Théodoret

EVAGRE

 

HISTOIRE DE L'EGLISE

ΕΥΑΓΡΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΜΟΣ Δʹ

LIVRE III

LIVRE II - LIVRE IV

 

 

 

 

HISTOIRE DE L'EGLISE,

Ecrite par Evagre.

LIVRE QUATRIEME.

 

 

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ τρίτῳ τόμῳ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας Εὐαγρίου σχολαστικοῦ·

αʹ.

Περὶ τῆς βασιλείας Ζήνωνος καὶ τοῦ βίου αὐτοῦ.

Ζήνων δέ, ἐπεὶ τὴν βασιλείαν τοῦ παιδός οἱ τελευτήσαντος μόνος περιεβάλετο, ὥσπερ οὐκ οἰόμενος τῶν ὅλων ἐγκρατὴς γενέσθαι εἰ μὴ καὶ πάσαις ταῖς ἐπιούσαις ἡδοναῖς μετ´ ἐξουσίας ἐπεξέλθοι, τοσοῦτον ἐκ προοιμίων ἑαυτὸν ταῖς ἐπιθέσεσι τῶν ἐπιθυμιῶν ἐκδέδωκεν ὡς μηδὲν αὐτὸν ἐπισχεῖν τῶν ἀπρεπῶν τε καὶ ἀθέσμων, ἀλλ´ οὕτως τούτοις ἐμπολιτεύσασθαι ὡς τὸ σκοτίως ταῦτα καὶ ἐν παραβύστῳ γίγνεσθαι χαμερπὲς εἶναι νομίζειν, τὸ δέ γε ἀναφανδὸν καὶ ὥσπερ ἐξ ἀπόπτου βασιλικὸν καὶ αὐτοκράτορι μόνῳ πρέπον, κακῶς καὶ δουλοπρεπῶς κρίνας. Οὐκ ἐξ ὧν γὰρ ἑτέρων κρατεῖν πέφυκεν ὁ αὐτοκράτωρ γνωρίζεται, ἀλλ´ ἐξ ὧν ἑαυτοῦ πρῶτον ἄρχει τε καὶ κρατεῖ, μηδενὶ τῶν ἀτόπων παρείσδυσιν ἑαυτῷ διδούς, οὕτω δὲ ἀνάλωτος ταῖς ἀκρασίαις ὑπάρχων ὡς ζῶν ἄγαλμα τῶν ἀρετῶν εἶναι πρὸς μίμησιν, ἐκπαιδεύων τὸ ὑπήκοον. Ὁ δὲ ταῖς ἡδοναῖς ἑαυτὸν ἀνοιγνὺς λέληθε κατὰ σμικρὸν δοῦλος αἴσχιστος δορυάλωτος ἀνάποινος γιγνόμενος, δεσποτείας συχνὰς ἀμείβων ἴσα τοῖς ἀχρείοις τῶν δούλων, εἴπερ ἀναρίθμητοι τῶν ἡδονῶν αἱ δέσποιναι καθεστᾶσιν, ἥκιστα πέρας τῆς συνεχείας τε καὶ τῆς σφῶν ἀλληλουχίας ἔχουσαι· ἀεὶ τῆς ἐν χερσὶν ἡδονῆς οὐχ ἱσταμένης, ὑπέκκαυμα δὲ καὶ προοίμιον ἑτέρας γιγνομένης, ἕως ἢ αὐτοκράτωρ τις ὄντως γιγνόμενος τὴν ὀχλοκρατείαν τῶν ἡδονῶν ξενηλατήσοι, βασιλεύων λοιπὸν οὐ τυραννούμενος, ἢ μέχρι τελευταίας ῥοπῆς δουλεύων τὰ ἐν Ἅιδου καταλάβοι.

L'AN DE N. S. 476 ZENON.

435 CHAPITRE PREMIER.

Débauches de l'Empereur Zénon.

L'Empereur Zénon ne fut pas sitôt, par la mort de Léon son fils, en possession de l'autorité souveraine, qu'il se plongea dans les plus sales débauches, comme s'il eût cru que ce n'est pas avoir un pouvoir absolu, que de ne pas faire tout ce que peut conseiller la passion. II s'imagina follement qu'il n'y a que les personnes de basse condition, qui doivent rougir de leurs crimes, et les couvrir du voile des ténèbres, et que les Princes ont droit de les commettre en public, et aux yeux des hommes, II est certain qu'il n'avait en cela que de fort bas sentiments. Car ce n'est pas par le commandement qu'on exerce sur les autres, qu'on mérite le titre d'Empereur. C'est par celui qu'on exerce sur soi- 436 même par l'empire qu'on prend sur ses passions, par l'éminence de la vertu, par le bon exemple qu'on donne aux peuples. Quiconque s'abandonne à la volupté, tombe insensiblement dans un esclavage dont il ne peut être racheté par quelque que ce soit., et où. il change souvent de maître, sans changer de condition. Ces maîtres dont il change sont ses plaisirs, qui le retiennent tour à tour dans les chaines jusques à ce qu'il ait enfin le courage de les briser. Que s'il ne l'a jamais il gémit sous leur pesanteur jusques à la mort.

βʹ.

Περὶ ἐφόδων βαρβαρικῶν ἔν τε τῇ ἕῳ καὶ τῇ δύσει.

Τοιαῦτα μὲν οὖν κατ´ ἀρχὰς ὁ Ζήνων ἐκδεδιῃτημένος τὸν βίον· οἱ δέ γε ὑπήκοοι πρός τε ἀνίσχοντα πρός τε δυόμενον ἥλιον κακῶς ἔπασχον, ἔνθεν μὲν τῶν Σκηνιτῶν βαρβάρων πάντα ληϊζομένων, Θρᾴκην δὲ πλῆθος Οὔννων τῶν πάλαι Μασσαγετῶν ἐπιδραμόντων, καὶ τὸν Ἴστρον διαβάντων μηδενὸς ἀμύνοντος, αὐτοῦ δέ γε Ζήνωνος τὰ ἐπίλοιπα βαρβαρικῷ τῳ τρόπῳ πρὸς βίας ἀφαιρουμένου.  

L'AN DE N. S. 476 ZENON.

CHAPITRE II.

Irruptions de divers peuples.

SI Zénon était sous une si terrible servitude, les peuples étaient dans une misère fort déplorable tant en Orient, qu'en Occident. D'un côté les Sarrasins faisaient un épouvantable dégât, et de l'autre les Huns qu'on appelait autrefois Mastagètes pillaient la Thrace, et passaient le Danube, sans trouver de résistance. Zénon ruinait lui-même avec une fureur plus barbare que les étrangers, tout ce qui leur était échappé.

γʹ.

Περὶ τῆς τυραννίδος Βασιλίσκου καὶ φυγῆς Ζήνωνος.

 Ἐπαναστάντος δέ οἱ Βασιλίσκου τοῦ Βερίνης ἀδελφοῦ — καὶ τὰ οἰκεῖα γὰρ αὐτῷ ἐκπεπολέμωτο, πάντων ἐπ´ ἴσης τὸν αἴσχιστον αὐτοῦ βίον ἀποστρεφομένων —, ἀνδρικὸν μὲν οὐδὲν ὅλως ἐφρόνησεν — ἀγεννὲς γὰρ καὶ δύσελπι ἡ ἀνοσιουργία, ἐκ τῆς περὶ τὰς ἡδονὰς ἥττης τεκμηριοῦσα τὸ ἄνανδρον —, φεύγει δὲ προτροπάδην τῆς τοσαύτης ἀρχῆς ἀκονιτὶ παραχωρήσας τῷ Βασιλίσκῳ. Καὶ πολιορκίαν ὑπέστη κατὰ τὴν αὐτὸν προαγαγοῦσαν τῶν Ἰσαύρων χώραν, ἔχων ἅμα οἱ Ἀριάδνην τὴν γαμετήν, ὕστερον τὴν μητέρα φυγοῦσαν, καὶ εἴ τι ἕτερον εὔνουν αὐτῷ μεμενήκει. Οὕτω γοῦν ὁ Βασιλίσκος τὸν στέφανον τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς ἀναδησάμενος, καὶ τὸν παῖδα Μάρκον ἀνειπὼν Καίσαρα, ἀπ´ ἐναντίας τῷ Ζήνωνι καὶ τοῖς προβεβασιλευκόσιν ᾔει.  

L'AN DE N. S. 476 ZENON.

CHAPITRE III.

Révolte de Basilisque.

Basilisque frère de Verine s'étant soulevé contre lui, car ses plus proches avaient aversion de lui, à cause de ses débauches, il ne prit aucune 457 résolution digne d'un homme de cœur. En effet le vice est sujet à la lâcheté et au désespoir, et la facilité avec laquelle il se soumet à la volupté, est une preuve certaine de sa faiblesse. Zénon s'enfuit, sans oser disputer la possession de l'Empire. Il fut longtemps assiégé en son pays avec Ariane sa femme, et avec quelques-uns de ses amis, qui lui avaient gardé la fidélité. Basilisque s'étant ainsi emparé de l'Empire, déclara Marc son fils César, et tint une conduite toute contraire à celle de Zénon, et de ceux qui l'avaient précédé.

δʹ.

Ὡς Τιμόθεον τὸν Αἴλουρον ὁ Βασιλίσκος ἀνεκαλέσατο, καὶ πεισθεὶς ὑπ´ αὐτοῦ ἐγκυκλίους ἐπιστολὰς εἰς ἀθέτησιν τῆς ἐν Καλχηδόνι συνόδου πανταχοῦ ἐξαπέστειλε.

 Ἐκ πρεσβείας δὲ ἐνίων τῶν ἐκ τῆς Ἀλεξανδρέων ἀνακαλεῖται τὸν Τιμόθεον ἐκ τῆς ὑπερορίας, ὄγδοον καὶ δέκατον ἔτος αὐτῇ συγγενόμενον, Ἀκακίου τὴν ἐπισκοπὴν τῆς Κωνσταντινουπόλεως πρυτανεύοντος. Καὶ δῆτα τὴν βασιλέως κατειληφὼς πόλιν ὁ Τιμόθεος πείθει τὸν Βασιλίσκον ἐγκυκλίοις χρήσασθαι συλλαβαῖς πρὸς τοὺς ἑκασταχοῦ ἱερέας ἀναθέματί τε περιβαλεῖν τὰ ἐν Καλχηδόνι πεπραγμένα καὶ τὸν τόμον Λέοντος· ὧν ἡ συνθήκη λέγει τάδε·

Ἐγκύκλιον Βασιλίσκου.

„Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Βασιλίσκος, εὐσεβής, νικητής, τροπαιοῦχος, μέγιστος, ἀεισέβαστος, Αὔγουστος, καὶ Μάρκος ὁ ἐπιφανέστατος Καῖσαρ, Τιμοθέῳ τῷ εὐλαβεστάτῳ καὶ θεοφιλεστάτῳ ἀρχιεπισκόπῳ τῆς Ἀλεξανδρέων μεγαλοπόλεως.

Ὁπόσους μὲν ὑπὲρ τῆς ὀρθῆς καὶ ἀποστολικῆς πίστεως ἐθέσπισαν νόμους οἱ πρὸ ἡμῶν εὐσεβέστατοι βασιλεῖς, ὅσοι τὴν μακαρίαν, ἀγήρω καὶ ζωοποιὸν τριάδα θεραπεύοντες ὀρθῶς διετέλεσαν, τούτους ὡς τῷ παντὶ κόσμῳ σωτηρίους ἀεί ποτε γεγονότας οὐδένα χρόνον ἀργεῖν ἐθέλομεν, μᾶλλον δὲ ὡς οἰκείους ἑαυτῶν ἐκφωνοῦμεν νόμους. Ἡμεῖς δὲ πάσης τῆς περὶ τὰ ἀνθρώπινα πράγματα σπουδῆς προτιμήσαντες τὴν εὐσέβειαν καὶ τὸν ὑπὲρ τοῦ θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ζῆλον τοῦ πεποιηκότος καὶ δεδοξακότος ἡμᾶς, ἔτι δὲ πιστεύοντες τὸν σύνδεσμον τῶν τοῦ Χριστοῦ ποιμνίων σωτηρίαν ἑαυτῶν εἶναι καὶ τοῦ ὑπηκόου παντὸς θεμέλιόν τε ἀρραγῆ καὶ ἀσάλευτον τεῖχος τῆς ἡμετέρας βασιλείας, ἐντεῦθεν εἰκότως θείῳ διανοίας κινούμενοι ζήλῳ, καὶ ἀπαρχὴν τῆς ἡμετέρας βασιλείας τῷ θεῷ καὶ σωτῆρι ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ τὴν τῆς ἁγίας ἐκκλησίας ἕνωσιν προσκομίζοντες, θεσπίζομεν τὴν κρηπῖδα καὶ βεβαίωσιν τῆς ἀνθρωπίνης εὐζωΐας, τουτέστι τὸ σύμβολον τῶν τριακοσίων δέκα ὀκτὼ ἁγίων πατέρων τῶν ἐν Νικαίᾳ πάλαι μετὰ τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐκκλησιασθέντων, εἰς ὃ ἡμεῖς τε καὶ πάντες οἱ πρὸ ἡμῶν πιστεύσαντες ἐβαπτίσθημεν, μόνον πολιτεύεσθαι καὶ κρατεῖν ἐν πάσαις ταῖς ἁγιωτάταις τοῦ θεοῦ ἐκκλησίαις τῶν ὀρθοδόξων λαῶν, ὡς μόνον κυρίως τῆς ἀπλανοῦς πίστεως ὅρον καὶ ἀρκοῦν εἰς ἀναίρεσιν μὲν καθόλου πάσης αἱρέσεως, ἕνωσιν δὲ ἄκραν τῶν ἁγίων τοῦ θεοῦ ἐκκλησιῶν· ἐχόντων δηλαδὴ τὴν οἰκείαν ἰσχὺν καὶ τῶν εἰς βεβαίωσιν αὐτοῦ τοῦ θείου συμβόλου πεπραγμένων ἔν τε τῇ βασιλευούσῃ πόλει ταύτῃ κατὰ τῶν βλασφημούντων εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον παρὰ τῶν ἑκατὸν πεντήκοντα ἁγίων πατέρων, ἔτι δὲ καὶ πάντων τῶν πεπραγμένων ἐν τῇ Ἐφεσίων μητροπόλει κατὰ τοῦ δυσσεβοῦς Νεστορίου καὶ τῶν μετὰ ταῦτα τὰ ἐκείνου φρονησάντων.

Τὰ δὲ διελόντα τὴν ἕνωσιν καὶ εὐταξίαν τῶν ἁγίων τοῦ θεοῦ ἐκκλησιῶν καὶ εἰρήνην τοῦ κόσμου παντός, δηλαδὴ τὸν λεγόμενον τόμον Λέοντος, καὶ πάντα τὰ ἐν Καλχηδόνι ἐν ὅρῳ πίστεως, ἢ ἐν ἐκθέσει συμβόλου, ἢ ἑρμηνείας, ἢ διδασκαλίας, ἢ διαλέξεως εἰρημένα καὶ πεπραγμένα εἰς καινοτομίαν τὴν κατὰ τοῦ μνημονευθέντος ἁγίου συμβόλου τῶν τριακοσίων δέκα ὀκτὼ ἁγίων πατέρων, θεσπίζομεν ἐνταῦθά τε καὶ πανταχοῦ καθ´ ἑκάστην ἐκκλησίαν παρὰ τῶν ἁπανταχοῦ ἁγιωτάτων ἐπισκόπων ἀναθεματίζεσθαι, καὶ πυρὶ παραδίδοσθαι παρ´ οἷς ἂν εὑρίσκηται, διὰ τὸ οὕτω διατεταχέναι περὶ πάντων τῶν αἱρετικῶν δογμάτων καὶ τοὺς πρὸ ἡμῶν ἐν εὐσεβεῖ καὶ μακαρίᾳ τῇ λήξει γενομένους βασιλέας, Κωνσταντῖνον καὶ Θεοδόσιον τὸν νέον· ἄκυρά τε οὕτως γινόμενα παντελῶς ἐκβάλλεσθαι τῆς μιᾶς καὶ μόνης καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας, ὡς μεταίροντα τὰ αἰώνια καὶ σωτήρια τῶν τριακοσίων δέκα ὀκτὼ ἁγίων πατέρων ὅρια καὶ τὰ τῶν μακαρίων πατέρων τῶν ἐν ἁγίῳ πνεύματι διαγορευσάντων κατὰ τὴν Ἐφεσίων· ὅλως δὲ μὴ ἐξεῖναί ποτε μήτε ἱερέων μήτε λαϊκῶν τινι τῆς τοῦ ἁγίου συμβόλου θειοτάτης ἐκείνης νομοθεσίας ποιεῖσθαί τινα παρέκβασιν· ἀναθεματίζεσθαι δὲ σὺν πάσαις ταῖς ἐν Καλχηδόνι γεγενημέναις καινοτομίαις κατὰ τοῦ θείου συμβόλου, καὶ τὴν αἵρεσιν τῶν μὴ ὁμολογούντων τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ τὸν μονογενῆ ἐκ πνεύματος ἁγίου καὶ ἐκ τῆς ἁγίας καὶ ἀεὶ παρθένου καὶ θεοτόκου Μαρίας κατὰ ἀλήθειαν σαρκωθέντα καὶ ἐνανθρωπήσαντα, ἀλλ´ ἢ ἐξ οὐρανοῦ ἢ κατὰ φαντασίαν καὶ δόκησιν τερατευομένους, πᾶσάν τε ἁπλῶς αἵρεσιν, καὶ εἴ τι ἕτερον ἐν οἵῳ δή ποτε καιρῷ καὶ τρόπῳ καὶ τόπῳ τῆς οἰκουμένης ἁπάσης κατὰ διάνοιαν καὶ λέξιν ἐπὶ παραβάσει τοῦ θείου συμβόλου κεκαινοτόμηται.

Ἐπειδὴ δὲ προνοίας βασιλικῆς ἴδιον μὴ τοῦ παρόντος χρόνου μόνον ἀλλὰ καὶ τοῦ μέλλοντος τὴν ἀσφάλειαν ἐκ προορατικῆς διασκέψεως ἐπιδαψιλεύεσθαι τοῖς ὑπηκόοις, θεσπίζομεν τοὺς ἁπανταχοῦ ὁσιωτάτους ἐπισκόπους ἐμφανιζομένῳ τῷ θείῳ τούτῳ ἡμῶν ἐγκυκλίῳ γράμματι καθυπογράφειν, σαφῶς καταμηνύοντας ὅτι δὴ μόνῳ τῷ θείῳ στοιχοῦσι συμβόλῳ τῶν τριακοσίων δέκα ὀκτὼ ἁγίων πατέρων, ὅπερ ἐπεσφράγισαν οἱ ἑκατὸν πεντήκοντα πατέρες ἅγιοι, ὡς ἔδοξεν ὁριστικῶς καὶ τοῖς μετὰ ταῦτα συνελθοῦσι κατὰ τὴν Ἐφεσίων μητρόπολιν ὁσιωτάτοις πατράσιν ὅτι δεῖ μόνῳ τῷ ἁγίῳ συμβόλῳ τῶν τριακοσίων δέκα ὀκτὼ ἁγίων πατέρων στοιχεῖν εἰς ὅρον πίστεως, ἀναθεματίζοντες ἅπαν τὸ γενόμενον ἐν Καλχηδόνι τῶν ὀρθοδόξων λαῶν πρόσκομμα καὶ ὁλοτελῶς τῶν ἐκκλησιῶν ἐκβάλλοντες ὡς παρεμποδὼν γινόμενον τῇ οἰκουμενικῇ καὶ ἡμετέρᾳ εὐπραγίᾳ.

Τοὺς δὲ μετὰ ταύτας ἡμῶν τὰς θείας συλλαβάς, ἃς κατὰ θεὸν ἐκπεφωνῆσθαι πιστεύομεν, τὴν ἐπιθυμητὴν πᾶσιν ἕνωσιν πραγματευομένας ταῖς ἁγίαις τοῦ θεοῦ ἐκκλησίαις, ἐπιχειροῦντάς ποτε προφέρειν ἢ ὅλως ὀνομάζειν, εἴτε ἐν διδασκαλίᾳ εἴτε ἐν διαλέξει ἢ ἐν συγγράμμασι, καθ´ οἷον δή ποτε καιρὸν ἢ τρόπον ἢ τόπον, τὴν ἐν Καλχηδόνι γεγενημένην κατὰ τῆς πίστεως καινοτομίαν, τοὺς τοιούτους ὡς ταραχῆς καὶ ἀκαταστασίας ταῖς ἁγίαις τοῦ θεοῦ ἐκκλησίαις καὶ τῷ ὑπηκόῳ παντὶ παραιτίους, θεῷ τε καὶ τῇ ἡμετέρᾳ σωτηρίᾳ πολεμίους, κελεύομεν κατὰ τοὺς ἤδη πρὸ ἡμῶν θεσπισθέντας παρὰ τοῦ ἐν μακαρίᾳ καὶ θείᾳ τῇ λήξει γενομένου βασιλέως Θεοδοσίου κατὰ τῆς τοιαύτης κακονοίας νόμους, τοὺς καὶ ὑποτεταγμένους τῷδε ἡμῶν τῷ θείῳ ἐγκυκλίῳ, εἰ μὲν ἐπίσκοποι ἢ κληρικοὶ εἶεν, καθαιρεῖσθαι, εἰ δὲ μονάζοντες ἢ λαϊκοί, ἐξορίᾳ καὶ δημεύσει παντοίᾳ καὶ τοῖς ἐσχάτοις ὑποπίπτειν ἐπιτιμίοις. Οὕτω γὰρ ἡ ἀεί ποτε παρὰ τῆς ἡμετέρας εὐσεβείας προσκυνουμένη ἁγία καὶ ὁμοούσιος δημιουργός τε καὶ ζωοποιὸς τῶν ὅλων τριάς, θεραπευθεῖσα καὶ νῦν παρ´ ἡμῶν διὰ τῆς ἀναιρέσεως μὲν τῶν μνημονευθέντων ζιζανίων βεβαιώσεως δὲ τῶν ὀρθῶν καὶ ἀποστολικῶν τοῦ ἁγίου συμβόλου παραδόσεων, ἵλεως καὶ εὐμενὴς γενομένη ταῖς τε ἡμετέραις ψυχαῖς καὶ τῷ ὑπηκόῳ παντί, ἔσται διὰ παντὸς συνδιοικοῦσα ἡμῖν καὶ εἰρηνεύουσα τὰ ἀνθρώπινα.“  

L'AN DE N. S. 476 ZENON ET BASILISQUE.

CHAPITRE IV.

Rappel de Timothée. Lettre de Basilisque contre le Concile de Calcédoine.

Il rappela, à la prière de quelques habitants d'Alexandrie, Timothée Elure du lieu de son exil, ou il avait passé dix-huit ans. Ce Timothée étant donc retourné à Constantinople, au temps qu'Acace en occupait le Siège, il persuada à Basililque d'écrire à tous les Évêques, pour faire condamner le Concile de Calcédoine, et la lettre de Léon. La lettre de Basilique était conçue en ces termes.

