεῖν· διώκταις δὲ (διωγμὸν ἐκάλουν, κἄν τις καὶ τοῖς διαφόροις ἔγρυξε παραινῶν, ἢ μὴν μετιὼν προδόταις καὶ συνεργοῦσι) πρόστιμον εἶναι τὴν εἰσαεὶ ἀπραξίαν, κἂν ἐντὸς εὑρίσκοιντο κἂν ἐκτός· τοῖς δ´ ἄλλοις τῶν κληρικῶν ἐπιτιμηθεῖσι τὴν λύσιν δίδοσθαι, πλὴν μὴ ἐς μείζω προκόπτειν βαθμόν, κἂν ἐς ὁπόσον προΐοιεν ἀρετῆς. Ταῦτα τάξαντές τε καὶ γράψαντες ἐπανῄεσαν.

23. ὅτι ὁ Σάρδεων Ἀνδρόνικος ἐγκληθεὶς δίκην καθοσιώσεως καὶ ἀποστρέφεται παρὰ τοῦ βασιλέως καὶ ἀτιμάζεται.

1. Οὐ μὴν δὲ κατὰ Λάμψακον πρὸ τοῦ καὶ ἡ δίκη ἐπὶ μήκιστον χρόνον ἀργὸς ἦν, ὡς εἴθιστο τὰ πολλὰ διαμέλλουσα, ἀλλὰ τῷ ἀρχηγῷ τῶν τοιούτων, τῷ ἀπὸ Σάρδεων, κἂν οὐ παρῆν πραττομένων, παλίμπους οὖσα ἐξ ὑπερτέρας περιέστη χειρός.

2. Καὶ δὴ παρὰ μαθητοῦ αὐτοῦ τοῦ μοναχοῦ προσαγγέλλεται Γαλακτίωνος χείριστα καὶ φρονῶν καὶ λέγων κατὰ βασιλέως.

3. Ὡς δὴ καὶ ὑποπτευθεὶς τὰ μέγιστα πρὸς πολλὰ δίκαις καθοσιώσεως καθυπάγεται. Τὸ δ´ ἐντεῦθεν ἁπάσαις τε λοιδορίαις περιβληθεὶς καὶ ἐλεγμοῖς τοῖς εἰκόσιν, ὅτι καὶ μοναχὸς ὢν οὐκ ἔφριξεν ἀθετήσας τὸ σχῆμα καὶ πρὸς τὸν τῶν ἀρχιερέων μεταπηδήσας βαθμόν, καὶ τὰ δεινὰ παθὼν ἐκ πολλῶν, τέλος πυγμαῖς τε καὶ ὠθισμοῖς ἀνάρπαστος γεγονὼς ἔξω που τοῦ κοινοῦ συνεδρίου παρέρριπται, ὅτε καὶ ὁ Λαρίσσης Νίκανδρος τῆς Ἰωάννου χειροτονίας ὢν καὶ διὰ τοῦτο παρ´ ἐκείνου καθαιρεθείς, ἐκεῖσε παρὼν καί γ´ ἀτίμως ἐκεῖνον ἐκριφθέντα θεώμενος, λαβὼν μοναχικὸν ἐπιτύμβιον μεθ´ ὅσου μυκτῆρος καὶ χλευασμοῦ ἐπιτίθησιν. Ὁ δὲ πρὸς τοῦτο μόνον ἐν ἑαυτῷ γεγονὼς (τὰ γὰρ πλεῖστα ἔξω νοὸς ἦν) ἐρρίπτει τε παρευθὺς ἐπισχὼν τὴν καλύπτραν ἐκ σφενδονῶν, καὶ ταῖς ὀξείαις βολαῖς τοῦ ἡλίου γυμνὴν ἐδίδου καθυπακούειν τὴν κεφαλήν. Ὁ δὲ καὶ αὖθις ἀναλαμβάνων ἐπετίθει, καὶ αὖθις ἐκεῖνος ἀπέρριπτεν. Καὶ τοῦτο πολλάκις γεγονός, γέλως ᾔρετο παρὰ τῶν παρόντων καὶ χλεύη καὶ ἐπιτίμησις οὐ μικρά.

4. Οἱ δέ γε προσεκτικώτεροι, ἀνάγοντες τὸν νοῦν πρὸς ἅπερ ἐκεῖνος ἐποίει τοὺς ἀρχιερεῖς πρότερον, ὁμοίαις δίκαις ὑποβάλλουσαν ἐκεῖνον κατενόουν τὴν πρόνοιαν.

24. ὅπως ὁ Κοτανίτζης ἀπὸ τῆς Προύσης φυγὰς ἐγένετο.

1. Ὁ μέντοι γε Κοτανίτζης τὸ σχῆμα φέρων τῶν μοναχῶν κἀν τῇ τῆς Περιβλέπτου μονῇ ἀσκῶν, ὑποκρινόμενος δὲ καὶ πᾶσαν ἁπλότητα ὡς ἐκ ψυχῆς ἀγαπήσας τὴν πολιτείαν καὶ ταύτῃ συναποθανεῖν αἱρούμενος,

2. Καὶ τοιαύταις ἀπάταις τοὺς μοναχοὺς ὑπελθών, πείθει ἐφεῖναι τούτῳ καταλαβεῖν τὴν ἐν Προύσῃ μεγίστην μονήν,

3. ᾗ δὴ ἀφιγμένος ἐκεῖθεν τεχνιτεύει τὴν ἐπὶ τὰ οἰκεῖα δραπέτευσιν. Γράφει γὰρ δι´ ἀπορρήτων, ἐνασχολουμένου τοῦ βασιλέως τοῖς ἄλλοις καιρὸν εὑρηκὼς τὸν ἁρμόδιον, καὶ ἁλιὰς ἐνήρης παρὰ τῶν οἰκείων εὐτρεπισθεῖσα ἵππους φέρουσα πέμπεται. Καὶ δὴ προσισχούσης αἰγιαλῷ τῆς νεὼς οἱ ταύτην ἄγοντες δηλοποιοῦσι τῷ Κοτανίτζῃ τὴν ἄφιξιν, καὶ ὁρισθείσης νυκτὸς αὐτοὶ μὲν τῷ τείχει τῆς μονῆς ἅμα καὶ πόλεως ἐφιστῶσι τοὺς ἵππους, ἐκεῖνος δὲ ὑποχαλασθεὶς σχοίνῳ καὶ ἐπιβὰς ἵππου. Καταλαβὼν τὸν αἰγιαλόν, αὐτονυχεὶ ἀνάγεται καὶ τὴν φυγαδείαν ὡς εἰκὸς διατίθεται.

25. Περὶ τῆς ἐπὶ δύσιν ἐκστρατείας τοῦ πρωτοβεστιαρίου Ταρχανειώτου.

1. Ὅπερ μαθὼν ὁ βασιλεὺς καὶ ἐν δεινῷ ποιησάμενος, ἐπεὶ καὶ τὸν τοῦ Ἰωάννου τοῦ Δούκα καὶ δυσικοῦ σεβαστοκράτορος υἱὸν Μιχαὴλ πολλὴν δραστηριότητα ἔχειν ἐμάνθανε, τοῦ μὲν τὸ θερμουργὸν ὑπονοῶν ὅμως εἰς καιρὸν ἐτίθει τὴν περὶ αὐτοῦ σκέψιν, τοῦ δὲ τὸ αὐτίκα δραστήριον τὰ πολλὰ ὑποπτεύσας ὡς ἐσομένου πολεμίου ἀπαραιτήτου πρὸς ὃ δὴ καὶ ὁρμήσειε,

2. Λόγους τε κινεῖ περὶ τούτου καὶ τῇ ἰδίᾳ αὐτανεψίᾳ συσκέπτεται Ἄννῃ τῇ βασιλίσσῃ. Ἡ δ´ ἐκ τῶν δυνατῶν καὶ βασιλεῖ χαριζομένη καὶ γειτονοῦν κακὸν ἑαυτῇ ὠθοῦσα, ὡς εἶχε καθυπισχνεῖτο παντοίως τὸν ἀνεψιὸν μετελθεῖν, καὶ μηδὲν ἀνεῖναι δουλαγωγῆσαι, καὶ ὡς δυνηθείη ἐκεῖνον περισχεῖν ἀφύκτως εἰς χεῖρας καὶ πέμπειν τῷ βασιλεῖ.

3. συνέταττε δὲ καὶ δυνάμεις ὁ βασιλεὺς ἀφιξομένας συνάμα τῷ πρωτοβεστιαρίῳ Ταρχανειώτῃ πρὸς δύσιν πεζῇ καὶ τῇ Δημητριάδι ἐπιμιξομένας, ὡς κατασχεῖν μὲν ὁπόσον καὶ τῶν ἐκεῖ δυνηθεῖεν νόμῳ πολέμου καὶ μάχης, ἕτοιμον δ´ εἶναι λαμβάνειν πεμπόμενον παρὰ τῆς Ἄννης, εἰ κατασχεῖν εὐοδοῖτο, τὸν Μιχαήλ. Ταῦτα τάξας τε καὶ κυρώσας ὁ βασιλεὺς τὴν Ἄνναν μετ´ εἰρήνης ἀπέπεμπε καὶ τιμῆς, αὐτὸς δὲ παντοίως ὑποποιούμενος τὸν πρωτοβεστιάριον καὶ τιμᾶν αἱρούμενος τοῖς μεγίστοις, ὡς καὶ τῷ τοῦ Καίσαρος ἀξιώματι σεμνύειν καθυπισχνεῖσθαι, πρὸς τὴν δύσιν ὥρμα. Ὁ δὲ μόλις ἀξίωμα μὲν ἔλεγε τότε λαμβάνειν διδόντος, ὅτε καὶ αὐτὸς ἄξιόν τι Ῥωμαίοις ἐπεξεργάσεται κατόρθωμα, ὡς μὴ δωρεὰν ἀλλ´ ἆθλον λαμβάνειν·

4. Τότε δὲ χρείας ἐνούσης χρημάτων αὐτὸς μὲν ἐκ τοῦ κοινοῦ ταμιείου, ὡς αὐτὸν διαβεβαιοῦσθαι πρὸς τοὺς οἰκείους ὕστερον, ἐζήτει τὰ χρήματα, ἡ δὲ περὶ τὸν βασιλέα βουλὴ ἐκ κοινῆς συγκροτήσεως συλλέγεσθαι ἐδικαίου. Ἡ δ´ ἦν τὸ τῆς προνοίας τῶν ἐχόντων προνοίας δέκατον. Ὃ δὴ καὶ συνήγετο μὲν ὡς δῆθεν ἐκ τῶν δικαίων τῶν δεσποτῶν, τὸ πᾶν δ´ οἱ παροικοῦντες ἀπετίννυον δυναστευόντων ἐκείνων.

5. συναχθέντων μὲν μεγάλων χρημάτων ἐντεῦθεν, ταῦτα λαβὼν ὁ πρωτοβεστιάριος ἅμα πλείσταις δυνάμεσιν ἐπὶ Δημητριάδος καὶ τῶν ἐκεῖ ταχέως ἐξώρμα, πεζῇ τὰς δυνάμεις ἄγων.

précédent

Chapitre XXI.

1. Zèle de l'Empereur pour la paix. 2. Assemblée des factions. 3. Divers moyens employés inutilement.

1. L'Empereur n'avait point d'affaire si importante ni à laquelle il s'appliquât avec tant de soin que de retenir les esprits, et de rétablir la concorde. Il n'avait lui-même aucun repos pendant qu'il voyait les factions se fortifier, et le nombre des Arsénistes s'accroître, de jour en jour.

2. C'est pourquoi il partit de Constantinople pour aller en Orient, et en partant il ordonna au Patriarche, à ceux de son parti, et à ceux du parti contraire de se rendre en diligence à Thèbes sur les vaisseaux, avec les provisions qu'il avait fait préparer. Les factions étaient extrêmement échauffées, et détestaient presque toutes également l'accord fait avec les Latins. Les uns accusaient sourdement Joseph de s'être emparé contre les Canons du siège de l'Église Patriarcale. Les autres enviaient au parti d'Arsène la faveur et l'appui de l'Empereur, et les uns et les autres déploraient le malheur des Évêques qui avaient 501 été déposés, et se déclaraient ouvertement contre l'injustice qu'on leur avait faite. L'Empereur les assembla pour chercher d'un commun accord le remède à un commun mal ; et renonçant cependant à toutes les autres affaires, il amassa des vivres pour tout l'Hiver, et s'occupa principalement à procurer la réconciliation de la faction d'Arsène. Le Patriarche était d'un côté avec ceux de son parti qui étaient favorisés par Eulogie, par ses deux filles, Théodore, et Anne, dont la dernière avait la qualité d'Impératrice, et était venue au bruit de cette affaire, par Muzalon grand Logothète qui était en grand crédit auprès de l'Empereur, qui l'avait honoré du bonnet rouge enrichi d'or que portent les Grands, bien que cet honneur ne fût pas dû à sa charge. D'un autre côté était Hyacinthe, les Moines de sa faction, Lazare Gorianite, et Macaire Peristere à qui on avait depuis peu crevé les yeux. Athanase Lependrene était du nombre des anciens zélés dont le parti s'était extrêmement fortifié par la liberté que l'Empereur avait donnée aux personnes du peuple, et de la Cour de le suivre, et de le défendre.

3. L'Empereur les ayant donc assemblés certains jours de chaque semaine, fit tous ses efforts pendant le Carême soit par prières, par remontrances, ou par menaces, pour les porter à la paix, sans pouvoir rien gagner sur leur opiniâtreté, qui ne pouvait être vaincue que par des prodiges. Ils 502 s'imaginaient que c'était une faiblesse que de se rendre à la raison, et qu'ils feraient tort d'abandonner un sentiment qu'ils avaient soutenu avec tant de fermeté.

Chapitre XXII.

1. Epreuve miraculeuse tentée par les Arsénistes. 2. Improuvée sar le Patriarche. 3. Conditions de l'épreuve. 4. Agréées par l'Empereur. 5. Succès de l'épreuve. 6. Soumission des Arsénistes. 7. Rétractée le jour suivant. 8. Remontrance de l'Empereur. 9. Excommunication prononcée par le Patriarche, méprisée par les rebelles. 10. Conditions exigées par ceux qui demeurèrent dans l'obéissance.

1. C'est pourquoi ils osèrent espérer des miracles, et comme s'il n'y eût point eu de différence entr'eux, et quelques personnes célèbres en vertu, et en sainteté en saveur de qui Dieu avait autrefois sait paraître des effets extraordinaires de sa puissance, ils lui en demandèrent hardiment de semblables, et le supplièrent de découvrir par quelque signe visible qui étaient ceux dont il approuvait les sentiments.

2. Les partisans d'Arsène, et de Joseph convinrent de leurs conditions avec le consentement 503 de l'Empereur, car le Patriarche bien loin de consentir à cette superstition témoigna ouvertement la désapprouver.

3. Les conditions étaient que les uns écriraient les sujets de plainte qu'ils avaient contre les autres, et les moyens par lesquels ils désiraient qu'on leur satisfît, et que les autres écriraient les raisons de leur défense, qu'ensuite ils allumeraient un feu fort ardent où ils mettraient les deux écrits : Que si l'un des deux demeurait entier, ils le regarderaient comme la marque certaine du parti que Dieu aurait approuvé, que si au contraire les deux étaient consumés, ils renonceraient à leurs différends, et rentreraient en une parfaite intelligence.

4. L'Empereur fournit libéralement de l'argent pour faire le brasier où l'on devait allumer le feu, et bien loin d'épargner cette dépense, il eût volontiers épuisé les trésors de l'Empire pour réconcilier les partis. Il assigna pour cette épreuve le Samedi de la semaine Sainte qui est la veille de Pâques.

5. Ce jour là les deux partis s'étant assemblés firent de longues, et de ferventes prières pour l'heureux succès de leur entreprise, et mirent en présence de l'Empereur, et des principaux de sa Cour les deux écrits entre les mains de personnes célèbres par leur piété, et exemptes de tout soupçon, qui les jetèrent à l'heure-même dans le feu. Cet élément n'oubliant rien de son activité 504 ordinaire les consuma comme si c'eût été de la paille, si bien qu'une heure après il n'en resta que fort peu de cendre.

6. Les deux partis se voyant frustrés de leur attente avouèrent qu'il fallait que leur opiniâtreté cédât à la puissance de l'Empereur, comme leurs papiers avaient cédé à celle du feu, et se soumirent humblement à l'autorité, et aux ordres du Patriarche. L'Empereur transporté d'admiration, et de joie de ce changement dont la facilité, et la promptitude lui paraissaient comme un miracle, et se persuadant qu'après cela il n'y aurait plus d'obstacle à la paix les voulut mener lui même au Patriarche comme des fruits d'une conquête, où comme des ornements d'un triomphe; et bien que le temps fût incommode, et que la neige tombât en abondance, il ne laissa pas de marcher à pied. Quand il eut présenté à ce Prélat les Arsénistes, ils reçurent de sa main le pain béni, et la sainte Eucharistie, et lui témoignèrent par leurs actions, et par leurs paroles qu'ils renonçaient sincèrement aux divisions, et aux querelles, oû ils ne s'étaient trouvé engagés que par une pure nécessité.

7. Mais à peine le jour suivant fut-il arrivé que leur zèle pour la paix commença à se refroidir, et que se défiant d'avoir été surpris, ils jugèrent que leur changement avait dû procéder d'une persuasion intérieure au lieu de dépendre du hasard. Ils se firent toutefois violence pendant tout 505 le jour pour retenir leur ressentiment, et leur déplaisir, mais le lendemain ils le laissèrent éclater.

8. L'Empereur voyant tous ses travaux renversés par leur inconstance assembla les principaux de la faction à dessein de leur parler, et cependant mit le Patriarche revêtu de ses ornements dans un cabinet tout proche. Il leur demanda subtilement s'ils reconnaissaient le Patriarche ? Ils ne savaient que répondre, pare que d'un côté ils trouvaient qu'il y avait quelque sorte de contradiction à ne le pas reconnaître après avoir reçu de sa main le pain béni, et la sainte Eucharistie, et de l'autre ils jugeaient que c'était blesser la bienséance, et la pudeur que de le reconnaître pour Patriarche, et en même-temps se retrancher de sa communion sous prétexte qu'il avait excité des scandales. Enfin, étant pressés ils avouèrent que Grégoire était Patriarche. C'était le nom qu'il avait pris en se faisant Moine au lieu de celui de George qu'il avait auparavant.

9.  Ils n'eurent pas sitôt achevé cette parole que le Patriarche parut, leur reprocha leur mauvaise foi, et la perfidie sacrilège avec laquelle ils avaient menti à Dieu, et non aux hommes. Il prononça à l'heure-même une sentence d'excommunication par laquelle il espérait ébranler les plus pieux comme Hyacinthe et Lependrene, et par leur moyen ramener les autres. Mais elle eut un effet tout contraire, et les porta à une sé- 506 paration ouverte, et à un mépris évident de l'autorité de l'Église.

10. Il y en eut néanmoins quelques-uns qui consentirent de demeurer dans l'obéissance pourvu que l'on satisfît à certaines conditions. Que les ordinations de Veccus seraient déclarées nulles, soit qu'il les eût faites par lui-même ou par d'autres à Constantinople, car pour celles qui avaient été faites ailleurs, ils ne prétendaient pas les casser, et se contentaient de faire réprimande à ceux qui les avaient reçues. Que les persécuteurs s'abstiendraient pour toujours des fonctions de leur ordre, soit qu'ils demeuraient à Constantinople, ou ailleurs. Ils entendaient par ce terme de persécuteurs ceux qui leur avaient fait des remontrances avec quelque vigueur, où qui avaient eu communication avec leurs dénonciateurs. A l'égard des autres Clercs qu'on leur serait une réprimande, et qu'ils exerceraient leurs sondions sans pouvoir être promus aux ordres plus élevez quelque mérite qu'ils acquissent à l'avenir. Ils donnèrent ces conditions par écrit, et se retirèrent.

507 Chapitre XXIII.

1. Retardement de la Justice divine. 2. Andronique accusé par Galastion et condamné sar l'Empereur. 3. Chargé de toute sorte d'outrages. 4. Réflexion sur son châtiment.

1.  La Justice Divine qui diffère quelquefois le châtiment des coupables, ne différa pas celui d'Andronique Evêque de Sardes, qui bien qu'absent avait été le principal auteur des maux dont j'ai parlé.

2. Le Moine Galaction son disciple l'ayant accusé d'avoir tenu des discours, et d'avoir formé des desseins injurieux à l'Empereur, dont il n'était déjà que trop soupçonné, il fut déclaré criminel de lèse Majesté.

3. A peine cette condamnation eut-elle été prononcée qu'il sut chargé d'outrages, et accablé des reproches que méritait la témérité qu'il avait eue de sortir de son Cloître pour aspirer aux dignités de l'Église. On passa des paroles aux effets, et on le traîna rudement hors de l'assemblée. Nicandre Évêque de Larisse qu'il avait autrefois déposé pour avoir reçu les ordres de Veccus, ravi de le voir en cet état, lui mit sur la tête un capuce par une sanglante dérision. Andronique qui semblait insensible aux autres outrages 508 fut si vivement piqué de celui-ci, que pour jeter à bas le capuce, il prît son bonnet par les cordons, et se découvrit la tête, l'exposa toute nue aux ardeurs du Soleil. Nicandre lui remit plusieurs fois le capuce, et Andronique le rejeta autant de fois en présence d'une foule de personnes qui éclataient cependant de rire.

4. Les plus sages regardaient ces outrages qu'il souffrait comme le juste châtiment des mauvais traitements qu'il avait sait souffrir aux autres Évêques.

