Théodoret

EVAGRE

 

HISTOIRE DE L'EGLISE

ΕΥΑΓΡΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΜΟΣ Δʹ

LIVRE IV

LIVRE III - LIVRE V

 

 

 

 

HISTOIRE DE L'EGLISE,

Ecrite par Evagre.

LIVRE QUATRIEME.

 

 

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ τετάρτῳ τόμῳ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας Εὐαγρίου σχολαστικοῦ·

αʹ.

Περὶ τῆς Ἰουστίνου τοῦ πρώτου βασιλείας.

I. Ἀναστασίου δέ, ὥς μοι λέλεκται, πρὸς τὴν ἀμείνω μεταχωρήσαντος λῆξιν, Ἰουστῖνον, Θρᾷξ γένος, τῇ ἁλουργεῖ ἀμπεχόνῃ χρῆται, ἐνάτην ἄγοντος τοῦ Πανέμου μηνός, ὃς Ἰούλιος παρὰ Ῥωμαίων ὠνόμασται, χρηματιζούσης τῆς Ἀντιόχου ἕκτον καὶ ἑξηκοστὸν καὶ πεντακοσιοστὸν ἔτος, ὑπὸ τῶν βασιλικῶν σωματοφυλάκων ἀναρρηθεὶς ὧνπερ καὶ ἦρχεν, ἡγεμὼν τῶν ἐν τῇ αὐλῇ τάξεων καθεστώς. Περιέθετο δὲ τὴν ἀρχὴν τὴν αὐτοκράτορα πάσης ὑπέρτερον ἐλπίδος, ὅτι γε πολλοὶ καὶ ἔξοχοι καὶ πρὸς πᾶσαν εὐδαιμονίαν ἥκοντες καθειστήκεισαν τῆς Ἀναστασίου συγγενείας, πᾶσάν τε δύναμιν ἐφελκόμενοι τὴν τοσαύτην αὐτοὺς ἀρχὴν περιβαλεῖν ἐξισχύουσαν.  

CHAPITRE PREMIER.

Avènement de Justin à l'Empire.

Anastase étant passé de cette vie à une meilleure, Justin natif de Thrace se revêtit de la robe impériale, le neuvième jour du mois Pameme, que les Romains appellent Juillet, en l'année cinq cent soixante et unième, depuis la fondation d'Antioche. Il fut proclamé par les gardes du Palais, qu'il commandait, et tout le monde fut d'autant plus surpris de sa proclamation, qu'Anastase avait laissé quantité de parents, qui pouvaient par leur naissance, par leurs emplois, et par leurs richesses prétendre à l'autorité souveraine.

βʹ.

Περὶ Ἀμαντίου τοῦ εὐνούχου καὶ Θεοκρίτου, ὅπως τε τούτους ὁ Ἰουστῖνος ἀνεῖλεν.

Ἦν δέ γε καὶ Ἀμάντιος τῶν βασιλικῶν κοιτώνων προεστὼς ἐς τὰ μάλιστα δυνατός. Ὃς ἐπειδὴ μὴ θεμιτὸν ἦν ἄνδρα τῶν ἀνδρείων ἐστερημένον ἐς τὴν Ῥωμαίων παρελθεῖν ἀρχήν, ἐβούλετο Θεόκριτον πιστόν οἱ τυγχάνοντα τὸν στέφανον τῆς αὐτοκράτορος ἀρχῆς περιβαλέσθαι. Καὶ δὴ τὸν Ἰουστῖνον μετάπεμπτον ποιησάμενος χρήματά οἱ μεγάλα δίδωσι, διανεῖμαι κελεύσας τοῖς ἐς τοῦτο μάλιστα ἐπιτηδείοις οἵοις τε οὖσι τὸ ἁλουργὲς σχῆμα τῷ Θεοκρίτῳ περιθεῖναι. Ὃς εἴτε τὸν δῆμον τοῖς χρήμασιν ἐξωνησάμενος, εἴτε τὴν τῶν καλουμένων ἐξκουβιτόρων εὔνοιαν, φασὶ γὰρ ἐπ´ ἀμφότερα, τὴν ἀρχὴν περιεβάλετο. Αὐτίκα γοῦν μεθ´ ἑτέρων τόν τε Ἀμάντιον Θεόκριτόν τε ἐξ ἀνθρώπων ἠφάνισεν.

519 CHAPITRE II.

Mort d'Amantius et de Théocrite.

Amantius premier valet de chambre de l'Empereur avait un très-grand crédit; mais ne pouvant s'en servir pour monter sur le trône, parce qu'il était Eunuque, il entreprit d'y élever Théocrite, qu'il regardait comme le plus fidèle de ses amis. Ayant envoyé quérir pour cet effet Justin, il lui donna de grandes sommes d'argent, et lui commanda de les distribuer à ceux qui pouvaient assurer à Théocrite, par leurs suffrages, la possession de la souveraine puissance. Quand Justin eut cet argent entre les mains, il s'en servit pour acheter l'amitié soit du peuple, ou des compagnies des Gardes. Car on a dit l'un et l'autre, et: ayant usurpé l'autorité absolue, il fit mourir Amantius et Théocrite.

γʹ.

Ὡς καὶ Βιταλιανὸν ἀνεῖλε δόλῳ ὁ Ἰουστῖνος.

Τὸν δέ γε Βιταλιανὸν ἐπὶ τῆς Θρᾴκης τὰς διατριβὰς ποιούμενον, ὃς Ἀναστάσιον ἐξῶσαι τῆς βασιλείας ἐβουλήθη, πρὸς τὴν Κωνσταντίνου μετακαλεῖται πόλιν, δείσας μὲν αὐτοῦ τὴν δύναμιν καὶ τὴν ἀμφὶ τοὺς πολέμους ἐμπειρίαν τό τε παρὰ πᾶσι κλέος καὶ ἣν εἶχεν περὶ τὴν βασιλείαν ἔφεσιν. Εὐθυβόλως δὲ ἐπιστήσας ὡς οὐχ ἑτέρως αὐτοῦ περιέσεται εἰ μή τί γε φίλος εἶναι προσποιήσαιτο, καὶ τῷ δόλῳ προσωπεῖον ἀνεξέλεγκτον περιθείς, στρατηγὸν αὐτὸν ἑνὸς τῶν καλουμένων πραισέντων ἀναδείκυσιν. Ἐπὶ πλεῖον δὲ τῇ πειθοῖ χώραν διδοὺς ἐπ´ ἐξαπάτῃ μείζονι καὶ ἐς ὑπάτους τὸν Βιταλιανὸν ἀναβιβάζει. Οὗτος τῆς ὑπατείας ἐχόμενος, ἐπειδὴ κατὰ τὰ βασίλεια γέγονεν, ἔν τινι μεταυλίῳ θύρᾳ δολοφονηθεὶς ἐτελεύτησε, ποινὴν τῶν παρ´ αὐτοῦ κατὰ τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς παροινηθέντων ταύτην καταβαλών. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὕστερον γέγονε.

CHAPITRE III.

Mort de Vitalien.

Il rappela de Thrace Vitalien qui avait autrefois voulu usurper l'Empire sur Anastase, et comme i[ appréhendait son pouvoir, sa puissance en l'art de la guerre, sa réputation, et son ambition ; il lui témoigna de l'affection pour le tromper plus sûrement, le déclara maître d'une des deux milices, et l'éleva à la Dignité de Consul. Vitalien étant allé un jour au Palais selon sa coutume, sans se défier de 520  rien, il fut assassiné entre deux portes, et puni des maux qu'il avait faits à l'Empire. Mais cela n'arriva pas sitôt.

δʹ.

Ὅπως καὶ Σευῆρον ἐξελάσας Παῦλον ἀντεισήγαγε, μετ´ ὀλίγον δὲ καὶ Εὐφράσιος τὸν Ἀντιοχείας θρόνον κατέσχεν.

Τὸν δέ γε Σευῆρον ὃς τῆς Ἀντιόχου πρόεδρος ἐκεχειροτόνητο, καθὰ τὰ φθάσαντα διηγήσαντο, ἐπεὶ τὴν ἐν Καλχηδόνι σύνοδον ἐφ´ ἑκάστης ἀναθέματι περιβάλλων οὐκ ἐπαύσατο, καὶ μάλιστά γε ἐν ταῖς καλουμέναις ἐνθρονιστικαῖς συλλαβαῖς, καὶ ταῖς τούτων ἀμοιβαίαις ἃς διεπέμψατο τοῖς ἑκασταχοῦ πατριάρχαις — ἐδέχθησαν δὲ μόνον ἀνὰ τὴν Ἀλεξάνδρου πόλιν πρὸς Ἰωάννου τοῦ μετὰ τὸν πρότερον Ἰωάννην, Διοσκόρου τε αὖ καὶ Τιμοθέου — αἳ καὶ μέχρις ἡμῶν διασώζονται, πολλαί τε ἐντεῦθεν κατὰ τῆς ἐκκλησίας ἐπανέστησαν ἔριδες καὶ ὁ πιστότατος διῃρέθη λεώς, κελεύει Ἰουστῖνος τῷ πρώτῳ τῆς αὐτοῦ βασιλείας ἔτει συσχεθέντα τὸν Σευῆρον ποινὰς εἰσπραχθῆναι τῆς γλώσσης διατεμνομένης, ὡς ἐνίοις διατεθρύληται, Εἰρηναίου τὴν πρᾶξιν ἐγχειρισθέντος ὃς ἐφειστήκει τῇ ἑῴᾳ τῶν ἀρχῶν ἀνὰ τὴν Ἀντιόχου. Πιστοῦται δὲ τὰ περὶ τῆς κατ´ αὐτὸν ἐποχῆς τὸν Εἰρηναῖον ἐγχειρισθῆναι ὁ Σευῆρος πρὸς ἐνίους τῶν Ἀντιοχέων γράφων καὶ τὸν τρόπον τῆς φυγῆς διηγούμενος· ἔνθα μεγίσταις λοιδορίαις τὸν Εἰρηναῖον βάλλει ὡς πᾶσαν αὐτῷ φυλακὴν ἀκριβῆ περιθέντα μὴ διαδράναι τῆς Ἀντιόχου.

Εἰσὶ δὲ οἵ φασιν ὡς Βιταλιανὸς τὴν γλῶσσαν ἐξῃτήσατο τοῦ Σευήρου, εἰσέ τι παρὰ τῷ Ἰουστίνῳ τὰ πρώτιστα δοκῶν φέρειν, διότι γε εἰς αὐτὸν ὕβριζεν ἐν τοῖς ἑαυτοῦ λόγοις ὁ Σευῆρος. Φεύγει δ´ οὖν τὸν οἰκεῖον θρόνον ἀνὰ τὸν Γορπιαῖον μῆνα, ὃν Σεπτέμβριον ἡ Ῥωμαίων λέγει φωνή, ἕβδομον καὶ ἑξηκοστὸν καὶ πεντακοσιοστὸν ἔτος χρηματιζούσης τῆς Ἀντιόχου. Καὶ μετ´ αὐτὸν ἐς τὸν ἑαυτοῦ θρόνον ἄνεισι Παῦλος, κελευσθεὶς τὴν ἐν Καλχηδόνι σύνοδον ἀναφανδὸν κηρύττειν. Παῦλος μὲν οὖν ἐθελούσιος ἀναχωρήσας τῆς Ἀντιόχου, τὴν πάντων στέλλεται πορείαν τὸν βίον διαμετρησάμενος. Εὐφράσιος δὲ μετ´ αὐτὸν ἐξ Ἱεροσολύμων ἐπὶ τὸν κατ´ αὐτὸν ἄνεισι θρόνον.  

 

CHAPITRE IV.

Violence commise contre Sévère, Evêque d'Antioche, pour le chasser de son Siège.

L'Empereur Justin commanda dans la première année de son règne qu'on arrêtât Sévère Evêque d'Antioche, comme quelques-uns disent, et qu'on lui coupât la langue, en haine de ce qu'il prononçait chaque jour anathème contre le Concile de Calcédoine, et principalement dans les lettres qu'il écrivait sur sa promotion, ou dans les réponses à celles qu'il avait reçues sur la promotion des autres Patriarches. Ces lettres-là de Sévère ne furent reçues qu'à Alexandrie par Jean successeur d'un autre du même nom, par Dioscore, et par Timothée. Elles ont été conservées jusques à notre temps, et ont excité parmi le peuple une infinité de contestations et de troubles. Irénée Comte d'Orient, qui demeurait alors à Antioche fut chargé de cette cruelle exécution. Sévère témoigne au moins dans une lettre où il décrit la manière dont il fut chassé de son Siège, et où il se plaint de la rigueur avec laquelle cet officier avait fait garder tous les chemins, de peur qu'il ne s'échappât, qu'il avait reçu ordre de l'arrêter.

Il y a des personnes qui assurent que dans le temps, que Vitalien semblait posséder les 521 bonnes grâces de Justin, il lui demanda la langue de Sévère, pour se venger des déclamations qu'il avait faites contre lui. Au reste Sévère s'enfuit d'Antioche au mois Gorpie que les Romains appellent Septembre, en l'année cinq cent soixante et septième de la ville d'Antioche, Paul qui lui succéda, approuva publiquement le Concile de Calcédoine. Mais ayant abandonné volontairement son Siège, et ayant depuis subi la loi commune de la nature, Euphrase, qui était venu de Jérusalem, fut choisi pour le remplir.

εʹ.

Περὶ τῶν γεγονότων ἐμπρησμῶν ἐν Ἀντιοχείᾳ καὶ σεισμῶν, ὅτε καὶ Εὐφράσιος συγχωσθεὶς ἐτελεύτησεν.

Ὑπὸ τοῖς αὐτοῖς Ἰουστίνου χρόνοις ἐμπρησμοί τε συχνοὶ καὶ δεινοὶ κατὰ τὴν Ἀντιόχου γεγόνασιν, ὥσπερ ἡγούμενοι τῶν γενομένων ἐν αὐτῇ φοβερωτάτων κλόνων καὶ προοίμιον τοῖς παθήμασι παρεχόμενοι. Μετὰ γὰρ βραχύν τινα καιρόν, ἐν τῷ ἑβδόμῳ ἔτει τῆς αὐτοῦ βασιλείας, μηνὶ δεκάτῳ, ἀνὰ τὸν Ἀρτεμίσιον μῆνα ἤτοι Μάϊον, ἐνάτῃ καὶ εἰκοστῇ αὐτοῦ ἡμέρᾳ, κατ´ αὐτὸ τῆς μεσημβρίας τὸ σταθερώτατον τῆς ἕκτης ἡμέρας τῆς καλουμένης ἑβδομάδος, βρασμὸς καὶ σεισμὸς ἐπελθόντες τῇ πόλει μικροῦ πᾶσαν ἀνατρέψαντες κατήγαγον· οἷς καὶ πῦρ εἵπετο ὥσπερ τὴν συμφορὰν μετ´ αὐτῶν διανειμάμενον. Ἃ γὰρ ἐκεῖνοι οὐ κατέβαλον, τὸ πῦρ ἀμφινεμόμενον ἐξηνθράκωσέ τε καὶ ἀπετέφρωσε. Καὶ ὅσα μὲν τῆς πόλεως πέπονθεν ὅσοι τε τοῦ πυρὸς καὶ τῶν σεισμῶν ἔργον γεγόνασιν ὡς τὸ εἰκὸς ὑπέθετο, ὁποῖά τε παράδοξα καὶ λόγου κρείττω συμβέβηκε, περιπαθῶς ἀφήγηται Ἰωάννῃ τῷ ῥήτορι, ὧδε τῆς ἱστορίας καταλήξαντι. Τελευτᾷ δ´ οὖν ἐγκαταληφθεὶς τοῖς πτώμασι καὶ ὁ Εὐφράσιος, ἄλλη τῆς πόλεως συμφορά, ἵνα μὴ τῶν ἐπιτηδείων ὁ προνοῶν ᾖ.

CHAPITRE V.

Incendie  et tremblement de terre arrivés à Antioche.

Il y eut à Antioche sous le même règne plusieurs incendies, qui furent comme des présages des tremblements de terre et des autres malheurs, qui les devaient suivre. En effet bientôt après, dans la septième année du règne de Justin, la vingt-neuvième jour du mois d'Artémise, que les Romains appellent le mois de Mai, qui était le dernier de la semaine, la ville d'Antioche fut ébranlée sur le midi, par un tremblement de terre, qui renversa presque toutes les maisons. Il tomba en même temps un feu du ciel, qui consuma tout ce que le tremblement de terre avait épargné. Jean le Rhéteur a fait une description fort triste, et fort tragique des ruines et des pertes, qui furent causées par ces deux funestes accident, et des circonstances les plus 522 remarquables, et c'est par cette description qu'il a fini son histoire. Euphrase Évêque d'Antioche fut enveloppé dans ce malheur commun, dont sa mort fut un notable surcroit, parce qu'il ne resta personne après lui, pour pourvoir aux nécessités publiques.

ςʹ.

Περὶ Ἐφραιμίου τοῦ μετὰ Εὐφράσιον.

Ἀλλ´ ἡ τῶν ἀνθρώπων σώτειρα τοῦ θεοῦ κηδεμονία, ἡ πρὸ τῆς πληγῆς τὰ φάρμακα πλάττουσα καὶ φιλανθρωπίᾳ τὸ ξίφος τῆς ὀργῆς θήγουσα, ἡ παρ´ αὐτὴν τὴν ἀπόγνωσιν τὴν οἰκείαν ἀνοιγνῦσα συμπάθειαν, Ἐφραίμιον διανέστησε τῆς ἑῴας ἀρχῆς τὰς ἡνίας διέποντα πᾶσαν ἀναζώσασθαι φροντίδα μηδὲν τῶν ἐπιτηδείων ἐπιλιπεῖν τὴν πόλιν. Ὃν κἀντεῦθεν ἀγασάμενοι Ἀντιοχέων παῖδες εἰς ἱερέα ψηφίζονται· καὶ τὸν ἀποστολικὸν λαγχάνει θρόνον ὥσπερ μισθὸν καὶ γέρα τῆς τοσαύτης προνοίας τοῦτον κληρωσάμενος. Πέπονθε καὶ αὖθις ὑπὸ σεισμῶν μετὰ μῆνας τριάκοντα. Τότε καὶ Θεοῦ πόλις ἡ Ἀντιόχου προσηγορεύθη πόλις, καὶ ἄλλης προνοίας πρὸς τοῦ βασιλέως τυχοῦσα.

CHAPITRE VI.

Soin d'Ephrem pour les habitants d'Antioche. Son ordination.

Mais la Providence divine qui prépare le remède avant que d'avoir fait la blessure, .qui tempère sa colère par sa clémence, qui affirme dans le temps, où il reste moins d'espérance, excita Ephrem Comte d'Orient à prendre soin de cette ville désolée. Les habitants ne purent mieux reconnaître sa bonté qu'en le choisissant pour leur Évêque. Trente mois après, la même ville fut encore ébranlée par un autre tremblement, et alors elle changea de nom, et fut appelée Théopole, et soulagée par les soins de l'Empereur.

ζʹ.

Περὶ Ζωσιμᾶ καὶ Ἰωάννου τῶν θαυματουργῶν.

Ἀλλ´ ἐπεὶ τῶν εἰρημένων ἐμνήσθημεν παθημάτων, φέρε καὶ ἕτερα ἄττα τῶν ἀξιολόγων τῷ παρόντι προσθῶμεν πόνῳ, ἅπερ εἰς ἡμᾶς ἐκ τῶν ἱστορησάντων ἐνηνέκται. Ζωσιμᾶς ἀνήρ, γένος Φοῖνιξ, τῆς λεγομένης παραλίας, κώμην Σίνδην πατρίδα κληρωσάμενος διέχουσαν τῆς τῶν Τυρίων οὔτι σταδίους εἴκοσι, τὸν μονήρη διαθλεύων βίον, οὕτως ταῖς τε ἀφέξεσι καὶ μεθέξεσι τῶν τροφῶν καὶ ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς τοῦ βίου τὸν θεὸν εἰσοικισάμενος ὡς μὴ μόνον διορᾶν τὰ μέλλοντα, ἀλλὰ καὶ πάσης ἀπαθείας χάριν λαβεῖν, συνῆν τῶν τινι ἐπισήμων ἀνὰ τὴν Καίσαρος πόλιν, ἣ μιᾶς τῶν Παλαιστινῶν ἡγεῖται· ἦν δὲ ἄρα οὗτος Ἀρκεσίλαος, ἀνὴρ εὐπατρίδης τε καὶ λόγιμος, εὖ τε ἀξιωμάτων καὶ τῶν λοιπῶν τῶν κοσμούντων ἀνδρὸς βίον ἥκων. Οὗτος ὁ Ζωσιμᾶς ἐν τῷ ἀκαρεῖ τῆς Ἀντιόχου πτώσεως ἀθρόον ἐπιστυγνάσας ὀλοφυρόμενός τε καὶ μύχιον ἀνοιμώξας, δάκρυά τε τοσαῦτα σπείσας ὡς καὶ τὴν γῆν ἐπιβρέξαι, θυμιατήριον ἐξῃτήσατο, καὶ πάντα τὸν χῶρον ἐν ᾧ καθειστήκεισαν ἐπιθυμιάσας ἐπὶ γῆς ἑαυτὸν ῥίπτει, προσευχαῖς τε καὶ λιταῖς τὸν θεὸν ἱλεούμενος. Εἶτα πυνθανομένου τοῦ Ἀρκεσιλάου τί ἄρα τὸ οὕτω διαταράξαν εἴη, διαρρήδην εἶπε τὴν ἠχὴν τῆς Ἀντιόχου πτώσεως αὐτίκα τὰ ὦτά οἱ περιβομβῆσαι.

Ὥστε τὸν Ἀρκεσίλαον καὶ τοὺς παρατετυχηκότας ἐκπεπληγμένους ἀναγράψαι τὴν ὥραν, εὑρεῖν τε ἐς ὕστερον οὕτως ὡς ὁ Ζωσιμᾶς ἀπεφήνατο. Διὰ τούτου πολλαί τε καὶ ἕτεραι θεοσημεῖαι γεγόνασιν, ὧν τὸ πλῆθος παρείς, ἐπεὶ καὶ κρείττονος εἰπεῖν ἀριθμοῦ τυγχάνουσιν οὖσαι, ἔνια λέξω.

Συνήκμαζε τῷ Ζωσιμᾷ ἀνήρ, Ἰωάννης τοὔνομα, ταῖς ἀρεταῖς παραπλήσιος, ἐν Χουζιβᾷ τῇ μάνδρᾳ — κεῖται δὲ πρὸς τῇ ἐσχατιᾷ τῆς χαράδρας ἀνὰ τὸ ἀρκτῷον μέρος τῆς λεωφόρου τῆς φερούσης τοὺς διαπορευομένους ἐξ Ἱεροσολύμων ἐπὶ τὴν Ἱεριχουντίων πόλιν—τὸν μονήρη τε καὶ ἄϋλον διαπαλαίσας βίον, ἐπισκοπήσας δὲ τὴν εἰρημένην μοι Καίσαρος πόλιν. Οὗτος ὁ Ἰωάννης ὁ Χουζιβίτης, ἐπεὶ τὴν Ἀρκεσιλάου τοῦ λελεγμένου μοι γυναῖκα ἠκηκόει θάτερον τοῖν ὀφθαλμοῖν ὑπὸ κερκίδος ἐκκοπέντα, δρομαίως ᾔει πρὸς αὐτὴν τὸ πάθος ἐπισκεψόμενος. Ὡς δ´ οὖν ἐθεάσατο τήν τε κόρην ἐκπεσοῦσαν τέλεόν τε τὸν ὀφθαλμὸν διαρρυέντα, σπόγγον ἐπιτάττει τῶν τινι παρεφομαρτούντων ἰατρῶν ἐνεγκεῖν, εἰσαγαγεῖν τε τὸ διαρρυὲν ὡς ἂν δύναιτο, καὶ τὸν σπόγγον περιθέντα τελαμῶσιν ἀναδῆσαι, οὔτι παρόντος Ἀρκεσιλάου.

Ἔτυχε γὰρ τῷ Ζωσιμᾷ παρὼν ἐν τῷ κατ´ αὐτὸν φροντιστηρίῳ, ὅπερ ἐπὶ τῆς Σινδηνῶν ἔκειτο κώμης, διεστώσης τῆς Καίσαρος σταδίους μάλιστα πεντακοσίους. Δρομαῖοι τοίνυν παρὰ τὸν Ἀρκεσίλαον ἐκτρέχουσίν οἱ ταῦτα διαγγέλλοντες. Καθῆστο δὲ πρὸς Ζωσιμᾷ ὁ Ἀρκεσίλαος τὰς διαλέξεις ποιούμενος· ὅπερ ἐπειδὴ διέγνω, διωλύγιον ἀνεκώκυε, καὶ τὰς τρίχας ἐκτίλλων καὶ διασπῶν εἰς οὐρανὸν ἀνέπεμπε. Τοῦ δὲ Ζωσιμᾶ πυνθανομένου τὴν αἰτίαν, τὸ συμβὰν ὁ Ἀρκεσίλαος ἔλεγε ταῖς οἰμωγαῖς καὶ τοῖς δάκρυσι συχνὰ διακοπτόμενος. Ἀφεὶς οὖν τοῦτον ὁ Ζωσιμᾶς αὐτὸς καθ´ ἑαυτὸν εἴς τι δωμάτιον ἐστρέχει ἔνθα τῷ θεῷ, ὡς θεμιτὸν τοῖς τοιούτοις, ἐνετύγχανεν. Μετὰ δ´ αὖ τινα καιρὸν προσελθὼν ἔχαιρέν τε καὶ σεμνὰ μειδιῶν πρὸς Ἀρκεσίλαον ἔλεγε τὴν χεῖρα καταψήχων· „Ἄπιθι χαίρων, ἄπιθι· ἡ χάρις τῷ Χουζιβίτῃ δέδοται. Ἰάθη σου τὸ γύναιον, ἄμφω τὼ ὀφθαλμὼ ἔχει, οὐδὲν ἰσχυσάσης τῆς συμφορᾶς ἀφελέσθαι, οὕτω τοῦ Χουζιβίτου βουληθέντος.“ Ὅπερ καὶ γέγονεν ἀμφοῖν τοῖν δικαίοιν κατὰ ταὐτὸ θαυματουργησάντοιν. Τούτῳ τῷ Ζωσιμᾷ καί ποτε ἐπὶ τὴν Καίσαρος ἰόντι ὀνάριόν τε παρασυρομένῳ ἐν ᾧ τῶν τινά οἱ ἐπιτηδείων ἐπεβέβλητο, λέων ἔπεισι καὶ τὸν ὄνον ἁρπάσας ἀπῄει.

