Théodoret

THÉODORET

 

HISTOIRE DE L'EGLISE

ΤΟΜΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

LIVRE IV PARTIE I. (I à XVIII)

Livre III - Livre IV partie II

 

 

 

94 HISTOIRE DE L'EGLISE

Ecrite par

THÉODORET.

 

 LIVRE QUATRIEME.

 

 

Τὰ κεφάλαια τοῦ δʹ λόγου

αʹ.

 Περὶ τῆς Ἰοβιανοῦ βασιλείας καὶ εὐσεβείας.

Μετὰ δὲ τὴν Ἰουλιανοῦ σφαγὴν συνελθόντες σὺν τοῖς ὑπάρχοις οἱ στρατηγοὶ ἐβουλεύοντο τίνα χρὴ τὴν βασιλείαν παραλαβεῖν, καὶ τήν τε στρατιὰν ἐν τῇ πολεμίᾳ διασῶσαι τά τε Ῥωμαίων ἀναρρῶσαι πράγματα ἐπὶ ξυροῦ ἀκμῆς ὄντα, τὸ δὴ λεγόμενον, διὰ τὴν τοῦ κατοιχομένου θρασύτητα. Τούτων δὲ περὶ τούτων βουλευομένων, ἡ στρατιὰ συναθροισθεῖσα κατὰ ταὐτὸν Ἰοβιανὸν ἐξῄτησε βασιλέα, οὔτε στρατηγὸν ὄντα οὔτε τῶν μετ´ ἐκείνους, ἐπίσημον δὲ ἄνδρα καὶ περιφανῆ καὶ πολλῶν ἕνεκα γνώριμον· σῶμά τε γὰρ μέγιστον εἶχε καὶ ψυχὴν μεγαλόφρονα, καὶ ἀριστεύειν ἐν τοῖς πολέμοις εἰώθει καὶ ἐν τοῖς ἀγῶσι τοῖς μείζοσι. Παρρησίᾳ γὰρ κατὰ τῆς ἀσεβείας χρησάμενος τοῦ τυράννου τὴν δυναστείαν οὐκ ἔδεισεν, ἀλλὰ κατὰ τὴν προθυμίαν τοῖς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν μάρτυσι συνετέτακτο. Τότε δὴ οἱ στρατηγοί, τῆς στρατιᾶς τὴν συμφωνίαν θείαν ψῆφον ὑπολαβόντες, ἤγαγον εἰς μέσον τὸν πάντα ἄριστον ἄνδρα ἐκεῖνον, καὶ βῆμα σχεδιάσαντες ὑψηλὸν ἔστησαν ἐπὶ τούτου. Εἶτα πάντων αὐτῷ τὰ βασιλικὰ προσενηνοχότων προσρήματα καὶ Αὔγουστον προσαγορευσάντων καὶ Καίσαρα, τῇ συνήθει παρρησίᾳ χρησάμενος ὁ ἀξιάγαστος ἐκεῖνος ἀνήρ, καὶ μήτε τοὺς ἄρχοντας δείσας μήτε τῶν στρατιωτῶν τὴν ἐπὶ τὰ χείρω μεταβολήν· »οὐ δύναμαι«, ἔφη, »Χριστιανὸς ὢν τῶν τοιούτων ἄρχειν οὐδὲ τῆς Ἰουλιανοῦ στρατιᾶς βασιλεύειν πονηρὰ παιδευθείσης μαθήματα· οἱ γὰρ τοιοῦτοι, τῆς θείας προμηθείας γεγυμνωμένοι, εὐάλωτοί τέ εἰσιν καὶ λίαν εὐεπιχείρητοι, καὶ ἐπίχαρτοι τοῖς πολεμίοις γενήσονται«. Τούτων ἀκούσαντες τῶν λόγων οἱ στρατιῶται κοινὴν ἀφῆκαν φωνήν·

«μὴ ἐνδοιάσῃς, ὦ βασιλεῦ, μηδὲ τὴν ἡμετέραν ὡς πονηρὰν φύγῃς ἡγεμονίαν· Χριστιανῶν γὰρ βασιλεύσεις καὶ μαθήμασιν εὐσεβέσι συντεθραμμένων. Οἱ μὲν γὰρ ἐν ἡμῖν γεραίτεροι καὶ τῆς Κωνσταντίνου διδασκαλίας ἀπήλαυσαν, οἱ δὲ μετ´ ἐκείνους τῶν Κωνσταντίου μετέλαχον παιδευμάτων· τούτου δὲ τοῦ τεθνεῶτος ὀλίγος τῆς ἡγεμονίας ὁ χρόνος καὶ οὐχ ἱκανὸς οὐδὲ τοῖς ἐξηπατημένοις ἐνιδρῦσαι τὴν λώβην

 

L'AN DE N. S. 363. JOVIEN

CHAPITRE PREMIER.

Piété de Jovien.

Les Généraux d'armée, et les Gouverneurs de Province s'étant assemblés, conférèrent ensemble pour voir qui serait le plus capable de commander les troupes dans un pays ennemi, et de conserver l'Empire, que l'indiscrétion du Prince mort, avait réduit à un extrême péril. Pendant qu'ils délibéraient, les soldats s'assemblèrent de leur côté, et demandèrent pour Empereur Jovien qui n'était ni Capitaine, ni Tribun, mais qui avait néanmoins de très bonnes qualités. Il avait la taille avantageuse, et l'esprit fort élevé. Ils se portait avec beaucoup de courage dans les combats, et dans les occasions qui sont plus périlleuses que les combats mêmes, car il avait repris publiquement le Tyran de ses impiétés,  sans  appréhender ses violences, et avait fait  208 paraître un zèle aussi ardent pour la foi, qu'il est nécessaire de l'avoir pour remporter la couronne du martyre. Les gens de commandement admirèrent le consentement si prompt,, et si unanime de l'armée, et l'ayant pris pour une marque certaine de la volonté de Dieu, se saisirent de Jovien et le placèrent sur un trône, qu'ils avaient élevé à la hâte. Quand ils lui eurent donné tout d'une voix le titre de César, et d'Empereur il leur déclara avec sa liberté ordinaire,  sans  appréhender ni le jugement des Chefs, ni l'inconstance des soldats, qu'étant Chrétien, il ne désirait point commander à des Païens, parce que les hommes de cette sorte qui ne sont point soutenus par la force de la grâce, sont exposés aux ruses, et aux violences de leurs ennemis. Les gens de guerre lui répondirent tous ensemble :

Ne faites point de difficulté de nous commander, comme vous pourriez faire si nous étions des impies; nous sommes Chrétiens, et nous avons été élevés dans les maximes de la Religion Chrétienne. Les plus âgés d'entre nous les ont apprises de Constantin ; les autres les ont apprises de Constance, et le règne du dernier Empereur a été trop court pour les effacer de notre mémoire.

βʹ.

Περὶ τῆς ἐπανόδου τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου.

Ἐπὶ τούτοις ἡσθεὶς τοῖς λόγοις ὁ βασιλεὺς ἐβουλεύετο λοιπὸν περὶ τῆς τῶν κοινῶν σωτηρίας καὶ ὅπως ἐκ τῆς πολεμίας ἀπήμαντον ἀπαγάγοι τὴν στρατιάν. Οὐκ ἐδεήθη δὲ βουλευμάτων πολλῶν, ἀλλὰ τῶν τῆς εὐσεβείας σπερμάτων ἐτρύγησε τοὺς καρπούς. Παραυτίκα γὰρ τὴν οἰκείαν ἔδειξε προμήθειαν ὁ τῶν ὅλων θεὸς καὶ τὴν φαινομένην ἔλυσεν ἀπορίαν. Τὴν γὰρ τούτου βασιλείαν ὁ Περσῶν μεμαθηκὼς βασιλεὺς πρέσβεις ἀπέστειλεν ὑπὲρ εἰρήνης πρεσβευσομένους· εἶτα τροφὰς τοῖς στρατιώταις ἐξέπεμψε, καὶ ἀγορὰν αὐτοῖς ἐν τῇ ἐρήμῳ γενέσθαι προσέταξε. Τριακοντούτεις δὴ οὖν σπονδὰς ποιησάμενος ἐρρωμένην τὴν στρατιὰν τῆς πολεμίας ἐξέβαλε.

Παραυτίκα δὲ τῆς ὑπ´ αὐτοῦ βασιλευομένης γῆς ἐπιβάς, πρῶτον μὲν ἔγραψε νόμον καὶ τοὺς ἐπισκόπους ἐπανελθεῖν ἐκ τῆς ἐξορίας διαγορεύοντα καὶ τὰς ἐκκλησίας ἀποδοθῆναι παρεγγυῶντα τοῖς τὴν ἐκτεθεῖσαν ἐν Νικαίᾳ πίστιν διατετηρηκόσιν ἀκήρατον. Ἐπέστειλε δὲ καὶ πρὸς Ἀθανάσιον ἐκεῖνον τὸν τούτων πρόμαχον τῶν δογμάτων, γραφῆναί οἱ παρακαλῶν τὴν ἀκριβῆ περὶ τῶν θείων διδασκαλίαν. Ὁ δὲ τοὺς λογιμωτέρους τῶν ἐπισκόπων ἀγείρας ἀντέγραψε τὴν ἐν Νικαίᾳ ἐκτεθεῖσαν πίστιν φυλάττειν παρακαλῶν, ὡς τοῖς ἀποστολικοῖς συμβαίνουσαν δόγμασιν. Ἐνθήσω δὲ καὶ τὴν ἐπιστολήν, τῆς τῶν ἐντευξομένων προμηθούμενος ὠφελείας.

L'AN DE N. S. 363. JOVIEN

209 CHAPITRE II.

Retour de saint Athanase.

L'Empereur fort satisfait de ce discours chercha les moyens de conserver l'Empire, et de retirer son armée hors du pays des ennemis. Il n'eut pas besoin pour cela de délibérer longtemps, et il recueillit sur le champ des fruits de sa piété, Dieu ayant étendu sur lui à l'heure même les soins de sa providence. Le Roi de Perse ayant appris de quelle manière il avait été élu depuis la mort de Julien, lui offrit la paix, et fit préparer des vivres pour ses troupes dans la solitude. Jovien ayant fait une trêve de trente ans, ramena son armée, sans  qu'elle eût souscrit aucune perte.

La première loi qu'il fit en rentrant dans son Empire, fut pour rappeler les Évêques du lieu de leur exil, et pour ordonner que ceux qui faisaient profession de la doctrine du Concile de Nicée, seraient rétablis sur le Siège de leurs Eglises.il écrivit à Athanase ce généreux défenseur de cette doctrine, de lui en envoyer une instruction exacte. Athanase assembla quelques Évêques qui surpassaient les autres en érudition, et fit une réponse à l'Empereur, par laquelle il lui conseilla de tenir la doctrine qui avait été autrefois proposée dans le Concile de Nicée, comme la foi des Apôtres. Je l'insérerai ici comme une pièce, d'où ceux qui prendront la peine de lire mon ouvrage, pourront tirer un grand fruit.

γʹ.

Ἐπιστολὴ συνοδικὴ πρὸς τὸν βασιλέα Ἰοβιανὸν γραφεῖσα περὶ τῆς πίστεως.

«Τῷ εὐλαβεστάτῳ καὶ φιλανθρωποτάτῳ Νικητῇ Αὐγούστῳ Ἰοβιανῷ Ἀθανάσιος καὶ οἱ λοιποὶ ἐπίσκοποι οἱ ἐλθόντες ἐκ προσώπου πάντων τῶν ἀπὸ τῆς Αἰγύπτου καὶ Θηβαΐδος καὶ Λιβύων ἐπισκόπων.

Πρέπουσα θεοφιλεῖ βασιλεῖ φιλομαθὴς προαίρεσις καὶ πόθος τῶν οὐρανίων· οὕτως γὰρ ἀληθῶς καὶ τὴν καρδίαν ἔχεις ἐν χειρὶ θεοῦ καὶ τὴν βασιλείαν μετ´ εἰρήνης πολλαῖς ἐτῶν περιόδοις ἐπιτελέσεις. Θελησάσης τοίνυν τῆς σῆς εὐσεβείας μαθεῖν παρ´ ἡμῶν τὴν τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας πίστιν, εὐχαριστήσαντες ἐπὶ τούτῳ τῷ κυρίῳ ἐβουλευσάμεθα πάντων μᾶλλον τὴν παρὰ τῶν πατέρων ὁμολογηθεῖσαν ἐν Νικαίᾳ πίστιν ὑπομνῆσαι τὴν σὴν θεοσέβειαν. Ταύτην γὰρ ἀθετήσαντές τινες ἡμῖν μὲν ποικίλως ἐπεβούλευσαν ὅτι μὴ πειθόμεθα τῇ Ἀρειανῇ αἱρέσει, αἴτιοι δὲ γεγόνασιν αἱρέσεως καὶ σχισμάτων τῇ καθολικῇ ἐκκλησίᾳ. Ἡ μὲν ἀληθὴς καὶ εὐσεβὴς εἰς τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν πίστις φανερὰ πᾶσι καθέστηκε καὶ ἐκ τῶν θείων γραφῶν γιγνωσκομένη τε καὶ ἀναγιγνωσκομένη. Ἐν ταύτῃ γὰρ καὶ οἱ ἅγιοι τελειωθέντες ἐμαρτυρήθησαν καὶ νῦν ἀναλύσαντές εἰσιν ἐν κυρίῳ. Ἔμεινε δὲ ἀεὶ ἡ πίστις διὰ παντὸς ἀβλαβής, εἰ μὴ πονηρία τινῶν αἱρετικῶν παραποιῆσαι ταύτην ἐτόλμησεν. Ἄρειος γάρ τις καὶ οἱ σὺν αὐτῷ διαφθεῖραι ταύτην καὶ ἀσέβειαν κατ´ αὐτῆς ἐπεισαγαγεῖν ἐπεχείρησαν, φάσκοντες ἐξ οὐκ ὄντων καὶ κτίσμα καὶ ποίημα καὶ τρεπτὸν εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, πολλούς τε ἐν τούτοις ἠπάτησαν, ὥστε καὶ τοὺς δοκοῦντας εἶναί τι συναπαχθῆναι αὐτῶν τῇ δυσφημίᾳ. Καὶ φθάσαντες μὲν οἱ ἅγιοι πατέρες ἡμῶν, συνελθόντες ὡς προεῖπον ἐν τῇ κατὰ Νίκαιαν συνόδῳ, τὴν μὲν Ἀρειανὴν αἵρεσιν ἀνεθεμάτισαν, τὴν δὲ τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας πίστιν ὡμολόγησαν ἐγγράφως, ὥστε ταύτης πανταχοῦ κηρυττομένης ἀποσβεσθῆναι τὴν ἀναφθεῖσαν αἵρεσιν παρὰ τῶν αἱρετικῶν. Ἦν μὲν οὖν αὕτη κατὰ πᾶσαν ἐκκλησίαν γιγνωσκομένη τε καὶ κηρυττομένη. Ἀλλ´ ἐπειδὴ τὴν Ἀρειανὴν αἵρεσιν ἀνανεῶσαι βουλόμενοι τινὲς μὲν αὐτὴν τὴν ἐν Νικαίᾳ παρὰ τῶν πατέρων ὁμολογηθεῖσαν πίστιν τετολμήκασιν ἀθετῆσαι, τινὲς δὲ σχηματίζονται ὁμολογεῖν αὐτήν, ταῖς δὲ ἀληθείαις ἀρνοῦνται, παρερμηνεύοντες τὸ ὁμοούσιον, καὶ οὗτοι βλασφημοῦντες τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐν τῷ φάσκειν αὐτοὺς κτίσμα εἶναι καὶ ποίημα διὰ τοῦ υἱοῦ γεγονός, ἀναγκαίως θεωρήσαντες τὴν ἐκ τῆς τοιαύτης βλασφημίας βλάβην γιγνομένην κατὰ τῶν λαῶν, ἐπιδοῦναι τῇ σῇ εὐσεβείᾳ τὴν ἐν Νικαίᾳ ὁμολογηθεῖσαν πίστιν ἐσπουδάσαμεν, ἵνα γνῷ σου ἡ θεοσέβεια μεθ´ ὅσης ἀκριβείας γέγραπται καὶ ὅσον πλανῶνται οἱ παρ´ αὐτὴν διδάσκοντες.

Γίγνωσκε, θεοφιλέστατε Αὔγουστε, ὅτι αὕτη μέν ἐστιν ἡ ἐξ αἰῶνος κηρυττομένη, ταύτην δὲ ὡμολόγησαν οἱ ἐν Νικαίᾳ συνελθόντες πατέρες καὶ ταύτῃ σύμψηφοι τυγχάνουσι πᾶσαι αἱ κατὰ τόπον ἐκκλησίαι, αἵ τε κατὰ τὴν Σπανίαν καὶ Βρεττανίαν καὶ Γαλλίας, καὶ τῆς Ἰταλίας πάσης καὶ Δαλματίας, Δακίας τε καὶ Μυσίας, Μακεδονίας καὶ πάσης Ἑλλάδος, καὶ αἱ κατὰ τὴν Ἀφρικὴν πᾶσαι καὶ Σαρδανίαν καὶ Κύπρον καὶ Κρήτην, Παμφυλίαν τε καὶ Λυκίαν καὶ Ἰσαυρίαν, καὶ αἱ κατὰ πᾶσαν Αἴγυπτον καὶ Λιβύας καὶ Πόντον καὶ Καππαδοκίαν καὶ τὰ πλησίον μέρη, καὶ αἱ κατὰ τὴν Ἀνατολὴν ἐκκλησίαι, πάρεξ ὀλίγων τῶν τὰ Ἀρείου φρονούντων. Πάντων γὰρ τῶν προειρημένων τῇ πείρᾳ ἐγνώκαμεν τὴν γνώμην καὶ γράμματα ἔχομεν. Καὶ οἴδαμεν, θεοφιλέστατε Αὔγουστε, ὅτι κἂν ὀλίγοι τινὲς ἀντιλέγωσι ταύτῃ τῇ πίστει, οὐ δύνανται πρόκριμα ποιεῖν πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ. Πολλῷ γὰρ χρόνῳ βλαβέντες ἀπὸ τῆς Ἀρειανῆς αἱρέσεως, φιλονεικότερον νῦν ἀνθίστανται τῇ εὐσεβείᾳ. Καὶ ὑπὲρ τοῦ γιγνώσκειν τὴν σὴν εὐσέβειαν, καίτοι γιγνώσκουσαν, ὅμως ἐσπουδάσαμεν τὴν ἐν Νικαίᾳ πίστιν ὁμολογηθεῖσαν ὑπὸ τριακοσίων δέκα καὶ ὀκτὼ ἐπισκόπων ὑποτάξαι. Ἔστι δὲ αὕτη ἡ ἐν Νικαίᾳ πίστις·

« Πιστεύομεν εἰς ἕνα θεόν, πατέρα παντοκράτορα, πάντων ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων ποιητήν· καὶ εἰς ἕνα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, γεννηθέντα ἐκ τοῦ πατρὸς μονογενῆ, τουτέστιν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρός, θεὸν ἐκ θεοῦ, φῶς ἐκ φωτός, θεὸν ἀληθινὸν ἐκ θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ πατρί, δι´ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο τά τε ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τὸν δι´ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα, σαρκωθέντα, ἐνανθρωπήσαντα, παθόντα καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς, ἐρχόμενον κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς· καὶ εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα. Τοὺς δὲ λέγοντας ὅτι ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν, καὶ πρὶν γεννηθῆναι οὐκ ἦν, καὶ ὅτι ἐξ οὐκ ὄντων ἐγένετο, ἢ ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως ἢ οὐσίας φάσκοντας εἶναι, ἢ κτιστὸν ἢ τρεπτὸν ἢ ἀλλοιωτὸν τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, τούτους ἀναθεματίζει ἡ ἁγία καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ ἐκκλησία.

