Pachymère traduit par Mr. Cousin

PACHYMERE

 

HISTOIRE DES EMPEREURS MICHEL ET ANDRONIQUE

LIVRE SEPT (I à XX)

LIVRE SIX XXI à XXXVI - LIVRE VII XXI à XXXVII

Traduction Française : Mr. COUSIN

La traduction est purement littéraire et laisse tomber de nombreux passages. (Philippe Remacle)

 

 

 

 

HISTOIRE DE CONSTANTINOPLE

TOME VI.

 

CONTENANT

L'Histoire des Empereurs Michel et Andronique,

Ecrite par Pachymère.

 

HISTOIRE DES EMPEREURS MICHEL ET ANDRONIQUE.

Ecrite par Pachymere.

LIVRE SEPTIÈME,

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΥΜΕΡΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ.

précédent

1. Ὅπως ὁ βασιλεὺς Ἀνδρόνικος τὰ κατὰ τοὺς Τοχάρους διῴκησεν.

1. Οὕτω μὲν τοῦ βασιλέως Μιχαὴλ μεταλλάξαντος ὁ ἐξ ἐκείνου Ἀνδρόνικος αὐτόθεν τὸ κράτος ἔχων, τεταινιωμένος εἰς βασιλέα, ἐπειλῆφθαι καὶ μόνος τῶν πραγμάτων κατηναγκάζετο,

2.  καὶ μᾶλλον ὅτι τὸ Τοχαρικὸν ἐπιστὰν ἕτοιμον ἦν κατὰ τὰς προφθάσας ὁμολογίας ὁρμᾶν ὅπῃ ἄρα καὶ κελευσθείη πρὸς βασιλέως. Μηδὲ γὰρ εἶναι κενοὺς ὑποστρέφειν, αἱμοχαρεῖς γε ὄντας καὶ μόνον ὁρῶντας πρὸς τὸ κερδαίνειν, ὁπόθεν δὲ καὶ τίσι, μηδ´ ἐπαΐειν ἔχοντας, ὡς κινδυνεύειν, εἰ μή γε σκύλων ἐξ ἀλλοδαπῆς ἐπιβάλλοιντο, ἐπὶ Ῥωμαίους ὁρμᾶν καί γ´ ἑτοίμους κειμένους εἰς προνομὴν ἀπάγειν τε καὶ σκυλεύειν τὸν σφῶν τρόπον καὶ νόμον, μηδὲν μηδενὸς φροντίζοντας.

3. Τῷ τοι καὶ νέος ὢν ὁ ὑπολειφθείς, ἔτη γεγονὼς τέσσαρα πρὸς τοῖς εἴκοσι τηνικάδε, πρὸς τοιοῦτον ὄγκον ἀρχῆς κατωρρώδει. ηὖξε δὲ τὴν ὀρρωδίαν καὶ ἡ τῶν πραγμάτων σύγχυσις, καὶ ὅτι πολλοῖς ἐπεισφρῆσαν τὸ τῆς ἐκκλησίας σκάνδαλον ἀποστατεῖν ἐποίει τὰς γνώμας τοῦ βασιλεύοντος, εἰ καὶ τοῖς σώμασι τέως ὑποτετάχατο. Τὰ μὲν οὖν παρὰ πόδας καὶ λίαν ἐξεθεράπευε, πλείστοις μὲν καὶ ἄλλοις συμβούλοις χρώμενος, μάλιστα δὲ καὶ διαφερόντως τῷ Μουζάλωνι Θεοδώρῳ, ὃν ὁ πατὴρ εἰς μέγαν λογοθέτην τοῦ Ἀκροπολίτου ἀποθανόντος ἐτίμα. Καὶ δὴ ἐκ μεγάλου παπίου εἶτα δὲ καὶ πιγκέρνου εἰς μέγαν κονοσταῦλον τὸν Ταρχανειώτην τιμήσας Γλαβᾶν τοῖς Τοχάροις ἐφίστησιν, οὐκ ὀλίγου καὶ τοῦ Ῥωμαϊκοῦ περὶ τὸν δεσπότην Μιχαὴλ ὄντος, ἐφ´ ᾧπερ σφᾶς ὁρμῆσαι ἔξω που τῆς τῶν Ῥωμαίων εἰς Τριβαλλῶν, οὐ χρείᾳ τέως πολέμου, ἀλλὰ κέρδους τῶν κεκλημένων καὶ σκύλων καὶ λημμάτων ἕνεκα, ὡς μὴ κενὴν σφίσι γενέσθαι τὴν ἐκστρατείαν, καὶ μᾶλλον παρακεκλημένοις πρὸς βασιλέως, ἐξ ὧν καὶ καταδραμοῦνται μισθοφορήσουσιν. Ὁ δ´ οὖν βασιλεὺς τὰ εἰκότα ἐκείνους καὶ λόγοις καὶ δώροις φιλοφρονησάμενος συνάμα τοῖς ἀμφὶ τὸν δεσπότην καὶ τὸν μέγαν κονοσταῦλον ἀπέπεμπεν, ἅμα μὲν προσβαλοῦντας ἅμα δὲ καὶ κερδανοῦντας ἑτέρωθεν.

4. Αὐτὰς δὲ διὰ ταχέων ἄρτι πρώτως μηνολογησάμενος πρόσταγμα τῷ πατριαρχοῦντι ἐπέστελλε, γράψας δι´ ἀπορρήτων καὶ τῷ μεγάλῳ τζαουσίῳ τῷ Παπύλᾳ, ἐκείνῳ μὲν τὰ εἰς φυλακὴν ἀσφαλεστάτην τῆς πόλεως προτρεπόμενος, τῷ δέ γε πατριάρχῃ τὸν τοῦ βασιλέως δηλοποιούμενος θάνατον, καὶ ὡς αὐτὸς ἐπιστήσεται κατὰ πόδας· μηδὲ γὰρ ἂν ἄλλως εἶναι γνῶναι τὴν Αὐγοῦσταν περὶ τῶν συμβάντων πρὶν ἂν αὐτὸς ἐπιστῇ κατὰ παραμυθίαν ὡς δῆθεν τὴν πρέπουσαν. Ὁ γοῦν πατριάρχης ἔτυχε μὲν καὶ πρὸ τὸ δρᾶμα μαθεῖν, καὶ θρήνοις ὡς εἰκὸς τὸν τοῦ βασιλέως ἀφωσιώσατο θάνατον, μὴ γνωσθὲν ὅλως τοῖς περὶ ἐκεῖνον ἐφ´ ᾧ καὶ θρηνοίη.

5. Τότε δὲ δεξάμενος τὸ τοῦ βασιλέως πρόσταγμα παρὰ τοῦ Παπύλου, καὶ ὡς εἰκὸς ἐποικτισάμενος, ἐκείνῳ μὲν τὰ εἰκότα κοινολογησάμενος ἀποπέμπει, τῷ δέ γε συγγραφεῖ παρέχει τὸ πρόσταγμα, ἐρωτῶν εἰ αὐτὸς ἔχοι γνῶναι διαστοχασάμενος οὗ τινὸς ἂν εἴη τὸ μηνολόγημα· ἐπὶ τοσοῦτον γὰρ καὶ παρέϊκτο τοῖς τοῦ πατρὸς ὡς μὴ ῥᾳδίως διαγνῶναι ἔχειν καὶ τὸν εἰδήμονα, ἐκ μόνης δέ τινος ξυσμῆς βραχυτάτης ἐπὶ τῇ παραλλάξει κατανοούμενον ὑπονοεῖν ἐδίδου τὴν χεῖρα.

6. Καὶ γνωρίσασιν ἤδη τὸ σύμβαμα τότε καὶ δῆλος μὲν ἦν πατριάρχης ἀλύων, δῆλος δὲ καὶ παραμυθούμενος, τὰ μεγάλα παρὰ βασιλέως ἔχειν ἐλπίζων περὶ τῆς κατὰ τὴν ἐκκλησίαν ὡς εἰκὸς ἀνυψώσεως, αὐτοῦ γε νύττοντος. Καὶ ἡ πρὸς αὐτὸν ἀγάπη τοῦ βασιλέως, πολλή τις οὖσα καὶ θαυμαστή, ἐχέγγυον τῶν ἐλπιζομένων εἰς πίστιν ἦν. Ὁ μὲν οὖν ἐν τούτοις ἦν.

2. Ὅπως ὁ βασιλεὺς περὶ τῶν κατὰ τὸν πάπαν ἀπελογεῖτο.

1.  Ὁ δέ γε βασιλεὺς μεθ´ ἡμέρας καταλαβὼν τὴν Κωνσταντινούπολιν ἐμφανὴς ἦν λογισμοὺς στρέφων καὶ μάλα διανοούμενος περὶ ὧν ἂν καὶ πράξοι, ἐφ´ ᾧ τὸ τῆς ἐκκλησίας σχίσμα συνουλωθείη κατασταλέντος τοῦ ἀνοιδοῦντος. Τὸ δ´ ἦν οὖκ ὀλίγης καὶ τῆς τυχούσης μελέτης, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀναγκαίας, ὡς ἐῴκει, καὶ προύργου παντός.

2. Ἔτυχε γὰρ καὶ ἡ αὐτοῦ θεία ἡ Εὐλογία βουλὰς εἰσάγουσα πιθανάς, καὶ τὰ πολλὰ κατεπείγουσα καὶ ἄλλως παρακεκινημένον ἐξ ἑαυτοῦ τὸν κρατοῦντα τὰ χθὲς καὶ πρὸ τρίτης ἀναλαμβάνειν καὶ τοῖς σχιζομένοις ἀπολογεῖσθαι, ὡς παρὰ γνώμην τῷ πατρὶ συμπράξοι καὶ ὡς καταγνοίη τῆς πράξεως, ὡς ὑπ´ αὐτοῖς ὅλον γενέσθαι, κἄν τι δικαιοῖεν ἐκεῖνοι παθεῖν αὐτόν, ἑτοίμως ὑπέχειν τὰς δίκας ὡς ἁμαρτήσαντα.

3. Καὶ τῷ μὲν οὕτως ἐδόκει, ὑποποιουμένῳ τὰς γνώμας τῶν σχιζομένων, ὥσπερ ἂν εἰ ἀνερρωγότος βοθύνου ἐξαπιναίως πεσὼν ἐζήτει παρ´ ἐκείνων ἀναλαμβάνεσθαι. Αἱ γὰρ διὰ χρυσοβουλλείων λόγων πίστεις καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς ὅρκοι, καὶ ὅς´ ἄττα ξυμβεβήκει τοῖς βασιλεύουσιν, αὐτῷ δηλονότι καὶ τῷ πατρί, εἰς τὴν τῆς τελεσθείσης εἰρήνης βεβαίωσιν, οὐκ ἀπεοικὸς πρὸς βοθύνους ἔχειν καὶ φάραγγας παρ´ αὐτῷ, οἷς ὀλίσθῳ γνώμης ἐμπεσεῖν ᾤετο.

4. Οἱ δέ γε πρὸς τοῦτο παρακινοῦντες (ἡ Εὐλογία οὗτοι καὶ ὁ Μουζάλων Θεόδωρος) ἐῴκεσαν μὲν καὶ κινουμένοις εἰς ζῆλον διὰ τὰ πραχθέντα, καί γε ζητοῦντες τὴν τῆς ἐκκλησίας κατάστασιν κατεφαίνοντο, ἐδόκουν δὲ τοῖς πολλοῖς προκατειλημμένοι τὰς γνώμας καὶ κατὰ τοῦ ἀποιχομένου μηνίοντες οἷς ὅτι ἡ μὲν εἰς τὸ τοῦ ἁγίου Γρηγορίου φρούριον συνάμα παιδὶ τῇ τοῦ Ῥαοὺλ γυναικὶ ἐξωρίζετο, ἐπαύξοντος καὶ τοῦ κατὰ τὴν Μαρίαν συμβάντος τὸ ἔχθος, ἣν θυγατέρα ταύτης καὶ Βουλγάρων δέσποιναν ὁ λόγος προυδείκνυ, ὁ δὲ ζηλοῦν δόξας καὶ τὴν εἰς Ἰταλοὺς πρεσβείαν ἀποποιούμενος ἑνί γε καὶ μόνῳ εἰς τιμωρίαν ἀλλακτῇ τῷ αὐταδέλφῳ ἐχρήσατο Λέοντι τὰς ἐπιφορὰς τῶν ῥάβδων δεχόμενος. συνάμα δ´ ἄμφω τὰς αἰτίας πρὸς τὸν πατριαρχοῦντα ἀνάγοντες, δεινὸν κατ´ ἐκείνου ὡς δόξαντος τὴν αἰτίαν εἰληφέναι τῆς ἐπ´ ἐκείνους ἀγανακτήσεως.

3. Ὅπως ὁ βασιλεὺς τὸν Βέκκον ἀφίει καὶ τῷ Ἰωσὴφ προσετίθετο.

1. Ὡς γοῦν ἡ τῶν Χριστοῦ γενεθλίων προσήλαυνεν ἑορτή, καὶ ἔδει μέν, ὡς εἴθιστο, προελθεῖν βασιλέα, ἔδει δὲ καὶ τὴν μυστικὴν ἐν ἀνακτόροις ἱερουργίαν τελεῖσθαι, καὶ ἡ μὲν προέλευσις κατὰ δεῖγμα λύπης, κάτω που τοῦ βασιλέως ἱσταμένου, οὐκ ἐγεγόνει, τὰ δὲ τῆς μυστικῆς ἱερουργίας ἠπράκτει, μή πως καὶ ὁ εἰς πατριάρχην ἔτι τελῶν μνημονεύοιτο. Ὃ δὴ κἀκεῖνοι μὲν ἐπείλυον τέως αἰτίας πλαττόμενοι, δῆλοι δ´ ἦσαν ἄλλοις τὰ μὴ ὄντα προφασιζόμενοι.

2. Ἡ γὰρ Εὐλογία νόμῳ μὲν συμπαθείας ἐθρήνει τὸν ἀποιχόμενον, τὸ δὲ πλέων θρηνεῖν προσεποιεῖτο τὴν τοῦ ἀδελφοῦ διὰ τὸ χθὲς γεγονὸς ἐξαπώλειαν, καὶ τὴν Αὐγοῦσταν θρηνοῦσαν τὸν σύζυγον ἐν οὐ καλαῖς περὶ ἐκεῖνον ἐλπίσιν ἐποίει, ὡς οὐδὲν ἐντεῦθεν τοῦ ὑπὲρ ἐκείνου πραχθησομένου, κἂν ὅ τι καὶ ᾖ, βοηθήσοντος.

3. Ὅθεν καὶ τοῖς πατριάρχαις συνελθοῦσι κατὰ παραμυθίαν ἐκείνη κατώδυνος οὖσα τὸ ποιητέον ὑπὲρ τῆς ἐκείνου ψυχῆς ἐπυνθάνετο. Καὶ πρώτως ἔδειξεν ἐκείνη τοιαῦτ´ ἐρωτῶσα τὸ παρὰ τοῦ βασιλέως βυσσοδομευόμενον. Ἐκεῖνος γὰρ καὶ νύκτας ὅλας παρὰ Ἰωσὴφ ἴαυε, καὶ ἀνάγειν ἐπειρᾶτο οὕνεκα σμικρᾶς πνοῆς νέκυν τὸ σύνολον ὄντα.

4. Ὡς δ´ οἱ περὶ ἐκεῖνον ἐκ τοῦ παραχρῆμα πεισθέντες μόνον οὐ κατήπειγον τὴν ἀνάβασιν, οἱ μὲν ὡς ἄν γε τὰ τῆς ἐκκλησίας δῆθεν καταστήσωσι πράγματα τοῦ κατὰ τὸν πάπαν λυθέντος σκανδάλου, οἱ δὲ ὡς ἂν καὶ πλεῖον τοῦ εἰκότος κατεπαρθεῖεν καί γ´ ἀνακαθάρσεις μὲν ἐκκλησίας, ἀπομόρξεις δ´ ἐκείνων καὶ ἱερῶν ἄλλων, ἐπιτιμήσεις δὲ καὶ κολάσεις τῶν τῆς ἐκκλησίας πείθοντες πατριάρχην τελέσειαν (ἦσαν δ´ οὗτοι καὶ μᾶλλον ὁ Γαλησιώτης τε Γαλακτίων καὶ ὁ Μελέτιος, ὃς καὶ ἅγιος, ὁ ἐν τῇ μονῇ τοῦ ἁγίου καὶ δικαίου Λαζάρου κείμενος, ὧν ὁ μὲν στέρησιν ὀμμάτων ὁ δ´ ἐκτομὴν γλώττης πέπονθεν, ἐπ´ αἰτίαις ὁ μὲν ψεύδους, ὡς ἴδοι βασιλέα λέγων ἀζύμοις εἰς ἁγιασμὸν χρώμενον, τὴν ἀνατολὴν διερχόμενος, ὁ δ´ ὕβρεως, Ἰουλιανὸν ἄλλον τὸν βασιλέα εἰπὼν κατὰ πρόσωπον),

5. Ὁ βασιλεὺς ἔνθεν μὲν ἀποστέλλων τὸν πατριαρχοῦντα Ἰωάννην τὴν ἐκείνου ἀπελογεῖτο παρόρασιν, ὡς βίᾳ καὶ ἐξ ἀνάγκης γεννησομένην. Τὸ γὰρ ἐκ πολλῶν σκάνδαλον ἀναζεῖν πεῖθον καὶ τὸν εὔνουν ἀποστατεῖν, αὐτὸν δὲ νέον εἰς ἀρχὴν καθιστάμενον ἀνάγκην ἔχειν τὸ ἀνορμοῦν καταστέλλειν καί γε τὰς γνώμας, καθόσον ἔστι, τῶν ὑποδεξομένων ἐξημεροῦν. Πολλοὺς δ´ ἀκούειν σχίζεσθαι καὶ μεγάλους προφασιζομένους τὴν τοῦ Ἰωσὴφ ἀναχώρησιν καὶ τὸ σκάνδαλον ὃ δὴ πρωϊζὰ ξυνέβη, οὓς παρορᾶν μηδ´ ὅλως ξυμφέρειν νεωστὶ μοναρχοῦντι. Καὶ δὴ καὶ ἐπ´ αὐτῷ γε μεγίστην πληροφορίαν ἔχειν ἀγάπης ἧς ᾔδει τῆς ἀπ´ ἐκείνου πρὸς ἑαυτόν, μὴ μόνον πατριάρχου τιμὴν ἀλλά γε δὴ καὶ ζωὴν αὐτὴν ὑπὲρ τοῦ βασιλέως προεῖσθαι καὶ τῆς ἐκείνου συστάσεως. Ἄλλως μέντοι μηδὲ χολᾶν ἀξιῶν, αὐτὴν ἐκείνην τὴν ἀγάπην ἣν ᾔδει καὶ τὴν τιμὴν ἕξοντα παρ´ αὐτοῦ, εἰ καὶ ἄλλος τῆς ἐκκλησίας προστήσεται. Καὶ ταῦτα μὲν πέμπων τὸν Μελιτηνιώτην χαρτοφύλακα καὶ ἀρχιδιάκονον θερμῶς τὴν ἀνάγκην ἀπελογεῖτο, ἐκεῖθεν δὲ συνδιανυκτερεύων τῷ Ἰωσὴφ καὶ τοῖς περὶ ἐκεῖνον τὴν εἰς τὸ πατριαρχεῖον προκαθίστα ἀνάβασιν.

4. Ἀναχώρησις τοῦ πατριάρχου Βέκκου εἰς τὴν τῆς Παναχράντου μόνην.

1. Ὁ μὲν οὖν Ἰωάννης καὶ ἄλλως εὐθὺς ὤν, ἔτι δὲ καὶ τῆς τοῦ πατριάρχου τιμῆς ἐπικόρως ἔχων, ὡς πολλάκις καὶ λέγων καὶ πράττων ἔδειξεν, ἐλπίζων δὲ καί τι γενέσθαι τῶν ἀγαθῶν ἐκ τῆς τοῦ Ἰωσὴφ ἀναβάσεως (τὰ γὰρ ξυμβάντα οὐκ ἂν πάντως ξυνέβη ζῶντος ἐκείνου, ὡς ἐκ πολλῶν ἔστιν ὑπονοεῖν), διὰ ταῦτα ἕτοιμος μὲν ὢν ἐκεῖνος κατὰ τὴν Χριστοῦ ἑορτὴν λειτουργεῖν, ἕτοιμος δὲ καὶ περὶ τῆς τοῦ ἀποιχομένου κατὰ τὸ εἰκὸς μνήμης φροντίζειν, ἀφεὶς τὰ πάντα τῇ ὑστεραίᾳ τῆς ἑορτῆς κάτεισι, καὶ τῇ τῆς Παναχράντου μονῇ φέρων ἑαυτὸν δίδωσι, ζητήσας παρὰ βασιλέως καὶ τοὺς ἀπάξοντας, πρόφασιν μὲν ὡς ὑπερασπιοῦντας, ἤν τις τῶν τοῦ κλήρου ἀπαιδεύτως ἐπ´ ἐκεῖνον ὁρμῴη, τῷ δὲ βαθυτέρῳ σκοπῷ τὴν τοῦ λειποταξίου ἐκφεύγων κατηγορίαν, ὡς ἐκεῖνος ᾤετο, παρὰ θεῷ κρίνοντι. Καὶ ταῦτα μὲν ἐπράττετο εἰκοστῇ ἕκτῃ μηνὸς Σκιρροφοριῶνος·

5. Ἀνάβασις τοῦ Ἰωσὴφ εἰς τὸ πατριαρχεῖον.

1. Τοῦ δ´ αὐτοῦ μηνὸς μετὰ τὴν τριακοστὴν τὸ πρὸς ἑσπέραν ἐντεθεὶς λίκνῳ ὁ Ἰωσήφ, μόνον οὐκ ἄπνους, πολλῶν παρ´ ἑκάτερα παρεπομένων καὶ ἐπευφημούντων τὰ προπεμπτήρια, ἐφ´ ὕμνοις καὶ κρότοις ἀνθρώπων, ἔτι δὲ καὶ τῶν τῆς ἐκκλησίας συνακτηρίων κωδώνων, εἰς τὸ πατριαρχεῖον ἀνάγεται.