Ὁ δὲ Ζωσιμᾶς ἀνὰ τὴν ὕλην εἵπετο μέχρις ὅτου διακορὴς ὁ λέων ἐκ τῆς θοίνης τοῦ ζῴου γέγονε· πρὸς ὃν ἐπιγελάσας ὁ Ζωσιμᾶς φησιν· „Ἀλλὰ γάρ, ὦ ἑταῖρε, τὰ τῆς πορείας ἐμοὶ διακέκοπται πάχητί τε ὄντι πόρρω τε τῆς ἡλικίας ἀφιγμένῳ, καὶ μὴ δυναμένῳ νωτοφορεῖν τὰ ἐπὶ τοῦ ζῴου σεσαγμένα. Ἀχθοφορεῖν οὖν ἀνάγκη σε παρὰ τὸν θεσμὸν τῆς φύσεως, εἴπερ ἐθέλεις τῶν ἐντεῦθεν τὸν Ζωσιμᾶν ἀπαλλάττεσθαι καὶ θηρίον αὖθις εἶναι.“ Ὁ δὲ τοῦ θυμοῦ καθάπαξ ἐπιλελησμένος ὑπέσαινε καὶ τῷ Ζωσιμᾷ προσέτρεχε πράως εὐθύς, καὶ διὰ τοῦ σχήματος ἐβόα τὸ πειθήνιον. Ὧι περιθεὶς ὁ Ζωσιμᾶς τοῦ ὄνου τὸ φορτίον μέχρι τῶν πυλῶν τῆς Καίσαρος ἤγαγε, δεικνὺς τοῦ θεοῦ τὴν δύναμιν καὶ ὡς ἅπαντα τοῖς ἀνθρώποις δοῦλά τε καὶ πειθήνια, ὅταν αὐτῷ ζῶμεν καὶ τὴν δεδομένην ἡμῖν χάριν οὐ παραχαράττομεν. Ἀλλ´ ἵνα μὴ τοῖς πλείοσι τὴν ἱστορίαν παραμηκύνωμεν, ἐπάνειμι ὅθεν τὴν ἐκβολὴν ἐποιησάμην.  

CHAPITRE VII.

Miracles de Zosimas, et de Jean.

Après avoir décrit ces calamités publiques, parlons de quelques événements fort singuliers, que nous avons appris de la bouche de ceux-là mêmes qui en avaient été témoins. Un Moine 523 nommé Zosimas natif de Sinden, bourg de Phénicie, éloigné d'environ vingt stades de la ville de Tyr, avait obtenu de Dieu tant de grâces par la rigueur de sa tempérance, et par l'exercice continuel des autres vertus, qu'il connaissait l'avenir, et n'était plus sujet aux passions. Etant un jour dans la maison d'Arcesilaüs, un des plus qualifiés, et des plus savants de la ville de Césarée, Métropole d'une des trois Palestines, il changea tout d'un coup de visage, jeta de profonds soupirs, et versa une si grande quantité de larmes, que la terre en fut toute trempée. Il demanda à l'heure même en encensoir, encensa le lieu où il était, et se prosterna à terre pour prier. Arcesilaüs lui ayant demandé d'où procédait une émotion, et un trouble si extraordinaire, il lui répondit qu'il avait entendu le bruit du tremblement de terre, dont Antioche avait été ébranlée.

Arcesilaüs et les autres qui étaient présents remarquèrent l'heure très-exactement, et reconnurent depuis que c'était celle-là même, où le tremblement était arrivé. Il a été aussi fort célèbre par le don des miracles,  dont il a fait un si grand nombre, que ne pouvant les rapporter tous, je suis obligé de choisir les plus considérables.

Il y avait en son temps un nomme Jean, qui était orné des mêmes vertus que lui. Il s'était adonné aux exercices de la vie solitaire dans une cellule de Cuzibe, assise dans une vallée qui est proche du chemin, par où l'on va de Jérusalem à Jéricho du côte de Septentrion, et depuis avait été élevé sur le  Siège Episcopal de 524 l'Eglise de Césarée. Ce Jean ayant appris que la femme d' Arcesilaüs s'était arraché un œil avec un fuseau, l'alla visiter, et ayant trouvé que l'œil était hors de sa place, il commanda au Chirurgien de l'y remettre, de le couvrir d'une éponge, et de le bander.

Arcesilaüs était alors avec Zosimas dans son Monastère de Sinden, distant de cinq cens stades, ou environ de la ville de Césarée. Cette triste nouvelle lui fut apportée avec une extrême diligence. Il ne l'eut pas sitôt reçue qu'il jeta de grands cris, et s'arracha les cheveux. Zosimas ayant appris de sa bouche le sujet de la douleur, se retira dans une cellule, où il avait accoutumé de s'entretenir avec Dieu, et étant retourné incontinent après, il dit à Arcesilaüs en riant, et en lui prenant la main, allez-vous-en fort content, votre femme est guérie par le mérite des prières du Solitaire de Cuzibe, elle voit de ses deux yeux, et n'a plus aucune incommodité de sa blessure. Ces deux Solitaires partagèrent entre eux en quelque sorte ce miracle.

Le moine Zosimas allant un jour à Césarée et menant un âne, qui lui portait son bagage, rencontra un Lion, qui enleva l'âne. Il le suivit dans une forêt qui était proche, et quand le lion eut mangé l'âne, il lui dit, je ne saurais plus .achever mon voyage, car je ne suis ni assez jeune, ni assez fort pour porter mon bagage. Ainsi si tu veux que je m'en retourne, il faut que tu portes mon bagage, et que tu renonces pour un peu de temps, à ta férocité naturelle. Le Lion s'approcha de lui à l'heure-même, et lui fit des caresses, par les- 525 quelles il semblait lui offrir son service. Zosimas mit son bagage sur le dos du Lion , le mena jusques à la porte de Césarée, et fit voir par cet exemple, la soumission avec laquelle toutes les créatures obéissaient aux hommes, qui conservent la grâce de Dieu.  J'ajouterais beaucoup d'autres choses sur ce sujet, si l'appréhension d'être trop long, ne m'obligeait à reprendre la suite de mon Histoire.

ηʹ.

 Περὶ καθολικῶν παθημάτων.

Εἰσέτι Ἰουστίνου τὴν αὐτοκράτορα διϊθύνοντος ἀρχήν, τὸ νῦν μὲν Δυρράχιον, Ἐπίδαμνος δὲ πάλαι, πέπονθεν ὑπὸ κλόνου τῆς γῆς, ὡσαύτως δὲ καὶ Κόρινθος ἐπὶ τῆς Ἑλλάδος κειμένη, εἶτα καὶ Ἀνάζαρβος τὸ τέταρτον αὐτῆς πάθος, ἣ τοῦ δευτέρου τῶν Κιλίκων ἡγεῖται ἔθνους· ἃς ὁ Ἰουστῖνος πολλοῖς ἀνεκτίσατο χρήμασι. Κατὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους καὶ ἡ Ἔδεσσα πόλις τῆς Ὀσροηνῶν μεγίστη τε καὶ εὐδαίμων τοῖς τοῦ παραρρέοντος Σκίρτου χειμάρρου ὕδασι κατεποντώθη, ὥστε καὶ τὰ πολλὰ τῶν οἰκοδομιῶν παρασυρῆναι καὶ πλῆθος ἀναρίθμητον ἀπολέσθαι, οὓς τὸ ὕδωρ λαβὸν ᾤχετο. Μετεκλήθησαν τοίνυν ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ Ἰουστίνου ἡ Ἔδεσσα καὶ Ἀνάζαρβος, καὶ τούτων ἑκατέρα τῇ αὐτοῦ προσηγορίᾳ κατεκοσμήθησαν.

CHAPITRE VIII.

Calamités publiques.

Justin gouvernait encore l'Empire, lorsque la ville de Dyrrachium qu'on appelait autrefois Epidamne, fut renversée par un tremblement de terre. Corinthe ville de l'Achaïe eut le même sort. Anazarbe Métropole de la seconde Cilicie souffrit pour la quatrième fois le même malheur. Justin fit de grandes dépenses pour rétablir ces trois villes. Edesse ville fort grande, et fort riche de l'Osroène fut inondée au même temps, par un débordement du torrent de Scirte. Les plus beaux bâtiments furent renversés, et quantité des habitants furent noyés. Justin ôta le nom à Anazarbe, et à Edesse, pour leur donner le sien.

θʹ.

Ὡς Ἰουστῖνος ἔτι ζῶν συμβασιλεύειν αὐτῷ τὸν Ἰουστινιανὸν εἵλετο.

Τούτῳ τῷ Ἰουστίνῳ ὄγδοον ἔτος τῆς βασιλείας ἄγοντι ἐννέα τε μῆνας πρός τισιν ἡμέραις, Ἰουστινιανὸς ἀδελφιδοῦς αὐτοῦ συμβασιλεύει, ἀναρρηθεὶς τῇ πρώτῃ τοῦ Ξανθικοῦ ἤγουν Ἀπριλίου μηνός, ἀνὰ τὸ πέμπτον καὶ ἑβδομηκοστὸν καὶ πεντακοσιοστὸν ἔτος τοῦ χρηματισμοῦ τῆς Ἀντιοχείας. Καὶ τούτων ὧδε προελθόντων, Ἰουστῖνος μεθίσταται τῆς ἐντεῦθεν βασιλείας, ὑπελθὼν τὴν τέλειον ἡμέραν ἀνὰ τὴν πρώτην ἡμέραν τοῦ Λώου, τοῦ καὶ Αὐγούστου μηνός, συμβασιλεύσας μὲν Ἰουστινιανῷ μῆνας τέσσαρας, τὰ ὅλα δὲ ἔτη τὴν αὐτοκράτορα διανύσας ἀρχὴν ἐννέα πρός τισιν ἡμέραις. Ἰουστινιανοῦ δὲ μόνου τὴν ὅλην ἀρχὴν τῆς Ῥωμαίων ἐπικρατείας περιθεμένου, ἤδη τε τῆς ἐν Χαλχηδόνι συνόδου κηρυττομένης ἀνὰ τὰς ἁγιωτάτας ἐκκλησίας κελεύσμασιν Ἰουστίνου, καθά μοι διήγηται, ἔτι τὰ τῆς ἐκκλησιαστικῆς καταστάσεως ἔν τισι τῶν ἐπαρχιῶν περιεδονεῖτο, καὶ μάλιστά γε κατὰ τὴν βασιλέως καὶ κατὰ τὴν Ἀλεξάνδρου πόλιν· τῆς μὲν βασιλίδος τὴν ἐπισκοπὴν πρυτανεύοντος Ἀνθίμου, τῆς δὲ Ἀλεξανδρέων ἐκκλησίας ἡγουμένου Θεοδοσίου. Ἄμφω τε γὰρ τὴν μίαν καὶ μόνην ἐδοξαζέτην φύσιν.

526 CHAPITRE IX.

Association de Justinien à l'Empire.

Après que Justin eut régné huit ans, neuf mois et trois jours, il fit proclamer Justinien fils de sa sœur, le premier Jour du mois Xantique, c'est-à-dire du mois d'Avril, en l'année cinq cent soixante et quinzième de la ville d'Antioche. Justin passa de l'Empire de la terre à celui du ciel, le premier jour du mois de Loüs, c'est-à-dire d'Août, après avoir régné quatre mois avec Justinien, et neuf ans et trois jours, tant avec Justinien, que seul. La doctrine du Concile de Calcédoine ayant été prêchée dans toutes les Eglises, par l'ordre de Justin, comme nous l'avons dit, la paix de l'Eglise fut troublée au commencement du règne de Justinien, en quelques Eglises, et principalement en celles de Constantinople, et d'Alexandrie, dont la première était gouvernée par Anthime, et la seconde par Théodose, qui assuraient tous deux qu'il n'y avait qu'une nature dans le Sauveur.

ιʹ.

Ὅτι Ἰουστινιανὸς μὲν τοὺς τὴν Χαλχηδοναίων σύνοδον ἀποδεχομένους ἠγάπα, Θεοδώρα δὲ τοὺς ἐναντίους ἔστεργεν.

 Ἰουστινιανὸς μὲν οὖν τῶν ἐν Καλχηδόνι συνεληλυθότων καὶ τῶν παρ´ αὐτῶν ἐκτεθειμένων μάλα γεννικῶς ἀντείχετο, Θεοδώρα δὲ ἡ τούτου σύνοικος, τῶν μίαν φύσιν λεγόντων· εἴτε καὶ τῶν ἀληθῶς οὕτως ἐχόντων — ἡνίκα γὰρ ὁ περὶ πίστεως πρόκειται λόγος, πατέρες τε πρὸς παῖδας, παῖδές τε αὖ πρὸς τοὺς φύντας διΐστανται, γυνή τε πρὸς τὸν ἴδιον γαμέτην, ἀνήρ τε αὖ πάλιν πρὸς τὴν ἰδίαν γαμετήν —, εἴτε καὶ κατά τινα συγκείμενοι οἰκονομίαν ἵν´ ὁ μὲν τῶν λεγόντων δύο φύσεις ἐπὶ Χριστοῦ τοῦ θεοῦ ἡμῶν μετὰ τὴν ἕνωσιν ἀντέχηται, ἡ δὲ τῶν πρεσβευόντων μίαν φύσιν. Ὅμως δ´ οὖν ἀλλήλοις οὐκ ἐνεδίδοσαν· ἀλλ´ ὁ μὲν τῶν ἐν Χαλχηδόνι συντεθειμένων μάλα σπουδαίως ἀντελαμβάνετο, ἡ δὲ μετὰ τῶν ἀπ´ ἐναντίας ἰοῦσα τῶν λεγόντων μίαν φύσιν παντοίως προενόει, καὶ τούς γε ἡμεδαποὺς περιέθαλπεν καὶ τοὺς ἀλλοδαποὺς μεγάλοις χρήμασιν ἐδεξιοῦτο. Ἣ καὶ πείθει τὸν Ἰουστινιανὸν μετάπεμπτον Σευῆρον ποιήσασθαι.

CHAPITRE X.

Diversité de sentiment de Justinien, et de Théodore sa femme, touchant le Concile de Calcédoine.

Justinien soutenait avec vigueur les Évêques, qui avaient tenu le Concile de Calcédoine, et la doctrine qu'ils y avaient établie, et Théodore sa femme favorisait au contraire ceux qui ne reconnaissaient qu'une nature dans le Sauveur. On ne sait s'ils suivaient en cela leurs sentiments. Car quand il s'agit de la Religion, le fils est quelquefois d'une autre opinion que son père, et la femme d'une autre que son mari, ou s'ils usaient de déguisement, et s'ils étaient convenus ensemble, que l'un soutiendrait le parti de ceux, qui disaient, que depuis l'union, il y a eu deux natures en Jésus-Christ, et l'autre celui qui n'en reconnaissait qu'une. Ce qui est certain, est qu'ils n'ont témoigné aucune déférence l'un pour l'autre à cet égard, que Justinien a constamment défendu le Concile de Calcédoine, et que Théodore a toujours protégé ceux qui disaient qu'il n'y avait qu'une nature dans le Sauveur. Elle caressait ceux de notre opinion, et faisait de grandes largesses à ceux de l'opinion contraire. Enfin elle persuada à Justinien son mari, d'envoyer quérir Sévère.

ιαʹ.

Ὡς Ἄνθιμον τὸν Κωνσταντινουπόλεως ὁ Σευῆρος διέστρεψε καὶ Θεοδόσιον τὸν Ἀλεξανδρείας· οὓς ὁ βασιλεὺς ἐξελάσας ἑτέρους κατέστησεν.

Σώζονται τοίνυν ἐπιστολαὶ Σευήρου πρός τε Ἰουστινιανὸν πρός τε Θεοδώραν· δι´ ὧν ἔστι λαβεῖν ὡς κατ´ ἀρχὰς τὴν πρὸς τὴν βασίλειον ὁδὸν διανεβάλετο μεθ´ ὃ τὸν Ἀντιοχείας καταλέλοιπε θρόνον· ὕστερον μέντοι κατείληφε ταύτην. Καὶ γέγραφεν ὡς ἐπειδὴ πρὸς τὴν βασιλέως ἐγεγόνει ἐνέτυχέ τε τῷ Ἀνθίμῳ καὶ τῆς παραπλησίας οἱ δόξης εὕρηκε αὐτὸν καὶ τῆς εἰς τὸν θεὸν νομίσεως, πέπεικε τῆς καθέδρας ἐκστῆναι. Γέγραπται δὲ αὐτῷ τὰ περὶ τούτων πρὸς Θεοδόσιον τὸν τὴν Ἀλεξανδρέων ἐπισκοποῦντα πόλιν· ἐν οἷς καὶ μεγαλαυχεῖ ὡς τὸν αὐτὸν Ἄνθιμον πέπεικεν, ὡς εἴρηται, τῆς ἐπὶ γῆς δόξης καὶ τῆς οἰκείας καθέδρας τὰ τοιαῦτα προκρῖναι δόγματα. Φέρονται δὲ καὶ Ἀνθίμου πρὸς Θεοδόσιον ἐπιστολαὶ περὶ τούτων, Θεοδοσίου τε αὖ πρὸς Σευῆρον καὶ Ἄνθιμον, ἃς παρίημι καταλιμπάνων τοῖς ἐντυγχάνειν ταύταις βουλομένοις, ἵνα μὴ πλῆθος ἄπειρον ἐπεισκυκλήσω τῷ παρόντι πόνῳ.

Ὅμως δ´ οὖν ὡς ἀντικρὺ τῶν βασιλέως κελευσμάτων ἰόντες καὶ μὴ δεχόμενοι τὰ ἐν Καλχηδόνι συντεθειμένα, ἄμφω τῶν οἰκείων ἐξηλαθέτην θρόνων, καὶ τὸν μὲν Ἀλεξανδρείας Ζωΐλος διαδέχεται, τὸν δὲ τῆς βασιλείας Ἐπιφάνιος· ὡς ἐν ἁπάσαις λοιπὸν ταῖς ἐκκλησίαις ἀναφανδὸν κηρύττεσθαι τὴν ἐν Καλχηδόνι σύνοδον, καὶ μηδένα τολμᾶν ταύτην ἀναθέματι περιβάλλειν, τοὺς δὲ μὴ ταῦτα οὕτως ἔχοντας διὰ μυρίων συνελαύνεσθαι τρόπων πρὸς τὴν τοιαύτην ἰέναι συγκατάθεσιν.

Γέγραπται δ´ οὖν Ἰουστινιανῷ νομοθεσία ἐν ᾗ τὸν Σευῆρον καὶ Ἄνθιμον σὺν ἑτέροις ἀνατεθεμάτικεν, ποιναῖς τε μεγίσταις ὑποτέθεικε τοὺς τὰ ἐκείνων πρεσβεύοντας δόγματα· ὡς ἐξ ἐκείνου περὶ μὲν τὰς ἑκασταχῆ διακειμένας ἐκκλησίας οὐδὲν ἔτι διερρωγὸς μεῖναι, ἀλλὰ τούς τε ἑκάστης διοικήσεως πατριάρχας ἀλλήλοις συμβαίνειν, τούς τε τῶν πόλεων ἐπισκόπους τοῖς ἰδίοις ἐξάρχοις ἕπεσθαι· καὶ τέσσαρας συνόδους ἐπὶ τῶν ἐκκλησιῶν κηρύττεσθαι, πρώτην μὲν τὴν ἐν Νικαίᾳ, εἶτα τὴν ἐν Κωνσταντινουπόλει, τρίτην τὴν ἐν Ἐφέσῳ τὸ πρότερον, τετάρτην τὴν ἐν Καλχηδόνι. Γέγονε δὲ καὶ πέμπτη σύνοδος κατὰ κέλευσιν Ἰουστινιανοῦ, περὶ ἧς τὰ πρόσφορα ἐν τοῖς προσφόροις ἐρῶ καιροῖς, τέως τῶν ἀνὰ μέρος πραχθέντων ὑπὸ τοῖς αὐτοῦ χρόνοις λόγου τε ἀξίων καθεστώτων τῇ παρούσῃ συνυφαινομένων ἱστορίᾳ.  

528 CHAPITRE XI.

Déposition d'Anthime et de Théodose.

Il parait par les Lettres de Sévère à Justinien, et à Théodore, qu'il n'alla pas à Constantinople, aussitôt qu'il 'eut quitté son Eglise d'Antioche, mais qu'il y alla quelque temps après. Il témoigne dans les mêmes lettres qu'il eut des conférences fort particulières avec Anthime, et que quand il eut reconnu qu'il était dans les mêmes sentiments que lui, touchant la Nature divine, il lui persuada de renoncer à son Siège. Il se vante dans une autre lettre écrite à Théodose Évêque d'Alexandrie, d'avoir persuadé à Anthime de préférer la vérité à sa Dignité, et à la gloire du siècle. On a entre les mains d'autres lettres d'Anthime à Théodose, et de Théodose à Anthime, et à Sévère sur ce sujet. Mais je ne les ai pas voulu insérer ici, de peur qu'elles ne grossissent par trop mon ouvrage.

Au reste ils furent chassés tous deux de leurs Sièges, .pour s'être opposés aux intentions de l'Empereur, et pour avoir refusé de se soumettre aux décisions du Concile de Calcédoine. Zoile fut choisi pour gouverner l'Eglise d'Alexandrie, et Epiphane, pour gouverner celle de Constantinople, et depuis ce temps-là le Concile de Calcédoine fut prêché publiquement partout, sans que personne osât le condamner comme auparavant, et on usa de toute sorte de moyens, pour réduire ceux qui étaient dans un autre sentiment,

On publia une constitu- 529 tion au nom de l'Empereur, par laquelle il prononce anathème contre Sévère, contre Anthime, et contre quelques autres, et ordonne des peines fort rigoureuses contre ceux qui débiteraient leurs erreurs. II n'y a plus eu de différends dans l'Eglise depuis ce temps-là. Les Patriarches ont été unis dans la profession d'une même foi; les autres Evêques ont suivi l'exemple des Patriarches, et les décisions des quatre Conciles ont été généralement reçues ; savoir de Nicée, de Constantinople, du premier d'Ephèse, et de Calcédoine. Je parlerai en son lieu d'un cinquième qui fut convoqué par Justinien dans Constantinople. Cependant je représenterai en peu de paroles ce qui se passa de plus remarquable en ce temps-là.

ιβʹ.

Ἐκ τῆς ἱστορίας Προκοπίου Καισαρέως περὶ Καβάδου τοῦ Περσῶν βασιλέως, καὶ Χοσρόου υἱοῦ αὐτοῦ.

Γέγραπται δὲ Προκοπίῳ τῷ ῥήτορι τὰ κατὰ Βελισάριον συγγράφοντι, ὡς Καβάδης ὁ Περσῶν βασιλεὺς Χοσρόῃ τῷ παιδὶ νεωτέρῳ τῶν ἄλλων υἱῶν ὄντι περιθεῖναι τὴν βασιλείαν βουληθείς, ἅμα Χοσρόῃ βουλεύει ὥστε τῷ βασιλεῖ Ῥωμαίων εἰς θετὸν υἱὸν ἐπιδοῦναι τὸν Χοσρόην, ἵνα ἐντεῦθεν ἀσφαλέστατα 〈τὰ〉 τῆς ἀρχῆς αὐτῷ διατεθείη. Ἐπειδὴ τοίνυν τούτων διήμαρτον εἰσηγήσει Πρόκλου, ὃς παρεδρεύων Ἰουστινιανῷ κυαίστωρ καθειστήκει, ἐπὶ μείζω τὴν πρὸς Ῥωμαίους ἔχθραν ἐξήγαγον.

Φιλοπονώτατα τοιγαροῦν κομψῶς τε καὶ λογίως ἐκτέθειται τῷ αὐτῷ Προκοπίῳ ἃ δὴ πέπρακται ὑπὸ Βελισαρίῳ στρατηγοῦντι τῶν ἑῴων δυνάμεων Ῥωμαίοις τε καὶ Πέρσαις πρὸς ἀλλήλους πολεμοῦσι. Πρώτην μὲν οὖν νίκην ἀναγράφει Ῥωμαίων περὶ τὰ χωρία Δάρας τε καὶ Νισίβεως, Βελισαρίου Ἑρμογένους τε αὖ τὰ Ῥωμαίων στρατόπεδα διακοσμούντων. Οἷς ἐπισυνάπτει καὶ ὅσα κατὰ τὴν Ἀρμενίων γέγονε χώραν, οἷά τε κατὰ τὴν Ῥωμαίων εἰργάσατο γῆν Ἀλαμούνδαρος τῶν Σκηνιτῶν βαρβάρων ἡγούμενος· ὃς καὶ Τιμόστρατον τὸν Ῥουφίνου ἀδελφὸν σὺν τοῖς ἀμφ´ αὐτὸν στρατιώταις ἐζώγρησε, καὶ χρημάτων ὕστερον μεγάλων ἀπέδοτο.  

CHAPITRE XII.

Histoire de Procope.

Procope décrivant les expéditions de Bélisaire raconte que Cavade Roi de Perse ayant dessein de laisser son Royaume à Chosroês le plus jeune de ses fils, pria l'Empereur de l'adopter, afin que cette adoption affermît les fondements de sa puissance dans son bas âge; mais que Proclus Trésorier en ayant détourné Justinien, il conçut une haine plus envenimée contre les Romains qu'il n'en avait jamais eu auparavant.

Le même historien raconte avec autant d'élégance que de fidélité la guerre des Romains contre les Perses, sous la conduite de Bélisaire et la victoire que les Romains commandés par Bélisaire, et par Hormogène remportèrent proche de Daras, 530 et de Nisibe. Il décrit ensuite la guerre d'Arménie, et le dégât qu'Alamondare Prince d'une nation qui  vit dispersée à la campagne, fit sur les terres de l'Empire. Ce petit Prince prit Timostrate frère de Rufin vif avec tous les soldats qu'il commandait, et reçut depuis une grande rançon pour le mettre en liberté.

ιγʹ.

Περὶ Ἀλαμουνδάρου καὶ Ἀζαρέθου, καὶ τῆς ἐν Βυζαντίῳ στάσεως τῆς ἐπίκλην λαβούσης τὸ Νίκα.

Περιπαθῶς διέξεισι καὶ τὴν τοῦ λελεγμένου μοι Ἀλαμουνδάρου καὶ Ἀζαρέθου κατὰ τῆς Ῥωμαίων γῆς ἔφοδον, ὅπως τε τούτοις τὴν ἄφοδον ἐπὶ τὰ σφέτερα ποιουμένοις, πρὸς βίας τοῦ οἰκείου στρατοῦ ἐπὶ ταῖς ᾐόσι τοῦ Εὐφράτου Βελισάριος συνεπλάκη ἐπικειμένης τῆς πασχαλίας ἡμέρας, καὶ ὅπως ὁ Ῥωμαίων διεφθάρη στρατὸς τῶν Βελισαρίου βουλευμάτων οὐκ ἀνασχόμενος, ὅπως τε Ῥουφῖνος καὶ Ἑρμογένης τὴν καλουμένην ἀπέραντον εἰρήνην πρὸς Πέρσας διέθηκαν.

