Pachymère traduit par Mr. Cousin

PACHYMERE

 

HISTOIRE DES EMPEREURS MICHEL ET ANDRONIQUE

LIVRE QUATRE (XVI-XXXII)

LIVRE IV (I à XV) - LIVRE V

Traduction française : Mr. COUSIN

La traduction est purement littéraire et laisse tomber de nombreux passages. (Philippe Remacle)

 

 

 

 

HISTOIRE DE CONSTANTINOPLE

TOME VI.

 

CONTENANT

L'Histoire des Empereurs Michel et Andronique,

Ecrite par Pachymère.

 

HISTOIRE DES EMPEREURS MICHEL ET ANDRONIQUE.

Ecrite par Pachymère.

LIVRE QUATRE.

 

 

 

précédant

ιϛʹ. Ὅπως ὁ συγγραφεὺς συνάμ´ ἀρχιερεῦσιν εἰς ἐκεῖνον πέμπεται καὶ περὶ ὧν αὐτοῖς συνέβη.

1. Καὶ δὴ σχεδιάζεται μὲν τὸ τῆς δίκης γράμμα, ἐκλέγονται δὲ τὴν ταχίστην ἐκ μὲν σφῶν αὐτῶν δύο, ὅ τε Νεοκαισαρείας Μονοκωνστάντινος, φίλος ὢν καὶ μᾶλλον ἐκείνῳ, καὶ ὁ Μωκησσοῦ, προεδρεύων τότε τῆς ἐκκλησίας Προικονήσου κατὰ λόγον ἐπιδόσεως, ἐκ δέ γε τῶν κληρικῶν ὁ τὸ τηνικάδε ἐπὶ τῶν σεκρέτων Γαληνὸς καὶ σὺν αὐτοῖς ἐγὼ τέταρτος, βίᾳ μὲν συνυπαχθεὶς καὶ κελεύσει βασιλικῇ, τέως δ´ ὅτι παρ´ ἐκεῖνον ἱκοίμην, καὶ τὸ μέρος προσαποδεχόμενος. Πέμπτην μὲν τότε καὶ εἰκοστὴν ἦγεν ὁ ἀνθεστηριών· καὶ ἡμεῖς, τῆς νηὸς ἐπιβάντες, δυσὶν ἡμέραις ὕστερον προσσχόντες τῇ νήσῳ, τῷ πατριάρχῃ ἐμφανιζόμεθα, καὶ περὶ τῶν προκειμένων πρὸς ἐκεῖνον γίνονται λόγοι.

2. Ὁ δὲ ἠγρίαινέ τε παραυτίκα, μηδὲ τὴν ἀρχὴν ἐνεγκών, καί· «Τί μοι κακὸν πρὸς τὸν βασιλέα πέπρακται, μετ´ ὀδύνης πλείστης καὶ συνοχῆς ἔλεγεν, εἰ αὐτὸν μὲν ἐγώ, ἰδιώτην ὄντα, τῆς βασιλείας ἐπέβησα, ἐμὲ δ´ ἐκεῖνος, πατριάρχην εὑρών, οὐ καλαῖς αἰτίαις ἠτίμωσε; Καὶ νῦν γε κάθημαι ἐπ´ ἀκρωρείας ταυτησὶ ὡσεί τις ἀτίμητος μετανάστης, τὸν παρὰ τῶν χριστιανῶν καθ´ ἑκάστην ἀπεκδεχόμενος ἔλεον. Ὅμως καλὰ τὰ συμβάντα, καλὰ ταῦτα, καὶ ὁ φατριάρχης αὐτοῦ εὐλογείτω σὺν τῇ Εὐλογίᾳ τἀκείνῳ πραττόμενα.» Ἐδήλου δ´ ὁ λόγος τὴν αὐταδέλφην τοῦ βασιλέως, ᾖ δὴ καὶ κακῶς εἶχεν ἐκεῖνος, ὡς τὰ κατὰ τοῦ παιδὸς Ἰωάννου συμβουλευσάσῃ τῷ βασιλεῖ.
Ὡς δ´ ἀνεπτύσσετο καὶ τὸ γράμμα ὑπαναγνωσθησόμενον, ἐκεῖνος, γνοὺς ἔκποθεν τὸ ἐκεῖ ἐκφερόμενον, πολὺς ἦν ἀντιβαίνων καὶ ἀντισπῶν μὴ ἀκούειν ὅλως καὶ προσαπεχώρει ταχέως ὑπαναγινωσκομένου, ὡς μὴ ἀκούσειε. Κἀκείνων ἐπικαταλαμβανόντων ἀποδιδράσκοντα παρὰ τὸ καθῆκον κινουμένοις καὶ ταχέσι ποσί, ἐπέβυε τὰ ὦτα τοῖς παρηρτημένοις τῆς καλύπτρας ἑκατέρωθεν τῶν ὤτων ὠτίοις, ὡς μηδ´ ἐπαΐειν ἀναγινωσκομένου τοῦ γράμματος. Τέλος δυσθυμήσας οὐρανόν τε καὶ γῆν ἐπεμαρτύρετο μεγίστῃ φωνῇ ὦν δὴ καὶ πάσχοι· καὶ μὴ μόνον οἷς εἶπον οἱ κατειπόντες ἠξίου προσέχειν, ἀλλ´ ἃ καὶ ἀντήκουον ἂν παρ´ αὐτοῦ, εἴπερ ἀνέφερον, ὅλως προσηξίου σκοπεῖν, εἰ μὴ ἐπείχοντο ἐμβριθῶς, εἰ μὴ καὶ μεγάλως ἠπειλοῦντο κολάζεσθαι πρὸς Θεοῦ, ἐπιχειροῦντες ὅλως. Καὶ ὡς· «Καλῶς ἄν, ἔλεγεν, ἠρχιερατεύσαμεν, φόνον τῷ βασιλεῖ συνυφαίνοντες, οἳ δὴ καί, ἐν ἐσχατιᾷ ταύτῃ παραρριφθέντες, Θεὸν εἰς καλὸν ἐπειλῆφθαι τῆς ἐκείνου ψυχῆς ἱκετεύομεν, κἂν ἐκεῖνος λιμῷ καὶ δίψει ἐπ´ ἐρημίας ὡς καταδίκους ἀπόλλυσι.» Ταῦτα καὶ τοιαῦθ´ ἕτερα ἐν ὀδύνῃ ψυχῆς καὶ πικρίᾳ ἐξενεγκών, τὰ μὲν αὐτῷ βασιλεῖ, τὰ δὲ καὶ τῷ ἐς τὸν θρόνον καταστάντι προσονειδίσας, ἢ ἐποικτισάμενος μᾶλλον, ἀπέπεμπεν.

3. Ἡμεῖς δὲ καὶ αὖθις τῆς ἐπελθούσης ἡμέρας προσελθόντες καί, ὅσον ἦν τὰ προσανακείμενα ἐκτελέσαντες, ἀφωρμοῦμεν τοῦ λιμένος αὐτίκα καί, τοῦ βορέου λαμπροῦ καταβαίνοντος, διὰ τῶν κατὰ δύσιν τῆς νήσου μερῶν ἀνεκτότερον ἡγούμεθα πλέειν, ἐπισκεπομένους τοῖς ὄρεσιν. Ἀλλὰ μᾶλλον ὁ κλύδων μέγιστος ἐπηγείρετο, καὶ ὤδινεν ἡ θάλασσα πλέον, καί, τῷ Γαληνολιμένι μόλις προσσχόντες τὴν ναῦν, ὃν δὴ καὶ Γαγιλολιμὴν ἰδιωτικῶς οἱ ἐπιχώριοι παραφθείροντες λέγουσι, μεγάλοις ἐκεῖσε φοβεροῖς ἐνετύχομεν, κατ´ εἴσπραξιν, οἶμαι, τοῦ μὴ μετ´ εὐλογίας ἀπολυθῆναι τοῦ πατριάρχου· ὃ δὴ καὶ ἤθελε μὲν ἕκαστος ἀνὰ μέρος, ὡς ὕστερον ὡμολόγουν πρὸς ἀλλήλους μεταμελόμενοι, ὅμως δὲ τὴν ἐντεῦθεν κατηγορίαν ὑφορώμενοι κατημέλουν.

4. Νυκτὸς γὰρ μέσης σεισμὸς ἐπεισπίπτει βαρύς, καὶ τὸ ὄρος, θραυσθὲν καὶ πεσὸν εἰς θάλασσαν, τὸν ἐκεῖσε τόπον κατέκλυσε, δόκησίν τε καὶ ἡμᾶς κατακλυσθῆναι παρέσχε, κατ´ αἰγιαλὸν μένοντας.

5. Ἀλλὰ μόλις, πολλὰ τῇ θαλάσσῃ προσταλαιπωρήσαντες, τῆς Κωνσταντίνου ἐπέβημεν, μηνὸς ἑξκαιδεκάτῃ ποσειδεῶνος, καί, τῷ πατριαρχοῦντι πρότερον προσελθόντες καὶ τὸ πᾶν ἀναγγείλαντες, θερμὴν ἀξίωσιν οἷον ἠξιούμεθα παρ´ ἐκείνου πᾶν λυπηρὸν τῆς ἀπαγγελίας ὑπεξελέσθαι, πρὸς βασιλέα λέγοντας, καὶ εἴ τι λέλεκται. Ὅτῳ δ´ ᾠκονόμηται τὰ τότε πρὸς βασιλέα, ὥστ´ ἀκούσαντα διαγνῶναι μὲν τὴν ἀπολογίαν, ὅτι καὶ εἰκὸς ἀκούσαντα ἐπισχεῖν ἐκείνους, μὴ θέλοντα δὲ τοὺς καθ´ ἡμῶν ἐμφανίζειν σιγᾶν, δεινὸν δὲ καὶ τὸ κακοπαθεῖν ἐκεῖνον ἡγήσασθαι, ὥστ´ αὐτίκ´ ἐπιτάξαι τριακοσίοις ἐτησίοις νομίσμασιν ἐκεῖνόν τε καὶ τοὺς περὶ ἐκεῖνον καθικανοῦν, ὑπεραπολογούμενον καὶ μεθ´ ὅρκου ὡς καὶ πρότερον ἐπιτάξοι οὕτως καὶ ὡς παρ´ ἐκεῖνον μὴ θέλοντα δέχεσθαι τὸ μὴ δίδοσθαι ἦν, τέως δὲ καὶ αὖθις δεδιότα μὴ ὅπως δέχοιτο, προσανατιθέναι τῇ δεσποίνῃ τὴν χορηγίαν, ἐφ´ ᾧ αὐτὸν μὲν ἀποστεῖλαι καὶ αὖθις φίλους ἐκείνῳ νομιζομένους κατά τινα τὴν ἀπ´ αὐτοῦ παραμυθίαν τε καὶ εὐμένειαν, τὴν δὲ δέσποιναν μετ´ ἐκείνων πέμπειν ὡς ἀφ´ ἑαυτῆς τὰ νομίσματα. Ὃ δὴ καὶ μετ´ οὐ πολὺ πέπρακται, καὶ ἀποστέλλονται ὁ τῆς ἐκκλησίας ὑπομνηματογράφος Γεμιστός, ὁ τοῦ βασιλικοῦ κλήρου λαμπαδάριος ὁ Οἰναιώτης καὶ τρίτος ὁ τῆς Ἱερᾶς ἱερομόναχος Μάρκος, ἄνδρες ἐκ παλαιοῦ φίλοι ἐκείνῳ τὰ μάλιστα, οἷς δὴ καὶ παρὰ τῆς δεσποίνης τὰ εἰς χρείαν συναπεστέλλοντο.

ιζʹ. Ὅπως ὁ βασιλεὺς ἐβουλεύετο τὰ περὶ τῆς ἑαυτοῦ λύσεως καὶ πρὸς τίνος.

1. Τῷ μὲν οὖν βασιλεῖ οὐκ ἦν ἐς τοσοῦτον τὰ τῆς σπουδῆς, ἀλλὰ καὶ τὸ πλέον προσεπεζήτει, μᾶλλον δὲ καὶ οὗ χάριν ταῦτ´ ἐπράττετο· τὸ δ´ ἦν ἄρα ὅσον ἐν σπουδῇ ἐκείνῳ τοῦ ἀνυσθῆναι, τόσον ἐν ἀπορίᾳ τοῦ πῶς ἂν ἀνυσθείη καὶ παρὰ τίνος. Ἤθελε μὲν οὖν τὴν τοῦ δεσμοῦ λύσιν γενέσθαι παρά τε τοῦ πατριάρχου καὶ τῆς συνόδου, τὸν δὲ λύσαντα ὑφωρᾶτο μὴ καὶ δόξοι ἄλυτα λύων ἐκ τοῦ πρὸς ἐκεῖνον τὸν λαὸν ὀλιγώρως ἔχειν, τοῦτο μὲν διὰ τὸ μὴ ἐπ´ ἐκείνῳ πληροφορεῖσθαι, τοῦτο δὲ καὶ διὰ τὴν ἐμφαινομένην τοῦ θρόνου μετάθεσιν.

2. Ὁ δ´ ἐννοίας τοιαύτας ὑποβάλλων τῷ βασιλεῖ ὁ δηλωθεὶς Γαλησίου ἦν Ἰωσήφ, ὃς οὐ τοσοῦτον ὑπερεπάθει τοῦ Ἀρσενίου ὅσον τῷ Γερμανῷ ἀπηχθάνετο διὰ τὴν ἐκ θρόνου εἰς θρόνον, ταπεινοῦ εἰς τὸν ὑπέρτατον, ἐπιπήδησιν. Τῷ τοι καὶ ἐσχίζετο μὲν ἐκεῖνος, ὑπέτεινε δὲ καὶ τῷ βασιλεῖ οὐ καλὰς ἐννοίας περὶ ἐκείνου ὡς οὐ λύσοντος, ἄν γε καὶ λύοι· οὔτε γὰρ ἱκανὸν εἶναι τοῦτο παρὰ Θεῷ καὶ αὔταρκες, οὔτ´ ἀκατάγνωστον ἐν ἀνθρώποις. Ὡς γοῦν ταῦτ´ ἔλεγεν ὁ εἰς πατέρα τεταγμένος τῷ βασιλεῖ καὶ πείθειν ἦν ἐκεῖνον ἐκ τοῦ προχείρου καὶ δι´ ἄλλα μὲν πρὸς τὸ δοκεῖν ἱκανά, μάλιστα δὲ καὶ ὅτι ἐπ´ ἐκείνῳ πεπληροφόρητο τὰ πολλά, πατρί γε νομιζομένῳ καὶ ἄλλως ἐν πνευματικαῖς ἐργασίαις διαβεβοημένῳ, ἐν ἐννοίαις μεγίσταις ὁ κρατῶν ἦν, καὶ μᾶλλον ὅτι καὶ τὸ σχίσμα πλέον ἐγένετο διὰ τὴν μετάθεσιν, κἂν ἐκεῖνος κατωλιγώρει τῆς εἰς αὐτὸν ὕβρεως καί γε οὐδὲν οὐδενὶ ἠνώχλει, κἂν πάντες προσήγγελλον.

3. Μεταβαλὼν γοῦν τῆς γνώμης, ὁ βασιλεὺς πολὺς ἦν ὀριγνώμενος διὰ ταῦτα ἐκστῆναι τοῦ θρόνου τὸν Γερμανόν, κἂν μὴ ἐξ ἑαυτοῦ μαθὼν ὑπεκσταίη, ἀλλ´ οὖν ἄλλον ἐπιθαρρῆσαι συμβουλεύειν ἐκείνῳ τὴν ὑποχώρησιν. Ἕτοιμος δ´ ἦν εἰς τοῦτο παραυτίκα ὁ Ἰωσήφ, πλὴν ἀνεμφάτως καὶ ὡς ἂν οἰηθείη τις ἀγνοοῦντος τοῦ βασιλέως· ἐκεῖνος γὰρ καὶ εἰς τέλος τὴν ὑποψίαν ταύτην διεφυλάττετο.

ιηʹ. Ὅπως ὁ Ἰωσὴφ τῷ Γερμανῷ συνεβούλευεν ἀποθέσθαι τὴν πατριαρχίαν.

1. Καὶ δή, τοῦ βασιλέως ἐνδόντος, ἐν ἀπορρήτοις ὁ Ἰωσὴφ τῷ Γερμανῷ προσιὼν ἐν σχήματι συμβούλου χρηστοῦ τὴν πατριαρχίαν συνεβούλευεν ἀποθέσθαι· πολὺν γὰρ εἶναι τὸν τάραχον, καὶ οὐχ οἷόν τ´ ἔσεσθαι ἐς μακρὰν ἀντισχεῖν ἐκεῖνον, κἂν ὅσον παρὰ τοῦ βασιλέως συνέχοιτο· ἀπαυδήσειν γὰρ καὶ αὐτὸν βασιλέα, μαθόντα τὸ σχίσμα. «Ἦ οὐχ ὁρᾷς ὁπόσοι τε ἀμφὶ τὸν Ὑάκινθον, ὁπόσοι τ´ αὖθις ἀμφὶ τὴν Θεοδοσίαν καὶ τὸν αὐτάδελφον αὐτῆς τὸν Ἰωάννην τὸν τῆς Μάρθας καὶ τὴν ἑτεροθαλῆ ἀδελφὴν αὐτῶν τὴν Νοστογγόνισσαν συνέστησαν; Οὐ βλέπεις τοὺς μοναχοὺς ἀποφοιτήσαντας τῶν μονῶν, αἷς ἐγγηράσαντες τοῖς ἀσκητικοῖς ἐνίδρωσαν πόνοις; Εἰ δ´ ἐπὶ τῇ Εὐλογίᾳ θαρρεῖς, ἀλλ´ ἴδε τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς Μάρθαν, ἴδε τὰς αὐτῆς θυγατέρας, ὅπως τῷ Ἀρσενίῳ προστετήκασι καὶ σοῦ ὀλιγωροῦσιν ὡς μηδενός. Οἱ δὲ κοσμικοί, ἀλλ´ οὐκ ἔχω σοι λέγειν ὅπως τῷ Ὑακίνθῳ πρόσκεινται καὶ τῇ Νοστογγονίσσῃ μοναχῇ, ἣν ἀδελφὴν οἶδας οὖσαν Θεοδοσίας καὶ Ἰωάννου τῶν εἰρημένων. Τί σοι γοῦν λοιπὸν ἐναπολειφθήσεται, εἴ γε καὶ βασιλεὺς ἀπειπὼν ἀπολείψοι σε; Σπεῦσον μετὰ τιμῆς ἐξελθεῖν, ὡς καιρὸν ἔχεις τοῦ ἀφ´ ἑαυτοῦ πράττειν, μήπως, ἐπιστάντος σοι τοῦ καιροῦ καθ´ ὃν ἀβουλήτως πράττειν ἀναγκασθήσῃ, καὶ γέλωτα ὄφλοις, ἀποχωρῶν τῆς ἐκκλησίας καὶ ἄκων.»

2. Ταῦτα μὲν οὖν ἐκεῖνος ἐν ὑποθήκης τρόπῳ πρὸς τὸν ἐπὶ τοῦ πατριαρχείου συνεῖρεν· ἀλλ´ ἡ ὄρεξις προσίστατο τοῦ ἀκούοντος, καὶ ὁ λέγων οὐκ ἔπειθε. Ποῦ γὰρ καὶ εἰς νοῦν ἐκείνῳ ὡς καὶ βασιλεὺς ἐπινεύει πρὸς ταῦτα καὶ τὰ τῆς συμβουλῆς Ἰωσὴφ ἐκεῖθεν προανακέκρουσται; Ἔμεινε γοῦν καὶ ἔτι καὶ ἐπεστοίβασε κληρικούς τε καὶ ἱεράρχας χειροτονῶν, ἀφορῶν πρὸς τὴν τοῦ κρατοῦντος εὐμένειαν.

3. Τὸ δ´ ἦν ἄρα χλεύη καὶ γέλως, καὶ τὸ εἰς ἐκεῖνον ἐλπίζειν ἶσον καὶ τῷ ἐν μνίοις θαλάσσης, ἐπεὶ τῆς νεὼς ἀποπέσοι, θαρροῦντι σῴζεσθαι. Ἀλλ´ ὁ κρατῶν, τὴν ὑποψίαν ἐκκλίνειν ἐθέλων, καὶ συνέχειν προσεποιεῖτο καὶ εὐμενῶς προσεφέρετο καὶ παρεῖχεν ἐκείνῳ πλεῖστα, ἐφ´ ᾧ διδοίη καὶ τὰς τῶν πολλῶν ἐξωνοῖτο γνώμας, ὥστε καὶ τῆς τῶν Βαΐων ἑορτῆς ἐπιστάσης, ὅτε καὶ ἡ συνήθης ἐξ ὄρθρου λιτανεία τελεῖται, αὐτὸς πέμψας πλεῖστα ἐξ ἀργύρου καὶ χαλκοῦ νομίσματα πρὸς τοῦ κρατοῦντος ἐλάμβανε καί, ἁρπεδόσιν ἐνδεῖσθαι παρασκευάσας τὰ συνήθως λεγόμενα ἐπικόμπια καὶ αὐτὸς μέχρι καὶ ἐς τῶν Τεσσαράκοντα Μαρτύρων τὴν λιτὴν κατατείνων, ῥιπτεῖν ἐκέλευε τῷ λαῷ. Καὶ τοιαῦτ´ ἦσαν τὰ πρὸς ἐκεῖνον τοῦ βασιλέως ἐπικαλύμματα, ἐφ´ ᾧ μὴ γνωσθείη μηδ´ ἀμηγέπη τὴν ἐκείνου θέλων ἐξέλευσιν.

ιθʹ. Περὶ Ὑακίνθου ὅστις καὶ ὅθεν, καὶ τῶν περὶ αὐτόν.

1. Οὐ χεῖρον δὲ λέγειν καὶ τὰ περὶ Ὑακίνθου καὶ αὐτῆς δὴ Θεοδοσίας καὶ Ἰωάννου καὶ τῆς αὐτῶν ἑτεροθαλοῦς τῆς Νοστογγονίσσης. Ὁ μὲν οὖν Ὑάκινθος μοναχὸς ἦν ἐκ δύσεως καί γε Νικαίαθι γεγονώς, ἔν τινι τοῦ Ἀρχιστρατήγου ναῷ ἐγγὺς τοῦ ἐκεῖσε πατριαρχείου προσκαθίσας, ξένος τε καὶ ἀγνὼς τὰ πλεῖστα, παῖδάς τε ἐπισυνάγει καί, τούτους ἀνάγων τὰ εἰς προπαίδειαν, ἐπορίζετο τὰς τροφάς. Ἀλλὰ τῷ πατριάρχῃ προσαγγέλλεται, ὡς δῆθεν ἀτακτῶν μοναχὸς παῖδας ἐκδιδάσκων· καὶ ὃς προσεκαλεῖτο καὶ ἀνηρώτα καί, ἐπεὶ δεξιὸν ἑώρα τὸν ἄνδρα καὶ ἄλλως ἀδεῆ τε καὶ εἰς παρρησίαν ἕτοιμον, ἦν δ´ ὡς ἔλεγε καὶ τῶν ἱερωμένων, προσλαμβάνει τε τοῦτον καὶ ὡς οἰκείῳ ἐχρᾶτο. Εἶτα συμβάντων τῶν κατὰ πατριάρχην, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς δόκιμος ἐφάνη ὑπὲρ τῶν ἐκείνου ζηλῶν, ἔτι μᾶλλον τὰ εἰς φιλίαν ἐκείνῳ συνήπτετο. Καὶ ἐπεὶ ἐν τῇ Κωνσταντίνου πάλιν ὁ πατριάρχης ἀνήγετο, συνῆν ἐκείνῳ πιστότατος τῶν οἰκείων, συνάμα καὶ Ἰγνατίῳ Ῥοδίῳ, ἀνδρὶ καὶ αὐτῷ εὐλαβείας πλήρει καὶ μοναχικῆς καταστάσεως. Συνῄτην οὖν ἄμφω τῷ πατριάρχῃ, κοινωνοὶ καὶ τῶν θλίψεων καὶ τῶν βουλευμάτων, καὶ μᾶλλον ἐδεικνυέτην ζηλοῦντε ὑπὲρ ὧν καὶ ὁ πατριάρχης ζηλῶν ἠγωνίζετο. Ἐπεὶ δ´ ἐκεῖνος ἐξεβέβλητο τῆς πατριαρχίας, κἀκεῖνοι, ὡς εἶχον παρεισδύντες γωνιῶν ἀφανείᾳ—οὐ γὰρ εἰῶντο τῷ πατριάρχῃ συνοπαδεῖν—, τὰ τῆς ἀνάγκης ἀλγεινῶς μέν, ἀλλ´ ἀναγκαίως διέφερον.

