Théodoret

THÉODORET

 

HISTOIRE DE L'EGLISE

ΤΟΜΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

LIVRE IV PARTIE II. (XIX à XXXVII)

Livre IV PARTIE I - Livre V

 

 

 

94 HISTOIRE DE L'EGLISE

Ecrite par

THÉODORET.

 

 LIVRE QUATRIEME.

 

précédent

ιθʹ.

Περὶ τοῦ ἁγίου Βασιλείου τοῦ Καισαρείας ἐπισκόπου, καὶ τῶν κατ´ αὐτοῦ γεγενημένων ὑπὸ Βάλεντος τοῦ βασιλέως καὶ Μοδέστου ὑπάρχου.

Ὁ δὲ Βάλης, πᾶσαν ὡς ἔπος εἰπεῖν ἐκκλησίαν τοῦ ποιμένος γυμνώσας, εἰς τὴν Καισάρειαν ὥρμησεν ἧς οἰκήτορες Καππαδόκαι ἡγεῖτο δὲ ταύτης τηνικαῦτα Βασίλειος, ὁ τῆς οἰκουμένης φωστήρ. Προὔπεμψε δὲ τὸν ὕπαρχον, ἐντειλάμενος ἢ πεῖσαι τὸν Βασίλειον τὴν πρὸς Εὐδόξιον ἀσπάσασθαι κοινωνίαν ἢ μὴ πειθόμενον ἐξελάσαι. Τοῦ γὰρ ἀνδρὸς τὸ κλέος προπεπυσμένος πρώτῳ προσβαλεῖν οὐκ ἠθέλησεν, ἵνα μὴ γενναίως τὴν προσβολὴν δεξάμενος καὶ ταύτην ἀποκρουσάμενος ἀνδρείας τοῖς ἄλλοις ἀρχέτυπος γένηται. Ἀλλ´ ἀράχνης ἱστῷ τὸ μηχάνημα παραπλήσιον ὤφθη. ἤρκεσε γὰρ τοῖς ἄλλοις ἀρχιερεῦσιν εἰς ὠφέλειαν τὰ παλαιὰ διηγήματα, καὶ οἷόν τινες πύργοι τὸν τῆς πίστεως περίβολον ἀκλινῆ διετήρησαν. Ὁ μέντοι ὕπαρχος εἰς τὴν Καισάρειαν ἀφικόμενος καὶ Βασίλειον τὸν μέγαν μεταπεμψάμενος, τιμῆς τε ἠξίωσε καὶ λόγοις πρὸς αὐτὸν ἠπίοις ἐχρήσατο, εἶξαί τε τῷ καιρῷ παραινῶν καὶ μὴ προέσθαι τοσαύτας ἐκκλησίας δι´ ὀλίγην δογμάτων ἀκρίβειαν· ὑπισχνεῖτο δὲ καὶ τὴν βασιλέως φιλίαν καὶ τὰς ἐκ ταύτης δι´ αὐτοῦ πολλοῖς ἐσομένας εὐεργεσίας. Ὁ δὲ θεῖος ἐκεῖνος ἀνὴρ μειρακίοις ἔφη τούτους ἁρμόττειν τοὺς λόγους.

« Ἐκεῖνοι γὰρ καὶ οἱ ἐκείνοις προσόμοιοι περὶ τὰ τοιαῦτα κεχήνασιν· οἱ δὲ τοῖς θείοις λογίοις ἐντεθραμμένοι προέσθαι μὲν τῶν θείων δογμάτων οὐδεμίαν ἀνέχονται συλλαβήν, ὑπὲρ δὲ τούτων, εἰ δέοι, καὶ πάσας τοῦ θανάτου τὰς ἰδέας ἀσπάζονται. Τὴν δὲ βασιλέως φιλίαν μέγα μὲν ἡγοῦμαι μετ´ εὐσεβείας, δίχα δὲ ταύτης ὀλεθρίαν ἀποκαλῶ. »

Τοῦ δὲ ὑπάρχου χαλεπήναντος καὶ ἀνόητον εἶναι φήσαντος, ὁ θεῖος ἔφη Βασίλειος·

« Ταύτην ἔχειν εἰς ἀεὶ τὴν ἄνοιαν εὔχομαι. »

Ἐπειδὴ δὲ ἐξελθεῖν προσετάχθη καὶ τὸ πρακτέον βουλεύσασθαι καὶ τῇ ὑστεραίᾳ δηλῶσαι τὴν γνώμην (συνῆπτο δὲ τοῖς λόγοις καὶ ἀπειλή), φάναι λέγεται ὁ πανεύφημος ἐκεῖνος ἀνήρ·

« Ἐγὼ μὲν ὁ αὐτός σοι καὶ αὔριον ἥξω· σὺ δὲ μὴ μεταβάλῃς τὴν γνώμην, ἀλλὰ χρῆσαι ταῖς ἀπειλαῖς. »

Μετὰ τούσδε τοὺς λόγους ὁ ὕπαρχος ὑπαντήσας τῷ βασιλεῖ ἀπήγγειλέ τε τὰ εἰρημένα καὶ τὴν τοῦ ἀνδρὸς ἀνεδίδαξεν ἀρετήν, καὶ τὸ τῆς ψυχῆς ἀνδρεῖον καὶ θαρραλέον ἐμήνυσε. Καὶ τότε μὲν σιγήσας ὁ βασιλεὺς εἰσελήλυθεν.

Ἐπειδὴ δὲ κατὰ τῆς οἰκίας εἶδεν θεηλάτους καταπεμφθείσας πληγὰς (ὅ τε γὰρ υἱὸς αὐτοῦ ἀρρωστήσας παρ´ αὐτὰς ἦν τοῦ θανάτου τὰς πύλας καὶ τὴν γαμετὴν διάφορα ἐπολιόρκει παθήματα) καὶ τὴν αἰτίαν ἐπέγνω τῶν σκυθρωπῶν, τὸν θεῖον ἄνθρωπον, ὃν κολάσειν ἠπείλησεν, ἐλθεῖν εἰς τὴν οἰκίαν ἠντιβόλησεν. Οἱ δὲ στρατηγοὶ τοῖς βασιλικοῖς διηκόνουν προστάγμασι. Τότε ὁ μέγας Βασίλειος καταλαβὼν τὰ βασίλεια καὶ τὸν τοῦ βασιλέως υἱὸν παρ´ αὐτὴν ὄντα τὴν τελευτὴν θεασάμενος, πρὸς τὴν ζωὴν τοῦτον ἀναστρέψειν ὑπέσχετο, εἰ τοῦ παναγίου διὰ τῶν εὐσεβούντων ἀξιωθείη βαπτίσματος· καὶ ταῦτα εἰπὼν ἐξελήλυθεν. Ὁ δὲ τῶν ὅρκων κατὰ τὸν ἀνόητον μεμνημένος Ἡρώδην τοῖς συμπαροῦσιν αὐτῷ ἐκ τῆς Ἀρείου συμμορίας βαπτίσαι τὸ παιδίον προσέταξε· τὸ δὲ παραυτίκα τοῦ βίου τὸ τέλος ἐδέξατο.

Μεταμεληθεὶς δὲ Βάλης καὶ τὴν ἐπιβλαβῆ τῶν ὅρκων ἀλήθειαν λογισάμενος, εἴς τε τὸν θεῖον νεὼν εἰσελήλυθε καὶ τῆς τοῦ μεγάλου Βασιλείου διδασκαλίας ἀπήλαυσε καὶ τῷ θυσιαστηρίῳ τὰ εἰωθότα προσενήνοχε δῶρα. Καὶ εἴσω δὲ αὐτῶν τῶν παραπετασμάτων ἔνθα καθῆστο γενέσθαι κελεύσας, πολλοὺς πρὸς αὐτὸν περὶ τῶν θείων δογμάτων ἐποιήσατο λόγους καὶ δὴ καὶ λέγοντος ἤκουσεν. Παρῆν δέ τις Δημοσθένης καλούμενος τῶν βασιλικῶν προμηθούμενος ὄψων, ὃς τῷ διδασκάλῳ τῆς οἰκουμένης ἐπιμεμψάμενος ἐβαρβάρισεν. Ὁ δὲ θεῖος Βασίλειος μειδιάσας· »ἐθεασάμεθα«, ἔφη, »καὶ Δημοσθένην ἀγράμματον«. Ἐπειδὴ δὲ ἐκεῖνος πλέον δυσχεράνας ἠπείλησε· »σόν ἐστιν«, ἔφη ὁ μέγας Βασίλειος, »τῆς τῶν ζωμῶν καρυκείας φροντίζειν· δογμάτων γὰρ θείων ἐπαΐειν οὐ δύνασαι, βεβυσμένας ἔχων τὰς ἀκοάς«. Ταῦτα μὲν δὴ πρὸς τοῦτον ἔφη. Ὁ δὲ βασιλεὺς οὕτως ἠγάσθη τὸν ἄνδρα ὡς καὶ χωρία τὰ κάλλιστα ὧν εἶχεν αὐτόθι τοῖς ὑπ´ αὐτοῦ φροντιζομένοις δωρήσασθαι πένησιν, οἳ τὸ σῶμα ἅπαν λελωβημένοι πλείονος ὅτι μάλιστα θεραπείας προσδέονται·

Τὴν μὲν οὖν πρώτην τοῦ Βάλεντος προσβολὴν οὕτω διέφυγεν ὁ μέγας Βασίλειος. Ἐπειδὴ δὲ πάλιν ἧκεν αὐτόσε, καὶ τῶν προτέρων ἐπιλελησμένος (ὑπὸ γὰρ τῶν ἐξαπατώντων ἐπολιορκεῖτο τὴν γνώμην) τῆς τῶν ἐναντίων αὐτὸν αὖθις γενέσθαι μερίδος παρῄνεσεν, εἶτα μὴ πείσας τὸν περὶ τῆς ἐξορίας γραφῆναι νόμον ἐκέλευσε. Τοῦτον δὲ τῇ χειρὶ πειραθεὶς βεβαιῶσαι οὐδεμίαν στοιχείου κεραίαν ἐξέτεινεν· ὁ γὰρ κάλαμος συνετρίβη. Ἐπειδὴ δὲ καὶ ὁ δεύτερος καὶ ὁ τρίτος κάλαμος ταὐτὸ πάθος ὑπέμεινε καὶ βεβαιῶσαι τὸν δυσσεβῆ νόμον ἐκεῖνον ἐφιλονείκει, ἐσείσθη μὲν ἡ δεξιὰ καὶ τρόμον ἐδέξατο· δείματος δὲ πλήρης ἡ ψυχὴ γενομένη ἀμφοῖν τοῖν χεροῖν τὸν χάρτην διέρρηξε. Καὶ πέπεικε τῶν ὅλων ὁ πρύτανις ὡς καὶ τοὺς ἄλλους αὐτὸς ἐνδέδωκεν ἐκεῖνα παθεῖν, καὶ τοῦτον τῶν ἐπιβουλῶν ἀπέφηνε κρείττονα· διὰ μὲν τῶν περὶ τοῦτον γεγενημένων τὴν δύναμιν τὴν οἰκείαν δεικνύς, διὰ δὲ τῆς ἑτέρας οἰκονομίας τῶν ἀρίστων ἀνδρῶν τὴν ἀνδρείαν κηρύττων. Ἐνταῦθα μὲν οὖν ὁ Βάλης προσβαλὼν τῆς ἐλπίδος ἐψεύσθη.

précédent

L'AN DE N. S.  370 VALENTINIEN ET VALENS

241 CHAPITRE XIX.

Vertus admirables de saint Basile Évêque de Césarée en Cappadoce.

VaIens ayant privé presque toutes les Eglises de leurs Pasteurs, fit un voyage à Césarée, ville de Cappadoce, où le célèbre Basile répandait alors la lumière de sa doctrine. Il commanda au Préfet du Prétoire, d'aller devant lui et de persuader à Basile de communiquer avec Eudoxe, ou s'il ne pouvait le lui persuader, de le chasser de la ville. La connaissance qu'il avait du mérite de Basile fut cause qu'il ne le voulut pas attaquer le premier, de peur que la vigueur de sa résistance ne servît de modèle aux autres. Mais ce ménagement-là lui fut inutile ; car les Évêques avaient assez d'autres exemples plus anciens à suivre, pour se rendre inébranlables dans la foi. Le Préfet étant arrivé à Césarée envoya quérir Basile, et lui parla en termes fort civils pour lui persuader de s'accommoder au temps, et de ne pas perdre un si grand nombre d'Eglises pour de légères questions de doctrine. Il lui promit même que s'il en usait de la sorte, il gagnerait les bonnes grâces de l'Empereur, et obtiendrait aisément de lui tout ce qu'il voudrait lui demander pour les autres.

Ces discours, lui répondit cet homme rempli de l'esprit de Dieu, peuvent être faits à de jeunes gens, ou à ceux qui ont des inclinations semblables à celles des jeune gens: Mais ceux qui sont nourris de la  242  parole de Dieu, sont prêts de mourir, s'il était besoin, pour conserver la moindre syllabe de la doctrine, bien loin de la vouloir abandonner. J'estime fort l'honneur des bonnes grâces du Prince, quand elles sont jointes à la piété ; mais autrement, je les tiens pernicieuses.

Le Préfet mal satisfait de cette réponse, lui ayant dit qu'il avait perdu le sens, il repartit

Je souhaite de l'avoir toujours perdu de la sorte.

Enfin on dit que ce Magistrat lui ayant commandé avec menaces de se. retirer, pour songer sérieusement à ce qu'il aurait à faire, et de lui venir dire le lendemain sa résolution, il lui répondit :

Je serai demain dans la même disposition qu'aujourd'hui ; ne changez non plus que moi, et faites tout ce que vous me menacez de faire.

Le Préfet alla après cela au devant de l'Empereur, lui rapporta la conférence qu'il avait eue avec Basile, et lui représenta la sentence avec laquelle ce Prélat lui avait répondu. L'Empereur entra dans la ville  sans  lui rien dire ;

mais quand il vit les châtiments de Dieu dans sa maison, son fils malade à l'extrémité, et sa femme tourmentée par de violentes douleurs, il reconnut d'où ces maux-là procédaient, et: envoya les premiers Officiers de son armée vers cet homme de Dieu, à qui il avait fait auparavant de si terribles menaces, pour le prier de prendre la peine de venir à son Palais. Basile étant allé, et y ayant vu le fils de l'Empereur, tout prêt d'expirer, promit de lui rendre la santé, pourvu qu'il reçut le Baptême par le ministère des Prêtres Orthodoxes, et se retira. Mais Valens se souvenant de la promesse qu'il avait faite avec serment aux E- 243  vêques Ariens, comme Hérode se souvenait autrefois de celle qu'il avait faite à Hérodiade, leur permit de baptiser son fils qui mourut aussitôt qu'il eu été baptisé.

L'Empereur étant touché d'un véritable regret, et reconnaissant combien ses serments lui avaient été préjudiciables, alla à l'Eglise, entendit le Sermon de Basile, et fit son offrande a l'Autel. Basile l'ayant fait entrer dans l'enceinte où il était assis, l'entretint fort longtemps touchant la doctrine de l'Eglise. Démosthène Maître d'Hôtel de l'Empereur, était présent qui ayant voulu reprendre le Maître du monde, fit une faute contre la pureté de la langue. Basile lui dit en riant : Nous avons vu Démosthène manquer contre les règles de la Grammaire. Démosthène s'étant mis en colère, et ayant usé de menaces, Basile lui répliqua : Vous n'êtes propre qu'à avoir soin des fausses, et il ne vous appartient pas d'entendre la doctrine de Dieu, parce que vous avez les oreilles de l'esprit bouchées. Valens conçut une si haute idée de la vertu de Basile, qu'il donna en sa considération les plus belles terres qu'il eût aux pauvres, qui étant incommodés de tout le corps, avaient plus besoin de secours que les autres.

Voila comment Basile évita la première persécution que l'Empereur lui avait voulu faire. Mais ce Prince étant retourné une autre fois à Césarée, et ayant alors oublié tout ce que Basile lui avait dit, tâcha de lui persuader de communiquer avec le parti contraire, et n'ayant pu rien gagner sur son esprit, il commanda qu'on expédiât un ordre, pour l'envoyer en exil. Quand il le voulut signer sa plume se rompit, 244 et  cela lui  arriva trois fois. Sa main commença ensuite à trembler, et enfin son esprit ayant été saisi/î de crainte, il déchira l'ordre. Dieu fit voir clairement par ce miracle, la grandeur de sa puissance que s'il n'a pas délivré de la même sorte d'autres Saints de leurs ennemis : c'est qu'il voulait éprouver leurs forces.

 

κʹ.

Περὶ τῆς τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τελευτῆς καὶ τῆς Πέτρου χειροτονίας.

Ἐν Ἀλεξανδρείᾳ δέ, Ἀθανασίου τοῦ νικηφόρου μετὰ τοὺς πολλοὺς ἀγῶνας καὶ τοὺς ἰσαρίθμους στεφάνους λύσιν τῶν πόνων εἰληφότος καὶ εἰς τὴν πόνων ἐλευθέραν βιοτὴν μεταστάντος, Πέτρος ἀνὴρ ἄριστος τὴν προεδρίαν ἐδέξατο, πρώτης μὲν τῆς μακαρίας ἐκείνης ψηφισαμένης αὐτὸν κεφαλῆς, πάντων δὲ συμψήφων γεγενημένων, καὶ τῶν ἱερωμένων καὶ τῶν ἐν τέλει καὶ ἀξιωτάτων. Καὶ ὁ λαὸς δὲ ἅπας ταῖς εὐφημίαις ἐδήλου τὴν ἡδονήν· τῶν γὰρ Ἀθανασίου συμμετέσχεν ἱδρώτων καὶ ἐνδημοῦντί τε καὶ ἀποδημοῦντι συνῆν καὶ τοὺς παντοδαποὺς σὺν ἐκείνῳ κινδύνους ὑπέμεινεν. Διά τοι τοῦτο καὶ τῶν ἀρχιερέων συνέδραμον οἱ πελάζοντες, καὶ τὰς ἀσκητικὰς καταλιπόντες παλαίστρας οἱ ἐν ἐκείναις διάγοντες τὸν Ἀθανασίου θρόνον κληρονομῆσαι τὸν Πέτρον ἠξίουν.

  

L'AN DE N. S.  370 VALENTINIEN ET VALENS

CHAPITRE XX.

Mort de saint Athanase. Sacre de Pierre.

