Théodoret

EVAGRE

 

HISTOIRE DE L'EGLISE

ΕΥΑΓΡΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΜΟΣ Εʹ

LIVRE V

LIVRE IV -  LIVRE VI

 

 

 

 

HISTOIRE DE L'EGLISE,

Ecrite par Evagre.

LIVRE CINQUIEME.

 

 

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ πέμπτῳ τόμῳ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας Εὐαγρίου σχολαστικοῦ·

αʹ.

Περὶ τῆς Ἰουστίνου ἀναρρήσεως, καὶ τοῦ τρόπου αὐτοῦ.

Οὕτω μὲν δὴ Ἰουστινιανὸς ἁπαξάπαντα ταράχου καὶ θορύβων πληρώσας καὶ τἀπίχειρα τούτων πρὸς τῷ τέρματι τοῦ βίου κομισάμενος, ἐς τὰ κατώτατα μετεχώρησε δικαιωτήρια. Ὁ δέ γε Ἰουστῖνος ἀδελφιδοῦς μέν οἱ καθεστώς, τὴν δὲ φυλακὴν τῆς αὐλῆς ἐμπεπιστευμένος, ὃν κουροπαλάτην ἡ Ῥωμαίων λέγει φωνή, μετ´ αὐτὸν τὴν ἁλουργίδα περιβάλλεται, οὔτε τὴν ἀποβίωσιν Ἰουστινιανοῦ οὔτε τὴν ἀνάρρησιν Ἰουστίνου τινὸς ἐγνωκότος πλὴν τῶν ἀμφ´ αὐτόν, μέχρις οὖ κατὰ τὴν ἱπποδρομίαν ἐφάνη τὰ νόμιμα τῆς βασιλείας δράσων τε καὶ πεισόμενος. Ὡς δ´ οὖν ταῦτα γέγονε, μηδενὸς παντάπασι νεωτερισθέντος, ἐπανῆκε μὲν κατὰ τὴν αὐλήν· πρώτην δὲ ποιεῖται κέλευσιν τοὺς ἁπανταχῆ συνειλεγμένους ἱερέας ἀφεῖσαν πρὸς τοὺς οἰκείους θρόνους, ἐφ´ ᾧ τὰ εἰωθότα θρησκεύειν μηδενὸς περὶ τὴν πίστιν καινουργουμένου. Καὶ τοῦτο μὲν ἀξιόλογον αὐτῷ ἐπράχθη.

Ἦν δέ γε τὸν βίον ἐκδεδιῃτημένος καὶ τρυφαῖς ἀτεχνῶς καὶ ἡδοναῖς ἐκτόποις ἐγκαλινδούμενος, ἀλλοτρίων τε χρημάτων διάπυρος ἐραστὴς ὡς πάντα κέρδους ἀθέσμου ἀπεμπολεῖν, μηδὲ ἐπὶ ταῖς ἱερωσύναις τὸ θεῖον εὐλαβούμενος ἃς τοῖς προστυχοῦσιν ἐπίπρασκεν, ὠνίους καὶ ταύτας ἀναφανδὸν τιθέμενος. Θράσει δὲ καὶ δειλίᾳ ταῖς κακίαις κρατούμενος, πρῶτον Ἰουστῖνον προσγενῆ τυγχάνοντα καὶ πολὺ κλέος παρὰ πᾶσιν ἔχοντα περί τε ἐμπειρίαν πολέμων καὶ τὰς ἄλλας ἀξιώσεις, μετάπεμπτον ποιεῖται, ἀμφὶ τὸν Ἴστρον τὰς διατριβὰς ποιούμενον, καὶ τὰς τῶν Ἀβάρων διαβάσεις ἀνείργοντα. Ἔθνος δὲ Σκυθικὸν οἱ Ἄβαροι τῶν ἁμαξοβίων τῶν ὑπὲρ τὸν Καύκασον τὰ ἐπέκεινα πεδία νεμομένων· οἳ τοὺς γειτνιῶντας Τούρκους πασσυδὶ πεφευγότες, ἐπεὶ κακῶς πρὸς αὐτῶν ἐπεπόνθεσαν, ἐπὶ τὸν Βόσπορον ἀφίκοντο· καὶ τὴν ἠϊόνα τοῦ Εὐξείνου καλουμένου Πόντου καταλιπόντες—ἔνθα συχνὰ μὲν ἔθνη βαρβαρικά, ἐξῳκίσθησαν δὲ καὶ ὑπὸ Ῥωμαίων πόλεις τε καὶ στρατόπεδα καί τινες προσορμήσεις, ἢ στρατιωτῶν ἀπομάχων γιγνομένων, ἢ καὶ ἀποικιῶν πρὸς τῶν βασιλέων στελλομένων—, τὴν πόρευσιν ἐποιοῦντο πᾶσι τοῖς ἐν ποσὶ βαρβάροις ἀνταγωνιζόμενοι, μέχρις οὗ τὰς ἠϊόνας τοῦ Ἴστρου κατειλήφασι καὶ πρὸς Ἰουστινιανὸν ἐπρεσβεύσαντο. Ἐντεῦθεν οὖν ὁ Ἰουστῖνος μετεπέμφθη, οἷα δῆθεν ὀφείλων τῶν συγκειμένων αὐτῷ τε καὶ τῷ αὐτοκράτορι Ἰουστίνῳ ἀπολαῦσαι. Ἐπεὶ γὰρ ἄμφω παραπλησίω καθεστηκάτην ταῖς τοῦ βίου φαντασίαις, καὶ ἐπ´ ἄμφω ἡ βασιλεία ἐπῃώρητο, συνήτην μετὰ πολλὰ τὰ ἀμφίλογα ὥστε τὸν ἐς τὴν βασιλείαν παριόντα τὴν δευτέραν χώραν θἀτέρῳ δοῦναι, ἵν´ ἐκ τῶν δευτερείων τῆς βασιλείας τὰ πρωτεῖα τῶν ἄλλων ἀποφέροιτο.  

CHAPITRE PREMIER.

Election de l'Empereur Justin. Ses mœurs.

Voila comment Justinien après avoir rempli: l'Eglise de troubles, alla subir en l'autre vie: les supplices qui lui étaient préparés.  Justin son neveu qui avait la garde du Palais, se revêtit aussitôt de la robe Impériale, et: parut dans l'hippodrome pour faire les fonctions de souverain avant que personne, si ce n'était ses amis particuliers, sût ni qu'il avait été élu, ni que Justinien son oncle était mort II ne trouva néanmoins aucune résistance à ses desseins, et s'en retourna dans son Palais. Le. premier Edit qu'il fit, fut pour obliger les Evêques à retourner en leurs Diocèses, et à vaquer au service de Dieu, sans apporter aucun changement à la foi.  Il mérita en ce point de grandes louanges : mais il fut d'ailleurs fort blâmable pour le dérèglement de ses mœurs, 567 et pout la brutalité avec laquelle il se plongea dans les plus infâmes plaisirs. Il brûla outre cela d'une avidité si insatiable du bien d'autrui, qu'il n'y eut rien qu'il n'exposât en vente pour avoir de l'argent, et qu'il fit un commerce sacrilège des charges les plus saintes de. l'Eglise, sans aucun respect de la puissance souveraine, au culte de laquelle, elles sont consacrées.

Etant tout ensemble présomptueux, et timide ; bien que la timidité, et la présomption soient des vices opposés, il envoya quérir Justifia son parent, qui avait acquis grande réputation par son expérience: en l'art de la guerre, et par la suffisance avec laquelle il s'était acquitté de divers emplois. Il était alors sur le bord du Danube, pour empêcher le passage de ce fleuve aux Avares, qui sont de la nation des Scythes, qui passent leur vie sur des chariots, et qui habitaient autrefois au delà du Mont Caucaise Ceux dont je parle ayant été fort incommodés par une irruption de Turcs, abandonnèrent leurs demeures, et s'approchèrent avec leurs femmes, et leurs enfants du Bosphore. Ayant ensuite quitté les bords du Pont Euxin, qui sont habités par plusieurs nations barbares, et fortifiés par des citadelles, et par d'autres petites places que les Romains ont bâties, et où ils entretiennent des garnisons, ils marchèrent plus avant, et en vinrent aux mains avec tous les barbares qu'ils rencontrèrent.  Quand ils furent au bord du Danube, ils envoyèrent des Ambassadeurs a l'Empereur Justin. Ce fut donc de ce lieu-là que Justin fut mandé par l'Empereur du même nom, comme pour jouir de l'ef- 568  fet de l'accord qu'ils avaient autrefois fait ensemble, lorsqu'ayant un crédit égal à la Cour de Justinien,. et que prétendant avec une égale ambition à la succession de l'Empire, ils étaient convenus, que celui qui aurait l'avantage de monter sur le trône y donnerait à l'autre le premier rang entre ses sujets.

βʹ.

Περὶ τῆς ἀναιρέσεως Ἰουστίνου τοῦ ἀνεψιοῦ αὐτοῦ.

Μετὰ πολλῆς τοιγαροῦν τῆς ἔξωθεν φιλοφροσύνης ὁ Ἰουστῖνος τὸν Ἰουστῖνον δεξιωσάμενος, καὶ κατὰ σμικρὸν αἰτίας ἐπιπλάττων, καὶ τοὺς ὑπασπιστὰς καὶ δορυφόρους καὶ σωματοφύλακας παραιρούμενος τάς τε παρ´ αὐτοῦ προόδους εἴργων, καθῆστο γὰρ οἴκοι Ἰουστίνου κελεύσμασιν, ἐς τὴν Ἀλεξάνδρου μεγάλην ἐξοικίζεται πόλιν· αὐτοῦ τε δειλαίως ἀναιρεῖται πόρρω τῶν νυκτῶν, ἔτι κλινοπετὴς ὑπάρχων, ταύτην ἀμοιβὴν τῆς ἐς τὸ πολίτευμα εὐνοίας καὶ τῶν ἐς τοὺς πολέμους ἀνδραγαθημάτων κομισάμενος. Καὶ οὐ πρότερον ἀνεῖσαν τοῦ θυμοῦ ἢ τῆς ζεούσης μήνιδος ἐνεφορήθησαν, μέχρις οὗ τὴν κεφαλὴν ἀποτμηθεῖσαν αὐτός τε καὶ ἡ τούτου σύνοικος Σοφία ἐθεάσαντο, καὶ τοῖς ποσὶν ἐξελάκτισαν.

CHAPITRE II.

Meurtre de Justin parent de l'Empereur.

L'Empereur Justin l'accueillit en apparence très civilement, et avec de grands témoignages d'affection. Incontinent après il trouva des prétextes de lui ôter ses gardes, puis de lui défendre de venir à la Cour, et enfin l'ayant relégué à Alexandrie, il l'y fit misérablement assassiner pendant la nuit dans son lit. Voila comment il fut récompensé du zèle. avec lequel il avait fait tant de belles actions pour le service de l'Empire. La rage de l'Empereur Justin, ni de l'Impératrice. Sophie ne furent point satisfaites qu'après qu'ils eurent vu la tête de Justin, et qu'ils l'eurent foulée aux pieds.

γʹ.

Περὶ τῶν ἀλιτηρίων Ἀδδαίου καὶ Αἰθερίου.

Οὐ μετ´ οὐ πολὺ δὲ καὶ Αἰθέριον καὶ Ἀδδαῖον, τῆς μὲν συγκλήτου βουλῆς καθεστῶτε, μεγάλα δὲ καὶ πρωτεῖα παρ´ Ἰουστινιανῷ ἐσχηκότε, ἐς κριτήριον ἐπὶ καθοσιώσει ἐκδέδωκεν. Ὧν ὁ μὲν Αἰθέριος συγκατετίθετο φαρμάκοις βουληθεὶς τὸν βασιλέα διαχρήσασθαι, κοινωνὸν τῆς τοιαύτης ἐγχειρήσεως καὶ ἐν πᾶσι συνεργὸν ἔχειν εἰπὼν τὸν Ἀδδαῖον. Ὁ δὲ ὅρκοις δεινοῖς διώμνυτο μηδὲν τούτων παντάπασιν εἰδέναι. Ἄμφω δ´ οὖν τὰς κεφαλὰς ἀπετμηθήτην, παρ´ αὐτὴν τὴν ἐκτομὴν τῆς κεφαλῆς Ἀδδαίου φήσαντος ἐν τούτοις μὲν συκοφαντηθῆναι, δίκαια δὲ πάσχειν πρὸς τῆς ἐφόρου τῶν ὁπωσοῦν δρωμένων δίκης· αὐτὸν γὰρ γοητείᾳ τὸν Θεόδοτον ὕπαρχον τῆς αὐλῆς ἀνελεῖν. Ἐγὼ δὲ εἰ μὲν ταῦθ´ οὕτως ἔχει, οὐκ ἔχω λέγειν, ἄμφω δὲ ἀλιτηρίω ἤστην· ὁ μὲν Ἀδδαῖος παιδομανῶν, Αἰθέριος δὲ διὰ πάσης ἰὼν συκοφαντίας, καὶ τάς τε τῶν ζώντων τῶν τε τελευτώντων τὰς οὐσίας ληϊζόμενος ὀνόματι τῆς βασιλικῆς οἰκίας, ἧς ἐπὶ Ἰουστινιανοῦ προὐστήκει.

Καὶ ταῦτα μὲν ἔληξεν ὧδε.

CHAPITRE III.

Exécution d'Addée et d'Ethère.

Deux Sénateurs dont l'un se nommait Ethère, et l'autre Addée, et qui avaient eu un fort grand crédit sous le règne précèdent, ayant: été accusés de crime d'Etat, l'Empereur Justin commanda que leur procès fût instruit. Erhère confessa 569 qu'il avait eu dessein d'empoisonner l'Empereur, et chargea Addée d'avoir eu part à la conjuration. Addée protesta avec serment qu'il n'avait aucune connaissance des crimes, qu'on lui imputait. Ils ne laissèrent pas d'avoir tous deux la tête tranchée. Un peu avant qu'on la tranchât à Addée, il soutint qu'il était innocent de ce pourquoi il avait été condamné, et avoua en même temps qu'il avait d'ailleurs mérité la mort, et que Dieu le punissait avec justice pour avoir fait périr Théodote Préfet du Prétoire par les enchantements de la magie. Je ne saurais dire si ce fait est véritable. Ce qui me paraît certain est que c'étaient deux méchants hommes, qu'Addée était éperdument adonné à l'amour des garçons, et qu'Ethère inventa toute sorte de calomnies pour enlever le bien des morts, et des vivants sous le nom de Justinien dont il était Intendant.

δʹ.

Περὶ τοῦ προγράμματος τῆς πίστεως ἡμῶν, ὅπερ Ἰουστῖνος τοῖς ἁπανταχοῦ Χριστιανοῖς ἔγραψεν.

Γράφει δὲ ὁ Ἰουστῖνος τοῖς ἑκασταχοῦ Χριστιανοῖς πρόγραμμα, αὐτοῖς ὀνόμασι τοῦτο·

Ἐν ὀνόματι τοῦ δεσπότου Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ θεοῦ ἡμῶν, αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Φλάβιος Ἰουστῖνος, πιστὸς ἐν Χριστῷ, ἥμερος, μέγιστος, εὐεργέτης, Ἀλαμανικός, Γοτθικός, Γερμανικός, Ἀντικός, Φραγκικός, Ἐρουλλικός, Γηπαιδικός, εὐσεβής, εὐτυχής, ἔνδοξος, νικητής, τροπαιοῦχος, ἀεισέβαστος, Αὔγουστος. ‘Εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν,’ φησὶν ὁ δεσπότης Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς ἡμῶν θεός, ‘εἰρήνην τὴν ἐμὴν ἀφίημι ὑμῖν,’ ὁ αὐτὸς κηρύττει πᾶσιν ἀνθρώποις. Οὐκ ἄλλο δὲ τοῦτό ἐστιν ἢ τοὺς πιστεύοντας εἰς αὐτὸν εἰς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ἐκκλησίαν συντρέχειν, ὁμοφρονοῦντας μὲν περὶ τὴν ὀρθὴν τῶν Χριστιανῶν δόξαν, ἀποστρεφομένους δὲ τοὺς τἀναντία λέγοντας ἢ δοξάζοντας.

Πρώτη γὰρ σωτηρία καθέστηκε πᾶσιν ἀνθρώποις ἡ τῆς ὀρθῆς πίστεως ὁμολογία. Διὸ καὶ ἡμεῖς τοῖς εὐαγγελικοῖς κατακολουθοῦντες παραγγέλμασι καὶ τῷ ἁγίῳ συμβόλῳ, ἤτοι μαθήματι τῶν ἁγίων πατέρων, πρὸς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ἐκκλησίαν τε καὶ γνώμην προτρεπόμεθα πάντας συνελθεῖν, πιστεύοντες εἰς πατέρα καὶ υἱὸν καὶ ἅγιον πνεῦμα, τριάδα ὁμοούσιον, μίαν θεότητα ἤτοι φύσιν καὶ οὐσίαν λόγῳ καὶ πράγματι, καὶ μίαν δύναμιν καὶ ἐξουσίαν καὶ ἐνέργειαν, ἐν τρισὶν ὑποστάσεσιν ἤγουν προσώποις δοξάζοντες, εἰς ἃ βεβαπτίσμεθα, εἰς ἃ πεπιστεύκαμεν, καὶ οἷς συντετάγμεθα. Μονάδα γὰρ ἐν τριάδι καὶ τριάδα ἐν μονάδι προσκυνοῦμεν, παράδοξον ἔχουσαν καὶ τὴν διαίρεσιν καὶ τὴν ἕνωσιν· μονάδα μὲν κατὰ τὴν οὐσίαν ἤγουν θεότητα, τριάδα δὲ κατὰ τὰς ἰδιότητας ἤγουν ὑποστάσεις, ἤτοι πρόσωπα. Διαιρεῖται γὰρ ἀδιαιρέτως, ἵν´ οὕτως εἴπωμεν, καὶ συνάπτεται διῃρημένως. Ἓν γὰρ ἐν τρισὶν ἡ θεότης καὶ τὰ τρία ἕν, τὰ ἐν οἷς ἡ θεότης, ἢ τό γε ἀκριβέστερον εἰπεῖν, ἃ ἡ θεότης. Θεὸν τὸν πατέρα, θεὸν τὸν υἱόν, θεὸν τὸ ἅγιον πνεῦμα, ὅταν ἕκαστον πρόσωπον καθ´ ἑαυτὸ θεωρῆται, τοῦ νοῦ χωρίζοντος τὰ ἀχώριστα· θεὸν τὰ τρία μετ´ ἀλλήλων νοούμενα, τῷ ταὐτῷ τῆς κινήσεως καὶ τῆς φύσεως, ἐπειδὴ χρὴ καὶ τὸν ἕνα θεὸν ὁμολογεῖν, καὶ τὰς τρεῖς ὑποστάσεις ἤγουν ἰδιότητας κηρύττειν.

