Pachymère traduit par Mr. Cousin

PACHYMERE

 

HISTOIRE DES EMPEREURS MICHEL ET ANDRONIQUE

LIVRE CINQ (I à XV)

LIVRE QUATRE (XVI à XXXII) - LIVRE V (XVI à XXIX)

Traduction française : Mr. COUSIN

La traduction est purement littéraire et laisse tomber de nombreux passages. (Philippe Remacle)

 

 

 

 

HISTOIRE DE CONSTANTINOPLE

TOME VI.

 

CONTENANT

L'Histoire des Empereurs Michel et Andronique,

Ecrite par Pachymère.

 

HISTOIRE DES EMPEREURS MICHEL ET ANDRONIQUE.

Ecrite par Pachymere.

LIVRE CINQUIEME.

 

 

 

précédent

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΠΕΜΠΤΗ

αʹ. Ὅπως μεταξὺ λύπης καὶ ἡδονῆς ἐγένετο ὁ κρατῶν διὰ τὰ συμβάντα ἐν τῇ δύσει.

1. Οὕτω μὲν οὖν τῶν κατὰ τὴν δύσιν ξυμπεσόντων καὶ τοῦ κατὰ γῆν σφάλματος ἀντισηκωθέντος τῷ κατὰ θάλασσαν εὐτυχήματι, λύπης ὁ βασιλεὺς μεταξὺ καὶ ἡδονῆς ἦν. Ὅμως δὲ τοῖς λογισμοῖς ἐπιτρέπων τὰ πράγματα, τὸ μὲν δυστύχημα κλαπεῖσιν ἐτίθει, τὸ δ´ εὐτύχημα περιφανῶς ἀριστεύσασι· καὶ τὸ μὲν χλεύην οἷον ἡγεῖτο τοῦ ἀποστάτου, ἐργολαβοῦντος τὰ παρὰ δύναμιν, τὸ δὲ πολέμου κατόρθωμα καὶ τρόπαιον ἄντικρυς. Ὅθεν καὶ τὰ τῆς ἡδονῆς ἐνίκα, νῆας ἐκείνας ἐννοοῦντος τῶν πολεμίων καὶ ἄνδρας ἐν αὐταῖς πλείστους, τὰς μὲν καταχθείσας τῷ νεωρίῳ, τοὺς δὲ ταῖς εἱρκταῖς ἐκδοθέντας σιδηροδέτους καὶ μόνῃ θέᾳ τὸ κατ´ αὐτῶν δεικνύντας τρόπαιον. Ἐλύπει δέ γε τὸν βασιλέα καὶ ὁ ταῖς κοπίσι κατάκοπος στρατηγός, ὡς ἐγγὺς δοκεῖν εἶναι διὰ τὰς πληγὰς τοῦ θανάτου· πρὸς γὰρ ταῖς ἄλλαις καὶ μίαν τὴν κατὰ νεφρῶν εἶχε καιρίαν, ἀπειλοῦσαν θάνατον. Ὅθεν καὶ ἰατροῖς ἐπιμεληθεὶς καὶ μόλις πρὸς τὸ ὑγιεινότερον κλίνας, τὸ περὶ αὑτοῦ δεδοικέναι τοὺς πολλοὺς ἀφῃρεῖτο.

2. Ἐπεὶ δὲ καὶ ἀγάλλειν ἔδει τοῦτον τὸν βασιλέα ἀντίποινα τῶν δεινῶν ὧν ἐκαρτέρησε, τῷ τοῦ μεγάλου δουκὸς τιμᾷ ἀξιώματι. Ὁ μέντοι γε ἀδελφὸς τοῦ κρατοῦντος ὁ Ἰωάννης, τὴν αἰτίαν ἀπαιτηθεὶς παρ´ ἣν καὶ τὰ τῆς δεσποτείας ἀπέβαλε σύμβολα καί γ´ ἀποκριθεὶς τὰ ἐς χάριν, ὡς, υἱῶν ἐκείνου ἀνδρωθέντων ἤδη, μὴ ἂν δίκαιον εἶναι δεσποτείας ὄνομα φέρειν τοὺς ἔξωθεν, καὶ προσαπεδέχθη. Ὅθεν καὶ κοινὴν ἄλλως ἐκ χρυσοσύρματος καλύπτραν ἐνθέμενος, μελαμβαφέσι δὲ πεδίλοις καὶ τοῖς καθ´ ἵππον στολισμοῖς χρώμενος, μόνον τὸ δεσπότης κεκλῆσθαι ἀναφαίρετον εἶχε.

βʹ. Ὅπως, σχιζομένων τῶν κατ´ ἀνατολήν, ὁ πατριάρχης διὰ ταῦτα τοῖς ἐκεῖ ἐπιδημεῖ.

1. Τὰ μέντοι τῆς ἐκκλησίας ἐνόσει περιφανῶς, καὶ τὸ σχίσμα εἰς μέγα ᾔρετο, τῶν Ἀρσενιατῶν ἐπὶ πλέον προστιθεμένων, ὡς μὴ μόνους ἐκείνους οἳ δὴ τῷ πατριάρχῃ Ἀρσενίῳ ἐντυχόντες εἶδον σχίζεσθαί τε καὶ ζηλοῦν ὑπὲρ ἐκείνου, ἀλλὰ καὶ τοὺς μηδ´ ὅλως ἰδόντας, καθυπαγομένους τοῖς ἄλλοις. Πολὺ δὲ καὶ τὸ περὶ τοῦ Ἰωσὴφ φημιζόμενον, ὡς ἀφωρισμένος εἴη, αἰρόμενον τὰς τῶν πολλῶν ψυχάς, ἐκτόπως ἐκύμαινε, κἂν ἐκεῖνος, συχνὰ λαμβάνων παρὰ βασιλέως χρήματα, τὸ φιλόδωρον τοῖς προσκειμένοις ἐπηύξανεν —οὐ γὰρ ἦν ὃ ζητήσας οὐ παρευθὺς ἐλάμβανεν—, ὡς λέγειν πολλάκις τὸν βασιλέα, τοῦ ἱερατικοῦ μανδύου τὸν πατριάρχην κατέχοντα, ὡς αὐτὸ εἴη ὁ τὰς τῆς Ἐδὲμ πύλας αὐτῷ ἀνοιγνύς, ὡς ἅμ´ ἐκείνῳ καὶ αὐτὸν εἰσελθεῖν πιστεύειν κατόπιν, μηδενὸς ἐμποδίσοντος. Τοὺς μὲν οὖν ἄλλους, οἳ κατὰ πόλιν διατρίβοντες ἠνώχλουν, ἀνέδην ἐκτρεπόμενοι τοῦτον, οὐδὲν ἔχων δρᾶν ἄλλο ἢ τὸ μηδὲν φροντίζειν ἐκείνων εἰς τιμῆς λόγον καὶ προστασίας, οὐχ ὅπως ἠξίου, ἀλλὰ καὶ ἠλόγει λεγόντων τὰ μάλιστα.

2. Ἄνδρας δὲ πνευματικοὺς εἰδὼς κατ´ ἀνατολὴν ἀρεταῖς ἐνιδροῦντας καὶ Θεῷ μόνῳ ζῶντας, ἀκούων καὶ περὶ ἐκείνων ὡς σκανδαλίζοιντο, ἔσπευδε κἀκείνων τὰς γνώμας προκατασχεῖν, αὐτοῖς ὄμμασι θεαθεὶς τοῖς ἐκείνων. Καὶ δὴ περὶ τούτων τῷ βασιλεῖ κοινολογησάμενος, ὑπὸ πολλῇ τῇ σπατάλῃ ἐνσκευασθείς, ἐπ´ ἀνατολῆς ἤλαυνε καί, τοῖς ἀνδράσιν ἐφιστάς, ὧν δὴ καὶ ἐς τὰ μάλιστα ὁ θαυμαστὸς ἅμ´ ἀρετὴν καὶ λόγον Βλεμμίδης ἦν, πολὺς ἦν τοὺς ἄνδρας ὑποποιούμενος· καὶ προσέπειθε λέγων προσκεῖσθαι μὲν καὶ αὐτὸς Ἀρσενίῳ καὶ πατριάρχην ἡγεῖσθαι, τῶν κατ´ ἐκείνου συσκευασθέντων διακενῆς μηδὲ τὸ βραχὺ φροντίζων· ὅμως δ´ ἀνάγκης οὔσης τὴν ἐκκλησίαν ποιμαίνεσθαι, ἀνάγκην εἶναι καί τινα τὸν ἐκείνου τόπον ἀποπληροῦν, ἐκείνου μὴ ὄντος· αὐτὸν δ´ εἶναι παρὰ τοὺς ἄλλους δοκιμάσαι τὸν χρησιμεύσοντα· αὐτῷ γὰρ προσκεῖσθαι καὶ βασιλέα πληροφορούμενον, ὥστε μὴ ὅπως ξυμβαίνειν τισὶ χαλεπὰ καὶ ἀνήκεστα προσκειμένοις ἐκείνῳ, ἀλλὰ καὶ πολλοῖς ἄλλοις εὖ γίγνεσθαι διὰ τὴν πρὸς αὐτὸν τοῦ βασιλέως ἀγαθοθέλειαν.

3. Τοῦτο καὶ πρὸς ἄλλους τῶν πνευματικῶν ἀνδρῶν ἔλεγε, τοῦτο καὶ πρὸς αὐτὸν Βλεμμίδην, καὶ παρεσύλα τὰς ἀπ´ ἐκείνων εὐνοίας φιλοφρονούμενος· τῷ δέ γε Βλεμμίδῃ καὶ ἄλλο κατὰ σκοπὸν ἦν τὸ πεῖθον ἐκεῖνον δέχεσθαι. Ἐπειδὴ γὰρ ἐκεῖνος, φιλόσοφον διαζῶν βίον, ὅλος τῶν ὧδε ἐξῄρητο καὶ ἀπαθῶς εἶχε πρὸς τὰ γινόμενα, οὔτε τινὶ προσπαθῶν οὔτε μὴν ἐμπαθῶν, ἀλλ´ ἦν ὁ νοῦς ἐκείνῳ ὡς εἰ μὴ σώματι ὅλως κατείχετο, ἓν ἐλογίζετο καὶ Ἀρσένιον εἶναι καὶ Ἰωσήφ, οὐ γυμνοῖς αὐτοῖς προσέχων τοῖς γιγνομένοις, ὡς τὸν μὲν κρίνειν ἀδικηθέντα, τὸν δ´ ἐπιβήτορα—ταῦτα γὰρ χαμερποῦς τινος διανοίας καὶ μηδὲν ἐχούσης τῶν παρόντων πλέον εἰς θεωρίαν ἡγεῖτο—, ἀλλ´ εἰδὼς Θεοῦ μὲν τὸ εὐσταθὲς καὶ ἀκίνητον, ἀνθρώπων δὲ τὸ μηδὲν ἐν μηδενὶ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ κἂν βραχὺ μένειν. Εὖ γὰρ καὶ Ἡρακλείτῳ εἰρῆσθαι τὸ μὴ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ εἶναι δὶς βάπτειν, καὶ Κρατύλῳ μᾶλλον ὡς μηδὲ ἅπαξ· τῶν πραγμάτων δίκην ἀείρρου ῥεύματος παρατρεχόντων, μὴ καινὸν εἶναι μηδ´ ἄλλως ξένον, εἰ καὶ Ἀρσένιος ἀδικοῖτο· τὸ γὰρ ἀναγκαῖον ἓν εἶναι καὶ μόνον τὸ εὐσεβές· τούτου δὲ τηρουμένου, τἆλλ´ ἀπερρῖφθαι ἀνάγκῃ τοῖς αἱρουμένοις ζῆν κατὰ τρόπον.
Ταῦτ´ ἄρα καὶ Ἰωσὴφ ἐδέχετο, καίτοι πρὸς ἐκεῖνον οὕτως ἔχων ὡς μηδὲ τῆς κέλλης ἐξελθὼν προϋπαντῆσαι, ἀλλὰ μηδὲ προσιόντι προεξαναστῆναι μακρόθεν, μηδ´ ἄλλο τι τῶν εἰς θωπείαν καὶ σμικροπρέπειαν εἰς χάριν αὐτῷ διαπράξασθαι. Τὸ γὰρ πρὸς φιλοσοφίαν ἐπικλινὲς καὶ τὸ πρὸς τὰ εἴδη καὶ μόνα τῶν πραγμάτων ἐπιβλητικὸν ἀμείλικτον ἐκεῖνον ἐτίθει τὰ πρὸς τὴν ὕλην, καὶ τὸ ἐφετὸν κατὰ νοῦν ἔχων παρεώρα τὸ ἐφιέμενον. Ὅθεν οὐκ ἀνθρώποις, ἀλλὰ πράγμασιν ἐπιβάλλων, ἐκείνοις μὲν ἐτήρει τὸ θαῦμα καὶ ὑπερεξεπλήττετο καὶ ἄλλως τιμᾶν ᾑρεῖτο ἢ τὴν κατ´ ἀνθρώπους τιμήν, ἣ δὴ δεξιώσεις ἔχει καὶ προϋπαντήσεις καὶ δουλοπρεπεῖς καταστάσεις καὶ ἄλλ´ ἄττα οἷς δὴ χαίρομεν ἄνθρωποι. Καὶ ταῖς μὲν ἕξεσιν ἐκείναις οὕτω δὴ τιμητικῶς εἶχε καὶ ὑπερεθαύμαζε, δῶρα Θεοῦ ταύτας ἡγούμενος· τοῖς δ´ ἔχουσι, καθὼς ἂν καὶ κατελάμβανεν, εἶχεν, ὡς οὐ παντὸς γινομένου τοῦ γινομένου κατὰ Θεὸν καὶ ἀξίως, ἀλλ´ ἐνίοτε καὶ κατ´ ἄνθρωπον, παραχωροῦντος Θεοῦ. Τὴν γοῦν τοιαύτην δεισιδαιμονίαν ἀεί ποτ´ ἀποτρεπόμενος, ἔδειξε καὶ τῷ Ἰωσὴφ τότε τὴν ἕξιν, οὐ προθέμενος αὐτὸν ἀτιμοῦν, ἀλλ´ ἐπ´ ἴσων πᾶσι τὴν κρίσιν ἔχειν αἱρούμενος. Οὕτω γὰρ καὶ τὸ φιλόσοφον φιλοσόφως ἐπλήρου τῷ μὴ λαμβάνειν πρόσωπα εἰς τὴν τοιαύτην κρίσιν, ἣν καὶ καθ´ αὑτὸν κέκρικε.

Πλὴν κἀκεῖνος εἰδὼς ἄνθρωπος ὢν καὶ τῷ χρεὼν λειτουργήσων, ἐπεί, τὰ καθ´ αὑτὸν διαθέμενος, χάρταις ἐδίδου τὸ βούλημα—τὸ δ´ ἦν καθ´ αὑτὴν τὴν μονὴν ἀεί ποτε διαμένειν, μηδὲν κατὰ μηδένα τρόπον ὑποπεσοῦσαν ἑτέρᾳ, καὶ ἅπερ εἶχεν ἐκ βασιλέων φιλοφρονήματα, ὡς συμποσοῦσθαι τὸ πᾶν τῶν νομισμάτων εἰς ἑκατὸν λιτρῶν ἀριθμόν, καὶ αὐτὰ τῇ μονῇ τοῦ Ὄντος Θεοῦ (τῷ γὰρ Ὄντι κυρίως καὶ προσανέκειτο), ἀναφαίρετα διατηρηθέντα, εἰς περιποίησίν τε καὶ τὴν τῶν ἐλλειμμάτων ἀποπλήρωσιν εἶναι—, τὸν δὴ τοιοῦτον τῶν διατεταγμένων χάρτην καὶ αὐτὸν ἠξίου τὸν πατριάρχην ὑποσημαίνεσθαι καί γε βασιλέα ἐπικυροῦν λιπαρῶς ἀξιῶσαι, πρὸς τὴν πόλιν ἐπανελθόντα. Καὶ γέγονεν οὕτω, κἄν, ἀποθανόντος ἐκείνου, ὀστράκου φασὶ μεταπεσόντος, ἀνελάμβανόν τε τὰς ἐπικυρώσεις καὶ τὰ διατεταγμένα διέλυον, ὡς τὰ μὲν νομίσματα τῇ μεγάλῃ ταυτηῒ ἐκκλησίᾳ προσανατεθῆναι εἰς περιποίησιν, τὴν δὲ μονὴν ἐκείνην τῇ τοῦ Γαλησίου μονῇ ὑποτεθῆναι εἰς μετόχιον. Ὁ γοῦν ἱεράρχης Ἰωσήφ, τῇ ἀνατολῇ ἐφ´ ἱκανὸν διατρίψας, ὑπέστρεφεν εἰς Βυζάντιον.

γʹ. Ὅπως τῷ Βουλγάρων βασιλεῖ Κωνσταντίνῳ ἡ τῆς Εὐλογίας θυγάτηρ Μαρία εἰς γάμον ἐξεδόθη.

1. Καὶ μετὰ μικρόν, τῆς τοῦ βασιλέως Βουλγάρων Κωνσταντίνου συζύγου Εἰρήνης μεταλλαξάσης, εἰς σπονδὰς ὁ κρατῶν ἐκεῖνον θέλων συνάξαι, ἐς ὃ τοῖς κατὰ τὸν Αἷμον καὶ αὐτῇ γε Μακεδονίᾳ καὶ Θρᾴκῃ ἀνακωχὴν γενέσθαι, ἐπὶ πολὺ δαπανωμένων τῶν στρατευμάτων τοῖς συνεχέσι πολέμοις, πέμψας διαπρεσβεύεται, ὑπισχνούμενος εἰς κῆδος ἐκείνῳ δοῦναι καὶ τὴν ἀδελφιδῆν ἑαυτοῦ Μαρίαν, τὴν τῶν θυγατέρων τῆς Εὐλογίας δευτέραν, ᾗ δὴ συνῴκει πρότερον ὁ Φιλῆς Ἀλέξιος καὶ μέγας δομέστικος. Καὶ δὴ τῶν ὅρκων προβάντων, ὡς συλλαμβάνεσθαι τούτοις καὶ Μεσέμβρειαν καὶ Ἀγχίαλον —ἐκείνου γὰρ οὔσας κατασχεῖν βασιλέα, καὶ αὖθις ἄξιον εἶναι τὸν πρὶν ἔχοντα λαμβάνειν αὐτὰς ἐπὶ τῷ γενησομένῳ ὡς προῖκα κήδει—, ὁ μὲν βασιλεὺς τὰ μὲν τοῦ κήδους ἐπλήρου ὡς λίαν φιλοτίμως καὶ βασιλικῶς· συνεξῄει γὰρ τῇ νυμφευθησομένῃ αὐτὸς βασιλεὺς καὶ ὁ πατριάρχης κἀν Σηλυβρίᾳ γενόμενοι, ἐκεῖσε δεσποινικῶς μετασκευασάμενοι τὴν εἰς γάμον πεμπομένην τῷ Κωνσταντίνῳ, ἐκείνην μὲν ὑπὸ πλείστῃ δορυφορίᾳ πρὸς ἐκεῖνον ἀπέλυον, αὐτοὶ δ´ ὑπέστρεφον.

2. Καὶ τὰ μὲν τοῦ κήδους οὕτως ὁ βασιλεὺς ἐξεπλήρου· τὰ δὲ περὶ τὰς πόλεις ἀνεβάλλετο, ταῖς μὲν ἀληθείαις εἰδὼς ἐντεῦθεν παραιρεθησομένην τὴν Ῥωμαΐδα τὰ κράτιστα, τῷ δὲ Κωνσταντίνῳ προφάσεις ἐπλάττετο πιθανάς, ἄλλας τε καὶ τὸ μὴ ἔχειν εὐθέως δοῦναι, μὴ τῶν ἐποίκων καταδεχομένων τῶν πόλεων· Ῥωμανίας γὰρ εἶναι μέρος ἐκείνας καὶ Ῥωμαίους αὐτούς, μὴ εἶναι δ´ εὔλογον Ῥωμαίους ὑπὸ Βουλγάρους τελεῖν. Οὐ μὴν δ´ εἰς τέλος ἀπέλεγε τὴν δόσιν ὁ βασιλεύς, ἀλλὰ προσανήρτα καιρόν, τὸν τῆς τεκνογονίας δῆθεν, ὡς ἂν καὶ κληρονόμου τούτῳ φανέντος ἐκ γένους Ῥωμαϊκοῦ, εὐπροσωποῖτο καὶ ἡ ἀπόδοσις. Τὰ δ´ ἦσαν γέλως ἄντικρυς καὶ συνειρόμενον ψεῦδος τῷ χρόνῳ συγκρύπτοντος.