2. Καὶ ὁ μὲν φθάνει τὸν βίον ἐκ τοῦ πλησίον ὑπεξελθών, Ὑάκινθος δὲ σὺν τοῖς ἀμφ´ ἐκεῖνον, τὸν βασιλικὸν ὑφορώμενος φόβον, ἐπεὶ καὶ τὴν ἀδελφὴν ἐκείνου Μάρθαν ἑώρα τῷ πατριάρχῃ προσκειμένην τὰ μάλιστα, ἐκείνῃ δὴ προσφοιτᾷ καί που καὶ παρεισδὺς ἐκεῖθεν εἶχε τὰ εἰς τροφήν, μηδὲν τοῦ βασιλέως εἰδότος. Ἦν οὖν τῇ μοναχῇ Μάρθᾳ καὶ ὁ Ἰωάννης υἱός. Τριῶν γὰρ αὐτῇ τῶν ἀρρένων ὄντων, ὁ μὲν Μιχαήλ τε καὶ Ἀνδρόνικος συνῆσαν τῷ βασιλεῖ, καὶ μετ´ οὐ πολὺ τούτων ὁ μὲν τὸ τοῦ μεγάλου πριμμικηρίου ἀξίωμα ὁ Μιχαήλ, ὕστερος ὢν τοῦ Ἀνδρονίκου, παρὰ τοῦ κρατοῦντος ἐλάμβανεν, ἅτερος δὲ ὁ Ἀνδρόνικος μέγας κονοσταῦλος προεχειρίζετο· παρ´ ἣν αἰτίαν καί, ἐπὶ ταῖς τιμαῖς ζηλοῦντος τοῦ πρώτου, πλεῖστα ξυμβεβήκει, ὡς κατὰ τόπον ἐροῦμεν. Καὶ οἱ μὲν δύο οὕτως συνῄτην τῷ βασιλεῖ, μηδὲν πολυπραγμονοῦντες· ὁ δ´ Ἰωάννης, ὕστερος ὤν, τέως μὲν πρὸς τοῦ θείου καὶ δεσπότου Ἰωάννου, ἐκείνῳ καθυπηρετούμενος, ἐπαιδεύετο, τὴν δὲ μητέρα προσκειμένην βλέπων τῷ πατριάρχῃ, καὶ αὐτὸς ἐκτόπως ἐζήλου, μὴ ἅψῃ, μὴ θίγῃς μέχρι καὶ τῶν εὐτελεστάτων ὑποφωνῶν καὶ διατηρούμενος. Σὺν ἐκείνῳ ἦν καὶ ἡ ἀδελφὴ Θεοδοσία, τοῖς αὐτοῖς προσέχουσα, ἤδη κεχηρωμένη τοῦ ἀνδρὸς Βαλανιδιώτου καὶ πρὸς τὸ μοναχικὸν ἀποκλίνουσα. Συνῆν δὲ τούτοις, τὰ αὐτὰ φρονοῦσα, καὶ ἡ Νοστογγόνισσα μοναχή, ἣν ἑτεροθαλῆ ὁ λόγος ἐδείκνυ, ὅτι ἐκ προτέρας γυναικὸς τῷ Ταρχανειώτῃ γεγέννητο. Ἦσαν οὖν οὗτοι πάντες τῷ Ὑακίνθῳ συνόντες καὶ ζηλοῦντες ἐκτόπως ὑπὲρ τοῦ πατριάρχου, κακῶς, ὦ Δίκη καὶ νόμοι θεῖοι, ἐξορισθέντος. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐς τοσοῦτον.

κʹ. Ὅπως καὶ διὰ τοῦ Σάρδεων Χαλαζᾶ ἐπιχειρεῖ ὁ βασιλεὺς τῷ πατριαρχοῦντι Γερμανῷ.

1. Ὁ δέ γε βασιλεὺς καὶ ἄλλην δευτέραν πεῖραν τῷ πατριαρχοῦντι ἀρτύει. Τοῦ γὰρ Χαλαζᾶ Σάρδεων, ἐφ´ ἱκανὸν τῇ Κωνσταντίνου προσδιατρίψαντος, ἐπεὶ ἔδει πρὸς τὴν λαχοῦσαν ἐκεῖνον ἀποδημεῖν, εἰς τοῦτο παρασκευαζομένου, ὑποθήκας ἐμπιστεύει οἱ δι´ ἀπορρήτων ὁ βασιλεύς, ἐφ´ ᾧ ἢ αὐτοπροσώπως ἐντυχεῖν τῷ πατριαρχοῦντι καὶ τὰ αὐτὰ τῷ Ἰωσὴφ εἰπεῖν πρὸς ἐκεῖνον, ἢ καὶ γράψαι καὶ ἐπιστεῖλαι, μᾶλλον ἐκ Χαλκηδόνος, ἐξορμῶντα πρὸς τὴν ἀνατολήν. Καὶ τὸ σκέμμα ὡς βαθύ τε καὶ εὐπρεπές—τό τε γὰρ ὑψίθρονον παρὰ τοὺς ἄλλους λέγειν πρὸς ἐκεῖνον τοιαῦτα ἐδίδου, καὶ τὸ χειροτονίας ὄντα τὸν Σάρδεων ἣν ὁ Ἀρσένιος οὐκ ἐδέχετο τοιαῦτα τῷ πατριάρχῃ παραινεῖν, δέον ὂν παρ´ αὐτοῦ δεχθεὶς ἀγαπᾶν—δεικνύντος ἂν εἴη ὡς, ἄλλο τι βαθύτερον ὑπορύσσων, τοιαῦτα λέγει τε καὶ συμβουλεύει οἱ ἀφεῖναι τὸν θρόνον. Εἰ γὰρ μή τι ἄλλο, ἀλλ´ οὖν τὸ τῆς μεταθέσεως ἂν καὶ παρ´ ἄλλοις ὡς ἔγκλημα τῷ μετατιθεμένῳ ἰσχυρὸν ἐδόκει, ὥστε καὶ ἐκχωρεῖν ἀναγκάζεσθαι· ἀλλ´ οὖν ἐκείνῳ, παρὰ τοιούτου τοῦ ἀπ´ Ἐφέσου Νικηφόρου τὴν ἀρχιερωσύνην λαβόντι, προσίστατο ἂν τὰ μεγάλα, ὡς οὐ μᾶλλον ἐκεῖνον καταδικάζειν ἢ ἑαυτόν, τοιαῦτα λέγοντι. Ἃ δὴ καὶ τὸν πατριαρχοῦντα, τότε λαβόντα τὰ παρ´ ἐκείνου γράμματα, ἐπειδὴ τὸν Θρᾳκικὸν ἐκεῖνος περαιωθεὶς Βόσπορον, ἅμ´ ἀπέβαινε τῆς νεὼς καὶ ἅμα τοιαῦτ´ ἄττα κινητικὰ πρὸς παραίτησιν ἔγραφεν, εἰς οὐκ ἀγαθὰς ὑπονοίας ἐνῆγε καὶ ὡς οὐκ ἂν ἐκεῖνος τολμῴη τοιαῦτα γράφειν καὶ τὸν πρῶτον αὐτοῦ καθυβρίζειν, εἰ μή γε ἄλλοθεν εἶχε τὸ ἐγχωροῦν.

2. Τέως δὲ πείρᾳ τὸ πρᾶγμα διδούς, παραυτὰ πρὸς τὸν βασιλέα πέμπειν ὡς εἶχεν ἔγνω τὸ γράμμα, μαρτύριον τὸ ἐκεῖθεν ἐκβησόμενον τῶν παρόντων θέμενος ἀψευδέστατον, ὡς, εἰ μὲν ἐπαλγήσει τοῖς γραφεῖσιν ὁ βασιλεὺς κἀν δεινῷ θήσει τὸ πρᾶγμα, ὥστε καὶ ἀποστέλλειν καὶ ὑποστρέφειν καταναγκάζειν τὸν γράψαντα, ἐφ´ ᾧπερ κριθείη, τοιαῦτα πρὸς τὸν πρῶτον ἐκθέμενος, δῆλον εἶναι ὡς, οὐκ εἰδότος τοῦ βασιλέως, προέβη ταῦτα καὶ ἀσφαλῶς ἔχειν ἐντεῦθεν εἶναι τῆς καταστάσεως·

3.  εἰ δὲ μαθὼν παρ´ οὐδὲν θήσει τὰ γεγραμμένα, ἀλλὰ προφάσεσιν ἐπιλύει καὶ ἀναρτᾷ, ὡς κατὰ καιρὸν ἴσως ζητήσων, ἢ καὶ ἄλλως πως ἐπιστείλειεν, ὡς δῆθεν καταπαύων καὶ ἡμερῶν, τοὐντεῦθεν μὴ εἶναι πλέον εἰς τὸ μαθεῖν ὡς ὁ βασιλεὺς περὶ αὐτὸν ἡψικόρησε καὶ βουλῇ τούτου τὰ τοιαῦτα γέγραπται. Ταῦτ´ ἐν νῷ θέμενος, προσθεὶς ἐκ μηνυμάτων καὶ ἀλγεινά, ὡς λυποῖτο τὰ πλεῖστα, ἐκπέμπει τὸν τὸ γράμμα διακομίσοντα.

4. Ὁ δέ, λαβών τε καὶ ἀναγνούς, οὐχ ὅπως τοῖς γεγραμμένοις ἐπήλγησεν, ἀλλ´ οἷον ἑαυτὸν ἐπαλαστήσας, εἰ οὕτω ταῖς τῶν κοινῶν σειραῖς συσφιγγόμενος, καὶ περὶ τοῦ πατριάρχου φροντίζειν ἐπαναγκάζοιτο, αὐτίκα μηδὲν μελλήσας μηνύει ὡς· «Ἐν χερσὶν αὐτὸς ἔχεις τὸν ἄνδρα, οὕτω τῶν κανόνων διδόντων, καὶ οἱ περὶ σὲ πολλοὶ τῶν τοιούτων κριταί, καί σοι τὰ περὶ τούτων ζητεῖν ἐφειμένον, ποίει ὡς βούλει· βασιλεῖ γὰρ οὐ μετὸν τούτων, ἀλλὰ πραγμάτων καὶ θορύβων τῶν κατ´ αὐτήν, πολλῶν ὄντων καὶ ταῦτα καὶ ἀναγκαίων.» Ταῦτ´ ἀντιμαθὼν ἀκούσας, ὁ πατριάρχης ἔγνω τὴν σκέψιν καί, ἀντιλέγειν ὅλως οὐκ ἔχων—μηδὲ γὰρ ἐριστὰ τὰ πρὸς βασιλέα εἶναι ἐκείνῳ—, ἐξίστασθαι τοῦ πατριαρχείου παρεσκευάζετο.

 

précédant

239 CHAPITRE XVI.

1. Les Evêques envoient prononcer leur sentence à Arsène. 2. Sa réponse. 3. Tempête. 4. Tremblement de terre. 5. Le Patriarche Germain apaise l'Empereur. 6.  Il donne une pension à Arsène sous le nom de l'Impératrice.

1.  La sentence de condamnation ayant été rédigée par écrit, on députa à l'heure même deux Evêques, Monoconstantin de Neocésarée ami intime d'Arsène, et Moceslene, qui par un privilège particulier gouvernait alors l'Eglise de la Proconnese ; et entre les Ecclésiastiques du second ordre Galien qui était Secrétaire, et moi qui n'acceptai cette charge-là que par force, et pour obéir à l'exprès commandement de l'Empereur, bien que d'ailleurs je ne fusse pas fâché d'avoir occasion de voir l'ancien Patriarche. Nous nous embarquâmes le vingt-neuvième jour du mois de Tuilier, et deux jours après étant arrivés à l'île, nous exposâmes au Patriarche le sujet pour lequel nous avions été envoyés.

2. Mais sans nous vouloir entendre, il s'emporta et nous dit : Quel mal ai-je fait à l'Empereur ? je l'ai mis sur le trône de l'Empire, et il m'a arrache injustement de celui de mon Eglise. Il m a relégué sur cette montagne, où je ne vis que des charités des Fidèles. Je 240 trouve bon néanmoins tout ce qu'il a fait, que son Patriarche lui en donne des bénédictions. Il désignait par ces paroles Eulogie sa sœur, contre laquelle il avait de l'indignation, parce qu'elle avait eu la principale part aux pernicieux conseils qui avaient été pris contre le jeune Empereur. Lorsqu'on lui voulut lire la sentence il se retira fort loin de peur de l'entendre, et quand on l'eut suivi, il le boucha les oreilles avec les oreillons de sa calotte. Enfin s'abandonnant à la douleur il s'écria, Qu'il prenait le Ciel et la terre à témoin de l'injustice qu'on lui faisait. Non seulement il n'apporta aucune attention à ce qu'on lui signifiait de la part des Évêques, mais il fit un si grand bruit, que jamais ceux qui lui parlaient n'eussent tiré de lui aucune réponse touchant l'affaire dont il s'agissait; s'ils ne lui eussent fait une sorte remontrance, et s'ils ne l'eussent menacé des rigueurs terribles de la justice de Dieu, au cas qu'il continuât à mépriser opiniâtrement celle de son Eglise. S'étant donc un peu modéré, il dit, Voila comme je me suis bien acquitté des devoirs de la charge de Patriarche, d'avoir conspiré contre l'Empereur. Bien qu'il m'ait jeté dans cette solitude pour m'y faire mourir de faim, et de soif, je ne laisse pas d'adresser sans cesse à Dieu mes prières pour attirer les grâces sur lui. Enfin après avoir tenu d'autres discours pleins d'une aigreur semblable, et après avoir fait des reproches, et même des imprécations contre l'Empereur sur ce qu'il avoir usurpé la souve- 241 raine puissance, il nous congédia.

3. Le jour suivant nous l'allâmes encore trouver, et nous fîmes auprès de lui tout ce que nous pûmes ; après quoi nous partîmes. Mais parce que le vent de Nord était furieux, nous jugeâmes à propos de faire voile vers la partie Occidentale de l'île pour être couverts pat les montagnes. II s'éleva une si violente tempête que nous ne nous sauvâmes qu'à peine dans le port de Galinolimen, que les gens du pays appellent par corruption Galilolimen. Nous y courûmes de grands dangers, et ce fut peut être en punition de ce qu'en partant nous avions négligé de recevoir la bénédiction d'Arsène. Chacun eut envie de la lui demander en particulier, comme nous nous l'avouâmes avec douleur les uns aux autres, mais aucun n'osa le faire de peur de se rendre par là suspect à l'Empereur.

4. Sur le minuit il s'éleva-un si horrible tremblement de terre, qu'il détacha une partie d'une montagne, et qu'il la roula dans la mer avec une impétuosité si extraordinaire, que les lieux d'alentour furent inondés par le reflux, et que nous en pensâmes être emportés au lieu où nous logions proche du rivage.

5. Nous arrivâmes à Constantinople après de longues fatigues le seizième jour du mois d'Aout, et nous allâmes d'abord faire un récit fidèle au Patriarche Germain de tout ce qui nous était arrivé dans notre voyage, et le supplier 242 instamment d'avoir la bonté d'adoucir par sa prudence ce que l'Empereur pourrait trouver de rude dans la réponse que nous apportions.il le fit avec un si heureux succès, que ce Prince se contenta de la déclaration du Patriarche Arsène, et qu'il témoigna être persuadé, que s'il avait eu connaissance de la conjuration, il aurait au moins détourné les conjurez de l'exécuter, s'il n'avait pas cru devoir les découvrir.

6. Il témoigna aussi de la compassion de la misère dans laquelle il vivait. II lui accorda une pension de trois cents écus par an, et jura qu'il la lui aurait accordée plutôt s'il avait cru, qu'il l'eût voulu accepter ; et de peur même qu'il ne fît encore difficulté de l'accepter de la part, et qu'il n'appréhendât de se souiller par sa Communion, il consentit qu'elle lui fût donnée au nom de l'Impératrice, et il permit que quelques-uns de ses amis lui allassent tenir compagnie. On lui envoya peu après Gemiste qui avait charge de faire le Journal de l'Eglise, Lampadaire Oenote qui était de la Chapelle de l'Empereur, et Marc Moine du Monastère de Hiero. Ces trois hommes qui étaient unis avec lui par une ancienne amitié lui portèrent la pension de la part de l'Impératrice. II finit néanmoins avouer que ce ne fut pas tant par la compassion de sa pauvreté que l'Empereur lui accorda ce secours, que par le désir d'obtenir l'absolution.

Chapitre XVII.

1. L'Empereur appréhende que l'absolution que lui donnerait le Patriarche Germain, ne fut invalide. 2. Son Confesseur augmente son scrupule. 3. Il souhaite que Germain donne sa démission.

1.  Il souhaitait avec passion de la recevoir du Patriarche Germain, et des Evêques, mais il appréhendait qu'elle ne sût jugée invalide à cause du peu de crédit que ce Patriarche s'était acquis dans l'esprit du peuple, tant parce qu'il ne lui avait point fait de présents, que parce qu'il avait été transféré d'une Église à une autre.

2. Joseph Supérieur du Monastère de Galese, dont nous avons ci-devant parlé, lui mettait ces scrupules là dans l'esprit, moins par compassion de la misère d'Arsène, que par jalousie de la fortune de Germain, qui d'un des plus petits Évêchés s'était élevé au premier siège. S'étant aussi séparé de sa Communion, il assurait l'Empereur qu'il n'avait pas le pouvoir de l'absoudre, et que s'il entreprenait de le faire, l'absolution serait nulle devant Dieu. Ces raisons qui d'elles mêmes semblaient plausibles, faisaient une impression d'autant plus forte sur l'Empereur, qu'elles lui étaient proposées par un célèbre 244 Religieux qui était en grande réputation de piété, et qu'il avait choisi pour son père spirituel, et qu'elles étaient d'ailleurs appuyées par le suffrage d'un grand nombre de personnes qui en haine de sa translation s'étaient séparées de sa Communion. Bien que Germain reçut souvent des avis de ce qui se publiait et de ce qui se tramait contre lui, il ne se mettait point en peine d'y apporter de remède.

3. L'Empereur désirait qu'il se démît de lui-même, bien qu'il ne lui en voulût pas faire la proposition. Joseph se trouva fort propre pour cela, bien qu'il eût l'adresse de dissimuler, et qu'il gardât fidèlement le secret à l'Empereur.

Chapitre XVIII.

1. Joseph conseille à Germain de se démettre. 2. Germain rejette son conseil. 3. Il se fie en la protection de l'Empereur. 4. l'Empereur dissimule ses sentiments.

1. Joseph étant donc allé trouver Germain en articulier par l'ordre de l'Empereur, et faisant semblant d'avoir un avis important à lui donner comme son ami, il lui conseilla de se démettre de la dignité de Patriarche. Il lui représenta pour cela qu'il se formait contre lui un redoutable parti, auquel il ne pourrait jamais ré- 245 sister, quand même il serait soutenu par l'autorité de l'Empereur, mais qu'il ne fallait pas qu'il s'attendît à ce soutien là, parce que l'Empereur l'abandonnerait aussitôt qu'il verrait naître le schisme. Ne voyiez-vous pas, lui dit-il, ce nombre innombrable de personnes qui se sont unies avec Hyacinthe, avec Theodosie, avec Jean son frère fils de Marthe, et avec Nostongonisse leur sœur pour poursuivre votre déposition Ne voyiez-vous pas les Moines qui sortent en foule de leur sainte retraite et qui abandonnent leur chère solitude pour vous chasser d'un siège, qu'ils sont persuadés que vous avez usurpé? Que si vous mettez votre espérance dans la protection d'Eulogie, considérez, Marthe d'un autre coté et ses filles qui ont une estime toute particulière pour Arsène, et qui n'ont que du mépris pour vous. Je ne saurais vous dire combien les gens du monde sont étroitement attachés à Hyacinthe, à la Religieuse Nostongonisse que vous savez être sœur de Theodosie, et de Jean. Que deviendrez-vous si l'Empereur vous abandonne par la crainte d'un schisme ? Hâtez-vous donc durant qu'il ne dépend que de vous, de sortir avec honneur d'une place, d'où pour peu que vous attendiez vous serez chassé avec infamie.

2. Ce discours de Joseph ne trouva point d'entrée dans l'esprit de Germain parce qu'il était tout rempli du plaisir que lui donnait la jouissance de sa nouvelle dignité, et qu'il ne doutait point que l'Empereur ne souhaitât de l'y maintenir. C'est pourquoi il continua dans l'exercice de ses 246 fonctions, il ordonna des Prêtres, et sacra des Évêques dans l'espérance d'entretenir par cela même l'affection de l'Empereur, dans laquelle il mettait sa principale confiance.

3. Mais l'apparence de cette affection n'était qu'illusion, et que tromperie, et cette confiance n'était pas moins vaine, ni moins ridicule que celle que des gens qui feraient naufrage, auraient d'être soutenus par l'écume de la mer lorsque leur Vaisseau serait brisé. L'Empereur sauvait les apparences pour éviter le soupçon, et donnait à Germain des marques de son amitié en lui envoyant de l'argent pour le distribuer au peuple. Le Dimanche des Rameaux il lui envoya quantité de monnaie d'argent, et de cuivre pour jeter durant la Procession qui se fit à l'Eglise des quarante Martyrs. Voila comment Michel Paléologue cachait le dessein qu'il avait que Germain donnât sa démission.

Chapitre XIX.

1. Le Moine Hyacinthe embrasse les intérêts du Patriarche Arsène. 2. Il recherche la protection de Marthe et de ses enfants.

1.  Je crois qu'il ne sera pas mal à propos de dire ici quelque chose de Hyacinthe, de Mar- 247 the, de Jean, de Theodosie, et de Nostongonisse. Hyacinthe était un Moine d'Occident, qui étant venu à Nicée, et qui tout étranger et tout inconnu qu'il était, s'étant établi dans l'Eglise de saint Michel chef de la milice céleste, proche de la grande Eglise, y amassa quantité d'enfants auxquels il enseignait les lettres humaines. Le Patriarche Arsène ayant été averti que contre l'ordre de la discipline Monastique il se mêlait d'instruire la jeunesse., l'envoya quérir, et ayant reconnu par ses discours qu'il était adroit et hardi, et que d'ailleurs il était Prêtre, il lui témoigna de l'affection, et l'employa en plusieurs occasions. Ayant depuis éprouvé sa fidélité, et son zèle durant les temps les plus difficiles, il l'admit bien avant dans les bonnes grâces. Quand il eut été rétabli dans son siège de Constantinople, il contracta une familiarité très étroite avec lui, et avec Ignace de Rhodes, qui était un autre Moine d'une singulière piété. Ces deux hommes furent les dépositaires fidèles de ses plus secrètes pensées, les compagnons inséparables de ses plus cruelles persécutions, et les défenseurs intrépides de ses justes intérêts. Lorsqu'il fut chassé de son Eglise, sans qu'il leur fût permis de le suivre, ils se cachèrent, et supportèrent leur disgrâce avec autant de constance que de douleur.