Chapitre XXIV.

1. Feinte piété de Cotanize. 2. Sa translation au Monasiere de Pruse. 3. Sa fuite de ce Monastère.

1. Cotanize portant toujours l'habit de Moine dans le Monastère de Periblepte, et continuant toujours dans l'exercice de sa profession avec une assiduité exemplaire acquit une si haute réputation de piété, que ses Supérieurs crurent aisément qu'il souhaitait de tout son cœur d'y couronner son zèle par une sainte persévérance.

2. L'opinion qu'ils avaient de la vertu ne leur permit pas de lui refuser la grâce qu'il leur demanda d'être transféré au grand Monastère de Pruse.

509 3. Mais il n'y fut pas sitôt arrivé qu'il chercha les moiens de rentrer dans le siècle,et que prenant le temps auquel l'Empereur était occupé à d'autres affaires très-importantes, il manda secrètement son dessein à ses parents, qui ayant préparé une barque l'amenèrent à Pruse. Ils arrivèrent pendant la nuit, débarquèrent leurs chevaux, et se rendirent au pie de la muraille de la ville, qui était aussi la muraille du Monastère, du haut de laquelle Cotanize descendit à l'heure même avec des cordes, monta à cheval, et étant arrivé au bord entra dans la barque et s'enfuit.

Chapitre XXV.

1. Inquiétude de l'Empereur. 2. Complot fait avec-Anne. 3. Levée de troupes. 4. Levée d'argent. 5. Départ des troupes.

1. L'Empereur ut extrêmement fâché de cette nouvelle, parce qu'il appréhenda que l'inclination que Michel fils de Jean Ducas Sebastocrator d'Occident avait à la guerre, étant secondée par le courage et par la suffisance de Cotanize, elle ne rengageât dans une guerre très fâcheuse.

2. Il communiqua son inquiétude et sa peine à plusieurs personnes, et surtout à l'Impératrice Anne sa cousine, qui jugeant que son intérêt l'obligeait à embrasser les sentiments de l'Empereur, 510 lui promit de lui livrer Michel.

3. A l'heure même l'Empereur leva des troupes, à dessein de les envoyer à Demetriade en Occident sous la conduite de Tareaniote Protovestiaire, tant pour y faire quelque conquête, que pour recevoir Michel lorsqu'il lui serait envoyé. Cette résolution ayant été prise il donna congé à Anne avec toute sorte de marques d'affection et de respect, et fit toute sorte de caresses à Tareaniote, et lui promit de l'honorer du titre de César. Il répondit humblement que c'était un honneur qu'il n'avait pas mérité, mais qu'il tâcherait de mériter par ses services, et de le recevoir comme la récompense de ses travaux plutôt que comme une grâce.

4. Il fallait de l'argent pour cette expédition, et l'Empereur avait envie d'en prendre à l'épargne comme il l'a témoigné depuis à ses amis ; mais les principaux de son Conseil furent d'avis de le lever sur ceux qui avaient des pensions, et de leur en demander la dixième partie. Ils la payèrent alors, mais peu après ils la reprirent avec violence sur le peuple.

5. Tareaniote ayant cet argent, et des troupes, partit pour les mener pas terre à Demetriade.

26. ὅτι αἱ τριήρεις τῆς Ῥωμαΐδος κατημελήθησαν.

1. Τὸ δὲ ναυτικὸν ὁ ἐκείνου γαμβρὸς Ῥαοὺλ Ἀλέξιος ἦγε, περί που τὰς ὀγδοήκοντα ναῦς· συνῆν δ´ αὐτῷ καὶ ὁ μέγας στρατοπεδάρχης Συναδηνός. Καὶ χρήσιμον ἐδόκει τὰ μέγιστα τότε ναυτικὸν τοῖς Ῥωμαίων πράγμασιν, εἰ καὶ μετὰ τὴν ὑποστροφὴν οὕτω δόξαν κατημελεῖτο ὡς ζημιοῦν πλέον ἢ συνοῖσον κατὰ καιρούς.

2. Ὑπενοεῖτο γὰρ καὶ ταῦτα, καὶ πρὸς τὸ πιστεύειν ἦσάν τινες οἷς ἤρεσκε τὸ οὕτω πεπρᾶχθαι, ὡς ἐπεί γε τὴν ἐκκλησίαν ἐν ἀταραξίᾳ καταστῆναι ξυνέβη βασιλέως σπεύσαντος, πᾶν ἐντεῦθεν πολέμιον συσταλῆναι τότε καὶ ἀπρακτήσει τοῦ θεοῦ νεύοντος. Ἐκεῖθεν δὲ καί τινες τῶν βασιλικῶν ἀρχόντων καὶ βουληφόρων βουλὰς εἰσῆγον, πολὺ μὲν τὸ ἀντερετικὸν εἶναι πολὺ δὲ τὸ κατὰ τὰς ναῦς μισθοφορικόν, ὧν ἐκείνων μὲν τὰ τέλη τῷ δημοσίῳ ταμιείῳ καταβαλλόντων, χρημάτων εὐπορεῖν πολυβδάλουσαν βασιλείαν, καὶ τούτοις κατὰ σπονδάς τε καὶ συνθεσίας ἀκονιτί τε καὶ ἀπραγμόνως διαφέρειν τὰ τῆς ἀρχῆς. Ταῦτ´ ἐκεῖνοι πείθοντες βασιλέα, οὐκ ἐνιδόντες καὶ πρὸς τὸ μεγαλεῖον τῆς ἀρχῆς τῶν Ῥωμαίων, ὡς οὐχ οἵας τ´ οὔσης ἀρχῆθεν τοῖς οἰκείοις ἐμμένειν, ἀλλὰ ζημίαν ἡγουμένης εἰ μὴ καὶ ἄλλα προσλάβοιτο, καὶ ὅτι τῆς Κωνσταντίνου κρατούσης καὶ νήσους ἐχούσης ἀδύνατα δίχα τριήρεων ἄρχειν, καὶ ταῦτα τοῦ Ἰταλικοῦ ἐξ ὅτι πλείστης κορύζης ἀνεγηγερμένου πρὸς ἀνάληψιν ὧν χθὲς καὶ πρὸ τρίτης ἐκείνων ἦσαν καὶ τῇ ἀρχῇ τῶν Ῥωμαίων ἐκ τῶν τριήρεων προσεκτήθησαν. Ταῦτα βασιλεὺς μὲν ὡς εἰκὸς ξυνεώρα, ἱκανῶς ἔχων καὶ πρὸ τῆς ἐς ἅπαν ἡλικίας τῆς ἐς μάλιστα βασιλικῆς ἐπιστήμης, καὶ τῶν νεῶν εἴχετο· ἀλλ´ ἐνίκα τὸ μόρσιμον, καὶ τοῖς λέγουσι πείθειν ἦν. Καὶ τὸ εἰρηνικὸν δὲ τοῦ καιροῦ, συνυποκλινομένων καὶ τῶν λοιπῶν Βενετικοῖς τε καὶ Γεννουΐταις, ἐκποδὼν μάλιστα καὶ τοῦ Καρούλου γενομένου, εὐδιάθετον τὴν γνώμην ἐτίθει. Οἱ μὲν οὖν τὰς ναῦς παριδόντες ἐνῆκαν ἐκείναις χρόνον ἱκανὸν καὶ μόνον δίχα τοῦ συνεργοῦντος εἰς φθορὰν λογιζόμενον. Τὸ δὲ ἐπὶ ταύταις ἀποτεταγμένον στρατιωτικόν τε καὶ μάχιμον παρ´ οὐδὲν ἔχοντες, τοῖς μὲν βαναύσας τέχνας μεταχειρίζειν ἐφῆκαν εἰς ἀποστροφήν, ὁπόση τις ἐκεῖθεν δυνατὴ ἦν, τοῖς δὲ καὶ αὐτομολεῖν τοῖς ἐχθροῖς, ὥστε συνάμ´ ἐκείνοις πειρατῶν τρόπῳ τὴν Ῥωμαίων κακοῦν.

3. Τότε δὲ τοῦ πρωτοβεστιαρίου ἐξορμῶντος πολύ τι πλῆθος εἵπετο ἐπὶ δύσεως. Καὶ δὴ προσβαλὼν Δημητριάδι ἐκεῖ συνέταττε τὰς δυνάμεις, οὓς μὲν πέμπων εἰς σκῦλα καὶ ἁρπαγάς, οἷς δ´ ἐπὶ ἀνοικοδομὴν τῶν ἐκεῖ χρώμενος πολισμάτων, ἀποκαραδοκῶν καὶ τὴν τῆς βασιλίσσης πρᾶξιν ἐπὶ τῷ ἀνεψιῷ Μιχαήλ, ὡς λέλεκται. Καὶ πρῶτον αὐτῷ τῶν ἔργων πύργοις ξυλίνοις αὐθημερὸν εἰς εἴκοσι καὶ τέσσαρας ποσουμένοις περιβαλέσθαι Δημητριάδα, διχῇ τε περιταφρεῦσαι, καὶ ὕδωρ ἐκ θαλάσσης ἐνεῖναι τοῖς τάφροις, καὶ οὕτως ἀνέδην κατ´ ὀλίγον κτίζοντα ἀνεγείρειν λίθοις τὸ πόλισμα. Διὰ ταῦτα καὶ ἀνοχὰς ἐποιεῖτο, καὶ ἀεργὸς πρὸς τοὺς ἀντιπάλους ἐφαίνετο.

27. Περὶ τοῦ πρωτοβεστιαρίου, καὶ ὡς ὕστερον κατωρθώθη τὰ κατὰ τὸν Μιχαήλ.

1. Τοῦ γοῦν καιροῦ τριβομένου νόσος ἐμπίπτει τῷ στρατιωτικῷ βαρεῖα πάντῃ καὶ αὐτουργὸς τοῖς πολλοῖς θανάτου· βαρείας γὰρ χεῖρας ὁ λοιμὸς ἐκείνοις ἐφῆκε, καὶ ἐπασσύτεροι ἔθνησκον. Τέλος δὲ καὶ αὐτὸς ὁ στρατηγὸς πρωτοβεστιάριος νόσου γέγονε παρανάλωμα, κἀντεῦθεν οἱ περιληφθέντες μηδὲν τῶν γεναίνων πράξαντες ὑπανεζεύγνυον.

2. Ὕστερον δὲ αὐτὴ καθ´ αὑτὴν ἡ βασίλισσα συνάμα τῷ ἀνδρὶ Νικηφόρῳ, δόλοις ὑπελθόντες καὶ ὅρκοις ἐξαπατήσαντες τὸν Μιχαὴλ ὡς γαμβρὸν ἐπὶ τῇ θυγατρὶ ἀξόμενοι, μηδ´ αὐτὸ τὸ κεκωλυμένον ἐκ γένους ὑπονοήσαντα ὑπὸ χεῖρας ποιοῦνται, καὶ τῷ βασιλεῖ, συχνὰ τῶν χρημάτων λαβόντες, πέμπουσι δέσμιον· ὃν ὁ βασιλεὺς ὑπὸ φρουροῖς καὶ ἀνέσεσιν ἔχων ἐτίμα, καὶ τὴν ἀνεψιὰν τὴν τοῦ Ἀσὰν θυγατέρα εἰς γάμον δὴ κατηγγύα.

3. Ἀλλ´ ἐκεῖνος πολλάκις μὲν ἐπεχείρησε φεύγειν, τοσαυτάκις δέ οἱ ἐμποδὼν ἔστη ἡ τύχη καὶ ἡλίσκετο παραυτίκα, ὥστε καὶ φυλακαῖς δίδοσθαι διὰ ταῦτα. Οὗ δὴ καὶ μίαν φυγὴν τὴν ὑστέραν μετὰ χρόνους συμβᾶσαν καθ´ εἱρμὸν τοῦ λόγου καὶ διηγήσομαι. Ἀπεδήμει μὲν οὖν ὁ βασιλεὺς εἰς Θεσσαλονίκην, ὡς αὐτίκα κατὰ καιρὸν ἐροῦμεν, κατείχετο δὲ οὗτος ἐν φυλακαῖς, σὺν αὐτῷ δὲ ἦν καὶ ἡ αὐταδέλφη τούτου, ἣν δὴ παρὰ πατρὸς τοῦ Ἰωάννου σεβαστοκρατοῦντος δεξάμενος Τερτερῆς ὡς μνηστὴν τῷ υἱῷ Ὀσφεντισθλάβῳ, ἔτι ἐν ἀνηβότητι οὖσαν, ἐπειδὴ αὐτὸς τὰς πρὸς βασιλέα σπονδὰς ἠγάπησε, συνάμα τῇ τοῦ Ἀσὰν ἀδελφῇ καὶ αὐτὴν ἐς βασιλέα πέμπει. Ἦν οὖν σφίσι μία ἡ φυλακή, οἳ δὴ καὶ τῷ Ἐρρῆ ἐξ Ἐγκλίνων ὄντι συνάμ´ ἑτέροις καὶ τρίτῳ παιδὶ εἰς φυλακὴν ἐπιτετράφατο. Ὑπέρχεται γοῦν ὁ Μιχαὴλ τὸν Ἐρρῆν ὑπισχνούμενος γαμβρὸν ἕξειν ἐπ´ ἀδελφῇ ταύτῃ, ἢν δραπετεύσειαν. Εἰσὶ δ´ οἳ λέγουσιν ὅτι καὶ πορνικῶς ἐκείνῃ ὁ ἐξ Ἐγκλίνων συνήρχετο, τὰ πιστὰ τῆς ἐπιγαμβρίας ἐντεῦθεν λαμβάνων. Ἦν γοῦν ὁ Ἐρρῆς καὶ τῶν λοιπῶν φυλάκων ἐπιστάτης, καὶ πολλοὺς ἀνὰ χεῖρας ἔχων, πιστὸς τὰ πολλὰ δοκῶν βασιλεῖ. Δελεάζεται τοίνυν ὁ βάρβαρος μείζοσιν ἢ καθ´ αὑτὸν ὑποσχέσεσι, καὶ κατανεύει τὴν πρᾶξιν. Καὶ δὴ εὐτρεπίζεται μὲν παρὰ τῶν οἰκείων τῷ Μιχαήλ, οἳ δὴ καὶ ἐν ἐλευθερίᾳ διάγοντες ὑπούργουν ἐκείνῳ τὰ ἀναγκαῖα, ἁλιὰς ταχυναυτοῦσα καὶ ἄνδρες ἐρέται μισθοῦ τοῦ μεγάλου οἱ τέως αὐτάρκεις, καὶ ὁ καιρὸς καθ´ ὃν ἐκεῖνοι μὲν τῇ κατὰ δύσιν θαλάσσῃ προσχόντες σταθήσονται, αὐτοὶ δὲ τῆς φυλακῆς ἐκβάντες ἐπιβήσονται, ἐς τὸ ἀκριβὲς τάττεται. Κἀπειδὴ δύ´ ὄντας οὐκ ἦν καταγωνίσασθαι τοὺς λοιποὺς (οὐδὲ γὰρ πᾶσιν ἔκπυστος ἦν ἡ βουλὴ) μερίζουσιν ἐκείνους ὡς ἐπὶ πράξει πέμποντες, καὶ καθ´ ἕνα ὑποδεχόμενοι κτείνουσι, τοῦ δευτέρου μὴ εἰδότος τὸ τῷ προτέρῳ συμβάν. Οἶκτος δὲ σώζει τὸν παῖδα καὶ μόνος, συμποδίσαντές τε καὶ ἐπαγκωνισάμενοι καί γε δεσμὸν ἐμβαλόντες τῷ στόματι ἀφιᾶσιν. Ἐκεῖνοι δ´ ὡς εἶχον ὑπὸ κλεισὶ τὴν φυλακὴν σφραγίσαντες, ὡς μὴ ἐκκυλισθὲν τὸ παιδίον ἐμφανὲς πρὸ καιροῦ τὸ δρᾶμα ποιήσειεν, ὑπὸ πρώτας φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐξίασι. Τῷ γὰρ Ἐρρῇ, ὥσπερ αἱ φυλακαί, οὕτω καὶ αἱ τῆς πύλης τῆς ἐκεῖ κλεῖδες ἐπιτετράφατο. Ὡς ἂν δὲ μὴ δόξῃ δόλος τὸ δρώμενον, ἐκεῖνος κάτωθεν τοῖς φύλαξιν ἐκφωνεῖ, διυπνίζων δῆθεν πρὸς τὴν τῶν κατεχομένων φυλακήν, ὡς αὐτοῦ γε τάχα ἐν ἀπορρήτοις δουλείαις σχολάζοντος· καὶ γάρ τινες ἰδόντες οὐδὲν ἄλλο ὑπενόουν τότε ἢ ὅτι ὁρισθὲν πρὸς βασιλέως δι´ ἀπορρήτων αὐτὸς οἰκονομοίη τὰ προσταττόμενα καὶ τοὺς ὁρισθέντας ἐκφέρει νυκτὸς ὅπου ἂν καὶ προστάσσοιτο. Ἐκεῖνοι δὲ τὰς φυλακὰς ὑποδραμοῦντες ἐπιβαίνουσι τῆς νηός. Καὶ ἦν αὐτοῖς ὡς καὶ πᾶσι γνωσθέντος ὁ νοῦς ἐν ἐλπίσιν ἀναμφιβόλοις, ὡς οὐδὲν ἐμποδὼν ἐσεῖται δυοῖν ἢ καὶ τριῶν ἡμερῶν τῇ Εὐρίπῳ προσσχεῖν καὶ τῶν τῆς φυγῆς ἀνεθῆναι φόβων, τῆς ἀδελφῆς κυριευούσης τῆς νήσου. Ἀλλ´ ἡ παλίμπους περιίστατο δίκη, καὶ τὰ τῶν φονευθέντων αἵματα δεσμὸς ἦν τὴν πρόσω πορείαν κωλύων ἄρρηκτός τε καὶ ἄλυτος. Ἀντιπνεῖ γὰρ ἐξαίφνης πνεῦμα βίαιον νότου, ὡς καὶ τὰς ἐλλιμενιζούσας ἐξοκέλλειν ἐκ βίας, καὶ ἄνεμος ἐμποδὼν ἔστη παρανομήσασιν. Οὐ γὰρ μίαν ἢ καὶ δευτέραν ἡμέραν ἠπλόει ἐκ βιαίων νότων τὸ πέλαγος, ἀλλ´ ἐφ´ ἡμέραις, μέχρις ἂν ἐκεῖνοι κατὰ τὴν Ῥαιδεστὸν ἐξοκείλαντες ὑπὸ χεῖρα γένοιντο τοῖς τυχοῦσι. Καὶ ταῦτα μὲν μετὰ χρόνους πέπρακται, τῆς δ´ ἀκολουθίας διδούσης τοῦ λόγου ἐνταῦθα προανατέτακται. Ἡμῖν δὲ ἰτέον πρὸς τὰ ἑξῆς. Ἔμπης δὲ προσθετέον καὶ τοῦτο σφίσιν· ἐπικοινωνεῖ γὰρ τοῖς προανατεταγμένοις.

4. Ὀγδόου γὰρ ἐκ τούτου χρόνου διανυσθέντος, καὶ τῶν οἰκείων αὐτοῦ δὲ ζητούντων τῷ πρεσβεύεσθαι παρὰ βασιλέα καὶ καθυπισχνεῖσθαι τὰ μεγάλα, εἰ μόνον ἀνεῖτο τῶν φυλακῶν καὶ πρὸς αὐτοὺς γένοιτο, ὁ μὲν κρατῶν ἀνήρτα τὰ περὶ τούτου, καὶ λόγοις οἰκονομίας οὔτε πάμπαν ἀνήνατο οὔτε μὴν κατένευεν ἐς τὸ παντελές. Τὰς γοῦν τοιαύτας ἀναβολὰς μανθάνων ἐκεῖνος βουλὴν βουλεύεται κακίστην μᾶλλον ἢ συνετήν. Ἐγγειτονῶν γὰρ τῶν ἀνακτόρων ἐγκεκλεισμένος ὅπου δὴ καὶ βασιλεὺς ᾤκει, ἔγνω πῦρ ἐνιέναι τοῖς οἴκοις, ὡς δή τι γενναῖον ποιούμενος τὸ εἰς τοιοῦτον ἀναρρίπτειν κίνδυνον. Καὶ δὴ νυκτὸς ἀωρὶ κάγκανα ξύλα ἑτοιμασάμενος, ὡς δῆθεν θερμαίνοιτο (χειμῶνος γὰρ ἐπράττετο ταῦτα, περί που Σκιρροφοριῶνος τὰ μέσα, ὅς ἐστιν ὁ Δεκέβριος), τὰς θύρας τῆς εἱρκτῆς ἀσφαλισάμενος ἔνδοθεν πῦρ ἐνίησιν, ὃ δὴ καὶ τῆς ὥρας καταταχῆσαν ἐξῆπτε καὶ τοῖς ἐκτὸς δῆλον ἦν. Φθάνει δὲ καὶ τὸν βασιλέα ἀγρυπνοῦντα ἔτι τὸ γεγονός. Καὶ ὃς τοὺς ἀμυνουμένους οὐκ ἐκεῖνον ἀλλὰ τὸ πῦρ εἰς κατάσβεσιν ἀπέπεμπε. Καί τις τῶν ἄλλων ἐκτομίας Κάρβας λεγόμενος προφθάσας ταῖς θύραις προσήραττεν ὡς ἀνοίξων· ὡς δ´ οὐκ ἦν ἀνοίγειν ἠσφαλισμένας, ἀξίναις τὰς θύρας αὐτοῖς μοχλοῖς καὶ βαλανάγραις ἐξετίνασσον. Οὔπω δὲ καλῶς ὁ ἐκτομίας ἔφθη οὐδοῦ ἐπιβεβαώς, κἀκεῖνος ἔνδοθεν τῇ μαχαίρᾳ προσυπαντᾷ, καὶ τοῖς σπλάγχνοις ταύτην ἐμβάλλει καὶ αὖθις ἄλλην καὶ τρίτην ἐπὶ ταύταις, καὶ νεκρὸς ὁ πληγεὶς αὐτίκα. Καὶ εὐθὺς πολλοὶ μὲν ἐσερύησαν, τὸ δὲ πελεκυφόρον τάγμα βασίλειον, ἀγαιόμενοι τῷ συμβάντι, πελέκεσιν ἐκεῖνον ἀνηλεῶς κατακτείνουσι, καὶ τὸν οὕτως ὑπὸ τρυφῇ τραφέντα ἔξω που ἐκβεβλημένον κατὰ τὴν ἀργυρᾶν λεγομένην εἰκαίως πως καὶ ὡς ἔτυχε θάπτουσιν. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐς τοσοῦτον, εἰς δεῖγμα τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων, καὶ ὅτι σκιαῖς μᾶλλον ἢ τούτοις πιστεύειν ἄμεινον.

