Pachymère traduit par Mr. Cousin

PACHYMERE

 

HISTOIRE DES EMPEREURS MICHEL ET ANDRONIQUE

LIVRE SIX (XXI à XXXVI)

LIVRE SIX I à XX - LIVRE VII

Traduction Française : Mr. COUSIN

La traduction est purement littéraire et laisse tomber de nombreux passages. (Philippe Remacle)

 

 

 

 

HISTOIRE DE CONSTANTINOPLE

TOME VI.

 

CONTENANT

L'Histoire des Empereurs Michel et Andronique,

Ecrite par Pachymère.

 

HISTOIRE DES EMPEREURS MICHEL ET ANDRONIQUE

Ecrite par Pachymere.

LIVRE SIXIEME.

 

 

 

précédent

καʹ. Ὅπως αἱ Τράλλεις ἀνακτισθεῖσαι ὑπὸ τῶν Περσῶν ἑάλωσαν.

1. Οὕτω τοίνυν ἔχουσι καὶ οὕτω χρησταῖς ἀπῃωρημένοις ταῖς ἐλπίσιν, ὡς πολίταις διαφερόντως τοῦ βασιλέως διάξουσιν, ἐφίσταται σφίσι πλῆθος Περσῶν· πρὸς γὰρ τὸ ἐλπιζόμενον ἀντιπράττειν καὶ ὑπὲρ τῶν λοιπῶν ἵστασθαι ἡ σπουδὴ τῶν ἀνθισταμένων ἕρπει. Καὶ Σάλπακις μέν, ὃν ἂν ἡ ἐκείνων γλῶσσα ἀνδρεῖον εἴποι, Μανταχίας τοὔνομα, πολλῷ τινι γαυριῶν πλήθει, τῇ πόλει προσβάλλει καὶ περικάθηται.

2. Ὁ δὲ στρατηγός, ὁ μέγας χαρτουλάριος Λιβαδάριος, ἐν ἀμηχανίαις παντοίαις ἦν· οἱ δ´ ἐντὸς ἐλίμωττον καὶ πλέον προσεταλαιπώρουν τῇ λειψυδρίᾳ, ὡς ἐκεῖθεν μὲν καὶ τῶν ἀπηγορευμένων ἅπτεσθαι, ἐντεῦθεν δέ, ὕδατι πονοῦντας, ὑγροῦ τινος μηχανὴν ἐκζητεῖν καί, συνεχῶς φλέβας τῶν ἵππων τέμνοντας, τοῦ αἵματος ἐκροφᾶν. Ἀλλ´ οὐκ ἦν ἐντεῦθεν τὸ πᾶν τῆς δίψης ἰᾶσθαι, καὶ ἔθνῃσκον ἐπασσύτεροι.

3. Πρὸς γὰρ τὸν λιμὸν καὶ μᾶλλον ἀντεῖχον· ἐπήρκουν γὰρ σφίσι καὶ τὰ τῶν θνῃσκόντων ἀλόγων σώματα, καί γε, αὐτῶν θνῃσκόντων πολλάκις, οὕτως ἐνδεῶς εἶχον τῶν ἀναγκαίων ὡς καὶ αὐτῶν ἅπτεσθαι τῶν ἀπηγορευμένων. Τῇ δέ γε δίψῃ, καὶ μᾶλλον οὔσῃ βιαιοτέρᾳ, οὐκ ἦν ἐπινοῆσαι θεραπείαν, καὶ ταῦτα τὸ μεσημβρινὸν τοῦ ἡλίου φλέγοντος. Ὅθεν καὶ προσεχώρουν ἑκόντες τοῖς πολεμίοις, ἀνεκτότερον ἡγούμενοι θανάτου τρόπον ἅπαντα τοῦ διὰ λιμοῦ τε καὶ δίψης, καί, καγκάνοις προσλιπαροῦντες τοῖς χείλεσιν, ὡς ἐντεῦθεν ἐλέους τύχοιεν, ἐκεντοῦντο καὶ ἔπιπτον ἀκηδεῖς, μηδὲ ταφῆς ἀξιούμενοι.

4. Πέρσαι δὲ καὶ ἔτι τοῖς ἐντὸς ἀντίσχουσιν—ἤλπιζον γὰρ ἀφίξεσθαί ποθεν συμμαχίαν ἢ μὴν ἐπικουρίαν τῆς συμφορᾶς—ἐπενόουν τὰ χαλεπώτατα, καὶ πελταῖς συχνοὶ τῶν θυρεαφόρων ὑφιζάνοντες ἐκολλῶντο τοῖς τείχεσιν· οἳ δὴ καὶ ὑψόθεν πέτραις βαλλόμενοι, τῶν βολῶν ἠλόγουν· πατάγῳ γὰρ καὶ μόνῳ περιῆν ἐκείνοις τὸ φοβερόν, κάτωθεν ὑπορύσσουσι μοχλοῖς τε καὶ κατασείσταις. Τοῦτο πολλαχοῦ γεγονὸς τοῦ τείχους, ὑπεσπῶντο μὲν θεμέλια, τὸ δέ γ´ ἐπικείμενον τῶν κτισμάτων ξύλοις ἑτοίμοις εἰς ἄναψιν ἐπηρείδετο, καὶ μόνον ἦν πῦρ ἐμβάλλειν ὡς μηδὲ πρὸς ὀλίγον ἀνθέξουσι. Καὶ δὴ πολλάκις ὁμολογίαις τὴν πόλιν παραστήσασθαι βουληθέντες, ὡς καὶ πέμποντες ἠξίουν, καὶ σῴζειν τοὺς περιόντας, οἱ δ´ ἀποκρουσθέντες τῶν σφίσι βεβουλευμένων μάχῃ αἱροῦσι καὶ κατασκάπτουσι, καὶ τὴν πρὶν ἐν χρησμοῖς κειμένην περιφανέσι καί γ´ ἐλπίσιν ἀπῃωρημένην χρησταῖς εἰς χοῦν καταβάλλουσι, καὶ πλῆθος ἐκεῖνο πᾶν, οὐ ῥᾳδίως ἀριθμητόν, ἔργον μαχαίρας ποιοῦνται. Τοῦτο ξυμβὰν κατόρθωμα δεύτερον Πέρσαις, μετὰ τὸ πρῶτον τὸ κατὰ Νύσσαν, ᾧ δὴ ὁ παρακοιμώμενος Νοστόγγος ἐλλελειμμένος μεγίστοις ἀνιαροῖς τοὺς ἀμφ´ αὑτὸν περιέβαλεν, ὥστε, μετὰ τὴν σφῶν ὧν μὲν σφαγήν, ὧν δ´ ἅλωσιν, καὶ αὐτὸν ἁλῶναι, μεγάλως πρὸς θάρρος ἐπῇρε, καὶ τὰ τῆς ἀνατολῆς κατέθεον κραταιότερον. Βασιλεὺς δὲ ὁ νέος ηὐλίζετο τέως κατὰ τὸ Νύμφαιον, ἐμπρόθεσμος ὢν ἀπαντᾶν πρὸς τὸν πατέρα μετὰ μικρόν.

κβʹ. Ὅπως ὁ πορφυρογέννητος Κωνσταντῖνος εἰς τὰ κατὰ δύσιν ἀποστέλλεται.

1. Βασιλεὺς δέ, καὶ τὸν μετὰ τὸν βασιλέα πορφυρογέννητον Κωνσταντῖνον γυμνάζειν οἷον θέλων πρὸς μάχας ἀρεϊκάς, ἄλλως τε δὲ καὶ τῶν Τριβαλλῶν κεκινημένων, ὡς καί τινι Κοτανίτζῃ, ἀποστατήσαντι βασιλέως, τὰ ἐκείνων στρατεύματα ἐγχειρίζεσθαι καὶ μέχρι Σερρῶν δι´ αὐτῶν κακοῦσθαι τὴν χώραν, πολλοὺς καὶ μεγάλους ἄρχοντας παραδούς, πρὸς δύσιν ἐκπέμπει·

2. αὐτὸς δέ, τῶν καθ´ ἕω κακῶς ἔχειν ἀγγελλομένων, ὅσον περὶ Σάγγαριν ἦν ἔκ γε στομίου καὶ μέχρι Προύσης, ἐξ αὐτῆς ὡς εἶχεν ἐνσκευασθείς, διαπερᾷ τὸν Βόσπορον καὶ πρὸς τοῖς πρόποσι τοῦ τοῦ Ἁγίου Αὐξεντίου βουνοῦ ἐκεῖσέ που κατασκηνοῖ, ἀναμένων καὶ στράτευμα δυτικόν, ἐπὶ ῥητοῖς συλλεγόμενον, ὥστε παρ´ ἐκεῖνον ἰέναι συνεκστρατεύσοντα. Καὶ δὴ ἐπεὶ καὶ παρὰ τοῦ Ἰωσήφ, ὃς δὴ εἰς Χηλὴν ἐξώριστο, ἠξιοῦτο ἐφ´ ᾧ μετοικίζεσθαι—εἶναι γὰρ τὸν τόπον δυσχερῆ χειμεριοῦσιν, ὡς καὶ πείρᾳ γνοὺς ἐμάνθανεν, ἐκεῖσε τὸν χειμῶνα διενεγκών, κἂν εἰ τὸν ἐπιόντα διαγαγεῖν ἀναγκάζοιτο, μὴ ἂν ἀντισχόντα περιεῖναι—, πέμψας μετακαλεῖται καί γε παρ´ ἑαυτῷ κατεῖχεν ἐν ταῖς σκηναῖς. Καὶ ταῦτα μὲν ἐπράττετο μηνὸς μαιμακτηριῶνος, κἀκεῖνον ἔχων παρ´ ἑαυτῷ καὶ πολλάκις τῆς ἡμέρας βλέπων, ὑποποιούμενος περιέθαλπεν, ἡδέως ἀκούων καὶ πολλοῖς ἀνύων δι´ ἐκείνου μεσιτεύοντος τὰ αἰτήματα. Ἀπένεμε δέ οἱ καὶ πρὸς τὴν ἐσαῦθις κατοικίαν τὴν τοῦ Κοσμιδίου μονήν. Καὶ διὰ ταῦτα καὶ ὁ γέρων ἠπίως καὶ προσηνῶς προσεφέρετό οἱ, ὥστε καὶ τὸν μὲν βασιλέα χαριεντιζόμενον ἐκεῖνον εἰς τὸ πατριαρχεῖον καλεῖν κἀκεῖνον λέγειν ἕτοιμον εἶναι, εἰ μόνον ἀναλυθείη τὰ γεγονότα.

3. Οὐκ ἦν δὲ ἄρα τότε λύεσθαι ταῦτα· ἀλλὰ καὶ αὖθις νέου γεγονότος πάπα τοῦ Νικολάου, ὁ μὲν κρατῶν καὶ πάλιν τοὺς παρ´ ἐκεῖνον ἐλευσομένους ἔπεμπεν, ἀπέστελλε δὲ μετὰ ταῦτα καὶ τὸν τῆς ἐκκλησίας δομέστικον Μανδᾶν, ἢ καὶ Μερκούριον, εἰς τὰ περὶ Ἀκουιλίαν, ἔννοιαν δώσων ἐκείνοις τῷ πάπᾳ εἰ μὴ ποιοῖεν τὰ ἐπεσταλμένα· εἰς τοῦτο γὰρ καὶ ἐκκλησιαστικοῖς χρᾶσθαι πρέσβεσιν. Ὃς καί, περιπεσὼν τοῖς τοῦ ῥηγὸς Καρούλου, ἁλίσκεται· καὶ αὖθις ἀγγελθὲν ὡς πρωτοκῆρυξ τῆς ἐκκλησίας ὁ συσχεθεὶς καὶ προσταχθὲν αὐτίκα παρὰ τοῦ πάπα, τῆς φυλακῆς ἀπολύεται. Καὶ ταῦτα μὲν ὁ κρατῶν ἐποίει, πολὺς ὢν τὰ τῆς φαινομένης ἐκείνης εἰρήνης διασυνιστᾶν. Ὅθεν καὶ χώραν οὐκ εἶχον οἱ τοῦ Ἰωσὴφ πρὸς ἐκεῖνον λόγοι, πλὴν τοῦ φιλικῶς ἔχειν καὶ τὰ εἰς ἀνάπαυσιν ἐκείνῳ προσνέμειν.

κγʹ. Ὅπως ὁ Βέκκος γράφων δι´ ἣν αἰτίαν καὶ περὶ τῶν δογμάτων ἐκίνει.

1. Τῷ δὲ πατριαρχεύοντι Ἰωάννῃ οὐκ ἦν τὰς ὁμολογίας φυλάττειν ἃς πρὸς τὸν γεραρὸν ἐκεῖνον ἄνδρα τὸν μέγαν οἰκονόμον τῆς ἐκκλησίας τὸν Ξιφιλῖνον ἐποίει Θεόδωρον, ὡς οὐ γράψοι, ὡς οὐκ ἀντείποι περὶ δογμάτων, κἂν ὅ τι λέγοιεν ἄλλοι. Ἀλλ´ ὁσημέραι δεχόμενον τὰ τῶν ἄλλων, οἳ δὴ καὶ ἐς μέγα ηὔξανον τὴν παραβασίαν ἐξ ὧν ἀπὸ γραφῶν δεικνύειν ᾤοντο οἷς πρὸς Ἰταλοὺς εἰρήνευσαν, καὶ τῷ κατὰ σφᾶς ἀσφαλεῖ τὴν τῶν ἄλλων ὀργὴν ἐξέκαιον, εἰ, τοιούτοις συνισχημένοι τοῖς χαλεποῖς, ἀγνοοῦσι, διὰ ταῦτα παρῆγον κἀκεῖνον γράφειν καὶ ἀπὸ γραφῶν συνιστᾶν ὡσαύτως ὡς οὐκ ἔσφαλται σφίσιν ἐπὶ τοσοῦτον τὴν τῶν ἐκκλησιῶν καταπραξαμένοις εἰρήνην, ἀλλὰ καὶ χωρὶς τοῦ εἰς συμφέρον προβῆναι, αὐτὴν καθ´ αὑτὴν ἀσφαλῶς ἔχειν ἐκείνοις πράξασι, συγκροτουμένην καὶ ἀπὸ γραφῶν ἄλλοθεν. Πίπτει γοῦν εἰς χεῖρας ἐκείνῳ τὰ τῷ σοφωτάτῳ Βλεμμίδῃ γραφέντα πρός τε τὸν βασιλέα Θεόδωρον, ἀρχὴν ἔχοντα τὸ Ὁ ζητῶν ἐν οὐ καιρῷ καὶ λαμβάνων ἐν καιρῷ, καὶ τὰ πρὸς τὸν Βουλγαρίας Ἰάκωβον, τὸ Ἔστι μοι πάθος ὅπερ ἐξαγγελῶ· πρὸς ἀκέστορα γὰρ ἱερὸν προοίμιον φέροντα. Ἐμπίπτει καὶ βίβλος ἄλλη τοῦ τοῦ Μαρωνείας Νικήτα, ὃν ἡ μὲν μεγάλη ἐκκλησία ἐν τιμίοις εἶχε καὶ χαρτοφύλακα, ὕστερον δὲ καὶ ἡ μεγαλόπολις Θεσσαλονίκη ἀρχιερέα ἐπλούτησεν, ἐν ὅλοις πέντε λόγοις τὰ τῶν θείων γραφῶν ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τῶν ἐκκλησιῶν ἀνελίττουσα.

2. Καὶ ταύταις οἱονεὶ θεμελίοις χρησάμενος, συνεῖρε τὰ πλεῖστα, κατὰ σκοπὸν μὲν τῶν ἐκείνοις γεγραμμένων βάλλειν ἐθέλων, ὅμως δὲ καὶ λίχναις ταῖς ἐπὶ ταῖς γραφαῖς ὁρμαῖς ἐπιμελέστερον ἀνηρεύνα· καὶ πάντ´ ἴθυνε πρὸς τὸν πρῶτον σκοπὸν ἐκεῖνον, ὡς ἐπ´ ἀσφαλεῖ πεπραγμάτευται.

3. Πλὴν οὐκ ἐπ´ ὀλίγοις ἵστα τοῖς ἀριδήλοις τοὺς λόγους, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοῖς μὴ ἁρμόττουσι λιχνευόμενος, οἷς καὶ ἀντιλογία εὔλογος ἐφῆπτο, ταὐτόν τ´ ἔπασχεν τοῖς κακοσίτοις οἵ, χρησίμην τροφὴν καὶ τῷ στομάχῳ ῥᾳδίαν κατασχεῖν προσφερόμενοι, ὕστερον καὶ τοῖς μὴ χρησίμοις ἐπιχήναντες, ἐξέμεσαν συνάμ´ ἐκείνοις καὶ τὴν συνοίσουσαν. Τί τὸ ἐντεῦθεν; Μάχη τις ἐπ´ οὐ καιρίοις καὶ φιλονεικία συνίσταται· τὸ δὲ τῆς μάχης κεφάλαιον, ὅτι κινοῦνται δόγματα. Μέλεοι, εἶτα ὑμῖν μὲν ἐφεῖτο ἐς ὅ τι χρήσασθαι δόγμασι, καὶ εἰσιτὰ τὰ ἐς οἶκον Κυρίου, ταὐτὸν δ´ εἰπεῖν καὶ δογμάτων, κἂν ὅ τι λέγοιτε, ἄλλοις δ´ οὐκ ἦν μεμνῆσθαι δογμάτων, ἀπολογουμένοις περὶ δογμάτων, κἂν μεμνῶνται ἀναγκαζόμενοι, ἀδικοῖεν ἄν; Ἐγὼ μὲν οὐκ οἶμαι.

4. Πλὴν μέχρι καὶ αὐτῶν βασιλικῶν ἀκοῶν τινες ἀνῆγον τὸ ἔγκλημα καί γ´ εἰρηνεύειν ὑπισχνοῦντο, εἰ βασιλεὺς ῥητῶς προστάσσοι μὴ λαλεῖν τινα δόγματα, κἂν οἷα καὶ ὅπως λέγοι. Ὁ μέντοι γε βασιλεύς, θέλων μὲν καὶ τὴν εἰρήνην ἐκείνων, δυσχεραίνων δὲ καὶ τὴν αἴτησιν, ἐκτίθεται δόγμα γράμμασι, δοκοῦν μὲν ἀσφαλὲς σφίσιν ἐφ´ ᾧπερ ζητοῖεν, ἄλλως δ´ ἔλεγχον προϊσχόμενον· Θεοῦ γὰρ ἔλεγε μνημονευτέον μᾶλλον ἢ ἀναπνευστέον· δόγμα δ´ ἄρα μνήμη Θεοῦ. Τὸ μέντοι γε τῶν γραφῶν παρεκκλίνειν κωλυτέον εἶναι καθάπαξ προσέτασσεν.

5. Οὐ μὴν δὲ καὶ αἰτίας ὁ πατριαρχῶν ἀπολέλυτο, πρᾶγμα σκιρρωθὲν ἤδη χρόνοις πλείστοις ἐξαπιναίως μαλάττειν ἐθέλων, καὶ ταῦτα τιμωρίαις μεγίσταις τοῦ βασιλέως τοὺς ἀποστατοῦντας εὐθύνοντος. Σῶφρον οὖν ἦν, εἰ σιγῶν διετέλει καὶ τὴν κατηγορίαν διέφερε πράως· ἧττον γὰρ ἂν ἦν τὸ δεινόν. Διδοὺς δ´ αἰὲν ὑπεκκαύματα μάχης οὐκ ἀσφαλέσι πάμπαν ἀντιλογίαις, ἐκείνοις μὲν παρεῖχε λαβάς, ἑαυτῷ δὲ καὶ τοῖς κοινωνοῦσι τὴν ἐσαῦθις βλάβην προὐξένει.

6. Τότε δέ, τὴν Ἰωσὴφ πυθόμενος ἄφιξιν, ἔτι δὲ καὶ τὴν τοῦ Ἐφέσου τῷ βασιλεῖ προσεδρείαν ἐν οὐ καλαῖς ὑποψίαις ποιούμενος, ἐπιστέλλει τῷ Ἐφέσου, προστιθεὶς τὸ πᾶν τῷ ἱερωτάτῳ κατὰ θωπείαν τῷ γράφειν πανιερώτατον· βασιλεῖ ἐντυγχάνειν ἠξίου τὴν εἰς ἐκεῖνον τοῦ πατριάρχου ἄφιξιν εὐμενῶς κατανεύειν· εἰ δὲ καὶ ῥητῶς προστάσσοι πρὸς τοῦτο, εἴσεσθαι χάριν οὐ μετρίαν τῷ συνεργήσαντι. Ἐκεῖνος μὲν οὖν, τὰ τοῦ πατριάρχου δεξάμενος γράμματα, θέλων ὑποκρίνεσθαι τὸν φιλοῦντα—ἦν γάρ οἱ καὶ ἔτι τῶν χθιζὰ κινηθέντων χάριν παρασπαίρουσα ἡ ἀπέχθεια—, βασιλεῖ προσαναγγέλλει καί οἱ ἀνύει τὴν πρὸς ἐκεῖνον ἄφιξιν.

7. Τὰ δὲ τῆς ἀπεχθείας αἴτια —ἀναγκαῖον γὰρ καὶ περὶ τούτων εἰπεῖν—ἦσαν μέν τινα καὶ ἄλλα, ὧν οὐ πολὺς λόγος, τὸ δὲ χείριστον ὅτι οἱ περὶ τὸν Ἐφέσου καὶ πολλοί τινες τῶν ἀρχιερέων, πολλὰ παθόντες πρὸς τὸ καταδέξασθαι τὴν εἰρήνην, οὕτω μόλις καθυπεκλίθησαν καὶ τῷ δοκεῖν εἰρήνευον, θεραπεύοντες τὴν συνείδησιν οὐκ ἀπὸ γραφῶν μᾶλλον—οὐ γὰρ ἦν ἐκ τούτων καιρός—, ἀλλ´ ἐκ τοῦ πολλὰ τοιαῦτα πολλάκις οἰκονομηθῆναι τῇ ἐκκλησίᾳ χάριν μειζόνων καλῶν, ἀντιστατικῶς εἴποι ἄν τις τῶν ῥητορευόντων, ὅταν τι τῶν οὐ καλῶν γένηται καὶ δι´ αὐτοῦ τοῦ πεπραγμένου μεῖζον ἀπαντήσῃ καλόν· οὕτω γὰρ καὶ Παῦλον ξυρίσασθαι καὶ ἁγνεῦσαι καὶ περιτεμεῖν Τιμόθεον, οὕτω τὸν Μοψουεστίας μὴ ἐκκηρυχθῆναι παρὰ τῆς τρίτης συνόδου Θεόδωρον, οὕτω πρὸ τούτου τὸν μέγαν Βασίλειον τὰ τοῦ Οὐάλεντος δῶρα τῇ ἐκκλησίᾳ προσαγόμενα δέχεσθαι, οὕτω τὰ καὶ τά, ἵνα μὴ καθ´ ἕκαστον λέγοι τις, δοκιμασάντων τῶν ἐπὶ τῶν πραγμάτων τότε, πεπρᾶχθαι. Οὕτω τοίνυν καὶ οὗτοι τὴν εἰρήνην ἐδέχοντο, ὥστε καὶ προσομολογεῖν ἡμαρτῆσθαι σφίσιν, ἤν τις σκοποίη πρὸς τἀσφαλές, καὶ τοῖς ἀποστατοῦσιν ὁσίως προσφέρεσθαι, ὡς ἀπηκριβωμένοις μάλα πρὸς τὸ ὀρθόν. Τῷ δὲ οὐκ ἦν ἀρεστὸν οὕτω, ἀλλ´ εἰ μὴ δεικνύοι καὶ σφάλλοντας τοὺς προτέρους δῆθεν ἐκ τῶν γραφῶν, οἳ δὴ καὶ τὴν πρὸς ἐκείνους εἰρήνην οὐ κατεδέχοντο, οὐδὲ βιωτὸν εἶχε τὸν βίον. Ὅθεν καὶ συχνὰς συνόδους καθίστα καὶ προσεκαλεῖτο πολλοὺς καὶ τῶν ἔξω καὶ βίβλους ἀνείλιττε καὶ ἄλλας ἐξετίθετο πλείστας, δεικνύων ὡς εἶχε τὴν εἰρήνην τὸ ἀσφαλὲς ἔχουσαν, καὶ τὰ πλεῖστα προσελιχνεύετο.

8. Δέον γὰρ Δαμασκηνόν τε καὶ τὸν θεῖον Μάξιμον καὶ ἐπὶ τούτοις τὸν θεῖον Ταράσιον, ταὐτὸν δ´ εἰπεῖν καὶ τὴν ἑβδόμην σύνοδον πᾶσαν, ὅτι καὶ πάντες τὴν ἐκείνου ὁμολογίαν, τὴν πρὸς τοὺς ἀνατολικοὺς πεμφθεῖσαν, ὑπεσημήναντο, καὶ διὰ τῆς ἐκεῖσε προσθήκης ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ θεολογίᾳ—ἐκ Πατρὸς γὰρ διὰ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορεύεσθαι διδασκόμεθα παρ´ ἐκείνων λέγειν—, δέον οὖν, ταύτας προϊσχόμενον, καὶ αὐτὸν ὅσον ἐπὶ τῇ προσθήκῃ καὶ θεραπεύεσθαι καὶ θεραπεύειν καὶ μηδὲν παρεγχειρεῖν ἐξηγήσεσιν, ὁ δὲ πολλὰς τῶν γραφῶν συνεφόρει. Καὶ τὸν μέγαν Βασίλειον εὑρὼν τὴν ἐπὶ τοῦ Υἱοῦ ἐκ εἰς τὴν διὰ μεθαρμόζοντα, ὡς ὑπαλλαττομένων τῶν προθέσεων, ὡς τὸ Ἐκτησάμην ἄνθρωπον διὰ τοῦ Θεοῦ, τουτέστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ, καὶ Γεννώμενον ἐκ γυναικός, τουτέστι διὰ γυναικός, ἵνα μὴ τὴν ὡς διὰ σωλῆνος αἵρεσιν, φησί, παρεμφήνῃ ὁ θεῖος ἀπόστολος, ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ὁσημέραι συνερανιζόμενος, πολλὰ καὶ τῶν ἐκ εἰς τὴν διὰ παρεξῆγε κἀντεῦθεν δῆθεν τὴν ἐκ ἐθεράπευε. Τὴν δὲ τοῦ θείου Δαμασκηνοῦ ῥῆσιν εὑρὼν τὴν Διὰ Λόγου προβολεὺς ἐκφαντορικοῦ Πνεύματος λέγουσαν καὶ τὸ προβολεὺς εἰς τὸ αἴτιος μεταλαμβάνων, αἴτιον μὲν οὐκ ἔλεγε τὸν Υἱὸν τοῦ Πνεύματος, αἴτιον δὲ διὰ τοῦ Υἱοῦ τὸν Πατέρα τοῦ Πνεύματος ὡμολόγει, ἐπεὶ καὶ διὰ Λόγου προβολεύς, εἴτ´ οὖν αἴτιος, λέγεται τοῦ Πνεύματος ὁ Πατήρ. Ταύτην τὴν ῥῆσίν τινες μὲν ὡς νόθον γέννημα τοῦ πατρὸς Δαμασκηνοῦ οὐκ ἐδέχοντο· τινὲς δὲ καὶ δεχόμενοι μετήμειβον τὸ προβολεὺς εἰς τὸ παροχεὺς καὶ τὴν ἐκφαντορίαν οὐκ εἰς τὴν ὕπαρξιν ἐξελαμβάνοντο, ἀλλ´ εἰς τὴν ἐς ἀΐδιον ἔκφανσιν. Μέντοι γε καὶ σκανδάλων μεγάλων ἀφορμὰς τὰ τοιαῦτα παρέσχον τοῖς ὕστερον, ὥσπερ δῆτα καὶ τὸ τοῦ Νύσσης Γρηγορίου πατρὸς ῥητόν, τὸ κατὰ διαίρεσιν προαγόμενον καὶ οὕτω πως λέγον ὡς τὸ μὲν αἴτιον πιστεύειν, τὸ δὲ ἐκ τῆς αἰτίας, τοῦ δὲ ἐξ αἰτίας ὄντος, πάλιν ἄλλην διαφορὰν ἐννοοῦμεν· τὸ μὲν γὰρ προσεχῶς ἐκ τοῦ πρώτου, τὸ δὲ διὰ τοῦ προσεχῶς ἐκ τοῦ πρώτου, τῆς τοῦ Υἱοῦ μεσιτείας καὶ ἑαυτῷ τὸ μονογενὲς φυλαττούσης καὶ τὸ Πνεῦμα τῆς τοῦ Πατρὸς σχέσεως μὴ ἀπειργούσης. Ταῦτα μὲν ὁ πατριαρχεύων εἰσῆγε, δεικνὺς τὴν μεσιτείαν τοῦ Υἱοῦ ἐξ ἀνάγκης εἰσάγουσαν τὴν διὰ καὶ διὰ ταύτης τὴν ἐκ τῶν Ἰταλῶν προσιέμενος, ὡς ἀντιπαραχωρουσῶν τῶν προθέσεων.

