Sozomène

SOZOMENE

 

HISTOIRE DE L'EGLISE

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

LIVRE II : I à XV - XVI-FIN

 

 

 

94 HISTOIRE DE L'EGLISE

Ecrite par

SOZOMENE.

 

HISTOIRE DE L'ÉGLISE

 

Ecrite par Sozomène.

 

LIVRE SECOND.

 

 

I.

Τὰ μὲν δὴ κατὰ Νίκαιαν μέχρι τούτου τέλος ἔσχε, καὶ τῶν ἱερέων ἕκαστος οἴκαδε ἐπανῆλθον. ὁ δὲ βασιλεὺς ὑπερφυῶς ἔχαιρε συμφωνοῦσαν ὁρῶν περὶ τὸ δόγμα τὴν καθόλου ἐκκλησίαν· χαριστήριά τε ἀνατιθεὶς τῷ θεῷ ὑπὲρ τῆς ὁμονοίας τῶν ἐπισκόπων, ὑπέρ τε αὐτοῦ καὶ παίδων καὶ τῆς βασιλείας, ᾠήθη δεῖν οἶκον εὐκτήριον τῷ θεῷ κατασκευάσαι ἐν Ἱεροσολύμοις ἀμφὶ τὸν καλούμενον Κρανίου τόπον. περὶ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον καὶ Ἑλένη ἡ αὐτοῦ μήτηρ ἧκεν εἰς Ἱεροσόλυμα εὔξασθαί τε καὶ τοὺς ἐνθάδε ἱεροὺς ἱστορῆσαι τόπους. εὐλαβῶς δὲ περὶ τὸ δόγμα τῶν Χριστιανῶν διακειμένη περὶ πολλοῦ ἐποιεῖτο τοῦ σεβασμίου σταυροῦ τὸ ξύλον ἐξευρεῖν. ἦν δὲ οὔτε τούτου οὔτε τοῦ θεσπεσίου τάφου ἡ εὕρεσις ῥᾳδία. οἱ γὰρ πάλαι τὴν ἐκκλησίαν διώξαντες Ἕλληνες ἔτι φύεσθαι ἀρχομένην τὴν θρησκείαν πάσῃ μηχανῇ σπουδάσαντες ἐκτεμεῖν ὑπὸ πολλῷ χώματι τὸν τῇδε τόπον κατέκρυψαν καὶ εἰς ὕψος ἤγειραν βαθύτερον ὑπάρχοντα, ὡς καὶ νῦν φαίνεται. περιλαβόντες δὲ πέριξ πάντα τὸν τῆς ἀναστάσεως χῶρον καὶ τοῦ Κρανίου, διεκόσμησαν καὶ λίθῳ τὴν ἐπιφάνειαν κατέστρωσαν· καὶ Ἀφροδίτης ναὸν κατεσκεύασαν καὶ ζῴδιον ἱδρύσαντο, ὥστε τοὺς αὐτόθι τὸν Χριστὸν προσκυνοῦντας δόξαι τὴν Ἀφροδίτην σέβειν, καὶ τῷ χρόνῳ εἰς λήθην ἐλθεῖν τὴν ἀληθῆ αἰτίαν τοῦ περὶ τὸν τόπον σεβάσματος, ἅτε μήτε τῶν Χριστιανῶν ἀδεῶς εἰς τοῦτον φοιτᾶν ἢ ἑτέροις καταμηνύειν τολμώντων καὶ τοὐναντίον πιστουμένου τοῦ Ἑλληνικοῦ ναοῦ καὶ τοῦ ἀγάλματος. Ἐγένετό γε μὴν δῆλος ὁ τόπος καὶ ἐφωράθη ἡ σπουδασθεῖσα περὶ αὐτὸν πλάνη, ὡς μέν τινες λέγουσιν, ἀνδρὸς Ἑβραίου τῶν ἀνὰ τὴν ἑῴαν οἰκούντων ἐκ πατρῴας γραφῆς καταμηνύσαντος, ὡς δὲ ἀληθέστερον ἐννοεῖν ἔστι, τοῦ θεοῦ ἐπιδείξαντος διὰ σημείων καὶ ὀνειράτων. οὐ γὰρ οἶμαι τὰ θεῖα δεῖσθαι τῆς παρ´ ἀνθρώπων μηνύσεως, ἡνίκα ἂν δῆλα αὐτὰ τῷ θεῷ δοκῇ γενέσθαι. τηνικαῦτα γοῦν κατὰ πρόσταξιν τοῦ βασιλέως τοῦ τῇδε χώρου καθαρθέντος εἰς βάθος, ἐν μέρει τὸ τῆς ἀναστάσεως ἀνεφάνη ἄντρον, ἑτέρωθι δὲ περὶ τὸν αὐτὸν τόπον τρεῖς ηὑρέθησαν σταυροί, καὶ χωρὶς ἄλλο ξύλον ἐν τάξει λευκώματος ῥήμασι καὶ γράμμασιν Ἑβραϊκοῖς Ἑλληνικοῖς τε καὶ Ῥωμαϊκοῖς τάδε δηλοῦν· Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων. καὶ ταῦτα μέν, ὡς ἡ ἱερὰ βίβλος τῶν εὐαγγελίων ἱστορεῖ, οὕτω συνέβη προγραφῆναι ὑπὲρ κεφαλῆς τοῦ Χριστοῦ, Πιλάτου τοῦτο προστάξαντος τοῦ τὴν Ἰουδαίαν ἐπιτροπεύοντος. ἐργώδης δὲ ἔτι ἐτύγχανεν ἡ τοῦ θείου σταυροῦ διάκρισις, εἰ καὶ εὑρέθη, διερρυηκότος αὐτοῦ τοῦ γράμματος καὶ διερριμμένου, ἅμα δὲ καὶ τῶν τριῶν σταυρῶν χύδην διεσπαρμένων, ὥς γε εἰκὸς ἐν τῇ καθαιρέσει τῶν σταυρωθέντων σωμάτων συγχυθείσης τῆς τάξεως. ἐπεὶ γὰρ οἱ στρατιῶται νεκρὸν ἐν τῷ ξύλῳ εὑρήκασι, καθελόντες αὐτὸν πρῶτον ἀπέδοντο εἰς ταφὴν κατὰ τὴν ἱστορίαν· μετὰ δὲ ταῦτα τῶν ἑκατέρωθεν λῃστῶν ταχύναντες τὸν θάνατον, τὰ σκέλη κατέαξαν καὶ τὰ ξύλα ὅπῃ ἐπέτυχεν ἄλλο ἄλλῃ διέρριψαν. τί γὰρ καὶ ἐπιμελὲς ἦν αὐτοῖς ἐν τῇ προτέρᾳ τάξει ταῦτα ἐᾶν, ἑκάστου φθάσαι τὴν ἑσπέραν σπουδάζοντος καὶ ἀνδρῶν βίᾳ τετελευτηκότων περὶ σταυροὺς ἐνδιατρίβειν οὐκ ἀγαθὸν ἡγουμένου. ταύτῃ οὖν ἀδήλου ἔτι τυγχάνοντος τοῦ θεσπεσίου ξύλου καὶ θειοτέρας ἢ κατὰ ἄνθρωπον δεομένου μηνύσεως, τοιόνδε τι συνέβη. γυνή τις ἦν τῶν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐπισήμων, χαλεπωτάτῃ καὶ ἀνιάτῳ νόσῳ κάμνουσα. πρὸς ταύτην κειμένην ἦλθε Μακάριος ὁ τῆς αὐτόθι ἐκκλησίας ἐπίσκοπος, παραλαβὼν τὴν τοῦ βασιλέως μητέρα καὶ τοὺς ἀμφ´ αὐτόν. εὐξάμενός τε πρότερον καὶ σύμβολον τάξας τοῖς ὁρῶσιν ἐκεῖνον εἶναι τὸν θεῖον σταυρόν, ὃς ἐπιτεθεὶς ἀπαλλάξει τῆς νόσου τὴν γυναῖκα, φέρων ἕκαστον αὐτῇ τῶν ξύλων προσήγαγεν. ἀλλὰ τῶν μὲν δύο ἐπιτεθέντων οὐδὲν ὅτι μὴ λῆρος καὶ γέλως ἔδοξεν εἶναι τὸ γινόμενον, θανάτου ἐν θύραις ὄντος τοῦ γυναίου. ἐπεὶ δὲ τὸ τρίτον ξύλον ὁμοίως προσήνεγκεν, ἐξαπίνης ἀνέβλεψε καὶ τὰς δυνάμεις ἀθροίσασα παραχρῆμα τῆς στρωμνῆς ὑγιὴς ἀπεπήδησε. λέγεται δὲ καὶ νεκρὸν τῷ ἴσῳ τρόπῳ ἀναβιῶναι. τοῦ δὲ εὑρεθέντος θεσπεσίου ξύλου τὸ μὲν πλεῖστον ἐν ἀργυρᾷ θήκῃ μένον ἔτι καὶ νῦν ἐν Ἱεροσολύμοις φυλάττεται, μέρος δὲ ἡ βασιλὶς πρὸς Κωνσταντῖνον τὸν παῖδα διεκόμισεν, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοὺς ἥλους οἷς τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ διαπεπερόνητο. ἐκ τούτων δὲ ἱστοροῦσι τὸν βασιλέα περικεφαλαίαν κατασκευάσαι καὶ χαλινὸν ἵππειον κατὰ τὴν Ζαχαρίου προφητείαν, ᾧ δὴ προείρητο, ὡς ἐπὶ τοῦ παρόντος καιροῦ «ἔσται τὸ ἐπὶ τὸν χαλινὸν τοῦ ἵππου ἅγιον τῷ κυρίῳ παντοκράτορι». ὧδε γὰρ αὐταῖς λέξεσιν ὁ προφήτης φησί. ταῦτα πάλαι μὲν ἔγνωστο καὶ προείρητο τοῖς ἱεροῖς προφήταις, εἰς ὕστερον δὲ διὰ θαυμασίων ἐβεβαιοῦτο τῶν ἔργων, ὅτε ἐν καιρῷ δοκοῦν εἶναι τῷ θεῷ κατεφαίνετο. καὶ θαυμαστὸν οὔπω τοσοῦτον, ὅπου γε καὶ πρὸς αὐτῶν τῶν Ἑλλήνων συνωμολόγηται Σιβύλλης εἶναι τοῦτο·

ὦ ξύλον μακαριστὸν ἐφ´ οὗ θεὸς ἐξετανύσθη.

τοῦτο γὰρ καὶ σπουδάζων τις ἐναντίος εἶναι οὐκ ἂν ἀρνηθείη. προὐσήμαινεν οὖν τὸ τοῦ σταυροῦ ξύλον καὶ τὸ περὶ αὐτοῦ σέβας. τάδε μὲν ἡμῖν, ὡς παρειλήφαμεν, ἱστόρηται ἀνδρῶν τε ἀκριβῶς ἐπισταμένων ἀκούσασιν, εἰς οὓς ἐκ διαδοχῆς πατέρων εἰς παῖδας τὸ μανθάνειν παρεγένετο, καὶ ὅσοι γε αὐτὰ δὴ ταῦτα συγγράψαντες, ὡς δυνάμεως εἶχον, τοῖς ἔπειτα καταλελοίπασιν.  

CHAPITRE PREMIER.

De l'invention de la Croix, et des Clous du Sauveur.

Le Concile de Nicée ayant été terminé de la sorte que je viens de dire, les Evêques partirent pour retourner en leurs Eglises. Constantin fut ravi de joie de les voir réunis dans le même sentiment. et pour en témoigner à Dieu sa reconnaissance, il fit bâtir une Eglise à Jérusalem à l'endroit nommé le Calvaire. Hélène sa mère alla à sa même ville au même temps, à dessein d'y faire les prières, et d'y visiter les saints lieux. Le zèle donc elle brûlait pour la Religion lui faisait souhaiter sur toutes choses de trouver la Croix adorable du Sauveur. Mais il n'était pas aisé de la trouver, non plus que son tombeau, parce que les Païens pour étouffer la Religion Chrétienne dans sa naissance, avaient rempli de terre le lieu de la Résurrection, 79 et du Calvaire, l'avaient fermé d'une muraille, et y avaient élevé un Temple en l'honneur de Vénus. Ils se persuadèrent que quand les Chrétiens voudraient aller au lieu dont je parle, on croirait  qu'ils y adoreraient Vénus, et que le temps effaçant la mémoire du premier objet de leur culte, ne laisserait que l'erreur du second, sans que nous eussions aucun moyen de désabuser les peuples. La tromperie fut néanmoins découverte, et ce lieu que les ennemis de l'Église cachaient avec tant de soin fut montré par un Juif qui avoir gardé des .mémoires de ses pères, où il en était parlé, ou plutôt il fut révèle durant le sommeil, ou autrement à des personnes de piété. Car quand il plaît à Dieu de rendre quelque chose manifeste, il n'a pas besoin du ministère des hommes. Après que l''on eut fouillé par le commandement de l'Empereur, on trouva d'un côté le tombeau, d'où le Sauveur était ressuscité, et de l'autre, trois Crois, un écriteau sur lequel ces paroles étaient écrites en Hébreu, en Grec et en Latin : Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Cet écriteau avait été fait, et mis au dessus de la tète. du Sauveur par le commandement de Pilate, comme il est rapporté dans l'Evangile. Après tout cela, il était très difficile de reconnaître sa vraie Croix, parce que l'écriteau en était arraché, et qu'elles avaient été jetées confusément par les soldats lorsqu'ils en avaient détache les corps. L'Histoire fait foi qu'ils trouvèrent le Sauveur mort sur la Croix, et que l'en ayant ôté, ils se donnèrent pour l'ensevelir. Quant aux deux voleurs, ils leur cassèrent les cuisses pour avancer leur mort, et jetèrent leurs croix au hasard. Car comme il était tard, et qu'ils se hâtaient de se retirer, il n'y a point d'apparence qu'ils aient pris la peine de les ranger dans l'ordre, où elles avaient été placées pour l'exécution. Il fallait donc que la Divine puissance fit pa- 80 raître quelque signe, auquel on reconnût la Croix du Sauveur, et voici celui qu'elle eut agréable de donner.. Il y avait dans Jérusalem une Dame de qualité fort malade, que Macaire Évêque de cette ville-là alla trouver avec Hélène, mère de l'Empereur, et après avoir fait ses prières, il déclara à l'assemblée que la Croix par laquelle cette Dame serait guérie, serait reconnue pour la vraie. Lui ayant donc fait toucher les trois croix, les deux premières ne lui apportèrent aucun soulagement et la troisième la guérit si parfaitement, qu'aussitôt qu'elle l'eut touchée, elle ouvrit les yeux, reprit les forces, et se leva. On dit qu'un mort fut ressuscité de la même sorte. La plus grande partie de cette Croix se conserve encore aujourd'hui à Jérusalem dans une chasse d'argent. L'autre partie fut envoyée avec les trois Clous par l'Impératrice Hélène, à Constantin son fils. On dit qu'il en fit faire un casque, et un mors, comme pour accomplir cette Prophétie de Zacharie, ce qui est sur le mors au cheval sera consacré au Seigneur Tout-puissant. Il n'y a pas grand sujet de s'étonner de cette Prophétie, puisque les Païens demeurent d'accord que la Sibylle avait fait une pareille Prédiction en ces termes.

Que l'Arbre fut heureux, sur lequel Dieu fut attaché !

J'ai rapporté toutes ces choses comme je les ai apprises de ceux qui en étaient bien informés, et qui les avaient reçues comme par tradition, ou qui les avaient écrites pour les faire passer à d'autres.

II.

Ἀμφὶ δὲ τοῦτον τὸν χῶρον προθέμενος ὁ βασιλεὺς ναὸν ἐγεῖραι τῷ θεῷ προσέταξε τοῖς τῇδε ἄρχουσι προνοεῖν ὡς ἂν μάλιστα μεγαλοφυὲς καὶ πολυτελὲς ἀποδειχθείη τὸ ἔργον. ἐν μέρει δὲ καὶ Ἑλένη ἡ αὐτοῦ μήτηρ δύο ναοὺς ᾠκοδόμησε, τὸν μὲν ἐν Βηθλεὲμ ἀμφὶ τὸ τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ σπήλαιον, τὸν δὲ πρὸς ταῖς ἀκρωρείαις τοῦ ὄρους τῶν Ἐλαιῶν, ὅθεν ἐπὶ τὸν οὐρανὸν ἀνελήφθη.

