Sozomène

SOZOMENE

 

HISTOIRE DE L'EGLISE

LIVRE IV (partie I) - (partie II)

LIVRE III - LIVRE V

 


 

 

94 HISTOIRE DE L'EGLISE

Ecrite par

SOZOMENE.

 

 

HISTOIRE DE L'ÉGLISE

 

Ecrite par Sozomène.

LIVRE QUATRIEME. (partie I)

partie II

 

 

 

 

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΜΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

I.

Καὶ τὰ μὲν ὧδε συνέβη. Τετάρτῳ δὲ ἔτει τῆς ἐν Σαρδοῖ συνόδου κτίννυται Κώνστας περὶ τοὺς πρὸς δύσιν Γαλάτας. Μαγνέντιος δέ, ὃς αὐτῷ τὸν φόνον ἐπεβούλευσε, πᾶσαν τὴν ὑπὸ Κώνσταντος ἀρχομένην ὑφ´ ἑαυτὸν ἐποίησε. Βρετανίων δέ τις ὑπὸ τῶν Ἰλλυριῶν στρατιωτῶν ἐν τῷ Σιρμίῳ βασιλεὺς ἀνηγορεύθη. Πλεῖστον δὲ τούτων τῶν κακῶν μέρος καὶ ἡ πρεσβυτέρα Ῥώμη μετεῖχε, Νεποτιανοῦ, ὃς ἀδελφιδοῦς ἦν [καὶ] Κωνσταντίνου τοῦ βασιλεύσαντος, τοὺς μονομάχους περὶ ἑαυτὸν ποιησαμένου καὶ τῆς βασιλείας ἀμφισβητοῦντος. Ἀλλ´ ὁ μὲν ὑπὸ τῶν Μαγνεντίου στρατηγῶν ἀνῃρέθη, Κωνστάντιος δέ, ὡς εἰς μόνον αὐτὸν τῆς πάσης ἀρχῆς περιελθούσης, αὐτοκράτωρ ἀναγορευθεὶς τοὺς τυράννους καθελεῖν ἐσπούδαζεν. Ἐν τούτῳ δὲ Ἀθανάσιος παρεγένετο εἰς Ἀλεξάνδρειαν καὶ σύνοδον γενέσθαι παρεσκεύασε τῶν ἐξ Αἰγύπτου ἐπισκόπων καὶ ἐπιψηφίσασθαι τοῖς ἐν Σαρδοῖ καὶ Παλαιστίνῃ περὶ αὐτοῦ δεδογμένοις.

II.

Ὁ δὲ βασιλεὺς ταῖς διαβολαῖς πεισθεὶς τῶν ἀπὸ τῆς ἐναντίας αἱρέσεως ἐπὶ τῆς αὐτῆς οὐκ ἔμεινε γνώμης, ἀλλ´ ἀπελαύνεσθαι προσέταξε παρὰ τὰ πρότερον δεδογμένα τῇ ἐν Σαρδοῖ συνόδῳ 〈τοὺς〉 τῆς καθόδου τυχόντας· ἡνίκα δὴ Μαρκέλλου πάλιν ἐκβληθέντος τὴν ἐν Ἀγκύρᾳ ἐκκλησίαν κατέσχε Βασίλειος, Λούκιος δὲ δεσμωτηρίῳ ἐμβληθεὶς ἀπώλετο. Παῦλος δὲ ἀιδίῳ φυγῇ καταδικασθεὶς εἰς Κουκουσὸν τῆς Ἀρμενίας ἀπηνέχθη· ἔνθα δὴ καὶ τετελεύτηκε, πότερον δὲ νόσῳ ἢ βίᾳ, ἐγὼ μὲν οὐκ ἀκριβῶ, φήμη δὲ εἰσέτι νῦν κρατεῖ βρόχῳ αὐτὸν ἀναιρεθῆναι παρὰ τῶν τὰ Μακεδονίου φρονούντων. Ἐπεὶ δὲ εἰς τὴν ὑπερορίαν ἀπηνέχθη καὶ τὴν ἐκκλησίαν κατέσχε Μακεδόνιος, μοναστηρίοις πολλοῖς ἃ συνεστήσατο κατὰ τὴν Κωνσταντινούπολιν περιφράξας ἑαυτὸν καὶ ταῖς πρὸς τοὺς πέριξ ἐπισκόπους σπονδαῖς, λέγεται διαφόρως κακῶσαι τοὺς τὰ Παύλου φρονοῦντας, τὰ μὲν πρῶτα τῶν ἐκκλησιῶν αὐτοὺς ἐξελαύνων, μετὰ δὲ ταῦτα καὶ συγκοινωνεῖν αὐτῷ βιαζόμενος, ὡς πολλοὺς ὑπὸ πληγῶν διαφθαρῆναι, τοὺς δὲ οὐσίας, ἄλλους δὲ πολιτείας ἀφαιρεθῆναι, τοὺς δὲ ἐπὶ τοῦ μετώπου στιγματίας γενέσθαι, ἵν´ ἐπίσημοι εἶεν τοιοῦτοι ὄντες· βασιλέα δὲ μαθόντα καταγνῶναι καὶ τοὺς ἀμφὶ τὸν Εὐδόξιον ἐν αἰτίᾳ ποιήσασθαι καὶ ταῦτα τῆς αὐτοῦ Μακεδονίου καθαιρέσεως, ἡνίκα τοῦτον ἀφείλοντο τὴν Κωνσταντινουπόλεως ἐκκλησίαν.

III.

Προῆλθε γὰρ τὸ κακὸν καὶ μέχρι φόνων· καὶ γὰρ δὴ ἄλλοι τινὲς ἀνῃρέθησαν καὶ Μαρτύριος καὶ Μαρκιανός, οὓς συνοίκους ὄντας Παύλου λόγος ἀνδρείως ἀποθανεῖν παραδοθέντας ὑπὸ Μακεδονίου τῷ ὑπάρχῳ ὡς αἰτίους γενομένους τῆς Ἑρμογένους κακῆς ἀναιρέσεως καὶ τῆς κατ´ αὐτοῦ στάσεως. Ἦν δὲ ὁ μὲν ὑποδιάκονος, ὁ δὲ Μαρκιανὸς ψάλτης καὶ ἀναγνώστης τῶν ἱερῶν γραφῶν· ὁ δὲ τάφος αὐτοῖς ἐστιν ἐπίσημος πρὸ τοῦ τείχους Κωνσταντινουπόλεως, οἷά γε μαρτύρων μνῆμα εὐκτήριον οἶκον περικείμενος· ὃν οἰκοδομεῖν ἤρξατο Ἰωάννης, ἐτελεσιούργησε δὲ Σισίννιος, οἱ μετὰ ταῦτα προστάντες τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐκκλησίας. Οὐ γὰρ ἄξιον νενομίκασι μαρτυρίας γερῶν ἀμοιρεῖν αὐτοὺς ὑπὸ θεοῦ τιμωμένους, καθότι καὶ ὁ τῇδε τόπος, τῶν ἐπὶ θανάτῳ ἀγομένων ἐνθάδε τὰς κεφαλὰς ἀποτεμνομένων, τὸ πρὶν ἄβατος ὢν ὑπὸ φασμάτων ἐκαθάρθη· καὶ δαιμονῶντες τῆς νόσου ἀπηλλάγησαν καὶ πολλὰ ἄλλα παράδοξα ἐπὶ τῷ τάφῳ αὐτῶν συνέβη. Τάδε μὲν ἡμῖν περὶ Μαρτυρίου καὶ Μαρκιανοῦ εἰρήσθω. Εἰ δέ τῳ οὐ πιθανὰ εἶναι δοκεῖ, πόνος οὐδεὶς ἀκριβέστερον παρὰ τῶν εἰδότων μαθεῖν· ἴσως γὰρ καὶ τούτων θαυμαστότερα ἀφηγήσονται.

IV.

Ὑπὸ δὲ τοῦτον τὸν χρόνον Ἀθανασίου φυγόντος Γεώργιος κακῶς ἐποίει τοὺς ἀνὰ τὴν Αἴγυπτον ὁμοίως αὐτῷ φρονεῖν παραιτουμένους. Ὁ δὲ βασιλεὺς ἐπὶ Ἰλλυριοὺς στρατεύσας ἧκεν εἰς Σίρμιον, καὶ ἐπὶ ῥηταῖς συνθήκαις εἰς ταὐτὸν ἐνθάδε Βρετανίων ἦλθε. Μεταθεμένων δὲ τῶν ἀναγορευσάντων αὐτὸν στρατιωτῶν καὶ μόνον Κωνστάντιον αὐτοκράτορα καὶ Σεβαστὸν ἀναβοώντων (ὧδε γὰρ τάδε γενέσθαι αὐτῷ τε τῷ βασιλεῖ καὶ τοῖς τὰ αὐτοῦ φρονοῦσιν ἐσπουδάζετο) συνῆκε Βρετανίων τὴν προδοσίαν· πρηνής τε παρὰ τοὺς πόδας κείμενος Κωνσταντίου ἱκέτης ἐγίνετο. Περιελὼν δὲ αὐτοῦ Κωνστάντιος τὸν βασιλικὸν κόσμον καὶ τὴν ἁλουργίδα ἠλέησε καὶ ἰδιωτεύειν εἴασε καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἀφθόνως ἔχειν ἀπὸ τοῦ δημοσίου προσέταξεν, οἷά γε λοιπὸν πρεσβύτην πρεπωδέστερον εἶναι φήσας βασιλικῶν ἀπηλλάχθαι φροντίδων καὶ ἐν ἡσυχίᾳ εἶναι. Ἐπεὶ δὲ τὰ κατὰ Βρετανίωνα ὧδε αὐτῷ ἀπέβη, πλείστην κατὰ Μαγνεντίου στρατιὰν ἐξέπεμψεν εἰς Ἰταλίαν· Γάλλον δὲ τὸν αὐτοῦ ἀνεψιὸν Καίσαρα καταστήσας εἰς Συρίαν ἀπέστειλεν ἐπὶ φυλακῇ τοῦ κατὰ τὴν ἕω κλίματος.

V.

Ἐν δὲ τῷ τότε Κυρίλλου μετὰ Μάξιμον τὴν Ἱεροσολύμων ἐκκλησίαν ἐπιτροπεύοντος σταυροῦ σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ ἀνεφάνη καταυγάζον λαμπρῶς, οὐχ οἷον κομήτης ταῖς ἐκλάμψεσιν ἀπορρέον, ἀλλ´ ἐν συστάσει πολλοῦ φωτὸς ἐπιεικῶς πυκνὸν καὶ διαφανές, μῆκος μὲν ὅσον ἐκ τοῦ Κρανίου μέχρι τοῦ ὄρους τῶν Ἐλαιῶν, ἀμφὶ δὲ δέκα καὶ πέντε στάδια τὸν ὑπὲρ τὸν χῶρον τοῦτον οὐρανὸν ἀπολαβόν, εὖρος δὲ τῷ μήκει ἀνάλογον. Ὡς ἐπὶ παραδόξῳ δὲ τῷ συμβεβηκότι θαύματι καὶ δέος πάντας ἔσχεν. Οἰκίας δὲ καὶ ἀγορὰς καὶ ὅπερ ἔτυχεν ἕκαστος ἐργαζόμενος καταλιπὼν ἅμα παισὶ καὶ γυναιξὶν εἰς τὴν ἐκκλησίαν συνῆλθον καὶ κοινῇ τὸν Χριστὸν ὕμνουν καὶ θεὸν προθύμως ὡμολόγουν. Οὐ μετρίως δὲ καὶ πᾶν τὸ καθ´ ἡμᾶς οἰκούμενον ἡ περὶ τούτου ἀγγελία κατέπληξεν. Ἐγένετο δὲ τοῦτο οὐκ εἰς μακράν. Ὡς γὰρ εἰώθει, ἐκ πάσης, ὡς εἰπεῖν, γῆς κατ´ εὐχὴν καὶ ἱστορίαν τῶν τῇδε τόπων Ἱεροσολύμων ἐνδημοῦντες, ὧν ἐγένοντο θεαταί, τοῖς οἰκείοις ἐμήνυσαν. Ἔγνω δὲ τοῦτο καὶ ὁ βασιλεὺς ἄλλων τε πολλῶν ἀναγγειλάντων καὶ Κυρίλλου τοῦ ἐπισκόπου γράψαντος. Ἐλέγετο δὲ παρὰ τῶν τὰ τοιάδε ἐπιστημόνων κατά τινα προφητείαν θείαν πάλαι ταῦτα προμεμηνῦσθαι ἐν ταῖς ἱεραῖς βίβλοις. Καὶ τὸ μὲν ὧδε συμβὰν πολλοὺς Ἑλλήνων καὶ Ἰουδαίων εἰς Χριστιανισμὸν ἐπηγάγετο.

VI.

Ἐν τούτῳ δὲ Φωτεινὸς τὴν ἐν Σιρμίῳ ἐκκλησίαν ἐπιτροπεύων, ἤδη πρότερον καινῆς αἱρέσεως εἰσηγητὴς γενόμενος, ἔτι τοῦ βασιλέως ἐνδημοῦντος ἐνθάδε ἀναφανδὸν τῷ οἰκείῳ συνίστατο δόγματι. Φύσεως δὲ ἔχων εὖ λέγειν, καὶ πείθειν ἱκανὸς πολλοὺς εἰς τὴν ὁμοίαν ἑαυτῷ δόξαν ἐπηγάγετο. Ἔλεγε δὲ ὡς θεὸς μέν ἐστι παντοκράτωρ εἷς, ὁ τῷ ἰδίῳ λόγῳ πάντα δημιουργήσας· τὴν δὲ πρὸ αἰώνων γέννησίν τε καὶ ὕπαρξιν τοῦ υἱοῦ οὐ προσίετο, ἀλλ´ ἐκ Μαρίας γεγενῆσθαι τὸν Χριστὸν εἰσηγεῖτο. Περιπύστου δὲ πολλοῖς γενομένου τοῦ τοιούτου δόγματος χαλεπῶς ἔφερον οἵ τε ἐκ τῆς δύσεως καὶ τῆς ἕω ἐπίσκοποι, καὶ κοινῇ ταῦτα νεωτερίζεσθαι καθ´ ὧν ἕκαστος ἐδόξαζεν ἡγοῦντο. Καθάπαξ γὰρ τὸ διαφωνοῦν ἐδείκνυτο τῆς Φωτεινοῦ πίστεως πρός τε τῶν ἐν Νικαίᾳ τὴν παράδοσιν θαυμαζόντων καὶ τῶν τὴν Ἀρείου δόξαν ἐπαινούντων. Ἐπὶ τούτοις δὲ καὶ ὁ βασιλεὺς ἐχαλέπαινεν· ἐν δὲ τῷ τότε ἐν Σιρμίῳ διατρίβων σύνοδον συνεκάλεσε. Καὶ συνῆλθον ἐκ μὲν τῆς ἕω ἄλλοι τε καὶ Γεώργιος ὁ τὴν Ἀλεξανδρέων ἐπιτραπεὶς ἐκκλησίαν καὶ Βασίλειος ὁ Ἀγκύρας ἐπίσκοπος καὶ Μᾶρκος ὁ Ἀρεθούσης, ἐκ δὲ τῆς δύσεως Οὐάλης τε ὁ ἐκ Μουρσῶν καὶ Ὅσιος ὁ ὁμολογητής, ὃς καὶ τῆς ἐν Νικαίᾳ συνόδου κοινωνήσας ἄκων καὶ ταύτης μετέσχε. Οὗτος γὰρ οὐ πολλῷ πρότερον ἐξ ἐπιβουλῆς τῶν τὰ Ἀρείου φρονούντων ὑπερορίαν οἰκεῖν καταδικασθείς, σπουδῇ τῶν ἐν Σιρμίῳ συνελθόντων μετεκλήθη παρὰ τοῦ βασιλέως. ᾤοντο γὰρ ὡς, εἰ πειθοῖ τινι ἢ βίᾳ σύμψηφον σφίσι ποιήσουσιν ἐπισημότατον ὄντα καὶ πρὸς πάντων θαυμαζόμενον, ἀξιόχρεως αὐτοῖς ἔσται μάρτυς τοῦ οἰκείου δόγματος. Ἐπεὶ οὖν ἐν Σιρμίῳ συνῆλθον (ἔτος δὲ τοῦτο ἦν μετὰ τὴν Σεργίου καὶ Νιγριανοῦ ὑπατείαν, ἡνίκα οὐδεὶς ὕπατος οὔτε ἐκ τῆς ἕω οὔτε ἐκ τῆς δύσεως ἀνεδείχθη διὰ τὴν συμβᾶσαν προφάσει τῶν τυράννων περὶ τὰ κοινὰ ταραχήν), τὸν μὲν Φωτεινὸν καθεῖλον ὡς τὰ Σαβελλίου καὶ Παύλου τοῦ Σαμοσατέως φρονοῦντα. Μετὰ δὲ ταῦτα πάλιν παρὰ τὰ πρότερον δεδογμένα περὶ τῆς πίστεως τρεῖς ἐκθέσεις ἐξέδωκαν, ὧν τὴν μὲν τῇ Ἑλλήνων φωνῇ, τὰς δὲ τῇ Ῥωμαίων συνέταξαν, ἐν πολλοῖς περί τε ῥητὸν καὶ ἔννοιαν οὔτε ἑαυταῖς οὔτε ταῖς πρότερον δεδογμέναις συμφωνούσας. Ἰστέον μέντοι ὡς ἡ Ἑλληνικὴ οὔτε ὁμοούσιον οὔτε ὁμοιούσιον τῷ πατρὶ τὸν υἱὸν εἶπε· τοὺς δὲ φάσκοντας αὐτὸν ἄναρχον εἶναι, ἢ πλατυνομένην τὴν οὐσίαν τοῦ θεοῦ τὸν υἱὸν ποιεῖν, ἢ συντετάχθαι ἀλλὰ μὴ ὑποτετάχθαι τῷ πατρὶ δοξάζοντας ἀποκηρύττειν. Θατέρα δὲ τῶν Ῥωμαϊκῶν περὶ μὲν οὐσίας, ἣν σουβσταντίαν Ῥωμαῖοι ὀνομάζουσιν, εἴτε ὁμοούσιος εἴτε ὁμοιούσιός ἐστιν ὁ υἱὸς τῷ πατρί, παντελῶς ἀπαγορεύει λέγειν, ὡς οὔτε ταῖς ἱεραῖς εἰρημένα γραφαῖς οὔτε ἀνθρώπων ἐννοίαις ἢ γνώσει εὔληπτα. Μείζονα δὲ χρῆναι συνομολογεῖν τὸν πατέρα παρακελεύεται τιμῇ καὶ ἀξίᾳ καὶ θειότητι καὶ αὐτῷ τῷ πατρικῷ ὀνόματι, καὶ ὑποτετάχθαι τῷ πατρὶ τὸν υἱὸν μετὰ πάντων ἀξιοῖ, καὶ τοῦ μὲν πατρὸς ἀρχὴν μὴ εἶναι, τοῦ δὲ υἱοῦ τὴν γένεσιν ἄγνωστον πᾶσι πλὴν τοῦ πατρός. Λέγεται δὲ ἤδη ταύτην τὴν γραφὴν ἐκδοθεῖσαν ὡς μὴ δεόντως συγκειμένην σπουδάσαι τοὺς ἐγκειμένους ἐπισκόπους ἐπὶ διορθώσει ἀναλαβεῖν· καὶ τὸν βασιλέα τοῦτο προστάξαι τιμωρίαν ἀπειλήσαντα κατὰ τῶν ἀποκρυπτόντων· ἀλλ´ ἡ μὲν ἅπαξ ἐκδοθεῖσα παντελῶς οὐκέτι ἔλαθεν. Ἡ δὲ τρίτη γραφὴ τὰ μὲν ἄλλα συμφέρεται τῇ διανοίᾳ ταῖς ἄλλαις, τὸ δὲ τῆς οὐσίας ὄνομα περιεῖλε· καὶ αἰτίαν τήνδε αὐτοῖς ῥητοῖς ἔχει διὰ τῆς Ῥωμαίων φωνῆς·