9. Οἱ δὲ περὶ τὸν Ἐφέσου καὶ τὸν Ἀθηνῶν Μελέτιον καὶ ἄλλοι πλεῖστοι ἐσκανδαλίζοντο, μείζονος κακοῦ τοῦ δοκεῖν παρακινεῖν δόγματα ἔλαττον κακὸν τὸ ἡμαρτῆσθαι σφίσι, ποιησαμένοις εἰρήνην μετὰ σφαλλόντων ἐν θείοις δόγμασιν, ἀνθαιρούμενοι. Ἀλλ´ ὁ μὲν Μελέτιος καὶ λίαν ἐπαρρησιάζετο, ὡς καὶ μιᾶς πολλὰ ἐν συνόδῳ λαλῆσαι καὶ τέλος τὸν ἐπενδύτην κελεῦσαι τῷ ὀπαδῷ ἀράμενον ἕπεσθαι, ὡς καὶ εἰς ἐξορίαν ἕτοιμος ὤν, ὑπὲρ τοιούτων ἀγωνιζόμενος. Οἱ δὲ περὶ τὸν Ἐφέσου προνοητικῶς μὲν εἶχον διὰ βασιλέα, μὴ θέλοντες δοκεῖν παρεισάγειν ἐν καθεστῶσι σκάνδαλα· ὅμως δὲ καὶ βαρέως ἔφερον καὶ ἐκποδὼν ποιεῖν κατὰ τὸ λεληθὸς ἐκεῖνον, ὡς ἐδόκουν, ἠβούλοντο.

κδʹ. Ὅπως εἰς τὸ ὄρος τοῦ Ἁγίου Αὐξεντίου ἀπῆλθεν ὁ πατριάρχης καὶ περὶ τῶν τοῦ βασιλέως ἐκεῖ.

1. Τότε τοίνυν, δωδεκάτῃ ἀνθεστηριῶνος μηνός, τὸν Βόσπορον διαπεραιωσάμενοι, εὐθὺ βασιλέως ἠλαύνομεν καί, τῇ τῆς Λυχνίας μονῇ ξεναγηθέντες, ἐκεῖθεν καθ´ ἡμέραν τῷ βασιλεῖ συνεμίσγομεν. Τὰ δ´ ἐκείνῳ τότε πραττόμενα δακρύοις μᾶλλον ἢ μέλανι γράφειν ἦν ἄξιον· λογισμοῖς γὰρ ἀγρίοις διεκβακχευθεὶς ὁ κρατῶν καὶ πᾶσιν ὑπόπτως ἔχων, οὐκ οἶδα καθότι, τέως δέ γε τοῖς φαινομένοις καὶ τῷ δοκεῖν ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῆς αὐτοῦ δῆθεν θρησκείας πονῶν, εἰ, ὀρθοδοξῶν ἐς τὰ μάλιστα, τὰ πρὸς παρατροπὴν πίστεως διαβάλλοιτο, δεινὰ ἐποίει. Ὅθεν καὶ πέμψας ἐξάγει τῆς φυλακῆς τοὺς εὐγενεῖς ἄνδρας ἐκείνους ὧν καὶ πρώην ἐμνήσθημεν, τοὺς ἐκ Ῥαοὺλ αὐταδέλφους, τὸν Μανουήλ τε καὶ τὸν Ἰσαάκιον, καὶ τρίτον τὸν ἐκ Καντακουζηνῶν Ἰωάννην—ὁ γὰρ πρωτοστράτωρ Ἀνδρόνικος φθάσας ἐν τῇ φυλακῇ προτετελευτήκει—, καὶ σφᾶς πρὸς ἑαυτὸν κατακρίτους φέρει· οὓς δὴ καὶ ἐφ´ ἡμέραις ἐτάζων λόγοις καὶ ὕβρεσι πλείσταις τε καὶ δειναῖς, τέλος, ἐπεὶ οὐκ ἦν σφᾶς ὑποκλίνεσθαι τῷ τοῦ κρατοῦντος θελήματι, τὸν μὲν Μανουὴλ πρῶτον, ἐπ´ ἐκείνῳ δὲ καὶ τὸν Ἰσαάκιον στερεῖ τῶν ὀμμάτων κελεύσας, ἄμφω καὶ μόνους· ὁ γὰρ Καντακουζηνὸς ἀπαγόμενος δειλιάσας ὑπέκλινεν· ἐπ´ ἐκείνοις γὰρ μόνοις τὸ παθεῖν μὴ καὶ ἦν. Καὶ διὰ τοῦτο ἐκείνῳ μὲν ἦν ὑποκλιθέντι σῴζεσθαι, οἱ δὲ τὴν τοῦ διαπράξασθαι ἃ μηδεὶς ἄλλος ἐτόλμα δόξαν ὑπὲρ πατρίων ἐθῶν ἀπηνέγκαντο, πολλὰ πρότερον καὶ αὐτὸν πατριάρχην ἐπὶ βασιλέως ἐλέγξαντες, ὡς ἐκεῖνα πείθονται τούτῳ ἃ δὴ ἐφ´ ἑαυτοῦ ὢν ὡμολόγει καὶ ἐπιτιμίοις πεδούμενος καὶ οὐχ ἃ τέως μετ´ ἀξιώματος. Καὶ εἶδε μία ἡμέρα ἐστερημένους ὀμμάτων οὓς μία γαστὴρ ὤδινε, καὶ οὓς ἥ τε σχέσις συνῆγε καὶ τὸ ὑπὲρ ἑνὸς παθεῖν, τούτους ἀπ´ ἀλλήλων διῃρημένους, ὡς τὸν μὲν ἀλλαχοῦ που, τὸν δὲ Μανουὴλ ἐν ταῖς κατὰ Σκάμανδρον Κεγχρεαῖς ἀπανθρώπῳ τινὶ φρουρίῳ ἐγκατακλεισθῆναι φρουρούμενον.

2. Ἐπ´ ἐκείνοις καὶ τὸν τοῦ δεσπότου Μιχαὴλ υἱὸν Ἰωάννην, ὃν ὡς ὅμηρον ἡ μήτηρ τῶν συνθηκῶν ἀναγαγοῦσα ἐκ δύσεως τῷ βασιλεῖ ἐνεχείριζε καὶ γαμβρὸν ὁ κρατῶν ἐτίθει τοῦ Τορνικίου σεβαστοκράτορος, κἂν ἐκεῖνος, τὴν σύζυγον ἀποστέργων, καθ´ ἑαυτὸν ἐμονοῦτο, πέμψας ἄγει δέσμιον ἐκ Νικαίας· ἐκεῖσε γὰρ στρατηγῶν κατώρθου, τροπαίοις Περσῶν ἐναγλαϊζόμενος· ἐφ´ ᾧ καὶ ὑποψίαν ἔσχε βασιλειῶντος, οὐκ ἄλλῳ τῳ μαρτυρίῳ ἢ τῷ κατορθοῦν καὶ ὑπὸ τοῦ λαοῦ δοξάζεσθαι. Ἦν δὲ καὶ τὸ τὴν ὑποψίαν ἐκκαῖον ὁ Κότυς Θεόδωρος μοναχός, μόνος μόνῳ κατὰ σχολὴν ἡμέρας πολλάκις καὶ νυκτὸς συγγινόμενος. Οὗτος δ´ ὁ Κότυς ἦν ὃς δὴ καὶ πάλαι, τελῶν ἐν τοῖς κοσμικοῖς, τὴν κατὰ τούτου δὴ τοῦ τότε μεγάλου κονοσταύλου πεῖραν πυθόμενος, ὡς βασιλεὺς ἐκτυφλοῦν ἐκεῖνον ἠβούλετο, ἐλθὼν προσαγγέλλει κατὰ φιλίαν καὶ σὺν ἐκείνῳ ἐπὶ Περσίδος αὐτομολεῖ. Τὸ γοῦν κἀκείνῳ τότε βασιλειῶντι τοιαῦτα, ὡς οἶμαι, λέγειν—καὶ οἱ λόγοι προὔβαινον—, τοῦτ´ ἦν τὸ καὶ τὴν κατὰ τοῦ Ἰωάννου ὑποψίαν βεβαιοῦν, ὡς εἰδότος ἐκείνου καὶ ἔτι πλέον. Πέμψας γοῦν ἄγει κἀκεῖνον. Τὸ γοῦν κινούμενον προφανῶς ἔγκλημα ἦν ὡς κακηγορήσειε τὸν πορφυρογέννητον καὶ ὡς, ἐπειδὴ βασιλεὺς προστάσσων ἐκεῖνον ἐπὶ Πέρσας ἐφώρμα, ὁ δέ, κατειρωνευόμενος τῶν ἐπεσταλμένων, λέξειεν ὡς· «Ἐλθέτω πορφυρογέννητος ἀποσταλεὶς ἐφ´ ᾧ κατορθώσει τὸ προσταττόμενον.» Τὸ γοῦν προὖπτον τοῦτ´ ἦν, ὃ δὲ νυκτὸς ἐζήτει ἐκεῖνο, τῇ ὑποψίᾳ συνταραττόμενος. Κἀπειδὴ οὐκ ἦν δείκνυσθαι, τὸν Κότυν, εἰ μὴ ὁμολογοίη, δεινὰ ἠπείλει ποιεῖν, καὶ τὴν συχνὴν προσεδρείαν ἐς ὅτι μάλιστα ἀνακρίνων. Ὁ δὲ τοῦ μὲν συχνῶς προσεδρεύειν συνήθειαν ᾐτιᾶτο καὶ τοῦ ἐπὶ ῥητοῖς συμφωνεῖν τὴν τοῦ σφετέρου κτήματος πρᾶσιν—τὸ δ´ ἦν ἡ Βρύσις τῆς Γραίας, ἐκ πατέρων ἐκείνῳ προσκληρωθέν—, τὸ δὲ περὶ διαδοχῆς βασιλείας εἰδέναι ἶσον ἐτίθει καὶ τῷ περὶ τῶν ἀντιπόδων διισχυρίζεσθαι. Τὰ δὲ λέγων οὐκ ἔπειθεν. Ἠβούλετο δ´ ἐρευνᾶν καὶ τὰ κατὰ τὸν ἰατρὸν Περδίκκαν, ἐφ´ ᾧ τι μαθεῖν παρ´ ἐκείνου τῶν καθ´ ὑποψίαν κατὰ Ἰωάννου, ὡς παρ´ ἐκεῖνον σχολάζοντος. Τῷ τοι καὶ αὐτὸν μὲν φυλακαῖς ἐδίδου, τὸν δὲ Κότυν, τοῖς Κελτοῖς παραδούς, κρεμαννύειν καὶ ἐτάζειν ἐκέλευεν· ὁ δ´ οὐκ ἔφθη δεθεὶς καὶ τῷ φόβῳ διαπεφώνηκε καί, φόρτος ἐλεεινὸς ἀρθείς, πολλῶν βλεπόντων, τῇ γῇ παρεδίδοτο. Ἰωάννην δὲ καὶ οὕτως ἠτίμου τὴν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἀφαιρῶν καλύπτραν, μεγιστᾶσιν οὖσαν ἀξίαν, καθ´ ἣν ἐτίμα τὸ πρότερον. Εἶτα δέ γε καὶ τῷ παρακοιμωμένῳ Βασιλικῷ ἐγχειρίσας, προνοίᾳ τοῦ λαθεῖν ἐκεῖνον παντοίᾳ, εἰς Δαματρύα ἐξεληλακότα, ἐκτυφλοῦν κελεύει, πολλὰ πρότερον τοῦ Μιχαὴλ δεσπότου καὶ αὐταδέλφου λιτανεύοντος μὲν δέσποιναν, λιτανεύοντος δὲ πατριάρχας τε καὶ οἷς ὁ κρατῶν ἐπληροφορεῖτο πνευματικοῖς ἀνδράσιν, ἐφ´ ᾧ τὴν ποινὴν ἀργῆσαι. Ἀλλ´ οὐκ ἔπειθον λιτανεύοντες.

3. Ὡς δ´ ἡ γῆ μεσημβρίας ἐσείετο μεθ´ ἡμέραν, ὁ Περδίκκας, ὅτι μόνον οὐ τὸ τὴν γῆν σείεσθαι, ἀλλὰ τὸ μὴ καταπίπτειν ἐκείνοις τὸ ὄρος, τοιαῦτα πράττουσιν, ἔλεγε τεθηπέναι, ποινὴν ὑπέσχε τὴν ἐκτομὴν τῆς ῥινός. Καὶ ἄλλος, ὅτι μόνον οἰκεῖον ἐκείνῳ παῖδα ἐκ παλαιᾶς συνηθείας ἰδὼν τὰ φιλικὰ προσεπτύσσετο, σχισμὰς τῶν ῥωθώνων τῶν παιδικῶν ἀπώνατο.

4. Τῷ δὲ τοῦ Παχωμίου Γεωργίῳ, γραμματιστῇ γε ὄντι καὶ ἐλλογίμῳ, ἐπειδή, τῷ Στρατηγοπούλῳ Μιχαὴλ συνὼν κατὰ τὴν Πόντου Ἡράκλειαν, ὡμίλει διὰ τὴν ἡμερινὴν πρὸς τἆλλ´ ἀσχολίαν νυκτὸς τὰ πλεῖστα καὶ προσηγγέλλοντο, ἐκεῖνον μέν, τῆς στρατηγίας παραλύσας, ἀγαγὼν ἔκρινεν ὡς βασιλειῶντα, τῷ δὲ τὴν τοῦ λέγειν περὶ τούτων, ἐκ βίβλων δῆθεν εἰδότα βασιλειῶν, δεινὴν ὑποψίαν ἀνῆπτε. Κἀπειδή, προθέμενος ἐκτυφλοῦν ἐκεῖνον, ταῖς τῆς δεσποίνης δυσωπίαις—ἦν γὰρ αὐτανεψία ἐκείνου—καὶ παρὰ γνώμην ἀνεχαιτίζετο, ἐκείνῳ μὲν καὶ ἔτι τὴν ποινὴν ἀνήρτα, Παχωμίῳ δὲ τὸ πᾶν τῆς ὀργῆς προσῆπτε. Τὸ γὰρ ὄνομα φρικτὸν ὂν ἀκούειν ἐκείνῳ καὶ μόνον ἔκ τινων φοιβασμάτων, ἐκποδὼν ποιεῖν τὸν ἔχοντα παρεσκεύαζεν, ὥς τί οἱ κακὸν κατὰ μοῖραν περιέχον. Ἐξέκρουε δ´ ἄρα ἡ ὁμωνυμία τὸ μάντευμα· ἐκεῖνος μὲν γάρ, τὸ μόρσιμον φεύγων, ἐξετύφλου τὸν ἄνδρα, τὸ δέ γε κατὰ Μακεδονίαν τοῦ Παχωμίου χωρίον, ὅσον ἤδη ἐκεῖνον ἀναμένον, τὰς ἐπὶ τῷ θανάτῳ ηὐτρέπιζεν οἰμωγάς. Κἀκεῖνος μὲν τυφλὸς ἀλᾶτο, πάτον ἀνθρώπων οὐκ ἀλεείνων, ἀλλὰ πληρῶν θαυμασμοῦ, εἰ μέχρι καὶ ἐς τοιούτους ἄνδρας χώραν ἔσχον αἱ περὶ τῆς βασιλείας ὑποψίαι· ὁ δέ, τὰς τυφλὰς ἐλπίδας, ᾤετο μὲν δραπετεύειν, οὐ μὴν δὲ καὶ κατὰ τὸ ἀληθὲς ἐδραπέτευεν.

5. Ἐντεῦθεν ὀργὴ κατὰ μοναχῶν, οὐχ ὅτι τῆς ἐκκλησίας ἀποστατοῦσιν, ἀλλ´ ὅτι ἡμέρας τὰς αὐτοῦ ἀριθμοῦσι καὶ χρόνους περιορίζουσιν, ὡς ἀνεσείοντες τῶν κακῶν ἐντεῦθεν. Καὶ δειναὶ μὲν ἦσαν αἱ κατ´ ἐκείνων ἀπειλαὶ ἐξ ὀργῆς ἀνημμέναι, ὅμως δ´ ἀνηρτῶντο προνοίᾳ τοῦ μὴ δοκεῖν κολάζειν ἀλόγως, εἰ καὶ μικρὸν ὅσον καὶ Γαλακτίωνα μὲν τῶν ὀμμάτων στερεῖ, Μελέτιον δὲ ἀφαιρεῖται τῆς γλώσσης· αἱ δ´ ἐξορίαι καὶ μᾶλλον τοῖς ἀνδράσιν ἐμετριάζοντο, ἐκκλίνουσι τὰς ποινάς. Λάζαρον μὲν οὖν τὸν Γοριανίτην, ἄνδρα σεβάσμιον, ἀποστείλας τοὺς ἐκτυφλώσοντας, ταῖς ποιναῖς ὑπῆγε. Πρὸς δὲ καὶ Μακάριον, τὸν καὶ Περιστέρην παρονομασθέντα τοῦ ἁπλοῦ καὶ ἀκάκου χάριν, ὑπαγαγὼν δίκῃ καθοσιώσεως, ὡς τοὺς δυτικοὺς ἄρχοντας κατὰ βασιλέως διεγείραντα, ἔξω που τῶν ἡμετέρων ὁρίων καθήμενον, ἐπαγγείλας τῷ Ἰκαρίῳ, τὴν τοῦ μεγάλου δουκὸς περιεζωσμένῳ τιμήν, εἰς χεῖρας ποιεῖται καί, προτείνων τὴν καθοσίωσιν, τοῦ ἐγκλήματος ἀνίει, εἰ τὴν εἰρήνην δέχοιτο· εἰ δ´ οὖν, ἀλλὰ τῇ δίκῃ καθυπάγειν ἠπείλει. Ὁ δέ, τῇ ἐνστάσει διακαρτερῶν, τὴν τιμωρίαν ὑπέχει. Κόκκους δὲ μοναχοὺς καὶ τοὺς κατ´ ἐκεῖνον ἐῶ.
Ἐς τόσον γὰρ παρωξυσμένος ἦν ὥστε προβάλλειν ἦν μόνον τινὰ κινηθέντα καὶ τὴν προβολὴν ἡ ποινὴ διεδέχετο, ὥστε καὶ πιστὸς ἦν ὁ λέγων μόνον εἰπών, ταῖς πρὸς τοὺς ὑπηκόους ὑπονοίαις ὡς ἱκαναῖς μαρτυρίαις ἰσχυριζόμενος. Καὶ πρὸς τὸ τῆς ὀργῆς ἀπαραίτητον ἀνδράσιν οἷς ἦν παρρησιάζεσθαι πρὸς ἐκεῖνον ἀπολογούμενος, βασιλικοὺς προέτεινε νόμους, ὡς μὴ καλὸν ὂν οὐδὲ δίκαιον κατὰ μοναστὰς τοὺς Ῥωμαίους πολιτεύεσθαι, ὡς μετανοίαις ἐξιᾶσθαι τὰ πταίσματα, ἔχειν δὲ καὶ τῷ προσαγγέλλοντι δυσμενῶς, ὅ τι λέγοι ἢ ἀκούσας ἢ καὶ πλαττόμενος ἐκ τῆς περὶ τὸν πλησίον ἀπεχθείας· αὐτὸν δ´ ἀκούσαντα ἀνάγκην εἶναι μετιέναι τὸ ἔγκλημα. Ταῦτα πολλάκις ἀπελογεῖτο καὶ ὅτι, φίλος μοναχῶν ἀκούων βρεφόθεν, εἰς ἀνάγκην ἦλθε μισεῖν μοναχοὺς διὰ τὴν σφῶν δύσνοιαν· δύσνοιαν δὲ τὴν ἀποφυγὴν τῶν πραττομένων ἐκάλει. Παρ´ ἣν αἰτίαν ἴσως καὶ χρόνους ἠρεύνων, ὁπότε μὴ βασιλέως—ἀβασιλεύτοις γὰρ οὐδὲ ξυνήνεγκε ζῆν, ὡς σώματι μὴ καρδίαν ἔχοντι—, ἀλλὰ τῶν κατὰ σφᾶς κακῶν ἀπαλλάξουσιν. Ὁπότε γὰρ τὸ τῆς γνώμης δουλοῦται ἀνθρώποις οὖσι, πλασθεῖσιν αὐτεξουσίοις, ἑνὶ θελήματι, κἂν ὅπῃ ῥέψοι, ἀναγκαζομένοις ἄγεσθαι, εἰ μὲν εἰς σῶμα τὸ κινδυνῶδες ὁρᾷ, καὶ τότε παγχάλεπον—ταὐτὸν γὰρ τὸ εἶναι τῷ τ´ ἄρχοντι τοῖς τ´ ἀρχομένοις, καὶ ἄλλως οὐκ ἔστι σφίσι σῴζεσθαι, εἰ μή γε ἑκουσίως καὶ συμφωνοῖεν—, εἰ δὲ καὶ ἐς ψυχήν, ὡς τότ´ ᾤοντό τινες, σωτήριον ἡ ἀπαλλαγὴ πάντως· ὃ κἀκείνοις ἴσως ζητοῦσι δεινὰ παρὰ τοῦ κρατοῦντος ἐφῆπται. Καὶ δέον τὸ σκαμβὸν πρὸς τὸ ὀρθὸν ἀπευθύνεσθαι, ὡς ἰσάζοιεν, ὁ δὲ τὸ ὀρθὸν πρὸς τὸ σκαμβὸν ἀπευθύνειν ἠνάγκαζεν, οὐκ εὐθύνων τὸ μὴ καλῶς ἔχον, ἀλλ´ ἐγκαλῶν, εἰ μὴ στρεβλοῖτο, τῷ καλῶς ἔχοντι. Ὅτι δὲ καί τισιν ἐκείνων παρεξήγετο τὰ τοῦ ζήλου καί, τοῦ μέσου παρολισθαῖνον, τοῖς ἐναντίοις προσέπαιεν, ἔξεστι τῷ διακρινοῦντι σκοπεῖν· πλὴν τὰ τῆς τιμωρίας σβεννύειν εἶχε καὶ τὸ ἀμηγέπη ἐπὶ τοῖς πραττομένοις εὔλογον.

6. Ἐκκεκομμένης τοίνυν τῆς παρρησίας τοῖς ἐλευθέροις, ὑπὸ σκότον φάμουσα ἐρριπτοῦντο, τὴν τῆς ἀρχῆς παραβασίαν ἐλέγχοντα. Οἱ δὲ τὸν γράφοντα μὴ ἔχοντες τιμωρεῖν—οὐ γὰρ ἦν ἐμφανίζεσθαι—, τοῖς εὑρίσκουσι βαρέως ἐπεῖχον, ὡς αὐτοῖς ὑβρίζουσιν· ὕβριν γὰρ ἐκάλουν τὸν ἔλεγχον. Ἐγγράφως τοιγαροῦν ἐκυροῦτο ἡ τιμωρία τῷ μόνον εὑρήσοντι, εἰ αὐτὸς ἀναγνοίη, εἰ ἄλλῳ ἐξείποι, εἰ μὴ κάοι παραυτίκα. Πρὸς δὲ καὶ τῷ βασιλογραφείου ἐγκαλουμένῳ, ὡς ἔχοι μόνον, ἡ ἀπειλὴ θάνατος ἄντικρυς.

κεʹ. Τὰ περὶ τοῦ Καλοειδᾶ καὶ περὶ Ἰωάννου τοῦ Δούκα.

1. Τεκμηριοῖ δὲ καὶ τὸ περὶ τὸν Καλοειδᾶν γεγονός, ἄνδρα εὐλαβείας μὲν εἰς ἄκρον μεταποιούμενον, παρθενίᾳ συζῶντα καὶ ἐλεημοσύνην ἀσκοῦντα καὶ τὴν πρὸς τὸν πλησίον ἀγάπην ἀσύγκριτον, ἐξυπηρετούμενον δὲ τῇ δεσποίνῃ τῶν ταμιείων, ὅν, ἐπεὶ μόνον ἔχων τοιοῦτον ἑάλω, οὔτε τὸ εὐλαβὲς ἔσῳζεν, οὔτε μὴν ἡ ὑπὲρ ἐκείνου τῆς δεσποίνης σπουδὴ περιεποιήσατο, ἀλλά, τῶν ὀμμάτων στερεῖν κελεύων, μόλις τὰ τῆς κολάσεως εἰς τὸ ἀνεκτότερον περιίστα διὰ τὴν τῆς δεσποίνης συχνὴν ἱκετείαν. Προστάσσει γάρ, καὶ ἄγεται ὁ κατάκριτος παρὰ τὸν τοῦ φόρου κίονα ἐν Κωνσταντιαναῖς, καὶ τοῖς κληρικοῖς ἀπαντᾶν ἐπιστέλλει τὴν ταχίστην, μηδὲν εἰδόσι, καὶ τῷ τόπῳ ἐφίστασθαι. Κληρικοὺς δὲ πάντως ἐκάλει, ὑπόπτως ἀεὶ πρὸς αὐτοὺς ἔχων, ὡς ταῖς εἰς ἐκεῖνον τιμωρίαις δεδιξόμενος. Ὅσοις οὖν οὐκ ἐν εἰδήσει ἦν τὰ πραττόμενα, ἀφικνοῦντο· οἱ δ´ εἰδότες ἐπραγματεύσαντο τὴν ἀποφυγήν, ὡς εἶχεν ἕκαστος. Ἱστῶσι τοίνυν τὸν ἄνδρα καὶ πρῶτα μέν, τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς οὐκ ἐν χρῷ κείραντες, ὡς συνεργοῖεν καίοντι τῷ πυρί, ἐμβάλλουσι πῦρ τοῖς χάρταις, βεβράναις οὖσι καὶ τῇ κεφαλῇ ἐντεθεῖσιν, ὡς ἅμα ταύτῃ καυσουμένοις, εἶτα καί, τὴν ῥῖνα τεμόντες μαχαίρᾳ, ἡμιθανῆ, εἴτ´ οὖν ἡμιδαῆ, ἀφιᾶσιν. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν μικρὸν ὕστερον, ὅτε τῇ πόλει ἐπιδεδήμηκε.