Ταύτης δὲ πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα δείκνυσι τὴν εὐσέβειαν καὶ εὐλάβειαν, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ τόδε. λέγεται γὰρ αὐτὴν τότε ἐν Ἱεροσολύμοις διατρίβουσαν συγκαλέσαι πρὸς ἑστίασιν τὰς ἱερὰς παρθένους καὶ ὑπηρέτιν γενέσθαι περὶ τὸ δεῖπνον, παρατιθεῖσαν τὰ ὄψα καὶ ὕδωρ ταῖς χερσὶν ἐπιχέουσαν καὶ τἆλλα ποιοῦσαν, ἃ θέμις διακονεῖσθαι τοὺς τῶν δαιτυμόνων θεράποντας. τηνικαῦτα δὲ τὰς πόλεις τῆς ἕω περιιοῦσα τὰς μὲν κατὰ πόλιν ἐκκλησίας ἀναθήμασι τοῖς προσήκουσιν ἐτίμησε, πολλοὺς δὲ οὐσιῶν ἐκπεπτωκότας πλουσίους ἐποίησε, πενομένοις δὲ τὰ ἐπιτήδεια ἀφθόνως διένειμε, τοὺς δὲ χρονίων δεσμῶν καὶ ὑπερορίας φυγῆς καὶ μετάλλων ἠλευθέρωσε. καί μοι δοκεῖ τούτων ἀξίας ἀπειληφέναι τὰς ἀμοιβάς· τὴν μὲν γὰρ ἐνταῦθα βιοτήν, ὡς οὐ πλέον ἐνεδέχετο, λαμπρῶς καὶ λίαν ἐπισήμως διήνυσε· Σεβαστή τε ἀνεκηρύχθη, καὶ εἰκόνι ἰδίᾳ χρυσοῦν νόμισμα κατεσήμανε, καὶ βασιλικῶν θησαυρῶν ἐξουσίαν παρὰ τοῦ παιδὸς λαβοῦσα κατὰ γνώμην ἐχρῆτο. ἐπεὶ δὲ ἔδει τὸν τῇδε καταλιπεῖν βίον, εὐκλεῶς ἐτελεύτησεν, ἔτη μὲν ἀμφὶ τὰ ὀγδοήκοντα γεγονυῖα, τὸν δὲ παῖδα καταλιποῦσα ἅμα Καίσαρσιν αὐτῆς ἐκγόνοις πάσης τῆς Ῥωμαίων οἰκουμένης ἡγούμενον. εἰ δέ τίς ἐστι καὶ τούτων ὄνησις, οὐδὲ τελευτήσασαν ἡ λήθη ἐκάλυψεν· ἔχει δὲ αὐτῆς διηνεκοῦς μνήμης ἐνέχυρον ὁ μέλλων αἰὼν τὴν ἐπὶ Βιθυνίας πόλιν καὶ ἑτέραν παρὰ Παλαιστίνοις, ἀπ´ αὐτῆς λαβούσας τὴν προσηγορίαν. ταῦτα μὲν ἡμῖν ὧδε περὶ Ἑλένης εἰρήσθω.  

CHAPITRE II.

Piété d'Hélène mère de Constantin.

L'Empereur Constantin ayant résolu, comme je viens de dire, de faire bâtir une Eglise à Jérusalem, donna charge aux Gouverneurs d'avoir soin qu'elle fût la plus magnifique, et la plus superbe qu'il serait possible. Hélène sa mère en fit bâtir deux, une à Bethléem lieu de la naissance du Sauveur, et l'autre sur la montagne des Oliviers, d'où il monta au ciel.

Entre les preuves qu'elle donna d'une singulière piété, on dit qu'elle fit un festin à un très grand nombre de saintes filles de la ville de Jérusalem, qu'elle leur donna â laver, et les servit à table. En visitant les villes d'Orient, elle fit des présents aux Eglises, enrichit ceux qui avaient été dépouillés de leurs biens, soulagea les pauvres, rappela les exilés, délivra les prisonniers et ceux qui travaillaient aux métaux. Tant de saintes actions n'ont pas été privées de la récompense qui leur était due. Elle est montée durant cette vie au comble de sa grandeur humaine. Elle a été proclamée Impératrice, Elle a fait battre de la monnaie d'or à son image ; elle a puisé dans le  trésor de Pépame, et en disposé comme elle a voulu. Sa mort n'a pas été moins glorieuse que sa vie ; car en mourant à l'âge de quatre-vingt ans, elle a laissé son fils, et ses petits-fils maîtres du monde. Que si la réputation qui reste après la mort fait une partie de la félicité humaine, son nom ne saurait jamais être effacé de la mémoire des hommes ; puisqu'il y a deux Villes, une en Bithynie ; et l'autre en Palestine, qui conserveront à la postérité.

III.

Ὁ δὲ βασιλεὺς ἀεί τι πονῶν εἰς εὐσέβειαν συνετέλει καὶ πανταχοῦ περικαλλεστάτους ναοὺς ἀνίστη τῷ Χριστῷ, διαφερόντως δὲ ἐν ταῖς μητροπόλεσιν, ὡς ἐπὶ τῆς Νικομηδέων τῆς Βιθυνῶν καὶ Ἀντιοχείας τῆς παρὰ τὸν Ὀρόντην ποταμὸν καὶ ἐπὶ τῆς Βυζαντίων πόλεως, ἣν ἴσα Ῥώμῃ κρατεῖν καὶ κοινωνεῖν αὐτῇ τῆς ἀρχῆς κατεστήσατο. ἐπεὶ γὰρ κατὰ γνώμην αὐτῷ πάντα προὐχώρει, κατώρθωτο δὲ καὶ τὰ πρὸς τοὺς ἀλλοφύλους πολέμοις καὶ σπονδαῖς, ἔγνωκεν οἰκίσαι πόλιν ὁμώνυμον ἑαυτῷ καὶ τῇ Ῥώμῃ ὁμότιμον. καταλαβὼν δὲ τὸ πρὸ τοῦ Ἰλίου πεδίον παρὰ τὸν Ἑλλήσποντον ὑπὲρ τὸν Αἴαντος τάφον, οὗ δὴ λέγεται τὸν ναύσταθμον καὶ τὰς σκηνὰς ἐσχηκέναι τοὺς ἐπὶ Τροίαν ποτὲ στρατευσαμένους Ἀχαιούς, οἵαν ἐχρῆν καὶ ὅσην τὴν πόλιν διέγραψε· καὶ πύλας κατεσκεύασεν ἐν περιωπῇ, αἳ δὴ νῦν ἔτι ἀπὸ θαλάσσης φαίνονται τοῖς παραπλέουσι. ταῦτα δὲ αὐτῷ πονοῦντι νύκτωρ ἐπιφανεὶς ὁ θεὸς ἔχρησεν ἕτερον ἐπιζητεῖν τόπον. καὶ κινήσας αὐτὸν εἰς τὸ Βυζάντιον τῆς Θρᾴκης πέραν Χαλκηδόνος τῆς Βιθυνῶν, ταύτην αὐτῷ οἰκίζειν ἀπέφηνε πόλιν καὶ τῆς Κωνσταντίνου ἐπωνυμίας ἀξιοῦν. ὁ δὲ τοῖς τοῦ θεοῦ λόγοις πεισθεὶς τὴν πρὶν Βυζάντιον προσαγορευομένην εἰς εὐρυχωρίαν ἐκτείνας μεγίστοις τείχεσι περιέβαλεν. ἐπεὶ δὲ τοὺς αὐτόχθονας οὐχ ἱκανοὺς ἐνόμισεν εἶναι πολίτας τῷ μεγέθει τῆς πόλεως, μεγίστας οἰκίας ἀνὰ τὰς ἀγυιὰς σποράδην οἰκοδομήσας, ἄνδρας ἐν λόγῳ σὺν τοῖς οἰκείοις δεσπότας ποιήσας ἐν ταύταις κατῴκισε, τοὺς μὲν ἐκ τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης, τοὺς δὲ ἐξ ἑτέρων ἐθνῶν μετακαλεσάμενος. φόρους δὲ τάξας, τοὺς μὲν εἰς οἰκοδομὰς καὶ κάλλη τῆς πόλεως, τοὺς δὲ εἰς ἀποτροφὴν τῶν πολιτῶν, ἅπασί τε τοῖς ἄλλοις τὰ περὶ τὴν πόλιν διαθεὶς ἱπποδρόμῳ τε καὶ κρήναις καὶ στοαῖς καὶ λοιποῖς οἰκοδομήμασι φιλοτίμως κοσμήσας, Νέαν Ῥώμην Κωνσταντινούπολιν ὠνόμασε, καὶ βασιλίδα κατέστησε τῶν ὅσοι τὴν Ῥωμαίων ὑπήκοον γῆν οἰκοῦσι πρὸς ἄρκτον καὶ νότον καὶ ἥλιον ἀνίσχοντα καὶ τὰ ἐν μέσῳ πελάγη ἐκ τῶν περὶ τὸν Ἴστρον πόλεων καὶ Ἐπιδάμνου τῶν 〈τε〉 πρὸς τῷ Ἰονίῳ κόλπῳ μέχρι Κυρήνης καὶ τῶν τῇδε Λιβύων παρὰ τὸ Βόρειον καλούμενον. βουλευτήριόν τε μέγα, ἣν σύγκλητον ὀνομάζουσιν, ἕτερον συνεστήσατο, τὰς αὐτὰς τάξας τιμὰς καὶ ἱερομηνίας, ᾗ καὶ Ῥωμαίοις τοῖς πρεσβυτέροις ἔθος. ἐν πᾶσι δὲ δεῖξαι σπουδάσας ἐφάμιλλον τῇ παρὰ Ἰταλοῖς Ῥώμῃ τὴν ὁμώνυμον αὐτῷ πόλιν οὐ διήμαρτεν. εἰς τοσοῦτον γάρ, σὺν θεῷ φάναι, ἐπέδωκεν, ὡς καὶ τοῖς σώμασι καὶ τοῖς χρήμασι μείζονα συνομολογεῖσθαι. τούτου δὲ πρόφασιν ἡγοῦμαι τὸ τοῦ οἰκιστῆρος καὶ τὸ τῆς πόλεως θεοφιλὲς καὶ τῶν οἰκητόρων τὸν περὶ τοὺς ἐνδεεῖς ἔλεον καὶ φιλοτιμίαν. εἰς τοσοῦτον γὰρ τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως ἐπαγωγός ἐστιν, ὡς πολλοὺς μὲν Ἰουδαίους, Ἕλληνας δὲ σχεδὸν ἅπαντας αὐτόθι χριστιανίζειν. ἀρξαμένη δὲ βασιλεύειν, καθ´ ὃν συνέβη χρόνον καὶ τὴν θρησκείαν εἰς πλῆθος ἐπιδιδόναι, οὔτε βωμῶν οὔτε Ἑλληνικῶν ναῶν ἢ θυσιῶν ἐπειράθη, πλὴν ὅσον παρὰ Ἰουλιανοῦ τοῦ βασιλεύσαντος ὕστερον πρὸς ὀλίγον ἐπεχειρήθη καὶ αὐτίκα ??υνελαμβάνετο δὲ καὶ τὸ θεῖον τῇ προθυμίᾳ τοῦ βασιλέως καὶ ταῖς ἐπιφανείαις ἐπιστοῦτο ἁγίους καὶ σωτηρίους εἶναι τοὺς ἀνὰ τὴν πόλιν εὐκτηρίους οἴκους. ἐπισημοτάτην δὲ μάλιστα ξένοις τε καὶ ἀστοῖς ἐξ ἐκείνου γενέσθαι συνωμολόγηται τὴν ἐν ταῖς Ἑστίαις ποτὲ καλουμέναις ἐκκλησίαν. τόπος δὲ οὗτος ὁ νῦν Μιχαήλιον ὀνομαζόμενος ἐν δεξιᾷ καταπλέοντι ἐκ Πόντου εἰς Κωνσταντινούπολιν, διεστὼς αὐτῆς πλωτῆρι μὲν ἀμφὶ τριάκοντα καὶ πέντε στάδια, ἑβδομήκοντα δὲ καὶ πρὸς κύκλῳ περιοδεύοντι τὸν διὰ μέσου πορθμόν. ἔλαχε δὲ τὸ χωρίον τοῦτο τὴν νυνὶ κρατοῦσαν προσηγορίαν, καθότι πεπίστευται ἐνθάδε ἐπιφαίνεσθαι Μιχαὴλ τὸν θεῖον ἀρχάγγελον. τοῦτο δὲ κἀγὼ εὐεργετημένος τὰ μέγιστα ἀληθὲς εἶναι σύμφημι. δεικνύει δὲ τοῦθ´ οὕτως ἔχειν καὶ ἀπὸ πολλῶν ἄλλων ἡ τῶν πραγμάτων πεῖρα· οἱ μὲν γὰρ περιπετείαις δειναῖς ἢ κινδύνοις ἀφύκτοις, οἱ δὲ νόσοις ἢ πάθεσιν ἀγνώστοις περιπεσόντες, εὐξάμενοι ἐνταῦθα τῷ θεῷ ἀπαλλαγὴν εὑρήκασιν τῶν συμφορῶν. ἀλλὰ τὰ μὲν καθ´ ἕκαστον ὅπως συνέβη καὶ τίσι, μακρὸν ἂν εἴη λέγειν· οἷον δὲ Ἀκυλίνῳ ὑπῆρξεν, ἀνδρὶ εἰσέτι νῦν ἡμῖν συνδιατρίβοντι καὶ ἐν τοῖς αὐτοῖς δικαστηρίοις δίκας ἀγορεύοντι, τὰ μὲν παρ´ αὐτοῦ ἀκούσας, τὰ δὲ καὶ θεασάμενος, ἀναγκαίως ἐρῶ. ἐπεὶ γὰρ λάβρος πυρετὸς ὑπὸ ξανθῆς χολῆς κινηθεὶς ἐπέλαβεν αὐτόν, ἐπίλυτόν τι φάρμακον δεδώκασιν αὐτῷ πιεῖν οἱ ἰατροί· καὶ τοῦτο ἐξήμεσεν, ἅμα δὲ τῷ ἐμέτῳ ἐκχυθεῖσα ἡ χολὴ πρὸς ὁμόχροον ἰδέαν ἔβαψε τὴν ἐπιφάνειαν· ἐκ τούτου δὲ πᾶν ὄψον καὶ ποτὸν ἐξήμει. ὡς δὲ ἐπὶ πολλῷ τῷ χρόνῳ τοῦτο ὑπέμενε, μὴ ἠρεμούσης τε ἐν αὐτῷ τῆς τροφῆς ἠπόρει πρὸς τὸ πάθος ἡ τῶν ἰατρῶν τέχνη, ἤδη ἡμιθανὴς ὢν παρεκελεύσατο τοῖς οἰκείοις φέρειν αὐτὸν εἰς τὸν εὐκτήριον οἶκον, ἰσχυρισάμενος ἢ αὐτόθι ἀποθανεῖσθαι ἢ τῆς νόσου ἀπαλλαγήσεσθαι. κειμένῳ δὲ ἐνθάδε νύκτωρ ἐπιφανεῖσα θεία δύναμις προσέταξε τὰ ἐσθιόμενα πόματι βάπτειν τοιούτῳ, ὃ σύνθετον ἐκ μέλιτος καὶ οἴνου καὶ πεπέρεως ἀναμιγνυμένων ἅμα τὴν κατασκευὴν ἔχει. ὃ δὴ τῆς νόσου ἀπήλλαξε τὸν ἄνθρωπον· καίτοι γε τοῖς ἰατροῖς κατὰ λόγον τῆς τέχνης ἐναντίον ἐδόκει παθήμασι ξανθῆς χολῆς πομάτων τὸ θερμότατον. ἐπυθόμην δὲ καὶ Προβιανόν, ἄνδρα τῶν ἐν τοῖς βασιλείοις στρατευσαμένων ἰατρῶν, χαλεπῶς ὑπὸ πάθους ποδῶν ὀδυνώμενον ἐνθάδε τῶν ἀλγηδόνων ἀπαλλαγῆναι καὶ παραδόξου θείας ὄψεως ἀξιωθῆναι. ἑλληνίζοντι γὰρ αὐτῷ τὰ πρῶτα, ἐπεὶ χριστιανίζειν ἤρξατο, τὰ μὲν ἄλλα τοῦ δόγματος ἁμωσγέπως πιθανὰ ἐδόκει, τὸ δὲ τῆς πάντων σωτηρίας αἴτιον γενέσθαι τὸν θεῖον σταυρὸν οὐ προσίετο. ὧδε δὴ ἔχοντι γνώμης θεία προφανεῖσα ὄψις ἔδειξέ τι σταυροῦ σύμβολον τῶν ἀνακειμένων ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ τῆς ἐνθάδε ἐκκλησίας, καὶ διαρρήδην ἀπεφήνατο, ἀφ´ οὗ ἐσταυρώθη ὁ Χριστός, τῶν ὅσα γέγονεν ἐπ´ ὠφελείᾳ κοινῇ τοῦ ἀνθρωπείου γένους ἢ ἰδίᾳ τινῶν, ἄνευ τῆς τοῦ σεβασμίου σταυροῦ δυνάμεως μηδὲν κατορθῶσαι μήτε τοὺς θείους ἀγγέλους μήτε τοὺς εὐσεβεῖς καὶ ἀγαθοὺς ἀνθρώπους. ἀλλὰ ταῦτα μέν, ὅτι μὴ πάντα καταλέγειν καιρός, ἐξ ὧν ἔγνων συμβεβηκέναι ἐν τῷδε τῷ νεῷ εἰπεῖν προήχθην.

CHAPITRE III.

Fondation de Constantinople.