458 Lettre de Basilisque.

L'Empereur César Basilisque Pieux, Vainqueur, Triomphant, très Grand, toujours Auguste, et Marc très-Noble César: A Timothée révérendissime Archevêque de la grande Eglise d'Alexandrie.

Nous voulons que les lois, que les très-Religieux Empereurs nos prédécesseurs, qui ont adoré la Trinité sainte, bienheureuse, immortelle et vivifiante, ont faites en faveur de la Foi des Apôtres soient inviolablement observées, comme des lois très salutaires, et nous les confirmons, et les publions de nouveau comme nos lois propres. Comme nous préférons la Piété, et la Gloire de Dieu et de notre Sauveur, de qui nous tenons la vie, et la puissance, à tous les soins, et à toutes les affaires temporelles, et que nous sommes d'ailleurs persuadés que le salut, et la sûreté du troupeau de Jésus-Christ dépendent de son union, et de sa concorde, et que nous regardons cette union, comme le fondement du repos de nos sujets, et comme l'ae de la félicité humaine, que nous et nos prédécesseurs avons cru, et dans lequel nous avons été baptisés, soit reçu seul dans toutes les Eglises comme l'unique règle de la Foi, qui peut renverser 459 toutes les hérésies, et réunir tous les membres de l'Eglise. C'est aussi notre intention, que tout ce qui a été fait par les cent cinquante Évêques assemblés dans cette ville impériale, pour la confirmation du même Symbole, contre ceux qui faisaient injure au saint Esprit, et que tout ce qui a été fait encore dans la ville Métropolitaine d'Ephèse, contre l'impiété de Nestorius, et de ses Sectateurs, demeure inviolable.

Mais pour le livre de Léon, et pour tout ce qui a été dit, ou fait à Calcédoine, contre ce très saint Symbole de Nicée, soit en disputant, en enseignant, ou en expliquant les Articles de la Foi, et ce qui n'a servi qu'à troubler la paix des saintes Eglises, et à remplir le monde de confusion et de désordre, nous ordonnons qu'il soit brûlé, et condamné ici, et ailleurs par les saints Évêques. C'est ainsi que les  Empereurs de sainte et d'heureuse mémoire, qui nous ont précédés, comme Constantin, et le jeune Théodose ont fait des lois contre toutes les doctrines pernicieuses. Que toutes ces doctrines pernicieuses, qui tendent à ébranler, et à changer les bonnes, que les trois cent dix-huit Évêques du Concile de Nicée, les cent cinquante du Concile de Constantinople, et ceux du Concile d'Ephèse ont établies par l'inspiration de l'Esprit saint, soient entièrement exterminées de l'Eglise, qui est une, Orthodoxe, Catholique, et Apostolique. Qu^il ne soit permis à personne, soit Prêtre, ou Laïque de violer cette divine constitution du saint Concile. Au reste nous ordonnons que l'hérésie de ceux qui nient que le Fils unique de Dieu se soit incarné, et 460 ait été fait Homme dans le sein de la sainte Vierge Marie Mère de Dieu, par l'opération du divin Esprit, et qui s'imaginent qu'il n'a eu qu'un corps fantastique, ou un corps descendu du Ciel, et toutes les autres erreurs, qui peuvent altérer ou corrompre ce saint Symbole en quelque temps, ou en quelque lieu qu'elles aient paru, soient condamnées avec les nouveautés, qui ont été introduites au Concile de Calcédoine.

Mais parce que les soins d'un Empereur ne doivent pas moins s'étendre sur l'avenir que sur le présent, nous ordonnons que tous les saints Évêques signent notre lettre lorsqu'elle leur sera présentée, et qu'ils déclarent qu'ils ne tiennent point d'autre Symbole que celui qui a été fait par les trois cent dix-huit Évêques de Nicée, et confirmé par les cent cinquante de Constantinople ; de la manière qu'il a été défini par les très-saints Évêques, qui se font assemblés depuis à Ephèse, en déclarant qu'il faut suivre le Symbole de Nicée comme la règle certaine de la foi, et en condamnant tout ce qui s'est fait à Calcédoine, au scandale du peuple, et au préjudice de la tranquillité publique, et de notre repos particulier.

Quiconque après cette divine ordonnance, que nous tenons d'autant plus conforme à l'Esprit de Dieu, qu'elle ne tend qu'à l'unité de l'Eglise, tachera de soutenir la nouveauté, qui a été introduite à Calcédoine contre la Foi, et de l'autoriser de vive voix, eu par écrit, en disputant ou en prêchant en quelque temps, en quelque lieu, et de quelque sorte que ce soit, sera traité comme un séditieux, comme 461 un perturbateur du repos des Fideles, comme l'ennemi de Dieu, et de notre salut, et jugé selon la rigueur de la loi de l'Empereur Théodose d'heureuse mémoire, que j'ai fait ajouter au bas de cette lettre, et s'il est Évêque ou Ecclésiastique, il sera déposé, et s'il est Moine ou Laïque, il sera puni par l'exil, par la confiscation de ses biens, et par d'autres peines. Ainsi la Trinité sainte, et consubstantielle, qui es tla source de la vie, recevant le culte que notre piété lui rend par l'abolition des erreurs, et par la confirmation des traditions Apostoliques, sera toujours favorable à notre Empire et lui procurera la paix.

εʹ.

Περὶ τῶν συνθεμένων τοῖς ἐγκυκλίοις Βασιλίσκου καὶ τὴν σύνοδον ἀθετησάντων.

 Ὡς μὲν οὖν Ζαχαρίᾳ γέγραπται τῷ ῥήτορι, ταύταις ταῖς ἐγκυκλίοις συλλαβαῖς συντίθεται ὁ Τιμόθεος ἄρτι τῆς ὑπερορίας, ὡς ἔφην, ἐπανηνεγμένος, καὶ πρός γε Πέτρος ὁ τῆς Ἀντιοχέων πρόεδρος, ὁ ἐπίκλην Κναφεύς, ὃς καὶ Τιμοθέῳ παρῆν ἀνὰ τὴν βασιλεύουσαν. Τούτων οὕτω γιγνομένων, ψηφίζονται δὲ καὶ Παῦλον τὸν τῆς Ἐφεσίων ἀρχιερατικὸν ὑπελθεῖν θρόνον. Φησὶ δ´ οὖν ὡς καὶ Ἀναστάσιος ὁ μετὰ Ἰουβενάλιον Ἱεροσολύμων πρόεδρος ὑποσημαίνεται τοῖς ἐγκυκλίοις ἕτεροί τε πάμπολλοι, ὡς περὶ τοὺς πεντακοσίους καθεστάναι τοὺς τὸν Λέοντος τόμον καὶ τὴν ἐν Καλχηδόνι σύνοδον ἀποκηρύξαντας. Καί που καὶ δέησιν ἐγγράφει γενομένην παρὰ τῶν ἐν Ἀσίᾳ προέδρων ἐν Ἐφέσῳ συνεληλυθότων πρὸς Βασιλίσκον, ὧν ἔνια τούτοις σύγκειται τοῖς γράμμασιν·

Τοῖς κατὰ πάντα εὐσεβεστάτοις καὶ φιλοχρίστοις δεσπόταις ἡμῶν Βασιλίσκῳ καὶ Μάρκῳ, αἰωνίοις νικηταῖς Αὐγούστοις.“

Καὶ μεθ´ ἕτερα·

Διὰ πάντων ἐδείχθητε πανευσεβέστατοι καὶ φιλόχριστοι βασιλεῖς, μισουμένῃ καὶ πολεμουμένῃ διαφόρως τῇ πίστει συμπολεμούμενοι.“

Καὶ μεθ´ ἕτερα·

„Φοβερά τις ἐκδοχὴ κρίσεως καὶ θείου πυρὸς ζῆλος, καὶ ἡ δικαία τῆς ὑμετέρας γαληνότητος κίνησις τοὺς ἀντιδιατιθεμένους παρὰ πόδας συμπλέξει τοὺς τὸν θεὸν τὸν δυνατὸν καὶ τὴν ὑμετέραν τῇ πίστει κρατυνομένην βασιλείαν ἀλαζονικῇ τιμωρίᾳ κατατοξεύειν ἐπιχειροῦντας, καὶ τῆς ἡμετέρας βραχύτητος πολυτρόπως μὴ φειδομένους, ἀλλ´ ἀεὶ συκοφαντοῦντας καὶ καταψευδομένους ἡμῶν ὡς ἀνάγκῃ τινὶ καὶ βίᾳ καθυπογραψάντων ἡμῶν ἐν τοῖς θείοις ὑμῶν καὶ ἀποστολικοῖς ἐγκυκλίοις, ἐν οἷς μετὰ πάσης χαρᾶς καὶ προθυμίας καθυπεγράψαμεν.“

Καὶ μεθ´ ἕτερα·

Μηδὲν οὖν ἕτερον παρὰ τὰ θεῖα ὑμῶν ἐγκύκλια προβῆναι θελήσατε, εἰδότες ὅπερ ἔφημεν, ὅτι πᾶς ὁ κόσμος ἀνατραπήσεται πάλιν, καὶ μικρὰ εὑρεθήσεται τὰ παρὰ τῆς ἐν Καλχηδόνι συνόδου γενόμενα κακά, ἅτινα καὶ τοὺς ἀναριθμήτους ἐκείνους εἰργάσατο φόνους, καὶ τὰ αἵματα τῶν ὀρθοδόξων ἀδίκως καὶ παρανόμως ἐξέχεεν.

Καὶ μεθ´ ἕτερα·

Διαμαρτυρόμεθα ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ—ἐλευθέραν γὰρ τὴν εὐσέβειαν εἶναι τὴν ἡμετέραν—, δεόμεθα τῆς ἐπενεχθείσης αὐτοῖς δικαίας καὶ κανονικῆς καὶ ἐκκλησιαστικῆς κατακρίσεως καὶ καθαιρέσεως, καὶ μάλιστα τῷ τὴν βασιλεύουσαν οὐχ ὁσίως ἐπισκοποῦντι διὰ πολλὰ φωραθέντι.

Ὁ αὐτὸς Ζαχαρίας καὶ τάδε πρὸς ῥῆμα γράφει, ὡς τῶν ἐγκυκλίων καὶ βασιλικῶν γραμμάτων ἐκδοθέντων, οἱ τὴν Εὐτυχοῦς φαντασίαν νοσοῦντες ἀνὰ τὴν βασιλεύουσαν καὶ τὸν μονήρη διώκοντες βίον, ὥσπερ ἑρμαίῳ τινὶ περιτυχεῖν οἰηθέντες Τιμοθέῳ καὶ τοῖς ἐγκυκλίοις τὸ ἴδιον θηρᾶσαι ἐλπίσαντες, δρομαῖοι παρ´ αὐτὸν ἀφικνοῦνται· καὶ ὡς διελεγχθέντες πρὸς Τιμοθέου ὁμοούσιον ἡμῖν εἶναι κατὰ τὴν σάρκα τὸν τοῦ θεοῦ Λόγον καὶ τῷ πατρὶ ὁμοούσιον κατὰ τὴν θεότητα, εἰς τοὐπίσω ἀνεχώρουν.  

L'AN DE N. S. 476 ZENON ET BASILISQUE.

CHAPITRE V.

Approbations données à la Lettre de Basilsique.

Timothée, qui était retourné depuis peu de son exil, approuva cette Lettre comme Zacarie le Rhéteur le témoigne. Pierre surnommé le Foulon Évêque d'Antioche, qui était à Constantinople avec Timothée, l'approuva aussi. Il fut ordonné au même temps, que Paul serait rétabli sur le Siège Archiépiscopal d'Ephèse. Le même Zacharie rapporte qu'Anastase qui avait succédé à Juvénal dans la conduite de l'Eglise de Jérusalem, signa la même lettre avec quelques autres ; de sorte qu'il y eut environ cinq cents Évêques, qui consentirent à la condamnation du Concile de Calcédoine, et de la lettre de Léon. Il fait aussi mention; d'une requête présentée à Basilisque par les Evê- 462 ques d'Asie qui s'étaient assemblés à Ephèse, dont  voici une partie.

A nos très-pieux Seigneurs Basilisque et Marc toujours Vainqueurs, et Augustes.

Et un peu après :

Il semble, très-pieux Empereurs, que vous ayez été attaqués et combattus en toutes les mêmes manières que la foi l'a été.

Et un peu après.

L'attente d'un terrible jugement, le feu de la colère de Dieu, la juste indignation de votre clémence surprendront bientôt ces téméraires ennemis, qui ont l'insolence d'attaquer la puissance de Dieu, la sainteté de la Foi, et la grandeur de votre Empire, auquel la piété sert de fondement, et qui ne nous épargnant point, nous, dis-je, qui ne sommes que des hommes faibles, publient que nous n'avons signé votre lettre que par crainte, bien que nous l'ayons signée avec autant de liberté que de joie.

Et encore après.

Ne permettez donc pas, s'il vous plaît, qu'on propose en public rien de contraire à votre lettre, et tenez pour certain que si vous le permettez, il en arrivera de si horribles désordres, qu'ils seront en quelque façon oublier, ou mépriser les maux que le Concile de Calcédoine a produits, bien qu'entre ces maux-là on compte un grand nombre de massacres, et quantité de sang très injustement répandu.

Et quelques lignes après.

Nous conjurons votre piété en présence de Jésus-Christ notre Sauveur, de ne se point soumettre à la condamnation, et à la déposition canonique et surtout de se préserver exempte de celle qui a été prononcée contre lui, qui par ses crimes, a été convaincu d'avoir 463 très-mal administré l'Eglise de la ville Impériale.

Zacharie ayant rapporté cette lettre ajoute ce qui suit.

Aussitôt que la lettre de l'Empereur eut été publiée, tout ce qu'il y avait dans Constantinople de Moines, qui suivaient les égarements d'Eutychès, espérèrent en tirer grand avantage, et coururent en diligence vers Timothée ; mais quand il les eut convaincus, que le Verbe est de même substance que nous, selon la nature humaine, et de même substance que son Père, selon la nature divine, ils s'en retournèrent.

ςʹ.

Ὡς τοῦ Αἰλούρου Τιμοθέου τὴν Ἀλεξανδρέων ἀπολαβόντος καὶ τῇ Ἐφεσίων τὸ πατριαρχικὸν δίκαιον ἀποδόντος, ἀναθέματι τὴν ἐν Καλχηδόνι σύνοδον καθυπέβαλεν.

Ὁ αὐτός φησι τὸν Τιμόθεον ἐξορμήσαντα τῆς βασιλίδος τὴν Ἐφεσίων καταλαβεῖν, ἐνθρονίσαι τε τὸν Παῦλον ἀρχιερέα τῇ Ἐφεσίων· ὃς ἤδη ἐκεχειροτόνητο μὲν ἀνὰ τὴν ἀρχαιοτέραν συνήθειαν ὑπὸ τῶν τῆς ἐπαρχίας ἐπισκόπων, ἐκπεπτώκει δὲ τοῦ θρόνου. Ἀποδίδωσι δὲ τῇ Ἐφεσίων καὶ τὸ πατριαρχικὸν δίκαιον, ὅπερ αὐτὴν ἀφεῖλεν ἡ ἐν Καλχηδόνι σύνοδος, ὥς μοι λέλεκται. Ἐκεῖθέν τε ἀπάρας ἀνὰ τὴν Ἀλεξανδρέων ἀφικνεῖται, καὶ τοὺς προσιόντας ἀπαιτῶν ἀναθεματίζειν τὴν ἐν Καλχηδόνι σύνοδον οὕτω διετέλει. Ἀποπηδῶσι δ´ οὖν παρ´ αὐτοῦ ἐκ τῆς κατ´ αὐτὸν μοίρας, ὡς τῷ αὐτῷ Ζαχαρίᾳ ἱστόρηται, ἄλλοι τε πολλοὶ καὶ Θεόδοτος εἶς τῶν ὑπὸ Θεοδοσίου ἀνὰ τὴν Ἰόππην κεχειροτονημένων, τοῦ τῆς Ἱεροσολύμων ἐπισκόπου πρός τινων γεγονότος, ὅτε πρὸς τὸ Βυζάντιον ὁ Ἰουβενάλιος ἀνέδραμεν.  

L'AN DE N. S. 476 ZENON ET BASILISQUE.

CHAPITRE VI.

Rétablissement des droits de l'Église d'Ephèse. Condamnation du Concile de Calcédoine.

Le même Zacharie dit que Timothée étant allé de Constantinople à Ephèse, rétablit Paul sur le Siège de cette ville, d'où il avait été chassé, bien qu'il eût été ordonné par les Évêques de la Province, selon l'ancienne coutume. Il rendit aussi à cette Eglise-là le titre de Patriarcale, dont elle avait été dépouillée par le Concile de Calcédoine, comme nous l'avons dit ci-devant. Il alla d'Ephèse à Alexandrie, et exigea de tous ceux qui l'abordèrent, qu'ils condamnassent le Concile de Calcédoine. Il y en eut néanmoins quelques-uns, qui selon le témoignage de Zacharie, se séparèrent de lui et entre autres, Théodote Évêque de Joppa, qui avait été ordonné par ce Théodose, qui fut fait Évêque de Jérusalem, pendant que Juvénal était allé à Constantinople.

ζʹ.

Ὡς τῶν μοναχῶν Ἀκακίου γνώμῃ στασιασάντων, φοβηθεὶς ὁ Βασιλίσκος ἐναντία τῶν προτέρων γράψας ἐξαπέστειλεν ἀντεγκύκλια.

. Ἀκάκιον δέ φησι τὸν τῆς Κωνσταντίνου πρόεδρον ἐπὶ τούτοις περιπαθήσαντα συγκινῆσαι τὸ μοναδικὸν καὶ τὸν δῆμον τῆς βασιλευούσης, ὡς αἱρετικοῦ τοῦ Βασιλίσκου τυγχάνοντος· ἐκεῖνόν τε αὖ ἐξαρνήσασθαι τὰ ἐγκύκλια, καὶ διάταξιν γράψαι τὰ ἐκ συναρπαγῆς γεγονότα τέλεον ἀργεῖν ἀντεγκύκλιά τε διαπέμπεσθαι συνιστῶντα τὴν ἐν Καλχηδόνι σύνοδον. Καὶ ταῦτα μὲν ἅ φησιν ἀντεγκύκλια παρῆκεν, ἐμπαθῶς τὴν ὅλην πραγματείαν συγγράψας. Ἔστιν δὲ ἐπὶ λέξεως ταῦτα·

Ἀντεγκύκλιον Βασιλίσκου.

„Αὐτοκράτορες Καίσαρες Βασιλίσκος καὶ Μάρκος.

Τὴν ἄνωθεν καὶ ἐξ ἀρχῆς ἐν ταῖς καθολικαῖς ἐκκλησίαις κρατήσασαν ἀποστολικὴν καὶ ὀρθόδοξον πίστιν, τὴν καὶ μέχρι τῆς ἡμετέρας βασιλείας κρατήσασαν καὶ ἐπὶ τῆς ἡμετέρας βασιλείας κρατοῦσαν καὶ εἰς τὸ διηνεκὲς κρατεῖν ὀφείλουσαν, εἰς ἣν καὶ ἐβαπτίσθημεν καὶ πιστεύομεν, αὐτὴν μόνην ἄτρωτον καὶ ἀσάλευτον κρατεῖν, τὴν καὶ κρατοῦσαν, καὶ διηνεκῶς πολιτεύεσθαι ἐν πάσαις ταῖς καθολικαῖς καὶ ἀποστολικαῖς τῶν ὀρθοδόξων ἐκκλησίαις θεσπίζομεν καὶ μηδὲν ἕτερον ζητεῖσθαι. Διὰ τοῦτο γὰρ καὶ τὰ ἐπὶ τῆς ἡμετέρας βασιλείας γεγενημένα, εἴτε ἐγκύκλια, εἴτε καὶ ἕτερα, ἢ εἴ τι δή ποτε οὖν, πίστεως ἕνεκεν ἢ καταστάσεως ἐκκλησιαστικῆς, ἀργεῖν καὶ πεπαῦσθαι προστάττομεν, ἀναθεματιζομένων Νεστορίου καὶ Εὐτυχοῦς καὶ πάσης ἑτέρας αἱρέσεως καὶ πάντων τῶν τὰ αὐτὰ φρονούντων, καὶ περὶ ταύτης τῆς ὑποθέσεως μὴ σύνοδον γίνεσθαι ἢ ἑτέραν ζήτησιν, ἀλλὰ ταῦτα μένειν ἀρραγῆ καὶ ἀσάλευτα· ἀποδοθῆναι δὲ καὶ τὰς ἐπαρχίας τῷ εὐλαβεστάτῳ καὶ ἁγιωτάτῳ πατριάρχῃ καὶ ἀρχιεπισκόπῳ Ἀκακίῳ, ὧν τὴν χειροτονίαν εἶχεν ὁ θρόνος ταύτης τῆς βασιλίδος καὶ ἐνδόξου πόλεως· δηλαδὴ τῶν νῦν ὄντων θεοφιλεστάτων ἐπισκόπων μενόντων ἐπὶ τῶν οἰκείων θρόνων, μηδενὸς ἐκ τούτου προκρίματος γενομένου μετὰ τὴν τούτων τελευτὴν τῷ δικαίῳ τῆς χειροτονίας τοῦ εὐαγοῦς θρόνου ταύτης τῆς βασιλίδος καὶ ἐνδόξου πόλεως. Τοῦτο δὲ τὸ θεῖον ἡμῶν θέσπισμα δύναμιν ἐπέχειν θείας διατάξεως οὐδενὶ ἀμφίβολον καθέστηκεν.“

Καὶ ταῦτα μὲν ὧδε προῆλθε.  

L'AN DE N. S. 476 ZENON ET BASILISQUE.

464 CHAPITRE VII.

Autre Lettre de Basilisque.

Le même Zacharie témoigne qu'Acace Évêque de Constantinople, ne pouvant voir ces changements sans une douleur très-sensible, souleva les Moines, et le peuple contre Basïlisque, comme contre un hérétique, et que Basïlisque révoqua sa lettre, et en publia une toute contraire, par laquelle il confirmait le Concile de Calcédoine. Zacharie n'a pas inséré dans son histoire cette lettre, parce qu'elle était contraire au parti qu'il favorisait, et c'est ce qui m'oblige à la rapporter.

Lettre de Basilisque

Les Empereurs Césars Basilisque, et Marc.

Nous souhaitons que la Foi Apostolique, et Orthodoxe, qui dès le commencement a fleuri dans les Eglises Catholiques, qui fleurit sous notre Empire, et qui demeurera jusques à la fin du monde, soit religieusement conservée. C'est pourquoi nous ordonnons que tout ce qui a été fait sous notre règne, à l'occasion, soit de la créance, ou de la discipline de l'Eglise, soit aboli, que Nestorius et Eutychès et tous les autres Hérétiques soient frappés d'anathème. Nous ne voulons plus qu'on tienne de Concile, ni qu'on fasse aucune dispute sur ce sujet. Nous commandons qu'on rende au très vénérable, et au très-saint Patriarche et Archevêque Acace ; les Provinces dans l'étendue desquelles le 465 Siège de cette ville impériale, a eu droit d'ordination, à la charge que les Évêques de ces Provinces demeureront dans leurs Sièges, sans qu'après leur mort le Siège de cette illustre ville souffre aucune diminution dans le droit, qui lui appartient d'ordonner les Évêques. Personne ne doit douter que cette lettre n'ait force de loi.