Ὁμολογοῦμεν δὲ αὐτὸν τὸν μονογενῆ υἱὸν τοῦ θεοῦ τὸν θεὸν Λόγον τὸν πρὸ αἰώνων καὶ ἀχρόνως ἐκ τοῦ πατρὸς γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ἐπ´ ἐσχάτων δὲ τῶν ἡμερῶν δι´ ἡμᾶς καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν, καὶ σαρκωθέντα ἐκ πνεύματος ἁγίου καὶ τῆς δεσποίνης ἡμῶν τῆς ἁγίας ἐνδόξου θεοτόκου καὶ ἀεὶ παρθένου Μαρίας, καὶ γεννηθέντα ἐξ αὐτῆς, ὅς ἐστιν ὁ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ εἶς τῆς ἁγίας τριάδος, συνδοξαζόμενος τῷ πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ πνεύματι. Οὐδὲ γὰρ τετάρτου προσώπου προσθήκην ἐπεδέξατο ἡ ἁγία τριάς, καὶ σαρκωθέντος τοῦ ἑνὸς τῆς ἁγίας τριάδος θεοῦ Λόγου· ἀλλ´ ἔστιν εἷς καὶ ὁ αὐτὸς ὁ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁμοούσιος τῷ θεῷ καὶ πατρὶ κατὰ τὴν θεότητα, καὶ ὁμοούσιος ἡμῖν ὁ αὐτὸς κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα, παθητὸς σαρκὶ καὶ ἀπαθὴς ὁ αὐτὸς ἐν θεότητι. Οὐ γὰρ ἄλλον τὸν θεὸν Λόγον τὸν θαυματουργήσαντα, καὶ ἄλλον τὸν παθόντα ἐπιστάμεθα· ἀλλ´ ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ὁμολογοῦμεν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν τοῦ θεοῦ Λόγον, σαρκωθέντα καὶ τελείως ἐνανθρωπήσαντα, καὶ ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ τά τε θαύματα καὶ τὰ πάθη ἅπερ ἑκουσίως ὑπέμεινεν σαρκὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν. Οὐ γὰρ ἄνθρωπός τις ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν δέδωκεν, ἀλλ´ αὐτὸς ὁ θεὸς Λόγος ἀτρέπτως γενόμενος ἄνθρωπος, τό τε ἑκούσιον πάθος καὶ τὸν θάνατον ὑπὲρ ἡμῶν σαρκὶ κατεδέξατο. Καὶ θεὸν τοίνυν αὐτὸν ὁμολογοῦντες, οὐκ ἀθετοῦμεν τὸ εἶναι αὐτὸν καὶ ἄνθρωπον· καὶ ἄνθρωπον αὐτὸν ὁμολογοῦντες, οὐκ ἀρνούμεθα τὸ εἶναι αὐτὸν καὶ θεόν. Ὅθεν ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ἐξ ἑκατέρας φύσεως, θεότητος καὶ ἀνθρωπότητος, σύνθετον τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ὁμολογοῦντες, σύγχυσιν τῇ ἑνώσει οὐκ ἐπεισάγομεν. Οὐ γὰρ ὅτι γέγονε καθ´ ἡμᾶς ἄνθρωπος, τὸ εἶναι θεὸς ἀπολέσει· οὔτε μὴν ὅτι θεὸς κατὰ φύσιν ἐστί, καὶ τὴν πρὸς ἡμᾶς ὁμοίωσιν ἀπαράδεκτον ἔχει, καὶ τὸ ἄνθρωπος εἶναι παραιτήσεται. Μεμένηκεν δὲ ὥσπερ ἐν ἀνθρωπότητι θεός, οὕτω καὶ ἐν ὑπεροχῇ θεότητος ὢν ἄνθρωπος οὐδὲν ἧττον, ἄμφω δὲ ὢν ἐν ταὐτῷ, καὶ εἷς θεός τε ὁμοῦ καὶ ἄνθρωπος ὁ Ἐμμανουήλ. Τὸν αὐτὸν δὲ ὁμολογοῦντες ἐν θεότητι τέλειον καὶ ἐν ἀνθρωπότητι τέλειον, ἐξ ὧν καὶ συνετέθη, διαίρεσιν μὲν τὴν ἀνὰ μέρος ἢ τομὴν οὐκ ἐπιφέρομεν τῇ μιᾷ αὐτοῦ συνθέτῳ ὑποστάσει, τὴν δὲ διαφορὰν τῶν φύσεων σημαίνομεν, οὐκ ἀναιρουμένην διὰ τὴν ἕνωσιν. Οὔτε γὰρ ἡ θεία φύσις εἰς τὴν ἀνθρωπείαν μετεβλήθη, οὔτε ἡ ἀνθρωπεία φύσις εἰς τὴν θείαν ἐτράπη. Νοουμένης δὲ μᾶλλον καὶ ὑπαρχούσης ἑκατέρας ἐν τῷ τῆς ἰδίας φύσεως ὅρῳ τε καὶ λόγῳ πεπρᾶχθαί φαμεν τὴν ἕνωσιν καθ´ ὑπόστασιν. Ἡ δὲ καθ´ ὑπόστασιν ἕνωσις δηλοῖ ὅτι ὁ θεὸς Λόγος, τουτέστιν ἡ μία ὑπόστασις τῶν τριῶν τῆς θεότητος ὑποστάσεων, οὐ προϋποστάντι ἀνθρώπῳ ἡνώθη, ἀλλ´ ἐν τῇ γαστρὶ τῆς δεσποίνης ἡμῶν τῆς ἁγίας καὶ ἐνδόξου θεοτόκου καὶ ἀεὶ παρθένου Μαρίας ἐδημιούργησεν ἑαυτῷ ἐξ αὐτῆς ἐν τῇ ἰδίᾳ ὑποστάσει σάρκα ὁμοούσιον ἡμῖν καὶ ὁμοιοπαθῆ κατὰ πάντα, χωρὶς ἁμαρτίας, ἐψυχωμένην ψυχῇ λογικῇ καὶ νοερᾷ. Ἐν αὐτῷ γὰρ ἔσχεν τὴν ὑπόστασιν καὶ γέγονεν ἄνθρωπος, καὶ ἔστιν εἷς καὶ ὁ αὐτὸς κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς συνδοξαζόμενος τῷ πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ πνεύματι. Ἐννοοῦντες δὲ αὐτοῦ τὴν ἄφραστον ἕνωσιν, ὀρθῶς ὁμολογοῦμεν μίαν φύσιν τοῦ θεοῦ Λόγου σεσαρκωμένην σαρκὶ ἐψυχωμένῃ ψυχῇ λογικῇ τε καὶ νοερᾷ. Καὶ πάλιν ἐν θεωρίᾳ λαμβάνοντες τὴν τῶν φύσεων διαφορὰν δύο ταύτας εἶναι λέγομεν, διαίρεσιν οὐδεμίαν εἰσάγοντες. Ἑκατέρα γὰρ φύσις ἐστὶν ἐν αὐτῷ. Ὅθεν ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ὁμολογοῦμεν Χριστόν, ἕνα υἱόν, ἓν πρόσωπον, μίαν ὑπόστασιν, θεόν τε ὁμοῦ καὶ ἄνθρωπον. Πάντας δὲ τοὺς παρὰ ταῦτα φρονήσαντας ἢ φρονοῦντας ἀναθεματίζομεν, ἀλλοτρίους εἶναι κρίνοντες τῆς ἁγίας τοῦ θεοῦ καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς ἐκκλησίας. Τῶν ὀρθῶν τοίνυν δογμάτων τῶν παρὰ τῶν ἁγίων πατέρων παραδεδομένων ἡμῖν κηρυττομένων, προτρέπομεν ὑμᾶς ἅπαντας εἰς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν ἐκκλησίαν συντρέχειν, μᾶλλον δὲ καὶ παρακαλοῦμεν—οὐ γὰρ ὀκνήσαιμεν, κἂν ἐν ὑπεροχῇ βασιλείας ἐσμέν, καὶ τοιούτοις χρήσασθαι ῥήμασιν ὑπὲρ τῆς τῶν Χριστιανῶν ἁπάντων ὁμοφροσύνης τε καὶ ἑνώσεως, ἐκ τοῦ μίαν ἁπάντων δοξολογίαν ἀναπέμπεσθαι τῷ μεγάλῳ θεῷ καὶ σωτῆρι ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ—τοῦ δὲ λοιποῦ μηδένα προφασιζόμενον πρόσωπα ἢ συλλαβὰς ζυγομαχεῖν, ὅτι πρὸς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ὀρθὴν ἔννοιάν τε καὶ πίστιν αἱ συλλαβαὶ φέρουσι· τοῦ μέχρι νῦν κρατοῦντος ἔθους τε καὶ σχήματος ἐν τῇ ἁγίᾳ τοῦ θεοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ ἐκκλησίᾳ διὰ πάντων βεβαίου τε καὶ ἀκαινοτομήτου, καὶ εἰς τὸν ἑξῆς ἅπαντα μένοντος χρόνον.

Τούτῳ μὲν οὖν ἅπαντες τῷ ἰδίκτῳ συγκατετίθεντο, ὀρθοδόξως ἐκπεφωνῆσθαι λέγοντες· οὐδὲν δὲ τῶν διερρωγότων ὅλως ἡνώθη, διότι ῥητῶς ἐπεσημήνατο τὸ βέβαιον καὶ ἀκαινοτόμητον ταῖς ἐκκλησίαις πεφυλάχθαι καὶ κατὰ τὸν ἑξῆς ἐπιρρέοντα χρόνον.

CHAPITRE IV.

Edit de l'Empereur Justin touchant la foi.

L'Empereur Justin fit un Edit adressé à tous les Chrétiens, et conçu en ces termes.

Au nom de Jésus-Christ notre Dieu, et notre Seigneur, l'Empereur César Flavius Justin, fidèle au Sauveur, Clément, très-grand, bienfaisant, Alémanique, Gothique, Germanique, Antique, Francique, Erulique, Gepidique, pieux, heureux, glorieux, vainqueur, triomphant, et toujours Auguste 570 vous donne ma paix, dit Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu. Je vous laisse ma paix, dit-il, Iui- même à tous les hommes. Or cela ne signifie rien autre chose, sinon que tous ceux qui croient en lui doivent être unis dans l'assemblée de la même Eglise, dans la profession de la même créance, et dans l'éloignement de ceux qui tiennent des sentiments contraires.

La confession de la véritable foi, est le fondement du salut de chaque Chrétien. C'est pourquoi suivant les préceptes de l'Evangile, et le symbole qui contient la doctrine des saints Pères, nous exhortons tous nos sujets à ne faire qu'une Eglise, et à ne tenir qu'une foi, en croyant un Père, un Fils, et un saint Esprit, une Trinité consubstantielle, une Divinité, une Nature, et une substance qui est en effet la même aussi véritablement qu'on le confesse, et qu'on le professe, en croyant que les trois hypostases, ou les trois Personnes n'ont que la même force, la même puissance, et la même opération. C'est au nom de ces trois Personnes que nous avons été baptisés, ce sont elles que nous croyons, et auxquelles nous sommes unis. Nous adorons l'unité dans la Trinité, et la Trinité dans l'unité. Cette Trinité a une distinction, et une union qui sont admirables. Il n'y a qu'une divinité, et qu'une substance. Mais il y a trois personnes. La divinité se divise sans division, s'il est permis de parler ainsi et se communique avec quelque sorte de division. La divinité qui est une, se trouve dans les trois Personnes, et ces trois Personnes ne font qu'un Dieu. Lorsque l'esprit humain sépare par sa pensée, les 571 personnes qui sont inséparables en elles-mêmes, il reconnaît Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu le saint Esprit. C'est à dire un Dieu en trois personnes, qui n'ont qu'une même inclination, et une même nature. Il faut confesser un seul Dieu, et reconnaître trois personnes.

Nous confessons que le Verbe, qui est Dieu, et Fils unique de Dieu, qui a été engendré par le Père avant tous les temps, et qui n'a point été fait, est descendu du Ciel dans les derniers jours pour nous, et pour notre salut, qu'il a pris chair de la sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, par l'opération du saint Esprit. Que Jésus-Christ notre-Seigneur qui est une des personnes de la Trinité, et qui est glorifié avec le Père, et avec le saint Esprit, est le même qui a été engendré de la Vierge ; car l'accomplissement de l'Incarnation n'est pas l'addition d'une quatrième personne à la Trinité. Depuis ce Mystère, Jésus-Christ notre Seigneur est toujours le même, de même substance que son Père, quant à la divinité, et de même substance que nous, quant à l'humanité , il est passible selon la chair, et impassible selon la divinité. Car nous ne connaissons point deux dieux, ni deux verbes, dont l'un ait fait des miracles, et l'autre ait souffert la mort. Mais nous ne confessons qu'un seul Seigneur Jésus-Christ, Verbe de Dieu, qui s'est véritablement fait homme, et qui pour notre salut a opéré des miracles y et a souffert les supplices, et la mort. Ce n'est pas un homme qui s'est livré pour nous. C'est le Verbe Dieu qui s'est fait homme, sans que la Divinité ait été changée en humanité, et qui dans 572 sa chair a souffert volontairement la mort pour nous. Quand nous confessons qu'il est Dieu, nous ne nions pas qu'il ne soit homme, et quand nous confessons qu'il est homme, nous ne nions pas qu'il ne soit Dieu. Quand nous avouons que notre Seigneur Jésus-Christ est comme composé des deux natures, nous reconnaissons l'union de ces deux natures : mais nous n'introduisons point de confusion, ni de mélange. Car pour s'être fait hom me, il ne cesse pas d'être Dieu, et pour être Dieu, et incapable d'avoir en tant que Dieu, une forme humaine, il ne refuse pas d'être homme. Il est Emmanuel, Dieu, et homme, tout ensemble : Dieu dans la bassesse de la nature humaine, et homme dans la Majesté de la nature divine. Au reste quand nous assurons qu'il ne lui manque rien des deux natures, dont il est composé, et qu'il a la perfection de l'une, et de l'autre, nous ne divisons point sa personne. Nous ne faisons que montrer la différence des deux natures, qui n'est point détruite par leur union. Nous ne disons pas qu'aucune des deux natures ait été changée en l'autre, ni la divine en l'humaine, ni l'humaine en la divine, mais nous disons que ces deux natures en conservant chacune qui leur est propre, ont été unies dans une même personne ; c'est à dire non que le Verbe qui est une des divines Personnes de la Trinité s'est uni à un homme qui existât auparavant, mais qu'il s'est formé dans le sein de la très-sainte Vierge Marie Mère de Dieu, un corps de même substance que le nôtre, sujet aux mêmes accidents 573 à la réserve du péché, et animé d'une âme raisonnable. Ce Dieu qui s'est fait homme est la seconde personne, et celui-là même est Jésus-Christ notre Seigneur, qui possède la gloire avec le Père, et le saint Esprit. Quand nous regardons par les yeux de l'esprit, son union ineffable avec la nature humaine, nous confessons avec vérité que cette nature humaine est unique, et qu'elle est composée d'un corps, et d'une âme raisonnable qui l'anime. Mais quand d'autre part nous considérons la diversité des natures , nous disons qu'il y en a deux, et nous n'introduisons pour cela aucune division. Car il est vrai que les deux natures sont en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous confessons qu'il n'y a qu'un Jésus-Christ, un Fils, une personne, une subsistance, un Dieu, et un homme. Nous prononçons anathème contre tous ceux qui ont, ou qui ont eu d'autres sentiments, et nous les regardons comme retranchés du corps de l'Eglise sainte, Catholique, et Apostolique. Puisqu'on ne nous prêche rien autre chose que la saine doctrine qui nous a été laissée par les saints Pères, nous vous exhortons, ou plutôt nous vous supplions de vous retenir tous à l'Eglise Catholique, et Apostolique. L'éminence de la dignité où il a plu a Dieu de nous élever, ne nous empêche pas de nous abaisser jusques à nous servir de ces termes, pour rejoindre les Chrétiens qui sont séparés, afin que tout d'une voix, ils rendent gloire à Dieu, dont la puissance est égale à la bonté, et à son Fils unique notre Seigneur, et que personne n'ait plus de prétexte de contester 574 touchant les personnes, ou touchant les syllabes. Ces syllabes ont un même sens, et mènent à l'intelligence d'une même foi. Au reste notre intention n'est point qu'on apporte aucun changement à l'état où est l'Eglise sainte, Catholique et Apostolique.

Tout le monde reçut généralement cet Edit, et reconnut que la doctrine qu'il contient est très saine, mais aucun de ceux qui s'étaient séparés de l'Eglise, ne s'y réunit, parce que l'Edit contenait que l'Empereur ne désirait apporter aucun changement à l'état de l'Eglise.

εʹ.

Περὶ τῆς ἐκβολῆς Ἀναστασίου ἐπισκόπου Θεουπόλεως.