3. Ὅμως δέ γε καὶ ἄκων ὁ Κωνσταντῖνος ὑπέμενε καὶ ἐσπένδετο, εἰ καὶ ἡ δοθεῖσά οἱ οὐ τοσοῦτον βοηθὸς ἐκείνῳ ὅσον τῇ Ῥωμαΐδι. Ἐπεὶ δ´ ἐξ ἐκείνου παιδίον ἑώρα τὸν Μιχαὴλ ἑαυτῇ, δεινὰ ἐποίει καὶ τὸν σύζυγον κατηνάγκαζε τὰς σπονδάς τε διαλύειν καὶ πολεμεῖν, τὰς πόλεις προσαπαιτοῦντα. Κἀντεῦθεν καὶ δεινὰ οὐκ ὀλίγα ξυνέβαινε, καὶ ξυμβεβήκει ἂν πλεῖστα, εἰ μή γε ὁ βασιλεύς, κῆδος πρὸς τὸν Νογᾶν ἐπὶ νόθῳ τῇ Εὐφροσύνῃ φθάσας ποιῆσαι, ἀνεῖχέ τε τὰς ὁρμὰς ἐκείνου τῇ πρὸς τὸν Νογᾶν δεξιώσει καὶ διέλυε τὰ βουλεύματα, ὡς αὐτίκα κατόπιν ἐπιδραμουμένων τῶν Τοχάρων, ἢν αὐτὸς ἐπίῃ τοῖς βασιλέως.

δʹ. Τὰ περὶ τοῦ Νογᾶ καὶ Τοχάρων, ὅπως εἶχον τὸ πρίν, καὶ περὶ τοῦ πρώτου βασιλέως καὶ νομοθέτου αὐτῶν.

1. Ὁ δὲ Νογᾶς οὗτος κράτιστος ἦν ἀνὴρ τῶν Τοχάρων, εἰς στρατηγίαν τε ξυνετὸς καὶ τρίβων τοῖς πράγμασιν, ὃς ἅμα πλείσταις δυνάμεσιν ἐξ ὁμογενῶν Τοχάρων, οὓς αὐτοὶ Μουγουλίους λέγουσιν, ἐξαποσταλεὶς ἐκ τῶν κατὰ τὰς Κασπίας ἀρχόντων τοῦ γένους, οὓς κάνιδας ὀνομάζουσιν, εἰσβάλλει τοῖς ἀνὰ τὸν Εὔξεινον βορείοις ἔθνεσιν, ἃ δὴ τὸ πάλαι τοῖς Ῥωμαίοις ὑπήκουε, τῆς πόλεως δ´ ἁλούσης καὶ τῶν πραγμάτων εἰς στενὸν καταστάντων Ῥωμαίοις, τῶν κυρίων ἀπολειφθέντα, αὐτόνομα ἦν. Ταῦτ´ ἄρα καὶ ἀκονιτὶ φανεὶς προσελάμβανε καὶ κατεδουλοῦτο. Ἰδὼν δὲ χώρας ἀρετώσας καὶ ἔθνη εἰς ἀρχὴν κατὰ σφᾶς αὐτάρκη, ἀφηνιάζει μὲν τῶν πεμψάντων καὶ ἑαυτῷ τὰ ἔθνη προσκτᾶται. Ὡς δὲ χρόνου τριβομένου, ἐπιμιγνύντες σφίσιν οἱ περὶ τὴν μεσόγαιον κατῳκημένοι, Ἀλανοὶ λέγω, Ζίκχοι, Γότθοι καὶ Ῥὼς καὶ τὰ προσοικοῦντα τούτοις διάφορα γένη, ἔθη τε τὰ ἐκείνων μανθάνουσι καὶ γλῶτταν τῷ ἔθει μεταλαμβάνουσι καὶ στολήν, καὶ εἰς συμμάχους αὐτοῖς γίνονται. Καὶ μετ´ οὐ πολὺ εἰς πλῆθος ἀριθμοῦ κρεῖττον ὁ ἐπελθὼν τῶν Τοχάρων λαὸς ἐνδίδωσι, καὶ ἀνυπόστατοι, ὅπου ἴοιεν, γίνονται ταῖς δυνάμεσιν, ὡς καί τινας τῶν ἄνω κυρίων, πολέμου νόμῳ ἐπ´ αὐτοὺς ὡς ἀποστάντας ἰόντας, οὐχ ὅπως περιγενέσθαι, ἀλλὰ καὶ σφαλῆναι, τὰ πλεῖστα πεσόντας.

2. Ἔστι δὲ τὸ ἔθνος ἁπλότητι μὲν χαῖρον καὶ φιλαλληλίᾳ, πονηρόν τε καὶ ὀξὺ πρὸς πολέμους καὶ τὴν ζωὴν αὔταρκες καί γε τὰ κατὰ τὸν βίον ἀνεπινόητόν τε καὶ ἀπρομήθευτον.

3. Ἐχρήσαντο γὰρ ἀνέκαθεν νομοθέτῃ οὐ Σόλωνι ἢ Λυκούργῳ ἢ Δράκοντι—οὗτοι γὰρ Ἀθηναίοις καὶ Λακεδαιμονίοις καί τισιν ἄλλοις οἱ νομοθέται σοφοὶ σοφοῖς καὶ συνετοῖς τὰ ἐς λόγον λόγιοι—, ἀλλ´ ἀνδρὶ ἀγνῶτι καὶ τὸ πᾶν πονηρῷ, χαλκεῖ μὲν τὸ πρῶτον, εἶτα δὲ καὶ εἰς κάνιν—ἄρχοντά τις εἴποι—καταστάντι, ὃς καὶ ἐκ Κασπίων πυλώνων ἀνιστῶν τὸ ἔθνος ἐξελθεῖν θαρρῆσαν, καὶ σφίσιν ἀεὶ τὸ νικᾶν ὑπετίθει, εἰ τοῖς ἰδίοις νόμοις προσέχοιεν.

4. Οἱ δ´ ἦσαν τοῖς ἁβροῖς ἀπέχθεσθαι, τοῖς τυχοῦσιν ἀρκεῖσθαι, τὸ φιλάλληλον ἔχειν, τὸ αὐτόνομον ἀποστρέφεσθαι, τὸ κοινωνικὸν ἀσπάζεσθαι, τὸ μηδὲν περὶ βίου σπεύδειν, τὸ πάσαις χρᾶσθαι τροφαῖς, μηδὲν τῶν βεβήλων ἔχοντας, τὸ γυναιξὶ ξυνοικεῖν πλείσταις καὶ ταύταις προσανατιθέναι τὸν τῶν ἀναγκαίων προσπορισμόν, ὡς ἅμα μὲν τὸ γένος πληθύνεσθαι, ἅμα δ´ ἔχειν καὶ ὧν δέοιντο, τὸ μηδὲν τῶν καθ´ ὑπόστασιν κτημάτων προσκτᾶσθαι, μηδ´ ἐμμένειν κτίσμασιν οἴκων, ἀλλὰ μεταβαίνειν καὶ μεταφοιτᾶν πρὸς τὸ χρήσιμον, κἂν χρεία τροφῆς εἴη τῳ, ἢ ὀϊστῷ χρωμένους θηρᾶν ἢ καί, τὸν ἵππον ἐκκεντοῦντας, ἐκροφᾶν αἵματος, εἰ δέ τῳ καὶ στεγανωτέρας προσδέοι τροφῆς, ἐγκάτῳ οἰὸς τὸ αἷμα συγκλείοντας, ὑπὸ τὴν ἐφεστρίδα τιθέναι, ὡς ἐντεῦθεν μικρὸν συσταθὲν ἐκ τῆς ἐκεῖθεν θερμότητος, δεῖπνον προστίθεσθαι, κἄν τί που ῥάκος ἐντυχών τις εὕροι, ἐπιρράπτειν τῇ ἀμπεχόνῃ, κἂν οἷον ἐκεῖνο καὶ ᾖ, κἂν ἡ ἀμπεχόνη μὴ δέοιτο—ὁ δὲ σκοπός, ὡς ἂν καὶ ἄνευ χρείας τοῦτο ποιοῦντες, ἐπὶ τῆς χρείας ποιεῖν ἀναγκαζόμενοι, μὴ αἰσχύνοιντο τοῖς παλαιοῖς τὰ νέα προσεπεμβάλλοντες—, καὶ οὕτως αὐτοὺς μὲν ἐν ἀνέσει παντοίᾳ ζῆν, σάριτταν καὶ ἐφεστρίδα καὶ ἔνδυμα καὶ αὐτὴν ζωὴν παρὰ τῶν τῆς γυναικωνίτιδος ἔχοντας, αὐτοὺς δὲ πολεμοῦντας τὰ τῶν ἄλλων ἔχειν, μηδὲν πολυπραγμονήσαντας. Ταῦτα τὰ τοῦ νομοθέτου Τζιγκίσκανι—νῦν γὰρ ἀνεμνήσθην τοὔνομα—παραγγέλματα ἐν ἀσφαλεῖ ἔχοντες, ἀλήθειάν τε ἐν λόγοις ἀσκοῦσι καὶ δικαιοσύνην ἐν πράξεσι, τὸ μὲν ἐλευθερίᾳ προσῆκον ψυχῆς, τὸ δ´ εὐθύτητι γνώμης, ὡς ἀνεξαπάτητον μὲν εἶναι οἷς ἂν ἀκούοι τις ἑτέρου λέγοντος, ἀνεπιβούλευτον δὲ οἷς πράττοι ἂν πρὸς ἐκεῖνον ἕτερος.

5. Ἀλλὰ Νογᾶν μὲν κηδεύσας ὁ βασιλεὺς τηνικάδε, τὸν ἐκείνων ἄρχοντα, πέμπων οὐκ ἀνίει πλεῖστα, ὅσα τε πρὸς ἐνδυμάτων χρῆσιν καὶ ὅσα πρὸς τροφῶν ποικιλίαν, πρὸς δὲ καὶ ἀνθοσμιῶν οἴνων ὅλας πιθάκνας φιλοτιμούμενος. Ὁ δὲ τὰ μὲν εἰς βρῶσιν καὶ πόσιν μαθὼν ἠγάπα λαμβάνων καὶ χρυσὸν δὲ καὶ ἄργυρον ἐν ἐκπώμασι προσεδέχετο· τὰ δὲ ποικίλα ἢ πρὸς καλύπτρας ἢ πρὸς ἐνδύματα—ἐφιλοτιμεῖτο γὰρ καὶ ταῦτα προσαποστέλλων ὁ βασιλεύς—ἁφώμενος ταῖς χερσίν, ἀνηρώτα τὸν διακομισάμενον εἰ χρησιμεύοι πρὸς κεφαλὴν ἐπὶ τῷ ἄπονον εἶναι καὶ ἀνάλγητον ἡ καλύπτρα, εἰ ὁ ἐπανεσπαρμένος μάργαρος ἀμύνειν ἔχοι ταύτῃ τὰς ἀστραπάς, εἰ εἰς βροντῶν κτύπους, ὥστε μὴ ἐμβρόντητον γίνεσθαι τὸν φοροῦντα, ὁ λίθος συναίροιτο, εἰ τὰ πολυτελῆ αὖθις ἐνδύματα εἰς ἀπονίαν μελῶν συλλαμβάνοι. Εἰ μὲν οὐκ ἔλεγον, παρερρίπτει, ἢ καὶ ἐνδυθεὶς ἐπ´ ὀλίγον, ὅσον τὰς φιλίας ἀφοσιώσασθαι, ἀπεκδυόμενος παραυτίκα, μετελάμβανε κυνῆν ἢ προβατῆν τὴν συνήθη καὶ φορῶν ἐκυδροῦτο πλέον ἢ ὅσον ταῖς πολυτελέσι στολαῖς. Ὡσαύτως καὶ ἐπὶ ταῖς καλύπτραις ἐποίει, τὰ πρὸς χρῆσιν ἀναγκαῖα τῶν περιττῶν, κἂν ἦν τῶν πολυτελῶν, ἀνθαιρούμενος. Εἰ δ´ ἐκεῖνος πλαττόμενος ὄνησιν φέρειν ἔλεγε τῷ φοροῦντι τὸ κτέρας τὴν οἱανοῦν τε καὶ ὁπουδήποτε, εὐθὺς πιστεύων ἐφόρει, οὐ λίθοις οὐδὲ μαργάροις, ἀλλ´ ὠφελείᾳ προσέχων. Τοῦτον τοιγαροῦν ἔχων ὁ βασιλεὺς ἕτοιμον τοῦ Κωνσταντίνου καταδραμεῖσθαι καὶ τὴν ἐκείνου σκυλεύειν χώραν, εἰ τοῖς τοῦ βασιλέως ἐκεῖνος ἐπίοι, οὐ Μεσεμβρείας μόνον στερρῶς ἀντείχετο καὶ τῆς Ἀγχιάλου, ἀλλὰ καὶ Σωζόπολιν καὶ Ἀγαθούπολιν καὶ Κανστρίτζιον καὶ ἄλλ´ ἄττα φρούρια, ἅπερ οἱ τοῦ βασιλέως ἐπισκευασάμενοι προσεκτῶντο τῷ βασιλεῖ, καὶ λίαν ἐν χεροῖν εἶχε, μηδὲ φρουρίου σκιὰν προϊέμενος. Μεσέμβρειαν γὰρ καὶ ἐκ δικαίου πάλαι ποτ´ εἶχε, λαβὼν παρὰ τοῦ Μυτζῆ.

εʹ. Τὰ περὶ τοῦ Μυτζῆ καὶ ὅπως δέδωκε βασιλεῖ τὴν Μεσέμβρειαν.

1. Ὁ δὲ Μυτζῆς οὗτος, ἵν´ ἐπαναλαβὼν εὐμαθέστερον διηγήσωμαι, γαμβρὸς μὲν ἧν ἐπὶ θυγατρὶ τῷ Ἀσάν, σύγγαμβρος δὲ Θεοδώρου τοῦ Λάσκαρι. Ἀσὰν δ´ οὗτος ἦν ὃν λόγος καὶ Ἰωάννῃ συνελθεῖν τῷ Δούκᾳ καὶ βασιλεῖ καί γε σὺν ἐκείνῳ τὰ κατὰ δύσιν ἐπιδραμεῖν, φιλοκαλίας πάσης ἔχοντα δείγματα. Ὡς γοῦν ἐκεῖνος ἐτελεύτα καὶ οὗτος τὴν ἀρχὴν διεδέχετο τῶν Βουλγάρων, Βούλγαρος ὤν, συνέβαινε μέν οἱ προσκρούειν καὶ βασιλεῖ, ὡς καὶ πολλάκις δι´ ἔχθρας ἰέναι καὶ πολέμων τοῖς τῶν Ῥωμαίων στρατεύμασι, συνέβαινε δὲ προσκρούειν καὶ πολλοῖς ἅμα καὶ μεγιστᾶσι τῶν Βουλγάρων καὶ ταραχαῖς οὐ προσηκούσαις ἐμπίπτειν. Ταῦτ´ ἄρα καὶ τούτῳ διαφθονούμενοι, πρὸς τὸν Κωνσταντῖνον, ἐκ Σέρβων ἐξ ἡμισείας τὸ γένος ἔχοντα, ἀποκλίνουσιν.

2. Ὅσον οὖν ἐνέλιπέν οἱ πρὸς τὴν ἀρχὴν ἐκ σφετέρου γένους, μηδὲν τῷ Ἀσὰν προσήκων, τὴν ἐκείνου ἐκγόνην λαβὼν εἰς γυναῖκα, τοῦ Ἰωάννου πέμψαντος, ἐπ´ ἴσων εἶχε τὸ πρὸς τὴν τοῦ Ἀσὰν βασιλείαν δίκαιον τῷ Μυτζῇ.

3. Κἀκεῖνος μὲν τὴν Τέρνοβον εἶχε καὶ τὰ τῆς βασιλείας κλέη μεγαλοπρεπῶς ἐπεφέρετο· ὁ δὲ Μυτζῆς, τὰ κύκλῳ περικρατῶν, ποτὲ μὲν ἠρκεῖτο τούτοις καὶ καθησύχαζε, ποτὲ δ´ αὖθις καὶ ἀντεφιλονείκει πρὸς Κωνσταντῖνον, ὃν καί ποτε διώκων ἀπέκλεισεν εἰς Στενίμαχον, ἡμέτερον ὄν. Καὶ εἰ μὴ ταῖς τῶν Ῥωμαίων δυνάμεσιν ἐχρήσατο πρὸς βοήθειαν, τάχ´ ἂν καὶ ἁλοὺς ἀπώλετο.

4. Ἀλλ´ ἡ τύχη ῥέπει τὰς πλάστιγγας, καὶ δυναμωθεὶς αὖθις ὁ Κωνσταντῖνος τὸν Μυτζῆν διώκει θαρραλεώτερον. Ὁ δέ, ἅμα τέκνοις καταλαβὼν τὴν Μεσέμβρειαν, ἐκεῖθεν ἱκετεύει τὸν βασιλέα δέχεσθαι τοῦτον καὶ λύτρα λαμβάνειν τὴν πόλιν.

5. Στέλλει γοῦν ὁ βασιλεὺς ἐξ αὐτῆς τὸν Γλαβᾶν κουροπαλάτην καὶ μέγαν παπίαν ἐσύστερον· καὶ ὃς ἄλλοις συνάμα μετὰ καὶ αὐτάρκους στρατοῦ, καταλαβὼν τὴν Μεσέμβρειαν, ἐκείνην μὲν περιποιεῖ τοῖς Ῥωμαίοις, τὸν δέ γε Μυτζῆν διὰ τοῦ Αἵμου πεζῇ ἄγει πρὸς βασιλέα. Τὸν δὲ καὶ δέχεται πρόφρων καὶ παρηγορεῖ εὐμενῶς καί, πρὸς τῷ Σκαμάνδρῳ ἀποχρώντως προμηθευσάμενος, ἐκεῖσέ που σὺν τοῖς τέκνοις κατασκηνοῖ, συνθήκας πρὸς αὐτὸν ποιησάμενος, ὥστε καὶ τὸν πρώτιστον τῶν ἐκείνου υἱῶν Ἰωάννην συναρμόσαι τῇ θυγατρί. Ἀλλὰ τῇ μὲν τῶν θυγατέρων πρωτίστῃ Εἰρήνῃ οὕτω προὐνόει τῶν γάμων.
 

précédent

Chapitre Premier.

1. L'empereur est partagé entre la joie et la tristesse. 2. Sage réponse de Jean Despote.

1.L'Empereur était partagé entre la tristesse, et la joie, quand il considérait d'un côté le malheureux succès que ses armes avaient eu sur terre, et de l'autre la glorieuse victoire qu'elles avaient remportée sur mer. Mais quand il les regardait de plus près, il trouvait que le premier n'était qu'un effet extravagant de la témérité, et de l'audace d'un rebelle, au lieu que la seconde 283 était le prix de la fidélité et du courage de son armée. Ainsi la joie l'emportait sur la tristesse, et elle était entretenue par la vue des vaisseaux qui étaient dans ses ports, et des vaincus qui allaient être menés dans les prisons pour y servir comme de trophée à la vertu Romaine. Les blessures de Philantropene , dont il y en avait une aux reins qui était jugée mortelle, tempéraient un peu sa joie. Néanmoins les Médecins les ayant guéries, il l'honora du titre de grand Duc en récompense de ses services.

2. Quand il demanda à Jean pourquoi il avait quitté les marques de la dignité de Despote, il lui répondit fort sagement et fort à propos pour bien faire sa cour, Que les Princes ses enfants étant grands, il n'était pas à propos que d'autres qu'eux possédassent une charge aussi éminente que celle-là : Sa réponse ayant été approuvée , ne porta plus depuis qu'un bonnet ordinaire, et il ne se servit plus que de souliez et d'étriers noirs, bien qu'il retint la même qualité.

284 Chapitre II.

1. Accroissement du Schisme. 2. Voyage du Patriarche en Orient. 3. Portrait de Blemmidas. 4. Son testament.

1. Les troubles augmentaient de jour en jour dans l'Eglise, et le Schisme se fortifiait de telle sorte, que le parti d'Arsène était ouvertement soutenu, non seulement par ceux qui avaient eu habitude particulière avec lui, mais aussi par un grand nombre d'autres qui ne le connaissaient point d'eux-mêmes, et qui avaient été attirés par ses amis. Le bruit qui courait que Joseph était retranché de la Communion des Fidèles, aigrit tellement les esprits contre lui, que quelque largesse qu'il voulût faire de l'argent que l'Empereur lui fournissait en abondance , il ne se trouvait personne pour le recevoir, et qu'il était réduit à une si horrible solitude, qu'il arriva plusieurs fois à l'Empereur de dire en riant, et en tenant le bout du manteau du Patriarche, Qu'il lui avait ouvert la porte du Paradis, mais qu'il lui serait aisé d'y entrer après lui sans être incommodé par la foule. Il ne pût opposer que le mépris aux déclamations de ceux qui se déclaraient ouvertement contre lui à Constantinople, et il n'eut point d'autre moyen de s'en venger que de les 285 éloigner des emplois, et de leur refuser fièrement ce qu'ils étaient quelquefois obligés de lui demander.

2. Il n'en usa pas de la même sorte envers les Solitaires d'Orient. Car ayant appris que sa promotion blessait extrêmement la tendresse de leur conscience., il prit résolution de les aller trouver, et de lever par sa présence le scandale qu'ils souffraient. Ayant donc communiqué sa résolution à l'Empereur , il partit avec un équipage fort magnifique, et étant arrivé en Orient, il s'entretint avec eux, et entre autres avec Blemmidas, si célèbre par sa piété et par sa doctrine. Il leur dit qu'il tenait Arsène pour Patriarche légitime, et qu'il estimait nulle toute la procédure qui avoir été faite contre lui. Mais que l'Eglise ne pouvant demeurer sans Pasteur, plusieurs l'avaient cru capable de remplir cette place vide, et qu'ayant suivi leur jugement, il s'était servi si à propos de l'honneur que l'Empereur lui faisait de l'aimer, qu'il avait apaisé la colère dont il était ému contre les sauteurs d'Arsène, et qu'il avait attire ses grâces sur les nécessités des autres. En parlant de la sorte à ces hommes spirituels, et en leur faisant des présents il gagna leur affection.