L'Empereur Constantin consacrait tous ses soins à la piété., élevait des Eglises dans  toutes les parties de l'Empire. Il élevait les plus magnifiques dans les grandes villes, comme dans Nicomédie, dans Antioche et dans Byzance.  Il entreprit d'élever cette derrière à une grandeur égale à celle de Rome. Car après être venu à bout de tous ses desseins, et avait heureusement terminé les guerres étrangères, et se résolut de  fonder une Ville qui portât son nom, et qui ne fût pas moins. célèbre que Rome. Il choisit pour cet effet une plaine assise le long de l'Hellespont, où était le tombeau d'Ajax, et où avait été autrefois le camp des Grecs lorsqu'ils assiégèrent Troie. Il y traça le plan d'une ville, et éleva des portes, qui sont vues encore aujourd'hui par ceux qui naviguent sur cette mer. Mais Dieu lui apparut durant la nuit, et lui commanda de choisir un autre lieu. L'ayant ensuite conduit comme par la main à Byzance ville de Thrace au delà de Calcédoine ville de Bithynie, il l'avertit de la rebâtir et de lui donner son nom. Suivant les ordres de Dieu il augmenta l'enceinte de la. Ville de Byzance, y fit bâtir quantité de belles maisons et parce que il n'y avait pas assez d'habitants pour la remplir, il fit aller des plus considérables tant de Rome, que des Provinces.  Il imposa des tributs pour employer aux ornements de la Ville, et à la nourriture du peuple, y fit un Hippodrome, des fontaines, des galeries, l'appela Constantinople, et nouvelle Rome, et l'établit la 83 capitale des villes de l'Empire des côtés de Septentrion, d'Orient, et de Midi, depuis le Danube et la ville de Duras, jusques à celle de Cyrène, et jusques à la Lybie. Il y créa un Sénat égal à celui de Rome, et lui attribua les mêmes honneurs, et les mêmes privilèges que ceux dont jouissent les Romains. Enfin il vint à bout du dessein qu'il avait de l'égaler à l'ancienne Capitale de l'Empire, étant certain qu'elle est, et plus peuplée, et plus riche. Je ne puis attribuer un agrandissement si prompt, et si extraordinaire, qu'à la piété des habitants, et à la libéralité qu'ils ont exercée envers les pauvres, Ils ont un zèle si ardent pour la foi, qu'il n'y a presque plus de Juifs parmi eux ni plus de Païens qu'ils n'aient convertis. La ville de Constantinople ayant. commencé à commander aux nations dans le même temps, que notre Religion commença à se multiplier, et à s'accroître, elle n'a jamais été souillée par les Temples, par les Autels, ni par les Sacrifices des Dieux si ce n'est sous le règne de Julien, qui autorisa l'Idolâtrie pour un peu de temps. Constantin souhaitant avec passion d'honorer cette ville qui portait son nom, éleva un grand nombre de belles Eglises. Dieu témoigna par des marques sensibles combien leur dédicace lui était agréable. La plus célèbre et la plus fréquentée, tant par ceux du Pays. que par les Etrangers, est celle qui est bâtie à l'endroit nommé Hesties. On l'appelle maintenant Michaëlion. Elle est à la droite de ceux qui vont à la ville par le Pont-Euxin ; il n'y a que trente-cinq stades par mer, mais il y en a plus de soixante et dix par terre, quand on côtoie le Golfe. On l'a ainsi nommée, parce que l'on croit que l'Archange saint Michel y est apparu. Je puis rendre témoignage des bienfaits que j'ai reçus par son intercession,et la vérité de ce que j'en assure, sera confirmée par l'expérience de plusieurs personnes, qui ayant eu 84 recours à Dieu dans leurs maladies, et dans leurs disgrâces, ont senti du soulagement. Je serais trop long, si je voulais rapporter en détail ces guérisons miraculeuses. Mais je ne puis omettre celle d'Aquilin célèbre Avocat, avec qui je suis tous les jours au Barreau. Je dirai donc ce que j'en ai vu, et. ce que j'en ai appris de lui-même. Ayant été attaqué d'une fièvre violente qui précédait de l'excès de la bile, il prit une médecine. Mais à peine l'eut-il prise, qu'il la rejeta, et que l'effort qu'il fit en la rejetant, répandit de telle sorte sa bile, que sa peau en demeura toute teinte. Il ne gardait plus depuis cela de nourriture, et les Médecins désespéraient de sa guérison. Etant comme à demi-mort, il commanda à ses domestiques de le porter à l'Eglise, dans l'espérance ou d'y guérir, ou d'y mourir. Quand il y fut, Dieu lui apparut durant la nuit, et lui commanda de prendre un breuvage composé de miel, de vin et de poivre. Et ce breuvage le guérit, bien que les Médecins le jugeassent trop chaud pour une maladie qui procédait de bile. J'ai appris que Probien Médecin de la Cour y fut guéri, par une vision extraordinaire, des douleurs qu'il avait aux pieds. Il s'était fait Chrétien, et approuvait toutes les maximes de notre Religion, excepté qu'il trouvait étrange que les hommes eussent été sauvés par la croix. Comme il avait ce doute dans l'esprit, il eut une vision qui lui montra la croix qui était sur l'autel de cette Eglise, et lui déclara que depuis que la croix avait été consacrée par les souffrances du Sauveur, il ne se faisait plus rien sans elle, par le ministère des Anges, ni des hommes, soit pour le bien commun de l'Eglise, ou pour l'utilité particulière de chaque fidèle. N'ayant pu raconter tous les miracles qui ont été faits dans cette Eglise, j'ai choisi ceux-ci entre les autres.

IV.

Ἀναγκαῖον δὲ διεξελθεῖν καὶ τὰ περὶ τὴν δρῦν τὴν Μαμβρῆ καλου–μένην βεβουλευμένα Κωνσταντίνῳ τῷ βασιλεῖ. τόπος δὲ οὗτος, ὃν νῦν Τερέ–βινθον προσαγορεύουσιν, ἀπὸ δέκα καὶ πέντε σταδίων γείτονα τὴν Χεβρὼνπρὸς μεσημβρίαν ἔχων, Ἱεροσολύμων δὲ διεστὼς ἀμφὶ διακόσια καὶ πεντήκοντα στάδια. οὗ δὴ λόγος ἐστὶν ἀληθὴς ἅμα τοῖς κατὰ Σοδομιτῶν ἀπο–σταλεῖσιν ἀγγέλοις καὶ τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ φανῆναι τῷ Ἀβραὰμ καὶ προειπεῖναὐτῷ τοῦ παιδὸς τὴν γέννησιν. ἐνταῦθα δὲ λαμπρὰν εἰσέτι νῦν ἐτήσιονπανήγυριν ἄγουσιν ὥρᾳ θέρους οἱ ἐπιχώριοι καὶ οἱ προσωτέρω Παλαιστῖνοικαὶ Φοίνικες καὶ Ἀράβιοι· συνίασι δὲ πλεῖστοι καὶ ἐμπορείας ἕνεκα πωλήσοντες καὶ ἀγοράσοντες. πᾶσι δὲ περισπούδαστος ἡ ἑορτή, Ἰουδαίοις μὲνκαθότι πατριάρχην αὐχοῦσι τὸν Ἀβραάμ, Ἕλλησι δὲ διὰ τὴν ἐπιδημίαντῶν ἀγγέλων, τοῖς δ´ αὖ Χριστιανοῖς ὅτι καὶ τότε ἐπεφάνη τῷ εὐσεβεῖἀνδρὶ ὁ χρόνοις ὕστερον ἐπὶ σωτηρίᾳ τοῦ ἀνθρωπείου γένους διὰ τῆς παρθένουφανερῶς ἑαυτὸν ἐπιδείξας. προσφόρως δὲ ταῖς θρησκείαις τιμῶσι τοῦτοντὸν χῶρον, οἱ μὲν εὐχόμενοι τῷ πάντων θεῷ, οἱ δὲ τοὺς ἀγγέλους ἐπικαλού–μενοι καὶ οἶνον σπένδοντες καὶ λίβανον θύοντες ἢ βοῦν ἢ τράγον ἢ πρόβατονἢ ἀλεκτρυόνα. ὃ γὰρ ἕκαστος ἐσπουδασμένον καὶ καλὸν εἶχε, διὰ παντὸςτοῦ ἔτους ἐπιμελῶς τρέφων, καθ´ ὑπόσχεσιν εἰς εὐωχίαν τῆς ἐνθάδε ἑορτῆςἐφύλαττεν ἑαυτῷ τε καὶ τοῖς οἰκείοις. τιμῶντες δὲ τὸν τόπον πάντες ἢδιὰ θεομηνίας κακῶς παθεῖν φυλαττόμενοι οὔτε γυναιξὶν ἐνθάδε συνουσιάζουσιν, ὡς ἐν ἑορτῇ κάλλους καὶ κόσμου πλείονος ἐπιμελουμέναις καὶᾗ ἔτυχε φαινομέναις τε καὶ προϊούσαις, οὔτε ἄλλως ἀκολασταίνουσι, καὶταῦτα ὡς ἐπίπαν ὁμοῦ τὰς σκηνὰς ἔχοντες καὶ ἀναμὶξ καθεύδοντες.αἴθριος γὰρ καὶ ἀρόσιμός ἐστιν ὁ χῶρος καὶ οὐκ ἔχων οἰκήματα ἢ μόνοντὰ παρ´ αὐτὴν τὴν δρῦν πάλαι τοῦ Ἀβραὰμ γενόμενα καὶ τὸ φρέαρ τὸ παρ´αὐτοῦ κατασκευασθέν· περὶ δὲ τὸν καιρὸν τῆς πανηγύρεως οὐδεὶς ἐντεῦθενὑδρεύετο. νόμῳ γὰρ Ἑλληνικῷ οἱ μὲν λύχνους ἡμμένους ἐνθάδε ἐτίθεσαν,οἱ δὲ οἶνον ἐπέχεον ἢ πόπανα ἔρριπτον, ἄλλοι δὲ νομίσματα ἢ μύρα ἢ θυμιάματα. καὶ διὰ τοῦτο, ὥς γε εἰκός, ἀχρεῖον τὸ ὕδωρ ἐγίνετο τῇ μετουσίᾳτῶν ἐμβαλλομένων. ταῦτα δὲ τὸν εἰρημένον τρόπον ἡδέως ᾗ θέμις Ἕλλησινἐπιτελούμενα παραγενομένη ποτὲ ἐνθάδε κατ´ εὐχὴν ἡ τῆς γαμετῆς Κων–σταντίνου μήτηρ τῷ βασιλεῖ κατήγγειλεν. ὁ δὲ πυθόμενος οὐ μετρίωςᾐτιᾶτο τοὺς ἐπισκόπους Παλαιστίνης ὡς τοῦ προσήκοντος ὀλιγωρήσανταςκαὶ τὸν τόπον ἅγιον ὄντα ὑπεριδόντας σπονδαῖς καὶ θύμασι βεβήλοις μιαίνεσθαι. δείκνυσι δὲ αὐτοῦ τὴν εὐσεβῆ μέμψιν ἡ περὶ τούτου γραφεῖσαἐπιστολὴ Μακαρίῳ τῷ Ἱεροσολύμων ἐπισκόπῳ καὶ Εὐσεβίῳ τῷ Παμφίλου καὶ τοῖς ἄλλοις Παλαιστίνων ἐπισκόποις· οὓς κατὰ ταὐτὸν συνελθεῖν προσ–έταξε τοῖς ἐκ Φοινίκης ἐπισκόποις, ὥστε πρότερον τοῦ ἐνθάδε βωμοῦ ἀνακαθαιρομένου ἐκ βάθρων πυρί τε τῶν ξοάνων παραδιδομένων ἐκκλησίαναὐτόθι διαγράψαι τῆς τοῦ τόπου ἀρχαιότητος καὶ σεμνότητος ἀξίαν, καὶ τοῦλοιποῦ προνοεῖν ἐλεύθερον σπονδῶν καὶ θυμάτων τοῦτον εἶναι, ὥστε μηδὲνἕτερον πράττεσθαι ἢ τὸν θεὸν θρησκεύειν κατὰ τὸν τῆς ἐκκλησίας νόμον.εἰ δὲ τὰ πρότερόν τις ἐπιχειρῶν ἁλοίη, τοὺς ἐπισκόπους μηνύειν, ὥστε αὐτῷμεγίστην τιμωρίαν ἐπαγαγεῖν. κατὰ ταύτην τὴν βασιλέως ἐπιστολὴν ἄρχοντες καὶ ἱερεῖς Χριστοῦ ἔργῳ τὰ προστεταγμένα παρέδοσαν.

CHAPITRE IV.

Superstition abolie par Constantin.

Je crois être obligé de rapporter ce que Constantin ordonna touchant un lieu qui est proche du Chêne de Mambré. On l'appelle maintenant Térébinthe. Il est à quinze stades de Cnébron, et à deux cent cinquante de Jérusalem. L'Histoire Sainte fait foi que le Fils de Dieu y apparut à Abraham avec les Anges qui avaient été envoyés contre les Sodomites, et lui prédit qu'il serait père d'un fils. Ceux du pays, les habitants de Palestine, de Phénicie et d'Arabie s'y assemblent tous les ans en Eté, pour y célébrer une fête fort solennelle. Il y a aussi un concours fort extraordinaire de Marchands. Chaque nation et chaque secte a un motif particulier de s'y trouver, les Juifs y vont, parce qu'ils se glorifient d'être descendus d'Abraham. Les Païens, parce que les Anges y ont apparu et les Chrétiens, parce que celui qui est né d'une Vierge, pour le salut des hommes, eut autrefois la bonté de s'y faire voir à un homme de piété. Chacun y rend ses hommages selon l'idée qu'il a de la Religion. Les uns y prient Dieu, et les autres invoquent les Anges, soit en répandant du vin, en brûlant de l'encens, en sacrifiant un bœuf, un bouc, un mouton ou un coq..Car ils gardent avec soin la meilleure victime qu'ils aient, pour la manger avec leurs proches dans cette fête. Ils s'abstiennent ce temps-là de leurs femmes, bien qu'elles paraissent alors en public, et qu'elles soient mieux parées qu'aux Jours ordinaires, et c'est ou par le respect qu'ils ont pour la sainteté du lieu, ou par l'appréhension de dé- 86 plaire à Dieu, et d'attirer sur eux les châtiments de là vengeance, qu'ils en usent de la sorte. Ils ne prennent pas même la moindre liberté contraire à l'honnêteté, quoi qu'ils couchent tous ensemble sous des tentes, car il n'y a point de maisons, si ce n'est proche du Chêne, et du Puits d'Abraham. On ne tire point d'eau de ce Puits-là durant tout le temps de la fête. Les uns y allumaient des cierges, par superstition païenne; les autres y versaient du vin, les autres y jetaient de l'argent, des gâteaux, et des parfums; comme l'eau était gâtée par le mélange de toutes ces choses, on n'en buvait point en ce temps-là. La belle-mère de l'Empereur Constantin étant allée en ce lieu-là, durant le temps auquel on y faisait toutes ces superstitions, elle lui eu donna avis, et à l'heure-même il reprit les Evêques de Palestine, de la négligence avec laquelle ils avaient souffert, que la sainteté de ce lieu fût profanée par l'impiété des libations, et des sacrifices ; comme il paraît par les lettes, qu'il écrivit sur ce sujet, à Macaire Evêque de Jérusalem, à Eusèbe surnommé Pamphile Evêque de Césarée, et aux autres Evêques de la Province, par lesquelles il leur ordonna de faire démolir l'Autel, de faire brûler les Statues, et de faire tracer le plan d'une Eglise, afin que ce lieu, bien loin d'être souillé par l'impiété des sacrifices des Païens, fût sanctifié par l'exercice de la véritable Religion. Il leur commanda aussi de l'avertir, si quelqu'un continuait d'y offrir des Sacrifices, ou d*y faire quelque cérémonie profane afin qu'il fût puni comme il le mériterait.  Les Gouverneurs. et les Evêques satisfirent exactement à ce qui avait été ordonné par ces lettres.

V.