«Τὸ δὲ ὄνομα τῆς οὐσίας, ὅπερ ἁπλούστερον ἐτέθη ὑπὸ τῶν πατέρων, ἀγνοούμενον δὲ τοῖς πολλοῖς σκάνδαλον ἔφερε διὰ τὸ μηδὲ ἐν ταῖς γραφαῖς αὐτὸ ἐμφέρεσθαι, ἤρεσε περιαιρεθῆναι καὶ παντελῶς μηδεμίαν μνήμην οὐσίας ποιεῖσθαι, διὰ τὸ μάλιστα τὰς θείας γραφὰς μηδαμοῦ περὶ πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος μίαν εἶναι οὐσίαν (γράφεται δὲ καὶ ὑπόστασιν) ὀνομάζειν· ὅμοιον δὲ λέγομεν τῷ πατρὶ τὸν υἱὸν καθὼς αἱ θεῖαι γραφαὶ λέγουσι.»

Καὶ τὰ μὲν ὧδε περὶ τῆς πίστεως αὐτοῦ τοῦ βασιλέως παρόντος ἔδοξεν. Ὅσιος δὲ τὴν ἀρχὴν μὲν παρῃτεῖτο τούτοις συναινεῖν, βιασθεὶς δὲ καὶ πληγάς, ὡς λέγεται, πρεσβύτης ὢν ὑπομείνας συνῄνεσέ τε καὶ ὑπέγραψε.

Φωτεινοῦ δὲ πειραθῆναι μετὰ τὴν καθαίρεσιν, εἴ πως δύναιτο τῆς πρὸ τοῦ μεταθέσθαι γνώμης, ἐδόκει τῇδε τῇ συνόδῳ. Ὁ δὲ προτρεπόντων αὐτὸν τῶν ἐπισκόπων καὶ τὴν ἐπισκοπὴν ἀποδώσειν ὑπισχνουμένων, εἰ τὸ οἰκεῖον ἀποκηρύξει δόγμα καὶ ταῖς αὐτῶν γραφαῖς συμψηφίσαιτο, οὐκ ἠνέσχετο, ἀλλ´ εἰς διάλεξιν αὐτοὺς προὐκαλεῖτο. Εἰς ῥητὴν ἡμέραν δὲ συνελθόντων τῶν ἐπισκόπων, καὶ δικαστῶν ἐκ προστάγματος τοῦ βασιλέως προκαθεσθέντων, οἳ ἐπιστήμῃ λόγων καὶ ἀξιώματι τότε πρωτεύειν ἐν τοῖς βασιλείοις ἐδόκουν, ἀναδέχεται τὴν πρὸς Φωτεινὸν διάλεξιν Βασίλειος ὁ Ἀγκύρας ἐπίσκοπος. Ἐπὶ πολλῶν δὲ πρὸς πεῦσιν καὶ ἀπόκρισιν ἀμφοτέροις προελθόντος τοῦ ἀγῶνος, ταχυγράφων ἀναγραφομένων τοὺς ἑκατέρων λόγους, ἐκράτησε Βασίλειος. Φωτεινὸς δὲ φεύγειν καταδικασθεὶς οὐδὲ οὕτως ἐπαύσατο τὸ οἰκεῖον συγκροτῶν δόγμα· λόγους τε τῇ Ῥωμαίων καὶ Ἑλλήνων φωνῇ συγγράφων ἐξεδίδου, δι´ ὧν ἐπειρᾶτο πλὴν τῆς αὐτοῦ τὰς τῶν ἄλλων δόξας ψευδεῖς ἀποφαίνειν. Φωτεινοῦ μὲν οὖν πέρι καὶ τῆς ἀπ´ αὐτοῦ καλουμένης αἱρέσεως τάδε μοι εἰρήσθω.

CHAPITRE PREMIER.

Mort de l'Empereur Constant.

Quatre ans après le Concile de Sardique, Constant fut tué dans les Gaules. Magnence: qui lui avait tendu le piège pour le faire périr usurpa ses Etats. Dans le même temps Verranion fut proclamé Empereur à Sirmich par les troupes d'Illyrie. Népotien fils d'une sœur du feu Empereur Constantin, s'étant emparé d'un autre côté de l'autorité souveraine, à la faveur d'une troupe de Gladiateurs, l'ancienne Rome fut notablement incommodée par ces changements ; car Népotien fut mis à mort par les soldats de Magnence. Constance s'étant vu ainsi  193 maître de l'Empire, se prépara à détruire la puissance des usurpateurs. Cependant Athanase s'étant rétabli dans le Siège de son Eglise d'Alexandrie, y assembla les Evêques d'Egypte, et fit confirmer ce qui avait été ordonné à son avantage à Sardique, et en Palestine.

CHAPITRE II.

Constance favorise les Ariens, et relègue les Évêques  catholiques.

L'Empereur trompé par les calomnies des Ariens changea de sentiment, et au mépris du Concile de Sardique relégua encore une fois les Évêques qui avaient été rétablis dans leurs Eglises. Marcel ayant donc été chassé d'Ancyre, Basile reprit possession de son Siège. Lucius fut mis en prison où il mourut. Paul fut emmené à Cucuse ville d'Arménie, où il mourut aussi. Mais je ne sais si sa mort fut violente, ou si elle fut naturelle. Le bruit court encore aujourd'hui qu'il fut étranglé par les Macédoniens. Dés qu'il eut été chassé de l'Eglise de Constantinople, Macédonius s'en empara, et s'étant fortifié de plusieurs communautés de Moines qu'il avait fondés, et de quelques Evêques des Eglises voisines, il livra à ce qu'on dit, une cruelle persécution aux sectateurs de Paul. Il les chassa d'abord de l'Eglise, puis les contraignit de participer à sa communion. Plusieurs moururent au milieu des tourments par la violence de la douleur. D'autres furent dépouillés de leurs biens ; d'autres du droit de citoyen ; d'autres furent marqués au front avec un fer chaud. L'Empereur désapprouva ces violences, et en rejeta la faute sur Macédonius.

194 CHAPITRE III.

Mort  de Martyrius et de Marcien.

Ces violences allèrent jusques au meurtre de plusieurs personnes. Martyrius et Marcien furent de ceux que l'on fit mourir. Ils avaient été domestiques de Paul, et furent livrés au Gouverneur par Macédonius, comme coupables de la mort d'Hermogène, et comme auteurs de la sédition par laquelle il avait été chassé lui-même de l'Eglise de Constantinople. Martyrius était Sous-diacre, et Marcien Chantre, et Lecteur de la sainte Ecriture. Leur tombeau est vis-à-vis des murailles de la ville, et compris dans l'enceinte d'une Eglise qui a été commencée par Jean, et achevée par Sisumius Évêques de cette ville. Ces Prélats jugèrent qu'il n'y avait point d'apparence qu'ils fussent privés de la gloire du martyre devant les hommes, dans le temps que Dieu les honorait de la grâce des miracles. Car le lieu où était leur tombeau ayant autrefois servi à mettre les têtes de ceux qui avaient été exécutés à mort pour leurs crimes, et étant demeuré désert par l'opinion où était le peuple qu'il y revenait des esprits, il devint fort fréquenté, et fort célèbre par les miracles qui s'y firent. Que si ce que je viens de dire de Martyrius, et de Marcien paraît à quelques-uns destitué d'apparence, ils peuvent consulter ceux qui en sont les mieux informés, ils apprendront peut-être de leur bouche des choses beaucoup plus surprenantes, que celles que j'en viens de dire.

195 CHAPITRE IV.

Expéditions de Constance contre les usurpateurs de l'autorité souveraine.

Athanase s'étant retiré, George traita fort mal en Egypte tous ceux qui refusèrent de se conformer à ses sentiments. L'Empereur marcha avec ses troupes vers l'Illyrie, et alla à Sirmich où Vétranion se rendit en exécution d'un accord fait entre eux. Les soldats qui l'avaient proclamé Empereur ayant changé tout d'un coup de sentiment, et ayant laissé Constance seul en cette qualité, il reconnut qu'il était trahi, se jeta aux pieds de Constance et lui demanda la vie. Ce Prince le dépouilla des marques de l'autorité souveraine, le réduisit à une condition privée, lui assigna des revenus, et l'exhorta à vivre en repos, sans se vouloir charger dans un âge fort avancé des soins du gouvernement. Il envoya ensuite une puissante armée en Italie contre Magnence. Enfin, il déclara Gallus son cousin César, et lui commanda d'aller en Syrie, pour garder les frontières d'Orient.

CHAPITRE V.

Apparition d'une Croix.

Dans le temps que Cyrille avait succédé à Maxime au gouvernement de l'Eglise de Jérusalem, il parut au Ciel une Croix dont la lumière était ramassée et vive, au lieu que celle des 196 Comètes est ordinairement dissipée, et languissante. Sa longueur était environ de quinze stades, depuis le Calvaire, jusques à la montagne des Oliviers, et sa largeur à proportion. Un prodige si extraordinaire, et si nouveau remplit tous les esprits d'admiration, et de frayeur ; de sorte qu'il n'y eut personne de quelque âge, ou de quelque condition qu'il fût, qui ne courût à l'Eglise pour y faire ses prières. La nouvelle en fut bientôt répandue dans toutes les Provinces par les étrangers qui en avaient été témoins. L'Empereur en fut lui-même informé, tant par une lettre de Cyrille, que par les relations de quelques autres personnes. On dit que ce prodige avait été prédit par une prophétie contenue dans la sainte Ecriture. Il servit à la conversion d'un grand nombre de Juifs, et de Païens.

CHAPITRE VI.

Concile de Sirmich. Condamnation de Photin. Trois Formulaires de foi.

Photin Evêque de Sirmich eut alors la hardiesse de publier en présence de l'Empereur, une opinion qu'il avait inventée quelque temps auparavant. La facilité qu'il avait de parler le rendait propre à persuader ; de sorte qu'il attirait à son sentiment beaucoup de personnes. Il avouait qu'il n'y avait qu'un seul Dieu Tout-puissant, qui avait créé le monde par sa parole ; mais bien loin de reconnaître que le Fils eût été engendré avant tous les siècles, il disait qu'il avait commencé d'être, quand il était né de Marie. Dès que cette nouveauté fut publiée, elle choqua également les Evêques d'Orient et d'Occident.197 et fut rejetée, tant par ceux qui avaient reçu la doctrine du Concile de Nicée, que par ceux qui avaient suivi les erreurs d'Arius. L'Empereur qui était alors à Sirmich, en conçut de l'indignation, et assembla un Concile dans cette ville-là. .. Entre les Evêques d'Orient, George Evêque d'Alexandrie, Basile Évêque d'Ancyre, et Marc Évêque d'Arétuse y assistèrent. Entre ceux d'Occident, Valens Evêque de Mursa, et Osius Confesseur s'y trouvèrent. Ce dernier n'y alla que malgré lui. Il avait assisté au Concile de Nicée, et avait depuis été exilé par le crédit des Ariens. Ils persuadèrent à l'Empereur de l'obliger de comparaître à Sirmich, dans la créance que s'ils pouvaient attirer par douceur ou par force à leur sentiment un homme d'un mérite si généralement reconnu, leur parti trouverait en sa personne un puissant appui. L'année en laquelle ils s'assemblèrent fut celle d'après le Consulat de Serge, et de Nigrinien, et en laquelle il n'y eut point de Consuls, ni en Orient, ni en Occident, à cause des troubles excités par les factions des tyrans. Les Evêques de ce Concile déposèrent Photin, comme tenant les mêmes erreurs que Sabellius, et que Paul de Simosate. Après cela ils composèrent trois formulaires contre tout ce qui avait été décidé auparavant. Le premier était en Grec, et les deux autres en Latin. Mais ils n'étaient ni conformes entre eux, ni à aucun autre précédent, soit pour les termes, ou pour le sens. Il n'est point dit dans le formulaire Grec que le Fils de Dieu soit consubstantiel à son Père, ni de semblable substance; mais il y est déclaré, que ceux qui disent qu'il n'a point eu de commencement, et ceux qui croient qu'il à été fait par une extension de la substance de Dieu, et qu'il est uni à son Père sans lui être assujetti, sont hors de l'Eglise. Dans l'un des deux qui sont composés en Latin, il est défen- 198 du de se servir du terme de substance, et de dire, si le Fils est de même, ou de semblable substance que son Père ; parce qu'il n'en est point parlé dans l'Écriture sainte, et que cela est au-dessus de l'esprit humain. Il y est commandé de reconnaître que le Père est plus grand que son Fils en honneur, en dignité, en divinité, et en qualité de Père, que le Fils est sujet au Père, comme les créatures, que le Père n'a point de principe j et que la génération du Fils n'est connue que du Père. On dit qu'après que ce formulaire fut publié, les Évêques en ayant reconnu les fautes, firent leur possible pour en retirer les copies, et les corriger, et que l'Empereur usa de menaces envers ceux qui les retiendraient au lieu de les rapporter. Mais quelque soin qu'on pût prendre, il fut impossible de la supprimer. Le troisième formulaire est conforme aux deux autres, quant au sens. Il défend de se servir du mot de substance, et en rend la raison en ces termes.

Nous avons trouvé à propos de rejeter absolument le nom de substance, qui ayant été employé par les Pères avec trop de simplicité, et n'ayant point été entendu du peuple, a été à plusieurs un sujet de chute. Nous sommes d'avis qu'on n'en parle plus, quand on parlera de Dieu, parce qu'il n'est dit en aucun endroit de l'Ecriture, que le Père, le Fils, et le saint Esprit n'aient qu'une même substance. Mais nous disons que le Fils est semblable au Père, comme la sainte Ecriture le témoigne.

Voila ce qui fut décidé dans ce Concile touchant la foi en présence de l'Empereur. Osius refusa d'abord d'y consentir. Mais il y consentit enfin par force, et après avoir été, à ce qu'on dit, chargé de coups dans une extrême vieillesse.

Les Évêques tâchèrent de porter Photin à changer de sentiment, et lui promirent de le rétablir sur son Siège, s'il voulait signer leur Formulaire. 199 Mais bien loin de rétracter ses erreurs, il s'offrit de les soutenir, et demanda pour cet effet, une Conférence. Les Prélats s'étant assemblés au jour qui avait été pris en présence des Juges qui présidaient au nom de l'Empereur, chargèrent Basile Évêque d'Ancyre, de porter la parole contre Photin. La dispute fut fort longue, à cause de la multitude des demandes, et des réponses qui furent faites de côté et d'autre, et qui furent écrites à l'heure- même par des Secrétaires. Mais enfin Basile remporta la victoire. Photin fut exilé, et continua dans son exil, à soutenir ses erreurs, et à faire des livres tant en Grec qu'en Latin, par lesquels il prétendait faire voir qu'il n'y avait que sa doctrine qui fût véritable. Voila ce que j'avais à dire sur ce sujet.

VII.