ηʹ.

Περὶ τῆς ἐπανόδου Ζήνωνος.

Ζήνων δὲ παροτρύνουσαν ὥς φασι θεασάμενος τὴν ἁγίαν καὶ πολύαθλον πρωτομάρτυρα Θέκλαν καὶ τὴν τῆς βασιλείας ἀποκατάστασιν ὑπισχνουμένην, ἐπὶ τὸ Βυζάντιον στρατεύει δώροις τοὺς πολιορκοῦντας ὑπελθών, καὶ δεύτερον ἔτος τῆς ἀρχῆς κρατήσαντα τὸν Βασιλίσκον ἐξωθεῖται, ἁγίοις τε προσπελάσαντα σηκοῖς τοῖς ἐχθροῖς ἐκδίδωσιν. Οὗτος ὁ Ζήνων μέγιστον τέμενος ἐξοχῇ τε καὶ κάλλει προὖχον ἀνατέθεικε τῇ πρωτομάρτυρι Θέκλῃ ἀνὰ τὴν Σελευκέων τὐν Κουκουσῷ δὲ τῷ σταθμῷ ἅμα γυναικὶ καὶ τέκνοις ἀποσφάττεται. Καὶ νόμον ὁ Ζήνων τίθησιν ἀναιροῦντα τὰ ἐπὶ τοῖς ἐγκυκλίοις συντεθειμένα Βασιλίσκῳ τῷ τυράννῳ· καὶ Πέτρος μὲν ὁ ἐπίκλην Κναφεὺς τῆς Ἀντιοχέων ἐκκλησίας ἀπελαύνεται, Παῦλος δὲ τῆς Ἐφεσίων.

L'AN DE N. S. 477 ZENON

CHAPITRE VIII.

Rétablissement de Zénon sur le Trône.

On dit que Zénon ayant vu plusieurs fois durant son sommeil Tecle, cette Martyre si célèbre par la gloire des combats soutenus pour la défense de la Foi, et ayant été animé par les promesses, et rempli de l'espérance de remonter sur le trône, il s'approcha de Constantinople. Ayant corrompu pour cet effet ses gardes, il poursuivit Basilisque dans la seconde année de son usurpation, le contraignit de s'enfuir dans la sacristie de l'Eglise, et le livra à ses ennemis. Zénon en reconnaissance d'un si signalé bienfait, éleva une Eglise magnifique à Séleucie ville d'Isaurie, en l'honneur de sainte Tecle, et l'embellit de quantité d'ornements, qui attirent encore aujourd'hui les yeux et l'admiration des spectateurs. Basilisque fut mené en Cappadoce et tué avec sa femme et ses enfants à Acuse. Tout ce qu'il avait ordonné par ses lettres, fut révoqué par Zénon. Pierre surnommé Foulon fut chassé de l'Eglise d'Antioche, et Paul de celle d'Ephèse.

θʹ.

Ὡς μετὰ τὸν θάνατον Βασιλίσκου οἱ τῆς Ἀσίας ἐπίσκοποι τὸν Ἀκάκιον ἡμερούμενοι μετανοίας βιβλίον ἐπιδεδώκασιν, οἷς ἐξήμαρτον τὴν ἐν Καλχηδόνι σύνοδον ἀθετήσαντες.

 Οἱ δὲ τῆς Ἀσίας ἐπίσκοποι τὸν Ἀκάκιον ἡμερούμενοι παρῃτοῦντο καὶ συγγνώμην ᾔτουν, βιβλία μετανοίας διαπεμπόμενοι δι´ ὧν ἔφασκον πρὸς ἀνάγκης τοῖς ἐγκυκλίοις, οὐ μὴν ἑκουσίως ὑποσημήνασθαι, καὶ διωμνύοντο ἦ μὴν οὕτως ἔχειν καὶ μὴ ἑτέρως, ἦ κατὰ τὴν ἐν Καλχηδόνι σύνοδον πεπιστευκέναι τε καὶ πιστεύειν. Ἡ δὲ τῶν γραμμάτων δύναμίς ἐστιν ἐν τούτοις·

„Ἐπιστολὴ ἤτοι δέησις ἀποσταλεῖσα Ἀκακίῳ ἐπισκόπῳ Κωνσταντινουπόλεως παρὰ τῶν τῆς Ἀσίας ἐπισκόπων.

Ἀκακίῳ τῷ ἁγιωτάτῳ καὶ ὁσιωτάτῳ πατριάρχῃ τῆς κατὰ τὴν βασιλεύουσαν Κωνσταντινούπολιν νέαν Ῥώμην ἁγιωτάτης ἐκκλησίας.

Καὶ μεθ´ ἕτερα·

 „Ἔφθασεν ἐφ´ ἡμᾶς πρεπόντως ποιῶν ὁ καὶ τὸν ὑμέτερον ἀναπληρώσων τόπον.

Καὶ μετ´ ὀλίγα·

Διὰ τῶνδε τῶν λιβέλλων γνωρίζομεν ὑπογεγραφηκέναι οὐ κατὰ πρόθεσιν ἀλλ´ ἐξ ἀνάγκης, γράμμασιν καὶ ῥήμασιν ἀλλ´ οὐ καρδίᾳ συνθέμενοι τούτοις. Ταῖς γὰρ ὑμῶν εὐπροσδέκτοις πρεσβείαις, σὺν ἐπινεύσει τοῦ κρείττονος, ὡς παρειλήφαμεν παρὰ τῶν τῆς οἰκουμένης φωστήρων τριακοσίων δέκα ὀκτὼ καὶ τῶν ἑκατὸν πεντήκοντα ἁγίων πατέρων, πιστεύομεν, πρὸς τούτοις δὲ καὶ τοῖς ἐν Καλχηδόνι εὐσεβῶς καὶ ὀρθῶς τυπωθεῖσι παρὰ τῶν καὶ ἐν αὐτῇ συναχθέντων θείων πατέρων.“

Εἴτε οὖν Ζαχαρίας ὁ ῥήτωρ ἐσυκοφάντησεν τούτους, εἴτε αὐτοὶ διεψεύσαντο φήσαντες ὡς οὐκ ἐβούλοντο ὑπογράψαι, λέγειν οὐκ ἔχω.  

L'AN DE N. S. 477 ZENON

466 CHAPITRE IX.

Mémoire présenté à Acace par les Évêques

Cependant les Évêques d'Asie demandèrent  pardon à Acace, et lui envoyèrent un mémoire, par lequel ils s'excusèrent d'avoir signé la lettre de Basilisque, et protestèrent qu'ils ne l'avaient signée que par force, et que jamais ils n'avaient eu d'autre sentiment que celui du Concile de Calcédoine. Voici à peu prés de quelle manière ce mémoire était conçu.

Lettre ou demande envoyée par les Évêques d'Asie, à Acace Évêque de Constantinople.

A Acace très-saint, et très-religieux Patriarche de la très-sainte Eglise de la ville Impériale de Constantinople la nouvelle Rome.

Et un peu après.

Il est allé vous trouver, et il aura l'honneur de vous parler de notre part, selon la charge que nous lui en avons donnée.

Et encore après.

Nous déclarons par nos mémoires, que nous n'avons pas signé volontairement, mais par contrainte, et que notre main a écrit des mots, auxquels notre cœur ne consentait point. Nous avons reçu de Dieu par le mérite de vos prières la grâce de croire la doctrine que nous avons apprise des trois cent dix-huit Pères du Concile de Nicée, et des cent cinquante du Concile de Constantinople, ces grandes et éclatantes lumières de l'univers. Nous croyons encore ce qui a été véritablement et sagement décidé par les Évêques qui se sont 467 assemblés à Calcédoine.

Je ne saurais dire, s'ils ont déguisé la vérité, quand ils ont assuré qu'ils avaient été contraints de signer, ou si Zacharie le Rhéteur leur impose.

ιʹ.

Περὶ τῶν ἐν Ἀντιοχείᾳ ἐπισκοπησάντων.

Μετὰ γοῦν Πέτρον Στέφανος τὸν Ἀντιοχείας θρόνον παραλαμβάνει· ὃν παῖδες Ἀντιοχέων καλάμοις διεχειρίσαντο ἴσα δόρασιν ὀξυνθεῖσιν, ὡς Ἰωάννῃ τῷ ῥήτορι γέγραπται. Μετὰ Στέφανον δὲ Καλανδίων τοὺς τῆς αὐτῆς καθέδρας οἴακας ἐπιτρέπεται· ὃς τοὺς προσιόντας παρεσκεύαζε τὸν Τιμόθεον ἀναθεματίζειν σὺν καὶ τοῖς ἐγκυκλίοις Βασιλίσκου.

L'AN DE N. S. 477 ZENON

CHAPITRE X.

Evêques d'Antioche.

Etienne fut chargé de la conduite de l'Eglise d'Antioche, après que Pierre en eut été chassé.  Cet Etienne fut tué selon le témoignage de Jean le Rhéteur par les enfants, qui le percèrent avec des pointes de cannes. Calendion lui succéda, et persuada à tout le monde, de condamner Timothée, et les lettres de Basïlisque.

ιαʹ. Ὡς ὁ βασιλεὺς Ζήνων ἐβουλήθη τὸν Αἴλουρον διῶξαι, διὰ δὲ τὸ γῆρας αὐτὸν κατελεήσας εἴασε· καὶ ὡς αὐτοῦ τελευτήσαντος, Πέτρος μὲν ὁ Μογγὸς πρὸς τῶν Ἀλεξανδρέων κεχειροτόνηται, Τιμόθεος δὲ ὁ μετὰ Προτέριον νεύματι τοῦ βασιλέως τὸν τῆς Ἀλεξανδρέων θρόνον κατέσχεν.

Ὁ δέ γε Ζήνων ἐβουλήθη μὲν τὸν Τιμόθεον ἀπελάσαι τῆς Ἀλεξανδρέων· πρός τινων δὲ μαθὼν ἤδη πρεσβύτην εἶναι καὶ ὅσον οὔπω τὸ πάντων ὑπελθεῖν καταγώγιον, τὸ βούλευμα διεκώλυσε. Καὶ δὴ μετ´ οὐ πολὺ τὸ κοινὸν ἀπέτισεν χρέος· καὶ Πέτρον αὐθεντίᾳ προχειρίζονται σφῶν οἱ τῆς Ἀλεξανδρέων ἐπίσκοπον, τὸν ἐπίκλην Μογγόν. Ὅπερ εἰς Ζήνωνα διαβὰν ἐξετάραξε· καὶ τῷ μὲν ὁ Ζήνων θανάτου ζημίαν προσετίμησε, Τιμόθεον δὲ τὸν μετὰ Προτέριον ἀνακαλεῖται ἐν τῷ Κανόβῳ διά τινα στάσιν τοῦ δήμου διάγοντα· καὶ ὁ μὲν Τιμόθεος τοῖς τοῦ βασιλέως κελεύσμασι τὸν οἰκεῖον κατειλήφει θρόνον.

 

L'AN DE N. S. 477 ZENON

CHAPITRE XI.

Mort de Timothée surnommé Elure. Rétablissement d'un autre Timothée sur le Siège.de l'Eglise d'Alexandrie.

Zénon eut dessein de chasser Timothée d'Alexandrie. Mais quel qu'un lui ayant dit qu'il croit fort vieux, et que la mort l'en retirerait bientôt, il changea de sentiment. La mort l'en ayant est effet retiré incontinent après, les Évêques dépendants du Siège d'Alexandrie, élurent de leur propre autorité, Pierre surnommé Monge, dont l'Empereur ayant eu avis, il entra dans une grande colère, et eut envie de faire mourir Monge. Il rappela à l'heure-même Timothée successeur de Protère, qui 468 était alors à Canope, où il avait été relégué pour une sédition, et le rétablit sur son Siège.

 

ιβʹ.

Περὶ Ἰωάννου τοῦ μετὰ Τιμόθεον τῆς Ἀλεξανδρέων τοὺς οἴακας κατασχόντος· ὅπως τε τοῦτον ὁ Ζήνων ὡς ἐπιορκήσαντα ἀπελαύνει, Πέτρῳ δὲ τῷ Μογγῷ τὴν Ἀλεξανδρέων ἐγχειρίζει.

 Ἐκ βουλῆς δὲ ἐνίων Ἰωάννης πρεσβύτερος οἰκονομεῖν τεταγμένος τὸν σεβάσμιον νεὼν τοῦ ἁγίου προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου τὴν βασιλέως καταλαμβάνει, πρεσβεύσων ἵνα εἰ συμβῇ τὸν ἐπίσκοπον ἐξ ἀνθρώπων ἀπελθεῖν, ἐξὸν ᾖ τοῖς τὴν Ἀλεξάνδρου οἰκοῦσι προβάλλεσθαι πρόεδρον ὃν ἂν ἐθέλοιεν. Ὃς ἑαυτῷ μνώμενος τὴν ἐπισκοπήν, ὡς Ζαχαρίας φησίν, ἐφωράθη ὑπὸ τοῦ βασιλέως· καὶ ὅρκους ὑποσχὼν μή ποτε τὸν τῆς Ἀλεξανδρέων ἐπιζητήσειν θρόνον, ἀνὰ τὴν οἰκείαν ἐπαναζεῦξαι. Καὶ θεσπίζει γε βασιλεὺς μετὰ τελευτὴν Τιμοθέου ἐκεῖνον ἐπίσκοπον γενέσθαι ὃν ἂν ὁ κλῆρος καὶ τὸ κοινὸν ψηφίσοιντο. Οὐκ ἐς μακρὰν δὲ τελευτήσαντος τοῦ Τιμοθέου, ὁ Ἰωάννης χρήματα δούς, ὡς τῷ αὐτῷ Ζαχαρίᾳ γέγραπται, καὶ ἐς τὰ ὀμωσμένα τῷ βασιλεῖ ἀλογήσας εἰς ἐπίσκοπον τῆς Ἀλεξανδρέων προβάλλεται. Ἅπερ ὁ βασιλεὺς γνοὺς ἐκεῖνον μὲν ἀπελαθῆναι κελεύει. Ὑποθήκῃ δέ τινων προσφώνησιν πρὸς τοὺς Ἀλεξανδρέας γράφει, ἥνπερ Ἑνωτικὸν κέκληκε, θεσπίσας ἀποδοθῆναι Πέτρῳ τὸν θρόνον τῆς Ἀλεξάνδρου, εἴπερ ἐν τούτῳ καθυποσημαίνοιτο, καὶ τοὺς τῆς μοίρας Προτερίου εἰς κοινωνίαν δέξοιτο.  

L'AN DE N. S. 477 ZENON .

CHAPITRE XII.

Rétablissement de Pierre surnommé Monge sur le Siège de l'Eglise d'Alexandrie.

Jean Prêtre; et Économe de l'Eglise de saint Jean Baptiste, fut député par l'avis de quelques habitants d'Alexandrie, pour supplier l'Empereur de leur laisser la liberté de l'élection, lorsque le Siège de leur Eglise serait vacant. Zacharie écrit que ce Jean fut convaincu d'avoir recherché lui-même la dignité Episcopale et obligé à y renoncer avec serment. L'Empereur ordonna après cela, que quand le Siège vaquerait par la mort de Timothée, le Clergé et le Peuple auraient la liberté d'élire. Timothée étant mort bientôt après, Jean donna de l'argent pour se faire élire au préjudice de son serment,. comme Zacharie le rapporte. L'Empereur n'en fut pas sitôt averti qu'il le fit chasser, et qu'il ordonna que Pierre Monge serait rétabli sur le Siège de l'Eglise, pourvu qu'il signât l'Edit qu'i lavait publié touchant l'union, et qu'il admît à sa communion ceux du parti de Protère.

ιγʹ.

Ὡς Πέτρος ὁ Μογγὸς δέχεται τὸ ἑνωτικὸν Ζήνωνος, καὶ τοῖς ἀπὸ Προτερίου συνάπτεται.

Ταύτην τὴν οἰκονομίαν γνώμῃ συντεθειμένην Ἀκακίου τοῦ τῆς βασιλευούσης ἐπισκόπου Περγάμιος ἀποκομίζει, ὕπαρχος τῆς Αἰγύπτου χειροτονηθείς· ὅστις προσσχὼν τῇ Ἀλεξάνδρου πεφευγότα τὸν Ἰωάννην εὑρηκὼς ἐντυγχάνει τῷ Πέτρῳ, καὶ πείθει δέξασθαι τὴν προσφώνησιν Ζήνωνος, προσέτι δὲ καὶ τοὺς διεστῶτας. Δέχεται τοίνυν τὴν εἰρημένην προσφώνησιν ὑπογράφει τε ταύτῃ, ὑπισχνεῖται δὲ καὶ τοὺς ἀπ´ ἐναντίας δέχεσθαι. Μετὰ δ´ οὖν πανηγύρεως δημοτελοῦς ἀνὰ τὴν Ἀλεξανδρέων οὔσης πάντων τε τὸ καλούμενον Ἑνωτικὸν Ζήνωνος προσιεμένων, δέχεται Πέτρος καὶ τοὺς ἐκ τῆς Προτερίου μοίρας· καί τινα προσφώνησιν πρὸς τὸν λεὼν συντάξας ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας ἀναγινώσκει τὴν Ζήνωνος προσφώνησιν ἔχουσαν ὧδε·

L'AN DE N. S. 477 ZENON.

469 CHAPITRE XIII.

Edit de l'union signé par Pierre Monge.

Pergame Gouverneur d'Egypte porta à Alexandrie l'Edit que l'Empereur avait fait touchant l'union par le conseil d'Acace Évêque de Constantinople. Ayant trouvé que Jean s'était enfui d'Alexandrie, il conféra avec Pierre, et lui persuada de signer l'Edit, et d'admettre à sa communion ceux avec lesquels il avait eu des différends. L'Edit fut reçu bientôt après dans une Fête fort solennelle, et les Partisans de Protère admis à la communion. Pierre prêcha et publia l'Edit de Zénon, dont j'insérerai ici les propres termes.

ιδʹ.

Περὶ τοῦ λεγομένου ἑνωτικοῦ τοῦ Ζήνωνος.

Τὸ ἑνωτικὸν τοῦ Ζήνωνος.

 „Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Ζήνων, εὐσεβής, νικητής, τροπαιοῦχος, μέγιστος, ἀεισέβαστος, Αὔγουστος, τοῖς κατὰ Ἀλεξάνδρειαν καὶ Αἴγυπτον καὶ Λιβύην καὶ Πεντάπολιν εὐλαβεστάτοις ἐπισκόποις καὶ κληρικοῖς καὶ μοναχοῖς καὶ λαοῖς. Ἀρχὴν καὶ σύστασιν δύναμίν τε καὶ ὅπλον ἀκαταμάχητον τῆς ἡμετέρας εἰδότες βασιλείας τὴν μόνην ὀρθὴν καὶ ἀληθινὴν πίστιν, ἥντινα διὰ τῆς θείας ἐπιφοιτήσεως ἐξέθεντο μὲν οἱ ἐν Νικαίᾳ συναθροισθέντες τριακόσιοι δέκα ὀκτὼ ἅγιοι πατέρες, ἐβεβαίωσαν δὲ καὶ οἱ ἐν Κωνσταντινουπόλει ἑκατὸν πεντήκοντα ὁμοίως ἅγιοι πατέρες συνελθόντες, νύκτωρ τε καὶ μεθ´ ἡμέραν πάσῃ προσευχῇ καὶ σπουδῇ καὶ νόμοις κεχρήμεθα πληθύνεσθαι δι´ αὐτῆς τὴν ἁπανταχόσε ἁγίαν τοῦ θεοῦ καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν ἐκκλησίαν, τὴν ἄφθαρτον καὶ ἀτελεύτητον μητέρα τῶν ἡμετέρων σκήπτρων, εἰρήνῃ δὲ καὶ τῇ περὶ θεὸν ὁμονοίᾳ τοὺς εὐσεβεῖς λαοὺς διαμένοντας εὐπροσδέκτους τὰς ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας βασιλείας ἱκετείας προσφέρειν σὺν τοῖς θεοφιλεστάτοις ἐπισκόποις καὶ θεοσεβεστάτοις κληρικοῖς καὶ ἀρχιμανδρίταις καὶ μονάζουσι. Τοῦ γὰρ μεγάλου θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἐκ τῆς ἁγίας παρθένου καὶ θεοτόκου Μαρίας σαρκωθέντος καὶ τεχθέντος, τὴν ἐκ συμφωνίας δοξολογίαν τε καὶ λατρείαν ἡμῶν ἐπαινοῦντος καὶ ἑτοίμως δεχομένου, τὰ μὲν τῶν πολεμίων ἐκτριβήσεται καὶ ἐξαλειφθήσεται γένη, πάντες δὲ τὸν οἰκεῖον ὑποκλινοῦσιν αὐχένα τῷ ἡμετέρῳ μετὰ θεὸν κράτει, εἰρήνη δὲ καὶ τὰ ἐκ ταύτης ἀγαθὰ ἀέρων τε εὐκρασία καὶ καρπῶν εὐφορία καὶ τὰ ἄλλα δὲ τὰ λυσιτελοῦντα τοῖς ἀνθρώποις φιλοτιμηθήσεται.