Ἐπειδὴ δὲ πολλοὶ δῆμοι καὶ πόλεις ἀνὰ πᾶσαν τὴν ὑπήκοον, εἰσέτι δεῖμα καὶ σέβας ἔχοντες τῆς περὶ τὰ ξόανα φαντασίας, ἀπεστρέφοντο τὸ δόγμα τῶν Χριστιανῶν, ἀρχαιότητός τε ἐπεμελοῦντο καὶ τῶν πατρίων ἐθῶν καὶ πανηγύρεων, ἀναγκαῖον αὐτῷ ἐφάνη παιδεῦσαι τοὺς ἀρχομένους ἀμελεῖν τῶν θρησκευομένων. εἶναι δὲ τοῦτο εὐπετές, εἰ πρῶτον αὐτοὺς ἐθίσειε καταφρονεῖν τῶν ναῶν καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς ἀγαλμάτων. ἐννοηθέντι δὲ ταῦτα στρατιωτικῆς χειρὸς οὐκ ἐδέησεν, ἀλλ´ ἄνδρες Χριστιανοὶ ἐν τοῖς βασιλείοις ἐπετέλουν τὰ δόξαντα διαβάντες τὰς πόλεις ἅμα γράμμασι βασιλικοῖς. οἱ μὲν γὰρ δῆμοι περὶ αὐτῶν καὶ παίδων καὶ γυναικῶν δεδιότες, μή τι κακὸν πάθωσιν ἐναντιούμενοι, ἡσυχίαν ἦγον. γυμνωθέντες δὲ τῆς τοῦ πλήθους ῥοπῆς οἱ νεωκόροι καὶ οἱ ἱερεῖς προὔδωκαν τὰ παρ´ αὐτοῖς τιμιώτατα καὶ τὰ διοπετῆ καλούμενα, καὶ δι´ ἑαυτῶν ταῦτα προῆγον ἐκ τῶν ἀδύτων καὶ τῶν ἐν τοῖς ναοῖς κρυφίων μυχῶν. βατά τε λοιπὸν ἦν τοῖς θέλουσι τὰ πρὶν ἄβατα καὶ μόνοις ἱερεῦσιν ἐγνωσμένα· τῶν δ´ αὖ ξοάνων τὰ ὄντα τιμίας ὕλης καὶ τῶν ἄλλων, ὅσον ἐδόκει χρήσιμον εἶναι, πυρὶ διεκρίνετο καὶ δημόσια ἐγίνετο χρήματα, τὰ δὲ ἐν χαλκῷ θαυμασίως εἰργασμένα πάντοθεν εἰς τὴν ἐπώνυμον πόλιν τοῦ αὐτοκράτορος μετεκομίσθη πρὸς κόσμον· καὶ εἰσέτι νῦν δημοσίᾳ ἵδρυνται κατὰ τὰς ἀγυιὰς καὶ τὸν ἱππόδρομον καὶ τὰ βασίλεια τὰ μὲν τοῦ Πυθίασι μαντικοῦ Ἀπόλλωνος καὶ Μοῦσαι αἱ Ἑλικωνιάδες καὶ οἱ ἐν Δελφοῖς τρίποδες καὶ ὁ Πὰν ὁ βοώμενος, ὃν Παυσανίας ὁ Λακεδαιμόνιος καὶ αἱ Ἑλληνίδες πόλεις ἀνέθεντο μετὰ τὸν πρὸς Μήδους πόλεμον. νεῶν δὲ οἱ μὲν θυρῶν, οἱ δὲ ὀρόφων ἐγυμνώθησαν, οἱ δὲ καὶ ἄλλως ἀμελούμενοι ἠρείποντό τε καὶ διεφθείροντο. κατεσκάφησαν δὲ τότε καὶ ἄρδην ἠφανίσθησαν ὁ ἐν Αἰγαῖς τῆς Κιλικίας Ἀσκληπιοῦ ναὸς καὶ ὁ ἐν Ἀφάκοις τῆς Ἀφροδίτης παρὰ τὸν Λίβανον τὸ ὄρος καὶ Ἄδωνιν τὸν ποταμόν. ἄμφω δὲ ἐπισημοτάτω νεὼ ἐγενέσθην καὶ σεβασμίω τοῖς πάλαι, καθότι Αἰγεᾶται μὲν ηὔχουν τοὺς κάμνοντας τὰ σώματα νόσων ἀπαλλάττεσθαι παρ´ αὐτοῖς, ἐπιφαινομένου νύκτωρ καὶ ἰωμένου τοῦ δαίμονος· ἐν Ἀφάκοις δὲ κατ´ ἐπίκλησίν τινα καὶ ῥητὴν ἡμέραν ἀπὸ τῆς ἀκρωρείας τοῦ Λιβάνου πῦρ διαΐσσον καθάπερ ἀστὴρ εἰς τὸν παρακείμενον ποταμὸν ἔδυνεν. ἔλεγον δὲ τοῦτο τὴν Οὐρανίαν εἶναι, ὡδὶ τὴν Ἀφροδίτην καλοῦντες. τούτων οὕτω συμβάντων κατὰ σκοπὸν προὐχώρει τῷ βασιλεῖ τὸ σπουδαζόμενον. οἱ μὲν γὰρ τὰ πρὶν σεμνὰ καὶ φοβερὰ εἰκῇ ἐρριμμένα καὶ καλάμης καὶ φορυτοῦ ἔνδοθεν βεβυσμένα ὁρῶντες εἰς καταφρόνησιν ἦλθον τῶν προτέρων σεβασμίων καὶ πλάνην τοῖς προγόνοις ἐμέμφοντο, οἱ δὲ ζηλώσαντες τοὺς Χριστιανοὺς τῆς παρὰ τῷ βασιλεῖ τιμῆς ἀναγκαῖον ᾠήθησαν τὰ τοῦ κρατοῦντος ἤθη μιμήσασθαι. ἄλλοι δὲ καθέντες ἑαυτοὺς εἰς διάσκεψιν τοῦ δόγματος ἢ σημείοις ἢ ὀνείρασιν ἢ ἐπισκόπων ἢ μοναχῶν συνουσίαις ἐδοκίμασαν ἄμεινον εἶναι χριστιανίζειν. ἐξ ἐκείνου τε δῆμοι καὶ πόλεις ἑκοντὶ τῆς προτέρας μετέθεντο γνώμης· ἡνίκα δὴ τὸ ἐπίνειον τῆς Γαζαίων πόλεως, ὃ Μαϊουμᾶν προσαγορεύουσιν, εἰσάγαν δεισιδαιμονοῦν καὶ τὰ ἀρχαῖα πρὸ τούτου θαυμάζον εἰς Χριστιανισμὸν ἀθρόον πανδημεὶ μετέβαλεν. ἀμειβόμενος δὲ αὐτοὺς τῆς εὐσεβείας ὁ βασιλεὺς πλείστης τιμῆς ἠξίωσε καὶ πόλιν οὐ πρότερον ὂν τὸ χωρίον ἀπέφηνε, καὶ Κωνστάντιαν ἐπωνόμασε, τῷ τιμιωτάτῳ τῶν παίδων γεραίρων τὸν τόπον διὰ τὴν θρησκείαν. ἐκ τοιαύτης δὲ αἰτίας καὶ Κωνσταντίναν τὴν παρὰ Φοίνιξιν ἔγνων ἐπιγράψασθαι τὴν τοῦ βασιλέως ἐπωνυμίαν. ἀλλὰ γὰρ ἕκαστα συγγράφειν οὐκ εὐχερές· πλεῖσται γὰρ δὴ καὶ ἄλλαι πόλεις τηνικαῦτα πρὸς τὴν θρησκείαν ηὐτομόλησαν καὶ αὐτόματοι βασιλέως μηδὲν ἐπιτάττοντος τοὺς παρ´ αὐτοῖς ναοὺς καὶ ξόανα καθεῖλον καὶ εὐκτηρίους οἴκους ᾠκοδόμησαν.

CHAPITRE V.

Démolition des Temples des Dieux.

Comme il y avait dans l'étendue de l'Empire quantité de villes et de peuples, qui par quelque reste de crainte, et de respect qu'ils conféraient pour les Images des Dieux, demeuraient attachés aux anciennes superstitions, et avaient de l'éloignement de la Religion Chrétienne, Constantin se crut obligé de les détromper, et ne trouva point de meilleur moyen à cet effet, que de les accoutumer peu à peu à mépriser les Temples, et les Statues. Il n'eut point besoin pour cela de gens de guerre ; car ses ordres furent exécutés dans les villes, et dans les bourgs par les Chrétiens de sa Cour. Les habitants n'osèrent faire aucune résistance, de peur d'être maltraités, et les Prêtres se voyant abandonnés par le peuple, livrèrent ces Statues qui leur étaient si précieuses, et qu'ils disaient être tombées du ciel, et exposèrent à la vue de tout le monde, ces lieux où ils avaient accoutumé d'entrer seuls. Les Statues d'or, et d'argent furent fondues, pour être converties en monnaie. Celles qui n'étaient que de cuivre, mais qui étaient bien travaillées, furent portées à Constantinople, où elles servent encore d'ornement dans les places publiques, dans l'Hippodrome, et dans le Palais. Ce fut-là le sort de la Statue d'Apollon, par laquelle la Prêsur les Mé- 88 des. On ôta les portes et la couverture des Temples, qui étant négligés de la sorte tombèrent pour la plupart en ruine. On démolit entièrement celui d'Esculape qui était à Egide, ville de Cilicie, et celui de Vénus qui était à Aphaca proche du mont-Liban, et du fleuve Adonis. Ces deux Temples étaient fort fameux, et fort fréquentés par les anciens. Les habitants d'Egide publiaient que Dieu apparaissait la nuit aux malades dans leurs Temples, et les guérissait de leurs maladies. Quant à celui d'Aphaca, on y voyait en certains jours, un feu semblable à celui d'une étoile qui passait au dessus de la cime du mont Liban, et s'allait éteindre dans les eaux du fleuve. Et ils disaient que ce feu était Uranie ou Vénus. Tout cela contribuait merveilleusement aux desseins de l'Empereur. Car quelques-uns voyant que les Temples qui leur avaient autrefois paru si saints et si vénérables, étaient si fort méprisés qu'ils ne servaient plus qu'à serrer de la paille et du foin, négligèrent leur propre Religion, et se moquèrent de l'aveuglement de leurs pères. Les autres enviant le bonheur que les Chrétiens avaient d'être estimés de Constantin, crurent devoir suivre ses sentiments. Les autres ayant examiné notre doctrine furent portés, soit par des visions et des prodiges, ou par les conférences qu'ils eurent avec les Évêques et les Moines, a en reconnaître la vérité. Après cela les villes, et les nations entières se convertirent volontairement à la foi. Les habitants de Mujume, Port de Gaza, qu'on avait toujours vus fort attachés aux anciennes cérémonies du paganisme, se soumirent tout d'un coup a la doctrine de Jésus-Christ : et en faveur d'un si heureux changement, Constantin érigea le bourg à la dignité de ville, et lui donna le nom de Constance, qui était celui de les fils qui lui était le plus cher. J'ai appris que  89 Constantine ville de Phénicie reçut ce nom pour une semblable occasion. Je serais trop long si je voulais parler de toutes les autres villes qui embrassèrent en ce temps-là d'elles-mêmes la piété Chrétienne, et qui renversèrent leurs Temples et leurs Idoles pour élever des Eglises au vrai Dieu.

VI.

Πληθυνούσης δὲ τῆς ἐκκλησίας τοῦτον τὸν τρόπον ἀνὰ πᾶσαν τὴν Ῥωμαίων οἰκουμένην, καὶ δι´ αὐτῶν τῶν βαρβάρων ἡ θρησκεία ἐχώρει. ἤδη γὰρ τά τε ἀμφὶ τὸν Ῥῆνον φῦλα ἐχριστιάνιζον, Κελτοί τε καὶ οἳ Γαλατῶν ἔνδον τελευταῖοι τὸν ὠκεανὸν προσοικοῦσι, καὶ Γότθοι, καὶ ὅσοι τούτοις ὅμοροι τὸ πρὶν ἦσαν ἀμφὶ τὰς ὄχθας Ἴστρου ποταμοῦ, πάλαι μετασχόντες τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως ἐπὶ τὸ ἡμερώτερον καὶ λογικὸν μεθηρμόσαντο. πᾶσι δὲ βαρβάροις σχεδὸν πρόφασις συνέβη πρεσβεύειν τὸ δόγμα τῶν Χριστιανῶν οἱ γενόμενοι κατὰ καιρὸν πόλεμοι Ῥωμαίοις καὶ τοῖς ἀλλοφύλοις ἐπὶ τῆς Γαλλιήνου ἡγεμονίας καὶ τῶν μετ´ αὐτὸν βασιλέων. ἐπεὶ γὰρ τότε πλῆθος ἄφατον μιγάδων ἐθνῶν ἐκ τῆς Θρᾴκης περαιωθὲν τὴν Ἀσίαν κατέδραμεν ἄλλοι τε ἀλλαχῇ βάρβαροι ταὐτὸν εἰργάσαντο τοὺς παρακειμένους Ῥωμαίους, πολλοὶ τῶν ἱερέων τοῦ Χριστοῦ αἰχμάλωτοι γενόμενοι σὺν αὐτοῖς ἦσαν. ὡς δὲ τοὺς αὐτόθι νοσοῦντας ἰῶντο καὶ τοὺς δαιμονῶντας ἐκάθαιρον Χριστὸν μόνον ὀνομάζοντες καὶ υἱὸν θεοῦ ἐπικαλούμενοι, προσέτι δὲ καὶ πολιτείαν ἄμεμπτον ἐφιλοσόφουν καὶ ταῖς ἀρεταῖς τὸν μῶμον ἐνίκων, θαυμάσαντες οἱ βάρβαροι τοὺς ἄνδρας τοῦ βίου καὶ τῶν παραδόξων ἔργων εὖ φρονεῖν συνεῖδον καὶ τὸν θεὸν ἵλεων ἔχειν, εἰ τοὺς ἀμείνους φανέντας μιμήσαιντο καὶ ὁμοίως αὐτοῖς τὸ κρεῖττον θεραπεύοιεν. προβαλλόμενοι οὖν αὐτοὺς τοῦ πρακτέου καθηγητὰς ἐδιδάσκοντο καὶ ἐβαπτίζοντο, καὶ ἀκολούθως ἐκκλησίαζον.

CHAPITRE VI.

Conversion de plusieurs Nations étrangères.

La Religion Chrétienne s'étant accrue de la sorte dans toute l'étendue de l'Empire Romain, elle commença à se répandre parmi les Nattons les plus reculées. Il y avait déjà longtemps que ceux qui habitent sur les bords du Rhin, les Celtes les plus éloignés de la Gaule, et qui approchent de l'Océan, les Goths, et les autres peuples qui sont aussi bien qu'eux voisins du Danube, l'avaient reçue, et qu'en la recevant ils s'étaient accoutumés à une manière de vivre plus civile, et plus polie que celle qu'ils tenaient auparavant.  Les guerres que les Romains eurent avec les étrangers sous les règnes de Galien, et de ses successeurs, servirent d'occasion à la conversion de ces peuples. Car une multitude incroyable composée de diverses nations ayant passé en ce temps-là de Thrace en Asie, et y ayant fait un effroyable dégât,  plusieurs Prêtres qui avaient été emmenés captifs guérirent les malades, et chassèrent les démons par le seul nom de Jésus-Christ, menèrent une vie sainte, et irrépréhensible et surmontèrent l'envie par leur vertu, si bien que ces peuples crurent ne pouvoir rien faire mieux que de les imiter et de reconnaitre le Dieu qu'ils adoraient. Ayant donc été 90 instruits par leur bouche, des vérités de notre Religion, ils reçurent de leur main le saint Baptême, et furent admis à la communion de l'Eglise.

VII.