Ἐν τούτῳ δὲ καταλαβὼν Μαγνέντιος τὴν πρεσβυτέραν Ῥώμην πολλοὺς τῆς συγκλήτου καὶ τοῦ δημοτικοῦ ἀνεῖλε. Μαθὼν δὲ πλησίον ἰέναι ἤδη κατ´ αὐτοῦ τοὺς Κωνσταντίου στρατηγοὺς ὑπεχώρησεν εἰς τοὺς πρὸς δύσιν Γαλάτας. Ἔνθα δὴ πολλάκις ἀλλήλοις προσβάλλοντες πῇ μὲν οὗτοι, πῇ δὲ ἐκεῖνοι ἐκράτουν, εἰσότε δὴ τὸ τελευταῖον ἡττηθεὶς Μαγνέντιος ἔφυγεν εἰς Μοῦρσαν (Γαλατῶν δὲ τοῦτο τὸ φρούριον). Ἀδημονοῦντας δὲ τοὺς ἰδίους στρατιώτας ὡς ἡττηθέντας ὁρῶν, ἐφ´ ὑψηλοῦ στὰς ἐπειρᾶτο θαρραλεωτέρους ποιεῖν. Οἱ δέ, οἷά γε εἰώθασιν ἐπευφημεῖν τοῖς βασιλεῦσι, καὶ ἐπὶ Μαγνεντίῳ φανέντι εἰπεῖν προθυμηθέντες ἔλαθον οὐχ ἑκόντες Κωνστάντιον ἀντὶ Μαγνεντίου Αὔγουστον ἀναβοήσαντες. Συμβαλὼν δὲ ἐκ τούτου Μαγνέντιος ὡς οὐ δεδομένον αὐτῷ θεόθεν βασιλεύειν, πειρᾶται καταλιπὼν τοῦτο τὸ φρούριον προσωτέρω χωρεῖν. Διωκούσης δὲ τῆς Κωνσταντίου στρατιᾶς περὶ τὸ καλούμενον Μοντιοσέλευκον συμβαλών, μόνος φεύγων εἰς Λουγδοῦνον διεσώθη. Ἀνελὼν δὲ ἐνθάδε τὴν αὐτοῦ μητέρα καὶ τὸν ἀδελφόν, ὃν Καίσαρα κατέστησε, τελευταῖον ἑαυτὸν ἐπέσφαξε· μετ´ οὐ πολὺ δὲ καὶ Δεκέννιος ἕτερος αὐτοῦ ἀδελφὸς ἀγχόνῃ ἑαυτὸν διεχρήσατο. Αἱ δὲ περὶ τὰ κοινὰ ταραχαὶ οὐδὲ οὕτως τέλος ἔσχον. Οὐκ εἰς μακρὰν γὰρ παρὰ μὲν τοῖς πρὸς δύσιν Γαλάταις Σιλβανός τις ἐτυράννησεν, ὃν αὐτίκα καθεῖλον οἱ Κωνσταντίου στρατηγοί. Οἱ δὲ ἐν Διοκαισαρείᾳ Ἰουδαῖοι τὴν Παλαιστίνην καὶ τοὺς πέριξ ὄντας κατέτρεχον, ὅπλα τε ἀράμενοι πείθεσθαι Ῥωμαίοις οὐκ ἠνείχοντο. Μαθὼν δὲ ταῦτα Γάλλος ὁ Καῖσαρ ἐν Ἀντιοχείᾳ διατρίβων, πέμψας στρατιὰν αὐτούς τε ἐχειρώσατο καὶ τὴν Διοκαισάρειαν ἀνάστατον ἐποίησε. Δόξας δὲ εὖ πράττειν τὴν εὐημερίαν οὐκ ἤνεγκεν, ἀλλὰ τυραννεῖν ἐβούλετο. Καταμηνύσαντας δὲ τῷ βασιλεῖ τὸν αὐτοῦ νεωτερισμὸν Μάγνον τε τὸν κοιαίστωρα καὶ τῆς ἕω τὸν ὕπαρχον Δομετιανὸν ἀνεῖλεν. Ἀγανακτήσας δὲ Κωνστάντιος μετεκαλεῖτο αὐτόν. Ἀπειθεῖν δὲ οὐχ οἷός τε ὤν (ἐδεδίει γάρ) εἴχετο τῆς ὁδοῦ. ἤδη δὲ παρὰ Φλάβωνα τὴν νῆσον γενόμενος ἀνῃρέθη τοῦ βασιλέως προστάξαντος, ἡνίκα δὴ αὐτὸς μὲν τὸ τρίτον ὑπάτευεν, ἕβδομον δὲ Κωνστάντιος.

VIII.

Ἐπεὶ δὲ καθῃρημένων τῶν τυράννων ἐδόκει τῶν συμβάντων κακῶν ἡσυχίαν ἔχειν Κωνστάντιος, καταλιπὼν τὸ Σίρμιον ἐπὶ τὴν πρεσβυτέραν ᾔει Ῥώμην. Ἐνταῦθα γὰρ ἐβούλετο τὴν κατὰ τῶν τυράννων ἐπινίκιον ἐπιτελεῖν πομπήν· κατὰ ταὐτὸν δὲ νομίσας δύνασθαι τοὺς ἑκατέρας ἀρχομένης ἐπισκόπους ὁμόφρονας περὶ τὸ δόγμα καταστῆσαι σύνοδον αὖθις ἐν Ἰταλίᾳ γενέσθαι προσέταξεν. Ἐν τούτῳ δὲ Ἰούλιος ἐτελεύτησεν ἐπὶ πεντεκαίδεκα ἐνιαυτοῖς τὴν Ῥωμαίων ἐκκλησίαν ἐπιτροπεύσας, διαδέχεται δὲ τοῦτον Λιβέριος. Λογισάμενοι δὲ καιρὸν ἔχειν εἰς διαβολὴν τῶν ἐναντία φρονούντων οἱ τὴν ἐν Νικαίᾳ πίστιν παραιτούμενοι, ἐπιμελῶς μάλα ἐν τοῖς βασιλείοις ἐπόνουν ἐκβάλλειν τῶν ἐκκλησιῶν πάντας τοὺς πρὸς αὐτῶν καθῃρημένους ὡς ἑτεροδόξους ὄντας καί, ἐν ᾧ Κώνστας τῷ βίῳ περιῆν, συγκροῦσαι τὰς βασιλείας πρὸς ἑαυτὰς σπουδάσαντας, καθότι τῷ ἀδελφῷ πόλεμον ἐπήγγελλεν, εἰ μὴ προσδέξεται αὐτούς, ὡς ἐν τοῖς πρόσθεν εἴρηται· μάλιστα δὲ ἐν αἰτίᾳ ἐποιοῦντο Ἀθανάσιον· οἵ γε ὑπερβολῇ τοῦ περὶ αὐτὸν μίσους οὐδὲ Κώνσταντος περιόντος καὶ Κωνσταντίου φιλεῖν αὐτὸν προσποιουμένου τῆς ἀπεχθείας ἀπέσχοντο, ἀλλὰ συνελθόντες ἐν Ἀντιοχείᾳ Νάρκισσός τε ὁ Κίλιξ καὶ Θεόδωρος ὁ Θρᾷξ καὶ Εὐγένιος ὁ Νικαεὺς καὶ Πατρόφιλος ὁ Σκυθοπολίτης καὶ Μηνόφαντος ὁ Ἐφέσιος καὶ ἄλλοι ἀμφὶ τριάκοντα οἱ πάντες ἔγραψαν τοῖς πανταχοῦ ἐπισκόποις, ὡς παρὰ τοὺς νόμους τῆς ἐκκλησίας ἐπανῆλθεν εἰς Ἀλεξάνδρειαν, οὐκ ἀναίτιος φανεὶς ἐπὶ συνόδου, ἀλλὰ φιλονικίᾳ τῶν τὰ αὐτὰ φρονούντων· καὶ παρεκελεύοντο μήτε κοινωνεῖν αὐτῷ μήτε γράφειν, ἀλλὰ Γεωργίῳ τῷ πρὸς αὐτῶν κεχειροτονημένῳ. Ἀθανασίῳ δὲ τότε μὲν τούτων οὐδεὶς ὑπόλογος ἦν, ἔμελλε δὲ χαλεπωτέρων ἢ πρότερον πειραθῆναι πραγμάτων. Ἅμα γοῦν ἀπωλώλει Μαγνέντιος καὶ μόνος Κωνστάντιος τῆς Ῥωμαίων οἰκουμένης ἡγεῖτο, πᾶσαν ἐποιεῖτο σπουδὴν τοὺς ἀνὰ τὴν δύσιν ἐπισκόπους τοῖς ὁμοούσιον εἶναι τῷ πατρὶ τὸν υἱὸν 〈μὴ〉 δοξάζουσι συναινεῖν. Ἐποίει δὲ τοῦτο οὐ φανερῶς οὕτως τὰ πρῶτα βιαζόμενος, πείθων δὲ ἐπιψηφίσασθαι τοῖς κατὰ Ἀθανασίου κεκριμένοις ὑπὸ τῶν ἀνὰ τὴν ἕω ἐπισκόπων. Ἐλογίζετο γὰρ ὡς, εἰ κοινῇ ψήφῳ ἐκποδὼν οὗτος γένοιτο, ῥᾳδίως ἂν καὶ τὰ περὶ τὴν θρησκείαν κατορθωθείη αὐτῷ.

IX.

Συνόδου δὲ τοῦ βασιλέως κατεπείγοντος ἐν Μεδιολάνῳ γενομένης ἐκ μὲν τῆς ἕω ὀλίγοι παρεγένοντο, τῶν ἄλλων ὡς εἰκὸς ἢ διὰ νόσον ἢ μακρὰν ὁδοιπορίαν παραιτησαμένων τὴν ἄφιξιν, τῶν δὲ πρὸς δύσιν πλείους ἢ τριακόσιοι συνελέγησαν. Ἀξιούντων δὲ τῶν [ἀνθρώπων] ἀπὸ τῆς ἕω καταδικάζειν Ἀθανασίου, ὡς ἂν παντελῶς ἀπελαθείη τῆς Ἀλεξανδρείας, οἱ μὲν ἄλλοι ἢ δέει ἢ ἀπάτῃ ἢ ἀγνοίᾳ τῶν ὄντων συνῄνουν, μόνοι δὲ Διονύσιος ὁ Ἄλβας ἐπίσκοπος (Ἰταλίας δὲ ἥδε ἡ μητρόπολις) καὶ Εὐσέβιος ὁ Βερκέλλων τῆς Λιγυρίας, Παυλῖνος ὁ Τριβέρεως καὶ Ῥοδανὸς καὶ Λουκίφερ ἀνέκραγον καὶ ἐμαρτύραντο μὴ χρῆναι ὡδὶ ῥᾳδίως καταδικάσαι Ἀθανασίου· μηδὲ γὰρ ἄχρι τούτου, εἰ γένοιτο, στήσεσθαι τὸ κακόν, χωρήσειν δὲ τὴν ἐπιβουλὴν καὶ κατ´ αὐτῶν τῶν ὀρθῶς περὶ θεοῦ δεδογμένων· ἐπὶ καθαιρέσει τε τῆς ἐν Νικαίᾳ πίστεως ταῦτα σπουδάζεσθαι παρὰ τοῦ βασιλέως καὶ τῶν τὰ Ἀρείου φρονούντων. Καὶ οἱ μὲν ὧδε παρρησιασάμενοι ὑπερορίῳ φυγῇ κατεδικάσθησαν, σὺν τούτοις δὲ καὶ Ἱλάριος. Ἀληθῆ δὲ τοῦ ἐν Μεδιολάνῳ συλλόγου αἰτίαν εἶναι, ἣν ἔλεγον, ἐπιστοῦτο ἡ ἀπόβασις. Οὐ πολλῷ γὰρ ὕστερον ἡ ἐν Ἀριμήνῳ καὶ Σελευκείᾳ σύνοδος συνελέγη, καὶ ἑκατέρα κατὰ τῶν ἐν Νικαίᾳ δεδογμένων νεωτερίζειν ἐπεχείρησεν, ὡς αὐτίκα ἐπιδείξω.

Ἀθανάσιος δὲ πυθόμενος ἐπιβουλεύεσθαι ἐν τοῖς βασιλείοις, αὐτὸς μὲν πρὸς βασιλέα ἐλθεῖν οὔτε ἐθάρρησεν οὔτε λυσιτελεῖν ἐδοκίμασεν. Ἐπιλεξάμενος δὲ τῶν ἐν Αἰγύπτῳ ἐπισκόπων πέντε, ὧν ἦν Σεραπίων ὁ Θμουαῖος, ἀνὴρ ἐς τὰ μάλιστα τὸν βίον θεσπέσιος καὶ λέγειν δεινός, πέμπει ὡς βασιλέα πρὸς δύσιν τότε τῆς ἀρχομένης διάγοντα. Συμπέμπει δὲ αὐτοῖς καὶ τῆς ὑπ´ αὐτὸν ἐκκλησίας πρεσβυτέρους τρεῖς καταλλάξοντας αὐτῷ τὸν κρατοῦντα καί, ἢν δέοι, πρὸς τὰς διαβολὰς τῶν ἐναντίων ἀπολογησομένους καὶ τὰ ἄλλα πράξοντας, ὅπῃ ἂν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ αὐτῷ ἄριστα γιγνώσκωσιν. Ἀποπλευσάντων δὲ αὐτῶν μετ´ οὐ πολὺ γράμματα τοῦ βασιλέως ἐδέξατο καλοῦντα αὐτὸν εἰς τὰ βασίλεια. Ἐπὶ δὲ τούτῳ αὐτός τε Ἀθανάσιος καὶ ὁ λαὸς τῆς ἐκκλησίας ἐταράχθησαν καὶ ἐναγώνιοι ἦσαν, οὔτε πείθεσθαι τῷ βασιλεῖ ἑτεροδόξῳ ὄντι ἀσφαλὲς νομίζοντες οὔτε ἀπειθεῖν ἀκίνδυνον. Ἐκράτει δὲ ὅμως μένειν, καὶ ὁ τὰ γράμματα κομίσας ἄπρακτος ἀνέστρεφε.

Τῷ δὲ ἐπιγενομένῳ θέρει παραγενόμενος ἕτερος ἐκ βασιλέως σὺν τοῖς ἐν τῷ ἔθνει ἄρχουσι κατήπειγεν αὐτὸν ἐξιέναι τῆς πόλεως καὶ τὸν κλῆρον χαλεπῶς ἐπολέμησεν· ἀναθαρρήσαντος δὲ τοῦ λαοῦ τῆς ἐκκλησίας συντεταγμένους πρὸς πόλεμον ἰδὼν καὶ οὗτος οὐδὲν ἀνύσας ἐξεδήμησεν ἐντεῦθεν. Οὐ πολλοῦ δὲ διαγενομένου χρόνου μετακαλοῦνται ἐξ Αἰγύπτου καὶ Λιβύης στρατιαί, ἃς λεγεῶνας Ῥωμαῖοι καλοῦσι. Καὶ ἐπεὶ ἐμηνύθη κρύπτεσθαι Ἀθανάσιον κατὰ τὴν Θεωνᾶ καλουμένην ἐκκλησίαν, παραλαβὼν στρατιώτας ὁ τῶν τῇδε ταγμάτων ἡγεμὼν καὶ Ἱλάριον, ὃς ἐκ βασιλέως πάλιν ἀφῖκτο τάδε ἐπιταχύνων, ἀπροσδοκήτως ἀωρὶ κλάσας τὰς θύρας εἰς τὴν ἐκκλησίαν εἰσῆλθε, πανταχῇ τε ἐπιζητήσας οὐ κατέλαβεν ἔνδοθεν Ἀθανάσιον. Λέγεται γάρ, ὡς πολλάκις ὑπὸ θείων μηνυμάτων πολλοὺς καὶ ἄλλους κινδύνους διέφυγε, καὶ τήνδε τὴν ἔφοδον θεὸν αὐτῷ προαναφῆναι· αὐτίκα τε ἐξῄει, καὶ τοὺς στρατιώτας τὰς θύρας καταλαβεῖν τῆς ἐκκλησίας, ἀκαριαίῳ τινὶ χρόνῳ τῆς αὐτοῦ συλλήψεως ὑστερήσαντας.
 

X.

Ἔοικε δὲ μηδὲ προσήκειν ἀπιστεῖν, ὡς θεοφιλὴς ὅδε ἀνὴρ ὑπῆρχε καὶ τρανῶς προεώρα τὸ μέλλον. Θαυμαστότερα γὰρ ἢ κατὰ τὰ προειρημένα περὶ αὐτοῦ παρειλήφαμεν, ἀκριβεστάτην ἐπιμαρτυροῦντα αὐτῷ τῶν ἐσομένων εἴδησιν. Οὕτω γοῦν ἡνίκα τὸ πρῶτον ἔτι Κώνσταντος περιόντος κακουργεῖν αὐτὸν ἐβεβούλευτο ὁ βασιλεύς, φυγὰς γενόμενος παρά τινι τῶν γνωρίμων ἐκρύπτετο· καὶ ἐπὶ πολλῷ χρόνῳ διέτριβεν ἐν μυχῷ γῆς καὶ ἀνηλίῳ οἰκήματι, ὃ ταμιεῖον τὸ πρὶν ὑδάτων ἐτύγχανε. Συνῄδει δὲ οὐδεὶς ἢ παρ´ οἷς ἐλάνθανε καὶ θεράπαινα τούτων πιστὴ δοκοῦσα, ὡς ἂν αὐτῷ διακονοίη. Πολλῆς δὲ οὔσης σπουδῆς τοῖς ἑτεροδόξοις ζωγρῆσαι τὸν ἄνδρα, οἷα εἰκὸς ἐπὶ δώροις ἢ ὑποσχέσεσιν ἔμελλεν αὐτὸν καταμηνύειν ἡ θεράπαινα. Προαναφήναντος δὲ τοῦ θεοῦ τὴν ἐπιβουλὴν φθάσας ἑτέρωθι μετῴκησε. Καὶ ἡ θεράπαινα τιμωρίαν ἔδωκεν ὡς ψευδῆ μηνύσασα κατὰ τῶν δεσποτῶν, οἳ δὴ πεφεύγεσαν. Οὐ γὰρ τὸ τυχὸν ἐποιοῦντο ἔγκλημα οἱ τῆς ἐναντίας αἱρέσεως κατὰ τῶν ὑποδεχομένων ἢ κρυπτόντων Ἀθανάσιον, ἀλλ´ ὡς ἀπειθεῖς προστάξεσι βασιλέως καὶ περὶ πολιτείαν ἁμαρτάνοντας εἰς δικαστήριον εἷλκον.

