Pachymère traduit par Mr. Cousin

PACHYMERE

 

HISTOIRE DES EMPEREURS MICHEL ET ANDRONIQUE

LIVRE SIX (I à XX)

LIVRE CINQ XVI à XXIX - LIVRE SIX  XXI à XXVI

Traduction française : Mr. COUSIN

La traduction est purement littéraire et laisse tomber de nombreux passages. (Philippe Remacle)

 

 

 

 

HISTOIRE DE CONSTANTINOPLE

TOME VI.

 

CONTENANT

L'Histoire des Empereurs Michel et Andronique,

Ecrite par Pachymère.

 

HISTOIRE DES EMPEREURS MICHEL ET ANDRONIQUE

Ecrite par Pachymere.

LIVRE SIXIEME.

 

 

 

précédent

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΕΚΤΗ

αʹ. Ὅπως καὶ ἐκ ποίων τῶν αἰτιῶν τὰ κατὰ τὸν Αἷμον καὶ αὖθις παρεκινοῦντο.

1. Βασιλεῖ δὲ καὶ αὖθις φροντίδων ἦρξε τὰ κατὰ τὸν Αἷμον κινούμενα. Αἱ γὰρ συνθεσίαι τοῦ Κωνσταντίνου καὶ ἐπὶ τῷ κήδει σπονδαὶ συνεχέοντο ἤδη, τῆς Μαρίας κινούσης τὸν ἄνδρα πρὸς ἔχθραν, ἐφ´ οἷς καὶ παιδοποιησαμένων τὸν Μιχαήλ, ἐν ἀναβολαῖς τὰ περὶ τὴν Μεσέμβρειαν ἦσαν· καὶ δῆλος ἦν βασιλεὺς ἐκείνοις πλαττόμενος ἀφορμὰς τοῦ μὴ διδόναι ἃ καὶ καθάπαξ διδόναι οὐκ ἦν βουλομένῳ ἐκείνῳ· ἀνερρίπιζε δὲ τὸ μῖσος καὶ ἡ πρὸς βασιλέως τῆς μητρὸς ἐκείνης Εὐλογίας παρόρασις. Τὸ δ´ αἴτιον ἡ περὶ τῶν γεγονότων τῇ ἐκκλησίᾳ διαφορά, ὡς καὶ εἰς ἐχθρὰν λογίζεσθαι τῷ κρατοῦντι μὴ ὅπως αὐτὴν σχιζομένην τῆς πρὸς τὴν ἐκκλησίαν κοινωνίας, ἀλλὰ καὶ πολλοὺς τῶν σχιζομένων περιποιοῦσαν καὶ περιθάλπουσαν.

2. Ταῦθ´ ἡ Μαρία πυνθανομένη τῶν ὁσημέραι παρ´ αὐτὴν φοιτώντων —ἦσαν γὰρ καὶ τῶν μοναχῶν οὐκ ὀλίγοι τὴν εἰς ἐκείνην στέρξαντες ἱκετείαν—, δεινὰ ἐμελέτα κατὰ τοῦ θείου, στυγοῦσα μὲν καὶ τὴν πρᾶξιν, ὡς πρὸς τοὺς ἱκετεύοντας ἔλεγεν, ἐν δεινῷ δὲ ποιουμένη καὶ τὴν τῆς μητρὸς πρὸς βασιλέως ἀπέχθειαν. Ὅθεν καὶ πρὸς ἶσα δεικνῦσα τὸ ἔχθος, πειρᾶται πράττειν καὶ μεῖζον ἢ κατὰ γυναῖκας· τὸν γὰρ Ἰωσὴφ σὺν ἄλλοις, ὃν δὴ καὶ Καθαρὸν ὠνόμαζον, πέμπει πρὸς Παλαιστίνην, ἅμα μὲν τῷ τῆς Αἰλίας πατριάρχῃ τὰ πραχθέντα διασαφήσοντα, ἅμα δὲ καὶ τὸν σουλτὰν κατὰ βασιλέως ὡς ἐνὸν ἐκείνῳ παρακινήσοντα, ὥσθ´ ἅμα ἐκεῖνον μὲν ἔνθεν, Βουλγάρους δ´ ἐντεῦθεν συνελθόντας τὴν χώραν τοῦ βασιλέως κακοῦν· εἶναι γὰρ καὶ τῷ θείῳ ἀπηχθημένον τὸν βασιλέα, ὡς παραβάντα τὴν πρὸς ἐκεῖνον θρησκείαν, οὐδὲν δ´ ἄλλο εἶναι τὸ κινοῦν Θεὸν ἐπ´ ἀνθρώπους ἢ τὸ παραβῆναι σφᾶς τὴν πρὸς ἐκεῖνον νομιζομένην δόξαν ἀρχῆθεν.

3. Τῷ μὲν οὖν πατριάρχῃ οἱ παρὰ τῆς Μαρίας πεμφθέντες πιστὰ λέγειν ἐδόκουν, καὶ παρ´ ἄλλων μαθόντι τὰ γεγονότα· ὅθεν καὶ παρὰ μόνον τὸ μεγεθύνειν προστιθέντας τὸ πρᾶγμα, ἀληθινοὺς πρέσβεις εἶχε καὶ οὐκ ἐπολυπραγμόνει τὸν πέμψαντα, ἐπίστευε δὲ τοὺς περὶ τὸν Ἀλεξανδρείας Ἀθανάσιον καί γε τὸν Ἀντιοχείας Εὐθύμιον ἐκεῖνο πράττειν ὃ καὶ μόνος ἠξιοῦτο ποιεῖν.

4. Τῷ δέ γε σουλτὰν παρ´ ἐλπισμὸν ἦν πάντα ἡ ἐκείνων πρεσβεία, ὡς μηδέποτ´ ἄλλοτε γενομένη τοῖς πρὸ αὐτοῦ τῆς Αἰγύπτου ἄρχουσι· προσέτι δὲ καὶ τὸ ἔθνος τῶν Βουλγάρων μὴ περιφανὲς ὂν ὥστε καὶ εἰς ἀρχὴν ἀνάγεσθαι, ἐν ὑπονοίαις τὴν πρεσβείαν ἐποίει καὶ σιγηλῶς ἀπέπεμπε.

5. Τὸ μέντοι γε δοκοῦν τῷ τῆς Αἰλίας πατριαρχεύοντι Γρηγορίῳ καὶ λίαν ἀληθινὸν ἦν. Ὁ γὰρ Ἀντιοχείας καὶ προεπεδήμησε τῇ Κωνσταντίνου, ῥυσθεὶς τῶν τοῦ ῥηγὸς Ἀρμενίας χειρῶν· ἐκεῖνος γάρ, ἔχθος τῷ πατριάρχῃ τηρῶν καὶ θέλων ἐκποδὼν ποιῆσαι, ἐπεὶ ἀνὰ χεῖρας εἶχε τὸν ἄνδρα, ἐκδίδωσι τοῖς ἀπάξουσιν ᾗ δὴ καὶ ἀπολλύναι ἐκ τοῦ παραχρῆμα ξυμβαίη· καὶ οἳ λαβόντες ἀμφιάλῳ κατεπίστευον πέτρᾳ, ἐρήμῳ οὔσῃ καὶ ἀπανθρώπῳ τὰ ἐς παράκλησιν. Ἀλλ´ ἐκεῖνος, ῥυσθείς, ὡς ἔλεγε, ταῖς θαυματουργοῦ Νικολάου ἐπιστασίαις, βασιλεῖ προστρέχει, καταχθεὶς εἰς πόλιν. Ὁ δέ γ´ Ἀλεξανδρείας, καὶ αὐτὸς ὕστερος τῶν πραχθέντων γεγονώς, ἀναλύειν μὲν οὐκ εἶχε τὸ γεγονός, ὅμως δ´ εἰρήνευεν, ἐμποδὼν ἔχων τὴν ξενιτείαν τοῦ ταῦτα ζητεῖν. Οὐ γὰρ προσκέκλητο ἐπὶ τούτῳ, ἀλλ´ αὐτὸς κατὰ παραμυθίαν ὧν ἔπασχε λυπηρῶν, ἐν τοῖς ἀθέοις διάγων, ὡς ἐπὶ λιμένα εἰς τὸν βασιλέα κατέφευγε καί, ἐπιτετελεσμένοις ἐπιστάς, ἔκρινε δεῖν ἡσυχάζειν, τοῦ μὲν συμπρᾶξαι παμπληθὲς ἀπέχων, τὸ δ´ ἀνακινεῖν καθεστῶτα ἡγούμενος ἄκαιρον.

βʹ. Ὅπως ἡ Μαρία κατεσοφίσατο τὸν Ὀσφεντίσθλαβον.

1. Ἡ μέντοι γε Μαρία, Μιχαὴλ τὸν παῖδα καὶ παρὰ τὴν ἡλικίαν στέψασα, βασιλικῶς ἔτρεφε καὶ ἀνῆγε, τὴν εὐφημίαν μετὰ πατέρας τῷ παιδὶ παρέχουσα. Ὑπόπτως δὲ τῷ Ὀσφεντισθλάβῳ καὶ λίαν ἔχουσα, δεσπότῃ γε ὄντι, ὑποποιεῖται δολίως ἐκεῖνον· τὰ γὰρ τοῦ Κωνσταντίνου ἀσθενῶς ἔχοντος ἐποίει τοιαῦτα κατασκευάζειν, περὶ τῷ παιδὶ δειλιῶσαν. Πέμψασα γοῦν, ὅρκοις τοῦ μὴ ἐπιβουλεῦσαί οἱ, πείθει παραγενέσθαι τὸν Ὀσφεντίσθλαβον παρ´ αὐτήν.

2.  Ὁ δέ, τοῖς ὅρκοις θαρρήσας, εἰς Τέρνοβον ἧκε καὶ ἤδη παρηβηκότα υἱοποιεῖσθαι ἠξίου. Καὶ δὴ ἐπ´ ἐκκλησίας περιφανῶς τῇ Μαρίᾳ ἐκεῖνος υἱοπεποίητο· μετὰ γὰρ τὰς τοῦ ἱερέως ἐντεύξεις καὶ τὰ ἐπ´ αὐταῖς φῶτα, διασχοῦσα τὸν ἐπενδύτην, ἄμφω Μιχαὴλ καὶ Ὀσφεντίσθλαβον παρ´ ἑκάτερα τῶν αὐτῆς ἀγκαλῶν ἐτίθει· καὶ συνθεσιῶν γενομένων, ἀπελύετο ἐπ´ οἴκου υἱὸς κεκλημένος τῆς τῶν Βουλγάρων δεσποίνης μετὰ Μιχαὴλ Ὀσφεντίσθλαβος. Οὔπω πολὺς χρόνος τὴν υἱοποιίαν παρεμέτρει, καὶ δολιευσαμένη κτείνει ἡ δῆθεν μήτηρ τὸν υἱοποιεῖσθαι πιστεύσαντα. Ἀλλ´ ἡ Δίκη οὐχ ὥσπερ ἔθος αὐτῇ τὰ πολλὰ κατημέλει, ἀλλ´ ἀνιστᾷ τὸν ἐκζητήσοντα τὸ αἷμα τοῦ ἀδίκως πεφονευμένου. Καὶ ὁ λόγος ἄνωθεν βούλεται μετελθεῖν τὰ τῆς διηγήσεως.

γʹ. Τὰ κατὰ τὸν Λαχανᾶν ἀρχῆθεν καὶ ὅπως τὸν Κωνσταντῖνον πεφόνευκεν.

1. Ἦν ἀγρότης ἐκεῖσε μισθοῦ βόσκων χοίρους, Κορδόκουβας κεκλημένος· τὸ δ´ ὄνομα ἡ Ἑλλήνων γλῶσσα εἰς λάχανον ἐκλαμβάνει, καὶ Λαχανᾶς ἐντεῦθεν φημίζεται. Οὗτος, τῶν χοίρων ἐπιμελῶς ἔχων, ἑαυτοῦ κατημέλει, οὔτ´ ἐπὶ τροφαῖς οὔτ´ ἐπ´ ἐνδύμασιν ἀσχολούμενος, μόνῳ δ´ ἄρτῳ ἀποζῶν καὶ ἀγρίοις λαχάνοις, ἀπερίττως εἶχε καὶ ἀφελῶς καὶ πρὸς τοὺς ἑταίρους, καὶ αὐτοὺς κατ´ ἐκεῖνον ὄντας, οἷς διεξῄει πολλάκις, δῆλος ἦν περὶ ἑαυτοῦ μεγάλα τινὰ φανταζόμενος. Οἱ δὲ οὐχ ἧττον κατεγέλων ἢ μὴν ἐπίστευον.

2. Ἐντεῦθεν ἐκεῖνος, τοιαύταις οὐκ οἶδ´ ὁπόθεν ἐλπίσι μετεωρίσας, τὸν νοῦν ἑαυτῷ προσεῖχε καὶ εὐχὰς ἀπεδίδου Θεῷ, ὡς ἔχων ἔτυχε· ποῦ γὰρ ἐκείνῳ μετὸν καὶ θείων λογίων, κἂν ἐπὶ νοῦν, ἐν τοῖς ἀγροῖς ὅσα καὶ τοῖς παρ´ αὐτοῦ βοσκομένοις χοίροις τὸ παράπαν ἐκδεδιῃτημένῳ καὶ ἀφελῶς ἔχοντι; Σύννους οὖν τὰ πολλὰ διάγων καὶ οὐδὲν προὔργου τιθέμενος τῆς πρὸς ἀρχήν τινα καταστάσεως, πολλάκις τὰ αὐτὰ διεξῄει τοῖς ἀγρόταις ἐκείνοις καὶ συφορβοῖς, ἁγίων τινὰς ἐντυχίας λέγων καὶ παρακινήσεις τὰς παρ´ ἐκείνων εἰς ὃ κινηθῆναι καὶ ἔθνους ἄρξαι. Ταῦτα πολλάκις διεξιὼν ἐπιστεύετο. Καὶ ἤδη ἄλλως προσεῖχον αὐτῷ ἢ ὡς ἐδόκει· τὴν γὰρ προθεσμίαν ἐγγὺς ἐδήλου τοῦ κινηθῆναι. Μιᾶς οὖν τὸ τῆς ὁρμῆς σύνθημα λέγων λαβεῖν, αὐτίκ´ ἐκείνους ἐφέλκεται πρὸς τὴν ἑαυτοῦ θεραπείαν, κἀκείνῳ ἕπονται, ὡς μέγα τι ἐλπίζοντες πράξειν. Ἀπέρχονται γοῦν εἰς χώραν καὶ τὸ τοῦ συφορβοῦ κηρύττουσιν ὄνομα, ὡς θεόθεν ἧκέ οἱ τοῦ ἄρξαι σύνθημα. Καὶ ἅμα λέγοντες ἔπειθον καὶ προσεπετίθεντο πλείους ἑκάστης. Κἀκεῖνος πρὸς τὸ εὐσταλέστερον μετεβάλλετο, ἀμπεχόνην τ´ ἐνεδιδύσκετο καὶ σπάθην περιεζώννυτο, ἵππου τ´ ἐπέβαινε καὶ ἀνεθάρρει πρὸς ἔργα μείζω ἢ κατ´ αὐτόν.

3. Τοῦ γοῦν Κωνσταντίνου ἀσθενῶς τοῦ σώματος ἔχοντος—τὸ γὰρ σκέλος κατεαγὸς ἔχων, ἀκίνητος ἦν, κἄν που καὶ ἀπελθεῖν ἔδει, ἐφ´ ἁμάξης ἐφέρετο φόρτος κενός—, πολλοὶ κατωλιγώρουν, καὶ μᾶλλον οἱ πρόσοικοι Τόχαροι, ἐκδρομὰς ἑκάστης ποιοῦντες καὶ Μυσῶν ὄντως λείαν τὰ Μυσῶν τιθέντες.

4. Φάλαγγι γοῦν Τοχάρων προσκρούσας, ὁ Λαχανᾶς ἐμπίπτει σφίσι μεθ´ ὧν ἐπεφέρετο καὶ κατὰ κράτος νικᾷ καὶ αὖθις ἄλλῃ καὶ οὕτως πρὸς τὸ μεγαλειότερον ἐπ´ οὐ πολλαῖς ἡμέραις καθίστατο. Χῶραι τοίνυν προσετίθεντό οἱ καὶ ἐπ´ αὐτῷ πολὺν τὸν τοῦ εὖ πράξειν ἐλπισμὸν ἀραρότως εἶχον, καὶ ὁ Λαχανᾶς πολὺς ἦν φημιζόμενος πανταχοῦ· οὐδὲ γὰρ ἡμέρα ἐφίστατο καθ´ ἣν οὐ πλείους τῶν προτέρων εἶχε καὶ ἠνδραγάθει προσβάλλων. Τοῦτο ἐθορύβησε μὲν καὶ τὸν Κωνσταντῖνον τὰ πλεῖστα, ἀγγελθὲν δὲ παρὰ δόξαν καὶ αὐτὸν θορυβεῖ βασιλέα· τὸ γὰρ οὕτως ἐπελθὸν παρ´ ἀξίαν οὐκ ἂν ἐπελθεῖν εἰ μὴ ἐπὶ μεγίστοις τισὶν ᾤοντο. Ὁ μὲν οὖν Κωνσταντῖνος, μόνον ταράξας τὰ κατὰ τὸν Ζυγόν, μετήνεγκε τὸν νοῦν πρὸς τὸ ἀπροσδοκήτως φανὲν καὶ ὡς οὐκ ἂν μὴ ὅτι γ´ οὗτος, ἀλλ´ οὐδ´ ἄλλος τις ᾠήθη ποτέ.

5. Ὁ δὲ βασιλεύς, τοῦτο μὲν καὶ τἀκεῖ καταστῆσαι θέλων, τοῦτο δὲ καὶ πρὸς τὰ ἀκουσθέντα διαταραχθείς, προλαβεῖν ἠπείγετο καὶ τὰς ἄκρας κατοχυροῦν· καὶ δὴ ἐξελθὼν τῆς Κωνσταντίνου, ἐπ´ Ὀρεστιάδος ἤλαυνεν ὅλῳ ῥυτῆρι. Χειμῶνος δ´ ἐξελθὼν καὶ πάγοις ἐπιών, πάσχει τι καὶ τῶν ἀνηκέστων· συμποδίζεται γὰρ ὁ ἵππος ἐπὶ πάγων βαίνων τῷ βασιλεῖ, καὶ συμπεσὼν ἐκείνῳ ὁ ἐποχούμενος πτῶμα δεινὸν χεῖράς τε καὶ πρόσωπον δρύπτεται οὕτω χαλεπῶς ὡς μηδ´ ἀρκέσαι τὸν τῆς ἐκστρατείας ὅλον χρόνον ἀπαλεῖψαι τὰ τραύματα, ἀλλ´ ἔτι λείψανα τῶν πληγῶν ἐμμένειν ἐπανελθόντι τῷ βασιλεῖ. Ἅμα γοῦν ἐπέβη ὁ κρατῶν τῆς Ἀδριανοῦ, καὶ ἅμα ἡ σφαγὴ τοῦ Κωνσταντίνου ἀγγέλλεται.

6. Ὡς γὰρ ηὐξάνετο καθ´ ἡμέραν ὁ Λαχανᾶς καὶ πολλοὶ προσεχώρουν ἐκείνῳ, κατολιγωροῦντες τοῦ σφῶν βασιλέως, ἐκποδὼν δ´ ἦν ἤδη καὶ Ὀσφεντίσθλαβος, τῶν δόλων ἀπονάμενος τῆς Μαρίας, οἱ δέ γε προσῳκειωμένοι τῷ Κωνσταντίνῳ, οἱ μὲν ἐξ ἀνθρώπων ἦσαν, ταῖς τῆς Μαρίας κακεντρεχείαις κατειργασμένοι, ὅσοι δὲ καὶ περιῆσαν, οἱ μὲν παρ´ ἐκείνων ἐπὶ δυσνοίαις ὑπωπτεύοντο, οἱ δὲ καὶ ταῖς ἀληθείαις ἐδυσνόουν, μόνος ἢ μετ´ ὀλίγων ἐγκαταλειφθείς, Κωνσταντῖνος ὁρμᾷ μετελθεῖν τὸν ἤδη καὶ αὐτοῦ κατολιγωροῦντα. Καὶ δὴ συνταξάμενος τὰς δυνάμεις, ὁ μὲν ἐφ´ ἁμάξης ἐφέρετο, οἱ δὲ οἷς ἐκεῖνος ἐπίστευε τὰς ὑπὲρ ἐκείνου ὁρμὰς κατεκλῶντο. Ὁ δὲ Λαχανᾶς, ὁμόσε χωρήσας ἐκείνῳ, ἅμα φανεὶς ἐπεισπίπτει καὶ κατὰ κράτος αἱρεῖ· κἀκεῖνον μέν, μηδὲν κατὰ πόλεμον πράξαντα βασιλείας ἄξιον, δίκην ἱερείου κατασφάττει· τινὰς δὲ τῶν ἐκείνου καταγωνισάμενος, τοῖς λοιποῖς ὡς σφετέροις ἐχρᾶτο. Καὶ ἤδη βεβαίως ἐπισχὼν τὴν χώραν, καὶ πόλεων ἥπτετο καί γ´ αὐτὰς αἱρῶν οὐκ ἀνίει ὡς ἄρχων καὶ βασιλεὺς φημιζόμενος. Ἀλλὰ τὰ μὲν κατ´ ἐκεῖνον οὕτω, καὶ οὕτως ὁσημέραι πλέον ἐμεγαλύνετο καὶ εὐοδούμενος ἐπεδίδου.