Ἐπὶ δὲ τῆς προκειμένης βασιλείας λέγεται τοὺς Ἴβηρας τὸν Χριστὸν ἐπιγνῶναι. ἔθνος δὲ τοῦτο βάρβαρον μέγα τε καὶ μαχιμώτατον, οἰκεῖ δὲ τῆς Ἀρμενίων ἐνδότερον πρὸς ἄρκτον. παρεσκεύασε δὲ αὐτοὺς τῆς πατρῴας θρησκείας ὑπεριδεῖν Χριστιανὴ γυνὴ αἰχμάλωτος· ἣ δὴ πιστοτάτη καὶ θεοσεβὴς ἄγαν οὖσα οὐδὲ παρὰ τοῖς ἀλλοφύλοις καθυφῆκε τῆς συνήθους πολιτείας. φίλον δέ τι αὐτῇ χρῆμα ἐτύγχανε νηστεία καὶ νύκτωρ καὶ μεθ´ ἡμέραν εὔχεσθαι καὶ τὸν θεὸν εὐλογεῖν. οἱ δὲ βάρβαροι ἐπυνθάνοντο μὲν ὅτου χάριν τοῦτο ὑπομένοι· τῆς δὲ ἁπλούστερον λεγούσης οὕτω χρῆναι σέβειν τὸν Χριστὸν τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, ξένον αὐτοῖς ἐδόκει καὶ τοῦ θρησκευομένου τὸ ὄνομα καὶ τῆς θρησκείας ὁ τρόπος. συμβὰν δὲ μειράκιον ἐνταῦθα δεινῶς ἀσθενεῖν, περιφέρουσα καθ´ ἕκαστον οἶκον ἡ μήτηρ ἐπεδείκνυ· ἔθος γὰρ Ἴβηρσι τοῦτο ποιεῖν, ἵν´ εἴ τις εὑρεθείη τοῦ νοσήματος ἰατρός, εὐπόριστος γένηται τοῖς κάμνουσιν ἡ τοῦ πάθους ἀπαλλαγή. ἐπεὶ δὲ μηδαμοῦ θεραπευθὲν καὶ παρὰ τὴν αἰχμάλωτον ἐκομίσθη τὸ παιδίον, «φαρμάκων μέν», ἔφη, «οὔτε χριστῶν οὔτε ἐπιπλάστων εἴδησιν ἢ πεῖραν ἔχω· πιστεύω δὲ τὸν Χριστὸν ὃν σέβω, τὸν ἀληθινὸν καὶ μέγαν θεόν, σωτῆρα τοῦ σοῦ παιδὸς γενέσθαι, ὦ γύναι.» παραχρῆμά τε ὑπὲρ αὐτοῦ εὐξαμένη τῆς νόσου ἀπήλλαξεν αὐτὸν ὅσον οὔπω τεθνήξεσθαι προσδοκώμενον. οὐ πολλῷ δὲ ὕστερον καὶ τὴν γαμετὴν τοῦ κρατοῦντος τοῦ ἔθνους ἀνιάτῳ πάθει διόλλυσθαι μέλλουσαν τῷ ἴσῳ τρόπῳ διέσωσε, καὶ τὴν τοῦ Χριστοῦ γνῶσιν ἐπαίδευσεν, ὑγείας ταμίαν καὶ ζωῆς καὶ βασιλείας καὶ πάντων κύριον αὐτὸν εἰσηγουμένη. καὶ ἡ μὲν τῇ πείρᾳ τοῦ ἐπ´ αὐτῇ συμβεβηκότος ἀληθεῖς εἶναι πιστεύσασα τοὺς τῆς αἰχμαλώτου λόγους, τὴν Χριστιανῶν θρησκείαν ἐπρέσβευε καὶ διὰ πολλῆς τιμῆς εἶχε τὴν ἄνθρωπον. ὁ δὲ βασιλεὺς θαυμάσας τὸ ταχὺ καὶ παράδοξον τῆς πίστεως καὶ ἰάσεως ἔμαθε τὴν αἰτίαν παρὰ τῆς γαμετῆς καὶ δώροις ἐκέλευσεν ἀμείβεσθαι τὴν αἰχμάλωτον. «ἀλλὰ τούτων», ἔφη ἡ βασιλίς, «ὀλίγος αὐτῇ λόγος, κἂν πάνυ τίμια νομίζηται· μόνην δὲ περὶ πολλοῦ ποιεῖται τὴν εἰς τὸν ἴδιον θεὸν θεραπείαν. ἢν οὖν αὐτῇ χαριεῖσθαι βουλοίμεθα καὶ ἀσφαλῶς πράττειν καὶ καλῶς σπουδάζοιμεν, ἄγε δὴ καὶ ἡμεῖς τοῦτον σεβώμεθα, κραταιὸν θεὸν ὄντα καὶ σωτῆρα καὶ βασιλέας, ἢν βούληται, ἐν οἷς εἰσι διαμένειν ποιοῦντα, πάλιν τ´ αὖ ἱκανὸν ῥᾳδίως τοὺς μεγάλους μικροὺς ἀποφαίνειν καὶ τοὺς ἀδόξους ἐπιφανεῖς καὶ τοὺς ἐν δεινοῖς ὄντας σῴζειν.» τοιαῦτα πολλάκις εὖ λέγειν δοκούσης τῆς γυναικὸς ἀμφίβολος ἦν ὁ τῆς Ἰβηρίας ἡγούμενος καὶ οὐ πάνυ ἐπείθετο, τοῦ πράγματος τὸ νεώτερον ὑπονοῶν καὶ τὴν πατρῴαν θρησκείαν αἰδούμενος. μετ´ οὐ πολὺ δὲ ἅμα τοῖς ἀμφ´ αὐτὸν εἰς ὕλην ἐλθὼν ἐθήρα. ἐξαπίνης οὖν ἀχλὺς πυκνοτάτη καὶ παχὺς ἀὴρ ἐπιχυθεὶς αὐτοῖς πάντοθεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὸν ἥλιον ἐκάλυψε· νὺξ δὲ βαθεῖα καὶ σκότος πολὺ τὴν ὕλην κατεῖχεν. ἐνταῦθα δὲ περὶ ἑαυτῷ δείσας ἕκαστος διεσκεδάσθησαν ἀλλήλων. ὁ δὲ βασιλεὺς μόνος ἀλώμενος, οἷα φιλεῖ συμβαίνειν τοῖς ἀνθρώποις ἀμηχανοῦσιν ἐν τοῖς δεινοῖς, ἐνενοήθη τὸν Χριστόν· καὶ θεὸν αὐτὸν ἡγεῖσθαι καὶ τοῦ λοιποῦ σέβειν κατὰ νοῦν ἐδοκίμασεν, εἰ τὸ παρὸν διαφύγοι κακόν. ἔτι δὲ αὐτοῦ ταῦτα ἐνθυμουμένου παραχρῆμα διελύθη ἡ ἀχλὺς καὶ ὁ ἀὴρ εἰς αἰθρίαν μετέβαλεν, ἐμβαλούσης τε τῆς ἀκτῖνος τῇ ὕλῃ διεσώθη ἐνθάδε. καὶ τὸ συμβὰν τῇ γαμετῇ κοινωσάμενος μετεπέμψατο τὴν αἰχμάλωτον καὶ τίνα τρόπον προσήκει τὸν Χριστὸν θρησκεύειν ἐκέλευσε διδάσκειν. τῆς δὲ ὅσα γυναικὶ θέμις λέγειν τε καὶ ποιεῖν εἰσηγησαμένης ἀγείρας τοὺς ὑπηκόους ἐκεῖνος τὰς συμβάσας αὐτῷ τε καὶ τῇ γαμετῇ θείας εὐεργεσίας εἰς κοινὸν ἐξήγγειλε· μήπω δὲ μυηθεὶς τὰ περὶ τοῦ δόγματος μετέδωκε τοῖς ἀρχομένοις· καὶ τὸν Χριστὸν πανδημεὶ σέβειν πείθουσιν, αὐτὸς μὲν τοὺς ἄνδρας, ἡ δὲ βασίλισσα ἅμα τῇ αἰχμαλώτῳ τὰς γυναῖκας. καὶ ἐν τάχει κοινῇ συνθήκῃ παντὸς τοῦ ἔθνους φιλοτιμότατα παρεσκευάσαντο ἐκκλησίαν οἰκοδομεῖν. ἐπεὶ δὲ κύκλῳ τοῦ νεὼ τὸν περίβολον ἤγειραν, στήσαντες μηχανὰς ἀνίμων τοὺς κίονας καὶ ἐπὶ τῶν βάσεων ἐστήριζον. λέγεται δὲ τοῦ τε πρώτου καὶ δευτέρου ὀρθωθέντος ἐργώδη γενέσθαι τοῦ τρίτου κίονος τὴν στάσιν καὶ μήτε τέχνῃ τῶν ἐπιστημόνων κατορθωθῆναι μήτε ἰσχύι βιασθῆναι, καίπερ πολλῶν ὄντων τῶν ἑλκόντων. ἑσπέρας δὲ ἐπιγενομένης μόνη ἡ αἰχμάλωτος αὐτόθι διενυκτέρευεν ἱκετεύουσα τὸν θεὸν εὐπετῆ γενέσθαι τῶν κιόνων τὴν διόρθωσιν, οἱ δὲ ἄλλοι πάντες ἀνεχώρησαν δυσφοροῦντες καὶ μάλιστα ὁ βασιλεύς· ὀρθωθεὶς γὰρ μέχρι τοῦ μέσου ὁ κίων ἐγκάρσιος ἔμενε καὶ τῷ ἐδάφει ἐμπαγεὶς ἐκ τῆς κάτωθεν ἀρχῆς ἀκίνητος ἦν. ἔμελλε δὲ διὰ τοῦτο ἢ τὰ πρὸ τούτου παράδοξα βεβαιοτέρους καὶ περὶ τὸ θεῖον ποιήσειν τοὺς Ἴβηρας. περὶ γὰρ τὴν ἕω παραγενομένων αὐτῶν εἰς τὴν ἐκκλησίαν— θαυμάσιόν τι χρῆμα καὶ ὀνείρῳ προσεοικός—ὀρθὸς ἐφάνη ὁ τῇ προτεραίᾳ ἀκίνητος κίων ἀπὸ μικροῦ διαστήματος ἐπὶ τῆς ἰδίας βάσεως αἰωρούμενος. καταπλαγέντων δὲ πάντων καὶ μόνον εἶναι θεὸν ἀληθινὸν συνομολογούντων τὸν Χριστόν, θεωμένων πάντων ἡσυχῇ διολισθήσας αὐτομάτως ὡς ἀπὸ τέχνης τῇ βάσει προσηρμόσθη. μετὰ δὲ ταῦτα εὐπετῶς οἱ ἄλλοι ὠρθώθησαν, καὶ προθυμότερον οἱ Ἴβηρες τὰ λοιπὰ ἐπετέλουν. σπουδῇ δὲ τῆς ἐκκλησίας οἰκοδομηθείσης, ὑποθεμένης τῆς αἰχμαλώτου πέμπουσι πρέσβεις πρὸς Κωνσταντῖνον τὸν βασιλέα Ῥωμαίων συμμαχίαν καὶ σπονδὰς φέροντας, ἀντὶ δὲ τούτων ἱερέας τῷ ἔθνει ἀποσταλῆναι δεομένους. διεξελθόντων δὲ τῶν πρέσβεων, οἷα παρ´ αὐτοῖς συνέβη, καὶ ὡς τὸ πᾶν ἔθνος ἐν ἐπιμελείᾳ πολλῇ σέβει τὸν Χριστόν, ἥσθη τῇ πρεσβείᾳ ὁ Ῥωμαίων βασιλεύς, καὶ πάντα κατὰ γνώμην πράξαντας τοὺς πρέσβεις ἀπέπεμψεν. ὧδε μὲν Ἴβηρες τὸν Χριστὸν ἐπέγνωσαν, καὶ εἰσέτι νῦν ἐπιμελῶς σέβουσιν.

CHAPITRE VII.

Conversion des Ibères.

On dit que sous le règne du même Constantin les Ibères arrivèrent à la connaissance de Jésus-Christ. C'est une Nation fort nombreuse et fort guerrière, qui habite.au delà de l'Arménie du côté de Septentrion. Une Chrétienne qui était captive parmi eux fut cause qu'ils renoncèrent à la superstition de leurs pères. Elle avait une foi et une piété si constante, qu'elle ne relâchait rien de la rigueur de ses saints exercices dans l'état où Dieu avait permis qu'elle fut réduite de prisonnière parmi ces étrangers. Elle n'avait point de si agréable occupation que de mortifier son corps par les jeûnes, que de sanctifier son âme par la prière, que d'honorer Dieu par les louanges. Les barbares lui ayant demandé pourquoi elle se donnait tant de peine : Elle leur répondit fort simplement, que c'est parce que le Fils.de Dieu voulait être servi de la sorte. Les Barbares étonnés de cette réponse, s'informèrent du nom de ce Dieu, et de la manière dont il veut être adoré. Il arriva au même temps qu'un enfant fut malade, et que sa mère le porta par toutes les maisons, pour voir s'il y aurait quelqu'un qui lui donnât un remède. L'enfant ayant été porté à l'étrangère, elle dit : Je ne sais aucun remède dont il faille le frotter, ni qu'il faille appliquer sur le mal., mais je crois que Jésus-Christ qui est le Dieu véritable que j'a- 91 dore, guérira votre fils. Et à l'heure même s'étant mise en prières, elle guérit l'enfant dans le  temps qu'on croyait qu'il était prêt d'expirer. Elle guérit bientôt après de la même sorte la femme du Roi du pays, d'une maladie dangereuse, l'instruisit  des vérités de la foi de Jésus- Christ, et lui apprit qu'il est le maître de la santé, et de la vie, le dispensateur de l'autorité, de la puissance, et de tous les autres avantages, dont peuvent jouir les hommes. La Reine jugeant de la vérité de ses discours par l'épreuve qu'elle avait faite de sa vertu, y ajouta entière créance, embrassa la Religion Chrétienne, et conserva une estime particulière pour cette étrangère, qui lui en avait inspiré les premiers sentiments. Le Roi surpris d'une guérison si prompte, et si miraculeuse, en apprit la cause de la Reine sa femme, et lui dit qu'il fallait récompenser cette étrangère. La Reine lui répondit, elle se soucie peu des présents pour grands et pour riches qu'ils puissent être, et n'estime que service qu'on rend à son Dieu. C'est pourquoi si nous voulons faire quelque chose qui lui soit agréable, et qui nous soit en même temps honorable et avantageux, adorons ce Dieu qui a le pouvoir de guérir et de sauver, qui maintient quand il lui plaît les Rois sur le trône, qui abaisse les grands, élève les petits et délivre les opprimés. Bien que la Reine répétât souvent les mêmes discours et qu'ils parussent probables au Roi son mari y il ne laissait pas de demeurer irrésolu, quand il considérait combien l'entreprise était nouvelle et étrange, et d'être encore attaché par quelque respect à la religion de ses pères. Etant allé à la chasse quelques jours après, il s'éleva tout-à-coup des nuages qui cachèrent le Soleil, et qui couvrirent la forêt d'une nuit épaisse. Tous ceux de la suite du Roi s'étant dissipés, il demeura seul, et ne sachant que 92 faire, il songea à Jésus-Christ, et se résolut de  le reconnaître, et de l'adorer, s'il le délivrait de ce péril. A peine avait-il pris cette résolution, que les nuages se dissipèrent, que l'air s'éclaircit, et que le Soleil parut. Le Roi ayant échappé de la sorte le péril, alla raconter à la Reine sa femme ce qui lui était arrivé, envoya quérir l'étrangère, et lui demanda de quelle manière Dieu veut être servi, et adoré. Après qu'elle le lui eut expliqué, le mieux qu'il lui fut possible : il assembla ses sujets, leur exposa les bienfaits qu'il avait reçus de la bonté de Dieu, et leur expliqua les maximes de la véritable Religion, bien qu'il n'eût pas encore été admis à la participation des mystères. Enfin il persuada aux hommes de se faire Chrétiens, et la Reine et l'étrangère le persuadèrent aux femmes. Ils tracèrent à l'heure-même le plan d'une Eglise, du contentement de toute la nation. Lorsque l'enceinte fut achevée, ils préparèrent des machines pour placer les colonnes. On dit qu'après en avoir élève deux, ils prirent beaucoup de peine à élever la troisième, et n'en purent venir à bout avec toute l'adresse des Ingénieurs, et la multitude des personnes qui y mettaient la main. Le soir étant arrivé, et tout le monde s'étant retiré, l'étrangère demeura seule, et pria Dieu durant toute la nuit qu'il lui plût de faire en sorte que l'on plaçât la colonne. Elle n'était élevée qu'à demi, et était si fort enfoncée dans la terre par un bout, qu'il était impossible de la remuer. Mais Dieu voulait faire encore ce miracle par le ministère de cette étrangère, pour affermir de plus en plus la foi des Ibères. Ils coururent dès la pointe du jour au bâtiment de leur Eglise, et furent surpris de voir que la colonne qu'ils n'avaient pu élever de terre, était suspendue en l'air au dessus de la base, et avouèrent d'un commun consentement que Jésus-Christ est le seul Dieu. La colon 93 ne descendit doucement sur sa base en leur présence, sans que personne y touchât. Les autres furent placées sans peine, et l'Eglise achevée en peu de temps, avec une ardeur incroyable. Après cela les Ibères envoyèrent par l'avis de l'étrangère une Ambassade à l'Empereur Constantin, pour lui offrir leur alliance, et pour lui demander des Prêtres. Il apprit avec joie la conversion de ces peuples à la foi où ils sont encore très-fermes aujourd'hui, et leur accorda très-volontiers leurs demandes.

VIII.

[Ἐφεξῆς δὲ καὶ διὰ τῶν ὁμόρων φυλῶν τὸ δόγμα διέβη καὶ εἰς πλῆθος ἐπέδωκεν.] Ἀρμενίους δὲ πάλιν πρότερον ἐπυθόμην χριστιανίσαι. λέγεται γὰρ Τηριδάτην τὸν ἡγούμενον τότε τοῦ ἔθνους ἔκ τινος παραδόξου θεοσημείας συμβάσης περὶ τὸν αὐτοῦ οἶκον ἅμα τε Χριστιανὸν γενέσθαι καὶ πάντας τοὺς ἀρχομένους ὑφ´ ἑνὶ κηρύγματι προστάξαι ὁμοίως θρησκεύειν. Ἐφεξῆς δὲ καὶ διὰ τῶν ὁμόρων φυλῶν τὸ δόγμα διέβη καὶ εἰς πλῆθος ἐπέδωκε. καὶ Περσῶν δὲ χριστιανίσαι τὴν ἀρχὴν ἡγοῦμαι, ὅσοι προφάσει τῆς Ὀσροηνῶν καὶ Ἀρμενίων ἐπιμιξίας, ὡς εἰκός, τοῖς αὐτόθι θείοις ἀνδράσιν ὡμίλησαν καὶ τῆς αὐτῶν ἀρετῆς ἐπειράθησαν.

CHAPITRE VIII.

Conversion des Arméniens, et des Perses.

La Religion Chrétienne s'étendit bientôt après aux nations voisines et reçut un notable accroissement. J'ai appris qu'elle avait été embrassée dès auparavant par les Arméniens. On dit que Téridate Roi de cette nation ayant été converti à la foi par un miracle qui était arrivé dans son Palais, fit publier par un Héraut qu'à l'avenir tous les sujets en fissent profession. Elle se répandit incontinent après parmi les nations voisines, et fit un merveilleux progrès. Je crois que les premiers Perses qui l'embrassèrent, y furent excités par l'exemple des habitants de l'Osroène, et de l'Arménie, et instruits par les conférences qu'ils eurent avec d'excellents hommes de ces deux nations.

IX.