2. Οἱ δὲ τοῦ κλήρου μόλις τὴν ἑσπερινὴν ὑμνῳδίαν καθ´ ἑαυτοὺς ἐκτελέσαντες, ἐπεὶ ὄρθρος ἦν καὶ πρὸς τὴν ἐκκλησίαν ἀπήντων κατὰ τὸ σύνηθες, σφίσιν ἑαυτοῖς ἄβατον τὸν ναὸν κατενόουν, ὡς μηδὲ σημάντροις καὶ κώδωσιν ἠθροισμένοι· ὡς δὲ καὶ τὴν αἰτίαν ἐμάνθανον, προστεταγμένον μηδ´ εἰσιτητὸν εἶναι εἰς ἐκκλησίαν ἐκείνοις θεοῦ, ἔξω που στάντες καὶ τὰ τῆς εὐχῆς ἐκτελέσαντες (τὸ γὰρ τῆς ἑορτῆς περιφανὲς καὶ παραβαίνειν τὰ σφίσιν δοκοῦντα ἔπειθον τοὺς τοῦ κλήρου) τέλος ἐπὶ τῶν οἰκιῶν καθεσθέντες ἐκαραδόκουν τὸ μέλλον, καὶ τί δεῖ νοεῖν τοῖς παραγεγονόσι τὸ πρόσταγμα.

3. Ἐπέφωσκεν ἡ ἡμέρα, καὶ οἱ μὲν ἐπιβατηρίους εὐχὰς ἐσχεδίαζον ὡς ἐπὶ τῇ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ καθαίρεσθαι προσδοκῶντες, οἱ δὲ ἐτέλουν ἁγιασμοὺς τοὺς δι´ ὕδατος, καὶ πρόστωα καὶ ἐξώστωα ἀναστήματά τε καὶ κίονες, ἀλλὰ καὶ τίμιαι εἰκόνες τοῦ μεγίστου νεὼ διὰ τῆς τοῦ ὕδατος ἐπιρραντίσεως ἡγιάζοντο. Διήρχετο τοίνυν τυφλῷ ποδὶ χειροκρατούμενος ὁ Γαλακτίων καὶ ἐπερράντιζε, καὶ τό, ὡς ἐκείνοις ἐδόκει, μύσος τῶν σεβασμίων εἰκόνων ὑπ´ αὐτοῖς ἀπεκαθαίρετο ἁγιάζουσιν. Ἐζήτουν δὲ καὶ οἱ ὁρῶντες ἀπολυμαίνεσθαι, 

précédent

Chapitre Premier.

1. Andronique prend possession de l'Empire. 2. Avarice des Tartares. 2.  L'Empereur les occupe contre les Serviens. 4. Il mande au Patriarche la mort de l'Empereur son père. 5. Parfaite conformité entre l'Ecriture de l'un et de l'autre. 6. Fausse espérance du Patriarche.

1. L'Empereur Michel Paléologue étant mort, Andronique son fils qui avait été associé à  454 l'Empire dès son enfance, prit seul le maniement des affaires.

2. Rien ne l'incommodait tant au commencement de son règne que la présence des Tartares, qui étant venus en exécution des traités, n'attendaient que son ordre pour fondre où il leur commanderait, et qui aimaient trop le meurtre et le pillage pour s'en retourner sans rien saire. La passion qu'ils avaient de s'enrichir était si extrême, qu'ils voulaient absolument se charger de butin, et qu'au cas qu'ils ne pulsent piller les étrangers, ils étaient prêts de piller les Romains, qui étaient plus faibles en ce temps-là qu'en un autre, et plus exposés à souffrir les plus grandes violences.

3. Ce jeune Prince qui n'avait que vingt quatre ans ressentait une cuisante inquiétude du fâcheux état où il se trouvait au commencement de son règne, et cette inquiétude était redoublée par les troubles de l'Église, et par le scandale public pendant lequel il secouait le joug de sa puissance spirituelle, bien qu'il fît semblant d'y être soumis. Pour apporter quelque remède à ce mal il prit conseil de plusieurs personnes, et principalement de Théodore Muzalon, que l'Empereur son père avait honoré de la charge de grand Logothète depuis la mort de George Acropolite, et par son avis il donna la charge de grand Connétable à Tarcaniote, qui avait eu auparavant celle de grand Papias, et celle d'Echanson, 455 et il le mit à la tête des Tartares, pendant que Michel Despote était à la tête de quelques troupes Romaines. Ce n'est pas qu'il y eût nécessité de faire la guerre aux Serviens, mais c'est qu'il n'y avait point d'apparence de renvoyer sans récompense des peuples que l'on n'avait attirés que par l'espérance du butin. L'Empereur leur fit des présents, et les envoya avec le Despote avec le Connétable, pour chercher hors de son Etat occasion de s'enrichir.

4. Il écrivit au Patriarche et à Papylas grand Chiaoux, à l'un pour lui recommander de veiller avec un soin extraordinaire à, la garde de la ville, et à l'autre pour l'avertir de la mort de l'Empereur, et pour l'assurer qu'il se rendrait bientôt à Constantinople pour consoler l'Impératrice dans le temps qu'elle recevrait cette triste nouvelle. Le Patriarche qui la savait déjà en avait témoigné grande douleur, sans néanmoins en découvrir le sujet. Il donna à Papylas des marques plus expresses de son regret, et après l'avoir entretenu quelque temps il le renvoya.

5. Il montra la lettre qu'il avait reçue à l'auteur de cette Histoire, et lui demanda s'il devinerait bien de quelle main était la date. Car il y avait une si grande ressemblance entre l'écriture de l'Empereur Michel, et celle de l'Empereur Andronique, que les plus expérimentés ne les pouvaient distinguer, et que ceux qui les connaissaient le mieux, et qui savaient la mort du vieil 456 Empereur n'y remarquaient nulle autre différence qu'un petit point à l'extrémité des lettres.

6. Bien que le Patriarche fût sensiblement affligé il se consolait toutefois par l'espérance que le nouvel Empereur relèverait l'état de l'Église, et il fondait cette espérance sur l'amitié qu'il lui avait souvent promise, et dont il lui avait donné en plusieurs occasions des gages et des assurances.

Chapitre II.

1. Inquiétude de l'Empereur touchant le Schisme. 2. Conseil d'Eulogie. 3. Suivi par l'Empereur. 4. Motifs secrets de ce conseil.

1.  L'Empereur étant venu quelques jours après à Constantinople, il parut fort triste et fort inquiet touchant les moyens qu'il devait choisir pour ôter le Schisme, et parce que cette affaire était la plus importante qu'il eût, c'était aussi la plus ordinaire, et celle à laquelle il s'occupait avec l'application la plus continuelle, et avec le soin le plus ardent.

2. Sa tante Eulogie lui proposa des raisons fort plausibles, pour le porter à révoquer ce qui avait été ordonné sous le règne précédent, à quoi il n'était déjà que trop porté de lui-même, et à s'excuser à ceux qui s'étaient séparés de sa Communion sur la nécessité où il avait été d'obéir à la volonté de son père, leur protestant qu'il condamnait 457 ce ce qu'il avait fait alors, et offrant de le réparer par toutes les pénitences qu'il leur plairait de lui imposer pour grandes et pour rigoureuses qu'elles pussent être.

3. II alla suivant cet avis les supplier de le relever d'une chute qui ne lui était arrivée que par malheur, et les assurer que la paix qu'il avait jurée avec l'Empereur son père par des lettres patentes, par des promesses solennelles, et par des serments exécrables., était comme un précipice où il avait été entraîné par une force inévitable.

4. Eulogie et Muzalon qui lui donnaient ce conseil-là semblaient être poussés d'un bon zèle, et d'un sincère désir de maintenir la paix de l'Église. Mais les plus éclairés reconnaissaient aisément qu'ils n'agissaient que par la haine dont ils étaient animés contre la mémoire de l'Empereur Michel, et par la passion qu'ils avaient de se venger ; l'une de ce qu'elle avait été exilée au fort de saint Grégoire, avec sa fille femme de Raoul, et de ce que son autre fille avait été tirée de Bulgarie, et l'autre de ce qu'il avait eu des coups de bâton de la main de son frère Léon, pour avoir refusé l'ambassade d'Italie. Ils regardaient tous deux le Patriarche comme le principal auteur de leurs disgrâces, et comme le plus digne objet de leur colère.

Chapitre III.

1. Coutume d'officier dans le Palais le jour de la naissance du Sauveur. 2. Raison d'omettre cette coutume. 3. L'Empereur médite la déposition du Patriarche. 4. Les partisans de Joseph la poursuivent. 5. L'Empereur la propose à Veccus avec les raisons qui la rendaient nécessaire.

1.  Comme la Fête de la naissance du Sauveur approchait, au lieu que c'était la coutume de la célébrer dans le Palais en présence de l'Empereur, il ne parut point en public, parce qu'il était dans le deuil de la mort de l'Empereur son père, et on trouva même à propos d'omettre absolument la cérémonie, de peur de réciter au milieu du Sacrifice le nom d'un Patriarche que l'on voulait déposer, bien qu'au lieu d'en apporter cette raison on se servit d'autres prétextes dont Ia fausseté était visible.

2. Eulogie non contente de pleurer la mort de l'Empereur par une compassion naturelle, faisait semblant de pleurer la perte de son âme par un sentiment de Religion, et mettait au désespoir l'Impératrice sa veuve, quand elle lui disait qu'il était mort dans un sî mauvais état, que quoiqu'on pût faire rien ne serait capable de le soulager.

459 3. Cela fut cause que les deux Patriarches l'étant venu consoler, elle leur demanda ce qu'elle devait faire pour le repos de l'âme de l'Empereur son mari, et elle leur découvrit par cette demande le dessein que le jeune Empereur tramait dans les longues conférences qu'il avait toutes les nuits avec Joseph, qui était de le rétablir sur le trône de son Église, bien qu'il fût dans une vieillesse décrépite, et qu'il n'eût plus qu'un souffle de vie.

4. Ses partisans poursuivaient ce rétablissement avec une ardeur incroyable, les uns par le simple désir de rendre la paix à l'Église en levant le scandale qui la troublait, et les autres par l'espérance de persuader Joseph, lors qu'il serait rétabli, de réconcilier les Églises comme ayant été profanées, et de punir les auteurs de cette profanation. Il y en avait parmi ces derniers deux plus emportés que les autres, savoir Galesiote Galaction, et Melece surnommé le Saint, qui demeurait dans le Monastère de saint Lazare ; dont l'un avait eu les yeux crevés, pour avoir supposé qu'il avait vu communier l'Empereur en Orient avec du pain sans levain, et l'autre avait eu la langue coupée, pour avoir eu l'insolence de lui reprocher en face qu'il était un autre Julien.

5. Le jeune Empereur fit dire à Veccus que ce n'était par aucun mépris, ni par aucune aversion de sa personne qu'il le déposait, mais par une pure nécessité d'affermir la paix au commencement 460 de son règne, et d'étouffer le scandale et le schisme que l'absence de Joseph avait sait naître. Qu'il ne doutait point que l'affection qu'il avait à son service ne le rendît prêt, non seulement de quitter son Église, mais aussi de perdre la vie s'il était besoin. Qu'il le priait de se retirer pour un peu de temps, l'assurant qu'en perdant l'exercice de ses fonctions, il ne perdrait rien de son amitié, ni de son estime. Voila l'excuse dont il usa par l'entremise de Meliteniote, du Cartophylax, et de l'Archidiacre. Il passait cependant les nuits avec Joseph et avec ceux de son parti, pour chercher les moyens de le rétablir.

Chapitre IV.

1. Veccus renonce à la dignité de Patriarche. 2. Il demande à l'Empereur des gardes pour l'escorter.

1. Veccus étant un Prélat d'une singulière vertu, et n'ayant plus que du dégoût pour les honneurs, qui sont attachés à la dignité de Patriarche, comme il l'a souvent témoigné par ses actions et par ses paroles, et jugeant d'ailleurs que le rétablissement de Joseph pourrait produire beaucoup de bien, ce qu'il jugeait avec d'autant plus de raison, qu'il y a apparence que les maux qui sont arrivés depuis sa mort, ne seraient pas arrivés durant sa vie. Il se retira au 461 Monastère de la Mère de Dieu, au lieu de célébrer les saints Mystères, le jour de la naissance du Sauveur, et d'offrir le saint Sacrifice, pour le repos de l'âme de l'Empereur Michel, comme il s'y était disposé.

2. En se retirant il demanda des gardes à l'Empereur, en apparence pour le garantir des insultes de quelques Ecclésiastiques indiscrets et emportés, et en effet pour se justifier, comme il croyait devant Dieu, du reproche d'avoir abandonné volontairement son Église.

Chapitre V.

1. Joseph est mené comme en triomphe au Palais Patriarcal. 2. Les Églises sont mises en interdit. 3. Puis reconciliées par le Ministère de Galaction.

1.  Le trentième du mois de Décembre sur le soir Joseph ayant été mis dans une litière, bien qu'il ne lui restât qu'autant de vie qu'il en fallait pour n'être pas mort, sut porté au Palais Patriarcal au son des cloches, et suivi d'une soule innombrable de peuple, qui ne pouvait assez témoigner sa joie par ses acclamations et par ses applaudissements.

2. A peine les Ecclésiastiques purent-ils réciter ce soir-là leur Office en particulier. Etant ve- 462 nus dès le matin du jour suivant à l'Église,, sans y avoir été appelés par le son des cloches selon la coutume, ils trouvèrent la porte fermée, dont ayant demandé la raison, ils apprirent qu'il était défendu d'y entrer. C'est pourquoi la solennité de la Fête ne leur permettant pas d'omettre l'Office, ils le dirent dehors. Apres cela ils s'en retournèrent en leurs maisons dans l'étonnement de cette défense, et dans l'attente de l'événement.

3. Dès que le jour suivant parut quelques Ecclésiastiques vinrent dire devant la grande Église les prières que l'on a accoutumé de dire avant la consécration des Temples. D'autres purifièrent les portiques et les vestibules, jetant de l'eau bénite sur les colonnes et sur les images. C'était Galaction qui jetait l'eau bénite, tout aveugle qu'il était, et qui pour cet effet se faisait conduire parla main. Les assistants se présentaient pour en recevoir, et pour être lavés des taches qu'ils pouvaient avoir contractées.

 

6. Περὶ τῶν διδομένων ἐπιτιμίων ἱερωμένοις καὶ λαϊκοῖς.

1. Καὶ δὴ ἄλλα μὲν λαϊκοῖς ἄλλα δὲ ἱερωμένοις ἐσχεδιάζοντο ἐπιτίμια. Καὶ τὰ μὲν τῶν λαϊκῶν μέλον ἦν ἐκτιθέναι τοῖς μοναχοῖς, καὶ ὡς σφίσιν ἐδόκει, πολλῶν καὶ ὀλίγων ἐτίμων τοῖς προσιοῦσιν, εἰ μὲν ἐπὶ μόνῃ ψαλμῳδίᾳ καὶ ἱεροῦ κλάσματος μεταλήψει τὰ τῆς κοινωνίας εἶχον, μετρίοις,

2. Εἰ δὲ καὶ ἐπὶ τῶν θείων δώρων μετοχῇ, ἐπιτιμῶντες τοῖς μείζοσιν. Ἀρχιερεῦσι δέ γε καὶ κληρικοῖς, αὐτοὶ τῷ πατριάρχῃ ὑποβαλλόμενοι ἐκείνῳ προσανετίθουν τὰ πρόστιμα. Καὶ δὴ νοσοκομουμένου αὐτοὶ πράττοντες, ἔστι δ´ οὗ κἀκείνῳ τὰ τῆς ἰδίας προσανατιθέμενοι γνώμης, ἐν πολλοῖς ἑπομένῳ καὶ ἄκοντι, καθίστων τὴν ἐκκλησίαν ὡς σφίσι δέδοκτο.

3. Ποιναὶ γὰρ βαρεῖαι τοῖς κατά τι προστησομένοις εἵποντο. Ὅθεν καὶ τοῦ ναοῦ πᾶσιν ἐγκεκλεισμένου, τῶν ἀρχιερέων προσελθόντων ἐφ´ ᾧ καὶ μαθεῖν ἐπὶ τίσιν αἰτίαις πράττοιεν ταῦτα, αὐτοὶ τὸν μὲν πατριάρχην προθέντες ἄψυχον οἷον φόρτον, τὸν δὲ μοναχὸν Γεννάδιον προστησάμενοι, τὰ φρίκης ἐκεῖνα πλήρη ἀπελογοῦντο, ὡς παρανενόμηται μὲν σφίσι τὰ μέγιστα, παραβέβασται δὲ τὸ ἱερὸν εὐαγγέλιον.

4. Ἐφ´ ᾧ καὶ δεινοπαθήσασι ταραχὴ καὶ θόρυβος ἐγεγόνει, καὶ κατεμέμφοντο τοῦ εἰπόντος, καί γε τοῦ πατριάρχου διεπυνθάνοντο εἰ αὐτοῦ θέλοντος λέγοιντο ταῦτα. Ὁ δὲ ἀπέσκωπτε τὸν εἰπόντα, καὶ ὡς οἷόν τε τὰ παριστάμενα προσωμάλιζε.

5. Τέλος ἐκτιθεῖσι γνώμην τοῦ πατριάρχου καὶ ἐπ´ ἐκκλησίας ἀναγινώσκουσιν, ἀρχιερεῦσι μὲν καὶ κληρικοῖς τρίμηνον καιρὸν προστιμῶντες, λαϊκοῖς δὲ κατὰ τὸ μέτρον τῆς κοινωνίας, πλὴν ἐπ´ ἔλαττον τὰ τῶν ἐπιτιμημάτων τάττοντες. Τοῖς δέ γ´ ἀρχιδιακόνοις, τῷ τε Μελιτηνιώτῃ φημὶ καὶ τῷ Μετοχίτῃ, ὅτι πρέσβεις ἐκπεμφθέντες πρὸς βασιλέως ξυνῆλθον τῷ πάπᾳ λειτουργοῦντι καί γε συνίσταντο, ἐπείπερ καὶ ἐνταῦθα οἱ ἀμφὶ τὸν Παράστρον Ἰωάννην φρέριοι, καὶ αὐτοὶ πρὸς τοῦ πάπα κατὰ πρεσβείαν σταλέντες, οὕτως ἔπραττον λειτουργοῦντος τότε τοῦ πατριάρχου Ἰωσήφ, καί γ´ ἀνεκτὸν ἐδόκει καὶ μηδὲν ἔχον πρόκριμα, ἀλλ´ ὅμως ἐπὶ τοιαύταις αἰτίαις ὡς παραβᾶσι τὰ μέγιστα τέλειαν ἐπῆγον καθαίρεσιν.

7. Ὅπως καὶ πότε οἱ περὶ τὸν Ἰωσὴφ εἰς κοινωνίαν παρεδέχοντο τοὺς τῆς ἐκκλησίας.

1. Εἶτα μηνὸς Ἑκατομβαιῶνος πέμπτης ὀψὲ ἱκανῶς τὸν ναὸν καθαγνίσαντες (ἤπειγε γὰρ ἡ τῶν θεοφανείων ἑορτὴ) εἰς κοινωνίαν τοῦ ψάλλειν τοὺς τῆς ἐκκλησίας παραλαμβάνουσι.

2. Καὶ δὴ τελεσθέντων τῶν ὕμνων, ἐπεὶ ἔδει καὶ τὴν τοῦ ἁγιάσματος γίνεσθαι τελετήν, συνέρχονται μὲν ἀμφὶ τὴν φιάλην τῆς ἐκκλησίας ἅμα μὲν ἐκεῖνοι ἅμα δὲ κληρικοὶ ἅμα δὲ καὶ λαός, ὅσοι τῶν Γραικῶν καὶ ὅσοι τῶν Ἰταλῶν, προϊστῶσι δὲ τὸν τυφλὸν Γαλακτίωνα τῆς τελετῆς ἔξαρχον, καὶ ὑπὸ πολλῷ καὶ δαψιλεῖ τῷ φωτί, δοθέντων κηρῶν καὶ αὐτοῖς Ἰταλοῖς, τὰ τῆς ἑορτῆς ἐτελοῦντο. Καὶ οἱ μὲν ταῦτα, τοῦ βασιλέως, ὡς σφίσιν ἤρεσκε, πάνθ´ ὑφιέντος πράττειν. Ὡς ἂν γοῦν μόνον τὰ τῆς χθεσινῆς καταιγίδος καταστορεσθεῖεν, ἧς χάριν δῆλος ἦν τοῖς ἀμφ´ ἐκεῖνον πιστοῖς καὶ πρότερον ὀδυνώμενος, τῷ πατρὶ συνάρχων τε καὶ συμπράττων, εἰ καὶ μηδ´ ὅλως ἀντιβαίνειν εἶχε, ταῖς τοῦ καιροῦ δυσκολίαις ἀγχόμενος.

3. Οἱ μὲν οὖν οὕτως συμπαραλαβόντες καὶ τοὺς τοῦ κλήρου, ἄλλοι δέ γε τοὺς Ἰταλοὺς ὁρῶντες ἱσταμένους μετὰ κηρῶν, δι´ οὓς χθὲς καὶ πρὸ τρίτης ἡ ἐκκλησία καθαιρομένη ὑπ´ εὐχαῖς ἱλαστηρίοις ἠνοίγετο, ὀνείρους ἐδόκουν ὁρᾶν τὰ τελούμενα.

4.  ἀλλ´ ὁ τότε καιρὸς ἐξεχώρει, καὶ τοιαῦτα τέως ἐπράττετο. Ὁ γὰρ βασιλεύς, νοῦς ὢν ἐκεῖνος φιληδῶν τῷ καλῷ, καὶ τῆς ἐκκλησίας εἰρήνης καὶ αὐτὴν ψυχὴν προϊέμενος, ἠφίει πόλλ´ ἄττα καὶ παρὰ τὴν αὐτοῦ γνώμην γίνεσθαι, μόνῳ τῷ τέλει πιστεύων, ἵν´ εἴ πως ἐντεῦθεν ὁ λαὸς εἰρηνεύσειε τῶν τῆς διχοστασίας ἀπαμβλυνθέντων κέντρων.

