Sozomène

SOZOMENE

 

HISTOIRE DE L'EGLISE

LIVRE III

Livre II - LIVRE IV

 


 

 

94 HISTOIRE DE L'EGLISE

Ecrite par

SOZOMENE.

 

HISTOIRE DE L'ÉGLISE

 

Ecrite par Sozomène.

 

LIVRE PREMIER.

 

 

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

I.

Τὰ μὲν δὴ κατὰ τὴν Κωνσταντίνου βασιλείαν συμβάντα ταῖς ἐκκλησίαις ὧδε ἔσχε. Τελευτήσαντος δὲ αὐτοῦ πάλιν εἰς ζήτησιν ἤγετο τῶν ἐν Νικαίᾳ συνελθόντων τὸ δόγμα· τοῦτο γὰρ εἰ καὶ μὴ πάντες ἀπεδέχοντο, Κωνσταντίνου ἔτι περιόντος τῷ βίῳ οὐδεὶς περιφανῶς ἐκβαλεῖν ἐτόλμησεν. Ὡς δὲ ἐτελεύτησε, πολλοὶ ταύτης τῆς δόξης ἀπέστησαν· οὗτοι δὲ ἦσαν οἱ καὶ πρὶν ἐπὶ προδοσίᾳ ταύτης ὕποπτοι· πάντων δὲ μάλιστα πλείστην ἐποιοῦντο σπουδὴν τὴν Ἀρείου δόξαν κρατεῖν Εὐσέβιος καὶ Θεόγνιος οἱ ἐκ Βιθυνίας. ᾤοντο δὲ τοῦτο κατορθώσειν ῥᾳδίως, εἰ τὴν ἐκ τῆς ὑπερορίας κάθοδον Ἀθανασίῳ ἀνέλοιεν, ὁμοδόξῳ δὲ αὐτοῖς τὰς κατ´ Αἴγυπτον ἐκκλησίας παραδοῖεν. Καὶ οἱ μὲν τάδε ἐπόνουν ὑπουργὸν ἔχοντες τὸν πρεσβύτερον, ὃς αἴτιος ἐπὶ Κωνσταντίνου ἐγένετο τῆς Ἀρείου ἀνακλήσεως. Ἐτύγχανε γὰρ καὶ Κωνσταντίῳ τῷ βασιλεῖ κεχαρισμένος, καθότι τὴν πατρῴαν αὐτῷ διαθήκην ἀπέσωσεν. Οἷά τε πιστὸς παρρησίαν λαβὼν μέχρι τῆς βασιλέως γαμετῆς, καὶ τῶν ἐν δυνάμει θαλαμηπόλων εὐνούχων συνήθης ἐγένετο· προειστήκει δὲ τότε τῆς βασιλικῆς οἰκίας Εὐσέβιος, ὃς ἐπαινέτης τῆς Ἀρείου δόξης γενόμενος ὁμόφρονας ἑαυτῷ τὴν βασιλίδα καὶ πολλοὺς τῶν περὶ τὰ βασίλεια κατεστήσατο. Ἐντεῦθέν τε πάλιν περὶ τοῦ δόγματος ἰδίᾳ τε καὶ δημοσίᾳ συχναὶ διαλέξεις ἐγίνοντο, σὺν ταύταις τε καὶ ὕβρεις καὶ ἀπέχθειαι. Καὶ τὸ πρᾶγμα τοῖς ἀμφὶ Θεόγνιον κατὰ γνώμην προὐχώρει.

II.

Ἐν τούτῳ δὲ Ἀθανάσιος ἐκ τῆς πρὸς δύσιν Γαλατίας ἐπανῆλθεν εἰς Ἀλεξάνδρειαν. Τοῦτον δὲ καὶ Κωνσταντῖνος περιὼν μετακαλεῖσθαι προῄρητο· λέγεται δὲ καὶ ἐν ταῖς αὐτοῦ διαθήκαις ἐθελῆσαι τοῦτο· ἐπεὶ δὲ φθάσας ἐτελεύτησεν, ὁ ὁμώνυμος αὐτῷ παῖς, ὃς καὶ τῶν πρὸς ἑσπέραν Γαλατῶν ἦρχεν, ἐπέτρεψεν αὐτῷ τὴν κάθοδον, γράμματα δοὺς πρὸς τὸν Ἀλεξανδρέων λαόν. Ταῦτα δὲ ἐκ τῆς Ῥωμαίων μεταβληθέντα φωνῆς εὑρών, ὡς ηὗρον καὶ παρέθηκα· ἔχει δὲ ὧδε·

«Κωνσταντῖνος Καῖσαρ λαῷ τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας Ἀλεξανδρείας πόλεως.

Οὐδὲν τὴν τῆς ὑμετέρας ἱερᾶς ἐννοίας ἀποπεφευγέναι γνῶσιν οἶμαι διὰ τοῦτο Ἀθανάσιον τὸν τοῦ προσκυνητοῦ νόμου ὑποφήτην πρὸς καιρὸν εἰς τὰς Γαλλίας ἀπεστάλθαι, ἵνα, ἐπειδὴ ἡ ἀγριότης τῶν αἱμοβόρων αὐτοῦ καὶ πολεμίων ἐχθρῶν εἰς κίνδυνον τῆς ἱερᾶς αὐτοῦ κεφαλῆς ἐπέμενε, μὴ ἄρα διὰ τῆς τῶν φαύλων διαστροφῆς ἀνήκεστα ὑποστῇ. Πρὸς τὸ διαπαῖξαι τοίνυν ταύτην ἀφῃρέθη τῶν φαρύγγων τῶν ἐπικειμένων αὐτῷ ἀνδρῶν καὶ ὑπ´ ἐμοὶ διάγειν κεκέλευσται οὕτως, ὡς ἐν ταύτῃ τῇ πόλει ἐν ᾗ διέτριβε πᾶσι τοῖς ἀναγκαίοις ἐμπλεονάζειν, εἰ καὶ τὰ μάλιστα αὐτοῦ ἡ ἀοίδιμος ἀρετὴ ταῖς θείαις πεποιθυῖα βοηθείαις καὶ τὰ τῆς τραχυτέρας 〈τύχης〉 ἄχθη ἐξουθενεῖ· τοιγαροῦν εἰ καὶ τὰ μάλιστα πρὸς τὴν προσφιλεστάτην ὑμῶν θεοσέβειαν ὁ δεσπότης ἡμῶν, ὁ τῆς μακαρίας μνήμης Κωνσταντῖνος ὁ Σεβαστός, ὁ ἐμὸς πατήρ, τὸν αὐτὸν ἐπίσκοπον τῷ ἰδίῳ τόπῳ παρασχεῖν προῄρητο, ὅμως ἐπειδὴ ἀνθρωπίνῳ κλήρῳ προληφθεὶς πρὸ τοῦ τὴν εὐχὴν πληρῶσαι ἀνεπαύσατο, ἀκόλουθον ἡγησάμην τὴν προαίρεσιν τοῦ τῆς θείας μνήμης βασιλέως διαδεξάμενος πληρῶσαι. Ὅστις ἐπειδὰν τῆς ὑμετέρας τύχῃ προσόψεως, ὅσης παρ´ ἐμοῦ αἰδοῦς τετύχηκε, γνώσεσθε. Οὐ γὰρ θαυμαστόν, εἴ τι δ´ ἂν ὑπὲρ αὐτοῦ πεποίηκα· καὶ γὰρ τὴν ἐμὴν ψυχὴν ἥ τε τοῦ ὑμετέρου πόθου εἰκὼν καὶ τὸ τηλικούτου ἀνδρὸς σχῆμα εἰς τοῦτο ἐκίνει καὶ προέτρεπεν. Ἡ θεία πρόνοια ὑμᾶς διαφυλάξει, ἀδελφοὶ ἀγαπητοί

Κατὰ ταύτην τὴν τοῦ βασιλέως γραφὴν τῆς καθόδου τυχὼν Ἀθανάσιος τὰς κατ´ Αἴγυπτον ἐκκλησίας διεῖπεν. Ὅσοι δὲ τὰ Ἀρείου ἐφρόνουν, δεινὸν τοῦτο ἐποιοῦντο καὶ ἠρεμεῖν οὐκ ἠνείχοντο. Ἐντεῦθέν τε συνεχεῖς ἀνεκινοῦντο στάσεις, ὃ δὴ πρόφασιν πάλιν κατὰ Ἀθανασίου παρέσχεν ἑτέρων ἐπιβουλῶν. Οἱ γὰρ ἀμφὶ τὸν Εὐσέβιον σπουδῇ πρὸς βασιλέα διέβαλλον αὐτὸν ὡς στασιώδη καὶ παρὰ τοὺς νόμους τῆς ἐκκλησίας ἑαυτῷ τὴν κάθοδον ἐπιτρέψαντα δίχα κρίσεως ἐπισκόπων. Ἀλλ´ ὅπως μὲν ἐκ τῆς τούτων ἐπιβουλῆς αὖθις ἐξηλάθη τῆς Ἀλεξανδρείας, αὐτίκα δὴ κατὰ τὴν οἰκείαν ἐρῶ τάξιν.

Περὶ δὲ τοῦτον τὸν χρόνον Εὐσεβίου τοῦ Παμφίλου τελευτήσαντος διαδέχεται τὴν ἐν Καισαρείᾳ τῆς Παλαιστίνης ἐπισκοπὴν Ἀκάκιος. Ὃς πρὸς αὐτὸν Εὐσέβιον τὸν ζῆλον ἔχων καὶ ὑπ´ αὐτῷ τοὺς ἱεροὺς παιδευθεὶς λόγους ἱκανός τε νοεῖν καὶ φράζειν ἀστεῖος ἐγένετο, ὡς καὶ πολλὰ συγγράμματα λόγου ἄξια καταλιπεῖν. Οὐκ εἰς μακρὰν δὲ καὶ Κωνσταντῖνος ὁ βασιλεὺς πόλεμον ἐπαγαγὼν Κώνσταντι τῷ ἰδίῳ ἀδελφῷ, περὶ Ἀκυλίαν κτίννυται παρὰ τῶν αὐτοῦ ἡγεμόνων. Περιίσταται δὲ τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς τὰ μὲν πρὸς δύσιν εἰς Κώνσταντα, τὰ δὲ πρὸς ἕω εἰς Κωνστάντιον.

III.

Ἐν τούτῳ δὲ Ἀλεξάνδρου τετελευτηκότος διεδέξατο Παῦλος τὴν Κωνσταντινουπόλεως ἱερωσύνην, ὡς μὲν λέγουσιν οἱ τὰ Ἀρείου καὶ Μακεδονίου φρονοῦντες, ἑαυτῷ ταύτην πραγματευσάμενος παρὰ γνώμην Εὐσεβίου τοῦ Νικομηδείας ἐπισκόπου καὶ Θεοδώρου τοῦ 〈τῆς〉 ἐν Θρᾴκῃ Ἡρακλείας, οἷς ὡς γείτοσιν ἡ χειροτονία διέφερεν· ὡς δὲ πολὺς ἔχει λόγος, μαρτυρίᾳ Ἀλεξάνδρου, ὃν διεδέξατο, ἐχειροτονήθη παρὰ τῶν ἐνδημούντων τῇ πόλει ἐπισκόπων. ἤδη γὰρ ὀκτὼ καὶ ἐνενήκοντα ἄγων ἐνιαυτοὺς ὁ Ἀλέξανδρος, ἐκ τούτων δὲ εἴκοσι τρεῖς ἐν τῇ ἐπισκοπῇ ἀνδρείως διαγενόμενος, ἐπειδὴ τελευτᾶν ἔμελλε, πυνθανομένων αὐτοῦ τῶν κληρικῶν, τίνι μετ´ αὐτὸν ἐπιτρεπτέον τὴν ἐκκλησίαν,

« Εἰ μὲν ἀγαθὸν τὰ θεῖα διδακτικόν τε ἅμα ἐπιζητεῖτε», ἔφη, «Παῦλον ἔχετε· εἰ δὲ πρὸς τὰ ἔξω πράγματα καὶ τὰς συνουσίας τῶν ἀρχόντων, ἀμείνων Μακεδόνιος

ἀλλ´ ἑκάτερον μεμαρτυρῆσθαι παρὰ Ἀλεξάνδρου καὶ οἱ Μακεδονίου ἐπαινέται συνομολογοῦσι, περὶ δὲ πράγματα καὶ λόγους δεινὸν γεγενῆσθαι λέγουσι τὸν Παῦλον, τὴν δὲ περὶ τοῦ βίου μαρτυρίαν Μακεδονίῳ ἀνατιθέασι, Παῦλον δὲ περὶ τρυφὴν καὶ βίον ἀδιάφορον ἐσχολακέναι διαβάλλουσι. Φαίνεται γοῦν ἐκ τῆς πάντων ὁμολογίας ἐλλόγιμον ἄνδρα γεγενῆσθαι τὸν Παῦλον καὶ ἐπὶ ἐκκλησίας διδάξαι λαμπρόν, πρὸς δὲ τὰς περιπετείας τοῦ βίου καὶ τὰς ὁμιλίας τῶν ἐν δυνάμει φαύλως αὐτὸν ἐσχηκέναι μαρτυρεῖ τὰ πράγματα· οὐδεμίαν γὰρ ἐπιβουλὴν τῶν ἐπαναστάντων αὐτῷ, ὡς εἰκὸς τοὺς περὶ ταῦτα δεινούς, διέλυσεν. Ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τοῦ πλήθους ὑπερφυῶς φιλούμενος κακῶς ἔπαθε σκαιωρίᾳ τῶν τότε ἀναινομένων τὸ ἐν Νικαίᾳ κρατῆσαν δόγμα. Καὶ τὰ μὲν πρῶτα, ὡς οὐκ εὖ βεβιωκὼς γραφὴν ὑπομείνας, ἐξεβλήθη τῆς ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, τελευτῶν δὲ καὶ ὑπερορίαν οἰκεῖν κατεδικάσθη, ᾗ καὶ τεθνάναι ἐλεεινῶς δι´ ἀγχόνης λέγεται μηχανησαμένων αὐτῷ φόνον τῶν ἐπιβούλων. Ἀλλὰ τάδε μὲν ὕστερον συνέβη.

IV.

Ἐν δὲ τῷ νῦν διὰ ταύτην τὴν χειροτονίαν μεγίστη ταραχὴ τὴν ἐκκλησίαν Κωνσταντινουπόλεως ἔσχεν. Ἐν ᾧ γὰρ περιῆν Ἀλέξανδρος, οὐ πολλὴν παρρησίαν ἦγον ὅσοι τὰ Ἀρείου ἐφρόνουν· καὶ πρὸς αὐτὸν ὁ λαὸς βλέπων ἤγοντο καὶ τὸ θεῖον ἐδόξαζον, καὶ μάλιστα μετὰ τὴν ἀδόκητον Ἀρείου συμφοράν, ὃν οὕτως ἀποθανεῖν, ὡς εἴρηται, κατὰ θεομηνίαν ἐπίστευον ταῖς Ἀλεξάνδρου ἀραῖς. Ἐπεὶ δὲ ἐτελεύτησε, διχῇ διακριθὲν τὸ πλῆθος εἰς ἔριδας δογμάτων εἰς τὸ φανερὸν καθίσταντο καὶ μάχην. Σπουδὴ δὲ ἐγένετο τοῖς μὲν τὰ Ἀρείου ζηλοῦσι Μακεδόνιον χειροτονεῖσθαι, τοῖς δὲ ὁμοούσιον τῷ πατρὶ τὸν υἱὸν δοξάζουσι Παῦλον ἐπισκοπεῖν· καὶ τοῦτο ἐκράτει. Μετὰ δὲ τὴν Παύλου χειροτονίαν παραγενόμενος ὁ βασιλεύς (ἔτυχε γὰρ τότε ἀπόδημος) ἐχαλέπαινεν ὡς ἀναξίῳ τῆς ἐπισκοπῆς ἐπιτραπείσης. Ἐξ ἐπιβουλῆς τε τῶν πρὸς Παῦλον ἀπεχθανομένων σύνοδον καθίσας, τὸν μὲν ἀπεώσατο τῆς ἐκκλησίας, Εὐσεβίῳ δὲ τῷ Νικομηδείας ἐπισκόπῳ τὸν Κωνσταντινουπόλεως θρόνον παρέδωκε.
 

CHAPITRE PREMIER.

La doctrine du Concile de Nicée est de nouveau combattue par Eusèbe et par Théognis.

Voila quel fut l'état de l'Eglise sous le règne de Constantin. Incontinent après sa mort on commença à examiner de nouveau la doctrine du Concile de Nicée. Personne n'avait osé la combattre durant la vie de Constantin, bien qu'il y en eut plusieurs qui ne la pouvaient approuver. Mais des qu'il fut mort, quelques-uns l'abandonnèrent, et ceux principalement qui étaient soupçonnés de la trahir. Eusèbe, et Théognis entre autres, firent tous leurs efforts pour rendre la doctrine d'Arius victorieuse.  Ils prétendaient 144 venir aisément à bout de ce dessein, s'ils pouvaient empêcher le retour d'Athanase, et donner la conduite des Eglises d'Egypte, à un Evêque de leur faction. Le Prêtre qui avait obtenu de Constantin le retour d'Arius, favorisait extrêmement leurs desseins. Le service qu'il avait rendu à Constance, en lui remettant entre les mains le testament de l'Empereur Constantin son père, lui avait acquis beaucoup de crédit, de sorte qu'il avait contracté habitude particulière avec les Eunuques de la Cour, et qu'il avait l'accès libre auprès de l'Impératrice. Comme Eusèbe, grand partisan d'Arius avait alors l'Intendance de la maison de l'Empereur, il ne manqua pas d'attirer l'Impératrice, et un grand nombre de personnes de la Cour à son sentiment. Ainsi on recommença à agiter en public, et en particulier les matières contestées, à vomir des injures atroces, et a entretenir des animosités cruelles, ce qui plaisait fort à Théognis, et à ceux de son parti.

CHAPITRE II.

Retour de saint Athanase. Entreprises de ses ennemis contre lui. Mort de Constantin.

Athanase retourna en ce temps-là de Trêves à Alexandrie.  Le feu Empereur avait eu dessein de le rappeler, et on assure même qu'il l'avait ordonné par son testament. Mais ayant été prévenu par la mort, Constantin son fils, qui commandait dans les Gaules, le rappela par une lettre écrite au peuple d'Alexandrie, que j'ai trouvée traduite de Latin en Grec, de manière qui suit.

145 Constantin César : Au peuple de l'Eglise Catholique d'Alexandrie.

Je crois que vous n'ignorez pas qu'Athanase, ce vénérable interprète de la loi de Dieu, a été envoyé pour un temps dans les Gaules, de peur qu'il ne fût opprimé par la cruauté de ses ennemis, qui conspiraient pour le perdre. Il a eu ordre de demeurer dans le pays de mon obéissance, et on a eu soin de lui fournir tout ce qui lui a été nécessaire, bien que la sévérité de la vertu soutenue de la grâce de Dieu, lui fasse mépriser les nécessités de la vie. Constantin mon Seigneur, et mon père de divine mémoire, avait dessein de le rendre à votre piété; mais puisqu'il en a été empêché par la mort, j'ai cru devoir, en qualité de son héritier, exécuter ses volontés. Vous apprendrez de lui avec combien de respect je l'ai traité. Aussi n'y a-t-il pas sujet de s'étonner, que j'aie fait quelque chose en faveur d'un si grand homme.  J'y ai été porté par l'estime que je fais de sa vertu, et par  le désir que vous aviez de le revoir. Je prie Dieu qu'il vous conserve, mes très-chers frères.

 Athanase retourna à Alexandrie en vertu de cet ordre de l'Empereur, et gouverna les Eglises d'Egypte selon sa coutume. Ceux qui soutenaient la doctrine d'Arius en eurent un extrême déplaisir, et recommencèrent à exciter des séditions contre lui, et à lui tendre des pièges. Les partisans d'Eusèbe l'accusèrent devant l'Empereur, d'être un séditieux, et de s'être remis en possession de son Siège, contre les régies de l'Eglise, et sans l'autorité des Evêques. Je dirai incontinent comment il fut chassé une seconde fois d'Alexandrie, par leurs intrigues violentes.

Eusèbe surnommé Pamphile, étant mort dans le même temps, 146 Acace fut élevé sur le Siège de l'Eglise de Césarée de Cappadoce.  Il avait appris de lui la manière d'entendre l'Ecriture.  Il avait d'ailleurs de l'élégance, et avait composé quelques ouvrages.  Constantin ayant déclaré la guerre, bientôt après, à Constant son frère, fut tué proche d'Aquilée par les Chefs de ses troupes, et ainsi une partie de ses Etats échut à Constant, et l'autre à Constance.

CHAPITRE III.

Paul est ordonné Évêque de Constantinople.

Alexandre Evêque de Constantinople étant mort au même temps, Paul lui succéda. Les Ariens, et les Macédoniens assurent qu'il usurpa cette dignité, sans la participation d'Eusèbe Évêque de Nicomédie, et de Théodore Evêque d'Heraclée en Thrace, auxquels il appartenait, comme aux plus proches, de l'ordonner Mais presque tout le monde demeure d'accord qu'il fut sacré par les Évêques, qui se trouvèrent alors à Constantinople, à  cause du témoignage avantageux qu'Alexandre avait rendu de lui. Cet Alexandre étant prêt de mourir, à l'âge de quatre-vingt-neuf ans, dont il en avait passé vingt-trois dans les fonctions de la charge Episcopale, ses Ecclésiastiques lui demandèrent à qui l'on devait confier après lui le gouvernement de son Eglise.

 Si vous voulez, leur dit-il, un homme de piété, et eu même temps capable d'instruire le peuple, vous avez Paul. Que si vous aimez mieux un homme qui entend les affaires. et qui soit propre à les expliquer aux Juges, Macédonius est de cette sorte.

Les Macédoniens mêmes recon- 147 naissent qu'Alexandre leur rendit à tous deux en mourant ce témoignage. Mais ils disent que Paul était plus propre à conduire les affaires, et à parler en public, au lieu que Macédonius était fort commandable par la pureté de sa vertu, et par l'austérité de ses mœurs. Ils accusent Paul d'avoir trop aimé le plaisir, et d'avoir été adonné à la débauche. Ce qui est constant par leur propre reconnaissance, est qu'il était fort éloquent, et qu'il prêchait avec grande réputation. L'événement n'a que trop fait connaître qu'il n'était pas propre à se démêler des accidents qui surviennent inopinément, ni à traiter avec les grands. Jamais il n'a dissipé les cabales de ses ennemis, comme tous ceux qui ont de l'intrigue, et de l'adresse. Bien qu'il fut fort aimé du peuple, il n'a pas laissé de tomber dans de grands malheurs par l'artifice de. ceux qui rejetaient la doctrine établie dans le Concile de Nicée. Il fut premièrement chassé de l'Eglise de Constantinople, comme s'il eût commis des crimes qui l'eussent rendu digne de ce traitement. Il sur ensuite banni, et étranglé, par la cruauté de ses causais. Mais cela n'arriva pas sitôt.

CHAPITRE IV.

Sédition excitée au sujet de son ordination.

Son ordination excita une furieuse sédition dans l'Eglise de Constantinople. Durant la vie d'Alexandre, les Ariens n'eurent pas la hardiesse de rien entreprendre, parce que le peuple était tout-à- fait soumis à sa conduite, et qu'il regardait la mort si imprévue, et si extraordinaire- 148 d'Arius, comme un châtiment du Ciel, attiré visiblement sur lui par le mérite, et par les prières de ce saint Évêque. Mais après sa mort, il se divisa en deux partis, et en vint aux disputes, et aux querelles. Les Ariens cabalaient pour faire en sorte que Macédonius fut ordonné. Ceux qui tiennent que le Fils de Dieu est de même substance que son Père voulaient avoir Paul pour Évêque, et leur parti l'emporta. Cependant lorsque l'Empereur fut de retour à Constantinople, il eut cette ordination fort désagréable, comme si l'on eut choisi un sujet tout-à-fait indigne de cette charge. Ayant donc assemblé un Concile par les intrigues des ennemis de Paul, il le fit déposer, et fit élire Eusèbe Évêque de Nicomédie en sa place.

V.

Καὶ ὁ μὲν τάδε πράξας εἰς Ἀντιόχειαν τῆς Συρίας ἧκεν. ἤδη δὲ ἐξεργασθείσης τῆς ἐνθάδε ἐκκλησίας, ἣν μεγέθει καὶ κάλλει ὑπερφυᾶ ἔτι περιὼν Κωνσταντῖνος, ὑπουργῷ χρησάμενος Κωνσταντίῳ τῷ παιδί, οἰκοδομεῖν ἤρξατο, εἰς καιρὸν ἔδοξε τοῖς ἀμφὶ τὸν Εὐσέβιον πάλαι τοῦτο σπουδάζουσι σύνοδον γενέσθαι. Οἳ δὴ τότε καὶ ἕτεροι τῶν τὰ αὐτὰ φρονούντων αὐτοῖς εἰς ἐνενήκοντα καὶ ἑπτὰ τελοῦντες ἐπισκόπους πολλαχόθεν εἰς Ἀντιόχειαν συνῆλθον, προφάσει μὲν ἐπὶ ἀφιερώσει τῆς νεουργοῦ ἐκκλησίας, ὡς δὲ τὸ ἀποβὰν ἔδειξεν, ἐπὶ μεταποιήσει τῶν ἐν Νικαίᾳ δοξάντων. Ἡγεῖτο δὲ τηνικαῦτα τῆς Ἀντιοχέων ἐκκλησίας Πλάκητος μετὰ Εὐφρόνιον, πέμπτον δὲ ἔτος ἠνύετο ἀπὸ τῆς Κωνσταντίνου τοῦ μεγάλου τελευτῆς. Ἐπεὶ δὲ πάντες οἱ ἐπίσκοποι συνῆλθον, παρῆν δὲ καὶ ὁ βασιλεὺς Κωνστάντιος, ἠγανάκτουν οἱ πλείους καὶ δεινῶς Ἀθανάσιον ἐπῃτιῶντο ὡς ἱερατικὸν ὑπεριδόντα θεσμόν, ὃν αὐτοὶ ἔθεντο, καὶ πρὶν ἐπιτραπῆναι παρὰ συνόδου τὴν Ἀλεξανδρέων ἐκκλησίαν ἀπολαβόντα. Ἐκ τούτου δὲ καὶ θανάτου πολιτῶν αἴτιον αὐτὸν ἔλεγον ὡς, ἡνίκα εἰς τὴν πόλιν εἰσῄει, στάσεως κινηθείσης καὶ πολλῶν μὲν ἀναιρεθέντων, τῶν δὲ δικαστηρίοις παραδοθέντων. Μεγίστης τε διαβολῆς ὑπὸ τοιούτων λόγων κατὰ Ἀθανασίου ὑφανθείσης ἐψηφίσαντο Γρηγόριον τῆς Ἀλεξανδρέων ἐκκλησίας προστατεῖν.

Ἐκ τούτου δὲ μεταβάντες εἰς τὴν περὶ τοῦ δόγματος ζήτησιν τοῖς μὲν ἐν Νικαίᾳ δόξασιν οὐδὲν ἐμέμψαντο, γράμματα δὲ διεπέμψαντο τοῖς κατὰ πόλιν ἐπισκόποις, οἷς ἐδήλωσαν, ὡς ἐπίσκοποι ὄντες οὐκ ἠκολούθησαν Ἀρείῳ (πῶς γὰρ πρεσβυτέρῳ ὄντι;), δοκιμασταὶ δὲ γενόμενοι τῆς πίστεως αὐτοῦ μᾶλλον αὐτὸν προσήκαντο, πιστεύειν δὲ σφᾶς κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς παραδοθεῖσαν πίστιν. Εἶναι δὲ ταύτην ἣν ὑπέταξαν τῇ αὐτῶν ἐπιστολῇ, οὐσίας μὲν πατρὸς ἢ υἱοῦ ἢ τοῦ ὁμοουσίου ὀνόματος μηδαμῶς μεμνημένην, ἐπαμφοτερίζουσαν δὲ ταῖς ἐννοίαις, ὡς μήτε τοὺς τὰ Ἀρείου φρονοῦντας μήτε τοὺς ἑπομένους τῇ ἐν Νικαίᾳ συνόδῳ δύνασθαι τῇ συντάξει τῶν ῥημάτων ἐπισκήπτειν ὡς ἀγνώστων ταῖς ἱεραῖς γραφαῖς. Παραλιπόντες γάρ, ἅπερ ἑκάτεροι οὐ προσίεντο, τὰ παρ´ ἑκατέρων ὁμολογούμενα τεθείκασιν ὀνόματα ταύτῃ τῇ γραφῇ· συνεῖναι μὲν γὰρ τὸν υἱὸν τῷ πατρὶ καὶ μονογενῆ καὶ θεὸν εἶναι καὶ πρὸ πάντων ὑπάρχειν, σάρκα τε ἀνειληφέναι καὶ τὴν πατρῴαν πεπληρωκέναι βουλήν, καὶ τὰ ἄλλα ὁμοίως συνωμολόγησαν· πότερον δὲ συναΐδιος καὶ ὁμοούσιός ἐστι τῷ πατρὶ ἢ τοὐναντίον, οὐκ ἐνέγραψαν. Μεταμεληθέντες δὲ ὡς ἔοικεν ἐπὶ ταύτῃ τῇ γραφῇ, πάλιν ἑτέραν παρὰ ταύτην ἐξέθεντο, τὰ μὲν ἄλλα, ὡς οἶμαι, συνᾴδουσαν τῷ δόγματι τῶν ἐν Νικαίᾳ συνελθόντων, εἰ μή τις ἐμοὶ ἄδηλος διάνοια τοῖς ῥητοῖς ἀφανῶς ἔγκειται· οὐκ οἶδα δὲ ἀνθ´ ὅτου ὁμοούσιον εἰπεῖν τὸν υἱὸν παραιτησάμενοι ἄτρεπτόν τε καὶ ἀναλλοίωτον τῆς θεότητος ἀπεφήναντο, οὐσίας τε καὶ βουλῆς καὶ δυνάμεως καὶ δόξης ἀπαράλλακτον εἰκόνα καὶ πρωτότοκον πάσης κτίσεως. Ἔλεγον δὲ ταύτην τὴν πίστιν ὁλόγραφον εὑρηκέναι Λουκιανοῦ τοῦ ἐν Νικομηδείᾳ μαρτυρήσαντος, ἀνδρὸς τά τε ἄλλα εὐδοκιμωτάτου καὶ τὰς ἱερὰς γραφὰς εἰς ἄκρον ἠκριβωκότος· πότερον δὲ ἀληθῶς ταῦτα ἔφασαν ἢ τὴν ἰδίαν γραφὴν σεμνοποιοῦντες τῷ ἀξιώματι τοῦ μάρτυρος, λέγειν οὐκ ἔχω. Μετέσχον δὲ ταύτης τῆς συνόδου οὐ μόνον Εὐσέβιος, ὃς μετὰ Παῦλον ἐκβεβλημένον ἐκ Νικομηδείας μεταστὰς τὸν Κωνσταντινουπόλεως εἶχε θρόνον, ἀλλὰ καὶ Ἀκάκιος ὁ Εὐσεβίου τοῦ Παμφίλου διάδοχος καὶ Πατρόφιλος ὁ Σκυθοπόλεως καὶ Θεόδωρος ὁ Ἡρακλείας τῆς πρὶν Περίνθου ὀνομαζομένης, Εὐδόξιός τε ὁ Γερμανικείας, ὃς ὕστερον μετὰ Μακεδόνιον τὴν Κωνσταντινουπόλεως ἐπετράπη ἐκκλησίαν, καὶ Γρηγόριος ὁ τῆς Ἀλεξανδρέων ἐκκλησίας αἱρεθεὶς προστατεῖν, οἳ δὴ τότε τὰ αὐτὰ φρονεῖν ἀλλήλοις ὡμολόγηντο, ἀλλὰ γὰρ καὶ Διάνιος ὁ τῆς παρὰ Καππαδόκαις Καισαρείας ἐπίσκοπος καὶ Γεώργιος ὁ Λαοδικείας τῆς παρὰ Σύροις, ἄλλοι τε πολλοὶ μητροπολιτικὰς καὶ ἄλλως ἐπισήμους ἐκκλησίας ἐπισκοποῦντες.
 