Ταύτῃ τῇ πίστει, θεοφιλέστατε Αὔγουστε, ἐπιμένειν ἀναγκαῖον ὡς θείᾳ καὶ ἀποστολικῇ, καὶ μηδένα μετακινεῖν αὐτὴν πιθανολογίαις καὶ λογομαχίαις· ὅπερ ἐποίησαν ἐξ ἀρχῆς οἱ Ἀρειομανῖται, ἐξ οὐκ ὄντων τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ λέγοντες, καὶ ὅτι ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν, καὶ κτιστὸς καὶ ποιητὸς καὶ τρεπτός ἐστι. Διὰ τοῦτο γάρ, καθὰ προείπαμεν, καὶ ἡ ἐν Νικαίᾳ σύνοδος ἀνεθεμάτισε τὴν τοιαύτην αἵρεσιν, τὴν δὲ τῆς ἀληθείας πίστιν ὡμολόγησεν. Οὐ γὰρ ἁπλῶς ὅμοιον εἰρήκασι τὸν υἱὸν τῷ πατρί, ἵνα μὴ ἁπλῶς ὅμοιος θεοῦ, ἀλλ´ ἐκ θεοῦ θεὸς ἀληθινὸς πιστεύηται, ἀλλὰ καὶ ὁμοούσιον ἔγραψαν, ὅπερ ἴδιόν ἐστι γνησίου καὶ ἀληθινοῦ υἱοῦ, ἐξ ἀληθινοῦ καὶ φύσει πατρός. Ἀλλ´ οὐδὲ ἀπηλλοτρίωσαν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἀπὸ τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ, ἀλλὰ μᾶλλον συνεδόξασαν αὐτὸ τῷ πατρὶ καὶ τῷ υἱῷ ἐν τῇ μιᾷ τῆς ἁγίας τριάδος πίστει, διὰ τὸ καὶ μίαν εἶναι τὴν ἐν τῇ ἁγίᾳ τριάδι θεότητα. »

L'AN DE N. S. 363. JOVIEN

CHAPITRE III.

Lettre de saint Athanase à l'Empereur Jovien.

Au très-Religieux, très-Clément et très-Victorieux Empereur Jovien : Athanase, et les autres Evêques députés par tous les évêques d'Egypte, de la Thébaïde et des Lybies.

« Il n'y a rien qui convienne mieux à un Prince qui aime Dieu, que le désir de s'instruire des vérités surnaturelles, et célestes. C''est une marque que votre cœur est dans la main de Dieu, et que vous gouvernerez l'Empire dans une profonde paix, durant une longue suite d'années. Votre piété ayant désiré apprendre de nous la foi de l'Eglise Catholique, nous avons rendu à Dieu de profondes actions de grâces, de ce qu'il vous a inspiré ce saint désir et nous avons résolu de vous proposer la doctrine qui a été confessée par nos pères dans le Concile de Nicée. Quelques-uns ayant rejeté cette doctrine, nous ont dressé divers pièges, en haine de ce que  nous refusions de consentir à l 'hérésie Arienne, et ont introduit l'erreur, et le schisme. La véritable foi en Jésus-Christ notre Seigneur peut être aisément reconnue de tout le monde, puisqu'elle est clairement exprimée dans l'Ecriture Sainte, où il est aisé de la lire. C'est dans cette foi que les Saints ont été consommés par le martyre, et qu'ayant été délivrés de leurs corps, ils se reposent maintenant dans le 211 Seigneur. Elle serait encore dans sa pureté, si elle  n'avait été altérée par la témérité de quelques hérétiques. Arius, et les Sectateurs se font efforcés de . la corrompre, et de mettre l'impiété en sa place, quand ils ont dit que le Fils de Dieu était de ce qu'il n'était point auparavant, qu'il avait été fait, qu'il était créé, et sujet au changement. Ils ont trompé plusieurs personnes par leurs discours Jusque-là même que quelques-uns de ceux qui semblaient des plus considérables de l'Eglise, ont consenti à leurs blasphèmes. Il y a longtemps que nos Saints Pères s'étant assemblés, comme nous l'avons déjà dit, dans la ville de Nicée, ont prononcé anathème contre l'hérésie d'Arius, qu'ils ont confessé par écrit la foi ce de l'Eglise Catholique, et étouffé les erreurs par la prédication de cette foi. Elle fut publiée, et reçue par toute l'Eglise ; mais parce que quelques personnes voulant renouveler les erreurs d'Arius, ont eu l'insolence de rejeter la foi établie par nos Pères dans le Concile de Nicée, et que d'autres qui font semblant de la recevoir, la rejettent en effet en donnant de mauvaises explications au terme de consubstantiel, et en avançant des blasphèmes contre le Saint Esprit, et disant qu'il a été créé, et fait par le Fils, nous avons considéré combien ce blasphème est préjudiciable au salut des peuples, et cru devoir vous présenter la foi du Concile de Nicée, afin que votre piété reconnaisse avec quel soin elle a été rédigée, et quel est l'égarement de ceux qui prétendent établir une doctrine contraire.

Sachez donc très- Religieux Empereur, que la foi quia été établie par nos 212 Pères dans le Concile de Nicée, est la même qui a été prêchée des le commencement de notre Religion, la même qui est reconnue par les Eglises qui sont répandues par toute la terre, dans l'Espagne, dans l'Angleterre, dans les Gaules, dans l'Italie, la Dalmatie, la Dace, la Mysie, la Macédoine, la Grèce, l'Afrique, la Sardaigne, l'île de Chypre, l'Ile de Crète, la Pamphilie, la Lycie, l'Isaurie, l'Egypte, le Pont, et la Cappadoce. Elle est aussi reconnue par les Eglises qui sont proches de nous, et par celles d'Orient, à la réserve de quelques-unes qui suivent les sentiments d'Arius. Nous avons appris par expérience quelle est la créance de ces Eglises, parce que nous avons de leurs lettres entre les mains ; et nous savons que l'opposition qu'un petit nombre de personnes font à cette créance, ne saurait jamais l'emporter sur le consentement avec lequel le reste de l'Univers conspire pour l'approuver. Comme il y a longtemps que ces personnes sont infectées du poison de l'Arianisme, elles résistent à la saine doctrine avec une plus grande opiniâtreté. Afin donc que votre piété sache quelle est la foi qui a été établie par les trois cent dix-huit Evêques du Concile de Nicée, où plutôt bien qu'elle en ait déjà quelque connaissance, nous avons eu la devoir insérer ici  Voici les termes auxquels elle est conçue.

« Nous croyons un seul Dieu, Père tout-puissant, Créateur des choses visibles, et: invisibles ; et un seul Seigneur Jésus-Christ,; Fils de Dieu, qui a été engendré seul par le Père, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai 213 Dieu du vrai Dieu, engendré, non fait, et consubstantiel à son Père, par qui toutes choses ont été faites, tant celles qui sont dans le Ciel, que celles qui sont sur la terre ; qui est descendu sur la terre pour nous autres hommes, et pour notre salut, qui s'est incarné, s'est fait homme, et a souffert ; qui est ressuscité le troisième jour, est monté au ciel, et qui viendra juger les vivants et le morts. Nous croyons le saint Esprit. L'Eglise sainte, Catholique, et Apostolique prononce anathème contre ceux qui disent, qu'il y a eu un temps auquel le Fils n'était point, qu'il n'était point avant qu'il eût été engendré, qu'il a été fait du néant, et qu'il est d'une autre hypostase, ou d'une autre substance que son Père, qu'il est une créature, et qu'il est sujet au changement.

Nous devons très chéri de Dieu, demeurer sermes dans cette foi, qui est la foi divine, et Apostolique, et (nul ne la doit ébranler par la subtilité de ses raisonnements, ni par l'artifice de ses disputes, comme les Ariens ont fait dès le commencement, en disant que le Fils de Dieu a été tiré du néant, qu'il a été fait de ce qui n'était point auparavant, qu'il y a eu un temps auquel il n'était point, qu'il a été créé, et fait, et qu'il est sujet au changement. C'est pour cela, comme nous venons de le dire, que le Concile de Nicée a condamné cette hérésie, et qu'il a expliqué la véritable créance, car il ne s'est pas contenté de dire, que le Fils est semblable à son père, de peur que l'on ne crût qu'il est simplement semblable à Dieu; mais il a déclaré qu'il est consubstantiel à son Père, afin que l'on fût persuadé qu'il est 214 Dieu de Dieu, étant certain qu'être de la même substance que le Père, est le propre d'un Fils véritable,  et naturel. Il n'a point aussi séparé le saint Esprit du Père, et du Fils ; mais il lui a rendu la même gloire par la confession de la même foi, et reconnaissant la même nature divine dans les trois personnes. »

 

δʹ.

Περὶ τῶν ἀποδοθέντων σιτηρεσίων ταῖς ἐκκλησίαις.

Τούτοις ὁ βασιλεὺς τοῖς γράμμασιν ἐντυχὼν ἐβεβαίωσεν ἣν εἶχε περὶ τῶν θείων γνῶσίν τε καὶ διάθεσιν. Καὶ νόμον ἕτερον ἔγραψε τοῦ σίτου τὴν σύνταξιν ἀποδοθῆναι ταῖς ἐκκλησίαις κελεύσας ἣν ὁ μέγας Κωνσταντῖνος ἀπένειμεν. Ἰουλιανὸς γὰρ καὶ ταύτην ἐκεκωλύκει τὴν χορηγίαν, ἅτε δὴ τὸν κατὰ τοῦ θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν ἀναδεξάμενος πόλεμον. Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἐκ τῆς ἐκείνου δυσσεβείας ἐπισκήψας λιμὸς ἐπεῖχεν εἰσπράττειν τὰς εἰσφοράς, τῆς Κωνσταντίνου συντάξεως τὸ τριτημόριον Ἰοβιανὸς τὸ τηνικαῦτα παρασχεθῆναι προσέταξεν, ὑποσχόμενος τοῦ λιμοῦ παυσαμένου τέλειον παρέξειν τὸ σιτηρέσιον.

L'AN DE N. S. 363. JOVIEN

 

CHAPITRE IV.

Revenus rendus aux Eglises.

LA lecture de cette lettre confirma dans l'esprit de Jovien les idées qu'il avait des maximes de la foi. Il fit une autre Loi pour ordonner qu'on fournirait aux Eglises, le blé que Constantin leur avait autrefois accordé, et que Julien leur avait retranché depuis qu'il avait déclaré la guerre à Dieu, et au Sauveur. Mais parce que la famine survenue en punition de l'impiété de ce Tyran, ne permettait pas de fournir la quantité entière, Jovien ordonna qu'on ne fournirait alors que le tiers, et promit de donner le reste lorsque la famine serait passée.

 

εʹ.

 Περὶ τῆς τούτου τελευτῆς.  

Τοιούτοις νόμοις τὰ τῆς βασιλείας κατακοσμήσας προοίμια, ἀπὸ τῆς Ἀντιοχέων ἐπὶ τὸν Βόσπορον ὥρμησεν. Ἐν Δαδαστάνῃ δὲ (κώμη δὲ αὕτη Βιθυνῶν καὶ Γαλατῶν ἐν μεθορίῳ κειμένη) τοῦδε τοῦ βίου τὸ τέλος ἐδέξατο, αὐτὸς μὲν μετὰ μεγίστων καὶ καλλίστων ἐφοδίων ἀπάρας, τοὺς δὲ τῆς βασιλικῆς ἐκείνης ἡμερότητος γεγευμένους ἐν ὀδύνῃ καταλιπών. Οἶμαι δὲ τῶν ὅλων τὸν πρύτανιν, τὴν ἡμετέραν διελέγχοντα πονηρίαν, καὶ δεικνύναι ἡμῖν τὰ ἀγαθὰ καὶ τούτων ἡμᾶς πάλιν γυμνοῦν, καὶ δι´ ἐκείνου μὲν διδάσκειν ὡς μάλα εὐπετῶς παρέχειν ἃ βούλεται δύναται, διὰ δὲ τούτου καὶ διελέγχειν ὡς οὐκ ἀξίους τῶν ἀγαθῶν καὶ ἐπὶ τὸν ἀμείνω βίον προτρέπειν.

L'AN DE N. S. 364. JOVIEN

215 CHAPITRE V.

Mort de l'Empereur Jovien.

Jovien ayant signalé le commencement de son règne par rétablissement de ces bonnes lois, partit d'Antioche pour aller vers le Bosphore. Quand il fut à Dadastane, bourg assis sur la frontière de la Bithynie, et de la Galatie, il y mourut. Sa mort fut suivie de la récompense qui était due à ses vertus, et du regret que ceux qui avaient goûté la douceur de son gouvernement, eurent de sa perte. Je me persuade que l'auteur de tous les biens, nous les montre, et nous les ôte aussitôt, pour châtier notre malice, et pour nous faire voir qu'il ne lui serait que trop aisé de nous les donner, si nous ne nous en rendions indignes.

 

ςʹ.

Περὶ τῆς Βαλεντινιανοῦ βασιλείας, καὶ ὅπως Βάλεντα τὸν ἀδελφὸν κοινωνὸν ἐποιήσατο.

Τότε μέντοι τὴν ἀθρόαν τελευτὴν τοῦ βασιλέως οἱ στρατιῶται μεμαθηκότες ἐθρήνησαν μὲν ὡς πατέρα τὸν ἀπελθόντα, Βαλεντινιανὸν δὲ ἐκεῖνον, τὸν τῇ χειρὶ τὸν νεωκόρον πατάξαντα καὶ εἰς τὸ φρούριον ἐκπεμφθέντα, βασιλέα προὐβάλοντο, οὐκ ἀνδρείᾳ μόνον ἀλλὰ καὶ φρονήσει καὶ σωφροσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ μεγέθει σώματος διαπρέποντα. Οὕτω δὲ ἦν βασιλικός τε καὶ μεγαλόφρων ὡς τῆς στρατιᾶς πειραθείσης κοινωνὸν αὐτῷ προβαλέσθαι τῆς βασιλείας, ἐκεῖνο φάναι τὸ παρὰ πάντων ᾀδόμενον· »ὑμέτερον ἦν, ὦ στρατιῶται, βασιλέως οὐκ ὄντος, ἐμοὶ δοῦναι τῆς βασιλείας τὰς ἡνίας· ἐπειδὴ δὲ ταύτην ἐδεξάμην ἐγώ, ἐμὸν λοιπὸν καὶ οὐχ ὑμέτερον τὸ περὶ τῶν κοινῶν διασκοπεῖσθαι πραγμάτων«. Τούσδε τοὺς λόγους καὶ θαυμάσαντες καὶ στέρξαντες οἱ στρατιῶται εἵποντο τοῖς ἐκείνου νεύμασιν ἰθυνόμενοι. Ὁ δὲ τὸν ἀδελφὸν ἐκ Πανονίας μεταπεμψάμενος, ὡς οὐκ ὤφελε, κοινωνὸν ποιεῖται τῆς βασιλείας, οὐδέπω τὴν τῶν δογμάτων διαφθορὰν εἰσδεξάμενον· καὶ τῆς Ἀσίας αὐτῷ παραδοὺς τὰ σκῆπτρα καὶ μέντοι καὶ τῆς Αἰγύπτου, ἑαυτῷ τὴν Εὐρώπην ἀπένειμε. Καὶ τὴν Ἑσπέραν καταλαβὼν πᾶσαν αὐτὴν ἐξεπαίδευσεν εὐνομίαν, ἀπὸ τῶν τῆς εὐσεβείας κηρυγμάτων ἀρξάμενος.

Αὐξεντίου γάρ, ὃς τὴν Ἀρείου μὲν εἰσεδέξατο λώβην, Μεδιολάνου δὲ τὴν ἐκκλησίαν πεπιστευμένος ἐν πλείσταις ἀπεκηρύχθη συνόδοις, τὸν βίον ὑπεξελθόντος, μεταπεμψάμενος τοὺς ἐπισκόπους ὁ βασιλεὺς τοιοῖσδε πρὸς αὐτοὺς ἐχρήσατο λόγοις·

«ἴστε σαφῶς, ἅτε δὴ τοῖς θείοις λογίοις ἐντεθραμμένοι, ὁποῖον εἶναι προσήκει τὸν ἀρχιερωσύνης ἠξιωμένον, καὶ ὡς οὐ χρὴ λόγῳ μόνον ἀλλὰ καὶ βίῳ τοὺς ἀρχομένους ῥυθμίζειν καὶ πάσης ἀρετῆς ἑαυτὸν ἀρχέτυπον προτιθέναι καὶ μάρτυρα ἔχειν τῆς διδασκαλίας τὴν πολιτείαν. Τοιοῦτον δὴ οὖν καὶ νῦν τοῖς ἀρχιερατικοῖς ἐγκαθιδρύσατε θώκοις, ὅπως καὶ ἡμεῖς οἱ τὴν βασιλείαν ἰθύνοντες εἰλικρινῶς αὐτῷ τὰς ἡμετέρας ὑποκλίνωμεν κεφαλὰς καὶ τοὺς παρ´ ἐκείνου γιγνομένους ἐλέγχους (ἀνθρώπους γὰρ ὄντας καὶ προσπταίειν ἀνάγκη) ὡς ἰατρικὴν ἀσπαζώμεθα θεραπείαν».  

