Théodoret

EVAGRE

 

HISTOIRE DE L'EGLISE

ΕΥΑΓΡΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΜΟΣ Ϛʹ

LIVRE VI

LIVRE V

 

 

 

 

HISTOIRE DE L'EGLISE,

Ecrite par Evagre.

LIVRE SIXIEME.

 

 

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ ἕκτῳ τόμῳ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας Εὐαγρίου σχολαστικοῦ·

αʹ.

Περὶ τοῦ γάμου Μαυρικίου καὶ Αὐγούστης.

 Μαυρίκιος δέ, ἐπεὶ παρέλαβε τὴν ἀρχήν, πρῶτα μὲν τὰ περὶ τὸν γάμον ἐξηρτύετο, καὶ κατὰ τοὺς βασιλικοὺς θεσμοὺς Αὐγοῦσταν, τὴν καὶ Κωνσταντῖναν, ἐσοικίζεται, τῆς τε τῶν γάμων πομπῆς μεγαλοπρεπῶς γεγενημένης δημοθοινίας τε καὶ ἀγερωχίας ἑκασταχοῦ τῆς πόλεως. Παρῆσαν δὲ τῷ γάμῳ θεοσέβειά τε καὶ βασιλεία δορυφοροῦσαί τε ἐκπρεπέστατα καὶ δωροφοροῦσαι τὰ τιμιώτατα. Ἡ μὲν γὰρ πατέρα τε καὶ μητέρα παρείχετο, σεμνῇ πολιᾷ αἰδεσίμῳ τε ῥυτίδι τὸν γάμον ἁγιάσοντας, οὐχ ἱστορηθὲν ἐς βασιλέας πώποτε, ἀδελφούς τε καλοὺς καὶ ὡραίους τὴν γαμήλιον πομπὴν σεμνύνοντας. Ἡ δέ γε ἀμπεχόνην χρυσόπαστον, ἁλουργίδι καὶ λίθοις Ἰνδῶν κεκοσμημένην, στεφάνους τε χρυσῷ πολλῷ καὶ ταῖς ἐκ λίθων ποικιλίαις τε καὶ διαυγείαις τιμαλφεστάτους, ἅπαντάς τε τοὺς ἐν ἀξιώσεσι περὶ τὴν αὐλὴν καὶ στρατείαις ἐναριθμίους, κηρούς τε γαμηλίους ἐξάπτοντας μεγαλοπρεπῶς τε ἐσταλμένους καὶ ἐξ ὧν γνωρίζοιντο, καὶ τὴν νυμφαγωγὸν πανήγυριν ἀνυμνοῦντας· ὥστε τῆς πομπῆς ἐκείνης μηδὲν τῶν ἐν ἀνθρώποις σεμνοπρεπέστερον ἢ εὐδαιμονέστερον γενέσθαι πώποτε. Καὶ Δαμόφιλος μέν φησι τὰ κατὰ Ῥώμην ἀναγράφων, Πλούταρχον τὸν Χαιρωνέα σαφῶς εἰπεῖν ὅτι διὰ ταύτην μόνην ἐσπείσαντο πρὸς ἀλλήλας ἀρετή τε καὶ τύχη. Ἐγὼ δὲ ἂν φαίην ὡς θεοσέβειά τε καὶ εὐδαιμονία ἐπὶ Μαυρικίῳ μόνῳ οὕτω συνηλθέτην, τῆς θεοσεβείας βιασαμένης τὸ εὔδαιμον καὶ περιτρέπεσθαι παντάπασιν οὐκ ἐνδούσης. Ἐσπούδακε δὲ λοιπὸν οὐκ ἐν τῷ σώματι μόνῳ, ἀλλὰ γὰρ καὶ ἐν τῇ ψυχῇ περιβαλέσθαι τὴν ἁλουργίδα καὶ τὸν στέφανον. Μόνος γὰρ τῶν πρώην βασιλέων ἑαυτοῦ βεβασίλευκε, καὶ αὐτοκράτωρ ὄντως γενόμενος τὴν μὲν ὀχλοκρατείαν τῶν παθῶν ἐκ τῆς οἰκείας ἐξενηλάτησε ψυχῆς, ἀριστοκρατίαν δὲ ἐν τοῖς ἑαυτοῦ λογισμοῖς καταστησάμενος, ζῶν ἀρετῆς ἄγαλμα ἑαυτὸν παρέσχετο πρὸς μίμησιν ἐκπαιδεύων τὸ ὑπήκοον. Ἅπερ οὐ πρὸς θωπείαν εἴρηταί μοι· τί γὰρ καὶ λελέξεται, ἀγνοοῦντος ἐκείνου τὰ γραφόμενα; Παραστήσει δὲ ταῦθ´ οὕτως ἔχειν τά τε ἐκ τοῦ θεοῦ δεδωρημένα γε αὐτῷ, τά τε παντοίως συνενεχθέντα, ἅπερ ἡμῖν ὁμολογουμένως ἐς τὸν θεὸν ἀνακτέον.

βʹ.

Περὶ Ἀλαμουνδάρου τοῦ Σαρακηνοῦ, καὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Νααμάνου.

Οὗτος πρὸς τοῖς ἄλλοις ἅπασι διεσπούδακε μηδενὸς τῶν ὑποδίκων τῇ βασιλείᾳ αἷμα παντάπασιν ἐκχέαι. Ἀμέλει τοιγαροῦν οὔτε Ἀλαμούνδαρον τῶν Σκηνητῶν Ἀράβων ἡγούμενον τό τε πολίτευμα αὐτόν τε καταπροδόντα, ὡς πρόσθε μοι δεδιήγηται, ἀνεῖλε· μόνης δὲ νήσου προσετίμησε σὺν γυναικὶ καὶ τῶν παίδων ἐνίοις, καὶ πρὸς τὴν Σικέλων ἐξοικίσαι. Νααμάνην δὲ τὸν τούτου παῖδα, μυρίων κακῶν ἐμπλήσαντα τὸ πολίτευμα, Φοινίκην τε ἑκατέραν Παλαιστίνας τε ληϊσάμενον καὶ ἀνδραποδίσαντα διὰ τῶν ἀμφ´ αὐτὸν βαρβάρων, ὅτε Ἀλαμούνδαρος ἥλω, πάντων αὐτοῦ θάνατον καταψηφισαμένων, ἐν ἐλευθέρᾳ φυλακῇ φρουρεῖ, μηδὲν ἐπέκεινα κακῶν· ἃ καὶ ἐφ´ ἑτέροις ἀναρίθμοις πέπραχεν, ὡς ἕκαστα προσφόρως λελέξεται.

γʹ.

Περὶ τῆς στρατηγίας Ἰωάννου καὶ Φιλιππικοῦ, καὶ ὧν πεπράχασι.

 Πέπομφε μὲν οὖν ὁ Μαυρίκιος στρατηγὸν τῶν ἑῴων ταγμάτων πρῶτα μὲν Ἰωάννην Θρᾷκα γένος, ὅς τινα μὲν πταίσας, τινὰ δὲ καὶ ἀναμαχεσάμενος, οὐδὲν ὅ τι καὶ λόγου ἄξιον πέπραχε· μετ´ αὐτὸν δὲ Φιλιππικὸν κῆδος πρὸς αὐτὸν ἔχοντα, τὴν ἑτέραν γὰρ ταῖν ἀδελφαῖν αὐτοῦ γεγαμήκει. Ὃς καὶ κατὰ τὴν ὑπερορίαν διαβὰς πάντα τε τὰ ἐν ποσὶ ληϊσάμενος, μεγάλων λαφύρων ἐγκρατὴς γέγονεν, εἷλέ τε πολλοὺς τῶν εὐγενῶν τε καὶ εὐπατριδῶν τῆς Νισίβεως καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐντὸς τοῦ Τίγριδος ποταμοῦ. Συνεπλάκη δὲ καὶ Πέρσαις, καὶ μάχης καρτερᾶς γενομένης πολλῶν τε καὶ ἀξιολόγων Περσῶν πεπτωκότων, καὶ ζωγρίας πολλοὺς εἶλε, καί τινα λόχον ἐκδραμόντα ἔν τινι τῶν εὐφυῶν γεωλόφων δυνάμενος ἐξελεῖν, ἐφῆκεν ἀπαθεῖς, ὑποσχομένους πείθειν τὸν σφῶν βασιλέα εἰρήνης πέρι τὴν ταχίστην ἐκπέμπειν. Καὶ ἕτερα δὲ στρατηγῶν κατεπράξατο, τῶν περιττῶν καὶ ἐς τρυφὴν ἀγόντων τὸν στρατὸν ἐλευθερώσας καὶ πρὸς τὸ κόσμιον καὶ εὐπειθὲς αὐτοὺς χαλινώσας. Ἃ τοῖς συγγράψασιν ἢ καὶ συγγράφουσι καταληπτέον, ὡς ἂν ἀκοῆς ἢ δόξης ἔχοιεν ἢ καὶ ἐσχήκασιν· οἷς ὁ λόγος τῇ ἀγνοίᾳ περιολισθαίνων καὶ ἀποχωλεύων, ἢ προσπαθείᾳ θρυπτόμενος ἢ ἀντιπαθείᾳ τυφλώττων, τῶν ἀληθῶν διαμαρτάνει.

δʹ.

Περὶ τῆς στρατηγίας Πρίσκου, καὶ ὧν πέπονθεν ὑπὸ τοῦ στρατοῦ ἐπαναστάντος αὐτῷ.

Μετ´ αὐτὸν δὲ Πρίσκος τὴν στρατηγίδα μέτεισιν ἀρχήν, οὐκ εὐπρόσοδός τις, οὐδὲ ἄτερ τῶν ἀναγκαίων εὐπρόσβατος, τὸ πᾶν δὲ νομίζων καταπράττεσθαι εἰ τὰ πολλὰ καθ´ αὑτὸν εἴη, ὡς ἐντεῦθεν καὶ τῶν στρατευμάτων δέει μᾶλλον ὑπειξόντων πρὸς τὰ κελευόμενα. Ὅτε δ´ οὖν πρὸς τὸ στρατόπεδον ἀφίκετο, ὀφρυάζων καὶ ὑπερβλέπων καὶ πρὸς τὸ κομπωδέστερον ἐξησκημένος, προὐτίθει τινὰ περί τε τῆς τῶν στρατιωτῶν ἐς τοὺς πολέμους καρτερίας, περί τε τῆς ἀκριβοῦς ἐξοπλίσεως καὶ ὧν ἐκ τοῦ δημοσίου κομίσαιντο. Οἳ καὶ πρώην περὶ τούτων πεπυσμένοι ἐς τοὐμφανὲς τὸν θυμὸν ἐξέρρηξαν, ὁμόσε χωρήσαντες ἔνθα ἦν σκηνησάμενος, ληΐζονται μὲν βαρβαρικῶς ὅσα μεγαλοπρεπῶς αὐτῷ διεσκεύαστο καὶ τῶν κειμηλίων τὰ τιμιώτατα, μικροῦ δὲ καὶ αὐτὸν διεχρήσαντο, εἰ μή τινι τῶν παρόχων ἵππων ἐπιβὰς κατὰ τὴν Ἔδεσαν διεσώθη· ἣν καὶ πέμψαντες ἐπολιόρκησαν τὸν Πρίσκον ἐξαιτούμενοι.

εʹ.

Περὶ τῆς Γερμανοῦ εἰς τὴν τῶν ὅλων ἀρχὴν ἀκουσίου κατασχέσεως.

Ὡς δὲ οἱ τῆς πόλεως οὐκ ἐνεδίδοσαν, ἀφέντες μὲν αὐτοῦ Πρίσκον, βίᾳ δὲ καὶ χερσὶ ζωγρήσαντες Γερμανὸν τὸν ἐν Φοινίκῃ Λιβανησίας στρατιωτικῶν ταγμάτων ἡγούμενον, χειροτονοῦσι σφῶν ἡγεμόνα τό γε ἐπ´ αὐτοὺς καὶ αὐτοκράτορα. Τοῦ δὲ ἀντιτείνοντος καὶ τῶν σφοδρότερον ἐγκειμένων, ἔριδός τε ἀμφοῖν οὔσης τοῦ μὲν μὴ βιασθῆναι, τῶν δὲ ἐξεργάσασθαι, καὶ τῶν μὲν ἀποκτανεῖν ἐνδεικνυμένων εἰ μὴ ἑκὼν ἐνδέχοιτο, τοῦ δὲ μάλα δὴ καὶ τοῦτο ἐνδεχομένου, ὡς οὔτε φοβοῖτο οὔτε καταπλήττοιτο, ἐτράποντο ἐπί τινας αἰκιῶν τε καὶ λωβήσεων ἐπιχειρήσεις, ἃς οὐδαμῆ ὑποίσειν αὐτὸν ᾤοντο· οὐ γὰρ ἂν καὶ τῆς φύσεως καὶ τῆς ἡλικίας ἔσεσθαι ἀτεγκτότερον. Καὶ καταρξάμενοί γε καὶ ἀποπειράσαντες αὐτὸν σὺν εὐλαβείᾳ τε καὶ φειδοῖ, τέλος ἄκοντα βιάζονται συνθέσθαι τε καὶ διομόσασθαι ἦ μὴν τὰ πιστὰ φυλάξειν αὐτοῖς. Ἔνθεν οὖν ἄρχειν ἀρχόμενον καὶ κρατεῖν κρατούμενον καὶ εἰλημμένον δεσπόζειν σφῶν κατηνάγκαζον. Τοὺς δέ γε ἄλλους ἅπαντας ταξιάρχους, λοχαγούς τε καὶ χιλιάρχους, καὶ τοὺς ὅσοι ἑκατοστύος ἢ δεκάδος ἦρχον ἐκδιώξαντες, σφίσι χειροτονοῦσιν οὓς ἐβούλοντο, ἀναφανδὸν τὴν βασιλείαν βλασφημοῦντες, καὶ τῶν μὲν βαρβάρων μετριώτερον περὶ τοὺς συντελεῖς τὰ πολλὰ διαγιγνόμενοι, συμμάχων δὲ ἢ πολιτείας δούλων καὶ μάλα γε ἀλλοτρίως· οὐδὲ γὰρ τακτοῖς μέτροις ἢ σταθμοῖς τὰς σιτίσεις ἐκομίζοντο, οὐδὲ μόναις ταῖς ἀπονενεμημέναις ἠρκοῦντο, ἀλλ´ ἦν ἑκάστῳ θεσμὸς ἡ γνώμη καὶ μέτρον νενομισμένον ἡ βούλησις.

