Pachymère traduit par Mr. Cousin

PACHYMERE

 

HISTOIRE DES EMPEREURS MICHEL ET ANDRONIQUE

LIVRE CINQ (XVI à XXIX)

LIVRE CINQ I à XV - LIVRE VI

Traduction française : Mr. COUSIN

La traduction est purement littéraire et laisse tomber de nombreux passages. (Philippe Remacle)

 

 

 

 

HISTOIRE DE CONSTANTINOPLE

TOME VI.

 

CONTENANT

L'Histoire des Empereurs Michel et Andronique,

Ecrite par Pachymère.

 

HISTOIRE DES EMPEREURS MICHEL ET ANDRONIQUE.

Ecrite par Pachymere.

LIVRE CINQUIEME.

 

 

 

précédent

ιϛʹ. Ὅπως ὁ πατριάρχης, γνωματεύων ἐγγράφως, ὤμνυε μὴ καταδέχεσθαι τὴν εἰρήνην.

1. Τῷ μέντοι γε πατριάρχῃ μέλον ἦν ἐφ´ ἑκάστῳ τῶν πρὸς βασιλέα ἀποκρίσεων, μειζόνως ἤδη ἐπιτιθέμενον καί γ´ ἠρεμεῖν μὴ ἐῶντα. Ταῦθ´ ὁρῶν ὁ μοναχὸς Ἰὼβ Ἰασίτης καὶ περὶ τῇ γνώμῃ ὀρρωδήσας τοῦ πατριάρχου, μὴ καθυφείη τῆς ἐνστάσεως ἀπειπών, μηχανᾶταί τι τοιοῦτον ἐπὶ τῷ τὴν γνώμην τοῦ πατριάρχου στηρίξαι· ὑποτίθεται γὰρ γνώμην γράφειν καὶ πέμπειν τοῖς ὁπουδήποτε εὐλαβέσιν ἀνδράσιν, εἰς πληροφορίαν δῆθεν προστιθέντα καὶ ὅρκον, ἐφ´ ᾧ μὴ κλονοῖντο, ἀλλ´ ἀραρότως ἔχειν, ὡς οὐ καθυφείη πιστεύοντας, καὶ οὕτως ἕλξειν ἐκείνους πρὸς τὸ εὐμενέστερον, ὥστε καὶ σχιζομένους τὸ πρῶτον δέχεσθαι. Τούτοις τοῖς λόγοις ὁ ἱεράρχης πεισθεὶς ἐγχωρεῖ οἱ ἐκτιθέναι τὴν γνώμην, καὶ ἐξετίθετο τὴν ταχίστην· πρὶν δὲ πεμφθῆναι, ἔδοξε τῶν ἀρχιερέων ἀποπειρᾶσθαι, ὡς μάθοι εἰ εἰς τέλος ἀντίσχοιεν. Συναχθέντων τοίνυν, ὑπανεγινώσκετο μὲν ἡ γνώμη τοῦ πατριάρχου, ἠρωτῶντο δὲ εἴ γε καὶ αὐτοὶ ἐμμένειν ἔχοιεν κατὰ ταύτην. Καὶ ὡμολόγουν αὐτίκα, καὶ τὴν γνώμην ἕκαστος ἰδίᾳ ὑπογραφῇ, πλὴν τῶν προνοεστέρων, ἐβεβαίου τε καὶ κατησφαλίζετο. Ὡς γοῦν ἐπέμφθη μὲν ἡ γνώμη, ἐν ἀφύκτοις δ´ ἦν ὁ πατριάρχης τοῦ μηδ´ εἴ τι καὶ γένοιτο μεταβάλλειν —τοῖς γὰρ ὅρκοις συνείληπτο—, δῆλος ἦν καὶ πρὸς βασιλέα λέγων ὡς οὐ ποιήσων οὐδὲ καταπραξόμενος τὴν ἐγχείρησιν.

2. Ὁ μέντοι γε βασιλεύς, ἀπογνοὺς οἷον ἐντεῦθεν τῆς ἐκείνου κατανεύσεως —δεινοὶ γὰρ οἱ ὅρκοι κωλύειν—, ἐν δεινῷ μὲν τὸ συμβὰν ἡγεῖτο—ἐπ´ ἴσης γὰρ ἦν αὐτῷ βουλητὸν τὸ προβῆναι τὴν πρᾶξιν εἰς τέλος τῷ μετὰ τοῦ πατριάρχου προβῆναι—, ὅμως δ´ ἀποκρουσθεὶς ἐκείνου, τοὺς ἀρχιερεῖς μετήρχετο ἐμβριθέστερον.

3. Ἐν τούτῳ δὲ καὶ ὁ Βέκκος, ἐνσχολάσας ταῖς βίβλοις καὶ συνορῶν πολλὴν ἐντεῦθεν ἐπὶ τῇ πράξει βοήθειαν, ὡς μηδὲν πλέον τολμησάντων τῶν Ἰταλῶν ἴσως ἢ τὸ ἐπὶ τῷ συμβόλῳ προσθεῖναι, καὶ τὴν τοῦ θαυμαστοῦ Κυρίλλου λέξιν παρῆγεν, ἡμᾶς τε κἀκείνους κατὰ τὸ ἐγχωροῦν συμβιβάζουσαν, τὴν τὸ ἐξ ἀμφοῖν οὐσιωδῶς ὑπάρχον, τουτέστιν ἐκ Πατρὸς δι´ Υἱοῦ, ὡς ἐκείνων μὲν ἐχόντων τὴν ἐκ, ἡμῶν δὲ τὴν διὰ, καὶ ἀμφοῖν τούτων ἐκεῖνον συμβιβαστὴν γίνεσθαι. Ταῦτα καὶ πολλὰ τῶν τοιούτων ἰδὼν καὶ πρὸς τούτοις τὸν μέγαν Μάξιμον εὑρὼν μαρτυροῦντα, ἐν μιᾷ τῶν ἐπιστολῶν πρὸς Ῥουφῖνον ῥητῶς μετὰ πολλὰ οὕτω λέγοντα· ἐξ ὧν οὐκ αἰτίαν σφᾶς τὸν Μονογενῆ τοῦ Πνεύματος ἀπέδειξαν λέγειν, ἀλλ´ ἵνα τὸ δι´ αὐτοῦ προϊέναι δηλώσωσι καὶ ταύτῃ τὸ συναφὲς καὶ ἀπαράλλακτον τῆς οὐσίας παραστήσωσι, ἀδύνατον δ´ εἶναι—καὶ τοῦ μεγάλου Ἀθανασίου κατήκουεν—ἐν τῇ τῆς Τριάδος τάξει τὸ Πνεῦμα γινώσκεσθαι μὴ προοδικῶς ὂν ἐκ Θεοῦ δι´ Υἱοῦ, ἀλλὰ ποιητικῶς, ὡς λέγουσι, τούτοις τε καὶ τοῖς τοιούτοις συγκροτηθεὶς οἷον ὁ Βέκκος, ἐφ´ ᾧ τὴν ἰδίαν θεραπεῦσαι συνείδησιν, ὑπεκλίνετο πρὸς εἰρήνην. Καὶ ὁ βασιλεὺς πολλὴν ἐντεῦθεν ἐλάμβανε τὴν ῥοπήν, πολέμους μὲν τοὺς ἐφεστῶτας καὶ αἵματα ἐκχυθησόμενα προβαλλόμενος, ὅμως δὲ τὸ ἐν ἀσφαλεῖ μένειν πράξαντα παρὰ τῶν ἀμφ´ αὑτὸν λογίων λαμβάνων. Ὅθεν καὶ τοῖς ἀρχιερεῦσι πολὺς ἦν ἐμπίπτων καὶ καταναγκάζων τὴν πρᾶξιν, ἐγχρονιζόντων καὶ μᾶλλον τῶν πρέσβεων.

ιζʹ. Περὶ τῶν ἀποκρισιαρίων τοῦ βασιλέως καὶ τῆς τοῦ πατριάρχου ἀποχωρήσεως.

1. Ὡς γοῦν καὶ ἔτι ἀνήρτηντο τὰ τοῦ πράγματος καὶ ἦν ἀνάγκη πρέσβεις πέμπεσθαι, ἐφ´ ᾧπερ καὶ παρ´ ἐκείνων τὸ ἀσφαλὲς γενέσθαι, ὡς ἐντεῦθεν μὴ ὑποπτεύειν τὸν κίνδυνον, ὑποταγέντας τῇ τῶν ἐκκλησιῶν πρωτίστῃ καὶ ἤδη γνησίους ἐκείνης νομιζομένους, ἐξελέγοντο μὲν οἱ πρέσβεις· οἱ δ´ ἦσαν ὁ προπατριαρχεύσας Γερμανὸς καὶ δὴ καὶ ὁ Νικαίας Θεοφάνης, καὶ τῶν συγκλητικῶν ὁ μέγας λογοθέτης Ἀκροπολίτης, ὁ προκαθήμενος τοῦ βεστιαρίου Πανάρετος καὶ ὁ μέγας διερμηνευτὴς Βερροιώτης· οἳ δὴ καὶ ἀνὰ μίαν τριήρη, ἐντεῦθεν μὲν οἱ τῆς ἐκκλησίας, ἐκεῖθεν δὲ πλὴν τοῦ μεγάλου λογοθέτου οἱ ἐκ τοῦ βασιλέως λαβόντες, ἀνήγοντο, ἐπιφερόμενοι καὶ πολλὰ τῶν ἱερῶν δώρων, στολὰς λέγω καὶ κατάχρυσα εἰκονίσματα καὶ σύνθετα πολύτιμα θυμιάματα, πρὸς δὲ καὶ τὴν τῆς ἐκκλησίας ἐνδυτὴν ἐκ χρυσοπάστου ὀξείας διὰ μαργάρων, ἣν ὁ βασιλεύς, προσενεγκὼν τῷ θείῳ τεμένει, δῶρον ὄντως ἐπάξιον, συγχωρούμενος, ἐπεὶ οὐκ ἔφθασεν ἑτέραν εὐτρεπισθῆναι τῷ μεγάλῳ τῶν Κορυφαίων ναῷ, ἀνταλλαγὴν τοῦ γινομένου πρὸς τὸ ὂν οἷον ποιούμενος, λαβὼν ἀπέστελλε καὶ αὐτήν. Οἱ μὲν οὖν οὕτως ἀναχθέντες ἀπέπλεον.

2. Ὁ δὲ βασιλεύς, ἐπεὶ οὐκ εἶχε ῥᾷον ἀποσχέσθαι τοῦ πατριάρχου—ἀντείχετο γὰρ ὡς λεπὰς πέτρας ἐκείνου διά τε τὴν ἀπ´ ἐκείνου συγχώρησιν καὶ τὴν πρὸς ἐκεῖνον πληροφορίαν, ὡς ὑπ´ αὐτῷ σωθησόμενος—, συνθήκας ποιεῖται μετὰ τοῦ πατριάρχου—οἱ γὰρ ἀρχιερεῖς καὶ μόγις καθυπεκλίθησαν— οὕτως ἐχούσας· αὐτὸν μέν, ἐξελθόντα τοῦ πατριαρχείου, ἐν τῇ τῆς Περιβλέπτου καθῆσθαι μονῇ, σῳζομένων τῶν προνομίων αὐτῷ καί γε μνημονευομένου κατὰ τὸ σύνηθες· ἀπελθόντων δὲ τῶν πρέσβεων, εἰ μὲν ἡ πρᾶξις ὁπωσδήποτε διακωλυθείη, αὐτὸν καὶ πάλιν εἶναι τὸν πατριάρχην, εἰς τὸ πατριαρχεῖον ἀνελθόντα, καί γε μετὰ τῶν ἀρχιερέων εἰρηνεύειν, μηδὲν τῶν συμβάντων ὑπολογιζόμενον· εἰ δὲ προβαίη καὶ εὐοδοῖτο εἰς τέλος τὸ προτεθέν, αὐτὸν μὲν ἐντεῦθεν ἀργῆσαι πάμπαν, ἄλλον δὲ ἀντ´ αὐτοῦ ἐπιστῆναι τῇ ἐκκλησίᾳ, ὡς μὴ χωροῦν ἐκεῖνον εἶναι, τοῖς ὅρκοις προκατειλημμένον. Ταῦτα πρὸς ἀλλήλους συνθεμένων, ὁ μὲν πατριάρχης, κατελθών, εἰς τὴν τῆς Περιβλέπτου μονὴν προσκαθίζει ἑνδεκάτῃ μηνὸς ἑκατομβαιῶνος δευτέρας ἐπινεμήσεως τοῦ ͵ϛψπβʹ ἔτους, κατέχων καὶ τὰ αὐτοῦ προνόμια ἀναφαίρετα· τὰ δὲ τῆς ἐκκλησίας ἔτι ἐν γαλήνῃ ἦσαν, πλὴν τῶν τῆς ἐκκλησίας τεταγμένων εἰς ἄρχοντας.

ιηʹ. Περὶ τῆς τοῦ βασιλέως πρὸς τοὺς κληρικοὺς ἀνάγκης.

1. Ἐκείνοις γὰρ καὶ λίαν ὑπόπτως ὁ κρατῶν εἶχεν, ὡς οὐ συνθησομένοις ῥᾳδίως, καὶ μᾶλλον, πολλάκις αὐτοῖς τοῦ Βέκκου διαλεγομένου καὶ προβαλλομένου τὰ τῶν ἁγίων ῥητά, μὴ πειθομένοις πάμπαν, ἀλλὰ δήλοις οὖσι μὴ καταδεξομένοις, εἰ προβαίη, τὴν πρᾶξιν. Ὅθεν καὶ αἰτίας σφίσιν ὁ κρατῶν ἐπλάττετο, ὡς πρὸς τὴν πρὸς αὐτὸν δουλείαν ἀφηνιάζουσι καὶ ὡς ὀνειδίζουσι μὲν ἀρχιερεῦσιν ὑποκλιθεῖσι, καταρωμένοις δὲ βασιλεῖ, τοιαῦτ´ ἀναγκάζοντι γίνεσθαι. Ἀμέλει τοι καὶ πρῶτον σφᾶς θωπείαις ὑπελθεῖν ἔγνω καὶ προσεκαλεῖτο καὶ τιμητικῶς προσεφέρετο, κύκλῳ καθίσας καὶ τὰ συνήθη προβαλλόμενος· μηδὲ γὰρ χάριν ἄλλου πραγματεύεσθαι τὴν εἰρήνην ἢ τοῦ δεινοὺς πολέμους ἀνακοπῆναι καὶ Ῥωμαίων αἵματα περιποιηθῆναι, ἐκχυθήσεσθαι κινδυνεύοντα· μένειν δὲ καὶ πάλιν τὴν ἐκκλησίαν ἀκαινοτόμητον, μηδὲ τοῦ τυχόντος παροφθησομένου· τρισὶ δὲ κεφαλαίοις καὶ μόνοις τὸ πρὸς τὴν τῶν Ῥωμαίων ἐκκλησίαν πραττόμενον περιστήσεσθαι, πρωτείῳ, ἐκκλήτῳ καὶ μνημοσύνῳ, ὧν ἕκαστον, εἴ τις ἀκριβῶς σκοποίη, κενὸν εἶναι ἀνάγκη. «Πότε γὰρ καὶ παρουσιάσας ὁ πάπας προκαθίσει τῶν ἄλλων; Πότε δέ τισι καὶ ἐπέλθοι δίκην ἔχουσι θάλασσαν τοσαύτην ταμέσθαι καὶ τόσον ἀναμετρῆσαι πέλαγος, ἐφ´ ᾧ τῶν νομιζομένων δικαίων τυχεῖν; Τὸ δ´ ἐπὶ τῇ ἡμετέρᾳ καὶ μόνῃ ἐκκλησίᾳ καὶ δευτέρᾳ τῇ καθ´ ὑμᾶς καὶ μεγάλῃ τὸν πάπαν μνημονεύεσθαι, τοῦ πατριάρχου λειτουργοῦντος, τί ἂν τῷ ὀρθῷ προσσταίη; Πόσαις οἰκονομίαις οἱ πατέρες πρὸς ὅ τι γενέσθαι συμφέρον ἐχρήσαντο; Καὶ αὐτὸ δὲ τὸ τὸν Θεὸν γενέσθαι ἄνθρωπον καὶ σταυρὸν ὑπομεῖναι καὶ θάνατον καταδέξασθαι, ἄλλως ὄντα Θεῷ ἀπρεπῆ ἢ μὴν καὶ Θεῷ συνειλημμένῳ σώματι, ἀλλ´ οὖν κατ´ οἰκονομίαν τὴν ἀνωτάτω γέγονε καί, τῶν μὴ πρεπόντων Θεῷ σαρκοφόρῳ γενομένων, πᾶσα ἡ οἰκουμένη σέσωσται. Οὕτω χρῆμα θαυμαστὸν ἡ οἰκονομία. Καί γ´ ἡμεῖς, εἴπερ οἰκονομικῶς τὸν ἐπηρτημένον κίνδυνον φύγοιμεν, οὐχ ὅπως εἰς ἁμαρτίαν λογισθήσεται, ἀλλὰ καὶ προσαποδέξονται οἱ γνώσεως ἀρίστης ἐπήβολοι. Ὑμεῖς δέ, ἀλλ´ ὡς ἀκούω, καὶ ἀρχιερεῖς, εἰς τοῦτο συγκατανεύσαντας, ἀποστρέφεσθε καὶ τὴν ἐκκλησίαν πειρᾶσθε σχίζειν καὶ ἡμῖν, ὡς ἤκουσται, καταρᾶσθε. Τὰ μὲν οὖν περὶ τούτων ἐστὶ καιρὸς εὐθετεῖν καὶ πληροφορεῖν καὶ ἀνὰ μέρος πληροφορεῖσθαι· οὔτε γὰρ ἡμῖν εὐπρεπὲς τοιαῦτ´ ἀκούειν, οὔθ´ ὑμῖν ἀσφαλὲς τοιαῦτα λέγειν καὶ φόβον ἐμβάλλειν πολλοῖς ὡς οὐ στησόμεθα ἡμεῖς ἐπὶ τούτοις, ἀλλὰ προσβιασόμεθα ἐφ´ ᾧ καὶ ἔθη ἀλλάττειν καὶ ὁμολογεῖν ὡς ἐκεῖνοι λέγουσι. Ταῦτα πληροφορεῖν ἐστι καιρός, καὶ πληροφορήσομεν. Τὸ δὲ νῦν καὶ βουλῆς τῆς ἐξ ὑμῶν χρῄζομεν, καὶ λεγέτω ἕκαστος ὅ οἱ δοκοίη· μόνον μὴ τῷ οἰκείῳ στοιχείτω θελήματι αὐταρεσκῶν ἄντικρυς, ἀλλ´ ἐκκλησιαστικὸς ὤν, ἐκκλησιαστικῶς καὶ λεγέτω. Τὸ γὰρ κατεπεῖγον ἕν ἐστι, τὸ φυγεῖν κίνδυνον ἀναγκαῖον, εἰ ταῦτα πράττοιμεν. Ὁπόσον δὲ τοῦτο καθ´ αὑτὸν ἕκαστος ἐννοῶν, οὕτω προφερέτω τὴν γνώμην, ὡς ἄνευ γ´ ἐκείνου οὔθ´ ἡμῖν κινητέα ταῦτα καὶ ὑμῖν τὸ περὶ τούτων ὅλως σκοπεῖν ἀνόνητον.»

2. Τούτοις καὶ τοιούτοις ἑτέροις τοῦ βασιλέως καταδημαγωγοῦντος τοὺς τῆς ἐκκλησίας προέχοντας, ἐκεῖνοι καταρᾶσθαι μὲν βασιλεῖ καὶ ἀπρεπὲς σφίσι καὶ ἄλλως κινδυνῶδες ἡγοῦντο καὶ πάμπαν ἐξ αὐτῆς ἀπηρνοῦντο καί γε σφᾶς πρὸς τιμωρίας ἑτοίμως ἐδίδοσαν, εἰ ἀληθῶς ἐλέγχοιντο. Τὸ δὲ πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς διαφέρεσθαι μὴ εἶναι τῶν ἀπεικότων ἔλεγον· διισταμένους γὰρ ταῖς πράξεσι, τοὺς λόγους ἐναντίους ποιεῖσθαι τῶν λίαν ἀκολούθων εἶναι, πλὴν οὐ κακολογοῦντας, ὡς αὐτοί φασι, καὶ τὴν κατάνευσιν ὀνειδίζοντας σφίσι· γνώμης γὰρ ἰδίας ἕκαστον εἶναι κύριον, καὶ ὃ σήμερον οὐ δοκεῖ τινι, αὔριον ἴσως στέρξειν καὶ ἀγαπήσειν, οὐ παλίμβολόν τινα ὄντα καὶ κατὰ τὸ τυχὸν ἐκτρεπόμενον, ἀλλὰ λογισμοῖς δουλεύοντα, ἐκείνων μετακλινομένων ἐς ὅ τι καὶ δόξοι συμφέρον καὶ αὐτοὺς πράττειν· καὶ τοῦτο εἶναι τὸ μὴ παρὰ συνείδησιν, ὡς πιστεύομεν. «Τὸ δὲ περὶ τῶν προκειμένων ἡμᾶς ἐρωτᾶσθαι, πρῶτον μὲν ὡς οὐ μετὸν ἡμῖν τῆς περὶ τούτων σκέψεως ἐκ κανόνων, ὑπ´ ἀρχιερεῖ τελοῦσι καὶ ὀφείλουσιν ἕπεσθαι, τί χρὴ καὶ λέγειν; Πλὴν ἀλλ´ ἕκαστος ἰδίᾳ καθ´ αὑτὸν ἐρωτάσθω, καὶ ἴσως φόβος οὐδείς, τῆς σῆς βασιλείας εἰς βουλὴν προτιθείσης τὸ προκείμενον, λέγειν τὸ παριστάμενον.»