L'AN DE N. S. 364. VALENTINIEN ET VALENS

CHAPITRE VI.

Avènement de Valentinien à. l'Empire.

Les soldats ayant appris la mort si prompte et si  soudaine de Jovien, le pleurèrent comme leur père, et proclamèrent en sa place Valentinien, qui peu auparavant avait été relégué dans un fort, pour avoir frappé ce Prêtre Païen, qui avait jeté de l'eau sur lui à l'entrée d'un Temple. C'était un homme fort recommandable par sa bonne mine, par sa valeur, par sa prudence, par sa modération,. 216 et par son équité.  Il avait une si grande élévation d'esprit, que quand l'armée voulut lui donner un compagnon à l'Empire, il fit cette réponse si mémorable : Lorsqu'il n'y avait point de Souverains, il dépendait de vous de me mettre entre les mains l'autorité Souveraine ; mais depuis que je la possède, il dépend de moi, et non de vous de gouverner de la manière que je jugerai à propos. Les soldats ayant admiré sa réponse, demeurèrent depuis parfaitement soumis à ses ordres. Ayant mandé Valens son frère, de Pannonie où il était, il l'associa à l'Empire: ce qu'il aurait été à souhaiter qu'il n'eût jamais fait. Il est vrai pourtant qu'alors il n'était encore infecté d'aucune erreur. Il lui donna l'Asie, et l'Égypte se réserva l'Europe. S'étant rendu en Occident, il y établit partout la justice, sur le fondement de la piété ;

car Auxence Evêque de Milan, qui avait été condamné dans plusieurs Conciles, comme Disciple d'Arius étant mort en ce temps-là, Valentinien assembla les Evêques, et leur parla de cette sorte :

L'étude particulière que vous avez faite de l'Ecriture sainte, ne vous permet pas d'ignorer les qualités que doivent avoir ceux qui sont élevés à l'honneur du Sacerdoce, et l'obligation étroite qu'ils ont d'instruire par leurs actions, autant que par leurs paroles, ceux qui sont fournis à leur conduite, et leur servir de modèle de toute sorte de vertus, et de confirmer la vérité de leur doctrine, par la sainteté de leur vie. Choisissez donc un homme pour l'élever sur le Siège de l'Eglise, qui soit tel que moi qui tiens entre les mains l'autorité Souveraine, je 217 me soumette volontiers à sa conduite, que je reçoive ses remontrances et ses réprimandes comme un remède salutaire, car étant homme, je suis sujet à pécher souvent.

 

ζʹ.

Περὶ τῆς Ἀμβροσίου τοῦ ἐπισκόπου χειροτονίας.

Ταῦτα τοῦ βασιλέως εἰρηκότος, αὐτὸν ἡ σύνοδος ἠξίου ψηφίσασθαι σοφόν τε ὄντα καὶ εὐσεβείᾳ κοσμούμενον. Ὁ δὲ ἔφη·

«μεῖζον ἢ καθ´ ἡμᾶς τὸ ἐγχείρημα· ὑμεῖς γὰρ τῆς θείας ἠξιωμένοι χάριτος καὶ τὴν αἴγλην ἐκείνην εἰσδεδεγμένοι ἄμεινον ψηφιεῖσθε

οὗτοι μὲν οὖν ἐξελθόντες καθ´ ἑαυτοὺς ἐβουλεύοντο· οἱ δὲ τὴν πόλιν ἐκείνην οἰκοῦντες ἐστασίαζον, οἱ μὲν τοῦτον, οἱ δὲ ἐκεῖνον προβληθῆναι φιλονεικοῦντες. Οἱ μὲν γὰρ τῆς Αὐξεντίου νόσου μετειληχότες τοὺς ὁμόφρονας ἐψηφίζοντο, οἱ δὲ τῆς ὑγιαινούσης μοίρας ὁμογνώμονα πάλιν ἐζήτουν ἔχειν ἡγούμενον. Ταύτην Ἀμβρόσιος, ὁ τοῦ ἔθνους τὴν πολιτικὴν ἡγεμονίαν πεπιστευμένος, τὴν στάσιν μαθὼν καὶ δείσας μή τι νεώτερον γένηται, τὴν ἐκκλησίαν σὺν τάχει κατέλαβεν. Οἱ δὲ τῆς διαμάχης ἐκείνης παυσάμενοι κοινὴν ἀφῆκαν φωνήν, Ἀμβρόσιον σφίσιν ἐξαιτοῦντες προβληθῆναι ποιμένα. Ἔτι δὲ οὗτος ἀμύητος ἦν. Ταῦτα μαθὼν ὁ βασιλεὺς προσέταξε παραυτίκα καὶ μυηθῆναι καὶ χειροτονηθῆναι τὸν ἀξιέπαινον ἄνδρα· ᾔδει γὰρ αὐτοῦ πάσης μὲν στάθμης εὐθυτέραν οὖσαν τὴν γνώμην, παντὸς δὲ κανόνος ἀκριβεστέρας τὰς ψήφους. Ὑπέλαβε δὲ καὶ θείαν εἶναι τὴν ψῆφον, ἐκ τῆς τῶν τἀναντία φρονούντων τεκμαιρόμενος συμφωνίας. Ἐπειδὴ δὲ καὶ τῆς θείας τοῦ παναγίου βαπτίσματος ἀπήλαυσε δωρεᾶς καὶ τὴν ἀρχιερατικὴν ἐδέξατο χάριν, τοῦτον ὁ πάντα ἄριστος βασιλεὺς προσενηνοχέναι λέγεται τῷ σωτῆρι καὶ δεσπότῃ τὸν ὕμνον (καὶ γὰρ τοῖς γεγενημένοις παρῆν)·

« χάρις σοι, δέσποτα παντοκράτορ καὶ σῶτερ ἡμέτερε, ὅτι τῷδε τῷ ἀνδρὶ ἐγὼ μὲν ἐνεχείρισα σώματα, σὺ δὲ ψυχάς, καὶ τὰς ἐμὰς ψήφους δικαίας ἀπέφηνας. »

ἐπειδὴ δὲ ὀλίγων διελθουσῶν ἡμερῶν ὁ θεῖος Ἀμβρόσιος σὺν παρρησίᾳ πλείστῃ τῷ βασιλεῖ διαλεγόμενος ἐπεμέμψατό τισιν ὡς οὐκ εὖ παρὰ τῶν ἀρχόντων γεγενημένοις·

« ταύτην σου«, ἔφη ὁ βασιλεύς, »καὶ πάλαι ᾔδειν τὴν παρρησίαν καὶ σαφῶς ἐπιστάμενος οὐ μόνον οὐκ ἀντεῖπον, ἀλλὰ καὶ σύμψηφος τῆς χειροτονίας γεγένημαι. Ἰάτρευε οὖν, ὡς ὁ θεῖος ὑπαγορεύει νόμος, τὰ τῶν ἡμετέρων ψυχῶν πλημμελήματα. »

Ταῦτα μὲν οὖν ἐν Μεδιολάνῳ καὶ εἶπε καὶ δέδρακε.

Μαθὼν δέ τινας ἐν τῇ Ἀσίᾳ καὶ ἐν τῇ Φρυγίᾳ περὶ τῶν θείων ἀμφισβητοῦντας δογμάτων, ἐν μὲν τῷ Ἰλλυρικῷ σύνοδον γενέσθαι προσέταξε, τὰ δὲ παρ´ ἐκείνων καὶ ψηφισθέντα καὶ κυρωθέντα τοῖς ἀμφισβητοῦσιν ἐξέπεμψεν. Ἐψηφίσαντο δὲ οἱ συνελθόντες τὴν ἐν Νικαίᾳ ἐκτεθεῖσαν πίστιν κρατεῖν. Ἐπέστειλε δὲ καὶ αὐτός, κοινωνὸν τῶν γραμμάτων τὸν ἀδελφὸν ποιησάμενος, ἐμμένειν τοῖς δεδογμένοις παρεγγυῶν. Ἀναγνώσομαι δὲ καὶ τὸν νόμον, σαφῶς αὐτοῦ κηρύττοντα τὴν εὐσέβειαν, ὡσαύτως δὲ καὶ τὴν τηνικαῦτα τοῦ Βάλεντος περὶ τὰ θεῖα δόγματα ὑγείαν δηλοῦντα.

L'AN DE N. S. 364. VALENTINIEN ET VALENS

CHAPITRE VII.

Ordination d'Ambroise.

L'Empereur ayant parlé de la sorte, le Concile le supplia de nommer lui-même un Evêque, et  lui témoigna qu'il se rapportait de cette nomination à sa sagesse, et à sa piété. Mais il leur répondit :

Cette entreprise est au dessus de mes forces, vous autres qui êtes remplis de la grâce de Dieu, et éclairés de ses lumières, vous ferez un meilleur choix que je ne pourrais jamais faire.

Dès que les Évêques furent sortis du Palais de l'Empereur, ils commencèrent à conférer. Les habitants s'assemblèrent de leur côté, et excitèrent du bruit, chacun prétendant avoir un Evêque de son sentiment. Ceux qui étaient infectés des erreurs d'Auxence, cabalaient pour avoir un Prélat infecté des mêmes erreurs, et ceux qui avaient conservé la pureté de la doctrine de l'Eglise, souhaitaient un Pasteur qui tînt la même doctrine. Ambroise qui était Gouverneur de la Province, appréhendant que ce différend n'excitât une sédition, se rendit à l'assemblée pour y maintenir l'ordre, et la paix. Il n'y fut pas sitôt arrivé, que les deux partis s'accordèrent, et crièrent tout d'une voix, qu'ils demandaient Ambroise pour Evêque, bien qu'il n'eut pas 218 encore reçu le baptême. L'Empereur ayant été averti de cette demande du peuple, commanda à l'heure-même qu'il fût baptisé, et sacré. Comme il connaissait parfaitement l'équité de son esprit, et la pureté de ses sentiments, il jugea que le consentement que le parti d'Auxence avait donné à son élection était une preuve manifeste que Dieu l'avait agréable. On dit que quand Ambroise eut reçu la grâce du Baptême, et la dignité de l'Episcopat, l'Empereur qui était présent, en remercia Dieu en ces termes :

Je vous rends grâces, Seigneur, dont la puissance est infinie, d'avoir confié la conduite des âmes, à celui que j'avais chargé du soin des personnes, et des biens de mes sujets, et d'avoir déclaré par ce moyen-là, que j'avais fait un très-bon choix.

Ambroise lui ayant représenté très-fortement quelques jours après, l'énormité des désordres, que les Juges commettaient dans l'exercice de leurs charges, Valentinien lui fit cette réponse:

Il y a longtemps que je sais que vous êtes en possession de parler fort librement ; mais bien loin de m'opposer pour cela à votre ordination, j'y ai consenti, je l'ai confirmée par mon suffrage : Apportez aux maladies de nos âmes des remèdes tels que la loi de Dieu ordonne.

Voila ce que l'Empereur fit alors à Milan.

Quand il eut appris qu'il y avait encore en Asie, et en Phrygie des contestations touchant la doctrine, il ordonna qu'un Concile fût tenu en Illyrie, et après qu'il eut été tenu, il écrivit à ceux qui contestaient encore pour les insormer de ce qui y avait été défini, et il n'y avait rien été défini sinon que la profession de foi qui 219 avait été arrêtée au Concile de Nicée, serait tenue pour tout le monde. La lettre qu'il leur écrivit pour les exhorter à se soumettre à la décision, était conçue au nom de Valens son frère, aussi bien qu'au sien. Je l'insérerai ici toute entière, non feulement parce qu'elle est une preuve de la piété de Valentinien, mais aussi parce qu'elle fait voir que Valens était alors dans des sentiments orthodoxes.

 

ηʹ.

Ἐπιστολὴ τοῦ βασιλέως Βαλεντινιανοῦ καὶ Βάλεντος περὶ τοῦ ὁμοουσίου γραφεῖσα πρὸς τὴν Ἀσιανὴν διοίκησιν.

Αὐτοκράτορες Μέγιστοι Ἀεισέβαστοι Νικηταὶ Αὔγουστοι Οὐαλεντινιανὸς καὶ Οὐάλης καὶ Γρατιανὸς ἐπισκόποις διοικήσεως Ἀσιανῆς, Φρυγίας, Καροφρυγίας, Πακατιανῆς, ἐν κυρίῳ χαίρειν.

«  Συνόδου τηλικαύτης συγκροτηθείσης ἐν τῷ Ἰλλυρικῷ καὶ ζητήσεως πολλῆς γενομένης περὶ τοῦ σωτηρίου λόγου, ἀπέδειξαν οἱ τρισμακαριώτατοι ἐπίσκοποι τὴν τριάδα ὁμοούσιον πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος· ἥν, οὐδ´ ὅλως ἐκκλίνοντες λειτουργίας τὰς κατὰ τὸ δίκαιον ἐπιβαλλούσας αὐτοῖς, θρησκεύουσι τὴν θρησκείαν τοῦ μεγάλου βασιλέως. Κηρύττειν δὲ ταύτην προσέταξε τὸ ἡμέτερον κράτος, οὕτως μέντοι ἵνα μὴ λέγωσί τινες ὅτι ἀνήκαμεν θρησκείᾳ βασιλέως τοῦ διέποντος τὴν γῆν ταύτην, μὴ ἀνεχόμενοι τοῦ ἐντειλαμένου ἡμῖν τὰ περὶ τῆς σωτηρίας. Ὡς γάρ φησι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ ἡμῶν, ὅπερ ἐπίκρισιν ταύτην ἔχει· «ἀπόδοτε τὰ τοῦ Καίσαρος τῷ Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ». Τί λέγετε ὑμεῖς, οἱ ἐπίσκοποι καὶ προεστῶτες τοῦ σωτηρίου λόγου; εἰ οὕτως ἔχει τὰ τῆς ἀποδείξεως ὑμῶν, οὕτω μέντοι ἀγαπῶντες ἀλλήλους παύσασθε ἀποχρᾶσθαι ἀξιώματι βασιλέως καὶ μὴ διώκετε τοὺς ἀκριβῶς τῷ θεῷ λειτουργοῦντας, ὧν ταῖς εὐχαῖς καὶ πόλεμοι καταπαύονται ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἀγγέλων ἀποστατῶν ἐπιβάσεις ἀποστρέφονται. Καὶ πάντας δαίμονας φθοριμαίους διὰ δεήσεως ἐπιστομίζουσιν, καὶ τὰ δημόσια κατὰ τοὺς νόμους εἰσκομίζειν ἴσασιν, καὶ οὐκ ἀντιλέγουσι τῇ τοῦ κρατοῦντος ἐξουσίᾳ, ἀλλ´ εἰλικρινῶς καὶ τὴν τοῦ ἄνω θεοῦ βασιλέως ἐντολὴν φυλάττουσι καὶ τοῖς ἡμετέροις νόμοις ὑποτάσσονται. Ὑμεῖς δὲ ἀπειθεῖς ἐδείχθητε εἶναι. Ἡμεῖς μὲν ἐχρησάμεθα τῷ Ἄλφα ἕως τοῦ Ω· ὑμεῖς δὲ ἑαυτοῖς ἀπεδώκατε. Ἡμεῖς μέντοι καθαροὺς ἑαυτοὺς ἀφ´ ὑμῶν εἶναι θέλοντες, ὡς καὶ Πιλᾶτος ἐπὶ τῆς ἐξετάσεως τοῦ ἐν ἡμῖν πολιτευομένου Χριστοῦ, μὴ θέλοντος αὐτὸν ἀνελεῖν, καὶ ὑπὲρ τοῦ παθεῖν τὸν παρακληθέντα ἐπιστραφεὶς ἐπὶ τὰ τῆς Ἀνατολῆς μέρη καὶ αἰτήσας ὕδωρ ἐπὶ χειρῶν, ἐνίψατο αὐτοῦ τὰς χεῖρας λέγων· «ἀθῶός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ δικαίου τούτου», οὕτως καὶ τὸ ἡμέτερον κράτος διὰ παντὸς ἐνετείλατο μὴ διώκειν μήτε ἐπικλύζειν μήτε ζηλοῦν τοὺς ἐργαζομένους τὸ χωρίον τοῦ Χριστοῦ, μήτε τοὺς διοικητὰς ἀπελαύνειν τοῦ μεγάλου βασιλέως, ἵνα μὴ σήμερον μὲν ἐπὶ τοῦ ἡμετέρου κράτους αὔξειν δόξητε, καὶ μεταξὺ τοῦ παρακεκλημένου παθεῖν τὰ τῆς διαθήκης αὐτοῦ, ὡς ἐπὶ Ζαχαρίου τοῦ αἵματος. Ἀλλ´ οἱ μετ´ αὐτοῦ μεταξὺ τῆς ἀφίξεως ὑπὸ τοῦ ἄνωθεν βασιλέως ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐρράγησαν, παραδοθέντες εἰς κρίσιν θανάτου, μετὰ τοῦ συνδραμόντος αὐτοῖς φθοριμαίου δαίμονος. Τοῦτο προσετάξαμεν ἐπὶ Ἀμιγητίου καὶ Κικερωνίου καὶ Δαμάσου καὶ Λάμπωνος καὶ Βρεντησίου, ἀκροατῶν γενομένων.