Οὕτως οὖν τῆς ἀμωμήτου πίστεως ἡμᾶς τε καὶ τὰ Ῥωμαϊκὰ περισωζούσης πράγματα, δεήσεις ἡμῖν προσεκομίσθησαν παρὰ θεοσεβῶν ἀρχιμανδριτῶν καὶ ἐρημιτῶν καὶ ἑτέρων αἰδεσίμων ἀνδρῶν, μετὰ δακρύων ἱκετευόντων ἕνωσιν γενέσθαι ταῖς ἁγιωτάταις ἐκκλησίαις συναφθῆναί τε τὰ μέλη τοῖς μέλεσιν, ἅπερ ὁ μισόκαλος ἀπὸ πλείστων χρόνων χωρίσαι κατηπείχθη γινώσκων ὡς ὁλοκλήρῳ τῷ τῆς ἐκκλησίας σώματι πολεμῶν, ἡττηθήσεται. Συμβαίνει γὰρ ἐκ τούτου καὶ γενεὰς ἀναριθμήτους εἶναι ὅσας ὁ χρόνος ἐν τοσούτοις ἔτεσι τῆς ζωῆς ὑπεξήγαγε, καὶ τὰς μὲν τοῦ λουτροῦ τῆς παλιγγενεσίας ἐστερημένας ἀπελθεῖν, τὰς δὲ τῆς θείας κοινωνίας μὴ μετασχούσας πρὸς τὴν τῶν ἀνθρώπων ἀπαραίτητον ἐκδημίαν ἀπαχθῆναι, φόνους τε τολμηθῆναι μυρίους καὶ αἱμάτων πλήθει μολυνθῆναι μὴ μόνον τὴν γῆν ἀλλ´ ἤδη καὶ αὐτὸν τὸν ἀέρα. Ταῦτα τίς οὐκ ἂν εἰς τὸ ἀγαθὸν μετασκευασθῆναι προσεύξοιτο;

Διά τοι τοῦτο γινώσκειν ὑμᾶς ἐσπουδάσαμεν ὅτι καὶ ἡμεῖς καὶ αἱ πανταχοῦ ἐκκλησίαι ἕτερον σύμβολον ἢ μάθημα ἢ ὅρον πίστεως ἢ πίστιν πλὴν τοῦ εἰρημένου ἁγίου συμβόλου τῶν τριακοσίων δέκα ὀκτὼ ἁγίων πατέρων, ὅπερ ἐβεβαίωσαν οἱ μνημονευθέντες ἑκατὸν πεντήκοντα ἅγιοι πατέρες, οὔτε ἐσχήκαμεν, οὔτε ἔχομεν, οὔτε ἕξομεν, οὔτε ἔχοντας ἐπιστάμεθα· εἰ δὲ καὶ ἔχοι τις, ἀλλότριον αὐτὸν ἡγούμεθα. Τοῦτο γὰρ καὶ μόνον, ὡς ἔφαμεν, τὴν ἡμετέραν περισώζειν τεθαρρήκαμεν βασιλείαν, καὶ πάντες δὲ οἱ λαοὶ τοῦ σωτηριώδους ἀξιούμενοι φωτίσματος αὐτὸ καὶ μόνον παραλαμβάνοντες βαπτίζονται· ᾧ καὶ ἐξηκολούθησαν καὶ πάντες οἱ ἅγιοι πατέρες οἱ ἐν τῇ Ἐφεσίων συνελθόντες, οἱ καὶ καθελόντες τὸν ἀσεβῆ Νεστόριον καὶ τοὺς τὰ ἐκείνου μετὰ ταῦτα φρονοῦντας. Ὅντινα καὶ ἡμεῖς Νεστόριον ἅμα Εὐτυχεῖ τἀναντία τοῖς εἰρημένοις φρονοῦντας ἀναθεματίζομεν, δεχόμενοι καὶ τὰ δώδεκα κΦ υἱὸν καὶ θεόν, τὸν κατὰ ἀλήθειαν ἐνανθρωπήσαντα τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν ὁμοούσιον τῷ πατρὶ κατὰ τὴν θεότητα καὶ ὁμοούσιον ἡμῖν τὸν αὐτὸν κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα, κατελθόντα καὶ σαρκωθέντα ἐκ πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου καὶ θεοτόκου, ἕνα τυγχάνειν καὶ οὐ δύο. Ἑνὸς γὰρ εἶναί φαμεν τά τε θαύματα καὶ τὰ πάθη ἅπερ ἑκουσίως ὑπέμεινε σαρκί. Τοὺς γὰρ διαιροῦντας ἢ συγχέοντας ἢ φαντασίαν εἰσάγοντας οὐδὲ ὅλως δεχόμεθα, ἐπείπερ ἡ ἀναμάρτητος ἐκ τῆς θεοτόκου κατὰ ἀλήθειαν σάρκωσις προσθήκην υἱοῦ οὐ πεποίηκε. Μεμένηκε γὰρ τριὰς ἡ τριὰς καὶ σαρκωθέντος τοῦ ἑνὸς τῆς τριάδος θεοῦ Λόγου.

Εἰδότες οὖν ὡς οὔτε αἱ ἅγιαι τοῦ θεοῦ πανταχοῦ ὀρθόδοξοι ἐκκλησίαι, οὔτε οἱ τούτων προϊστάμενοι θεοφιλέστατοι ἱερεῖς, οὔτε ἡ ἡμετέρα βασιλεία ἑτέρου συμβόλου ἢ ὅρου πίστεως παρὰ τὸ εἰρημένον ἅγιον μάθημα ἠνέσχοντο ἢ ἀνέχονται, ἑνώσωμεν ἑαυτοὺς μηδὲν ἐνδοιάζοντες. Ταῦτα δὲ γεγράφαμεν οὐ καινίζοντες πίστιν, ἀλλ´ ὑμᾶς πληροφοροῦντες. Πάντα δὲ τὸν ἕτερόν τι φρονήσαντα ἢ φρονοῦντα, ἢ νῦν ἢ πώποτε, ἢ ἐν Καλχηδόνι ἢ οἵᾳ δή ποτε συνόδῳ, ἀναθεματίζομεν, ἐξαιρέτως δὲ τοὺς εἰρημένους Νεστόριον καὶ Εὐτυχέα καὶ τοὺς τὰ αὐτῶν φρονοῦντας. Συνάφθητε τοίνυν τῇ πνευματικῇ μητέρι τῇ ἐκκλησίᾳ, τῆς αὐτῆς ἡμῖν ἐν αὐτῇ θείας ἀπολαύοντες κοινωνίας κατὰ τὸν εἰρημένον ἕνα καὶ μόνον ὅρον τῆς πίστεως τῶν τριακοσίων δέκα ὀκτὼ ἁγίων πατέρων. Ἡ γὰρ παναγία μήτηρ ἡμῶν ἡ ἐκκλησία ὡς γνησίους ὑμᾶς υἱοὺς ἀπεκδέχεται περιπτύξασθαι, καὶ τῆς χρονίας καὶ γλυκείας ὑμῶν ἐπιθυμεῖ φωνῆς ἀκροάσασθαι. Ἐπείξατε οὖν ἑαυτούς· ταῦτα γὰρ ποιοῦντες καὶ τὴν τοῦ δεσπότου καὶ σωτῆρος καὶ θεοῦ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εὐμένειαν πρὸς ἑαυτοὺς ἐφελκύσεσθε καὶ παρὰ τῆς ἡμετέρας βασιλείας ἐπαινεθήσεσθε.

Τούτων ἀνεγνωσμένων, ἡνοῦντο μὲν πάντες οἱ τῆς Ἀλεξάνδρου τῇ ἁγίᾳ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ ἐκκλησίᾳ.  

 

L'AN DE N. S. 482 ZENON.

CHAPITRE XIV,

Edit de l'union.

L'Empereur César Flavius Zénon, Pieux, Vainqueur, Triomphant, très-Grand, toujours Auguste : Aux révérendissimes Évêques, Ecclésiastiques, Moines, et Peuples d'Alexandrie, d'Egypte, de Libye, et de Pentapoîe. Etant persuadés comme nous le sommes, que la foi que les trois cent dix-huit Évêques assemblés à Nicée, ont expliquée par les lumières de l'Esprit divin, et que les cent cinquante Évêques assemblés à Constantinople, ont confirmée comme la véritable et l'unique, est le principe, l'affermissement, la force et la défense de notre Empire, nous travaillons jour et nuit avec 470 toute l'application qu'il nous est possible, pour faire en sorte par l'autorité de nos lois, que l'Eglise sainte, Catholique, et Apostolique, qui est la mère  immortelle et incorruptible de nos états, croisse et s'augmente par cette foi, et que le peuple fidèle étant uni par la paix de Dieu, lui fasse continuellement des prières avec les Évêques, les Ecclésiastiques, les Archimandrites et les Moines pour le repos et pour la prospérité de notre Empire. Car tant que Jésus-Christ notre Dieu et notre Sauveur, qui est né de la sainte Vierge Marie Mère de Dieu, approuvera le culte que nous lui rendrons, et qu'il recevra favorablement nos louanges, nos ennemis seront abattus, nos sujets rendront une obéissance raisonnable à la puissance que Dieu nous a mis entre les mains, et nous jouirons de la paix, et des biens de la paix, de la température de l'air, de l'abondance des fruits, et des autres commodités temporelles. Etant donc véritable que notre conservation particulière, et la prospérité générale de l'Empire dépendent de la pureté de la Foi, les Supérieurs des Monastères, les Solitaires, et d'autres personnes considérables par leur piété, nous ont supplié avec larmes, de réunir les membres de l'Eglise, que l'ennemi commun a séparés, parce qu'il fait que s'il attaquait le corps entier, il  serait à défait. Il est arrivé de cette malheureuse division , que depuis longerons un nombre innombrable de personnes sont mortes, les unes, sans avoir participé à la sainte communion, et les autres, sans avoir reçu le baptême, et; que l'on a commis tant de meurtres et ré- 471 pandu tant de sang que l'air et la terre en ont été également infestés. Ces malheurs sont si déplorables que je ne doute point que tout le monde ne soit bien aise qu'on en arrête le cours.

C'est pourquoi nous souhaitons que vous sachiez, que nous, ni les Eglises, qui sont répandues par toute la terre, n'ont point, et n'ont jamais eu d'autre Symbole, d'autre doctrine, d'autre définition de foi, que celle qui a été faite par les trois cent dix-huit Évêques du Concile de Nicée, et confirmée par les cent cinquante de Constantinople, et que nous ne savons personne, qui en tienne d'autre. Que si quelqu'un en tient une autre, nous le tenons lui-même pour un étranger, et pour un homme séparé de nous, parce que nous sommes persuadés, comme nous l'avons dit,  que cette foi est l'appui et le soutien de notre état. Tous les peuples, qui reçoivent le saint Baptême, le reçoivent avec la foi de ce Symbole. Les saints Pères, qui se sont assemblés depuis à Ephèse, et qui ont condamné l'impiété de Nestorius, et de ses Sectateurs, ont tenu le même Symbole. Nous prononçons anathème contre Nestorius, et contre Eutychès, parce qu'ils suivent une doctrine contraire à celle des saints Pères. Nous recevons les douze Chapitres composés par Cyrille d'heureuse mémoire, et autrefois Archevêque de l'Eglise sainte, et Catholique d'Alexandrie. Nous confessons que notre Seigneur Jésus-Christ étant Dieu s'est fait vrai Homme, qu'il est de même substance que son Père selon ce la Divinité, et de même substance que nous selon l'Humanité, qu'il est descendu du Ciel, qu'il a pris 472 un corps Par l'opération du divin Esprit dans le sein de la Vierge Marie Mère de Dieu, et qu'il est unique et seul. Car les miracles qu'il a opérés, ou les douleurs qu'il a souffertes dans le corps, sont les miracles et les douleurs d'une seule personne. Nous ne recevons point ceux qui le divisent, ou qui le confondent, ou qui en inventent un autre qui n'est que la fantastique et imaginaire. L'Incarnation qui a été accomplie sans aucune tache de péché dans la personne de la Mère de Dieu, n'a pas produit un nouveau Fils. La Trinité est toujours demeurée Trinité, bien qu'une des personnes, savoir le Verbe Dieu, se soit incarnée.

La connaissance certaine que nous avons, que toutes les Eglises saintes et orthodoxes, et les zélés et charitables Évêques, qui les gouvernent, enfin que tous les peuples, qui sont fournis à notre obéissance, n'ont point admis, et n'admettent point d'autre Symbole, ni d'autre profession de Foi que celle, dont nous parlons, est cause de ce que nous nous sommes réuni avec joie. Nous n'avons écrit tout ceci que pour votre satisfaction, et sans aucun dessein d'introduire des nouveautés. Nous prononçons anathème contre ceux qui ont eu autrefois, ou qui ont maintenant des sentiments contraires , soit dans le Concile de Calcédoine, ou dans un autre, et principalement contre Nestorius, contre Eutychès, et contre ceux qui les suivent. Réunissez-vous donc à l'Eglise, qui est votre Mère selon l'esprit, afin que vous jouissez dans son sein de la même communion que nous, selon cette unique profession de Foi. Cette sainte Mère vous tend les bras, pour  473 vous embrasser comme ses enfants, après une longue absence. et s'attend à entendre vos voix accordées pour former un concert. Hâtez-vous donc, et attirez sur vous par ce moyen les grâces de Jésus-Christ notre Sauveur, et notre Maître, et méritez des louanges et des éloges de notre bouche.

Dès que cet Edit eut été lu, tous les habitants d'Alexandrie se réunirent à l'Eglise sainte, Catholique, et Apostolique.

ιεʹ.

Ὡς Ἰωάννης ὁ Ἀλεξανδρείας κατελθὼν ἐν Ῥώμῃ πείθει Σιμπλίκιον πρὸς Ζήνωνα περὶ τῶν συμβάντων γράψαι Ζήνωνι.

 Ὁ δέ γε Ἰωάννης οὗ πρότερον ἐμνήσθημεν, τὴν Ἀλεξάνδρου πεφευγὼς τὴν ἀρχαιοτέραν καταλαμβάνει Ῥώμην, καὶ διετάραττε φάσκων ὑπὲρ τῶν Λέοντος δογμάτων καὶ τῆς ἐν Καλχηδόνι συνόδου τοῦ οἰκείου ἐκπεπτωκέναι θρόνου, ἕτερον δὲ ἀντεισελθεῖν ἀντίπαλον τούτοις καθεστῶτα. Πρὸς τοῦτο ταραχθέντος Σιμπλικίου τοῦ τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης ἐπισκόπου καὶ πρὸς βασιλέα Ζήνωνα γράψαντος, ἀντιγράφει ὁ Ζήνων ἐπιορκίαν τῷ Ἰωάννῃ ἐγκαλῶν, καὶ ὡς τούτου χάριν τῆς ἐπισκοπῆς οὐ δι´ ἕτερον ἀπηλάθη.

L'AN DE N. S. ZENON.

CHAPITRE XV.

Fausse plainte de Jean. Réponse de Zénon.

Jean s'étant échappé d'Alexandrie, se retira à Rome, où il fit beaucoup de bruit en assurant qu'il avait été chassé de son Siège, pour avoir défendu les décrets de Léon, et du Concile de Calcédoine, et qu'on avait établi en sa place un autre Évêque, qui combattait les mêmes décrets. Ces discours ayant fait impression sur l'esprit de Simplicius Évêque de l'ancienne Rome, il en écrivit à l'Empereur Zénon, qui l'instruisiez de la vérité, et lui fit connaître par sa réponse, que Jean n'avait été déposé que pour le parjure qu'il avait commis.

ntôt après cette défaite en la vingt-septième année de son règne.

L'AN DE N. S. ZENON.

474  CHAPITRE XVI.

 Bannissement de Calendion. Rétablissement de Pierre le Foulon sur le Siège de l'Eglise d'Antioche.

Calendion Evêque d'Antioche écrivit à l'Empereur Zénon, et à Acace Evêque de Constantinople, que Pierre était un adultère, et qu'étant dans Alexandrie, il avait publiquement prononcé anathème contre le Concile de Calcédoine, Ce Calendion ayant été bientôt après soupçonné d'avoir favorisé le parti d'Ide, de Léonce, et de Pamprène, qui avaient entrepris d'usurper l'autorité souveraine, il fut exilé à Oasis. Pierre surnommé le Foulon fat rétabli sur le Siège de l'Eglise d'Antioche qu'il avait occupé avant Calendion et Etienne. Ce Pierre signa l'Edit de Zénon, et écrivit à Pierre Évêque d'Alexandrie, pour entretenir avec lui la communion Ecclésiastique. Acace Évêque de Constantinople, et. Martyrius Évêque de Jérusalem écrivirent aussi à Pierre pour le même sujet. Il y en eut quelques-uns qui se séparèrent depuis tout ouvertement de la communion de Pierre, et alors il prononça anathème contre le Concile de Calcédoine. Acace ayant reçu cette nouvelle, et en ayant été fort surpris, envoya quelques personnes, pour s'informer de la vérité. Pierre voulant leur faire accroire qu'il n'avait rien fait de ce dont il était accusé, produisit des témoins qui 475 déposèrent Qu'ils n'avaient point connaissance qu'il fût capable de ce dont il était chargé.

.  

L'AN DE N. S. ZENON.

474  CHAPITRE XVI.

 Bannissement de Calendion. Rétablissement de Pierre le Foulon sur le Siège de l'Eglise d'Antioche.

Calendion Evêque d'Antioche écrivit à l'Empereur Zénon, et à Acace Evêque de Constantinople, que Pierre était un adultère, et qu'étant dans Alexandrie, il avait publiquement prononcé anathème contre le Concile de Calcédoine, Ce Calendion ayant été bientôt après soupçonné d'avoir favorisé le parti d'Ide, de Léonce, et de Pamprène, qui avaient entrepris d'usurper l'autorité souveraine, il fut exilé à Oasis. Pierre surnommé le Foulon fat rétabli sur le Siège de l'Eglise d'Antioche qu'il avait occupé avant Calendion et Etienne. Ce Pierre signa l'Edit de Zénon, et écrivit à Pierre Évêque d'Alexandrie, pour entretenir avec lui la communion Ecclésiastique. Acace Évêque de Constantinople, et. Martyrius Évêque de Jérusalem écrivirent aussi à Pierre pour le même sujet. Il y en eut quelques-uns qui se séparèrent depuis tout ouvertement de la communion de Pierre, et alors il prononça anathème contre le Concile de Calcédoine. Acace ayant reçu cette nouvelle, et en ayant été fort surpris, envoya quelques personnes, pour s'informer de la vérité. Pierre voulant leur faire accroire qu'il n'avait rien fait de ce dont il était accusé, produisit des témoins qui 475 déposèrent Qu'ils n'avaient point connaissance qu'il fût capable de ce dont il était chargé.

L'AN DE N. S. ZENON.

CHAPITRE XVII.

Artifice de Pierre Évêque d'Alexandrie. Sa lettre à Acace Évêque de Constantinople.

Ce Pierre était un homme qui s'accommodant au temps, changeait fort souvent de sentiment. Tantôt il prononçait anathème contre le Concile de Calcédoine, et tantôt il le recevait avec éloge. Il écrivit à Acace Évêque de Constantinople une lettre, dont voici les termes.

Dieu dont la grandeur est infinie, récompensera votre sainteté des travaux et des fatigues qu'elle endure depuis un grand nombre d'années, pour la foi des saints Pères, qui est conforme au Symbole des trois cent dix-huit Évêques du Concile de Nicée, dont nous avons fait profession, quand nous avons reçu le baptême, et dont nous la faisons encore aujourd'hui, et qui a été confirmée par les cent cinquante Évêques, qui ont tenu le Concile de Constantinople. Vous avez réuni l'Eglise, en montrant aux Fidèles, qui la composent, le chemin de la vérité, et en faisant voir par des arguments invincibles, que le saint et universel Concile de Calcédoine, n'a ordonné rien de contraire, et que ses décrets s'accordent parfaitement avec ceux du Concile de Nicée. Nous la recevons de tout notre cœur, dans l'assurance où nous sommes, qu'elle n'a rien introduit de nouveau.

Au reste nous avons appris que quelques Moines, qui  476 sont animés de jalousie contre nous, ont répandu des calomnies, qui n'ont point trouvé de créance dans votre esprit. Ils nous ont accusé premièrement d'avoir ôté le corps de Timothée notre saint Père, notre Archevêque du lieu, où il était, pour le mettre dans un autre, prétendant que c'est une action, qui déplaît à Dieu, et qui est défendue par les lois. L'autre crime qu'ils nous ont imputé, est beaucoup plus énorme. Mais il n'a pas la moindre apparence de vérité. Car comment aurions-nous pu prononcer anathème contre le saint Concile de Calcédoine, puisque nous l'approuvons, et que nous croyons ce qu'il enseigne. Vôtre Sainteté n'ignore pas combien les peuples et les Moines de ce pays ont de légèreté, d'inclination à la nouveauté, et de jalousie. Ces derniers s'étant joints à certaines personnes mal intentionnées, qui se sont retranchées de l'Eglise, tâchent de traîner le peuple après eux, Mais nous avons avec le secours de vos prière, trouvé un remède qui ne blesse en rien le saint Concile de Calcédoine, où nous savons, comme nous l'avons déjà dit, qu'il n'a rien été introduit de nouveau. Nous avons fait en sorte pour contenter les faibles, que tous ceux qui entrent dans nos assemblées, sont parfaitement d'accord. M'étant opposé à ce mal de tout mon pouvoir, j'en ai bientôt arrêté le progrès.

J'avertis cependant votre Sainteté que les Moines continuent à semer la division, que se servant de certaines personnes, qui n'ont jamais demeuré dans les Monastères, pour exciter la sédition, ils courent de tous côtés, et répandent de faux bruits 477 contre notre réputation, et contre la paix de l'Eglise. Ils ne nous permettent de suivre en aucune chose la disposition des canons, et ils tâchent que le peuple qui nous est commis, usurpe une indépendance monstrueuse, au lieu degé d'obéir à des ordres si dignes d'un Empereur, et si agréables à Dieu.

L'AN DE N. S. ZENON.

CHAPITRE XVII.

Artifice de Pierre Évêque d'Alexandrie. Sa lettre à Acace Évêque de Constantinople.

Ce Pierre était un homme qui s'accommodant au temps, changeait fort souvent de sentiment. Tantôt il prononçait anathème contre le Concile de Calcédoine, et tantôt il le recevait avec éloge. Il écrivit à Acace Évêque de Constantinople une lettre, dont voici les termes.

Dieu dont la grandeur est infinie, récompensera votre sainteté des travaux et des fatigues qu'elle endure depuis un grand nombre d'années, pour la foi des saints Pères, qui est conforme au Symbole des trois cent dix-huit Évêques du Concile de Nicée, dont nous avons fait profession, quand nous avons reçu le baptême, et dont nous la faisons encore aujourd'hui, et qui a été confirmée par les cent cinquante Évêques, qui ont tenu le Concile de Constantinople. Vous avez réuni l'Eglise, en montrant aux Fidèles, qui la composent, le chemin de la vérité, et en faisant voir par des arguments invincibles, que le saint et universel Concile de Calcédoine, n'a ordonné rien de contraire, et que ses décrets s'accordent parfaitement avec ceux du Concile de Nicée. Nous la recevons de tout notre cœur, dans l'assurance où nous sommes, qu'elle n'a rien introduit de nouveau.

Au reste nous avons appris que quelques Moines, qui  476 sont animés de jalousie contre nous, ont répandu des calomnies, qui n'ont point trouvé de créance dans votre esprit. Ils nous ont accusé premièrement d'avoir ôté le corps de Timothée notre saint Père, notre Archevêque du lieu, où il était, pour le mettre dans un autre, prétendant que c'est une action, qui déplaît à Dieu, et qui est défendue par les lois. L'autre crime qu'ils nous ont imputé, est beaucoup plus énorme. Mais il n'a pas la moindre apparence de vérité. Car comment aurions-nous pu prononcer anathème contre le saint Concile de Calcédoine, puisque nous l'approuvons, et que nous croyons ce qu'il enseigne. Vôtre Sainteté n'ignore pas combien les peuples et les Moines de ce pays ont de légèreté, d'inclination à la nouveauté, et de jalousie. Ces derniers s'étant joints à certaines personnes mal intentionnées, qui se sont retranchées de l'Eglise, tâchent de traîner le peuple après eux, Mais nous avons avec le secours de vos prière, trouvé un remède qui ne blesse en rien le saint Concile de Calcédoine, où nous savons, comme nous l'avons déjà dit, qu'il n'a rien été introduit de nouveau. Nous avons fait en sorte pour contenter les faibles, que tous ceux qui entrent dans nos assemblées, sont parfaitement d'accord. M'étant opposé à ce mal de tout mon pouvoir, j'en ai bientôt arrêté le progrès.