δʹ. Ὅπως ὁ βασιλεὺς τῇ θυγατρὶ Εἰρήνῃ τὸν Ἀσὰν εἰς γάμον ἥρμοσεν.

1. Ὁ δὲ βασιλεύς, τῷ μὲν παρὰ δόξαν συμβάντι ὡς εἰκὸς ἐπαλγήσας, τὰ δὲ καθ´ αὑτὸν ὡς ἐνῆν κατασφαλιζόμενος, ὅσον ἀσφαλῶς εἶχεν ἐκ Κωνσταντίνου πεσόντος, ἐπαύξειν ἤθελε ταῖς πρὸς τὸν Λαχανᾶν ἀγχιστείαις. Καὶ πέμψας μὲν ἀπεπειρᾶτο τοῦ βαρβάρου, ἐφ´ ᾧ καὶ γνῶναι εἰ ἱκανῶς ἔχοι καὶ πρὸς τὸ πρόσω χωρεῖν, οὕτως ἀρξάμενος μὲν ἀπερίττως, τὰ μέγιστα δ´ εὐτυχηκὼς ἐκ τοῦ ῥᾷστα. Καί γε καὶ γαμβρὸν ἐπὶ θυγατρὶ διενοεῖτο ποιεῖν, εἰ σφίσι δόξειεν ἐνικανωμένος καὶ πρὸς αὐτὴν τὴν τῶν Βουλγάρων ἀρχήν. Ὅμως δ´ ἐνορῶν τὸ τῆς τύχης ἄστατον, ὡς ἅμα μὲν χαρίζεσθαι καὶ τὰ μέγιστα, ἅμα δὲ καὶ τὰ ἀρχαῖα προσαφαιρεῖσθαι, κλίνουσαν τὰ ζυγά, ἀρετῇ δὲ καὶ τὸ προσγενόμενον οἰκεῖον καὶ τὸ ἀπογενόμενον οὐκ ἀνέλπιστον, ὑπώπτευε τὰ πολλὰ τὴν τύχην, μή, δοῦσα μεγάλα ἐξαίφνης, τὸ πᾶν ταχέως ἀφέληται καί, ἀρετῆς μὴ οὔσης μηδὲ βραχύ, καὶ τὸ παρ´ ἐκείνης διδόμενον ἀμαυρῷτο, ὡς μὴ φθάνειν ἐπιτυγχάνοντα θαυμάζεσθαι καὶ ἐλεεῖσθαι ἀποτυγχάνοντα. Διὰ τοῦτο καὶ ταῦτα στρέφων ἐπὶ λογισμῶν, βουλὴν συνέλεγε, τοὺς ἀμφ´ αὑτὸν συγκαλῶν. Ἔβλεπε γὰρ τὴν τῶν Βουλγάρων ἀρχὴν τοῦ προστατήσοντος χρῄζουσαν ἐξ ἀνάγκης, παρετίθει δὲ καὶ τῷ Λαχανᾷ τὸν ἐκ τοῦ Μυτζῆ Ἰωάννην· καὶ τῷ μὲν τύχην καὶ θράσος καὶ τὸ ἐπὶ τῶν πραγμάτων εἶναι εἰς πρόσβασιν τῆς ἀρχῆς διεγίνωσκε συντελέσοντα, Ἰωάννην δὲ τὸ γένος καὶ τὴν ἀφ´ αὑτοῦ σύναρσιν κατοχυροῦν εἰς ἀρχὴν οἷά τ´ ὄντα καὶ μᾶλλον διέκρινε.

2. Καὶ πολλοῖς γε ἤρεσκεν ἡ βουλή· τὸν τοῦ Μυτζῆ υἱὸν εἰς γαμβρὸν γενέσθαι τῷ βασιλεῖ, καί, οὕτως ἐπὶ τῇ πατρόθεν βασιλείᾳ καταστάντα, συνεργηθῆναι καὶ ἀπ´ αὐτοῦ βασιλέως πρὸς ταύτην, ἐπικλῖναί τε θᾶττον πρὸς ταῦτα καὶ τοὺς Βουλγάρους, ἅμα μὲν διὰ τὸ προσὸν τῷ Μυτζῆ δίκαιον καὶ τὸ ἀπὸ τῶν πατέρων αὐτοῦ πρὸς σφᾶς ἱλαρόν, ἅμα δὲ καὶ διὰ τὴν τοῦ βασιλέως πρὸς αὐτὸν κηδεμονίαν, ὅσα καὶ πενθεροῦ πρὸς γαμβρόν· εἰκὸς δὲ καὶ τὸν Λαχανᾶν, ἐξαίφνης ἐκ τύχης φυσηθέντα, ὑποχαλάσαντα τὰς ὁρμάς, φανεισῶν Ῥωμαϊκῶν ἐκεῖσε δυνάμεων, ἢ πρὸς δουλείαν ὑποπεσεῖν ἢ μὴν καί που κρυβῆναι φεύγοντα, μὴ ἔχοντα ὅπῃ ἄρα καὶ ἰσχυρίσαιτο· Μαρίαν δὲ καὶ παῖδα ταύτης ῥᾷον τοὺς Τερνοβίτας προδοῦναι· τὰ γὰρ πρὸς αὐτοὺς ἐκείνης κακὰ οὐ τοσοῦτον μικρὰ ὥστε καὶ λήθῃ δοθῆναι.

εʹ. Ὅπως ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τούτῳ πέμψας ἐζήτει βουλὴν καὶ παρὰ τοῦ πατριάρχου.

1. Ταῦτα βουλευσαμένων, ὁ βασιλεὺς καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ πατριάρχου βουλὴν πέμψας ἐν ἀπορρήτοις ἐζήτει. Καὶ ὃς τὰ πολλὰ πρὸς τὸν Μυτζῆ ἔρρεπε καὶ γράφων τὴν ἐπὶ τῇ βουλῇ ῥοπὴν ἐδίδου. Τοῦτο καὶ Πρίγκιψ ὁ ἱερομόναχος Θεοδόσιος, ἀξιωθεὶς καὶ οὗτος πρὸς συμβουλὴν τὴν περὶ τούτων, ἔγραφεν, ἤδη εἰς ψῆφον ὢν πατριαρχείου·

2. ὁ γὰρ Εὐθύμιος ἐτεθνήκει τῆς Θεουπόλεως. Τὸ δ´ ὅπως οὐ χεῖρον εἰπεῖν. Κεχήρωτο μὲν οὖν τὸ πατριαρχεῖον, καὶ πολλοὶ τῶν τῆς ἀνατολῆς ἐπισκόπων παρῆσαν, οἱ μὲν ἐκεῖθεν ἰόντες, οἱ δὲ καὶ ἐνταῦθα ταῖς ἐκείνου προτροπαῖς γενόμενοι· ἤρεσκε γὰρ ἐπὶ τούτοις καὶ ἡ τοῦ Ἀναζάρβου Θεοδωρήτου βουλή, εἰς νόσον ἤδη κλιθέντος τοῦ πατριάρχου, τοὺς ἱκανοὺς ἐκ προτροπῆς ἐκείνου γίνεσθαι, ἐφ´ ᾧ τὸν μετ´ ἐκεῖνον προσκληθησόμενον ἀνεπιλήπτως καὶ ἱκανῶς ψηφίζοιντο. Ὡς γοῦν ἐζητεῖτο ὁ χρησιμεύσων καὶ οὐδεὶς τοῦ Πρίγκιπος ἀπεγίνωσκεν, ἦν οὖν εὐθὺς καὶ ψηφίζεσθαι καὶ προσκαλεῖσθαι τὸν ἄνδρα. Ἀλλ´ ὁ βασιλεύς, σοφόν τι συνορῶν ἐπὶ τούτοις, ὑπώπτευε τὴν χλεύην καὶ τὸν κρεμάμενον ἐκ τῆς ὑποψίας κατάγελων μήπως ὀφλήσῃ προὐνόει. Τὸν γὰρ Πρίγκιπα μὴ διόλου τῇ ἐκκλησίᾳ ἑνούμενον διὰ τὰ συμβάντα οὐδ´ ὅλως ἠγνόει, τὸ δὲ συνυποκλίνεσθαι κατὰ τιμὴν ὑπερτάτην προτεινομένην ᾤετο μέν, οὐκ εἶχε δ´ ἀραρότως πιστεύειν· εἰ γοῦν ψηφισθεὶς ἀπερεῖ, εἶναι μὲν ἐκείνῳ τὴν ὅτι καὶ ἀξιούμενος οὐχ ὑπήκουσεν αὐτάρκη τιμήν, τοὺς δέ γε καλέσαντας ἐξ ἀνάγκης ἀποφέρεσθαι τὸ ἧττον, ὅτι καὶ ἀξιοῦντες οὐ προσεδέχθησαν. Γράφει γοῦν καὶ ταῦτα ἐν ἀπορρήτοις τῷ πατριάρχῃ· πειρᾶν πρότερον, εἶθ´ οὕτως καὶ ἐφιέναι ψηφίζεσθαι. Ἡ δὲ πεῖρα ἦν διὰ τοῦ συγγράφοντος τάδε· οὗτος γάρ, συνήθειαν ἔχων εἰς ἐκεῖνον τὴν μεγίστην, καὶ ἐπὶ τῇ πείρᾳ ταύτῃ τῶν ἄλλων προὐκρίνετο. Τότε γοῦν, κατὰ τὰ ἐν ἀπορρήτοις ἐπεσταλμένα μὲν πρὸς βασιλέως πατριάρχῃ, ἐπεσταλμένα δὲ παρὰ πατριάρχου τῷ συγγραφεῖ, φοιτῶν ἐκείνῳ συχνάκις καὶ τὰ περὶ τοῦ πατριαρχείου προτεινόμενος, εἰδὼς μὴ εἰδότι τὸν νοῦν ἐθηρώμην καὶ τὴν γνώμην ἐνεχύραζον, καί γ´ ἐπληροφόρουν πληροφορούμενος ὡς κληθεὶς ὑπακούσειε καὶ τὴν εἰς τὸ πατριαρχεῖον κλῆσιν προσήσεται. Γέγονε ταῦτα, καί, ὡς ὑποψηφίῳ ἐντεῦθεν προσφερόμενος, ὁ κρατῶν τὰ φιλικά τε ἐπέστελλε καί γε τῶν ἀναγκαίων κατὰ βουλὴν κοινωνὸν ἐποίει.

3. Τότε τοίνυν, τὰς αὐτῶν δεξάμενος συμβουλὰς καὶ πρό γε τούτων τὴν τῆς δεσποίνης, ἔργῳ τὰ τῆς βουλῆς ἐπλήρου καὶ πέμψας ἄγει τε εἰς ἑαυτὸν τὸν Ἰωάννην ἐκ τῶν κατὰ Σκάμανδρον Τρωϊκῶν—ἐκεῖ γὰρ καὶ τὰς διατριβὰς ἐποιεῖτο, αὐτάρκως τῶν εἰς πρόνοιαν ἔχων—καὶ μετασχηματίσας γαμβρὸν ἐκάλει καὶ βασιλέα Βουλγάρων. Μετετίθει δὲ καὶ τοὐπίκλην εἰς τὸ τοῦ πάππου Ἀσάν, ἀνὰ πᾶσαν τὴν περὶ αὐτὸν πληθὺν θριαμβεύων τοὔνομα καὶ δίκας προστιθεὶς τὰς ἀξίας τοῖς γε μὴ οὕτω λέγουσι, κατά τινα μεμνημένοις χρείαν. Καὶ τῶν Βουλγάρων τοὺς μὲν προσχωρεῖν ἑτοίμους ἐκάλει, ὡς αὐτίκα εὐεργετήσων, τοὺς δέ τι καὶ προνοοῦντας τοῦ ἀσφαλοῦς πέμπων δώροις μὲν ἤγαλλεν, ἀνερρώννυ δὲ ταῖς ἐλπίσιν ὡς εὖ πράξοντας, εἰ τὸν Ἰωάννην δέξοιντο βασιλέα, ἀποστάντες Μαρίας. Ταῦτα μὲν οὖν ἐκ τῆς Ἀδριανοῦ ᾠκονόμει καί τινας, αὐτίκα πρὸς μόνην τὴν φήμην προσχωροῦντας, εὖ ἔδρα καὶ κατεδημαγώγει Βουλγάρους ταῖς ὑποσχέσεσιν.

 

précédent

Chapitre Premier.

1. L'Empereur s'attire la haine de Marie Reine de Bulgarie. 2. Elle envoie des Ambassadeurs au Patriarche de Jérusalem, et au Sultan de Syrie pour les animer contre lui. 3. Le Patriarche de Jérusalem promet de s'opposer a l'accord que l'Empereur avait fait avec les Latins. 4. Le Sultan rejette les proportions des Ambassadeurs. 5. Les Patriarches d'Alexandrie et d'Antio- 363 che refusent de se joindre à celui de Jérusalem.

1.  Les mouvements qui furent excités aux environs du mont Emus, fournirent à l'Empereur un sujet de nouvelle inquiétude. Comme il contrevenait ouvertement au traité qu'il avait fait avec Constantin Roi de Bulgarie, en cherchant de jour en jour de vains prétextes pour différer de lui rendre la ville de Mesembrie, qu'il ne lui voulait jamais rendre, la Princesse Marie qui était accouchée d'un fils nommé Michel, irritait incessamment son mari, et l'excitait à prendre les armes. Le mépris que l'Empereur fit paraître à Eulogie sa mère, ne contribua pas peu à redoubler la violence de sa haine. Ce mépris procédait de la diversité des sentiments, et passait jusques à l'aversion des personnes. Eulogie ne se contentait pas de communiquer avec ceux qui s'étaient séparés de l'Eglise, elle prenait ouvertement leur protection.

2. La Princesse Marie sa fille ayant été informée de ce différend par plusieurs Moines qui l'étaient allé visiter, et qui l'avaient suppliée de soutenir leur parti, elle forma, bien qu'à regret, comme elle l'avoua elle-même à ces Moines-là, une furieuse entreprise contre l'Empereur son oncle, et brûlant d'envie de lui faire ressentir les effets d'une haine égale à celle qu'il témoignait à sa mère, elle brassa une affaire qui sem-364 blait être au dessus de son sexe. Elle envoya en Palestine Joseph surnommé Catare avec quelques autres, tant pour exposer au Patriarche de Jérusalem le changement qui avait été apporté dans la créance, et dans la discipline de l'Eglise, que pour engager le Sultan de Syrie à prendre les armes contre l'Empereur, et à entrer sur ses terres par un côté, pendant que les Bulgares y entreraient par un autre. Elle les chargea aussi de représenter à ce Prélat combien l'impiété de ce Prince devait être odieuse à Dieu, puis qu'il est certain qu'il n'y a point de crime qu'il punisse avec tant de rigueur que le changement que l'on apporte à la doctrine céleste, dont il a confié le dépôt sacré à son Église.

3. Le Patriarche n'eût point de peine à croire toutes ces choses, qu'il avait déjà ouï publier par la renommée, et ne se défiant, ni des intérêts sacréss, ni des passions particulières que l'on cachait sous le voile de la Religion, il promit de se joindre à Athanase Patriarche d'Alexandrie, et à Eutyme Patriarche d'Antioche, et à leur refus de s'opposer seul à l'Empereur.

4. L'Ambassade n'eut pas un si heureux succès auprès du Sultan, parce que les Princes d'Egypte ses prédécesseurs n'en avaient jamais reçu de semblable, et que la nation des Bulgares leur était si peu connue, qu'ils ne savaient pas seulement si elle était gouvernée par des Rois.

5 L'Opinion que le Patriarche de Jérusalem 365 avait eue des Patriarches d'Alexandrie et d'Antioche se trouva véritable. Ce dernier s'étant échappé des mains du Roi d'Arménie comme par un miracle, et par l'intercession de saint Nicolas se sauva à Constantinople. L'autre n'ayant été sacré que depuis la conclusion delà paix ne la voulut point troubler, ni se fermer le port des bonnes grâces de l'Empereur, ou il prévoyait que les tempêtes excitées par les Idolâtres de son voisinage l'obligeraient de se retirer. Ainsi il se tint en repos sans approuver, ni désapprouver ce qui avait été fait.

Chapitre II.

1. Marie Reine de Bulgarie fait couronner Michel son fils. 2. Elle adopte Venceslas pour le tromper, et après se défait de lui.

1.Marie Reine de Bulgarie fit couronner son fils Michel avant le temps ordinaire. Elle l'éleva avec une magnificence toute royale et commanda qu'il fût nommé dans les acclamations publiques. Comme des soins si empressés étaient suspects au Despote Venceslas qui avait de grandes prétentions à la Couronne de Bulgarie, elle usa de cet artifice pendant la maladie du Roi Constantin son mari, de l'envoyer supplier de la venir trouver sur l'assuran- 366 ce qu'il ne lui serait point fait de mal.

2. Quand il fut arrivé à Ternove elle lui offrit de l'adopter, bien qu'il fût déjà sort avant dans la vieillesse. La cérémonie de l'adoption fut faite publiquement dans l'Eglise, éclairée d'une infinité de lumières en présence du Patriarche. La Princesse Marie étendant son manteau Royal, prit dans ses bras d'un côté son fils Michel, et de l'autre Venceslas : La cérémonie achevée elle le renvoya, mais peu après elle trouva moyen de se défaire de lui. La justice Divine qui diffère quelquefois de châtier les crimes, ne différa pas de châtier celui-ci. Elle suscita incontinent le vengeur du sang injustement répandu. Reprenons l'affaire d'un peu plus haut.

Chapitre III.

1. Un Porcher nommé Cardocube ou Lacane, prédit à ses compagnons qu'il arrivera un jour à la Souveraine puissance. 2. Ce jour-la étant arrivé il est suivi dune grande multitude de peuple. 3. Indisposition de Constantin Roi de Bulgarie, 4. Lacane remporte divers avantages sur les Tartares. L'Empereur est blessé d'une chute de cheval. 6, Lacane tue Constantin en bataille rangée, il se fait Roi de Bulgarie.

1.  Il y avait en ce pays-là un Porcher nommé Cordocube (on l'a traduit en Grec Lacane) qui avait un si grand soin des porcs, qu'il n'en avait aucun de lui-même. Il ne vivait que de pain et d'herbes, et avait des compagnons qui vivaient de la même sorte. Il les entretenait quelquefois de sa future grandeur : Tantôt ils ajoutaient foi à ses discours, et tantôt ils s'en moquaient. Pour lui étant enflé de ces grandes espérances, dont on ne voyait point le fondement, il se retirait quelquefois pour faire des prières, dont je ne sais où il avait appris la méthode. Enfin ne roulant dans son esprit que des projets de commandement et de souveraineté, il en parlait souvent aux autres Porchers, et leur racontait 368 des révélations qu'il avait eues, par lesquelles il était inspiré d'accepter la puissance que le Ciel lui présentait : Quelque incroyable que fût cette proposition-la, elle ne laissait pas d'être crue.

2. Quand il eut déclaré le jour auquel il devait prendre possession du pouvoir absolu auquel il était destiné, il fut suivi d'une foule de personnes toutes prêtes à lui obéir. Ces personnes dirent son nom dans le pays, et publièrent qu'il était envoyé de Dieu pour commander, et attirèrent d'autres personnes à sa suite. Ce nouveau Prince prit des armes, et des habits convenables à sa dignité, monta à cheval, et conçut une généreuse confiance d'exécuter de nobles exploits.

3. Constantin Roi de Bulgarie était alors indisposé. Comme il avait eu une cuisse rompue, il ne pouvait marcher, et quand sa présence était nécessaire en quelque endroit, il s'y faisait traîner sur un char : Cette indisposition-là lui attirait le mépris de ses voisins, et principalement des Tartares, qui faisaient de fréquentes irruptions en Mysie.

4. Lacane en ayant rencontré un parti le défit, et ensuite un autre, et acquit en peu de jours une si haute réputation, que les peuples venaient en foule se soumettre à sa puissance, et qu'il n'y avait point de moment qui n'augmentât le nombre de ses sujets, et qui ne relevât l'éclat de sa gloire. Le progrès si prompt, et si précipité de cette fortune 369 donna de l'inquiétude à Constantin, et l'obligea de faire tous ses efforts pour l'arrêter.

5. L'Empereur qui en avait ouï le bruit, et qui souhaitait de pourvoir à la sûreté de la frontière, partit en diligence pour prévenir un ennemi si vigilant. Mais courant à toute bride vers Andrinople sur des chemins pleins de glace, il eut le malheur de tomber sous son cheval, et de se faire de si graves blessures aux mains, et au visage, que le temps de la campagne ne fut pas suffisant pour les guérir. Il ne fut pas sitôt à Andrinople, qu'il y reçut la nouvelle de la mort de Constantin. Voici comme elle arriva.