Καὶ παραπλησίου δ´ αὖ καὶ ἄλλοτε ἐπὶ Ἀθανασίῳ συμβάντος εἰς ἀκοὴν ἦλθον. Ἐπεὶ γὰρ κατὰ τοιαύτην αἰτίαν ὡς ἐπὶ Αἴγυπτον φεύγων ἀνέπλεεν ἐπὶ τὸν Νεῖλον, μηνυσάντων τοῦτό τινων ἐδίωκον αὐτὸν οἱ συλληψόμενοι. Προμαθὼν δὲ θειόθεν τὴν δίωξιν ἐξήγγειλε τοῖς συμπλέουσι καὶ ἀναστρέφειν ἐπὶ τὴν Ἀλεξάνδρειαν ἐκέλευσεν. Ἐν δὲ τῷ καταπλεῖν ἀναπλέοντας τοὺς ἐπιβούλους παραμείψας ἐπὶ τὴν πόλιν διεσώθη καὶ ὡς ἐν ὁμίλῳ καὶ πλήθει οἰκημάτων ἀσφαλέστερον ἐλάνθανεν. Ἐκ δὴ τῶν τοιούτων καὶ πολλῶν ἄλλων ὁμοίως προμηνυομένων παρ´ αὐτοῦ διεβάλλετο παρὰ τῶν ἐναντίων Ἑλλήνων τε καὶ ἑτεροδόξων ὡς γοητείαις ταῦτα κατορθῶν. Λόγος οὖν ποτε προϊόντος αὐτοῦ ἀνὰ τὴν πόλιν συμβὰν οὕτως ἐφιπταμένην κορώνην κρᾶξαι· παρατυχὸν δὲ πλῆθος Ἑλλήνων οἷα εἰς γόητα ἀποσκῶπτον ἐξαιτῆσαι εἰπεῖν αὐτοῖς, ὅ τι λέγοι ἡ κορώνη. Τὸν δὲ φάναι ἠρέμα ἐπιγελάσαντα· «κρᾶς ἐστιν αὔριον τῇ Ῥωμαίων φωνῇ· τοῦτο τοίνυν κράζουσα ἀηδῆ τὴν αὔριον ὑμῖν ἔσεσθαι ἀγγέλλει· σημαίνει γὰρ ἐκ προστάγματος τοῦ Ῥωμαίων βασιλέως κωλυθήσεσθαι ὑμᾶς τὴν ἑξῆς ἑορτὴν ἄγειν.» ἡ δὲ Ἀθανασίου πρόρρησις καίπερ γελοιώδης δόξασα ἀληθὴς ἐφάνη· τῇ γὰρ ἐς αὔριον γράμματα τοῦ κρατοῦντος ἀπεδόθη τοῖς ἄρχουσι παρακελευόμενα μὴ συγχωρεῖν τοὺς Ἕλληνας τοῖς ναοῖς προσβάλλειν μηδὲ τὰς συνήθεις θρησκείας καὶ πανηγύρεις ἐπιτελεῖν· καὶ ἡ παρατυχοῦσα τότε ἑορτὴ διελύθη, σεβάσμιός τε οὖσα καὶ πολυτελὴς Ἕλλησιν. Ὡς μὲν οὖν προφητικὸς ὁ ἀνὴρ ἐγένετο, ἀπόχρη τάδε εἰπεῖν. Ἐπεὶ δέ, ὡς εἴρηται, διέφυγε τοὺς ἐπὶ συλλήψει αὐτοῦ παραγενομένους, ἐπί τινι χρόνῳ διέμεινεν ὁ ὑπ´ αὐτὸν κλῆρος καὶ λαὸς τὰς ἐκκλησίας κατέχοντες, εἰσότε δὴ ὁ Αἰγύπτου ὕπαρχος καὶ ὁ ἡγούμενος τῶν τῇδε στρατιῶν ἐκβαλόντες τοὺς αὐτῷ πειθομένους παρέδοσαν αὐτὰς τοῖς προσδοκῶσι Γεώργιον. Οὐκ εἰς μακρὰν δὲ αὐτὸς Γεώργιος ἀφίκετο καὶ τὰς ἐκκλησίας ὑφ´ ἑαυτὸν εἶχε. Βιαιότερον δὲ ἢ κατὰ πρόσχημα καὶ ἦθος ἱερέως ἐπιτηδεύων κρατεῖν καὶ πᾶσι μὲν φοβερὸς εἶναι θέλων, πρὸς δὲ τοὺς Ἀθανάσιον ἐπαινοῦντας καὶ ἀπηνής, ὡς δεσμὰ καὶ πληγὰς ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας ὑπομεῖναι, οἷα τύραννος ἐνομίζετο. Ὑπὸ τοιαύτης δὲ αἰτίας εἰς κοινὸν μῖσος ἐμπεσόντι κινηθεὶς εἰς ὀργὴν ὁ δῆμος ἐπέστη ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ διατρίβοντι, καὶ μικροῦ αὐτὸν διεχειρίσαντο. Καὶ ὁ μὲν ὧδε κινδυνεύσας μόλις διεσώθη καὶ πρὸς βασιλέα φεύγει. Οἱ δὲ τὰ Ἀθανασίου φρονοῦντες τὰς ἐκκλησίας κατέσχον. Ἐγένετο δὲ τοῦτο οὐκ ἐπὶ πολλῷ χρόνῳ. Παραγενόμενος γὰρ ὁ τῆς Αἰγύπτου στρατηγὸς πάλιν τοῖς Γεωργίου τὰς ἐκκλησίας παρέδωκε. Μετὰ δὲ ταῦτα ταχυγράφος βασιλικὸς ἐκ τοῦ τάγματος τῶν καλουμένων νοταρίων ἀποσταλεὶς τιμωρῆσαι πολλοὺς Ἀλεξανδρέων ἐβασάνισε καὶ ᾐκίσατο. Μετ´ οὐ πολὺ δὲ καὶ αὐτὸς Γεώργιος ἐπανῆλθε φοβερώτερος ἐκ τῶν εἰρημένων ὡς εἰκὸς γεγενημένος καὶ μᾶλλον ἢ πρότερον μισούμενος, ὡς εἰς κάκωσιν πολλῶν βασιλέα κεκινηκὼς καὶ ἐπὶ δυσπιστίᾳ καὶ τύφῳ διαβαλλόμενος παρὰ τῶν ἐν Αἰγύπτῳ μοναχῶν, ὧν τῇ δόξῃ τὸ πλῆθος εἵπετο καὶ τὰς μαρτυρίας ἀληθεῖς ἡγεῖτο, καθότι ἀρετὴν ἤσκουν καὶ ἐν φιλοσοφίᾳ ὁ βίος αὐτοῖς ἦν.

XI.

Τάδε μὲν ὧδε ἐφεξῆς οὐ κατὰ τὸν αὐτὸν καιρὸν Ἀθανασίῳ τε καὶ τῇ Ἀλεξανδρέων ἐκκλησίᾳ συνέβη μετὰ τὴν Κώνσταντος τελευτήν. Σαφηνείας δὲ χάριν ταῦτα συλλήβδην ἐνταῦθα διηγησάμην. Ἀπράκτου δὲ διαλυθείσης τῆς ἐν Μεδιολάνῳ συνόδου τοὺς μὲν ἀντειπόντας τοῖς κατὰ Ἀθανασίου σπουδάζουσιν ἐκποδὼν ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς φυγὴν αὐτῶν καταδικάσας· περὶ πολλοῦ δὲ ποιούμενος πανταχοῦ τὴν ἐκκλησίαν συμφωνεῖν περὶ τὸ δόγμα καὶ τοὺς ἱερέας ὁμονοεῖν, ἐβουλεύετο πανταχόθεν ἐπισκόπους εἰς τὴν δύσιν καλεῖν. Ἐννοούμενος δὲ ὡς ἐργῶδες τοῦτο διὰ τὸ μῆκος τῆς ἐν μέσῳ γῆς καὶ θαλάσσης, ἠπόρει μὲν ὅ τι ποιήσει, παντελῶς δὲ οὐ καθυφίει. Μένων δὲ ἐπὶ τῆς αὐτῆς γνώμης, πρὶν εἰς Ῥώμην ἐλθεῖν καὶ τὴν εἰωθυῖαν Ῥωμαίοις ἐπιτελεῖν πομπὴν κατὰ τῶν νενικημένων, μετακαλεσάμενος Λιβέριον τὸν Ῥώμης ἐπίσκοπον ἔπειθεν ὁμόφρονα γενέσθαι τοῖς ἀμφ´ αὐτὸν ἱερεῦσιν, ὧν ἦν καὶ Εὐδόξιος. Ἀνταίροντα δὲ καὶ ἰσχυριζόμενον μήποτε τοῦτο ποιήσειν προσέταξεν εἰς Βεροίην τῆς Θρᾴκης ἀπάγεσθαι. Λέγεται δὲ σὺν ταύτῃ πρόφασις εἶναι τῆς Λιβερίου φυγῆς καὶ τὸ μὴ ἑλέσθαι τὴν πρὸς Ἀθανάσιον κοινωνίαν ἀρνήσασθαι, ἀλλ´ ἀνδρείως περὶ τούτου ἀντειπεῖν βασιλεῖ, ἐπαιτιωμένῳ ὡς τὰς ἐκκλησίας ἠδίκησε καὶ τοῖν ἰδίοιν ἀδελφοῖν τὸν μὲν πρεσβύτερον ἀπώλεσε, Κώνσταντα δέ, ὅσον εἰς αὐτὸν ἧκεν, ἐχθρὸν αὐτῷ κατέστησε· προϊσχομένῳ τε τὴν κρίσιν τῶν πανταχοῦ καὶ μάλιστα ἐν Τύρῳ κατ´ αὐτοῦ συνεληλυθότων, τούτοις μὲν ὡς κατὰ πάντα πρὸς ἀπέχθειαν καὶ χάριν ἢ δέος ψηφισαμένοις μὴ χρῆναι τίθεσθαι ἔλεγε Λιβέριος· ἐζήτει δὲ τὴν μὲν ἐν Νικαίᾳ παραδοθεῖσαν πίστιν ὑπογραφαῖς τῶν πανταχοῦ ἐπισκόπων κρατύνεσθαι καὶ τοὺς διὰ τοῦτο ἐν ὑπερορίαις διατρίβοντας μετακαλεῖσθαι. Κατορθωθέντων δὲ τούτων, ὥστε μὴ ὀχληροὺς καὶ ἐπιζημίους δόξαι, δημοσίων ὀχημάτων ἢ χρημάτων μὴ μεταδοῦναί τινι, ἀλλ´ ἰδίᾳ δαπάνῃ πάντας εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν συνελθεῖν, ἔνθα ὁ ἠδικηκὼς καὶ οἱ ἠδικημένοι καὶ τῶν ἐγκλημάτων οἱ ἔλεγχοι καὶ ἀκριβὴς τῆς ἐπὶ τούτοις ἀληθείας βάσανος. Ἐπιδεικνύς τε τὴν ἐπὶ Ἀθανασίῳ ἔγγραφον μαρτυρίαν Οὐάλεντος καὶ Οὐρσακίου, ἣν ἐπιδεδώκασιν Ἰουλίῳ τῷ πρὸ αὐτοῦ τὸν τῶν Ῥωμαίων θρόνον ἐπιτροπεύσαντι συγγνώμην αἰτοῦντες καὶ τὰ πρὸς αὐτῶν ἐν τῷ Μαρεώτῃ πεπραγμένα ψευδῆ καταμηνύοντες, ἠξίου μὴ καταδικάζειν αὐτοῦ ἀπόντος τὸν βασιλέα μηδὲ τοῖς τότε ψηφισαμένοις πείθεσθαι, ἅτε δήλης τῆς ἐπιβουλῆς οὔσης. ἕνεκα δὲ τοῖν ἀδελφοῖν μὴ προσδοκᾶν αὐτὸν ἀμύνεσθαι διὰ ἱερατικῆς χειρός, ἣν οὐχ ἕτοιμον εἰς τοῦτο, ἀλλ´ εἰς ἁγιασμὸν καὶ πᾶσαν δικαίαν τε καὶ ἀγαθὴν πρᾶξιν τὸ θεῖον ἐνομοθέτησεν. Ἐπεὶ οὖν οὐ καθυφῆκεν οἷς ἐπέταττε, προσέταξεν αὐτῷ ὁ βασιλεὺς εἰς τὴν Θράκην ἀπάγεσθαι, εἰ μὴ μετάθοιτο τῆς γνώμης ἐντὸς ἡμερῶν δύο. «ἀλλ´ ἐμοί», ἔφη Λιβέριος,

« βασιλεῦ, οὐ βουλῆς δεῖ· πάλαι γὰρ ταῦτα εὖ μοι βεβούλευται καὶ δέδοκται, καὶ τῆς ὁδοῦ ἐντεῦθεν ἤδη ἔχομαι

Λέγεται δὲ ἀπαγομένῳ αὐτῷ πεντακοσίους χρυσοῦς ἀποστεῖλαι, τὸν δὲ μὴ δεξάμενον εἰπεῖν τῷ κομίσαντι·

«πιθι καὶ ἄγγειλον τῷ πεπομφότι τὸ χρυσίον τοῦτο δοῦναι τοῖς ἀμφ´ αὐτὸν κόλαξι καὶ ὑποκριταῖς, οὓς ὑπὸ ἀπληστίας διηνεκὴς ἔνδεια ὁσημέραι ὀχλοῦσα κολάζει ἀεὶ χρημάτων ἐπιθυμοῦντας, μηδέποτε δὲ κορεννυμένους· ἡμῖν δὲ ὁ Χριστὸς ἐν ἅπασι τῷ πατρὶ ὅμοιος τροφεὺς καὶ ταμίας ἐστὶ πάντων τῶν ἀγαθῶν.»

Ἐκ δὴ τοιαύτης αἰτίας καὶ Λιβέριος ἀφῃρέθη τῆς Ῥωμαίων ἐκκλησίας· ἐπιτρέπεται δὲ ταύτην Φίληξ διάκονος τοῦ ἐνταῦθα κλήρου. Ὃν ὁμόφρονά φασι διαμεῖναι κατὰ τὴν πίστιν τοῖς ἐν Νικαίᾳ συνεληλυθόσι καὶ παντελῶς θρησκείας ἕνεκα ἀνέγκλητον. Τουτὶ δὲ μόνον ἐγκαλεῖσθαι, ὅτι γε πρὸ χειροτονίας καὶ κοινωνίας ἑτεροδόξων ἀνδρῶν ἠνέσχετο. Ὡς δὲ εἰσήλαυνεν εἰς Ῥώμην ὁ βασιλεὺς καὶ πολὺς ἦν ὁ ἐνθάδε δῆμος περὶ Λιβερίου ἐκβοῶν καὶ δεόμενος αὐτὸν ἀπολαβεῖν, βουλευσάμενος μετὰ τῶν συνόντων αὐτῷ ἐπισκόπων ἀπεκρίνατο μετακαλεῖσθαι αὐτὸν καὶ τοῖς αἰτοῦσιν ἀποδώσειν, εἰ πεισθείη τοῖς συνοῦσιν αὐτῷ ἱερεῦσιν ὁμοφρονεῖν.

CHAPITRE VII.

Mort de Magnence, de Silvain, et de Gallus.

Magnence s'étant emparé de l'ancienne Rome, y fit mourir quantité de personnes, tant du Sénat, que du peuple, Sur l'avis que les troupes de Constance étaient proche, il se retira dans les Gaules, où il donna plusieurs petits combats, avec divers succès, ayant tantôt de l'avantage, et tantôt de la perte. Mais enfin, ayant été vaincu, il s'enfuit à Mursa, fort des Gaules, où il tâcha de relever le courage de ses soldats, qui était abattu par leur défaite. Dès qu'ils l'aperçurent, ils se mirent en devoir de le saluer avec les proclamations ordinaires. Mais au lieu de le proclamer, ils proclamèrent Constance, sans y faire aucune attention. Magnence ayant pris cette méprise des gens de guerre pour une  200 marque que Dieu ne le destinait pas à l'Empire, partit de Mursa, et se retira plus loin. L'armée de Constance l'ayant poursuivi sur le champ, il fut contraint d'en venir aux mains proche du mont de Seleucus, et s'étant échappé seul après la défaite de ses troupes, il se retira à Lyon. Quand il y fut il tua d'abord sa mère, puis son frère qu'il avait déclaré César, et enfin se tua soi-même. Décence, qui était un autre de ses frères, s'étrangla aussi bientôt après. La mort de tant de personnes turbulentes ne rétablit pas la tranquillité publique. Silvain entreprit au même-temps dans les Gaules d'usurper l'autorité souveraine. Mais les chefs de l'armée de Constance le firent mourir. Les Juifs de Diocésarée ayant pris les armes, et ayant fait des courses eu Palestine, et aux environs, à dessein de secouer le joug de la domination Romaine, Gallus qui était alors à Antioche envoya contre eux des troupes, les défît, et ruina Diocésarée de fond en comble. Mais ne pouvant se modérer dans sa prospérité, il se résolut de se rendre maître de l'Empire, et parce que le grand Trésorier, et Domitien Préfet du Prétoire d'Orient avaient donné avis à Constance de ses desseins, il les fit mourir. L'Empereur lui ayant envoyé ordre de se rendre à la Cour, il n'osa désobéir, et se mit en chemin. Mais quand il fut à l'île de Flavone, il fut tué par le commandement de l'Empereur durant son troisième Consulat, et le septième de Constance.

201 CHAPITRE VIII.

Arrivée de Constance à Rome. Cabales des Ariens contre Athanase.

Constance espérant jouir d'un profond repos après la mort des perturbateurs de l'Empire, partit de Sirmich pour se rendre à Rome, et pour y recevoir l'honneur du triomphe. Il avait aussi dessein de convoquer un Concile en Occident, et d'y réunir, s'il était possible, les Evêques dans la profession de la même doctrine. Jules étant mort dans le même temps, après avoir gouverné vingt-cinq ans l'Eglise de Rome, Libère lui succéda. Ceux qui avaient rejeté la foi du Concile de Nicée, croyant avoir trouvé un temps favorable pour décrier les partisans de la doctrine contraire, firent tous leurs efforts à la Cour pour y rendre odieux ceux qu'ils avaient déposés, et pour les faire chasser, non seulement comme fauteurs d'un dogme dangereux, mais comme des ennemis de la tranquillité publique, qui durant la vie de Constant avaient tâché de commettre les deux Empereurs ensemble. Il est certain que Constant menaça son frère de lui déclarer la guerre s'il ne recevait Paul et Athanase, comme nous l'avons dit. Les efforts de leurs calomnies tombaient principalement sur Athanase, pour lequel ils avaient une si violente aversion, qu'ils n'avaient pu s'empêcher de lui en donner des marques dans le temps que Constant le protégeait, et que Constance semblait avoir pour lui de l'affection. Narcisse Evêque de Cilicie, Théodore Evêque de Thrace, Eugène Evêque de Nicée, Patrophile Évêque de Scy- 202 thopole, Ménophante Evêque d'Ephèse, et d'autre jusques au nombre de trente, s'étant assemblés  dans la ville d'Antioche écrivirent une lettre à tous les Évêques du monde.par laquelle ils les avertissaient qu'Athanase avait repris possession du Siège d'Alexandrie, contre les règles de l'Eglise, sans s'être auparavant justifié dans un Concile, et par la faction de quelques-uns de son parti, et les exhortaient à n'entretenir aucune communion avec lui, mais à l'entretenir plutôt avec George qui avait été élu et ordonné pour lui succéder. Athanase méprisa ces efforts de ses ennemis. Mais il était cependant destiné à des persécutions plus cruelles que celles qu'il avait souffertes. Dès que Magnence eut été tue, et que Constance se vit seul en possession de l'Empire, il appliqua tous ses soins à attirer les Évêques d'Occident au sentiment de ceux qui tenaient que le Fils de Dieu est semblable à son Père quant à la substance. Il n'employait pas néanmoins son autorité à cet effet. Il se contentait d'user de persuasions dans la créance que s'il pouvait faire consentir et souscrire tous les Prélats, à ce qui avait été prononcé contre Athanase, il lui était aisé de terminer tous les différends de l'Eglise.