3. Ce ne furent néanmoins ni ses présents, ni ses discours qui persuadèrent Blemmidas. Il faisait profession d'une Philosophie trop sublime, et qui le relevait trop fort au dessus des choses de la terre. Son âme semblait aussi parfaitement dégagée; 286 des passions que si elle eût été séparée du corps. Il n'avait ni admiration pour ceux qui possèdent les grandes charges, ni compassion pour ceux qui en sont privez. Bien loin d'examiner les circonstances particulières de l'affaire pour juger si Arsène . avoir été chassé injustement de son siège, où si Joseph y avait été canoniquement élevé , il tenait fort indiffèrent que le siège fût rempli par Joseph, ou par Arsène. Il estimait ces inquiétudes indignes d'une âme qui est au-dessus des choses présentes. Il tenait qu'il n'y a que Dieu de stable, et d'immuable, et que les hommes sont sujets à un changement si continuel que leur vie n'est pas moins inconstante que le cours d'un Fleuve, où, comme disait Héraclite, on ne peut mettre deux fois le doigt sans y trouver de différente eau, et qu'ainsi si Arsène, avait souffert une injustice, il n'y avait rien en cela de nouveau , ni de surprenant. Il ajoutait qu'il n'y avait rien de nécessaire que la piété, et qu'il fallait mépriser tout le reste. Joseph approuva ses sentiments bien qu'il n'usât d'aucune complaisance pour attirer son approbation, et bien qu'il ne lui rendît pas seulement les civilités ordinaires, comme de sortir de sa Cellule pour aller au-devant de lui, où au moins de se lever de-dessus son siège pour le recevoir. Ayant l'esprit perpétuellement occupé de l'unique objet qu'il faut désirer, il méprisait les vains objets que l'on désire. L'attention qu'il faisait aux choses était 287 cause qu'il ne considérait guère les personnes, et qu'il se mettait fort peu en peine de leur rendre cet honneur humain qui ne consiste qu'en des civilités extérieures, et qui ne sert qu'à flatter leur faiblesse, et à entretenir leur vanité. Il n'honorait dans les hommes que ce que Dieu y a mis, et il ne les estimait qu'autant qu'ils sont avantageusement partagés de ses saints dons ; dont quelques-uns se servent bien selon ses intentions , et dont d'autres abusent par sa permission. Il omit donc envers Joseph les cérémonies que nous observons avec quelque sorte de superstition quand il est question de recevoir les Grands, non par défaut de respect, mais par le désir de conserver une pratique uniforme, et pour ne pas changer à son égard la manière de vivre qu'il gardait envers les autres. En quoi il suivait à la rigueur le précepte de la Philosophie qui ordonne de ne point regarder les personnes, et de ne juger des choses que par elles-mêmes.

Au reste songeant qu'il était mortel, et qu'il rendrait un jour le tribut que tous les hommes doivent à la nature , il écrivit son testament, dont, toute la disposition était en faveur de son Monastère. Car d'un côté il ordonnait qu'il serait libre à l'avenir sans dépendre d'aucun autre, et de l'autre il lui laissait ce qu'il possédait par la libéralité des Empereurs qui montait environ à cent livres. Il supplia le Patriarche d'avoir la bonté de signer ce testament, et d'obtenir de 288 l'Empereur lorsqu'il serait de retour à Constantinople des lettres expresses pour le confirmer, ce qui fut fait, mais après sa more les lettres furent révoquées., le testament cassé, l'argent donné à la grande Eglise, et le Monastère fournis au Monastère de Galese. Le Patriarche Joseph s'en retourna à Constantinople après avoir séjourné assez longtemps en Orient.

Chapitre III.

1. L'Empereur contracte alliance avec Constantin. 2. use de de perfidie. 3. Constantin se prépare à la guerre.

1. Irène femme de Constantin Roi de Bulgarie étant morte, l'Empereur qui voyait ses troupes affaiblies par la longueur des guerres, et qui souhaitait de procurer un peu de repos à la Macédoine, à la Thrace, et au pais qui est au bas du Mont Emus se résolut de contracter alliance avec ce Prince là, en lui donnant en mariage Marie sa nièce fille d'Eulogie sa sœur, et femme d'Alexis Philés grand Domestique. Les villes de Mesembrie et d'Anchiale furent comprises dans les articles, comme faisant partie de la dot, bien qu'elles appartinssent à Constantin, et qu'elles fussent retenues par les Romains. L'Empereur fit partir l'accordée avec une pompe très magnésique, la conduisit lui-même avec 289 le Patriarche jusques à Selivrée, et l'envoya suivie d'un superbe train , et d'un riche équipage.

2. Lorsque la cérémonie du mariage fut achevée, il ne sa hâta pas de rendre les deux villes qu'il avait promises, parce qu'il ne les pouvoir rendre sans exposer ses terres au pillage. Il usa donc de diverses excuses pour contenter Constantin en lui disant que les habitants faisaient difficulté de changer de maître, qu'il ne prétendait pas néanmoins retenir toujours ces deux villes, qu'il les lui rendrait dès qu'il aurait un fils, parce qu'alors les Romains ne pourraient refuser d'obéir à un Prince de leur nation. Mais ses excuses là n'étaient que de honteuses impostures, dont il couvrait sa perfidie.

3. Constantin souffrit cette injustice malgré qu'il en eût, et sa femme au lieu de soutenir son parti soutenait celui des Romains. Mais depuis qu'elle fut accouchée d'un fils qui fut nommée Michel, elle changea de sentiment, et commença à exciter son mari à redemander les deux villes qui lui appartenaient, et à les reprendre par les armes. Ce différent là causa de grands maux à l'Empire, et en eut cause d'encore plus grands, si l'Empereur ne les eût prévenus en donnant Euphrosyne sa fille naturelle en mariage à Nogas, et en tenant les Tartares tous prêts pour faire irruption sur les terres des Bulgares au moment que les Bulgares entreraient sur celles des Romains.

290 Chapitre IV.

1. Etablissement de Nogas. 2. Mœurs des Tartares. 3. Leur législateur. 4. Ses Lois. 5. Présents faits par l'Empereur à Nogas.

1. Nogas assiégeait le plus vaillant, Ie plus avisé, le plus habile qu'il y eût parmi les Tartares qu'on appelé Muguliens. Ayant été envoyé par des Cams de la nation qui habitaient aux environs des portes Caspiennes, il fit irruption sur les terres qui sont au bord du Pont Euxin du côté du Nord, et qui ayant autrefois relevé de l'Empire en avaient depuis été séparées durant nos désordres. Nogas ayant reconnu qu'elles étaient fort fertiles , et qu'elles suffisaient pour faire un petit état, il se sépara de ceux qui l'avaient envoyé, et s'érigea en Souverain. Les Alains, les Siques, les Goths, les Russiens et plusieurs autres peuples qui habitent les terres les plus éloignées de la mer s'étant unis aux Tartares prirent leur habit, leur langage, et leur manière de vivre, et devinrent tous ensemble si puissants, que les Princes à l'obéissance desquels ils s'étaient soustraits ayant voulu les attaquer, en reçurent tant de pertes qu'ils furent trop heureux de se retirer.

2. Ils aiment la guerre. Ils sont simples dans 291 leur manière de vivre se contentant de peu, et négligeant d'amasser.

3. Ils eurent autrefois pour Législateur non Solon, ni Lycurgue, ni Diacon qui étant sages et éclairés donnèrent en leur temps de bonnes Lois à des peuples éclairés, et sages , mais un homme obscur et méchant, qui de serrurier se fit Souverain. Il leur inspira la hardiesse de quitter les portes Caspiennes où ils demeuraient, en leur promettant qu'ils seraient victorieux, tant qu'ils observeraient les Lois qu'il leur donnerait.

4. Il leur ordonna de s'abstenir des viandes délicates, et de se contenter des plus communes. De négliger leur intérêt particulier, pour rechercher l'intérêt général de la nation. D'avoir plusieurs femmes, et de leur laisser le soin de leurs habits, et de leurs vivres, afin que la nation se multipliât, et qu'elle ne manquât de rien. De ne point bâtir de maisons, et de changer de demeure selon leur commodité. D'aller à la chasse lorsqu'ils auraient besoin de nourriture , où d'ouvrir une veine à leurs chevaux pour boire de leur sang. Lorsqu'ils auraient besoin de quelque viande plus solide de remplir de sang un boyau de mouton, et de le mettre sous la selle de leurs chevaux pour le cuire par la chaleur. De coudre à leur habit les pièces qu'ils rencontreraient; bien qu'alors ils n'en eussent pas besoin , afin que quand ils en auraient besoin, de le faire 292 plus volontiers, et de n'avoir point de honte de coudre des pièces à un habit neuf. En obligeant les femmes à apprêter le dîner, et à faire les habits de leurs maris, et les scelles de leurs chevaux, il prétendait délivrer les hommes des soins du ménage , et les employer uniquement à l'exercice des armes. Suivant ces Lois de Cingiscam ( car je me souviens que Cingis était son nom, et Cam sa dignité ) la franchise de leur humeur les rendait véritables dans leurs discours pour ne point tromper, et la candeur de leur âme les rendait équitables pour ne point faire de tort.

5. L'Empereur ayant comme je viens de dire contracté alliance avec Nogas qui commandait alors ces peuples là, il lui fit divers présents, et lui envoya des vins délicats, toute sorte de mers,  et des habits. Il usa volontiers de tout ce que l'on pou voit boire , ou manger. Il accepta aussi la vaisselle d'or , et d'argent. Mais à l'égard des bonnets, et des autres habits, il demanda à celui qui les avait apportés, si ces bonnets garantissaient du mal de tête, et si les perles dont ils étaient semés assuraient contre le tonnerre ? Si ces habits travaillez avec tant d'art préservaient de fatigue, et de lassitude ? comme on lui eut répondu que non, il les méprisa. Il porta néanmoins par amitié durant quelques jours une des robes que l'Empereur lui avait envoyées, mais après il la quitta pour en mettre une de poil de 293 chien, ou de laine de mouton , et il se plaisait autant à cet habit ordinaire, qu'au plus riche, et au plus précieux qu'on aurait su lui donner. Il en fit de même des bonnets, et pour son usage il préféra le plus commun au plus magnifique. Que si celui qui lui avait apporté ces présents lui eût répondu que ces bonnets conservaient la santé, il s'en fût servi à cause de leur utilité, et non à cause de leur prix. L'Empereur étant donc assuré que ce Nogas ferait irruption sur les terres de Constantin, du moment que celui-ci entrerait sur les nôtres, il ne retint pas seulement Mesimbrie et Anchiale, mais encore Sozopole, Agatopole, Cantrize et divers autres petits forts. Il prétendait avoir droit particulier de retenir Mesimbrie comme l'ayant reçue de Myze qui en était légitime Souverain. Mais pour entendre sa prétention, il saut reprendre la chose de plus haut.

Chapitre V.

1.  Asan se fait Roi de Bulgarie. 2.Constantin épouse sa nièce. 3. Il est poursuivi par Myze. 4. Il le poursuit à son tour. 5. Myze implore la protection de l'Empereur, et lui livre Mesmbrie.

1.  Myze était gendre d'Azan aussi bien que Théodore Lascaris. Cet Azan était un des plus galants, et des plus vaillants hommes de son temps. Il parcourut l'Occident avec l'Empereur Jean Ducas, et après sa mort il se mit en possession du Royaume de Bulgarie, mais il eut le malheur de se brouiller en même temps , et avec les Romains, et avec les Grands de son pays.

2. La jalousie que ces derniers conçurent contre lui les porta à l'abandonner pour suivre le parti de Constantin qui en épousant sa nièce acquit droit à la Couronne. Il tenait aussi la capitale du pais nommée Ternove, et portait les marques de la souveraine puissance.

3. Myze qui commandait dans le pais d'alentour a tantôt se tenait en repos, et tantôt l'attaquait. Il le poursuivit un jour si vivement, qu'il l'obligea de s'enfermer dans le fort de Stenimaque qui est à nous, où il y a apparence qu'il l'aurait pris si nous ne l'eussions secouru

295 4. Mais comme il n'y a rien de si changeant que le sort des armes, Constantin ayant repris de nouvelles forces poursuivit Myze à son tour, qui s'étant retiré dans la ville de Mesimbrie envoya supplier l'Empereur de prendre sa protection, et de recevoir la ville comme un gage de sa fidélité.

5. L'Empereur envoya Glabas Curopalate qui fut depuis grand Papias avec des troupes, prit possession de Mesimbrie , accueillit favorablement Myze, lui assigna des revenus sur les terres des environs du Scamandre, et promit de donner en mariage au fils aîné de Myze, Irène sa fille ainée.

ϛʹ. Περὶ τοῦ πρὸς τοὺς Σέρβους κήδους τοῦ βασιλέως καὶ διὰ ταῦτα τῆς τοῦ πατριάρχου ἐπιδημίας ἐκεῖσε.

1. Τὴν δέ γε δευτέραν Ἄνναν ᾑρεῖτο πέμπειν τῷ κραλεῖ Σερβίας Στεφάνῳ τῷ Οὔρεσι, ἐφ´ ᾧ τῷ δευτέρῳ υἱῷ Μηλωτίνῳ—ὁ γὰρ ὁμωνυμῶν τῷ πατρὶ καὶ πρῶτος τῷ ῥηγὶ Παιονίας εἰς θυγατέρα γεγάμβρευτο—εἰς γάμον συνάπτειν. Καὶ δὴ τῶν πρὸς ἀλλήλους συνθεσιῶν τελεσθεισῶν, στέλλει μὲν εἰς πρεσβείαν τὸν ἱεράρχην, συνεκπέμπει δὲ καὶ τὴν κόρην ὑπὸ θεραπείᾳ μεγίστῃ βασιλικῇ. Καί γε καταλαβοῦσι τὴν Βέρροιαν σφίσι τὰ τῆς βουλῆς ἔστη πεμφθῆναι πρὸς τὸν Οὔρεσιν Στέφανον τὸν χαρτοφύλακα Βέκκον, ἅμα δὲ σὺν ἐκείνῳ καὶ τὸν Τραϊανουπόλεως Κονδουμνῆν. Ἦν δὲ καὶ πρὸς τῆς δεσποίνης ἐντεταλμένον τῷ χαρτοφύλακι αὐτὸν προαπελθεῖν καὶ γνωρίσαι τὰ κατὰ τοὺς Σέρβους τρανότερον, ὅπως μὲν σφίσιν ἐστὶν ἡ δίαιτα, ὅπως δ´ ἡ τάξις τῆς ἐκείνων ἀρχῆς διιθύνεται· ἐκείνη γὰρ καὶ μεγίστην τὴν θεραπείαν τῇ θυγατρὶ προητοίμαζεν ἐπὶ χλιδῇ παντοίᾳ βασιλικῇ.

2. Ἐκείνῳ τοίνυν προαπελθόντι γνωρίσειν καὶ σημανεῖν προσετάσσετο, πρὶν ἂν ἐπιβῇ Σερβίας ὁ πατριάρχης. Οἱ δ´ ἐπιστάντες οὐ μόνον οὐδὲν τῶν εἰς θεραπείαν εἶδον ἐκεῖσε καὶ ἀρχῆς τῆς τυχούσης ἄξιον, ἀλλὰ καὶ τὸ θεραπευτικὸν τὸ ἐν ἐκείνοις βλέπων ὁ Οὔρεσις καὶ οἰκίδιον, καὶ μᾶλλον τὸ τῶν ἡμιανδρίων, τί ἂν καὶ εἴησαν οὗτοι διεπυνθάνετο. Ὡς δ´ ἤκουε παρ´ ἐκείνων ὅτι τάξις ἐστὶν αὕτη βασίλειος καὶ ὡς τῇ βασιλίδι εἰς θεραπείαν ἀκολουθήσαιεν, ἐκεῖνος ἐπαλαστήσας εὐθύς· «Αἲ αἴ, φησί, τί ταῦτα; Καὶ ἡμῖν οὐ συνήθης αὕτη ἡ δίαιτα.» Καὶ τὸν φάναι τε καὶ ἅμα τὴν νύμφην δεικνύειν πενιχρὰ φοροῦσαν καὶ ταλασίᾳ προσέχουσαν, καί· «Οὕτω, λέγειν χειρὶ δεικνύντα, ταῖς νύμφαις ἡμεῖς προσφερόμεθα.» Ἦσαν δὴ καὶ τὰ κατ´ αὐτοὺς τὸ παράπαν λιτά τε καὶ εὐτελῆ, ὡς ἀποζῆν θήραις καὶ κλέπτοντας.

3. Ὡς γοῦν ὑπέστρεφον οἱ πεμφθέντες καὶ ἀκριβῶς ἐδήλουν τῷ πατριάρχῃ ἅ τε εἶδον καὶ ἃ ἤκουσαν, ἐπέκλασάν τε τοῖς περὶ ἐκεῖνον τὴν προθυμίαν καὶ περὶ ἑαυτοῖς ὠρρώδουν, μὴ καὶ ἐκ τοῦ παραχρῆμα ἐνέδραις χαλεπαῖς περιπέσοιεν· οὐ γὰρ εἶχον πιστεύειν ἀνδράσι μὴ ἐπιστρεφομένοις αἰσχύνης καὶ μέμψεως. Τέως ᾔεσαν εἰς τὸ πρόσω νωθεῖς τινες τὴν πορείαν καὶ τοῖς ὅλοις ὑπόπτως ἔχοντες. Ὡς δὲ κατέλαβον τὴν Ἀχρίδαν, τὴν μὲν βασιλίδα καὶ τὸ περὶ αὐτὴν οἰκετικὸν καὶ ὅσον εἰς θεραπείαν αὐτοῦ που διαναπαύουσιν, ἐκεῖνοι δὲ προαγγέλους πρὸς Οὔρεσιν πέμποντες, καὶ αὐτοὶ σχολαίως τοῖς πρόσω προσέβαινον.

4. Τῇ Πολόγῳ δὲ παραγγειλάντων, ἣν δὴ ἄλσος Θεοῦ ἐκεῖνοι κατὰ γλῶσσαν εἴπειαν, καὶ ἤδη καὶ πρὸς Λιπαίνιον ἰόντων, πέμπεται μὲν πρέσβις ἐκεῖθεν ὁ καὶ μεσάζων ἐκείνων, Γεώργιος τοὔνομα, ᾧ δὴ καὶ λόχος ἀνδρῶν ἐνεδρεύσας προσεζημίου. Τὰς δ´ ἐνέδρας καὶ πρώην οἱ περὶ τὸν πατριάρχην ἀκούοντες ἐδειλίων· τότε δὲ καὶ ἀκριβῶς ἐς φόβον μέγαν καθίσταντο, μὴ καὶ νεωτερισθῇ τι σφίσι τῶν ἀνηκέστων· τοὺς γὰρ οὕτω καὶ τοῖς ἰδίοις, καὶ μᾶλλον τοῖς ἐνδόξοις καὶ ἄρχουσιν, ἐνεδρεύοντας, σχολῇ γοῦν ἀποσχέσθαι τῶν ἀλλοτρίων. Ἤκουον δὲ καὶ παρὰ Γεωργίου τὰ μὲν εἰς πρεσβείαν πάντη τῷ σκοπῷ τῶν βασιλέων ἀπῳδά τε καὶ ἄλλως σαθρά —ἐκεῖνοι γὰρ καὶ ὡς ἄρξοντα μετὰ τὸν πατέρα εἰς κῆδος προσίεντο τὸν υἱόν, τοῦ προτέρου τῶν παίδων Στεφάνου τὸ σκέλος κατεαγότος καὶ βίον ζῶντος ἀπράγμονα· ὁ δέ, ἄλλ´ ἄττα κύκλῳ περιβαλλόμενος, τὰ ὡμολογημένα ἐπηλυγάζετο—, τὰ δ´ εἰς τὴν ὁδὸν δυσχερῆ τε ἄλλως καὶ ὡς αὐτὸς ἐδείκνυ ζημιωθείς. Ἦσαν δ´ ἀνὰ μέρος καὶ οἱ περὶ τὸν χαρτοφύλακα—αἱ γὰρ τῆς δεσποίνης παραγγελίαι καὶ ἀξιώσεις δειναὶ εἰς τὸ ποιεῖν ἐκεῖνον φροντίζειν, οὕτως ἰδόντα—ἐπικλῶντες τὰς προθυμίας τῷ πατριάρχῃ τε καὶ τοῖς ἄρχουσιν, ἐφ´ ᾧ μὴ πλέον προβῆναι· μηδὲ γὰρ ἀνυστὰ καὶ εὔοδα τὰ τῶν συναλλαγμάτων προβαίνειν, σκολιὰ δ´ ἄλλως καὶ ἐπικίνδυνα.