3. Τότε τοίνυν ἐρωτωμένων, ὁ μὲν ἀπέλεγε καὶ τὰ τρία· μηδὲ γὰρ καταλαβεῖν ὅλως τὴν ἐκκλησίαν ἑνὶ τούτων χρησομένην καὶ μόνῳ, χρῆναι δὲ διατηρεῖν καὶ τοῖς ὀψὲ γενησομένοις ὃ δὴ σφεῖς ἐκ τῶν προτέρων παρέλαβον· εἰ δ´ ἐπισείεται κίνδυνος, αὐτοὺς μὲν μὴ χρεὼν φροντίζειν, πλὴν μὴν τοῦ εὔχεσθαι, τὸν δέ γε κρατοῦντα μὴ ἀνιέναι μηδὲν τῶν εἰς μέριμναν ἀνηκόντων, ἐφ´ ᾧ ἀκινδύνως τὸν κίνδυνον ἄλλως ἐκφύγοιμεν. Ἦσαν δ´ οἳ καὶ πρωτεῖον μόνον ἐδίδουν καὶ ἔκκλητον, ὡς αὐτῶν γε καὶ μόνων οἵων τ´ ὄντων ὑποκριθήσεσθαι καὶ σχῆμ´ ἕξειν καὶ ὄνομα, πλὴν τοῦ πράττεσθαι· μνημοσύνου δὲ μετεῖναι τῷ πάπᾳ δοκοῦντι διαφέρεσθαι, ἐπὶ συμβόλῳ καὶ ταῦτα πίστεως, μὴ καὶ τῶν λίαν ἀπειρημένων ἦν.

4. Ὁ δὲ Ξιφιλῖνος, μέγας ὢν οἰκονόμος τῷ τότε, τῷ γήρᾳ τε καὶ τῇ πρὸς βασιλέα συνηθείᾳ πιστεύων, καὶ προσελιπάρει, σταθεὶς καί γε τῶν γονάτων τοῦ βασιλέως ἁπτόμενος, μή, ζητῶν ἀναχαιτίζειν ἀλλότριον πόλεμον, ἴδιον καθ´ ἡμᾶς αὐτοὺς προσεπινοεῖν· μηδὲ γὰρ εἰρηνεύσειν πάντας, κἂν ἡμεῖς, φησίν, εἰρηνεύσαιμεν.

ιθʹ. Ὅπως, εἰς δύσνοιαν διαβαλλόμενοι, οἱ κληρικοὶ ἠνοχλοῦντο.

1. Ἐν τούτοις τῆς ἡμέρας τελεσθείσης ἐκείνης, ἐπισχὼν ἐφ´ ἡμέραις ὁ βασιλεὺς καὶ μαθὼν ὡς ἐν κλύδωνι τὰ τῆς ἐκκλησίας εἰσὶ καὶ εἷς τὸν ἕνα οὐ παραδέχεται, ὁ δῆθεν ἀνένδοτος τὸν ὑποκλιθέντα, πρῶτον μὲν σχεδιάσας τόμον, σκοπὸν τὴν πρὸς βασιλέα εὔνοιαν ἔχοντα, ἐκέλευεν ὑπογράφειν,

2. οὐκ οἶδ´ ἐπὶ ποίαν χρείαν, πλὴν τοῦ δόξαι σχεῖν τῶν τῆς ἐκκλησίας ὑποσημάνσεις, κἂν αἱ ὑποθέσεις τὸ διάφορον εἶχον. Κἀκεῖνοι προθύμως ὑπέγραφον τὸ πρὸς τὸν Ἀβραὰμ τοῦ Θεοῦ· Οἱ εὐλογοῦντές σε εὐλογημένοι, καὶ οἱ καταρώμενοί σε κεκατήρανται.

3. Ἔπειτα πέμψας τοὺς ἰδίους, οἰκίαν ἑκάστου κατεψηλάφα, ὅς τ´ αἴτιος ὅς τε καὶ οὐκί. Καὶ ἡ πρόφασις, ὡς αὐτὸν μὲν εἶναι τὸν κατασχόντα τὴν πόλιν καὶ πρὸς τοῖς ἄλλοις αὐτοῦ καὶ μόνου καὶ τὰς οἰκίας εἶναι, ἀποχαρίζεσθαι δὲ ταύτας τοῖς εὐνοοῦσι, τοῖς δὲ κατά τι ἀφηνιάζουσι καὶ τὴν χάριν ἀνατρέπειν, δίκαιον δ´ εἶναι καὶ τὰ τῶν ὄπισθεν χρόνων ἀναζητεῖν τοὺς ἐνοικοῦντας τὰ ἐποίκια. Ἀνεκεφαλαιοῦντο τοίνυν ἐπὶ χρόνοις εἰς πολὺ τὰ ἐποίκια, καὶ ἐνεχυράζοντο παραυτίκα κόσμιά τε παντοῖα καὶ ἔπιπλα καὶ πᾶν ὅ τί τις εἶχε, καὶ τὸ μεῖζον ἐκρίνοντο καὶ εἰς καθοσίωσιν. Ἡτοιμάζοντο δὲ καὶ φορτίδες τοῦ ἐξορίζεσθαι τοὺς ἤδη κατακρίτους δοκοῦντας.

4. Οὐ μὴν δὲ καὶ μέχρις ἐλπισμῶν τὰ δεινὰ ἦσαν, ἀλλὰ καὶ πείρᾳ τινὲς τῶν δεινῶν μετεῖχον, ὡς τοὺς μὲν εἰς Λῆμνον, τοὺς δ´ ἐς Σκῦρον, ἄλλους δ´ ἐς Κέω καὶ ἄλλους ἐς Νικαίας πόλιν περιορίζεσθαι, ἄλλους δ´ αὖθις τῆς πόλεως, τοὺς μὲν ἀκουσίως, τοὺς δ´ ἑκοντάς, ἐξορίζεσθαι, ἄλλους δὲ μέχρι Σηλυβρίας καὶ Ῥαιδεστοῦ, τινὰς δὲ καί, ἐντὸς τοῦ κατὰ τὸν Φάρον λιμένος γνωσιμαχήσαντας, ὑποκλῖναί τε καὶ ὑποστρέψαι.

κʹ. Τὸ κατὰ τὸν ῥήτορα τῆς ἐκκλησίας διήγημα καὶ τοῦ συγγραφέως σχετλίασις.

1. Τούτοις προσκείσθω καὶ τὸ κατὰ τὸν ῥήτορα διήγημα, φοβερὸν ὂν ἰδεῖν, φοβερὸν δὲ καὶ παθεῖν, πλὴν οὐκ ἐπὶ τούτου τοῦ καιροῦ γεγονός, ἀλλὰ πρότερον. Συνάπτομεν δὲ τοῖς δεινοῖς τὰ δεινὰ εἰς τὴν τῆς τότε βίας παράστασιν. Αἲ αἲ ὅτι καί, τοσαῦτα παθόντες, τοῖς ὕστερον ἐλθοῦσι, μηδὲν φανεῖσι, μὴ λέξασι, μὴ παθοῦσι, μόνον δ´ ἀφανείᾳ κρυβεῖσι καὶ τοῦ μηδεμιᾶς ἀξιοῦσθαι φροντίδος χάριν, ἀπηνῶς ἐκρινόμεθα, εἴπω δὲ καὶ κρινόμεθα. Ὑμεῖς, ὦ οὗτοι, τοὺς τῆς ἐκκλησίας, ποῦ στάντες ἢ ποῦ βάντες ἢ τί καὶ χρήσιμον ἐνδειξάμενοι; Ἀλλ´ οὐχ ὑμῖν, τοῖς δὲ δεξαμένοις ἡ μέμψις, καὶ μᾶλλον ὅτι κἀκείνοις ἐπιτιθεμένοις ἐχρώμεθα. Ἀλλὰ τὰ μὲν περὶ τούτων ἅλις, ἡμῖν δὲ καιρὸς τὸ καινὸν διηγεῖσθαι διήγημα.

2. Ἡμέρα ἦν ἐν τοῖς ἱεροῖς ἀνακτόροις συνάξεως, καὶ ἡ σύναξις ἱερά, καὶ ὅσον ἐν ἱερομονάχοις καὶ ἄλλως ἱερωμένοις καὶ μοναχοῖς πάνδημος· παρῆν δὲ καὶ πατριάρχης καὶ ἅπασα σύνοδος. Ἡ δὲ σκέψις περὶ τῆς κινουμένης εἰρήνης ἐκείνης. Τότε γοῦν καθεσθέντων, τιμηθέντων δ´ ἐπὶ καθέδρᾳ καὶ ἀμφοῖν τούτοιν, ὡς συναγωνιζομένοιν τῷ βασιλεῖ, τοῦ τε ἀρχιδιακόνου Μελιτηνιώτου καὶ τοῦ πρωτοαποστολαρίου Κυπρίου, ὁ ῥήτωρ Ὁλόβωλος ἵστατο, προσδοκῶν τὴν ἀπὸ βασιλέως ἐκχώρησιν· ὡς δ´ οὐχ ὡρίζετο ἐπὶ καθέδρας καὶ αὐτὸν ἕζεσθαι, ἐξελθὼν καθῆστο.

3. Ἐπεὶ δέ, λόγων κινουμένων, καὶ ὁ ῥήτωρ ἐζητεῖτο καὶ χρήσιμος ἐδόκει ἡ παρουσία ἐκείνου, ἀνεζητεῖτό τε καὶ παρίστατο, οὐ μὴν δὲ καὶ ὥστε δοκεῖν εὐμενὴς τὰ πρὸς βασιλέα διὰ τὸ ὡς δῆθεν τῆς ἀτιμίας ἐκείνης ὑπόγυον. Ὅθεν καὶ ἐρωτώμενος οὐκ ἀπεκρίνετο καί, ἐλπιζόμενος τὰ πρὸς χάριν λέγειν, ἐκεῖνος παλινῳδίαν οἷον πρὸς τὰ πρότερον ποιησάμενος, τὴν ἐναντίαν τῷ βασιλεῖ δῆλος ἦν βαδίζων, ὡς μὴ συνοίσοντος οὐδαμοῦ τοῦ εἰς ζήτησιν προκειμένου. Καὶ εὐθὺς αἴρεται μὲν τῷ βασιλεῖ ὁ θυμός, καὶ βοὴ ἦν, καὶ ὡς δύσνους ἀεὶ καὶ τῷ φρονήματι ἀλλοπρόσαλλος, καὶ ὅτι οὐ παρ´ ἄλλην αἰτίαν, ἀλλ´ αὐτὸ τοῦτο τὸ ἀεὶ δυσνοεῖν, καὶ τὸ ἐπὶ τῆς ῥινὸς πέπονθεν, αἰνιττομένης τῆς ποινῆς ἐντεῦθεν. Ὁ δέ, ἀκράτῳ πάθει φιλοτιμίας καὶ δόξῃ καταφρονήσεως θυμὸν ἄκαιρον μίξας, τὴν τῆς ποινῆς αἰτίαν ἐπαρρησίαζεν· ἡ δ´ ἦν, ὡς ἐκεῖνον λέγειν, ἡ πρὸς τὸν παῖδα Ἰωάννην καὶ βασιλέα εὔνοια. Καὶ ὁ μὲν εἶπεν· οἱ δὲ περὶ τὸν βασιλέα, ὡς δῆθεν εὐνοοῦντες εἰς χάριν, ἄλλος ἄλλοθέν ποθεν ἐκπηδήσαντες, διασπᾶν ὥρμων,

4. ἀλλ´ ὁ βασιλεύς, ὡς δῆθεν φιλανθρωπευόμενος, διεκώλυε, καιρὸν εἰς ἐκδίκησιν θείς, ὡς ἔδειξεν ὕστερον. Ὁ μὲν οὖν ῥήτωρ, τὴν τοῦ κρατοῦντος ὀργὴν ὑποπτεύων, τῇ ἐκκλησίᾳ προστρέχει καὶ παρ´ αὐτῆς ἤλπιζε σῴζεσθαι. Ὁ δέ, λαβὼν ἐκεῖθεν, περιορίζει εἰς Νίκαιαν, ὡς ἐπ´ εὐμενείᾳ δῆθεν εἰς τὴν τοῦ Ὑακίνθου ἀποστέλλων μονήν.

5. Οὔπω χρόνος τετέλεστο, καί, κινουμένων τότε τῶν ἡμετέρων, ἐπεὶ κἀκεῖνον ἤκουε τῶν δεδογμένων ἀποστατεῖν, δεξάμενος καὶ κατηγορίας μὴ προσηκούσας ἐκείνῳ μηδ´ ὁπωσοῦν, ἄλλοθεν καιρὸν νομίσας, κἀκεῖνον μὲν τιμωρῆσαι, ἡμᾶς δὲ δεδίξασθαι, ἐκεῖνον εἶναι τὸν πρέποντα, πέμπων ὑπὸ δεσμοῖς ἄγει· καὶ πρῶτον μὲν ἀπηνῶς προστάσσει καὶ ἀπανθρώπως αἰκίζεσθαι, ἔπειτα δὲ τὸν καινὸν ἐκεῖνον θρίαμβον ἀπεργάζεται. Σχοίνῳ γὰρ μακρῷ τῶν τραχήλων κελεύσας ἐκδῆσαι ἐκεῖνόν τε πρῶτον καὶ τὸν Ἰασίτην Μελίαν δεύτερον καὶ ἑξῆς ἄλλον καὶ αὖθις ἄλλον, ἕως καὶ δέκα τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἀνδρῶν ποσωθέντος, ὕστατον δὲ καὶ τὴν ἐκείνου ἀνεψιάν, εἰς τὴν μαγειῶν δῆθεν ἔνδειξιν, τοὺς μὲν δύο τοὺς πρώτους, ὡς καὶ ἐπὶ τῇ ὑποθέσει ἐκείνῃ μὴ κατανεύσαντας, καὶ ἐγκάτοις προβάτων ἐπιφορτίζει σὺν αὐτοῖς τοῖς ἐκείνων διαχωρήμασι, τὸν ῥήτορα δὲ διαφερόντως καὶ ἥπασι προβάτων κατὰ στόμα κελεύει τύπτεσθαι συνεχέστερον, καί, οὕτως ἀνὰ τὴν πόλιν ἅπασαν θριαμβευομένους, κύκλῳ τῆς ἐκκλησίας περιαγαγεῖν, ἀτιμοῦντας ἐκεῖσε πλέον εἰς φόβου καὶ ἀπειλῆς τοῖς κληρικοῖς ἔνδειξιν. Ἐπράττετο μὲν οὖν ταῦτα ἐλαφηβολιῶνος ἕκτῃ μηνὸς τοῦ ἐπιόντος ἔτους, τοῦ πατριάρχου Ἀρσενίου πρότερον ἢ ταῦτα γενέσθαι ἡμερῶν ἓξ κατὰ τὴν νῆσον μεταλλάξαντος, εἴτ´ οὖν τριακοστῇ γαμηλιῶνος μηνός.

6. Οἱ δὲ τοῦ κλήρου, τὸν κίνδυνον σφίσιν αἰωρούμενον βλέποντες, καθικέτευον τὸν κρατοῦντα ἀνεῖναι αὐτοὺς τῆς ὀργῆς, ἐφ´ ᾧ ἡσύχως καθῆσθαι, μέχρις ἂν ἐκ Ῥώμης οἱ πρέσβεις ἐπαναζεύξωσιν· ἀλλ´ οὐ πεῖθον πολλὰ λιπαροῦντες, ἀλλ´ ἄντικρυς ἐκρίνοντο τῆς πρὸς βασιλέα καθοσιώσεως, ἢν μή γε τὰ τῆς ὑπογραφῆς τελοῖεν. Ὡς δέ τινες εἰς φόβον κατέφευγον τοῦ μή τι καὶ πλέον προσβιασθῆναι, ὁ βασιλεὺς αὐτίκα προστάσσει, καὶ λόγος ἐκτίθεται χρυσοβούλλειος, πλήρης μὲν φρικωδεστάτων ἀρῶν, πλήρης δὲ καὶ ὅρκων παλαμναιοτάτων, ἦ μὴν μὴ ἐκβιάσασθαι πλέον, μὴ διαπράξασθαι, μὴ παρεγχειρῆσαι, μηδ´ εἰς νοῦν βαλεῖν μέχρι καὶ ἐς κεραίαν μίαν καὶ ἰῶτα τὰ τοῦ συμβόλου παραγαγεῖν, μὴ πλέον τῶν τριῶν κεφαλαίων, πρωτείου καὶ ἐκκλήτου καὶ μνημοσύνου, καὶ τούτων ἐπὶ ψιλοῖς ὀνόμασι κατ´ οἰκονομίαν, ζητῆσαι· εἰ δ´ οὖν, ἐξώλη τε καὶ προώλη γενέσθαι καὶ τὰ φοβερώτατα ὑποσχεῖν. Ταῦτα γράψας καὶ ὑπογράψας, προσέτι δὲ καὶ βούλλῃ χρυσῇ κατασφαλισάμενος,

7. πέμπει τῇ ἐκκλησίᾳ διὰ τοῦ πρωτασηκρῆτις Νεοκαισαρείτου Μιχαήλ· ᾧ δὴ καὶ βεβαιωθέντες, καθυπογράφουσιν, ἄνευ καὶ τότε τινῶν, οἳ δὴ καὶ ἐξορισθέντες, μετὰ καιρὸν συγκαταθέμενοι, κατάγονται καὶ ἑνοῦνται τῇ ἐκκλησίᾳ, οὐδενὸς τῶν τοῦ κλήρου ἐλλείψαντος.
 

précédent

Chapitre XVI.

1. Le Patriarche fait une lettre Synodale. 2. L'Empereur presse les autres Évêques de consentir à la paix. 3. Veccus trouve dans la le lecture des Saints Pères de quoi appuyer le sentiment des Latins.

1. Le Patriarche étant cependant en peine de répondre aux arguments de l'Empereur, qui poursuivait la conclusion de l'affaire avec plus de chaleur que jamais, le Moine Job Jasite qui appréhendait qu'il ne changeât de sentiment, s'avisa pour arrêter, et pour fixer, s'il est permis de parler ainsi, la légèreté de son esprit et de ses pensées de lui conseiller d'écrire une lettre Synodale qui contînt son sentiment, et d'y ajouter un serment solennel pour assurer davantage les personnes de piété auxquelles il s*adresserait, de la Fermeté inébranlable avec laquelle il était résolu de ne recevoir jamais en sa Communion les Latins, qui en étaient séparés par le Schisme. Le 323 Patriarche lui ayant donné charge de la dresser, il s'en acquitta à l'heure même ; mais avant que de la publier il jugea à propos d'assembler les Évêques, pour savoir s'ils auraient le courage de la soutenir. Ils s'y obligèrent tous par écrit, à la réserve des plus prudents. Lorsque la lettre fut publiée, le Patriarche se trouva tellement lié par son serment, qu'il n'était plus en sa liberté de changer d'avis , et qu'il disait publiquement qu'il déclarerait à l'Empereur, que jamais il ne consentirait à la réunion des deux Eglises.

2. Bien que l'Empereur souhaitât avec passion de venir à bout de cette affaire, il souhaitait qu'elle se fît du consentement du Patriarche, et quand il se vit hors d'espérance de l'obtenir, il n'en poursuivit pas pour cela les autres Évêques avec moins d'ardeur.

3. Veccus lisait cependant les livres des SS. Pères, et y découvrait des lumières qui le conduisaient à la paix, parce qu'il trouvait que toute la saute des Latins était d'avoir ajouté un nouvel article au Symbole. Il remarqua un passage de Saint Cyrille, qui semble mettre d'accord les deux Eglises sur le fond de la doctrine. Il est dit dans ce passage, Que l'Esprit saint est substantiellement du Père et du Fils. Tout le différend qui reste consiste dans la manière de s'exprimer, en ce que les Latins disent, Que l'Esprit saint procède du Père et du Fils, au lieu que nous disons, Qu'il procède du Père par le Fils. Il en avait un autre de 324 saint Maxime dans la lettre à Rufin , dont voici les termes. Ils font voir par là qu'ils ne tiennent pas que le sols soit le principe du saint Esprit , mais que le saint Esprit passe seulement par lui, pour montrer par là l'union d'une substance indivisible. Il n'avait garde d'oublier le témoignage du grand Athanase, qui dit, Que l'on ne pourrait reconnaitre l'Esprit saint dans l'ordre de la Trinité divine, s'il ne procédait du Père par le fils , non comme par un passage, mais comme par un principe. Ces témoignages et d'autres semblables ayant levé les scrupules de sa conscience, il se sentit fort disposé à la paix. L'Empereur se crut bien fort quand il eut son suffrage, et il ne cessa de représenter aux autres les guerres, les massacres, et les meurtres que l'on ne pouvait éviter autrement, et que l'on pouvait éviter par là selon le jugement des plus savants, sans blesser sa conscience. Pendant qu'il sollicitait ainsi les Evêques il fit attendre les Ambassadeurs du Pape, jusques à ce qu'il eût le consentement qu'il espérait.

