Pachymère traduit par Mr. Cousin

PACHYMERE

 

HISTOIRE DES EMPEREURS MICHEL ET ANDRONIQUE

LIVRE QUATRE (I à XV)

LIVRE III (XVI à XXVIII) - LIVRE IV (XVI à XXXII)

Traduction française : Mr. COUSIN

La traduction est purement littéraire et laisse tomber de nombreux passages. (Philippe Remacle)

 

 

 

 

HISTOIRE DE CONSTANTINOPLE

TOME VI.

 

CONTENANT

L'Histoire des Empereurs Michel et Andronique,

Ecrite par Pachymère.

 

HISTOIRE DES EMPEREURS MICHEL ET ANDRONIQUE.

Ecrite par Pachymère.

LIVRE QUATRE.

 

 

 

précédent

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ

αʹ. Δημηγορία βασιλέως πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς περὶ τῶν καθ´ αὑτόν.

1. Ἄρχεται δ´ ἐνθένδε τὰ κατὰ τὸν πατριάρχην Ἀρσένιον. Ὁ γὰρ βασιλεύς, πᾶς γιγνόμενος πρὸς τὸ πεῖσαι αὐτῷ τε ἠπίως προσενέγκασθαι καὶ τὸν δεσμὸν λύειν, ἐπεὶ ἀπέγνωστό οἱ τὰ τοῦ σκοποῦ, πολὺς ἦν ὀριγνώμενος ἐκ παντὸς τρόπου ἐκεῖνον ἀποσκευάσασθαι. Ὅθεν καὶ πολλάκις τοὺς ἀρχιερεῖς συγκαλῶν, ἐμαρτύρετο τὴν ἀνάγκην, ὡς δέον ὄν, ἀνέδην ἄγοντα τῶν ἄλλων σχολήν, τὰ τῆς ἀρχῆς, πολλὰ ὄντα καὶ δυσεξάνυστα, προσκοπεῖν. Ὁ δὲ κἀκείνοις ἐνειλούμενος ἐξ ἀνάγκης ἀπαραιτήτου, ὡς μέγα τι καὶ τὸν ἀπὸ τοῦ πατριάρχου δεσμὸν ἐφόλκιον ἐπισύρεται. Ἐχρῆν δ´ οὐχ οὕτως, ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς τῷ πράγματι νεμεσᾶν, εἰ, πλημμελήματος μὴ οἵου τ´ ὄντος τῇ εἰς τὸ ἀρχαῖον τῶν πραγμάτων ἐπανακάμψει ἐξαληλίφθαι, ὁ πρὸς τὸ θεραπεύειν ταττόμενος δυοῖν θάτερον πράττοι, ἢ τὰ πρότερα ὡς εἶχεν ἀνταπαιτῶν, ἢ τὴν θεραπείαν ἀναβαλλόμενος· τὸ μὲν γὰρ ἀδύνατον, τὸ δὲ πάντως ἀνοικονόμητον. Καὶ δέον ὂν παραινεῖν καὶ τὴν τοῦ μεταγνῶναι δεικνύειν ὁδὸν καὶ τῷ μηδὲν τοῦ πλημμελήματος αἰσθομένῳ ἢ καὶ καταρρᾳθυμοῦντι ἐκ προαιρέσεως, ὁ δὲ καὶ τὸν ἐξ αὐτοῦ νυττόμενον τῷ γνησίως μεταγνῶναι καὶ τὴν θεραπείαν ἐκτόπως θέλοντα δέχεσθαι, κἂν τομαῖς κἂν καυστῆρσιν οἰκονομοῖτο, ἐκεῖνος ἀπωθεῖται καὶ τῷ μεταγνῶναι τὸ ἀπογνῶναι συνείρει, ὡς κρεῖττον ὂν μὴ μεταγνῶναι ἢ ἀπογνῶναι μεταγνόντα· τὸ μὲν γὰρ ἀναλγησίαν κατηγορεῖ, τὸ δ´ ἀπώλειαν αἰωνίζουσαν· αὐτὸν μὲν οὖν καὶ πολλάκις προσελθόντα ἀποπέμπεσθαι καί, ζητοῦντα τοὺς τρόπους τῆς ἰατρείας, οὐχ ὅπως λαμβάνειν, ἀλλὰ καὶ προσονειδίζεσθαι, καὶ τέλος οὐδὲν ἄλλο πυνθάνεσθαι πλὴν τὸ ἀνάγκην εἶναι τὸ τραῦμα ἰᾶσθαι, ὅπως δ´ ἰῷτο μὴ μανθάνειν, ἀλλὰ πρὸς τὸ πράττειν προτρέπεσθαι, μηδὲν εἰδότα τῶν πράττειν ὀφειλομένων, εἶναι δ´ ὑποπτεύειν τὸ πᾶν χλεύην. «Ὥρα γοῦν δεδοικέναι μή τι καὶ πράττοντος ἐκεῖνος ἀναλαμβάνων τὸ ἔγκλημα, ὡς μηδενὸς αὐτάρκους γενομένου, μὴ καταδέχοιτο καὶ οὕτω πονέσας ἀνήνυτα γνώσομαι. Ὃ δ´ οὖν καὶ ἐμφαίνει πλαγίως, ἀκούσαντες ἂν διαγνῶτε ἢν ὅλως συμφέροι· ἀποθέσει γὰρ βασιλείας καὶ ἰδιωτισμῷ μετιέναι τὸ ἔγκλημα βούλεται. Τὸ δὲ ᾧ ἂν καὶ συνενέγκοι σκοπῶν, οὐδ´ ὅλως εὑρίσκω. Ἐπὶ μὲν οὖν τοῖς κοινοῖς, αὐτόθεν δῆλον, καὶ οὐδὲν δεῖ ἐρωτῶντας μανθάνειν· τὸ γὰρ μήτ´ ἐκείνου οἵου τε ὄντος τὰ πράγματα διοικεῖν καὶ μηδὲ συμβάντος ἐκστῆναι, ὡς μέγα τι τὴν ἐρημίαν λογίζεσθαι, οὐδὲν ἀλλ´ ἢ ζητοῦντος οἶμαι κοινὸν ὄλεθρον καὶ Τελχῖνος τρόπον ἐνδεικνυμένου. Ὃ δὲ καὶ μᾶλλον διαφερόντως τῶν ἄλλων ἅπτεσθαι τῶν ἐμῶν, μακρὰν ἂν τὴν δημηγορίαν κατέτεινα ἄν, ἢν μή γε καὶ ἀφ´ ἑνὸς μόνου οἷός τ´ ἦν παριστᾶν τὴν βλάβην. Τί γάρ μοι καὶ ἐχέγγυον τοῦδε αὖθις ἀπραγμόνως βιῶσαι, καταθεμένῳ τὴν ἐξουσίαν; Τί δὲ γυναικὶ καὶ παισὶ μᾶλλον, οἷς ἂν παρευθὺς μοῖραν ἐφεδρεύειν ἀνάγκη ἧς ὁ τυχὼν οὐ γηθήσειεν; Ἐμοὶ μὲν οὖν οὐκ ἔστιν ἀμφισβητεῖν ἐκείνῳ τῆς πνευματικῆς ἰδμοσύνης, κἂν ὅ τι κελεύοι· τέως δ´ ἐν τούτοις πολλοῦ γε δέω προσεπαινεῖν. Ποῦ γὰρ καὶ τίνι ποτ´ ἔθνει τὸ τοιοῦτον ἔβλαστε; Καὶ εἰς τί παράδειγμα βλέπων ὁ ἱεράρχης ἀνεμεσήτως ἀξιοῦν ἔχοι τοῦτο καὶ ἐν ἡμῖν; Ἦ οὐκ οἶδε τὸν τοιαύτης γευσάμενον καθάπαξ μεταβολῆς μὴ τρόπον εἶναι μετεγκλίνειν πρὸς ἄλλο ἢ μετεγκλίναντα τελευτᾶν; Πόσοις γὰρ ἐφεδρεύεται βασιλεία; Ὁπόσοις δὲ καὶ ἡ πίστις ἔψυκται ἐπὶ τοῦ σχήματος, σῳζομένου καὶ ἔτι τοῦ βασιλέως, οὓς καὶ καθυφεικότος ὡρμημένους πάλαι θαρρεῖν ἀνάγκη. Κἂν αὐτοὶ μὴ δρῷεν ἰάπτοντες ἄλλως, ἀλλὰ τῷ γ´ ἐπὶ τῆς ἀρχῆς καταστάντι, ὥσπερ ἀντιζηλοῦν εἰκός, οὕτω καὶ δρᾶν τὰ χείριστα ῥᾴδιον. Τί δὲ καὶ ἀνάγειν τὴν ἀρχὴν ἔδει, ὃν μετ´ οὐ πολὺ κατάγειν ἠβούλετο, ὡς γεύσαντα μόνον ἀποστερεῖν; Χωρὶς δὲ τούτων καὶ Θεόν, εἴπερ τινὶ ἄλλῳ μεγίστῳ, καὶ καταστάσει βασιλείας συνιέναι πιστεύομεν. Θεοῦ δὲ βουλὴν διασκεδᾶν ἐθέλειν, ὡς μὲν τολμηρόν, ὡς δ´ αὔθαδες, ὡς δὲ καὶ μέγαν ἔχον τοῖς τολμῶσι τὸν κίνδυνον. Ταῦτα τοίνυν ἐνθυμουμένους, δεῖ καὶ ὑμᾶς τῷ δικαίῳ τῆς βασιλείας συμπράττειν καὶ μὴ οὕτω καταμελεῖν ἡμῶν, ἐπὶ τοσοῦτον ἀπαγχομένων τοῖς λογισμοῖς. Τί δαί, οὐ τῇ ἐκκλησίᾳ μετάνοια ὥρισται, οὐ νόμοι ταύτης θεῖοι προβέβληνται, οὐχ ὑμεῖς κατ´ ἐκείνους τοὺς πολλοὺς θεραπεύετε; Ἦ τοῖς βασιλεῦσι διαφερόντως πρὸς τοὺς πολλοὺς οἱ τῆς ἐκκλησίας πρόκεινται νόμοι; Εἰ δ´ οὖν, ἀλλ´ εἰ μὴ παρ´ ὑμῖν μετανοίας θεσμοί, ἀλλαχοῦ τῶν ἐκκλησιῶν εἰσι, καὶ προσδραμοῦμαι ταύταις καὶ παρ´ ἐκείνων θεραπευθήσομαι. Ἡμῖν μὲν οὖν τὰ κατὰ γνώμην εἴρηται, ὑμῖν δὲ σκεπτέον τὸ ποιητέον βουλευομένοις συνάμ´ ἐκείνῳ· οὐδὲ γὰρ καὶ εἰσέτι ἀνέξομαι πάσχειν ἀνίατα. Καλὸν γὰρ ἢ παρ´ ὑμῖν ἰᾶσθαι, ἢ ζητεῖν τὸν τρόπον τῆς θεραπείας ἑτέρωθεν.»

Ταῦτα τοῦ βασιλέως τοῖς ἀρχιερεῦσι διαλαλήσαντος καὶ οἷον πρὸς τὰ τῆς μάχης ἀκροβολισαμένου, ἐκεῖνοι, ἐφ´ ἑκάστῳ τῶν λεγομένων τοῖς ἀχθομένοις προσεοικότες, δῆλοι ἦσαν τὰ πρὸς βασιλέα τοῦ πατριάρχου συνόλως οὐκ ἀποδεχόμενοι· καὶ διὰ τοῦτο πολλὰ καὶ αὐτοὶ προτιθέντες καὶ ἅμα συνείροντες, θεραπεύειν ἤθελον τὸν κρατοῦντα. Οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ καὶ καθυπισχνοῦντο, μόνον καὶ αὐτοῦ βασιλέως προσπέμψαντος, αὐτοὶ τὰ μεγάλα συλλήψεσθαι.

βʹ. Ὅπως τὸν τοῦ Γαλησίου Ἰωσὴφ πρὸς τὸν πατριάρχην ἀπέστελλεν ὁ κρατῶν, ζητῶν λύσιν τοῦ ἀφορισμοῦ.

1. Ὁ γοῦν βασιλεὺς καὶ ἄλλους μὲν καθ´ ἕνα πλείστους ἀπέστελλεν, ἀξιῶν τὸν ἱεράρχην λῦσαί οἱ τὴν ἀθυμίαν, ἑτοίμῳ ὄντι, ὡς ἐκεῖνος ὑπισχνεῖτο, τὸ κελευόμενον ἐκπληροῦν· τέλος δὲ καὶ τὸν τῆς μονῆς τοῦ Γαλησίου προϊστάμενον Ἰωσήφ, ὃς δὴ καὶ Γαλησίου φανερώτερον ἐκαλεῖτο, ἄνδρα πνευματικὸν καὶ εἰς πατέρα τεταγμένον τῷ βασιλεῖ, ἀποστέλλων κατηντιβόλει δέχεσθαι τὴν πρεσβείαν καὶ συγκατανεύειν τῇ ἀξιώσει.

2. Ἀλλ´ ὁ πατριάρχης, πολλὰ μὲν παρὰ τῶν ἀρχιερέων ὑπὲρ τοῦ βασιλέως ἱκετευόμενος, ὡς οὐκ ἄξιον λεγόντων οὕτως ἐπὶ τοσοῦτον τῷ ἐπιτιμίῳ συνίσχεσθαι, πολλὰ δὲ καὶ παρὰ τοῦ πνευματικοῦ ἐκείνου καὶ θείου ἀνδρὸς ἀξιούμενος, ἐφ´ ᾧ τὴν παιδείαν ἄλλως οἰκονομοίη, τὸν δεσμὸν λύσας, καὶ προστιμῴη τῷ βασιλεῖ τῶν εἰκότων, ὁ δὲ καὶ μᾶλλον ἠγρίαινε καὶ ἀμεταθέτως εἶχε τῆς γνώμης, ὡς καὶ τοῖς πρεσβεύουσιν ἐπιπλήττειν καὶ αὐτῷ δὴ τῷ Ἰωσὴφ γενναίως ἐπέχειν, τολμῶντι ὡς δῆθεν τὰ τῆς βασιλέως ἀναδοχῆς παρὰ τὴν ἐκείνου θέλησιν.

3. Αἱρεῖ δὲ καὶ λόγος παρὰ πολλοῖς ὡς καὶ ἐπιτιμήσειεν, ἐφ´ ᾧ μηδὲ πνευματικὸς ἀναδέχοιτο· ὃ δὴ κἂν γεγονὸς ἢ ἐφυλάχθη, ἢ καὶ παραβαθὲν ἐλύθη ἢ καὶ ἄλυτον ἔμεινεν, κἂν μὴ γεγονὸς ἐφημίσθη, ὡς καὶ ὁ Ἰωσήφ, πατριαρχεύσας ὕστερον, ἀπολογούμενος ὑπὲρ τούτου, διισχυρίζετο, ὅμως πολὺς ἐντεῦθεν ἀνερράγη κλύδων τῇ ἐκκλησίᾳ, ὡς ἰσχυρὸν προτεινόντων τῶν Ἀρσενιατῶν κατ´ ἐκείνου ἔγκλημα πατριαρχεύσαντος σχιζομένων.

γʹ. Ὅπως λίβελλος κατηγορίας κατὰ τοῦ πατριάρχου ἐδόθη τῷ βασιλεῖ.

1. Τότε τοίνυν, βοηδρομιῶνος ἱσταμένου καὶ τῶν συνήθων νηστειῶν τελουμένων, ἑορτῆς ἀγομένης ἣν Ἀκάθιστον σύνηθες ὀνομάζειν, τῶν τις τοῦ κλήρου, ἐν νοταρίοις τῷ πατριάρχῃ τελῶν μετὰ τὸν σφῶν πριμμικήριον, ὃν καὶ μεσίτην εἰώθασιν οἱ πολλοὶ σεμνύνοντες λέγειν, τοὐπίκλην Ἑψητόπουλος, λίβελλον κατηγορημάτων πλήρη συνθέμενος, ἀσμένως ἐγχειρίζει τῷ βασιλεῖ, νυκτὸς τότε οὔσης, μετὰ τὴν τῆς ὑμνῳδίας ἐκπλήρωσιν. Ὁ δέ, τοὺς παρατυχόντας ἐκ τῶν τοῦ κλήρου συγκαλέσας ἅμα, ἠρώτα εἰ καὶ αὐτοὶ συνοίδασι τῷ Ἑψητοπούλῳ τά οἱ πραχθέντα· ὡς δ´ οὐκ ἦν κατανεῦσαι ἀκούοντας πλὴν ἑνὸς ἢ καὶ δευτέρου, περί τε τῶν κεφαλαίων διεπυνθάνετο καὶ ὁποίας εἴη τῆς ὑπολήψεως ὁ τὸν λίβελλον ἐγχειρίσας. Ὡς δ´ ἐμαρτύρουν μὲν τῷ δόντι τὰ μέτρια, περὶ δὲ τῶν κεφαλαίων ἀπελογοῦντο ἀνάγκην τὸν εἰς τοιούτους ἀγῶνας ἀποδυσάμενον καὶ τοὺς συνειδότας ἔχειν, ὁ βασιλεύς, εὐθὺς οἰηθεὶς εἰς χεῖρας ἐντεῦθεν ἔχειν τὸν λέοντα, ἀπρὶξ εἴχετο τῶν γραμμάτων καὶ καιρὸν ἐτίθει τῆς περὶ τούτων σκέψεως. Οἷς δὲ κεφαλαίοις ὁ λίβελλος συγκεκρότητο, τάδ´ ἦσαν, ὡς εἰπεῖν καθ´ ἕκαστον·

2. πρῶτον τὸ ἐν ἀρχῇ τῆς ὀρθρινῆς ὑμνῳδίας τὸν ὑπὲρ τοῦ βασιλέως ψαλμὸν ἐγκόψαι, μόνῳ δὲ τῷ τρισαγίῳ καὶ τῷ ἐπ´ αὐτῷ μνημοσύνῳ κελεῦσαι προοιμιάζεσθαι· δεύτερον τὸ προσκεῖσθαι τοῖς τοῦ σουλτὰν εὐμενῶς, ὡς καί σφιν ἐφεῖναι τῷ λουτρῷ τῆς ἐκκλησίας συχνάκις ἐλλούεσθαι, τιμίων χαρακτήρων σταυροῦ ἐκεῖσε τοῖς μαρμάροις ἐγκεχαραγμένων, Ἀγαρηνοῖς οὖσι καὶ ἀμυήτοις· τρίτον ὡς καὶ τοῖς υἱέσιν ἐκείνου τῷ ἰδίῳ μοναχῷ μεταδιδόναι τῶν ἁγιασμάτων κελεύσειεν, ἄδηλον ὂν εἰ τῷ θείῳ λουτρῷ ἐτελέσθησαν· καὶ τὸ ἐπὶ τούτοις ὡς αὐτὸς ὁ σουλτὰν σὺν τοῖς σατράπαις αὐτοῦ κατὰ τὸ ὀρθρινὸν τῆς λαμπρᾶς καὶ μεγάλης κυριακῆς τῷ πατριάρχῃ λιτανεύοντι συνέλθοι τε καὶ συλλιτανεύσειε. Καὶ ἃ μὲν τῷ λιβέλλῳ διειλήφατο, ταῦτά τε καὶ τοιαῦθ´ ἕτερα. Τῷ μέντοι γε πατριάρχῃ τὸ παράπαν ἀγνοεῖν οὐκ ἦν, ὅμως δὲ Θεῷ τὸ πᾶν ἐπιτρέπων ἡσύχαζεν.Ὁ δέ γε βασιλεύς, τῶν γραμμάτων ἅπαξ ἐπειλημμένος, τοὺς ἐπιδημοῦντας τῇ Κωνσταντίνου τῶν ἀρχιερέων ἐπισυνῆγε καὶ δὴ προὔτεινε μὲν ἐκείνοις εἰς γνῶσιν τὰ γράμματα, ἐκοινοῦτο δὲ σφίσι τὴν σκέψιν ὅπως ποιοίη· οὐ γὰρ ἦν ὑπερθέσθαι πρᾶγμα δοκοῦν συμβαλέσθαι τῷ σκοπῷ, κἂν οὐκ ἐδόκει ἀποχρῶν πρὸς τὸ τὸν πατριάρχην δεδίξασθαι.