 

L'AN DE N. S. 582 MAURICE

CHAPITRE PREMIER.

Mariage de Maurice, et de Constantine.

Dès que Maurice fût en possession de l''autorité souveraine, il commanda qu'on préparât ce qui était nécessaire pour la célébration de son mariage. La cérémonie fut très-magnifique et jamais on ne vit à Constantinople de si superbes festins, ni tant d'autres marques de réjouissance publique. La piété, et la majesté s'y trouvèrent pour servir de gardes, et pour porter de riches présents. La première amena le père, et la mère de Maurice ( ce qui n'était jamais arrivé aux noces d'aucun autre Empereur ) qui attirant sur eux le respect: par leur âge, sanctifiaient l'action par leur présence. Elle y amena aussi les frères qui en firent un des plus considérables ornements par leur bonne mine. La majesté 602 apporta la robe de pourpre rehaussée d'or, et de pierreries, et produisit les premiers de la Cour, en un superbe équipage, qui tenaient des flambeaux allumés en leurs mains, et qui chantaient des chansons. Jamais on ne vit tant de pompe, ni tant de grandeur. Démophile parlant de Rome, remarque que Plutarque a dit avec beaucoup d'élégance, que la vertu et la fortune conspirèrent ensemble, pour contribuer à la gloire de cette ville. Je puis dire que la religion, et le bonheur s'accordèrent en faveur de Maurice, et que la religion contraignit le bonheur de l'accompagner dans toutes ses entreprises. Maurice ne se contentant pas de porter la couronne et la robe impériale, prit un soin particulier de s'en rendre digne, en se remplissant l'esprit et le cœur des vertus d'un Empereur. Il fut l'unique qui fut commander à soi-même, et détruire la domination de la multitude des passions. Il établit dans son âme une sorte d'Aristocratie, et se rendit le plus parfait modèle de vertu, que ses sujets puissent choisir pour imiter. Je n'écris point ceci, à dessein de le flatter, puisqu'il ne fait rien de ce que j'écris. Mais la vérité en sera très-clairement reconnue, tant par la multitude des dons, qu'il a reçus de Dieu, que par la grandeur des entreprises, qu'il a heureusement exécutées.

602 L'AN DE N. S. 584 MAURICE

CHAPITRE II

Clémence de Maurice.

Les excellentes qualités, qui le rendaient recommandable, il était résolu de ne répandre jamais le sang de ses sujets. C'est pour cela qu'au lieu de faire mourir Alamondare Prince des Sarrasins qui l'avait trahi, il se contenta de le reléguer en Sicile, avec sa femme et ses enfants, et qu'au lieu de laisser exécuter à mort Naaman fils d'Alamondare, comme il y était condamné, il le retint seulement dans une prison libre, quoi qu'il eût causé une infinité de maux à l'Empire, et qu'il eût ravagé par les armes des barbares la Phénicie, et les Palestines. Il usa d'une pareille clémence envers plusieurs autres personnes, comme je le remarquerai en son lieu.

L'AN DE N. S. MAURICE

CHAPITRE III.

Exploits de Jean, et de Philippique.

Il donna d'abord le commandement des troupes d'Orient à Jean, qui eut divers succès dans ses entreprises, et ne fit rien de considérable. Il le donna ensuite à Philippique son beau-frère, qui entra sur les terres des ennemis, en emporta un butin inestimable, tua les plus considérables habitants de Nisibe, et des autres villes, qui sont au delà du Tigre, en vint aux mains avec les Perses, en tua un grand nombre, et en fit un grand nombre prison- 603 niers. Il permit à un parti qui avait gagné une hauteur, de s'en retourner, bien qu'il lui fut aisé de le prendre. Mais ceux qui le commandaient, lui promirent de faire en sorte, que leur Roi envoyât une  ambassade, pour traiter la paix. Il établit une discipline très exacte parmi les gens de guerre, ne leur laissant rien de superflu, ni de ce qui peut entretenir la mollesse et la volupté. Mais je laisse toutes ces choses à ceux qui ont écrit, ou qui écrivent encore, soit selon les avis qu'ils reçoivent, ou selon les opinions qu'ils forment, et qui étant aveuglés par la haine, ou par l'amitié, s'éloignent presque toujours de la vérité.

L'AN DE N. S. 588 MAURICE

CHAPITRE IV.

Sédition parmi les Gens de guerre.

Prisque fut choisi par l'Empereur Maurice, pour commander l'armée après Philippique. Il ne se laissait jamais voir, et ne paraissait jamais en public sans nécessité, parce qu'il était persuadé, que les affaires réussissaient plus heureusement quand il serait seul, et que par ce moyen-là, il retiendrait les gens de guerre dans le respect et dans le devoir. La première fois qu'il entra dans le camp, il y entra avec un équipage magnifique, regardant les soldats d'un œil fier, et méprisant, et fit publier un règlement contenant la manière, dont ils seraient armés, la discipline qu'ils seraient tenus d'observer, et la paie qu'ils recevraient. Ils avaient ouï parler de ce règlement-là dès auparavant. Mais 604 quand il fut publié, ils laissèrent éclater leur colère, fondirent sur la tente de leur Général, la pillèrent, et l'auraient tué, s'il n'eût monté promptement sur un des chevaux qu'on lui menait en main, et ne se fût. sauvé à Edesse. Les séditieux envoyèrent investir cette ville-là, et demander qu'on leur mît Prisque entre les mains.

L'AN DE N. S. MAURICE

CHAPITRE V.

Changement de Général et d'Officiers.

Les habitants ayant refusé de le livrer, ils allèrent se saisir de Germain, qui commandait alors les troupes de Phénicie, et entreprirent de le faire non seulement leur Général, mais encore leur Empereur. Il y eut entre lui, et eux une contestation fort opiniâtre. Car il apporta toute la résistance dont il fut capable, et ils usèrent de la dernière violence. Ils le menacèrent de le tuer s'il ne consentait à ce qu'ils désiraient, et il ne fut étonné ni de leurs menaces, ni de la mort même. Enfin ils s'avisèrent de le battre,. et de le tourmenter, dans l'espérance que n'étant ni d'âge, ni de tempérament à résister à la douleur, il leur accorderait ce qu'ils voulaient. Ayant donc commencé à le tourmenter, bien que ce fût avec quelque sorte de retenue, ils l'obligèrent malgré lui à leur jurer une fidélité inviolable. Ayant ensuite déposé les Officiers, les Tribuns, les Centeniers, les Décurions, ils en choisirent d'autres tels qu'il leur plût, et tinrent des discours fort contraires au respect dû à l'Empereur. Ils traitèrent 605 les Provinces avec moins de cruauté, que les barbares n'ont accoutumé de faire. Mais ils n'eurent rien de l'honnêteté, que des alliés ou des soudoyés font paraître. Ils ne se contentaient point des logements qu'on leur marquait, et ne voulaient point recevoir leurs vivres aux poids et aux mesures ordinaires, n'ayant point d'autres poids, ni d'autre mesure que leur caprice.

Ϛ'

Ὡς ὁ βασιλεὺς Φιλιππικὸν πάλιν ἐξαπέστειλεν, ὁ δὲ στρατὸς τοῦτον οὐ παρεδέξατο.

 Ταῦτα διαθήσοντα Φιλιππικὸν βασιλεὺς ἐκπέμπει· ὃν οὐ μόνον οὐκ ἐσεδέξαντο, ἀλλὰ κἂν εἴ τινα ἐκείνῳ προσήκειν ὑπειλήφεσαν, περὶ τῶν ἐσχάτων ἐκινδύνευσεν.

ζʹ.

Περὶ Γρηγορίου τοῦ Θεουπόλεως, καὶ τῆς κατ´ αὐτοῦ γενομένης συκοφαντίας, ὅπως τε ταύτην ψευδῆ διήλεγξεν.

Ἐν τούτοις ὄντων τῶν πραγμάτων, ἐπάνεισι τῆς βασιλίδος Γρηγόριος ὁ Θεουπόλεως ἐπίσκοπος, ἤδη τὸν ἀγῶνα νενικηκὼς ὃν ἱστορήσων ἔρχομαι. Ἀστερίου τὴν ἑῴαν ἀρχὴν διέποντος, ἔριδός τέ τινος συστάσης αὐτῷ τε καὶ Γρηγορίῳ, τὸ πᾶν τῆς πόλεως κεφάλαιον ἐς τὴν Ἀστερίου μοῖραν ἀπεκρίθη, προσέλαβε δὲ καὶ εἴ τι δημῶδες ἦν καὶ τὰς τέχνας τῇ πόλει συνεπλήρου. Ἕκαστοι γὰρ βεβλάφθαι τι ἐνισχυρίζοντο. Λοιπὸν δὲ καὶ ὁ δῆμος ἀφείθη πρὸς τὰς κατ´ αὐτοῦ βλασφημίας. Ἄμφω τοιγαροῦν τὼ δήμω ἐς μίαν συνήτην γνώμην, καὶ κατά τε τὰς λεωφόρους ἀνά τε τὸ θέατρον τὰς κατὰ τοῦ ἱερέως ὕβρεις ἐπεβόων, οὐδὲ τῶν ἀπὸ τῆς σκηνῆς τούτων ἀποσχομένων. Καὶ παύεται μὲν τῆς ἀρχῆς Ἀστέριος, ἐγχειρίζεται δὲ ταύτην Ἰωάννης, πρὸς τοῦ βασιλέως κελευσθεὶς τὴν τῶν κινουμένων ζήτησιν ποιήσασθαι, ἀνὴρ οὐδὲ τὰ σμικρότατα τῶν πραγμάτων, μή τί γε δὴ τὴν τοσαύτην ὑπόθεσιν διοικήσασθαι οἷός τε ὤν.

Θορύβων τοίνυν καὶ ταραχῶν τὴν πόλιν ἐμπλήσας, προγράμμασί τε χρησάμενος εἴ τις κατηγορεῖν τοῦ ἱερέως βούλοιτο, δέχεται γραφὰς κατ´ αὐτοῦ πρός τινος τραπέζης ἀργυρίων προεστηκότος, λεγούσας τῇ τε οἰκείᾳ ἀδελφῇ ἐπιπλακῆναι, ἑτέρῳ ἀνδρὶ συνοικεῖν λαχούσῃ· δέχεται δὲ καὶ παρ´ ἑτέρων τοιούτων περὶ τῆς εὐετηρίας τῆς πόλεως, ὡς αὐτοῦ ταύτῃ πολλάκις λυμηναμένου. Καὶ περὶ μὲν τῆς εὐετηρίας τὰς ἀπολογίας ὑπέδυ, περὶ δὲ τῶν ἄλλων βασιλέα τε καὶ σύνοδον ἐπεκαλέσατο. Περὶ τούτων οὖν ἐμοῦ παρεδρεύοντος καὶ παρόντος γε αὐτῷ κατὰ τὴν βασιλέως γέγονε τὴν ἀπολογίαν ὑφέξων. Καὶ τῶν ἑκασταχοῦ πατριαρχῶν, τῶν μὲν δι´ ἑαυτῶν, τῶν δὲ καὶ δι´ ἑτέρων τῇ ζητήσει παραγενομένων, προσέτι δὲ καὶ τῆς ἱερᾶς γερουσίας καὶ πολλῶν ὁσιωτάτων μητροπολιτῶν, τῆς ὑποθέσεως δοκιμασθείσης, μετὰ πολλοὺς ἀγῶνας κρατεῖ· ὥστε τὸν κατήγορον νεύροις αἰκισθέντα καὶ τὴν πόλιν περιαχθέντα ἐξοστρακισμοῦ προστιμηθῆναι. Ἐντεῦθεν οὖν ἐπάνεισι πρὸς τὸν οἰκεῖον θρόνον, τῶν στρατευμάτων στασιαζόντων καὶ Φιλιππικοῦ ἀμφὶ Βέροιαν καὶ Χαλκίδα τὰς πόλεις ἐνδιατρίβοντος.

ηʹ.

Ὡς πάλιν ὑπὸ σεισμῶν ἡ Θεούπολις ἔπαθεν.