J'avertis cependant votre Sainteté que les Moines continuent à semer la division, que se servant de certaines personnes, qui n'ont jamais demeuré dans les Monastères, pour exciter la sédition, ils courent de tous côtés, et répandent de faux bruits 477 contre notre réputation, et contre la paix de l'Eglise. Ils ne nous permettent de suivre en aucune chose la disposition des canons, et ils tâchent que le peuple qui nous est commis, usurpe une indépendance monstrueuse, au lieu degé d'obéir à des ordres si dignes d'un Empereur, et si agréables à Dieu.

ιηʹ.

Ὅπως Ἰωάννης ὁ Ἀλεξανδρείας πείθει Φίληκι τῷ πάπᾳ Ῥώμης καθαίρεσιν Ἀκακίῳ τῷ Κωνσταντινουπόλεως πέμψαι.

 Ὁ δὲ Ἰωάννης ὁ ἐν Ῥώμῃ πεφευγὼς Φίληκα τὸν μετὰ Σιμπλίκιον τῆς Ῥώμης ἐπίσκοπον παρηνώχλει περὶ τῶν παρὰ Πέτρου γενομένων, καὶ πείθει, ὡς Ζαχαρίας λέγει, καθαιρετικὸν Ἀκακίῳ διαπεμφθῆναι παρὰ τοῦ αὐτοῦ Φίληκος τῆς πρὸς Πέτρον ἕνεκα κοινωνίας. Ὅπερ ὡς ἀκανονίστως γενόμενον, καθὼς ἱστόρηται τῷ αὐτῷ Ζαχαρίᾳ — ἐπιδεδώκασι γὰρ ἔνιοι τῶν ἐν τῇ μονῇ τῶν Ἀκοιμήτων καλουμένων τὸν μοναδικὸν μετιόντες βίον—, ὁ Ἀκάκιος οὐ προσήκατο. Καὶ ταῦτα μὲν Ζαχαρίᾳ γέγραπται. Δοκεῖ δέ μοι μηδὲν τῶν ἐπὶ τούτῳ πραχθέντων εἰδέναι, μόνην δὲ ἀκοὴν ἠκρωτηριασμένην ἀφηγήσασθαι. Ἐγὼ δὲ τῶν γεγενημένων τὴν ἀκρίβειαν ἔρχομαι λέξων. Λιβέλλων ἐπιδεδομένων πρὸς Ἰωάννου τῷ Φίληκι κατὰ Ἀκακίου ὡς ἀθέσμως Πέτρῳ κοινωνοῦντος, καὶ περὶ ἑτέρων ἀκανονίστως παρ´ αὐτοῦ γιγνομένων, στέλλονται πρὸς τοῦ Φίληκος παρὰ τὸν Ζήνωνα Βιτάλιος καὶ Μισῖνος ἐπίσκοποι, ἐφ´ ᾧ τὴν ἐν Καλχηδόνι σύνοδον κρατεῖν ἀπελαθῆναί τε τὸν Πέτρον ὡς αἱρετικὸν καὶ Ἀκάκιον πεμφθῆναι πρὸς τὸν Φίληκα, περὶ ὧν Ἰωάννης, οὗ πολλάκις ἐμνήσθημεν, ἐναγάγοι τὰς εὐθύνας παρέξοντα.

L'AN DE N. S. ZENON.

CHAPITRE XVIII.

Sentence prononcée par Félix Évêque de Rome, contre Acace Évêque de Constantinople.

Jean, qui s'était retiré à Rome, parla si souvent et avec des instances si pressantes à Félix, qui avait succédé à Simplicius dans le gouvernement de cette Eglise, de la conduite de Pierre, qu'il lui persuada, comme Zacharie le témoigne, de déposer Acace, parce qu'il admettait Pierre à sa communion. Mais Acace ne défera point à cette sentence, parce qu'elle n'avait pas été rendue selon les Canons, et qu'elle ne vint à sa connaissance, que par le moyen des Moines du Monastère des Acémites. Voila comment Zacharie rapporte l'affaire. Il me semble qu'il en était fort peu instruit, et qu'il n'en savait que ce qu'il en avait appris par le bruit confus de la renommée. Cela m'oblige à en marquer exacte- 478 ment toute la suite. Jean ayant présenté une Requête à Félix, où il exposait qu'Acace admettait Pierre à sa communion, et contrevenait en plusieurs autres points aux saints Canons, Félix envoya vers l'Empereur Zénon deux Évêques, dont l'un s'appelait Vital, et l'autre Misène, pour le supplier que le Concile de Calcédoine fût confirmé, que Pierre fut chassé comme un hérétique, et qu'Acace fut envoyé à Rome, pour répondre aux accusations que Jean avoir intentées contre lui.

ιθʹ.

Περὶ Κυρίλλου ἡγουμένου μονῆς τῶν Ἀκοιμήτων, ὅπως εἰς Ῥώμην ἀπέστειλε πρὸς Φίληκά τινας, ἐνάγων αὐτὸν πρὸς ἐκδίκησιν τῶν τολμωμένων κατὰ τῆς πίστεως.

 Πρὶν ἢ δὲ τούτους φθῆναι τὴν βασιλέως, Κύριλλος ὁ τῶν Ἀκοιμήτων καλουμένων ἡγούμενος στέλλει πρὸς Φίληκα καταμεμφόμενος τὴν βραδυτῆτα, τηλικούτων κατὰ τῆς ὀρθῆς πίστεως ἁμαρτανομένων· καὶ γράφει Φίληξ τοῖς περὶ Μισῖνον μηδὲν πρᾶξαι πρὶν τῷ Κυρίλλῳ συντύχοιεν καὶ παρ´ αὐτοῦ τὸ πρακτέον μάθοιεν.

L'AN DE N. S. 477 ZENON

CHAPITRE XIX.

Sollicitation faite à Félix par le Supérieur du Monastère des Acémites.

Avant que ces deux Évêques, que Félix avait envoyés, fussent arrivés à la Cour de l'Empereur, Cyrille Supérieur du Monastère des Acémites envoya se plaindre à ce Pape de le lenteur, avec laquelle il différait de jour en jour à apporter le remède nécessaire aux maux pressants de l'Eglise, Ce l'obligea à écrire à Misène, et à ses Collègues qu'ils ne fissent rien touchant l'affaire, pour laquelle ils avaient été envoyés, qu'ils n'eussent auparavant consacré avec Cyrille.

κʹ.

Περὶ ὧν ἔγραψε Φίληξ πρὸς Ζήνωνα, καὶ αὖ πάλιν Ζήνων πρὸς Φίληκα.

Γεγόνασι πρὸς αὐτοὺς καὶ ἕτερα πρὸς τοῦ Φίληκος ὑπομνηστικά, καὶ πρὸς τὸν Ζήνωνα γράμματα περί τε τῆς ἐν Καλχηδόνι συνόδου καὶ τοῦ ἐν Ἀφρικῇ διωγμοῦ τοῦ κατὰ Ὀνώριχον. Ἐπέστειλε δὲ καὶ πρὸς Ἀκάκιον. Πρὸς ὃν ὁ Ζήνων ἀντέγραφε μάτην τὸν Ἰωάννην αὐτὸν διαταράξαι, διομοσάμενον μὲν μηδαμῆ μηδαμῶς παριέναι διὰ τοῦ θρόνου τῆς Ἀλεξανδρέων, παραβάντα δὲ καὶ τὰ ὠμοσμένα ἀλογήσαντα πᾶσαν ἱεροσυλίαν ἐργάσασθαι· καὶ Πέτρον δὲ μὴ ἀβασανίστως προχειρισθῆναι, ἀλλ´ αὐτοχειρίᾳ ὑπογράψαντα δέχεσθαι τὴν πίστιν τῶν τριακοσίων δέκα ὀκτὼ ἁγίων πατέρων τῶν ἐν Νικαίᾳ συνεληλυθότων, ᾗτινι καὶ ἡ ἐν Καλχηδόνι ἁγία σύνοδος ἠκολούθησε. Καὶ ταῦτα γέγραπται ἐπὶ ῥήματος·

Ὀφείλειν ἀσφαλῶς ἔχειν καὶ τὴν ἡμετέραν εὐσέβειαν καὶ τὸν προλεχθέντα ἁγιώτατον Πέτρον καὶ πάσας τὰς ἁγιωτάτας ἐκκλησίας τὴν Καλχηδοναίων ἁγιωτάτην σύνοδον δέχεσθαι καὶ σέβειν, ἥτις συνέστη τῇ πίστει τῇ ἐν τῇ Νικαέων συνόδῳ.“

Καὶ ἐμφέρονται τοῖς [τε] πεπραγμένοις ἐπιστολαὶ παρά τε Κυρίλλου τοῦ λεχθέντος καὶ ἑτέρων ἀρχιμανδριτῶν τῆς βασιλίδος καὶ παρὰ ἐπισκόπων καὶ κληρικῶν τοῦ Αἰγυπτιακοῦ κλίματος πρὸς Φίληκα κατὰ Πέτρου ὡς αἱρετικοῦ καὶ τῶν κοινωνούντων αὐτῷ. Οἳ καὶ διήλεγξαν — οἱ ἐκ τῆς μονῆς τῶν Ἀκοιμήτων ἀφιγμένοι πρὸς Φίληκα — τοὺς περὶ Μισῖνον, ὡς μέχρι τῆς αὐτῶν παρουσίας τῆς ἀνὰ τὸ Βυζάντιον ἐν παραβύστῳ Πέτρος ἐν ταῖς ἱεραῖς δέλτοις ἀνεγινώσκετο, καὶ ἐξ ἐκείνου ἕως νῦν ἀναφανδόν· καὶ οὕτως τοὺς περὶ Μισῖνον κοινωνῆσαι. Καὶ ἡ ἐπιστολὴ δὲ τῶν Αἰγυπτίων τὰ αὐτὰ περὶ Πέτρου ἔλεγεν, καὶ ὡς Ἰωάννης μὲν ὀρθόδοξος ὢν ἐνθέσμως κεχειροτόνητο, Πέτρος δὲ ὑπὸ δύο καὶ μόνων ἐπισκόπων παραπλησίων αὐτῷ τὴν κακοδοξίαν ἐχειροτονήθη· καὶ ὡς ἄρτι μετὰ τὴν φυγὴν Ἰωάννου πάσης αἰκίας ἰδέα κατὰ τῶν ὀρθοδόξων ἐπηνέχθη· ταῦτά τε πάντα γνῶναι τὸν Ἀκάκιον δι´ ἐνίων αὐτῷ κατὰ τὴν βασιλέως ἀφιγμένων· καὶ συνεργὸν ἐν πᾶσιν εὑρεῖν Πέτρῳ τὸν Ἀκάκιον.  

L'AN DE N. S. ZENON

CHAPITRE XX.

Lettre de Félix, de Zénon, et de quelques autres.

Félix envoya de nouvelles instructions à ces Évêques, et écrivit à l'Empereur Zénon, tant pour l'exhorter à maintenir le Concile de Calcédoine, que pour lui donner avis de la persécution, qu'Hunneric avait excitée en Afrique contre les Fidèles. L'Empereur Zénon lui fit réponse, que c'était en vain qu'il s'était si fort ému des discours de Jean, qui, bien qu'il eût juré de ne prétendre jamais au Siège de l'Eglise d'Alexandrie, avait violé son serment, et commis toutes sortes de sacrilèges, que Pierre n'avait été ordonné qu'avec connaissance de cause, après un sérieux examen de son affaire, et après qu'il avait .déclaré par écrit qu'il tenait la foi, qui avait été expliquée par les trois cent dix-huit Évêques du Concile de Nicée, et depuis confirmée par le Concile de Calcédoine. Voici les paroles de la lettre de l'Empereur.

Vous devez être te très-assuré que notre piété, le très-saint Pierre et dont je viens de parler, et toutes les Eglises reçoivent le très-saint Concile de Calcédoine, dont la doctrine est parfaitement conforme à celle du Concile de Nicée.

On voit dans les mêmes actes les lettres de Cyrille, les lettres de quelques autres Supérieurs des Monastères de Constantinople, celles de plusieurs Évêques et de plusieurs Ecclésiastiques d'Egypte, où ils traitaient comme des hérétiques, non seulement Pierre, mais encore tous ceux, qui com- 480 muniquaient avec lui. Les Moines du Monastère des Acémites allèrent trouver Félix, et se plaignirent à lui, de ce que Misène et Vital avaient communiqué avec les hérétiques, parce qu'au lieu que le nom de Pierre n'avait été récité qu'en particulier, avant leur arrivée à Constantinople, il y avait depuis été récité publiquement. Les Egyptiens écrivirent à Rome les mêmes choses touchant Pierre, et ajoutèrent que Jean était Orthodoxe, et avait été légitimement ordonné, au lieu que Pierre ne l'avait été que par deux Évêques infectés des mêmes erreurs que lui, que depuis que Jean avait été chassé, les Orthodoxes avaient souffert une cruelle persécution, qu''Acace avait été informé de toutes ces circonstances par le rapport de plusieurs personnes, qui étaient allées d'Alexandrie à Constantinople, et qu'on reconnaissait clairement qu'il le protégeait en toutes rencontres.

καʹ.

Ὡς Συμεώνης μοναχὸς μονῆς τῶν Ἀκοιμήτων εἰς Ῥώμην κατελθὼν τοὺς ἐν Κωνσταντινουπόλει ἀποσταλέντας ἐπισκόπους Ῥωμαίων διήλεγξε κοινωνήσαντας τοῖς αἱρετικοῖς· καὶ ὡς αὐτοί τε καὶ οἱ κοινωνήσαντες Πέτρῳ παρὰ Ῥωμαίων καθῃρέθησαν.

 Ἐπηύξησε δὲ ταῦτα Συμεώνης μοναχὸς τῶν Ἀκοιμήτων ὁ παρὰ Κυρίλλου σταλείς. Διήλεγξε γὰρ τοὺς περὶ Μισῖνον καὶ Βιτάλιον κοινωνήσαντας τοῖς αἱρετικοῖς, διαρρήδην ἐκφωνηθέντος τοῦ ὀνόματος Πέτρου ἐν τοῖς ἱεροῖς διπτύχοις, καὶ ταύτῃ ὑπαχθῆναι πολλοὺς τῶν ἁπλουστέρων ὑπὸ τῶν αἱρετικῶν, λεγόντων δεχθῆναι τὸν Πέτρον καὶ πρὸς τοῦ Ῥώμης θρόνου. Καὶ πρὸς πεύσεις δὲ διαφόρους ἔλεγεν ὁ Συμεώνης μὴ ἀνασχέσθαι τοὺς περὶ Μισῖνον ἐντυχεῖν ὀρθοδόξῳ τινί, ἢ γραμμάτων ἀπόδοσιν ποιήσασθαι, ἤ τι τῶν τολμωμένων κατὰ τῆς ὀρθῆς πίστεως ἀκριβῶσαι. Παρήχθη δὲ καὶ Σιλβανὸς πρεσβύτερος συνὼν Μισίνῳ καὶ Βιταλίῳ ἀνὰ τὴν Κωνσταντίνου, ὃς τὴν τῶν μοναχῶν φωνὴν ἐπεβεβαίωσεν. Ἀνεγνώσθη καὶ Ἀκακίου ἐπιστολὴ πρὸς Σιμπλίκιον, λέγουσα πάλαι καθῃρῆσθαι Πέτρον καὶ υἱὸν νυκτὸς καθεστάναι. Καὶ ἐπὶ τούτοις τῆς ἱερωσύνης ἀπεκινήθησαν καὶ τῆς ἀχράντου κοινωνίας ἐχωρίσθησαν Μισῖνός τε καὶ Βιτάλιος, πάσης τῆς συνόδου ψηφισαμένης ἐπὶ λέξεως ταῦτα·

Πέτρον τὸν αἱρετικὸν τὸν καὶ πάλαι τῇ ψήφῳ τῆς ἱερᾶς καθέδρας κατακριθέντα ἀποκηρυχθέντα τε καὶ ἀναθεματισθέντα, ἡ Ῥωμαίων ἐκκλησία οὐ δέχεται. ᾯ τινι εἰ καὶ μὴ ἄλλο τι ἀντετίθετο, τοῦτο ἤρκεσεν ἂν ὅτι ἀπὸ αἱρετικῶν χειροτονηθεὶς τῶν ὀρθοδόξων ἡγεῖσθαι οὐκ ἠδύνατο.“

Περιέχει δὲ καὶ τοῦτο·

Ἀκάκιον δὲ τὸν τῆς Κωνσταντινουπόλεως μεγίστης εὐθύνης ἄξιον τὸ πρᾶγμα ἀπέδειξε, διότι πρὸς Σιμπλίκιον γράφων καὶ αἱρετικὸν καλέσας τὸν Πέτρον νῦν τῷ βασιλεῖ οὐ πεφανέρωκε, δέον εἴπερ ἠγάπα τὸν Ζήνωνα τοῦτο πρᾶξαι. Ἀλλὰ μᾶλλον τῷ πόθῳ ἀγαπᾷ τὸν βασιλέα, οὐ τὴν πίστιν ἀγαπᾷ.“

Ἀλλ´ ἐπὶ τὰ ἑξῆς τὸν λόγον ἐπαναγάγωμεν. Φέρεται Ἀκακίου ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ προέδρους κληρικούς τε καὶ μοναχοὺς καὶ πρὸς ἅπαντα τὸν λεών, δι´ ἧς ἐπειράθη τὸ γενόμενον ἀνακαλέσασθαι σχίσμα. Περὶ ὧν καὶ πρὸς Πέτρον τὸν Ἀλεξανδρείας ἐπίσκοπον γέγραφε.  

L'AN DE N. S. ZENON

CHAPITRE XXI.

Déposition des Nonces de Félix Évêque de Rome.

Siméon Moine Acémite ayant été envoyé à Rome par Cyrille son Supérieur, y aigrit extrêmement cette affaire, en accusant Misène et Vital d'avoir participé à la communion des hérétiques, quand ils avaient récité publiquement le nom de Pierre, et d'avoir donné par ce moyen un sujet de scandale et de chute aux ignorants, auxquels on faisait accroire que Pierre était dans la communion du Siège de Rome. Siméon ajouta que plusieurs 481 questions ayant été proposées, Misène et Vital ne voulurent jamais conférer avec aucun Orthodoxe, ni leur donner les lettres qui sont les marques de la communion, ni prendre connaissance de ce qui se tramait contre la foi. Il produisit un Prêtre nommé Sylvain, qui avait conversé familièrement avec Misène et avec Vital dans Constantinople, et qui confirma par sa déposition la vérité des faits, dont il accusait les Nonces. il lut outre cela une Lettre d'Acace à Simplicius, où parlant de Pierre, il dit qu'il avait jeté déposé, et l'appelle le fils delà nuit. Le Concile tenu à Rome déposa pour toutes ces raisons Misène et Vital de. la Dignité Episcopale, et les priva de la participation du Corps du Sauveur. Voici les propres termes de la sentence.

L'Eglise Romaine ne reçoit point l'hérétique Pierre qu'elle a déposé, excommunié, et frappé d'anathème, il y a longtemps. La Sentence contenait encore ce qui suit. Il est clair qu'Acace Évêque de Constantinople est fort blâmable de n'avoir pas averti l'Empereur Zénon, que Pierre était dans l'erreur; car s'il aimait sincèrement ce Prince, il devait l'en avertir, comme il en avait averti Simplicius. Mais il aime l'Empereur Zénon comme les hommes du monde, et n'aime point la Foi.

Reprenons la suite de notre Histoire. On a entre les mains une lettre d'Acace aux Évêques, aux Ecclésiastiques, aux Moines, et au Peuple d'Egypte, par laquelle il tâche d'apporter remède au schisme. Il en écrivit aussi une autre sur le même sujet à Pierre Évêque d'Alexandrie.

κβʹ.

Περὶ τῶν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ κινηθέντων καὶ ἐν διαφόροις τόποις χάριν τῆς ἐν Καλχηδόνι συνόδου.

 Ἀκμάζοντος τοίνυν τοῦ σχίσματος ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, Πέτρος ἐνίους τῶν ἐπισκόπων καὶ ἀρχιμανδριτῶν κοινωνεῖν αὐτῷ πεποίηκε, τὸν Λέοντος αὖθις ἀναθεματίσας τόμον καὶ τὰ ἐν Καλχηδόνι πεπραγμένα καὶ τοὺς μὴ δεχομένους τὰ συγγράμματα Διοσκόρου καὶ Τιμοθέου. Καὶ ὡς τοὺς ἄλλους πείθειν οὐκ ἴσχυε, τοὺς πλείστους ἐκ τῶν οἰκείων ἀπήλαυνε μοναστηρίων· ἐφ´ οἷς Νηφάλιος ἀνὰ τὴν βασιλέως γενόμενος τὰ περὶ τούτων ἀνήγγειλε τῷ Ζήνωνι. Ὃς συνταραχθεὶς Κοσμᾶν ἐκπέμπει ἕνα τῶν ὑπασπιζόντων αὐτῷ μυρίας κατὰ Πέτρου τῆς ἑνώσεως χάριν ἐπιφερόμενον ἀπειλάς, ὡς δὴ διὰ τῆς οἰκείας τραχύτητος διάστασιν μεγάλην εἰργασμένου. Καὶ μηδενὸς τῶν κατὰ σκοπόν οἱ προχωρήσαντος, ἀνεχώρει πρὸς τὴν βασιλέως ὁ Κοσμᾶς, μόνοις τοῖς ἀπελαθεῖσιν ἀποδοὺς τὰ οἰκεῖα καταγώγια. Καὶ πέμπεται αὖθις πρὸς τοῦ βασιλέως Ἀρσένιος ἡγεμὼν Αἰγύπτου τε καὶ τῶν στρατιωτικῶν ταγμάτων προβεβλημένος· ὃς σὺν Νηφαλίῳ τὴν Ἀλεξάνδρου κατειληφὼς λόγους περὶ τῆς ἑνώσεως ἐκίνει, καὶ μὴ πείσας ἐνίους τούτων ἐκπέμπει ἀνὰ τὴν βασιλίδα πόλιν. Πλεῖστοι μὲν οὖν παρὰ τῷ Ζήνωνι περὶ τῆς ἐν Καλχηδόνι συνόδου κεκίνηντο λόγοι· ἐκβέβηκε δὲ πρὸς ἔργον οὐδέν, παντελῶς οὐ συνθεμένου Ζήνωνος τὴν ἐν Καλχηδόνι σύνοδον ἀναθεματίζειν.

L'AN DE N. S. 484 ZENON

CHAPITRE XXII.

Troubles excités à Alexandrie, et ailleurs, à l'occasion du Concile de Calcédoine.

Le schisme croissait cependant de jour en jour dans Alexandrie. Pierre condamna la lettre de Léon, les Actes du Concile de Calcédoine, prononça anathème contre ceux qui refusaient de recevoir les écrits de Dioscore et de Timothée, attira à sa communion quelques Évêques, et quelques Supérieurs de Monastères, et chassa de leurs cellules plusieurs de ceux qu'il n'avait pu gagner. Nephalius alla à Constantinople, pour le plaindre de ces violences à l'Empereur Zénon, qui en étant entré en grande colère, envoya un Officier de ses gardes nommé Côme, Quand il y fut arrivé, il fit de grandes menaces contre Pierre, et le blâma d'avoir excité des troubles par une rigueur excessive. Mais ces menaces n'ayant de rien servi, il s'en retourna à Constantinople, après avoir seulement fait recevoir les Moines dans les Monastères, d'où Pierre les avait chassés. Cela obligea l'Empereur à envoyer en sa place Arsène qu'il fit en même temps Gouverneur d'Egypte, et General des troupes. Il arriva avec Néphalius à Alexandrie, et fit plusieurs discours pour porter les esprits à la paix. Mais n'ayant pu en venir à bout, il envoya quelques-uns des plus obstinés à Constantinople. On disputa longtemps en présence de Zénon touchant le Concile de Calcédoine. Mais on ne put jamais rien conclure, parce que l'Empereur n'approuvait pas ce Concile.