28. Περὶ τοῦ ἱεροῦ ἄρτου.

1. Ἐπηλήθευσε δὲ τοῖς τότε τετελεσμένοις καί τι συμβὰν φοβερὸν μὲν ἰδεῖν φοβερὸν δ´ ἀκοῦσαι, οὗ δὴ καὶ ἄλλος ἄλλο τι ἂν αἰτιάσαιτο καὶ ἄλλο ἄλλος, οὐδεὶς δ´ ἂν οἶμαι εὔστοχον θείη τὴν κρίσιν, κἂν πολλὰ κάμοι προσερευνῶν· τίς γὰρ ἔγνω νοῦν κυρίου, εἰς δὲ τὰ ἔσχατα τῆς σοφίας αὐτοῦ τίς ἀφίκετο; φησὶν ὁ Ἰώβ. Τὸ δ´ αὖ ἐκ τοῦ παρεικότος ἐπὶ τοῖς θείοις τοιαῦτα γίνεσθαι λέγειν ἢ καὶ δοξάζειν οἷα δὴ καὶ ἐροῦμεν, μανίαισιν ὑποκρέκει, φησὶ Πίνδαρος.

2. Ἐμοὶ δ´ ἅπαξ ἐμαυτὸν καθεικότι εἰς ἀγγελίαν τῶν γενομένων, ἤν που καὶ παρὰ τὸ εἰκὸς γέγονεν, οὐ δικαίως ἂν καὶ παραιτητέον εἴη ὅ τι λέγοιμι. Νέμει γὰρ τὸ θαρρεῖν ἡ ἀτρέκεια. Καὶ οὐδὲν χεῖρον, οἶμαι, ὑπὸ τῶν ἀκουσόντων ἂν πάθοιμι λέγων ὧν ἐμαυτὸν ἴσως δράσαιμι μὴ εἰπών. Ἐκεῖθεν μὲν γὰρ δόξαν ἀποίσαιτ´ ἄν τις τοῦ πάντ´ ἐπέχειν ἐκ φιλαυτίας τοῖς τότε ξυμβᾶσι, καί γ´ ἀνάγειν πρὸς ἕν τι τὸ μὴ κατὰ τρόπον ἐκεῖνα καὶ τἀσφαλὲς πεπρᾶχθαι· ἐντεῦθεν δὲ ἀλλ´ εἰ μή τί γε πλέον, τῷ γοῦν ἑκόντα παρατρέχειν τὸ ξυμπεσὸν ἐκ δαιμονίου οἶμαι προνοίας ῥυπαίνοιτ´ ἂν ἡ καθ´ ἱστορίαν ἀλήθεια. Τῷ τοι καὶ τοῦτο πρὸς τοῖς ἄλλοις λεγέσθω, δεῖμα μὲν φέρον θεοῦ προνοίας, πρὸς ὅ τι δὲ φέροι ἢ παρελθὸν ἢ ἐσόμενον ὡς εἰκὸς ἀγνοούμενον.

3. Ἡμέρα μὲν οὖν τῆς τυρινῆς κυριώνυμος τότ´ ἐφίστατο, ἐκάλει δὲ τὸν ἐπ´ ἐκκλησίας ἱερουργοῦντα τὸ σύνηθες· τὸ δ´ ἦν τὸ προηγιασμέναις ἀναφοραῖς τὸ ἱερὸν πυξίον ἐς ὅ τι μάλιστα ἐμπιπλᾶν κατὰ χρείαν τῶν τεταγμένων λειτουργιῶν. Ἐπεὶ γοῦν τετέλεστο μὲν ἡ τῆς ἱερᾶς θυσίας ἀναφορά, ἀνεπτύσσετο δὲ τὸ πυξίον ἐφ´ ᾧ τοὺς ἱεροὺς ἄρτους τεθῆναι, εὕρηταί τις εὐθὺς ἐντὸς τῶν προηγιασμένων ἀναφορά, ἣν δὴ καὶ εἴκασέ τις ὁρῶν μίαν τῶν τριῶν ἐκείνων εἶναι, ἣν καὶ τῆς ἁγίας καὶ μεγάλης τετράδος μέλλουσαν ἀναφέρεσθαι, συμβὰν τότε, καθὼς λέλεκται, μὴ τὰ τῆς ἱερᾶς τελεσθῆναι θυσίας διὰ τὴν ἐπ´ ἐκκλησίας τῶν ἐκκλησιαστικῶν παρ´ οἱωνδηποτοῦν ὀψὲ τῆς ὥρας γεγονυῖαν συγχώρησιν, ἐκεῖσέ που ἀφεθεῖσαν τῆς πράξεως κεῖσθαι συνέβαινεν. Ἡ δ´ ἠχρείωτο πάμπαν καὶ σέσηπτο, ὡς μηδ´ εἰκόνα φέρειν ἄρτου, μὴ ὅτι γ´ ἄρτον καὶ ἀμηγέπη φαίνεσθαι, ἀλλά τινα τύπον θρυμμάτων μελάνων θηριακῆς ἤ τινος ἄλλου τοιούτου σκευάσματος. Τρόμος οὖν ἰδόντα παραυτίκα λαμβάνει τὸν ἱερέα, καὶ ὅ τι πράξοι (οὐδὲ γὰρ ἦν ἐκεῖνον ἑνοῦν εἰς κατάληψιν τοῖς προσφάτοις) διενοεῖτο. Καὶ τὸ πρᾶγμα φοβερὸν ἔδοξεν, οὐ παθὸν τόσον ὅσον φανέν, ἐπείπερ τὰ τῆς εὐθετήσεως ἠμηχάνηται. Τοίνυν καὶ εἰς κοινὴν θέαν προυτέθη, καὶ τὸ ποιητέον μεθ´ ὅτι πλείστης ἐζητεῖτο τῆς εὐλαβείας. Ἀλλ´ ὃ ἦν καὶ ἐδόκει καὶ πρέπον ἦν, τὸ περιὸν τῆς παραλλαγῆς οὐκ ἐδίδου γίνεσθαι, καὶ δὴ πρὸς τὴν μετάληψιν ὀκνῶν ὁ ἱερεὺς οὐ προσίετο. Θεῷ δ´ ἀναφέρειν ἄλλως οὐκ ἦν μὴ μεταλαβόντα τὰ δῶρα. Καὶ ἔνθεν μὲν φόβος ἐκεῖθεν δ´ ἀπορία τοὺς θεωμένους διεμεριζέτην, οὐκ ἔχοντας ὅ τι καὶ πράξοιεν. Ὁ γοῦν φόβος τὰς σφῶν γνώμας συνέστελλε πρὸς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ἄγων βουλήν, τὸ τὸν ἱερέα, κἂν ὅ τι καὶ πάθοι, προσήσεσθαι τὸ φαινόμενον. Τοῦ δὲ μηδ´ ὅλως προσιτὸν ἐκεῖνο νομίζοντος μηδ´ ἄκροις ὡς εἰπεῖν χείλεσι τὸ παράπαν, ἡ ἀπορία παρατολμήσασα ἐσχεδίαζε μηχανὴν πολὺ μὲν τῶν ἀξίων ἀποδέουσαν, ἀναγκαίαν δ´ ἄλλως ὑπὲρ πᾶν ἕτερον ὃ δὴ καὶ ἐννοήσειέ τις πώποτε. Θεῷ μὲν οὖν ἄρα τῶν τιμίων καὶ ἱερῶν ἐκείνων μέλειν εἰκός, καὶ ἔμελε πάντως, ἐκεῖνον δὲ τότε ὁ τοῖς τοιούτοις ἀφιερώμενος τόπος ἐκ παλαιοῦ, ὃς δὴ καὶ ἱπνὸς ἅγιος λέγεται, ὁσίως ἐπιρριφέντα ὁσίως δέχεται. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐς τοσοῦτον.

29. Περὶ τῶν παριστρίων Σκυθῶν, ὅπως κατεπολεμήθησαν.

1. Τότε δὲ καὶ νέφος Σκυθῶν παριστρίων ἐπισυναχθέν, οὐκ οἶδ´ ἔκποθεν καὶ ἐκ ποίας τῆς ἀφορμῆς, εἰς δέκα σχεδὸν χιλιάδας ποσούμενον, διελθὸν τὴν Βουλγάρων γῆν καὶ τῶν πέριξ πολλὰ ληϊσάμενον κατὰ τὸν ἔξω ζυγὸν γίνεται. Καὶ δὴ προσδόκιμον ἦν ἐκδραμούμενον καὶ τὰ τῆς Μακεδονίας καὶ Θρᾴκης λείαν ποιῆσον τὴν τῶν Μυσῶν ὑμνουμένην.

2. Ἔτυχε δὲ τότε τὰ ἀμφὶ τὴν Μεσέμβρειαν κατέχων ἄρχοντος τρόπον καὶ στρατηγοῦ ὁ κουροπαλάτης Οὐμπερτόπουλος, ἀνὴρ ἀγαθωσύνῃ χαίρων καὶ εὐβουλίᾳ κοσμούμενος· ὃς δὴ καὶ συμπλακεὶς ἐξαίφνης, θαρρήσας τῇ τοῦ βασιλέως θεοσεβείᾳ, ὀλίγους ἐπάγων πολλοῖς τοῦ προτερήματος ἐγεγόνει, ὡς τοὺς μὲν ἔργον μαχαίρας γεγονέναι, τοὺς δὲ καὶ ἀποπνιγῆναι κατὰ τὸν ἐκεῖ παραρρέοντα ποταμόν. Ὀλίγοι δ´ ἐκ πολλῶν διαδράντες, μηδ´ ὅπῃ γῆς χωροῖεν εἰδότες, τὰς δυσχωρίας διεκπαίοντες, ᾗ ποδῶν εἶχον ἔφευγον, ἄρτι πρῶτον μαθόντες ὡς ἄβουλον πλῆθος εὐβουλία μᾶλλον ἢ ἀνδρεία καταγωνίζεται. Ταῦτα μαθὼν ὁ βασιλεὺς καὶ πρῶτον μὲν δοξάσας τὴν θείαν ἀντίληψιν, εἶτα δὲ καὶ ὑπερθαυμάσας τὸν ἄνδρα πολλοῖς δωρεῖται, ὀφέλλων τὴν ἐκείνου τιμήν, οὐκ ἀλλαγαῖς μόνον ἱματίων ἀλλὰ χρυσῷ καὶ ἵπποις αὐτὸν δεξιούμενος,

3. Ἐφ´ οἷς καὶ τὴν τοῦ μεγάλου παπίου δωρεῖται τιμὴν ὡς ἆθλον ἀρετῆς καὶ τρόπαιον ἄξιον.

30. Ἀξίωσις παρὰ βασιλέως τῶν σχιζομένων διὰ τὰ τελεσθέντα τέρατα.

1. Βασιλεὺς δ´ ἐπιστὰς τῇ πόλει οὐ καθάπαξ ἠφίει τοὺς σχιζομένους τῆς ἐκκλησίας, ἀλλὰ τρόπῳ μετεχείριζε τὴν ἐκείνων ὁμόνοιαν. ὅθεν πέμπων, ἔστι δ´ οὗ καὶ προσκαλούμενος, πολὺς ἦν δεικνύων διὰ φροντίδος ἔχων τὰ ἐκείνων μὴ δεχομένης παραίτησιν, καὶ μᾶλλον ὅτι τέρατ´ ἄττα τελούμενα κατεμάνθανεν, οἷά τ´ ὄντα καὶ τὸν λίαν θαρροῦντα δεδίττεσθαι.

2. Ἐχόμενα γὰρ τοῦ περιπύστου νεὼ τῆς τοῦ θεοῦ σοφίας, ἔν τινι δημοτικῷ οἰκήματι, ἐν τοίχῳ τῆς θεοτόκου εἰκὼν καθιστόρητο, καὶ ἡ εἰκὼν ἐπὶ πολλαῖς ἡμέραις ἐδακρυρρόει, ἀμάρας ἐξ ὀφθαλμῶν χέουσα, ὥστε καὶ σπόγγοις τὸ ἐκρέον συνάγεσθαι. Ἐλθόντος δὲ καὶ αὐτοῦ βασιλέως, ἅμα μὲν κατὰ προσκύνησιν ἅμα δὲ καὶ κατὰ θέαν τῶν τελουμένων, καὶ προσταγὲν ἀσφαλισθέντος τοῦ οἴκου βεβαίως, τὰ αὐτὰ ἦν καὶ πάλιν τοῖς πρότερον. Καὶ αὖθις ἐν τοῖς Χαρσίου αἷμα τῆς εἰκόνος τοῦ λαμπρὸν ἐν μάρτυσι λάμποντος Γεωργίου δαψιλῶς ἀνέβλυζε. Ταῦθ´ ὁρῶν κρατῶν δειδήμων ὤν, ὡς τὸ ἀληθὲς εἰπεῖν, περὶ τὰ τοιαῦτα καὶ εὐλαβής, φόβον οὐ μικρὸν εἶχε, μήπως θεῷ δοκοῦν ἐκείνοις προσέχειν αὐτὸς ἐπ´ ἄλλοις ἔχοι τὸν νοῦν καί γ´ ἔξω τοῦ θείου θελήματος διαπράττοιτο. ὅθεν καὶ συγκαλῶν παρεκάλει, καὶ ἰδίᾳ καὶ φανερῶς, καθιστῶν συνόδους λαῶν, γενέσθαι ποτὲ τῆς εἰρήνης ἠξίου, καὶ ἀπιδεῖν πρὸς τὴν τῆς ἐκκλησίας ὁμόνοιαν.

3. Ἀλλ´ οὐκ ἔπειθεν· ἦν γὰρ ἐκείνοις φανερῶς προσιστάμενον τὸ τοῦ Ἰωσὴφ μνημόσυνον καὶ τὸ τῆς ἐκκλησίας, ὡς ᾤοντο λέγοντες, ῥύπασμα, κοινωνούσης ἀφορισμοῖς. Ἀφορισμὸν δ´ ἔλεγον τὸν τοῦ Ἀρσενίου πρὸς Ἰωσήφ. Οὐκ οἶδα δὲ εἰ καὶ τὰ ὡρκωμοτημένα πάλαι μὴ λαβόντα λύσιν, ἃ δὴ ἔχειν λύειν ἐγκεχωρημένον παρὰ Ἀρσενίου τὸν Ὑάκινθον λαβόντα τὸν θρόνον διεβεβαίουν, μέρος ἦσαν καὶ ταῦτα συμβαλλόμενον πρὸς τὸ ῥύπασμα. Εἰ δὲ καὶ τὸ κατὰ τὸν πάπαν προσετίθουν τρίτον, μὴ τοῖς πρότερον ἱκανούμενοι, ἔστω καὶ τοῦτο. Καθ´ ἃ δὴ πάντα αὐτοὺς ἀθιγεῖς ὄντας καθάπαξ τῶν ῥυπασμάτων αὐτοὺς καὶ τὴν διόρθωσιν δικαίους εἶναι πράττειν, ἄλλως δὲ μηδ´ ὁπωσοῦν καταδέχεσθαι τὴν ὁμόνοιαν.

 

 

 

511 Chapitre XXVI.

1. L'Armée navale négligée par les Romains. 2. Raisons de cette négligence. 3. Occupation de l 'armée de Tarcaniote.

1. Alexis Raoul gendre de Tarcaniote commandait l'armée navale composée d'environ quatre vint vaisseaux ; et avait avec lui Synadene grand Stratopedarque. Le soin de la marine semblait alors très important au bien de l'Empire, bien que depuis l'avènement d'Andronique à la Couronne il eût été négligé comme plus préjudiciable qu'utile.

2. Quelques-uns du Conseil à qui cet avis plaisait extrêmement, l'appuyaient sur de légères conjectures, par lesquelles ils promettaient à la pitié et au zèle avec lequel l'Empereur s'appliquait à procurer la tranquillité de l'Église, une protection si visible du Ciel et une prospérité si heureuse que ses ennemis n'oseraient plus l'attaquer, et prétendaient amasser de grandes richesses, en apportant d'un côté à l'Epargne les impôts que paieraient les matelots, lors qu'ils seraient congédiés, et qu'ils auraient embrassé une autre profession, et en épargnant de l'autre la paie qu'on leur donnait. Mais ils ne faisaient pas réflexion sur la vaste étendue de l'Empire, et sur la difficulté qu'il y aurait à le conserver, si 512 l'on n'était en état de l'agrandir, vu principalement que la Capitale était environnée d'un grand nombre d'îles auxquelles elle ne peut commander sans vaisseaux, ni les défendre contre les Français, qui ne pouvant digérer le regret de leur perte, brûlaient d'envie de les reprendre. Bien que l'Empereur comprît aisément ces raisons, et qu'il s'appliquât au gouvernement de l'Empire avec une capacité qui était au dessus de son âge, il suivit le mauvais conseil, comme s'il eût été entraîné par quelque sorte de nécessité. La paix dont l'Empire jouissait en ce temps-là, auquel les Vénitiens et les Génois qui commandaient en Italie étaient contents de demeurer en repos, et auquel Charles qui avait soulevé tous les autres était mort, fut cause que l'on négligea absolument les vaisseaux, et qu'on les abandonna au temps pour achever de les détruire. Les Soldats qui avaient servi dessus furent contraints d'exercer des métiers pour vivre, ou de prendre parti dans les troupes des étrangers, avec lesquels ils revinrent bientôt exercer sur nous des pirateries et des brigandages.

3. Tarcaniote partit pour l'Occident à la tête d'une armée nombreuse, et étant arrivé à Demetriade fit la revue de ses troupes, en envoya une partie faire des courses et enlever du butin sur les ennemis, et occupa les autres à réparer les fortifications des places, en attendant que l'Impératrice Anne lui envoyât Michel. Son plus grand 513 ouvrage fut d'élever en un jour vingt-quatre tours de bois autour de Démetriade, d'y creuser deux fossés, et d'y conduire de l'eau de la mer. Pendant qu'il occupait ses troupes à ce travail, il n'entreprenait rien contre les ennemis.

Chapitre XXVII.

1. Mort de Tarcaniote. 2. Piège tendu à Michel. 3. Sa prison. 4. Sa fin tragique.

1. Par la suite du temps l'armée fut attaquée d'une maladie contagieuse, qui en fit périr une grande partie, et qui à la fin enleva le Général, et. obligea le reste de s'en revenir sans avoir rien fait de considérable.

2. L'Impératrice Anne et Nicéphore son mari ne laissèrent pas d'attirer Michel par la subtilité de leurs artifices, et par l'éclat des promesses qu'ils lui firent de lui donner leur fille en mariage., sans que l'inégalité des conditions, et le défaut de sa naissance qui n'était pas légitime lui rendissent ces offres suspectes, et le fissent défier du piège qu'on lui tendait. Dès qu'il fut entre leurs mains ils le mirent pour une grande somme d'argent entre celles de l'Empereur, qui lui donna une garde libre, et tâcha d'adoucir la rigueur de sa prison par d'honnêtes divertissements, et même par l'espérance qu'il lui donna de lui accorder un jour en mariage sa nièce fille d'Asan.