Ἐπεὶ δὲ τῷ χρόνῳ πλεῖστοι ἐγένοντο καὶ ἐκκλησιάζειν ἤρξαντο καὶ ἱερέας καὶ διακόνους εἶχον, ἐλύπει τοῦτο οὐ μετρίως τοὺς μάγους, οἳ τὴν Περσῶν θρησκείαν ὥσπερ τι φῦλον ἱερατικὸν κατὰ διαδοχὴν γένους ἀρχῆθεν ἐπιτροπεύουσιν. ἐλύπει δὲ καὶ Ἰουδαίους, τρόπον τινὰ φύσει ὑπὸ βασκανίας πρὸς τὸ δόγμα τῶν Χριστιανῶν ἐκπεπολεμωμένους. καὶ διαβάλλουσι πρὸς Σαβώρην τὸν τότε βασιλέα Συμεώνην τὸν ἀρχιεπίσκοπον Σελευκείας καὶ Κτησιφῶντος τῶν ἐν Περσίδι βασιλευουσῶν πόλεων ὡς φίλον ὄντα τῷ Καίσαρι Ῥωμαίων καὶ τὰ Περσῶν πράγματα τούτῳ καταμηνύοντα. πεισθεὶς δὲ ταῖς διαβολαῖς ὁ Σαβώρης τὰ μὲν πρῶτα φόροις ἀμέτροις ἐπέτριβε τοὺς Χριστιανούς, καθότι τοὺς πλείστους ἔγνω ἀκτημοσύνην ἀσκεῖν, καὶ χαλεποῖς ἀνδράσιν ἐπέτρεψε τὴν εἴσπραξιν, ὥστε ἐνδείᾳ χρημάτων καὶ ἀπηνείᾳ τῶν εἰσπρακτόρων βιαζομένους ὑπεριδεῖν τὴν οἰκείαν θρησκείαν· τοῦτο γὰρ αὐτῷ ἐσπουδάζετο. μετὰ δὲ ταῦτα τοὺς ἱερέας καὶ λειτουργοὺς τοῦ θεοῦ ἀναιρεθῆναι ξίφει προσέταξε, τὰς δὲ ἐκκλησίας κατασκαφῆναι καὶ τὰ κειμήλια δημόσια γενέσθαι, τὸν δὲ Συμεώνην ἄγεσθαι, ὡς προδότην τῆς Περσῶν βασιλείας καὶ θρησκείας γεγενημένον. οἱ μὲν οὖν μάγοι, συλλαμβανομένων αὐτοῖς τῶν Ἰουδαίων, σπουδῇ τοὺς εὐκτηρίους οἴκους καθεῖλον. Συμεώνης δὲ συλληφθεὶς σιδηροδεσμώτης ὡς βασιλέα ἤχθη· ἔνθα δὴ γίνεται ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ ἀνδρεῖος. ἐπεὶ γὰρ βασανίσων αὐτὸν εἰσάγεσθαι προσέταξεν ὁ Σαβώρης, οὔτε ἔδεισεν οὔτε προσεκύνησεν. ἐφ´ ᾧ σφόδρα χαλεπήνας ὁ βασιλεὺς ἐπύθετο· «τί δή ποτε νῦν οὐ προσεκύνησας, πρότερον τοῦτο ποιῶν;»

«ὅτι πρότερον», ἔφη ὁ Συμεώνης, «οὐ δεσμώτης ἠγόμην ἐπὶ προδοσίᾳ τοῦ ἀληθοῦς θεοῦ, καὶ μηδὲν διαφερόμενος τὰ νενομισμένα περὶ τὴν βασιλείαν ?ght: 10px"> τοιαῦτα εἰπόντα παρεκελεύσατο ὁ βασιλεὺς προσκυνῆσαι τὸν ἥλιον, καὶ πειθομένῳ μὲν πολλὰ δῶρα δώσειν ὑπισχνεῖτο καὶ ἐν τιμῇ ἕξειν, ἀπειθοῦντα δὲ ἀπολέσειν ἠπείλησεν αὐτόν τε καὶ πᾶν τὸ Χριστιανῶν φῦλον. ἐπεὶ δὲ οὔτε ταῖς ἀπειλαῖς κατεκτύπει τὸν Συμεώνην οὔτε ταῖς ἐπαγγελίαις ἐμάλασσεν, ἀλλ´ ἀνδρείως ἔμενεν ἰσχυριζόμενος μήποτε προσκυνήσειν τὸν ἥλιον μηδὲ προδότης φανήσεσθαι τῆς αὐτοῦ θρησκείας, προσέταξεν αὐτὸν τέως ἐν δεσμοῖς εἶναι, λογισάμενος ὡς εἰκὸς αὐτὸν μεταμεληθήσεσθαι. ἀπαγόμενον δὲ εἰς τὸ δεσμωτήριον ἰδὼν Οὐσθαζάδης πρεσβύτης τις εὐνοῦχος, τροφεὺς Σαβώρου καὶ μείζων τῆς βασιλέως οἰκίας, προσεκύνησεν αὐτὸν ἀναστάς· ἔτυχε γὰρ πρὸ τῶν βασιλείων θυρῶν καθήμενος. ὁ δὲ Συμεώνης ὑβριστικῶς ἐπετίμησεν αὐτῷ καὶ θυμωθεὶς ἀνεβόησε καὶ ἀποστραφεὶς παρήμειψε· Χριστιανὸς γὰρ ὢν οὐ πρὸ πολλοῦ ἐβιάσθη προσκυνῆσαι τὸν ἥλιον. αὐτίκα δὲ δακρύσας μετ´ οἰμωγῆς ὁ εὐνοῦχος, ἣν μὲν ἠμφίεστο λαμπρὰν ἐσθῆτα ἀπέθετο, οἷα δὲ πενθῶν μέλαιναν περιβαλλόμενος πρὸ τῆς βασιλέως οἰκίας ἐκαθέζετο κλαίων καὶ στένων

«οἴμοι ἐγώ», λέγων, «οἷον χρὴ προσδοκᾶν εἶναι περὶ ἐμὲ ὃν ἠρνησάμην θεόν; ὅπου γε τούτου χάριν ἐντεῦθεν ἤδη πάλαι μοι συνήθης γεγονὼς Συμεώνης, οὐδὲ λόγου μεταδούς, ὧδέ με ἀπεστράφη καὶ παρέδραμεν.»

ἐπεὶ δὲ ἔγνω ταῦτα Σαβώρης, μετακαλεσάμενος αὐτὸν ἐπυνθάνετο τὴν αἰτίαν τοῦ πένθους, καὶ εἰ συμφορᾷ τινι περὶ τὸν οἶκον ἐχρήσατο. ὑπολαβὼν δὲ Οὐσθαζάδης εἶπεν·

«ὦ βασιλεῦ, οὐδὲν περὶ τὸν ἐνθάδε οἶκον ἠτύχησα· εἴθε γὰρ ἀντὶ τοῦ συμβεβηκότος μοι παντοδαπαῖς ἀλλοίαις περιπέπτωκα συμφοραῖς, καὶ ῥᾷον ἦν. πενθῶ δὲ νῦν ὅτι ζῶ καὶ πάλαι τεθνάναι ὀφείλων ὀρῶ τὸν ἥλιον, ὃν σοὶ χαριζόμενος, οὐκ ἀπὸ γνώμης, προσεκύνησα τῷ δοκεῖν, ὥστε κατ´ ἀμφότερον δίκαιον εἶναί με ἀποθανεῖν, προδότην Χριστοῦ γεγενημένον καὶ περὶ σὲ ἀπατεῶνα.»

 καὶ ὁ μὲν τοιάδε εἰπὼν ὤμοσεν οὐρανοῦ καὶ γῆς δημιουργὸν μὴ μεταθήσεσθαι λοιπὸν τῆς γνώμης. Σαβώρης δὲ πρὸς τὸ παράδοξον τῆς μεταβολῆς τοῦ εὐνούχου τεθηπὼς ἔτι μᾶλλον ἐχαλέπαινε τοῖς Χριστιανοῖς ὡς γοητείαις τὰ τοιαῦτα κατορθοῦσι. φειδοῖ δὲ τῇ περὶ τὸν πρεσβύτην πῇ μὲν πρᾶος, πῇ δὲ ἀπηνὴς φαινόμενος παντὶ σθένει μεταπείθειν αὐτὸν ἐπειρᾶτο. ὡς δὲ οὐδὲν ἤνυεν, ἰσχυριζομένου Οὐσθαζάδου μήποτε τοσοῦτον εὐήθη ἔσεσθαι, ὡς ἀντὶ τοῦ πάντων δημιουργοῦ θεοῦ τὰ πρὸς αὐτοῦ δεδημιουργημένα σέβειν, τότε δὴ πρὸς ὀργὴν κινηθεὶς προσέταξεν αὐτοῦ ξίφει τὴν κεφαλὴν ἀποτμηθῆναι. ἐπὶ τοῦτο δὲ ἀγόμενος παρὰ τῶν δημίων, ἐπισχεῖν μικρὸν αὐτῶν ἐδεήθη, ὡς περί του βασιλεῖ δηλώσων. καὶ προσκαλεσάμενός τινα τῶν πιστοτάτων εὐνούχων ἐκέλευσε τάδε εἰπεῖν Σαβώρῃ·

«ἣν μὲν ἐκ νέου μέχρι τοῦ νῦν εὔνοιαν ἔσχον, ὦ βασιλεῦ, περὶ τὸν ὑμέτερον οἶκον, πατρί τε σῷ καὶ σοὶ σπουδῇ τῇ προσηκούσῃ διακονούμενος, οὔ μοι δοκεῖ μαρτύρων παρὰ σοὶ εὖ ταῦτα ἐπισταμένῳ δεῖσθαι. ἀντὶ πάντων δὲ ὧν πώποτε κεχαρισμένος ὑμῖν ἐγενόμην, ἀπόδος μοι ταύτην τὴν ἀμοιβήν, τὸ μὴ δόξαι τοῖς ἀγνοοῦσι τιμωρίαν ὑπέχειν ὡς ἄπιστον περὶ τὴν βασιλείαν ἢ ἄλλως κακοῦργον ἁλόντα. καὶ ὥστε δῆλον τοῦτο γενέσθαι, κῆρυξ βοῶν σημανεῖ πᾶσιν ὅτι Οὐσθαζάδης τὴν κεφαλὴν ἀποτέμνεται μοχθηρὸς μὲν οὐδαμῶς ἔν τινι ἐν τοῖς βασιλείοις φανείς, Χριστιανὸς δὲ ὢν καὶ τὸν ἴδιον θεὸν ἀπαρνεῖσθαι τῷ βασιλεῖ μὴ πειθόμενος.»

καὶ ὁ μὲν εὐνοῦχος ἤγγειλε ταῦτα. Σαβώρης δὲ κατὰ τὴν αἴτησιν Οὐσθαζάδου κήρυκα βοῆσαι προσέταξεν. ᾤετο γὰρ τοὺς ἄλλους ἑτοίμως παύεσθαι χριστιανίζειν, εἰ κατὰ νοῦν λάβοιεν ὡς οὐδενὸς Χριστιανοῦ φείσεται πρεσβύτην τροφέα καὶ οἰκεῖον εὔνουν ἀνελών. Οὐσθαζάδης δὲ ἐσπούδαζεν ἀνακηρυχθῆναι τὴν αἰτίαν τῆς αὐτοῦ τιμωρίας, λογισάμενος ὡς, ἡνίκα εὐλαβηθεὶς προσεκύνησε τὸν ἥλιον, πολλοὺς Χριστιανῶν εἰς δέος κατέστησε, νυνὶ δὲ εἰ μάθοιεν αὐτὸν ὑπὲρ τῆς θρησκείας ἀναιρεθέντα, μιμητὰς πολλοὺς ποιήσει τῆς οἰκείας ἀνδρείας.  

94 CHAPITRE IX.

Chrétiens persécutés par Sapor.

Lorsque leur nombre se fut accru par la suite du temps et qu'ils commencèrent à s'assembler, et à avoir des Diacres, et des Prêtres, les Mages qui possèdent par droit de succession le Sacerdoce parmi les Perses, et les Juifs qui sont comme naturellement jaloux, et ennemis de la prospérité des Chrétiens, déférèrent Siméon Archevêque de Séleucie, et de Ctésiphon villes célèbres de Perse devant le Roi Sapor, et l'accusèrent d'avoir intelligence avec l'Empereur des Romains. Sapor ayant prêté l'oreille à ces calomnies accabla les Chrétiens d'impôts, et donna charge de les lever à des hommes impitoyables, afin que la dureté avec laquelle ils seraient traités, et la misère dans laquelle ils gémiraient les obligeraient de renoncer à leur créance. Il commanda ensuite qu'on fît mourir les Prêtres, qu'on démolît les Eglises, qu'on confisquât les vases, et les ornements, et qu'on amenât devant lui Siméon, comme un traître, et un ennemi de l'Etat. Les Eglises furent renversées en très peu de temps par la fureur des Mages, et des Juifs .Siméon fut chargé de chaînes, et mené devant le Roi devant qui il signala sa vertu, et son courage. Car ce Prince ne l'ayant mandé qu'à dessein de le faire tourmenter, il ne témoigna aucune crainte et ne voulut pas même le prosterner à terre pour le saluer. Sapor lui ayant demandé en colère, pourquoi il ne l'adorait pas comme il avait accoutumé :

C'est, répondit-il, qu'on ne m'amenait pas les autres fois chargé de chaînes 95 pour me faire renoncer au vrai Dieu. Je satisfaisais toujours à la coutume, sans résistance ; mais il ne m'est plus permis maintenant d'y satisfaire, puisque je viens combattre pour la défense de la bonne doctrine, et de la vraie piété.

Le Roi lui commanda d'adorer le Soleil, et lui promit, s'il le faisait, de lui donner des récompenses ; sinon, le menaça de l'exterminer, avec tous les Chrétiens. Siméon ne s'étant laissé ni fléchir par les promesses, ni ébranler par les menaces, et ayant répondu avec une confiance intrépide, qu'il n'adorerait jamais le Soleil, et que jamais il ne renoncerait à sa Religion, le Roi le renvoya en prison, dans la créance qu'il y pourrait changer de sentiment. Usthazade qui était un vieil Eunuque, qui avait élevé Sapor, et qui avait l'Intendance de sa maison, l'ayant aperçu, se leva pour le saluer profondément. Siméon ne l'ayant presque pas regardé, le reprit avec véhémence de la lâcheté avec laquelle, après avoir fait profession de la Religion Chrétienne, il avait depuis adoré le Soleil. A l'heure  même, l'Eunuque fondant en pleurs, quitta l'habit blanc, dont il était vêtu, en prit un noir, qui est l'habit de deuil, et se mit à la porte du Palais:

Malheureux que je suis, quel traitement puis-je attendre de Dieu,auquel j'ai renoncé, puisque Siméon, qui était autrefois mon ami intime, se détourne de moi, sans me vouloir parler ?

Sapor l'ayant envoyé quérir, et lui ayant demandé le sujet de sa douleur, et de ses plaintes, et s'il était survenu quelque malheur à fa famille, il répondit:

Il ne m'est arrivé aucune disgrâce temporelle ; mais plût à Dieu que toutes les misères temporelles me fussent arrivées plutôt que ce qui m'est arrivé: J'ai regret de vivre, et de voir le Soleil que j'ai fait semblant d'adorer, pour obéir extérieurement à vos ordres, et il y a longtemps que je devrais être 96 mort tant pour avoir renoncé à Jésus-Christ,que pour vous avoir trompé.

 Il jura ensuite au nom de Dieu Créateur du ciel, et de la terre, qu'il ne changerait plus de sentiment. La conversion si peu attendue de l'Eunuque, mit le Roi dans une extrême colère contre les Chrétiens, qu'il accusait de l'avoir procurée par des enchantements Ayant néanmoins quelque reste d'affection pour ce vieillard, il fit tout ce qu'il pût par douceur, ou par rigueur pour ébranler sa confiance. Mais quand il vit que tout ce qu'il faisait ne servait de rien, et qu'Ustazade protestait, qu'il ne serait jamais si insensé que d'adorer les créatures, au lieu du Créateur, il commanda de lui trancher la tête. Comme les exécuteurs le menaient au supplice, il leur demanda un peu de temps pour déclarer quelque chose au Roi, à l'heure même il lui envoya dire ce qui suit, par un Eunuque dont il connaissait la fidélité.,

Je n'ai besoin du témoignage de personne pour vous assurer de la fidélité inviolable avec laquelle je vous ai servi depuis ma jeunesse, et le Roi votre père, puisque vous en êtes mieux informé que nul autre. Je ne vous demande point d'autre récompense de mes services que de ne pas permettre que ceux qui ne sauront pas le sujet de ma mort, croient que je la souffre pour vous avoir trahi, ou pour avoir été convaincu de quelque autre crime. C'est pourquoi je vous supplie de faire publier par un Héraut, qu'on tranche la tête à Usrazade, non pour avoir commis aucun crime. mais parce qu'il est Chrétien, et qu'il n'a pas voulu renoncer à son Dieu.

Sapor fit publier par un Héraut ce qu'Ustazade souhaitait, dans la créance que personne ne voudrait plus être Chrétien, quand on verrait qu'il n'épargnait pas un vieillard, qui avait été autrefois son Gouverneur, et qui lui avait toujours gardé une inviolable fidéli- 97 té: et Ustabase le souhaitait, pour lever en quelque sorte le scandale de son idolâtrie, et pour exciter les Chrétiens à mourir constamment, à son exemple, au lieu qu'il avait ébranlé la foi de plusieurs, en adorant le Soleil.

X.