CHAPITRE IX.

Concile de Milan, fuite d'Athanase.

L'Empereur ayant donc extrêmement pressé la célébration d'un Concile dans la ville de Milan, il s'y trouva très peu d'Evêques d'Orient : les uns s'étant excusés sur leur grand âge, et les autres sur la longueur, et la difficulté des chemins. Maïs il s'y en trouva plus de trois cents d'Occident. Ceux 203 d'Orient ayant voulu absolument qu'Athanase fût condamné, afin qu'il fût chassé ensuite d'Alexandrie, les autres y consentirent, soit par crainte, ou par surprise, ou par ignorance, il n'y eut que Denys Evêque d'Albe. Métropole d'Italie, Eusèbe Evêque de Verceil en Ligurie ; Paulin Evêque de Trêves ; Rodanus et Lucifer qui réclamèrent, et protestèrent qu'il ne fallait pas condamner si légèrement Athanase ; que si l'on le condamnait de la sorte, la condamnation retomberait sur la doctrine Orthodoxe, et que c'était un artifice de l'Empereur, et des Ariens qui prétendaient ruiner par ce moyen la foi du Concile de Nicée. Cette généreuse liberté fut punie à l'heure-même du bannissement, auquel Hilaire fut aussi condamné avec eux. Au reste l'événement n'a que trop fait reconnaître que le Concile de Milan n'avait été convoqué que pour ce sujet. Car ceux de Rimini, et de Séleucie qui furent convoqués un peu après, s'efforcèrent de renverser ce qui avait été établi à Nicée, comme nous le verrons incontinent.

Athanase étant persuadé que l'on conduisait à la Cour des intrigues pour le perdre, ne crût pas devoir hasarder d'y aller. Mais ayant choisi cinq Evêques d'Egypte .entre lesquels était Sérapion Evêque de Tmuis, Prélat recommandable par l'éminence de sa vertu, et par la grandeur de son éloquence, il les envoya avec trois Prêtres vers l'Empereur, qui était alors en Occident, pour tâcher de l'apaiser pour répondre, s'il était besoin, aux fausses accusations de ses ennemis, et pour faire ce qu'ils jugeraient plus avantageux à l'Eglise, et à lui. A peine avaient-ils fait voile qu'il reçut une lettre, par laquelle l'Empereur lui ordonnait de le venir trouver. Cet ordre lui donna une grande inquiétude, et à tout le peuple d'Alexandrie. Car ils ne voyaient aucune sûreté, ni à obéir, ni à désobéir à un Prince Arien. II fut 204 pourtant résolu qu'il ne partirait point d'Alexandrie, et celui qui avait apporté l'ordre s'en retourna sans avoir rien fait.

L'Eté suivant il arriva avec les Gouverneurs de la Province un homme chargé d'un autre ordre, qui pressa fort Athanase de partir, et qui tourmenta extrêmement les Ecclésiastiques. Il s'en retourna néanmoins sans avoir rien fait, non plus que le premier, quand il vit que le peuple prenait courage, et était prêt de courir aux armes. On envoya bientôt après à Alexandrie des troupes d'Egypte, et de Libye, et parce qu'on avait appris qu'Athanase était caché dans l'Eglise de Théon, le Commandant des troupes, et Hilaire que l'Empereur avait chargé de prendre un soin particulier d'avancer cette affaire, fit rompre tout d'un coup la porte, entra dans l'Eglise à main-armée, et n'y trouva point Athanase. On dit qu'ayant eu révélation de cette irruption, il l'avait évitée, comme plusieurs autres dangers par un effet visible de la protection du Ciel. Les soldats n'étaient entrés qu'incontinent après qu'il était sorti, et peu s'en était fallu qu'il ne fût tombé entre leurs mains.

CHAPITRE X.

Athanase est délivré comme par miracle de plusieurs périls.  George exerce de grandes violences.

Il n'est pas permis de douter qu'il n'ait été fort agréable à Dieu, et qu'il n'ait connu l'avenir. Il y en a des preuves plus claires, et plus surprenantes que celles que nous venons de produire. Constance ayant entrepris de le maltraiter dans le temps que Constant vivait encore, il se retira chez 205 un de ses amis, et. demeura longtemps caché dans un lieu obscur, qui avait autrefois servi de réservoir. Personne ne savait qu'il y fût qu'une femme qui le servait, et qu'on avait crue assez fidèle pour être dépositaire de ce secret. Comme les Hérétiques apportaient tout le soin imaginable pour le prendre vif, ils firent tant, soit par présents, ou par caresses auprès de cette femme, qu'elle se résolût de leur découvrir où il était. Mais avant qu'elle le leur eut déclaré, il eut révélation de la trahison, et se sauva. La servante fut châtiée pour avoir déposé faussement contre ses maîtres qui s'étaient sauvés avec Athanase. Car ce n'était pas alors un crime léger d'avoir reçu chez soi cet Évêque, et de l'avoir caché.  C'était une désobéissance criminelle aux ordres de l'Empereur, et une entreprise contre la tranquillité publique, pour laquelle on était traîné par les Ariens devant les tribunaux des Juges. J'ai appris qu'il évita une autre fois par un bonheur semblable de tomber entre les mains de ses ennemis.

Comme il voguait contre le cours du Nil pour s'enfuir bien avant dans l'Egypte, ceux qui le cherchaient en ayant eu avis, le poursuivirent à l'heure-même. Mais Dieu lui ayant fait connaitre le danger où il était, il retourna vers Alexandrie, descendant au fil de l'eau, au lieu que ceux qui le cherchaient remontaient contre le fil, et étant arrivé à cette ville, s'y cacha aisément au milieu du grand peuple dont elle est remplie. La manière dont il prévit, et évita ces périls, et plusieurs autres le fit accuser de magie par les Païens, et par les Hérétiques. On dit qu'un jour, comme il passait par la rue une corneille qui volait en l'air cria, et qu'une troupe de Païens qui étaient présents lui ayant demandé en raillant ce que ce cri signifiait : il leur répondit, en souriant, ce cras-là : c'est à dire demain en la langue des Romains, signifie que le jour de demain ne se- 206 ra pas un jour heureux pour vous, que vous n'aurez pas la liberté d'y célébrer votre fête. Bien que cette réponse parût ridicule aux Païens, elle  ne laissa pas d'être confirmée par l'événement. Or le jour suivant les Magistrats reçurent ordre de l'Empereur de ne point permettre que les idolâtres s'assemblassent dans leurs Temples pour y faire leurs cérémonies ordinaires, et la fête la plus solennelle qu'ils eussent demeura ainsi abolie. Ce que je viens de dire n'est que trop suffisant, si je ne me trompe, pour faire voir que ce grand homme avait reçu de Dieu le don de prophétie. Après qu'il eut évité de tomber entre les mains de ceux qui le cherchaient pour le prendre, le Peuple et le Clergé soumis à sa conduite demeura en possession des Eglises, jusques à ce que le Gouverneur d'Egypte et le Commandant des troupes les en chassèrent pour les livrer à ceux du parti de George. George étant arrivé lui-même bientôt après s'en rendit maître, et s'y conduisit d'une manière si éloignée de la douceur d'un Pasteur en se faisant redouter de tout le monde, en témoignant une haine implacable à ceux qui favorisaient le parti d'Athanase, en mettant dans les prisons, et tourmentant cruellement quantité d'hommes et de femmes, qu'il attira sur lui la haine publique comme un tyran; de sorte que le peuple s'étant soulevé, l'attaqua dans l'Eglise, et pensa le mettre en pièces. S'étant néanmoins échappé, il se retira auprès de l'Empereur, et ceux qui participaient à la communion d'Athanase se remirent en possession des Eglises. Mais ils ne les possédèrent pas longtemps. Car le Gouverneur d'Egypte étant allé bientôt après à Alexandrie les rendit aux partisans de George. Un Secrétaire de l'Empereur ayant été envoyé au même temps pour châtier les séditieux, en condamna plusieurs à être tourmentés avec beaucoup de rigueur. 207 George retourna, non seulement plus terrible, mais plus odieux que jamais ; parce qu'il avait excité la colère de l'Empereur, et l'avait porté à de grandes violences. D'ailleurs les Moines dont les discours trouvaient d'autant plus de créance dans l'esprit du peuple qu'ils étaient soutenus par l'estime qu'on faisait de leur vertu, le décriaient comme un homme rempli d'un orgueil, et d'une arrogance tout-à-fait insupportable.

CHAPITRE XI.

Exil de Libère Évêque de Rome.

Bien que tout ce que je viens de dire ne soit pas arrivé dans le même temps à Athanase et à l'Eglise d'Alexandrie, je l'ai rapporté tout de suite pour le rendre plus intelligible. Le Concile de Milan ayant été terminé sans aucun succès, l'Empereur condamna au bannissement ceux qui s'étaient opposés aux desseins des ennemis d'Athanase. Comme il souhaitait avec passion d'établir une créance uniforme dans toute l'Eglise, et de réunir tous les Évêques dans la profession d'une même doctrine, il méditait de les assembler pour cet effet en Occident. La vaste étendue des mers, et des terres qu'il fallait passer, rendait cette entreprise difficile. Ne l'abandonnant pas néanmoins entièrement, avant que de rentrer dans Rome, et d'y paraître devant le peuple avec la pompe, et la magnificence d'un Vainqueur qui a réduit ses ennemis sous sa puissance, il envoya quérir Libère. et tâcha de lui persuader de se conformer au sentiment des Évêques qui étaient à sa suite, et entre lesquels était Eudoxe. Libère ayant rejeté sa 208 proposition, et protesté qu'il ne ferait jamais rien de ce qu'il désirait, il commanda de le conduire à Bérée ville de Thrace. On dit qu'une autre raison pour laquelle il fut ainsi relégué est qu'il n'avait jamais voulu se séparer de la communion d'Athanase, bien que l'Empereur l'accusât d'avoir fait injure à l'Eglise, d'avoir été cause de la mort de l'aîné de ses frères, et d'avoir jeté des semences d'inimitié entre l'autre et lui. Comme l'Empereur se servait contre lui de l'autorité des jugements qui avaient été rendus dans tous les Conciles, et principalement dans celui de Tyr, Libère lui répondit qu'il ne fallait pas avoir grand égard au jugement de Evêques, qui n'avaient condamné Athanase que par haine, ou par crainte, ou par faveur. Il demanda que tous les Prélats signassent la foi du Concile de Nicée, et que ceux qui étaient en exil pour l'avoir soutenue fussent rappelés. Qu'après cela les Evêques se transportassent à Alexandrie chacun à leurs dépens sans qu'ils fussent à charge à personne, ni que le public leur fournît ni voiture, ni argent, et que l'on s'y informât exactement de la vérité, puisque ceux qui avaient fait les injures, et ceux qui les avaient souffertes y demeuraient, et que la preuve en était plus aisée en ce lieu-là, qu'en nul autre. Enfin il lui montra la lettre écrite par Valens, et par Ursace à Jules son prédécesseur, par laquelle ils reconnaissaient l'innocence d'Athanase, et demandaient pardon des fausses informations qu'ils avaient faites dans la Maréote contre lui, conjura l'Empereur de ne point condamner un Évêque absent, et de n'avoir aucun égard au jugement qui avait été rendu contre lui, parce qu'i était visible que c'était un piège de ses ennemis. Pour ce qui est de l'injure dont il se plaignait touchant ses frères, il le supplia de ne s'en point venger par la Prêtres que Dieu a consacré à la san- 209 ctification des hommes, et à toute sorte de bonnes œuvres. L'Empereur le voyant si peu disposé à suivre ses intentions, lui donna deux jours pour délibérer. Mais Libère au lieu de les accepter, lui dit,

 je suis tout résolu ; et je fuis prêt de partir.

On dit que comme on le conduisait au lieu de son bannissement, Constance lui envoya cinq cents pièces d'or. Mais que Libère les restitua, en disant à celui qui les lui présentait,

dites à celui qui vous a donné cet or, qu'il le garde pour ses flatteurs, et pour ses bouffons, que l'insatiable cupidité tient toujours dans l'indigence. JESUS-CHRIST qui est en toutes choses semblable à son Père, me fournit libéralement ce qui m'est nécessaire.

Libère ayant été dépouillé de la sorte de l'Évêché de Rome, la conduite en fut commise à Félix Diacre. On dit qu'il demeura toujours fort attaché à la foi du Concile de Nicée, et qu'on ne trouva jamais rien à redire à sa conduite si ce n'est qu'avant que d'être ordonné, il participa à la communion des Hérétiques. Quand l'Empereur entra dans Rome, le peuple lui demanda Libère avec de grands cris. Ce Prince ayant délibéré avec les Evoques, fit répondre au peuple qu'il leur rendrait leur Pasteur, s'il voulait s'accorder avec les autres qui étaient à sa suite.

XII.

Περὶ δὲ τοῦτον τὸν χρόνον εἰς τὸ φανερὸν ἐδίδασκεν Ἀέτιος ἣν εἶχε περὶ θεοῦ δόξαν. Ἦν δὲ τότε διάκονος τῆς Ἀντιοχέων ἐκκλησίας, παρὰ Λεοντίου γενόμενος. Τὰ αὐτὰ δὲ Ἀρείῳ ἐδόξαζε, κτιστὸν καὶ ἐξ οὐκ ὄντων ἀνόμοιόν τε λέγων τῷ πατρὶ τὸν υἱόν. Ἐριστικὸς δέ τις εἰσάγαν ὢν καὶ τολμηρὸς ἐν τοῖς περὶ θεοῦ λόγοις, ἀσφαλῶς τε καὶ ποικίλως τοῖς συλλογισμοῖς χρώμενος, ἔδοξεν ἑτερόδοξος εἶναι οἷς ὁμοίως ἐφρόνει. Ἐκβληθείς τε τῆς αὐτῶν ἐκκλησίας ἐσκήπτετο παραιτεῖσθαι τὴν πρὸς αὐτοὺς κοινωνίαν, ὡς Ἀρείῳ κεκοινωνηκότας μὴ δέον· «ὅτι», φησίν, «ἐπιώρκησεν, ἡνίκα μεταμεληθεὶς ὀμώμοκε Κωνσταντίνῳ τῷ βασιλεῖ συνῳδὰ φρονεῖν τοῖς ἐν Νικαίᾳ συνεληλυθόσι.»

Καὶ τὰ μὲν ὧδε λέγεται.

Ἔτι δὲ τοῦ βασιλέως ἐν τῇ πρὸς δύσιν ἀρχομένῃ διάγοντος ἀγγέλλεται τετελευτηκέναι Λεόντιος ὁ Ἀντιοχείας ἐπίσκοπος. Ὡς φυλακῆς δὲ προσδεομένης τῆς ἐνθάδε ἐκκλησίας ἐδεήθη τοῦ βασιλέως Εὐδόξιος ἐπανελθεῖν εἰς Συρίαν. Ἐπιτραπεὶς δὲ τοῦτο σπουδῇ καταλαμβάνει τὴν Ἀντιόχειαν καὶ περιποιεῖται ἑαυτῷ τὴν ἐνθάδε ἐπισκοπήν, μήτε Γεωργίου τοῦ Λαοδικείας ἐπισκόπου μήτε Μάρκου τοῦ Ἀρεθούσης, οἳ δὴ τότε τῶν ἐν Συρίᾳ ἐπισκόπων ἐπίσημοι ἦσαν, μήτε τῶν ἄλλων, οἷς ἡ χειροτονία διέφερε, συνθεμένων. Λόγος δὲ ταῦτα τὸν αὐτὸν πραγματεύσασθαι κατὰ γνώμην τοῦ κρατοῦντος, τῶν ἐν τοῖς βασιλείοις εὐνούχων συμπραξάντων, οἳ ἅμα Εὐδοξίῳ τὸ Ἀετίου δόγμα ἐπῄνουν καὶ ἀνόμοιον εἶναι τῷ πατρὶ τὸν υἱὸν ἐδόξαζον. Ὡς οὖν ἐκράτησε τῆς Ἀντιοχέων ἐκκλησίας, παρρησίας λαβόμενος περιφανῶς ἤδη προΐστατο τῆς τοιαύτης αἱρέσεως. Καὶ συνελθὼν ἐν Ἀντιοχείᾳ ἅμα τοῖς τὰ τοιαῦτα φρονοῦσιν, ὧν ἦσαν καὶ Ἀκάκιος ὁ Καισαρείας τῆς Παλαιστίνης ἐπίσκοπος καὶ Οὐράνιος ὁ Τύρου, [ὃς] μετὰ τοῦ ὁμοουσίου καὶ τὸ ὁμοιούσιον ὄνομα ἠθέτει, πρόφασιν ποιούμενος ὡς καὶ οἱ ἀνὰ τὴν δύσιν ἐπίσκοποι ταῦτα ἐψηφίσαντο. Ὅσιος γὰρ ἅμα τισὶ τῶν ἐνθάδε ἱερέων ἐπὶ καταλύσει τῆς Οὐάλεντος καὶ Οὐρσακίου καὶ Γερμανίου φιλονικίας βιασθεὶς ἐν Σιρμίῳ, ὡς εἴρηται, συνεχώρησε μήτε ὁμοούσιον μήτε ὁμοιούσιον λέγειν, ὡς μηδὲ ταῖς ἱεραῖς γραφαῖς ἐγνωσμένων τῶν ὀνομάτων καὶ ὑπὲρ νοῦν ἀνθρώπων ὂν οὐσίαν θεοῦ πολυπραγμονεῖν. Ὡς κατωρθωκόσι δὲ περὶ τούτου τὰ Ὁσίου γράμματα πρὸς αὐτοὺς ἐπιστολὴν διεπέμψαντο, Οὐάλεντι καὶ Οὐρσακίῳ καὶ Γερμανίῳ χάριν ὁμολογοῦντες καὶ τοῦ ὀρθῶς δοξάζειν τοὺς ἐν τῇ δύσει τὰς ἀφορμὰς αὐτοῖς ἀνατιθέντες.