325 Chapitre XVII.

1. L'Empereur envoie des Ambassadeurs au Pape. 2. Il traite avec le Patriarche.

1.  Les affaires étant encore indécises, l'Empereur jugea nécessaire d'envoyer une ambassade au Pape, pour détourner les armes du Roi de Sicile, par la soumission qu'il rendrait à l'Eglise Romaine, comme à la première de toutes les Eglises. Il choisit pour cet effet dans le Clergé, Germain, ci-evant Patriarche de Constantinople, et Théophane Évêque de Nicée, et dans le Sénat Acropolite grand Logothète, Panareté Président du Vestiaire, et Berreote grand Interprète. Les Ecclésiastiques montèrent sur une galère, et les autres Ambassadeurs sur une autre, à la réserve du grand Logothète. Ils portèrent quantité de présents à l'usage de l'Eglise, des étoles, des images d'or, des parfums de grand prix, et même le tapis enrichi d'or et de pierreries que l'Empereur avait donne à l'Église de sainte Sophie, et qu'il en avait depuis retiré à dessein d'en faire faire un autre semblable pour l'Eglise du premier des Apôtres.

2. Il ne pouvait se séparer sans violence du Patriarche, auquel il était aussi attaché que l'huitre l'est au rocher, tant à cause de l'absolution qu'il avait reçue par son ministère, qu'à cause des 326 autres grâces, et du salut éternel qu'il espérait obtenir de Dieu par ses prières, et sous sa conduite. Ne pouvant néanmoins l'abattre comme il avait abattu les autres Évêques, il traita avec lui, à condition qu'il se retirerait au Monastère de Periblepte, où il conserverait son revenu, et l'honneur d'être nomme dans les prières publiques : Que si les Ambassadeurs revenaient sans avoir rien sait à Rome, il retournerait dans son Palais, et les recevrait en sa Communion sans leur rien imputer du passé. Que si au contraire ils terminaient l'affaire, il demeurerait dans sa retraite, et souffrirait que l'on élût un autre Patriarche en sa place, puis que le serment qu'il avait sait ne lui permettait pas de la conserver. En exécution de cet accord Joseph se retira au Monastère de Periblepte, l'onzième jour de Janvier, en la seconde indiction, en l'année six mille sept cent quatre-vingt-deuxième.

327 Chapitre XVIII.

1. L'Empereur sait un discours aux Ecclésiastiques, pour les attirer à son s'intiment, 2. Ils y répondent. 3. Il en interroge un en particulier, qui dit son avis avec liberté. 4. Xiphilin se jette à ses pieds, pour le conjurer d abandonner la poursuite de l'affaire.

1.  L'Eglise jouit après cela d'un calme assez profond, mais les Ecclésiastiques n'en étaient pas plus en repos. L'Empereur se doutait que jamais ils ne consentiraient à la paix. Toutes les fois que Vcccus s'était entretenu avec eux sur ce sujet, et qu'il leur avait montré les passages des Saints Pères, qui avaient servi à le convaincre ; ils lui avaient déclaré franchement qu'ils n'en étaient point convaincus, et que jamais ils ne consentiraient à la paix. L'Empereur irrité de la vigueur de leur résistance, les accusait de manquer au respect qu'ils lui devaient, de condamner de lâcheté les Prélats qui s'étaient rendus à son avis, et de l'accuscr de les avoir réduits à cette nécessité par ses violences. Avant néanmoins que d'user de rigueur, il essaya de les gagner par ses caresses, et leur faisant l'honneur e s'asseoir au milieu d'eux, il leur proposa ses arguments ordinaires, et leur représenta que le dé- 328 sir de détourner la guerre donc l'Etat était menacé., et d'épargner le sang des Romains dont il avait sujet d'appréhender une cruelle effusion , était l'unique motif qui le portait à ménager la réconciliation de l'Eglise. Qu'il la ménagerait sans introduire aucune nouveauté, que l'on n'accorderait aux Latins que trois points : savoir la primauté du Pape, les appellations et la commémoration dans les prières publiques, qui a en juger sainement n'étaient de nulle importance. Quand sera-ce , leur dit-il, que le Pape viendra ici pour y précéder les autres Évêques  A qui prendra-t-il envie d'appeler à Rome , et de traverser une si vaste étendue de mer ? Quand on fera commémoration dit Pape soit dans l'Eglise de sainte Sophie, ou dans l'autre grande, que fera-t-on de contraire à la pureté de la doctrine ? Les Saints Pères n'ont-ils pas usé de semblables condescendances en des occasions, où ils ont vu que Ion en pouvait tirer un grand bien ? Qui a sauvé le monde, sinon la condescendance que Dieu a eue de le faire homme, de se laisser attacher à la Croix, et d'y mourir d'une mort, dont la douleur et l'infamie sont infiniment contraires à son impassibilité, et à sa gloire ? On peut reconnaître par cet exemple combien la condescendance est divine. Bien loin donc d'être blâmé d'en user pour détourner le péril qui nous menace, nous en serons loués par tout ce qu'il y a de personnes prudentes et habiles. J'apprends que vous vous séparez des Évêques, que vous tachez de rompre l'unité de l'Eglise , et que vous faites des imprécations contre moi. 329 Il est temps de nous éclaircir la dessus , parce qu'il n'y a point d'honneur pour moi à souffrir ces discours , ni de sûreté pour vous à les faire. Vous épouvantez le peuple en supposant que je pousserai mes desseins plus avant que je ne témoigne le vouloir faire et que je vous forcerai à quitter vos coutumes pour vous conformera la discipline, à la doctrine de Rome. Examinons si cela est véritable. Que chacun dise librement son sentiment, mais qu'il en juge auparavant selon les règles de l'Eglise , et non félonie dérèglement de sa passion. Il n'y a que la crainte du péril qui me porte à poursuivre cette affaire. Sans cela je n'aurais garde d'y songer. Que chacun considère attentivement la grandeur de ce péril, et qu'il dise son avis.

2. L'Empereur ayant taché d'adoucir par ce discours les principaux Ecclésiastiques, ils nièrent d'abord qu'ils eussent jamais fait d'imprécation contre lui. Aussi ne leur aurait il été ni sûr, ni honnête de l'avouer. Ils s'offrirent à subir les plus rigoureux châtiments, si l'on les en pouvoir convaincre. Après cela ils se justifièrent en disant, Que ce n'était pas une chose étrange qu'ils ne s'accordaient pas avec les Évêques , et que c'était plutôt une suite naturelle qu'ils tinrent un autre langage puisqu'ils gardaient une autre conduite. Qu'ils avaient usé d'une telle retenue dans tout le différend, que jamais il ne leur était échappé aucun terme injurieux. Que chacun était maître de son opinion , et qu'il pouvait embrasser demain ce qu'il rejetait aujourd'hui. Que l'on pouvait souvent changer par raison sans encourir aucun 330 blâme d'inconstance ; que les Évêques avaient pris le parti qu'ils avaient cru leur être le plus avantageux qu'ils ne les accusaient point d avoir en cela trahi leur conscience, que les Canons ne leur permettant pas de répondre en général touchant les affaires présentes parce qu'ils étaient soumis à l'autorité du Patriarche de qui ils devaient attendre les ordres, mais ils ne pouvaient répondre que chacun en particulier sur ce qu'il lui plairait de leur proposer.

3. En ayant donc interrogé un en particulier, il répondit qu'il rejetait également les trois points qui avaient été proposés, que l'Eglise de Constantinople ne pouvait reconnaître qu'un Pasteur, et qu'ils devaient conserver la doctrine qu'ils avaient reçues de leurs pères; que les dangers dont on les menaçait ne leur faisaient point de peur; qu'ils n'avaient point d'autres armes que leurs prières; et que c'était aux Princes de la terre à employer d'autres moyens que ceux-là pour se défendre. Quelques-uns furent d'avis d'accorder la primauté, et l'appel dans la créance que ce n'était qu'une vaine ombre d'autorité. Mais pour la commémoration du Pape dans les prières, ils la réfutèrent absolument, parce que c'était recevoir en leur Communion ceux qui avaient altéré le Symbole.

4. Après cela Xiphilin grand Oeconome se. fiant à, l'autorité que lui donnait et son âge, et l'ancienne familiarité qu'il avait avec l'Empereur le pria longtemps debout de ne point re- 331 muer cette affaire, et se jeta enfin à ses pieds pour le conjurer de ne point exciter une guerre civile en pensant éviter une guerre étrangère, et de s'assurer que quand ils consentiraient à la paix, tous les autres n'y consentiraient pas.

Chapitre XIX.

1. Formulaire de serment de fidélité. 2. Signé par les Ecclésiastiques. 3. Vexations faites pour les loyers des maisons. 4. Bannissements.

1. La journée ayant été employée en cette conférence, l'Empereur qui voyait la division croître de jour en jour, de sorte que ceux qui demeuraient attachés à l'ancienne doctrine évitaient la Communion de ceux qui s'accommodaient au temps , dressa un formulaire de serment de fidélité , et commanda à tout le monde de le signer.

2. Je ne sais quel dessein il avait en cela, si ce n'est de faire accroire que les Ecclésiastiques lui auraient donné un consentement par écrit, bien que cet écrit n'eût rien de commun avec le différent de l'Église. Les Ecclésiastiques signèrent avec joie, et se servirent de ces paroles que Dieu dit autrefois à Abraham , Que ceux qui vous béniront soient bénits , et que ceux qui vous maudiront soient maudits.

332 3. Il envoya ensuite des gardes souiller dans les maisons sans aucune distinction. Le prétexte d'une perquisition si extraordinaire était, qu'il avait acquis le domaine des maisons en reprenant la ville, et qu'en voulant bien laisser la jouissance à ceux qui obéissaient à ses volontés, il ne voulait pas faire la même grâce à ceux qui lui désobéissaient ; et il fit saisir tout ce que ceux-ci avaient de plus précieux pour le loyer de toutes les années passées.

4. Il prépara des vaisseaux pour transporter ceux qu'il avait envie de condamner. Il en transporta à Lemnos , d'autres à Scyre, d'autres à Céos, d'autres à Nicée. Il y en eut qui se bannirent d'eux-mêmes. Quelques-uns surent exilés à Selivrée , et à Redeste. Il y en eut qui ne furent envoyés qu'au port de Pharos pour aviser à la résolution qu'ils avaient à prendre, et quelques-uns de ceux-là ayant changé de sentiment eurent permission de revenir.

333 Chapitre XX.

1. Plainte de l'auteur. 2. Holobole est méprisé par l'Empereur dans une assemblée. 3. Il en témoigne son ressentiment par des réponses piquantes. 4. Il est relégué dans un Monastère. 5. Cruautés exercées contre lui,  et contre d'autres. 6. Déclaration de l'Empereur. 7. Soumission des Ecclésiastiques.

1. Je crois devoir raconter ici le traitement fait au Professeur de l'Eglise, qui fut un traitement terrible à voir, mais encore plus terrible à souffrir. Bien qu'il soit arrivé un peu avant le temps dont je parle , j'ai choisi cet endroit pour représenter tout de suite l'image des cruautés et des violences. Que nous sommes malheureux d'avoir été jugés, et de l'être encore par des personnes sans vertu, et sans mérite, qui n'ont été en sûreté que pour avoir été inconnues, et qui doivent leur repos au mépris que l'on a fait de leur faiblesse. C'est à vous que je parle, Ecclésiastiques, qui n'avez jamais rien fait pour l'Eglise. j'avoue que vous n'êtes pas les premiers auteurs du mal. Vous ne laissez pas pourtant d'en être coupables. Mais voila assez de plaintes., venons au récit que nous avons promis.

334 2. Un jour qu'il y avait une grande assemblée dans le palais Royal touchant les moyens de procurer la paix de l'Eglise, et que les Prêtres et les Moines y étaient, le Patriarche et son Clergé ; l'Empereur ayant commandé à l'Archidiacre, et au premier interprète de saint Paul, les deux plus passionnés défenseurs de son parti de s'asseoir, Holobole interprète des autres Livres de l'écriture demeura debout en attendant un pareil commandement. Mais l'Empereur ne le lui ayant point fait, il sortit de l'assemblée.

3. En agitant les questions, on jugea que sa présence serait utile, et on l'envoya chercher. Il rentra piqué de l'injure que l'Empereur lui venait de faire. Quand on lui demanda son avis il se tut. Puis étant pressé, au lieu que l'on espérait qu'il favorisait le dessein de l'Empereur, il déclara franchement qu'il n'estimait pas que la paix proposée fût utile. L'Empereur s'emporta à l'heure même s'écriant qu'il avait toujours été son ennemi, et que la haine qu'il lui portait ne procédait que du dépit de ce qu'il lui avait autrefois fait couper le nez. Alors le souvenir de cette vieille injure, réveillé par un nouveau mépris fit une si forte impression sur l'esprit d'Holobole, que ne pouvant modérer son ressentiment, il dit hautement qu'il ne l'avait souscrite que pour avoir gardé la fidélité qu'il devait à l'Empereur Jean son Souverain légitime. Il n'eût pas sitôt lâché cette parole, que les courtisans s'empres- 335 sant à l'envi de signaler leur zèle sautèrent hors de leurs places, comme pour le déchirer en pièces.

4. L'Empereur les arrêta par une fausse modération, et par un véritable désir de trouver une occasion plus avantageuse de se venger. Holobole appréhendant les effets de sa colère se sauva dans l'Eglise , mais il l'en retira, et sous prétexte de le traiter humainement, il l'envoya à Nicée dans le Monastère de Hyacinthe.

5. Il n'y avait pas encore un an qu'il y vivait en repos, lorsque sur un bruit qu'il n'approuvait pas la paix que l'on voulait faire avec les Latins, il le fit amener chargé de chaines, et cruellement fustiger. Apres cela par un nouveau genre d'inhumanité , il le fit trainer avec une corde au cou, comme en triomphe , et fit trainer ensuite Jasite, Melias , et d'autres jusques au nombre de dix. La nièce d'Holobole reçut un pareil traitement , sous prétexte qu'elle s'adonnait à la magie. Les deux premiers furent liés avec des boyaux de mouton pleins d'excréments. Holobole eut les joues battues avec une fressure le long du chemin. Ils furent ignominieusement promenés par toutes les rues, et autour de l'Eglise, pour épouvanter les autres Ecclésiastiques par le spectacle de cette infamie. Cette cruelle exécution fut faite le sixième jour d'Octobre, six jours après la mort du Patriarche Arsène.

6. Les Ecclésiastiques effrayés par la grandeur 336 du péril qui leur pendait sur la tête, supplièrent très humblement l'Empereur de suspendre les effets de sa colère jusques à ce que les Ambassadeurs fussent de retour. Mais bien loin de leur accorder leur prière, il leur déclara que ceux qui ne signeraient pas les articles de la paix seraient traités comme coupables de crime d'Etat. Plusieurs s'étant enfuis par l'appréhension de souffrir les dernières violences, il fit expédier des lettres scellées delà Bulle d'or, remplies d'imprécations, et de serments pour assurer qu'il n'avait intention de forcer personne à recevoir l'addition du moindre iota au Symbole, et qu'il ne demandait rien autre chose sinon que l'on avouât de bouche la primauté du Pape, les appellations, et la commémoration dans les prières, et que s'ils n'accordaient ces trois points là par condescendance, et par politique ils s'attendissent à être traités avec la dernière rigueur.

7. Ces lettres ayant été apportées par Michel de Néocesarée premier Secrétaire , la plupart des Ecclésiastiques signèrent. Quelques-uns qui refusèrent alors de signer revinrent depuis, et furent reçus, de sorte qu'il n'y en eut aucun qui ne consentît à la paix.

καʹ. Ὅπως οἱ πρέσβεις τοῦ βασιλέως κατὰ θάλασσαν ἐκινδύνευσαν.

1. Ἀλλὰ ῥητέον καὶ τὰ τῶν πρέσβεων. Ἐκεῖνοι γὰρ παρὰ καιρὸν πλεύσαντες —κρονίου γὰρ ἀρχομένου μηνὸς ταῖς ναυσὶν ἐμβάντες ἀπέπλεον—, πρὸς αὐτῷ τῷ Μαλέᾳ, ὃν καὶ Ξυλοφάγον καλεῖν εἰώθασι, λήγοντος τοῦ μηνός, γίνονται καὶ τῇ ἐνισταμένῃ τότε μεγάλῃ πέμπτῃ ἑσπέρας ναυαγίῳ χρῶνται δεινῷ. Αὐτίκα γὰρ ὤδινε μὲν ἡ θάλασσα, καὶ κατέβαινεν Ἑλλησποντίας λαμπρός, σὺν δὲ νεφέεσσι κάλυψε γαῖαν ὁμοῦ καὶ πόντον· καὶ νὺξ μὲν οὐκ οὐρανόθεν ὀρώρει, ἀλλ´ ἦν ταῖς ἀληθείαις νὺξ ἡ σκιὰ γῆς καὶ συνήθης, πλὴν ἀσέληνός τε καὶ ἀλαμπὴς ἐξ ἀστέρων. Ἡ δὲ τοῦ ἀέρος ἀκαταστασία καὶ σύγχυσις τὸ δεινὸν ἐπηύξανε τῆς θαλάσσης, καὶ δεινὸς ἐφῆπται τοῖς πλέουσι κίνδυνος. Πρῶτον μὲν οὖν διέσχεν ὁ κλύδων τὰς ναῦς ἀπ´ ἀλλήλων, καὶ οἱ ἐν αὐταῖς οὐκ εἶχον εἰδέναι ποῦ προΐασιν ἄρα ἑκάτεροι· ἐνέδοσαν γὰρ τῷ κύματι σφοδρῶς πλημμυροῦντι, ὅπου προσαράσσων ἀγρίως καὶ φέροι. Ὅθεν καὶ οἱ περὶ τὸν Γερμανὸν καὶ τὸν μέγαν λογοθέτην ἀνώθουν τε πρὸς πέλαγος τὴν τριήρη καὶ ἐξουρίαζον, τῷ πελάγει πιστεύσαντες, σοφώτερον δρῶντες ἢ κατὰ τοὺς λοιπούς. Ἐκεῖνοι γάρ, μικροψυχήσαντες πρὸς τὸν κίνδυνον καὶ τῇ ξηρᾷ, ἐγγὺς οὔσῃ, ἐλπίζοντες σωθήσεσθαι, εἰ λιμένι ἐντύχοιεν, τὴν γῆν μὲν ἐφυλάσσοντο, τὸν ἀπὸ ταύτης δεδιότες κίνδυνον, πλὴν δ´ ἀλλ´ οὐδὲ πάλιν τῷ πελάγει ἐπίστευον. Ὅθεν καὶ κατὰ μικρὸν τῆς φορᾶς τῶν κυμάτων ἡττωμένου τοῦ κυβερνήτου, ἀφανῶς ταῖς ἀκταῖς προσπαίουσι καὶ οὕτως αὐτόνεῳ καταδύονται, δῶρα ἐκεῖνα βασιλικὰ καὶ τὴν τῆς ἐκκλησίας πολύτιμον ἐνδυτὴν αὐτοῖς ἀνδράσι συγκαταδύσαντες, ἑνὸς καὶ μόνου διασωθέντος, ὃς δὴ καὶ ἄγγελος ἐγεγόνει τῆς συμφορᾶς. Καὶ οὕτω μὲν οἱ ἀμφὶ τοὺς ἄρχοντας ἐξαπολωλότες ἠγγέλλοντο· οἱ δὲ περὶ τοὺς τῆς ἐκκλησίας καὶ τὸν μέγαν λογοθέτην, τὴν νύκτα πᾶσαν πρός τε κῦμα πρός τε θάλασσαν διαναυμαχοῦντες καὶ πολλάκις ἐγγὺς ἐλθόντες τοῦ καταδῦναι, μόλις καὶ σὺν πολλῇ βίᾳ, ὑπαυγαζούσης ἡμέρας, πρὸς Μεθώνην γίνονται, μόγις ἀποδράσαντες παρ´ ἐλπίδα πᾶσαν τὸν ἐφεστῶτα κίνδυνον.

2. Ἐκεῖσε δ´ ἀνέσαντες ἡμέρας πλείους, ἐφ´ ᾧ μαθεῖν τὰ τῆς ἄλλης τριήρεως, εἴ που τοῦ κλύδωνος διαγένοιτο, ἐν εἰδήσει γίνονται τῆς πικρᾶς ἀγγελίας μετ´ οὐ πολύ· οἳ δὴ καὶ μόνοι λειφθέντες, ἐπεὶ οὐκ ἦν ὑποστρέφειν, τοῖς πρόσω ἐπιβαλλόμενοι, πρὸς τὴν Ῥώμην ἀπέπλεον. Καὶ δι´ ὀλίγων ἡμερῶν καταλαβόντες τὸν πάπαν, τὰ τῆς πρεσβείας ἐπλήρουν, ἀσμένως ὑποδεξαμένου τοῦ πάπα τοὺς πρέσβεις, ὥστε καὶ τιμῆσαι σφᾶς τιάραις τε καὶ μίτραις καὶ δακτυλίοις, ὡς ἡ ἐκείνων ἔχει ἐπ´ ἀρχιερεῦσι συνήθεια. Ἔαρ οὖν καὶ θέρος ἐκεῖσε διαγαγόντες καὶ τὰ εἰκότα φιλοφρονηθέντες παρὰ τοῦ πάπα, τὰ τῆς πρεσβείας διευθετοῦσι καί, φθινοπώρου λήγοντος, συνάμα πρέσβεσι τὴν πόλιν καταλαμβάνουσιν.

κβʹ. Ὅπως ὁ πάπας ἐμνημονεύετο, ἀργήσαντος τοῦ πατριάρχου.