6. La puissance de Lacane croissait de jour en jour, et plusieurs abandonnaient leur Prince pour suivre ce Tyran. Venceslas qui aurait pu lui résister, avait été malheureusement opprimé par les ruses de Marie. Ceux qui étaient les plus attachés au service de Constantin, avaient été enlevés par les détestables intrigues de cette Princesse, et ceux qui ne l'avaient pas été lui étaient suspects, et n'étaient pas en effet affectionnés au gouvernement. Ainsi Constantin abandonné presque généralement de tout le monde, ramassa quelques troupes, et monta sur un chariot : A l'heure même Lacane fondit sur lui, et l'assomma comme une victime sans qu'il fît de résistance. Après cela il tailla en pièces une partie de ses soldats, et reçut les autres parmi ses troupes. S'étant rendu maître de la campagne il 370 commença à attaquer les villes, en prenant tantôt une, et tantôt une autre, jusques à ce qu'il fut enfin reconnu pour Souverain, et qu'il jouit paisiblement de l'autorité absolue.

Chapitre IV.

1. L'Empereur tient conseil pour résoudre s'il s'alliera avec Lacane, ou avec Jean fils de Myze. 2. Le Conseil est d'avis qu'il s'allie avec le second.

1. L'Empereur étant sensiblement touché de cet accident si imprévu et si extraordinaire, songeait aux moyens de s'assurer de la possession de ce qu'il retenait de la Bulgarie, et pour cet effet il envoya sonder les intentions de Lacane, et reconnaître en même temps s'il y avait apparence que sa félicité fut de durée, et qu'il put se maintenir sur le trône, car en ce cas-là il ne s'éloignait pas de l'honorer de son alliance, et de lui donner Irène sa fille en mariage. Faisant néanmoins réflexion sur l'instabilité de la fortune, et sur l'inconstance avec laquelle tantôt elle s'empresse de répandre ses faveurs, et tantôt elle les retire, il appréhenda qu'elle ne se lassât de seconder les desseins de Lacane, et qu'elle ne reprît les présents qu'elle lui avait faits, ou si elle ne les reprenait pas, qu'ils ne se corrompissent entre ses mains en l'absence de la vertu, qui pos- 371 sède toujours les véritables biens, et qui n'est pas toujours privée des faux biens avec lesquels on n'en est pas plus heureux, et sans lesquels on n'en est pas plus misérable. Ayant longtemps roulé toutes ces pensées-là dans son esprit, il assembla les plus habiles de son conseil, et leur proposa qu'il y avait deux personnes qui pouvaient prétendre à la Couronne de Bulgarie, Lacane et Jean fils de Myze, que le premier avait la hardiesse et le bonheur, et le second la naissance et la noblesse, et qu'il avait plus d'inclination pour le dernier que pour l'autre.

2. Le Conseil fut d'avis qu'il le choisît pour son gendre, et qu'il employât ses armes pour l'élever sur le trône. Cet avis était fondé sur l'espérance que les peuples se ressouvenant de la douceur du gouvernement de ses ancêtres, appuieraient le droit qu'il avait à la Couronne du côté de Myze son père, et que d'ailleurs ils considéreraient le secours que l'Empereur son beau-père lui donnerait, que quand Lacane verrait une armée Romaine rangée en bataille, il rabattrait beaucoup de son orgueil, et chercherait sa sureté dans la solitude, et que les Ternovites ne pouvant oublier les injures qu'ils avaient reçues de Marie, ne manqueraient pas de la livrer avec le Prince son fils.

372 Chapitre V.

1.  L'Empereur demande conseil aux Patriarches de Constantinople et d'Antioche. 2. De quelle manière ce dernier fut élu. 3. Jean est déclaré Roi de Bulgarie, et gendre de l'Empereur.

1.  Pendant que l'Empereur délibérait sur cette affaire, il envoya fort secrètement demander conseil au Patriarche, qui répondit à l'heure même en faveur de Jean, et qui accrut par sa réponse l'inclination que l'Empereur avait déjà pour ce Prince. Théodose élu Patriarche d'Antioche ayant aussi été consulté, se déclara pour le même sentiment.

2. Lorsque l'Eglise d'Antioche fut dépourvue de Pasteur par la mort d'Eutyme de Theopole, un grand nombre de Prélats se trouvèrent à Constantinople, dont les uns y étaient venus d'eux-mêmes, et les autres y avaient été mandés par Eutyme durant sa maladie, à la persuasion de Theodorite Évêque d'Anazarbe, pour lui élire un successeur. Quand ils se furent assemblés sur ce sujet, ils n'en trouvèrent point.de plus capable que Théodose, et ils l'auraient élu et sacré, si l'Empereur ne s'y fût opposé. Mais considérant fort sagement qu'il s'immolerait à la risée pu- 373 blique, s'il souffrait que l'on élevât sur un des premiers sièges un Ecclésiastique qui était dans le Schisme, il crut devoir l'en retirer en lui offrant une dignité si considérable, dans l'espérance qu'il ne refuserait pas de se conformer au sentiment de ceux qui lui faisaient un si grand honneur, au lieu que si l'on le laissait élire, il emploierait peut-être après tout le pouvoir de sa dignité contre ceux qui l'auraient élu. Il manda donc au Patriarche de sonder son sentiment, avant que de consentir à son élection. Je fus choisi pour lui parler, à cause de l'étroite habitude que j'avais avec lui. Suivant donc les ordres que l'Empereur avait donnés au Patriarche, et que le Patriarche m'avait envoyés par écrit, je l'allai plusieurs sois visiter, et m'entretenant avec lui de la dignité de Patriarche d'Antioche, à laquelle je savais, et à laquelle il ne savait pas qu'on le destinait, je découvris son sentiment, et lorsque je fus persuadé, je persuadai les autres, que s'il était élu, il ferait ce que l'on désirerait.

3. L'Empereur voulant donc depuis son élection lui faire l'honneur de le consulter sur les affaires les plus importantes qui se présentaient, il le consulta sur celle-ci, et lorsqu'il eut son avis, et avant le lien celui de l'Impératrice, il conclut l'affaire, et ayant envoyé quérir Jean des environs du Scamandre, où il vivait avec un éclat répondant à la grandeur de ses revenus, il lui fit changer ses habits en habits royaux, et le déclara son 374 gendre et Roi de Bulgarie. Il lui donna aussi le nom d'Asan son aïeul, et défendit sous de grandes peines de l'appeler autrement, et de manquer de lui donner le titre de Roi. Apres cela il manda les Bulgares, qu'il crut disposés à le reconnaître pour leur Roi, et fit des promesses considérables à ceux qui ne voulaient pas encore le reconnaître. Il était alors à Andrinople, et ce fut là qu'il manda ceux dont je parle.

ϛʹ. Ὅπως καὶ τὸν Μιχαήλ, ἐκ δύσεως ἀνελθόντα, γαμβρὸν ἐποιήσατο.

1. Ἐπανελθόντι δ´ εἰς πόλιν ἠγγέλλετο καὶ ἡ τοῦ Μιχαὴλ ἐκ τῶν δυτικῶν ὅσον οὐκ ἤδη ἄφιξις. Ὁ δ´ ἦν ὁ τοῦ Μιχαὴλ δεσπότου υἱὸς ὕστατος, Δημήτριος μὲν τὸ κατ´ ἀρχὰς λεγόμενος, θανόντος δὲ τοῦ πατρός, τοὔνομα κατὰ μνήμην ἐκείνου ἀνταλλαξάμενος· ᾧ δὴ καὶ μοῖρα τῶν τοῦ πατρὸς χωρῶν προσκεκληρωμένη οὐκ ἀποχρῶσα τῷ μεγέθει τῆς κατ´ αὐτὸν ἀξίας, ἧς παρὰ τοῦ κρατοῦντος ἐτύγχανεν ἤδη γαμβρὸς ὑπεσχημένος γενέσθαι, οὐδαμῶς ἐδόκει. Τῷ τοι κἀκείνην ἀφείς, βασιλεῖ προσεχώρει, πιστεύων γράμμασιν ὅρκοις κατησφαλισμένοις. Ἦσαν μὲν οὖν τῷ βασιλεῖ ἑκατέρων τῶν θυγατέρων Εἰρήνης ἅμα καὶ Ἄννης—ἡ γὰρ Εὐδοκία μικρὰ ἦν καὶ ἔτι—αἱ πρὸς τοὺς νυμφίους συναρμόσεις ἐμπρόθεσμοι·

2. ἀλλ´ οἱ τῆς Εἰρήνης γάμοι τῷ ἤδη βασιλεῖ φημιζομένῳ Βουλγάρων Ἀσὰν ἐτελοῦντο περιφανέστερον. Συμβόλοις γὰρ ἐχρᾶτο βασιλικοῖς, ἐξ ἐρίων μὲν κατ´ ἐφεστρίδας, τοῖς δ´ ἄλλοις τοῖς αὐτοῖς βασιλεῖ. Καὶ συνθεσίαι ἦσαν· εἰ μὲν εὐοδοῖντο, ἐπιβαίνειν Τερνόβου συνάμα καὶ ταῖς ἀπὸ τοῦ βασιλέως δυνάμεσιν, εἰ δ´ οὖν, ἀλλὰ καὶ αὖθις εἰς δεσπότας τῆς Ῥωμαΐδος σεμνύνεσθαι. Τοῖς μὲν οὖν τετελεσμένοι ἦσαν οἱ γάμοι, καὶ βουλαὶ προὐτίθεντο συνεχεῖς, ὅπως ἂν καὶ τὰ πρόσω κατ´ εὐμάρειαν προχωροῖεν.

3. Τοῖς δὲ τοῦ Μιχαὴλ γάμοις καὶ τῆς δευτέρας τῶν βασιλέως θυγατέρων Ἄννης προσίστατό τι τῶν τῆς ἐκκλησίας κανόνων, οὓς δὴ Σισίνιος, πάλαι θείς, ἀφορισμοῖς ἐκράτυνεν ἀσφαλέσιν. Ἡ μὲν οὖν τοῦ δεσπότου Νικηφόρου Ἄννα τῆς τοῦ βασιλέως θυγατρὸς Ἄννης αὐτανεψία ἦν, Νικηφόρος δὲ καὶ Μιχαὴλ αὐτάδελφοι πάντως. Περιισταμένου γοῦν τοῦ κατ´ αὐτοὺς συνοικεσίου εἰς ἕκτον βαθμόν, τὸν ἔνθεν μὲν ἐκ τεσσάρων, ἐκεῖθεν δ´ ἐκ δύο συγκείμενον, ἔδει συνόδου περὶ τούτων σκεψομένης καὶ τῆς παρ´ αὐτῆς λύσεως. Ἐπεὶ δ´ ἐσκέπτοντο καὶ τὰ τῶν βασιλέων συναλλάγματα, ὡς εἰς εἰρήνην γινόμενα, ἐδόκουν πλείω τὴν ἄνεσιν ἔχειν ἢ δὴ τὰ τῶν ἄλλων, ἀντισηκοῦσθαι τὸ ὡς δῆθεν παρὰ κανόνας γιγνόμενον τῷ πρὸς τοὺς δεομένους ἐλέει κοινῶς ἐδόκει· καὶ τόνδε τὸν τρόπον τοῦ προσισταμένου λυθέντος, ἐτάττετο μὲν εἰς δεσπότας ὁ Μιχαήλ, τῇ Ἄννῃ δέ, βασιλίδι οὔσῃ γε, συνεζεύγνυτο. Καὶ ἦν ἐντεῦθεν ὁ μὲν Μιχαὴλ βασιλεῦσι δοῦλος ἐν ὅρκοις, ὁ δ´ Ἰωάννης ἔνσπονδος διόλου, εἰ βασιλεύσοι Βουλγάρων, Ῥωμαίοις ἐν ὅρκοις, εἰ δ´ οὖν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἐν ὅρκοις πιστῶς δουλεύσων τοῖς βασιλεῦσιν, ὑπὸ τούτοις δεσπότης ταττόμενος.

ζʹ. Τὰ κατὰ τὴν Μαρίαν καὶ ὅπως τῷ Λαχανᾷ συνῴκησεν.

1. Ἠβούλετο δὲ βασιλεὺς προλαμβάνειν Μαρίαν, μὴ καὶ φθάσῃ τὰ καθ´ αὑτὴν εὖ θεμένη ἁλιώσῃ τε τὴν βασιλέως βουλήν, καὶ κατέσπευδε συχνοὺς ἐπ´ ἐκείνην πέμπων, οὐ τόσον τἀκεῖ καταστρέψοντας ὅσον ἡμέρως μεταχειριουμένους, ἐφ´ ᾧ παραδοῖεν Μαρίαν καὶ τοὺς τοῦ βασιλέως δέχοιντο παῖδας. Ἡ μέντοι γε Μαρία ἐν ἀφύκτοις ἔγνω γενομένη καὶ δυοῖν μέσον ἐναπειλημμένη κακοῖν· ἔνθεν μὲν γὰρ τὸ φανὲν ἐκ νέου κακόν, ὁ Λαχανᾶς προσκείμενος, ἠρήμου τὴν χώραν καὶ προσεκτᾶτο τὰ πέριξ, προσβάλλων μόνον, ἐκεῖθεν δ´ αἱ δυνάμεις τοῦ βασιλέως, ἐπιοῦσαι πλείονες, δῆλαι ἦσαν τὸ μὲν ταπεινὸν καὶ ὅσον ἐκτὸς ζημιοῦντες, τὸ δ´ ἐντὸς καὶ περιφανὲς ἐκ παντὸς τρόπου ὑποποιούμενοι. Ὅθεν καὶ περὶ ἑαυτῇ τε καὶ τῷ παιδὶ τετρεμαινούσῃ δειναὶ φροντίδες ἐτάραττον τὴν ψυχήν, καί, πρὸς ἀμφότερα μέρη μὴ σθένουσα ἵστασθαι, θάτερον ἐξημεροῦν ἔγνω, πλὴν ὅσον καὶ ταύτην ἀπόνασθαι τῶν καθ´ ἡμέρωσιν πραχθέντων τὰ μείζω. Τὸ μὲν οὖν πρὸς βασιλέα κλίνειν τῶν εἰκότων μὲν ἔκρινε καὶ ἄλλως εὐπρεπὲς ἑαυτῇ, σωζούσῃ μὲν τὰ τῆς σωφροσύνης καὶ τὰ πρὸς τὸν ἀποιχόμενον δίκαια—δίκαια δὲ πάντως μὴ συνοικεῖν τῷ σφαγεῖ—, ζητούσῃ δὲ παρ´ οἰκείου σῴζεσθαι, παρ´ οὗ δὴ καὶ τὴν τιμὴν ἐκτήσατο. Διὰ ταῦτα γοῦν τὸ πρὸς βασιλέα πέμπειν καὶ ἱκετεύειν τῶν δικαίων ἔκρινεν. Ὅσον δὲ τὸ καθ´ αὑτὴν συνοῖσον καθ´ ὃ ἦν βουλομένη, καὶ λίαν ἀπᾷδον ἐγίνωσκεν· αὐτῇ μὲν γὰρ τὴν τιμὴν κατοχυροῦν αὐτῇ τε καὶ παιδὶ Μιχαὴλ διὰ σπουδῆς εἶναι, βασιλέα δὲ μηδ´ ἂν ἐν ὕπνοις θελῆσαι, ἀφέντα τοὺς παῖδας, οὓς δὴ καὶ ἤρξατο καθιστᾶν, ἐκείνοις περιποιεῖν τὴν ἀρχήν. Οὕτω μὲν οὖν τῶν ἀπὸ βασιλέως καὶ μᾶλλον ἱκανῶς ἀπεγίνωσκε, τὸ δὲ πρὸς τὸν βάρβαρον πέμπειν καὶ ἀξιοῦν σπενδομένην καθ´ αὑτὴν διατελεῖν τοῦ ἔθνους ἄρχουσαν, οὔτ´ ἔχειν λόγον τὴν ἀξίωσιν ἔκρινε· τὸν γὰρ τῆς ἀρχῆς ταύτης ἀντιποιούμενον σπένδεσθαι πρὸς τὴν κατέχουσαν ταύτην ἀδύνατον. Καὶ τὰ ἀπὸ βασιλέως συννοοῦσαν φροντίζειν ἐποίει· μηδὲ γὰρ ἠρεμεῖν βασιλέα, ἅπαξ ὑπὲρ παίδων περὶ τῆς ἀρχῆς ἀρξάμενον διαφέρεσθαι. Ἔγνω τοίνυν παριδεῖν μὲν τὰ τοῦ ἀποιχομένου δίκαια, παριδεῖν δὲ καὶ ἀνθρώπων νέμεσιν, εἰ, τοιαύτη τις οὖσα, τοιούτῳ ἑαυτὴν ἐκδοίη, πρὸς μόνον δὲ τὸ δοκοῦν συνοῖσον αὐτῇ τε καὶ παιδὶ κατιδεῖν. Τὸ δ´ ἦν, ὡς ἐδόκει, ὅλην ἑαυτὴν ἐπιρρῖψαι τῷ συφορβῷ καὶ ὑπανοῖξαι θύρας αὐτῷ καὶ βασιλείας καὶ πόλεως, αὐτῷ τε συνεῖναι καὶ συνοικεῖν ὡς βασιλεῖ δέσποινα. Ταῦτα διανοησαμένη, αὐτίκα πέμπει—οὐδὲ γὰρ ἠρεμεῖν εἴων αἱ τοῦ βασιλέως ἀποστολαί—τοὺς διασαφήσοντας τῷ βαρβάρῳ τὰ τῆς βουλῆς τε καὶ ἀξιώσεως.

2. Καὶ ὃς ἀκούσας πρῶτον μὲν καθυπερηφανεύετο δῆθεν καὶ τοῖς ἐπεσταλμένοις ἀπεσεμνύνετο, διαθρυπτόμενος οἷον, εἰ ἀρχὴν ὅσον οὔπω κτησομένην αὐτῷ σπάθῃ καὶ δυνάμει κρείττονι ἐκείνη φθάνει χαρίζεσθαι. Ὅμως καὶ τὰ τοῦ λέχους προσίετο, πονηρῶς ἄγαν καὶ βαθέως, οὐχ ὥς τις ἂν εἴποις φιλόγυνις καὶ τῆς γυναικωνίτιδος ἐραστής· τὸ γὰρ μαλάττειν τὰ ἤθη, τῶν δεξομένων καὶ λίαν ὡς καταφρονησόντων αὐτίκα, διεφυλάττετο· ἄλλως δὲ κατ´ εἰρήνην καὶ τοῦ μὴ χέεσθαι ἐμφυλίοις πολέμοις αἵματα κατεδέχετο, ὡς χάριν διδούς, οὐ λαμβάνων. Ὅρκων οὖν γενομένων καὶ συνθηκῶν ἐξ ἑκατέρων, ὑπανοίγνυσί τε αὐτῷ τὰς πύλας καί, ἐντὸς δεξαμένη, τελεῖ ἑαυτῇ σὺν ἐκείνῳ τοὺς γάμους, καὶ τὰς ταινιώσεις τῆς βασιλείας καὶ αὖθις συνάμα δέχονται, καί γε παρασκευάζει τῷ βασιλεῖ ἀντίπαλον, ὡς ᾤετο, ἱκανόν. Τοῦτο συμβάν τε καὶ ἀκουσθὲν τὸν βασιλέα αὐτάρκως καὶ ὡς ἐνῆν διετάραξε. Ὑπεκρίνετό τε κἀκεῖνος μὴ ἀθυμεῖν σφαλλόμενος τῶν ἐλπίδων, ἀλλὰ στυγεῖν τῷ παρ´ ἀξίαν ἐκείνης πταίσματι, ὥστε καὶ τὸ γένος καταισχῦναι καὶ τὴν ἀρχὴν προσαπολλύναι τῷ μηδενὸς ἀξίῳ κατεγχειρίσασαν· μηδὲ γὰρ ἀνθέξειν ὅλως καὶ ὑποσχεῖν ἐκεῖνον ἐπιβρίσασαν ἐκ Τοχάρων δύναμιν, ἣν εἰκὸς ἐπεισπίπτειν ἅμα μὲν πρὸς ἐχθρὸν προφανῆ, ἅμα δὲ καὶ παρὰ τῶν οἰκείων καταφρονούμενον. Ταῦτα λέγων, οὐκ ἀνίει καὶ αὖθις πέμπων τε δυνάμεις ἀγωνιουμένας καὶ τὰ πρὸς καταβολὴν Μαρίας κατασκευαζόμενος. Ὁ τοίνυν Λαχανᾶς πρὸς τὰς τῆς γυναικὸς θρύψεις καὶ ἀπήχθετο καὶ βαρβαρικῶς ἤθελε διαζῆν, τοὺς ἀμφ´ αὑτὸν καὶ λίαν ὑποποιούμενος· ἔγνω γὰρ ἀμφοτέρωθεν ἐξαρτυομένους πολέμους καὶ τὰς βλακείας μηδὲν οἵας τ´ οὔσας κατευνάζειν τοὺς ἐκ τῶν πολέμων κινδύνους, ὥστε καὶ πολλάκις, πρὸς ἐκείνην διαφιλονεικοῦντα, ἐντείνειν πληγάς.