CHAPITRE V.

Concile d'Antioche. Déposition de S. Athanase. Deux formulaires de foi.

L'Empereur alla ensuite à Antioche, ville de Syrie, où l'Eglise que le feu Empereur Constantin avait commencée par les soins de Constance son fils, étant achevée, on jugea que c'était une occasion fort propre pour assembler un Concile, comme les partisans d'Eusèbe s'y étaient préparés. Ils s'assemblèrent donc de divers endroits, avec les défenseurs de leur opinion, au nombre de quatre-vingts dix-sept Évêques en apparence pour dédier cette nouvelle Eglise, mais en effet pour abolir les décrets du Concile de Nicée, comme l'événement l'a fait voir. Flacille qui avait succédé à Euphronius gouvernait alors l'Eglise d'Antioche, et il y avait près de cinq 149 ans que l'Empereur Constantin était mort. Les Evêques s'étant donc assemblés en présence de l'Empereur Constance : la plus grande partie témoignèrent de l'indignation contre Athanase, de ce qu'il avait méprisé la règle qu'ils avaient faite, en reprenant possession de la chaise d'Alexandrie, sans la permission d'un Concile. Ils l'accusèrent aussi de ce que son retour ayant excité une sédition, il avait été cause de la mort de plusieurs personnes et de ce que plusieurs autres avaient été traduits devant les juges. Ces accusations l'ayant rendu fort odieux, ils ordonnèrent que Grégoire gouvernerait au lieu de lui l'Eglise d'Alexandrie.

Ayant ensuite traité les matières de doctrine, ils ne trouvèrent rien à reprendre dans les décrets du Concile de Nicée, et écrivirent à tous les Évêques qu'ils n'avaient point suivi Arius. Comment, dirent-ils, nous qui avons l'honneur d'être Évêques, l'aurions-nous suivi, lui qui n'était que Prêtre? Nous ne l'avons donc point suivi; mais après avoir examiné sa doctrine, nous l'avons admise. Ils déclarèrent par la même lettre qu'ils ne tenaient rien autre chose que la foi, qui a été enseignée dés le commencement par la tradition, et ils l'expliquèrent au bas de leur lettre sans parler de la substance du Père; et du Fils, ni de consubstantiel, et en affectant un sens si douteux, et si ambigu, que ni les Ariens, ni les défenseurs du Concile de Nicée, ne sauraient trouver à redire aux termes, ni prétendre qu'ils ne se lisent point dans la sainte Ecriture. Ils rejetèrent à dessein toutes les expressions qui étaient rejetées par l'un, ou par l'autre des partis, et n'employèrent que celles qui étaient généralement reçues. Ils conservèrent que le Fils est avec le Père, qu'il est Fils unique, et Dieu, qu'il existe avant toutes choses, qu'il a pris chair humaine, et accompli la volonté de son Père. Mais il ne dirent point, ni qu'il est, ni qu'il n'est 150 pas  coéternel, et consubstantiel. Ce formulaire leur ayant déplu depuis, ils en composèrent un autre qui est conforme à celui du Concile de Nicée, presqu'en toutes choses, si ce n'est qu'il n'y ait  quelque sens caché sous l'obscurité des termes,  duquel le ne me sois pas aperçu. Ayant néanmoins évité, par je ne sais quelle raison, de dire que le Fils de Dieu est de même substance que son Père, ils ont dit qu'il est immuable, que sa divinité n'est point sujette au changement, qu'il est l'image fidèle de la substance, du conseil, de la puissance et de la gloire de son Père, et le premier né de toutes les créatures. Ils disaient qu'ils avaient trouvé ce formulaire écrit de la main de Lucien, martyr de Nicomédie, homme d'une sainteté admirable, et d'une suffisance rare dans l'étude des lettres sacrées. Je ne sais si ce qu'ils disaient était vrai, ou s'ils ne le disaient, que pour autoriser leur formulaire par le nom de ce martyr. Non seulement Eusèbe qui avait été transféré de l'Eglise de Nicomédie à celle de Constantinople, lorsque Paul en fut chassé, assista à ce Concile, mais aussi Acace successeur d'Eusèbe surnommé Pamphile, Patrophile Evêque de Scythopole, Théodore Evêque d'Heraclée que l'on appelait autrefois Périnte, Eudoxe Evêque de Germanicie, qui a depuis gouverné l'Eglise de Constantinople, après que Macédonius en a été chassé, et enfin, Grégoire qui avait été élu Evêque d'Alexandrie. Il n'y avait personne en ce temps-là, qui ne demeurât d'accord que tous ces Evêques étaient dans un même sentiment touchant la foi. Dianius Evêque de Césarée en Cappadoce, George Evêque de Laodicée en Syrie, et plusieurs autres Pasteurs d'Eglises Métropolitaines, ou au moins d'Eglises fort célèbres, assistèrent aussi à cette assemblée.

VI.

Σὺν αὐτοῖς δὲ καὶ Εὐσέβιος ὁ ἐπίκλην Ἐμεσηνός· ὃς τὸ μὲν γένος ἐξ Ἐδέσσης τῆς Ὀσροηνῶν εὐπατρίδης ὑπῆρχεν, ἐκ νέου δὲ κατὰ πάτριον ἔθος τοὺς ἱεροὺς ἐκμαθὼν λόγους μετὰ ταῦτα καὶ τὰ παρ´ Ἕλλησιν ἐξεδιδάχθη παιδεύματα, διδασκάλοις τοῖς ἐνθάδε τότε οὖσι φοιτήσας, ὕστερον δὲ ἐξηγηταῖς Εὐσεβίῳ τῷ Παμφίλου καὶ Πατροφίλῳ τῷ προϊσταμένῳ Σκυθοπόλεως τὰς θείας βίβλους ἠκρίβωσε. Παραγενόμενός τε εἰς Ἀντιόχειαν, ἐπεὶ συνέβη Εὐστάθιον καθαιρεθῆναι διὰ τὴν Κύρου κατηγορίαν, Εὐφρονίῳ τῷ μετ´ αὐτὸν συνῆν. Φεύγων δὲ ἱερᾶσθαι ἀφίκετο εἰς Ἀλεξάνδρειαν, φιλοσόφοις 〈τε〉 τοῖς τῇδε φοιτήσας καὶ τὰ ἐκείνων ἀσκηθεὶς μαθήματα ἐπανῆλθεν εἰς Ἀντιόχειαν καὶ Πλακήτῳ πάλιν τῷ μετὰ Εὐφρόνιον συνδιέτριβεν. Ὡς δὲ συνέβη ταύτην ἐνθάδε συγκροτεῖσθαι σύνοδον, ἐπὶ τὸν Ἀλεξανδρείας προεβλήθη θρόνον ὑπὸ Εὐσεβίου τοῦ Κωνσταντινουπόλεως ἐπισκόπου· ᾤετο γὰρ αὐτὸν εὖ μάλα πολιτευόμενον καὶ λέγειν κράτιστον ὄντα ῥᾳδίως μεταστῆσαι τοὺς Αἰγυπτίους τῆς περὶ Ἀθανάσιον εὐνοίας. Ἐπεὶ δὲ ταύτην παρῃτήσατο τὴν χειροτονίαν, λογισάμενος ὡς εὐτρεπὲς εὑρήσει μῖσος παρὰ Ἀλεξανδρεῦσιν οὐκ ἀνεχομένοις ἕτερον ἀντὶ Ἀθανασίου ἰδεῖν, ἐπιτρέπεται Γρηγόριος τὴν τῶν Ἀλεξανδρέων, αὐτὸς δὲ τὴν Ἐμέσης ἐκκλησίαν. Ἐνταῦθά τε στάσιν ὑπομείνας (διεβάλλετο γὰρ ἀσκεῖσθαι τῆς ἀστρονομίας ὃ μέρος ἀποτελεσματικὸν καλοῦσι) φυγὰς ἦλθεν εἰς Λαοδίκειαν πρὸς Γεώργιον τὸν ἐνθάδε ἐπίσκοπον, ἐπιτήδειον ὄντα. Ὁ δὲ εἰς Ἀντιόχειαν αὐτῷ συνελθὼν πρὸς Πλάκητον καὶ Νάρκισσον τοὺς ἐπισκόπους, ἐπανελθεῖν εἰς Ἔμεσαν παρεσκεύασεν. Ἐγένετο δὲ Κωνσταντίῳ τῷ βασιλεῖ κεχαρισμένος· ἀμέλει τοι, ἡνίκα Πέρσαις ἐπιστρατεύειν ἔμελλεν, αὐτὸν ἐπήγετο· λέγεται γὰρ πολλὰ δι´ αὐτοῦ θαυματουργῆσαι τὸ θεῖον, ὡς μαρτυρεῖ Γεώργιος ὁ Λαοδικεύς, ταῦτα καὶ ἕτερα περὶ αὐτοῦ διεξελθών. Ἀλλ´ ὁ μὲν καίπερ τοιοῦτος ὢν οὐ διέφυγε τὸν φθόνον τῶν ἀνιᾶσθαι πεφυκότων ἐπὶ ταῖς ἄλλων ἀρεταῖς. Ὑπέμεινε δὲ καὶ αὐτὸς μέμψιν ὡς τὰ Σαβελλίου φρονῶν. Ἐν δὲ τῷ νῦν τὰ αὐτὰ τοῖς ἐν Ἀντιοχείᾳ συνελθοῦσιν ἐψηφίσατο. Μάξιμον μέντοι τὸν Ἱεροσολύμων ἐπίσκοπον ἐπίτηδες λέγεται ταύτην ἀποφυγεῖν τὴν σύνοδον, μεταμεληθέντα καθότι ἀπατηθεὶς σύμψηφος ἐγένετο τοῖς Ἀθανάσιον καθελοῦσιν. Οὐ μὴν οὐδὲ ὁ τὸν Ῥωμαίων διέπων θρόνον οὐδὲ τῶν ἄλλων Ἰταλῶν ἢ τῶν ἐπέκεινα Ῥωμαίων οὐδεὶς ἐνθάδε συνῆλθεν. Ἐν τούτῳ δὲ Φράγκων μὲν τοὺς πρὸς δύσιν Γαλάτας δῃούντων, τῆς δὲ πρὸς ἕω ἀρχομένης ὑπὸ μεγίστων σεισμῶν τινασσομένης καὶ μάλιστα τῆς Ἀντιοχέων πόλεως, μετὰ τὴν ἐνθάδε σύνοδον ἧκε Γρηγόριος εἰς Ἀλεξάνδρειαν σὺν πλήθει στρατιωτῶν, οἳ προνοεῖν προσετάχθησαν ὡς ἂν ἀστασίαστος καὶ ἀσφαλὴς αὐτῷ ἡ εἴσοδος γένοιτο. Συνελαμβάνοντο δὲ αὐτοῖς καὶ οἱ τὰ Ἀρείου φρονοῦντες περί τε ταῦτα καὶ ὅπως Ἀθανάσιον ἐξελάσωσιν. Ὁ δὲ ἐδεδίει, μή τι δι´ αὐτὸν ὁ λαὸς πάθοι. Καὶ τῆς νυκτὸς ἐπιλαβούσης ἐκκλησίαζεν, ἤδη τε τῶν στρατιωτῶν καταλαβόντων τὴν ἐκκλησίαν εὐχὴν ἐπιτελέσας πρότερον ψαλμὸν ῥηθῆναι παρεκελεύσατο. Συμφώνου δὲ τῆς ψαλμῳδίας γενομένης οἱ στρατιῶται τέως ἡσύχαζον, ὡς οὐκ εὔκαιρον ὂν ἐπιθέσθαι τότε. Ἐν τούτῳ δὲ διαδὺς ὑπὸ τοὺς ψάλλοντας ἔλαθεν ἐξελθὼν καὶ εἰς τὴν Ῥώμην ἀνήχθη. Γρηγόριος δὲ τὸν Ἀλεξανδρέων κατέσχε θρόνον· ὁ δὲ λαὸς χαλεπήνας τὴν ἐπώνυμον Διονυσίου τοῦ τῇδε ἐπισκοπήσαντος ἐκκλησίαν ἐνέπρησαν.

VII.

Ὧδε μὲν τοῖς ἀπὸ τῆς ἐναντίας αἱρέσεως τὰ βεβουλευμένα κατώρθωτο καθῃρημένων τῶν σπουδῇ προϊσταμένων ἀνὰ τὴν ἕω τοῦ ἐν Νικαίᾳ βεβαιωθέντος δόγματος. Προκατειλημμένων τε τῶν ἐπισημοτάτων θρόνων, Ἀλεξανδρείας τῆς κατ´ Αἴγυπτον καὶ Ἀντιοχείας τῆς ἐν Συρίᾳ καὶ τῆς παρὰ τὸν Ἑλλήσποντον βασιλίδος πόλεως, πειθομένους εἶχον τοὺς ἀνὰ τόδε τὸ ὑπήκοον ἐπισκόπους. Ὁ δὲ τὴν Ῥωμαίων ἐκκλησίαν ἐπιτροπεύων καὶ οἱ ἀνὰ τὴν δύσιν ἱερεῖς ὕβριν οἰκείαν ταῦτα ἡγοῦντο. Ἐφ´ ἅπασι γὰρ τῶν ἐν Νικαίᾳ συνεληλυθότων ἐξ ἀρχῆς τὴν ψῆφον ἐπαινέσαντες εἰσέτι νῦν οὐ διέλιπον ὧδε φρονοῦντες· ἀφικόμενόν τε ὡς αὐτοὺς Ἀθανάσιον φιλοφρόνως ἐδέξαντο καὶ πρὸς αὑτοὺς τὴν κατ´ αὐτὸν εἷλκον δίκην. Ἐπὶ τούτοις δὲ χαλεπῶς φέρων Εὐσέβιος ἔγραψεν Ἰουλίῳ, ὥστε αὐτὸν γενέσθαι κριτὴν τῶν ἐπὶ Ἀθανασίῳ δοξάντων ἐν Τύρῳ. Ἀλλ´ ὁ μέν, πρὶν μαθεῖν τὴν Ἰουλίου γνώμην, οὐ πολλῷ ὕστερον τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ γενομένης συνόδου ἐτελεύτησεν. Οἱ δὲ ἐν Κωνσταντινουπόλει τὴν ἐκτεθεῖσαν ἐν Νικαίᾳ δόξαν ζηλώσαντες εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἤγαγον Παῦλον. Ἐν τῷ αὐτῷ δὲ συλλαμβανομένων τῶν ἀπὸ τοῦ ἐναντίου πλήθους ἐν ἑτέρᾳ ἐκκλησίᾳ συνελθόντες οἱ ἀμφὶ Θεόγνιον τὸν Νικαίας ἐπίσκοπον καὶ Θεόδωρον τὸν Ἡρακλείας, ἕτεροί τε οἱ τὰ τούτων φρονοῦντες, οἳ ἔτυχον ἐνδημοῦντες, Μακεδόνιον ἐχειροτόνησαν Κωνσταντινουπόλεως ἐπίσκοπον. Ἐντεῦθέν τε συχναὶ κατὰ τὴν πόλιν ἐγίνοντο στάσεις πολέμοις ἐμφερεῖς· εἰς ἑαυτὸ γὰρ ἑκατέρωθεν τοῦ πλήθους συμπίπτοντος πλεῖστοι διώλλυντο. Καὶ ταραχῆς ἡ πόλις ἀνάπλεως ἦν, ὡς καὶ βασιλέα τότε ἐν Ἀντιοχείᾳ ὄντα τάδε μαθεῖν καὶ πρὸς ὀργὴν κινηθέντα προστάξαι πάλιν ἀπελαύνεσθαι Παῦλον. Διηκονεῖτο δὲ τοῖς βασιλέως προστάγμασιν Ἑρμογένης ὁ τὴν ἱππικὴν δύναμιν ἐπιτετραμμένος στρατηγός, ὃς ἐπὶ Θρᾴκην τότε ἀποσταλείς, παριὼν διὰ Κωνσταντινουπόλεως, ἐβιάζετο Παῦλον διὰ στρατιωτῶν ἐξελάσαι τῆς ἐκκλησίας. Ἐπεὶ δὲ τὸ πλῆθος οὐ συνεχώρει, πῇ δὲ καὶ ἠμύνετο, βιαιότερόν τε ἐπεχείρουν οἱ στρατιῶται ἐπιτελεῖν τὸ προσταχθέν, καταλαβόντες τὴν Ἑρμογένους οἰκίαν οἱ στασιῶται ἐνέπρησαν καὶ αὐτὸν ἀναιροῦσι, καὶ σχοινίον ἐξάψαντες εἷλκον διὰ τῆς πόλεως. Ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς ἱππεὺς ἐλάσας ἧκεν εἰς Κωνσταντινούπολιν ὡς κακῶς δράσων τὸ πλῆθος. Ἀλλὰ τῶν μὲν ἐφείσατο, δεδακρυμένους αὐτῷ ἰδὼν ὑπαντωμένους καὶ ἀντιβολοῦντας, ἀμφὶ δὲ τὸ ἥμισυ τοῦ σίτου τὴν πόλιν ἀφείλετο, ὃν ὁ πατὴρ αὐτοῦ Κωνσταντῖνος ἑκάστου ἔτους ἀπὸ τοῦ δημοσίου τοῖς πολίταις ἐδωρήσατο ἐκ τῶν Αἰγυπτίων φόρων, ὑπολαβὼν ἴσως ὑπὸ τρυφῆς καὶ ῥᾳστώνης τοὺς πολλοὺς ἀργοῦντας ἑτοίμους εἰς στάσεις εἶναι. Τρέπει δὲ τὴν ὀργὴν ἐπὶ Παῦλον καὶ τῆς πόλεως ἀπελαθῆναι προσέταξεν αὐτόν. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ πρὸς Μακεδόνιον ἐχαλέπαινεν ὡς τῆς ἀναιρέσεως τοῦ στρατηγοῦ καὶ ἄλλων πολλῶν αἴτιον, καὶ ὅτι, πρὶν αὐτὸν ἐπιτρέψαι, ἐχειροτονήθη. Οὔτε δὲ ἐπιψηφισάμενος τῇ αὐτοῦ χειροτονίᾳ οὔτε ἀποχειροτονήσας καταλιπὼν οὕτως ἀνέστρεψεν εἰς Ἀντιόχειαν. Ἐν τούτῳ δὲ οἱ τῆς Ἀρείου δόξης σπουδασταὶ μετέστησαν Γρηγόριον ὡς ἀμελῆ πρὸς σύστασιν τοῦ οἰκείου δόγματος καὶ Ἀλεξανδρεῦσιν ἀκαταθύμιον διὰ τὰ συμβάντα τῇ πόλει χαλεπὰ περὶ τὴν αὐτοῦ εἴσοδον καὶ τὸν ἐμπρησμὸν τῆς ἐκκλησίας. Ἀντὶ δὲ τούτου πέμπεται Γεώργιος, ὃς τὸ μὲν γένος ἦν Καππαδόκης, ὡς δραστήριος δὲ ἐθαυμάζετο καὶ περὶ τοῦτο τὸ δόγμα σπουδαῖος.

153 CHAPITRE VI.

Eusèbe d'Emèse, refuse l'Évêché d'Alexandrie. Grégoire l'accepte, et en prend possession. Athanase s'enfuit à Rome.

Eusèbe surnommé d'Emèse assista aussi à ce Concile. Il était issu d'une noble famille d'Edesse ville de l'Osroene. Il avait été instruit dès sa jeunesse, selon la coutume de son pays dans l'étude des saintes lettres, et depuis avait étudié aux sciences profanes, Il acquit enfin une exacte connaissance de la sainte Ecriture, sous la conduite d'Eusèbe, surnommé Pamphile, et de Parrophile Évêque de Scythopole. Etant allé à Antioche au temps qu'Eustate avait été accusé par Cyrus et déposé, il vécut fort familièrement avec Euphronius, son successeur. Mais parce qu'il ne voulait pas être ordonné Prêtre, il alla à Alexandrie, et écouta les philosophes qui y enseignaient.  Il retourna ensuite à Antioche, et demeura avec Flacille, qui avait succédé à Euphronius. Durant la célébration du Concile d'Antioche, Eusèbe, Évêque de Constantinople l'exhorta à accepter l'Évêché d'Alexandrie, dans la créance qu'il affaiblirait par la réputation de sa vertu, et par la grandeur de son éloquence, l'affection que le peuple avait pour Athanase. Mais  il s'en excusa sur ce qu'il ne désirait pas s'exposer à la haine des habitants d'Alexandrie, qui ne voulaient point d'autre Évêque qu'Athanase. Ainsi il fut élu Evêque d'Emèse, et Grégoire le fut d'Alexandrie. Lorsqu'il en voulut prendre possession, le peuple se souleva contre lui, et l'accusa dé s'adonner à l'Astronomie judiciaire. S'étant enfui, il se retira à  152 Laodicée, et demeura avec George Évêque de cette ville son ami particulier. Etant allé avec lui à Antioche, il fit si bien qu'il eut la liberté de retourner à Emesse. Il était fort avant dans les bonnes grâces de l'Empereur Constance, qu'il suivait toutes les fois qu'il faisait la guerre aux Perses. Car on dit que Dieu opérait des miracles par son ministère, comme le témoigne George de Laodicée, qui a rapporté beaucoup de choses de lui, outre ce que j'en viens de dire. Mais bien qu'il eût tant d'éminentes qualités, il ne put éviter la jalousie de ceux à qui la vertu d'autrui tient lieu de supplice. Car il fut accusé de croire la doctrine de Sabellius. Dans ce Concile d'Antioche, il fut de l'avis commun des autres Évêques. On dit que Maxime Evêque de Jérusalem ne s'y voulut point trouver, parce qu'il avait regret d'avoir été surpris, et d'avoir consenti à la déposition d'Athanase. L'Evêque Rome, ni aucun autre Evêque d'Italie, et des Provinces plus éloignées n'assista à ce Concile, Au même temps les Français faisaient irruption dans les Gaules, et les Provinces d'Orient et surtout Antioche, étaient ébranlées par un furieux tremblement de terre. Grégoire étant allé à Alexandrie, avec une troupe de soldats qui avaient ordre de lui en rendre l'entrée sûre et tranquille, et étant d'ailleurs appuyé par les Ariens, Athanase qui appréhendait que le peuple ne souffrît quelque violence à son sujet assembla sur le soir les fidèles dans l'Eglise, et lorsque les soldats se furent emparés des portes, il ordonna de chanter un Psaume. Les soldats eurent la retenue de ne point entrer durant qu'on chanta ce Psaume, et dans le même temps Athanase s'échappa, et se sauva par mer à Rome. Grégoire se mit ainsi en possession du Siège d'Alexandrie. Le peuple irrité de la violence faite à Athanase, brûla une Eglise, à laquelle on avait donné le nom de Denys, ancien Evêque de cette ville.

153 CHAPITRE VII.

Rétablissement de Paul dans le Siège de Constantinople. Mort d'Hcrmogène Maître de la Milice.

Voila comment réussissaient les desseins des partisans de l'erreur, et comment ils déposaient les Evêques qui soutenaient en Orient lu foi du Concile de Nicée. Ils s'étaient rendus maîtres des premiers Sièges, d'Alexandrie en Egypte, d'Antioche en Syrie, et de la Capitale assise sur l'Hellespont, et tenaient dans leur dépendance, tous les Evêques des villes des environs. L'Évêque de Rome, et les autres Évêques d'Occident, tenaient ce procédé à injure, et conservaient religieusement la foi du Concile de Nicée, qu'ils avaient reçue dès le commencement. Ils reçurent Athanase avec civilité, et prétendirent avoir droit de connaître de son affaire. Eusèbe irrité de leur prétention, écrivit à Jules qu'il prit connaissance de ce qui avait été ordonné contre Athanase dans le Concile de Tyr. Mais il mourut bientôt après la célébration du Concile d'Antioche, et avant que d'avoir pu apprendre quel était le sentiment de Jules. Paul fut aussitôt mené à l'Eglise, par ceux des habitants de Constantinople qui soutenaient la doctrine du Concile de Nicée. D'autre part, Théognis Évêque de Nicée, Théodore Évêque d'Heraclée, et d'autres du même parti, soutenus par la faction des Ariens, ordonnèrent Macédonius dans une autre Eglise. Cette ordination excita une sédition, qui ne fut guère moins sanglante qu'une guerre puisqu'elle enleva un grand nombre d'habi- 154 tants ; de sorte que l'Empereur, qui était alors à Antioche, ayant eu avis de ce désordre, en conçut une grande colère, et commanda que Paul fût chassé hors de l'Eglise. Hermogène Maître de la cavalerie, passant par Constantinople, voulut exécuter ce commandement de l'Empereur ; mais le peuple bien loin de le souffrir, se mit en devoir de repousser la force par la force. Comme les soldats fondaient avec impétuosité pour satisfaire à leurs ordres, les séditieux entrèrent dans la maison d'Hermogène, y mirent le feu, le tuèrent, et le traînèrent par le pied avec une corde le long de la ville. L'Empereur n'eut pas sitôt reçu nouvelle de cette révolte, qu'il partit en poste pour en châtier les auteurs. Mais le peuple étant allé au devant de lui, et ayant imploré sa clémence avec larmes, il lui pardonna. Il lui ôta pourtant environ la moitié des grains, que l'Empereur Constantin, son père lui avait accordé sur les impositions d'Egypte, dans la créance, peut-être, que la trop grande abondance le rendent plus enclin au soulèvement, et à la révolte. Il déchargea toute sa colère sur Paul, et commanda qu'il fût conduit hors de Constantinople. Il entra aussi en grande colère contre Macédonius, tant parce qu'il avait donné occasion au meurtre d'Hermogène, et de plusieurs autres, que parce qu'il avait été ordonné sans son consentement. Il s'en retourna néanmoins à Antioche, sans avoir ni approuvé, ni cassé son ordination. Les Ariens déposèrent cependant Grégoire, comme un homme qui soutenait trop faiblement leur parti, et qui était devenu odieux aux habitants d'Alexandrie, à cause des malheurs publics arrivés sous son Pontificat, et principalement de l'embrasement de l'Eglise. Ils mirent en sa place George natif de Cappadoce, qui était en réputation d'avoir beaucoup d'adresse, et qui paraissait fort zélé pour la défense de leurs sentiments.

VIII.

Ἀθανάσιος δὲ φεύγων ἐκ τῆς Ἀλεξανδρείας εἰς Ῥώμην ἀφίκετο. Κατ´ αὐτὸ δὲ συνέβη καὶ Παῦλον τὸν Κωνσταντινουπόλεως ἐπίσκοπον συνδραμεῖν καὶ Μάρκελλον τὸν Ἀγκύρας καὶ Ἀσκληπᾶν τὸν Γάζης, ὃς ἐναντίος ὢν τοῖς Ἀρείου γραφὴν ὑπομείνας πρὸς ἑτεροδόξων τινῶν ὡς θυσιαστήριον ἀνατρέψας καθῃρέθη. Ἀλλ´ ἀντὶ τούτου μὲν ἐπιτρέπεται τὴν Γαζαίων ἐκκλησίαν Κυντιανός. Καὶ Λούκιος δὲ ὁ Ἀδριανουπόλεως ἐπίσκοπος ἐπ´ ἄλλῳ κατηγορηθεὶς καὶ τῆς ὑπ´ αὐτὸν ἐκκλησίας ἀφαιρεθεὶς ἐν Ῥώμῃ διῆγε. Μαθὼν δὲ ὁ Ῥωμαίων ἐπίσκοπος τὰ ἑκάστου ἐγκλήματα, ἐπειδὴ πάντας ὁμονοοῦντας εὗρε περὶ τὸ δόγμα τῆς ἐν Νικαίᾳ συνόδου, ὡς ὁμοδόξους αὐτοὺς εἰς κοινωνίαν προσήκατο. Οἷα δὲ τῆς πάντων κηδεμονίας αὐτῷ προσηκούσης διὰ τὴν ἀξίαν τοῦ θρόνου, ἑκάστῳ τὴν ἰδίαν ἐκκλησίαν ἀπέδωκε. Καὶ τοῖς ἀνὰ τὴν ἕω ἐπισκόποις ἔγραψε μεμφόμενος ὡς οὐκ ὀρθῶς βουλευσαμένοις περὶ τοὺς ἄνδρας καὶ τὰς ἐκκλησίας ταράττουσι τῷ μὴ ἐμμένειν τοῖς ἐν Νικαίᾳ δόξασιν. Ὀλίγους δὲ ἐκ πάντων εἰς ῥητὴν ἡμέραν παρεῖναι ἐκέλευσε διελέγξοντας δικαίαν ἐπ´ αὐτοῖς ἐνηνοχέναι τὴν ψῆφον· ἢ τοῦ λοιποῦ οὐκ ἀνέξεσθαι ἠπείλησεν, εἰ μὴ παύσοιντο νεωτερίζοντες.