1. Ἦν οὖν ἀπεντεῦθεν ἀργῆσαι μὲν τὸν πατριάρχην κατὰ τὰ συγκείμενα τέλεον, μνημονεύεσθαι δὲ τὸν πάπαν, καὶ εἶθ´ οὕτως καὶ τὸν εἰς πατριάρχην ἀνάγεσθαι μέλλοντα ψηφίζεσθαί τε καὶ καθιστᾶν. Τὸ μὲν οὖν τὸν πατριάρχην παρακινεῖσθαι ἐργῶδες ἦν, ἐπεὶ οὐκ αὐτόθεν ἐκεῖνος παρῃτεῖτο τὴν προστασίαν. Ὡς γοῦν οὐκ ἦν παραιτεῖσθαι, μάρτυρας τῶν πρὸς βασιλέα λόγων ἐκείνου ὡς ἦν παραστήσαντες—οἱ δ´ ἦσαν οἱ περὶ τὸν δικαιοφύλακα Σκουταριώτην—, ὡς ὑπισχνουμένου δῆθεν τοῦ πατριάρχου τὴν ἑκουσίαν ἐκχώρησιν, εἰ εὐοδοῖτο τὸ ἔργον, ταύτην τὴν φωνὴν ὡς παραίτησιν τελείαν, προσέτι δὲ καὶ τὸν ὅρκον, ἔκρινον οἱ ἀρχιερεῖς, τὴν μὲν ὡς ὑπόσχεσιν, τὸν δὲ ὡς κωλύμην ἄντικρυς. Τὸ γὰρ ἔνθεν μὲν μὴ καταδέχεσθαι τὴν πρᾶξιν ὀμνύοντα, ἐκεῖθεν δὲ γεγονυίας ἐκχωρεῖν ὑπισχνούμενον, δηλοῦντος ἦν πάντως, προχωρούσης τῆς πράξεως, τὴν ἰδίαν παραίτησιν· ἐπὶ τί γὰρ καὶ ἐπὶ τῶν τῆς ἐκκλησίας πραγμάτων εἶναι, τῆς πράξεως ἀποβάσης, ἧς χάριν καὶ ὅρκους ἐτίθει τοῦ μὴ δέξασθαι καὶ ὑποσχέσεις τοῦ ἐκχωρεῖν αὐτίκα προβάσης; Διά τοι ταῦτα καὶ ἀργίαν ἐκείνου καταψηφίζονται, καί γε μηνὸς ἑκατομβαιῶνος ἐννάτῃ παύεται τὸ τούτου μνημόσυνον, καὶ πρὸς τὴν κατὰ τὸν Ἀνάπλουν Λαύραν ἐκ τῆς Περιβλέπτου μεταφοιτᾷ.

2. Τοῦ δ´ αὐτοῦ μηνὸς ἕκτῃ καὶ δεκάτῃ, τοῦ Χαλκηδόνος Νικολάου ἱερουργοῦντος κατὰ τὰ ἀνάκτορα, ἀναγινώσκεται μὲν διττῶς, τῶν πρέσβεων συνάμα τῷ βασιλεῖ ἐκεῖσε παρόντων, ὁ ἀπόστολος, εἴτ´ οὖν ἡ περικοπὴ τῆς τῶν Πράξεων βίβλου—Πέτρου γὰρ τοῦ κορυφαίου τῶν ἀποστόλων ἤγετο ἑορτή, ἣν ἑορτάζει ἡ ἐκκλησία ἐπὶ τῇ καταθέσει τῶν θείων ἁλύσεων—, ἀναγινώσκεται δὲ ὡσαύτως καὶ τὸ θεῖον εὐαγγέλιον Γραικικῶς τε ὁμοῦ καὶ Ῥωμαϊκῶς, καὶ οὕτως κατὰ τόπον οἰκεῖον καὶ ὁ πάπας παρὰ τοῦ διακόνου ἐμνημονεύετο· ὁ δ´ ἦν ὁ Γρηγόριος, ἄκρος ἀρχιερεὺς τῆς ἀποστολικῆς ἐκκλησίας καὶ οἰκουμενικὸς πάπας μνημονευόμενος.

κγʹ. Περὶ τοῦ σχίσματος καθόλου τῆς ἐκκλησίας.

1. Ἐντεῦθεν τὰ τῆς ἐκκλησίας ἐνόσει, καὶ διεστέλλοντο ἀπ´ ἀλλήλων ἄνθρωποι, καὶ ὁ μὲν ἐκοινώνει τῷδε τῶν θείων συνάξεων, οἱ δὲ μὴ ἅψῃ, μὴ θίγῃς μέχρι καὶ ἐκπωμάτων αὐτῶν καὶ προσφωνημάτων ἀπακριβούμενοι. ᾜρετο δὲ τὸ σχίσμα μεῖζον, καὶ ὁ χθὲς ἐπὶ τῷδε πληροφορούμενος σήμερον ἀπεστρέφετο. Καὶ ὥσπερ εἴ τις κακοσπλάγχνως ἔχων, ἐπισυμβάντος καὶ ἄλλου νοσήματος, διπλοῦν ἔχει τὸ ἄλγος, καὶ τὸ πρότερον αὔξεται τῇ τοῦ ἐπιγενομένου προσκρούσει, ἐκεῖνα δ´ αὖθις πρὸς ἄλληλα διαφέρετον, ὥστε τὸ εἰς θεραπείαν τούτου καὶ συστολὴν εἰς αὔξην θατέρου γίνεσθαι καὶ ἀπαγορεύειν τὸν κάμνοντα, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τότε τῇ τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίᾳ συνέβαινε. Προόντος γὰρ ἀποχρώντως τοῦ κατὰ τὸν Ἀρσένιον σχίσματος, ἐπισυμπίπτει καὶ δεύτερον τόδε, ὥστ´ εἶναι μὲν καὶ ἄμφω τὰ μέγιστα ἀρρωστήματα καὶ τὸ μέγα τῆς ἐκκλησίας σῶμα καὶ ἀστασίαστον οἷά τε διαλυμαίνεσθαι, καθ´ αὑτὰ δὲ καὶ λίαν ἀξύμβατα, αὐτοὺς δ´ αὖθις τοὺς ἑκατέρας μερίδος πρὸς ἀλλήλους διαφωνεῖν καὶ τοὺς μὲν οὕτως, τοὺς δ´ ἄλλως, καὶ τοὺς μὲν ἁπλῶς, τοὺς δ´ ἀκριβέστερον, ἐπὶ τῷ σχίσματι διακεῖσθαι.

2. Τίς ἂν τὰ τότε ἀξίως θρηνήσοι, ὅπου γε καὶ πᾶν καὶ τῶν ἀπειρημένων πλημμέλημα οὐδὲν ἐδόκει καὶ εἰς συγκρίσεως λόγον τοῦ κοινωνεῖν ἀνεκτότερον; Οὐδὲ γὰρ ὅσον καὶ πέπρακτο ἐπὶ τοῖς ἔξω διεφημίζετο, ἀλλὰ προσετίθουν πλείω καὶ χείριστα, ἐπιδαψιλευόμενοι τοῖς κακίστοις, ὡς ἂν ὑπαγάγοιεν καὶ τὸν ποσῶς ἡσυχάζοντα. Τό τε γὰρ τῶν λεγόντων κακοῦργον καὶ τὸ τῶν ἀκουόντων ἰδιωτικὸν καὶ ἀγροῖκον ἐπῆγε πίστιν τοῖς λεγομένοις. Σῶφρον μὲν οὖν τὸν ἀγροῖκον μὴ πολυπραγμονεῖν, ἀλλ´ ἀπραγμόνως ἐᾶσθαι σῴζεσθαι. Εἰ δέ τις κινοίη καὶ διεγείροι πρὸς τὸ δῆθεν ἀσφαλίζεσθαι τὰ ἐς πίστιν, φεῦ τῆς κορύζης ὁπόση· ὅ τι δ´ ἄν τις ἐκεῖνον καὶ πείσειε λέγων, μετριάζειν πρὸς ταῦτα, ὡς μηδὲν πλέον εἰδότα μακέλλης τε καὶ σκαπάνης καὶ βιοτῆς ἀπράγμονος. Τοιούτους πολλοὶ τοὺς πολλοὺς εὑρόντες—οὐδὲ γὰρ πάντων ὁ λόγος ἅπτεται—, οἷς δὴ καὶ λόγος τῆς διαφορᾶς προειστήκει καὶ ἱστορίαι μέλημα ἧν καὶ γραφαῖς προσεῖχον καὶ τὸ τῆς αἰτιάσεως ὁπόσον ἦν διεγίνωσκον καὶ οὐχ ἧττον μετρίως ἢ ἀσφαλῶς ἐχρῶντο τοῖς πράγμασι, μεῖζον ἐποίουν ἢ ὅσον ἔδει τὸ σχίσμα. Ἐχρῆν γὰρ ἴσως ὁπόσον ἦν χθὲς τὸ πρὸς τοὺς Ἰταλοὺς ἐκείνοις διάφορον, τοσοῦτον καὶ πρὸς τοὺς ἰδίους ἔχειν, ὅπου γέ τινες, καὶ αὐτοῖς δὴ τότε κατὰ χρείαν κοινωνοῦντες, καθ´ ὅ τί τις εἴπειε, τῶν ἰδίων ἀδελφῶν ὡς ἐναγεστάτων διίσταντο. Ἀλλὰ τὰ μὲν ἐκείνων οὕτω, καὶ ὁ λόγος παρενήνεκται τοῦ εἰκότος, τοῦ πάθους κινήσαντος· οὐδὲ γὰρ ἐγκαλεῖν, ἀλλ´ ἱστορεῖν, προεθέμεθα. Ὅθεν καὶ ὁ μὲν λόγος ψιλὰ τὰ πραχθέντα τίθησιν, ἐξέσται δὲ κρίνειν τῷ βουλομένῳ.

κδʹ. Περὶ τῆς ἐκλογῆς τοῦ χαρτοφύλακος Βέκκου εἰς τὸ πατριαρχεῖον.

1. Τότε τοίνυν τοῦ μὲν Ἰωσὴφ ἀργήσαντος, ὡς προλέλεκται, τῆς δ´ ἐκκλησίας ζητούσης τὸν προστησόμενον, πολλοὶ μὲν ἐνεκρίνοντο τῶν δοκούντων ἀπό τε τῶν μοναχῶν καὶ τῶν ἄλλως ἱερωμένων, ἔρρεπε δὲ πλέον ἡ ψῆφος τῷ Πρίγκιπι, ἀνδρὶ εὐγενεῖ μὲν τὰ εἰς γένος, ἐκ πριγκίπων δὲ τῶν κατὰ Πελοπόνησον κατάγοντι τὸ ἀνέκαθεν, ὁπόθεν νέος ξενιτεύσας, κατ´ ἀρετῆς λόγους καὶ πολιτείας ἀκριβεστάτης, ἔν τινι τῶν κατὰ τὴν ἀνατολὴν μονῶν τοῦ Μέλανος ὄρους, ὅπου γε καὶ τὸν ἀπὸ πατριαρχῶν Γερμανὸν ἀσκεῖν ἐλέγομεν, φέρων ἑαυτὸν ἐγκλείει. Ἐκεῖθεν δὲ μετὰ χρόνους τῷ βασιλεῖ προσχωρεῖ καί, τὴν τοῦ Παντοκράτορος μονὴν πιστευθείς, καταστὰς εἰς ἀρχιμανδρίτην, εἶτα καὶ τὰ πρὸς τοὺς ἀνατολικοὺς Τοχάρους διαπρεσβεύσας, τὴν νόθον Μαρίαν τοῦ βασιλέως εἰς νύμφην ἀγαγὼν ἐκεῖσε τῷ Ἀπαγᾷ, πρός τινι κελλίῳ τῆς τῶν Ὁδηγῶν μονῆς ἐπανελθὼν ἡσύχαζεν· ὕστερον δὲ κἀν τῇ τῆς Ἀντιοχείας ἐκκλησίᾳ εἰς πατριάρχην καθίσταται. Τότε δὲ καθ´ αὑτὸν ὄντι καὶ ἡσυχάζοντι ἡ ψῆφος ἔρρεπε τῶν λοιπῶν πλέον, ἐς ὃ τῆς κατὰ τὴν Κωνσταντινούπολιν ἐκκλησίας προστήσεσθαι· κἂν ἐγεγόνει τοῦτο, ἢν μή γέ τινες τῶν ἀρχιερέων εὐδόκουν ἐπὶ τῷ Βέκκῳ, ἅμα μὲν χαρτοφύλακι ὄντι, ἅμα δὲ καὶ μεγάλῳ σκευοφύλακι, καὶ κλέος ἔχοντι μέγιστον.

2. Ἀνατεθέντων δ´ ἐπὶ τῷ βασιλεῖ τῶν κατὰ τὰς ψήφους, ὁ Βέκκος ἐδέδοκτο ἀξιώτερος τά τε ἄλλα καὶ ὅτι λόγιος ὁ ἀνὴρ καὶ καταστέλλειν ἔχοι τὸ σχίσμα τῇ ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας πολυχρονίῳ πείρᾳ καὶ λογιότητι.

3. Ὅθεν καὶ συναχθέντες οἱ ἀρχιερεῖς ἐν ταὐτῷ ἐπὶ τοῦ θείου καὶ μεγάλου τεμένους ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν καὶ πρῶτον καὶ δεύτερον καὶ τρίτον ψηφίζονται. Καὶ ὁ Βέκκος εἰκοστῇ μὲν ἕκτῃ πυαντιῶνος μηνός, κατὰ τὴν ἑορτὴν τῶν ἁγίων πατέρων τῶν ἐν Νικαίᾳ, πατριάρχης προβέβληται, δευτέρᾳ δὲ μαιμακτηριῶνος, τῇ ἐπιούσῃ κυριακῇ, ἐν ἐπισήμῳ ἡμέρᾳ τοῦ Πνεύματος, τὰ τοῦ Πνεύματος δέχεται καὶ τελειοῦται ἀρχιερεύς.

4. Ὁ μέντοι γε βασιλεύς, ἐπ´ ἐκείνῳ μικρὸν σχολάσας τὸν νοῦν, ὡς ἄν γε καὶ κατασταίη πρὸς τὴν πνευματικὴν ἐκείνην ἀρχήν, τὸ λοιπὸν κοσμικαῖς ἐνεδίδου φροντίσιν, εἰδὼς ἱκανὸν ἐκεῖνον ὄντα τὰ τῆς ἐκκλησίας ἰθύνειν μετ´ αὐτάρκους πείρας καὶ τῆς περὶ ταῦτα παμπόλλης συνέσεως. Συλλήψεσθαι δέ οἱ ἐς ὅ τι καὶ δέοιτο παρεῖχεν ἕτοιμον ἑαυτόν, ἐλπίζων παρ´ ἐκείνου καὶ αὐτὸς τὰ ὅμοια ἔχειν. Ἐδίδου δέ οἱ καὶ παρρησίας χώραν ἐντυγχάνειν ὑπὲρ ἀνθρώπων τὰ πρέποντα καί γε ἀνύτειν, ὡς οὐ παρὰ τὸ δέον ἐντευξόμενον. Διένεμε γὰρ ἑαυτὸν δίχα, τοῖς τε δεομένοις ἐξ ἐλέους εὖ πάσχειν, τοῖς τε φερομένοις καί τι πρὸς ἀποφυγὴν τῶν ἐγκλημάτων δικαίωμα. Καὶ τοῖς μέν, τὰς ἀφ´ ἑαυτοῦ προσωποποιῶν Λιτὰς χωλάς τε ῥυσσάς τε παραβλῶπάς τ´ ὀφθαλμώ, ἐθήρα τὸν ἐκ τοῦ βασιλέως ἔλεον, ὁμολογῶν μὲν αὐτὸς ὑπὲρ ἐκείνων τὸ πταῖσμα, δεόμενος δὲ ἀφεθῆναι τοῦ προστιμωμένου τῷ πταίσματι· τῶν δέ, καὶ θαρραλεώτερον ὑπερμαχῶν τῷ κρατοῦντι, ὡς ἀδικουμένων ἐζήτει τὴν λύσιν. Οὐ γὰρ ἑρμηνέως ἔχρῃζεν ἐς ὅ τι μάθοι τὰ τοῦ δεομένου πῶς ἂν ἔχοιεν, ἀλλ´ αὐτὸς ἀκούων, μόνον ἀξιῶν ἀληθεύειν τὸν λέγοντα, ὡς ἀνοισθησομένων τῶν λόγων τῷ βασιλεῖ, αὐτὸς διακρίνων, τὰς ἀναδοχὰς ἐποιεῖτο κατὰ τὰς κρίσεις. Εἵποντο δὲ καὶ οἱ πρὸς τὸν κρατοῦντα λόγοι κατὰ τὰς ἀναδοχάς· προῳκονόμει γὰρ πρὸς τὸ χρήσιμον καὶ τὰς περὶ ἑκάστου ἀναφοράς, ὡς τὴν μὲν προτάττεσθαι, τὴν δ´ ὑποτάττεσθαι, καὶ τὴν μὲν πρωτολογησομένην, τὴν δ´ ὑστερήσουσαν, ὥστε καὶ πολλάκις μετεγγράφεσθαι τὸ τῆς ἀναφορᾶς γραμμάτιον συμβεβήκει, ὡς δευτέρου ἢ καὶ τρίτου ἢ καὶ ὑστάτου τεθησομένου τοῦ παροξυσμὸν ἐκ τῶν εἰκότων κινῆσαι βασιλέως ὑφορωμένου, πρώτου δέ γε τοῦ ἢ ῥᾳδίως ἀνυσθησομένου ἢ καὶ εἰς χαριεντισμόν τινα δόξοντος. Ὑπ´ αὐτῷ γὰρ καὶ τῶν πολλῶν ἐθάρσουν αἱ τόλμαι, ὡς μέχρι βασιλέως ἀναχθησόμεναι, καὶ ἔνδοξος ἦν ὁ τολμῶν αὐτίκα περὶ τῶν σφετέρων δικαίων λέγειν, ὡς ἀληθῆ δόξων λέγειν δι´ ἐκείνου πρὸς τὸν κρατοῦντα. Οὕτως ἦν πρὸς τὰς ἀναδοχὰς τῶν ἀνθρώπων ὁ ἀνὴρ δοκιμώτατος ὤστε καὶ προλαβεῖν οὐ χεῖρόν τινα τῶν αὐτοῦ εἰς δεῖγμ´ ἀκριβοῦς παρρησίας καὶ τῆς περὶ τὸ δίκαιον ἀντιλήψεως.