5. Παρ´ ἣν αἰτίαν καὶ σφίσιν ἐξεκεχώρητο πράττειν, καὶ τὰ δεινὰ ἐφῆπται ὡς παραβεβηκόσι τοῖς κοινωνεῖν ἀναγκασθεῖσιν, ὅπου γε κἂν εἰ κακίας δίκας ὑπέχειν ἐδικαιοῦντο διὰ ταῦτα ἃ δὴ καὶ βιασθέντων ἐπράχθησαν, ἄλλους ἐχρῆν εἶναι τοὺς προστιμῶντας, οὐ τοὺς χάριν βασιλικῆς εὐμενείας βιασαμένους, οἳ δὴ καὶ μίαν εἶχον τῆς μὲν πλημμελείας ἀπολογίαν τῆς δὲ προστροπῆς ἀποφυγήν, εἰ καὶ αὐτοὶ χωροῖεν ὁμόσε τοῖς βιασθεῖσιν. Ἀλλ´ οὔπω ταῦτα. Ἔτι δ´ ὑπετύφετο τοῖς ταλαιπώροις τὸ χαλεπόν, κἂν τέως λόγοις ἡμέροις καὶ τῇ τοῦ πατριάρχου ἐνστάσει ταῖς ἀληθείαις συνεκαλύπτετο. Τοῖς μὲν γὰρ τῶν ἐσχάτων προστιμᾶν ἐδόκει ὡς πλημμελήσασι καὶ τὰ ἔσχατα, πατριάρχῃ δὲ τὴν βίαν εἰδότι καὶ τὴν πάλαι τοῦ βασιλέως ἐπίθεσιν, ὡς καὶ καθοσιώσεως τοὺς ἀνθισταμένους ἐγκαλεῖσθαι καί γε δὴ τὰ τῶν καθωσιωμένων εἰς τιμωρίαν ὑπέχειν, συγγνωστὰ τὰ ἐκ βίας διεγινώσκοντο. Πλὴν ἀλλ´ αὐτῷ μὲν μέλον ἦν τῶν νοσοκομιῶν, ἐκεῖνοι δὲ τοὺς ἀρχιερεῖς ὑποποιούμενοι τὸ πᾶν τῆς αἰτίας προσανετίθουν τῷ γε πατριαρχεύσαντι, ὥσπερ ἂν οὐκ αὐτὸς ἦν, ἄλλου μὴ καταδεξομένου τὴν τοῦ θρόνου τιμήν. Πλὴν τὸ δύσζηλον, ὥσπερ ἀλόγοις, οὕτω δὴ καὶ λογικοῖς ἐφῆπται. Καὶ διὰ τοῦτο τοὺς μὲν ἄλλους ἀμηγέπη τῶν μώμων ἀνίεσαν καὶ τῆς μέμψεως, πλέον δ´ ἐκείνῳ ἐπεῖχον ὡς ἀδικήσαντι, καί γε αὐτὸν μηδ´ ἐν ἐπιεικέσι λογίζεσθαι σπουδὴ ἦν πάσης ἀσχολίας καθυπερτέρα. Εἰς τί γὰρ ἔδει καὶ κρίνεσθαι, καὶ μᾶλλον διὰ τὸ εἶναι ποιμένα τὸν τοῦ θρόνου καθαιρεθέντα τοῦ πρώτου προτιμηθέντος, κἂν καλῶς εἶχε τῆς γνώμης κἂν μή, εἰ μή γε αὐτὸν μὲν ἐβούλοντο ἀχρειοῦν, τοῖς λοιποῖς δὲ προστρίβειν ἄγος τὸ μέγιστον, καὶ οὓς τέως εἶχον κατ´ ἐκείνου συλλήπτορας ὡς ὀρθοσεβεῖς σφαλέντος, τούτους καταδικάζειν ὡς κοινωνοὺς ἐσφαλμένου καθύστερον, ὡς καί τινα τότε τῶν ἐχεφρόνων λέγειν

6. (ὁ Ἀδριανουπόλεως δ´ οὗτος ἦν ὁ Θεόκτιστος) ὡς νῦν μὲν εἰς ὄπτησιν τὴν ἐκείνου ὀβελοῖς ξυλίνοις χρῶνται τοῖς κρίνουσιν, ὕστερον δὲ καὶ αὐτοὶ πυρὶ δοθέντες καυθήσονται· ὃ καὶ γέγονεν ὕστερον.

8. Περὶ τῶν τελουμένων συνόδων.

1. Τότε δ´ οὖν ὑποποιούμενοι μὲν ἀρχιερεῖς, ὑποποιούμενοι δὲ παντοίως καὶ τὸν Ἀλεξανδρείας πατριάρχην Ἀθανάσιον, ἄνδρα πολλοῦ τινὸς ἄξιον, θρόνους τε προτιθεῖσι δύο, ὃν μὲν κενὸν εἰς τιμὴν καὶ σχῆμα τοῦ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ὃν δὲ τὸν Ἀλεξανδρείας προκαθεζόμενον ἔχοντα. Καί γ´ ἑαυτοὺς καθιστῶσιν εἰς δικαίῳ τοῦ πατριάρχου ἤδη νοσοῦντος τοποτηροῦντας, σύνοδόν τε συγκροτοῦσιν ἀρχιερέων, παρόντος μὲν ἐκεῖσε καὶ τοῦ μεγάλου λογοθέτου, παρόντος δὲ καὶ Γεωργίου τοῦ Κυπρίου καὶ τοῦ ῥήτορος Ὁλοβώλου, ἄρτι ἐκ τῆς τοῦ μεγάλου Ἀγροῦ μονῆς ἐπιδεδημηκότος τῇ Κωνσταντίνου, καί γε τοῦ μοναχοῦ Θεοδοσίου Σαπωνοπούλου, ὃν ἐν πρωτονοταρίοις ἔχοντος τοῦ κρατοῦντος ὁ μοναχὸς διεδέξατο βίος, καὶ ἄλλων πλείστων προκαθημένων.

2. Καὶ τὰ τῶν γραφέντων εὐθύνειν ἠβούλοντο, οὐκ εἰρηνικῇ σκέψει μᾶλλον, τὸ μὲν ἀσφαλὲς ἐγκρίνοντες τὸ δ´ ἀπεμφαῖνον εὐθύνοντες· ἀλλ´ ὅτι τὰ σκάνδαλα ᾔρετο, κἂν καλῶς οἱ γράφοντες εἶχον τῆς δόξης, οὐχ ὅπως ἔκρινον ἐξετάζειν, ἀλλὰ μόνον ὅτι καὶ δόγματα ἐλαλήθησαν καὶ γραφαὶ ἀνεπτύχθησαν καὶ λόγοι πατέρων εἰς ἀκοὴν ὠτίου ἐτέθησαν, μεγίστην ταῦτα παραβασίαν ἡγούμενοι, τοὺς μηδ´ ὅ τι καὶ αἵρεσις εἴη γινώσκοντας ὡς τὰ μέγιστα παραβάντας ἔκρινον, καὶ μηδὲν ὀρθοῦ ὅλως παρεκκλῖναι διατεινομένους λιβέλλους ἐζήτουν πίστεως. Εἰ δ´ ἔγρυξέ τις περὶ δογμάτων γράψας, οὐ τὸ γραφέν, τὸν γράψαντα δ´ αἰτιώμενοι καταδίκαις ὑπῆγον ἐσχάταις.

3. Καὶ προηγουμένως αὐτὸς δὴ ὁ τῶν λογοθετῶν μέγας, ὁ καὶ πῦρ πνέων ὑπὲρ δογμάτων, ὡς ἐῴκει, παρεῖχε τὸ σύγγραμμα καίεσθαι, οὐχ ὅτι ἔσφαλταί οἱ, καθὰ δὴ καὶ αὐτὸς ἔνορκος ἐπὶ τῇ συνόδῳ διωμολόγει, αὐτόθεν λογογραφοῦντι περὶ δογμάτων, ἀλλ´ ὅτι γράφειν ἐπῄει καὶ συντάττειν πατέρων ῥητὰ χρήσιμά πως δοκοῦντά οἱ πρὸς τὰ τότε τελούμενα, ταῦτα καὶ πολλῶν πρότερον καὶ μεγάλων αὐτοῖς δὴ συγχρησαμένων ἐφ´ ὁμοίαις ταῖς ὑποθέσεσιν· ἀλλ´ ὅμως ἐπείπερ οὐκ ἐν καιρῷ εἰρήνης ἐλέχθησαν, ἀλλ´ ὅτε δεινόν τι κῦμα καὶ τετριγὸς κατεστρόβει τὴν ἐκκλησίαν ἐκ τῆς τῶν πολλῶν ἀνεγέρσεως, ἅμα δὲ καὶ τῷ δοκεῖν περιεῖναί οἱ τῆς εὐσεβείας, οὐχ ὡς ῥητὰ πατέρων ἐδίδου τὰ συνταχθέντα πυρί, ἀλλ´ ὡς ἴδιον σύγγραμμα.

4. Καθεξῆς δ´ ἐπὶ τούτῳ καὶ τὸ τοῦ παλαιοῦ μεγάλου λογοθέτου σύγγραμμα, ὁμοίως κἀκεῖνο ἔχον, καὶ ἄλλοις οἷς γράφειν ἐπῄει καὶ μόνον μεμνῆσθαι δογμάτων ἐπάγοντες μῶμον, πυρὶ παρεδίδουν τοὺς τόμους.

5. Ἐντεῦθεν οὐδὲ τὸν πατριαρχεύσαντα Ἰωάννην αἰτιῶν ἠφίουν, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον ἐκεῖνον αἰτίαις ὑπῆγον αἱρέσεως, ὅτι καὶ ἐπὶ τοῖς πατέρων ταῖς ἀληθείαις ῥητοῖς λιχνευσάμενος ἀντιλαβὰς διδόναι τοῖς αἰτιωμένοις ὡς εἰκὸς ἐκινδύνευε, καὶ παρὰ τὸ εἰκὸς ταῖς ἐννοίαις τῶν ῥητῶν ἐμβαθύνων ἐπὶ τοῖς ὑπὲρ νοῦν ἀνθρωπίναις διανοίαις παρατολμᾶν· τὰ γὰρ περὶ θεοῦ σιωπῇ μᾶλλον ἔχειν τε καὶ τιμᾶν ἢ λόγοις συνιστᾶν καὶ δεικνύειν πέφυκεν.

9. Περὶ τοῦ Βέκκου καὶ τῆς αἰτίας ὅπως ἔγραφεν.

1. Ἐκεῖνος τοίνυν τὸ ἐκ πατρὸς δι´ υἱοῦ τὸ πνεῦμα παρὰ τῶν πατέρων λεγόμενον ἐκπορεύεσθαι ἐπὶ τῇ θεολογίᾳ τοῦ πνεύματος, μὴ τοῦτο μόνον λαμβάνων ὅτι πρόσθεσις καὶ παρὰ τοῖς ἡμετέροις πατράσι τετόλμηται ἐπ´ αὐτῇ δὴ ταύτῃ τῇ ἀνεννοήτῳ ἐκ πατρὸς ἐκπορεύσει τοῦ πνεύματος, ἐφ´ ᾧ γε τὴν προσθήκην τῶν Ἰταλῶν ἰᾶσθαι μετρίως ἴσως, εἴπερ ἐβούλετο, ἀλλὰ καὶ διδοὺς ἐξετάσεσι καὶ τὰ ὑπὲρ νοῦν ἐρευνῶν ἀνθρωπίνοις νοήμασιν ἔλαθεν οὐκ οἰσταῖς αἰτίαις περιβαλὼν ἑαυτόν.

2. Οὐ χεῖρον δ´ εἰπεῖν καὶ διασαφῆσαι τό γε ξυμβεβηκός, καὶ τίσι περιπαρεὶς τῶν γραφῶν οὐ καλαῖς ταῖς αἰτίαις ξυνείχετο, κἂν μόνος ἐκεῖνος, μηδενὸς ἄλλου συμπράττειν τολμῶντος, θεολογίας ἄπειρον πέλαγος μικρῷ τινὶ ἀκατίῳ, ἀνθρωπίνῳ νοΐ, παραμετρεῖν ἐτόλμα πειρᾶσθαι, τῷ ὑπὲρ τῆς εἰρήνης ζήλῳ ὥσπερ τινὶ φώσσωνι, ὡς ἐκεῖνος ᾤετο, κουφιζόμενος, πιστεύων τοῖς ὀψιγόνοις, ὡς ἔλεγε, κἂν οἱ παρόντες οὐκ ἀπεδέχοντο τὸ ἐγχείρημα.

3. Ἐκεῖνος τοίνυν τὰς τῶν ἁγίων γραφὰς ἐπιμελέστερον διερχόμενος, τὸ μὲν ἐκ πατρὸς δι´ υἱοῦ προχεῖσθαι ἐκλάμπειν χορηγεῖσθαι προϊέναι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον πολλῶν καὶ πολλάκις λεγόντων ἐμάνθανε, τὸ δὲ καὶ ἐκπορεύεσθαι πρώτως μὲν παρὰ τῷ μεγάλῳ Μαξίμῳ ῥηθὲν εὕρισκε, δευτέρως δὲ καὶ παρὰ τῷ θεολογικωτάτῳ Δαμασκηνῷ, ἐφ´ οἷς καὶ τὸν μέγαν Ταράσιον σὺν ἑβδόμῃ πάσῃ συνόδῳ, ἐπὶ ὁμολογίᾳ τῆς πίστεως πρὸς τοὺς ἀνατολικοὺς πατριάρχας, ἀριδήλως κατενόει θεολογοῦντας. Εὑρὼν γοῦν τὸν τοῦ Μαρωνείας Νικήταν καὶ χαρτοφύλακα, ὕστερον δὲ καὶ Θεσσαλονίκης πρόεδρον, καὶ ἐπὶ τούτῳ καὶ τὸν Βλεμμίδην Νικηφόρον γραφαῖς συγχρησαμένους εἰς τὴν ὑπὲρ τῶν Ἰταλῶν ὡς δῆθεν ἀπολογίαν, καὶ Φώτιον αὐτὸν λέγοντα ὡς καὶ Ἀμβρόσιός τε καὶ Αὐγουστῖνος καὶ τρίτος Ἱερώνυμος οὕτω μετὰ προσθήκης ἐθεολόγουν περὶ τοῦ πνεύματος, ἀλλ´ ὡς Ῥωμαῖοι πάντως καὶ οὐχ ὡς Γραικοὶ ἔγραφόν τε καὶ ἔλεγον τὴν προσθήκην, τῆς μὲν λύσεως τούτου καὶ λίαν ὡς ἀσθενοῦς κατεγίνωσκεν, ὥσπερ ἂν ἦν ἱκανὸν τὸν αὐτὸν καὶ ἕνα πατέρα νῦν μὲν ὡς Γραικὸν μεγαλύνειν νῦν δ´ ὡς Ῥωμαῖον αἱρέσεως γράφεσθαι, Ἱερώνυμον δὲ καὶ Αὐγουστῖνον τὸν μὲν ὑπὸ Δαμάσῳ παιδευθέντα καὶ σύγχρονον Βασιλείου τοῦ πάνυ καὶ μέγαν ἐγνώριζεν, Αὐγουστῖνον δὲ τὸν Ἱππῶνος καὶ ἐπὶ τῆς ἕκτης συνόδου μακαρίας μνήμης ἠξιωμένον καὶ εὐφημούμενον, τὸν δὲ τρίτον Ἀμβρόσιον καὶ παρ´ ἡμῖν ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας μεγαλυνόμενον. Τὸ γοῦν τὸν Φώτιον οὕτω λέγειν περὶ ἐκείνων καὶ ἀποφαίνεσθαι οὐκ ἔκρινε συνετὸν καὶ ἄλλως δίκαιόν τε καὶ ἰσχυρόν, ἐκείνων δὲ ταῖς βίβλοις προσσχὼν καί τι παθὼν ἀνθρώπινον, φιλοτιμησάμενος, εἴ γε καὶ αὐτὸς σφίσι τῆς γνώμης συνάροιτο, εἰ καὶ οὐδεὶς ἄλλος προσαπεδέχετο τὸ ἐγχείρημα, βάξιν παρηρτημένην ἐντεῦθεν οὐκ ἐπαινετὴν δεδιώς, μέτεισί τε φιλοπονώτερον τὰς γραφὰς καὶ τὰ παρεγγεγραμμένα τοῖς λόγοις ἐκείνων ῥησείδια ἐξ ὅλων λόγων τῶν ἁγίων συνέλεγε. Καὶ νῦν μὲν εὕρισκεν Ἀθανάσιον λέγοντα "ἦν δὲ ἀδύνατον ἐν τῇ τῆς τρίαδος τάξει τὸ πνεῦμα γινώσκεσθαι μὴ προοδικῶς ὂν ἐκ θεοῦ δι´ υἱοῦ, ἀλλὰ ποιητικῶς, ὡς λέγουσι", νῦν δὲ τὸν μέγαν Βασίλειον "ἀξιώματι μὲν δευτερεύειν τοῦ υἱοῦ τὸ πνεῦμα παραδίδωσιν ἴσως ὁ τῆς ἀληθείας λόγος." τὴν δὲ κατασκευὴν τῆς προτάσεως, ἐν πολλαῖς μὲν τῶν βίβλων κειμένην καὶ ταύτην, ἐν δέ γ´ ἐνίαις παρῃρημένην εὕρισκεν. Ἑτέρωθι τὸν Νύσσης Γρηγόριον οὕτω πως διαιροῦντα τὰς περὶ θεοῦ δόξας ὡς τὸ μὲν αἴτιον πιστεύειν τὸ δὲ ἐκ τοῦ αἰτίου, καὶ ἐξ αἰτίας ὄντος πάλιν ἄλλην διαφορὰν ἐννοοῦμεν· τὸ μὲν γὰρ προσεχῶς ἐκ τοῦ πρώτου, τὸ δὲ διὰ τοῦ προσεχῶς ἐκ τοῦ πρώτου. Καὶ αὖθις ἐν τῷ τέλει τοῦ τῶν Ἀντιρρητικῶν πρώτου "δευτερεύει μὲν ὁ υἱὸς τοῦ πατρὸς αἰτίου, δευτερεύει δὲ καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ υἱοῦ κατὰ τὸν τῆς αἰτίας λόγον." ἀλλαχοῦ δὲ τὸν μέγαν Κύριλλον λέγοντα "τὸ ἐκ ἀμφοῖν οὐσιωδῶς ὑπάρχον, τουτέστιν ἐκ πατρὸς δι´ υἱοῦ", καὶ αὖθις στόμα μὲν τοῦ πατρὸς λέγοντα τὸν υἱόν, θεολογοῦντα δὲ περὶ τοῦ πνεύματος "καθάπερ διὰ στόματος τὴν ἰδίαν ἡμῖν ὑποσημαῖνον ὕπαρξιν." Ἐπιφάνιον δὲ καὶ ἐν πολλοῖς καὶ πολλάκις τὰ αὐτὰ λέγοντα κατελάμβανεν. Ἔδοξεν οὖν ἐκείνῳ ταῦτά τε καὶ πλείω συνάγειν καὶ λογογραφεῖν τὴν τῶν πατέρων θεολογίαν, ὡς ᾤετο. Καὶ τὸ ἀτηρὸν μὲν τῆς κατηγορίας τῶν Ἰταλῶν, ὃ δὴ καὶ τοῖς κοινωνοῦσι διὰ τῆς ἀναφορᾶς τοῦ ὀνόματος προσετρίβετο, ἐξιᾶσθαι τέως κατὰ τὸ δυνατὸν καὶ θεραπεύειν ἠβούλετο·

4. Δεδιὼς δ´ αὖθις καὶ τὰς κατηγορίας τῆς τόλμης, ταῖς ἀληθείαις ὅρκους προανετάττετο τοὺς φρικώδεις ἦ μὴν μὴ ὡς δῆθεν καταγινώσκειν τῶν ἡμετέρων ἢ ἐγκαλεῖν ἐλλείψεως, κἀκείνοις προσκεῖσθαι ὡς κρειττόνως λέγουσιν, ἤ τι τοιοῦτον καὶ ἐννοεῖν γράφοντα, ἀλλ´ ἵνα τέως καὶ μόνον τὸ ἔγκλημα θεραπεύοιτο, οὐ τῶν Ἰταλῶν, οὔμενουν (ἐκείνοις γάρ, κἂν ἐπὶ πᾶσιν ἀφιῶνται τῶν ἐγκλημάτων, ἀλλ´ οὖν τῷ τολμῆσαι προσθεῖναι τῷ συμβόλῳ τὴν λέξιν ἔγκλημα κεῖσθαι τὸ μέγιστον), ἀλλὰ τῶν κοινωνούντων ἐκείνοις εἰρήνης τρόπον καὶ παλαιᾶς καταστάσεως ἕνεκα. Ἀντεπεξῆγε δὲ καὶ τὴν ἐπὶ τοῦ μονογενοῦς ἐκ εἰς τὴν διὰ κατὰ τὴν τῶν προθέσεων ἀντιπαραχώρησιν, ὅπου ἂν καὶ ἐν τοῖς περὶ τοῦ υἱοῦ τόποις εὑρίσκηται. Οὕτω γάρ φησι διδάσκειν καὶ τὴν ἱερὰν ὁπλοθήκην, βίβλον οὖσαν ἐγκρινομένην ταῖς γνησίαις τῆς ἐκκλησίας. Τοῦτο δ´ ἐποίει τὴν τῶν Ἰταλῶν προσθήκην τοῖς ἡμετέροις βουλόμενος ἐξισοῦν. Καὶ τέλος ἡ κορωνὶς τῆς τόλμης, ὅτι εὑρίσκων μὲν καὶ τὸν θεολογικώτατον Δαμασκηνὸν ἐν τρεισκαιδεκάτῳ τῶν θεολογικῶν αὐτοῦ κεφαλαίων λέγοντα "καὶ διὰ λόγου προβολεὺς ἐκφαντορικοῦ πνεύματος," ἐκλαμβανόμενος δὲ τὸ προβολεὺς εἰς τὸ αἴτιος (μηδὲ γὰρ εἶναι τὴν λέξιν ἐπ´ ἄλλου σημαινομένου λαμβάνεσθαι) καὶ διὰ λόγου αἴτιον τὸν πατέρα λέγων τοῦ πνεύματος, χώραν αἰτίας δεδώκει καὶ οὐ παροπτέας, οὐδέ γε μὴν τῆς τυχούσης, συνδοξάζειν αἴτιον τὸν υἱὸν ἐπὶ τῇ ἐκ πατρὸς αἰτίᾳ τοῦ πνεύματος. Καίτοι γε τὰ μέτριά γε τοῖς λόγοις αὐτοῦ προσαρχόμενος, ὅτε τις καὶ ἀντεπῆγεν αὐτῷ τὴν αἰτίαν, ὡς πολλῶν ἐπὶ θεοῦ λεγομένων καὶ δὴ καὶ κακίας ἐπιφερόντων ἔμφασιν τὰ μὲν λεγόμενα ὡς ἁγίων ῥήματα προσιέμεθα, τὸ δ´ ὑπεμφαῖνον οὐ προσδεχόμεθα, "λέγετέ" φησιν, "ὦ οὗτοι, θεὸς τέλειος ὁ πατήρ, καὶ θεὸς τέλειος ὁ υἱός, καὶ θεὸς τέλειος ὁ παράκλητος. Ἆρ´ οὖν διὰ τὸ τρεῖς θεοὺς ὑπεμφαίνεσθαι καταρρυπαροῦμεν τὴν θεολογίαν;" τέως εἰς ἀποφυγὴν τοῦ ἐγκλήματος καὶ τρισὶ κεφαλαίοις τὸν ἐπὶ τῇ τῆς ὀρθοδοξίας ἡμέρᾳ ἀναγινωσκόμενον ὅρον ἐπ´ ἐκκλησίας ἐπηύξανε προστιθείς, ποιούμενος ὑπ´ ἀνάθεμα τρίτον τὸν ἤτοι δοξάζοντα ἢ αἴτιον ἢ μετὰ τοῦ πατρὸς συναίτιον τὸν υἱὸν τοῦ πνεύματος, ἢ συγκοινωνεῖν ἐν γνώσει καταδεχόμενον τοῖς οὕτω λέγουσι καὶ δοξάζουσι. Ταῦτα ἔλεγε, ταῦτ´ ἔγραφεν. "εἰ δ´ ἀνήκει τι", φησί, "τῇ διὰ εἰς τὸν τῆς αἰτίας λόγον, τοῦτο τόλμημα μὲν λέγειν ἢ ἐννοεῖν, εἰ δέ τις τολμῴη, τὸ ἐκ τοῦ λόγου μὲν ἐρεῖ ἐμφαινόμενον, αἰτίαν δὲ πάντως ἀποίσεται τοῦ τολμήματος." Ταῦτα κατὰ τὸν Βέκκον ταῖς ἀληθείαις, καὶ πλέον οὐδέν. Διὸ δὴ καὶ ἡμεῖς ἐξεπίτηδες τὰ τῆς ἱστορίας κατὰ λεπτὸν ἐπλατύναμεν, ἵν´ ᾖ δῆλον ὅπως καὶ ἐφ´ οἵαις αἰτίαις ὅσον οὐκ ἤδη ἡ ἐκκλησία πᾶσα τοῦ κακοῦ παραπολαύειν ἤμελλε.