Καὶ ὁ μὲν τάδε ἔγραψεν. Οἱ δὲ ἀμφὶ τὸν Ἀθανάσιον καὶ Παῦλον ἕκαστος τὸν ἑαυτοῦ κατείληφε θρόνον καὶ τὰς Ἰουλίου ἐπιστολὰς διεπέμψαντο τοῖς ἀνὰ τὴν ἕω ἐπισκόποις. Οἱ δὲ ἐπὶ ταύταις χαλεπῶς ἤνεγκαν· καὶ συλλεγέντες ἐν Ἀντιοχείᾳ ἀντέγραψαν Ἰουλίῳ κεκαλλιεπημένην τινὰ καὶ δικανικῶς συντεταγμένην ἐπιστολήν, εἰρωνείας τε πολλῆς ἀνάπλεων καὶ ἀπειλῆς οὐκ ἀμοιροῦσαν δεινοτάτης. Φέρειν μὲν γὰρ πᾶσι φιλοτιμίαν τὴν Ῥωμαίων ἐκκλησίαν ἐν τοῖς γράμμασιν ὡμολόγουν, ὡς ἀποστόλων φροντιστήριον καὶ εὐσεβείας μητρόπολιν ἐξ ἀρχῆς γεγενημένην, εἰ καὶ ἐκ τῆς ἕω ἐνεδήμησαν αὐτῇ οἱ τοῦ δόγματος εἰσηγηταί. Οὐ παρὰ τοῦτο δὲ τὰ δευτερεῖα φέρειν ἠξίουν, ὅτι μὴ μεγέθει ἢ πλήθει ἐκκλησίας πλεονεκτοῦσιν, ὡς ἀρετῇ καὶ προαιρέσει νικῶντες. Εἰς ἐγκλήματα δὲ προφέροντες Ἰουλίῳ τὸ κοινωνῆσαι τοῖς ἀμφὶ τὸν Ἀθανάσιον ἐχαλέπαινον ὡς ὑβρισμένης αὐτῶν τῆς συνόδου καὶ τῆς ἀποφάσεως ἀναιρεθείσης· καὶ τὸ γενόμενον ὡς ἄδικον καὶ ἐκκλησιαστικοῦ θεσμοῦ ἀπᾷδον διέβαλλον. Ἐπὶ τούτοις δὲ ὡδίπως μεμψάμενοι καὶ δεινὰ πεπονθέναι μαρτυράμενοι, δεχομένῳ μὲν Ἰουλίῳ τὴν καθαίρεσιν τῶν πρὸς αὐτῶν ἐληλαμένων καὶ τὴν κατάστασιν τῶν ἀντ´ αὐτῶν χειροτονηθέντων εἰρήνην καὶ κοινωνίαν ἐπηγγέλλοντο, ἀνθισταμένῳ δὲ τοῖς δεδογμένοις τἀναντία προηγόρευσαν· ἐπεὶ καὶ τοὺς πρὸ αὐτῶν ἀνὰ τὴν ἕω ἱερέας οὐδὲν ἀντειπεῖν ἰσχυρίζοντο, ἡνίκα Ναυάτος τῆς Ῥωμαίων ἐκκλησίας ἠλάθη. Περὶ δὲ τῶν πεπραγμένων παρὰ τὰ δόξαντα τοῖς ἐν Νικαίᾳ συνελθοῦσιν οὐδὲν αὐτῷ ἀντέγραψαν, πολλὰς μὲν αἰτίας ἔχειν εἰς παραίτησιν ἀναγκαίαν τῶν γεγενημένων δηλώσαντες, ἀπολογεῖσθαι δὲ νῦν ὑπὲρ τούτων περιττὸν εἰπόντες ὡς ἅπαξ ὁμοῦ ἐπὶ πᾶσιν ἀδικεῖν ὑπονοηθέντες.

IX.

Ἰουλίῳ μὲν οὖν τοιάδε ἔγραψαν. Πρὸς δὲ βασιλέα Κωνστάντιον διέβαλλον αὖθις τοὺς πρὸς αὐτῶν καθῃρημένους. Ὁ δὲ ἐν Ἀντιοχείᾳ τότε διατρίβων γράφει Φιλίππῳ τῷ ὑπάρχῳ ἐν Κωνσταντινουπόλει ὄντι, πάλιν Μακεδονίῳ τὴν ἐκκλησίαν ἀποδοῦναι, Παῦλον δὲ ἐξελάσαι τῆς πόλεως. Δείσας δὲ τὴν τοῦ πλήθους κίνησιν ὁ ὕπαρχος, πρὶν ἔκπυστον γενέσθαι τὴν βασιλέως πρόσταξιν, προσελθὼν εἰς δημόσιον λουτρὸν ᾧ ὄνομα Ζεύξιππος (περιφανὲς δὲ τοῦτο καὶ μέγιστον) ὡς περὶ κοινῶν πραγμάτων κοινωσόμενος μετεκαλέσατο Παῦλον. Παραγενομένῳ δὲ εὐθὺς τοῦ βασιλέως ἐπέδειξε τὸ γράμμα· λάθρα τε διὰ τῶν βασιλείων τῷ λουτρῷ παρακειμένων ἐπὶ θάλασσαν αὐτὸν ἀχθῆναι προστάξας εἰς πλοῖον ἐπεβίβασε καὶ εἰς Θεσσαλονίκην ἔπεμψεν, ὅθεν καὶ τοὺς προγόνους ἔχειν ἐλέγετο. Παντελῶς τε τὴν κατὰ τὴν ἕω ἀρχομένην φεύγειν κατεδίκασεν αὐτόν, Ἰλλυριῶν δὲ καὶ τῆς ἐπέκεινα γῆς ἐπιβαίνειν οὐκ ἐκώλυσεν. Ἐξελθὼν δὲ ἐκ τοῦ δικαστηρίου, συνοχούμενον αὐτῷ Μακεδόνιον ἔχων, ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν ᾔει. Τὸ δὲ πλῆθος (ἤδη γὰρ τούτων γενομένων ἄφατοι συνελέγησαν) εὐθὺς τὴν ἐκκλησίαν ἐπλήρωσαν· ἕκαστοι γὰρ αὐτήν, οἵ τε ἀπὸ τῆς Ἀρείου αἱρέσεως οἵ τε Παῦλον ἐπαινοῦντες, προκαταλαβεῖν ἐσπούδασαν. Ἐπεὶ δὲ πρὸς ταῖς θύραις τῆς ἐκκλησίας ἐγένετο ὁ ὕπαρχος, σὺν αὐτῷ δὲ καὶ Μακεδόνιος, τὸ δὲ πλῆθος, ὅπως αὐτοῖς πάροδος γένηται πρὸς τῶν στρατιωτῶν ὠθούμενον, ὑποχωρεῖν οὐκ ἠδύνατο, τοῦ πρόσω σεσαγμένου, ὑπολαβόντες οἱ στρατιῶται ἑκοντὶ μὴ εἴκειν τὸν ὄχλον πολλοὺς τοῖς ξίφεσι διεχειρίσαντο, πολλοὶ δὲ καὶ ὑπ´ ἀλλήλων πατούμενοι διεφθάρησαν. Τὸ δὲ βασιλεῖ δόξαν οὕτως ἐγένετο, καὶ τὰς ἐκκλησίας παρέλαβε Μακεδόνιος.

Ὁ μὲν δὴ Παῦλος ἀδοκήτως ὧδε τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐκκλησίας ἀφῃρέθη. Ἀθανάσιος δὲ φεύγων ἀφανὴς ἦν, δείσας τὴν Κωνσταντίου τοῦ βασιλέως ἀπειλήν· θανάτῳ γὰρ αὐτὸν ζημιοῦν ἠπείλησεν, αἰτιωμένων τῶν ἑτεροδόξων, ὡς στάσεις ἐργάζοιτο καὶ εἰσιόντος αὐτοῦ πολλοὶ τεθνήκασι· τὸ δὲ μάλιστα πρὸς ὀργὴν τὸν βασιλέα κινῆσαν ἦν, ὅτι καὶ σιτηρέσιον ἔλεγον αὐτὸν πωλοῦντα ἀποκερδαίνειν, ὃ ὁ βασιλεὺς Κωνσταντῖνος τοῖς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ πτωχοῖς ἐδωρήσατο.
 

155 CHAPITRE VIII,

Lettre de Jules Evêque de Rome, aux Évêques d'Orient. Leur réponse.

Athanase s'étant échappé d'Alexandrie, comme nous l'avons vu, se réfugia à Rome. Paul Évêque de Constantinople, Marcel Évêque d'Ancyre, et Asclépas Evêque de Gaza s'y rendirent au même temps. Ce dernier avait été accusé par les Ariens, auxquels il était fort contraire, d'avoir renversé un Autel, et Quintien avait été mis en sa place. Lucius Evêque d'Andinople, qui avait été déposé pour un autre sujet, demeurait aussi alors à Rome. L'Evêque de cette ville-là ayant pris connaissance de leur cause, et ayant trouvé qu'ils étaient de son sentiment, et qu'ils tenaient tous la doctrine du Concile de Nicée, les admit à la communion; et parce qu'il est chargé du soin de tous les fidèles, à cause de la dignité de son Siège, il leur rendit leurs Églises. Il reprit les Evêques d'Orient, par la lettre qu'il leur écrivit, d'avoir mal jugé les causes de ces Evêques, et de troubler l'état de l'Eglise, en s'opposant aux décrets du Concile de Nicée. Il en cita quelques-uns à jour préfix, pour lui rendre compte de leur jugement, et les menaça de les châtier, s'ils continuaient à introduire des nouveautés.

Athanase, et Paul se remirent sur leurs Sièges, et envoyèrent la lettre de Jules aux Evêques d'Orient. Cette lettre les ayant fâchés, ils s'assemblèrent dans la ville d'Antioche, pour y faire one réponse pleine d'ornements, et mêlée de railleries et de menaces. Ils avouèrent par cette réponse, que l'Eglise de Rome mérite de grands  156 honneurs, parce qu'elle a été fondée par les Apôtres, et qu'elle jouit de la dignité de Métropole, dès le commencement de la Religion Chrétienne, bien que les premiers qui y ont répandu les semences menées de la foi, y soient allés d'Orient. Ils ajoutèrent, qu'ils ne devaient pas être mis au second rang, pour n'avoir pas l'avantage de la grandeur de la ville, ou de la multitude du peuple, puisqu'ils avaient celui de la fermeté et du zèle. Ils accusèrent Jules, d'avoir admis Athanase à sa communion, et lui témoignèrent une grande indignation, de ce qu'il avait entrepris de déshonorer leur assemblée, et de casser leur jugement ; ce qu'ils reprenaient comme une action fort injuste, et fort contraire aux règles de l'Eglise. Après toutes ces plaintes, et toutes ces protestations, ils lui promirent d'entretenir avec lui la paix et la communion, s'il voulait approuver la déposition de ceux qu'ils avaient chassés de leur Siège, et l'ordination de ceux qu'ils avaient élus en leur place, sinon qu'ils n'entretiendraient point avec lui de communion, ni de paix. Ils ajoutèrent que les Évêques d'Orient, qui les avaient précédés, n'avaient point désapprouvé la déposition qui avait été faite à Rome, de Novatien. Ils n'entrèrent point dans le détail de ce qu'ils avaient fait de contraire aux décrets du Concile de Nicée, et se contentèrent de lui marquer qu'ils avaient un grand nombre de raisons, pour justifier la conduite qu'ils avaient tenue, bien qu'ils ne voulussent pas alors entrer dans cette justification, parce qu'ils étaient soupçonnés d'avoir violé la justice en tous les chefs.

157 CHAPITRE IX.

Paul est chassé du Siège de l'Eglise de Constantinople, et Macédonius y est rétabli.

Après avoir écrit de sa sorte à Jules, ils s'efforcèrent de décrier dans l'esprit de l'Empereur Constance, ceux qu'ils avaient déposés, et firent en sorte que ce Prince, qui était alors à Antioche, écrivit à Philippe Préfet du Prétoire, qu'il chassât Paul hors de Constantinople, et qu'il remît Macédonius en possession de l'Eglise. Le Préfet appréhendant que l'exécution de cet ordre, n'excitât une sédition parmi le peuple, le tint le plus secret qu'il lui fut possible, et s'étant rendu au bain public, qu'on appelait le bain de Zeuxippe, il y manda Paul, comme pour lui communiquer d'autres affaires. Quand il y fut arrivé, il lui montra l'ordre de l'Empereur, et à l'heure même le fit conduire à la mer, par le Palais qui est proche du bain, et mener par mer à Thessalonique, d'où l'on disait qu'étaient ses ancêtres, En l'envoyant de la sorte, il lui défendit de s'approcher du côté d'Orient, sans lui défendre d'aller du côté d'Occident, et vers l'Illyrie. Il sortit ensuite du Prétoire, pour aller à l'Église, ayant Macédonius assis à son côté. Le peuple qui s'était assemblé dès le commencement de l'affaire, courut en foule vers l'Eglise ; et les deux partis, tant les Ariens, que les défenseurs de Paul, s'efforcèrent à l'envi de s'en emparer. Lorsque Philippe, et Macédonius en furent proche, les soldats commencèrent à pousser le peuple ; et parce qu'il était trop serré pour pouvoir se reculer, et faire place, ils crurent qu'il avait inten- 158 tion de s'opposer aux ordres de l'Empereur, et tuèrent quelques personnes. Il y en eut aussi quelques autres qui furent écrasés dans la presse.

Voila comment Paul fut chassé de Constantinople, dans le temps où l'on s'y attendait 'e moins,  et Macédonius remis en possession de l'Eglise. Athanase s'était enfui, et demeurait caché dans le même temps, de peur d'être mis à mort, comme l''Empéreur l'en avait menacé ; parce que les Ariens lui avaient fait accroire, que c'était un séditieux, et que plusieurs personnes avaient été tuées lorsqu'il était rentré dans Alexandrie. Mais rien ne l'avait si fort aigri contre lui, que ce qu'il avait ouï dire, qu'il avait vendu le blé que l'Empereur Constantin son père avait destiné au soulagement des pauvres d'Alexandrie, et qu'il avait profité du prix.

X.

Τῶν δὲ ἐξ Αἰγύπτου ἐπισκόπων ψευδῆ ταῦτα εἶναι γραψάντων μαθὼν Ἰούλιος, ὡς οὐκ ἀσφαλὲς Ἀθανασίῳ τέως ἐν Αἰγύπτῳ διάγειν, τὸν μὲν πρὸς αὑτὸν μετεκαλέσατο, τοῖς δὲ ἐν Ἀντιοχείᾳ συνελθοῦσιν (ἔτυχε γὰρ τηνικαῦτα τὴν τούτων δεξάμενος ἐπιστολήν) ἔγραψεν ἐγκαλῶν, ὡς λάθρα περὶ τὸ δόγμα τῆς ἐν Νικαίᾳ συνόδου νεωτερίζουσι καὶ παρὰ τοὺς νόμους τῆς ἐκκλησίας αὐτὸν εἰς τὴν σύνοδον οὐ κεκλήκασιν· εἶναι γὰρ νόμον ἱερατικόν, ὃς ἄκυρα ἀποφαίνει τὰ παρὰ γνώμην πραττόμενα τοῦ Ῥωμαίων ἐπισκόπου. Τὰ δὲ ἐν Τύρῳ καὶ ἐν τῷ Μαρεώτῃ μὴ ἐν δίκῃ πεπρᾶχθαι κατὰ Ἀθανασίου· κατηγόρει δὲ τῶν μὲν τὴν κατὰ Ἀρσένιον συκοφαντίαν, τῶν δὲ ἐν τῷ Μαρεώτῃ τὴν Ἀθανασίου ἀπουσίαν, ἐφ´ ἅπασι δὲ τὸ αὔθαδες τῶν γραμμάτων ἐμέμφετο.

Καὶ ἐκ τούτων δὲ καὶ ἐκ πάντων ἀνελογίζετο χρῆναι βοηθεῖν Ἀθανασίῳ καὶ Παύλῳ· μετ´ οὐ πολὺ γὰρ καὶ αὐτὸς εἰς Ἰταλίαν παραγενόμενος τὰ κατ´ αὐτὸν ἀπωδύρετο. Ἐπεὶ δὲ ἐξ ὧν ἔγραφε περὶ αὐτῶν τοῖς ἀνὰ τὴν ἕω ἱερεῦσιν οὐδὲν ἤνυε, δῆλα τὰ κατ´ αὐτοὺς ἐποίησε Κώνσταντι τῷ βασιλεῖ. Ὁ δὲ Κωνσταντίῳ τῷ βασιλεῖ καὶ ἀδελφῷ ἔγραψε πέμψαι τινὰς τῶν ἀπὸ τῆς ἕω ἐπισκόπων ἀπολογησομένους περὶ τῆς αὐτῶν καθαιρέσεως. Καὶ αἱροῦνται ἐπὶ τούτῳ τρεῖς, Νάρκισσος ὁ Εἰρηνοπόλεως τῆς Κιλικίας ἐπίσκοπος καὶ Θεόδωρος ὁ Ἡρακλείας τῆς Θρᾴκης καὶ Μᾶρκος ὁ Ἀρεθούσης τῆς Συρίας. Καὶ παραγενόμενοι εἰς Ἰταλίαν τοῖς ὑπ´ αὐτῶν πεπραγμένοις ἰσχυρίζοντο καὶ τὸν βασιλέα πείθειν ἐπειρῶντο δικαίαν εἶναι τῆς ἀνατολικῆς συνόδου τὴν κρίσιν. Ἀπαιτούμενοι δὲ λέγειν, ὅπως πιστεύσωσι, τὴν μὲν ἐκτεθεῖσαν παρ´ αὐτῶν ἐν Ἀντιοχείᾳ ἀπεκρύψαντο, ἑτέραν δὲ ἔγγραφον ὁμολογίαν ἐκδεδώκασι, καὶ οὕτως ἀπᾴδουσαν τῆς ἐν Νικαίᾳ δοκιμασθείσης. Συνιδὼν δὲ Κώνστας, ὡς ἀδίκως ἐπεβούλευσαν τοῖς ἀνδράσιν, οὐκ ἐγκλημάτων ἕνεκεν οὐδὲ βίου ἀποστρεφόμενοι τὴν πρὸς αὐτοὺς κοινωνίαν, ὡς αἱ καθαιρέσεις εἶχον, ἀλλὰ τῆς περὶ τὸ δόγμα διαφωνίας, ἀπέπεμψε τούτους μὴ πείσαντας περὶ ὧν ἐληλύθεσαν.

XI.

Τριῶν δὲ ἤδη διαγενομένων ἐνιαυτῶν πάλιν οἱ ἀπὸ τῆς ἕω ἐπίσκοποι τοῖς ἀνὰ τὴν δύσιν ἑτέραν διεπέμψαντο γραφήν, ἣν μακρόστιχον ἔκθεσιν ὀνομάζουσιν, ὡς διὰ πλειόνων ῥημάτων τε καὶ νοημάτων παρὰ τὰς προτέρας συγκειμένην. Καὶ οὐσίας μὲν ἐν ταύτῃ θεοῦ μνήμην οὐκ ἐποιήσαντο, τοὺς δὲ λέγοντας ἐξ οὐκ ὄντων τὸν υἱὸν ἢ ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως καὶ μὴ ἐκ θεοῦ, καὶ ὅτι ἦν ποτε χρόνος ἢ αἰὼν ὅτε οὐκ ἦν, ἀπεκήρυττον. Εὐδοξίου δέ, ὃς ἔτι Γερμανικείας ἐπίσκοπος ἦν, Μαρτυρίου τε καὶ Μακεδονίου διακομισάντων ταύτην τὴν γραφὴν οὐ προσεδέξαντο οἱ ἀνὰ τὴν δύσιν ἱερεῖς· ἀρκεῖσθαι γὰρ ἔφασαν τοῖς ἐν Νικαίᾳ δόξασι, καὶ περὶ ταῦτα πολυπραγμονεῖν οὐδὲν λοιπὸν ᾤοντο δεῖν.

Ἐπεὶ δὲ Κώνστας ὁ βασιλεὺς ᾔτει χάριν τὸν ἀδελφόν, ὥστε τοὺς ἀμφὶ τὸν Ἀθανάσιον τοὺς οἰκείους ἀπολαβεῖν θρόνους, καὶ γράφων οὐδὲν ἤνυεν ἀντιπραττόντων τῶν ἀπὸ τῆς ἐναντίας αἱρέσεως, οἱ δὲ περὶ τὸν Ἀθανάσιον καὶ Παῦλον προσιόντες αὐτῷ γενέσθαι σύνοδον ἐζήτουν ὡς ἐπὶ καθαιρέσει τῶν ὀρθῶν δογμάτων ἐπιβουλευθέντες, ἔδοξε γνώμῃ τῶν βασιλέων τοὺς ἀφ´ ἑκατέρας ἀρχομένης ἐπισκόπους εἰς ῥητὴν ἡμέραν καταλαβεῖν τὴν Σαρδώ (πόλις δὲ αὕτη Ἰλλυριῶν). Συνελθόντες δὲ πρῶτον εἰς Φιλιππούπολιν τῆς Θρᾴκης οἱ ἀπὸ τῆς ἕω γράφουσι τοῖς ἀπὸ τῆς δύσεως ἤδη ἐν Σαρδικῇ συνεληλυθόσιν, ἀπώσασθαι τοῦ συνεδρίου καὶ τῆς κοινωνίας τοὺς ἀμφὶ τὸν Ἀθανάσιον ὡς καθῃρημένους· ἄλλως δὲ μὴ συνιέναι ἔφασαν. Μετὰ δὲ ταῦτα καὶ εἰς Σαρδικὴν παραγενόμενοι ἰσχυρίζοντο μὴ ἐμβαλεῖν τῇ ἐκκλησίᾳ συνιόντων τῶν πρὸς αὐτῶν καθῃρημένων. Πρὸς ταῦτα δὲ οἱ ἀπὸ τῆς δύσεως ἀντέγραψαν, ὡς οὐδέποτε τῆς πρὸς αὐτοὺς κοινωνίας ἀπέστησαν οὔτε νῦν ταύτης ἀναχωρήσουσι, καὶ μάλιστα Ἰουλίου τοῦ Ῥωμαίων ἐπισκόπου τὰ κατ´ αὐτοὺς ἐξετάσαντος καὶ μὴ καταγνόντος· παρεῖναι δὲ αὐτοὺς καὶ ἑτοίμως ἔχειν δικάζεσθαι καὶ αὖθις ἀπελέγξειν τὰς ἐπαχθείσας αὐτοῖς αἰτίας. Ὡς δὲ παρὰ σφᾶς τοιαῦτα δηλοῦντες οὐδὲν ἤνυον, ἤδη καὶ ὑπερημέρου τῆς κυρίας γενομένης, ἐν ᾗ κρίνειν ἔδει περὶ ὧν συνεληλύθεσαν, τὸ τελευταῖον τοιαῦτα ἔγραψαν ἀλλήλοις, ἐξ ὧν εἰς μείζονα τῆς προτέρας δυσμένειαν κατέστησαν. Καὶ καθ´ ἑαυτοὺς συνελθόντες ψήφους ἐναντίας ἤνεγκαν. Οἱ μὲν γὰρ ἀπὸ τῆς ἀνατολῆς τὰ ἤδη αὐτοῖς δόξαντα ἐπὶ Ἀθανασίῳ καὶ Παύλῳ καὶ Μαρκέλλῳ καὶ Ἀσκληπᾷ κυρώσαντες καθεῖλον Ἰούλιον τὸν Ῥώμης ἐπίσκοπον ὡς ἄρξαντα τῆς πρὸς αὐτοὺς κοινωνίας, Ὅσιόν τε τὸν ὁμολογητὴν καὶ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν καὶ ὅτι φίλος ἐγένετο Παυλίνῳ καὶ Εὐσταθίῳ τοῖς ἡγησαμένοις τῆς Ἀντιοχέων ἐκκλησίας, καὶ Μαξιμῖνον τὸν Τριβέρεως ὡς πρῶτον Παύλῳ κοινωνήσαντα καὶ αἴτιον αὐτῷ γενόμενον τῆς εἰς Κωνσταντινούπολιν καθόδου καὶ τοὺς εἰς Γαλλίαν ἀπὸ τῆς ἕω παραγενομένους ἐπισκόπους ἀποκηρύξαντα. Ἐπὶ τούτοις καθεῖλον καὶ Πρωτογένην τὸν Σαρδικῆς ἐπίσκοπον καὶ Γαυδέντιον, τὸν μὲν ὡς Μαρκέλλου ὑπερμαχοῦντα πρότερον αὐτοῦ καταψηφισάμενον, τὸν δὲ Γαυδέντιον ὡς ἐναντία σπουδάζοντα Κυριακῷ, ὃν διεδέξατο, καὶ περὶ πολλοῦ ποιούμενον τοὺς πρὸς αὐτῶν καθῃρημένους. Ταῦτα ψηφισάμενοι τοῖς πανταχῇ ἐπισκόποις δῆλα ἐποίησαν, ὥστε μήτε προσίεσθαι εἰς κοινωνίαν μήτε γράφειν αὐτοῖς μήτε τὰ παρ´ αὐτῶν γραφόμενα δέχεσθαι. Περὶ δὲ τοῦ θεοῦ δοξάζειν ἐκέλευον, ὃν τρόπον ὑφηγεῖτο ἡ τῇ αὐτῶν ἐπιστολῇ ὑποτεταγμένη γραφή, ὁμοουσίου μὲν μνήμην μὴ ποιουμένη, ἀποκηρύττουσα δὲ τοὺς λέγοντας τρεῖς εἶναι θεούς, ἢ τὸν Χριστὸν μὴ εἶναι θεόν, ἢ τὸν αὐτὸν εἶναι πατέρα καὶ υἱὸν καὶ ἅγιον πνεῦμα, ἢ ἀγέννητον τὸν υἱόν, ἢ ὅτι ἦν ποτε χρόνος ἢ αἰὼν ὅτε μὴ ἦν.
 

CHAPITRE X.

Lettre de Jules Evêque de Rome, aux Evêques d'Orient, en faveur d'Athanase. Ils envoient en Italie trois d'ente 'eux. pour justifier leur conduite.

Les Évêques d'Egypte ayant écrit que ces accusations n'étaient que des calomnies, et Jules ayant jugé qu'Athanase n'était pas en sûreté, le manda à Rome. Il fit réponse dans le même temps, à la lettre des Evêques qui s'étaient rassemblés à Antioche, les accusant d'introduire lourdement des nouveautés contraires à la doctrine du Concile de Nicée ; d'avoir violé les règles de l'Eglise, en tenant un Concile sans l'y avoir invité, parce qu'il y a un Canon, qui déclare nul, tout ce qui.est fait sans la participa-  159 tion de l'Evêque de Rome ; de n'avoir rien fait selon l'ordre de la justice, ni à Tyr, ni à Maréote contre Athanase ; que tout ce qui avoir été fait à Tyr, était ruiné par l'accusation calomnieuse de la main d'Arsène ; et tout ce qui avait été fait à Maréote en l'absence d'Athanase. Sur la fin de sa réponse, il se plaignait de la fierté avec laquelle leur lettre était écrite.

Toutes ces raisons le portaient à prendre la protection d'Athanase, et de Paul, dont le premier était allé depuis peu en Italie, pour se plaindre des violences qu'il souffrait. Mais quand il vit que les lettres qu'il écrivait aux Evêques d'Orient en leur faveur, ne servaient de rien, il eut recours à l'Empereur Constant, qui pria Constance son frère d'envoyer quelques-uns des Evêques d'Orient pour rendre raison de ce qu'ils avaient déposé Paul, et Athanase. Il y en eut trois qui furent choisis pour cet effet, savoir Narcisse Evêque d'Irénopole en Cilicie. Théodore Évêque d'Heraclée en Thrace, et Marc Evêque d'Arétuse en Syrie. Quand ils furent en Italie, ils entreprirent la défense de leur Concile, en présence de l'Empereur Constant, et tâchèrent de lui persuader, que la sentence qu'ils avaient rendue était juste. Sur ce qu'on leur demanda raison de leur foi, ils supprimèrent le formulaire qu'ils avaient composé dans le Concile d'Antioche, et en produisirent un autre qui n'était pas moins contraire au Concile de Nicée, que celui qu'ils supprimaient. Constant ayant reconnu que les Evêques assemblés dans Antioche avaient tendu des pièges à Paul et à Athana(se et les avaient retranchés de leur communion, non pour des crimes dont ils fussent coupables, comme la Sentence le portait, mais pour des différends de doctrine : il renvoya leurs Députés sans avoir ajouté aucune foi à leurs paroles.

160 CHAPITRE XI.

Concile de Sardique. Déposition de Jules, et d'Osius.

Trois ans après, les Evêques d'Orient envoyèrent à ceux d'Occident un formulaire de foi, qui fut appelé Macrostiche, à cause de son excessive longueur. Ils n'y parlèrent point du tout de la substance de Dieu, et excommunièrent ceux qui disent que le Fils est de rien, ou d'une autre hypostase, et non de Dieu, et qu'il y a eu un temps, ou un siècle, auquel il n'était point. Ce formulaire fut apporté par Eudoxe, Evêque de Germanicie, par Martyrius, et par Macédonius, et rejeté par les Evêques d'Occident, qui dirent qu'ils se contentaient des décrets du Concile de Nicée, sans vouloir après cela examiner davantage les matières contestées.