Ὧδε μὲν Οὐσθαζάδης ἐνδοξότατα τὴν ἐνθάδε βιοτὴν κατέλιπε· Συμεώνης δὲ μαθὼν ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ εὐχαριστήρια περὶ αὐτοῦ τῷ θεῷ ηὔξατο. τῇ δὲ ἑξῆς ἡμέρᾳ (ἔτυχε δὲ ἕκτην τῆς ἑβδομάδος εἶναι, καθ´ ἣν πρὸ τῆς ἀναστασίμου πανηγύρεως ἡ ἐτήσιος τοῦ σωτηρίου πάθους ἀνάμνησις ἐπιτελεῖται) καὶ τὸν Συμεώνην ἐψηφίσατο ὁ βασιλεὺς ξίφει ἀναιρεθῆναι. προαχθεὶς γὰρ αὖθις ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου εἰς τὰ βασίλεια γενναίως μάλα προσδιελέχθη Σαβώρῃ περὶ τοῦ δόγματος καὶ οὔτε αὐτὸν οὔτε τὸν ἥλιον προσκυνῆσαι ἠνέσχετο. κατὰ δὲ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ὁμοίως ἀναιρεθῆναι προσετάχθησαν καὶ ἄλλοι ἑκατὸν ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ ὄντες, τελευταῖον δὲ αὐτοῖς ἐπισφαγῆναι Συμεώνην τὸν πάντων θάνατον θεασάμενον. ἦσαν δὲ τούτων οἱ μὲν ἐπίσκοποι, οἱ δὲ πρεσβύτεροι καὶ ἄλλοι ἄλλων κληρικῶν ταγμάτων. ὡς δὲ πάντες τὴν ἐπὶ θάνατον ἤγοντο, παραγενόμενος ὁ μέγας ἀρχίμαγος ἤρετο αὐτούς, εἰ βούλοιντο ζῆν καὶ βασιλεῖ παραπλησίως θρησκεύειν καὶ τὸν ἥλιον σέβειν. οὐδενὸς δὲ τὴν ἐπὶ τούτοις ζωὴν ἑλομένου, ὡς εἰς τὸν τόπον ἤχθησαν οὗ κτείνεσθαι ἔμελλον, οἱ μὲν δήμιοι ἔργου εἴχοντο καὶ περὶ τὴν σφαγὴν τῶν μαρτύρων ἐπόνουν, Συμεώνης δὲ παρεστὼς αὐτοῖς ἀναιρουμένοις παρεκελεύετο θαρρεῖν, καὶ περὶ θανάτου καὶ περὶ ἀναστάσεως καὶ περὶ εὐσεβείας διελέγετο· καὶ ἐκ τῶν ἱερῶν γραφῶν πιστούμενος ἐδείκνυ ζωὴν μὲν ἀληθῶς εἶναι τὸ ὧδε ἀποθανεῖν, τὸ δὲ διὰ δειλίαν προδοῦναι θεὸν ὁμολογουμένως θάνατον· μετ´ οὐ πολὺ γὰρ καὶ μηδενὸς ἀποκτέννοντος αὐτομάτως τεθνήξονται· τοῦτο γὰρ ἄφυκτον παντὶ τικτομένῳ τέλος. τὰ μετὰ ταῦτα δὲ διηνεκῆ ὄντα οὐ πᾶσιν ἀνθρώποις ὁμοίως ἀπαντήσει, ἀλλ´ ὡς ἀπὸ στάθμης τινὸς ἀκριβῆ λόγον δώσουσι τῆς ἐνθάδε βιοτῆς. καὶ ἀθανάτους ὧν ἕκαστος εὖ ἐποίησε τὰς ἀμοιβὰς λήψεται καὶ τὰς εὐθύνας τῶν ἐναντίων ὑφέξει. μεῖζον δὲ πάντων ἐν ἀγαθοῖς καὶ μακαριώτατον ὑπὲρ θεοῦ ἑλέσθαι ἀποθανεῖν. τοιαῦτα Συμεώνου διεξιόντος, οἷα παιδοτρίβου παρακελευομένου ἐν τοῖς ἀγῶσιν ὃν χρὴ τρόπον ἐλθεῖν, ἕκαστος ἐπαΐων προθύμως ἐπὶ τὴν σφαγὴν ἐχώρει. ἐπεὶ δὲ τοὺς ἑκατὸν διῆλθεν ὁ δήμιος, τελευταῖον καὶ αὐτὸν Συμεώνην ἔκτεινε καὶ Ἀβεδεχαλάαν καὶ Ἀννίναν. ἀμφότεροι δὲ γηραλέοι πρεσβύτεροι τῆς ὑπ´ αὐτὸν ἐκκλησίας ἅμα αὐτῷ συνελήφθησαν καὶ ἐν δεσμοῖς ἦσαν.

CHAPITRE X.

Chrétiens persécutés par Sapor.

Siméon apprit en prison la mort qu'Ustazade avait souffert pour la défense de la foi, et rendit à Dieu de très-humbles grâces de la force qu'il lui avait donnée. Le jour suivant, qui était le sixième de la semaine, et qui précédait immédiatement le Dimanche auquel on célèbre la fête de la Résurrection, Sapor commanda qu'on tranchât aussi la tête à Siméon, qui ayant été mené quelques jours auparavant, de la prison au Palais, avait palé en sa présence, avec beaucoup de courage, de la vérité de la Religion Chrétienne, et  avait constamment refusé de l'adorer, et d'adorer le Soleil. Il ordonna encore qu'on en tirât cent autres, parmi lesquels il y avait des Évêques, des Prêtres, et d'autres Ecclésiastiques, et qu'on les fit mourir en présence de Siméon. Comme on le menait au supplice, le premier des Mages s'avança au milieu d'eux, et leur demanda, s'ils voulaient conserver leur vie en tenant la Religion du prince, et en adorant le Soleil. Aucun d'eux n'ayant voulu accepter la vie à cette condition, les bourreaux commencèrent à les tuer. Siméon les exhortait à souffrir constamment la mort, dans l'espérance d'une résurrection, glorieuse, et leur faisait voir, par l'autorité de la sainte Ecriture, que  la mort soufferte de la sorte, est une véritable vie, au lieu que la vie de ceux qui renoncent à Dieu par 98 lâcheté, est une véritable mort ; qu'ils monteraient bientôt d'eux-mêmes, sans aucune violence étrangère, puisque la mort est une suite naturelle de la naissance qu'après cette vie, qui est: si courte, il faudra rendre un compte exact de ses actions, et commencer une autre vie, qui aura des récompenses éternelles pour la vertu, et des châtiments éternels pour le crime. Qu'entre toutes les vertus, il n'y en a point de si éminente, ni de si glorieuse que de mourir volontairement pour la cause de Dieu. Les Martyrs écoutèrent avec joie ce discours de Siméon, et allèrent gaiment à la mort, Lorsqu'ils eurent été exécutés, Siméon le fut, avec deux Prêtres de son Eglise, dont l'un se nommait Abdecalas, et l'autre Ananias.

XI.

Τηνικαῦτα δὲ Πουσίκης, ὃς πάντων ἦρχε τῶν τοῦ βασιλέως τεχνιτῶν, αὐτόθι ἑστώς, ἰδὼν Ἀννίναν τρέμοντα ὡς ηὐτρεπίζετο ἐπὶ τὴν σφαγήν,

«πρὸς βραχύ», ἔφη, «ὦ γέρον, μῦσον τοὺς ὀφθαλμούς σου καὶ θάρρει· αὐτίκα γὰρ ὄψει τοῦ Χριστοῦ τὸ φῶς.»

ἅμα δὲ τοῦτο εἰπὼν συνελήφθη καὶ ὡς βασιλέα ἤχθη. καὶ Χριστιανὸς εἶναι ὁμολογήσας, καθότι ἐλευθεροστομῶν ὑπὲρ τοῦ δόγματος καὶ τῶν μαρτύρων προσδιελέχθη τῷ βασιλεῖ, ὡς οὐ δέον παρρησιασάμενον παραξένῳ καὶ ὠμοτάτῳ τρόπῳ ἀποθανεῖν προσέταξεν. περὶ γὰρ τὸν τένοντα διορύξαντες αὐτοῦ τὸν αὐχένα οἱ δήμιοι τῇδε αὐτοῦ τὴν γλῶτταν ἐξείλκυσαν· ἐκ διαβολῆς δέ τινων καὶ θυγάτηρ αὐτοῦ παρθένος ἱερὰ συλληφθεῖσα τότε ἀνῃρέθη.

Τοῦ δὲ ἐπιγενομένου ἔτους κατὰ τὴν ἡμέραν, ᾗ τοῦ μὲν πάθους τοῦ Χριστοῦ ἡ ἀνάμνησις ἐπετελεῖτο, τῆς δὲ ἐκ νεκρῶν ἀναστάσεως ἡ πανήγυρις προσεδοκᾶτο, ὠμοτάτη Σαβώρου πρόσταξις ἀνὰ πᾶσαν τὴν Περσῶν γῆν ἐφοίτα καταδικάζουσα θάνατον τῶν ἑαυτοὺς Χριστιανοὺς εἶναι ὁμολογούντων· ἡνίκα δὴ λέγεται ἀριθμοῦ κρείττονα πληθὺν Χριστιανῶν ὑπὸ ξίφους πεσεῖν. οἵ τε γὰρ μάγοι κατὰ πόλεις καὶ κώμας ἐπιμελῶς ἐθήρων τοὺς λανθάνοντας, οἱ δὲ καὶ αὐτόματοι μηδενὸς ἄγοντος ἑαυτοὺς κατεμήνυον, ὥστε μὴ τῇ σιγῇ δόξαι τὸν Χριστὸν ἀπαρνεῖσθαι. ἀφειδῶς δὲ πάντων Χριστιανῶν κτιννυμένων πλεῖστοι καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς βασιλείοις ἀνῃρέθησαν καὶ Ἀζάδης ὁ εὐνοῦχος, τὰ μάλιστα βασιλεῖ κεχαρισμένος ὤν. ὃν ἐπείπερ ἀποθανεῖν ὁ Σαβώρης ἐπύθετο, περίλυπος εἰσάγαν ἐγένετο, καὶ τὴν δημώδη ταύτην σφαγὴν ἔστησε, μόνους δὲ τοὺς καθηγητὰς τῆς θρησκείας ἀναιρεῖσθαι προσέταξε.

CHAPITRE XI.

Continuation de la persécution.

Pusice Intendant et Directeur des ouvriers de Sapor, qui assistait à cette sanglante exécution, ayant remarqué qu'Ananias tremblait de peur, au moment qu'on le préparait au supplice, il lui dit :

Fermez les yeux et ayez bon courage, vous verrez bientôt la lumière de Jésus-Christ.

Il n'eut pas sitôt achevé cette parole, qu'il fut pris, et conduit devant Sapor. Il lui avoua franchement qu'il était Chrétien, et parce qu'il lui parla avec une grande liberté, de la vérité de notre Religion, et de l'innocence des Martyrs, il fut condamner à un genre de mort extraordinaire. Les bourreaux lui percèrent le cou au haut des muscles et par là lui arrachèrent la langue. Sa fille, qui avait confié à Dieu sa Virginité, fut 99  déférée au même temps, et exécutée à mort.

L'année suivante le jour auquel on célébrait la mémoire de la Passion du Sauveur, et auquel on se préparait à célébrer celle de la Résurrection, on publia dans toute la Perse un Edit, par lequel il était ordonné que tous les Chrétiens seraient punis du dernier supplice, On dit qu'il y en eut un nombre innombrable qui payèrent par le tranchant de l'épée. Les Mages cherchèrent dans les villes, et dans les bourgs ceux qui s'étaient cachés, et plusieurs s'offrirent d'eux-mêmes, de peur qu'ils ne semblassent trahir Jésus-Christ par leur silence. Plusieurs furent exécutés dans le Palais et entre autres, Azadas Eunuque, de la perte duquel Sapor témoigna un très-sensible regret. Il défendit après cela de tuer indifféremment toute sorte de Chrétiens, et ne permit de faire mourir que ceux qui enseignaient la doctrine Chrétienne aux autres.

XII.

Κατ´ ἐκεῖνο δὲ καιροῦ νόσῳ περιπεσούσης τῆς βασιλίδος συλλαμβάνεται ἡ Συμεώνου τοῦ ἐπισκόπου ἀδελφή, Ταρβούλα τοὔνομα, ἱερὰ παρθένος, σὺν θεραπαίνῃ τὸν αὐτὸν μετιούσῃ βίον καὶ ἀδελφῇ μετὰ θάνατον ἀνδρὸς γάμῳ ἀπαγορευσάσῃ καὶ ὁμοίως ἀγομένῃ. ἐγένετο δὲ αὐτῶν ἡ σύλληψις ἐκ διαβολῆς τῶν Ἰουδαίων, ἐπαιτιωμένων ὡς φαρμάκοις τῇ κρατούσῃ ἐπεβούλευσαν διὰ τὸν Συμεώνου θάνατον μηνιῶσαι. ἡ δὲ βασιλίς (φιλεῖ γάρ πως τὸ νοσοῦν τοῖς ἀπευκταίοις παρέχειν τὴν ἀκοήν) ὑπέλαβεν ἀληθῆ εἶναι τὴν διαβολὴν καὶ μάλιστα παρὰ Ἰουδαίων γεγενημένην, ἐπεὶ τὰ αὐτῶν ἐφρόνει καὶ Ἰουδαϊκῶς ἐβίω καὶ ἀψευδεῖς αὐτοὺς ἡγεῖτο καὶ εὔνους αὐτῇ. παραλαβόντες δὲ οἱ μάγοι Ταρβούλαν καὶ τὰς ἄλλας καταδικάζουσιν αὐτῶν θάνατον· καὶ πρίονι διχῇ τεμόντες ἀνεσκολόπισαν, καὶ ὡς ἀποτρόπαιον νόσου διὰ μέσου τῶν σκολόπων τὴν βασιλίδα παρελθεῖν ἐποίησαν. λέγεται δὲ Ταρβούλαν ταύτην εὐπρεπῆ καὶ μάλα καλ??αις· τὴν δὲ μήτε ἀσελγοῦς ἀκοῆς ἀνασχομένην ἐνυβρίσαι μὲν αὐτοῖς καὶ ἀκολασίαν ὀνειδίσαι, προθυμότατα δὲ μᾶλλον ἑλέσθαι ἀποθανεῖν ἢ τὴν παρθενίαν προδοῦναι.

Κρατήσαντος δὲ κατὰ τὴν Σαβώρου πρόσταξιν, ὡς ἐν τοῖς πρόσθεν εἴρηται, τοὺς ἄλλους ἐᾶν, μόνους δὲ συλλαμβάνεσθαι τοὺς ἱερέας καὶ τοὺς ὑφηγητὰς τοῦ δόγματος, περιιόντες μάγοι τε καὶ ἀρχίμαγοι ἀνὰ τὴν Περσῶν γῆν ἐπιμελῶς ἐκακούργουν τοὺς ἐπισκόπους καὶ πρεσβυτέρους, καὶ μάλιστα κατὰ τὴν Ἀδιαβηνῶν χώραν· κλίμα δὲ τοῦτο Περσικὸν ὡς ἐπίπαν χριστιανίζον.  

CHAPITRE XII.

Martyre de Tarbula sœur de Siméon.

La Reine ayant été attaquée dans le même temps d'une maladie, Tarbula sœur de l'Évêque Siméon, fille de piété, fut arrêtée avec sa sœur, qui étant veuve, avait renoncé aux secondes noces, et avec une servante qui vivait dans les mêmes exercices de dévotion. Elles furent prises de la sorte sur ce qu'elles avaient été accusées par les Juifs d'avoir usé de maléfices contre la Reine, en haine de ce que Siméon avait été mis à mort. Comme les malades croient aisément les choses les plus tristes les plus funestes, la reine ajouta foi à cette accusation, et la reçut  100 d'autant plus volontiers, qu'elle venait de la part des Juifs, qu'elle tenait fort sincères dans leurs paroles, et fort attachés à son service. Elle faisait profession de leur Religion, et observait toujours leurs cérémonies. Les Mages s'étant saisis de Tarbula, et des deux autres, les coupèrent arec des scies, et ayant fait attacher leurs corps à des fourches, conseillèrent à la Reine de passer à travers, pour ruiner le maléfice, et être guérie de sa maladie. On dit que Tarbula était fort belle, et qu'un Mage en étant devenu éperdument amoureux, envoya lui offrir de la sauver avec ses compagnes, si elle voulait consentir à son désir. Mais au lieu d'y consentir, elle lui reprocha son impudicité, et courut avec joie à la mort, aimant mieux perdre la vie, que la virginité.

Comme par l'Edit de Sapor, il n'était plus permis de présenter indifféremment les Chrétiens mais seulement les Prêtres, et les Docteurs, les Mages en firent une recherche très-exacte, dans toute la Perse, et principalement dans le pays des Adiabéniens, ou il y avait un plus grand nombre de Chrétiens que dans les autres.

XIII.

Ὑπὸ δὲ τοῦτον τὸν χρόνον καὶ Ἀκεψιμᾶν τὸν ἐπίσκοπον συνελάβοντο καὶ πολλοὺς τῶν ὑπ´ αὐτὸν κληρικῶν. ἐπιλογισάμενοι δὲ τῇ ἄγρᾳ τοῦ ἡγουμένου ἠρκέσθησαν, τοὺς δὲ ἄλλους ἀφῆκαν τὰς οὐσίας αὐτῶν ἀφελόμενοι. Ἰάκωβος δέ τις πρεσβύτερος ἑκοντὴς εἵπετο τῷ Ἀκεψιμᾷ, καὶ δεηθεὶς τῶν μάγων ὑπὸ τὸν αὐτὸν ἐγένετο δεσμόν· καὶ οἷα γηραλέῳ προθύμως ὑπηρετεῖτο καὶ τὰς συμφορὰς αὐτῷ ἐκούφιζεν, ὡς ἐνῆν, καὶ τὰς πληγὰς ἐθεράπευε. μετ´ οὐ πολὺ δὲ τῆς συλλήψεως ἱμᾶσιν ὠμοῖς χαλεπῶς αὐτὸν ἐβασάνισαν οἱ μάγοι βιαζόμενοι προσκυνῆσαι τὸν ἥλιον· ὡς δὲ οὐκ εἶξε, πάλιν αὐτὸν ἐν δεσμοῖς εἶχον. κατ´ ἐκεῖνο δὲ καιροῦ καὶ Ἀειθαλᾶς καὶ Ἰάκωβος πρεσβύτεροι, Ἀζαδάνης τε καὶ Ἀβδιησοῦς διάκονοι διὰ τὸ δόγμα δεσμωτήριον ᾤκουν, χαλεπώτατα ὑπὸ τῶν μάγων μαστιγωθέντες. χρόνου δὲ πολλοῦ παρελθόντος ἐκοινώσατο περὶ αὐτῶν βασιλεῖ ὁ μέγας ἀρχίμαγος. καὶ ἐπιτραπεὶς ὡς βούλεται τιμωρήσασθαι αὐτούς, εἰ μὴ τὸν ἥλιον προσκυνήσουσι, δήλην τοῖς ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ ἐποιήσατο τὴν Σαβώρου πρόσταξιν. ὡς δὲ ἀναφανδὸν ἀπεκρίναντο μήποτε σφᾶς προδότας φανήσεσθαι τοῦ Χριστοῦ μηδὲ τὸν ἥλιον προσκυνήσειν, ἀφειδῶς αὐτοὺς ἐβασάνισε. καὶ Ἀκεψιμᾶς μὲν ἐν ταῖς τοῦ δόγματος ὁμολογίαις ἀνδρεῖος διαμείνας ἐτελεύτησε. τινὲς δὲ τῶν ἐξ Ἀρμενίας παρὰ Πέρσαις ὁμήρων τὸ λείψανον αὐτοῦ λάθρα ἀνελόμενοι ἔθαψαν. οἱ δὲ ἄλλοι, καίπερ οὐχ ἧττον μαστιγωθέντες, παραδόξως ἔζων· καὶ μὴ μεταθέμενοι τῆς γνώμης πάλιν ἐν δεσμοῖς ἐγένοντο. σὺν αὐτοῖς δὲ ἦν καὶ Ἀειθαλᾶς, ὃς ἐν τῷ τύπτεσθαι τεινόμενος, ὑπὸ τοῦ ἄγαν ἑλκυσμοῦ ἀπὸ τῶν ὤμων διεσπάσθη τοὺς βραχίονας καὶ νεκρὰς καὶ μόνον ᾐωρημένας τὰς χεῖρας περιέφερεν, ὡς ἄλλους τῷ στόματι αὐτοῦ τὴν τροφὴν προσάγειν.