Καὶ τεσσάρων διαγενομένων μηνῶν μετὰ τὴν αὐτοῦ ἄφιξιν, ἔτος ἕβδομον καὶ τριακοστὸν καὶ ἑξακοσιοστὸν χρηματιζούσης Θεουπόλεως, μετὰ ἓν καὶ ἑξηκοστὸν ἔτος τῶν προτέρων σεισμῶν, ἐμοῦ κατὰ τὴν ἕνην καὶ νέαν ἡμέραν τοῦ Ὑπερβερεταίου μηνὸς κόρην παρθένον νυμφεύοντος, καὶ τῆς πόλεως ἑορταζούσης καὶ δημοτελῆ πανήγυριν ἀγούσης περί τε τὴν πομπὴν καὶ τὴν παστάδα, ἀμφὶ τρίτην ἐπιλύχνιον ὥραν, βρασμὸς καὶ κλόνος ἐπελθόντες τὴν πᾶσαν μὲν κατέσεισαν πόλιν· τὰ πολλὰ δὲ καὶ κατήγαγον αὐτῶν τῶν βάθρων ἀναβρασθέντων, ὥστε πάντα τὰ περὶ τὴν ἁγιωτάτην ἐκκλησίαν ἐς ἔδαφος ἐνεχθῆναι, μόνου τοῦ ἡμισφαιρίου περισωθέντος, ἐκ τῶν Δάφνης ξύλων πρὸς Ἐφραιμίου διασκευασθέντος, ἐκ τῶν ἐπὶ Ἰουστίνου σεισμῶν παθόντος· ὅπερ ἐκλίθη ἐκ τῶν ἐφεξῆς κλόνων κατὰ τὸ βόρειον μέρος ὥστε καὶ ἀντερείδοντα ξύλα βαλεῖν, ἃ καὶ πεπτώκασι τῷ σφοδρῷ κλόνῳ ὑπονοστήσαντος τοῦ ἡμισφαιρίου καὶ ὡς ἔκ τινος κανόνος ἐς τὸν ἴδιον ἀποκαταστάντος χῶρον. Πέπτωκε δὲ καὶ τὰ πολλὰ τῆς καλουμένης Ὀστρακίνης, καὶ ὃ πρόσθεν ἔφαμεν Ψηφίον, καὶ σύμπαντα τὰ καλούμενα Βυρσία, καὶ τὰ περὶ τὸν πάνσεπτον σηκὸν τῆς θεοτόκου, μόνης τῆς μέσης στοᾶς παραδόξως σωθείσης. Πεπόνθασι δὲ καὶ σύμπαντες οἱ πύργοι τοῦ πεδίου, τῆς λοιπῆς οἰκοδομίας ἀπαθοῦς μεινάσης τῶν ἐπάλξεων δίχα. Τούτων γὰρ ἔνιοι λίθοι ἐκ τοὔμπαλιν μετεστράφησαν οὐ πεπτωκότες. Πεπόνθασι δὲ καὶ ἕτεροι νεῲ καὶ τῶν δημοσίων βαλανείων ἑκάτερον τὸ πρὸς τὰς ὥρας διῃρημένον. Καὶ πλῆθος δὲ ἀστάθμητον ἥλω, καὶ ὡς εἴκαζον ἔνιοι τῷ ἄρτῳ τεκμαιρόμενοι, ἀμφὶ τὰς ἑξήκοντα χιλιάδας παρανάλωσεν ὁ πόνος οὗτος. Σώζεται οὖν ὁ ἱερεὺς ὑπέρτερον πάσης ἐλπίδος, τοῦ καταγωγίου σύμπαντος πεπτωκότος ἔνθα καὶ αὐτὸς καθῆστο, καὶ μηδενὸς τὸ παράπαν διασωθέντος ἢ μόνων τῶν ἀμφ´ αὐτὸν ἑστώτων· οἳ καὶ φοράδην ἀνελόμενοι διά τινος καλωδίου κατήγαγον ἑτέρου σεισμοῦ τόπον διορύξαντος, καὶ τῶν κινδύνων ὑπεξήγαγον. Καὶ ἕτερον δὲ γέγονε τῇ πόλει σωτήριον, τοῦ φιλανθρώπου θεοῦ φειδοῖ τὴν ἀπειλὴν θήξαντος κλάδῳ τε οἴκτου καὶ ἐλέου τὴν ἁμαρτίαν σωφρονίσαντος. Οὐδεὶς γὰρ ἐμπρησμὸς γέγονε, τοσαύτης φλογὸς τὴν πόλιν περιεχούσης, ἔκ τε τῶν ἐσχαρῶν καὶ τῶν δημοσίων καὶ ἰδιωτικῶν λύχνων ὀπτανείων τε πνιγέων τε αὖ καὶ βαλανείων καὶ ἑτέρων ἀναρίθμων. Ἐλήφθησαν δὲ καὶ τῶν ἀξιολόγων πλεῖστοι, μεθ´ ὧν καὶ Ἀστέριος ἔργον τῶν σεισμῶν γέγονε. Καὶ τὸ μὲν πάθος τῆς πόλεως χρήμασιν ὁ βασιλεὺς παρεμυθήσατο.

θʹ.

Ὡς οἱ Βάρβαροι θαρρήσαντες τῇ τοῦ στρατοῦ κατὰ τοῦ βασιλέως ἀποστάσει τούτοις προσβαλόντες ὑπὸ Γερμανοῦ ἡττήθησαν.

Τὰ δὲ τοῦ στρατοῦ παραπλησίως εἶχεν, ὥστε καὶ τοὺς βαρβάρους ἐπιστρατεῦσαι, πειθομένους μηδένα σφᾶς κωλύσειν τὰ βαρβάρων πράττοντας. Ὑπαντιάζει δὲ τούτοις ὁ Γερμανὸς σὺν τοῖς ἀμφ´ αὐτόν, καὶ οὕτω κατὰ κράτος νικήσας διέφθειρεν ὥστε μηδὲ ἀγγελιώτην τῆς συμφορᾶς Πέρσαις ὑπολειφθῆναι.

ιʹ.

Περὶ τῆς τοῦ βασιλέως εἰς τοὺς ἀποστάτας φιλανθρωπίας.

Ἀμείβεται μὲν οὖν βασιλεὺς τὸν στρατὸν χρήμασιν, ἀναγαγὼν δὲ Γερμανὸν καὶ ἑτέρους ἐς κριτήριον καλεῖ. Καὶ πάντες μὲν θανάτου κατεψηφίσθησαν· οὐ μὴν εἴασεν ἄχαρί τι παθεῖν, ἀλλὰ καὶ γερῶν ἠξίωσεν.

Τούτων ὧδε χωρούντων, οἱ Ἄβαρεις δὶς μέχρι τοῦ καλουμένου μακροῦ τείχους ἐλάσαντες, Σιγγηδόνα Ἀγχίαλόν τε καὶ τὴν Ἑλλάδα πᾶσαν καὶ ἑτέρας πόλεις τε καὶ φρούρια ἐξεπολιόρκησαν καὶ ἠνδραποδίσαντο, ἀπολλύντες ἅπαντα καὶ πυρπολοῦντες, τῶν πολλῶν στρατευμάτων κατὰ τὴν ἑῴαν ἐνδιατριβόντων.

Πέμπει δέ γε βασιλεὺς Ἀνδρέαν, τῶν βασιλικῶν ὑπασπιστῶν πρῶτον γενόμενον, πείσοντα τὸν στρατὸν τοὺς προτέρους λοχαγούς τε καὶ λοιποὺς ἐσδέξασθαι.

 

L'AN DE N. S. 588 MAURICE

CHAPITRE VI.

Haine des gens de guerre contre Philippique.

L'Empereur envoya Philippique pour apaiser la sédition, mais les soldats bien loin de le recevoir, mirent en grand danger ceux qu'ils soupçonnèrent de favoriser son parti.

L'AN DE N. S. 588 MAURICE

CHAPITRE VII.

Fausse accusation intentée contre Grégoire Evêque d'Antioche.

Pendant que les affaires de l'armée étaient en cet état, Grégoire Evêque d'Antioche, partit de Constantinople pour retourner à son Eglise, après avoir remporté une victoire, dont je crois devoir parler en cet endroit. Une contestation s'étant émue entre Astère général des troupes d'Orient, et Grégoire, les premiers de la ville, et les derniers, comme sont les artisans, prirent le parti du général, et prétendirent avoir été offensés par l'Evêque. La licence monta même jusques à cet excès, qu'on 606 tint de lui publiquement des discours injurieux, et que les bateleurs en firent de sanglantes railleries. Astère fut déposé durant la plus grande chaleur de ce différent, et Jean fut établi en sa place, et reçut ordre d'informer contre les auteurs de la sédition. C'était un homme qui n'était pas capable de la moindre affaire, bien loin d'être capable d'en terminer une aussi importante que celle-là.

Au lieu de rendre la paix à la ville, il en augmenta le trouble, par l'indiscrétion avec laquelle il fit publier une permission, qu'il donnait indifféremment à toutes sortes de personnes d'intenter des accusations contre Grégoire. Cette permission n'eut pas plutôt été publiée, qu'un banquier présenta une Requête à Jean, par laquelle il exposait que Grégoire avait eu un commerce infâme avec sa sœur, bien qu'elle fût mariée. D'autres personnes semblables présentèrent d'autres Requêtes, par lesquelles ils accusaient cet Evêque d'avoir troublé la tranquillité publique. Il déclara qu'il était prêt de se justifier de ce qu'on l'accusait d'avoir excité des troubles. Mais pour les autres crimes, il appela à l'Empereur, et au Concile. Comme il se servait de mes conseils, il souhaita que je l'accompagnasse au voyage qu'il fit pour ce sujet à Constantinople. L'affaire fut examinée en présence des Patriarches, ou de ceux qu'ils avaient envoyés pour tenir leur place, de plusieurs Sénateurs, de plusieurs Evêques des villes Métropolitaines, et après un long examen, Grégoire gagna sa cause, de sorte que son accusateur fut battu à coups de nerfs, promené par toute la ville, et envoyé en 607 exil. Ainsi Grégoire retourna à Antioche dans le temps que les gens de guerre excitèrent la sédition, dont je viens de parler, et que Philippique était aux environs de Berée, et de Calcide.

L'AN DE N. S. 588 MAURICE

CHAPITRE VIII.

Tremblement de terre à Antioche.

Quatre mois après qu'il fut de retour, en la six cent trente septième année de la ville d'Antioche, soixante et un an depuis le dernier tremblement de terre dont elle avait été ébranlée, le dernier jour du mois Hyperberetée, dans le temps que j'épousais une jeune fille, et que toute la ville avait interrompu ses occupations ordinaires, pour faire des réjouissances publiques, à la troisième heure de la nuit, un tremblement de terre accompagné d'un bruit horrible, ébranla toute la ville, renversa quantité de maisons, et ruina plusieurs parties de l'Eglise, de sorte qu'il n'y resta d'entier que le dôme qu'Ephrem avait fait rebâtir avec des arbres tirés du bois de Daphné, à cause qu'il avait été endommagé au temps de Justin. Ce dôme avait depuis été tellement ébranlé par d'autres tremblements, qu'il penchait du côté de Septentrion, et qu'on avait été obligé de l'étayer. Mais depuis encore il avait été redressé par un autre tremblement, et remis en sa place. Le tremblement que je décris maintenant, ruina aussi une grande partie du quartier qu'on appelle Ostracine, le Psephion dont j'ai parlé ci-devant , tous les endroits qui sont compris 608 sous ce qu'on nomme Brysie, et tous les bâtiments qui étaient autour de l'Eglise de la Vierge, dont il n'y eut que la galerie du milieu, qui fut conservée par un bonheur extraordinaire. Toutes les tours de la campagne furent endommagées. Le reste des bâtiments demeura entier, excepté les créneaux qui furent aussi abattus. Il y eut quelques pierres qui furent mises hors de leur place, sans être jetées à terre. Plusieurs Eglises, et le bain qui est divisé en divers appartements, selon chaque saison de l'année, se sentirent de ce fâcheux accident. Un nombre presqu'innombrable de personnes en furent écrasées, et quelques-uns qui en jugent par la quantité des vivres, que l'on consume en un an, assurent qu'il y en eut soixante mille. L'Évêque fut sauvé, contre toute sorte d'espérance, au milieu des ruines de sa maison, et il n'y eut que ceux qui étaient debout autour de lui, qui eurent part à ce bonheur. Ils le portèrent sur leurs épaules, le descendirent le long d'une corde, et le mirent hors de danger. La ville eut cet avantage, dans une si déplorable disgrâce, par un effet de la douceur, avec laquelle Dieu tempérait la rigueur de sa Justice, qu'il n'y eut aucun incendie, bien qu'il y eût du feu dans les cheminées, dans les fours, dans les forges, et dans les bains. Quelques personnes de qualité furent enveloppées dans ce malheur, et entre autres Astère. L'Empereur eut la générosité d'accorder des sommes fort considérables pour le soulagement des habitants.  

609 L'AN DE N. S. MAURICE

CHAPITRE IX.

Défaite des Perses.

Comme les soldats demeuraient obstinés dans leur révolte, les Perses crurent que s'ils les attaquaient, il leur serait aisé de les défaire : Mais Germain alla au devant d'eux, à la tête de ses troupes, et en fit un si épouvantable carnage, qu'il ne resta personne pour aller porter en leur pays la nouvelle de leur défaite.

L'AN DE N. S. 589 MAURICE

CHAPITRE X.

Clémence de l'Empereur.

L'Empereur récompensa les soldats. Mais ayant envoyé quérir Germain, et quelques autres, il leur donna des Juges. Après qu'ils eurent été condamnés au dernier supplice, bien, loin de permettre qu'ils fussent exécutés, il leur fit des honneurs, et leur donna des récompenses.

Les Avares ayant fait cependant deux irruptions jusques à la longue muraille, pris Singidon, Anchiale, l'Achaïe, et quantité de villes, et de forts, et ayant tout mis à feu et à fang, sans trouver de résistance, parce que la plus grande partie des troupes Romaines étaient en Orient.

Maurice envoya vers les gens de guerre, André Capitaine de ses Gardes, pour leur persuader de se soumettre à la conduite des chefs qu'ils avaient déposés.

ιαʹ.

 Ὡς Γρηγόριος ὁ Θεουπόλεως εἰς διαλλαγὰς ἐξαπεστάλη τοῦ στρατοῦ.