L'Empereur Constant ayant supplié Constance son frère de rétablir Athanase sur son Siège, sans avoir pu obtenir de lui cette grâce, à cause des cabales que firent les hérétiques pour empêcher ce rétablissement, et Paul et Athanase, ayant demandé à Constant qu'il eût agréable de faire assembler un Concile, parce qu'ils étaient persécutés par des gens dont les entreprises ne tendaient à rien moins qu'à la ruine de la foi, les deux Empereurs demeurèrent d'accord que les Evêques, tant d'Orient que d'Occident s'assemblassent à un jour préfix dans Sardique ville d'Illyrie. Les Evêques d'Orient s'étant auparavant assemblés dans Philippopole ville de Thrace, envoyèrent dire aux Evêques d'Occident qui étaient assemblés dans Sardique, qu'ils ne les iraient pas trouver, 161 s'ils ne chassaient Athanase de leur assemblée, et s'ils ne le privaient de leur communion, parce qu'il avait été canoniquement déposé. S'étant depuis rendus à Sardique, ils protestèrent qu'ils ne mettraient point le pied dans l'Eglise, tant que ceux qui avaient été déposés auraient la liberté d'y entrer. Les Évêques d'Occident firent réponse, qu'ils ne les avaient jamais retranchés de leur communion, et qu'ils ne les en retrancheraient point encore alors, vu principalement que Jules Evêque de Rome, ne les avait point condamnés après avoir examiné leur affaire, et vu aussi qu'ils étaient présents, et qu'ils offraient de se justifier une seconde fois des crimes qu'on leur imputait. Ces lettres, et ces réponses n'ayant servi qu'à les aigrir encore plus qu'auparavant, et le terme qu'ils s'étaient prescrit pour apaiser leurs différends étant expiré ; ils s'assemblèrent à part, et se condamnèrent les uns les autres. Les Orientaux confirmèrent ce qu'ils avaient ordonné contre Athanase, contre Paul, contre Marcel, et contre Asclépas, et déposèrent Jules Evêque de Rome, pour les avoir admis le premier à sa communion, et Osius confesseur, tant pour le même sujet, que pour avoir été lié par une amitié particulière avec Paulin, et Enstate Évêques d'Antioche. Ils firent le même traitement à Maximin Évêque de Trêves, pour avoir reçu un des premiers Paul en sa communion, et lui avoir conseillé de retourner à Constantinople, et d'avoir refusé d'admettre à la communion les Évêques d'Orient qui voyageaient dans les Gaules. Outre tous ceux-là, ils déposèrent encore Protagène Evêque de Sardique, et Gaudence : l'un parce qu'il favorisait Marcel, bien qu'il l'eût condamné par le passé ; et l'autre parce qu'il avait tenu une conduite toute contraire à celle de Cyriaque son prédécesseur, et avait soutenu ceux qu'il avait déposés. Ils écrivi- 162 rent ensuite à tous les Évêques, pour les avertir de n'entretenir aucune communion, avec tous ceux qui étaient déposés, de ne leur point écrire, et de ne point recevoir de leurs lettres. Ils leur enjoignirent aussi de croire touchant la nature de Dieu conformément à ce qui était contenu dans leur formulaire, où il n'était point fait de mention que le Fils de Dieu fût de même nature que son Père, et où l'on déclarait retranchés de l'Eglise, ceux qui disaient qu'il y a trois Dieux, que Jésus-Christ n'est pas Dieu, que le Père, le Fils, et le saint Esprit, ne font qu'une même personne, que le Fils n'a point été engendré, et qu'il y a eu un temps auquel il n'était point.

XII.

Ἐν μέρει τε καὶ οἱ ἀμφὶ τὸν Ὅσιον συνελθόντες ἀθῴους ἀπέφηναν Ἀθανάσιον μὲν ὡς ἀδίκως ἐπιβουλευθέντα παρὰ τῶν ἐν Τύρῳ συνελθόντων, Μάρκελλον δὲ ὡς μὴ τάδε φρονεῖν ὁμολογήσαντα ἃ διεβάλλετο, Ἀσκληπᾶν δὲ ὡς Εὐσεβίου τοῦ Παμφίλου καὶ πολλῶν ἄλλων δικαστῶν ψήφῳ τὴν ἐπισκοπὴν ἀπολαβόντα καί, ὅτι τάδε ἀληθῆ εἴη, ὑπόμνημα τῆς δίκης ἐπιδείξαντα, Λούκιον δὲ ὡς τῶν αὐτοῦ κατηγόρων φυγόντων. Καὶ πρὸς τὴν ἑκάστου παροικίαν ἔγραψαν αὐτοὺς ἔχειν ἐπισκόπους καὶ προσδοκᾶν, Γρηγόριον δὲ τὸν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ καὶ Βασίλειον τὸν ἐν Ἀγκύρᾳ καὶ Κυντιανὸν τὸν ἐν Γάζῃ μηδὲ ἐπισκόπους ὀνομάζειν μηδὲ κοινωνίαν τινὰ πρὸς αὐτοὺς ἔχειν μηδὲ Χριστιανοὺς ἡγεῖσθαι. Καθεῖλον δὲ τῆς ἐπισκοπῆς Θεόδωρον τὸν Θρᾷκα καὶ Νάρκισσον τὸν Εἰρηνοπόλεως ἐπίσκοπον καὶ Ἀκάκιον τὸν Καισαρείας τῆς Παλαιστίνης καὶ Μηνόφαντον τὸν Ἐφέσου καὶ Οὐρσάκιον τὸν Σιγγιδώνου τῆς Μυσίας καὶ Οὐάλεντα τὸν Μουρσῶν τῆς Παννονίας καὶ Γεώργιον τὸν Λαοδικείας, εἰ καὶ μὴ τῇ συνόδῳ ταύτῃ παρεγένετο σὺν τοῖς ἀπὸ τῆς ἕω ἐπισκόποις. Ἀφείλοντο δὲ τούτους τῆς ἱερωσύνης καὶ τῆς κοινωνίας ὡς τὸν υἱὸν χωρίζοντας τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας καὶ τοὺς πάλαι καθαιρεθέντας διὰ τὴν Ἀρείου αἵρεσιν δεξαμένους καὶ εἰς ἀξιώματα μείζω λειτουργίας θεοῦ προαγαγόντας. Διὰ ταῦτά τε αὐτοὺς ἀποκηρύξαντες καὶ τῆς καθόλου ἐκκλησίας ἀλλοτρίους ψηφισάμενοι ἔγραψαν τοῖς πανταχῇ ἐπισκόποις ἐπιψηφίσασθαι τοῖς παρ´ αὐτῶν κεκριμένοις καὶ ὁμοφρονεῖν αὐτοῖς περὶ τὸ δόγμα. Ἐξέθεντο δὲ καὶ αὐτοὶ τηνικαῦτα πίστεως γραφὴν ἑτέραν, πλατυτέραν μὲν τῆς ἐν Νικαίᾳ, φυλάττουσαν δὲ τὴν αὐτὴν διάνοιαν καὶ οὐ παρὰ πολὺ διαλλάττουσαν τῶν ἐκείνης ῥημάτων. Ἀμέλει Ὅσιος καὶ Πρωτογένης, οἳ τότε ὑπῆρχον ἄρχοντες τῶν ἀπὸ τῆς δύσεως ἐν Σαρδικῇ συνεληλυθότων, δείσαντες ἴσως, μὴ νομισθεῖέν τισι καινοτομεῖν τὰ δόξαντα τοῖς ἐν Νικαίᾳ, ἔγραψαν Ἰουλίῳ καὶ ἐμαρτύραντο κύρια τάδε ἡγεῖσθαι, κατὰ χρείαν δὲ σαφηνείας τὴν αὐτὴν διάνοιαν πλατῦναι, ὥστε μὴ ἐγγενέσθαι τοῖς τὰ Ἀρείου φρονοῦσιν ἀποκεχρημένοις τῇ συντομίᾳ τῆς γραφῆς εἰς ἄτοπον ἕλκειν τοὺς ἀπείρους διαλέξεως. Ταῦτα πράξαντες ἑκάτεροι διέλυσαν τὸν σύλλογον καὶ εἰς τὰ οἰκεῖα ἕκαστος ἐπανῆλθε. Συνέστη δὲ αὕτη ἡ σύνοδος Ῥουφίνου καὶ Εὐσεβίου ὑπατευόντων· ἑνδέκατον δὲ τοῦτο ἔτος ἦν ἀπὸ τῆς Κωνσταντίνου τελευτῆς. Συνῆλθον δὲ ἐκ μὲν τῶν πρὸς δύσιν πόλεων ἀμφὶ τριακόσιοι ἐπίσκοποι, ἐκ δὲ τῆς ἕω ἓξ καὶ ἑβδομήκοντα· σὺν τούτοις δὲ καὶ Ἰσχυρίων, ἐπιτραπεὶς τὴν τοῦ Μαρεώτου ἐπισκοπὴν πρὸς τῶν Ἀθανασίῳ ἀπεχθανομένων.

XIII.

Μετὰ ταύτην δὲ τὴν σύνοδον οὐκέτι ἀλλήλοις ὡς ὁμοδόξοις ἐπεμίγνυντο οὐδὲ ἐκοινώνουν, οἱ μὲν ἀνὰ τὴν δύσιν μέχρι Θρᾳκῶν σφᾶς χωρίσαντες, οἱ δὲ ἀνὰ τὴν ἕω μέχρις Ἰλλυριῶν· τὰ δὲ τῶν ἐκκλησιῶν ὡς εἰκὸς ἐν διχονοίαις συγκέχυτο καὶ ἐν διαβολαῖς ἦν. Εἰ γὰρ καὶ πρότερον περὶ τὸ δόγμα διεφέροντο, ἀλλ´ οὖν ἀλλήλοις συγκοινωνοῦντες οὐ μέγα τὸ κακὸν ἐποίουν καὶ παραπλησίως φρονεῖν ἐνομίζοντο· ὡς ἐπίπαν γὰρ ἡ μὲν ἀνὰ πᾶσαν τὴν δύσιν ἐκκλησία καθαρῶς διὰ τῶν πατρίων ἰθυνομένη δογμάτων ἔριδός τε καὶ τῆς περὶ ταῦτα τερθρείας ἀπήλλακτο. Εἰ γὰρ καὶ τὸ τῇδε ὑπήκοον πρὸς τὴν Ἀρείου δόξαν μετάγειν ἐσπούδαζον Αὐξέντιος ὁ Μεδιολάνου ἐπίσκοπος γενόμενος καὶ Οὐάλης καὶ Οὐρσάκιος οἱ ἐκ Παννονίων, οὐ δή που κατὰ γνώμην αὐτοῖς ἡ σπουδὴ προὐχώρει, 〈τοῦ〉 προϊσταμένου τοῦ Ῥωμαίων θρόνου καὶ τῶν ἄλλων ἱερέων ἐπιμελῶς φθανόντων καὶ τὰς βλάστας ἐκκοπτόντων τῆς τοιαύτης αἱρέσεως. Τὸ δὲ ἑῷον, εἰ καὶ ἐστασίαζε μετὰ τὴν ἐν Ἀντιοχείᾳ σύνοδον καὶ πρὸς τὴν ἐν Νικαίᾳ πίστιν περιφανῶς ἤδη διεφέρετο, τὸ μὲν ἀληθές, οἶμαι, κατὰ τὴν τῶν πλειόνων γνώμην εἰς τὴν αὐτὴν συνέτρεχε διάνοιαν καὶ ἐκ τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας τὸν υἱὸν συνωμολόγει, ἐριστικῶς δὲ πρὸς τὴν ὁμοούσιον λέξιν τινὲς ἀπεμάχοντο. Οἱ μὲν γὰρ τὴν ἀρχὴν τῷ ὀνόματι ἐναντιωθέντες, ὡς συμβάλλω, τοῦτο δὴ τὸ πολλοῖς συμβαῖνον, αἰσχύνην ἡγοῦντο δόξαι νενικῆσθαι. Οἱ δὲ καὶ ὑπὸ ἕξεως τῶν περὶ ταῦτα συχνῶν διαλέξεων ἐπὶ τὸ ὧδε δοξάζειν περὶ θεοῦ τραπέντες ἀμεταθέτως λοιπὸν εἶχον. Οἱ δέ, εἰδότες ὡς οὐ δέον φιλονικοῦσι, πρὸς τὸ κεχαρισμένον ἑκατέροις ὑπεκλίνοντο διὰ δύναμιν ἢ οἰκειότητα ἢ ἄλλας αἰτίας, ὑφ´ ὧν ἄνθρωποι προάγονται τὰ μὴ προσήκοντα χαρίζεσθαι ἢ παρρησίαν μὴ ἄγειν ἐφ´ οἷς χρὴ διελέγχειν. Πολλοὶ δὲ λῆρον ἡγοῦντο τρίβεσθαι περὶ τὰς τοιαύτας ἔριδας τῶν λόγων, ἡσυχῇ δὲ τῆς γνώμης εἴχοντο τῶν ἐν Νικαίᾳ συνελθόντων. Ἐῴκεσαν δὲ παρὰ πάντας τοὺς ἀνὰ τὴν ἕω εἰς τὸ φανερὸν ἀπρὶξ ἔχεσθαι τῶν ἐν Νικαίᾳ δοξάντων Παῦλος ὁ Κωνσταντινουπόλεως ἐπίσκοπος καὶ Ἀθανάσιος ὁ Ἀλεξανδρείας καὶ σύμπαν τὸ μοναχικὸν πλῆθος, Ἀντώνιός τε ὁ μέγας ἔτι περιὼν καὶ οἱ συγγενόμενοι αὐτῷ καὶ ἄλλοι πλεῖστοι ἀνὰ τὴν Αἴγυπτον καὶ ἀλλαχῇ τῆς Ῥωμαίων γῆς. Τούτων δὲ ἐπείπερ ἐπεμνήσθην, ὅσους περιφανεῖς κατ´ αὐτὴν τὴν ἡγεμονίαν παρείληφα ἐπιδραμοῦμαι τῷ λόγῳ.
 

CHAPITRE XII.

Les Évêques d'Occident déposent à leur tour ceux d'Orient, et composent un formulaire de foi.

Les Évêques du parti d'Osius s'étant assemblés d'un autre côté, déclarèrent qu'Athanase était innocent, et que les Évêques assemblés à Tyr lui avaient tendu des pièges. Ils firent une semblable déclaration en faveur de Marcel; qui avait protesté qu'il ne tenait point la doctrine que ses accusateurs lui attribuaient, d'Asclépas qui avait justifié par des actes authentiques, qu'il avait été rétabli dans son Evêché par le jugement d'Eusèbe surnommé Pamphile, et de plusieurs autres Évêques, et enfin de Lucius dont les accusateurs s'étaient enfuis, et écrivirent aux peuples de leurs Eglises qu'ils les reconnussent pour leurs Pasteurs légitimes, et qu'ils se préparassent à les recevoir dans peu de temps, que bien loin de 163 donner à Grégoire le titre d'Evêque d'Alexandrie, ni à Basile celui d'Evêque d'Ancyre, ni à Quintien celui d'Évêque de Gaza, ils n'eussent aucune communication avec eux, et ne les tinssent pas au nombre des fidèles. Ils déposèrent Théodore Evêque d'une ville de Thrace, Narcisse Evêque d'Irénople, Acace Evêque de Césarée en Palestine, .Ménophante Evêque d'Ephèse, Ursace Evêque de Singidon en Moésîe, Valens Evêque de Mursa, en Pannonie, et enfin George Evêque de Laodicée, bien que ce dernier n'eût point assisté au Concile des Evêques d'Orient. Ils les privèrent de leur dignité, de la communion de l'Eglise, parce qu'ils séparaient le Fils de Dieu, de la substance de son Père, qu'ils avaient admis à leur communion des Ecclésiastiques qui avaient été déposés pour les erreurs d'Arius, et qu'ils les avaient promus aux ordres plus élevés. Ils écrivirent ensuite à tous les autres Evêques, pour les prier de confirmer par leur suffrage, ce qu'ils avaient jugé, et de tenir la même doctrine. Au reste, ils composèrent aussi un nouveau formulaire plus étendu que celui du Concile de Nicée, bien qu'il ne contînt que le même sens, et qu'en plusieurs endroits il fût conçu en mêmes termes. Enfin Osius et Protogène, qui tenaient le premier rang parmi les Evêques qui s'étaient trouvés au Concile de Sardique, appréhendant d'être accusés d'avoir dérogé aux décrets du Concile de Nicée, écrivirent à Jules qu'ils les tenaient très religieusement, et qu'ils n'en avaient expliqué le sens en des termes un peu plus étendus, que de peur que les Ariens n'abusassent de la brièveté de ceux dont le Concile s'est servi, et ne trompassent les simples. Ce que je viens de rapporter ayant été fait de côté, et d'autre, le Concile fut achevé, et chaque Evêque retourna à son Eglise. Ce Concile fut tenu onze ans. depuis la mort de Constantin, sous le Consulat 164 de Rufin, et d'Eusèbe. Il y eut environ trois cents Évêques d'Occident, et soixante et seize d'Orient, entre lesquels était Ischyrion qui avait été Évêque de Maréote par les ennemis d'Athanase.

CHAPITRE XIII.

Séparation de communion entre l'Orient, et l'Occident.

Depuis ce Concile, il n'y eut plus de communion encre les Eglises d'Orient et d'Occident, comme entre des assemblées qui font profession de la même foi. Ceux d'Occident n'avaient plus de communication au delà de la Thrace, ni ceux d'Orient au delà de l'Illyrie. La diversité des sentiments produisait par tout des dissensions, et des accusations calomnieuses. Bien que dès auparavant ils ne fussent pas d'accord touchant la doctrine, leurs concertations ne faisaient pas fort grand mal, parce qu'elles ne les empêchaient pas d'entretenir la paix. Tout l'Occident avait religieusement conservé l'ancienne tradition, sans prendre aucune part aux questions, et aux disputes. Les efforts qu'Auxence Évêque de Milan, Ursace, et Valens Evêques de Pannonie avaient fait pour introduire en ces pays-là, la doctrine d'Arius, étaient demeurés inutiles par la résistance.que l'Évêque de Rome, et les autres y avaient apportée, et par les soins qu'ils avaient pris d'étouffer l'hérésie dans sa naissance. Pour ce qui est de l'Eglise d'Orient, bien que depuis le Concile d'Antioche elle eût toujours été remplie de tumulte, et de troubles, et qu'elle se fût éloignée de la créance du Concile de Nicée, je suis 165 pourtant persuadé que la plus grande partie de ceux qui la composaient,  avouaient que le Fils de Dieu est né de la substance de son Père. Il est vrai néanmoins que quelques-uns rejetaient ce terme avec opiniâtreté ; parce qu'ayant refusé d'abord de l'admettre, ils avaient honte de se rendre et à l'avis des autres, et de reconnaître qu'ils s'étaient trompés. Quelques-uns ayant été convaincus après de longues disputes, de la vérité du sentiment où il faut être, touchant la nature de Dieu, y font demeurés très attachés sans vouloir s'en départir. D'autres ne désirant pas s'engager dans ces contestations, ont suivi le parti, ou de leurs amis, ou des plus puissants, ou ont agi par d'autres motifs semblables, par lesquels les hommes n'ont que trop souvent la lâcheté de consentir à ce qu'ils devraient rejeter, ou à dissimuler la vérité qu'ils devraient dire librement. D'autres croyant que c'était une extravagance de confirmer toute sa vie en ces sortes de disputes, se soumirent à ce qui avait été ordonné par le Concile de Nicée. Paul Evêque de Constantinople, Athanase Évêque d'Alexandrie, le célèbre Antoine qui vivait encore, ses disciples, et une multitude incroyable de Moines, et quantité d'autres personnes, tant d'Egypte que des autres Provinces de l'Empire, soutenaient avec vigueur la doctrine du Concile de Nicée.

XIV.

Ἄρξομαι δὲ ἐξ Αἰγύπτου καὶ Μακαρίων τῶν δύο, τῶν ἀοιδιμωτάτων ἡγεμόνων τῆς Σκήτεως καὶ τοῦ τῇδε ὄρους. Τούτοιν δὲ ὁ μὲν Αἰγύπτιος, ὁ δὲ πολιτικὸς ὡς ἀστὸς ὠνομάζετο· ἦν γὰρ τῷ γένει Ἀλεξανδρεύς. ἄμφω δὲ ὅτι μάλιστα θεσπεσίω ἐγενέσθην καὶ θείαν πρόγνωσιν καὶ φιλοσοφίαν, καὶ δαίμοσι φοβερὼ πολλῶν τε καὶ παραδόξων πραγμάτων καὶ ἰαμάτων δημιουργώ. Τὸν δὲ Αἰγύπτιον λόγος, ὡς καὶ νεκρὸν ζῆν ἐποίησεν, ἵν´ ἑτερόδοξον πείσῃ νεκρῶν ἀνάστασιν ἔσεσθαι. Διεβίω δὲ ἀμφὶ τὰ ἐνενήκοντα ἔτη, ἑξήκοντα δὲ ἐκ τούτων ἐν ταῖς ἐρήμοις διέτριβεν. Αὐτίκα τε φιλοσοφεῖν ἀρχόμενος ἔτι νέος ὢν διέπρεπεν, ὡς παιδαριογέροντα παρὰ τῶν μοναχῶν ὀνομάζεσθαι καὶ τεσσαράκοντα ἔτη γεγονότα χειροτονηθῆναι πρεσβύτερον. Ὁ δὲ ἕτερος χρόνῳ μὲν ὕστερον πρεσβύτερος ἐγένετο, παντοδαπῆς δὲ σχεδὸν ἀσκήσεως ἐπειράθη, τὰ μὲν αὐτὸς περινοῶν, ἃ δὲ παρ´ ἄλλοις ἤκουεν ἐκ παντὸς τρόπου κατορθῶν, ὡς ὑπὸ τοῦ ἄγαν κατεσκληκέναι μὴ φύειν τοῦ γενείου τὰς τρίχας.

Ἐν τούτῳ δὲ περὶ τὸν αὐτὸν χῶρον ἐφιλοσόφουν Παμβώ τε καὶ Ἡρακλείδης καὶ Κρόνιος καὶ Παφνούτιος καὶ Πουτουβάστης καὶ Ἀρσίσιος καὶ Σεραπίων ὁ μέγας καὶ Πιτυρίων, ὃς παρὰ Θηβαίοις τὴν διατριβὴν εἶχε, καὶ Παχώμιος, ὃς ἀρχηγὸς ἐγένετο τῶν καλουμένων Ταβεννησιωτῶν. Σχῆμα δὲ τούτοις ἦν καὶ πολιτεία ἔν τισι παρηλλαγμένη τῆς ἄλλης μοναχικῆς, πρὸς ἀρετὴν μέντοι ὁρῶσα καὶ τὴν ψυχὴν προσεθίζουσα τῶν ἐπὶ γῆς καταφρονεῖν, ἄνω δὲ ὁρᾶν, ἵν´ εὐμαρῶς ἐπὶ τὰ οὐράνια χωροίη, ἡνίκα τοῦ σώματος ἀπαλλαγείη· διφθέρας δὲ ἀμφιέννυσθαι κατὰ μίμησιν Ἠλίου τοῦ Θεσβίτου, ἐμοὶ δοκεῖν, ὥστε ἐκ τοῦ περικειμένου δέρματος εἰς ἀνάμνησιν ἀεὶ λαμβάνοντας τὴν ἀρετὴν τοῦ προφήτου, ἀνδρείως πρὸς τὰς ἐπιθυμίας τῶν ἀφροδισίων συντετάχθαι καὶ ζήλῳ τῷ πρὸς αὐτὸν καὶ ἐλπίδι ὁμοίων ἀμοιβῶν προθυμότερον σωφρονεῖν. Λόγος δὲ καὶ τὰ ἄλλα ἐνδύματα τῶν ἐν Αἰγύπτῳ μοναχῶν συλλαμβάνεσθαι εἰς ὑπόδειγμα φιλοσοφίας τινός, μηδὲ ὡς ἔτυχε παραλλάσσειν τῶν ἄλλων. Καὶ τοὺς μὲν χιτῶνας ἀχειριδώτους ἐνδιδύσκεσθαι, παιδεύοντας μὴ ἑτοίμους ἔχειν τὰς χεῖρας εἰς ὕβριν, τὸ δὲ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς σκέπασμα, ὃ κουκούλλιον καλοῦσιν, ὥστε ἐπίσης ἀκεραίως καὶ καθαρῶς βιοῦν τοῖς γάλακτι τρεφομένοις παισίν, οἷς αἱ τοιαῦται τιᾶραι ἐπίκεινται τὸ ἡγεμονικὸν σκέπουσαί τε καὶ περιθάλπουσαι. Ζώνη δὲ καὶ ἀναβολεύς, ἡ μὲν τὴν ὀσφὺν περισφίγγουσα, ὁ δὲ τοὺς ὤμους καὶ τοὺς βραχίονας ἀνέχων, ἑτοίμους εἶναι εἰς διακονίαν θεοῦ καὶ ἐργασίαν ὧν δεῖ παρακελεύεται. Οὐκ ἀγνοῶ δὲ ὡς περὶ τούτων ἄλλοι ἀλλοίους ἀποδεδώκασι λόγους· ἐμοὶ δὲ ἀπόχρη τοσοῦτον εἰπεῖν.

Τόν γε μὴν Παχώμιόν φασι μόνον ἐν σπηλαίῳ τὰ πρῶτα φιλοσοφῆσαι. Προφανέντα δὲ αὐτῷ θεῖον ἄγγελον παρακελεύσασθαι νέους ἀθροῖσαι μοναχοὺς καὶ συνεῖναι αὐτοῖς· εὖ γὰρ τὰ κατ´ αὐτὸν ἐν φιλοσοφίᾳ κατωρθωκέναι καὶ χρῆναι συνοικιῶν ἡγούμενον ὠφελεῖν πολλούς, ἄγειν δὲ αὐτοὺς νόμοις οἷς ἂν δοίη· δεδωκέναι δὲ αὐτῷ δέλτον, ἣν ἔτι φυλάττουσιν. Ἡ ἐνοῦσα δὲ ταύτῃ γραφὴ προσέταττε συγχωρεῖν ἑκάστῳ, ὡς ἂν οἷός τε ᾖ, φαγεῖν καὶ πιεῖν καὶ ἐργάζεσθαι, νηστεύειν τε καὶ μή, τοῖς μέντοι ῥωμαλεωτέροις 〈καὶ〉 ἐσθίουσι τὰ ἐπιπονώτερα τῶν ἔργων ἐπιτρέπειν, τὰ δὲ εὐχερῆ τοῖς ἀσκουμένοις. Οἰκήματα δὲ μικρὰ κατασκευάσαι πολλά, καὶ καθ´ ἕκαστον οἴκημα τρεῖς καταμένειν· ὑπὸ ἕνα δὲ οἶκον πάντας τροφῆς μεταλαμβάνειν· σιγῇ τε ἐσθίειν, καὶ καθῆσθαι παρὰ τὰς τραπέζας ἐπικεκαλυμμένους τὰ πρόσωπα, ὡς μήτε ἀλλήλους ὁρᾶν μήτε ἄλλο τι πλὴν τῆς τραπέζης καὶ τῶν προκειμένων. ξένον δὲ μὴ συνεσθίειν αὐτοῖς, μόνον εἰ μὴ παροδεύων ἐπιξενωθείη· τὸν δὲ συνοικεῖν αὐτοῖς βουλόμενον πρότερον ἐπὶ τριετίαν τὰ χαλεπώτερα τῶν ἔργων πονεῖν καὶ οὕτως μετέχειν τῆς αὐτῶν συνοικίας. Διφθέρας δὲ ἀμφιέννυσθαι καὶ τιάραις ἐρίναις τὰς κεφαλὰς σκέπεσθαι, κατασημαίνεσθαι δὲ ταύτας τὰς τιάρας οἱονεὶ κέντροις πορφυροῖς προσέταξε. Χιτῶσι δὲ λινοῖς καὶ ζώναις κεχρῆσθαι καὶ ἐζωσμένους σὺν τοῖς χιτωνίοις καὶ ταῖς διφθέραις καθεύδειν, καθημένους ἐν οἰκοδομητοῖς θρόνοις ἑκατέρωθεν περιπεφραγμένοις, ὥστε τὴν ἑκάστου συνέχειν στρωμνήν. Τῇ δὲ πρώτῃ καὶ τελευταίᾳ ἡμέρᾳ τῆς ἑβδομάδος ἐπὶ κοινωνίᾳ τῶν θείων μυστηρίων τῷ θυσιαστηρίῳ προσιόντας τὰς ζώνας λύειν καὶ τὰς διφθέρας ἀποτίθεσθαι· δωδέκατον δὲ πάσης τῆς ἡμέρας εὔχεσθαι καὶ πρὸς ἑσπέραν ὁμοίως, τοσαυτάκις δὲ καὶ νύκτωρ, ἐννάτῃ δὲ ὥρᾳ τρίτον. Ἡνίκα δὲ μέλλοιεν ἐσθίειν, ἑκάστης εὐχῆς προᾴδειν ψαλμόν. Πᾶσαν δὲ τὴν συνοικίαν εἰς εἰκοσιτέσσαρα τάγματα διελεῖν καὶ ἐπονομάσαι ταῦτα τοῖς Ἑλλήνων στοιχείοις, καὶ ὅπως ἔχοι βίου καὶ ἤθους ἑκάστῳ τάγματι τὴν προσηγορίαν ἐφαρμόσαι, οἷον ἁπλουστέρους μὲν ἰῶτα ἀποκαλοῦντας, σκολιοὺς δὲ ξ καὶ ἄλλους ἄλλως, καθὼς ἐκλαμβάνειν εὐστόχως ἔστι πρὸς τὸ σχῆμα τοῦ γράμματος τὴν προαίρεσιν τοῦ τάγματος. Κατὰ τούτους τοὺς νόμους τοὺς ἰδίους μαθητὰς ἦγεν ὁ Παχώμιος, ἀνὴρ τὰ μάλιστα φιλάνθρωπος καὶ θεοφιλὴς εἰσάγαν, ὡς προειδέναι τὰ ἐσόμενα καὶ θείοις ἀγγέλοις ὁμιλεῖν πολλάκις. Διέτριβε δὲ ἐν Ταβεννήσῳ τῆς Θηβαΐδος, ὅθεν Ταβεννησιῶται εἰσέτι νῦν ὀνομάζονται. Ὑπὸ δὲ τούτους τοὺς νόμους πολιτευόμενοι ὀνομαστότατοι ἐγένοντο καὶ εἰς πλῆθος τῷ χρόνῳ ἐπέδοσαν, ὡς εἰς ἑπτακισχιλίους ἄνδρας συντελεῖν. Ἡ μὲν γὰρ ἐν Ταβεννήσῳ συνοικία, μεθ´ ὧν αὐτὸς Παχώμιος διέτριβεν, ἀμφὶ τοὺς χιλίους καὶ τριακοσίους εἶχεν· οἱ δὲ κατὰ τὴν Θηβαΐδα καὶ τὴν ἄλλην Αἴγυπτον οἰκοῦσι. Μία δὲ καὶ ἡ αὐτὴ ἀγωγὴ πᾶσι, καὶ κοινὰ τὰ πανταχῇ πάντων· καθάπερ δὲ μητέρα τὴν ἐν Ταβεννήσῳ συνοικίαν ἡγοῦνται, πατέρας δὲ καὶ ἄρχοντας τοὺς ἐνθάδε ἡγουμένους.