XIII.

Ἐπεὶ δὲ ὧδε ἐνεωτέριζεν Εὐδόξιος καὶ πολλοὶ τῆς Ἀντιοχέων ἐκκλησίας ἐναντιούμενοι αὐτῷ ἐξηλάθησαν, γράμματα λαβόντες Γεωργίου τοῦ Λαοδικείας ἐπισκόπου παρεγένοντο εἰς Ἄγκυραν τῆς Γαλατίας. Ἔτυχε γὰρ Βασίλειος ἐπὶ καθιερώσει ἧς ἐδείματο ἐκκλησίας συγκαλέσας πολλοὺς τῶν πλησιοχώρων ἐπισκόπων, οἷς ἀπέδωκεν τὴν Γεωργίου ἐπιστολήν· ἔχει δὲ ὧδε·

«Κυρίοις τιμιωτάτοις Μακεδονίῳ, Βασιλείῳ, Κεκροπίῳ, Εὐγενίῳ Γεώργιος ἐν κυρίῳ χαίρειν.

Τὸ Ἀετίου ναυάγιον σχεδόν που πᾶσαν κατείληφε τὴν Ἀντιοχέων. Τοὺς γὰρ παρ´ ὑμῖν ἀτιμαζομένους μαθητὰς τοῦ δυσωνύμου Ἀετίου πάντας καταλαβὼν Εὐδόξιος εἰς κληρικοὺς προβάλλεται, ἐν τοῖς μάλιστα τετιμημένοις ἔχων τὸν αἱρετικὸν Ἀέτιον. Καταλάβετε οὖν τὴν τηλικαύτην πόλιν, μὴ τῷ ναυαγίῳ αὐτῆς καὶ ἡ οἰκουμένη παρασυρῇ. Καὶ εἰς ταὐτὸν γενόμενοι, ὅσους καὶ γενέσθαι ἐγχωρεῖ, παρὰ τῶν ἄλλων ἐπισκόπων ὑπογραφὰς ἀπαιτήσατε, ἵνα καὶ Ἀέτιον ἐκβάλῃ τῆς Ἀντιοχέων ἐκκλησίας Εὐδόξιος καὶ τοὺς αὐτοῦ μαθητὰς ὄντας, προχειρισθέντας εἰς κανόνα, ἐκκόψῃ. ἢ ἐὰν ἐπιμείνῃ μετὰ Ἀετίου ἀνόμοιον καλῶν καὶ τοὺς τοῦτο τολμῶντας λέγειν τῶν μὴ λεγόντων προτιμῶν, οἴχεται ἡμῖν, ὡς φθάσας ἔφην, τέως ἡ Ἀντιοχέων.»

Τάδε μὲν περιεῖχεν ἡ Γεωργίου ἐπιστολή.

Οἱ δὲ ἐν Ἀγκύρᾳ ἐπίσκοποι, ἐπειδὴ ἀπεδείχθη ὁ Εὐδοξίου νεωτερισμὸς ἐξ ὧν περὶ τοῦ δόγματος ἐγγράφως ἐψηφίσατο μεθ´ ὧν ἐν Ἀντιοχείᾳ συνῆλθε, δηλοῦσι ταῦτα τῷ βασιλεῖ· καὶ ἐξαιτοῦσι γενέσθαι τινὰ πρόνοιαν, ὥστε κρατεῖν τὰ ἐν Σαρδικῇ καὶ ἐν Σιρμίῳ καὶ ταῖς ἄλλαις συνόδοις κεκριμένα, ἐν αἷς συνεδόκει ὅμοιον εἶναι κατ´ οὐσίαν τῷ πατρὶ τὸν υἱόν. Καὶ αἱροῦνται περὶ τούτου πρεσβεύειν πρὸς βασιλέα αὐτός τε Βασίλειος ὁ Ἀγκύρας ἐπίσκοπος καὶ Εὐστάθιος ὁ Σεβαστείας καὶ Ἐλεύσιος ὁ Κυζίκου καὶ Λεόντιος πρεσβύτερος ἐκ θαλαμηπόλου βασιλικοῦ. Ὡς δὲ ἀφίκοντο εἰς τὰ βασίλεια, καταλαμβάνουσιν Ἀσφάλιόν τινα πρεσβύτερον ἐξ Ἀντιοχείας, εἰσάγαν σπουδαστὴν τῆς Ἀετίου αἱρέσεως, ἤδη πράξαντα ἐφ´ ᾧ παρεγένετο καὶ γράμματα παρὰ βασιλέως κομισάμενον ἐκδημεῖν μέλλοντα. Καταμηνυθείσης δὲ τῆς αἱρέσεως διὰ τῶν ἐξ Ἀγκύρας πρέσβεων καταψηφίζεται Κωνστάντιος τῶν ἀμφὶ τὸν Εὐδόξιον καὶ ἀνακομίζεται παρὰ Ἀσφαλίου τὴν ἰδίαν ἐπιστολήν· γράφει δὲ τάδε·

XIV.

«Νικητὴς Κωνστάντιος μέγιστος Σεβαστὸς τῇ κατὰ Ἀντιόχειαν ἁγίᾳ ἐκκλησίᾳ.

Εὐδόξιος οὐ παρ´ ἡμῶν ἧκε· μηδεὶς οὕτως οἰέσθω. Πόρρω τοῦ προστίθεσθαι τοῖς τοιούτοις ἐσμέν. Εἰ δὲ μετὰ τῶν ἄλλων καὶ τοῦτο σοφίζονται, εὔδηλοι δήπουθέν εἰσιν εἰς τὸ κρεῖττον κομψευόμενοι. Τίνων γὰρ ἂν ἑκόντες ἀπόσχοιντο οἱ δυναστειῶν ἕνεκεν τὰς πόλεις ἐπιόντες, ἀπ´ ἄλλης εἰς ἄλλην μεταπηδῶντες ὥσπερ τινὲς μετανάσται, πάντα μυχὸν πολυπραγμονοῦντες ἐπιθυμίᾳ τοῦ πλείονος; εἶναι δὲ λόγος περὶ αὐτοὺς ἀγύρτας τινὰς καὶ σοφιστάς, οὓς οὐδὲ ὀνομάζειν θέμις, ἐργαστήριον πονηρόν τε καὶ δυσσεβέστατον. Πάντως που καὶ αὐτοὶ συνίετε τὸ σύστημα. Πάντως ἐκ τῶν λόγων τὸν αἴτιον γνωρίζετε καὶ τοὺς περὶ τὴν αἵρεσιν ταύτην ἐσχολακότας, οἷς ἓν τοῦτο μόνον ἔργον ἐστὶ τὸ διαφθείρειν τὰ πλήθη. Ἀλλ´ οἱ κομψοὶ καὶ πρὸς πάντα εὔτολμοι ἤδη τι τοιοῦτον πρός τινας ἐνεανιεύσαντο, ὅτι χαίροιμεν αὐτῶν τῇ χειροτονίᾳ, ἣν ἑαυτοὺς ἐχειροτόνησαν. Ταῦτα παρ´ ἐκείνων μὲν ᾄδεται τῶν τὰ τοιαῦτα θρυλεῖν εἰωθότων, ἔστι δ´ οὐδ´ ὅλως ποθὲν οὐδ´ ἐγγύς. Καί μοι τῶν πρώτων ἀναμνήσθητε λόγων, ὅτε περὶ τῆς πίστεως ἐσκοποῦμεν, ἐν οἷς ὁ σωτὴρ ἡμῶν ἀπεδείκνυτο υἱὸς τοῦ θεοῦ καὶ κατ´ οὐσίαν ὅμοιος τῷ πατρί. Ἀλλ´ οἱ γενναῖοι καὶ περὶ τοῦ κρείττονος λέγοντες εὐχερῶς τὰ παριστάμενα εἰς τοσοῦτον προῆλθον ἀθεΐας, ὥστε καινά τινα παρὰ τὰ ὄντα νομίζειν καὶ τοὺς ἄλλους πειρᾶσθαι διδάσκειν. Οἷς ὅτι μὲν εἰς κεφαλὴν τρέψεται, πάνυ πεπιστεύκαμεν, ἀρκέσει δὲ τέως εἴργεσθαι συνόδων αὐτοὺς καὶ συλλόγου κοινοῦ. Καὶ γὰρ δὴ μὴ προαχθείην εἰπεῖν ἐν τῷ παρόντι, ὅσα μικρὸν ὕστερον ἐκεῖνοι πείσονται, ἢν μὴ τῆς λύσσης ταύτης ἀπόσχοιντο. Οἱ δέ (καὶ τί γὰρ οὐκ ἐπεισάγουσι τῷ κακῷ;) τοὺς πονηροτάτους ὥσπερ ἐξ ἐντολῆς ἀγείροντες τούτους δὴ τοὺς τῶν αἱρέσεων ἀρχηγοὺς εἰς τὸν κλῆρον καταλέγουσι, σχῆμα σεμνὸν οὕτω κιβδηλεύοντας, ὥσπερ ἐξὸν αὐτοὺς ἄγειν καὶ φέρειν ἅπαντα. Καίτοι τίς ἂν εἰς ζῶντας τελῶν τούτων ἀνάσχοιτο, οἳ τὰς μὲν πόλεις τοῦ δυσσεβεῖν ἐμπιπλῶσι, τὴν δὲ ὑπερορίαν μιάσμασιν ἀποκρύπτουσιν, ἓν τοῦτο μόνον ἔργον ἀγαπῶντες τὸ τοῖς καλοῖς ἀπεχθάνεσθαι διηνεκῶς. Ἔρρετ´ ὦ πανούργων σύστημα· τί θειοτέροις θώκοις ἐνίδρυσαν; νῦν ὥρα τοὺς τῆς ἀληθείας τροφίμους εἰς φῶς ἥκειν καὶ μέσους, ὅσοι τῶν ἠθῶν ἐκφοιτῶντες φόβῳ κατείχοντο πάλαι. Τὰ γὰρ δὴ σοφὰ τούτων ἐξελήλεγκται· καὶ μηχανῆς οὐδεὶς ἔσται τρόπος καινός, ὃς ἐξαιρήσεται τούτους τοῦ δυσσεβεῖν. Ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργον τῇ πίστει τῶν πατέρων συζῆν καὶ ταύτην ἐπαύξειν ὁσημέραι, πέρα δὲ μὴ πολυπραγμονεῖν. Παραινέσαιμι δ´ ἂν καὶ τοὺς ἐκ τοῦ βαράθρου ὀψέ ποτε μεταθεμένους θέσθαι ταύτῃ τῇ ψήφῳ, ἣν οἱ τὰ θεῖα σοφοὶ μετὰ τοῦ κρείττονος ἐψηφίσαντο δεόντως ἐπίσκοποι.»

Ἐξ ἐκείνου μὲν οὖν τοῦτον τὸν τρόπον παρ´ ὀλίγον ἐκινδύνευσε κρατεῖν ἡ τῶν Ἀνομοίων καλουμένη αἵρεσις.
 

CHAPITRE XII.

Aëce publie son erreur. Eudoxe s'empare de l'Eglise d'Antioche.

Aëce publia en ce temps-là l'erreur où il était touchant la Nature divine. Il était alors Diacre de l'Eglise d'Antioche, et avait reçu cet ordre par l'imposition des mains de Léonce. Il 210 tenait comme Arius, que le Fils de Dieu est une de créature: qu'il a été tiré du néant, et qu'il est dissemblable à son Père. Comme il était fort opiniâtre dans la dispute, fort hardi à agiter les questions les plus sublimes de la Théologie, et fort subtil dans ses raisonnements, ceux mêmes avec lesquels il était d'accord touchant la doctrine, le crurent Hérétique, et le privèrent de leur communion. Il fit semblant alors de n'y vouloir avoir aucune part, à cause de celle qu'ils y avaient donnée à Arius contre toute sorte de justice, depuis qu'il s'était parjuré, en protestant avec serment à l'Empereur Constantin qu'il était dans le sentiment des Evêques du Concile de Nicée.

Voila ce qu'on raconte d'Aëce.

La nouvelle de la mort de Léonce Evêque d'Antioche ayant été apportée dans le temps que l'Empereur était encore en Occident, Eudoxe lui demanda permission de retourner en Syrie, pour prendre soin des affaires de cette Eglise, et l'ayant obtenue, il y alla en diligence, et s'empara de la dignité Episcopale, sans la participation de George Évêque de Laodicée, de Marc Évêque d'Arétuse, et des autres auxquels le droit de l'ordination appartenait. Le bruit a couru qu'il n'avait rien fait que du consentement de l'Empereur ; et par la faveur des Eunuques du Palais qui suivaient le sentiment d'Aëce, et assuraient que le Fils de Dieu est dissemblable à son Père. Quand il fut en possession de l'Eglise d'Antioche, il prit ouvertement la protection de cette erreur, et ayant assemblé d'autres Prélats, la favorisaient aussi bien que lui, entre lesquels était Acace Évêque de Césarée en Palestine et Uranius Évêque de Tyr, il rejeta absolument les termes de consubstantiel, et de semblable quant à la substance, sous prétexte que les Évêques d'Occident les avaient aussi rejetés. Il 211 est vrai qu'Osius pour arrêter l'opiniâtreté de Valens, d'Ursace, et de Germinius, consentit par force, comme j'ai dit, avec quelques autres Évêques du Concile de Sirmich, qu'on ne se servît plus à l'avenir des termes de consubstantiel, ni de semblable quant à la substance, parce qu'ils ne se trouvent point dans la sainte Ecriture, et que la Nature de Dieu est au-dessus de l'esprit de l'homme, Eudoxe leur écrivit, comme  à des personnes qui avaient fidèlement exprimé la pensée d'Osius, et remercia Valens, Ursace, et Germinius d'avoir été si heureux que de faire embrasser la doctrine orthodoxe aux Évêques d'Occident.

CHAPITRE XIII.

Lettre de George Evêque de Laodicée aux députés du Concile d'Ancyre vers Constance.

Plusieurs qui avaient voulu s'opposer à ces nouveautés d'Eudoxe ayant été chassés de l'Eglise d'Antioche, ils se retirèrent vers George, Évêque de Laodicée qui leur donna une lettre pour Basile Évêque d'Ancyre, pour les autres Evêques qu'il avait invités à assister à la dédicace d'une nouvelle Eglise. Elle était conçue en ces termes.

George à ses très honorés Seigneurs Macédonius, Basile, Cecropius, et Eugène ; Salut en notre Seigneur.

Le naufrage d'Aëce, s'est répandu presque par toute la ville d'Antioche. Ses disciples que vous aviez rejetés ont été accueillis par Eudoxe, et promus aux saints ordres, et l'hérétique Aëce a reçu de lui des honneurs extraordinaires. Secourez donc promptement cette grande 212 ville, de peur que son naufrage n'inonde le reste du monde. Assemblez-vous au plus grand nombre qu'il vous sera possible, et sollicitez les signatures des autres Évêques par lesquelles il soit ordonné qu'Eudoxe chassera Aëce d'Antioche, et qu'il rayera du Catalogue des Ecclésiastiques disciples de cet Hérétique qu'il a ordonnés. Que s'il continue de dire avec Aëce que le Fils de Dieu est dissemblable à son Père, et de préférer ceux qui le disent aux autres, la ville d'Antioche est perdue pour vous.

Voila ce que contenait la lettre de Basile.

Les Evêques qui s'étaient assemblés à Ancyre ayant clairement reconnu par la décision qu'Eudoxe avait faite dans Antioche avec quelques autres, le dessein qu'il avait d'apporter du changement dans la doctrine, en donnèrent avis à l'Empereur, et le supplièrent de faire en sorte que ce qui avait été ordonné dans les Conciles de Sardique, et de Sirmich demeurât ferme et inébranlable ; c'est à dire que le Fils de Dieu est semblable à son Père, quant à la substance. On député vers l'Empereur, Basile Évêque d'Ancyre, Eustate Evêque de Sebaste, Eleusius Évêque de Cyzique, et Léonce qui après avoir été autrefois valet de chambre de l'Empereur, avait depuis été élevé à l'Ordre de Prêtrise. Quand ils furent arrivés à la Cour, ils y trouvèrent Ashhale Prêtre d'Antioche, défenseur passionné de la doctrine d'Aëce, qui ayant déjà fait les affaires pour lesquelles il avait entrepris ce voyage, et ayant obtenu une lettre de Constance, se disposait à s'en retourner. Constance ayant appris des députés du Concile d'Ancyre, les erreurs qu'Eudoxe soutenait le condamna, retira la lettre d'entre les mains d'Alphale, et au lieu de celle-là, écrivit celle qui suit.

213 CHAPITRE XIV.

Lettre de Constance contre Eudoxe.

Constance vainqueur, très-grand, Auguste à la sainte Eglise d'Antioche.

Eudoxe vous a été trouver sans que je l'aie envoyé. Je suis très-éloigné de vouloir favoriser des personnes de cette sorte. S'ils imposent en autre chose comme en ceci, ils font voir clairement qu'ils se moquent de Dieu. De qu'elle retenue pourraient être capables des gens, qui partent impudemment de ville en ville,  et qui cherchent avec une passion fort déréglée toutes les occasions de s'enrichir ? Le bruit est qu'il ya parmi eux des Sophistes, et des imposteurs, dont le nom est exécrable, et le commerce impie. Vous savez quelle est cette faction, et vous n'ignorez pas que c'est d'Aëce. et de ses sectateurs que je parle, dont l'occupation la plus ordinaire, est de tâcher d'abuser de l'ignorance du peuple. Ces hommes fins et rusés ont eu l'insolence de publier, que j'approuve leur ordination. Mais cela n'est ni vrai, ni approchant  de la vérité. Rappeliez, je vous prie, dans votre mémoire les paroles dont nous nous sommes servis dès le commencement pour exprimer notre créance, par lesquelles nous avons déclaré que le Fils de Dieu est semblable à son Père, quant à la substance. Mais ces gens qui ont la témérité d'avancer touchant la nature  de Dieu, tout ce qui leur entre dans la pensée, tiennent une doctrine contraire à la véri té, et tâchent de l'inspirer aux autres. Je suis très persuadé que cette entreprise retombera sur leur tête. Il suffit quant à présent de les exclure 214 des assemblées. Car je ne veux point maintenant parler du châtiment qu'ils souffriront, s'ils persistent dans leur fureur. Mais quel mal ne font-ils point, quand ils assemblent les plus scélérats, les auteurs des erreurs condamnées, et que les élevant au sacré ministère, ils infectent le Clergé, comme s'il leur était permis de renverser l'ordre, et la discipline de l'Eglise ? Qui pourrait souffrir ces personnes qui remplissent les villes d'impiété, qui souillent les pays les plus éloignés par leurs sacrilèges, et qui ne souhaitent rien avec une ardeur si excessive que de nuire aux gens de bien? Il est temps que ceux qui ont été élevés dans la connaissance de la vérité paraissent. Car l'artifice de ces impies est si clairement découvert, qu'il ne leur reste aucun moyen de le cacher. Le devoir des personnes de probité, est de conserver la foi de leurs pères, et de l'augmenter, sans se mettre en peine d'aucune autre chose. J'exhorte de tout mon cœur ceux qui font sortis (quoi que tard); du précipice de cette hérésie, de se conformer au sentiment des saints Évêques.