6. σῶφρον ἦν οὖν κατ´ ἐμὴν γνώμην μηδὲν περὶ τούτων κινεῖσθαι. Ἀλλ´ ὅμως τέως καὶ οἱ ἐκεῖνον ἐποτρύνοντες αἴτιοι· βουλόμενος γὰρ τοῖς αἰτιωμένοις ἀπολογεῖσθαι καὶ ἔγκλημα φεύγειν αἱρέσεως ἔλαθεν αἱρέσει δόξας δικαίως περιπαρείς. Ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἓν εἶχον κατὰ σκοπόν, τὸ καθυποκλῖναι τὸν Ἰωάννην τῷ Ἰωσήφ, καὶ παρ´ ἐκείνου πείθειν ζητεῖν συγγνώμην οἷς ὅτι ζῶντος ἐκείνου ἐπιβῆναι τοῦ θρόνου τολμήσειε, καὶ τὰ τῆς εἰρήνης μὴ καταδεχομένου, ὡς καὶ ὑποχωρεῖν διὰ ταύτην, ἐκεῖνος μὴ ὅτι γε μόνον τὴν πατριαρχείαν καταδέχοιτο, ἀλλὰ καὶ γραφαῖς πειρῷτο δεικνύναι τὴν πρᾶξιν ἀνεπιτίμητον. Ὅθεν καὶ ὁσημέραι σύνοδον μὲν ἐντελῆ καθίστων,

10. Ὅπως ὁ Βέκκος μετακαλούμενος εἰς τὴν σύνοδον ἐπεδήμησεν.

1. Κρότοις δὲ συχνοῖς τῶν τῆς ἐκκλησίας κωδώνων ξύγκλυδας ξυμφοροῦντες καὶ πλήθη, εἴ πού τις ὡς ἠσέβησαν πείθοι, παρακινησείοντα τὰς ὁρμὰς καθ´ ὧν ἄρα τοῦ ὀρθοῦ παρακινησάντων σφᾶς ὑποπτεύσειαν, καὶ μάλα θερμῶς ἠξίουν τὸν Ἰωάννην καταπέμπεσθαι κριθησόμενον.

2. συχνῶν γοῦν διαμηνυμάτων πρὸς ἐκεῖνον γινομένων ἐφ´ ᾧ παραγίνοιτο λόγον δώσων τῶν γεγραμμένων, καὶ μάλ´ ἐκείνων ἐπιδεικνυμένων τοῖς πλήθεσιν,

3. Ἐκεῖνος τὸ ἄλογον τῆς ὁρμῆς τῶν πολλῶν δεδιὼς ἐπὶ πολύ τε ὤκνει καὶ ἀνεβάλλετο τὴν ὡς ἐκείνους ἄφιξιν·

4. Δήλην γὰρ εἶναι τὴν παρακινδύνευσιν, εἰ πλῆθος ἀσεβῆσαι πεισθείη, ὥστε μὴ μένειν ἐπὶ τοῦ καθεστηκότος τρόπου ἀλλ´ ὅλαις ὁρμαῖς ἐπὶ τὸν αἴτιον τρέπεσθαι.

5. Ἀλλ´ ὁ μέγας λογοθέτης ἐμβριθέστερον τὴν τοῦ πλήθους παρακίνησιν καταστείλας, ὡς εἰς αὐτὸν βασιλέα τοῦ ἐπ´ ἐκεῖνον ἀτακτήσοντος δόξοντος ἁμαρτεῖν, καί οἱ δηλώσας τὴν εὐτρέπισιν ἀσφαλῆ, οὕτω πείθει παραγενέσθαι. Καὶ δὴ τὸν ἔσχατον τόπον ἐλθόντι δόντες ἐκεῖθεν ἀπολογεῖσθαι καθήμενον κατηνάγκαζον.

6. Ἐκεῖνος δὲ πάντα μᾶλλον εἰδὼς ἀπολογίας καιρὸν ἢ ἐκεῖνον, τὴν τοῦ γράφειν αἰτίαν ἐπὶ καιροῖς ἐτίθει, οὓς οὐκ εἶναι τότε διωμολόγει, καὶ πράγμασι ζητοῦσι καὶ ταῦτα, ἄλλως ἢ ὡς τὸ παρὸν ἔχουσιν, ὧν μετακινηθέντων ἀνάγκην εἶναι καὶ τὰ γραφόμενα προσαργεῖν. Αἰτίας γὰρ εἶναι τὰς ἀναγκαίας, δι´ ἃς καὶ γεγράφεσαν, μηδενὸς αὐτόθεν ὁρμήσαντος. Τὸ γοῦν κινεῖν λόγους τῶν πραγμάτων ἀπόντων ἐφ´ οἷς ἐλέχθησαν, ὥσπερ τοῖς ἐρωτῶσιν ἔχειν τὸ παρακαίριον, οὕτω τοῖς ἀπολογουμένοις τὸ μάταιον. Ἀναγκαῖον δ´ εἶναι καὶ μόνον τὴν σύνοδον ἀποφαίνεσθαι εἰ ὃν εἰς ἀρχιερωσύνην προσεκαλέσαντο μήτε μὴν εἰδότα μήτε μὴν ἀξιοῦντα, ἀργήσαντα τέως λυθέντων ἐκείνων καὶ τοῦ γνησίου ἀνακληθέντος ποιμένος, ἄξιόν ἐστι, καὶ αὐτοὶ κρίνουσι, τὴν τιμὴν καὶ ἔτι ἐκεῖνον κατέχειν ἣν ἔσχεν ἀρχῆθεν ψηφιζομένων καὶ προσκαλούντων αὐτῶν.

7. Τὸ δ´ ἦν ἄρα εἰπόντος ἐκείνου τοῖς πολλοῖς ἧλος κατὰ καρδίας, καὶ "ποῦ γε ἄρα" φασίν "ἀρχιερατεύσεις γνησίου τέως παρόντος ἀρχιερέως, ἀνὴρ καὶ λίβελλον ἐπὶ πίστει δίκαιος ἐκτίθεσθαι καὶ πληροφορεῖν ἐξ ἀνάγκης τὸ ὀρθὸν τοῦ σεβάσματος;" οἱ μὲν οὖν οὕτω παρακρουσάμενοι τὴν ἀξίωσιν ἐμβριθῶς, εὐμενῶς ἄλλως λαβόντες αὐτόν, ἄγουσι παρὰ τὸν Ἰωσὴφ καὶ μετανοίᾳ ἐξιλεοῦσθαι ὡς δῆθεν δυσμεναίνοντα πείθουσιν, εἶτα καὶ λίβελλον ἐκτιθέντες εἰς ὁμολογίαν μὲν τοῦ ὀρθοῦ ἀποβολὴν δὲ τῶν εἴ τι καὶ παρεξελέχθη, καὶ αὐτῆς δὴ τέλος τῆς ἱερωσύνης παραίτησιν, ὑπογράφειν διδοῦσι, καὶ οὕτω τὰ εἰκότα φιλοφρονησάμενοι ἀποπέμπουσιν. Ὅπερ μαθὼν ὕστερον Ἰωσὴφ τὴν ἐπὶ τῇ παραιτήσει βίαν ὀρθοσεβοῦντος ὡς οὐ κανονικὴν ἄδικον ἔκρινεν. 

463 Chapitre VI.

1. Diverses peines imposées aux laïques par les Moines. 2. Ecclésiastiques renvoyés au Patriarche. 3. Plainte des Eveques. 4. Imposture du Mioine Gennadius découverte. 5. Ordonnance publiée.

1. On imposait d'autres peines aux laïques qu'aux clercs. C'étaient les Moines qui imposaient les peines aux laïques, et qui les imposaient ou grandes ou petites selon leur caprice. Elles étaient moindres pour ceux qui ne demandaient qu'à avoir part au chant des Psaumes, au pain bénit, et plus grandes pour ceux qui désiraient participer à la sainte Eucharistie.

2. Quand des Prélats ou d'autres Ecclésiastiques se prosternaient on les renvoyait au Patriarche, bien qu'il fût malade, et qu'il n'agît plus par lui-même, et ceux qui s'étaient emparés de sa personne lui suggéraient les réponses qu'il leur plaisait, ou venaient faire comme de sa part celles qu'ils avaient inventées.

3. Comme l'Église continuait à être fermée à tout le monde les Evêques s'assemblèrent, et en demandèrent le sujet? alors on fit paraître le Patriarche qui était comme une masse inanimée, et le Moine Gennadius prononça ces paroles 464 étonnantes, vous avez commis un grand crime et vous avez violé le saint Evangile.

4. Une réponse aussi fâcheuse que celle-là ayant excité un tumulte extraordinaire, les Evêques demandèrent au Patriarche si elle avait été faite par son ordre ? Il répondit que non, en blâma l'auteur, et fit ce qu'il put pour apaiser le désordre.

5. Enfin on lut dans l'Église une ordonnance sous le nom du Patriarche, qui prononçait contre les clercs une suspension pour trois mois de leurs fonctions, et contre les laïques diverses peines, selon la communication qu'ils avaient eue avec les Latins, et qui à l'égard des Archidiacres Meliteniote et Metochite, les déposait pour toujours, pour avoir servi le Pape à l'Autel, lors qu'ils furent envoyés vers lui en Ambassade par l'Empereur, bien que Jean Parastron et ses compagnons qui avaient été envoyés par le Pape en ambassadeurs l'Empereur, eussent pareillement servi le Patriarche Joseph, ce qui semblait rendre l'action irréprochable et innocente.

465 Chapitre VII.

1. Ecclésiastiques reçus à la Communion des prières. 2. Fête de l'Epiphanie célébrée par les Latins et par les Grecs. 3. Étonnement public d'un si merveilleux changement. 4. Connivence de l'Empereur. 5. Violence et artifice des auteurs du désordre. 6. Parole ingénieuse de l'Eveque d Andrinople.

1. Le cinquième du mois de Janvier sur le soir, comme l'on était pressé de célébrer la fête de la divine Epiphanie, on admit les Ecclésiastiques à la Communion des prières.

2. Lorsque l'on eut achevé de chanter les Hymnes, le Clergé, et le peuple, les Grecs, et les Latins s'assemblèrent vers la fontaine de l'Église. C'était l'Aveugle Galaction qui officiait au milieu d'une infinité de lumières, et les Latins avaient des cierges en leurs mains auslî bien que les Grecs. L'Empereur permettait toutes ces choses par le seul désir d'apaiser l'orage qui s'était élevé, car bien que durant qu'il grondait, et qu'il faisait plus de bruit, il eût été obligé de suivre l'inclination de l'Empereur son père, et de s'accommoder à la nécessité du temps, il ne laissait pas néanmoins de témoigner dés lors en particulier à ses amis le déplaisir qu'il en avait, et 466 de les assurer qu'il n'agissait de la sorte que parce qu'il lui était impossible d'agir autrement.

3. Tout le monde tant ceux qui avaient admis les Ecclésiastiques à la Communion des prières, que ceux qui voyaient les Latins avec des cierges dans la même Église, que l'on avait cru profanée par leur présence, et que pour ce sujet on avait réconciliée depuis deux jours, ne savaient si ce qu'ils voyaient était vrai, ou bien si c'était un songe.

4. Il n'y avait que le malheur du temps qui pût excuser une conduite si irrégulier, et si inégale, et si l'Empereur la souffrirait, c'était contre son sentiment, et par la seule passion de procurer le bien de l'Église, et de lui rendre la paix qu'elle avait perdue. Ce fut pour cela qu'il donna aux auteurs du désordre la liberté d'exercer toute sorte de rigueurs contre ceux qu'ils avaient obligés eux-mêmes de communiquer avec les Latins.

5. Si cette Communion était un crime, il fallait que d'autres que ceux qui pour plaire à l'Empereur les avaient contraints de le commettre, entreprissent de les en punir, et que ceux-là les excusassent au lieu de les accuser, et qu'ils se reconnussent leurs complices au lieu de se rendre leurs persécuteurs. Mais quelque persécution qu'ils leurs fissent leur châtiment était alors différé, tant par la fausse douceur de ces cruels ennemis, que par la résistance du Patriarche. Ceux-là étaient 467 d'avis de les punir des derniers supplices, comme des coupables des derniers crimes., mais celui-ci qui savait la violence qu'ils avaient soufferte., et la dureté dont le défunt Empereur avait usé envers eux, en traitant comme criminels d'Etat tous ceux qui résistaient à l'union qu'il voulait faire, les jugeait dignes de pardon, et croyait qu'il fallait avoir pitié de leur faiblesse. Les auteurs du trouble faisaient semblant de flatter les Evêques, et de rejeter toute la faute sur Véccus, en disant qu'un autre que lui n'aurait jamais accepté la dignité de Patriarche. Et comme les hommes sont sujets à la jalousie aussi bien que les bêtes les plus farouches, pour le condamner seul, ils justifiaient tous les autres. Ils l'accusaient entre autres choses d'avoir usurpé le trône de la grande Église, bien qu'il s'en fût retiré pour le laisser à l'ancien Patriarche. Ils s'efforçaient de le rendre méprisable, et inutile, et méditaient à l'heure-même de punir un jour comme ses complices, ceux qu'ils ménageaient alors comme s'ils eussent été innocents.

6. Cela donna occasion à Theoctiste Eveque d'Andrinople de dire fort ingénieusement en parlant d'eux, et des Évêques par lesquels ils prétendaient faire condamner Veccus qu'ils se servaient d'eux, comme de branches de bois poux le rôtir, et que lorsqu'il était rôti ils les jetteraient eux-mêmes au feu. L'événement n'a pas démenti cette parole.

468 Chapitre VIII.

1. Concile assemblé. 2. Intention des auteurs du désordre. 3. Muzalon condamne ses écrits au feu. 4. Autres écrits brûlés. 5. Examen de la cause de Veccus.

1.  Ils firent de grandes caresses aux Evéques, ils en firent d'extraordinaires à Athanase Patriarche d'Alexandrie, Prélat d'un rare mérite. Ils dressèrent deux trônes, l'un pour lui, et l'autre pour représenter le Patriarche de Constantinople de qui ils tenaient la place, et de qui ils exerçaient les droits. Le grand Logothète trouva à cette assemblée, George de Chypre, Holobole qui depuis peu de jours était revenu du Monastère de Grand-Champ à Constantinople, Théodose Saponopule qui avait quitté sa charge de Protonotaire pour embrasser la vie Monastique, et plusieurs autres.

2. Ils voulurent prendre d'abord connaissance des écrits qui avaient été faits touchant les différends de l'Église, mais au lieu d'agir par un esprit d'équité et de paix en condamnant les erreurs, et en approuvant la saine doctrine, ils refusèrent d'examiner si les Ecrivains avaient enseigné une saine doctrine, ou des erreurs, et ne s'arrêtant qu'au scandale qu'ils avaient excité en publiant leurs ouvrages, en agitant les questions, 469 en examinant les passages des Saints Pères, ils les jugèrent coupables seulement pour avoir écrit, et lorsqu'ils soutenaient qu'ils n'avaient rien avancé qui ne fût très orthodoxe, ils leur demandaient la profession de leur foi, et s'ils trouvaient dedans le moindre mot touchant la doctrine, ils condamnaient non l'écrit, mais l'Écrivain.

3. Le grand Logothète bien que sort zélé pour la défense de ses sentiments apporta son Livre en plein Concile pour être brûlé, protestant néanmoins que ce n'était pas qu'il contint aucune mauvaise doctrine, mais seulement parce qu'ayant été sait dans un temps d'orage, il n'avait servi qu'à entretenir le trouble dont l'Église était agitée.

4. On brûla ensuite les écrits de l'Ancien grand Logothète, et tous les autres dans lesquels on trouva le moindre mot touchant la doctrine.

5. Pour Veccus on ne se contenta pas de l'accuser d'imprudence, on l'accusa d'hérésie, et on prétendit qu'il s'était égaré en recherchant par la raison humaine des mystères qui sont au-dessus d'elle, et en voulant pénétrer par une curiosité présomptueuse les vérités divines qu'il devait honorer par un silence respectueux.

Chapitre IX.

1. Ecrits de Veccus. 2. L'auteur en veut faire l'abrégé. 3. Veccus y examine les ouvrages des Saints Pères. 4. Il explique son intention. 5. Il ajoute trois chapitres à la profession de foi. 6. Raisons pour excuser Veccus.

1. Ayant trouvé que les Saints Docteurs en parlant du divin Esprit disent qu'il procède du père par le fils, il se servit de leur expression pour excuser l'addition que les Latins avaient entrepris de faire au Symbole, et donnant une pleine liberté à son esprit, il s'engagea sans y penser en d'épineuses, et d'insupportables contestations.

2. J'estime qu'il ne sera pas hors de propos de faire ici comme un abrégé de ses écrits, et de remarquer ce que l'on y a trouvé à redire, bien que ce que l'on y peut reprendre avec la plus grande apparence de Justice, soit que pousse par son zèle comme par un vent impétueux, il ait osé s'embarquer sur le vaste Océan de la Théologie, dans un vaisseau aussi faible que celui de sa raison, et qu'il se soit imaginé, comme il le disait lui-même, que si sa hardiesse n'était approuvée par son siècle, elle le serait par les siècles à venir.

3. Ayant donc lu avec une grande assiduité, 471 et une grande application les ouvrages des Saints Pères, il trouva que plusieurs d'entr'eux disent en plusieurs endroits que l'Esprit Saint est répandu, et est donné, et sort du père sar le fils. Il trouva aussi que le grand Maxime était le premier qui avoir dit, que l'Esprit Saint procède du père par le Fils, que le savant Théologien de Damas l'avait dit ensuite, et que l'illustre Tarase et le septième Concile l'avaient dit après eux dans la profession de foi adressée aux Patriarches. Il trouva de plus que Nicetas Cartophylax et depuis Évêque de Thessalonique, et Nicephore Blemmidas avaient écrit pour la défense des Latins, et que Photius avait apporte une faible solution, lorsque parlant d'Ambroise, d'Augustin, et de Jérôme, qui avaient enseigne, que l'Esprit Saint procède du fils comme du père, il avait dit que c'était comme Latins, et non comme Grecs, qu'ils avaient enseigné cette doctrine, comme si le même Père pouvait être reconnu pour Catholique entant que Grec, et condamné comme hérétique entant que Latin. Mais quels hommes Jérôme, Augustin, et Ambroise, dont l'un a été instruit par Damase, et a vécu au temps du grand Basile, l'autre a été Évêque d'Hippone, et a eu l'avantage après sa mort, que le sixième Concile a béni, et comme consacré sa mémoire, et le dernier est en grande vénération dans nôtre Église. Ainsi Veccus trouvait que le jugement que Photius avait porté de ces grands hommes était tout à fait 472 contraire à la prudence, à la Justice., et à la raison. S'étant appliqué avec une ardeur extraordinaire à la lecture des ouvrages de tous ces célèbres écrivains dont je viens de parler, par une faiblesse à laquelle l'esprit de l'homme n'est que trop sujet, il eut la présomption de vouloir suivre leurs sentiments. Mais comme il jugea fort bien que c'était une entreprise trop périlleuse pour être approuvé de personne, il prit la peine de faire un recueil exact des partages qui étaient répandus en divers endroits de leurs ouvrages. Ayant donc trouvé tantôt dans Athanase, il serait impossible de reconnaître l'Esprit Saint dans l'ordre de la Trinité divine, s'il n'existait comme sorti du père par le Fils et non comme fait. Tantôt dans le grand Basile. La vérité enseigne que l'Esprit n'est dans l'ordre qu'après le Fils. Ayant aussi trouvé quelques Livres où le fondement de cette vérité était marqué, et d'autres où il ne l'était pas. Ayant vu encore ailleurs que saint Grégoire de Nysse explique de cette sorte ce que l'on doit croire de Dieu. Il faut croire ce qui est cause, et ce qui est de la cause. Il y a encore une différence à reconnaître, qui est,  que l'un est immédiatement du premier, et l'autre est par celui qui est immédiatement du premier. Et à la fin du premier des Antihérétiques, le Fils est après le père comme après sa cause, et le Saint Esprit après le fils comme après sa cause. Et que le grand Cyrille dit en parlant du S. Esprit, Qu'il est substantiellement du père par le Fils. Qu'en un autre endroit il dit, 473 que le Fils est la bouche du père, et qu'expliquant la nature du Saint Esprit, il dit, qu'elle nous est montrée comme par la bouche, ayant lu aussi dans saint Epiphane plusieurs manières de parler toutes semblables, il amassa tous ces passages, et plusieurs autres, et en forma comme un corps de la Théologie des Pères à dessein de répondre en quelque sorte aux accusations des Latins, et des Grecs qui ayant reçu le nom du Pape dans l'office entraient dans leurs sentiments.