Οἷς ἐπάγει τὴν ἀνὰ τὸ Βυζάντιον γενομένην τῶν δημοτῶν στάσιν, ᾗ προσηγορίαν τὸ σύνθεμα τῶν δήμων δέδωκε· τὸ Νίκα γὰρ ἐπίκλησιν καλοῦσι, τοῦτο τῶν δήμων ἀλλήλοις συναφθέντων σύνθεμα δόντων τῆς εἰς ἀλλήλους γνώσεως. Καθ´ ἣν Ὑπάτιός τε καὶ Πομπήϊος ἐβιασθήτην μὲν ὑπὸ τῶν δήμων πρὸς τὴν τυραννίδα, ἑκατέρω δὲ πρὸς τῶν στρατιωτῶν κελεύσμασιν Ἰουστινιανοῦ τὴν κεφαλὴν ἀποθεμένω κατεποντωθήτην, τῶν δήμων ἑσσηθέντων· ὅτε καὶ τριάκοντα χιλιάδας ἐν τῷ πόνῳ τούτῳ φησὶν ὁ Προκόπιος ἀνθρώπων ἀπολέσθαι.  

CHAPITRE XIII.

Suite de la même Histoire.

Le même historien rapporte fort au long les irruptions qu'Alamondare, et Azarethe firent sur nos Provinces, la manière dont Bélisaire fut contraint par son armée de les attaquer un peu avant la fête de Pâque, comme ils s'en retournaient chargés de dépouilles de la défaite de l'armée Romaine arrivée par la désobéissance des soldats., et la paix faite par Rufin et par Hormogène, qui a été appelée la paix éternelle.

 Il parle ensuite d'une sédition où le peuple de Constantinople prit pour mot du guet le nom de la Victoire. Hypatius, et Pompée furent contraints par le peuple de prendre les marques de l'autorité souveraine. Mais le peuple ayant été vaincu, ils eurent tous deux la tête tranchée, et leurs corps furent jetés dans la mer. Procope dit, que trente mille hommes moururent dans cette sédition.

ιδʹ.

Περὶ Ὀνωρίχου τοῦ Βανδίλων ἄρχοντος, καὶ τῶν γλωσσοτομηθέντων Χριστιανῶν παρ´ αὐτοῦ.

Τῷ αὐτῷ τὰ κατὰ Βανδίλους γράφοντι μέγιστα τέθειται καὶ μνήμης ἐς ἀεὶ διασωζομένης ἄξια, ἃ λέξων ἔρχομαι. Ὀνώριχος τὴν βασιλείαν ἐκ Γιζερίχου διαδεξάμενος, τά τε Ἀρείου θρησκεύων, ὠμότατα διετίθετο ἀμφὶ τοὺς ἐν Λιβύῃ Χριστιανοὺς τοὺς τὰ ὀρθὰ πρεσβεύοντας δόγματα, βιαζόμενος εἰς τὴν Ἀρειανῶν μετατίθεσθαι δόξαν· καὶ τούς τε μὴ ὑπείκοντας πυρί τε καὶ μυρίαις θανάτων ἰδέαις ἔφθειρεν, ἐνίους δὲ τὰς γλώσσας ἀφείλετο. Τούτους καὶ τῇ θέᾳ παραλαβεῖν ὁ Προκόπιος ἔφη πρὸς τὴν βασιλέως γενομένους πόλιν αὐτόσε διαδράντας, ἐντυχεῖν τε αὐτοῖς ἴσα τοῖς μηδὲν πεπονθόσι φθεγγομένοις· καὶ τὰς μὲν γλώσσας ἐξ αὐτοῦ τοῦ πυθμένος ἀνακεκάρθαι, τὴν δὲ φωνὴν αὐτοῖς ἔναρθρον εἶναι καὶ εὔσημα διαλέγεσθαι, θαῦμα καινόν τε καὶ παράδοξον· ὧν καὶ Ἰουστίνου διάταξις μνημονεύει.

 

531 CHAPITRE XIV.

Affaires des Vandales.

Ce que cet excellent écrivain raconte dans les livres de la guerre contre les Vandales est remarquable, et si digne de passer à la postérité, que je ne puis me dispenser de le répéter ici en peu de paroles. Hunneric qui succéda au Royaume de Gizeric par le droit de sa naissance, étant Arien, fit une cruelle persécution à ceux qui avaient conservé la pureté de leur foi, pour les obliger de consentir à l'erreur. Il fit brûler vifs quelques-uns de ceux qui refusèrent de lui obéir, et en fit mourir d'autres d'une autre manière. Il y en eut auxquels il fit couper la langue, et Procope témoigne qu'il en vit quelques-uns qui s'étaient réfugiés à Constantinople, et que par un miracle fort extraordinaire, et fort nouveau, il les entendit parler aussi distinctement que s'ils n'eussent souffert aucun supplice. Il est aussi fait mention d'eux dans une considération de Justinien. Procope remarque qu'il y en eut deux qui perdirent l'usage de la langue, et la grâce du miracle pour avoir eu un commerce déshonnête avec des femmes.

ιεʹ.

Περὶ Καβαώνου τοῦ Μαυρουσίου.

Ἐξ ὧν καὶ δύο παρωλισθησάτην, ὡς ὁ αὐτὸς ἀναγράφει Προκόπιος. Ἐπειδὴ γὰρ γυναιξὶν ὁμιλεῖν ἐβουληθήτην, τὴν φωνὴν ἀφῃρέθησαν, τοῦ μαρτυρίου τῆς χάριτος αὐτοῖν μηκέτι παραμεινάσης. Καὶ ἕτερον δὲ ἀξιάγαστον ἀνάγει τοῦ σωτῆρος θεοῦ θαυματουργήσαντος ἐπ´ ἀνδράσιν ἐκφύλοις μὲν τὴν θρησκείαν, ὅσια δὲ κατ´ ἐκεῖνο δράσασιν. Καβαώνην φησὶ τῶν ἀμφὶ Τρίπολιν Μαυρουσίων ἡγεῖσθαι.

Οὗτος, φησίν, ὁ Καβαώνης — ἄξιον γὰρ τοῖς αὐτοῦ χρήσασθαι ῥήμασιν ἀξιολόγως καὶ περὶ τούτων διηγουμένου— ἐπειδὴ ἐπ´ αὐτὸν ἐστρατεῦσθαι Βανδίλους ἐπύθετο, ἐποίει τοιάδε· πρῶτα μὲν τοῖς ὑπηκόοις ἐπήγγελλεν ἀδικίας τε πάσης καὶ βρώσεως ἐς τρυφὴν ἀγούσης καὶ πάντων μάλιστα γυναικῶν ξυνουσίας ἀπέχεσθαι. Χαρακώματά τε δύο πηξάμενος, ἐν θἀτέρῳ μὲν αὐτὸς σὺν πᾶσιν ἐστρατοπεδεύσατο τοῖς ἀνδράσι, ἐν δὲ δὴ τῷ ἑτέρῳ τὰς γυναῖκας καθεῖρξε, θάνατον δὲ τὴν ζημίαν ἠπείλησεν ἔσεσθαι εἴ τις ἐπὶ τὸ τῶν γυναικῶν χαράκωμα ἴοι. Μετὰ δὲ πέμψας ἐς Καρχηδόνα κατασκόπους ἐπέταττεν τάδε· ἐπειδὰν οἱ Βανδίλοι ἐπὶ τὴν στρατείαν βαδίζοντες ἔς τινα νηὸν ὑβρίσωσιν ὃν οἱ Χριστιανοὶ σέβονται, αὐτοὺς μὲν ἐφορᾶν τὰ γινόμενα· ἐὰν δὲ οἱ Βανδίλοι τὸ χωρίον ἀμείψωσι, πάντα ποιεῖν τἀναντία ἐς τὸ ἱερὸν ἐξ οὗ δ´ ἂν ἐκεῖνοι βαδίσαντες οἴχωνται. Ἐπειπεῖν δὲ αὐτὸν καὶ τοῦτό φασι ὡς ἀγνοοῖ μὲν τὸν θεὸν ὃν Χριστιανοὶ σέβονται, εἰκὸς δὲ αὐτόν, φησίν, εἴπερ ἰσχυρός ἐστιν ὡς λέγεται, τίσασθαι μὲν τοὺς ὑβρίζοντας, ἀμῦναι δὲ τοῖς θεραπεύουσιν.

Οἱ μὲν οὖν κατάσκοποι εἰς Καρχηδόνα ἐλθόντες ἐσχόλαζον τὴν παρασκευὴν τῶν Βανδίλων θεώμενοι. Ἐπειδὴ δὲ τὸ στράτευμα τὴν ἐπὶ Τρίπολιν ᾔεσαν, σχήματα περιβεβλημένοι ταπεινὰ εἵποντο. Οἱ δὲ Βανδίλοι, ὡς ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ ηὐλίσαντο ἐς τῶν Χριστιανῶν τοὺς νεὼς τούς τε ἵππους τά τε ἄλλα ζῷα ἐπαγαγόντες, ὕβρεώς τε οὐδεμιᾶς ἀπελείποντο καὶ αὐτοὶ ἀκολασίᾳ τῇ σφετέρᾳ ἐχρήσαντο, τούς τε ἱερεῖς οὓς ἂν λάβοιεν ἐρράπιζόν τε καὶ ξαίνοντες κατὰ τοῦ νώτου πολλὰ ὑπηρετεῖν σφίσιν ἐκέλευον. Ἐπειδὴ δὲ τάχιστα ἐνθένδε ἀπηλλάγησαν, ἐποίουν οἱ τοῦ Καβάωνος κατάσκοποι ὅσα αὐτοῖς ἐπετέτακτο· τά τε γὰρ ἱερὰ ἐκάθηραν αὐτίκα, τήν τε κόπρον καὶ εἴ τι ἄλλο οὐχ ὁσίως ἐπέκειτο σὺν ἐπιμελείᾳ πολλῇ ἀφελόμενοι, τά τε λύχνα ἔκαιον ἅπαντα, καὶ τοὺς ἱερέας αἰδοῖ τε πολλῇ προσεκύνησαν καὶ τῇ ἄλλῃ φιλοφροσύνῃ ἠσπάσαντο, ἀργύριά τε τοῖς πτωχοῖς δόντες, οἳ ἀμφὶ τὰ ἱερὰ ταῦτα ἐκάθηντο, οὕτω δὴ τῇ τῶν Βανδίλων στρατιᾷ εἵποντο. Καὶ ἀπὸ τούτου κατὰ τὴν ὁδὸν σύμπασαν οἱ Βανδίλοι κατὰ ταὐτὰ ἡμάρτανον καὶ οἱ κατάσκοποι ἐθεράπευον. Ἐπεὶ δὲ ἀγχοῦ ἔσεσθαι ἔμελλον, προτερήσαντες οἱ κατάσκοποι ἀγγέλλουσι τῷ Καβάωνι ὅσα Βανδίλοις τε καὶ σφίσιν ἐς τὰ Χριστιανῶν ἱερὰ εἴργαστο, καὶ ὡς ἐγγύς που οἱ πολέμιοι εἶεν. Ὁ δὲ ἀκούσας εἰς τὴν ξυμβολὴν καθίστατο ... Οἱ μὲν οὖν πολλοί, ὥς φησι, Βανδίλων διεφθάρησαν, εἰσὶ δὲ οἳ καὶ ὑπὸ τοῖς πολεμίοις ἐγένοντο, ὀλίγοι τε κομιδῆ ἐκ τοῦ στρατοῦ τούτου ἐπ´ οἴκου ἀπεκομίσθησαν. Ταῦτα μὲν Τρασαμούνδῳ παθεῖν ὑπὸ Μαυρουσίων ξυνέπεσε· ἐτελεύτα δὲ χρόνῳ ὕστερον ἑπτά τε καὶ εἴκοσιν ἔτη Βανδίλων ἄρξας.“  

532 CHAPITRE XV.

Victoire remportée par les Maures sur les Vandales.

Procope rapporte dans le même ouvrage une conduite admirable de Dieu sur des personnes, qui bien qu'éloignées de notre Religion ne laissaient pas d'avoir quelque sorte de piété. Je me servirai autant qu'il me. sera possible de ses paroles; parce qu'elles ont beaucoup d'élégance.

Il dit donc que Gabaon petit Prince des Maures qui habitaient aux environs de Tripoli ayant appris que les Vandales faisaient contre lui des préparatifs de guerre : il ordonna à ses sujets de s'abstenir de toute injustice, de mets exquis, et de leurs femmes. Que pour observer plus rigoureusement cette ordonnance, il fit faire deux camps dans l'un desquels il s'enferma avec les hommes, et mit les femmes dans l'autre, où il défendit aux soldats d'entrer sous peine de la vie. Il envoya ensuite des espions à Carthage, avec ordre d'observer ce que feraient les Vandales ; et: au cas qu'ils profanassent les lieux où les Chrétiens, s'acquittent des devoirs de leur Religion, de tâcher de les honorer, en faisant tout le contraire de ce qu'ils leur auraient vu faire. Il ajouta que bien que le Dieu des Chrétiens lui fût inconnu, il s'imaginait néanmoins que s'il avait le pouvoir qu'on lui attribue, il s'en servirait, et pour punir ceux qui violeraient ses Temples, et pour récompenser ceux qui lui rendraient des honneurs.

Quand 533 les espions furent arrivés à Carthage, ils considérèrent les préparatifs des Vandales, et lorsque ceux-ci y marchèrent vers Tripoli, ils les suivirent couverts de méchants habits qu'ils avaient pris pour se déguiser. Les Vandales passèrent la première nuit dans les Eglises des Chrétiens avec leurs chevaux, y commirent mille insolences, battirent les Prêtres, et les contraignirent de les servir comme s'ils eussent été leurs valets. Dés qu'ils étaient partis, les espions de Gabaon nettoyaient l'Eglise, allumaient les cierges, rendaient de profonds respects aux Prêtres, et donnaient l'aumône aux pauvres. Les Vandales commirent ces sacrilèges durant toute leur marche, et les espions firent leur possible pour les expier. Lorsque l'armée fut proche du pays des Maures, les espions allèrent avertir Gabaon de l'arrivée des Vandales et de la manière dont ils avaient exécuté ses ordres. Il rangea aussitôt son armée, et donna bataille. Il y eut plusieurs Vandales de tués, et plusieurs de pris, et fort peu qui s'échappèrent, et qui retournèrent en leur pays. Trasamond qui les gouvernait alors mourut bientôt après cette défaite en la vingt-septième année de son règne.

ιςʹ.

Περὶ τῆς Βελισαρίου κατὰ Βανδίλων ἐκστρατείας, καὶ τῆς τούτων ἐξολοθρεύσεως.

Ὁ αὐτὸς ἀναγράφει ὡς Ἰουστινιανὸς φειδοῖ τῶν κακῶς αὐτόσε πασχόντων Χριστιανῶν στρατείαν ἐπαγγείλας, ὑποθήκαις Ἰωάννου ὑπάρχου τῆς αὐλῆς καθεστῶτος τῆς προθέσεως ἀνεστέλλετο, ὄναρ τε αὐτῷ φανὲν διακελεύεσθαι μὴ πρὸς τὴν ἔφοδον ἀποκνῆσαι· Χριστιανοῖς γὰρ ἀμύνων τὰ Βανδίλων διαφθερεῖ πράγματα. Ἐντεῦθεν φρονηματισθεὶς ἕβδομον τῆς βασιλείας ἀνύων ἔτος στέλλει Βελισάριον ἐς τὸν Καρχηδόνος πόλεμον ἀμφὶ θερινὰς τροπάς, τῆς στρατηγίδος νεὼς προσσχούσης ἐς τὴν ἀκτὴν ἣ πρὸ τῶν βασιλείων ἐστίν, Ἐπιφανίου τοῦ τῆς πόλεως ἐπισκόπου εὐξαμένου τε τὰ εἰκότα, τινάς τε τῶν στρατιωτῶν ἄρτι βαπτίσαντος καὶ ἐς τὴν στρατηγίδα ναῦν ἐσβιβάσαντος.

Ἀνήνεκται δὲ αὐτῷ καὶ τὰ κατὰ Κυπριανὸν τὸν μάρτυρα ἱστορίας ἄξια, καί φησι πρὸς λέξιν ὧδε· „Κυπριανόν, ἅγιον ἄνδρα, μάλιστα πάντων Καρχηδόνιοι σέβονται. Καὶ αὐτῷ νεών τινα λόγου πολλοῦ ἄξιον πρὸ τῆς πόλεως ἱδρυσάμενοι παρὰ τὴν τῆς θαλάσσης ᾐόνα, τά τε ἄλλα ἐξοσιοῦνται καὶ ἄγουσιν ἐνιαύσιον ἑορτήν, ἣν δὴ Κυπριανὰ καλοῦσι, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ τὸν χειμῶνα οἱ ναῦται οὗπερ ἐγὼ ἀρτίως ἐμνήσθην ὁμωνύμως τῇ πανηγύρει προσαγορεύειν εἰώθασι, ἐπεὶ εἰς τὸν καιρὸν ἐπισκήπτειν φιλεῖ ἐφ´ οὗ ταύτην οἱ Λίβυες ἄγειν ἐς ἀεὶ τὴν ἑορτὴν νενομίκασι. Τοῦτον οἱ Βανδίλοι τὸν νεών, Ὀνωρίχου βασιλεύοντος, τοὺς Χριστιανοὺς βιασάμενοι ἀφείλοντο, ἐνθένδε σὺν πολλῇ ἀτιμίᾳ τοὺς ἱερέας ἐξελάσαντες, καὶ τὸ λοιπὸν ἅτε προσήκοντα Ἀρειανοῖς ἐπανώρθουν. Ἀσχάλλουσι δὲ διὰ ταῦτα καὶ διαπονουμένοις τοῖς Λίβυσι πολλάκις φασὶ τὸν Κυπριανὸν ὄναρ ἐπισκήψαντα φάναι ἀμφ´ αὐτῷ μεριμνᾶν τοὺς Χριστιανοὺς ἥκιστα χρῆναι· αὐτὸν γάρ οἱ προϊόντος τοῦ χρόνου τιμωρὸν ἔσεσθαι.

Καὶ καταντῆσαι τὴν πρόρρησιν εἰς τοὺς Βελισαρίου χρόνους, Καρχηδόνος ὑπὸ Βελισαρίῳ στρατηγῷ Ῥωμαίων κατηκόου γενομένης, μετὰ πέμπτον καὶ ἐνενηκοστὸν ἔτος τῆς ἀφαιρέσεως, Βανδίλων τε παντάπασιν ἐκπολεμηθέντων, καὶ τῆς Ἀρειανῶν δόξης τέλεον ἐκ τῆς Λιβύων γῆς ἀπεληλαμένης, Χριστιανῶν τε τοὺς οἰκείους νηοὺς ἀπειληφότων ἀνὰ τὴν Κυπριανοῦ τοῦ μάρτυρος πρόρρησιν.  

CHAPITRE XVI.

Expédition de Bélisaire contre les Vandales. Leur défaite.

Le même Procope rapporte que l'Empereur Justinien entreprit la guerre en Afrique en faveur des Chrétiens qui y gémissaient sous la per- 534 sécution, qu'ayant été détourné de ce dessein par les conseils de Jean Prêteur du Prétoire, il y fut confirmé par un songe, où la ruine des Vandales lui fut promise, pourvu qu'il prît les armes pour la défense de la piété. Ce fut donc en la septième année de son règne, vers le solstice d'Eté qu'il envoya Bélisaire a Carthage. Le vaisseau de ce General: étant prêt à faire voile, Epiphane Evêque de Constantinople fit dessus les prières accoutumées, et y mit quelques soldats qu'il venait de baptiser.

Ce célèbre écrivain rapporte de saint Cyprien une chose fort singulière, et qui mérite d'avoir place dans cet Ouvrage. Les Carthaginois, dit-il, ont une vénération particulière pour saint Cyprien, en l'honneur duquel ils ont élevé une Eglise fort magnifique hors de leur ville, sur le bord de la.mer, où ils célèbrent chaque année avec grande solennité une fête qu'ils appellent Cyprienne. Les matelots ont aussi donné le nom de Cyprienne à une tempête, qui s'élève pour l'ordinaire au temps de la même fête. Les Vandales avaient ôté de force cette Eglise aux Chrétiens sous le règne d'Hunneric, et les cérémonies s'y faisaient depuis selon l'usage des Ariens.. On dit que saint Cyprien avait souvent paru en songe à deux d'entre les Africains qui étaient fâchés de cette profanation, et qu'il leur avait dit, qu'ils ne se devaient pas affliger à son sujet ; parce. qu'il saurait bien se venger lorsqu'il serait temps.

Cette prédiction fut accomplie, lorsque Carthage fut réduite à l'obéissance des Romains par les armes de Bélisaire quatre-vingt quinze ans depuis sa prise, que 535 la puissance des Vandales fut abattue, que l'hérésie d'Arius fut chassée d'Afrique, et que les Orthodoxes furent remis en possession des Eglises.

ιζʹ.

Περὶ τῶν ἀπὸ Ἀφρικῆς ἐλθόντων λαφύρων.

XVII. Τῷ αὐτῷ καὶ τάδε γέγραπται· Ἐπειδή, φησίν, ὁ Βελισάριος τοὺς Βανδίλους καταπολεμήσας ἐς Βυζάντιον ἧκε, τά τε λάφυρα τά τε τοῦ πολέμου ἀνδράποδα περιαγόμενος αὐτόν τε τὸν Γελίμερα τῶν Βανδίλων ἡγούμενον, θριάμβου δοθέντος αὐτῷ, κατὰ τὸν ἱππόδρομον ἤγαγε πάντα θαύματος ἄξια. Ἐν οἷς κειμηλίων πάμπολύ τι χρῆμα καθειστήκει, ἅτε Γιζερίχου τὸ ἐν Ῥώμῃ σεσυληκότος παλάτιον, ἅπερ ἔμπροσθέν μοι δεδιήγηται, ἡνίκα Εὐδοξία ἡ Βαλεντινιανοῦ γυνὴ τῶν ἑσπερίων ἄρξαντος Ῥωμαίων, ὑπὸ Μαξίμου τόν τε ἄνδρα ἀποβαλοῦσα καὶ ἐς τὴν σωφροσύνην ὑβρισθεῖσα, τὸν Γιζέριχον μετεπέμψατο προδώσειν τὴν πόλιν ὑποσχομένη· ὅτε καὶ τὴν Ῥώμην ἐμπρήσας τὴν Εὐδοξίαν ἅμα ταῖς θυγατράσι κατὰ τὰ Βανδίλων ἤγαγεν ἤθη.

Τότε σεσυλήκει σὺν τοῖς ἄλλοις κειμηλίοις ὅσα ὁ Οὐεσπασιανοῦ παῖς Τίτος τὰ Ἱεροσόλυμα ἀνδραποδίσας ἐς Ῥώμην ἤγαγεν, ἀναθήματα Σολομῶνος τυγχάνοντα τὸν θεὸν ἐξοσιουμένου. Ἅπερ Ἰουστινιανὸς πρὸς τιμῆς Χριστοῦ τοῦ θεοῦ ἡμῶν αὖθις ἐς Ἱεροσόλυμα πέπομφε, τὸ θεῖον ὡς πρέπον γεραίρων, ὥσπερ καὶ πρότερον ἀνετέθησαν. Τότε φησὶ τὸν Γελίμερα ὁ Προκόπιος ἐπὶ γῆς ἐρριμμένον ἀνὰ τὸν ἱππόδρομον ἀντικρὺ τῆς βασιλέως ἕδρας, ἔνθα καθῆστο τὰ δρώμενα θεώμενος Ἰουστινιανός, ἐπειπεῖν τὸ θεῖον λόγιον τῇ σφετέρᾳ γλώσσῃ· Ματαιότης ματαιοτήτων, τὰ πάντα ματαιότης.

CHAPITRE XVII,

Dépouilles de l'Afrique portées à Constantinople.

Après que Bélisaire eut défait les Vandales, il retourna à Constantinople, comme le même historien le rapporte, y rentra avec une prodigieuse quantité de dépouilles, et de captifs, et avec le Roi Gélimer qu'il avait pris vif. II fit passer comme en triomphe dans l'Hippodrome tout ce qu'il avait de plus digne d'être exposé à la vue, et à l'admiration des peuples. Il y avait entre autres choses des trésors immenses que Gizéric avait autrefois enlevés de Rome, lorsque Eudoxec veuve de l'Empereur Valentinien lui livra cette ville pour se venger de Maxime. Gizéric ayant mis alors le feu à cette grande ville, emmena en Afrique Eudoxie, et les Princesses ses filles.

Les vases que Salomon avait autrefois consacrés au service de Dieu dans le Temple de Jérusalem, et que Tite avait depuis apportés à Rome. Justinien les renvoya à Jérusalem, afin qu'ils y servissent au culte de Dieu, auquel ils avaient autrefois été consacrés. Procope rapporte que Gélimer s'étant prosterné dans l'hippodrome, vis-à-vis du trône de Justinien, prononça en sa langue cet Oracle de l'Ecriture, Vanité des vanités, et tout est vanité.

ιηʹ.

Περὶ τῶν ἀπὸ προσώπου Ἰησοῦ υἱοῦ Ναυῆ ἀποφυγόντων Φοινίκων.

Φησὶ δὲ καὶ ἕτερον ἥκιστα μὲν ἱστορηθὲν ἄχρις αὐτοῦ, ἀξιάγαστον δὲ καὶ παντὸς θαύματος ὑπερβολὴν ἐκβαῖνον. Ἱστορεῖ δ´ οὖν ὡς τὸ Λιβύων ἔθνος οἱ Μαυρούσιοι ἐκ τῆς Παλαιστίνων ἀναστάντες γῆς τὴν Λιβύην κατῴκησαν· εἶναι δὲ τούτους οὓς ἀναγράφει τὰ θεῖα λόγια Γεργεσαίους καὶ Ἰεβουσαίους καὶ τὰ λοιπὰ ἔθνη ὅσα πρὸς Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ κατεπολεμήθη. Τεκμηριοῖ δὲ τὸν λόγον ἀληθῆ παντάπασι τυγχάνειν ἔκ τινος ἐπιγράμματος, ὅπερ καὶ ἀναγνῶναι φησὶ τοῖς Φοινίκων γράμμασι συγκείμενον· εἶναι δὲ τοῦτο ἀγχοῦ κρήνης, ἔνθα στῆλαι δύο ἐκ λίθων λευκῶν πεποίηνται, ἐν αἷς ἐγκεκόλαπται τάδε· „Ἡμεῖς ἐσμεν οἱ φυγόντες ἀπὸ προσώπου Ἰησοῦ τοῦ λῃστοῦ υἱοῦ Ναυῆ.“

Ὧδε μὲν οὖν ἔληξε ταῦτα, αὖθις Ῥωμαίοις κατηκόου Λιβύης γινομένης, φόρους τε τοὺς ἐπετείους εἰσαγούσης ὥσπερ καὶ πρότερον.