514 3. Cela ne l'empêcha pas toutefois de tâcher de se sauver, mais la fortune lui fut si contraire, qu'il fut toujours repris. Je dirai ici la dernière trame qu'il brassa pour s'échapper, bien que je ne le puisse faire sans anticiper un peu sur l'ordre du temps. Pendant que l'Empereur était à Thessalonique, comme nous le dirons bientôt, Michel était en prison avec sa sœur, que Tertere avait autrefois demandée en mariage à son père Jean Sebastocrator pour son fils Venceslas, et qu'il avait gardée longtemps, parce qu'elle n'était pas encore en âge de puberté; mais depuis ayant ; changé d'intérêt et de sentiment, il l'envoya à l'Empereur avec la sœur d'Asan. Ils étaient dans une même prison dont Henri natif d'Angleterre était le Concierge. Michel le corrompit en lui promettant de lui faire épouser sa sœur, s'il voulait s'enfuir avec lui. Il y en a même qui disent que pour plus grande assurance du mariage il coucha dès lors avec elle. Ce Barbare se rendit aisément à des promesses si magnésiques, et si fort au dessus de sa fortune. Quand il eut engagé sa parole les parents de Michel qui étaient en liberté, et qui avaient eu soin de lui fournir tout ce qu'il avait désiré dans la prison, préparèrent une barque sort légère, et fort vite, avec des rameurs sort robustes et fort vigoureux, et convinrent du jour auquel ils la tiendraient toute prête sur le bord de la mer d'Occident. Il n'y avait sous Henri que deux hommes et un jeune garçon, aux- 515 quels ne jugeant pas à propos de communiquer leur dessein, ils résolurent de s'en défaire. Pour en venir plus aisément à bout, ils les séparèrent et les tuèrent en l'absence l'un de l'autre. Ils sauvèrent la vie au dernier en saveur de sa jeunesse, mais de peur qu'il ne les découvrît ils lui lièrent les mains derrière le dos, et lui mirent un bâillon à la bouche. Comme ils avaient les clefs de la prison ils la fermèrent, de peur que le jeune homme ne se roulât dehors, et Henri cria à ceux de dedans qu'ils eussent grand soin de garder les prisonniers. Ceux qui le virent dehors ne se doutèrent de rien. Ils crurent seulement que c'étaient des prisonniers que Henri menait quelque part par un ordre secret de l'Empereur. Ils passèrent au milieu des gardes sans être arrêtés, et arrivèrent à la barque dans l'espérance d'aborder en deux ou trois jours à Euripe, où la sœur de Michel commandait, et de se voir délivrés des inquiétudes de leur fuite. Mais la vengeance divine les poursuivait, et  le sang des innocents qu'ils venaient de répandre si injustement les retenait par une force invisible. Il s'éleva un vent violent qui les repoussa, et qui les retint plusieurs jours sur le rivage, jusques à ce qu'ils furent pris par les Officiers de l'Empereur. Puisque j'ai interrompu le cours de mon Histoire pour faire cette digression, je ne le reprendrai point que je n'aie auparavant ajouté ce qui lui arriva dans la suite funeste de ses aventures.

516 4. Comme il y avoir déjà huit ans qu'il languissait dans une misérable captivité, ses parents offrirent de grandes sommes à l'Empereur pour sa délivrance. Il leur fit une réponse ambiguë sans leur refuser ni sans leur accorder ce qu'ils demandaient. Le prisonnier ennuyé de ces remises et de ces longueurs, prit une damnable résolution de mettre le feu à sa prison, et en la brûlant de brûler aussi le Palais du Prince qui était proche. Comme c'était durant le mois de Décembre, et durant les plus grandes rigueurs de l'hiver, il fit apporter à sa chambre quantité de bois, comme si ce n'eût été que pour se chauffer. Ayant bien fermé sa porte il mit le feu à tout ce bois. Une heure après la flamme éclatant de tous côtés, l'Empereur qui par bonheur n'était pas encore endormi, envoya quelques-uns de ses gardes pour l'éteindre. L'Eunuque Carbas étant arrivé le premier, et ayant trouvé la porte fermée la voulut enfoncer; mais à peine l'eut-il entr'ouverte qu'il reçut de Michel plusieurs coups d'épée, dont il tomba mort sur la place. Une Compagnie de gardes étant accourus avec leurs haches tuèrent impitoyablement Michel de plusieurs coups, et l'enterrèrent ensuite sans les honneurs convenables à sa naissance, auprès de la porte appelée Gyrolimne. Exemple déplorable de la vanité des grandeurs humaines, qui nous apprend à ne les regarder que comme une ombre.

517 Chapitre XXVIII.

1. Secrets de Dieu impénétrables. 2. Sincérité de l'auteur. 3. Pain consacré corrompu par le temps.

1.  Il arriva alors aux sacrés Mystères quelque chose de terrible à voir, et de terrible à entendre, dont je crois que personne ne trouvera la cause, quelque peine qu'il prenne de la rechercher. Car, comme dit Job, qui est-ce qui qui a compris les pensées du Seigneur, et qui est-ce qui a pénétré les desseins de sa sagesse ? D'ailleurs avancer que cela soit arrivé sans un ordre particulier de Dieu, ce serait une fureur pour me servir de la pensée de Pindare.

2. Puisque je me suis engagé à faire un récit fidèle des événements, pour étranges et pour extraordinaires qu'ils paraissent, je ne suis plus libre de les omettre, lors principalement que l'évidence de la venté me donne une pleine assurance. Les Lecteurs ne me seront point de reproche si fâcheux, quand j'aurai dit celui-ci, que ma conscience m'en ferait si je l'avais tu. Si leur délicatesse est blessée par une image qui sait horreur, la possession où je suis d'être parfaitement sincère serait interrompue par la suppression d'une Histoire que je suis persuadé n'être arrivée que par une permission particulière de la 518 Providence divine, bien que je ne sache pas ce qu'elle signifie, soit pour le présent ou pour l'avenir.

3. Le Dimanche de la Quinquagésime, auquel l'Église permet encore aux fidèles l'usage du fromage étant arrivé, et auquel le Prêtre doit mettre dans la boitte autant d'Hosties consacrées, qu'il y a de jours suivants auxquels on ne consacre point, lors qu'il eut consommé le saint Sacrifice il ouvrit la boitte pour y renfermer les Hosties, et il en trouva une, qui autant qu'on en pouvait juger à la voir, n'avait pas été consumée le Jeudi de la Semaine-Sainte de l'année précédente, à cause du départ des Ecclésiastiques arrivé pour les raisons que nous avons dites, et qui s'était tellement corrompue, qu'elle n'avait plus figure de pain, et qu'elle ressemblait à des morceaux de thériaque, ou de quelque semblable confection. Le Prêtre saisi de frayeur ne savait que faire, et ne croyait pas pouvoir mêler cette Hostie corrompue avec les autres. Enfin il montra la boitte aux assistants, et leur demanda leur avis. Quelques-uns lui conseillèrent de la consumer, mais il en avait une trop grande horreur pour le pouvoir faire. Cependant on ne pouvait achever la cérémonie que cette Hostie ne fût consumée, et c'était ce qui redoublait la perplexité et l'inquiétude. L'expédient qu'on y trouva était éloigné de l'honneur qui est dû à un si auguste Sacrement. Mais la circonstance du temps le rendait néces- 519 saire. Ce fut d'abandonner cette Hostie à la Providence, en la mettant dans le saint Four, qui est un lieu destiné à de semblables usages, ce qui fut fait avec tout le respect:, et toute la révérence qu'on peut désirer.

Chapitre XXIX.

1. Irruption des Scythes. 2. Leur défaite. 3. Valeur du Curopalate récompensée.

1. Un nuage d'environ dix mille Scythes s'étant formé sur les bords du Danube, par je ne sais quelle rencontre, fondit sur la Bulgarie, ruina les environs, et s'arrêta sur une hauteur, d'où l'on s'attendait qu'il descendrait bientôt pour ruiner la Macédoine et la Thrace.

2. Umpertopule Curopalate homme qui aimait la vertu, et qui excellait en prudence, était alors Gouverneur de Mesembrie, par la confiance qu'il avait, non en ses troupes qui n'étaient que médiocres, mais en la piété de l'Empereur, attaqua courageusement ces Barbares, en fit passer les uns au fil de l'épée, poussa les autres dans un fleuve où ils se noyèrent, et contraignit les autres de chercher leur salut dans la suite, et de reconnaitre que la victoire dépend moins du nombre que du courage et de la conduite.

3. L'Empereur rendit grâce à Dieu d'un si glorieux avantage, et admira la valeur de Curopa- 520 late, le récompensa par de riches présents et par la charge de grand Papias.

Chapitre XXX.

1. L'Empereur prend de grands soins pour rendre la paix à l'Église. 2. Il arrive deux miracles dans le même temps. 3. Les Arsénistes demeurent obstinés.

1. L'Empereur étant de retour à Constantinople n'oublia rien pour rétablir la paix de l'Église. Il fit parler aux auteurs de la division. Il leur parla lui-même, et rejeta toutes leurs excuses. Quoiqu'il y fût porté de lui-même, il le fut encore plus par des miracles capables d'étonner les plus assurés.

2. On dit qu'une Image de la Vierge qui était en une maison proche de la grande Église, versa une telle abondance de larmes, qu'on les ramassa avec des éponges. L'Empereur voulut en être témoin., et rendre ses respects à la Mère de Dieu ; et après même qu'il eut ordonné que la maison demeurerait fermée, le miracle ne laissa pas de continuer. Une Image de saint George Martyr jeta quantité de sang dans le quartier proche de la porte de Carsius. L'Empereur qui de lui-même était un peu superstitieux en ces sortes de matières, appréhenda que Dieu ne fût fâché 521 contre contre lui, de ce qu'au lieu de s'appliquer uniquement à la réconciliation des partis, il s'amusait à d autres affaires, et ne cessa de les assembler et de les exhorter en général et en particulier à se réunir.

3. Mais il ne put rien gagner sur l'opiniâtreté des Arsénistes, qui formaient de grandes plaintes de la mention qu'on faisait du nom de Joseph, bien qu'il eut été retranché de la Communion par Arsène, de l'excommunication qu'avaient encourue ceux qui avaient eu quelque participation avec lui, à quoi on ajoutait qu'ils avaient résolu de ne faire jamais de paix que ceux qui avaient été retranchés ne fussent rétablis par Hyacinthe Vicaire d'Arsène, et que Hyacinthe ne fut élevé pour cet effet sur le trône de l'Église Patriarcale. Enfin ils se plaignaient de ce qu'on a voit reconnu la primauté du Pape, et comme ils étaient les seuls qui ne s'étaient point souillés par cette reconnaissance, ils soutenaient que c'était à eux à prescrire les moyens de s'en laver.

31. Περὶ τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ λειψάνου τοῦ πατριάρχου Ἀρσενίου.

1. Ἦν μὲν οὖν καὶ τῶν Ἀρσενιατῶν τισὶν εἰρηνεύσασιν, καὶ μάλισθ´ ὅτι καὶ κατὰ τὸ Ἀτραμύττιον συνελθοῦσιν, ὡς εἴρηται, ἐσπούδαστο ταῦτα, ἦν οὖν τότε καὶ σφίσιν ἔφεσις ἐπὶ τοῖς προτέροις ἐκείνοις ἀνακομίζειν τὸ σῶμα τὸ Ἀρσενίου ἐκ Προικοννήσου. Οἳ δὴ καὶ αὖθις βασιλεῖ προσανέφερον καὶ ἠξίουν. Πλὴν καὶ σκέμμα τι βαθὺ καὶ γενναῖον ἐν τούτοις ἦν, ὡς ἔδειξεν, ἀξιοῦσιν· ὁ γὰρ ὡς ἀδίκως ἐκβληθεὶς ἐπὶ τὴν προτέραν τιμὴν ἀναγόμενος εἶχε δηλοῦν ἐντεῦθεν τὸν Ἰωσὴφ ἐπιβήτορα, ᾧ δὴ καὶ ἀφορισμὸς προστριβόμενος, ὡς ἔλεγον, παρ´ ἐκείνου ὑπορρεῖν τὰ κατ´ ἐκείνου τελέως ἐδίδου ἂν παρὰ τοῖς αὐτὸν ἐκεῖνον θαυμάζουσιν.

2. Ὁ μέντοι γε βασιλεὺς πρὸς τὴν τῆς ἐκκλησίας ὅλως ἀφορῶν εἰρήνην, ὡς τοὺς ὁρῶντας πιστεύειν, προκαταλαμβάνων δὲ καὶ τοὺς ἄλλους ἐντεῦθεν (τὸ γὰρ σφίσιν ἰσχυρὸν προτεινόμενον ἡ ἐξορία τοῦ πατριάρχου ἦν, δι´ ἣν ὑπήγοντο τοὺς ἄλλους ἀδίκως ἐκβεβλημένου, ὃ δὴ καὶ προαναστέλλειν ἠβούλετο τῷ πρὸς αὐτοῦ καὶ τῶν αὐτοῦ τὴν ἐκ τῆς μετακομιδῆς τοῦ σώματος τιμὴν γίνεσθαι), παραχρῆμα νεύει πρὸς τὴν ἀξίωσιν.

3. Ἦν δὲ μόνον εἰς τοῦτο τῷ βασιλεῖ προσιστάμενον τὸ φθάσαι λεχθῆναι παρά τινων ὡς ἀφορισμὸς ἐπίκειται παρ´ ἐκείνου τοῖς ὁτεδήποτε τὸ σῶμα μετακομίσουσι, παρ´ ὃ καὶ μόνον ἕτοιμος ἦν ἐκ τοῦ παραχρῆμα τῇ καταγωγῇ τοῦ σώματος τὸν ἐξορισθέντα τιμᾶν. Ἐπεὶ δὲ τοῦτο παρὰ τῶν εἰδότων ἐλέγετο ὡς ψευδῶς ἐλέχθη καὶ ὡς ἐπλάσθη παρὰ τοῦ μαθητοῦ ἐκείνου Ματθαίου τὸ φημιζόμενον, τῷ τόπῳ προσμένειν μετὰ τοῦ σώματος θέλοντος, εὐθὺς ταχυναυτοῦντες ἐν ἐνήρει οἱ ἀμφὶ τὸν Μανουηλίτην Θεόδωρον ἡτοιμάζοντο· οἳ δὴ καὶ ἡμερῶν ὀλίγων ὑπὸ προσηκούσῃ τιμῇ καὶ αἰδοῖ ἀξίᾳ μετ´ εὐπλοίας πάσης τὴν Κωνσταντίνου καταλαμβάνουσι.

4. Καὶ τότε ξυνέρχεται μὲν βασιλεὺς ξὺν πάσῃ συγκλήτῳ, συνέρχεται δὲ πατριάρχης συνάμ´ ἀρχιερεῦσι, καὶ τῶν κληρικῶν ὅσοι μετ´ ἐκεῖνον εἰρήνευον, καὶ λαὸς ἅπας τῆς πολιτείας, οἱ μὲν προσκληθέντες οἱ δὲ καὶ αὐτόκλητοι. Καὶ τὰ τοῦ Εὐγενίου καταλαβόντες θήκην μὲν ἐκείνην πέπλῳ τῶν καλλίστων περικαλύπτουσι, καὶ χερσὶν ἱερῶν ἀνδρῶν κατὰ τὸ προσῆκον πιστεύσαντες ὑπὸ φωσὶ δαψιλέσι καὶ θυμιάμασιν, ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς καὶ εὐφημισμοῖς τοῖς πρέπουσι, πεζῇ καὶ βάδην τὸ μέγα καὶ ἱερὸν τέμενος τῆς τοῦ θεοῦ σοφίας καταλαμβάνουσι, καὶ σφίσιν ὥσπερ αὐτοῖς οἰκειοῦν τὸ τῶν Ἀρσενιατῶν βουλόμενοι σέμνωμα, ὡς καὶ τοῦ πατριάρχου κοινωνοῖς φανεῖσι καὶ συλλειτουργοῖς ἄντικρυς, ἐπενδύοντο μὲν τὰς ἱερὰς ἐσθῆτας, πρὸς τῷ τελεῖν δὲ τὴν ἱερὰν λειτουργίαν ὄντες, τῶν ἀντιφώνων ψαλλομένων, στολὴν καὶ τὸ σῶμα τῶν ἱερῶν ἐπενδύσαντες χερσὶν ἀρχιερέων φερομένῳ συνεισοδεύουσιν. Εἶτα πρὸς τῷ συνθρόνῳ δόξαντες ἐπικαθιζάνειν, τὰ τῆς ἱερᾶς τελετῆς συνεπλήρουν εἰς τέλος πρὸ τῆς ἱερᾶς τραπέζης ἱσταμένῳ τῷ σώματι. Ἐντεῦθεν καὶ περὶ τὰ δεξιὰ τοῦ βήματος τῷ κιβωτίῳ ἐνθέντες ἱστῶσι, κλεισὶ καὶ σφραγῖσι τὴν ἐκ τῶν Ἀρσενιατῶν κλοπήν, ὡς ἐνῆν, φυλαττόμενοι, καὶ τρίτης ἑκάστης ἑβδομάδος πρὸς τὴν τῶν Ὁδηγῶν κατ´ ἔθος λαοῦ συντρέχοντος, κἀκεῖνο ὑπανοιγόμενον τοῖς προσιοῦσιν ἄνετον ἦν.

5. Ἐν ὑστέρῳ δὲ χρόνῳ ἡ Ῥαούλαινα πρωτοβεστιάρισσα ἐν τῇ τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου μονῇ τοῦ τῆς κρίσεως ἱερὸν οἶκον εἰς κάλλος ἐξησκημένον καὶ μέγεθος ἀνιστᾷ. Καὶ ἐπεὶ σπουδὴν εἶχεν ἐκείνη πρὸς τὸν πατριάρχην οὐ τὴν τυχοῦσαν καὶ ζῶντα καὶ τελευτήσαντα, ἀξιοῖ βασιλέα καὶ λιπαρῶς δέεται δοθῆναι τὸ σῶμα τῇ κατ´ αὐτὴν μονῇ, ἐφ´ ᾧπερ ἀποτεθῆναι τῷ παρ´ αὐτῆς ἀνεγερθέντι ναῷ. Ὃ δὴ καὶ γέγονεν, ἑτέρας τότε συστάσης κατὰ τὸ εἰκὸς πανηγύρεως, καθ´ ἣν βασιλεὺς καὶ σύγκλητος καὶ τῶν ἱερωμένων σχεδὸν οἱ πάντες, οὐδὲ τῆς λαώδους λειπούσης μοίρας, ἐκεῖθεν πεζοποροῦντες τὴν τιμὴν ἐτέλουν τῷ πατριάρχῃ, οὐκ ὀλίγα τοῦ βασιλέως καταβαλόντος καὶ τὰ τῶν πόνων ἐφόδια.

32. Περὶ τῶν κατὰ Συρίαν δεινῶν.

1. Τότε καὶ τὰ κατὰ Συρίαν ἐπράττετο πάνδεινα. Ὁ γὰρ τῆς Βαβυλῶνος σουλτὰν πρὸ χρόνων λαβὼν Ἀντιόχειαν καὶ εἰς ἔδαφος κατερείψας, ἀφῆκε τοῖς μετ´ ἐκεῖνον ἀκήρυκτον ἔχειν μάχην μετὰ τῶν Ἰταλῶν τῶν τὴν παραλίαν οἰκούντων ἐκ παλαιοῦ. ὅθεν καὶ ἐπὶ τῶν τότε καιρῶν στρατολογησάμενοι Ἄραβες ἢ μὴν Αἰθίοπες πρῶτον μὲν αἱροῦσι τὴν Τρίπολιν καὶ ἡβηδὸν τοὺς ἐν αὐτῇ κατασφάττουσι, καὶ αὐτὴν δὴ τὴν πόλιν ἀνατρέπουσιν ἐκ θεμέθλων, ἔπειτα καὶ τὴν πολυπληθῆ Πτολεμαΐδα τὰ ὅμοια δρῶσι, καὶ πᾶσαν τὴν παραλίαν ἐξανδραποδισάμενοι τὰ θαύματα τῆς Συρίας ἠφάνισαν.

2. Καὶ ἔδοξε τὰ ἡμέτερα τέρατα ἐπ´ ἐκείνοις φανέντα τε καὶ τελειωθέντα· δάκρυα γὰρ ἐκεῖνα καὶ αἵματα πρὸς τὰ μακρὰν ἡμῶν ἀνεφέροντο, ἀποπεμπομένων τὰ φοβερὰ ἡμῶν ἑτέροις τοῖς μὴ ὅτι γ´ εἰς πεῖραν ἀλλ´ οὐδ´ εἰς θέαν δυναμένοις μόνην τῶν ἰδίων κακῶν ἡμῖν κοινωνῆσαι. Τὸ δ´ ἦν ἄρα παραψυχὴ καὶ κακῶν ἀνάρτησις, γνωσθέντος παθοῦσιν ὡς ὅπου τὸ τῶν δεινῶν σημεῖον, ἐκεῖ ξυμβαίνει καὶ τὸ ἀποτέλεσμα γίγνεσθαι.

33. Περὶ τοῦ δευτέρου συνοικεσίου τοῦ βασιλέως.

1. Ὁ μέντοι γε βασιλεὺς υἱοὺς ἔχων ἐξ Ἄννης τῆς ἐξ Οὔγγρων δύο, Μιχαήλ τε καὶ Κωνσταντῖνον, τὸν μὲν βασιλικῶς ἀνῆγε καὶ ὡς τῆς βασιλείας διάδοχον ἐθεράπευε, τὸν δὲ Κωνσταντῖνον εἰς δεσπότην ἔτρεφε. Τῷ μέντοι γε Μιχαὴλ καὶ ὁ πάππος αὐτοῦ Μιχαὴλ τῆς εἰς τὴν βασιλείαν καταστάσεως ἦρχε, καὶ ὡς βασιλέα παρεῖχε κηρύττεσθαι ὡς οὐ μικρὰν παραψυχὴν τῷ πατρὶ διὰ τὸν τῆς δεσποίνης ἀλύοντι θάνατον.

2. Παρ´ ἣν αἰτίαν καὶ τὸ ἐκ ῥηγῶν τῶν μεγίστων κῆδος κατὰ δεύτερον συνοικέσιον μὴ ἔχων ὅλως περιποιεῖν ἑαυτῷ, ὡς ὑπ´ ἀρχὴν πάντως ἐσομένου τοῦ ἐξ αὐτῶν, τὴν ἐκ μαρκεσίων Εἰρήνην καί γ´ ἐκγόνην τοῦ ῥηγὸς Ἱσπανίας, ἀγαθὸς ἀγαθὴν οὐχ ἧττον τὸ γένος ἢ τοὺς τρόπους, ἄγεται. Γρηγόριος δ´ ἦν ὁ ταινιωτής, καὶ τὰ στέφη ἡ Αὐγοῦστα καὶ μήτηρ ἐδέχετο.