Ὧν μηδὲ μέχρις ὤτων ὑπομεινάντων τὸ κέλευσμα, ἐς Γρηγόριον τὸ πρᾶγμα μετασκευάζεται, οὐ μόνον ὅτι τὰ μέγιστα ἐξεργάσασθαι οἷός τε καθεστήκει, ἀλλ´ ὅτι καὶ πολλὴν ὦφλε τιμὴν αὐτῷ τὸ στράτευμα, τῶν μὲν χρήμασι δεξιωθέντων πρὸς αὐτοῦ, τῶν δὲ καὶ ἐσθῆσι βρωτοῖς τε καὶ ἑτέροις, ὅτε στρατολογηθέντες ἐκ καταλόγου δι´ αὐτοῦ παρῄεσαν. Ἀγείρει τοίνυν τοὺς ἐς πρῶτα τοῦ στρατοῦ τελοῦντας, ἀγγελιαφόρους ἑκασταχοῦ πέμψας, ἐν Λιτάρβοις τῷ χωρίῳ, διεστῶτι Θεουπόλεως ἀμφὶ τοὺς τριακοσίους σταδίους. Παρ´ οὓς αὐτὸς γενόμενος, καὶ ταῦτα κλινοπετὴς ὑπάρχων, ἔλεξε τοιάδε·

ιβʹ.

Δημηγορία Γρηγορίου πρὸς τὸν στρατόν.

„Ἐγὼ μέν, ὦ ἄνδρες Ῥωμαῖοι τὴν προσηγορίαν καὶ τὰ πράγματα, ᾤμην ἐκ παλαιοῦ τὴν ὑμῶν παρ´ ἡμᾶς ἄφιξιν ἔσεσθαι, κοινωσομένων τὰ παρόντα, βουλήν τε ληψομένων ἣν ἡ πρὸς ὑμᾶς εὔνοια κατεπαγγέλλεται, τοῖς προλαβοῦσιν οὐκ ἐνδοιαστῶς βεβαιωθεῖσα, ὅτε τὸν νηίτην ὑμῶν κλόνον καὶ τὸν ἐντεῦθεν σάλον τοῖς ἐπιτηδείοις ἐδεξιούμην. Ἀλλ´ ἐπεὶ μέχρι τοῦδε παρῶπται, ἴσως ἄνωθεν οὐκ ἐνδοσίμου γενομένου ἵνα Πέρσαι μὲν τὴν Ῥωμαίων τέλεον ἀνδρείαν ἐκμάθοιεν πρὸς ἀνδρῶν ἀστρατηγήτων ἐκπολεμηθέντες, ἡ δέ γε ὑμῶν ἀκραιφνὴς εὔνοια διὰ πάντων βεβαιωθείη τῷ καιρῷ βασανισθεῖσα καὶ τοῖς ἔργοις μαρτυρηθεῖσα—δεδείχατε γὰρ ὡς εἰ καὶ πρὸς τοὺς στρατηγήσαντας ὑμῶν τὴν λύπην ἐκληρώσασθε, οὐδὲν ὑμῖν τοῦ πολιτεύματος προὐργιαίτερον—, φέρε νῦν περὶ τῶν πρακτέων σκοπήσωμεν.

Βασιλεὺς ὑμᾶς προσκαλεῖται, πάντων τῶν ἡγησαμένων ἀμνηστίαν κατεπαγγελλόμενος, τὴν ἐς τὴν πολιτείαν ὑμῶν εὔνοιαν καὶ τὴν παρὰ τὸν πόλεμον ἀνδρείαν ἐς ἱκετηρίαν καὶ θαλλοὺς δεξάμενος, ταῦτα δοὺς ὑμῖν τῆς ἀφέσεως ἐνέχυρα πάντων ἀσφαλέστατα· καί φησιν ὡς εἰ ὁ θεὸς τῇ εὐνοίᾳ τὸ πλέον δέδωκε, καὶ τῶν ἁμαρτάδων ἐξωσθεισῶν ἡ ἀνδρεία διεφάνη, σαφὴς ἔλεγχος τῆς συγχωρήσεως γενομένη, πῶς οὐχ ἕψομαι τῇ θείᾳ κρίσει, εἴπερ καρδία βασιλέως ἐν χειρὶ θεοῦ καὶ οὗ ἂν θέλῃ κλίνει αὐτήν.

Ὑπείξατέ μοι οὖν, ὦ Ῥωμαῖοι, τάχιστα, καὶ μὴ καταπροδῶμεν τὸν παρόντα καιρόν, μηδὲ παρολισθήσῃ διαμαρτών. Μισεῖ γὰρ κρατεῖσθαι διαδραμών, καὶ ὥσπερ ἀγανακτῶν ὅτι γε παρώφθη, δὶς ληπτὸς εἶναι καθάπαξ οὐκ ἀνέχεται. Κληρονομήσατε οὖν τοὺς πατέρας τῆς εὐηκοΐας ὥσπερ τῆς ἀνδρείας ἐκληρονομήσατε, ἵνα διὰ πάντων Ῥωμαῖοι δειχθῆτε, καὶ μηδεὶς ὑμῶν ἅψηται μῶμος ἢ νενοθευμένους ὑμᾶς παῖδας δείξῃ. Ὑπὸ τοῖς ὑπάτοις καὶ βασιλεῦσι ταττόμενοι οἱ ὑμᾶς φύσαντες πειθοῖ καὶ ἀνδρείᾳ τὸ οἰκούμενον ἅπαν προσεκτήσαντο. Μάλλιος Τουρκουᾶτος τὸν παῖδα στεφανώσας ἀνεῖλεν, ἀνδρισάμενον μέν, ἀπειθήσαντα δέ. Τῶν γὰρ ἀγόντων εὐβουλία καὶ τῶν ἀγομένων εὐπείθεια μεγάλα πεφύκασιν ἀγαθὰ κατεργάζεσθαι. Θάτερον δὲ τοῦ ἑτέρου χηρεῦον χωλεύει καὶ περιτρέπεται καὶ σφάλλεται πάντως, τῆς ἀρίστης ξυνωρίδος διαλυομένης.

Μὴ οὖν μέλλετε, πείσθητε δέ μοι, ἱερωσύνης βασιλείᾳ καὶ στρατῷ μεσιτευούσης· καὶ δείξατε ὡς οὐ τυραννὶς τὰ ὑμέτερα, ἀλλὰ δικαία πρὸς μικρὸν ἀγανάκτησις κατὰ τῶν ἀδικησάντων ὑμᾶς στρατηγῶν. Εἰ γὰρ μὴ τὴν ταχίστην προσδράμοιτε, ἐγὼ μὲν ἐξοσιώσομαι καὶ τὴν ἐς τὴν πολιτείαν εὔνοιαν, καὶ τὴν ἐς ὑμᾶς φιλίαν, ὑμεῖς δὲ σκοπεῖτε ποῖα τῶν τυράννων τὰ τέλη. Ποῖ γὰρ καὶ περανεῖτε τὰ παρόντα; Ἀθρόους εἶναι τῶν ἀδυνάτων· πόθεν γὰρ ἡ τῶν ὡραίων συγκομιδή, ἢ ὧν ἐς ἀντίληψιν ἡ θάλασσα τῇ ἠπείρῳ δίδωσιν, εἰ μή γε πολεμοῦντες Χριστιανοὺς καὶ πολεμούμενοι, τὰ πάντων αἴσχιστα δράσοιτε καὶ πείσοισθε; Καὶ ποῖ τὸ τέλος σποράδες γενόμενοι βιοτεύσοιτε; Αὐτόθεν παρὰ πόδας ἡ δίκη, συγγνώμην τοῦ λοιποῦ νέμειν οὐκ ἀνεχομένη. Δόντες οὖν δεξιὰς καὶ ἑαυτοῖς καὶ τῷ πολιτεύματι τὸ συνοῖσον σκοπήσωμεν, ὅταν καὶ τὰς ἡμέρας τοῦ σωτηρίου πάθους καὶ τῆς παναγίας ἀναστάσεως Χριστοῦ τοῦ θεοῦ συνεπιλαμβανομένας ἔχωμεν.“

ιγʹ.

Ὅτι μετὰ τὸ δημηγορῆσαι Γρηγόριον, μετέθεντο ταῖς γνώμαις οἱ στρατιῶται, καὶ πάλιν δέχονται Φιλιππικὸν στρατηγόν.

Τοσαῦτα εἰπὼν καὶ πλεῖστά γε ἐπιδακρύσας, ὥσπερ ἐκ θείας τινὸς ῥοπῆς ἁπάντων τὰς γνώμας ἐν ἀκαρεῖ μετατέθεικεν· οἵπερ ἐξῄτησαν ὑπεξελθεῖν τοῦ συλλόγου καὶ καθ´ αὑτοὺς περὶ τῶν πρακτέων βουλεύσασθαι. Ἧκον τοίνυν οὐ μετὰ πολὺ σφᾶς αὐτοὺς τῷ ἱερεῖ ἐγχειρίσαντες. Καὶ δῆτα Φιλιππικὸν αὐτοῖς ἐξονομάσαντος ἵν´ αὐτοὶ στρατηγὸν σφίσιν ἐξαιτήσωσι, ὅρκοις δεινοῖς ἔφασκον περὶ τούτου διομόσασθαι καὶ τὸ σύμπαν στράτευμα. Ὁ δέ, μηδὲ πρὸς τοῦτο μελλήσας ἢ ὅλως ἐλινύσας, ἱερεὺς ἔφη κατὰ συγχώρησιν εἶναι ἐξουσίαν τε ἔχειν λύειν καὶ δεσμεῖν ἐπὶ γῆς τε καὶ οὐρανοῦ, καὶ τῆς θείας ἀπεμνημόνευε φωνῆς. Ἐνδόντων δὲ καὶ πρὸς τοῦτο, τὸν θεὸν λιταῖς καὶ προσευχαῖς ἐξωσιοῦτο· καὶ τοῦ ἀχράντου αὐτοῖς μεταδοὺς σώματος—ἦν γὰρ ἡ πάνσεπτος ἡμέρα δευτέρα ἡ τῷ ἁγίῳ ἐγγίζουσα πάθει—, πάντας δειπνίσας ἀμφὶ τοὺς δισχιλίους, στιβάδων ἐπὶ τῆς πόας σχεδιασθεισῶν, ὑπέστρεφε κατὰ τὴν ἑξῆς. Ἔδοξε δὲ αὐτοὺς συλλεγῆναι ᾗ βούλοιντο. Μεταπέμπεται τοιγαροῦν Φιλιππικόν, ἐν Ταρσοῖς τῶν Κιλίκων διάγοντα ἐπειγόμενόν τε κατὰ τὴν βασιλέως, ἀναγαγὼν τῇ βασιλείᾳ περὶ τούτων στείλας τε καὶ τὰς παρὰ τοῦ στρατοῦ περὶ Φιλιππικοῦ δεήσεις. Ὑπαντῶσι τοίνυν τῷ Φιλιππικῷ κατὰ τὴν Θεουπολιτῶν γενομένῳ, καὶ τοὺς ἠξιωμένους τῆς θείας παλιγγενεσίας εἰς ἱκετείαν προσλαβόμενοι προσπίπτουσιν αὐτῷ· καὶ δεξιὰς ἀμνηστίας λαβόντες σὺν αὐτῷ τὰς ἐπιστρατεύσεις ποιοῦνται. Οὕτω μὲν δὴ προκεχωρήκει ταῦτα.

ιδʹ.

Περὶ τῆς ἁλώσεως Μαρτυροπόλεως.

 Σίττας δέ τις τῶν ἐν Μαρτυροπόλει δεκαδάρχων, πρός τινα τῶν αὐτόθι στρατιωτικῶν ἀρχόντων λυπηθεὶς καταπροδίδωσι τὴν πόλιν, τὴν ἀπόλειψιν τῶν ἐγκαθημένων αὐτὴν στρατιωτῶν ἐπιτηρήσας· καὶ λόχον Περσικὸν ὡς Ῥωμαῖον εἰσαγαγὼν τὴν πόλιν κατέσχεν ἐπικαιροτάτην Ῥωμαίοις καθεστῶσαν, τὰ μὲν πολλὰ τῶν γυναίων τῶν σφριγώντων εἴσω κρατήσας, ἅπαντας δὲ τοὺς ἄλλους χωρὶς ἐνίων οἰκετῶν ἐξελάσας. Εὐθέως μὲν οὖν ὁ Φιλιππικὸς αὐτοῦ τὴν ἔλασιν ἐποιεῖτο, καὶ περικαθίσας τὴν πόλιν ἐπολιόρκει, οὐδὲν τῶν ἐς πολιορκίαν ἐπιτηδείων ἔχων· ὅμως δ´ οὖν ἐκ τῶν παρόντων αὐτῷ διεμάχετο, καί τινας διώρυχας ἐργασάμενος ῥίπτει τῶν πύργων ἕνα. Οὐ μὴν τὴν πόλιν ἐξίσχυσε παραστήσασθαι, τῶν Περσῶν διανυκτερευσάντων καὶ τὸ πεπτωκὸς κατασφαλισαμένων.