Θέρους ἀκμὴ ἦν, καὶ ὁ κρατῶν περὶ τὸ τῆς μεσημβρίας σταθερώτατον, μετὰ τὸν μετ´ ἄριστον ὕπνον, κατὰ τὰ ᾨάτου μέσα καθήμενος ἐναιθρίαζε. Συνεδριάζων δ´ ἦν ἐκείνῳ καὶ πατριάρχης, ἐγγύθεν ἐκ τῆς Χώρας ἔχων, ἡνίκα καὶ βασιλεὺς ἐξ ὕπνου ἀνέγροιτο, ἐκ τοῦ ῥᾷστα παραγίνεσθαι. Ἐνετύγχανε τοίνυν, καὶ ἡ ἐντυχία ἀξίωσις ὑπὲρ ἀνθρώπου ἦν ὃν ἠδικῆσθαι μὲν ὁ ἱερεὺς διεγίνωσκεν, οὐ καλῶς δ´ ἔχων ὁ βασιλεὺς περὶ ἐκεῖνον οὐ κατένευε σῴζεσθαι· καὶ ἡ ἔνστασις ἀμφοτέρωθεν ἱκανὴ ἦν θορυβῆσαι καὶ τὸν ἀκούοντα. Τοῖς δ´ οὐκ ἔληγεν ἔτι, ἀλλὰ τῷ μέν, ὡς ὑπὲρ δικαίου λέγοντι, ὁ ζῆλος ἀνέζει καὶ παρρησιαστικώτερον ἔπληττε, βασιλεῖ δέ, τὸ ἐπὶ τῷ διαπρεσβευομένῳ ἔχθος πρὸς τὴν κατὰ τοῦ πρεσβεύοντος βαρύτητα τρέψαντι, ξυνέβαινε παροξύνεσθαι. Καὶ ὁ μὲν ἐδέετο, ὁ δ´ ἀνένευεν· ὁ μὲν καὶ δραστικώτερον ἠντιβόλει, ὁ δ´ ἠγρίαινε. Τέλος ἀλλ´ ἀδικεῖσθαι τὸν ἄνθρωπον ἔλεγεν, ὁ δ´ οὐκ ἐφρόντιζεν. Ὡς δὲ καὶ δῆλος ἦν πράξων παραβολώτερον, ἢν μή γ´ ἀκούοι, ὁ δὲ ἀλλ´ οὐκ ἐδίδου τὸ παράπαν τὴν λύσιν, κἂν ὅ τι καὶ πράξοι. Καὶ εὐθὺς ζῆλος εἰσέδυ τὸν ἱερέα, καί· «Τί δέ, φησί, καὶ ἀπὸ τίνων ἀρχιερεῖς εἶναι ἄξιον ἢ μαγείρους καὶ στράτωρας, οὓς ὑποκλίνειν ἀνάγκη, κἂν ὅ τι θέλοιτε;» Ταῦτά τε εἰπεῖν καὶ ἀθρόον τὸ τῆς πατριαρχίας σύμβολον ῥῖψαι, τὴν βακτηρίαν, τὴν δ´ ἐπιρροιζῆσαι, πρὸ ποδῶν τῷ βασιλεῖ πεσοῦσαν, τὸν δ´ ἅμ´ ἀναστάντα, ᾗ ποδῶν εἶχεν, ἔξω χωρεῖν. Καὶ τὸν μὲν βασιλέα, ἐν αἰσχύνῃ ποιοῦντα τὸ πρᾶγμα, ἐννεὸν ἀνίστασθαι, ἐκεῖνον δὲ πολλῶν ἐπεχόντων καί γε τῶν ἐκ βασιλέως συχνῶν πεμπομένων καὶ ὑποστρέψαι παρακαλούντων, ὡς εἰς λύπην τῷ βασιλεῖ γενησομένης τῆς ἐκχωρήσεως, τὸν δὲ μηδ´ ὅλως ἀκοῦσαι, ἀλλὰ πεζῇ διελθεῖν καὶ τὴν μονὴν τῆς Χώρας καταλαβεῖν, ἔργῳ δείξαντα τὴν τοῦ ζήλου φύσιν ὁποία καὶ ὡς οὐ λαμβάνει πρόσωπον, ἂν κατὰ Θεὸν γίνηται.
Ἄλλοτε δὲ πάλιν—προτρέχει γὰρ καὶ τοῦτο ῥηθῆναι—ὑπὲρ ἀνθρώπου δέησις ἦν δοκοῦντος ἔχειν τὸ δίκαιον ἐφ´ οἷς καὶ βασιλέως δέεται, ἀλλὰ πολλάκις εἰπὼν οὐκ ἠκούσθη, καὶ ὑπερήμερος ἐφαίνετο ἡ βοήθεια. Δράττεται τοίνυν ὁ πρεσβεύων καιροῦ, καὶ ὁ καιρὸς ἑορτὴ ἦν τοῦ ἐν μάρτυσι περιφανοῦς Γεωργίου καὶ σύναξις ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγων ἀνὰ τὴν τῶν Μαγγάνων μονήν. Καὶ ὁ μὲν ἱερεὺς τὴν ἀναίμακτον ἐτέλει θυσίαν, ὁ δὲ βασιλεὺς ἱστάμενος ἐτελεῖτο. Ἐπεὶ δ´ ἐτελεύτα ἡ τῶν δώρων ἀναφορὰ καὶ ἔδει τὸν βασιλέα νιψάμενον προσελθεῖν, ἐφ´ ᾧ τε μετασχεῖν ἀντιδώρου καὶ εὐλογίαν παρὰ τοῦ λειτουργήσαντος δέξασθαι, ἀνοίγνυνται τὰ πρόσθεν τῶν ἀδύτων θυρία, ἐμφανίζεται ὁ τὴν εὐχὴν τελέσων τῷ βασιλεῖ, πρόσεισι βασιλεύς, ἐκτείνει τὰς χεῖρας τοῦ θείου ἄρτου ληψόμενος, ἐπέχει τὴν δεξιὰν ὁ ἱερεύς, τὸ τοῦ ἱεροῦ ἄρτου κλάσμα κατέχουσαν. Καὶ οὕτω τῶν μὲν χειρῶν ἐκτεταμένων τῷ βασιλεῖ, τῆς δὲ δεξιᾶς τῷ ἱερεῖ ἀτρεμούσης, ἡ γλῶσσα φέρει τὴν ἱκεσίαν καὶ τῷ λυπουμένῳ ζητεῖ τὴν λύσιν. Εἶδες ἂν τότε γενναῖον παράστημα τῆς ψυχῆς, τοῦ μὲν ἱκετεύοντος δοῦναι τὸ κλάσμα, τοῦ δ´ ἱκετεύοντος δοῦναι τὴν λύσιν, καὶ τοῦ μὲν εἰς καιρὸν ἀναρτῶντος, ὡς μὴ ὄντος ἐκείνου καιροῦ λύσεως, τοῦ δὲ καὶ μᾶλλον ἐξαναγκάζοντος, ὡς ὄντος ἐκείνου καιροῦ ἅμα μὲν ἁγιασμοῦ ἐκ Θεοῦ, ἅμα δὲ καὶ συμπαθείας πρὸς ἄνθρωπον. Τέλος ἀντιβολεῖ βασιλεὺς τὸ κλάσμα λαμβάνειν, οὐ κατὰ χρείαν μᾶλλον, ὡς ἔδειξεν, ἤ, εἴ γε κενὸς ὑποστρέψοι, τὸν λαὸν αἰσχυνόμενος. Ὡς δ´ οὐκ ἐδίδου, εἰς κρῖμα λέγων λαμβάνειν, εἰ μὴ λύοι τῷ διακενῆς λυπουμένῳ τὴν λύπην, μεταβαλεῖν τε τὸν βασιλέα τὸ ἱλαρὸν εἰς ὀργὴν καί, μηδὲν προσθέντα τοῦ «ἀνέορτα» εἰπεῖν «ἑορτάσαμεν», χωρῆσαι πρὸς τὸ παλάτιον.

κεʹ. Ὅπως μὴ φέρων ὁ βασιλεὺς τὴν παρὰ τοῦ πατριάρχου ἐνόχλησιν τὴν τρίτην ἔταττεν.

6. Ἐπὶ τούτοις ὁ βασιλεύς, αἰδεσθεὶς τὸν ἄνδρα, ὠρέγετο μὲν ἔκποθεν αἰτίαν σχεδιασθῆναι τοῦ ὅπως ταπεινωθείη τὸ τοῦ ἀνδρὸς ἀκατάπληκτον, τῷ δέ γε τέως, τοῖς περὶ αὐτὸν ἀπολογούμενος ὅπως πολλάκις ἀντιβαίνει καὶ οὐ πείθεται μεσιτεύοντος, τὴν συνεχῆ προσεδρείαν ᾐτιᾶτο τῆς ἀπειθείας καὶ ὡς, συνεχῶς ἐνοχλούμενος, ταὐτόν τι πάσχει τοῖς ἁψικόροις, πολλῶν παρατιθεμένων βρωμάτων· ἐκείνους γάρ, ἢν μή τις ἀποσκευάζηται τὰ τεθέντα, ὀργίζεσθαι, καὶ αὐτόν, πολλῶν καθ´ ἑκάστην ἐπαντλουμένων τῶν ὑποθέσεων, καὶ ταῦτ´ οὐκ ἐκ μηνυμάτων, ἀλλ´ αὐτοπροσώπως, ὁπότε καὶ ἡ ἀντιλογία καιρὸν ἔχει πρὸς ἕκαστον διὰ τὸ ἀξίωμα, ἀγανακτεῖν καὶ δυσκολαίνειν πρὸς τὴν κατάνευσιν, πολλῶν ἐπεισρεόντων ἄλλοθεν ἄλλων καὶ μεθελκόντων ἑκάστου πρὸς ἑαυτὸ τὸν νοῦν τὸν βασίλειον. Καὶ τὸν μαθεῖν καὶ ζητῆσαι καιρὸν ἐντυχίας ἴδιον, μιᾶς ἡμέρας εἰς τοῦτο τῶν ἑπτὰ ἐκλεγείσης·

7. καὶ ἐκλεγῆναι τὴν τρίτην, ὡς εἶναι μόνην ταύτην τῆς ἑβδομάδος ἁπάσης καιρὸν ἐντυχίας ὑπὲρ ἀνθρώπων τοῦ πατριάρχου πρὸς βασιλέα, ταχθῆναί τε καὶ γραμματικὸν ἴδιον τὸν Ξιφιλῖνον Μιχαήλ, ἐφ´ ᾧ τὰς λύσεις τῶν ἀναφορῶν ἀναδεχόμενον γράφειν. Οὕτως ἦν ἡ τρίτη ἀφωρισμένη Θεῷ ἐλέους καὶ παρακλήσεως. Ὡς ἂν δὲ μὴ ἀφαιροῖτο ἡ ἡμέρα τοῦ προνομίου, ἀσχοληθέντος ἐπ´ ἄλλοις κατ´ ἀνάγκην τοῦ ἄνακτος, τόπος ἀναπαύσεως τοῖς περὶ τὸν πατριάρχην ἡ τῆς Χώρας ἐτάχθη μονή, εἰς ἣν καὶ ὑποστρέφων ἐνίοτε, ἤν τι πρωΐαθεν μὴ ἀνύσειεν, ἐξ ἀναγκαίας ἀσχολίας ἐπεισπεσούσης τῷ βασιλεῖ, ἡ δείλη ὀψία μέχρι καὶ ἐς ὀψὲ τῶν νυκτῶν ἀνεπλήρου τὸ ἐλλειφθέν. Καὶ πολλῶν καλῶν ἐκ τῆς περὶ ταῦτα τοῦ πατριάρχου σπουδῆς ἀπώναντο ἄνθρωποι. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐς τοσοῦτον, ἃ δὴ καί, καθ´ εἱρμὸν προλαβών, ὁ λόγος ὑπέμνησεν.

κϛʹ. Ὅπως καὶ αὖθις πρὸς τὸν πάπαν πρέσβεις ἐστέλλοντο.

1. Ὁ μέντοι γε βασιλεὺς πρέσβεις εὐτρεπίσας ἀποστέλλει πρὸς πάπαν, ἅμα μὲν δηλώσοντας τὸν τῆς πράξεως ἐπιτελεσμόν, ἅμα δὲ καὶ τὰ κατὰ τὸν Κάρουλον μαθησείοντας, εἰ καθυφῆκε τῆς ὁρμῆς ἐκείνης καὶ πρὸς τὸ ταπεινότερον ὑπεκλίθη. Οἱ δὲ παραγενόμενοι, τὰ μὲν τῆς εἰρήνης δηλώσαντες, ἀπεδέχθησαν,

2. καταλαμβάνουσι δ´ ἐκεῖσε τὸν Κάρουλον, ὅλον θυμοῦ πνέοντα καὶ λιπαρῶς τῷ πάπᾳ προσκείμενον καὶ προσλιπαροῦντα ἐφεῖναι τούτῳ τὴν ἐπὶ τὴν πόλιν ἐπέλευσιν. Ἑώρων οὖν ἐκεῖνον ὁσημέραι τῶν ποδῶν τοῦ πάπα προκυλινδούμενον καὶ ἐς τοσοῦτον ταῖς μανίαις συνισχημένον ὥστε καὶ τὸ ἀνὰ χεῖρας σκῆπτρον, ὃ σύνηθες κρατεῖν τοῖς τῶν Ἰταλῶν μεγιστᾶσιν, ὀδοῦσιν ἐκ μανίας καταφαγεῖν, ἐπειδή, λιτανεύων καὶ τὴν πρὸς ἀπαρτισμὸν ἔξοδον προβαλλόμενος καὶ προτείνων τὰ αὐτοῦ δίκαια, οὐδ´ ὅλως τὸν πάπαν ἔπειθεν ἀπολύειν, ἀλλ´ ἦν παρὰ κωφῷ λέγων. Ἀντεπῆγε γὰρ καὶ ὁ πάπας τὰ ὑπὲρ τῶν Γραικῶν δίκαια, ὡς ἐκείνων οὖσα ἡ μεγαλόπολις ἐκείνοις πάλιν καὶ προσεγένετο καὶ ὅτι νόμος ἀνθρώποις ταῦτα, καὶ δῶρα πολέμου καὶ πόλεις καὶ χρήματα, τὸ δὲ μεῖζον ὅτι κἀκεῖνοι τῆς ἐκκλησίας υἱοὶ καὶ χριστιανοί· χριστιανοῖς δὲ κατὰ χριστιανῶν ἐφεῖναι, μὴ καὶ εἰς παροργισμὸν τοῦ θείου πράττοιμεν.

 

337 Chapitre XXI.

1. Les Ambassadeurs sont battus par la tempête. 2. Ils arrivent à Rome et y font la paix.

1.  Il est temps de revenir à nos Ambassadeurs, qui ayant osé s'embarquer au mois de Mars, saison incommode et dangereuse pour la navigation, arrivèrent à Malée que l'on appelle communément Xylofage, c'est à dire avale-vaisseaux, à cause des fréquents naufrages qui y arrivent. Sur la fin du cinquième jour de la semaine Sainte, ils furent attaqueéspar une furieuse tempête. Un vent qui soufflait avec violence du côté de l'Hellespont couvrit de nuages la mer et la terre. Bien que le Soleil fût encore sur l'horizon, l'air ne laissa pas d'être obscurci par une nuit plus sombre que celle qui vient de l'ombre de la terre, parce qu'il ne restait pas le moindre rayon de la lune., ni des étoiles. L'impétuosité des vagues ayant emporté les deux galères, elles se séparèrent de telle sorte qu'elles se perdirent de vue. Celle qui portait Germain et Acropolite prit la haute mer, au lieu que l'autre côtoya la terre. Mais quelque effort que fit le pilote de celle-ci pour éviter les écueils, un coup de vent le jeta avec telle violence contre le rivage, que le vaisseau en fut brisé, et que tous les hommes y périrent avec leurs pré- 338 sents, excepté un qui s'échappa pour en apporter la nouvelle. La galère où était Germain combattit toute la nuit contre les vents, et contre les flots, et après avoir essuyé divers dangers, elle aborda au point du jour à Metone.

2. Ils y attendirent quelques jours leurs compagnons, mais ayant appris depuis leur naufrage, ils continuèrent leur voyage, et furent reçus très civilement par le Pape. Ils furent régalés de Tiares, de Mitres, et d'Anneaux qui sont des ornements que les Évêques de ce pays-là ont accoutumés de porter. Ils y passèrent le printemps et l'été suivant, et y terminèrent les affaires selon leurs ordres. Vers l'automne ils revinrent à Constantinople et y amenèrent avec eux les Ambassadeurs du Pape.

Chapitre XXII.

1. On dépose le Patriarche. 2. On fait commémoration du Pape.

1 La conclusion de la paix de l'Eglise devait être suivie de la commémoration du Pape dans les prières publiques, de la destitution de Joseph Patriarche, et de l'élection d'un autre. Il y avait de la difficulté à destituer le Patriarche , parce qu'il né s'était point démis, et comme l'on n'osait lui demander sa démission , on jugea à propos d'entendre des témoins, et entre autres  339 Scutariote Diccophylax, qui déposèrent qu'il avait promis à l'Empereur de se démettre, si l'on s'accordait avec le Pape, et de prendre cette promesse-là pour une démission. Les Évêques jugèrent que la condition sous laquelle il avait promis de donner sa démission étant arrivée, il devait être considéré comme déposé, et son Siège comme vacant. C'est pourquoi on cessa l'onzième jour de Janvier de faire commémoration de lui dans les prières publiques, et il partit en même temps du Monastère de Periblepte, pour aller à celui de Laure proche de l'Anaple.

2. Le seizième jour du même mois, auquel on célébrait la Fête de saint Pierre Prince des Apôtres , Nicolas Archevêque de Calcédoine officiant Pontificalement dans la Chapelle du Palais Royal, l'Epître tirée des Actes des Apôtres, fut chantée dans les deux langues, et l'Evangile de même manière, et Grégoire fut proclamé par le Diacre Souverain Pontife de l'Eglise Apostolique, et Pape Œcuménique.

Chapitre XXIII.

1. Division de l'Eglise. 2. Jugement de Pachymere.

1.  La maladie de l'Eglise augmentait de jour en jour3et ses membres se séparaient les uns des autres par une funeste division. Pour un qui 340 ne se retranchent de la Communion de personne, il y en avait mille qui se retranchaient des autres avec un si étrange scrupule, qu'ils ne voulaient plus ni manger avec eux, m leur parler. Tel qui conversait hier familièrement avec les autres, ne peut aujourd'hui les voir sans horreur. Ce second Schisme survenant après celui qui avait été causé par la déposition d'Arsène, fut comme un nouveau Symptôme qui accrut une vieille maladie, les soins que l'on prit de l'apaiser, ressemblèrent à ces remèdes, qui étant donnés pour dompter la malignité de la maladie, redoublent sa violence, et jetèrent le corps de l'Eglise dans une langueur, et dans une faiblesse déplorable. Les partis qui étaient déjà divisés s'animèrent les uns contre les autres avec plus d'opiniâtreté, et plus d'aigreur que jamais. Les uns se portaient au Schisme par un motif, et les autres par un autre, les uns par simplicité , et les autres par subtilité.

2. Qui pourrait déplorer dignement ce malheur ? La faute de ceux qui refusèrent de consentir à la paix était fort légère, et quiconque en jugera sainement la trouvera plus pardonnable, que la conduite de ceux qui reçurent les Latins en leur Communion. On n'a pas dit en public tout ce qui s'est sait en secret. L'artificieuse subtilité des imposteurs, et la grossière stupidité du peuple, a fait croire les plus impertinentes de toutes les absurdités. La prudence voulait que 341 l'on ne troublât point les consciences, et que l'on les laissât travailler à leur salut sans inquiétude. Que si quelqu'un pour s'assurer dans sa foi demandait d'être éclairci de quelque doute, il fallait lui apprendre à modérer sa curiosité, et à s'acquitter en repos des devoirs de sa profession. Cependant plusieurs ayant trouve de ces personnes simples, plusieurs dis-je , et non pas tous, qui étaient pleinement informés de l'état de la contestation, qui avaient lu l'Histoire de l'Eglise , qui avaient étudié les saintes Lettres, qui n'ignoraient rien des plaintes des deux Eglises, augmentèrent le scandale du Schisme, pour ne s'être pas conduits avec assez de prudence. Les Grecs ne dévoient pas avoir plus d'aversion des autres Grecs qu'ils en avaient eu autrefois des Latins, et néanmoins au lieu que durant le Schisme, ils avaient conservé une honnête société avec ceux-ci , pour tout ce qui regarde le commerce de la vie civile, ils avaient alors la même horreur de leurs frères, que s'ils eussent été les plus impies, de tous les hommes. La passion qui me transporte m'a fait violer les règles de l'Histoire, et passer les bornes que je m'étais proposées. Mon devoir est de raconter les faits, et non d'accuser les personnes. Je me contenterai donc désormais d'un simple récit, et je laisserai aux lecteurs la liberté de juger.

Chapitre XXIV.

1. Prince et Veccus sont proposés, pour être élevés, sur le trône de l'Église Patriarcale. 2. L'Empereur préfère Veccus. 3. Il est élu par les Évêques. 4. Il représente à l'Empereur les besoins des pauvres avec ine grande liberté, 5. Deux Histoires sur ce sujet. à. L'Empereur se plaint de ses importunités  7. Il lui assigne un jour dans la semaine pour lui donner audience.

1. Joseph s'étant retiré dans un Monastère pour y mener une vie tranquille, et l'Eglise désolée implorant le secours d'un Pasteur pour sa conduite, on proposa plusieurs hommes célèbres, tant des ordres Réguliers que du Clergé, qui étaient jugés dignes de cette charge éminente. Le nombre des voix était en faveur de Prince, homme d'une ancienne noblesse, issu de l'illustre famille des Princes de la Morée, d'où il était parti dès sa plus tendre jeunesse, pour se venir enfermer dans un Monastère du Mont Melan, où nous avons dit ci-devant que Germain avait autrefois demeuré , et pour s'y adonner avec une ferveur singulière aux exercices de la vie Monastique. S'étant depuis attaché au service de l'Empereur, il fut honoré de la charge 343 de Supérieur du Monastère de Pantocrator. Après avoir été envoyé depuis en ambassade vers les Tartares, et après avoir conduit Marie fille naturelle de l'Empereur , lorsqu'elle fut mariée à Apagas, il se renferma dans une cellule du Monastère des Odeges, pour y vaquer à la sainte contemplation. Enfin il fut élevé sur le siège de l'Eglise d'Antioche, d'où la pluralité des suffrages l'aurait tiré pour le mettre sur le trône de celle de Constantinople, si plusieurs Prélats n'eussent trouvé plus à propos d'y placer Veccus Cartophylax qui était alors en très grande réputation.

2. Les avis des Prélats ayant été rapportés à l'Empereur, il préféra Veccus, tant à cause de son éloquence que de l'adresse singulière avec laquelle il avait travaillé à la paix de l'Église.

3. Les Prélats s'étant assemblés dans la grande Eglise., l'élurent d'un commun consentement, le vingtième jour du mois de Mai, auquel on célébrait la Fête des Saints Pères du Concile de Nicée , et lui donnèrent l'Esprit saint par l'imposition de leurs mains le second Dimanche du mois de Juin, auquel on célébrait la Fête de l'Esprit saint.

4. Quand l'Empereur l'eût mis dans la fonction de cette autorité spirituelle, qu'il savait qu'il exercerait avec sa prudence, et avec son expérience accoutumée, il s'appliqua aux affaires de l'Etat, et lui accorda volontiers ses demandes dans l'espérance d'obtenir aussi de lui ce qu'il  344 désirerait. Le Patriarche usant de la liberté que lui donnait l'Empereur implorait souvent le secours de sa charité pour le soulagement des pauvres ; de sa Justice pour la délivrance des innocents, de sa clémence pour la rémission des coupables. Il imitait la compassion de ces charitables Déesses qui s'occupent à obtenir le pardon aux hommes, et qui sont représentées par le Poète avec des rides, et avec un œil. Il écoutait lui-même les plaintes, et les prières des pauvres, et des misérables, et bien loin de les leur représenter comme difficiles à obtenir, il les assurait qu'il les obtiendrait pourvu qu'ils n'y eussent rien mêlé de contraire à la vérité. Il rangeait les requêtes dans l'ordre qu'il jugeait qu'elles seraient plus favorablement reçues, et les reformait quand elles avaient été rejetées, ce que l'Empereur trouvait quelques fois mauvais. Son crédit donnait la hardiesse à tout le monde de porter ses remontrances jusque aux oreilles du Prince.