34. ὅπως μετακληθεὶς ἀνήχθη Βέκκος ἀπὸ Προύσης, καὶ τὰ τῆς αὐτοῦ κρίσεως.

1. Ἐπεὶ δ´ ἐπὶ τῇ Προύσῃ ἐπικεκήρυκτο πρόεδρος ὁ ἐξ ἀμαγειρεύτων Νικόλαος, μετονομασθεὶς ἐκ μοναχῶν εἰς Νεόφυτον (καὶ τοῦτο γὰρ κανὼν ἐτίθετο παρ´ ἐκείνοις, εἰ καὶ μὴ ἔχων κατὰ τοὺς ἄλλους τὸ ἀπαραίτητον, τὸ σήμερον μὲν ἱστᾶν ἐνώπιον θεοῦ καὶ ἀγγέλων καὶ τὰς συνθήκας ἀπαιτεῖν τῆς μοναχικῆς τάξεως, εἶτα τὸν εἰς ὑποταγὴν ταχθέντα τὴν αὔριον εἰς ἀρχιερέα χειροτονεῖν· ὃ δὴ καὶ αὐτὸ ἐδόκει πολλοῖς ἐπιλήψιμον),

2. Καταλαβόντι τὴν λαχοῦσαν τῷ ἱερεῖ ἔδοξε καινόν τι ποιεῖν παρὰ τὰ πραχθέντα διὰ τὸ χθεσινὸν τοῦ πάπα μνημόσυνον, καὶ δὴ κοινῇ προστάσσει ἐφ´ ἡμέραις τισὶν ἀπέχεσθαι τῶν κρεῶν ὡς πρόστιμον τοῦ ῥυπάσματος. Τὸ δ´ οὖν βαρὺ Προυσαίοις δόξαν, τῷ αἰτίῳ τῶν χθὲς συμβάντων ἐνίπτοντες κατηρῶντο καὶ μάλα οἱ ἐνεφόρουν ὕβρεις. Ὁ δ´ ἦν δι´ ὅν, ὡς ἔλεγον, ἔμελλον νηστείαις προστιμᾶσθαι καὶ κακουχίαις.

3. Τοῦτ´ ἀκουσθὲν Βέκκῳ (πολὺ γὰρ ὑφεῖρπε, καὶ πάντες ἀναφανδὸν ἐλοιδόρουν, καὶ οἱ ἐκείνου ἔξω διάγοντες κατὰ πρόσωπον ὠνειδίζοντο) οὐκ ἀνεκτὸν ἐδόκει, οὐδ´ ὥστε καὶ ἐνεγκεῖν φορητόν. ὅθεν καὶ θυμὸν ἀναλαμβάνει μείζω, καὶ ἐπὶ μέσης σταθεὶς τῆς τῆς μονῆς μεγίστης αὐλῆς, ὡς παρὰ πάντων ἀκούοιτο, τῷ μὲν τῆς Προύσης καὶ λίαν καταφρονητικῶς ἔχειν ὡς ἀμαθεῖ τὰ ἐκκλησιαστικὰ αὐτόθεν ἐῴκει, τῷ δὲ πατριαρχοῦντι Γρηγορίῳ καὶ λίαν τοῖς λόγοις ἐπεῖχε. Καὶ "τί παθόντες" ἔλεγεν "ἐμὲ μὲν τὸν παρὰ Ῥωμαίοις καὶ ἐκ Ῥωμαίων γεννηθέντα τε καὶ τραφέντα συχναῖς περιβάλλοντες λοιδορίαις ἔπειτα φεύγετε, ἄνδρα δὲ παρ´ Ἰταλοῖς γεννηθέντα τε καὶ τραφέντα, καὶ οὔπω ταῦτα, ἀλλὰ καὶ αὐταῖς στολαῖς καὶ γλώττῃ πρὸς τὰ ἡμέτερα παρεισφρήσαντα, εὐφημοῦντες δέχεσθε; εἰ δὲ δογμάτων ἕνεκα λέγετε, βασιλεὺς προσκαλείτω, καὶ συναχθέντων ἁπάντων ἀκουέτω τὸ φρόνημα, κἂν δόξω κακῶς φρονῶν, ξυνετῶν ἀνδρῶν καὶ τῶν γραφῶν κρινόντων καὶ εὐλαβῶν· εἰ δ´ οὖν, ἀλλ´ ἵνα τί λόγοις ἀμαθῶν καὶ βαναύσων ἑπόμενοι ἐμοὶ τὰ χείριστα περιάπτετε;"

3. Ταῦτ´ ἔλεγε Βέκκος ἀναφανδόν, καὶ δῆλος ἦν θέλων καὶ βασιλεῖ προσαγγέλλεσθαι. Ὃ δὴ καὶ οὐκ εἰς μακρὰν ἐγεγόνει. Κοινῇ τε γὰρ σκέψει κατάγεται, καὶ τῇ μονῇ τοῦ Κοσμιδίου προσίσχει τῆς νηὸς ἀποβάς, ὥριστό τε ἡμέρα τῆς διαλέξεως, καὶ σύνοδος ἱερῶν ἀνδρῶν, παρόντος καὶ αὐτοῦ βασιλέως, ἀνὰ τὸν Ἀλεξιακὸν τρίκλινον γίνεται. Παρῆν μὲν οὖν ὁ πατριαρχεύων Γρηγόριος, παρῆν δὲ καὶ ὁ Ἀλεξανδρείας Ἀθανάσιος, ἀρρώστως ἔχων τοῦ σώματος κλινοπετής τε καὶ ἐπὶ σκίμποδος. συνῆν δὲ καὶ πᾶσα τῶν ἀρχιερέων ὁμήγυρις. Ἦσαν δὲ καὶ οἱ τῆς ἐκκλησίας καὶ μοναχοὶ πλεῖστοι, καὶ τῶν λαϊκῶν οἱ ἐλλόγιμοι. Ἐφ´ οἷς προυκάθητο βασιλεύς, καὶ ἀμφ´ ἐκεῖνον ἦσαν ὅσοι τε τῶν μεγιστάνων καὶ τὸ τῆς συγκλήτου ἅπαν περιφανές. Ἦν δὲ καὶ ὁ μέγας λογοθέτης, τὰ πρῶτα τῶν συνειλεγμένων, συνάμα πατριάρχῃ ἀναδεξάμενος τὰ τῆς διαλέξεως. Ἐπὶ τούτοις ὁ τῆς ἐκκλησίας ῥήτωρ, ὃς δὴ καὶ τῶν διαλόγων κατήρχετο.

 

522 Chapitre XXXI.

1. Demande artificieuse des Arsénistes. 2. Accordée par l'Empereur. 3. Fourberie d'un disciple d'Arsène. 4. Première translation de son corps. 5. Seconde translation.

1.  Quelques Arsénistes qui avaient fait leur paix dans l'assemblée d'Endromit, supplièrent l'Empereur de permettre de reporter le corps d'Arsène de l'île de Proconnèse à Constantinople. Cette demande procédait d'une politique fort subtile, et sort délicate, et ne tendait à rien moins qu'à le rétablir, même après sa mort dans son Église, à condamner Joseph comme un usurpateur, et à renverser tout ce qu'il avait établi.

2. L'Empereur qui n'avait point de plus forte passion que de réunir les esprits et de rétablir la paix, crut que c'était un moyen assuré de gagner les autres Arsénistes, leur accorda ce qu'ils demandaient, pourvu qu'Arsène n'eut point prononcé d'excommunication contre ceux qui transporteraient son corps.

3. Dès que les mieux informés eurent assuré qu'il n'en avait jamais prononcé, et que c'était une supposition artificieusement inventée par un de ses disciples, nommé Mathieu, qui trouvait son intérêt à demeurer auprès de son corps, sous 523 prétexte de l'honorer, on envoya Manuelite avec une galère, dans laquelle il le ramena quelques jours après, avec tous les honneurs et tous les respects qu'on se peut imaginer.

4. L'Empereur alla au devant avec tout le Sénat, le Patriarche avec tous ceux du Cierge qui n'étaient pas séparés de lui : Une foule incroyable de peuple, dont les uns y avaient été invités, et les autres y étaient accourus d'eux-mêmes. Quand ils furent au quartier d'Eugène, ils couvrirent le cercueil d'un poêle magnifique, et le firent porter par des Prêtres jusques à l'Église de sainte Sophie, avec un grand nombre de lumières, et d'odeurs, et au chant des Hymnes et des Psaumes. Il n'y avait personne qui ne s'empressât de lui rendre les mesmes honneurs que les Arsénistes. Les Clercs du parti du Patriarche vivant, mirent leurs habits d'Église pour célébrer la Messe, et pendant que les deux Chœurs chantaient alternativement, ils revêtirent le corps des habits Pontificaux, et l'accompagnèrent jusques au trône où les Évêques le portèrent, et quand il eût été reporté devant l'Autel ils firent le saint Office. Ils le mirent après cela à gauche de l'Autel, dans un tombeau qu'ils fermèrent avec des clés et avec des sceaux, de peur que les Arsénistes ne l'enlevassent. Le troisième jour de chaque semaine, auquel le peuple s'assemble en l'honneur des Anges, on ouvrait le tombeau et on montrait le corps à ceux qui le voulaient voir.

524 5. La femme de Raoul Protovestiaire qui avait toujours eu une singulière vénération pour Arsène durant sa vie, et pour sa mémoire après sa mort, demanda depuis permission à l'Empereur de faire transporter son corps dans une fort grande, et fort belle Église qu'elle avait fait bâtir au Monastère de saint André. Cette seconde translation ne sut pas moins célèbre que la première y ayant été honorée, non seulement par un concours extraordinaire de personnes de toutes sortes de conditions, mais aussi par la présence de l'Empereur, dont la libéralité fournit à la dépense de la cérémonie.

Chapitre XXXII.

1. Malheurs de la Syrie. 2. Présagés par des prodiges.

1. La Syrie tut assiégée en ce temps-là par des disgrâces très fâcheuses, le Sultan qui avait auparavant pris et rasé Antioche, avait dès lors laissé à ses successeurs une guerre immortelle contre les Français qui possédaient la côte de la mer. Les Arabes, ou plutôt les Ethiopiens avaient depuis pris Tripoli, fait passer au fil de l'épée tous ceux qui étaient au dessus de l'âge de puberté et ruiné la ville de fond en comble. Ils avaient depuis exercé les mêmes fureurs à Ptolemaïde et sur les bords de la mer, et avaient ruiné tout ce qu'il y 525 avait en Syrie de plus rare et de plus digne d'être admiré.

2. C'était-là sans doute l'accomplissement des prodiges qui nous avaient étonnés. Ce sang et ces larmes que nous avons vus présageaient les malheurs qu'ils ont soufferts. La nouvelle de leur disgrâce nous a servi de consolation, en nous assurant que les maux qui nous avaient menacés étaient tombés sur d'autres.

Chapitre XXXIII.

1. Deux fils de l'Empereur Andronique. 2, Son second mariage.

1. L'Empereur avait deux fils d'Anne de Hongrie, Michel et Constantin. Il regardait le premier comme son successeur à l'Empire, et destinait le second à la dignité de Despote. L'Empereur Michel son père pour le consoler de la mort de l'Impératrice sa femme, ordonna que Michel son fils serait honoré des marques extérieures de la puissance Souveraine.

2. Il ne désirait pas pour cette raison épouser en secondes noces la fille d'un Roi, parce que les enfants qui naîtraient de ce mariage seraient au dessous de la majesté des Rois, et il aima mieux prendre Irène qui n'était fille que d'un Marquis,, et petite fille du Roi d'Espagne. Elle ne laissait pas d'être illustre par sa naissance, et par sa vertu. 526 Elle fut couronnée par le Patriarche Grégoire, et depuis lors qu'elle sut devenue mère, elle fut sacrée avec les cérémonies accoutumées.

Chapitre XXXIV.

1. Ordination d'un Évêque de Pruse. 2. Ordonnance du nouvel Évêque. 3. Impatience, plainte, et murmure des habitants. 4. Réponse de Veccus. 5. Conférence ordonnée par l'Empereur.

1.  Nicolas Officier de la cuisine de l'Empereur, qui en se faisant Moine avait pris le nom de Néophyte fut élu Évêque de Pruse, selon une coutume qui s'était introduite en cette ville là, et qui y servait comme de règle, bien qu'elle fût désapprouvée ailleurs, de faire aujourd'hui profession de la vie Monastique devant Dieu, et devant les Anges, et se soumettre en cette qualité à la conduite d'un autre, et monter le lendemain aux dignités de l'Église, et se charger du gouvernement des peuples.

2. Ce nouvel Évêque jugea à propos de signaler d'abord son zèle par une ordonnance qu'il fit pour défendre l'usage de la viande pendant un certain temps afin d'expier par cette abstinence la commémoration du nom du Pape, qui avait été faite dans les prières publiques.

527 3. Les habitants ne pouvant souffrir l'excès de cette rigueur chargeaient d'imprécations et d'outrages celui qu'ils en croyaient auteur, et quand ils voyaient Veccus, voila disaient-ils celui qui est cause que nous sommes consumés par les abstinences, et par les jeûnes.

4. Veccus qui ne trouvait pas bon que le peuple lui fit en face des reproches si sanglants se mit un jour debout au milieu de la grande cour du Monastère, et élevant sa voix afin d'être entendu de tout le monde, parla avec grand mépris de l'Évêque, comme d'un homme fort ignorant dans la science de l'Église, et même de Grégoire le Patriarche. Comment, dit-il, êtes-vous si insensés que de me noircir d'injures, et de me fuir comme un profane moi qui suis né, et ai été élevé parmi vous, dans le même-temps que vous recevez avec applaudissement un étranger qui est né, et qui a été élevé parmi les Latins ? Que si c'est ma doctrine que vous reprenez, que l'Empereur assemble un Concile, et que l'on examine st elle contient quelque chose de contraire aux divines écritures, où aux Saints Pères. Que s'il n'y a rien a reprendre, pourquoi me dites-vous des injures comme sont des ignorants, et des artisans ?

3. Veccus dit cela tout publiquement, et témoigna désirer qu'on le rapportât à l'Empereur, à quoi on ne manqua pas. Ce Prince ayant ordonné une assemblée de Prélats dans l'appartement d'Alexis, Veccus s'y rendit par mer en diligence, Grégoire Patriarche de Constantino- 528 ple s'y trouva, le Patriarche d'Alexandrie n'y pouvant aller à cause de son indisposition s'y fît porter. Tous les Évêques, la plus grande partie des Moines, et les plus considérables des Laïques y assistèrent. L'Empereur y présidait, et avait auprès de lui les premiers de l'Empire, et du Sénat, le Logothète était auprès du Patriarche pour porter la parole. Le Rhéteur de l'Église ouvrit la Conférence.

35. Διάλεξις τοῦ Βέκκου μετὰ τῶν περὶ Γρηγόριον.

1. Καὶ "ἵνα τί" φησίν, "ὦ οὗτος, ὑγρῶν οὐσῶν καὶ ἔτι τῶν σῶν συλλαβῶν ἐφ´ οἷς ὡμολόγεις ἐσφάλθαι καὶ συγγνώμην ἐζήτεις καὶ παραίτησιν ἐποιοῦ, σήμερον ἀναλαμβάνεις τὰ ὡμολογημένα καὶ ἀδικεῖσθαι διισχυρίζῃ, ὥστε καὶ τοιαύτην δὴ καὶ τοσαύτην συγκροτηθῆναι τὴν παροῦσαν σύνοδον;"

"ὅτι" φησὶ "λόγους πατέρων εἰπόντες καὶ λόγον ἀπαιτούμενοι περὶ τούτων ἡμεῖς, ἄλλον μὲν εἰδότες καιρὸν τὸν τῆς ἐκείνων ἀναπτύξεως, ἄλλον δὲ τὸν τότε παρόντα, εἰρηνεύειν θέλοντες μόνον, ἀφέντες τὰ πάντα ταῦτ´ ἐπράττομεν, οὐ μὴν δὲ καὶ ὥστε τοὺς βουλομένους ἐργολαβεῖν καὶ περιάπτειν ἡμῖν αἱρέσεως ἔγκλημα."

καὶ τὸν λόγον ἀναλαβόντα τὸν πατριάρχην Γρηγόριον "καὶ τί γε τὸ δοξάμενον" φάναι "τοῖς ἀμφὶ σέ;" ἦσαν γὰρ σὺν ἐκείνῳ καὶ οἱ πάλαι ἀρχιδιάκονοι, ὅ τε Μελιτηνιώτης Κωνσταντῖνος καὶ Μετοχίτης Γεώργιος.

οἱ δὲ "εἰ μὲν τὴν ἁπλῶς θεολογίαν βούλει μαθεῖν, καὶ τὴν δόξαν ἣν καὶ καρδίᾳ πιστεύομεν καὶ ὁμολογοῦμεν στόματι, αὕτη ἐστὶν ἣν ἅπας θεολογεῖ, ᾗ καὶ ἡμεῖς ἐμμενοῦμεν μέχρι καὶ αὐτῆς τελευταίας ἀναπνοῆς. Εἰ δὲ ζητεῖς καὶ τὴν τῶν πατέρων, ἣν οὐκ ἐναντίαν φαμὲν τῷ συμβόλῳ τῆς πίστεως, ἀλλ´ ἀνάπτυξιν καὶ διασαφήνισιν μᾶλλον τῶν κειμένων ἐν τῷ συμβόλῳ, εὑρίσκομεν ἐν γραφαῖς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον χορηγούμενον διδόμενον ἀποστελλόμενον προερχόμενον ἐκ πατρὸς δι´ υἱοῦ, ἔστι δ´ οὗ καὶ παρ´ ἐνίοις τῶν πατέρων ἐκπορευόμενον. Λέγει δὲ καὶ ὁ μέγας Δαμασκηνὸς Ἰωάννης καὶ προβολεὺς διὰ λόγου ἐκφαντορικοῦ πνεύματος. Ταὐτὸν δὲ τὸ προβολεὺς τῷ αἰτίῳ γινώσκομεν. Αἴτιον οὖν οὔ φαμεν τὸν υἱὸν ἐπὶ τῇ ἐκ πατρὸς προόδῳ τοῦ πνεύματος, οὔτε μὴν συναίτιον, ἀλλὰ καὶ ἀναθεματίζομεν καὶ ἀποβαλλόμεθα τὸν οὕτω λέγοντα. Τὸν δὲ πατέρα αἴτιον δι´ υἱοῦ τοῦ πνεύματος λέγομεν, ἐπείπερ τὸ προβολεὺς εἰς αἴτιον ἐκλαμβάνεται."

"καὶ πῶς, ὦ οὗτοι", φησὶν ὁ μέγας λογοθέτης, "οὐ ποιεῖτε αἴτιον τὸν υἱὸν ἐπὶ τῇ ἐκ πατρὸς προόδῳ τοῦ πνεύματος, ἐπείπερ διὰ λόγου αἴτιον ὁμολογεῖτε τὸν πατέρα τοῦ πνεύματος; δείκνυτε γὰρ ἐξ ὧν λέγετε, ὡς οὐκ ἂν ὁ πατὴρ προύβαλε πνεῦμα, εἰ μὴ υἱὸν ἐγέννα. Τὸ δ´ ἐστὶν ἐμφαινόμενον αἴτιον."

τοὺς δὲ θέλοντας ἐκφεύγειν τὸ ὑπονοούμενον ἄτοπον φάναι ὡς πολλὰ ἐπὶ τῆς θεολογίας λέγονται ἃ δὴ μικρῷ τῷ λόγῳ τὰ μεγάλα σταθμώμενα ἐμφαίνουσί τι ταῖς χαμερπέσιν ἐννοίαις καὶ ἄτοπον ὅλως καὶ μὴ πρέπον θεῷ. "οὐ λέγομεν τέλειος θεὸς ὁ πατήρ, καὶ τέλειος θεὸς ὁ υἱός, καὶ τέλειος θεὸς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον; οὐχ ὑπονοεῖται τριθεΐα τὸ συναγόμενον. Οὐ λέγομεν ἐγέννησεν ὁ πατὴρ τὸν υἱόν; οὐκ ἀναζῇ Ἄρειος, ἐννοῶν ῥιπὴν καὶ ἄτομον χρόνου μέσον τοῦ γεννῶντος καὶ τοῦ γεννωμένου. Ἀλλὰ τὸ βλάσφημον ἀποφεύγομεν, ἱστάμεθα δὲ καὶ ὅροις τῆς εὐσεβείας, καὶ τὸ τῶν γραφῶν ὁμολογοῦντες καὶ τὸ κακεμφαῖνον οὐ παραδεχόμενοι." ἐντεῦθεν ὁ Μοσκάμπαρ Γεώργιος, χαρτοφύλαξ ὢν τῆς ἐκκλησίας τότε, νόθον ἔλεγε τὸ ῥητόν. Ἀλλὰ καὶ πρὸς αὐτὸν ὁ μέγας λογοθέτης, ἄγχι σχὼν κεφαλήν, ἵνα μὴ πυθοίατο ἄλλοι, "καὶ πῶς, ὦ οὗτος", φησίν, "ἰσχυρῶς λέγειν δόξομεν οὕτως ἀπολογούμενοι; ἐπεὶ ἐν τῇ βίβλῳ τῆς ἱερᾶς ὁπλοθήκης κατὰ ῥῆμα κεῖται τὸ ῥητὸν ὡς ἁγίου ῥητὸν καὶ τοῦ μεγάλου Δαμασκηνοῦ."