Λέγεται δὲ ἐν Λιβύῃ πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν ἄστη Ἰουστινιανὸς ἀνασώσασθαι, τὰ μὲν τέλεον τὰ δὲ κατὰ πολὺ διαρρυέντα, καὶ πρὸς τὸ μεγαλοπρεπέστερον ἀνακαινίσαι καλλωπίσεως ὑπερβολαῖς, κοσμήμασί τε καὶ κατασκευαῖς ἰδίαις καὶ δημοσίαις, τειχῶν τε περιβόλοις, ἑτέραις τε μεγίσταις οἰκοδομίαις ἐξ ὧν αἵ τε πόλεις κοσμοῦνται τό τε θεῖον ἱλάσκεται, ἐπιρροίαις τε ὑδάτων ἔς τε χρείαν καὶ κάλλος, τῶν μὲν ἐκ προοιμίων ἐσαχθέντων οὐκ ὄντων ταῖς πόλεσι πρότερον, τῶν δὲ αὖθις πρὸς τὴν ἀρχαίαν ἐπαναχθέντων τάξιν.  

CHAPITRE XVIII.

Digression de Procope touchant la victoire remportée sur les Phéniciens par Jésus fils de Navé.

Procope écrit un événement qui n'avait été remarqué par aucun autre, bien qu'il soit fort remarquable, et fort capable de donner de l'étonnement. Il assure que les Maures étant autrefois partis de Palestine s'arrêtèrent en Afrique, que ce sont ceux dont il est parlé dans l'histoire Sainte, sous les noms de Gergéséens, de Jébuséens, et des autres nations qui furent défaites par Jésus fils de Navé. Il n'avance ceci que sur une conjecture tirée d'une inscription qu'il avait lue sur deux colonnes de marbre blanc érigées proche d'une fontaine. En voici les termes. Nous sommes ceux qui avons été chassés de notre pays par Jésus le voleur, fils de Navé.

Voila de quelle manière l'Afrique fut assujettie à la domination des Romains, et réduite à leur payer un tribut comme auparavant.

Au reste on attribue à Justinien la gloire d'avoir relevé en Afrique cent cinquante villes qui étaient presque tombées en ruine, de les avoir embellies de divers ornements, d'édifices publics, de maisons particulières, d'aqueducs, de fontaines, de canaux qu'il fit de neuf, ou qu'il répara.

ιθʹ.

Περὶ Θευδερίχου τοῦ Γότθου καὶ τῶν ἐν Ῥώμῃ συμβάντων ὑπ´ αὐτοῦ ἄχρι τῶν χρόνων Ἰουστινιανοῦ, καὶ ὡς πάλιν ἡ Ῥώμη ὑπὸ Ῥωμαίοις γέγονεν, Οὐιττίγιδος φυγόντος ἀπ´ αὐτῆς.

Ὅσα δὲ καὶ κατὰ τὴν Ἰταλίαν γέγονεν ἔρχομαι λέξων, καὶ τούτων εὖ μάλα σαφῶς Προκοπίῳ τῷ ῥήτορι πεπονημένων μέχρι τῶν αὐτοῦ χρόνων. Ἐπειδὴ δὲ Θευδέριχος, ὥς μοι προαφήγηται, Ῥώμην εἷλεν Ὀδόακρον τὸν ταύτης τύραννον παντάπασι καταπολεμήσας, καὶ τῆς Ῥωμαίων ἐξηγησάμενος ἀρχῆς τὸν βίον διεμετρήσατο, Ἀμαλασοῦνθα ἡ τούτῳ συνοικήσασα τοῦ κοινοῦ παιδὸς Ἀταλαρίχου τὴν ἐπιτροπὴν μετῄει καὶ τὴν βασιλείαν διεκυβέρνα, μᾶλλον πρὸς τὸ ἀρρενωπὸν ἀποκλίνασα καὶ τῇδε τῶν πραγμάτων προνοοῦσα. Ἣ πρώτη πρὸς τὴν ἔφεσιν τοῦ Γοτθικοῦ πολέμου Ἰουστινιανὸν ἐνῆγε πέμψασα πρὸς αὐτὸν πρέσβεις, ἐπιβουλῆς κατ´ αὐτῆς ἐξαρτυθείσης. Καὶ Ἀταλαρίχου τοίνυν ἐξ ἀνθρώπων γενομένου ἔτι κομιδῆ μικρὰν τὴν ἡλικίαν ἄγοντος, Θευδάτος προσγενὴς Θευδερίχου τὴν τῶν ἑσπερίων πραγμάτων ἀρχὴν περιτίθεται. Ὃς ἐπειδὴ Βελισάριον Ἰουστινιανὸς ἀνὰ τὰ ἑσπέρια πέπομφε μέρη, τῆς ἀρχῆς ἐξίσταται, μᾶλλον περὶ λόγους ἐσχολακὼς καὶ πολέμων ἥκιστα πεῖραν ἔχων, Οὐιττίγιδος ἀνδρὸς πολεμικωτάτου τῶν ἑσπερίων ἐξηγησαμένου δυνάμεων.

Ἐκ τῶν συγκειμένων τῷ αὐτῷ Προκοπίῳ ἔστιν ἑλεῖν ὡς Βελισαρίου προσσχόντος τῇ Ἰταλῶν γῇ, Οὐίττιγις μὲν τὴν Ῥώμην καταλέλοιπε, Βελισάριος δὲ σὺν τῷ ἀμφ´ αὐτὸν στρατῷ τῇ Ῥώμῃ προσεπέλασεν· ὃν ἥδιστα Ῥωμαῖοι τὰς πύλας ἀναπετάσαντες ἐσεδέξαντο, Σιλβερίου μάλιστα τοῦ ταύτης ἀρχιερέως τοῦτο καταπραξαμένου στείλαντός τε ἐπὶ τούτῳ Φιδέλιον Ἀταλαρίχου πάρεδρον γενόμενον· ᾧτινι καὶ ἀμαχητὶ τὴν πόλιν παρέδοσαν. Καὶ γέγονεν ὑπὸ Ῥωμαίους αὖθις ἡ Ῥώμη ἑξήκοντα ἔτεσιν ὕστερον, ἐνάτῃ Ἀπελλαίου, πρὸς δὲ Ῥωμαίων προσαγορευομένου Δεκεμβρίου μηνός, ἑνδέκατον ἔτος Ἰουστινιανοῦ βασιλέως τὴν αὐτοκράτορα διέποντος ἀρχήν. Ὁ αὐτὸς ἀναγράφεται Προκόπιος, ὡς τῶν Γότθων τὴν Ῥώμην πολιορκούντων Βελισάριος ὑποψίαν προδοσίας ἐς Σιλβέριον τὸν τῆς πόλεως ἀρχιερέα ἐσχηκώς, τοῦτον μὲν ἐς Ἑλλάδα μετοικίζει, ἀρχιερέα δὲ Βιγίλιον κατεστήσατο.  

537 CHAPITRE XIX.

Prise de Rome.

Passons maintenant aux affaires d'Italie, dont Procope a expliqué très-clairement la suite jusques au temps auquel il a vécu. Théodoric ayant pris Rome comme nous l'avons dit ci-devant, et ayant défait entièrement Odoacre qui y avait établi le siège de son injuste domination, régna paisiblement jusques à la fin de sa vie. Après sa mort Amalasonte sa veuve prit la tutelle d' Atalaric son fils, à la conduite de l'Etat. Ce fut elle qui donna à Justinien la première pensée de prendre les armes contre les Goths, en se plaignant à lui des conjurations qu'ils avaient formées pour la perdre. Atalaric étant mort en bas âge, Théodat parent de Théodoric, prit entre les mains l'autorité souveraine. Mais il y renonça de lui-même aussitôt que Justinien eut envoyé Bélisaire en Occident ; parce que s'étant fort adonné à l'étude des lettres, il s'en était rendu moins propre à l'exercice des armes. Cependant Vitigis homme de cœur prit le commandement des armées en Occident.

Nous apprenons de l'histoire de Procope, qu'il partit de Rome, du moment qu'il eut appris que Bélisaire était entré en Italie. Les habitants de cette grande ville reçurent ce Général avec joie, et déférèrent en ce point aux Offices que l'Evêque Silvère avait faits pour cet effet par le ministère de Fidelis qui avait été autrefois conseiller d'Atalaric. Ainsi Rome fut réunie à l'Empire au mois Apellée, que nous ap- 538 pelons Décembre, en l'onzième année du règne de Justinien, et soixante ans depuis qu'elle avait été réduite sous la puissance des étrangers. Le savant historien que nous avons tant de fois cité, assure que Bélisaire ayant eu la fidélité de Silvère suspecte dans le temps que les Goths assiégeaient Rome. Il l'exila en Achaïe, et mit Vigile en sa place.

κʹ.

Ὡς οἱ λεγόμενοι Ἔρουλοι ἐν τοῖς χρόνοις Ἰουστινιανοῦ ἐχριστιάνισαν.

Ὑπὸ τοῖς αὐτοῖς χρόνοις, ὡς ὁ αὐτὸς Προκόπιος ἀναγράφει, Ἔρουλοι ποταμὸν Ἴστρον ἤδη διαβάντες ὅτε τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν Ἀναστάσιος διεκυβέρνα, φιλοφρονηθέντες ὑπὸ Ἰουστινιανοῦ χρήμασι μεγάλοις αὐτοὺς δωρησαμένου, πασσυδὶ Χριστιανοὶ γεγόνασι καὶ τὴν δίαιταν ἐπὶ τὸ ἡμερώτερον μετέβαλον.

CHAPITRE XX.

Conversion des Eruliens à la Foi.

Les Eruliens qui avaient passé le Danube sous le règne de l'Empereur Anastase, furent en ce temps-là très favorablement traités par Justinien, et enrichis de présents. Ils se convertirent à la Religion Chrétienne, et renoncèrent à l'ancienne férocité de leurs mœurs.

καʹ.

Ὡς πάλιν ὑπὸ Γότθοις γεγονυῖαν τὴν Ῥώμην αὖθις ὁ Βελισάριος ἀνεσώσατο.

Εἶτα τὴν ἐπὶ τὸ Βυζάντιον ἐπανάζευξιν Βελισαρίου γράφει, ὅπως τε τὸν Οὐίττιγιν ἀνήγαγε μετὰ τῶν ἐκ Ῥώμης λαφύρων, Τωτίλα τε τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς τὴν παράληψιν, καὶ ὅπως αὖθις ὑπὸ Γότθους ἡ Ῥώμη γέγονε, καὶ ὡς Βελισάριος δὶς τὴν Ἰταλίαν κατειληφὼς αὖθις τὴν Ῥώμην ἀνεσώσατο, ὅπως τε τοῦ Μηδικοῦ πολέμου συστάντος, αὖθις ἐς Βυζάντιον ὁ Βελισάριος μετάπεμπτος ὑπὸ βασιλέως γέγονεν.

CHAPITRE XXI.

Divers états de la fortune de Rome.

Quand Bélisaire retourna à Constantinople, il y mena Vitigis qu'il avait vaincu, et y exposa les riches dépouilles qu'il avait remportées sur les Goths. Totila fut choisi pour gouverner cette nation, et la remit en possession de Rome. Bélisaire retourna en Italie, reprit cette capitale, et fut rappelé à Constantinople pour être envoyé contre les Perses.

κβʹ.

Ὡς καὶ Ἀβασγοὶ τηνικαῦτα ἐχριστιάνισαν.

Ὁ αὐτὸς ἱστορεῖ Ἀβασγοὺς ἐπὶ τὸ ἡμερώτερον μεταστάντας ὑπὸ τοῖς αὐτοῖς χρόνοις τὰ Χριστιανῶν ἑλέσθαι δόγματα, βασιλέα τε Ἰουστινιανὸν τῶν τινα ἐκ τῆς αὐλῆς εὐνούχων, Ἀβασγὸν δὲ τὸ γένος, Εὐφρατᾶν ὄνομα, πέμψαι παρ´ αὐτοὺς ἀπαγορεύοντα μηδένα τὸ λοιπὸν ἐν τούτῳ τῷ ἔθνει περὶ τὴν ἀρρενωπίαν ἀποψιλοῦσθαι σιδήρῳ βιαζομένης τῆς φύσεως. Ἐξ αὐτῶν γὰρ τὰ πολλὰ οἱ τοῖς βασιλικοῖς ἐξυπηρετούμενοι κοιτῶσι καθεστήκεσαν, οὓς εὐνούχους ἡ συνήθεια καλεῖ. Ὅτε καὶ Ἰουστινιανὸς ἱερὸν τῆς θεοτόκου ἐν Ἀβασγοῖς οἰκοδομησάμενος ἱερέας αὐτοῖς κατεστήσατο. Ὅθεν ἐς τὸ ἀκριβέστατον τὰ Χριστιανῶν ἐξέμαθον δόγματα.  

539 CHAPITRE XXII.

Conversion des Abasgiens.

Procope fait aussi mention dans son histoire de la manière dont les Abasgiens s'étant accoutumés à une vie plus polie que celle de leurs ancêtres, firent profession de la foi. Justinien leur envoya Euphratas eunuque de son Palais, pour leur défendre de plus outrager la nature en coupant aux jeunes garçons les parties qui font les hommes. Ces jeunes garçons étaient élevés après cela aux principales charges. Il fit aussi bâtir une Eglise dans leur pays en l'honneur de la Mère de Dieu, et y envoya des Prêtres, qui instruisirent très-exactement ces peuples des vérités de notre Religion.

κγʹ.

Ὡς καὶ οἱ τὸν Τάναϊν οἰκοῦντες τηνικαῦτα ἐχριστιάνισαν· καὶ περὶ σεισμῶν ἐν Ἑλλάδι καὶ Ἀχαίᾳ γεγονότων.

 Ἱστόρηται τῷ αὐτῷ ἀνδρὶ ὡς οἱ τὸν Τάναϊν οἰκοῦντες—Τάναϊν δὲ καλοῦσιν οἱ ἐπιχώριοι τὴν ἐκ τῆς λίμνης τῆς Μαιώτιδος ἐκβολὴν ἄχρις ἐς τὸν Εὔξεινον Πόντον—Ἰουστινιανὸν δυσωποῦσιν ἐπίσκοπον σφίσιν ἐκπέμψαι, ἐπιτελῆ τε τὴν δέησιν Ἰουστινιανὸν ἀπεργάσασθαι καὶ ἱερέα αὐτοῖς ἥδιστα πέμψαι. Ἀναγράφει δὲ μάλα λογίως ὁ αὐτὸς ὑπὸ τοῖς Ἰουστινιανοῦ χρόνοις Γότθων τῶν ἀπὸ τῆς Μαιώτιδος ἐκδρομὰς κατὰ τῆς Ῥωμαίων γῆς, σεισμούς τε ἐξαισίους ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα γενέσθαι, τήν τε Βοιωτίαν καὶ Ἀχαΐαν καὶ τὰ περὶ κόλπον τὸν Κρισαῖον κατασεισθῆναι, καὶ χωρία ἀνάριθμα καὶ πόλεις ἐς ἔδαφος ἐνεχθῆναι, καὶ χάη τῆς γῆς πολλαχόσε γενέσθαι, καὶ ἐνιαχῆ μὲν αὖθις ἐς ταὐτὸν συνελθεῖν, εἶναι δὲ οὗ μεμενήκασι.

539 CHAPITRE XXIII.

Conversion des Abasgiens.

Procope fait aussi mention dans son histoire de la manière dont les Abasgiens s'étant accoutumés à une vie plus polie que celle de leurs ancêtres, firent profession de la foi. Justinien leur envoya Euphratas eunuque de son Palais, pour leur défendre de plus outrager la nature en coupant aux jeunes garçons les parties qui font les hommes. Ces jeunes garçons étaient élevés après cela aux principales charges. Il fit aussi bâtir une Eglise dans leur pays en l'honneur de la Mère de Dieu, et y envoya des Prêtres, qui instruisirent très-exactement ces peuples des vérités de notre Religion.

κδʹ.

Περὶ Ναρσοῦ τοῦ στρατηγοῦ καὶ θεοφιλείας αὐτοῦ.

Γράφει καὶ τὴν Ναρσοῦ στρατηγίαν σταλέντος πρὸς Ἰουστινιανοῦ πρὸς τὴν Ἰταλῶν χώραν, ὅπως τε τὸν Τωτίλαν κατηγωνίσατο, καὶ μετὰ τοῦτον Τεΐαν, καὶ ὡς Ῥώμη πέμπτον ἑάλω. Φασὶ τοίνυν οἱ συγγενόμενοι τῷ Ναρσῇ, ὡς οὕτως τὸ θεῖον λιταῖς τε καὶ ἄλλαις εὐσεβείαις ἐξωσιοῦτο τὰ εἰκότα γεραίρων καὶ τὴν παρθένον καὶ θεοτόκον, ὡς ἀναφανδὸν αὐτήν οἱ διακελεύεσθαι τὸν καιρὸν ὅτε πολεμεῖν δέοι, καὶ μὴ πρότερον χειρῶν ἄρχειν πρὶν ἂν ἐκεῖθεν τὸ σύνθεμα λάβοι. Πέπρακται δὲ καὶ ἕτερα τῷ Ναρσῇ λόγου πολλοῦ ἄξια, Βουσελίνον καὶ Σινδούαλδον καταπολεμήσαντι, καὶ τὰ πολλὰ προσκτησαμένῳ μέχρις ὠκεανοῦ. Ἅπερ Ἀγαθίᾳ μὲν γέγραπται τῷ ῥήτορι, οὔπω δὲ ἐς ἡμᾶς ἀφῖκται.  

CHAPITRE XXIV.

Piété de Narsès.

Le même historien raconte l'arrivée de Narsès en Italie, ou l'Empereur Justinien l'avait envoyé pour commander ses armées. Les victoires qu'il remporta sur Tocila et sur Tejas et enfin la prise de Rome, qui fût la cinquième. Ceux qui l'ont connu particulièrement assurent qu'il était très assidu à la prière,. et qu'il avait une confiance si singulière en la protection de la Vierge, que jamais il ne donna de combat, qu'elle ne l'eût averti du temps auquel il devait le donner. Il signala sa valeur par un grand nombre d'illustres exploits, comme par la défaite de Bucelin, et de Sindual, et par la réduction des peuples qui habitent jusques sur les bords de l'Océan. Agathias a conservé la mémoire de ces célèbres événements, mais je n'ai pu trouver son ouvrage.

κεʹ.

Ὡς ὁ Χοσρόης φθόνῳ τακεὶς ἐπὶ ταῖς εὐημερίαις Ἰουστινιανοῦ, κατὰ Ῥωμαίων ἐστράτευσεν, καὶ πλείστας πόλεις καθεῖλε Ῥωμαϊκάς, ἐν αἷς καὶ τὴν μεγάλην Ἀντιόχειαν.

Τῷ αὐτῷ Προκοπίῳ καὶ τάδε συνεγράφη· ὅτι γε Χοσρόης, ἐπειδὴ ἔγνω τά τε ἐν Λιβύῃ τά τε ἐν Ἰταλίᾳ συνενεχθέντα δεξιῶς τῇ Ῥωμαίων ἐπικρατείᾳ, πρὸς φθόνον ἐξαίσιον ἤρθη· ἐπεκάλει τέ τινα τῇ Ῥωμαίων ἀρχῇ, παρεσπονδῆσθαι λέγων καὶ τὴν συγκειμένην εἰρήνην λελύσθαι. Καὶ πρῶτα μὲν Ἰουστινιανὸν πρέσβεις διαπέμψασθαι πρὸς Χοσρόην, πείσοντας μὴ τὴν σφίσιν ἀπέραντον εἰρήνην παραλῦσαι μηδὲ λυμήνασθαι τοῖς συγκειμένοις, ζητηθῆναι δὲ τὰ ἀμφίλογα καί τινι φιλίῳ διατεθῆναι τρόπῳ. Τὸν δέ φησιν ἁλύοντα ὑπὸ τοῦ ἔνδοθεν κυκῶντος φθόνου μηδὲν τῶν εὐλόγων προσδέξασθαι, στρατῷ δὲ μεγάλῳ τῇ Ῥωμαίων ἐπελθεῖν γῇ, τρίτον καὶ δέκατον ἔτος [ἄγοντος] Ἰουστινιανοῦ [καὶ] τὴν Ῥωμαίων ἰθύνοντος βασιλείαν. Καὶ συγγράφει ὅπως ὁ Χοσρόης Σοῦρον τὴν πόλιν πρὸς ταῖς ᾐόσι τοῦ Εὐφράτου κειμένην ἐκπολιορκήσας καθεῖλεν, ἕτερα συνθέσθαι δόξας, ἕτερα δὲ πράξας ἐς αὐτούς, τὰ πάντα ἀνοσιώτατα, τοῖς συγκειμένοις οὐδὲν προσεσχηκώς, καὶ δόλῳ μᾶλλον ἢ πολέμῳ τῆς πόλεως ἐγκρατὴς γεγονώς· ὅπως τε καὶ τὴν Βέροιαν ἐνέπρησεν· εἶτα καὶ τὴν ἐς Ἀντιόχειαν ἔφοδον, Ἐφραιμίου μὲν ἐπισκοποῦντος τὴν πόλιν, καταλελοιπότος δὲ αὐτὴν μηδενὸς αὐτῷ τῶν κατὰ σκοπὸν προϊόντος· ὃς τὴν ἐκκλησίαν καὶ τὰ ἀμφ´ αὐτὴν πάντα περισῶσαι λέγεται κατακοσμήσας τοῖς ἱεροῖς ἀναθήμασιν, ἵνα λύτρα ταύτῃ γένηται.

Ἀναγράφει δὲ καὶ περιπαθῶς ἐκτίθεται καὶ τῆς Ἀντιόχου πόλεως τὴν ἅλωσιν πρὸς αὐτοῦ Χοσρόου γεγενημένην, καὶ ὡς πάντα ἀπόλλυσι κτείνων τε καὶ ἐμπιπρὰς Χοσρόης· ὅπως τε κατὰ τὴν γείτονα Σελεύκειαν γέγονεν, ἐν Δάφνῃ τε τῷ προαστείῳ, εἶτα καὶ κατὰ τὴν Ἀπαμέων, Θωμᾶ τὸν αὐτόσε τῆς ἐκκλησίας θρόνον διέποντος, ἀνδρὸς λόγῳ τε καὶ ἔργῳ δυνατωτάτου· ὃς καὶ συνθεάσασθαι τῷ Χοσρόῃ τὴν τῶν ἵππων ἅμιλλαν ἐν τῷ ἱπποδρομίῳ παρὰ τὸ νενομισμένον σοφῶς ὑπέστη, παντοίως Χοσρόην θεραπεύων τε καὶ ἡμερούμενος. Ὃν καὶ Χοσρόης ἤρετο εἴπερ ἤθελεν αὐτὸν ἀνὰ τὴν οἰκείαν θεάσασθαι πόλιν· ὅν φασιν ἀληθιζόμενον εἰπεῖν ὡς οὐχ ἥδιστα τὸν Χοσρόην ὁρῴη κατὰ τὴν οἰκείαν πόλιν. Ἃ καὶ θαυμάσαι φασὶ τὸν Χοσρόην, τῆς ἀληθείας τὸν ἄνδρα δικαίως ἀγάμενον.

CHAPITRE XXV.

Dégât fait dans tes Provinces de l'Empire. Ruine de la ville d'Antioche.

Procope n'a pas oublié de dire que la prospérité dont les armes Romaines avaient été suivies en Afrique, et en Italie, ayant donné de la jalousie à Chosroês, il accusa l'Empereur d'avoir con- 541 trevenu à quelque article des traités. Ce Prince lui envoya des Ambassadeurs pour le supplier de ne point rompre une paix qu'ils avaient appelée éternelle, et offrit d'examiner leurs différends, et de les terminer par la voie de la douceur. Chosroês au lieu d'accepter des offres si raisonnables entra à main armée sur les terres de l'Empire en la treizième année du règne de Justinien. Il prit non par les armes mais par ruse la ville de Sura, assise sur le bord de l'Euphrate, et la ruina contre la parole qu'il avait donnée aux habitants. Il mit ensuite le feu à la  ville de Berée, et attaqua celle d'Antioche. Ephrem était alors Evêque de cette dernière ville, bien qu'il s'en fût retiré, à cause que lben de ce qu'il y avait entrepris ne lui avait réussi. On dit que Chosroês conserva l'Eglise, et les maisons d'alentour, et qu'il y fit même des présents, comme pour racheter ses fautes.

Il y a dans Procope une excellente description du siège et de la prise de cette ville, et de la cruauté avec laquelle elle fut mise à feu et à  sang. Il raconte après cela que Chosroês alla à Séleucie ville voisine d'Antioche, de là au bourg de Daphné, et enfin à Apamée, dont l'Eglise était gouvernée par un Evêque nommé Thomas, homme d'une singulière vertu, et qui confirmait la vérité de ses paroles, et de sa prédication par la sainteté de ses mœurs, et de sa vie. Il usa de cette sage condescendance d'assister, contre la coutume des Ecclésiastiques, aux jeux, et aux courses, pour apaiser la colère de Chosroês, et pour gagner ses bonnes grâces. On dit que ce Prince lui ayant demandé s'il serait bien aise de le voir 542 dans la ville, il lui répondit franchement que non, et . et que Chosroês l'en estima davantage de ce qu'il ne pouvait déguiser la vérité.

 

κςʹ.

Περὶ τοῦ γεγονότος θαύματος ἐν Ἀπαμείᾳ τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ ξύλου τοῦ σταυροῦ.

Ἐπειδὴ δὲ τῆς ἱστορίας ὧδε γεγόναμεν, λέξω καὶ τὸ γεγονὸς αὐτόσε θαῦμα, ὃ τῆς παρούσης ἱστορίας καθέστηκεν ἄξιον. Ὅτε τὴν Ἀντιόχου πυρπολεῖσθαι τῶν Ἀπαμέων οἱ παῖδες ἐγνώκεσαν, ἱκέτευον τὸν λελεγμένον μοι Θωμᾶν τὸ σωτήριον καὶ ζωοποιὸν τοῦ σταυροῦ ξύλον παρὰ τὸ εἰωθὸς προενεγκεῖν τε καὶ προθεῖναι, ὡς ἂν τὰ τελευταῖα ὁρῷέν τε καὶ κατασπάζοιντο τὴν μόνην τῶν ἀνθρώπων σωτηρίαν ἐφόδιόν τε λάβοιεν τῆς ἑτέρας βιοτῆς, διαπορεύοντος αὐτοὺς τοῦ τιμίου σταυροῦ πρὸς τὴν ἀμείνω λῆξιν. Ὃ δὴ καὶ πεπραχὼς ὁ Θωμᾶς προφέρει τὸ ζωοποιὸν ξύλον, ῥητὰς ἐπαγγείλας ἡμέρας τῆς προθέσεως ὡς ἂν ἐξῇ καὶ πᾶσι τοῖς ἀστυγείτοσιν ἁλισθῆναι καὶ τῆς ἐντεῦθεν σωτηρίας ἀπόνασθαι. Φοιτῶσι γοῦν μετὰ τῶν ἄλλων καὶ οἱ ἐς φῶς με προαγαγόντες, ἐς χαμαιδιδασκάλου φοιτῶντά με περιαγόμενοι. Ὡς δ´ οὖν προσκυνῆσαί τε καὶ κατασπάσασθαι τὸν τίμιον ἠξιώθημεν σταυρόν, ἄρας ὁ Θωμᾶς ἄμφω τὼ χεῖρε τὸ τῆς ἀρχαίας κατάρας ἐξαλειπτήριον τοῦ σταυροῦ ξύλον ἐπεδείκνυ, πάντη τῶν θείων ἀνακτόρων περινοστῶν, ὥσπερ ἐν ταῖς κυρίαις τῶν προσκυνήσεων ἡμέραις εἴθιστο.