Κατὰ τοῦτον δὲ τὸν χρόνον καὶ Ἀπολλώνιος ἐπὶ μοναχικῇ φιλοσοφίᾳ διέπρεπεν, ὅν φασι δέκα καὶ πέντε ἐτῶν ὄντα φιλοσοφῆσαι ἐν ταῖς ἐρήμοις· εἰς ἔτη δὲ τεσσαράκοντα γεγονὼς κατὰ θείαν πρόσταξιν εἰς τοὺς οἰκουμένους ἦλθε τόπους. Εἶχε δὲ καὶ αὐτὸς ἐν Θηβαΐδι τὴν συνοικίαν. Ἐγένετο δὲ θεοφιλὴς εἰσάγαν καὶ παραδόξων ἰάσεων καὶ σημείων δημιουργὸς καὶ πρακτικὸς ὧν δεῖ καὶ τῶν εἰς φιλοσοφίαν ἡκόντων διδάσκαλος ἀγαθὸς καὶ χαρίεις καὶ ἐπὶ τοσοῦτον ἐν ταῖς εὐχαῖς εὐήκοος, ὡς μηδὲν ἀνήνυτον γενέσθαι ὧν παρὰ θεοῦ ἐζήτησε· πάντως γὰρ σοφὸς ὢν σοφῶς τὰς αἰτήσεις ἐποιεῖτο, αἷς ἑτοίμως τὸ θεῖον ἐπινεύειν πέφυκε.
Κατὰ τούτους εἰκάζω γενέσθαι καὶ Ἀνοὺφ τὸν θεσπέσιον· ὃν ἐπυθόμην, ἀφ´ οὗ πρῶτον ἐν τοῖς διωγμοῖς ὑπὲρ τοῦ δόγματος ὡμολόγησε, μήτε ψεῦδος εἰπεῖν μήτε ἐπιθυμῆσαί τινος τῶν ἐπὶ γῆς. Ἐπιτυχεῖν δὲ πάντων ὧνπερ τοῦ θεοῦ ἐδεήθη, καὶ ὑπὸ θείῳ ἀγγέλῳ διδασκάλῳ πᾶσαν ἀρετὴν παιδευθῆναι. Ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν ἐν Αἰγύπτῳ μοναχῶν τοσάδε τέως ἡμῖν εἰρήσθω. ἤδη δὲ καὶ Παλαιστίνη τὸν ἴσον τρόπον φιλοσοφεῖν ἤρχετο παρ´ Αἰγυπτίων μαθοῦσα· διέπρεπε δὲ ἐνθάδε τότε Ἱλαρίων ὁ θεσπέσιος. Τούτῳ δὲ πατρὶς μὲν ἦν Θαβαθᾶ κώμη πρὸς νότον Γάζης κειμένη παρὰ τὸν χειμάρρουν, ὃς ἐπὶ θάλασσαν τὰς ἐμβολὰς ἔχων ἐπιχωρίως ἀπ´ αὐτῆς τῆς κώμης τὴν ἐπωνυμίαν ἔλαβε. Γραμματικῷ δὲ φοιτῶν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ κατὰ θέαν Ἀντωνίου τοῦ μεγάλου μοναχοῦ εἰς τὴν ἔρημον ἦλθε, καὶ συγγενόμενος αὐτῷ παραπλησίως φιλοσοφεῖν ἔγνω. Ὀλίγον δὲ χρόνον ἐνθάδε διατρίψας ἐπανῆλθεν εἰς τὴν πατρίδα· οὐ γὰρ ξυνεχωρεῖτο κατὰ γνώμην ἠρεμεῖν, πολλῶν ὄντων ἑκάστοτε τῶν ὡς Ἀντώνιον ἐρχομένων. Καταλαβὼν δὲ τελευτήσαντας τοὺς πατέρας εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τοὺς δεομένους τὴν οὐσίαν διένειμεν, οὐθέν τε παντάπασι καταλιπὼν ἑαυτῷ διέτριβεν ἐν ἐρήμῳ τόπῳ παρὰ θάλασσαν, ἀμφὶ τὰ εἴκοσι στάδια τῆς αὐτοῦ κώμης διεστῶτι. Οἴκησις δὲ ἦν αὐτῷ δωμάτιον μικρὸν ἐκ πλίνθων καὶ φορυτοῦ καὶ κεράμων κατεαγότων κατεσκευασμένον, εὔρους τε καὶ μήκους καὶ ὕψους τοσούτου, ὅσον ἑστῶτα μὲν κεκυφέναι τὴν κεφαλήν, κείμενον δὲ τοὺς πόδας συλλέγειν ἐπάναγκες εἶναι. Διὰ πάντων γὰρ εἴθιζεν ἑαυτὸν ταλαιπωρεῖν καὶ ῥᾳστώνης κρατεῖν. Ἀμέλει τοι ὧν ἴσμεν ἐγκρατείας ἀκόμπου καὶ δεδοκιμασμένης οὐδενὶ κατέλιπεν ὑπερβολήν, ἀγωνιζόμενος πρὸς ἀσιτίαν καὶ δίψος καὶ ῥῖγος καὶ πνῖγος καὶ πρὸς τἆλλα πάθη καὶ θωπείας τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς. Ἦν δὲ τὸ μὲν ἦθος σπουδαῖος, σεμνὸς δὲ τὸν λόγον, καὶ μνήμων καὶ ἐπήβολος ἀκριβὴς τῶν ἱερῶν γραφῶν· ἐπὶ τοσοῦτον δὲ θεοφιλὴς ἐγένετο, ὡς ἔτι καὶ νῦν ἐπὶ τῷ ἑαυτοῦ τάφῳ πολλοὺς ἰᾶσθαι κάμνοντας καὶ δαιμονῶντας, καὶ—τό γε παραδοξότατον—παρά τε Κυπρίοις, οὗ πρότερον ἐτάφη, καὶ παρὰ Παλαιστίνοις, παρ´ οἷς ἐστι νῦν. Συμβὰν γὰρ αὐτὸν ἐν Κύπρῳ διατρίβοντα τελευτῆσαι, πρὸς τῶν ἐπιχωρίων ἐκηδεύθη καὶ ἐν πολλῇ τιμῇ καὶ θεραπείᾳ παρ´ αὐτοῖς ἦν. Μετὰ δὲ ταῦτα Ἡσυχᾶς, ὃς εὐδοκιμώτατος ἐγένετο τῶν αὐτοῦ μαθητῶν, κλέψας τὸ λείψανον διεκόμισεν εἰς Παλαιστίνην καὶ ἐν τῷ ἰδίῳ μοναστηρίῳ ἔθαψε. Καὶ τὸ ἐξ ἐκείνου δημοτελῆ καὶ μάλα λαμπρὰν ἐνθάδε ἐτήσιον ἑορτὴν ἄγουσιν οἱ ἐπιχώριοι. Ὧδε γὰρ Παλαιστίνοις ἔθος γεραίρειν τοὺς παρ´ αὐτοῖς ἄνδρας ἀγαθοὺς γενομένους, ὥσπερ ἀμέλει καὶ Αὐρήλιον τὸν Ἀνθηδόνιον καὶ Ἀλεξίωνα τὸν ἀπὸ Βηθαγάθωνος καὶ Ἀλαφίωνα τὸν ἀπὸ Ἀσαλέας, οἳ κατὰ τὸν αὐτὸν γενόμενοι χρόνον ἐπὶ τῆς παρούσης βασιλείας εὐσεβῶς καὶ ἀνδρείως ἐν φιλοσοφίᾳ ἐπολιτεύσαντο καὶ ταῖς οἰκείαις ἀρεταῖς ἐν ἑλληνιζούσαις ἄγαν ταῖς τῇδε πόλεσι καὶ κώμαις εἰς ἐπίδοσιν ἤγαγον τὴν θρησκείαν.

Κατ´ ἐκεῖνο καιροῦ Ἰουλιανὸς ἀμφὶ τὴν Ἔδεσσαν ἐφιλοσόφει, ἀκριβεστάτῃ καὶ οἷα ἀσωμάτῳ ἀγωγῇ καὶ πολιτείᾳ ἐπιχειρήσας, ὡς ἐκτὸς σαρκῶν ὀστέοις καὶ δέρματι δοκεῖν συνεστάναι καὶ Ἐφραὶμ τῷ Σύρῳ συγγραφεῖ πρόφασις γενέσθαι πραγματείας τῆς κατὰ τὸν αὐτοῦ βίον ἀφηγήσεως. Ἐπεψηφίζετο δὲ καὶ θεὸς αὐτὸς οἷς ἄνθρωποι περὶ αὐτοῦ ἐδόξαζον, δαίμονας ἀπελαύνειν καὶ παντοδαπῶν νόσων ἰάσεις αὐτῷ δωρησάμενος οὐ φαρμάκοις τισὶν ἀλλ´ εὐχῇ κατορθουμένας.

Ἐπὶ τούτῳ δὲ καὶ ἄλλοις πολλοῖς ἐκκλησιαστικοῖς φιλοσόφοις τὸ τῇδε ὑπήκοον τηνικαῦτα διέπρεπε, κατά τε τὸν Ἐδεσσηνῶν νομὸν ὑπό τε τὴν Ἀμιδηνῶν πόλιν, ἀμφὶ τὸ Γαυγάλιον καλούμενον ὄρος, ὧν ἤστην Δανιὴλ καὶ Συμεών.

Ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν ἐν Συρίᾳ μοναχῶν τάδε εἰρήσθω νῦν· τελεώτερον δέ, εἰ ὁ θεὸς ἐθελήσειεν, ἐν τοῖς ἑξῆς εἰρήσεται περὶ αὐτῶν. Ἀρμενίοις δὲ καὶ Παφλαγόσι καὶ τοῖς πρὸς τῷ Πόντῳ οἰκοῦσι λέγεται Εὐστάθιος ὁ τὴν ἐν Σεβαστείᾳ τῆς Ἀρμενίας ἐκκλησίαν ἐπιτροπεύσας μοναχικῆς φιλοσοφίας ἄρξαι, καὶ τῆς ἐν ταύτῃ σπουδαίας ἀγωγῆς, ἐδεσμάτων τε, ὧν χρὴ μετέχειν καὶ ἀπέχεσθαι, καὶ ἐσθῆτος, ᾗ δεῖ κεχρῆσθαι, καὶ ἠθῶν καὶ πολιτείας ἀκριβοῦς εἰσηγητὴν γενόμενον, ὡς καὶ τὴν ἐπιγεγραμμένην Βασιλείου τοῦ Καππαδόκου Ἀσκητικὴν βίβλον ἰσχυρίζεσθαί τινας αὐτοῦ γραφὴν εἶναι. Λέγεται δὲ ὑπὸ πολλῆς ἀκριβείας εἰς παραλόγους ἐπιτηρήσεις ἐκπεσεῖν παντελῶς ἀπᾳδούσας τῶν ἐκκλησιαστικῶν νόμων. Οἱ δὲ αὐτὸν μὲν τοῦ ἐγκλήματος ἐξαιροῦνται, ἐπαιτιῶνται δέ τινας τῶν αὐτοῦ μαθητῶν ὡς γάμῳ καταμεμφομένους καὶ ἐν οἴκοις γεγαμηκότων εὔχεσθαι παραιτουμένους καὶ τοὺς γεγαμηκότας πρεσβυτέρους ὑπερφρονοῦντας καὶ ἐν κυριακαῖς ἡμέραις νηστεύοντας καὶ ἐν οἰκίαις ἐκκλησιάζοντας καὶ τοὺς πλουσίους καθάπαξ ἀμοίρους τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ ἀποφαινομένους καὶ τοὺς κρέα ἐσθίοντας βδελυττομένους καὶ χιτῶνας μὲν συνήθεις καὶ στολὰς μὴ ἀνεχομένους ἀμφιέννυσθαι, ξένῃ δὲ καὶ ἀήθει ἐσθῆτι χρωμένους καὶ ἄλλα πλεῖστα νεωτερίζοντας. Ἐκ τούτου δὲ πολλὰς γυναῖκας ἀπατηθείσας καταλιπεῖν τοὺς ἄνδρας· εἶτ´ ἐγκρατεύεσθαι μὴ δυνηθείσας μοιχείαν ἁμαρτεῖν· τὰς δὲ προφάσει θεοσεβείας τὴν κεφαλὴν ἀποκείρασθαι καὶ ἀλλοίως ἢ γυναικὶ πρέπει, ἀνδράσι δὲ σύνηθες ἀμφιέννυσθαι. Διὰ δὴ ταῦτα τοὺς πλησιοχώρους ἐπισκόπους συνελθεῖν ἐν Γάγγραις τῇ μητροπόλει Παφλαγόνων καὶ ἀλλοτρίους αὐτοὺς ψηφίσασθαι τῆς καθόλου ἐκκλησίας, εἰ μὴ κατὰ τοὺς ὅρους τῆς συνόδου ἕκαστον τῶν εἰρημένων ἀποκηρύξωσιν. Ἐντεῦθεν δὲ λόγος Εὐστάθιον ἐπιδεικνύμενον, ὡς οὐκ αὐθαδείας ἕνεκεν, ἀλλὰ τῆς κατὰ θεὸν ἀσκήσεως εἰσηγοῖτο ταῦτα καὶ ἐπιτηδεύοι, ἀμεῖψαι τὴν στολὴν καὶ παραπλησίως τοῖς ἄλλοις ἱερεῦσι τὰς προόδους ποιήσασθαι. Τοιοῦτος δὲ τὰ περὶ τὸν βίον ὑπάρχων καὶ ἐπὶ λόγοις ἐθαυμάζετο· τὸ δὲ ἀληθὲς εἰπεῖν, ἐγένετο λέγειν μὲν οὐ δεινός (οὐδὲ γὰρ τὴν περὶ τούτου ἐπιστήμην ἐξήσκητο), τὸ δὲ ἦθος θαυμάσιος καὶ πείθειν ἱκανώτατος, ὡς καὶ πολλοὺς τῶν ἐκπορνευομένων ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν μεταπεῖσαι σώφρονα καὶ σπουδαῖον βίον ἀναλαβεῖν. Φασὶ γοῦν αὐτὸν ἄνδρα τινὰ καὶ γυναῖκα κατὰ θεσμὸν ἐκκλησίας παρθενίαν προσποιουμένους καὶ εἰς ταὐτὸν συνιέναι διαβαλλομένους σπουδάσαι τῆς πρὸς ἀλλήλους ὁμιλίας παῦσαι· ἀποτυχόντα δὲ μέγα ἀνοιμῶξαι καὶ εἰπεῖν, ὡς κατὰ νόμον ἀνδρὶ συνοικοῦσα γυνὴ τοὺς περὶ σωφροσύνης λόγους ἀκούσασα αὐτοῦ συνουσίας ἀπέσχετο, ἧς γαμεταῖς θέμις πρὸς ἰδίους ἄνδρας κοινωνεῖν, τοὺς δὲ παρανόμως συνουσιάζοντας ἀλλήλοις ἀσθενῆ ἀποφῆναι τὴν αὐτοῦ πειθώ. Τὸν δὴ τοιοῦτον τῆς κατὰ τόδε τὸ κλίμα ἀκριβοῦς μοναστικῆς ἀγωγῆς ἀρχηγὸν γενέσθαι λόγος.

Θρᾷκες δὲ καὶ Ἰλλυριοὶ καὶ ὅσοι τὴν καλουμένην Εὐρώπην οἰκοῦσιν, εἰ καὶ ἀπείρατοι ἔτι μοναχικῶν συνοικιῶν ἦσαν, ἀλλ´ οὐ παντελῶς φιλοσόφων ἀνδρῶν ἠτύχουν. Ἐγνωρίζετο δὲ τότε παρ´ αὐτοῖς Μαρτῖνος, ὃς ἀπὸ Σαβαρείας τῆς Παννονίας ἐπίσημος ἦν τὸ γένος, ἐν ὅπλοις δὲ λαμπρῶς στρατευσάμενος καὶ συνταγματάρχης ἐγένετο. Προτιμήσας δὲ τὸ θεῖον τὸν φιλόσοφον μετῄει βίον. Διέτριβε δὲ τὰ πρῶτα παρ´ Ἰλλυριοῖς· ἐπεὶ δὲ προθύμως ὑπὲρ τοῦ δόγματος ἀγωνιζόμενός τινας τῶν ἐνθάδε ἐπισκόπων ἐφώρασε τὰ Ἀρείου φρονοῦντας, ἐπιβουλευθεὶς καὶ πολλάκις δημοσίᾳ τυπτηθεὶς ἐξηλάθη, καὶ εἰς Μεδιόλανον ἐλθὼν καθ´ ἑαυτὸν διέτριβεν. Ὑπεχώρησε δὲ ἔνθεν ἐπιβουλευόμενος παρὰ Αὐξεντίου τοῦ τῇδε ἐπισκόπου, οὐδὲ αὐτοῦ ὑγιῶς ἔχοντος περὶ τὴν πίστιν τῶν ἐν Νικαίᾳ συνελθόντων. Καὶ ἐπί τινα χρόνον ῥίζαις βοτανῶν ἀρκούμενος νῆσον ᾤκησεν ἣν Γαλληναρίαν καλοῦσι· μικρὰ δὲ αὕτη καὶ ἀοίκητος, ἐν τῷ Τυρρηνικῷ πελάγει κειμένη. Χρόνῳ δὲ ὕστερον καὶ ἐπισκοπεῖν ἐπετράπη τὴν ἐν Ταρρακίναις ἐκκλησίαν. Ἐπὶ τοσοῦτον δὲ θαυματουργίας προελθεῖν παραδέδοται, ὡς καὶ νεκρὸν ἐγεῖραι πιστεύεσθαι ἄλλα τε σημεῖα ἐπιτελέσαι ἀποστολικῶν οὐ λειπόμενα.

Κατὰ τόδε τὸ ὑπήκοον ἐν τῷ τότε καὶ Ἱλάριον γενέσθαι παρειλήφαμεν, ἄνδρα βίῳ καὶ λόγῳ θεσπέσιον, ὃς Μαρτίνῳ τῆς φυγῆς ἐκοινώνησε διὰ τὴν περὶ τὸ δόγμα σπουδήν. Ἀνδρῶν μὲν οὖν πέρι, οἳ τότε ἐν εὐσεβείᾳ καὶ ἐκκλησιαστικῷ θεσμῷ ἐφιλοσόφουν, τάδε ἔγνων ὡς συνέγραψα. Ὑπερφυῶς δὲ πολλοὶ καὶ μάλα ἐλλόγιμοι κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ἐν ταῖς ἐκκλησίαις διέπρεπον. Ἐπισημότατοι δὲ ἐν τούτοις ἐγένοντο Εὐσέβιος ὁ τὴν Ἐμέσης ἱερωσύνην ἐπιτροπεύσας καὶ Τίτος ὁ Βόστρης καὶ Σαραπίων ὁ Θμούεως, Βασίλειός τε ὁ Ἀγκύρας καὶ Εὐδόξιος ὁ Γερμανικείας καὶ Ἀκάκιος ὁ Καισαρείας καὶ Κύριλλος, ὃς τὸν Ἱεροσολύμων θρόνον ἐπετρόπευσε. Σύμβολα δὲ τῆς αὐτῶν παιδείας συνεγράψαντο καὶ καταλελοίπασι πολλά τε καὶ λόγου ἄξια.
 

166 CHAPITRE XIV.

Saints Solitaires de ce temps-là.

Puisque j'ai eu occasion de parler de ces Saints Solitaires, je marquerai en peu de paroles ceux que j'ai appris avoir fleuri sous le règne de Constance. Je commencerai par les deux Macaires, ces deux célèbres Supérieurs de Secte, et de la montagne voisine. L'un était d'Egypte, et l'autre d'Alexandrie. Ils étaient tous deux si parfaits dans les exercices de la vie Monastique, qu'ils imprimaient de la terreur aux démons. Ils prévoyaient l'avenir, et faisaient des guérisons miraculeuses. On dit que celui qui était d'Egypte ressuscita un mort, pour convaincre un hérétique de la vérité de la Résurrection. Il vécut quatre-vingts dix ans, et en passa soixante dans la solitude. Il fit de si notables progrès dans l'étude de la sainte Philosophie, des qu'il commença à s'y adonner, que les Moines lui donnèrent le nom de vieil enfant. Il fut ordonné Prêtre à l'âge de quarante ans. L'autre Macaire le fut plus tard. Il s 'acquitta très parfaitement des exercices les plus austères de la vie Monastique, quelques-uns desquels il avait inventé lui-même. On peut juger de la rigueur de ses jeûnes, par ce que sa peau s'était si fort desséchée, et retirée, que sa barbe ne croissait plus.

Pambon, Héraclide, Crone, Paphnuce, Putubaste, Arsisius, le grand Sérapion, Piturion qui demeurait proche de Thébes, et Pacome chef, et instituteur des Moines nommés les Tabennisiens fleurirent an même lieu, et au même temps. Leur manière de se vêtir, et de vivre 167 était un peu différente de celle des autres Moines. Elle ne laissait pas pourtant de tendre à la vertu, de mépriser tout ce qu'il y a sur la terre, d'élever l'esprit au Ciel, et de le préparer à quitter le corps avec joie. Ils sont vêtus de peaux, comme l'était Elie, pour combattre comme lui la concupiscence qui tend au plaisir, et pour s'abstenir comme lui de la jouissance des objets, qui charment les sens, dans l'espérance d'obtenir une récompense égale à la sienne. On dit que les différences qui le remarquent dans les habits de ces Moines d'Egypte, ont quelque chose de mystérieux, et se rapportent à quelque secret de leur sainte Philosophie. Ils portent des tuniques sans manches, pour montrer que les mains ne doivent jamais être prêtes à faire le mal. Ils portent un capuce, pour montrer qu'ils doivent vivre dans la même simplicité, et la même pureté que les enfants que l'on ne nourrit que de lait, et auxquels on couvre la tête d'un bonnet de même figure. Leur ceinture, et une sorte d'écharpe qu'ils portent les avertissent d'être toujours prêts à servir Dieu. Je sais bien que quelques-uns ont rendu d'autres raisons de cette manière de se vêtir. Mais je me contente de ce que j'en viens de remarquer.

On dit qu'au commencement Pacome vivait seul dans une grotte, mais qu'un Ange lui apparut de la part de Dieu, et lui commanda d'assembler de jeunes Moines, et de leur enseigner les exercices qu'il avait si exactement pratiqués, et la règle qu'il lui donnerait. On ajoute que l'Ange lui donna une table qui est encore aujourd'hui entre les mains des Solitaires, par laquelle il lui était ordonné de permettre à chacun de boire, de manger, de travailler, et de jeûner selon ses forces, d'obliger ceux qui mangent à un plus grand travail que ceux qui jeûnent,  de bâtir plusieurs cellules, de mettre trois Moines 168 dans chacune, de les faire manger dans un réfectoire commun en silence avec un voile sur la tête ; de sorte qu'ils ne sévissent point les uns les autres, et qu'ils ne pussent regarder que la table, et ce qui serait dessus, de n'admettre personne de dehors à manger avec eux, excepté les étrangers, envers lesquels on exercerait l'hospitalité : d'éprouver durant trois ans par les exercices les plus pénibles ceux qui désireraient embrasser leur manière de vivre : de se vêtir de peaux, de se couvrir la tête de bonnets de laine, ornés de clous rouges, d'avoir des tuniques de toile, et des ceintures. De dormir avec leurs tuniques, et leurs robes sur des chaires fermées des deux côtés, qui leur serviraient de lit, de communier tous les premiers, et tous les derniers jours de la semaine, et alors de dénouer leur ceinture, et d'ôter leur habit de peau. De prier douze fois le jour, et autant le soir, et encore autant la nuit. De prier trois fois à la neuvième heure. De chanter un Psaume avant que de faire la prière qui précède le repas. De diviser la congrégation en vingt-quatre classes, à chacune desquelles on donne le nom de l'une des lettres de l'alphabet, comme par exemple celui d'iota aux plus simples, celui de zêta, ou de xi aux plus éclairés. Voila les régies que Pacôme donna à ses disciples. Il avait une douceur merveilleuse envers les hommes, et une piété si extraordinaire envers Dieu, qu'il savait les choses à venir, et s'entretenait souvent avec les Anges. Il demeurait à Tabennese en Thébaïde, d'où vient qu'on appelle encore aujourd'hui Tabennesiens, les Moines qui vivent au même lieu sous les mêmes règles. Ils se sont rendus si célèbres,  et se sont si fort accrus par la suite du temps, que l'on en a compté jusques à sept mille. Il y en avait treize cents avec Pacôme dans le seul lieu de Tabennese : le reste était dispersé dans l'Égypte, 169 et dans la Thébaïde. Ils observent tous la même manière de vivre, et ne possèdent rien qu'en commun. Ils regardent la congrégation de Tabennese comme leur mère, et ceux qui la gouvernent, comme leurs pères et leurs maîtres.

Apollonius acquit au même temps une grande réputation dans l'exercice de la même profession. On dit qu'il s'y adonna dans le désert, dès l'âge de quinze ans; mais qu'à celui de quarante, il reçut commandement de la part de Dieu, d'aller dans des lieux habités par les hommes. Son Monastère était aussi dans la Thébaïde. Il était très chéri de Dieu, et avait le don de faire des miracles, et des guérisons surnaturelles. Il s'acquittait très exactement de tous ses devoirs, et montrait aux autres les exercices de la vie Monastique, avec une douceur et une bonté merveilleuse. Il était si heureux qu'il obtenait de Dieu tout ce qu'il lui demandait : mais il était aussi si prudent qu'il ne lui demandait rien, que ce qu'il est bien aise d'accorder. Je crois que le vénérable Anuph vivait dans le même temps. J'ai appris que depuis qu'il eut confessé durant la persécution qu'il était Chrétien, il ne dit jamais rien de contraire à la vérité, et ne souhaita jamais rien des biens du monde. Il vit depuis toutes ses prières accomplies, et: eut un Ange qui lui enseignait à pratiquer toutes les vertus. Voila les Saints solitaires que l'Egypte a portés. La Palestine jalouse de ce bonheur fit fleurir au même temps le divin Hilarion. Il était natif de Tanara, bourg assis dans le voisinage de la ville de Gaza du côté de Midi, proche d'un torrent qui se décharge dans la mer, et que les habitants du pays appellent du même nom, que le bourg. Lorsqu'il étudiait en Grammaire dans Alexandrie, il alla visiter le célèbre Antoine dans le désert, et après s'être entretenu avec lui touchant sa manière de vivre, il prit résolution de le suivre. Ne jouissant pas là du repos 170 qu'il désirait, à cause de la multitude des personnes qui étaient incessamment autour de cet illustre Hermite, il retourna en son pays, où ayant trouvé ses pères et mère morts, il distribua son bien à ses frères, et aux pauvres, sans en réserver aucune partie. Il alla ensuite habiter un désert à vingt stades du lieu de sa naissance. Sa cellule n'était que de briques, de tuiles rompues, et de paille. Elle était si basse qu'il ne pouvait s'y tenir de bout sans baisser la tête, et si courte qu'il ne pouvait s'y coucher sans plier les jambes. Voila comment il évitait en toutes choses les commodités de la vie, et s'accoutumait à la peine, et à la fatigue. Jamais personne ne porta la véritable tempérance plus loin que lui, ni ne supporta plus constamment le froid, le chaud, la faim, la soif, combattant incessamment les passions de l'âme, et les délicatesses du corps. Il était irrépréhensible dans ses mœurs, grave dans ses discours, assidu à la lecture, et à l'étude de la sainte Ecriture. Il était si agréable à Dieu, que les malades sont guéris, et les possédés sont délivrés encore aujourd'hui à son tombeau. Etant mort dans l'île de Chypre, il y fut enterré avec beaucoup de respect par les habitants du pays, qui se tenaient fort heureux de posséder un si précieux dépôt. Mais Hesychius un des plus célèbres de ses disciples déroba son corps, le transféra secrètement en Palestine, et le déposa dans son Monastère. Depuis ce temps-là les habitants ont célébré tous les ans sa fête, selon la coutume qu'ils ont d'honorer de cette sorte la mémoire de ceux qui se sont rendus célèbres parmi eux par leur sainteté, comme ils honorent celle d'Aurelius,  d'Antedon, d'Alexion natif de Bethagatone, et d'Alapion natif d'Asalée, qui ayant couru généreusement dans la lice de la vie Monastique sous le règne de Constance, ont attiré par leur exemple un grand nombre, de Païens.

Julien prati- 171 quait au  même-temps à Edesse, une manière de vivre si austère, qu'il semblait être délivré de sa chair, et n'avait plus que la peau, et les os. Ephrem natif de Syrie a écrit sa vie. L'opinion avantageuse que les hommes avaient conçue de sa vertu, a été confirmée par le témoignage de Dieu-même, qui lui a donné le pouvoir de chasser les démons, et la grâce de guérir les maladies, non par la force des remèdes, mais par le seul mérite de ses prières.

Tout ce pays-là, le territoire d'Edesse, d'Amide, et le mont Gaugalion a été habité par quantité d'autres Solitaires éminents en sainteté, parmi lesquels Daniel, et Siméon ont été des plus illustres. 