5. Je crois devoir rapporter ici un exemple de la liberté généreuse, et de la constance inébranlable avec laquelle il entreprenait la défense de la Justice. Durant la plus grande chaleur de l'Eté, et durant la plus haute élévation du Soleil, un jour que l'Empereur venait de prendre un peu de repos après le repas, et qu'il jouissait de la fraicheur de l'air , le Patriarche se présenta à son audience, et y ayant été admis, il lui demanda 345 grâce grâce pour un homme qu'il savait avoir été condamné injustement. L'Empereur n'aimant pas celui en faveur de qui le Patriarche parlait refusa la grâce. La contestation s'échauffa de telle sorte que ceux qui en ouïrent le bruit en furent étonnés. Le Patriarche parlait avec hardiesse, et avec liberté, parce qu'il était persuadé qu'il parlait pour la justice. L'Empereur repartait avec force et avec fermeté , parce qu'il était animé par la haine qu'il portait à la partie, et qu'il était bien aise de la répandre sur l'avocat. Plus le Patriarche redoublait ses instances, plus l'Empereur s'opiniâtrait au refus. Le Patriarche protestait que c'était une injustice que l'on faisait à celui pour qui il parlait, et l'Empereur méprisait ses protestations. Le Patriarche menaça enfin d'user de son autorité, si l'Empereur persistait dans un refus si injuste, et l'Empereur se moqua de ses menaces. Alors le Patriarche transporté par la ferveur de son zèle, lui dit, Ne considérez-vous donc pas un Évêque autrement qu'un cuisinier? Et en disant cela il jeta son bâton Pastoral à ses pieds, et se retira brusquement. L'Empereur qui tenait cette action là à injure fit ce qu'il put pour le retenir, d'autres firent aussi ce qu'ils purent, mais cela ne l'empêcha pas de se retirer en un Monastère, et de faire voir par là que le véritable zèle de la Justice n'a point d'égard aux personnes. J'ajouterai une autre histoire semblable. Le Patriarche ayant plusieurs fois prié inuti- 346 lement l'Empereur en faveur d'un homme dont la cause lui paraissait favorable, et ne pouvant plus supporter ses remises il prit le temps de la fête de saint George martyr, pendant laquelle il offrirait le saint sacrifice dans le Monastère de Mangane. Lorsque l'oblation fut achevée, et que l'Empereur ayant lavé ses mains se présenta pour recevoir le divin pain, on ouvrit la porte de la ceinture de l'Autel. Le Ministre qui devait réciter la prière pour l'Empereur parut, l'Empereur s'avança lui-même, et étendit la main pour recevoir le pain , mais le Patriarche retira la sienne, et demanda à l'Empereur la grâce qu'il lui avoir refusée. On vit alors un combat fort opiniâtre entre le Patriarche qui demandait la grâce et l'Empereur, qui répondait que ce n'était pas là le temps de la demander. Le Patriarche repartait que c'était le temps le plus propre, puisque les Chrétiens ne doivent jamais être si disposés à faire grâce que quand ils la demandent à Dieu pour eux-mêmes. Enfin l'Empereur pressa le Patriarche de lui donner le pain non tant pour son usage, que pour son honneur. Le Patriarche lui ayant répondu qu'il ne pouvait le lui donner puisqu'il ne voulait pas pardonner de peur de lui donner sa propre condamnation , l'Empereur changeant sa joie en colère dit, Nous célébrons donc une fête sans festin, et se retira en son palais.

6. Il songea depuis aux moyens de modérer la violence avec laquelle le Patriarche poursuivit 347 ses demandes. Il se plaignait souvent de cette violence et exposait à ses amis les raisons qu'il avait, de lui refuser quelquefois ce qu'il prétendait. Il était aussi choqué de l'importunité avec laquelle il lui renouvelait les mêmes prières, que les personnes délicates sont choquées, quand on leur présente des viandes dont elles sont dégoûtées. Il est fâcheux, dit-il, d'être inquiété par ces instances si pressantes et importunes dans le temps que l'on est chargé du poids de toutes les affaires de l'Empire. Il faudrait choisir un jour pour lui donner audience, pour écouter tout ce qu'il a a proposer en faveur des pauvres, ou des accusés.

7. Il choisît en effet le troisième jour de la semaine, le destina aux œuvres de miséricorde, et nomma Michel Xiphilin pour tenir registre des requêtes qui lui seraient présentées, et des réponses qu'il y ferait. Comme il y avait sujet d'appréhender que les affaires qui surviennent ne l'empêchassent de donner audience au Patriarche au jour préfix, il lui fit préparer un appartement dans un Monastère du voisinage afin d'y pouvoir terminer le soir, et même durant la nuit les affaires auxquelles il n'aurait pu s'occuper le matin ou le reste du jour. Je ne dirai rien davantage des soins que le Patriarche prit des misères, et des nécessités des pauvres. J'ai recueilli tout ce que j'avais à en dire de peur qu'il ne m'échappât, et je l'ai mis en un même endroit.

348 Chapitre XXV.

1.  L'Empereur envoie une ambassade au Pape. 2. Charles Roi de Sicile lui demande permission de nous faire la guerre,  3. Le Pape la lui refuse.

1. L'Empereur envoya des Ambassadeurs auj Pape, tant pour l'informer de ce qui avait été fait à Constantinople en exécution de la paix, que pour apprendre en quelle disposition était le Roi de Sicile, et s'il se portait toujours à la guerre avec la même ardeur. Les Ambassadeurs surent reçus très civilement à Rome, où ils portèrent l'agréable nouvelle de la réconciliation des deux Eglises.

2. ils y trouvèrent Charles qui ne respirait que les armes, et qui suppliait ardemment le Pape de lui permettre d'assiéger Constantinople. Ils le virent prosterné à ses pieds, et rongeant de rage le Sceptre que les Princes d'Italie portent comme une marque de leur souveraineté.

3. Mais de quelque couleur dont il usât pour représenter au Pape la Justice de ses prétentions il n'en put rien obtenir. Ce Prélat lui fit voir les prétentions que nous avions de notre côté, et lui remontra que c'est une Loi reçue de posséder à juste titre ce que l'on a conquis par le droit des armes. Il employa après cela une raison plus for- 349 te, et plus importante en disant qu'il ne fallait pas faire la guerre à des Chrétiens de peur d'attirer les châtiments de la Justice divine.

κζʹ. Ὅπως Ἰκάριος, προσχωρήσας τῷ βασιλεῖ, καθίσταται ἐπὶ τοῦ στόλου.

1. Οὕτως ἀναχαιτιζομένου τοῦ Καρούλου, ὁ βασιλεύς, τῶν ἐξ ἐκείνου φροντίδων ἀπολυθείς, ἐπεβάλλετο τοῖς ἐγγὺς κραταιότερον. Καὶ Ἰκάριον προσχωρήσαντα δέχεται, ἄνδρα πολλὴν μὲν τὴν ἐς μάχας πεῖραν ἔχοντα, κατάρχοντα δὲ καὶ νήσου μεγίστης, ἣν Ἀνεμοπύλας ἔθος τοῖς ἐκεῖ λέγειν, συμβάματι δὲ τύχης ἐκεῖθεν φυγόντα. Τὴν γοῦν νῆσον προσκυροῖ βασιλεῖ καὶ αὐτὸς τοῖς τοῦ βασιλέως οἰκείοις ἐγγράφεται.

2. Βασιλεὺς δ´ ἀποβαλὼν πρὸ ὀλίγου μὲν σεβαστοκράτορα, ἀποβαλὼν δὲ καὶ δεσπότην, τοὺς αὐταδέλφους, ἔτι δὲ πρὸ τούτων καὶ ἄλλον σεβαστοκράτορα καὶ καίσαρα καὶ πρωτοβεστιάριον καὶ μέγαν δοῦκα καὶ ἁπλῶς τοὺς ἐν τοῖς μεγίστοις ἀξιώμασιν, ἄλλους ἀνάγκην εἶχεν ἱστάναι. Καὶ δὴ τοῦτον μὲν τὸν Ἰκάριον καὶ ἔτι ἐν ἰδιώταις εἶχε καί, ἅμα δυνάμεσι πεζικαῖς ἐμβιβάσας ναυσίν, ἐκεῖνον ἐπ´ Εὐρίπου πέμπει τῷ μεγάλῳ κυρίῳ Ἰωάννῃ συμμίξοντα.

3. Καὶ δὴ ἐπεὶ ὁ στρατὸς τῶν νηῶν ἀπέβαινε περί που τοὺς Σωρεούς, ὁ Ἰωάννης, πυθόμενος τὴν ἐκείνων ἀπόβασιν καί γ´ ὡς εἶχε, ποδαλγὸς ὤν, τῆς πρὸς ἐκείνους οὐκ ἀπέσχετο μάχης, ἀλλ´ αὐτόθεν συνταξάμενος καὶ τὸ Λατινικὸν εὐτρεπίσας, εὐθὺ τῶν ἀκουσθέντων ἤιε. Καὶ μάχην κρατερὰν συμμίξας, ἀκοντισθεὶς πίπτει· τὸ γὰρ τῶν ποδῶν ἄλγημα οὐ παρεῖχε στερρῶς ἀντιβαίνειν ταῖς ἐφ´ ἑκάτερα τῆς ἐφεστρίδος κλίμαξιν, ἀλλ´ ἅμ´ ἠκοντίζετο καὶ παρευθὺς ἔπιπτε καὶ ἡλίσκετο. Καὶ σὺν αὐτῷ ἄλλοι τε πλεῖστοι συμποδίζονται καὶ δὴ καὶ ὁ τοῦ Ἰκαρίου αὐτάδελφος.

4. Ἐν τούτῳ δὲ καὶ στρατὸς ἀπὸ ξηρᾶς εἰσβάλλει, οὓς ὁ μέγας στρατοπεδάρχης ὁ Συναδηνὸς Ἰωάννης ἦγεν καὶ ὁ μέγας κονοσταῦλος ὁ Καβαλλάριος Μιχαήλ. Καὶ δὴ ὁρμήσαντες ἐπὶ Φάρσαλα φρούριον, ὃ Φθίαν ὁ παλαιὸς ἔχει λόγος, ἐφ´ ᾧ σιταρκοῖεν τοὺς ἐν τῷ φρουρίῳ, προσπίπτουσι τῷ ἐκ νοθείας Ἰωάννῃ, ὃς δὴ καί, σφίσι συρράξας πόλεμον γενναῖον καὶ ἀνδρικόν, αἱρεῖ μὲν καὶ ἄλλους πλείστους, αἱρεῖ δὲ καὶ τὸν Συναδηνὸν καὶ μέγαν στρατοπεδάρχην. Τὸν μέντοι γε μέγαν κονοσταῦλον ὁ ὑπ´ ἐκείνῳ λαὸς Ἰταλὸς διώκων καταλαβεῖν οὐκ ἴσχυσεν, ἀλλ´ ὅλαις ἡνίαις ἐκεῖνος ἐνδούς, εἰς φυγὴν ἤλαυνε καὶ τοὺς μὲν διώκοντας, πολὺ προθέων, ἐξήλυξε, τὸ δέ γε μοιρίδιον ἀλύξαι οὐκ ἦν ἐκείνῳ, κἂν πάντ´ ἔπραττεν. Ἀτακτότερον γὰρ ἐλαύνων τὸν ἵππον, τοὺς ὄπισθεν οἰόμενος φθάνειν καὶ πρὸς ἐκείνοις μόνοις ἔχων τὸν νοῦν, ὅπως ἐκφύγοι, προσπταίει δένδρῳ μεθ´ ὅλης τῆς τοῦ ἵππου φορᾶς καὶ κατὰ στῆθος συνθλᾶται.

5. Μόλις δέ τινες τὸν ἵππον στήσαντες—οὐ γὰρ ἦν ἐκείνῳ μέλον τοῦ ἵππου, ἀλλά γε τῆς πληγῆς τε καὶ τοῦ θανάτου—, ἡμιθνῆτα καταβιβάζουσι καί, ὡς εἶχον πρὸς Θεσσαλονίκην ἀπαγαγόντες, ἐκεῖ θάπτουσι τελευτήσαντα. Τοῖς δὲ περὶ τὸν Ἰωάννην ἀνέδην ἦν κτείνειν τὸν προστυχόντα καὶ πολέμου γέρα σκυλεύειν. Ἔγνωσαν δὲ καὶ τότε Ῥωμαῖοι λειφθέντες μάχῃ τοῦ Ἰωάννου· οὐ γὰρ ἐξ ἐμφανοῦς ὥρμα παραταξάμενος, ἀλλ´ ἐκ λόχου προσβαλών, οἷος ἐκεῖνος τὰ τοιαῦτα, κατέπληξε θεαθείς· καὶ λαὸν ἔκκριτον καὶ ἐπιεικῶς μαχῶν ἔμπειρον τῷ παρ´ ἐλπίδα πταίσματι ἀνδρικῶς καταγωνισάμενος, δόξαν εὐκλείας ἀποφέρεται τῆς μεγίστης.

6. Τὸ δέ γε ναυτικὸν καὶ ὅσον ἀνὰ ταῖς ναυσὶν ἦν, ἀζήμιοι διατηρηθέντες ἢ μᾶλλον καὶ γέρα μάχης ἀπενεγκάμενοι τοὺς περὶ τὸν μέγαν κύριον Ἰωάννην, εὐθύμῳ καρδίᾳ πρὸς τὸν κρατοῦντα γίνονται.

7. Καὶ οἱ μὲν ἀμφὶ τὸν μέγαν κύριον ὑπὸ δεσμοῖς φρουρᾷ δίδονται, τιμᾶται δὲ ὁ Ἰκάριος ἀντίποινα τῶν ἀγώνων τῷ τοῦ μεγάλου κονοσταύλου ἀξιώματι. Ὁ μέντοι γε τῶν Θηβῶν λαὸς τὸν ἀδελφὸν Ἰωάννου Γουλίελμον μέγαν κύριον ἀντικαθιστᾶσιν. Ἐκεῖνον δ´ ἀγήλας ὁ βασιλεὺς καὶ δοκιμάσας λαμβάνειν γαμβρὸν ὑφ´ ὅρκοις ἀσφαλέσιν ἀπέλυε· μετέωροι δ´ ἦσαν οἱ γάμοι καθ´ ὑποσχέσεις καὶ μόνας.

8. Ἀλλ´ ἐκεῖνος ἅμ´ ἐπιβὰς τῆς πατρίδος καὶ ἅμα νόσῳ περιπεσὼν τελευτᾷ· διαδέχεται δὲ ὁ ἀδελφὸς ἐκείνου Γουλίελμος, ὃν καὶ γαμβρὸν Ἰωάννου ὁ λόγος παρίστα, ὁλοτελῶς τὴν τοῦ τεθνηκότος κυριότητα. Καὶ ἦν πρὸς Ῥωμαίους ἀντιφερόμενος, εἰ καὶ κατ´ ἔτος ὁ στόλος, ἐκεῖσε προσβάλλων, ἐκάκου τἀκείνου καὶ οὐδὲν εἴα ἀνύειν, περιζωσαμένου τὴν τοῦ μεγάλου δουκὸς ἀξίαν τοῦ Ἰκαρίου καὶ τὸν στόλον ἄγοντος.

κηʹ. Ἔτι τὰ κατὰ τὸν πατριαρχεύσαντα Ἰωσὴφ καὶ τὸν Βέκκον.

1. Τοῦ Ἰωσὴφ δὲ καθημένου ἐν τῇ κατὰ τὸν Ἀνάπλουν μονῇ, νόσος ἐπεισπίπτει τῷ Ἰωάννῃ πατριαρχοῦντι δεινή· ἦν δ´ οὗτος ὁ Βέκκος ὁ καὶ πρότερον χαρτοφύλαξ. Καὶ δὴ πολλὰ παθὼν καὶ ῥαΐσας, τοῖς ἰατροῖς δόξαν, ἐν σχολῆς τόπῳ μεταχθέντα, τὸν ἀρρωστοῦντα κατ´ ἰδίαν θεραπεύεσθαι, μὴ καὶ ἡ ἀσχολία τριβὴν ἐμποιοίη τῇ νόσῳ, ἐπεὶ καὶ ῥαΐσας πρὸς τῷ καὶ πόμα καθαρτικὸν προσφέρεσθαι ἦν,

2. ὁ τῆς Λαύρας πρὸς ταῦτα τόπος ἐκρίνετο χρήσιμος. Καὶ ὁ μὲν βασιλεὺς διὰ ταῦτα μεταθεῖναι τὸν Ἰωσὴφ ἐβούλετο, ὡς οὐκ εὐπρεπὲς ἄλλως ὂν ἐν μιᾷ μονῇ διατρίβειν τόν τε ἀργὸν ἐκ πατριαρχίας καὶ τὸν ἤδη πατριαρχεύοντα. Ἀλλ´ ὁ Ἰωάννης, ἅμα μὲν εἰδὼς τὸ τοῦ Ἰωσὴφ ἱλαρὸν καὶ ὡς, αὐτοῦ σχεδὸν ψηφισαμένου, ἐκεῖνος τὰ πηδάλια τῆς ἐκκλησίας ἐλάμβανε—καὶ γὰρ τὴν παρ´ ἐκείνου βουλὴν θέλων ὁ κρατῶν λαμβάνειν περὶ προσώπου διεπυνθάνετο, κἀκεῖνος τοῦτον παρὰ τοὺς λοιποὺς ἐξελέγετο, ὡς ἄλλως λόγιον καὶ ἐπὶ τοῖς πράγμασι τρίβωνα—, ἅμα μὲν οὖν διὰ ταῦτα, ἅμα δὲ καὶ τῷ τῆς σφετέρας γνώμης πιστεύων εἰρηνικῷ, διεκώλυσε μὲν τὸν Ἰωσὴφ μετατίθεσθαι, οὕτω δ´ ὄντος ἐκεῖσε, καὶ αὐτὸς τῇ μονῇ ἐνδημεῖ καὶ ἦν τὸ ἀπὸ τοῦδε καὶ προσαποστέλλων πρὸς Ἰωσὴφ καὶ τὰς ἀπ´ ἐκείνου ἀποκρίσεις φιλοφρόνως καὶ μετὰ προσηνείας πάσης δεχόμενος. Ἦν γὰρ ὁ ἀνὴρ ἐκεῖνος εἰρηνικός τε καὶ ἱλαρὸς καὶ ἐπὶ τοσοῦτον τῇ τῆς ἐκκλησίας πράξει ἀπήχθετο ὥστε μηδ´ αἰσχύνεσθαι πολλάκις ὁμολογεῖν τὸν ὅρκον γενέσθαι κωλύμην τοῦ καὶ αὐτὸν ἐν τούτοις εἶναι, ἐπεὶ πλέον οὐκ ἦν γενέσθαι τῶν πραχθέντων, ὡς ὑπελάμβανεν.

4. Ἐν τούτοις διάγων, ὁ Ἰωάννης πολλὰ μὲν γραμμάτια εἰς χεῖρας εἶχε λαμβάνων, ἃ δὴ καὶ οἱ σχιζόμενοι ἐξετίθουν, δεικνύντες τὴν πρᾶξιν ὡς σφαλερὰν καὶ Θεοῦ πόρρω βάλλουσαν, ἅμα δὲ καὶ τοὺς Ἰταλοὺς ἐνόχους αἱρέσεσιν, οὐ συνεσκιασμέναις ἄλλως καὶ ἀμφιβόλοις, ἀλλ´ ἐμφανέσι τε καὶ λαμπραῖς. Εἶχον δὲ καὶ ἀπὸ γραφῶν ὡς δῆθεν τὰς ἀποδείξεις, ἃς καὶ κατεστρώννυον συνεχέστερον, κἄν πού τι καὶ ἁγίοις ἐρρέθη θεληματικόν, εἴποι τις, καὶ τὸ κατὰ σφᾶς παραστὰν ἰδίως, ὡς περὶ εἰρήνης οἷον, ὡς εἰρηνευτέον μὲν ὅπου μὴ Θεὸν ζημιούμεθα καὶ πολεμητέον αὖθις ὅπου ζημιοῦσθαι Θεὸν κινδυνεύομεν· ταῦτ´ ἐκεῖνοι πρὸς τὸ καθολικώτερον μεταφέροντες καὶ ἄλλα πλεῖστα τοιαῦτα παρενείροντες ταῖς σφῶν συγγραφαῖς, παρίστων τὴν πρᾶξιν ὡς σφαλεράν.

5. Ἦν δὲ τὸ ἑπόμενον ἐξ ἀνάγκης γράφειν κἀκεῖνον καὶ ἀπολογεῖσθαι ἐφ´ ἑκάστῳ τῶν λεγομένων· ἀλλ´ εἰδὼς αἰρόμενα σκάνδαλα, ὡς λόγων λόγοις μαχομένων, ἐξ ὧν οὐκ ἔστι διαδιδράσκειν ἢ οὖσαν ἢ δοκοῦσαν κατηγορίαν ἐπὶ παραβάσει τῶν μειζόνων τὸν γράφοντα, ἔμενεν ἠρεμῶν καί γε τῷ Ξιφιλίνῳ, ἀνδρὶ γεραρῷ καὶ μεγάλῳ οἰκονόμῳ τῆς ἐκκλησίας ὄντι, καθυπισχνεῖτο μὴ ἂν καὶ γράψαι ποτὲ εἰς ἀντίρρησιν δῆθεν· «Μὴ καὶ δόξωμεν, φησί, τοῖς κειμένοις παρεγχειροῦντες, κἂν εἴ τι λέγοιμεν. Ἐκείνοις μὲν δοκοῦσι νεωτερισμῷ τινι ἐπὶ τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς ὁμόσε χωρεῖν καὶ ἀνέχειν πειρᾶσθαι, κἂν εἴ τι φαῖεν, κἂν φανερῶς καὶ τοῖς κειμένοις προσκρούοιεν δόγμασιν, αὐτάρκης ἀποφυγὴ τὸ ὑπὲρ τῆς ἐκκλησίας δῆθεν ἵστασθαι, καὶ τὴν τῆς ἐργολαβείας πεῖραν ῥᾷον ἐκκλίνοιεν ἄν. Ἡμῖν δέ, κἂν τὰ φανότατα λέγοιμεν, ἀγαπητὸν εἰ μὴ προσεχοίμεθα μόνον, ἀλλὰ καὶ μὴ περιτροπῆς τῶν κειμένων φεύγοιμεν.» Ταῦτ´ ἔλεγεν ἐκεῖνος τότε, τὰς τῶν σχιζομένων λαμβάνων ἀνὰ χεῖρας γραφάς, αἷς πολὺ τὸ σαθρὸν ἐχούσαις ἐπὶ πολλοῖς οἷς ἔλεγον ἐβούλετο μὲν ἀντιλέγειν, ἐπείχετο δέ, κἂν εἰς τέλος τὴν πεῖραν οὐ διέδρα· ὅθεν δὴ καὶ πολλοῖς περιπεπτώκει τοῖς χαλεποῖς.