5. Οὕτως ἐχόντων, γίνεταί τι καὶ ἄλλο δεινόν· ὃ δὴ καὶ εἰς ὑποψίαν ἐμβάλλει σφᾶς τοῦ καὶ πρόσθεν ἰόντας παθεῖν τὰ χείριστα. Οἱ γὰρ τὴν χώραν ἐπῳκημένοι, κατὰ στίχας ἰόντες, ἐφίσταντο καθημένοις πολλάκις καὶ ἑώρων ὡς ἄλλοθέν που ἡκότας· σφίσι δ´ ἦν σκοπὸς παρατηρεῖν τὰ ἐκείνων, ἐφ´ ᾧπερ καὶ νυκτὸς ἐπελθόντες συλήσειαν. Ὃ δὴ καὶ μετ´ ὀλίγον λαμβάνει τέλος· νυκτὸς γὰρ ἐπιόντες ἀψόφῳ ποδί, τοὺς ἐκείνων ἵππους συλῶσι καὶ ᾗ ποδῶν εἶχον ἀφανίζουσιν ἑαυτούς. Οἱ δ´ ἅμ´ ἕῳ καὶ ὑπ´ αὐγὰς γνωρίζουσι μὲν τὸ πραχθέν, ζητοῦσι δὲ τοὺς δεδρακότας, ἀλλὰ ζητοῦσι μάταιος ἦν ἡ σπουδή· οὔτε γὰρ εἶχον μαθεῖν παρ´ ἐκείνων, τοὺς σφετέρους ἐπειλυόντων, καὶ τὸ δραστικῶς ἐξετάζειν καὶ ἀπαιτεῖν οὐ συνήνεγκε, μὴ καὶ πλέον ἐπισυμβαίη, ἀνθρώποις μὲν τὴν ἰδέαν, θηρίοις δὲ τὸν τρόπον παρεμπεσόντων. Ὅμως τοῖς ἐκείνων ἄρχουσι χρησάμενοι εἰς βοήθειαν—μηδὲ γὰρ ἔχειν ὅπως καὶ κινηθεῖεν—, τῶν κρειττόνων ἵππων ἀπολωλότων ἀντισηκούμενοι τοῖς τῆς χώρας οὐκ ἐπ´ ἴσων, ἀλλ´ οὐδ´ ἐγγύς, μεταναστεύειν εἰς τοὔπισθεν ἐβουλεύοντο.

6. Καὶ δὴ δοξάσης τῆς βουλῆς ἀγαθῆς καὶ συνοισούσης πλέον ἢ μὴν βλαψούσης, πρύμναν τε κρούονται, τὸ τοῦ λόγου, καί, τοῖς ὄπισθεν ἐπεκτεινόμενοι, ἕως Ἀχρίδας ᾔεσαν. Ἐκεῖθεν δὲ συνάμα τῇ βασιλίδι Θεσσαλονίκης ἐπιβάντες, κῆδος ἐκεῖνο καὶ συνθήκας καὶ συναλλάγματα παρ´ οὐδὲν θέμενοι, πρὸς βασιλέα ὑπέστρεφον.

ζʹ. Τὰ περὶ τὸ Δυρράχιον καὶ τοῦ σεισμοῦ τοῦ ἐκεῖ ἐνσκήψαντος.

1. Τότε τοίνυν μετὰ καιρὸν καὶ τὰ περὶ τὸ Δυρράχιον συνέβη, ἐλεεινὰ καὶ πλήρη δακρύων. Κρονίου γὰρ ἐνστάντος μηνός, ἀσυνήθεις ψόφοι τὴν γῆν ἐτάρασσον συνεχῶς, οὓς δὴ βοασμοὺς κοινολογῶν εἴποι τις, καὶ δῆλοι ἦσαν σημαίνοντες ἐπιὸν ἐγγύθεν κακόν· μιᾶς γοῦν ἡμέρας καὶ συνεχέστερον ἐπήχουν οἱ κρότοι καὶ μεῖζον ἢ πρότερον. Τοῖς μὲν οὖν ἐμπεσοῦσα δειλία ἔξω που κατοικεῖν τοῦ ἄστεος ἔπειθεν, ὡς, εἰ πλέον γένηται, ἀλυξείουσιν. Ἀλλὰ νὺξ ἦν ἐπιγενομένη τοῖς ἡμερινοῖς ἐκείνοις θορύβοις, καὶ σεισμὸς ἐμπίπτει βαρὺς καὶ τῶν μνημονευομένων μείζων. Ἦν δ´ ἐκεῖνος οὐ τρόμος, ὡς ἄν τις εἴποι, γῆς κατὰ τὸ λέχριον κινουμένης, ἀλλὰ κατὰ σφυγμοὺς ἀνατιναγμός, ὡς ἐν ἀκαρεῖ πᾶσαν τὴν πόλιν ἐκείνην ἐκ θεμελίων ἀνατραπῆναι καὶ πεσεῖν εἰς τοὔδαφος. Οἶκοι δ´ ἐκεῖνοι καὶ ἀναστάσεις κτισμάτων, μηδὲ τὸ βραχὺ ἀντισχόντες, ἐνεδίδοσαν καὶ κατέπιπτον, ἐναπολαμβανομένων ἐντὸς τῶν ἀνθρώπων, μηδενὸς ἔχοντος ὅπου φύγοι· τὸ γὰρ τῶν οἰκοδομημάτων συνεχὲς τῇ ἐκείνων φυγῇ προσίστατο, καὶ πολλῷ ἦν ῥᾷον ἐντὸς οἰκιῶν ἢ ἐξιόντας σῴζεσθαι, πλὴν κἀκείνων σωθεισῶν ἐκ μέρους· οὐδὲ γὰρ ἦν ἥτις καὶ κατὰ τὸ ἀκέραιον διεγένετο. Ἄλλη γὰρ ἐπ´ ἄλλῃ συνέπιπτε, καὶ ὁ, ταύτης πεσούσης, τὸν κίνδυνον ἀποδρὰς κατά τινα τύχην, ἐπιπεσούσης ἄλλης, συνελαμβάνετο. Καὶ ἦν ἀθρόον μὲν τὸ δεινόν, δυσχερὲς δὲ ἢ ὥστε τινὰ φυγόντα σῴζεσθαι. Πολλοῖς δὲ καὶ ὄναρ ἐπέστη, οἳ καὶ πρὶν μαθεῖν τὸ συμβὰν οὐκ ἔφθανον ἀπολλύμενοι· παιδάρια δὲ καὶ βρέφη, μηδ´ ἔχοντ´ εἰδέναι τὸ χαλεπόν, τοῖς ἐρειπίοις συγκατεπνίγοντο. Τοσοῦτος δ´ ἦν ὁ ἐξαίφνης κτύπος καὶ θόρυβος ὥστε καί, τῆς θαλάσσης ἀναβρασσομένης ἔξωθεν, τοὺς περιγεγονότας ὑπονοεῖν οὐχ ὅπως ἀρχὴν ὠδίνων ἐκεῖνα, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν τοῦ κόσμου ἐπιστῆναι συντέλειαν· τῷ γὰρ παραθαλασσίαν μὲν τὴν πόλιν ἐκείνην εἶναι, δεινὸν δὲ καὶ τιναγμὸν ἐμπεσεῖν ἐξαίφνης, τόσου μὲν θορύβου γεγονότος ἀνθρώπων, τόσου δὲ κτύπου ἐπικαταπιπτόντων ἀλλήλοις τῶν οἰκημάτων, οἱ ἔξωθεν εὑρεθέντες, μειζόνως κατασεισθέντες τὰς ἀκοάς, οὐδὲν εἶχον ὑπονοεῖν ἕτερον ἢ τοῦ κόσμου παντὸς ἐξαφάνισιν. Ἐπ´ οὐκ ὀλίγον γοῦν τοῦ σεισμοῦ κρατήσαντος, ὡς μηδὲν ἑστὸς ἐγκαταλειφθῆναι, ἀλλὰ πᾶν τὸ ἐντὸς καταπεσεῖν καὶ τοὺς ἀνθρώπους συγκαταχῶσαι, παρὰ μόνην αὐτὴν τὴν ἀκρόπολιν—ἐκείνη γὰρ καὶ ἀντέσχε καὶ οὐχ ὑπήκουε τῷ σεισμῷ—,

2. ἡμέρας φανείσης, συντρέχουσιν εὐθὺς οἱ περίοικοι, ἅμα μακέλλαις τε καὶ δικέλλαις καὶ παντὶ τῷ προστυχόντι ὀργάνῳ πρὸς ὀρυγὴν χρώμενοι, καὶ προσπεσόντες ὤρυττον, ἵνα γοῦν καί τισι ταλαιπώροις ἔτι ζῶσιν ἀπαμύναιεν τοῦ κινδύνου, τὸ δὲ πλέον ὡς ἂν καὶ πλοῦτον παντοδαπὸν ἐκφορήσαντες, τοῖς ἐρειπίοις κατασπασθέντα, λαβόντες ἔχοιεν· τότε γὰρ τοῖς πράγμασι τῶν πεσόντων καὶ οἱ κληρονόμοι συγκατεδύοντο, καὶ ὁ λαγχάνειν τὰς ἐξούλης δίκας ἐκείνοις οὐκ ἦν. Ἐφ´ ἡμέραις οὖν ἅπαν τὸ γεγονὸς εἰς ἔδαφος κατασκάψαντες καὶ χρυσοῦν ἀμήσαντες θέρος, Ἀλβανῖταί τε καὶ οἱ περίοικοι, ὡς ἄμαις χρώμενοι ταῖς δικέλλαις, τέλος ἔρημον ἀφιᾶσι τήν ποτε πόλιν ἐκείνην, γνωριζομένην σημείοις τισὶν ἀμυδροῖς, ἐν οὖσι καταλεγομένην οὐ τῷ εἶναι, ἀλλὰ μόνῳ τῷ ὀνομάζεσθαι.

3. Ὁ δ´ ἐκείνης ἀρχιερεὺς Νικήτας, εὑρεθεὶς κἀκεῖνος τῷ τότε καὶ φυλαχθεὶς μέν, ἀλλ´ ἐν πολλοῖς τῶν μελῶν τὰ σύμβολα τοῦ κινδύνου φέρων, πικρὰν ἰδὼν συμφορὰν καὶ ἣν ἥκιστ´ ἄν τις καὶ προσεδόκησε πώποτε, κατάφοβος φεύγει, ἀφεὶς ἔρημον οὐχ ἑαυτοῦ μόνου, ἀλλὰ καὶ τῶν ταύτης ἐποίκων καὶ κάλλους κτισμάτων καὶ πραγμάτων αὐτῶν τὴν μητρόπολιν.

ηʹ. Τὰ κατὰ τὸν ῥῆγα Κάρουλον καὶ ὅπως στόλον ἐξηρτύετο.

1. Τότε τοίνυν καὶ ὁ ῥὴξ Πουλείας Κάρουλος, ἔκπαλαι τὸν Μαφρὲ καταγωνισάμενος, ἐν ἀκμῇ ἦν τῶν καθ´ αὑτὸν πραγμάτων καὶ νηῶν παρασκευαῖς πλείστων ἐμεγαλύνετο, ἔκσπονδος δὲ ὢν τῷ βασιλεῖ τὰ πλεῖστα ἐπ´ αἰτίαις τῶν Βαλδουίνου συναλλαγμάτων, ὡς ἐντεῦθεν ἐπὶ τῇ πόλει οἴεσθαι δικαιοῦσθαι. Παρεσκεύαζε μὲν καὶ τὸ ναυτικὸν πλεῖστον ὅσον καὶ σώμασι καὶ ὅπλοις καὶ χρήμασι συνεκρότει· οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ τὸν πάπαν προσελιπάρει καὶ θερμῶς ἐδέετο ἐφεῖναί οἱ τὴν κατὰ τῆς πόλεως ἐκστρατείαν, ὡς καὶ ἄλλως δίκαιον ὂν ζητεῖν τὰ τῶν παίδων αὐτοῦ, ἐφ´ οἷς σφίσι συμφωνοῦσι καὶ ἡ ἐκκλησία συνῄνει καὶ συνεργεῖν τὰ μέγιστα ὑπισχνεῖτο.

2. Καὶ ὁ μὲν ἐν τούτοις ἦν, ἐκ πολλοῦ παρασκευαζόμενος· ὁ δὲ βασιλεύς, ἀνέριστα τὰ πρὸς ἐκεῖνον διαγινώσκων καὶ τὸ πᾶν ἀδήριτα, ὅτι καὶ πλείσταις μὲν ταῖς ναυσὶν ἐξηρτύετο, πολλῷ δὲ καὶ τῷ κατὰ γῆν πεζικῷ, διὰ Βρεντησίου περαιωθησομένῳ εἰς τὸ τοῦ Δυρραχίου ἐπίνειον, ἐρήμου ὄντος ἢ μᾶλλον καὶ παρ´ ἐκείνου κατεχομένου εἰς τὸ ἀνακτισθῆναι, χρησόμενος, ὡς ἐλέγετο, δυνατὸς ἦν, κἀντεῦθεν διττὸν ᾠκονόμει τὸ στράτευμα, ἄλλως ἔγνω τὴν πρὸς ἐκεῖνον μάχην μεταχειρίσασθαι. Καὶ δὴ πολλάκις μὲν οὐκ ἰδίους πέμπων παρὰ τὸν πάπαν—οὐ γὰρ ἠδύνατο, ἐκείνου κατὰ θύρας ἀπαντῶντος—, ἄλλως δὲ γραμματοφόρους κρυφηδὸν καὶ δὴ καὶ Ἰταλῶν ἐπιδόξους ὅσους ᾔδει φιλοῦντας καὶ τῆς ἐκείνων συμμορίας γινωσκομένους, ἔστι δ´ ἐνίοτε καὶ οὓς φρερίους αὐτοὶ λέγουσιν, ἀδελφοὺς δῆθεν, ὑπερχόμενος καὶ θωπεύων, πολὺς ἦν δυσωπῶν τὸν Ῥώμης ἀρχιερέα καὶ καταποτνιώμενος μὴ ἐφεῖναι Καρούλῳ τὰ κατὰ νοῦν πράττειν, μηδὲ συγχωρεῖν χριστιανοῖς ἐπὶ χριστιανοὺς στρατεύεσθαι· εἶναι γὰρ καὶ Ῥωμαίους, οὓς αὐτοὶ Γραικοὺς ὀνομάζουσι, τοῦ αὐτοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς αὐτῆς ἐκκλησίας τοῖς Ἰταλοῖς, ἔχειν δὲ καὶ αὐτὸν τοῦτον πατέρα πνευματικὸν καὶ λογίζεσθαι ἀρχιερέων ὄντα τὸν πρώτιστον. Ἤδη δὲ καὶ ὑπισχνεῖτό οἱ τὰ χρηστότερα· τὰ δ´ ἦν τὸ μίαν μάνδραν γενέσθαι τὴν ἐκκλησίαν Θεοῦ καὶ ἀρθῆναι τὸ μέσον σκάνδαλον, ἀνόνητα ἐπεισφρῆσαν ἐκ παλαιτέρου ταῖς ἐκκλησίαις· μηδὲ γὰρ εἶναι λοιπὸν ἐμποδὼν τοῦ μὴ ταῦτα γίνεσθαι, ἀποκατασταθείσης τοῖς ἐξορίστοις τῆς πόλεως. Ταῦτά τε συχνάκις διεμήνυε καί, χρυσὸν πέμπων καδδηναλίοις—στρόφιγξιν ὁ Ἕλλην εἴποι, ὡς θύρας οὔσης τοῦ πάπα κατὰ τὴν Χριστοῦ μίμησιν— καὶ οἷς ἄλλοις ἐπίστευε φίλοις, εὔοδα τὰ τῆς πρὸς τὸν πάπαν ἱκετείας καθίστα, καὶ ὁ Κάρουλος ἐκωλύετο.

3. Αὐτὸς δὲ καὶ πλέον ὁ βασιλεὺς τὴν πρὸς τὴν ἐκκλησίαν εἰρήνην ἐπισυνδέων, τοὺς μὲν ἐκεῖθεν ἐρχομένους, καὶ μᾶλλον εἰ τῆς ἐκκλησίας ἐκείνης εἶεν, φιλοφρόνως προσίετο, ὡς καί ποτε τὸν Κροτώνης ἐπίσκοπον, ἄνδρα λόγιον ὄντα καὶ διγλωσσοῦντα κατ´ ἐπιστήμην τὴν θείαν, ὃν καὶ τῷ πατριάρχῃ πέμπων καὶ κυβερνῶν, μετὰ καιρὸν μετημφίαζε πρὸς τὸ Ἑλληνικώτερον· καὶ ἐκκλησίαν διδόναι οἱ τῷ λόγῳ τῆς ἐπιδόσεως, ὡς σχολάζοντι τῆς λαχούσης, ἤθελέ τε καὶ ᾠκονόμει· κἂν ἐγένετο, εἰ μή γε φωραθεὶς ἐκεῖνος εἰς δύσνοιαν καὶ τῶν ἡμετέρων βλάβην, τὸ μὲν καθ´ Ἕλληνας ἐστολίσθαι καὶ πάλιν εἶχε, τὴν δὲ βασιλικὴν εὐμένειαν ἀπολωλεκώς, περί που τὴν Ποντοηράκλειαν ἐξωρίζετο. Τέως δ´ οὖν τῇ ἐκκλησίᾳ οὐκ ἦν ἐμποδὼν κατὰ πᾶν ἐκείνῳ συγχρᾶσθαι, οὕτως ἔχοντι. Ἄλλους δὲ καὶ πολλούς, πλείστους φρερίους, ἐδέχετο καὶ πρὸς τὴν ἐκκλησίαν ἔπεμπεν ἀρχιερεῦσι καὶ πατριάρχῃ, ἐκ τῆς πρὸς σφᾶς αὐτῶν κοινωνίας ἐν ψαλμοῖς, ἐν ταῖς ἐπὶ τῶν ἀδύτων εἰσαγωγαῖς τε καὶ στάσεσιν, ἐν μεταλήψει τοῦ θείου ἄρτου, ὃν ἀντίδωρον λέγουσιν, ἐκ πάντων ἄλλων, πλὴν μεταλήψεως —οὐ γὰρ ἔχρῃζον—, τὴν εἰς ἐγγύας κειμένην τῶν ἐκκλησιῶν εἰρήνην κατεμπεδῶν τε καὶ προασφαλιζόμενος.

θʹ. Ὅπως πρέσβεις ὁ βασιλεὺς πρὸς τὸν ῥῆγα Φραγγίας ἀπέστελλεν.

1. Ἔπεμπε δὲ καὶ ἄνδρας ἐκκλησιαστικούς, πολὺ τὸ ἀξιοπρεπὲς ἔκ τε τοῦ τρόπου καὶ ὀφφικίων ἔχοντας, πρὸς τὸν ῥῆγα Φραγγίας, αὐτάδελφον μὲν τοῦ Καρούλου τὸ γένος ὄντα, τοὺς τρόπους δὲ ἥκιστα ἀδελφίζοντα. Οἱ δ´ ἦσαν ὅ τε τῆς ἐκκλησίας χαρτοφύλαξ ὁ Βέκκος καὶ ὁ τοῦ βασιλικοῦ ἀρχιδιάκονος κλήρου Μελιτηνιώτης· οἷς δὴ καὶ οὐκ ἐκχωροῦν εἰς Βρεντήσιον διαπεραιοῦσθαι καὶ γῇ χρωμένους βαδίζειν, τὴν μὲν μέχρι καὶ Αὐλῶνος ὁδόν, ἵπποις χρωμένους, ὁδεύειν παρεῖχεν, ἐκεῖθεν δέ, νηὸς ἐπιβάντας καὶ θάλασσαν τέμνοντας, τὴν ἐς τὸν ῥῆγα, ὅπου ποτ´ ἂν εὑρεθείη διάγων, ποιεῖσθαι διαπεραίωσιν. Ἦν δέ οἱ ὁ τῆς πρεσβείας σκοπὸς κἀκεῖνον δώροις καὶ λόγοις ὡς δυνατὸν ἐκμειλίσσεσθαι καὶ παρασκευάζειν, εἰρηνικὸν ὄντα ταῖς φήμαις, γράφειν μὲν καὶ πρὸς τὸν ἀδελφὸν τὰ εἰκότα καὶ τὸ θράσος ἐκμαλάττειν καὶ τὰς ὁρμὰς ἐκείνου ἀνέχειν· ῥᾷον γάρ, ὡς καί τινα οἴεσθαι, πρῶτον ὄντα καὶ ῥῆγα τετιμημένον ἀρχῆθεν καὶ ἐπὶ μεγαλειότητι ἐξουσίας τιμώμενον, πρὸς δὲ καὶ τοὺς τρόπους εὐθύν, τὸν δεύτερον καὶ χθὲς εἰς ῥῆγα τετιμημένον, πρὸς δὲ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ λειπόμενον καί γε σκολιὸν πείθειν· μηδὲ γὰρ ἀπευθύνεσθαί ποτε τὸ ὀρθὸν πρὸς τὸ σκολιόν, μηδ´ ἀποσκολιοῦσθαι, ἀλλὰ τὸ σκολιὸν πρὸς τὸ εὐθύ, παρ´ ὃ καὶ ἡ προσηγορία τῆς ποιότητος εἴληπται. Εἰ μὲν οὖν πείθοι· εἰ δ´ οὖν, ἀλλ´ οὖν ἐντυγχάνειν τῷ πάπᾳ ὑπὲρ Γραικῶν, ἀδελφῶν καὶ αὐτῶν ὄντων καὶ τοῦ αὐτοῦ ἠξιωμένων ὀνόματος, καὶ οὕτως ἐκκόπτειν πειρᾶσθαι τὰ κατὰ τῶν Ῥωμαίων τοῦ ἀδελφοῦ μηχανήματα. Ταῦτα τοῦ βασιλέως ἀναθεμένου τοῖς πρέσβεσιν, ὑπὸ μεγάλῃ θεραπείᾳ λαοῦ τε καὶ βασιλικῶν εἰκόνων καὶ ἐκπωμάτων καὶ βαρείας ἐξόδου, ὡς καὶ φανέντας μόνον ἐκπλῆξαι, ἐξῄεσαν. Ὡς δ´ Αὐλῶνα φθάσαντες καὶ νηὸς ἐπιβάντες, Παχύνῳ ἄκρᾳ Σικελίας προσέσχον, μανθάνουσι πέραν πρὸς Καρχηδόνα, ἣν Τούνισιν λέγουσιν, ἀπελθόντα τὸν ῥῆγα τοῖς κατὰ Λιβύην Αἰθίοψι πολεμεῖν.