Je ne dirai rien ici davantage touchant les Moines de Syrie. J'en parlerai plus exactement avec l'aide de Dieu dans un autre ouvrage. On dit qu'Eustate Evêque de Sébaste a institué un Ordre de Solitaires en Arménie, en Paphlagonie, et en Pont, et qu'il leur a donné une règle, où il leur a marqué toute leur manière de vivre ; les aliments dont ils se doivent abstenir ; les habits qu'ils peuvent porter, et les autres pratiques semblables. Quelques-uns assurent qu'il est l'auteur des Ascétiques, qu'on attribue ordinairement à Basile de Cappadoce. On dit qu'une trop grande sévérité l'a porté à certaines observations fort extravagantes, et tout-à-fait contraires aux règles de l'Eglise. Il y a néanmoins des personnes qui le justifient de cette accusation, et qui rejettent la faute fut quelques-uns de ses disciples, qui condamnent le mariage, qui refusent de prier Dieu dans les maisons des personnes mariées, qui méprisent les Prêtres qui ont des femmes, qui jeûnent le Dimanche, qui font leurs assemblées en des maisons particulières, qui ont aversion de ceux qui mangent de la viande, qui au lieu de s'habiller comme les autres, ont inventé un vêtement nouveau et extraordinaire, et introduit quantité d'autres nouveautés.  172 On dit que plusieurs femmes trompées par leurs discours, et infectées de leurs erreurs, se sont séparées de leurs maris, et que ne pouvant plus après cela garder la continence, elles ont commis des adultères. On ajoute que quelques-unes ont coupé et leurs cheveux, et se sont habillées en hommes. Les Evêques des environs de Gangre, ville Métropolitaine de Paphlagonie, s'étant assemblés, ont déclaré ceux qui tenaient ces maximes, retranchés du corps de l'Eglise, à moins qu'ils ne les condamnassent. On dit que depuis ce temps-là Eustate changea d'habit, et ne parut plus vêtu autrement que les autres Prêtres, pour faire voir que ce n'était pas par orgueil qu'il avait introduit une pratique contraire, mais par le désir d'une plus grande perfection. Etant si recommandable par sa vie. il n'était pas moins admirable dans ses discours. Il est vrai pourtant qu'il n'avait pas la véritable éloquence, et que jamais il n'en avait appris les règles : mais de son naturel, il était si propre à persuader, qu'il convertit plusieurs femmes, et plusieurs jeunes hommes, qui faisaient auparavant un infâme commerce de leurs corps. On dit qu'un homme, et une femme qui selon l'usage de l'Eglise faisaient profession de virginité, ayant été accusés d'avoir ensemble une habitude déshonnête, il les exhorta à y renoncer; mais que n'ayant pu rien gagner sur leur esprit, il jeta un profond soupir, et dit qu'une femme mariée l'ayant entendu un jour discourir des avantages de la continence, elle fut si fort touchée de ses discours, qu'elle se priva volontairement du plaisir du mariage, qui est un plaisir permis, mais que ceux-ci, qui après l'avoir ouï, continuaient toujours à en prendre un qui est défendu, faisaient voir la faiblesse de son éloquence.

Bien que les Thraces, les Illyriens, et les autres peuples de l'Europe n'aient point eu de congrégations de Moines, ils n'ont pas laissé d'avoir quelques 173 personnes qui ont fait profession de la Philosophie Chrétienne. Martin a été un des plus illustres. Il était issu d'une noble famille de Sabarie ville de Pannonie. Il porta les armes dans sa jeunesse,  et commanda les armées. Mais préférant le service de Dieu aux grandeurs du monde, il se retira en Illyrie, et s'y adonna à la pratique de la vertu. Il y combattit généreusement pour la défense de la doctrine de l'Eglise, contre des Évêques qui soutenaient le parti d'Arius, y souffrit de mauvais traitements, et en fut chassé. Etant allé à Milan,  il y vécut dans la solitude. Mais il en sortit bientôt après pour éviter les pièges qu'Auxence Evêque de cette ville-là, partisan d'Arius, lui tendait pour le perdre, et se retira dans l'île Gallinaria, où il fut longtemps à ne vivre que de racines. C'est une île déserte, et fort petite de la mer Tyrrène. Il fut depuis élevé à la dignité d'Évêque de Tours. Il avait reçu le don des miracles en un si éminent degré, qu'il ressuscita un mort, et qu'il fit d'autres merveilles, aussi surprenantes que celles des Apôtres.

Nous avons appris qu'Hilaire homme admirable par la sainteté de la vie, et par l'éminence de sa doctrine, vivait au même temps dans la même partie de l'Empire. Il fut exilé aussi bien que Martin en haine du zèle dont il brûlait pour la pureté de la foi. Voila ce que j'ai appris de ceux qui ont été les plus célèbres dans l'Église par leur piété, et par les autres vertus Chrétiennes. D'autres se font rendus fort recommandables durant le même temps par leur doctrine, et par leur éloquence, comme Eusèbe Évêque d'Emèse, Tite Evêque de Bostra, Serapion Évêque de Tmuis, Basile Evêque d'Ancyre, Eudoxe Evêque de Germanicie, Acace Evêque de Césarée, et Cyrille Evêque de Jérusalem. La multitude, et l'excellence des livres qu'ils ont laissés à la postérité, sont une preuve très certaine, et très évidente de ce que je dis.

XV.

Ὑπὸ δὲ τοῦτον τὸν χρόνον καὶ Δίδυμος ὁ ἐκκλησιαστικὸς συγγραφεὺς διέπρεπε, προϊστάμενος ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τοῦ διδασκαλείου τῶν ἱερῶν μαθημάτων. Ἐν τούτῳ δὲ καὶ παντοδαπὴ σοφία ᾤκει, ποιηταί τε καὶ ῥήτορες, ἀστρονομία τε καὶ γεωμετρία καὶ ἀριθμοὶ καὶ δόξαι φιλοσόφων. Πάντων δὲ νῷ μόνῳ καὶ ἀκοῇ τὴν εἴδησιν ἐκτήσατο. Νέος γὰρ ἔτι τυφλὸς ἐγένετο ἐν τῇ πρώτῃ πείρᾳ τῆς μαθήσεως τῶν στοιχείων. ἤδη δὲ εἰς ἐφήβους τελῶν ἐπεθύμησε λόγων καὶ παιδείας· καὶ τοῖς ταῦτα διδάσκουσι φοιτῶν ἠκροᾶτο μόνον· καὶ ἐπὶ τοσοῦτον ἦλθε σοφίας, ὡς καὶ τῶν ἐν τοῖς μαθήμασι σκολιῶν θεωρημάτων ἐφικέσθαι. Λέγεται δὲ τοὺς χαρακτῆρας τῶν γραμμάτων σανίδι καταχαραγέντας εἰς βάθος ἐκμαθεῖν τοῖς δακτύλοις ἐφαπτόμενος, συλλαβὰς δὲ καὶ ὀνόματα καὶ τὰ ἄλλα ἐφεξῆς καταλήψει νοῦ καὶ συνεχεῖ ἀκροάσει καὶ ἀναμνήσει τῶν ἀκοῇ θηρωμένων. Ἦν δὲ οὐ τὸ τυχὸν θαῦμα· καὶ πολλοὶ κατὰ κλέος τοῦ ἀνδρὸς εἰς Ἀλεξάνδρειαν παρεγένοντο, οἱ μὲν αὐτοῦ ἀκουσόμενοι, οἱ δὲ ἱστορήσοντες μόνον. Ἐλύπει δὲ οὐ μετρίως τοὺς Ἀρείου τῷ δόγματι τῆς ἐν Νικαίᾳ συνόδου συνιστάμενος. Ἔπειθε γὰρ ῥᾳδίως, οὐ βίᾳ λόγου τοῦτο ποιεῖν δοκῶν, ἀλλ´ ὑπὸ τῆς ἄγαν πειθοῦς ἕκαστον αὐτῶν ἑαυτοῦ οἱονεὶ κριτὴν καθίστη τῶν ἀμφιβόλων. Τοῖς δὲ ἀπὸ τῆς καθόλου ἐκκλησίας περισπούδαστος ἦν· ἐπῄνει δὲ αὐτὸν καὶ τὰ τάγματα τῶν ἐν Αἰγύπτῳ μοναχῶν καὶ Ἀντώνιος ὁ μέγας. Ὅν φασι τότε ἐπὶ μαρτυρίᾳ τῆς Ἀθανασίου πίστεως ἐκ τῆς ἐρήμου παραγενόμενον εἰς Ἀλεξάνδρειαν, τάδε πρὸς αὐτὸν εἰπεῖν·

« Οὐ χαλεπὸν οὐδὲ λύπης ἄξιον, ὦ Δίδυμε, ὀφθαλμῶν ἀπορεῖν σε, ὧν μέτεστι σαύραις καὶ μυσὶ καὶ τοῖς εὐτελέσι ζῴοις· μακάριον δὲ καὶ χάριεν, ὅτι παραπλησίως ἀγγέλοις τοὺς ὀφθαλμοὺς ἔχεις, δι´ ὧν τὸ θεῖον τρανῶς κατανοεῖς καὶ τὴν ἀληθῆ γνῶσιν ἀκριβῶς ὁρᾷς

Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ παρὰ Ἰταλοῖς καὶ τοῖς ἀνὰ τόδε τὸ ὑπήκοον οἰκοῦσιν ἐπὶ ἀρετῇ πατρίων λόγων διέπρεπον Εὐσέβιος καὶ Ἱλάριος ὁ δηλωθείς, οὗ περὶ πίστεως καὶ πρὸς τοὺς ἑτεροδόξους φασὶν εὐδοκίμους φέρεσθαι λόγους, καὶ Λουκίφερ, ὃν εὑρετὴν γενέσθαι λέγουσι τῆς ὁμωνύμου αἱρέσεως. Ἐν τούτῳ δὲ καὶ Ἀέτιος πρὸς τῶν ἑτεροδόξων ἐθαυμάζετο, διαλεκτικός τις ὢν καὶ συλλογίζεσθαι ἱκανὸς καὶ περὶ τὰς ἔριδας τῶν λόγων ἐσχολακὼς καὶ ἀτεχνῶς ταῦτα σπουδάζων. Ἀμέλει τοι ὡς ῥᾳδίως περὶ θεοῦ διαλεγόμενος ἄθεος παρὰ τῶν πολλῶν ὠνομάζετο. Φασὶ δὲ αὐτὸν ἰατρὸν ὄντα τὰ πρῶτα ἐν Ἀντιοχείᾳ τῇ Σύρων, σπουδαίως δὲ ταῖς ἐκκλησίαις φοιτῶντα καὶ περὶ τῶν ἱερῶν γραφῶν διαλεγόμενον γνώριμον γενέσθαι Γάλλῳ, Καίσαρι ὄντι τότε, πολὺν ποιουμένῳ λόγον τῆς θρησκείας καὶ τοῖς εὐσεβείας ἐπιμελουμένοις εἰσάγαν χαίροντι· ὡς δὲ εἰκὸς προφάσει τοιούτων διαλέξεων φίλον αὐτῷ γενόμενον ἀσκηθῆναι τοῦτο τὸ εἶδος τῶν λόγων, ἵνα μᾶλλον ἀρέσκοι. Ἐλέγετο γὰρ καὶ διὰ τῶν Ἀριστοτέλους μαθημάτων ἐλθεῖν καὶ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ φοιτῆσαι τοῖς τούτων διδασκάλοις.
Καὶ ἕτεροι δὲ παρὰ τούτους πλῆθος ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἦσαν, ἱκανοὶ διδάσκειν καὶ διαλέγεσθαι περὶ τῶν ἱερῶν γραφῶν· ἀπαριθμήσασθαι δὲ πάντας ἔργον. Μή τῳ δὲ χαλεπὸν εἶναι δόξῃ, ὅτι τινὰς τῶν εἰρημένων αἱρέσεων ἢ ἀρχηγοὺς ἢ σπουδαστὰς γενομένους ἐπαινέσας ἔχω· εὐγλωττίας γὰρ ἕνεκεν καὶ τῆς ἐν τοῖς λόγοις δεινότητος θαυμασίους εἶναι σύμφημι, δογμάτων δὲ πέρι κρινέτωσαν οἷς τοῦτο ποιεῖν θέμις· οὐ γὰρ τάδε συγγράφειν προὐθέμην οὔτε ἱστορίᾳ πρέπον, ᾗ ἔργον μόνα τὰ ὄντα ἀφηγεῖσθαι μηδὲν οἰκεῖον ἐπεισαγούσῃ. Ὅσοι μὲν δὴ τότε ὧν παρειλήφαμεν τῇ Ἑλλήνων καὶ Ῥωμαίων φωνῇ κεχρημένοι ἐπὶ παιδεύσει καὶ λόγοις ἐνδοξότατοι ἐγένοντο, ἐν τοῖς εἰρημένοις τετάχθων.
 

174 CHAPITRE XV.

Personnages célèbres par leur science.

Didyme écrivain Ecclésiastique, et Professeur des saintes Lettres dans la ville d'Alexandrie, florissait au même siècle. Il s'était  rempli l'esprit de toute sorte de sciences. Il savait les Poètes, les Orateurs, la Géométrie, l'Astronomie, l'Arithmétique, et les opinions différentes de toutes les sectes. Il n'avait rien appris de toutes ces choses que par l'ouïe, et par l'esprit, ayant perdu la vue dès son enfance. Lorsqu'il fut en âge de puberté, il se sentit agité d'un désir très ardent d'apprendre les Arts libéraux, et fréquenta les écoles, où il fit de si grands progrès, bien qu'il ne fût aidé que par l'ouïe, qu'il comprit les plus difficiles Théorèmes des Mathématiques. On dit qu'il apprit à connaître les lettres en maniant des caractères gravés sur du bois, et à assembler les syllabes, et les mots par le seul effort de son imagination, et de sa mémoire : ce qui était sans doute fort extraordinaire. Plusieurs personnes ayant ouï parler de lui, allèrent exprès à Alexandrie pour l'entendre, ou au moins pour le voir. La manière dont il soutenait la doctrine du Concile de Nicée, déplaisait extrêmement aux Ariens, Il persuadait aisément par la douceur, plutôt que par la force de ses raisons, et en soumettant lui-même ses preuves au jugement de ses auditeurs. Il était estimé et chéri par les Catholiques, par les Moines d'Egypte, et surtout par le grand Antoine. On dit qu'étant allé à Alexandrie pour appuyer par son suffrage la doctrine d'Athanase, il dit à Didyme :

Ce n'est pas un malheur fort grand, 175 ni fort déplorable d'être privé des yeux,  dont les rats, les souris, et les plus vils animaux sont doués ; mais c'est un bonheur fort souhaitable d'avoir comme les Anges les yeux de l'esprit, par lesquels vous contemplez Dieu.

Au reste, Eusèbe, et Hilaire, dont j'ai déjà parlé, et dont on dit qu'il y a des livres fort Orthodoxes, composés contre les hérétiques, ont été tous deux et fort célèbres en Italie, et en Occident, par la réputation qu'ils avaient acquise de bien écrire en leur langue. Lucifer chef d'une secte qui porte son nom, florissait au même temps. Aéce était aussi en grande estime parmi les hérétiques. Il était savant dans l'art de raisonner, et fort exercé à la dispute. La hardiesse avec laquelle il entreprenait de discourir de la nature de Dieu, le fit surnommer Athée. On dit qu'il faisait d'abord profession de Médecine dans Antioche, ville de Syrie, et que se trouvant souvent dans l'assemblée des fidèles, pour y conférer sur l'Ecriture, il eut l'honneur d'être connu de Gallus, qui était alors César qui favorisait extrêmement la Religion, et les personnes de piété. Le désir qu'il eût d'entrer encore plus avant dans les bonnes grâces de ce Prince, le porta, comme je me le persuade, à s'adonner à cette étude avec une plus grande application qu'auparavant. On disait qu'il savait parfaitement la Philosophie d'Aristote, et qu'il avait écouté dans Alexandrie ceux qui faisaient profession de l'enseigner. Outre ceux dont je viens de parler, il y en avait plusieurs autres très capables d'instruire le peuple, de prêcher, et de conférer sur les matières de doctrine. Mais ce serait un trop grand travail que de faire un dénombrement  exact de tous. Au reste, je prie ceux qui prendront la peine de lire cet ouvrage de ne point trouver étrange que j'aie donné des louanges aux chefs des nouvelles sectes, ou à ceux qui les ont favorisées. 176 J'admire la grandeur de leur éloquence, et la de force de leurs raisonnements ; mais je laisse le jugement de leur doctrine à ceux qui ont l'autorité. Il ne m'appartient pas d'en juger, et pour m'acquitter du devoir d'un Historien, je n'ai qu'à représenter les choses de la manière qu'elles sont arrivées. Voila ce que j'avais à dire tant des Grecs, que des Latins qui ont excellé en érudition, ou en éloquence.

XVI.

Ἐῴκει δὲ πάντας παρευδοκιμεῖν καὶ ἐς τὰ μάλιστα τὴν καθόλου ἐκκλησίαν σεμνύνειν Ἐφραὶμ ὁ Σύρος· ὃς ἐκ Νισίβεως ἢ τῶν τῇδε χωρίων τὸ γένος εἶχεν, ἐν φιλοσοφίᾳ δὲ μοναστικῇ τὸν βίον ἐξασκήσας, οὔτε μαθὼν οὔτε προσδοκηθεὶς τοιοῦτος εἶναι, ἐξαπίνης ἐπὶ τοσοῦτον παιδείας κατὰ τὴν Σύρων φωνὴν ἐπέδωκεν, ὡς φιλοσοφίας μὲν τῶν ἄκρων ἐφικέσθαι θεωρημάτων, εὐκολίᾳ δὲ καὶ λαμπρότητι λόγου καὶ τῷ πυκνῷ καὶ σώφρονι τῶν νοημάτων ὑπερβαλέσθαι τοὺς παρ´ Ἕλλησιν εὐδοκιμωτάτους συγγραφέας. Οὕτω γοῦν τῶν μὲν εἴ τις πρὸς τὴν Σύρων ἢ ἑτέραν γλῶσσαν μεταβάλλοι τὰ γράμματα καὶ τὴν καρυκείαν, ὡς εἰπεῖν, ἀφέλοιτο τῶν Ἑλληνικῶν γλωττισμάτων, αὐτίκα φωρᾶται καὶ τῆς προτέρας ἀπορρεῖ χάριτος· ἐπὶ δὲ τῶν Ἐφραὶμ λόγων οὐχ οὕτως. Περιόντος τε γὰρ αὐτοῦ καὶ εἰσέτι νῦν ἃ συνεγράψατο πρὸς Ἑλληνίδα φωνὴν ἑρμηνεύουσι, καὶ οὐ πολὺ ἀποδεῖ τῆς ἐν ᾧ πέφυκεν ἀρετῆς· ἀλλὰ καὶ Ἕλλην ἀναγινωσκόμενος ἐπίσης τῷ Σύρος εἶναι θαυμάζεται. Ἀμέλει τοι καὶ Βασίλειος ὁ τὴν Καππαδοκῶν μητρόπολιν μετὰ ταῦτα ἐπισκοπήσας ἠγάσθη τὸν ἄνδρα καὶ τῆς παιδεύσεως ἐθαύμασεν· ὥστε μοι δικαίως καταφαίνεται κοινῇ παρὰ τῶν τότε παρ´ Ἕλλησιν ἐπὶ λόγοις θαυμαζομένων ταύτην τὴν μαρτυρίαν ἀπενέγκασθαι τὸν Ἐφραὶμ διὰ τῆς Βασιλείου φωνῆς ἐξενεχθεῖσαν, ὃς τῶν κατ´ αὐτὸν πάντων ἐλλογιμώτερος γεγενῆσθαι συνωμολόγηται.

Λέγεται δὲ τὰς πάσας ἀμφὶ τὰς τριακοσίας μυριάδας ἐπῶν συγγράψαι, καὶ μαθητὰς ἐσχηκέναι πολλοὺς σπουδῇ τὴν αὐτοῦ παίδευσιν ζηλώσαντας, ἐπισημοτάτους δὲ Ἀββᾶν καὶ Ζηνόβιον, Ἀβραάμ τε καὶ Μαρᾶν καὶ Συμεῶνα, ἐφ´ οἷς μεγαλαυχοῦσιν οἱ Σύρων παῖδες καὶ ὅσοι τὴν παρ´ αὐτοῖς παιδείαν ἠκρίβωσαν. Ἐπίσης δὲ Παυλωνᾶν καὶ Ἀρανὰδ ἐπαινοῦσιν ἐπὶ εὐγλωττίᾳ· φασὶ δὲ τῶν ὑγιῶν δογμάτων διαμαρτεῖν αὐτούς. Οὐκ ἀγνοῶ δὲ ὡς καὶ πάλαι ἐλλογιμώτατοι τοῦτον τὸν τρόπον παρὰ Ὀσροηνοῖς ἐγένοντο Βαρδησάνης τε, ὃς τὴν ἀπ´ αὐτοῦ καλουμένην αἵρεσιν συνεστήσατο, καὶ Ἁρμόνιος ὁ Βαρδησάνου παῖς, ὅν φασι διὰ τῶν παρ´ Ἕλλησι λόγων ἀχθέντα πρῶτον μέτροις καὶ νόμοις μουσικοῖς τὴν πάτριον φωνὴν ὑπαγαγεῖν καὶ χοροῖς παραδοῦναι, καθάπερ καὶ νῦν πολλάκις οἱ Σύροι ψάλλουσιν, οὐ τοῖς Ἁρμονίου συγγράμμασιν ἀλλὰ τοῖς μέλεσι χρώμενοι. Ἐπεὶ γὰρ οὐ παντάπασιν ἐκτὸς ἦν τῆς πατρῴας αἱρέσεως καὶ ὧν περὶ ψυχῆς, γενέσεώς τε καὶ φθορᾶς σώματος καὶ παλιγγενεσίας οἱ παρ´ Ἕλλησι φιλοσοφοῦντες δοξάζουσιν, οἷά γε ὑπὸ λύραν ἃ συνεγράψατο συνθεὶς ταυτασὶ τὰς δόξας τοῖς οἰκείοις προσέμιξε συγγράμμασιν. Ἰδὼν δὲ Ἐφραὶμ κηλουμένους τοὺς Σύρους τῷ κάλλει τῶν ὀνομάτων καὶ τῷ ῥυθμῷ τῆς μελῳδίας, καὶ κατὰ τοῦτο προσεθιζομένους ὁμοίως αὐτῷ δοξάζειν, καίπερ Ἑλληνικῆς παιδείας ἄμοιρος, ἐπέστη τῇ καταλήψει τῶν Ἁρμονίου μέτρων· καὶ πρὸς τὰ μέλη τῶν ἐκείνου γραμμάτων ἑτέρας γραφὰς συνᾳδούσας τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς δόγμασι συνέθηκεν, ὁποῖα αὐτῷ πεπόνηται ἐν θείοις ὕμνοις καὶ ἐγκωμίοις ἀγαθῶν ἀνδρῶν. Ἐξ ἐκείνου τε Σύροι κατὰ τὸν νόμον τῆς Ἁρμονίου ᾠδῆς τὰ τοῦ Ἐφραὶμ ψάλλουσιν.

Ἡλίκος μὲν οὖν τὴν φύσιν ἐγεγόνει, καὶ ἐκ τούτου τεκμαίρεσθαι χρεών· ἦν δὲ καὶ τὸν βίον ἐξ ἀγαθῶν ἔργων καὶ ἀκριβοῦς πολιτείας ἐπιφανὴς καὶ ἡσυχίας εἰσάγαν ἐραστής, σεμνὸς δὲ καὶ τὰς διαβολὰς ἐπὶ τοσοῦτον εὐλαβούμενος, ὡς πάσης γυναικὸς καὶ αὐτὴν τὴν θέαν φυλάττεσθαι. Λόγος γοῦν ποτε γυναῖκά τινα ἀμελῆ τὸν βίον, ἀναιδῆ δὲ ἴσως τὸν τρόπον, ἢ αὐτὴν τὸν ἄνδρα πειρῶσαν ἢ ἐπὶ μισθῷ τοῦτο ἄλλοις σπουδάζουσαν, ἐπίτηδες ἐν στενωπῷ ἀντιπρόσωπον ὑπαντῆσαι ἀσκαρδαμυκτὶ ἐς αὐτὸν βλέπουσαν· τὸν δὲ ἐπιτιμῆσαι αὐτῇ καὶ εἰς γῆν ὁρᾶν παρακελεύσασθαι·

« Καὶ πῶς», ἔφη ἡ γυνή, «ἥτις οὐκ ἀπὸ γῆς, ἀλλ´ ἐκ σοῦ ἐγενόμην; δικαιότερον γὰρ εἶναι σὲ μὲν εἰς γῆν ὁρᾶν, ἀφ´ ἧς ἔχεις τὴν γένεσιν, ἐμὲ δὲ εἰς σέ, ὅθεν εἰμί.»

θαυμάσας δὲ τὸ γύναιον Ἐφραὶμ εἰς σύγγραμμα τὸ συμβὰν ἐσχημάτισεν, ὅπερ Σύρων λόγιοι ἐν τοῖς σπουδαίοις τῶν αὐτοῦ λόγων τετάχασι.

Λέγεται δὲ τὸ πρὶν ἀκρατῶς ὀργῆς ἔχων, ἀφ´ οὗ τὴν μοναστικὴν ἀγωγὴν μετῆλθε, μηδεπώποτε θεαθῆναι παρά τινος ὀργιζόμενος. Οὕτω γοῦν ἐπὶ πολλαῖς ἡμέραις ὥσπερ εἰώθει νηστεύοντι προσφέρων αὐτῷ τὸ ὄψον ὁ διακονούμενος τὴν χύτραν ἔκλασεν· αἰδοῖ δὲ καὶ δέει κεκρατημένον ἰδών

« Ἀλλὰ θάρρει, καὶ ἡμεῖς», ἔφη, «πρὸς τὸ ὄψον ἴωμεν, ἐπειδὴ πρὸς ἡμᾶς οὐκ ἦλθε.»

Καὶ καθεσθεὶς παρὰ τὰ κλάσματα τῆς χύτρας ἐδείπνησεν. Ὅσον δὲ κενῆς ἐκράτει δόξης, ἐντεῦθεν ἰστέον. Ποτὲ ψῆφον ἐπισκοπῆς ἐνηνόχασιν ἐπ´ αὐτόν τινες καὶ συλλαβεῖν ἐπειρῶντο ὡς ἐπὶ τὴν χειροτονίαν ἄξοντες· αὐτίκα δὲ αἰσθόμενος εἰς τὴν ἀγορὰν ἐνέβαλε καὶ οἷα παραπαίων ἐδείκνυ ἑαυτόν, ἀτάκτως βαδίζων καὶ τὴν ἐσθῆτα ἐπισύρων καὶ δημοσίᾳ ἐσθίων· ἐπεὶ δὲ ἔξω φρενῶν εἶναι νομίσαντες οἱ συλληψόμενοι τῆς ἐπ´ αὐτὸν ὁρμῆς ἀνεκόπησαν, καιρὸν εὑρὼν ἀπέδρασε, καὶ μέχρι ἕτερος ἐχειροτονήθη διέλαθεν.

Ἀλλὰ τούτοις μὲν ἐγὼ περὶ τοῦ Ἐφραὶμ ἀρκεσθήσομαι. Τὰ δὲ πλείω ἴσασι καὶ λέγουσιν οἱ ἐπιχώριοι. Οἷον δὲ αὐτῷ εἴργασται οὐ πρὸ πολλοῦ τῆς τελευτῆς, ἐπεὶ ἀξιομνημόνευτον εἶναί μοι δοκεῖ, ἐνθάδε ἀναγράψομαι. Λιμοῦ γὰρ καταλαβόντος τὴν Ἐδεσσηνῶν πόλιν, διὰ πολλοῦ χρόνου προελθὼν τοῦ οἰκήματος, ἐν ᾧ ἐφιλοσόφει, κατεμέμφετο τοὺς τὰς οὐσίας ἔχοντας ὡς οὐ δέον ὑπερορῶντας τὸ ὁμόφυλον ἀπορίᾳ ἐπιτηδείων φθειρόμενον, τὸν δὲ οἰκεῖον πλοῦτον ἐπιμελῶς φυλάττοντας ἐπὶ βλάβῃ σφῶν καὶ τιμωρίᾳ τῆς ἰδίας ψυχῆς, ἣν τιμιωτέραν παντοδαποῦ πλούτου καὶ αὐτοῦ τοῦ σώματος καὶ τῶν ἄλλων φιλοσοφῶν ἐδείκνυ· παρ´ οὐδὲν δὲ ταύτην ποιουμένους διὰ τῶν ἔργων ἀπήλεγχεν. Οἱ δὲ αἰδεσθέντες τὸν ἄνδρα καὶ τοὺς αὐτοῦ λόγους «ἀλλ´ οὐδὲν ἡμῖν μέλει οὐσίας», ἔφασαν, «ᾧ δὲ τὰ τοιαῦτα ἐπιτρέψομεν διακονῆσαι ἀποροῦμεν, σχεδὸν πάντων πρὸς κέρδος κεχηνότων καὶ καπηλείαν τὸ πρᾶγμα ποιουμένων.» ὑπολαβὼν δέ «οἷος ὑμῖν δοκῶ;» ἤρετο· τῶν δὲ ἀξιόχρεών τε καὶ μάλα καλὸν καὶ ἀγαθὸν εἶναι καὶ τοιοῦτον, οἷον ἡ περὶ αὐτοῦ δόξα ἐκράτει, συνομολογούντων «οὐκοῦν ἑκοντής», ἔφη, «δι´ ὑμᾶς ἐμαυτὸν ἐπὶ τούτῳ χειροτονήσω.» καὶ λαβὼν ἀργύριον παρ´ αὐτῶν ἀμφὶ τὰς τριακοσίας κλίνας ἐν τοῖς δημοσίοις ἐμβόλοις εἶχε, καὶ τῶν ἀπὸ τοῦ λιμοῦ νοσούντων ἐπεμελεῖτο καὶ ξένους καὶ τοὺς κατὰ σπάνιν ἀναγκαίων ἐκ τῶν ἀγρῶν παραγενομένους ἐδεξιοῦτο. Ἐπεὶ δὲ ὁ λιμὸς ἐπαύσατο, ἐπανῆλθεν εἰς τὸ οἴκημα ἔνθα καὶ πρὸ τοῦ διέτριβε. Καὶ ὀλίγων ἡμερῶν ἐπιβιώσας ἐτελεύτησε, διακονίας μὲν ἄχρι κληρικοῦ τάγματος ἐπιβάς, περιβόητος δὲ ἐπὶ ἀρετῇ γεγονὼς οὐχ ἧττον τῶν ἐν ἱερωσύνῃ καὶ πολιτείᾳ ἀγαθοῦ βίου καὶ παιδεύσει θαυμαζομένων. Ταῦτα τῆς Ἐφραὶμ ἀρετῆς τὰ μηνύματα. Ἐπαξίως δὲ εἰπεῖν καὶ περὶ πάντων διεξελθεῖν ὧν ἐκεῖνος καὶ ἕκαστος τῶν τότε φιλοσοφησάντων ἐβίω καὶ ἐπολιτεύσατο καὶ παρὰ τίσι, δεήσει συγγραφέως οἷος αὐτός· ἐμοὶ δὲ ἄπορον εἶναι τοῦτο καθορῶ ὑπό τε ἀσθενείας λόγου καὶ ἀγνοίας αὐτῶν τε τῶν ἀνδρῶν καὶ ὧν κατώρθωσαν. Οἱ μὲν γὰρ ἀνὰ τὰς ἐρήμους ἐλάνθανον, οἱ δὲ καὶ ἐν ὁμίλῳ πόλεων διατρίβοντες εὐτελεῖς σφᾶς παρεῖχον φαίνεσθαι καὶ τῶν πολλῶν μηδὲν διαφέροντας, ἀρετὴν μὲν ἐργαζόμενοι, κλέπτοντες δὲ τὴν ἀληθῆ περὶ αὐτῶν δόκησιν, ὥστε μὴ ἐπαινεῖσθαι παρὰ τῶν ἄλλων· πρὸς γὰρ τὰς ἀμοιβὰς τῶν ἐσομένων ἀγαθῶν τὸν νοῦν τείνοντες, μάρτυρα ὧν ἐπόνουν μόνον τὸν θεὸν ἐποιοῦντο, τῆς δὲ ἔξωθεν δόξης οὐδεὶς αὐτοῖς λόγος ἦν.