2. Ignace étant mort bientôt après, Hyacinthe qui appréhendait les effets de la colère de l'Empereur, rechercha la protection 248 de Marthe sa sœur, qu'il savait être favorable à Arsène. Elle le reçut dans son Palais sans que personne en eût connaissance. Elle avait trois fils, Michel et Andronique qui étaient à la Cour, l'aîné avait été honoré depuis peu de la charge de grand Primecier, et le puîné de celle de grand Connétable, ce qui excita entr'eux une jalousie dont nous parlerons dans la suite. Ces deux-ci ne prirent point de part à l'affaire du Patriarche, mais Jean leur troisième frère imitant le zèle de sa mère témoigna plus d'éloignement que personne de la Communion de Germain, de sorte qu'il n'avait rien si ordinairement dans la bouche que ces paroles, Gardez-vous bien d'avoir aucune societé, ni aucune communication avec ceux de ce parti. Theodosie sa sœur, qui depuis la mort de Bataniote son mari avait fait profession delà vie Religieuse était dans le même sentiment. Nostongonisse leur sœur d'un autre mariage était parfaitement unie avec eux, et ils étaient tous ensemble très affectionnés à Hyacinthe, et très ardents défenseurs d'Arsène.

Chapitre XX.

1. L'Empereur se sert de l'Évêque de Sardes pour porter Germain à se démettre, 2. L'Evêque de Sardes lui écrit pour ce sujet. 3. Germain envoie la lettre à l'Empereur. 4. Réponse de l'Empereur.

1. L'Empereur se servit d'un second moyen pour découvrir les sentiments du Patriarche Germain. Comme Calaze  Évêque de Sardes était prêt de partir de Constantinople après le long séjour qu'il y avait fait,, il lui commanda, ou de dire à Germain en partant les mêmes choses que Joseph lui avait dites, ou de les lui écrire, de Calcédoine. Cette intrigue était d'autant plus, artificieusement concertée que le conseil que l'on faisait donner à Germain, par un Évêque d'un des premiers Sièges, et qui n'était point reconnu par Arsène pour légitimement promu, ne lui pourrait être suspect, et qu'au contraire il le pourrait recevoir comme fondé sur des raisons légitimes, et comme donné avec une parfaite sincérité, puis que celui qui le donnerait, le donnerait contre ses propres intérêts. En effet il était obligé de défendre la translation de Germain, que plusieurs condamnaient, puis qu'il avait été sacré par Nicéphore, qui avait aussi été transféré de l'Eglise d'Ephese.

250 2. Calaze ayant donc passé le Bosphore, écrivit à Germain pour lui conseiller de se démettre de sa dignité. Cette lettre lui remplit l'esprit de défiances ; et lui donna sujet de croire que cet Évêque n'aurait jamais osé lui faire le premier par écrit une proportion aussi injurieuse que celle-là, s'il n'avait été appuyé de l'autorité de l'Empereur.

3. Voulant donc en reconnaître la vérité il envoya la lettre à l'Empereur, dans la créance que s'il n'avait point donné ordre de l'écrire il en témoignerait du déplaisir, et qu'il en manderait l'auteur pour lui faire rendre raison des motifs qui la lui avaient fait écrire, et que si au lieu d'en témoigner du déplaisir il usait de remises, et promettait d'en prendre connaissance en un autre temps, ce serait une preuve convaincante que rien ne se serait fait que par son ordre. Dans cette pensée il lui envoya par un homme exprès la lettre de l'Évêque de Sardes, avec une autre toute remplie des marques de son ressentiment et de sa douleur.

4. L'Empereur les ayant lues déplora le malheur de la condition, de ce qu'étant chargé du gouvernement d'un grand Etat, il était encore importuné des affaires de l'Église. Et à l'heure même il dit à celui qui lui avait apporté la lettre, Que celui de qui le Patriarche se plaignait dépendait de lui selon la disposition des Canons, qu'il le pouvait juger avec ses Confrères, et qu'il en serait comme il lui plairait, que quand à lui il avait trop d'autres affaires 251 pour se mêler de celle-ci. Germain ayant reconnu par cette réponse l'intention de l'Empereur, crut ne pouvoir s'y opposer sans témérité, et ainsi il se disposa à renoncer à sa dignité.

καʹ. Ὅπως ἐξῆλθε τοῦ πατριαρχείου ὁ Γερμανός.

1. Μὴν μὲν ἐφειστήκει τότε γαμηλιών, ἤγετο δὲ ἡ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἑορτή, ἣν καὶ Ὕψωσιν ὀνομάζομεν. Ἐν ταύτῃ γοῦν τὰ ὕστατα στολισάμενος καὶ τελέσας ἅμα μὲν τὴν Ὕψωσιν τοῦ σταυροῦ, ἅμα δὲ καὶ τὴν θείαν ἱερουργίαν, τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ὀψίας δείλης, ἀποχωρεῖ καί, πρὸς τὰ ἐν τοῖς Μαγγάνοις αὐτοῦ κελλία τὰ πρὸς θάλασσαν ᾠκοδομημένα ἐλθών, ἡσύχως διάγειν ἐκεῖ τὸν βίον ᾑρεῖτο.

2. Ἀλλ´ ἅμα ἕῳ φωσκούσῃ καὶ ὁ βασιλεὺς ἀκούσας εὐθὺς ἐφίσταται ἅμα μὲν συγκλήτῳ, ἅμα δ´ ἀρχιερεῦσι καὶ παντὶ τῷ τῆς ἐκκλησίας πληρώματι, καὶ τὸν λυπούμενον προσποιεῖται καὶ ἀξιοῖ καὶ ἀπειλεῖ προσβιάζεσθαι, ἢν μή γε ἀκούοι, καὶ οὐδὲν ἐλλείπει προθυμίας τε καὶ θελήσεως τοῦ μὴ ἀνάγειν καὶ πάλιν αὐτόν· πρὸς Κρῆτα δ´ ἐκρήτιζε πάντως.

3. Ταῦτ´ ἄρα κἀκεῖνος τὸν μὲν ἀγνοοῦντα προσεποιεῖτο καὶ χάριν τῆς εὐμενείας λέγειν καὶ εἰς τὸ ἑξῆς εἰδήσειν οὐκ ὤκνει, αὐτὸν δ´ εἶναι γήρᾳ κατειργασμένον καὶ ἀσθενείᾳ καὶ πρὸς τὸ διδόναι καὶ παραίτησιν τοῦ τῆς Κωνσταντινουπόλεως θρόνου καὶ λίαν ἀσμένως ἔχοντα, ἣν καὶ δέχεσθαι ἀντηξίου καὶ βασιλέα καὶ τοὺς παρόντας ἀρχιερεῖς, ἅμ´ ἐκβαλὼν καὶ δεικνὺς τὸ γράμμα· μηδὲ γὰρ ἂν τοῦ λοιποῦ, κἂν εἴ τι συμβαίη, τὴν προστασίαν λαμβάνειν, κἂν αὐτὸς ἀναγκάζοι ὁ βασιλεύς.

4. Τότε τοιγαροῦν ὁ κρατῶν, ἔχων ἐν χερσὶ φανερῶς ὃ ἐν ἀδήλῳ ἠβούλετο, τοῦ μὲν αὐτὸν καὶ πάλιν προσαναγκάζειν ἀνῆκε, σχῆμα δεικνὺς ἀπειπόντος, τὸ δ´ ἀγάλλειν ἄλλως καὶ τιμᾶν ᾑρεῖτο. Καὶ τὰ πρῶτα μὲν τὰ δοκοῦντά οἱ περὶ πατριάρχου ἐκεῖνον ἠρώτα, τῷ σύμβουλον ἀξιοῦσθαι ἐπ´ ἄλλῳ προστησομένῳ ἐξημερῶν τὰ τῆς αὐτοῦ παραιτήσεως. Εἶτα καὶ τὸ πατέρα ἔχειν αὐτὸν καὶ γράφειν προσεφιλοτιμεῖτο, ὃν ἐκεῖνος, ὡς λέγεται, πρῶτος τῶν ἄλλων νέον Κωνσταντῖνον προσεπευφήμει· τί δὲ μεῖζον εἶναι τοῦ εἰς πατέρα τετάχθαι τῷ νέῳ Κωνσταντίνῳ καὶ βασιλεῖ;

5. Τὰ γὰρ περὶ τούτου πλατικῶς εἰπεῖν, ἔταξε μὲν Γερμανὸς πρῶτος, τῷ βασιλεῖ χαριζόμενος, οἷος ἐκεῖνος τὴν πρὸς τοὺς ἄρχοντας θεραπείαν, ὑπεραπεδέξατο δὲ βασιλεύς, ὡς οὐχ ἁπλῶς συμβάντος, ἀλλ´ ὅτι ποτὲ νηπιόθεν Κωνσταντῖνος παρὰ πατέρων, ὡς ἔλεγεν, ἤκουε. Οἱ δὲ Μανουὴλ λέγουσιν· ὃ καὶ ἀληθινώτερον, οἶμαι, διὰ τὸ παρ´ αὐτὸ προφοίβασμα ἰσαριθμήσοι τὰ μέτρα τὰ τοῦ βίου, τῆς κλήσεώς τέ φημι καὶ τοὐπωνύμου. Ὃ δὴ καί τινας ἔσφαλε ἱστῶντας τοὺς χρόνους ἐν δεκαεπτά· τὸ γὰρ Παλαιολόγος Μιχαὴλ στοιχεῖα ιζʹ. φέρει· προσκείμενον δὲ τὸ Μανουὴλ τὸν εἰκοσιτέταρτον τῆς βασιλείας χρόνον ἐδήλωσεν ἄντικρυς.

6. Τότε γοῦν καὶ περὶ τῆς κατ´ ἐκεῖνον προσκοποῦντος προνοίας καί γε οὐκ ὀλίγα προσεπαγγελλομένου, ἐκεῖνον εἰπεῖν περὶ μὲν τοῦ τῆς ἐκκλησίας προστησομένου· «Ὄψεται Θεὸς τὸν εἰς τὸ ποιμαίνειν αὐτάρκη, πρὸς δὲ καὶ συνεπιλήψεταί οἱ τῶν ἱερῶν μεριμνῶν. Τὸ δὲ εἰς πατέρα τετάχθαι τῷ βασιλεῖ μέγα μὲν καὶ ἄλλως σεμνόν· πλὴν ὃν καὶ Θεὸς εἰς υἱοθεσίαν προσεπελάβετο, τίς ἱκανὸς εἰς πατέρα κεκλῆσθαι τούτῳ, εἰ μὴ ὃν ἐκεῖνος καὶ μόνος ἄξιον εἰς τὴν ἐπιτροπείαν κρινεῖ; Τὸ μέντοι γε καὶ τῶν ἀναγκαίων προμηθεύεσθαί τε καὶ προνοεῖν περιττὸν ἄλλως καὶ οὐκ ἀναγκαῖον τοῖς καὶ τὸν τοὺς νεοσσοὺς τῶν κοράκων τρέφοντα ἔχουσι. Πλὴν ἀλλὰ καὶ ἡ ἐμὴ ἐκκλησία—ἐδήλου δὲ τὴν Ἀδριανούπολιν—, τὸν ἐμὸν ἀρχιερέα πλουτοῦσα, ἔχει τρέφειν καὶ ἄμφω συνάμα καὶ Θεῷ χορηγοῦντι.» Ταῦτα μὲν οὖν τότε ὁ Γερμανὸς ἐπὶ πᾶσι τοῖς προβληθεῖσι παραιτούμενος ἔλεγεν.

κβʹ. Περὶ τοῦ Ἀδριανουπόλεως Βασιλείου, εἴτ´ οὖν Βαρλαάμ.

1. Ἦν δ´ ὃν ἔλεγεν ἑαυτοῦ, τῇ Ἀδριανουπόλει ἐπικηρυχθέντα μετ´ αὐτὸν παρ´ αὐτοῦ, ὁ ἀνεψιὸς ἐκείνου Βαρλαάμ, εἴτ´ οὖν Βασίλειος, ὃς πρὸς μὲν τὰ εἰς πνευματικὴν πολιτείαν καὶ λίαν ἀμελῶς εἶχεν, ἄλλως δέ, φιλόκοσμος ὤν, ἵπποις ἐχρᾶτο, ἔστι δ´ ὅτε καὶ ὅπλοις, καὶ προσεφιλοτιμεῖτο ὁμόσε τοῖς πολεμίοις χωρῶν. Ταῦτ´ ἄρα καὶ ζῶντος μὲν τοῦ θείου, ἐν καταγνώσει ταῦτα πράττων συνεγινώσκετο· ὕστερον δὲ καὶ ἄλλων προστριβέντων αὐτῷ κατηγορημάτων, τοῦ γέροντος μεταλλάξαντος, ἐπεί, εἰς κρίσιν καλούμενος, ἐπὶ πολλαῖς ἡμέραις τὸν ἐπίληπτον ὑπεκρίνετο, ὡς προσποιεῖσθαι μηδὲν τῶν καθ´ αὑτὸν εἰδέναι, τέλος ὑφίστατο τὴν ἀπὸ τῆς συνόδου καθαίρεσιν.

2. Καὶ εὐθὺς μεθ´ ἡμέρας ὁ ἐκστὰς δῆθεν ἔμφρων καὶ ὁ μηδὲ περὶ ἑαυτοῦ εἰδὼς ὅ τι ποιοίη καὶ ὅ τι πάσχοι, περὶ ὧν ἐκείνῳ λόγος οὐδεὶς διετείνετο, καὶ τὸν βασιλέα λιπαρῶς ἠξίου ἐφεῖναί οἱ χρᾶσθαι τῇ ἕξει καὶ στρατηγεῖν, ὡς οἵῳ τ´ ὄντι ὁμόσε τοῖς ἐχθροῖς ἰέναι καὶ συχνὰ τἀκείνων ἱστᾶν τρόπαια. Τὸ δ´ ἄρ´ ἦν, τοῦ βασιλέως ἀκούσαντος, εἰς ὑποψίαν ἐκείνῳ κακίστην, εἶτα καὶ κίνδυνον.

3. Συννοήσας γὰρ ὁ κρατῶν ὡς ὁ ταῦτα λέγων δυνατὸς ἐσεῖται καὶ πρᾶξαι—ἥ τε γὰρ ἡλικία καὶ τὸ τοῦ σώματος ἰσχυρὸν καὶ τρίτον ἡ περὶ ταῦτα πεῖρα πιστὴν ἡγεῖσθαι τὴν ὑποψίαν ἐδίδου—καί γ´ ἐπειλημμένος ἀνέσεως οὐχ ὑπὲρ ἡμῶν μᾶλλον κατ´ ἐκείνων, ἀλλὰ καθ´ ἡμῶν μετ´ ἐκείνων τῷ ἀποδρᾶναι καὶ μελετήσει ἴσως καὶ διαπράξεται, ἐν φυλακαῖς δέσμιον κατασχὼν ἐτήρει, μὴ καὶ φθάσοι, φησί, καθ´ ἡμῶν ἐκτελέσας ἃ κατὰ τῶν ἐχθρῶν ἐπηγγείλατο. Εἶτα τῆς περὶ ἐκεῖνον φροντίδος ἀνεῖσθαι θέλων, προστάσσει τῷ Τζυκανδήλῃ, ὀτρηρῷ γε ὄντι πρὸς ταῦτα, ἀπαγαγόντι πρὸς Νίκαιαν αὐτόν τε καὶ σὺν αὐτῷ Βούλγαρον, καὶ αὐτὸν ὄντα ἐν ὑποψίᾳ τοῦ ἀποδρᾶναι, Τζουίλαν λεγόμενον, πρὸ τοῦ εἰς τὸ κάστρον εἰσαγαγεῖν, ἄμφω στερῆσαι τῶν ὀφθαλμῶν· ὃ δὴ καὶ γέγονε μετὰ ταῦτα.

κγʹ. Ὅπως εἰς πατριάρχην ψηφίζεται παρὰ τῶν ἀρχιερέων Ἰωσήφ.

1. Ὁ μέντοι γε βασιλεύς, τὸν Γερμανὸν ἀποσκευασάμενος, περὶ πατριάρχου συνεσκόπει τοῖς ἱερεῦσιν, ὡς μηδὲν εἰδὼς δῆθεν, οὐδ´ ἕτοιμον ἔχων ὃν καὶ ἐν καρδίᾳ προὐκατεβάλετο. Οἷς γοῦν οὐκ ἐν ἐπιστάσει τὰ τούτων, τούτοις ἐπιπολαίως λογιζομένοις, ἔνθεν μὲν τοῦτον, ἔνθεν δ´ ἐκεῖνον οἱ τῆς καρδίας ὑπέγραφον λογισμοί· ὅσοι δὲ καὶ εἰς νοῦν ἔβαπτον τοῦ κρατοῦντος καὶ κατηυστόχουν τῶν ἐννοιῶν, ἐκείνοις εἶς καὶ μόνος ἐδόκει ὁ εἰς τὴν προστασίαν ἐπιτήδειος, ὁ καὶ θυμήρης τῷ βασιλεῖ.

2. Κοινῶς γοῦν συνδιασκεψάμενοι, τὸν Γαλησίου Ἰωσὴφ ἐψηφίζοντο, ἄνδρα πνευματικόν τε καὶ ἀγαθόν, ἁπλοϊκὸν καὶ εὐήθη τοὺς τρόπους, φέροντα δέ τινα καὶ ἐκ τῶν ἀνακτόρων, ἐπεί, γυναικὶ συζῶν, τῷ τῆς μακαρίτιδος δεσποίνης Εἰρήνης συνετάττετο κλήρῳ καὶ κατ´ ἀναγνώστας ἐξυπηρέτει, καὶ ἐλευθερίας ἱκανὰ δείγματα. Ἠγάπα δὲ καὶ τὸ τῶν εἰς χεῖρας πεσόντων μεταδιδόναι τοῖς ἄλλοις, ὅσα καὶ ἀσφαλῶς ἀποφήνασθαι, ὡς ἄλλοι δὴ τὸ γλισχρεύεσθαι. Τὸ δὲ ξένον ὅτι καὶ τῇ μοναχικῇ πολιτείᾳ ἐνασμενίζων ἐν ψαλμῳδίαις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις πολλάκις, ἐν ὑδροποσίαις ὅτ´ ἔδει, ἐν πραότητι καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἤθει χρηστῷ καὶ ἁπλότητι καὶ συνόλως ἀκαταγνώστῳ διαγωγῇ, οὐδὲ τῆς κατ´ ἄνθρωπον ἀρετῆς ἠμέλει, τοῦ καὶ προεντυχεῖν τινι καὶ προσπτύξασθαι καὶ τὰ φιλικὰ συλλαλῆσαι καὶ μειδιᾶσαι καὶ διαχεθῆναι πρὸς γέλωτα, εἴ που ἐλέχθη παρά τινος κατ´ ἄνεσιν ἢ καὶ ἐπράχθη εὔχαρι, καὶ ὑπελθεῖν ἄρχουσι δυναμένοις καὶ ζητεῖν ὑπὲρ ἄλλων καὶ ἁβραῖς τραπέζαις σὺν διαφόροις οἴνοις τε καὶ τραγήμασι τοὺς πολλοὺς ἑστιᾶν, καὶ μᾶλλον ὅσοις ὁ βίος ἄπορος καὶ ἀπάλαμνος καὶ τῆς καθ´ αὑτοὺς ἀναδοχῆς ἔχρῃζον. Τοῦ γοῦν τοιούτου καταδεξαμένου τὴν ψῆφον, ὁ βασιλεὺς εἰς πατριάρχην τοῦτον προβάλλεται, μηνὸς σκιροφοριῶνος εἰκοστῇ ὀγδόῃ τῆς δεκάτης ἐπινεμήσεως τοῦ ͵ϛψοεʹ ἔτους· ἑκατομβαιῶνος δὲ νουμηνίᾳ χειροτονηθεὶς εἰς ἀρχιερέας τετέλεσται. Περὶ δέ γε τὴν χειροτονίαν καὶ τοιοῦτόν τι γίνεται.

κδʹ. Ὅπως, παρευδοκιμηθέντος τοῦ Ἡρακλείας Πινακᾶ ὡς ὄντος ἐκ τῆς χειροτονίας τοῦ Γερμανοῦ, ὁ Μιτυλήνης Γρηγόριος χειροτονεῖ τὸν Ἰωσήφ.

1. Ὁ γὰρ Πινακᾶς μοναχός, παρὰ Γερμανοῦ τὴν χειροτονίαν δεξάμενος, Ἡρακλείας τῆς κατὰ Θρᾴκην ἦν ἀρχιποίμην, ᾧ δὴ καὶ προνόμιόν ἐστιν ἐκ παλαιοῦ, δικαιουμένῳ ἐκ Βυζαντίου ὡς ἀνέκαθεν τελοῦντος ὑπὸ τὴν Ἡράκλειαν, τὸν πατριάρχην χειροτονεῖν. Ἀπεπροσποιεῖτο γοῦν τὴν ἀπ´ ἐκείνου χειροτονίαν ὁ Ἰωσήφ.

2. Καὶ ὁ κρατῶν, σοφόν τι ποιῶν, ἐκεῖνον τότε προσκαλεῖται πρὸς τὰ ἀνάκτορα, ἐν τῷ κατ´ ἐκεῖνα ναῷ λειτουργήσοντα· καὶ δὴ ἐκεῖνος μὲν ὑπὸ πολλῷ μισθῷ τὴν λειτουργίαν ἐπλήρου, ὁ δέ γε Μιτυλήνης Γρηγόριος, ἐκ παλαιοῦ φέρων τὴν χειροτονίαν, χειροτονεῖν τὸν πατριάρχην ἐκλέγεται.

3. Ὅλου γοῦν τοῦ μηνὸς ἐκείνου ὁ βασιλεύς, ἐπεὶ οὐκ ἦν ἐκείνῳ τῆς τοῦ ἀφορισμοῦ λύσεως προὐργιαίτερον, ἐδίδου τῷ πατριάρχῃ καιρὸν σὺν τοῖς ἀρχιερεῦσι σκέπτεσθαι πῶς ἂν καὶ κατὰ τρόπον γένηται, προλαμβάνων αὐτὸς ἑκάστης διὰ τοῦ πάντ´ ἐκπληροῦν ῥᾳδίως, περὶ ὅσων ὁ πατριάρχης ἐκεῖνον ἠξίου, εὔοδα ποιεῖν τὰ τῆς λύσεως.

4. Ἐς τοσοῦτον γὰρ ἡδέως αὐτοῦ λέγοντος ἤκουεν ὥστε καί, δι´ ὁρισμῶν πεμπομένων ἑκασταχοῦ τῆς τῶν Ῥωμαίων ἐπικρατείας, προσέταττεν αὐτὰς δὴ τὰς τοῦ πατριάρχου γραφὰς ἀντὶ προσταγμάτων ἰδίων δέχεσθαι τοὺς ἐπ´ ἐξουσίας, προσαπειλουμένων καὶ κολάσεων τοῖς μὴ κατὰ τὰ ἐπιτεταγμένα, ὑπὲρ ὅτου ἂν καὶ γράψοι, τελέσουσιν. Ἤνοιξε μέντοι καὶ φυλακὰς καὶ πολλοὺς τῶν ἐγκεκλεισμένων ἐξείλετο τῶν δεσμῶν, καταδίκους συμπαθείας ἠξίωσεν, ἐξωρισμένους ἀνεκαλέσατο καὶ οἷς ἀπεχθῶς εἶχε κἀκείνοις ἐξιλεοῦτο, τοῦ πατριάρχου μεσιτεύοντος.

κεʹ. Ὅπως ἐλύθη τοῦ ἀφορισμοῦ ὁ βασιλεὺς παρὰ τοῦ Ἰωσήφ.