2. Καὶ δὴ ἐφ´ ἡμέραις ἐκεῖσε ναυλοχησάμενοι, ἀπαυτόθεν εὐθὺ Τουνίσεως ἤλαυνον, τὸ Σικελικὸν καταμετρούμενοι πέλαγος, ἐφ´ οὗ δὴ καί, ναυαγίῳ χρησάμενοι, παρ´ ὀλίγον ἦλθον τοῦ βυθισθῆναι.

3. Ὡς δὲ μόλις πολλὰ παθόντες ἀπέβαινον, τῷ μὲν ῥηγί, ἐν ἀρρωστίᾳ ὄντι χαλεπῇ, προσελθόντες, τὰ βασιλικὰ ἐνεχείριζον γράμματα· ὁ δὲ ῥήξ, μὴ ἔχων ὅ τι καὶ δρῴη, τοῦτο μὲν ἀρρωστῶν, τοῦτο δὲ καὶ πολέμοις ἐνασχολούμενος, ἀνήρτα τε τούτοις τὰ πράγματα καὶ πρὸς τῷ νοσοκομεῖσθαι ἦν.

4. Οἱ δὲ καθ´ ἡμέραν θέαμα ἑώρων ἐλεεινὸν Ἀγαρηνῶν μεταξὺ καὶ Λατίνων· ἔξω γὰρ θαλάσσης ἐπιταφρευσάμενοι, Ἰταλοὶ ὀχυρώματι ἐχρῶντο τῇ τάφρῳ, τὸ μεταξὺ κατέχοντες· Αἰθίοπες δέ, Καρχηδόνι φρουρίῳ τε καὶ ὁρμητηρίῳ χρώμενοι, εἶχον μὲν ἐν ἀσφαλεῖ καθῆσθαι, εἶχον δὲ καί, ὅπῃ παρείκοι, θαρρούντως ὁρμᾶν. Καὶ συνεχῶς καθ´ ἡμέραν διεπολέμουν πρὸς ἀλλήλους, ὡς πλείστους ἀμφοτέρωθεν πίπτειν.

5. Ἐπέκειτο δὲ καὶ λοιμὸς ἰσχυρός, ἔθνῃσκον δ´ ἐπασσύτεροι, καὶ ὁ θάπτων οὐκ ἦν, πυραὶ δὲ νεκύων οὐ καίοντο κατατεθνηώτων. Ἡ τάφρος δ´ ἐκείνη, εὐρεῖά τε καὶ βαθεῖα οὖσα, οὓς ζῶντας ἐτήρει, τούτους καὶ θανόντας ἐδέχετο, καὶ οὕτω πλείστους ὥστε καὶ ἀναχωματοῦσθαι κατὰ μέρη κινδυνεύειν ἀγχωμαλοῦσαν· οὕτω συχνοί, ἔνθεν μὲν τῷ πολέμῳ, ἐκεῖθεν δὲ τῷ λοιμῷ, ἔπιπτον. Ὁρμὴ δ´ ἐκείνοις ἀνέζει, ὡς ὑπὲρ σταυροῦ κινδυνεύουσι. Τότε καὶ ὁ ῥήξ, ἐπεὶ χεῖρον εἶχε καί οἱ τὰ τῆς σωτηρίας ἀπέγνωστο, ὅσον ἦν χρηματίσας ἐκείνοις καὶ δείξας ῥοπὴν πρὸς εἰρήνην ἔχων καί γ´ εἰ περιέσται καὶ συγκροτήσων εἰς δύναμιν, ἐκέλευεν ἀναμένοντας ἡσυχάζειν. Ἐπεὶ δὲ τῆς ἐπιούσης ἐπέστη οἱ τὸ χρεὼν καὶ ἤδη ὁ ῥὴξ ἐτελεύτα, οἱ μὲν ἀμφ´ ἐκεῖνον, εὐθὺς ἐνσκευασάμενοι τὸν νεκρὸν ἐκείνου, ὡς ἐν πληροφορίᾳ ᾠκειωμένου Θεῷ, μύροις ἀλείφοντες καὶ βράσμασι λεβήτων ἐνέψοντες, τιμίοις χηλοῖς ἐναπετίθουν τὰ λείψανα, ὡς τῇ πατρίδι ἀνακομίσοντες,

6. οἱ δέ γε πρέσβεις κεναῖς, ὃ λέγεται, τῶν ὑπεσχημένων ὑπέστρεφον ταῖς χερσίν. Ἀλλ´ ὁ βασιλεὺς οὐκ ἠφίει προσμηχανᾶσθαι, ἁμαρτὼν τῶν ἐκ τοῦ ῥηγός, ἀλλὰ πολλοῖς ἑτέροις μεσολαβοῦσι πρὸς πάπαν—ἡ γὰρ τοῦ Καρούλου ἐπίθεσις ἔπειθε—, τὰ τοῦ σκοποῦ διανύειν ἐξ ἅπαντος ἐπειρᾶτο. Οὐ μὴν δὲ καὶ τῶν εἰς παρασκευὰς κατερρᾳθυμημένως εἶχε καὶ ἀμελῶς, ὡς ἐκεῖθεν μόνον προσδοκῶν ἀποχρώντως γενήσεσθαι, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὡς εἶχε παρεσκευάζετο.

ιʹ. Ὅπως, ἀκουομένου τοῦ στόλου, τὰ κατὰ πόλιν ὁ βασιλεὺς παρεσκευάζετο.

1. Εἰσαγαγὼν γοῦν ἔξωθεν σῖτον, ὥστε πύργους πληρῶσαι τῷ πλήθει—τὸν λοιπὸν τοῖς πολίταις παρεῖχεν εἰς φυλακήν, ὡς κατὰ καιρὸν αὖθις ἀντιπαρέξουσιν—, καὶ χοίρων ὅλας ἀγέλας—καὶ αὐτοὺς ἐπεμέριζε τοῖς πολίταις, ἀνὰ δέκα καὶ πλέον ἢ καὶ ἐλλεῖπον ἑκάστῳ διδούς, ὥστε σφάττειν καὶ αὐτούς, ἀποκερδαίνοντας τὰ ἐντόσθια, τὰ ταρίχη τῷ κοινῷ φυλάττειν—, ὅπλα τε μυρία καὶ ὀϊστοὺς καὶ ὄργανα πετροβόλα, ὁπλοτέχναις καὶ μηχανικοῖς τὸ ἱκανὸν παρέχων, ἡτοίμαζε καὶ τὸ ναυτικὸν ἐξήρτυεν ἅπαν. Οἰκοδόμους τ´ ἐπιστήσας πλείους καὶ ἐπιστάτας, ἐδιδύμου τὸ τεῖχος τῆς πόλεως τὸ πρὸς θάλασσαν· τὸ γὰρ πρὸς τὴν γῆν δεδίπλωτο πάντως. Καὶ λαὸν πλεῖστον καὶ μάχιμον, ὅσον ἀποχρῶντα τοιαύτῃ παρασκευῇ πολέμου ᾤετο, ἐξ αὐτῆς διέταττεν, ὡς εἰς καιρὸν εἰσαχθησομένους ἅμ´ ὅπλοις καὶ δαπανήμασι. Πέμπων τε τοὺς μὲν τῶν κατ´ αἰγιαλοὺς κατωχύρου καὶ νήσους, τοὺς δ´ ἀνέστελλε. Καὶ τὸ ἐν Βλαχέρναις νεώριον οὐκ ἀποδεχόμενος, ὡς κατὰ πρόσωπον παρέχον ταῖς ναυσὶ πρὸς τὰς τῶν ἐχθρῶν τὴν μάχην—τὸ δὲ κατὰ πρόσωπον δυσχερὲς εἶναι ὡς ἀντιστατούσας ἰσχυρῶς μάχεσθαι—, τὸν ὅμοιον τρόπον καὶ τῷ παλαιῷ νεωρίῳ προσήχθετο—λέγω δὲ παλαιὸν οὐχ ᾧ χθὲς καὶ πρώην Λατῖνοι ἐχρῶντο, τῷ πρὸς τῇ μονῇ τοῦ Εὐεργέτου Χριστοῦ, ἀλλὰ τὸ πρὸς τῇ πύλῃ τοῦ Νεωρίου, ἐκεῖθεν ὠνομασμένῃ—, ὡς παντὸς τοῦ κατὰ θάλασσαν Κέρατος λιμένος ὄντος καὶ ταὐτὸν ταῖς Ῥωμαίων ναυσὶν ὅσον καὶ ταῖς τῶν ἐχθρῶν διδόντος. Ἀλλ´ εἰδὼς τὸ κατὰ νώτου γινομένας μάχεσθαι ὅσον θαρραλεώτερον μὲν ἀνδράσιν, ἀσφαλέστερον δὲ πράγμασι, τὸ πρὸς τῷ Βλάγκᾳ Κοντοσκέλιον ἀνοικοδομεῖν ἤθελεν, ὥστε γυρῶσαι μὲν μεγίσταις πέτραις τὸν κύκλῳ τόπον, ἐμβαθῦναι δὲ τὴν ἐντὸς θάλασσαν, ἄργυρον χυτὸν ἐμβαλόντα, ἐποικοδομῆσαί τε καὶ στέγη ταῖς ναυσὶν ἀποχρῶντα, πύλας δ´ ἐπιθεῖναι ἀραρυίας ἐκ σιδήρου τῇ ἐν ταῖς πέτραις εἰσίθμῃ ἔξωθεν, ὥσθ´ ἅμα μὲν ἀσφαλῶς ἔχειν τὸν στόλον, ἅμα δὲ καὶ ταῖς τῶν ἐχθρῶν ἀναγομέναις—μὴ γὰρ εἶναι διὰ τὸ ῥοῶδες τῆς θαλάσσης ἵστασθαι—κατόπιν ἐμπίπτειν τὰς ἡμετέρας. Ἠσφαλίζετο δὲ καὶ τοὺς ἐπὶ τῆς Περαίας Γεννουίτας, ὡς μὴ συνεπιτιθῶνται, στέργοντες τὰς σπονδάς, οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ καὶ ἄλλως φυλάττοιντο τὴν πρὸς τοὺς ἐπελευσομένους κοινωνίαν, κἂν ἀπόσχοιντο τοῦ πρὸς ἐκείνους πολέμου διὰ τὸ γένος, ἄλλως δὲ καὶ παρέσπα καὶ ἰδίους ἐποίει—λιζίους εἶπεν ἄν τις ἐκείνων—ταῖς εὐμενείαις. Καὶ ταῦτα πράττων καὶ κατασκευαζόμενος, πρεσβείας αὖθις συχνὰς ἀποστέλλειν οὐκ ἀπώκνει παρὰ τὸν πάπαν διὰ θαλάσσης, καὶ μᾶλλον ὅτι καὶ συνεχῶς οἱ πάπαι ἀπηλλάττοντο τῷ θανάτῳ. Καὶ τὸ τῶν πρεσβειῶν κεφάλαιον ἡ τῶν ἐκκλησιῶν ἕνωσις καὶ τοῦ παλαιοῦ σκανδάλου ἀναίρεσις. Συγκρίνων γὰρ τὸ ἐπὶ τοῦ Δούκα Ἰωάννου συνοδικῶς γεγονὸς παρ´ αἰτίαν τοῦ ἀποστέλλειν ἐκεῖθεν καὶ συμμαχεῖν τοῖς ἐν τῇ πόλει ἀποσχέσθαι, ὡς ἑτοίμων τῶν ἡμετέρων ὄντων λειτουργεῖν ἐκεῖσε καὶ μνημονεύειν τοῦ πάπα, ταῦθ´ ὑπισχνουμένου—καὶ ἀπεστέλλοντο ὅ τε Σάρδεων Ἀνδρόνικος καὶ ὁ Κυζίκου Γεώργιος, καὶ τάχ´ ἂν ἐγεγόνει, εἰ ἐκεῖνοι κατεδέχοντο—, συγκρίνων οὖν ἐκεῖνο πρὸς τοῦτο καὶ ἀναγκαστικώτερον εὑρίσκων τὸ νῦν ἢ τὸ πρότερον, ὅσῳ τότε μὲν προσλαβεῖν ἠπείγοντο τὸ μὴ παρ´ αὐτοῖς ὄν, νῦν δ´ ἀποβαλεῖν τὰ ἐν χερσὶ κινδυνεύουσι, τὰ αὐτὰ προὔτεινε καὶ οὗτος τοῖς πάλαι· μηδὲ γὰρ ἄλλως ἔχειν πείθειν τὸν πάπαν ὑπερμαχεῖν τῶν Γραικῶν, εἰ μὴ ταῦτα λέγοι καὶ πράττοι· προσίστατο γὰρ τὸ σκάνδαλον, καὶ τὸ λευκοὺς Ἀγαρηνοὺς εἶναι Γραικοὺς παρ´ ἐκείνοις μεῖζον ᾔρετο.

3. Ταῦτ´ ἄρα καὶ ᾠκονόμει διὰ μὲν τῶν τοιούτων εἰρηνικῶν σπονδῶν τὸ σκάνδαλον λύεσθαι, διὰ δὲ τῆς τοῦ σκανδάλου λύσεως ἐπισχεθῆναι τῷ Καρούλῳ τὸν στόλον, διὰ δὲ τούτου πάλιν ἀσφαλῶς τοὺς Ῥωμαίους ἔχειν καὶ μή, χθὲς καὶ πρὸ τρίτης μόγις ἰδόντας τὴν πατρίδα καὶ δυσχερῶς ἐπανασωθέντας, πάλιν ἀφέντας, ἐπανακάμπτειν, πρὸς τῷ καὶ ἄλλως ἐξῆφθαι τοῖς πλείστοις κίνδυνον. Ταῦτα διανοούμενος, πολὺς ἦν καὶ πατριάρχην πείθων καὶ σύνοδον. Οἱ δ´ ἀφωσιωμένως οὕτω καὶ ἐπιπολαίως ἀκούοντες, πτερῷ, τὸ τοῦ λόγου, τὰ ὦτα κνωμένοις ἐῴκεσαν. Οὐ γὰρ ἦν αὐτοῖς ἀντιστῆναι τὸ πρῶτον καὶ ἀπολέγειν τέλεον, ἀλλὰ μένειν καὶ αὖθις ἐν τῇ κυρίᾳ τὴν ἐκκλησίαν ἡγούμενοι, καθὼς καὶ ἀρχῆθεν εἶχε, καὶ μὴ παρὰ καπήλων κινδυνεύειν κρίνεσθαι καὶ βαναύσων, πρῶτον μὲν οὐκ εἶχον εἰς νοῦν οὕτως ἐν ἀκαρεῖ τελεσθῆναι τὸ παρὰ τοῦ βασιλέως κινούμενον, ἀλλ´ ὡς καὶ πολλάκις, κινησάντων βασιλέων ἄλλων, τὰ περὶ τούτων, ἀνακυπτουσῶν αἰτιῶν, ἐκωλύετο, οὕτω γενέσθαι καὶ τότε, δεύτερον δὲ ὡς, εἰ καὶ μὴ γένοιτο, μὴ ἂν οὕτως ἀρθῆναι μέγα τὸ καθ´ ἡμᾶς σκάνδαλον. Ἐν τούτοις μὲν οὖν τὰ ἐκείνων ἦσαν, καὶ φρερίοις μὲν καὶ λοιποῖς Ἰταλοῖς ἀγαπητικῶς προσεφέροντο καὶ ὅσον ἦν τὸ κατὰ χριστιανοὺς οὐ διίσταντο, ἐπὶ δὲ τῷ πλέονι οὐδ´ ἐγνωσιμάχουν, μαμάκουθοί τινες ὄντες ἤ—τί ἂν εἴποιμι; —ἀναισθήτως τῶν πραττομένων ἔχοντες· ἔδει γὰρ ἀρχῆθεν ἐπέχειν καὶ ἀντισπᾶν, μὴ καταδεχομένους, κἂν ὅ τι γένοιτο, εἴπερ τῶν ἀπηγορευμένων ἐνόμιζον τὸ τελούμενον. Ἀλλ´ ἐκεῖνοι, ἐν ἀσφαλεῖ τὴν ἐκκλησίαν ἔχειν οἰόμενοι, ὡς προείρηται, καθ´ ὅ τι καὶ πράξοι νομισθὲν συμφέρον, ἡσύχαζον καί, κινουμένων παρὰ βασιλέως τῶν τοιούτων—ἐπὶ πολὺ γὰρ ἐτρίβετο τὸ κινούμενον—, κατημέλουν καὶ ὡς οὐδὲν ἐνόμιζον.
 

Chapitre VI.

1. L'Empereur destine Anne sa seconde fille au fils du Roi de Servie. 2. Le Cartaphylax va reconnaître le pays. 3. Le Patriarche qui conduisait la Princesse la laisse à Acride. 4. Il apprend que les Serviens ne vivotent que de brigandage. Il est volé. 6. Il ramené la Princesse.

1. L'Empereur destina la seconde, nommée Anne à Melatin fils puiné d'Etienne, Uvose Roi de Servie. Le fils aîné qui avait le même nom que son père, était déjà marié à la fille du Roi de Hongrie. Il choisit le Patriarche pour conduire sa fille avec un train fort lelte, et avec un équipage fort magnifique. Lorsqu'ils surent arrivez à Berée, ils jugèrent à propos d'envoyer devant-eux Veccus Cartophylax, et Cudumene Évêque de Trajonopole. L'Impératrice avait donné un ordre secret au premier de marcher devant les autres pour reconnaître la police, et la manière de vivre des Serviens, et pour lui mander ce qu'il en aurait reconnu avant que le Patriarche y fût arrivé.

2. Quand ils furent dans ce pays-là , non seulement ils n'y virent rien qui fût digne de personnes de qualité , mais Uvose surpris de la quantité de leur bagage, et du nombre de leurs Officiers, et principalement des Eunuques, demanda qui ils étaient et comme on lui eut répondu que c'était une partie du train de la Reine, et que le reste venait après, il repartit avec douleur, et en soupirant, Nous n'avons que faire de ce grand équipage , et nous ne sommes point accoutume à ce luxe. Montrant à l'heure-même la femme de son fils aîné qui était vêtue fort Amplement, et qui travaillait en laine, il ajouta. Voila une femme telle que nous la souhaitons. Les peuples vivaient pauvrement, et ne subsistaient que de ce qu'ils volaient, où de ce qu'ils prenaient à la chasse.

3. Lorsqu'ils furent de retour , et qu'ils eurent rapporté au Patriarche ce qu'ils avaient vu, et 297 ce ce qu'ils avaient entendu, ils lui firent peur d'être pris et d'être dépouillé. Car quel autre traitement peut-on attendre d'un peuple qui ne paraît touché d'aucun sentiment d'honnêteté, ni de pudeur? ils ne marchèrent plus depuis qu'en tremblant, et lorsqu'ils surent arrivez à Acride, ils y hissèrent la Princesse avec toute sa maison, et députèrent d'un endroit nommé Pologue, qui en la langue du pais signifie forêt de Dieu, quelques-uns d'entre eux vers Vvose, et marchèrent cependant derrière à fort petites journées.

4. Ils rencontrèrent proche de Lipenion un Ambassadeur nommé George qui redoubla leur appréhension en leur disant qu'il avait été volé «tans le chemin, car quelle apparence d'espérer que des barbares qui n'avaient pas épargné un des plus considérables de leur nation, épargnassent des étrangers ? Comme ils prétendaient que le Prince à qui ils amenaient la princesse, succéderait à son père à cause que son frère avoir une cuisse rompue, et était peu capable d'agir, cet Ambassadeur usa de détours artificieux pour dissimuler la vérité des articles dont on était demeuré d'accord. Cela les dégoûta fort de l'alliance des barbares, et l'ordre exprès que le Cartophylax avait reçu de l'Impératrice de s'informer avec soin de la manière de vivre du pays, redoublait leur inquiétude, et leur ôtait l'envie d'aller plus avant.

5. Il leur survint un nouvel accident , qui les 298 empêcha de douter que s'ils continuaient leur voyage, ils ne souffrissent les plus durs, et les plus cruels de tous les traitements. Les gens du pays vinrent durant la nuit par bandes, et leur prirent leurs chevaux. A la pointe du jour ils cherchèrent les voleurs, mais ils les cherchèrent en vain. Ils ne crurent pas même en devoir faire une perquisition si exacte, de peur d'irriter trop des gens qui sous des visages d'hommes cachaient des naturels de bêtes. Ayant néanmoins imploré la Justice des Juges du lieu, tout ce qu'ils purent obtenir fut d'avoir des chevaux du pays qui n'approchaient en rien de ceux qu'ils avaient perdus.