CHAPITRE XVI.

Erudition, piété, charité, humilité, et Autres vertus d'Ephrem.

Il n'y en a point eu qui ait mérité de si grandes louanges, ni qui ait fait si grand honneur à l'Eglise qu'Ephrem. Il était de Nisibe ville de Syrie, ou des environs. Il s'accoutuma dés sa plus tendre jeunesse aux exercices de la vie Monastique. Bien qu'il n'eut point de maître, et qu'on ne s'attendît pas qu'il dût jamais devenir savant, il comprit de lui-même les plus difficiles questions de la Philosophie, et se fit un style rempli de tant de figures, et d'ornements, et enrichi de tant de pensées sublimes, qu'il n'y a rien qui ne soit fort au dessous, dans tous les ouvrages des anciens Grecs. Si l'on avait traduit en Syriaque les livres de ces auteurs, ils n'auraient plus rien d'agréable dès qu'ils seraient privé des beautés de la langue Grecque. Les livres d'Ephrem n'ont point ce désavantage. On les a traduits en Grec durant sa vie, et on les traduit encore aujourd'hui, sans que dans une langue étrangère ils perdent beaucoup de leur grâce naturelle. Basile qui a depuis été Évêque de Césarée Métropole de Cappadoce, a admi- 177 ré la profondeur de sa doctrine ; et le jugement si avantageux de ce Basile qui était le plus bel esprit, et le plus éloquent de son siècle, relève sans doute Ephrem au dessus de tout ce qu'on pourrait écrire en sa faveur.

On dit qu'il a écrit environ cent mille Vers, et qu'il a eu plusieurs disciples et fort attachés à sa doctrine. Les principaux ont été Abbas, Zénobe, Abraham, Maras, Siméon, que tout ce qu'il y a de savants parmi les Syriens regardent comme l'honneur de leur Nation. On met aussi Paulonas, et Aranad de ce nombre, comme deux hommes fort éloquents. Mais on les accuse de s'être éloignés de la doctrine Orthodoxe. Je sais qu'il y a eu encore quelques savants hommes dans l'Osroëne, savoir Bardeianés, auteur d'une hérésie de son nom, et Harmonius son fils. On assure qu'ayant été fort bien instruit dans les sciences des Grecs, il entreprit le premier de faire des Vers en sa langue, et qu'il les donna à chanter. Les Syriens chantent encore fort souvent, non les Vers qu'il leur a laissés, mais d'autres de même mesure, et de même nombre. Car comme Harmonius était un peu infecté des erreurs de son père, et de celles des Philosophes Grecs touchant la nature de l'âme, la formation, la mort du corps et la métempsycose, il les a insérées dans les ouvrages, qu'il a composés pour être chantés. Lorsqu'Ephrem vit que les Syriens étaient charmés par l'élégance des termes, et par la justesse des nombres d'Harmonius, il appréhenda qu'ils ne tombassent insensiblement dans ses fausses opinions, et bien qu'il ne sût point les sciences des Grecs ; il s'efforça de comprendre la mesure des Vers, et composa d'autres livres conformes à la doctrine de l'Eglise, comme ses Hymnes, et les éloges des Saints. Depuis ce temps-là les Syriens les chantent sur l'air de ceux d'Harmonius. Cet ouvrage suffit pour juger de la grandeur de son esprit. Pour ce qui est de 178 sa vie, il s'était mis en grande réputation par la pureté de ses mœurs, et par la rigueur de la discipline qu'il s'imposait à soi-même. Il avait un amour singulier pour le repos. Il était si sérieux, et si grave, et évitait avec un soin si exact, non seulement le moindre sujet de chute, mais même la plus légère occasion de médisance ou de soupçon, qu'il ne regardait jamais de femme. On dit qu'une débauchée, soit qu'elle eût dessein de le tenter, ou qu'elle eût reçu de l'argent pour faire ce qu'elle faisait, se présenta un jour à lui dans la rue, et le regarda fixement. Ephrem la reprit de son impudence, et lui commanda de baisser la vue, et de regarder la terre.

Pourquoi regarderai-je la terre, lui répondit cette femme, puisque je suis née, non d'elle, mais de vous ! II est plus juste que vous regardiez la terre d'où vous êtes sorti, et que je vous regarde, puisque je suis sortie de vous.

Ephrem étonné de la repartie de cette femme fit un livre qui contient toute cette Histoire, et qui passé au jugement des savants pour un des plus beaux de ses ouvrages.

On dit encore de lui que bien qu'il fût naturellement très sujet à la colère, on ne l'en vit jamais transporté depuis qu'il eut fait profession de la vie Monastique. Dans le temps qu'il jeûnait durant plusieurs jours selon sa coutume, l'heure où il devait rompre son jeûne étant arrivée celui qui le servait laissa tomber en sa présence le plat sur lequel il lui apportait à manger. Ephrem ayant reconnu qu'il était rempli de honte, et de crainte, lui dit :

Ne vous mettez point en peine ; je m'approcherai du plat, puisque le plat n'a pu venir jusqu'à moi,

et  à l'heure-même il se baissa et mangea ce qui était tombé auprès des morceaux du plat. Ce que je vais dire fera connaître à tout le monde combien il était au dessus de l'ambition, et de la vanité. Ayant été élu Evêque d'une ville, on lui apporta le décret de 179 l'élection, et on voulut l'emmener pour le faire ordonner. Dès qu'il eut avis de ce dessein, il courut au marché, y parut d'un air extravagant, y mangea devant tout le monde, et fit semblant d'avoir l'esprit troublé. Ceux qui l'étaient venu chercher l'ayant vu en cet état, cessèrent de le désirer pour Évêque, et s'en retournèrent. Il se retira de son côté, et demeura caché jusques à ce qu'un antre eût été ordonné en sa place.

Je ne dirai rien davantage d'Ephrem, bien que ceux de son pays en racontent beaucoup d'autres choses. Ce qu'il fit on peu avant sa mort, est trop remarquable pour être passé sous silence. La ville d'Edesse étant affligée de la famine, il sortit de sa cellule pour reprocher aux riches la dureté avec laquelle ils laissaient mourir les pauvres, au lieu de les assister du superflu de leurs biens, qu'ils gardaient avec tant de soin pour leur propre condamnation ; et pour la perte de leur âme, qui vaut mieux que tous les trésors de la terre. Les riches persuadés par ses discours, lui répondirent qu'ils n'étaient pas fort attachés à leurs biens, mais qu'ils ne savaient à qui en confier la distribution, parce qu'ils ne connaissaient personne qui ne fût fort intéressé, et capable de faire un mauvais usage de ce qu'ils lui mettraient entre les mains. Alors Ephrem leur demanda qu'elle opinion ils avaient de lui, et quand ils lui eurent réparti qu'ils le tenaient fort homme de bien, il s'offrit de se charger du soin de faire leurs aumônes ? Ayant reçu leur argent, il fit dresser environ trois cents lits dans les galeries publiques, où il fit traiter tant ceux de sa ville que la disette avait rendus malades, que les étrangers. Dès que la famine fut apaisée, il retourna à sa cellule, et s'y appliqua à ses exercices ordinaires. Il mourut peu de temps après. Il ne fut relevé dans l'Eglise qu'à l'ordre de Diacre, bien que l'éminence de sa vertu 180 ne lui eût pas acquis une moindre réputation qu'à ceux qui jouissent de l'honneur du sacerdoce. Voila un léger crayon de ses excellentes qualités. Car il faudrait un autre homme que moi pour en faire un portrait achevé, aussi bien que de celles des autres personnes célèbres dans la même profession, et il était à souhaiter qu'Ephrem y eût mis la main lui-même. J'avoue que la médiocrité de mon esprit, et le peu de connaissance que j'ai tant de ces hommes illustres, que de leurs actions importantes, me rendent incapable de cette entreprise. Les uns se sont cachés dans la solitude. Les autres qui ont vécu dans le monde, ont affecté de ne paraître, que comme des personnes ordinaires de peur d'y recevoir les louanges qu'ils méritaient. Car comme leur vertu ne tendait qu'aux récompenses éternelles, elle ne voulait point avoir d'autre témoin que Dieu-même qui les distribue, et elle ne recherchait pas à attirer les yeux des hommes.

XVII.

Ὡς ἐπίπαν δὲ καὶ οἱ προεστῶτες τότε τῶν ἐκκλησιῶν τὸν βίον ἠκρίβωντο. Εἰκότως τε ὑπὸ τοιούτοις ἐναγόμενα τὰ πλήθη σπουδαίως συντέτατο περὶ τὸ τοῦ Χριστοῦ σέβας, καὶ ἡ θρησκεία ὁσημέραι ἐπεδίδου, ζήλῳ τε καὶ ἀρετῇ καὶ παραδόξοις πράξεσιν ἱερέων καὶ ἐκκλησιαστικῶν φιλοσόφων ἐθήρα καὶ πρὸς ἑαυτὴν μετῆγε τῆς Ἑλληνικῆς τερθρείας τοὺς Ἑλληνιστάς. Συνελαμβάνοντο δὲ εἰς ἐπίδοσιν τούτων καὶ οἱ βασιλεῖς, οὐχ ἧττον ἢ ὁ πατὴρ περὶ τὰς ἐκκλησίας σπουδάζοντες καὶ κληρικοὺς καὶ παῖδας αὐτῶν καὶ οἰκείους ἐξαιρέτοις τιμαῖς καὶ ἀτελείαις γεραίροντες καὶ τοῖς πατρῴοις νόμοις ἐπιψηφιζόμενοι καὶ οἰκείους τιθέντες κατὰ τῶν θύειν ἢ ξόανα θεραπεύειν ἢ ἄλλως Ἑλληνικῶς θρησκεύειν ἐπιχειρούντων. Ναοὺς δὲ τοὺς πανταχῇ κειμένους ἐν πόλεσι καὶ ἀγροῖς κεκλεῖσθαι προσέταξαν, τοὺς δὲ ταῖς ἐκκλησίαις προσένειμαν ἢ τόπων ἢ ὑλῶν προσδεομέναις· μάλιστα γὰρ πολλὴν ἐπιμέλειαν ἐποιοῦντο τοὺς μὲν ὑπὸ χρόνου κάμνοντας τῶν εὐκτηρίων οἴκων ἀνανεοῦν, τοὺς δὲ μεγαλοπρεπῶς ἐκ θεμελίων ἐγείρειν. Ὧν ἐστι καὶ ἡ ἀξιοθέατος καὶ κάλλει ἀοίδιμος Ἐμέσης ἐκκλησία. Ἰουδαίων δὲ ἐνομοθέτησαν μηδένα δοῦλον ὠνεῖσθαι τῶν ἐξ ἑτέρας αἱρέσεως· εἰ δὲ παρὰ τοῦτο ποιήσει, δημόσιον τὸν οἰκέτην εἶναι· εἰ δὲ καὶ περιτεμεῖ, καθὰ Ἰουδαίοις θέμις, εἰς κεφαλὴν εἶναι τὸν κίνδυνον καὶ ἀφαίρεσιν τῶν ὄντων. Ἐπεὶ γὰρ τὴν θρησκείαν πάντοθεν αὔξειν ἐβεβούλευντο, καὶ τούτου πρόνοιαν ἐποιήσαντο, ὥστε μὴ ἀδεῶς εἰς Ἰουδαϊσμὸν ὑποσύρεσθαι τοὺς μὴ τοιούτους ἐκ γένους ὄντας, φυλάττεσθαι δὲ τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ τοὺς ἐλπίδα Χριστιανισμοῦ ἔχοντας· μάλιστα γὰρ ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ πλήθους ἐπεδίδου ἡ θρησκεία.

XVIII.

Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ περὶ αὐτὸ τὸ δόγμα τὰ πρῶτα τὴν πατρῴαν ἐφύλαττον δόξαν· ἄμφω γὰρ ἐπαινέται τῆς ἐν Νικαίᾳ πίστεως ἤστην. Καὶ Κώνστας μὲν οὕτω διαμείνας ἐτελεύτησε· Κωνστάντιος δὲ μέχρι μέν τινος ὁμοίως εἶχε, μετὰ ταῦτα δὲ διαβληθείσης τῆς τοῦ ὁμοουσίου λέξεως τῆς προτέρας παρεκινήθη γνώμης· οὐ μὴν παντελῶς ἀπέσχετο τοῦ κατ´ οὐσίαν ὅμοιον εἶναι τῷ πατρὶ τὸν υἱὸν συνομολογεῖν. Οἱ γὰρ ἀμφὶ τὸν Εὐσέβιον καὶ ἄλλοι τινὲς τῶν τότε ἀνὰ τὴν ἕω ἐπὶ λόγῳ καὶ βίῳ θαυμαζομένων ἐπισκόπων διαφοράν, ὡς ἔγνωμεν, εἰσηγοῦντο τοῦ ὁμοούσιον λέγειν καὶ κατ´ οὐσίαν ὅμοιον, ὅπερ ὁμοιούσιον ὠνόμαζον. Τὸ μὲν γὰρ ὁμοούσιον ἐπὶ σωμάτων κυρίως νοεῖσθαι, οἷον ἀνθρώπου καὶ τῶν ἄλλων ζῴων καὶ δένδρων καὶ φυτῶν, οἷς ἐξ ὁμοίου ἡ μετουσία καὶ ἡ γένεσίς ἐστι, τὸ δὲ ὁμοιούσιον ἐπὶ ἀσωμάτων, οἷον ἐπὶ θεοῦ καὶ ἀγγέλων, ἑκατέρου πρὸς ἑαυτὸν νοουμένου κατ´ ἰδίαν οὐσίαν. Ὑπὸ δὴ τῶν τοιούτων καὶ Κωνστάντιος ὁ βασιλεὺς μετεπείσθη. Καὶ κατὰ μὲν διάνοιαν, ὡς εἰκάζω, ὅμοια τῷ πατρὶ καὶ τῷ ἀδελφῷ ἐφρόνει, ῥητὸν δὲ ῥητοῦ ἀμείψας ἀντὶ ὁμοουσίου ὁμοιούσιον ἔλεγε. Τοῦτο γὰρ ἐδόκει τοῖς τούτων εἰσηγηταῖς ἀκριβέστερον ὧδε ὀνομάζειν ἰσχυριζομένοις, ὡς εἴ τις μὴ τοῦτο λέγοι, κινδυνεύοι σῶμα τὸ ἀσώματον νοεῖν. Ὅπερ εὔηθες εἶναι πολλοῖς ἐδόκει· ἐκ γὰρ τῶν φαινομένων ἔφασκον χρῆναι καὶ περὶ τῶν νοητῶν τὰ ὀνόματα μεταλαμβάνειν, λέξεώς τε κίνδυνον μηδένα εἶναι, ἢν μὴ περὶ ἔννοιαν ἡ ἁμαρτία γένηται.

XIX.

Οὐ θαυμαστὸν δέ, εἰ ὁ βασιλεὺς αὐτὸ τοῦτο πεπόνθει, ἐπεὶ καὶ τῶν ἱερέων πολλοὶ ἀφιλονίκως τὸ ὄνομα τοῦτο προσίεντο, τῇ διανοίᾳ συνᾴδοντες τοῖς ἐν Νικαίᾳ συνεληλυθόσιν, οἱ δὲ ἑκατέρᾳ λέξει μηδὲν διαφερόμενοι ἐχρῶντο ἐπὶ τῆς αὐτῆς σημασίας. Ὥστε μοι δοκεῖ παρὰ πολὺ τῆς ἀληθείας κεκομψεῦσθαι ἐκεῖνον τὸν λόγον τοῖς τὰ Ἀρείου φρονοῦσι. Λέγουσι γὰρ ὡς μετὰ τὴν ἐν Νικαίᾳ σύνοδον πολλοὶ τῶν ἱερέων, ὧν ἦσαν Εὐσέβιος καὶ Θεόγνιος, οὐκέτι λέγειν ἠνείχοντο ὁμοούσιον εἶναι τῷ πατρὶ τὸν υἱόν, καὶ χαλεπήνας Κωνσταντῖνος ὑπερορίαν αὐτοὺς οἰκεῖν κατεδίκασεν. ὄναρ δὲ ἢ ὕπαρ θεόθεν προεφάνη τῇ ἀδελφῇ τοῦ βασιλέως, ὡς ὀρθῶς δοξάζουσι καὶ ἀδίκως τάδε πεπόνθασιν. Ἐκ τούτου δὲ τὸν βασιλέα μετακαλέσασθαι αὐτοὺς καὶ πυθέσθαι τί δή ποτε παρὰ τὰ ἐν Νικαίᾳ δόξαντα φρονοῦσι, καὶ ταῦτα κοινωνοὶ γενόμενοι τῆς ἐκτεθείσης ἐνθάδε ἐπὶ τῇ πίστει γραφῆς. Τοὺς δὲ φάναι οὐκ ἀπὸ γνώμης συναινέσαι, δεδιότας δέ, μὴ ὡς εἰκὸς ἔριδος ἐπὶ τούτῳ γενομένης καταγνῷ ὡς ἀμφιβόλου τοῦ δόγματος καὶ πρὸς Ἑλληνισμὸν τραπείη καὶ διώξοι τὴν ἐκκλησίαν, ἔναγχος χριστιανίζειν ἀρξάμενος καὶ ἔτι ἀβάπτιστος ὤν. Ἐπὶ ταύτῃ δὲ τῇ ἀπολογίᾳ φασὶ Κωνσταντῖνον συγγνώμην αὐτοῖς νεῖμαι, προνοῆσαι δὲ πάλιν ἑτέραν ἀθροῖσαι σύνοδον. Ἐν δὲ τῷ ταῦτα βουλεύεσθαι φθασάσης τῆς αὐτοῦ τελευτῆς οἷα πρεσβυτέρῳ παιδὶ ἐντείλασθαι Κωνσταντίῳ τοῦτο ἐπιτελέσαι, ὡς οὐδὲν ὄφελος ὂν αὐτῷ βασιλείας, εἰ μὴ συμφώνως πρὸς πάντων τὸ θεῖον θρησκεύοιτο. Τὸν δὲ τῷ πατρὶ πειθόμενον τὴν ἐν Ἀριμήνῳ συγκροτῆσαι σύνοδον. ᾗ μάλιστα τὸ ψεῦδος φωρᾶται. Συνεληλύθασι γὰρ Ὑπατίου καὶ Εὐσεβίου ὑπατευόντων, ἡνίκα ἀμφὶ τὸ δεύτερον καὶ εἰκοστὸν ἔτος ἐν τῇ ἡγεμονίᾳ διήνυε Κωνστάντιος μετὰ τὴν τοῦ πατρὸς τελευτήν, πολλῶν ἐν τῷ μεταξὺ συνόδων γενομένων, ἐν αἷς περὶ ὁμοουσίου καὶ ὁμοιουσίου ζήτησις ἦν. Τὸ δὲ κατ´ οὐσίαν 〈ἀν〉όμοιον τῷ πατρὶ τὸν υἱὸν δοξάζειν παντελῶς οὐδεὶς ἠθέλησεν, εἰσότε περὶ τούτου Ἀετίῳ χαλεπῶς ἤνεγκε καὶ ἐπὶ ἀναιρέσει τοῦ τοιούτου δόγματος ἐν Ἀριμήνῳ καὶ Σελευκείᾳ προσέταξε κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον τοὺς ἱερέας συνελθεῖν, ὥστε τὴν ἀληθῆ αἰτίαν ταυτησὶ τῆς συνόδου γενέσθαι οὐ τὴν Κωνσταντίνου κέλευσιν, ἀλλὰ τὴν κατ´ Ἀέτιον ζήτησιν. Ὅτι μὲν οὖν τάδε ὧδε ἔχει, καὶ τὰ ἑξῆς ἐπιδείξει.
 

CHAPITRE XVII.

Progrès de la Religion Chrétienne.

Presque toutes les Eglises étant alors gouvernées par des Evêques d'une vertu exemplaire; il ne faut pas s'étonner que les peuples fussent fort attachés au service de Dieu, ni que la Religion Chrétienne fit de jour en jour de nouveaux progrès sur le paganisme. Les Empereurs qui étaient assis sur le trône, ne la favorisaient pas avec moins de zèle qu'avait fait Constantin leur père. Ils accordaient des privilèges aux Ecclésiastiques, à leurs enfants, à leurs esclaves. Ils confirmaient les lois par lesquels les sacrifices des Païens, et les autres 181 exercices de l'ancienne superstition étaient défendus, et en faisaient de nouvelles. Ils commandaient de fermer les temples des villes, et de la campagne. Ils en donnaient quelques-uns aux Chrétiens, lorsqu'ils avaient besoin ou des matériaux, ou de la place. Ils réparaient les Églises que le temps avait ruinées, et en élevaient de neuves, avec une magnificence non pareille. Celle d'Emèse est une des plus considérables, et des plus renommées pour l'excellence de son architecture, et de sa beauté. Ils défendaient aux Juifs d'acheter des esclaves d'une autre Religion sous peine de confiscation de l'esclave, et sous peine même de mort au cas qu'ils l'eussent circoncis. Car ayant dessein d'accroître par toute sorte de moyens la Religion Chrétienne, ils crurent devoir empêcher que les Juifs n'attirassent à leur religion ceux dont les ancêtres n'en avaient point fait profession, et réserver ces personnes-là pour l'Eglise, qui ne croissait, et ne s'augmentait que par la conversion des Païens.

CHAPITRE XVIII.

Sentiment des Empereurs touchant la foi.

Les Empereurs avaient suivi dés le commencement les sentiments de Constantin leur père, et avaient soutenu la doctrine du Concile de Nicée. Constant demeura ferme, jusques à la fin de sa vie dans les mêmes sentiments. Mais Constance en changea, quand il vit que le terme de consubstantiel était décrié. Il ne laissa pas d'avouer toujours que le Fils de Dieu est semblable à son Père, quant à la substance. Eusèbe, et quelques-autres Evêques d'Orient qui étaient, en grande réputation de sainteté  et de 182 doctrine, mirent différence entre consubstantiel, et semblable, quant à la substance. Ils dirent que le terme de consubstantiel convient proprement aux créatures corporelles, comme aux hommes, aux animaux, aux arbres, et aux plantes qui sont produites par d'autres semblables, et que le terme de semblable, quant à la substance, a lieu dans les êtres incorporels, comme sont Dieu, et les Anges, qui sont conçus chacun selon la substance, qui leur est propre. Constance fut trompé par cette distinction, et bien qu'à mon sens il tînt dans le fond la même doctrine que son père, et son frère, il changea de termes, et le servit de celui de semblable, quant à la substance, au lieu de se servir de celui de consubstantiel. Ces Docteurs-là assuraient que pour parler exactement, il fallait parler de la sorte, et qu'autrement on se mettait en danger de concevoir comme un corps, ce qui n'a point de corps. Il est vrai pourtant que plusieurs trouvent cette distinction ridicule, et disent qu'on ne saurait exprimer les choses incorporelles sans emprunter des paroles tirées des choses corporelles, et qui tombent sous les sens, et qu'il n'y a aucun danger à se servir de ces paroles, pourvu qu'on ne se soit point trompé dans l'idée qu'on a formée des choses.

CHAPITRE XIX.

Concile de Rimini.

Il ne faut pas trouver étrange que l'Empereur Constance se soit trompé de la sorte, puisque plusieurs Evêques qui demeuraient attachés à la doctrine du Concile de Nicée, n'ont point fait de difficulté de se servir de ce terme. D'autres em- 183 ployaient indifféremment les deux termes pour exprimer le même sens. C'est pourquoi, je suis fort persuadé que les Ariens se sont extrêmement éloignés de la vérité, lorsqu'ils ont publié qu'après le Concile de Nicée, plusieurs Evêques, entre lesquels étaient Eusèbe, et Théognis, refusèrent de reconnaître, que le Fils de Dieu est consubstantiel à son Père, et que Constantin indigné de ce refus, les condamna au bannissement, que sa sœur ayant eu révélation soit durant le sommeil, ou autrement, que ces Évêques-là tenaient une doctrine Orthodoxe, et que la condamnation prononcée contre eux était injuste, ce Prince les rappela du lieu de leur exil, et leur demanda pourquoi ils s'éloignaient de la foi du Concile de Nicée, puisqu'ils l'avaient signée avec les autres Evêques. Qu'alors ces Evêques lui avaient répondu que leur signature n'avait pas procédé d'une persuasion véritable, et qu'ils ne l'avaient faite que par la crainte, que si les contestations eussent continué en un temps où à peine il commençait à faire profession de la Religion Chrétienne, et où il n'avait pas encore reçu le baptême, il ne doutât de la vérité de nos Mystères, ne retournât aux superstitions Païennes, et ne persécutât l'Eglise. Ils prétendent que Constantin satisfait de cette réponse se résolut de convoquer un autre Concile; mais qu'en ayant été empêché par la mort, il en laissa le soin à Constance son fils aîné, et l'avertit qu'il ne lui servirait de rien de posséder l'autorité Souveraine, s'il ne faisait en sorte que Dieu fût servi dans l'unité d'une même créance, et que Constance avait suivant l'ordre de l'Empereur son père, assemblé le Concile de Rimini. La circonstance du temps auquel ce Concile fut assemblé suffit toute seule pour les convaincre d'imposture. Car il ne fut assemblé que sous le Consulat d'Eusèbe, et d'Hypatius en la vingt-deuxième année du 184 règne de Constance. Or il est certain que depuis la  mort de l'Empereur Constantin jusqu'en ce temps- là, l'on a tenu plusieurs Conciles où l'on a disputé touchant le terme de consubstantiel, et touchant celui de semblable quant à la substance, et qu'aucun Evêque n'a osé avancer que le Fils de Dieu est dissemblable à son Père quant à la substance, excepté Aëce, ce que Constance ayant trouvé fort mauvais, il ordonna aux Évêques de s'assembler à Rimini, et à Séleucie pour arrêter le cours de cette erreur. Aussi le Concile de Rimini fut assemblé, non par le commandement de l'Empereur Constantin, mais à l'occasion de la fausse doctrine d'Aëce, ce que nous confirmerons encore plus solidement, par ce que nous dirons dans la suite.

XX.

1. Ὁ δὲ Κώνστας τὰ ἐν Σαρδικῇ γεγενημένα μαθὼν ἔγραψε τῷ ἀδελφῷ ἀποδοῦναι τοῖς ἀμφὶ τὸν Ἀθανάσιον καὶ Παῦλον τὰς ἑαυτῶν ἐκκλησίας. Ὡς δὲ ἀνεβάλλετο, πάλιν ἔγραψεν ἢ δέχεσθαι τοὺς ἄνδρας ἢ πρὸς πόλεμον παρασκευάσασθαι. Κοινωσάμενος δὲ περὶ τούτου Κωνστάντιος τοῖς ἀνὰ τὴν ἕω ἐπισκόποις εὔηθες ἐνόμισε τούτου χάριν ἐμφύλιον αἱρεῖσθαι μάχην, μετακαλεῖται δὲ Ἀθανάσιον ἐκ τῆς Ἰταλίας, δημόσια ὀχήματα δοὺς αὐτῷ πρὸς τὴν ἐπάνοδον καὶ γράμμασι πολλάκις προτρέψας θᾶττον ἐπανελθεῖν. Ἀθανάσιος δὲ ἐν Ἀκυλίᾳ τότε διάγων δεξάμενος τὰ Κωνσταντίου γράμματα ἧκεν εἰς Ῥώμην τοῖς ἀμφὶ τὸν Ἰούλιον συνταξόμενος. Ὁ δὲ μάλα φιλοφρόνως ἀπέπεμψεν αὐτὸν ἐπιστολὴν δοὺς πρὸς τὸν Ἀλεξανδρέων κλῆρον καὶ λαόν, ὡς εἰκὸς τὸν ἄνδρα θαυμάζουσαν ἐπιδοξότατον τοῖς πολλοῖς κινδύνοις γεγενημένον καὶ συνηδομένην τῇ Ἀλεξανδρέων ἐκκλησίᾳ ἐπὶ τοσούτου ἱερέως ἐπανόδῳ καὶ τὰ αὐτοῦ φρονεῖν παρακελευομένην.

2. Ἐντεῦθέν τε ἧκεν εἰς Ἀντιόχειαν τῆς Συρίας, ἔνθα τότε διέτριβεν ὁ βασιλεύς, τὰς δὲ ἐκκλησίας κατεῖχε Λεόντιος· μετὰ γὰρ τὴν Εὐσταθίου φυγὴν οἱ ἐκ τῆς ἐναντίας αἱρέσεως τὸν Ἀντιοχείας ἐπετρόπευον θρόνον, πρῶτος μὲν Εὐφρόνιος, μετὰ δὲ τοῦτον Πλάκητος καὶ ἐφεξῆς Στέφανος. Ὡς ἀναξίου δὲ αὐτοῦ ἀποχειροτονηθέντος Λεόντιος τότε τὴν ἐπισκοπὴν διεῖπεν. Ὃν ὡς ἑτερόδοξον παρῃτεῖτο Ἀθανάσιος, τοῖς δὲ καλουμένοις Εὐσταθιανοῖς ἐκοινώνει ἐν ἰδιωτῶν οἰκίαις ἐκκλησιάζων.