2. Τότε δέ, ποσειδεῶνος ἑκκαιδεκάτῃ, μετὰ τὴν τῆς Θεοτόκου ἑορτήν, ἐξεληλάκει μὲν βασιλεύς, ἐξεληλάκει δὲ πατριάρχης, τοῦ πατριαρχεύσαντος Ἰωσὴφ πεμφθέντος εἰς τὸ Κοσμίδιον. Ἀλλ´ ὁ μέν, πέμψας καὶ τὸν Σφραντζῆν ἀγαγὼν Γαβριήλ, ὅν, αὐτανέψιον ὄντα τοῦ ἤδη τυφλωθέντος Ἰωάννου, εἶχε μὲν πρότερον ἐν τῇ τοῦ παρακοιμωμένου τῆς μεγάλης σφενδόνης τιμῇ, ὕστερον δ´ ἐπ´ αἰτίαις ἐξετύφλου, συνδυάζει συγγενεῖ γε ὄντι τῷ Ἰωάννῃ καί, μεθ´ ἑαυτοῦ ἐπαγόμενος, τὴν πρὸς τὴν Νικομήδους καὶ τὰ περὶ ἐκείνην ἤλαυνε. Πατριάρχης δέ, τὸν κατὰ τὴν Κιβωτὸν τῆς θαλάσσης τράχηλον διαπεραιωσάμενος, εὐθὺ Νικαίας ὥρμα. Καὶ δὴ ὁ μὲν βασιλεύς, τοὺς τυφλοὺς ἄγων, ὅπῃ καὶ περιορίσειε διεσκόπει· ὁ δὲ Ἰωάννης, τὴν ποινὴν μὴ φέρων καὶ ἀναξιοπαθῶν ὅλως, οὐ τροφὴν προσίετο, οὐ πόσει προσεῖχεν, οὐκ ἄλλο τι τῶν εἰς ἐπιμέλειαν τῶν παθόντων ὀφθαλμῶν εἴα γίνεσθαι, μόνον δὲ κενὸς φόρτος ἀγόμενος, ὅπῃ τετυχήκει γῆς ἢ καὶ πέτρας, συχνάκις τὴν κεφαλὴν προσαράττων ὡς τεθνηξόμενος ἦν. Καὶ τάχ´ ἂν ἐκ τούτων ἐκ πλείστου οἱ ξυνέβαινε τὸ θανεῖν, εἰ μὴ παρὰ τῶν φυλαττόντων ἐπείχετο. Πλὴν τὸ κατ´ ὀλίγον καὶ συχνάκις γινόμενον, εἰς ὅσον πλεῖστον συγκεφαλαιωθέν, τὸ θανεῖν ἐπῆγε· κἀντεῦθεν ἀπήλλακτο μὲν ἐκεῖνος ζωῆς ἐπωδύνου, ἀπήλλακτο δὲ καὶ βασιλεὺς τῆς ἐπ´ ἐκείνῳ φροντίδος.

3. Αὐτὸς δέ, τὰ κατὰ τὸν Σάγγαριν περιηγησάμενος καὶ τὰ ἐκεῖσε φρούρια ἐν ἀσφαλεῖ τῇ ἑαυτοῦ παρουσίᾳ θέμενος, γαμηλιῶνος μηνὸς ὑποστρέφει πρὸς πόλιν.

4. Πατριάρχης δέ, πλησίον ἐλθὼν Νικαίας καὶ τῷ Ἐννάτῳ ἐναυλισάμενος, εἰσελθεῖν τὴν πόλιν οὐκ ἔκρινε τό γ´ ἐκεῖνο δεῖν· θέλειν γὰρ ἔχειν διδόναι καί γ´ ἐν γνωρίμοις καὶ προσγενέσιν εὐεργετεῖν, μηδὲν δὲ τὸ κατ´ ἐκεῖνο καιροῦ εὐπορεῖν. Τὸ δ´ εἰσελθόντα πάλιν μὴ εὐεργετεῖν ὡς ἄξιον, ἀνάξιον ἑαυτοῦ καὶ τῶν μὴ πρεπόντων τοῖς ἐκείνου πράγμασιν ᾤετο. Ὅθεν καὶ πρύμναν, τὸ τοῦ λόγου, κρουσάμενος, Πυλοπυθίων τε ἐπέβαινε καὶ τὴν ταχίστην ὑποστρέφειν ἔγνω· ἡ γὰρ τῆς Ὑψώσεως ἑορτὴ ἀπεῖργε τοῦ μὴ βραδύνειν. Τῷ τοι καὶ αὐτὸς κατὰ πόδας, τρισκαιδεκάτῃ γαμηλιῶνος, ἀπήντα πρὸς πόλιν. Περὶ δὲ τοῦ καθ´ αὑτὸν ὑποστελλόμενος, ὡς μὴ διὰ τὰ συμβαίνοντα ὀλιγώρως ἔχειν δοκοίη, ἅμα τῷ τῆς νεὼς ἀποβῆναι πρὸς βασιλέα ἤιε, διημέρευέ τε πρὸς χάριν καί, πρὸς τὴν ἑορτὴν κεκλημένος πρὸς βασιλέως, ἕτοιμος ἦν ἐλθὼν ἐκτελεῖν· παντὶ γὰρ ὑπέστελλεν ἑαυτὸν τρόπῳ, ἐξ ὅτου περ τοῖς ὀχληροῖς προσέκυρσε, καὶ μεγίστη μοῖρα τῶν εἰς τὸ μετρίως διάγειν ἐλπίδων ἡ πρὸς τὸν βασιλέα ὑποποίησις κατεφαίνετο. Τῆς μὲν οὖν τιμῆς ἐκείνῳ ἐλάττων φροντὶς ἦν, τὸ δὲ πατριαρχεύοντα διακενῆς ἐνοχλεῖσθαι ἶσα καὶ τῷ θανάτῳ ἐτίθει· ὃ δὴ καὶ ἐκ τοῦ προστυχόντος ὑπονοούμενον ἦν, τεθυμωμένου τοῦ βασιλέως εἰς ἅπαν. Τὸ γὰρ καὶ τοὺς οἰκείους διασείεσθαι καὶ οἷς ἂν ἐκεῖνος ἐθάρρει μᾶλλον, ὡς παρ´ ἐκείνῳ τεθραμμένοις καὶ δόξης τυχοῦσιν, ἀθετεῖν μὲν τὰ συγκείμενα οὐδ´ ὅλως ἐποίει· τὸ δὲ πρὸς τὸν πατριαρχεύοντα τὰς αἰτίας ἄγειν—ἡ γὰρ ἀναφορὰ τοῦ σκανδάλου σφίσι πρὸς ἐκεῖνον ἦν, ὡς ἔλεγον, ἀσφαλεῖς τὸ καθ´ αὑτὸν Λατίνους, παρὰ μόνην τὴν ἐν τῷ συμβόλῳ πρόσθεσιν, κρίνοντα—ἕτοιμον ἦν ἐκ τοῦ ῥᾷστα καὶ προφανῶς· καὶ ἀμφοτέρωθεν, ἔκ τε βασιλέως καὶ τῶν πασχόντων, ὁ ὄχλος αὐτῷ περιίστατο, ἐκείνου μὲν ὡς τὴν τῶν οἰκείων ἀπολωλότος εὔνοιαν, τῶν δὲ ὡς δι´ αὐτὸν πασχόντων, μὴ ἐῶντα τὰ πεπραγμένα μᾶλλον τῷ χρόνῳ ὑποχαλᾶσθαι.
 

précédent

Chapitre XXI.

1. Les Turcs assiègent Tralles. 2. Les habitants sont pressés par la faim et par la soif. 3. Ils implorent la clémence de leurs ennemis. 4. Les Turcs donnent un assaut, sapent les murailles, et prennent la ville de force.

1.  Pendant que ces nouveaux habitants se flattaient de l'espérance de jouir d'une longue félicité, sous le règne de leur Fondateur, ils se virent tout à coup invertis par une armée de Turcs, commandés par Mantachie, surnommé Salpace, qui en leur langue signifie homme fort.

2. Libadaire grand Cartulaire qui commandait dans la ville, ne savait que faire. Les habitants étaient tellement pressés par la faim et par la soif, qu'ils mangeaient des viandes dont les hommes n'ont point accoutumé d'user, et qu'ils buvaient le sang de leurs chevaux : mais ce sang là ne suffisait pas pour tous, et plusieurs mouraient faute de boire.

3. On trouvait plus aisément des remèdes contre la faim que contre la soif, car on mangeait de toute sorte de bêtes, et quelquefois même de la chair humaine, mais on n'avait aucune liqueur durant les grandes ardeurs. Ne trouvant point de genre de mort, qui ne fût plus supportable que 404 celui de mourir de soif, ils allaient implorer la clémence de leurs ennemis, qui bien loin d'avoir pitié de leur misère les repoussaient, et les perçaient avec leurs lances, et les laissaient sans sépulture.

4. Comme l'espérance du secours leur faisait toujours apporter quelque sorte de résistance, les Turcs se résolurent de faire un dernier effort, et ayant serré leurs rangs et s'étant couverts de leurs boucliers, ils s'approchèrent du pied de la muraille malgré tous les traits que tiraient les assiégés. Quand ils y furent arrivés ils la sapèrent, et l'étayèrent à dessein de mettre le feu aux étais. Ils ne laissèrent pas de sommer encore les assiégés de se rendre, mais ayant été refusés ils abattirent les murailles, et prirent de force cette ville, qui se fiait aux vaines prédictions de l'Oracle dont j'ai parlé, et ils firent passer les habitants au fil de l'épée. Voila le second exploit des Turcs. Il avaient fait le premier à Nysse, ou Nostonge, ayant été abandonné sans secours, avait eu le déplaisir de voir une partie de ses gens taillés en pièces, les autres pris, et d'être pris lui même, après quoi les Turcs coururent, et pillèrent impunément l'Orient. Le jeune Empereur était cependant à Nymphée, où il attendait le temps d'aller au devant de l'Empereur son père.

405 Chapitre XXII.

1. Constantin Porphyrogénète est envoyé contre les Serviens. 2. L'Empereur transfère le Patriarche Joseph et confère avec lui, 3. Il envoie des Ambassadeurs en Italie.

1. L'Empereur voulant donner à Constantin Porphyrogénète son second fils l'occasion d'apprendre l'art de la guerre, l'envoya contre les Serviens., qui s'étant mis sous la conduite d'un certain Cotanize rebelle avaient fait des courses jusques à Serres, et avaient ravagé tout le pays. Il lui donna quantité d'excellents chefs pour l'assister de leur conseil.

2. Quant à lui ayant appris que les ennemis faisaient le dégât en Orient, depuis l'embouchure du Sangare jusques à Pruse, il traversa le Bosphore, et s'étant campé au pieds de la colline de saint Auxence, il y attendit les troupes d'Occident qui avaient ordre de s'assembler. Joseph qui était relégué en l'île de Celé, l'ayant supplié d'avoir la bonté de l'en retirer, parce qu'il avoir éprouvé que l'air était si contraire à sa santé, qu'il n'espérait pas d'y pouvoir passer un autre Hiver sans mourir, il le manda au mois de Juin, le retint auprès de lui, l'entretint avec beaucoup de familiarité, et accorda des grâces à plusieurs personnes à sa prière, et lui assigna 406 le Monastère de saint Corne pour sa demeure. Un jour qu'ils conversaient familièrement ensemble, il lui dit qu'il avait envie de le rétablir dans son Eglise. Il répondit qu'il était prêt d'y retourner pourvu que l'on révoquât ce qui avait été fait.

3. Mais l'Empereur bien loin de le révoquer avoir envoyé une Ambassade au Pape Nicolas, dès qu'il avait reçu la nouvelle de sa promotion. Et pour faire voir la bonne intelligence, dont il était uni avec lui, il envoya en Pouille Mandas qui s'appelait aussi Mercure. Celui-ci ayant été arrêté par les gens de Charles, le Pape commanda que l'on le mît en liberté, aussitôt qu'il fut qu'il était Chantre de l'Eglise de Constantinople. Voila comment l'Empereur faisait son possible pour entretenir la fausse paix de l'Eglise. C'est pourquoi les civilités, et les promesses qu'il avait faites à Joseph ne se terminèrent qu'à un logement commode, et à un loisir honnête.

407 Chapitre XXIII.

1. Veccus écrit touchant les matières contestées. 2. Il passe les bornes de la dispute. 3. Il excite des plaintes. 4. Ordonnance de l'Empereur. 5. Jugement de Pachymere. 6. Veccus obtient permission d'aller trouver l'Empereur. 7. Motif véritable des différends qui étaient entre lui et l'Evêque d'Ephese. 8. Arguments de Veccus. 9. Scandale de quelques Evêques.

1.  Le Patriarche Jean Veccus ne put garder la parole qu'il avait donnée à Théodore Xiphilin grand Économe de l'Eglise de ne point écrire touchant les contestations présentes quoi que les Schismatiques pussent faire. Car recevant chaque jour de nouveaux libelles dans lesquels ils entreprenaient de prouver par l'autorité de la sainte Ecriture, et par le témoignage des Pères, que ceux qui avaient reçu les Latins en leur Communion étaient coupables d'Apostasie, et qu'ils excitaient la juste indignation de leurs frères par la fausse confiance avec laquelle ils se tenaient en sûreté de conscience, et par le déplorable aveuglement, avec lequel ils s'ôtaient à eux-mêmes la connaissance de leurs propres maux, il entreprit de montrer au contraire, et par 408 la même écriture, et par les Pères qu'il n'y avait rien à redire dans la conduite de ceux qui s'étaient réconciliés avec les Latins, et que quand elle n'aurait pas été utile au bien de l'Etat, elle était juste en elle même, et conforme à la piété chrétienne. Pendant qu'il travaillait sur cette matière, il lui tomba entre les mains un Livre qui avait été autrefois adressé par le savant Blemmidas à l'Empereur Théodore qui commence par ces termes, celui qui cherche hors de temps, et qui trouve dans le temps, un autre du même auteur adresse à Jaques Archevêque de Bulgarie, qui commence par ces termes : j'ai une maladie que je veux découvrir, puisque je parle à un sage Médecin, un autre de Nicetas de Marone, qui de Cartophylax de la grande Eglise fut fait Évêque de Thessalonique, divisé en cinq parties, dans lesquelles sont amassés tous les textes qui peuvent servir à l'établissement, et à la justification de l'union des deux Eglises. Il employa les autorités qu'il trouva dans ces trois ouvrages, et en ajouta de nouvelles pour prouver qu'il n'y avait rien en tout ce que l'on avait fait avec les Latins qui blessât ni la sainteté de la Religion, ni la conscience des fidèles.

2. Mais dans la chaleur de la composition, il se laissa emporter au-delà des vérités claires, et évidentes, et avança des propositions qu'il était aisé de détruire. Il lui arriva la même chose qu'à ceux qui ayant l'estomac faible prennent d'a- 409 bord des viandes légères et aisées à digérer, et ensuite de plus sortes, et qui sont contraints de rejeter les unes, et les autres.

3. Ces écrits excitèrent à contretemps des contestations dans l'Eglise, et des plaintes contre l'auteur. Que n'agitiez-vous, lui disait-on, ces questions en particulier sans troubler l'Eglise de Dieu ? De plus, il était défendu à ses adversaires d'écrire pour se défendre, bien qu'il lui fût permis d'écrire pour les attaquer, en quoi j'essime qu'il n'y avait pas lieu de les blâmer s'ils contrevenaient à des défenses si peu équitables.

4. Le bruit de ces disputes étant venu aux oreilles de l'Empereur, les adversaires de Veccus promirent de garder la paix, et de se tenir dans le silence, pourvu que l'Empereur eût agréable de défendre de parler des Dogmes. Bien qu'il souhaitât la paix, cette condition là lui déplut, et bien qu'il semblât la leur accorder par son Edit, il ne laissa pas d'y mêler des termes qui les couvraient de quelque blâme. Voici ce que portait l'Edit. Il faut parier des Dogmes plus souvent que l'on ne respire. Parler des Dogmes c'est parler de Dieu. Mais en parlant des Dogmes, il ne saut pas corrompre les Ecritures, ni en détourner les termes à un faux sens.

5. Le Patriarche Veccus ne put donc éviter le blâme d'avoir voulu amollir tout d'un coup ce qui s'était endurci durant un longtemps, et d'avoir employé l'autorité du Prince pour persécu- 410 ter ses adversaires. Il eût fait plus sagement de demeurer dans le silence, et de souffrir patiemment les discours qui se tenaient contre lui. Il est certain que s'il eut agi de la sorte le mal eut été beaucoup moindre, au lieu qu'ayant aigri la dispute par des contestations peu raisonnables, il donna prise sur lui, et fit tort au parti qu'il soutenait.

6. Ayant appris que Joseph avait été trouver l'Empereur, et qu'lsac Évêque d'Ephese était continuellement avec lui, il en conçût de grands soupçons, et en écrivant à ce dernier, au lieu de l'appeler très saint selon la coutume, il l'appela très Saint en toute manière. Il le supplia par la même lettre d'avoir la bonté de lui obtenir la permission d'aller trouver l'Empereur, et ajouta qu'il lui aurait une obligation plus étroite, s'il avait agréable de faire en sorte que l'Empereur le mandât de lui-même. Lorsque l'Evéque d'Ephese eut reçu la lettre il dissimula l'aversion qu'il avait contre lui, et obtint la permission qu'il demandait.

7. Il y avait plusieurs sujets d'inimitié entre Veccus et Isac Évêque d'Ephese, dont il y a peu de personnes qui aient connaissance. Mais le principal était que l'Évêque d'Ephese, et plusieurs autres n'avaient consenti que par condescendance à la paix de l'Église, par la seule vue du bien qui en pouvait naitre sans approuver en aucune sorte le changement de la doctrine. Ils 411 disaient que c'était par cette sorte de condescendance que saint Paul avait coupé ses cheveux, qu'il s'était purifié, et qu'il avait circoncis Timothée. Que c'était par la même condescendance, que le troisième Concile gênerai s'était abstenu de prononcer Anathème contre Théodore de Mopueste, que le grand Basile avait reçu les présents de Valens, et que plusieurs autres choses semblables s'étaient faites en des rencontres particulières. Ces Evêques avouaient qu'ils avaient péché en consentant à la paix, et qu'ils étaient inexcusables si l'on les jugeait à la rigueur de la vérité. Cela déplaisait extrêmement à Veccus, et il aurait trouvé la vie insupportable, s'il n'avait cru montrer par des preuves évidentes qu'ils avaient tort de ne pas recevoir purement, et Amplement la paix en la manière qu'elle avait été accordée. Il convoqua plusieurs Synodes pour ce sujet, il fit venir des étrangers, il lut de vieux Livres, et en composa de nouveaux.

8. Au lieu de suivre Damascene, Maxime, Tarase, c'est à dire le septième Concile dont les Pères souscrivirent à la profession de soi de Tarase, qui porte que l'esprit Saint procède du Père par le fils, il rechercha des explications inutiles, et ayant trouvé que saint Basile change la préposition, par, en celle, de, comme en ce passage ; j'ai possédé un homme par Dieu, j'ai possédé un homme de Dieu et comme est cet autre fait d'une femme, 412 comme s'il y avait fait par une femme, de peur que l'on ne crût que le saint Apôtre autorise l'erreur de ceux qui disent que le divin Sauveur a passé par la sacrée Vierge, comme par un canal. Il cherchait continuellement de pareils exemples pour changer la particule par, en celle de, et pour adoucir l'addition faite au Symbole, par laquelle il est dit, que l'esprit saint procède du fils, comme il y est dit qu'il procède du Père. Ayant trouvé un passage de saint Jean Damascene, où il est dit, que le Père produit par le Verbe l'Esprit annonçant, il changea le mot de produit en celui d'est, cause, où principe, au lieu de dire que le fils est la cause, ou le principe du Saint esprit, il dit, que le Père est la cause ou le principe du Saint Esprit, puisqu' c'est parle fils qu'il le produit. Quelques-uns rejetaient le passage comme faussement atribué à S. Jean Damascene. D'autres le recevant changeaient le terme de produit, en celui de donné et rapportaient l'annonciation de l'esprit saint à son apparition, et non à son existence. Ces textes et d'autres semblables ont produit de fâcheuses contestations. En voici un de saint Grégoire de Nysse, où parlant séparément des personnes Divines, croyions, dit-il, que l'une est cause ou principe, et que l'autre vient de la cause ou du principe. De plus, nous y trouvons une autre différence. L'une sort immédiatement de la première, l'autre en sort par le moyen du Fils qui en sort immédiatement, par lequel moyen le fils se réserve la propriété d'unique, sans exclure l'esprit saint de la re- 413 lation du Père. Le Patriarche se servait de ces passages pour montrer que la médiation du fils emportant la particule par, elle emporte aussi la particule, de puisqu'elles se prennent indifféremment l'une pour l'autre.

9. Isac Évêque d'Ephèse, Melece Evêque d'Athènes, et plusieurs autres s'étaient fort scandalisés de ces disputes. Ils aimaient mieux néanmoins par faiblesse entretenir la paix, que de la rompre en se séparant de ceux qui avaient altéré la vérité des Dogmes. Melece parlait avec plus de liberté que les autres. Etant un jour dans une assemblée d'Évêques il commanda publiquement à son valet de prendre son bagage pour le suivre en exil, où il était prêt d'aller pour la défense de la doctrine de l'Eglise. Isac avait plus de retenue, et plus de respect pour l'Empereur, et appréhendait d'augmenter le trouble. Il était néanmoins pénétré d'une profonde douleur, et souffrait avec une telle impatience la conduite de Veccus, qu'il eût souhaité de bon cœur le pouvoir priver de sa dignité.

414 Chapitre XXIV.

1. L'Empereur fait crever les yeux à Manuel et à Isac. 2. Il les fait crever à Jean, et il fait mourir Cotys dans les tourments. 3. Il fait couper le nez, à Perdiccas Médecin et à un autre. 4. Il fait crever les yeux a George Grammairien. 5. Il persécute les Moines. 6. Il fait un Edit contre les libelles diffamatoires.

1. Le douzième jour du mois de Juillet nous traversâmes le Bosphore, et après avoir logé dans le Monastère de Lycnie nous allâmes trouver l'Empereur. Il faudrait écrire avec des larmes plutôt qu'avec de l'encre ce qu'il fit alors. Il était d'une humeur tout à fait farouche et fâcheuse, et se défiait de tout le monde. Ce qui l'offensait plus sensiblement était, qu'après avoir pris tant de peine pour l'intérêt de la Religion, on l'accusait d'en altérer la pureté. C'est pourquoi il fit tirer de prison les personnes illustres dont nous avons parlé ci- devant, savoir les deux fils de Raoul, Manuel et Isac, et Jean de la famille des Cantacuzenes. Quant à Andronique Protostrator il était mort dans la prison. Les ayant fait venir devant lui, non pour les juger, mais pour les charger d'injures, et n'ayant pu les réduire à 415 ses volontés, il fit crever les yeux à Manuel et à Isac. Cantacuzène s'étant laissé abattre par la crainte des tourments, ces deux illustres personnages eurent seuls la gloire de défendre généreusement la doctrine de leurs Pères, et de reprocher au Patriarche en présence de l'Empereur, qu'ils souffraient persécution pour la défense des vérités qu'ils avaient apprises de lui, lors qu'il était disposé à souffrir, et à mourir pour la foi, et non lors qu'il s'était laissé aveugler par l'éclat des dignités. Le même jour qui vit crever les yeux à ces deux frères, qui avaient été autrefois enfermés dans le même ventre, les vit aussi reléguer en deux endroits différents, savoir Manuel dans un fort sur les bords du Scamandre, et Isac en un autre lieu fort éloigné.

2. Après cela il fit amener de Nicée Jean fils de Michel Despote chargé de chaînes. Il avait autrefois été donné en otage, et depuis il avait épousé la fille de Tornice Sebastocrator, bien qu'il l'eût depuis quittée pour le peu d'affection qu'il avait pour elle. La réputation que sa valeur lui avait acquise, et les victoires qu'il avait remportées sur les Turcs, le firent soupçonner d'aspirer à la souveraine puissance. Les confidences secrètes qu'il eut durant plusieurs jours, et durant plusieurs nuits avec le Moine Théodore Cotys, ne contribuèrent pas peu à confirmer ces soupçons. Ce Cotys étant autrefois dans le monde, et ayant appris que l'Empereur de ce temps-là 416 avait envie de faire crever les yeux à Michel grand Connétable, il l'en avertit, et s'enfuit avec lui en Perse. Se souvenant qu'il lui avait alors prédit l'Empire, il appréhendait que depuis dans ces conférences secrètes il ne l'eût aussi prédit à Jean. Le crime dont Jean était accusé était d'avoir tenu des discours désavantageux à l'honneur de Porphyrogénète, et d'avoir dit lors qu'on l'envoya contre les Turcs que Porphyrogénète y aille lui-même, il exécutera mieux que nul autre les ordres de l'Empereur son père. Voila le crime dont on l'accusait durant le jour. Mais durant la nuit on l'interrogeait touchant les soupçons que l'on avait qu'il aspirait à l'Empire, et parce que l'on n'avait point de preuve, on usait de menaces terribles contre Cotys. Ce Cotys répondit que les conférences secrètes qu'il avait eues avec Jean étaient une marque de l'amitié ancienne dont il était uni avec lui, que le sujet le plus ordinaire dont ils s'étaient entretenus avait été la vente d'un héritage nommé la Fontaine de la Vieille qui lui était échu par succession, mais qu'ils n'avaient non plus parlé de la succession de l'Empire que des Antipodes. L'Empereur n'étant pas persuadé qu'il dît la vérité, essaya de la tirer de la bouche de Perdiccas Médecin, qui avait aussi entretenu une habitude particulière avec Jean, et le fit mettre en prison. Quant à Cotys il le mit entre les mains des Français pour l'attacher en l'air, et pour l'obliger par la violence 417 des tourments à confesser la vérité. Mais comme on le suspendait il mourut par l'excès de la peur, et fut enterré en présence de plusieurs personnes. Il ôta à Jean le droit de porter l'ornement de tête dont jouissent les autres grands de l'Empire, puis il le mit entre les mains de son Paracemomene pour le mener à Damatris et pour lui crever les yeux. Michel Despote supplia l'Impératrice, le Patriarche, et les hommes spirituels auxquels l'Empereur avait le plus de créance, de parler en saveur de Jean. Mais ils ne purent rien obtenir.

3. La terre ayant été un peu ébranlée du côté de Midi, Perdiccas dit qu'il ne s'étonnait pas de ce tremblement, mais qu'il s'étonnait de ce que les montagnes n'écrasaient pas ceux qui se portaient à des violences si odieuses. Il eut le nez coupé en haine de sa liberté. Un autre fut puni du même supplice pour avoir embrasée un jeune homme parent de Perdiccas.

4. Je n'ai garde d'oublier la violence qui fut faite à George fils de Pacome Grammairien célèbre, fort honnête homme. Comme il exerçait sa profession à Héraclée de Pont, et qu'il l'exerçait durant la nuit, parce que les occupations de Michel Strategopule Gouverneur de la ville ne lui permettaient pas de l'exercer durant le jour, l'Empereur en ayant conçu d'horribles défiances manda Michel, et l'accusa d'aspirer à la souveraine puissance, et le condamna à avoir les yeux 418 crevés, ce qui fut été exécuté, si l'Impératrice qui était sa nièce, n'eut obtenu par d'instantes prières le délai de l'exécution. Mais la colère de l'Empereur se répandit avec toute sa fureur sur George fils de Pacome. Ce nom lui donnait tout seul de l'horreur, et la créance qu'il ajoutait à de vains présages, lui faisait croire qu'il lui devait être fatal ; et pour détourner le mal qu'il craignait il lui fit crever les yeux. Il n'évita pas néanmoins par là la mort funeste qui lui était préparée dans le champ de Pacome en Macédoine. Ce misérable perdit la vue delà sorte, et bien qu'il donnât une grande compassion de son malheur, il donna encore un plus grand étonneraient de ce qu'un homme de sa profession était soupçonné de prétendre à l'autorité souveraine.