Ἐπὶ ταύτης τῆς ἡγεμονίας μαρτυρίᾳ τοῦ βίου περιέστησαν πρεσβυτέρων τε καὶ διακόνων καὶ μοναχῶν καὶ ἱερῶν παρθένων καὶ τῶν ἄλλως περὶ τὰς ἐκκλησίας ὑπηρετουμένων καὶ περὶ τὸ δόγμα διακειμένων πλῆθος ἀναρίθμητον, ἐπίσκοποι δὲ ὧν ἐπυθόμην Βαρβασύμης καὶ Παῦλος καὶ Γαδδιάβης καὶ Σαβῖνος καὶ Μαρέας καὶ Μώκιμος καὶ Ἰωάννης καὶ Ὁρμίσδας καὶ Βουλιδᾶς, Πάπας τε καὶ Ἰάκωβος καὶ Ῥώμας καὶ Μαάρης καὶ Ἄγας καὶ Βόχρης καὶ Ἀβδᾶς καὶ Ἀβδιησοῦς, Ἰωάννης τε καὶ Ἀβράμιος καὶ Ἀβδελᾶς καὶ Σαβώρης καὶ Ἰσαὰκ καὶ Δαυσᾶς, ὃς αἰχμάλωτος μὲν ἦν γενόμενος ὑπὸ Περσῶν ἀπὸ Ζαβδαίου χωρίου ὧδε προσαγορευομένου, κατ´ ἐκεῖνο δὲ καιροῦ ὑπὲρ τοῦ δόγματος τέθνηκεν ἅμα Μαρεάβῃ χωρεπισκόπῳ καὶ κληρικοῖς τῶν ὑπ´ αὐτὸν ἀμφὶ διακοσίοις πεντήκοντα, οἳ παρὰ Περσῶν αἰχμάλωτοι σὺν αὐτῷ συνελήφθησαν.  

CHAPITRE XIII.

Martyre de saint Acepsime, et de ses compagnons.

Ils prirent en même temps Acepsime Évêque et plusieurs Ecclésiastiques de son Clergé. Les ayant pris, ils tinrent conseil, et renvoyèrent les Ecclésiastiques, après les avoir dépouillés de leurs biens. Il y eut un Prêtre nommé Jaques, qui suivit volontairement Acepsime, et obtint des Mages la permission de demeurer en prison avec lui. Il 101 le servait avec joie, et pansait les blessures, car les Mages l'avaient fouetté avec des lanières, pour le contraindre à adorer le Soleil, et parce qu'il n'en avait rien voulu faire, ils l'avaient remis en prison. Deux Prêtres, dont l'un se nommait Aithalas, et l'autre Jaques, et deux Diacres Azadane, et Abdiese furent traités pour le même sujet, de la même sorte. Longtemps depuis, le premier des Mages demanda au Roi, ce qu'il lui plaisait qu'on fit de ces prisonniers, et ayant obtenu permission de les traiter comme il le jugerait à propos, à moins qu'ils n'adorassent le Soleil, il leur déclara l'ordre qu'il avait reçu. Quand ils lui eurent répondu, que jamais ils ne trahiraient Jésus-Christ, ni n'adoreraient le Soleil, il les fit tourmenter avec une horrible cruauté. Acepsime mourut en faisant une généreuse profession de la foi. Son corps fut emporté et enterré par des Arméniens, qui étaient en otage parmi les Perses. Les autres ayant été cruellement fustigés, sans mourir de la violence de ce supplice, furent ramenés en prison. Aithalas fut de ce nombre, il eut les bras rompus par la violence, avec laquelle on l'avait étendu pour le battre, et il en perdit de telle sorte l'usage des mains, qu'il fallait lui mettre les aliments dans la bouche.

Il y eut un nombre innombrable de Prêtres, de Diacres, de Moines, de saintes Vierges, et d'autres personnes consacrées au service de l'Eglise, dont la vertu fut couronnée par le martyre. Voici les noms des Évêques, comme je les ai appris: Barbarisme, Paul, Gaddiabe, Sabin, Maréas, Mocius, Jean, Hormisdas, Papas, Jacques, Romas, Maarès, Agas, Bothrés, Abdas, Abdièse, Jean, Abraham, Agdélas, Sapor, Isaac et Dausas. Ce dernier ayant été fait prisonnier par les Perses, et emmené d'un lieu nomme Zabdée, il souffrit généreusement la mort pour la défense de la foi, avec Maréabde Chorévèque et environ deux cent cinquante Ecclésiastiques.

XIV.

Ὑπὸ τοῦτον τὸν χρόνον καὶ Μίλης ἐμαρτύρησεν· ὃς τὰ μὲν πρῶτα παρὰ Πέρσαις ἐστρατεύετο, μετὰ δὲ ταῦτα καταλιπὼν τὴν στρατείαν τὴν ἀποστολικὴν πολιτείαν ἐζήλωσε. λέγεται δὲ πόλεως Περσικῆς ἐπίσκοπος χειροτονηθεὶς πολλὰ πολλάκις παθεῖν καὶ πληγὰς ὑπομεῖναι καὶ ἑλκυσμούς. ὡς δὲ οὐδένα ἔπεισε χριστιανίσαι, χαλεπῶς ἐνεγκὼν κατηράσατο τῇ πόλει καὶ ἀνεχώρησε. μετ´ οὐ πολὺ δὲ τῶν ἐνθάδε πρωτευόντων ἐξαμαρτόντων εἰς βασιλέα παραγενομένη στρατιὰ μετὰ τριακοσίων ἐλεφάντων τὴν πόλιν κατέστρεψαν καὶ οἷα ἄρουραν γεωργήσαντες ἔσπειραν. Μίλης δὲ μόνον πήραν ἐπιφερόμενος, ἐν ᾗ τὴν ἱερὰν βίβλον τῶν εὐαγγελίων εἶχεν, εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπῆλθεν εὐξόμενος, κἀκεῖθεν εἰς Αἴγυπτον ἐπὶ θέᾳ τῶν αὐτόθι μοναχῶν. οἵων δὲ τοῦτον τὸν ἄνδρα θεσπεσίων καὶ παραδόξων ἔργων δημιουργὸν γενέσθαι παρειλήφαμεν, μαρτυροῦσι Σύρων παῖδες, οἳ τὰς αὐτοῦ πράξεις καὶ τὸν βίον ἀνεγράψαντο. ἐμοὶ δὲ ἀρκεῖν ἡγοῦμαι ταῦτα τέως περὶ αὐτοῦ διεξελθεῖν καὶ τῶν ἐν Περσίδι μαρτυρησάντων ἐπὶ τῆς Σαβώρου βασιλείας. σχολῇ γὰρ ἄν τις ἅπαντα τὰ ἐπ´ αὐτοῖς γεγενημένα ἀπαριθμήσαι, τίνες τε ἦσαν καὶ πόθεν ἢ πῶς τὴν μαρτυρίαν ἐπετέλεσαν καὶ ποίας τιμωρίας ὑπέμειναν· παντοδαποὶ γὰρ τῶν τοιούτων τρόποι παρὰ Πέρσαις εἰς ὠμότητα φιλοτιμουμένοις. ὡς ἔνι δὲ συλλήβδην εἰπεῖν, λέγεται τῶν τότε μαρτύρων τοὺς ὀνομαστὶ φερομένους, ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, εἶναι εἰς μυρίους ἑξακισχιλίους, τὴν δὲ ἐκτὸς τούτων πληθὺν κρείττω ἀριθμοῦ, καὶ διὰ τοῦτο ἐργῶδες φανῆναι τὰς αὐτῶν προσηγορίας ἀπαριθμήσασθαι Πέρσαις τε καὶ Σύροις καὶ τοῖς ἀνὰ τὴν Ἔδεσσαν οἰκοῦσιν, οἳ πολλὴν τούτου ἐπιμέλειαν ἐποιήσαντο.

102 CHAPITRE XIV.

Martyre d'un Évêque nommé Mille. Cruauté de Sapor contre les Chrétiens.

Mille souffrit en ce temps-là le martyre. Il avait d'abord porté les armes parmi les Perses ; mais il avait depuis renoncé à cette profession, pour suivre la manière de vivre des Apôtres. On dit qu'ayant été ordonné Evêque d*une ville de Perse, il y souffrit divers tourments, et que n'ayant pu persuader à personne de se faire Chrétien, il fit des imprécations contre la ville, et la quitta. Les principaux habitants ayant bientôt après fâché le Roi, virent chez eux des troupes avec trois cents Eléphants et la ville fut ruinée de fond en comble, de sorte qu'on sema du blé à l'endroit même où les maisons avaient été autrefois. Mille alla par dévotion à Jérusalem, ne portant que le livre des Évangiles, et de là en Egypte, pour y voir les Moines:. Les Syriens qui ont écrit sa vie, savent combien elle a été pleine de miracles. Pour moi, je ne dirai rien davantage, ni de lui, ni des autres, qui ont souffert le martyre en Perse. Il serait difficile de faire un récit exact de tout ce qui les regarde, et de parler de leurs noms, de leur pays, du genre de leur supplice et des cruautés nouvelles qui furent inventées contre eux : Je dirai seulement qu'on assure que les hommes, et les femmes dont on fait les noms, montent à seize mille, et que le nombre des autres est si grand, que les Perses, les Syriens, et les Edessiens n'ont jamais pu le savoir au vrai, quelque soin qu'ils aient pris de le rechercher.

XV.

Ἐπεὶ δὲ ὧδε πολεμεῖσθαι τοὺς ἐν Περσίδι Χριστιανοὺς ἔγνω Κωνσταντῖνος ὁ Ῥωμαίων βασιλεύς, ἤσχαλλέ τε καὶ σφόδρα ἐδυσφόρει. καὶ βοηθεῖν αὐτοῖς σπουδάζων ἠπόρει ὅ τι ποιήσοι, ὡς ἂν καὶ αὐτοὶ βεβαίως διάγοιεν. καὶ συμβὰν κατ´ ἐκεῖνο καιροῦ πρέσβεις παρ´ αὐτὸν ἐλθεῖν τοῦ Περσῶν βασιλέως, ἐπινεύσας τοῖς αἰτουμένοις κατὰ γνώμην πράξαντας ἀπέπεμψεν. εὔκαιρον δὲ τότε νομίσας παραθέσθαι Σαβώρῃ τοὺς ἐν Περσίδι Χριστιανούς, ἔγραψε πρὸς αὐτόν, μεγίστην καὶ ἀνάγραπτον ἀεὶ χάριν ὁμολογῶν ἕξειν, εἰ φιλάνθρωπος γένοιτο περὶ τοὺς ὑπ´ αὐτὸν τὸ δόγμα τῶν Χριστιανῶν θαυμάζοντας· ἐπεὶ καὶ τῷ τρόπῳ, φησί, τῆς θρησκείας οὐδὲν ἐγκαλεῖν ἔστιν, εἴ γε μόναις εὐχαῖς ἀναιμάκτοις πρὸς ἱκεσίαν θεοῦ ἀρκοῦνται. οὐ γὰρ αὐτῷ φίλον αἱμάτων χύσις, μόνῃ δὲ χαίρει ψυχῇ καθαρᾷ πρὸς ἀρετὴν καὶ εὐσέβειαν ὁρώσῃ, ὥστε καὶ ἐπαινεῖν χρῆναι τοὺς ὧδε πιστεύοντας. ἔπειτα δὲ τῇ περὶ τὸ δόγμα προνοίᾳ ἵλεω καὶ αὐτὸ ἕξειν τὸ θεὸν ὑπισχνεῖτο, τεκμηρίοις χρώμενος τοῖς Οὐαλλεριανῷ καὶ αὐτῷ συμβεβηκόσιν. αὐτὸς μὲν γὰρ διὰ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν συμμάχῳ χρώμενος τῇ θεόθεν ῥοπῇ ἐκ τοῦ πρὸς δύσιν ὠκεανοῦ ἀρξάμενος τὴν πᾶσαν Ῥωμαίων οἰκουμένην ὑφ´ ἑαυτὸν ἐποιήσατο καὶ πολλοὺς πολέμους κατώρθωσε, πρὸς ἀλλοφύλους καὶ τοὺς τότε τυράννους μαχόμενος· καὶ μὴ δεηθῆναι σφαγίων ἢ μαντείων τινῶν, ἀλλ´ ἀποχρῆσαι αὐτῷ εἰς νίκην τὸ τοῦ σταυροῦ σύμβολον τῶν οἰκείων στρατευμάτων προηγούμενον καὶ εὐχὴν καθαρὰν αἱμάτων καὶ ῥύπου. ὁ δὲ Οὐαλλεριανός, ἐφ´ ὅσον οὐκ ἐκακούργει τὰς ἐκκλησίας, εὐημερῶν διετέλει τὴν ἀρχήν· ἐπεὶ δὲ διωγμὸν ἐγείρειν ἐβουλεύσατο κατὰ τῶν Χριστιανῶν, θεία μῆνις ἐλάσασα αὐτὸν ὑπὸ Πέρσας ἐποίησε, παρ´ ὧν αἰχμάλωτος ληφθεὶς ἐλεεινῶς τὸν βίον κατέπαυσε. τοιαῦτα Σαβώρῃ γράψας Κωνσταντῖνος ἐπειρᾶτο πείθειν αὐτὸν εὐνοεῖν τῇ θρησκείᾳ. πλείστῃ γὰρ ἐχρῆτο κηδεμονίᾳ περὶ τοὺς πανταχοῦ Χριστιανούς, Ῥωμαίους καὶ ἀλλοφύλους.

suite

CHAPITRE XV.

Constantin écrit à Sapor en faveur des Chrétiens.

L'Empereur Constantin fut touché d'une extrême douleur, lorsqu'il apprit la cruelle persécution que les Chrétiens souffraient en Perse. Comme il souhaitait avec passion de les soulager» et qu'il ne savait que faire pour cet effet, il reçut des Ambassadeurs de la part de Sapor. Après leur avoir accordé leurs demandes, et en les renvoyant il crut avoir trouvé une favorable occasion d'écrire pour le soulagement des Chrétiens qui étaient en Perse, et de supplier le Roi de les traiter avec plus de douceur.

Il n'y a rien, écrivit-il, dans leur Religion où l'on puisse trouver à redire. Quand ils veulent apaiser la colère de Dieu, ils ne se servent pour cela que de prières, car leur Dieu ne se plaît point au sang. Il ne demande que la pureté d'une âme, qui tend à la vertu, et à la piété.

L'Empereur fait ensuite espérer à Sapor que Dieu lui sera propice, s'il traite humainement les Chrétiens, et confirme cette espérance par l'exemple de ce qui était arrivé, tant à Valérien qu'à lui-même. Quant à lui, il était parti dès lors de l'Océan et de l'extrémité d'Occident avec le secours du  Ciel, qu'il avait attiré par le mérite de la piété, et avait réduit à son obéissance tout l'Empire, avait heureusement terminé plusieurs guerres, tant contre les étrangers, que contre les usurpateurs domestiques, et n'avait pour cela ni sacrifié de victimes, ni consulté de devins, mais fait seulement une prière sainte,et porté a la tê- 104 te de son armée l'Etendard de la Croix. Pour Valérien il régna fort heureusement, tant qu'il s'abstint de persécuter l'Eglise. Mais depuis qu'il l'eut persécutée, la Justice divine le livra aux Perses, et le laissa misérablement périr entre leurs mains. Voila ce que Constantin écrivit à Sapor en faveur des Chrétiens de Perse, ne se contentant pas de traiter humainement ceux d'entre eux, qui relevaient de la puissance, s'il ne protégeait encore ceux qui vivaient dans les pays étrangers.

suite

 
γάτηρ αὐτοῦ παρθένος ἱερὰ συλληφθεῖσα τότε ἀνῃρέθη.