Voila comment il s'en fallut fort peu que cette hérésie, qu'on appelle l'hérésie des Anoméens ne prévalût en ce temps-là.

XV.

Οὐ πολλῷ δὲ ὕστερον ἐπανελθὼν ἐκ τῆς Ῥώμης εἰς Σίρμιον ὁ βασιλεὺς πρεσβευσαμένων τῶν ἀπὸ τῆς δύσεως ἐπισκόπων μετακαλεῖται Λιβέριον ἐκ Βεροίας, παρόντων τε τῶν ἀπὸ τῆς ἕω πρέσβεων, συναγαγὼν τοὺς παρατυχόντας ἐν τῷ στρατοπέδῳ ἱερέας, ἐβιάζετο αὐτὸν ὁμολογεῖν μὴ εἶναι τῷ πατρὶ τὸν υἱὸν ὁμοούσιον. Ἐνέκειντο δὲ καὶ τὸν κρατοῦντα ἐπὶ τοῦτο ἐκίνουν πλείστην παρ´ αὐτῷ παρρησίαν ἄγοντες Βασίλειος καὶ Εὐστάθιος καὶ Ἐλεύσιος. Οἳ δὴ τότε εἰς μίαν γραφὴν ἀθροίσαντες τὰ δεδογμένα ἐπὶ Παύλῳ τῷ ἐκ Σαμοσάτων καὶ Φωτεινῷ τῷ ἐκ Σιρμίου καὶ τὴν ἐκτεθεῖσαν πίστιν ἐν τοῖς ἐγκαινίοις τῆς Ἀντιοχέων ἐκκλησίας, ὡς ἐπὶ προφάσει τοῦ ὁμοουσίου ἐπιχειρούντων τινῶν ἰδίᾳ συνιστᾶν τὴν αἵρεσιν, παρασκευάζουσι συναινέσαι ταύτῃ Λιβέριον, Ἀθανάσιόν τε καὶ Ἀλέξανδρον καὶ Σευηριανὸν καὶ Κρίσκεντα, οἳ ἐν Ἀφρικῇ ἱέρωντο. Ὁμοίως δὲ συνῄνουν καὶ Οὐρσάκιος καὶ Γερμάνιος ὁ Σιρμίου καὶ Οὐάλης ὁ Μουρσῶν ἐπίσκοπος καὶ ὅσοι ἐκ τῆς ἕω παρῆσαν. Ἐν μέρει δὲ καὶ ὁμολογίαν ἐκομίσαντο παρὰ Λιβερίου ἀποκηρύττουσαν τοὺς μὴ κατ´ οὐσίαν καὶ κατὰ πάντα ὅμοιον τῷ πατρὶ τὸν υἱὸν ἀποφαίνοντας. Ἡνίκα γὰρ τὴν Ὁσίου ἐπιστολὴν ἐδέξαντο Εὐδόξιος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἐν Ἀντιοχείᾳ τῇ Ἀετίου αἱρέσει σπουδάζοντες, ἐλογοποίουν ὡς καὶ Λιβέριος τὸ ὁμοούσιον ἀπεδοκίμασε καὶ ἀνόμοιον τῷ πατρὶ τὸν υἱὸν δοξάζει. Ἐπεὶ δὲ ταῦτα ὧδε κατώρθωτο τοῖς ἐκ τῆς δύσεως πρέσβεσιν, ἀπέδωκεν ὁ βασιλεὺς Λιβερίῳ τὴν ἐπὶ Ῥώμην ἐπάνοδον· γράφουσί τε προσδέξασθαι αὐτὸν οἱ ἐν Σιρμίῳ ἐπίσκοποι Φίληκι τῷ ἡγουμένῳ τότε τῆς Ῥωμαίων ἐκκλησίας καὶ τῷ ἐνθάδε κλήρῳ, ἄμφω δὲ τὸν ἀποστολικὸν ἐπιτροπεύειν θρόνον καὶ κοινῇ ἱερᾶσθαι μεθ´ ὁμονοίας, ἀμνηστίᾳ τε παραδοῦναι τὰ συμβάντα ἀνιαρὰ διὰ τὴν Φίληκος χειροτονίαν καὶ τὴν Λιβερίου ἀποδημίαν. Οἷα γὰρ τὰ ἄλλα καλὸν καὶ ἀγαθὸν τὸν Λιβέριον καὶ ἀνδρείως ὑπὲρ τοῦ δόγματος ἀντειπόντα τῷ βασιλεῖ ἠγάπα ὁ τῶν Ῥωμαίων δῆμος, ὡς καὶ μεγίστην ἀνακινηθῆναι στάσιν καὶ μέχρι φόνων χωρῆσαι. Ὀλίγον δὲ χρόνον Φίληκος ἐπιβιώσαντος μόνος Λιβέριος τῆς ἐκκλησίας προΐστατο, ταύτῃ πῃ τοῦ θεοῦ διοικήσαντος, ὥστε τὸν Πέτρου θρόνον μὴ ἀδοξεῖν ὑπὸ δύο ἡγεμόσιν ἰθυνόμενον, ὃ διχονοίας σύμβολόν ἐστι καὶ ἐκκλησιαστικοῦ θεσμοῦ ἀλλότριον.

XVI.

Ἐν μὲν οὖν τῷ Σιρμίῳ ταῦτα ἐγεγόνει, καὶ ἐδόκει τότε διὰ τὸν τοῦ βασιλέως φόβον ἀνατολὴ καὶ δύσις ὁμοφρονεῖν περὶ τὸ δόγμα. Περὶ δὲ τῶν ἐν Ἀντιοχείᾳ νεωτερισθέντων καὶ τῆς Ἀετίου αἱρέσεως ἔκρινεν ὁ βασιλεὺς ἐπιτελέσαι σύνοδον ἐν Νικαίᾳ. Παραιτησαμένων δὲ τῶν ἀμφὶ Βασίλειον διὰ τὸ πάλαι ἐνθάδε τὴν περὶ τοῦ δόγματος συμβῆναι ζήτησιν, ἔδοξεν ἐν Νικομηδείᾳ τῆς Βιθυνίας γενέσθαι· καὶ γράμμασι Κωνστάντιος κέχρηται εἰς ῥητὴν ἡμέραν μετὰ σπουδῆς φθάσαι τῶν ἀν´ ἕκαστον ἔθνος ἐπισκόπων, οἳ συνιέναι ἐπιτηδειότεροι ἐδόκουν καὶ νοεῖν καὶ λέγειν ἱκανοί, ὥστε ἀντὶ πάντων τῶν ἱερέων τοῦ ἔθνους μετασχεῖν αὐτοὺς τῆς συνόδου καὶ τῇ κρίσει παρεῖναι. ἤδη δὲ καὶ τῶν πλειόνων κατὰ τὴν ὁδοιπορίαν ὄντων ἀγγέλλεται τὸ Νικομηδείας πάθος καὶ ὅτι πᾶσαν ὁ θεὸς κατέσεισεν. Ὡς ἐπὶ ἀπολομένῃ δὲ ἄρδην τῇ πόλει πανταχοῦ κρατοῦντος ἐπέσχον οἱ καθ´ ὁδὸν ἐπίσκοποι· ὡς γὰρ φιλεῖ ἡ φήμη ἐργάζεσθαι, οὐκ ἄχρι τῶν γεγονότων τὰ δεινὰ τοῖς ἄπωθεν ἤγγελλεν. Ὑπεθρυλεῖτο δὲ Νίκαιάν τε καὶ Πέρινθον καὶ τὰς πλησίον πόλεις κοινωνῆσαι τῆς συμφορᾶς, προσέτι δὲ καὶ τὴν Κωνσταντινούπολιν. Οὐ μετρίως δὲ τοὺς εὖ φρονοῦντας τῶν ἐπισκόπων ἐλύπει τὸ συμβάν, καθότι καὶ ἐκκλησία μεγαλοπρεπῶς ᾠκοδομημένη κατεσείσθη, καὶ πρόφασις ἐγένετο τοῖς ἀπεχθανομένοις πρὸς τὴν θρησκείαν ἀναγγεῖλαι τῷ βασιλεῖ, ὡς ἐπισκόπων πλῆθος καὶ ἀνδρῶν καὶ παίδων καὶ γυναικῶν ἀπώλετο, προσφυγόντων τῇ ἐκκλησίᾳ ἐπ´ ἐλπίδι τοῦ ἐνθάδε σωθήσεσθαι. Οὐκ ἀληθῶς δὲ ταῦτα εἶχε· δευτέρᾳ γὰρ ὥρᾳ οὐ συναξίμου ἡμέρας ὁ σεισμὸς ἐνέσκηψεν. Ἐπισκόπων δὲ μόνος Κεκρόπιος ὁ Νικομηδείας αὐτῆς καὶ ἄλλος ἀπὸ Βοσπόρου τῆς ἐκκλησίας ἔξωθεν κατελήφθησαν. Ἐν ἀκαριαίῳ τε χρόνῳ κατασεισθείσης τῆς πόλεως οὐδὲ ἐνεδέχετο δύνασθαι τοὺς θέλοντας ἀλλαχῇ καταφυγεῖν, ἀλλ´ ἐν τῇ πρώτῃ πείρᾳ τοῦ κινδύνου ὡς ἐπίπαν ὅπῃ ἔτυχεν ἕκαστος ἑστὼς ἢ ἐσώθη ἢ ἀπώλετο.

Λέγεται δὲ πρὶν γενέσθαι ταύτην τὴν συμφορὰν προϊδεῖν Ἀρσάκιον, ὃς τὸ μὲν γένος Πέρσης ἦν, ἀπὸ στρατιώτου δὲ θηροκόμου τῶν βασιλικῶν λεόντων, οὐκ ἄσημος τῶν ἐπὶ Λικινίου ὁμολογητὴς ἐγένετο, καὶ τὴν στρατείαν καταλιπὼν ἐν τῇ ἄκρᾳ Νικομηδείας ἐν πύργῳ τοῦ τείχους κατῴκει φιλοσοφῶν. Ἔνθα δὴ προφανεῖσα αὐτῷ θεία ὄψις ἐκέλευσεν ἐξιέναι τῆς πόλεως ὡς πεισομένης ἅπερ ὕστερον πέπονθεν. Ἐκ τούτου τε σπουδῇ καταλαβὼν τὴν ἐκκλησίαν ἐνετείλατο τοῖς κληρικοῖς ἐπιμελῶς ἱκετεῦσαι τὸν θεὸν καὶ ἱλαστηρίους ἐπιτελέσαι λιτὰς ἐπὶ λύσει τῆς ἀπειληθείσης ὀργῆς. Ὡς δὲ οὐκ ἔπεισε καὶ γελοῖος ἐδόκει ἀπροσδόκητα μηνύων πάθη, ἀνέστρεψεν ἐπὶ τὸν πύργον καὶ πρηνὴς καταπεσὼν ηὔχετο. Ἐν τούτῳ δὲ τοῦ σεισμοῦ ἐπισκήψαντος οἱ μὲν πλείους ἀπώλοντο, οἱ δὲ περιλειφθέντες εἰς τοὺς ἀγροὺς καὶ τὴν ἄκραν ἔφυγον. Ὡς γὰρ ἐν εὐδαίμονι καὶ μεγάλῃ πόλει καθ´ ἑκάστην οἰκίαν πῦρ ἡμμένον ἐτύγχανεν ἐν χυτροπόδοις καὶ πνιγεῦσι καὶ καμίνοις βαλανείων τε καὶ τῶν ὅσοι περὶ τὰς ἐμπύρους τέχνας πονοῦσιν· ἐπιρριπτομένων τε τῶν ὀρόφων περικλεισθεῖσα ταῖς ὕλαις ἡ φλόξ, ἀναμεμιγμένων ὡς εἰκὸς φρυγάνων καὶ τῶν ὅσα ἐλαιώδη ἐστὶ καὶ πρὸς τὸ καίεσθαι ῥᾳδίαν ἔχει τὴν ἐπίδοσιν, ἀφθόνως ἐτράφη, πανταχοῦ τε ἕρπουσα καὶ πρὸς ἑαυτὴν συναπτομένη μίαν ὡς εἰπεῖν πυρὰν τὴν πᾶσαν πόλιν ἐποίησε. Καὶ κατὰ τοῦτο δὲ τῶν οἴκων ἀβάτων ὄντων οἱ περισωθέντες ἐκ τοῦ σεισμοῦ ἐπὶ τὴν ἄκραν ἀνέδραμον. Ἀρσάκιος δὲ ἐν ἀσείστῳ τῷ πύργῳ εὑρέθη νεκρός, πρηνὴς κείμενος, οἷον ἑαυτὸν ἐτάνυσε τῆς εὐχῆς ἀρχόμενος. Λόγος δὲ περὶ τοῦ προτελευτῆσαι τότε αὐτὸν τὸν θεὸν ἱκετεῦσαι καὶ ἀποθανεῖν ἑλέσθαι μᾶλλον ἢ συμφορὰν θεάσασθαι πόλεως, ἐν ᾗ τὰ πρῶτα τὸν Χριστὸν ἐπέγνω καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς φιλοσοφίας μετέσχεν. Ἀλλ´ ἐπεὶ φέρων ἡμᾶς ὁ λόγος εἰς τὸν ἄνδρα τοῦτον ἤγαγεν, ἰστέον ὡς ὑπὸ θεοφιλείας ἱκανὸς ἦν δαίμονας ἀπελαύνειν καὶ τοὺς ὀχλουμένους ὑπ´ αὐτῶν καθαίρειν. Οὕτω γοῦν δαιμονῶν τις ξίφος σπασάμενος ἀνὰ τὴν ἀγορὰν ἔθεε· φευγόντων δὲ πάντων καὶ θορύβου τὴν πόλιν ἔχοντος ὑπαντώμενος αὐτῷ τὸν Χριστὸν ἐπωνόμασε καὶ τῷ λόγῳ κατέβαλε· καὶ αὐτίκα ἐκαθάρισεν καὶ σωφρονεῖν ἐποίησε. Πεπόνητο δὲ αὐτῷ καὶ πολλὰ ἄλλα ὑπὲρ ἀνθρωπείαν δύναμιν καὶ τέχνην καὶ μέντοι καὶ τόδε. Δράκων ἦν ἢ ἕτερον ἑρπετοῦ γένος πρὸ τῆς πόλεως, ὃ τοὺς παροδίτας τῷ φυσήματι ἀπώλλυε· παρὰ γὰρ λεωφόρον ἐφώλευεν. Ἔνθα δὴ παραγενόμενος Ἀρσάκιος ηὔξατο, καὶ ὁ ὄφις αὐτομάτως τοῦ φωλεοῦ ἐξῆλθε καὶ δὶς τῷ ἐδάφει τὴν κεφαλὴν προσρήξας ἑαυτὸν ἀνεῖλε. Καὶ τὰ μὲν ὧδε ἀφηγήσαντο, οἳ παρὰ τῶν Ἀρσάκιον αὐτὸν θεασαμένων ἀκηκοέναι ἔφασαν.