ἅπερ καὶ αὐτὰ τὰ πραχθέντα ἀπεστάλκαμεν πρὸς ὑμᾶς, ἵνα γνῶναι ἔχητε τὰ πραχθέντα ἐν τῇ ἐναρέτῳ συνόδῳ. »

Τούτοις συνέζευξε τοῖς γράμμασι καὶ τῆς συνόδου τὰ δόγματα ἐν κεφαλαίῳ ταῦτα δηλώσας·

« Ὁμολογοῦμεν ἀκολούθως τῇ μεγάλῃ καὶ ὀρθοδόξῳ συνόδῳ ὁμοούσιον εἶναι τῷ πατρὶ τὸν υἱόν· καὶ οὐχ οὕτω νοοῦμεν τὸ ὁμοούσιον ὡς καὶ πάλαι τινὲς ἐξηγήσαντο μὴ ἀληθινῶς ὑπογράψαντες, καὶ νῦν ἕτεροι πατέρας ἐκείνους καλοῦντες, τὴν δύναμιν τῆς λέξεως ἀθετήσαντες καὶ ἑπόμενοι τοῖς γράψασι τὸ ὅμοιον δηλοῦσθαι διὰ τοῦ ὁμοουσίου, καθ´ ὃ οὐδενὶ τῶν λοιπῶν κτισμάτων τῶν δι´ αὐτοῦ γενομένων ἐμφερὴς ὁ υἱός, ἀλλ´ ἢ μόνῳ τῷ πατρὶ ἀφωμοίωται. Οἱ γὰρ ταῦτα ἐξηγούμενοι κτίσμα ἐξαίρετον ἀσεβῶς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ δογματίζουσιν. Ἡμεῖς δὲ φρονοῦμεν, ὡς καὶ αἱ σύνοδοι νῦν αἵ τε κατὰ Ῥώμην καὶ ἡ κατὰ Γαλλίαν, μίαν εἶναι καὶ τὴν αὐτὴν οὐσίαν τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, ἐν τρισὶ προσώποις, ὅ ἐστιν ἐν τρισὶ τελείαις ὑποστάσεσιν. Ὁμολογοῦμεν δὲ κατὰ τὴν ἔκθεσιν τὴν ἐν Νικαίᾳ, καὶ σεσαρκῶσθαι τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ τὸν ὁμοούσιον ἐκ τῆς ἁγίας παρθένου Μαρίας, καὶ ἐν ἀνθρώποις ἐσκηνωκέναι, καὶ πεπληρωκέναι πᾶσαν τὴν ὑπὲρ ἡμῶν οἰκονομίαν, ἐν γενέσει καὶ πάθει καὶ ἀναστάσει καὶ τῇ εἰς οὐρανοὺς ἀναβάσει· καὶ πάλιν ἥξειν ἀποδιδόντα τὴν ὁμοίωσιν ἡμῖν τὴν θείαν παρ´ ἑαυτοῦ, θεὸν ὄντα σαρκοφόρον καὶ ἄνθρωπον θεοφόρον· καὶ τοὺς τοῖς προειρημένοις ἐναντία φρονοῦντας ἀναθεματίζομεν, καὶ τοὺς μὴ γνησίως ἀναθεματίζοντας τὸν εἰπόντα ὅτι πρὶν γεννηθῆναι οὐκ ἦν ὁ υἱός, ἀλλὰ γράψαντας ὅτι καὶ πρὶν ἐνεργείᾳ γεννηθῆναι δυνάμει ἦν ἐν τῷ πατρί. Τοῦτο γὰρ καὶ ἐπὶ πάντων τῶν κτισμάτων ἐστὶ τῶν μὴ ἀεὶ ὄντων μετὰ τοῦ θεοῦ, καθ´ ὃ ὁ υἱὸς ἀεὶ μετὰ τοῦ πατρός ἐστιν, ἀϊδίῳ γεννήσει γεγεννημένος

Ταῦτα μὲν οὖν ὁ βασιλεὺς ἐν κεφαλαίῳ δεδήλωκεν. Ἐγὼ δὲ καὶ αὐτὰ τῆς συνόδου τὰ γράμματα ἐνθήσω τῇ συγγραφῇ.

L'AN DE N. S. . VALENTINIEN ET VALENS

CHAPITRE VIII.

Lettre écrite par les Empereurs Valentinien, et Valens au Diocèse d'Asie, touchant la consubstantialité du Fils de Dieu.

Les empereurs très-grands, toujours Augustes, Vainqueurs Valentinien, Valens et Gratien Aux évêques du Diocèse d'Asie, de Phrygie, de Carie, de la Phrygie Pacatienne; Salut en notre Seigneur.

« Plusieurs Evêques s'étant assemblés en Illyrie, ils ont déclaré après un examen fort long, et  fort exact que le Père, le Fils, et le saint Esprit ont une rhème substance. Ils tiennent tous cette doctrine, s'acquittant avec soin des fonctions de leur charge Pastorale, et rendant au Souverain Seigneur de l'Univers le culte qu'ils lui doivent. Nous avons  ordonné que cette doctrine serait prêchée. Notre intention n'est pas néanmoins qu'aucun dise qu'il a suivi la Religion du Prince,  sans  garder les commandements qui nous sont donnés pour notre salut : 220 car  il est dit dans l'Evangile Rendez à César, ce qui appartient à César, et à Dieu, ce qui appartient à Dieu. Que dites-vous à cela vous autres Evêques, qui êtes dépositaires de la parole du salut. Si votre doctrine est conforme à celle-là, aimez-vous les uns les autres et n'abusez point de l'autorité du Prince. Ne persécutez plus ceux qui servent Dieu fidèlement, qui apaisent par leurs prières le bruit de la guerre, et qui arrêtent l'insolence des Anges rebelles. Ils chassent ces esprits malfaisants  par la force de leurs oraisons, ils payent les impositions qui sont établies par les lois, et bien loin de s'opposer à notre puissance, ils obéissent aux ordres de Dieu qui est le Souverain de l'Univers et ne contreviennent point aux nôtres. Pour vous vous y avez contrevenu. Nous avons tâché de vous gouverner depuis le premier jusques au dernier, mais vous vous êtes livrés vous-mêmes. Nous devrons être innocents de vos fautes, et comme Pilate, lorsqu'il interrogeait le Sauveur, et qu'il ne voulait pas le faire mourir, ni le livrer aux Juifs, qui le demandaient, se tourna vers l'Orient, et ayant pris de l'eau, lava ses mains, en disant: Je suis innocent du sang de ce juste-là; ainsi nous avons défendu de troubler, d'opprimer, ni de persécuter ceux qui travaillent dans le champ du Seigneur, de chasser les Procureurs du Souverain Maître, de peur que votre malice croissant sous notre règne, vous ne foulez aux pieds son Testament, avec celui qui ne porte qu'au mal, comme il arriva lorsque le sang de Zacharie fut répandu. Mais ses compagnons et ses complices ont été détruits par Jésus-Christ notre 221 Roi, au temps de son avènement, et livrés au jugement de mort, avec le pernicieux démon qui les assiste. Cet acte a été expédié en présence de Megece, de Cicéron, de Damase, de Dailampon, et de Vetraise.

Nous vous envoyons les actes du Concile, afin que vous sachiez comment les choses s'y sont passées et nous y avons attaché la profession de foi dont voici les termes :

« Nous confessons, selon le grand et Orthodoxe Concile, que le Fils de Dieu est consubstantiel à son Père. Nous n'entendons point le terme de consubstantiel, au sens auquel quelques-uns, qui ne signèrent point sincèrement le formulaire, l'entendirent autrefois, ni auquel l'entendent encore aujourd'hui ceux qui appellent ces autres-là leurs pères, qui ruinent la force de ce terme, et qui marchent sur les pas de ceux qui ont écrit que consubstantiel signifie semblable, en tant que le fils est semblable à son Père, et n'est semblable à aucune des créatures, qui ont été faites par lui, car ceux qui expliquent ce terme de la sorte, enseignent par une horrible impiété, que le Fils de Dieu est une créature, bien qu'ils avouent que c'est une créature excellente. Nous croyons avec les Conciles, qui ont été tenus depuis peu, tant à Rome, que dans les Gaules, que le Père, le Fils, et le saint Esprit n'ont qu'une même substance en trois personnes, c'est à dire, en trois hypostases parfaites. Nous confessons aussi, conformément à la profession de foi composée dans le Concile de Nicée, que le Fils unique de Dieu consubstantiel à son Père, a pris chair de la sainte 222 Vierge Marie, qu'il a conversé parmi les hommes ; que pour notre salut il a accompli tous les mystères de sa Nativité, de sa Passion, de sa Résurrection, et de son Ascension. Qu'il viendra d'une manière visible au jour du Jugement, pour rendre à chacun selon ses œuvres, et qu'il fera voir alors sa puissance divine ; parce que c'est la divinité qui a pris l'humanité, et non l'humanité qui a pris la divinité. Nous condamnons ceux qui sont dans un autre sentiment. Nous condamnons aussi ceux qui ne prononcent point de bonne foi anathème contre celui qui a dit, que le Fils n'était point avant que d'avoir été engendré, mais qu'avant que d'être actuellement engendré, il était dans le Père en puissance, car cela est commun à toutes les créatures, qui ne sont pas toujours avec Dieu, comme le Fils est toujours avec son Père, parce qu'il est engendré de toute éternité. »

Voila ce que l'Empereur dit en abrégé dans sa lettre, touchant la doctrine. J'y ajouterai celle du Concile,

 

θʹ.

Συνοδικὸν τῆς ἐν τῷ Ἰλλυρικῷ συναθροισθείσης συνόδου περὶ τῆς πίστεως.

Οἱ ἐπίσκοποι τοῦ Ἰλλυρικοῦ ταῖς ἐκκλησίαις τοῦ θεοῦ καὶ ἐπισκόποις διοικήσεως Ἀσιανῆς, Φρυγίας, Καροφρυγίας, Πακατιανῆς, ἐν κυρίῳ χαίρειν.

« Συνελθόντων ἡμῶν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ ζητήσεως πολλῆς γενομένης περὶ τοῦ σωτηρίου λόγου, ἀπεδείξαμεν ὁμοούσιον εἶναι τὴν τριάδα πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος. Καὶ ἦν δίκαιον γράμματα ἀποχαράξαι πρὸς ὑμᾶς, οὐ σοφίσμασι τὰ τῆς θρησκείας τῆς τριάδος γράφοντας, ἀλλ´ ἐν ταπεινοφροσύνῃ καταξιωθέντας. Τουτὶ ἡμῶν τὸ γράμμα ἀπεστάλκαμεν διὰ τοῦ ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ ἡμῶν καὶ συλλειτουργοῦ Ἐλπιδίου τοῦ πρεσβυτέρου. † οὐ ταῖς γὰρ τῶν ἡμετέρων ἐν χερσὶν γραμμάτων, ἀλλ´ ἐν ταῖς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ βίβλοις· «ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, ἐγὼ δὲ Ἀπολλώ, ἐγὼ δὲ Κηφᾶ. Μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν, ἢ εἰς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε;» καὶ ταῦτα μὲν ἤρκει τῇ ἡμετέρᾳ ταπεινώσει, μήτε τὸ καθόλου γράμματα ἀποχαράξαι πρὸς ὑμᾶς, διὰ τὸν τηλικοῦτον φόβον ὃν αὐτόθι κηρύσσετε πάσῃ τῇ ὑφ´ ὑμᾶς ἐπαρχίᾳ, ἀποχωρίζοντες τὸ ἅγιον πνεῦμα ἀπὸ τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ. Ἀνάγκην οὖν ἔσχομεν πέμψαι πρὸς ὑμᾶς τὸν κύριον ἡμῶν καὶ συλλειτουργὸν Ἐλπίδιον ἀπὸ τῆς βασιλευούσης Ῥωμαίων ἀρχῆς τοῦτο τὸ γράμμα ἔχοντα, καταμαθόντα εἴ γε ἄρα οὕτως ἔχει τὸ κήρυγμα ὑμῶν. Οἱ γὰρ μὴ ὁμοούσιον τὴν τριάδα κηρύττοντες ἀνάθεμα ἔστωσαν, καὶ εἴ τις τούτοις φωραθείη κοινωνῶν, ἀνάθεμα ἔστω· τοῖς δὲ κηρύττουσιν ὁμοούσιον τὴν τριάδα ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἡτοίμασται. Παρακαλοῦμεν οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοί, μὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν, μὴ ἑτεροκαινοδοξεῖν, ἀλλ´ ὁμοούσιον ἀεὶ καὶ διὰ παντὸς κηρύττοντες τὴν τριάδα δυνηθῆτε κληρονομῆσαι τὴν τοῦ θεοῦ βασιλείαν.

Περὶ τούτου γράφοντες καὶ ὑπόμνησιν ἔχοντες ἐχαράξαμεν τουτὶ ἡμῶν τὸ γράμμα, καὶ περὶ τῶν καθισταμένων ἐπισκόπων ἢ κατασταθέντων συλλειτουργῶν, ἐὰν μὲν εἶεν, ἐκ τῶν τέλει χρησαμένων ἐπισκόπων ὑγιεῖς, εἰ δὲ μή, ἐξ αὐτοῦ τοῦ πρεσβυτερίου· ὁμοίως τε καὶ πρεσβυτέρους καὶ διακόνους, ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἱερατικοῦ τάγματος, ἵνα ὦσιν ἀνεπίληπτοι πανταχόθεν, καὶ ἀπὸ τοῦ βουλευτηρίου καὶ στρατιωτικῆς ἀρχῆς. Εἰς τοῦτο οὖν αὐτὸ οὐκ ἠβουλήθημεν διὰ πολλῶν ἀποχαράξαι, διὰ τὸ ἀποσταλῆναι ἕνα ἐκ πάντων τὸν κύριον ἡμῶν καὶ συλλειτουργὸν Ἐλπίδιον, ἐπισπούδως καταμαθόντα τὸ κήρυγμα ὑμῶν, εἴ γε οὕτως ἔχει ὥσπερ ἀκηκόαμεν παρὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ συλλειτουργοῦ Εὐσταθίου. Λοιπὸν εἰ καί ποτε ἐν πλάνοις γεγενημένοι ἦτε, ἀποθέμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον ἐνδύσασθε τὸν καινόν. Καὶ γὰρ καὶ ὁ αὐτὸς ἀδελφὸς καὶ συλλειτουργὸς Ἐλπίδιος διδάξει ὑμᾶς κηρῦξαι τὴν ἀληθῆ πίστιν· ὅτι ἡ ἁγία τριάς, ἡ ὁμοούσιος τῷ θεῷ καὶ πατρί, σὺν υἱῷ καὶ ἁγίῳ πνεύματι ἡγίασται, δεδόξασται, πεφανέρωται, πατὴρ ἐν υἱῷ, υἱὸς ἐν πατρί, σὺν ἁγίῳ πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας. Φανερωθέντος γὰρ τούτου, φανερῶς δυνησόμεθα τὴν ἁγίαν τριάδα ὁμολογεῖν ὁμοούσιον, κατὰ τὴν πάλαι ἐκτεθεῖσαν πίστιν τὴν ἐν Νικαίᾳ, ἣν καὶ οἱ πατέρες ἐβεβαίωσαν. Κηρυττομένης οὖν τῆς πίστεως ταύτης, δυνησόμεθα τοῦ ἀλιτηρίου δαίμονος ἐκφυγεῖν τὰς μεθοδίας· σβεσθέντος γὰρ τούτου, δυνησόμεθα εἰρηνικοῖς γράμμασιν ἑαυτοὺς προσκυνεῖν ἐν εἰρήνῃ διάγοντες. Ἐγράψαμεν οὖν ὑμῖν, ἵνα εἰδέναι ἔχητε τοὺς καθαιρεθέντας Ἀρειομανίτας, τοὺς μὴ ὁμολογοῦντας ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρὸς τὸν υἱὸν μήτε τὸ ἅγιον πνεῦμα, ὧν τὰ ὀνόματα ὑπετάξαμεν· Πολυχρόνιος, Τηλέμαχος, Φαῦστος, Ἀσκληπιάδης, Ἀμάντιος, Κλεόπατρος. Καὶ ταῦτα μὲν οὕτως εἰς δόξαν πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. Ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὐχόμεθα τῷ πατρὶ καὶ τῷ υἱῷ σωτῆρι Χριστῷ, σὺν ἁγίῳ πνεύματι, πολλαῖς ἐτῶν περιόδοις. »

L'AN DE N. S.  VALENTINIEN ET VALENS

CHAPITRE IX.

Lettre du Concile d'Illyrie touchant la foi.

Les Evêques d'Illyrie : Aux Eglise de Dieu, et aux Evêques du Diocèse d'Asie, de Phrygie, de Carie, et de la Phrygie Pαcatienne, Salut en notre Seigneur.

« Nous étant assemblés, et ayant examiné longtemps la doctrine et la parole du salut, nous 223 avons approuvé la consubstantialité du Père, du  Fils, et du saint Esprit. Il est juste que nous vous écrivions, non pour vous expliquer par des raisonnements captieux le mystère de la Trinité, mais pour en parler humblement, afin que notre humilité attire la grâce. Nous vous avons envoyé notre lettre par Elpide notre très-cher frère, et Collègue. Il est écrit dans les Livres non des hommes, mais de Jésus-Christ notre Sauveur : Pour moi je suis à Paul, et moi je suis à Apollon, et moi je suis à Cephas, et moi je suis à Jésus-Christ. Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Ou avez-vous été baptisés au nom de Paul ? Nous pouvions nous dispenser de vous écrire, à cause du scandale que vos Prédications ont excité dans la Province, quand vous avez tâché de séparer le Saint Esprit, du Père, et du Fils : Mais nous avons été obligés de vous envoyer de la Capitale de l'Empire, le Seigneur Elpide notre Collègue, pour s'informer s'il est vrai que vous prêchiez cette doctrine. Car quiconque ne croit pas que les trois personnes de la Trinité, n'ont qu'une même substance, qu'il soit anathème, et quiconque participera à la Communion de ceux qui ne le croient pas, qu'il soit aussi anathème. Quant à ceux qui publient que les trois personnes de la Trinité n'ont qu'une même substance, le Royaume du Ciel leur est préparé. Nous vous exhortons, nos très chers frères, à ne point tenir d'autre doctrine, et à n'en point enseigner d'autre, mais à prêcher toujours que les trois personnes de la Trinité n'ont qu'une même substance, afin que vous puissiez être les héritiers de 224 Dieu.