5. Michel Paléologue entra encore dans une extrême colère contre les Moines, non de ce qu'ils divisaient l'Eglise, mais de ce qu'ils comptaient ses jours, et de ce qu'ils mesuraient le temps de son règne, en mesurant celui de leur persécution. Sa colère produisît de terribles menaces dont il suspendit les effets par prudence, de peur d'être accusé de les persécuter injustement. Il fit arracher néanmoins bientôt après les yeux à Galaction, et la langue à Melece. Il crut traiter favorablement ceux qu'il se contenta d'exiler. Après avoir envoyé les bourreaux pour crever les yeux à Lazare Gorianite homme vénérable par son âge, et par sa venu, il les rappela, révoqua 419 cet ordre cruel, et ne fit que le reléguer. Il accusa de crime d'Etat Macaire, qui pour l'innocence et pour la simplicité de ses mœurs, avait été surnommé la Colombe, et sous prétexté qu'il avait soulevé les peuples d'Occident, il le fit arrêter par Zacarie grand Duc. Il lui offrit ensuite de lui faire grâce, pourvu qu'il consentit à la paix de l'Eglise, et parce qu'il ne le voulut pas il le fit condamner selon la rigueur de la loi. Je passe sous silence les Moines Coques, et ceux qui étaient auprès de l'Empereur. Il ne fallait que les accuser d'avoir parlé des contestations présentes pour les faire condamner. L'accusateur en était cru sur sa parole. Les soupçons tenaient lieu de preuve. Lors que ceux qui avaient la liberté de lui parler lui représentaient l'excès de la rigueur qu'il exerçait, il s'excusait sur sa condition, en disant qu'il n'était pas juste qu'un Prince traitât ses sujet, comme un Abbé traite ses Moines, et que pour de grandes fautes il se contentât d'une légère satisfaction. Il ajoutait que l'intérêt de l'état l'obligeait à recevoir toutes les accusations, vraies ou fausses ; qu'ayant été ami des Moines dès son enfance, il était fâché que leur haine le contraignit d'être leur ennemi. Il appelait haine le refus qu'ils faisaient de consentir à la paix. C'est peut-être pour cela qu'ils recherchaient curieusement le temps auquel ils seraient délivrés, non de l'Empereur, mais de leurs maux. Car l'Empire ne peut non plus subsister 420 sans lui, que le corps ne peut vivre sans cœur. Lors que les puissances sont des commandements aux hommes que Dieu a créés libres, et qu'elles ordonnent des peines qui ne touchent que le corps, ils sont obligés de s'y soumettre, parce que leur soumission forme l'harmonie, qui est nécessaire pour conserver la santé de l'Etat. Mais quand ces commandements blessent la conscience, comme ces Moines croyaient alors que ceux que l'on leur faisait la blessaient, la mort du Prince est le salut des sujets. Si ceux dont je parle ont tâché de découvrir quand la sienne arriverait, il ne faut pas s'étonner qu'ils aient excité sa colère. Il fit mal sans doute en voulant courber ce qui était droit, au lieu de redresser ce qui était courbé. Ce n'est pas que quelques-uns n'aient été emportés par la chaleur de leur zèle au delà des bornes. Mais il faut aussi avouer que l'Empereur les a traités avec une rigueur insupportable. La liberté de parler étant éteinte par la crainte des supplices, on sema en secret des plaintes contre la dureté, et l'injustice du gouvernement. Comme l'on ne pouvait punir les auteurs qui étaient inconnus, on punissait les lecteurs.

6. On publia une loi par laquelle la peine de mort était ordonnée contre ceux qui ayant trouvé un libelle diffamatoire le liraient, ou le montreraient à d'autres au lieu de le brûler sur le champ. Quand quelqu'un était accusé d'avoir écrit un libelle contre le Prince, il ne fallait que 421 lui en trouver un exemplaire pour le faire condamner.

Chapitre XXV.

1. Supplice de Caloidas. 2. Mort tragique de Jean. 3. Retour de l'Empereur à Constantinople. 4. Souplesse merveilleuse de Veccus.

1. Caloidas fournit alors un triste exemple de la sévérité avec laquelle ces lois-là furent observées. C'était un homme d'une singulière piété, qui vivait dans le célibat, qui employait son bien au soulagement des pauvres, et qui était dans les bonnes grâces de l'Impératrice de qui il était trésorier. Ni sa vertu, ni le crédit de sa maîtresse, ne le purent exempter du supplice. Tout ce qu'elle obtint en sa faveur fut qu'on lui crevât les yeux au lieu de lui ôter la vie. On l'attacha donc à la colonne qui est aux bains de Constance, et on commanda aux Ecclésiastiques de s'y trouver sans leur dire le sujet. Ceux qui ne savaient rien de la cruauté que l'on devait exercer contre Caloidas s'y trouvèrent. Les autres qui en avaient entendu parler pourvurent à. leur sureté par la suite. On commença à lui couper les cheveux, de telle sorte néanmoins qu'ils fussent assez longs pour y mettre le feu avec des papiers frottés de poix. Après cela on lui coupa le nez, et on le laissa aller. Cette sanglante exécution ne fut faite 422 que depuis que l'Empereur fut de retour à Constantinople.

2. Il en partit le seizième jour du mois d'Août, le lendemain de la Fête de la Vierge. Le Patriarche Veccus en partit aussi ; Joseph son prédécesseur ayant été envoyé, comme nous avons dit, au Monastère de saint Côme. L'Empereur commanda de lui amener François neveu de Jean, à qui il avait fait crever les yeux. Il avait autrefois honoré ce François de la charge de Paracemomene, et de garde du sceau du secret, et depuis pour crimes, vrais ou supposés, il l'avait privé de la vue, et l'avait mis avec Jean son oncle à dessein de les mener tous deux à Nicomédie ou il allait. Le Patriarche passa la mer pour aller à Cibote, et de là à Nicée. L'Empereur avait cependant ces deux misérables aveugles à sa suite, et cherchait un lieu où il les pût enfermer sans craindre qu'ils ne s'échappassent. Jean rejetant toute sorte de consolation dans l'excès de sa disgrâce, ne voulut ni boire ni manger, ni laisser panser ses blessures. Il se cognait la tête contre les murailles et contre la terre pour avancer sa mort, et quelque soin que ses gardes prissent de le conserver, ils ne purent empêcher qu'il ne se délivrât enfin de la peine de vivre et qu'il ne délivrât en même temps l'Empereur de la peine de le garder.

3. Ce Prince ayant visité les sorts qui sont aux environs du Sangare, et ayant pourvu à leur sureté s'en retourna à Constantinople au mois de Septembre.

423 4. Le Patriarche s'approcha de Nicée sans vouloir y entrer, parce qu'il trouvait que c'était une chose indigne de lui, et contraire à la bienséance que d'y entrer, sans faire les présents accoutumés à les amis et à ses proches. C'est pourquoi il gagna Polypithie, et revint en diligence à Constantinople, pour y célébrer la Fête de l'Exaltation de la Croix. Il y rentra le treizième jour du mois de Septembre, et appréhendant d'être déchu des bonnes grâces de l'Empereur à cause des troubles qui étaient arrivés dans l'Eglise,, il l'alla trouver, demeura auprès de lui pour lui faire sa cour. Il changea de manière d'agir envers lui, et n'eut plus que de la soumission pour ses volontés, auxquelles il s'opposait autrefois avec une fermeté invincible. Il entra si avant par là dans ses bonnes grâces, qu'au lieu que les troubles qu'on lui apportait dans l'exercice de ses fonctions Pastorales, étaient autrefois indifférents à l'Empereur, ils lui devinrent alors aussi insupportables que la mort. Bien qu'il se fâchât contre tous ceux qui désapprouvaient la conduite du Patriarche, il se fâchait surtout contre ceux qu'il avait chéris le plus tendrement, qu'il avait nourris dans leur jeunesse, et qu'il avait élevez aux honneurs. Les deux plus remarquables qui encoururent son indignation pour ce sujet, furent Constantin Acropolite, et Théodore Muzalon.

κϛʹ. Τὰ κατὰ τὸν λογοθέτην τοῦ γενικοῦ Μουζάλωνα.

1. Τοῦτο ξυνέβη καὶ ἄλλοις πλείστοις, ξυμβεβήκει δὲ καὶ Κωνσταντίνῳ τε τῷ Ἀκροπολίτῃ καὶ τῷ Θεοδώρῳ Μουζάλωνι, ὧν τὸν μέν, παρὰ τοῦ πατρὸς τοῦ μεγάλου λογοθέτου λαβών, ἀνῆγε παιδεύων καὶ οἰκεῖον ἀποκαθιστῶν ἐς ὅτι μάλιστα, τὸν δέ, ἐκ στρατιωτικῆς μοίρας ἀναλαβὼν καὶ τοῖς μαθήμασιν ἐνδοὺς ἐνσχολάσαι, λογοθέτην τε τῶν γενικῶν ἐτίμα, συζεύξας εἰς γυναῖκά οἱ καὶ τὴν τοῦ Καντακουζηνοῦ θυγατέρα, καὶ μεσίτῃ τῶν κοινῶν ἐχρᾶτο. Τὸν μὲν οὖν Ἀκροπολίτην καὶ ἀποπροσεποιεῖτο καὶ κρείττω τῶν κατ´ ἐκεῖνον τὸν θυμὸν ἦγε, τῷ δὲ Μουζάλωνι καὶ λίαν χολούμενος ἦν. Τῷ τοι καὶ ἐνστάντος καιροῦ πρεσβείας πρὸς Ῥώμην, ἀφειμένος τῶν ἄλλων, ὁ βασιλεὺς κατὰ πεῖραν, οἶμαι, πλέον ἐπεῖχε τούτῳ τὰ τῆς πρεσβείας ἀναδέξασθαι.

2. Ὡς δὲ προστάσσων οὐδὲν ἤνυτε πλέον τοῦ δοκεῖν κωφῷ διαλέγεσθαι καί γε τυφλῷ διανεύειν καὶ ἡ αἰτία τῆς παραιτήσεως οὐκ ἠγνόητο, αὐτίκα, θυμοῦ πρὶν ἐγκρατὴς ὤν, ἡττᾶτο τότε· καὶ τῷ ἀδελφῷ τῷ τούτου προστάξας, ὃν καὶ ἐπὶ τῶν εἰσαγωγῶν εἶχεν, ἐκείνου μεσιτεύσαντος τὴν ὑπηρεσίαν, πολλὰς καὶ βαρείας ἐντείνει, ὡς μηδὲ τὴν ἐν χερσὶ βακτηρίαν, συνεχῶς πλήττουσαν, τῷ κατ´ ἐκείνου βασιλείῳ θυμῷ ἀρκέσαι, ἀλλὰ καί, ταύτης ἀπειπούσης τῇ θραύσει, ἄλλην παραληφθῆναι, τὸ ἐκείνης ἔργον ἀναπληρώσουσαν.

3. Ἀλλ´ οὐκ ἦν ἐκείνῳ τὰ τῆς τιμωρίας ἐς τόδε, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ προσώπου ἐποίει καὶ τῆς τῶν κοινῶν μεσιτείας παρακινεῖν οὐκ ἀπώκνει. Καὶ παρεωραμένος διετέλει μέχρις οὗ οἰκειοχείροις ἀσφαλείαις μὴ μόνον προσήκατο τὴν εἰρήνην, ἀλλὰ καὶ πλέον ἦν ἕτοιμος, εἰ κελεύοι, πράττειν. Ὁ δέ, τοῖς μὲν παροῦσιν ἀρκούμενος, ἐπὶ δὲ τὸ πλέον ἐκείνου μὲν καταγνοὺς δῆθεν ὡς καταψυχθέντος τὸν ζῆλον, ἑαυτὸν δὲ μηδ´ ἀνεχόμενον παριστῶν ὅλως παραβαίνειν πλέον τῶν συγκειμένων, δεξάμενος αὖθις, τοῖς πραχθεῖσι μόνοις ἐμμένειν ἐπήγγειλε.

κζʹ. Ὅπως ἐκ δύσεως ὑπέστρεφεν ὁ πορφυρογέννητος καὶ τὰ κατὰ τὸν Κοτανίτζην.

1. Τοῦ δ´ αὐτοῦ ἔτους ὑποστρέφει μὲν ἐξ ἀνατολῆς βασιλεὺς Ἀνδρόνικος, τὴν δέσποιναν ἐκεῖσε καταλιπών, ἀνήγετο δὲ πρὸ τούτου καὶ ἐκ δύσεως ὁ πορφυρογέννητος, οὐδὲν εἰς τρόπαιον φέρων ἢ τὸν Κοτανίτζην ὁμολογίαις ἐνόρκοις ὑπὸ χεῖρα ποιησάμενος τοῦ μηδέν τι παθεῖν ἐκ βασιλέως ἀνήκεστον.

2. Καὶ ὁ μέν, ἐμμένων τοῖς ὅρκοις, εἰς τέλος εὐορκεῖν ἤθελε, βασιλεὺς δέ, οὐ τὸ ἐφ´ ἑαυτοῦ μόνον προορώμενος εἴς τε τὴν ἀπ´ ἐκείνου δουλείαν καὶ τὸ ἑξῆς πρὸς εὔνοιαν ἀδολίευτον, ἀλλὰ καὶ τὸ ὀψὲ τῶν καιρῶν σκοπούμενος, ἐκτυφλοῦν ἠβούλετο· μηδὲ γὰρ αὐτὸν ὀμνύειν, ὡς ἐπιορκίας ἁλῶναι, ἀλλὰ τὸν υἱὸν ὑπὲρ αὐτοῦ, μηδὲ συναινοῦντος ὅλως. Τὸν δὲ κακὸν προεώρα κακόν, οὐ θεσμῷ μαντείας, ἀλλὰ φυσικῇ γνώσει προορῶν τὸ μέλλον· τὸν γὰρ τοῦ λῃστεύειν εἰς πεῖραν ἥκοντα μηδὲν ὁρμαῖς ἑτέρου δουλεύοντα ἀγαπῆσαι. Ὡς γοῦν ἀμεταθέτως εἶχεν ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τούτῳ καὶ τὸν υἱόν, τοὺς ὅρκους προτείνοντα, ὅλως ἐπιορκίας ἀπήλλαττε λόγοις—αὐτὸν καὶ γὰρ φυλάττειν τοὺς ὅρκους, ὡς μὴ προδιδόντα ἢ συναινοῦντα τὸ σύμπαν, ἐκείνῳ δ´ ὄντι τῶν ὅρκων ἐλευθέρῳ, ἀκινδύνως ἐξεῖναι καὶ πράττειν—, ἀπειπὼν πρὸς τοὺς λόγους καὶ τὴν ὑπὲρ τοῦ ἱκέτου ἱκετείαν ἀσθενοῦσαν ὁρῶν, ὁ δεξάμενος βουλὴν εἰσάγει τῷ κινδυνεύοντι καταφυγεῖν πρὸς τὸ μέλαν καὶ τὰ τῶν μοναχῶν ἀμφιέσασθαι, εἴ πως ἐντεῦθεν σωθείη· τῷ γὰρ ἅπαξ τὰ τοῦ κόσμου ὁμολογίαις ἀποθεμένῳ φρικταῖς μὴ ἄν τινα δυνατὸν εἶναι ὑπόπτως ἔχειν ὡς στραφήσεται πρὸς τὰ πρότερα· σεβασθῆναι δὲ τῷ βασιλεῖ καὶ τὸ σχῆμα, ὥστ´ ἀποσχέσθαι τὸν ἐνδεδυκότα μὴ τιμωρεῖν.

3. Ταῦτα λέγων πρὸς ἐκεῖνον ὁ πορφυρογέννητος καὶ βουλὴν εἰσάγων τὴν δοκοῦσαν συνοίσειν, δῆλος ἦν ἀπολύων ἐγκλήματος ἑαυτὸν τὸ μέρος, εἰ μὴ ποιῶν κινδυνεύοι· τὸ γὰρ ἐξ ἑαυτοῦ ὅσον ἦν δυνατὸν βοηθεῖν πεπρᾶχθαι. Κοτανίτζῃ μὲν οὖν τῷ καὶ Τορνικίῳ, ἐπηρτημένον τὸν κίνδυνον βλέποντι, ἀγαθὸν ἐδόκει τὸ βούλευμα, καὶ τῷ βουλεύσαντι χρᾶται μεσίτῃ πρὸς βασιλέα, ἐφ´ ᾧ τὸν μοναχὸν ὑπενδῦναι, κόσμον καὶ τὰ τοῦ κόσμου χαίρειν ἐάσας.

4. Ὡς δ´ ἀπῄτητο καὶ αὐτὸ τὸ τέλειον σχῆμα λαμβάνειν καὶ κατένευε παραυτίκα, ἀπολυθεὶς τελεῖται τὰ μοναχῶν καὶ ὁ χθὲς λῃστεύων σώφρων ὡρᾶτο καὶ ἄκακος, πλὴν οὐ τῇ τῆς ψυχῆς προθέσει, ἀλλὰ μόνῳ τῷ φαινομένῳ· ὁ γὰρ μεμεριμνημένος σκοπὸς ἐπὶ τούτῳ καὶ λίαν ἀπῆν, ἀνάγκης δὲ ἄρ´ ὑπούσης, τὸ γινόμενον ἀσθενές. Ἐς ὁπόσον δὲ τὰ κατὰ τοῦτον προέβη, ἐσαῦθις ἐροῦμεν. Ὁ γοῦν πορφυρογέννητος ἐπὶ τούτοις κατ´ ἀνατολὰς γίνεται καί, τοῦ βασιλέως ἐκεῖθεν ἀπάραντος, αὐτὸς ἦν ἀντ´ ἐκείνου μεταχειρίζων τἀκεῖ.

κηʹ. Θάνατος τῆς δεσποίνης Ἄννης καὶ τὰ τότε συμβάντα.

1. Ἀλλ´ ὀλίγον τὸ μεταξύ, καὶ ἡ δέσποινα μὲν Ἄννα ἐκεῖ τελευτᾷ τὸν βίον, ἀγγέλλεται δὲ μετ´ ὀλίγον τῷ βασιλεῖ· καὶ ὅς, προνοίᾳ τοῦ μὴ μαθεῖν τὸν υἱόν τε καὶ βασιλέα, ὡς ἐπ´ ἀπορρήτοις στέλλει τὸν αὐτοῦ μὲν ἀρχιδιάκονον, τῆς ἐκκλησίας δὲ χαρτοφύλακα, τὸν Μελιτηνιώτην Κωνσταντῖνον, ἐφ´ ᾧ μετακομίζειν τὸν νεκρόν, ὡς ἐχρῆν, ἐς Νίκαιαν. Ἅμα δὲ καὶ καιρὸν λαβὼν εὐπρεπῆ τοῦ τὸν πορφυρογέννητον, ἀποβαλόντα διὰ τὸ πένθος τὰ ἐρυθρά, μὴ φορεῖν ἄλλοτε παρασκευάσαι, εὐτρεπίσας ἀλλόχρο´ ἄττα, σὺν λευκῷ πορφυρᾶ χρυσῷ ποικιλτά, καὶ διὰ μαργάρων τὸ βασιλικὸν σημεῖον, τοὺς ἀετούς, περιθεὶς καὶ πέμψας ἐκ τούτων πέδιλά τε καὶ ἐφεστρίδας καὶ χαλινά, σφίσιν ὡς παρασήμοις τὸν υἱὸν προσέταττεν ἐμπομπεύειν, μόνῳ τῶν ἐρυθρῶν ἐκστάντα τῷ βασιλεῖ. Σοφὸν δὲ ἄρα καὶ τὸ τοῦ καιροῦ ἦν, ὡς μὴ δόξαι τὰ ἐπίσημα μεταλλάττειν καί, ἅμ´ ἀποβαλόντα τὰ ἐρυθρά, μεταλαμβάνειν τὰ ποικιλτά, ἀλλά, χρόνου ῥυέντος διὰ τὸ πένθος ἐπὶ μόνοις μέλασιν, ἀνεκτὴν τὴν μεταβολὴν δεδόχθαι, ὡς ἐξ ἀρχῆς κοσμηθέντος τοῦ φορέσαντος τοῖς μετὰ βασιλέα λαμπροῖς, ὡς ἐπὶ ῥητοῖς γέρασι βασιλείας τοὐπίσημον ἔχοντος.

2. Καὶ δὴ ἤπειγέ τε τὸν ἀρχιδιάκονον ὁ κρατῶν καὶ παραυτὰ μηδὲν μελλήσας ἀπέστελλεν, ἐφ´ ᾧ μὴ γνοίη ὁ βασιλεύς· ἀλλ´ ἐκεῖνος μὲν καὶ τὸν δοθέντα καιρὸν συντεμὼν ἤλαυνεν ἐφ´ ἑῴας, βασιλεὺς δὲ πειράσας διαλαθεῖν ὅμως τὸ κατὰ βουλὴν οὐκ ἤνυτεν, ἀλλ´ εὐφώρατον γέγονε τὸ ἀπόρρητον, καὶ τὴν συμφορὰν ὁ παθὼν ὡς εἶχε διέφερεν. Ὁ μέντοι γε πεμφθεὶς ἐπιστὰς βαρὺς μὲν ἔδοξεν, ἄδωρα δῶρα φέρων τῷ υἱῷ παρὰ βασιλέως· ὀλίγον δὲ διαλιπὼν ὅσον ἐπισκευάσαι τὸν νεκρὸν εὐάγωγον καθ´ ὁδόν, σπεύσας εἰς Νίκαιαν φέρει. Καὶ παραυτὰ στέλλεται μὲν τὴν ἐπὶ Νικαίας ὁ πατριάρχης, στέλλονται δὲ καὶ ἱεράρχαι ὅσοι δὴ κατὰ πόλιν ἦσαν καὶ τὸ τοῦ κλήρου ἔκκριτον ξύμπαν· τὰ δέ γε τῇ ὁσίᾳ προσήκοντα καὶ λίαν περιφανῆ ὁ κρατῶν ηὐτρέπιζε.

3. Τότε τοίνυν τὰ νενομισμένα τῇ κειμένῃ τελέσας ὁ πατριάρχης καὶ πολλοὺς τῶν γνωρίμων χρυσίοις ἱκανοῖς δωρησάμενος, ἐκ τῆς ὁσίας τὰ πολλὰ κερδάνας, εἰ καὶ τὴν χεῖρα ἡ γνώμη μέμφεσθαι εἶχε τῷ φιλοδώρῳ τῆς προαιρέσεως, τὴν πρὸς τὴν πόλιν καὶ αὖθις ἤλαυνε.

4. Πυθόμενος δὲ τὸν βασιλέα Ἀνδρόνικον, πάλιν ἁπτόμενον τῶν καθ´ ἕω, διαπεραιωθῆναι τὸν Βόσπορον, αὐτίκα παρεγκλίνας ἐν τῷ τοῦ Ἁγίου Αὐξεντίου βουνῷ κατά που τοὺς πρόποδας σκηνουμένῳ συγγίνεται. Κἀπειδή, μαιμακτηριῶντος λήγοντος, ἡ τῶν ἁγίων ἀποστόλων προσήλαυνεν ἑορτή, ἐκεῖσε μικρὸν ἐπιμείνας, τῷ βασιλεῖ ὁμιλῶν τὰ εἰκότα—ἐῴκει γὰρ καὶ συνδεδέσθαι ταῖς πρὸς αὐτὸν ἀγάπαις ὁ βασιλεύς—, τέλος τὴν θείαν ἐκτελέσας μυσταγωγίαν ἐν τῇ μονῇ τοῦ Ἀρχιστρατήγου κατὰ τὴν ἑορτὴν καί, ὡς εἰκὸς ἐπευξάμενος, ἀπαλλάττεται.

κθʹ. Ἐκστρατεία Μιχαὴλ βασιλέως πρὸς Σάγγαριν καὶ τὰ γεγονότα ἐκεῖ.

1. Βασιλεὺς δέ, καὶ αὖθις ἀγγελθὲν ἐκείνῳ ὡς τὰ πέραν τοῦ Σαγγάρεως ἀσθενεῖ, Πέρσαι τε, συχναῖς ἐπιτιθέμενοι πείραις, κατὰ πολλὴν ἄδειαν διαπεραιούμενοι, κακῶς ποιοῦσι καὶ τὰ ἐνδοτέρω τοῦ ποταμοῦ, δυνάμεις συναθροίσας ὅσας ὁ καιρὸς ἐδίδου καὶ ἐνεχώρει τότε τὰ καθ´ αὑτὸν πράγματα, ἀπτέρῳ τάχει τἀκεῖσε καταλαβών, διαπεραιοῦται τὸν Σάγγαριν.

2. Τότε τοίνυν, βλέπων τὴν Σκυθῶν, εἴποι τις, ἐρημίαν ἐκεῖ, μόνον οὐ τρίχας ἔτιλλε. Κατῳκτίζετο μὲν γὰρ ἐκτόπως τὸν τόπον καὶ τὴν χλεύην κατωδύρετο τῶν ἰδίων. Πρὸς δέ γε τὸν Ἀλεξανδρείας πατριάρχην, ἐκεῖσε κατὰ παραμυθίαν τῷ βασιλεῖ συνδιάγοντα, τὴν τοῦ ταῦτ´ ἠρημῶσθαι αἰτίαν καρδίας στεναγμοῖς ἰσχυρίζετο, τοῦ τόπου μὲν μεμνημένος ὡς εἶχε τὸ πρότερον, ὅτε κατ´ ἐπιτροπείαν αὐτὸς ἐστρατήγει, ἐς ὁπόσον δὲ βλέπων συμφορᾶς κατηντήκει τῷ τότε, ὡς μηδὲ βατὸν ἀνθρώποις εἶναι, δένδρεσιν ὑψικόμοις κατειλυμένον. Τὸ δ´ αἴτιον, φησίν, ἡ τῶν ζηλωτῶν ἐπίθεσις καὶ τὸ ἐκπολεμοῦν βασιλεῖ τὸ ὑπήκοον σπεύδειν, ὡς τὰ καὶ τὰ πέπρακται λέγοντας καὶ ὡς παρανομοίη ὁ βασιλεὺς καὶ τἆλλα οἷς, τὰς καρδίας τῶν ἀνθρώπων ἀλλοτριοῦντες τοῦ βασιλεύοντος, ἐποίουν καὶ βασιλέα περὶ ἑαυτῷ δεδοικέναι καὶ τὴν καθ´ αὑτὸν ὀρρωδίαν, πάντως καρδίας οὔσης, τὰ μέλη συγκατασπᾶσθαι ξυνέβαινεν. Αὐτίκα γὰρ μέλλησις ἠκολούθει καὶ τὸ ἐπιτροπαῖς στρατηγῶν καὶ μόναις διοικεῖσθαι τὰ κατὰ τόπους, οἳ δὴ γλισχρότητος μὲν ἡσσημένοι λημμάτων, δέει δὲ τοῦ μή τι παρὰ βασιλέως παθεῖν, ὡς παρὰ τὸ εἰκὸς ἐλλελειμμένους, τὰ πταίσματα συγκαλύπτοντες, τῷ κατὰ σφᾶς ἀδεεῖ ψευδῆ γράφοντες, ἠρήμουν τὴν χώραν καὶ τέλος ἔρημον τὴν οἰκουμένην ἀπέφηναν.

3. Ταῦτα λέγων, τρυφὰς βασιλικὰς ἀφεικὼς καὶ θεραπείαν ἅπασαν, ὡς σιτεῖσθαι καὶ τοῖς τυχοῦσι, τῶν πρόσθεν ὡς εἶχεν ἐπέβαινε. Πέρσας δέ, ὅσον ἐκεῖνος προσεχώρει, ὑπὸ πόδα χωρεῖν ἐποίει, ὅπου μὲν ἡσπέρουν ἐκεῖνοι, ἐκεῖ τοῦ βασιλέως διημερεύοντος, ὡς καὶ ἔτι θερμὰς τὰς ἑστίας ἐκείνων καταλαμβάνεσθαι, ὅπου δὲ βασιλεὺς ἐφειστήκει, ἐκεῖθεν πρὸ μιᾶς φθανόντων ἐκείνων ἢ καὶ δευτέρας μετασκηνοῦν. Πλῆθος δ´ ἦν ὀπωρῶν ἐκκεχυμένων κάτω τῶν δένδρων, ὡς ἐκεῖθεν τὸ πλέον τοῦ στρατιωτικοῦ σιτίζεσθαι· τὸ γὰρ εἰσαχθῆναί τισι τῶν ἐδωδίμων ἐκεῖ καὶ λίαν διὰ τὸ δέος ἀπώμοτον ἦν. Ὅθεν καὶ πολλάκις πέμπων ὁ βασιλεὺς τὰ τῆς τραπέζης τρύφη, τὸν σκληρὸν πιτυρίαν καὶ μέλανα, γυναικί τε ἅμα καὶ πενθερᾷ καί γε πατριάρχῃ καὶ τοῖς γνωρίμοις, παρίστα τὸ δυσπαθές, γράφων μηδ´ αὐτοῦ πηγιμαίου ὕδατος εὐπορεῖν, τὸ δέ γε τοῦ ποταμοῦ, τρυγοίπῳ διηθούμενον καὶ ἐξαιθριαζόμενον, μόλις προσιτὸν εἶναί οἱ ποτόν.