4. Appréhendant d'ailleurs d'être blâmé de témérité, il protesta avec d'horribles serments, que ce n'était ni pour accuser les nôtres d'aucune faute, pour embrasser le sentiment des Latins comme le meilleur qu'il avait entrepris d'écrire de ces matières, mais seulement pour les justifier du crime d'hérésie dont on les voulait noircir, bien qu'il n'eût pas dessein de les justifier de l'attentat énorme qu'ils avaient commis en ajoutant aux paroles du Symbole, et pour justifier en même temps ceux qui les avaient reçus en leur Communion.par l'amour d'une sainte paix, et par le désir de rétablir l'ancienne union de l'Église. Il fit tous ses efforts pour montrer que dire, que le Saint Esprit procède par le Fils, et dire, qu'il procède du Fils, ne sont qu'une même chose, et il se servait pour cet effet d'un Livre intitulé La Sacrée armure ou Panoplie, dont la doctrine est approuvée dans l'Église. En quoi il avait dessein de rendre l'addition des Grecs moins odieuse en montrant que 474 nous avions fait quelque chose de semblable. Enfin, et voici le comble de sa hardiesse, ayant trouvé que dans le treizième Chapitre des œuvres Théologiques du savant Damascene, Le père est appelé Producteur par le fils de l'Esprit prononçant, il prit le mot de Producteur, pour celui de cause, et prétendant qu'il ne se peut prendre autrement, il dit que le père est la cause du Saint esprit par le Fils, en quoi il a donné lieu de l'accuser d'une erreur très-importante par laquelle il fait le fils cause de l'esprit, comme le père est cause du même esprit. Mais pour adoucir sa pensée, et pour y apporter quelque sorte de tempérament, il disait qu'il recevait les paroles des saints Pères sans recevoir les fausses conséquences que l'on en tire. Ne demeurez-vous pas d'accord, disait-il, que le père est un Dieu parfait, que le fils est un Dieu parfait, et que le Saint Esprit est un Dieu parfait ? Que s'il semble qu'on puisse conclure de là qu'il y a trois Dieux, infecterons nous notre Théologie d'une filiale conclusion ?

5. Enfin, pour repousser les reproches qu'on lui pouvait faire, il ajouta trois Chapitres à la profession qui se lit dans l'Église le premier Dimanche de Carême, avec trois Anathèmes contre ceux qui disent, que le fils est cause de l'Esprit, contre ceux qui disent que le fils avec le père est cause de l'Esprit, et contre ceux qui communient avec ceux qui le disent. Il ajoutait que c'était une témérité que de dire, où de penser que la par- 475 ticule, par, renferme aucune idée de cause. Voila tout ce que Veccus a écrit sur cette matière, et rien plus. J'ai bien voulu en rapporter le détail pour faire voir au lecteur le péril que l'Église a couru.

6. Veccus eût agi plus prudemment à mon sens de ne point agiter ces questions, mais ceux qui l'y ont obligé en sont cause. Car en voulant purger les autres du crime d'hérésie dont on les chargeoir, il s'en est contre son intention chargé lui-même. Les maîtres de cette affaire ne se proposaient point d'autre but, que de persuader à Veccus de se soumettre à Joseph, et de lui demander pardon d'avoir osé monter de son vivant sur le trône de son Église, et d'avoir soutenu par ses écrits la paix à laquelle pour ne point consentir, il avait renoncé à sa dignité. Et c'est pour cela qu'ils avaient assemblé le Concile.

Chapitre X.

1. On assemble le Concile au sin des Cloches. 2. On cite Veccus. 3. Il temporise. 4. Il s'excuse sur le tumulte du peuple. 5. Le grand Logothète apaise le tumulte et invite Veccus d'obéir à la citation. 6. Réponse de Veccus. 7. Veccus si laisse fléchir, et consent à ce qu'on désire de lui.

1. Les auteurs du désordre firent sonner les  Cloches de l'Église à dessein d'assembler les étrangers, et le peuple afin que ce peuple, et ces étrangers reconnaissant qu'ils avaient été trompés par l'accord fait avec les Latins excitaient un grand bruit, et chargeaient Veccus de la haine d'une réconciliation si odieuse dans le temps-même qu'il serait mené au Concile.

2. Cependant on le pressait de comparaître au Concile, et d'y rendre raison de ses écrits, que l'on montrait en même-temps au peuple pour l'émouvoir davantage, et pour l'aigrir contre l'auteur.

3. Mais quelque sommation qu'on lui fit il différait toujours d'y obéir par l'appréhension de l'émotion populaire.

4. Il disait que le peuple étant persuadé qu'il 477 était auteur d'un accord impie, il appréhendait avec raison qu'à l'heure même qu'il le verrait il ne se jetât sur lui avec une aveugle fureur.

5. Le grand Logothète usa d'autorité pour apaiser le tumulte, et remontra fortement aux plus emportés que s'ils commettaient quelque violence, ils exciteraient contre eux la colère de l'Empereur, et les ayant par ce moyen modérés, il vint trouver Veccus, et lui ayant représenté qu'il y avait pleine et entière sureté, il vint au Concile, où l'on lui donna la dernière place pour s'asseoir et pour se justifier.

6. Comme il savait qu'il n'y avait point de temps qui lui fût moins favorable que celui où il parlait, il dit, Qu'il n'avait écrit que dans l'occasion d'une nécessité passagère, et que cette nécessité étant passée, il avouait qu'il n'y avait plus lieu d'écrire. Qu'il n'avait été poussé à écrire par aucun autre motif, que par celui de cette prenante nécessité. Que c'était pour eux un contretemps aussi odieux de lui demander raison de ce qu'il avait écrit alors, que pour lui une occupation inutile de la rendre. Qu'ainsi il ne leur restait qu'une seule chose à examiner, qui était de savoir si celui qu'ils avaient élevé à la dignité de Patriarche sans qu'il le demandât, jouit à l'avenir de l'honneur qu'ils lui avaient déféré, depuis principalement que l'ancien Patriarche était rétabli dans son siège.

7. Cette dernière parole fut comme un trait qui perça le cœur de quelques Prélats, et qui les fit écrier: Vous prétendez conserver en présence du vé- 478 ritable Patriarche l'honneur de la dignité que vous avez usurpée, vous qui êtes en peine de défendre votre foi, et de vous justifier de l'impiété dont on vous accuse ? Ils s'adoucirent néanmoins un peu après, et traitant Veccus avec plus de civilité que devant, lui persuadèrent de témoigner à Joseph qu'il était fâché de tout ce qui s'était passé, et de souscrire une profession de foi avec une condamnation de ce qu'il avait écrit de contraire, et avec une renonciation à la dignité de Patriarche. Joseph ayant appris depuis la violence qu'on avait faite à ce Prélat Catholique, la condamna comme contraire aux règles de la Justice, et aux lois de l'Église.

11. Ὅπως κατὰ τὴν Προῦσαν ὁ Βέκκος περιωρίζετο.

1. Ὀλίγον τὸ μεταξύ, καὶ βασιλέα πείθουσιν εἰς Προῦσαν περιορίζειν ᾧ τέως καὶ διελύοντο.

2. Ἀλλ´ ὁ βασιλεὺς τάξας αὐτῷ καὶ τὸ σιτηρέσιον αὔταρκες, ἐκεῖνον μὲν τοῖς ἀπάξουσιν ἐπὶ Προύσης ἐκδίδωσιν, αὐτοῖς δ´ ἐχρῆτο τῶν ἄλλων ἐνευκαιρήσας, εἴ τι ἄρα προτείνειαν, καί γε ἡδέως μὲν ἤκουε μεσιτευόντων, πολλὰ δ´ ἐξεπλήρου τῶν ἀναγκαίων ὑπομιμνησκόντων. Ἐβεβαίου δὲ καὶ τὰς γνώμας λεγόντων καὶ προθέσει καρδίας καὶ γράμμασιν, ὧν τὸ μεῖζον καὶ πρῶτον μὴ ἄν ποτ´ εὐφήμου μνήμης, μὴ ψαλμῳδίας, μὴ ταφῆς ἀξιωθῆναι τὸν ἀποιχόμενον. Οἱ μὲν οὖν οὕτω ταῦτα, βασιλεὺς δ´ οἰόμενος πραγμάτων ἀπαλλαγῆναι τὸ πᾶν κατορθοῦν ἐνόμιζε. Τὸ δ´ ἄρα ἦν ὄνειρος.

12. Περὶ τῶν Ἀρσενιατῶν καὶ τῆς τοῦ Ἰωσὴφ νόσου.

1.. Οἱ γὰρ Ἀρσενιᾶται ἀδείας κἀκεῖνοι λαβόμενοι πείθοντος τοῦ καιροῦ, καὶ πανταχόθεν ὑπεξαναδύντες τῶν φωλεῶν, τοῦ βασιλέως ἀνιέντος ὡς κἀκείνους εἰς εἰρήνην ἄγειν ἐλπίζοντος, ὑπέτρεχον τοὺς πολλούς, καὶ μᾶλλον θαρροῦντες ἐπ´ Ἀνδρονίκῳ τῷ ἀπὸ Σάρδεων, ὃν ὅσον οὔπω ἤξαντα προσεδέχοντο, εἶναί τε τὸν Ἰωσὴφ ὑπ´ ἀφορισμὸν ἐκ τοῦ πατριάρχου Ἀρσενίου διεβεβαίουν, καὶ τὴν ἐκείνου κοινωνίαν μὴ ὅτι γ´ ἐκεῖνοι ὡς ἄγος ἐξέκλινον, ἀλλὰ καὶ πολλοὺς ἔπειθον φεύγειν, ὥστε καὶ ὁσημέραι πλείους ἐκείνοις προστίθεσθαι, κἀξ ὀλίγων τῶν πρώτων πολλοὺς γίνεσθαι.

2. Ἀλλ´ ἐφ´ ὅσον μὲν ὁ Ἰωσὴφ ἀρρώστως ἔχων τοῦ σώματος τῆς πατριαρχείας ἐπείληπτο, καιρὸν ἥκιστ´ εἶχον ἐκεῖνοι πρὸς βασιλέα· τὸ γὰρ σφῶν ἀκατάλλακτον οἱ τοῦ Ἰωσὴφ ἐκ πλείστου εἰδότες, καὶ ὅτι αὐτοὶ μὲν πατριάρχην τὸν Ἰωσὴφ εἶχον, ἐκεῖνοι δὲ οὐδ´ ἄξιον Χριστιανικῆς ὁμιλίας ἔκρινον, καὶ διὰ ταῦτα ἀδύνατον τὴν ξύμβασιν κρίνοντες προκατελάμβανον βασιλέα, μαρτυροῦντες σφίσι τὰ χείριστα, καὶ ὡς οὐδ´ ἐπ´ ἀγαθοῖς αὐτῷ βασιλεύοντι ἐκεῖνοι τὴν ἐκκλησίαν σχίζουσι λέγοντες φροντίσιν οὐ ταῖς τυχούσαις ἐδίδουν. Ἐπεὶ δ´ ἐκραταιοῦτο τῷ πατριάρχῃ ἡ νόσος, καὶ ἤδη ἐς ἅπαν ἐκλελυμένος ἦν ὡς καὶ τὸν θάνατον ἀπεκδέχεσθαι, καὶ διὰ ταῦτα παρῃτεῖτο τὴν προστασίαν, καὶ γράμμα προύβαινε παραιτήσεως, ὑπορρέουσι μὲν οἱ τούτου, εἰς πλῆθος δὲ ξυστάντες ἐκεῖνοι, ὡς καὶ τὸν πάνυ θαρραλέον δεδιέναι καὶ τὴν ἐκείνων ὑποποίησιν ἀναγκαίαν ἡγεῖσθαι, λόγου μείζονος ἀξιοῦσθαι, νεύσαντος ἐπὶ τούτους τοῦ βασιλέως, καὶ πολλῷ τινὶ νικῶνται τὸ πλῆθος τοὺς τοῦ Ἰωσήφ.

3. Ἐξῆρχε μὲν οὖν ἐκείνων ἔνθεν μὲν ὁ Ταρχανειώτης Ἰωάννης καὶ τοῦ βασιλέως αὐτανέψιος (τῆς γὰρ Μάρθας τῶν τριῶν υἱέων ὕστερος ἦν), σὺν ᾧ δὴ καὶ αἱ ἀδελφαὶ τούτου, ἥ τε Θεοδοσία καὶ ἡ Νοστόγγισσα, ἐκεῖθεν δὲ ὁ προδηλωθεὶς Ὑάκινθος. Εἶχον δὲ καὶ τὸν ποτὲ Σάρδεων προηγούμενον, ὃς δὴ καὶ πρὸς βασιλέα συχνὰς προσόδους ποιούμενος—ὁ γὰρ Ἰωάννης καὶ προσγενὴς ὤν, ἀλλ´ ὅμως ἐπ´ ἀκριβείᾳ μεγίστῃ κατορθῶν τὰ τοῦ ζήλου, ὡς ᾤετο, πλεῖστα τῶν περὶ τὸν Ὑάκινθον κατεγίνωσκε καὶ τὰ πολλὰ καὶ αὐτῶν ἀπεσχίζετο. Διὰ ταῦτ´ ἐκεῖνος τὰ τῆς παρρησίας σφίσι προωδοποίει, ὡς ἀσφαλὲς εἰς ὃ καὶ λέγοιεν ἕξουσιν.

13. Περὶ τῆς τελευτῆς τοῦ Ἰωσὴφ καὶ τῶν τότε συμβάντων.

1. Ἐν τοσούτῳ δὲ καὶ μηνὸς ἐνισταμένου Κρονίου νόσῳ τε καὶ γήρᾳ τρυχωθεὶς Ἰωσὴφ ἐκδημεῖ, καὶ ὁ νεκρὸς ἐκείνου τῇ μονῇ τοῦ ἁγίου Βασιλείου εἰς ταφὴν δίδοται.

2. Ὁ μέντοι γε βασιλεὺς ἀπαλλαγεὶς ἐκείνου τοὺς Ἀρσενιάτας ὁρμῇ μεγίστῃ ἐπειρᾶτο καταλαβέσθαι, καὶ δὴ τὴν πρὸς αὐτὸν ἀνεικὼς πρόσοδον λόγοις ἐπείρα παντοίοις. Τὰ γὰρ παρὰ τῶν Ἰωσηφιτῶν κέντρα, καὶ μὴ παρόντων πλήξαντα, οὐλὰς ἐνεποίει καὶ φόβου καὶ ὑπονοίας, καὶ παντός γε μᾶλλον διὰ ταῦτα τέως αὑτοῦ γε χάριν τὰ κατὰ σφᾶς ἀνέκρινε, Πάτροκλος δ´ ἔδοξεν Ἰωσήφ, τῷ μὲν φαινομένῳ, δέει τοῦ μὴ σχισθῆναι τοὺς ἀμφ´ ἐκεῖνον παροραθέντος ἐκείνου, ὡς δέ τινες ὑπενόουν, μερίμνῃ τῇ περὶ αὐτοῦ μεγίστῃ, μὴ τὰ τῆς στεφηφορίας ἐκείνου μωμεύοιντο δόξαντος ἀνιέρου ὅλως ἐκείνου καί γε φέροντος ἄγος ἀφορισμοῦ.

3. Ὅμως πολὺς ἦν τὰς γνώμας ἐκείνων ὑποποιούμενος, τοῦτο μὲν φιλοφρονούμενος λόγοις, τοῦτο δὲ καὶ τοῖς κατὰ σφᾶς ἐδωδίμοις ἀρκούντως δωρούμενος. Οἱ δὲ τὰ μὲν τῆς ὑπονοίας τοῦ βασιλέως ὡς εἶχον ἐξεθεράπευον, τὰ δὲ καθ´ αὐτοὺς συνιστῶντες ὡς ἐνδίκως καὶ τρόποις θείας βουλῆς ἐξημμένοις σχίζονται, πρὸς θεοσημείας ἀπεῖδον καὶ τέρατα. Καὶ δὴ σφίσι ναὸν εἰς προσευχὴν ζητήσασιν, εἴ που μόνον ἐκ παλαιτάτου τὰ τοῖς ἱερεῦσιν νομιζόμενα ἠπράκτουν ἐκεῖ, ὡς μηδὲν ἐπιφέρεσθαι τῶν ἐσύστερον μετὰ τὸν πατριάρχην πραχθέντων Ἀρσένιον ἄγος, ὡς ᾤοντο, ὁ τῶν ἁγίων πάντων ναὸς ἐδίδοτο, εὖ μὲν μεγέθους καὶ κάλλους ἔχων ἅμα μὲν εἰς ὑποδοχὴν τῶν ἀφικνουμένων ἅμα δὲ καὶ εἰς οὐ μετρίαν παραψυχὴν καὶ τέρψιν, ἐκ παλαιοῦ δὲ κεκλεισμένος, ὡς μηδὲ πολλοὺς μεμνῆσθαι ἤν τί που καὶ ἐτελέσθη ἐν τούτοις τῶν ἱερῶν τελετῶν. Ὡς γοῦν ἐκεῖσε συναχθέντες ὑπ´ ὀπτῆρσι πιστοῖς, ὡς μὴ λαθών τις εἰσίοι τῶν σφίσιν ἀκοινωνήτων, τὰς συνάξεις ἐτέλουν, καὶ συχνάκις πέμπων ὁ βασιλεὺς τοῦ τὰ κατ´ αὐτοὺς ἐν φροντίσι μεγάλαις ἔχειν παρεῖχε δόκησιν, αὐτοὶ ἐπὶ πλέον θαρσήσαντες πρὸς τὰ ἐν Χαλκηδόνι πάλαι τελεσθέντα, ὡς ὁ λόγος αἱρεῖ, ἐπὶ τῷ τῆς καλλιπαρθένου καὶ μάρτυρος Εὐφημίας σώματι ἀνάγουσι τὴν ἐνθύμησιν, καί γε καὶ αὐτοὶ ὑπὸ σώματι ἁγίῳ πάλαι κατατεθνεῶτος νεκρῷ τὰ καθ´ αὐτοὺς ὡς ἀρεσκείας ἐξημμένα θείας δεικνύειν ἤθελον, καὶ ἅμα τῷ δεῖξαι, ὡς ἤλπιζον, σφίσι προσσχεῖν ἠξίουν τοὺς ἄλλους καὶ πείθεσθαι, κἂν ὅ τι λέγοιέν τε καὶ πράττοιεν. Πείθεται τούτοις ὁ βασιλεύς, καὶ σῶμα μὲν τὸ τοῦ Δαμασκηνοῦ καὶ θείου πατρὸς Ἰωάννου αὐτοῖς αἰτήσασι δίδωσιν, ὡς ἂν δὲ μή τι καὶ ῥᾳδιουργηθείη ἐπὶ τοῖς προσδοκωμένοις τέρασιν ἢ μὴν καὶ ὑποπτευθείη ῥᾳδιουργηθέν, (τόμοις γὰρ ἐπιτεθησομένοις τῷ σώματι τὰ καθ´ αὐτοὺς ἐπιτρέπειν ἠβούλοντο) ἐξ αὐτῆς βασιλεὺς προστάσσει ἐπισκευασθῆναι μὲν ἑτέραν μείζονα θήκην, καὶ σῶμα καὶ θήκην αὐτὴν ἐν ᾗ τὸ σῶμα χωρήσουσαν, οὕτω δὲ ταύτην οἵαν τ´ εἶναι ἀσφαλισθῆναι καὶ κλεισὶ καὶ σφραγῖσιν ὡς μηδὲ τὸν ἐντεχνότατον κατὰ Δαίδαλον παρεγχειρεῖν μηδ´ ὁτιοῦν δύνασθαι. Αὑτὸν μέντοι παρεῖχεν ἕτοιμον, εἰ προσληφθείη ταῖς τοῦ ἁγίου χερσὶν ὁ τόμος πρὸς ποσὶ τεθείς, τὰ γεγραμμένα πράττειν ἀναμφιβόλως. Ἐν ὅσῳ μὲν οὖν ταῦτ´ ἐπράττετο,

6. Κἀκεῖνοι νηστείαις καὶ προσευχαῖς παντοίαις προετελοῦντο καὶ παννυχίσιν ὑμνῳδίαις ἐσχόλαζον, ὁ βασιλεύς, κἂν αὐτὸς ἐφ´ ἑαυτοῦ κἂν ἄλλου γε ὑπομνήσαντος, περὶ ἑαυτῷ, ὡς ἔδοξεν, ὑπονοήσας, μήπως καὶ ἐπ´ αὐτῇ βασιλείᾳ καὶ τῇ περὶ ταύτης ζητήσει (καὶ ταῦτα γὰρ ἐλέγετο ζητεῖν ἐκείνους) ἀμφισβητεῖν προαχθεῖεν, καί γ´ ἐπὶ τοῦτ´ ἀδοξήσας ἀναλαμβάνει τε τὰς ὁμολογίας ἐξαίφνης, καὶ πέμψας, ὀστράκου φασὶ μεταπεσόντος, διακωλύει τοὐγχείρημα, τὸ τῶν πολλῶν καχυπονόητον ἀναστέλλων, εἰπὼν πρὸς αὐτοὺς ὡς εἴπερ μὴ ἐπιτρέπειν ἐννοίαις ἡμετέραις τὰ πράγματα ἀξιοῖμεν ἀλλὰ τὴν θεόθεν ζητεῖν συμβουλὴν (καὶ γὰρ οὕτω καὶ ἄξιον), ἀργεῖν μὲν ἀνάγκῃ ἐκ παλαιοῦ τὰ σημεῖα, τῆς εὐσεβείας πλατυνθείσης, ἔχειν δὲ τὰς γραφὰς τῶν πατέρων, ἐξ ὧν καὶ χειραγωγουμένους τὰ κατ´ ἀρέσκειαν τοῦ θείου τελεῖν· τοῦ γὰρ πλουσίου ζητοῦντος ἐξαναστῆναί τινα καὶ διδάξαι τοὺς ἀδελφούς, ἔχειν ἐκείνους Μωσέα καὶ τοὺς προφήτας λελέχθαι, ὡς αὐτῶν ἱκανῶν ὄντων πείθειν τε καὶ διδάσκειν.