3. Αὐτὸς δέ, κρείττω πάσης ἀσχολίας τὰ κύκλῳ συνανιστάμενα κρίνων, ὑπεποιεῖτό τε τοὺς ἄρχοντας τῶν Βουλγάρων καὶ πρὸς πολέμους ἡτοιμάζετο τοὺς κατ´ ἄμφω· οὐδὲ γὰρ ἦν οὔτε Τοχάροις διὰ τὰ πραχθέντα σπένδεσθαι οὔτε τοὺς τοῦ βασιλέως ὁπωσοῦν ἀναρτᾶν. Μέντοι γε καὶ καθ´ ὅσον ἴσχυεν ἀντιπαρετάττετο, τὸ μὲν ἑκών, τὸ δ´ ἄκων· ἀρχὴν γὰρ λαβὼν ἣν οὐκ ἤλπισεν, ἔσπευδε μὴ μόνον ἔχειν, ἀλλὰ καὶ συνιστᾶν. Ἐπιτιθεμένων δ´ ἄλλως καὶ τῶν ἔξωθεν ὁσημέραι, καὶ ἄκων κατηναγκάζετο μάχεσθαι· ᾔδει γὰρ καὶ βάρβαρος ὢν πολεμήσοντα ἐξ ἀνάγκης τὸν μὴ θέλοντα πολεμεῖν. Διὰ ταῦτα γοῦν τὰ κατ´ ἐκεῖνον εὐώδει παραβολώτερον συμπλεκόμενα. Οὔτε γὰρ οἱ ἀνθιστάμενοι ἴσχυον ὁρμαῖς ἀτακτούσαις ἀντίσχειν, καὶ τὸ διευτονοῦν κατωρρώδει τὴν ἀπέντευξιν, ὡς μὴ καλῶς χρησομένου τοῦ περιγεγονότος. Τὸ γὰρ εἰς χεῖρας γενέσθαι τῷ Λαχανᾷ ἶσα καὶ θάνατος ἦν, ἀπηνείας ἕνεκα τῆς ἐσχάτης· βάρβαρα γὰρ ἤθη τὰ ἐκ τύχης ἐλεεινὰ μαλάσσειν οὐκ οἶδεν. Ὅθεν καὶ πολλάκις, ταῖς τόλμαις περιγενόμενοι, παραυτίκα τῷ τῶν δεινῶν ἐλπισμῷ, εἰ ἁλῷεν, συστελλόμενοι, ἀπηντεύκτουν. Πολλαῖς μὲν οὖν ταῖς ἀμφὶ τὸν Ἀσὰν δυνάμεσι περιεστοιχίζετο· πλὴν οἱ ἐκεῖθεν ἐνίοτε καὶ ἄκοντες ἁλισκόμενοι ἐν καλοῖς ἦσαν διὰ τὸ προσπίπτειν αὐτίκα, ὡς δῆθεν τυράννου μὲν ἀπαλλαγέντες, βασιλεῖ δὲ προσγιγνόμενοι· τοῖς δ´ ἐντεῦθεν ἀπαγομένοις ἐκεῖ πρόσχημά τι οὐκ ἦν ὑπονοηθῆναι τὸ σῷζον, ἀλλ´ ὡς ἐχθροὶ ἐκολάζοντο.

ηʹ. Ὅπως Μαρία μὲν παρεδόθη βασιλεῖ, Ἀσὰν δὲ Τερνοβίταις παρεδέχθη.

1. Ἐτρίβοντο μὲν οὖν ἐντεῦθεν τὰ πράγματα, ἄλλην δ´ ἀπαλλαγὴν τῶν κακῶν οὐκ ἦν ἐλπίζεσθαι εἰ μὴ τὴν τοῦ βαρβάρου ἀπαλλαγήν, ἧς καὶ ταχέως ἐξελθόντος ἐπιστάσης· τὸ γὰρ παλίμβολον τῆς τύχης ὅσον οὔπω οὐκ ἦν ἐκφυγεῖν οὐδ´ ἐκεῖνον, καὶ μᾶλλον φυσηθέντα τὸ πᾶν ἐκ τύχης.

2. Ὅθεν καὶ Τοχάρων ἡσσημένος ἠγγέλλετο, καὶ ταῖς ἐκεῖθεν φήμαις ἐμπίπτει Τερνοβίταις καιρός, ὡρμημένοις πάλαι κατὰ Μαρίας· καὶ ἅμα παιδὶ προδιδόναι ταύτην ἔγνωσαν τοῖς τοῦ βασιλέως, τὸν Ἀσὰν δὲ δεσπότην ἐδέχοντο, ὅτι καὶ ἐκ παλαιοῦ οἱ προσῆκε τὰ Βουλγάρων πράγματα. Ἡ μὲν οὖν Μαρία, ἔμφορτος οὖσα τῷ ἀπὸ τοῦ βαρβάρου κυοφορήματι, ἅμα παιδὶ Μιχαὴλ πρὸς βασιλέα—ἐπεδήμει γὰρ τῇ Ἀδριανοῦ τὸ δεύτερον—ἤγετο καὶ φυλακαῖς ταῖς προσηκούσαις ἐδίδοτο·

3. Ἀσὰν δὲ σὺν Εἰρήνῃ, οὐχ ἅμα, ἀλλὰ μετὰ τὸν Ἀσὰν ἐκείνη, βασιλέως πρὸς πόλιν ἐλθόντος, ἀνέδην ἐπέβαινον τῆς Τερνόβου καὶ βασιλεῖς ἐφημίζοντο.

4. Ἦν δ´ ἐν τοῖς μάλιστα τῶν προὐχόντων καὶ Τερτερῆς, ᾧ δὴ καὶ μεγάλως τὸ Βουλγαρικὸν προσεῖχε καὶ παρ´ ἐκείνοις ἐμεγαλίζετο. Τοῦτον ἠβούλετο μὲν βασιλεὺς τῷ Ἀσὰν κατὰ γένος συνείρειν καὶ τιμᾶν ἀξιώμασι· τὸ γὰρ ὑφέρπον ἀπ´ ἐκείνου πρὸς βασιλείαν πολὺ ἦν, ἐπεὶ καὶ στρατηγῶν δῆλος ἦν τοῦ μείζονος ἐφιέμενος. Ἐμποδὼν δ´ ἦν τοῖς βουλευομένοις ἡ σύζυγος· τὸ γὰρ ταύτην ἔχοντα τιμᾶσθαι, μηδὲν τῷ Ἀσὰν κατὰ γένος συνάπτοντα, λαμβάνοντος μᾶλλον ἦν πρὸς τὴν τῶν ὑπονοουμένων ἄναψιν πλεῖστον ὅσον ἐμπύρευμα. Διὰ τοῦτο καὶ δεσπότην προτείνει ποιεῖν, εἰ, τῆς γυναικὸς ἀποστάς, τῇ τοῦ Ἀσὰν αὐταδέλφῃ εἰς γάμον συνάπτοιτο. Γέγονε ταῦτα, καὶ ἡ μὲν τοῦ Τερτερῆ σύζυγος, ἀχθεῖσα πρὸς βασιλέα, τῇ κατὰ Νίκαιαν ἐδίδοτο φυλακῇ σὺν υἱῷ Ὀσφεντισθλάβῳ, ἡ δὲ τοῦ Ἀσὰν αὐταδέλφη τῷ Τερτερῇ συνηρμόζετο καὶ τῷ τῆς δεσποτείας ἀξιώματι ἐσεμνύνοντο.

θʹ. Ὅπως Ἀσὰν ἐκ Τερνόβου ἀπεχώρησεν.

1. Εἶχε μὲν οὖν ἐντεῦθεν τῷ δοκεῖν τὰ μεγάλα πρὸς συνεργίαν Ἀσάν, καὶ χρόνος ὀλίγος αὐτῷ παρεμέτρει τὴν τῶν Βουλγάρων ἀρχήν. Ἐπεὶ δὲ ταχέως παρακεκίνηντο—πρὸς γὰρ ἀπιστίαν τὸ Βουλγαρικὸν ἕτοιμον, καὶ αὔραις ἔστι πιστεύειν ἀνέμων μᾶλλον ἢ σφῶν εὐνοίαις—καὶ τὰ τῆς ἀποστασίας δῆλοι ἦσαν ἐκ πολλῶν ὠδίνοντες, ἀνεζωπύρει δὲ τούτοις τὰς γνώμας καὶ Τερτερῆς, κρυφηδὸν βασιλειῶν ἤδη, καί, τἆλλα φανερὸς ὢν εἰς τὴν ὑποψίαν, μόνῳ τῷ πρὸς τὸν Ἀσὰν κήδει συνεκαλύπτετο, ὡς μὴ προδώσων δῆθεν ᾧ κατὰ γένος συνήπτετο, συνιδὼν τὴν παρακίνησιν ὁ Ἀσὰν καὶ δείσας μὴ προλαβόντες ἐκρήξαιεν τὸ δεινὸν καὶ οὐ φευκτὰ ἔσοιτό οἱ τὰ τοῦ κινδύνου, τὴν φυγὴν εὐσχημόνως ποιεῖσθαι προὐνόει καὶ μετὰ κέρδους, ὃ δὴ καὶ ἐνεχώρει κερδαίνειν.

2. Τὰ γὰρ τῆς βασιλείας τῶν Βουλγάρων πράγματα, ἃ δὴ καὶ μάλιστ´ εἶχον ἐκ Ῥωμαίων λαβόντες, ἡσσημένων τὸ πάλαι, στρατηγοῦντος τοῦ βασιλέως Ἰσαακίου, καί γ´ ἐνέκειντο τεθησαυρισμένα κατ´ αὔχημα μᾶλλον ἢ κατὰ χρείαν, ταῦτα δὴ καὶ ὅσον ἦν ἄλλο φόρτος εὐκόμιστος ἐν ἀφανεῖ περισχόντες σάκκοις καὶ τῆς πόλεως ἐκβαλόντες νυκτός, αὐτοί, τοὺς εἰς ἄνεσιν καὶ τρυφὴν τῶν ἔξω που τῆς πόλεως ἐξιόντας σχηματισάμενοι, ἀνὰ κράτος εὐθὺ τῆς μεγαλοπόλεως ἔφευγον. Καὶ πρῶτον εἰς Μεσέμβρειαν ὑπὸ βασιλικῷ κόμπῳ καὶ τρυφῇ φθάσαντες, ὡς μὴ φωραθεῖεν φεύγοντες, οὕτω θαλάσσῃ χρῶνται καὶ πλῷ πρὸς τὴν πόλιν.

3. Καὶ δὴ καταχθέντας τῇ κατὰ τὸν Ἀνάπλουν τοῦ Ἀρχιστρατήγου μονῇ ἐφ´ ἡμέραις ὁ κρατῶν οὐκ ἐδέχετο, ἐν ὀργῇ παντοίᾳ τὴν ἀποφυγὴν ποιούμενος καὶ τὸ πᾶν δειλίᾳ καὶ κακανδρίᾳ ἐκείνων κρίνων πολλῶν πόνων καὶ ἐξόδων ἀπώλειαν ἐν βραχεῖ. Ὡς δ´ οὐκ ἦν τὸ γεγονὸς ἀναλύεσθαι, ἐκείνοις μὲν ἐκχωρεῖται, τὴν πόλιν εἰσελθόντας, τῷ βασιλεῖ ἐμφανίζεσθαι, ὁ δέ γε Τερτερῆς ἐρήμης βασιλείας, θελόντων καὶ τῶν Βουλγάρων, ἐπιλαμβάνεται.

4. Καὶ ἐν ὀλίγῳ ἅμ´ ἠκούετο βασιλείας ἐπιβαίνων καὶ ἅμα, ταινιούμενος κατὰ βασιλέας, ἐγκρατὴς τῶν πραγμάτων ἦν. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐς τοσοῦτον, τὰ δ´ ἐντεῦθεν ἐσαῦθις ἐροῦμεν.

ιʹ. Ὅπως κατηγορίαι συνεσκευάσθησαν κατὰ τοῦ πατριάρχου Βέκκου.

1. Ἤδη δὲ χρόνων παρῳχηκότων τεττάρων τῷ Ἰωάννῃ τὰ τῆς πατριαρχίας διαφέροντι, κατὰ μῆνα ληναιῶνα τῆς ἑβδόμης ἰνδικτιῶνος, δειναὶ κατηγορίαι τούτῳ παρά τινων τῶν τοῦ κλήρου συρράπτονται, ψευδεῖς μὲν καὶ διακενῆς τὸ παράπαν, οὐ μὴν δὲ καὶ δυσχερεῖς τῷ κρατοῦντι δέχεσθαι.

2. Ἦν γὰρ ἐκείνῳ διὰ σπουδῆς ὅτι πλείστης ὑποχαλᾶν τὸν τόνον τοῦ ζήλου τῷ πατριάρχῃ, καὶ μᾶλλον τά οἱ πραχθέντα ἐξ ὑπογύου ἔχοντα, περὶ ὧν ἀνωτέρω ἐρρέθη· ταῦτα γὰρ καὶ ἄλλ´ ἄττα πλεῖστα ἐπισυμβαίνοντα ἀνῆπτε μὲν τὴν βασιλέως ὀργήν, οὐ μὴν δ´ εἶχεν ὅπως τῆς ὁρμῆς ἐπίσχῃ τὸν ἄνδρα, καὶ ἄλλως ὁρμητίαν ὄντα καὶ θερμουργόν, πλὴν οὐ τὰ καθ´ αὑτόν—τούτων γὰρ καὶ ἀπεριμερίμνως εἶχεν—, ἀλλὰ τὰ καθ´ ἑτέρους συνοίσοντα. Ζητοῦντι γοῦν τρόπον καθ´ ὃν ἂν ὑποκλίνοι τὸν λέοντα, χρήσιμ´ ἦσαν τὰ κατηγορημένα, ἄλλως οὐκ ἀληθῆ δοκοῦντα οὐδ´ εὐπαράδεκτα. Ῥοπῆς γὰρ εἰς πορνείαν κἂν Πηλεὺς ὦφλεν ἂν ἢ ἐκεῖνος· ἱεροσυλίας δὲ ἔγκλημ´ ἂν ἀπηνέγκατο καὶ ὁ ἐπ´ ἀνθρώποις ἀδωρότατος Ἀριστείδης μᾶλλον ἢ ἐκείνῳ δικαίως προσήπτετο· τὸ δέ γε εἰς βασιλέα ὡς καταρῷτο αὐτόθεν τὴν συκοφαντίαν προΐσχετο ἀκουόμενον. Ἐκεῖνος γάρ, πάλαι πρεσβεύων εἰς βασιλέα ὑπέρ τινος τῶν χρῃζόντων ἐλέους, πολλάκις μὲν κατὰ πεῖραν προὔτεινε τά οἱ δοκοῦντα συνοίσειν, τοσαυτάκις δὲ προσβάλλων οὐκ ἤνυτε τὸ παράπαν. Τριῶν οὖν ὁ μὲν ἐδέετο συνεχέστερον, ὁ δὲ προσέκειτο καρτερώτερον, βασιλεὺς δὲ τρίτος ὑπερετίθετό τε καὶ ἀνεβάλλετο. Καὶ ὁ μὲν ἐδέετο προσαναφέρειν καὶ πάλιν, ὁ δέ, πείρᾳ γνοὺς οὐκ ἀνύσων—ᾔδει γὰρ καὶ παροργίσων, εἰ αὖθις λέγοι—, τὸ καθ´ αὑτὸν οἷον πρὸς τὸν ἱκέτην ἀπολογούμενος ὡς οὐ καταρρᾳθυμήσας τῷ βασιλεῖ προτείνοι τὰ τούτου δίκαια, Θεὸν παρεισῆγε τῆς σπουδῆς μάρτυρα καί· «Θεὸς ὁρᾷ τὰ περὶ ὧν καὶ προβάλλῃ», ἔλεγεν. Ὁ δ´ ἐκεῖσε παρών, συκοφαντήσας τὸν λόγον, συμπλάττει τὸ ψεῦδος, ὡς Θεὸν δῆθεν κατὰ βασιλέως ἐκκαλουμένου τοῦ ἱερέως εἰς τὴν τῶν ἀδικουμένων ἐκδίκησιν. Τούτοις, ὡσπερεί τισιν ἰσχυροῖς κατασείσταις, ὑποχαλᾶν τὸν πύργον τῆς ἐκείνου ψυχῆς ᾤοντο.

3. Ἦν δ´ ὁ τὰς ὁρμὰς σφίσιν ὑπανάπτων ὁ τῆς Ἐφέσου Ἰσαάκ, εἰς πατέρα μὲν τεταγμένος τῷ βασιλεῖ, οὐδεμίαν δ´ ἔχων αἰτίαν ἀπεχθείας τῷ πατριάρχῃ παρ´ ὅσον τὸ τὰ δοκοῦντα ξυμπράττειν αἱρεῖσθαι τῷ βασιλεῖ· ἢ γοῦν τοῦτο μόνον ἢ καὶ δεύτερον, τὸ τὰ κατ´ ἀνατολὴν πατριαρχικὰ ὑφ´ αὑτῷ θέλειν ποιεῖσθαι, μηδὲν ἀξιῶν πλέον ἔχειν τὸν πατριάρχην εἰς ἐνορίαν ἢ τὰ κατὰ μόνην Κωνσταντινούπολιν περιοριζόμενα, τὰ δ´ ἔξω ταύτης ὑπὸ τοὺς ἐπισκόπους γίνεσθαι, ὧν δήπου καὶ αἱ ἐνορίαι εἰσί. Ταῦτ´ ἔσπευδε καὶ κατώρθου οὐκ ἄλλῳ τῳ μηχανήματι ἢ τῷ διιστᾶν βασιλέως τὸν ἱερέα· ὃ δὴ καὶ ἐποίει τοὺς κατηγοροῦντας δεχόμενος καί γε κατὰ τὸ δυνατὸν ὑποθάλπων.
 

Chapitre VI.

1. Michel vient à la Cour pour épouser Anne fille de l'Empereur. 2. Mariage d'Asan et d'Irène. 3. Dispense accordée a Michel à Anne.

1. L'Empereur ne fut pas sitôt de retour à Constantinople, qu'il reçut nouvelle que Michel dernier fils de Michel Despote revenait d'Occident. Il s'était autrefois appelé Demetrius, mais il avait depuis pris le nom de son père pour en honorer la mémoire. La part qui lui était échue dans les états de son père n'étant pas suffisante pour soutenir le rang de gendre de l'Empereur qui lui avait été promis, il y renonça pour venir à la Cour, où tout était disposé pour les noces des deux Princesses.

2. Celles d'Irène avec Asan Roi de Bulgarie, se firent avec toute la magnificence que l'on peut 375 désirer : Il portait les marques de la dignité Royale, et les mêmes ornements que l'Empereur, à la réserve des housses et des ornements de ses cheveux qui n'étaient que de laine. Les articles du mariage furent, qu'il joindrait ses troupes à celles de l'Empereur pour prendre Ternove, et que s'il était contraint de lever Ie siège, il serait honoré de la dignité de Despote. Le mariage ayant été fait à ces conditions, on délibéra touchant les moyens de faire réussir l'expédition de Bulgarie.

3. Le mariage d'entre Michel et Anne n'était pas si aisé à faire que ce premier, parce qu'il y avait un empêchement procédant d'un Canon publié par Sisinnius, sous peine d'excommunication. Anne femme de Nicéphore Despote était cousine d'Anne fille de l'Empereur, Nicéphore et Michel étaient frères ; ainsi les parties étaient parentes d'un côté au quatrième degré, et de l'autre au second. Il fallut assembler les Evêques pour juger s'il y avait lieu d'accorder la dispense. Ils jugèrent que la paix qui naîtrait du mariage était un sujet de relâcher quelque chose de la rigueur des Canons. Ainsi Michel fut déclaré Despote, épousa Anne fille de l'Empereur, et\m prêta serment de fidélité et à son fils. Jean jura que s'il parvenait à la Couronne de Bulgarie il entretiendrait la paix, linon qu'il serait fidèle â l'Empereur en qualité de Despote.

376 Chapitre VII.

1. Perplexité de Marie Reine de Bulgarie. 2. Elle se résout d'épouser Lacane. 3. Il fait la guerre avec assez de bonheur.

1. LEmpereur avait envie de prévenir Marie Reine de Bulgarie. et de lui ôter le loisir de prévoir et de détourner les desseins qu'il avait contre elle. Il envoya pour cet effet quantité de gens sur ses terres, avec ordre, non de les piller, mais de débaucher les peuples, et de les persuader de la livrer avec le Prince son fils, et de reconnaître le gendre de l'Empereur pour leur Roi. Cette Princesse se trouva assiégée par deux ennemis, dont la puissance se trouvait insurmontable. Lacane dont l'élévation avait été si prodigieuse désolait le pays, et réduisait à son obéissance tous les lieux où il paraissait. Les troupes de l'Empereur faisaient le dégât aux environs de Ternove, et entretenaient des habitudes pour corrompre tout ce qu'il y avait de personnes considérables au dedans. Ne pouvant donc résister en même temps à deux ennemis, elle se résolut d'en adoucir un des deux, et de se le rendre favorable. Elle crut d'abord qu'il était plus honnête de s'adresser à l'Empereur, et de le supplier de la maintenir sur le trône où il l'avait 377 élevée,, que de se jeter entre les bras d'un usurpateur, et d'implorer le secours dune main qui était encore teinte du sang du Roi son époux. Mais ces considérations si conformes à l'honnêteté, et à la pudeur, étaient combattues par des raisons d'intérêt. Car comme elle souhaitait avec ardeur de conserver le Royaume, et pour elle, et pour son fils, elle jugeait bien que l'Empereur n'aurait garde de le lui laisser, puis qu'il en avait déjà donné le titre à sa fille et à son gendre. D'ailleurs elle voyait si peu d'apparence d'obtenir du Barbare qu'il la laissât jouir de la puissance Souveraine, que jamais elle n'aurait osé lui en faire la proposition. D'un autre côté voyant que l'Empereur avait déjà donné son Royaume, et qu'il apprêtait des armées pour le subjuguer, elle renonça à la pudeur, et méprisant le jugement du public qui détesterait l'infamie avec laquelle elle prostituerait sa personne et sa dignité au dernier de tous les hommes, ne consulta que son intérêt, et se résolut de lui livrer son Palais, sa ville, son Royaume, et de se donner à lui elle-même.