3. Ἐκεῖνος γὰρ καὶ μὴ πρὸς ἀπολογίαν ἔτι καλούμενος ἀπελογεῖτο· τὸ μὲν τοῦ ψαλμοῦ, ὡς αὐτὸς εἴη ὁ τάξας τοῦτο τὸ πρῶτον, ὡς τοῖς μοναχοῖς σύνηθες ὄν, κἀν τῇ ἐκκλησίᾳ τελεῖσθαι καὶ αὐτὸς ἀθετοίη πάλιν, ὡς αὐτάρκους δοκοῦντος τοῦ τρισαγίου σὺν τῷ μνημοσύνῳ εἰς εὐχῆς ἐκπλήρωσιν· καὶ δικαίως ἂν ἀπολογησόμενος, εἰ καὶ τοῦτο τελοίη, οὕτω τοῦ βασιλέως ἔχοντος, πῶς ἂν δικαίως ἐγκαλοῖτο καθυφιεὶς τοῦ παντός; Τὸ δὲ τοὺς τοῦ σουλτὰν ἐπὶ τῷ λουτρῷ λούεσθαι, αὐτὸν μὲν μήτ´ εἰδέναι μήτε κελεύειν· τέως δικαίως ἂν ἐκκλείοιντο πάντων ἐκεῖνοι τῶν λοετρῶν, οὐχ ἧττον ἢ τοῦ τῆς ἐκκλησίας, ὡς τῶν ἄλλων πρὸς τοῖς χαράγμασι τοῦ σταυροῦ καὶ εἰκόνων εὐμοιρούντων ἁγίων· εἰ δὲ τἆλλα σφίσιν ἀνεῖται καὶ ἀσεβέσιν οὖσιν, εἰς τί τοῦ τῆς ἐκκλησίας λουτρῶνος διαφερόντως ἐκδιωχθήσονται; «Τὸ δὲ τῷ σουλτὰν καὶ τοῖς υἱέσιν ὡς χριστιανοῖς προσφέρεσθαι, ἀρχιερέως μὲν μαρτυροῦντος τοῦ Πισσιδίας, ἀνεύθυνον οἶμαι· εἰ δ´ ἄλλως ἐλέγχοιντο ἔχοντες, ἐκείνου καὶ μόνου, ἀλλ´ οὐκ ἐμὸν τὸ πλημμέλημα.»

4. Ἀλλ´ οὐχ ἱκανὰ ταῦτα τοῖς ἀμφὶ τὸν βασιλέα ἐδόκουν τὰς εὐθύνας ἐξελέσθαι τῷ πατριάρχῃ, ἀλλὰ σύνοδον ἤθελε συγκροτεῖν ἐξ ἁπάντων ἀρχιερέων, παρόντων ἐνταῦθα καὶ πατριαρχῶν δύο, τοῦ τε Ἀλεξανδρείας Νικολάου καὶ τοῦ Ἀντιοχείας Εὐθυμίου. Ὅθεν καὶ βασιλικαῖς συλλαβαῖς μετεστέλλετο τοὺς ἀρχιερεῖς πανταχόθεν, ὥστε, παρῳχηκυίας τῆς ἑορτῆς, ἀνυπερθέτως ἀπαντᾶν πάντας, μηδεμιᾶς προφάσεως ἀποχρησούσης πρὸς παραίτησιν τοῦ μὴ ἀπαντᾶν εὐθέως, δεξαμένους τὰ γράμματα. Ἅμα γοῦν τελείῳ ἦρι συνήγοντο, καὶ τὰ κατὰ τὸν πατριάρχην συναχθεῖσιν ἐπιμελέστερον ἐκινοῦντο.

δʹ. Ὅπως καὶ ὅπου ἐζητοῦντο τὰ κατὰ τὸν πατριάρχην Ἀρσένιον.

1. Τόπος δὲ τῆς αὐτῶν συνόδου ὁ βασιλικὸς Ἀλεξιακὸς τρίκλινος ἦν, ἵνα δὴ καὶ προὐκάθητο μὲν ὁ κρατῶν, συγκαθέζοντο δὲ καὶ οἱ μεγιστᾶνες καὶ ὅσον τὸ ἐν ἀξιώμασιν ἦν, συνηδρίαζον δ´ οἱ ἀρχιερεῖς, καὶ πᾶν τὸ τῆς συγκλήτου παρίσταντο. Συνῆσαν δὲ καὶ ἀπὸ πασῶν τῶν μονῶν οἱ προὔχοντες μονήρεις συνάμα τοῖς σφῶν προεστῶσιν· ἀλλ´ οὐδὲ τὸ τῆς πολιτείας ὅσον ἦν περιφανὲς καὶ δῆλον ἀπῆν.

2. Καὶ ὁ μὲν κατηγορῶν, ἐς μέσον παριών, τὸν λίβελλον προὔτεινεν, ὁ δ´ ἀνεγινώσκετο ἐπὶ πάντων.

3. Καὶ ἐπεὶ ἐδόκει προκαλεῖσθαι καὶ τὸν πατριάρχην, πέμποντες τρεῖς μὲν τῶν ἀρχιερέων, τρεῖς δὲ καὶ τῶν κληρικῶν, προσεκάλουν ἀπαντήσοντα πρὸς ἀπόλογον.

4. Ὁ δ´ ἀνένευε πάμπαν καί γε κρίσιν μὲν μὴ παραιτεῖσθαι, τρόπον δὲ κρίσεως καὶ τόπον καὶ πρόσωπα φεύγειν ἔλεγε, καὶ δικαίως, ὡς οἴεσθαι· πατριάρχην γὰρ κρίνεσθαι, παρόντος μὲν βασιλέως, παρόντων δὲ μεγιστάνων καὶ κοσμικῶν, καὶ ἐν ἀνακτόρων, καὶ ταῦτα καὶ βασιλέως οὕτως ἔχοντος καὶ εἰς ἄμυναν προειλημμένου, οὐκ ἄξιον οὐδὲ τῶν δικαίων εἶναι τὸ σύμπαν. Ταῦτα πρὸς τοὺς ἀπεσταλμένους τοῦ πατριάρχου λέγοντος, γραφῇ ἐδίδοντο τὰ λεγόμενα, ὡς μή τι συκοφαντηθείη. Οἱ δ´ ὑποστρέφοντες ἐδήλουν πάντα μετ´ ἀσφαλείας τοῖς ἀποστείλασι, καὶ ὁ σύλλογος διελύετο. Τοῦτο δὶς εἶτα καὶ τρὶς γεγονὸς ἔκ τινων καιριακῶν διαλειμμάτων—ἔμελε γὰρ καὶ κανόνων ἐκείνοις τοιαῦτα πράττουσιν—, οὐδὲν ἦν πλέον ἐκ τούτων ὅτι μὴ τὸν πατριάρχην παραιτεῖσθαι τὸν τρόπον τῆς κρίσεως, τοὺς δ´ ἀντεπιστέλλειν ἐκείνῳ, ὡς ἐπιστημονάρχου τοῦ βασιλέως εἶναι δικαιουμένου ἐν τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς πράγμασι, μὴ δίκαιον εἶναι μηδ´ εὔλογον τὰ τοιαῦτα, μέγιστ´ ὄντα, δίχα βασιλικῆς ἐπιστασίας κινεῖσθαι.

εʹ. Ὅπως ὁ πατριάρχης πρὸς βασιλέα ἀφίκοιτο καὶ ὅπως παρὰ μικρὸν παραλογισθείη.

1. Ἐν ὅσῳ δὲ ταῦτ´ ἐπράττετο, ἐννοήσας ὁ πατριάρχης, ὃ καὶ ἀληθὲς ἦν, ὡς οὐδέν ἐστιν ἄλλο τὸ κινοῦν τοιαῦτα ἢ τὸ τοῦ κρατοῦντος πρὸς αὐτὸν ἀμυντικόν, ὅτε καὶ κινδυνεύοι κακῷ τὸ κακὸν ἰᾶσθαι, τῇ τοῦ πατριάρχου καταδίκῃ τὸ πρὸς ἐκείνου ἀπεχθὲς καὶ ὀχλῶδες, ὥστε καὶ ἀπεσκευάσθαι ταῦτα βούλεσθαι, παριδὼν πᾶσαν μικροψυχίαν, ἵππου τε ἐπιβαίνει, μὴ πρότερον εἰωθὼς ἐξ οὗ τὴν Κωνσταντίνου κατέλαβε, καὶ βασιλεῖ πρόσεισιν. Ἡμέρα δ´ ἦν καθ´ ἣν ταῦτ´ ἐπράττετο κυριώνυμος. Ὁ γοῦν βασιλεύς, καιρὸν ἐκεῖνον οἰηθεὶς ἐπιστῆναι ὃν καὶ ἐζήτει πάλαι, τὸν τῆς ἀνέσεως —ἔπειθε γὰρ ἐννοεῖν τοιαῦτ´ ἐκεῖνον τό τ´ ἐπιβῆναι ἵππου τὸν πατριάρχην καὶ παρὰ τὸ σύνηθες πρᾶξαι, τά τε κινούμενα, ὡς ἐν χρῷ καταδίκης αὐτὸν γεγενῆσθαι—, καὶ ὡς ἐκμειλίξασθαι παραγένοιτο, φιλοφρόνως τε ὑπαντᾷ καὶ ἀσμένως ὑποδέχεται προσιόντα καὶ πλεῖστον ὅσον ὁμιλεῖ τὰ χαρίεντα.

2. Ὡς γοῦν καιρὸς τῆς ἱερᾶς λειτουργίας ἐπέστη καὶ ἤδη ἦν ὁ κρατῶν πρὸς τῷ τῷ ναῷ ἐπιστῆναι, πέμψας ἐκεῖνός τινα τῶν αὑτοῦ τοὺς ἐπὶ τῆς λειτουργίας κατησφαλίζετο καὶ ἐκέλευεν, ἅμα θεασαμένους αὐτόν, μήτε περιμένειν τὴν πρὸς τὰς ἁγίας εἰκόνας προσέλευσιν αὐτοῦ προσκυνήσοντος, μήτ´ ἄλλο τι περιαργοῦντας πράττειν, ἀλλ´ εὐθὺς ἐκφωνεῖν μὲν τὸν διάκονον τὸ Εὐλόγησον, εὐλογεῖν δὲ τὸν Θεὸν μεγαλοφώνως τὸν ἱερέα κατὰ τὸ σύνηθες καὶ τῆς λειτουργίας ἀπάρχεσθαι.

3. Τοῦτο δ´ ἦν πάντως πρὸς ὃ ταῦτ´ ἐκεῖνος παρεσκευάζετο, τὸ τὸν ἱεράρχην ἅμ´ αὑτῷ ἐπ´ ἐκκλησίας συναγαγεῖν κἀντεῦθεν σιωπηλῶς τὴν τοῦ δεσμοῦ λύσιν πραγματευσάμενον ἔχειν. Καὶ δὴ ηὐτρέπιστο μὲν τὰ τῆς ἱερᾶς λειτουργίας, ὁ κλῆρος δ´ ἅπας, μετασκευασάμενος τοῖς εἰκόσι, καραδοκοῦντες τὸν βασιλέα ὅσον οὔπω ἀφιξόμενον περιέμενον. Ὁ δὲ βασιλεύς, εὐστόχως τοῦ ἱεροῦ μανδύου τὸν πατριάρχην κατέχων, κατά τινα ποσὰ διαστήματα, ἅμα μὲν ἱστάμενος ὡμίλει, ἅμα δὲ καὶ ὡς ἐπὶ τὸν ναὸν προσήγετο. Ὡς δέ ποτε τοῦ οὐδοῦ ἐπέβη καὶ ὁ διάκονος τὸ Εὐλόγησον ἐξεβόα καὶ εὐθὺς ἡ τοῦ ἱερέως εὐλόγησις, ἐκσπᾶται τῷ παραδόξῳ ὁ πατριάρχης καί, τὸν δόλον συνεὶς αὐτίκα, ἀντέσπα καὶ τῆς χειρὸς τοῦ κρατοῦντος ἐξώλισθε καί· «Τί, λέγων, οὕτω δολερῶς κλέπτεις τὴν εὐλογίαν καὶ παραλογίζῃ τὸ θεῖον, ἄνθρωπος ὤν, οὐ δέον ὂν οὐδὲ συμφέρον;» Ἔτι δὲ καί· «Καλά γε ταῦτα, προσονειδίζων, καί γε βασιλεῖ καὶ ἐννόμως ἄρχειν προαιρουμένῳ πρέποντα καὶ δὴ φορητὰ τοῖς ἄλλοις ἀκοῦσαι, ὥστε καὶ ἐπαινεῖν», εὐθὺς ἀετὸς ἦν λιπὼν ἐκεῖνον καταιδεσθέντα καὶ ἀφιπτάμενος καί, διὰ τῆς σιδηρᾶς τοῦ τρικλίνου πύλης ὡς τάχος πεζῇ διαθέων, ᾗ ποδῶν εἶχεν ἐχώρει πρὸς θάλασσαν καί, νεὼς ἐπιβάς, κατελάμβανε τὰ οἰκεῖα.

4. Ὁ μέντοι γε βασιλεύς, ὑβριοπαθήσας οἷον καὶ αἰδεσθείς, προσποιεῖται δ´ οὖν ὅμως τὸ μεγαλόψυχον. Καὶ ἐπεὶ τέλος ἡ ἱερὰ λειτουργία ἐλάμβανεν, ἐξελθών, σταθεὶς ἐν τῷ Ἀλεξιακῷ τρικλίνῳ, τούς τε τῶν ἱεραρχῶν παρατυχόντας καὶ τοὺς τοῦ κλήρου μεταστειλάμενος, ἐπενεκάλει τῷ πατριάρχῃ σκληρότητα, καί· «Ἴδετε, λέγων, πῶς ἀμαθῶς οὕτω τῶν ἡμετέρων χειρῶν ἀπεδίδρασκε· καὶ εἰ λυπήσων ἐφάνη, κατὰ τί γε καὶ παρ´ ἡμᾶς ἀφῖκται; Ἀλλ´ ὡς ἔοικε, τοὺς ἐλέγχους διαφυγγάνειν πραγματευόμενος, ἔλαθεν ἑαυτὸν συνωθήσας μάλιστα πρὸς τὴν δίκην. Μὴ οὖν ἐπὶ πλέον φυγοδικῶν κερδαινέτω· ἀλλ´ ἐπεὶ τὸ τρίτον ἐναπολέλειπται μήνυμα, συναχθέντων γενέσθω καὶ τοῦτο. Καὶ εἰ μὲν ἀπαντήσει, κρινέσθω· εἰ δ´ οὖν, ἀλλ´ ὑμῖν γε μελήσει πῶς ἂν φυγοδικοῦντα μετελεύσησθε. Τὸ δ´ ἐμὸν ἀναθετέον Θεῷ, ὅπως ἂν ὡς ἐκείνῳ βουλητὸν οἰκονομηθείη.» Ταῦτ´ εἰπὼν καὶ προσθεὶς κἀκεῖνα κατά τινα πρόληψιν εὐμεθόδως ὅτι καὶ τὸ τούτους πολλάκις ἀναφέροντας περὶ τῶν κατὰ τὰς σφῶν ἐκκλησίας μὴ εἰσακούεσθαι, αἰτίαν μίαν εἶναι τὴν τοῦ πατριάρχου πρὸς αὐτὸν ἀπέχθειαν καὶ ὡς, εἰ ἐκποδὼν τὸ σκάνδαλον γένηται, αὐτοὺς τὰ μεγάλα παρ´ αὐτῷ δύνασθαι, καταπαύει τὸν λόγον.