ἀλλὰ τρανῶς πρὸς τοὺς ἀντιλέγοντας ἔλεγεν ὡς "δέχομαι μὲν τὸ ῥητὸν ἁγίου εἶναι, πλὴν οὐχ ὁμολογήσω τὸ πνεῦμα διὰ λόγου τε καὶ υἱοῦ τὴν αἰτίαν ἐκ τοῦ πατρός. Οὕτω γὰρ καὶ παραβολώτερον εἴποιμι τῶν ἐκ πατρὸς καὶ υἱοῦ λεγόντων τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐκπορεύεσθαι, παρ´ ὅσον ἐκεῖ μὲν τῆς αὐτῆς προθέσεως ἐπ´ ἴσης κειμένης καὶ τοῖς δυσί, κἂν κατὰ τὴν ἰσοτιμίαν τῶν ὑποστάσεων, τὸ ταὐτὸν τῶν προθέσεων κείμενον τὸ ἀτηρὸν τῆς τόλμης ἀμηγέπη πέφυκεν ἐπειλύειν, ἐνταῦθα δὲ τὸ διάφορον τῶν προθέσεων, διάφορον καὶ τὴν ἔννοιαν τῆς λέξεως ἐργαζόμενον, διαφορὰν παραστήσει μεγίστην ἐπὶ τῆς αὐτῆς καὶ μιᾶς προόδου τοῦ πνεύματος τῶν θεαρχικῶν ὑποστάσεων, ὡς ἄλλην μὲν αἰτίαν εἶναι τὸν πατέρα ἄλλην δὲ τὸν υἱόν, οὗ τί ἂν εἴη τὸ χείριστον;" οὕτως εἰπόντος καὶ ἰσχυρὰ πάνυ δόξαντος λέγειν, ἐκείνους μὴ δυναμένους ἀπολογεῖσθαι πρὸς ταῦτα μόνον λέγειν

"καὶ τί πρὸς ἡμᾶς λέγεις ταῦτα; λέγε πρὸς τὸν εἰπόντα· καὶ εἰ μὲν κενοφωνεῖν οἴει τὸν Δαμασκόθεν, εἰ δὲ τὸν λόγον δέχῃ, ἵνα τί ἡμεῖς ἐν αἱρέσει κατηγορούμεθα, εἰ ταὐτά σοι πράττομεν καὶ τὸν λόγον καὶ αὐτοὶ ὡς ἁγίου λόγον τιμῶμεν;"

 "τιμᾷ τις τὸ ἱερὸν εὐαγγέλιον," ὁ πατριάρχης φησί, "λέγων μείζονα τοῦ υἱοῦ τὸν πατέρα. Ἀλλ´ οὐχ ἱκανὸν τοῦτο καὶ μόνον, εἰ μὴ καὶ ὀρθῶς ἐξηγοῖτο τὸ θεοπαράδοτον λόγιον. Τί γοῦν εἰ καὶ ὑμεῖς δεχόμενοι τὸ ῥητὸν στρεβλοῦτε τὴν ὑπονόησιν; ἄλλως τε δὲ καὶ ἀλληλένδετά εἰσι τὰ τῶν ἁγίων ῥητὰ καὶ ἀλληλόπλοκα, ἐπεὶ καὶ ἐξ ἑνὸς καὶ ἁπλοῦ πνεύματος διαφόρως ἐρρέθησαν. Δεῖξον τοίνυν τὸν λόγον τοῦτον, ὃν ὑμεῖς λέγετε, συγκροτούμενον καὶ ἐξ ἄλλων. Εἰ δ´ οὐκ ἔχετε, καθὼς ἄρα οὐδ´ ἔχετε, τί ἄλλο βούλεται ἡ τοιαύτη περινόησις εἰ μὴ στρεβλοῦν τὸ ῥῆμα πρὸς διάνοιαν ξένην τῆς κοινῆς τῶν πατέρων ἐννοίας καὶ ἀπεμφαίνουσαν;" ταῦτ´ εἰπόντος τοῦ πατριάρχου, καὶ μάλα γενναίως ἐνστάντος, ἐκεῖνοι πρὸς τὸ δεύτερον ἀτονήσαντες πρὸς τὸ πρῶτον ἀπελογοῦντο,

"τὸ μὲν τοῦ εὐαγγελίου ῥητόν, ὦ τᾶν," λέγοντες, "ἰδίαν ἔχει παρὰ τῶν πατέρων τὴν ἐξήγησιν πρόσφορον, καὶ κακὸς πάντως ὁ μὴ ταύτην δεχόμενος· τὸ δὲ προκείμενον τοῦτο ῥητὸν ἐξ ἀνάγκης σημαντικὸν ἐννοίας ἐστί. Δείκνυε τοιγαροῦν τὴν ἐξήγησιν, καὶ ἡμεῖς ἑψόμεθα. Εἰ δ´ οὖν, ἀλλὰ σὺ λέγε, ἐπεὶ τὴν ἡμετέραν οὐ παραδέχῃ, καὶ ἀκουσόμεθα."

"ἐκεῖνοι τὸ ῥητὸν" φησὶν ὁ πατριάρχης "ἐξηγοῦνται, οἳ δὴ ἐκ πατρός φασι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐκπορεύεσθαι."

"καὶ τίς οὐ φρονεῖ τοῦτο;" φασίν. "τοῦτο καὶ ἡμῖν ἀγαπητὸν καὶ σωτηρίας ἐλπίς."

"καὶ εἰ δέχεσθε τοῦτο" ὁ μέγας λογοθέτης φησί, "τί ἐκεῖνο προβάλλεσθε;"

ὅτι καιρὸς ἀπῄτει εἰς ἐθνῶν εἰρήνην τὸ ταῦτα λέγειν" φασί.

"νῦν δὲ" φησὶν ὁ Βέκκος, "εἰ μὲν βούλεσθε, σιγητέον ἡμῖν τὸ ῥῆμα πολὺ τὸ τολμηρὸν ἔχειν δοκοῦν. Εἰ δ´ οὖν, ἀλλὰ παραβασίας περὶ τὰ ἱερὰ ἐγκαλουμένοις δόγματα αἰτία, ὡς οἶμαι, μείων ἀπολογεῖσθαι. Καὶ δὴ πρόσχες μοι, κύριέ μου," φησί, "μέγα λογοθέτα· σὲ γὰρ ὁρῶ (καὶ οὐχ ὑποτρέχων λέγω) διαλεκτικοῖς κανόσι χρώμενον καὶ κατὰ τὸ προσῆκον διαλεγόμενον." "ἀλλὰ μὴ θώπευε" ἐγκόψας φησὶν ἐκεῖνος. "μὴ γένοιτο" ἔφη. "ἀλλ´ ἐμοὶ μὲν ἐξεικονίζειν τὰ ἀνεικόνιστα φόβος μέγας, τῶν δὲ ἁγίων λεγόντων ἕπεσθαι, ἐχόμενος πάντως τοῦ προτειχίσματος, ἀσφαλῶς ἕξω ἐς ὅ τι καὶ λέξω. Ἥλιον ἀκτῖνα καὶ φῶς τῶν ἀνεικονίστων εἰκόνα φέρουσι, καὶ αὖθις ὀφθαλμὸν πηγῆς, ὕδωρ καὶ ποταμόν. Οὐχ οὕτω λέγουσιν ἐπὶ τῆς μακαρίας τριάδος οἱ θεολόγοι πατέρες; ἰδοὺ γοῦν, ἥλιος, καὶ ἡ ἀκτὶς προσεχῶς ἐξ αὐτοῦ, δι´ αὐτῆς δέ, πρίν τι καινὸν παρεμπεσεῖν νόημα, καὶ αὐτὸ τὸ φῶς ἐξ ἡλίου. Ἆρ´ ἡ ἀκτὶς ἢ ὁ ἥλιος αἴτιον; εὐθετεῖ μοι τὸν λόγον καὶ ὁ Νύσσης Γρηγόριος λέγων τοῦ δὲ ἐξ αἰτίας ὄντος, τουτέστι τῶν αἰτιατῶν, πάλιν ἄλλην διαφορὰν ἐννοοῦμεν· τὸ μὲν γὰρ προσεχῶς ἐκ τοῦ πρώτου, τὸ δὲ διὰ τοῦ προσεχῶς ἐκ τοῦ πρώτου."

πρὸς ὃν ἐκεῖνοι "καὶ οὐχ ὁμολογεῖς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον προσεχὲς τῷ πατρί, ὥσπερ καὶ τὸν υἱόν; καὶ ποία ἂν ἀκοὴ τὸ τοιοῦτον παραδέξαιτο, εἰ ὁ μὲν υἱὸς προσέχεται τῷ πατρί, τὸ δὲ πνεύματος τοπικῇ τινὶ διεχείᾳ διίσταται, τῆς ἀτοπίας. Εἰ γὰρ ὁ κύριος λέγει ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί, ἀλλ´ οὖν εὔλογον τὰ αὐτὰ λέγειν καὶ περὶ τοῦ πνεύματος, εἴπερ ὀρθοδοξεῖν βουλόμεθα, τὸ πνεῦμα ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν τῷ πνεύματι, καὶ αὖθις ἐν τῷ υἱῷ, καὶ ὁ υἱὸς ἐν τῷ πνεύματι. Ἣ οὐ ταῦθ´ οὕτως ἔχει;"

Βέκκος "ναί" φησίν. "προσεχὲς μὲν ὁμολογεῖν τοῦ πατρὸς τὸ πνεῦμα, ὅτι καὶ ἀδιάστατον, ἐπεὶ καὶ τὸ φῶς προσεχὲς τῷ ἡλίῳ (ἔτι γὰρ ἔχομαι τῆς εἰκόνος), τῶν λίαν εἰκότων ἐστί, καὶ οὐ διαμάχομαι· προσεχῶς δ´ ἐννοεῖν τὸ πνεῦμα ἐκ τοῦ πατρὸς ὁ λόγος οὐ δίδωσι τῆς διαφορᾶς. Τὸ μὲν γάρ, φησί, προσεχῶς τοῦ διὰ τοῦ προσεχῶς· ὑμεῖς δὲ τοπικὰς διαστάσεις ἢ μὴν καὶ χρονικὰς ἐμβάλλοντες συνάγετε πάντως τὸ ἄτοπον. Τὸ γοῦν γεννᾶσθαι καὶ τὸν υἱὸν ἐκ τοῦ πατρὸς ἀπορροήν τινα καὶ διέχειαν τοπικὴν σχεδὸν δίδωσιν ἐννοεῖν. Ἀλλὰ τὸ ἀδιαστάτως προσκείμενον καὶ τὸ ἐξ ἐκείνου εἶναι δηλοῖ τὸν υἱόν, καὶ τὸ ἐκείνῳ καὶ αὖθις εἶναι οὐκ ἀφαιρεῖται. Οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦ πνεύματος νόει μοι. Ἣ μᾶλλον ἐπὶ τῆς εἰκόνος ὁ λόγος γινέσθω, ὡς ἂν ἀσφαλέστερον λέγοιμεν. Ἀκτῖνα λέγομεν ἐξ ἡλίου, ἀποτομὴν ἐξ ἐκείνου ταύτης οὐκ οἴδαμεν. Φῶς λέγομεν δι´ αὐτῆς ἐξ ἡλίου, καὶ τὴν μεσιτείαν ἐννοοῦμεν, καὶ τὸ προσεχίζεσθαι τὸ φῶς τῷ ἡλίῳ διὰ τὴν τῆς ἀκτῖνος μεσιτείαν οὐκ ἀπαρνούμεθα. Διὰ τοῦτο καὶ ἐπιφέρει ὁ ἅγιος τῆς τοῦ υἱοῦ μεσιτείας καὶ αὐτῷ τὸ μονογενὲς φυλαττούσης, καὶ τὸ πνεῦμα τῆς τοῦ πατρὸς σχέσεως μὴ ἀπειργούσης."

ταῦτ´ εἰπόντος τοῦ Βέκκου, ὁ Ἀλεξανδρείας αὐτόθεν ἀπὸ τοῦ σκίμποδος πρὸς αὐτὸν ὡς "ἡμεῖς τῆς ἐκκλησίας κρατοῦμεν τὰ δόγματα, ἃ καὶ παρελάβομεν, ταῦτα δὲ λέγειν οὐκ ἐδιδάχθημεν. Εἰ μὲν οὖν πλατικῶς ἐκράτει ταῦτα ἡ ἐκκλησία, οὐκ ἂν καὶ ἡμᾶς ἐξ ἀνάγκης διέλαθεν. Ἐπεὶ δὲ ἁπλῶς τὴν πίστιν καὶ ἀπεριέργως ἕξομεν καὶ τὰ τῆς πίστεως δόγματα, οἷς ἄρα καὶ συνανετράφημεν, τί γοῦν ἰσχυρίζεσθε εἰσάγειν ἐν ἐκκλησίᾳ θεοῦ παρὸ παρελάβομεν λέγειν; γενέσθαι δὲ τῆς εἰρήνης, τὰ πολλὰ ταῦτ´ ἀφέντας, ξυμφέρει."

οἱ δὲ "ἀλλ´ ἐγκαλούμεθα αἱρέσεως, δέσποτα."

καὶ ὁ Ἀλεξανδρείας "ναί" φησι· τὸ συνιστᾶν θέλειν ἀσύνηθες, κἂν ἀσφαλὲς ἦν, αἵρεσις ἂν λογισθείη. Ὃ δὴ καὶ ἐατέον, παρακαλῶ, τῆς κοινῆς δόξης γεγονότας καὶ φανερᾶς, καὶ τῆς εἰρήνης, ὃ δὴ καὶ ξυμφέρει, καὶ ταῦτα τοῦ ἁγίου βασιλέως μεσολαβοῦντος."

καὶ ὁ πατριάρχης εὐθὺς πρὸς αὐτοὺς "ἀλλ´ ὑμεῖς φατὲ ἰσοδυναμεῖν ἐπὶ τούτοις τῇ ἐκ τὴν διά, ὡς τοῦ ἁγίου λέγοντος τὸ δὲ διὰ τοῦ προσεχῶς ἐκ τοῦ πρώτου ὑμᾶς λέγειν καὶ ἐκ τοῦ πρώτου. Ὃ δὴ καὶ ποῖον τρόπον ἀμαθίας οὐ παρελήλυθεν; ὅπου γε καὶ ἡ ἀδολεσχία μείζων καὶ προφανής. Εἰ γὰρ ἐκ τοῦ προσεχῶς, πῶς ἐκ τοῦ πρώτου; εἰ δὲ ἐκ τοῦ πρώτου, πῶς ἐκ τοῦ προσεχῶς; ὁρᾶτε εἰς ποῖα ἀρκύστατα πίπτετε, τὴν θεολογίαν καταρρυπαίνοντες."

καὶ οἱ περὶ τὸν Βέκκον "ὁμολογοῦμεν τὸ παρατόλμημα, καὶ συγγνώμην αἰτοῦμεν. Οὐδὲ γὰρ αὐτόθεν ἡμῖν ἡ ὁρμὴ τοῦ ταῦτα λέγειν ἐκ ματαίας ὀρέξεως, ἀλλ´ ἦν τὸ παροτρῦναν αἴτιον. Τὸ δ´ ἦν νομιζομένη τῆς τῶν ἐκκλησιῶν διχονοίας διάλυσις, ὥστε ἐκείνων μὲν χρωμένων τῇ ἐκ ἡμῶν δὲ τῇ διά, προστιθέντων καὶ ἀμφοτέρων ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ τῆς θεολογίας τόπου, οὐκ ἄλλως ἔχειν συμβιβάζειν, εἰ μὴ οὕτω λέγοιμεν. Τί δαὶ διὰ τοῦτο παραβασίας ἐξ ὁλοκλήρου καὶ ἐφ´ αἱρέσει κριθείημεν, ὡς ἀθετεῖσθαι μὲν χειροτονίαν, καταπλύνεσθαι δὲ τὰ ἅγια, καὶ αὐτὸ δὲ τὸ τελεστικὸν ἅγιον ἀθετεῖσθαι μύρον καὶ παραρρίπτεσθαι, ὅτι ἡμῖν τετέλεσται; ἐπεί τοί γε" φασὶ "καὶ ὑμῖν παραβέβασταί τι θεολογοῦσιν, ὡς δείξομεν. Ἆρ´ οὖν διὰ ταῦτα, ἀφέντες ὑμῖν ἐγκαλεῖν, τὸ πᾶν ἀφανίσομεν;" καὶ τῶν εἰπόντων "καὶ ποῦ καὶ ἐπὶ τίσιν ἡμῖν παραβέβασται;" ἐκείνους ἐκβαλεῖν εὐθὺς χάρτην καὶ ἐμφανίζειν. Καὶ τοὺς αὖθις ἀναγνόντας ἀρνεῖσθαι καὶ ἀναθεματίζειν τὸν λόγον, σχεδὸν δὲ καὶ αὐτὸν τὸν γράψαντα. Ἀλλὰ τὸν Μοσχάμπαρα ἰδόντα ὁμολογεῖν ἑαυτοῦ τὸ σύγγραμμα εἶναι καὶ ἀπολογεῖσθαι πειρᾶσθαι. Ἐφ´ οἷς ὁ Βέκκος, μεθ´ ὅσου εἴποι τις ἂν τοῦ χαριεντισμοῦ, "ἡμεῖς μὲν προσεδοκῶμεν σὸν εἶναι" πρὸς τὸν πατριάρχην φησίν· "εἰ δὲ μὴ σὸν ἀλλὰ τούτου, ὡς καὶ αὐτὸς ὡμολόγησε, ψύλλα τις ἐπικαθίσασα τῷ τῆς ἁμάξης ῥυμῷ οὔτ´ ἀνασπᾶν οὔτε κατασπᾶν ἔχει τὴν πείρινθα." τοῦτο δ´ εἶπε διωνυμουμένου τοῦ χαρτοφύλακος. "πλὴν εἰ δοίημεν ἄν" φησιν, "ὁποῖα τὰ ἐπιτίμια ἐπάξεις τῷ παραδογματίσαντι;" ἐπὶ πολὺ γοῦν τριβομένων τῶν λόγων, τὸν Βέκκον αὖθις ἐπενεγκεῖν "ἢ βούλεσθε, κἀγὼ τῆς εἰρήνης ὢν ἐραστὴς γνώμην οἴσω, ἁπλῶς καὶ ἀπεριέργως τοῖς λόγοις χρώμενος; ἡμεῖς μὲν οὖν τὰ τῶν ἁγίων ῥητὰ ἐπὶ καιρῶν εὑρόντες ζητούντων, ὡς ἀσφαλῶς ἔχοντα καὶ ὀρθόδοξα προσηκάμεθα. Καὶ τὸν μὲν ὁμολογοῦντα ἐκ πατρὸς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐκπορεύεσθαι καὶ ἀπεδεχόμεθα καὶ ἀποδεχόμεθα· λόγος γὰρ τοῦ σωτῆρος καὶ τῆς συνόδου, καὶ ἡμεῖς καθ´ ἑκάστην οὕτως ὁμολογοῦμεν. Οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ καὶ τὸν ἐκ πατρὸς δι´ υἱοῦ λέγοντα ἐκπορεύεσθαι ὡς συνόδῳ πάσῃ τῇ ἑβδόμῃ ἑπόμενον ἀποδεχόμεθα καὶ αὐτόν, τὸν δέ γε μὴ τιμῶντα τὰ τῶν ἁγίων ῥητὰ τόλμης γραφόμεθα. Ἰδοὺ γοῦν σήμερον πάρεισι μὲν πατριάρχαι, πάρεισι δ´ ἀρχιερεῖς καὶ κλῆρος ἅπας καὶ μοναχοὶ εὐλαβεῖς καὶ τῶν λαϊκῶν οἱ ἐλλόγιμοι. Θέλω καὶ ὀρθοδοξοῦσιν ὑμῖν κοινωνεῖν, καὶ κοινῶς ὁπωσδήποτε τοῦ ὀρθοῦ σφαλεῖσι τὴν μεθ´ ὑμῶν καταδίκην αἱροῦμαι παρὰ θεῷ κρίνοντι ἢ μόνος τὴν ἡμετέραν ἀσφάλειαν. Τὸ γοῦν ὑμᾶς ἐμὲ ζητεῖν τε καὶ ἀναγκάζειν καὶ τοὺς μετ´ ἐμοῦ ἀποβαλέσθαι δόγμα πατέρων, οὕτω δὴ παλαιὸν καὶ παρὰ πολλῶν λεγόμενον, ὑμᾶς δὲ μηδὲν περὶ τούτων φροντίζειν, οὔ μοι δοκεῖ ἔχειν τὸ εὔλογον. Ἔστι γὰρ καὶ ἐμοὶ εὐλάβεια μή πως παρασφαλῶ τοῦ ὀρθοῦ. Ἀλλ´ ἰδοὺ καὶ τὴν κατ´ ἐμαυτοῦ γνῶσιν ἀφεὶς ὅλως ὑμῶν γίνομαι, καὶ διδασκάλοις ὡσανεί τισι χρῶμαι. Ὑμεῖς προηγεῖσθε, κἀγὼ ἕψομαι πράττουσιν. Ἐκτιθέσθω τόμος, καὶ ἀποπεποιήσθω τὸ δόγμα, καὶ ἀποβεβλήσθω τὸ δι´ υἱοῦ, εἰ βούλεσθε. Κἂν μὴ ἕψομαι καὶ αὐτός, καίτοι γ´ εἰδὼς πατέρων ῥητὸν καὶ μέγαν ἐπηρτημένον τῆς παροράσεως κίνδυνον, αὐτὸς αἰτίαν ἕξω, εἴτε μὴν πεισμονῆς εἴτε μὴν καὶ αἱρέσεως· θέλω γὰρ σὺν ὑμῖν πᾶσι καὶ δικαιωθῆναι καὶ κατακριθῆναι. Εἰ δ´ ὑμεῖς μὲν διευλαβεῖσθε τὴν πρᾶξιν, ἡμῖν δ´ ἐπιφορτίζετε τὴν ἀποβολήν, εὔλογον εἶναι πάντως, ἵνα μὴ καὶ ἀναγκαῖον εἴπω, ὑμῶν διευλαβουμένων καὶ διαμελλόντων καὶ ἡμᾶς δεδιέναι, μή πως παρασφαλεῖσιν ἡμῖν καὶ μόνοις τὰ τοῦ κινδύνου περιστήσεται."