κγʹ.

Περὶ Φραυίτου καὶ Εὐφημίου τῶν Κωνσταντινουπολιτῶν, καὶ Ἀθανασίου καὶ Ἰωάννου τῶν Ἀλεξανδρέων, καὶ Παλλαδίου καὶ Φλαβιανοῦ τῶν Ἀντιοχέων, καὶ ἑτέρων τινῶν.

Ἐν τοσούτῳ δὲ Ἀκακίου τοῦ Κωνσταντινουπόλεως τὴν κοινὴν στειλαμένου πορείαν, Φραυίτας τὴν ἐπισκοπὴν διαδέχεται. Καὶ συνοδικοῖς χρησαμένου τοῦ Φραυίτου πρὸς τὸν Ἀλεξανδρείας Πέτρον, ἀμοιβαίοις ὁ Πέτρος ἐχρήσατο γράμμασι, τὰ αὐτὰ περὶ τῶν ἐν Καλχηδόνι πεπραγμένων διεξελθών. Ἐπειδὴ δὲ καὶ Φραυίτας τῶν ἐντεῦθεν ἐξεδήμησε τέσσαρας καὶ μόνους ἐπισκοπήσας μῆνας, Εὐφήμιος μετ´ αὐτὸν ἐπίσκοπος κεχειροτόνητο. Οὗτος τὰς συνοδικὰς ἐπιστολὰς δέχεται Πέτρου τὰς πρὸς Φραυίταν γεγενημένας. Καὶ εὑρηκὼς τὸ κατὰ τῶν ἐν Καλχηδόνι γεγενημένον ἀνάθεμα λίαν ἐταράττετο, καὶ ἑαυτὸν τῆς πρὸς Πέτρον κοινωνίας ἀπέρρηξε. Καὶ φέρεται τούτων ἑκατέρα ἐπιστολή, ἥ τε παρὰ Φραυίτου, ἥ τε παρὰ Πέτρου πρὸς Φραυίταν, ἃς διὰ τὸ μακρὸν τῆς λέξεως παρίημι. Μελλ??στάντας συνάψαι, οὐκ ἴσχυσε δὲ πρὸς διαφόρους γνώμας τῶν μερῶν ἀποκριθέντων. Ὅστις Ἀθανάσιος μετὰ ταῦτα συνοδικὰς ἐπιστολὰς διαπεμπόμενος Παλλαδίῳ τῷ μετὰ Πέτρον ἐπισκοπήσαντι τὴν Ἀντιόχου, τὰ παραπλήσια πέπραχε περὶ τῆς ἐν Καλχηδόνι συνόδου. Ταὐτὸ δὲ τοῦτο καὶ Ἰωάννης ὁ μετὰ Ἀθανάσιον τὸν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ θρόνον διαδεξάμενος. Καὶ Παλλαδίου τελευτήσαντος τοῦ ἐν Ἀντιοχείᾳ προέδρου, καὶ Φλαβιανοῦ τὸν ἐκείνου θρόνον διαδεξαμένου, πέμπεται πρὸς αὐτοῦ κατὰ τὴν Ἀλεξάνδρειαν Σολομὼν Ἀντιοχείας πρεσβύτερος, συνοδικά τε κομίζων καὶ ἀμοιβαίους συλλαβὰς ζητῶν Ἰωάννου πρὸς Φλαβιανόν. Καὶ μετὰ Ἰωάννην δὲ ἕτερος Ἰωάννης τὸν Ἀλεξανδρείας διαδέχεται θρόνον. Καὶ ταῦτα μὲν οὕτω προὐκεχωρήκει μέχρι τινῶν τῶν Ἀναστασίου χρόνων. Εὐφήμιον γὰρ αὐτὸς ἐκβεβλήκει· ἅπερ ἠνάγκασμαι καθ´ εἱρμὸν συνάψαι σαφηνείας τε καὶ εὐμαθείας ἕνεκα.  

L'AN DE N. S. ZENON .

CHAPITRE XXIII.

Évêques de Constantinople, d'Alexandrie d' Antioche, et de quelques autres villes.

Acace Évêque de Constantinople étant mort, Fravita fut choisi pour remplir sa place. Quand il eut écrit à Pierre, pour entretenir avec lui la communion Ecclésiastique, celui-ci lui fit une réponse, où il parla du Concile de Calcédoine au, même sens qu'auparavant. Fravita n'ayant vécu que quatre mois depuis sa promotion, Euphème lui succéda, et reçut les lettres de communication, que Pierre avait écrites à Fravita son prédécesseur, où ayant vu qu'il prononçait anathème contre les actes du Concile de Calcédoine, il en fut extrêmement surpris, et se sépara de sa communion. On a encore leurs lettres entre les mains, et il n'y a eu que leur trop grande longueur, qui m'ait empêché de leur donner place dans cette Histoire. Au temps qu'ils contestaient avec beaucoup de chaleur, et qu'ils se préparaient à tenir des Conciles l'un contre l'autre, Pierre fut enlevé hors du monde, et Athanase fut chargé de la conduite de l'Eglise d'Alexandrie. Il fit ce qu'il put pour réunir les esprits, mais leur division était si grande, que jamais il ne put en venir à bout. Ayant depuis envoyé des lettres de communication à Pallade successeur de Pierre dans l'Évêché d'Antioche, il fit la même chose que Pierre touchant le Concile de Calcédoine, et fut suivi par Jean, qui gouverna après lui l'Eglise 484 d'Alexandrie. Pallade étant mort, Flavien fut élevé sur le Siège de l'Eglise d'Antioche, et envoya à Alexandrie un Prêtre de son Eglise nommé Salomon, pour porter à Jean sa lettre de communion Ecclésiastique, et pour demander la sienne. Ce Jean étant mort, un autre du même nom fut choisi pour gouverner après lui l'Eglise d'Alexandrie. Tout ce que je viens de rapporter, arriva jusques au temps, auquel Anastase prit possession de l'Empire. Ce Prince chassa Euphème de son Évêché. J'ai représenté au même endroit, et. sans interruption, la suite de ces Évêques, pour en donner une idée plus claire, et plus aisée à conserver.

κδʹ.

Περὶ τῆς ἀναιρέσεως Ἀρμάτου συγγενοῦς Βερίνης τῆς βασιλίδος.

 Ὁ δὲ Ζήνων Ἰλλοῦ γνώμῃ καὶ τὸν Ἁρμάτον ἀναιρεῖ συγγενῆ Βερίνης τῆς βασιλίδος· ὃν καὶ καταπεμφθέντα πρὸς Βασιλίσκου δώροις ὁ Ζήνων ἁλίσκει, καὶ σύμμαχον αὐτὸν ἀντὶ πολεμίου ποιεῖται, καὶ Βασιλίσκον τὸν αὐτοῦ παῖδα Καίσαρα χειροτονεῖ ἐν Νικαίᾳ τῇ πόλει. Παρελθὼν δὲ εἰς Βυζάντιον τὸν μὲν Ἁρμάτον δολοφονεῖ, Βασιλίσκον δὲ τὸν αὐτοῦ παῖδα ἀντὶ Καίσαρος ἱερέα δείκνυσιν· ὃς ὕστερον καὶ τῆς ἀρχιερωσύνης ἠξίωτο.

L'AN DE N. S. ZENON.

CHAPITRE XXIV.

Massacre d'Armatus.

L'Empereur Zénon fit mourir Armatus parent de l'Impératrice Verine, par le conseil d'Ille. Il l'avait autrefois gagné, lorsqu'il l'était venu trouver de la part de Basilisque, l'avait fait encrer dans ses intérêts, bien qu'auparavant il eût été son ennemi. Il avait même déclaré César, Basilisque son fils dans la ville de Nicée. Il se défit en trahison d'Armatus dans Constantinople, et obligea Basilisque à recevoir l'ordre de Prêtrise, d'où il fut depuis élevé à la Dignité Episcopale.

κεʹ.

Περὶ τῆς ἐπαναστάσεως Θευδερίχου τοῦ Σκύθου, καὶ τῆς τούτου τελευτῆς.

 Ἐπανίσταται δὲ τῷ Ζήνωνι καὶ Θευδέριχος Σκύθης ὢν γένος· καὶ τὰς οἰκείας δυνάμεις ἀνὰ τὴν Θρᾳκῶν ἀθροίσας ἐπιστρατεύει κατὰ τοῦ Ζήνωνος· καὶ μέχρι στόματος τοῦ Πόντου δῃώσας τὰ ἐν ποσὶ χωρία μικροῦ τὴν βασίλειον εἷλε πόλιν, εἴ γε μή τινες τῶν ἐς τὰ μάλιστα αὐτῷ ἐπιτηδείων ὑπαχθέντες ἐβουλεύσαντο αὐτὸν ἀνελεῖν. Ὃς ἐθελοκακοῦντας τοὺς οἰκείους ἐγνωκὼς εἰς τοὐπίσω μὲν ἀποχωρεῖ, οὐ πολλῷ δὲ ὕστερον τοῖς ἀπελθοῦσι συναριθμεῖται. Λέξω δὲ καὶ τὸν τῆς τελευτῆς τρόπον ὧδε γενόμενον. Δόρυ διηγκυλημένον πρὸ τῆς σκηνῆς αὐτῷ μετῃώρητο σχῆμα βαρβαρικόν. Εἶτα διακινῆσαι τὸ σῶμα βουληθεὶς ἵππον ἀχθῆναι προστέταχεν, ἀναβολεῖ δὲ οὐκ εἰωθὼς χρῆσθαι τῷ ἵππῳ προσήλατο. Ὁ δὲ ἀγελαῖός τις ὢν καὶ ὑβριστής, οὔπω περιβάδην Θευδερίχου καθίσαντος, μετεωρίζει τὼ πρόσθε πόδε, τὼ ὀπισθίω μόνω ἀκροβατῶν· ὡς διαφιλονεικοῦντα τὸν Θευδέριχον καὶ μήτε τῷ χαλινῷ ἀνασειράζειν τὸν ἵππον τολμῶντα ὡς ἂν μὴ ἐμπέσοι γε αὐτῷ, μηδὲ τῆς ἕδρας βεβαίως ἀντεχόμενον, τῇδε κἀκεῖσε περιδονεῖσθαι, διασεῖσαί τε τὴν αἰχμήν, ταύτην δὲ ἐπ´ αὐτὸν ἐνεχθῆναι πλαγίαν καὶ τὴν πλευρὰν κατατρῶσαι· ἔνθεν τε κλινήρη γενόμενον καὶ βραχείας ἡμέρας ἀρκέσαντα, τὸν βίον ἐκ τοῦδε τοῦ τραύματος καταστρέψαι.  

L'AN DE N. S. ZENON.

485 CHAPITRE XXV.

Révolte de Théodoric. Sa mort.

Théodoric Scythe de nation se souleva contre Zénon, fit des levées en Thrace, courut et pilla le pays jusques à l'embouchure du Pont, et s'avança vers la ville Impériale, dont il se fût rendu maître, si quelques-uns de son parti ne se fussent laissé corrompre par argent, et n'eussent conjuré de le tuer. Quand il eut découvert leur dessein, il se retira. Mais il n'évita pas pour cela lé mort. Je dirai de quelle manière elle lui arriva. Il y avait un javelot à anse de cuir suspendu devant sa tente, à la façon des Barbares. Voulant un jour faire ses exercices, il demanda un cheval, et sauta dessus, selon sa coutume, sans le secours d'aucun Ecuyer. Comme c'était un cheval neuf, et qui n'avait pas encore été dressé, avant que Théodoric eût pu le ferrer avec les genoux, il leva les pieds de devant, et marcha sur ceux de derrière. Théodoric ne le pouvant conduire, et n'osant lui tirer la bride, de peur de le faire tomber à la renverse, et d'être écrasé par sa chute, ne se tenant pas ferme sur la selle, et s'agitant de côté et d'autre, s'enfonça la pointe du javelot dans le côté. On le porta sur son lit, où il mourut quelques jours après de la blessure.

 

κςʹ.

Περὶ τῆς Μαρκιανοῦ ἐπαναστάσεως, καὶ οἷα περὶ τοῦτον συνέβη.

Μετὰ ταῦτα διενεχθεὶς πρὸς Ζήνωνα καὶ Μαρκιανός, παῖς μὲν Ἀνθεμίου τοῦ Ῥώμης βασιλεύσαντος, κῆδος δὲ πρὸς Λέοντα τὸν βεβασιλευκότα πρότερον ἐσχηκώς, ἐπεὶ τὴν νεωτέραν αὐτοῦ θυγατέρα Λεοντίαν ἐσῳκίσατο, τυραννεῖν ἐπειρᾶτο· καὶ μάχης ἰσχυρᾶς περὶ τὰ βασίλεια συρραγείσης καὶ πολλῶν ἑκατέρωθεν πεπτωκότων, τρέπει τοὺς ἐναντίους ὁ Μαρκιανός· καὶ τῶν βασιλείων ἐγκρατὴς γέγονεν ἄν, εἰ μὴ τὸν καιρὸν παρῆκεν ἐς αὔριον τὴν πρᾶξιν ἀναβαλλόμενος. Ὀξυπετὴς γὰρ ὁ καιρὸς καὶ παρὰ πόδας μὲν ἰὼν ἴσως ἁλίσκεται, ἐπὰν δὲ τὴν λαβὴν διαδράσοι, μετεωροπορεῖ γελᾷ τε τοὺς διώκοντας, ἐφικτὸς αὐτοῖς λοιπὸν οὐκ ἀνεχόμενος εἶναι. Ὅθεν ἀμέλει οἱ πλάσται καὶ ζωγράφοι κόμην ἔμπροσθεν καθέντες αὐτῷ, τὴν κεφαλὴν ὄπισθεν ἐν χρῷ ξυρῶσιν· εὖ μάλα σοφῶς αἰνιττόμενοι, ὡς ὀπισθόπους μὲν τυγχάνων τῷ καθειμένῳ τῆς κόμης ἴσως κρατεῖται, ἐμπροσθόπους δὲ γενόμενος τέλεον διαφεύγει, οὐκ ἔχων ὅτῳ κρατηθείη τῷ διώκοντι. Ὅπερ καὶ ἐπὶ Μαρκιανῷ γέγονε τὸν μὲν εὔθετον αὐτῷ καιρὸν ἀπολέσαντι, ἐξευρεῖν δὲ τοῦτον λοιπὸν οὐ δυνηθέντι. Ἀνὰ γὰρ τὴν ἑξῆς πρὸς τῶν οἰκείων καταπροδοθεὶς καὶ μόνος ἀπολειφθεὶς πέφευγεν ἀνὰ τὸ τέμενος τῶν θεσπεσίων ἀποστόλων· ἐκεῖθέν τε πρὸς βίας ἀφελκυσθεὶς ἐς Καισάρειαν πόλιν τῆς Καππαδοκῶν ἐξοικίζεται. Καί τισι μοναχοῖς συναγελαζόμενος ὕστερον ἐφωράθη λαθεῖν ἐθέλων, καὶ πρὸς τοῦ βασιλέως εἰς Ταρσὸν τῆς Κιλικίας ἐκπεμφθεὶς καὶ τὴν κόμην ἀποθέμενος πρεσβύτερος χειροτονεῖται. Γέγραπται ταῦτα κομψῶς Εὐσταθίῳ τῷ Σύρῳ.  

L'AN DE N. S. 477 ZENON.

486 CHAPITRE XXVI.

Révolte de Marcien.

Marcien fils d'Anthème, qui avait autrefois gouverné l'Empire d'Occident, et qui était allié de Léon prédécesseur de Zénon, puisqu'il avait épousé Léontie la plus jeune de ses filles, entreprit alors d'usurper l'autorité souveraine. Il donna aux environs du Palais un combat, qui fut fort rude, mit ses ennemis en déroute, et se fût rendu maître du Palais, s'il n'eût point perdu de temps. L'occasion a des ailes. On peut la prendre, quand elle s'abaissée à nos pieds. Mais quand elle s'est une fois échappée d'entre nos mains, elle se moque de ceux qui la suivent, et ne se laisse plus reprendre. Les Peintres et les Sculpteurs la représentent avec une longue chevelure sur le devant de la tète, et le derrière tout rasé, pour montrer que quand elle nous fuit, il est aisé de la prendre, mais que quand elle est une fois passée, il est malaisé de la faire retourner. C'est ce qui arriva à Marcien. Car ayant perdu, le moment favorable d'entrer à main armée dans le Palais, il fut abandonné le jour suivant de tous les siens, et contraint de se réfugier dans l'Eglise des saints Apôtres, d'où ayant été tiré par force, il fut banni à Césarée en Cappadoce. Ayant contracté en cette ville-là une habitude très-étroite avec des Moines, il fut convaincu d'avoir voulu s'échapper, conduit à Tarse ville de Cilicie, rasé, et ordonné Prêtre. Eustate Syrien de nation a écrit cette Histoire avec une grande élégance.

κζʹ.

Περὶ τῆς τυραννίδος Ἴλλου καὶ Λεοντίου.

 Ὁ αὐτὸς γράφει τὸν Ζήνωνα καὶ Βερίνῃ τῇ πενθερᾷ μυρίας ἐπιβουλὰς ῥάψαι, μετὰ δὲ ταῦτα καὶ πρὸς τὴν Κιλίκων ἐκπέμψαι χώραν, ὕστερον δὲ μεταβῆναι ταύτην πρὸς τὸ Παπιρίου λεγόμενον φρούριον, Ἰλλοῦ τυραννήσαντος, αὐτόθι τε τὸν βίον ἐκλιπεῖν. Καὶ τὰ κατὰ Ἰλλοῦν δὲ γράφει μάλα λογίως ὁ Εὐστάθιος, ὅπως πρὸς τοῦ Ζήνωνος ἐπιβουλευθεὶς διέφυγε, καὶ ὅπως ὁ Ζήνων τὸν ἀποσφάξαι τοῦτον προσταχθέντα εἰς θάνατον ἐκδέδωκε, μισθὸν τῆς ἀποτυχίας τὴν τῆς κεφαλῆς ἐκτομὴν αὐτῷ παρασχών· ὃν καὶ στρατηγὸν ὁ Ζήνων τῶν ἑῴων ἀποδείκνυσι δυνάμεων, τὸ λαθεῖν πραγματευόμενος· ὁ δὲ Λεόντιον προσεταιρισάμενος Μάρσον τε αὖ ἄνδρα δόκιμον καὶ Παμπρέπιον ἀνὰ τὰ τῆς ἑῴας γέγονε μέρη. Εἶτα τὴν Λεοντίου ἀνάρρησιν τὴν ἐς Ταρσὸν τῆς Κιλικίας γενομένην, ὅπως τε καὶ οὗτοι τῆς τυραννίδος ἀπώναντο, Θευδερίχου κατ´ αὐτῶν ἐκπεμφθέντος, ἀνδρὸς Γότθου τὸ γένος ὑπάρχοντος παρὰ Ῥωμαίοις τε αὖ ἐπισήμου, μετὰ ἡμεδαπῆς τε καὶ ἀλλοδαπῆς δυνάμεως, ἀναγράφει μάλα σοφῶς ὁ αὐτὸς Εὐστάθιος, καὶ τοὺς δειλαίως ἀνῃρημένους πρὸς Ζήνωνος ἀντὶ τῆς ἐς αὐτὸν εὐνοίας· καὶ ὅτι γε ὁ Θευδέριχος τῆς ἐπιβουλῆς Ζήνωνος αἰσθανόμενος ἐπὶ τὴν πρεσβυτέραν Ῥώμην ἀναχωρεῖ, τινὲς δέ φασιν ὡς καὶ ὑποθήκῃ Ζήνωνος. Καὶ Ὀδόακρον μάχῃ κρατήσας ὑφ´ ἑαυτὸν τὴν Ῥώμην ποιεῖται, ῥῆγα προσονομάσας ἑαυτόν.

L'AN DE N. S. 490 ZENON.

487 CHAPITRE XXVII.

Révolte d'Ille et de Léonce.

Le même Auteur rapporte que l'Empereur Zénon tendit divers pièges à Verine sa belle- mère, et qu'enfin il l'exila en Cilicie. Ille ayant depuis entrepris d'usurper l'autorité souveraine, Vérine alla au fort de Papyrius, où elle mourut. L'Historien, dont je viens de parler, décrit avec beaucoup d'élégance la révolte d'Ille, la manière, dont Zénon lui tendit un piège, comment il lui livra depuis celui-là-même, par la main duquel il lui avait voulu ôter la vie, et se vengea par la mort de l'assassin, du malheur qu'il avait eu de manquer son coup. Zénon déclara Ille Maître de la milice d'Orient, pour couvrir, sous l'apparence de ce bienfait, le dessein qu'il avait eu de le perdre. Ille se fortifia par l'amitié qu'il fit avec Léonce, avec Marse, et avec Pamprèpe, et se retira vers l'Orient. Eustate rapporte dans la suite de son histoire, de quelle manière Léonce fut proclamé Empereur à Tarse en Cilicie, et comment Théodoric Prince des Goths fut envoyé contre eux avec des troupes Romaines et étrangères. Eustate représente en fort beaux termes le genre cruel de leur mort, l'ingratitude dont Zénon reconnut leur amitié, et enfin le voyage que Théodoric fit à Rome, lorsqu'il eut découvert les embûches que Zénon lui dressait. D'autres assurent qu'il alla à Rome par le conseil, et du consentement de Zénon, et qu'ayant réduit cette ville à son 488 obéissance, et remporté la victoire sur Odoacre. il ne prit que le nom.

 κηʹ.

Περὶ Μαμμιανοῦ καὶ τῶν ἔργων αὐτοῦ.