8. Οὕτω μὲν οὖν ἐκκρουσθέντων τῆς ἐγχειρήσεως τῶν Ἀρσενιατῶν, ὁ βασιλεὺς μᾶλλον τῷ μέρει τοῦ Ἰωσὴφ ὡς εὐθυτέρῳ προσκείμενος οὐδὲ τοὺς Ἀρσενιάτας καθάπαξ ἀπεδοκίμαζε· τὸ γὰρ περὶ ἐκείνους πλῆθος παρεῖχε καὶ σφῶν ἐπὶ μᾶλλον φροντίζειν.

14. Ὅπως μὴ ἀποδοκιμάζων τοὺς Ἀρσενιάτας ὁ βασιλεύς, ἀλλὰ δεξιούμενος διὰ τὴν εἰρήνην,  καὶ τὸν Κύπριον εἰς πατριάρχην ἀνήγαγεν.

1. Τῷ τοι καὶ τὴν μέσην ἐγνωκὼς βαδίζειν, ὡς μήτ´ ἀνιᾶν τούτους, κἀκείνους δέχεσθαι τῷ τὰ ζητούμενα παρ´ ἐκείνων συγχωρεῖν γίγνεσθαι (τὰ δ´ ἦσαν πάντως ἡ τῆς ἐκκλησίας ὡς εἰπεῖν μεταποίησις),

2. Ἐκλέγεται μὲν εἰς πατριάρχην τὸν ἐκ Κύπρου Γεώργιον, ἄνδρα λόγοις ἐντραφέντα καὶ σφραγῖδα τοῦ πατριάρχου Ἰωσὴφ φέροντα, τὸ τοῦ πρωτοαποστολαρίου εἰς ἀνακτόρων ἐπιφερόμενον σέμνωμα, κἀν τούτῳ δὲ δόξας Ἰωσηφίτας μὲν ἐκ τῆς σφραγῖδος ὑποποιούμενος, Ἀρσενιάτας δὲ τῷ μὴ κατὰ τὰ διατεταγμένα τῷ Ἰωσὴφ ἐπὶ τῇ ἐκκλησίᾳ συγχωρεῖν γίνεσθαι καὶ λίαν ἐξευμενίζειν εἰς εἰρήνην ἐλπίζων, ἀρχιερεῖς μὲν ἐκείνους καὶ τὴν παρ´ αὐτῶν ἐπὶ τῷ πατριαρχεύσοντι ψῆφον μηδ´ ἴκταρ εἰς νοῦν βάλλων, ἀψηφίστως δὲ πάλιν ἀνάγειν μὴ εὐπρεπὲς δοκιμάζων καὶ εὔσχημον. Μᾶλλον μὲν οὖν τῇ πράξει καὶ εἰς καιρὸν προστησόμενον, τινὰς τῶν δοκούντων ἐκλεξάμενος, καὶ τούτους καθ´ ἕνα, ἅμα μὲν αὐτοῖς τὴν βουλὴν ἐκοινοῦτο, πληροφορῶν ὡς εἶχε καὶ τὸ σφίσιν ἐσαῦθις ἀκίνδυνον, ἅμα δὲ καὶ ὡς ψῆφον τὴν ἀπ´ ἐκείνων ἐκχώρησιν ἐλογίζετο.

4. Ἐφ´ οἷς καὶ τὴν τοῦ ἀπὸ Σάρδεων Ἀθανασίου εἴτ´ οὖν Ἀνδρονίκου γνώμην δεξάμενος, ὃν δὴ καὶ εἰς πατέρα ἔταττε γράφων ὁ βασιλεύς, κἀντεῦθεν τὸ τῆς ἀπεντεύξεως τῆς πατριαρχείας ἐκείνου τὰ πολλὰ τεχνιτεύοντος ἐπὶ τούτοις ὡμάλιζεν, ὡς καὶ αὐτὸν δὴ τὸν πατριάρχην ὕστερον καθυποκλίνειν εἰς εὐλογίαν τὴν παρ´ ἐκείνου, οὐ χρείᾳ μᾶλλον ἢ κολακείᾳ καὶ ὑποποιήσει σφοδρᾷ καὶ ἀφύκτῳ, τὸ ἱκανὸν ἔχειν καὶ βέβαιον ἐπὶ ταῖς ψήφοις ἐπίστευεν.

5. Ἐπεὶ δ´ ἔδει καὶ τελεῖσθαι τὰ μείζω ὡς εἴθιστο, οἱ δ´ ἀρχιερεῖς ὠβελίζοντο (καὶ πῶς γὰρ οὐ; ὅπου γε καὶ εἰς ψήφους μόνας οὐκ ἠξιοῦντο), τῶν τινὶ ἐπισκόπων Κοζύλης, πεμφθέντι κατὰ χρείαν πρεσβείας ἐκ δυτικῶν, καὶ ἀχράντῳ δόξαντι ἐπὶ τοῖς πραχθεῖσι πάλαι ὡς ξένῳ μάλα τῶν ἡμετέρων, γλυκὺς ἀγκὼν ὃ δὴ λέγεται (τινὲς γάρ, ὡς ἐλέγετο, ἦσαν οἱ καὶ τοῦτον ἐς ἅπαν εἰδότες, τῷ μεγάλῳ κυρίῳ Φιλίππῳ, περὶ οὗ καὶ φθάσαντες ἱστορήκαμεν, καὶ ζῶντι ἱερατικῶς ἐκδουλεύοντα, καὶ σφαγέντος, ἐπὶ χρυσέου πίνακος προκειμένης τῆς κεφαλῆς, οὕτω δόξαν τῇ συζύγῳ Φραντζαίνῃ, τὰ τῶν ἐπιτελευτίων ὕμνων εἰς μνήμην ἐπιτελοῦντα), τὰ τῆς τελετῆς τοῦ πατριαρχεύσοντος ἐγχειρίζουσιν· ὃς δὴ καὶ τοῦ αὐτοῦ Κρονίου μηνὸς παραλαβὼν ἐκεῖνον εἰσάγει τὴν τοῦ Προδρόμου τῆς πέτρας μονὴν σὺν ὀλίγοις τισί, καὶ ναὸν εὑρόντες ἐπ´ ἀμπελῶνος, ἀργὸν ὡς ἐδόκει κἀκεῖνον ὄντα, ἐκεῖσε τὰ εἰκότα τελέσας μοναχὸν μὲν ἐκ λαϊκῶν ἀποδείκνυσι, διάκονον δ´ ἐξ ἀναγνώστου χειροτονεῖ.

6. Τῆς δ´ αὐτῆς ἡμέρας καὶ πατριάρχην ὁ βασιλεὺς ἐκεῖνον προβάλλεται. Ἐντεῦθεν ἐκεῖνος ἐκκεχωρημένον ἔχων διὰ προτροπῶν ἐνεργεῖν τά οἱ προσήκοντα, τὸν τοῦ Ἀκακίου, ἀνδρὸς εὐλαβοῦς καὶ τὰ πολλὰ συντετηρημένου καὶ ἐπὶ τοῖς χθὲς πραχθεῖσι δόξαντος ἀμφιγνωμονεῖν, μαθητὴν Γερμανόν, εὐλαβῆ γε κἀκεῖνον ἐς ἅπαν καὶ τὸ ἦθος ἁπλοϊκὸν ὡς καὶ ἐν πνευματικοῖς ταχθέντα τῷ πατριαρχεύσαντι, ἅμα μὲν σὺν τῷ Κοζύλης πρόεδρον Ἡρακλείας τῆς κατὰ Θρᾴκην καὶ χειροτονητὴν ἑαυτοῦ ψηφίζονται, ἅμα δὲ τῷ ἐπισκόπῳ προτρέπεται, οὕτω τοῦ καιροῦ σχεδιάζοντος, εἰς μητροπολίτην χειροτονεῖν·

7. Καὶ ὁ τῆς παλαιᾶς Εἰρήνης θεῖος ναός, πολλὰ καταπλυνθείσης πρότερον τῆς ἱερᾶς καὶ μυστικῆς τραπέζης καί τισιν ἁγιασθείσης εὐχαῖς, τὴν ἐκείνου εἶδε χειροτονίαν. Αὐτὸς δ´ αὖθις κἀκεῖνος πρῶτον μὲν ἱερέα, εἶτα δὲ κἀν τῇ λαμπρᾷ ἑορτῇ τῶν βαΐων ἀρχιερέα τὸν πατριάρχην χειροτονοῦσιν. Οὐ χεῖρον δὲ μικρὰ καὶ περὶ τῆς χειροτονίας διαλαβεῖν.

15. χειροτονία τοῦ πατριάρχου Κυπρίου, καὶ τὰ περὶ ταύτης.

1. Ἥγνιστο μὲν εὐχαῖς τε καὶ ἁγιάσμασιν ἡ τῆς μεγίστης ἐκκλησίας ἱερὰ τράπεζα, συνήγοντο δὲ περὶ τὸν χειροτονηθησόμενον

2. Οἳ δὴ καὶ τῶν σχιζομένων συγκατεκλίνοντο, ἄνδρες πρὸς μὲν τὰ τελούμενα ἀμαθεῖς, δόξαντες δὲ τῷ ζήλῳ προστετηκέναι. Μαρτύριον δὲ τὸ μηδ´ εἰδέναι μηδ´ ὅλως μὴ ὅτι γε χειροτονίας τάξιν, ἀλλ´ οὐδ´ αὐτὴν τὴν τοῦ βήματος, ὡς καὶ κινδυνεύειν διὰ ταῦτα παροραθῆναι τὴν ἐκείνων ἀκριβῆ παρατήρησιν. Ἐκείνοις γὰρ ἦν ὁ σκοπὸς ἀπερεῖν κληρικοῖς μὴ παρεῖναι μηδ´ ὄψιν προσβάλλειν τοῖς τελουμένοις, κἂν ὅστις καὶ εἴη· ἡ δ´ ἀνάγκη τῶν πραττομένων, ὡς εὐοδοῖντο τὰ τῆς τελετῆς ἁμηγέπη, ἕνα τῶν τοῦ κλήρου προσληφθῆναι, καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς ἀδύτοις τὸ μέγιστον, τὸν ἐκκλησίαρχον ἔπειθεν, ἐφ´ ᾧ ξυνεπιλαμβάνειν σφίσι καὶ πράττοντα καὶ διδάσκοντα. Καὶ οὕτω μὲν ἐκείνοις ἀποχρῆν ἐπὶ τοῦ παρόντος ἐδόκει, εἰ παραβάντες τὸ μέρος τὸ καθόλου διαφυλάττοιντο. Οἱ δὲ τοῦ κλήρου τῆς ἐκκλησίας μὲν τὸ παράπαν ἐξεκλείοντο,

4. Ὅπου γε καὶ αὐτὸς ὁ μέγας λογοθέτης, μηδενὸς κωλύοντος, ἀλλ´ αὐτός γε κρίνων τὴν ἀπουσίαν ἑαυτοῦ ἀξίαν τοῖς τελουμένοις, μακρόθεν ἐπεζυγωμένης τῆς πύλης ἱστάμενος μόλις ἑώρα καὶ τῷ ὑπεσταλμένῳ τοῦ ἤθους τὸ ἀνάξιον παρεδείκνυ·

5. Ἄνω δέ που τῶν κατηχουμενείων παραβυόμενοι ὀπτῆρας εἶχον τοῦ μὴ παρακύψαι μηδ´ ἰδεῖν τὰ πραττόμενα, ὡς ἐντεῦθεν κωλυθησομένου δῆθεν τοῦ μὴ δυναμένου ὑπέχεσθαι τῷ ἀξίῳ τῆς τῶν συμπαρόντων ἀναξιότητος χάριν δι´ ἀγαθότητα πνεύματος.

6. Ἐπεὶ δὲ καὶ τὰ τῆς τελετῆς διήνυστο, καὶ τρισὶ προηγιασμένοις ἄρτοις, ὡς ταῖς τρισὶν ἡμέραις τῆς μεγάλης ἑβδομάδος ἀρκέσουσι, τὸ τῆς ἐκκλησίας πυξίον ἐνικανοῦτο, ὁ πατριάρχης πρὸς βασιλέα αὐτόθεν ἀπήντα ἐκτελέσων μετ´ ἐκείνου τὴν ἑορτὴν κατὰ τὸ σύνηθες,

7. Οἱ δὲ καὶ αὖθις τῶν ἱερῶν συνάξεων ἐξεκλείοντο, παρ´ οὐδὲν θεμένων τὰς τοῦ Ἰωσὴφ προστιμήσεις. Ἐπέφωσκεν ἡ δευτέρα, καὶ τοῖς μὲν τοῦ πατριάρχου ὁ ναὸς ἀνεῖτο, τοῖς δέ γε κληρικοῖς ἄβατον τὸ τέμενος ἦν. Ἐπέστη ἡ τρίτη, καὶ τὰ αὐτὰ διεπράττετο. Ὡς δ´ ἡ τετάρτη παρῆν καὶ ἤδη συγχωρεῖν ἔμελλον σφίσιν, ἐπεὶ οὐκ ἦν συμφωνεῖν ἐκείνους ἐπὶ τοῖς δόξασιν ἀλλ´ ἀμφεγνωμόνουν ἐπὶ πολύ, ὡς καὶ παρελθεῖν τὴν τῆς προηγιασμένης τελετῆς ὥραν, μόλις στήσαντες ἐφ´ ἑκάτερα ὄχλον ἄλλως καὶ πλῆθος δοκοῦν ἐν ζηλωταῖς ἀριθμεῖσθαι, μέσον ἐκείνων παρὰ θάτερα τῶν ὡραίων πυλώνων παρεῖχον τοὺς τῆς ἐκκλησίας διερχομένους προσπίπτειν καὶ συγγνώμην αἰτεῖν καὶ οὕτως ἀξίους νομίζεσθαι τῆς συνεκκλησιάσεως. Ἅμα γοῦν τὰ τῶν ἑσπερίων ὕμνων ὑπὸ σκότῳ τελέσαντες, παριδόντες τὴν λειτουργίαν, οὐκ οἶδα διὰ τὸν καιρὸν μὴ ἐκχωροῦντα ἢ μᾶλλον διὰ τὸ μὴ δικαιοῦν ἔτι ἁγιασθῆναι τοὺς συγχωρηθέντας τῷ ἱερῷ κλάσματι, ὡς ἡ ὑστεραία ἔδειξεν, ἐπ´ οἴκου ἀπελύετο ἕκαστος. Ὡς δὲ τῆς ἱερᾶς καὶ μεγάλης πέμπτης ἐτελεῖτο ἡ λειτουργία καὶ αὐτοὶ συμπαρῆσαν, ἐκεῖνοι θέλοντες σφίσι παραλογίσασθαι τὸν ἁγιασμόν, πέμψαντες κρυφηδὸν ἐξ ἀγορᾶς λαμβάνουσιν ἄρτον, καὶ κλάσαντες εἰς λεπτὰ μηδὲν εἰδόσι μετεδίδουν ὡς ἱεροῦ ἄρτου κλασμάτων, ὃ δὴ καὶ γνωσθὲν ὕστερον οὐκ εἶχον ὅ τι ἐξ ὑπερτέρας ἀνίας καὶ γένοιντο.

9. Ὅμως δὲ πρὸς τὰ ἐσαῦθις ἐλπιζόμενα οἰστὸν κἀκεῖνο ἐδόκει, καὶ φέροντες τὰ τῶν κακῶν προσεδόκων μείζω, οὐ τόσον τοῖς παροῦσι διὰ τὴν πεῖραν ὅσον τοῖς προσδοκωμένοις διὰ τὴν ἐλπίδα ἐξανιώμενοι. Τὸ γὰρ παρὸν λυπηρόν, ἐπιστὰν ἀνθρώποις φύσιν ἔχουσι φέρειν καὶ τὰ ἀνύποιστα, λυπεῖ μὲν ὡς εἰκὸς καὶ ἀνιᾷ τὸν πειρασθέντα τῶν δυσχερῶν, τῇ δὲ παρὰ τῶν πολλῶν παραμυθίᾳ ἐκλύεσθαι πέφυκεν· ἐλπιζόμενον δὲ δυσδιάθετον τὴν φροντίδα τῷ πεισομένῳ παρέχει. Ταῦτ´ ἄρα κἀκείνοις τὸ παρὸν τῶν κακῶν ὡς ἐνῆν φέρουσι δεινὴν ἐλπίδα τὸ ἐπελευσόμενον ἦγε, καὶ οἰστὸν ἐδόκει τὸ ἐπιστὰν πρὸς τὴν ἐλπίδα τοῦ μέλλοντος λυπηροῦ.

10. Ἦν ταῦτα, καὶ ἡ κυρία ἐπέστη τῶν ἑορτῶν, καθ´ ἣν ἔδει καὶ συνδεῖσθαι τοὺς τῆς ἐκκλησίας, Χριστιανούς γε ὄντας, ἀγάπης φιλήματι. Καὶ δὴ προσεκαλοῦντο μὲν ἀρχιερεῖς προσεκαλοῦντο δὲ κληρικοί, καὶ τῆς ἐπὶ τῇ πρώτῃ καὶ κυρίᾳ δευτέρας συναχθέντες ἅμα φιλήμασιν ἁγίοις, ὡς ἥ τε ἡμέρα παρῄνει καὶ τὸ χρεὼν ἤπειγε, τὴν πρὸς ἀλλήλους συνίστων ἀγάπην.
 

Chapitre XI.

1. Bannissement de Veccus. 2. Complaisance de l'Empereur pour les auteurs du désordre.

1.  Bien qu'ils se fussent réconciliés de la sorte avec Veccus, ils ne laissèrent pas de le faire reléguer à Pruse, où l'on lui assigna des revenus suffisants pour sa subsistance.

2. Ils entrèrent si avant dans l'esprit de l'Empereur, qu'il écoutait favorablement leurs demandes, les leur accordait avec joie, et leur faisait expédier sur le champ les lettres nécessaires. Le pouvoir qu'ils avaient pris sur lui ne parut jamais tant, qu'en ce qu'ils lui persuadèrent de 479 priver l'Empereur son père de l'honneur des funérailles, des prières publiques, et de la sépulture de l'Église. Il espérait parce moyen se délivrer d'inquiétude et de peine, mais ce n'était qu'une vaine imagination.

Chapitre XII.

1. Les Arsénistes sortent de leur retraite pour former des cabales contre Joseph. 2. Ils se fortifient pendant sa maladie. 3. Ils trouvent de puissants protecteurs.

1.  L'Etat des affaires ayant présenté aux Arsénistes une occasion favorable de sortir de leurs retraites, et l'Empereur leur en ayant accordé tacitement la liberté, dans l'espérance de ménager leur réconciliation, ils coururent divers endroits, et mettant leur principale confiance en l'appui d'Andronique Évêque de Sardes, dont ils attendaient le retour, ils publièrent hardiment que Joseph avait été retranché du corps de l'Église par Arsène, et non seulement s'abstinrent de sa Communion, mais persuadèrent à beaucoup d'autres de s'en abstenir. Ils conduisirent si adroitement leurs intrigues, que plusieurs se joignant â eux de jour en jour, leur nombre s'accrut extrêmement en fort peu de temps.

2. Il faut néanmoins avouer que pendant que 480 Joseph, quoiqu'accablé de vieillesse et de maladie demeura dans son Siège, ils n'eurent pas de crédit auprès de l'Empereur ; car ceux qui soutenaient le parti de ce Patriarche jugeant bien que les Arseniltes qui bien loin de le reconnaitre pour légitime Pasteur ne voulaient pas seulement lui accorder la qualité de simple Chrétien, s'étaient déclarés trop hautement ses-ennemis pour se réconcilier jamais avec lui, prévinrent l'esprit de l'Empereur, et le remplirent de défiances et de soupçons, en lui disant que le Schisme par lequel ils diviseraient l'unité de l'Église, ne serait pas moins funeste à l'Etat, qu'à l'Église même. Mais depuis que la maladie de Joseph se sut tellement accrue, qu'il n'attendait plus que sa dernière heure, ceux de son parti se dissipèrent et s'affaiblirent, et les autres en même temps se rassemblèrent, et se fortifièrent, de sorte que l'Empereur même se crut obligé de les caresser.

3. Ils avaient pour principaux protecteurs d'un côté JeanTarcaniote, cousin de l'Empereur, le plus jeune des trois fils de Marthe sœur de Michel, frère de son père, et Theodosie et Nostongoniste ses deux sœurs de l'autre Hyacinthe dont nous avons souvent parlé, et par delssus tous l'Evêque de Sardes qui conférait souvent de leur part avec l'Empereur. Tarcaniote réglant son zèle avec une exacte prudence, reprenait beaucoup de choses dans la conduite de Hyacinthe, et même s'éloignait quelquefois de lui. Cependant il 481 procurait l'entrée du Palais à ceux de sa Secte, et la liberté d'entretenir l'Empereur en particulier.

Chapitre XIII.

1. Mort et sépulture de Joseph. 2. L'Empereur caresse les Arsenisles. 3 Il ne laisse pas d'honorer la mémoire de Joseph. 4. Les Arsénistes demandent une Église qui n'ait point servi depuis Arsène, afin de faire voir dedans la justice de leur cause. 5. L'Empereur leur donne l'Église de tous les Saints. 6. Il change de sentiment, et empêche l'épreuve. 7. Raisons de son changement. 8. Il s'attache au parti de Joseph comme au plus juste.

1. Cependant Joseph étant mort au mois de Mars chargé d'infirmités et d'années, il sut enterré dans le Monastère de saint Basile.

2. Après sa mort l'Empereur fit tous ses efforts pour gagner l'affection des Arsénistes, les recevant volontiers dans son Palais, les entretenant familièrement, et leur faisant toute sorte de caresses : Et comme ils avaient encore un vif ressentiment des mauvais traitements qu'ils avaient reçus des partisans de Joseph, il usait de beaucoup de précaution pour les adoucir, et apportait une attention particulière à la 482 conduite qu'il avait à leur égard.