"ἀλλ´ οὐ γεγράφαμεν ἡμεῖς" φασὶν οἱ περὶ τὸν πατριάρχην ἀπολογούμενοι. "ὑμῖν γέγραπται καὶ κεκίνηται. Ὑμῖν καὶ ἀποβλητέον ταῦτα."

"καὶ τί γε τὸ ἐμποδών;" οἱ περὶ τὸν Βέκκον, "ἐθαρρεῖτε," φασίν, "ὅπου καὶ ἀδελφοὺς προσλήψετε θεραπεύσαντες." ἀλλ´ οὐκ ἔπειθον λέγοντες. Ἀλλὰ καὶ μᾶλλον τραχυνθέντος κατ´ ἐκείνου τοῦ πατριάρχου, ὡς καὶ ὕβρει διαλοιδορήσασθαι, τὸν Βέκκον παροξυνθέντα ἐκείνῳ μὲν εὐφυῶς ἐπιπλῆξαι, πρὸς δὲ τὸν βασιλέα ἐπιστραφέντα μεγαλοφώνως εἰπεῖν μεθ´ ὅρκου ὡς εἰ μὴ αὐτὸς ἐξέλθοι τοῦ πατριαρχείου, οὐκ ἄν ποτε τὸν τῆς ἐκκλησίας καταστορεθήσεσθαι κλύδωνα. Καὶ οὕτως εἰπόντος, ὀργῇ ληφθέντα τὸν βασιλέα ἐξαναστῆναι καὶ "τί δαὶ" φάναι ὑπὲρ τῆς ἐκκλησίας δεινοπαθήσαντα· "οὐκ ἀρκεῖ τὰ πρότερα, ἀλλὰ καὶ πάλιν τὴν ἐκκλησίαν ταράξετε; καὶ δυσὶ περιβαλεῖτε πολέμοις, ἔνθεν μὲν ταῖς τῶν σχιζομένων προσβολαῖς, ἐκεῖθεν δὲ καὶ ταῖς παρ´ ὑμῶν αὐτῶν ὡς εἰπεῖν ἐνευκαιρίαις, ὥστε κινδυνεύειν τὴν μίαν καὶ ἄρρηκτον ἐκκλησίαν καθ´ αὑτὴν στασιάζουσαν ἐν τῷ ἐσθίειν τοὺς αὐτῆς ἀλλήλους δαπανηθῆναι, ὑπὲρ ἧς αὐτὸς ὁ Χριστὸς τὸ οἰκεῖον αἷμα ἐξέχεε." ταῦτα καὶ πλείω τούτων εἰπὼν δῆλος ἦν ἀλύων, μὴ εἰς καλόν τι μηδ´ εἰς συμφέρον, ὃ δὴ καὶ προσεδόκα, καταληξάσης τῆς διαλέξεως. Τότε δὲ ὧδέ τις ἂν εἶπε πρὸς πλησίον ἄλλον, "ὢ πόποι, ἦ μέγα δὴ τὸ ταῦτα κινεῖν καὶ ζητεῖν συνιστᾶν τὴν ἰδίαν δικαιοσύνην ἕκαστον, ἱκανὸν ὂν εἰ διαλυθέντος τοῦ κατὰ τὸν πάπαν σκανδάλου καὶ τἆλλα πάντα συνδιαλύοιτο. Νυνὶ δὲ ἀλλ´ ἕκαστος τὴν ἰδίαν δικαιοσύνην ζητῶν, τὴν τοῦ θεοῦ δικαιοσύνην οὐ φθάσειε πώποτε, ὡς ἐκεῖνοι." τὸ δ´ ἐς ὅ τι προῆλθε, προϊόντες ἐροῦμεν.

Ἐκείνους μὲν οὖν τότε τῆς συνόδου διαλυθείσης ἡ τοῦ Κοσμιδίου εἶχε μονή, πλὴν ὑπὸ φρουροῖς καὶ φυλακαῖς προσηκούσαις· οὓς δὴ καὶ πέμπων ὁ βασιλεὺς εἰρηνεύειν ἠξίου, καὶ πᾶσαν δικαιολογίαν ἀφέντας διάγειν ἀνέδην καὶ τὴν ἀπ´ αὐτοῦ εὐμένειαν ἔχοντας. Εἰ δ´ οὖν, ἀλλ´ ἐξορίας προσηπείλει καὶ κακουχίας ἐπαξομένας σφίσι· μηδὲ γὰρ εἶναι ἄλλως ἢ ὡς ἐτάχθη γίγνεσθαι, αὐτοὺς δὲ φήμην κακὴν ἔχοντας παραπόλλυσθαι, εἰ μή γε μετανοήσαντες τῆς εἰρήνης γένωνται. Ταῦτα τοῦ βασιλέως συχνάκις διαμηνυομένου καὶ ἀγαθὰ προτείνοντος, ἐκεῖνοι οὔτε πρὸς δέος τῶν λυπῶν προήχθησαν οὔτε πρὸς τὰς τῶν ἀγαθῶν ἐπαγγελίας ἐμαλακίσθησαν, διευτονοῦντες δὲ πρὸς ἀμφότερα ἑτοίμους ἑαυτοὺς παρεῖχον πρὸς ὅ τι δόξει τῷ βασιλεῖ, ὡς ἐκεῖνο μᾶλλον πεισομένους ἡδέως ἢ τοῖς οὕτω καταδικάζουσι σπεισομένους. Ἐπὶ μᾶλλον δὲ πρὸς αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς παρωξύνετο ἀνενδότως μένοντας τὸ παράπαν. Πάντων δ´ ἀπορηθεὶς τῶν μαλάττειν ἐχόντων ψυχὴν τέλος ἐξορίαις δικαιοῦν ἔγνω. Καὶ δὴ πρὸς τὸ κατὰ δεξιὰ εἰσπλέοντι τὸν Ἀστακηνὸν κόλπον φρούριον, τὸ οὕτω πως τοῦ ἁγίου Γρηγορίου ἐπιλεγόμενον, προστάσσει πλῷ χρησαμένους ἀπάγεσθαι. Οὗ δὴ καὶ ἐγκλεισθέντες ὑπὸ φρουροῖς Κελτοῖς καί τινι τῶν ἐκπροκοιτούντων τῷ βασιλεῖ ἀφεῖντο, ὅσα τὰ εἰς χρείαν τῶν ἀναγκαίων ἀπρονόητοι, οὐδὲν πλέον ἀπονάμενοι βασιλέως, ὅτι μὴ μετὰ καιρὸν ἐπ´ ἀνατολῆς ὁρμῶντος πατριαρχοῦντος Ἀθανασίου, τόν τε κατὰ τὴν Ἑλενόπολιν περαιωθέντος πορθμόν, καὶ τὸν μέγαν λογοθέτην ἐπ´ αὐτοὺς πέμψαντος, ὃν καὶ εἰς πρωτοβεστιάριον ἀνεβίβασεν, ὁ μὲν ἑκατὸν χρυσίνοις ἐνικανοῦτο, ὁ δέ γε Μελιτηνιώτης πεντήκοντα. Ὁ γὰρ τρίτος ὁ Μετοχίτης διὰ νόσον προκατήχθη ἐπὶ τὰ οἴκοι ἐκεῖθεν, βασιλέως προστάξαντος.
 

 

 

Chapitre XXXV.

Conférence.

Le Rhéteur dit : Le Livre par lequel vous êtes demeuré d'accord de vous être trompé, et par lequel vous avez demandé pardon et avez renoncé à votre dignité, étant encore entre les mains de tout le monde y comment est-ce que vous en disconvenez aujourd'hui, et que prétendant qu'on vous a fait injure vous nous obligez a tenir cette assemblée ?

Veccus répondit : C'est qu'encore que je ne parlasse que le langage des Saints Pères, néanmoins comme l'on me demandait raison de mes sentiments dans un temps de désordre où il m était impossible d'en justifier la pureté y j'ai préféré la tranquillité de la paix au bruit de ces contentions, et j'ai mieux aimé me retirer que d'entretenir les différends par ma présence. Mais je n'ai pas prétendu donner par la à tout le monde la liberté de m'attaquer, et de m'accuser d'hérésie.

529 Le Patriarche prenant la parole lui demanda quel sentiment ceux qui étaient avec lui avaient touchant la doctrine. Or ceux qui étaient avec lui étaient deux Archidiacres, Constantin Meliteniote, et George Metochite.

Les Archidiacres répondirent de cette sorte. Si vous désirez savoir quel est le sentiment que nous croyons de cœur, et que nous confessons de bouche c'est le même que tiennent tous les Chrétiens, dans lequel nous femmes rejoins de persister jusques au dernier soupir de nôtre vie. Que si vous voulez savoir quelle est la doctrine des Pères bien loin d'être contraire Aa Symbole, elle ne fait que l'étendre, et que l'expliquer. Nous trouvons dans leurs écrits que le Saint Esprit est fourni, donné, envoyé, et qu'il vient du père par le Fils. Et il y en à quelques-uns qui disent qu'il procède du père par le Fils. Le grand S. Jean Damascène dit, que le père est producteur par son Verbe de l'Esprit annoncé. Or par le terme de producteur nous entendons la même chose que par le terme de cause. Nous ne disons pas que le Fils en procédant du père soit cause du Saint Esprit ni qu'il soit cause avec le père. Au contraire nous disons anathème à ceux qui parlent de la sorte. Nous disons que le père est cause du Saint Esprit par le Fils, parce que le mot de producteur se prend pour le mot de cause. 

Comment, leur dit le grand Logothète, Ne dites vous pas que le fils en procédant du père est cause du Saint esprit, puisque vous avouez que le père est cause du Saint esprit par le Fils, car il paraît parce que vous dites que le père ne produirait pas le Saint esprit 530 s'il n'engendrait son fils, et c'est attribuer au fils la véritable notion de cause à l'égard du saint Esprit.

Les Archidiacres pour le purger du soupçon qu'on pouvait avoir qu'ils avançaient quelque chose d'impertinent, et de ridicule répondirent que quand les Théologiens expliquent les divins Mystères, ils emploient des expressions, qui quoique sublimes et relevées pourraient paraître basses, et indignes de la grandeur de Dieu, si l'on n'en jugeait que par les faibles lumières de l'Esprit humain. Ne disons-nous pas que le père est un Dieu parfait, que le fils est un Dieu parfait, et que l'Eprit Saint est un Dieu parfait ? Ne semble-t-il pas qu'on pourrait insérer de là qu'il y a trois Dieux ? Ne disons nous pas que le père a engendré le Fils, et Arius n'abuse-t-il pas de ce que nous disons pour conclure qu'il y a quelque espace de temps entre l'un et l'autre ? Nous demeurons fermes dans la foi, et nous détestons son blasphème. Nous recevons la vérité de la sainte Ecriture, et nous remettons les fausses conséquences que l'on en tire ? George Moscampar Cartophylax de l'Église dit, que le passage de saint Jean Damascène était supposé. Mais le grand Logothète approchant sa bouche de son oreille, de peur que les autres ne l'entendissent lui dit : Quelle opinion aurait-on de nos sentiments, s'ils étaient appuyés sur des preuves aussi faibles que celles là. Le passage que vous tenez supposé est en termes formels dans la sacrée Oploteque, qui est un ouvrage de saint Damascène.

Le grand Logothète dit tout haut à ses adver- 531 saires, J'avoue que le passage est véritablement de saint Jean Damascène, mais je n'avoue pas que le saint Esprit tire son origine du père par le Verbe et par le Fils. Si je l'avouais je parlerais plus hardiment que ceux qui disent que le saint Esprit procède du père, et du Fils. Car quand les Latins parlent de la sorte l'égalité qu'ils introduisent semble se pouvoir rapporter aux personnes, et diminuer en quelque sorte la témérité de ceux qui avancen, ces proportions ; au lieu que quand on dit que l'Esprit saint procède du père par le fils, on semble admettre quelque différence dans la procession du saint Esprit, et dire que le père est un principe actif du saint Esprit, et que le Fils est un autre principe actif du saint Esprit, ce qui est la chose la plus dangereuse qu'on puisse avancer. Le grand Logothète ayant parlé de la sorte, et ce qu'il avoir dit semblant ne recevoir aucune réponse, les Archidiacres répondirent.

Pourquoi dites vous cela contre nous, dites le contre saint Jean Damascène, si vous croyez que saint Jean Damascène ait mal parlé. Mais si vous approuvez ses expressions pourquoi nous accuse-t-on d'hérésie, lorsque nous ne faisons que ce que vous faites aussi bien que nous, et que nous honorons le passage de saint Jean Damascène ?

Le Patriarche. On honore le saint Evangile quand on reconnaît ces paroles qu'il contient, que le père est plus grand que le Fils. Mais il ne suffit pas de les reconnaître, si l'on ne les entend dans un bon sens. Pourquoi donc en admettant les paroles de saint Jean Damascène en corrompez-vous le sens ? Les sentiments des Pères 532 sont conformes, et liés ensemble, parce qu'ils procèdent d'un même esprit. Vous devriez donc montrer que les autres Pères eussent parlé de la même sorte, mais ce que vous ne le pouvez montrer est une preuve que vous détournez les paroles de saint Jean Damascène à un sens étranger, et à une doctrine contraire à la doctrine des saints Pères. Le Patriarche ayant pressé vivement les Archidiacres par ces paroles, ils n'eurent rien à répondre à la seconde partie de son discours, et répondirent de la sorte à la première.

Les paroles de l'Evangile que vous venez de citer, ont reçu des Saints Pères une saine explication qu'il n'est pas permis de rejeter. Le passage de saint Jean Damascène doit aussi avoir quelque explication dites nous la vôtre, nous la suivrons, car puisque vous rejetez la nôtre, vous ne pouvez refuser d'en apporter une autre.

Le Patriarche répliqua. C'est suffisamment expliquer le passage de saint Jean Damascène, que de dire que l'esprit saint procède du père.

Les Archidiacres dirent, Qui est-ce qui ne dit pas cela. Nous le disons, et nous mettons dans cette vérité l'espérance de notre salut.

Le grand Logothète dit, Que si vous recevez ce sens, pourquoi donc en apportez-vous un autre ?

Les Archidiacres répondirent. C'est que le temps désirait qu'on en apportât un autre pour tacher de réconcilier les peuples.

Veccus dit, Nous nous abstiendrons si vous voulez de cette parole qui vous paraît un peu hardie, mais 533 elle nous a toujours servi à nous justifier de la faute dont on nous accuse d'avoir perverti la saine doctrine. Je vous supplie Monsieur le grand Logothète, vous dis-je, qui savez les règles du raisonnement de me faire la grâce de m'écouter. Le grand Logothète l'interrompit, et lui dit, Ne me flattez point ? Il reprit, ce que je dis n'est pas à dessein de flatter, j'appréhende d'apporter des comparaisons pour expliquer un Mystère qui est si relevé, qu'il n'y en a point qui le puisse dignement expliquer. Je ne serai point néanmoins de difficulté de me servir de celles que je trouve dans les saints Pères. Ils disent que le Soleil, le rayon, et la lumière font des images de ce mystère qui n'a point de parfaite image. Ils apportent encore une autre comparaison de l'œil, de la fontaine, de l'eau, et du fleuve. Le rayon sort immédiatement dit Soleil, et avant qu'on l'aperçoive, la lumière en sort pareillement. Est-ce le rayon, ou bien si c'est le Soleil, qui est cause de la lumière ? Saint Grégoire de Nysse me fournit ce discours lorsqu'il dit, nous connaissons la différence de ce qui est de la cause, c'est à dire de ce qui est cause. Car l'un vient immédiatement du premier, et l'autre par celui qui est immédiatement du premier.

Le Patriarche et ceux de son parti demandèrent. N'avouez-vous pas que le saint Esprit, est uni aussi immédiatement au père, que le Fils. A-t-on jamais ouï dire que le fils soit uni immédiatement au père, et que le saint Esprit en soit séparé par une distance locale ? quelle absurdité ! Puisque le Seigneur dit, Je suis dans mon père, et mon père est dans moi, nous de- 534 vons croire aussi que le saint Esprit est dans le Père, et le père dans le saint Esprit, et que de même le saint Esprit est dans le fils, et le fils dans le saint Esprit. Cela ri est- il pas de la sorte ?

Veccus dit: Il est raisonnable de reconnaître que l'Esprit saint ri est point séparé, qu'il est uni immédiatement au père, comme la lumière pour me servir de la même comparaison est unie immédiatement au Soleil. Je n'en disconviens pas.  Mais on ne peut pas dire que le S. Esprit procède immédiatement du père, parce que Grégoire dit, que le fils procède immédiatement du Père et que l'Esprit saint procède par celui qui procède immédiatement du père. Au reste les distances soit de lieu ou de temps qu'il semble que vous ayez dessein d'établir sont tout à fait impertinentes. Il est vrai que quand on dit que le fils est engendré par le père, on présente à l'esprit l'idée d'un écoulement corporel, mais quand on ajoute qu'il est engendré immédiatement et sans moyen on corrige le défaut de cette idée. Il faut raisonner de la même sorte touchant le saint Esprit et pour parler plus surement, il faut suivre la même comparaison. Nous disons que le rayon sort du Soleil, mais nous ne connaissons point de rayon séparé du Soleil. Nous disons que la lumière sort du Soleil par le moyen du rayon, et nous ne nions pas que la lumière ne soit unie au Soleil par le moyen du rayon, c'est pourquoi le Saint ajoute ces paroles. La médiation du fils lui conserve la qualité d'unique, n'exclut pas l'Esprit de la relation qu'il a au père.

Le Patriarche d'Alexandrie lui dit de son lit. 535 Nous conservons la doctrine de l'Église, telle que nous l'avons reçue. Nous n'avons jamais appris à parler de la sorte, et si c'était la doctrine de l'église nous ne poumons l'ignorer. Puisque nous tenons la foi dans sa simplicité nous devons tenir tous les dogmes de la foi, dans lesquels nous avons été élevés. Pourquoi donc introduisez-vous dans l'Église la liberté d'enseigner une doctrine contraire à celle que nous avons reçue.  Mais il est plus expédient de faire la paix, et de laisser ces contestations.

Veccus et les Archidiacres dirent, cependant Monsieur, nous sommes accusés d'hérésie.

Le Patriarche d'Alexandrie repartit, On a raison de vous en accuser, puis qu'on peut prendre pour hérésie tout ce qui est éloigné de la doctrine de l'Église. Je vous exhorte à ne rien croire qui en fût éloigné, mais de vous déclarer pour la bonne doctrine, et pour la paix que l'Empereur à tant de zèle de conclure.

Le Patriarche dit, Vous dites que ces deux proportions du, et par ont la même force, de sorte que quand saint Grégoire en parlant du saint esprit, dit, il est par celui qui est immédiatement du premier, vous croyez pouvoir dire, il est de celui qui est immédiatement du premier. ce qui est la plus grande de toutes les ignorances. Quelle plus impertinente imagination se peut-on mettre dans l'esprit ? s'il est de celui qui est immédiatement, comment est il du premier ? et s'il est du premier, comment est-il de celui que est immédiatement ? Voyez par quelles contradictions vous défigurez la Théologie.

536 Veccus et les siens répondirent, Nous reconnaissons notre témérité, et nous en demandons pardon. Nous n'y sommes pas néanmoins tomber par une vaine curiosité, mais par le seul désir d'apaiser les différends de l'Église. Car comme les autres se servaient de la particule du et que nous nous servions de la particule par, il n'y avait point d'autre moyen de nous accorder que celui que nous avons pris. En faisant cela avons nous renoncé à la vérité de la soi, et sommes-nous tombés dans l'erreur ? Fallait-il pour cela casser nos ordinations, fouler aux pied les saints Mystères, jeter le chrême que nous avions consacré ? Vous êtes vous-mêmes tombés en des erreurs touchant les mêmes Mystères, comme nous le ferons voir, et cependant nous ne nous séparons pas pour cela d'avec vous.