Ὑπὸ τοῖς χρόνοις Ζήνωνος ἱστορεῖ Ἰωάννης ὁ ῥήτωρ Μαμιανὸν ἐξ ἐπιδιφρίων ἐπίσημον ἄνδρα γενέσθαι καὶ τῆς συγκλήτου βουλῆς μετασχεῖν, καὶ ἐν Δάφνῃ τῷ προαστείῳ τὸν καλούμενον Ἀντίφορον οἰκοδομήσασθαι, πρώην ἀμπέλους δεδεγμένον καὶ πρὸς γεωργίαν ἐπιτήδειον χωρίον καθεστῶτα εὐθὺ τοῦ δημοσίου βαλανείου· οὗ Μαμιανὸς ὁ φιλόπολις ἡ χαλκῆ ἀνάκειται εἰκών. Ἀνὰ δὲ τὴν πόλιν δύο βασιλείους ἐργάσασθαι στοάς, τῇ τε οἰκοδομίᾳ λίαν εὐπρεπεῖς καὶ ταῖς ἐκ λίθων περιφανείαις τε καὶ διαυγείαις κεκοσμημένας· ὥσπερ δέ τι μεθόριον μέσον τῶν δύο βασιλείων στοῶν, τετράπυλον ἀναστῆσαι κίοσί τε καὶ τῇ ἐκ χαλκοῦ ὕλῃ μάλα κομψῶς ἠσκημένον. Καὶ τὰς μὲν βασιλείους κατειλήφαμεν στοὰς μετὰ τῆς προσηγορίας ἔτι λείψανα τῆς πρώην εὐκοσμίας φερούσας, τῶν ἐκ Προκονήσου λίθων τῷ ἐδάφει συγκειμένων, οὐ μὴν τὴν οἰκοδομίαν ἔχουσάν τι τῶν ἐπισήμων· ἐκ τῶν γεγενημένων γὰρ παθημάτων ἔναγχος τὴν οἰκοδομίαν ἐδέξαντο, οὐδενὸς εἰς κόσμον ταύταις προστεθέντος. Τοῦ δὲ τετραπύλου τοῦ ὑπὸ Μαμιανοῦ γεγενημένου οὐδὲ ψιλὸν ἴχνος κατειλήφαμεν.

.

L'AN DE N. S. 490 ZENON.

CHAPITRE XXVIII.

Ouvrages publics faits par Mammien.

Jean le Rhéteur témoigne que sous le règne de Zénon un artisan nommé Mammien, se rendit si célèbre qu'il parvint jusques à la Dignité de Sénateur, qu'il fit bâtir un marché dans le bourg de Daphné, où il y avait eu autrefois des vignes et des terres labourées, à l'opposite du bain public, et qu'on lui érigea en ce lieu-là une Statue de bronze avec cette inscription, Mammien amateur de la ville. Il témoigne aussi qu'il fit bâtir dans la ville deux galeries d'une fort belle architecture, et de pierres fort polies et. le tétrapyle, qui les joint ensemble, et qui est embelli de colonnes et de figures de bronze. J'ai vu ces galeries, qui ont encore quelque reste de leur ancienne beauté. Elles sont pavées de marbre tiré de la Proconnèse, et du reste n'ont rien de fort excellent. Quand on les a relevées depuis peu de leurs ruines,, on ne leur a donné aucun ornement. Pour ce qui est du tétrapyle, on n'en voit plus aucun vestige.

κθʹ.

Περὶ τῆς τελευτῆς Ζήνωνος καὶ τῆς ἀναρρήσεως Ἀναστασίου.

Τοῦ Ζήνωνος τοίνυν ἄπαιδος τελευτήσαντος ἐπιληψίας νόσῳ μετὰ ἕβδομον καὶ δέκατον ἔτος τῆς αὐτοῦ βασιλείας, ἤλπισε μὲν Λογγῖνος ὁ τούτου ἀδελφὸς εἰς μέγα δυνάμεως προκεχωρηκὼς τὴν βασιλείαν ἑαυτῷ περιθήσειν· οὐ μὴν τῶν δοκηθέντων ἔτυχεν. Ἡ γὰρ Ἀριάδνη Ἀναστασίῳ τὸν στέφανον περιτίθησιν, οὔπω μὲν ἥκοντι εἰς γερουσίαν, ἐν δὲ τῇ λεγομένῃ τῶν σιλεντιαρίων σχολῇ καταλεγομένῳ. Ἱστορεῖ δ´ οὖν ὁ Εὐστάθιος μετὰ τὴν ἀρχὴν τῆς Διοκλητιανοῦ βασιλείας εἰς τὴν Ζήνωνος τελευτὴν καὶ τὴν ἀνάρρησιν Ἀναστασίου ἔτη διελθεῖν ἑπτὰ καὶ διακόσια· ἀπὸ δὲ τῆς Αὐγούστου μοναρχίας ἔτη δύο καὶ τριάκοντα καὶ πεντακόσια πρὸς μησὶν ἑπτά· ἀπὸ δὲ τῆς Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος ἀρχῆς ἔτη δύο καὶ τριάκοντα καὶ ὀκτακόσια ὁμοίως πρὸς μησὶν ἑπτά· ἐκ δὲ τῆς Ῥωμαίων καὶ Ῥωμύλου βασιλείας, ἔτη δύο καὶ πεντήκοντα καὶ χίλια καὶ πρός γε μῆνας ἑπτά· ἀπὸ δὲ ἁλώσεως Τροίας ἔτη ἓξ καὶ ὀγδοήκοντα καὶ ἑξακόσια καὶ χίλια πρὸς μησὶν ἑπτά. Οὗτος ὁ Ἀναστάσιος πατρίδα τὴν Ἐπίδαμνον ἔχων, Δυρράχιον νῦν προσηγόρευται, τήν τε Ζήνωνος βασιλείαν καὶ γαμετὴν τοῦ αὐτοῦ Ζήνωνος τὴν Ἀριάδνην εἰσοικίζεται. Καὶ πρῶτα μὲν Λογγῖνον Ζήνωνος ἀδελφὸν τὴν τοῦ μαγίστρου ἀρχὴν διέποντα, ὃν ἡγεμόνα τῶν ἐν τῇ αὐλῇ τάξεων οἱ πρόσθεν ἐκάλουν, ἀνὰ τὴν ἐνεγκαμένην ἐκπέμπει, εἶτα δὲ καὶ πολλοὺς ἑτέρους Ἰσαύρους τοῦτο δῆθεν αἰτήσαντας.  

CHAPITRE XXIX.

Mort de l'Empereur Zénon. Proclamation d'Anastase.

Zénon étant mort de mal caduc sans enfant, en la dix-septième année de son règne, Longin son frère, qui avait déjà acquis un fort grand pouvoir, espéra de se rendre aisément Maître de l'Autorité souveraine. Mais son espérance fut vaine parce qu'Ariane mit la Couronne sur la tête d'Anastase, bien qu'il ne fût que Silentiaire, et que jamais il n'eût eu d'entrée, au Sénat. Eustate témoigne que deux cent sept ans se sont écoulés depuis le commencement du règne de Dioclétien jusques à la mort de Zénon, et jusques à la proclamation d'Anastase, cinq cent trente-deux et sept mois depuis le règne d'Auguste, huit cent trente-deux et sept mois depuis le règne d'Alexandre de Macédoine, mille cinquante-deux et sept mois depuis la fondation de Rome, et: depuis le règne de Romule, seize cent quatre-vingt six, et sept mois depuis la prise de Troie. Anastase était natif de la ville d'Epidamne, qu'on appelle maintenant Dyrrachium : II épousa Ariane en montant sur le trône, et renvoya Longin frère de Zénon, Maître, ou comme les anciens l'appelaient, Préfet des Offices du Palais en son pays, et donna permission de s'en retourner avec lui à tous ceux qui la lui demandèrent.

λʹ.

Περὶ Ἀναστασίου τοῦ βασιλέως, καὶ ὡς διὰ τὸ μὴ βούλεσθαι τοῦτον καινοτομεῖν τι περὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴν κατάστασιν, μυρίων ταραχῶν αἱ ἀνὰ τὴν οἰκουμένην ἐκκλησίαι ἐνεπλήσθησαν, πολλοί τε τῶν ἐπισκόπων διὰ τοῦτο ἐξεβλήθησαν.

 Οὗτος ὁ Ἀναστάσιος, εἰρηναῖός τις ὤν, οὐδὲν καινουργεῖσθαι παντελῶς ἠβούλετο, διαφερόντως περὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴν κατάστασιν. Καὶ διὰ παντὸς ᾔει τρόπου τάς τε ἁγιωτάτας ἐκκλησίας ἀταράχους μεῖναι ἅπαν τε τὸ ὑπήκοον βαθείας γαλήνης ἀπολαύειν, πάσης ἔριδος καὶ φιλονεικίας ἐκ τῶν ἐκκλησιαστικῶν τε καὶ πολιτικῶν πραγμάτων ἐκποδὼν γενομένων. Ἡ μὲν οὖν ἐν Καλχηδόνι σύνοδος ἀνὰ τούτους τοὺς χρόνους οὔτε ἀναφανδὸν ἐν ταῖς ἁγιωτάταις ἐκκλησίαις ἐκηρύττετο, οὔτε μὴν ἐκ πάντων ἀπεκηρύττετο. Ἕκαστοι δὲ τῶν προεδρευόντων ὡς εἶχον νομίσεως διεπράττοντο. Κἂν ἔνιοι μὲν τῶν ἐκτεθειμένων αὐτῇ μάλα γεννικῶς ἀντείχοντο, καὶ πρὸς οὐδεμίαν ἐνεδίδοσαν συλλαβὴν τῶν ὁρισθέντων παρ´ αὐτῆς, οὐδὲ μὴν γράμματος ἐναλλαγὴν παρεδέχοντο· ἀλλὰ καὶ μετὰ πολλῆς ἀπεπήδων τῆς παρρησίας, καὶ κοινωνεῖν παντελῶς οὐκ ἠνείχοντο τοῖς μὴ δεχομένοις τὰ παρ´ αὐτῆς ἐκτεθειμένα. Ἕτεροι δὲ οὐ μόνον οὐκ ἐδέχοντο τὴν ἐν Καλχηδόνι σύνοδον καὶ τὰ παρ´ αὐτῆς ὁρισθέντα, ἀλλὰ καὶ ἀναθέμασι περιέβαλλον αὐτήν τε καὶ τὸν Λέοντος τόμον. Ἄλλοι τοῖς ἑνωτικοῖς Ζήνωνος ἐνισχυρίζοντο, καὶ ταῦτα πρὸς ἀλλήλους διερρωγότες τῇ τε μιᾷ καὶ ταῖς δύο φύσεσιν, οἱ μὲν τῇ συνθήκῃ τῶν γραμμάτων κλαπέντες, οἱ δὲ καὶ πρὸς τὸ εἰρηνικώτερον μᾶλλον ἀποκλίναντες· ὡς πάσας τὰς ἐκκλησίας εἰς ἰδίας ἀποκριθῆναι μοίρας καὶ μηδὲ κοινωνεῖν ἀλλήλοις τοὺς προεδρεύοντας. Ἐντεῦθεν πλεῖστα τμήματα κατά τε τὴν ἑῴαν ἀνά τε τὰ ἑσπέρια μέρη καὶ κατὰ τὴν Λιβύην ἐτύγχανον ὄντα, οὔτε τῶν ἑῴων ἐπισκόπων τοῖς ἑσπερίοις ἢ τοῖς Λίβυσι σπενδομένων οὔτε αὖ τούτων τοῖς ἑῴοις. Τὸ δὲ μείζον´ εἰς ἀτοπίαν προῄει. Οὐδὲ γὰρ σφίσιν αὐτοῖς ἐκοινώνουν οἱ τῆς ἑῴας πρόεδροι, οὐδὲ μὴν οἱ τῆς Εὐρώπης ἢ τῆς Λιβύης τοὺς θρόνους διέποντες, μήτι γε δὴ καὶ ὑπερορίοις. Ἅπερ ὁ βασιλεὺς Ἀναστάσιος θεώμενος τοὺς νεωτερίζοντας τῶν ἐπισκόπων ἐξωθεῖτο, εἴ που κατειλήφει παρὰ τὸ εἰωθὸς τοῖς τόποις τινὰ τὴν ἐν Καλχηδόνι σύνοδον κηρύττοντα ἢ ταύτην ἀναθέματι περιτιθέντα. Ἐκβέβληκε μὲν οὖν ἐκ τῆς βασιλίδος τῶν πόλεων πρῶτον μὲν Εὐφήμιον ὡς προγέγραπται, εἶτα Μακεδόνιον, μεθ´ ὃν Τιμόθεος ἐγεγόνει, ἐκ δὲ τῆς Ἀντιόχου Φλαβιανόν.  

 

L'AN DE N. S. ANASTASE.

490 CHAPITRE XXX.

Troubles dans l'Eglise. Bannissement de quelques Évêques.

L'Empereur Anastase aimant la paix, fit tous ses efforts, pour la procurer à ses sujets, et pour leur ôter toute occasion de contestation, et de différent, soit touchant les matières de religion, ou touchant les affaires temporelles. Le Concile de Calcédoine n'était en ce temps-là, ni généralement reçu, ni généralement rejeté: Chaque Évêque en usant à cet égard, comme il le jugeait à propos. Les uns demeuraient étroitement attachés à tous les décrets, sans permettre qu'on en changeât une syllabe, et sans vouloir admettre à leur communion ceux qui faisaient la moindre difficulté de le recevoir. Les autres bien loin de le recevoir, le condamnaient avec la lettre de Léon. D'autres soutenaient opiniâtrement l'Edit que Zénon avait fait pour l'union, bien qu'ils ne fussent pas d'accord entre eux touchant ou l'unité de natures ou la vérité de deux natures dans le mystère de l'incarnation, et que les uns eussent été trompés par l'artifice avec lequel l'édit avait été composé, et que les autres recherchassent la paix avec trop de simplicité. La division était générale dans les Eglises, et il n'y avait presque plus de correspondance parmi les Évêques. Non seulement ceux d'Orient étaient séparés de communion d'avec ceux d'Occident et d'Afrique; mais ils étaient encore divisés entre eux-mêmes, et ceux d'Occident et 491 d'Afrique de la même sorte. Comment se seraient-ils accordés avec des Évêques éloignés, puisqu'ils ne s'accordaient pas avec ceux de leur pays ? Quand l'Empereur Anastase vit qu'ils étaient dans une si étrange division, il chassa ceux qui entreprenaient de faire quelque changement, tant ceux qui louaient le Concile de Calcédoine contre la coutume des lieux, que ceux qui le condamnaient avec anathème. Il chassa pour ce sujet Euphème de Constantinople, et ensuite Macédonius à qui Timothée succéda, et chassa de même Flavien d'Antioche.

λαʹ.

Ἐπιστολὴ τῶν Παλαιστινῶν μοναχῶν πρὸς Ἀλκίσωνα περὶ Ξεναίου καὶ ἑτέρων τινῶν.

 Περὶ τοίνυν Μακεδονίου καὶ Φλαβιανοῦ γράφον τὸ ἐν Παλαιστίνῃ μοναδικὸν πρὸς Ἀλκίσωνα ἐπὶ λέξεως λέγει ταῦτα·

Πέτρου δὲ κεκοιμημένου, πάλιν εἰς αὐτοὺς ἀπεσχίσθησαν Ἀλεξάνδρειά τε καὶ Αἴγυπτος, Ἀθανασίου τοῦ μετὰ Πέτρον καταστάντος ἀναθεματισμὸν τῇ συνόδῳ ἀποστείλαντος ἔγγραφον ἐν τοῖς συνοδικοῖς τῷ τε Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῷ Ἀντιοχείας καὶ τῷ Ἱεροσολύμων· καὶ μὴ δεχθέντος ἐξ ἐκείνου Ἀλεξάνδρειά τε καὶ Αἴγυπτος καὶ Λιβύη καθ´ ἑαυτὰς διετέλεσαν, καὶ ἡ λοιπὴ πᾶσα ἀνατολὴ πάλιν καθ´ ἑαυτήν, τῶν δυτικῶν μὴ ἀνεχομένων ἄλλως αὐταῖς κοινωνεῖν ἢ πρὸς τῷ ἀναθεματίζειν Νεστόριόν τε καὶ Εὐτυχῆ καὶ Διόσκορον προστιθέναι καὶ Πέτρον τὸν Μογγὸν καὶ Ἀκάκιον. Ἐν τούτοις οὖν τῶν ἀνὰ τὴν οἰκουμένην οὐσῶν ἐκκλησιῶν, οἱ γνήσιοι τῶν ἀπὸ Διοσκόρου καὶ Εὐτυχοῦς εἰς πάντη ἐλάχιστον περιέστησαν τὸν ἀριθμόν. Καὶ μελλόντων ὅσον οὐδέπω ἐκλιπεῖν ἀπὸ τῆς γῆς ὥστε μὴ ὑπάρχειν αὐτούς, Ξεναΐας ὁ τοῦ θεοῦ ξένος ἀληθῶς, οὐκ οἴδαμεν τί σκοπῶν ἢ ποίαν ἔχθραν πρὸς Φλαβιανὸν ἐκδικῶν, προφάσει δὲ τῆς πίστεως ὡς οἱ πολλοὶ διηγοῦνται, κινεῖν μὲν πρὸς αὐτὸν καὶ διαβάλλειν ἄρχεται ὡς Νεστοριανόν. Ἐκείνου δὲ Νεστόριον σὺν τῷ φρονήματι ἀναθεματίσαντος, μετέβαινε πάλιν ἐξ ἐκείνου ἐπὶ Διόσκορον καὶ Θεόδωρον καὶ Θεοδώρητον καὶ Ἴβαν καὶ Κύρον καὶ Εὐθέριον καὶ Ἰωάννην καὶ οὐκ ἴσμεν οὕστινας καὶ ὅθεν συλλεξάμενος· ὧν οἱ μὲν τὰ Νεστορίου ἀληθῶς ἐπρέσβευσαν, οἱ δὲ ὑπονοηθέντες ἀνεθεμάτισαν καὶ ἐν τῇ κοινωνίᾳ τῆς ἐκκλησίας κεκοίμηνται.Τούτους πάντας τὰ Νεστορίου, φησί, νοήσαντας εἰ μὴ ἀναθεματίσειας, τὰ Νεστορίου φρονεῖς, κἂν μυριάκις αὐτὸν μετὰ τοῦ φρονήματος ἀναθεματίζῃς.’ Ἀνεκίνει δὲ διὰ γραμμάτων καὶ τοὺς ἀπὸ Διοσκόρου τοῦ Εὐτυχοῦς συνηγόρους, πείθων συνάρασθαι μὲν αὐτῷ κατὰ Φλαβιανοῦ, μὴ μέντοι ἀναθεματισμὸν ἀπαιτεῖν τῆς συνόδου, ἀλλὰ τῶν προειρημένων μόνων προσώπων. Τοῦ δὲ ἐπισκόπου Φλαβιανοῦ τούτοις ἐπὶ πολὺ ἀντιτείναντος ἑτέρων τε μετὰ Ξεναΐα συμπλεκομένων κατ´ αὐτοῦ, Ἐλευσίνου μὲν ἐπισκόπου τινὸς τῆς δευτέρας Καππαδοκίας, Νικίου δὲ Λαοδικείας τῆς Συρίας, καὶ ἄλλων ἄλλοθεν—ὧν τὰς αἰτίας τῆς πρὸς Φλαβιανὸν μικροψυχίας ἑτέρων ἀλλ´ οὐχ ἡμῶν διηγήσασθαι—, τέλος νομίσας διὰ τούτους εἰρηνεύειν αὐτοὺς εἶξεν αὐτῶν τῇ φιλονεικίᾳ. Καὶ ἐγγράφως τὰ πρόσωπα ἀναθεματίσας ἀπέστειλε τῷ βασιλεῖ· καὶ αὐτὸν γὰρ κατ´ αὐτοῦ κεκινήκασιν ὡς τὰ Νεστορίου πρεσβεύοντος. Μηδὲ τούτῳ οὖν ἀρκεσθεὶς ὁ Ξεναΐας τῆς συνόδου αὐτῆς πάλιν ἀναθεματισμὸν καὶ τῶν δύο φύσεις ἐπὶ τοῦ Κυρίου εἰρηκότων, τῆς σαρκὸς καὶ τῆς θεότητος, ἀπῄτει τὸν Φλαβιανόν· μὴ ὑπακούσαντος δέ, ὥσπερ Νεστοριανοῦ πάλιν κατηγόρει. Πολλῶν δὲ ἐπὶ τούτῳ κεκινημένων, καὶ τοῦ πατριάρχου ἔκθεσιν περὶ πίστεως πεποιημένου, ἐν ᾗ πρὸς καθαίρεσιν μὲν Νεστορίου καὶ Εὐτυχοῦς τὴν σύνοδον δέχεσθαι ὡμολόγει, μὴ μέντοι εἰς ὅρον καὶ διδασκαλίαν πίστεως, πάλιν ὡς τὰ Νεστορίου ὑπούλως φρονοῦντος ἐπελαμβάνοντο, εἰ μὴ καὶ τὸν ἀναθεματισμὸν αὐτῆς προσθείη τῆς συνόδου καὶ τῶν δύο φύσεις ἐπὶ τοῦ Κυρίου εἰρηκότων τῆς σαρκὸς καὶ τῆς θεότητος. Προσυπάγονται δὲ πολλαῖς λόγων ἀπάταις καὶ τοὺς Ἰσαύρους· καὶ ποιήσαντες γραμματεῖον περὶ πίστεως, ἐν ᾧ τὴν σύνοδον μετὰ τῶν δύο φύσεις εἰρηκότων ἢ ἰδιότητας ἀναθεματίσαντες, Φλαβιανοῦ μὲν ἀφίστανται καὶ Μακεδονίου, ἄλλοις δὲ σπένδονται ὑπογράψασι τῷ γραμματείῳ. Ἐν τούτοις καὶ τὸν Ἱεροσολύμων ἀπῄτουν ἔγγραφον περὶ πίστεως· ὃς ἐκθέμενος ἀπέστειλε τῷ βασιλεῖ δι´ αὐτῶν τῶν ἀπὸ Διοσκόρου. Ὅπερ αὐτοὶ μὲν προφέρουσιν ἀναθεματισμὸν περιέχον τῶν δύο φύσεις εἰρηκότων· αὐτὸς δὲ ὁ Ἱεροσολύμων νενοθεῦσθαι παρ´ αὐτῶν διαβεβαιούμενος, ἄλλο προφέρει δίχα τοιούτου ἀναθεματισμοῦ. Καὶ οὐ θαῦμα· καὶ γὰρ καὶ λόγους πατέρων πολλοὺς νενοθεύκασι, πολλοὺς δὲ Ἀπολιναρίου λόγους Ἀθανασίῳ καὶ Γρηγορίῳ τῷ Θαυματουργῷ καὶ Ἰουλίῳ διὰ τῶν ἐπιγραφῶν ἀνατεθείκασιν· οἷς μάλιστα τοὺς πολλοὺς πρὸς τὰς ἰδίας ἀσεβείας σφετερίζονται. Ἀπῄτουν δὲ καὶ Μακεδόνιον ἔγγραφον περὶ πίστεως· ὃ καὶ ἐξέθετο τὴν τῶν τριακοσίων δέκα ὀκτὼ καὶ τῶν ἑκατὸν πεντήκοντα μόνων εἰδέναι πίστιν διαβεβαιούμενος, ἀναθεματίζων δὲ Νεστόριον καὶ Εὐτυχῆ καὶ τοὺς δύο υἱοὺς ἢ Χριστοὺς δογματίζοντας ἢ τὰς φύσεις διαιροῦντας, μήτε δὲ τῆς ἐν Ἐφέσῳ Νεστόριον καθελούσης μνησθεὶς μήτε τῆς ἐν Καλχηδόνι καθελούσης τὸν Εὐτυχῆ. Ἐφ´ ᾧ ἀγανακτήσαντα τὰ περὶ Κωνσταντινούπολιν μοναστήρια ἀφίστανται τοῦ ἐπισκόπου Μακεδονίου. Ἐν τούτοις ὅ τε Ξεναΐας καὶ Διόσκορος πολλοὺς προσλαβόμενοι τῶν ἐπισκόπων ἀφόρητοι ἦσαν, κινοῦντες κατὰ τῶν μὴ ἀνεχομένων ἀναθεματίζειν. Ὧν τοὺς εἰς τέλος μὴ ὑπείκοντας ἐξορίᾳ ὑποβάλλεσθαι πολλαῖς μηχαναῖς παρεσκεύαζον. Οὕτως οὖν καὶ Μακεδόνιον ἐξορίζουσι καὶ Ἰωάννην τὸν Παλτοῦ ἐπίσκοπον καὶ Φλαβιανόν.“

Ταῦτα μὲν οὖν τὰ γράμματα λέγει.  