Οἱ δὲ ἐπίσκοποι ἀνακοπέντες τῆς ἐπὶ τὴν σύνοδον ὁρμῆς διὰ τὸ Νικομηδείας πάθος, οἱ μὲν περιέμενον τὰ δόξοντα πάλιν τῷ βασιλεῖ, οἱ δὲ ἣν ἔχουσι δόξαν περὶ τῆς πίστεως διὰ γραμμάτων ἐδήλωσαν. Ἀπορῶν δὲ περὶ τοῦ πρακτέου ὁ κρατῶν γράφει Βασιλείῳ πυνθανόμενος ὅ τί ποτε χρὴ περὶ τῆς συνόδου ποιεῖν. Ὁ δὲ ὡς εἰκὸς ἐπὶ εὐσεβείᾳ δι´ ἐπιστολῆς ἐπαινέσας αὐτὸν καὶ ἐπὶ τῷ πάθει Νικομηδείας παραμυθησάμενος ἐξ ὑποδειγμάτων ἱερῶν ἱστοριῶν παροτρύνει ἐπιταχῦναι τὴν σύνοδον καὶ μὴ καθυφεῖναι, ὡς ὑπὲρ εὐσεβείας τῆς σπουδῆς οὔσης, μηδὲ ἀπράκτους ἀποπέμψαι τοὺς ἐπὶ τούτῳ συλλεγομένους ἱερέας, ἅπαξ ἐξεληλυθότας καὶ κατὰ τὴν ὁδοιπορίαν ὄντας. Ὥρισε δὲ τῇ συνόδῳ τόπον ἀντὶ Νικομηδείας τὴν Νίκαιαν, ὥστε ἐκεῖ τὰ περὶ τῆς πίστεως διορθωθῆναι, ἔνθα καὶ ζητεῖσθαι ἤρξατο. Καὶ ὁ Βασίλειος τοιαῦτα ἀντέγραψε τεκμηράμενος ὧδέ πῃ κεχαρισμένα βασιλεῖ δηλώσειν, καθότι καὶ αὐτὸς τὴν ἀρχὴν ἐν Νικαίᾳ ἐδοκίμασε γενέσθαι τὴν σύνοδον. Δεξάμενος δὲ τὴν Βασιλείου ἐπιστολὴν τὰ μὲν πρῶτα προσέταξεν ἀρχομένου τοῦ θέρους συνελθεῖν αὐτοὺς εἰς Νίκαιαν, πλὴν εἰ μή τινες εἶεν τοῖς σώμασιν ἀσθενεῖς· ἐκπέμψαι δὲ τούτους ἀντὶ αὐτῶν, οὓς ἂν ἕλωνται πρεσβυτέρους ἢ διακόνους, ὥστε τὴν αὐτῶν γνώμην δηλῶσαι καὶ περὶ τῶν ἀμφιβόλων βουλεύσασθαι καὶ κοινῇ περὶ πάντων ὁμοφρονῆσαι. Δέκα δὲ ἀπὸ τῶν ἑσπερίων μερῶν καὶ τοσούτους ἀπὸ τῆς ἕω, οὓς ἂν κοινῇ γνώμῃ ἐπιλέξωνται οἱ συνιόντες, ἀφικέσθαι εἰς τὰ βασίλεια καὶ τὰ δόξαντα ἀφηγήσασθαι, ὥστε καὶ αὐτὸν συνιδεῖν, εἰ κατὰ τὰς ἱερὰς γραφὰς συνέβησαν ἀλλήλοις, καὶ περὶ τῶν πρακτέων ὅπῃ ἂν ἄριστα δοκῇ ἐπιτελέσαι. Μετὰ δὲ ταῦτα βουλευσάμενος προσέταξε πάντας ἔνθα ἂν διάγωσιν ἢ ἐν ταῖς ἰδίαις ἐκκλησίαις ἐπιμεῖναι, μέχρις ἂν ὁρισθείη τῇ συνόδῳ τόπος καὶ σημανθείη εἰς τοῦτον ἀφικέσθαι. Γράφει δὲ τῷ Βασιλείῳ δι´ ἐπιστολῶν πυθέσθαι πάντων τῶν ἀνὰ τὴν ἕω ἐπισκόπων ὅπῃ ἐπιτελεῖν τὴν σύνοδον προσῆκεν, ὥστε ἔαρος ἀρχομένου τοῦτο πᾶσι γενέσθαι δῆλον· ἐν Νικαίᾳ γὰρ ὡς κεκμηκότος τοῦ τῇδε ἔθνους ὑπὸ σεισμῶν οὐ καλῶς ἔχειν ὑπέλαβε σύνοδον ποιεῖν. Ὁ δὲ Βασίλειος ἰδίας ἐπιστολῆς προτάξας τὰ βασιλέως γράμματα τοῖς κατὰ ἔθνος ἐπισκόποις ἐδήλωσε σπουδῇ διασκέψασθαι καὶ τὸν ἀρέσοντα τόπον ἐν τάχει δηλῶσαι.

Οἷα δὲ φιλεῖ ἐπὶ τοῖς τοιούτοις, οὐ τὸν αὐτὸν τόπον ἐπιλεξαμένων πάντων παραγίνεται πρὸς βασιλέα Βασίλειος· διέτριβε δὲ τότε ἐν Σιρμίῳ. Καὶ καταλαμβάνει ἐνθάδε ἄλλους τέ τινας ἐπισκόπους κατ´ ἰδίας χρείας καὶ Μᾶρκον τὸν Ἀρεθούσιον καὶ Γεώργιον τὸν ἐπιτραπέντα προστατεῖν τῆς Ἀλεξανδρέων ἐκκλησίας. Δόξαν δὲ ἤδη ἐν Σελευκείᾳ τῆς Ἰσαυρίας γενέσθαι τὴν σύνοδον, οἱ ἀμφὶ Οὐάλεντα (καὶ γὰρ δὴ καὶ οὗτος τῷ Σιρμίῳ ἐνεδήμει) τῇ τῶν Ἀνομοίων αἱρέσει χαίροντες σπουδάζουσι τοὺς τῷ στρατοπέδῳ παρόντας ἐπισκόπους εἰς ἕτοιμον γραφήν τινα πίστεως ὑπογράψαι, ἐν ᾗ τὸ τῆς οὐσίας οὐκ ἐνέκειτο ὄνομα. Σπουδαζομένης δὲ τῆς συνόδου λογισάμενοι οἱ ἀμφὶ Εὐδόξιον καὶ Ἀκάκιον, Οὐρσάκιόν τε καὶ Οὐάλεντα, ὡς τῶν πανταχῇ ἐπισκόπων οἱ μὲν τὴν ἐν Νικαίᾳ πίστιν, οἱ δὲ τὴν ἐπὶ τῇ ἀφιερώσει τῆς Ἀντιοχέων ἐκκλησίας ἐκτεθεῖσαν ζηλοῦσιν, ἑκατέρα τε τὸ τῆς οὐσίας ὄνομα ἔχει καὶ κατὰ πάντα ὅμοιον τῷ πατρὶ τὸν υἱὸν ἀποφαίνει, καὶ ὡς, εἰ πάντες εἰς ταὐτὸν συνέλθωσιν, ἑτοίμως καταψηφίσονται τῆς Ἀετίου δόξης, ἣν αὐτοὶ ἐπῄνουν ἄντικρυς ἑκατέρας ἀπᾴδουσαν, κατορθοῦσι τοὺς μὲν ἀπὸ τῆς δύσεως ἐν Ἀριμήνῳ συνελθεῖν, τοὺς δὲ ἀπὸ τῆς ἕω ἐν Σελευκείᾳ τῆς Ἰσαυρίας, ἵνα ῥᾳδίου ὄντος ὀλίγους ἢ πάντας πείθειν, εἰ μὲν δύναιντο, τῇδε κἀκεῖσε μερισθέντες παρασκευάσωσι σφίσι συμψήφους γενέσθαι ἑκατέραν σύνοδον· εἰ δὲ μή, θατέραν, ὥστε μὴ πάσαις ψήφοις ἀποκηρυχθῆναι τὴν αἵρεσιν. Συνέπραττον δὲ αὐτοῖς ταῦτα Εὐσέβιος ὁ τοῦ βασιλείου οἴκου προεστὼς εὐνοῦχος, Εὐδοξίῳ ἐπιτήδειος ὢν καὶ ἄλλως ὁμόδοξος, καὶ πολλοὶ τῶν ἐν δυνάμει χάριν αὐτῷ Εὐσεβίῳ φέροντες.
 

CHAPITRE XV.

Libère a. permission de retourner à Rome, et en gouverne l'Église conjointement avec Félix.

L'Empereur étant retourné bientôt après de Rome à Sirmich, y reçut une députation de la part des Évêques d'Occident, et rappela Libère de Béree. Il le pressa en présence des députés 215 et Évêques d'Orient, et des Évêques qui étaient sa suite, de reconnaître que le Fils de Dieu n'est point de même substance que son Père. Il était excité à cela par Basile, par Eustate, et par Eleusius qui avaient grand crédit auprès de lui, et qui ayant fait un petit recueil de ce qui avait été ordonné dans le Concile de Sirmich contre Paul de Samasate, et contre Photin, et d'un formulaire composé à Antioche au temps de la dédicace de l'Eglise neuve, comme si quelques-uns eussent à dessein d'introduire une hérésie particulière sous le nom de consubstantiel, firent en sorte que Tibère, Athanase, Alexandre, Sèvérien, et Cescent Évêques d'Afrique consentirent à ce formulaire, auquel Ursace, Germinius Évêque de Sirmach, Valens Évêque de Mursa, et ce qu'il y avait d'Évêque d'Orient présents consentirent pareillement. Ils acceptèrent une profession de foi de Libère, par laquelle il déclarait retranchés de l'Eglise ceux qui disent que le Fils de Dieu n'est pas semblable à son Père en toutes choses, et quant à la substance. Eudoxe, et ceux qui favorisaient avec lui l'erreur d'Aëce n'avaient pas plutôt reçu dans Antioche la lettre d'Osius, qu'ils avaient publié que Libère condamnait le terme le consubstanciel, et avouait que le Fils de Dieu fût dissemblable à son Père. Après cela l'Empereur permit à Libère de retourner à Rome. Les Evêques qui s'étaient assemblés à Sirmich, écrivirent à Félix qui gouvernait alors les fidèles de cette ancienne capitale, et au Clergé qu'ils reçussent Libère, qu'ils demeurassent tous deux assis sur le Siège Apostolique, qu'ils s'acquittassent en  bonne intelligence des sacrées fonctions de leur ministère, et qu'ils oubliassent tout ce qui était arrivé de fâcheux, soit dans L'ordination de l'un, soit dans le bannissement de l'autre. Le peuple tenait le dernier comme un homme de bien, qui 216 avait eu le courage de s'opposer à la volonté de l'Empereur, et de défendre la vérité de la foi, et de il avait excité des séditions pour l'amour de lui, et s'était porté jusques à répandre du sang. Félix. n'ayant survécu que fort peu de temps, Libère gouverna seul l'Église de Rome. Et il semble que ce fut un ordre particulier de la Providence, qui voulut empêcher que le trône de saint Pierre ne fût déshonoré, s'il demeurait rempli de deux Évêques, ce qui étant contraire aux règles de l'Église, aurait sans doute été une source de discorde.

CHAPITRE XVI.

Tremblement de terre à Nicomédie. Miracles faits par Arsace. Difficulté touchant le lieu où l'on assemblera un Concile.

Il semblait que l'appréhension de déplaire à l'Empereur avait réuni l'Orient, et. l'Occident dans la profession de la même foi. Ce Prince avait résolu de convoquer un Concile à Nicée contre l'hérésie d'Aëce, et contre les nouveautés qu'il avait taché d'introduire à Antioche. Mais Basile et ceux de sa faction n'ayant pas souhaité qu'il se tînt dans cette ville-là, parce qu'il y en avait déjà eu un, il fut arrêté qu'il se tiendrait à Nicomédie en Bithynie, et qu'on y manderait au plus tôt les plus savants, et les plus éloquents Evêques de chaque Province, qui y assisteraient au nom de leur nation. Plusieurs étaient déjà en chemin lorsque le bruit se répandit que la ville de Nicomédie était presque toute ruinée, par un tremblement de terre et comme ces bruits-là courent pour l'ordinaire fort vite, et font le mal encore plus grand qu'il n'est, on publia que Nicée, Pé- 217 rinte, les villes d'alentour, et Constantinople même, avaient été ébranlées par le même tremblement. Les Évêques qui étaient dans les bons sentiments furent très sensiblement touchés de cet accident, parce que les ennemis de notre Religion avaient pris occasion de la chute de l'Eglise de cette ville, qui était une Eglise très - magnifique, d'aller dire à l'Empereur, que quantité de Prélats, d'hommes, de femmes, et d'enfants qui s'y étaient réfugiés dans l'espérance d'y trouver un asile assuré, avaient été accablés sous les ruines. Cela n'était pas pourtant véritable. Le tremblement était arrivé à la seconde heure du jour, qui est une heure, où il n'y a point d'assemblée dans l'Eglise. Il n'y eut que deux Ev&ques tués, Cécrope Évêque de la ville même, et un autre de Bosphore, qui furent tous deus surpris hors de l'Eglise. Le tremblement ne dura presque qu'un moment, de sorte que personne n'ayant eu le loisir de se remuer, chacun fut ou sauvé, ou perdu en la place où il se trouva.

On dit qu'Arsace avait prévu ce malheur. Il était Perse de nation, et avait autrefois eu soin de nourrir les lions de l'Empereur. Mais ayant conseil généreusement qu'il était Chrétien, sous le règne de Licinius, il renonça à cette charge, et vécut depuis à Nicomédie dans les exercices de la vie Monastique. Ayant eu une vision par laquelle il lui était ordonné de sortir promptement de la ville, pour n'être point enveloppé dans le malheur, dont elle était prête d'être accablée, il courut à l'Eglise, et exhorta les Ecclésiastiques à se mettre en prières, pour apaiser la colère du Ciel. Mais n'ayant pu leur persuader, que ce qu'il leur prédisait était véritable, il 218 retourna à une Tour où il logeait ordinairement, et s'étant prosterné contre terre, il pria Dieu de détourner un si funeste danger. La terre ayant été ébranlée avec violence dans le même temps, plusieurs périrent, et ceux qui échappèrent s'enfuirent à la campagne. Le feu qui était demeuré allumé dans les cheminées, dans les bains, et dans les forges s'étant attaché à des matières fort combustibles, fit en peu de temps un bûcher de toute la ville. Comme il n'était plus possible de rentrer dans les maisons, ceux qui étaient restés allèrent à la Citadelle, que le tremblement avait épargnée, et trouvèrent Arsace mort dans la même posture, où il s'était mis pour prier. On dit qu'il avait demandé à Dieu la mort comme une grâce, pour n'être point témoin de la ruine d'une ville où il avait commencé à connaître Jésus-Christ, et à pratiquer la sainte Philosophie. Puisque la suite de mon discours m'a engagé à parler de ce célèbre Solitaire, j'ajouterai que Dieu lui avait donné le pouvoir de chasser les démons. Un homme possédé par un de ces esprits impurs, courant un jour en plein marché l'épée à la main, mit tout le monde en fuite. II n'y eut qu'Arsace qui alla au devant, et qui ayant prononcé le nom de JESUS-CHRIST, chassa le démon, et délivra le possédé. Il a fait beaucoup d'autres actions qui sont au-dessus des forces de la Nature. li y avait un dragon, ou un serpent d'une autre espèce, dans une caverne le long du chemin, qui tuait les passants par son souffle. Arsace s'y étant transporté, et s'y étant mis en prières, le serpent sortit de sa caverne, s'écrasa la tête contre des rochers, et se tua de la sorte. Tout ce que viens de dire a été rapporté par des personnes qui assuraient l'avoir appris de ceux qui avaient vu Arsace.

Le voyage des Evêques ayant été arrêté par la ruine de Nicomédie, les uns attendirent un nouvel ordre de l'Empereur, 219 et les autres donnèrent leurs avis par écrit. L'Empereur ayant consulté Basile sur le doute où était, s'il fallait assembler le Concile, cet Évêque lui fit une réponse, par laquelle après l'avoir consolé de la ruine de Nicomédie, par des exemples tirés de l'histoire sainte, il loue sa pièce, et l'exhorte à achever une aussi louable entreprise qu'était celle du Concile, et à ne point renvoyer les Pasteurs qui étaient hors de leurs Eglises. Il lui marqua, aussi que le Concile se pourrait tenir à Nicée, au lieu de Nicomédie, et qu'ainsi les questions contestées seraient entièrement terminées, au lieu même où elles avaient été agitées dès le commencement, ce qu'il crut devoir être d'autant plus agréable à Constance, qu'il avait quelque temps auparavant choisi cette ville-là pour cet effet. Constance ayant reçu cette réponse de Basile, ordonna qu'au commencement de l'Eté les Évêques se trouvassent à Nicée, excepté ceux que l'indisposition empêcherait de s'y rendre, à la charge néanmoins qu'ils y enverraient des Prêtres, et des Diacres qui déclareraient leurs avis, afin qu'ils s'accordassent tous sur tous les points, sur lesquels il y avait contestation. Que le Concile choisirait dix personnes d'Occident, et autant d'Orient pour l'informer de ce qui aurait été résolu, afin qu'il examinât s'ils se seraient accordés suivant la règle de la sainte Ecriture, et qu'il ordonnât ce qu'il jugerait à propos touchant ce qu'il y aurait à faire. Ayant ensuite tenu Conseil, il ordonna que tous les Evêques attendissent dans leurs Eglises, ou dans les lieux où ils se trouveraient jusques à ce qu'on eût choisi le lieu où se tiendrait le Concile, et qu'on les eût avertis de s'y rendre. Il écrivit après cela à Basile qu'il consultât les Prélats d'Orient, pour savoir quel lieu ils trouveraient le plus propre pour la célébration du Concile, afin qu'on le pût publier au commencement 220 du Printemps. Car il ne croyait pas que Nicée fut milieu commode, à cause du tremblement de terre qui avait agité la Province. Basile écrivit aux Evêques qu'ils avisassent ensemble sur le choix d'un lieu pour s'assembler, et mit à la tête de sa lettre la copie de celle de l'Empereur.

Les Evêques ne s'étant pas accordés touchant le lieu, et les uns en ayant choisi un, et les autres un autre, Basile alla trouver l'Empereur à Sirmich, où il demeurait alors, et où il trouva quelques Prélats qui y étaient allés pour leurs affaires particulières, et entre autres Marc Evêque d'Arétuse, et George Evêque d'Alexandrie. Quand i! eut été résolu que le Concile serait tenu à Séleucie ville d'Isaurie, Valens qui était alors à Sirmich, et ceux de fou parti qui favorisaient l'hérésie des Anoméens, firent signer par les Evêques qui étaient en Cour, un formulaire qui avait été dressé exprès, où le nom de substance n'était point. Pendant qu'on se préparait au Concile avec grand empressement, Eudoxe, Acace, Ursace, Valens, et ceux de leur faction ayant fait réflexion qu'il y avait des Evêques très attachés à la doctrine du Concile de Nicée, et que d'autres aimaient mieux celle qui avait été reçue dans l'assemblée faite pour la dédicace de l'Eglise d'Antioche, mais que les uns et les autres approuvaient le nom de substance, et tenaient que le Fils de Dieu est en tout semblable à son Père, et que s'ils s'assemblaient dans un même lieu, ils condamneraient sans doute la doctrine d'Aëce, comme contraire, tant à celle du Concile de Nicée, qu'à celle de l'assemblée d'Antioche, ils firent en sorte que les Evêques d'Occident s'assembleraient à Rimini, et ceux d'Orient à Séleucie. Comme il est plus aisé de persuader un petit nombre de personnes, de ce qu'on veut, que d'en persuader tout le monde : ils espéraient que quand les Evêques seraient parta- 221 gés en deux assemblées, ils les attireraient toutes deux à leur sentiment, ou qu'ils y en attireraient au moins une, et qu'ainsi ils. ne seraient pas condamnés généralement par tous les Prélats. L'Eunuque Eusèbe, valet de chambre de l'Empereur . ami particulier d'Eudoxe, et qui tenait la même doctrine, et d'autres personnes de la Cour qui croient bien aises d'obliger Eusèbe, servirait beaucoup à ménager cette affaire, et à procurer ces deux Conciles.

(suite)