4. Μὴ γοῦν ἱκανῶς ἔχων τότε διώκειν ἐν δυσχωρίαις τὸ Περσικόν, ἄλλως τε καὶ ἐνδείας ἐπικειμένης τῶν ἀναγκαίων, τῷ γε τέως ἔγνω τὸν τόπον κατοχυροῦν. Καὶ δὴ φρουρίοις μὲν συχνοῖς τὰ παρ´ ἑκάτερα τοῦ ποταμοῦ διελάμβανε, τὰ μὲν πεπονηκότα τῷ χρόνῳ ἐπισκευάζων καὶ συνιστῶν, ἄλλα δὲ καὶ αὐτὸς ἀνιστῶν, ὅπου, τοῦ ποταμοῦ λειψυδροῦντος, πόρον ἔδει γίγνεσθαι, ὡς ἂν ἅμα μὲν τῇ τῶν φρουρίων πυκνότητι, ἅμα δὲ καὶ ταῖς τῶν ἀναγκαίων τόπων προκατοχαῖς, ἐν ἀμηχάνοις τὰ τῶν Περσῶν γίνωνται. Συστεῖλαι δὲ θέλων καὶ τὰς ἐφόδους τῶν ἐπιόντων, ὡς μὴ ἀνέδην ὁπόθεν βούλοιντο διεκπαίειν καὶ ἐπεισπίπτειν ἀδήλως, ἀξινηφόρους ἐς πολὺ πλῆθος συναθροισθῆναι κελεύει καί, μῆκος μὲν παραμετρήσας τοῦ ποταμοῦ ὅσον ἦν ἀναγκαῖον κατοχυροῦσθαι, πλάτος δὲ τὸ ἱκανὸν λογισάμενος, σπουδῇ τὰ δένδρα κόπτοντας, ἐπιτάττει ἐπικαταβάλλειν ἓν ἐφ´ ἑνὶ καὶ οὕτω καταπυκνῶσαι τοῖς κλωσὶ τῶν δένδρων τὸν τόπον, ὡς μηδ´ ὄφιν οἷόν τ´ εἶναι σχεδὸν διέρχεσθαι.
Ταῦτα πρὸς τὸ παρὸν ἐπιτάξας τε καὶ κατασκευάσας, τῷ ἐπιμεῖναι ταλαιπωρούμενος, τέλος σιταρκήσας τοῖς ἐν τοῖς φρουρίοις τὸ ἱκανόν, παρὰ τὸν ποταμὸν μέχρι καὶ τῶν τῆς Προύσης μερῶν ἀνάγεται, τὰ τῆς αὐτῶν ἐπισκέψεως, ὥστε καὶ τὸν ἐχθρὸν τελέως ἐκδιωχθῆναι, εἰς καιρὸν εὔθετον ἀναθέμενος.

λʹ. Τὰ κατὰ τοὺς πρὸς τὸν πάπαν Μαρτῖνον ἀποκρισιαρίους.

1. Ξυνέβη δὲ τότ´ ἀνὰ τὴν Προῦσαν διάγοντι καὶ τὰ κατὰ τὸν πάπαν μαθεῖν, ὃς δὴ καὶ Μαρτῖνος μετὰ Νικόλαον ἦν. Πρὸς γὰρ αὐτὸν ἔφθασε πέμψαι τόν τε Ἡρακλείας Λέοντα καὶ τὸν Νικαίας Θεοφάνην, οἳ δὴ καὶ ἐπιστάντες οὐ κατ´ ἐλπίδας, ἃς εἶχον ἀποστελλόμενοι, παρ´ ἐκείνων ἐδέχοντο, ἀλλὰ τοὐναντίον ἅπαν. Τὰ γὰρ καθ´ ἡμᾶς ὡς εἶχον μαθόντες καὶ ὅπερ ἦν ὑποτοπάσαντες, χλεύην τὸ γεγονὸς καὶ οὐκ ἀλήθειαν ἄντικρυς—παρὰ μόνον γὰρ βασιλέα καὶ πατριάρχην καί τινας τῶν περὶ αὐτούς, πάντες ἐδυσμέναινον τῇ εἰρήνῃ, καὶ μᾶλλον ὅτι καὶ ποιναῖς ἀλλοκότοις ἤθελεν ἀσφαλίζεσθαι ταύτην ὁ βασιλεύς—, ἐκείνους μὲν ἐν ἀτίμοις εἶχον καὶ τὴν εἰς τὸν πάπαν πρόσοδον ὀψὲ καὶ μόλις παρεῖχον· τέλος δὲ βασιλέα μὲν καὶ τοὺς ἀμφ´ αὐτὸν ὡς χλευαστὰς ἐπιτιμίοις καὶ μὴ ἀληθείαις στοιχοῦντας ἀφορισμοῖς καθυπέβαλον, τοὺς δὲ πρέσβεις, μηδενὸς ἀξιώσαντες τῶν εἰκότων, ἀπέπεμπον.

2. Ταῦτα γνοὺς βασιλεὺς παρὰ τοῦ Νικαίας ἐπανιόντος—ὁ γὰρ Ἡρακλείας ἐτεθνήκει—ἐν δεινῷ ἐποιεῖτο, ὥστε καί, τοῦ διακόνου μέλλοντος μνημονεύειν τοῦ πάπα κατὰ τὸ σύνηθες, βασιλέως παρόντος, ὁ κρατῶν διεκώλυε, καλὰ λέγων τῆς ἀγάπης ἐκείνων ἀπόνασθαι, ὥστ´ αὐτὸν μὲν ἐκπολεμῶσαι δι´ ἐκείνους ἑαυτῷ τοὺς οἰκείους, ἐκείνους δὲ μὴ ὅπως χάριν ἔχειν, ἀλλὰ καὶ προσαφορίζειν. Τότε δὲ καὶ διαλύειν ἤθελε τὰς σπονδάς, κἂν διελύοντο, εἰ μή τι προσίστατο τῇ βουλῇ· αὐτὸν μὲν γὰρ πολλὰ παθεῖν διὰ ταῦτα καὶ μόλις ἀνύσαι, κἂν ἐξαπιναίως λύοι παλινῳδῶν, ἐπιστάντος καὶ αὖθις καιροῦ τοῦ ταῦτα ζητήσοντος, μὴ ἂν ἀνυστὰ γενέσθαι τὸ σύνολον· χωρεῖν δὲ καὶ ἄλλως καὶ εἰς μεταβολὴν τὰ τῆς ἐκκλησίας πράγματα, τοῦ Ἰωσὴφ ἐπικαταστάντος· αὐτὸν μὲν οὖν καὶ εἰρηνικὸν εἰς ἅπαν εἶναι, καὶ μηδὲν ἐξ αὐτοῦ πιστεύειν τῶν ἀνηκέστων γίνεσθαι, οὐ μὴν ἀλλ´ ἀνάγκην εἶναι φανῆναι καὶ τοὺς κινήσοντας. Καὶ ταῦτ´ οὐχ ἁπλῶς ὑποπτεύων ἔλεγεν, ἀλλά γε τὸ πρὸ τούτων συμβάν, ἀνὰ τὸν Σάγγαριν διατρίβοντος, δειλιᾶν ἐποίει περὶ τῶν ὅλων τὸν βασιλέα, εἴ πως ὡς ἐπισφαλῆ τὰ συγκείμενα διαλύσειεν.
 

424 Chapitre XXVI.

1. L'Empereur offre à Muzalon l'ambassade de Rome. 2. Il le fait battre à coups de bâton. 3. Muzalon offre plus que ne demande l'Empereur.

1. L'Empereur avait autrefois tiré ce dernier d'entre les mains du grand Logothète son père pour le faire élever auprès de lui, et pour lui faire apprendre les exercices, et les sciences qui forment le corps, et qui instruisent l'esprit. Lorsqu'il était devenu grand, il lui avait fait épouser la fille de Cantacuzène, l'avait honoré de la charge de Logothète du trésor public, et l'avait employé dans les affaires les plus importantes. Mais il lui fit ressentir depuis de terribles effets de sa colère au lieu qu'il modéra en quelque sorte celle qu'il avait conçue contre Constantin Acropolite, et qu'il se contenta de le priver de ses bonnes grâces. Dans la nécessité d'envoyer une ambassade à Rome, il lui offrit cet emploi, à dessein plutôt de reconnaitre ses sentiments que de le lui faire accepter.

2. Muzalon l'ayant refusé avec une opiniâtreté indomptable, et n'ayant non plus écouté ses commandements, que s'il n'eût point eu d'oreilles, l'Empereur s'abandonna aux mouvements de la vengeance, et commanda au frère de Muzalon 425 de lui donner des coups de bâton. Le bâton s'étant rompu, il lui commanda d'en prendre un autre.

3. Ce ne fut pas là la fin de ses maux. Il le chassa hors de sa présence, et l'éloigna des emplois jusqu'à ce qu'étant ennuie d'être méprisé de la sorte, il offrit non seulement de consentir à la paix, de l'Eglise, mais de faire tout ce que l'on voudrait. L'Empereur se contentant d'une obéissance raisonnable par laquelle il se conformât â ce que les autres avaient fait pour l'union de l'Eglise, condamna sa soumission aveugle comme un refroidissement de piété, et comme une indifférence en matière de Religion. Pour lui il demeurait ferme â n'accorder aux Latins que ce qui leur avait été promis, et reçut Muzalon en grâce à la charge de ne leur rien accorder davantage.

Chapitre XXVII.

1. Retour des deux fils de l'Empereur. 2. Il médite de faire crever les yeux à Cotanize. 3. Constantin lui conseilliez de se faire Moine. 4. L'Empereur y consent.

1.  L'Empereur Andronique revint en la même année d'Orient, où il laissa l'Impératrice sa femme. Constantin Porphyrogénète revint un peu devant d'Occident sans y avoir remporté d'autre avantage que d'avoir amené Co- 426 tanize qui s'était rendu à lui sur sa parole.

2. Il avait dessein de la garder de bonne foi, mais l'Empereur son père ne regardant pas tant le temps présent auquel Cotanize donnait toutes les assurances que l'on pouvait souhaiter d'une parfaite obéissance, qu'il appréhendait qu'il ne se jetât à l'avenir dans la révolte, avait envie de lui faire crever les yeux, il prétendait n'être point tenu des promettes de son fils.

3. Porphyrogénète voyant que les Applications auxquelles il s'abaissait en faveur de Cotanize, qu'il avait reçu en qualité de suppliant, et à qui il avait donné sa soi et son serment, ne servaient de rien pour ébranler la résolution que l'Empereur son père avait prise, il lui conseilla de se faire Moine au Mont Melan, afin que le respect que l'Empereur son père portait à cette sainte profession l'empêchât d'exécuter la cruelle résolution qu'il avait prise contre lui, et afin que l'éloignement où il vivrait de tout ce qu'il y dans le siècle, levât les soupçons de rébellion et de révolte. En lui donnant cet avis, il faisait tout ce qui dépendait de lui pour le sauver, et s'exemptait de blâme au cas qu'il perdît les yeux pour ne l'avoir pas voulu croire. Cotanize qui avait dans l'esprit l'exemple de Jean gendre de Tornice, crut que l'avis de Porphyrogénète était bon, et le supplia d'obtenir pour lui de l'Empereur son père la permission de se faire Moine.

4. .L'Empereur la lui ayant accordée, cet homme 427 qui ne vivait un peu auparavant que de brigandages et de violences, parut en un moment doux et modéré, sinon par l'habitude de l'esprit et du cœur, au moins par l'habit et par la profession extérieure. Il était sort éloigné des pensées de la pénitence, et ne songeait qu'à éviter le danger. Nous verrons ci-dessous quelles furent les suites de cette profession. Après cela Constantin Porphyrogénète partit pour aller soutenir en Orient les affaires de l'Empire qui y étaient fort ébranlées.

Chapitre XXVIII.

1. Mort de l'Impératrice Anne. 2. Ses funérailles. 3. Générosité du Patriarche. 4. Son retour à Constantinople.

1.  L'Impératrice Anne mourut bientôt après en Orient, ou Andronique son époux l'avait laissée. Quand Michel Paléologue eut appris cette triste nouvelle, il eut soin de la cacher à Andronique pour épargner sa douleur, et il envoya le plus secrètement qu'il lui fut possible, Constantin Melitiniote Archidiacre de son Clergé, et Cartophylax de la grande Eglise pour faire transporter le corps à Nicée. Il crut quel le deuil qui obligeait Porphyrogénète à quitter la pourpre était une occasion favorable de lui faire présenter par Melitiniote des brodequins de 428 diverses couleurs avec des Aigles enrichis de perles. Quelque soin que l'on prît de tenir secrète la mort de l'Impératrice Anne, le Prince son mari en eut connaissance, et supporta cette affliction avec toute la confiance dont il fut capable. L'arrivée de Melitiniote ne fut guère agréable à Porphyrogénète, à qui il apportait de riches présents de la part de l'Empereur son père.

2. Le Patriarche, les Evêques, et les plus considérables Ecclésiastiques du Clergé furent envoyés à Nicée pour rendre la pompe des funérailles plus éclatante, et plus superbe. L'Empereur n'épargna pour cela ni peine, ni dépense.

3. Le Patriarche ayant touché de grandes sommes d'argent pour avoir officié en cette occasion, il les distribua à ses amis avec une telle profusion qu'il était aisé de voir que les présents de sa main ne répondaient pas encore à la libéralité de son cœur.

4. Il partit incontinent après pour revenir à Constantinople, mais ayant appris qu'Andronique avait traversé le Bosphore pour aller en Orient, il se rendit auprès de lui au pied du Mont de Saint Auxence, où il savait qu'il avait dessein de célébrer la fête des Saints Apôtres, l'entretint familièrement, officia solennellement dans l'Église de saint Michel le jour de cette fête, et s'en retourna à Constantinople.

429 Chapitre XXIX.

1. L'Empereur part pour s'opposer aux courses des Turcs. 2. Il voit avec douleur la désolation des Provinces. 3. Il supporte de grandes fatigues. 4. Il fortifie les frontières.

1. L'Empereur ayant appris que les Turcs avaient traversé le Sangare, et qu'ils faisaient le dégât au-deçà, amassa le plus grand nombre de gens de guerre que le temps et l'état de ses affaires lui purent permettre, et marcha avec toute la diligence qui lui fut possible pour s'opposer à leurs courses.

2. Quand il vit l'effroyable désolation à laquelle leur fureur avait réduit le pais, il en conçût une si sensible douleur, que peu, s'en fallut qu'il ne s'arrachât les cheveux. Comparant l'état fleurissant, où il se ressouvenait de l'avoir vu autrefois, lorsqu'avant que de parvenir à l'Empire, il y commandait en qualité de Gouverneur, avec l'état misérable, où il le voyait alors, il protestait avec de profonds soupirs au Patriarche d'Alexandrie, qu'il avait mené pour le consoler dans ce pénible voyage, que le zèle téméraire de certaines personnes, qui en décriant sa conduite avaient soulevé ses sujets contre lui, l'avait obli- 430 gé d'appliquer tous ses soins à sa propre conservation, et de négliger la ruine des Provinces. Je me suis contenté, lui dit-il, de pourvoir à ces parties éloignées par le ministère des Gouverneurs qui m'en ont dissimulé les besoins soit qu'ils fussent gagnés par présents, ou qu'ils appréhendaient d'être punis de leur négligence.

3. En déplorant de la sorte ce malheur, il renonçait à la délicatesse des festins, et au soin de sa personne ne mangeant que des viandes les plus communes. Les Turcs se retiraient à mesure qu'il avançait, et en arrivant il trouvait le reste du feu qu'ils avaient allumé avant que de partir. Il y avait une si grande quantité de fruits sous les arbres, qu'ils suffirent à nourrir une partie de l'armée. Il envoya plusieurs fois à sa femme, à sa belle-mère, et au Patriarche du pain bis qu'il mangeait, et leur manda que n'ayant point d'eau de fontaine, il buvait d'une eau bourbeuse après l'avoir fait passer par un sas.

4. Manquant des munitions nécessaires pour poursuivre les ennemis dans des pays hauts, et bas où ils s'étaient retirés, il se contenta de fortifier les frontières, de réparer les vieux forts, et d'en bâtir de neufs aux endroits où le fleuve était plus étroit, et plus guéable ; de fortifier un certain espace le long de la rivière avec des arbres dont les branches croient si bien entrelacées, et de si prés qu'an serpent n'aurait pu passer au travers. Ayant donné ces ordres là, les incommodités qu'il 431 souffrait croissant de jour en jour, il s'approcha de Pruse, et remit à un autre temps de visiter ce pays là, et d'en chasser entièrement les ennemis.

Chapitre XXX.

1. Les Ambassadeurs de l'Empereur sont mal reçus à Rome. 2. Peu s'en faut qu'il ne rompe la paix.

1. Pendant qu'il était à Pruse, il apprit l'état de ses affaires auprès du Pape Martin qui avait succédé à Nicolas. Il y avait quelque temps qu'il lui avait envoyé en ambassade Léon Évêque d'Héraclée, et Théophane Évêque de Nicée, qui furent reçus tout autrement qu'ils ne méritaient, et qu'ils ne s'attendaient de lettre. Les Latins ayant été informés de nos véritables dispositions, et ayant appris que la paix que nous avions faite n'était qu'une tromperie, et qu'une imposture, et qu'à la réserve de l'Empereur, du Patriarche, et de quelques autres qui l'entretenaient de bonne foi, le reste la détestaient avec une horreur si étrange qu'il les fallait forcer par les supplices à s'y soumettre, ne les admirent qu'à peine, et après plusieurs remises à l'audience du Pape, retranchèrent de la communion de l'Église l'Empereur et ses adhérants comme des trompeurs qui avaient usé de rigueur contre plusieurs personnes, pour faire accroire qu'ils recevaient 432 sincèrement la paix, et les renverraient sans leur avoir fait aucun honneur.

2. L'Empereur ayant appris toutes ces choses de l'Evêque d'Héraclée qui revint seul, celui de Nicée étant mort dans le voyage, il en ressentit une cuisante douleur, et étant un jour à l'Eglise, il défendit au Diacre de faire commémoration du Pape, et dit qu'il était bien récompensé de l'amitié qu'il avait portée aux Latins jusques à encourir la haine de ses amis. Il eut envie de rompre la paix, et je pense qu'il l'eût rompue, si ce n*est que considérant les peines qu'il avait essuyées pour la conclure, et le regret qu'il aurait peut-être de l'avoir rompue en un temps où il y avait des changements à appréhender dans l'Eglise, il jugea plus à propos de n'en rien faire. Il se promettait que si Joseph était rétabli dans son Eglise, il ne ferait rien à son préjudice parce qu'il était doux, Se modéré ; mais il se défiait de ceux qui avaient le plus de pouvoir sur son esprit; et ce qui était arrivé un peu devant aux environs du Sangare fait bien voir que sa défiance n'était pas trop mal sondée.

λαʹ. Περὶ τῶν διαθηκῶν τοῦ πατριάρχου Ἰωσήφ.

Ὁ μὲν γὰρ Ἰωσήφ, προσδοκήσιμος ὢν ἐπὶ τῷ θανεῖν, τὰς διαθήκας ἐξήνυτεν· ἦν δὲ χρεία μεμνῆσθαι καὶ βασιλέως καὶ τῆς ὑπὲρ ἐκείνου εὐχῆς. Καὶ ἐμέμνητό γε καὶ ηὔχετο, οὐ μὴν δὲ καὶ προσετίθει τὸ ἅγιος, ὃ σύνηθες ἔχειν ὡς χρισθέντας μύρῳ τοὺς βασιλεῖς. Ὁ δὲ βασιλεὺς πεμφθείσης ἰδὼν οὕτως ἐκείνην ἔχουσαν ἐδυσχέραινε· καὶ γράφει μὲν πατριάρχῃ, γράφει δὲ καὶ τῷ τὴν πόλιν ἐπιτετραμμένῳ, μανθάνειν ἐρωτῶντας πῶς τοῦτο πέπρακταί οἱ καὶ ἐφ´ ὅ τι τῆς βασιλείας κολούει τὸ ἅγιος. «Μήπως ὡς ἀνάξιον, φησί, μὲ κρίνων τῆς ἁγιστείας οὕτω γράφει;» Γέγραπται δ´ ὑπὲρ τούτων καὶ τῷ τῆς Ἀντιοχείας πατριάρχῃ τῷ Πρίγκιπι. Οἳ καὶ πέμψαντες ἐπυνθάνοντο τὴν αἰτίαν τοῦ οὕτω γράφειν, ὡς θέλοντος γνῶναι καὶ βασιλέως. Καὶ ὃς μετετίθει τὴν τούτων αἰτίαν εἰς τοὺς ἀμφ´ αὑτὸν μοναχοὺς καὶ εἰς πίστιν ἄλλην προῆγεν οὕτως ἔχουσαν ἐπὶ πᾶσι, πλὴν προσκειμένης ἐκεῖ καὶ τῆς ἁγιότητος. Ταύτην γοῦν ἐμφανίζων, ἔλεγε γράφειν τὸ πρότερον, ἐπεὶ δὲ οἱ περὶ αὐτὸν σκανδαλίζοιντο, μετεγγράφειν ἐσαῦθις τὴν ἐς χεῖρας ταύτην γεγονυῖαν τῷ βασιλεῖ. Οὕτως ἦν ἐκεῖνος εἰρηνικὸς ἐφ´ ἅπασιν. Ἀλλὰ τοὺς περὶ αὐτὸν ὑποπτεύων ὁ βασιλεύς, ἅμα δὲ καὶ τοῦ μὴ δόξαι συνιστᾶν τὴν καθ´ αὑτοῦ κατηγορίαν, ὡς κατὰ χλεύην καὶ οὐ πρὸς ἀλήθειαν ποιησάμενος, τὰ περὶ τούτων τοῖς ἐφεξῆς καιροῖς τῷ τέως ἀνήρτα.

λβʹ. Ὅπως συνέβη τὰ κατὰ Βελλάγραδα.

1. Ἐν τούτοις δ´ ὄντος τοῦ βασιλέως, καὶ τὰ κατὰ τὰ Βελλάγραδα διηγγέλλοντο. Ἀλλ´ ἀναληπτέον μικρὸν ἄνωθεν. Ἰλλυριοὶ μὲν οὖν, βασιλέως ἀποστατήσαντες, καθ´ αὑτοὺς ἦσαν· περισχόντες δ´ ἐρήμην πόλιν τὴν Δυρραχίου ἐκ τοῦ προγεγονότος σεισμοῦ, ἀνακτίζουσί τε καί τινας συναποστάτας σφίσιν ἐκεῖ κατοικίζουσι. Τῷ ῥηγὶ δὲ Καρούλῳ, ἐξ ἐγγίονος γειτονήματος τοῦ ἀπὸ τῶν Κανίνων, φιλίως εἶχον καὶ κατὰ συνθήκας εἰρήνευον.

2. Τὰ μέντοι γε Κάνινα πάλαι μὲν ἦσαν τοῦ Φιλίππου ἀμηραλῆ, ἀνδρὸς δυναμένου πλεῖστα, ὃν καὶ Μιχαὴλ δεδιὼς ὁ δεσπότης, καὶ μᾶλλον ἰσχύσαντος καὶ κατὰ τοῦ Μαφρὲ τοῦ Καρούλου, ὡς καὶ ἀποκτεῖναι καὶ τὴν ἀρχὴν ἐκείνου λαβεῖν συμμαχίᾳ πλείστῃ τῆς ἐκκλησίας, κήδει εἰσποιεῖται, καὶ τὴν πάλαι τῷ Σφραντζῇ συνοικήσασαν, ἀδελφήν γε οὖσαν τῆς αὐτοῦ γυναικός, κεχηρωμένην ἐκείνου, πέμψας συναρμόζει οἱ, ἐκχωρήσας αὐτῷ καὶ Κανίνων καὶ Κορυφοῦς. Ὡς δὲ δόλῳ κακῶς ἀπεκτόνει, πέμψας τοὺς ἐξ ἀδήλων κατοϊστεύσοντας, καὶ τὸ δρᾶμα ἠνύετο καὶ ὁ ἀμηραλῆς ἐτεθνήκει, ἠβούλετο μὲν κατασχὼν Κάνινα ἔχειν, ἐμποδὼν δ´ ἦσαν οἱ ἐν ἐκείνοις εὑρισκόμενοι Ἰταλοί, οἳ καὶ τὸν τῆς ἥττης συνδιαγαγόντες καιρόν, αὖθις ἀπέκλιναν πρὸς τὸν Κάρουλον. Κάρουλος δὲ πέμψας κατωχύρου τε τὸ φρούριον καί, ὡς ἰδίῳ χρώμενος, ἐκεῖθεν ἐξορμᾶν τοὺς αὐτοῦ κατὰ τῆς τῶν Ῥωμαίων ἠβούλετο.

3. Τότε τοίνυν ἐθάρρυνε μὲν ἐκεῖνον καὶ ἡ τῶν Ἰλλυριῶν ἀποστασία· ἔχων δὲ καὶ τὸν κότον ἀρχῆθεν, ὡς ἐκκρουσθεὶς ταῖς τοῦ βασιλέως μηχαναῖς τῆς ἐπὶ τὴν πόλιν ἐκπλοίας, λαὸν ἱκανὸν ἐκ Βρεντησίου ἅμα μὲν ἱππότην, ἅμα δὲ καὶ πεζόν, ὡς εἰς τρεῖς χιλιάδας ποσούμενον, διαπεραιοῖ τὸν Ἰόνιον· οἳ δὴ καὶ καταλαβόντες τὰ Κάνινα καί, ὡς εἶχον ἐνσκευασάμενοι, οὕτως ἐκεῖθεν ἐξώρμων ὡς τῇ κατὰ σφᾶς τόλμῃ οἴεσθαί τινας μέχρι καὶ πόλεως Θεσσαλονίκης, ἔτι δὲ καὶ πόλεως αὐτῆς, πεζῇ ξυμβαλεῖν. Ἐπὶ τοσοῦτον δ´ ἐθάρρουν τῇ κατ´ αὐτοὺς δυνάμει ὥστε καὶ κατ´ ἐλπισμὸν τὸν κρείττω διαμερίζειν καὶ χώρας καὶ πόλεις ἑαυτῷ ἕκαστον τῶν προὐχόντων.

4. Ἐξῆρχε δὲ τούτων ἁπάντων ὁ καὶ τῷ φρονήματι τοὺς πάντας ὑπερφερόμενος Ῥὼς Σολυμᾶς, μέγιστος μὲν ἡλικίᾳ, σοβαρὸς δὲ ταῖς τῆς ψυχῆς καταστάσεσιν, ὑπέροφρυς δὲ ταῖς ἐντυχίαις, ξανθὸς τὴν τρίχα καὶ ὑπεραυχὴς ἐκ ψυχικοῦ τινος ἐκθέρμου κινήματος· οἶμαι δὲ κἀντεῦθεν τὴν ὀνομασίαν σχεῖν, παρὰ τὴν πρὸς Ῥὼς ὁμοιότητα.