Athanase ayant enfin été appelé à une vie exempte de douleur, après avoir donné un nombre presque infini de combats pour la défense de la foi et avoir remporté autant de victoires, Pierre fut placé sur le Siège de l'Eglise d'Alexandrie. Athanase l'avait désigné pour lui succéder, et il avait depuis été élu, par le consentement unanime tant des Ecclésiastiques, que des personnes les plus qualifiées de la ville, et avec l'applaudissement et l'approbation générale du peuple. Il avait partagé avec Athanase ses travaux, à ses périls, et l'avait accompagné soit à Alexandrie, ou dans ses voyages. Les Evêques, et les Moines d'alentour se rendirent à la ville, et demandèrent avec insistance qu'il fût ordonné

 

καʹ.

Περὶ Λουκίου τοῦ Ἀρειανοῦ.

Ἐπειδὴ δὲ τοῖς ἀρχιερατικοῖς αὐτὸν ἐνίδρυσαν θώκοις, εὐθὺς ὁ τοῦ ἔθνους ἡγούμενος, τὸν Ἑλληνικὸν καὶ Ἰουδαϊκὸν ὅμιλον συναθροίσας, τοὺς τῆς ἐκκλησίας ἐκύκλωσε περιβόλους ἐξιέναι τῷ Πέτρῳ παρεγγυῶν· καὶ γὰρ ἄκοντα ἐξελάσειν ἠπείλει. Ἐποίει δὲ ταῦτα τῷ βασιλεῖ μὲν δῆθεν τὰ θυμήρη πραγματευόμενος καὶ τοὺς τἀναντία φρονοῦντας ἀναπιμπλὰς συμφορῶν, τῇ δέ γε ἀληθείᾳ τῆς δυσσεβοῦς ὀργῆς ἐμφορούμενος. Τῆς γὰρ τῶν εἰδώλων θεραπείας ἐξήρτητο, καὶ λαμπροτάτην ὑπελάμβανεν ἑορτὴν τῆς ἐκκλησίας τὴν ζάλην. Πέτρος μὲν οὖν ὁ θαυμάσιος, τὸν ἀδόκητον θεασάμενος πόλεμον, λαθὼν ἐξελήλυθε καὶ σκάφους ἐπιβὰς εἰς τὴν Ῥώμην ἀπῆρεν. Ὀλίγων δὲ διελθουσῶν ἡμερῶν, Εὐζώϊος ἀπὸ Ἀντιοχείας Λούκιον ἄγων ἀφίκετο καὶ τὰς ἐκκλησίας ἐκείνῳ παρέδωκεν, οὗ τῆς δυσσεβείας καὶ παρανομίας καὶ τὰ Σαμόσατα πεῖραν ἔλαβε. Τὸ δὲ πλῆθος ταῖς Ἀθανασίου διδασκαλίαις ἐντεθραμμένον, εἶτα ἐναντίαν τροφὴν θεασάμενον, τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀπέστη συλλόγων. Ὁ δὲ Λούκιος, δορυφόροις κεχρημένος τοῖς τῶν εἰδώλων θεραπευταῖς τοὺς μὲν ᾐκίζετο, τοὺς δὲ καθεῖργε, τοὺς δὲ δραπετεύειν ἠνάγκαζεν, ἄλλων δέ, βαρβάρων δίκην, ἐπόρθει τὰς οἰκίας. Ἀλλὰ ταῦτα ἄμεινον ὁ ἀξιάγαστος Πέτρος ἐν ἐπιστολῇ διηγήσατο· ἐγὼ δὲ μίαν ἀνοσιουργίαν τοῦ Λουκίου διηγησάμενος ἐκείνην ἐνθήσω τῇ συγγραφῇ τὴν ἐπιστολήν.

Ἄνδρες ἐν Αἰγύπτῳ τὴν τῶν ἀγγέλων πολιτείαν ζηλώσαντες τοὺς μὲν πολιτικοὺς θορύβους ἀπέδρασαν, τὴν ἐν ἐρήμῳ δὲ προείλαντο βιοτὴν καὶ τὴν ψαμμώδη καὶ ἄκαρπον καρποφόρον ἀπέφηναν, καρπὸν τῷ θεῷ ἥδιστόν τε καὶ κάλλιστον φέροντες ἣν ἐνομοθέτησεν ἀρετήν. Ταύτης πολλοὶ μὲν ἦρξαν καὶ ἄλλοι τῆς πολιτείας, παιδοτρίβης δὲ ἄριστος τῶν ἀσκητικῶν ἐγένετο συνταγμάτων Ἀντώνιος ἐκεῖνος ὁ πολυύμνητος, ἀρετῆς παλαίστραν τοῖς ἀσκηταῖς ἀποφήνας τὴν ἔρημον. Τοὺς ἐκείνου οὖν θιασώτας (αὐτὸς γὰρ μετὰ τῶν μεγίστων τε καὶ καλλίστων φορτίων εἰς τοὺς ἀπηνέμους λιμένας καθώρμιστο) ὁ δύστηνος ἐξήλασεν καὶ τρισάθλιος. Τοὺς δὲ τῶν θείων ἐκείνων ἡγουμένους χορῶν, Μακάριόν τε τὸν ἀοίδιμον καὶ τὸν ἐκείνου γε ὁμώνυμον καὶ Ἰσίδωρον καὶ τοὺς ἄλλους ἐκ τῶν σπηλαίων ἐξαγαγών, εἴς τινα νῆσον ἐξέπεμψεν ὑπὸ δυσσεβῶν οἰκουμένην ἀνθρώπων καὶ μηδένα πώποτε δεξαμένην εὐσεβείας διδάσκαλον. Τοῦ δὲ πορθμείου τῇ γῇ τῆς νήσου πελάσαντος, ὁ δαίμων ὁ παρ´ ἐκείνοις τιμώμενος τὸ ἱδρυμένον καταλιπὼν εἴδωλον, ὅπερ εἶχε παλαιὸν οἰκητήριον, τὴν τοῦ ἱερέως ἐξέμηνε θυγατέρα καὶ βακχευομένην πρὸς τὴν ἀκτὴν ἐξήγαγεν, ᾗ τὸ πορθμεῖον οἱ ἐρέται προσώρμισαν· ὀργάνῳ δὲ τῇ γλώττῃ χρησάμενος τῆς κόρης, ἐβόα δι´ αὐτῆς ἅπερ ἐν Φιλίπποις ἡ τὸ πνεῦμα τοῦ Πύθωνος ἔχουσα. ἤκουον δὲ ἅπαντες, καὶ ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ἐκείνου τοῦ δαίμονος λέγοντος·

« Ὢ τῆς ὑμετέρας δυναστείας, ὦ θεράποντες τοῦ Χριστοῦ, πανταχόθεν παρ´ ὑμῶν ἐληλάμεθα ἀπὸ πόλεων καὶ κωμῶν, ἀπὸ ὀρέων καὶ βουνῶν, ἀπὸ τῆς οἰκητόρων ἐστερημένης ἐρήμου. ἠλπίσαμεν ἐν τῷδε τῷ νησυδρίῳ διάγοντες τῶν ὑμετέρων ἀπηλλάχθαι βελῶν, καὶ τῆς ἐλπίδος ἐψεύσθημεν· ἐνταῦθα γὰρ ὑμᾶς ἐξέπεμψαν οἱ διώκοντες, οὐχ ἵνα ὑμᾶς ἀνιάσωσιν, ἀλλ´ ἵνα ἡμᾶς δι´ ὑμῶν ἐξελάσωσιν. Ἀφιστάμεθα καὶ τῆς νησίδος· ταῖς γὰρ τῆς ἀρετῆς ὑμῶν ἀκτίσι βαλλόμεθα».

ταῦτα λέγοντες καὶ τὰ τούτοις προσόμοια, εἰς μὲν τὸ ἔδαφος τὴν κόρην κατέβαλον, αὐτοὶ δὲ φροῦδοι πάμπαν ἐγένοντο. Ὁ δὲ θεῖος ἐκεῖνος χορὸς προσευξάμενος τὴν κόρην ἀνέστησεν, καὶ τῷ γεγεννηκότι σωφρονοῦσάν τε καὶ ἐρρωμένην ἀπέδωκεν· οἱ δὲ τοῦ θαύματος θεαταὶ πρὸ τῶν ἁγίων ἐκείνων ποδῶν κυλινδούμενοι τῶν τῆς σωτηρίας ἐφοδίων μεταλαχεῖν ἠντιβόλησαν. Καὶ τὸ μὲν τῶν εἰδώλων κατέλυσαν τέμενος, ταῖς δὲ τῆς διδασκαλίας ἀκτίσι καταυγασθέντες τῆς τοῦ παναγίου βαπτίσματος ἠξιώθησαν χάριτος. Τούτων ἐν τῷ ἄστει δήλων γεγενημένων, πανδημεὶ συνῆλθον ἅπαντες, τῷ Λουκίῳ λοιδορούμενοι καὶ θεήλατον σφὰς ὀργὴν καταλήψεσθαι λέγοντες εἰ μὴ τῶν ἁγίων ἐκείνων ὁ θεῖος ἀφεθείη χορός· οὕτω δείσας ὁ Λούκιος τὸν τῆς πόλεως θόρυβον ἐπανελθεῖν τοῖς θεσπεσίοις ἀνδράσιν ἐπέτρεψεν εἰς τὰ σπήλαια.

Ἱκανὰ μὲν δὴ καὶ ταῦτα δεῖξαι τὴν ἐκείνου βδελυρίαν τε καὶ ἀσέβειαν· σαφέστερον δὲ τὰς τολμηθείσας διδάξει παρανομίας τοῦ θαυμασίου Πέτρου τὰ γράμματα. Ἐγὼ δὲ τὸ μῆκος φεύγων τὰ ἐν μέσῳ κείμενα τῆς ἐπιστολῆς ἐνθήσω τῇ συγγραφῇ.

L'AN DE N. S.  371 VALENTINIEN ET VALENS

245 CHAPITRE XXI.

Violences commises par Lucius.

Aussitôt qu'il eut été placé sur le trône Episcopal, le Gouverneur de la Province investit l'Eglise avec une troupe de Juifs, et de Païens, et menaça Pierre de l'en chasser, s'il n'en sortait volontairement. Il persécutait de la sorte ceux qui croient d'un autre sentiment que l'Empereur, à dessein en apparence de lui faire sa Cour, mais en effet de contenter sa passion, car il était fort attaché au culte des Idoles, et se réjouissait fort des disgrâces des Chrétiens. Pierre ayant vu cette guerre qu'on lui avait suscitée si inopinément, sortit secrètement d'Alexandrie, monta sur un vaisseau, et alla à Rome. Quelques jours après Euzoïus arriva d'Antioche à Alexandrie, et mit en possession des Eglises Lucius, qui comme nous l'avons vu, avait donné dans Samoaate tant de preuves de son injustice, et de son impiété. Lorsque le peuple qui avait été nourri de la saine doctrine d'Athanase, s'aperçut qu'on lui présentait des aliments différents, ils' abstint des assemblées. Lucius étant entouré d'une troupe de Païens qui lui servaient comme de gardes, fit battre quelques-uns des Catholiques, fit mettre les autres en prison, en contraignit d'autres de s'enfuir, et pilla les maisons des autres. J'insérerai ici une lettre de Pierre, où il décrit toutes ces violences beaucoup mieux que je ne pourrais faire, mais il 246 faut que je rapporte auparavant un événement singulier.

Il y a en Egypte des hommes qui se sont éloignés du bruit des villes, pour mener dans le désert une vie d'Anges, et qui parmi les sablons les plus stériles produisent les fruits de leurs bonnes œuvres. Antoine a été un des plus célèbres Instituteurs de cette manière de vivre ; mais depuis qu'il fut heureusement arrivé au port de l'immortalité, l'impie Lucius déclara la guerre aux imitateurs de sa vertu, au célèbre Macaire, à un autre du même nom, à Isidore, et à quelques autres, les retira de leurs cellules, et les envoya à une ile, dont les habitants n'avaient jamais reçu aucune teinture de la piété. Dés que leur vaisseau approcha de la côte, le démon qui y était adoré, quitta l'Idole où il faisait sa demeure, pour entrer dans le corps de la fille du Prêtre, et l'ayant agitée avec violence, il la traîna sur le rivage., et lui fit dire quelque chose de fort semblable, à ce que cette fille remplie d'un esprit de Python, dit autrefois dans la ville de Philippe.

O serviteurs de Dieu, s'écria-t-elle, que votre puissance est terrible! Il n'y a point de lieu où vous ne nous poursuiviez. Vous nous avez chassés des montagnes, des collines, et des déserts. Nous espérions que dans cette île abandonnée, nous serions à couvert de vos traits, mais notre espérance était vaine. Vos persécuteurs vous ont envoyés ici pour nous,, chasser, plutôt que pour vous faire aucun déplaisir. Nous nous retirons, car nous ne saurions supporter l'éclat de votre vertu.

Les démons ayant parlé de la sorte par la bouche de cette fille, ils la jetèrent à 247 terre, et se retirèrent. Les saints Solitaires s'étant mis en prières, la relevèrent, et la rendirent à son père, saine de corps, et d'esprit. Ceux qui furent témoins de ce miracle, se jetèrent à leurs pieds, et les supplièrent de leur montrer le chemin du salut. Ils démolirent eux-mêmes le Temple du démon qu'ils avaient adoré, reçurent la doctrine de la foi, et le Sacrement de Baptême. Lorsque la nouvelle d'un si merveilleux événement eut été portée à Alexandrie, tout le monde s'assembla, et se souleva contre Lucius, en criant que Dieu donnerait des marques de sa colère, si l'on continuait à persécuter les Saints.

Lucius consentit que les Solitaires retournassent à leurs Cellules, par l'appréhension que le peuple n'excitât une sédition. Ce récit pourrait suffire pour faire voir sa malice ; mais la lettre de Pierre représentera ses autres crimes. Je n'en mettrai ici que le milieu., de peur qu'elle ne paraisse trop longue.

 

κβʹ.

Διήγησις τοῦ μακαρίου Πέτρου τοῦ ἐπισκόπου Ἀλεξανδρείας περὶ τῶν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ συμβεβηκότων.

« Ὁ τοῦ ἔθνους ἡγεμονεύων Παλλάδιος, ἐθνικὸς ὢν τὴν αἵρεσιν καὶ τῶν εἰδώλων ἀεὶ προκυλινδούμενος, κατὰ Χριστοῦ στρατεύεσθαι πολλάκις μελετήσας, τὰ προειρημένα συναθροίσας πλήθη, ὁρμᾷ κατὰ τῆς ἐκκλησίας ὡς ὑποτάξαι βαρβάρους ἐπειγόμενος. Τότε δὴ τὰ χείριστα γέγονεν. Ἀλλὰ καὶ μόνον ὑπαγορεῦσαι θέλων, τῆς μνήμης ὀδύνην μοι παρασχούσης, ἐπαφῆκα δακρύων ἄμετρον φοράν· καὶ ἐπὶ πολὺ ἔμεινα ἂν τοῦτο πάσχων, εἰ μὴ θείῳ λογισμῷ λωφῆσαι παρεσκεύασα. Ἐν γὰρ τῇ καλουμένῃ ἐκκλησίᾳ Θεωνᾶ ἐπεισελθόντα τὰ πλήθη ἀντὶ ῥημάτων σεμνῶν εἰδώλων εὐφημίας ἐπήφιον, ἀντὶ θείων γραφῶν ἀναγνώσεως κρότους χειρῶν ἀσέμνους καὶ κεκλασμένας μετ´ αἰσχρότητος φωνάς, κατὰ τῶν τοῦ Χριστοῦ παρθένων ὕβρεις, ἃς ἡ γλῶττα προφέρειν οὐκ ἀνέχεται· αἰσχρὸν γάρ ἐστι καὶ λέγειν. Καὶ γὰρ μόνον τις τῶν εὖ φρονούντων ταῦτα ἀκούσας ἔβυσε τὰς ἀκοάς, καὶ μᾶλλον ηὔξατο ἂν γενέσθαι κωφὸς ἢ αὐτήκοος γενέσθαι τῆς αἰσχρολογίας αὐτῶν.

Ἀλλ´ εἴθε λόγοις ἀρκούμενοι μόνον ἐξημάρτανον καὶ μὴ πράξει τὴν τῶν· λόγων ἐνίκων ἀσέλγειαν· εὐύποιστος γὰρ ἡ λοιδορία, κἂν οἵα δή ποτ´ οὖν τυγχάνῃ, παρ´ οἷς οἰκεῖ Χριστοῦ φρόνησις καὶ θεῖα διδάγματα. Αὐτοὶ τοίνυν οὗτοι «ὀργῆς σκεύη» τυγχάνοντες «κατηρτισμένα εἰς ἀπώλειαν», τὴν ῥῖνα σιμώσαντες, ψόφον ἀσελγῆ ἀπὸ τῶν μυκτήρων μακρόν, καὶ ἵν´ οὕτως εἴπω, ὡς ἀπὸ κρουνοῦ προχέοντες, τὴν μὲν ἐσθῆτα διέρρησσον τῶν ἁγίων τοῦ Χριστοῦ παρθένων, ὧν ἡ ἄσκησις τύπον ἁγίων 〈ἀγγέλων〉 ἐχαρακτήριζεν, ὡς δ´ ἡ φύσις ἔχει γυμνὰς πᾶσαν τὴν πόλιν ἐθριάμβευον, διαπαίζοντες μετὰ ἀσελγείας ὃν τρόπον ἐβούλοντο, καὶ ὅλως ὠμὰ καὶ ξένα τὰ γενόμενα. Εἰ γοῦν τις ἐπὶ τούτοις συμπαθὼν ἐκώλυεν παραινέσεως χρώμενος λόγοις, τραυματίας ἀπελύετο. Ἀλλὰ φεῦ τῶν συμφορῶν, πολλαὶ βίαιον φθορὰν ὑπέστησαν σώματος, πολλαὶ τῶν παρθένων ῥοπάλοις κατὰ κεφαλῆς τυπτόμεναι ἔμενον ἀχανεῖς, οὐκ ἐπιτρεπομένων τῶν σωμάτων οὐδὲ τῇ ὁσίᾳ παραδίδοσθαι· πολλὰ οὖν μέχρι σήμερον τῶν γονέων ὀδυρομένων οὐχ εὑρίσκεται σώματα. Ἀλλὰ τί τὰ μικρὰ πρὸς τὰ μεγάλα διεξέρχομαι; τί δὲ τούτοις ἐμβραδύνω καὶ μὴ σφοδρῶς ἐπὶ τὰ κατεπείγοντα βαίνω; ἐφ´ οἷς εὖ οἶδ´ ὅτι θαυμάσετε καὶ μενεῖτε ἐπὶ πολὺ σὺν ἡμῖν ἀχανεῖς, ἐξιστάμενοι τῆς φιλανθρωπίας τὸν κύριον ὅτι μὴ ἄρδην τὸ ὅλον συνέστειλεν. Ἃ γὰρ κατὰ τὸ γεγραμμένον μήτε γέγονε μήτε ἠκούσθη ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, ταῦτα ἐπ´ αὐτοῦ τοῦ θυσιαστηρίου ἐπετέλουν οἱ δυσσεβεῖς. Ὡς γὰρ ἐν κρηπίδι σκηνῆς ἀτάκτου, παῖδα τὴν ἄρρενα φύσιν ἐξαρνησάμενον καὶ τὴν γυναικείαν ποθήσαντα, στίβει τοὺς ὀφθαλμοὺς κατὰ τὸ γεγραμμένον διαχρισάμενον καὶ φύκει τὰς ὄψεις ἐρυθήναντα, ὡς τὰ παρ´ αὐτοῖς εἴδωλα, θηλυμόρφῳ τῷ σχήματι, ἐπ´ αὐτοῦ τοῦ θυσιαστηρίου ἔνθα κάθοδον τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐπικαλούμεθα, εὐκύκλῳ τῇ στροφῇ ὧδε κἀκεῖσε τὼ χεῖρε σχηματιζόμενον, ὀρχεῖσθαι παρεσκεύασαν, πλατὺ μὲν γελῶντες, ἀθέσμους δὲ ἐπαφιέντες φωνάς. Οἱ δὲ πάλιν καὶ τοῦτο πρὸς ἀταξίαν ἡγησάμενοι καὶ τὰ παρῳχηκότα εὐπρεπῆ μᾶλλον ἤπερ ἄθεσμα λογισάμενοι, ἐξ αὐτῶν ἕνα γνωριμώτατον ἐν αἰσχρότητι, ὁμοῦ τὴν ἐσθῆτα καὶ τὴν αἰδῶ γυμνωσάμενον ὡς ἡ φύσις ἔχει σχήματος, τῷ τῆς ἐκκλησίας ἐπιβιβάσαντες θρόνῳ δημηγόρον αἰσχρὸν κατὰ Χριστοῦ προσηγόρευσαν. Ἀντὶ γὰρ θείων ῥημάτων αἰσχρότητα προὐβάλλετο, ἀντὶ σεμνῶν λόγων ἀσέλγειαν, ἀντ´ εὐσεβείας ἀσέβειαν, ἀντὶ ἐγκρατείας πορνείαν, μοιχείαν, ἀρσενοκοιτίαν, κλοπήν, πόσιν καὶ βρῶσιν τῷ βίῳ πρὸς τοῖς ἄλλοις εἰσηγούμενος εἶναι χρήσιμα.

Τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων κἀμοῦ τῆς ἐκκλησίας ὑπαναχωρήσαντος (πῶς γὰρ οὐχί, ὅπου στρατιωτῶν ἔφοδοι, ὅπου δῆμος πρὸς ἀταξίαν ἀργυρώνητος, ὅπου φιλοτιμίαι χρημάτων καὶ ἐθνικῶν πλήθη μετὰ μεγίστων ὑποσχέσεων;) ἡμέτερος δῆθεν ἀποστέλλεται διάδοχος, χρυσίῳ τὴν ἐπισκοπὴν ὡς ἀξίωμα κοσμικὸν ἡγησάμενος, Λούκιός τις, λύκου τὴν πονηρίαν καὶ τὰς πράξεις ἔχειν ἐσπουδακώς, οὐκ ἐπισκόπων ὀρθοδόξων συνόδῳ, οὐ ψήφῳ κληρικῶν ἀληθινῶν, οὐκ αἰτήσει λαῶν, ὡς οἱ τῆς ἐκκλησίας διαγορεύουσι θεσμοί. Τῷ δὴ τοιούτῳ συνῆσαν (ἁπλῇ γὰρ εἰσόδῳ τῆς πόλεως ἐπιβαίνειν οὐκ ἠδύνατο) οὐκ ἐπισκόπων τινές, οὐ πρεσβυτέρων, οὐ διακόνων, οὐ λαῶν πλήθη, οὐ προῆγον τοῦτον μονάζοντες ὕμνους ἐκ γραφῶν ἀναμέλποντες, ἀλλ´ Εὐζώϊος ἦν, ὁ πρώην μὲν σὺν Ἀρείῳ καθαιρεθείς, διάκονος ὢν τῆς καθ´ ἡμᾶς Ἀλεξανδρείας, ἐν τῇ κατὰ Νίκαιαν ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ συνόδῳ, ἄρτι δὲ προστασίᾳ τὴν Ἀντιοχέων λυμαινόμενος, καὶ ὁ τῶν κομητατησίων δὲ λαργιτιόνων κόμης, στρατιωτῶν ἐπαγόμενος ἄμετρον πληθύν, ὁ ἐν πάσῃ ἀσεβείᾳ ἀεὶ γνωριζόμενος Μάγνος τοὔνομα· ὃς ἐν τοῖς Ἰουλιανοῦ καιροῖς τὴν Βηρυτίων ἐκκλησίαν ἐμπρήσας (Φοινίκων δ´ αὕτη πόλις ἐπιφανής), ἐπὶ τοῖς τοῦ τῆς μακαρίας μνήμης Ἰοβιανοῦ χρόνοις ἐξ οἰκείων ταύτην ἀνορθῶσαι κατηναγκάσθη, ὀλίγου καὶ τὴν κεφαλὴν τμηθείς, εἰ μὴ φιλανθρωπίας ἐκ πολλῆς περιδρομῆς ἔτυχε βασιλικῆς. Ἀναλογίσασθαι τοίνυν ἐκ τούτου τὸν ὑμέτερον ζῆλον προσήκει, ὃν διεγερθῆναι πρὸς ἐκδικίαν τῶν γενομένων παρακαλῶ, οἷα καὶ ἡλίκα τὰ πλημμεληθέντα κατὰ τῆς τοῦ θεοῦ ἐκκλησίας, τοιούτου τυράννου τοῦ προειρημένου καθ´ ἡμῶν ἐπαναστάντος. Ἅμα γὰρ ὁ παρὰ τῆς ὑμετέρας θεοσεβείας καὶ τῶν ἁπανταχοῦ ὀρθοδόξων ἐπισκόπων πολλάκις ἀπαγορευθεὶς Λούκιος τῆς πρὸς αὐτὸν ἀπεχθῶς διακειμένης ἐπ´ εὐλόγοις ταῖς προφάσεσιν ἐπέστη πόλεως. Οὐ γὰρ μόνον, ὡς ὁ δύσφημος ἐν Ψαλμοῖς ἄφρων, λέγει· «οὐκ ἔστι θεὸς» ἀληθινὸς ὁ Χριστός, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐπιτηδεύμασι διεφθάρη καὶ διέφθειρε, χαίρων ἐπὶ ταῖς κατὰ τοῦ σωτῆρος πεμπομέναις βλασφημίαις παρὰ τῶν «τῇ κτίσει λατρευόντων παρὰ τὸν κτίσαντα». Πῶς γὰρ οὐχί; ὅπου γε παραπλήσιον Ἕλλησιν ἔχων τὸ φρόνημα πρόσφατον τολμᾷ ὁ ἀλιτήριος σέβειν θεόν. Ἐπ´ ὄψεσι γὰρ αὐτῷ τούτους τοὺς ἐπαίνους ἔπεμπον· «καλῶς ἦλθες, ἐπίσκοπε, υἱὸν μὴ λέγων· ὁ Σάραπίς σε φιλῶν εἰσήνεγκε», τὸ πάτριον εἴδωλον ἑαυτῶν ὀνομάζοντες.

Αὐτίκα ῥοπῆς οὐδεμιᾶς παρελθούσης ὁ προειρημένος Μάγνος, ὁ τῆς ἀσεβείας αὐτοῦ κοινωνὸς ἀδιαίρετος καὶ δορυφόρος πικρὸς καὶ σατράπης ὠμότατος, συναθροίσας καὶ τὰ ὑπὸ τὴν ἑαυτοῦ φροντίδα ἐπανακείμενα πλήθη, πρεσβυτέρους καὶ διακόνους τὸν ἀριθμὸν ἐννεακαίδεκα συλλαβόμενος, ὧν τινες τὸ ὀγδοηκοστὸν ὑπερβεβήκασιν ἔτος, ὡς ἁλόντας ἐπὶ μυσαρῷ τινι καὶ νόμῳ Ῥωμαίων ἐχθρῷ, δημόσιον ὁρίσας κριτήριον, κατηνάγκαζεν, οὐκ εἰδὼς τοὺς ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς Χριστιανῶν νόμους, τὴν πατρῴαν παρὰ τῶν ἀποστόλων διὰ τῶν πατέρων ἀποδοθεῖσαν ἡμῖν προδιδόναι πίστιν, ἡδόμενον ἐπὶ τούτῳ καὶ τὸν φιλανθρωπότατον Αὔγουστον Οὐάλεντα διισχυριζόμενος· «πείσθητε, τάλανες», λέγων μεγάλῃ τῇ φωνῇ, «τῷ τῶν Ἀρειανῶν φρονήματι πείσθητε· συγγνωμονήσει γὰρ ὑμῖν τὸ θεῖον, κἂν ἀληθῆ σέβητε θρησκείαν, οὐκ αὐθαιρέτως ἀλλὰ πρὸς ἀνάγκην τοῦτο πράξασι. Τῇ μὲν γὰρ ἀνάγκῃ ἀπολογία περιλείπεται, τῷ δὲ αὐθαιρέτῳ ἀκολουθεῖ κατηγορία. Διὸ τοιούτους λογισμοὺς πρὸ ὀφθαλμῶν τιθέμενοι ἥκετε πρόθυμοι, μελλησμὸν ἀποθέμενοι πάντα, τῷ Ἀρείου ὑπογράφοντες δόγματι, ὃ νῦν κηρύττει ὀνομαστὶ λέγων Λούκιος, εὖ εἰδότες ὡς πειθαρχοῦντες χρήματα καὶ πόρους καὶ γέρα παρὰ βασιλέως ἕξετε, ἀπαναινόμενοι δὲ εἱρκτῆς καὶ στρεβλῶν καὶ βασάνων καὶ μαστίγων καὶ δαμαστηρίων πεῖραν λήψεσθε, χρημάτων ὁμοῦ καὶ κτημάτων στερηθέντες καὶ τῆς πατρίδος μεταναστάντες, εἰς χαλεποὺς οἰκῆσαι τόπους κατακριθήσεσθε».

Ἀλλ´ οὗτος μὲν ὁ γενναῖος, ἀπάτῃ τὴν ἀπειλὴν κεράσας, μεταναστῆναι τῆς εὐσεβοῦς τοὺς πάντας καὶ προὐτρέπετο καὶ κατηνάγκαζε γνώμης. Οἱ δὲ πικρότερον βασάνου πάσης τὴν εἰς εὐσέβειαν προδοσίαν ἡγησάμενοι (ἔχει γὰρ οὕτω), τοιοῖσδε πρὸς αὐτὸν ἀναγκαζόμενοι ἀπήντησαν ῥήμασιν, ἀρετῇ καὶ γενναίῳ φρονήματι ὁμοῦ τὴν ἀπάτην καὶ τὰς ἀπειλὰς ὑποτάξαντες· « Πέπαυσο λοιπόν, πέπαυσο τούτοις ἡμᾶς ἐκφοβῶν τοῖς ῥήμασιν· ἔπεχε εἰκαῖα προφέρειν ῥήματα· ἡμεῖς οὔτε νέηλυν οὔτε πρόσφατον σέβοντες θεόν, κἂν ἐπαφρίζῃς κυμαίνων εἰκῆ καὶ προσρήσσῃς ὡς βίαιος ἄνεμος, τοῖς εὐσεβείας ἄχρι θανάτου ἐμπολιτευόμεθα δόγμασιν, οὐκ ἀδύναμον, οὐκ ἄσοφον, οὐ χωρὶς ἀληθείας πώποτε φρονήσαντες θεόν, οὐ ποτὲ μὲν ὄντα πατέρα, ποτὲ δὲ μὴ ὄντα, κατὰ τὸν δυσσεβῆ τοῦτον Ἀρειανόν, χρονικὸν ἢ πρόσκαιρον δοξάζοντες τὸν υἱόν. Εἰ γὰρ κτίσμα κατὰ τοὺς Ἀρειομανίτας ὁ υἱός, οὐχ ὑπάρχων πατρί, εἰς τὸ εἶναι συστήσεται καὶ ὁ πατήρ, οὐχ ὑφεστῶτος τοῦ υἱοῦ οὐκ ὤν ποτε κατ´ αὐτοὺς πατήρ. Εἰ δὲ ἀεὶ πατήρ ἐστιν, ὑφεστῶτος δηλονότι τοῦ ἐξ αὐτοῦ ἀληθινοῦ καὶ οὐ κατὰ ἀπόρροιαν γεννήματος (ἀπαθὴς γὰρ ὁ θεός), πῶς οὐκ ἄφρων καὶ μανιώδης ὁ «ἦν ὅτε οὐκ ἦν »φρονῶν τὸν υἱόν, δι´ οὗ τὰ πάντα εἰς τὸ εἶναι κατὰ χάριν συνέστη; οἱ γοῦν ἡμέτεροι κατὰ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην πατέρες, ὧν ἐκπεσόντες οὗτοι εἰκότως ἀπάτορες γεγόνασιν, ἐν Νικαίᾳ συνελθόντες, ἀναθεματίσαντες τὴν Ἀρείου κακοδοξίαν, ἧς ὁ νεώτερος οὗτος νῦν προΐσταται, οὐχ ἑτεροούσιον, ὃ νῦν ἡμᾶς εἰπεῖν καταναγκάζεις, τὸν υἱὸν εἰρήκασι τοῦ πατρός, ἀλλ´ ἐκ τῆς αὐτοῦ οὐσίας· ὃ καλῶς μετ´ εὐσεβοῦς διανοίας νοήσαντες, ἐκ πολλῆς τῶν θείων ῥημάτων συλλογῆς ὁμοούσιον ὡμολόγησαν.»

Τὰ δὴ τοιαῦτα καὶ τὰ τούτοις παραπλήσια λέγοντας καθεῖρξεν ἡμερῶν πολλῶν, οἰόμενος τῆς εὐσεβοῦς μετακινήσειν γνώμης. Οἱ δὲ μᾶλλον, ὥσπερ ἐν σταδίῳ τῶν ἀθλητῶν οἱ γενναιότατοι, δειλίαν πᾶσαν ἀποσβέσαντες, ἐπαλείφοντες ἑαυτοὺς τοῖς τῶν πατέρων διὰ θείων λογισμῶν ἀνδραγαθήμασι, γενναιότερον εἶχον περὶ τὴν εὐσέβειαν τὸ φρόνημα, γυμνάσιον ἀρετῆς τὰς στρέβλας ἡγούμενοι. Οὕτω τοίνυν ἀγωνιζομένων καὶ «θέατρον» ὡς ὁ μακάριος ἀπόστολος γράφει γενομένων «καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις», ἐπέτρεχεν ἡ πόλις ἅπασα, ἀθλητὰς θεασαμένη Χριστοῦ καρτερίᾳ τοῦ βασανίζοντος δικαστοῦ νικῶντας τὰς μάστιγας καὶ τρόπαια δι´ ὑπομονῆς κατὰ ἀσεβείας ἐπαίροντας καὶ θριάμβους κατὰ Ἀρειανῶν ἐπιδεικνυμένους· οὓς ὑποτάξας ὁ πικρὸς οὗτος πολέμιος δι´ ἀπειλῶν καὶ ἀπάτης τοῖς εἰς Χριστὸν ἀσεβοῦσιν ἐκδώσειν ἐνόμιζεν. Ἀποκακήσας τοιγαροῦν ταῖς τῶν βασάνων δι´ ἐπινοίας χαλεπῆς προσβολαῖς, ἁπάντων τῶν λαῶν ὀδυρομένων ποικίλως διὰ πολλὰ τῷ θρήνῳ, ὁ πικρὸς καὶ πάσης ἀποδέων φιλανθρωπίας, τὰ συνήθη πάλιν πρὸς ἀταξίαν συναθροίσας πλήθη, ἐπὶ κρίσιν αὐτούς, μᾶλλον δὲ ἕωλον κατάκρισιν, καλεῖ πρὸς τῷ τῆς θαλάσσης λιμένι, πολυωνήτων συνήθως κατ´ αὐτῶν ἐπαφιεμένων τῶν βοῶν παρὰ τῶν εἰδωλολατρῶν καὶ τῶν Ἰουδαίων. Καὶ μὴ θελησάντων εἶξαι τῇ προφανεῖ δυσσεβείᾳ τῶν Ἀρειομανιτῶν, ἀποφαίνεται, τῶν λαῶν πρὸ τοῦ δικαστηρίου πάντων ὀδυρομένων, τῆς Ἀλεξανδρείας μεταναστάντας τὴν Ἡλιούπολιν τῆς Φοινίκης οἰκῆσαι, ἔνθα τῶν ἐνοικούντων οὐδεὶς κἂν ἀκοῦσαι τὸ τοῦ Χριστοῦ ἀνέχεται ὄνομα· εἰδωλικοὶ γὰρ οἱ πάντες. Παραυτὰ σκάφους ἐπιβῆναι προστάξας, αὐτὸς ἑστηκὼς ἐπὶ τοῦ λιμένος (πλησίον γὰρ ἐν δημοσίῳ λουτρῷ τὴν κατάκρισιν κατ´ αὐτῶν ὥρισε) γυμνὸν ἐπιδεικνύμενος τὸ ξίφος, νομίσας ἐκ τούτου φοβεῖν τοὺς τῇ διστόμῳ μαχαίρᾳ τοὺς πολεμίους δαίμονας πολλάκις κατατρώσαντας, οὕτω δὴ οὖν ἀποπλεῖν αὐτοὺς κελεύει, οὐκ ἐμβαλλομένους ἐπιτήδεια, οὐ παραμύθιόν τι τὸ σύνολον τῆς ἐξορίας ἔχοντας, καὶ τὸ θαυμαστὸν καὶ ἄπιστον, τῆς θαλάττης ἐπαφριζούσης καὶ δυσχερῶς οἶμαι δι´ αὐτὸ τοῦτο φερούσης καὶ μὴ βουλομένης, ἵν´ οὕτως εἴπω, δι´ ὑποδοχῆς τῶν ἀνδρῶν ἀδίκῳ κοινωνῆσαι κελεύσματι· ἐνέφαινε γὰρ καὶ τοῖς ἀγνοοῦσι καὶ τοῦ κρίναντος τὴν βάρβαρον προαίρεσιν.