Ἐκβεβλήκει δὲ καὶ Ἀναστάσιον Ἰουστῖνος τοῦ Θεουπόλεως θρόνου, ἐπεγκαλῶν οἱ τῶν τε ἱερατικῶν χρημάτων τὴν γεγενημένην δαπάνην, λέγων καὶ εἰς ἄπειρον καὶ μὴ κατὰ τὸ προσῆκον γενέσθαι, τήν τε ἐς αὐτὸν βλασφημίαν. Ἐρωτηθέντα γὰρ τὸν Ἀναστάσιον τί δή ποτε οὕτω χύδην τὰ ἱερατικὰ ῥίπτει χρήματα, ἀναφανδὸν εἰπεῖν· ὡς ἂν μὴ παρὰ Ἰουστίνου τῆς κοινῆς λύμης ἀφαιρεθεῖεν. Ἐλέγετο δὲ μηνῖσαι Ἀναστασίῳ, ὅτι γε ζητοῦντι χρήματα τὴν ἐπισκοπὴν ἐγχειρισθεὶς οὐχ εἵλετο δοῦναι. Προεφέρετο δὲ καὶ ἕτερα ἄττα κατ´ αὐτοῦ, ἐνίων οἶμαι τὸν βασιλικὸν βουληθέντων θεραπεῦσαι σκοπόν.

CHAPITRE V.

Violence exercée contre Anastase pour le chasser de son siège de l'Eglise d'Antioche.

L''Empereur Justin chassa Anastase de son siège de l'Eglise d'Antioche sous prétexte qu'il lui avait dit des injures, et qu'il avait fait un mauvais usage de ses revenus. Comme on lui demandait un jour pourquoi il prodiguait le bien de son Eglise, il répondit que c'était de peur qu'il ne fût enlevé par Justin la peste du genre humain. On dit que le motif secret de la haine dont cet Empereur était animé contre Anastase, procédait de ce qu'il lui avait refusé l'argent qu'il lui avait demandé, lorsqu'il fut élevé sur le siège de l'Eglise d'Antioche. Ceux qui flattaient les passions de l'Empereur formaient d'autres accusations contre cet Evêque.

Ϛʹ.

Ὡς μετὰ Ἀναστάσιον Γρηγόριος ἐπίσκοπος γέγονε, καὶ περὶ τοῦ τρόπου αὐτοῦ.

Μετ´ αὐτὸν δὲ πρὸς τὸν ἱερατικὸν ἄνεισι θρόνον Γρηγόριος, οὗ κλέος εὐρύ, κατὰ τὴν ποίησιν, ἐκ πρώτης ἡλικίας τοῖς μοναδικοῖς ἐναποδυσάμενος σκάμμασιν, οὕτω δὲ γεννικῶς καὶ καρτερικῶς ἀγωνισάμενος ὡς τάχιστα καὶ ἐκ πρώτων ἰούλων πρὸς τοὺς ἀνωτάτω βαθμοὺς ἐλάσαι, ἡγήσασθαι δὲ τῆς τῶν Βυζαντίων μονῆς ἔνθα τὸν ἄσκευον εἵλετο βίον, κελεύμασι δὲ Ἰουστίνου καὶ τοῦ Σινᾶ ὄρους· ἐν ᾧ μεγίστοις ἐμπέπτωκε κινδύνοις πολιορκίαν ὑποστὰς ὑπὸ τῶν Σκηνητῶν βαρβάρων· εἰρηνεῦσαι δ´ οὖν αὐτῷ ὅμως μέγιστα τῷ τόπῳ καταπραξάμενος ἐκεῖθεν πρὸς τὴν ἀρχιερωσύνην ἐκλήθη.

Ἦν δὲ γνώμην καὶ ἀρετὴν ψυχῆς πάντα ἐν πᾶσι κράτιστος, καὶ ἐς ὅ τι ὁρμήσειεν ἐξεργαστικώτατος, δέει τε ἄτρωτος, καὶ πρὸς τὸ ὑπείκειν ἢ κατεπτηχέναι δυναστείας ἀληπτότατος. Οὕτω δὲ μεγαλοπρεπεῖς τὰς ἐπιδόσεις τῶν χρημάτων ἐποιεῖτο, ἐλευθερίοις τε καὶ ἀφειδέσι ἐς ἅπαντα χρώμενος, ὥστε ὅτε προΐοι παμπληθεῖς αὐτῷ καὶ τῶν εἰωθότων ἄτερ ἐπηκολούθουν, καὶ ὅσοι ὁρῷεν ἢ πυνθάνοιντο προσιόντα, συνέρρεον· καὶ ἦν τά γε ἐς τὴν τοσαύτην ἀρχὴν δεύτερα τῆς ἐς τὸν ἄνδρα τιμῆς, ἐθελουσίων τὰ πολλὰ ὁρᾶν τε ἐκ τοῦ σύνεγγυς καὶ ἀκούειν διαλαλοῦντος ἐπιθυμούντων. Πόθον γὰρ ἑαυτοῦ πᾶσι τοῖς ὁπωσοῦν ἐντυγχάνουσιν ἐνεργάσασθαι ἦν ἱκανώτατος· ἰδεῖν τε ἀξιάγαστος, καὶ προσφθέγξασθαι διὰ χαρίτων ἥδιστος, νοῆσαί τε ἐκ τοῦ παραυτίκα ὀξὺς εἴ τις ἄλλος ἀνθρώπων, πρᾶξαί τε ἐς τὰ μάλιστα ὀξύτατος, καὶ βουλὴν ἄριστα βουλεῦσαι καὶ κρῖναι τά τε οἰκεῖα τά τε τῶν ἄλλων ἱκανώτατος· ὅθεν καὶ τοσαῦτα κατεπράξατο μηδὲν εἰς αὔριον ἀναβαλλόμενος. Κατέπληξε δὲ οὐ μόνον τοὺς Ῥωμαίων βασιλέας, ἅπασι χρώμενος ὡς ἥ τε χρεία καλοίη καὶ καιρὸς ὑπείκοι οὐχ ὑστερῶν, ἀλλὰ καὶ τοὺς Περσῶν, ὡς ἕκαστα προσφόρως δηλώσω. Ἦν δὲ ἐν αὐτῷ πολὺ μὲν τὸ σφοδρόν, ἐνιαχοῦ δὲ καὶ τὸ θυμοειδές, οὐκ ὀλίγον δὲ πάλιν ἀλλὰ καὶ μάλα περιούσιον τὸ πρᾶόν τε καὶ ἥμερον· ὡς ἐπ´ αὐτῷ ἄριστα καταντῆσαι τὰ Γρηγορίῳ τῷ θεολόγῳ πεφιλοσοφημένα, τὸ αὐστηρὸν αἰδοῖ σύγκρατον, ὡς μηδὲ ἕτερον ὑπὸ τοῦ ἑτέρου καταβλάπτεσθαι, ἀλλ´ ἀμφότερα δι´ ἀλλήλων εὐδοκιμεῖν.

575 CHAPITRE VI.

Élection de Grégoire. Ses mœurs.

Après qu'Anastase eut été chassé de la sorte de l'Eglise d'Antioche, Grégoire dont le nom était célèbre par tout le monde fut choisi pour la gouverner. Il s'était adonné dès son enfance à la vie Monastique, et y avait fait de si notables progrès, qu'étant encore fort jeune, il fut chargé de la conduite du Monastère même, où il avait été élevé. Depuis il fut élu par l'ordre de l'Empereur Justin, Supérieur des Moines de Sina, où ayant été assiégé par les Arabes surnommés Scénites, il courut de grands hasards. Ayant néanmoins malgré le bruit des armes, assuré la tranquillité de ce Monastère, il fut appelé au gouvernement de l'Eglise.

 Il avait une pénétration, et une force d'esprit toute extraordinaire, jointe à une adresse merveilleuse de venir à bout de tout ce qu'il entreprenait. Il n'avait point de commerce avec la peur, et ne se laissait jamais abattre par l'appréhension des puissances. Il faisait une si magnifique profusion de ses richesses, que toutes les fois qu'il paraissait en public, il avait après lui une grande foule de personnes, outre sa suite ordinaire, et que le peuple le considérant plus que les Princes du siècle, courait où il savait qu'il devait passer pour le voir, ou pour l'entendre parler. Il est vrai aussi qu'il ne lui manquait rien de tout ce qui est le plus capable d'attirer l'estime, et l'affection des hommes. Il 576 avait un extérieur fort agréable, une facilité de parler merveilleuse, une vivacité d'esprit incroyable, une promptitude non pareille à exécuter ce qu'il avait résolu, une prudence fort profonde pour prendre de bonnes résolutions sur ses affaires, et sur celles des autres. Ces excellentes qualités étant jointes à une application infatigable furent cause qu'il fit de si grandes choses en fort peu de temps. Il se fit admirer des Rois de Perse, aussi bien que des Empereurs, en traitant avec eux selon que la. nécessité des rencontres le demandait, ou l'occasion dont il ne manqua jamais de se servir à son avantage, comme je le remarquerai dans la suite. II était d'un naturel véhément, et un peu trop porte à la colère. Il s'apaisait néanmoins aussitôt, si bien qu'on pouvait lui appliquer ce que le grand Grégoire a dit sur un autre sujet, que la sévérité, et la douceur étaient tellement mêlées en sa personne, qu'au lieu de se nuire, elles se servaient d'un mutuel ornement.

ζʹ.

Ὡς οἱ λεγόμενοι Ἀρμένιοι Πέρσαι τοῖς Χριστιανοῖς προσεχώρησαν· διόπερ ὁ πρὸς Πέρσας ἀνερράγη πόλεμος.

Τούτου τὴν ἐπισκοπὴν πρῶτον ἔτος διέποντος, οἱ τῆς πάλαι μὲν μεγάλης Ἀρμενίας, ὕστερον δὲ Περσαρμενίας ἐπονομασθείσης—ἣ πρώην Ῥωμαίοις κατήκοος ἦν, Φιλίππου δὲ τοῦ μετὰ Γορδιανὸν καταπροδόντος αὐτὴν τῷ Σαπώρῃ, ἡ μὲν κληθεῖσα μικρὰ Ἀρμενία πρὸς Ῥωμαίων ἐκρατήθη, ἡ δέ γε λοιπὴ πᾶσα πρὸς Περσῶν —, τὰ Χριστιανῶν πρεσβεύοντες, ἐπεὶ παρὰ Περσῶν κακῶς ἔπασχον καὶ μάλιστα περὶ τὴν οἰκείαν νόμισιν, ἐν παραβύστῳ ἐπρεσβεύοντο πρὸς Ἰουστῖνον ἱκετεύοντες κατήκοοι Ῥωμαίοις γενέσθαι, ὡς ἂν ἐπ´ ἀδείας δρῷεν τὰ εἰς θεὸν γέρα μηδενὸς αὐτοῖς ἐμποδὼν γιγνομένου. Τοῦ δὲ Ἰουστίνου προσηκαμένου, καί τινων ἐν γράμμασι πρὸς τοῦ βασιλέως διομολογηθέντων ὅρκοις τε δεινοῖς κατασφαλισθέντων, ἀποσφάττουσι μὲν οἱ Ἀρμένιοι τοὺς σφῶν ἄρχοντας, προστίθενται δὲ πασσυδὶ τῇ Ῥωμαίων ἀρχῇ μεθ´ ὧν προσειλήφεσαν πλησιοχώρων, ὁμοεθνῶν τε καὶ ἀλλοφύλων, Οὐαρδάνου προὔχοντος παρ´ αὐτοῖς γένει τε καὶ ἀξιώσει καὶ τῇ περὶ τοὺς πολέμους ἐμπειρίᾳ. Ἐπεγκαλοῦντα τοίνυν περὶ τούτων Χοσρόην Ἰουστῖνος ἀπεπέμπετο, λέγων πεπεράσθαι τὰ τῆς εἰρήνης, καὶ μὴ οἷόν τε εἶναι Χριστιανοὺς ἀπορρίψαι ἐν καιρῷ πολέμου Χριστιανοῖς προσρυέντας. Καὶ ταῦτα μὲν ἀπεκρίνατο· οὐ μὴν ἐς πόλεμον παρεσκευάζετο, ἀλλὰ τῇ συνήθει τρυφῇ ἐνεδέδετο, πάντα δεύτερα τῶν οἰκείων ἡδονῶν τιθέμενος.

CHAPITRE VII.

Sujet de guerre entre les Romains et les Perses.

Dans la première année que ce célèbre Évêque gouvernait l'Eglise d'Antioche, les habitants de l'Arménie Majeure qu'on appelle maintenant Persarménie, et qui ayant été autrefois soumise à l'obéissance des Romains, fut depuis cédée à Sapor Roi de Perse, par l'Empereur Philippe suc- 577 cesseur de Gordien, et passa sous la puissance des Perses, au lieu que l'Arménie Mineure demeura sous la nôtre. Les habitants de cette contrée ayant embrassé la Religion Chrétienne et ayant été maltraités par les Perses pour ce sujet, ils envoyèrent offrir à l'Empereur Justin de se soumettre à la domination, pour avoir la liberté de servir Dieu en repos. Justin ayant accepté leurs offres, et leur ayant accordé quelques conditions par écrit, ils tuèrent leurs Gouverneurs, et se soumirent sous la conduite de Vardane qui se faisait distinguer parmi eux par sa naissance, par sa dignité, et par sa suffisance en l'art de la guerre, à l'Empire avec quelques autres peuples , tant de leur pays que des environs. Chosroês s'étant plaint de ce changement, Justin lui fit réponse, que le temps de la trêve était expiré, et que des Chrétiens ne pouvaient chasser d'autres Chrétiens qui se réfugiaient parmi eux. Au lieu de se préparer à la guerre après avoir fait cette réponse, il demeura plongé dans la débauche, comme auparavant.

ηʹ.

Περὶ Μαρκιανοῦ στρατηγοῦ, καὶ τῆς πολιορκίας Νισίβεως.

Στρατηγὸν δὲ τῶν ἑῴων ἐκπέμπει Μαρκιανὸν συγγενῆ αὐτῷ καθεστῶτα, οὔτε στρατείαν ἀξιόμαχον δοὺς οὔτε τὴν ἄλλην τὴν ἐς τὸν πόλεμον παρασκευήν. Ὃς ἐπὶ προὔπτῳ κινδύνῳ καὶ ἐπ´ ἀνατροπῇ τῶν ὅλων τὴν μέσην κατειλήφει τῶν ποταμῶν, ὀλίγους κομιδῇ στρατιώτας καὶ τούτους ἀνόπλους ἐπισυρόμενος, ἔχων καί τινας σκαπανέας καὶ βοηλάτας ἐκ τῶν συντελῶν ἀφῃρημένους. Συμπλέκεται μὲν οὖν ὀλίγα πρὸς Πέρσας περὶ τὴν Νίσιβιν, οὔπω οὐδὲ τῶν Περσῶν παρεσκευασμένων. Καὶ τὸ πλέον ἐσχηκὼς περικάθηται τὴν πόλιν, οὐκ ἀξιωσάντων τῶν Περσῶν ἀποκλεῖσαι τὰς πύλας, ἐνυβριζόντων δὲ καὶ μάλα αἰσχρῶς ἐς τὸ Ῥωμαίων στράτευμα. Τεράστια δὲ πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα ὡρᾶτο, τὰ ἐσόμενα δυσχερῆ μηνύοντα. Καὶ βοῦν δὲ ἀρτιγενῆ ἐθεασάμεθα κατ´ ἀρχὰς τοῦ πολέμου, ᾧ δύο κεφαλαὶ ἐκ τοῦ αὐχένος ἐπαιώρηντο.  

CHAPITRE VIII.

 Siège de Nisibe. Présage des malheurs à venir.

Il envoya néanmoins contre les Perses Marcien, maître de la Milice d'Orient, et son parent, sans lui donner des troupes capables de résister à leur puissance. Il entra indiscrètement dans la Mésopotamie avec un petit nombre de soldats mal 578 armés, de bergers et de pionniers qu'il avait pris à la campagne, et par cette témérité mit l'Empire sur le penchant de sa ruine. Il ne laissa pas de donner un petit combat proche de Nisibe, et parce que les Perses n'étaient pas mieux préparés à la guerre que lui, il remporta l'avantage, et mit le siège devant cette ville. Les Perses se moquèrent si fièrement de son entreprise, qu'ils ne daignèrent pas même fermer leurs portes. On vit alors plusieurs prodiges qui étaient autant de présages des maux qui devaient arriver. Je vis au commencement de la guerre un veau qui avait deux têtes.

θʹ.

Ὡς ὁ Χοσρόης Ἀδααρμάνην στρατηγὸν κατὰ Ῥωμαίων ἐξαποστείλας πολλὰ κακὰ τούτοις διαθέντα πρὸς Νίσιβιν αὐτὸς ἀπῆλθεν.