3. Ce n'est pas qu'il ne témoignât toujours du respect pour la mémoire de Joseph, de peur de perdre l'affection de ses partisans, et encore plus de peur de donner atteinte à la cérémonie de son sacre, et de faire retomber sur elle l'excommunication dont les Arsénistes prétendaient que Joseph avait été frappé.

4. Cela ne l'empêcha pas de continuer de donner aux Arsénistes des marques de son estime par d'obligeantes paroles, et de sa bonté par les soins qu'il avait de leur fournir les choses nécessaires à leur subsistance. Ils prenaient garde aussi de leur côté à agir avec une telle retenue, qu'ils ne lui donnassent aucun soupçon de leur conduite. Mais pour justifier leur séparation, ils prétendaient avoir des marques visibles et miraculeuses de la volonté de Dieu, et pour les faire paraître avec éclat, ils demandaient une Église où l'on n'eût point célébré le service depuis longtemps, et qui n'eût point été profanée, comme ils disaient, depuis la déposition d'Arsene.

5. On leur accorda pour cet effet l'Église de tous les Saints, qui était tout ensemble, et fort grande pour tenir quantité de peuple, et fort belle pour les consoler par l'agréable variété de ses ornements, et qui outre cela avait toujours été fermée depuis si longtemps que personne ne se souvenait d'y avoir vu célébrer les sacrez mystères. Les Arsénistes s'y étant assemblés en la 483 présence de ceux qu'ils connaissaient pour être d'une fidélité éprouvée, et ayant pris garde très exactement qu'aucun de ceux qui n'étaient pas de leur communion, n'y entrât, ils y firent le saint office. L'Empereur n'oublia rien de ce qu'ils pouvaient attendre pour les assurer de sa protection, ce qui releva si sort leur confiance, qu'ils eurent la présomption de prétendre montrer la Justice de leur cause par un miracle semblable à celui qui avait été fait autrefois à Calcédoine dans le corps de sainte Euphemie Martyre, et pour cet effet ils demandèrent le corps de quelque Saint ancien. L'Empereur leur accorda celui de saint Jean Damascene. Mais de peur que l'on ne fît quelque supposition, où que l'on ne crût que l'on en eut fait, il fit préparer une grande chasse où l'on pût enfermer et le corps, et la chasse où était le corps, et y mettre tant de serrures, et tant de sceaux que nul quand même il serait aussi subtil que Dédale ne put user de fraude, afin qu'on pût reconnaître évidemment si les écrits que les Arsénistes auraient mis aux pieds du saint se trouveraient dans ses mains comme ils le prétendaient.

6. Pendant qu'ils se préparaient à cette épreuve par des jeûnes, et par des prières l'Empereur soit par soi-même, ou par l'avis de quelques autres appréhenda de mettre par là en compromis la validité de son couronnement, et changeant de sentiment révoqua la permission qu'il avait 484 donnée, et défendit de faire l'épreuve sous prétexte d'empêcher les fourberies qui s'y pouvaient commettre.

7. Il manda pour cet effet aux Arsénistes qu'il fallait attendre avec un humble respect que Dieu découvrît sa volonté, sans oser la rechercher avec une présomption téméraire. Que les miracles avaient cessé dans l'Église depuis que la Religion s'était étendue, que les Livres des Pères suffisaient pour conduire à la connaissance de la vérité, que quand le riche avait demandé que quelque mort sortît du tombeau pour aller instruire ses frères, on lui avait répondu que c'était assez qu'ils eussent Moïse, et les Prophètes.

8. Après cela il s'attacha au parti de Joseph comme au plus juste sans toutefois condamner absolument les Arsénistes, et sans vouloir les irriter contre lui.

485 Chapitre XIV.

1.  L'Empereur cherche un tempérament pour contenter les deux partis. 2. Il donne la dignité de Patriarche à George de Chypre. 3. Il flatte les Évêques. 4. Il donne a Andronique la qualité de son père spirituel. 5. George reçoit l'ordre de Diacre de la main de l'Évêque de Cozyle. 6. Il sait sacrer Évêque d'Héraclée Germain fils d'Acace. 7. Il reçoit de lui l'ordre de prêtrise.

1.  L''Empereur tâchait de se ménager de telle sorte qu'il pût ne point fâcher les Arsénistes, et accorder aux partisans de Joseph tout ce qu'ils demandaient, quoiqu'ils ne demandaient rien moins que le renversement de l'Église.

2. Il résolut d'élever à la dignité de Patriarche George de Chypre qui avait passé toute sa vie dans l'étude des sciences, et qui avait été honoré par Joseph de la charge de premier interprète des Epîtres de Saint Paul. Il prétendait par ce moyen contenter en même-temps les partisans de Joseph, et ceux d'Arsène. Les uns en choisissant un sujet qui portait des marques honorables de l'estime, et de l'approbation de Joseph, et les autres en modérant en leur saveur la rigueur des ordonnances que Joseph avait rendues.

486 3. D'un côté il était très éloigné de vouloir laisser aux Évêques la liberté de l'élection, et de l'autre il jugeait que c'était blesser la bienséance que de ne leur pas conserver une image de liberté. C'est-pourquoi il manda séparément les plus considérables d'entr'eux, leur communiqua ses plus secrètes pensées, et les conjura d'approuver son choix sinon par leur suffrage au moins par leur silence, puisqu'ils le pouvaient faire sûrement, et sans coure aucun danger.

4. Il rechercha principalement l'approbation d'Andronique ci-devant Évêque de Sardes, et qui alors s'était fait Moine, et avait pris le nom d'Athanase, et pour le consoler du déplaisir qu'il ressentait de n'être pas élevé à la dignité de Patriarche, il lui donna même par lettres la qualité de son père spirituel. Le Patriarche s'abaissa aussi à recevoir le pain béni de sa main par flatterie plutôt que par nécessité, et par l'intérêt de l'attacher à son parti plutôt que par inclination pour sa personne.

5. Comme il était temps d'en venir à l'exécution des plus grands desseins, on n'eut garde d'employer le ministère des Évêques de qui l'on n'avait pas voulu seulement prendre les voix, mais on choisit un Évêque de Cozyle qui était venu en ambassade d'Occident à Constantinople, et qui n'ayant pris aucune part dans nos contestations, ne pouvait être soupçonné d'avoir encouru d'excommunication. D'ailleurs c'était un hom- 487 me fort accommodant. Ceux qui le connaissent plus particulièrement assurent qu'il s'est toujours acquitté des fonctions sacerdotales au gré du Prince Philippe de qui nous avons parlé ci-dessus, et que lorsqu'il fut tué, et que sa tête fut mise dans une bassin selon l'ordre de Frantzaine la femme, ce fut lui qui récita les prières pour les morts. Ayant donc été choisi pour donner les saints ordres au Patriarche, ils allèrent ensemble dans le mois de Mars accompagnez de peu de personnes au Monastère du Précurseur au Petrion, et y ayant trouvé au milieu d'une vigne une Chapelle où il y avait longtemps que l'on n'avait fait aucune fonction, il le fit Moine de Laïque qu'il était, et Diacre, de Lecteur, et le même jour l'Empereur le déclara Patriarche.

6. Comme ce Patriarche était résolu de ne prendre pour son sacre que des personnes qui ne fussent attachées à aucun parti, il jeta les yeux sur le disciple Germain fils d'Acace homme de piété, et qui était lui-même d'une si grande piété que le Patriarche l'avait mis au nombre des spirituels, il le nomma Évêque d'Héraclée, et comme le temps pressat il pria l'Évêque de Cozyle de le sacrer.

7. L'Église de sainte Irène fut choisie pour cet effet. L'Autel fut préparé par des expiations et Germain y fut sacré. Après cela il ordonna George de Chypre Prêtre, et le jour des Rameaux, il le sacra Patriarche. Mais il est à propos de parler amplement de ce sacre.

488 Chapitre XV.

1. On réconcilie l'Autel. 2. Ignorance des cérémonies. 3. Église fermée aux Ecclésiastiques. 4. Retenue du grand Logothète. 4. Gardes aux portes. 6. Sacre du Patriarche. 7. Ecclésiastiques admis dans l'Église. 8. Exclus de la Communion. 9. Réflexion sur leur misère. 10. Traité de paix.

1. La première chose que l'on fit, fut de réconcilier l'Autel de la grande Église avec les prières et les solennités accoutumées.

2. Après cela les Schismatiques s'assemblèrent autour de celui qui devait être sacré, bien qu'ils ignoraient les cérémonies du sacre, et que le défaut de leur connaissance ne fût suppléé que par l'ardeur indiscrète du zèle qui les consumait. Cette ignorance était si prodigieuse que non seulement ils ne savaient pas les cérémonies du sacre, mais qu'ils ne savaient pas même celles de la Messe, et qu'ils étaient en danger de manquer en des points assez importants pour rendre leur entreprise visiblement nulle, et invalide.

3. Ils avaient dessein de refuser l'entrée de l'Église à tous les Ecclésiastiques. Il n'y eut que la nécessité d'apprendre du grand Ecclésiarque l'ordre des cérémonies qui les obligea de la lui 489 accorder. La porte fut fermée à tous les autres.

4. Bien que personne n'empêchât le grand Logothète d'entrer, il se tint debout hors de l'Église, les yeux baissés, et dans une posture fort humble par laquelle il témoignait qu'il se tenait indigne de la communion des fidèles.

5. Il y avait aux galeries hautes des gardes qui avaient ordre d'empêcher de regarder ceux qui ne pouvaient s'en empêcher ni par respect, ni par modestie, ni par le sentiment de leur propre indignité.

6. Lorsque la cérémonie fut achevée, et que l'on eut mis dans la boite trois pains consacrés pour servir les trois jours de la semaine Sainte, le Patriarche alla trouver l'Empereur pour célébrer la fête avec lui selon la coutume.

7. Les Ecclésiastiques demeuraient cependant retranchés de la participation des mystères, et on n'avait point d'égard aux Ordonnances que Joseph avait faites sur ce sujet. Le second jour l'Église fut ouverte aux partisans du Patriarche, et fermée à tous les autres. Le troisième jour de la même sorte. Le quatrième ces partisans avaient envie d'accorder aux Ecclésiastiques l'entrée de l'Église, mais comme ce n'était qu'à certaines conditions desquelles ils n'étaient pas d'accord, l'heure de la célébration se passa en compilations. Enfin, le peuple de leur faction étant rangé en haïe de deux côtés, ils reçurent les Ecclésiastiques au milieu par la porte du ba- 490 lustre après néanmoins qu'ils se furent prosternés à terre, et qu'ils eurent demandé pardon. L'Office sut chanté durant la nuit, mais il n'y eut point de Messe, soit parce que l'heure en était passée, où plutôt comme l'on reconnut le jour suivant, parce que l'on ne voulait pas encore recevoir les Ecclésiastiques à la communion.

8. En effet, dès que la Messe de la semaine Sainte eut été achevée les Ecclésiastiques demandèrent à communier, mais on envoya quérir du pain au marché, on le rompit, et on le leur distribua comme s'il eût été consacré, et quand ils apprirent depuis qu'il ne l'était pas, ils en ressentirent un incroyable déplaisir.

9. Mais tous ces maux leur paraissaient supportables en comparaison de ceux qu'ils appréhendaient, et ils étaient moins tourmentez par la douleur présente que par la crainte de l'avenir. On trouve diverses consolations pour adoucir le sentiment du mal que l'on souffre au lieu que l'attente de celui dont on est menacé afflige sans consoler. C'est l'état déplorable ou étaient alors ces Ecclésiastiques infortunés.

10. La semaine étant passée et le Dimanche de la plus grande fête qui soit en l'Église étant arrivé auquel les Chrétiens se donnent réciproquement le baiser de charité et de paix, les Évêques et les Clercs s'assemblèrent le jour suivant, et se témoignèrent par le saint baiser la sainte affection que la solennité annuelle, et leur devoir commun les obligeait d'avoir les uns pour les autres.

16. Περὶ τοῦ φανέντος κατὰ μεσημβρίαν ἀστέρος.

1. Ἦν δὲ ἄρα γέλως καὶ εἰρωνεία τὸ τότε πραχθέν, ὃ δὴ καὶ ἀστὴρ ὃν Κρόνον οἱ περὶ ταῦτα δεινοὶ λέγουσι παρεδείκνυ, ἵνα μὴ λέγω καὶ τὸ καθ´ ὕπνους δόξαν τινὶ τῶν ἀρχιερέων, ὡς ἅμα καθεζομένων ἁπάντων ἐν συνόδῳ μείζονι συντετρῖφθαι μὲν ἐξαίφνης τὸν μακρὸν θρόνον ἐκεῖνον, ἅμα δὲ πάντας κατὰ γῆς ἀσχημόνως ἐρρῖφθαι, καὶ οὕτω κεῖσθαι ἕλκοντας τὸν ἀπὸ πολλῶν ἔλεον. Ἀλλ´ οἷον τὸ τοῦ ἀστέρος.

2. Μεσούσης γὰρ ἡμέρας, τοῦ ἡλίου λάμποντος, μηνὸς Βοηδρομιῶνος ἱσταμένου, ὅτε τὴν ἐαρινὴν τροπὴν παρελαύνων ἥλιος καθαρώτερος ἢ πρότερον δείκνυται τῶν χειμερινῶν νεφῶν διαλυομένων, κατ´ οὐρανὸν μέσον ἐπέφωσκε στίλβων, εἰ καὶ μὴ στίλβειν οἱ πλανῆται διὰ τὸ ἐγγὺς εἶναι λέγονται· ἀλλ´ ὅμως ἐκεῖνος, τοῦτο μὲν τῆς κατ´ αὐτὸν σφαίρας ὑψώματι τοῦτο δὲ καὶ τῷ τὰς τοῦ ἡλίου ἀκτῖνας δεχομένους τοὺς ὀφθαλμοὺς τῷ κατ´ αὐτὰς ἀρρωστεῖν περιχύματι, εἴπερ καὶ ἐξ ἀτονίας τὸ στίλβειν, καθ´ ὅσον ἦν ἔστιλβεν.

3. Οἱ μὲν οὖν ἐν ἀγαθοῖς ἔταττον τὸ σημεῖον· περιλάμψαι γὰρ σφίσι τὸ τῶν ἀγαθῶν φῶς μέλλειν καὶ πᾶν σκοτῶδες καὶ ἀμαυρὸν ἀπελαθῆναι τῇ τοῦ πατριαρχεύσαντος παρουσίᾳ. Λόγιοι δὲ ἀνδρῶν μεγίστων ἀφανισμὸν καὶ τῆς κατὰ σφᾶς τιμῆς φθορὰν ἐνενόουν, κρείττω μαντευόμενοι· τὸ γὰρ ἀστέρος ὕψωμα τῷ μεγαλείῳ τῶν ἀνδρῶν παραβάλλοντες τὸ κρονικὸν καὶ ψυχρὸν αὐτοῖς ἐνετίθουν, ὡς πηχθησομένοις τῷ κρύει τῶν συμφορῶν, ὃ δὴ κατὰ πόδας ἠκολούθει.

17. Περὶ τῆς τῶν ἀρχιερέων καθαιρέσεως ἐν ταὐτῷ.

1.. Τῆς γὰρ δευτέρας ἑβδομάδος μετὰ τὴν ἀναστάσιμον, ἣν δὴ καὶ διακινήσιμον λέγουσιν, ἐκτίθεται μὲν δόγμα βασίλειον, κατασκευάζεται δὲ ὁ τέως μοναχὸς Ἀθανάσιος εἰς ἀρχιερέα Ἀνδρόνικον, τάττεται δὲ καὶ γράφεται ὁ Σάρδεων καὶ εἰς πατέρα τῷ βασιλεῖ,

2. Ὡς δ´ ἐγώ τινων ἤκουσα, ἀνδρῶν μὴ οἵων τε ψεύδεσθαι, καὶ δικαίῳ θεοῦ, οὐ παρ´ ἄλλων, ἀλλ´ αὐτὸς παρ´ ἑαυτοῦ ἑαυτὸν φημίζων, καὶ λέγων φυλάττεσθαι γὰρ παρὰ τῆς προνοίας ἐφ´ ᾧπερ ἐκδικῆσαι τὸ θεῖον τοῖς ἀνιέροις ἐπεξιόντα.

3. Καὶ τό γ´ ἐλεεινὸν καὶ ξένον, τὸ ἐπ´ ἄλλοις μὲν τοὺς ἐκχωροῦντας ἐφιέναι ταῦτα γίνεσθαι, ἐπ´ ἄλλοις δ´ ἐκεῖνον τὰς ἐκδικήσεις ποιεῖν ἑτοιμάζεσθαι. Ἐκείνοις μὲν γὰρ ἦν θελητὸν τὰ χθὲς καὶ πρὸ τρίτης ἐπὶ τῷ πάπᾳ πραχθέντα κατὰ κανόνας τέως, ὡς κἀκεῖνοι ἔλεγον ἀξιοῦντες, μετιέναι καὶ καθιστᾶν, ἐκείνῳ δὲ τὰ πάλαι ξυμβάντα διὰ τὰ εἰς τὸν Ἰωάννην παρηνομημένα τὸν υἱὸν τοῦ Λάσκαρι βασιλέως, καὶ τὴν τοῦ πατριάρχου παρόρασιν Ἀρσενίου διὰ τὴν ἐκείνου ζηλοῦντος παραθεώρησιν, καὶ τρίτον τὴν ἑαυτοῦ ὑποχώρησιν, ἐφ´ οἷς δεῖν εἶναι κἀκείνους ξυνέπεσθαι ἀρχιερεῖς γε ὄντας, καὶ τῷ πατριάρχῃ συναίρεσθαι σὺν αὐτῷ τῆς σπουδῆς, μὴ μέντοι ἀθετεῖν ἐκεῖνον καὶ ἄλλον ζητεῖν, καὶ αὐτὸν μὲν παρορᾶν ζηλοῦντα, ἀντεισάγειν δὲ τῇ αὐτοῦ ἐκκλησίᾳ τὸν Χαλαζᾶν· ἐφ´ οἷς καὶ παρακεκνισμένος τοῖς μὲν καθ´ αὑτὸν ἐχόλα καὶ παλαιοῖς, ὅσοι δὴ καὶ περιῆσαν εἰσέτι, ὅμως δ´ ἐπειλύων τὴν γνώμην κοινῶς ἐπεξῄει πᾶσι.

4. Τοίνυν καὶ πρόσταγμα μὲν ἐκτίθεται βασιλέως, αὐτὸν μὲν εἰς πατέρα τάττον, ὡς εἴρηται, τὰ δέ γ´ ἐκείνῳ δόξαντα βεβαιοῦν· ἀντιπροσωποῦντες δὲ τῷ κρατοῦντι οἱ ἀμφὶ τὸν Στρατηγόπουλον πέμπονται Μιχαήλ, ὃς ἐσαῦθις καὶ τῷ τοῦ πρωτοστράτορος τετίμητο ἀξιώματι· τόπος δὲ τῆς ἐκείνων συνάξεως συμπαρόντος καὶ πατριάρχου ὁ τῆς Βλαχερνῶν τῆς θεοτόκου ναός. Ἦν δὲ σὺν ἄλλοις κἀκεῖνο προστεταγμένον, τὸν κατά τι τοῖς δόξουσιν ἀντιστησόμενον ὡς ἐπὶ καθοσιώσει κρίνεσθαι. Προκάθηνται τοίνυν ἅμα μὲν πατριάρχης, ἅμα δὲ καὶ ὁ Σάρδεων καὶ οἱ ἀμφ´ ἐκεῖνον τῶν σχιζομένων παμπληθεῖς ὅσοι· οἱ δὲ τοῦ βασιλέως ἑτέρωθι ἔκδικοι τῶν πράξεων προσεκάθηντο.

5. Οἱ μέντοι γε ἀρχιερεῖς μετακεκλημένοι εἰσήγοντο κριθησόμενοι. Καὶ πλέον οὐκ ἦν ἐκεῖσε τὸ ἀκουόμενον ὅτι μὴ "ἀχθήτω ὁ δεῖνα," καὶ κατὰ πρόσωπον ἡ κατηγορία ὡς παρηνόμησεν. Ἦσαν δ´ οὖν καὶ τῶν μοναχῶν, οἳ δὴ καὶ παρίστων ὡς ἐδιώχθησαν. Καὶ εὐθὺς ὁ μὲν κρίνων "ἀρθήτω," οἱ δὲ τὸ "ὁ ἀσεβής" ἐπέλεγον, οἱ δὲ τῶν τοῦ παλατίου χειρῶν καὶ ποδῶν ἡμμένοι μετ´ ἀτιμίας ἐξῆγον σύροντες τὸν κατάκριτον, τῶν δὲ μοναχῶν οἱ μὲν ἐδίδουν μεγαλοφώνως τῷ ἀναθέματι, οἱ δὲ καὶ προσαπτόμενοι ἰταμώτερον διέσχιζόν τε μανδύας αὐτῶν καὶ διετίθεσαν τὰ δεινὰ ὡς ἀναξίως δῆθεν φορούντων. Τούτων οὕτω τελουμένων τῆς ἑβδομάδος ἐκείνης, καὶ μηδενὸς ἐκφυγεῖν δυναμένου τὰς ἄρκυς τῆς τιμωρίας, ὁ μὲν πατριάρχης δυσαρεστῶν ἦν, ὡς ἐδόκει, καὶ τὸ πλεῖστον πραττομένων διαπεφωνήκει, ὅμως δ´ εἴπετο καὶ τοῖς δόξασι κατετίθετο. Κρύφα δὲ καὶ πονηρὸν συνέδριον τὴν ἐκείνων σύνοδον καλεῖν οὐκ ἀπώκνει.