Ὡς δὲ συχνὰ προσβαλόντες οἱ Ῥωμαῖοι τῷ τείχει ἀπεκρούοντο — ἐπίσκοπα γὰρ ἐξ ὑπερδεξίων ἐφέρετο κατ´ αὐτῶν τὰ βέλη, καὶ πλέον ἐβλάπτοντο ἢ τοὺς ἔνδον ἐλύπουν —, λύουσι τὴν πολιορκίαν· καὶ σμικρὸν διαστάντες στρατοπεδεύονται, μόνον τὸ μὴ καὶ ἑτέρους προστεθῆναι Πέρσας ἐπιτηροῦντες. Κελεύμασι δὲ Μαυρικίου, καὶ Γρηγόριος ἀφικνεῖται πρὸς τὸ στρατόπεδον καὶ πείθει πρὸς τὴν πολιορκίαν ἐπανελθεῖν. Οὐ μήν τι πλέον ἐξεργάσασθαι οἷοί τε γεγόνασι, μηδενὸς τῶν ἑλεπόλεων μηχανῶν ὄντος. Ὅθεν διαλύεται μὲν ὁ στρατὸς διαχειμάσων, ἐς δὲ τὰ σύνεγγυς φρούρια συχναὶ φρουραὶ καταλιμπάνονται, ἵνα μὴ λαθόντες Πέρσαι τῇ πόλει ἐπεισέλθωσι. Καὶ κατὰ τὸ ἑξῆς δὲ θέρος ἀθροισθέντος τοῦ στρατεύματος καὶ Περσῶν ἐπιστρατευσάντων, γίγνεται μὲν ἀμφὶ Μαρτυρόπολιν μάχη καρτερά. Καὶ τὸ πλέον ἐσχηκότος Φιλιππικοῦ καὶ πολλῶν Περσῶν πεπτωκότων, ἑνὸς ἥρωος ἡσσηθέντος, ἱκανὴ πληθὺς Περσῶν ἐκπέπτωκεν ἐν Μαρτυροπόλει, ὃ καὶ μάλιστα διεσπουδάσθη αὐτοῖς. Ἐντεῦθεν πολιορκεῖν μὲν οἱ Ῥωμαῖοι τὴν πόλιν ἀπέγνωσαν—μηδὲ γὰρ δυνάμει ταύτην οἶόν τε παραστήσασθαι—, ἑτέραν δὲ ἀντανιστῶσι πόλιν ἀπὸ σταδίων ἑπτὰ ἐπὶ τὰ ὄρεια καὶ ἐρυμνότερα μέρη, ὡς ἂν ἐπιτεχνήσεις τινὰς καὶ ἀντεπιχειρήσεις ποιοῖντο. Καὶ ταῦτα μὲν θερίζοντες ἔπραττον, τῷ δὲ χειμῶνι διελύοντο.

ιεʹ.

Περὶ τῆς στρατηγίας Κομεντιόλου, καὶ ἁλώσεως τοῦ Ὄκβας.

 Καὶ πέμπεται τῆς ἡγεμονίας διάδοχος Κομεντίολος, Θρᾷξ γένος· ὃς κράτιστα Πέρσαις συνεπλάκη, καὶ μικροῦ τὸν βίον κατέστρεψε σὺν καὶ τῷ ἵππῳ καταρραγείς, εἰ μή τις τῶν δορυφόρων ἔν τινι τῶν παρόχων ἵππων ἐπιβιβάσας τῆς μάχης ὑπεξήγαγεν. Φεύγουσι δ´ οὖν οἱ περισωθέντες προτροπάδην, πάντας τοὺς σφετέρους ἡγεμόνας ἀποβαλόντες, καὶ κατὰ τὴν Νίσιβιν διασώζονται. Καὶ τὴν πρὸς τὸν σφῶν βασιλέα δεδιότες ἐπάνοδον— θάνατον γὰρ αὐτοῖς ἠπειλήκει, εἰ μὴ τοὺς ἡγεμόνας διασώσωσιν—, αὐτοῦ τὴν κατὰ Ὁρμίσδου τυραννίδα μελετῶσι, ἤδη καὶ Βαράμου στρατηγοῦ Περσῶν τοῦτο βουλεύοντος σὺν τοῖς ἀμφ´ αὐτόν, ἐκ τῆς τῶν Τούρκων συμπλοκῆς ἐπανιόντος. Ἐν τούτῳ δὲ Κομεντίολος τὴν Μαρτυρόπολιν περικαθήμενος τοὺς μὲν πολλοὺς αὐτοῦ καταλείπει, αὐτὸς δὲ σὺν καί τισιν ἀριστίνδην ἐκλεγεῖσιν ἐκτρέχει κατὰ τὸ Ὄκβας ὀχυρώτατον φρούριον, ἀντικρὺ Μαρτυροπόλεως ἐς τὴν ἀντιπέρας ὄχθην διακείμενον ἐπί τινος σκοπέλου ἀποτόμου, ὅθεν καὶ ἄποπτος ἡ πᾶσα καθειστήκει πόλις· καὶ πολιορκήσας πείρας τε οὐδὲν ἀνιεὶς καὶ τοῦ τείχους τινὰ διὰ καταπελτῶν ῥίψας, ὑπερκαταβὰς αἱρεῖ κατὰ κράτος τὸ φρούριον. Ὅθεν λοιπὸν καὶ ἐν ἀπογνώσει Πέρσαις τὰ Μαρτυροπόλεως καθειστήκει.
 

610 L'AN DE N. S. 589 MAURICE

CHAPITRE XI.

Députation de Grégoire Évêque d'Antioche vers l'armée.

André n'ayant pu seulement obtenir d'être écouté, on eut recours à Grégoire Évêque d'Antioche, non seulement à cause de la rare suffisance, qu'il avait pour traiter les affaires les plus importantes, mais aussi à cause de l'autorité qu'il avait acquise par ses bienfaits sur les gens de guerre. Il avait en effet donné de l'argent aux uns, des habits. et des vivres aux autres, lorsqu'ils avaient été enrôlés, et qu'ils avaient passé sur ses terres. Ayant donc envoyé avertir les principaux de se trouver à Litarbe, lieu distant d'environ trois cents stades d'Antioche, il s'y rendit, et quand il y fut arrivé, il leur fit de son lit, d'où son indisposition ne lui permettait pas de se lever, le discours qui suit.

L'AN DE N. S. 589 MAURICE

CHAPITRE XII.

Discours de Grégoire Evêque d'Antioche.

Romains autant d'effet que de nom, j'avais cru que vous viendriez me trouver pour me communiquer l'état présent de vos affaires, et pour prendre avec moi une résolution conforme à l'affection que j'ai pour vous, et dont je vous ai donné des assurances, dès le temps, auquel j'apaise vos divisions, et je prévins les mauvaises suites qu'elles pouvaient avoir, en vous envoyant des vivres, Mais peut-être 611 que la Providence divine ne l'a pas permis, tant pour faire éclater davantage la vertu Romaine dans la défaite des Perses, que pour faire reconnaître l'ardeur du zèle dont vous brûlez pour le service de l'Empire. Vous avez bien montré que la colère ou la haine que vous avez conçues contre vos généraux, n'empêchent pas que vous ne préfériez le bien de l'Etat, à toute autre considération. Voyons donc maintenant ce qu'il y a à faire.

L'Empereur vous offre d'oublier le passé, et regarde le zèle, et le courage que vous avez signalés dans le combat, comme des marques certaines d'un regret sincère de votre faute. II vous assure de l'amnistie, et des effets de sa clémence, en disant, que si Dieu a accordé la victoire à l'affection que vous avez eue pour le bien de l'Empire, il ne saurait ne pas suivre son jugement : le cœur du Roi est dans la main de Dieu, et il le tourne comme il lui plaît.

Suivez donc mon avis, et ne laissez pas échapper l'occasion qui se présente. Elle ne revient plus quand elle est une fois partie, comme si elle avait dessein de se venger par ce moyen du mépris qu'on a fait d'elle. Imitez l'obéissance de vos ancêtres, aussi bien que leur valeur, afin qu'on ne vous puisse accuser d'avoir dégénéré d'aucune de leurs vertus. C'a été par cette obéissance, et par cette valeur qu'ils ont réduit l'Univers sous la puissance des Consuls, et des Empereurs. Manlius Torquatus couronna la valeur de son fils, et punit sa désobéissance. Car pour achever heureusement les grandes entreprises, il faut que la conduite des chefs soit suivie de 612 la soumission des soldats. Sans cet heureux assemblage, on ne saurait jamais rien exécuter d'extraordinaire. Croyez moi donc sans différer, et suivez les avis d'un Évêque, qui est plus propre que personne à ménager la réconciliation de l'Empereur, et de l'armée.

Faites voir par la promptitude avec laquelle vous déférerez à mes avis, que vous n'avez point agi par un esprit de révolte, mais par un juste ressentiment des mauvais traitements que vous aviez reçus. Je proteste que si vous ne revenez continent, j'aurai satisfait à l'inclination que j'ai pour vous, et à l'affection qui m'attache aux intérêts de l'Empire. Considérez, je vous prie, où se terminent d'ordinaire les entreprises des rebelles et des usurpateurs injustes de la domination légitime. Comment sortirez-vous de l'embarras où vous vous êtes engagées Il est impossible que vous demeuriez unis. Vous ne sauriez avoir de vivres, ni jouir des autres commodités que la mer procuré à la terre, sans prendre les armes contre les Chrétiens,  et sans vous porter à des excès fort horribles. Mais quelles en seraient les suites? Que si vous vous dispersez, la Justice de Dieu vous poursuivra en tous les lieux. Accordons-nous donc, et considérons ce qui est plus avantageux et pour l'Etat, et. pour nous, et que la circonstance de ce temps consacré à la mémoire de la passion, et de la résurrection du » Sauveur, serve à notre réconciliation.

 613 L'AN DE N. S. 589 MAURICE

CHAPITRE XIII.

Effet du discours de Grégoire.

Après que Grégoire Évêque d'Antioche eut prononcé ce discours, il versa une grande abondance de larmes, et à l'heure même les soldats changèrent de sentiment, comme si Dieu les eût touchés, et lui demandèrent permission de se retirer, pour résoudre ce qu'ils auraient à faire. Ils retournèrent incontinent après, et se rendirent entièrement à son avis. Il leur proposa de demander Philippique pour Général. Mais ils répondirent qu'ils s'étaient obligés par un serment solennel à ne le reconnaître jamais. Alors Grégoire, sans perdre de temps, leur dit, que par la grâce de Dieu, il était Évêque, et qu'il avait reçu la puissance de lier, et de délier dans le Ciel, et sur la terre, et leur rapporta les paroles, par lesquelles le Sauveur conféra autrefois à ses Apôtres ce divin pouvoir. Les gens de guerre, ayant consenti de se servir de la dispense, qu'il aurait agréable de leur accorder à cet égard, il se mit en prières. Il leur distribua ensuite le Corps du Sauveur, parce que c'était le second jour de la semaine, en laquelle on célèbre la mémoire de la passion, donna à souper à deux mille, et le jour suivant, s'en retourna. Avant que de partir, il demeura d'accord avec les gens de guerre, qu'ils s'assembleraient, où ils trouveraient à propos. Grégoire manda Philippique, qui était alors à Tarse ville de Cilicie, et qui était prêt d'en partir, pour 614 aller à Constantinople, envoya à l'Empereur une relation, de ce qu'il avait fait dans son voyage, et la demande que les gens de guerre lui faisaient de leur donner Philippique pour Général. Ce Philippique étant donc venu à Antioche, les soldats marchèrent au devant de lui, et ayant pris avec eux ceux, qui avaient reçu nouvellement le baptême, afin qu'ils intercédaient pour eux, ils se jetèrent à ses genoux, et le supplièrent de leur pardonner. Il leur présenta la main, pour gage de la sincérité, avec laquelle il leur pardonnait leur faute, et les mena contre l'ennemi.

L'AN DE N. S. 589 MAURICE

CHAPITRE XIV.

Siège de la ville de Martyropole.

Cependant Sittas Chef de brigade, dans la garnison de Martyropole, prit le temps auquel les Soldats étaient dehors, pour y faire entrer les Perses, en haine de ce que quelques Officiers l'avaient maltraité. Il retint la plus grande partie des jeunes femmes dans la ville, et un petit nombre d'esclaves, et mit dehors tout le reste. Philippique y courut à l'heure-même, et mit le siège devant la ville, bien qu'il n'eût rien de ce qui lui était nécessaire, pour le continuer avec succès. Il ne laissa pas de faire une mine, et d'abattre une tour.

Mais les Perses ayant travaillé toute la nuit, pour la relever, les Romains firent plusieurs attaques, où sans incommoder les assiégés, ils furent eux-mêmes notablement incommodés, et levèrent enfin le 615 siège. Ils se campèrent assez proche, et prirent soin de boucher les passages, et d'empêcher qu'il n'entrât des provisions dans la ville. Grégoire retourna à l'armée par l'ordre de l'Empereur, et persuada à Philippique de recommencer le siège. Mais parce que les soldats n'avaient point de machines, ils ne firent rien cette seconde fois non plus que la première. Ainsi on mit les troupes en quartier d'hiver. On mit dans les places d'alentour de plus fortes garnisons qu'ailleurs, de peur que les Perses ne fondissent à l'improviste, et n'entrassent dans cette ville. L'Eté suivant, il y eut proche de Martyropole un combat fort opiniâtre, où Philippique ayant remporté de l'avantage, et tué un des plus illustres d'entre les Perses, ils se retirèrent dans la ville, comme ils le souhaitaient avec passion. Les Romains ne les voulurent pas assiéger, parce qu'ils ne crurent pas les pouvoir prendre. Mais ils bâtirent une autre ville à sept stades de distance, pour incommoder celle de Martyropole par des courses continuelles. Voila comment l'Eté se passa. Au commencement de l'Hiver, on mit les troupes à couvert.

L'AN DE N. S. 589 MAURICE

CHAPITRE XV.

Prise du Fort d'Ochas.

L'Empereur nomma bientôt après Comentiole natif de Thrace, pour succéder à Philippique dans le commandement de l'armée. Ayant un jour été renversé avec son cheval  613 dans un combat  616 où il s'était porté fort vaillamment, peu s'en fallut qu'il n'y demeurât, et il y aurait été tué infailliblement si un de ses gardes ne l'eût mis sur un cheval qu'il menait en main. Les Perses perdirent néanmoins et la bataille, et leurs chefs, et se retirèrent à Nisibe. Mais n'ayant osé retourner vers Horrnisdas, leur Roi, parce qu'il les avait menacés de les faire mourir, s'ils ne ramenaient leurs commandants sains et saufs, ils formèrent contre lui une conjuration, dont Varame Général des Perses, qui retournait alors d'une expédition contre les Turcs, était Chef. Comentiole tenait cependant la ville de Martyropole assiégée, et y ayant laissé le plus grand nombre de ses gens, il marcha avec la fleur vers le Fort d'Ochas, assis sur la cime d'une roche, vis-à-vis de Martyropole, de l'autre côté de la rivière, l'attaqua vigoureusement, abattit avec ses machines une partie de la muraille, et entra dedans. La perte de ce Fort fit désespérer aux Perses de conserver Martyropole.