Ὁ δὲ Χοσρόης, ἐπεὶ αὐτάρκως αὐτῷ τὰ εἰς τὸν πόλεμον ἐξηυτρέπιστο, Ἀδραμαὰν μὲν διαπορεύσας μέχρι τινὸς καὶ τὸν Εὐφράτην ἀνὰ τὴν σφετέραν γῆν διαβιβάσας, εἰς τὴν Ῥωμαίων ἐπικράτειαν ἠφίει διὰ τοῦ καλουμένου Κιρκησίου. Τὸ δὲ Κιρκήσιόν ἐστι πόλισμα Ῥωμαίοις ἐπικαιρότατον πρὸς ταῖς ἐσχατιαῖς τοῦ πολιτεύματος κείμενον· ὅπερ ὀχυρὸν οὐ μόνα τὰ τείχη ποιεῖ εἰς ἄπειρον ὕψος ἐπαιρόμενα, ἀλλὰ καὶ Εὐφράτης καὶ Ἀβόρας οἱ ποταμοὶ κυκλοῦντες καὶ ὥσπερ ἀπονησοῦντες τὴν πόλιν. Αὐτὸς δὲ σὺν τοῖς ἀμφ´ αὐτὸν τὸν Τίγρητα διαβὰς ποταμὸν ἐπὶ τὴν Νίσιβιν τὴν ἔλασιν ἐποιεῖτο. Ταῦτα δὲ γιγνόμενα μέχρι πολλοῦ τοὺς Ῥωμαίους ἐλάνθανεν, ὥστε Ἰουστῖνον φήμῃ πειθόμενον λεγούσῃ Χοσρόην ἢ τεθνάναι ἢ πρὸς αὐτὰς τὰς τελευταίας ἀναπνοὰς εἶναι, ἀσχάλλειν ἐπὶ τῇ δῆθεν βραδυτῆτι τῆς πολιορκίας τοῦ Νίσιβι, πέμψαι τε τοὺς ἐπείξοντας τὸν Μαρκιανόν, καὶ τὰς κλεῖς τῶν πυλῶν ὡς τάχιστα οἴσοντας. Ὡς δὲ οὐδαμῆ οὐδαμῶς τὸ πρᾶγμα προῄει, ἀλλὰ καὶ πολλὴν ὦφλε τὴν αἰσχύνην τὰ ἀμήχανα ζητῶν ἐπὶ τοσαύτῃ καὶ τοιαύτῃ πόλει καὶ οὕτως ἐξουθενημένῳ στρατῷ, ἀγγέλλεται πρῶτον Γρηγορίῳ τῷ Θεουπολιτῶν ἐπισκόπῳ. Ὁ γὰρ τῆς Νισίβης ἐπίσκοπος φίλος ἐς τὰ μάλιστα Γρηγορίῳ καταστὰς μεγάλοις δώροις παρ´ αὐτοῦ ἀξιωθείς, ἄλλως τε δὲ καὶ δυσχεραίνων τὴν Περσῶν παροινίαν τὴν εἰς Χριστιανοὺς γιγνομένην ἣν διὰ παντὸς παρ´ αὐτῶν ἐπεπόνθεσαν, καὶ Ῥωμαίων κατήκοον τὴν οἰκείαν πόλιν ἱμειρόμενος εἶναι, πάντων τῶν ἐν τῇ ὑπερορίᾳ γιγνομένων τὴν γνῶσιν Γρηγορίῳ παρείχετο, ἅπαντα κατὰ καιρὸν παριστάς· ἅπερ παραυτίκα ἐπὶ Ἰουστῖνον ἀνέφερεν, τὴν ἔφοδον τοῦ Χοσρόου τὴν ταχίστην μηνύων.

Ὁ δὲ περὶ τὰς συνήθεις ἡδονὰς ἐγκαλινδούμενος τοῖς μὲν γεγραμμένοις προσεῖχεν οὐδέν, οὔτε δὲ πιστεύειν ἤθελεν, οἰόμενος ὅπερ ἐβούλετο. Ἕπεται γὰρ τοῖς ἐκδεδιῃτημένοις τῶν ἀνθρώπων τό τε ἀγεννὲς καὶ θρασὺ πρὸς τὰς ἐκβάσεις, τὸ 〈δὲ〉 ἄπιστον εἰ τύχοιεν ἀντικρὺ τῶν θελήσεων αὐτῶν φερόμεναι. Γράφει μὲν οὖν αὐτῷ ταῦτα τέλεον ἀποδιοπομπούμενος ὡς οὐκ ἀληθῆ παντάπασι ὄντα, εἰ δέ γε καὶ ἀληθῆ, ὡς οὐ φθησομένων Περσῶν τὴν πολιορκίαν, εἰ δὲ καὶ φθαῖεν, κακῶς ἀπαλλαξάντων. Ἐκπέμπει δὲ Ἀκάκιον ἀτάσθαλόν τινα καὶ ὑβριστὴν παρὰ Μαρκιανῷ, ἐγκελευσάμενος καὶ εἰ ἕτερον τοῖν ποδοῖν ὁ Μαρκιανὸς φθαίη τῇ πόλει πέμψας, παραλῦσαί γε αὐτὸν τῆς ἀρχῆς. Ὃ καὶ πέπραχεν ἀκριβῶς, οὐ πρὸς τὸ συνοῖσον τοῖς τοῦ βασιλέως κελεύσμασι διακονησάμενος. Γενόμενος γὰρ πρὸς τὸ στρατόπεδον, Μαρκιανὸν μὲν ἐν τῇ ὑπερορίᾳ παύει τῆς ἀρχῆς, οὐδὲν τῷ στρατῷ διαγγείλας. Οἱ δὲ λοχαγοὶ καὶ ταξιάρχαι, ὡς διανυκτερεύσαντες ἐξέμαθον παυθῆναι τὸν στρατηγόν, πρόσω μὲν οὐ παρῄεσαν τὸ πλῆθος· ὑποχωρήσαντες δὲ φεύγουσι σποράδες τὴν καταγέλαστον πολιορκίαν λύσαντες.

Ὁ μὲν οὖν Ἀδαρμαάνης ἔχων ἀξιόλογον στρατὸν Περσῶν τε καὶ τῶν Σκηνητῶν βαρβάρων, ἐπεὶ τὸ Κιρκήσιον παρήμειψεν, παντοίως τοῖς Ῥωμαίων ἐλυμήνατο πράγμασι ἐμπιπρὰς ἀποκτειννύς, οὐδὲν μέτριον ἐννοῶν ἢ πράττων· αἱρεῖ τε φρούρια καὶ κώμας πολλὰς οὐδενὸς ἀντιστάντος, πρῶτα μὲν ὅτι γε ἦρχεν οὐδείς, εἶθ´ ὅτι καὶ τῶν στρατιωτῶν πρὸς τοῦ Χοσρόου κατὰ τὸ Δάρας ἐναποκλεισθέντων ἐπ´ ἀδείας αἵ τε προνομαὶ καὶ αἱ ἔφοδοι ἐγίγνοντο. Ἔπεισι δὲ καὶ τῇ Θεουπολιτῶν διὰ τῶν ἀμφ´ αὐτόν, οὐδὲ γὰρ αὐτὸς ἀφίκετο. Οἳ καὶ παρὰ πᾶσαν ἐλπίδα ἀπεκρούσθησαν, μηδενὸς ἐναπομείναντος τῇ πόλει ἢ λίαν κομιδῇ εὐαρίθμων, καὶ τοῦ ἱερέως πεφευγότος καὶ τὰ ἱερὰ ὑπεξαγαγόντος κειμήλια, διότι καὶ τὰ πολλὰ τοῦ τείχους διερρύη, καὶ ὁ δῆμος ἐπανέστη νεωτέρων πραγμάτων ἄρξαι θέλων, οἶα φιλεῖ γίγνεσθαι καὶ μάλιστα παρὰ τοὺς τοιούτους καιρούς· οἳ καὶ αὐτοὶ πεφευγότες ἐρήμην τὴν πόλιν καταλελοίπασιν, οὐδενὸς ὅλως ἐπινοηθέντος εἰς ἐπιτέχνησιν ἢ ἀντεπιχείρησιν.

CHAPITRE IX.

Marche de Chosroês vers Nisibe. Exploits du Général de son armée.

Chosroês ayant pourvu à tous les préparatifs nécessaires, passa l'Euphrate à un certain endroit de son Royaume, et commanda à Adarmane d'entrer par Circesion sur les terres de l'Empire. Circesion est une ville fort commode aux Romains, assise sur leur frontière, fortifiée non seulement par de hautes murailles ; mais par la rencontre de l'Euphrate, et de l'Aborras qui l'entourent, et en font une île. Pour lui, il passa encore le Tigre, et marcha vers Nisibe. L'Empereur Justin était si mal informé de toutes ces choses qu'ajoutant trop légèrement foi aux bruits vagues de la renommée, et croyant que Chosroês était ou mort, ou malade à l'extrémité, il se fâchait de ce que 579 le siège de Nisibe durait si longtemps, et en envoyait demander les clefs à Marcien. Grégoire Evêque d'Antioche fut le premier qui reçut la nouvelle du mauvais succès du siège, et des railleries qu'on faisait publiquement de la témérité de notre entreprise. L'Evêque de Nisibe qui était de ses amis, qui avait reçu de lui de grands bienfaits, et qui ayant de l'indignation des outrages que les Chrétiens avaient reçus des Perses souhaitait avec passion que sa ville passât sous la domination de l'Empire, lui mandait tout ce qu'on faisait parmi les ennemis. Grégoire ne manqua pas d'en donner avis à Justin avec toute la diligence qui lui fut possible. Mais ce Prince n'ayant point d'autre passion que de goûter les plaisirs, méprisa des avis si importants, et ne voulut croire que ce qu'il souhaitait.

Les personnes plongées dans la débauche ont accoutumé d'être lâches et présomptueuses, et de refuser d'ajouter foi à tout ce qu'on leur dit être arrivé quand c'est une chose qui choque leur inclination. Justin fit réponse à Grégoire, ou que les avis qu'il lui avait donnés étaient faux, ou que s'ils étaient vrais, les Perses n'arriveraient pas assez tôt pour secourir Nisibe, et que quand ils arriveraient avant la prise, ils seraient défaits, et contraints de se retirer. Il envoya en même temps un homme fort méchant, et fort injurieux nommé Acace, avec ordre exprès d'ôter le commandement des troupes à Marcien, quand même il aurait déjà un pied dans la ville. Acace exécuta très exactement cet ordre, et ne fit rien en l'exécutant qui fût avantageux au. 580 bien de l'Empire. Car dès qu'il fut arrivé au camp, il dépouilla Marcien du commandement dans un pays ennemi, sans en rien déclarer aux gens de guerre. Les Centeniers et les Décurions n'eurent pas sitôt appris que leur Général avait été déposé, qu'ils se dispersèrent, et levèrent ce siège, qui avait été mal à propos entrepris.

Cependant Adarmane marchant à la tête d'une armée fort nombreuse de Perses, et d'Arabes, et ayant passée Circesion, fit un dégât épouvantable sur les terres de l'Empire, et y mit tout à feu, et à sang. Il prit quantité de forts, et de bourgs sans trouver de résistance, tant parce que l'armée Romaine n'avait plus de chef, que parce qu'une partie des troupes étant enfermées dans Nisibe, les Perses avaient une plus grande liberté de faire des courses. Il fit aussi attaquer Antioche par une partie de ses gens. Mais ils furent repoussés bien qu'il n'y eût presque personne dans la ville, et bien que l'Evêque se fût enfui, et. eût emporté les trésors de l'Eglise, à cause qu'unie partie des murailles était abattue, et que le peuple brûlant du désir de voir du changement, avait excité une sédition, comme il arrive souvent en pareilles occasions. Les séditieux avaient eux-mêmes abandonné la ville, ou.il n'était resté aucune provision de guerre.

ιʹ.

Περὶ τῆς ἁλώσεως Ἀπαμείας, καὶ τοῦ Δάρας.  

Ὡς δ´ οὖν τῆς πείρας ταύτης διήμαρτεν Ἀδαρμαάνης, ἐμπρήσας τὴν πάλαι μὲν Ἡράκλειαν, ὕστερον δὲ Γαγγαλικὴν ὀνομασθεῖσαν, Ἀπάμειαν κατείληφεν, πρὸς Σελεύκου τοῦ Νικάνορος συνοικισθεῖσαν, πάλαι μὲν εὐδαίμονα καὶ πολυάνθρωπον, τῷ χρόνῳ δὲ τὰ πολλὰ διαρρυεῖσαν. Ὃς ἐπί τισι συμβάσεσι τὴν πόλιν παρειληφώς, ἐπεὶ μηδὲ ἀντιστῆναι οἶοί τε καθειστήκεισαν τοῦ τείχους ὑπὸ γήρως ἐπὶ γῆς κειμένου, πᾶσαν ἐμπρήσας καὶ πάντα ληϊσάμενος παρὰ τὰ συγκείμενα, ἀπιὼν ᾤχετο ἐξανδραποδίσας τὴν πόλιν καὶ τὰ προστυχόντα χωρία. Μεθ´ ὧν καὶ τὸν ἱερέα τῆς πόλεως καὶ τὸν τὴν ἀρχὴν ἐπιτροπεύοντα ζωγρίας ἀπήγαγεν. Τὰ πάντα δεινὰ καὶ κατὰ τὴν ἀποπόρευσιν εἰργάσατο, οὐδενὸς ἀνείργοντος ἢ ὅλως ἀντιπίπτοντος, πλὴν ἐλαχίστου κομιδῇ στρατοῦ πρὸς Ἰουστίνου πεμφθέντος ὑπὸ Μάγνῳ ταττομένου, πρώην μὲν ἀργύρου τραπέζης προϊσταμένῳ κατὰ τὴν βασιλέως, ὕστερον δὲ καὶ μίαν τῶν βασιλικῶν οἰκιῶν ἐμπιστευθέντι πρὸς Ἰουστίνου· οἳ καὶ προτροπάδην ἔφυγον, μικροῦ δορυάλωτοι ληφθέντες.

Ἀδαρμαάνης μὲν οὖν ταῦτα κατειργασμένος τὸν Χοσρόην κατειλήφει, οὔπω τὴν πόλιν ἐκπολιορκήσαντα. Ὃς προστεθεὶς αὐτοῖς μεγάλην ῥοπὴν δέδωκε, τούς τε οἰκείους ἀναθαρσήσας τό τε ἀντίξοον καταπλήξας. Εὕρηκε δὲ τήν τε πόλιν ἀποτειχισθεῖσαν καὶ χοῦν ἀγχοῦ τοῦ τείχους συμφορηθέντα πολὺν καὶ τὰς ἑλεπόλεις μηχανὰς ἑστώσας, καὶ μάλιστα τοὺς καταπέλτας ἐξ ὑπερδεξίων ῥιπτοῦντας, οὓς λιθοβόλους ἡ συνήθεια καλεῖ. Οἷς καὶ τὴν πόλιν κατὰ κράτος εἷλεν ὁ Χοσρόης κατὰ τὴν ὥραν τοῦ χειμῶνος, Ἰωάννου τοῦ Τιμοστράτου παιδὸς αὐτῆς ἄρχοντος, ἥκιστα πεφροντικότος ἢ καὶ καταπροδόντος. Λέγεται γὰρ ἐπ´ ἀμφότερα. Προσήδρευσε δὲ τῇ πόλει ὁ Χοσρόης πέμπτον καὶ πρός γε μῆνα, μηδενὸς ἀμύνοντος. Ἅπαντας τοίνυν ἐξαγαγών, πλῆθος ἀστάθμητον, καὶ τοὺς μὲν αὐτοῦ δειλαίως κατασφάξας, τοὺς δὲ πλείστους καὶ ζωγρίας ἑλών, τὴν μὲν πόλιν ἐπίκαιρον οὖσαν φρουρᾷ κατέσχεν· αὐτὸς δὲ πρὸς τὰ οἰκεῖα ἀπεχώρησεν ἤθη.

CHAPITRE X.

Prise des villes d'Apamée, et de Dara.

A Darmane ayant manqué cette entreprise, brûla une ville qu'on appelait autrefois Héraclée, et qu'on a appelle depuis, Gagalice, et s'empara d'Apamée, ville fondée autrefois par Seleucus Nicanor, et qui ayant été par le passé fort peuplée et fort -riche, avait perdu depuis une partie de ses habitants, et de ses richesses. Il la prie par composition ; parce que les murailles tombant en ruine, les habitants n'avaient pu se défendre, et contre la parole qu'il avait donnée, il mit le feu aux maisons, abandonna les meubles au pillage, et emmena les habitants en captivité, et avec eux l'Évêque, et le Gouverneur de la Province. Il commit d'horribles cruautés en s'en retournant, parce qu'il n'y avait pour lui résister qu'une poignée de gens commandés par Magnus qui avait été autrefois un des premiers banquiers de Constantinople, et qui depuis était devenu Trésorier de l'Empereur. Ces gens-là même coururent grand risque d'être pris, et ne s'échappèrent qu'avec peine.

Adarmane retourna après cela vers Cosroés, qui n'avait pas encore pris la ville de Dara, le fortifia par la jonction de ses troupes, releva le courage de son parti, et jeta la terreur dans celui des Romains. Il trouva que la ville était entourée, que le fossé était comblé, que les machines qu'on appelle Hélépoles étaient toutes préparées, et principalement celles avec les- 582 quelles on lance de grosses pierres. Ce fut avec ces préparatifs que Chosroês prit Dara durant la rigueur de l'hiver, sur Jean, fils de Timostrate, qui n'eut aucun soin de la garder, ou plutôt qui la livra. Car on dit, et l'un et l'autre. Le siège dura cinq mois, bien qu'il n'y eût personne dans la ville pour la défendre. Le vainqueur fit sortir tous les habitants, tua les uns, garda les autres, mit garnison dans la ville à dessein de la garder, à cause de l'avantage de son assiette, et s'en retourna en son Royaume.

ιαʹ.

Ὡς ὁ βασιλεὺς Ἰουστῖνος φρενίτιδι νόσῳ ἑάλω, Τιβέριος δὲ τὴν φροντίδα τῶν ὅλων ἀνεδέξατο.  

 Ἅπερ ἐπειδὴ ἠκηκόει ὁ Ἰουστῖνος, ἐκ τοσούτου τύφου καὶ ὄγκου οὐδὲν ὑγιὲς ἢ φρενῆρες ἐννοήσας οὐδὲ ἀνθρωπίνως τὸ συνενεχθὲν ἀνατλάς, ἐς φρενίτιδα νόσον καὶ μανίαν ἐμπίπτει, οὐδὲν λοιπὸν τῶν γινομένων συνιείς. Διῴκει δὲ τὸ πολίτευμα Τιβέριος, Θρᾷξ μὲν γένος, τὰ πρωτεῖα δὲ παρὰ Ἰουστίνῳ φέρων· ὃν καὶ κατὰ τῶν Ἀβάρων πρώην ἐπεπόμφει, πολὺ ἀγείρας πλῆθος στρατοῦ. Ὃς καὶ μικροῦ ἑάλω, τῶν στρατιωτῶν μηδὲ τὴν θέαν τῶν βαρβάρων ὑπενεγκάντων, εἰ μὴ θεία πρόνοια παραδόξως τοῦτον διέσωσε καὶ εἰς τὴν Ῥωμαίων βασιλείαν ἐφύλαξε, κινδυνεύσασαν τοῖς Ἰουστίνου παραλόγοις ἐγχειρήμασι σὺν καὶ τῷ ὅλῳ πολιτεύματι διαρρυῆναι, καὶ βαρβάροις τῆς τοσαύτης ἀρχῆς ἐκστῆναι.