Ἔστι γοῦν ἀληθῶς εἰπεῖν· «ἐξέστη ὁ οὐρανὸς ἐπὶ τούτῳ». Ἐστέναξε γὰρ ἡ πόλις ἅπασα καὶ μέχρι δὲ νῦν θρηνεῖ. Καὶ οἱ μὲν ἀλλεπάλλῃ τῇ χειρὶ κτύπον ἐκ στηθῶν μακρὸν ἀπέπεμπον, οἱ δὲ τὰς χεῖρας ὁμοῦ καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς οὐρανὸν ἀνέτεινον τὴν βίαν διαμαρτυρόμενοι, μόνον οὐχὶ λέγοντες· «ἄκουε, οὐρανέ, καὶ ἐνωτίζου, γῆ», ὅτι παράνομα τὰ γιγνόμενα. Καὶ ὅλως οἰμωγῆς τὸ πᾶν ἐπεπλήρωτο, καὶ μέλη καὶ θρῆνος ἦν ἐν πάσῃ τῇ πόλει χορεύων, καὶ ποταμὸς ἐκ δακρύων σχεδὸν καλύπτων πλημμύρᾳ τὴν θάλατταν τοῖς ἅπασιν ἄφνω προσεγίνετο. Ὅτε τοίνυν ὁ προειρημένος ἐπὶ τοῦ λιμένος παρὼν τοῖς ἐρέσσουσιν ὑψοῦν τὰ ἱστία προσέταττε, τότε σύμμικτος οἰμωγὴ παρθένων καὶ γυναικῶν, πρεσβυτῶν καὶ νέων, καὶ θρῆνοι προσπεπλεγμένοι δάκρυσιν ὀξέσιν, αἱ τῶν ἁπάντων βοαὶ τῆς ἐπαφριζούσης θαλάσσης † τὸν προσρησσόμενον σωρὸν τῷ κύματι κτύπον ἐκάλυπτον.

Ἀλλ´ οὕτω τῶν προειρημένων ἀποπλεόντων εἰς τὴν Ἡλιούπολιν, ἔνθα δεισιδαιμονῶν πᾶς, ἔνθα τοῦ διαβόλου τὰ πρὸς ἡδονὴν ἐπιτηδεύματα, ἔνθα θηρίων ἐφέστια φοβερά (ὄρη γὰρ κύκλῳ πανταχόθεν οὐρανῷ προσπελάζοντα), οἱ πάντες λοιπὸν μέσῃ τῇ πόλει, κοινῇ καὶ ἕκαστος ἰδίᾳ ὀλοφυρόμενοι καὶ στεναγμῶν ἐπιπέμποντες ῥήματα, οὐδὲ δακρύειν ἐπετρέποντο κελεύσει τοῦ τῆς πόλεως ἐπάρχου Παλλαδίου, δεισιδαιμονεστάτου καὶ αὐτοῦ τυγχάνοντος. Πολλοὶ γὰρ τῶν κλαιόντων ἁρπαζόμενοι καὶ φυλακιζόμενοι πρότερον, εἶτ´ αἰκιζόμενοι, ξεόμενοι, βασανιζόμενοι, τοῖς Φεννησίοις καὶ Προκονησίοις παρεδίδοντο μετάλλοις, ἄνθρωποι τῆς ἐκκλησίας δι´ ἔνθεον ζῆλον ὑπέρμαχοι. Οἱ πλείους γὰρ ἦσαν μονάζοντες, ἐρημίαν οἰκοῦντες δι´ ἄσκησιν· μεθ´ ὧν, εἴκοσι καὶ τριῶν τυγχανόντων, μικρὸν ὕστερον ὁ διάκονος, ὁ παρὰ τοῦ ἀγαπητοῦ ἡμῶν Δαμάσου τοῦ τῆς Ῥώμης ἐπισκόπου κομίσας ἡμῖν ὁμοῦ παρακλητικὰ καὶ κοινωνικὰ γράμματα, ὀπίσω τὼ χεῖρε δεθεὶς ὑπὸ δημίων δημοσίᾳ ἤγετο, ὥσπερ τις τῶν κακούργων περιβόητος· ὃς φονέων βασάνοις ἐπέκεινα κοινωνήσας, λίθοις καὶ μολιβδίσι κατ´ αὐτῶν τῶν αὐχένων ἐπὶ πολὺ μαστιζόμενος ἐπέβαινε σκάφους ἐπὶ θαλάττης παραπλησίως τοῖς ἄλλοις, τοῦ θείου σταυροῦ τὸ σημεῖον ἐπὶ μετώπου χαρακτηρίσας, οὐ τημελείας οὐ θεραπείας τυχών, τοῖς κατὰ Φέννησον παραδοθῆναι μετάλλοις· ἔστι δὲ ταῦτα τοῦ χαλκοῦ.

Ἔτι γοῦν βασανίζοντος τοῦ δικαστοῦ ἁπαλὰ παιδαρίων σώματα, τινὲς παραυτὰ μεμενήκασιν, οὐδ´ ὁσίᾳ κοινωνήσαντες, γονέων καὶ ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν καὶ πάσης ὡς ἔπος εἰπεῖν τῆς πόλεως μίαν αὐτοῖς αἰτούντων δοθῆναι τὴν ὑστάτην ταύτην παράκλησιν. Ἀλλ´ ὢ πολλῆς ἀπανθρωπίας τοῦ δικάσαντος, μᾶλλον δὲ τοῦ κατακρίναντος, οἱ δι´ εὐσέβειαν ἀθλήσαντες φονεῦσιν οὐ συνεκρίνοντο, ἄταφοι μένοντες τὰ σώματα· οἱ καλῶς ἀγωνιζόμενοι θηρίοις καὶ πτηνοῖς πρὸς βορὰν ἐρρίπτοντο· οἱ συμπαθῆσαι βεβουλημένοι πατράσι διὰ τὴν συνείδησιν τὴν κεφαλὴν ὡς παράνομα δράσαντες ἀπετέμνοντο. Ποῖος νόμος Ῥωμαίων, ποία δὲ γνώμη βαρβάρων τοὺς πατράσι συμπαθοῦντας ἠμύνατο; ποῦ τις τῶν παλαιῶν ποτε ἔδρασέ τι τοιοῦτον παράνομον; ἐκέλευσέ ποτε Φαραὼ ἀναιρεῖσθαι τῶν Ἑβραίων τὰ ἄρρενα· ἀλλὰ φθόνος καὶ δέος ὑπέβαλε τοῦτο τὸ πρόσταγμα. Πόσῳ τὰ τότε τῶν νῦν φιλανθρωπότερα; πόσῳ ποθεινὰ πρὸς αἵρεσιν ἀδικήματος; πόσῳ βελτίονα πρὸς σύγκρισιν ἀνομήματος, κἂν ἀλλήλων αἱ κακίαι μὴ χωρίζωνται; ἄπιστα τὰ λεγόμενα, ἀπάνθρωπα καὶ δεινά, ὠμὰ καὶ βάρβαρα, ἀνελεῆ καὶ πικρά. Ἀλλ´ ἐν τούτοις ἐγαυρίων οἱ τῆς Ἀρείου μανίας ὑπήκοοι χορεύοντες.

Τῆς δὲ πόλεως πάσης ὀλοφυρομένης, «οὐκ ἦν γὰρ οἰκία ἐν ᾗ οὐκ ἦν τεθνηκώς», ὡς ἐν τῇ Ἐξόδῳ γέγραπται, οὐκ ἠρέμησαν πάλιν οἱ τὴν ἕξιν ἀκόρεστον πρὸς παρανομίαν ἀσκήσαντες. Ἐπὶ γὰρ τὰ χείρω τὴν προαίρεσιν γυμνάζοντες, μέχρι τῶν τῆς ἐπαρχίας ἐπισκόπων τὸν ἴδιον τῆς κακίας ἰὸν ἐπεκτείνοντες, δορυφόρῳ πρὸς ἀδικίας τῷ τῶν λαργιτιόνων χρώμενοι κόμητι τῷ προειρημένῳ Μάγνῳ, τοὺς μὲν βουλευτηρίῳ παρέδοσαν, τοὺς δὲ ἄλλους ὃν ἐβούλοντο τρόπον ἐνήδρευον, πανταχόθεν πρὸς ἀσέβειαν τοὺς πάντας θηρεῦσαι βουλόμενοι, οὐδὲν ἀφέντες ἀτόλμητον· ἀλλὰ γὰρ καὶ πάντα περιερχόμενοι, κατὰ τὸν ἴδιον τῆς αἱρέσεως πατέρα διάβολον, «ζητοῦντες τίνα καταπιεῖν». Καθόλου τοίνυν παρὰ πάντων ἀπορούμενοι, ἕνδεκα τῶν ἀπὸ τῆς Αἰγύπτου τὸν ἀριθμὸν ἐπισκόπων, ἄνδρας ἐκ παιδίου μέχρι γήρως τὴν ἔρημον ἀσκήσεως χάριν οἰκήσαντας καὶ λόγῳ καὶ πράξει τὰς ἡδονὰς ὑποτάξαντας, καὶ τὴν εὐσεβῆ πίστιν ἀνεπαισχύντως κηρύττοντας καὶ τὰ τῆς εὐσεβείας γαλουχηθέντας δόγματα, καὶ νίκην πολλάκις κατὰ δαιμόνων ἐπάραντας ἀρετῇ δυσωποῦντας τὸν ἀντίπαλον, καὶ τὴν Ἀρειανὴν σοφωτάτῳ λόγῳ στηλιτεύοντας αἵρεσιν, ὄργανον ὠμότητος τὸν προειρημένον ἔχοντες, ὑπερορίους πεποιήκασιν ἐν οἰκουμένῃ παρὰ τῶν κυριοκτόνων Ἰουδαίων πόλει, τοὔνομα Διοκαισαρείᾳ. Καὶ ὅμως, ὡς ὁ ᾅδης ἐπὶ θανάτῳ τῶν ἀδελφῶν οὐκ ἐμπιπλάμενοι, ἁπανταχοῦ γῆς ἐτόλμησαν οἱ παράφρονες καὶ ἀβέλτεροι τῆς οἰκείας ὠμότητος καταλεῖψαι μνημόσυνα, ἐκ κακῶν ἔχειν τὸ γνώρισμα βουλόμενοι. Ἰδοὺ γὰρ πάλιν κληρικοὺς τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας ἐν Ἀντιοχείᾳ διατρίβοντας ἅμα σπουδαίοις μονάζουσι τὰ τῆς δραματουργίας αὐτῶν διαμαρτύρασθαι προθεμένους, βασιλικὰς ἠχήσαντες κατ´ αὐτῶν ἀκοάς, τὴν Νεοκαισάρειαν τοῦ Πόντου οἰκεῖν παρεσκεύασαν, οἳ τάχα καὶ τοῦ ζῆν ἐστερήθησαν διὰ τὴν τῶν τόπων ἀγριότητα. »

Τοιαύτας ὁ καιρὸς ἐκεῖνος ἐδέξατο τραγῳδίας, σιγῆς μὲν καὶ λήθης ἀξίας, ἐν συγγράμμασι δὲ τιθεμένας εἰς ἔλεγχον τῶν κατὰ τοῦ μονογενοῦς κινησάντων τὰς γλώττας· οἳ τὴν τῆς βλασφημίας εἰσδεξάμενοι λύτταν, οὐ μόνον τὸν τῶν ὅλων δεσπότην τοξεύειν ἐπιχειροῦσιν, ἀλλὰ καὶ κατὰ τῶν εὔνων αὐτοῦ θεραπόντων τὸν ἄσπονδον ἀνεδέξαντο πόλεμον.

L'AN DE N. S.  371 VALENTINIEN ET VALENS

CHAPITRE XXII.

Partie d'une lettre de Pierre Evêque d'Alexandrie touchant les violences commises par Lucius.

« Pallade Gouverneur de la Province, Païen, et fort attaché au culte des Idoles, et qui avait souvent fait la guerre à Jésus-Christ, ayant amassé la troupe dont j'ai parlé, fit irruption dans l'Eglise avec la même impétuosité, que s'il eût été question de faire main basse sur des Barbares. Lorsque 248 j'ai voulu raconter ce qui se passa en cette occasion, le seul souvenir a tiré des larmes de mes yeux. Je garderais encore le silence, ou ne m'occuperais tout au plus qu'à verser des pleurs, si les pensées que Dieu m'a données n'avaient dissipé ma douleur. Cette troupe dont j'ai parlé étant entrée dans l'Eglise de Théonas, y chanta des chansons composées en l'honneur des Idoles, au lieu de Psaumes, y battit des mains, et y dit des paroles déshonnêtes, au lieu d'y lire la sainte Ecriture, et y prononça contre les Vierges consacrées à Dieu, des saletés que je n'ai garde de répéter. Il n'y eut point d'homme grave qui ne bouchât ses oreilles, de peur de les entendre, et qui ne souhaitât d'en avoir perdu l'usage.

Mais plût à Dieu qu'ils se fussent contentés de cette insolence, et qu'ils n'eussent point enchéri sur la licence de leurs discours, par la brutalité de leurs actions. Quelque atroces que soient les injures, elles sont aisément supportées par ceux qui sont éclairés de la sagesse de Dieu, et affermis dans l'observation de ses préceptes. Ceux-ci comme des vases de colère préparés pour la perdition, en faisant un vilain bruit par le nez, comme par un tuyau, déchirèrent les habits des Vierges qui s'étaient consacrées à Dieu, et qui s'étaient rendues semblables à des Anges par leur pureté. Ils les traînèrent toutes nus par toute la ville, et leur firent mille insolences pleines de la plus étrange inhumanité. Que si quelqu'un touché de compassion, entreprenait de leur faire quelque remontrance, il était aussitôt maltraité, et battu outrageusement. Mais le plus grand 249 malheur qui arriva, est que plusieurs furent forcées; plusieurs furent tuées à coups de bâton sur la tête ; plusieurs demeurèrent  sans  sépulture au grand déplaisir de leurs parents, et il y en a dont on cherche encore aujourd'hui les corps. Mais pourquoi déplorer ces maux qui paraissent supportables, quand on les compare à de plus atroces ? Pourquoi ne les pas laisser pour passer à un sujet plus important, qui vous remplira d'étonnement, et vous fera admirer l'excès de la bonté de Dieu qui n'a pas abîmé le monde. Ces impies ont fait sur l'Autel ce qui n'avait jamais été ni fait, ni entendu du temps de nos pères, comme parle l'Ecriture. Ils ont fait danser sur l'Autel, où nous attirons le saint Esprit par nos prières, comme sur un théâtre profane un jeune homme, qui renonçant en quelque sorte à l'honneur de son sexe, avait pris un habit de fille, qui faisait mille gestes ridicules pendant qu'ils riaient avec éclat, et qu'ils disaient toute sorte d'impiétés . Comme si les abominations qu'ils avaient faites auparavant n'eussent rien eu que de fore honnête, ils choisirent un des plus infâmes de leur troupe, qui en se dépouillant de ses habits, se dépouilla aussi de la pudeur, le mirent tout nu dans la chaire, et le saluèrent comme un Prédicateur qui allait débiter une doctrine toute contraire à celle de Jésus-Christ qui allait consacrer les vices, et enseigner que la débauche vaut mieux que la continence, et qu'il n'y a rien de si commode dans la vie que la fornication, l'adultère, l'amour des garçons, le vol, et l'excès du boire, et du manger.

Lorsque je fus sorti de l'Eglise 250 car comment y serais-je demeuré, pendant que les gens de guerre y étaient entrés à main armée, que le peuple gagné par argent y faisait un bruit horrible, et que les Païens y étaient accourus en foule, Lucius mon successeur, qui n'avait point été élu dans l'assemblée d'Evêques, par les suffrages du Clergé, ni demandé par le peuple selon les lois de l'Eglise, mais qui avait acheté la dignité Episcopale, comme une charge séculière y arriva. Mais il n'y arriva pas seul ; il y avait avec lui, non des Évêques, des Prêtres, des Diacres, des Fidèles, non des Moines qui chantassent des Hymnes tirées de l'Ecriture Sainte, mais il y avait Euzoïus qui ayant été autrefois ordonné Diacre de notre Eglise d'Alexandrie, y fut déposé avec Arius, dans le grand et saint Concile de Nicée, et qui ruine maintenant l'Eglise d'Antioche par sa conduite. Il avait encore avec lui Magnus, qui avait la garde du trésor du lieu où était le Prince, et qui avait toujours prêté main forte à l'impiété. Ce Magnus ayant mis le feu au temple de Julien, à l'Eglise de Beryte, ville célèbre de Phénicie, fut condamné sous le règne de Jovien d'heureuse mémoire, à la rebâtir à ses dépens, et: il eut eu la tête tranchée, si par de fortes sollicitations, il n'eût obtenu la grâce. La connaissance que vous avez: des violences, et: des cruautés de l'ennemi, qui s'est élevé contre nous, vous peut faire juger de la grandeur, et de l'énormité des crimes, qui ont été commis dans l'Eglise, et doit exciter votre zèle à en rechercher la justice. Ce Lucius qui a été condamné tant de fois par votre jugement, et par celui 251 de tous les Évêques Orthodoxes, est venu dans cette ville, dont les habitants avaient une extrême aversion de lui, avec un fondement très-légitime. En effet il ne se contente pas de dire comme l'insensé dans les Psaumes: Jésus-Christ n'est pas vrai Dieu; mais étant corrompu, il tache de corrompre les autres, et met tout son plaisir dans les blasphèmes qui sont avancés contre Jésus-Christ, par ceux qui adorent la créature, au lieu d'adorer le Créateur. Je ne ce dis rien que de véritable, puisque les sentiments de cet impie, sont fort approchants de ceux des Païens, et qu'il a la témérité d'adorer un autre Dieu que le véritable. Le peuple fit des acclamations à son arrivée, et lui dit: Soyez le bien venu, vous qui niez le Fils ; Sérapis vous aime, et vous a heureusement amené ici. C'est ainsi qu'ils appellent leur Idole.

A l'heure même Magnus, le complice de ses impiétés, et le ministre de ses violences, étant à la tête de ses ce soldats, se saisît de dix-neuf tant Prêtres, que Diacres, dont quelques-uns étaie âgés de plus de quatre-vingt ans, et comme s'ils eussent été surpris dans quelque crime atroce, il les fit amener devant lui, et les pressa de renoncer à la foi, que nos Pères ont reçue des Apôtres, et qu'ils nous ont laissée, et les assura que ce serait une action qui serait fort agréable au très-clément Empereur Valens. Consentez, misérables, leur cria-t-il, consentez à la doctrine des Ariens. Bien que votre Religion soit la véritable, Dieu vous pardonnera de l'avoir trahie, puisque vous ne l'aurez pas trahie volontairement, mais par  contrainte, et que les péchés qu'on commet par 252 contrainte ont leur excuse, au lieu que les volontaires portent avec eux leur condamnation.. Faites réflexion sur ces raisons que je vous représente, et signés promptement la doctrine d'Arius, que Lucius publie. Tenez pour certain que si vous obéissez aux Empereurs, vous recevrez des richesses, et des honneurs en récompense ; au lieu que si vous leur désobéissez, vous serez mis en prison, vous serez déchirés de coups, tourmentés par les plus cruels de tous les supplices, dépouillés de vos biens, chassés de votre pays, et emmenés en des lieux incultes, et sauvages. Mêlant ainsi des promesses à ses menaces, il tâchait de les faire renoncer à la foi.