 

ιϚ'

Περὶ τῆς ἀναιρέσεως Ὁρμίσδου.

. Τούτων ὧδε δρωμένων, οἱ Πέρσαι τὸν Ὁρμίσδην διεχρήσαντο, πάντων βασιλέων ἀδικώτατον γενόμενον, οὐ μόνον ὅτι χρήμασιν ἐζημίου τοὺς ὑπηκόους, ἀλλὰ καὶ θανάτων διαφόροις ἰδέαις.

ιζʹ.

Περὶ τῆς πρὸς ἡμᾶς φυγῆς τοῦ νέου Χοσρόου.

Ἐγκαθιστῶσι δὲ μετ´ αὐτὸν βασιλέα Χοσρόην τὸν τούτου παῖδα, καθ´ οὖ Βάραμος ἐπιστρατεύει μετὰ τῶν ἀμφ´ αὐτόν. Ὧιπερ ὑπαντιάζει μὲν ὁ Χοσρόης μετά τινος οὐκ ἀξιολόγου δυνάμεως, καὶ φεύγει, τοὺς οἰκείους ὁρῶν ἐθελοκακοῦντας. Ἀφικνεῖται δὲ κατὰ τὸ Κιρκήσιον, ὥς γε αὐτὸς ἔφη, τὸν θεὸν τῶν Χριστιανῶν ἐπικαλεσάμενος ἐκεῖσε τὸν ἵππον ἀπιέναι ἔνθα ἂν πρὸς αὐτοῦ ὁδηγοῖτο. Ἀφίκετο δὲ σὺν καὶ ταῖς γυναιξὶ καὶ παισὶ νεογνοῖς δύο καί τισι Περσῶν τῶν εὐγενῶν, οἵπερ αὐτῷ ἐθελονταὶ κατηκολούθουν· κἀκεῖθεν πρὸς βασιλέα Μαυρίκιον πρεσβεύεται. Ὁ δέ, κἀν τούτῳ πανάριστα βουλευσάμενος, καὶ τὸν ἀσταθῆ καὶ κόθορνον βίον καὶ τὰς ἀγχιστρόφους παλιρροίας τῆς τῶν ἀνθρώπων ζωῆς καὶ τούτῳ διαμετρησάμενος, δέχεται τὴν ἱκετείαν, καὶ ξένον ἀντὶ φυγάδος παῖδά τε ἀντὶ αὐτομόλου καθίστησι, δώροις βασιλικοῖς δεξιωσάμενος· οἷς ἐφιλοφρονήσατο οὐ μόνος αὐτὸς βασιλικῶς στείλας, ἀλλὰ καὶ τῆς βασιλίδος τὰ παραπλήσια περὶ τὰς ὁμοζύγους τοῦ Χοσρόου καὶ τῶν παίδων πρὸς τοὺς παῖδας πραξάντων.

ιηʹ.

Ὡς ὁ βασιλεὺς Γρηγόριον καὶ Δομετιανὸν εἰς ἀπαντὴν Χοσρόου ἐξαπέστειλεν.

Πέμπει δὲ καὶ πᾶσαν βασιλικὴν δορυφορίαν καὶ πάντα τὸν Ῥωμαίων στρατὸν σὺν καὶ τῷ στρατηγῷ, ἑψόμενον αὐτῷ ὅπη καὶ βούλεται, καὶ πρὸς μείζονος τιμῆς Δομετιανὸν ἐπίσκοπον Μελιτινῆς, αὐτοῦ συγγενῆ, ἄνδρα φρενήρη καὶ ἀγχίνουν, λόγῳ τε καὶ ἔργῳ ἐς τὰ μάλιστα ἱκανώτατον, καὶ πρὸς τὰ μέγιστα τῶν πραγμάτων ἐξεργαστικώτατον. Πέμπει δὲ καὶ Γρηγόριον, ὃς ἐν ἅπασι κατέπληξε τὸν Χοσρόην, ὁμιλῶν, δωρούμενος, ἐπίκαιρα τοῖς πράγμασιν ἐσηγούμενος.

ιθʹ.

Ὡς πάλιν τὴν ἀρχὴν Περσῶν Χοσρόης ἔλαβε, Ῥωμαίων αὐτῷ συναραμένων.

Παραγενόμενος δὲ μέχρι τῆς Ἱεραπολιτῶν ὁ Χοσρόης, ἣ τῆς Εὐφρατησίας προκάθηται, αὖθις ἐπανῆκε, τοῦτο καὶ Μαυρικίου συνεωρακότος καὶ τὸ πλέον δόντος τῆς οἰκείας δόξης τῷ συνοίσοντι τῷ ἱκέτῃ. Δεξιοῦται δὲ καὶ χρήμασι μεγάλοις, οὐχ ἱστορηθὲν πώποτε. Καὶ Πέρσας στρατολογήσας καὶ τὰς ἐπιδόσεις ἁπάσας οἴκοθεν ποιησάμενος, ἐκπέμπει τὸν Χοσρόην μεθ´ ἑκατέρου στρατοῦ Ῥωμαίων τε καὶ Περσῶν κατὰ τὴν ὑπερορίαν, Μαρτυροπόλεως καὶ Σίττα παραδοθέντος αὐτῷ· ὃς καὶ πρὸς τῶν Μαρτυροπολιτῶν καταλευσθεὶς ἀνεσκολοπίσθη. Παρεδόθη δὲ καὶ τὸ Δάρας ὑπεξελθόντων Περσῶν. Καὶ διὰ μιᾶς συμπλοκῆς ἑσσηθέντος τοῦ Βαράμου πρὸς Ῥωμαίων μόνων, ἀκλεῶς τε μόνου πεφευγότος, εἰς τὰ ἴδια κατήχθη βασίλεια ὁ Χοσρόης.

 

 

L'AN DE N. S. 589 MAURICE

CHAPITRE XVI.

Massacre d'Hormisdas.

Les Perses tuèrent en ce temps-là Hormisdas le plus injuste et le plus cruel de tous les Rois, qui non content d'opprimer ses sujets par toute sorte d'impositions, les tourmentait par divers genres de nouveaux supplices.

617 L'AN DE N. S. 591 MAURICE

CHAPITRE XVII.

Retraite du jeune Chosroês sur les terres de l'Empire.

Le Perses élurent pour Roi Chosroês fils d'Hormisdas, contre qui Varame prit aussitôt les armes avec ceux de son parti. Mais Chosroês ayant reconnu que ses gens avaient dessein de le trahir, il s'enfuit, laissa aller son cheval, et s'abandonnant à la conduite du Dieu des Chrétiens ; de qui il implora la protection, il arriva à Circesion avec ses femmes, avec ses enfants, qui étaient encore au berceau, et quelques personnes de qualité, qui avaient suivi sa fortune, et envoya des Ambassadeurs à Maurice, pour lui demander du secours. Cet Empereur prit en cette occasion, comme en toutes les autres, un très-sage conseil, et faisant une sérieuse réflexion, sur l'inconstance des choses humaines, et sur la diversité des changements, auxquels la vie des Princes est sujette, reçut Chosroês non comme un fugitif, et un suppliant, mais comme son propre fils, et lui fit des présents très-magnifiques. L'Impératrice imita sa civilité, et sa magnificence, en faisant un pareil traitement aux femmes, et aux enfants de Chosroês,

L'AN DE N. S. 591 MAURICE

CHAPITRE XVIII.

Réception faite à Chosroês.

Maurice envoya à Chosroês des compagnies de Gardes, et une armée entière pour le suivre partout où il lui plairait ; et pour lui faire encore plus grand honneur, il lui envoya aussi deux Évêques, Domitien Évêque de Mélitine son parent, homme d'une prudence fort singulière, qui parlait bien et qui était fort propre aux affaires, et Grégoire, qui se fit admirer de Chosroês, soit par la douceur de sa conversation, où par la sagesse de ses conseils.

L'AN DE N. S. 591 MAURICE

CHAPITRE XIX.

Rétablissement de Chosroês dans ses Etats.

Chosroês s'étant avancé jusques à la ville de Jé rapole Métropole de l'Euphrate se retourna sur ses pas, du consentement de Maurice, qui considérait  plus en ce point l'intérêt de ce Prince suppliant, que sa propre gloire. Il lui envoya aussi de grandes sommes d'argent par une libéralité si extraordinaire, que l'antiquité n'en fournit aucun exemple. Enfin il leva une armée de Perses, qu'il paya des deniers du trésor public, et qu'il donna à Chosroês, avec une autre armée de Romains. Il lui livra aussi la ville de Martyropole, et Sittas, que les habitants de cette ville lapidèrent, et pendirent. La ville de Dara fut livrée aux Romains. et  la 619 garnison Perse en sortit. Varame ayant été défait  dans une bataille par les Romains seuls, s'enfuit honteusement, et Chosroês fut rétabli sur son Trône.

 

κʹ.

Ὅτι κατ´ ἐκεῖνο καιροῦ ἡ ἁγία μήτηρ ἦν Γολανδούχ.

Τότε καὶ Γολιανδοὺχ μάρτυς ζῶσα παρ´ ἡμῖν ἦν, ἡ διὰ πολλῶν μὲν πόνων τὸ μαρτύριον διενέγκασα, τῶν μάγων Περσῶν αὐτὴν αἰκιζομένων, μεγάλων δὲ τεραστίων ἐργάτις γενομένη· ἧς τὸν βίον ἀνέγραψε Στέφανος ὁ πρότερος ἐπίσκοπος τῆς Ἱεραπολιτῶν.

καʹ.

Περὶ ὧν ἔπεμψε Χοσρόης ἀναθημάτων τῷ ἁγίῳ μάρτυρι Σεργίῳ.

 Ὁ δὲ Χοσρόης ἐγκρατὴς τῶν οἰκείων βασιλείων γενόμενος, πέμπει Γρηγορίῳ σταυρὸν χρυσῷ πολλῷ καὶ λίθοις τιμίοις ἐξησκημένον, πρὸς τιμὴν τοῦ ἀθλοφόρου μάρτυρος Σεργίου· ὃν ἀνέθηκε μὲν Θεοδώρα ἡ Ἰουστινιανοῦ γαμετή, ἐληΐσατο δὲ Χοσρόης σὺν καὶ τοῖς ἄλλοις κειμηλίοις, ὡς ἤδη μοι ἀφήγηται. Πέμπει δὲ καὶ ἕτερον σταυρὸν χρυσοῦν, καὶ ἐπέγραψεν ὁ Χοσρόης τῷ σταυρῷ Ἑλλήνων γράμμασι τάδε·

Τοῦτον τὸν σταυρὸν ἐγὼ Χοσρόης βασιλεὺς βασιλέων, υἱὸς Χοσρόου, ὅτε ἐκ διαβολικῆς ἐνεργείας καὶ κακουργίας τοῦ δυστυχεστάτου Βαρὰμ Γουσνὰς καὶ τῶν σὺν αὐτῷ καβαλλαρίων εἰς Ῥωμανίαν ἀπήλθομεν, καὶ διὰ τὸ ἔρχεσθαι τὸν δυστυχῆ Ζαδεσπρὰμ μετὰ στρατοῦ εἰς τὸ Νισίβιος ἐπὶ τὸ ὑποσῦραι τοὺς καβαλλαρίους τοῦ μέρους τοῦ Νισίβιος εἰς τὸ ἀντᾶραι καὶ ταράξαι ἐπέμψαμεν καὶ ἡμεῖς καβαλλαρίους μετὰ ἄρχοντος εἰς τὸ Χάρχας, καὶ διὰ τῆς τύχης τοῦ ἁγίου Σεργίου τοῦ πανσέπτου καὶ ὀνομαστοῦ, ἐπειδὴ ἠκούσαμεν δοτῆρα εἶναι αὐτὸν τῶν αἰτήσεων, ἐν τῷ πρώτῳ ἔτει τῆς βασιλείας ἡμῶν, μηνὶ Ἰαννουαρίῳ ἑβδόμῃ, ᾐτησάμεθα ὡς, ἐὰν οἱ καβαλλάριοι ἡμῶν σφάξωσι τὸν Ζαδεσπρὰμ ἢ χειρώσωνται, σταυρὸν χρυσοῦν διάλιθον εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ πέμπομεν διὰ τὸ πάνσεπτον αὐτοῦ ὄνομα, καὶ τῇ ἐνάτῃ τοῦ Φεβρουαρίου μηνὸς τὴν κεφαλὴν τοῦ Ζαδεσπρὰμ ἤνεγκαν ἐπὶ ἡμῶν· ἐπιτυχόντες οὖν τῆς δεήσεως ἡμῶν, διὰ τὸ ἕκαστον ἀναμφίβολον εἶναι, εἰς τὸ πάνσεπτον αὐτοῦ ὄνομα τοῦτον τὸν σταυρὸν τὸν παρ´ ἡμῶν γενόμενον, μετὰ τοῦ πεμφθέντος σταυροῦ παρὰ Ἰουστινιανοῦ βασιλέως Ῥωμαίων εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ τῷ καιρῷ τῆς ἀμιξίας τῶν δύο πολιτειῶν ἐνεχθέντος ἐνταῦθα παρὰ Χοσρόου, βασιλέως βασιλέων, υἱοῦ Καβάδου, τοῦ ἡμετέρου πατρός, καὶ εὑρεθέντος ἐν τοῖς ἡμετέροις θησαυροῖς, ἐπέμψαμεν ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ ἁγίου πανσέπτου Σεργίου.“

Καὶ τούτους γνώμῃ Μαυρικίου βασιλέως Γρηγόριος λαβὼν μετὰ πολλῆς πομπῆς εἰς τὸν ἱερὸν οἶκον τοῦ μάρτυρος ἀνατέθεικεν.