Ἐπέστη γοῦν ἡ μηνὸς ληναιῶνος δευτέρα, καθ´ ἣν καὶ ἡ ἐκκλησία ἄγει τὴν τῆς Ὑπαπαντῆς ἑορτήν· καὶ ὁ πατριάρχης συνάμα πᾶσιν ἀρχιερεῦσιν, ὑπὸ πολλῷ τῷ τῶν λαμπάδων φωτὶ καὶ ὕμνοις τῇ ἑορτῇ πρέπουσιν, ἔτι δὲ καὶ ταῖς ὑπὲρ βασιλέως πρὸς Θεὸν ἱκετείαις, ὡς ἔδει καὶ περιφανῶς παννυχεύσας, τὴν ἱερὰν λειτουργίαν ἐπιτελεῖ. Καὶ ἤδη ὡς ἤνυστο πᾶσα, τοῦ βασιλέως ἐν βασιλικαῖς ἱσταμένου δορυφορίαις συνάμα συγκλήτῳ πάσῃ καὶ πολιτείᾳ, προσιὼν τοῖς ἁγίοις προσεγγίζει θυρίοις, τῶν ἀρχιερέων ἔνδον τοῦ βήματος ἱσταμένων. Ἀποθέμενος οὖν τὴν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς καλύπτραν, ἀκαλύφῳ τῇ κεφαλῇ προσπίπτει Θεῷ καὶ ποσὶ προηγουμένως τοῦ πατριάρχου καὶ μεθ´ ὅτι θερμῆς τῆς προθέσεως τὴν συγχώρησιν ἐξαιτεῖ, ὁμολογῶν μεγαλοφώνως τὸ τόλμημα. Καὶ δὴ ἐπ´ ἐδάφους κειμένου τοῦ βασιλέως, ὁ πατριάρχης, χάρτην ἀνὰ χεῖρας ἔχων, ᾧπερ ἡ συγχώρησις ἐνεγέγραπτο, διεξιὼν καὶ ῥητῶς τὸ πλημμέλημα λέγων, τὸ ἐπὶ τῷ τοῦ βασιλέως παιδὶ δηλαδὴ Ἰωάννῃ, συνεχώρει τρανῷ τῷ στόματι, καὶ μετ´ αὐτὸν ἄλλος καὶ μετ´ ἐκεῖνον ἕτερος καὶ καθεξῆς οἱ πάντες· ὧν ἐφ´ ἑκάστῳ προσπίπτοντος καὶ τὴν συγχώρησιν αἰτουμένου, ἐκεῖνοι καθ´ ἕνα, τὸν χάρτην ἔχοντες ἀνὰ χεῖρας, τὸν αὐτὸν τῷ πατριάρχῃ συνεχώρουν τρόπον, πολλῶν χεομένων δακρύων, καὶ μᾶλλον τῶν ἐκ τῆς συγκλήτου, πρὸς ἐξιλέωσιν. Καὶ τέλος ἀναστὰς καὶ τρύφους ἱεροῦ μετασχὼν καὶ ὡς εἰκὸς προσκυνήσας καὶ συνταξάμενος, ἐχώρει πρὸς τὰ ἀνάκτορα. Ἀπέταξε δὲ καὶ τῷ ἐγκεκλεισμένῳ κατὰ τὸ τῆς Δακιβύζης φρούριον Ἰωάννῃ εἰς τροφῆς οἰκονομίαν καὶ ἐνδυμάτων τὰ ἱκανά, πολυωρῶν ἐκεῖνον συχνάκις τοῖς ἀναγκαίοις καὶ σχεδὸν καθ´ ἑκάστην φιλοφρονούμενος. Ἐντεῦθεν καὶ πρὸς τὴν διεξαγωγὴν τῶν κοινῶν σπουδαιότερον τρέπεται.
 

Chapitre XXI.

1. Germain se retire dans un Monastère. 2. L'Empereur le va prier de revenir à son Église. 3. Il donne sa démission. 4. Il reçoit des caresses et des offres de l'Empereur. 5. Il donne à l'Empereur le nom de Constantin. 6. Il refuse les présents et les pensions de l'Empereur.

1. Gemain ayant célébré les saints Mystères avec ses habits Pontificaux, le jour de le Fête de l'Exaltation de la sainte Croix, qui est célébrée tous les ans au mois de Septembre, il se retira sur le soir dans une Cellule qu'il avait au Monastère de Mangane sur le bord de la mer, à dessein d'y demeurer en repos.

2. L'Empereur en ayant appris la nouvelle l'alla trouvera la pointe du jour suivant avec des Sénateurs, des Prélats, et une partie du Clergé, et faisant semblant d'être fort fâché de sa retraite, il le pria de revenir prendre la conduite de son Eglise, et le menaça de l'y contraindre s'il s'opiniâtrait à vouloir vivre dans la retraite et dans le silence.

252 3. Germain répondit en Candiot à un autre Candiot, et comme s'il n'eût pas découvert le véritable sentiment de l'Empereur, il lui rendit de très humbles grâces de la bonne volonté qu'il avait pour lui, l'adjurant qu'étant chargé d'années, et de maladies, il ne se trouvait plus capable de supporter le poids de la charge Patriarcale, qu'il s'en démettait avec joie, et qu'il n'y aurait jamais ni prières, ni menaces qui pussent l'obliger à la retenir et en même temps il présenta sa  démission.

4. L'Empereur ayant entre ses mains ce qu'il avait si ardemment souhaité, continua toujours de dissimuler, et de témoigner de n'être pas satisfait, sans toutefois le presser davantage de reprendre le gouvernement de son Eglise, et se contentant de lui donner toujours des marques de son estime et de son respect. Pour le consoler en quelque sorte de sa déposition il lui demanda son avis touchant le choix d'un nouveau Patriarche, et l'appela son père de vive voix, et par écrit, comme en reconnaissance de ce qu'il lui avait le premier donné le titre si glorieux, et  si auguste de nouveau Constantin.

5. Germain avait agi en cela suivant l'inclination naturelle qu'il avait de flatter l'ambition des Souverains, et l'Empereur avait accepté ce nom. là avec d'autant plus de joie, qu'il disait que ses parents le lui avaient donné dans sa jeunesse. D'autres disent que ses païens ne l'avaient point 253 appelé Constantin, mais Manuel, et j'estime qu'ils disait vrai, parce que l'on trouve l'accomplissement de la prédiction du nombre des années de son règne, marqué dans le nombre des lettres de son nom. Quelques-uns s'y sont trompés, et ont cru qu'il ne régnerait que dix-sept ans, parce qu'il n'y a que dix-sept lettres dans le nom de Michel Paléologue, mais ils y devaient ajouter celui de Manuel, et ils en auraient trouvé vint-quatre.

6. L'Empereur lui ayant promis de prendre soin de ses nécessités, il le remercia en lui disant : Dieu saura bien choisir un Pasteur capable de gouverner son Église. La qualité de père de l'empereur est si relevée, que Dieu même semble se la réserver, mais s'il y a quelqu'un à qui l'on la puisse donner, il faut que ce soit celui qui sera honoré de la dignité de Patriarche, je n'ai que faire que vous preniez le soin de ma subsistance, puis que celui dont la Providence nourrit les petits des corbeaux à la bonté de le prendre. Mon Eglise, il parlait de celle d'Andrinople, a des revenus qui fuiront aux nécessités de l'Évêque, et aux miennes. Voila la générosité avec laquelle il refusa les offres de l'Empereur.

254 Chapitre XXII.

1. Vie profane de Barlaam Évêque d' Andrinople. 2. Sa déposition. 3. Sa disgrâce.

1.  L'Évêque qu'il avait mis en sa place à Andrinople était Barlaam ou Baille son neveu qui négligeait fort les affaires spirituelles de son Eglise. Il était curieux de vains ornements, il aimait les chevaux, et les armes, et faisait gloire de s'en servir dans les armées. Bien que cette manière d'agir fût blâmée durant la vie de son oncle, elle fut néanmoins impunie.

2. Depuis sa mort ayant été accusé de plusieurs crimes, il usa de cet artifice pour éviter sa condamnation que de faire semblant d'avoir perdu l'usage de la raison. Mais nonobstant cette feinte ayant été déposé par l'ordonnance d'un Concile, il mit bas toute sorte de dissimulation, et supplia l'Empereur de lui permettre de suivre l'inclination qu'il avoir pour la guerre, et de combattre les ennemis de son état.

3. Cette prière donna à l'Empereur un soupçon qui fut funeste à Barlaam. Car appréhendant qu'il n'employât contre lui la vigueur de sa jeunesse, la force de son tempérament, et son expérience en l'art de la guerre, il le fit arrêter, 255 et pour se délivrer du soin de le garder, il commanda à un nommé Tzycandile homme hardi, et propre à ces sortes d'exécutions de le mener à Nicée avec Tuylas Bulgare, soupçonné de vouloir prendre parti parmi les ennemis, et de leur crever les yeux. Ce qui fut exécuté.

Chapitre XXIII.

1. Joseph est élu Patriarche de Constantinople. 2. Ses mœurs.

1.  L'Empereur ayant dépossédé Germain par cette subtile tromperie, il délibéra avec les Évêques touchant l'élection d'un nouveau Patriarche, sans leur déclarer celui qu'il avait déjà élu dans le secret de son cœur. Ceux qui ne jugèrent de l'affaire que par le dehors proposèrent simplement ceux qu'ils crurent les plus capables, mais ceux qui pénétrèrent dans les sentiments du Prince n'en trouvèrent point de plus capable que celui qui lui était agréable. Ils élurent donc d'un commun consentement Joseph Supérieur du Monastère de Galese.

2. C'était un homme de piété, de vertu, d'une sainte simplicité, bien qu'il ne manquât pas de politesse, vu qu'il avait vécu à la Cour, et qu'ayant été marié, il avait été de la Chapelle de l'Impératrice Irène, et y avait sait la fonction de Lecteur. Il usait en toutes choses d'une hon- 256 nête liberté. Il était fort libéral, et prenait plus de plaisir à distribuer le bien qui lui tombait entre les mains, que les autres n'en prennent et le retenir. Ce que je vais dire paraîtra peut-être plus étrange, et plus admirable. C'est que bien qu'il fût accoutumé aux exercices de la vie Monastique, au chant, aux veilles, aux jeunes, à l'abstinence du vin, à la modestie, et à une manière d'agir toute exemplaire, et toute sainte, il ne laissait pas pour cela d'avoir les autres vertus plus proportionnées à la portée ordinaire des nommes. Il avait l'abord agréable, la conversation douce. Il éclatait quelquefois de rire quand on tenait des discours divertissants, où que l'on faisait quelque action plaisante. Il n'ignorait pas l'art de s'insinuer dans l'esprit des Grands. Il priait volontiers à dîner des personnes qui n'étaient pas riches, les traitait avec délicatesse, et leur faisait servir des mets exquis, et plusieurs sortes de vins. Il fut élu par le suffrage des Evêques, et de l'Empereur le vingt-huitième jour du mois de Décembre, en la dixième Indiction, et en l'année six mille sept cent soixante et quinzième, depuis la création du monde. Il fut sacré le premier jour de Janvier de l'année suivante. Je dirai ici ce qui arriva à son sacre.

257 Chapitre XXIV.

1. Droit de l'Évêque d'Héraclée. 2. L'Évêque de Mytilène sacre Joseph. 3. L'Empereur désire l'absolution. 4. Il rend de grands honneurs au Patriarche.

1. Pinacas Évêque d'Héraclée qui avait été ordonné par Germain avait droit d'imposer les mains au Patriarche par un privilège de son Eglise, de laquelle celle de Constantinople dépendait autrefois. Mais Joseph ne désirant pas qu'il les lui imposât, l'Empereur le pria de célébrer les saints Mystères dans la Chapelle de son palais.

2,. Il n'eut garde de refuser la prière de l'Empereur parce qu'il y avait une rétribution fort ample pour celui qui célébrait. Cependant l'Évêque de Mytilène qui était un des plus anciens imposa les mains au Patriarche.

3. L'Empereur donna un mois entier au Patriarche, et aux Évêques pour examiner à loisir les moyens les plus convenables de lui donner l'absolution qu'il désirait avec une ardeur si extrême, et pour l'obtenir plus facilement il accorda sur le champ au Patriarche toutes les grâces qu'il lui avait demandées.

4. Il lui fit même un traitement si favorable, et si obligeant que d'envoyer un ordre exprès 258 dans les Provinces pour commander aux Gouverneurs d'obéir à tout ce qui serait contenu dans les lettres du Patriarche avec la même soumission que s'il avait été établi par un Edit. Il ouvrit les prisons à sa prière, il rappela les exilés, il fit grâce aux coupables.

Chapitre XXV.

L'Empereur reçoit l'absolution.

Le second jour du mois de Février auquel l'Eglise célèbre la fête de la Présentation du Sauveur au Temple, le Patriarche, et les Evêques passèrent toute la nuit à célébrer le saint Office, et les sacrés Mystères avec une quantité incroyable de lumières. Lorsque la cérémonie fut achevée, l'Empereur qui était demeuré debout avec ses gardes, avec les Sénateurs, et avec le peuple s'approcha de la porte, se découvrit, et ayant la tête nue, se prosterna à terre pour adorer Dieu, puis se jeta aux pieds du Patriarche, confessa publiquement son péché, et en demanda humblement pardon. Pendant qu'il était de la sorte prosterné contre terre le Patriarche tenant un papier entre les mains, sur lequel était écrite la formule de l'absolution prononça distinctement, et à haute voix qu'il l'absolvait du péché qu'il avait commis contre le jeune Empereur. Les Évêques prononcèrent 259 chacun à leur tour la même absolution ayant aussi la Formule entre leurs mains, et l'Empereur à leurs pieds. Pendant cela plusieurs fondaient en larmes, et principalement les Sénateurs qui demandaient à Dieu grâce, et miséricorde. Enfin l'Empereur se leva, reçut la sainte Communion, adora Dieu, prit congé des Prélats, et se retira dans son palais. Il prit soin de Jean, qui était dans le sort de Dacibyze, lui assigna des revenus pour sa table, et pour ses autres dépenses , et s'appliqua en suite avec plus d'ardeur que jamais au gouvernement de l'Etat.

κϛʹ. Περὶ τοῦ κήδους τοῦ τε Ταρχανειώτου Ἀνδρονίκου καὶ υἱοῦ τῆς τοῦ βασιλέως ἀδελφῆς Μάρθας καὶ τῆς θυγατρὸς τοῦ δυτικοῦ Ἰωάννου.

1. Καὶ ἐπεὶ πάλιν ἀνοιδαίνειν ὥρμων τὰ δυτικά, τοῦ δεσπότου Μιχαὴλ ἐξ ἀνθρώπων γεγονότος καὶ τὸν μὲν Νικηφόρον ἐπὶ τῇ ἰδίᾳ ἀρχῇ καταλείψαντος, τῷ δέ γε νόθῳ Ἰωάννῃ χώραν οὐκ ὀλίγην διανενεμηκότος ἰδίᾳ,

2. καὶ ὁ μὲν Νικηφόρος ἠγάπα κατέχων τὰ ἑαυτοῦ, ὁ δὲ Ἰωάννης καὶ ὑπὲρ τὰ ἐσκαμμένα πηδᾶν ὠρέγετο καί, τῶν τοῦ ἀδελφοῦ ἀποσχόμενος, τῶν ἡμετέρων προσήπτετο, σκυλεύων τὸ προστυχόν,

3. πολέμῳ μὲν ἐκεῖνον ὁ βασιλεὺς μετιέναι οὐκ ἐδοκίμαζε, θερμουργὸν ὄντα καὶ νέον ἀρχῆς ἁψάμενον, δι´ εἰρήνης δ´ ὑπελθεῖν καὶ κατὰ κῆδος σπένδεσθαι πολλῷ κρεῖττον ἡγεῖτο τοῦ πολεμεῖν. Ὅθεν καὶ πρεσβείαις μὲν τὸ σκληρὸν ἐκείνου μαλάσσει καὶ αὔθαδες· ἐπεὶ δ´ ἐκεῖνος καὶ ὡραίαν γάμου ἔτρεφε θυγατέρα, ἠβούλετο διὰ κήδους βεβαιώσασθαι τὴν εἰρήνην. Ἦν γὰρ καὶ ἄλλως ὁ Ἰωάννης δραστήριος, ὡς καὶ τῇ τῶν ἐπιτηδευμάτων ταχυτῆτι σὺν τῇ περὶ τὰς μάχας συνέσει καὶ λίαν ἀριστουργεῖν, καὶ εἰς δέος τὸν δεσπότην πολλάκις ἐτίθει, μήπως καὶ αὐτὸν ἐπιτηδευόμενος παρακρούσαιτο καὶ τῇ τῆς νίκης ἀδοξίᾳ περιβαλεῖν δυνηθείη. Διὰ ταῦτα καὶ σπεύσας ὁ βασιλεὺς λίαν σοφῶς τε καὶ ἀσφαλῶς τὴν ἐκείνου προκατελάμβανεν εὔνοιαν καὶ τὴν θυγατέρα τοῦ Ἰωάννου τῷ ἀνεψιῷ αὐτοῦ καὶ υἱῷ τῷ τῆς Μάρθας Ἀνδρονίκῳ, πέμψας καὶ σὺν οὐκ ὀλίγῃ τιμῇ ἀγαγών, εἰς γάμον ἐδίδου, ὀνομάζων ἐξ ἀξιωμάτων τὸν μὲν γαμβρὸν μέγαν κονοσταῦλον, τὸν δὲ πενθερὸν Ἰωάννην σεβαστοκράτορα. Καὶ τῷ μὲν Ἰωάννῃ ἐσπένδετο διὰ ταῦτα, καὶ ὅσον τὸ μέρος ἐκείνου ἀνακωχὰς οὐ τὰς μικρὰς εἶχον τὰ τῶν Ῥωμαίων στρατεύματα.

4. Οὐ μὴν δὲ καὶ τῶν λοιπῶν ἀποπεφροντίκει, ἀλλὰ πολὺς ἦν, ἔνθεν μὲν ἐκ θαλάσσης, τῷ ναυτικῷ χρώμενος, ἐκεῖθεν δὲ κατὰ γῆν, Τριβαλλοῖς τε καὶ Ἰλλυριοῖς προσεπέχων. Καὶ τὸ ναυτικὸν ἦγεν ἀνὴρ γενναῖος, ὁ Φιλανθρωπηνός, πρωτοστράτωρ μὲν ἐξ ἀξίας, τοῦ δὲ μεγάλου δουκὸς Λάσκαρι, ἐξώρου ὄντος ἤδη καὶ μὴ οἵου τε πολέμοις ἐνασχολεῖσθαι καὶ μάχαις, τὸ γῆρας ἀνέχων καὶ τὴν ἐκείνου τάξιν ἀναπληρῶν. Καὶ ὁ μὲν Φιλανθρωπηνὸς ἐπεφέρετο τὰ πρωτεῖα καὶ τοῖς ὅλοις ἐπεστάτει, οἱ δ´ ὑπ´ ἐκείνῳ, πολλοί τε ὄντες καὶ μέγιστοι, εἰς λοχαγοὺς καὶ ταγματάρχας καὶ κόμητας καὶ ναυάρχους ἐτάττοντο. Ὁ γὰρ στόλος πολὺς καὶ πολλαῖς ναυσὶν ἐξηρτύετο· τὰς μέντοι γε ναῦς ἄνδρες ἐπλήρουν νεανικοὶ τὰς ὁρμὰς καὶ τὰς προθυμίας λαφυκτικοί, οἱ ἀνὰ τὴν πόλιν Γασμοῦλοι, οὓς ἂν ὁ Ῥωμαῖος διγενεῖς εἴποι, ἐκ Ῥωμαίων γυναικῶν γεννηθέντες τοῖς Ἰταλοῖς, ἄλλοι τε πλεῖστοι ἐκ τῶν Λακώνων, οὓς καὶ Τζάκωνας παραφθείροντες ἔλεγον, οὓς ἔκ τε Μορέου καὶ τῶν δυτικῶν μερῶν, ἅμα μὲν πολλούς, ἅμα δὲ καὶ μαχίμους, ἅμα γυναιξὶ καὶ τέκνοις εἰς Κωνσταντινούπολιν μετῴκιζεν ὁ κρατῶν. Ἦσαν δ´ αὐτοῖς καὶ εἰς ὑπηρετῶν τάξιν οἱ πανταχόθεν προσελῶντες, ὡς εἴ τις εἴποι νηῶν εἰς τὸ πρόσθεν ἐλάται, οὓς πανταχοῦ τῶν κατ´ αἰγιαλοὺς χωρῶν, καλούς τε καὶ πλείστους, ἀπέταξεν ὁ κρατῶν· οὐ γὰρ ἦν ἀσφαλῶς κατέχειν τὴν πόλιν τοὺς Ῥωμαίους, ὡς αὐτὸς ἔλεγε, μὴ τὸ πᾶν θαλασσοκρατοῦντας.

κζʹ. Ὅπως καὶ ὁπόσαις δυνάμεσι στρατηγοῦντος τοῦ δεσπότου καὶ ἐπὶ τοῖς δυτικοῖς συχνάκις ἐπιχωριάζοντος, τὰ ἀνατολικὰ ἀπώλοντο.

1. Τῶν δὲ κατὰ γῆν ὁ δεσπότης Ἰωάννης ἐξηγούμενος πολλοὺς καὶ μεγάλους εἶχεν ὑφ´ αὑτῷ στρατηγούς· τὸ δὲ στρατιωτικὸν ἐν ἀλλαγίοις, ὡς αὐτοὶ φαῖεν ἂν οἱ ἐπὶ τῶν ταγμάτων κοινολογούμενοι, πλείστοις συνίστατο. Ἦν γὰρ τὸ Παφλαγονικόν, πολύ τε καὶ μέγιστον· ἦν δ´ ἐξ Ἁλιζώνων πλεῖστον καὶ τὰ ἐς πόλεμον ἀγαθόν, οὓς καὶ Μεσοθινίτας ὁ κοινὸς εἴποι λόγος. Ἦσαν ἔνθεν μὲν Θρᾷκες, ἐκεῖθεν δὲ Φρύγες, ἔνθεν μὲν Μακεδόνες, ἐκεῖθεν δὲ Μυσοί, καὶ Κᾶρες ἄλλοι, καὶ πολὺ τὸ ἐκ Μαγεδῶνος καί γε τὸ Σκυθικὸν προσῆν, καὶ τὸ ξενικὸν Ἰταλικὸν πλεῖστον ἄλλο. Καὶ ἁπλῶς φάναι, τὸ ὅλον ἐν ἀνυποστάτῳ δυνάμει συνεκροτεῖτο, οὓς κινῶν ὁ δεσπότης φοβερὸς ἦν, ὅπῃπερ ἐπισταίη, καὶ μᾶλλον τοῖς δυτικοῖς.