Εἵπετο δὲ τῷ Θωμᾷ μεθισταμένῳ πυρὸς μέγα τι χρῆμα σελαγίζοντος, οὐ κατακαίοντος, ὡς πάντα τὸν χῶρον ἔνθα παρεστὼς τὸν τίμιον ἐπεδείκνυ σταυρὸν ἐμπίπρασθαι δοκεῖν. Καὶ γέγονεν οὐχ ἅπαξ, οὐ δίς, ἀλλὰ καὶ πολλάκις, τοῦ ἱερέως πάντα τὸν αὐτόσε χῶρον περιϊόντος καὶ τοῦ ἀθροισθέντος λεὼ τοῦτο γενέσθαι Θωμᾶν δυσωποῦντος. Ὅπερ καὶ τὴν γενομένην σωτηρίαν τοῖς Ἀπαμεῦσι προεφήτευεν. Ἀνετέθη τοίνυν καὶ εἰκὼν ἀνὰ τὸν ὄροφον τῶν ἀνακτόρων ταῦτα τοῖς ἀγνοοῦσι τῇ γραφῇ διαγγέλλουσα· ἣ καὶ μέχρι τῆς Ἀδααρμάνου καὶ Περσῶν ἐφόδου διεσώζετο, συνεκαύθη δὲ τῇ αὐτόσε ἁγίᾳ τοῦ θεοῦ ἐκκλησίᾳ μετὰ τῆς ὅλης πόλεως. Καὶ ταῦτα μὲν ὧδε ἐγεγόνει.

Ὁ δὲ Χοσρόης κατὰ τὴν ἄφοδον παρασπονδήσας τὰ συγκείμενα, ἐπεὶ καὶ τηνικάδε συνεδόκει, ἕτερα πέπραχε, τῷ μὲν ἀσταθεῖ αὐτοῦ καὶ ἀβεβαίῳ τρόπῳ συμβαίνοντα, ἥκιστα δὲ ἀνδρὶ λογικῷ, μή τί γε δὴ βασιλεῖ πρέποντα λόγον τῶν συγκειμένων ποιουμένῳ.  

CHAPITRE XXVI.

Miracle fait à Apamée dans une Procession ou la vraie Croix était portée.

Le miracle qui arriva alors dans Apamée est trop remarquable pour être oublié. Lorsque les habitants de cette ville furent que celle d'Antioche avait été brûlée par Chosroês, ils supplièrent Thomas leur Evêque de tirer le bois de la vraie Croix, et de l'exposer à la vue du peuple, afin qu'il leur servît comme de Viatique pour passer de cette vie à l'autre. Thomas leur accorda leur demande, et marqua le jour auquel se ferait la cérémonie, afin que les peuples d'alentour eussent le temps de s'y rendre. Mes parents s'y rendirent avec les autres et m'y menèrent ; J'étudiais alors en Grammaire. L'Evêque porta autour de l'Eglise le Bois précieux qui abolit la malédiction du premier péché, et l'exposa pour être adoré de tout le peuple, comme aux fêtes les plus solennelles. A mesure qu'il marchait, il était suivi d'un feu qui éclairait toute l'Eglise, et qui brillait sans brûler.

Le miracle dura autant que la cérémonie, et fut un présage de la conservation de la ville. On mit un tableau dans le lambris de l'Eglise, qui représentait ce miracle, pour l'apprendre à ceux qui ne le savaient pas. Il est demeuré entier jusques au temps de l'incursion d'Adar- 343 man, et des Perses, auquel il eut le même sort que l'Eglise, et la ville.

Chosroês viola encore en s'en retournant, quelques promesses qu'il venait de faire, et fit des actes d'hostilité par une inconstance indigne, non seulement d'un Souverain, mais d'un homme un peu raisonnable.

ζʹ.

Περὶ τῆς εἰς Ἔδεσαν ἐκστρατείας Χοσρόου.

Ἀναγράφει ὁ αὐτὸς Προκόπιος καὶ τὰ περὶ Ἐδέσης καὶ Ἀγβάρου τοῖς παλαιοῖς ἱστορημένα, καὶ ὡς ὁ Χριστὸς πρὸς Ἄγβαρον ἐπέστειλεν, εἶτα καὶ ὡς ἐς ἑτέραν ἔφοδον πολιορκίαν τῶν Ἐδεσηνῶν ὁ Χοσρόης κατέστη, παραλύειν οἰόμενος τὰ παρὰ τοῖς πιστοῖς θρυλούμενα, ὡς οὐκ ἄν ποτε ἡ Ἔδεσα ὑπὸ τοῖς ἐχθροῖς γενήσεται· ὅπερ τοῖς γραφεῖσι μὲν πρὸς Ἄγβαρον παρὰ Χριστοῦ τοῦ θεοῦ ἡμῶν οὐκ ἔγκειται, ὡς ἔστι τοὺς φιλοπόνους ἑλεῖν ἐκ τῶν ἱστορηθέντων Εὐσεβίῳ τῷ Παμφίλου, αὐτὴν πρὸς λέξιν τὴν ἐπιστολὴν ἀναγνόντι· οὕτω δὲ παρὰ τοῖς πιστοῖς ᾄδεταί τε καὶ πεπίστευται καὶ τὸ πέρας ἐδέξατο, τῆς πίστεως ἔργον προρρήσεως ἀγαγούσης. Μετὰ γὰρ τὸ προσβαλεῖν τῇ πόλει τὸν Χοσρόην μυρίας τε ἐφόδους ἐργάσασθαι χοῦν τε συναμήσασθαι πολύν, ὡς καὶ τὰ τείχη τῆς πόλεως ὑπερπηδῆσαι, ἑτέρας τε μυρίας μηχανὰς ῥάψαι, ἄπρακτον ἐπεποίητο τὴν ἀποπόρευσιν· λέξω δὲ τὰ γενόμενα.

Ἐπήγγελλεν ὁ Χοσρόης ταῖς ἀμφ´ αὐτὸν δυνάμεσι ξύλων ἀθροῖσαι μέγα τι χρῆμα πρὸς τὴν πολιορκίαν τῆς προστυχούσης ὕλης. Ἅπερ ἐπειδὴ συνελέγη ὀξύτερον τῆς ἐπιτάξεως, κυκλοτερῶς περιθεὶς τὸν χοῦν ἐς μέσον ἐπέβαλε, καὶ ἀντιμέτωπος τῇ πόλει ᾔει. Οὕτω τε κατὰ σμικρὸν ἐποικοδομῶν τοῖς ξύλοις τε καὶ τῷ χώματι καὶ τῇ πόλει προσιών, τοσοῦτον ἐς ὕψος ἦρε καὶ τὸ τεῖχος ὑπερήλατο, ὡς ἐξ ὑπερδεξίων τὰ βέλη κατὰ τῶν προκινδυνευόντων ὑπὲρ τῆς πόλεως ἐν τῷ τείχει ῥίπτειν.

Ἐπειδὴ τοίνυν οἱ τῇ πολιορκίᾳ συνεχόμενοι τεθέαντο τὸ χῶμα πλησίον ὥσπερ ὄρος βαδίζον ἐγγίζειν τῇ πόλει, ἐπιδόξους τε εἶναι τοὺς πολεμίους πεζῇ τῆς πόλεως ἐπιβήσεσθαι, ἅμα ἕῳ μηχανῶνται ἀντικρὺ τοῦ χώματος, ὅπερ ἀγέστα πρὸς Ῥωμαίων κέκληται, διώρυγα ὑπὸ γῆν κατεργάσασθαι ἔνθεν τε πῦρ ἀνεῖναι, ὡς ἂν τῇ φλογὶ τὰ ξύλα φθειρόμενα τὸν χοῦν ἐς γῆν καταγάγοι. Καὶ τὸ μὲν ἔργον ἐπετετέλεστο, πυρὰν δὲ προσάψαντες τοῦ σκοποῦ διημάρτανον, οὐκ ἔχοντος τοῦ πυρὸς διέξοδον ὅθεν ἀέρος ἐπιλαμβανόμενον δύναιτο τὴν ὕλην περιδράξασθαι. Ὡς δ´ οὖν ἐς πᾶσαν ἀμηχανίαν ἦλθον, φέρουσι τὴν θεότευκτον εἰκόνα ἣν ἀνθρώπων μὲν χεῖρες οὐκ εἰργάσαντο, Ἀγβάρῳ δὲ Χριστὸς ὁ θεός, ἐπεὶ αὐτὸν ἰδεῖν ἐπόθει, πέπομφε. Ταύτην τοίνυν τὴν παναγίαν εἰκόνα κατὰ τὴν εἰργασμένην σφίσιν ἐσαγαγόντες διώρυγα ὕδατί τε ἐπικλύσαντες, ἀπ´ αὐτοῦ κατὰ τῆς πυρᾶς καὶ τῶν ξύλων ἀφεῖσαν. Καὶ παραυτίκα τῆς θείας δυνάμεως τῇ πίστει τῶν δεδρακότων ἐπιφοιτησάσης, ὅπερ ἦν ἐκείνοις πρώην ἀδύνατον ἐξηνύετο· παραυτίκα γὰρ ἐσεδέξαντο τὴν φλόγα τὰ ξύλα, καὶ λόγου θᾶττον ἀπανθρακωθέντα τοῖς ὑπερτέροις μετεδίδοσαν, ἅπαντα τοῦ πυρὸς ἀμφινεμομένου.

Ὡς δὲ τὸν καπνὸν ἀναθρώσκοντα τεθέαντο οἱ τῇ πολιορκίᾳ πιεζόμενοι, σοφίζονται τάδε· λαγυνίδας μικρὰς ἀγαγόντες ἐμφορήσαντές τε θείου ἅμα καὶ στυππίου καὶ τῶν ἄλλων εὐκαταφλέκτων ὑλῶν, κατὰ τῆς καλουμένης ἀγέστας ἀπεσφενδόνιζον, αἵπερ καπνὸν ἀνιεῖσαι, τοῦ πυρὸς τῇ ῥύμῃ τῆς βολῆς ἀναφθέντος, τὸν ἐκ τοῦ χώματος ἀναδιδόμενον καπνὸν λανθάνειν παρεσκεύαζον· ὡς πάντας ὑποτοπάζειν τοὺς οὐκ εἰδότας ἐκ τῶν λαγυνίδων μᾶλλον καὶ οὐχ ἑτέρωθεν τὸν καπνὸν καθεστάναι. Τρίτῃ δ´ οὖν ἀπ´ ἐκείνης ἡμέρᾳ, ὤφθησαν αἱ γλωσσίδες τοῦ πυρὸς ἐκ τῆς γῆς ἀναδιδόμεναι, καὶ τότε συνῆκαν οἱ ἐν τῷ χώματι τῶν Περσῶν μαχόμενοι ὅποι κακῶν καθεστήκασιν. Ὁ δὲ Χοσρόης, ὥσπερ τῇ θείᾳ δυνάμει ἀντιφερόμενος, τοὺς τῶν ὑδάτων ὁλκοὺς οἳ πρὸ τῆς πόλεως ἔτυχον ὄντες κατὰ τῆς πυρᾶς ἀφείς, σβεννύειν ταύτην ἐπειρᾶτο. Ἡ δὲ μᾶλλον ὡς ἔλαιον ἢ θεῖον ἤ τι τῶν ἐξάπτειν εἰωθότων τὸ ὕδωρ δεξαμένη, ἐπὶ μεῖζον ἤρθη μέχρις ἂν τὸ πᾶν κατήγαγε χῶμα καὶ τέλεον τὴν ἀγέσταν ἀπετέφρωσε. Τότε δ´ οὖν ὁ Χοσρόης ἁπάσαις ταῖς ἐλπίσιν ἀπειρηκὼς καὶ διὰ τῶν ἔργων ἐγνωκὼς ὡς πολλὴν ὦφλεν αἰσχύνην, ὑποτοπήσας τοῦ πρὸς ἡμῶν πρεσβευομένου θεοῦ περιέσεσθαι, ἐπὶ τὰ σφέτερα τὴν ἀποπόρευσιν ἐποιεῖτο ἀκλεῶς.

CHAPITRE XXVII.

Entreprise de Chosroês sur la ville d'Edesse.

Ce que les anciens ont dit d'Edesse, d'Agbare, et des lettres du Sauveur à ce Prince, est rapporté par Procope. L'entreprise que Chosroês fit sur cette ville là durant sa seconde campagne, y est aussi rapportée, et l'espérance qu'il eut défaire voir la fausseté de la prophétie, dont se flattaient les habitants, que leur ville ne serait jamais réduite par les armes de leurs ennemis. Il est vrai que cette prophétie n'est point contenue dans la lettre du Sauveur à Agbare, comme ceux qui désireront de s'en convaincre par eux-mêmes, le peuvent faire, en lisant l'Histoire d'Eusèbe, surnommé Pamphile, où cette Lettre est insérée. Mais cela n'empêche pas que la vérité n'en soit constamment établie dans l'esprit des peuples, ni qu'elle n'ait été confirmée par l'événement. Car enfin tous les efforts que Chosroês fit contre cette ville, furent inutiles. Après avoir donné plusieurs assauts, après avoir élevé une plate forme à une hauteur égale à celle des murailles, et avait employé toute sorte de machines, il se retira honteusement. Je ferai un récit fort exact des circonstan- 544 ces du siège.

Chosroês commanda à ses soldats de couper quantité de bois. Quand il fut coupé, il le fit ranger debout en rond, et remplir le milieu de terre, et continua de la sorte l'ouvrage jusqu'à ce qu'il fût non seulement proche des murailles, mais si élevé qu'on tirait aisément de dessus dans la ville, et contre ceux qui la défendaient. Les assiégés étonnés de voir cette montagne qui croissait de jour en jour y et d'où il semblait qu'on dût bientôt descendre au milieu de leur ville firent des mines à dessein de mettre le feu au bois qui soutenait les terres. La mine fut achevée en peu de temps : Mais elle ne fit aucun effet , parce que le feu n'ayant point d'air ne pouvait consumer le bois. Ne sachant plus que faire, ils prirent l'image qui n'a point été faite par la main des hommes, mais qui fut autrefois envoyée à Agbare par le Sauveur, et l'ayant portée dans la mine, ils versèrent de l'eau dessus, puis jetèrent de la même eau sur le bois, et sur le feu, et à l'heure-même, Dieu récompensant la confiance qu'ils avaient eue en lui fit que la flamme gagna les arbres, et qu'elle envoya une noire fumée jusques au haut.

Les assiégés usèrent de cet artifice pour empêcher que les Perses ne s'aperçussent d'où elle procédait. Ils jetèrent sur la plate forme quantité de petites bouteilles pleines de souffre, et d'étoupe, ce qui fut cause que les Perses crurent que la fumée ne venait point d'autre part. Mais enfin le troisième jour les ennemis qui combattaient de dessus cette plate-forme reconnurent l'extrémité du péril qui les menaçait, et Chosroês entreprenant la ruiner les desseins de la puissance Divine, fit cou- 545 ler toutes les fontaines du pays vers la plate-forme pour en éteindre le feu; mais l'eau de toutes ces fontaines alluma le feu, avec une plus grande activité que l'huile n'aurait fait, si bien que la plate-forme en fut entièrement renversée. Chosroês s'en retourna après cela couvert de honte, et reconnut l'insolence avec laquelle il avait prétendu surmonter la puissance du Dieu que nous adorons.

κηʹ.

Περὶ τοῦ γεγονότος ἐν Σεργίου πόλει θαύματος.

 Λελέξεται δὲ καὶ ὃ κατὰ τὴν Σεργιουπολιτῶν ἄλλοτε ὑπὸ Χοσρόου γέγονεν, ἐπεὶ καὶ ἀξιόλογόν ἐστιν καὶ πρέπον ὄντως μνήμῃ ἐς ἀεὶ διασωζομένῃ. Ἐπέστη καὶ ταύτῃ ὁ Χοσρόης, ἐκπολιορκεῖν αὐτὴν ἐπειγόμενος.

Ὡς δ´ οὖν τῶν τειχῶν ἀπεπειρᾶτο, τὰ περὶ τῆς σωτηρίας τῆς πόλεως πρὸς ἑκατέρων ἐλαλεῖτο· καὶ συμβαίνουσιν ὥστε τὰ ἱερὰ κειμήλια λύτρα τῇ πόλει γενέσθαι· ἐν οἷς καθειστήκει καὶ σταυρὸς ὑπὸ Ἰουστινιανοῦ καὶ Θεοδώρας πεμφθείς. Ὡς δ´ οὖν ἀπεκομίσθη ταῦτα, τοῦ ἱερέως ὁ Χοσρόης καὶ τῶν σὺν αὐτῷ πεμφθέντων Περσῶν ἀνεπύθετο μή τι ἕτερον εἴη. Τῶν δέ τις οὐκ εἰωθότων ἀληθίζεσθαί φησι πρὸς τὸν Χοσρόην καὶ ἕτερα εἶναι κειμήλια, ἅπερ πρὸς τῶν πολιτῶν ἀπεκρύβη εὐαρίθμων ὄντων. Ὑπελέλειπτο δὲ χρυσοῦ μὲν ἢ ἀργύρου κειμήλιον τῶν ἐπιφερομένων οὐδέν, ἑτέρας δὲ προὐργιαιτέρας ὕλης καὶ θεῷ καθάπαξ ἀνεχούσης, τὰ πανάγια λείψανα Σεργίου τοῦ ἀθλοφόρου μάρτυρος, ἔν τινι τῶν ἐπιμήκων σορῶν κείμενα ἐξ ἀργυρίου ἠμφιεσμένῃ. Ἐπειδὴ δὲ τούτοις πεισθεὶς ὁ Χοσρόης τῇ πόλει τὸν ὅλον ἐπαφῆκε στρατόν, ἐξαπίνης ἀνὰ τὸν περίβολον ἀσπὶς ἀνεφάνη μυρία, ὑπερμαχοῦσα τῆς πόλεως· ὅπερ οἱ πεμφθέντες πρὸς Χοσρόου θεασάμενοι ἐπανῆκον, τό τε πλῆθος θαυμάζοντες τήν τε ἐξόπλισιν διηγούμενοι. Ὡς δὲ καὶ πάλιν πυθόμενος ἔμαθεν ὁ Χοσρόης ὀλίγους τῇ πόλει κομιδῆ ἐναπομεῖναι, ἐξώρους τε καὶ ἀώρους, τῆς σφριγώσης ἡλικίας ἐκποδὼν γενομένης, ἔγνω τοῦ μάρτυρος εἶναι τὸ θαῦμα· καὶ δείσας καὶ τὴν Χριστιανῶν πίστιν ἀγάμενος, ἀπῆρε πρὸς τὰ οἰκεῖα. Ὃν καί φασιν ἐν ταῖς τελευταίαις ἀναπνοαῖς τῆς θείας ἀξιωθῆναι παλιγγενεσίας.

CHAPITRE XXVIII.

Miracle fait à Sergiopole.

Ce qui arriva à ce Prince pendant le siège de Sergiopole, est trop remarquable pour n'avoir pas son rang dans notre histoire.

Comme il en battait les murailles avec ses béliers, et qu'il était prêt de la réduire à son obéissance, les habitants demandèrent à capituler, et promirent de donner les vases sacrés de l'Eglise, et la croix de Justinien et de Théodore sa femme pour se racheter du pillage. Lorsque ce trésor fut présenté à Chosroês, il demanda au Prêtre et aux Perses qui l'avaient apporté, s'il n'y avait plus rien de précieux dans la ville. Un de ceux qui avaient accoutumé de flatter ce Prince, lui répondit qu'il y avait encore un riche trésor qui avait été caché par un petit nombre de citoyens. C'était la Chasse de S. Serge Martyr, couverte d'une lame d'argent, dont ils entendaient parler. Chosroês ayant fait à l'heure-même investir la ville, on vit paraître au haut des murailles une armée fort nombreuse pour la défendre. Ce Prince s'étant informé exactement 546 de ce qui était resté dedans, et ayant appris qu'il n'y avait que des vieillards, et des enfants, et que tous les autres habitants étaient péris par les armes, il reconnut que c'était un miracle, dont ce S. Martyr était  l'auteur, et admirant la puissance invincible de la foi des Chrétiens, il s'en retourna dans son Royaume. Quelques-uns assurent qu'il reçut le baptême un peu avant que de mourir.

κθʹ.

Περὶ τοῦ λοιμικοῦ πάθους.

Ἀφηγήσομαι δὲ καὶ τὰ περὶ τῆς ἐπισκηψάσης νόσου, τοῦτο δεύτερον καὶ πεντηκοστὸν ἔτος, μὴ πρότερον ἱστορηθέν, κρατησάσης καὶ πᾶσαν γῆν ἐπινεμηθείσης. Τῆς γὰρ Ἀντιόχου πρὸς Περσῶν ἁλούσης, ἔτεσιν ὕστερον δύο, πάθος ἐπεδήμησε λοιμῶδες ἔν τισι μὲν συμφερόμενον τῷ ὑπὸ Θουκυδίδου γραφέντι, ἔν τισι δὲ πολλῷ διαλλάττον. Καὶ ἦρχθαι μὲν ἐξ Αἰθιοπίας καὶ νῦν ἐλέγετο. Τὴν δὲ πᾶσαν ἀμοιβαδὸν διέδραμεν οἰκουμένην, οὐδένας ἀνθρώπων οἶμαι ἀπειράτους τοῦ νοσήματος καταλελοιπός. Καὶ ἔνιαι μὲν πόλεις ἐπὶ τοσοῦτον κατεσχέθησαν ἄχρι καὶ τοῦ παντάπασι κενὰς οἰκητόρων γενέσθαι. Ἔστι δὲ οὗ ἐπιλαβόμενον τὸ πάθος κουφότερον μετῆλθεν. Οὔτε δὲ κατὰ περίοδόν τινα τεταγμένην ἐνέσκηπτεν, οὔτε αὖ ἐπισκῆψαν ὁμοίως ἀπεχώρει· ἀλλά τινας μὲν τόπους χειμῶνος ἀρχομένου κατεῖχεν, ἑτέρους δὲ ἦρος διατελοῦντος, ἄλλους θερίζοντας, ἐνιαχῆ δὲ καὶ μετοπώρου προϊόντος. Καὶ ἔστιν ἔνθα μέρους πόλεως ἁψάμενον τῶν γε ἄλλων ἀπήλλακτο μερῶν· καὶ πολλάκις ἦν ἰδεῖν ἐν οὐ νοσούσῃ πόλει ἐνίας οἰκίας ἐς ὑπερβολὴν φθειρομένας. Ἔστι δὲ οὗ μιᾶς ἢ δύο φθαρεισῶν οἰκιῶν τὸ λοιπὸν τῆς πόλεως ἀπαθὲς μεμενήκει· ὡς δέ γε ἐς τὸ ἀκριβὲς ἐπισκέψαντες κατειλήφαμεν, αἱ ἀπαθεῖς μείνασαι οἰκίαι κατὰ τὸν ἐφεξῆς ἐνιαυτὸν μόναι ἐπεπόνθεσαν. Τὸ δὲ πάντων παραδοξότερον τοῦτο ἦν, ὅτι εἴ γε συνέβαινε τῶν εἰλημμένων πόλεων οἰκήτορας ἑτέρωθι διάγειν ἔνθα τὸ πάθος οὐκ ἐπέσκηψε, κἀκεῖνοι μόνοι τοῖς παθήμασιν ἡλίσκοντο οἱ ἐκ τῶν κρατηθεισῶν πόλεων ἐν ταῖς ἀπαθέσι πόλεσι διαιτώμενοι.

Καὶ ταῦτα μὲν πολλάκις ἐν ταῖς περιόδοις τῶν κύκλων τῶν καλουμένων ἐπινεμήσεων ταῖς πόλεσι καὶ τοῖς ἑτέροις ἐγίγνοντο τόποις. Μάλιστα δὲ πανωλεθρία σχεδὸν τοῖς ἀνθρώποις ἐπέπιπτεν ἑνὶ ἢ δευτέρῳ ἔτει τῆς πεντεκαιδεκαετηρίδος τοῦ κύκλου. Ὡς καὶ ἐμὲ τὸν ταῦτα συγγράψαντα—συνεῖδον γὰρ καὶ τὰ κατ´ ἐμὲ παρυφᾶναι τῇ ἱστορίᾳ, τὰ πρόσφορα τοῖς προσφόροις ἁρμόζων—κατ´ ἀρχὰς μὲν οὖν τοῦ τοιούτου πάθους ληφθῆναι τοῖς καλουμένοις βουβῶσι, ἐς χαμαιδιδασκάλου ἔτι φοιτῶντα· ἀποβαλεῖν δὲ ἐν τοῖς διαφόρως ἐπισκήψασι τοιούτοις πάθεσι πολλούς τε τῶν ἐξ ἐμοῦ προελθόντων καὶ γαμετὴν καὶ τῆς λοιπῆς συγγενείας, οἰκέτας τε καὶ χωρίτας παμπόλλους, ὥσπερ τῶν κύκλων τῶν ἐπινεμήσεων τὰς εἰς ἐμὲ συμφορὰς μεριζομένων. Ὅτε δ´ οὖν ταῦτα ἔγραφον, ὄγδοον καὶ πεντηκοστὸν τῆς ἡλικίας ἄγων ἔτος, οὐ πρόσω δύο τούτων χρόνων, ἤδη τετράκις ἐπισκήψαντος τοῦ πάθους ἀνὰ τὴν Ἀντιόχου ἐπεὶ τέταρτος ἀπ´ ἀρχῆς διῆλθε κύκλος, ἀπέβαλον θυγατέρα, τῶν προτέρων ἄνευ, καὶ τὸν ἐξ αὐτῆς προελθόντα.