Après avoir parlé de ce qui regarde la foi, nous vous avertissons que quand on élira des Évêques, on les prenne dans la famille de l'Évêque mort, s'il s'en trouve de capables, ou au moins parmi les prêtres, de même quand on élira des Prêtres, et des Diacres qu'on les prenne dans le Clergé, non dans la Cour, ni dans les armées, afin qu'ils soient irrépréhensibles. Nous avons fait notre lettre d'autant plus courte, que nous avons envoyé le Seigneur Elpide notre Collègue, qui ne manquera pas de s'informer très exactement de la doctrine que vous avez prêchée, et d'examiner si ce que le Seigneur Eustate notre Collègue, nous en a dit, est véritable. Que si vous avez été autrefois dans l'erreur, dépouillez-vous du vieil homme, et vous revêtez du nouveau. Le Seigneur Elpide notre Collègue, vous enseignera à prêcher la vraie foi, qui est que le Père, le Fils, et le saint Esprit ont la même substance ; que le Père est éternellement dans le Fils, et le Fils dans le Père, avec le saint Esprit ; et que la Trinité de ces Personnes divines est manifestée, sanctifiée, et glorifiée. Quand il vous aura expliqué ces vérités saintes, nous pourrons tous confesser que le Fils de Dieu est de même substance que son Père, conformément à la profession de foi, qui a été faite dans le Concile de Nicée, et que les Pères ont  approuvée. Nous éviterons les pièges du démon en prêchant cette doctrine. Quand nous l'aurons vaincu, nous entretiendrons par lettres le commerce de la charité, et nous vivrons en repos. Nous vous envoyons les noms de ceux qui ont été déposés 225 pour être tombés dans la folie d'Arius, afin que vous les puissiez connaître. Les voici: Polychrone, Télémaque, Fauste, Asclépiade, Amantius, Cléopâtre. Gloire soit au Père, au Fils, et au saint Esprit durant tous les siècles. Nous prions le Père, et le Fils, avec le saint Esprit, que vous vous portiez bien durant plusieurs années. »

 

ιʹ.

Περὶ τῆς τῶν Αὐδιάνων αἱρέσεως.

Ὁ μὲν δὴ πανεύφημος βασιλεὺς τοσαύτην τῶν ἀποστολικῶν δογμάτων ἐποιεῖτο φροντίδα. Αὐδαῖος δέ τις, Σύρος καὶ τὸ γένος καὶ τὴν φωνήν, καινῶν εὑρετὴς δογμάτων κατ´ ἐκεῖνον ἐγένετο τὸν καιρόν, πάλαι μὲν τῶν πονηρῶν ὠδίνων ἀρξάμενος, τότε δὲ δῆλος γενόμενος. Πρῶτον μὲν γὰρ ἀνοήτως νενοηκὼς τὸ «ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ´ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ´ ὁμοίωσιν», ἀνθρωπείαν ἔχειν μορφὴν τὸ θεῖον ὑπέλαβε, καὶ τὰ τοῦ σώματος περικεῖσθαι ἐτόπασε μόρια, τῆς θείας γραφῆς οὐ κατιδὼν τὴν διάνοιαν. Πολλάκις γὰρ ταῖς θείαις ἐνεργείαις τὰ τῶν ἀνθρωπίνων μορίων ὀνόματα περιτίθησιν, ἐπειδὴ ῥᾷον οἱ τῶν λεπτοτέρων ἐπαΐειν οὐ δυνάμενοι διὰ τούτων τοῦ θεοῦ τὴν προμήθειαν μανθάνουσι. Προστέθεικε δὲ τῇδε τῇ δυσσεβείᾳ καὶ ἕτερα παραπλήσια. Ἐκ γὰρ τῆς τοῦ Μάνεντος πλάνης ἐρανισάμενος, οὔτε τοῦ πυρὸς οὔτε τοῦ σκότους ἔφη εἶναι δημιουργὸν τὸν τῶν ὅλων θεόν. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν καὶ ὅσα τοιαῦτα κατακρύπτουσιν οἱ τῆς ἐκείνου συμμορίας. Φάσκουσι δὲ τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀπεσχοινίσθαι συλλόγων, ἐπειδὴ τινὲς μὲν τὸν ἐπάρατον εἰσπράττουσι τόκον, τινὲς δὲ γυναιξὶν οὐ νόμῳ γάμου συνοικοῦντες παρανόμως βιοῦσιν, οἱ δὲ τούτων ἀπηλλαγμένοι τούτοις ἀδεῶς κοινωνοῦσι. Διὰ ταῦτά φασιν ἐκεῖνοι καθ´ ἑαυτοὺς βιοτεύειν, τὴν τῶν δογμάτων ἀποκρύπτοντες βλασφημίαν. Ἔστι μέντοι καὶ ἡ σκῆψις ἀλαζονείας μεστὴ καὶ τῆς Φαρισαϊκῆς διδασκαλίας ἀπόγονος. Καὶ γὰρ ἐκεῖνοι κατηγόρουν τοῦ τῶν ψυχῶν καὶ σωμάτων ἰατροῦ, τοῖς ἱεροῖς λέγοντες ἀποστόλοις· « ἵνα τί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑμῶν;» καὶ διὰ τοῦ προφήτου δὲ περὶ τῶν τοιούτων φησὶν ὁ θεός· «οἱ λέγοντες καθαρός εἰμι, μή μου ἅπτου· οὗτος καπνὸς τοῦ θυμοῦ μου». Ἀλλὰ τὴν τούτων διελέγχειν ἄνοιαν οὐ τοῦ παρόντος καιροῦ· οὗ δὴ ἕνεκα ἐπὶ τὰ λοιπὰ βαδιοῦμαι τῆς διηγήσεως.

 

L'AN DE N. S.  VALENTINIEN ET VALENS

CHAPITRE X.

Hérésie des Audiens.

Voila le soin que ce Prince digne de toute sorte de louanges, prenait de conserver dans ses Etats la doctrine des Apôtres. Dans le même temps, Audée natif de Syrie, publia une nouvelle doctrine, qu'il avait inventée dès auparavant. Ayant fort mal entendu ces paroles de l'Ecriture sainte, et  sans  en avoir jamais compris le sens, Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il crut que Dieu a une forme humaine, et un corps composé de parties. L'Ecriture Sainte voulant exprimer les opérations de Dieu, emprunte pour cet effet les termes dont les hommes ont accoutumé de se servir, quand ils parlent des parties de leurs corps, parce que ces images sensibles soulagent la faiblesse de l'esprit du peuple et lui font concevoir le soin que prend la Providence, et qu'il ne comprendrait pas autrement. Il ajouta d'autres erreurs à celle-ci. Il emprunta une partie des extravagances de Manès, en disant que le Dieu de l'Univers, n'a point créé le feu, ni les ténèbres : 226 Mais ses Disciples tiennent leurs maximes fort secrètes. Ils assurent que le sujet pour lequel ils se sont séparés de nos assemblées, est que quelques-uns d'entre nous exigent des usures détestables, que d'autres entretiennent un commerce déshonnête avec des femmes qui ne sont point mariées, et que ceux qui sont exempts de ces vices, ne font point de difficulté d'admettre à leur communion ceux qui en sont coupables. Voila le prétexte dont ils usent, quand ils veulent excuser leur schisme, et couvrir leur impiété. Mais ce prétexte est tout plein d'orgueil, et: tiré de la doctrine des Pharisiens. Ceux-ci accusaient le Médecin des corps, et des âmes, en demandant aux Apôtres : Pourquoi est-ce que votre Maître mange avec des pécheurs, et des Publicains ? Dieu parle de ces sortes de gens en ces termes, par la bouche d'un Prophète : Ce sont ceux qui disent :  je suis pur. Ne me touchez pas. Ils sont la fumée de ma fureur. Mais ce n'est pas ici le lieu de parler de leur extravagance. Je passe à ce qui me reste à raconter.

 

ιαʹ.

Περὶ τῆς τῶν Μεσσαλιανῶν αἱρέσεως.

Κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον καὶ ἡ τῶν Μεσσαλιανῶν ἐβλάστησεν αἵρεσις· Εὐχίτας δὲ τούτους προσαγορεύουσιν οἱ εἰς τὴν Ἑλλάδα φωνὴν τοὔνομα μεταβάλλοντες. Ἔχουσι δὲ καὶ ἑτέραν προσηγορίαν ἐκ τοῦ πράγματος γενομένην· Ἐνθουσιασταὶ γὰρ καλοῦνται, δαίμονός τινος ἐνέργειαν εἰσδεχόμενοι καὶ πνεύματος ἁγίου παρουσίαν ταύτην ὑπολαμβάνοντες. Οἱ δὲ τελείαν τὴν νόσον εἰσδεδεγμένοι ἀποστρέφονται μὲν τὴν τῶν χειρῶν ἐργασίαν ὡς πονηρίαν, ὕπνῳ δὲ σφὰς αὐτοὺς ἐκδιδόντες τὰς τῶν ὀνείρων φαντασίας προφητείας ἀποκαλοῦσι. Ταύτης ἐγένοντο τῆς αἱρέσεως ἀρχηγοὶ Δαδώης τε καὶ Σάβας καὶ Ἀδέλφιος καὶ Ἑρμᾶς καὶ Συμεώνης καὶ ἄλλοι πρὸς τούτοις, οἳ τῆς μὲν ἐκκλησιαστικῆς οὐκ ἀπέστησαν κοινωνίας, οὐδὲν οὔτε ὀνινάναι οὔτε λωβᾶσθαι φάσκοντες τὴν θείαν τροφήν, περὶ ἧς ὁ δεσπότης ἔφη Χριστός· «ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα». Κρύπτειν δὲ τὴν νόσον πειρώμενοι, καὶ μετὰ ἐλέγχους ἀναιδῶς ἐξαρνοῦνται, καὶ ἀποκηρύττουσι τοὺς ταῦτα φρονοῦντας ἅπερ ἐν ταῖς ψυχαῖς περιφέρουσι.

Λητώϊος μὲν οὖν ὁ τὴν Μελιτηνῶν ἐκκλησίαν ἰθύνας, ἀνὴρ ζήλῳ θείῳ κοσμούμενος, πολλὰ τῆς νόσου ταύτης σπάσαντα θεασάμενος μοναστήρια, μᾶλλον δὲ σπήλαια λῃστρικά, ἐνέπρησε ταῦτα καὶ τοὺς λύκους ἐκ τῆς ποίμνης ἐξήλασεν. Ὡσαύτως δὲ καὶ Ἀμφιλόχιος ὁ πανεύφημος, τὴν Λυκαόνων μητρόπολιν νέμειν πεπιστευμένος καὶ ἅπαν ἰθύνων τὸ ἔθνος, ἐπισκήψασαν αὐτόσε τὴν λύμην ταύτην μαθών, ἐξανέστησε πάλιν καὶ τὰ ὑπ´ αὐτοῦ νεμόμενα τῆς λώβης ἐκείνης ἠλευθέρωσε ποίμνια. Φλαβιανὸς δὲ ὁ πολυθρύλητος τῆς Ἀντιοχέων ἀρχιερεύς, ἐν Ἐδέσσῃ τούτους διάγειν μαθὼν τὸν οἰκεῖον τοῖς πελάζουσιν ἐγχριπτομένους ἰόν, συμμορίαν μοναχῶν ἀποστείλας ἤγαγέ τε εἰς τὴν Ἀντιόχειαν καὶ τὴν νόσον ἐξαρνουμένους τόνδε τὸν τρόπον διήλεγξε. Τοὺς μὲν γὰρ κατηγόρους ἔφη συκοφαντεῖν καὶ τοὺς μάρτυρας ψεύδεσθαι· τὸν δὲ Ἀδέλφιον, ἄγαν ὄντα πρεσβύτην, ἠπίως τε καλέσας καὶ πλησίον καθεσθῆναι κελεύσας·

« Ἡμεῖς», ἔφη, « ὦ πρεσβύτα, τὸν πλείω βεβιωκότες βίον, ἀκριβέστερον καὶ τὴν ἀνθρωπείαν ἐμάθομεν φύσιν καὶ τὰ τῶν ἀντιπάλων δαιμόνων ἔγνωμεν μηχανήματα, πείρᾳ δὲ καὶ τὴν τῆς χάριτος ἐδιδάχθημεν χορηγίαν· οὗτοι δὲ νέοι ὄντες καὶ τούτων οὐδὲν ἀκριβῶς ἐπιστάμενοι, πνευματικωτέρων ἐπακοῦσαι λόγων οὐ φέρουσι. Τοιγάρτοι εἰπέ μοι, ὅπως φατὲ καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἐναντίον ὑποχωρεῖν καὶ τοῦ παναγίου πνεύματος τὴν χάριν ἐπιφοιτᾶν».

 Τούτοις ὁ πρεσβύτης ἐκεῖνος τοῖς λόγοις καταθελχθεὶς ἐξήμεσεν ἅπαντα τὸν κεκρυμμένον ἰόν, καὶ ἔφη μηδεμίαν μὲν ἐκ τοῦ θείου βαπτίσματος ὠφέλειαν τοῖς ἀξιουμένοις ἐγγίνεσθαι, μόνην δὲ τὴν σπουδαίαν εὐχὴν τὸν δαίμονα τὸν ἔνοικον ἐξελαύνειν. ἕλκειν γὰρ ἕκαστον τῶν τικτομένων ἔλεγεν ἐκ τοῦ προπάτορος, ὥσπερ τὴν φύσιν, οὕτω δὴ καὶ τὴν τῶν δαιμόνων δουλείαν· τούτων δὲ ὑπὸ τῆς σπουδαίας ἐλαυνομένων εὐχῆς, ἐπιφοιτᾶν λοιπὸν τὸ πανάγιον πνεῦμα, αἰσθητῶς καὶ ὁρατῶς τὴν οἰκείαν παρουσίαν σημαῖνον, καὶ τό τε σῶμα τῆς τῶν παθῶν κινήσεως ἐλευθεροῦν καὶ τὴν ψυχὴν τῆς ἐπὶ τὰ χείρω ῥοπῆς παντελῶς ἀπαλλάττειν, ὡς μηκέτι δεῖσθαι λοιπὸν μήτε νηστείας πιεζούσης τὸ σῶμα μήτε διδασκαλίας χαλινούσης καὶ βαίνειν εὔτακτα παιδευούσης. Οὐ μόνον δὲ ὁ τούτου τετυχηκὼς τῶν τοῦ σώματος ἀπαλλάττεται σκιρτημάτων, ἀλλὰ καὶ σαφῶς τὰ μέλλοντα προορᾷ καὶ τὴν τριάδα τὴν θείαν τοῖς ὀφθαλμοῖς θεωρεῖ. Οὕτως ὁ θεῖος Φλαβιανὸς τὴν δυσώδη διορύξας πηγὴν καὶ γυμνῶσαι παρασκευάσας τὰ θανατικὰ νάματα, πρὸς τὸν δύστηνον ἔφη πρεσβύτην·

« Πεπαλαιωμένε ἡμερῶν κακῶν, ἐλέγξαι σε τὸ σὸν στόμα καὶ οὐκ ἐγώ· τὰ δὲ χείλη σου καταμαρτυρήσαι σου».

Δήλης δὲ ταύτης τῆς νόσου γεγενημένης, τῆς μὲν Συρίας ἐξηλάθησαν, εἰς δὲ τὴν Παμφυλίαν ἐχώρησαν καὶ ταύτην τῆς λώβης ἐνέπλησαν.

L'AN DE N. S.  VALENTINIEN ET VALENS

CHAPITRE XI.

Hérésie des Messaliens.

L'hérésie des Messaliens parut au même temps. Ceux qui ont traduit leur nom en Grec, les appellent Euchites. On les appelé aussi Enthousiastes, parce qu'ils sont agités par un démon, dont ils prennent la violence, pour un effet de la présence du saint Esprit. Ceux qui sont tout à fait infectés du poison 227 de cette erreur, fuient le travail des mains comme un vice, et s'adonnant uniquement au sommeil, prennent leurs songes pour des Prophéties. Les Chefs de cette secte ont été Dadoès, Sabas, Adelphe, Hermas, Siméon, et plusieurs autres. Ils ne le sont jamais séparés de la communion de l'Eglise, parce qu'ils tiennent que la viande céleste qu'on y reçoit ne nuit de rien, et ne sert aussi de rien, bien que le Seigneur Jésus-Christ, en ait parlé en ces termes. Quiconque mange ma chair, et boit man sang vivra éternellement. Le désir qu'ils ont de cacher cette maladie, les empêche de l'avouer, lors même qu'ils en sont convaincus, et est cause qu'ils condamnent dans les autres, les erreurs qu'ils tiennent eux-mêmes.

Letoïus Evêque de l'Eglise de Mélétine, ayant su qu'il y avait des Monastères, ou plutôt des cavernes de voleurs où l'on favorisait ces erreurs, se sentit transporté du zèle de la gloire de Dieu, y mit le feu, et chassa les loups fort loin de la bergerie. Le célèbre Amphiloque, qui étant assis sur le Siège de la Métropole de Lycaonie avait toute la Province soumise à sa conduite, la garantit de cette contagion pat sa vigilance. Flavien ayant appris qu'ils étaient à Edesse, et que de là ils répandaient le venin de leur doctrine, y envoya quantité de Moines, qui les amenèrent à Antioche. Quand ils y furent, ils nièrent leurs erreurs, comme des malades qui ont honte de découvrir leurs maladies. Flavien usa de cette ruse pour les convaincre. Il demeura d'accord que ceux qui les avaient accusés, et qui avaient déposé contre eux, étaient 228 des calomniateurs, et ayant fait des caresses extraordinaires à Adelphe, qui était dans un âge fort avancé, et l'ayant fait asseoir auprès de lui, il lui dit :

Nous autres qui avons vécu longtemps, connaissons mieux la nature de  l'homme, l'adresse du démon, et la dispensation de la grâce que les jeunes gens ne sauraient faire. Expliquez-moi donc de quelle manière vous dites que le mauvais esprit se retire, et que le saint Esprit vient avec la grâce ?