2. Παρ´ ἣν αἰτίαν καὶ τὰ τῆς ἀνατολῆς ἐξησθένουν, τῶν Περσῶν ἐπιθαρρούντων καὶ εἰσβαλλόντων ταῖς χώραις παρὰ πᾶσαν τοῦ κωλύσοντος ἐρημίαν. Ὅθεν καὶ Μαίανδρος μὲν ἐξῳκεῖτο, οὐκ ἀνδρῶν μόνων τῶν ἐν πλείσταις τε καὶ μεγίσταις χώραις, ἀλλὰ καὶ αὐτῶν μοναχῶν· ἄλλη γὰρ Παλαιστίνη ὁ χῶρος ὁ περὶ Μαίανδρον ἦν, οὐ βοσκημάτων καὶ μόνον ἀγέλας αὐξῆσαι καὶ ποίμνια, οὐδ´ ἀνδρῶν φορὰν ἐνεγκεῖν ἀγαθός, ἀλλὰ καὶ μοναχῶν οὐρανοπολιτῶν ἐπιγείων συστῆσαι πληθύας ἄριστος, παρὰ τοσοῦτον ἐπ´ ἄλλοις τὰ πρωτεῖα φέρων πρὸς Παλαιστίνην παρ´ ὅσον ἑνὶ καὶ μεγίστῳ ἡττᾶτο, τῷ τὰς διατριβὰς ἐκεῖσε γενέσθαι τοῦ ἐμοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ. Καὶ οὕτω μὲν κατ´ ὀλίγον Μαίανδρος ἠρημοῦτο, εἰσχωρούντων ἐνδοτέρω τῶν ἐκεῖσε διὰ τὴν τῶν ἐθνῶν ἐπίθεσιν, ἅπας δὲ Ζυγὸς ἐκεῖνος τῶν Νεοκάστρων, Ἄβαλά τε καὶ Καΰστρου χῶραι καὶ Μαγεδὼν καὶ ἡ περίπυστος Καρία πᾶσα τοῖς ἐχθροῖς κατετρέχοντο· ἐῶ λέγειν Τραχεῖαν καὶ Στάδια, Στρόβιλόν τε καὶ τὰ ἀντίπεραν Ῥόδου· ἃ χθὲς καὶ πρώην ὑπὸ Ῥωμαίους τελοῦντα ἐχθρῶν ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ ἐγένοντο ὁρμητήρια. Τὰ δὲ πρὸς θατέρᾳ θαλάσσῃ φῦλα, ἵνα μὴ τὰ μέσα λέγω, ὅσα τε ἐν Μαρυανδηνοῖς τε καὶ Μόσυσι καὶ ὅσα ἐν τοῖς μεγαθύμοις Ἑνετοῖς ὄντα τῇ Ῥωμαίων ὑπήκουον, σὺν οἷς καὶ ἔτι τὰ ἔνδον μέχρι Σαγγάρεως, ἐπὶ τοσοῦτον ἠφάνιστο ὥστε καὶ Μαρυανδηνοῦ θρηνητῆρος χρῄζειν ἀξίως τἀκεῖ θρηνήσοντος. Τῶν γὰρ δυνάμεων, πολλῶν τε καὶ θαυμαστῶν οὐσῶν, συγκατατριβομένων τοῖς δυτικοῖς καὶ κατ´ ὀλίγον δαπανωμένων, τοῖς κατ´ ἀνατολὴν τοσοῦτον ὁ κίνδυνος περιέστη ὥστε μηδ´ εἰς αὐτὴν Ἡράκλειαν τὴν τοῦ Πόντου βαδίζειν εἶναι πεζῇ τοὺς ὁρμωμένους ἐκ πόλεως, τῶν ἐκεῖσε ὁρίων τῷ Σαγγάρει περικλεισθέντων καὶ τῶν πέραν πάντων λείας γεγονότων οὐ Μυσῶν, ἀλλά γε Περσῶν. Μόνα δὲ τὰ πρὸς θάλασσαν φρούρια κατελείφθησαν, τὰ περί τε Κρῶμναν καὶ Ἄμαστριν καὶ Τῖον καὶ Ἡράκλειαν, τόπων ὀνόματα μόνα σῴζοντα· ἃ δή, εἰ μὴ τῇ θαλάσσῃ προσεχρῶντο, καὶ ταῦτα τῶν χωρῶν κατεχομένων τοῖς Πέρσαις, πάλαι ἂν ταῖς χώραις καὶ αὐτὰ συναπώλοντο.

3. Ἓν δὲ τὸ συντελέσαν τῇ τούτων ἀπωλείᾳ καὶ τῶν ἄλλων μέγιστον, ὡς αὐτὸς ὁ βασιλεὺς ὕστερον ἔλεγεν, ὅτε, μικρὸν πρὸ θανάτου πατῶν τὸν τόπον, ἑώρα, σὺν οὐκ ὀλίγῳ καὶ ταῦτα στρατῷ, καὶ τὰ πλεῖστα κατῳκτίζετο, ἡ τῶν πεμπομένων ἐκεῖσε ταξιαρχῶν γλισχρότης τε καὶ φειδωλία καὶ ἡ ἐπὶ τῷ λαμβάνειν σπουδή, οὐ περιοριζομένη μέτρῳ καὶ κόρῳ, καὶ ἡ ἐκεῖθεν πρὸς τὸν κρατοῦντα ψευδολογία, μηδὲν ἐκστρατεύοντα, ὡς ὀλίγιστόν τι ἀπώλετο, ὡς ἐπὶ μικροῖς ἡ ζημία, ὡς τὸ πᾶν ἐπὶ κεφαλαίοις ἵσταται καὶ τὸ ἀφαιρεθὲν σπουδῆς ὀλίγης ἀνακαλεῖσθαι, καὶ τἆλλα οἷς συνεχέσι, ποτίμοις μὲν τῷ φαινομένῳ, ἁλμυροῖς δὲ τῇ ἀληθείᾳ, τὰς βασιλικὰς ἀκοὰς περιήντλουν καὶ γράφοντες καὶ διαμηνυόμενοι.

4. Τὸ δὲ τῆς ἀστρατείας αἴτιον, ὡς καὶ τοῦτο αὐτὸς ὁ βασιλεὺς ὡμολόγει, τὸ συρραγὲν σχίσμα τῆς ἐκκλησίας καὶ τὸ πολὺ τῶν ἀνυποτάκτων ῥακενδυτῶν τε καὶ σακκοφόρων πλῆθος καὶ ὁ πολὺς ἐκείνων φορυτὸς τῶν εἰς αὐτὸν κατηγορημάτων καὶ ἡ πρὸς ταῦτα δειλία τοῦ βασιλέως, τὴν ἀποστασίαν ὑποπτεύοντος. Οὐ γὰρ ἦν ἡσυχάζειν αὐτούς, ἀλλ´ εἰσδυομένοις τὰς τῶν ἀνθρώπων οἰκίας, σφίσιν ἦν ἐκ προχείρου συνείρειν τὰ πολλὰ κατὰ βασιλέως, ὡς τὸν κληρονόμον ἀδικήσειεν, ὡς ἐξελάσειεν τοῦ θρόνου τὸν πατριάρχην, ἀλλ´ οἱ ὅρκοι, ἀλλ´ αἱ συνθῆκαι, ἀλλὰ τὸ καὶ τό, οἷς ἐκεῖνοι μὲν πορίζεσθαι εἶχον, πλεῖστα τῶν ἀκουόντων ἀπολαμβάνοντες. «Ἐμὲ δέ, φησίν, οἱ φόβοι καὶ αἱ δειλίαι περιίσταντο, μὴ καί τι τῶν ἀβουλήτων νεωτερισθείη.» Ἐξ ὧν συνέβαινον ὑποψίαι, ἃς ἀνάγκη φυλαττόμενον ἀποκεκλεῖσθαι καὶ ἠρεμεῖν, τὸ καθ´ αὑτὸν πολυωροῦντα καὶ τὰ τῶν πραγμάτων τοῖς τυχοῦσιν ἐπιτρέποντα. Ταῦτ´ ἔλεγε μὲν ὕστερον ὁ κρατῶν πρὸς τὸν Ἀλεξανδρείας Ἀθανάσιον, ὡς αὐτὸς ἡμῖν ἀπήγγειλεν, ὅτε, συνὼν κἀκεῖνος ἐπὶ τῆς ἐκστρατείας κατὰ παραμυθίαν τῷ βασιλεῖ, ἑώρα μὲν τὰς τῶν χωρῶν πέραν τοῦ Σαγγάρεως ἐρημώσεις, κατήκουε δὲ τῶν τοιούτων, ἐποικτιζομένου τοῦ κρατοῦντος ταῖς ἐρημώσεσιν. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν καὶ ἡμεῖς κατὰ τόπον ἐροῦμεν πλατύτερον.

κηʹ. Περὶ τοῦ κατὰ τὴν ἐκκλησίαν σχίσματος καὶ περὶ τῶν Παντεποπτηνῶν μοναχῶν.

1. Τότε δὲ καὶ ταῖς ἀληθείαις τὸ σχίσμα τῆς ἐκκλησίας ηὐξάνετο, ὡς καὶ κατ´ οἰκίας τοὺς ἐντὸς διῃρῆσθαι καὶ ἄλλως μὲν πατέρα διάγειν, ἄλλως δ´ υἱόν, καὶ μητέρα καὶ θυγατέρα, καὶ νύμφην καὶ πενθεράν. Ἦσαν δὲ πλείους καὶ οἱ περὶ τὸν Ὑάκινθον μοναχοί, ἄστατοί τινες καὶ εἰς τόπους ἐκ τόπων πλανώμενοι, ὑπὲρ τοῦ πατριάρχου ζηλοῦντες ἐξορισθέντος. Ἄλλοι δέ γε καὶ εἰς ἀρετὴν διαβεβοημένοι ἔκ τε τοῦ Γαλησίου καὶ ἑτέρων μονῶν, ὡς οἱ τότε τῇ τοῦ Παντεπόπτου μονῇ προσκαθήμενοι, ἀπορραγέντες τῆς ποίμνης ἕκαστος τῆς ἰδίας, καθ´ ἑαυτοὺς διέζων, μηδ´ ὁπωστιοῦν τὸν Ἰωσὴφ εἰς κοινωνίαν δεχόμενοι, τοῦτο μὲν ὡς καὶ αὐτοῦ ἐπιβάντος δῆθεν τοῦ θρόνου ἐπὶ τῷ πτερνίσαι τὸν Γερμανόν, τοῦτο δὲ καὶ ὡς αὐτοῦ, τὸ πρῶτον ὑπὲρ τοῦ πατριάρχου ζηλοῦντος, καὶ τὴν τοῦ Γερμανοῦ κοινωνίαν ἀποτρεπομένου καὶ τοῖς ἄλλοις προτρέποντος. Ἔγκλημα δ´ εἶχε καὶ οὗτος ἴδιον, μεῖζον τοῦ προλαβόντος· ἐκεῖνος μὲν γὰρ τῇ μεταθέσει προσέκρουεν, ὁ δ´ Ἰωσὴφ τῷ ἀπὸ τοῦ πατριάρχου ἀφορισμῷ, ὃν ἀφωρίσθαι ἔλεγον ἐπὶ τῷ μὴ τὸν βασιλέα εἰς πνευματικὴν υἱότητα δέχεσθαι.
Οἱ δ´ ἐπὶ τῆς τοῦ Παντεπόπτου μονῆς μοναχοὶ καὶ ἀπεθάρρουν καὶ παρρησιαστικώτερον ἔβαλλον, ἅμα μὲν καὶ ὡς ἐπιβήτορι, ἅμα δὲ καὶ ὡς ἀφωρισμένῳ τῷ πατριαρχοῦντι ἐπέχοντες. Ἐντεῦθεν γὰρ καὶ μέγα τι συνελογίζοντο τὸ καὶ λύειν ἄλυτα, καὶ μᾶλλον εἰς κρῖμα καὶ εἰς ἐπίτασιν, οὐχ ὅπως ἀμετόχως, ἀλλὰ καὶ τοῖς αὐτοῖς ἐνεχόμενον λύοντα. Πολλὴν δὲ καὶ τὴν ἐκ λόγων ἐπέφερον πιθανότητα ἅμα μὲν τῷ τῶν προσώπων σφῶν σεβασμίῳ, ἅμα δὲ καὶ τῷ συζηλοῦν ἐκείνοις ὑπὲρ τοῦ πατριάρχου τὸν Ἰωσήφ, ὃν καί, ὡς ὀστράκου μεταπεσόντος, ἐπὶ τοῦ πατριαρχικοῦ θρόνου ἤκουον ἐφιζάνοντα. Τούτους περὶ πλείστου ποιούμενος ἢ πείθειν ἢ ποιεῖν ἐκποδών—ὀξεῖαι γὰρ ἀκίδες κατὰ ψυχὴν εὐσυνειδητοῦσαν οἱ ἔλεγχοι—, εὐπροσώπως χρᾶται τῷ βασιλεῖ, καί, ἐπειδὴ τὸ πείθειν οὐκ ἦν—ποῦ γάρ; —ἄνδρας ἀμειλίκτους τὴν ἔνστασιν, κολάζειν ᾑροῦντο. Ἀνατίθεται τοίνυν τὰ περὶ τούτων τῷ Ἀκροπολίτῃ Γεωργίῳ καὶ εἰς λογοθέτας μεγάλῳ καὶ σοφῷ τὰ μάλιστα, πλὴν κατημελημένως τῶν εἰς συνείδησιν ἔχοντι. Καὶ δὴ ἐπ´ οἰκίας ἀπαγαγὼν χαλεπῶς ᾐκίζετο, δαίρων, κρεμαννύων, μαστίζων, τοὺς δέ γε κρείττους ἐκείνων καὶ ἀτιμῶν τῷ δι´ ἀγορᾶς θριαμβεύειν ἀτίμως ἐπ´ αἰτίαις κακίσταις καὶ πεπλασμέναις, ἄνδρας πολὺ τὸ ἀξιοπρεπὲς ἔχοντας ἐκ τοῦ βίου καὶ τῆς σφῶν καταστάσεως, οὓς καὶ μετὰ τὸ πικρῶς ὡς οἷόν τε μετελθεῖν ἐξορίαις ἐδίδου, τοὺς καθάπαξ τῆς γῆς καὶ τῶν γηΐνων ἐξωρισμένους.

3. Καὶ τότε πρώτως πολλοῖς ἐπέκλασε τὰς συνειδήσεις ὁ Ἰωσήφ, καὶ τῇ τούτων παραθέσει ὁ προλαβὼν τὸ κρεῖττον ἐφέρετο, ὡς μηδὲν μηδενὶ ἐνοχλήσας, καθ´ ὅ τι καὶ λέγοιεν· ᾧ δὴ καὶ ὁ κρατῶν καὶ αὖθις ἐχρᾶτο καὶ πατέρα ὠνόμαζε καὶ εἰς βουλὴν εἶχε καὶ εἰς πολλὰ ἐχρᾶτο συλλήπτορι καὶ ἡδέως ἤκουε μεσιτεύοντος. Ἦν γὰρ ὁ ἄνθρωπος καὶ τῷ κόσμῳ σύντροφος καὶ δεινὸς ὑπελθεῖν ἄρχουσι καὶ πεῖσαι, ὅτε καιρός, καὶ θυμὸν μαλάξαι καὶ ἀγριᾶναι· εἶχε δὲ σὺν τῇ γνώμῃ καὶ τοῦ σώματος ἰσχυρῶς, ὡς πολλάκις τοῦ μηνὸς ἢ καὶ τῆς ἑβδομάδος ἐνίοτε πρόσοδον ποιεῖσθαι πρὸς βασιλέα, τοῦτο μὲν καὶ ἀφ´ ἑαυτοῦ, τοῦτο δὲ καὶ καλούμενος.

κθʹ. Ὅπως ἀποστέλλεται εἰς Παιονίαν μετὰ τοῦ μεγάλου δουκὸς τοῦ Λάσκαρι ὁ προπατριαρχεύσας Γερμανὸς κἀκεῖθεν ἤγαγε νύμφην τῷ τοῦ βασιλέως υἱῷ καὶ ὅπως ἐστέφθησαν.

1. Ἐπεὶ δὲ καὶ ὁ υἱὸς τῷ βασιλεῖ ἤνδρωτο ὁ Ἀνδρόνικος, ὃν καὶ εἰς τὴν βασιλείαν διάδοχον ὡς καὶ τῶν ἄλλων πρότερον προητοίμαζε, καὶ ἔδει συναρμόττειν αὐτὸν τῇ πρεπούσῃ συζύγῳ, τὸ μὲν πρὸς τοὺς Ἰταλοὺς πρεσβεύεσθαι εὐόδως οὐκ εἶχε, τοῦ Καρούλου μεταξὺ κειμένου κατὰ τὴν Πούλειαν, ὃν καὶ ἐχθρὸν ἀκήρυκτον ἑαυτοῦ καὶ Ῥωμαίων ἐγίνωσκε διὰ τὴν πόλιν καὶ τὸ μετὰ τοῦ Βαλδουίνου ἐπὶ τοῖς παισὶν αὐτῶν κῆδος· ἤδη γὰρ τὸν Μαφρὲ καταλύσας, ἐμεγαλύνετο ῥὴξ ὁ πρότερον κόντος, ὡς τοῦ ῥηγὸς Φραγγίας αὐτάδελφος· τοῦτο γάρ οἱ καὶ συμπεφωνημένος μισθὸς ἦν παρὰ τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐπὶ τῷ Μαφρὲ ἀποστατοῦντι ὁρμῆς, ἂν εἰς τέλος νικῴη.

2.  Ἐπεὶ ταῦτα, ἔγνω πρὸς Παίονας τὴν πρεσβείαν στεῖλαι· ὁ γὰρ ῥὴξ ἐκείνων υἱὸς ἦν Ῥωμογενής, ἐκ μητρὸς τῷ ῥηγὶ γεννηθείς, τῆς τοῦ παλαιοῦ Λάσκαρι θυγατρός. Τρεῖς γὰρ ἐκείνῳ βασιλεύοντι τηνικάδε θυγατέρες ἦσαν· αὕτη μία καὶ ἡ θαυμαστὴ Εἰρήνη δευτέρα, ἣν ὁ Ἰωάννης σχὼν ἐβασίλευσε, τὸν πενθερὸν διαδεξάμενος, καὶ τρίτη ἡ τῷ μεγάλῳ κυρίῳ κατὰ τὴν πόλιν ἐκδοθεῖσα Εὐδοκία. Ἐξ ἐκείνης γοῦν τῆς προτέρας ὁ τῆς Παιονίας ῥήξ, τῷ ῥηγὶ καὶ πατρὶ γεννηθείς, γυναῖκα πάνυ ὡραίαν ἐκ Κομάνων καὶ αἰχμάλωτον, ὡς λέγουσιν, διὰ τὸ κάλλος ἑαυτῷ ἁρμοσάμενος, θυγατέρα γεννᾷ. Ταύτην ὡς εὐγενῆ καὶ ἐκ τῶν Λασκαρίων καταγομένην συναρμόττειν ὁ βασιλεὺς ἐβούλετο τῷ υἱῷ. Καὶ δὴ εἰς πρεσβείαν ἐκλέγεται περὶ τούτων τὸν ἀπὸ πατριαρχῶν τοῦτον δὴ τὸν Γερμανὸν καὶ τὸν μέγαν δοῦκα τὸν Λάσκαριν, ἔξωρον ἤδη ὄντα, διὰ τὸ πρὸς ἐκεῖνον αὐτοῦ συγγενές· τοῦ γὰρ πάππου τὸν τόπον τῷ ῥηγὶ ἐπλήρου, ὅσα καὶ ἀδελφὸς τοῦ Λάσκαρι βασιλέως. Οἳ δὴ καὶ ἀπελθόντες πεζῇ τὰ τῆς πρεσβείας ἐπλήρουν καὶ τὴν τοῦ ῥηγὸς θυγατέρα τῷ υἱεῖ τοῦ βασιλέως καὶ βασιλεῖ νύμφην φέρουσιν, ᾗ δὴ καὶ Ἄνναν ὄνομα τίθησιν ὁ κρατῶν· καὶ περιφανεῖς τοὺς γάμους τελεῖ αὐτῇ τε καὶ τῷ υἱῷ ἐπὶ τοῦ θείου καὶ μεγάλου τεμένους τῆς τοῦ Θεοῦ Λόγου Σοφίας, τοῦ πατριάρχου Ἰωσὴφ εὐλογήσαντος.

3. Καὶ αὖθις τοῦ ἐπιόντος ἔτους, μηνὸς μουνυχιῶνος ὀγδόῃ, βασιλικῶς αὐτοὺς σὺν τῷ πατριαρχοῦντι ὁ βασιλεὺς καὶ πατὴρ ταινιοῖ καί οἱ ὡς βασιλεῖ τὰ τῆς θεραπείας πρὸς τὸ μεγαλειότερον ἀποτάττει. Τάττει δὲ τούτῳ καὶ τρία τῶν ὀφφικίων ἰδίως ὡς ἀναγκαῖα· καὶ τὸν μὲν Λιβαδάριον πιγκέρνην ἀποκαθίστησι, τὸν δέ γε Βρυέννιον ἐπὶ τῆς τραπέζης τιμᾷ καὶ τρίτον τὸν ἐκ Χριστουπόλεως Τζαμπλάκωνα τατᾶν τῆς αὐλῆς αὐτοῦ ἐγκαθίστησιν. Ηὐτρέπιστο μέντοι τούτῳ καὶ βακτηρία βασιλικὴ χρυσῆ ὑπόξυλος, ἐς ὃ κρατεῖν ταύτην ἐπὶ τῶν θείων ὕμνων, ὡς ἔθος, σὺν τῷ πατρί. Καὶ ἐπράχθη καὶ τόδε, ἅπαξ ἢ καὶ δεύτερον ἢ καὶ πλέον ἡμῶν ἰδόντων κρατοῦντα. Ἔπειτα δόξαν τῷ βασιλεῖ—μίαν γὰρ εἶναι τὴν ἀρχήν, βακτηρία δὲ τῆς ἀρχῆς σύμβολον, χρῆναι δὲ καὶ ταύτην μίαν εἶναι—, διὰ ταῦτα ἠθέτητο τοῦτο. Ἐδόθη δὲ καὶ προστάσσειν καὶ ὑπογράφειν βασιλικῶς, πλὴν οὐ μηνολογεῖν, ὡς ἔθος τοῖς βασιλεῦσιν, ἀλλὰ διεξοδικῶς γράφειν δι´ ἐρυθρῶν οἰκείᾳ χειρί· Ἀνδρόνικος Χριστοῦ χάριτι βασιλεὺς Ῥωμαίων. Οἱ δὲ πρὸς τὸν πατέρα οἱ ὅρκοι καὶ βασιλέα, μετὰ τὴν εἰς Θεὸν καὶ τὴν ἐκκλησίαν ἐγγράφως ἀσφάλειαν, ὡς μὴ ἐπιβουλεύοι, ἀλλ´ ὑποτάττοιτο, καὶ λίαν ἀσφαλεῖς προέβαινον· ἐφ´ οἷς οἱ τοῦ λαοῦ πρὸς αὐτὸν ὅρκοι καὶ οἱ τῆς ἐκκλησίας ἐγίνοντο. Ἐτομογράφουν δὲ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς, ὑπ´ ἀφορισμὸν ποιοῦντες τὸν ὃς καὶ ἐπανασταίη τῷ βασιλεῖ· εἶχε γὰρ εἰς ὑποψίαν τοὺς ἀδελφοὺς ἔτι, καὶ μᾶλλον τὸν δεσπότην Ἰωάννην, πολὺ τὸ θερμὸν παρ´ ἐκείνῳ βλέπων εἰς μάχας καὶ τὴν παρὰ πάντων πρὸς ἐκεῖνον διὰ τὸ εὐεργετικὸν καὶ πρὸς τὰς δόσεις πρόχειρον τοῖς αἰτοῦσιν ἀγαθοθέλειαν· οὐδὲν γὰρ οὕτω δουλοῖ τὰς ψυχὰς τοῖς ἀνθρώποις ὡς ἡ μετὰ χάριτος εὐποιία. Κἂν ἀφέλοιο τὸ εὐεργετικὸν τῶν ἀρχόντων, εὑρήσεις ἐκείνους ἀλαλάζοντα τύμπανα, ἃ κτύπον ἔχουσι ἐν τῷ μᾶλλον εἶναι κενά. Οὕτω καὶ λόγος παρ´ ἄρχουσιν ἄπρακτος, κρεῖττον ὂν τὸν δυνάμενον εὖ ποιεῖν πρᾶξιν ἔχειν τὸν λόγον ἤ, λέγοντα μόνον, τὸν ἄρχοντα ψεύδεσθαι· καὶ μαρτύριον ἀληθὲς αἱ ὠφελοῦσαι βοτάναι καὶ τῷ βίῳ τῶν ἀνθρώπων χρήσιμοι, αἳ δὴ σιγηλῶς τὸ ὠφελοῦν προΐσχονται. Εἰ δέ τινας μικρολόγως ἡ τῶν χρημάτων ἀπουσία λυπεῖ, δειξάτωσαν ἐκεῖνοι τὴν παρουσίαν τί πρὸς ἡδονὴν συμβάλλεται· καὶ εἰ ἡδονὴν ζητοῖεν, πολλῷ κάλλιον τήν τ´ ἐνεστῶσαν ἔχειν καὶ τὴν μέλλουσαν ἐλπίζειν, ἁπάντων μὲν εὐφημούντων τὸν εὐεργέτην, Θεοῦ δ´ ὑπισχνουμένου τὸ μέλλον. Ἴστωσαν δ´ ὅτι Πτολεμαίου μὲν καὶ Ἀλεξάνδρου καὶ τοῦ τὴν βασιλείαν τῇ εὐεργεσίᾳ ὁρίζοντος—οὐ γὰρ ἔχω λέγειν τοὔνομα, οἶμαι δέ, Τίτος ἦν— ταῦτα τὰ χρήματα, δι´ ὧν ἑαυτοῖς προσποιήσαντες τὴν ἀθάνατον εὔκλειαν, ἡμῖν καὶ αὖθις ἀφῆκαν, μηδὲν δαπανήσαντες. Καὶ οὕτως ἐστὶν ἀδαπάνητος πλοῦτος ἡ εὐποιία, ἣν ἐκεῖνος ἔχων πρὸς πάντας καὶ ὑπὲρ βασιλεῖς ἐκλεΐζετο.