5. Προαχθέντες τοίνυν ταῖς τόλμαις, οἱ Ἰταλοὶ ἐπὶ τὰ Βελλάγραδα πρῶτον ὥρμων, ὡς ἐξ αὐτῆς αἱρήσοντες. Τὸ δέ γε φρούριον, ἔνθεν μὲν τὸν οὕτω πως λεγόμενον ἐπιχωρίως Ἀσούνην ποταμὸν προϊσχόμενον, ἐπίκειταί οἱ κατὰ πλευράν, πλὴν οὐκ ἐπ´ ἀγχωμάλου, ἀλλ´ ἐκκρεμὲς πλημμυροῦντι κάτω γεωλοφούμενον, οὗ δὴ καὶ ἔξωθεν ἐμβόλῳ τινὶ σκευαστῷ, ὡς μὴ τοῖς ἐπιτιθεμένοις ἐμποδὼν ἱσταμένοις κωλύοιντο, ὑδρεύονται ὁσημέραι τοῦ ποταμοῦ πίνοντες· τόσον δὲ τῷ φρουρίῳ ὁ ποταμὸς παράκειται ὥστ´ ἀπὸ ἐγγίονος θέας τοὺς ἐντὸς σαρίτταις ἀπείργειν τοὺς ἐμποδίζοντας καί γ´ ὡς πελταῖς τῷ σκεπάσματι τοὺς ἐφ´ ὕδωρ ἰόντας χρῆσθαι. Ἐπὶ θάτερα δὲ τούτου λόφος ἕτερος ὑπερανέχει, τῆς πεδιάδος καταντικρὺ κείμενος, οὗ δὴ καὶ Βοώσης λεγόμενος ποταμὸς ἄλλος, πλημμυρῶν κατὰ μέσην, ἀπείργει τὰ Κάνινα. Παμπληθεὶ γοῦν ἐκεῖνον περαιωσάμενοι, κατασχόντες τὸν λόφον, μετεώρους ὄντας ἐπὶ τῷ μέλλοντι φόβῳ, τοὺς τοῦ φρουρίου περικαθίζουσι καὶ δή, ἐπιστήσαντες μηχανήματα πετροβόλα, ἐκεῖθεν βολαῖς ἰσχυραῖς ἐκάκουν τὸ τεῖχος.
Ἡ τούτων γοῦν φήμη ἀπτέρῳ τάχει μέχρι δὴ καὶ βασιλικῶν ἀκοῶν φθάνει καὶ αὐτίκα τοὺς λογισμοὺς ταράσσει τῷ βασιλεῖ καὶ περὶ τῶν ὅλων τετρεμαίνειν ποιεῖται. Θυμῷ γὰρ συγκράτους τόλμας πῦρ ἐλαίῳ μιγνύμενον ἤν τις λέγοι, οὐκ ἂν τῆς εἰκόνος ἁμάρτοι· οὐδὲ γὰρ ἄλλο τις εἶχε τοπάζειν ἐκεῖνο ἢ τὰς ἐπισχεθείσας δυνάμεις ἐκ μηχανῶν τόσων διὰ θαλάσσης μηδὲν ἰέναι, ταύτας ἤδη διὰ ξηρᾶς εὐοδεῖν, πλέον ἐχούσας ἐκείνου τὸ δύνασθαι τῷ ἀπ´ αὐτῆς βαλβῖδος τῆς μάχης κερδαίνοντας ἀποζῆν. Τῷ τοι καὶ καταφεύγειν μὲν ἐπὶ Θεὸν ἔγνω, ἑτοιμάζειν δὲ καὶ δυνάμεις τὰς ἀποχρώντως πρὸς τόσον ἀνθεξούσας πλῆθος, ὡς ἅμα τῷ φανῆναι στῆναι, σφαλέντας κἀκ τῆς πρώτης πείρας τὸ πρόσω μαθόντας ἄβατον.

7. Τὰ μὲν οὖν πρὸς Θεὸν οὕτως ἐξητοιμάζετο· παρήγγελτο γὰρ πατριάρχῃ τε καὶ ἀρχιερεῦσι συνάμα παντὶ τῷ κλήρῳ πρῶτον μὲν πάννυχον ἱκετείαν πρὸς Θεὸν κατ´ ἐκείνων ποιήσασθαι, εἶτα δὲ ἅμ´ ἕῳ πατριάρχην τε καὶ σὺν αὐτῷ ἓξ ἄλλους τῶν προὐχόντων ἀρχιερέων, τὰς ἱερὰς στολὰς ἐνδυθέντας, τῶν λοιπῶν ἐκεῖσε θεοκλυτούντων, ἐπιτελεῖν εὐχέλαιον, φακέλλους δὲ παπύρων ποιήσαντας, τῷ καθαγνισθέντι ἐλαίῳ βάπτειν καὶ οὕτω διδόναι τοῖς ταῦτ´ ἀπάξουσι πρὸς τὸ στράτευμα, ὥστ´ ἀποχρῶντ´ εἶναι τῷ τῶν στρατιωτῶν πλήθει, ἐφ´ ᾧ ἓν ἕκαστον τῶν παπύρων ἕνα κρατοῦντα ὁμόσε χωρεῖν τοῖς ἐχθροῖς. Ταῦτ´ ἐπετέτακτο καὶ τὴν ταχίστην ἐπέπρακτο, καὶ οἱ θεῖοι φάκελλοι τῶν παπύρων, σκεύεσιν ὑελίνοις ἐμβεβλημένοι, ἅμα μὲν μετ´ εὐχῆς, ἅμα δὲ καὶ μετ´ ἀσφαλείας ἐπέμποντο.

8. Βασιλεὺς δὲ τὸν αὐτοῦ γαμβρὸν Μιχαὴλ τὸν δεσπότην καὶ τὸν μέγαν δομέστικον τὸν Ταρχανειώτην καὶ αὐτὸν Μιχαήλ, ἔτι δὲ καὶ τὸν μέγαν στρατοπεδάρχην τὸν Συναδηνὸν Ἰωάννην καὶ τέταρτον σὺν τούτοις τὸν ἐκτομίαν Ἀνδρόνικον, τατᾶν μὲν τῆς αὐλῆς ὄντα τῷ τότε, Ἠονοπολίτην δ´ ἐπικεκλημένον, ἐγχειρίσας δυνάμεις ἱκανὰς πρὸς τοὖργον, ἐκπέμπει, ὀρρωδίαν μὲν πᾶσαν ἐξ αὐτῶν ἐκβάλλων, θάρρος δ´ ἐντιθεὶς πλεῖστον ταῖς ἀπὸ τῶν εὐχῶν τῶν ἱερέων συνάρσεσιν.

9. Οὗτοι μὲν οὖν ἀπελθόντες ἀπωτάτω ὅσον ἦν ἐγχωροῦν ἐστρατοπεδεύοντο καὶ προσβαλεῖν μὲν ἐξαπιναίως οὐκέτ´ ἐτόλμων—ἀλογίστῳ γὰρ ἀντισχεῖν θράσει ἐδόκουν, καὶ μᾶλλον οἱ περὶ τὸν μέγαν δομέστικον, ᾧ δὴ καὶ τὸ πᾶν ἐπιτέτραπτο, ἀεὶ προμηθείας θρόνον τιμῶντα—, σιταρκεῖν δὲ ἤδη λιμῷ ἐκλελοιπότας τοὺς τοῦ φρουρίου τοὺς πειράσοντας ἔγνωσαν ἀποστέλλειν. Ἐῴκει γὰρ καὶ ὁ παραρρέων τὸ φρούριον ποταμὸς τὰ πολλὰ ξυλλαμβάνειν σφίσιν, ἅμα μὲν δι´ αὐτοῦ φορτηγούντων νυκτός, ἅμα δὲ καὶ τῷ κατὰ χρείαν ὑδρεύσεως ἐμβόλῳ πρὸς τὴν ἐπὶ τὸ φρούριον ἀναγωγὴν τῶν φορτίων ἐν ἀσφαλεῖ χρησομένων τῶν ἐπὶ τῷ σιταρκεῖν τεταγμένων. Ταῦτα διανοηθέντες, τὰς φορτηγοὺς εὐτρεπίσαντες καὶ ἱκανὰ νηησάμενοι, τῷ ποταμῷ πιστεύοντες, ἔπεμπον, καὶ τοὺς παρὰ τὸ χεῖλος τοῦ ποταμοῦ αὐτάρκεις πρὸς μάχην τῶν ἐπιθησομένων τάξαντες. Τοῦτο γινόμενον μὴ λαθὸν ἐκμαίνει τοὺς Ἰταλούς, καὶ ἐπισχεῖν, ὡς ἂν οἷοί τ´ ἦσαν, ἐξέθορον. Οἱ μὲν οὖν, παρὰ θάτερα τοῦ ποταμοῦ Ἀσούνη σταθέντες, ἕτοιμοι ἦσαν ἐπιόντας ἀμύνεσθαί τε καὶ κωλύειν τὴν σιταρκίαν, λιμῷ μᾶλλον τὸ φρούριον ἐλπίζοντες παραστήσασθαι· ὁ δέ γε Ῥὼς Σολυμᾶς, συνάμα τοῖς περὶ ἐκεῖνον, πλείστοις καὶ ἰσχυροῖς οὖσι, διέγνω, τὸν ποταμὸν διαπεραιωσάμενος, τοὺς παρὰ τὸ χεῖλος ἐπὶ φυλακὴν ἰόντας καταγωνίζεσθαι. Καὶ δή, τῷ ῥεύματι μεθ´ ὁρμῆς ἐμβαλόντες πλείστης, ἱστῶσί τε τὴν τοῦ ὕδατος ῥύμην καὶ κατὰ θάτερα τὴν ταχίστην γίνονται, φριμαγμοῖς καὶ μόνοις τῶν κατὰ σφᾶς ἀγερώχων ἵππων καταπλήξειν τὸ ἀνθιστάμενον ἅπαν οἰόμενοι. Ὡς γοῦν τῷ θάρρει προπηδῶντες εἰκαίως ἐπὶ τοὺς πεμφθέντας ἐξώρμων, οἱ μὲν πρὸς μὲν τὴν πρώτην ἐμβολήν, τοῦτο μὲν φυλαττόμενοι, τοῦτο δὲ καὶ τεχνιτεύοντες, ἐπιεικῶς εἶξαν, ἐπιτήδειον δ´ εὑρόντες τόπον, μετὰ βάρους ὅπλων ἰόντας κατωΐστευον. Κἀκείνων μὲν ἐφικνεῖσθαι τῶν ἀδυνάτων ᾤοντο, ἐπείρων δὲ βάλλοντες τοὺς ἵππους, εἴ πως κατευστοχήσαντες τοὺς ἐπὶ τῶν ἵππων γαννυμένους πεζοὺς ἀποδείξαιεν.

10. Ἐτρώθησαν γοῦν καὶ ἄλλοι τῶν ἵππων, τιτρώσκεται δὲ καὶ ἡ τοῦ Ῥὼς Σολυμᾶ, πλὴν οὐ καιρίως, ὥστε καὶ ἐξαπιναίως καταπεσεῖν. Ὅμως—τὸ γὰρ βέλος ἤπειγε—καὶ τοῦ πολλοῦ θράσους καθυφεῖτο καὶ τὸν ἐπιβάτην εἰκαίως ἔφερεν, ὥστε καὶ σιτοδοχείῳ κατὰ γῆς προσπαῖσαι ἀνεῳγότι, συμποδισθῆναί τε καὶ τὸν ἐπιβάτην καταβαλεῖν. Οἱ δὲ μὴ δυνάμενον κινηθῆναι τὸν σοβαρὸν περιστάντες χερσὶν ἁλίσκουσι. Φημίζεται γοῦν παραυτά, ἔνθεν μὲν τοῖς τοῦ βασιλέως, ἐκεῖθεν δὲ τοῖς κατὰ τὸ φρούριον, ἡ ἐκείνου ἅλωσις. Καὶ οἱ μὲν ἐν χερσὶν εἶχον τὸν τέως μέγα σοβαρευόμενον, οἱ δὲ τοῦ φρουρίου, καὶ πρὸ τοῦ τοὺς ἀγγελοῦντας παραγενέσθαι, ἐφηδόμενοι τοῖς ἐκτὸς τὴν ἅλωσιν ἤγγελλον.

11. Ἅμα γοῦν ἕῳ οἱ ἐντεῦθεν συνησπικότες, κρατοῦντες ἕκαστος καὶ τὸν θεῖον ἐξ ἐλαίου πάπυρον, περαιωθέντες τὸν ποταμόν, τεταραγμένοις ἐμπίπτουσι καὶ ἅμα πρὸς φυγὴν τρέπονται. Οἱ μὲν οὖν, κατὰ στόμα παιόμενοι, διεφθείροντο—οὐ γὰρ πρὸς τὸ ἀντισχεῖν, ἀλλὰ πρὸς τὸ μαθεῖν μόνον τί τὸ γινόμενον ἐτρέποντο κατὰ πρόσωπον—, οἱ δέ, κατὰ νώτου πληττόμενοι, διωλίσθαινόν τε τῶν ἵππων καὶ πίπτοντες ἔθνῃσκον, ἔστι δ´ οὗ καὶ ζῶντες συνελαμβάνοντο. Σπουδὴ γὰρ ἦν τοῖς μὲν τὸν ποταμὸν Βοώσην φθάσαι καὶ περαιωθεῖσι σωθήσεσθαι, τοῖς δὲ τοῦ βασιλέως τὰς ἐπὶ τὸν ποταμὸν αὐτῶν ὁρμὰς διακλείειν προφθάνουσι. Καὶ δέει τοῦ μὴ κωλυθῆναι παντάπασιν, αὐταῖς σκευαῖς καὶ γυναιξὶν ἐνειλούμενοι καὶ ὁ ἐπιὼν τὸν προϊόντα καταπατῶν τε καὶ κατασποδῶν, αὐτοὶ παρ´ ἑαυτῶν τὰ πλεῖστα ἐσφάλλοντο· πολλοὶ δὲ καὶ ὑπετέμνοντο οἱ ἱππεῖς πρὶν φθάσαι τὸν ποταμόν, καὶ ἔργον εὐζώνου πεζοῦ ἱππεὺς ἐγένετο σοβαρός, ὡς ἁλίσκεσθαι μὲν πλείστους, ἅμα δ´ ἑαλωκότας ἀπάγεσθαι πρὸς τὸ φρούριον, καὶ πάλιν ἄλλους καὶ ἐπ´ ἐκείνοις ἄλλους, καὶ οὕτως ἐφεξῆς τοὺς μὲν φονεύεσθαι, τοὺς ὀνομαστοὺς δὲ συλλαμβάνεσθαι, μέχρις οὗ καὶ τὸν ποταμὸν Βοώσην φθάσαντες, οἱ μὲν ἑκοντὶ ἑαυτοὺς ἐρρίπτουν κατὰ τοῦ ῥεύματος, τὸ ἐξαπολωλέναι προτιμῶντες τοῦ μετ´ αἰσχύνης πεσεῖν εἰς χεῖρας Ῥωμαίων, οἱ δέ, βίᾳ τὸν ποταμὸν διεκπαίοντες, ἐκ πολλῶν ὀλίγοι, πρὸς τὸ τῶν Κανίνων φρούριον διεσῴζοντο φεύγοντες, γυμνοί τε καὶ ἄοπλοι καὶ πεζοί, οἱ πρὸ μικροῦ σοβοῦντες καὶ ὡς νοσσιὰν τὴν Ῥωμαΐδα καταλαβεῖν κατ´ ἐλπισμὸν ἔχοντες.

λγʹ. Θρίαμβος τῶν ἑαλωκότων κατὰ τὰ Βελλάγραδα.

Ἄξιον δὲ μηδὲ τὸν ἐκείνων θρίαμβον τὸν ἐν τῇ πόλει γεγονότα παραδραμεῖν. Ἐπειδὴ γὰρ κατὰ κράτος ἐνίκων οἱ βασιλέως, μᾶλλον δὲ καὶ ἀκονιτὶ τὰ θαυμαστὰ κατὰ τῶν ἀλαζόνων κατώρθουν, τοὺς μὲν πεσόντας ἐσκύλευον, πλοῦτον συλλέγοντες ὅπλων τε καὶ ἐνδυμάτων καὶ ἵππων καὶ σκευῶν παντοίων ἐξησκημένων, τοὺς δέ γε ζῶντας αὐτούς τε καὶ ἵππους αὐτῶν ἐπισυναθροίσαντες καὶ τοὺς μὲν πέδαις ἀφύκτοις δεσμήσαντες, τοὺς δ´ ἀνέντες εἰς ὑποζύγια, σφίσι τὴν στρατιὰν ἀναλαβόντες—οὐδὲ γὰρ εἶχον ἐντεῦθεν δεδιέναι, πανστρατιᾷ ἑαλωκότων—, ἐς βασιλέα μετά γε τροπαίων λαμπρῶν ἀνεζεύγνυσαν, θέα ὄντως φιλορρωμαίοις πανθαύμαστος. Ὁ γοῦν βασιλεύς, ὑποδεξάμενος μὲν τοὺς ἰδίους, μαθὼν δ´ ἐς τὸ ἀκριβὲς τὰ πραχθέντα, ἔτι δὲ καὶ ἰδὼν ἕκαστον αὐτοῖς ἵπποις τε καὶ σκευαῖς, τοῖς μὲν κατεσκληκόσι καὶ μόνοις ὀστέοις καὶ δέρμασι τὴν πάλαι δεικνύουσιν εὐκληρίαν, ταῖς δὲ διερρωγυίαις, οὐκ αὐταῖς ἴσως αἷς καὶ πρώην ἐχρῶντο, ἀλλὰ ταῖς τυχούσαις καὶ αἷς ἂν ἐκείνους ἐπολυώρουν οἱ ἐλεοῦντες, καί γε στιχηδὸν διεληλακότας κατανοήσας, σώματα στυγνὰ μὲν τῷ τότε καὶ οἷα μηδὲ σώματ´ ἄν τις εἶπεν, ἀλλὰ σκιὰς τῶν πάλαι γιγάντων, ψυχὰς δὲ τῷ μὲν κατὰ σφᾶς πάθει καὶ λίαν καμπτομένας, τῇ δὲ τῶν προσώπων τάσει καὶ τῷ τοῦ φρονήματος ἐμβριθεῖ τὴν πάλαι δηλούσας ἐλευθερίαν, ἐπεκάμφθη μὲν τοῖς κατ´ ἄνθρωπον συναντήμασι, χεῖρας δ´ αἴρει πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ὁμολογεῖ τὴν χάριν τρανῷ στόματι καί γε, θέλων ἀνάγραπτα θεῖναι, προστάσσει γράφεσθαι τοῖς τῶν ἀνακτόρων τοιχίσμασι, πλὴν οὐκ αὐτὰ καὶ μόνα, ἀλλ´ ἃ δὴ καὶ ἀρχῆθεν Θεοῦ γέγονεν ἐλεοῦντος· κἂν ἐκεῖνα μὲν καὶ αὖθις ἐν προστώοις γεγράφατο, τὰ δ´ οὐκ ἔφθασαν τελεσθῆναι, ἐπελθόντος τῷ βασιλεῖ τοῦ θανάτου. Ἐκείνους δέ, τὴν τοῦ Θεοῦ χάριν δεικνύναι θέλων ἐπὶ πάντων, οὐκ αὐτὸς μεγαλιζόμενος τοῖς πρωϊζὰ τελεσθεῖσιν, οἷά τις ἀπειρόκαλος καὶ μικρόψυχος, ἀλλὰ μᾶλλον Θεὸν μὲν εἰδὼς αἴτιον, Θεὸν δὲ καὶ μεγαλύνειν προθέμενος, θρίαμβον προστάσσει καταγαγεῖν. Ὁ δ´ ἦν· ἵστατο μὲν ἄνωθεν ἐξ ἀπόπτου ὁ βασιλεὺς ἐν τοῖς ἀνακτόροις τῶν Βλαχερνῶν, πρὸς τὸ κατὰ θάλασσαν δυτικὸν ἀφορῶν, ἐφ´ ᾧ ἅμα μὲν θεῷτο, ἅμα δ´ εὐσύνοπτος εἴη τοῖς θεωμένοις. Ἤγοντο δὲ στιχηδὸν ἐκεῖνοι καθ´ ἕνα, ὡς εἶχεν ἕκαστος ἐφ´ ἵππου κατὰ θάτερα τῶν πλευρῶν καθήμενος. Ἐδίδοτο δ´ ἑκάστῳ κρατεῖν καὶ κοντὸν ἐκ παπύρου ἤ τινος ἄλλου εἰκαίου, ὡς τρόπαιον πάντως τοῦ κατὰ σφᾶς πταίσματος. Ὄχλος δὲ παρ´ ἑκάτερα πλεῖστος ἵστατο, οἱ μὲν τὰ τῆς τύχης ἐποικτιζόμενοι καί γ´ ἐλεοῦντες εἰκαίως ἀγομένους τοὺς μεγιστᾶνας, οἱ δὲ καὶ ἐπιμωκώμενοι, δεικνύντες οἷον ἐς ὁπόσον φέρει ἡ μετ´ ἀνοίας ἀπόνοια, ἣ μικρὰ μὲν σαίνει, μεγάλα δὲ τὰ κακὰ φέρει· ἄλλοι δὲ καὶ συρίττοντες, οἷα τὰ τοῦ πλήθους, ἐχλεύαζον. Τρυφὴ δὲ ἦν αὐτοῖς ἡ τῶν ἁλωμένων πομπή, οὐ τόπον ἐκ τόπου μεταλαμβάνουσιν, ὡς δῆθεν μεταφερομένων καὶ κενὸν σφῶν ἀφιέντων τοὔπισθεν· ἀλλ´ ὁ μὲν ἤγετο, ὁ δ´ ἐπήγετο, καὶ τρυφὴν ἱκανὴν ὁ πρῶτος τοῖς φιλοθεάμοσι παρασχὼν τῷ μόνῳ φανῆναι, ἀπὼν οὐκ ἐλύπει, ἑτέρου διαδεχομένου τὸν τόπον καὶ τὴν τάξιν τοῦ τέρψαντος. Μᾶλλον μὲν οὖν καὶ ἀεὶ νέον ἐπιόντες τῷ ἄλλος καὶ ἄλλος φαίνεσθαι κατὰ τὴν ἐν τῷ κύκλῳ κατατομήν, ἔτερπον τῷ καινῷ πλέον τοὺς θεωμένους. Ἦν δ´ ἄρα μὴ μόνον ἀοιδὴ νεωτάτη ἐπίηρος τοῖς ἀκούουσιν, ἀλλά γε καὶ νέα θέα ποικίλη τοῖς ὁρῶσι τρυφή. Ἀντίπαις γὰρ ἐπὶ νέῳ καὶ νέος ἐπὶ παρηβηκότι καί γε γυμνὸς ἐπ´ ἐνδεδυμένῳ καὶ ἀκαλυφὴς ἐπὶ καλύπτραν φέροντι καὶ κατηφιῶν ἐπ´ ἀγερώχῳ καὶ ἀλαπαδνὸς ἐπ´ εὐσωματοῦντι καὶ καταπεπτωκὼς τῷ πάθει ἐπὶ τῷ λογισμοὺς ὀρθοὺς φέροντι ἐποίκιλλον τὰ τῆς θέας καὶ ὀφθαλμοὺς εἱστίων τῶν συμμιγῶν ὄψεων. Οὐδὲ γὰρ ἐς ὀλίγον ἡ σχοινοτενὴς ἐκείνη σειρὰ τῶν ἀνδρῶν, ἀλλ´ ἐς ὅτι πλεῖστον συχναῖς ἑκατοστύσι διείληπτο. Ἕκαστος δ´ ἰόντων, ἐπὶ τὸ παρ´ ἑκάτερα τοῦ βασιλέως γινόμενος, καὶ ἄκων ἐδίδου, κύπτων ἐξ ἐφεστρίδος, τῷ βασιλεῖ τὴν προσκύνησιν, μορφάζων τὸ ταπεινὸν καὶ τὸ τῆς ψυχῆς οἰδαῖνον μετασχηματίζων εἰς ἱλαρότητα. Οὕτω μὲν οὖν εἰσελθόντες τὴν πόλιν καὶ διὰ μέσης ταύτης ἐξ ἄκρων εἰς ἄκρας τοῖς κατὰ σφᾶς ἀνιαροῖς ἐμπομπεύοντες, τῇ τοῦ Ζευξίππου δίδονται φυλακῇ, χλεύη μὲν τοῖς τυχοῦσιν, ἐλεεινοὶ δὲ τοῖς ἐπιεικεστέροις γινόμενοι. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐπράχθησαν τῇδε.

λδʹ. Τὰ κατὰ τὸν ἄρχοντα τῶν Λαζῶν Ἰωάννην καὶ ὅπως αὐτὸν ὁ κρατῶν ἐπεγάμβρευσεν.

1. Βασιλεῖ δὲ οὐ μόνον τῶν αὐτοῦ μετῆν εἰς κόσμον σφᾶς ἄγειν τὸν πρέποντα, ἀλλὰ καὶ τοὺς μηδὲν προσήκοντας κατά τινα δεσποτείαν, ὑπερῃρμένους τὰ μέτρα, συστέλλειν διὰ σπουδῆς ἦν. Καὶ τοὺς μὲν ἄλλους, δόρυ κινῶν, ἠνάγκαζε τοῖς μετρίοις χρῆσθαι, τὸ μὲν αὐτόνομον ἐκ τύχης ἔχοντας σφᾶς καὶ συμβάματος, τὸ δ´ ἄλλως ὑπὲρ τὰ ἐσκαμμένα πηδᾶν καὶ βασιλείας δικαίοις κατωφρυῶσθαι κινδυνῶδες ἑαυτοῖς μαθόντας. Τῷ δέ γε τῆς τῶν Λαζῶν ἄρχοντι Ἰωάννῃ, παρασήμοις βασιλικοῖς ἐμπομπεύοντι, οὐ μετὸν ὅλως βασιλείας ἐκείνῳ, πέμπων πολλάκις ἐπήγγελλε τῆς μὲν καθ´ αὑτὸν ἐξουσίας ἀνέδην ἔχειν ὡς βούλεται, ὀνομάτων δὲ καὶ παρασήμων βασιλικῶν φείδεσθαι· μηδὲ γὰρ ἄξιον, αὐτοῦ βασιλέως ὄντος ἐπ´ αὐτοῦ βασιλείου θώκου καὶ πόλεως, καί τινας ἄλλους ἐπὶ τοῦ μείζονός τε καὶ ὑπερτάτου φημίζεσθαι ἀξιώματος, ἀλλά, μέρος ὄντα κἀκεῖνον, ἐπισυνάπτειν τῷ ὅλῳ, μηδ´ οὕτως βασιλικῇ τάξει τὴν σύγχυσιν ἐπιφέρειν. Τοῦτο γοῦν πολλάκις ποιῶν, οὐδὲν πλέον ἤνυτεν ἢ τὸ δοκεῖν μηδὲν ἔχων ἀνύτειν.

2. Ὑπερηφάνει γάρ, βάρβαρος ὤν, καὶ ὑπερεώρα τὴν πρόσταξιν καί τινας προφάσεις τοῦ μὴ αὐτὸν κατάρξαι τῆς ἐπὶ τούτοις παραβασίας, ἀλλ´ ἀπὸ πατέρων ἔχειν, ἐπλάττετο. Προσέτι δὲ μηδὲ τοὺς περὶ αὐτὸν ἐᾶν ἔλεγε κολούειν οὕτως ἀξίωμα πατρικόν, ἐκ πλείστου καὶ ἐς αὐτὸν κατιόν, μηδ´ ἀκλεεῖς καὶ αὐτοὺς εἶναι, τὸ μέρος εὐκλείας στερηθέντος ἐκείνου βασιλικῆς· μείω γὰρ φθόνον πεδίλων μετεῖναι κοκκοβαφῶν καὶ βασιλείας ὀνόματος τῷ τὰ μείζω ἔχοντι. Τὰ δ´ ἦν, ὡς ἔλεγεν, ὑπόπτωσίς τε καὶ δουλικὴ ἐντυχία καὶ εἰρηνικαὶ σπονδαὶ πρὸς τὸ συγκεχωρηκὸς ἐφ´ ἅπασιν.