Τὸ δὲ πάθος ἐκ διαφόρων νοσημάτων συνέκειτο. Ἐνίοις μὲν γὰρ ἐκ τῆς κεφαλῆς ἀρχόμενον καὶ ὀφθαλμοὺς αἱματώδεις καὶ οἰδαῖνον πρόσωπον ἀπεργαζόμενον ἐς τὸν λαιμὸν κατῄει, καὶ τὸν ἁλισκόμενον ἐξ ἀνθρώπων ἀπέπεμπεν. Ἄλλοις ῥύσις γαστρὸς ἐγίγνετο. Τισὶ δὲ βουβῶνες ἐπανίσταντο πυρετοί τε ἔνθεν ἐξαίσιοι· καὶ διήμεροι ἢ τριταῖοι ἔθνησκον, ἴσα τοῖς μηδὲν πεπονθόσι φρονοῦντές τε καὶ τὸ σῶμα συγκείμενοι. Ἕτεροι παράφοροι γινόμενοι τὸν βίον ἀπετίθεσαν. Καὶ ἄνθρακες δὲ ἐξαλλόμενοι τοὺς ἀνθρώπους ἠφάνιζον. Ἔστι δὲ οὗ καὶ ἅπαξ καὶ δίς τινες κρατηθέντες καὶ διαφυγόντες, αὖθις κρατηθέντες ἀπώλλυντο.

Καὶ τὰ ἐς τὰς μεταλήψεις δὲ διάφορα καὶ λόγον ὑπερβαίνοντα. Οἱ μὲν γὰρ τῷ συνεῖναι μόνον καὶ συνδιαιτᾶσθαι ἐφθείροντο, οἱ δὲ καὶ προσαψάμενοι μόνον, οἱ δὲ καὶ εἴσω τοῦ οἰκήματος γενόμενοι, ἄλλοι δὲ κατὰ ἀγοράν· ἔνιοι δὲ ἐκ νοσουσῶν πόλεων πεφευγότες ἀπαθεῖς μεμενήκασι, τοῖς οὐ νοσοῦσι τῆς νόσου μεταδόντες. Οἱ δὲ τὸ παράπαν οὐχ ἥλωσαν, πολλοῖς τε συνδιαιτηθέντες νοσοῦσι, καὶ πολλῶν οὐ νοσούντων μόνον ἀλλὰ καὶ τετελευτηκότων προσαψάμενοι· οἱ δὲ καὶ σπουδὴν ὅπως ἀπόλοιντο διὰ τὴν παίδων ἢ οἰκιῶν πανωλεθρίαν ποιούμενοι, καὶ διὰ τοῦτο μάλιστα ἐναλινδηθέντες τοῖς νοσοῦσι, ὅμως ὥσπερ ἀνταγωνιζομένου τοῦ πάθους πρὸς τὴν βουλήν, οὐκ ἐκρατήθησαν. Ἐνεμήθη τοίνυν ὥς μοι λέλεκται μέχρι τοῦ δεῦρο δύο καὶ πεντήκοντα χρόνους τοῦτο τὸ πάθος, ἅπαντα τὰ πρώην νικῆσαν. Φιλόστρατος γὰρ θαυμάζει ὅτι γε πεντεκαίδεκα ὁ κατ´ αὐτὸν ἐκράτησε λοιμός. Καὶ τὰ ἑξῆς δὲ ἄδηλα, ἐκεῖσε ἰόντα οὗ ὁ θεὸς εὐδοκήσει, ὁ καὶ τὰς αἰτίας ἐξεπιστάμενος καὶ ποῖ φέρονται. Ἐγὼ δὲ ὅθεν ἐξέβην ἐπάνειμι καὶ τὰ λοιπὰ τῶν Ἰουστινιανοῦ φράσων.

CHAPITRE XXIX.

Maladie contagieuse.

Je me trouve obligé de décrire ici la maladie contagieuse qui survint en ce temps-là, et qui fit un horrible ravage presque par toute l'étendue de la terre l'espace de cinquante deux années, ce qu'on n'avait jamais vu auparavant. Elle commença deux ans depuis que la ville d' Antioche eut été prise par les Perses, et parut en quelque chose semblable à celle qui a été décrite par Thucydide, et en quelque chose différente. Elle tomba d'abord sur l'Ethiopie, et de là se répandit tour à tour sur presque toutes les parties de l'Univers. Quelques villes en furent si horriblement affligées, qu'elles perdirent tous leurs habitants. D'autres en furent frappées un peu plus légèrement: Elle n'arriva pas partout, ni ne se retira pas de la même sorte. Elle arriva en quelques endroits en hiver, en d'autres au printemps, en d'autres en été, et en d'autres en automne. Il y eut des villes où elle n'infecta qu'un quartier, et épargna les autres. Il y en eut aussi où elle enleva plusieurs fa- 547 milles, et il y en eut enfin où elle ne toucha qu'à deux ou trois maisons. Mais comme nous l'avons observé très-exactement, elle s'attacha l'année suivante aux autres maisons auxquelles elle n'avait point touché cette année-là, et qui est plus admirable est que quand le citoyen d'une ville affligée de ce terrible châtiment se trouvait dans un pays qui en était exempt ; il ne tirait aucun avantage de la présence dans un pays étranger, et était seul surpris du mal qui tourmentait ses compatriotes. Elle arrivait pour l'ordinaire à la fin des indictions, et redoublait sa violence en la seconde année de chaque indiction.

Comme je crois qu'il m'est permis de parler de l'auteur de cette histoire, je dirai ici, que j'étudiais en Grammaire lorsque cette maladie commença, et que j'en fus attaqué en ce temps-là. Par la suite du temps, j'en perdis ma femme, quelques-uns de mes enfants, de mes parents, et de mes esclaves. Maintenant que j'écris ceci, et que je suis en la cinquante-huitième année de mon âge, il y a deux ans que la ville d'Antioche est assignée de cette maladie pour la quatrième fois, et il y avait déjà quatre indications qu'elle durai lorsqu'elle en fut attaquée cette fois dont je parle. Elle m'enleva alors une fille et un petit fils, outre tous les autres dont je viens de parler. Au reste cette maladie était une maladie composée, et qui semblait avoir ramassé la malignité de plusieurs autres. Il y avait des personnes auxquelles elle commençait à la tête, au visage, et aux yeux qui paraissaient extraordinairement enflés ; puis descendant à la gorge, elle les emportait impitoyablement : d'autres 548 avaient des dévoiements, d'autres des abcès dans l'aine, et d'autres des fièvres, dont ils mouraient, le second ou le troisième jour, avec une pleine connaissance, et beaucoup de force, d'autres perdaient ainsi la connaissance avant que de perdre la vie ; d'autres en mourant eurent tout le corps couvert de pustules et de charbons. Quelques-uns ayant été attaqués une ou deux fois de cette maladie, et y ayant résisté y succombèrent la troisième fois. Il y avait différentes manière de contracter cette maladie, e plusieurs étaient fort difficiles à comprendre. Quelques-uns moururent pour avoir demeuré dans des maisons, où il y avait des malades ; d'autres pour y être entrés une seule fois ; d'autres prirent le mal dans les places publiques. Quelques-uns se préservèrent du mal en fuyant des villes infectées, et ne laissèrent pas de le donner aux autres. Quelques-uns demeurèrent au milieu des malades, et des morts, sans en sentir aucune incommodité : d'autres étant las de vivre après avoir perdu les personnes qui leur étaient les plus chères, se tinrent continuellement au milieu des malades sans y pouvoir trouver ni la maladie, ni la mort. Enfin cette maladie fut la plus violente de toutes celles qu'on a vues jusques ici, et il y a, comme je l'ai déjà dit, cinquante-deux ans qu'elle dure, au lieu que Philostrate s'étonnait que celle qui arriva en son temps, en eût duré quinze. Nous ne savons pas quelle en sera la fin. Dieu à qui il n'y a rien de caché, soit des causes, ou des effets de la nature, le sait. Retournons cependant à notre sujet, et voyons la suite du règne de Justinien.

λʹ.

 Περὶ τῆς φιλοχρηματίας καὶ ἀπληστίας Ἰουστινιανοῦ.  

Ἰουστινιανὸς ἦν μὲν χρημάτων ἄπληστος, καὶ τῶν ἀλλοτρίων οὕτως ἐκτόπως ἐραστὴς ὡς καὶ τὸ ὑπήκοον ἅπαν χρυσίου πιπράσκειν τοῖς τε τὰς ἀρχὰς ἐπιτροπεύουσι, τοῖς τε τοὺς φόρους ἐκλέγουσι, καὶ τοῖς ὅσοι ἀπ´ οὐδεμιᾶς αἰτίας ῥάπτειν ἐπιβουλὰς τοῖς ἀνθρώποις ἐθέλουσι. Πολλοὺς δὲ καὶ ἀναρίθμους τῶν τὰ πολλὰ κεκτημένων, προφάσεις ἀπροφασίστως ἐπιχρώσας, τὰς οὐσίας ἁπάσας ἐζημίωσεν. Ἢν δὲ καὶ γυνὴ ἑταιριζομένη ἐποφθαλμιῶσά τῳ ὁμιλίαν τινὰ ἢ μῖξιν ἀνέπλασεν, εὐθὺς ἅπαντα φροῦδα τὰ τῶν νόμων καθίστατο, καὶ τὸν Ἰουστινιανὸν προσεταιρισαμένη τοῦ ἀτόπου κέρδους ὅλον τὸν πλοῦτον τοῦ συκοφαντηθέντος οἴκοι μετεσκευάσατο. Καὶ ἀφειδὴς δὲ χρημάτων ὑπῆρχεν· ὥστε καὶ πολλοὺς ἁγίους καὶ ἑκασταχοῦ νεὼς μεγαλοπρεπεῖς ἀναστῆσαι, ἄλλους τε εὐαγεῖς οἴκους ἐς ἐπιμέλειαν ἀνδρῶν τε καὶ γυναίων ἀώρων τε καὶ ἐξώρων καὶ τῶν ὑπὸ νοσημάτων ποικίλων ἐνοχλουμένων· συντάξεις τε μεγάλας ἀποκληρῶσαι, ὅθεν δέοι ταῦτα γίγνεσθαι· πρᾶξαί τε καὶ ἄλλα μυρία εὐσεβῆ καὶ θεῷ ἀρέσκοντα, εἴπερ ἐξ οἰκείων δρῷεν οἱ τούτων ἐργάται καὶ καθαρὰς τὰς σφῶν πράξεις καρποφοροῖεν.

 

549 CHAPITRE XXX.

Avarice insatiable de Justinien.

Justinien brûlait d'une avarice si insatiable, et d'un désir si extrême de voler le bien d'autrui, qu'il vendit toutes les Provinces de l'Empire à des partisans, et à d'autres pestes publiques, dont le principal emploi était d'inventer d'exécrables moyens pour exiger de ceux qui ne devaient rien. Il fit intenter des accusations calomnieuses contre les plus riches, et par cet artifice les dépouilla de leurs richesses. Quand une femme débauchée souhaitait d'enlever le bien d'un homme de condition, elle n'avait qu'à l'accuser faussement d'avoir eu habitude avec elle, et pourvu qu'elle intéressât Justinien en lui donnant une partie du profit, elle obtenait de lui ce qu'il lui plaisait, et fui faisait violer toutes les lois. Il faut avouer pourtant qu'il était fort libéral, et qu'il fit de grandes dépenses pour bâtir des Eglises. Il fonda quantité d'hôpitaux pour les hommes, pour les femmes, pour les vieillards, pour les enfants, et: pour les malades, et y attribua de grands revenus. Il fit d'autres œuvres semblables qui sont fort pieuses, et fort agréables à Dieu, quand on les fait de son propre bien, et qu'on les lui offre comme un sacrifice, avec une intention toute sainte.

λαʹ.

Περὶ τοῦ μεγάλου ναοῦ τῆς ἁγίας Σοφίας, καὶ τῶν ἁγίων ἀποστόλων.  

Ἀνέστησε δὲ καὶ κατὰ τὴν Κωνσταντίνου πολλοὺς μὲν ἐς κάλλος ἐξησκημένους τῷ θείῳ καὶ τοῖς ἁγίοις σηκούς. Ἐδομήσατο δὲ μέγα τι καὶ ἀπαράβλητον χρῆμα, οὐχ ἱστορηθὲν πώποτε, τὸν μέγιστον τῆς ἐκκλησίας νηόν, εὐπρεπῆ τε καὶ ἔνδοξον καὶ λόγου δύναμιν ἐκβαίνοντα. Καὶ πειράσομαι δὲ ὡς ἂν οἷός τε ὦ χωρογραφῆσαι τὸ τέμενος. Θόλος ἐστὶν ὁ τῶν ἀνακτόρων νηὸς τέτταρσι μετεωριζομένη ψαλίσιν, ἐς τοσοῦτον ὕψος ἐπαιρομένη ὡς ἔνερθεν μὲν τοῖς ἀτενίζουσι δυσέφικτον εἶναι τοῦ ἡμισφαιρίου τὴν ἀποπεράτωσιν, ὕπερθε δὲ τοὺς γινομένους μηδαμῆ πειρᾶσθαι, εἰ καὶ μάλα τολμητής τις εἴη, ὑπερκύπτειν καὶ ἐς τὸν πυθμένα τὰς ὄψεις παραπέμπειν. Αἱ δὲ ψαλίδες κεναὶ ἐξ ἐδάφους μέχρι τῆς καλύπτρας τῆς ὀροφῆς ἐπαίρονται. Ἐν δεξιᾷ δὲ καὶ κατὰ τὸ εὐώνυμον κίονες αὐταῖς παρατετάχαται ἐκ Θεσσάλου λίθου πεποιημένοι, ὑπερῷά τε μετεωρίζουσιν ἑτέροις παραπλησίοις κίοσι, προκύπτειν τοῖς βουλομένοις διδόντες ἐς τὰ τελούμενα· ὅθεν καὶ ἡ βασιλὶς παροῦσα ταῖς ἑορταῖς τῇ ἱερουργίᾳ τῶν μυστηρίων ἐφίσταται. Αἱ δὲ πρὸς ἀνίσχοντα καὶ δυόμενον· ἥλιον οὕτως ἀφείθησαν, οὐδενὸς ἐμποδὼν τῷ θαύματι τοῦ τηλικούτου μεγέθους γινομένου. Στοαὶ δὲ τῶν λελεγμένων ὑπερῴων ἔνερθε κίοσι καὶ ψαλίσι σμικραῖς τοσοῦτον ἔργον ἀποπερατοῦσαι. Ὡς ἂν δὲ καὶ τὸ θαῦμα τῆς οἰκοδομίας τρανότερον ᾖ, καὶ τοὺς πόδας συνεῖδον ἐνθεῖναι τοῦ τε μήκους τοῦ τε εὔρους τοῦ τε ὕψους καὶ τῶν ψαλίδων τό τε διάκενον τό τε ὕψος, ἔχοντας ὧδε· ἔστιν μὲν οὖν τὸ μῆκος ἐκ τῆς καταντικρὺ θύρας τῆς ἱερᾶς κόγχης ἔνθα τὰ τῆς ἀναιμάκτου καλλιερεῖται θυσίας, μέχρις αὐτῆς, ποδῶν ἑκατὸν ἐνενήκοντα· τὸ δέ γε εὖρος κατὰ βορρᾶν καὶ νότον ποδῶν ἑκατὸν πεντεκαίδεκα· τὸ δὲ βάθος ἀπὸ τοῦ κέντρου τοῦ ἡμισφαιρίου μέχρις ἐδάφους ποδῶν ἑκατὸν ὀγδοήκοντα· καὶ τῶν ψαλίδων, τὸ μὲν ἑκάστης εὖρος ποδῶν **, τὸ δέ γε μῆκος ἀπὸ ἀνατολῶν εἰς δύσιν πόδες διακοσίων ἑξήκοντα· τὸ δὲ πλάτος τοῦ ἐμφώτου αὐτῶν ποδῶν ἑβδομήκοντα πέντε· εἰσὶ δὲ καὶ πρὸς δυόμενον ἥλιον ἐκπρεπεῖς ἕτεραι δύο στοαί, καὶ πάντοθεν ὑπαίθριοι αὐλαὶ εἰς κάλλος ἐξησκημέναι. Εἴργασται δὲ αὐτῷ καὶ ὁ τῶν θεσπεσίων ἀποστόλων νηὸς οὐκ ἐθέλων ἑτέρῳ τὰ πρωτεῖα διδόναι· ἐν ᾧ οἵ τε βασιλεῖς οἵ τε ἱερωμένοι τῆς νενομισμένης ταφῆς τυγχάνουσι. Περὶ μὲν οὖν τούτων καὶ τῶν τοιούτων ἁμωσγέπως εἰπεῖν τοιαῦτα.  

550 Chapitre XXXI.

Eglises de sainte Sophie, et des saints Apôtres.

Il a élevé dans Constantinople en l'honneur de Dieu, et de ses Saints un grand nombre d'Eglises d'une merveilleuse beauté, mais sur tout celle de sainte Sophie, qui surpasse en magnificence, et en grandeur tous les édifices de l'Univers. Bien qu'elle semble être au-dessus de tout ce que les plus éloquents en peuvent dire, je ne laisserai pas d'entreprendre de la décrire en détail. Le dôme s'élève sur quatre piliers a une si prodigieuse hauteur, qu'à peine ceux qui sont en bas, peuvent voir le haut, et personnes étant au haut n'oserait regarder le bas. Il y a aux deux côtés de la grande voûte des colonnes de marbre de Thessalie, qui soutiennent des galeries, qui ont d'autres colonnes semblables.. C'est de ces galeries que l'Impératrice assiste à la célébration des sacrés mystères aux jours des fêtes les plus solennelles. Les colonnes qui sont du côté d'Orient et d'Occident, sont placées de telle sorte qu'il n'y a rien qui borne la vue. Les galeries hautes sont soutenues par des colonnes, et par des voûtes qui donnent à tout l'ouvrage une beauté achevée. Mais pour mieux faire connaître l'excellence de cet incomparable édifice, j'en marquerai ici les mesures, la longueur, la largeur, la profondeur. La longueur depuis la porte qui est vis-à-vis de la voûte, au dessous de laquelle on offre le sacrifice, non sanglant, jusques à l'endroit où l'on offre ce sacrifice, est de cent quatre-vingt dix  551 pieds, et la largeur du Septentrion au Midi de cent quinze pieds. La hauteur depuis la clef du Dôme jusques au pavé est de cent quatre-vingt pieds. La largeur de chaque voûte est de ....... pieds, et la longueur depuis l'Orient jusques à l'Occident est de deux cent soixante pieds. La largeur des fenêtres par où le jour entre est de soixante et quinze pieds. Il y a outre cela deux fort belles galeries du côté d'Occident, et des vestibules de même architecture. Le même Empereur a fait bâtir une autre Eglise en l'honneur des saints Apôtres, qui est une des plus magnifiques qu'il y ait au reste du monde, et où l'on a accoutumé d'enterrer les Empereurs et les Evêques. Voila ce que j'avais à dire sur ce sujet.

λβʹ.

Περὶ τῆς ἐν τῷ κυανῷ χρώματι τοῦ βασιλέως μανίας μᾶλλον ἢ φιλίας.  

 Ὑπῆν δὲ καὶ ἕτερον τῷ Ἰουστινιανῷ πᾶσαν θηριώδη γνώμην ἐκβαῖνον, εἴτε δὲ φύσεως ἁμαρτία, εἴτε δειλίας τε καὶ φόβων ἔκγονον, οὐκ ἔχω λέγειν, ἐκ τῆς δημώδους στάσεως τοῦ Νίκα τὴν ἀρχὴν ἕλκον. Ἐδόκει γὰρ θἀτέρῳ τῶν μερῶν, τῷ κυανέῳ φημί, ἀτεχνῶς προσκεκλίσθαι ἐς τοσοῦτον ὥστε καὶ μιαιφονίας αὐτοὺς ἐν μέσῃ ἡμέρᾳ καὶ ἐν μέσῃ τῇ πόλει ἐργάζεσθαι τῶν ἀπ´ ἐναντίας, καὶ μὴ μόνον ποινὰς μὴ δεδιέναι ἀλλὰ καὶ γερῶν ἀξιοῦσθαι, ὡς πολλοὺς ἀνδροφόνους ἐντεῦθεν γενέσθαι. Ἐξῆν δὲ αὐτοῖς καὶ τοῖς οἴκοις ἐπιέναι καὶ τὰ ἐναποκείμενα κειμήλια ληΐζεσθαι καὶ τοῖς ἀνθρώποις τὰς σφῶν πιπράσκειν σωτηρίας. Καὶ ἤν τις τῶν ἀρχόντων εἴργειν ἐπειράθη, περὶ τὴν σωτηρίαν αὐτὴν ἐκινδύνευεν. Ὅθεν ἀμέλει εἷς τις τὴν ἑῴαν ἐπιτροπεύων ἀρχήν, ἐπεὶ ἐνίους τῶν νεωτεριζόντων νεύροις ἐσωφρόνισεν, ἀνὰ τὸ μεσαίτατον τῆς πόλεως νεύροις ᾐκίσθη τε καὶ περιηνέχθη. Καλλίνικος δὲ τῶν Κιλίκων ἡγούμενος, δύο ἀνδροφόνω Κίλικε, Παῦλον καὶ Φαυστῖνον, ἐπελθόντε οἱ καὶ διαχρήσασθαι βουλομένω, ἐπεὶ ταῖς ἐκ νόμων ποιναῖς ἐκτέθεικεν, ἀνεσκολοπίσθη, ποινὴν ὑπὲρ ὀρθῆς συνέσεως καὶ τῶν νόμων ταύτην καταβαλών. Ἐντεῦθεν οἱ θἀτέρου μέρους τὰ οἰκεῖα φεύγοντες καὶ πρὸς οὐδένων ἀνθρώπων δεξιούμενοι, ἀλλὰ καὶ ὡς ἅγη πάντοθεν ἐλαυνόμενοι, τοῖς ὁδοιποροῦσιν ἐφήδρευον λωποδυσίας τε καὶ μιαιφονίας ἐργαζόμενοι, ὡς πάντα πλήρη θανάτων ἀώρων λεηλασίας τε καὶ τῶν λοιπῶν ἀτοπημάτων εἶναι. Ἔστιν δὲ οὗ πρὸς τὰ ἐναντία μεταχωρήσας καὶ αὐτοὺς διεχρήσατο, τοῖς νόμοις ἐκδοὺς οὓς ἀφῆκεν ἀνὰ τὰ ἄστη ἀνοσιουργεῖν βαρβάροις ἴσα. Καὶ τὰ μὲν περὶ τούτων λεπτομερῶς λέγειν κρεῖττον καὶ λόγου καὶ χρόνου· ἀπόχρη δὲ ταῦτα τεκμηριῶσαι καὶ τὰ ἐπίλοιπα.

CHAPITRE XXXII.

Affection excessive de Justinien envers la faction des Bleus.

Justinien tomba, soit par un effet de son inclination naturelle, ou par crainte, et par lâcheté dans un autre défaut qui surpassait la cruauté des bêtes les plus féroces. La sédition dont j'ai déjà parlé, et qui se distinguait par le nom de la victoire, le porta à se déclarer avec une passion si aveugle pour la faction des Bleus, qu'ils eurent l'insolence de tuer en plein jour plusieurs personnes de la faction contraire, et qu'au lieu de subir le châtiment qu'ils méritaient, ils en reçurent des récompenses. Cette licence donna occasion à quantité de meurtres. Les séditieux entraient dans les maisons, y cherchaient 552 impudemment l'argent qui y était caché, et contraignaient les maîtres de le donner pour sauver leur vie. Le Magistrat ne pouvait entreprendre de réprimer cette audace sans se mettre en danger de mort. Un Comte des troupes d'Orient ayant condamné quelques factieux à être battus à coups de nerfs de bœufs, en fut battu lui-même. Callmique Gouverneur de Cilicie fut pendu pour avoir condamné à la mort, selon la disposition des lois, deux Ciliciens dont l'un se nommait Faustin, et] l'autre Paul qui s'étaient jetés sur lui pour l'assassiner. Les verts étant l'objet de l'exécration publique, et ne pouvant trouver de retraite en aucun lieu, abandonnèrent leur pays pour aller dresser des pièges aux paysans, pour voler sur les chemins, et pour remplir tout l'Empire de sang, et de meurtre. Il faut cependant avouer que Justinien changeant quelquefois tout d'un coup de sentiment, abandonna à la justice publique les Bleus mêmes, auxquels il avait donné peu auparavant l'impunité. Je n'ai pas assez ni de loisir, ni de paroles pour dire tout ce que ce sujet me pourrait fournir. Ce que j'en ai rapporté suffit pour faire juger de ce que je passe sous silence.

λγʹ.

Περὶ Βαρσανουφίου τοῦ ἀσκητοῦ.  

Γεγόνασι δὲ κατ´ ἐκεῖνο καιροῦ ἄνδρες θεοφόροι καὶ μεγάλων σημείων ἐργάται πολλαχοῦ μὲν γῆς, ὧν δὲ τὸ κλέος ἑκασταχοῦ διέλαμψεν. Βαρσανούφιος, Αἰγύπτιος γένος, οὕτως ἐν σαρκὶ τὸν ἄσαρκον διήθλησε βίον ἔν τινι φροντιστηρίῳ ἀγχοῦ Γάζης τοῦ πολίσματος, ὥστε πολλὰ μὲν καὶ μνήμης κρείττονα θαυματουργῆσαι, πιστεύεσθαι δὲ καὶ ζῆν αὐτὸν ἐν οἰκίσκῳ καθειργμένον, καίτοι γε ἀπὸ τούτων πεντήκοντα καὶ πρός γε χρόνων οὔτε ὀφθέντα τῳ, οὔτε τῶν ἐπὶ γῆς τινος μετειληφότα. Οἷς δυσαπιστῶν Εὐστόχιος ὁ τῶν Ἱεροσολύμων πρόεδρος ἐπειδὴ διορύττειν ἔγνω τὸν οἰκίσκον οὗ καθεῖρκτο ὁ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ, πῦρ ἐκθορὸν μικροῦ τοὺς αὐτόσε πάντας ἐνέπρησε.

CHAPITRE XXXIII.

Vie miraculeuse de Barsanuphe.

Il y eut au même temps en diverses parties du monde des hommes qui se firent admirer par la sainteté de leur vie, et par la grandeur de leurs miracles. Barsanuphe Egyptien de nation fit un des 553 plus illustres. Il vécut dans un corps de même nature que les nôtres, avec la même pureté, que s'il n'eût point eu de corps. Il s'enferma dans un Monastère proche de Gaza, où il fit un grand nombre de miracles que je ne saurais rapporter sans passer les bornes que je me suis prescrites. Tout le monde croit qu'il est encore vivant dans une cellule, bien qu'il n'ait été vu de personne depuis cinquante ans, et qu'il n'ait rien mangé de ce qui croît sur la terre. Eustoque Evêque de Jérusalem s'étant imaginé que c'était une supposition, commanda de rompre la cellule, et quand elle fut rompue, il en sortit un feu.qui peu s'en fallut qu'il ne consumât tous ceux qui étaient présents.

λδʹ.

Περὶ Συμεὼν μοναχοῦ, τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ.  