 

précédent

206 HISTOIRE DES EMPEREURS MICHEL et ANDRONIQUE,

Ecrite par Pachymere.

LIVRE QUATRIEME.

CHAPITRE PREMIER.

1. L'Empereur se plaint de la dureté du Patriarche. 2. Les Evêques trouvent sa plainte raisonnable.

Je commencerai ici le récit de ce qui regarde le Patriarche. L'Empereur ayant employé inutilement toute sorte de moyens pour tâcher de l'apaiser, et pour obtenir de lui l'absolution de sa sentence, il se résolut enfin de le faire déposer. II assembla plusieurs fois pour cet effet les Evêques. et il leur protesta qu'il lui était 207 impossible de gouverner l'Etat, et de vaquer à tant d'affaires si importantes, et si difficiles, á moins que d'être délivré de toute autre inquiétude, et à moins que d'être déchargé de cette chaîne si pesante, que le Patriarche lui avait attachée, et qu'il avait toujours traînée depuis. II les conjura de considérer eux-mêmes s'ils n'étaient pas obligés de condamner la rigueur de cette conduite, puisqu'il n'y avait point de proportion entre la faute et le châtiment. Que le Patriarche que Dieu avait établi Pasteur de son Eglise, voulait lui imposer cette fâcheuse nécessité, ou de remettre les choses au même état qu'elles étaient autrefois, ce qui ne le pouvait plus faire, ou de demeurer toujours retranché de la Communion des Fidèles, ce qui était contraire à la tendresse qu'un père spirituel doit avoir pour le salut de ses enfants. Au lieu, dit-il, que si je n'avais pas reconnu ma faute, ou que j'eusse négligé de la réparer, il aurait dû m'exhorter à la pénitences m'en prescrire les règles, il me rebute lorsque touché d'un regret sincère, j'offre de me soumettre aux lois les plus rigoureuses de l'Eglise, et il ajoute le désespoir à la douleur que j'ai de mon péché; de sorte qu'il me serait plus doux de ne la point ressentir, que de la ressentir sans en pouvoir obtenir le pardon. Le premier mal ne pourrait être attribué qu'à une insensibilité qui ne serait pas sans remède, au lieu que le second procède d'une dureté qui me met dans un péril évident de la damnation éternelle. Je l'al été trouver plusieurs fois, et j'en ai été autant de fois 208 rejeté avec outrage. Je l'ai supplié d'appliquer des remèdes salutaires à la blessure de mon âme, et il ne m'a rien répondu, sinon qu'il fallait que je prisse les remèdes les plus propres à me guérir, sans m'ordonner ces remèdes. N'est-ce pas une illusion que de m'exhorter en général à agir, sans me prescrire en particulier ce que je dois faire ? N'ai-je pas sujet d'appréhender que quand j'aurai fait tout mon possible pour satisfaire, il  ne refuse d'accepter ma satisfaction,  et qu'ainsi toutes mes peines ne soient inutiles ? Je vous supplie de juger si ce qu'il prétend marquer obscurément par le détour artificieux de ses discours est avantageux à l'Etat. II veut que je renonce à la Couronne, et que je me réduise à une condition privée. Je voudrais bien savoir sur quelle tête il mettrait cette Couronne. Il n'est pas nécessaire de vous expliquer combien un changement de cette nature apporterait de troubles. Vous le concevez assez de vous-mêmes. Comme l'incapacité du jeune Prince est connue ; et que sa disgrâce est sans remède, ce serait ruiner l'Empire que de lui en donner le gouvernement, et ce serait un avis digne de la malice de ce pernicieux esprit, qui a introduit le désordre dans le monde. Vous ne voyez que trop que ce serait la ruine de ma fortune. Qui m'assurera que quand je me serai demis de l'autorité Souveraine je demeurerai en repos? Que deviendront ma femme et mes enfants ? Quelque lumière et quelque piété que le Patriarche ait pu faire paraitre dans ses autres ordonnances, je tiens pour certain que celle-ci ne je peut soutenir. Peut-il apporter un exemple même des nations les plus reculées pour autoriser une telle 209 nouveauté ? Ne sait-il pas que quiconque est monté une fois sur le trône, n'en peut descendre sans courir risque de la vie ? L'obéissance que les sujets rendent aux Princes ne consiste qu'en des devoirs purement extérieurs, et ils estiment plus sa fortune, qu'ils ne chérissent sa personne. Au reste n'y a- t-il pas sujet de trouver étrange qu'il me veuille chasser aujourd'hui d'une place où il a contribué à me mettre ? Pourquoi a-t-il pris tant de peine à me procurer la Souveraine puissance, s'il voulait me la laisser goûter si peu de temps ? De plus Dieu ne préside-t-il pas à l'élévation des Princes, comme aux affaires les plus importantes qu'il y ait parmi les hommes ? Ne serait-ce pas un attentat également insolent et périlleux, que de s'opposer à sa volonté ? Faites je vous prie réflexion sur toutes ces choses, et soutenez les droits de la dignité Impériale, qui sont attaqués par une injustice si odieuse. Les lois de l'Eglise n'accordent-elles pas la pénitence à ceux qui la demandent? N'observez-vous pas ces lois-là ? Sont-elles moins faites en faveur des Souverains que des autres ? Que si elles ne sont pas en usage parmi vous, j'aurai recours aux autres Eglises où elles sont en usage, et je recevrai d'elles la guérison que vous me refusez. Voila la plainte que j'avais à vous faire. C'est à vous à voir comment vous agirez envers le Patriarche. Car pour moi je suis résolu de ne plus souffrir son injustice ; et pour cela je vous demande la pénitence, et si vous me la refusez je la demanderai à d'autres.

2. Ce discours qui était comme la première escarmouche dont l'Empereur attaquait le Pa- 210 triarche fit une si sorte impression sur l'esprit des Évêques, qu'ils témoignèrent désapprouver la conduite que l'on avait tenue envers lui, et avait envie de ménager sa réconciliation. Ils ne lui promirent. rien néanmoins, sinon d'appuyer les prières qu'il serait au Patriarche de lui imposer pénitence.

CHAPITRE II.

1. L'Empereur envoie demander l'absolution au Patriarche. 2. II refuse de la lui donner. 3. Il repend son Confesseur de la lui avoir donnée.

1 L'Empereur envoya plusieurs personnes l'une après l'autre supplier le Patriarche de le délivrer de la peine où il était, et offrir de satisfaire à tout ce qu'il lui plairait d'ordonner. II lui envoya entr'autres Joseph Supérieur du Monastère de Galese, homme fort éclairé dans la vie spirituelle ; qui était son Directeur, et qui était plus connu par cette dignité là que par son nom. Les Évêques appuyèrent de leur part cette demande.

2. Mais quelques raisons qu'ils employassent pour faire voir qu'il y avait de la dureté â retenir si longtemps l'Empereur retranché du corps de l'Eglise, et quelques soumissions que  211 Joseph pût faire en offrant en son nom de subir les pénitences les plus sévères, ils ne purent fléchir le Patriarche qui bien loin de leur accorder leur prière, leur fit de rigoureuses réprimandes.

3. Surtout il reprit fortement Joseph d'avoir donné l'absolution à l'Empereur, et on dit même qu'il lui défendit de la lui donner à l'avenir. Je ne dirai pas s'il lui fit en effet cette défense, ni s'il y déféra, et s'il y contrevint, et si après y avoir contrevenu il s'en fit absoudre. Quelques-uns disaient que jamais cette défense ne lui avait été faite, Joseph l'assura depuis lui-même lorsqu'il eût été élu Patriarche. Ce fut néanmoins le sujet d'une horrible tempête, et les fauteurs d'Arsène ne manquèrent pas de l'en accuser lorsqu'ils se séparèrent de sa Communion.

CHAPITRE III.

1 Accusation présentée à l'Empereur contre le Patriarche. 2. Chefs de cette accusation. 3. Réponse du Patriarche. 4. Convocation des Évêques.

1. Pendant le jeûne solennel du Carême, et au temps de la fête que l'on appelle Acatiste, un Ecclésiastique nommé Epsetopule No- 212 taire du Patriarche, qui est une charge au-dessus de celle du Primecier, ou du Médiateur, composa un libelle contenant diverses accusations contre lui, et le présenta à l'Empereur à la fin des prières de la nuit. L'Empereur ayant assemblé à l'heure-même quelques Ecclésiastiques leur demanda si c'était par leur participation qu'Epsetopule avait formé cette accusation ? Tous ayant répondu à la réserve d'un, ou de deux qu'ils n'y avaient point de part, il leur demanda quel jugement ils portaient des chefs de l'accusation, et quelle opinion ils avaient de l'accusateur? Ils lui témoignèrent faire peu d'estime de l'un et de l'autre, et néanmoins il ne laissa pas de croire qu'il n'y avait point d'apparence qu'un Ecclésiastique se tut engagé dans une affaire de cette importance sans être appuyé, et s'imaginant que ce lui serait un moyen de prendre le lion, il garda l'accusation à dessein de la faire examiner. En voici les chefs.

2. Le premier, qu'il avait retranché des prières du matin le Psaume que l'on avait accoutumé de chanter pour l'Empereur, et qu'il avait ordonné de ne plus dire que se Trisagion avec la Commémoration qui est après. Le second, qu'il avait conversé familièrement avec le Sultan, et qu'il lui avait permis à lui, et à ses compagnons qui étaient tous Mahométans et profanes de se baigner dans le bain de l'Eglise, où il y a des croix peintes. Le troisième, qu'il avait comman- 213 dé à son Moine d'administrer les Sacrements aux enfants du Sultan, bien qu'il ne fût pas certain qu'ils eussent été baptisés. De plus, qu'un Dimanche matin il avait dit les Litanies avec le Sultan, et avec ses Satrapes. Bien que le Patriarche ne pût ignorer les chefs qui étaient contenus dans ce libelle, il ne laissait pas de se tenir en repos, et de remettre entre les mains de Dieu la défense de son innocence. L'Empereur qui n'avait garde de négliger une affaire qui semblait pouvoir contribuer à son grand dessein, assembla les Évêques qui se trouvèrent alors à Constantinople, leur communiqua l'écrit qui lui avait été présenté, et leur demanda leur avis touchant la manière dont il devait procéder.

3. Cela n'était pas néanmoins capable d'épouvanter le Patriarche, et bien que l'on ne lui proposât pas encore ces accusations, il ne laissait pas de les repousser en disant, premièrement, à l'égard du Psaume, que comme il avait autrefois ordonné de le chanter en un temps, où il ne se disait que par les Moines, il avait pu aussi le défendre, et qu'il avait jugé que le Trisagion et la Commémoration suffisaient Que si cette réponse était juste pour le passé, elle était encore plus forte pour le présent où l'Empereur était exclus de la participation des Prières, aussi bien que des Sacrements. Qu'il ne savait si le Sultan ni ses compagnons s'étaient baignés dans le bain de l'Eglise, et qu'il ne leur en avait 214 point donné de permission, mais qu'il n'y avait pas plus de raison de le leur fermer que les autres, puisqu'il y avait en tous des croix, et des images. Que s'il avait communiqué avec le Sultan, et avec les enfants, il l'avait fait sur le témoignage de l'Évêque de Pisidie, qui l'avait assuré qu'ils étaient baptisés, et qu'ils faisaient profession de la Religion Chrétienne. Que si cela n'était pas vrai, c'était la faute de cet Évêque de lui avoir imposé, et non la sienne, de l'avoir cru.

4. Cette réponse ne paraissant pas suffisante à l'Empereur pour la justification du Patriarche, il fit expédier des lettres pour convoquer tous les Evêques immédiatement après la fête, et entr'autres Nicolas Patriarche d'Alexandrie, et Eutyme Patriarche d'Antioche, et il leur ordonna de venir sans user d'aucune excuse.

CHAPITRE IV.

1. Assemblée des Evêques. 2. Accusation. 3. Citation du Patriarche. 4. Sa réponse.

1.  Les Evêques s'assemblèrent au Printemps dans la salle d'Alexis, afin que l'Empereur y fût présent. Les Grands de l'Empire s'y trouvèrent, le Senat, les plus considérables des Moines avec leurs Supérieurs, et les plus notables Citoyens.

2. L'accusateur s'étant avancé au-milieu de l'assemblée présenta l'accusation par écrit.

3. L'assemblée ayant jugé à propos de citer le Patriarche, on députa trois Prélats., et trois Ecclésiastiques du second ordre pour l'inviter de se venir justifier.

4. Mais il le refusa absolument, en disant, que bien qu'il n'appréhendât pas d'être jugé, il. ne pouvait convenir ni du lieu, et de la manière du jugement, ni de la personne des Juges ; qu'il n'était pas raisonnable qu'un Patriarche fût jugé dans le Palais en présence de l'Empereur, ni en présence des Grands, et surtout en un temps où l'Empereur était retranché de l'Eglise. Il fit rédiger sa réponse par écrit de peur que l'on n'y apportât quelque changement. Les députés la rapportèrent fidèlement. La citation fut réitérée trois fois selon les Canons que les Prélats voulaient observer exactement en cette rencontre. Mais ils n'eurent point d'autre réponse, sinon que le Patriarche ne se pouvait soumettre à cette forme de jugement, à quoi les Évêques répliquèrent que l'Empereur ayant droit de présider à toutes les affaires Ecclésiastiques, il n'était pas juste que celle-ci fût traitée sans sa participation.

216 CHAPITRE V.

1. Le Patriarche va trouver l'Empereur. 2. Ce Prince le fuit à dessein d'assister à l'Eglise en sa présence. 5. Le Patriarche s'échappe de ses mains, et lui reproche sa tromperie. 4. l'Empereur se plaint de son incivilité, et demande qu'on lui fasse la troisième citation.

1.  Le Patriarche reconnaissant que toute cette tempête n'avait été excitée que par la vengeance de l'Empereur, qui prétendait se rétablir par là déposition dans la Communion de l'Eglise, il se résolut de l'aller trouver pour tâcher de l'adoucir, et pour cet effet, bien que depuis qu'il était rentré à Constantinople, il n'eût point monté â cheval, il y monta un Dimanche. L'Empereur jugeant que le Patriarche ne le venait trouver par une voie extraordinaire, que par la crainte d'être condamné, et par le désir de l'adoucir, crut que le temps de la grâce, et de l'absolution qu'il souhaitait avec tant d'ardeur était arrivé, lui fit un accueil très favorable, et l'entretint d'une manière très obligeante.

2. Comme l'heure de la célébration des Mystères approchait, et que l'Empereur voulait aller à l'Eglise, il envoya commander aux Ecclésiastiques de se tenir tout prêts à chanter l'Office, 217 et au moment qu'il se prosternerait devant les Images des Saints, que le Diacre entonnât le Benedic, et que le Prêtre commençât l'Office selon la coutume. II prétendait par ce moyen, et en participant avec le Patriarche aux mêmes prières, obtenir une absolution tacite de l'excommunication. Le Clergé s'étant préparé, et attendant son arrivée, il marchait avec lePatriarche, et l'arrêtait à certains intervalles, tenant toujours le bord de sa robe. Lorsqu'ils furent arrivés le Diacre chanta le Benedic, et le Prêtre commença la bénédiction ordinaire.

3. Le Patriarche indigné de la surprise qu'on lui voulait faire, s'échappa des mains de l'Empereur, et lui dit, Est-ce ainsi que vous prétendez, dérober l'absolution, et tromper Dieu ? Est-ce là une action fort digne d'un Prince qui fait profession de gouverner selon les lois, et qui puisse être louée, ou même excusée de personne ? En disant ces paroles il s'envola comme un aigle, laissant l'Empereur plein de confusion et de dépit, et ayant passé la porte de fer de la salle, il courut à pied jusques à la mer, où il monta sur une barque.

4. Bien que l'Empereur fût piqué au vis de cet affront, il dissimula son ressentiment. Après que la Messe fut achevée, il assembla dans la Salle d'Alexis les Prélats et les Ecclésiastiques qui y avaient assisté, et il se plaignit à eux de la dureté du Patriarche. Considérez, je vous prie, leur dit-il, l'incivilité avec laquelle il s''est enfui. II ne devait 218 point me venir trouver pour me faire outrage. II prétendait éviter par ce moyen la condamnation qu'il mérite, au lieu qu'il se l'attire sans y penser. II n'est pas juste qu'il tire avantage de ses fuites. Faites-lui la troisième citation, et jugez-le s'il comparaît, sinon condamnez-le par contumace. Pour ce qui est de mes intérêts je les mets entre les mains de Dieu. II eut encore l'adresse d'ajouter pour les prévenir en sa faveur, que s'ils se plaignaient quelquefois que l'aversion que l'on portait au Patriarche les empêchait d'être écoutés, lorsqu'ils représentaient les besoins de leurs Eglises, il ne tenait qu'à eux de lever cet obstacle. Le jour suivant il fit semblant de ne vouloir pas assister à l'assemblée ; parce qu'il y avoir une sentence d'excommunication prononcée contre lui, et que les lois de l'Église semblaient l'en exclure. Mais il fut comme contraint par les Prélats d'y prendre sa place.

ϛʹ. Ὅπως, συναχθέντων τῶν ἀρχιερέων, τὸ τέλειον μήνυμα καὶ ἐπὶ τούτῳ ἡ ἀπόφασις γέγονεν.