CHAPITRE XI.

Maladie de l'Empereur Justin.

Quand l'Empereur Justin qui avait été autrefois si fort enflé de vanité reçut la nouvelle de ce fâcheux accident, il ne le put supporter avec aucune modération, ni rien entreprendre qui fût digne d'un homme d'esprit, mais tomba tout d'un coup dans une frénésie qui lui ôta le jugement. Tibère natif de Thrace, qui avait eu grand crédit auprès de lui, prit, depuis ce temps-là le soin des affaires, II avait été envoyé un peu auparavant contre les Avares ; mais ses soldats n'ayant pu soutenir leur présence., peu s'en était fallu qu'il ne fût pris.  Il l'aurait été sans doute, sans une protection particulière de la Providence qui le réservait au gouvernement de l'Empire, qui fut exposé en cette occasion àun extrême péril par l'imprudence de Justin.

ιβʹ.

Ὡς Τραϊανὸς διαπρεσβευσάμενος πρὸς Χοσρόην τὰ τῶν Ῥωμαίων ἐπηνώρθωσε πράγματα.  

Βουλεύεται τοίνυν βουλὴν ἐπίκαιρον καὶ τοῖς πράγμασιν ἁρμοδίαν, ἣ τὸ πᾶν ἀνώρθωσε πταῖσμα. Τραϊανὸν γὰρ παρὰ τὸν Χοσρόην ἐκπέμπουσιν, ἄνδρα λόγιον τῆς συγκλήτου βουλῆς πολιᾷ τε καὶ συνέσει τοῖς πᾶσι τίμιον, οὐκ ἐκ προσώπου τῆς βασιλείας οὐδὲ μὴν τῆς πολιτείας τὴν πρεσβείαν ἀνύσοντα, ὑπὲρ δέ γε μόνης Σοφίας τὰς διαλέξεις ποιησόμενον. Γέγραφε δὲ καὶ αὐτὴ πρὸς Χοσρόην, τάς τε συμφορὰς τἀνδρὸς ποτνιωμένη τό τε τῆς πολιτείας ἄναρχον, καὶ ὡς οὐ δέοι χήρᾳ γυναικὶ καὶ βασιλεῖ κειμένῳ καὶ ἐρήμῃ πολιτείᾳ ἐπεμβαίνειν· καὶ αὐτὸν γὰρ νοσήσαντα μὴ μόνον τῶν παραπλησίων τυχεῖν, ἀλλὰ γὰρ καὶ τοὺς πάντων ἀρίστους ἰατροὺς πρὸς τῆς Ῥωμαίων πολιτείας παρ´ αὐτὸν πεμφθῆναι, οἳ καὶ τὴν νόσον διέλυσαν. Πείθεται τοίνυν ὁ Χοσρόης· καὶ μέλλων ὅσον οὔπω τοῖς Ῥωμαίων ἐπιτίθεσθαι πράγμασι, ἐκεχειρίαν ποιεῖται τριῶν χρόνων ἐν τοῖς ἑῴοις μέρεσι, δόξαν τὴν Ἀρμενίαν ἐν τοῖς παραπλησίοις μεῖναι, ὡς ἂν αὐτοῦ πολεμῷεν, μηδενὸς τὰ ἑῷα παρενοχλοῦντος. Τούτων κατὰ τὴν ἑῷαν πεπραγμένων, τὸ Σίρμιον πρὸς τῶν Ἀβάρων ἑάλω, πρώην μὲν ὑπὸ Γηπαίδων κρατούμενον, Ἰουστίνῳ δὲ πρὸς αὐτῶν παραδοθέν.

583 CHAPITRE XII.

Heureux succès dune Ambassade envoyée à Chosroês.

Le sage conseil que Tibère prit en cette fâcheuse extrémité répara les affaires de l'Empire. Ce fut d'envoyer en Ambassade vers Chosroês, Trajan Sénateur fort respecté de tout le monde pour son âge, et pour sa prudence, non au nom de l'Empereur, ni de l'Empire, mais de l'Impératrice Sophie. Elle écrivit une lettre à Chosroês, où après lui avoir représenté le déplorable état des affaires des Romains, elle le conjure de ne point insulter à un Prince mort, à un Royaume abandonné, à une veuve désolée. Elle lui rappela aussi dans la mémoire les bons offices que les Empereurs lui avaient rendus dans son besoin, lorsqu'ils lui avaient envoyé des Médecins qui l'avaient guéri d'une dangereuse maladie. Chosroês se laissa fléchir par ses prières, et au lieu d'entrer sur nos terres, comme il était prêt de faire, il accorda une trêve de trois ans en Orient, sans qu'on fût obligé de la garder en Arménie. Cependant la ville de Sirmich que les Gépides avaient surprise, et depuis rendue à Justin, fut réduite à l'obéissance des Barbares.

ιγʹ.

Περὶ τῆς εἰς τὴν βασιλείαν ἀναρρήσεως Τιβερίου, καὶ τοῦ ἤθους αὐτοῦ.  

Ἐν τοσούτῳ δὲ Καίσαρα Τιβέριον βουλεύμασι Σοφίας Ἰουστῖνος ἀναγορεύει, τοιαῦτα κατὰ τὴν ἀνάρρησιν ἐπιφθεγξάμενος ἃ πᾶσαν ἐκβέβηκε παλαιάν τε καὶ νέαν ἱστορίαν, τοῦ φιλανθρώπου θεοῦ ἐνδόντος καιρὸν Ἰουστίνῳ τάς τε οἰκείας ἐξειπεῖν ἁμαρτίας τά τε χρηστὰ εἰσηγήσασθαι ὑπὲρ τοῦ τῇ πολιτείᾳ συνοίσοντος. Ἀθροισθέντων γὰρ ἐν τῇ ὑπαίθρῳ αὐλῇ, ἔνθα παλαιὸν ἔθος λέγει τὰ τοιαῦτα γίνεσθαι, τοῦ τε ἀρχιερέως Ἰωάννου, οὗ πρόσθεν ἐμνήσθημεν, καὶ τῶν ἀμφ´ αὐτὸν τῶν τε ἐν ἀξιώσεσι τελούντων καὶ τῶν περὶ τὴν αὐλὴν στρατευομένων, τὸν βασιλικὸν χιτῶνα ἐνδιδύσκων Τιβέριον καὶ τὴν χλαῖναν περιτιθείς, ἀναφανδὸν κεκραγὼς ἐξεῖπεν·

Μὴ πλανάτω σε τῆς ἀμπεχόνης ἡ φαντασία, μηδὲ τῶν ὁρωμένων ἡ σκηνή, οἷς ὑπαχθεὶς ἔλαθον ἐμαυτὸν ταῖς ἐσχάταις ποιναῖς ὑπόδικος γενόμενος. Ἀνόρθωσον τὰς ἐμὰς ἁμαρτάδας, διὰ πάσης εὐπαθείας ἄγων τὸ πολίτευμα.“

Καὶ τοὺς ἄρχοντας δὲ δεικνὺς ἔλεγεν ἥκιστα χρῆναι τούτοις πείθεσθαι, προσθεὶς ὡς „αὐτοί με ἐς ἅπερ ὁρᾷς ἤγαγον,“

καὶ ἕτερα τοιαῦτα ἅπερ ἅπαντας ἐς κατάπληξιν καὶ δακρύων ἄμετρον χύσιν ἤγαγεν.

Ἦν δέ γε ὁ Τιβέριος μέγιστός τε τὸ σῶμα καὶ ἐς ὑπεροχὴν εὐπρεπέστατος μᾶλλον ἤπερ τις εἴκασεν οὐ βασιλέων μόνων, ἀλλὰ καὶ πάντων ἀνθρώπων· ὡς πρῶτον μὲν τὸ εἶδος ἄξιον τυραννίδος εἶναι Τὴν δὲ ψυχὴν ἤπιός τε καὶ φιλάνθρωπος, εὐθὺς ἀπὸ τοῦ βλέμματος ἅπαντας δεξιούμενος, πλοῦτον ἡγούμενος τὸ πᾶσιν ἐπαρκεῖν περὶ τὰς ἐπιδόσεις οὐ πρὸς μόνην τὴν χρείαν, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸ περιούσιον. Οὐ γὰρ ὅ τι λαβεῖν ὤφειλον οἱ δεόμενοι τοῦτο διεσκόπει, ἀλλ´ ὅπερ βασιλέα Ῥωμαίων δοῦναι προσήκει· κίβδηλον δὲ τὸν χρυσὸν ἡγεῖτο τὸν ἐκ δακρύων ἥκοντα. Ὅθεν ἀμέλει τήν τε δασμολογίαν τοῖς συντελοῦσι ἐπαφῆκεν ἑνὸς τέλεον χρόνου, τάς τε κτήσεις αἷσπερ ὁ Ἀδραμαὰν ἐλυμήνατο, τῶν ἐπικειμένων τελῶν οὐ πρός τι μέτρον τῆς βλάβης, ἀλλὰ καὶ πολλῷ καθυπέρτερον ἠλευθέρωσεν. Ἀφείθησαν δὲ καὶ τοῖς ἄρχουσι αἱ ἄθεσμοι δόσεις, αἷς πρώην οἱ βασιλεῖς τοὺς ὑπηκόους ἐπίπρασκον· καὶ ὑπὲρ τούτων καὶ διατάξεις ἔγραψε, καὶ τὸ μέλλον κατασφαλισάμενος.

CHAPITRE XIII.

Proclamation de Empereur Tibère. Ses mœurs.

Justin déclara Tibère Empereur par l'avis de l'Impératrice Sophie. Dieu ayant eu la bonté de lui accorder un favorable intervalle, pendant lequel il put confesser ses fautes, et donner de sages conseils à son successeur. II fit dans cette cérémonie un discours qui surpasse tout ce que l'ancienne Histoire a jamais dit en pareille occasion, et out ce que la moderne pourrait dire. Ayant assemblé à l'entrée du Palais selon la coutume, Jean Patriarche de Constantinople, dont nous avons ci-devant parlé, le Clergé, les Magistrats, et: les Officiers de sa maison, il revêtit Tibère de la Tunique Impériale, et de la robe de Pourpre, et lui parla en ces termes.

Ne vous laissez point éblouir par la magnificence de cette robe, ni par l'éclat de ces ornements, qui frappent les sens. J'ai été assez imprudent pour en être surpris, et: me suis attiré par-là, de grands maux. Réparez mes fautes par la douceur de votre gouvernement.

Puis lui montrant les Magistrats,

gardez vous bien, ajoura-t-il, de suivre leurs conseils, car ce sont eux qui m'ont mis en l'état où vous me voyez.

II dit. encore d'autres choses qui excitèrent l'admiration de ceux qui étaient présents, et qui tirèrent des larmes de leurs yeux.

Tibère était d'une stature fort haute, et avait joint à l'avantage de sa taille, la meilleure mine 585 qu'eut jamais aucun Empereur, de sorte que par-là même, il était jugé très-digne de l'Empire. Il était d'un naturel fort doux, et d'un accès fort facile. Il croyait que les véritables richesses consistaient dans l'exercice de la libéralité y et il était si magnifique dans ses largesses, que non content de soulager la pauvreté, il procurait l'abondance. Il considérait moins le mérite de ceux qui lui demandaient, que la grandeur de l'Empereur qui donnait. Il aurait regardé comme de faux or celui qui aurait été levé avec violence sur ses peuples, et qui leur aurait coûté des larmes. Il remit l'imposition d'une année. Il soulagea les pays qui avaient été ruinés par Adarmane, et les exempta de payer à ses receveurs de plus grandes sommes, que celles qu'ils avaient perdues par l'irruption des Perses. Il déchargea aussi les Magistrats de lui donner des présents que ses prédécesseurs avaient autrefois reçus pour leur donner la licence de faire des exactions sur leurs sujets. Il ne se contenta pas de procurer cet avantage à son siècle. Il l'assura par une loi aux siècles à venir.

 ιδʹ.

Ὡς ὁ βασιλεὺς Τιβέριος στρατὸν πολὺν ἀγείρας κατὰ Χοσρόου καὶ στρατηγὸν Ἰουστινιανὸν ἐξαποστείλας, τοῦτον ἐκ τῆς Ῥωμαίων γῆς ἀπήλασεν.  

Τοῖς τοίνυν κακῶς συλλεγεῖσι χρήμασι ἐς δέον χρησάμενος, τὰ πρὸς τὸν πόλεμον ἐξηρτύετο· καὶ τοσοῦτον ἀγείρει στρατὸν ἀνδρῶν ἡρώων, ἔκ τε τῶν ὑπὲρ τὰς Ἄλπεις ἐθνῶν τὰ ἀμφὶ τὸν Ῥῆνον ἀριστίνδην στρατολογήσας, τά τε ἐντὸς τῶν Ἄλπεων, Μασσαγετῶν τε καὶ ἑτέρων Σκυθικῶν γενῶν, καὶ τὰ περὶ Παιονίαν, καὶ Μυσούς, καὶ Ἰλλυριούς, καὶ Ἰσαύρους, ὡς σύνεγγυς πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν χιλιάδων ἴλας ἱππέων ἀρίστων ἐγκαταστήσασθαι, ἐξῶσαί τε τὸν Χοσρόην, μετὰ τὴν Δάρας ἅλωσιν εὐθὺς ἀνὰ τὸ θέρος ἐπὶ τὴν Ἀρμενίαν ἐλάσαντα, ἐκεῖθέν τε τὰς ὁρμὰς ἐπὶ τὴν Καίσαρος ἔχοντα, ἣ τῶν Καππαδοκῶν ἄρχει καὶ τῶν αὐτόσε πόλεων προκάθηται. Ὃς τοσοῦτον ὑπερεφρόνει τὴν Ῥωμαίων ἀρχήν, ὅτι γε πρεσβευσαμένου τοῦ Καίσαρος, οὐκ ἠξίου τῆς ὡς αὐτὸν ἐσόδου τοῖς πρέσβεσι μεταδοῦναι, ἕπεσθαι δὲ τούτοις διεκελεύετο μέχρι τῆς Καίσαρος· ἐκεῖσε γὰρ περὶ τῆς πρεσβείας διασκοπεῖν ἔλεγεν.

Ὡς γοῦν ἀντιμέτωπον εἶδε τὸ Ῥωμαίων στράτευμα ὑπὸ Ἰουστινιανῷ ταττόμενον τἀδελφῷ Ἰουστίνου τοῦ πρὸς Ἰουστίνου δειλαίως ἀνῃρημένου, ἀκριβῶς ἐξωπλισμένον, τό τε ἐνυάλιον τὰς σάλπιγγας ἠχούσας, καὶ τὰ σημεῖα πρὸς μάχην αἰρόμενα, τόν τε στρατιώτην φονῶντα καὶ θυμοῦ μετὰ τῆς εἰς ἄγαν εὐκοσμίας πνέοντα, ἵππον τε τοσαύτην καὶ τοιαύτην ἣν οὐδεὶς πώποτε βασιλέων ἐφαντάσθη, πολλά γε ἐπιθειάσας ἀνῴμωξε μύχιον πρὸς τὸ ἄνελπι καὶ ἀδόκητον, καὶ μάχης οὐκ ἤθελεν ἄρχειν. Ἀναβαλλομένῳ δὲ αὐτῷ καὶ διαμέλλοντι καὶ τὸν καιρὸν τρίβοντι καὶ σοφιζομένῳ τὴν μάχην, ἔπεισι Κοῦρσος, Σκύθης ἀνήρ, τοῦ δεξιοῦ κέρως ἡγούμενος. Καὶ μὴ οἵων τε γενομένων ἐνεγκεῖν τὴν ἐμβολὴν τῶν κατ´ αὐτὸν Περσῶν, ἐκλελοιπότων δὲ μάλα λαμπρῶς τὴν τάξιν, πολὺν μὲν εἰργάσατο φόνον τῶν ὑπεναντίων. Ἔπεισι δὲ τοῖς οὐραγοῖς, ἔνθα καὶ τὴν ἀποσκευὴν ὅ τε Χοσρόης καὶ ὁ σύμπας εἶχε στρατός· αἱρεῖ τε τὰ βασιλικὸ κειμήλια ἁπαξάπαντα καὶ μὴν καὶ τὴν ἀποσκευὴν ἅπασαν, ὁρῶντος μὲν Χοσρόου καὶ ἐγκαρτεροῦντος, ἀνεκτοτέραν δὲ τῆς ἑαυτοῦ ἐπιστροφῆς τοῦ Κοὺρς ἡγουμένου.