2. Les nouvelles qu'elle recevait continuellement des préparatifs de l'Empereur, ne lui permettant pas de perdre temps, elle fit aussitôt savoir sa résolution à Lacane. Il méprisa d'abord ceux qu'elle lui avait envoyés, et se moqua de la vanité qu'elle avait de lui offrir un Royaume qu'il avait conquis par ses armes. Il consentit néan- 378 moins au mariage, en témoignant par une adresse toute extraordinaire, et par une prudence qui n'avait rien de commun, qu'il ne le faisait que par le désir d'épargner le sang de ses Citoyens, et non par l'amour du plaisir, de peur que les gens de guerre ne le méprisassent, s'ils le voyaient plongé dans la volupté, qui naturellement amollit le courage, et en faisant assez connaître qu'il croyait faire plus d'honneur à Marie qu'il n'en recevait d'elle. L'accord et le serment ayant été fait de part et d'autre, elle le reçut dans la ville, où la cérémonie des noces et du couronnement fut faite. Elle crut susciter par ce moyen-là à l'Empereur un ennemi capable de résister à sa puissance. De quelque artifice dont il usât pour cacher le regret qu'il avait que la Bulgarie lui fût échappée par ce mariage, et quelque adresse qu'il eût de publier que tout ce qui le fâchait dans cette affaire, était que Marie eût déshonoré la noblesse de son sang par une alliance infâme, et qu'elle eût perdu le Royaume en le mettant entre les mains d'un homme, qui n'était pas capable de le conserver contre les Tartares, il ne laissait pas d'envoyer continuellement des troupes pour tâcher de  la ruiner. La délicatesse à laquelle elle était accoutumée déplaisait sort à Lacane son mari, et il aimait mieux suivre sa manière de vivre qui était plus conforme à l'humeur farouche de ceux qui avaient suivi son parti. Ne jugeant pas qu'unie vie molle fut propre, ni à repousser, ni à sou- 379 tenir les guerres dont il était menacé de tous côtés, il traitait la Reine sa femme avec la dernière brutalité, lorsqu'elle contestait avec lui sur ce sujet.

3. Il se préparait cependant à la guerre avec une application incroyable et y animait les plus apparents des Bulgares. Sachant qu'il ne pouvait ni s'accorder avec les Tartares, ni arrêter les troupes de l'Empereur, il n'oubliait rien de ce qui se pouvait faire pour repousser les uns et les autres. Pour être barbare il n'ignorait pas que ceux qui refusent de combattre quand ils le peuvent, sont contraints de le faire au temps qu'ils le désirent le moins : Cela était cause qu'il remportait presque toujours de l'avantage. Nos soldats n'osaient l'attaquer à cause de la cruauté qu'il exerçait envers ceux qui tombaient entre ses mains, et qu'ils ne mettaient point de différence entre être pris, et être tués. Cette crainte rallentissait de telle sorte l'ardeur de leur courage, qu'ils ne pouvaient rien faire de considérable. L'inégalité du traitement que recevaient les prisonniers des deux partis, rendait les troupes et les soins d'Asan inutiles. Car ceux qui étaient pris par les nôtres avaient l'avantage d'être délivrés de la cruauté d'un tyran, pour être soumis à la puissance légitime d'un Empereur, au lieu que les nôtres ne jouissaient d'aucune grâce,  et qu'ils étaient impitoyablement massacrés.

380 Chapitre VIII.

1. Lacane est défait par les Tartares. 2. Les habitants de Ternove livrent Marie et Michel son fils à l'Empereur. 3. Asan et Irène y font leur entrée. 4.. Tertere répudie sa femme pour épouser la sœur d'Asan.

1. Il n'y avait pas lieu d'espérer que les affaires se terminassent autrement que par la ruine de Lacane ; car plus il se fiait aux faveurs de la fortune, plus il y avait sujet de croire qu'il en serait privé par un effet ordinaire de son inconstance : et en effet on apprit bientôt qu'il avait été vaincu par les Tartares.

2. Au premier bruit de cette nouvelle les habitants de Ternove crurent avoir trouvé l'occasion qu'ils cherchaient de livrer Marie et son fils à l'Empereur, et de recevoir Asan comme leur légitime Souverain. S'étant donc saisis d'elle ils la conduisent à Andrinople, bien qu'elle fût grosse.

3. Asan fit son entrée dans leur ville, et un peu après Irène sa femme y fit la sienne, et ils y furent tous deux proclamez avec les cérémonies accoutumées.

4. Il y avait dans la ville un nomme Tertere, qui était plus considéré que nul autre, et qui 381 ne trouvait rien au dessus de ses prétentions. L'Empereur avait dessein de l'élever aux dignités, mais il ne l'y voulait pas élever qu'il ne fût allié avec Asan, parce qu'autrement il aurait allumé entre eux le feu de la jalousie. Il lui offrit donc de le faire Despote, s'il voulait répudier sa femme, et épouser la sœur d'Asan. Tertere accepta les offres de l'Empereur, lui envoya sa femme avec son fils Venceslas, qui furent conduits sous sûre garde à Nicée, après quoi il épousa la sœur d'Asan, et fut honoré de la dignité de Despote.

Chapitre IX.

1. Les Tartans se soulèvent contre Asan. 2. Il s'enfuit avec de grands trésors. 3.L'Empereur désapprouve sa fuite. 4. Tertere est couronné en sa place.

1. Bien que cette nouvelle alliance semblât devoir affermir les fondements de la fortune d'Asan, il ne jouit pas longtemps de la Souveraine puissance. Les Bulgares ces peuples perfides, à l'affection desquels il se faut moins fier qu'à la légèreté des vents, se soulevèrent incontinent contre lui. Tertere favorisait secrètement le soulèvement, bien que l'affinité dont il était uni avec le Roi semblât l'exempter de toute 382 sorte de soupçon, et qu'il fût difficile de se persuader qu'il fût assez perfide pour trahir son beau-frère.

2. Asan appréhendant d'être accablé par l'entreprise qui se formait contre lui, se résolut de l'éviter par la suite, et de profiter des trésors des Rois ses prédécesseurs, et des riches dépouilles qu'ils avaient autrefois remportées sur les Romains au temps de l'Empereur Isâc, et qu'ils gardaient à Ternove par ostentation et par vanité. Ayant envoyé secrètement durant la nuit tout ce bagage-là, il sortit hors de la ville avec la Reine sa femme, sous prétexte de se promener, et étant arrivés à Mesimbrie avec un train fort magnifique, ils s'y embarquèrent pour faire le reste du voyage par mer.

3. Lorsqu'ils furent abordés au Monastère de Saint Michel, ils y demeurèrent quelques jours sans que l'Empereur les y voulût voir, attribuant leur suite à une lâcheté qui le privait des fruits de ses travaux. Néanmoins comme leur faute était irréparable, il leur permit depuis de le venir saluer.

4. Tertere s'empara sans peine du trône vacant, et se fit proclamer et couronner. Nous dirons dans son lieu ce qui lui arriva depuis.

383 Chapitre X.

1. Le Patriarche Veccus est accusé de plusieurs crimes. 2. L'Empereur est bien aise de l'accusation. 3. Isac Evéque d'Ephèse protège les accusateurs.

1. Quatre ans après que Jean Veccus eut pris possession de l'Eglise Patriarcale de Constantinople, quelques Ecclésiastiques formèrent contre lui au mois de Février, dans la septième indiction des accusations, qui bien que dépourvues de toute sorte de fondement, ne laissèrent pas d'être reçues favorablement par l'Empereur.

2. Il souhaitait avec passion de ralentir l'ardeur avec laquelle le Patriarche poursuivait certaines affaires, où il faisait paraître autant de zèle pour les intérêts d'autrui, que d'indifférence pour les siens, et il ne trouva point d'autre moyen de désarmer ce lion que de recevoir ces accusations qui n'avaient rien de vraisemblable. Car pour ce qui est de l'impudicité il y aurait eu plus d'apparence d'en accuser Peleus que lui, et pour ce qui est du vol des choses saintes il en était plus innocent qu'Aristide, qui ne reçut jamais de présents. Quant au dernier crime d'avoir fait des imprécations contre l'Empereur, le seul récit des circonstances fussent pour en faire voir la fausseté. 384 Le Patriarche avait souvent imploré inutilement la clémence de l'Empereur, pour un misérable qui l'importunait incessamment de prier pour lui. Un jour qu'il le pressait plus que de coutume, le Patriarche qui avait reconnu par expérience qu'il n'y avait rien à espérer pour lui, et qu'il fâcherait l'Empereur s'il lui en parlait davantage, prit Dieu à témoin de la sincérité avec laquelle il avait entrepris sa protection, et soutenu ses intérêts. Le calomniateur qui était présent l'accusa d'avoir invoqué la justice de Dieu contre la dureté de l'Empereur.

3. Isac Evéque d'Ephese père Spirituel de l'Empereur, soutenait de tout ion pouvoir les accusateurs, bien qu'il n'eût aucun sujet d'inimitié particulière contre Veccus, et qu'il ne se pût porter à cela que par le désir d'obliger l'Empereur, ou par l'intérêt de soumettre à sa juridiction divers lieux d'Orient qui étaient sous celle du Patriarche. Il ne trouva point d'expédient plus avantageux pour venir à bout de ce dessein, que de mettre la division entre l'Empereur et le Patriarche, et d'appuyer de tout son crédit les accusateurs.

ιαʹ. Ὅπως βασιλικὴ νεαρὰ προβαίνει ἐπὶ τοῖς σταυροπηγίοις.

1. Προβαίνει γὰρ νεαρὰ βασίλειος ἄλλ´ ἄττα πλεῖστα διοριζομένη καὶ τάττουσα καὶ τὸ τὰ ὁπουδηποτοῦν πατριαρχικά, ὅσα ἐν χώραις τε καὶ μοναῖς, ὑπὸ τοὺς ἐπισκόπους ὧν αἱ ἐνορίαι τελεῖν· ἔγκλημα γὰρ ἐφαίνετο καὶ παρὰ κανόνας τό, ἐκ παλαιοῦ γινόμενον, ὑπερόριον κεκτῆσθαι τὸν Κωνσταντινουπόλεως δίκαιον, μηδὲ τοῦτ´ εἰδότος τοῦ λέγοντος ὡς κολούει τῷ πατριάρχῃ τὸ οἰκουμενικὸν ὁ ἐντὸς αὐτὸν περιορίζων τῆς Κωνσταντίνου, μηδ´ ἐνορίαν ὅσα καὶ τοῦ τυχόντος ἐπισκόπου προσνέμων. Ἀλλ´ ὁ Ἰσαάκ, τότε τὸν καιρὸν τῆς ἀπεχθείας ἁρπάσας ὡς ἕρμαιον, περιεποίει τοῖς ἐπισκόποις αὐτοῦ, ταὐτὸν δὲ καὶ ἑαυτῷ λέγειν, τὰ τῆς Κωνσταντινουπόλεως δίκαια.

2. Τὸν μέντοι γε πατριάρχην οὐκ ἀνίει παρ´ ὅλους δύο μῆνας ὁ βασιλεύς, ποτὲ μὲν εἰς κρίσεις ἐγκαθιστῶν, ποτὲ δὲ καὶ ὑπὲρ ἐκείνου ἱστάμενος καὶ τῶν ἐγκλημάτων ἀπολύων, ὡς συκοφαντούντων τῶν κατηγόρων ἄντικρυς. Ἦν δὲ διττὰ στρέφων, τοῖς μὲν κατηγόροις κατὰ πρόσωπον ἐγκαλεῖν ἐφιεὶς καὶ δῆθεν ἐλέγχειν, ἐκεῖνον δ´ αὖθις τὸ μέρος καταψῶν τε καὶ περιποιούμενος τῷ γ´ ἐπικρίνειν ὡς πικρῶς συκοφαντοῖεν οἱ λέγοντες καί, εἰ ἤθελεν οὗτος λέγειν, οὐκ ἂν συκοφαντίας ἠνοίγοντο στόματα. Ἦν δ´ ἐμφανὴς ἐντεῦθεν προσονειδίζων τῷ πατριάρχῃ τὸ πρὸς ἐκεῖνον φίλερι· ἔριν γὰρ τὸν ζῆλον καὶ τὸ ὑπὲρ τῶν ἀδικουμένων λέγειν ἐνοχλεῖν ἔκρινε.

ιβʹ. Τὰ συμβάντα τῷ πατριάρχῃ διὰ τὴν τῶν κολύβων ἀποστολήν.

Οὐ χεῖρον δὲ καὶ τὸ ἐν ἀρχῇ τῶν κατηγορημάτων συμβὰν ὡς χάριεν ἱστορῆσαι καὶ δεῖξαι ὁπόσα πονηρία, προσλαβοῦσα καιρόν, ἀνύει. Σύνηθες μὲν οὖν ἦν περιφανῶς τελεῖσθαι τῇ ἐκκλησίᾳ τὴν τῆς Ὑπαπαντῆς ἑορτήν, ἅτε κατ´ ἐκείνην τυχόντος παρ´ Ἰωσὴφ τοῦ κρατοῦντος τῆς συγχωρήσεως· ἦν δὲ καὶ ἑφθῷ σίτῳ συνάμα καρποῖς ὀπωρῶν ποικιλλομένας τὰς τῶν ἐκπωμάτων πλατείας εἰς εὐλογίαν προτίθεσθαι, ὧν ὡς ἀπαρχή τις ἡ κρείττων τῷ βασιλεῖ προσήγετο ἐπιδόρπιος. Ἐπεὶ δ´ εἰκὸς τὰς χαλκᾶς ἐκείνας πλατείας ὑποδοχάς, πλείστας οὔσας, ἔξωθεν ἐρανίζεσθαι, σὺν ταῖς ἄλλαις ἦν μία δοκοῦσα καὶ πρωτεύειν τῷ κάλλει καὶ ἀξία τῷ βασιλεῖ προσάγεσθαι, ἣ δὴ καὶ γράμμασιν Αἰγυπτίοις ὡς ποικίλμασί τισιν ἐνεσκεύαστο· εἴθισται γάρ, ὡς ἐλέγετο, Αἰγυπτίοις ἀντ´ ἄλλων τινῶν ποικιλμάτων ἔν τε πέπλοις καὶ φωταγωγοῖς καὶ σκεύεσι παντοίοις τοῖς γράμμασι χρῆσθαι. Ἔτυχον δὲ τὰ γράμματα τοῦ καταράτου Μαχούμετ, ταὐτὸν δ´ εἰπεῖν καὶ Μωάμεθ, ὄνομα φέρειν εἰς ἔπαινον· τοῦτο κύκλῳ τῇ πλατείᾳ ἐγγεγραμμένον τοὺς κατηγοροῦντας οὐκ ἔλαθε. Καὶ δὴ ἔξω κειμένης ἔτι, πρὶν ἂν εἰσαχθείη τῷ βασιλεῖ, οὗτοι πέμψαντες ἀναγγέλλουσιν ὡς οὐκ εἰσιτά γε τὰ τῆς πλατείας εἰς βασιλέα, φερούσης ἐξάγιστον ὄνομα, καὶ ὡς ὁ πατριάρχης ἐπίτηδες ἐνσκευάσαιτο ἐκείνην πεμφθῆναι τῷ βασιλεῖ, ᾗπερ μὴ μόνον οὐκ εὐλογίας μετὸν διὰ τὸ τῆς γραφῆς μυσαρόν, ἀλλὰ καὶ μύσους τὰ μέγιστα προσετρίβετο. Ταῦτα πυθόμενος ὁ βασιλεύς, πείρᾳ θέλων γνωρίσαι τὰ ἀγγελθέντα, ἐξ αὐτῆς πέμπει τὸν τοῦ κοιτῶνος παρακοιμώμενον τὸν Βασιλικὸν Βασίλειον, ξυνετὸν ὄντα γραμμάτων Ἀγαρηνῶν· καὶ ὃς ἀνεγίνωσκέ τε καὶ τὸ ἀληθὲς προσεμαρτύρει τοῖς ἀπαγγείλασιν. Ἡ μὲν οὖν πλατεῖα οὐκ εἰσήγετο διὰ τὴν συνείδησιν, τὴν ἀποστολικὴν παραίνεσιν τοῦ βασιλέως τηρήσαντος· τὸ δὲ τῇ ἑξῆς ὡς ἔγκλημα καὶ τοῦτο προὐτίθετο μέγιστον.

ιγʹ. Ὅπως παρῃτήσατο τὸν θρόνον ὁ πατριαρχεύων Ἰωάννης.

Ὡς τοίνυν τὰ κατὰ τὸν πατριάρχην ἐπὶ μησὶ δυοῖν ἐτρίβετο καὶ οὐδὲν ἠνύετο, μόνον δ´ ὕθλος καὶ λοιδορία καὶ πᾶν ὅ τι κάκιστον ἦν—καὶ τί γάρ, ὅπου καὶ κλίμακα κατὰ φιάλης ἐνσκευασθεῖσαν τῷ πατριάρχῃ, κατά τινα ἄνεσιν, δένδρων ἐκεῖσε καταφυτευθέντων παντοίων, ὕλην εἶχον καὶ ταύτην τῆς κατ´ ἐκείνου συκοφαντίας, παρ´ ἣν αἰτίαν καὶ μόνην ἀκούσας κατασπᾶν ἐκέλευε καί γ´ ἀφανίζειν τέλεον; —, ὡς γοῦν οὐδὲν ἄλλο ἢ λοιδορία ἠνύετο, σκοπὸς δ´ ἦν ἐκεῖνον, ἀπειρηκότα πρὸς τὰς ἐπιφορὰς τῶν ὕβρεων, παραιτεῖσθαι τὸν θρόνον, μηνὸς κρονίου, μεσούσης νηστείας, λίβελλον γράφειν τῷ συγγραφεῖ παραιτήσεως ἐπιτάττει καί γ´ ἐπιδοὺς βασιλεῖ, προσποιουμένῳ μὴ δέχεσθαι, ἀπηλλάττετο καὶ φέρων τῇ τῆς Παναχράντου μονῇ ἑαυτὸν δίδωσιν. Ἦν οὖν ἡ ἐκκλησία ποιμένος κεχηρωμένη, μήτ´ ἐκείνου παρόντος, καὶ ἄλλον ἀντεισάγεσθαι οὐκ ἦν ὅλως τῷ βασιλεῖ θελητόν· ἐν τῷ μεταξὺ γάρ, πέμπων καὶ αὐτὸν δὴ τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν βασιλέα Ἀνδρόνικον, ἐπειρᾶτο μαλάττειν.

ιδʹ. Τὰ κατὰ τοὺς πρέσβεις τοῦ πάπα καὶ τὸν πατριάρχην Ἰωάννην.

1. Ἐν τοσούτῳ δὲ καὶ πρέσβεις ἐκ Ῥώμης παρὰ τοῦ πάπα ἐφίστανται ἔξω που πόλεως τῆς Ἀδριανοῦ ἐπανήκοντι βασιλεῖ. Καὶ ὅς, θέλων συσκιάζειν σφίσι τὰ κατὰ τὸν πατριάρχην, ἐκείνοις μὲν αἰτίας πλαττόμενος, ὡς ἀπειρηκώς, ἔλεγε, πρὸς τοὺς πόνους ὁ πατριάρχης καὶ ἀνεθῆναι θέλων ἐπ´ οὐ πολὺ ἐκχωρεῖ πρὸς καιρὸν τοῦ πατριαρχείου, καί γε μέλλειν ἐντυχεῖν σφᾶς ἐκείνῳ παρά τισι τῶν κατὰ τὴν πόλιν μονῶν,

2. ἐκεῖνον δὲ πέμψας ἠξίου ἀποθέσθαι μὲν τὰ τῆς μικροψυχίας, ὡς ὄντα καιροῦ μᾶλλον ἢ βουλήσεως, ἀπελθεῖν δὲ πρὸς τὴν τῶν Μαγγάνων μονὴν κἀκεῖ τοῖς πρέσβεσιν ἐντυχεῖν παραγεγονόσι, μηδὲν τῶν προτέρων σημήναντα. Οὕτως ἔλεγε καὶ ἅμ´ ἐκείνοις τὴν πόλιν εἰσήρχετο.