1. Τῆς δὲ μετ´ αὐτὴν ἡμέρας συναχθέντων ἅμα καὶ πάλιν, μετὰ πολλὰ τὰ λαληθέντα καὶ τὴν τοῦ βασιλέως οἷον παραίτησιν, ὡς μηδὲ αὐτὸν θέλειν παρεῖναι, εἰ μή γε τῆς ἐκκλησίας δεσμοὶ ἐξεχώρουν καὶ προσκατηνάγκαζον, καὶ τὸ λοιπὸν πέμπεται μήνυμα, ἀρχιερέων κἀν τούτῳ μεσολαβησάντων καὶ κληρικῶν. Ὡς δὲ καὶ αὖθις ὁ πατριάρχης ἀπεῖπε τὴν ἄφιξιν, προστιθεὶς ὡς· «Τὸ δοκοῦν ὑμῖν ἀπόντος γενέσθω· οὐδὲ γὰρ ἀπαντήσαιμι, κἂν ὅ τι γένοιτο», τότε μετὰ τὴν πολλὴν σκέψιν οἱ ἱεράρχαι, κανόσιν οἷον ἐπερείδεσθαι θέλοντες, εἶχον μὲν καὶ τὸν τῆς φυγοδικίας κανόνα τῶν ἀποστόλων, τὰ πολλὰ σφίσι πρὸς τὸ τὰ δοκοῦντα ἀποφαίνεσθαι συμβαλλόμενον· ὅμως δέ γε ἐν ἀσφαλεῖ βουλόμενοι πράττειν, ἐπεὶ καὶ ἐπὶ πάσης, ὡς εἰπεῖν, τῆς πόλεως ταῦτ´ ἔπραττον, τοῦ βασιλέως οἰκονομοῦντος διὰ τὴν τῆς ἀπεχθείας ὑποτρέχουσαν ὑποψίαν καὶ ἵνα μὴ καὶ αὖθις σχίζοιντο, μαθόντες τὰ γεγονότα, παρίστων καὶ αὖθις ἐπὶ μέσου τὸν Ἑψητόπουλον. Καὶ ὁ λίβελλος καθ´ ἓν κεφάλαιον ὑπανεγινώσκετο, καὶ εἰ ἔχει τοὺς μαρτυρήσοντας ἠρωτᾶτο. Ὁ δέ· «Πραγμάτων φανερῶν, εἶπεν, οὐ τόνδε ἢ τόνδε ἀνάγκη εἶναι τὸν μάρτυρα, ἀλλ´ ἅμα σύμπαντας, ὅτι καὶ πάντες συνοίδασι γενομένοις.» Ὡς γοῦν ἐκλεγέντες τινὲς ἠρωτήθησαν τῶν τοῦ κλήρου, καὶ μᾶλλον περὶ τοῦ σουλτάν, εἰ συλλιτανεύσας τῷ πατριάρχῃ συγκαθίσειεν, ἀναγινωσκομένου τοῦ θεολογικοῦ λόγου κατὰ τὸ σύνηθες, εὐθὺς ὡμολόγουν οὕτω γενέσθαι· τὸν δὲ σουλτὰν εἰ χριστιανός ἐστιν εἴτε καὶ μή, μὴ εἰδέναι ἔφασκον, τέως δ´ ἐκεῖνον τότε χριστιανὸν νομίζειν ἄντικρυς. Οἱ γοῦν κρίνοντες τοῦτο μόνον λαμβάνειν ἤθελον τὸ συλλιτανεύσαντα καθεσθῆναι, τὸ δ´ εἴτε χριστιανὸς εἴτε καὶ μή, αὐτοῖς ἔφασκον ζητητέον εἶναι· καὶ ἐπὶ τούτοις πολλοὶ παρήγοντο μαρτυρήσοντες τὸ σέβας ἐκείνῳ μὴ κατὰ χριστιανοὺς εἶναι, οὐκ οἶδ´ εἴτ´ ἀληθῶς, εἴτε μὴν καὶ θεραπεύοντες τὸν κρατοῦντα. Τέως δέ γε, ὡς ὕστερον ἡμᾶς πυνθάνεσθαι, τῶν τοιούτων τέλος λαβόντων, ὁ σουλτάν, ἀποστείλας πρὸς τὸν κρατοῦντα, ἐπεὶ παρὰ τὴν αὐτοῦ αἰτίαν μεμαθήκει τὸν πατριάρχην ἐξελαθέντα, σὺν ἄλλοις οἷς ἐμήνυε, καὶ τοῦτο χαριέντως ἢ μᾶλλον καὶ βαθέως ἁπτόμενος προσεμήνυε, ἀξιῶν στεῖλαί οἱ τῶν ἐκείνου διαφερόντως τὰ ἱερὰ περιάμματα, ἃ δὴ καὶ ἐγκόλπια ὁ κοινὸς ὀνομάζει λόγος, καί, εἰ βούλοιτο, καὶ χοίρου ταριχευθέντα μηρόν, ὡς ὀρεγόμενος φάγοι. Καὶ τοῦτ´ ἦν τότε τῷ βασιλεῖ περὶ τοῦ πατριάρχου ἔλεγχος ἄντικρυς, τῷ μὲν εἶναι τῶν θείων ἐκτυπωμάτων προσκυνητὴν τὸ σέβας αὐτοῦ παριστῶντος, τῷ δὲ καὶ κρεῶν ὑείων ὀρέγεσθαι τὴν κατὰ χριστιανοὺς πολιτείαν ἐμφαίνοντος.

2. Τότε δὲ ὡς ἀτελέστου περὶ τοῦ σουλτὰν βουλευομένων ἐκείνων, ἐδόκει κίνδυνος ἐξῆφθαι τῷ πατριάρχῃ. Ἦσαν δ´ ἄλλοι οἳ καὶ γλαφυρώτερον ἐπεχείρουν δῆθεν προσεπιτιθέμενοι ταῖς κατηγορίαις ὡς, εἴπερ κἀκεῖνος εἰς χριστιανοὺς ἀληθῶς ἐτέλει, τὸ γοῦν περὶ ἐκεῖνον Περσικὸν καλὸν ἦν ἐκτόπως τὸν πατριάρχην φυλάττεσθαι· μηδὲ γὰρ κἀκείνους πάντας χριστιανοὺς εἶναι ἢ καὶ λογίζεσθαι. Ὡς γοῦν πρὸς τὸ τὰ δοκοῦντα ἀποφαίνεσθαι ἦσαν, οἱ μὲν πλείους, ἢ καὶ πάντες παρά τινας—ὁ Ποντοηρακλείας Θεόδωρος οὗτος ἦν, ὁ Εὐχαΐτων Ἀλέξιος, ὁ Βρύσεως Ἰωάννης, καὶ μετ´ αὐτῶν ἄλλοι·

3. ὁ γὰρ Μιτυλήνης Γρηγόριος, τὰ πολλὰ τῷ πατριάρχῃ προσέχων, ἐπεὶ τὴν δίκην ἀπηρτημένην ἑώρα οἱ, νόσον σκηψάμενος ἀπῆν, ᾧ δὴ καὶ μετ´ ἐμβριθείας

4. ὁ κρατῶν, ἐμὲ ὡς νοτάριον ἀποστέλλων, ἢ ἀπαντᾶν ἢ διδόναι τὴν γνώμην ἐκέλευε, καὶ μόλις τὴν οἰκείαν γνώμην τῷ τε Λαρίσσης Θωμᾷ, τῷ Ναυπάκτου Ἰωάννῃ καὶ τῷ Ἀδριανουπόλεως Γερμανῷ προσανετίθετο—, οἱ γοῦν παρὰ τοὺς εἰρημένους ἐκ τοῦ παραχρῆμα καθαίρεσιν τοῦ πατριάρχου κατεψηφίζοντο, πλὴν ὡς φυγοδικοῦντος τὸ πλέον· τὸ γὰρ τοῦ σουλτάν, εἴτε χριστιανὸς εἴη εἴτε καὶ μή, ἐπ´ ἀμφιβόλοις ἐτίθουν· ἀποχρῶν δὲ πρὸς καταδίκην τῷ κατηγορουμένῳ τὸ τῆς φυγοδικίας καὶ μόνον ἐνόμιζον ἔγκλημα, ὡς ἐπ´ ἐγκλήμασι τῷ φυγοδικοῦντι συμβαῖνον.

5. Οἱ δὲ καὶ σφίσιν ἀντέβαινον ἱκανῶς, ὡς, εἰ μὲν ὡς κοινωνήσας ἀλλοσεβέσιν ὁ πατριάρχης εὐθύνοιτο, πρῶτον μέν, ἀλλ´ ἄδηλον ὂν εἰ ἀσεβεῖς ἐκεῖνοι, τὸ ἔγκλημα συμβαίνειν ἐξασθενεῖν· εἰ δὲ καὶ ταῖς ἀληθείαις ἔξω τῆς αὐλῆς τοῦ Χριστοῦ ὁ σουλτάν, τὸν μὲν πατριάρχην καὶ οὕτως ἀνεύθυνον εἶναι, τοῦ παντὸς ἐπὶ τῷ μαρτυροῦντι κειμένου—ὁ δ´ ἦν ὁ Πισσιδίας Μακάριος—· εἰ δ´ οὖν, ἀλλὰ συνευθύνεσθαι καὶ τοὺς ἄλλους τῷ πατριάρχῃ, χριστιανούς γε ὄντας καὶ προσκεκληρωμένους τῷ θείῳ, καθ´ ὁνδηποτοῦν εὑρισκομένους βαθμόν, οἷς δὴ καὶ ὠφείλετο ἐξ ἀνάγκης ὑπομιμνῄσκειν τῷ πατριάρχῃ καὶ ἀναστέλλειν τὴν ἐκεῖθεν βεβήλωσιν· τὸ δὲ τούτους παραδραμόντας ἐπὶ μόνῳ τῷ πατριάρχῃ τὴν δίκην ἱστᾶν, μὴ εἶναι τὸ παράπαν δίκαιον, μηδ´ ἐπιεικῶς εὔλογον. Ὁ δ´ οὖν Πισσιδίας, πρὸς τὸ ἀποβησόμενον ἀφορῶν—τὸ γὰρ ἔγκλημα μαρτύριον ἦν τοῦ καὶ τοῦτον τῇ καταδίκῃ συνυπάγεσθαι· οὐ γὰρ ἂν δόξαιεν πάντως δικαίως τὸν πατριάρχην καταδικάζειν, εἰ μὴ καὶ αὐτὸν εὐθύνοιεν—, ἐφ´ ἡσυχίας καθήμενος ἦν. Τόσον δ´ ἐκείνοις ἔμελε τούτου ὥστε οὐδὲ τὸ πρῶτον συνεκαλέσαντο μαθεῖν ἐξ ἐκείνου τὰ περὶ τοῦ σουλτάν. Τέως δ´ ὅμως οὐκ ἦν αὐτὸν δέχεσθαι τοὺς δι´ αὐτὸν ἐπενεγκόντας τὴν τῆς δίκης ψῆφον τῷ πατριάρχῃ· ὃ δὴ καὶ συνέβη, ἐξορισθέντος ἅμα τῷ καθαιρεθῆναι, ἢ μᾶλλον καὶ ἐρήμην ἁλῶναι, κἀκείνου. Ὡς δέ, πολλῶν τότε κατατεινομένων λόγων, τέλος καὶ οὗτοι συνῆλθον τοῖς ἄλλοις ἑκόντες ἄκοντες, κυροῦται ἡ ψῆφος, καὶ ὁ πατριάρχης ἐπὶ καθαιρέσει καταδικάζεται.

6. Λῦσαν δ´ αἰψηρὰν ἀγορήν, ποιητικῶς φάναι, τῶν βασιλέων εὐφημηθέντων κατὰ τὸ σύνηθες. Πλὴν καὶ δύο τάττονται τῶν ἱεραρχῶν ἀπελθόντας τὰ παρὰ τῆς συνόδου πραχθέντα σημῆναι τῷ καταδίκῳ.

ζʹ. Ὅπως ἀπελθόντες τρεῖς ἀρχιερεῖς ἐξ ἀποστολῆς τῶν ἄλλων τῷ πατριάρχῃ τὰ τῆς καθαιρέσεως παρεδήλωσαν.

1. Ὀψίας γοῦν δείλης πρὸς ἐκεῖνον ἀπηντηκότες, παρόντος καὶ τοῦ κλήρου παντός, ἐδήλουν τε τὴν ἀπόφασιν καὶ ὡς ἐξελθεῖν ἑτοιμασθείη διεκελεύοντο. Ὁ δέ, πρῶτον μὲν εὐχαριστήσας Θεῷ, ἕτοιμον ἑαυτὸν παρεῖχεν ἀπέρχεσθαι, ὅπῃ καὶ βούλοιντο.

2. Ἔπειτα δὲ καὶ πρὸς τὸν κλῆρον στραφείς· «Τὰ μὲν κατ´ ἐμὲ ὅπως συνέβη, παραχωροῦντος Θεοῦ, οἴδατε, τέκνα· δεῖ δ´ ὅμως εὐπειθεῖν τῷ θείῳ θελήματι, κἂν ὅπως οἰκονομηθείη τὰ καθ´ ἡμᾶς. Ἡμεῖς μὲν οὖν ποιμένες ταχθέντες κρίμασιν οἷς οἶδε τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον τὸ καλέσαν, εἰ καὶ ἀναξίους, ἡμᾶς, ὅπως κατὰ τὸ δυνατὸν ἡμῖν ἐποιμάναμεν καὶ τὰ καθ´ ὑμᾶς διεξήγομεν, οὐ καλῶς μὲν ἴσως, ἱκανῶς δὲ κατὰ τὴν ἡμετέραν δύναμιν, οἴδατε. Τί τὰ δῆλα καὶ λέγω; Ὅμως πολλοὺς μὲν ἴσως καὶ ἐλυπήσαμεν, παρὰ πολλῶν δὲ καὶ ἐλυπήθημεν, συνδιαφέροντες ἀλλήλοις τὰς ἀπεχθείας τὰς παρὰ ἀλλήλων. Τοιαῦτα γὰρ τὰ τῆς ἐκκλησίας σπλάγχνα, ὡς καί, βαρυνομένων ἡμῶν ὡς πατέρων, ὑμᾶς ὡς τέκνα ἀνέχεσθαι καί, ἀπεχθανομένων τινῶν, ἡμᾶς αὖθις, ἀλογοῦντας τῆς ἀπεχθείας, ὡς μέλη γνήσια περιέπειν τοὺς ἀπεχθανομένους. Νῦν οὖν καιρὸς ἀλλήλοις ἀφεῖναι τὰ ὀφειλήματα. Καὶ δὴ τὸ μὲν ἀπ´ ἐμαυτοῦ ἐκπληρῶ καὶ συγχωρῶ πᾶσι καὶ ὅπῃ τῷ Θεῷ βουλητὸν προθύμως ἀπέρχομαι· ὑμεῖς δὲ ἀλλὰ τὰ τῶν σκευῶν τῆς ἐκκλησίας καὶ ὅσα ἐν πέπλοις τιμίοις καὶ λειψάνοις ἁγίων καὶ βίβλοις ἀπελθόντες καὶ καθ´ ἓν ἰδόντες καὶ ἀναψηλαφήσαντες παραδέξασθε, μὴ καί τις καὶ ἱεροσυλίας ἡμᾶς γράψηται. Καὶ τὸ λοιπὸν χαίρετε ἐν Κυρίῳ, τέκνα, καὶ σῴζεσθε. Ἡμῖν δὲ ὁ ἐπενδύτης καὶ τὸ πυξίον καὶ τρία τῶν νομισμάτων, ἃ δὴ καὶ τῷ πατριαρχείῳ προσβαίνοντες εἴχομεν κατὰ κανόνα τῶν μοναχῶν, καὶ ταῦτα ἰδίοις κόποις τοῖς ἐκ μεταγραφῆς ψαλτῆρος κτηθέντα, πάλιν λαβόντες ἔξιμεν.» Ταῦτα καὶ τοιαῦθ´ ἕτερα πρὸς τὸν κλῆρον εἰπών, ὥστε καὶ ἐκ τοῦ σχεδὸν ἀπελθεῖν τινας ἐπὶ τῇ τῶν ἁγίων παραλήψει, ὧν καὶ αὐτὸς ἦν, στραφεὶς πρὸς τοὺς πεμφθέντας· «Ἀδελφοί, εἶπεν, ἰδοὺ ἡτοιμάσθην καὶ οὐ ταραχθήσομαι, κἂν ὅ τι καὶ ἐπ´ ἐμοὶ βούλοισθε. Τὸ οὖν ὑμέτερον, ὥς φατε, κατεπράχθη. Πραττέτω καὶ τὸ λεῖπον ὁ βασιλεὺς καὶ ὅπου ἰτέον ἡμῖν ἐξ αὐτῆς κελευέτω, ἢ μᾶλλον πεμπέτω καὶ τοὺς ἀπάξοντας· οὐδὲ γὰρ ἐρίσομεν τὸ παράπαν, κἂν ξίφος προσετοιμάζοι κἂν θάνατον.» Ταῦτ´ εἰπών, ἀπέπεμπε μετ´ εἰρήνης πάντας, αὐτὸς δὲ τοῖς ὅλοις ἐξαμελήσας ἐκάθητο, τὸ ἀπὸ τοῦ κρατοῦντος ἀναμένων πρόσταγμα.

ηʹ. Ὅπως πέμψας ὁ βασιλεὺς ἐξάγει τοῦ πατριαρχείου τὸν πατριάρχην καὶ τὰ τότε συμβάντα.