6. Τέλος, ἐπεὶ καὶ τοὺς μὴ ἑκουσίως ἀπαντῶντας πέμποντες καὶ ἄκοντας ὑπὸ βασιλικοῖς ὑπηρέταις ἔφερον, ζητοῦσι καὶ τὸν Κυζίκου Θεόδωρον. Ὁ δὲ τῇ τοῦ Προδρόμου μονῇ ὡς εἶχε παραδυόμενος ἐπειρᾶτο διαφεύγειν τὴν τοῦ καιροῦ δυσκολίαν· οὐ γὰρ τὰ τῆς καθαιρέσεως ἐκείνοις τόσον ἦν ἐπαχθῆ ὅσον τὰ τῆς ἀτιμίας ἣν παρ´ ὡνδηποτοῦν ὑφίσταντο. Καὶ δὴ πέμπουσι τοὺς ἀπάξοντας. Ὃ δ´ ἀντέτεινε καὶ ἀντέσπα, καὶ ὡς λεπὰς πέτρας τῆς μονῆς εἴχετο. Ἀλλὰ καὶ ἄλλους ἐπισυνάπτουσι τοῖς προτέροις καὶ αὖθις ἄλλους, καὶ κατηνάγκαζον τῆς μονῆς ἀποστάντα τῷ κατὰ σφᾶς ἐπιστῆναι συνεδρίῳ. Ὡς δ´ οὐκ ἦν ὅλως πείθεσθαι καὶ βίαν ἐκεῖνοι προσάγειν ἠβούλοντο, αὐτὸς προκαταλαβὼν εἰσέρχεται τὰ ἄδυτα τοῦ ναοῦ, καὶ ὡς ἱερᾷ ἀσυλίᾳ τῇ μυστικῇ τραπέζῃ χρώμενος, ἐκεῖθεν ἀντιπέμπειν τοὺς ἀπεροῦντας μὴ ἐξελθεῖν μήτε μὴν ἀφικέσθαι, κἂν ὅ τι καὶ πράττοιεν. Ὡς γοῦν ἀνεσεσόβητο μὲν ἡ θήρα τοῖς ὑπηρέταις, ὑπέστρεφον δὲ κενοὶ πρὸς τοὺς ἀποστείλαντας, τῆς ἡμέρας ἐν τούτοις τελεσθείσης, ἐπαλαστήσαντα τὸν ὡς κριτὴν καθεζόμενον εἰπεῖν ὡς ἡ πρὸς τὸν Κυζίκου ἀσχολία πλείστας ἐπὶ τοῖς λοιποῖς πράξεις ἤργησε, καὶ μηδὲν προσθέντα ἀναστῆναι, κανόνα θέμενον καὶ ἐπὶ τοῖς λοιποῖς τῷ πατριαρχοῦντι, ᾧ δὴ στοιχῶν ἂν ἐκεῖνος τὰ ὅμοια καὶ τοὺς ἄλλους διάθοιτο.

7. Οὕτω μὲν οὖν ἐπὶ τοῖς προτέροις καὶ τῶν λοιπῶν ἐρήμην κατακριθέντων, τοῦτο πλέον σχόντων τὸ μὴ μετ´ ἀτιμίας καθαιρεῖσθαι, πρὸς ἓν τοῦτο συμπαθῶν φανέντων τῶν καθαιρούντων,

18. Περὶ τοῦ κατενεχθέντος ὡς δῆθεν αἵματος οὐρανόθεν.

 1. Μηνὸς ἐνστάντος Πυαντιῶνος, καθ´ ὃν εἰς τέλος ἅπαν δένδρον καὶ πᾶν ἐκ γῆς ἀνατέλλον πεφύλλωτο, ψιάδες αἵματος οὐρανόθεν ἐφέροντο, ὅσαι μὲν εἰς γῆν ἔπιπτον, τοῖς χώμασιν ἐπειλυόμεναι μηδεμίαν παρέχουσαί τισιν αἴσθησιν, ὅσαι δὲ φύλλοις ἢ πέτραις ἢ ἱματίοις κατερράδατο, ἐπιμιαίνουσαι τὰ δεχόμενα, ἀκριβῶς παριστῶσαι τὴν φύσιν.

2. Ἐμοὶ μὲν οὖν ἀναμφιβόλως φάσκειν διὰ ταῦτα συμβῆναι κἀκεῖνα, οὐ πίστις ἔνεστιν ἀκριβής· ἱστοροῦντι δὲ λέγειν καὶ ταῦτα, κἂν ἐκείνων κἂν ἄλλων ἕνεκα γένοιντο, οὐκ ἀπᾷδον, οἶμαι, δοκεῖ. Ἄλλους μέντοι γε ἐκεῖνοι ταῖς ἐκκλησίαις ἀντισηκώσαντες, κατὰ τρόπον τὰ τῆς ἐκκλησίας ὡς εἶχον διίθυνον, τυραννοῦντες οἷον εἰς τὰ πολλὰ τούτων καὶ τὴν βασιλικὴν ἡμερότητα, ἑνὸς καὶ μόνου τὰ πάντα καταπροϊεμένου, τῆς κοινῆς ὁμονοίας καὶ καταστάσεως, ὡς ὑπέσχοντο.

19. Περὶ τῆς Αὐγούστης Θεοδώρας καὶ τοῦ πατριάρχου Ἀλεξανδρείας.

1. Ἀπῄτουν μὲν οὖν καὶ τὴν Αὐγοῦσταν Θεοδώραν λίβελλον μὲν πίστεως, ἀποβολὴν δ´ ἔγγραφον τῶν χθὲς γεγονότων, ἀσφάλειαν δὲ καὶ τοῦ μή ποτε ζητῆσαι περὶ τἀνδρὸς αὐτῆς ἐφ´ ᾧπερ ἐν ψαλμῳδίαις ταφήσεται· καὶ τὸ ἐπὶ τούτοις ἆθλον, ὡς ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας, φασί, βασιλικῶς σὺν τῷ υἱῷ μνημονεύοιτο.

2. Ἀπῄτουν δὲ καὶ τὸν Ἀλεξανδρείας Ἀθανάσιον, ὁμογνωμοσύνην μὲν ἐπὶ τοῖς καθαιρεθεῖσιν, ἀποβολὴν δὲ καὶ αὐτὸν τῶν πραχθέντων, ἐπεὶ καὶ αἰτίαις ταῖς προρρηθείσαις φθάσας συγκεκοινώνηκεν, ὡς ἂν καὶ αὐτὸς δηλονότι τὰ ὅμοια κατασφαλισάμενος ἐν τοῖς διπτύχοις τοῖς πατριάρχαις συμνημονεύοιτο.

3. Τῷ γὰρ Ἀντιοχείας Θεοδοσίῳ τῷ Πρίγκιπι λεληθὸς μὲν δέος ἐμπίπτει μὴ καί τι δράσωσι τοῦτον τῶν ἀβουλήτων, φανερῶς δ´ ὑπερηφάνει καὶ ὑπερεώρα τῶν πραττομένων. Ἀμέλει τοι καὶ πέμψας, τοῦ βασιλέως μὴ εἰδότος, παρῃτεῖτο κατὰ Συρίαν καὶ ἄλλῳ παρεχώρει τοῦ θρόνου· ἔτι γὰρ ἐσώζετο μὲν Τρίπολις, ἐσώζετο δὲ ἡ κατὰ Συρίαν Πτολεμαΐς, περιῆν δὲ Βηρυτὸς καὶ Σιδὼν καὶ Τύρος καὶ τὰ παράλια, τῆς Ἰταλικῆς ἀρχῆς κραταιοτέρας οὔσης τῶν Αἰθιόπων.

4. Οἱ δὲ τῆς ἐκκλησίας ἐκείνης δεξάμενοι τὴν παραίτησιν, κοινῇ ψήφῳ τὸν Ἁγιοσυμεωνίτην καθιστῶσιν Ἀρσένιον, ἄνδρα τὸ σύμπαν ἁγιοπρεπῆ καὶ σεβάσμιον, ὃν δὴ καὶ τέως μὲν οἱ ἐνταῦθα δεξάμενοι ἐπὶ τῶν ἱερῶν ἐκοινώνουν ἐκείνῳ τῆς μνήμης διπτύχων,

5. Ὕστερον δὲ αἰτίαν σχόντα ἐκ φήμης ἡκούσης ὡς οὕτω συμβὰν τῷ ῥηγὶ τῆς Ἀρμενίας τῆς ἐπὶ τῇ ἐκκλησίᾳ ἐκοινώνησε στάσεως, μηδὲν ἀναμείναντες συνεξετάζειν τὸ γεγονὸς εὐχερῶς ἐξαιροῦσι τοὔνομα. Ἐκείνου δὲ μηδ´ ἐς βραχὺ περιγενομένου (ἴσως γὰρ ἂν καὶ ἀπήντα πρὸς τὴν κατηγορίαν, εἰ περιῆν)

6. Οἱ ἀρχιερεῖς ἀμφιγνωμονήσαντες, οἱ μὲν κατὰ Κιλικίαν τὸν Πομπηϊουπόλεως Διονύσιον, οἱ δὲ ἀμφὶ Συρίαν τὸν Τύρου Κύριλλον καθιστῶσι· καὶ τοῦ Διονυσίου κραδαινομένου φθάνει προκριθεὶς ὑπὲρ ἐκεῖνον ὁ Κύριλλος.

7. Τὸν γοῦν Ἀλεξανδρείας ἐνταῦθα παρόντα οὔτ´ ὠδύνα τὸ μὴ τοῖς ἄλλοις συμμνημονεύεσθαι (τὰ γὰρ τοῖς πολλοῖς συμβεβηκότα τὸ καθ´ αὑτὸν λυπηρὸν ἀπέκρυπτεν) οὔτε μὴν τὸ ἀξιοῦσθαι μετέχειν σφίσι τῆς μνήμης ἔθαλπε· τὰ γὰρ παρὰ τὸ πρέπον πραχθέντα, οἷς κοινωνεῖν ἦν γεγονότα, συγκάταινον περιΐστατο.

20. Περὶ τῆς γυναικὸς τοῦ Τερτερῆ.

1. Ἀλλὰ τούτων ἀνηρτημένων καὶ ἔτι ὁ βασιλεὺς τοῦ Τερτερῆ, ὃν δὴ βασιλέα Βουλγάρων ὁ λόγος ἐδείκνυ τοῦ Ἀσὰν ἐκεῖθεν ἀναχωρήσαντος, πέμψαντος καὶ ἀξιοῦντος περὶ τῆς γυναικὸς (τὴν γὰρ τοῦ Ἀσὰν αὐταδέλφην ὡς παρανόμως συζευχθεῖσαν ἀπέστεργε, καὶ ἄλλως ὅτι καὶ τῆς ἐκεῖ ἐκκλησίας μὴ παραδεχομένης αὐτὸν ἐν ἁγιασμοῖς, ὡς ἔλεγε, περὶ τὴν σύζυγον ἀνομήσαντα) ταῦτα τοῦ Τερτερῆ διαμηνυομένου καὶ τὰς ἐσαῦθις ἀγαπῶντος σπονδάς, ἀποστείλας ὁ βασιλεὺς καὶ ἀγαγὼν τὴν γυναῖκα Νικαίαθεν (ἐκεῖ γὰρ καὶ συνετηρεῖτο) ἀπολύει πρὸς τὸν Τερτερῆν, πέμψοντα κἀκεῖνον αὐτίκα τὴν τοῦ Ἀσὰν ἀδελφήν, ὃ δὴ καὶ γέγονε.

2. Καὶ τὸ ἐντεῦθεν, ἐπεὶ ἀδύνατον ἦν τὸν Ἀσὰν βασιλεύειν Βουλγάρων κραταιωθέντος ἤδη τοῦ Τερτερῆ, ἐκείνῳ μὲν σπένδεται (τὰς γὰρ δυνάμεις τῆς Ῥωμαΐδος πολεμησειούσας ἐκλείπειν), τὸν δ´ Ἀσὰν κατὰ τὰς προτέρας συνθεσίας τοῦ πατρὸς δεσπότην Ῥωμαΐδος ἀποκαθίστησιν.

suite

 

491 Chapitre XVI.

1. Songe d'un Évêque. 2. Apparition d'un nouvel astre. 3. Malheurs présagés par l'astre et par le songe.

1.  Mais tout ce que l'on faisait de la sorte n'était que raillerie, et qu'illusion, comme l'apparition d'un nouvel astre, et le songe qu'eut un Évêque le firent voir. Cet Évêque crut être au milieu d'un Concile, et voir les sièges se briser et l'assemblée des Prélats tomber honteusement à la renverse et attirer la compassion des assistants. Voici l'astre.

3. Au mois d'Avril, et dans la saison que le Soleil ayant passé le tropique du printemps, commence à dissiper les nuages, et à reprendre une lumière plus pure qu'auparavant, Saturne parut tout étincelant au haut du Ciel, bien que l'on dise que les planètes n'étincèlent point. Enfin il étincelait alors, soit que cela procédât de son élévation extraordinaire, ou que cela dût être attribue à l'infirmité des yeux, qui frappés d'une trop grande splendeur souffraient quelque illusion.

3. Quelques-uns en tiraient un bon augure, et se figuraient que cet astre représentait la lumière par laquelle le nouveau Patriarche dissiperait les nuages des erreurs. Mais les plus éclairés en jugeaient tout autrement, et n'en attendaient 492 que l'obscurcissement des grands hommes, et l'anéantissement de leur gloire. Ils croyaient que l'élévation de Saturne qui est une Planète froide, et qui préside aux gelées et aux frimas., menaçait les plus hautes dignités des tristes météores des funestes disgrâces dont nous les verrons bientôt accablées.

Chapitre XVII.

1. Andronique est déclaré Eveque de Sardes et père spirituel de l'Empereur. 2. Ou plu-, tôt il usurpe cet honneur. 3. Etat pitoyable de l'Église de Constantinople. 4.. Concile assemblé dans l'Église de Blaquernes. 5. Diverses condamnations. 6. Théodore de Cyzique évite de comparaître. 7. Condamnés par contumace.

1.  Le second jour de la semaine d'après Pâques on publia un édit, par lequel le Moine Athanase était rétabli sous le nom d'Andronique dans la dignité d'Évêque de Sardes, et honoré de la qualité de père spirituel de l'Empereur.

2. J'ai toutefois entendu dire à des personnes dignes de foi, et qui avaient trop de piété pour vouloir mentir, qu'il n'y a point eu d'édit. qui lui ait attribué ces avantages, mais qu'il se les attribua 493 lui-même, et qu'il eut l'insolence de se vanter que la Providence l'avoir réservé pour venger ses injures.

3. C'était une chose tout à sait pitoyable et étrange, de voir que ceux mêmes qui avaient souffert que tous ces maux arrivaient, les punissaient en ceux qu'il leur plaisait par le ministère d'un homme aussi violent, et aussi passionné qu'Andronique. Il est vrai qu'ils n'étaient d'avis que de révoquer ce qu'ils disaient avoir été fait depuis deux jours à l'avantage du Pape contre les Canons, au lieu qu'Andronique voulait rechercher avec une extrême rigueur les contraventions qui avaient été commises dans la déposition de Jean fils de Lascaris, dans celle d'Arsène, et dans la sienne. Que s'ils désapprouvaient l'usurpation du Pape, ils n'avaient qu'à se joindre au Patriarche qui s'y opposait de tout son pouvoir,. et non le déposer pour en établir un autre. Mais Andronique allait beaucoup plus avant, et étendait sans distinction sur les jeunes, et sur les vieux la fureur de sa vengeance.

4. On publia donc comme je viens de dire l'édit de l'Empereur, par lequel Andronique était déclaré son père Spirituel, et par lequel il était ordonné que tout ce qu'il jugerait à propos serait exécuté. Michel Strategopule qui fut bientôt après Protostrator, eût charge détenir la place de l'Empereur. Ce fut à Blaquernes dans l'Église de la Vierge que se fit l'assemblée. Il était 494 porté que quiconque contreviendrait à ce qui y aurait été arrêté, serait puni comme criminel d'Etat. Le Patriarche et l'Evéque de Sardes présidaient aux Schismatiques. Les Officiers de l'Empereur étaient assis vis à vis d'eux pour exécuter ce qui serait ordonné.

5. On fit entrer les Évêques accusés, et l'on n'entendait que des voix confuses qui criaient, que l'on amené celui-ci, ou celui-là. Dès qu'il était entré on l'accusait d'avoir violé les Canons, C'étaient des Moines qui étaient les accusateurs. A l'heure même le Juge prononçait qu'on l'emmène, et les autres Évêques disaient c'est un impie. Les Ministres de la Justice lui liaient aussitôt les pieds et les mains, et le traînaient dehors. Quelques-uns des Moines le chargeaient d'imprécations, et les plus insolents lui arrachaient son habit, disant qu'il était indigne de le porter. Pendant que ces violences s'exerçaient sans que personne en pût éviter la rigueur, le Patriarche qui suivit publiquement l'avis des autres, témoigna en particulier l'improuver, et ne fit point de difficulté de dire que ce Concile n'était qu'une assemblée de méchants.

6. Enfin quand ils eurent commencé à faire amener de force par les Officiers de l'Empereur ceux qui ne se présentaient pas d'eux-mêmes., ils firent chercher Théodore de Cyzique, qui s'était retiré dans le Monastère du Précurseur, pour laisser passer le temps de la persécution. Il n'ap- 495 préhendait pas tant la sentence qui avait été rendue contre lui, que.les insolences qui lui avaient été faites par une troupe d'emportés. Quand les Officiers furent arrivés il demeura ferme, et apporta toute la résistance dont il fut capable. Pendant qu'ils avaient envoyé chercher du secours pour l'enlever de force, il se sauva dans l'Église, et s'étant attaché à l'Autel manda qu'il ne le quitterait jamais quoi qu'on lui pût faire. Ces Officiers après avoir attendu tout le jour, s*en retournèrent sans l'avoir pu emmener. Le Juge dit que c'était beaucoup de temps perdu qui aurait pu être employé utilement à terminer d'autres affaires. Il se leva à l'instant, ayant seulement averti le Patriarche de la manière dont il aurait à prononcer.

7. Les autres furent jugés par contumace, et évitèrent au moins par ce moyen la confusion et la honte que leur préparait la malignité, et la rage de leurs ennemis.

Chapitre XVIII.

1. Sang tombé du Ciel. 2. Réflexion sur ce prodige. 3. Merveilleuse facilité de l'Empereur.

1. Au commencement du mois de Mai, qui est le temps où les plantes, et les arbres se couvrent de nouvelles feuilles, il tomba du Ciel 496 des gouttes de sang. Celles qui tombèrent sur la terre ne se firent point remarquer, mais celles qui tombèrent sur les feuilles, sur les pierres, et sur les habits y laissèrent des taches qu'il était aisé d'apercevoir.

2. Je n'oserais assurer que Dieu ait permis ce prodige pour donner quelque présage des événements extraordinaires qui sont arrivés devant ou après, mais je crois m'acquitter du devoir d'un Historien que d'en faire le récit, sans en rechercher les effets ni les suites.

3. Ceux qui s'étaient rendus maîtres des affaires établirent des Évêques comme il leur plut, et usurpèrent une domination tyrannique par l'abus le plus odieux qui fût jamais, de la bonté et de la douceur naturelle de l'Empereur, qui ne leur accordait un pouvoir si absolu que dans la créance qu'ils procureraient à l'Église la tranquillité, et la paix qu'il souhaitait avec passion.

Chapitre XIX.

1. Profession de foi exigée de l'Impératrice Théodore. 2. Autre profession demandée au Patriarche d Alexandrie. 3. Abdication de Théodose Patriarche d'Antioche. 4. Election d'Arsène. 5. Sa mort. 6. Election de deux autres pour lui succéder. 7. Fermeté du Patriarche d'Alexandrie.

1. On demanda à l'Impératrice Théodore sa profession de foi, une renonciation à l'accord qui avait été fait, et une promesse de ne jamais prétendre que l'on fît des prières publiques pour l'Empereur son mari, et on lui promit en récompense de la nommer avec l'Empereur son fils dans l'Office de l'Église.

2. On demanda aussi à Athanase Patriarche d'Alexandrie, qu'il confirmât par écrit la déposition des Evêques qui avaient été condamnés, et qu'il renonçât à l'union qui avait été faite avec le Pape, ce qu'on désirait avec d'autant plus d'ardeur d'obtenir de lui qu'il avait communié avec ceux qui avaient eu la plus grande part â cette union, comme nous avons dit ci-dessus, moyennant quoi on l'assura de mettre son nom dans les Diptyques, et de le lire avec les noms des autres Patriarches.

498 3. Théodose Prince Patriarche d'Antioche appréhendent dans le fond de son cœur qu'on ne lui fit quelque violence. Cachant néanmoins son appréhension sous une hardiesse extraordinaire, et sous un mépris généreux des menaces de ses ennemis, il laissa secrètement sa démission sans que l'Empereur en sût rien, et se retira en Syrie aux environs de laquelle les Romains possédaient encore Tripoli, Ptolemaïde, Barut, Sidon, Tyr, et la côte de la mer.

4. Dès que les Ecclésiastiques d'Antioche eurent sa démission, ils élurent d'un commun consentement Arsène Moine du Monastère de saint Siméon, d'une solide piété qui fut aussitôt reconnu à Constantinople,et mis dans les Diptyques avec les autres Patriarches.

5. Depuis néanmoins qu'on eut appris par un bruit vague, et confus qu'il avait communié avec le Roi d'Arménie qui était séparé de l'Église, on effaça son nom, et je ne doute point qu'il ne fût venu se justifier s'il n'eût été enlevé dans le le même temps par une mort prompte, et précipitée.

6. Les Évêques n'ayant pu s'accorder, ceux de Cilicie élurent Denis Évêque de Pompeiopole, et ceux de Syrie, Cyrille Évêque de Tyr, qui se mit à l'heure-même en possession du siège d'Antioche pendant que l'autre délibérait s'il le devait accepter.

7. Le Patriarche d'Alexandrie se soucia fort 499 peu que son nom fût effacé des Diptyques, et s'en consola aisément par l'exemple de plusieurs autres, qui souffraient la même disgrâce. Il ne souhaitait pas cet honneur avec assez de passion pour le vouloir acquérir aux dépens de sa conscience, et en approuvant des procédures contraires .aux lumières de son esprit, et aux règles de la bienséance.

Chapitre XX.

1. Tertere Roi de Bulgarie redemande sa femme, qu'il avait répudiée. 2. Accord fait entre l'Empereur, et ce Roi.

1. Pendant que ces affaires étaient encore en quelque forte de suspension., Tertere qui comme nous avons vu s'était assure la possession du Royaume de Bulgarie et en avait chassé Asan se sentant tourmenté par les reproches de sa conscience pour avoir répudié sa femme, et avoir épousé la sœur de ce Prince, et ayant honte de se voir retranché par les Prélats du pays de la communion des fidèles, envoya supplier l'Empereur de la lui renvoyer, et offrir de rendre la sœur d'Asan, ce qui sut accepté, et ensuite exécuté de bonne foi de part et d'autre.

2. Comme Tertere était trop bien affermi dans la possession du Royaume pour en pouvoir être chassé, et que l'Empereur n'avait point de 500 troupes pour employer contre lui, il fit un accord et ménagea en saveur d'Asan la qualité de Despote de la Romanie.

suite