6. Ils ne trouvèrent rien alors de plus à propos que de s'en retourner, et en ayant pris la résolution, ils marchèrent en diligence vers Acride, où ils reprirent la Princesse qu'ils emmenèrent à Thessalonique, et de là à Constantinople renonçant avec horreur, et avec exécration à l'alliance de ces barbares.

299 Chapitre VII.

1. La ville de Duras est ruinée sar un tremblement de terre. 2. Les paysans d'alentour trouvent de grandes richesses dans les ruines. 3. L'archevêque se sauve parmi les démolitions.

1. En ce temps-là où un peu après il arriva une disgrâce fort déplorable à la ville de Duras. Au commencement du mois de Mars, on entendit sous terre un bruit semblable à un mugissement qui fut pris pour un signe de quelque malheur extraordinaire. Il devint bientôt après et plus fréquent, et plus violent. La peur chassa une partie des habitants hors de leurs maisons, et leur fit croire qu'ils seraient plus sûrement à la campagne. La nuit suivante il arriva un furieux tremblement qui secoua la terre comme avec quelque sorte de compression et de dilatation , et qui ébranla tellement les maisons qu'elles tombèrent, et qu'elles écrasèrent les hommes sous leurs ruines sans qu'aucun eût le moyen d'échapper. Les maisons qui ne furent pas renversées par le tremblement, le furent par la chute des autres voisines, si bien que le danger fut si général, que ceux mêmes qui dormaient en furent accablés sans en avoir eu de connais- 300 sance. Il y eut des enfants qui furent étouffés avant que d'être en âge de sentir leur malheur. Le mugissement qui sortait des entrailles de la terre, joint au fracas des ruines et au bruit des vents, et des flots, imprimait une si terrible frayeur, qu'il n'y avait personne qui ne crût que c'était non la chute particulière d'une ville, mais la destruction générale de l'Univers. Ceux qui n'entendaient que de loin le bruit confus que faisait le tremblement avec la chute des bâtiments, avec les cris des hommes et des femmes, et avec l'agitation des vagues ne pouvaient rien se figurer dans une si étrange surprise ,sinon que le jour fatal était arrivé, auquel le Ciel et la Terre devaient être réduits en cendres. Ce tremblement ayant duré longtemps il renversa tous les édifices, et il n'y eut que la citadelle qui résista à sa violence.

2. Lorsque le jour parut les paysans d'alentour coururent avec des bêches , des hoyaux, et d'autres instruments propres à remuer la terre, et souillèrent dans ces tristes ruines à dessein de soulager ceux qui tout ensevelis y respiraient encore, et à dessein aussi de retirer de ces amas confus de matériaux, les richesses qui n'appartenaient plus à personne, puisque non seulement ceux qui les avaient possédées, mais leurs héritiers mêmes étaient morts. Après avoir moissonné sur ces déplorables ruines une moisson d'or, ils laissèrent déserte la place où avait été 301 autrefois la ville.

3. L'Archevêque Nicetas fut heureusement préservé sous les ruines, bien qu'il eut été blessé en plusieurs endroits. La vue d'une disgrâce si inopinée et si lamentable le toucha si sensiblement, que ne la pouvant supporter il abandonna sa Métropole sans Pasteur, sans troupeau, sans maisons, sans habitants, sans richesses, sans beauté.

Chapitre VIII.

1. Le Roi de Sicile entreprend la guerre contre l'Empereur. 2. L'Empereur envoie prier le Pape de ne pas permettre la guerre entre les Chrétiens. 3. Il reçoit a Constantinople l'evéque de Crotones et d'autres Ecclésiastiques de l'Eglise Latine.

1. Charles Roi de Sicile étant dans la plus haute élévation de sa fortune depuis la défaite de Manifroi, songeait à soutenir les droits de Baudouin par les armes, et ayant équipé pour cet effet une puissante flotte , il supplia le Pape d'autoriser l'expédition qu'il avait entreprise contre Constantinople, et lui représenta que ce serait un moyen de réduire sous sa puissance spirituelle des enfants désobéissants, qui refusaient de s'y soumettre, en quoi son zèle était merveilleusement approuvé par les Ecclésiastiques d'Occident.

302 2. L'Empereur n'ayant ni par mer, ni par terre des forces capables de résister à celles avec lesquelles Charles était prêt d'arriver à la ville de Duras, que l'on disait qu'il avait dessein de rebâtir, eut recours à d'autres armes, et envoya au Pape non des Ambassadeurs, parce que Charles faisait garder les chemins, mais des Italiens, et surtout des Moines que l'on appelle Frères, lesquels il avait gagnés par ses flatteries, pour le supplier de ne pas permettre que la guerre s'allumât entre les Chrétiens, et pour lui représenter que lui et ses sujets étaient Romains, bien que l'on les appelât Grecs, qu'ils adoraient le même Dieu que les Italiens, et qu'ils étaient les membres de la même Eglise, qu'ils le reconnaissaient pour leur Père commun, et pour le premier des Évêques, et que depuis qu'ils étaient rentrés en possession de Constantinople, ils étaient très disposés â lever le scandale du Schisme qui avait divisé si malheureusement l'Eglise. Ayant fait représenter plusieurs fois ces raisons-là au Pape, il envoya de l'argent aux Cardinaux, qui selon l'étymologie Latine, sont comme les gongs sur lesquels se tourne le Pape, qui est comme la porte après le divin Sauveur. Enfin il obtint ce qu'il désirait, et il empêcha l'expédition du Roi de Sicile.

3. Comme il avait dans l'esprit le dessein de la réunion de l'Eglise, il accueillait favorablement ceux qui venaient d'Italie, et principalement les Ecclésiastiques. Il fit une plus honorable réce- 303 ption à l'Évêque de Crotone qu'à nul autre , et comme il était fort éloquent, et fort savant, il le donna au Patriarche, et il lui fit prendre l'habit des Grecs. Il avait dessein de lui donner un Évêché, ce qu'il pouvait faire sans blesser les Canons, parce qu'il était dégagé du sien ; mais ayant reconnu qu'il était d'intelligence avec ses ennemis , et qu'il tramait des intrigues avec eux à son préjudice, il le relégua à Héraclée de Pont, sans néanmoins lui ôter l'habit des Grecs, ni sans l'empêcher de faire quelques fonctions dans l'Eglise. Il reçut aussi quantité de Religieux, et les envoya au Patriarche, et aux Évêques qui les admirent à la Communion de l'entrée de l'Eglise , des Psaumes, des Stations, de la participation du pain bénit, et de tous les sacrés Mystères, à l'exception de la participation qui est contraire à leur usage. Ce qu'il faisait pour donner des gages, et des assurances de la réconciliation , et de la paix à laquelle il travaillait.

304 Chapitre IX.

1.  Un Empereur envoie une ambassade au Roi de France. 2. Les Ambassadeurs le vont chercher en Afrique. 3. Ils le trouvent malade devant Tunis. 4. Mortalité dans l'armée Française. 5. Réponse du Roi et sa mort. 6. Retour des Ambassadeurs.

1. Il envoya en ambassade vers le Roi de France, qui bien que frère de Charles Roi de Sicile n'était point de son humeur, deux Ecclésiastiques fort considérables par la sainteté de leur vie , et par l'éminence de leur dignité, savoir Veccus Cartophylax , et Meliteniote Archidiacre du Clergé du Palais. Ne pouvant aller par Brindes parce que Charles en était maître, ils allèrent par terre à Olone, à dessein de s'y embarquer, pour aller chercher le Roi quelque part qu'il fût. Ils avaient charge de tâcher de gagner ses bonnes grâces par des civilités , et par des présents, et de le supplier d'employer son autorité pour réprimer l'ardeur injuste avec laquelle son frère se portait à la guerre, et de lui représenter que jouissant depuis longtemps de la puissance Souveraine, possédant un Royaume d'une grande étendue, et ayant une sagesse et une probité reconnues généralement de tout le monde, 305 il avait toutes les qualités qu'on peut désirer pour réduire son frère qui n'était que depuis deux jours sur le. trône, qui n'avait qu'un petit Etat, et qui n avait pas encore acquis une si grande réputation , que s'il ne pouvait rien gagner sur son opiniâtreté, il eût au moins la bonté d'interposer son crédit auprès du Pape en faveur des Grecs, qui étaient ses frères selon l'esprit. Les Ambassadeurs partirent avec un train si magnifique, et avec une quantité si prodigieuse de vaisselle d'argent, et de portraits de l'Empereur, qu'on ne les pouvait voir sans admiration. Lors qu'ils furent arrivés par terre à Olone, ils s'y embarquèrent, et abordèrent au Promontoire de Pachine en Sicile, où ils apprirent que le Roi de France était en Afrique.

2. Après s'y être arrêtés quelque temps ils firent voile vers Tunis, et coururent risque de périr dans le détroit de Sicile.

3. Mais enfin ayant échappé le danger ils trouvèrent le Roi attaqué d'une maladie très dangereuse, et ne laissèrent pas néanmoins de lui présenter les lettres de l'Empereur. Le Roi presse d'un côté par son mal, et de l'autre par ses ennemis , les remit à un autre temps.

4. Pendant qu'ils séjournaient en ce pays-là ils y virent un spectacle digne de larmes. Les François étaient descendus à terre, où ils s'étaient retranchés, et les Sarrasins étaient dans Tunis, où ils se tenaient quelquefois comme dans une re- 306 traite assurée , et d'où ils sortaient aussi quelquefois comme d un poste avantageux pour fondre sur les assiégeants. Les combats étaient continuels, et il mourait chaque jour un grand nombre de soldats de côté et d'autre. La maladie contagieuse en enlevait une telle quantité, qu'il n'en restait pas assez pour enterrer les morts. Au lieu de les brûler on les jetait dans le fossé qui avait été fait pour le retranchement du camp, et ce retranchement en fut bientôt comblé. Les François ne relâchaient rien pour cela de leur zèle, parce qu'ils combattaient pour la gloire de la Croix.

5. La maladie du Roi s'étant tellement accrue qu'il ne restait presque nulle espérance de sa guérison, il témoigna aux Ambassadeurs qu'il désirait de tout son cœur procurer la paix entre leur maître, et le Roi son frère, et leur promit d'y travailler de tout son pouvoir, si Dieu lui rendait la santé. Le jour suivant il mourut, et ses gens embaumèrent son corps pour le remporter en leur pays.

6. Nos Ambassadeurs revinrent sans aucun fruit. Mais bien que l'Empereur fût privé du secours qu'il avait espéré du Roi de France, il ne laissa pas d'employer l'entremise de plusieurs autres personnes auprès du Pape, pour empêcher l'expédition à laquelle Charles se préparait avec une ardeur incroyable.

307 Chapitre X.

1. L'Empereur pourvoit à la sûreté de Constantinople. 2. Il envoie des ambassades à Rome. 3. Connivence des Ecclésiastiques.

1. La confiance que l'Empereur avait aux offices de ces personnes, ne lui fit pas négliger les moyens ordinaires de se défendre. Il fit amener une telle quantité de grains à Constantinople, qu'après en avoir rempli les tours, il donna le reste à garder aux habitants, à la charge de le représenter lors qu'il leur serait demandé. Il leur donna aussi environ dix porcs à chacun, à la charge qu'ils saleraient les chairs pour le public, et qu'ils ne profiteraient que du sang et des fournitures. Il amassa toute sorte d'armes, et fit construire des machines propres à lancer de grosses pierres. Il employa un grand nombre d'ouvriers, tant à équiper la flotte, qu'à bâtir une seconde muraille du côté de la mer, où il n'y en avait jamais eu, bien qu'il y en eût des autres côtés. Il rangea les troupes hors de la ville à dessein de les y faire entrer lorsque l'on en aurait besoin. Il envoya aussi fortifier et garder les îles et les côtes. Il y eut néanmoins des endroits où il ne jugea pas à propos de travailler, comme au port de Blaquernes, parce qu'il crut qu'il y aurait toujours du danger d'y exposer un petit nombre de vais- 308 seaux contre une flotte entière. Il fit le même jugement du vieux port, qui n'est pas celui dont les Latins se servaient proche du Monastère du Sauveur , mais un autre proche de la porte qui en a pris le nom. Car comme il n'y a point d'endroit dans le rivage de ce côté-là qui ne puisse servir de port, les ennemis y pouvaient trouver le même avantage que nous. S'étant figuré qu'il n'y avait point d'attaque où les soldats se portassent avez tant de hardiesse, et dont le succès fût si assuré, que celle où l'on charge les ennemis par derrière, il fit rebâtir le Contoscelion qui est proche de Blanca, et y éleva pour cet effet un mur en demi-cercle, et pour en rendre les fondements plus solides il y jeta du vif argent. Il éleva un cordon au dessus pour couvrir les vaisseaux , et mit une chaine pour les défendre, et pour fermer l'entrée à ceux des ennemis, qui étant par ce moyen hors du port, seraient plus exposés aux vagues et plus aisés à vaincre. Il s'assura aussi de la fidélité des Génois qui demeuraient à Pera, et pour les détourner de se joindre à ceux de leur nation, il leur promit un traitement favorable.

2. Après avoir fait ces préparatifs il envoya plusieurs ambassades à Rome, et dans les fréquents changements des Papes qui moururent en peu de temps, il leur proposa la réunion de l'Eglise et l'extinction du Schisme qui la divisait. L'exemple de Jean Ducas le portait à faire ces offres-là. Car il y avait eu un Concile sous le rè- 309 gne de ce Prince, dans lequel on avait résolu de promettre au Pape de faire mention de lui dans les prières publiques, pourvu qu'il n'envoyât point de secours aux Latins, qui étaient alors maîtres de Constantinople. Andronique Évêque de Sardes, et George Évêque de Cyzique furent chargés en ce temps-là de l'ambassade, et nos Pères eussent satisfait à cette promesse, si les Latins l'eussent voulu accepter. Michel Paléologue jugeant que les affaires étaient réduites en son temps à une nécessité plus pressante qu'elles n'avaient jamais été au temps de Jean Ducas, puisqu'au lieu qu'il ne s'était agi autrefois que de recouvrer ce que l'on avait perdu, il s'agissait alors de conserver ce que l'on avait recouvré, et de maintenir les Romains dans la possession de leur chère patrie, qu'ils avaient reconquise depuis peu de temps, et de les délivrer du péril dont ils étaient menacés d'en être chassés encore une fois, pour mener une vie misérable dans un exil infâme, crut devoir s'efforcer de réunir l'Eglise, pour porter le Pape à prendre la protection des Grecs, que les Latins appelaient par aversion Agareniens blancs, et pour arrêter la flotte du Roi de Sicile.

3. Ayant roulé longtemps ce dessein-là dans son esprit, il le proposa au Patriarche, et aux Évêques. Ils l'écoutèrent comme par manière d'acquit, sans faire paraitre l'aversion qu'ils en avaient. Car bien qu'ils fussent résolus de con- 310 server l'autorité absolue et indépendante de leur Eglise, et de ne se soumettre jamais à des personnes qu'ils n'estimaient pas plus que des Cabaretiers et des Artisans ; néanmoins comme ils s'imaginaient qu'il surviendrait divers obstacles à la réconciliation que l'Empereur proposait, ainsi qu'il en était survenu lors que les précédents Empereurs l'avaient proposée, et que quand même il n'en surviendrait point, on ne pourrait obtenir le consentement des fidèles, ils reçurent cependant en leur Communion des Moines de plusieurs Ordres, et d'autres Italiens, et ils furent si stupides que de témoigner qu'ils n'étaient pas éloignés de se réconcilier parfaitement avec eux. Au lieu de se déclarer d'abord, et de protester ouvertement que quelque violence que l'on leur fit, ils ne recevraient jamais les Latins : ils demeurèrent dans un profond repos., et se figurant que l'Empereur ne donnerait jamais d'atteinte aux droits de leur Eglise, ils négligèrent ses pratiques et ses intrigues, comme si elles n'eussent été d'aucune importance.

ιαʹ. Ὅπως, σταθέντος πάπα τοῦ Γρηγορίου, ὁ βασιλεὺς πρὸς τὴν μετ´ ἐκείνου εἰρήνην ᾠκονομεῖτο.

1. Τέλος τοῦ κατὰ Συρίαν Γρηγορίου, ἀνδρὸς διαβεβοημένου εἰς ἀρετὴν καὶ ζηλωτοῦ τῆς ἀρχαίας τῶν ἐκκλησιῶν εἰρήνης καὶ ὁμονοίας, εἰς τὸ παπικὸν προσκληθέντος ἀξίωμα καὶ ἤδη τὴν ἐπὶ Ῥώμης ἐκ Συρίας ἀνύοντος, γίνεταί οἱ ἐνθύμιον—ἤκουστο γὰρ ἐκείνῳ καὶ τὰ τῶν τοῦ βασιλέως μηνυμάτων πρὸς πάπαν, ὡς τὴν εἰρήνην τῶν ἐκκλησιῶν αἱροῖτο—πέμψαι πρὸς τὸν βασιλέα καὶ φιλικῶς μὲν τὰ πρῶτα ἐκεῖνον ἀσπάσασθαι, ἅμα δὲ καὶ δηλῶσαι τὴν κλῆσιν, καὶ ὡς τῆς εἰρήνης ἐκτόπως τῶν ἐκκλησιῶν ὀρέγοιτο, κἂν βούλοιτο τοῦτο καὶ βασιλεύς, οὐκ ἂν ἐν ἄλλῳ γενέσθαι κάλλιον ἢ αὐτοῦ γε τὴν παπικὴν ἀξίαν κατέχοντος.

2. Ταῦτα τοῦ Γρηγορίου διὰ φρερίων διαμηνυσαμένου, δῆλον ἦν ὡς ὁ μὲν κρατῶν κατὰ δειλίαν τὴν πρὸς τὸν Κάρουλον τὴν εἰρήνην ἐζήτει, ὡς, αὐτῆς γε μὴ οὔσης, μηδ´ εἰς νοῦν φέρειν ἐκείνην πώποτε, οἱ δὲ περὶ τὸν Γρηγόριον δι´ αὐτὸ τοῦτο τὸ τῆς εἰρήνης καλὸν καὶ τὴν τῶν ἐκκλησιῶν ἕνωσιν· μηδὲ γὰρ δίκαιον μηδ´ ὅλως εὔλογον ἔθνη τοιαῦτα ἐπὶ μικροῖς τισι διαφέρεσθαι, ἀλλ´ ἤ, ἀποδυόμενον τὰς αἰτίας, τὸν αἰτιώμενον εἰρηνεύειν παρέχειν τοῖς ἀδελφοῖς, ἢ μήν, ἐν τοῖς ἰδίοις ὀφφικίοις εἴτ´ οὖν προνομίοις ὄνθ´ ἑκάτερον, μὴ οὕτως διαφόρως ἔχειν καὶ ἀκηρύκτως ἀλλήλοις διαπεχθάνεσθαι· ἀρκεῖν γὰρ ἀμφοτέροις τοὺς ἐχθροὺς τοῦ σταυροῦ, ὧν τὸ τέλος ἀπώλεια, καὶ ἀγαπητὸν ἀποχρώντως, φέροντας ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, πρὸς ἐκείνους μάχεσθαι, ὅπου καὶ τὸ νικᾶν ἐπαινετὸν καὶ τὸ ἀποτυγχάνειν σωτήριον ἔργῳ τὴν προθυμίαν δείξασιν. Οὕτω μὲν οὖν πρὸς ἀλλήλους ἔχοντες βασιλεὺς καὶ Γρηγόριος, ὁ μὲν ἤιεν εἰς τὸ πρόσω, τὴν χειροτονίαν δεξόμενος, βασιλεὺς δὲ πολὺς ἦν ἐντεῦθεν τῇ συνόδῳ ἐπέχων καὶ τὸν πατριάρχην θωπευτικῶς ὑπερχόμενος ὑποκλίνειν καὶ ἀνύειν τὸ σπουδαζόμενον· εἶναι γὰρ καὶ ἄνδρα τῆς εἰρήνης τὸν πάπαν καὶ ἐπιθυμίας τῆς κρείττονος.