Νὺξ ἦν, περί που τὰ τελευταῖα πυαντιῶνος, ὅτε καὶ πρὸς τὸ αἰθριώτερον καθίσταται ὁ ἀήρ, τῶν ἀπὸ τοῦ χειμῶνος ἀπαλλαγεὶς δυσχερῶν, τὸ πολὺ τῆς νοτίδος ἀποβαλών. Καὶ δὴ πρώτην φυλακὴν τῆς νυκτὸς ἐκείνης οἱ τοῦ βασιλέως πέμπονται, ἐφ´ ᾧπερ, τὸν καταδικασθέντα καταγαγόντας, ἀπαγαγεῖν ὅπου καὶ προσετάχθησαν. Ὡς γοῦν αὐτίκα κατήγετο, ἐπιβὰς τοῦ μεγίστου ναοῦ, στὰς πρὸς ταῖς μεγίσταις πύλαις, ἀφωσίου τῷ δεσπότῃ Χριστῷ τὰ εὐχαριστήρια, προσκυνῶν τε καὶ συνταττόμενος. Ὡς δ´ ἔμελλε διὰ τῆς κατ´ ἀνατολὰς πύλης ἐξέρχεσθαι, ἐφ´ ᾧ καταλαβεῖν τὸ ἐν τῇ Βαρβάρᾳ κελλύδριον τοῦ θαυματουργοῦ Νικολάου, ὃ δὴ καὶ συνίστατο τότε πρὸς τῇ θαλάσσῃ καὶ ὡς μετόχιον τῇ Ὀξείᾳ ἡρμόζετο—ἐκεῖ γὰρ προχείρως κατεδικάζετο ἀπελθεῖν, καὶ τοῦτο κατ´ οἰκονομίαν, οἶμαι, Θεοῦ, ὅτι καὶ τὸ ῥάκος ἐκεῖνος ἐν τῇ Ὀξείᾳ πρώτως ὑπέδυ, τὸν μοναχὸν μεταμφιεννύμενος—, ὡς τοίνυν πρὸς τῇ ἐξόδῳ τῆς ἐκκλησίας ἦν, αἰθρίας ἐς τότε οὔσης κατ´ οὐρανόν, ἐξαίφνης νέφος σκοτόεν ἐπλήρου τὸ πᾶν, καὶ ῥαγδαῖος συνάμα χαλάζῃ κατεφέρετο ὑετός, χρῆμά τε ἐξαίσιον ἀστραπῶν τὸν ἀέρα πυρεκβολοῦν ἐξέκαιε καὶ κτύποι βροντῶν συνεχεῖς τὰ τῶν ἀκουόντων συνετάρασσον ὦτα. Κἀκεῖνος ἐν τόσοις δεινοῖς τοῖς ἀπάγουσιν εἵλκετο, ἕως καὶ ἐς τὴν μονὴν κατηντήκεσαν. Ἐκεῖσε διαγαγόντος τὴν ἡμέραν, τῇ ἐπιγενομένῃ νυκτὶ νηῒ ἁλιάδι ἐνθέμενοι, περιώριζον ἀνὰ τὴν Προικόνησον, τῷ ἐκεῖσε μονυδρίῳ τῷ ἄνω τῆς ἐγχωρίως λεγομένης Σούδας κειμένῳ ἐγκατακλείσαντες, τάξαντες καὶ ὀπτῆρας ἐκ τῶν βασιλικῶν, ὡς μὴ θεῷτο τοῖς βουλομένοις.

θʹ. Ὅπως οἱ τῆς ἀνατολῆς πατριάρχαι, ὅ τε Ἀλεξανδρείας καὶ ὁ Ἀντιοχείας, περὶ τὴν καθαίρεσιν τοῦ πατριάρχου διετέθησαν.

Οὕτω μὲν οὖν τὰ κατ´ ἐκεῖνον διαταξάμενοι, ἐπεὶ καὶ τοὺς πατριάρχας ἐπ´ ἐκείνῳ γνωμοδοτεῖν τῶν ἀναγκαίων ἐνόμιζον, ἀξιουμένων ἐκείνων, ὁ μὲν Ἀντιοχείας Εὐθύμιος, ὡρμημένος καὶ πάλαι εἰς τὴν κατ´ ἐκείνου ἀπέχθειαν, ὡς μὴ παρ´ ἐκείνου εἰς κοινωνίαν δεχόμενος, αἰτίαν φέρων, εἰ ἀληθῆ ἄδηλον ὄν, ὅμως δὲ φέρων ἐκ φήμης ὡς συγκοινωνοίη κατά τι τοῖς Ἀρμενίοις, τότε διὰ ταῦτα καὶ προσαπεδέχετο τὸ ἐκποδὼν ἐκεῖνον γενέσθαι καὶ συνῄνει γνωμοδοτῶν, ὁ δ´ Ἀλεξανδρείας Νικόλαος τοσούτου συναινεῖν ἐδέησεν ὥστε καὶ καθάπαξ τῶν καταψηφισαμένων ἐσχίζετο καὶ ἔμεινεν ἕως τέλους ἐν τούτῳ, μηδὲν μεταλλάξας τῶν ἐγνωσμένων.

ιʹ. Ὅπως ἤθελεν ὁ πατριάρχης, ἐπὶ τῆς τιμῆς ὤν, ἀνακαλεῖσθαι ὡς ἀρχιερέα τὸν Σάρδεων.

1. Τῶν δ´ ἀρχιερέων, πλὴν τῶν προτέρων ἐκείνων, Μανουήλ τε τοῦ Θεσσαλονίκης καὶ τοῦ Σάρδεων Ἀνδρονίκου, οὐδεὶς ἄλλος ἦν ὁ σχιζόμενος. Τὸν δ´ Ἀνδρόνικον, ὡς καὶ κατὰ μοναχοὺς ἀποκαρείη, φθάσαντες εἴπομεν· ὃν καὶ ἐπὶ τῆς αὐτοῦ πατριαρχίας Ἀρσένιος, εὖ εἰδὼς ὡς δι´ ἐκεῖνον τὸ πρῶτον ἐξορισθέντα ὑπέδυ τὰ μοναχῶν ἐξεπίτηδες, ἤθελεν ἀνορθοῦν, ἀποθέμενον εὐθέως τὰ ῥάκη, ἀλλ´ οὐκ ἐξεγένετό οἱ εἰς τοῦτο καὶ τοὺς ἱεράρχας συμπείθειν. Ἐπειδὴ γὰρ ἐκεῖνος, τότε τῷ πατριάρχῃ κατ´ ἰδίαν κοινολογησάμενος, εὗρεν, εἰ μόνον θελήσοι καὶ ἡ σύνοδος, κατανεύοντα, ἐξελθὼν ἐκεῖθεν, ἔγνω πείρᾳ διδόναι τὸ πρᾶγμα. Καὶ δὴ κατὰ μίαν τῶν συνοδικῶν ἡμερῶν, συνεγνωκότος καὶ τοῦ πατριάρχου, μανδύαν τε ἀρχιερατικὸν περιβάλλεται καὶ ἐπὶ κεφαλῆς τὴν ἱερὰν ἐπιτίθεται κίδαριν καί, καθεσθεὶς ἔξω, καιρὸν ἐζήτει συνελθεῖν τῇ συνόδῳ, τῷ πατριάρχῃ συνεδρευούσῃ. Ὡς δ´ ἠγγέλλετο τῇ συνόδῳ τὰ περὶ τούτου περιμένοντος καὶ ἀρχιερατικῶς ἐστολίσθαι ἐμάνθανον, δεινὰ ἐποίουν καὶ οὐκ ἤθελον δέχεσθαι. Ὡς δέ τις ἐκείνων καὶ τὴν ἐπιστολὴν ἐνεφάνιζε τὴν ἐκείνου, ἐν ᾗ ἐπέγραφεν ἑαυτὸν οἰκείαις χερσὶν Ἀθανάσιον, αὐτίκα τῷ μὲν πατριάρχῃ τὴν τοῦ βοηθεῖν ὁρμὴν ἠμβλύσθαι καὶ τὸ ὑπὲρ ἐκείνου θερμὸν ἐψῦχθαι συνέβαινε, τῷ δ´ ἀνακοπέντι καθυφεῖναι τῆς πείρας καὶ ἀπραγμόνως ἐντεῦθεν διάγειν.

2. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν πρότερον· τότε δὲ πολλοὶ τῶν τε μοναχῶν καὶ τῆς λαώδους μοίρας ἀποσχισθέντες καθ´ αὑτοὺς συνελέγοντο, «μὴ ἅψῃ, μηδὲ θίγῃς τὸ παράπαν, λέγοντες, ὃς ἂν συναινοίη τῇ καθαιρέσει τοῦ πατριάρχου ἢ μὴν κοινωνοίη τοῖς συναινοῦσιν». Ἀλλ´ ὁ βασιλεύς, ἐπεὶ οὐκ ἦν τὴν ἐκκλησίαν ἀποίμαντον διαμένειν, τοῖς μὲν ἀρχιερεῦσιν ἐφῆκε ψηφίζεσθαι τὸν σφίσι δοκοῦντα, αὐτὸς δέ, βαθύ τι συνορῶν καὶ ἀναστέλλειν θέλων τὰ σχίσματα, σύναξίν τε κοινὴν παραγγέλλει καί, πάντων ἐν ταὐτῷ συλλεγέντων, ἐκ τοῦ παραθύρου τῆς αὐτοῦ κέλλης, ὃ δὴ καὶ σιδηροῖς, τοῦτο μὲν ὀρθίοις, τοῦτο δ´ ἐγκαρσίοις, περιεδρυφακτοῦτο τοῖς κάμαξι, λόγων ἥπτετο πρὸς αὐτοὺς τοιῶνδε.
 

219 CHAPITRE VI.

1. Procédure faite contre le Patriarche. 2. Différents avis.. 3. Grégoire Evêque de Mitylene s'absente. 4. Pachymere lui va demander son avis. 5. Raisons de ceux qui excusaient le Patriarche. 6. Sa condamnation.

1. La dernière citation ayant été faite au Patriarche par trois Évêques, et par trois autres Ecclésiastiques, il leur répondit, Qu'il n'y déférerait jamais, et qu'ils fissent ce qu'il leur plairait. Alors les Prélats qui désiraient agir avec une maturité pleine de sagesse, et qui ne voulaient rien faire qui ne fût autorisé par les règles saintes de l'Église, examinèrent un Canon des Apôtres, où il est parlé de la contumace, et du refus de paraître. devant les Juges. Bien que ce Canon leur parût  suffisant pour appuyer une sentence de condamnation, néanmoins parce que l'affaire était traitée à la vue de Constantinople, et que l'Empereur la poursuivait en quelque sorte, ils appréhendèrent d'être soupçonnés de s'être rendus Maîtres de sa vengeance, et d'avoir donné occasion à un Schisme, C'est pourquoi ils lurent une seconde fois l'accusation, et ils demandèrent à l'accusateur. s'il avait des témoins ? 220 II répondit. Que quand une affaire était si publique que personne ne l'ignorait, il n'était pas besoin de chercher deux ou trois témoins. On choisit quelques Ecclésiastiques, et on leur demanda si le Patriarche avait récité les Litanies avec le Sultan, et s'il avait permis qu'il fût assis auprès de lui durant la célébration du service ? Ils répondirent qu'oui, mais qu'ils ne savaient si le Sultan était Chrétien, ou non. Les Juges divisèrent la déposition, et ne prenant que la partie où il était dit: Que le Patriarche avait récité les Litanies avec le Sultan : ils jugèrent á propos de s'informer si le Sultan était Chrétien. II se trouva plusieurs personnes qui. assurèrent qu'il ne l'était pas, soit que cela fût vrai, ou qu'elles eussent intention de favoriser l'Empereur. .J'ai appris depuis que le Sultan ayant su que se Patriarche avait été déposé à son sujet, avait envoyé prier l'Empereur, soit sérieusement ou par raillerie, de lui donner des reliques que l'on porte au cou, et offrir de manger d'un Jambon. En faisant de la sorte profession d'adorer les Images des Saints, et de manger de la chair de porc comme les Chrétiens en mangent, ils justifiaient le Patriarche, et ruinait la procédure faite contre lui.

2. Quelques-uns supposant comme prouvé que le Sultan n'était point Chrétien, trouvaient que c'était un fort préjugé contre se Patriarche. D'autres qui raisonnaient plus subtilement, et plus malicieusement pour le faire 221 condamner, disaient qu'il ne fallait point se mettre si fort en peine de savoir si le Sultan était Chrétien, puisqu'il était constant que tous ceux de sa suite que le Patriarche avait reçus dans sa Communion ne l'étaient pas. Lorsque l'on opina, la plupart furent d'avis de déposer le Patriarche, excepté Theodore Évêque d'Héraclée, Alexis Évêque des Euquaites, Jean Evêque de Brysis et peu d'autres.

3. Grégoire Évêque de Mitylene ami intime du Patriarche s'absenta des assemblées sous prétexte de maladie, dès qu'il vit que sa condamnation était comme résolue.

4. L'Empereur irrité de cette absence me commanda de l'aller trouver en qualité de Greffier, et de lui dire, ou qu'il vînt à l'assemblée, ou qu'il envoyât son avis. II me répondit qu'il était du sentiment de Thomas Évêque de Larisse, de Jean Évêque de Naupacte, et de Germain Évêque d'Andrinople. La plus grande partie de ceux qui opinèrent à la condamnation ne s'y portèrent que par la raison de la contumace, et sans examiner si le Sultan était Chrétien ou non, ils. ils crurent qu'il suffisait que l'accusé eût été cité canoniquement, et qu'il eût refusé de comparaître.

5. Les autres s'opposaient â ce sentiment avec un fondement fort légitime, en avouant que le Patriarche avait tort s'il avait admis des Profanes dans sa communion, mais en soutenant 222 qu'il avait eu juste sujet de douter que le Sultan le sût, puisque l'Évêque de Pisidie l'avait assuré qu'il ne l'était pas. Ils ajoutaient que les Ecclésiastiques, et les Laïques avaient été obligés d'avertir le Patriarche de ne pas donner la participation des choses saintes aux impies, et que ce serait une injustice que de le condamner, et de les absoudre. L'Évêque de Pisidie que l'événement de l'affaire ne touchait pas moins que le Patriarche, puisqu'il était compris dans l'accusation demeurait en repos. La grâce que l'on lui fit fut de ne le point interroger, mais comme on ne le pouvait absoudre, il fut exilé.

6. Après diverses contestations toutes les voix se réunirent, et concoururent à la déposition du Patriarche. L'assemblée fut terminée par les acclamations ordinaires faites en l'honneur des Empereurs, et par la députation de deux Évêques vers le Patriarche pour lui prononcer la sentence.

CHAPITRE VII.

1. Réponse du Patriarche aux Evêques. 2. Discours adressé aux Ecclésiastiques.

1. Ils l'allèrent trouver sur le soir, lui prononcèrent sa sentence, et lui enjoignirent de se préparer à quitter son Eglise. II commença sa réponse par des actions de grâces qu'il rendit 223 à Dieu, puis il leur témoigna qu'il était prêt d'aller par tout, où il leur plairait.

2. S'étant après cela tourné vers son Clergé, il leur dit : Mes enfants, vous voyez ce que Dieu permet qu'il m'arrive. Mais quoi qu'il permette il faut se soumettre à ses ordres. L'esprit saint m'ayant appelé à la conduite de cette Eglise, je me suis efforcé autant que ma faiblesse me l'a pu permettre de m'acquitter des devoirs de la charge Pastorale. Cela n'a pas empêché qu'il ne soit survenu des différents à l'occasion desquels j'ai fait de la peine à plusieurs personnes, comme j'ai reçu aussi du déplaisir de leur part. La charité de l'Eglise, dont nous sommes les membres, nous oblige à nous pardonner réciproquement nos injures. Pour moi je pardonne de tout mon cœur celles que j'ai reçues, et ]e suis prêt de m'en aller où il plaira à Dieu. Comptez les vases de l'Eglise, les ornements, les Reliques, et les Livres, afin qu'on ne m'accuse point d'en avoir détourné. Au reste réjouissez-vous en notre Seigneur, mes enfants, et vous portez-bien. Je m'en vais avec le manteau, avec les tablettes, et avec les trois écus que j'avais avant que d'être Patriarche, et que j'avais gagnés à écrire les Psaumes. Apres avoir dit ces paroles, et de semblables, et après avoir envoyé ceux qui étaient présents comme moi pour recevoir par compte les meubles de l'Eglise, il le tourna vers les députés, et leur dit: Mes frères, je suis prêt de faire ce qu'il vous plaira. Vous avez satisfait à votre commission ; Que l'Empereur ordonne ce qu'il jugera à propos, qu'il m'envoie où 224 il voudra, où qu'il me condamne à la mort. Après cela il s'assit, et attendit les ordres.

CHAPITRE VIII.

Le Patriarche est mené en exil par l'ordre de l'Empereur.

Sur la fin du mois de Mai, lorsque l'air délivré des brouillards, et des autres Météores de l'hiver commençait à paraître pur, les ministres de l'Empereur vinrent trouver le Patriarche à la première veille de la nuit, pour l'emmener où il leur avait été commandé. Comme ils l'emmenaient il monta les degrés de la grande Eglise, se tint debout devant la principale porte, fit sa prière, et rendit grâces à Dieu, Comme il était prêt de passer par la porte qui est opposée à l'Orient, pour se rendre au Monastère du miraculeux saint Nicolas au quartier de sainte Barbe, où il devait demeurer comme en entrepôt jusques à ce qu'il allât à Oxée, qui par un ordre particulier de la providence devait être le lieu de son exil, comme il avait été celui de sa profession Religieuse, le Ciel fut. tout d'un coup couvert d'une nuée épaisse, l'air fut rempli de pluies, de grêles, et d'éclairs. II fut mené pendant cette horrible tempête au Monastère dont je viens de parler, et la nuit suivante il fut conduit par mer au de-là de la Proconnese, enfermé  225 dans une Cellule nommée Suda, et gardé par des soldats qui ne permettaient à personne de lui parler.

CHAPITRE. IX.

La déposition d'Arsène est approuvée par le Patriarche d'Antioche, et désapprouvée par celui d''Alexandrie.

Ceux qui avaient déposé Arsène jugèrent que ce leur serait un notable avantage que leur procédure fût autorisée par les patriarches. Celui d'Antioche y donna volontiers son approbation en haine de ce qu'Arsène l'avait autrefois retranché de sa Communion, parce qu'il avait admis à ce qu'on disait les Arméniens en la sienne. Mais Nicolas Patriarche d'Alexandrie, bien loin d'approuver cette déposition se sépara de ceux qui en étaient les auteurs.