Le Patriarche, et les siens ayant demandé comment, et en quoi ils étaient tombés dans l'erreur, Veccus tira un écrit. Quand ils l'eurent lu ils nièrent qu'il fût d'eux, le condamnèrent, et peu s'en saut qu'ils ne prononçaient anathème contre l'auteur. Alors Moscampar ayant avoué que l'écrit était de lui, et ayant taché de le défendre, Veccus dit agréablement au Patriarche. Nous attendions que vous avouassiez que cet écrit est de vous, mais puisqu'il est d'un autre qui le reconnait, c'est une puce sur un chariot qui n'en peut avancer ni retarder le cours. Ce qu'il disait par allusion à un des noms du Cartophylax. Au reste nous serons bien aises d'apprendre comment vous corrigerez les erreurs ou il est tombé contre la vérité des 529 Dogmes. Après plusieurs discours avancés de part et d'autre Veccus reprenant la parole dit : Si vous avez agréable je vous proposerai ingénument mon sentiment comme désirant aussi sincèrement la paix que personne. Nous avons produit les passages des Pères comme Catholiques et Orthodoxes y les ayant trouvés propres à la décision des différends dont il était question, et comme nous approuvons celui qui dit que l'Esprit Saint procède du père, car c'est le langage, et du Sauveur, et du Concile, et nous le tenons chaque jour en récitant Le Symbole ; Nous approuvons aussi celui qui dit que l'esprit saint procède du père par le Fils, puis qu'en le disant il ne sait que suivre l'autorité du septième Concile. Nous condamnons hardiment de témérité ceux qui méprisent les témoignages des Saints Pères. Voici aujourd'hui que les Patriarches sont présents, les Évêques, tout le Clergé, les pieux Moines et les plus considérables des Laïques, je désire être dans votre communion vous reconnaissant pour Orthodoxes. Que si vous vous êtes écartés en quelque chose de la vérité de la doctrine, je suis prêt de porter avec vous la part de la peine qu'il plaira à Dieu d'ordonner. Il me semble qu'il n'est pas raisonnable que vous prétendiez me contraindre à renoncer à l'ancienne doctrine de nos Pères, et que vous la méprisiez si hardiment, car pour moi j'ai peur en l'abandonnant de me tromper. Néanmoins je renonce absolument à mes sentiments pour suivre les vôtres, et je me soumets comme un disciple à vos lumières. Je marcherai dans le chemin que vous me montrerez. Qu'on dresse un écrit, qu'on condamne la doctrine, qu'on rejette la par- 530 ticule, par le Fils, si vous voulez, bien que je sache combien il est dangereux de mépriser de la sorte les pensées et le paroles des Pères. Je veux bien être coupable ou de témérité, ou d'erreur. Car je désire d'être condamné, ou d'être absous avec nous. Que si vous prétendez m'obliger de renoncer à une doctrine à laquelle vous n'osez renoncer vous-mêmes, il est non seulement juste mais nécessaire que je sois touché de la même crainte que vous, et que l'appréhende d'attirer sur moi seul le châtiment d'une hardiesse si punissable.

Le Patriarche et ceux de son parti répondirent : Nous n'avons point écrit que le Saint Esprit procède par le Fils. C'est vous qui l'avez écrit, qui avez agité ces questions et qui y devez renoncer.

Veccus répartit : Vous ne devez pas faire de difficulté de renoncer les premiers à cette doctrine puisqu'en y renonçant vous gagnerez vos frères, et vous les guérirez de terreur. Mais bien loin de persuader le Patriarche, il l'irrita, et le porta à lui parler avec grande aigreur, à quoi il ne répliqua pas avec trop de modération. Au contraire adressant la parole à l'Empereur, il lui déclara hautement, qu'il n'y aurait jamais de paix jusques à ce que le Patriarche eût été chassé de son siège. A peine eut il achevé cette parole que l'Empereur se leva de colère, et s'écria : Ce n'est donc pas assez des maux que nous avons soufferts, et vous allez jeter l'Église en de nouveaux troubles en l'exposant d'un coté aux traits des Schismatiques, et de l'autre à vos différends, et la mettant en danger d'être déchirée par la fureur de ses enfants 531 pour le/quels te Sauveur a répandu son Sang. En disant ces choses et plusieurs autres semblables, il témoigna un extrême déplaisir de ce que la conférence ne produisait aucun fruit. Alors chacun disait à son compagnon, fallait-il remuer toutes ces questions afin que chacun cherchât à se justifier, et à établir sa propre justice, au lieu de lever le scandale qu'on avait excité en nommant le Pape, et terminer ensuite tous les autres différends. Mais chacun désirant établir fa justice, personne ne parvient à la justice de Dieu. Nous verrons dans la suite le succès qu'eut cette contestation.

Veccus et ses compagnons furent ramenés dans le Monaflere de S. Côme où ils eurent toujours des gardes. L'Empereur en les quittant les exhorta à renoncer à toutes leurs contestations, et à embrasser la paix leur promettant la liberté et ses bonnes grâces, sinon les menaçant de l'exil. Mais bien que l'Empereur usât souvent envers eux des mêmes promesses et des mêmes menaces, il ne put les ébranler ni par l'espérance, ni par la crainte. Ils demeurèrent obstinés, et témoignèrent être prêts de tout souffrir plutôt que de se réconcilier avec ceux, qui les avaient condamnés. Leur opiniâtreté augmenta l'indignation de l'Empereur, de sorte que ne pouvant plus rien faire pour les gagner, il se résolut de les bannir, et de les reléguer au fort de S. Grégoire, qui est à l'entrée du Golfe de Nicomédie à la droi- 532 te, où ils furent laissés entre les mains des Français commandés par un des gardes de l'Empereur sans qu'il y eut aucun fond assigné pour leur subsistance. Néanmoins le Patriarche Athanase étant allé en Orient, et ayant traversé le détroit d'Helenopole, il leur envoya le grand Logothète, et depuis Protovestiaire qui donna cent écus à Veccus, et cinquante à Meliténiote. Car pour Metochite étant tombé malade, il avait obtenu permission de se faire reporter en sa maison.

36. Ἄφιξις τοῦ βασιλέως πρὸς Ἰωάννην τὸν ἀπὸ βασιλέων.

1. Ἀλλ´ ὅ με παρῆλθε μικροῦ πρότερον γεγονός, βασιλεὺς τῆς πόλεως ἐξεληλακὼς προσβάλλει τῇ τῶν Νικητιάτων τῆς Δακιβύζης φρουρίῳ, καὶ τῷ τυφλῷ Ἰωάννῃ συμμίξας φιλοφρονεῖταί τε τὰ εἰκότα, καὶ τὸ εἰς ἐκεῖνον παρὰ τοῦ πατρὸς γεγονὸς αὐτὸς ἐπειρᾶτο μαλάττειν ταῖς ὑποπτώσεσιν, ὥστε καὶ συγχωρηθῆναι παρ´ ἐκείνου καὶ οἷον κραταιωθῆναι πρὸς τὸ βασιλεύειν ἐξ ἀγαθοῦ σκοποῦ καὶ χρηστῆς διαθέσεως.

2. Αὐτὸς δὲ τῶν εἰς τρυφὴν ἐκείνῳ καὶ ἄνεσιν προνοήσας ἀπαλλάττεται τὴν ταχίστην. Τότε δ´ ἐπιστὰς ἐκείνοις ὁ πρωτοβεστιάριος, Ἀθανασίου πατριαρχοῦντος, περὶ οὗ μετὰ ταῦτα ῥηθήσεται, τὰ μὲν προγεγονότα καὶ διεμάλαττε, καὶ πολὺς ἐφαίνετο τοὺς ἄνδρας θωπεύων τε καὶ ὑποποιούμενος, καὶ δὴ τῆς πολλῆς μὲν ἐκείνους φρουρᾶς ἀνῆκε, φρουροὺς δ´ ἀφῃρεῖτο, ἔστι δ´ οὓς καὶ ἐνήλλαττε, καὶ ἀγαθὰς ὑπέτεινε τὰς ἐλπίδας, καὶ τὴν παρὰ βασιλέως ἠγγυᾶτο εὐμένειαν. Ἔπειτα καὶ αὐτῷ βασιλεῖ καταχθέντες τοῦ φρουρίου ἀσμένως πάντῃ καὶ φιλοφρόνως ὡμίλησαν. Ὡς γὰρ καὶ τὰ παρὰ τοῦ Γρηγορίου ἀπεδοκιμάζοντο, ὡς καὶ αὐτὸ μετ´ ὀλίγον ἐροῦμεν, καὶ ἤδη διὰ ταῦτα ἔνσπονδοι ἦσαν, τὸ πᾶν τιθέντες ἐπὶ τοῖς ἐν θεῷ βραβευούσης ἀληθείας διαγνωμονήσουσι λογίοις οὖσιν ἅμα καὶ εὐλαβέσι, τάξας βασιλεὺς τῆς αὐτῶν συνελεύσεως καὶ καιρὸν καὶ τόπον, τὸν μὲν μετ´ οὐ πολὺ τὸν δὲ τὸ Λοπάδιον (ἐκεῖσε γὰρ ἐξήλαυνεν), ἐλευσομένου καὶ τοῦ τρίτου τοῦ Μετοχίτου, καθὼς καὶ ἠξίουν, μετ´ εὐμενείας τῆς πρὸς ἐκείνους ἀναχωρεῖ. Ἔθαλπε γὰρ καὶ τούτους καὶ τὸν πρωτοβεστιάριον τὸ συμβὰν περὶ τὸν Γρηγόριον, καὶ ἐλπίζειν ἐπῄει σφίσι τὰ πρὸς εἰρήνην. Τοῖς μὲν γὰρ οὐ πόνος ἦν ὀβελισθείσης τῆς αὐτῶν ἐξηγήσεως, ἐπεὶ καὶ ἡ τοῦ Γρηγορίου κατέγνωσται· καὶ ὅπου ἂν ἐκεῖνος τετάξεται, καὶ αὐτοὶ πάντως ταχθήσονται, ἐπεὶ καὶ ἄμφω εἰς θεοῦ μυστήρια παρακύψαντες τὸ ὀρθὸν οὐ κατέλαβον. Καὶ τοῖς μὲν οὕτως ἐλπίζειν ἐπῄει, ὁ δέ γε πρωτοβεστιάριος ᾤετο ὡς ἐκποδὼν γενομένου τοῦ δυσμεναίνειν πιστευομένου καὶ ταὐτὰ σφίσι παθόντος αὐτοὶ ῥᾳδίως πρὸς τὴν ἐκκλησίαν ὁμονοήσουσιν. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὕστερον· τότε δ´ ἀπαχθέντων ἐκείνων εἰς ἐξορίαν, ὅσον μὲν τὸ ἀπ´ ἐκείνων, ὁ βασιλεὺς ἠφροντίστει καὶ ἐν ἀνακωχαῖς ἦν, δόξας τὸ ἐνοχλοῦν ὑπεξαγαγών.

37. Περὶ τῆς ἀγγελίας τοῦ πειρατικοῦ στόλου καὶ μετακομιδῆς τοῦ βασιλικοῦ σώματος.

1. Τοῦ δέ γε πειρατικοῦ κατὰ θάλασσαν πλεονάσαντος, ἐπεὶ τὸ ναυτικὸν παντελῶς ἀπήρτητο, ἔτι δὲ καὶ τοῦ Σκυθικοῦ ὁρμᾶν ἠγγελμένου, (ὁ γὰρ Τερτερῆς οὐχ οἷός τ´ ἦν, οὐχ ὅπως ἄλλοις, οὐδὲ ἑαυτῷ προσαρήγειν) πέμψας ὁ βασιλεὺς τοὺς μὲν πρὸς θαλάσσῃ κατῳκηκότας, ἕτοιμον θήραν προκειμένους τοῖς πειραταῖς, ἐνδοτέρω γῆς ἀναστέλλειν προσέταττεν ὡς ἐντεῦθεν ὑπεκδραμουμένους τὸ χαλεπόν,

2. Τοὺς δὲ τὴν μεσογαῖον Θρᾴκης τε καὶ Μακεδονίας κατῳκημένους, ἐπεὶ καταδραμουμένους ᾔδει τοὺς ἐξελαύνοντας ἢν μή τις κωλύοι, ὃ δὴ καὶ ἀδύνατον τηνικάδε κατεφαίνετο, τοῖς ἐκεῖσε φρουρίοις, οὐ πολὺ τὸ ἀσφαλὲς ἔχουσιν, ἐναπέκλειε.

3. Τὸ δέ γε Βλαχικόν, ὃ δὴ σχεδὸν ἀπὸ τῶν ἐξωτέρω τῆς πόλεως ἐς Βιζύην καὶ πόρρω εἰς πλῆθος ἀριθμοῦ κρεῖττον ποσούμενον παρατέτατο, ἔθνος δυσχωρίαις χαῖρον καὶ βοσκήμασι προσανέχον, οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ καὶ μάχαις εἰθισμένον ἀνδρῶν, ὑποπτευθὲν εἰς αὐτομολίαν ὡς τοῖς ἐξεληλακόσι καὶ αὐτὸ προσπεσούμενον, μετοικίζειν ἐπ´ ἀνατολῆς ἔγνω κατὰ τὴν τῆς Βυζαντίδος ἀντιπεραίαν, πλὴν καὶ ταπεινοῦν ζημίαις, μή πως ἄρα καὶ ὑπερηφανοῖεν πλήθει τε καὶ δυνάμει θαρροῦντες. Καὶ ἔνθεν μὲν ἐζημιοῦντο τὰ μέγιστα, ἔνθεν δὲ μετῳκίζοντο ἀνοικτί, οὐχ ἧττον ζημίας ἀλλὰ καὶ μᾶλλον τὴν μετοίκησιν λογιζόμενοι. Ζῶα γὰρ ἐκεῖνα καὶ κτῆσις πᾶσα τὰ μὲν εὔωνα προύκειντο τοῖς πολλοῖς, τὰ δὲ καὶ τὸν τόπον ἀλλάξαντα καιρῷ χειμῶνος καὶ τότε παντελῶς διεφθείροντο. Κτῆσις δὲ τούτων ἡ μὲν διηρπάζετο, ἡ δέ γε καὶ περιοῦσα κακῶς παραπώλλυτο, ὥστε μὴ οἵους τ´ εἶναι ἐγχρονίζειν ἐκεῖ, ἀλλὰ τοῦ κακοῦ παραδραμόντος αὐτοὺς καὶ αὖθις τὴν ἰδίαν ἀπολαμβάνειν, συχνῶν χρυσίων καταβολαῖς ἐξωνησαμένους τὴν κατοικίαν.

4. Το τότε δὲ δείσας καὶ περὶ τῷ τοῦ βασιλέως σώματι ὁ κρατῶν, μὴ ἐξελθόντες οἱ Σκύθαι καὶ τὸν τόπον καταδραμόντες σὺν πολλοῖς ἄλλοις καὶ τοῦτο λαβόντες, ἢν μή τις πολλοῦ ἐξωνοῖτο, ὡς αὐτοῖς δόξοι βασιλικὸν σῶμα πωλοῦσιν, αἰσχύνωσι καὶ λυμήνωνται, πέμψας τῆς μὲν περὶ ἐκεῖνο φυλακῆς τοὺς ἐκεῖ ἀνίει, ὧν πρῶτος ἦν ὁ ἐκτομίας Ἠονοπολίτης καὶ μέγας δρουγγάριος, ὃς καὶ τὸν ἱερομόναχον Ἀθανάσιον κατὰ τὰ τοῦ Γάνου ὄρη ἐνδιατρίβοντα, πρότερον τῷ πορφυρογεννήτῳ συσταθέντα, παρ´ οὗ γε καὶ πλεῖστα εὐηργέτητο, τῷ βασιλεῖ συνιστᾷ. Τὸ δέ γε σῶμα προστάσσει φέροντας τῇ κατὰ Σηλυβρίαν τοῦ σωτῆρος μονῇ ἐν αὐτῷ τῷ ναῷ αὐτῇ λάρνακι καταθεῖναι. Καὶ τὸ μὲν οὕτως ἀνακομισθὲν τοῦ Βουλγαροκτόνου βασιλέως ἑτέρωθεν, ὃν ἐκ τοῦ Ἑβδόμου παρημελημένον μεταγαγὼν ἐκεῖνος ἐκεῖσε πάλαι κατέθετο, τίθεται καὶ αὐτός.

5. Ὁ μέντοι γε βασιλεὺς τὰ περὶ τοῦ Ἀθανασίου μαθών, ὅσα δὴ καὶ ἀρετῇ χαίρων, καὶ μᾶλλον πείθοντος τοῦ καιροῦ, τὴν τοῦ μεγάλου οἱ λογαριαστοῦ παλαιὰν προσνείμας μονὴν παρ´ ἑαυτῷ εἶχεν ὁσάκις ἤθελεν. Εἰ γὰρ καὶ προσυνέστη τῷ πορφυρογεννήτῳ καὶ παρ´ ἐκείνου μεγαλοπρεπῶς ἐθεραπεύετο, ἀλλὰ καὶ βασιλεῖ προσαχθεὶς ὕστερον οὐδὲν ἧττον τῆς παρ´ αὐτοῦ εὐμενείας ἐτύγχανεν.

suite
 

 

 

Chapitre XXXVI.

1. L'Empereur visite Jean Lascaris l'Aveugle. 2. Il met Veccus et ses compagnons en liberté et leur fait un accueil favorable.

1.  J'avais oublié de dire qu'un peu auparavant l''Empereur alla au fort de Dacibize, et visita Jean Lascaris l'aveugle, et s'efforça de lui faire les plus grandes caresses pour réparer en quelque sorte l'outrage que son père lui avait fait, et pour en adoucir le ressentiment, de sorte qu'il agréât la possession où il était de la puissance absolue, et qu'il la confirmât s'il était besoin de son consentement.

2. Le Protovestiaire alla un peu après sous le Pontificat d'Athanase de qui nous parlerons dans la suite trouver Veccus et son compagnon, fit ce 533 qu'il put pour effacer le ressentiment des traitements qu'ils avaient reçus, rendit leur prison plus supportable en leur ôtant quelques-uns de leurs gardes, et en changeant les autres, les remplit de belles espérances, et les assura des bonnes grâces de l'Empereur. Ayant depuis été menés à lui, ils reçurent des témoignages de son affection, et lui donnèrent des assurances de leurs respects : car comme les Actes de Grégoire qui les avait condamnés avaient été révoqués, ils étaient prêts de subir le jugement des hommes savants et pieux qui voudraient examiner la vérité devant Dieu. L'Empereur leur assigna le jour et le lieu de leur entrevue. Il commanda à Veccus, et à Meliteniote de le venir trouver à Lopadion, et il permit à Metochite de s'y rendre à la prière des deux autres, et les reçut avec toute sorte de civilité et d'affection. Ce qui s'était passé touchant le Patriarche Grégoire les apaisait entièrement, et leur donnait une ferme espérance d'une bonne paix, et même au Protovestaire. Veccus et Meliteniote se souciaient fort peu que leur manière de s'expliquer eût été flétrie depuis que l'opinion de Grégoire avait été condamnée. Ils se consolaient d'être mis dans le même rang, et d'être blâmés avec lui d'avoir été si téméraires que de porter leur curiosité dans les secrets de Dieu. Le Protovestiaire se persuadait que quand celui qu'ils regardaient comme leur ennemi aurait été traité de la même manière qu'il les avait traités, il leur 534 serait aisé de faire leur paix avec l'Église. Mais cela n'est arrivé que depuis. Car nous ne sommes encore ici qu'au temps de la prison de Veccus qui soulagea l'Empereur d'une partie de ses inquiétudes.

Chapitre XXXVII.

1. Pirates redoutés sur mer. 2. La Thrace et la Macédoine menacées par les Scythes. 3. Valaches chassés de leur pays, et chargés d'impôts. 4. Corps de l'Empereur Michel porté à Selyvrée. 5. Le Moine Athanase entre dans les bonnes grâces de l'Empereur.

1. Comme les pirates se fortifiaient extrêmement sur mer, et qu'il n'y avait point d'armée navale pour les réprimer, et que d'ailleurs on disait que les Scythes menaçaient d'une irruption, sans que Tertere fût en état de se défendre, bien loin de secourir les autres, l'Empereur commanda à tous ceux qui demeuraient sur les côtes, et qui étaient les plus exposés à la fureur des barbares de se retirer plus avant dans les terres.

2. A l'égard de ceux qui demeuraient au milieu des terres de Thrace, et de Macédoine il leur ordonna de se renfermer dans les forts du pays 535 qui n'étaient pas en trop bon état, puisqu'il n'y avait point de troupes qui les puissent défendre contre les incursions.

3. Les Valaches, qui s'étaient répandus depuis les Faubourgs de Constantinople jusqu'à Bizye et plus loin, s'étant multipliés extrêmement, se plaisant à vivre dans des lieux inaccessibles, où ils nourrissaient des troupeaux., et aimant assez les armes étaient suspects de se pouvoir joindre. C'est pourquoi l'Empereur eut envie de les prévenir, et pour cet effet de les transférer en Orient, de l'autre côte de la mer, et de les charger d'impôts. Ce qui leur fut tout à sait préjudiciable et ruineux. Car bien que les impôts les incommodassent extrêmement, la translation leur causa encore de plus notables dommages. Ils perdirent une infinité de meubles, dont les uns ne pouvant être transportés étaient ou volés ou achetés à vil prix, ils perdirent quantité de bestiaux qui moururent de la rigueur du froid. Enfin quand ils furent dans une nouvelle demeure, ne pouvant s'accoutumer à l'air, les plus accommodés achetèrent la permission de revenir dans le lieu de leur naissance.

4. L'Empereur appréhendant aussi dans le même temps que les Scythes n'enlevassent le corps de Michel Paléologue son père et ne lui en demandassent une rançon excessive, manda ceux qui le gardaient, dont l'Eunuque Oenopolite et Drungaire était un, qui en revenant présenta Jeromo- 536 naque à l'Empereur, comme il l'avait déjà présenté au Porphyrogénète, de qui il avait reçu de signalées faveurs, et le mit bien avant dans ses bonnes grâces. Il leur commanda de le transporter au Monastère de Séclyvrée sans changer le cercueil. Il fut placé vis avis du tombeau de l'Empereur Basile Bulgaroctone que Michel avait sait transférer de l'Hebdome et mettre en ce lieu là avec honneur.

5. Sur le récit avantageux qu'on avait sait d'Athanase qui demeurait au Mont Ganos, et sur tout dans la circonstance du temps où l'on jugeait qu'il pouvait servir utilement, l'Empereur lui donna l'ancien Monastère du Grand Logariaste, d'où il avait la commodité de l'envoyer quérir toutes les fois qu'il lui plaisait, et certes il eut l'honneur de converser aussi fréquemment et aussi familièrement avec lui qu'il avait fait auparavant avec Porphyrogénète de qui il avait été chéri tendrement.

suite