3. Μετ´ οὐ πολὺ δέ, καταστάντος τοῦ Γρηγορίου, πρέσβεις ἐκεῖθεν καταλαμβάνουσι τὸ Βυζάντιον, καὶ οἱ πρέσβεις φρέριοι, ὧν εἷς ἦν Ἰωάννης Παράστρων ὠνομασμένος, πολίτης ἀρχῆθεν καὶ ξυνετὸς τὰ ἐς γλῶσσαν Ἕλληνα, ᾧ δὴ καὶ ζῆλος ἦν ὑπὲρ τῆς τῶν ἐκκλησιῶν ἑνώσεως, ὡς ἐκεῖνος λέγων παρίστα, ὥστε καὶ πολλάκις κατεύχεσθαι ἑαυτοῦ αὐτίκα θάνατον, ἢν μόνον προβαίη τὰ τῆς εἰρήνης· ὃ δὴ καὶ γίνεται ὕστερον. Ταῦτ´ ἔλεγε καὶ ταῖς ἀληθείαις σπουδαστὴς ἦν τῆς εἰρήνης θερμότατος, ὥστε πολλάκις καὶ παραβάλλων πατριάρχῃ τε καὶ τῇ συνόδῳ κατελιπάρει καὶ ταύτην ἐπέσπευδε, τὰ μὲν καθ´ ἡμᾶς ἐκθειάζων, ὥστ´ ἐνίοτε καὶ ὅτε ὁ πατριάρχης λειτουργοίη, αὐτὸν ἀποτιθέμενον τὴν καλύπτραν, οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ καὶ τοὺς μετ´ αὐτοῦ συλλαμβάνοντα, εἰσέρχεσθαι τὰ ἄδυτα καί, παρὰ τὸν τυχόντα ἀρχιερέα ἱστάμενον, τὰς μυστικὰς συναναγινώσκειν εὐχὰς μετὰ πάσης ἐνθουσιότητος. Τοῖς μὲν οὖν ἡμετέροις οὕτω κοσμίως καὶ εὐλαβῶς προσεφέρετο, πρὸς δ´ Ἰταλοὺς ἀφορῶν, καλὸν εἶναι καὶ ἀσφαλὲς ἔλεγεν, ἀφεμένους τῆς προσθήκης, εἰς σκάνδαλον προκειμένης τοῖς ἀδελφοῖς, οὕτως εἰρηνεύειν· εἰ δ´ οὖν, καὶ αὐτοὺς ἀπολογουμένους ἐπὶ τῇ προσθήκῃ δίκαιον δέχεσθαι, ὥστε καὶ τοὺς μὲν λέγοντας ἐκ Πατρὸς Υἱοῦ τε, ὑμᾶς δὲ ἐκ Πατρὸς δι´ Υἱοῦ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐκπορεύεσθαι, παραπληκτίζειν καὶ ἄμφω, εἰς Θεοῦ μυστήρια παρακύπτοντας. Ἐκεῖνος μὲν οὖν ταῦτ´ ἔλεγε, συσκιάζων τὸ ἐπὶ τῷ συμβόλῳ τόλμημα, πρέσβις ὢν καὶ προὔργου μᾶλλον παντὸς τὸ πρεσβευόμενον θέλων ἀνύτειν.

5. Οἱ δὲ τῆς ἐκκλησίας καλὸν μὲν ἔλεγον τὴν εἰρήνην εἶναι—καὶ πῶς γὰρ οὔ; —, καὶ μᾶλλον ἐκκλησίαις τοιαύταις, κεφαλῆς λόγον ἐχούσαις τοῖς ὁπουδήποτε τοῦ εἰρηνάρχου Χριστοῦ μαθηταῖς, πλὴν μετ´ ἀσφαλείας καὶ οὐχ ὡς ἔτυχεν· εἶναι γὰρ τὸν κίνδυνον μέγαν τοῖς τοῦ ὀρθοῦ ὁπωσοῦν ἁμαρτάνουσι. «Καὶ τοῦτο οὐχ ἡμῖν ἄρτι ξυνέβη πεπρᾶχθαι, ὡς καὶ αἰτίαν ἔχειν τοῦ τε καινοτομεῖν ἃ οὐδεὶς πρότερον καὶ τοῦ μὴ θέλειν μεταβάλλειν πάλιν εἰς ὃ καὶ πρὶν ἦμεν· ἀλλ´ ἄνδρες μεγάλοι τὴν ἀρετὴν καὶ σοφοὶ τὴν γνῶσιν, περὶ τούτων λαλήσαντες, διηνέχθησαν καὶ δόξαν ἐκείνοις διέστησαν. Τὸ δὲ καὶ εἰς πλέον τὴν ἔριν ἐκτείνεσθαι οὔτ´ ἐκείνοις ἦν θελητόν, καὶ τοῖς πλεονάζουσιν ἀμαθὲς ἄλλως καὶ τολμηρὸν ὁ πλεονασμός. Πλὴν τὸ καὶ ἡμᾶς τὴν προσθήκην προφέρειν ὑμῖν τότ´ ἂν χώραν εἶχε καὶ δικαίως ὀνειδιζοίμεθα, εἰ δυσσεβείας ὑμᾶς ἢ ἀσεβείας, τὸ χείριστον, διὰ τὴν πρόσθεσιν ἐγραφόμεθα, ὡς ὁμοίως καὶ ἡμῶν ἀσεβούντων διὰ τὴν προσθήκην τὰ ὅμοια. Ἐπεὶ δὲ τὴν ἐπὶ τῷ συμβόλῳ προσθήκην ἀποτρεπόμεθα, ὡς μὴ καλὸν ἄλλως ὂν μηδ´ ἀσφαλὲς τὸ σύνολον κατησφαλισμένοις ἐπεγχειρεῖν, κἂν ἐντὸς λέγοιεν τοῦ ὀρθοῦ, ποῦ δίκαιον ἡμῖν προτείνειν τὰ ὅμοια; Τίς γὰρ ἡμῶν ἐτόλμησε πώποτε οὕτως ὡς λέγεις μετὰ προσθήκης ὁμολογεῖν; Καλὸν οὖν καὶ συμφέρον τὴν εἰρήνην σε σπεύδοντα τῶν ἐκκλησιῶν οὕτω πειρᾶσθαι συνιστᾶν ταύτην, σοφῶς οἰκονομοῦντα παρ´ Ἰταλοῖς τὴν τοῦ σκανδάλου ἀφαίρεσιν, κἂν ἡμεῖς ὦμεν οἱ αἰτιώμενοι τοῦ σκανδάλου, δικαίως ἡμῖν ἐπιπλήττοντα, ὡς ἑτοίμοις οὖσι δέχεσθαι τὴν ἐπίπληξιν. Εἰ δὲ παρ´ ἐκείνοις τὸ σκάνδαλον ἔβλαστεν, ἀνάγκη, πνευματικὸν ὄντα καὶ πρεσβευτὴν τῆς εἰρήνης, ἐκείνοις ὠθεῖν πειρᾶσθαι τὸ ἐπὶ τῇ καινοτομίᾳ τοῦ συμβόλου ἁμάρτημα.»
Οὕτως ἔλεγον οἱ τῆς ἐκκλησίας καὶ οὕτως εἶχον ὡς οὐδὲν ἀκουσόμενοι βασιλέως, εἰ προστάσσοι ἐν τούτοις καί γε τὰ μέγιστα ἀπειλοῖ. Ἀλλ´ ὁ βασιλεύς, ἅπαξ τοῦ τοιοῦδε σκοποῦ γενόμενος, οὐκ οἶδα ἢ θέλων ἢ καὶ προσβιαζόμενος, ὃ δὴ κἀκείνοις μὲν ὑπεκρύπτετο, ἡμῖν δ´ ἐνεφάνιζε, φόβους παραπλέκων καὶ πολέμους καὶ χεθησόμενα αἵματα, ἀμεταθέτως εἶχε, κἂν ὅ τί τις ἔλεγε.

ιβʹ. Ὅπως ὁ βασιλεὺς τοὺς τῆς ἐκκλησίας κατηνάγκαζε διὰ τὴν εἰρήνην.

1. Μιᾶς γοῦν συνιόντων περὶ τὸν βασιλέα τοῦ τε πατριάρχου καὶ τῶν ἀρχιερέων καί τινων ἐκ τοῦ κλήρου, ἐμβριθέστερον σφίσι περὶ τῶν προκειμένων ὁ κρατῶν διελέγετο, συνείρων μὲν καὶ τοὺς φόβους συνήθως, οὐ μὴν δὲ ἀλλ´ οὐδὲ πάμπαν ἐπισφαλὲς ἐδείκνυ τὸ γενησόμενον. Εἶχε γὰρ καὶ τοὺς ὑποβάλλοντας, τοὺς ἀμφὶ τὸν ἀρχιδιάκονον λέγω Μελιτηνιώτην, τοὺς ἀμφὶ τὸν πρωτοαποστολάριον Γεώργιον τὸν Κύπριον καὶ τρίτον, εἰ καὶ μὴ οὕτως ὡς τούτους, ἀλλ´ οὖν ἀφωσιωμένως καὶ ἐπιπολαίως, τὸν ῥήτορα τῆς ἐκκλησίας Ὁλόβωλον. Καί γε λαμβάνων καὶ ἀπ´ ἐκείνων τὰς ἐκ τῶν ἱστοριῶν συνάρσεις, προὐβάλλετο μὲν τὸν Δούκαν Ἰωάννην καὶ βασιλέα καὶ τοὺς ἀμφ´ ἐκεῖνον ἀρχιερεῖς καὶ τὸν πατριάρχην σφῶν Μανουήλ, ὅπως ἐνεδίδουν ἀπελθόντας ἀρχιερεῖς λειτουργεῖν τε καὶ μνημονεύειν, εἰ μόνον ὁ πάπας τῆς πρὸς τοὺς ἐν τῇ πόλει βοηθείας ἀπόσχοιτο. Καὶ ἅμα μὲν τὸ κωδίκιον τῆς ἐκκλησίας εἰς πίστιν προεκομίζετο, ἅμα δὲ καὶ τῷ βασιλεῖ τὰ τότε καὶ νῦν πράγματα συνεκρίνοντο. Προὐβάλλετο δὲ καὶ τὰς κατ´ ἐκείνων ὡς δῆθεν σοφῶν γραφάς, πῶς, μὴ κατηγοροῦντες ὅλως ἀσεβείας τοὺς Ἰταλούς, ἠξίουν, παραιροῦντας τὴν προσθήκην τοῦ συμβόλου, ἐν ταῖς λοιπαῖς γραφαῖς ἀνάγραπτον ἔχοντας, συνδιιέναι τοῖς πεφρασμένοις ἀναγινώσκοντας. Προὔτεινε δὲ καὶ ἐφ´ ὅσοις τῶν μεγίστων μυστηρίων οὐ διαστέλλονται Γραικοὶ κοινωνεῖν Ἰταλοῖς οὐδ´ ὁπωστιοῦν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐκείνων πρὸς τοὺς ἡμετέρους μετάβασιν ὁμοίαν εἶναι εἰ γλῶσσαν γλώσσης ἤμειβον, Ἑλληνικὴν τῆς σφετέρας· τίνα δ´ ἔχει τὴν κοινωνίαν ἡ ἐπ´ ἐκκλησίας ἀναφορὰ τοῦ ὀνόματος, ὅπου γε καί, μὴ πάπας ὄντας τοὺς ἄλλους, ἀνάγκη μετέχειν τῆς κοινωνίας τοῖς ἐκκλησιάζουσι συνισταμένους, λειτουργοῦντος τοῦ ἱερέως καὶ τὴν τῆς Τριάδος χάριν πᾶσι διδόντος κοινῶς; Ἀδελφὸν δὲ καλεῖν καὶ πρῶτον ἐκεῖνον μείων αἰτία, ὅπου καὶ πατέρα τὸν Ἀβραὰμ ἐκάλει ὁ ἐν τῇ φλογὶ πλούσιος, τόσον ἀπέχων τοὺς τρόπους ὅσον καὶ τὸ μέσον ἐκείνων χάσμα τῆς ἐκείνων διαστάσεως ἦν μαρτύριον· εἰ δὲ διδοῖμεν καὶ ἔκκλητον, σχολῇ τινα, τόσην τέμνοντα θάλασσαν, τῶν δικαίων ἀμφισβητεῖν.

2. Ταῦτα καὶ τοιαῦτα τοῦ βασιλέως λέγοντος, ὁ πατριάρχης, παρὼν ἐκεῖσε καὶ τὰ πιστὰ φέρων τῷ χαρτοφύλακι ὡς αὐτίκα ἐλέγξοντι ἐκ τῆς ἀπ´ ἐκείνου βίας καὶ ἀκουσίως, ἀφορισμὸν ἐπιτίθησιν ἱσταμένῳ, ἐφ´ ᾧ κατ´ ἀνάγκην εἴποι τὰ εἰς κρίσιν ἰδίαν περὶ τῶν Ἰταλῶν. Ὁ δ´ ἐνσχεθεὶς ἀμφοτέρωθεν, ἔνθεν μὲν τῷ τοῦ βασιλέως φόβῳ, ἐκεῖθεν δὲ τῇ τοῦ ἀφορισμοῦ εὐλαβείᾳ, μέσος ἐναπολέλειπτο καί γε ὡμολόγει τὸ πάθος, ὡς δυοῖν κρήμναται ἀμφοτέρων, φόβου καὶ εὐλαβείας. Καὶ ὅτι τὰ τοῦ πνεύματος προτιμητέα ἢ τὰ τοῦ σώματος, τότε διαιρῶν ἔλεγεν ὡς· «Οἱ μὲν ἐπί τινι καὶ εἰσὶ καὶ λέγονται, οἱ δὲ οὔτ´ εἰσὶν οὔτε λέγονται, οἱ δὲ λέγονται μέν, οὐκ εἰσὶ δέ, οἱ δ´ ἀνάπαλιν εἰσὶ μὲν, οὐ λέγονται δέ· ἐν τούτοις τακτέον καὶ Ἰταλούς, μὴ λεγομένους μέν, ἀλλ´ ὄντας ἐνόχους αἱρέσει.» Τοῦτο τὸν μὲν πατριάρχην ἐθάρρυνε πλέον, βασιλεῖ δὲ δεινὸν ἔδοξε καὶ βαρύ. Λῦσε δὲ λαιψηρὴν ἀγορὴν αὐτίκα, μὴ οἷός θ´ ὑπενεγκεῖν τοὺς λόγους· ἀνασεσόβηται γὰρ ἐντεῦθεν ἡ θήρα τῷ βασιλεῖ, καὶ οὐκ εἶχεν ὅ τι καὶ λέξοι, ὡς ὑπ´ ἀνάγκης ἀληθεύειν δοκοῦντος. Ἀλλ´ οἱ ἀμφὶ τὸν ἀρχιδιάκονόν τε καὶ τὸν πρωτοαποστολάριον, δίκην σφηκῶν ὁρμήσαντες ἐνοδίων, ἐπεῖχον στερρῶς τῷ Βέκκῳ, ὡς κακῶς κρίνοντι, λογίῳ καὶ ταῦτά γε ὄντι καὶ ὑπὲρ τοὺς πολλοὺς δοκοῦντι φρονεῖν.

ιγʹ. Ὅπως ὁ Χοῦμνος Ἰωάννης κατηγόρει τοῦ χαρτοφύλακος Βέκκου.

1. Ἡμέρα παρῆλθεν ἐκείνη, καὶ ὁ χαρτοφύλαξ τῷ βασιλεῖ ἀπηχθάνετο, αἰτίας ἐργολαβοῦντι τοῦ βλάψαι. Καὶ δι´ ὑπερβολὴν ὀργῆς, τὸν Χοῦμνον προστησάμενος Ἰωάννην, ὡς παραπρεσβευτήν, ἐκείνου διώκοντος, ἔκρινεν. Εἰσάγει τε τὴν κατηγορίαν ὁ Χοῦμνος ἐπὶ συνόδου, καὶ ὁ κατηγορούμενος τὴν ὑπόθεσιν παρεγράφετο καὶ τὴν κατηγορίαν ὡς ὑπερήμερον παρεκρούετο, κατηγορίαν λέγων εἶναι ταύτην καὶ μόνου τοῦ βασιλέως, αὐτὸν δ´ οὐχ οἷόν τ´ εἶναι μετὰ δεσπότου κρίνεσθαι. Ταῦτ´ ἔλεγεν ἐπὶ συνόδου, σταθεὶς ἐπ´ αὐτοῦ τοῦ τόπου οὗ τὸ πρότερον ἐκαθέζετο, τοῦ Χούμνου μέσον ἱσταμένου καὶ κατηγοροῦντος, τῶν δὲ συγκλητικῶν ἀρχόντων,

2. τοῦ μεγάλου λογοθέτου τοῦ Ἀκροπολίτου, τοῦ λογοθέτου τῶν οἰκειακῶν τοῦ Ἰατροπούλου καὶ ἄλλων συνεδριαζόντων τῇ συνόδῳ καὶ θελόντων κρίνειν, ὡς ἐκ προσώπου τοῦ βασιλέως πεμφθέντων. Τότε τοίνυν οἱ μὲν ἀρχιερεῖς παρῃτοῦντο τὴν κρίσιν, μὴ ἔχειν κρίνειν λέγοντες κληρικὸν πατριάρχου, εἰ μὴ αὐτὸς ἐπιτρέψειεν· ὁ δὲ πατριάρχης οὐδ´ ὅλως ἐδίδου, ἀλλ´ ἅπαξ εὑρὼν συνεργόν, ὑπερμαχεῖν ἤθελεν. Ἀπραξία δ´ ἐντεῦθεν κατηκολούθει καὶ συνόδῳ καὶ ἄρχουσιν, ὡς εἰπεῖν τὸν μέγαν λογοθέτην, τότε καταφερόμενον τῆς συνόδου, ὡς· «Ἀπὸ ῥινὸς ἕλκει ὁ χαρτοφύλαξ τὴν σύνοδον, καὶ τί ποιητέον οὐκ οἶδα.» Οὕτως ἀποκρουσθέντες, ὑπέστρεφόν τε πρὸς βασιλέα καὶ ἃ συμβεβήκει ἀπήγγελλον.

3. Περὶ μέντοι τοῦ καθ´ αὑτὸν ὁ χαρτοφύλαξ ὑποστελλόμενος, ὡς μὴ δοκοίη προσκρούειν τῷ βασιλεῖ, ἀπελθὼν ἠντιβόλει μή οἱ ἀκαταιτιάτῳ μηνίειν· αὐτὸς γὰρ ἕτοιμος εἶναι καὶ ὀφφίκιον ἀποθέσθαι καὶ πᾶσαν ἀφεῖναι τὴν πρὸς αὐτὸν πρόσοδον, κοινωνικὸς δ´ εἶναι τῇ ἐκκλησίᾳ, κἂν ὅ τι πράξοι, μὴ παραιτεῖσθαι τὴν βασιλέως χάριν, καὶ τοῦτο ὡς μὴ σχίζειν τὴν ἐκκλησίαν δοκοίη· εἰ δ´ οὖν, ἀλλὰ καὶ εἰς ἐξορίαν πέμπεσθαι, εἰ θελητὸν τῷ κρατοῦντι, καὶ τοῦτ´ εἶναι πρόθυμος.

4. Ὁ μέντοι γε βασιλεύς, τὴν τῆς ὀργῆς ἀδοξίαν τῷ δῆθεν πρὸς αὐτὸν φιλανθρώπῳ συγκρύπτων, ἀπέπεμπε πρὸς τὰ οἴκοι, μηδὲν εἰπών. Ὁ δὲ καὶ εἰς ἐξορίαν προητοιμάζετο καί, τὰ αὑτοῦ τῷ σκευοφυλακίῳ τῆς ἐκκλησίας ἀνατιθείς, ἱματίων πενιχρῶν ἑαυτῷ προὐνόει καί γε τοὺς ἰδίους φέρων καὶ ἑαυτὸν τῷ μεγάλῳ ναῷ κατεπίστευεν. Ὡς γοῦν οὐκ ἀνυστὰ ἐδόκει τὰ πρὸς ἐκεῖνον τῷ βασιλεῖ, τῷ ναῷ προσφυγόντα, πέμψας βασιλικὰς συλλαβὰς ἐνσεσημασμένας τῷ ἐρυθρῷ, μεθ´ ἁπάσης ἐκεῖνον μετεκαλεῖτο τιμῆς. Καὶ ὃς καθυπήκουε καί, ἐξελθὼν αὐτίκα, εὐθὺ ἄπεισι τοῦ καλοῦντος καὶ πρὶν ἐμφανισθῆναι κατέχεται καὶ εἰς φυλακὴν τὴν τοῦ Ἀνεμᾶ πύργου τοῖς Κελτοῖς σωματοφύλαξι δίδοται. Ὁ μὲν οὖν ἐν τούτοις ἦν.

ιδʹ. Τὰ περὶ τοῦ τόμου ὃν ἀπέστειλε πρὸς τὴν ἐκκλησίαν ὁ βασιλεύς.

1. Ὁ δὲ βασιλεύς, τοῖς περὶ αὐτὸν λογίοις χρησάμενος, ὧν πρῶτοι καὶ κράτιστοι ὁ ἀρχιδιάκονος καὶ ὁ πρωτοαποστολάριος ἦσαν, συντίθησι τόμον καὶ ἀπὸ διαφόρων ἱστοριῶν τε καὶ χρήσεων ἀκαταιτίατα τὰ κατὰ τοὺς Ἰταλοὺς παριστᾷ καί, πέμψας πρὸς τὸν πατριάρχην τὸν Ἀκαπνίου Ἀρσένιον, ἄνδρα γεραρὸν μὲν καὶ τίμιον, τὰ δέ γε κατ´ ἐκεῖνα τῶν πραγμάτων ἐπ´ ἀμφοτέραις χωλεύοντα ταῖς ἰγνύαις, «Δέξασθε, μηνύει, τόνδε τὸν τόμον καὶ κοινὸν πρὸς ταῦτα τὸν ἀπόλογον σχεδιάσατε, πλὴν ἐξ ἱστοριῶν καὶ γραφικῶν χρήσεων. Τὸ γὰρ ἀπὸ κοιλίας φωνεῖν ἀσθενὲς μὲν ἄλλως καὶ μάταιον, πλὴν δ´ ἀλλ´ οὐδ´ αὐτὸς δέξομαι.» Ἐκεῖνος μὲν οὕτω ταῦτα θαρρῶν, ὡς οὐκ ἀποδύσεταί τις πρὸς τὰ γραφέντα—τὸν γὰρ χαρτοφύλακα ἐν ἀφύκτοις εἶχεν, ἐν ᾧ σαλεύειν ἐδόκει τὰ πάντα—, νικήσειν ἐκ λόγων ᾤετο. Ἀλλ´ ὁ πατριάρχης σὺν τῇ συνόδῳ, περὶ τοῦ τόμου διασκεψάμενοι, πέμψαντες συνῆγον τοὺς μετ´ αὐτῶν εἶναι δοκοῦντας.