CHAPITRE X.

I. Andronique Evêque de Sardes tâche de se faire rétablir. 2. Quelques-uns se séparent de la Communion de ceux qui avaient déposé le Patriarche.

1. Il n'y eut que deux Evêques qui firent schisme Manuel de Thessalonique, et Andronique de Sardes. Arsène sachant que ce dernier ne s'était fait Moine que pour éviter l'exil dont il était menacé à son occasion, s'efforça de le rétablir dans son Eglise, mais il ne put obtenir le consentement des autres Évêques. Voici comment l'affaire se passa. Andronique ayant conféré secrètement avec le Patriarche touchant son rétablissement, et l'ayant trouvé fort disposé à y contribuer pourvu que le Concile y consentît, il essaya d'y parvenir de cette manière. Un jour que les Evêques étaient assemblés, il se présenta à la porte de l'assemblée avec ses habits Pontificaux, et demanda à entrer. Les Evêques trouvèrent mauvais qu'il eût repris leur habit, et refusèrent de le recevoir. Mats lorsque l'on eut lu la lettre qu'il avait écrite de sa main, et où il avait signé Athanase de son: nom de Religion au lieu de signer Andronique, le Patriarche abandonna sa protection, et ainsi il s'en retourna à son Monastère.

2. Un grand nombre de Laïques, et de Moines s'étant assemblés, ils se séparèrent des autres fidèles, et s'exhortèrent réciproquement en se disant les uns aux autres n'approchez point de ceux qui ont approuvé la déposition du Patriarche, ni de ceux qui communiquent avec eux. Comme t'Eglise ne pouvait demeurer longtemps sans Pasteur, l'Empereur permit aux Évêques de procéder à l'élection. Et pour empêcher le schisme qu'il appréhendait, il assembla le peuple, et il lui parla de cette sorte à travers d'une grille de fer de la fenêtre de son cabinet.

ιαʹ. Δημηγορία τοῦ βασιλέως περὶ τῶν σχιζομένων.

«Ἐγὼ νομίζω, ὦ τῆς ἐμῆς βασιλείας ὑπήκοοι, μηδένα τῶν ἁπάντων ὑμῶν ἐπὶ τοσοῦτον ἥκειν φρενοβλαβείας ὥστε μὴ ἑαυτῷ δύνασθαι χρᾶσθαι συμβούλῳ, ἀλλὰ τῷ πέλας. Εἰ γὰρ καὶ ἡ παρὰ τῶν ἄλλων βουλὴ συλλαμβάνειν τὰ πλεῖστα πέφυκε τοῖς βουλευομένοις—ταύτῃ γὰρ καὶ συμβουλὴ λέγεται, εἰς ταὐτὸ συναγομένων ἀμφοῖν τῶν βουλῶν—, ἀλλ´ ἀναγκαῖον τοῦτο ἐφ´ ὅσοις ἐπ´ ἀμφιβόλῳ κεῖται τὸ βουλευόμενον, ὡς ἀμφοτέρωθεν λογισμοὺς ἰσορρόπους κινεῖσθαι, κἂν ὁποίας τις ἅψηται· ἐφ´ ὅσοις δὲ ἑτερορρεπῆ τὰ τῆς δόξης, ὡς ἐντεῦθεν μὲν μετὰ τοῦ καλοῦ καὶ τὸ πάγιον ἀναφαίνεσθαι, ἐκεῖθεν δὲ δῆλον εἶναι τὸ βλάπτον, εἰκαῖον ὄντως καὶ ἀλυσιτελές, λογισμῶν συντρόφων ὑπερορῶντα, ἀλλοτρίοις χρᾶσθαι, οἷς ἔνι μὲν ἀβουλία, ἔνι δ´ ὄρεξις· πρὸς τούτοις καὶ τὸ ξένον ἀεί ποτ´ ἀνάλγητον, ὡς παντὸς τοῦ οἰκείου πεφυκότος πιέζειν. Δεῖ τοίνυν γε καὶ ὑμᾶς τοῖς ἀφ´ ἑαυτῶν λογισμοῖς προηγουμένως χρᾶσθαι καὶ οὕτω δοκιμάζειν τοὺς ἔξωθεν. Ὃς δέ, τῶν οἰκείων ὑπερφρονῶν, ἑαυτὸν τοῖς ἔξωθεν λογιζομένοις παρέχει, ὡς, εἴ τι ἂν φέροιεν ἐκεῖνοι, προσέξων, ὁ τοιοῦτος ὁμολογῶν ἴστω ὡς ἄφρων ἐστὶ τὸ καθ´ αὑτόν· ἄφρονος δὲ πάντως τὸ μήτ´ ἀφ´ ἑαυτοῦ συνιέναι καὶ τό, κἄν τις καὶ τῶν ἔξωθεν λέγοι, μὴ διακρίνειν εἰδέναι τὸ κρεῖττόν τε καὶ τὸ χεῖρον· καὶ λοιπὸν οὐδὲ τῆς θυραίας ἐκείνῳ συμβουλῆς ὄφελος. Τὰ γοῦν ξυμπεσόντα οἴδατε πάντως, καὶ οὐδὲν ἐξ ὑμῶν τῶν γενομένων κέκρυπται· ἐπὶ τούτῳ γὰρ καὶ ᾠκονομεῖτο ἡ ἐφ´ ἑκάστῳ ὑμῶν ἐνταυθοῖ συνδρομή, οὕτω τοῦ ἡμετέρου κελεύσαντος κράτους. Τοῦτο γὰρ καὶ ἄλλοτε ξυνέβη· πλὴν τὸ ἐπὶ ταῖς αἰτίαις διαλλάττον ἀμφισβητεῖν παρέξει τισί. Τότε μὲν οὖν ἐθελίμου παραιτουμένου τοῦ ἐπὶ τῆς πατριαρχίας ὄντος, ἄλλος ἀντικαθίστατο· νῦν δὲ καὶ ἐπὶ κεφαλαίοις καθαιρεθέντος, ὡς οἴδατε, ἄλλον ἐγκαταστῆναι τὸ εἰκὸς δίδωσιν. Ὃ γοῦν ἐκ τοῦ παρελθόντος ἐσφάλη, τοῦτο πρὸς τὸ μέλλον βέλτιστον προοικονομεῖν. Τότε τοίνυν τινὲς τῶν τῆς ὀχλώδους μοίρας καὶ ἀπαιδεύτων, οἷς ἡ ταραχὴ τῆς ἐκκλησίας ἀσμένισις, παρεισδυόμενοι ταῖς τῶν ἀνθρώπων οἰκίαις, πορισμὸν εἶχον ἐντεῦθεν τὸ σχίσμα. Κἂν μετῇμεν ἐκείνους, εἰ μή γε τὸ βραχὺ τοῦ καιροῦ ἐκείνοις τε τῆς ἀταξίας καὶ ἡμῖν τῆς ἐπεξελεύσεως ἐμποδὼν ὡρμημένοις ἔστη. Τοιοῦτόν τι καὶ τὰ νῦν ὑποπτεύεται γίνεσθαι· οὐ γὰρ ἀπόλωλεν ἡ ἀταξία, ὥς τινας, ἐπειλημμένους αἰτίας, πάλιν ἀνασοβεῖν καὶ τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ σχίζειν πειρᾶσθαι. Τὸ γοῦν ἐκείνους ζητεῖν, φύσιν ἔχοντας ἄντικρυς ἐξ ἐθισμοῦ συνεχοῦς ταῖς γωνίαις ἐπηλυγάζεσθαι καὶ κρυφηδὸν τὸ αὐτῶν πράττειν ἔργον, ἄλλως δέ γε καὶ περιττόν· τοῖς δ´ ὑπαγομένοις οὕτως ἀβούλως τοῖς ἐκείνων ὀαρισμοῖς προστιμᾶν τῶν χειρίστων οὐ κατοκνήσομεν. Εἰς τί γὰρ καί τις σκανδαλισθείη; Ὅτι μεταλλάττεταί τι τῆς δόξης αὐτῷ; Ἀλλ´ οὐδὲν τῶν ἡμετέρων παραβέβασται· μὴ δή τι καὶ παραβαθείη τὸ σύνολον. Ἀλλ´ ὅτι τοῦ συνήθους ἐξέστραπται; Ἀλλ´ οὐδὲν ἔχοι ἄν τις εἰπεῖν, κἂν πολλὰ κάμοι. Ἀλλ´ ὅτι ὑπὸ ποιμένα τελοῦντες, ἐκείνου παρακινηθέντος αἰτίαις ἱκαναῖς, ἄλλου τὸ παράπαν οὐκ εὐμοιρήσετε; Ἀλλὰ μὴν καὶ εὐμοιρήσετε καὶ κρειττόνως ὑπ´ ἐκείνῳ διάξετε ποιμαινόμενοι. Τίνι γὰρ ἀπ´ ἐκείνου τῶν πάντων εὖ ἐξεγένετο πράξειν καὶ τὰ τῆς ἡμετέρας εὐμενείας ἕξειν, ἤν που ἀβουλήτοις καὶ περιπέσοι; Διὰ τί; Καὶ πάντως οὐ νῦν εἰς ταὐτὸν ὑμᾶς συνῆξα σκοπῶν ὅπως ἂν αὐτὸς τοῦ ἡμετέρου κράτους κατηγοροίην· ἀλλὰ τὴν αἰτίαν λέγω, καὶ οὐκ ἐπικρύπτομαι, τοῦ μή τι τυγχάνειν τῶν προσηκόντων ἐκ βασιλικῆς νεύσεως τὸν ἐλέους χρῄζοντα. Οὔτε γὰρ ἐκείνῳ τὰ πρὸς ἡμᾶς εὔοδα, κωλυούσης τῆς ἀπεχθείας, οὔθ´ ἡμῖν, μὴ παρ´ ἐκείνου ἀξιουμένοις, τὰ τῆς εὐμενείας ἀνυστὰ πρὸς τὸν χρῄζοντα· ὅπου γε καὶ εἰ ἠξίου, οὐκ ἂν ἐτύγχανε τῶν δεόντων· καὶ τί γὰρ δεῖ ἐπικρύπτειν; Οὐχ ἡμῶν πρὸς τὸ εὖ πράττειν ἀποπεφυκότων, ἀλλ´ ἐκείνου μὴ οἰκονομοῦντος τῇ ἀξιώσει τὸ εὔχαρι. Τίκτεσθαι γὰρ χάριν τῇ χάριτι μεμαθήκαμεν, καὶ οὐκ ἦν αὐξάνειν τὸν ἔρωτα γεννηθέντα, μὴ ἐπιγεννηθέντος καὶ τοῦ ἀντέρωτος. Τάχα ἂν μυθολόγον με οἰηθείητε· ἀλλὰ τὸ τοῦ μύθου ὡς ἀληθείᾳ προσπαῖον ἐπαινετόν. Ἔφησε γὰρ καί τις τῶν ἔξω ἐρημίας γείτονα τὴν αὐθάδειαν· τῷ γὰρ αὐθάδει οὐδεὶς προσέξοι προσβάλλων, κἀντεῦθεν ἐρημωθέντι τῶν ἄλλων καθ´ αὑτὸν αὐτὸν διάγειν ξυμβαίη. Τί γοῦν τὸ εἰσέπειτα; Εἰδήσετε πάντως καὶ εὐμενείας ὑμῖν προσβαλλούσας ἀκτῖνας, τοῦ ποιμένος κινοῦντος τὴν ἡμετέραν γνώμην ὑπερτάτοις μεσιτείας τρόποις. Μόνον μή τις ἐνδῷ πρὸς τὸ χεῖρον, μηδέ τις, τὸ καθ´ αὑτὸν σκοπῶν καὶ μόνον, ἐν οὐ παικτοῖς παιζέτω, μηδ´ οὐκ ἐπ´ ἀνυστοῖς σπουδαζέτω· τὰ γὰρ καθ´ ἕκαστον ὀλισθήματα ἐμπιπλᾶσι πραγμάτων τὰς πόλεις, καί, ἑνὸς ἁμαρτόντος, πολλοὶ τῶν κακῶν ἀπηύρων. Φεύγετε τοίνυν τὰς παρασυνάξεις καὶ τοῖς σχίσμασιν ἀπεχθάνεσθε. Πολλοὶ σακκοφόροι ταῖς οἰκίαις ὑμῶν παρεισδύσονται, οὐχ ὅπως ὑμῖν εὖ γένηται προμηθούμενοι, ἀλλ´ ὅπως ἂν αὐτοῖς παρ´ ὑμῶν πορισθείη τὰ κατὰ χρείαν σκοποῦντες. Εἶτα κατηγορήσουσι μὲν βασιλέων, καινὰ δὲ τοῖς παλαιοῖς μίξαντες, μὴ καλῶς ἔχειν τὰ τῆς ἐκκλησίας ἐποίσουσι καὶ διὰ τοῦτο καὶ αὐτοὺς τάχα πλανᾶσθαι, τὴν διόρθωσιν—οὕτω γὰρ ἐκεῖνοι ἴσως ἂν καὶ λέξειαν διαβάλλοντες—ἀποκαραδοκοῦντας. Τί γοῦν ποιητέον ὑμῖν ἐστι; Τὸ μὲν μεταδιδόναι καὶ τοῖς ἄλλοις τῶν ὄντων οὐ φθόνος· πραττέτω τις ὡς βούλεται τοῦτο. Τὸ δὲ τοῖς λόγοις αὐτῶν καθυπάγεσθαι καὶ σὺν ἐκείνοις πλανᾶσθαι οὔ μοι δοκεῖ οὔτ´ ἐμοὶ ἀνεκτόν, οὔθ´ ὑμῖν ἀσφαλές. Διὸ προφθάνει τῆς τιμωρίας ἡ ἀπειλή, μήπως ἐπὶ τῶν ἔργων γεγονώς τις παθὼν εἴσεται. Ἀνάγκη γὰρ τοῖς ὀλίγοις συνδιαστρέφεσθαι τοὺς πολλούς· καὶ τοὐντεῦθεν τίς οὕτω νυστάζων ὡς μὴ ζητεῖν στῆσαι τὴν ῥύμην; Ἐγὼ μὲν οὖν διακελεύομαι καὶ ἀνδρὶ καὶ γυναικί, καὶ πρεσβύτῃ καὶ νέῳ, ἀστικῷ τε αὖ καὶ ἀγροίκῳ, δοκιμάζειν πρῶτον τοὺς πλησιάζοντας καὶ οὕτω χρᾶσθαι. Τὸ γὰρ νοσοῦν ἐκ τῶν ὑγιαινόντων ἔχει τὰς βοηθείας· εἰ δ´ αὐτοὶ τὰς γνώμας νοσοῖεν, τί ἂν τοῖς ἄλλοις παράσχοιεν ἀγαθόν; Ἀλλὰ τὰ μὲν ἐκείνων ὁ καιρὸς ἴσως δείξει· ὑμῖν δὲ τὴν ἐκείνων κακίαν ἀπομοργνυμένοις καὶ τοῦ ὀρθοῦ ἐκκλίνουσιν οὐ συνοίσει· κἂν ἐκεῖνοι διαδιδράσκοιεν, ὑμῖν τὸ ἔγκλημα περιστήσεται. Μέγα μὲν ἐρῶν οἶδα, ὅμως δὲ καὶ ὑμῖν δοκοῦν, ὅτι τὸ τοῦ σχίσματος ἔγκλημα ἐν ἴσῳ καὶ ἀπιστίας τεθήσεται, καὶ ὁ ἐγκληθεὶς ἐπὶ τούτῳ κολάσεις ὑφέξει καθοσιώσεως. Ὑμεῖς γοῦν οἴδατε ὅπως ἕξετε πρὸς τὰ παρόντα, ὡς ἢ τῷ ἡσυχάζειν ἐπ´ ἀγαθοῖς ἐσόμενοι, ἢ τῷ τοιαῦτα ζητεῖν, μηδὲν ὅλως ὑμῖν προσήκοντα, τιμωρηθησόμενοι.» Ὁ μὲν οὖν βασιλεύς, τούτοις τε καὶ ἄλλοις τοιούτοις τὰς προαναφωνήσεις δοὺς τῷ λαῷ, ἀπολύει ἐπ´ οἴκων πορεύεσθαι τῶν οἰκείων ἕκαστον.

ιβʹ. Ὅπως ψηφίζεται ὁ τῆς Ἀδριανοῦ Γερμανὸς εἰς τὸ πατριαρχεῖον καὶ ὁποῖος οὗτος.

1. Οἱ ἀρχιερεῖς δέ, τὸ ἐνδόσιμον λαβόντες ψηφίζεσθαι τὸν δοκοῦντα σφίσιν καὶ ἐπὶ τῇ μεγίστῃ προστασίᾳ τὸν ἐπιτήδειον, ἐν ταὐτῷ συνίασι πάντες κατὰ τὸ ἱερὸν καὶ μέγα τῶν Βλαχερνῶν τέμενος καί, ἄλλον ἄλλου προβαλλομένου, τέλος ἐφ´ ἑνὶ πάντες συμφωνοῦσι, τῷ Ἀδριανουπόλεως Γερμανῷ, ἀνδρὶ ἐλευθέρῳ τὸν τρόπον καὶ ἱεραῖς διεξαγωγαῖς πρέποντι, ἔτι δὲ καὶ τὴν ἐκ βασιλέως ἐκ παλαιοῦ πλουτοῦντι διάθεσιν.