Οὐ μετὰ πολὺ δὲ καὶ ἕτερα πέπομφε δῶρα ὁ Χοσρόης ἀνὰ τὸν αὐτὸν ἱερὸν ναόν, ἐπιγράψας ἐπὶ δίσκου ἐκ χρυσοῦ πεποιημένου ἑλληνίδι φωνῇ ταῦτα·

Ἐγὼ Χοσρόης, βασιλεὺς βασιλέων, υἱὸς Χοσρόου, τὰ ἐν τῷδε τῷ δίσκῳ γεγραμμένα, οὐκ εἰς θέαν ἀνθρώπων, οὐδὲ ἵνα ἐκ τῶν λόγων μου τὸ μέγεθος τοῦ πανσέπτου ὀνόματος γνωσθῇ, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀλήθειαν τῶν γεγραμμένων καὶ διὰ τὰς πολλὰς χάριτας καὶ εὐεργεσίας ἃς ἔσχον παρὰ σοῦ· εὐτυχία γάρ μοί ἐστι, ἵνα τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐμφέρεται τοῖς ἱεροῖς σου σκεύεσιν. Ἐν τῷ εἶναί με ἐν τῷ Βεραμαῒς ᾐτησάμην παρὰ σοῦ, ἅγιε, ἐλθεῖν εἰς τὴν βοήθειάν μου καὶ ἐν γαστρὶ συλλαβεῖν Σιρήν. Καὶ ἐπειδὴ ἡ Σιρὴν Χριστιανή ἐστιν κἀγὼ Ἕλλην, ὁ ἡμέτερος νόμος ἄδειαν ἡμῖν οὐ παρέχει Χριστιανὴν ἔχειν γαμετήν. Διὰ γοῦν τὴν ἐμὴν πρὸς σὲ εὐγνωμοσύνην εἰς ταύτην τὸν νόμον παρεῖδον, καὶ ταύτην ἐν γυναιξὶν ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ἐν γνησιότητι ἔσχον καὶ ἴσχω, καὶ οὕτω συνεῖδον νῦν δεηθῆναι τῆς σῆς ἀγαθότητος, ἅγιε, ἐν γαστρὶ συλλαβεῖν αὐτήν. Καὶ ᾐτησάμην καὶ συνεταξάμην ἵνα, ἐὰν ἐν γαστρὶ συλλάβῃ Σιρήν, τὸν σταυρὸν τὸν φορούμενον παρ´ αὐτῆς πέμψω τῷ πανσέπτῳ σου οἴκῳ. Καὶ τούτου ἕνεκα κἀγὼ καὶ Σιρὴν τὸν σκοπὸν τοῦτον ἔχομεν ἵνα εἰς μνημόσυνον τοῦ ὀνόματός σου, ἅγιε, τοῦτον τὸν σταυρὸν κρατῶμεν. Καὶ συνείδομεν ἀντ´ αὐτοῦ τὴν τιμὴν αὐτοῦ, μὴ συντείνουσαν περαιτέρω τῶν τετρακισχιλίων τετρακοσίων στατήρων μιλιαρισίων, πεντακισχιλίους στατῆρας ἐκπέμψαι.

Καὶ ἐξ οὗ τὴν τοιαύτην ἑαυτῷ ἔσχον αἴτησιν καὶ ταῦτα διελογισάμην, ἕως οὗ ἐφθάσαμεν τὸ Ῥοσονχοσρόν, δέκα ἡμέραι πλέον οὐ διῆλθον, καὶ σύ, ἅγιε, οὐ διὰ τὸ εἶναί με ἄξιον ἀλλὰ διὰ τὴν σὴν ἀγαθότητα, ἐφάνης μοι ἐν ὁράματι τῆς νυκτός, καὶ τρίτον εἶπάς μοι ὅτι Σιρὴν ἐν γαστρὶ ἔχει. Κἀγὼ ἐν αὐτῷ τῷ ὁράματι τρίτον ἀνταπεκρίθην σοι λέγων· ‘Καλῶς’. Καὶ διὰ τὸ εἶναί σε δοτῆρα τῶν αἰτήσεων, ἐκ τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἡ Σιρὴν τὸ εἰθισμένον ταῖς γυναιξὶν οὐκ εἶδεν. Ἐγὼ δὲ διστάξας εἰς τοῦτο, εἰ μὴ τοῖς λόγοις σου ἐπίστευσα, καὶ ὅτι ἅγιος εἶ καὶ δοτὴρ τῶν αἰτήσεων, μετὰ 〈τὸ〉 ταύτην τὰ γυναικεῖα μὴ ὑπομεῖναι, ἐκ τούτου ἔγνων τὴν δύναμιν τοῦ ὁράματος καὶ τὴν τῶν παρὰ σοῦ ῥηθέντων ἀλήθειαν. Παραυτὰ οὖν ἔπεμψα τὸν αὐτὸν σταυρὸν καὶ τὴν τούτου τιμὴν ἐν τῷ πανσέπτῳ σου οἴκῳ, κελεύσας ἐκ τῆς τούτου τιμῆς δίσκον ἕνα καὶ ποτήριον ἓν γενέσθαι εἰς λόγον τῶν θείων μυστηρίων, ἀλλὰ μὴν καὶ σταυρὸν γενέσθαι καὶ πηχθῆναι ὀφείλοντα ἐπὶ τῆς τιμίας τραπέζης, καὶ θυμιατήριον, τὰ πάντα χρυσᾶ, καὶ ἀμφίθυρον Οὐννικὸν κεκοσμημένον χρυσίῳ· καὶ τὰ ἀπομένοντα τῆς τιμῆς μιλιαρίσια εἶναι τοῦ ἁγίου σου οἴκου, ἵνα διὰ τῆς τύχης σου, ἅγιε, εἰς πάντα, ἐξαιρέτως δὲ εἰς τὴν αἴτησιν ταύτην ἔλθῃς εἰς τὴν βοήθειάν μου καὶ Σιρήν, καὶ ὃ διὰ τῆς σῆς πρεσβείας γέγονεν ἡμῖν τῷ ἐλέει τῆς σῆς ἀγαθότητος καὶ τῷ θελήματί μου καὶ Σιρὴν εἰς τέλειον προέλθῃ· ἵνα κἀγὼ καὶ Σιρὴν καὶ πάντες οἱ ἐν τῷ κόσμῳ εἰς τὴν σὴν δύναμιν ἐλπίζωμεν, καὶ εἰς σὲ ἔτι πιστεύωμεν.“

Ταῦτα τὰ παρὰ Χοσρόου ἀναθήματα λέγει, οὐδὲν τῆς Βαλαὰμ προφητείας ἀπᾴδοντα, τοῦ φιλανθρώπου θεοῦ σοφῶς οἰκονομήσαντος Ἑλλήνων γλώσσας σωτήρια φθέγξασθαι ῥήματα.

κβʹ.

Περὶ Νααμάνου τοῦ Σαρακηνοῦ.

Τότε καὶ Νααμάνης τῶν ἐχθρῶν Σκηνητῶν φύλαρχος, ἐξάγιστος καὶ παμμίαρος Ἕλλην ὡς καὶ ἀνθρώπους αὐτοχειρὶ σφαγιάζειν τοῖς αὐτοῦ δαιμονίοις, τῷ ἁγίῳ προσῆλθεν βαπτίσματι, τὴν ὄντως ὕλην χρυσῆν Ἀφροδίτην πυρὶ τήξας καὶ πτωχοῖς διαδούς, καὶ πάντας τοὺς ἀμφ´ αὐτὸν τῷ θεῷ προσαγαγών. Ὁ δὲ Γρηγόριος νεύμασι τῆς βασιλείας μετὰ τὸ δοῦναι τοὺς Χοσρόου σταυρούς, τὰς πανερήμους τῶν λεγομένων Λιμητῶν περινοστῶν, ἐν οἷς μάλιστα τὰ Σευήρου δόγματα κατεκράτει, τὰ ἐκκλησιαστικὰ προὐτίθει δόγματα, καὶ πολλὰ φρούρια καὶ κώμας μοναστήριά τε καὶ φυλὰς ὁλοκλήρους τῇ ἐκκλησίᾳ προσήγαγε τοῦ θεοῦ. 

L'AN DE N. S. MAURICE

CHAPITRE XX.

Miracle de sainte Golanduche.

Nous eûmes en ce temps-là le bonheur de voir parmi nous Golanduche cette Sainte si célèbre, à qui la cruauté des Mages fit souffrir un long et pénible martyre, et d'être témoins de ses miracles, dont Etienne ancien Évêque de la ville de Jéraole a écrit l'Histoire.

L'AN DE N. S. 591 MAURICE

CHAPITRE XXI.

Présents envoyés par Chosroês à l'Eglise de saint Serge Martyr.

Lorsque Chosroês fut rétabli dans son royaume, il envoya à Grégoire Évêque d'Antioche une croix enrichie d'or et de pierreries, que l'Impératrice Théodore femme de Justinien avait autrefois donnée à l'Eglise de saint Serge Martyr, et que Chosroês aïeul de celui-ci avait depuis enlevée, avec quantité d'autres trésors, comme je l'ai rapporté. Il envoya encore une autre croix d'or, sur laquelle cette inscription était gravée, en caractères grecs.

Lorsque moi Chosroês Roi des Rois, fils d'Hormisdas fus obligé par l'infidélité criminelle du mal- 620 heureux Varame, et de quelques troupes de cavalerie, qu'il avait à la suite, de me réfugier sur les terres des Romains, j'envoyai des compagnies de cavalerie, avec un Commandant à la ville de Carca, pour traverser les desseins du malheureux Zadespras, qui était arrive avec quelques troupes à Nisibe, et qui sollicitait la cavalerie, qui était dans cette ville, à se déclarer contre moi. Comme j'avais appris que le très-célèbre saint Serge accorde tout ce qu'on lui demande, je lui demandai le septième jour du mois de Janvier, en la première année de mon Règne la grâce de vaincre Zadespras, et lui promis que si mes gens le tuaient, ou le prenaient vif, je donnerais à son Eglise, une croix d'or enrichie de pierreries. Le neuvième jour du mois de Février, des cavaliers de mon armée, m'apportèrent la tête de Zadespras. Ayant ainsi obtenu ma prière, j'ai voulu donner des marques publiques de ma reconnaissance, et pour cet effet, j'ai envoyé à son Eglise cette croix que j'ai fait faire, avec une autre que l'Empereur Justinien, y avait autrefois donnée, et qui depuis avait été prise par Chosroês, mon aïeul,  fils de Cavade, et que j'ai trouvée dans mon trésor.

Grégoire ayant reçu, ces deux croix avec la permission de l'Empereur, les mit dans l'Eglise de saint Serge martyr.

Chosroês y envoya bientôt après d'autres présents, et y fit graver sur une table d'or, l'inscription qui suit :

Moi Chosroês, Roi des Rois fils d'Hormisdas, 621 ai envoyé ces présents avec un bassin ; non certes pour les faire admirer par les hommes, ni pour publier la grandeur de votre nom ; mais pour rendre témoignage à la vérité, et pour reconnaître vos bienfaits. Ce m'est un rare bonheur que mon nom soit gravé  sur les vases, qui sont consacrés à votre service. Lorsque j'étais à Berramis, je vous suppliai, grand Saint, de me faire la grâce que Sira devînt grosse, car bien qu'elle fasse profession de la religion des Chrétiens, au lieu que je fais profession de celle des Païens ; et bien que nos lois me défendissent de la prendre en mariage, je n'ai pas laissé de le faire, dans l'espérance que la dévotion, que j'avais envers vous, me servirait d'excuse, et de dispense. Je l'ai toujours aimée depuis, et je l'aime encore plus tendrement que nulle autre de mes femmes. Je vous ai prié d'obtenir pour elle, la grâce qu'elle conçoive un fils, et j'ai promis de donner en ce cas à votre Eglise, la croix qu'elle porte au cou. Mais depuis nous avons jugé, elle et moi, que nous devions retenir cette croix, qui ne vaut pas plus de quatre mille trois cents statères, et vous en envoyer cinq mille en la place.

Environ dix jours après que nous eûmes pris cette résolution, vous m'apparûtes à Rosocosron durant le sommeil, non pour aucun mérite que j'eusse, mais par un pur effet de votre bonté, et vous me dîtes par trois fois que Sira était grosse. Je vous répondis par trois fois, cela est bien. Alors ce qui arrive d'ordinaire aux femmes, cessa d'arriver à Sira ; Et quoi que je n'eusse douté, ni de la grandeur de votre pouvoir, ni de 622 l'excès de votre bonté, ni de la fidélité de vos paroles, j'en fus néanmoins encore plus pleinement convaincu par l'évidence de la vérité. C'est pourquoi j'ai envoyé à votre Eglise, et la croix, et tout ensemble la somme que je l'ai estimée. J'ai ordonné de faire de cette somme un pot, et un bassin pour l'usage des Ministres ; de mettre sur l'Autel une croix, et un bassin d'or, et un autre vase qui s'ouvre des deux côtés, et qui est enrichi d'or. J'ai laissé le reste du prix pour être employé aux nécessités de votre Eglise, afin que vous me soyez favorable dans mes demandes, et surtout dans celle que je vous ai faite pour la fécondité de Sira, et pour l'accomplissement de la grâce que vous avez déjà commencé de nous faire ; et afin que non seulement Sira, et moi croyons en vous, mais que tous les hommes y croient, et qu'ils mettent leur espérance dans votre secours.

. Cette inscription que, Chosroês fit graver sur son présent, avait quelque rapport avec la Prophétie de Balaam par un secret de la conduite de Dieu, qui tirait de bons discours de la bouche des Païens.

L'AN DE N. S. MAURICE

CHAPITRE XXII.

Conversion de Naaman Prince des Sarrasins.