Adelphe gagné par ce discours, répandit tout le venin de son erreur, déclarant que le Baptême ne sert de rien à ceux qui le reçoivent, et qu'il n'y a que l'assiduité de la prière qui chasse le démon qui habite en nous, parce, disait-il, que tous ceux qui viennent au monde, naissent esclaves du démon, aussi bien qu'enfants  d'Adam. Lorsque le démon est chassé par l'assiduité de la prière, le Saint Esprit vient en sa place, qui donne des preuves sensibles de sa présence, en délivrant le corps du mouvement déréglé des passions, et l'âme de l'inclination violente au mal, si bien qu'après cela, l'un n'a plus besoin de jeûnes, pour abattre ses forces, ni l'autre d'instructions, pour la conduire. Quiconque l'a reçu, est délivré de la révolte des sens, connaît l'avenir, et voit de ses propres yeux la Trinité. Flavien ayant découvert de la sorte la source de l'erreur, et le cours des ruisseaux empoisonnés qui en coulaient, dit à ce misérable vieillard:

Misérable qui avez vieilli dans le péché, vous êtes convaincu par votre bouche, et vos lèvres rendent témoignage contre vous.

Leur mauvaise doctrine ayant été ainsi reconnue, ils furent chassés de Syrie, et se retirèrent en Pamphylie, où ils ne manquèrent pas de la publier.

 

ιβʹ.

Τίνα τρόπον ὁ Βάλης ἐξέκλινεν εἰς τὴν αἵρεσιν.

Ἐγὼ δὲ τῆς ἱστορίας τὰ λοιπὰ διηγήσομαι καὶ τῆς καταιγίδος, ἣ τὰς πολλὰς κατὰ τῶν ἐκκλησιῶν τρικυμίας ἐκίνησε, τὴν ἀρχὴν ἐπιδείξω. Ὁ γὰρ Βάλης τὴν βασιλείαν παραλαβὼν τοῖς ἀποστολικοῖς τὰ πρῶτα δόγμασιν ἐκοσμεῖτο. Τῶν δὲ Γότθων τὸν Ἴστρον διαβάντων καὶ τὴν Θρᾴκην ληϊζομένων, στρατιάν τε συναθροῖσαι καὶ στρατεῦσαι κατ´ αὐτῶν ἐβουλεύσατο. Ἔδοξε δὲ αὐτῷ μὴ γυμνὸν τῆς θείας παρατάξασθαι χάριτος, ἀλλὰ τῇ τοῦ παναγίου βαπτίσματος πανοπλίᾳ φραξάμενον. Καὶ τοῦτο μὲν εὖ γε ἔδοξε καὶ μάλα σοφῶς· τὸ δὲ μετὰ τοῦτο πολλὴν τῆς ψυχῆς μαλακίαν καὶ τῆς ἀληθείας προδοσίαν δηλοῖ. Τὸ γὰρ ὅμοιον πέπονθεν ὁ ταλαίπωρος πάθος Ἀδὰμ τῷ προπάτορι. Τοῖς γὰρ τῆς ὁμόζυγος λόγοις καὶ οὗτος καταθελχθεὶς ἐξηνδραποδίσθη, καὶ γέγονεν οὐ δορυάλωτος, ἀλλ´ ἀπατηλῶν καὶ γυναικείων ῥημάτων ὑπήκοος. Τῆς γάρ τοι Ἀρειανικῆς ἐξαπάτης ἐκείνη πρότερον θήραμα γενομένη συνεθήρευσε καὶ τοῦτον, καὶ σὺν αὐτῇ πεσεῖν εἰς τὸ τῆς βλασφημίας ἀνέπεισε βάραθρον. Ἡγεῖτο δὲ ξεναγῶν καὶ μυσταγωγῶν ὁ Εὐδόξιος· αὐτὸς γὰρ ἔτι τῆς ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως κατεῖχε τοὺς οἴακας, οὐκ ἰθύνων ἀλλὰ βαπτίζων τὸ σκάφος.

L'AN DE N. S.  366 VALENTINIEN ET VALENS

CHAPITRE XII.

Baptême de f Empereur Valens.

J'achèverai mon histoire par la description du commencement de la tempête dont l'Eglise a été si longuement agitée. Valens tenait la doctrine des Apôtres, lorsqu'il parvint à l'Empire. Les Goths ayant depuis passé le Danube, et pillé la Thrace , il leva des troupes, à dessein de marcher contre eux. Mais parce qu'il n'était pas encore baptisé, il ne crut pas devoir s'exposer au péril,  sans  être couvert des armes de la grâce. Il n'y avait rien que de louable dans cette pensée ; mais ce qu'il fit depuis est une preuve certaine de la faiblesse de son esprit, et de l''inconstance avec laquelle il abandonna la vérité. Il lui arriva quelque chose de semblable à ce qui était autrefois arrivé au premier homme. Sa femme lui fit perdre la liberté, elle l'embarrassa dans les filets de l'hérésie Arienne, où elle s'était embarrassée la première, et l'entraina avec elle au fond de l'abîme. Eudoxe qui avait alors entre les mains le gouvernail du vaisseau de l'Eglise de Constantinople, et qui était plus capable de le faire échouer, que de le conduire au port, fut le principal auteur de cette intrigue.

 

ιγʹ.

Ὅπως τοὺς ἀρετῇ διαλάμποντας τῶν ἐπισκόπων ἐξώρισε.

Τότε δὴ οὖν παρ´ αὐτὸν τῆς μυήσεως τὸν καιρὸν ὅρκοις δεσμεῖ τὸν τρισάθλιον, ὥστε καὶ τῇ τοῦ δόγματος δυσσεβείᾳ προσμεῖναι, καὶ τοὺς τἀναντία φρονοῦντας πάντοθεν ἐξελάσαι.

Οὕτω τὴν ἀποστολικὴν ἐκεῖνος διδασκαλίαν καταλιπών, τῆς ἐναντίας μερίδος ἐγένετο· καὶ βραχέος διεληλυθότος χρόνου τὰ λειπόμενα τῶν ὀμωμοσμένων ἐπλήρωσεν. Ἐξήλασε μὲν γὰρ ἐκ τῆς Ἀντιόχου τὸν μέγαν Μελέτιον, ἐκ δὲ Σαμοσάτων τὸν θεῖον Εὐσέβιον, Λαοδίκειαν δὲ Πελαγίου τοῦ θαυμασίου ποιμένος ἐστέρησεν· ὃς ἐδέξατο μὲν νέος ὢν τὸν τοῦ γάμου ζυγόν, ἐν αὐτῇ δὲ τῇ παστάδι, τῇ πρώτῃ τῶν γάμων ἡμέρᾳ, τὴν ἁγνείαν ἔπεισε τῆς κοινωνίας προτιμῆσαι τὴν νύμφην καὶ φιλοστοργίαν ἀδελφικὴν ἀντὶ γαμικῆς συναφείας ἔχειν αὐτὴν ἐξεπαίδευσεν. Οὕτω μὲν δὴ τὴν σωφροσύνην κατώρθωσεν. Εἶχε δὲ καὶ τὰς ταύτης ἀδελφὰς ἀρετὰς ἐν ἑαυτῷ σὺν αὐτῇ χορευούσας· οὗ δὴ ἕνεκα ψήφῳ κοινῇ τὴν προεδρίαν ἐδέξατο. Ἀλλ´ ὅμως οὐδὲ αἱ τῆς πολιτείας ἀκτίνες κατῄδεσαν τὸν τῆς ἀληθείας πολέμιον· ἀλλὰ τοῦτον μὲν εἰς τὴν Ἀραβίαν ἐξέπεμψεν, εἰς δὲ τὴν Ἀρμενίαν τὸν θεῖον Μελέτιον, εἰς δέ γε τὴν Θρᾴκην Εὐσέβιον τὸν τοῖς ἀποστολικοῖς ἱδρῶσι περιρρεόμενον. Οὗτος γὰρ πολλὰς τῶν ἐκκλησιῶν ἐρήμους εἶναι ποιμένων μαθών, στρατιωτικὸν ἀμπεχόμενος σχῆμα καὶ τιάρᾳ καλύπτων τὴν κεφαλήν, καὶ τὴν Συρίαν περιῄει καὶ τὴν Φοινίκην καὶ τὴν Παλαιστίνην, πρεσβυτέρους χειροτονῶν καὶ διακόνους καὶ τὰ ἄλλα τάγματα τῆς ἐκκλησίας ἀναπληρῶν· εἰ δέ ποτε καὶ ἐπισκόπων ὁμογνωμόνων ἐπέτυχε, καὶ προέδρους ταῖς δεομέναις ἐκκλησίαις προὐβάλλετο.

L'AN DE N. S.  366 VALENTINIEN ET VALENS

230 CHAPITRE XIII.

Evêques exilés, par l'Empereur Valens.

En conférant le Baptême à Valens, il lui fit promettre avec serment, qu'il persévérerait dans l'impiété de l'erreur, et qu'il exterminerait tous ceux qui seraient dans un autre sentiment.

Voila comment il renonça à la doctrine des Apôtres, pour suivre le parti contraire. Il s'acquitta bientôt après de ses promesses, et de ses serments ; car il chassa Mélèce de la ville d'Antioche, Eusèbe de celle de Samosate, et Pelage de celle de Laodicée. Ce dernier s'était marié dans une grande jeunesse ; mais le jour même de ses noces, il avait persuadé à sa femme préférer la chasteté au plaisir du mariage. Ayant acquis de la sorte la perfection de la continence, il acquit ensuite d'autres excellentes qualités, qui le firent élever à l'honneur du Sacerdoce. Cependant l'ennemi de la vérité n'eut aucun respect pour la pureté de sa vertu, et ne laissa pas de l'exiler en Arabie, comme il exila Mélèce en Arménie, et Eusèbe en Thrace. Ce dernier avait pris le soin, et la peine d'un Apôtre ; car ayant vu plusieurs Eglises dépourvues de Pasteurs, il s'habilla en soldat, mit une tiare sur sa tête, parcourut la Syrie, la Phénicie, et la Palestine, ordonna des Prêtres, et des Diacres, et quand il trouva des Evêques, qui tenaient comme lui des sentiments Orthodoxes, il leur confia la conduite des Eglises abandonnées.

 

ιδʹ.

Περὶ Εὐσεβίου τοῦ ἐπισκόπου Σαμοσάτων καὶ Ἀντιόχου τοῦ πρεσβυτέρου καὶ Εὐολκίου τοῦ διακόνου.

Ὁπόσην δὲ ἀνδρείαν τε καὶ σοφίαν ἐπεδείξατο βασιλικὸν δεξάμενος νόμον ὃς ἐκέλευεν αὐτὸν τὴν Θρᾴκην καταλαβεῖν, ἀναγκαῖον οἶμαι τοὺς ἀγνοοῦντας μαθεῖν. Ἀφίκετο μὲν γὰρ ὁ τοῦτον κομίζων τὸν νόμον περὶ δείλην ὀψίαν· ὁ δέ οἱ σιγῆσαί τε παρηγγύησε καὶ κρύψαι τῆς ἀφίξεως τὴν αἰτίαν. »εἰ γὰρ μάθοι«, ἔφη, »τὸ πλῆθος ζήλῳ θείῳ συντεθραμμένον, σὲ μὲν κατακοντιοῦσιν, ἐγὼ δὲ τὰς ὑπὲρ τῆς σῆς τελευτῆς εἰσπραχθήσομαι δίκας«. Ταῦτα εἰπὼν καὶ τὴν ἑσπερινὴν λειτουργίαν συνήθως ἐπιτελέσας, περὶ αὐτὰς τοῦ ὕπνου τὰς εἰσβολάς, ἑνὶ θαρρήσας τῶν οἰκετῶν, μόνος ἐξελήλυθεν ὁ πρεσβύτης βαδίζων· εἵπετο δὲ ὁ θεράπων, προσκεφάλαιον μόνον καὶ βιβλίον κομίζων. Καταλαβὼν δὲ τοῦ ποταμοῦ τὴν ὄχθην (παρ´ αὐτοὺς γὰρ τοῦ ἄστεως τοὺς περιβόλους ὁ Εὐφράτης ἔχει τὸν πόρον), ἐπέβη τε πορθμείου καὶ τοῖς ἐρέταις ἐλαύνειν ἐπὶ τὸ Ζεῦγμα προσέταξεν. Ἡμέρας δὲ γενομένης, ὁ μὲν τὸ Ζεῦγμα κατέλαβεν, τὰ δὲ Σαμόσατα ὀδυρμῶν ἦν καὶ θρήνων μεστά. `Τοῦ γὰρ οἰκέτου ἐκείνου τοῖς γνωρίμοις τὰ προστεταγμένα μηνύσαντος, καὶ τίνας μὲν αὐτῷ συνεκδημῆσαι προσήκει, ποίας δὲ βίβλους κομίσαι, ὠλοφύροντο μὲν ἅπαντες τοῦ ποιμένος τὴν στέρησιν, πλήρης δὲ ὁ τοῦ ποταμοῦ πόρος τῶν πλεόντων ἐγένετο. Ἐπειδὴ δὲ ἀφίκοντο καὶ τὸν ποθούμενον εἶδον ποιμένα, ὀδυρόμενοι μὲν καὶ στένοντες καὶ πηγὰς δακρύων προχέοντες πείθειν ἐπειρῶντο μένειν, καὶ μὴ προέσθαι τοῖς λύκοις τὰ πρόβατα. Ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἔπεισαν (ἤκουσαν δὲ αὐτοῦ τὸν ἀποστολικὸν ἀναγινώσκοντος νόμον ὃς διαγορεύει σαφῶς ἀρχαῖς καὶ ἐξουσίαις ὑποτάσσεσθαι) οἱ μὲν αὐτῷ χρυσίον προσήνεγκαν, οἱ δὲ ἀργύριον, ἄλλοι δὲ ἐσθῆτα, ἕτεροι δὲ οἰκέτας, ὡς εἰς ξένην καὶ ἑκὰς κειμένην ἀπαίροντι γῆν. Ὁ δὲ σμικρά τινα παρὰ τῶν γνωριμωτέρων λαβὼν καὶ διδασκαλίαις ἅπαντας καὶ προσευχαῖς καθοπλίσας καὶ τῶν ἀποστολικῶν ὑπερμαχεῖν δογμάτων παρεγγυήσας, ἐπὶ τὸν Ἴστρον ἀπῆρεν.

L'AN DE N. S.  366 VALENTINIEN ET VALENS

 CHAPITRE XIV.

Départ d'Eusèbe évêque de Samosate.

Je crois devoir apprendre à ceux qui ne le savent pas, combien il fit paraître de prudence, et de fermeté, lorsqu'il reçut l'ordre de l'Empereur pour aller en Thrace. Celui qui en était chargé étant arrivé sur le soir, Eusèbe l'avertit de le tenir fort secret;  Car si le peuple, lui dit-il, en avait connaissance, comme il a été élevé dans le zèle de la Religion, il vous noierait ,et on me rendrait responsable de votre mort. Après avoir parlé de la sorte, et avoir célébré la Messe, selon sa coutume, il partit à pied au commencement de la nuit, avec un valet, qui lui portait un oreiller, et un livre. Lorsqu'il fut sur le bord de l'Euphrate qui arrose les murailles de la ville, il monta sur une barque, et commanda aux rameurs de le mener à Zeugma, où il arriva à la pointe du jour. La ville de Samosate retentissait cependant de gémissements, et de soupirs ; car le valet d'Eusèbe ayant dit à quelques-uns de ses amis, l'ordre que son Maître avait reçu, et les ayant priés de lui apporter les Livres dont il aurait besoin, le peuple commença à pleurer l'absence de son Pasteur et à monter sur des barques pour l'aller chercher. Lorsqu'ils furent à Zeugma, et qu'ils y virent leur Pasteur qu'ils chérissaient si tendrement, ils le conjurèrent avec larmes, de demeurer au milieu d'eux,. et de ne point exposer son troupeau à la rage des 232 loups. Mais quand ils virent qu'ils ne le pouvaient attendrir par leurs larmes, et qu' il leur représentait le précepte, par lequel l'Apôtre commande d'obéir aux Princes, et aux Magistrats, ils commencèrent à lui offrir les uns de l'or et de l'argent, les autres des habits, les autres des valets. Il accepta fort peu de chose de la main de ses amis particuliers, et ayant prié Dieu pour tous les autres, et les ayant exhortés à soutenir généreusement la doctrine des Apôtres, il marcha vers le Danube.

 

ιεʹ.

Περὶ τοῦ Σαμοσατέων ζήλου.

Οἱ δὲ τὸ σφέτερον ἄστυ καταλαβόντες καὶ ἀλλήλους παραθήξαντες, προσέμενον τῶν λύκων τὰς προσβολάς.

Διηγήσομαι δὲ καὶ τῆς τούτων πίστεως τὸ θερμόν τε καὶ ἀκραιφνές, ἀδικεῖν νομίζων εἰ μὴ διὰ τῆς συγγραφῆς ἀείμνηστος γένοιτο. Ἐπειδὴ γὰρ οἱ τῆς Ἀρείου συμμορίας, τοῦ πάντα ἀρίστου ποιμένος τὴν ποίμνην γυμνώσαντες, ἕτερον ἀντ´ ἐκείνου προὐβάλοντο πρόεδρον, οὐδεὶς τῶν τὴν πόλιν ἐκείνην οἰκούντων, οὐ πενίᾳ συζῶν, οὐ πλούτῳ κομῶν, οὐκ οἰκέτης, οὐ χειροτέχνης, οὐ γηπόνος, οὐ φυτοκόμος, οὐκ ἀνήρ, οὐ γυνή, οὐ νέος, οὐ πρεσβύτης, εἰς ἐκκλησιαστικὸν συνήθως ἀφίκετο σύλλογον· μόνος δὲ διῆγεν ἐκεῖνος, οὐδενὸς αὐτὸν οὔτε ὁρῶντος οὔτε λόγου μεταδιδόντος, καίτοι φασὶν αὐτὸν ἐπιεικείᾳ συνεζηκέναι πολλῇ. Ἐρῶ δὲ καὶ τούτου τεκμήριον. Ἐπειδὴ γὰρ λούσασθαι βουληθέντος οἱ οἰκέται τοῦ βαλανείου τὰς θύρας ἔκλεισαν τοὺς εἰσελθεῖν βουλομένους κωλύοντες, πλῆθος πρὸ τῶν θυρῶν θεασάμενος ἀναπετάσαι ταύτας ἐκέλευσε, καὶ ἀδεῶς τοῦ λουτροῦ τοὺς πάντας κοινωνῆσαι προσέταξε. Ταὐτὸ δὲ τοῦτο καὶ ἔνδον ἐν τοῖς θόλοις πεποίηκε. Λουομένῳ γὰρ αὐτῷ παρεστηκότας ἰδών, συμμετασχεῖν τῶν θερμῶν ὑδάτων ἐκέλευσεν· οἱ δὲ σιγῶντες εἱστήκεισαν. Ὁ δὲ τιμὴν τὴν στάσιν ὑπολαβών, θᾶττον ἀναβὰς ἐξελήλυθεν. Οἱ δὲ τοῦ τῆς αἱρέσεως ἄγους καὶ τὸ ὕδωρ μετεσχηκέναι νομίσαντες, ἐκεῖνο μὲν τοῖς ὑπονόμοις παρέπεμψαν, ἕτερον δὲ αὐτοῖς κερασθῆναι προσέταξαν. Τοῦτο μαθὼν ἐκεῖνος ᾤχετο τὴν πόλιν καταλιπών, πόλιν οἰκεῖν ἀπεχθανομένην καὶ κοινὴν δυσμένειαν ἔχουσαν ἀβέλτερον εἶναι νομίσας καὶ λίαν ἀνόητον.