6. Ταῦτ´ ἄρα καὶ ὑποπτευόμενος πολλὰ παρῃρεῖτο τῶν ὄντων· τὴν γὰρ ἀρχὴν ἐνεχωρεῖτο τούτῳ μὴ ὅτι βαρδαρειώτας καὶ κορτιναρίους μόνον καὶ τοὺς ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος ἔχειν καί γε τοὺς ἐπὶ τῆς εἰσαγωγῆς, οὓς δὴ καὶ ἑταιρειάρχους λέγουσιν, ἀλλά τι καὶ πλέον τῶν τῆς βασιλικῆς θεραπείας συνεπιφέρεσθαι. Ἀλλ´ εἰς τὸ πρόσθεν ἰὼν ἐξησθένει, τὰ μὲν ἑκών, τὰ δ´ ἄκων προσαφαιρούμενος. Καὶ γὰρ καὶ τὸ πολὺ τῆς οἰκονομίας ἀφῄρητο· νῆσοι γὰρ πᾶσαι τὸ πρότερον, Μιτυλήνη λέγω καὶ Ῥόδος, καὶ κατὰ γῆν πλεῖστά τε καὶ μέγιστά οἱ εἰς αὐτάρκη πρόνοιαν ἦσαν.

7. Τότε δὲ καὶ τὴν δουλείαν ἐμφαίνων πρὸς τὸν νεωστὶ βασιλεύοντα, εἴ πού τι καὶ εἰς φιλοτιμίας λόγον χλαμύδα παρὰ βασιλέως ἐλάμβανε, μέγας ὤν, μικροῖς ἱματίοις καὶ ἐς γόνυ μόλις περιεστέλλετο, καὶ ὁ ἥρως ἐκεῖνος ἐπὶ τῶν ἀνακτόρων πολὺ πλέον ταῖς παιδικαῖς ἀμπεχόναις ἐνηγλαΐζετο ἢ τοῖς ἰδίοις καὶ κατὰ τρόπον τοῦ σώματος ἔχουσιν. Οὕτως ἐκεῖνος, ἐκ τῶν ἔξω καὶ οἷς ἐποίει, τὴν ἔνδον διάθεσιν καὶ ἃ ἐλογίζετο παρενέφαινεν, ὅπου καὶ αὐτὴν δὴ τὴν διὰ μαργάρων καλύπτραν καὶ τὰ ὀξύλευκα παράσημα ἀπεβάλετο, κατὰ τρόπον ὃς καὶ μετ´ οὐ πολὺ ῥηθήσεται, τὸ ταπεινὸν ἑαυτῷ προνοῶν διὰ τὸ ἐκεῖθεν ἀσφαλὲς καὶ πάσης καχυποψίας ἀνώτερον.

λʹ. Τοῦ μεγάλου κονοσταύλου τοῦ Ταρχανειώτου πρὸς τὸν πενθερὸν αὐτοῦ Ἰωάννην αὐτομόλησις.

1. Ἀλλὰ πρότερον ἢ τοῦτο ῥηθῆναι, τὸ κατὰ τὸν μέγαν κονοσταῦλον τὸν Ταρχανειώτην Ἀνδρόνικον καὶ ἀνεψιὸν τοῦ κρατοῦντος λεγέσθω. Ἔφθασε μὲν ὁ λόγος καὶ γαμβρὸν ἀπέδειξε τοῦτον τοῦ Δούκα Ἰωάννου καὶ ἐξ ἀξιωμάτων σεβαστοκράτορος. Τούτῳ τοίνυν τὰ κατὰ τὴν Ὀρεστιάδα τε καὶ τὰ ἐνδότερα τοῦ Αἵμου ἐπιτετράφατο, καὶ ἦν αὐτῷ συνάμα τῇ γυναικὶ κάθισμα ἡ Ἀδριανούπολις. Ὡς γοῦν ἐκεῖσε ὄντι χρόνος ἐτρίβετο πλεῖστος, οὐκ οἶδ´ ὅ τι παθών, ὡς δ´ ὁ τῶν πολλῶν λόγος ἔχει, τῷ ἀδελφῷ Μιχαήλ, ὑστέρῳ γε ὄντι αὐτοῦ, εἰς μέγαν δομέστικον καταστάντι, ἐγκοτῶν ἐκτόπως, δι´ αὐτὸν δὲ καὶ τῷ τιμήσαντι, βουλὴν βουλεύεται λίαν αἰσχρὰν καὶ τοῦ γένους ἀναξίαν· εἰς νοῦν γὰρ βαλλόμενος αὐτομολεῖν πρὸς τὸν πενθερόν, ἐπεί, ἐν καταστάσει τῶν ἐκεῖ πραγμάτων ὄντων, οὐκ ἀνυστά οἱ τὰ τῆς αὐτομολίας διέγνω γίγνεσθαι, τὴν ἐπὶ τῆς πέτρας σηπίην μιμεῖται. Ἐκείνη γάρ—καὶ σιωπῶ τὸν φυσικὸν λόγον οὐχ ὡς ἐξέρασμα τὸ μέλαν δεχόμενον, ἀλλ´ ἀκούσιον διαχώρημα, ῥυὲν ἐξαίφνης τῷ φόβῳ, συστελλομένης τῆς καθεκτικῆς δυνάμεως, ᾧ δὴ καὶ συμβεβηκότως τὸ ζῷον εἰς βοήθειαν χρᾶται καὶ ἀποφυγὴν τῶν δεινῶν—, ἐκείνη τοίνυν, θέλουσα φεύγειν τοὺς θηρατάς, ἐξεμεῖ τὸ μέλαν καὶ τὸν πόντον συγχέει καὶ οὕτως ῥᾳδίᾳ τῇ φυγαδείᾳ χρῆται. Κἀκεῖνος, συγχεῖν θέλων τὰ πράγματα, ὡς βοηθησόμενος πρὸς τὴν φυγὴν τῇ συγχύσει, Τοχάρων ἐξελθεῖν γένος παρασκευάζει, οἳ καὶ φανέντες τὴν γῆν πᾶσαν ἐκείνην ἐπέθεον, ὡς ἐπὶ κέρδει συγκληθέντες. Ἃ τοίνυν ἐκεῖνοι τὸ τηνικάδε τοὺς ἀνθρώπους ἔδρασαν, ἰδίαν ἀπαιτεῖ σχολὴν πρὸς τὴν τῶν δεινῶν ἐξαγγελίαν, οὐ γράμμασιν, ἀλλὰ δάκρυσι γνωριούμενα· πλὴν ὡς ἂν ἀσφαλῶς εἴποι τις, οὐχ ἥττω ταῦτα τῶν μετὰ τοῦ Κωνσταντίνου προτέρων σφαγῶν.

2. Αὐτὸς δὲ τῇ τότε συγχύσει προσβοηθούμενος, ἅμα γυναικὶ αὐτομολεῖ πρὸς τὸν πενθερόν. Ὁποίας γοῦν τῆς ἀναδοχῆς ἐκεῖθεν εὐμοίρησε, περιττὸν ἴσως καὶ λέγειν, ὅμως δὲ ὕλην ἐδίδου τὴν μάχην ἀνάπτεσθαι. Καὶ τέως ὁ Δούκας, τοῖς ἰδίοις ἀρκούμενος, ἡσύχαζεν ἀναμένων, ἔστι δ´ οὗ καὶ τὸν ἴδιον τρόπον κατασκευάζων ἐπὶ τὰ τοῦ βασιλέως ἐπιτειχίσματα καὶ τὰ περὶ τὰ Ἰωάννινα παρασπῶν. Ἠρεμεῖν δ´ οὐκ ἦν ὅλως ἐκείνῳ, ἀνδρὶ μάχαις χαίροντι καὶ πολέμοις, ἐξ ὧν κερδαίνειν ἀεί ποτ´ ἤλπιζεν. Ἡ γὰρ τοῦ ἐνεργοῦ σχολὴ καὶ ὑπὲρ τὴν τοῦ ἀργοῦ ἀσχολίαν τὰ μέγιστα κατεργάζεται· ὡς γὰρ ἀργῆς ψυχῆς καὶ κατερρᾳθυμημένης τὸ ἐνευκαιρεῖν ἐν κενοῖς, οὕτω θερμῆς καὶ σπουδαίας τὸ χωρεῖν ὁμόσε τοῖς πράγμασιν. Οὕτως ἦν ἐκεῖνος τῷ τότε, τῆς αὐτοῦ πείρας καὶ στρατηγίας ὕλῃ τοῖς παρεμπίπτουσι χρώμενος, οὐ πολεμῶν ὅτε δόξοι τοῖς ἐναντίοις, ἀλλὰ μᾶλλον τῷ ἐνεργεῖν διεγείρων καὶ τὸν ἀπάλαμνον.
 

Chapitre XXVI.

1. Mort de Michel Despote d'Occident. 2. Humeur belliqueuse de Jean son fils naturel. 3. Alliance entre lui, et l'Empereur. 4. Préparatifs de guerre par mer, et par terre.

1.  L'Empereur fut menacé de nouveaux troubles du côté d'Occident au temps de la mort de Michel Despote. Il laissa Nicéphore son fils héritier de ses Etats, et donna néanmoins un pays assez considérable à Jean son fils naturel.

2. Nicéphore se contentait de conserver son Etat, mais Jean entreprenait sur ses voisins, et 260 s'abstenant des terres de son frère, il courait souvent sur les nôtres, et y enlevait tout ce qu'il y pouvait rencontrer.

3. L'Empereur considérant l'ardeur de son courage, la passion qu'il avait de s'agrandir, la prudence qu'il faisait paraitre dans les occasions, et le bonheur qui suivait de telle sorte ses entreprises, .qu'il avait imprimé la terreur de ses armes dans le cœur de Jean Despote, crut qu'il était plus à propos de s'assurer de son amitié par une alliance, que de s'exposer au sort des armes. Suivant cet avis si judicieux, et si prudent, il lui envoya demander sa fille en mariage pour Andronique fils de Marthe sa sœur. Cette jeune Princesse ayant été amenée avec un équipage magnifique, le mariage fut célébré avec les cérémonies accoutumées, le gendre fut honoré de la charge de Connétable, et le beau-père de celle de Sebastocrator.

4. Cette alliance conserva une assez longue paix en Occident. Mais l'Empereur n'en abandonna pas pour cela le soin des autres Provinces. Au contraire il équipa d'un côté une flotte, et de l'autre il fit la guerre par terre aux Illyriens, et aux Serviens. Philantropene Protostrator successeur désigné du grand Duc, qui pour son grand âge ne pouvait plus faire aucune fonction commandait la flotte composée d'un grand nombre de vaisseaux, et avait sous lui des Tribuns, des Comtes, et des Capitaines avec force 261 jeunes soldats bien disposés à combattre, et à s'enrichir. Il y en avait parmi eux de ceux que l'on appelait Gamuliens, comme qui dirait de deux nations, parce que leurs mères étaient Romaines, et leurs pères Français. La plupart des autres étaient Lacédémoniens que le peuple par corruption de langage appelait Tzaconiens. Ils avaient été transférés de leur pays à Constantinople en considération de leur valeur. Il y avait outre cela quantité de goujats que l'on appelait Proselontes, parce qu'ils servaient à pousser les vaisseaux en mer. Ils avaient été ramassés de toutes les côtes, dans la pensée que l'Empereur avait, que pour être paisible dans sa Capitale, il devait se rendre maître de la mer.

Chapitre XXVII.

1. Dénombrement des troupes qui servaient sous Jean Despote. 2. Mauvais état des affaires d'Orient. 3. Causes de ce mauvais état. 4. Menaces de Schisme.

1 Jean Despote commandait l'armée de terre. Il avait sous lui plusieurs excellents Capitaines, et des troupes de différentes nations, qu'en langage vulgaire on appelé Allage. Il avait des Alisons excellents à la guerre, que le peuple appelé Mesotinites. Il avait des Thraces, des 262 Phrygiens, des Macédoniens, des Mysiens, des Cariens, des Magedoniens, des Scythes, et des Italiens, et étant à la tête de toutes ces troupes, il jetait la terreur en Occident par tout où il paraissait.

2. Mais en même temps l'Orient se trouva dépourvu de garnisons, et exposé au brigandage des Turcs. Le Méandre fut abandonné non seulement par les peuples qui habitaient les vastes régions d'alentour, mais par les Moines qui y avaient établi leurs Cellules. La seconde Palestine, ce pays que les eaux rendent si fertile en pâturages, cette terre heureuse qui porte non seulement des hommes charnels, mais des hommes spirituels qui mènent dans des corps terrestres une vie céleste ; cette terre qui surpasse autant la Palestine en toute sorte d'autres avantages, qu'elle en est surpassée en celui d'avoir été honorée de la présence du Sauveur. Le Méandre fut donc déserté de la sorte par les irruptions des nations étrangères. Cette montagne qui semblait si bien munie par les forts que l'on y avait élevés, par Abale, par Causte, par Mazedon; La Carie autrefois si célèbre furent ravagées par la fureur des barbares. Je ne parle point de la Trachée, de la Stadie, de Strabilon , ni des terres qui sont à l'opposite de Rhodes, qui ayant été depuis peu réduites sous notre puissance devinrent aussitôt les retraites d'où les ennemis firent leurs courses sur nous. Les peuples qui sont de 263 l'autre côté de la mer, pour ne rien dire de ceux du milieu, les Mariandenes, les Molyniens, les généreux Enétes qui relèvent maintenant de l'Empire, de tout ce qui est au-delà jusques au Sangare, furent tellement ruinés, que pour déplorer dignement leur misère, il faudrait emprunter la voix de Mariandene auteur des chants lugubres. Les meilleures troupes étant occupées en Occident, l'Orient était si fort exposé aux courses des Turcs que le Sangare servait de frontière, et qu'il n'était pas possible d'aller à Héraclée. Les forteresses de Cromne, d'Amastris, et de Tios qui sont dans le voisinage de la mer, n'avaient plus rien de leur ancienne splendeur, et elles auraient été entièrement détruites sans l'avantage de leur assiette à la faveur de laquelle il était aisé de les secourir.

3. L'avarice insatiable des gens de commandement, le désir excessif qu'ils avaient de s'enrichir, la dissimulation continuelle dont ils usaient envers l'Empereur pour lui ôter la connaissance de l'état de la Province, en lui mandant que les pertes que l'on y avait faites étaient trop légères, et trop peu considérables pour l'obliger de venir les réparer, surent comme il dit lui-même, ce qui contribua le plus à sa ruine.

4. Il y vint depuis un peu avant que de mourir avec une armée fort nombreuse qu'il avait  264 levée par l'appréhension qu'une multitude incroyable de Moines déréglés n'y fissent Schisme. Ils étaient si remuants, et si inquiets qu'au lieu de se tenir dans leurs Cellules, ils venaient répandre dans les maisons de fâcheux bruits contre Michel Paléologue, qu'il avait usurpé l'Empire sur le légitime possesseur, qu'il avait chassé le Patriarche hors de son Eglise, qu'il avoir violé le plus sacré de tous les serments par le plus criminel de tous les parjures. En publiant toutes ces choses parmi le peuple, et en leur renversant l'esprit par leurs discours séditieux, ils tiraient quelque chose de leur bien. Ainsi l'Empereur se trouva accablé de soupçons et d'inquiétudes qui l'obligèrent à prendre les armes, comme il le déclara depuis à Athanase Patriarche d'Alexandrie qui le suivit, et qui le consola dans ce voyage, et qui fut témoin de la désolation effroyable du pays qui est au-delà du Sangare comme il me l'a raconté, et comme je le rapporterai plus au long ci-après.

265 Chapitre XXVIII.

1. Moines Schismatiques. 2. Rigueurs exercées contre eux. 3. Adresse de Germain.

1.  Le Schisme s'accrut de telle sorte qu'il divisa les familles, et qu'il commit le père contre le fils, et la mère contre la fille. Un nombre innombrable de Moines vagabonds couraient de pays en pays, et témoignaient une chaleur incroyable pour le rétablissement du Patriarche Arsène. Quelques-uns, et entre autres ceux des Monastères de Galese, et de Pantopténe s'abstinrent de la Communion de Joseph, sous prétexte qu'il avait dépossédé Germain pour usurper son trône par la plus noire de toutes les perfidies, et par la plus odieuse de toutes les inconstances, vu qu'il avait autrefois été touché lui-même des violences que souffrait Arsène, qu'il avait évité pour cela la Communion de Germain , et qu'il avait conseillé aux autres de l'éviter. Ils l'accusaient outre cela d'avoir encouru l'excommunication, en entendant la Confession de l'Empereur contre la défense qui lui en avait été faite. Les Moines du Monastère de Pantopténe lui faisaient ces reproches avec plus de hardiesse que les autres, et prétendaient prouver démonstrativement, que par l'attentat qu'il avait commis en voulant délier l'Empereur, bien qu'il n'en eût pas 266 le pouvoir, il s'était lié lui-même. La réputation de leur vertu, et la jalousie que l'on avait de l'élévation si prompte, et si artificieuse de Joseph, donnaient de la créance à leurs discours.

2. Comme les accusations sont fort sensibles à ceux qui sont persuadés de leur innocence, le Patriarche souhaita avec passion, ou de les gagner par la douceur, ou de les perdre par la violence. En ayant donc conféré avec l'Empereur, et ayant reconnu qu'il était inutile d'entreprendre de modérer des esprits dont la fougue allait jusques au dernier emportement, il se résolut de les traiter avec toute sorte de rigueur. Il choisit pour cet effet George Acropolite grand Logothète, qui avait beaucoup d'esprit et très peu de conscience. Ce Ministre furieux les allait chercher dans les maisons des particuliers, pour les condamner à divers supplices. Il traduisit ignominieusement dans les places publiques les plus considérables d'entre eux, et les envoya ensuite en exil, eux qui ayant renoncé aux villes de la terre étaient citoyens du Ciel. La cruauté de cette persécution offensa les consciences tendres, et fit préférer la conduite de Germain qui avait négligé tout ce que l'on avait publié contre lui, à celle de Joseph qui l'avoir relevé de la sorte.

3. Cette manière d'agir si sage et si judicieuse du premier, fut cause que l'Empereur lui rendit toujours de grands honneurs, qu'il l'appela son père, qu'il sr servit de ses conseils, et qu'il ne lui 267 refusa jamais rien de ses demandes. C'était un homme élevé dans le monde., qui savait l'art de gouverner les Princes, et les moyens d'exciter et d'apaiser leur colère. Avec cette humeur accorte il jouissait d'une santé parfaite, qui lui permettait de faire des voyages pour aller à la Cour, soit qu'il y fût mandé, ou qu'il y allât de lui-même.

Chapitre XXIX.

1. Inimitié entre les Romains et Charles Roi de Sicile. 2. Michel Paléologue demande la fille du Roi de Hongrie pour Andronique son fils. 3. Il le Couronne. 4. Andronique se défie de ses frères, et de Jean Despote. 5. Digression sur la libéralité. 6. Jalousie des Empereurs contre Jl grand Despote. 7. Prudence de sa conduite.

1. Andronique fils de Michel Paléologue étant parvenu à l'âge d'homme, et étant destiné à remplir après lui le trône de l'Empire, il était temps de songer à son mariage. Il n'était pas aisé de lui trouver une femme en Italie, parce que Charles qui commandait à Naples et en Sicile était ennemi irréconciliable des Romains, à cause de la prise de Constantinople sur Baudouin son allié. Il ne se faisait plus appeler 268 Comte comme auparavant, mais il avait pris le titre de Roi, ou plutôt il l'avait reçu de la reconnaissance du Pape, comme le prix de la valeur avec laquelle il avait châtié l'apostasie de Manifroi.

2. Cela obligea l'Empereur à tourner ses pensées vers la Hongrie, et à envoyer une Ambassade au Roi, qui descendait par sa mère du vieux Lascaris. Cet Empereur avait eu trois filles. La première avait été mariée au Roi de Hongrie et était mère du Roi d'à présent, et la seconde à Jean Vatace qui succéda à son beau-père, et la troisième au Grand Seigneur. Le Roi de Hongrie fils de la première, avait épousé une Comane pour sa rare beauté, bien qu'elle ne fût qu'esclave, et il en avait eu une fille que l'Empereur désirait faire épouser à son fils, comme une Princesse qui du côté des Lascaris était d'une illustre naissance. Il choisit pour Ambassadeurs Germain ci-devant Patriarche, et le grand Duc, qui bien que dans un âge fort avancé, semblait plus propre à cet emploi que nul autre, à cause de sa parenté avec le Roi dont il était grand Oncle , et frère du père de sa mère. Ils firent leur voyage par terre, et ils amenèrent la Princesse au fils de l'Empereur. La cérémonie du mariage fut faite dans l'Eglise de sainte Sophie par le Patriarche Joseph.

3. L'Empereur les couronna le huitième jour du mois de Novembre de l'année suivante, et 269 donna à Andronique des Officiers, savoir Libadaire pour échanson, Bryenne pour Maître d'Hôtel, et Tzamplacon natif de Christopole pour Tatas du Palais. Il lui permit aussi de porter en sa présence un sceptre de bois doré dans l'Eglise durant le saint Office, ce que je lui ai vu faire deux ou trois sois. Mais depuis Michel Paléologue son père jugeant que comme il n'y a qu'un Empire, il ne doit aussi y avoir qu'un Sceptre, lui ôta cette marque d'honneur. Il lui donna aussi le pouvoir de signer des lettres et des ordonnances en ces termes, Andronique par la grâce de Dieu Empereur des Romains, bien qu'il ne lui permît pas d'apposer le mois, comme font les Empereurs. Après avoir donné assurance par écrit de sa foi, et de sa piété envers Dieu, et envers l'Eglise, il prêta serment de fidélité à l'Empereur son père, en suite de quoi le Clergé et le peuple le reconnurent pour Empereur, et les Évêques prononcèrent excommunication contre ceux qui attenteraient à sa vie.

4. Il se défiait de ses frères, et plus encore de Jean Despote à cause de la réputation qu'il avait acquise par sa valeur, et de l'affection des peuples qu'il avait méritée par ses bienfaits.