6. Τότε δ´ ἐφ´ ἡμέραις τῇ Λαύρᾳ προσκαρτερήσας καὶ καθαρῶς ὑγιάνας, εἰς Κωνσταντινούπολιν ἐπανέστρεφε, τῷ Ἰωσὴφ μεθ´ ἱλαρότητος συνταξάμενος.

κθʹ. Ἔτι τὰ κατὰ τὸν πατριάρχην Ἰωσήφ.

1. Οὐκ ἦν δέ τινας ἠρεμεῖν ἐντεῦθεν, ὥστε καὶ τὸν Ἰωσὴφ ἐκεῖσε καθήμενον ἀναπαύεσθαι, ἀλλ´ ὁσημέραι προσφοιτῶντες ἠνώχλουν τὸν ἄνδρα καὶ συχναῖς περιέβαλλον ἀσχολίαις, τὸν αὐτοῦ ζῆλον—καὶ γὰρ κατ´ ὀλίγον κατέψυκτο τῇ τῶν τρόπων ἁπλότητι—ἀναζωπυροῦντες οἷον καὶ πρὸς τὸ θερμότερον διεγείροντες.

2. Ἦν γὰρ ὁ ἀνὴρ ἐπὶ τοσοῦτον ἱλαρὸς καὶ μέτριος ὥστε καί, εἴπερ χρεία γεγόνει τινὰς τῶν τῇ ἐκκλησίᾳ κοινωνούντων προσφοιτᾶν ἐκείνῳ, οἱ δ´ ἤθελον εὐλογεῖσθαι, μόνον ἦν ἐκείνους προσπίπτειν καὶ τὴν εὐλογίαν ἐπιζητεῖν, καὶ αὐτὸν εὐθέως κοινωνεῖν ἐκείνοις τῶν χαρισμάτων τοῦ Πνεύματος· ὃ καὶ τοῖς περὶ ἐκεῖνον καὶ λοιποῖς ἄλλοις οὐκ οἰστὸν ἦν.

3. Διὰ τοῦτο καὶ ὁσημέραι προσφοιτῶντες ἀνεθάρρυνον πλέον πρὸς τὸ τελέως σχίζεσθαι. Τοῦτ´ ἀκουσθὲν τῷ κρατοῦντι, ὁ δέ, πληροφορίαν τὴν εἰς ἐκεῖνον ἐκείνην ἀφείς, καὶ τὸ ἐπὶ πολλοῖς συγκεχωρηκὸς ἐκ διαθέσεως οὐ πάνυ μετρίας, ὡς οὐ δίκαια πάσχων, κατεμέμφετο, εἰ αὐτὸς μὲν συνήδεταί οἱ ταῖς ἀναπαύσεσιν, ὡς εἰκὸς προσαποδεχόμενος, ἐκεῖνος δ´ ἀνδράσι προσφέρεται εὐμενῶς καὶ οἰκείως πάνυ πολὺ τὸ πρὸς αὐτὸν διεστηκὸς ἔχουσιν, ὥστε καὶ τὸ σῶμα κατατέμνειν τῆς ἐκκλησίας· χρῆναι δ´ ἐκείνους αὐτῷ, καὶ μὴ αὐτὸν σφίσιν ἕπεσθαι, ἐχθροῖς ἀριδήλως οὖσι καὶ ἐπὶ τοῖς μεγίστοις διαφερομένοις.

4. Προὔπεμπε τοίνυν τοὺς ἀπεροῦντας μὴ δέχεσθαι σφᾶς, ἢν μέλοι οἱ τοῦ καθ´ ἡσυχίαν καθῆσθαι. Ἰωσὴφ δ´ ἀπεκρίνετο, ἢν αὐτόν τε περιορίζειν ἐθέλοι καὶ τοὺς ἀμφ´ αὐτόν, οὕτω καὶ ἀναγκαίως μὴ τοὺς προσιόντας δέχεσθαι, πρότερον δ´ οὐ καλῶς ἔχειν κατηγορεῖσθαι, ἤν τινας προσιόντας καὶ δέχοιτο· ἀνάγκην γὰρ εἶναι προσφοιτᾶν σφίσι καὶ τῶν ἀγνώτων, μὴ ὅτι γε τῶν γνωρίμων, συχνοὺς εἰς παράκλησιν· ἢ γοῦν περιορίζειν, εἰ θέλοι, ἤ, ἄνετον ἀφέντα, ἀκαταιτιάτῳ μὴ μέμφεσθαι.

4. Ταῦτα μὲν Ἰωσὴφ ἀπεκρίνατο, οὐ τῷ πλέον εἰς κακουχίαν τῶν παρόντων ἐθέλειν, ἀλλὰ πιστεύων τῇ διαθέσει, ἅμα κιρνὰς τοῖς λόγοις καὶ τῆς βαρύτητος οὐκ ὀλίγον, εἰ, τῆς τιμῆς ἐξοστρακίσας, ποιεῖν ἐθέλοι καὶ τῆς ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων παρακλήσεως ἔρημον.

5. Ὁ δὲ βασιλεύς, οἷον ἐκ τῶν λόγων λαβὼν τό οἱ συνοῖσον καί, ὅτι κατῆρξεν ὁ πεισόμενος λέγων οὗ αὐτός, βουλόμενος ἴσως ποιεῖν, κατὰ τὴν πρὸς ἐκεῖνον δυσωπίαν ἀπέσχετο, εὐπρόσωπον οἷον ἐντεῦθεν τὸν περιορισμὸν ἐκείνου θέμενος, ὡς ἐκείνου πρώτως μνησθέντος, πέμψας ἐξάγει τε τῆς Λαύρας κἀν τῇ Χηλῇ—φρούριον δ´ αὕτη ἐπινησίδιον πρὸς τοῖς ἄκροις τῆς Εὐξείνου θαλάσσης—περιορίζει, εὐχερεῖ μὲν ἐνεαρίζειν, δυσχερεῖ δὲ πάμπαν διαχειμάζειν, ὡς κατὰ στόμ´ ἀπαντῶντος τῇ νήσῳ βορέου καὶ τὴν πικρίαν ἐκπνέοντος τῆς ψυχρότητος. Τινὰς δὲ καὶ τῶν μοναχῶν, οἳ δὴ κἀκείνῳ προσέκειντο, ἄλλον μὲν ἀλλαχοῦ ἐξορίζει καὶ νήσοις ταῖς κατ´ Αἰγαῖον περιορίζει· τὸν δέ γε μοναχὸν Ἰασίτην Ἰὼβ ἐν Καβείᾳ—φρούριον δ´ αὕτη πρὸς τῷ Σαγγάρει κείμενον ποταμῷ—ὑπ´ ἀσφαλείᾳ πέμψας περιορίζει.

λʹ. Ὅπως τοὺς κατὰ τὴν πόλιν Γεννουίτας ἐταπείνου ὁ βασιλεύς.

1. Τότε μὲν οὖν καὶ ὁ βασιλεύς, ἐκστρατεύειν ἐπ´ Ὀρεστιάδος παρασκευαζόμενος, τοὺς Γεννουίτας, παρακινουμένους ἐξ ἀναιδείας, ταπεινοῦν ἠβούλετο. Πρότερον μὲν γὰρ πολλῷ προεῖχον σφῶν Βενετικοὶ καὶ τὸ κατὰ σφᾶς συνέδριον πλούτῳ τε καὶ ἅρμασι καὶ παρασκευαῖς ἁπάσαις, ἅτε καὶ τῇ θαλάσσῃ προσχρωμένους πλέον ἐκείνων καὶ μακραῖς ναυσὶ τὰ πελάγη διαπεραιουμένους, καὶ προσκτᾶσθαι πλείονα κέρδη συνέβαινεν ὧν οἱ Γεννουῖται προσεκτῶντο πραγματειῶν μετακομίσεσι καὶ κινήσεσιν. Ἐξ ὅτου δὲ τοῦ Εὐξείνου πελάγους ἐγκρατεῖς ἐγένοντο Γεννουῖται, βασιλέως διδόντος, ἐν ἐλευθερίᾳ πάσῃ καὶ ἀτελείᾳ καὶ κατετόλμων αὐτοῦ καὶ μέσου χειμῶνος ἐν συστελλομέναις κατὰ μῆκος ναυσίν, ἃς ἐκεῖνοι ταρίτας λέγουσι, πλέοντες, μὴ μόνον Ῥωμαίοις ἀπέκλεισαν τὰς κατὰ θάλασσαν κελεύθους καὶ πραγματείας, ἀλλὰ καὶ τῶν Βενετικῶν πλούτῳ τε καὶ παρασκευαῖς ὑπερέσχον. Διὰ τοῦτο ξυνέβαινε σφίσι καὶ καταλαζονεύεσθαι μὴ μόνον τῶν τοῦ γένους ἐκείνων, ἀλλὰ καὶ Ῥωμαίων αὐτῶν.

2. Προσπεφιλοτίμηται μὲν οὖν βασιλεὺς ἰδίως καί τινι εὐγενεῖ Γεννουίτῃ, Μανουὴλ λεγομένῳ τοῦ Ζαχαρίου, τὰ τῆς κατ´ ἀνατολὴν Φωκαίας ὀρεινά, μέταλλον στύψεως ἔχοντα, ἐφ´ ὧν δὴ καὶ κατοικήσας συνάμα τῷ ἰδίῳ λαῷ εἰργάζετο. Καὶ πολλὰ τῆς ἐργασίας ἀπονάμενος, καὶ πλέον ἤθελεν ἔχειν ἐκ τῆς τοῦ κρατοῦντος πρὸς ἐκεῖνον εὐμενείας καὶ διαθέσεως. Ἠξίου γοῦν μὴ ἀνεῖσθαι Γεννουίταις ἐκ τῶν ἄνω μερῶν διὰ θαλάσσης Εὐξείνου κατάγειν στυπτηρίας μέταλλον, ἐπεὶ πολλῇ τινι χρῶνται ταύτῃ τὰ ἐξ ἐρίων ὑφάσματα μιαίνοντες χρώμασι διαφόροις, ὡς ὁρᾶν ἔξεστι. Καὶ ὁ βασιλεὺς κατανεύων ἐπέταττεν.

3. Οἱ μὲν οὖν ἐν τῇ πόλει Γεννουῖται, ἅμα μὲν αἰδούμενοι τὴν βασιλικὴν πρόσταξιν, ἅμα δὲ καὶ ὡς εἰς τὴν πόλιν τὴν ἐσχάτην ἀπόβασιν ἔχοντες, ἔμενον ἐπὶ τρόπου τοῦ τὰ ἐπεσταλμένα πληροῦν· ἄλλοι δέ τινες ἐκ Γεννούας, παρ´ οὐδὲν τὴν πρόσταξιν θέμενοι, ναυπηγησάμενοι μακρὰς ναῦς κατά τινα λῃστρικὴν πεῖραν, ταχυναυτοῦντες ἐξέπλεον τῆς σφετέρας καὶ δή, τῷ Θρᾳκικῷ προσοκείλαντες Βοσπόρῳ, διέπλεον τὰ στενὰ τοῦ Πόντου, ἀφροντίστως ἔχοντες καὶ βασιλέως καὶ τοῦ κατὰ σφᾶς συνήθους· μηδὲ γὰρ εἶναι τὸν προσίσχοντα τοῖς ἐνταῦθα ἐκ Γεννούας, πρὶν ἄν, πρὸς ταῖς Βλαχέρναις γενόμενον, βασιλέα τε εὐφημεῖν τὰ εἰκότα καὶ προσκυνεῖν, ἑτέρωθι τρέπεσθαι. Τότε τοίνυν ἐκεῖνοι, καὶ αὐτῶν συνθεσιῶν τῶν κατὰ σφᾶς ἀμελήσαντες, οὐρίῳ χρησάμενοι τῷ ἐκ τοῦ νότου πνεύματι, ἀνήγοντο ἀφροντίστως καί, τὸ στόμα διεκβάντες τὸ τοῦ Πόντου, πρὸς τοῖς βορείοις τῆς θαλάσσης λιμέσιν ἐνώρμουν. Κἀκεῖνοι μὲν τὰ πολλὰ ἐπὶ χρόνον πειρατεύοντες διετέλουν. Ὕστερον καὶ φορταγωγοῦσαν ληϊσάμενοι ναῦν, οὐκ ὀλίγον μέρος τοῦ φόρτου καὶ στυπτηρίαν ἔχουσαν, ἐν ταύτῃ τὰ πάντα νηησάμενοι κατ´ ἀσφάλειαν, θαρρούντως κατέπλεον.

4. Βασιλεὺς δέ, πυθόμενος τὴν διάβασιν, ἐν δεινῷ τὴν καταφρόνησιν ἐποιεῖτο καὶ ἐπὶ λογισμῶν ἔστρεφε πῶς ἂν ἐγγένοιτο ἐν χερσὶ τοὺς καταφρονήσαντας περισχεῖν· ἀλλ´ οὐδ´ ἐκείνοις ἠγνόητο τὸ παράπαν ἡ τοῦ βασιλέως θέλησις. Ἀμέλει τοι καὶ διὰ μερίμνης ἐποιοῦντο τῆς οὐ τυχούσης τὸν πλοῦν εὐοδῆσαι σφίσι καὶ αὐτοὺς διαδρᾶναι τὸν κίνδυνον, ὃν ἐπυνθάνοντο ἐπηρτῆσθαι τούτοις παρὰ βασιλέως. Ὡς γοῦν ἐκεῖθεν πλέουσι τὰ τῆς ἀνατολῆς κατεφαίνοντο ὄρη καὶ ἦν αὐτοῖς ποτὲ μὲν ἐξ οὐρίων πλέειν, ποτὲ δὲ καὶ λεχρίους πρὸς τὸν ἐμπίπτοντα ἄνεμον, ὅπως ἂν σφίσι ῥέποι τὸ πνεῦμα, ἐν ἄλλοις μὲν αὔταρκες ἦν τὸ τοιοῦτον καὶ σφίσιν ἀποχρώντως εἶχε πρὸς εὔπλοιαν, τῇ Φάρῳ δὲ προσίσχουσιν ἓν καὶ μόνον ἐδοκιμάζετο πνεῦμα χρησιμεῦσον, τὸ τοῦ βορρᾶ, πλὴν οὐκ ἀνειμένον καὶ κατερρᾳθυμημένως ἄον, ὡς καὶ εἰς νηνεμίαν ἀμφιβάλλεσθαι τὸ τοῦ ἀέρος κατάστημα ἐκ τοῦ τὰ λαίφη καὶ μόνον ψαίρειν, ἀλλ´ ὃν ἄρα καὶ ταναΐτην ὀνομάσειέ τις τῶν ναυτικῶν· τούτῳ γὰρ καὶ μόνῳ εἶχον ἰσχυρίζεσθαι, ἀπηλπικότες τῶν ἄλλων, πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ βασιλέως λόχον ταῖς πορείαις αὐτῶν ἐφιζάνοντα. Καί γ´ ἐφ´ ἡμέραις προσδοκῶσιν ἀσμένοις σφίσιν ἐπέστη καὶ λαμπρὸς ἔπνει, καὶ ἐξ οὐρίων τὸ πνεῦμα ἵστατο τῇ νηΐ· ᾧ δὴ θαρρήσαντες, τὰς τόλμας ἐθάρρυνον τὰς ἰδίας καί, τοὺς φώσσωνας αὐτίκα διαπετάσαντες ὅλους, κατὰ ῥοῦν ἐφέροντο· πίσυνοι μὲν καὶ τῇ τοῦ πνεύματος σφοδρότητι, οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ καὶ τὰ πλευρὰ τῆς νηὸς βόαις αὔαις ἐξήρτυον καὶ ὅπλοις κατεκοσμοῦντο, ὡς ἀποχρώντως ἀνθεξούσης μὲν πρὸς πῦρ καὶ πᾶν τὸ βαλλόμενον τῆς νεώς, πολεμησόντων δὲ καὶ αὐτῶν, εἴ τινες ἐκ βασιλέως ἐπίθοιντο.
Τὰ μὲν οὖν περὶ τούτων ὁ βασιλεὺς πυθόμενος ἀποστέλλων προσέταττε τοῖς κατὰ τὴν Περαίαν Γεννουίταις πέμπειν τοὺς κωλύσοντας· οἳ καί, συχνοὺς πέμποντες τοὺς ἀπεροῦντας μὴ πλεῖν προσωτέρω, οὐκ εἶχον πείθειν. Οἱ δ´ ἀπεστύγουν μὲν πρὸς τὴν ἔνστασιν, ὅμως, τὸ ἐφ´ ἑαυτῶν προορώμενοι μόνον εἴς τε τὸ πρὸς βασιλέα εὔνουν καὶ εἰς τὴν πρὸς τὸ γένος ἐπιστροφήν, ἠφίουν τὸ πᾶν ἐπ´ ἐκείνῳ. Ὁ μέντοι γε βασιλεύς, ἐσχάτην περιφρόνησιν ἡγησάμενος καί γ´ εἰς ἀτιμίας μείζονος λόγον, εἰ καθυφεικότος ἐκπλεύσειαν, ἐπαγείρει μὲν τὰς κατὰ τὴν πόλιν εὑρεθείσας ὁλκάδας, περισυνάγει δὲ καί, καθώς τις ἐπακτὴρ κύνας, τὸ ἀνὰ τὴν πόλιν Γασμουλικόν, ἐφιστᾷ δὲ τούτοις τὸν βεστιαρίου Ἀλέξιον τὸν Ἀλυάτην. Κἀκεῖνος, ἅμα τοῖς περὶ αὐτὸν τὸν Βόσπορον ὡς εἶχε διαπεραιωθείς, δεινὰ ἐποίει προστάσσων καί, εἰ μὴ τούτους καταγωνίσονται, ἶσον ἐτίθει καὶ τῷ τῆς ἀρχῆς στέρεσθαι. Συνταξάμενοι τοιγαροῦν οἱ ἐπὶ τῶν νηῶν, οἱ δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ αἰγιαλοῦ παραταξάμενοι, τὴν φορτηγὸν κατιοῦσαν ἐδέχοντο. Καὶ οἱ μέν, προσπίπτοντες καί γε κύκλῳ περιπτυσσόμενοι, μαχητῶν ἔργον ἐπλήρουν, ἀλλ´ οὐκ ἤνυον τὸ παράπαν· ἥ τε γὰρ ἐξ οὐρίας ὁρμὴ καὶ τὸ ὑπερανεστηκὸς τῆς νεὼς ἐκείνοις ἐς ὅτι μάλιστα ἐβοήθει, καὶ μάταιος τοῖς ἀνθισταμένοις ἦν ἡ σπουδή. Καὶ οἱ μὲν ἐπεῖχον, ὁρμῶντες ἐφέξειν, οἱ δ´ ἐπὶ τῆς νηὸς κατημέλουν, ὡς μηδὲν ἀνυσόντων· συχνῶν γὰρ ὀϊστευόντων τοὺς φώσσωνας καὶ πολυωποὺς ποιούντων, τὸ στερρὸν ἐνίκα τοῦ πνεύματος, καὶ προσεχώρει μεῖζον ἢ ὥστ´ ἐπισχεθῆναι τοῖς κάτωθεν ἐμποδίζουσι καί, κατ´ ὀλίγον διολισθαίνουσα, διεφύγγανε τοὺς ἐπιτιθεμένους κύκλῳ, πολλοὺς πρὸς ὀλίγους ὄντας.
Ὁ δὲ βασιλεύς, ἔξω που καθήμενος, ἔσφυζε τὰς ὁρμάς, ἐνορῶν τὰς ἀποφυγάς, καὶ συχνοὺς ἔπεμπεν ἄλλους καὶ ἐπεθάρρυνε κελεύων καὶ προσαπειλούμενος. Αἱ σπουδαὶ δ´ ἦσαν ἀνόνητοι, καὶ τῶν σπευδόντων τὰς χεῖρας τῷ οὐρίῳ τοῦ πνεύματος ἡ ναῦς ἀπεδίδρασκεν. Ὡς γοῦν ἐκεῖνοι μὲν ἐν ἀπόροις ἦσαν, ὁ βασιλεὺς δ´ ἐν ἀθυμίᾳ δεινῇ, χλεύην τὸ πρᾶγμα οἰόμενος καὶ ἄντικρυς γέλωτα, εἰσάγει τις τῶν ἀμφ´ αὐτὸν βουλὴν δοκοῦσαν συνοίσειν· ἡ δ´ ἦν· χρησαμένους παρὰ Κατελάνων τὴν σφῶν ναῦν, μεγίστην τῶν ἄλλων οὖσαν, ἐπιβῆναι τοὺς αὐτάρκεις πολεμάρχους καὶ οὕτως, ἐπεμβαλόντας τοὺς ἐκείνης φώσσωνας, τῷ προσαράσσοντι πνεύματι ὡς πρώτως μετέχοντας, τοὺς τέως ὠργυιωμένους ἐπιτειχίσαι, ὥστε καὶ ἀπνοεῖν καὶ οὕτως τῆς ὁρμῆς καθυφεῖσαν ἐπ´ ἐκείνην ὁρμᾶν τοὺς ἐπὶ θατέρας ὄντας. Τοῦτο γοῦν βουλευθέν, ἅμα τῷ λόγῳ τὸ ἔργον ἠνύετο· καὶ δὴ τὴν ταχίστην ἐμβάντες, ἐκ πρύμνης γίνονται τῆς καταγομένης· ἔτυχε γὰρ καὶ ἡ ναῦς ἐγγὺς καὶ εὐχερὴς ἦν μετενεχθῆναι πρὸς τὰ προηγούμενα. Κἀκείνης πεσούσης πρόσθεν, αἱ τῆς δευτέρας πνοαὶ ἐμπαίουσι τῇ προτέρᾳ, καὶ τὸ πολὺ φύσημα τῶν φωσσώνων τῆς πολεμίας, εἰς ὀλίγον περιστὰν αὐτίκα, ἀκίνητον τὴν ναῦν ἐνειργάζετο. Ἐμπιπτουσῶν τοιγαροῦν ἀμφοῖν, ἐκθορόντες ἐκ θατέρας εἰς ἐκείνην, προσβοηθουσῶν καὶ τῶν κάτωθεν, μεγίσταις προθυμίαις ἔβαλλον. Καὶ οὕτως ἐπ´ αὐτοῖς ἄλλοι καὶ ἐπ´ ἐκείνοις ἕτεροι ἐπεμβαίνοντες, τοῦ βασιλέως παραθαρρύνοντος ἔξωθεν, κρατερᾷ μάχῃ, ἐπὶ πολὺ τῆς θαλάσσης προελθοῦσαν, αἱροῦσι τὴν φορτηγόν. Καὶ ταύτην μὲν πρὸς τῷ βασιλικῷ νεωρίῳ ἱστᾶσι κατάξαντες, αὐτοὺς δέ, ταῖς ἀξίαις δίκαις ὑποβάλλοντες, ἐτιμώρουν· πολλοῖς δ´ ἐκείνων καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐξώρυττον τοῖς προστυχοῦσι πασσάλοις, ἀντίποινα τῆς πρὸς βασιλέα καταφρονήσεως. Παρεοικὸς τούτῳ ξυμπίπτει καὶ ἄλλοτε, καὶ τοῖς Γεννουίταις προστρίβεται ἔγκλημα. Τινὸς γὰρ ἐκείνων ὑπερηφανευσαμένου προσελῶντι καὶ εἰπόντος ὡς ἡ πόλις καὶ πάλιν ἔσται τοῖς ἡμετέροις, ζηλώσας ἐκεῖνος βάλλει κατὰ κόρρης καὶ τὸν ὀφθαλμὸν ἀχρειοῖ τῷ Λατίνῳ, καὶ εὐθὺς τῷ πλήξαντι ὁ διὰ μαχαίρας ἐσχεδιάζετο θάνατος. Τοῦτο μαθών, βασιλεὺς δεινὰ ἐποίει καὶ τὸν ἴδιον προσερέτην οὐκ ἀνίει ζητῶν. Ὡς δ´ οὐκ ἐδίδουν —οὐδὲ γὰρ ἦν—, εὐθὺς θυμὸς αἴρεται κατ´ ἐκείνων, καὶ τῷ Μουζάλωνι Μανουὴλ αὐτίκα προστάσσει τὸ γένος ἐξαναστατοῦν ἅπαν, μηδὲν μελλήσαντα. Συνῆκτο τοίνυν ἐν ἀκαρεῖ τὸ στρατιωτικόν, ὅσον ἦν ἐν τῇ πόλει καὶ ὅσον ἔξωθεν προσεγένετο. Καὶ ἅμα φοβεροὶ μὲν ἰδεῖν, φοβερώτεροι δ´ ἐπιθέσθαι, τὰς ἁπάντων οἰκίας κυκλοῦσι καὶ πρὸς τὸ ἐγχειρεῖν ἦσαν, τὴν ἀπὸ τοῦ βασιλέως ἀναμένοντες κέλευσιν. Οἱ δέ, τῷ φοβερῷ ἐκπλαγέντες καὶ καθ´ ὅσον οἷόν τε συστείλαντες τὸ ἔμφυτον τοῦ θυμοῦ, ἀπηνεοῦντο πρὸς τὰ πραττόμενα, καὶ τῆς κατὰ σφᾶς ἰσχύος ἀμείνους τῇ ὑποκλίσει καὶ τῷ ταπεινῷ σχήματι κατεφάνησαν· καὶ δὴ πρὸς ἱκεσίας ἐτράποντο καὶ προσελιπάρουν, τῶν ἰδίων τραχήλων ἐκδήσαντες ἑαυτούς, ἐς ὅ τι καὶ βούλεται ὁ κρατῶν χρήσασθαι, ὁμολογοῦντες ἥττους εἶναι τῆς βασιλικῆς ἐξουσίας, κἂν ὅ τι προστάσσοι, εὐπειθεῖν ὑπισχνούμενοι, μηδ´ ἀναφυγὴν εἶναι σφίσι, πλὴν τὴν ἀπὸ τοῦ βασιλέως συμπάθειαν. Οὕτω ταπεινωθέντες τῷ φόβῳ, πλῆθος ἀθροῦν πρὸς τὸ κελευόμενον ἐνεδίδουν καί, πολλῷ χρυσίῳ προστιμηθέντες, τὴν βασιλικὴν ὀργὴν μόλις καταμαλάττουσι, πολλῷ τῆς σφῶν κορύζης ἐκείνην ἀνυσιμωτέραν γνωρίσαντες. Καὶ ταῦτα μὲν ἐν τούτοις.