3. Πρὶν δ´ ἐντυχεῖν ἐκείνους συνόδῳ καὶ πατριάρχῃ, ὁ βασιλεύς, γνοὺς τὸ τῆς πρεσβείας κεφάλαιον—τὸ δ´ ἦν μὴ λόγοις εἶναι τὴν τῶν ἐκκλησιῶν εἰρήνην καὶ μόνοις, ἀλλ´ ἔργῳ δεικνύντων τῷ καὶ σφᾶς κατ´ ἐκείνους τὴν πίστιν ὁμολογεῖν καὶ οὕτω πληροφορεῖν τὴν ἕνωσιν· παρωτρύνοντο γὰρ κἀν τούτῳ παρὰ τῶν ἡμετέρων, ὡς ἔλεγον, σχιζομένων, οἳ δὴ καί, πολλοῖς τῶν ἐν ἐκείνοις φρερίων μιγνύντες, χλεύην ἔλεγον τὴν εἰρήνην εἶναι καὶ δεῖν δοκιμάζειν εἰ καὶ αὐτοὶ τὸ σύμβολον οὕτω λέγοιεν, οἰομένων ἐντεῦθεν εἰς μερίμνας ἄγειν τὸν βασιλέα, ὡς δυοῖν ἐξ ἀνάγκης γενέσθαι θάτερον, ἢ μὴ καθυποκλιθέντος τὴν εἰρήνην συγχέεσθαι, ἢ καί τι τῶν κειμένων παραβάντα μειζόνως ἁμαρτεῖν, καὶ σφᾶς ἰσχυρίζεσθαι φεύγειν ἔτι δικαίως τὴν ἕνωσιν, ὡς ἄντικρυς παραβάντων—, γνοὺς ταῦτα τοίνυν ὁ βασιλεὺς καὶ εἰδώς, ἐξαπιναίως ἀκούσαντας, θορυβηθησομένους καὶ τοὺς τέως εἰρήνην ἄγοντας, πέμψας μετακαλεῖται καὶ ἀρχιερεῖς καὶ κλῆρον ἅπαντα καί, σφᾶς κατ´ ἰδίαν λαβών—κοσμικοῖς γὰρ ἀπείρητο μὴ παρεῖναι—...

ιεʹ. Πληροφορία βασιλέως πρὸς τοὺς τῆς ἐκκλησίας διὰ τὰς παραλόγους ἀπαιτήσεις τῶν πρέσβεων.

«Τὰ μὲν τῶν παρόντων, εἶπεν, ὅπως καὶ κατεπράχθη καὶ μεθ´ ὅσης τῆς δυσχερείας ἠνύσθη, οἴδατε πάντως, ἐπεὶ οὐδ´ ἐμοὶ τόσον ἀναλγήτως ἔχοντι τάδ´ ἐφῆπται. Οἶδα γὰρ καὶ πατριάρχην ἐντεῦθεν παριδών, τὸν Ἰωσὴφ λέγω, ὃν δὴ ἶσα καὶ τὸν γεννησάμενον ἔστεργον, μᾶλλον δὲ καὶ ἔτι πλέον, ἐπεὶ ἐκεῖνος μὲν τῆς εἰς φῶς προόδου, οὗτος δὲ τῆς εἰς τὸ κρεῖττον ἐπανελεύσεως αἴτιος γέγονεν. Οἶδα καὶ πολλοὺς βιασάμενος καὶ τοὺς φίλους σκανδαλίσας, πρὸς δὲ καὶ τοὺς ἡμετέρους λυπήσας. Καὶ μαρτυρήσουσιν οἱ ἐν φυλακαῖς προσγενεῖς, οἷς παρ´ οὐδὲν ἄλλο ἢ τὸ πρὸς τοὺς Ἰταλοὺς πραγματευθὲν καὶ μόνον ἥ τε πρὸς ἡμᾶς ὀλιγωρία ξυνέβη καὶ ἡ ἀφ´ ἡμῶν αὖθις σφίσιν ὀργή. Εἶχον μὲν οὖν ἐπὶ λογισμῶν ἀνύσαι τὸ πᾶν ἐντεῦθεν, ὡς μηδὲν πλέον ζητησόντων τῶν Ἰταλῶν· οὕτω γὰρ καὶ πρὸς ὑμᾶς ἐποιούμην τὰς συνθεσίας, καὶ ὁ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ χρυσοβούλλειος λόγος τοῖς λόγοις μου μαρτυρήσει. Ἐπεὶ δὲ τῶν ἡμετέρων τινές, ὡς πέπυσμαι, καὶ μᾶλλον οἷς ἁνδάνει τὸ σχίζεσθαι, οὐκ οἶδ´ ὅ τι παθόντες, εἰ μή τις πεῖράν θ´ ἡμῶν ταῦτ´ εἴποι καὶ μεριμνῶν ἐπανάστασιν, φρερίοις ἐντυχόντες κατά που τὴν Περαίαν, χλεύην τὴν εἰρήνην εἶπον καὶ ἀπάτην εἶναι καὶ προὐβίβασαν ζητεῖν σφᾶς τὸ πλέον κατά τινα δοκιμήν—καὶ τοῦτό ἐστι τὸ τῆς ἐπιστάσης πρεσβείας κεφάλαιον—, βούλομαι προλαβὼν μικρὰ πρὸς ὑμᾶς εἰπεῖν καὶ πληροφορῆσαι, ὡς ἂν μή, ἐξαπιναίως ἀκούσαντες, ταραχθείητε, μηδέ τι πάλιν ἡμῶν τὸ πρὸς σφᾶς κυβερνητικὸν ἰδόντες, ὑποψίαις ταῖς οὐ καλαῖς περὶ ἡμῶν βληθείητε. Ἐγὼ γάρ, καὶ ὁ συνίστωρ εἴη Θεός, ὑπὲρ τοῦ μή τι παραλυθῆναι τῶν ἡμετέρων μέχρι καὶ αὐτῆς κεραίας ἢ μὴν ἰῶτα, αὐτὸς ἐγὼ καθυπισχνοῦμαι αὐτὸ τὸ θεῖον σύμβολον τῶν πατέρων ἐνθεῖναι σημαίᾳ καὶ πολεμῆσαι μὴ ὅτι γε Ἰταλοῖς, ἀλλὰ καὶ παντὶ ἔθνει ὑπὲρ τούτων ἀμφισβητοῦντι. Καὶ αὕτη μέν ἐστιν ἡ πληροφορία ἣν δίδωμι πρὸς ὑμᾶς· ἄλλως δὲ κυβερνῆσαι καὶ μετ´ εἰρήνης ἀποπέμψαι τοὺς πρέσβεις οὔτ´ ἐμοὶ νέμεσις πάντως οὔθ´ ὑμῖν ἀδικία τὸ σύνολον. Ἀξιῶ γοῦν καὶ προσπτύσσεσθαι σφᾶς φιλικῶς καὶ ἀσπάζεσθαι εὐμενῶς, μήπως καὶ τὴν θήραν, ὃ δή φασιν, ἀνασοβήσωμεν, καὶ μᾶλλον πάπα γεγονότος νέου καὶ οὐ κατὰ τὸν Γρηγόριον ὄντος εὐμενοῦς οὕτω τοῖς ἡμετέροις πράγμασι. Τὸ δ´ ἐντεῦθεν ἐμοὶ μελήσει, μηδὲ διωρίαν λαβόντι βουλῆς, τῆς πρὸς αὐτοὺς ἀποκρίσεως.»

Ταῦτα τοῦ βασιλέως εἰπόντος, ὁ μὲν πατριάρχης ἐφίσταται τῇ τῶν Μαγγάνων μονῇ, καὶ οὕτω τὰ καθ´ αὑτὸν διασκευάζεται ὡς μηδεμίαν τῶν εἰς αὐτὸν πραχθέντων γνῶσιν παρασχεῖν σφίσι· τῶν δ´ ἀρχιερέων τε καὶ τῶν ἐκκρίτων τοῦ κλήρου ἀμφ´ αὐτὸν συναχθέντων, παραγίνονται καὶ οἱ πρέσβεις. Καὶ τὰ τῆς πρεσβείας κινοῦντες, δῆλοι ἦσαν ἐκεῖνα προτείνοντες ἃ δὴ φθάσας ὁ βασιλεὺς προεδήλου· παρ´ ἣν αἰτίαν καὶ προενηχηθέντες εὐμενῶς ἤκουον ἃ δή, μὴ προμαθόντες, καὶ λίαν δυσχερῶς ἂν ἠνωτίζοντο.
 

385 Chapitre XI.

1. Ordonnance de l'Empereur contre le Patriarche. 2. Cruelle persécution.

1. L'Empereur fit publier une ordonnance, par laquelle il était porté que tous les lieux, soit Monastères, ou autres, qui avaient été réservés à la juridiction du Patriarche, seraient soumis à l'avenir à l'autorité des Évêques, dans le Diocèse desquels ils étaient assis. Le fondement ou le prétexte de cette loi était, que le Patriarche avait usurpé contre les Canons des Eglises qui n'étaient point de son Diocèse. Mais ceux qui raisonnaient de la sorte ne songeaient pas qu'ils ôtaient par là au Patriarche le titre d'universel, et que renfermant son pouvoir dans l'enceinte de Constantinople, ils ne lui laissaient pas un Diocèse comme au moindre des autres Évêques. Mais enfin Isac se servit de cette occasion pour abolir les droits du Patriarche.

2. L'Empereur l'exerça durant trois mois par une persécution très violente, tantôt suscitant les accusateurs, et tantôt faisant semblant de soutenir l'accusé. Il faisait en même temps deux personnages fort contraires, en permettant quelquefois aux accusateurs d'accuser en face le Patriarche, et quelquefois en le consolant, bien qu'il ne fût que trop certain, que les accusateurs n'au- 386 raient jamais osé ouvrir la bouche pour publier leurs calomnies, s'ils ne s'étaient sentis appuyés. Il était évident qu'en le persécutant de la sorte, il lui voulait reprocher l'opiniâtreté avec laquelle il contestait souvent contre lui, car c'est ainsi qu'il appelait le zèle que ce Prélat faisait paraître pour la Justice.

Chapitre XII.

Nouveau chef d'accusation contre le Patriarche.

Je crois devoir insérer dans mon Histoire une agréable rencontre qui arriva au commencement de l'accusation, et qui sert à montrer ce que peut faire la malice quand elle est secondée de l'occasion. On avait accoutumé de célébrer sort solennellement la acte de la Présentation, et d'y apporter d'autant plus de cérémonie, que c'était à pareil jour que l'Empereur avait été réconcilié avec l'Eglise par le ministère du Patriarche Joseph. On offrait à l'Eglise dans cette Fête du blé brûlé, pour être béni comme une sorte de prémices „ et pour être servi au dessert de l'Empereur. On ne le pouvoir présenter que dans des plats empruntés. Il s'en trouva un mieux ciselé que tous les autres, sur lequel était gravé le nom de l'exécrable Mahomet. Les accusateurs du Patriarche en ayant eu connaissance, ne manquè- 387 rent pas d'aller dire à l'Empereur que le Patriarche l'avoir choisi exprès pour le souiller, par l'abomination de ce nom impie, au lieu de le sanctifier par la bénédiction. L'Empereur pour s'assurer de la vérité envoya voir le plat par Basile son Paracemomene, qui savait la langue des Sarrasins, et qui lui rapporta la même chose que ce qu'avaient dit les accusateurs. L'Empereur suivant le précepte de l'Apôtre renvoya le plat, de peur de souiller sa conscience. On en fit depuis le principal chef d'accusation.

Chapitre XIII.

Le Patriarche Veccus envoie à l'Empereur sa démission.

Cette accusation fut agitée durant deux mois sans aucun fruit, mais ce n'était que l'outrage le plus injuste, et que la calomnie la plus noire que l'on pût jamais inventer. Vit-on jamais faire un crime capital, de ce que la figure d'une échelle enlacée dans des feuilles d'arbres se trouve gravée sur un plat ? Le Patriarche reconnaissant que cette calomnie ne lui était suscitée que pour le réduire par impatience et par désespoir à renoncer au gouvernement de son Eglise, me commanda au mois de Mars au milieu du Carême de dresser sa démission. Quand je l'eus dressée il la mit entre les mains de l'Empereur, qui 388 faisait semblant de ne la vouloir pas recevoir, et il se retira au Monastère de Saint Pancrace. L*Eglise demeura sans Pasteur, car l'Empereur au lieu d'en mettre un autre en sa place, lui envoya Andronique son fils pour l'apaiser.

Chapitre XIV.

1. Les Ambassadeurs du Pape arrivent.. 2, L'Empereur envoie prier le Patriarche d'oublier le passé, et de conférer avec eux. 3. Sujet de leur ambassade.

1.  Il arriva cependant des Ambassadeurs du Pape qui trouvèrent l'Empereur comme il s'en retournait à Andrinople. Il leur dissimula le sujet de la retraite du Patriarche, en leur disant, Qu'il s'était retiré pour se délasser durant quelque temps, mais qu'il se trouverait bientôt dans un Monastère de Constantinople pour y conférer avec eux.

2. Il envoya aussi le prier d'oublier le mauvais traitement qu'il avoir reçu par le malheur du temps, plutôt que par son inclination, et de se rendre au Monastère de Mangane, pour y conférer avec les Ambassadeurs du Pape, sans leur parler de sa démission.

3. Il entra en même temps dans la ville avec les Ambassadeurs, mais avant que de permettre qu'ils conservassent avec les Prélats, il voulut savoir le sujet de leur ambassade. Ils venaient 389 déclarer que ce n'est pas par des paroles, mais par des effets que l'on fait la paix, et que si nous voulions nous unir sincèrement avec eux, nous devions faire profession publique de la même foi. Ce qui les portait à demander cela avec plus de violence, c'était les railleries des Schismatiques, qui en conversant avec les Moines disaient, Que la paix n'était qu'une illusion, et qu'il fallait voir si l'on réciterait le Symbole avec l'addition. Ils prétendaient embarrasser par là l'Empereur, et l'obliger, ou à rompre la paix, ou à renoncer ouvertement, à la doctrine ancienne, et à autoriser leur résistance et leur séparation..

Chapitre XV.

Harangue de l'Empereur.

L'Empereur prévoyant que la proposition des Ambassadeurs du Pape apporterait du trouble et du désordre,. assembla les Ecclésiastiques, et leur parla à peu prés en ces termes : Vous ne savez que trop combien il a fallu prendre de peines, combien il a fallu surmonter de difficultés pour conclure l'accord avec les Latins. J'en ai ressenti en mon particulier une douleur très cuisante, et j'ai été obligé de mépriser pour cela les intérêts du Patriarche Joseph que j'aime aussi tendrement ou même plus tendrement que mon père. Car si l'un m'a donné la vie du corps, l'autre m'a rendu la vie de l'âme en me récon- 390 ciliant avec Dieu, et en me recevant dans l'Église. Je sais que j'ai forcé la liberté de plusieurs, et que j'ai désobligé les meilleurs de mes amis par mes violences. Il rien saut point d'autres témoins que les prisons qui sont remplies de ceux qui n'ont pu consentir à l'accommodement, et que toutes les autres marques que je vous ai données de ma colère. Je croyais l'affaire terminée, et je ne m'imaginais pas que les Latins dussent jamais rien demander davantage. Je vous l'avais promis solennellement par des lettres scellées de la bulle d'or. Mais quelques-uns des nôtres qui comme j'apprends ne peuvent s'empêcher de rompre l'unité de l'Église, nous suscitent une dangereuse tentation, et mettent le comble à nos malheurs, en disant aux Moines avec lesquels ils confèrent à Pera, que l'union qui a été faite n'est qu'illusion et que tromperie, et qu'il saut exiger une preuve plus certaine de votre soi. C'est ce qui a attiré l'ambassade des Latins, et c'est aussi ce qui ma obligé à vous en avertir de bonne heure, de peur que vous ne fussiez surpris lorsque vous l'apprendriez par une autre voie, et que vous ne conçussiez de mauvais soupçons contre moi. Dieu m'est témoin que je suis résolu de ne pas consentir au changement d'un iota, et d'entreprendre la guerre, non seulement contre les Latins, mais aussi contre quelques autres peuples que ce soit, plutôt que de souffrir que l'on touche a la doctrine de nos Pères. Mais si j'use d'adresse pour contenter les Ambassadeurs vous ne le devez pas trouver mauvais, puisque cela ne vous fera aucun tort. J'ai dessein de les recevoir très civilement. Cette manière d'a- 391 gir est d'autant plus nécessaire en ce temps-ci qu'il y a un nouveau Pape, qui ne nous est pas si favorable qu'était Grégoire Je les satisferai de paroles, sans me départir de la résolution que j'ai prise de n'apporter aucun changement à la foi. Après cela le Patriarche alla au Monastère de Mangane, où il ne témoigna rien aux Ambassadeurs des mauvais traitements qu'il avoir soufferts. Lorsque les Évêques et les principaux Ecclésiastiques se furent assemblés avec lui, les Ambassadeurs du Pape entrèrent, et proposèrent ce qu'ils désiraient. Ils furent écoutés sans bruit à cause de la harangue de l'Empereur, ce qui sans cela ne se serait pas passé de la sorte.

ιϛʹ. Ὅπως ἀπεστάλησαν οἱ πρέσβεις ἰδεῖν τοὺς ἀποκλείστους ἐν φυλακαῖς.

Ταῦτ´ ἄρα καὶ βασιλεύς, ὡς οὐ χλεύην εἶναι τὴν εἰρήνην πληροφορῶν, τὸν Ἐφέσου Ἰσαὰκ σὺν πρέσβεσιν ἀποστείλας, καθειργμένους ἐδείκνυ τοὺς προσγενεῖς ἐν ταῖς φυλακαῖς. Οἱ δ´ ἦσαν ὁ πρωτοστράτωρ Παλαιολόγος Ἀνδρόνικος, ὁ πιγκέρνης Ῥαοὺλ Μανουήλ, ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ Ἰσαάκιος καὶ τέταρτος ὁ τοῦ πρωτοστράτορος αὐτανέψιος Παλαιολόγος Ἰωάννης· οἳ δὴ καί, τέτραχα κοσμηθέντες, εἴποι τις ποιητής, βαρείαις ἁλύσεσι, φυλακῆς τετραγώνου γωνίαν ἐπεῖχεν ἕκαστος. Τότε καὶ ὁ πιγκέρνης Ῥαούλ, ἰδὼν τὸν Ἐφέσου καὶ οἷον ὑπερπαθήσας, εἰ αὐτὸς μὲν ἐν ἀνέσει ζῇ, ἐκεῖνοι δὲ προσταλαιπωροῦνται τῇ φυλακῇ, ὑπὲρ ὧν ἐκεῖνον μᾶλλον ἢ αὐτοὺς ἔδει μάχεσθαι, συνάγει τε λεληθότως τὴν ἅλυσιν ἣν ἐφόρει, προάγων ὅσον ἦν ἐγγυτέρω, καί, φάκελλον ποιήσας τὸ πτύγμα, κατ´ ἐκείνου ῥιπτεῖ ὡς πλήξων, κἂν ἀπετύγχανεν, εἰς ἑαυτὸν τοῦ τραχήλου τὴν ἅλυσιν ἕλκοντος.

ιζʹ. Ὅπως ἀνήχθη ὁ Ἰωάννης εἰς τὸ πατριαρχεῖον τὸ δεύτερον.

1. Ἀλλ´ ὁ βασιλεύς, τὰ ἐς πίστιν ἐντεῦθεν τοῦ ἀληθῆ πράττειν τοῖς πρέσβεσιν ἀφοσιωσάμενος, προὔργου παντὸς τίθεται τὸ καὶ αὖθις τὸν πατριάρχην ἀναγαγεῖν. Οὔτε γὰρ ἐν παραδοχῇ ἦν τὰ τῆς παραιτήσεως τοῖς ἀρχιερεῦσιν, κἂν ὁ βασιλεὺς ἐδέχετο ταύτην· ἀλλ´ οὖν οὐ προΐσχετο ὅλως αὕτη τὸ ἐπὶ τῶν ἱερῶν πραγμάτων ἀνάξιον, μόνον δὲ θόρυβον παρά των καὶ ταραχὴν ἄλογον, καὶ ὅτι, πληχθέντων ἐπὶ τούτοις τὰς συνειδήσεις τινῶν, οὐκ ἔκρινε δεῖν προσμένειν, μήπως, φησί, τισὶ παρὰ συνείδησιν ᾖ τὸ προσέρχεσθαι. Τοῦτο δὲ τί ἂν παραιτήσεως ἔχοι, εἰ μὴ καὶ μᾶλλον ἐλέγχου τοῖς τὴν κακίαν οἵοις τ´ οὖσι κωλύειν καὶ μὴ κωλύουσιν; Ὅθεν καὶ κοινῇ σκέψει ἀξιοῦσιν ἀρχῆθεν τὸν ἄνδρα τὴν προστασίαν δέχεσθαι. Ὁ δ´ οὐχ ὑπήκουε, ζητῶν τὴν ἐπὶ τοῖς συκοφάνταις ἐκδίκησιν. Τὸ δ´ ἦν καὶ ἓν τῶν ἀδυνάτων τῷ βασιλεῖ, προϊσχομένῳ συνήθειαν ἄλογον τῶν κρατούντων, καθ´ ἣν τὴν μὲν συκοφαντίαν ἰᾶσθαι καὶ τὸν συκοφαντούμενον ῥύεσθαι τοῦ κινδύνου, συκοφάντην δὲ μηδ´ ὁπωσοῦν τιμωρεῖσθαι, κἂν συκοφαντοίη τὰ ἔσχατα, τέτακται· μηδὲ γὰρ εἶναι τὸ ἀληθὲς τῷ βασιλεῖ μανθάνειν, ὅπου τῷ μὴ ἀποδείξοντι κίνδυνον ἐφῆφθαι ξυμβαίνοι.