Οὗτος μὲν οὖν σὺν τοῖς ἀμφ´ αὐτὸν μεγάλων χρημάτων καὶ λαφύρων ἐγκρατὴς γενόμενος, τά τε σκευοφόρα τῶν ζῴων σὺν καὶ αὐτοῖς τοῖς φορτίοις φέρων, ἐν οἷς καὶ τὸ Χοσρόου σεβαστὸν πῦρ, ὃ θεὸς καθειστήκει, περιελαύνει μὲν τὸ Περσῶν στρατόπεδον παιανίζων. Ἀφικνεῖται δὲ παρὰ τοὺς οἰκείους ἀμφὶ τὰς ἐπιλυχνίους ὥρας ἤδη διαλυθέντας ἐκ τῶν σφῶν τάξεων, μήτε Χοσρόου μάχης ἄρξαντος μήτε μὴν αὐτῶν, μόνων δέ τινων ἀκροβολισμῶν γενομένων, ἢ εἴ πού γε εἷς πρὸς ἕνα συνεπλάκη ἐξ ἀμφοῖν τοῖν στρατοπέδοιν, ὅπερ εἰώθει γίγνεσθαι. Πυρὰ δὲ πολλὰ τὴν νύκτα ὁ Χοσρόης ἀνάψας, πρὸς νυκτομαχίαν παρεσκευάζετο. Καὶ δυοῖν στρατοπέδοιν τοῖς Ῥωμαίοις γενομένοιν, ἔπεισι ἀωρεὶ τῶν νυκτῶν τοῖς ἀμφὶ τὸ βόρειον μέρος. Ὧν ὑποχωρησάντων τῷ αἰφνιδίῳ τε καὶ ἀδοκήτῳ, πλησιαζούσῃ Μελιτινῇ ἔπεισι τῇ πόλει, ἀφυλάκτῳ καὶ ἐρήμῃ πολιτῶν καθεστώσῃ· καὶ πᾶσαν πυρπολήσας πρὸς τὴν διάβασιν τοῦ Εὐφράτου παρεσκευάζετο ποταμοῦ. Ὡς δὲ ἁλισθὲν τὸ στράτευμα τῶν Ῥωμαίων εἵπετο, δείσας περὶ τῆς ἑαυτοῦ σωτηρίας, αὐτὸς μὲν ἐλέφαντι ἐπιβὰς τὸν ποταμὸν ἐπεραιώθη· τῶν δὲ ἀμφ´ αὐτὸν τὸ πολὺ πλῆθος τοῖς τοῦ ποταμοῦ ῥεύμασιν ἐκηδεύθη· οὓς ἀποπνιγέντας λαβὼν ἀπιὼν ᾤχετο.

Χοσρόης μὲν οὖν ταύτην ὑστάτην ποινὴν τῆς εἰς Ῥωμαίους τοσαύτης παροινίας καταθείς, σὺν καὶ τοῖς περισωθεῖσιν τὰ ἑῷα κατειλήφει, ἔνθα τὴν ἐκεχειρίαν εἶχε, ὡς ἂν μή τις αὐτῷ ἐπίοι. Ὁ δέ γε Ἰουστινιανὸς εἰσβαλὼν σὺν παντὶ τῷ στρατῷ εἰς τὴν Περσῶν ἐπικράτειαν ὅλην τὴν χειμάδιον ὥραν αὐτοῦ διήγαγεν, μηδενὸς παντάπασιν ἐνοχλήσαντος. Ἐπανῆκε μὲν οὖν ἀμφὶ θερινὰς τροπάς, οὐδὲν ὅλως ἀποβαλὼν τοῦ στρατοῦ, καὶ σὺν εὐπαθείᾳ καὶ κλέει πολλῷ παρ´ αὐτὰ ἐθέριζε τὰ μεθόρια.

CHAPITRE XIV.

Défaite des Perses. Retraite honteuse de Chosroes.

Il fit un fort bon usage de l'argent que les prédécesseurs n'avaient amassé que par de mauvais moyens, et l'employa aux frais de la guerre. Il fit des levées si considérables, tant dans les pays de 586 de-là les Alpes, et aux environs du Rhin, qu'en deçà en Scythie, en Pannonie, en Moésie, en Illyrie, et en Isaurie, qu'il augmenta sa cavalerie de prés de cent cinquante mille hommes, et qu'il contraignit Chosroês de se retirer. Ce Prince avait fait irruption en Arménie durant l'été, incontinent après la prise de la ville de Dara, et méditait de se rendre maître de Césarée Métropole de Cappadoce, et des villes d'alentour. Il avait un si grand mépris pour les Romains, que l'Empereur lui ayant envoyé des Ambassadeurs, au lieu de leur donner audience, il leur commanda de le suivre à Césarée.

 Mais quand il vit l'armée Romaine rangée en fort bel ordre par Justinien, frère de Justin, que l'Empereur du même nom avait fait tuer, les étendards levés, les soldats qui ne respiraient que le combat, et une cavalerie plus leste qu'aucun Empereur n'en avait jamais souhaité : il fut surpris d'un extrême étonnement, jeta un profond soupir, et n'osa commencer le combat. Pendant qu'il temporisait Curse, Scythe de nation qui commandait l'aile droite de l'armée Romaine fondit brusquement sur les Perses, et comme au lieu de soutenir le choc, ils quittaient leurs rangs, il en fit un grand carnage. Il attaqua ensuite l'arrière-garde, où était Chosroês, et le bagage, et enleva des trésors immenses en présence de ce Prince, sans qu'il osât entreprendre de l'empêcher. Il se chargea avec ses soldats d'une quantité incroyable de butin, emmena des chameaux avec leur bagage, prit le feu que les Perses adorent comme un Dieu, passa à travers leur 587 armée en chantant des chansons, en signe de réjouissance, et retourna au commencement de la nuit trouver les compagnons qui n'en étaient point venus aux mains avec les ennemis, et n'avaient fait au plus que de légères escarmouches, et donné des combats singuliers. La nuit suivante Chosroês commanda d'allumer quantité de feux, et se prépara à la bataille. Les Romains étant campés en deux endroits différents, il fondit au milieu de la nuit, sur ceux qui étaient du côté de Septentrion, et comme ils ne s'attendaient pas à cette attaque, il les mit en déroute, prit la ville de Mélitine qui est proche, et qui n'avait alors ni garnison, ni habitants, y mit le feu, et se prépara à passer l'Euphrate. Mais l'armée Romaine s'étant assemblée pour le poursuivre, il se hâta de monter sur un éléphant, et de passer ce fleuve. Plusieurs de ceux qui le voulurent suivre se noyèrent. Ce Roi ayant été châtié de la sorte, de l'injustice avec laquelle il avait pris les armes contre les Romains, se retira en Orient, où il savait qu'il serait en sûreté, sous la foi de la trêve. Justinien passa l'hiver sur les terres des Perses avec son armée, sans y trouver de résistance. Vers le solstice d'été il retourna chargé d'honneur, et de gloire, et ramena toutes ses troupes.

 ιεʹ.

Ὅτι Χοσρόης δυσθυμήσας διὰ τὴν ἧτταν ἐτελεύτησεν, ὁ δὲ υἱὸς αὐτοῦ Ὁρμίσδης τῆς τῶν Περσῶν ἀρχῆς ἀντελάβετο.  

Τῷ δὲ Χοσρόῃ μυρίον ἄχος ἐπιχυθέν, ἁλύοντα καὶ ἀμηχανοῦντα καὶ τῇ παλιρροίᾳ τῆς λύπης καταποντωθέντα τοῦ βίου δειλαίως ἀφείλετο, στήλην ἀθάνατον τῆς αὐτοῦ φυγῆς ἀναθέντα ὃν γέγραφε νόμον μηκέτι βασιλέα Περσῶν κατὰ Ῥωμαίων στρατηγεῖν. Βασιλεύει δὲ Ὁρμίσδης ὁ τούτου παῖς, ὃν νῦν ἐατέον ἐπεὶ τὰ ἑξῆς πρὸς ἑαυτά με καλεῖ, καὶ τὴν ῥύμην τοῦ λόγου ἀπεκδέχεται.

ιϚʹ.

Τίνες ἐπίσκοποι τὸ τηνικαῦτα τῶν μεγάλων ἦσαν παροικιῶν.

Ἰωάννου τοῦ καὶ Κατελλίνου τῆς ἐντεῦθεν μεταστάντος διαίτης, Βόνοσος τοὺς οἴακας τῆς ἐπισκοπῆς Ῥώμης ἐγχειρίζεται, καὶ μετ´ αὐτὸν ἕτερος Ἰωάννης, Πελάγιός τε αὖ. Τῆς δὲ βασιλίδος μετὰ Ἰωάννην ὁ πρό γε αὐτοῦ Εὐτύχιος. Μετὰ δὲ Ἀπολινάριον Ἰωάννης τὸν Ἀλεξανδρείας διαδέχεται θρόνον, μεθ´ ὃν Εὐλόγιος. Ἐπὶ δὲ τὴν Ἱεροσολύμων ἄνεισιν ἱερωσύνην μετὰ Μακάριον Ἰωάννης, ἐν τῇ καλουμένῃ τῶν Ἀκοιμήτων μονῇ τὸν ἄσκευον βίον ἀγωνισάμενος, μηδενὸς νεωτερισθέντος περὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴν κατάστασιν.

 

CHAPITRE XV.

 Mort de Chosroês.

Chosroês mourut misérablement, accablé de tristesse et de douleur, et lassa en mourant un monument éternel de l'infamie de sa retraite, dans la loi par laquelle il défendit que jamais aucun Roi de Perse ne commandât les armées qu'il lèverait contre les Romains. Hormisdas son fils lui succéda. Mais je ne saurais rien dire maintenant de son règne, parce que je fuis obligé de reprendre la suite de mon histoire.

588 CHAPITRE XVI.

Évêques des grandes villes.

Jean surnommé Catelin étant mort en ce temps-là, Bonose prit en main le gouvernement de l'Eglise de Rome. Il eut Jean pour successeur, et ce Jean eut Pélage. Jean Evêque de Constantinople étant mort, Eutyque qui avait gouverné cette Eglise avant lui, reprit sa place. Jean fut chargé de la conduite de l'Eglise d'Alexandrie après la mort d'Apollinaire, et Eulogius après celle de Jean. Jean qui s'était adonné durant sa jeunesse aux exercices de la vie solitaire dans le Monastère des Acémites fut élevé sur le siège de Jérusalem, et il n'y eut en ce temps-là aucune nouveauté dans l'Eglise.

ιζʹ.

 Περὶ τοῦ γεγονότος ἐπὶ Τιβερίου ἐν Ἀντιοχείᾳ σεισμοῦ.

Περὶ τῆς καθ´ εἱρμὸν ἱστορίας μέχρις ἡμῶν σωζομένης. Ἀνὰ δὲ τὴν Θεουπολιτῶν καὶ τὴν γείτονα Δάφνην, Τιβερίου Καίσαρος τρίτον ἔτος τὴν βασιλείαν διακυβερνῶντος, κλόνος τε τῆς γῆς γέγονεν ἐξαίσιος ἐς αὐτὸ τῆς μεσημβρίας τὸ σταθερώτατον, ὅτε καὶ σύμπασα Δάφνη τῶν σεισμῶν ἔργον γέγονε, τῶν ἐν Θεουπόλει δημοσίων καὶ ἰδιωτικῶν οἰκοδομιῶν διαρραγεισῶν μὲν μέχρι τῆς γῆς αὐτῆς, οὐ μὴν ἐς ἔδαφος γόνυ κλινασῶν. Γεγόνασι δὲ καὶ ἕτερα ἔνια λόγου πολλοῦ ἄξια ἀνά τε Θεούπολιν αὐτὴν καὶ τὴν βασιλεύουσαν, ἅπερ ἀμφοτέρας ἀνετάραξε καὶ ἐς μεγίστους ἀνεβάκχευσε θορύβους, τὴν ἀφορμὴν ἐκ θείου ζήλου λαχόντα, καὶ πέρας θεοπρεπὲς δεξάμενα, ἃ καὶ λέξων ἔρχομαι.

589 CHAPITRE XVII.

Tremblement de terre à Antioche.

Dans la troisième année du règnc de Tibère, et durant la plus grande chaleur du jour, il arriva à Antioche, et au bourg de Daphné un furieux tremblement de terre, dont ce bourg fut entièrement renversé, et les bâtimens tant publics que particuliers d'Antioche furent abatus, bien qu'ils ne le fussent pas jusques aux fondements. Il arriva dans cette ville, et dans celle de Constantinople d'autres choses qui méritent fort d'être remarquées, et qui excitèrent de très-grands troubles. Elles commencèrent par un bon zèle de quelques personnes, et se terminèrent heureusement à la gloire de Dieu.

ιηʹ.

Περὶ τῆς ἐπαναστάσεως τῆς κατὰ τὸν ἐναγῆ Ἀνατόλιον.

Ἀνατόλιός τις, πρῶτα μὲν εἶς τῶν πολλῶν τε καὶ ἐπιδιφρίων καθεστώς, ὕστερον δὲ ἀρχαῖς τε καὶ ἑτέροις πράγμασι οὐκ οἶδ´ ὅπως ἐπεσφρήσας ἑαυτόν, ἀνὰ τὴν Θεουπολιτῶν τὴν δίαιταν εἶχεν, ἔνθα καὶ διῴκει τὰ ἐν χερσὶ πράγματα· ἐξ ὧν καὶ συνήθης μάλιστα Γρηγορίῳ γέγονε τῷ τῆς αὐτῆς πόλεως προέδρῳ, συχνά τε παρ´ αὐτὸν ἐφοίτα, τὰ μὲν καὶ πράγματα διαλεξάμενος, τὰ δὲ καὶ μείζω δύναμιν ἐκ τῆς πρὸς αὐτὸν ἀσχολίας μνώμενος. Οὗτος ἐπὶ θυσίαις ἥλω, καὶ πρὸς εὐθύνας κληθεὶς ἐφωράθη ἐξάγιστος καὶ γόης καὶ μυρίοις ἀτοπήμασιν ἐνειλημμένος. Ἐξωνεῖται δὲ τὸν τῆς ἑῴας ἡγούμενον, καὶ μικροῦ ἂν ἀφείθη σὺν τοῖς ἀμφ´ αὐτόν—εἶχε γὰρ καὶ ἑτέρους ὁμοτρόπους, οἳ συνήλωσαν—, εἰ μή γε ὁ λεὼς ἀναστὰς καὶ πάντα κυκήσας τὸ σκέμμα διέλυσεν. Ἐπεβόων δὲ καὶ κατὰ τοῦ ἱερέως, φάσκοντες καὶ αὐτὸν κοινωνῆσαι τοῦ βουλεύματος. Ταραξίας δέ τις καὶ ἀλιτήριος δαίμων ἀνέπεισεν ἐνίους, ὡς καὶ θυσίαις σὺν Ἀνατολίῳ παρενέβαλεν. Ἐντεῦθεν καὶ πρὸς ἔσχατον ἦλθεν κινδύνου Γρηγόριος, ἐφόδων μεγάλων κατ´ αὐτοῦ πρὸς τοῦ δήμου γενομένων. Καὶ τοσοῦτον ἤρθη τὰ τῆς ὑπονοίας, ὡς καὶ βασιλέα Τιβέριον ζητῆσαι τὴν ἀλήθειαν διὰ τῆς Ἀνατολίου φωνῆς ἐκμαθεῖν. Κελεύει δ´ οὖν καὶ Ἀνατόλιον καὶ τοὺς ἀμφ´ αὐτὸν τὴν βασιλέως τάχιστα καταλαβεῖν. Ἅπερ ἐγνωκὼς ὁ Ἀνατόλιος, ἐπί τινος εἰκόνος τῆς θεοτόκου κατὰ τὴν εἱρκτὴν καλωδίῳ αἰωρημένης ἐκδραμὼν καὶ ὀπίσω τὼ χέρε περιστρέψας, τὸν ἱκετεύοντα καὶ δεόμενον ἀπήγγειλεν. Ἡ δὲ μυσαχθεῖσα καὶ τὸν ἐναγῆ καὶ θεομισῆ διελέγχουσα, τέλεον ἐκ τοὔμπαλιν μετεστράφη, θαῦμα φρικῶδες καὶ τῆς εἰς ἀεὶ μνήμης ἄξιον.

Ὅπερ ὑπὸ πάντων τῶν τε ἐμφρουρίων τῶν τε αὖ τὴν φυλακὴν αὐτοῦ καὶ τῶν ἀμφ´ αὐτὸν πεπιστευμένων ὁραθὲν τοῖς πᾶσι διηγγέλθη. Ὡράθη δὲ καὶ ὕπαρ τισὶ τῶν πιστῶν, παροτρύνουσα κατὰ τοῦ ἀλάστορος φάσκουσά τε τῷ αὐτῆς υἱῷ τὸν Ἀνατόλιον ἐνυβρίσαι.

Ὡς δὲ κατὰ τὴν βασιλέως ἤχθη, πᾶσάν τε αἰκίας ὑπερβολὴν ὑποστὰς οὐδὲν ὅλως κατὰ τοῦ ἱερέως ἔσχεν εἰπεῖν, μειζόνων κἀκεῖσε θορύβων καὶ πανδήμου στάσεως αἴτιος τῇ πόλει σὺν τοῖς ἀμφ´ αὐτὸν γέγονεν. Ἐνίων γὰρ αὐτῶν ψῆφον δεξαμένων ἐξοστρακίζουσαν, οὐ μὴν ἀναιροῦσαν, θείῳ τινὶ ζήλῳ πυρωθεὶς ὁ δῆμος ἅπαντα διετάραττεν, ἀγριαίνων τε καὶ χαλεπαίνων· καὶ τοὺς μὲν ἐξοστρακισθέντας ἀναρπάσας ἀκατίῳ τε ἐμβιβάσας πυρὶ ζῶντας παρέδωκε, τοῦ δήμου τὴν ψῆφον ἐξενέγκαντος. Κατεβόων δὲ καὶ τοῦ βασιλέως καὶ Εὐτυχίου τοῦ σφῶν ἱερέως, ὡς τὴν πίστιν προδόντων. Οἳ καὶ διαχρήσασθαι τὸν Εὐτύχιον ἤμελλον καὶ τοὺς τὴν ζήτησιν ἐμπεπιστευμένους, πάντη περιϊόντες καὶ τούτους ἀνερευνώμενοι, εἰ μή γε ἡ πάντων σώτειρα πρόνοια ἐκείνους μὲν ἐκ τῶν ζητούντων ἀνήρπασε, τὸν δὲ θυμὸν τοῦ τοσούτου λεὼ κατὰ σμικρὸν κατηύνασεν, μηδενὸς ἐκ χειρῶν ἀτοπήματος γενομένου. Καὶ αὐτὸς δὲ Ἀνατόλιος θηρίοις πρότερον ἐς τὸ ἀμφιθέατρον παραδοθεὶς καὶ πρὸς αὐτῶν τὸ σῶμα σπαραχθείς, ὕστερον ἀνεσκολοπίσθη, οὐδὲ οὕτω τῶν ἐνταῦθα ποινῶν λύσιν εὑράμενος· λύκοι γὰρ τὸ μιαρὸν αὐτοῦ σῶμα καταγαγόντες, οὐχ ἱστορηθὲν πώποτε, πρὸς θοίνην διενείμαντο. Ἦν δέ τις τῶν παρ´ ἡμῖν ὃς καὶ πρὶν ταῦτα γενέσθαι ἔλεγε καθ´ ὕπνους ἰδεῖν ὡς ἡ κατὰ Ἀνατολίου ψῆφος καὶ τῶν ἀμφ´ αὐτὸν τῷ δήμῳ ἐδόθη. Καὶ μέγας δὲ εἷς τῶν βασιλικῶν οἰκιῶν προεστὼς ἰσχυρῶς μάλα τοῦ Ἀνατολίου ὑπερασπίζων εἰρήκει θεάσασθαι τὴν θεοτόκον λέγουσαν, μέχρι τίνος ἀντέχῃ Ἀνατολίου, οὕτως εἰς αὐτήν τε καὶ τὸν αὐτῆς παῖδα ἐνυβρίσαντος. Καὶ ταῦτα μὲν ἔληξεν ὧδε.  