suite
 

Chapitre XXVI.

1. Zacarie se donne  l'Empereur. 2. Il est envoyé contre Jean. 3. Jean est pris. 4. L'armée de terre est défaite par Jean le Bâtard. 5. Mort du Connétable. 6. Retour de l'armée navale. 7. Récompense donnée à Zacarie. 8. Ses exploits contre Guillaume Prince de Thèbes.

1. Lorsque l'Empereur fut délivré de la crainte des armes de Charles, il s'appliqua plus fortement aux affaires du dedans de son Empire. Zacarie qui par une longue expérience , avait appris l'art de la guerre fut obligé par une disgrâce de venir implorer sa protection, et en se rangeant au nombre de ses sujets, il fournit à son obéissance ll'île d'Eubée dont il était souverain.

2. L'Empereur qui avait perdu depuis peu de temps ses deux frères le Sebastocrator , et le Despote, qui avait perdu outre cela le César, le Protovestiaire,, et le grand Duc, et tous ceux qui avaient rempli les grandes charges, était en peine de trouver des sujets capables de les possé- 350 der. Il n'en donna aucune à Zacarie, mais le laissant dans une condition privée, il l'honora du commandement de la flotte.

3. Ayant prïs terre proche de Loreo Jean Ducas ne refusa pas le combat bien qu'il fût malade de la goutte, mais au premier bruit de la descente de notre flotte, il rangea ses gens en bataille, en vint aux mains, fut blessé, et pris avec la fleur de son armée dans laquelle était le frère de Zacarie.

4. L'armée de terre commandée par Jean Synadene grand Stratopedarque, et par Michel Caballaire grand Connétable, étant arrivée à dessein de porter des munitions et des vivres au fort de Pharsole que l'on appelait autrefois le fort de Phtie, elle en vint aux mains avec Jean le Bâtard, dont la valeur fut secondée par un tel bonheur qu'ayant remporté la victoire, il prit un grand nombre des nôtres ,et entr'autres, Synadene grand Stratopodarque.

5. Le grand Connétable s'échappa, en poussant son cheval à toute bride. Mais il n'évita pas la mort, en évitant les mains des ennemis. S'étant heurté avec impétuosité contre un arbre, il se creva l'estomac. Quelques-uns ayant arrêté son cheval, car ne songeant qu'à sa blessure, il n'avait garde de l'arrêter , ils le remirent dessus, et le menèrent à Thessalonique, où il mourut et où il fut enterré. Les soldats de Jean firent cependant passer par le tranchant de l'épée tout ce 351 qui se présenta devant eux, et enlevèrent un butin inestimable. Les Romains reconnurent alors combien il leur était périlleux d'en venir aux mains avec un General aussi redoutable que Jean. Il ne rangeait pas ses troupes en bataille, mais il les plaçait en embuscade, et fondait tout d'un coup, lorsque l'on le croyait fort éloigné. Il n'avait que des gens choisis, et éprouvés par une longue expérience, et ne les menait jamais nulle part, qu'ils n'y remportaient de la gloire.

6. L'armée navale revint non seulement sans perte, mais avec du butin. Jean et ses compagnons furent gardés très étroitement.

7. Zacarie fut honoré de la charge de grand Connétable en récompense de ses services. Le peuple de Thèbes choisit Guillaume frère de Jean pour son Seigneur. L'Empereur traita Jean fort humainement, le mit en liberté, lui promit sa fille en mariage. Mais il ne fut pas sitôt retourné en son pays, qu'il y fut attaqué d'une maladie dont il mourut.

8. Guillaume son frère, que nous avons dit, ci-devant avoir épousé la sille de Jean le Bâtard succéda à tous ses Etats. Comme il était ennemi de l'Empire, il n'y avait point d'année, en laquelle l'on n'équipât une flotte contre lui, et que Zacarie ne le poursuivît incessamment sans lui donner la liberté de respirer. Il commandait alors notre armée navale en qualité de grand Duc.

352 Chapitre XXVII.

1. Le Patriarche Veccus esl malade. 2. Il va prendre l'air au Monastère de Laure» 3. Il y voit le Patriarche Joseph. 4. Il lit les écrits de ceux qui désapprouvaient l'accord sait avec les Latins. 5. Il les réfute, bien qu'il eut promis de n'en rien saire. 6. Il revient a Constantinople.

1. Pendant que Joseph vivait en repos dans le Monastère de Laure , Veccus tomba dans une fâcheuse maladie, de laquelle dès qu'il fut un peu soulagé , les Médecins jugèrent à propos qu'il allât à la campagne, afin qu'étant délivré du soin de sa charge, il ne songeât qu'à rétablir sa santé.

2. Il n'y avait point de lieu plus commode pour ce dessein que le Monastère de Laure. L'Empereur qui ne jugeait pas à propos que l'ancien Patriarche, et le nouveau se rencontraient dans le même lieu, avait envie de transférer Joseph autre part ; mais Veccus qui connaissait son humeur agréable., et qui savait d'ailleurs qu'il avait été d'avis de son élection, empêcha qu'il ne fût transféré. Il est vrai que l'Empereur ayant voulu savoir de sa bouche qui il serait le plus capable de cette charge, il lui avait répondu qu'il croyait 353 que c'était Veccus, tant pour sa science, et pour son éloquence, que pour la grande expérience qu'il avoir dans les affaires du monde.

3. La considération de ces bonnes qualités, et la confiance qu'il avait en son humeur douce et paisible, le portèrent à empêcher qu'il ne fût transféré. Etant donc arrivé en ce Monastère, il envoya lui faire ses compliments, et reçut aussi les assurances de son amitié. Joseph était d'une humeur fort douce et fort agréable, et avait une si forte inclination à la paix , qu'il était fâché de la résistance que le Clergé y avait apportée, et qu'il avouait sincèrement que sans son serment il y aurait consenti avec joie, depuis principalement qu'il avait reconnu que l'on ne poussait pas l'affaire aussi avant qu'il avait appréhende qu'on ne la poussât.

4. Le Patriarche Veccus jouissant du repos de cette charmante solitude, y lut les libelles que les Schismatiques avaient composés, pour montrer que la paix que l'on avait faite était une paix trompeuse, et contraire aux lois de Dieu et que les Latins tenaient des erreurs manifestes. Ils appuyaient leur sentiment par le témoignage de l'Ecriture, et lors que l'on leur objectait des passages des Saines Pères, ils répondaient que c'étaient des textes singuliers qui ne pouvaient servir de règle générale, parce qu'ils avaient été écrits en des rencontres particulières. Ils ajoutaient qu'il ne fallait consentir à la paix que 354 quand on le pouvait faire sans offenser Dieu, et sans blesser sa conscience. Par ces raisons, et par d'autres semblables ils décriaient l'accord qui avait été sait avec les Latins, et prétendaient montrer qu'il n'y avait qu'eux qui fussent dans des sentiments orthodoxes.

5. Le Patriarche jugea d'abord qu'il y avait quelque sorte de nécessité de répondre à ces écrits. Mais depuis considérant qu'il était impossible d'écrire sans que ces contestations excitassent du scandale, et sans que les écrivains encourussent quelque blâme,, ou apparent, ou véritable, il jugea plus à propos de garderie silence, et en donna parole à Xiphilin Oeconome de la grande Eglise. Il eût fait sagement de ne se point embarrasser en des disputes, où les vérités les plus claires sont toujours couvertes de nuages, mais faisant depuis réflexion sur les erreurs dont les écrits des Schismatiques étaient remplis, il ne put s'empêcher de publier une réponse qui l'engagea en des affaires très fâcheuses.

6. Apres avoir demeuré longtemps dans le Monastère de Laure, et y avoir longtemps rétabli sa santé, il prit congé de Joseph, et revint à Constantinople.

355 Chapitre XXVIII.

1. Les Schismatiques tachent d aigrir Joseph. 2. Facilité de ses mœurs. 3. L'Empereur lui défend de voir les Schismatiques, 4. Il répond que s'il voulait qu'il ne vit personne il le pouvait reléguer. 5. L'Empereur le relègue.

1.  Il y avait des personnes inquiètes qui ne permettaient pas à Joseph de jouir du repos de sa solitude, et qui le tourmentaient incessamment pour rallumer son zèle, qui s'était un peu ralenti par la douceur naturelle de ses mœurs.

2. Il était en effet si doux et si traitable que tous ceux qui souhaitaient d'avoir sa bénédiction n'avaient qu'à se mettre à genoux, et à la lui demander. Cette grande facilité déplaisait si fort à ceux dont je parle, qu'ils l'en reprenaient chaque jour, et qu'ils faisaient tous leurs efforts pour l'obliger à se séparer ouvertement de ceux qui avaient fait la paix avec les Latins.

3. L'Empereur en témoigna une plus grande indignation, que l'affection qu'il avoir toujours portée à Joseph ne semblait le permettre, et le blâma d'injustice et d'ingratitude, en ce qu'au lieu de jouir du loisir qu'il lui avait procuré, il entretenait une intelligence étroite avec des per- 356 sonnes qui faisaient profession de s'opposer à ses sentiments , et qui employaient tous les moyens dont ils étaient capables pour déchirer le corps de l'Eglise ; et en ce qu'au lieu de leur apprendre à imiter sa modération il suivait leur emportement.

4. Joseph répondit que s'il le voulait exiler il ne verrait plus personne, mais que tant qu'il ferait au lieu où il était, il ne pouvait se priver de la consolation de voir, non seulement ses amis, mais même les inconnus, ni refuser des visites qui étaient fort innocentes. Ce n'est pas qu'il eût envie d'être exilé, mais c'cst que se fiant en l'amitié que l'Empereur lui avait autrefois portée, il se persuadait qu'il ne le voudrait pas priver de voir le monde en le reléguant dans la solitude.

5. Mais l'Empereur prenant dans sa réponse ce qu'il y avait de conforme à ses intérêts, et tirant avantage de ce qu'il demandait lui-même d'être relégué, envoya le tirer du Monastère de Laure, et le conduire dans la forteresse de Celé, assise dans une Ile à l'extrémité du Pont- Euxin. C'était une demeure assez agréable en Eté, mais très incommode en Hiver, à cause de la rigueur du froid. Les Moines qu'il avait auprès de lui furent dispersés en diverses îles de la mer Egée. Job Jasite fut renfermé dans la forteresse de Cabée, assise sur le bord du Sangare.

357 Chapitre XXIX.

1. Agrandissement des Génois. 2. L'Empereur permet à un particulier de faire seul le commerce de l'alun. 3. Les Génois courent les mers. 4. L'Empereur envoie les poursuivre. 5. Leur vaisseau est pris. 6. Les maisons des Génois ayant été entourées ils implorent la clémence de l'Empereur.

1. L'Empereur ayant fait alors de grands préparatifs de guerre contre la ville d'Andrinople, se résolut de réprimer l'insolence des Génois. Les Vénitiens les avaient surpassé autrefois en puissance et en richesses, parce qu'ayant un plus grand nombre de vaisseaux ils faisaient un plus grand commerce , et un plus grand gain. Mais depuis que par la libéralité de l'Empereur ils furent maîtres du Pont-Euxin, ils se rendirent si assidus sur cette mer en tout temps, et même durant les plus grandes rigueurs de l'Hiver, qu'ils devinrent plus puissants que les Vénitiens, et que les Romains mêmes, et qu'ils s'élevèrent insolemment au dessus des autres nations.

2. L'Empereur avoir gratifié un noble Génois, nommé Manuel, fils de Zacarie, des montagnes qui sont dans la Phocée du côté d'Occident, où il y a des mines d'alun , d'où il tirait un grand 358 profit, mais comme il souhaitait d'en tirer encore un plus grand, il supplia l'Empereur de défendre aux Génois de faire venir d'Orient l'alun dont ils avaient besoin pour la teinture des étoffes.

3. Ce privilège lui ayant été accordé, les Génois qui demeuraient à Constantinople y déférèrent ; mais les autres bien loin d'y déférer fabriquèrent un grand vaisseau, partirent de leurs ports, traversèrent le Bosphore de Thrace, et entrèrent dans le Pont-Euxin, sans rendre à l'Empereur les honneurs accoutumez, et étant abordez vers le Septentrion, ils piratèrent longtemps sur cette mer, et y ayant trouvé un vaisseau chargé de diverses marchandises, et principalement d'alun, ils le pillèrent, et firent voile vers leur pays.

4. L'Empereur vivement piqué d'un mépris si outrageux, désirait avec passion de s'en venger, et les Génois ne l'ignoraient pas. Lorsqu'en s'en retournant ils commencèrent à découvrir les montagnes d'Orient, ils se servirent aisément de toute sorte de vents pour éviter la rencontre de nos vaisseaux; mais quand ils furent au Phare, ils trouvèrent que tout vent ne leur était pas propre, et qu'il leur en fallait un que les matelots appellent Tanaïte. Après qu'ils eurent attendu quelques jours ce vent-là, il se leva, et à l'heure même ils tendirent leurs voiles, et voguèrent heureusement. Ils avaient couvert de peaux de 359 bœufs les côtés de leur vaisseau, pour résister aux feux d'artifice, et ils avaient apprêté leurs armes pour se défendre. Michel Paléologue en ayant eu avis, envoya commander aux Génois qui habitaient à Pera, d'arrêter leurs Compatriotes. Ils firent ce qu'ils purent, mais les autres ayant méprisé leurs remontrances, ils allèrent le lui rapporter. Alors jugeant que cela lui ferait un affront insupportable que ces Pirates retournaient impunément à Gènes, il envoya contre eux tout ce qu'il avait de vaisseaux, sous la conduite d'Alexis Alyate Vestiaire, qui ayant à l'heure même traversé le Bosphore, anima ses gens avec une ardeur incroyable, leur témoignant qu'il aimerait mieux perdre sa charge, que de manquer de vaincre. S'étant donc rangés, les uns sur les bords de leurs vaisseaux, et les autres sur le rivage, ils attaquèrent le vaisseau Génois. Mais bien qu'ils n'oubliassent rien de tout ce qui se pouvait faire, ils ne firent rien que d'inutile. La violence du vent que les Génois avaient en poupe et la hauteur de leur vaisseau leur faisait mépriser tous les efforts des nôtres. Quand ils le suivaient ils ne le pouvaient joindre , et quand ils l'attaquaient par les côtés ils étaient repoussés sans peine. L'Empereur envoyait de temps en temps de nouveaux soldats sur de nouveaux vaisseaux, et les animait par des promesses et par des menaces : Mais il avait le déplaisir de voir que tout ce qu'il faisait ne servait de rien qu'à le ren- 360 dre ridicule à ses ennemis.

5. Comme il était dans cette peine on lui concilia de mettre des soldats dans un grand vaisseau Catelan qui était au bord, pour couper le vent au vaisseau Génois, pendant que les autres l'attaqueraient de tous côtés. Ce conseil ayant été suivi, le vaisseau Catelan ôta le vent au vaisseau Génois, et l'ayant rendu presqu'immobile, donna le moyen aux autres de l'attaquer. Ils le combattirent tour à tour, et se portèrent si vaillamment, qu'après une longue et opiniâtre résistance ils le prirent, et l'amenèrent dans un de nos ports. Les Génois furent traités comme ils méritaient. Quelques-uns eurent les yeux crevés, en punition du mépris qu'ils avaient fait de la majesté du Prince.

6. Un autre accident semblable excita encore contre les Génois la haine publique. Un Génois ayant dit à un Matelot, nous serons encore bientôt maîtres de Constantinople , et le Matelot lui ayant donné un soufflet, dont il lui pensa crever un œil, il le tua sur le champ d'un coup d'épée. L'Empereur en ayant été averti redemanda aux Génois son Matelot, et comme ils ne le pouvaient rendre, puis qu'ils l'avaient tué , il commanda à Manuel Muzalon de les exterminer. On assembla à l'heure même les gens de guerre qui étaient dans la ville, et aux environs. Ils entourèrent les maisons des Génois, et attendirent l'ordre de l'Empereur, pour les faire passer au fil 361 de l'épée. Alors les Génois épouvantés par un spectacle si formidable, perdirent la plus grande partie de leur fierté, et s'étant prosternés contre terre la corde au cou, protestèrent à l'Empereur qu'ils n'avaient point d'autre asile que sa clémence. Ils apaisèrent sa colère par ces soumissions-là, et rachetèrent leur vie par argent.

suite