3. Ταῦτ´ ἄρα καὶ μὴ ἀνύων, καὶ μᾶλλον ἀφιέναι τὸ πταῖσμα παρακαλούμενος, μίμησιν φέροντα τοῦ Χριστοῦ, τὴν πρόκλησιν δέχεται καὶ ἕκτῃ ποσειδεῶνος, ὑπὸ λαμπρᾷ τῇ δορυφορίᾳ συγκλητικῶν τε ἅμα καὶ ἐκκλησιαστικῶν, τῆς αὐτῆς ἰνδικτιῶνος ἀνάγεται.

4. Τότε συμπλασάμενοι γράμματα τῆς πρὸς τὸν πάπαν ἀπολογίας—Οὐρβανὸς δὲ τότ´ ἦν—, πολλαῖς μὲν ὑπογραφαῖς μήτ´ ὄντων ἐπισκόπων μήτ´ ἐπισκοπῶν οὐσῶν, μιᾷ καὶ τῇ αὐτῇ χειρὶ τοῦ γραφέως, ὡς δῆθεν πολλῶν ἱερῶν ἀνδρῶν καὶ μεγάλων, κατησφαλίζοντο· εἰ μὲν καὶ πατριάρχῃ δοκοῦν, οὐκ οἶδα, τέως δέ γε καὶ λίαν τῷ βασιλεῖ, φέρειν πίστεις προνοουμένῳ ἐπὶ τῇ τῶν ἐκκλησιῶν συμβάσει, παραδοκούντων πολλῶν καὶ κατ´ ἐκείνους ἐπισκόπων· καὶ γὰρ σφίσιν οὕτω τὰ τῶν ἐπισκόπων πεπύκνωτο ὡς καὶ εἰς ἑκατοστύας ἀριθμεῖσθαι πλείστας τὴν παρ´ ἐκείνοις σύνοδον. Ταῦτ´ ἄρα καὶ τὰ ἡμέτερα ἐξισάζειν θέλων ἐκείνοις, ταῦτ´ ἔπραττε. Πολλαῖς δ´ ἑτέραις γραφαῖς τῶν ἡμετέρων πατέρων, ταῖς ἐκ τοῦ Υἱοῦ δηλαδὴ προχεῖσθαι, χορηγεῖσθαι, δίδοσθαι, ἐκλάμπειν, ἐκφαίνεσθαι καὶ ταῖς ὁμοίαις, τὴν τοῦ ἐκπορεύεσθαι λέξιν ἐπείλυον, δηλοῦντες καὶ τοῦτο, ὡς καὶ τοὺς μὴ πειθομένους εἰρηνεύειν ταῖς ἀξίαις δίκαις καθυποβάλλομεν. Τὸ δ´ ἄρ´ ἦν ὄνειρος. Καὶ ἐπὶ ψεύδεσιν ἐγκληθέντες ἀπολογούμενοι, οὐ διαλύειν, ἀλλὰ συνιστᾶν τὸ ἔγκλημα τοῖς εἰδόσι διεγινώσκοντο· ἔμελλε δὲ καὶ τοῦτο τοῖς ταλαιπώροις τῆς ἐκκλησίας ἐσύστερον πρόσκομμ´ εἶναι, ἐγκαλουμένοις ὡς ἐξεκηρύχθησαν οἱ ὀρθόδοξοι· καὶ αἱ πρὸς τὸν πάπαν γραφαί, φασί, μάρτυροι σοφώτατοι. Τὸ δ´ ὡς ἐμὲ γοῦν εἰδέναι ἄλλως εἶχεν, εἰ καὶ πρὸς τὸν πάπαν κατά τινα θωπείαν οὕτως ἐγράφετο· ὅτι δὲ κἀκείνοις μάταια ἦσαν τὰ τῆς θωπείας, Μελέτιός τε καὶ Ἰγνάτιος ἔδειξαν.

ιηʹ. Ὅπως Μελέτιος καὶ Ἰγνάτιος εἰς τὸν πάπαν ἀπεστάλησαν.

1. Σχιζόμενοι μὲν τῆς ἐκκλησίας περιφανῶς, δίκην δὲ πρὸς βασιλέως ὑποσχόντες ἀπαχθῆναι πρὸς πάπαν, ὡς τὰ καὶ τὰ πεισόμενοι, καὶ παρεδίδοντο πρέσβεσι καὶ ἀπήγοντο. Τῷ δὲ τοσοῦτον κολάζειν ἐμέλησεν ὥστε καὶ ἐποικτίζεσθαι, εἰ ἐκκλησιῶν μεγάλων εἰρήνῃ ἐμποδὼν ἵστανται. Καὶ μεθ´ ἱλαρότητος πάσης τῷ βασιλεῖ ἀντεπέμποντο, ἀξιοῦντος τοῦ πάπα καὶ βασιλέα ἀνθρώποις δοκοῦσι τοῦ ἀσφαλοῦς ἀντέχεσθαι κατ´ εὐλάβειαν ἱλαρῶς καὶ αὐτὸν προσφέρεσθαι.
Ἦν οὖν ὁμοίως καὶ τὰ τῶν γραμμάτων ἐκείνων θωπευτικά, ἄλλως προβάσης, ὡς πολλοὺς εἰδέναι, τῆς ἐκκηρύξεως.

3. Ἐπειδὴ γάρ τινες τῶν περιττῶν καὶ εὐκόλων, οἷς οὐδ´ ἦν τὸ παράπαν εἰδέναι τὰ τῆς ἐκκλησίας τῶν Ἰταλῶν, οὔτε μὴν καὶ ἀκούουσι ξυνιέναι, ὡς πάλαι ποτ´ ἦσαν ἐν πρώτοις ἡνωμένοι τῶν ἄλλων πλέον καί τι ξυμπεσὸν παρέλυσε τὸν δεσμόν, ὅμως δὲ πάλιν ἀπαράθραυστα μένουσιν ἡμῖν τε κἀκείνοις τὰ τοῦ χριστιανισμοῦ μυστήρια, ὡς μηδὲν παρεγχειρεῖν τολμᾶν τινας ἐπὶ τελεσμῷ βαπτίσματος καὶ ἱερωσύνῃ καὶ γάμῳ καὶ τῇ μοναχικῇ καταστάσει καὶ τοῖς λοιποῖς οἷς ἄρα καὶ ἡ καθολικὴ καὶ μία ἐκκλησία τοὺς αὐτῆς ἐπιτελεῖ τροφίμους, ἀλλ´ ὥσπερ ἂν ἐκ δρυὸς ἢ ἀπὸ πέτρης ἀρχῆθεν ἦσαν, μηδὲν τῶν τοῖς χριστιανοῖς ἀνηκόντων εἰδότες καὶ διὰ ταῦτα ἐκείνους ἐκτόπως ἀποστρεφόμενοι, καὶ τὰ παρὰ τοῖς ἡμετέροις ἐβδελύσσοντο ἅγια καὶ κρημνοῖς καὶ ποταμοῖς καὶ ὄρεσιν ἐδίδουν, ὡς μηδὲν ὄντα, τὰ τίμια κἀντεῦθεν ἐκόλουον τὰ τῆς πίστεως,

4. ἀναλαμβάνει ζῆλον ὁ βασιλεὺς καὶ πάντας ἐπισκόπους προσκαλεῖται καὶ μοναχούς, ἔστι δ´ οὗ καί τινας τῶν σχιζομένων, πλὴν ἐπ´ ἀσφαλείᾳ, περιφανεῖς, ὧν εἷς ἦν καὶ ὁ ἐν Φρυγανοῖς Ἀκάκιος καὶ ὁ μαθητὴς αὐτοῦ Γερμανὸς καὶ οἱ λοιποὶ πλεῖστοι, καὶ μέσον αὐτῶν ἵσταται καὶ καθικετεύει, ἐκ τῶν Ἰχνηλάτου παραβολικῶν, τοῦ μὴ προλαβεῖν τοὺς ἐπιτιθεμένους ἀργούντων, ὡς καὶ πολλοὺς μνημονεύειν, κατὰ τὸ πρόσφορον προοιμιασάμενος, μὴ παριδεῖν κινδυνεύουσαν τὴν θρησκείαν, μηδέ, σχήματι εὐσεβείας προδιδόμενα, τὰ τίμια παρ´ οὐδὲν τίθεσθαι, ἀλλ´ ἀμύνειν παντὶ τρόπῳ τοῖς τῆς ἐκκλησίας θεσμοῖς· εἶναι γὰρ μεγάλην ἀνίαν, ἢν διά τι παρεισφρῆσαν κατ´ οἰκονομίαν τῶν μὴ συνήθων, ἀνάγκης παραπεσούσης, αὐτοί, τῆς ἐκκλησίας ἀποστατοῦντες, οὐχ ὅπως τὸ μὴ δοκοῦν φυλάττοιντο σφίσι καθ´ ἑαυτούς, ἀλλὰ καὶ νόμους ἐκκλησίας παραλύειν τολμῷεν, ὧν τοῖς τολμήμασιν ἓν μόνον κακὸν λείπει, τὸ μὴ χριστιανίζειν ὁμολογεῖν, ὥστε, παρόντος τούτου, ἰσχὺν τοὺς ἀναχαιτίσοντας ἔχειν τῷ ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας δεσμῷ, ἐφ´ ᾧ ἢ καὶ αὐτοί, δέει ληφθέντες, ἀπόσχοιντο τοῦ κατὰ τῶν ἰδίων σπλάγχνων τὸ ξίφος ὠθεῖν, ἢ μὴν ἀποναρκᾶν εἴη οὓς μέλλουσιν πείθειν πράττειν ἀνόσια.

5. Ταῦτ´ ἦσαν τότε τὰ τῷ βασιλεῖ προβαλλόμενα, μὴ ἀνθρώπους ἐκκηρύττειν ἀσφαλιζομένους, οὐμενοῦν, ἀλλὰ κακίαν ἀναστέλλειν παρὰ τὸ εἰκὸς προβαίνουσαν, ἐπεὶ καὶ πολλοί γε τῶν τὴν εἰρήνην ἐκείνην δυσχεραινόντων παρῆσαν ἐκεῖ καὶ συγκατεψηφίζοντο τὴν κατάραν τοῖς τὰ τίμια καθυβρίζουσι. Μαρτύριον τῶν λεγομένων τὸ πολλῶν καὶ μεγάλων ὄντων καὶ συμπληρούντων τὸν ἐκεῖ σύλλογον μηδένα διστάσαι, μὴ ἀντειπεῖν, μὴ ἀποσκιρτῆσαι, μήτε μὴν ἐνδείξασθαί τινα ῥοπὴν ὑπολογισμοῦ· ἐχρῆν δὲ πάντως, εἰ οὕτως ἀνέδην χριστιανοὶ ἐκκηρύττοιντο. Ἀλλ´ ἦν ταῖς ἀληθείαις πρόβλημα εὐλαβείας τὸ πραχθὲν ἐκεῖνο τοῦ μὴ πάντα τολμᾶσθαι ἐκ τοῦ πρώτως παραστάντος τισίν, ἀλλὰ καὶ τὴν κατάραν εἰς ὑπολογισμὸν εἶναι πάντως τοῖς εὐλαβῶς μετιοῦσι τὰ τίμια. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐς τοσοῦτον.

ιθʹ. Πάλιν τὰ κατὰ τὸν Λαχανᾶν καὶ ὅπως παρὰ τοῦ Νογᾶ πεφόνευται.

1. Τοῦ δ´ αὐτοῦ ἔτους, ἐπεὶ οὐκ ἦν τὸν Λαχανᾶν ἠρεμεῖν, ἀφαιρεθέντα καὶ Τερνόβου καὶ συνοικούσης, λαὸν συναθροίσας τὸν ἱκανόν, τοῖς Τερνοβίταις περιεκάθητο. Καὶ ἔτι μὲν τοῦ Ἀσὰν ἐντὸς ὄντος, ἔχων μεθ´ ἑαυτοῦ Τζασίμπαξιν πρωτοστράτορα, ὃν καὶ βασιλεὺς ἐτίμα τῷ αὐτῷ ὀφφικίῳ, Ἀσὰν εὐνοοῦντα τὸ πρότερον, τὰς τῶν Ῥωμαίων δυνάμεις ἔδρα τὰ χείριστα.

2. Καὶ γὰρ πρῶτον μὲν περὶ δέκα χιλιάδας οὔσας καὶ συμμαχούσας ἔξωθεν τοῖς ἐντός, ἃς ὁ πρωτοβεστιαρίτης Μουρῖνος ἦγε, ἐπὶ τῷ Διαβαινᾷ στρατοπεδευσάμενος, Λαχανᾶς πολλοῖς μετ´ ὀλίγων προσβάλλει καὶ ἑπτακαιδεκάτῃ μηνὸς ἀνθεστηριῶνος, συρράξας πόλεμον σφίσι, κατὰ κράτος νικᾷ καὶ πολὺν φόνον ἐργάζεται, οὓς μὲν κατὰ πόλεμον, οὓς δὲ καὶ αὐτὸς κατασχὼν ἀπηνῶς ὕστερον κατασφάξας. Καὶ αὖθις μετ´ ὀλίγον ποσειδεῶνος πεντεκαιδεκάτῃ τοῖς ἀμφὶ τὸν Ἀπρηνὸν πρωτοβεστιαρίτην ἐπεισπεσὼν κατὰ τὸν Ἔξω Ζυγόν, ὡσεὶ πέντε χιλιάδας μαχίμων ἄγοντα, τοὺς μὲν εἰς τέλος κατηγωνίσατο, τὸν δ´ ἔργον δεικνύει μαχαίρας. Καὶ πολλὰ τότε λυσσομαχῶν κατειργάζετο.

3. Ὕστερον δέ, ἀποχωρήσαντος μὲν τοῦ Ἀσάν, τοῦ Τερτερῆ δὲ τὴν τῶν Βουλγάρων λαβόντος ἀρχήν, ἔγνω Νογᾷ προσχωρεῖν καί οἱ ἀμύνειν καθικετεύει. Οὐ μὴν δὲ καὶ βασιλεὺς ἑτέρωθεν κατημέλει, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς πρὸς Νογᾶν τὸν Ἀσὰν πέμπει συνάμα καὶ δώροις πλείστοις, ἀξιῶν μὴ παριδεῖν τὸν ἐκ γένους Βουλγάρων ἄρχοντα, ἀλλὰ προσεπαμύνειν ἀδελφῷ γε ὄντι καὶ τῶν καθ´ ἑαυτὸν δικαίων χρῄζοντι.

4. Ὁ μέντοι γε Νογᾶς δέχεται μὲν καὶ Λαχανᾶν, ἐλθόντα πρότερον, δέχεται δὲ καὶ Ἀσὰν εὐμενῶς· πλὴν δῶρα μὲν δέκτο καὶ ἀμφοτέρων, πόνον δ´ ἀμέγαρτον ὤφελλε. Κατέχων γὰρ ἐκείνους ἐπὶ πολὺ καί γε περιφέρων μεθ´ ἑαυτοῦ—ἡ γὰρ πρεσβεία μία ἦν ἀμφοτέροις κατὰ τοῦ Τερτερῆ, εἰ καὶ καθ´ ἑαυτοὺς ἠμφισβήτουν πρὸς ἀλλήλους τῆς βασιλείας καὶ πλεῖστον ὅσον διενηνεγμένοι ἦσαν—, οὐδὲν ἐκεῖνος ἐποίει, ἀλλ´ ἔτριβε χρόνον, ποτὲ μὲν τούτῳ, ποτὲ δὲ θατέρῳ προσυπισχνούμενος· ἐδούλευον δ´ ἐκεῖνοι καὶ ἄκοντες ταῖς ῥοπαῖς.

5. Τέλος καθίζει συμπόσιον, καὶ ὁ πότος ἐς πολὺ προέβαινε πίνουσιν. Ὡς δὲ μέθυος ἦσαν πλήρεις καὶ ὁ λογισμὸς ἐκείνοις παρήγετο, εὐθὺς ὁ Νογᾶς, οἷον ἐξ ὕπνου θορὼν καὶ τῶν ἀμφισβητήσεων ἐκείνων ὡς ἦν τότε μνησάμενος—καὶ γὰρ τὸν μὲν Ἀσὰν παρ´ ἑαυτῷ εἶχε καθήμενον, Λαχανᾶν δὲ καὶ τὸν αὐτοῦ πρωτοστράτορα Τζασίμπαξιν ἑκαστοτέρω, πλὴν ἐφ´ ἑκάτερα—, προστάσσει τοῖς αὐτοῦ ἀπεριμερίμνως οὕτως, ὥσπερ μηδὲν πράττειν μέλλων, κατασχεῖν τὸν Λαχανᾶν ὡς εἶχεν ἐκεῖνος καθήμενος. Καὶ τὸν μὲν εἰπεῖν ὡς οὗτος ἐχθρός ἐστι τοῦ πατρός μου καὶ βασιλέως καὶ ζῆν ὅλως οὐκ ἄξιος, ἀλλὰ τέμνεσθαι· ἐκείνους δ´ ἐξαπιναίως κατασχόντας τὰς χεῖρας ἑκατέρωθεν μάχαιραν ἐμβαλεῖν τῷ φάρυγγι καὶ φονεύειν ἐκεῖσε πεσόντα. Εἶτ´ αὖθις καὶ τὸν Τζασίμπαξιν θεασάμενον, προστάξαι καὶ κατ´ ἐκείνου τὰ χείριστα, καὶ δὴ κἀκεῖνον εὐθὺς κτείνειν τὸν ὑπηρέτην, ἐμβαλόντα τῷ αὐχένι κοπίδα.

6. Τότε καὶ ὁ Ἀσὰν βλέπων πρὸς τὴν θέαν ὅλως ἀποπέπηκτο καὶ περὶ ἑαυτῷ φόβον εἶχε τὸν μέγιστον, κἂν τὰ ὅμοια κἀκεῖνος τότε πεπόνθει, εἰ μή γε ἡ Εὐφροσύνη περιποιησαμένη ἀπέπεμπε μετ´ ὀλίγον. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐς τοσοῦτον.

κʹ. Ὅπως ἐκστρατεύει ὁ βασιλεὺς Ἀνδρόνικος εἰς ἀνατολήν.

1. Ὁ δὲ βασιλεύς, καὶ πάλιν τὰ κατὰ τὴν ἀνατολὴν νοσοῦντα μαθών, ἐξ ὅτου περ ὁ δεσπότης Ἰωάννης ἐξ ἀνθρώπων γεγονὼς ἐκεχειρίαν παρεῖχεν ἐς τοσοῦτον Πέρσαις ὥστε καὶ ἰσχύειν Ῥωμαίοις ἐπιτίθεσθαι καὶ κακοῦν—τὰ γὰρ κατὰ Μαίανδρον καὶ Καρίαν καὶ Ἀντιόχειαν ἤδη καὶ τετελευτήκει, τὰ δὲ τούτων καὶ ἔτι ἐνδοτέρω δεινῶς ἐξησθένει καὶ τοῦ ἰατρεύσοντος ἔχρῃζον, καὶ ἡλίσκοντο μὲν τὰ κατὰ Κάϋστρον καὶ Πριήνην, ἡλίσκοντο δ´ ἤδη καὶ τὰ κατὰ Μίλητον, καὶ Μαγεδὼν καὶ τὰ πρόσχωρα κατὰ πολλὴν τοῦ κωλύσοντος ἐρημίαν ἐξηφανίζοντο—, δεῖν ἔγνω τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ βασιλέα Ἀνδρόνικον συνάμα καὶ ταῖς κατ´ ἀνατολὴν δυνάμεσι πέμπειν.