Τοῦ δὲ Εὐνομίου τὰ Σαμόσατα καταλιπόντος (οὕτω γὰρ ὠνομάζετο), Λούκιον αὐτοῖς ἀντ´ ἐκείνου προὐβάλοντο, προφανῆ λύκον καὶ τῶν προβάτων ἐπίβουλον. Ἀλλὰ καὶ ποιμένος ἔρημα ὄντα τὰ πρόβατα τὰ ποιμένων εἰργάζετο· διετέλεσαν γὰρ τὴν ἀποστολικὴν διδασκαλίαν φυλάττοντες ἄσυλον. Ὅπως δὲ καὶ τοῦτον ἅπαντες ἐμυσάττοντο, ἕτερον διδάξει διήγημα. Μειράκια γὰρ δὴ κατὰ τὴν ἀγορὰν σφαῖραν ἀλλήλοις ἀντέπεμπον, τερπόμενα τῇ παιδιᾷ. Τούτου δὲ παριόντος. Συνέβη τὴν σφαῖραν ἐκπεσοῦσαν διὰ τῶν τοῦ ὄνου διαβῆναι ποδῶν. Οἱ δὲ ἀνωλόλυξαν, μύσους ἀναπλησθῆναι τὴν σφαῖραν ὑπειληφότες· ὁ δὲ συνεὶς ἐκέλευσεν ἑνὶ τῶν ἑπομένων προσμεῖναι καὶ γνῶναι τὸ δρώμενον. Οἱ δὲ παῖδες πῦρ ἀνάψαντες καὶ τὴν σφαῖραν διὰ τῆς φλογὸς ἀκοντίσαντες, οὕτω καθαίρειν ὑπέλαβον. Καὶ οἶδα μὲν ὡς μειρακιῶδες τοῦτο καὶ τῆς παλαιᾶς λείψανον συνηθείας· ἱκανὸν δὲ ὅμως τεκμηριῶσαι τὸ μῖσος ὁπόσον εἶχεν ἡ πόλις ἐκείνη περὶ τὴν Ἀρείου συμμορίαν.

Ὁ μέντοι Λούκιος οὐκ ἐζήλωσε τὴν Εὐνομίου πραότητα, ἀλλὰ πολλοὺς μὲν καὶ ἄλλους τῶν ἱερωμένων ἐξοστρακίσαι τοὺς ἄρχοντας ἔπεισε, τοὺς δέ γε διαφερόντως τῶν θείων ὑπερμαχοῦντας δογμάτων εἰς αὐτὰ ἐξέπεμψε τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας τὰ τέρματα· Εὐόλκιον μὲν διακονίας ἠξιωμένον, εἰς Ὄασιν εἰς τὸ ἔρημον πολυθρύλητον, Ἀντίοχον δέ, καὶ τῇ Εὐσεβίου τοῦ μεγάλου συγγενείᾳ κοσμούμενον (ἀδελφιδοῦς γὰρ αὐτοῦ ἐτύγχανεν ὤν), καὶ πολλοῖς οἰκείοις κατορθώμασι λαμπρυνόμενον, καὶ μὲν δὴ καὶ ἱερωσύνης ἠξιωμένον, εἴς τινα τῆς Ἀρμενίας ἐσχατιάν. Ὅπως δὲ οὗτος τῶν θείων ὑπερήθλει δογμάτων, τὰ μετὰ ταῦτα δηλώσει.

Ἐπειδὴ γὰρ ὁ θεῖος Εὐσέβιος μετὰ τοὺς πολλοὺς ἀγῶνας καὶ τὰς ἰσαρίθμους νίκας καὶ τὸ τῶν μαρτύρων ἐδέξατο τέλος, συνῆλθε μὲν συνήθως τοῦ ἔθνους ἡ σύνοδος, ἀφίκετο δὲ καὶ Ἰοβῖνος, τῆς Πέρρης τηνικαῦτα ἐπίσκοπος ὤν. Ὀλίγον δέ τινα χρόνον οὗτος τῆς τῶν Ἀρειανιζόντων ἠνέσχετο κοινωνίας. Πάντων δὴ οὖν τὸν Ἀντίοχον ψηφισαμένων τοῦ θείου διάδοχον, καὶ παρὰ τὴν ἱερὰν τράπεζαν ἀγαγόντων τε καὶ κλῖναι βιασαμένων τὰ γόνατα, ἐπειδὴ στραφεὶς εἶδε τὸν Ἰοβῖνον τὴν δεξιὰν ἐπιτιθέντα τῇ κεφαλῇ, ἀπεσείσατό τε τὴν χεῖρα καὶ τῶν χειροτονούντων ἀποκριθῆναι προσέταξε, λέγων μὴ ἀνέξεσθαι δεξιᾶς δεξαμένης διὰ βλασφημίας τελεσθέντα μυστήρια. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν μετ´ οὐ πολὺν χρόνον ἐγένετο· τότε δὲ εἰς τὴν Ἀρμενίαν τὴν ἐνδοτέραν ἀπήχθη. Ὁ δὲ θεῖος Εὐσέβιος παρὰ τὸν Ἴστρον διῆγε, τῶν Γότθων τὴν Θρᾴκην ληϊζομένων καὶ τὰς πόλεις πολιορκούντων, ὡς τὰ παρ´ ἐκείνου γραφέντα δηλοῖ.

L'AN DE N. S.  VALENTINIEN ET VALENS

CHAPITRE XV.

Zèle des habitant de Samosate.

Les habitants de Samosate étant retournés en leurs maisons, s'animèrent mutuellement à conserver la pureté de leur foi, et à se défendre contre les loups, qui les viendraient attaquer.

Je croirais faire injure à leur zèle, si je ne le relevais en cet endroit par des paroles capables d'en conserver la mémoire. Les Ariens ayant chassé, comme je l'ai dit, Eusèbe de son Eglise de Samosate, mirent en sa place Eunome. Mais il n'y eut aucun habitant ni riche, ni pauvre, ni libre, ni esclave, ni artisan, ni laboureur, ni jardinier, ni homme, ni femme, ni vieillard, ni enfant qui voulût s'assembler avec lui, de sorte qu'il demeura seul, sans  que personne daignât ni le voir, ni lui parler. On dit néanmoins qu'il était d'un naturel extrêmement doux, comme ce que je rapporterai ici le fera voir. Comme il était entré un jour dans 233 le bain public, à dessein de se baigner, et que les valets du bain en avaient fermé les portes, de peur que le peuple n'y entrât, il commanda de les laisser ouvertes, et quelques personnes étant entrées, et s'étant tenues debout devant lui, pendant qu'il se baignait, il les pria de se baigner dans le bain d'eau chaude ; et quand il vit qu'ils se tenaient debout  sans  lui rien répondre, il crut que c'était pas respect qu'ils en usaient de la sorte, se leva, et sortit à l'heure-même. Ces personnes-là s'étant imaginées que l'eau était souillée par la contagion de son erreur, la firent écouler, et commandèrent qu'on leur en donnât d'autre. Quand il eut appris cette circonstance, il se retira hors de la ville, et ne crut pas devoir demeurer davantage dans un lieu, où il était l'objet de l'aversion, et de la haine publique.

Les Ariens mirent en sa place Lucius, qui était un loup qui ne cherchait qu'à déchirer le troupeau ; mais ce troupeau qui n'avait plus de Pasteur, se servit de Pasteur à soi-même, et conserva la doctrine des Apôtres. Je raconterai en cet endroit une autre petite histoire, qui fera voir jusques où allait l'horreur que tout le monde avait conçue contre ce Lucius. Comme de jeunes gens jouaient à la paume dans une place publique, et: qu'il y passait par hasard, il arriva que la balle tomba entre les pieds de sa monture. Ces jeunes gens s'écrièrent, dans la créance que leur balle était souillée. Lucius qui avait entendu leur cri, commanda à un des valets qui le suivaient de s'arrêter, pour remarquer ce que feraient ces jeunes gens. Ils allumèrent du feu, et ayant fait passer leur balle par dessus, ils crurent qu'elle était 234 purifiée. Bien que cette action ne soit qu'une action d'enfants , et qu'elle ait peut - être quelque reste de superstition, elle ne laisse pas de faire voir combien cette ville était éloignée de l' Arianisme.

Au reste Lucius bien loin d'imiter la douceur d'Eunome, persuada au Gouverneur, et aux Magistrats d'exiler les Prêtres et les Ecclésiastiques. Ceux qui soutenaient la vérité de la foi avec une plus grande vigueur que les autres, furent relégués aux pays les plus éloignés. Evolce Diacre fut envoyé à Oasis, qui est une petite ville presque déserte ; Antiochus Prêtre, recommandable par d'excellentes qualités, et par l'avantage qu'il avait d'être neveu d'Eusèbe, et fils de son frère fut banni à un coin de l'Arménie. Ce que nous verrons dans la suite, servira d'une preuve convaincante de la générosité avec laquelle il soutint la doctrine de l'Eglise.

Lorsqu'Eusèbe cet homme divin, qui avait remporté autant de victoires sur l'hérésie, qu'il lui avait donné de combats, eut enfin consommé sa vie, et sa charité par le martyre, les Évêques de la Province s'assemblèrent selon la coutume, et Jovien Évêque de Perga, qui avait admis durant quelque temps les Ariens à sa Communion, se trouva avec eux. Ces Évêques ayant élu d'un commun consentement Antiochus pour succéder à. Eusèbe son oncle, l'ayant mené devant l'Autel, et l'ayant obligé à s'y mettre à genoux, il se retourna, et ayant aperçu que Jovien étendait la main pour la lui imposer comme les autres, il la. repoussa, et dit qu'il ne pouvait souffrir l'imposition d'une main qui avait reçu des Mystères célébrés avec 235 impiété. Mais ce que je dis ici n'arriva pas sitôt. Cet Andochus fut emmené alors dans le fond de l'Arménie. Quant à Eusèbe il paraît par ses ouvrages, qu'il demeura sur les bords du Danube, pendant que les Goths ravageaient la Thrace, et qu'ils y prenaient des villes.

 

ιςʹ.

Περὶ τοῦ ἁγίου Βάρσου τοῦ ἐπισκόπου Ἐδέσσης καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἐξορισθέντων κληρικῶν.

Βάρσην δέ, οὗ καὶ νῦν πολὺ τὸ κλέος οὐκ ἐν Ἐδέσσῃ μόνον ἣν ἴθυνε καὶ ταῖς ταύτης πλησιοχώροις πόλεσιν, ἀλλὰ καὶ ἐν Φοινίκῃ καὶ ἐν Αἰγύπτῳ καὶ Θηβαΐδι (ταῦτα γὰρ πάντα διελήλυθε τὰ ἔθνη διὰ τὴν τῆς ἀρετῆς περιφερόμενος λαμπηδόνα), πρῶτον μὲν αὐτὸν ὁ Βάλης Ἄραδον οἰκεῖν τὴν νῆσον προσέταξεν· ἐπειδὴ δὲ ἔγνω μυρία πάντοθεν πρὸς αὐτὸν συρρέοντα πλήθη (ἀποστολικῆς γὰρ χάριτος ἀνάπλεως ὢν λόγῳ τὰς νόσους ἐξήλαυνεν), εἰς Ὀξύρυγχον αὐτὸν τὴν Αἰγυπτίαν ἐξέπεμψε πόλιν. Ὡς δὲ κἀκεῖ τὸ τούτου κλέος συνήγειρεν ἅπαντας, εἰς φρούριον ἔσχατον τοῖς ἐκεῖ γειτονεῦον βαρβάροις (Φηνὼ δὲ τούτῳ ὄνομα) ὁ τῶν οὐρανῶν ἄξιος ἀπήχθη πρεσβύτης. Ἐν δὲ τῇ Ἀράδῳ φασὶ τὴν ἐκείνου μέχρι καὶ τήμερον μεμενηκέναι κλίνην, πλείστης ἀξιουμένην τιμῆς. Πολλοὶ γὰρ τῶν ἀρρωστούντων ἐπ´ ἐκείνης κατακλινόμενοι τὴν ὑγείαν διὰ τῆς πίστεως δρέπονται.

 

L'AN DE N. S.  VALENTINIEN ET VALENS

CHAPITRE XVI.

Exil de Barsès Evêque d'Edesse. Miracles faits par son ministère.

Valens exila dans l'île d'Arade, Barsès Évêque d'Edesse, qui non content d'avoir fait jouir la ville, et le Diocèse des effets de sa conduite Pastorale, répandit l'éclat de sa vertu jusques dans la Phénicie, dans la Thébaïde, et dans l'Egypte. Quand Valens sut que le don qu'il avait de faire des miracles, attirait une multitude incroyable de personnes de toutes conditions, dont il guérissait les maladies par sa parole, il le relégua à Oxyrynque ville d'Egypte. Mais sa réputation n'ayant pas permis qu'il demeurât inconnu dans un lieu si éloigné, il fut emmené encore plus loin, à un Fort nommé Phelno, qui est tout proche des Nations Barbares, lui qui méritait plutôt d'être dans le Ciel, que sur la terre. On dit que son lit a été conservé jusques en ce temps-ci dans l'île d'Arade, et qu'il y est en grande vénération, parce que les malades sont guéris par le mérite de leur foi, aussitôt qu'ils ont été mis dessus.

 

ιζʹ.

Περὶ τοῦ ἐν Ἐδέσσῃ γενομένου διωγμοῦ.

Πάλιν τοίνυν ὁ Βάλης, τὴν ποίμνην τοῦ ποιμένος γυμνώσας, λύκον ἀντὶ ποιμένος ἐπέστησεν. Ἐπειδὴ δὲ ἅπαντες τὴν πόλιν καταλιπόντες πρὸ τοῦ ἄστεως συνηθροίζοντο, ἀφίκετο μὲν αὐτὸς εἰς τὴν Ἔδεσσαν, τῷ δὲ ὑπάρχῳ προσέταξε (Μόδεστος δὲ τηνικαῦτα ἦν) τούς τε ὑπ´ αὐτὸν στρατιώτας ἀθροῖσαι οἳ τὰς εἰσφορὰς εἰσπράττειν εἰώθασι, καὶ τῆς ὁπλιτικῆς δυνάμεως τοὺς παρόντας παραλαβεῖν καὶ τὸ συναθροιζόμενον σκεδάσαι πλῆθος, καὶ ῥάβδοις παίοντας καὶ ῥοπάλοις καὶ τοῖς ἄλλοις πολεμικοῖς ὀργάνοις εἰ δεήσοι χρωμένους. Ὑπὸ τὴν ἕω τοίνυν ὁ ὕπαρχος τὸ κελευόμενον ἔδρα. Διιὼν δὲ τὴν ἀγορὰν εἶδε γύναιον βρέφος φέρον ἐν ταῖς χερσὶ καὶ μάλα γε ἐπειγόμενον· καὶ γὰρ καὶ τὴν τῶν ἡγουμένων διέκοψε τάξιν, πάντων ἐκείνων καταφρονήσασα. ψυχὴ γὰρ ὑπὸ θείου ζήλου πυρπολουμένη οὐδὲν ἀνθρώπινον εἰσδέχεται δέος, ἀλλὰ τὰ τοιαῦτα δείματα γέλωτα νομίζει καὶ παιδιάν. Τότε δὴ ταύτην ὁ ὕπαρχος θεασάμενος καὶ συνεὶς τὸ γιγνόμενον, ἤγαγέ τε καὶ ἤρετο ὅποι βαδίζοι. Ἡ δέ· »μεμάθηκα«, ἔφη, »τὰς κατὰ τῶν θείων θεραπόντων τυρευθείσας ἐπιβουλὰς καὶ θέλω τοὺς ὁμοπίστους καταλαβεῖν, ὀριγνωμένη ἵνα σὺν ἐκείνοις δέξωμαι τὰς ὑφ´ ὑμῶν ἐπιφερομένας σφαγάς«. »τὸ δὲ βρέφος«, ἔφη ὁ ὕπαρχος, »τί δή ποτε φέρεις;« ἡ δὲ ἔφη· »ἵνα καὶ τοῦτό μοι τῆς ἀξιεράστου τελευτῆς κοινωνήσῃ«. Ταῦτα ὁ ὕπαρχος παρὰ τῆς ἀνθρώπου μαθὼν καὶ διὰ ταύτης τὴν ἁπάντων ἐγνωκὼς προθυμίαν, ἀπήγγειλέ τε τῷ βασιλεῖ καὶ τὸν ἐσόμενον μάτην ἐδήλωσε φόνον· « Δύσκλειαν γάρ», ἔφη, «μόνον ἐκ τοῦ δρωμένου δρεψόμεθα, ἐκείνων δὲ τὴν προθυμίαν οὐ σβέσομεν

Ἀλλὰ ταῦτα εἰπὼν τὸ μὲν πλῆθος πεῖραν λαβεῖν τῶν προσδοκηθέντων οὐκ εἴασε λυπηρῶν· τοὺς δὲ τούτων ἡγουμένους, πρεσβυτέρους φημὶ καὶ διακόνους, ἀγαγεῖν τε προσετάχθη καὶ δυοῖν θάτερον, ἢ πεῖσαι κοινωνῆσαι τῷ λύκῳ, ἢ τοῦ ἄστεως ἐξελάσαι καὶ εἴς τινας ἐσχατιὰς παραπέμψαι. Ἐπειδὴ δὲ συνήθροισεν ἅπαντας, ἠπίοις χρώμενος λόγοις πείθειν ἐπειρᾶτο ταῖς βασιλέως νομοθεσίαις ἀκολουθεῖν· παραπληξίας γὰρ ἔλεγεν εἶναι μεστὸν τῷ βασιλεῖ τηλικούτων καὶ τοσούτων ἡγουμένῳ εὐαριθμήτους ἀντιτείνειν ἀνθρώπους.