3. Ἔγνω γοῦν ὁ κρατῶν διὰ ταῦτα μετελθεῖν ἄλλως τὸν Ἰωάννην, καὶ μᾶλλον ὅτι καὶ νέον ἐπὶ τῆς ἀρχῆς καθίστατο. Κήδει γοῦν θέμενος εἰσποιήσασθαι καὶ τὸ δι´ ὑποψίας εἶναι τοῦ κολούειν ἄλλως θέλειν τὴν ἐξουσίαν καὶ μὴ κατ´ αὐτὸ τὸ τῆς βασιλείας δίκαιον ἐπαγγέλλειν τὴν μεταμφίασιν ἀναιρεῖν—παισὶ γὰρ οἰκείοις μὴ ἂν ἔχειν χώραν βούλεσθαι τὸ τῶν δικαίων σφίσι καθυφεικός—, πρῶτον μὲν ἐκ πλείστου μεγιστᾶσι καὶ σοφοῖς τὰς πρὸς ἐκεῖνον πρεσβείας ἐκπληροῦν ἔγνω, ὡς ἂν ἅμα μὲν τῷ τῶν προσώπων ἀξιωματικῷ ἱκανοὺς τὰ ἐς πίστιν ἔχοι τοὺς λόγους δεικνύειν ὄντας, ἅμα δὲ καὶ τῇ κατ´ αὐτοὺς ἐπιστήμῃ τῶν λόγων πείθειν οἷς λέγοι καὶ πᾶσαν χειρίστην ἐκκρούειν ὑπόνοιαν. Διὰ ταῦτα καὶ ὁ μέγας λογοθέτης ὁ Ἀκροπολίτης, ἔτι ζῶν, ἀπεστέλλετο, καὶ ὁ τῆς μεγάλης ἐκκλησίας μέγας οἰκονόμος ὁ Ξιφιλῖνος, μεσολαβήσοντες μὲν καὶ τὰ τοῦ κήδους—ἦν γὰρ καὶ τρίτη θυγάτηρ τῷ βασιλεῖ Εὐδοκία, ἣν δὴ συναρμόζειν εἰς γάμους τῷ Ἰωάννῃ ἠβούλετο—, πείσοντες δὲ αὐτὸν δὴ καὶ τοὺς περὶ αὐτόν, ἐκείνους μὲν ἐφεῖναι τῷ νέῳ τὴν πρὸς τὸν βασιλέα ἄφιξιν, αὐτὸν δέ, πιστὰς ἔχοντα τὰς ἐλπίδας ὡς ἐπὶ καλοῖς προσκαλούμενον, ἀπαντᾶν μετὰ θάρρους.

5. Ὁ μὲν οὖν βασιλεὺς ταῦτα. Τοὺς δὲ μήτ´ ἐκείνους ἐφιέναι τὸ παράπαν, μήτ´ αὐτὸν προθυμεῖν ἥκειν· πολλοῖς γὰρ πρότερον χρόνοις τοὺς ἐκ γειτόνων πρὸς τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν ἐκγαμίζεσθαι καὶ καθ´ αὑτοὺς εἶναι, τὰ βασιλέως ἐν ἄστροις μανθάνοντας καί γε πρὸ τῶν ἀπ´ αὐτῆς καλῶν καὶ μεγίστων τὰ κατὰ σφᾶς αἱρουμένους μέτρια. Ὡς γοῦν ποικίλαις συμβουλίαις οἱ πρέσβεις οὐκ ἔπειθον λέγοντες πάντα δεύτερα τιθεμένους τῆς σφῶν θελήσεως, πρὸς βασιλέα ὑπέστρεφον, μηδὲν τὸ παράπαν ἀνύσαντες. Οὐ μὴν δὲ καὶ ἐς τέλος πειρᾶν διαφῆκεν ὁ βασιλεύς, ἀλλά, προσαποστέλλων συχνάκις, τὸ μὲν ἠπείλει, τὸ δὲ καὶ τοῖς ἀφ´ ἑαυτοῦ γενησομένοις ἐκείνοις καλοῖς ἐδελέαζεν, ἂν μόνον πεισθέντες ἥκοιεν. Τέλος στέλλει τὸν λογοθέτην τῶν οἰκειακῶν Ἰατρόπουλον, σὺν αὐτῷ δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας πρεσβύτερον, τὸν μὲν κατὰ τιμὴν τοῦ προσκαλουμένου καὶ τῶν ἀπὸ τοῦ βασιλέως καλῶν ἀγγελίαν, τὸν δὲ κατά τινα πληροφορίαν καὶ πίστιν τῶν λεγομένων, ὡς ἐπὶ τούτοις καὶ τῆς ἐκκλησίας πρεσβευούσης, μηδὲν εἰδυίας κατὰ τὸ εἰκός, ὡς ἐκεῖνος ἔπειθε λέγων, ἐφ´ οἷς ἂν καὶ συνομολογοίη ψεύδεσθαι, ὥστε, παρέντας τὰς ὑποψίας, αὐτοῖς τοῖς πράγμασι κρίνειν εἰ παῖδ´ ἅμα ποιεῖν ἐκεῖνον καὶ κακὸν βούλοιτο. Ταῦτα λέγοντες ἔπειθον καί, ὅρκους ταμόντες ἦ μὴν καὶ γαμβρὸν γενέσθαι τοῦ βασιλέως τὸν Ἰωάννην καὶ μετὰ πλείστων τῶν ἀγαθῶν ἐπανήξειν, καλῶς καὶ τῶν περὶ ἐκεῖνον δεχθησομένων, μακρᾶς νηὸς ἐπιβάντες, ἐς πόλιν κατήγοντο. Ἐπεὶ δὲ ὁ βασιλεὺς μὲν ἔτυχεν ἐπὶ τοῦ παρόντος ἀπών, διατρίβων ἐν Λοπαδίῳ—ἐκεῖ γάρ, τὰ κατὰ Σάγγαριν διελθὼν καί γ´ ὡς ἦν κατασφαλισάμενος, ἔστησε τὴν πορείαν, ὡς ἐκεῖθεν κατοχυρώσων καὶ τὰς κατὰ τὴν Ἀχυράους ἄκρας—, ἐκεῖνος δὲ τῶν ὁρίων τῆς Ῥωμαίων ἐπιβαίνων, βουλὴν καὶ οἱ πρέσβεις εἰσάγουσι τοῖς ἀμφὶ τὸν Ἰωάννην ἀποθέσθαι τοῦτον τὰ ἐρυθρὰ καὶ πεδίλοις μέλασιν ὑποδήσασθαι, ὡς δὴ παντὸς εὐθὺς παρὰ βασιλέως γενησομένου τοῦ κατ´ αὐτὸν ἀξιώματος. Ἦν γὰρ συγκείμενον σφίσι καὶ τὰ τῆς δεσποτείας ἐκεῖνον ἀμφιβαλλόμενον σύμβολα, ἅμα τῷ παῖδα γενέσθαι, περιφανῶς ἐσαῦθις κλεΐζεσθαι. Τὸ δ´ ἐπ´ ἐρυθροῖς μεταλαμβάνειν τὰ ἐκ πορφύρας δίχροα μὴ καὶ ὅλως ἀπρεπὲς ᾖ, πρὸς τῷ καὶ ἄλλως δυσχερὲς φανῆναι τῷ βασιλεῖ.
Ταῦτα λέξαντές τε καὶ πράξαντες, τῇ πόλει προσίσχουσι καί, κατὰ τὸν λιμένα τὸ Κέρας ἀποβάντες νηός, ξεναγοῦνται πολυτελῶς ἔν τισι τῶν κατὰ τὴν πόλιν οἰκήμασι. Καί γ´ ἐφ´ ἡμέραις τὸν ἀπὸ τῆς θαλάσσης ἀποσκευασάμενοι θόρυβον, ἐντολὰς δεξάμενοι βασιλέως, πρὸς τὸ Λοπάδιον γίνονται· καὶ δή, τὰ εἰκότα φιλοφρονηθέντες, ἅμ´ αὐτῷ βασιλεῖ, πλῷ χρησάμενοι, τὴν πόλιν καταλαμβάνουσιν. Ἤπειγον γὰρ αὐτὸν τοῦτο μὲν οἱ γάμοι τῆς θυγατρός, τοῦτο δὲ καὶ ἐκ δύσεως Τόχαροι ἀγγελθέντες ἐξέρχεσθαι, οὓς αὐτὸς βασιλεύς, Νογᾶν ἀξιώσας κατὰ τοῦ σεβαστοκράτορος Ἰωάννου, ἐκείνου πέμψαντος, ἐξεδέχετο. Τῷ τέως γοῦν, μηνὸς γαμηλιῶνος λήγοντος ἐπιστάς, τοὺς γάμους ἐτέλει τῇ θυγατρί. Ὅλον δ´ ἐλαφηβολιῶνα διαγαγών, ἐξήρτυε τὰς δυνάμεις καὶ πρὸς ἔξοδον ἡτοιμάζετο.

λεʹ. Ὅπως ὁ βασιλεὺς μετεκαλέσατο Τοχάρους κατὰ τοῦ σεβαστοκράτορος Ἰωάννου.

1. Τῷ γὰρ σεβαστοκράτορι Ἰωάννῃ οὐκ ἦν ἠρεμεῖν, ἀλλὰ καὶ αὖθις σπονδὰς ἐκείνας συγχέας, ἐπεχείρει τοῖς μὴ προσήκουσιν. Ἄλλως δ´ ἐπισχεῖν αὐτὸν τῶν βουλευμάτων βασιλεὺς οὐκ ἔχων—τὸ γὰρ θερμουργὸν ἐκείνου καὶ αὔθαδες μέχρι καὶ ἐς ἀποκήρυξιν ἐκεῖνον ὡς ἀποστάτην ἐτίθει—, εἰ μή γε, Τοχάρους ἐπαγαγών, πᾶσαν μὲν τὴν ἐκείνου ληΐσεται, αὐτὸν δ´ ἐν στενῷ καταστήσει πραγμάτων τε καὶ ἐλπίδων, εἰ τέως διαδράσει τὸν κίνδυνον, ταῦτ´ ἐπὶ νοῦν στρέφων, Τοχάρους ἐπῆγεν. Εὔκαιρον δ´ εἶχε καὶ τὸν ἐφεστῶτα χειμῶνα—χειμῶνος γὰρ καὶ σύνηθες ἐκείνοις στρατεύειν—, ὃν καὶ προκαταλαβεῖν ἠπείγετο, ὡς ἔξω πόλεως συμβαλεῖν Τοχάροις. Ἦν δὲ ἄρα τὸ μελετώμενον μέλημα μὲν ἄλλως στρατιώτῃ πρέπον ἐπιεικῶς, χριστιανῷ δὲ καὶ λίαν ἀπᾷδον· ἀσεβεῖς γὰρ ἐπὶ χριστιανοὺς ἐξορμᾶν καί γ´ ἀθέους ἐφ´ ἱρά, μὴ καὶ τῶν σφόδρα θείου φόβου ἀνεπιστρόφων τὸ τόλμημα ἦν. Ἀλλ´ ἐκείνους μὲν ἐξῆγεν ἡ ἀπὸ βασιλέως ἀξίωσις πρὸς Νογᾶν, καὶ τὸ θέλειν πάντως ἐκεῖνον ἐξαφανίσαι καὶ χώρας ἐκείνας καὶ τὸν ἐχθρόν· οὐκ ἦν δὲ ἄρα καταρρᾳθυμεῖν καὶ τὴν Δίκην, ἀλλά, παλίμπους οὖσα, τότε μᾶλλον καὶ προηγεῖτο, ὡς μετὰ μικρὸν ὁ λόγος ἐρεῖ.

3. Τηνίκα δέ, μουνυχιῶνος μηνὸς ἐνστάντος, ἐκεῖνος μὲν πρὸς τὴν ἔξοδον ἡτοιμάζετο, οὐ τόσον τῷ καθ´ αὑτὸν πλήθει καὶ ταῖς δυνάμεσιν ὅσον Τοχάροις θαρρῶν· ἡ δ´ αὐγούστα, τοῦτο μὲν ἀφορῶσα καὶ πρὸς τὸ τῆς ἐκστρατείας παράλογόν τε καὶ παρακαίριον, τοῦτο δὲ καὶ ἀρρωστίαν ἐπικειμένην κατανοοῦσα τῷ βασιλεῖ, ἐκ τῆς κατὰ τὸ θέρος δυσπραγίας ἐπισυμβᾶσαν, καί τι τῶν ἀβουλήτων ὑπονοοῦσα, ἐπεῖχέ τε σθεναρώτερον καὶ ἐξιέναι οὐκ εἴα, οὐκ ἀφωσιωμένως, ὡς ἄν τις εἴποι, καὶ ἐκ πλαγίου, ἀλλ´ ἐνστατικῶς ἄγαν καὶ φανερῶς, ὡς μέγα τι κακὸν ἐξ ἀνάγκης προξενησούσης τῆς ἐκστρατείας. Καί· «Τί παθών, ἔλεγεν, ἀφειδεῖς μὲν σώματος, ἀφειδεῖς δὲ καὶ αὐτῆς ζωῆς;» Ὅν, εἰ μή τί γ´ ἄλλο εἰς ὑποψίας ἂν ἐνῆγεν οὐκ ἀγαθὰς καὶ δείματα καίρια, ἀλλ´ οὖν ἡ νόσος αὐτὴ καὶ τὸ μὴ εὐρώστως ἔχειν ἱκανὸν κωλύειν ἂν ἐνομίζετο. Τῷ δὲ ταῖς ἀληθείαις κατὰ νοῦν ἦν, περὶ ἑαυτῷ δειλιῶντι κἀκείνῳ, τὴν Θρᾴκην καταλαβόντα, συμμῖξαι μὲν τοῖς Τοχάροις καί γε λόγοις καὶ δεξιώσεσι διεγεῖραι, οὐ μὴν δὲ καὶ συνεκστρατεῦσαι, ἀλλ´ ὅσον ἐγχωροῦν προϊόντα σὺν σφίσιν, ἐκείνους μὲν τοῖς οἰκείοις παραδοῦναι καὶ τάξαι τὸ ποιητέον, αὐτὸν δ´ ὑποστρέψαι. Ἐτεκμηρίου δὲ ταῦτα καὶ τὸ συνεξελθεῖν υἱέσι τε καὶ γαμβροῖς, ἅμα καὶ αὐτῷ δὴ τῷ πρότριτα γαμβρευσαμένῳ τῷ Ἰωάννῃ.

4. Ἀλλ´ ὅμως ὑπὸ πολλῇ τῇ παρὰ τῆς αὐγούστης ὀχλήσει καὶ ταραχῇ, ὡς μηδὲ τοῖς ἐκτὸς ἀγνοεῖσθαι τὰ δρώμενα, διορρωδούσης τὸ μέλλον ἢ μᾶλλον προφοιβαζούσης τῆς ψυχῆς ἐκείνης τὸ συμβησόμενον, ἐπιτεταραγμένως οἷον καὶ ἀνειμένως ὁ βασιλεύς, τὴν τῆς δεσποίνης ὀρρωδίαν οὐκ ἀγαθὸν οἰωνὸν κρίνων, τοῖς γνωρίμοις συνταξάμενος, ἔξεισι. Καὶ δὴ μέχρι Σηλυβρίας αὐτός τε καὶ παῖδες, ἵπποις χρώμενοι, ᾔεσαν· ἐπεὶ δὲ τὰ τῆς νόσου ἐπεδίδου καὶ οὐκ ἦν βαδίζειν ἐκεῖνον πεζῇ, ἐκεῖθεν θαλάσσῃ καὶ νηῒ διεγνώκει μέχρι Ῥαιδεστοῦ χρᾶσθαι. Καὶ ἅμ´ ἐμβάντων —ἠγγέλλοντο γὰρ ἐγγὺς ὄντες καὶ Τόχαροι, καὶ οὐκ ἦν ἀναβάλλεσθαι ἢ μὴν ἀμελεῖν καὶ διὰ τὴν νόσον ὑπερτίθεσθαι· ἐκακοσπλάγχνει γὰρ καὶ τῶν ἐγκάτων ἀρρώστως εἶχεν—, ἅμα τοίνυν ἐμβάντων αὐτοῦ τε καὶ παίδων, στοχαστής τις ὢν τότε καὶ πρὸς τὴν τῶν μελλόντων γνῶσιν ἐξ ἀγχινοίας οἰκείως ἔχων, εὐσκόπως ἅμ´ ἐξ αὐτῆς τὸ μέλλον ἂν κατετόπασεν.
 

433 Chapitre XXXI.

Le Patriarche Joseph fait testament, sans y donner le titre de Saint à l'Empereur.

LE Patriarche Joseph croyant être proche de sa sin fit son testament, dans lequel il parla de l'Empereur, comme la coutume l'y obligeait, et fit pour lui des prières sans néanmoins lui donner le titre de Saint, bien que l'on le donne ordinairement aux Empereurs qui ont été sacrés. L'Empereur ne le put lire sans être touché de douleur, et à l'heure même il en écrivit au Patriarche. Il en écrivit aussi au Gouverneur de la ville, et lui donna ordre de s'informer comment cela était arrivé ; et enfin il en écrivit encore à Prince Patriarche d'Antioche. Ces deux derniers en ayant envoyé demander la raison à Joseph, il répondit ingénument que les Moines qui étaient auprès de lui en étaient cause, et en même temps il montra une copie de son testament, où cette qualité de Saint était donnée à l'Empereur, dont ces Moines-là s'étant scandalisés, il avait fait l'autre par condescendance à leur faiblesse, et que par malheur celle-là était tombée entre les mains de l'Empereur. Ce Prince s'abstint donc comme je disais., de faire ce qu'il aurait bien voulu, par la défiance qu'il avait des Moines qui étaient autour de Joseph, et de peur de confir- 434 mer les discours de ceux qui l'accusaient d'avoir trompé l'Eglise par une paix frauduleuse.

Chapitre XXXII.

1.  Les Illyriens secouent le joug des Romains y et s'allient avec Charles Roi de Sicile. 2  Il se rend maître du fort de Canine. 3. Il passe la mer pour nous faire la guerre. 4. Portrait de Soliman Rossi. 5. Description de l'assiette de Bellegrade. 6. Les italiens y mettent le siège. 7. L'Empereur implore le secours du Ciel. 8. Il envoie des troupes au secours de Bellegrade.. 9. Les Italiens les attaquent. 10. Prise de Solyman. 11. Défaite des Italiens.

1.  On rapporta en ce temps-là à l'Empereur ce qui s'était passé auprès de Bellegrade, et qui mérite d'être pris d'un peu plus haut. Les Illyriens avaient secoué le joug des Romains, et vivant dans l'indépendance ils avaient rétabli la ville de Duras, qui avait été abattue par un tremblement de terre, et l'ayant remplie des compagnons de leur révolte, ils s'étaient fortifiés en ce pays-là par l'alliance du Roi Charles, qui possédait le fort de Canine dans leur voisinage.

2. Ce fort avait autrefois appartenu à Philippe Amir Seigneur fort puissant., et lui avait été  435 cédé par Michel Despote, dans le temps que Charles Roi de Sicile venait d'affermir les fondements de sa fortune sur les ruines de Manisfroi car ayant désiré alors de s'appuyer contre celui-ci par l'alliance de Philippe, il lui offrit sa belle-sœur, qui était veuve de François, et en faveur de ce mariage il lui donna le fort de Canine et de Corfou. L'ayant depuis fait tuer en trahison, il voulut reprendre Canine, mais les Italiens qui étaient dedans aimèrent mieux se donner à Charles, qui en augmenta aussitôt les fortifications, dans l'espérance d'en faire une place fort commode pour faire des courses sur nos terres.

3. La révolte des Illyriens lui releva merveilleusement le courage, et l'anima à l'exécution de son ancien dessein. Comme il y avait longtemps qu'il entretenait dans son cœur le ressentiment, et le dépit de ce que l'Empereur avait été assez heureux pour détourner par ses soumissions envers le Pape, l'expédition qu'il méditait d'entreprendre contre Constantinople, il amassa à Brindes trois mille hommes, tant de cavalerie que d'infanterie, et leur fit passer la mer Ionique. Ils descendirent à Canine, et s'y préparèrent à inonder le pays, dans l'espérance d'emporter Thessalonique. Ils doutaient si peu du succès de leurs armes, que les commandants partageaient déjà entre eux les terres qu'ils dévoient prendre.

4. Solyman Rossi le plus fier de tous, avait le commandement général. Il était d'une taille  436 avantageuse, d'un esprit élevé, d'un abord méprisant. II avait les cheveux roux, et branlait souvent la tête par un effet de l'ardeur de son naturel. Je me persuade qu'on lui avait donné son nom à cause de la couleur de ses cheveux.

5. Bellegrade fut la première place que ces Italiens attaquèrent, avec la chaleur, et avec la présomption dont je parle. Ce fort est assis sur une hauteur au bas de laquelle coule le fleuve Asene. Il y a un petit ouvrage depuis le fort jusques au fleuve, pour y puiser en temps de guerre. Les habitants peuvent aisément tirer sur ceux qui entreprendraient d'y puiser, et les ennemis ne l'entreprennent point sans se couvrir de leurs boucliers. Il s'élève à l'opposite une colline, au pic de laquelle coule le fleuve Boose, qui fait la séparation du territoire de Canine.

6. Les Italiens s'emparèrent d'abord de cette colline, puis ils commencèrent à saper la muraille de Bellegrade. Le bruit de ce siège étant venu aussitôt aux oreilles de l'Empereur, il le remplit d'inquiétude. Comme la colère excitait la hardiesse des Italiens avec la même ardeur, avec laquelle l'huile allume le feu, il crut que s'il ne résistait à leur premier effort ils deviendraient invincibles.

7. Il implora d'abord la protection de Dieu, et voici l'ordre qu'il tint pour l'implorer. Il assembla le Patriarche, les Évêques et le Clergé, pour prier durant la nuit et pour demander la  437 victoire. A la pointe du jour le Patriarche et six Évêques vêtus d'étoles firent la bénédiction de l'huile, pendant que les autres continuaient les prières. Ils trempèrent ensuite dans l'huile bénite quantité de petits paquets de papier, qu'ils mirent dans des vases de verre, et qu'ils envoyèrent aux soldats pour les fortifier contre l'ennemi.

8. L'Empereur envoya Michel Despote son gendre, Michel Tarcaniote grand Domestique, Jean Synadene grand Stratopedarque, et l'Eunuque Andronique surnommé Oenopolite, Tatas de la Cour, avec un bon nombre de gens de guerre, et leur commanda de chasser la crainte par une religieuse confiance aux prières de l'Eglise.

9. Ils se campèrent le plus près qu'ils purent des ennemis, sans oser néanmoins les attaquer. Le grand Domestique qui avait le commandement, jugeant que cela ne se pouvait faire sans une extrême témérité. Mais ils crurent devoir envoyer des vivres aux assiégés, et ils trouvèrent que le fleuve leur serait très commode pour cet effet, avec l'ouvrage que nous avons dit avoir été bâti depuis le fort jusques au fleuve. Ils chargèrent donc les barques, et rangèrent des gens de guerre surie rivage, pour repousser ceux qui voudraient attaquer le convoi. Les Italiens n'en, eurent pas sitôt avis, qu'étant tout transportés de fureur ils entreprirent de s'y opposer, et se 438 rangèrent sur un des bords pour empêcher les vivres d'entrer dans le fort qu'ils prétendaient prendre par famine. Solyman Rossi suivi des plus vaillants se résolut de passer le fleuve pour combattre les gens de guerre qui soutenaient ceux qui menaient les provisions. Ils parlèrent avec une telle impétuosité qu'ils arrêtèrent le cours du fleuve. ils parurent en un moment sur l'autre bord avec une telle arrogance, qu'ils s'imaginaient que le hennissement de leurs chevaux était plus que suffisant pour jeter la frayeur dans le cœur des nôtres. Lors qu'ils fondirent de la sorte les Romains lâchèrent un peu le pied, mais lorsqu'en se retirant ils furent arrivés à un lieu avantageux ils commencèrent à tirer, non tant sur les hommes qui avaient des cuirasses à l'épreuve, que sur les chevaux.

10. Ils percèrent entre autre une généreuse cavale sur laquelle Solyman était monté, et bien qu'elle ne tombât pas à l'heure même, elle en marcha avec moins de fermeté, et mit le pied dans un trou qui avait été creusé pour serrer du blé, et jeta Solyman par terre. Les nôtres accoururent aussitôt, et le prirent sans qu'il pût se remuer pour se défendre, à cause de la pesanteur de ses armes. La nouvelle de sa prise se répandit en même temps, et dans le camp des Romains, et dans le fort assiégé.

11. A la pointe du jour suivant les Romains prirent leurs armes, passèrent le fleuve, et chacun 439 tenant à la main le papier trempé dans l'huile sainte, ils fondirent sur les ennemis abattus par la prise de leur Chef, et frappèrent au visage ceux qu'ils trouvèrent arrêtés par la curiosité de voir ce qui se passait, plutôt que par le désir de se défendre. Ils les mirent en déroute, tuèrent les uns, le prirent les autres. Comme ils n'avaient plus d'autre pensée que de se sauver en traversant le fleuve Boose, les nôtres les en empêchèrent en les attaquant par devant et par derrière. Ceux qui n'en furent pas empêchés par les nôtres, le furent par le bagage, et par les femmes qu'ils traînaient, ou par leurs compagnons, pendant que celui qui venait derrière marchait sur celui qui était devant, et ainsi ces cavaliers si avantageusement montés furent pris par des soldats armés à la légère. A mesure que l'on les prenait on les menait au fort, où l'on tuait les simples soldats, et où l'on ne gardait que les commandants. Quelques-uns se jetèrent dans le fleuve, aimant mieux y périr que d'être réduits à une honteuse servitude. Quelques-uns l'ayant passé à peine se sauvèrent à Canine sans habits, et sans armes, eux qui s'étaient vantés de prendre l'Empire avec la même facilité que si ce n'eût été qu'un nid d'oiseaux.

440 Chapitre XXXIII.

Triomphe des Romains.

JE n'ai garde de passer sous silence le triomphe des vainqueurs. Quand ils eurent remporté sur leurs ennemis cette victoire si facile, et si glorieuse, ils dépouillèrent les morts, amassèrent une quantité incroyable d'habits, d'armes, et de chevaux, chargèrent les prisonniers de chaînes, rassemblèrent leurs troupes ne jugeant pas à propos d'en laisser en un pais où ils n'avaient plus d'ennemis, et allèrent porter à l'Empereur des marques de leur valeur, marchant dans un équipage qui donnait de l'admiration et de la joie à ceux qui avaient du zèle pour la prospérité de l'Empire. Quand l'Empereur eut appris les illustres exploits de ses troupes, et qu'il eut vu les chevaux des vaincus qui bien qu'ils n'eussent plus que la peau, et les os ne laissaient pas de conserver encore des restes de leur ancienne vigueur. Quand il eut considéré des corps prodigieux ou plutôt des ombres de Géants, des visages qui dans abattement de leur mauvaise fortune faisaient encore remarquer des traits de leur courage, et de leur liberté, il fut touché de compassion de leur malheur, et levant les mains au Ciel, il rendit grâces de la victoire, et pour en conserver la mémoire il commanda de la peindre sur les murs  441 de son palais avec les autres dont Dieu l'avait favorisé. On commenta aussi de la peindre sous les galeries, mais l'ouvrage fut interrompu par sa mort. Apres cela il commanda de mener en triomphe les vaincus, non pour s'en attribuer la gloire par une basse vanité, mais pour la rendre à Dieu par une juste reconnaissance. Il était debout en un lieu élevé de son palais de Blaquernes tourné vers l'Occident tant pour voir la pompe, que pour être vu par le peuple. Les prisonniers marchaient à cheval à une juste distance l'un de l'autre, ayant les fers aux pieds, et tenant à la main un pieu de carte, où d une autre matière semblable pour marque de leur défaite. Le peuple était debout des deux côtés, déplorant tantôt le malheur des personnes de condition, et des Gens de commandement qui étaient traduits avec une si grande infamie, et se moquant tantôt de l'imprudence avec laquelle ils s'étaient engagés dans une entreprise qui leur ayant paru si agréable dans son commencement ne s'était depuis terminée qu'à un triste repentir. Il y en avait parmi le peuple qui insultaient à leur misère. Il n'était pas besoin de changer de place pour jouir de tout le plaisir de cette pompe, puisque l'on la voyait toute entière du même endroit, sans rien perdre de cette longue suite de captifs qui présentait toujours quelque figure nouvelle. Si les oreilles avaient du divertissement à entendre les chansons, et les railleries du peuple, les yeux avaient 442 du plaisir avoir un jeune homme qui marchait après un enfant, un vieillard qui marchait après un jeune homme, une personne presque nue, après une autre qui avait de bons habits, un qui avait un bonnet après un qui n'en avait point, un visage morne et abattu, après un visage fier, et insolent. Enfin, il n'y avait rien de si charmant que cette chaine de prisonniers qui tenait toute la ville. Ils saluaient l'Empereur en passant, et quelques-uns mêlaient quelque traits de joie à la tristesse que leur disgrâce avait peinte sur leur visage. Après avoir été promenés de la sorte, ils furent enfermés dans la prison de Zeuxippe. Le menu peuple se réjouit de leur infortune, et les sages la déplorèrent.