Mais ces généreux Ecclésiastiques appréhendant incomparablement davantage la perte de la foi, que les plus rigoureux supplices, lui répondirent enfin en ces termes Cessez, cessez de prétendre nous épouvanter par vos menaces, nous n'adorons point un Dieu nouveau. C'est en vain que vous écumez comme une mer irritée, c'est en vain que vous soufflez comme un vent impétueux. Nous demeurerons attachés à la saine doctrine, jusques au dernier soupir. Nous ne croirons jamais que Dieu ait été  sans  puissance,  sans  sagesse, et  sans  vérité. Nous ne croirons jamais qu'il ait été Père en un temps, et qu'il ne l'ait point  été en un autre, comme le croit cet Arien impie, qui lui donne un Fils temporel. Si le Fils était une créature, comme les Ariens le disent, et qu'il ne fût point de même substance que son Père, le Père y serait réduit au néant, puisque selon eux le Fils n'étant: point, le Père ne serait point non plus: que si 253 le Père est de toute éternité, et s'il produit son Fils, non par aucun écoulement, parce que Dieu n'est point susceptible de passions, n'est-ce pas une folie, et une extravagance de dire du Fils, à qui toutes les créatures sont redevables de leur être : II y a eu un temps auquel il n'était point ? Voila pourquoi nos Pères, qui se font assemblés à Nicée de toutes les parties de l'Univers, ont condamné la doctrine d'Arius, que Lucius soutient, et ont déclaré que le Fils est non d'une autre substance que son Père, comme vous nous voudriez contraindre de le dire. Mais  de la même. Ils ont formé le terme de consubstantiel de plusieurs paroles de l'Ecriture, et l'ont entendu en un sens fort orthodoxe.

Après qu'ils eurent parlé de la sorte, Magnus commanda de les mener en prison, et les y retint plusieurs jours dans l'espérance de les faire changer de sentiment. Mais ils entrèrent dans cette lice, comme des défenseurs de la foi, qui étaient au dessus de la crainte, et qui étant fortifiés par l'exemple des grandes actions que leurs prédécesseurs avaient faites avec le secours de la grâce, méprisaient les menaces, et croyaient que les tourments ne serviraient qu'à éprouver leur vertu. Toute la ville accourut pour voir ces généreux combattants, qui comme dit le grand Paul, étaient exposés aux yeux des Anges, et des hommes, et qui surmontaient la cruauté par la patience et l'impiété par la constance. Cet ennemi violent, et: inhumain prétendait les abattre par ses menaces, ou les tromper par ses ruses, et les faire entrer dans la faction des scélérats, qui ont conjuré contre le Sauveur. 254 Quand il fut las d'exercer les tourments que sa rage avait inventés, et qui faisaient gémir tous les gens de bien, il assembla une multitude de personnes déréglées, et fit amener ces bienheureux accusés comme pour les juger, ou plutôt pour les condamner, pendant que le bord de la mer retentissait des cris des païens, et des Juifs, qui avaient été loués à prix d'argent, pour faire contre eux beaucoup de bruit. Après qu'ils eurent refusé de consentir à l'impiété des Ariens, il les condamna en présence du peuple, qui fondait en larmes, à sortir d'Alexandrie, et à aller à Heliopole, ville de Phénicie, dont tous les habitants sont Idolâtres, et où il n'y a personne qui veuille souffrir qu'on lui parle de Jésus-Christ. Comme il les avait condamnés dans un bain qui est proche de la mer, il parut incontinent après sur le bord debout, et tenant une épée nue à la main, comme pour les épouvanter, eux qui avaient souvent blessé le démon avec une épée, qui coupe des deux côté. Il leur commanda ensuite de monter sur le vaisseau,  sans  leur donner aucune provision pour leur voyage, ni aucune consolation dans leur exil, et ce qui est plus étrange, et plus incroyable,  sans  attendre que la tempête eut cessé ; car la mer était alors agitée comme si elle eût eu de l'indignation de son injustice, et qu'elle eut refusé de contribuer à l'exécution de sa sentence, et qu'elle eût fait voir l'inhumanité de ce Juge, à ceux qui ne s'en apercevaient pas d'eux-mêmes.

On peut dire avec vérité que le Ciel fut étonné de cette injustice, que la ville en gémit, et qu'elle en pleure encore aujour- 255 d'hui. Les uns frappaient leur estomac, et les autres levaient les mains, et les yeux au Ciel, comme pour implorer son secours contre la violence, et comme pour dire,  sans  parler : O Ciel écoutez, et vous Terre ouvrez vos oreilles, pour entendre combien ce que l'on fait est injuste ! Enfin tout retentissait de soupirs, et de plaintes. Les larmes qui coulaient des yeux firent un fleuve, qui couvrit en peu de temps la surface de la mer. Lorsque ce Juge qui comme je l'ai dit, était debout sur le rivage, eut commandé qu'ils fissent voile, les filles, et les femmes, les jeunes gens, et les vieillards poussèrent tous ensemble un cri si violent, qu'il empêcha d'entendre le bruit des vents, et des flots.

Pendant qu'ils faisaient voile vers Heliopole, cette ville si fort adonnée au culte des Idoles, et si corrompue par les maximes diaboliques, qui ne recommandent que le plaisir, et qui étant entourée de montagnes dont la cime semble menacer le Ciel, est une véritable retraite de bêtes farouches, Pallade Préfet d'Alexandrie défendit de les pleurer, soit en particulier, ou en public. On se saisit de plusieurs qui pleuraient, et on les mit en prison. On les en tira ensuite pour les battre, pour les déchirer, pour les tourmenter,  et on les condamna enfin à travailler aux métaux de Pheno, ou de la Proconnèse. C'étaient cependant des hommes qui brûlant du zèle de la gloire de Dieu, avaient souvent combattu pour l'intérêt de son Eglise. Il y avait parmi eux vingt-trois Moines, qui vivaient dans la solitude avec une grande austérité. Un Diacre qui avait apporté les Lettres de no- 256 tre très-cher frère Damase Evêque de Rome, fut trainé comme un scélérat les mains derrière le dos ; on le tourmenta avec une aussi grande, ou même avec une plus grande rigueur, que s'il eût été coupable d'un meurtre On lui bâtit longtemps la tête avec de pierres et avec des balles de plomb, et on le mit enfin sur le vaisseau avec les autres. Il fit en y entrant le signe de la Croix, et; fut mené  sans  aucunes provisions aux métaux de Pheno.

Pendant que le Juge faisait tourmenter de jeunes gens, des soldats gardaient les corps de ceux qui avaient été exécutés à mort, de peur que leurs frères, et leurs proches, ou les autres habitants ne leur rendirent le devoir de la sépulture, comme ils en avaient demandé la permission. Que peut-on ajouter à l'injustice de celui qui les avait jugés, ou plutôt qui les avait condamnés? Ceux qui avaient combattu pour la défense de la piété, furent en cette rencontre plus maltraités que les homicides, puisqu'on leur refusa après leur mort, la sépulture qu'on ne refuse pas aux autres, et qu'ils furent exposés aux bêtes. Ceux qui par compassion, et par tendresse de conscience voulurent assister dans ce pieux office les pères de ceux qui avaient été exécutés à mort, furent aussitôt condamnés à avoir la tête tranchée. Y a-t-il quelque Loi parmi les Romains, ou quelque coutume parmi les Etrangers, qui défende d'être touché de douleur à la vue d'un père affligé de la mort de son fils ? Y a-t-il eu quelque Tyran dans l'antiquité, qui se soit porté à une cruauté si inouïe ? Pharaon commanda autrefois de faire mourir les enfants  mâles des Juifs ; 257 mais ce ne fut que par crainte, et par jalousie qu'il fit ce commandement. Il était cependant encore moins cruel que ce que nous voyons de nos propres, yeux, et nous pourrions choisir de le souffrir plutôt que ce que nous souffrons, si cela dépendait de notre liberté. Quelqu'incroyable, quelque fâcheux, quelque dur, quelque inhumain,  et quelqu'insupportable que soit ce que j'ai dit, il faisait la joie des imitateurs de l'extravagance, et de l'impiété d'Arius.

Au milieu de ce deuil public, durant lequel il n'y avait point de maison, comme il est écrit dans le Livre de l'Exode, il n'y eût un mort, ceux dont la malignité était insatiable, en répandirent le venin mortel jusques sur les Evêques de la Province, par le ministère de Magnus Trésorier de l'Empereur, et dont nous avons déjà parlé. Ils .en traînèrent quelques-uns devant les Tribunaux : Ils tourmentèrent les autres d'une .autre manière, et n'omirent rien de ce qu'ils purent inventer pour engager tout le monde dans l'impiété. Ils tournent de tous côtés, et cherchent quelqu'un qu'ils puissent dévorer, comme fait le démon, qui est l'auteur, et le chef de leur secte. Enfin après avoir trouvé partout de la résistance à leurs criminelles entreprises, ils exilèrent par le moyen de Magnus, ministre ordinaire de leur cruauté, à la ville de Diocésarée, qui n'est habitée que par des Juifs, qui ont trempé leurs mains dans le sang du Sauveur, onze Evêques d'Egypte, qui pour vivre  avec plus d'austérité, s'étaient retirés dès leur jeunesse dans le désert, et y étaient demeurés jusqu'à un âge fort avancé, qui avaient surmonté la volupté 258 par la raison, qui ayant sucé la piété avec le lait, prêchaient la véritable doctrine avec une généreuse liberté, qui avaient souvent vaincu les démons, et les avaient chargés de confusion, qui réfutaient par la force de leurs discours, l'impiété des erreurs d'Arius. N'étant point rassasiés, non plus que l'enfer, de la mort d'un si grand nombre de nos frères,  ils sont venus à cet excès de folie et d'aveuglement, que de vouloir laisser par toute la terre, des monuments de leur cruauté, Car ils firent encore exiler à Néocésarée ville de Pont, des Ecclésiastiques de l'Eglise Catholique d'Antioche, qui avaient résolu avec quelques Moines, de faire des protestations contre les artifices dont ils usaient pour établir leur doctrine corrompue. Peut-être que la rigueur de l'air les a fait mourir. »

Voila les exécutions tragiques qui furent vues en ce temps-là, et qui furent consignées à la postérité, à la honte de ceux qui avaient aiguisé leurs langues contre le Fils unique de Dieu, et qui non contents d'attaquer le Créateur du monde, avaient déclaré la guerre à ses serviteurs, bien qu'elles dussent être ensevelies dans un éternel oubli.  

 

κγʹ.

 Περὶ τῆς Μωϋσέως τοῦ μονάζοντος χειροτονίας.

 Κατ´ ἐκεῖνον τὸν χρόνον τῶν Ἰσμαηλιτῶν τὰ φῦλα τὰς πελαζούσας τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας ἐληΐζετο χώρας. Μαβία δὲ τούτων ἡγεῖτο, οὐχ ὁρῶσα μὲν ἣν ἔλαχε φύσιν, ἀνδρείῳ δὲ φρονήματι κεχρημένη. Αὕτη μετὰ παμπόλλας συμπλοκὰς σπεισαμένη, εἶτα τῆς θεογνωσίας εἰσδεξαμένη τὸ φῶς, ᾔτησεν ἀρχιερέα προβληθῆναι τῷ ἔθνει Μωϋσῆν τινα ἐν μεθορίῳ τῆς Αἰγύπτου καὶ Παλαιστίνης ἐσκηνημένον. Ταύτην δεξάμενος ὁ Βάλης τὴν αἴτησιν, εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν ἀπαχθῆναι τὸν θεῖον ἄνδρα προσέταξε, κἀκεῖθεν αὐτὸν τὴν ἀρχιερατικὴν ὑποδέξασθαι χάριν· ἐκείνη γὰρ μᾶλλον ἐπέλαζεν. Ἐπειδὴ δὲ ἀπήχθη καὶ τὸν Λούκιον εἶδεν ἐπιθεῖναί οἱ τὴν χεῖρα πειρώμενον· »μὴ γένοιτο«, ἔφη, »παρὰ τῆς σῆς με χειροτονηθῆναι χειρός· οὐκ ἐπιφοιτᾷ γὰρ σοῦ καλοῦντος ἡ χάρις τοῦ πνεύματος«. Ὁ δὲ Λούκιος· »πόθεν ταῦτα«, ἔφη, »τοπάζων λέγεις;« ὁ δέ· »οὐ τοπάζω«, εἶπεν, »ἀλλ´ οἶδα σαφῶς· τοῖς τε γὰρ ἀποστολικοῖς δόγμασι διαμάχῃ καὶ ἀντίπαλα φθέγγῃ, καὶ τοῖς βλασφήμοις λόγοις συμβαίνει τὰ παρανόμως γιγνόμενα. Τίς γὰρ διὰ σὲ δυσσεβὴς τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς συλλόγοις οὐκ ἐπεκώμασεν; τίς τῶν ἀξιεπαίνων ἀνδρῶν οὐκ ἐλήλαται; ποίαν θηριωδίαν βαρβαρικὴν οὐκ ἀπέκρυψε τὰ παρὰ σοῦ καθ´ ἑκάστην ἡμέραν τολμώμενα;« ταῦτα ὁ μὲν θαρραλέως ἔλεγεν, ὁ δὲ φονῶν ἤκουε· καὶ σφαγῆς μὲν ἐφίετο, ἐδεδίει δὲ μὴ πάλιν ἐξάψῃ τὸν διαπαυσάμενον πόλεμον. Οὗ δὴ χάριν ἑτέροις αὐτὸν ἐπισκόποις προσαχθῆναι προσέταξεν οὓς ἐκεῖνος ἐξῄτησε. Μετὰ τῆσδε τῆς ἀξιαγάστου πίστεως τὴν ἀρχιερατικὴν εἰσδεξάμενος χάριν, πρὸς τοὺς αἰτήσαντας παρεγένετο καὶ ταῖς ἀποστολικαῖς διδασκαλίαις τε καὶ θαυματουργίαις πρὸς τὴν ἀλήθειαν ἐποδήγησεν. Ἐν μὲν οὖν τῇ Ἀλεξανδρείᾳ τοιαῦτα ὑπό τε Λουκίου ἐτολμήθη καὶ ὑπὸ τῆς θείας προμηθείας ᾠκονομήθη.

L'AN DE N. S.  373 VALENTINIEN ET VALENS

CHAPITRE XXIII.

Ordination d'un Moine nommé Moïse.

Les Sarrasins ravageaient en ce temps-là les frontières de l'Empire, sous la conduite de  Mavia, qui avait un courage d'homme dans un sexe dont la faiblesse, et la timidité sont le partage. Apres 259 plusieurs combats, elle s'accorda avec les Romains, et ayant été éclairée de la lumière de la foi, elle demanda qu'un Moine nommé Moïse, qui demeurait sur la frontière de l'Egypte, et de la Palestine fût ordonné Evêque de sa Nation. L'Empereur Valens ordonna qu'on le menât à la ville d'Alexandrie, qui était la plus proche pour y recevoir les saints ordres. Quand il y fut, et qu'il vit que Lucius lui voulait imposer les mains, Dieu me garde, lui dit-il, de recevoir l'imposition de vos mains car là grâce du saint Esprit n'est point attirée par vos prières. Lucius lui ayant demandé quel fondement il avait pour faire de lui un jugement aussi désavantageux que celui-là, il lui répondit : C'est par certitude, et non par conjecture que je parle de la sorte. Vous combattez la doctrine des Apôtres, et l'injustice de vos actions répond à l'impiété de vos sentiments. Y a-t-il quel qu'impie que vous n'ayez pas favorisé, quand il a voulu troubler la paix des assemblées saintes des Fidèles? Y a-t-il quelque homme de bien qui n'ait pas été banni par un effet de vos intrigues ? Les entreprises que vous faites de jour en jour, ne surpassent-elles pas l'inhumanité des âmes les plus farouches? Lucius eût bien souhaité se venger de la liberté de Moïse, en le faisant mourir , mais parce qu'il n'osait exciter de nouveau une guerre qui était apaisée, il consentit qu'on le menât aux autres Évêques, par lesquels il désirait d'être ordonné. Ayant donc joint à la ferveur de sa foi, la grâce du Sacerdoce, il attira par sa prédication, et par ses miracles, les peuples à la connaissance de la vérité. Voila ce 260 que Lucius tâcha de faire dans Alexandrie, et ce que la Providence divine ordonna contre son intention.

 

κδʹ.

Περὶ τῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει τολμηθέντων.

Ἐν δὲ Κωνσταντινουπόλει σκάφος εὐσεβῶν πρεσβυτέρων ἐμπλήσαντες οἱ τῆς ἀνοσίου συμμορίας ἀφῆκαν ἀνερμάτιστον εἰς τὸ πέλαγος· εἶτα, τινὰς τῶν ὁμογνωμόνων εἰς πορθμεῖον ἕτερον ἐμβιβάσαντες, πῦρ ἐπαφεῖναι τῷ σκάφει τῶν πρεσβυτέρων ἐκέλευσαν. Οὗ γενομένου, πυρὶ καὶ θαλάττῃ μαχόμενοι τέλος τῷ βυθῷ παρεπέμφθησαν καὶ τοῦ μαρτυρίου τὸν στέφανον ἀνεδήσαντο.

Ἐν Ἀντιοχείᾳ δὲ ὁ Βάλης χρόνον διατρίψας ὅτι μάλιστα πλεῖστον, ἅπασι μὲν ἄδειαν ἐδεδώκει καὶ Ἕλλησι καὶ Ἰουδαίοις καὶ τοῖς ἄλλοις ὅσοι τὸ Χριστιανῶν ὄνομα περικείμενοι τἀναντία ταῖς εὐαγγελικαῖς διδασκαλίαις κηρύττουσι. Καὶ γὰρ τὰς Ἑλληνικὰς τελετὰς ἐπετέλουν οἱ τῇ πλάνῃ δεδουλωμένοι, καὶ τὴν μετὰ Ἰουλιανὸν ὑπὸ Ἰοβιανοῦ σβεσθεῖσαν ἐξαπάτην ἀνθῆσαι πάλιν συνεχώρησεν οὗτος· καὶ τὰ Διάσια καὶ τὰ Διονύσια καὶ τὰ τῆς Δήμητρος ὄργια οὐκ ἐν παραβύστῳ ἐπλήρουν ὡς ἐν εὐσεβεῖ βασιλείᾳ, ἀλλὰ διὰ μέσης τῆς ἀγορᾶς βακχεύοντες ἔτρεχον. Μόνοις δὲ πολέμιος ἦν τοῖς τὴν ἀποστολικὴν διδασκαλίαν πρεσβεύουσι. Πρῶτον μὲν γὰρ αὐτοὺς τῶν ἱερῶν ἐξήλασεν οἴκων· αὐτοῖς γὰρ Ἰοβιανὸς ὁ πανεύφημος ἐδεδώκει καὶ τὴν νεόδμητον ἐκκλησίαν. Ἐπειδὴ δὲ παρὰ τὴν τοῦ ὄρους συνιόντες κρηπίδα ὕμνοις τε τὸν δεσπότην ἐγέραιρον καὶ τῶν θείων λογίων ἀπήλαυον, τῶν ἐναντίων τοῦ ἀέρος ἀνεχόμενοι προσβολῶν καὶ ποτὲ μὲν ὑετοῦ καὶ νιφετοῦ καὶ κρυμοῦ, ποτὲ δὲ σφοδροτάτου φλογμοῦ, οὐδὲ τῆς ἐπιπόνου ταύτης ὠφελείας αὐτοὺς μεταλαχεῖν συνεχώρησεν, ἀλλ´ ἀποστείλας στρατιώτας ἐσκέδασεν.