Γέγονε δὲ καὶ ἀνὰ τὴν Ἔμεσαν Συμεώνης, ἀνὴρ οὕτως τὸν τῆς κενοδοξίας ἀποδυσάμενος χιτῶνα ὡς καὶ παράφορον τοῖς οὐκ εἰδόσι δόξαι αὐτὸν εἶναι, καίτοι γε πάσης σοφίας θείας καὶ χάριτος ἐμπεπλησμένον. Οὗτος ὁ Συμεώνης τὰ πολλὰ μὲν αὐτὸς καθ´ ἑαυτὸν διῃτᾶτο, οὐδενὶ τὸ παράπαν ἄδειαν ἐνδιδοὺς εἰδέναι πότε τε ἢ ὅπως τὸ θεῖον ἱλάσκετο, μηδὲ ὅτε τὰς ἀφέξεις ἢ μεθέξεις καθ´ ἑαυτὸν τῶν τροφῶν ποιοῖτο ἄν. Ἔστιν δὲ οὗ καὶ κατὰ τὰς λεωφόρους ἀγοράζων ἐκτετράφθαι τοῦ καθεστῶτος ἐδόκει καὶ μηδὲν φρενῆρες ἢ ἀγχίνουν ἔχειν ὅλως· καί που καὶ καπηλείῳ παρεισδὺς ἐκ τῶν προστυχόντων ἐδεσμάτων ἢ σιτίων ἤσθιεν ὅτε πεινῴη. Εἰ δέ τις ἐγκλίνας τὴν κεφαλὴν αὐτῷ προσεκύνησε, μετὰ θυμοῦ καὶ τάχους τῶν τόπων ἐξίστατο, τὸ πρὸς πολλῶν φωραθῆναι τὴν οἰκείαν ἀρετὴν δεδιώς.

Καὶ τοιαῦτα μὲν τὰ κατὰ τὴν ἀγορὰν τῷ Συμεώνῃ. Ἦσαν δὲ αὐτῷ τινες συνήθεις οἷς καὶ παρενέβαλλεν, οὐδὲν ὅλως ὑποκρινόμενος. Τῶν τοίνυν συνήθων αὐτῷ ἦν τινι θεράπαινα, ἢ πρός τινος ἐκπορνευθεῖσα καὶ κυοῦσα, ἐπειδὴ τὸν τοῦτο δεδρακότα παρὰ τῶν δεσποτῶν ἐξειπεῖν ἠναγκάζετο, τὸν Συμεώνην ἔλεγεν σκοτίως αὐτῇ συμπλακῆναι, ἀπ´ αὐτοῦ τε κυοφορεῖν, καὶ ὀμεῖσθαι ἦ μὴν ταῦτα οὕτως ἔχειν, εἰ δέοι δὲ καὶ διελέγχειν. Ὅπερ ἐπειδὴ ὁ Συμεώνης ἠκηκόει, συνετίθετο, σάρκα φορεῖν εἰπὼν τὸ εὐόλισθον χρῆμα. Ἐπειδὴ δὲ παρὰ πᾶσι τοῦτο τεθρύλητο, καὶ πολλὴν ὦφλε τὴν αἰσχύνην ὁ Συμεώνης ὡς ἐδόκει, ὑπέστελλεν ἑαυτὸν καὶ τὸν αἰδούμενον ὑπεκρίνετο. Ὡς δ´ οὖν ἡ κυρία τῇ κυούσῃ ἧκε, καθῆστό τε τὰ εἰωθότα, ἡ μὲν ὠδὶς σφοδρότερον καὶ πολλὴν καὶ ἀνύποιστον τὴν ἀλγηδόνα κατεργαζομένη ἐς ἔσχατον κινδύνου τὴν ἄνθρωπον κατήγαγεν, ὁ δὲ τόκος οὐδαμῆ προέκοπτεν. Ἐπειδὴ οὖν τὸν Συμεώνην ἐξεπίτηδες ἀφιγμένον ἱκέτευον προσεύξασθαι, ἀναφανδὸν εἶπε μὴ πρότερον ἀποτέξειν τὸ γύναιον, πρὶν ἂν εἴποι τίς ὁ φύσας τὸ κυοφορούμενον εἴη. Ὅπερ ἐπειδὴ πέπραχε, καὶ τὸν ὄντως ἀνεῖπε πατέρα, εὐθὺ τὸ βρέφος ἐξήλατο, ὑπὸ τῆς ἀληθείας μαιευθέν.

Οὗτός ποτε εἴς τι δωμάτιον ἑταίρας εἰσεληλυθὼς ὤφθη, καὶ τὴν θύραν ἀποκλείσας μόνος πρὸς μόνην ἐχρόνιζεν. Ὡς γοῦν ἀνακλίνας τὴν θύραν ἀπιὼν ᾤχετο, πανταχῆ θεώμενος μή τις αὐτὸν ὁρῴη, ἐπὶ μεῖζον τὰ τῆς ὑπονοίας ἤρθη ὡς τοὺς ἑωρακότας ἀγαγεῖν τὴν ἄνθρωπον, καὶ πυνθάνεσθαι τί τε εἰσιτητὰ τῷ Συμεώνῃ παρ´ αὐτὴν εἴη καὶ ἡ τοσαύτη τοῦ καιροῦ τριβή. Ἡ δὲ διώμνυτο τρίτην ἀπ´ ἐκείνης ἡμέραν μηδενὸς ἀπογεύσασθαι ἀπορίᾳ τῶν ἀναγκαίων ἢ μόνον ὕδατος, τὸν δὲ ὄψα τε κομίσαι καὶ σιτία καὶ οἴνου τι ἄγγος, καὶ τὴν θύραν ἀποκλείσαντα τράπεζαν παραθεῖναι δειπνίσαι τε ταύτην, ἐγκελευσάμενον τῆς θοίνης ἐμπλησθῆναι, ἱκανῶς τῇ ἀφέξει τῆς τροφῆς πιανθεῖσαν· καὶ τὰ λείψανα τῶν ἀποκομισθέντων προέφερεν.

Ἀλλὰ γὰρ καὶ τοῦ κλόνου τοῦ τὴν παραλίαν Φοινίκην κατασείσαντος παρὰ πόδας ὄντος, ἡνίκα ἥ τε Βηρυτίων Βιβλίων τε καὶ Τριπολιτῶν μάλιστα πεπόνθασιν, ῥυτῆρα τῇ χειρὶ μετεωρίζων ἔτυπτε τῶν κιόνων τοὺς πλείους ἀνὰ τὴν ἀγοράν· „Στῆτε,“ βοῶν, „ὀρχήσασθ´ ἔχετε.“ Ἐπεὶ τοίνυν οὐδὲν τἀνδρὸς ἦν πάρεργον, οἱ τούτοις περιτυχόντες τὸν νοῦν ἐτίθεσαν τίνας τῶν κιόνων μὴ τύπτων παρῄει. Οἳ καὶ μετ´ οὐ πολὺ πεπτώκασιν, ἔργον τῶν σεισμῶν γενόμενοι. Πολλὰ δὲ καὶ ἕτερα πέπραχεν, ἃ καὶ πραγματείας ἰδιαζούσης δεῖται.

 

CHAPITRE XXXIV.

Sage folie de Siméon.

Il y avait dans la ville d'Emesse un Moine nommé Siméon, qui s'était mis si fort au dessus de l'estime des hommes, qu'il ne se souciait pas de passer dans leur opinion pour insensé, bien qu'il fût rempli d'une sagesse toute divine. Il vivait si fort séparé des autres hommes, que personne ne savait rien ni du temps, ni de la manière dont il priait, dont il jeûnait, ou dont il mangeait. Il agissait quelquefois en présence de tout le monde, de la même force, que s'il eût perdu le sens. Quand il avait faim, il entrait dans les cabarets, et mangeait indifféremment ce qu'il y trouvait. Que si quelqu'un le faisait, il s'enfuyait en colère, comme s'il eût été fâché d'être connu.

Il agissait de la sorte en public. Mais il 554 en usait autrement en particulier, et quand il n'était qu'avec ses amis, auxquels il découvrait avec confiance les véritables dispositions de son cœur. On dit qu'un de ceux-là avait une servante qui étant devenue grosse, et qui ayant été pressée de déclarer celui qui avait conçu, dit que c'était de Siméon et qu'elle avait des preuves pour l'en convaincre  S'il était besoin. Siméon en demeura d'accord, et avoua qu'il portait un corps infirme, et fragile. Quand ce bruit désavantageux à la réputation de ce saint Solitaire eut été répandu, il se retira faisant semblant d'être chargé de confusion. Lorsque le terme de l'enfantement fut arrivé, cette femme fut tourmentée par de douloureuses tranchées, sans pouvoir mettre son enfant au monde. Siméon étant entré à dessein dans la chambre où elle était, ceux qui étaient présents le supplièrent de prier Dieu pour elle : Mais alors il déclara devant tout le monde qu'elle ne serait jamais délivrée de son enfant, qu'elle n'eût dit qui en était le père. Elle le dit, et accoucha à l'heure-même, comme si la vérité qu'elle avait reconnue lui eût tenu lieu de sage-femme.

On le vit un jour entrer dans la chambre d'une courtisane, et après être demeuré quelque temps enfermé seul avec elle, il ouvrit la porte, et en sortit en courant, et en regardant de tous côtés, si quelqu'un le voyait, ce qui augmenta le soupçon. Ceux qui l'avaient vu s'étant saisis de la courtisane, lui demandèrent à quel dessein Siméon était entré chez elle, et y était demeuré si longtemps. Elle répondit avec serment qu'avant qu'il y entrât, elle avait été 555 trois jours sans rien manger, ni sans boire autre chose que de l'eau, que Siméon lui avait apporté des vivres, et une bouteille de vin, et l'avait priée de souper. Après avoir gardé une si longue abstinence, et pour confirmer la vérité de ce qu'elle avançait, elle montra les restes du repas.

Un peu avant que la Phénicie maritime fût ébranlée par le tremblement de terre qui fit de plus grands ravages à Beryte, à Biblis et à Tripoli, qu'aux autres villes, ce Siméon dont je parle, levant un fouet qu'il tenait à la main, frappa quelques-unes des colonnes qui sont au marché, et leur dit, tenez-vous debout, car il faudra que vous dansiez. Comme il ne faisait jamais rien sans raison, ceux qui étaient présents remarquèrent très-exactement les colonnes, où il n'avait point touché, et celles-là mêmes ne furent point renversées par le tremblement de terre. Il a fait plusieurs autres actions fort merveilleuses. Mais il faudrait un ouvrage exprès pour les décrire.

λεʹ.

Περὶ Θωμᾶ μοναχοῦ, καὶ αὐτοῦ ὁμοίως προσποιητοῦ σαλοῦ.

Ἦν δὲ τηνικάδε καὶ Θωμᾶς τόνδε διαθλεύων τὸν βίον ἀνὰ τὴν κοίλην Συρίαν, ὃς πρὸς τὴν Ἀντιόχου γέγονεν τὴν ἐπέτειον χορηγίαν κομιούμενος τῆς κατ´ αὐτὸν μονῆς· ἐντέτακτο δὲ ἐκ τῆς αὐτόσε ἐκκλησίας. Τοῦτον ὁ Ἀναστάσιος οἰκονομῶν τὴν ἐκκλησίαν, ἐπειδὴ συχνῶς αὐτὸν ἠνώχλει, τῇ χειρὶ κατὰ κόρρης ῥαπίζει· καὶ δυσανασχετούντων τῶν σφίσι παρόντων, ἔφη οὔτε αὐτὸν ἔτι λήψεσθαι, οὔτε τὸν Ἀναστάσιον δώσειν· καὶ ἄμφω γενέσθαι, Ἀναστασίου μὲν μεθ´ ἡμέραν μίαν τὸν βίον καταστρέψαντος, Θωμᾶ δὲ ἐν τῷ τῶν νοσούντων καταγωγίῳ ἀνὰ τὸ προάστειον Δάφνην ἐν τῇ ἀποπορεύσει ἐπὶ τὸν ἀγήρω μεταστάντος βίον. Οὗ τὸν νεκρὸν ἔθεντο ἐν τοῖς τῶν ἐπηλύδων τάφοις. Ἐπειδὴ δέ, ἑνὸς καὶ δευτέρου τεθέντοιν, ὕπερθεν αὐτοῖν τὸ αὐτοῦ σῶμα γέγονε, μέγιστον θαῦμα τοῦ θεοῦ καὶ μετὰ θάνατον αὐτὸν ἀναδεικνύντος — ἀπεπέμποντο γὰρ μακρὰν ἀποκρουόμενοι —, θαυμάσαντες τὸν ἅγιον Ἐφραιμίῳ διαγγέλλουσι. Καὶ μετὰ δημοτελοῦς ἀγερωχίας καὶ πομπῆς μετακομίζεται ὁ πανάγιος αὐτοῦ νεκρὸς ἀνὰ τὴν Ἀντιόχου, ἔν τε τῷ κοιμητηρίῳ τιμᾶται, τὴν τηνικαῦτα φοιτήσασαν λοιμώδη νόσον τῇ μεταθέσει παύσας. Οὗ καὶ τὴν ἐτησίαν ἑορτὴν μέχρι ἡμῶν παῖδες Ἀντιοχέων μεγαλοπρεπῶς ἄγουσιν. Ἀλλ´ ἐπὶ τὸ προκείμενον τοῦ λόγου τὴν ῥύμην μεταγάγωμεν.

CHAPITRE XXXV.

Pareille folie d'un autre Moine nommé Thomas.

IL y avait au même temps dans la Celesyrie un Moine nommé Thomas qui gardait la même manière de vivre. Etant venu à Antioche pour y recevoir la pension que son Monastère avait accoutumé de prendre sur les revenus de la grande Eglise, .et qui était presque l'unique fond de la subsistance des Solitaires, comme il en poursuivait le payement avec trop d'empressement, Anastase écono- 556 me de la grande Eglise lui donna un soufflet Ceux qui étaient présents ayant témoigné de l'indignation de cet outrage, Thomas dit, Anastase, vous ne serez plus en état à l'avenir de me rien donner, ni moi de rien recevoir. Ce qu'il dit arriva car Anastase mourut le jour suivant, et lui-même en s'en retournant entra dans l'hôpital de Daphné, où il passa de cette vie à une meilleure. Son corps fut mis dans le tombeau des étrangers. On y mit par la suite du temps deux autres corps qui depuis le trouvèrent dessous, au lieu qu'ils avaient été mis dessus. Les habitants surpris de ce miracle que Dieu faisait pour honorer la mémoire de ce pieux Solitaire, en avertirent Ephrem Evêque d'Antioche, qui fit transférer ce saint corps à la ville qu'il délivra de la maladie contagieuse, dans le temps même de sa translation. Les habitants du pays célèbrent encore sa fête tous les ans. Mais reprenons la suite de notre histoire.

λςʹ.

Περὶ Μηνᾶ τοῦ πατριάρχου, καὶ τοῦ γεγονότος τηνικαῦτα θαύματος εἰς τὸ τοῦ Ἑβραίου παιδίον.  

Ἀνθίμου ὥς μοι λέλεκται τοῦ θρόνου τῆς βασιλίδος ἐκβεβλημένου, Ἐπιφάνιος τὴν ἐπισκοπὴν διαδέχεται. Μετὰ δὲ αὖ Ἐπιφάνιον Μηνᾶς, ἐφ´ οὗ καὶ θαῦμα γέγονε λόγου πολλοῦ ἄξιον. Ἔθος παλαιὸν βούλεται ἀνὰ τὴν βασιλεύουσαν, ὅταν πολύ τι χρῆμα τῶν ἁγίων μερίδων τοῦ ἀχράντου σώματος Χριστοῦ τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐναπομείνῃ, παῖδας ἀφθόρους μεταπέμπτους γίνεσθαι παρὰ τῶν ἐς χαμαιδιδασκάλου φοιτώντων, καὶ ταῦτα κατεσθίειν. Ὅπερ ἐπειδὴ γέγονεν, ἡλίσθη μετὰ τῶν παίδων ὑαλουργοῦ παῖς, Ἑβραίου τὴν δόξαν· ὃς τοῖς γονεῦσι τὴν αἰτίαν τῆς βραδυτῆτος πυνθανομένοις ἀνεῖπε τὸ γεγονός, καὶ ὅπερ ἀποφαγὼν σὺν τοῖς ἄλλοις παισὶν εἴη. Ὁ δὲ φύσας θυμωθεὶς καὶ μηνίσας, ἐν τῷ πνιγεῖ τῶν ἀνθράκων ἔνθα τὴν ὕαλον ἐμόρφου τὸν παῖδα καθίησι ἀνάψας. Ὡς δὲ τὸν παῖδα ἡ μήτηρ ζητοῦσα εὑρεῖν οὐκ ἴσχυεν, πανταχῆ τῆς πόλεως ᾔει ποτνιωμένη καὶ λύγιον κωκύουσα· καὶ τριταία παρὰ τὴν θύραν τοῦ ἐργαστηρίου τἀνδρὸς ἑστῶσα ὀνομαστὶ ἀνεκάλει τὸν παῖδα, τοῖς θρήνοις σπαραττομένη. Ὁ δὲ τῆς φωνῆς τῆς μητρὸς συνιεὶς ἐκ τοῦ πνιγέως ἀνταπεκρίνετο. Ἡ δὲ τὰς θύρας διατεμοῦσα εἴσω τε γενομένη ὁρᾷ τὸν παῖδα τῶν ἀνθράκων μέσον ἑστῶτα, τοῦ πυρὸς αὐτοῦ μὴ προσψαύοντος. Ὃς ἀνερωτώμενος ὅπως ἀπαθὴς μεμενήκει, γυναῖκα ἔφη πορφυρᾶν ἀμπεχομένην ἐσθῆτα συχνὰ φοιτῶσαν παρ´ αὐτὸν ὕδωρ ὀρέγειν, καὶ τούτῳ τοὺς πλησιάζοντας τῶν ἀνθράκων κατευνάζειν, σιτίζειν τε αὐτὸν ὁσάκις πεινῴη. Ὅπερ ἐπειδὴ ἐς Ἰουστινιανὸν ἠνέχθη, τὸν μὲν παῖδα καὶ τὴν μητέρα τῷ λουτρῷ τῆς παλιγγενεσίας φωτισθέντας ἐκλήρωσε· τὸν δὲ φύσαντα οὐκ ἀνασχόμενον Χριστιανοῖς ἐναριθμηθῆναι ἐν Συκαῖς ὡς παιδοφόνον ἀνεσκολόπισε. Καὶ ταῦτα μὲν τῇδε γέγονε.

CHAPITRE XXXVI.

Miracle opéré en la personne du fis d'un Juif.

Anthime ayant été chassé du siège de l'Eglise de Constantinople, Epiphane fut choisi pour le remplir. Il arriva au temps de son Pontificat un miracle fort remarquable. C'est une coutume qui s'observe depuis longtemps à Constantinople, que quand il reste grande quantité de Pain consacré on envoie quérir dans les écoles de jeunes enfants pour le consumer. Un jour qu'il en restait, on envoya quérir des enfants, parmi lesquels se trouva le fils 557 d'un verrier qui était Juif. Cet enfant étant retourné à la maison plus tard que de coutume, et ses parents lui ayant demandé d'où ce retardement procédait, il leur raconta de quelle manière il avait été mené à l'Eglise avec les autres enfants, et ce qu'il y avait mangé. Le père transporté de colère le prit, et le jeta dans le fourneau, où il avait accoutumé de faire le verre. La mère cherchait cependant son fils, et ne le trouvant point, courait par les rues, et remplissait l'air de ses cris. Le troisième jour elle appela son fils à la porte de la verrerie, et ayant oui qu'il lui répondait, elle enfonça la porte, et trouva son fils debout au milieu du fourneau, sans que le feu lui eût fait aucun mal. Quand on lui demanda comment il avait été préservé de l'activité des flammes : il répondit qu'il avait été plusieurs fois visité par une Dame vêtue d'une robe de pourpre, qui lui avait apporté de l'eau, qui avait éteint les charbons qui étaient autour de lui, et qui lui avait donné à manger. Le fils, et la mère furent baptisés, et reçus dans le Clergé. Le père ayant refusé opiniâtrement le baptême, fut pendu au quartier de Sycé par le commandement de l'Empereur Justinien, comme homicide de son propre fils.

λζʹ.

Τίνες κατ´ ἐκεῖνο καιροῦ τῶν μεγάλων πόλεων ἦσαν ἐπίσκοποι.  

Μετὰ δὲ Μηνᾶν Εὐτύχιος εἰς τὸν θρόνον ἄνεισιν. Ἀνὰ δὲ τὰ Ἱεροσόλυμα μετὰ Μαρτύριον Σαλούστιος τὸν θρόνον διαδέχεται, Ἡλίας τε μετὰ τοῦτον, Πέτρος τε αὖ, καὶ μετ´ ἐκεῖνον Μακάριος, οὔπω βασιλέως προσηκαμένου, ὃς ἐξώσθη τῆς οἰκείας καθέδρας· ἔφασκον γὰρ αὐτὸν τὰ Ὠριγένους πρεσβεύειν δόγματα. Μεθ´ ὃν τὴν ἐπισκοπὴν Εὐστόχιος διεδέξατο. Μετὰ δὲ τὴν ἐκβολὴν Θεοδοσίου ὡς προδεδιήγηται, ἐπίσκοπος τῆς Ἀλεξανδρέων Ζώϊλος ἀναδείκνυται· καὶ τοῖς αὐτῶν ἡγησαμένοις προστεθέντος, Ἀπολινάριος τὴν καθέδραν ἐγχειρίζεται. Μετὰ δὲ Ἐφραίμιον Δομνῖνος τὸν Ἀντιοχείας πιστεύεται θρόνον.

CHAPITRE XXXVII.

Evêques des grandes Eglises.

Eutyque fut élevé après la mort de Mennas sur le siège de l'Eglise de Constantinople. Martyrius succéda à Salluste sur celui de Jérusalem. Elie 558 à Martyrius, Pierre à Elie, et Macaire à Pierre. On dit que l'élection de ce dernier n'ayant point été confirmée par l'Empereur, il fut chassé de ce siège sous prétexte qu'il enseignait la doctrine d'Origène. Théodose ayant été chassé du siège d'Alexandrie comme nous l'avons déjà dit, Zoile fut choisi pour le remplir et Zoïle ayant été appelé à une autre vie, Apollinaire lui succéda. Ephrem étant mort, Domnin fut chargé du Gouvernement de l'Eglise d'Antioche.

ληʹ.

Περὶ τῆς ἁγίας οἰκουμενικῆς πέμπτης συνόδου, καὶ διὰ ποίαν αἰτίαν συνέστη.  

Τῆς πρεσβυτέρας μὲν οὖν Ῥώμης ἡγουμένου Βιγιλίου, τῆς δὲ νέας πρῶτα μὲν Μηνᾶ, εἶτ´ Εὐτυχίου, τῆς δὲ Ἀλεξάνδρου Ἀπολιναρίου, καὶ τῆς Ἀντιόχου Δομνίνου, Ἱεροσολύμων τε Εὐστοχίου, τὴν πέμπτην μεταπέμπεται σύνοδον Ἰουστινιανὸς ἐξ αἰτίας τοιᾶσδε· Εὐστόχιος, κατακρατούντων καὶ μάλιστα ἐν τῇ καλουμένῃ νέᾳ λαύρᾳ τῶν τὰ Ὠριγένους θρησκευόντων δόγματα, πᾶσαν ἔθετο σπουδὴν τούτους ἀπελάσαι. Καὶ καταλαβὼν τὴν αὐτὴν νέαν λαύραν ἅπαντας ἐκβεβλήκει, ὥσπερ ἅγη κοινὰ μακρὰν ἐκδιώξας· οἳ καὶ σποράδες γενόμενοι πολλοὺς σφίσι προσηταιρίσαντο.

Τούτων ὑπερήσπιζε Θεόδωρος ἐπίκλην Ἀσκιδᾶς, ἐπίσκοπος μὲν τῆς Καίσαρος ἣ προκάθηται τοῦ Καππαδοκῶν ἔθνους, Ἰουστινιανῷ δὲ προσεδρεύων πιστός τέ οἱ καθεστὼς καὶ ἐς τὰ μάλιστα ἐπιτήδειος. Κυκῶντος οὖν αὐτοῦ τὰ βασίλεια, καὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ ἀθεμιτουργίαν τὸ πρᾶγμα καλοῦντος, στέλλονται πρὸς τὴν βασιλέως πόλιν πρὸς Εὐστοχίου Ῥοῦφος ἡγούμενος τῆς Θεοδοσίου μονῆς καὶ Κόνων τῆς Σάβα, τὰ πρώτιστα τῆς ἐρήμου φέροντες ἔκ τε τῆς οἰκείας ἀξιώσεως καὶ ὧν ἡγοῦντο φροντιστηρίων· γεγόνασι δὲ σὺν αὐτοῖς καὶ ἕτεροι, οὐ πολλῷ τῆς ἀξίας αὐτῶν λειπόμενοι. Καὶ οὗτοι μὲν τὰ κατὰ Ὠριγένην πρωτοτύπως ἐκίνουν καὶ Εὐάγριον καὶ Δίδυμον. Θεόδωρος δὲ ὁ Καππαδόκης, ἑτέρωθι τούτους ἀφέλκειν ἐθέλων, ἐπεισάγει τὰ κατὰ Θεόδωρον τὸν Μοψουεστίας καὶ Θεοδώρητον καὶ Ἴβαν, τοῦ παναγάθου θεοῦ πάντα καλῶς οἰκονομήσαντος ἵν´ ἐκεῖθεν ἐντεῦθεν τὰ βέβηλα ἐξωσθείη.