443 Chapitre XXXIV.

1. L'Empereur avertit le Prince des Lariens de ne plus prendre le titre d'Empereur. 2. Il méprise les avertissements de l'Empereur. 3. L'Empereur lui envoie une ambassade pour l'engager dans sin alliance. 4. Les ambassadeurs reviennent sans avoir rien sait. 5. L'Empereur en envoie d'autres qui amènent à Constantinople le Prince des Laziens. 6. Ce Prince épouse Eudocie troisième fille de L'Empereur.

1. L'Empereur ne se contentant pas de tenir ses sujets dans l'obéissance voulut encore tenir les Princes étrangers dans les bornes d'un pouvoir légitime. Il prit les armes contre quelques-uns pour réprimer leur insolence, et pour leur faire voir que bien qu'ils fussent Souverains, il ne leur était pas permis d'être injustes, ni d'usurper des titres qui étaient au-dessus de leur fortune. Il avertit plusieurs fois le Prince des Laziens, qui prenait les marques de la dignité Impériale, bien qu'il ne fût pas Empereur de se contenter d'une jouissance paisible de son autorité légitime sans prendre un nom et un habit qui ne lui appartenait point, et sans apporter par cette entreprise de confusion dans l'Empire, dont 444 il avait l'honneur d'être un des membres.

2. Ce Prince barbare n'eut que du mépris pour ces remontrances, et prétendit qu'il ne faisait rien en cela qui ne fût autorisé par l'exemple de ses ancêtres ; Que quand il voudrait renoncer à ce droit là, qu'ils lui avaient transmis avec leur souveraineté, ses sujets ne le voudraient pas permettre ; qu'au reste il n'y avait pas sujet de lui envier des brodequins rouges, et le titre d'Empereur, puisqu'il jouissait sans contestation de quelques autres avantages plus relevés. Par ces autres avantages il entendait la manière dont on se prosternait à terre pour l'adorer comme l'on adore les Empereurs, et les traitez qu'il avait faits avec les plus puissants Princes.

3. L'Empereur voyant qu'il ne pouvait dompter par ce moyen là la fierté de ce jeune Prince, tâcha de le gagner par un autre en rengageant dans son alliance, et pour cet effet il envoya George Acropolite grand Logothète qui vivait encore alors, et Xiphilin Oeconorne de la grande Eglise, comme deux hommes capables d'effacer par leur dignité, et par leur éloquence les défiances qu'il avait, qu'il eût dessein de le dépouiller de ses Etats, et il les lui envoya en ambassade pour lui offrir Eudocie sa troisième fille en mariage, et pour le persuader de faire un voyage à Constantinople.

4. Mais ni lui, ni les Grands de son Etat ne purent consentir à ce mariage. Ils dirent que les  445 Princes de leur nation avait été accoutumé de s'allier avec leurs voisins, et qu'ils regardaient les familles Impériales avec le même respect que les hommes regardent le Ciel et les Astres, sans avoir la présomption de s'en approcher. Les Ambassadeurs employèrent inutilement les efforts de leur esprit, et les artifices de leur éloquence sans avoir rien obtenu.

5. L'Empereur ne laissa pas de poursuivre son entreprise, et de continuer à envoyer des ambassades, et de mêler les menaces avec les promesses, pour l'obliger de le venir trouver. Enfin, il lui envoya Jatropule, Logothète des domestiques, avec un Prêtre de l'Eglise de Sainte Sophie, dans la créance que quand un officier de cette considération l'assurerait de ses bonnes intentions, et qu'un Ecclésiastique s'en rendrait comme caution, ils en persuaderaient les plus incrédules. Ils en persuadèrent en effet le Prince, et les sujets, et leur ayant promis avec serment qu'il aurait en mariage la fille de l'Empereur, et qu'après, l'avait épousée, il reviendrait dans son Etat chargé de présents, et que tous ceux de sa suite auraient des récompenses proportionnées à leur rang, ils montèrent sur un vaisseau long, et firent voile vers Constantinople. L'Empereur était alors à Lopadion, où il était venu pour visiter les environs du Sangare, et pour réparer les forts qui sont proche d'Acherée. Lorsque le Prince des Laziens eut passé les frontières de l'Empire, les Ambassadeurs lui 446 conseillèrent de quitter Tes brodequins rouges, et d'en prendre de noirs, l'assurant que l'Empereur en lui accordant sa fille en mariage, l'élèverait à la dignité de Despote, et l'honorerait des marques qui conviennent à cette dignité. Quand ils furent abordés au port de Ceras, ils se reposèrent dans une agréable maison de plaisance, d'où ils ne partirent que lorsqu'ils eurent reçu ordre d'aller trouver l'Empereur à Lopadion.

6. L'Empereur reçut très civilement le Prince des Laziens, et le mena à Constantinople, où il était pressé de retourner, tant par le désir de faire le mariage, que par la nécessité de recevoir le secours des Tartares qu'il avait demandé à Nogas pour servir contre Jean Sebastocrator. Etant donc retourné au mois de Septembre, il fit la cérémonie du mariage, et employa le mois d'Octobre aux préparatifs de la campagne.

Chapitre XXXV.

1. L'Empereur fait venir les Tartares. 2. Jugement de Pachymère sur cette action. 3. L'Impératrice le dissuade du voyage. 4.. Il part contre l'avis de l Impératrice.

1.  Jean Sebastocrator ayant rompu ouvertement les traités qu'il avait si solennellement jurés, l'Empereur qui ne pouvait de lui-même réprimer son insolence, se résolut d'employer 447 les Tartares pour ravager ses terres, et pour ruiner ses espérances. L'Hiver lui fut d'autant plus favorable pour ce dessein, que c'est la saison où les Tartares ont accoutumé de faire la guerre. Il crut néanmoins devoir aller au-devant d'eux pour les faire entrer dans le pays de son ennemi.

2. C'était un dessein pardonnable à un Payen d'armer des Païens contre de Chrétiens, mais qu'y avait-il de si indigne d'un Chrétien que de faire profaner les Eglises par des impies. La Justice divine qui est quelquefois lente à punir les crimes, fut prompte à punir celui-ci, comme nous verrons incontinent.

3. L'Empereur se prépara donc à partir vers le milieu du mois de Novembre se fiant moins au nombre de ses troupes, qu'à la valeur des Tartares. L'Impératrice considérant que la saison était fort contraire aux expéditions militaires, et que les indispositions que l'Empereur avait contractées l'Eté précèdent, ne lui permettaient pas d'en supporter les fatigues, s'y opposa ouvertement, et le supplia de ne point exposer si légèrement sa santé et sa vie. Ces raisons ayant fait impression sur son esprit, il se résolut de n'aller qu'en Thrace pour animer les gens de guerre par sa présence, et par ses largesses, et pour donner les ordres, et s'en revenir. Cette résolution parut en ce qu'il emmena avec lui ses fils, et ses gendres., et surtout le dernier qui n'était marié que depuis peu de jours, ce qu'il n'aurait pas fait, 448 s'il n'avait eu dessein de retourner sur ses pas.

4. Il partit donc contre l'avis de l'Impératrice, et avec un certain pressentiment du malheur qui lui devait arriver. Il alla à cheval avec ses enfants jusques à Selivrée, où sa maladie s'étant augmentée il se résolut d'aller par mer à Rodoste : Comme il montait sur le vaisseau il reçut nouvelle de l'arrivée des Tartares, et cette nouvelle avança son départ, bien qu'il fut plus pressé que devant par le mal qui lui rongeait les entrailles. Il n'y avait personne à sa suite qui n'eût assez de lumière pour prévoir l'avenir, et pour juger quel serait le succès de cette entreprise.

λϛʹ. Ὅπως, κινδυνεύων κατὰ θάλασσαν, ὁ βασιλεὺς ὕστερον ἐξελθὼν ἐτελεύτησεν.

1. Αἴφνης γάρ, εὐδίας οὔσης, πρὸς τὸ χειμεριώτερον μετέβαλλεν ὁ καιρός, θάλασσά τε ἡ τέως ἥμερος ἐξηγρίαινε, λαμπροῦ πεσόντος τοῦ ἀπαρκτίου· καὶ οὐκ ἦν τὴν τοὺς βασιλεῖς ἄγουσαν ναῦν εὐσταθεῖν, ἀλλ´ ὥσπερ ὑπὸ κυμάτων ἀγρίων ἀνοχλουμένην, τῇδε κἀκεῖσε φερομένην ἀνάγωγον, μηδὲν ὑπείκουσαν τοῖς κελεύσμασιν, αὔτανδρον ὡς εἶχε καταποντίζεσθαι, ὥστε καὶ πολλάκις μὲν καταδύεσθαι, ὡς οὐκ ἐσαῦθις ἀναδυσομένην, τοσαυτάκις δὲ ἀπελπιζομένην ἀναδύεσθαι πάλιν, καὶ ναυτῶν ἀπορούντων καὶ κυβερνήτου ὅπως χρήσονται τῇ θαλάσσῃ. Τότε καὶ τὸν βασιλέα, προφανῆ τὸν κίνδυνον βλέποντα καὶ περὶ ἑαυτῷ τε καὶ πᾶσι τοῖς παισὶν ὀρρωδοῦντα, εἰπεῖν πρὸς τὸν κυβερνήτην ὡς ἀγωνιστέα καὶ ὑπὲρ δύναμιν· εἰ γὰρ μὴ κόσμον πάντα, ἀλλ´ οὖν Ῥωμαΐδα πᾶσαν ἐπὶ ξύλου ἄγειν ὀλίγου, τοὺς βασιλέας ἔχοντα. Καὶ τὸν ἀπειπεῖν μὲν ὀκνεῖν, μὴ καὶ κίνδυνον ἄντικρυς ἐξαγγέλλοι, προτρέπειν δὲ τὸν ἐξ ἑαυτοῦ λόγον τοῖς πράγμασιν, ὡς ἀναγκαῖον ὄν, εἰ μὴ Θεὸς ἀρήγοι, χανεῖν πρὸς θάλασσαν πάντας· οὕτω καὶ τέχνη ναυτικὴ πᾶσα τῶν κινδύνων ἡττᾶτο σφίσιν ἐν χρῷ κειμένων. Μόλις γοῦν, διαμαχόμενοι πρός τε κῦμα καὶ θάλασσαν ἀγριαίνουσαν καὶ πολλάκις ἐγγὺς ἐλθόντες τοῦ καταδῦναι, τῇ Ῥαιδεστῷ ἡμιθνῆτες ἐκ φόβου προσίσχουσιν. Ἐκεῖσε γοῦν ἐφ´ ἡμέραις τῆς ταραχῆς ἀνέσαντες, ἵπποις καὶ αὖθις χρησάμενοι, ἐξεληλακότες μέχρι καὶ τῆς Ἀλλαγῆς χώρας κατήντησαν. Ἀλλαγὴ δ´ ἦν ἐκείνη καθ´ ἣν καὶ τὸ ζῆν μεταλλάττειν εἵμαρτο τῷ κρατοῦντι· καὶ ὁ μὲν Παχώμιος φθάσας τετύφλωτο, ὡς μὴ ἐντελεῖς τὰς ὑποψίας ποιοῖτο, τὸ δέ γε τοῦ Παχωμίου χωρίον τὸ μόρσιμον ἐξεπλήρου.

2. Ὡς γὰρ ἐκεῖσέ που κατεσκήνουν ἅμα βασιλεῖς καὶ στρατὸς καὶ ἡ νόσος ἐπέκειτο πλέον, ἔφθασαν δὲ καὶ οἱ Τόχαροι, σπεύσαντες συμβαλεῖν βασιλεῖ, βασιλεῖ μὲν οὐκ ἦν οὔθ´ ἱππαζομένῳ ὁρᾶσθαι, οὔτε μὴν ὁμιλεῖν εἰς νόσον κειμένῳ, ὅτε καί, τὸν νοέμβριον ὑπογράφοντι συμβὰν τὰς τοῦ ν κεραίας συμμῖξαι, ἐπελθεῖν εἰπεῖν λέγεται ὡς ἰδοὺ συνέκλεισεν ὁ νοέμβριος. Τὸ δ´ ἦν ὑπονοηθὲν ὡς συνέκλεισαν αἱ πράξεις τῷ βασιλεῖ, τῆς ψυχῆς τὸ μέλλον ὑποδηλούσης. Ἦν οὖν τῇ τοῦ ῥαΐσαι τῆς νόσου προσδοκίᾳ εἰς ἀναβολὰς τιθεὶς τὸ ἐντυχεῖν ἐπιστᾶσι τοῖς Τοχάροις· ἐπεὶ δὲ ἡ νόσος ἐκραταιοῦτο καὶ τῷ ἀπὸ ταύτης δέει καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ ἔθνους ὀρρωδία συνῆπται—οὐ γὰρ ἦν ἄλλως ἐλπίζειν ἢ κινηθέντας ἀφανίζειν τὸ πρὸς ποσίν, εἰωθὸς ἄλλως λῃστείαις ἀποζῆν, τοῦ βασιλέως μεταλλάξαντος—, ἀναγκασθεὶς δὴ διὰ ταῦτα, ὁ βασιλεὺς καὶ ἀπ´ αὐτοῦ σκίμποδος τῆς ὀδύνης ὁμιλεῖν σφίσιν ἔγνω, καὶ τοῖς μὲν πλήθεσιν ἄλλως ἐς χάριν ποιεῖν, τοὺς δέ γ´ ἄρχοντας σφῶν εἰσαγαγεῖν τε καὶ τὰ προσήκοντα εἰπεῖν τε καὶ ἀκοῦσαι. Τότε τοίνυν καὶ παρασκευασάμενος ὡς εἰκὸς καί γε τοὺς οἰκείους ἐφ´ ἑκάτερα παραστήσας, αὐτὸς καὶ βίᾳ καθήμενος ἐπὶ σκίμποδος, ὡς ὁ καιρὸς ἐδίδου καὶ τὰ κατ´ αὐτὸν πράγματα ἐνεχώρουν, ὀλίγοις τισὶ λόγοις τὴν ἐκείνων ἀφωσιοῦτο θεραπείαν, χάριν μὲν ἔχειν ἐμφαίνων καὶ τῷ Νογᾷ, τὰ κατ´ ἀξίωσιν ἐκτελέσαντι, χάριν δ´ ἔχειν κἀκείνοις, ὡς προθύμως ἐπὶ βοήθειαν ἀπαντήσασι, δυσχεραίνειν δ´ ἐπὶ τῇ νόσῳ, ὅτι μὴ καθαρῶς ἐᾷ τὴν πρὸς αὐτοὺς αὐτοῦ ἐντυχίαν γίνεσθαι, ἐν ἐλπίσι δ´ ἔχειν ῥαΐσαι τῆς νόσου καὶ τὰ πρὸς θυμοῦ ἐκτελέσαι, εὖ ἐκείνους ποιοῦντα ὡς ἄξιον.

3. Ταῦτ´ εἰπόντος ἐκείνου, τοὺς Τοχάρους σχῆμα μὲν ἀλγούντων ἐνδείξασθαι, σχῆμα δὲ καὶ ἐλπιζόντων αὖθις ἐμφαίνειν ὡς ῥαΐσει τε τὸ πάθος μετ´ οὐ πολὺ καί γε σφίσιν ἔσται τὰ ἀπὸ τοῦ βασιλέως καλὰ ὑγιαίνοντος.

4. Καὶ οἱ μὲν ταῦτα· ἡ νόσος δὲ ἐπεδίδου καὶ τὰ ἑαυτῆς πληροῦν ἔμελλεν. Ὡς γοῦν ἡ κυρία ἐνέστη καὶ ἤδη τὰ τοῦ θανάτου, καὶ μᾶλλον τοῖς ἰατροῖς, προσδόκιμα ἦν, τῷ μὲν ἀκτουαρίῳ Καβάσιλᾳ οὐκ ἀσφαλὲς τὸ ὑπομιμνῄσκειν τὰ τοῦ κινδύνου ἐδόκει—νομίζεται γὰρ τοῖς νοσοῦσι καὶ τοῦτο μοῖρα θανάτου, ὥσπερ ἂν εἰ αἴτιον ἦν ἐπὶ τούτοις τὸ λέγειν τοῦ γίνεσθαι—, ἀφεῖναι δὲ πάλιν ἀπελθεῖν ἀνέτοιμον οὐ τῶν καλῶν ἐδοκίμαζε. Τῷ τοι καὶ προσελθὼν τῷ ἐξ ἐκείνου βασιλεῖ Ἀνδρονίκῳ, ἐθάρρει τὸν λόγον τῆς ἀποφάσεως, ὡς οὐ βιώσοντος ἔτι τοῦ βασιλέως. Καὶ ὃς οὐδ´ αὐτὸς ὑπομιμνῄσκειν τὸ ἀπευκταῖον ἐθάρρει, ὅμως δὲ τὴν ἑτοιμασίαν σοφίζεται.

5. Εὐθὺς γὰρ τὰ τοῦ δεσποτικοῦ θανάτου σύμβολα εὐτρεπίζονται, ἃ λαβὼν ὁ ἱερεὺς τῶν τοῦ κλήρου καὶ εὐλαβῶν, στολισθεὶς ὡς ἔδει, παρίσταταί οἱ ἀνωΐστως πάμπαν, μηδὲν εἰδότι. Ἔτυχε δὲ πρὸς τὸν τοῖχον ὁρῶν βασιλεὺς καὶ τὰ καθ´ αὑτόν—ἦν γὰρ καὶ τοὺς λογισμοὺς ἐρρωμένος—ὡς εἶχε διανοούμενος. Ἵστατο γοῦν ὁ πρεσβύτερος παρὰ θάτερα, τὰ ἅγια δῶρα κρατῶν ἐν χερσί, καί, τὴν ἀπ´ ἐκείνου καὶ μόνου ἐπιστροφὴν πρὸς αὐτὸν καραδοκῶν, ἐφ´ ἱκανὸν σιωπῶν ἵστατο. Ὁ δέ, εἴτε τι τοιοῦτον ὑπονοήσας, εἴτε καὶ ἄλλως ἐπελθὸν αὐτῷ, ἐπεγκλίνει πρὸς τὸν πρεσβύτερον, καὶ ἅμ´ εἶδε καὶ ἅμα συνῆκε τὸ δρᾶμα, καί· «Τί, φησί, τοῦτο;»

6. Τοῦ γοῦν ἱερέως ὡς ὑπὲρ αὐτοῦ εὐξάμενοι φέρουσιν εἰς βοήθειαν καὶ τὰ δῶρα τὰ εἰς ὑγείαν συνοίσοντα λέγοντος, αὐτὸς διακόψας ἀναθαρρεῖ καὶ τῆς κλίνης ἀνέγρεται καὶ ζητεῖ ζώνην καὶ τὸ ἅγιον διέξεισι σύμβολον καί, τό· Κύριε, ῥῦσαί με ἐκ τῆς ὥρας ταύτης, εἰπὼν καὶ τὰ εἰκότα ποτνιασάμενος πρὸς τὸν Ὕψιστον, τὴν ἁγίαν μετάληψιν δέχεται καί, πεσὼν αὖθις καὶ καιρὸν ἐπισχών, τὴν ψυχὴν ἀφίησι. Καὶ δὴ τελευτήσας οὐχ ἧττον τοῖς τῶν Τοχάρων ἢ τῶν οἰκείων τετίμηται δάκρυσιν· οὗ τὸν νεκρὸν τὸ τάχος οἱ εἰς τοῦτο ταχθέντες συστείλαντες νυκτὸς παρὰ τὴν Νέαν Μονήν, ἐγγύς που τῶν ἐκεῖ κειμένην, μετακομίζουσι. Καὶ οὕτως ἀπέρχεται βασιλεύς, ζήσας μὲν τὰ σύμπαντα ἔτη πεντήκοντα καὶ ὀκτώ, βασιλεύσας δέ, ἡμερῶν δεουσῶν εἴκοσι, τὰ εἴκοσι τέσσαρα. Ὑποδεῖται μὲν γὰρ τὰ τῆς βασιλείας ἐρυθρὰ ἑκατομβαιῶνος πρώτῃ, ὡς λέλεκται, θνῄσκει δὲ σκιροφοριῶνος ἑνδεκάτῃ, ἡμέρᾳ παρασκευῇ. Καὶ οὕτω καὶ τὸ ἐπ´ αὐτῷ σημεῖον ἐτελειοῦτο· ἦν γὰρ ἐκ πῖ στοιχείου τριγράμματον τὸ ἐπ´ ἐκείνῳ σύμβολον. Δήλωσις δ´ οἶμαι ταῦτα τοῦ τε κατ´ ἐπίκλην αὐτῷ λεγομένου—Παλαιολόγος γάρ—, τοῦ τόπου καθ´ ὃν ἔμελλε τελευτᾶν —τὰ Παχωμίου γὰρ τὸ χωρίον ἐλέγετο—καὶ τῆς ἐπιτελευτίου ἐπὶ τούτοις ἡμέρας· ἡμέρα γὰρ ἦν παρασκευὴ καθ´ ἣν ταῦτ´ ἐπράττετο, ἑνδεκάτη, ὡς εἴρηται, σκιροφοριῶνος τοῦ ͵ϛψϙαʹ ἔτους.

suite
 

Chapitre XXXVI.

1. L'Empereur court grand danger sur la mer. 2. Il donne audience aux Tartans dans son lit. 3. Leur réponse. 4. Le Médecin n'osant avertir l'Empereur du danger ou il était en avertit Andronique son fils. 5. Le Prêtre se présente avec les Sacrements. 6. L'Empereur les reçoit, et meurt.

1.  Le calme se changea tout d'un coup en tempête. La mer fut agitée par les vents, et le vaisseau qui portait l'Empereur fut sur le point de faire naufrage. Il était poussé tantôt d'un côté, et tantôt d'un autre, par la violence 449 des vagues, et le pilote ni les matelots ne savaient que faire pour le conduire. L'Empereur appréhendant et pour soi, et pour les Princes ses enfants, dit au pilote qu'il fit des efforts extraordinaires, puis qu'il portait, sinon le monde, au moins l'Empire. Il répondit qu'il n'omettrait rien de ce qui dépendait de son art pour surmonter le danger, mais que quoiqu'il fît, leur perte était inévitable sans une protection visible du Ciel. Enfin après avoir longtemps combattu contre la violence des vents, et des vagues, et après avoir couru plusieurs fois le hasard de périr, ils arrivèrent à demi-morts de peur à Rodoste. Apres s'y être délassés durant quelques jours ils montèrent à cheval, et se rendirent en un lieu nommé Allage, c'est à dire changement, et où l'Empereur devait trouver la fin de sa vie. George fils de Pacome avait été autrefois condamné sur de faux soupçons à perdre les yeux, mais le champ qui avait appartenu à Pacome vit l'accomplissement de la prédiction que l'on voulait alors éviter.

2. Dès que les Princes et les gens de guerre y furent campés, la maladie de l'Empereur s'accrût de telle sorte, qu'il lui fut impossible de monter à cheval, pour paraitre devant les Tartares qui étaient arrivés, et qui désiraient avec impatience de le voir. Comme il datait une expédition il dit par une espèce de Prophétie, Voila le mois de Novembre achevé, marquant par là qu'il avait 450 achevé sa vie. Néanmoins l'espérance de se mieux porter lui fit remettre de jour en jour l'audience des Tartares. Mais la maladie s'étant augmentée, l'appréhension qu'il eut que ces peuples accoutumés au brigandage ne fissent le dégât sur ses terres, l'obligea de faire quelques largesses aux soldats, et quelque civilité aux Chefs. Les ayant donc fait entrer dans sa chambre, où ses proches étaient de bout autour de son lit, et s'étant mis à son séant autant que sa faiblesse le pouvait permettre, il leur dit, Qu'il était fort obligé a Nogas, d'avoir eu la bonté de les envoyer à son secours, et a eux d'avoir eu la générosité d'y venir. Qu'il était bien fâché de ce que sa maladie l'empêchait de les recevoir de la manière qu'il souhaitait, mais qu'il espérait en guérir bientôt, et les traiter comme ils méritaient.

3. Les Tartares lui répondirent qu'ils avaient une grande douleur de sa maladie, et un extrême désir de le revoir bientôt en santé pour ressentir les effets de ses promesses.

4. Cependant la maladie s'étant accrue de telle sorte que les Médecins n'attendaient plus que la mort, Cabasilas Actuaire ne trouva pas à propos de déclarer à l'Empereur le péril où il était, à cause de l'injustice que commettent d'ordinaire les malades, de regarder comme les auteurs de leur mort ceux qui leur en portent la nouvelle ; mais croyant d'autre part qu'il y aurait de l'impiété à le laisser mourir sans qu'il s'y fût préparé, il dit à 451 l'Empereur Andronique son fils aîné, que l'Empereur son père n'avait que fort peu de temps à vivre. Andronique n'eut pas non plus l'assurance de porter cette triste nouvelle à son père, mais il commanda de lui porter les marques de la mort du Sauveur.

5. A l'heure même le Prêtre de son Clergé revêtu de ses ornements s'approcha du lit. L'Empereur était tourné du côte du mur, et songeait aux affaires importantes de son Etat avec son application ordinaire, n'ayant rien perdu de la vigueur de l'esprit en perdant les forces du corps. Le Prêtre demeura debout tenant les sacrés dons en ses mains, et attendant dans un profond silence que l'Empereur se retournât. En se retournant il vit le Prêtre, et bien qu'il ne reconnût que trop ce que c'était, il ne laissa pas de lui demander ce qu'il voulait? Le Prêtre répondit qu'après avoir fait des prières pour sa santé, il lui apportait les Sacrements qui pouvaient notablement contribuer à la lui rendre.

6. Avant qu'il eût achevé ces paroles l'Empereur l'interrompant demanda sa ceinture, se leva sur son lit, récita le Symbole, et y ajouta, Délivrez-moi, Seigneur, de cette heure, adora Dieu., reçut les Sacrements, se recoucha, et expira bientôt après. Sa mort fut honorée par les larmes, non seulement de ses sujets, mais aussi par celles des Tartares. Son corps fut porté à un Monastère qui avait été bâti de neuf dans le voisinage. 452 Il vécut cinquante huit ans, et en régna vingt quatre, moins vingt jours. Il avait pris la pourpre le premier jour de Janvier, comme nous l'avons dit ci-dessus, et il mourut l'onzième jour de Décembre qui était celui de la Parasceve. Sa mort fut l'accomplissement de ce que signifiaient les trois p de son cachet. Le premier signifiait le nom de sa famille qui était celle des Paléologues : le second le lieu de sa mort qui fut le champ de l'âme, et le troisième le jour de la Parasceve, qui fut comme je viens de dire, l'onzième de Décembre de l'année six mille sept cent quatre-vingt onzième.

suite