2. Καὶ δὴ παραγεγονὼς ἅμα δεσποίνῃ, τἀκεῖ καθίστα, ἔχων ἀμφ´ αὑτὸν σὺν πολλοῖς ἄλλοις μεγιστᾶσι τόν τε μέγαν δομέστικον Μιχαὴλ τὸν Ταρχανειώτην, ὃν δὴ καὶ Παλαιολόγον ἔγραφον μητρωνυμικῶς καὶ ἐς πρωτοβεστιαρίου ἀνῆγον τιμὴν ἐσύστερον, καὶ τὸν παρακοιμώμενον τῆς μεγάλης σφενδόνης Νοστόγγον καὶ σὺν αὐτοῖς ὅτι πλείστους τὰ τῶν δουλειῶν διευθύνοντας. Ὁ δὲ βασιλεὺς Ἀνδρόνικος, τὸ παρὰ Μαίανδρον διερχόμενος, εἶδε καὶ πόλιν μεγίστην, τὰς Τράλλεις, καὶ δὴ ἑάλω τε ταῖς τοῦ τόπου χάρισι, καί οἱ λογισμὸς ἐπῄει ἀνεγείρειν πεσοῦσαν καὶ τοὺς ἐξῳκηκότας ἐκεῖθεν σὺν ἄλλοις πλείστοις οἰκίζειν καὶ καταστάσῃ παρέχειν τὸ ἐξ ἑαυτοῦ ὄνομα, ὡς μὴ Τράλλεις ἐντεῦθεν, ἀλλ´ Ἀνδρονικόπολιν, εἴτ´ οὖν Παλαιολογόπολιν, ὀνομάζεσθαι. Σπουδὴν γοῦν τὴν μεγίστην περὶ ἐκείνην εἰσῆγε καί, τὸν μέγαν δομέστικον ἐπιστήσας, ἀνοικοδομεῖν ἐκέλευε τὴν ταχίστην. Ὡς γοῦν ἔργου ἥπτοντο καὶ προὔκοπτον ἀνοικοδομοῦντες, τὴν εἰς τὸ πονεῖν προθυμίαν καὶ μᾶλλον ἐπηύξει χρησμὸς εὑρεθεὶς ἐκεῖσε, ἐγγεγραμμένος μαρμάρῳ, ὡς δῆθεν ἀναστήσοντός τινος ταύτην πεσοῦσαν καὶ πρὸς τὸ κρεῖττον ἢ πρότερον ἐπανάξοντος· ὃς δὴ καὶ παρεμφερὴς ἐῴκει πρός τε τὰ πραττόμενα καὶ τὸν ἀναστήσοντα κατὰ πάντα, ὥστ´ αὐτὸν λογίζεσθαι βασιλέα καθ´ ὃν εὖ πράξειν ἐχρησμολογεῖτο τὴν πόλιν. Καὶ διὰ ταῦτα πολὺς ἦν βασιλεὺς Ἀνδρόνικος ἐπισπεύδων τὴν τῆς πόλεως ἐξανάστασιν· εἱμαρμένους γὰρ καὶ χρόνους ἐδίδου τῷ ἀναστήσοντι ὁ χρησμός. Καὶ ἀνῳκοδόμουν μηδὲν μέλλοντες.

3. Χλεύη δ´ ἄρ´ ἦσαν καὶ ὄνειρος τὰ γραφόμενα· εἵμαρτο γὰρ κἀντεῦθεν καὶ μυριοστύας ὅλας ὀλέσθαι τῶν ἐκεῖ κατοικησόντων, ὡς ὁ λόγος ἤδη δηλώσει. Ὡς γὰρ ἀνίσταντο μὲν τὰ τείχη καὶ πόλις τῶν μεγίστων τὸ ἐρείπιον ἦν παρὰ γαληνὰ ῥέοντα Μαίανδρον, ἔδει δὲ καὶ τοὺς κατοικήσοντας πανταχόθεν συλλέγεσθαι, ὡς ἂν μὴ μόνον τείχεσιν, ἀλλὰ καὶ ἀνδράσιν, ἐν περιφανέσι τῶν πόλεων ἀριθμῷτο. Οἱ μὲν καὶ κατὰ μόνην ἐλπίδα τοῦ εὖ πράξειν ἑκουσίως προσεχώρουν, οἱ δὲ καὶ ἀκουσίως ἤγοντο, ὡς ὑπὲρ τριάκοντα μὲν καὶ ἓξ χιλιάδας τὸν τῶν ἐποίκων ἀριθμεῖσθαι λαόν, μεγάλα δ´ ἐλπίζειν σφᾶς σχήσειν τῷ οἰκισμῷ. Ἠγνόουν δὲ ἄρα μὴ ἔχοντες τὸ ἀναγκαιότατον. Οὔτε γὰρ ὑδάτων εἶχον ὑποδοχάς, ὡς κατὰ καιρὸν ὑδρευσόμενοι καταφερομένων ὄμβρων, εἴτε καὶ τοῦ ποταμοῦ ἀνιμωμένου· τό τε κατορύξαντας ὑπόγαιον ὕδωρ εὑρεῖν τῶν ἀδυνάτων ἐφαίνετο. Αἴτιον δ´ οἶμαι τὸ μὴ στεγανὸν τοῦ πεδίου διὰ τὴν γειτονοῦσαν ἰκμάδα τοῦ ποταμοῦ, ἥν, οἵαν τε μὴ οὖσαν ἐμμένειν, ὁ προσβάλλων ἥλιος, θερμὸς ὤν, ἀνιμᾶσθαι πεφύκοι, πρὸς τὸ ἐπιπολάζον ἀνασυρομένην τῆς γῆς, καὶ τὸ μὲν ξηρὰν ἤδη καθάπαξ γίνεσθαι τῷ συχνῶς ἀνιμᾶσθαι τῷ ἡλίῳ τὴν ἰκμάδα, διὰ τὸ τῆς ὑγρότητος ἔκλυτον, τῆς συχνῆς ἐκ τοῦ ποταμοῦ καὶ αὖθις εἰς τὰ κενὰ προσρύσεως μὴ ἐώσης, τὸ δ´ εἰς βάθος προσβαίνειν τὰς λιβάδας, ὡς καὶ εἰς διώρυχας εὐτρεπεῖς εἶναι καὶ ἀνοίξεις φρεάτων, τοῦ ἐπιπολαίου τῆς γῆς κωλύοντος, οἶμαι, ἅμα δεχομένου τὴν ἐπεισρέουσαν νοτίδα καὶ ἅμ´ ἐξεμοῦντος. Πέφυκε γὰρ καὶ ὕδωρ καὶ πνεῦμα τῇ ἀρχῇ συγκινεῖσθαι τὸ πᾶν ἐφεξῆς, ὡς ὅπῃ ποτὲ ῥυῇ τι τούτων λαβὸν ἀρχήν, ἐκεῖς´ ἐξ ἀνάγκης καὶ τὸ λοιπὸν συνεχῶς συμφέρεσθαι, παρ´ ἣν αἰτίαν καὶ τῷ συνεχῶς μὲν τὸ ὂν ἀπογίγνεσθαι, συνεχῶς δὲ καὶ τὸ μὴ ὂν προσγίγνεσθαι, τῆς ἰκμάδος μὴ ἐπιλειπούσης, τοὺς μὲν καρποὺς ξυμβαίνει ἐς ὅτι μάλιστα τρέφεσθαι, ὑφίστασθαι δ´ ὕδωρ εἰς βάθος μὴ πεφυκέναι. Τοῦτο τὰ πλεῖστα τοὺς κατοικήσαντας ἔσφηλε. Τέως γὰρ τοῦ ποταμοῦ πίνοντες καὶ τὸ μέλλον μὴ προορώμενοι, ἀφροντίστως εἶχον. Ἠγνόουν δὲ ἄρα ὅτι Προμηθεὺς πολλῷ κρείττων Ἐπιμηθέως καὶ τὸ κατ´ ἀνάγκην ξυμβαῖνον διωρίαν οὐκ ἔχει βουλῆς.

suivant
 

Chapitre XVI.

Les Ambassadeurs du Pape vont voir les prisonniers.

Pour persuader les Ambassadeurs de la sincérité avec laquelle l'on avait fait la paix, il commanda à Isac Évêque d'Ephese de les mener aux prisons, et de leur faire voir ses proches qui y étaient renfermés, pour n'avoir pas voulu consentir à l'accord. Ils y virent donc Andronique Paléologue Protostrator, Manuel Raoul Echanson, Isac son frère, Jean Paléologue neveu du Protostrator, qui étaient chacun en un coin chargés de chaines. Raoul indigné de souffrir un si rigoureux traitement, pour une cause 392 que l'Évêque d'Ephese était plus obligé de défendre que lui, ramassa les chaînons de sa chaine et les jeta contre lui, mais il ne le toucha pas, parce qu'étant lié par le cou il n'avait pas la liberté de s'étendre.

Chapitre XVII.

1. Les Évêques ordonnent que le Patriarche reprendra la conduite de son Eglise, 2. Il demande justice contre ses accusateurs. 3. L'Empereur le prie de leur pardonner. 4. On répond au Pape, et on met au bas de la réponse de fausses souscriptions.

1. Après que l'Empereur eut donné aux Ambassadeurs du Pape une preuve certaine de la sincérité de sa conduite, en leur montrant ses plus proches sous les sers, il appliqua ses soins au rétablissement du Patriarche. Bien qu'il eût reçu sa démission, les Prélats ne l'avaient pas acceptée, et il n'y avait rien dedans qui marquât qu'il fût ni indigne, ni incapable de sa charge. Il y avait seulement qu'il ne jugeait pas à propos d'en continuer l'exercice, à cause des troubles qui étaient excités par des personnes remuantes et déraisonnables, et à cause du scandale que les faibles en souffraient. Ainsi c'était moins une démission qu'une plainte contre les 393 puissances qui négligeaient de réprimer l'insolence des calomniateurs, qui le troublaient dans l'exercice de ses fonctions. C'est pourquoi les Prélats ayant délibéré, résolurent d'un commun consentement qu'il devait reprendre l'administration de son Eglise.

2. Mais au lieu de la reprendre il demanda que l'on punît les calomniateurs, ce qu'il ne fallait pas attendre de l'Empereur, qui s'excusait sur la coutume si pernicieuse et si ordinaire, que les Princes ont de se contenter de ne point opprimer l'innocence, lorsqu'ils reconnaissent qu'elle est injustement accusée, sans châtier le calomniateur. Ils disent qu'à moins que d'en user de la sorte, jamais ils ne découvriraient la vérité, et jamais ils ne sauraient rien des conjurations que l'on formerait contre leur vie.

3. L'Empereur conjura donc le Patriarche de pardonner à ses ennemis à l'imitation du Sauveur, après quoi il fut conduit à son Palais par une foule de personnes illustres, tant du Sénat que du Clergé, à travers une haie de gardes.

4. On fit ensuite réponse au Pape Urbain, au bas de laquelle on mit d'une même main plusieurs souscriptions d'Évêques qui ne furent jamais. Je ne sais si cela se fit par la participation du Patriarche. Ce qui paraît est que l'Empereur affecta d'égaler en ce point l'Eglise Latine, dans les Conciles de laquelle l'on voit quelquefois des Signatures de plus de cent Évêques. On prit garde 394 aussi d'employer dans cet écrit diverses façons de parler des Pères, comme quand ils disent, Que l'Esprit sainte est donné, est montré, est répandu, est communiqué par le Fils, pour éviter de dire qu'il procède de lui,et pour ôter par ces termes équivalents en apparence la curiosité d'examiner à fond nos sentiments. On ajouta que ceux qui troubleraient la paix seraient punis avec la rigueur que mériterait leur désobéissance. Mais il n'y avait pas en cela la moindre ombre de justice ni de vérité, et cela était plus propre à établir les soupçons et les défiances que l'on avait de nos sentiments qu'à les ruiner. Cependant cela même devait un jour servir de prétexte pour persécuter les Ecclésiastiques, comme s'ils eussent anathématisé les Orthodoxes, dont on devait prendre pour preuves les lettres qu'ils avaient écrites au Pape, bien qu'autant que j'en puis juger, ce ne fussent que de simples compliments semblables à ceux que les Latins nous ont faits dans l'affaire d'Ignace et de Melece.

395 Chapitre XVIII.

1. Ignace Melece sont envoyés au Pape. 2. Ils sont traités humainement, et renvoyés 3. Emportement aveugle de quelques Grecs. 4. Remontrance de l'Empereur. 5. Effet de la remontrance.

1.  Comme ils s'étaient retranchés publiquement de l'Eglise, l'Empereur les livra aux Ambassadeurs du Pape pour les emmener à Rome, et pour les punir.

2. Mais le Pape les reçut humainement, eut pitié de ce qu'ils étaient accusés d'avoir voulu empêcher la réunion des deux Églises, et en les renvoyant il pria l'Empereur de les traiter favorablement. Comme cette lettre-là du Pape ne contenait qu'un vain compliment, les nôtres ne contenaient aussi que de pures civilités ; car on ne savait que trop qu'il y en avait parmi nous qui tenaient pour excommuniés, non seulement les Latins, mais aussi ceux qui s'étaient accordés avec eux.

3. C'étaient certains esprits faciles et présomptueux, qui n'avaient jamais pris la peine de s'instruire de la doctrine de l'Eglise Latine, et qui n« savaient pas que bien que le temps ait produit des différends entre eux et nous, néanmoins nous 396 étions autrefois dans les mêmes sentiments sur toutes sortes de matières, et depuis même nos différends, nous sommes demeurés d'accord touchant, le Baptême, touchant la Prêtrise., touchant le mariage, touchant l'état régulier, et touchant d'autres points de la Religion que l'Eglise Catholique qui est une par toute la terre, enseigne généralement à tous ses enfants. N'étant donc non plus informés des vérités de la piété Chrétienne, que s'ils eussent été de bois ou de pierre, non seulement ils témoignaient de l'horreur et de l'exécration pour les Latins, mais ils ruinaient l'édifice de la soi en détestant nos mystères., et en les tenant dignes d'être jetés avec abomination dans le creux des montagnes, dans le fond des précipices, et dans les abîmes de la mer.

4. L'Empereur animé de zèle assembla les Évêques, les Moines, et un grand nombre des Schismatiques, auxquels il avait donné des passeports, et entre lesquels étaient Acace et Germain son disciple, et s'étant assis auprès d'eux, il commença son discours par les paraboles d'Icnilate, dont il se persuadait qu'ils avaient la mémoire fraîche, pour les exhorter à imiter plutôt la prudence de ceux qui conservent les affaires par leur patience, que l'indiscrétion de ceux qui les ruinent par leur précipitation. Il les conjura ensuite de ne pas abandonner l'Eglise, qui était attaquée, sous prétexte de piété, et leur représenta l'énormité du péché qu'ils commettraient s'ils rom- 397 paient son unité, et s'ils s'en retranchement par une apostasie exécrable, à cause que l'on avait reçu quelque chose d'un peu extraordinaire par condescendance, et dans le cas d'une pressante nécessité. Qu'ils pouvaient retenir leur sentiment dans le fond de leur cœur, sans condamner la conduite de l'Eglise par une insolence à laquelle il ne manquait plus rien que de renoncer ouvertement à la Religion Chrétienne. Que puis qu'ils n'y voulaient pas renoncer, le lien qui les y attachait les devait empêcher de déchirer son sein, et d'armer contre elle l'impiété des autres.

5. Voila la manière dont l'Empereur parla, se contentant de défendre d'excommunier les personnes, sans obliger à changer de sentiment. C'est ce qui fut cause de ce que plusieurs qui étaient présents à sa harangue, et qui improuvaient dans le fond de leur cœur la paix qui avait été faite ne refusèrent point de condamner en général ceux qui violeraient la sainteté de la Religion, sans rien exprimer de plus précis. Pour reconnaître la vérité de ce que j'avance il n'y a qu'à considérer, que bien que dans cette assemblée il y eût un grand nombre d'Ecclésiastiques célèbres, il n'y en eut pas un qui trouvât à redire à ce que l'Empereur avait proposé, ni qui s'éloignât le moins du monde de se rendre à ce qu'il désirait ce qu'ils n'auraient pas manqué de faire, s'il leur eût défendu de condamner, ni les personnes, ni les erreurs. Tout ce qu'il faisait n'était 398 que dissimulation, que déguisement, que fausse démonstration de respect pour retenir les plus emportés, et il les retint en effet en les assurance que l'excommunication, et l'imprécation ne touchaient nullement ceux qui étaient dans la pureté des sentiments, et qui traitaient avec révérence les choses saintes.

Chapitre XIX.

1. Lacane met le siège devant Ternove. 2. Il défait les troupes qui étaient venues au secours. 3. Il se retire chez Nogas. 4. Ce Nogas lui promet du secours, et en promet aussi à Asan son compétiteur 5.  Il fait massacrer Lacane dans un festin 6. Il renvoie Asan.

1.  Lacane qui ne pouvait se tenir en repos depuis que l'on lui avait enlevé sa femme et la ville de Ternove, assembla dans la même aimée des troupes considérables, à dessein de mettre le siège devant cette ville, où Asan était encore avec Tzasimpaxis, qui y exerçait la charge de Protostrator, dont l'Empereur l'avait honoré.

2. Murin Protovestiarite ayant amené dix mille hommes au secours de la place, et s'étant approché d'un endroit nommé Diabene, où les 399 assiégeants étaient campés, Lacane les attaqua le dix-septième jour du mois de Juillet, en tua un grand nombre sur la place, et massacra ceux qu'il avait fait prisonniers. Le quinzième jour du mois d'Août il fondit sur Aprene Protovestiarite, le tua, et défit cinq mille hommes à la tête desquels il était. Il donna depuis de sanglantes marques de la rage qu'il respirait contre les Romains.

3. Asan s'étant retiré un peu après, et Tertere ayant pris possession du Royaume, Lacane se réfugia chez Nogas, et implora sa protection. L'Empereur ne négligea pas de son côté de faire son possible pour gagner les bonnes grâces de ce Nogas. Il lui envoya Asan avec de riches présents, et le supplia d'appuyer le droit qu'il avait à la Couronne de Bulgarie.

4. Nogas qui avait reçu civilement Lacane qui était arrivé le premier, reçut aussi civilement Asan, et accepta les présents de l'un et de l'autre. On ne saurait dire combien il les fatigua en les traînant à sa suite, et en les obligeant de lui faire la Cour, pour obtenir du secours contre Tertere leur commun ennemi, et en donnant des espérances tantôt à l'un, et tantôt à l'autre.

5. Enfin il leur fit un jour un festin, dans lequel après qu'ils eurent bu avec excès jusques à perdre l'usage de la raison, comme s'éveillant d'un profond sommeil il s'avisa de décider leur différend en saveur d'Asan qu'il avait auprès de lui. Lacane 400 était au dessous, et Tzasimpaxis Protostrator de l'autre côté vis à vis de lui. Il commanda à l'heure même à ses gens de se saisir de Lacane, et leur dit ensuite: C'est un ennemi de l'Empereur mon père, il est indigne de vivre. Il n'eut pas sitôt achevé cette parole que les gardes tenant les mains de Lacane lui enfoncèrent un poignard dans ta gorge. Il donna en suite le même ordre contre Tzasimpaxis, et en même temps il reçut un coup de hache sur le cou.

6. Asan épouvanté d'un si horrible spectacle, et d'une si tragique exécution, s'attendait à périr de même genre de mort. Ce qui fut sans doute arrivé, s'il n'eut été sauvé par les prières d'Euphrosine, et renvoyé un peu après.

Chapitre XX.

1. L'Empereur Andronique est envoyé en Orient. 2. Il entreprend d'y rebâtir Tralles. 3. Il n'y pourvoit pas à la disette d'eau.

1.  L''Empereur Michel Paléologue considérant le mauvais état où les armes des Turcs avaient mis l'Orient depuis la mort de Jean Despote, la ruine de la Carie, d'Antioche, et des pays d'alentour, le besoin que Caystro, Priene, Milese, Magedon avaient d'être secourues, il se résolut d'y envoyer l'Empereur Andronique son fils avec une armée considérable.

401 2. Il partit avec l'Impératrice sa femme, et avec un grand nombre de personnes de qualité, entre lesquels était Michel Tarcaniote grand Domestique, qui par sa mère était issu de la famille des Paléologues, et qui fut depuis élevé à la dignité de Protovestiaire. Nosionge Paracemomene et garde du seau du secret y était aussi, et plusieurs autres. En parcourant les bords du Méandre il vit les ruines de Tralles, qui avait été autrefois une ville sort célèbre, et étant charmé par la beauté de l'assiette il conçut le dessein de la rebâtir, et de l'appeler Andronicopole, ou Paleologopole. Il donna le soin des bâtiments au grand Domestique. Comme les ouvriers travaillaient ils trouvèrent un Oracle gravé sur un marbre., qui assurait qu'à l'avenir il y aurait un Prince qui retirerait cette ville de ses ruines, et qui la relèverait avec plus de magnificence qu'elle n'en avait jamais eu, et comme il semblait que c'était Andronique de qui cet Oracle se devait entendre, il s'appliqua avec une ardeur, et une joie toute nouvelle à l'accomplissement de ce grand ouvrage, dans l'espérance du long règne, qui par le même Oracle était promis au restaurateur de cette ville. Mais cet Oracle n'était qu'une illusion, et qu'un songe, et il ne prédisait que la mort funeste d'un nombre innombrable de personnes qui viendraient habiter cette nouvelle ville, comme nous verrons incontinent.

3. Lorsque les murailles furent élevées le long 402 du Méandre, on assembla jusqu'à trente six mille habitants, pour rendre la ville aussi considérable par la multitude des personnes, que par la beauté des bâtiments. Ils espéraient se bien loger, sans songer à une des plus nécessaires commodités de la vie, et sans avoir ni fontaines, ni citernes, ni puis. En creusant on ne trouvait point de sources, ce qui procède à mon avis de la sécheresse du fond, et de l'ardeur du Soleil qui attire toute l'humeur sur la surface, l'eau et l'air retournant naturellement à leur principe, et j'estime que c'est de là que procède la bonté des fruits qui croissent en ce pays-là, parce qu'ils épuisent tout le suc qui est à leur racine. Les habitants se contentèrent de boire de l'eau de rivière, sans se mettre en peine de l'avenir, et sans songer combien Prométhée vaut mieux qu'Épiméthée, et combien il est plus avantageux de détourner les malheurs que de les pleurer; mais il n'y a point de prudence, qui puisse éviter la nécessité du sort.

suivant