2. Ἦν γὰρ ὁ ἀνὴρ ταῖς ἀληθείαις φιλόκαλος μὲν καὶ φιλολόγος ἐς ἄκρον· καλὸν δ´ ἅπαν εἰδὼς ὃ ἂν καὶ εἰς τὰ πράγματα χρησιμεύοι, μὴ μόνον εἰς ἀρετήν, ἐν προτιμήσει πολλάκις τῶν ἐπαίνων ἐτίθει τὸν μετ´ ἐντρεχείας καὶ τὸ ἐς ψυχὴν ἀσφαλὲς ἔχοντα τοῦ ὅλως ἀρετῇ συζῶντος γυμνῇ, εἰ κατὰ βίον καὶ μὴ ἐπ´ ἐρημίας διάγοι. Ὅθεν λόγιος μὲν οὐκ ἦν, λογίοις δὲ μετ´ αἰδοῦς καὶ τοῦ πρέποντος προσεφέρετο καὶ λόγους ἀκούων ἠγάπα καὶ φίλος ἦν ἐς τὰ μάλιστα τῶν τοιούτων, ὡς καὶ αὐτὸς τοῦ καλοῦ τὤμισυ ἴσχειν. Ἀρετῆς δὲ μετῆν τῷ ἀνδρὶ οὐχ ἣν ἂν οἱ παρόντες αἰνοῖεν, ἢ μᾶλλον οἱ παρ´ ἑαυτοῖς προὔχειν δοκοῦντες τῶν ἄλλων, βρώματα καὶ πόσεις φιλοκρινοῦντες καὶ ἡμέρας τούτων ἑκάστῳ πρεπούσας καὶ παρὰ τὸ εἰκὸς προσνέμοντες, πεζῇ τε καὶ βάδην αἱρούμενοι διέρχεσθαι τὰς ὁδούς, ἀνιπτόποδες καὶ χαμαιεῦναι καὶ μονοχίτωνες, ἐν δευτέρῳ δὲ τούτων τὸν οἶκτον καὶ τὴν ἀγάπην τιθέμενοι, ἔτι δὲ καὶ τὴν φιλανθρωπίαν καὶ τὴν συμπάθειαν καί, τὸ ὅλον εἰπεῖν, τὴν διάκρισιν, σκληροί τινες ὄντες καὶ τοῖς ἄλλοις μωμητικοὶ καὶ μεμψίμοιροι, ὡς ἑαυτοῖς σφίσι καὶ μόνοις τὴν ἀρετὴν περιποιεῖν αἱρούμενοι, κἂν ὅ τι ἐκεῖνοι καὶ πράττοιεν, ἀλλ´ ἀρετῆς τῆς κατ´ ἄνθρωπον ὄντως, καθ´ ἣν ἂν καὶ ὁ ἀληθινὸς χαρακτηρίζοιτο ἄνθρωπος, καὶ μᾶλλον ὁ ἐπ´ ἐξουσίας, ᾧ δὴ καὶ τὸ μετριοπαθὲς τοῦ ἀπαθοῦς μᾶλλον ὀφείλεται· οὗ δὴ βίου εἰ ἐξαρεῖς τὴν διάκρισιν, τὸ πᾶν ἀπώλεσας ἐξ ἑνός. Τοιαύτῃ τοίνυν κοσμούμενος ἀρετῇ, ἣν δὴ καὶ πολιτικήν τινες λέγουσι καὶ τὸν κατ´ αὐτὴν βίον πολιτικόν, μέσον ὄντα θεωρητικοῦ τε καὶ ἀπολαυστικοῦ, ὁ δηλωθεὶς τῆς Ὀρεστιάδος ἀρχιερεύς, προκριθεὶς τῶν ἄλλων—καὶ γὰρ ἐλέγετο κἀν τῷ κατ´ ἀνατολὴν ὄρει τῷ Μέλανι καὶ τῇ κατ´ ἐκεῖνο μονῇ ἐγχρονίσας ἀσκῆσαι τὸ πάλαι τὰ μέγιστα—, παρὰ τῶν λοιπῶν ἠξιοῦτο τὴν προστασίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀναδέξασθαι. Σὺν οἷς καὶ ὁ βασιλεὺς τὴν ψῆφον ἀποδεξάμενος κατηντιβόλει τὸν ἄνδρα καὶ ἐφ´ ἡμέραις προσιὼν ὅλαις ὁρμαῖς παρώτρυνε καὶ ἠξίου μὴ ἀποπέμψασθαι τὰ τῆς κλήσεως.

ιγʹ. Ὅπως ἀνάγεται Γερμανὸς εἰς τὸ πατριαρχεῖον καὶ τί διαπράττεται.

1. Καὶ δὴ παρακληθεὶς εἶξε· καὶ μηνὸς μαιμακτηριῶνος ἐν τῇ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἑορτῇ, ὑπὸ τόμῳ κοινῷ γεγονότι, πατριάρχης ἐπικηρύσσεται καί, σφίσιν ἅμα συλλειτουργήσας, τῷ ἱερῷ ἐφιζάνει θρόνῳ καὶ τῶν ἄλλων προΐσταται.

2. Ἅμα δὲ τῷ προσβῆναι τῷ θρόνῳ, ἔργον ἐκείνῳ ἀσχολίας πάσης ὑπέρτερον τιμᾶν τε τοῖς προσήκουσι τοὺς ἀρετῇ δοκοῦντας ἢ καὶ λόγῳ προέχειν τῶν ἄλλων, τοὺς μὲν ἀξιώμασι, τοὺς δὲ φιλοτησίαις ἁπάσαις καὶ δώροις παντοίοις. Ἦν γὰρ καὶ περιφρονητὴς χρυσίου τὰ μάλιστα, ὡς μηδὲ κεκτῆσθαι βαλάντιον, ἀλλὰ τὸ προσαγόμενον ἔκποθεν ἐπὶ τῆς στιβάδος ἐκείνου κελεύειν τίθεσθαι, ὡς ἕτοιμον εἶναι ταῖς χρείαις τῆς εὐποιίας, ὅπου ἂν ἐκεῖνος κελεύσοιε.

3. Τοιούτῳ δ´ ὄντι ἐκείνῳ τὸ τῆς μὲν ἁπλότητος πλεονέκτημα εἰς κατηγορίαν ἀδιαφορότητος περιίστατο, τὸ δὲ τῆς εἰς βασιλέα αἰδοῦς τε καὶ κυβερνήσεως εἰς ἔγκλημα κολακείας καὶ ψεύδους πρὸς τοὺς πολλοὺς ἄντικρυς. Τῷ γὰρ ἁπλῷ τοῦ τρόπου καὶ ἀνυπούλῳ καὶ ἐλευθερίῳ πρὸς τὸ τοῖς παροῦσι χρήσασθαι μὲν καὶ αὐτόν, ἐφεῖναι δὲ καὶ τοῖς ἰδίοις χρᾶσθαι, τὴν τοῦ καταχρᾶσθαι προσειλήφει δόξαν. Τῷ δὲ κυβερνᾶν τὸν κρατοῦντα, καὶ μᾶλλον ἐφ´ ἱκετείαις, ὅτε μὲν ἐκεῖνος προσαναφέρων ἠξίου, ὁ δὲ κρατῶν οὐ ῥᾳδίως κατένευε, κἀντεῦθεν κατὰ τὸ δοκοῦν ᾠκονόμει τῷ δεομένῳ τὸν ἐλπισμόν, ὡς μὴ ἀπογνοίη ἀποπεμφθείς, ἐλπίζων ἴσως ἀνύειν ἐσύστερον, κἂν λέγων πολλάκις οὐκ ἤνυε, τὴν τοῦ ψεύδους ὑποψίαν προσκτώμενος, κατεκρίνετο. Τὰ δὲ ἐγκλήματα ταῦτα, καθάπαξ ταῖς τῶν πολλῶν ψυχαῖς ἐνιζήσαντα, ἐξῆπτε τὸ ἀπὸ τῶν πολλῶν μῖσος, ὅτι τε ἀντίζηλος εἴη τῷ πατριάρχῃ, τὴν ἐκείνου κατασχὼν ἐκκλησίαν, καὶ ὅτι ἀπὸ θρόνου τῆς θυγατρὸς τῷ θρόνῳ τῷ τῆς μητρός—οὕτω γὰρ τὰς ἐκκλησίας ἐκάλουν—ἀνέδην οὕτω καὶ αὐθαδῶς εἰσπηδήσειεν. Ὅθεν καὶ δυσὶν ἐνισχομένου ἐγκλήμασιν, οὐκ ἦν ὅστις ἀγαθὸν ἐλάλει περὶ ἐκείνου, τῶν μὲν προσκειμένων τῷ πατριάρχῃ, τῶν δὲ καὶ ἑπομένων ἴσως ταῖς γνώμαις ἐκείνων. Ἦσαν δὲ καὶ τῶν περιττῶν καὶ εἰς κακηγορίας εὐκόλων οἳ καὶ προσονειδίζοντες Μαρκουτζᾶν προσωνόμαζον, προσάπτοντες ὄνομα Περσικόν, ἐξ αἰτίας τῆς ὅτι ἐκεῖνος τὸ σύνεγγυς γένος Λαζὸς ἦν, τὸ δ´ ἀνέκαθεν καὶ Γαβρᾶς. Τέως τὸν τρόπον μεμφόμενοι τὸν ἐκείνου δῆθεν, τοῦτο μὲν ὡς ἀπερίσκεπτον καὶ θρασύν, μὴ εἰδότος ἧς οὐ μετὸν ἐπιβαίνει τιμῆς, τοῦτο δὲ καὶ ὡς ἐπὶ κολακείᾳ διαβαλλόμενον τῇ πρὸς βασιλέα, προσεμωκῶντο τὸ γένος, ὡς ἐκεῖθεν ὂν ὁπόθεν καὶ τὸ Περσικὸν εἶναι διωμολόγητο. Ὅμως γέρων ὢν καὶ παίδευσιν ἀρχαίαν ἔχων ἐκκλησιαστικὴν ἐκ Γερμανοῦ τοῦ μακαρίτου, πολλὰ τῶν τῆς τάξεως τῆς ἐκκλησίας καθίστα πρὸς τὸ ἀρχαιότερον, παρῃρημένα καὶ χρόνῳ καὶ ἀμελείαις.

ιδʹ. Ὅπως τὸν Ὁλόβωλον μεταγαγὼν ὁ πατριαρχεύων εἰς τὴν τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίαν ὀφφικίῳ ῥήτορος ἐτίμα καὶ διδάσκαλον καθίστα.

1. Τὸ δὲ μεῖζον ὅτι καὶ φιλολόγος ὢν ἐς τὰ μάλιστα, τῷ Ὁλοβώλῳ, εὐφυεῖ γε ὄντι καὶ πλήρει λόγων, καὶ προσετετήκει, ὥστ´ ἀποχρῶν κατὰ τὸ παρεστὸς ἡγούμενος, τοῦτο μὲν εἰς τὴν ἐκείνου παραμυθίαν, παθόντος οἷα πεπόνθει, τοῦτο δὲ καὶ εἰς τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀγωγὴν εἰς παίδευσιν λογικήν, τὸ ἐκεῖνον ἐκ τῆς τοῦ Προδρόμου μονῆς ἐξελθεῖν καὶ προσοκεῖλαι τῇ ἐκκλησίᾳ, ἔργον πάσης ἀσχολίας ἐπέκεινα τίθεται τὸ ὑπὲρ τούτου πρεσβεῦσαι τῷ βασιλεῖ καὶ τὸ τῆς πρεσβείας ἐπαγωγὸν προβαλέσθαι, ὡς· «Ἤδη μὲν ὁ Ἀκροπολίτης καὶ μέγας λογοθέτης Γεώργιος, ἐφ´ ἱκανὸν ἐκ προστάξεως σῆς, βασιλεῦ, ἐνιδρώσας παραδιδοὺς τὰ μαθήματα, ἤδη καὶ ἀποκεκαμήκει, καὶ χρεία ἐστὶν ἄλλους ἀνάγεσθαι, καὶ τῶν ἄλλων οὐχ ἧττον τοὺς τῆς ἐκκλησίας, παρ´ ὅσον καὶ ἀνάγκη προβαίνειν τούτους τῷ λόγῳ, ταῖς ἐκκλησιαστικαῖς χρείαις ὡς μάλιστα χρησιμεύσοντας. Κατάνευε τοίνυν ἡμῖν ἀξιοῦσιν, ὡς ὑπὲρ τῆς ἐκκλησίας πρεσβεύουσι, καὶ ἐξευμενίζου τῷ Ὁλοβώλῳ, καὶ δέχομαι τοῦτον καὶ κατὰ τὸ εἰκὸς τιμῆσαι καὶ εἰς διδάσκαλον καταστῆσαι τοῖς προσφοιτῶσι τῆς λογικῆς παιδεύσεως.»

2. Καὶ ταῦτα μὲν τὸν πατριάρχην ἐκεῖνον εἰπεῖν, καὶ εἰπόντος εὐθὺς κατανεῦσαι τὸν βασιλέα καὶ τῇ ἀξιώσει καθυποκλῖναι. Ἦν γὰρ ταῖς ἀληθείαις κἀκεῖνος πρὸς τὰ παλαιὰ τῆς Κωνσταντίνου παρακνιζόμενος, ὡς καταστῆσαι μὲν κλήρους, ἕνα μὲν ἐπὶ τῷ περιωνύμῳ τῶν Ἀποστόλων ναῷ, θάτερον δὲ ἐπὶ τῷ τῶν Βλαχερνῶν, καὶ ὑμνοπόλους ἐρρόγους τάξαι τοῖς κλήροις τοὺς ἐκ τῆς πόλεως ἱερεῖς, συστήσασθαι δὲ καὶ κατὰ τὸν τοῦ μεγάλου Παύλου νεὼν ἐν τοῖς ἀρχαίοις ὀρφανοτροφείοις γραμματικευομένων σχολὴν καὶ ῥόγαις ἐτησίοις ἐπιρρωννύειν τόν τε διδάσκαλον καὶ τοὺς παῖδας, ὡς ἐφιστάνειν ἐνίοτε τῇ σχολῇ καὶ ὁποῖος ἕκαστος καὶ ὅπῃ λόγων προκόπτοι, ἔστι δ´ οὗ καὶ τὰ εἰκότα φιλοτιμεῖσθαι, εἰ δ´ οὖν, ἀλλ´ ἄνεσιν τοῖς παισὶ διδόναι τῆς ἀσχολίας κατά τι πάτριον σύνηθες. Τότε δ´ οὖν ὑποκλιθέντα ταῖς τοῦ ἱεράρχου αἰτήσεσι, προσπαθῆσαί τε αὐτίκα τῷ καταδίκῳ καὶ ἐξελθεῖν κελεῦσαι· ὃν δὴ κἀκεῖνος δεξάμενος πολλοῖς ἦν ἀγάλλων τοῖς ἀγαθοῖς, προσεπισφραγίσας καὶ ῥήτορα, καὶ ὑπ´ αὐτῷ διδάσκοντι πᾶσιν ἐξηνοίγνυ τὸ τῶν μαθημάτων διδασκαλεῖον.

ιεʹ. Ὅπως ἐγκληθέντες τινὲς τῶν τοῦ παλατίου καθοσιώσεως καὶ τὸν πατριάρχην εἰσῆγον Ἀρσένιον.

1. Τοῦ ἔτους δ´ ἐκείνου καὶ καθοσιώσεως ἔγκλημα τοῖς περὶ τὸν Φραγγόπουλον, οἰκεῖον βασιλεῖ γε ὄντα, κἀκείνοις ἀριθμουμένοις εἰς δώδεκα, προσετρίβετο, ὧν δὴ καὶ κατὰ τοῦ βασιλέως μελετησάντων ὡς κτενούντων εἰ εὐοδοῖεν αὐτίκα, Κάρουλός τις, ᾧ δὴ καὶ τὴν πρωτοβεστιαρίου Μουζάλωνος σφαγὴν ὁ λόγος ἐξεργασθεῖσαν ἐδείκνυ τὸ πάλαι, εἷς κἀκεῖνος εἰς κοινωνίαν τῆς τε βουλῆς καὶ τῆς πράξεως προσκληθείς· ὁ δέ, μὴ ἀναμείνας γενέσθαι τῷ κρατοῦντι κακὸς ἐκ πράξεως, ἐκ προσαγγελίας ἐφάνη κακὸς τοῖς καλέσασι καὶ εὐθὺς προσήγγελλε, καὶ ἡλίσκοντο.

2. Οἳ δὴ καὶ ἐταζόμενοι ταῖς βασάνοις, ἐφ´ ᾧπερ τοὺς συνειδότας εἰπεῖν, καὶ μᾶλλον εἰ καὶ ὁ πατριάρχης συνῄδει πραξείουσιν, οἱ δὲ ἄλλους μὲν οὐκ εἶχον ὁμολογεῖν, τὸν δέ γε πατριάρχην, κἂν ἀληθῶς κἂν ἐκ βίας τῆς ἐκ βασάνων, τῇ εἰδήσει ἔλεγον συνεσχῆσθαι αὐτὸν προσαναγγειλάντων. Κἀκείνοις μὲν ἀπήντων αἱ δίκαι βαρεῖαι, ποινὰς διαφόρους κατὰ τῶν ἁμαρτημάτων λόγον ἐπάγουσαι.