3. Ἐπεὶ δὲ εὔνου καὶ ἐπιεικοῦς ἐπειράθη Κωνσταντίου καὶ ἐδόκει τὴν ἰδίαν αὐτοῦ ἀπολαβεῖν ἐκκλησίαν, ὑποθεμένων τῶν προεστώτων τῆς ἐναντίας αἱρέσεως

« Ἀλλ´ ἐγὼ μέν», ἔφη ὁ βασιλεύς, «ἕτοιμός εἰμι περᾶναι τὰς ὑποσχέσεις, ἐφ´ αἷς σε μετεκαλεσάμην· ἐν δίκῃ δὲ καὶ αὐτός, ἣν ἂν αἰτήσαιμι χάριν, προθύμως συγχωρήσεις· ἡ δέ ἐστιν, ὥστε ἐκ πολλῶν τῶν ὑπὸ σὲ ἐκκλησιῶν μίαν ἔχειν τοὺς κοινωνεῖν σοι παραιτουμένους

4. Ὑπολαβὼν δὲ Ἀθανάσιος «καὶ μάλα, βασιλεῦ», εἶπε, «δίκαιον καὶ ἀναγκαῖον τοῖς σοῖς προστάγμασι πείθεσθαι, καὶ οὐκ ἀντερῶ· ἐπεὶ δὲ καὶ ἀνὰ τήνδε τὴν Ἀντιόχειαν πόλιν εἰσὶν οἱ τὴν κοινωνίαν τῶν ἑτεροδόξων ἡμῖν ἀποφεύγοντες, παραπλησίαν αἰτῶ χάριν, ὥστε καὶ αὐτοὺς μίαν ἔχειν ἐκκλησίαν καὶ ἀδεῶς ἐν ταύτῃ συνιέναι

Δίκαια δὲ λέγειν Ἀθανάσιον τοῦ βασιλέως δοκιμάσαντος ἄμεινον ἐφάνη τοῖς ἀπὸ τῆς ἑτέρας αἱρέσεως ἡσυχίαν ἄγειν, λογιζομένοις ὡς οὐ πάντως τὰ τῆς οἰκείας δόξης ἐπίδοσιν ἕξει παρὰ Ἀλεξανδρεῦσι δι´ αὐτὸν Ἀθανάσιον ἱκανὸν ὄντα τοὺς ὁμοφρονοῦντας ἀσφαλῶς ἔχειν καὶ τοὺς ἐναντίους ἐπάγεσθαι· παρὰ δὲ Ἀντιοχεῦσιν εἰ τοῦτο γένοιτο, πρῶτον μὲν συγκροτηθήσεσθαι τοὺς Εὐσταθίου ἐπαινέτας πολλοὺς ὄντας, ἔπειτα δὲ ὡς εἰκὸς νεωτέρων αὐτοὺς πειραθήσεσθαι πραγμάτων, ἐξὸν ἀκινδύνως ἔχειν οὓς ἔχουσιν.

5. Ἐπεὶ καὶ κρατούντων αὐτῶν τῶν τῇδε ἐκκλησιῶν οὐ παντελῶς οἷς ἐδόξαζον ὁ πᾶς κλῆρος καὶ ὁ λαὸς ἐπείθοντο, ἀλλὰ κατὰ χορούς, ὡς ἔθος ἐν τῷ ὑμνεῖν τὸν θεόν, συνιστάμενοι, πρὸς τῷ τέλει τῶν ᾠδῶν τὴν οἰκείαν προαίρεσιν ἐπεδείκνυον. Καὶ οἱ μὲν πατέρα καὶ υἱὸν ὡς ὁμότιμον ἐδόξαζον, οἱ δὲ πατέρα ἐν υἱῷ, τῇ παρενθέσει τῆς προθέσεως δευτερεύειν τὸν υἱὸν ἀποφαίνοντες. Ἀμέλει τοι τούτων ὧδε γινομένων ἀπορῶν ὅ τι ποιήσειε Λεόντιος, ὃς κατὰ τόνδε τὸν χρόνον ἐκ τῆς ἐναντίας αἱρέσεως τὸν Ἀντιοχέων διεῖπε θρόνον, κωλύειν μὲν οὐκ ἐπεχείρησε τοὺς κατὰ τὴν παράδοσιν τῆς ἐν Νικαίᾳ συνόδου τὸν θεὸν ὑμνοῦντας· ἐδεδίει γὰρ μὴ στασιάσῃ τὸ πλῆθος· λέγεται δὲ τῆς κεφαλῆς ἐφαψάμενος ὑπὸ πολιᾶς λευκῆς οὔσης εἰπεῖν ὡς «ταυτησὶ τῆς χιόνος λυθείσης πολὺς ἔσται πηλός», ὑποδηλῶν ὡς αὐτοῦ τελευτήσαντος εἰς στάσιν τῷ λαῷ καταλήξει ἡ ἐν τοῖς ὕμνοις διαφωνία, μὴ ἀνεχομένων τῶν μετ´ αὐτὸν ὁμοίως συμπεριφέρεσθαι τῷ πλήθει.

CHAPITRE XX.

1. Retour d'Athanase à Alexandrie 2. Évêques d'Antioche. 3. Demande faite  à Athanase par Constance. 4. Réponse d'Athanase. 5. Manières différentes de glorifier Dieu à la fin des Hymnes.

1. Lorsque Constant eut été informé de ce qui s'était passé dans le Concile de Sardique, il écrivit à Constance son frère pour le prier de rétablir Athanase, et Paul dans leurs Sièges. Comme Confiance usait de remise, il lui écrivit une seconde fois, que s'il ne les voulait rétablir, il se préparât à la guerre. Constance ayant conféré avec les Évêques d'Orient, et ayant jugé qu'il n'y avait point d'apparence d'entreprendre une guerre civile pour ce sujet, envoya à Athanase des voitures publiques, et lui écrivit plusieurs lettres, pour l'inviter à reve- 185 nir. Athanase étant parti d'Aquilée où il était alors, alla à Rome prendre congé de Jules, qui en le quittant lui rendit de grands témoignages d'affection, et lui donna une lettre pour le Clergé et le peuple d'Alexandrie, où il parlait de lui avec des marques d'une estime singulière, comme d'un homme qui était devenu illustre par les périls qu'il avait courus, les félicitait de l'heureux retour d'un si excellent Pasteur, et les exhortent à suivre ses sentiments.

2. Il se rendit de Rome, à Antioche où l'Empereur Constance était alors, et où Léonce jouissait du gouvernement des Eglises. Les Ariens s'en étaient rendus maîtres aussitôt qu'Eustate avait été exilé. Le premier Evêque qu'ils y eurent, fut Euphrone, le second Flacille, et enfin Etienne. Celui-ci ayant été déposé, comme indigne de cette charge, Léonce fut choisi pour remplir la place. Athanase l'évita comme un hérétique, et communia dans une maison particulière, avec ceux qu'on appelait Eustatiens.

3. Ayant été accueilli avec beaucoup de douceur par l'Empereur Constance, il lui demanda d'être rétabli sur son Siège. Alors ce Prince lui dit à la sollicitation des Ariens.

 Je suis prêt de faire en votre faveur tout ce que je vous ai promis, quand je vous ai rappelé. Mais il est juste aussi que vous m'accordiez une grâce, qui est d'abandonner une des Eglises qui vous sont soumises, à ceux qui font difficulté de participer à votre Communion.

4. Ce que vous désirez, repartit Athanase, est trop raisonnable, et même trop nécessaire, pour m'y pouvoir opposer.  Mais je vous supplie très humblement de ne pas refuser une pareille grâce pour ceux d'Antioche, qui ne peuvent se résoudre de participer à la communion de ceux qui aiment une autre doctrine que nous : qu'ils aient 186 aussi une Église où il leur soit libre de s'assembler.

La demande d'Athanase ayant été trouvée juste par l'Empereur, les Ariens crurent devoir se désister de leur prétention, et se tenir en l'état où ils étaient. Ils considérèrent que leur secte ne pourrait jamais faire de grands progrès dans Alexandrie; parce qu'Athanase aurait toujours assez de force pour retenir ceux de sa communion, et pour attirer ceux des autres : Que si l'on accordait une Eglise particulière dans Antioche à ceux qui n'étaient pas de leur sentiment, les partisans d'Eustate, dont le nombre était fort grand, ne manqueraient pas de s'y assembler, et d'entreprendre de faire des changements, dans l'assurance que tel que pût être l'événement de leur entreprise, ils ne perdraient aucun de leur parti.

5. Ce qui confirmait davantage les Ariens dans cette créance, était qu'ils voyaient qu'encore qu'ils fussent maîtres des Eglises, il ne laissait pas de se trouver un grand nombre de personnes, tant du Clergé, que du peuple, qui ne tenaient point leur doctrine. Comme selon leur coutume ils étaient partagés en différents chœurs pour chanter, chacun déclarait à la fin de chaque Hymne son sentiment. Car les uns rendaient gloire au Père, et au Fils, comme à deux personnes dignes d'un honneur égal, et les autres glorifiaient le Père par le Fils, pour marquer par cette particule que le Fils est inférieur au Père. Léonce Evêque des Ariens n'osa jamais défendre de rendre gloire à Dieu, en des termes conformes à la doctrine du Concile de Nicée, de peur que le peuple ne fît sédition. On dit pourtant qu'ayant porté la main à sa tête qui était déjà toute blanche, il dit lorsque cette neige-ci sera fondue, il y aura beaucoup de boue. Il voulait faire entendre par cette façon de parler, que ces manières différentes de rendre gloire à Dieu à la fin des Hymnes, excite- 187 raient après sa mort d'horribles séditions parmi le peuple, pour lequel ses successeurs n'auraient pas la même condescendance que lui.

XXI.

Ὁ δὲ βασιλεὺς ἀποπέμπει Ἀθανάσιον εἰς Αἴγυπτον· ἔγραψε δὲ περὶ αὐτοῦ τοῖς κατὰ πόλιν ἐπισκόποις καὶ πρεσβυτέροις καὶ τῷ λαῷ τῆς Ἀλεξανδρέων ἐκκλησίας, ὀρθότητά τε βίου μαρτυρῶν αὐτῷ καὶ τρόπων ἀρετήν, παρακελευόμενος ὁμονοεῖν καὶ ὑπὸ πρωτοστάτῃ αὐτῷ εὐχαῖς καὶ ἱκεσίαις τὸ θεῖον θεραπεύειν· εἰ δέ τινες ἐθελοκακοῦντες στασιώδεις ἀναφανεῖεν, τιμωρίαν διδόναι κατὰ τοὺς περὶ τούτων κειμένους νόμους. Προσέταξε δὲ καὶ τὰ πρότερον παρ´ αὐτοῦ γραφέντα κατὰ Ἀθανασίου καὶ τῶν αὐτῷ κοινωνούντων ἀπὸ τῶν δημοσίων ὑπομνημάτων ἀπαλιφῆναι, καὶ ὡς τὸ πρὶν ἀτέλειαν ἔχειν λειτουργημάτων τοὺς αὐτοῦ κληρικούς. Καὶ περὶ τούτου πρὸς τοὺς ἀνὰ τὴν Αἴγυπτον καὶ Λιβύην ἄρχοντας ἔγραψε. Παραγενόμενος δὲ Ἀθανάσιος εἰς Αἴγυπτον, οὓς μὲν ἔγνω τὰ Ἀρείου φρονοῦντας, καθεῖλεν, οἷς δὲ αὐτοὶ καθεῖλον, τὰς ἐκκλησίας ἐπέτρεψε κατὰ τὴν πίστιν τῆς ἐν Νικαίᾳ συνόδου, καὶ σπουδῇ ταύτης ἔχεσθαι ἐνετέλλετο. Λέγεται δὲ τότε καὶ διὰ τῶν ἄλλων ἐθνῶν τὴν ὁδοιπορίαν ποιούμενος ὅμοια πρᾶξαι, εἰ συνέβαινε ταῖς ἐκκλησίαις ὑπὸ τῶν Ἀρείου κατέχεσθαι. Ἀμέλει τοι καὶ τοῦτο ἔγκλημα αὐτῷ ἐπῆγον, ὡς ἐν πόλεσι μηδὲν αὐτῷ προσηκούσαις χειροτονεῖν ἐτόλμησεν. Οἷα δὲ καὶ ἀκόντων τῶν ἐναντίων κατωρθωκὼς τὴν ἐπάνοδον καὶ διὰ τὴν φιλίαν Κώνσταντος τοῦ βασιλέως οὐ δοκῶν εὐκαταφρόνητος εἶναι, μᾶλλον ἢ πρότερον ἐν τιμῇ ἦν. Πολλοὶ δὲ καὶ τῶν ἐπισκόπων τῆς πρὸς αὐτὸν ἀπεχθείας μετέθεντο καὶ κοινωνίας μετέδοσαν, ὡς Παλαιστῖνοι· παριόντα γὰρ αὐτὸν τότε δι´ αὐτῶν εὐμενῶς προσεδέξαντο· καὶ σύνοδον ἐν Ἱεροσολύμοις ἐπιτελέσαντες Μάξιμός τε καὶ ἕτεροι ἔγραψαν περὶ αὐτοῦ τάδε·

XXII.

«Ἡ ἁγία σύνοδος ἡ ἐν Ἱεροσολύμοις συναχθεῖσα τοῖς ἐν Αἰγύπτῳ καὶ Λιβύῃ καὶ τοῖς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ πρεσβυτέροις καὶ διακόνοις καὶ λαῷ, ἀγαπητοῖς καὶ ποθεινοτάτοις ἀδελφοῖς ἐν κυρίῳ χαίρειν.

Κατ´ ἀξίαν τῷ τῶν ὅλων θεῷ εὐχαριστεῖν οὐκ ἀρκοῦμεν, ἀγαπητοί, ἐφ´ οἷς θαυμασίοις ἐποίησε πάντοτε, ἐποίησε δὲ καὶ νῦν μετὰ τῆς ὑμετέρας ἐκκλησίας, τὸν ποιμένα ὑμῶν καὶ κύριον καὶ συλλειτουργὸν ἡμῶν Ἀθανάσιον ἀποδοὺς ὑμῖν. Τίς γὰρ ἤλπισέ ποτε ταῦτα ὀφθαλμοῖς ἰδεῖν, ἃ νῦν ὑμεῖς ἔργῳ ἀπολαμβάνετε; ἀλλ´ ἀληθῶς αἱ προσευχαὶ ὑμῶν εἰσηκούσθησαν παρὰ τῷ τῶν ὅλων θεῷ τῷ κηδομένῳ τῆς ἐκκλησίας τῆς ἑαυτοῦ καὶ ἐπιδόντι ὑμῶν τὰ δάκρυα καὶ τοὺς ὀδυρμοὺς καὶ διὰ τοῦτο τῶν δεήσεων ὑμῶν ἐπακούσαντι. Ἦτε γὰρ »ὡς πρόβατα ἐρριμμένα καὶ ἐσκυλμένα μὴ ἔχοντα ποιμένα«. Διὰ τοῦτο ἐπεσκέψατο ὑμᾶς ὁ ἀληθινὸς ποιμὴν οὐρανόθεν, ὁ τῶν ἰδίων προβάτων κηδόμενος, ἀποδοὺς ὑμῖν ὃν ἐποθεῖτε. Ἰδοὺ γὰρ καὶ ἡμεῖς πάντα ὑπὲρ τῆς ἐκκλησιαστικῆς εἰρήνης πράττοντες καὶ τῇ ὑμετέρᾳ συμπνέοντες ἀγάπῃ προλαβόντες αὐτὸν ἠσπασάμεθα· καὶ κοινωνήσαντες δι´ αὐτοῦ ὑμῖν ταύτας τὰς προσρήσεις διαπεμπόμεθα καὶ τὰς εὐχαριστηρίους ὑμῶν εὐχάς, ἵν´ εἰδῆτε τῷ συνδέσμῳ τῆς ἀγάπης πρὸς αὐτὸν καὶ ἡμᾶς ἡνῶσθαι. Ὀφείλετε δὲ καὶ ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας τῶν θεοφιλεστάτων βασιλέων εὔχεσθαι, οἵτινες καὶ αὐτοὶ γνόντες τὸν πόθον ὑμῶν τὸν περὶ αὐτὸν καὶ τὴν αὐτοῦ καθαρότητα ἀποκαταστῆσαι ὑμῖν αὐτὸν μετὰ πάσης τιμῆς κατηξίωσαν. Ὑπτίαις οὖν ὑποδεξάμενοι αὐτὸν χερσὶ καὶ τὰς ὀφειλομένας ὑπὲρ αὐτοῦ εὐχαριστηρίους εὐχὰς ἀναπέμψαι τῷ ταῦτα ὑμῖν χαρισαμένῳ θεῷ σπουδάσατε, ὑπὲρ τοῦ διὰ παντὸς ὑμᾶς χαίρειν σὺν θεῷ καὶ δοξάζειν τὸν κύριον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, δι´ οὗ τῷ πατρὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.»
 

CHAPITRE XXI.

Lettre de l'Empereur Constance en faveur d'Athanase.

L'Empereur Constance en renvoyant Athanase en Egypte, écrivit en sa faveur aux Evêques de cette Province. Il écrivit aussi au peuple d'Alexandrie, pour leur rendre témoignage de la vertu de leur Evêque, et pour les exhorter à servir, et à prier Dieu sous sa conduite. Il ajouta que si quelques personnes mal intentionnées excitaient des troubles, elles seraient châtiées selon la rigueur de lois. Il déclara outre cela, que son intention était que tout ce qu'il avait ordonné par le passé, tant contre Athanase, que contre ceux de sa communion, fût rayé des registres publics, et que ses ecclésiastiques jouissent comme auparavant des immunités ordinaires ; et en fit avertir les gouverneurs d'Egypte, et de Libye. La première chose que fit Athanase, quand il fut de retour en Egypte. Ce fut de déposer les Prêtres qu'il reconnut être favorables à la doctrine d'Arius, et de donner la conduite de l'Eglise à des Orthodoxes, auxquels il recommandait, surtout, de demeurer soumis aux décrets du Concile de Nicée. On dit qu'il fit la même chose à d'autres Eglises qui ne dépendaient point de lui, quand il y trouva des Prêtres Ariens. Il est certain qu'il fut depuis accusé par ses ennemis d'avoir fait des ordinations dans des villes, où il n'avait point de droit. Mais ayant alors obtenu son rétablissement malgré le 188 crédit de ses ennemis, et étant même entré dans les bonnes grâces de l'Empereur Constance, il fut plus confédéré que jamais. Plusieurs Evêques se réconcilièrent avec lui, et l'admirent à leur communion, et entre autres ceux de Palestine qui le reçurent très civilement, et qui s'étant assemblés dans la ville de Jérusalem, écrivirent en sa faveur la lettre qui suit.

CHAPITRE XXII.

Lettre du Concile de Jérusalem en faveur d'Athanase.

Le saint Concile assemblé dans Jérusalem aux Prêtres, aux Diacres, et aux fidèles d'Egypte, de Libye, et d'Alexandrie, notres très chers frères ; Salut à notre Seigneur.

Nous ne saurions jamais, mes très chers frères, rendre à Dieu, l'auteur, et le conservateur de toutes les créatures, d'assez grandes actions de grâces pour les merveilles qu'il a faites en tout temps, et principalement pour celles qu'il vient de faire dans votre Eglise en vous rendant Athanase, votre Pasteur, notre Seigneur, et notre Compagnon dans le saint Ministère. Qui avait jamais osé espérer cet avantage que vous possédez ? Dieu a eu pitié de vôtre Eglise. Il a exaucé vos prières. Il a regardé vos pleurs, et vos soupirs.  Vous étiez comme des brebis errantes, et dispersées qui n'ont point de Pasteur. Le véritable Pasteur qui a soin de son troupeau vous a regardé du haut du Ciel, et vous a donné celui que vous désiriez. Pour nous qui ne respirons 189 que la paix de l'Eglise. et qui conspirons parfaitement avec vous pour l'entretenir nous l'avons reçu de tout notre cœur, et l'avons prié de se charger de cette lettre, par laquelle nous vous témoignons la joie que nous avons de son rétablissement, afin que vous reconnaissiez et que nous sommes unis de communion avec lui. Il est juste que vous fassiez des prières pour la prospérité des très pieux Empereurs, qui ayant reconnu son innocence, et le désir que vous aviez de le revoir, vous l'ont renvoyé d'une manière qui lui est fort honorable. Recevez-le donc, avec joie, et rendez en grâces à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, par qui gloire soit au Père dans tous les siècles.

XXIII.

Καὶ τὰ μὲν ὧδε ἔγραψεν ἡ ἐκ Παλαιστίνης σύνοδος. Μέγιστον δὲ ἐπὶ τούτοις Ἀθανασίῳ συνεκύρησε περιφανῶς ἐλέγχον ἀδίκως αὐτοῦ καταδικάσαι τοὺς ἐν Τύρῳ συνεληλυθότας. Οὐάλης γὰρ καὶ Οὐρσάκιος, οἳ σὺν τοῖς ἀμφὶ Θεόγνιον, ὡς πρόσθεν εἴρηται, εἰς τὸν Μαρεώτην παρεγένοντο ἐρευνῆσαι, εἰ κατὰ τὴν Ἰσχυρίωνος γραφὴν ποτήριον ἱερὸν συνέτριψε, μεταμεληθέντες τάδε ἔγραψαν Ἰουλίῳ τῷ Ῥωμαίων ἐπισκόπῳ·
 

«Κυρίῳ μακαριωτάτῳ πάπᾳ Ἰουλίῳ Οὐρσάκιος καὶ Οὐάλης.

Ἐπειδὴ συνέστηκεν ἡμᾶς πρὸ τούτου πολλά τε καὶ δεινὰ περὶ Ἀθανασίου τοῦ ἐπισκόπου διὰ γραμμάτων ἡμῶν ὑποβεβληκέναι, γράμμασί 〈τε〉 τῆς σῆς χρηστότητος μεθοδευθέντες τοῦ πράγματος χάριν περὶ οὗ ἐδηλώσαμεν οὐκ ἠδυνήθημεν λόγον ἀποδοῦναι, ὁμολογοῦμεν παρὰ τῇ σῇ χρηστότητι παρόντων τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν πάντων τῶν πρεσβυτέρων, ὅτι πάντα τὰ πρὸ τούτου ἐλθόντα εἰς τὰς ἀκοὰς ἡμῶν περὶ τοῦ ὀνόματος τοῦ προειρημένου Ἀθανασίου ψευδῆ καὶ πλαστά ἐστι, πάσῃ τε δυνάμει ἀλλότρια αὐτοῦ τυγχάνει· διά τοι τοῦτο ἡδέως ἀντιποιούμεθα τῆς κοινωνίας τοῦ προειρημένου Ἀθανασίου, μάλιστα ὅτι ἡ θεοσέβειά σου κατὰ τὴν ἔμφυτον αὐτῆς καλοκἀγαθίαν τῇ πλάνῃ ἡμῶν συγγνώμην κατηξίωσε δοῦναι. Ὁμολογοῦμεν καὶ τοῦτο, ὅτι ἐάν ποτε ἡμᾶς οἱ ἀνατολικοὶ θελήσωσιν ἢ καὶ αὐτὸς Ἀθανάσιος κακοτρόπως περὶ τούτου εἰς κρίσιν καλέσαι, μὴ ἀπέρχεσθαι παρὰ γνώμην τῆς σῆς διαθέσεως. Τὸν δὲ αἱρετικὸν Ἄρειον καὶ τοὺς ὑπερασπίζοντας αὐτοῦ τοὺς λέγοντας »ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν ὁ υἱὸς« καὶ ὅτι ἐκ τοῦ μὴ ὄντος Χριστός ἐστι, καὶ τοὺς ἀρνουμένους τὸν Χριστὸν θεὸν εἶναι καὶ υἱὸν θεοῦ πρὸ αἰώνων, καθὼς καὶ ἐν τῷ προτέρῳ λιβέλλῳ ἑαυτῶν ἐν τῇ Μεδιολάνων ἐπιδεδώκαμεν, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ ἀναθεματίζομεν· ταῦτα δὲ τῇ χειρὶ ἑαυτῶν γράψαντες ὁμολογοῦμεν πάλιν ὅτι τὴν Ἀρειανικὴν αἵρεσιν, καθὰ προείπομεν, καὶ τοὺς ταύτης αὐθέντας κατεκρίναμεν εἰς τὸν αἰῶνα. Ἐγὼ Οὐρσάκιος τῇ ὁμολογίᾳ μου ταύτῃ παρὼν ὑπέγραψα. Ὡσαύτως δὲ καὶ Οὐάλης.»

Καὶ ἃ μὲν πρὸς Ἰούλιον ὡμολόγησαν, ταῦτά ἐστιν. Ἃ δὲ καὶ πρὸς Ἀθανάσιον ἔγραψαν, ἀναγκαίως παραθήσομαι· ἔχει δὲ ὧδε·

XXIV.

«Κυρίῳ ἀδελφῷ Ἀθανασίῳ ἐπισκόπῳ Οὐρσάκιος καὶ Οὐάλης ἐπίσκοποι.

Ἀφορμὴν εὑρόντες διὰ τοῦ ἀδελφοῦ καὶ συμπρεσβυτέρου ἡμῶν Μουσαίου ἐρχομένου πρὸς τὴν σὴν ἀγάπην, ἀδελφὲ ἀγαπητέ, διὰ τούτου σε καὶ πάνυ προσαγορεύομεν ἀπὸ τῆς Ἀκυλίας καὶ εὐχόμεθά σε ὑγιαίνοντα τὰ γράμματα τὰ ἡμέτερα ἀναγνῶναι. Δώσεις γὰρ ἡμῖν θαρρεῖν, ἐὰν καὶ σὺ ἐν τῷ γράφειν ἀποδῷς ἡμῖν τὴν ἀμοιβήν. Γίνωσκε γὰρ ἡμᾶς εἰρήνην ἔχειν μετὰ σοῦ καὶ κοινωνίαν ἐκκλησιαστικήν. Καὶ τούτων γνώρισμα ἡ διὰ τούτων τῶν γραμμάτων προσηγορία

Ἀθανάσιος μὲν οὖν οὕτως ἐκ τῆς πρὸς δύσιν ἀρχομένης ἐπανῆλθεν εἰς Αἴγυπτον. Καὶ Παῦλος δὲ καὶ Μάρκελλος, Ἀσκληπᾶς τε καὶ Λούκιος τοὺς ἰδίους ἀπέλαβον θρόνους· καὶ γὰρ δὴ τούτοις γράμματα βασιλέως ἐπέτρεπε τὴν ἐπάνοδον. Καὶ ἐν μὲν τῇ Κωνσταντινουπόλει Παύλου εἰσελθόντος ὑπεχώρησε Μακεδόνιος καὶ καθ´ ἑαυτὸν ἐκκλησίαζεν. Ἐν Ἀγκύρᾳ δὲ μέγιστος συνέβη θόρυβος ἀφαιρουμένου Βασιλείου τῆς ἐνθάδε ἐκκλησίας, ἡνίκα Μάρκελλος εἰσῄει. Τοῖς δὲ ἄλλοις οὐ χαλεπὴ ἡ εἴσοδος ἐγένετο.

CHAPITRE XXIII.

Innocence d'Athanase reconnue par Valens et par Ursace.

Athanase eut bientôt après la satisfaction de voir que l'injustice avec laquelle il avait été condamné dans le Concile de Tyr, fût publiée par ceux mêmes qui lui avaient été autrefois les plus contraires. Valens et Ursace qui avaient été commis avec Théognis, et quelques autres pour aller informer dans la Maréote touchant le Calice qu'lschyrion l'accusait d'avoir brisé, écrivirent à Jules une rétractation contenue dans la lettre qui suit:

190 Ursace et Valens, au très heureux. Seigneur, le- Pape Jules ; Salut :

Comme les lettres que nous avons eu l'honneur de vous écrire par le passé, vous ont donné de fort mauvaises impressions d'Athanase et que nous n'avons point satisfait à ce que vous avez désiré de nous par les vôtres, nous avouons en présence de tous les Prêtres, nos chers frères qui sont ici, que tout ce qui vous a été dit, jusques à ce jour au désavantage d'Athanase, est faux, et supposé. C'est pourquoi, nous entrons avec joie dans sa communion, depuis surtout que vous avez eu la bonté de nous pardonner notre faute. Nous vous déclarons de plus, que si les Evêques d'Orient ou Athanase même, nous appelaient à mauvais dessein en jugement, nous n'y comparaîtrions point sans vôtre consentement. Nous condamnons l'hérétique Arius comme nous avons déjà fait par l'écrit que nous avons présenté à Milan, et ses partisans, qui disent qu'il y a eu un temps, auquel le Fils de Dieu n'était point, qu'il a été fait de rien, et qui nient qu'il ait été avant les siècles. Nous condamnons encore une fois l'Arianisme, et ses auteurs. Moi Ursace, ai signé cette profession, et Valens de même.

Voila ce qu'ils écrivirent à Jules. II faut voir ce qu'ils écrivirent à Athanase. Le voici.

191 CHAPITRE XXIV.

Lettre d'Ursace, et de Valens à Athanase.

Ursace, et Valens Evêques, au Seigneur Athanase notre frère.

Ayant trouvé l'occasion de Musée notre frère, et notre compagnon dans l'honneur du Sacerdoce, qui allait vous trouver, notre très cher frère, nous vous saluons de tout notre cœur, et souhaitons que vous receviez en santé notre lettre. Si vous nous honorez d'une réponse, vous nous donnerez la liberté de vous écrire plus souvent. Sachez que nous entretenons avec vous la paix, et la communion de l'Eglise.

Athanase étant retourné de la sorte d'Occident en Egypte, Paul, Marcel, Asclépas, et Lucius qui avaient aussi reçu de l'Empereur permission de retourner à leurs Eglises, s'y rétablirent. Des que Paul fut rentré dans Constantinople, Macédonius se cacha., et ne fit que des assemblées particulières. Il y eut un fort grand tumulte à Ancyre, lorsque Marcel reprit possession de son Siège, et que Basile en fut chassé. Les autres Evêques rentrèrent dans leurs Églises avec moins de peine.