Πρώτης τοίνυν κινήσεως γενομένης εἰ δέοι τοὺς τετελευτηκότας ἀναθέμασι περιβληθῆναι, Εὐτύχιος παρὼν τὴν θείαν ἐς ἄκρον ἐξησκημένος γραφήν, ἐσέτι ζῶντος Μηνᾶ, οὐδὲ τῶν διαφανῶν ὤν—ταῖς γὰρ ἀποκρίσεσι τοῦ Ἀμασείας ἐπισκόπου διηκονεῖτο—, διαρρήδην εἶπεν, οὐκ ἐν φρονήματι μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν καταφρονήματι τοὺς ἁλισθέντας ἑωρακώς, μηδὲ βουλῆς τοῦτο δεῖσθαι· ἐπεὶ καὶ Ἰωσίας ὁ βασιλεὺς οὐ τοὺς ζῶντας ἱερέας τῶν δαιμόνων πάλαι μόνον κατέσφαξεν, ἀλλὰ καὶ τῶν πρὸ πολλοῦ τεθνηκότων τὰς θήκας ἀνώρυξε. Τοῦτο πρὸς ἔπος ἅπασιν ἔδοξε λελέχθαι. Ὅπερ καὶ Ἰουστινιανὸς ἐγνωκὼς ἐς τὸν τῆς βασιλευούσης αὐτὸν ἀνεβίβασε θρόνον, παραυτίκα Μηνᾶ τελευτήσαντος. Βιγίλιος μὲν οὖν ἐγγράφως συνθέμενος συνεδρεύειν οὐχ εἵλετο. Πυθομένου δὲ Ἰουστινιανοῦ τῆς ἁλισθείσης συνόδου, τί φασι περὶ Θεοδώρου καὶ ὧν Θεοδώρητος κατὰ Κυρίλλου καὶ τῶν δώδεκα αὐτοῦ κεφαλαίων εἴρηκε, καὶ τῆς λεγομένης ἐπιστολῆς Ἴβα τῆς πρὸς Μάριν τὸν Πέρσην, ἀναγνωσθεισῶν πολλῶν ῥήσεων Θεοδώρου καὶ Θεοδωρήτου, δειχθέντος δὲ ὡς καὶ πάλαι Θεόδωρος κατεκέκριτο καὶ ἐκ τῶν ἱερῶν ἀπηλίφη δέλτων, καὶ ὡς καὶ μετὰ θάνατον δέοι τοὺς αἱρετικοὺς κατακρίνεσθαι, Θεόδωρον μὲν ἁπάσαις τὸ δὴ λεγόμενον ἀναθεματίζουσι, καὶ τὰ εἰρημένα Θεοδωρήτῳ κατὰ τῶν δύο καὶ δέκα κεφαλαίων Κυρίλλου καὶ τῆς ὀρθῆς πίστεως, καὶ τὴν ἐπιστολὴν Ἴβα τὴν πρὸς Μάριν τὸν Πέρσην, φήσαντες ταῦτα τὰ ῥήματα·

Τοῦ μεγάλου θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ τὴν ἐν τοῖς εὐαγγελίοις παραβολὴν ...“

Καὶ μεθ´ ἕτερα·

Κατακρίνομεν δὲ καὶ ἀναθεματίζομεν, πρὸς τοῖς ἄλλοις ἅπασιν αἱρετικοῖς τοῖς κατακριθεῖσι καὶ ἀναθεματισθεῖσι παρὰ τῶν εἰρημένων ἁγίων τεσσάρων συνόδων καὶ ἀπὸ τῆς ἁγίας καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς ἐκκλησίας, καὶ Θεόδωρον τὸν λεγόμενον ἐπίσκοπον Μοψουεστίας, καὶ τὰ ἀσεβῆ αὐτοῦ συγγράμματα, καὶ τὰ ἀσεβῶς συγγραφέντα παρὰ Θεοδωρήτου κατά τε τῆς ὀρθῆς πίστεως καὶ τῶν δώδεκα κεφαλαίων τοῦ ἐν ἁγίοις Κυρίλλου καὶ τῆς ἐν Ἐφέσῳ ἁγίας πρώτης συνόδου, καὶ ὅσα ὑπὲρ συνηγορίας Θεοδώρου καὶ Νεστορίου αὐτῷ γέγραπται. Καὶ πρὸς τούτοις ἀναθεματίζομεν καὶ τὴν ἀσεβῆ ἐπιστολὴν τὴν λεγομένην παρὰ Ἴβα γεγράφθαι πρὸς Μάριν τὸν Πέρσην.“

Καὶ μετὰ ἔνια, ἐξέθεντο τέσσαρα καὶ δέκα κεφάλαια περὶ τῆς ὀρθῆς καὶ ἀμωμήτου πίστεως. Καὶ ταῦτα μὲν οὕτω προκεχωρήκει. Ἐκ λιβέλλων δὲ ἐπιδεδομένων πρὸς Εὐλογίου, Κόνωνος, Κυριακοῦ, καὶ Παγκρατίου μοναχῶν κατὰ τῶν Ὠριγένους τοῦ καὶ Ἀδαμαντίου δογμάτων καὶ τῶν ἑπομένων τῇ τούτου δυσσεβείᾳ καὶ πλάνῃ, πυνθάνεται Ἰουστινιανὸς τῆς ἁλισθείσης συνόδου περὶ τούτων, συζεύξας καὶ τοῦ λιβέλλου τὸ ἴσον ἀτὰρ καὶ τὰ πρὸς Βιγίλιον περὶ τούτων ἐπεσταλμένα. Ἐξ ὧν ἁπάντων ἔστιν ἑλεῖν ὅπως ἐσπουδάσθη τῷ Ὠριγένει Ἑλληνικῶν καὶ Μανιχαϊκῶν ζιζανίων ἐμπλῆσαι τῶν ἀποστολικῶν δογμάτων τὸ λιτόν. Ἀναφορὰ τοίνυν γέγονε πρὸς Ἰουστινιανὸν παρὰ τῆς συνόδου μετὰ τὰς γενομένας παρ´ αὐτῆς ἐκβοήσεις κατὰ Ὠριγένους καὶ τῶν τὰ αὐτὰ ἐκείνῳ πεπλανημένων. Ὧν ἔνια τούτοις ἔγκειται τοῖς ῥήμασι·

Τῆς ἄνωθεν εὐγενείας μετέχουσαν κεκτημένος τὴν ψυχήν, χριστιανικώτατε βασιλεῦ ...“

Καὶ μεθ´ ἕτερα·

Ἐφύγομεν τοίνυν, ἐφύγομεν ταύτην. Οὐ γὰρ ἐγνωρίσαμεν τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν, καὶ ὡς κλέπτην καὶ ὡς λῃστὴν τὸν τοιοῦτον τοῖς τοῦ ἀναθέματος βρόχοις ἀσφαλῶς περισφίγξαντες, τῶν ἱερῶν ἔξω περιβόλων ἀπεβαλόμεθα.

Καὶ μετ´ ὀλίγα·

Τῶν δὲ παρ´ ἡμῶν πεπραγμένων διὰ τῆς ἐπ´ αὐτοῖς ἀναγνώσεως εἴσεσθε τὴν δύναμιν.“

Τούτοις συνέζευξαν καὶ τὰ κεφάλαια τὰ ὅσα πρεσβεύειν οἱ τὰ Ὠριγένους δοξάζοντες ἐδιδάχθησαν δηλοῦντα, τάς τε συμφωνίας αὐτῶν ἀτὰρ καὶ τὰς διαφωνίας, καὶ τὴν πολυσχεδῆ τούτων πλάνην. Ἐν τούτοις ἐστὶ πέμπτον κεφάλαιον τῶν βλασφημηθέντων ἀπὸ ἰδικῶν προσώπων τῆς καλουμένης νέας λαύρας, ἔχον ὧδε·

Θεόδωρος ὁ Ἀσκιδᾶς ὁ Καππαδόκης εἶπεν· Εἰ νῦν οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ μάρτυρες θαυματουργοῦσι καὶ ἐν τῇ τοσαύτῃ τιμῇ ὑπάρχουσιν, ἐν τῇ ἀποκαταστάσει εἰ μὴ ἴσοι γένοιντο τῷ Χριστῷ, ποία ἀποκατάστασις αὐτοῖς ἐστιν;“

 Ἀνηνέχθησαν αὐτοῖς καὶ Διδύμου καὶ Εὐαγρίου καὶ Θεοδώρου ἕτεραι πολλαὶ βλασφημίαι μάλα σπουδαίως τὰ περὶ τούτων ἐκλεξαμένοις.

Μετὰ τοίνυν ταύτην τὴν σύνοδον χρόνου τινὸς ἐν μέσῳ διαστάντος, Εὐτύχιος μὲν ἐκβάλλεται, Ἰωάννης δὲ τῷ θρόνῳ τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐκκλησίας ἀντεισάγεται, ὁ ἐκ τοῦ Σηρήμιος· κώμη δὲ αὕτη ἐν τῇ Κυνηγικῇ κειμένη τῆς Ἀντιοχέων χώρας.

CHAPITRE XXXVIII.

Convocation d'un cinquième Concile Général.

L'Empereur Justinien convoqua un cinquième Concile, dans le temps que l'Eglise de Rome était gouvernée par Vigile, celle de Constantinople par Mennas, et ensuite par Eutyque, celle d'Alexandrie par Apollinaire, celle d'Antioche par Domnin, et celle de Jérusalem par Eustoque, Voici quel fut le sujet de cette convocation. Les défenseurs de la doctrine d'Origène s'étant extrêmement multipliés dans les Monastères de Palestine, et principalement dans celui qu'on appelle la Nouvelle Laure, Eustoque entreprit de les chasser, et les chassa en effet, comme la peste du genre humain. Quand ils eurent été chassés de la sorte de leur Monastère, ils se répandirent en divers lieux, et attirèrent quantité de personnes à leur parti.

Théodore surnommé Ascidas, Evêque de Césarée en Cappadoce, qui était perpétuellement auprès de l'Empereur, et qui lui ren- 559 dait des services très-importants avec une inviolable fidélité prit leur protection, et fit grand bruit à la Cour, protestant qu'il n'y avait que de l'injustice, et de l'impiété dans la procédure d'Eustoque. Cet Evêque de Jérusalem voulut se justifier, et pour cet effet envoya à Constantinople, Rufus Abbé du Monastère de Théodose, et Conon Abbé du Monastère de Saba, tous deux très-considérables, tant par le mérite particulier de leurs personnes, que par la multitude des Solitaires qu'ils avaient sous leur conduite. Plusieurs autres qui ne leur étaient guère inférieurs en dignité, les accompagnèrent durant le voyage. Quand ils furent arrivés à Constantinople, ils ne parlèrent que d'Origène, d'Evagre, et de Didyme. Mais Théodore Evêque de Cappadoce voulant changer l'état de la question, proposa l'affaire de Théodore Evêque de Mopsueste, de Théodoret, et d'Ibas, ce qu'il semble que Dieu disposait ainsi avec une sagesse admirable, afin que de part et d'autre, toutes les nouveautés profanes fusent condamnées.

La première question qu'on proposa fut de savoir s'il est permis de prononcer anathème contre les morts. Eutyque qui était présent, et qui ne s'était pas encore fait connaître n'étant alors que Secrétaire de l'Evêque d'Emèse, regarda l'assemblée d'un œil fier, et plein de mépris, et dit que c'était une question qui ne méritait pas un long examen, puisque le Roi Josias avait non seulement fait mourir les Prêtres des démons, mais renversé les tombeaux de ceux qui étaient morts longtemps auparavant. Toute l'assemblée approuva son avis, ce que 560 Justinien ayant su, il le nomma Evêque de Constantinople, après la mort de Mennas. Vigile consentit par sa lettre à la convocation du Concile, et néanmoins ne voulut pas y assister. Les Évêques s'étant assemblés, et l'Empereur Justinien leur ayant demandé quel jugement ils faisaient de Théodore, de ce que Théodoret avait écrit contre les douze Chapitres de Cyrille, et de la lettre d'Ibas à Mazis Perse, on lut plusieurs passages tirés tant des livres de Théodore, que de ceux de Théodoret : on fit voir qu'il y avait déjà longtemps que Théodore avait été condamné, et que son nom avait été effacé des Diptiques de l'Eglise, et que les hérétiques doivent être condamnés, même après leur mort. Les Évêques prononcèrent anathème contre Théodore, et à l'égard des ouvrages composé par Théodoret contre les douze Chapitres de Cyrille, et contre la foi, et de la lettre écrite par Ibas à Maris Perse, ils les condamnèrent avec anathème en ces propres termes.

Jésus-Christ notre grand Dieu, et notre Sauveur, nous ayant selon la parabole contenue dans son Evangile :

Et un peu après.

Outre les autres hérétiques qui ont été condamnés, et frappés d'anathème par les quatre saints Conciles dont nous venons de parler, et par l'Eglise sainte, Catholique, et Apostolique, nous condamnons encore, et frappons d'anathème Théodore appelé Evêque de Mopsueste, ses écrits remplis d'impiété, et les ouvrages composés par Théodoret contre la foi, contre les douze„ Chapitres de saint Cyrille, et contre le premier Concile d'Ephèse, et généralement tout ce qu'il a écrit 561 pour la défense de Théodore, et de Nestorius. Outre cela nous condamnons avec anathème la lettre impie qu'on dit avoir été écrite à Maris Perse par Ibas.

Ils firent un peu après l'explication de quatorze articles de la créance orthodoxe. Voila ce qui fut décidé. L'Empereur ayant ensuite demandé l'avis des Evêques assemblés touchant la requête qui avait été présentée par Eulogius, par Conon, par Cyriaque, et par Pancrace, et ayant ajouté à sa lettre une copie de cette requête, et la réponse qui avait été faite par Vigile Evêque de Rome sur le même sujet, par où il paraît qu'Origène a mêlé les erreurs des Païens et: des Manichéens à la doctrine des Apôtres, après qu'ils eurent fait des exclamations contre Origène, et .contre ses Disciples, ils envoyèrent à ce Prince une relation, dont j'incérerai ici quelques termes.

Très-Chrétien Empereur puisque Dieu vous a donné une âme qui a la noblesse qui vient non de la terre, mais du Ciel.

Et un peu après,

nous sommes très éloignés de cette doctrine ; car nous ne connaissons point la voix des étrangers, et nous rejetons celui-ci loin de l'Autel, comme un larron et un voleur qui est lié par les liens invisibles de l'anathème, qu'il a encouru.

Et encore un peu après ;

vous saurez ce que nous avons fait, si vous prenez la peine de lire les actes.

Ils ajoutèrent à tout ceci les points de doctrine, que les sectateurs d'Origène apprennent, par où il paraît en quoi ils s'accordent entre eux, en quoi ils ne s'accordent point, et combien ils s'éloignent de la vérité. Le cinquième point contenant les blasphèmes que quelques Solitaires de la 562 nouvelle Laure avaient avancés, était conçu en ces termes.

Théodore Ascidas de Cappadoce a dit, puisque les Apôcres, et les Martyrs font maintenant des miracles, et que leur nom est en vénération dans l'Eglise, quelle serait leur résurrection, si après cette résurrection, ils n'étaient pas égaux à Jésus-Christ

Les mêmes Évêques rapportaient plusieurs autres blasphèmes de Didyme, d'Evagre, et de Théodore,  et qui avaient été très-fidèlement extraits de leurs ouvrages.

Quelque temps après que ce Concile eut été fini, Eutyque fut chassé du siège de Constantinople et Jean fut mis en sa place. Il était natif de Sirimi, bourg de la contrée de Cynégique dans le territoire d'Antioche,

λθʹ.

Ὡς Ἰουστινιανὸς τῆς ὀρθῆς δόξης παρατραπεὶς ἄφθαρτον τοῦ Κυρίου τὸ σῶμα ἐπρέσβευσεν.  

XXXIX. Τηνικαῦτα ὁ Ἰουστινιανός, τῆς ὀρθῆς λεωφόρου τῶν δογμάτων ἐκτραπεὶς καὶ πρὸς τὴν ἀτριβῆ τοῖς ἀποστόλοις τε καὶ τοῖς πατράσιν ἀτραπὸν βαδίσας, ἀκάνθαις καὶ τριβόλοις περιπέπτωκεν. Ὧν καὶ τὴν ἐκκλησίαν ἐμπλῆσαι βουληθεὶς τοῦ σκοποῦ διήμαρτε, τοῦ Κυρίου τὴν βασιλικὴν ὁδὸν ἀρρήκτοις θριγκοῖς κατασφαλισαμένου, ὡς ἂν μὴ φονευταὶ ἐπεισπηδήσωσιν ὡς τοίχῳ κεκλιμένῳ καὶ φραγμῷ ὠσμένῳ, τῆς προφητείας πληρώσας τὴν πρόρρησιν. Τὴν μὲν οὖν πρεσβυτέραν Ῥώμην μετὰ Βιγίλιον Ἰωάννου τοῦ καὶ Κατελίνου ἐπισκοποῦντος, τὴν δὲ νέαν Ἰωάννου τοῦ ἀπὸ Σηρήμιος, καὶ τὴν Ἀλεξανδρέων Ἀπολιναρίου, τὴν δὲ Θεουπολιτῶν Ἀναστασίου μετὰ Δομνῖνον ἐπισκοποῦντος, καὶ τὴν Ἱεροσολύμων Μακαρίου αὖθις ἀποδοθέντος τῷ οἰκείῳ θρόνῳ, ἐπεὶ Ὠριγένην καὶ Δίδυμον καὶ Εὐάγριον ἀνατεθεμάτικε μετὰ τὴν Εὐστοχίου καθαίρεσιν, τὸ καλούμενον πρὸς Ῥωμαίων ἴδικτον γράφει, ἐν ᾧ ἄφθαρτον τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου κέκληκε καὶ τῶν φυσικῶν καὶ ἀδιαβλήτων παθῶν ἀνεπίδεκτον, οὕτω λέγων τὸν Κύριον πρὸ τοῦ πάθους φαγεῖν ὥσπερ μετὰ τὴν ἀνάστασιν ἔφαγε, μηδεμίαν τροπὴν ἢ ἀλλοίωσιν ἐξ αὐτῆς τῆς ἐν μήτρᾳ διαπλάσεως μηδὲ ἐν τοῖς ἑκουσίοις καὶ φυσικοῖς πάθεσι, μηδὲ μετὰ τὴν ἀνάστασιν τοῦ παναγίου σώματος αὐτοῦ δεξαμένου· οἷς συναινεῖν τοὺς ἑκασταχῆ ἱερέας κατηνάγκαζε. Πάντες μὲν οὖν ἐς Ἀναστάσιον τὸν Ἀντιοχείας ἐπίσκοπον καραδοκεῖν εἰπόντες τὴν πρώτην πεῖραν ἀπεκρούσαντο.

CHAPITRE XXXIX.

Erreurs de Justinien.

Justinien s'étant détourné en temps-là du droit chemin de la doctrine Catholique et s'étant engagé dans un sentier, où les Apôtres , ni saint Pères n'avaient jamais marché, tomba sur des ronces, et sur des épines. Il eût bien voulu en gâter l'Eglise ; mais le Seigneur l'avait entourée d'une: trop forte haie, afin que les voleurs et les homicides ne pussent y entrer, et: que la parole du Prophète fût accomplie. Ce Prince publia donc un Edit au temps auquel Jean surnommé Catelin gouvernait; l'Église de Rome après la mort de Vigile; qu'un autre Jean natif de Sirimi gouvernait celle de Constantinople, qu'Apollinaire était assis sur le siège d'A- 563 lexandrie, qu'Anastase successeur de Domnin occupait celui d' Antioche, et que Macaire avait été rétabli sur le trône de l'Eglise de Jérusalem, après que depuis la déposition d'Eustoque, il avait condamné avec anathème Origène, Didyme, et Evagre. Et par cet Édit il déclara que le Corps du Sauveur était incorruptible, et incapable des passions naturelles, et innocentes. Il dit que le Sauveur avait mangé de la même sorte avant sa Passion, et: que depuis le moment auquel il avait été formé dans le sein de sa Mère, il n'avait jamais reçu aucun changement dans les propriétés, soit naturelles, ou volontaires, et non pas même après sa Résurrection. Il voulut contraindre tous les Evêques d'approuver son opinion : Mais ils éludèrent son dessein en répondant qu'ils étaient obligés d'attendre Anastase Evêque d'Antioche, et de voir quel serait son sentiment.

μʹ.

Περὶ Ἀναστασίου ἐπισκόπου Ἀντιοχείας.  

Ἦν δέ γε ὁ Ἀναστάσιος τὰ μὲν θεῖα ἐς τὰ μάλιστα λόγιος, ἀκριβὴς δὲ τοὺς τρόπους καὶ τὴν δίαιταν, ὡς καὶ τοῖς λίαν ψιλοῖς ἐπισκήπτειν καὶ μηδαμοῦ τοῦ εὐσταθοῦς καὶ βεβαίου παρεξιέναι, μή τί γε δὴ τῶν καιρίων καὶ ἐς αὐτὸ τὸ θεῖον ἀναφερομένων. Οὕτω δὲ τὸ ἦθος ἐκέκρατο, ὡς μηδὲ τῷ εὐπροσόδῳ τε καὶ εὐεντεύκτῳ εὐεπίβατον τοῖς μὴ καθήκουσιν εἶναι, μηδὲ τῷ αὐστηρῷ τε καὶ ἀφειδεῖ δυσπρόσιτον ἐς τὰ δέοντα καθεστάναι. Ἐν μὲν οὖν τοῖς σπουδαίοις ἕτοιμος ἦν τὰ ὦτα, καὶ τὴν γλῶσσαν εὔρους, εὐθυβόλως τὰς πύστεις διαλύων· ἐν δὲ τοῖς παρέργοις τὰ μὲν ὦτα τέλεον ἀποκέκλειστο, τὴν δὲ γλῶσσαν χαλινὸς ἐπεῖχεν, ὡς καὶ τὸν λόγον λόγῳ ῥυθμίζεσθαι, καὶ τὴν σιωπὴν κρείττονα λόγου καθεστάναι.

Τούτῳ ὥσπερ τινὶ δυσαλώτῳ πύργῳ ὁ Ἰουστινιανὸς προσβάλλει παντοίας μηχανὰς ἐπιστήσας, ἐννοῶν ὡς εἰ τοῦτον κατασείσειε, πόνος οὐδεὶς λελείψεται τὴν πόλιν ἑλεῖν ἀνδραποδίσαι τε τὰ ὀρθὰ τῶν δογμάτων καὶ αἰχμάλωτα λαβεῖν τὰ πρόβατα τοῦ Χριστοῦ. Ὁ δὲ εἰς τοσοῦτον ὑπερήρθη τῷ θείῳ φρονήματι—ἐπὶ τὴν ἄρρηκτον γὰρ πέτραν εἱστήκει τῆς πίστεως — ὡς καὶ Ἰουστινιανῷ ἀναφανδὸν ἀντειπεῖν δι´ οἰκείας μηνύσεως, καὶ ἀποδεῖξαι μάλα σαφῶς καὶ λογίως δι´ αὐτῆς, ὡς φθαρτὸν τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου ἐν τοῖς φυσικοῖς καὶ ἀδιαβλήτοις πάθεσιν οἵ τε θεσπέσιοι ἀπόστολοι οἵ τε θεοφόροι ᾔδεσάν τε καὶ παρέδοσαν πατέρες. Ταῦτα δὲ καὶ πρὸς τὸ μοναδικὸν πρώτης τε καὶ δευτέρας Συρίας πυθόμενον ἀπεκρίνατο, πάντων ὑποστηρίζων τὰς γνώμας καὶ πρὸς τὸν ἀγῶνα ἐπαλείφων, ἐπί τε τῆς ἐκκλησίας ὁσημέραι ἀναγινώσκων τὸ τοῦ σκεύους τῆς ἐκλογῆς· „Εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ´ ὃ παρελάβετε, κἂν ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ ᾖ, ἀνάθεμα ἔστω.“ Οἷς ἀπιδόντες ἅπαντες τὰ παραπλήσια μέχρις εὐαρίθμων ἐζήλωσαν.

Γέγραπται δ´ οὖν αὐτῷ καὶ συντακτήριος πρὸς τοὺς Ἀντιοχέας λόγος, πυθομένῳ τὸν Ἰουστινιανὸν ἐθέλειν αὐτὸν ἐξοστρακίσαι· ὃν ἔστι δικαίως ἄγασθαι τῆς τε καλλιεπείας, τοῦ τε ῥοῦ τῶν νοημάτων, τῆς τε εὐπορίας τῶν ἱερῶν ῥήσεων, καὶ τοῦ προσφόρου τῆς ἱστορίας.

CHAPITRE XL.

Portrait d'Anastase Evêque d'Antioche. Fermeté inébranlable avec laquelle il défend la vérité de la doctrine de l'Eglise contre l'Empereur Justinien.

Cet Anastase était fort habile dans la science de l'£glise., et si exact dans la conduite de sa vie, que bien loin de manquer à un devoir important, il ne négligeait aucune des choses qui paraissent les plus légères. Il avait réglé tellement ses mœurs qu'il n'était pas de trop facile accès à ceux qui auraient 564 voulu lui rendre des visites inutiles, et l'entretenir de choses indifférentes, ni d'un autre côté, invisible ou inaccessible à ceux qui avaient des occasions, ou justes, ou nécessaires de lui parler. Il n'avait ni la bouche, ni les oreilles fermées dans les conversations sérieuses. Il expliquait alors les questions les plus difficiles avec autant de subtilité que de solidité, :Mais quand ce qu'on lui proposait était ou inutile, ou impertinent, il n'avait ni oreilles pour l'entendre, ni bouche pour répartir. Ainsi n'ayant point d'autre règle de ses discours que la raison, quand il n'avait point de nécessité de parler il gardait le silence.

Justinien attaqua ce grand homme avec toute sorte de machines dans la créance que s'il pouvait une fois ébranler sa fermeté, il surmonterait la vérité, ruinerait la foi, et ravagerait le troupeau .du Sauveur. Mais cet Evêque étant établi sur la solidité de la pierre immobile s'éleva si fort au-dessus de l'Empereur, qu'il lui envoya un écrit où il combattit ouvertement sa doctrine, et où il prouva par des arguments clairs, et invincibles que le Corps du Sauveur a eu des propriétés qui sont naturelles, et qui n'ont rien de blâmable, qu'il a été sujet à la corruption, et que ç'a été la doctrine constante des Apôtres, et des saints Pères. Il écrivit la même chose aux Moines de la première, et de la seconde Syrie, qui l'avaient consulté sur ce sujet, confirmant sans cesse les fidèles dans la résolution de défendre la vérité, et répétant chaque jour dans l'Eglise ces paroles du Ministre que Dieu avait choisi : Quand un Ange du Ciel vous annoncerait un 565 Evangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Ses remontrances furent écoutées avec respect, et suivies presque généralement de tout le monde.

Ayant appris que Justinien avait dessein de l'envoyer en exil, il composa un discours pour prendre congé des habitants d'Antioche, où l'on peut admirer l'élégance des termes, la multitude des beaux sentiments, des passages de l'Ecriture sainte, et des histoires rapportées fort à propos.

μαʹ.

Περὶ τοῦ θανάτου Ἰουστινιανοῦ

Ἀλλὰ τοῦ θεοῦ κρεῖττόν τι προβλεψαμένου περὶ ἡμῶν, ὁ λόγος οὐκ ἐδημοσιεύθη. Ὁ γὰρ Ἰουστινιανὸς τὴν Ἀναστασίου καὶ τῶν ἀμφ´ αὐτὸν ἱερέων ἐξορίαν ὑπαγορεύων, ἀοράτως τρωθεὶς τὸν τῇδε κατέστρεψε βίον, βασιλεύσας τὰ πάντα ὀκτὼ καὶ τριάκοντα ἔτη πρὸς μησὶν ὀκτώ.

Τέλος τοῦ τετάρτου τόμου τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας Εὐαγρίου.

.

CHAPITRE XLI

Mort de l'Empereur Justinien.

Ce discours ne fut point publié, parce que Dieu eut la bonté de changer l'état de nos affaires, et de frapper Justinien d'une manière invisible, dans le temps qu'il dictait l'ordre d'emmener en exil Anastase, et les Prêtres qu'il avait sous lui. Ce Prince régna trente-huit ans, et huit mois.

 
 

 

��κ λιβέλλων δὲ ἐπιδεδομένων πρὸς