L'AN DE N. S.  371 VALENTINIEN ET VALENS

CHAPITRE XXIV.

Les Prêtres brûlés sur mer.

Les Ariens ayant fait monter des Prêtres sur un vaisseau qui n'avait point été lesté, ils le mirent en mer, et commandèrent à des hommes de leur secte, qui étaient sur un autre vaisseau, de les brûler lorsqu'ils seraient en pleine mer. Le feu ayant été mis au vaisseau, ces Prêtres eurent les flots, et les flammes à combattre, et remportèrent la couronne du martyre.

Valens étant demeuré longtemps à Antioche, donna aux Païens, aux Juifs, et aux hérétiques la liberté de faire profession de telle créance, et de telle Religion qu'il leur plairait. Les Païens célébrèrent leurs détestables mystères, et rétablirent le culte des démons, qui avait été aboli par Jovien après la mort de Julien. On ne chercha plus les ténèbres, comme on devait faire sous le règne d'un Empereur Chrétien, pour célébrer les fêtes de Jupiter, de Bacchus, et de Cérès ; mais on les célébra en plein jour, et au milieu des places publiques. Valens n'était contraire qu'à ceux qui suivaient la doctrine des Apôtres. Il les chassa des Eglises, au lieu que Jovien leur en avait donné une bâtie de neuf et comme ils s'assemblaient au pied d'une montagne pour y entendre la parole de Dieu, et pour y chan- 261 ter ses louanges, bien qu'ils fussent exposés à la pluie, à le neige, au froid, et au chaud, il envoya des soldats pour les en chasser.

 

κεʹ.

Ὅπως Φλαβιανὸς καὶ Διόδωρος τὴν ἐν Ἀντιοχείᾳ τῶν ὀρθοδόξων συνεκρότουν ἐκκλησίαν.

Ἀλλὰ Φλαβιανὸς καὶ Διόδωρος, καθάπερ τινὲς πρόβολοι, τὰ προσβάλλοντα διέλυον κύματα. Μελετίου γὰρ τοῦ σφετέρου ποιμένος ἑκὰς διάγειν ἠναγκασμένου, οὗτοι τῆς ποίμνης ἐπεμελοῦντο, τοῖς μὲν λύκοις ἀντιτάττοντες τὴν οἰκείαν ἀνδρείαν τε καὶ σοφίαν, τοῖς δὲ προβάτοις προσφέροντες τὴν ἁρμόττουσαν θεραπείαν. Ἐκ δὴ οὖν τῆς ὑπωρείας ἐξελαθέντες παρὰ τὰς ὄχθας τοῦ γείτονος ποταμοῦ τὰ πρόβατα ἔνεμον. Οὐ γὰρ ἠνέσχοντο κατὰ τοὺς ἐν Βαβυλῶνι δορυαλώτους «κρεμάσαι τὰ ὄργανα, » ἀλλ´ ὕμνουν τὸν ποιητήν τε καὶ εὐεργέτην «ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ. »

Ἀλλ´ οὐδὲ τὴν ἐν τῷδε τῷ χωρίῳ σύνοδον ἤνεγκε τῶν εὐσεβῶν ὁ μόνων τῶν τὸν δεσπότην Χριστὸν θεολογούντων πολέμιος. Πάλιν δὴ οὖν τῶν θαυμασίων ἐκείνων ὑποποιμένων ἡ ξυνωρίς, εἰς τὸ πολεμικὸν γυμνάσιον τὰ θεῖα πρόβατα συναγείρουσα, τὴν πνευματικὴν ἐπεδείκνυ πόαν. Καὶ Διόδωρος μὲν ὁ σοφώτατός τε καὶ ἀνδρειότατος, οἷά τις ποταμὸς διειδής τε καὶ μέγας, τοῖς μὲν οἰκείοις τὴν ἀρδείαν προσέφερε, τὰς δὲ τῶν ἐναντίων βλασφημίας ἐπέκλυζε. Καὶ τὴν μὲν τοῦ γένους οὐκ ἐλογίζετο περιφάνειαν, τὴν δὲ ὑπὲρ τῆς πίστεως ταλαιπωρίαν ἀσπασίως ὑπέμενεν. Φλαβιανὸς δὲ ὁ ἄριστος ἐξ εὐπατριδῶν μὲν καὶ αὐτὸς ἐπεφύκει, εὐγένειαν δὲ τὴν εὐσέβειαν ὑπελάμβανε μόνην, καὶ οἷόν τις παιδοτρίβης τὸν μέγαν Διόδωρον καθάπερ τινὰ πένταθλον ἤλειφεν ἀθλητήν. Κατ´ ἐκεῖνον γὰρ τὸν καιρὸν ἐν μὲν τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς οὐκ ἐδημηγόρει συλλόγοις, τοῖς δὲ τοῦτο δρῶσι πολλὴν παρεῖχεν ἀφθονίαν ἐνθυμημάτων τε καὶ γραφικῶν νοημάτων. Καὶ οἱ μὲν ἔτεινον κατὰ τῆς Ἀρείου βλασφημίας τὰ τόξα, οὗτος δὲ καθάπερ ἔκ τινος ὁπλοθήκης, ἐκ τῆς διανοίας τὰ βέλη προσέφερεν· οἴκοι μέντοι καὶ δημοσίᾳ διαλεγόμενος, τῶν αἱρετικῶν τὰς ἄρκυς ῥᾳδίως διέσπα καὶ ἀράχνια ἐδείκνυ τὰ ἐκείνων προβλήματα. Συνηγωνίζετο δὲ τούτοις καὶ Ἀφραάτης ἐκεῖνος, οὗ τὴν πολιτείαν ἐν τῇ Φιλοθέῳ συνεγράψαμεν Ἱστορίᾳ. Τὴν γὰρ τῶν προβάτων σωτηρίαν προτιμήσας τῆς ἡσυχίας, τὴν ἀσκητικὴν καταλιμπάνων καλύβην τῶν ποιμενικῶν ἱδρώτων ἠνείχετο. Ὁπόσον μὲν οὖν οὗτος ἀρετῆς συνέλεξε πλοῦτον, περιττὸν ἡγοῦμαι νῦν λέγειν, ἐν ἑτέρᾳ πραγματείᾳ ταῦτα συγγεγραφώς· ἓν δὲ μόνον τῶν ἐκείνου διηγήσομαι μάλα προσῆκον τῇδε τῇ ἱστορίᾳ.

L'AN DE N. S.  VALENTINIEN ET VALENS

CHAPITRE XXV.

Flavien, et Diodore prennent soin de l'Eglise d'Antioche.

Flavien, et Diodore s'opposaient comme une digue, aux flots de la persécution. Ils prenaient soin du troupeau en l'absence de Mélèce, qui en était le Pasteur. Ils le défendaient contre les loups par leur prudence, et par leur courage. Ne pouvant plus le paître au pied de la montagne, ils le paissaient sur le bord du fleuve, car au lieu d'attacher leurs instruments au haut des arbres, comme firent autrefois les Juifs qui furent emmenés à Babylone, ils louèrent toujours leur Créateur, en quelque lieu qu'ils fussent de son Empire.

Mais l'ennemi ne souffrit pas longtemps les assemblées de ces religieux Pasteurs, qui prêchaient la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et ils furent obligés bientôt après, de mener leurs ouailles spirituelles dans le champ où les soldats avaient accoutumé de faire leurs exercices. Le sage, et le généreux Diodore était comme un fleuve large, et profond, qui fournit une grande abondance d'eau à ceux qui habitent sur ses bords,. et qui noyé les étrangers. Il méprisait les avantages de sa naissance, et supportait constamment toute sorte de fatigues pour l'intérêt de la foi. Flavien était 262 aussi d'une race fort noble ; mais il ne reconnoissait point d'autre noblesse que la piété. Il ne prêchait: point alors, mais il fournissait à Diodore des matières pour prêcher. Ils combattaient de la sorte les blasphèmes d'Arius. Ils conféraient avec ses Disciples en particulier et en public, et: faisaient voir que leurs arguments étaient aussi faibles, que les toiles d'araignées. Aphratès dont j'ai écrit la vie dans l'histoire qui a pour titre Philothée, se joignit à eux, et préférant le salut du troupeau à son repos, sortit de sa Cellule pour prendre la peine de le conduire, et de le nourrir. Il n'est pas besoin que j'expose ici ses vertus qui sont comme les richesses de son âme, puisque j'en ai parlé assez amplement dans un autre ouvrage. Je me contenterai de rapporter une seule de ses actions.

 

κςʹ.

Τὰ κατὰ τὸν ἅγιον Ἀφραάτην τὸν μονάζοντα.

Βορρᾶθεν μὲν Ὀρόντης ὁ ποταμὸς παραρρεῖ τὰ βασίλεια, ἐκ δὲ μεσημβρίας στοὰ μεγίστη διόροφος τῷ τῆς πόλεως ἐπῳκοδόμηται περιβόλῳ, πύργους ὑψηλοὺς ἑκατέρωθεν ἔχουσα. Μεταξὺ δὲ τῶν τε βασιλείων καὶ τοῦ ποταμοῦ λεωφόρος ἐστὶν ὑποδεχομένη τοὺς ἐκ τῶν τῇδε πυλῶν ἐκ τοῦ ἄστεως ἐξιόντας καὶ εἰς τοὺς προαστείους ἀγροὺς παραπέμπουσα. Διὰ ταύτης Ἀφραάτης παριὼν ὁ θεσπέσιος εἰς τὸ πολεμικὸν ἀπῄει γυμνάσιον, τῶν θείων προβάτων τὴν προσήκουσαν ποιησόμενος θεραπείαν. Τοῦτον ἄνωθεν ἐκ τῆς βασιλείου στοᾶς διακύπτων ὁ βασιλεὺς εἶδε σισύραν τε ἀναβεβλημένον καὶ ἐν γήρᾳ βαθεῖ συντόνως βαδίζοντα· καί τινος εἰρηκότος ὡς Ἀφραάτης οὗτος, οὗ τὸ τῆς πόλεως ἐξήρτηται πλῆθος, ἔφη πρὸς αὐτόν· »ποῦ σὺ βαδίζεις, εἰπέ«. Ὁ δὲ σοφῶς ἅμα καὶ προσφόρως·

« Ὑπὲρ τῆς σῆς«, ἔφη, »προσευξόμενος βασιλείας ».

« Ἀλλ´ οἴκοι σε μένειν ἐχρῆν»,

ὁ βασιλεὺς ἔφη,

« Καὶ ἔνδον κατὰ τὸν μοναχικὸν προσεύχεσθαι νόμον».

ὁ δὲ θεῖος ἐκεῖνος ἀνήρ·

« Εὖ μάλα«, ἔφη, »λέγεις, ὦ βασιλεῦ· τοῦτό με δρᾶν ἔδει. Καὶ τοῦτο δρῶν μέχρι καὶ νῦν διετέλεσα, ἕως εἰρήνης ἀπήλαυε τοῦ σωτῆρος τὰ πρόβατα. Ἐπειδὴ δὲ πολὺν ὑπομεμένηκε θόρυβον καὶ πολὺς ἐπικρέμαται κίνδυνος μὴ θηριάλωτα γένηται, πάντα κινεῖν πόρον ἀνάγκη καὶ διασώζειν τὰ θρέμματα. Εἰπὲ γάρ μοι», ἔφη, «ὦ βασιλεῦ, εἰ κόρη τις ἐτύγχανον ἔνδον ἐν θαλάμῳ καθημένη καὶ ταλασίας ἐπιμελουμένη, εἶτα ἐθεασάμην ἐμπεσοῦσαν φλόγα καὶ τὴν πατρῴαν οἰκίαν νεμομένην, τί με δρᾶσαι προσῆκεν εἰπέ μοι; ἔνδον καθῆσθαι καὶ τὴν οἰκίαν ἐμπιπραμένην περιορᾶν καὶ τῆς φλογὸς προσμένειν τὴν ἐμβολήν, ἢ τῷ θαλάμῳ χαίρειν εἰποῦσαν διαθέειν ἄνω καὶ κάτω καὶ ὑδροφορεῖν καὶ σβεννύναι τὴν φλόγα; δῆλον ὅτι τοῦτο ἐρεῖς· τοῦτο γὰρ κόρης ἀγχίνου τε καὶ φρενήρους. Τοῦτο δρῶ νῦν, ὦ βασιλεῦ. Σοῦ γὰρ εἰς τὴν πατρῴαν ἡμῶν οἰκίαν ἐμβαλόντος τὴν φλόγα, περιθέομεν κατασβέσαι ταύτην πειρώμενοι ».

ταῦτα ὁ μὲν εἶπεν, ὁ δὲ σιγήσας ἠπείλησεν. Εἷς δὲ τῶν περὶ τὸν βασιλικὸν κοιτῶνα, θρασύτερον ἀπειλήσας τῷ θείῳ ἀνδρί, τοιόνδε τι πέπονθε.

Τοῦ βαλανείου πεπιστευμένος τὴν ἐπιμέλειαν, εὐθὺς μετὰ τούσδε τοὺς λόγους κατῆλθε τοῦτο εὐτρεπίσων τῷ βασιλεῖ· εἴσω δὲ γενόμενος καὶ τὰς φρένας πληγεὶς εἰς τὸ θερμότατον ὕδωρ τὸ ἄκρατον κατελήλυθέ τε καὶ τετελεύτηκεν. Καθῆστο δὲ ὁ βασιλεὺς προσμένων ἐκεῖνον ὥστε οἱ μηνῦσαι τὴν εἴσοδον. Ἐπειδὴ δὲ πολὺς ἀνηλώθη καιρός, ἀπέστειλεν ἑτέρους ὁ βασιλεὺς τῆς μελλήσεως τὴν αἰτίαν μηνύσοντας. Οἱ δὲ εἴσω γενόμενοι καὶ πάντα περισκοπήσαντες εὗρον ἐκεῖνον ἐν τῷ ἀκράτῳ τεθνεῶτα καὶ διαλυθέντα θερμῷ. Καὶ τούτου δήλου γενομένου τῷ βασιλεῖ, ἔγνωσαν μὲν τῆς Ἀφραάτου προσευχῆς τὴν ἰσχύν, τῶν δογμάτων δὲ τῶν δυσσεβῶν οὐκ ἐξέστησαν, ἀλλ´ ἐσκλήρυναν κατὰ τὸν Φαραὼ τὴν καρδίαν αὐτῶν· καὶ τὴν τοῦ ἵππου δὲ θαυματουργίαν μεμαθηκώς, ὁ ἐμβρόντητος μεμένηκε κατὰ τῆς εὐσεβείας λυττῶν.

L'AN DE N. S.  VALENTINIEN ET VALENS

CHAPITRE XXVI.

Petit Dialogue de l'Empereur Valens et d'Apratès.

Le Palais de la ville d'Antioche est arrosé par le fleuve Oronte, du côté de Septentrion du côté de Midi, il y aune grande galerie à deux étages, qui touche aux murailles de la ville, et qui est défendue de deux tours. Entre le Palais, et le fleuve il y a une grande rue, par où l'on sort de la ville. L'Empereur ayant aperçu du haut de la galerie, Aphratès qui passait fort vite par cette rue, couvert d'un méchant manteau, et qui allait au champ où s'exercent 263 les soldats, à dessein d'y prendre soin des nécessités spirituelles du peuple fidèle, qui y était assemblé, et quelqu'un lui ayant dit que cet Aphratès gouvernait toute la ville, il lui demanda où il allait.

Je vais, lui répondit-il, prier Dieu pour la prospérité de votre Empire.

Vous feriez mieux, lui repartit l'Empereur, de demeurer dans votre Cellule, et d'y prier selon la règle des Solitaires.

J'avoue, lui dit le saint homme, que ce que vous dites est véritable, et tandis que le troupeau du Sauveur a été en sûreté, j'en ai toujours usé de la sorte ; mais maintenant qu'il est en danger d'être attaqué par les bêtes farouches, je dois employer toute sorte de moyens pour le conserver. Si une fille qui garde la maison de son père, la voyait en feu, que devrait-elle faire ? Devrait-elle attendre sur son siège, que le feu la vînt confirmer? Ne devrait-elle pas courir de tous côtés, aller quérir de l'eau, et éteindre: l'embrasement? Je ne doute point que vous ne demeuriez d'accord qu'elle devrait faire ce que je dis, parce que c'est en effet ce que la prudence demanderait d'elle en cette occasion. Je fais présentement quelque chose de semblable : je cours pour éteindre le feu, que vous avez mis à la maison de mon père.

L'Empereur ne répondit rien, mais un de ses Valets de chambre: ayant menacé le saint Solitaire, il fut châtié sur le champ de son insolence.

Etant entré dans le lieu du bain, à dessein de le préparer pour l'Empereur, il perdit le jugement, se jeta dans l'eau chaude, et y mourut. L'Empereur attendait qu'il le vînt avertir quand le bain serait prêt, et parce qu'il n'y venait point, il envoya voir d'où procédait ce retardement..Ceux 264 qu'il y envoya le trouvèrent mort, et admirèrent la puissance des prières d'Aphratès mais ils ne renoncèrent pas pour cela à leurs erreurs. Au contraire bien que l'Empereur eût appris ce miracle, il ne laissa pas d'endurcir son cœur comme Pharaon, et de faire la guerre à la piété, avec une plus grande fureur que jamais.

 

κζʹ.

Τὰ κατὰ τὸν ἅγιον Ἰουλιανὸν τὸν μονάζοντα.

κηʹ.

Τὰ κατὰ τὸν ἅγιον Ἀντώνιον τὸν μονάζοντα.