3. Ἀλλ´ οὐδ´ ὁ πατριάρχης ἀνεῖτο τοῦ προστριβέντος ἐγκλήματος, ἀλλ´ ἐπέχων καὶ μᾶλλον ἐπεμβαίνων κειμένῳ οἱ, ὁ βασιλεὺς ἐπενεκάλει τὸ ἔγκλημα πρὸς τὴν σύνοδον καὶ δεινὰ ἐποίει, εἰ μὴ ἐκδικοῖτο μὴ ἀνεχόμενος· αὐτοὺς μὲν γὰρ ἐπ´ ἐγκλήμασιν ἐκκλησιαστικοῖς τὴν δίκην ἐπαγαγεῖν, αὐτὸν δέ, εἰ μὴ καὶ ἐπὶ τῷ πρὸς βασιλέα ἐγκλήματι ὑπόσχοι ἑτέραν δίκην τὴν πρέπουσαν ὁ προδήλως κατηγορούμενος, μὴ ἀνεκτῶς τὸ σύνολον ἔχειν, κἂν ὅ τι πεπόνθει πρότερον· μηδὲ γὰρ εἶναι καλὸν μηδὲ δίκαιον τὸν ὑπὲρ τοῦ βασιλέως πολυωρεῖν ὀφείλοντα τοῖς ἐχθροῖς βασιλέα καταπροΐεσθαι. Ὡς γοῦν, σκεπτομένων τὰ περὶ τούτου, ἐδόκει καλὸν ἀποστέλλειν καὶ ἐρωτᾶν, κἂν εἰ ὁμολογοίη ἢ καὶ μὴ ὁμολογῶν ἁλίσκοιτο, ἐπιφέρειν τὴν δίκην, εἰ δ´ οὖν, καὶ ἐσαῦθις σκέπτεσθαι, ὁ βασιλεὺς αὐτόθεν ἠξίου σχεδιασθῆναι τὸν τῆς συνόδου ἀφορισμὸν καὶ οὕτως ἀπελθόντας οὓς ἂν καὶ τάξειαν ἔρεσθαι καί, εἰ ὁμολογοίη, ἐπενηνέχθαι τὸ πρόστιμον δίκαιον ὂν ὑπὲρ βασιλέως τῷ κατὰ βασιλέως τοῖς ἐπιθησομένοις συμπράττοντι, εἰ δ´ οὖν, καὶ μὴ ὁμολογοῦντος, τὸν δεσμὸν κεῖσθαι καὶ ἐπαναρτᾶσθαί οἱ πρὸς ὅ τι καὶ σύνοιδε περὶ τούτων, ὥστε ἐνέχεσθαι μέν, εἰ τέως ἁλίσκοιτο κακουργῶν, εἰ δ´ οὖν, ἐλεύθερον εἶναι τοῦ βάρους, ὡς ἀδίκως διαβαλλόμενον. Ταῦτα τοῦ βασιλέως προσαπαιτήσαντος, καὶ ἡ τῶν ἀρχιερέων πληθὺς συγκατένευον.

suite

 

CHAPITRE XI.

Harangue de l'Empereur.

Vous avez tous assez de lumière pour prendre de vous-mêmes un bon avis, et pour suivre celui des autres. On a accoutumé de consulter des personnes éclairées dans les affaires douteuses ; mais dans celles où toutes les raisons sont d'un côté, et où le parti qu'elles présentent est aussi sûr, et aussi honnête, que le contraire est dangereux et infâme, et serait un horrible aveuglement de vouloir renoncer à ses propres connaissances pour suivre des personnes qui ne sont conduites que par l'imprudence, par la témérité, par l'amour de la nouveauté, et par un certain dégoût des choses qui sont les mieux établies, et comme consacrées par un 228 long usage. Server-vous de votre jugement pour examiner les avis des autres. C'est reconnaître qu'on n'a point d'esprit que de se soumettre aveuglement aux pensées, et aux raisonnements d'autrui. Il n'y a personne qui ne soit bien informé du sujet pour lequel je vous ai assemblés. II est déjà arrivé quelque chose de semblable, mais la différence des circonstances fait douter que ce soit la même espèce. Le Patriarche s'étant autrefois volontairement demis on en établit un autre en sa place. Maintenant qu'il a été déposé pour ses crimes, il est encore plus juste de pourvoir à la viduité de son Eglise. Mais il saut y pourvoir de telle sorte que l'on évite les inconvénients où l'on est tombé la première sois. Quelques gens inquiets et ignorons qui se plaisent à troubler l'Eglise, parcoururent alors les maisons pour soulever les esprits. La breveté que je me suis proposée,  et le mépris que j'ai pour eux, m'épargneront la peine d'en dire davantage. II y a sujet d'appréhender encore aujourd'hui un pareil désordre, et de craindre que l'unité de l'Eglise ne soit encore divisée puisque tous les hommes remuants et séditieux ne sont pas morts. On aurait de la peine à les trouver, parce qu'ils se cachent dans les endroits les plus reculés., et les plus sombres, et qu'ils trament leurs desseins dans les ténèbres. Mais ]e ne puis me dispenser de blâmer la stupidité de ceux qui se laissent surprendre par leurs artifices. Quel sujet aviez-vous de vous soulever? est-ce que l'on altère l'ancienne doctrine: on ne l'a point altérée par le passé, et j'aurai soin qu'on ne l'altère point à l'avenir. Est-ce que l'on a changé es usages auxquels vous étiez accoutumes? mais 229 on ne peut empêcher que ces changements-là ne se fassent. Est-ce que vôtre Pasteur ayant été déposé pour des causes très legitimes, vous avez peur d'en manquer ? Mais vous en aurez bientôt un qui pourvoira à vos besoins avec plus de vigilance, et avec plus de zèle que celui qui a été déposé. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui ait reçu des marques de sa bonne volonté, on qui ait ressenti par son entremise les effets de ma libéralité, et de ma puissance,  bien que je ne vous aie pas assemblés pour m'accuser ici moi-même, je ne vous dissimulerai pas néanmoins que quand mes bienfaits sont demeurés entre mes mains au lieu de se répandre sur vos familles, le Patriarche en a arrêté le cours. La haine qu'il rne portait l'empêchait de me visiter pour me représenter les nécessitez des pauvres, et quant à moi j'étais trop choqué de son incivilité pour l'aller trouver. Mais pour ne rien déguiser quand il serait venu me parler en faveur des misérables, il n'aurait rien obtenu. Ce n'est pas que je ne sois d'un naturel bienfaisant, mais c'est que ses prières ne m'étaient pas agréables. Chacun sait que les grâces ne s'attirent que par les grâces, et que l'amour ne s'augmente que par l'amour. Vous me prendrez sans doute pour un conteur de sables, mais les sables sont agréables quand elles ressemblent à la vérité. Un étranger a dit que l'orgueil est voisin de la solitude, parce que chacun s'éloignant des superbes, ils demeurent seuls, et jans compagnie. Que si vous désirez savoir comment nous en userons à l'avenir, sachez que mes bienfaits couleront abondamment sur vous par le canal du Patriarche qui sera élu. Prenez garde seulement 230 de ne pas suivre le mauvais parti, de de pas traiter en raillant la plus sérieuse de toutes les affaires, et de ne pas entreprendre l'impossible. Les fautes des particuliers excitent un désordre public, et attirent un châtiment général. Eloignez-sous de ces assemblées secrètes où l'on trame trame des desseins de faire schisme. Plusieurs Moines s'insinueront dans vos maisons, non pour vous rendre aucun service, mais pour recevoir de vous le soulagement dont ils ont besoin. Ils auront l'impudence de blâmer ma conduite,  et confondant le passé avec le présent, ils déploreront le mauvais état de l'Eglise, et ils accuseront ceux qui y ont voulu apporter remède de n'en avoir pas choisi de convenable. Voila comment ils décrient la manière d'agir de ceux qui temporisent sagement. Que pensez-vous que je désire que vous fassiez en ces rencontres? Je ne leur envie point les aumônes que vous leur faites. Donnez leur ce qu'il vous plaira. Mais je ne puis souffrir que vous vous laissiez corrompre par leurs discours, ni que nous les suiviez dans leurs égarements, Je vous en avertis de bonne-heure de peur que vous ne le fussiez trop tard, et que vous tombassiez en des fautes que je serais obligé de punir. Comme il ne faut qu'un petit nombre de factieux pour soulever tout le peuple, ce serait un assoupissement honteux à un Souverain de ne se pas opposer de bonne-heure au progrès du mal. C'est pourquoi je commande aux hommes, aux femmes ; aux vieux, aux jeunes ; aux Citoyens des villes, aux habitants de la campagne de prendre garde qui sont ceux qui les approchent, et de ne leur rien communiquer qu'ils ne les connaissent. Ceux 231 qui sont en santé peuvent soulager les malades, mais en quoi ceux qui sont malades peuvent-ils servir aux autres ? Le temps découvrira peut-être leur malice, et leur corruption. Mais si vous vous laissez surprendre vous vous en trouverez mal, car quand ils s'échapperaient vous n*en seriez pas moins sévèrement punis. Je sais que ces menaces sont terribles, mais vous devez aussi savoir que le Schisme n'est pas moins punissable que l'Apostasie. Quiconque en sera convaincu sera châtié comme un sacrilège. Considérez donc lequel vous est le plus avantageux, ou de conserver vos biens en vous tenant en repos, ou d'attirer sur vous de rigoureux châtiments par une rébellion criminelle. L'Empereur ayant parlé à peu pies en ces termes reçut les acclamations accoutumées, et renvoya le peuple.

CHAPITRE XII.

1. Germain Évêque d'Andrinople est élu Patriarche de Constantinople. 2. Son portrait.

1. Les Evêques suivant la permission qu'ils avaient reçue de l'Empereur d'élire un Patriarche, s'assemblèrent pour cet effet dans l'Eglise des Blaquernes, où après que plusieurs eurent été proposés pour être élevés à cette éminente dignité, ils convinrent enfin de Germain Évêque d'Andrinople, qui s'acquittait merveilleusement bien des fonctions Ecclésiastiques, et qui 232 était fort avant dans les bonnes grâces de l'Empereur.

2. II était poli et habile. II estimait fort les qualités qui rendent les hommes capables des affaires, et propres à la vie civile. II louait souvent ceux qui non contents des vertus privées, solitaires et domestiques, recherchent encore celles qui aiment la lumière et l'éclat, et qui sont d'usage dans le monde. II aimoir l'éloquence bien qu'il ne fût pas éloquent. II écoutait arec joie ceux qui avaient l'avantage de bien parler, et dans les occasions il leur donnait des marques de son amitié. Il faisait profession, non de la vertu que vantent ordinairement certaines personnes qui s'imaginant surpasser les autres, se distinguent d'eux par leur manière de boire et de manger, et par l'observation de certains jours, qui affectent de n'aller qu'à pied, de coucher à terre, et de n'avoir qu'une tunique, qui sont plus attachés à ces pratiques extérieures qu'aux œuvres essentielles de miséricorde et de charité, qui sont d'une humeur farouche, sans prudence et saus douceur, qui s'estiment seuls, et qui méprisent tous les autres, mais d'une vertu proportionnée à la capacité ordinaire des hommes, d'une vertu qui se propose de modérer les passions et non de les étouffer, d'une vertu enfin qui est pleine de discrétion, et sans laquelle il n'y a rien que de déréglé dans les mœurs. C'est une vertu civile qui tient comme le milieu entre la vie contemplative des soli- 233 taires, et la vie voluptueuse des gens du monde. II s'était autrefois fort exercé à la pratique des vertus Monastiques, dans un Monastère du mont Melan en Orient. Les Evêques l'ayant donc élu Patriarche de Constantinople, l'exhorterent de prendre le gouvernement de cette grande Eglise, et l'Empereur l'étant lui-même allé trouver lui fit des instances très prestantes de ne pas résister à sa vocation.

CHAPITRE XIII.

1. Germain prend possession de l'Eglise de Constantinople. 2. Ses premières actions. 3. Plainte contre lui.

1.  Il se laissa enfin fléchir par tant de prières, et au mois de Juin le jour de la Pentecôte, il fut proclamé Patriarche, et place sur le trône de la grande Eglise.

2. il n'y fut pas sitôt assis qu'il s'appliqua avec un soin particulier à donner des marques de son estime, et de son affection à tons ceux qui excellaient par leur vertu, ou par leur science. Il était si sort au dessus de l'argent, qu'il n'avait ni coffres ni sacs pour le serrer, et que quand on lui en apportait il commandait de le mettre sur son lit, afin qu'il fût toujours exposé pour être employé au soulagement des pauvres.

3. Bien qu'il fût si recommandable par ces ra- 234 res qualités, sa simplicité fut prise pour une liberté indiscrète, et son respect envers l'Empereur pour une complaisance basse, et pour une flatterie criminelle. Quand le peuple voyait sa manière d'agir libre, et familière, il la condamnait comme un relâchement qui énervait son autorité, et quand il regardait les soumissions avec lesquelles il abordait l'Empéreur, et avec lesquelles il lui recommandait les nécessités des particuliers, et qu'il remarquait qu'au lieu d'obtenir les demandes, il ne remportait pour l'ordinaire que des paroles et que des remises, l'accusaient d'imposture et de tromperie. Ces accusations-là firent une si profonde impression sur l'esprit de plusieurs, qu'elles le leur rendirent sort odieux. On commença aussitôt à lui reprocher qu'il avait usurpé par jalousie le siège d'Arsène, et qu'il avait quitté lâchement son Eglise, qui était son épouse, pour ravir impudemment celle d'un autre. Ainsi presque tous parlaient à son désavantage, tant ceux qui tenaient le parti de l'ancien Patriarche, que ceux qui ne faisaient que suivre en cela leurs passions particulières. II y en eut qui par raillerie se portèrent à ce point d'insolence, que de l'appeler Martmuze, parce qu'originairement il était issu des Laziens, et qu'il était natif de la ville de Gabra. voulant se moquer par là de l'audace barbare avec laquelle il s'était emparé du trône de la grande Eglise, et de la lâcheté infâme avec laquelle il flattait l'Em- 235 pereur à la façon des Perses. Cependant comme il était vénérable par son âge, et qu'il avait une profonde connaissance de la science de l'Eglise, par laquelle un autre Germain d'heureuse mémoire son prédécesseur s'était autrefois rendu si célèbre, il ôta divers abus qui avaient été introduits par le temps, et qui s'étaient fortifiés par la négligence des nommes.

CHAPITRE XIV

1. Germain obtient une Chaire de Professeur pour Holobole. 2.. Fondations faites par l'Empereur.

1.  Comme il souhaitait avec une ardeur incroyable d'avancer l'étude des sciences, il prit la protection d'Holobole homme de rare érudition, et il se résolut de lut procurer la Chaire de Professeur de l'Eglise, tant pour honorer les sciences en la personne d'un si savant Ecclésiastique, que pour le consoler par cet emploi d'une affliction qui lui était survenue. Etant donc allé trouver l'Empereur : II y a longtemps, lui dit-il, que George l'Acropolite grand Logothète, s'occupe par votre ordre à enseigner les sciences. Maintenant qu'il est accablé d'années et de travail il est nécessaire de lui donner du repos, et il est juste de considérer en cette occasion l'avancement des jeunes hommes, et surtout des jeunes Ecclésiastiques, qui ont besoin de devenir savants 236 pour se pouvoir un jour acquitter dignement des fonctions des saints Ordres auxquels ils seront promus. Agréez donc, s'il vous plaît la prière que je vous fais au nom de l'Église en faveur d'Holobole, de lui accorder la charge d'Acropolite.

2. L'Empereur lui accorda très volontiers cette prière, car il avait grande inclination à rétablir Constantinople dans son ancienne splendeur. Il mit pour cet effet deux Communautés d'Ecclésiastiques en deux Eglises, l'une en celle de tous les Apôtres, et l'autre en celle de Blaquernes. II fonda une Ecole de Grammaire dans l'Eglise de saint Paul, et assigna des revenus au Maître et aux Écoliers. II avait tant de bonté que de les visiter quelquefois, de s'informer du progrès qu'ils faisaient dans l'étude, de leur faire de petits présents, et même de leur donner congé selon l'ancienne coutume. Ecoutant donc alors favorablement la demande du Patriarche, il permit que l'on délivrât Holobole du Monastère où il avait été enfermé. Germain fort joyeux de cette grâce, reçut Holobole avec des témoignages extraordinaires d'estime et d'affection, lui donna les provisions de Professeur, et le mit en possession d'enseigner.

237 CHAPITRE XV.

1. Conjuration contre l'Empereur. 2. Arsène est chargé par les accusés. 3.L'Empereur demande justice centre lui.

1.  Dans la même année Sracopule et doute autres furent accusés d'avoir conspiré contre l'Empereur. Ils avaient communiqué leur dessein à un nommé Charles, que nous avons dit ci-devant avoir été auteur de la mort de Muzalon. Mais bien loin de vouloir tremper dans une conjuration formée contre la vie du Prince, il la découvrit. Les coupables furent arrêtés à l'heure-même, et appliqués â la question, pour avoir révélation de leurs complices.

2. IIs ne nommèrent que le Patriarche Arsène, soit qu'en effet il eût eu connaissance de leur entreprise, ou que la violence des tourments leur eût arraché de la bouche cette confession contraire à la vérité. Ils surent tous punis chacun selon la qualité de leur crime.

3, Le Patriarche ne fut pas absous, mais l'Empereur le dénonça à l'assemblée des Evêques, et protesta qu'il ne serait jamais satisfait, jusques à ce qu'un crime aussi atroce que celui-là eût été expié, par un châtiment aussi sévère qu'il le méritait. II ajouta que puis que les Évêques ne manqueraient pas de le condamner, s'il avoir commis 238 un crime qui fût de leur connaissance, ce serait une injustice intolérable qu'ils refusassent de condamner un autre Évêque qui avait commis des crimes contre lui. Que quelque patience qu'il eût eue par le passé, il ne pouvait plus souffrir que celui qui était obligé de veiller à sa conservation, l'eût trahi au moins par son silence. Les Évêques ayant délibéré résolurent d'envoyer interroger le Patriarche touchant le fait dont il était accusé, et d'en faire justice au cas qu'il l'avouât, ou qu'il en fût vaincu, sinon d'en délibérer une seconde sois. L'Empereur n'étant pas content de cette résolution, demanda que les Évêques prononçassent sentence d'excommunication contre le Patriarche, et qu'ils l'envolassent interroger. Que si par son interrogatoire il avouait le crime, il fut puni comme un parricide, s'il le niait qu'il demeurât excommunié en considération des charges, jusqu'à ce qu'il fût, ou condamné ou absous. La plupart des Prélats trouvèrent cette demande raisonnable, et l'accordèrent à l'Empereur.

suite