L'AN DE N. S.  370 VALENTINIEN ET VALENS

236 CHAPITRE XVII.

Persécution excitée à Edesse.

Valens ayant chassé le Pasteur loin de son troupeau, mit un loup en sa place. Mais parce que tous les habitants allaient faire leurs assemblées Ecclésiastiques hors de la ville, il s'y rendit, et commanda à Modeste Préfet du Prétoire de prendre les soldats, dont il se servait pour lever les impositions, et quelques autres qui étaient dans la Province, de dissiper le peuple, et pour cet effet de le battre à coups de bâton, et même s'il était besoin d'employer les armes. Le Préfet se disposa dès la pointe du jour à exécuter cet ordre. Comme il passait à travers la place publique, il vit une femme qui tenait un enfant entre ses bras. Elle avait fendu la presse des Gardes ; car quand l'âme est transportée par le zèle de la gloire de Dieu., elle n'appréhende point les hommes, et elle se moque de leur grandeur, et de leur puissance. Le Préfet l'ayant fait arrêter, et lui ayant demandé où elle allait : J'ai appris, lui répondit-elle, le dessein qu'on a formé contre les serviteurs de Dieu, je me hâte de me joindre à eux, pour avoir part à la persécution qu'on leur livre. Mais pourquoi, repartit le Préfet, portez-vous cet enfant ? Je le porte, reprit la femme, afin qu'il soit si heureux que de mourir avec moi pour la même cause. Le Préfet ayant jugé par la résolution, où il avait trouvé cette femme, celle où étaient les autres habitants, alla dire à 237 l'Empereur, que quand il userait de violence, et qu'il ferait mourir une partie du peuple, il n'en recevrait aucun fruit. Nous n'en aurons, lui dit- il, que de la honte, mais nous ne ralentirons point l'ardeur qu'ils font paraître pour la défense de leur Religion.

Le Préfet garantit le peuple de cette sorte, des violences qu'on lui préparait, mais il ne garantit pas les Prêtres, ni les Diacres du bannissement ; car il eut ordre ou de les porter à entrer volontairement dans la communion du loup, ou de les reléguer aux extrémité de l'Empire. Les ayant donc assemblés, il leur parla avec la plus grande douceur qu'il lui fut possible, pour tacher de leur persuader d'obéir aux ordres de l'Empereur, et leur représenta que c'était une témérité à un aussi petit nombre de personnes qu'eux, d'oser s'opposer aux volontés d'un Prince qui commandait avec un pouvoir absolu à des Nations entières.

 

ιηʹ.

Περὶ Εὐλογίου καὶ Πρωτογένους τῶν Ἐδεσσηνῶν πρεσβυτέρων.

Ἐπειδὴ δὲ σιγῶντες εἱστήκεισαν ἅπαντες, πρὸς τὸν τούτων ἡγούμενον (Εὐλόγιος δὲ ἦν, ἀνὴρ ἀξιέπαινος,) εἶπεν ὁ ὕπαρχος· « Τί δή ποτε οὐκ ἀποκρίνῃ πρὸς τὰ παρ´ ἡμῶν εἰρημένα;» ὁ δέ· « Οὐκ ᾠήθην», ἔφη, «χρῆναι μηδὲν ἐρωτηθεὶς ἀποκρίνεσθαι». «  Καὶ μήν», ὁ ὕπαρχος ἔφη, « πολλοὺς διεξελήλυθα λόγους παραινῶν ὑμῖν τὰ συνοίσοντα». Ὁ δὲ Εὐλόγιος πρὸς ἅπαντας ἔφη ἐκεῖνα εἰρῆσθαι, καὶ ἄτοπον ὑπειληφέναι τοὺς ἄλλους παρωσάμενον ἀποκρίνασθαι. « Εἰ δὲ ἐμὲ μόνον ἔροιο, τὴν γνώμην δηλώσω τὴν ἐμαυτοῦ». «Τοιγάρτοι», ἔφη ὁ ὕπαρχος, «κοινώνησον τῷ βασιλεῖ». Ὁ δὲ εἰρωνικῶς τε καὶ μάλα χαριέντως· « Προσφέρει γάρ», ἔφη, «καὶ μετὰ τῆς βασιλείας καὶ τῆς ἱερωσύνης μετέλαχεν; » ὁ δὲ ὕπαρχος τῆς εἰρωνείας αἰσθόμενος ἐχαλέπηνε, καὶ λοιδορίαις κατὰ τοῦ πρεσβύτου χρησάμενος καὶ ταῦτα προστέθεικεν· »οὐ τοῦτο εἶπον, ἐμβρόντητε, ἀλλ´ οἷς κοινωνεῖ ὁ βασιλεύς, κοινωνῆσαι ὑμῖν παρῄνεσα«. Ἐπειδὴ δὲ εἶπεν ὁ πρεσβύτης καὶ ποιμένα ἔχειν καὶ τοῖς ἐκείνου νεύμασιν ἕπεσθαι, ὀγδοήκοντα κατὰ ταὐτὸν συλλαβὼν εἰς τὴν Θρᾴκην ἐξέπεμψεν. Ἀπαγόμενοι δὲ θεραπείας ἀπήλαυον ὅτι μάλιστα πλείστης· καὶ πόλεις γὰρ ὑπήντων καὶ κῶμαι, γεραίρουσαι τοὺς νικηφόρους ἀγωνιστάς. Ἀλλ´ ὁ φθόνος τοὺς ἀντιπάλους ὁπλίσας φάναι τῷ βασιλεῖ παρεσκεύασεν, ὡς τιμὴν παμπόλλην τοῖς ἀνδράσιν ἐκείνοις ἡ νομισθεῖσα προὐξένησεν ἀτιμία. Ταῦτα μαθὼν ὁ Βάλης ἀνὰ δύο διαιρεθῆναι προσέταξε, καὶ τοὺς μὲν εἰς τὴν Θρᾴκην, τοὺς δὲ εἰς τὰς τῆς Ἀραβίας ἐσχατιάς, ἄλλους δὲ εἰς τὰς τῆς Θηβαΐδος διασπαρῆναι πολίχνας. Φασὶ δὲ καὶ οὓς ἡ φύσις συνέζευξε διαζεῦξαι τοὺς ὠμοτάτους, καὶ ἀδελφοὺς ὄντας ἀπ´ ἀλλήλων χωρίσαι. Εὐλόγιον δὲ τὸν τῶν ἄλλων ἡγούμενον καὶ Πρωτογένην τὸν μετ´ ἐκεῖνον εἰς Ἀντινὼ τὴν Θηβαίων ἐξέπεμψεν.

Ἐγὼ δὲ οὐδὲ τὴν τούτων ἀρετὴν παραδώσω τῇ λήθῃ. Ἐπειδὴ γὰρ ὁμογνώμονα τὸν τῆς πόλεως εὑρόντες ἐπίσκοπον τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐκοινώνουν συλλόγων, μάλα δὲ ὀλίγους εἶδον συναθροιζομένους, καὶ πυθόμενοι ἔγνωσαν Ἕλληνας εἶναι τοὺς τὴν πόλιν οἰκοῦντας, ἤλγησαν μὲν ὡς εἰκὸς καὶ τὴν ἀπιστίαν ἐθρήνησαν· οὐ μὴν ἀποχρῆναι ἐνόμισαν τὸ θρηνεῖν, ἀλλ´ εἰς δύναμιν τῆς τούτων ἰατρείας ἐπεμελήθησαν. Ὁ μὲν γὰρ θεῖος Εὐλόγιος, ἐν οἰκίσκῳ καθειργμένος, πανημέριον καὶ παννύχιον τὸν τῶν ὅλων ἠντιβόλει θεόν. Πρωτογένης δὲ ὁ ἀξιάγαστος, τὰ Εὐνομίου γράμματα πεπαιδευμένος καὶ γράφειν εἰς τάχος ἠσκημένος, τόπον εὑρὼν ἐπιτήδειον καὶ τοῦτον διδασκαλεῖον καὶ παιδαγωγεῖον ἀποφήνας, μειρακίων κατέστη διδάσκαλος, καὶ κατὰ ταὐτὸν γράφειν τε εἰς τάχος ἐδίδασκε καὶ τὰ θεῖα ἐξεπαίδευε λόγια. Δαυϊτικάς τε γὰρ αὐτοῖς ὑπηγόρευε μελῳδίας καὶ τῆς ἀποστολικῆς διδασκαλίας ἐκμανθάνειν τὰ πρόσφορα παρεσκεύαζεν. ἑνὸς δὲ τῶν μειρακίων νόσῳ περιπεσόντος, ἀφίκετό τε εἰς τὴν οἰκίαν καὶ τῆς δεξιᾶς τοῦ νοσοῦντος ἁψάμενος προσευχῇ τὴν νόσον ἐξήλασε. Τοῦτο μεμαθηκότες οἱ τῶν ἄλλων παίδων πατέρες ἦγόν τε αὐτὸν εἰς τὰς οἰκίας καὶ τοῖς ἀρρωστοῦσιν ἐπικουρεῖν ἠντιβόλουν. Ὁ δὲ οὐ πρότερον ἔφη τὸν θεὸν ἱκετεύσειν ἀπελάσαι τὴν νόσον, πρὶν ἀξιωθῆναι τὸν ἄρρωστον τῆς τοῦ βαπτίσματος δωρεᾶς. Οἱ δὲ προθύμως ὑπήκουον (κατήπειγε γὰρ αὐτοὺς τῆς ὑγείας ὁ πόθος), καὶ κατὰ ταὐτὸν ψυχῆς τε καὶ σώματος τὴν ὑγείαν ἐδρέποντο. Εἰ δέ ποτέ τινα τῶν ἐρρωμένων ἔπεισε τῆς θείας μεταλαχεῖν χάριτος, ἀπῆγε τοῦτον πρὸς τὸν Εὐλόγιον, καὶ πατάσσων τὴν θύραν ἀνοῖξαι παρεκάλει καὶ τὴν δεσποτικὴν ἐπιθεῖναι τῷ θηρευθέντι σφραγίδα. Ἐκείνου δὲ δυσχεραίνοντος ὡς διακοπτομένης τῆς προσευχῆς, οὗτος ἔλεγεν ἀναγκαιοτέραν εἶναι τῶν πλανωμένων τὴν σωτηρίαν. Ἐθαύμαζον δὲ ἅπαντες τὸν Πρωτογένην, θεώμενοι τοιαῦτα μὲν θαυματουργοῦντα, τοσούτοις δὲ τοῦ τῆς θεογνωσίας μεταδιδόντα φωτός, καὶ τῷ Εὐλογίῳ τῶν πρωτείων παραχωροῦντα καὶ τοὺς ἀγρευομένους ἐκείνῳ προσάγοντα. Ἐτόπαζον δὴ οὖν εἰκότως πολλῷ πλείονα εἶναι τὴν ἐκείνου καὶ ὑπερτέραν ἀρετήν. Ἐπειδὴ δὲ τοῦ κλύδωνος παυσαμένου καὶ καθαρᾶς γενομένης γαλήνης ἐπανελθεῖν προσετάχθησαν, προὔπεμψαν αὐτοὺς ἅπαντες ὀλοφυρόμενοι καὶ δακρύοντες, οὐχ ἥκιστα δὲ ὁ τῆς ἐκκλησίας ἡγούμενος, τῆς ἐκείνων γεωργίας ἐστερημένος. Ἐπειδὴ δὲ τὴν ἐνεγκοῦσαν κατέλαβον, ὁ μὲν θεῖος Εὐλόγιος, Βάρσου τοῦ μεγάλου μεταστάντος εἰς τὸν ἄλυπον βίον, τῆς ὑπ´ ἐκείνου κυβερνωμένης ἐκκλησίας ἐπιστεύθη τοὺς οἴακας· ὁ δὲ ἀξιάγαστος Πρωτογένης γεωργεῖν ἐτάχθη τὰς Κάρρας, πόλιν κεχερσωμένην καὶ ἀκανθῶν Ἑλληνικῶν πεπληρωμένην καὶ πολλῆς δεομένην φιλοπονίας. Ταῦτα μὲν οὖν μετὰ τὴν τῶν ἐκκλησιῶν εἰρήνην ἐγένετο.

suivant

L'AN DE N. S.  370 VALENTINIEN ET VALENS

CHAPITRE XVIII.

Exil d'Euloge, et de Protogène.

Comme ils gardaient tous un profond silence, le Préfet adressa sa parole à Euloge, qui était le premier, et lui demanda pourquoi il ne répondait rien. C'est, dit-il, que je ne croyais pas devoir répondre, puisque je n'étais pas interrogé. Il y a pourtant longtemps que je parle, repartit le Préfet, et que je vous exhorte à prendre une résolution qui vous soit utile. J'ai cru, répondit Euloge, que votre 238 discours s'adressait à l'assemblée, et que je ne devais pas y répondre à l'exclusion de tous les autres; que si vous avez agréable de m'interroger seul, je vous déclarerai franchement mes sentiments. Alors le Préfet lui dit : Communiquez avec l'Empereur. Euloge lui répondit par une fine, et délicate raillerie: Est-ce qu'il a joint en sa personne la dignité Episcopale, à l'autorité Souveraine ? Le Préfet piqué de cette réponse, lui dit de mauvaises paroles, et ajouta ce qui suit : Je ne vous ai pas dit, grossier et stupide que vous êtes, que l'Empereur possède l'honneur du Sacerdoce, aussi bien que la puissance de commander, je vous ai exhorté seulement à entrer dans la communion de ceux, qui sont dans la communion de l'Empereur. Mais ce sage vieillard ayant répondu qu'ils avaient un Pasteur à la conduite duquel ils étaient soumis, le Préfet assembla quatre-vingts Ecclésiastiques, et les exila en Thrace. Les habitants des villes par où ils passèrent leur rendirent de grands honneurs, allèrent au devant d'eux, et les louèrent d'avoir vaincu par leur confiance les ennemis de la foi. La jalousie de ces ennemis ayant fait entendre à l'Empereur que l'exil, par lequel il avait prétendu les déshonorer, leur était glorieux, il les fit séparer, et les envoya deux à deux, les uns en Thrace, les autres en Arabie, et les autres dans la Thébaïde. .On dit que les persécuteurs furent si cruels que de séparer les personnes qui étaient unies par les liens les plus étroits de la nature, et d'emmener les frères l'un d'un côté, et l'autre de l'autre. Euloge qui tenait le premier rang, et Protogène qui tenait le second, furent exilés à Antinoüs.

Je n'ai 239 garde de passer sous silence les grandes vertus qu'ils y firent éclater. Ils trouvèrent un Evêque Orthodoxe, et assistèrent aux assemblées de son Eglise. Mais ayant remarqué qu'il n'y avait qu'un très petit nombre de fidèles, et en ayant demandé la raison, ils apprirent avec douleur que la plus grande partie des habitants étaient encore engagés dans les erreurs du Paganisme. Ils ne se contentèrent pas d'en gémir devant Dieu, et d'en concevoir une compassion stérile. Ils travaillèrent sérieusement à leur conversion, Euloge s'enferma dans une cellule, où il passa les jours et les nuits en prières, pour le succès d'une si sainte entreprise. Protogène qui avait étudié les lettres saintes, et profanes, et qui était fort exercé à écrire en abrégé, enseigna les enfants, leur dicta les Psaumes de David, et leur fit apprendre les endroits les plus utiles des livres des Apôtres. Un de ses écoliers étant tombé malade, il alla le visiter, le prit par la main, et le guérit par la seule force de sa parole. Quand le bruit de ce miracle eut été répandu par la ville, les pères des autres enfants  le prièrent de rendre la santé de la même sorte, aux malades qu'ils avaient dans leurs maisons. Mais il leur dit qu'il ne pouvait prier Dieu pour la guérison de leurs malades, qu'ils n'eussent reçu auparavant le Baptême. Le désir qu'ils avaient de guérir, leur fit accepter  sans  peine cette condition, et ainsi ils reçurent en même temps la santé du corps, et celle de l'âme. Quand il avait disposé quel qu'un qui se portait bien à recevoir le Baptême, il le menait à Euloge, frappait à la porte de sa cellule, le priait d'ouvrir, et de 240 marquer au sceau du Seigneur celui qu'il lui amenait. Que si Euloge se plaignait qu'il interrompait sa prière, il lui répondait qu'elle était moins nécessaire, que le salut de ceux qui revenaient de leur égarement, et qui renonçaient à l'erreur. Tout le  monde l'admirait de ce qu'ayant des lumières si pures, et outre ces lumières le don de faire des miracles, il respectait Euloge comme son ancien, et lui amenait ceux qu'il avait instruits, afin qu'il leur conférât le Baptême, et il n'y avait personne qui ne louât sa modestie, et qui ne l'en estimât davantage. Lorsque la tempête fut apaisée, et: qu'ils eurent permission de retourner en leur pays, tout le peuple les conduisît en pleurant, et l'Évêque qui se voyait privé de leur secours, les regretta plus que personne. Euloge fut chargé de la conduite de l'Eglise d'Edesse, après que Barsès son Evêque eut été appelé à une vie qui est exempte de douleur. Protogène fut mis dans un champ inculte, tout rempli d'épines, et ou il y avait beaucoup à travailler. C'est ainsi que je parle de la ville de Carras, ou il y avait encore quantité de païens, et où il fut ordonné Évêque. Cela n'arriva, comme je le viens de dire que depuis que la paix eut été rendue à l'Eglise.

suivant