Κατὰ τοῦτον δὲ τὸν καιρὸν καὶ Ἰουλιανὸς ἐκεῖνος ὁ πολυύμνητος, οὗ καὶ πρόσθεν ἐμνήσθην, καταλιπεῖν μὲν τὴν ἔρημον, εἰς δὲ τὴν Ἀντιόχειαν εἰσελθεῖν ἠναγκάσθη. Ἐπειδὴ γὰρ οἱ τῷ ψεύδει συντεθραμμένοι καὶ τὰς συκοφαντίας μάλα ῥᾳδίως ὑφαίνοντες, οἱ τὰ Ἀρείου λέγω φρονοῦντες, τὸν μέγαν ἄνδρα ἐκεῖνον ἰσχυρίζοντο τῆς σφετέρας εἶναι συμμορίας, ἀπέστειλαν οἱ τῆς ἀληθείας φωστῆρες, Φλαβιανὸς καὶ Διόδωρος καὶ Ἀφραάτης, ἄνδρα ἀρετῆς ἀθλητήν, Ἀκάκιόν φημι τὸν χρόνῳ ὕστερον μάλα σοφῶς τὴν Βεροιαίων ἐκκλησίαν ἰθύναντα, πρὸς τὸν πανεύφημον ἄνδρα ἐκεῖνον, ἀντιβολοῦντες πολλὰς ἀνθρώπων μυριάδας οἰκτεῖραι, καὶ τῶν μὲν ἐναντίων τὴν ψευδολογίαν ἐλέγξαι, τὰ δὲ τῆς ἀληθείας βεβαιῶσαι κηρύγματα. Καὶ ὅσα μὲν οὗτος καὶ ἀπιὼν καὶ ἐπανιὼν καὶ ἐν αὐτῇ δὲ τῇ μεγίστῃ πόλει τεθαυματούργηκεν, ἐν τῇ Φιλοθέῳ ἡμῖν συγγέγραπται Ἱστορίᾳ, ᾗ ῥᾴδιον ἐντυχεῖν τοὺς ταῦτα βουλομένους μαθεῖν. Ὅτι δὲ ἅπαν τὸ τῆς πόλεως πλῆθος εἰς τὸν ἡμέτερον συνήθροισε σύλλογον, οὐδένα ἐνδοιάζειν οἶμαι τῶν τὴν ἀνθρωπείαν φύσιν ἐπεσκεμμένων· πέφυκε γὰρ τὰ παράδοξα ἕλκειν ἅπαντας ὡς ἐπίπαν πρὸς ἑαυτά. Ὅτι δὲ καὶ μεγάλα εἰργάσατο θαύματα, μαρτυροῦσι καὶ οἱ τῆς ἀληθείας πολέμιοι. Τοῦτο δὲ καὶ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ πρὸ τοῦδε τοῦ χρόνου πεποίηκεν ἐν τοῖς Κωνσταντίου καιροῖς Ἀντώνιος ἐκεῖνος ὁ πάνυ. Καταλιπὼν γὰρ τὴν ἔρημον ἅπαν ἐκεῖνο περιῄει τὸ ἄστυ, διδάσκων ἅπαντας ὡς τῆς ἀποστολικῆς διδασκαλίας κήρυξ ἐστὶν Ἀθανάσιος καὶ ὡς ἀντίπαλοι τῆς ἀληθείας οἱ τῆς Ἀρείου συμμορίας. Οὕτως ᾔδεσαν οἱ θεῖοι ἄνδρες ἐκεῖνοι τὰ πρόσφορα ἑκάστῳ προσαρμόττειν καιρῷ, καὶ πηνίκα μὲν χρὴ τὴν ἡσυχίαν ἀσπάζεσθαι, πηνίκα δὲ προτιμᾶν τὰς πόλεις τῆς ἐρημίας.

L'AN DE N. S.  VALENTINIEN ET VALENS

CHAPITRE XXVII.

Julien, et Antoine quittent la solitude pour soutenir la foi chancelante des fidèles.

Le fameux Julien, dont j'ai déjà parlé, fut obligé au même temps, de quitter la solitude pour aller à Antioche ; Car comme les Ariens, ces hommes élevés dans le mensonge, et dans l'art détestable d'inventer des calomnies, soutenaient qu'il était de leur parti, Flavien, Diodore, et Aphratès ces lumières éclatantes de l'Eglise lui envoyèrent Acace généreux défenseur de la vérité, qui fut depuis élevé sur le Siège de l'Eglise de Berée, pour le prier d'avoir pitié de tant de millions de personnes, en rendant témoignage à la vérité, et en confondant le mensonge. J'ai rapporté les miracles qu'il fit durant ce voyage, dans l'histoire qui a pour titre Philothée, ou ceux qui désireront s'en instruire les peuvent voir. Ceux qui savent de quelle manière les hommes sont faits, ne douteront point qu'il n'ait attiré à nos assemblées tous les habitants de cette ville si peuplée, car tout ce qui est merveilleux, et surprenant attire pour l'or-- 265 dinaire les hommes. Les ennemis mêmes de la vérité demeurèrent d'accord qu'il fit un très grand nombre de miracles. Le grand Antoine avait fait autrefois sous le règne de Constantin la même chose dans la ville d'Alexandrie, Car il quitta sa solitude, pour aller dans tous les coins de cette grande Ville, et pour avertir les habitants, qu'Athanase prêchait la doctrine des Apôtres, et que les Ariens étaient les ennemis de la vérité. Voila comment ces grands hommes savaient ce qui est propre en chaque saison, et quand il faut demeurer dans la solitude, ou sortir de la solitude pour vivre dans les villes.

 

κθʹ.

Τίνες ἄλλοι μονάζοντες κατὰ τοῦτον διέπρεπον τὸν καιρόν

 

Ἦσαν δὲ καὶ ἄλλοι κατ´ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν τὰς τῆς μοναχικῆς φιλοσοφίας ἀφιέντες μαρμαρυγάς· ἐν μὲν τῇ Χαλκιδέων ἐρήμῳ Ἄβιτος καὶ Μαρκιανὸς καὶ Ἀβραάμης καὶ ἕτεροι πρὸς τούτοις οὐκ εὐαρίθμητοι, ἐν παθητοῖς σώμασι τὴν ἀπαθῆ βιοτὴν μελετῶντες· ἐν δὲ τῇ Ἀπαμέων χώρᾳ Ἀγαπητὸς καὶ Συμεώνης καὶ Παῦλος· ἐν δὲ τῇ Ζευγματέων, Πούπλιος καὶ Παῦλος καὶ ἄλλοι τὴν ἄκραν φιλοσοφίαν συλλέγοντες. Ἐν δὲ τῇ Κυρεστῶν, ὁ μὲν πανεύφημος Ἀκεψεμᾶς ἐν οἰκίσκῳ καθεῖρκτο, καὶ ἑξηκοντούτην χρόνον τοῦτον ἐβίω τὸν τρόπον, οὔτε ὁρώμενος οὔτε φθεγγόμενος· Ζευγμάτιος δὲ ὁ ἀξιάγαστος, καίτοι τὸ βλέπειν ἀφῃρημένος, περιῄει στηρίζων τὰ πρόβατα καὶ τοῖς λύκοις μαχόμενος, οὗ δὴ χάριν αὐτοῦ τὴν ἀσκητικὴν καλύβην ἐνέπρησαν. Ἀλλὰ Τραϊανὸς ὁ πιστότατος στρατηγὸς ἑτέραν ἐδείματο καὶ τῆς ἄλλης θεραπείας μετέδωκεν. Ἐν δὲ τῇ Ἀντιοχέων, Μαριανὸς καὶ Εὐσέβιος καὶ Ἀμμιανός, Παλλάδιός τε καὶ Συμεώνης καὶ Ἀβραάμης καὶ ἄλλοι πρὸς τούτοις τὴν εἰκόνα τὴν θείαν ἀκήρατον διασώσαντες. Καὶ τούτων δὲ κἀκείνων τὸν βίον ἀνάγραπτον πεποιήκαμεν. Καὶ τὸ ὄρος δὲ τὸ τῇ μεγίστῃ παρακείμενον πόλει λειμῶσι παραπλησίοις ὡράϊστο· καὶ γὰρ ἐν τούτῳ Πέτρος ὁ Γαλάτης διέλαμπε, καὶ ὁ τούτου γε ὁμώνυμος ὁ Αἰγύπτιος, καὶ Ῥωμανὸς καὶ Σευῆρος καὶ Ζήνων, Μωϋσῆς τε καὶ Μάλχος καὶ ἄλλοι πλεῖστοι, παρὰ μὲν τῶν πολλῶν ἀγνοούμενοι, παρὰ δὲ τοῦ θεοῦ γινωσκόμενοι.

L'AN DE N. S.  VALENTINIEN ET VALENS

CHAPITRE XXVIII.

Célèbres Solitaires du même temps.

Il y eut plusieurs autres Solitaires, qui brillèrent dans le même temps, par l'éclat de leurs vertus. Les déserts de la Calcidice virent Avit, Marcien, et Abraham qui tâchaient de mener dans un corps sujet aux passions, une vie qui en fut exempte. Agapet, Siméon, Paul, et quelques autres cueillaient dans le voisinage d'Apamée, les fruits spirituels d'une sainte Philosophie. Publius, et Paul le consacrèrent aux mêmes exercices, dans le territoire de Zeugma. Acepsemas que personne ne pouvait se lasser de louer passa soixante ans dans une Cellule du territoire de Cyrestes,  sans  voir personne, ni  sans  parler. Le merveilleux Zeugmate tout privé qu'il était de l'usage 266 des yeux, ne laissait pas de visiter le troupeau du Sauveur, et d empêcher que les loups n'en approchassent ; en haine de quoi les hérétiques ayant brûlé sa Cellule, Trajan Maître de la Milice, homme de grande piété y lui en fit faire une autre, et le prit en protection. Marien, Eusèbe, Ammien, Pallade, Siméon, Abraham et quelques autres, dont j'ai écrit conférerait dans le voisinage d' Antioche, l'image de Dieu qui était gravée dans leur âme. La montagne qui est proche de cette grande ville, était couverte de pareilles fleurs : C'est ainsi que je parle de Pierre natif de Galatie, d'un autre du même nom, qui était d'Egypte, de Romain, de Sévère, de Zénon, de Moïse, de Malque, et de plusieurs dont les noms font connus de Dieu, bien qu'ils ne le soient point des hommes.

 

λʹ.

Περὶ Διδύμου τοῦ Ἀλεξανδρέως καὶ Ἐφραῒμ τοῦ Σύρου.

Κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον ἐν Ἐδέσσῃ μὲν Ἐφραῒμ ὁ θαυμάσιος, ἐν Ἀλεξανδρείᾳ δὲ διέπρεπε Δίδυμος, κατὰ τῶν ἀντιπάλων τῆς ἀληθείας δογμάτων συγγράφοντες. Καὶ οὗτος μὲν τῇ Σύρων κεχρημένος φωνῇ τῆς πνευματικῆς χάριτος τὰς ἀκτίνας ἠφίει· παιδείας γὰρ οὐ γεγευμένος Ἑλληνικῆς, τούς τε πολυσχιδεῖς τῶν Ἑλλήνων διήλεγξε πλάνους καὶ πάσης αἱρετικῆς κακοτεχνίας ἐγύμνωσε τὴν ἀσθένειαν. Καὶ ἐπειδὴ Ἁρμόνιος ὁ Βαρδησάνου ᾠδάς τινας συνετεθείκει πάλαι καὶ τῇ τοῦ μέλους ἡδονῇ τὴν ἀσέβειαν κεράσας κατεκήλει τοὺς ἀκούοντας καὶ πρὸς ὄλεθρον ἤγρευε, τὴν ἁρμονίαν τοῦ μέλους ἐκεῖθεν λαβὼν ἀνέμιξε τὴν εὐσέβειαν καὶ προσενήνοχε τοῖς ἀκούουσιν ἥδιστον ὁμοῦ καὶ ὀνησιφόρον φάρμακον. Ταῦτα καὶ νῦν τὰ ᾄσματα φαιδροτέρας τῶν νικηφόρων μαρτύρων τὰς πανηγύρεις ποιεῖ. Ὁ δὲ Δίδυμος, παιδόθεν τῆς ὀπτικῆς ἐστερημένος αἰσθήσεως, καὶ ποιητικῶν καὶ ῥητορικῶν μετέλαχε παιδευμάτων· ἀριθμητικῆς τε καὶ γεωμετρίας καὶ ἀστρονομίας καὶ τῶν Ἀριστοτέλους συλλογισμῶν καὶ τῆς Πλάτωνος εὐεπείας διὰ τῶν ἀκοῶν εἰσεδέξατο τὰ μαθήματα, οὐχ ὡς ἀλήθειαν ἐκπαιδεύοντα, ἀλλ´ ὡς ὅπλα τῆς ἀληθείας κατὰ τοῦ ψεύδους γιγνόμενα. Καὶ μέντοι καὶ τῆς θείας γραφῆς μεμάθηκεν οὐ μόνον τὰ γράμματα, ἀλλὰ καὶ τὰ τούτων νοήματα. Ἐν μὲν οὖν ἀσκηταῖς καὶ τῆς ἀρετῆς φροντισταῖς οὗτοι κατ´ ἐκεῖνον διέλαμπον τὸν καιρόν.

L'AN DE N. S.  VALENTINIEN ET VALENS

CHAPITRE XXIX.

Rares qualités d'Ephrem, et de Didyme.

Ephrem fleurissait dans le même temps à Edesse, et, Didyme à Alexandrie : ils écrivaient tous deux contre les hérétiques. Ephrem écrivait en Syriaque, parce qu'il ne savait point la langue Grecque, et ne laissait pas néanmoins de réfuter les erreurs des Grecs d'une manière invincible. Et parce que Hamonius fils de Bardesànès avait composé des Hymnes, où sous la beauté de la Poésie il avait caché le venin de l'erreur, Ephrem en composa d'autres, qui avec l'élégance des termes, avaient la sincérité de la 267 piété, et qui servent encore aujourd'hui à rendre les Fêtes des saints Martyrs plus célèbres. Pour Didyme bien qu'il eût perdu la vue dès sa jeunesse, il ne laissa pas d'apprendre la Poétique, la Rhétorique, l'Arithmétique, la Géométrie, et l'Astronomie. Il apprit aussi par le seuls sens de l'ouïe, la Logique d'Aristote, et la doctrine de Platon, non comme des sciences qui continrent la vérité, mais comme des arts dont la vérité se peut servir pour confondre le mensonge. Il apprit encore non seulement les termes, mais il pénétra le sens de l'Ecriture. Voila les Moines qui se rendirent en ce temps-là les plus célèbres par leur vertu.

 

λαʹ.

Τίνες ἐν τῇ Ποντικῇ καὶ Ἀσιανῇ διέπρεπον ἐπίσκοποι κατὰ τοῦτον τὸν καιρόν.

Ἐν ἐπισκόποις δὲ Γρηγόριος ἑκάτερος, ὅ τε Ναζιανζοῦ καὶ ὁ Νύσσης, ὁ μὲν ἀδελφός, ὁ δὲ σύσκηνός τε καὶ συνεργὸς τοῦ μεγάλου Βασιλείου τυγχάνων. Οὗτοι μὲν οὖν ἐν Καππαδοκίᾳ τῆς εὐσεβείας ὑπερμαχοῦντες ἠρίστευον. Συνηρίστευε δὲ αὐτοῖς καὶ Πέτρος, γεννήτορας μὲν Βασιλείῳ καὶ Γρηγορίῳ τοὺς αὐτοὺς ἐσχηκώς, τῆς δὲ θύραθεν παιδείας οὐ μετειληχὼς σὺν ἐκείνοις, τὰς δὲ τοῦ βίου μαρμαρυγὰς ἀφιείς. Ἐν Πισιδίᾳ δὲ Ὄπτιμος καὶ Ἀμφιλόχιος ἐν Λυκαονίᾳ, γενναίως ὑπὲρ τῆς προγονικῆς παραταττόμενοι πίστεως, τὰς ἐναντίας ἀπεκρούοντο προσβολάς. Ἐν δέ γε τῇ Ἑσπέρᾳ, Δάμασος μὲν τῆς Ῥώμης ἡγούμενος, Ἀμβρόσιος δὲ Μεδιόλανον ἰθύνειν πεπιστευμένος, καὶ τοὺς πόρρωθεν ἀκοντίζοντες ἔβαλλον. Καὶ μετὰ τούτων οἱ τὰς ἐσχατιὰς οἰκεῖν ἠναγκασμένοι γράμμασι καὶ τοὺς οἰκείους ἐστήριζον καὶ τοὺς πολεμίους κατέλυον. Ἀντιρρόπους γὰρ τῷ μεγέθει τοῦ κλύδωνος ἔδωκε κυβερνήτας τῶν ὅλων ὁ πρύτανις, καὶ τῇ τῶν πολέμων σφοδρότητι τὴν τῶν στρατηγῶν ἀντέταξεν ἀρετήν, καὶ πρόσφορα τῇ τοῦ καιροῦ δυσκολίᾳ τὰ ἀλεξίκακα ἔδωκε φάρμακα.

L'AN DE N. S.  VALENTINIEN ET VALENS

CHAPITRE XXX.

Célèbres évêques de Pont et d'Asie.

Le Clergé fournit de son côté quantité d'hommes illustres en doctrine, et en sainteté, comme les deux Grégoires, dont l'un était Évêque de Nazianze, et l'autre de Nysse. Celui-ci était frère du grand Basile, et celui-là son ami intime, et le compagnon de ses études. Pierre était frère de Grégoire, et de Basile, et imitait leur vertu, bien qu'il ne fût pas aussi savant qu'eux dans les sciences profanes. Optime combattait en Pisidie, et Ampniloque en Licaonie pour la défense de la foi. Damase Évêque de Rome, et Ambroise Évêque de Milan s'opposaient de loin à ses ennemis. Ceux qui avaient été bannis aux extrémités de l'Empire, étaient joints à ceux-ci en 268 esprit, et confirmaient par leurs lettres, les fidèles dans la véritable doctrine. Dieu qui dispose de toutes choses avec une sagesse incompréhensible, avait suscité en ce temps-là, ces habiles Pilotes pour garantir le vaisseau de l'Eglise, de la tempête, et ces prudents Médecins pour apporter des remèdes convenables à la qualité des maux dont elle était tourmenté.

λβʹ.

Περὶ τῶν παρὰ Βάλεντος τῷ μεγάλῳ Βαλεντινιανῷ περὶ τοῦ πολέμου γραφέντων καὶ τῶν παρ´ ἐκείνου πιστῶς ἀντιγραφέντων.