5. Il est vrai que rien ne captive si fort l'esprit qu'un présent fait d'une manière obligeante. Si vous ôtez aux Princes l'inclination de faire du bien, vous trouverez qu'ils ressembleront aux tambours, qui font plus de bruit à proportion 270 qu'ils sont plus vides. Un Prince qui fait du bien sans le dire est plus à estimer, qu'un qui le dit sans le faire, et qui ne le promet qu'à dessein de tromper. On en a un exemple dans les herbes salutaires qui nous guérissent sans parler. Que ceux qui sont tristes quand ils ont donné leur argent, nous disent quel plaisir ils prennent à le garder. Qu'ils sachent qu'il n'y en a point de plus honnête, ni de plus solide que d'entendre en ce monde les louanges de ceux que l'on a obligés, et d'en recevoir en l'autre des récompenses éternelles. Ptolémée, Alexandre, et un autre dont le nom ne se présente pas à ma mémoire, ( je pense que c'est Tite, n'estimaient l'autorité Souveraine que par le pouvoir qu'elle donne de faire du bien. Au lieu de croire qu'ils perdaient quand ils distribuaient leurs richesses, ils s'assuraient qu'ils acquéraient par là une gloire immortelle. Cette sorte inclination d'obliger, était comme un trésor incorruptible qui relevait Jean Despote, et qui le mettait au dessus des Empereurs.

6. Il leur devint par là si suspect, qu'ils firent leur possible pour ternir l'éclat de sa gloire. Au lieu qu'il avait eu permission d'avoir des Vardairiotes et des Cortinaires, des valets de chambre, et des Introducteurs que l'on appelé Eteriarques, et plusieurs autres Officiers que les Souverains ont accoutumé d'avoir, on les lui retrancha peu à peu, tant de son consentement, que malgré lui. On lui ôta les îles de Mytilène, et de Rhodes, 271 et les terres qui sont à l'opposite.

7. Il faisait sa cour au jeune Empereur avec une si profonde soumission, qu'il tenait à honneur de porter ses casaques quand il les avait quittées, bien qu'elles ne lui vinssent qu'aux genoux. Ce héros aimait mieux porter dans le Palais les habits d'un enfant que les siens, qui étaient fort magnésiques et justes à sa taille. Il avoir dessein de faire paraître la modération de son cœur par la simplicité de cet équipage. Il changea par le même motif son bonnet enrichi de pierreries, et crut trouver sa sûreté dans sa modestie.

Chapitre XXX.

1. Tarcaniote grand Connétable se retire hors de l'Empire. 2. Humeur de Jean Ducas son beau-père.

1. Je crois devoir dire ici quelque chose touchant Andronique Tarcaniote grand Connétable, neveu de Michel Paléologue. Nous avons vu ci-devant qu'il avait épousé la fille de Jean Ducas Sebastocrator. On lui avait donné depuis le gouvernement d'Andrinople, et des pays plus avancés autour du mont Emus. Apres avoir demeuré un temps fort considérable dans cette ville-là, il prit par je ne sais quel motif une résolution fort indigne de la grandeur de sa naissance, de s'enfuir chez son beau-père. Quelques-uns 272 assurent que ce fut par jalousie, de ce que Michel son frère avoir été honoré de la charge de grand Domestique. Ne pouvant s'enfuir durant le calme où étaient alors les affaires, il crut devoir les brouiller et imiter la sèche. Je n'entreprendrai pas de la décrire en Philosophe, ni de décider si l'humeur noire qu'elle répand est un venin que la nature lui a donné pour sa défense, ou un excrément dont elle se décharge par la crainte. Je n'expliquerai que ce qu'elle sait lors quelle est en danger d'être prise par les pécheurs. Elle trouble l'eau par l'humeur qu'elle y mêle, et elle s'échappe dans le trouble. Tarcaniote fit quelque chose de semblable. Il appela les Tartares, et s'enfuit au milieu du désordre. Il faudrait un ouvrage exprès pour décrire les cruautés qu'ils exercèrent, et il les faudrait représenter avec des larmes plutôt qu'avec de l'encre. On peut seulement assurer qu'elles ne furent ni moins violentes, ni moins horribles que celles que Constantin avait exercées un peu auparavant.

2. Il est inutile de dire de quelle manière il fût reçu par son beau-père, mais on ne peut dissimuler qu'il lui fournit un prétexte de prendre les armes. Jean Ducas jouissait alors paisiblement de ses Etats sans entreprendre sur l'Empire, bien que peu auparavant il eût pris la Joannine. Mais il aimait la guerre avec trop de passion pour demeurer en repos, lors qu'il se présentait une occasion de conquérir. Un naturel courageux en 273  fait plus quand il se repose, qu'un lâche n'en sait quand il travaille. Les âmes basses et oisives s'amusent à des choses vaines, au lieu que les âmes élevées et agissantes s'occupent à de hautes entreprises. Jean Ducas se servait de la moindre occasion pour prendre les armes, sans attendre la commodité de ses ennemis.

λαʹ. Ἐκστρατεία τοῦ δεσπότου Ἰωάννου συνάμα χιλιάσι στρατοῦ πρὸς τὸν Ἰωάννην καὶ τὰ τῆς ἀνδραγαθίας τοῦ Ἰωάννου.

1. Ταῦτ´ ἄρα καὶ βασιλεύς, δεινοπαθῶν ἐπὶ τούτοις, δυνάμεις παρασκευάζεται πλείους, πλῆθος ὡσεὶ τεσσαράκοντα σὺν τῷ ναυτικῷ χιλιάδων, ὡς λέγεται, καί, παραδοὺς τῷ δεσπότῃ, πέμπει διὰ ταχέων ἐπὶ τὸν Ἰωάννην. Συνεκπέμπει δ´ ἐκείνῳ καὶ ἄλλους πλείους τῶν λοχαγῶν καὶ ἐκ μεγιστάνων, ὧν εἷς ἦν καὶ ὃν εἶχε δομέστικον τῆς τραπέζης· ὁ δ´ ἦν ὁ Καβαλλάριος Ἀλέξιος, ἀνὴρ γεννάδας καὶ ἀνδρικός, ὃς καὶ παραπήλαυσεν ὕστερον τοῦ πολέμου, τοξευθεὶς ἐν τῇ μάχῃ παρά του· κἀκείνῳ μὲν κλέος, ἑαυτῷ δὲ τὸ πεσεῖν εὐκλεῶς παρέσχεν, οὗ κάλλιστον τοῖς νέοις πίπτειν πεσών. Ὡς γοῦν τὰς δυνάμεις παραλαβὼν ὁ δεσπότης πρὸς δύσιν ἤλαυνεν, θαρρῶν ταῖς παρασκευαῖς, ὡς καὶ αὐτὸ κινήσων τὸ ἔδαφος, ὁ βασιλεὺς καὶ λαὸν διὰ θαλάσσης ὁπλίζει καί, στόλον ἐξαρτυσάμενος ἱκανὸν ἔκ τε πόλεως καὶ τῶν ὁπουδήποτε χωρῶν τε καὶ νεωρίων, ὡς εἶναι τὰς πάσας ναῦς μακράς τε ἅμα καὶ ταχυναυτούσας τρεῖς πρὸς τοῖς ἑβδομήκοντα, παραδοὺς ταύτας τῷ πρωτοστράτορι Φιλανθρωπηνῷ, καὶ αὐτὸν ἐκπέμπει, ταῖς Λατινικαῖς χώραις προστάσσων, εἴ ποι παρείκοι, προσβάλλειν· οὕτω γὰρ μᾶλλον εὐοδεῖν τὸν κατὰ γῆν πόλεμον ᾤετο, εἰ ἔχοντες καθ´ αὑτοὺς οἱ Λατῖνοι τὸν περὶ σφίσι φόβον τῆς πρὸς τὸν Ἰωάννην βοηθείας ἀπόσχοιντο.

2. Καὶ δὴ τὴν ταχίστην τῷ τόπῳ τῶν Νέων Πατρῶν ἐπιστάντος τοῦ δεσπότου, ἔκπληξις κατεῖχε πάντας καὶ ταραχή, ὡς προσχωρεῖν μὲν ἐντεῦθεν ἐκείνῳ τὰς χώρας, γνωσιμαχεῖν δὲ τὰ φρούρια, ὡς μικρὸν ἀντισχόντα, ὅσον ἀφοσιώσασθαι τὴν πίστιν τῷ Ἰωάννῃ, προδοῦναι, μὴ ἐνεγκόντα τὴν ἔφοδον· ποῦ γὰρ ἄν τις καὶ ἤλπισεν ἐξ ἄλλου τινὸς τρόπου καὶ μηχανῆς σῴζεσθαι; Ὁ μέντοι γε Ἰωάννης, τοὺς περὶ αὑτὸν καὶ μόνους ἔχων, τῷ πλήθει κατὰ πολὺ λειπόμενος, ταῖς ἐπινοίαις ἐπεχείρει σῴζεσθαι· ὅθεν καί, νῦν μὲν ἔνθα, νῦν δ´ ἐκεῖσε προβαίνων, ὡς οἷόν τε ἦν, κατησφαλίζετο τὰ αὑτοῦ· τὸ γὰρ χωρεῖν εἰς μάχην ἕν τι τῶν ἀδυνάτων ἐδόκει. Ἀλλ´ οἱ τοῦ δεσπότου, ἰχνηλατοῦντες οἷον ἐκεῖνον, ἐπέτρεχον συνεχέστερον, προκαταλαμβάνοντες τόπους οἷς αὐτὸν ᾤοντο σῴζεσθαι· ὅθεν καὶ τῷ ἀποχωρεῖν μὲν προσῆγεν ἐκείνους, τῷ δέ γε δειλίαν ἐμφαίνειν θαρραλεωτέρους ἐποίει προσβάλλειν· τῷ γὰρ πλήθει περιῆσαν καὶ κατημέλουν διώκοντες.

3. Ὡς δὲ κόρον ἐκεῖνος ἐλάμβανε τῆς ἀποφυγῆς καὶ τὰ ἔξω προσυπώπτευεν, ἤδη τῶν ἁπάντων καταληφθέντων, ἔγνω φρουρίῳ ἑαυτὸν πιστεῦσαι καὶ φέρων ἑαυτὸν ταῖς Πάτραις, ὀχυρᾷ πόλει καὶ ἐκ νέου συστάσῃ, δίδωσι καὶ πιστεύει φυλαχθησόμενος. Καὶ ὁ μὲν καταφυγὴν ὀχυρὰν εὗρε τὰς Πάτρας, οἱ δ´ ἀμφὶ τὸν δεσπότην, μαθόντες ὡς ἀποκέκλειστο καὶ ἤδη ὅσον οὔπω τὸ θήραμα ἔχειν ἐλπίζοντες ἐν χερσίν, ἐλθόντες τὴν πόλιν κύκλῳ περικαθίζουσι.

4. Καὶ συχναὶ πρὸς τοὺς ἐντὸς διαμηνύσεις ἐγένοντο τοῦ δεσπότου, ἑαυτοῖς μὲν προνοεῖν τῶν βελτίστων, ἐκεῖνον δὲ παραδόντας σῴζεσθαι· μὴ γὰρ ἀποχωρεῖν ἐκεῖθεν, μὴ ἄλλοθί που τραπέσθαι, μὴ φροντίσαι τὰ πέριξ καίοντα καὶ ἀγροὺς κατασκάπτοντα καὶ ἀμπελῶνας τέμνοντα καὶ τέλος, καὶ αὐτοῖς ὡς πολεμίοις χρώμενον, τέλεον ἀφανίζειν, κἂν ὅπῃ καὶ ὁ χρόνος προβαίη. Ταῦτα τοῦ δεσπότου διαμηνύοντος, ἐκεῖνοι, ἢ ταῖς ἀληθείαις, ἢ καὶ παρ´ ἐκείνου προβιβαζόμενοι ἔνδον ὄντος, ἠπίως τε ἀπελογοῦντο καὶ προσελιπάρουν σφᾶς τῶν ὁρμῶν ἀνεῖναι, μετ´ οὐ πολὺ προδοῦναι καὶ τὸν Ἰωάννην καθυπισχνούμενοι. Ὡς γοῦν μεταξὺ χρόνος ἐτρίβετο καὶ οἱ μὲν ἀναβολαῖς ἐναιώρουν τὴν προδοσίαν, οἱ δὲ ὅσον οὔπω ἀνύσαι τὸ πᾶν ἤλπιζον, ἐπιχειρεῖν τι τῶν συνήθων ὁ Ἰωάννης ἔγνω. Καὶ σκοπητέον ὡς ἄριστα· νυκτὸς γὰρ ἑαυτὸν σχοίνοις διὰ τοῦ τείχους καταχαλάσας, ὡς μὴ φωραθείη διὰ στρατοπέδου βαδίζων, εὐθύς τε μετασχηματίζεται καὶ χλαῖναν μὲν μέλαιναν περιτίθεται, κρατεῖ δ´ ἀνὰ χεῖρας ἵππου ῥυτῆρα καί, κατὰ θεράποντα μετασκευασάμενος, καθευδόντων περὶ μέσας νύκτας, ἅπαν τὸ στρατόπεδον διεξῄει, ἐρωτηματικῶς ἐκφωνῶν συχνάκις περὶ ἵππου δῆθεν ἀπολωλότος· καὶ οἱ μὲν κατημέλουν, οἱ δὲ καὶ ἀπελογοῦντο ἔνδοθεν τῶν σκηνῶν μὴ ἰδεῖν τὸ σύνολον, ἐκείνου καὶ τὰ εἰς εὕρεσιν δαψιλῆ καθυπισχνουμένου.

7. Καὶ οὕτω, λαθὼν τὰς ἁπάντων γνώσεις, ἀπολύεται μὲν τοῦ Ῥωμαϊκοῦ στρατοπέδου, ἐνσκευασθεὶς δὲ ἅμ´ ἕῳ καὶ δι´ ἀδήλων τὰς Θήβας ἐν ἡμέραις μετρίαις καταλαβών, μηδενὸς τῶν αὐτοῦ εἰδότος—οὐδὲ γὰρ οἱ ἔνδον Πατρῶν, πλὴν τῶν οἰκείων καὶ οἷς ἐπίστευεν, ᾔδεσαν, οἳ δὴ καὶ ἐφ´ ἡμέραις ἔμελλον συσκιάζειν τὸ δρᾶμα τοῖς ἐν τῇ πόλει, μὴ φαινομένου τοῦ Ἰωάννου—, ἐκεῖσε τοίνυν τὸν μέγαν κύριον καταλαμβάνει, ὁμωνυμοῦντά οἱ—Συριωάννης γὰρ κατὰ γλῶτταν ἐλέγετο—, καὶ δὴ προσλιπαρεῖ βοηθεῖν, εἰς πίστιν δὲ τῶν σπονδῶν ἑαυτοῖς καὶ κῆδος ἐτίθει γενέσθαι, ὡς λαβεῖν ἐκεῖνον γαμβρὸν ἐπὶ θυγατρί. Ὁ δὲ μέγας κύριος Ἰωάννης τὰ καθ´ αὑτὸν μὲν παρῃτεῖτο, ὡς μηδ´ εἶναί οἱ δυνατὸν ἐπὶ συζυγίᾳ καταληφθῆναι, ἀσθενεῖ γε ὄντι καὶ ποδάγρᾳ δεινῇ προσπαλαίοντι, ἀδελφὸν δέ οἱ εἶναι τὸν παῖδα Γουλίελμον, ὃν καὶ εἰς κῆδος οἷον ἐκεῖνος προὔτεινε καὶ λίαν χρήσιμον παρεδείκνυ. Ἀλλὰ τὰ μὲν τοῦ κήδους καὶ ὕστερον ἔλεγε τελεσθήσεσθαι, τῶν συναλλαγμάτων κειμένων· ὃ δὴ καὶ γέγονε. Τότε δὲ τριακοσίους καβαλλαρίους δοὺς αὐτῷ ἢ καὶ πλείους, ὡς λέγεται, ἐξ αὐτῆς ἀποπέμπει, ἄνδρας ἀρεϊκοὺς καὶ πολλῶν τινων καθυπερτεροῦντας· οὓς λαβὼν καὶ τοῖς αὑτοῦ προσμίξας διὰ ταχέων, ὡς μηδενὶ φωραθείη, καιρὸν ἐπιτηρήσας, ἐμπίπτει τῶν πραχθέντων μὴ αἰσθανομένοις μηδέ τι προσδοκῶσιν, ἀλλ´ ἐν ἀνέσει παντοίᾳ διάγουσι λογισμῶν, ὡς ἔνδον ἐγκεκλεισμένου. Τέως δέ, ὡς εἰσβάλλει ποτὲ στρατὸς ἐκ τοῦ σχεδὸν ἀκούσαντες, ἐταράχθησαν, ἀγνοοῦντες τὸ δρᾶμα. Τότε τοίνυν συμμίξαντες, ἔνθεν μὲν οἱ περὶ τὸν Ῥιμψᾶν Πέρσαι, πολὺ δὲ τὸ Ῥωμαϊκὸν καὶ οἱ περὶ τὸν δεσπότην κράτιστοι, ἐκεῖθεν δὲ οἱ περὶ τὸν Ἰωάννην Ἰταλοὶ καὶ οἱ αὐτοῦ, πολλοί γε ὄντες καὶ μάχιμοι, συνερρήγνυντο. Καὶ συμπεσόντες ὀλίγοι πλείους ἐνίκων. Οἱ μὲν γάρ, τῇ καθ´ αὑτοὺς συντάξει θαρροῦντες, ἀκμῆτες ὄντες καὶ ἐξ αὐτῆς ἕτοιμοι προσβαλεῖν, κατὰ τρόπον ἐνέπιπτον· οἱ δέ, τοῦτο μὲν τῷ ἀπροσδοκήτῳ καταπλαγέντες, τοῦτο δὲ καὶ πλῆθος σύμμικτον ὄντες, ἐν οἷς ἀνάγκη καί τινας καὶ παρὰ τὸ χρεὼν ὀρρωδεῖν, ἀτάκτως καὶ ὡς οὐ σφίσι θαρροῦντες ἐμάχοντο. Καὶ τέλος, τῆς πρώτης φάλαγγος ἐκλυθείσης, αἱ κατόπιν ἐν οὐ προσηκούσαις δειλίαις ἦσαν καὶ συνεταράσσοντο, καθ´ αὑτοὺς θορυβούμενοι, καί, μικρὸν ὀπισθοποδοῦντες, τέλος εἰς φυγὴν ἔβλεψαν· καὶ τὸν πρότερον ὁ ἐπιὼν κατεσπόδει, κἀκείνῳ ἄλλος προσέπαιε· καὶ οὕτως συγχυθέντες ἀπεδύοντο μὲν τὰ ὅπλα, ἀπέλυον δὲ τοὺς ἵππους καὶ μόνοις ποσὶν ἐθάρρουν τὸ σῴζεσθαι, πολλὰ τοῦ δεσπότου τὸ μὲν συνιστῶντος εἰς θάρρος, τὸ δ´ ἀπειλοῦντος, ἔστι δ´ οὗ γε καὶ παροτρύνοντος. Ἐκλίνθη δ´ ἡ μάχη, εἶπεν ἄν τις ποιητικός, καὶ τῶν τοῦ δεσπότου φωνῶν ἠλόγουν, περὶ ἑαυτοῦ τετρεμαίνων ἕκαστος. ᾬοντο γὰρ μὴ τριακοσίους ἢ καὶ τούτων διπλασίους ἢ καὶ πλείονας εἶναι, ἀλλὰ τῷ κατὰ σφᾶς πλήθει τὸ πλῆθος τῶν ἀντιπάλων ὥριζον, ὡς οὐκ ἂν θαρρησάντων, εἰ μή γε καὶ αὐτοὶ πλείους ὄντες τοῖς τόσοις ἐπῄεσαν. Τότε καὶ ὁ δεσπότης ἀποκαραδοκήσας τρέπει τε χαλινοὺς καί, τὸν ἵππον ἀνιείς, κατὰ κράτος φεύγει. Κἀντεῦθεν ἦν βλέπειν ἄλλους μὲν πίπτοντας, ἄλλους δὲ φεύγοντας, τοὺς δὲ θάμνοις κρυπτομένους καὶ πρὸς τὸ σῴζεσθαι ἱκετεύειν ἑτοίμους ὄντας, ἄλλους δ´ ἀπορρῶγας καὶ πέτρας καταλαμβάνοντας, ἄλλους δ´ αὖθις ἀπαγομένους, ὁπόσον ἡ λίχνη χεὶρ ἐκείνων καὶ πρὸς τὸ σφάττειν ἀπότομος, τῷ μεταβόλῳ τῆς τύχης μαλασσομένη, παρὰ τὸ δόξαν σφίσιν ἐφείδετο. Πᾶσιν δ´ ἡ μοῖρα ἦν ὄλεθρος, σώμασι, χρήμασιν, ὅπλοις, ἵπποις, αὐτοῖς ἐνδύμασι· τὸ γὰρ ὁμογενὲς μὴ διόλου ἔπειθε σφάττειν, τὸ δὲ γυμνοῦν τὸν ἁλόντα ὡς ἐνδυμάτων πᾶσιν ἐπ´ ἴσης ἦν. Τέλος φευγόντων ταῖς φορηταῖς ἐπιθέμενοι οἰκίαις τῶν μεγιστάνων καὶ αὐτοῦ γε δεσπότου, πολὺν ἐξεφόρουν τὸν πλοῦτον· ἐκπώματα γὰρ ἐκεῖνα καὶ ἔπιπλα καὶ ὅπλα καὶ ἵππους καὶ θεραπείαν ἄλλην χλιδῶσαν τρυφῆς ἐξεκένουν, μέχρι καὶ αὐτῶν τῶν ἐπιπόδων μυώπων, πλεῖστα παρακερδαίνοντες.

8. Καὶ τηνικάδε οἱ τότε ἔδειξαν προφανῶς τὸ τοῦ Ἀντισθένους ἀληθινόν· φησὶ γὰρ ἐκεῖνος πάντ´ εὔχεσθαι τὰ καλὰ τοῖς ἐχθροῖς πλὴν συνέσεως, ὡς πάνθ´ οἷά τε παρὰ τούτοις γενέσθαι, ἢν σύνεσιν ἔχοιεν. Ἐδήλωσαν δὲ καὶ τὸ τῆς εὐβουλίας χρῆμα τοῖς ἀντιξοοῦσι καὶ μᾶλλον χρήσιμον· χιλιάδας γὰρ τόσας, ὡς καὶ εἰς μυριάδας ποσοῦσθαι, ἓν παρεστήσατο βούλευμα, καὶ οἱ χθὲς πλουτοῦντές τε καὶ τρυφῶντες τοῖς πλήθεσι σήμερον ταπεινοί τε καὶ πενιχροί, ἀνταγωνισαμένης τῆς εὐβουλίας. Ἄρχοντα γὰρ χρὴ πειρᾶσθαι καὶ κινδυνεύοντα, ὡς ἢ νικήσοντα ἢ εὐκλεῶς πεσούμενον. Κατὰ τί γὰρ καὶ ἄρχοι, εἰ μή γε προμηθοῖτο τῶν ἄλλων, ὧν ἄρχειν ἐτάχθη; Καὶ σκοπὸς μὲν οὐκ ἀνεύθυνος, εἰ μὴ προείποι καὶ προφυλάξηται, ἄρχων δ´ ἀνεύθυνος πάντως, εἰ μὴ προκινδυνεύοι ὧν ἐτάχθη σκοπός; Οὐμενοῦν, οὔ· πολλοῦ γε καὶ δεῖ.