Naaman Prince des Sarrasins, qui était engagé si avant dans le culte des Idoles, qu'il leur sacrifiait des hommes de sa propre main, reçut, le saint baptême, amena à notre Église toutes les  623 personnes de sa suite, et ayant fait fondre une Vénus d'or, il en donna la matière aux pauvres. Après que Grégoire eut consacré dans l'Eglise les présents de Chosroês, il alla par la permission de l'Empereur prêcher l'Evangile dans le désert, où la mauvaise doctrine de Sévère avait fait de grands progrès, et convertit des bourgs, des forts, et des Monastères à la vérité de la foi.

κγʹ.

Περὶ τῆς τελευτῆς τοῦ ἐν ἁγίοις Συμεὼν τοῦ Στυλίτου τοῦ νέου.

 Ἐν τοσούτῳ δὲ Συμεώνου τοῦ ἐν ὁσίοις τὴν ἐπὶ θάνατον νοσήσαντος, ἐμοῦ τὰ περὶ τούτου μηνύσαντος, ἐκτρέχει Γρηγόριος τοῦτον τὰ τελευταῖα κατασπασόμενος· οὐ μὴν ἔτυχεν. Ἦν δέ γε ὁ Συμεώνης πάντων τῶν κατ´ αὐτὸν ἀνθρώπων τὴν ἀρετὴν ἐξοχώτατος, ἐξ ἁπαλῶν τῶν ὀνύχων τὸν ἐπὶ κίονος διαθλεύων βίον, ὡς καὶ τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ διήλλαξεν ἐν τῇ στάσει τοῦ κίονος. Ἀνήχθη δὲ κατὰ τὸν κίονα ἐξ αἰτίας τοιᾶσδε. Ἔτι σμικρὰν κομιδῇ τὴν ἡλικίαν ἄγων, κουρίζων τε καὶ ἀλώμενος ἀνὰ τὰς κολώνας τοῦ ὄρους περιῄει. Καὶ περιτυχὼν πάρδῳ τῷ θηρίῳ τὴν ζώνην περὶ αὐχένα βάλλει, καὶ ἐκ ῥυτῆρος ἦγεν τῆς φύσεως ἐπιλαθόμενον, καὶ ἀνὰ τὸ οἰκεῖον ἤγαγε φροντιστήριον. Ὅπερ ἑωρακὼς ὁ τοῦτον μαθητεύων καὶ αὐτὸς ἐπὶ κίονος ἑστὼς ἐπυνθάνετο τί ἂν εἴη τοῦτο. Ὁ δὲ ἔφη αἴλουρον εἶναι, ἣν κάτταν ἡ συνήθεια λέγει. Ἐντεῦθεν τεκμηράμενος πηλίκος ἔσται τὴν ἀρετήν, ἐπὶ τοῦ κίονος ἀνήγαγεν. Ἐν τούτῳ δὲ τῷ κίονι καὶ ἐν ἑτέρῳ ἐς τὰς ἀνωτάτω τοῦ ὄρους ἀκρωρείας, ὀκτὼ καὶ ἑξήκοντα διετέθη χρόνους, πάσης χάριτος ἠξιωμένος περί τε τὴν τῶν δαιμονίων ἔλασιν, ἀκούμενός τε πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν, προορῶν τε ὡς παρόντα τὰ μέλλοντα. Ὃς καὶ Γρηγορίῳ προειρήκει αὐτὸν μὲν μὴ ὁρᾶν τὸν αὐτοῦ θάνατον, τὰ δὲ μετ´ αὐτὸν ἀγνοεῖν. Κἀμοῦ δὲ λογισμοὺς θεωρήσας ἐπὶ τέκνων ἀποβολῇ καὶ διαπορουμένου τί δή ποτε Ἕλλησι πολυτέκνοις οὐ γέγονε ταῦτα, καὶ πρὸς μηδένα τὸ παράπαν ἐξαγαγόντος, γέγραφεν ἐκστῆναι τούτων ὡς οὐκ ἀρέσκοντα τῷ θεῷ. Καὶ γυναικὸς δέ τινος τῶν ὑπογραφόντων μοι, ἐπεὶ τὸ γάλα τεκούσῃ κεκώλυτο καὶ περὶ τῶν ἐσχάτων τὸ βρέφος ἐκινδύνευεν, ἐπιθεὶς τὴν χεῖρα τῇ δεξιᾷ τἀνδρός, ἐπέτρεπεν ταύτην ταῖς θηλαῖς τῆς γυναικὸς ἐπιβαλεῖν. Ὅπερ ἐπειδὴ πέπραχεν, εὐθέως ὡς ἔκ τινος πηγῆς ἥλατο τὸ γάλα, ὡς καὶ τὴν ἐσθῆτα τοῦ γυναίου ἐμπλῆσαι. Καὶ παιδαρίου δὲ παρὰ τῶν συνοδοιπόρων ἐπιλελησμένου πόρρω τῶν νυκτῶν, λέων τοῖς νώτοις ἐπιβιβάσας παρὰ τὸ μανδρεῖον ἤγαγεν, καὶ Συμεώνου προστάξαντος ὑπεξελθόντες οἱ διακονούμενοι τὸ παιδίον ἤγαγον ὑπὸ τοῦ λέοντος φρουρούμενον. Πολλὰ δὲ ἕτερα καὶ κρείττονα μνήμης πέπραχεν, ἃ καὶ γλώσσης κεκομψευμένης καὶ χρόνου καὶ πραγματείας ἰδίας δεῖται, ταῖς τῶν ἀνθρώπων ᾀδόμενα γλώσσαις. Ἐκ πάσης γὰρ σχεδὸν γῆς, οὐ μόνον Ῥωμαίων ἀλλὰ καὶ βαρβάρων, παρ´ αὐτὸν ἐφοίτων, καὶ τῶν αἰτουμένων ἐτύγχανον. Ὧι ἀντὶ παντὸς βρωτοῦ καὶ ποτοῦ, κλάδοι τινὲς ἐτύγχανον ἐκ θάμνου τῷ ὄρει φυομένης.

κδʹ.

Περὶ τῆς τελευτῆς Γρηγορίου ἐπισκόπου Θεουπόλεως, καὶ ἀποκαταστάσεως Ἀναστασίου.

Ἐπιτελευτᾷ δὲ αὖ μετ´ οὐ πολὺ καὶ Γρηγόριος, ποδαγρικῷ μὲν ἁλοὺς παθήματι ᾧ μάλιστα παρηνωχλεῖτο, φαρμακοποτήσας δὲ ἐκ τῆς καλουμένης ἑρμοδακτύλου πρός τινος τῶν Ἀσκληπιαδῶν δεδομένης. Τελευτᾷ δέ, Γρηγορίου μὲν τὴν πρεσβυτέραν Ῥώμην ἐπισκοποῦντος, ὃς μετὰ Πελάγιον γέγονε, τὴν δὲ νεωτέραν Ἰωάννου, καὶ τὴν Ἀλεξάνδρου Εὐλογίου, τῶν λελεγμένων μοι, Ἀναστασίου τε τὴν Θεουπολιτῶν, τῷ οἰκείῳ ἀποδοθέντος θρόνῳ μετὰ τρεῖς καὶ εἴκοσι χρόνους, Ἱεροσολύμων τε Ἰωάννου· οὗ μετὰ βραχὺ τελευτήσαντος οὔπω τις τοὺς αὐτόσε οἴακας ἐνεχειρίσθη.

Ἐνταῦθά μοι τὰ τῆς ἱστορίας πεπαύσθω, Μαυρικίου Τιβερίου δωδέκατον ἔτος τὴν Ῥωμαίων βασιλείαν διακυβερνῶντος, τῶν ἑξῆς τοῖς βουλομένοις ἐκλέγειν τε καὶ γράφειν καταλιμπανομένων. Εἰ δέ τι παρῶπται ἢ οὐκ ἀκριβῶς ἀνείληπται, μηδεὶς ἡμᾶς μεμφέτω μέμψεως, ἐννοῶν ὡς πεπλανημένην ἱστορίαν συνελέξαμεν, τὴν τῶν ἀνθρώπων ὠφέλειαν πραγματευσάμενοι, δι´ οὓς καὶ τῶν τηλικούτων πόνων ἠνεσχόμεθα. Πεπόνηται δὲ ἡμῖν καὶ ἕτερον τεῦχος, ἀναφοράς, ἐπιστολάς, ψηφίσματα, λόγους τε καὶ διαλέξεις, καὶ ἕτερα ἄττα ἔχον· τῶν ἐμπεριεχομένων ἀναφορῶν ὡς ἐπίπαν ἐκ προσώπου Γρηγορίου τοῦ Θεουπόλεως συντεθειμένων. Δι´ ὧν καὶ δύο τετυχήκαμεν ἀξιωμάτων, Τιβερίου μὲν Κωνσταντίνου τῇ τοῦ κυαιστωρίου περιβαλόντος, Μαυρικίου δὲ Τιβερίου δέλτους ὑπάρχων στείλαντος, ἐφ´ ᾗ συντεθείκαμεν, ὅτε τὰ ὀνείδη τῆς βασιλείας λύσας Θεοδόσιον ἐς φῶς προήγαγε προοίμιον αὐτῷ τε καὶ τῷ πολιτεύματι πάσης εὐδαιμονίας παρασχόμενον.

Εὐαγρίου σχολαστικοῦ Ἐπιφανέως καὶ ἀπὸ ἐπάρχων ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας τόμοι ἕξ.

L'AN DE N. S. MAURICE

CHAPITRE XXIII.

Mort du jeune Siméon Stylite.

Grégoire ayant appris de ma bouche, que Siméon était attaqué d'une maladie mortelle, alla promptement le trouver, pour lui dire le dernier adieu. Mais il ne put avoir cette satisfaction. Au reste ce Siméon surpassa tous les hommes de son siècle par l'éminence de sa vertu, il monta si jeune sur une colonne, que ses premières dents lui tombèrent depuis qu'il y fut monté. Voici par quelle occasion il fut engagé dans ce genre de vie. Comme il courait, et jouait dans son enfance sur une montagne, il trouva un Léopard, au cou duquel il jeta sa ceinture, et le traîna par là jusques à son Monastère. Le Supérieur qui passait sa vie sur une colonne, s'étant étonné que Siméon eut ôté à cette bête sa férocité naturelle, lui demanda ce que c'était. Siméon ayant répondu que c'était un chat qu'il avait amené, le Supérieur tira de ce merveilleux événement un certain présage de la future vertu de ce jeune enfant, et de la sublimité de la perfection 624 à laquelle il était destiné, et lui permit de monter avec lui sur la colonne. Ainsi il passa soixante et huit ans, tant sur celle-là, que sur une autre, qui est à la cime d'une montagne, dans l'exercice continuel de toutes les vertus monastiques. Il y chassait les démons par sa présence, guérissait les maladies par ses prières, et savait l'avenir comme le présent. Il prédit à Grégoire qu'il n'assisterait point à sa mort, et qu'il ne saurait rien de ce qui arriverait ensuite. Lorsque j'eus perdu mes enfants, j'eus l'esprit partagé de diverses pensées, et je me demandai plusieurs fois à moi- même, pourquoi un semblable malheur n'arrivait pas aux païens. Bien que je n'en eusse rien déclaré à personne, Siméon le découvrit, et m'écrivit que ces pensées-là déplaisaient fort à Dieu. La femme d'un de mes Secrétaires n'ayant point de lait, et l'enfant dont elle était accouchée, étant en danger de mourir, faute de nourriture, il mit sa main sur celle du mari, et lui ordonna de toucher le sein de sa femme et dès qu'il l'eut touché, il en sortit du lait en si grande abondance, que la robe de la femme en fut toute trempée. Un lion porta un jour à son Monastère un enfant qui avait été laissé sur un chemin durant la nuit. Ce Siméon a fait beaucoup d'autres choses fort merveilleuses, dont tout le monde parle, parce que tout le monde, tant Romains, qu'étrangers, l'allaient trouver, et obtenaient de lui ce qu'ils souhaitaient. Mais pour en parler exactement, il faudrait avoir beaucoup d'éloquence, et de loisir. Il ne vivait 625 que de branches d'un certain arbre, qui croît sur la montagne.

L'AN DE N. S. MAURICE

CHAPITRE XXIV.

Mort de Grégoire Évêque d'Antioche.

Grégoire Évêque d'Antioche mourut en ce temps-là de la goutte, dont il était fort tourmenté, après avoir pris un remède composé d Hermodactyle. Grégoire successeur de Pelage, gouvernait alors l'Eglise de Rome, Jean celle de Constantinople, Eulogius celle d'Alexandrie, et Anastase celle d'Antioche, où il avait été rétabli, vint- trois ans depuis qu'il en avait été chassé. Jean était chargé de la conduite de celle de Jérusalem. Mais il mourut incontinent après, et on ne lui a point encore élu de successeur.

Je finirai ici mon Histoire, en la douzième année du règne de Maurice, et je laisserai le soin d'écrire la suite à ceux, qui en voudront prendre la peine. Que si j'ai omis ou rapporté imparfaitement quelque chose, je supplie ceux qui liront mon Ouvrage, de me le pardonner, et de considérer que j'ai assemblé diverses parties, dont j'ai composé comme un corps, pour la commodité du public. Ce que je n'ai pu faire, sans un travail incroyable. J'ai aussi recueilli dans un volume quantité de Lettres, de Relations, d'Ordonnances, de Harangues, et de disputes. Les Relations sont sous le nom de Grégoire Évêque d'Antioche. J'ai obtenu deux 626 Charges en récompense, celle de Trésorier de l'Empereur Tibère, et celle de Préfet de Maurice, dans le temps qu'il ôta la honte de l'Empire, et qu'il eut son fils Théodose, dont la naissance fut comme une source de prospérité et de bonheur pour sa personne, pour sa famille, et pour ses sujets.

FIN.

 

 

a

ναιξὶν ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ἐν γνησιότητι ἔσχον καὶ ἴσχω, καὶ οὕτω συνεῖδον νῦν