CHAPITRE XVIII.

Exécution à mort d'Anatolius.

Il y avait alors dans Antioche un homme nommé Anatolius, qui bien que de basse condition était monté aux charges par je ne sais quels degrés. Les affaires dont il se mêlait, lui donnèrent entrée chez Grégoire Évêque de cette ville-là : si bien qu'il le visitait fort souvent, et augmentait même par là son crédit de jour en jour. Cependant on découvrit qu'il avait sacrifié aux faux dieux, et ayant été déféré en jugement pour ce sujet, il fut convaincu d'enchantements, de sacrilèges, et de plusieurs au- 590 tres estimés : Mais ayant corrompu par argent le Comte d'Orient, il se serait échappé avec ses complices, et aurait évité le châtiment qu'il méritait, si le peuple ne se fût soulevé, et n'eût excité un très grand bruit. Le démon ayant fait accroire à quelques-uns que Grégoire Évêque d'Antioche avoir trempé dans les crimes des accusés ; ils firent contre lui des clameurs séditieuses, et le mirent en grand danger de sa vie. Ces accusations et ces soupçons s'étant augmentés, l'Empereur Tibère voulut s'informer de la vérité, et pour cet effet ordonna qu'on lui amenât Anatolius, et ses complices. Quand ce criminel eut reçu cet ordre, il alla les mains liées derrière le dos, comme pour faire sa prière devant une image de la Vierge qui était attachée avec une corde au plancher de la prison. Mais elle détourna son visage pour témoigner l'horreur qu'elle avait de ses crimes. Miracle surprenant digne d'être su par les siècles à venir, et qui fut vu et rapporté par autant de personnes qu'Anatolius avait eu de compagnons de sa prison, ou de ministres préposés pour sa garde. La sainte Vierge parut en plein jour à plusieurs fidèles, et les excita à poursuivre cette peste qui avait si sensiblement offensé son Fils. Quand il eut été amené à Constantinople, et mis à la question, il ne dit rien contre Grégoire Evêque d'Antioche ; mais il excita par occasion dans Constantinople une sédition beaucoup plus dangereuse que la première. Car quelques-uns de ses complices n'ayant été condamnés qu'au bannissement, le peuple transporté d'un zèle, qui avait je ne sais 591 quelle apparence de sainteté, remplit là ville de confusion, se saisit des condamnés, les mit sur une barque, et les brûla vifs. Après cela il se plaignit hautement de l'Empereur Tibère, et de l'Évêque Eutyque, les accusant de trahir la cause de la Religion. Il chercha cet Evêque, et les Juges qui avaient rendu la sentence, et. les aurait massacrés, si la divine Providence n'eût pris soin de les garder, et d'apaiser peu à peu la sédition. Anatolius fut exposé aux bêtes dans l'amphithéâtre, déchiré en pièces, et pendu. Ce ne fut pas là néanmoins le dernier supplice qu'il souffrit en cette vie, car les loups l'ayant arraché de la potence, ce qui n'était jamais arrivé, le partagèrent entre eux, et le dévorèrent. Avant le commencement de cette affaire, un de nos amis déclara qu'il avait eu un songe, où il croyait avoir vu Anatolius condamné de cette sorte par le peuple. Outre cela un homme de condition, qui avait l'intendance des Palais de l'Empereur, et qui prenait la protection d'Anatolius avoua qu'il avait vu la Vierge, et qu'elle lui avait demandé pourquoi il protégeait un homme si injurieux à elle, et à son Fils.

ιθʹ.

Περὶ τῆς στρατηγίας Μαυρικίου, καὶ τῶν ἀρετῶν αὐτοῦ.

 Ὁ δέ γε Τιβέριος, ἐπεὶ Ἰουστινιανὸς μὴ τῇ παραπλησίᾳ τύχῃ κατὰ τῶν βαρβάρων ἐχρῆτο, παύει μὲν αὐτὸν τῆς ἀρχῆς, ἤδη καὶ τὸν στέφανον περιθέμενος καὶ Ἰουστίνου τελευτήσαντος. Χειροτονεῖ δὲ τῆς ἑῴας στρατηγὸν Μαυρίκιον, ἕλκοντα μὲν γένος καὶ τοὔνομα ἐκ τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης, ἐκ δὲ τῶν προσεχῶν πατέρων Ἀραβισσὸν πατρίδα ἐπιγραφόμενον τοῦ Καππαδοκῶν ἔθνους, ἄνδρα φρενήρη τε καὶ ἀγχίνουν καὶ πάντα ἐν πᾶσιν ἀκριβῆ τε καὶ ἀδόνητον. Ὃς τήν τε δίαιταν τούς τε τρόπους εὐσταθής τε ὢν καὶ ἀπεξεσμένος, γαστρός τε ἐκράτει μόνοις τοῖς ἀναγκαίοις καὶ εὐπορίστοις χρώμενος, τῶν τε ἄλλων ἁπάντων οἷς ὁ ἐκδεδιῃτημένος ἐγκαλλωπίζεται βίος. Ἦν δὲ τὰς ἐντεύξεις τοῖς πολλοῖς οὐκ εὐπρόσοδος οὐδὲ τὰς ἀκοὰς ἀνειμένος· τὸ μὲν εἰδὼς εἰς περιφρόνησιν ἄγον, τὸ δὲ εἰς θωπείας φέρον. Τὰς μὲν οὖν ἐς αὐτὸν ἐσόδους σπανίας παρείχετο, καὶ ταύτας ἐσπουδασμένων πέρι· τὰς δὲ ἀκοὰς τοῖς περιττοῖς ἀπέφραττεν οὐ κηρῷ κατὰ τὴν ποίησιν, λόγῳ δὲ μᾶλλον· ὡς ἄριστα κλεῖν αὐταῖς τὸν λόγον εἶναι, εὐθέτως ἐν ταῖς διαλέξεσιν ἀνοίγουσάν τε καὶ ἀποκλείουσαν. Ἀμαθίαν δὲ τοῦ θράσους τὴν μητέρα καὶ δειλίαν τὴν ἀπῳκισμένην καὶ σύνθυρον αὐτῇ οὕτως ἀπώσατο, ὡς τὸ μὲν κινδύνευμα εὐβουλίαν εἶναι, τὸν δὲ ὄκνον ἀσφάλειαν, ἀνδρείας τε καὶ φρονήσεως τοῖς καιροῖς ὀχουμένων καὶ τὰς ἡνίας πρυτανευόντων πρὸς ὃ ἂν ἡ χρεία ἐπιτάττοι, καὶ τὴν ὕφεσιν καὶ ἐπίτασιν αὐτῷ τῶν ὁρμῶν μέτρῳ τινὶ καὶ ῥυθμῷ γίγνεσθαι. Περὶ οὗ τελεώτερον ἐν τοῖς ἑξῆς εἰρήσεται. Ὅσος γὰρ καὶ οἷος τῇ βασιλείᾳ φυλακτέον, ἣ τρανότερον τὸν ἄνδρα διεσάφησε, τῷ αὐτεξουσίῳ καὶ τὰ ἔνδον ἀναπτύξασα.

Οὗτος μὲν οὖν ὁ Μαυρίκιος τὰς ἐπιστρατεύσεις ποιησάμενος κατὰ τῆς ὑπερορίας, πόλεις τε καὶ φρούρια Πέρσαις ἐπικαιρότατα αἱρεῖ, λείαν τε τοσαύτην περιεβάλετο ὥστε τὰ σαγηνευθέντα αἰχμάλωτα ὁλοκλήρους νήσους καὶ πόλεις, ἀγρούς τε ἐρημωθέντας τῷ χρόνῳ ἐξοικῆσαι τήν τε γῆν ἐνεργὸν καταστήσασθαι πάντη πρώην ἀγεώργητον οὖσαν, στρατόπεδά τε ἐξ αὐτῶν συστῆναι πολύανδρα κατὰ τῶν ἄλλων ἐθνῶν μάλα γεννικῶς τε καὶ ἀνδρείως ἀγωνισάμενα, πληρωθῆναι δὲ καὶ πάσῃ ἑστίᾳ τὰς οἰκετικὰς χρείας, εἰς τὸ κουφότατον τῶν ἀνδραπόδων ἐκποιουμένων.

CHAPITRE XIX.

Portrait de Maurice.

Peu de temps après la mort de Justin, Tibère ôta à Justinien le commandement des troupes d'Orient, à cause qu'il n'avait pas réussi dans les guerres qu'il avait faites contre les étrangers, le donna à 592 Mausice. Il venait originairement de l'ancienne Rome, mais il était natif d'Arabisse ville de Cappadoce. C'était un homme d'esprit, sage, prudent, et qui n'avait aucun défaut. Il était fort réglé dans ses mœurs, fort sobre, ne mangeait que des viandes les plus communes, et pour satisfaire à la nécessité, sans rien donner au plaisir. Il n'était pas de facile accès pour toute sorte de personnes, et n'entrait pas en conversation indifféremment avec tout le monde, parce qu'il était persuadé que dans l'un il y a de la bassesse, qui donne du mépris, et dans l'autre de la flatterie, qui rend suspect de lâcheté. Il ne donnait audience que quand on avait à l'entretenir d'affaires fort sérieuses. Il bouchait ses oreilles quand on les voulait remplir de choses inutiles, et les bouchait, non avec de la cire, comme dit le Poète, mais avec la raison. Cette raison lui servait comme d'une clef pour les ouvrir ou pour les fermer selon qu'il était à propos. Il avait si fort éloigné de foi l'ignorance, qui est la mère de la témérité, et la lâcheté qui en est tout ensemble, et proche et éloignée, que quand il s'exposait au danger ce n'était que par prudence, et quand il usait de remises, ce n'était que par le désir d'assurer le repos, et le salut des peuples. Sa valeur, et sa sagesse prenaient chacune le temps qui leur était propre, et agissaient comme l'intérêt de l'Etat le désirait. Enfin il ne faisait rien sans raison. J'aurai occasion de parler de lui dans la suite, et quand l'ordre du temps m'aura mené à son règne, je décrirai fort amplement les excellentes qualités qu'il a fait paraître 593 dans l'exercice absolu de l'autorité souveraine. Etant onc entré en Perse à la tête de son armée, il se rendit maître des villes, et des autres places les plus avantageusement situées, et emmena une si prodigieuse quantité de prisonniers, qu'il y en eut de quoi repeupler les villes, et les îles désertes, de quoi cultiver les terres qui étaient en friche, de quoi composer des armées qui combattirent depuis fort vaillamment contre les étrangers, et de quoi fournir à vil prix des esclaves pour toutes les familles.

κʹ.

Ὡς Ταμχοσρόην καὶ Ἀδααρμάνην τοὺς Περσῶν στρατηγοὺς ἐνίκησεν Μαυρίκιος.

Συνανεπλάκη δὲ καὶ τοῖς ἀρίστοις Περσῶν τῷ τε Ταμχοσρόῃ καὶ Ἀδαρμαάνῃ μετὰ ἀξιολόγου στρατοῦ ἐπιστρατεύσασιν· καὶ ὅπως μὲν καὶ ὅ τι καὶ ὅπη πέπρακται, ἄλλοι γραφόντων, ἢ καὶ παρ´ ἡμῶν ἴσως ἐν ἑτέρῳ λελέξεται πόνῳ, τῆς παρούσης πραγματείας ἕτερα μάλιστα κατεπαγγελλομένης. Πίπτει δ´ οὖν ὅμως κατὰ τὴν παράταξιν ὁ Ταμχοσρόης, οὐκ ἀνδρείᾳ τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ, εὐλαβείᾳ δὲ μόνῃ καὶ τῇ εἰς θεὸν πίστει τοῦ στρατηγοῦ. Φεύγει δὲ καὶ ὁ Ἀδαρμαάνης κατὰ κράτος ἐν τῇ μάχῃ πταίσας καὶ πολλοὺς τῶν οἰκείων ἀποβαλών, καὶ ταῦτα Ἀλαμουνδάρου καταπροδόντος, ὃς τῶν Σκηνητῶν ἡγεῖτο βαρβάρων, καὶ τὸν Εὐφράτην οὐχ ἑλομένου διαβῆναι ποταμὸν καὶ συμμαχῆσαι τῷ Μαυρικίῳ κατὰ τῶν ἀπ´ ἐναντίας Σκηνητῶν Ἀράβων — ἀκαταγώνιστοι γὰρ τοῖς ἄλλοις διὰ τὴν τῶν ἵππων ὠκύτητα, οὔτε καταλαμβανόμενοι εἴ που ἐγκλεισθεῖεν, καὶ τοὺς ἀπ´ ἐναντίας ἐν ταῖς ὑπαγωγαῖς προφθάνοντες —, καὶ Θεοδωρίχου ὃς τῶν Σκυθικῶν ἐθνῶν ἡγεῖτο οὐδὲ ἐντὸς βέλους γενομένου, σὺν δὲ καὶ τοῖς ἀμφ´ αὐτὸν πεφευγότος.

CHAPITRE XX.

Victoire remportée par Maurice.

Il donna combat a deux grands hommes de guerre, à Tamcosroés, et à Adarmané, qui étaient entrés à la tête des Perses sur les terres de l'Empire. D'autres raconteront le détail de cette bataille, et je le raconterai peut-être moi-même dans un autre ouvrage ; car celui-ci est destiné à un autre sujet. Je dirai pourtant que Tamcosroés y fut tué par le mérite de la piété du Général, plutôt que par là valeur de ses soldats, et qu'Adarmane prit honteusement la fuite après avoir perdu un grand nombre de ses gens. Maurice remporta ce mémorable avantage malgré la perfidie d'Alamondare chef des Sarrasins, qui ne voulut jamais passer l'Euphrate, de peur de combattre les autres Sarrasins qui étaient dans l'armée des Perses ; car la vitesse incroyable de leurs chevaux est cause qu'ils ne sau-594 raient jamais être surmontés, que par d'autres de leur nation. Il le remporta aussi malgré la lâcheté de Théodoric chef de Scythes, qui prit la fuite sans soutenir le premier choc des ennemis.

 καʹ.

Περὶ τῶν μηνυσάντων σημείων τὴν βασιλείαν Μαυρικίῳ

Γεγόνασι δὲ καὶ θεοσημεῖαι τὴν βασιλείαν αὐτῷ προφητεύουσαι. Πόρρω γὰρ τῶν νυκτῶν ἐπιθυμιῶντί γε αὐτῷ τῶν ἀνακτόρων εἴσω τοῦ ἱεροῦ οἴκου τῆς ἁγίας καὶ πανάγνου παρθένου καὶ θεοτόκου Μαρίας, ὃς πρὸς τῶν Θεουπολιτῶν Ἰουστινιανοῦ προσηγόρευται, τὸ ἀμφὶ τὴν ἱερὰν τράπεζαν παραπέτασμα πυρίφλεκτον γέγονεν, ὡς καὶ πρὸς ἔκπληξιν καὶ θάμβος ἐλθεῖν τὸν Μαυρίκιον καὶ δεῖσαι τὸ ὅραμα· ᾧ παρεστὼς Γρηγόριος, ὁ τῆς πόλεως ἀρχιερεύς, εἶπε θειασμοῦ τινος εἶναι τὸ χρῆμα, καὶ μέγιστα καὶ ἔξοχα μηνύειν αὐτῷ. Ἐφάνη δέ οἱ κατὰ τὴν ἑῴαν καὶ Χριστὸς ὁ θεὸς ὕπαρ ἐκδίκησιν ζητῶν, ὅπερ ἄντικρυς βασιλείαν ἐδήλου. Παρὰ τίνος γὰρ ἂν ἢ παρὰ βασιλέως καὶ οὕτως ἐς αὐτὸν εὐσεβοῦς τὰ τοιαῦτα ἐξῄτησεν; Ἀξιόλογα δὲ καὶ ἱστορίας ἄξια πυνθανομένῳ μοι περὶ τούτων, καὶ οἱ ἐς φῶς αὐτὸν προαγαγόντες διηγήσαντο. Ὁ μὲν γὰρ φύσας ἔλεγεν ἄμπελον μεγίστην ὄναρ ἰδεῖν κατὰ τὸν καιρὸν τῆς αὐτοῦ συλλήψεως ἐκ τῆς σφετέρας κοίτης ἐκφῦσαι, καὶ βότρυς παμπληθεῖς καὶ ὡραίους αὐτῆς αἰωρεῖσθαι. Ἡ δέ γε μήτηρ παρ´ αὐτὴν ἔφασκε τὴν ἀπότεξιν εὐωδίαν ξένην τε καὶ παρηλλαγμένην τὴν γῆν ἀναθυμιᾶσαι· πολλάκις δὲ καὶ τὴν λεγομένην Ἔμπουσαν μεταθεῖναι τὸ βρέφος ὡς τοῦτο βρώξουσαν, μὴ οἵαν δὲ γενέσθαι τοῦτο λυμήνασθαι. Καὶ Συμεώνης δὲ ἀγχοῦ Θεουπόλεως τὴν ἐπὶ κίονος στάσιν ποιούμενος, ἀνὴρ πρακτικώτατος καὶ πάσαις ταῖς ἐνθέοις ἀρεταῖς ἐπίσημος, πολλὰ ἔλεξέ τε καὶ πέπραχε τὴν βασιλείαν αὐτῷ μηνύοντα. Περὶ οὗ τὰ πρόσφορα ἡ ἑξῆς ἱστορία διαλέξεται.