 

Οὐ μόνον δὲ ταύτης τῆς προμηθείας ταῖς ἐκκλησίαις μετέδωκεν ὁ φιλάνθρωπος κύριος, ἀλλὰ καὶ ἑτέρας αὐτὰς κηδεμονίας ἠξίωσε. Τὸ γὰρ τῶν Γότθων ἔθνος παρακινήσας εἰς πόλεμον ἐπὶ τὸν Βόσπορον εἵλκυσε τὸν κατὰ μόνων τῶν εὐσεβῶν μεμαθηκότα στρατεύειν. Τότε δὴ τὴν οἰκείαν ἀσθένειαν ὁ μάταιος ἐγνωκὼς ἀπέστειλε πρὸς τὸν ἀδελφὸν στρατιὰν ἐξαιτῶν. Ὁ δὲ ἐπέστειλεν ὡς οὐχ ὅσιον ἐπαμύνειν ἀνδρὶ πολεμοῦντι θεῷ, δίκαιον δὲ τὴν τούτου καταπαύειν θρασύτητα. Ταῦτα τὸν δείλαιον ἐκεῖνον μείζονος ἀνίας ἐνέπλησεν· οὐ μὴν ἐξέληξε τῆς θρασύτητος, ἀλλ´ ἐπέμεινε κατὰ τῆς ἀληθείας παραταττόμενος.

L'AN DE N. S.  VALENTINIEN ET VALENS

CHAPITRE XXXI.

Réponse remarquable faite par Valentinien à Valens.

Ce ne fut pas là le seul moyen par lequel Dieu pourvut au salut de son Eglise ; il eut la bonté de lui procurer du soulagement d'une autre manière, que je dirai ici. Les Goths ayant pris les armes, Valens qui ne savait combattre d'autres ennemis que ceux de l'erreur, fut obligé de se retirer vers le Bosphore, et d'implorer le secours de Valentinien son frère. Mais ce Prince lui fit réponse que bien loin de secourir l'ennemi de Dieu, il se tenait obligé de réprimer son insolence. La douleur que cette réponse causa à cet impie ne l'empêcha pas de continuer la guerre qu'i avait déclarée à la vertu.

λγʹ.

Περὶ τῆς Τερεντίου τοῦ κόμητος εὐσεβείας.

 

Ἐπανῆκε μὲν γὰρ ἀπὸ τῆς Ἀρμενίας Τερέντιος τρόπαια στήσας· ἦν δὲ στρατηγὸς ἄριστος καὶ εὐσεβείᾳ κοσμούμενος. Τούτῳ δωρεὰν ὁ Βάλης αἰτῆσαι προσέταξεν· ὁ δὲ ἀπήγγειλεν ἥνπερ ἔδει τὸν εὐσεβείᾳ συντεθραμμένον. ᾔτησε γὰρ οὐ χρυσὸν οὐδὲ ἄργυρον, οὐ χωρίον, οὐ δυναστείαν, οὐκ οἰκίαν, ἀλλ´ ἐκκλησίαν παρασχεθῆναι μίαν τοῖς τῆς ἀποστολικῆς διδασκαλίας προκινδυνεύουσιν. Ὁ δὲ τὴν ἱκετείαν δεξάμενος καὶ γνοὺς τὰ ἐγκείμενα, χαλεπήνας διέρρηξε καὶ οἱ ἄλλα τινὰ αἰτῆσαι προσέταξεν. Ὁ δὲ τῆς ἱκεσίας συλλέξας τὰ ῥήγματα· « Ἐδεξάμην,» ἔφη, «ὦ βασιλεῦ, καὶ ἔχω τὸ δῶρον καὶ ἕτερον οὐκ αἰτήσω· σκοποῦ γὰρ κριτὴς ὁ τῶν ὅλων κριτής».

λδʹ.

Περὶ τῆς Τραϊανοῦ τοῦ στρατηλάτου παρρησίας.

 

Ἐπειδὴ δὲ τὸν Βόσπορον διαβὰς εἰς τὴν Θρᾴκην ἀφίκετο, πρῶτον μὲν ἐν Κωνσταντινουπόλει πλεῖστον διέτριψε χρόνον δειμαίνων τὸν πόλεμον· Τραϊανὸν δὲ σὺν τῇ στρατιᾷ τὸν στρατηγὸν κατὰ τῶν βαρβάρων ἀπέστειλεν. Ἐπειδὴ δὲ ἡττηθεὶς ἐπανῆλθεν ἐκεῖνος, ἐλοιδορεῖτο λίαν ὁ Βάλης, μαλακίαν αὐτῷ καὶ δειλίαν ἐγκαλῶν. Ὁ δὲ παρρησίᾳ χρησάμενος ἀνδρὶ γενναίῳ πρεπούσῃ· « Οὐκ ἐγώ», «ἔφη, ὦ βασιλεῦ, ἥττημαι· ἀλλὰ σὺ προΐῃ τὴν νίκην, κατὰ τοῦ θεοῦ παραταττόμενος καὶ τὴν ἐκείνου ῥοπὴν προξενῶν τοῖς βαρβάροις· παρὰ σοῦ γὰρ πολεμούμενος ἐκείνοις συντάττεται. Τῷ δὲ θεῷ ἡ νίκη ἕπεται καὶ τοῖς ὑπὸ τοῦ θεοῦ στρατηγουμένοις προσγίνεται. ἢ οὐκ οἶσθα«, ἔφη, »τίνας τῶν ἐκκλησιῶν ἐξελάσας, τίσι παρέδωκας ταύτας;» ταῦτα καὶ Ἀρίνθεος καὶ Βίκτωρ (στρατηγὼ γὰρ ἤστην καὶ τούτω) συνωμολογησάτην οὕτως ἔχειν, καὶ τῷ βασιλεῖ μὴ χαλεπαίνειν παρῃνεσάτην ἐπ´ ἐλέγχοις ἀληθείᾳ συνεζευγμένοις.

269 L'AN DE N. S.  VALENTINIEN ET VALENS

CHAPITRE XXXII.

Piété insigne de Térence.

Térence Général non moins illustre par sa piété, que par sa valeur, ayant remporté la victoire sur les ennemis de l'Empire, Valens lui promit tout ce qu'il voudrait lui demander. Mais au lieu de demander de l'or, de l'argent, des maisons, des terres, des Charges, il demanda une Eglise pour ceux qui suivent la doctrine des Apôtres. L'Empereur ayant lu sa requête, la déchira, et lui commanda de demander autre chose. Térence ramassa les pièces de sa requête, et dit à Valens : J'ai ce que je souhaitais, et je ne demanderai rien autre chose. Dieu qui voit, et qui juge tout, voit et juge mes intentions.,

CHAPITRE XXXIII.

Parole hardie de Trajan Maître de la Milice.

Lorsque Valens eut traversé le Bosphore, et qu'il fut entré en Thrace, il demeura fort longtemps à Constantinople pour y faire des préparatifs de guerre, et envoya Trajan avec quelques troupes contre les Barbares. Trajan ayant été vaincu, Valens lui reprocha sa lâcheté ; mais ce General eut la générosité de lui répondre de cette sorte : Ce n'est pas moi qui ai été vaincu, c'est vous qui avez livré la 270 victoire aux ennemis, en leur procurant la protection de Dieu, à qui vous faites la guerre. Quand vous le persécutez, il se range de leur côté, et mène avec lui la victoire. Ne savez-vous pas qui sont ceux que vous avez chassés des Eglises, et ceux à qui vous avez livrés ? Arinthée, et Victor qui étaient Maîtres de la Milice, aussi bien que Trajan appuyèrent ce qu'il avait dit, et supplièrent l'Empereur de faire réflexion sur leurs remontrances,

 

λεʹ.

Περὶ Ἰσαακίου τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει μονάζοντος.

 

Φασὶ δὲ καὶ Ἰσαάκην σκηνὴν αὐτόθι μοναχικὴν ἔχοντα, ἐπειδὴ εἶδεν αὐτὸν συνεξιόντα τῇ στρατιᾷ, βοῇ χρησάμενον φάναι· «Ποῖ βαδίζεις, ὦ βασιλεῦ, κατὰ θεοῦ στρατευόμενος καὶ τοῦτον οὐκ ἔχων ἐπίκουρον; αὐτὸς γὰρ κατὰ σοῦ τοὺς βαρβάρους κεκίνηκεν, ἐπειδὴ καὶ σὺ κατ´ αὐτοῦ πολλὰς γλώττας εἰς βλασφημίαν παρέθηξας καὶ τοὺς ἐκεῖνον ὑμνοῦντας τῶν θείων οἴκων ἐξήλασας. Παῦσαι δὴ οὖν πολεμῶν καὶ παύσει τὸν πόλεμον. Ἀπόδος ταῖς ποίμναις τοὺς ἀρίστους νομέας καὶ λήψῃ τὴν νίκην ἀπονητί. Εἰ δὲ τούτων μηδὲν δεδρακὼς παρατάξαιο, μαθήσῃ τῇ πείρᾳ ὅπως σκληρὸν τὸ πρὸς κέντρα λακτίζειν· οὔτε γὰρ ἐπανήξεις καὶ προσαπολέσεις τὴν στρατιάν ». Ὀργισθεὶς δὲ ὁ βασιλεύς· «Καὶ ἐπανήξω», ἔφη, «καὶ κατακτενῶ σε καὶ τῆς ψευδοῦς προαγορεύσεως εἰσπράξομαι δίκας ». . Ὁ δὲ ἥκιστα δείσας τὴν ἀπειλὴν ἔφη βοῶν· « Κτεῖνον, εἰ φωραθείη τῶν λόγων τὸ ψεῦδος».

L'AN DE N. S.  VALENTINIEN ET VALENS

CHAPITRE XXXIV.

Prédiction faite par Isac Solitaire.

ON dit qu'lsac qui avait sa Cellule proche de la ville de Constantinople, cria à l'Empereur comme il partait à la tête de son armée : Où allez-vous, vous qui ayant déclaré la guerre a Dieu, ne sauriez l'avoir pour protecteur ? C'est lui qui a mis contre vous les armes dans les mains des Etrangers, parce que vous avez mis contre lui les blasphèmes dans la bouche des impies ; et que vous avez chassé des Eglises ceux qui chantaient ses louanges. Cessez de lui faire la guerre, et il cessera de susciter celle que vous font les Etrangers ; rendez les Pasteurs à leur troupeau, et vous remporterez la victoire  sans  aucune effusion de sang. Que si vous méprisez mes avis, et que vous donniez bataille, vous reconnaîtrez combien il est dur de regimber contre l'aiguillon, vous perdrez vos troupes, et ne rentrerez jamais dans la Capitale de votre Empire. Valens transporté de coIè 271 re, lui répondit : J'y rentrerai, et je châtierai vos fausses prophéties du dernier supplice. Isac lui répartit. Je veux bien être puni du dernier supplice, si ce que je dis n'arrive.

 

λςʹ.

Περὶ τῆς Βετρανίωνος τοῦ Σκυθίας ἐπισκόπου παρρησίας.

 

Καὶ Βετρανίων δέ, παντοδαπῇ μὲν λαμπρυνόμενος ἀρετῇ, πάσης δὲ τῆς Σκυθίας τὰς πόλεις ἀρχιερατικῶς ἰθύνειν πεπιστευμένος, ἐπύρσευσέ τε τῷ ζήλῳ τὸ φρόνημα καὶ τὴν τῶν δογμάτων διαφθορὰν καὶ τὰς κατὰ τῶν ἁγίων παρανομίας τοῦ Βάλεντος ἤλεγξε, καὶ μετὰ τοῦ θειοτάτου Δαβὶδ ἐβόα· «Ἐλάλουν ἐν τοῖς μαρτυρίοις σου ἐναντίον βασιλέων καὶ οὐκ ᾐσχυνόμην».

 

L'AN DE N. S.  VALENTINIEN ET VALENS

CHAPITRE XXXV.

Généreuse liberté de Vétranion.

Vétranion cet homme orné de toute sorte de vertus, qui était seul Évêque de la Scythie, ayant excité dans son cœur le zèle de la gloire de Dieu, reprit publiquement Valens de ce qu'il protégeait l'erreur, et de ce qu'il persécutait les gens de bien, et lui dit à haute voix ces paroles de David : Je parlerai de vôtre Loi devant les Rois, et je rien rougirai point.

 

λζʹ.

Περὶ τῆς κατὰ Γότθων Βάλεντος στρατείας καὶ ὅπως ἔτισε τῆς ἀσεβείας δίκας.

Ὁ δὲ τῶν συμβούλων ἐκείνων τῶν ἀρίστων καταφρονήσας, τὴν μὲν στρατιὰν εἰς τὴν παράταξιν προὔπεμψεν, αὐτὸς δὲ ἔν τινι κώμῃ καθήμενος τὴν νίκην προσέμενεν. Οἱ δὲ στρατιῶται τῶν βαρβάρων οὐκ ἐνεγκόντες τὴν ῥύμην ἐτρέποντο καὶ κατεκτείνοντο διωκόμενοι· καὶ οἱ μὲν ἔφευγον κατὰ τάχος, οἱ δὲ κατὰ κράτος ἐδίωκον. Καταλαβόντες δὲ τὴν κώμην ἐκείνην οἱ βάρβαροι ἔνθα ὁ Βάλης τὴν ἧτταν μεμαθηκὼς ἐπειράθη λαθεῖν, πῦρ ἐμβαλόντες ἐνέπρησαν σὺν τῇ κώμῃ καὶ τὸν τῆς εὐσεβείας ἀντίπαλον. Οὕτω μὲν οὖν ἐκεῖνος κἀν τῷ παρόντι βίῳ ποινὴν ἔτισεν ὑπὲρ ὧν ἐπλημμέλησεν.

 

L'AN DE N. S.  VALENTINIEN ET VALENS

 

CHAPITRE XXXVI.

Expédition de Valens contre les Goths.

Velens méprifant ces sages avis, envoya ses troupes contre les ennemis, et attendit dans un bourg, le succés de la bataille. Ses troupes furent mises en fuite, et poursuivies jusques au bourg, où il s'était caché, et où les ennemis ayant mis le feu, il fut brûlé, et puni dès cette vie de ses crimes.

 

ληʹ.

Πόθεν οἱ Γότθοι τῆς Ἀρειανικῆς μετέλαχον πλάνης.

Ἐγὼ δὲ προὔργου νομίζω διδάξαι τοὺς ἀγνοοῦντας ὅπως οἵδε οἱ βάρβαροι τὴν Ἀρειανικὴν εἰσεδέξαντο νόσον. Ὅτε τὸν Ἴστρον διαβάντες πρὸς τὸν Βάλεντα τὴν εἰρήνην ἐσπείσαντο, τηνικαῦτα παρὼν Εὐδόξιος ὁ δυσώνυμος ὑπέθετο τῷ βασιλεῖ πεῖσαί οἱ κοινωνῆσαι τοὺς Γότθους· πάλαι γὰρ τὰς τῆς θεογνωσίας ἀκτίνας δεξάμενοι τοῖς ἀποστολικοῖς ἐνετρέφοντο δόγμασι. « Βεβαιοτέραν γάρ,» ἔφη, «τὸ κοινὸν τοῦ φρονήματος τὴν εἰρήνην ἐργάσεται.» Ταύτην ἐπαινέσας τὴν γνώμην ὁ Βάλης προὔτεινε τοῖς ἐκείνων ἡγεμόσι τῶν δογμάτων τὴν συμφωνίαν· οἱ δὲ οὐκ ἀνέξεσθαι ἔλεγον τὴν πατρῴαν καταλείψειν διδασκαλίαν. Κατ´ ἐκεῖνον δὲ τὸν χρόνον Οὐλφίλας αὐτῶν ἐπίσκοπος ἦν, ᾧ μάλα ἐπείθοντο, καὶ τοὺς ἐκείνου λόγους ἀκινήτους ὑπελάμβανον νόμους. Τοῦτον καὶ λόγοις κατακηλήσας Εὐδόξιος καὶ χρήμασι δελεάσας, πεῖσαι παρεσκεύασε τοὺς βαρβάρους τὴν βασιλέως κοινωνίαν ἀσπάσασθαι. Ἔπεισε δὲ φήσας ἐκ φιλοτιμίας γεγενῆσθαι τὴν ἔριν, δογμάτων δὲ μηδεμίαν εἶναι διαφοράν. Οὗ δὴ εἵνεκα μέχρι καὶ τήμερον οἱ Γότθοι μείζονα μὲν τὸν πατέρα λέγουσι τοῦ υἱοῦ, κτίσμα δὲ τὸν υἱὸν εἰπεῖν οὐκ ἀνέχονται, καίτοι κοινωνοῦντες τοῖς λέγουσιν. Ἀλλ´ ὅμως οὐ παντάπασι τὴν πατρῴαν διδασκαλίαν κατέλιπον· καὶ γὰρ Οὐλφίλας Εὐδοξίῳ καὶ Βάλεντι κοινωνῆσαι πείθων αὐτοὺς οὐκ εἶναι δογμάτων ἔφη διαφοράν, ἀλλὰ ματαίαν ἔριν ἐργάσασθαι τὴν διάστασιν.  

L'AN DE N. S.  GRATIEN, VALENTINIEN ET THEODOSE

CHAPITRE XXXVII.

Les Goths sont infectés des erreurs d'Arius.

Je crois devoir apprendre en cet endroit à ceux qui ne le savent pas, par quelle rencontre les Goths reçurent la doctrine corrompue d'Arius. Quand ils passèrent le Danube, et qu'ils firent alliance avec Valens, l'exécrable Eudoxe qui était présent, dit à ce Prince, qu'il fallait persuader aux Goths de communiquer avec eux; Car ces peuples ayant été éclairés dès auparavant de la lumière de la foi, avaient été nourris ensuite de la doctrine des Apôtres. La paix, lui dit Eudoxe, sera plus solide, s'ils s'unissent avec nous dans un même sentiment. Valens ayant goûté cet avis, proposa aux principaux d'entre les Goths de faire profession de sa créance. Mais ils lui répondirent que jamais ils ne se départiraient de la doctrine de leurs pères. Ulfila était alors Évêque de leur Nation. Il avait acquis parmi eux une si grande autorité, qu'ils respectaient ses paroles comme des lois. Eudoxe l'ayant gagné par caresses, et par présents, lui persuada de porter les Goths à entrer dans la communion de l'Empereur. Il le lui persuada, en l'assurant qu'il n'y avait aucune diversité de doctrine, et que les différends qui avaient agité l'Eglise, n'étaient que des effets de l'ambition de quelques particuliers. Voila pourquoi les Goths disent que le Père est plus grand que le Fils, mais ils ne disent point qu'il est une créature, bien qu'ils admettent à leur 273 communion ceux qui le disent. Ainsi ils n'ont pas entièrement renoncé à la doctrine de leurs pères, et quand Ulfila les porta à communiquer avec Valens, et avec Eudoxe, il leur dit qu'il n'y avait aucun dogme nouveau, mais seulement quelques contestations nées de l'opiniâtreté.et d'un trop grand désir de paraître.