9. Οὕτω μὲν οὖν παραλόγου τῆς τύχης συμβάσης καὶ τῶν ὑπολελειμμένων κατεπτηχότων, ἀνεῖσα τὸ πτερόν, ἡ φήμη, θεὸς οὖσα, ὡς λέγεται, περιαγγέλλει τὸ δυσχερὲς ἐκεῖνο καὶ ἀπροσδόκητον σύμβαμα, πολλοῖς μὲν εἰς λύπην, ἄλλοις δὲ καὶ εἰς ἔκπληξιν, τοῖς δ´ εἰς κατάγελων, οὓς δὴ καὶ καταφρονεῖν ἔπειθε τῶν μηκέτ´ ὄντων καὶ τοῖς λειπομένοις προσεπιτίθεσθαι. Ἀκούσαντες γὰρ τὸ περὶ τὴν Εὔριπον ναυτικόν, οἷς δὴ καὶ εἰς τριάκοντα ναῦς ὁ στόλος ὀλίγου δέοντος ἐξηρτύετο, κατεθάρρουν τῶν ἐπὶ δὶς καὶ τρὶς πλείστων. Καὶ δὴ ἐξ αὐτῆς γε ναυστολησάμενοι κατὰ τοῦ βασιλείου στόλου ἐξώρμων, ναυλοχοῦντος περί που τὴν Δημητριάδα, ὡς αὐτίκα φανέντες αἱρήσοντες. Καὶ ἅμ´ ὁρμήσαντες ἔφθασαν, τῇ παραυτίκα τόλμῃ καὶ μόνῃ ἀραρότως ἐλπίζοντες καταπλῆξαι τοῖς πρὸ τοῦ κατεπτηχότας σφάλμασιν· ἐφῆπται δ´ ἄρα καὶ τούτοις παρὰ μικρὸν οὐ μικρὸς κίνδυνος. Τοῦτ´ ἀγγελθὲν τῷ δεσπότῃ, διάγοντι κατὰ τὴν Δριμίανιν, ἢ καὶ μᾶλλον, τὸ ἀληθὲς εἰπεῖν, καὶ ἀλύοντι, τοσούτου συμβάντος πράγματος, ἀνέζεσέ τε τὰς τῆς ψυχῆς ὁρμὰς καὶ ὑπερεπάθησε δείσας περὶ τῷ στόλῳ, εἰ τοσούτου γεγονότος μὴ ἐμπλησθῇ τὸ μοιρίδιον, ἀλλὰ καὶ πέρα τῶν γεγονότων προέλθοι. Καὶ δὴ ἐξ αὐτῆς δυοῖν ἡμερῶν διάστημα ὅλης καὶ μόνης μιᾶς ποιεῖται νυκτὸς καί, τὰ τοῦ πεζοῦ στρατοῦ συναθροίσας ἐγκαταλείμματα, παραλαβὼν σὺν αὑτῷ, τῇ Δημητριάδι ἐφίσταται καὶ τὸν στόλον ἐν χρῷ κινδύνου καταλαμβάνει· ἤδη γὰρ καὶ αἱ τῶν ἐχθρῶν νῆες ἐμφανεῖς ἦσαν προσβαλοῦσαι τὸ τηνικάδε.

10. Ὡς γοῦν κατὰ στίχας ἔστησαν κἀκεῖναι μὲν ἅμα προσέβαλλον, αἱ δὲ τῶν Ῥωμαίων στιχηδὸν κατὰ δεκάδας ἐπῄεσαν, αἱ μὲν τῆς πρώτης δεκάδος τὴν πρώτην ἐδέχοντο μάχην, καὶ τῆς δεκάδος ἡ πρώτη προώρμα, ὅπου καὶ ὁ Φιλανθρωπηνὸς πρωτοστράτωρ ἦν καὶ τὸ βασιλικὸν ἀνεγήγερτο σκῆπτρον, ὡς σύνηθες, καὶ δὴ συμπεσοῦσαι μάχην ἤγειραν κρατεράν. Ἀλλ´ οὐκ ἦν μίαν, ἐπεισφρησάντων πολλῶν, ἐνεγκεῖν· ὅθεν καὶ περιῆσαν, ἐπιθέμενοι μαχομένοις, σφάττοντες ἀντεχομένους, καταβάλλοντες ἀνθισταμένους. Τότε πολλοὶ μὲν καὶ μαχαίρας ἔργον ἐγένοντο, πολλοὶ δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ὑδάτων ὀλισθαίνοντες ἐναπέθνῃσκον, ἄλλοι δ´ αὖ τραυματίαι γεγονότες ἐς τέλος ἀντεῖχον. Τὸν δέ γε πρωτοστράτορα καὶ πολλαῖς ἔβαλλον ταῖς ἀκίσι καί, ἐπεὶ καθικέσθαι οὐκ ἦν ὡπλισμένου πεσόντος, τὰς μαχαίρας ἐμβάλλοντες τῶν ὅπλων ἐντός, ᾐκίζοντο. Τοῦτο ταῖς λοιπαῖς ναυσί, δίχα καὶ τοῦ κατ´ αὐτὰς κινδύνου, εἰς δειλίαν ἀνήκεστον περιίστατο.
Ὁ δέ γε δεσπότης, τοῖς αἰγιαλοῖς ἐφιστάμενος, ὤρεγε χεῖρας καὶ κατηντιβόλει τὰ μέγιστα, φωνῶν τε καὶ ποτνιώμενος, καὶ ὡς αὐτὸς ὁ δεσπότης εἴη καὶ προσεπιβοηθεῖν ἔχοι καὶ ὡς ὁ καιρὸς ἀνακληθῆναι σφίσι τὸ σφάλμα, εἰ μόνον προσέχοιεν. Ὤρεγέ τε χεῖρας ἔξωθεν τοῖς ἐντὸς καὶ προθυμίας παρεῖχε σύμβολα, ὡς ἐντεῦθεν πέμψων βοήθειαν. Οἱ δὲ καὶ παρὰ τὸ εἰκὸς ἠνδρίζοντο καὶ δίκην ἀγρίων συῶν κατεσφάττοντο. Ὁ δὲ ταῖς παρατυχούσαις ἁλιάσιν ἀκμῆτα λαὸν προσέπεμπε καὶ προσεβοήθει καὶ φωναῖς καὶ σχήμασι πρὸς ἄμυναν παρεκάλει, ἐφ´ ᾧ μὴ σφαλείη καὶ τὰ ἐκεῖ. Ὡς δ´ ἐπὶ ξυροῦ ἐκείνοις ὁ κίνδυνος ἵστατο, ἄλλως ἔγνω παρακαλεῖν καὶ θερμῶς ἱκετεύειν αὐτῷ δὴ τῷ ταπεινῷ σχήματι· ἐκ γὰρ τῆς δεινῆς ἑκατέρωθεν ἀντιστάσεως πολλοὶ τῶν πιπτόντων ἦσαν, καὶ θάλασσα ῥέεν αἵματι.

λβʹ. Ὅπως κατὰ θάλασσαν ὁ πρωτοστράτωρ Φιλανθρωπηνὸς νικᾷ τοὺς Ἰταλοὺς κατὰ κράτος, συνεργοῦντος ἔξωθεν καὶ τοῦ δεσπότου Ἰωάννου.

12. Ἤδη δὲ καὶ ἡ πρωτοτακτοῦσα κατεδικάζετο ναῦς καὶ ἤδη τοῖς ἐχθροῖς ἀπήγετο, ἐν ᾗ καὶ ὁ τῶν νηῶν ἔξαρχος ἦν καὶ αἱ βασιλικαὶ σημαῖαι καὶ οἱ τῶν μαχίμων ἀνδρῶν πρόκριτοι. Καὶ τότε, τὰς προθυμίας ἐκείνων ἐπαύξων, ῥιπτεῖ κατὰ γῆς τὴν καλύπτραν τῆς κεφαλῆς καὶ κόνιν πάττεται καὶ δάκρυσιν ἱκετεύει λίαν ἐλεεινῶς μὴ καταπροέσθαι τῶν συμβόλων ἀπαγομένων. Οὕτω τὰ πολλὰ καταλιτανεύων καὶ λόγοις καὶ σχήμασι καὶ τῷ τοῦ τρόπου ταπεινῷ, πολλούς τε ὄντας προσεπιβάλλων τοὺς ἔξωθεν, ὡς ἀναπληροῦσθαι τοὺς λείποντας, ἀνήγειρέ τε τοὺς μαχομένους καὶ παρεθάρρυνε· καὶ ἀνῃσθήτουν πίπτοντες, καρτερικοί τινες καὶ παρὰ τὸ δέον φαινόμενοι, καὶ τέλος περιγίνονται τῶν ἐχθρῶν σὺν πόνῳ πολλῷ καὶ μόχθῳ· καὶ δή, δυοῖν ἢ καὶ τριῶν ἀποδρασασῶν, αἱ λοιπαὶ κατὰ κράτος ἁλίσκονται. Καὶ οἱ μέν, σφαγέντες, πεσόντες εἰς θάλασσαν, ἰχθύσι μᾶλλον ἢ ἀλόχοις καὶ τέκνοις ἦσαν φίλτατοι· οἱ δ´ ἄλλοι, συγκλεισθέντες γαστέρι νηὸς ἰδίας ἕκαστοι, πρὸς τὴν πόλιν ἀνήγοντο δείλαιοι, μικρὰν ὅσην παραμυθίαν ἐπὶ τοῖς προλαβοῦσι δεινοῖς τοῖς σφαλεῖσι θέμενοι.

13. Ὁ δὲ δεσπότης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ, γυμνοὶ τῶν ἁπάντων ὄντες, παραβαλόντες τῷ Ἀχριδῶν Κεραμέᾳ, θέα ὄντως ἐλεεινὴ καὶ δακρύων ἀξία, περιστέλλονταί τε ὡς εἰκὸς παρ´ ἐκείνου τοῖς εὑρεθεῖσι καὶ ὡς οἷόν τε θεραπεύονται. Τότε δ´ ὑπερπαθήσας καὶ ὁ δεσπότης καὶ περιαλγήσας τῇ συμφορᾷ, δεσπόσυνον τρόπον φεύγων ὅσον ἐκ τῶν συμβόλων, ὁ δουλείας ἐντὸς παρὰ μικρὸν κινδυνεύσας ἐλθεῖν ἢ καὶ ἐλθὼν τό γε μέρος τῶν ἄλλων καὶ τῆς συνόλης δυνάμεως, σύμβολά τε τῆς δεσποτείας ἐκεῖνα, ὅσα ἐν καλύπτρᾳ καὶ ὑποδήμασι καί γε ἐφεστρίσιν ἵππων καὶ χαλινοῖς καὶ τῇ ἐκ πορφύρας ὑπογραφῇ, ἀποτίθεται, οὕτω δικαιώσας ὀφθῆναι τῷ βασιλεῖ, οὐκ οἶδα κατὰ λύπην σφετέραν ἢ καὶ τὴν ἐκείνου ἐκμείλιξιν. Ἄλλοις δὲ κοινοῖς καὶ καλύπτρᾳ ἐξ ἐρίων καταίτυγι στολισθείς, οὕτως ἤιεν εἰς τὸ πρόσω τῷ βασιλεῖ ἐμφανισθησόμενος. Καί γ´ ἐμφανισθεὶς τὸ πολὺ τῆς ὀργῆς καταπαύει τῇ τῶν συμβόλων μεταμφιάσει, κἀκ μόνης τῆς θέας δόξας ἐλεεινὸς τῷ πρὸ τοῦ ὠργισμένῳ τὰ μέγιστα.

suivant
 

Chapitre XXXI.

1. L'Empereur lève une armée, équipe une flotte. 2. Jean Despote poursuit Jean Ducas. 3. Il l'oblige de se retirer dans Satras. 4. Il y met le siège, et somme les habitants de se rendre, 5. Leur réponse. 6. Jean Ducas se sauve, et se réfugie à Thèbes. 7. Il y reçoit du secours, et défait l'armée Romaine. 8. Réflexion sur cette défaite. 9. Les ennemis attaquent la flotte. 10. Ils blessent Phiantropene qui la commandait. 11. Ils font un grand carnage. 12. Le Despote anime si bien les siens qu'ils remportent la victoire. 12. Il retourne en triste équipage à Constantinople.

1.   L'Empereur fort fâché de cet accident leva une armée de quarante mille hommes, en comprenant les troupes qui devaient servir sur 274 mer, et en donna le commandement à Jean Despote. Il envoya avec lui quantité de Capitaines, et d'autres Officiers considérables, parmi lesquels était Alexis Caballaire domestique de sa table, homme de cœur qui mourut glorieusement dans le combat, sans que l'on ait su qui l'avait tué. Jean Despote espérait ébranler tout l'Occident avec cette puissante armée, pendant que l'Empereur équipait sa flotte. Le nombre des vaisseaux tant grands que petits montait à soixante et treize. Il en confia la conduite à Philantropene Protostrator, avec ordre de côtoyer les terres des Italiens, d'y descendre quand il en aurait l'occasion. Il croyait que pour avoir un heureux succès de cette guerre, il fallait occuper de telle sorte les Latins, qu'ils ne pussent envoyer de secours à Jean Ducas.

2. Le Despote ne fut pas sitôt arrivé aux nouvelles Patres, qu'il ré pandit une telle frayeur à l'entour, que tout se fournit à sa puissance, et que les habitants des forteresses commencèrent à branler, dans la fidélité qu'ils avaient promise à Jean Ducas, et à chercher un prétexte de se rendre, dans la faiblesse de leur parti, et dans le désespoir d'être secourus. Jean Ducas manquant de troupes mettait sa ressource dans ses ruses, et trouvait sa sûreté dans le changement de lieu, courant tantôt d'un côté et tantôt d'un autre. Les troupes du Despote le suivaient de près, tenant la campagne, et s'emparant des lieux où l'on se 275 doutait qu'il se voulait retirer, et tirant la hardiesse et la confiance de le poursuivre de la faiblesse, et de la timidité avec laquelle il fuyait.

3. Enfin lors qu'il fut las d'être vagabond, et errant dans son propre Etat, il se résolut de s'enfermer dans la ville de Patras, qui était nouvellement fortifiée, et: qui lui paraissait fort propre pour conserver les restes de sa fortune.

4. Le Despote ne fut pas sitôt qu'il s'y était enfermé, qu'il alla l'y investir, et qu'il envoya sommer les habitants de se conserver en le livrant, sinon qu'il ne se retireront jamais qu'il n'eût emporté la place, qu'il ravagerait la campagne, qu'il couperait les arbres, qu'il arracherait les vignes, et qu'enfin il mettrait tout à feu et à sang.

5. Les habitants, soit d'eux-mêmes, ou par le conseil de Ducas, firent une réponse fort civile, et supplièrent le Despote de leur accorder une suspension d'armes durant quelques jours, durant lesquels ils tâcheraient de venir à bout de ce qu'il souhaitait.

6. Pendant qu'ils temporisaient, et qu'ils assuraient qu'ils épiaient l'occasion de se saisir de Jean Ducas, il eut recours à ses finesses ordinaires, s'étant fait descendre déguisé en Goujat, avec des cordes le long des murailles, il passa à travers notre camp tenant une bride entre les mains, et criant si personne n'avait trouvé un cheval égaré, et que l'on reconnaîtrait celui qui le rendrait. Les uns ne répondaient rien., et les 276 autres à demi-endormis répondaient du fond de leur tente qu'ils ne savaient ce que c'était, et qu'ils n'avaient point vu de cheval. Ayant ainsi passé heureusement tout le camp, il partit le matin pour aller à Thèbes, ou il arriva en peu de jours, sans que personne le sût, non pas même ceux de Patras, excepté ses amis intimes à qui il avait confié son secret.

7. Il y trouva le Grand-Seigneur de Thèbes nommé Sirejean, qu'il supplia très humblement de lui accorder sa protection, et à qui pour gage de sa foi il offrit sa fille en mariage. Le Grand Seigneur s'excusa de se marier sur ses indispositions fréquentes, et principalement sur la goutte à laquelle il était fort sujet. Mais il lui dit que le Prince Guillaume son jeune frère serait un parti plus convenable pour sa sille. Et le mariage se fit depuis. Mais parlons cependant du traité qui se fit alors. Il lui donna trois cents hommes de cheval, ou même davantage, parmi lesquels il n'y en avait pas un qui ne fût capable de commander. Les ayant joints avec une vitesse incroyable aux troupes qu'il avait déjà, il prit le temps auquel les Romains ne le défiaient d'aucune surprise. L'arrivée si soudaine et si imprévue de ces troupes les mit en effet dans une horrible confusion. Les Italiens rangés en bon ordre, et pleins de hardiesse chargèrent rudement les Turcs, qui étaient conduits par Rimpsas, et qui faisaient la plus grande partie de l'armée Romaine ; et la 277 fleur des troupes qui étaient commandées par Jean Despote. Les nôtres épouvantés par une attaque si brusque, et si peu attendue, et n'étant qu'une multitude ramassée de différentes nations peu unies ensemble, la plupart songeaient moins à vaincre qu'à se conserver. Lors que la première Phalange eut été rompue, celles de derrière se rompirent d'elles-mêmes. Elles commencèrent d'abord à lâcher le pied, puis à reculer, enfin à jeter les armes, et à prendre ouvertement la fuite, quelque effort que le Despote pût faire, par prières, par reproches, ou par menaces pour retenir les fuyards. Enfin l'armée fut entièrement défaite, et chacun méprisant les remontrances de son General se laissa emporter à la peur, et chercha les moyens de se sauver. Ils croyaient être poursuivis, non par trois cents, ni par six cents hommes, mais par une armée très nombreuse. Le Despote s'étant mis lui-même à fuir à toute bride, les uns s'échappèrent, et les autres furent tués en fuyant. D'autres se cachèrent sous des arbres, et y ayant été trouvés tendirent les mains pour demander la vie avec des cris lamentables. Quelques-uns furent assez heureux pour demeurer dans des cavernes sans y être découverts. D'autres furent menés en servitude, pour avoir trouvé des vainqueurs qui étaient las de tuer, ou qui étaient touchés de quelque sentiment d'humanité à la vue du changement si inopiné et si funeste de la fortune des vaincus. Cette 278 journée était fatale à la vie, aux biens, à l'argent, aux armes, aux chevaux, et aux habits mêmes, Si quelques-uns d'entre les vainqueurs faisaient difficulté de tremper leurs mains dans le sang de leur compatriotes, ils n'en faisaient point de les dépouiller. Ils enlevèrent tout ce qu'il y avait de richesses dans les tentes du Despote et des autres Commandants. Ils y prirent des meubles précieux, des vases exquis, des armes, des chevaux, enfin tout ce bagage si embarrassant qui sert d'instrument au luxe des Grands, et ils furent si exacts à tout ramasser, qu'ils n'y laissèrent pas une molette d'éperon.

8. Ils firent voir en cette rencontre combien le souhait d'Antisthène était judicieux quand il souhaitait que les ennemis eussent toute sorte de biens à la réserve de la prudence. Le conseil d'un seul homme défit cette prodigieuse multitude qu'il était difficile de compter, et changea l'orgueil de leur luxe , en l'infamie de la pauvreté. Celui qui veut avoir la gloire du commandement doit s'exposer aux dangers, et se résoudre à vaincre, ou à mourir. Pourquoi entreprend-il de commander s'il n'est pas capable de pourvoir au salut de ses sujets? Si celui qui a été posé en sentinelle est inexcusable lorsqu'il manque ou à découvrir l'ennemi, ou à avertir de son arrivée, le Prince qui est comme dans une perpétuelle sentinelle se peut-il justifier quand il a manqué ou de prévoir, ou de détourner les malheurs qui 279 menaçaient les peuples ? La renommée n'eut pas sitôt publié cette nouvelle si fâcheuse, et si contraire à l'attente de tout le monde que les uns en ressentirent de la douleur, et les autres de la joie.

9. Elle augmenta le mépris que les ennemis avaient pour la faiblesse de l'Empire, et leur inspira le dessein de ruiner le peu qui y restait de forces. Leur armée navale qui n'était pas composée de plus de trente vaisseaux, eut l'audace de partir de l'Euripe pour venir attaquer la nôtre proche de Demetriade bien qu'elle fût trois sois plus nombreuse. Peu s'en fallut qu'ils n'eussent un succès aussi heureux sur la mer, qu'ils avaient eu sur la terre. Le Despote qui s'était sauvé à Dramianis, et qui y déplorait sa défaite, appréhendant qu'elle ne fût suivie de la perte de la flotte, rallia à la hâte les restes de son armée, et courut en une nuit depuis Dramianis jusques à Demetriade, bien qu'il y ait pour deux journées de chemin.

10. Comme le combat était commencé, et que les vaisseaux de la flotte Romaine étaient rangés dix à dix, le plus grand de ces dix-là sur lequel était Philantropene Protostrator, et sur lequel était arboré le sceptre de l'Empereur, fut attaqué avec une impétuosité si brusque, et avec une ardeur si opiniâtre par plusieurs de ceux des ennemis, qu'il ne put soutenir leur effort. Il y eut en cette rencontre un grand nombre des nôtres qui passèrent par le tranchant de l'épée, et un grand nombre qui surent jetés dans la mer 280 Quelques-uns tous blessés qu'ils étaient se défendirent vaillamment jusques à la dernière extrémité. Le Protostrator reçut plusieurs coups d'épée, dont ses armes qui étaient à l'épreuve le garantirent, mais enfin il fut frappé au défaut de la cuirasse, et percé en plusieurs endroits.

11. Ces blessures du Général jointes au dommage que les vaisseaux avaient souffert, ôtèrent aux nôtres ce qui leur restait de courage pour se défendre. Le Despote qui était cependant arrivé sur le rivage étendait ses mains vers eux et criait à haute voix que c'était lui qui était venu pour les secourir, et qu'il y avait encore moyen de réparer, ou leur faute, ou leur perte, pourvu qu'ils eussent un peu de patience, et un peu de cœur. Cette remontrance eut tant de force sur l'esprit des nôtres, qu'ils donnèrent de plus grandes preuves de leur valeur, qu'on n'aurait jamais osé espérer, et qu'ils devinrent semblables à des sangliers qui sont terribles, même en mourant. Le Despote ayant trouvé quelques barques envoya dessus les plus vaillants de ses soldats, et les exhorta à soutenir de toute leur force la fortune de l'Empire. Mais lors qu'il vit que le péril croissait, et que la résistance des siens ne servait qu'à en augmenter si sort le carnage, que la mer paraissait teinte de leur sang : Il eut recours aux prières au lieu de se servir des armes, et il implora la puissance de Dieu, après avoir éprouvé en vain celle des hommes.

281 12. Comme les ennemis emmenaient le principal de nos vaisseaux, avec le Commandant, les plus vaillants hommes, et les enseignes de l'Empire, le Despote fit un dernier effort pour relever le courage des liens. Il jeta pour cet effet son bonnet à terre, il se couvrit la tête de poussière, et les conjura à chaudes larmes de ne pas abandonner les enseignes, et en même temps il leur envoya du secours, et les anima si bien qu'ils se surpassèrent eux-mêmes, qu'ils remportèrent l'avantage, et qu'ils prirent tous les vaisseaux des ennemis, à la réserve de deux ou de trois qui leur échappèrent. Plusieurs périrent par les armes, d'autres tombèrent dans la mer, et servirent de pâture aux poissons, au lieu d'aller revoir leurs femmes et leurs enfants : les autres furent emmenés pour servir de consolation à notre perte.

13. Ce fut un triste et déplorable spectacle de voir revenir les nôtres à Acride dans une indigence générale de toutes choses. Le Despote fit ce qu'il put pour les soulager, puis étant percé de douleur et couvert de honte, il crut devoir poser les marques de sa dignité, et paraître devant l'Empereur sans ses ornements, soit pour apaiser sa colère, ou pour témoigner sa propre douleur. Cette manière d'agir lui réussit, car quand l'Empereur le vit dans un habit de particulier, il changea en compassion l'indignation qu'il avait conçue à la première nouvelle de sa défaite.

suivant