2. Ἦσαν οὖν καὶ ὅσον τὸ τῆς ἐκκλησίας ἔκκριτον· ἦσαν δὲ καὶ οἱ περὶ τὸν Τορνικόπουλον Ἰωαννίκιον, σχιζόμενοι μὲν τοῦ πατριάρχου περιφανῶς, ὅμως δέ, τῆς χρείας καλούσης, τὰ τῆς μικροψυχίας ἐκείνης χώραν οὐκ εἶχον· παρῆν δὲ σὺν τούτοις καὶ ἡ τοῦ βασιλέως αὐταδέλφη Εὐλογία καὶ πᾶν ὅσον ἦν μετ´ αὐτῆς ἐν μοναχοῖς καὶ λογίοις ἐξεταζόμενον, οἷς σκοπὸς εἷς ἦν πρὸς τὸν τόμον ἀπολογεῖσθαι τῷ βασιλεῖ. Καὶ δὴ ἀνεγινώσκετο μὲν ὁ τόμος, ἄλλος δ´ ἄλλο τι πρὸς τὸ παρεστὸς τοῖς προκειμένοις ἀντέλεγεν. Ἐπεὶ δὲ καὶ χρεία ἦν συμφρασθῆναι τοὺς λόγους καὶ εἰς ἕνα συντεθήσεσθαι τόμον καὶ ἐζητεῖτο ὁ συνθησόμενος, ἀνεδέχετο μὲν τὸ ἔργον ὁ Ἰασίτης Ἰώβ, εἶχε δὲ καὶ ἄλλους, καὶ μᾶλλον τὸν συγγραφέα τῶν τοιούτων ἐμέ, τῶν ἐννοιῶν συλλήπτορας. Καὶ μετ´ οὐ πολὺ ὁ τόμος ἐξείργαστο· ὃν δὴ καὶ κοινῶς ἀναγνωσθέντα πάλιν τοῖς ὅλοις καὶ ὅσον ἦν πρὸς τὸ εὐσχημονέστερον μεταπλασθέντα, ὡς μὴ λυποίη σκληρῶς ἔν τισιν ἔχων τὸν ἄνακτα, μετ´ αὐτοῦ δὴ τοῦ Ἀρσενίου πέμπουσιν. Ὁ μέντοι γε βασιλεύς, δεξάμενος τὸν ἀπόλογον καὶ ἀκριβῶς διελθών, ἐπεὶ ἔγνω πολλῷ λελειμμένος τοῖς λόγοις καί, εἴπερ ἐμφανισθείη, αἴτιος αἰσχύνης ἑαυτῷ γενησόμενος, τῷ δοκεῖν ὑπὸ περιφρονήσεως καὶ οὐ κατὰ δειλίαν, ὡς ἦν ἀληθές, περιορᾶν ὑπερηφάνει καὶ ἀνεβάλλετο τὴν ἀνάγνωσιν. Οὕτως οὖν ἐκκρουσθέντες οἱ περὶ τὸν βασιλέα τῆς ἐγχειρήσεως, ἄλλως ἔγνωσαν ὑπελθεῖν τὸν Βέκκον ἐν φυλακαῖς.

ιεʹ. Ὅπως ὁ Βέκκος, εἰς φυλακὴν εἱργμένος, ὅμως βιαζόμενος κατετίθετο.

Τεμμάχια γὰρ ἐκ βίβλων συλλέγοντες ἱερῶν, ἐπεὶ καὶ λογίῳ ἀντικαθίσταντο καὶ λόγοις ἦν ἀνάγκη πείθειν, λόγους γοῦν ἁγίων, ὅσοι καὶ ὑπὲρ Ἰταλῶν ἐδόκουν εἶναι, προὔτεινον ἐκείνῳ, κατὰ φυλακὴν καθημένῳ. Ὁ δέ, λαμβάνων καὶ διερχόμενος, ἠρέμα πως εἰς εἰρήνην συγκατεκλίνετο. Καί γ´ ἁπλοῦς ὢν καὶ φιλαλήθης εἰς ἅπαν, τῷ μὲν ἁπλῷ ταῖς γραφαῖς καθυπήγετο, ταὐτό γε πάσχων τοῖς ἀποροῦσιν, εἰ μετρίως ἀποροῖεν ἀπροσδοκήτως, τὸ πᾶν οἰομένοις ἔχειν· τῷ δ´ αὖ φιλαλήθει οὐκ ἠδόξει ὁμολογεῖν μὴ εἰδέναι μήτε μὴν ἐντυχεῖν· καὶ ἡ αἰτία τὸ ἐφ´ Ἑλληνικαῖς σχολάζοντι μὴ θείαις γραφαῖς ἐγγενέσθαι οἱ ἐμμελετῆσαι· θέλειν μέντοι καὶ ἰδεῖν τὰς βίβλους καὶ ἀναγνῶναι ἐπιμελέστερον, ἐφ´ ᾧ τῷ νῷ τῶν γραφῶν προσέξειν, καὶ οὕτως ἢ πεισθέντα ἀνάγειν ἔχειν ἐπ´ ἐκείναις τὸ θάρρος καὶ παγίως ἵστασθαι ἐς ὅ τι καὶ κλίνοι, ἢ μὴ πεισθέντα τὰς αἰτίας ἐμφανεῖς παριστᾶν δι´ ἃς μὴ πείθοιτο. Ταῦτ´ ἔλεγε, καὶ ὁ βασιλεὺς κατένευεν, ἐξαγαγών τε τῆς φυλακῆς, τὰς βίβλους εἰς ἀνάγνωσιν παρεῖχεν ἐπὶ σχολῆς.

suite
 

311 Chapitre XI.

1. Le Pape Grégoire envoie parler à  l'Empereur de la paix de l'Eglise. 2. Différents motifs du Pape et de l'Empereur. 3. Le Pape envoie une ambassade à Constantinople. 4. Raisons de Jean Parastron. 5. Réponse des Evêques Grecs.

1. Grégoire homme célèbre par sa piété, et par le zèle qu'il avait pour la paix de l'Eglise, ayant été élu Pape à Rome pendant qu'il était en Syrie, envoya donner avis de son élection à l'Empereur, et l'assurer que s'il souhaitait toujours la réunion de l'Eglise, il ne se pouvait rencontrer de temps plus favorable pour la faire que celui de son Pontificat.

2. On reconnut très clairement dans cette ambassade qui fut faite par des Moines, que l'Empereur ne se portait à la paix, que par l'appréhension des armes du Roi de Sicile, et que sans cela il en aurait été fort éloigné , au lieu que le Pape ne recherchait que le bien-même de la paix , et de la réconciliation des fidèles, et qu'il était véritablement persuadé qu'il n'était pas raisonnable que des nations si considérables fussent divisées pour des sujets si légers, et qu'il valait bien mieux que ceux qui avaient tort l'a- 312 vouassent de bonne foi, et que si les uns, et les autres avaient raison ils continuassent comme auparavant chacun dans l'observation de leur discipline sans combattre d'autres ennemis, que ceux de la croix desquels la fin est la mort, et sans faire d'autre guerre que celle ou il est toujours glorieux de vaincre, et où il n'est jamais honteux d'être vaincu, parce que la piété avec laquelle on a combattu trouve dans la défaite même sa couronne, et sa récompense. Le Pape et l'Empereur étant dans ces différentes dispositions, l'un continua son voyage vers Rome pour s'y faire sacrer ; et l'autre usa de toutes les flatteries, et de toutes les adresses imaginables pour obtenir le consentement du Patriarche, et des Évêques en leur représentant les louables intentions du Pape, et la sainte ardeur qu'il avait pour le bien, et pour l'honneur de l'Eglise.

3. Bientôt après que Grégoire eut pris possession du siège de Rome , il nous envoya des Moines en ambassade , parmi lesquels il y en avait un nommé Jean Parastron natif de notre ville, homme prudent, et savant dans la langue Grecque. Il avait un zèle si ardent pour l'union de l'Eglise, qu'il disait souvent que si elle était faite il n'aurait plus rien à souhaiter qu'une heureuse mort, en quoi sa prière fut exaucée. Il la poursuivait aussi avec toute la chaleur imaginable, toutes les fois qu'il parlait au Patriarche, et aux Evêques. Il avait un profond respect pour nos 313 cérémonies. Quand le Patriarche officiait il entrait la tête nue dans l'Eglise, et il y amenait ceux de sa suite, et se tenant debout dans l'enceinte de l'Autel, il lisait après le Patriarche les saintes Oraisons, avec une singulière piété.

4. Après en avoir usé envers ceux de notre Communion d'une manière si honnête, et si religieuse , il se tournait vers ceux de la sienne, et leur disait qu'il était non seulement juste , mais sûr en conscience qu'ils se réunissent avec leurs frères en renonçant à l'addition qui avait été faite au Symbole, et qui avait produit la division. Il ajoutait que les Grecs se devaient contenter des raisons que les Latins apportaient pour excuser cette addition , et lorsque les uns soutenaient que l'esprit saint procède du Père, et du Fils, et que les autres assuraient au contraire, qu'il procède du Père par le Fils, il reprenait fortement les uns, et les autres, et blâmait la témérité avec laquelle ils entreprenaient de pénétrer un mystère impénétrable. Il tâchait d'excuser ou de couvrir par ce tempérament la hardiesse que l'on avait eue d'ajouter un nouvel article au Symbole, pour s'acquitter plus heureusement de son devoir de médiateur, et pour venir plus aisément à bout du dessein qu'il s'était proposé de réconcilier l'Eglise.

5. Nos Évêques lui répondaient que personne ne pouvait nier, que la paix ne fût un grand bien, et qu'elle ne fût à désirer pour les deux 314 Eglises, qui étaient considérées comme les deux premières du monde, par les véritables fidèles, et parles humbles disciples du Sauveur, qui est le Prince de la paix, mais qu'il la fallait faire en sûreté de conscience, et sans préjudice de la vérité. Ce que l'on reprend, disaient-ils, dans notre usage est conforme à l'antiquité, et a été consacré par la pratique confiante de plusieurs siècles. On ne peut nous accuser ni de témérité à introduire des nouveauté, ni d'opiniâtreté à les défendre. Nous ne tenons que ce qui a été établi par l'autorité de plusieurs hommes, d'une singulière piété, et d'une profonde doctrine qui avaient examiné les matières. Que si dans la chaleur de la dispute on a passé les bornes de la modération, c'est une faute qui ne doit être imputée qu'a l'ignorance, et à la préemption de quelques particuliers, qui en cela se sont éloignés de l'intention de ces grands personnages qui les avaient précédés. Vous auriez sujet de vous plaindre de ce que nous désapprouvons l'addition que vous avez faite au Symbole , si en la désapprouvant nous vous accusions de tenir quelque maxime impie. Mais vous n'en avez point puisque nous ne rejetons l'addition que par la raison , qu'il est dangereux d'ajouter au Symbole, bien que ce que l'on y ajoute n'ait rien de contraire a la pureté de la doctrine Catholique. Au reste l'on ne nous peut faire le même reproche, puisque nous n'avons jamais apporté aucun changement au Symbole de notre foi. C'est à vous qui avez un si grand zèle pour la paix de l'Église, de lever le scandale qui la trouble; et de réparer la faute de ceux 315 qui ont introduit la nouveauté. Non seulement les Évêques parlèrent de la sorte, mais ils déclarèrent ouvertement qu'ils demeureraient fermes dans leur créance, et qu'ils mépriseraient toutes les menaces de l'Empereur. Pour lui soit qu'il agît selon son inclination, où qu'il suivît une impression étrangère, il s'obstina dans la résolution qu'il avait prise, et bien qu'il gardât des mesures avec les Évêques, il n'en gardait point avec nous, et il nous menaçait sans cesse de guerre , et d'effusion de sang sans vouloir entendre aucune raison.

Chapitre XII.

1. L Empereur propose ses raisons. 2. Veccus y répond par l'ordre du Patriarche.

1. Le Patriarche, les Évêques, et quelques autres Ecclésiastiques s'étant un jour assemblez chez l'Empereur, il leur parla avec véhémence selon sa coutume touchant la réunion de l'Église ,et tacha de les épouvanter en leur représentant les suites dangereuses qu'aurait. la résistance qu'ils y apportaient. Il avait reçu des instructions de Meletiniote Archidiacre , de George natif de Chypre le premier de ceux qui expliquaient les Épîtres de saint Paul, et d'Holobole qui expliquait d'autres Livres des saintes Ecritures, bien que ce dernier ne se portât pas à 316 cette affaire avec la même chaleur que les deux autres. Il proposait l'exemple de l'Empereur Jean Duca, du Patriarche Manuel, et des Évêques de leur temps qui avaient consenti de faire mention du Pape dans les prières publiques pourvu qu'il ne donnât aucun secours aux Français qui tenaient alors Constantinople. Il produisit les écrits qui avaient été faits en ce temps là dans lesquels les Latins n'étaient accusés d'aucune erreur, mais seulement d'avoir augmenté le Symbole d'un article , et il ajoutait que les Grecs n'ayant point de différends avec les Latins touchant la foi des mystères, il n'y avait pas plus d'inconvénient à entrer dans leur Communion, qu'à se servir de leur langue : Que ce n'était point contrevenir aux Canons que de nommer le Pape dans les prières publiques, puisqu'il y a souvent nécessité d'en nommer d'autres, qui ne sont pas élevés à une si haute dignité, et de leur souhaiter à tous la bénédiction, et la grâce au nom de la sainte Trinité. Qu'il y avait moins de difficulté à l'appeler frère, et même le premier des frères puisque le riche appelle Abraham son père, bien qu'il ne soit pas moins éloigné de lui par sa malice, que par le vaste chaos qui les sépare. Quand nous, avouerions, dit-il encore, qu'il est permis d'appeler au Pape, appréhenderions nous pour cela que quelqu'un eût envie de passer les mers, et d'aller chercher la Justice en Italie .

2. Après que l'Empereur eut dit ces choses-là, 317 et plusieurs autres semblables, le Patriarche qui était present, et qui avait une singulière confiance en l'éloquence, et en l'érudition de Veccus Cartophylax lui commanda sous peine d'excommunication de déclarer son sentiment. Veceus épouvanté d'un côté par les menaces de l'Empereur , et de l'autre par celles du Patriarche, avoua la perplexité où se trouvait son esprit. Toutefois appréhendant moins les peines qui frappent le corps, que l'excommunication qui tue l'âme, il proposa la division qui suit. Il y en a qui sont hérétiques , et que l'on appelle hérétiques. Il y en a qui ne le sont point, et que l'on ne l'appelle point. Il y en a que l'on appelle hérétiques, et qui ne le sont point , et il y en a enfin que l'on n'appelle point hérétiques , et qui le sont, et c'est le rang où il faut mettre les Latins. La liberté de ce discours releva le courage du Patriarche, et déplut si fort à l'Empereur , que ne la pouvant souffrir, il rompit l'assemblée. La nécessité que le Patriarche avait imposée à Veccus de dire son avis avait imprimé à son discours un caractère de vérité , auquel l'Empereur ne pouvait rien opposer. L'Archidiacre, le premier des interprètes de saint Paul, ne laissèrent pas de s'élever contre lui, bien qu'il fût un des plus sages, et des plus savants de son siècle.

Chapitre XIII.

1. Veccus est accusé. 2. Il est protégé par le Patriarche. 3. Il offre d'aller en exil. 4. Il est arrêté par l'ordre de l'Empereur.

1. L'Empereur désirant se venger de sa liberté lui suscita Jean Chumne pour l'accuser de n'avoir pas agi de bonne foi dans son ambassade. Il se défendit en plein Synode, en soutenant que l'accusation ne devait pas être reçue parce qu'elle n'était pas faite dans le temps, et qu'elle était faite par l'Empereur avec qui il ne voulait point avoir de différend, n'étant pas assez puissant pour plaider contre son maître. Il fit cette réponse assis en sa place, bien que l'accusateur fût debout au milieu de l'assemblée.

2. Comme George Acropolite grand Logothète, Jatropule Logothète du Prince, et plusieurs autres Magistrats envoyés par l'Empereur pressaient, pour faire recevoir l'accusation, les Évêques répondirent qu'ils ne pouvaient juger un Ecclésiastique du Patriarche sans son consentement, mais le Patriarche bien loin de le donner était résolu de maintenir ce généreux défenseur de ses droits. Les Prélats, et les Sénateurs ayant de la sorte les mains liées, le grand Logothète dit en sortant qu'il n'y avait rien à faire et 319 que Veccus tournait l'assemblée de tel côté qu'il lui plaisait, et ils allèrent rapporter à l'Empereur ce qui s'était passé.

3. Veccus appréhendant les effets de la colère de l'Empereur fit ce qu'il put pour l'apaiser, et lui offrit de se retirer , s'il le souhaitait. L'Empereur ne voulant pas être accusé d'emportement, lui parla avec beaucoup de douceur, et le renvoya en sa maison. Il n'y fût pas sitôt arrivé qu'il se prépara à aller en exil, et que pour cet effet il déposa dans le trésor de l'Eglise ce qu'il avait de meilleur, et s'étant couvert d'un méchant habit, il s'alla jeter au pied de l'Autel.

4. L'Empereur voyant qu'il ne pouvait rien exécuter de ce qu'il avait médité contre lui tant qu'il serait dans cet asile le manda par des lettres souscrites en caractères rouges, auxquelles il n'eut pas sitôt déféré qu'il fut arrêté, et enfermé dans la Tour d'Anemas, et gardé étroitement par des Français.

Chapitre XIV.

1. L'Empereur envoie un écrit au Patriarche. 2. On y répond. 3. L'Empereur méprise la réponse

1. L'Empereur ayant compose un écrit avec quelques savants, comme l'Archidiacre, et le premier de ceux qui expliquent les Epîtres 320 de saint Paul, dans lequel il ramassa un grand nombre de témoignages et d'exemples pour justifier que les Latins sont dans un sentiment Orthodoxe, il l'envoya au Patriarche par Arsène fils d'Acapne qui était un homme grave, mais qui bien loin d'aller droit dans cette affaire boitait, comme on dit, des deux côtés. En le lui présentant il l'invita à y faire une réponse qui fût pleine, non de raisonnements frivoles, mais de preuves solides, et d'exemples tirés de l'Histoire. Michel Paléologue était tellement persuade de la force de son écrit, qu'il s'imaginait que depuis que Veccus était en prison, il n'y avait plus personne capable de le réfuter.

2. Le Patriarche ne laissa pas d'assembler les plus habiles de son parti pour l'examiner. Joannice Ternicicopule et ceux de sa suite oublièrent leur différent particulier pour soutenir la cause commune. Eulogie sœur de l'Empereur s'y trouva aussi et tout ce qu'il y avait de Moines habiles, et d'autres hommes savants. L'écrit ayant été lu publiquement, chacun proposa ce qu'il jugea plus à propos pour le réfuter. Job Jasite se chargea du soin de recueillir les pensées, et de donner le style. L'auteur de cette Histoire, et quelques autres le soulagèrent d'une partie du travail, si bien que la réponse fut achevée en peu de temps. On la lut dans l'assemblée pour voir s'il y aurait quelque chose à changer, et pour n'y rien bisser de piquant qui pût blesser la délicatesse du Prin- 321 ce. Ensuite on la lui envoya par Arsène.

3. Quand il l'eut examinée en particulier, et qu'il eut reconnu qu'elle était toute autre qu'il ne se l'était imaginé, il s'épargna la honte de la publier, et cacha sa faiblesse sous une fausse apparence de mépris.

Chapitre XV.

L'Empereur donne des livres à Vecçus, et le met en liberté.

Ayant ainsi manqué son entreprise il chercha les moyens de gagner Veccus qui était en prison. Comme il était savant il ne fallait pas espérer de le prendre autrement que par la science. On lui porta pour cet effet les passages des Saints Pères, qui semblent favoriser le sentiment des Latins. Il les lut à loisir, et en les lisant il se sentit porté à la paix. Il avait une simplicité singulière, et un amour sincère de la vérité. Sa simplicité était cause qu'il recevait toute sorte de preuves trop légèrement. Mais son amour pour la vérité l'empêcha de se déterminer avant que d'être instruit pleinement ; et comme il avait emploie plus de temps à l'étude des lettres Profanes que des lettres Saintes, il souhaita d'examiner les livres des Saints Pères, d'où les passages qu'on lui avait donnés étaient tirés, pour reconnaitre leurs sentiments par la suite de leur doctrine, et 322 pour embrasser avec plus d'assurance le parti auquel il avait déjà inclination, sinon de pouvoir proposer ses difficultés et ses doutes. Sa demande ayant été trouvée raisonnable, l'Empereur le mit en liberté, et lui donna les livres qu'il souhaita.

suite