CHAPITRE XXI.

Présages de la future grandeur, à laquelle Dieu destinait Maurice.

On a aussi remarqué que Dieu lui donna des présages de la grandeur à laquelle il le destinait. Comme il présentait une nuit de l'encens à Antioche devant l'Autel de l'Eglise de la sainte, et immaculée Vierge, Mère de Dieu, qu'on appelle l'Eglise de Justinien, le voile de l'Autel parut en feu, dont il fut extraordinairement surpris. Grégoire Evêque de cette ville-là, qui était présent, l'assura que c'était un signe par lequel Dieu lui faisait de magnifiques promesses. Comme il était en Orient, le Sauveur lui apparut visiblement, et lui demanda vengeance de ses ennemis. A quel autre aurait-il demandé la vengeance, qu'à un Empereur très-religieux, et très-zélé pour son service ? Ses parents m'ont raconté de lui d'autres choses fort merveilleuses, et fort dignes d'être conservées dans l'Histoire. Son père m'a dit qu'au temps qu'il fut conçu, il vit en songe une vigne fort fertile, et fort chargée de raisins, qui sortait de son lit. Sa mère m'a assuré qu'au temps qu'il parut au monde, la terre rendit une odeur toute particuliè- 595 re, et que bien que l'Onocelide l'eut enlevé plusieurs fois pour le dévorer, elle ne lui avait jamais pu faire aucun mal. Enfin Siméon, cet homme capable de tant de grandes choses, orné de si rares qualités, qui passa sa vie au haut d'une colonne proche d'Antioche, et de qui nous aurons à parler plus au long dans la suite de cet ouvrage, fit plusieurs actions, et tint plusieurs dissous qui furent comme autant de présages qui promettaient à Maurice qu'il posséderait un jour la souveraine puissance.

κβʹ.

Περὶ τῆς ἀναγορεύσεως Μαυρικίου καὶ Αὐγούστης.

Ὁ δέ γε Μαυρίκιος πρὸς τὴν βασιλείαν ἄνεισι, Τιβερίου πρὸς ταῖς ἐσχάταις ἀναπνοαῖς τυγχάνοντος καὶ τὴν παῖδα Αὐγοῦσταν καὶ τὴν βασιλείαν ἀντὶ φερνῆς τινος παραδόντος αὐτῷ, ὀλιγοστὸν μὲν βιώσαντος ἐν τῇ βασιλείᾳ χρόνον, ἀθάνατον δὲ μνήμην καταλελοιπότος ἐφ´ οἷς πέπραχεν ἀγαθοῖς· οὐδὲ γὰρ λόγῳ περιληπτέον. Ἄριστον δὲ καὶ τῷ πολιτεύματι κλῆρον καταλέλοιπεν ὁ Τιβέριος τὴν Μαυρικίου ἀνάρρησιν· ὃς διένειμε καὶ τὰς ἑαυτοῦ προσηγορίας, τὸν μὲν Μαυρίκιον, Τιβέριον, τὴν δὲ Αὐγοῦσταν, Κωνσταντῖναν προσειπών. Τί δὲ καὶ αὐτοῖς πέπρακται, τῆς θείας συναιρουμένης ῥοπῆς, ἡ ἑξῆς ἱστορία δηλώσει.

CHAPITRE XXII.

Proclamation de Maurice.

Maurice fut proclamé dans le temps que Justin était proche de sa fin, et un peu après qu'il lui eut donné sa fille en mariage, et l'Empire en dot. Bien que son règne n'eut pas été fore long, il a fait de fort grandes choses qu'il serait fort difficile de raconter, et qui rendront son nom immortel. Le plus grand présent qu'il ait fait à ses sujets a été de leur donner Maurice pour souverain, à qui il a donné son nom, comme il a donné celui de Constantine à l'Impératrice sa fille. Nous verrons dans le livre suivant ce qui s'est passé sous leur règne.

κγʹ.

 Περὶ χρόνων ἀναγραφῆς ἀπὸ Ἰουστίνου τοῦ νέου μέχρι Μαυρικίου.

Ὡς ἂν δὲ καὶ οἱ χρόνοι σὺν πάσῃ ἀκριβείᾳ ἀναγραφεῖεν, ἰστέον ὡς βεβασίλευκεν ὁ Ἰουστῖνος ὁ νέος, καθ´ αὑτὸν μὲν ἔτη δυοκαίδεκα πρὸς μησὶ δέκα καὶ ἥμισυ, σὺν Τιβερίῳ δὲ ἔτη τρία μῆνας ἕνδεκα, τὰ δὲ πάντα ἔτη ἓξ καὶ δέκα πρὸς μησὶν ἐννέα καὶ ἥμισυ· ἐβασίλευσε δὲ καὶ Τιβέριος καθ´ αὑτόν τε ἔτη τέσσαρα· ὡς συνάγεσθαι ἀπὸ Ῥωμύλου μέχρι τῆς ἀναρρήσεως Μαυρικίου Τιβερίου **, ὥς τε τὰ προλαβόντα τά τε παρόντα δεδηλώκασιν ἔτη.

596 CHAPITRE XXIII.

 Années des deux derniers règnes.

Comme il n'y a rien si nécessaire dans l'étude de l'Histoire que la connaissance exacte des temps, je crois devoir avertir en cet endroit ceux qui prendront la peine de lire mon ouvrage, que le jeune Justin régna seul douze ans et dix mois et demi, qu'il régna trois ans et onze mois avec Tibère, et qu'ainsi il régna en tout seize ans, et neufs mois et demi. Tibère ne régna que quatre ans. Depuis Romule jusques à la proclamation de Maurice Tibère, il y a ...... ans, comme il paraît par la supputation qu'on en peut faire.

 κδʹ.

Περὶ τῆς καθ´ εἱρμὸν ἱστορίας μέχρις ἡμῶν σωζομένης.

Σὺν θεῷ δὲ ἡμῖν καὶ τὰ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας εὐσυνόπτως ἀπόκειται διὰ τῶν ἱστορημένων, μέχρι μὲν Κωνσταντίνου Εὐσεβίῳ τῷ Παμφίλου, ἐξ ἐκείνου δὲ μέχρι Θεοδοσίου τοῦ νέου, Θεοδωρήτῳ, Σωζομενῷ τε καὶ Σωκράτει, καὶ ὧν ὁ παρὼν ἡμῖν ἐξέλεξε πόνος. Καὶ ἡ ἀρχαία δὲ καὶ ἡ θύραθεν ἱστορία καθ´ εἱρμὸν τοῖς φιλοπόνοις διασώζεται, Μωσέως μὲν γὰρ ἄρξαντος ἱστορίας καὶ συγγραφῆς, ὡς τοῖς τὰ περὶ τούτων συναγαγοῦσι σαφῶς ἀποδέδεικται, καὶ ἀπ´ ἀρχῆς κόσμου ἀληθῶς γράψαντος ἐξ ὧν ἐντυγχάνων τῷ θεῷ μεμάθηκεν ἀνὰ τὸ Σινᾶ ὄρος, καὶ ὧν οἱ μετ´ αὐτὸν τὴν ἡμετέραν προοδοποιοῦντες θρησκείαν διὰ τῆς θείας ἀπέθεντο γραφῆς. Πολλὴν δὲ καὶ Ἰώσηπος ἔγραψεν ἱστορίαν, χρειώδη ἐς ἅπαντα τυγχάνουσαν.

Ὅσα δὲ εἴτε μυθώδη εἴτε μετὰ τῶν ἀληθῶν γεγένηται, Ἑλλήνων τε καὶ τῶν ἀρχαίων βαρβάρων πρὸς ἑαυτούς τε καὶ πρὸς ἐκείνους διαγωνιζομένων, ἢ εἴ τι καὶ ἄλλο ἐξειργάσθη ἐξ ὅτου ἀνθρώπους ἱστόρησαν εἶναι, Χάρακί τε γέγραπται καὶ Ἐφόρῳ καὶ Θεοπόμπῳ καὶ ἄλλοις ἀναρίθμοις. Αἱ δὲ κατὰ Ῥωμαίους πράξεις πᾶσαν κοσμικὴν ἱστορίαν ἐν ἑαυταῖς περιλαμβάνουσαι, ἢ εἴ τι καὶ ἄλλο γέγονεν εἴτε ἐς ἑαυτοὺς διαιρουμένων εἴτε καὶ καθ´ ἑτέρων πραττόντων, πεπόνηται Διονυσίῳ μὲν τῷ Ἁλικαρνασεῖ, ἀπὸ τῶν λεγομένων Ἀβοριγίνων τὴν ἱστορίαν ἑλκύσαντι μέχρι τοῦ Ἠπειρώτου Πύρρου· ἐξ ἐκείνου δὲ Πολυβίῳ τῷ Μεγαλοπολίτῃ, καταγαγόντι ἕως τῆς Καρχηδόνος ἁλώσεως. Ἅπερ Ἀππιανὸς εὐκρινῶς διέτεμεν, ἑκάστην πρᾶξιν εἰς ἓν ἀγείρας, εἰ καὶ κατὰ διαφόρους γέγονε χρόνους. Καὶ τὰ μετ´ ἐκείνους ὡσαύτως εἰργασμένα, Διοδώρῳ τε τῷ Σικελιώτῃ πεποίηται τὰ μέχρις Ἰουλίου Καίσαρος, καὶ Δίωνι τῷ Κασσίῳ γράψαντι μέχρις Ἀντωνίνου τοῦ ἐξ Ἐμεσῶν. Ἐκθεμένου δὲ τὰ τοιαῦτα καὶ Ἡρωδιανοῦ, τὰ μέχρι τῆς Μαξιμίνου τελευτῆς δηλοῦται. Νικοστράτου τε τοῦ σοφιστοῦ τοῦ ἐκ Τραπεζούντων συγγράψαντος, τὰ ἀπὸ Φιλίππου τοῦ μετὰ Γορδιανὸν ἐκτίθεται ἕως Ὀδαινάθου τοῦ ἐκ Παλμυρῶν καὶ τῆς Οὐαλλεριανοῦ πρὸς Πέρσας αἰσχρᾶς ἀφίξεως. Καὶ Δεξίππῳ δὲ πλεῖστα περὶ τούτων πεπόνηται, ἀπὸ μυθικῶν ἀρξαμένῳ καὶ λήξαντι ἐς τὴν Κλαυδίου τοῦ μετὰ Γαλλιηνὸν βασιλείαν· οἷς συνανείληπται περὶ ὧν Κάρποι καὶ ἕτερα βάρβαρα ἔθνη κατὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ Θρᾴκην καὶ Ἰωνίαν διαπολεμοῦντες ἔπραξαν. Καὶ Εὐσέβιος δὲ ἀπὸ Ὀκταβιανοῦ καὶ Τραϊανοῦ καὶ Μάρκου λαβὼν ἕως τῆς τελευτῆς Κάρου κατήντησεν. Γέγραπται δὲ περὶ τῶν χρόνων τούτων ἔνια Ἀρριανῷ τε καὶ Ἀσινίῳ Κουαδράτῳ. Περὶ δὲ τῶν ἑξῆς χρόνων Ζωσίμῳ ἱστόρηται μέχρις Ὀνωρίου καὶ Ἀρκαδίου τῶν βασιλέων· καὶ ὅσα μετ´ αὐτοὺς συνείλεκται Πρίσκῳ τῷ ῥήτορι, καὶ ἑτέροις.

Ἅπερ ἅπαντα Εὐσταθίῳ τῷ Ἐπιφανεῖ ἐπιτέτμηται πανάριστα ἐν δύο τεύχεσιν, ἑνὶ μὲν ἕως ἁλώσεως Ἰλίου, τῷ δὲ ἑτέρῳ ἕως δωδεκάτου ἔτους τῆς Ἀναστασίου βασιλείας. Καὶ Προκοπίῳ δὲ τῷ ῥήτορι πεποίηται τὰ ἐξ ἐκείνου ἕως τῶν Ἰουστινιανοῦ χρόνων. Καὶ τὰ ἐχόμενα δὲ τούτοις Ἀγαθίᾳ τῷ ῥήτορι καὶ Ἰωάννῃ ἐμῷ τε πολίτῃ καὶ συγγενεῖ καθ´ εἱρμὸν ἱστόρηται, μέχρι τῆς Χοσρόου τοῦ νέου πρὸς Ῥωμαίους φυγῆς καὶ τῆς ἐς τὴν αὐτοῦ βασιλείαν ἀποκαταστάσεως· Μαυρικίου μηδαμῶς πρὸς τὴν πρᾶξιν ἐλινύσαντος, ὑποδεξαμένου δὲ βασιλικῶς, καὶ μάλιστα τάχιστα εἰς τὴν βασιλείαν χρήμασί τε μεγάλοις καὶ στρατεύμασι καταγαγόντος· εἰ καὶ μήπω ἔτυχον ἐκδεδωκότες. Περὶ ὧν καὶ ἡμεῖς τῆς ἄνωθεν ἐπιτρεπούσης εὐμενείας ἐν τοῖς ἐφεξῆς τὰ πρόσφορα λέξομεν. Τέλος τοῦ εʹ τόμου τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας Εὐαγρίου.  

CHAPITRE XXIV.

Ecrivains Ecclésiastiques et Profanes.

Le corps de l'Histoire de l'Eglise composé par d'excellents écrivains s'est conserve par la bonté de Dieu jusques à notre temps. Eusèbe surnommé Pamphile a rapporté ce qui s'est passé jusques au règne de Constantin Théodoret, Sozomène et Socrate ont continué son Histoire jusques au temps du jeune Théodose, et je l'ai enfin achevée jusques à celui-ci. D'autres excellents Historiens ont eu soin de rapporter ce qui s'est passé tant de sacré, que de profane dans l'antiquité la plus éloignée. Moïse qui comme de sa-  697 savants hommes l'ont fait voir très clairement, est le plus ancien auteur, que nous ayons, a écrit très fidèlement, ce qui est arrive dès le commencement du monde, comme il l'avait appris de la bouche de Dieu même sur la montagne de Sina.

D'autres écrivains qui sont venus depuis lui, et qui ont comme préparé ce qui semblait nécessaire à l'établissement de notre Religion, ont rapporté ce qui s'est fait dans les siècles suivants, Joseph nous a laissé une Histoire fort longue, et fort utile. Carax, Théopompe, Ephore, et d'autres dont le nombre est si grand, qu'on ne le saurait marquer fort exactement, ont renfermé dans leurs ouvrages tout ce qu'on a inventé de fabuleux, ou tout ce qui est en effet arrivé parmi les Grecs, et les Barbares, soit en temps de paix, ou de guerre. Denis d'Halicarnasse a raconté les exploits des Romains, qui ont été en quelque sorte les exploits de tous les peuples de l'univers, et ce qu'ils ont fait de plus remarquable, tant pendant qu'ils ont été divisés entre eux, que pendant qu'ils ont été unis contre d'autres nations. Il a commencé par le récit de ce qui regarde les peuples qu'on appelait Aborigènes jusques la guerre de Pyrrhus Roi d'Epire. Polybe de Mégalopole a écrit ce qui s'est fait depuis ce temps- là, jusques à la prise de Carthage. Appien a représenté les mêmes choses avec une clarté merveilleuse, et les a toutes renfermées dans le même ouvrage, bien qu'elles ne fussent pas du même siècle. Diodore de Sicile, et Dion Cassius ont commencé leurs Histoires où ceux dont je viens de 598 de parler ont fini le leur, et l'un a continué la sienne jusques au règne de Jules César, et l'autre jusques à celui d'Antonin natif d'Emèse. Hérodien a composé une relation du même temps, et l'a continuée jusques à la mort de l'Empereur Maxime. Le Sophiste Nicostrate natif de Trébizonde a écrit ce qui s'est fait depuis le règne de Philippe, successeur de Gordien, jusques à Odenat Palmyrénien, et jusques à l'expédition de Valérien contre les Perses, dont le succès fut si désavantageux, et si honteux à l'Empire. Dexipe a touché la plus grande partie de ce que ces Auteurs rapportent. Il a commencé son Ouvrage à la guerre des Scythes, et l'a fini au règne de Claude, qui succéda à Galien. Il a aussi parlé de ce que les Carpes, et d'autres peuples barbares ont fait dans l'Achaïe, dans la Thrace, et dans l'Ionie. Outre tous ces historiens, Eusèbe a laissé à la postérité un ouvrage qu'il commence par la narration des exploits d'Octavien, de Trajan, et de Marc, et qu'il finit à la mort de Carus. Arrien et Asinius Quadratus ont aussi marqué quelque chose de ces temps-là. Zosime a composé l'Histoire des temps qui ont suivi immédiatement, jusques au règne d'Arcadius, et d'Honorius. Prisque Rhéteur, et quelques autres ont fait le récit de ce qui a suivi le règne de ces deux Empereurs,

et Eustate d'Epiphanie a tout abrégé en deux Volumes, dont le premier contient ce qui est arrivé jusques à la prise de Troie, et l'autre, ce qui est arrivé jusques à la douzième année du règne d'Anastase. Procope nous a appris ce qui est arrivé depuis 599 Anastase jusques à Justinien, Agathias, et Jean mon concitoyen, et mon parent, ont écrit ce qui est arrivé depuis Justinien jusques au temps auquel le jeune Chosroês s'étant réfugié vers Maurice, rue rétabli par son secours sur son trône, mais leurs ouvrages n'ont pas encore été publiés. J'espère moyennant la grâce de Dieu, dire quelque chose du même sujet.

καὶ πάσῃ ἑστίᾳ τὰς οἰκετικὰς χρείας, εἰς τὸ κουφότατον τῶν