L'AN DE N. S. 495 ANASTASE.

CHAPITRE XXXI.

Accusation intentée contre Flavien par Xénaias.

Les Moines de Palestine parlent de Macédonius, et de Flavien, dans une lettre à Alcison.

Ils eurent, disent-ils, différent entre eux après la mort de Pierre. La ville d'Alexandrie, l'Egypte et la Libye demeurèrent unies de communion.  L'Orient n'eut point de communication avec l'Occident, parce que les Évêques de ce côté-ci faisaient difficulté de se joindre aux autres, à moins qu'ils ne prononçaient anathème, non seulement contre Nestorius, contre Eutychès, et contre Dioscore, mais encore contre Pierre Monge et contre Acace. L'état de l'Eglise étant en l'état auquel je le représente, les sénateurs d'Eutychès, et de Dioscore furent réduits à un si petit nombre, qu'on ne doutait point qu'ils ne dussent bientôt être tout-à-fait 492 abolis. Au même temps un homme nommé Xénaias, c'est-à-dire étranger, et qui était en quelque sorte étranger à l'égard de Dieu, parce qu'il s'éloignait de lui par le dérèglement de ses mœurs, se déclara ennemi de Flavien, je ne sais pour quel sujet, ni à quelle intention, mais ce fut comme plusieurs disent, sous prétexte de piété, et l'accusa de favoriser les erreurs de Nestorius. Mais Flavien ayant condamné Nestorius, et son erreur avec anathème, Xénaias, au lieu de parler de Nestorius commença à parler de Dioscore, de Théodore, de Théodoret, d'Ibas, de Cyrus, d'Eleuthère, de Jean, et de quelques autres, parmi lesquels il y en avait en effet qui avaient suivi le sentiment de Nestorius, et les autres en ayant été seulement soupçonnés, l'avaient condamné, et étaient morts depuis dans la paix de l'Eglise, ce Xénaias leur dit, quand vous prononceriez mille fois anathème contre Nestorius, et contre sa doctrine, vous serez Nestoriens, si vous ne .prononcez encore anathème contre tous les défenseurs de ses erreurs. Il écrivit outre cela, aux partisans de Dioscore, et d'Eutychès, pour les exhorter à se joindre à lui contre Flavien, pour l'obliger non à condamner le Concile, mais à prononcer anathème contre toutes les personnes que je viens de nommer. Flavien leur résista longtemps avec beaucoup de fermeté. Mais Eleusin Évêque de la seconde Cappadoce, Nicias Évêque de Laodicée en Syrie, et quelques autres, qui avaient contre Flavien des sujets d'animosité et de haine, que je ne crois pas devoir rapporter, s'étant 493  joints à Xénaias contre lui, il ne se trouva pas en état de résister à un si puissant parti, signa la condamnation de ces personnes, et envoya son écrit à l'Empereur, à qui l'on avait fait accroire qu'il soutenait les erreurs de Nestorius. Xénaias ne fut pas encore satisfait de tout cela. Il demanda que Flavien prononçât anathème contre le Concile, et contre tous ceux qui avaient prêché qu'il y a deux Natures en Jésus-Christ, l'Humaine, et la Divine. Flavien n'en ayant rien voulu faire, Xénaias continua de l'accuser de tenir les erreurs de Nestorius. Enfin après plusieurs contestations, ce Patriarche ayant donné sa profession de foi par écrit, par laquelle il déclarait qu'il recevait le Concile, en ce qu'il avait déposé Nestorius et Eutychès, mais qu'il n'en approuvait point la doctrine, ils publièrent toujours qu'il favorisait les erreurs de Nestorius, et qu'il ne se purgerait jamais de ce soupçon, qu'en prononçant anathème contre le Concile, et contre ceux qui ont reconnu deux natures, ou deux propriétés en Jésus- Christ. Ils trompèrent les Isauriens par des discours artificieux, et les attirèrent à leur sentiment. Ils composèrent ensuite une profession de foi, oïl ils prononçaient anathème contre le Concile, et contre ceux, qui avaient reconnu en Jésus-Christ deux natures ou deux propriétés se séparèrent de la communion de Flavien, et de Macédonius, et s'unirent à ceux qui voulurent bien signer leur Formulaire. Ils obligèrent au même temps l'Évêque de Jérusalem à faire sa profession de Foi. Dés qu'il l'eut écrite, il la fit présenter à l'Empereur par les secta- 494 teurs de Dioscore. L'exemplaire qu'ils présentèrent contenait la condamnation de ceux qui avaient soutenu deux Natures. Mais l'Évêque de Jérusalem assure qu'il est corrompu, et en produit un autre, où la condamnation ne paraît point. Il ne faut pas s'étonner qu'ils aient commis cette fausseté, puisqu'ils en ont commis plusieurs autres, qu'ils ont altéré les livres des saints Pères, et qu'ils ont attribué à Athanase, à Grégoire Thaumaturge, et à Jules des ouvrages, qui sont d'Apollinaire, et dont ils se servent pour engager les simples dans l'erreur. Ils demandèrent à Macédonius sa profession de foi par écrit. II leur expliqua sa créance, et déclara qu'il n'en avait point d'autre que celle des trois cent dix-huit Évêques du Concile de Nicée, et des cent cinquante du Concile de Constantinople. Il prononça anathème contre Nestorius, et contre Eutychès, et contre ceux qui admettent deux fils et deux Jésus-Christs, ou qui divisent les Natures, et ne parlant du Concile d'Ephèse, où Nestorius fut déposé, ni de celui de Calcédoine où Eutychès le fut. Cette déclaration leur ayant déplu, ils séparèrent de sa communion tous les Monastères des environs de Constantinople. Xénaias et Dioscore s'étant cependant fortifiés par la jonction de plusieurs Évêques, ils se rendirent insupportables par leurs violences, et formèrent de plus puissantes cabales que jamais contre ceux qui refusaient de prononcer anathème contre le Concile, de sorte qu'ils firent condamner au bannissement ceux qui leur résistèrent avec plus de fermeté que les autres. Macédonius, Jean Évêque de 495 Palte, et Flavien furent de ce nombre.

 Voila ce que contenait la lettre des Moines de Palestine.

λβʹ.

Περὶ τῆς ἐκβολῆς Μακεδονίου τοῦ Κωνσταντινουπόλεως καὶ Φλαβιανοῦ Ἀντιοχείας.

Τὰ δέ γε σμύχοντα ἐν παραβύστῳ τὸν Ἀναστάσιον ἕτερα ἦν. Ἡνίκα γὰρ ἡ Ἀριάδνη τῷ Ἀναστασίῳ τὸ ἁλουργὲς ἐβούλετο περιβαλεῖν σχῆμα, οὐκ ἄλλως ὁ Εὐφήμιος τὴν ἀρχιερατικὴν διέπων καθέδραν συνετίθετο, μέχρις ὅτου τὴν δι´ ἐγγράφων καὶ ὅρκων δεινῶν ὁμολογίαν αὐτόγραπτον ὁ Ἀναστάσιος ἐς Εὐφήμιον ἔθετο ἦ μὴν ἀκέραιον φυλάξαι τὴν πίστιν καὶ μηδὲν καινουργὲς ἐσαγαγεῖν τῇ ἁγίᾳ τοῦ θεοῦ ἐκκλησίᾳ, εἰ τῶν σκήπτρων ἐπιλάβοιτο· ἣν καὶ παρέθετο Μακεδονίῳ τὴν τῶν σεπτῶν κειμηλίων παραφυλακὴν ἐμπεπιστευμένῳ. Ἐδεδράκει δὲ ταῦτα διότι γε ὁ Ἀναστάσιος δόξαν μανιχαϊκῆς νομίσεως παρὰ τοῖς πολλοῖς εἶχεν. Ἐπειδὴ τοίνυν ὁ Μακεδόνιος ἐς τὸν ἱερατικὸν ἀνέβη θρόνον, ἤθελε τὴν οἰκείαν ὁμολογίαν ἀναλαβεῖν ὁ Ἀναστάσιος, καθυβρίζεσθαι τὴν βασιλείαν λέγων εἰ τὸ ῥηθὲν αὐτόγραπτον ἐναπομένοι. Καὶ πρὸς τοῦτο μάλα γενναίως ἐνισταμένου τοῦ Μακεδονίου, καὶ μὴ προδώσειν τὴν πίστιν ἐνισχυριζομένου, πᾶσαν ἐπιβουλὴν ἐτύρευσεν ὁ βασιλεύς οἱ, ἐξῶσαι τῆς καθέδρας ἐθέλων. Ἀμέλει τοιγαροῦν καὶ παῖδες συκοφάνται παρήγοντο, καὶ σφῶν αὐτῶν καὶ Μακεδονίου αἰσχρουργίαν κατεψεύδοντο. Ὡς δὲ τῶν ἀνδρείων ἐψιλωμένος ὁ Μακεδόνιος ὤφθη, πρὸς ἕτερα ἐχώρουν τεχνάσματα, μέχρις ὅτε συμβουλεύμασι Κέλερος ἡγεμόνος τῶν ἐν τῇ αὐλῇ τάξεων ὁ Μακεδόνιος λαθραίως τῶν οἰκείων ἐξέστη θρόνων.

Τῇ δὲ ἐκβολῇ Φλαβιανοῦ ἕτερα προστιθέασι. Κατειλήφαμεν γὰρ ἐνίους ἐσχατογέροντας τὰ ὅσα συμβέβηκεν ἐπὶ Φλαβιανοῦ τῇ μνήμῃ διασώζοντας· οἳ λέγουσιν ὡς ὑπὸ Ξεναΐᾳ ἀνδρί — ἦν δὲ ὁ Ξεναΐας τῆς γείτονος Ἱερᾶς πόλεως πρόεδρος, ἑλλάδι φωνῇ Φιλόξενος προσαγορευόμενος—πεισθέντες οἵ τε τῆς καλουμένης Κυνηγικῆς μοναχοὶ καὶ ὅσοι τοῦ πρώτου τῶν Σύρων ἔθνους καθεστήκεσαν, ἀθρόοι μετὰ ταραχῆς καὶ τῆς ἐς ἄγαν ἀταξίας ἐσπεπηδήκασι τῇ πόλει, βιαζόμενοι Φλαβιανὸν ἀναθεματίσαι τὴν ἐν Καλχηδόνι σύνοδον καὶ τὸν τόμον Λέοντος. Πρὸς ὃ δυσανασχετοῦντος Φλαβιανοῦ, καὶ τῶν μοναχῶν μετὰ πολλῆς τῆς ῥύμης ἐνισταμένων, ἀναστὰς ὁ λεὼς τῆς πόλεως φόνον πολὺν τῶν μοναχῶν κατειργάζετο· ὡς καὶ πολλοὺς καὶ ἀναριθμήτους αὐτῶν τάφον τὸν ??κόν, προσπάσχον τῷ Φλαβιανῷ, ἐπειδὴ τὸν μονήρη μετῆλθε βίον ἔν τινι φροντιστηρίῳ ἐπὶ ἀγροῦ — Τιλμογνὼν ὄνομα τούτῳ — διακειμένῳ, ἔπεισι τῇ Ἀντιόχου ἀμύνειν τῷ Φλαβιανῷ βουλόμενον, ὡς κἀνταῦθα οὐ μικρά τινα συμβῆναι. Εἴτε οὖν ἐκ τῶν προτέρων, εἴτε καὶ ἐκ τῶν δευτέρων, ἢ καὶ ἐξ ἀμφοῖν, ὁ Φλαβιανὸς ἐκβάλλεται, κατακριθεὶς Πέτρας οἰκεῖν πρὸς ταῖς ἐσχατιαῖς τῶν Παλαιστινῶν κειμένας.  

L'AN DE N. S. 511 ANASTASE.

CHAPITRE XXXII.

Persécution injuste faite à Macédonius, et à Flavien.

L'Empereur Anastase avait un motif particulier d'aversion contre Macédonius. Lorsqu'Ariane le voulut revêtir de la robe impériale, Euphème Évêque de Constantinople, refusa d'y consentir jusques à ce qu'il lui eût donné un écrit signé de sa main, par lequel il s'obligeait avec serment à conserver la Foi dans sa pureté et à n'introduire jamais aucune nouveauté dans l'Eglise, quand il serait parvenu à l'Empire. Euphème donna cet écrit à garder à Macédonius, qui était alors Trésorier de l'Eglise. La raison qu'Euphème eut d'exiger cette signature d'Anastase, fut qu'il était soupçonné d'être fort attaché à la secte des Manichéens. Lorsque Macédonius eut été élevé sur le Siège der l'Eglise de Constantinople, l'Empereur voulut retirer son écrit d'entre ses mains, et prétendit que c'était lui faire injure que d'user de ces précautions là contre lui. Mais Macédonius ayant refusé de le rendre, et de trahir la religion, l'Empereur commença à songer aux moyens de le chasser de son Siège. On fit entendre de jeunes garçons, qui s'accusaient réciproquement des plus abominables débauches, et qui en accusaient aussi Macédonius. Mais quand on eut découvert que c'était une ca.- 496 mnie et que Macédonius n'avait point de parties naturelles, on chercha d'autres moyens de le tourmenter, jusqu'à ce qu'enfin il se retira par le conseil de Celer Maître des Offices.

La persécution qu'ils firent à Flavien fut accompagnée de plus étranges circonstances. Car j'ai parlé à des vieillards, qui avaient vu dans leur jeunesse ce qui était arrivé à Antioche, pendant qu'il en était Évêque. Ils assuraient que les Moines de la contrée appelée Cynégique, et de la première Syrie s'étant assemblés à la suscitation de Xénaias ou Philoxène, car c'est ainsi qu'on l'appelait en grec, Évêque de Hierapole ville voisine d'Antioche, ils entrèrent tumultuairement dans cette dernière ville, et pressèrent Flavien de prononcer anathème contre le Concile de Calcédoine, et contre la lettre de Léon. Flavien rejeta leur demande avec indignation. Les Moines firent des instances fort pressantes pour l'obtenir. Le peuple prenant le parti de son Évêque, tua un grand nombre de Moines, et les jeta dans l'Oronte. Cet accident fut suivi d'un autre presqu'aussi funeste. Comme les Moines de la Célésyrie qu'on appelle maintenant seconde Syrie, étaient très-attachés aux intérêts de Flavien, parce qu'il avait fait autrefois profession de la vie monastique dans un champ nommé Tilmogne, ils accoururent à Antioche pour le défendre, et excitèrent de grands désordres. Flavien fut exilé, soit pour ces derniers, ou pour les premiers troubles, ou plutôt pour tous ensemble, et relégué à Pétras ville assise sur la frontière de Palestine.

λγʹ.

Περὶ Σευήρου ἐπισκόπου Ἀντιοχείας.

 Ἐκβεβλημένου τοίνυν Φλαβιανοῦ, Σευῆρος ἐπὶ τὸν ἱερατικὸν τῆς Ἀντιόχου θρόνον ἄνεισι, χρηματιζούσης τῆς πόλεως ἔτος πρῶτον καὶ ἑξηκοστὸν καὶ πεντακοσιοστόν, ἀνὰ τὸν Δῖον μῆνα, τῆς ἕκτης ἐπινεμήσεως τοῦ τηνικάδε κύκλου, κατὰ τήνδε τὴν γραφὴν χρηματιζούσης πρῶτον τεσσαρακοστὸν καὶ ἑξακοσιοστὸν ἔτος. Ὃς πατρίδα τὴν Σωζοπολιτῶν κληρωσάμενος, ἣ μία τοῦ Πισιδῶν ἐστιν ἔθνους, δικανικοῖς πρώην ἐσχολάκει λόγοις ἀνὰ τὴν Βηρυτίων· ἐκ δὲ τῆς τῶν νόμων ἀσκήσεως εὐθὺ τοῦ ἁγίου μεταλαβὼν βαπτίσματος ἀνὰ τὸ ἱερὸν τέμενος Λεοντίου τοῦ θεσπεσίου μάρτυρος, τοῦ ἐπὶ τῆς Τριπολιτῶν Φοινίκης παράλου τιμωμένου, ἐπὶ τὸν μονήρη βίον μετῆλθεν ἔν τινι φροντιστηρίῳ, ἀνὰ τὸν μέσον χῶρον κειμένῳ Γάζης τοῦ πολίσματος καὶ τοῦ λεγομένου Μαιουμᾶ τοῦ πολιχνίου. Ἔνθα καὶ Πέτρος ὁ Ἴβηρ ὁ τῆς αὐτῆς Γάζης προεδρεύσας καὶ σὺν Τιμοθέῳ τῷ Αἰλούρῳ πεφευγὼς διὰ τῶν αὐτῶν ἦλθε σκαμμάτων, πολὺν λόγον ἑαυτῷ καταλελοιπώς. Καὶ Νηφαλίῳ μὲν ὁ Σευῆρος διαλογικῶς συμπλέκεται, τῆς αὐτῆς αὐτῷ πρότερον καθεστῶτι μοίρας περὶ τὴν μίαν φύσιν, ὕστερον δὲ τῆς ἐν Καλχηδόνι συνόδου καὶ τῶν δύο πρεσβευόντων φύσεις ἐπὶ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ γενομένῳ. Ἐξελαύνεται δὲ πρὸς αὐτοῦ Νηφαλίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ τοῦ οἰκείου φροντιστηρίου, μεθ´ ἑτέρων πολλῶν τὰ παραπλήσια δοξαζόντων αὐτῷ. Ἔνθεν ἐπὶ τὴν βασιλέως ἄνεισι πόλιν, ὑπέρ τε αὐτοῦ καὶ τῶν ἅμα αὐτῷ ἐξεληλαμένων πρεσβεύσων· καὶ Ἀναστασίῳ τῷ βασιλεῖ γνώριμος καθίσταται, ὡς τὰ περὶ τούτων τῷ συγγράψαντι τὸν Σευήρου βίον ἀνείληπται. Συνοδικὰς τοίνυν ἐπιστολὰς γράφων ὁ Σευῆρος ῥητῶς τὴν ἐν Καλχηδόνι σύνοδον ἀνατεθεμάτικε· περὶ οὗ τὰ πρὸς Ἀλκίσωνά φησι γράμματα ταυτὶ τὰ ῥήματα·

„Τὰ μὲν συνοδικὰ Τιμοθέου τοῦ νῦν Κωνσταντινουπόλεως ἐδέχθη ἐνταῦθα ἐν Παλαιστίνῃ, ἡ δὲ καθαίρεσις Μακεδονίου καὶ Φλαβιανοῦ οὐκ ἐδέχθη· ἀλλ´ οὐδὲ τὰ συνοδικὰ Σευήρου. Ἀλλὰ καὶ οἱ κομίσαντες ἐνταῦθα ἀτιμασθέντες καὶ ὑβρισθέντες ἀξίως ἔφυγον τῆς πόλεως, ἐπ´ αὐτοὺς τοῦ δήμου τε καὶ τῶν μοναχῶν κινηθέντων. Καὶ ἡ μὲν Παλαιστίνη ἐν τούτοις ἦν. Τῶν δὲ ὑπ´ Ἀντιόχειαν οἱ μὲν συναρπασθέντες ὑπήχθησαν, ἐξ ὧν ἐστι καὶ Μαρῖνος ὁ Βηρυτοῦ ἐπίσκοπος· οἱ δὲ βίᾳ καὶ ἀνάγκῃ συνέθεντο τοῖς συνοδικοῖς Σευήρου, ἀναθεματισμὸν ἔχουσιν ἅμα τῆς συνόδου καὶ τῶν λοιπῶν τῶν εἰρηκότων δύο φύσεις ἢ ἰδιότητας ἐπὶ τοῦ Κυρίου, τῆς σαρκὸς καὶ τῆς θεότητος· οἱ δὲ μετὰ τὸ ἐξ ἀνάγκης συνθέσθαι μεταβαλλόμενοι ἀνεκαλέσαντο, ὧν εἰσιν οἱ ὑπὸ Ἀπάμειαν ἐπίσκοποι· ἄλλοι δὲ καθόλου οὐκ ἠνέσχοντο συνθέσθαι, ὧν εἰσιν Ἰουλιανὸς ὁ Βοστρῶν καὶ Ἐπιφάνιος ὁ Τύρου καὶ ἄλλοι τινές, ὥς φασι, τῶν ἐπισκόπων. Οἱ δὲ Ἴσαυροι νῦν ἀνανήψαντες ἑαυτῶν μὲν καταγινώσκουσιν ἐπὶ τῇ προτέρᾳ ἐξαπάτῃ, Σευῆρον δὲ καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ ἀναθεματίζουσιν. Ἕτεροι δὲ τῶν ὑπὸ Σευῆρον ἐπισκόπων καὶ κληρικῶν τὰς ἐκκλησίας ἀφέντες ἔφυγον. Ὧν ἐστι καὶ ὁ Βοστρῶν Ἰουλιανὸς καὶ Πέτρος ὁ Δαμασκοῦ ἐνταῦθα διάγοντες· ἀλλὰ καὶ Μάμας, εἷς δὲ οὗτος τῶν δοξάντων δύο ἐξάρχων εἶναι τῶν Διοσκοριανῶν ὑφ´ ὧν καὶ Σευῆρος κατήχθη, καταγνοὺς αὐτῶν τῆς αὐθαδείας.

Καὶ μεθ´ ἕτερα·

Τὰ δὲ ἐνταῦθα μοναστήρια καὶ αὐτὰ τὰ Ἱεροσόλυμα ὁμονοοῦσι σὺν θεῷ περὶ τὴν ὀρθὴν πίστιν, καὶ ἄλλαι δὲ πλεῖσται πόλεις μετὰ τῶν ἐπισκόπων· περὶ ὧν ἁπάντων καὶ ἡμῶν προσεύχου μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν, δέσποτα ἁγιώτατε καὶ τιμιώτατε ἡμῶν πάτερ.“  

L'AN DE N. S. 513 ANASTASE.

497 CHAPITRE XXXIII.

Ordination de Sévère.

Flavien ayant été chasse de la sorte du Siège de l'Eglise d'Antioche, Sévère y fut élevé en l'année cinq cent soixante et une de la fondation de cette ville, au mois de Dius, en la sixième indiction, L'année présente est la six cent quarante et une de la fondation de cette ville. Ce Sévère était natif .de Sozopole ville de Pisidie. Il avait autrefois été Avocat à Béryte. Mais ayant depuis renoncé à cette profession il reçut le saint baptême à Tripoli ville de la Phénicie maritime dans l'Eglise de saint Léonce Martyr, et se retira dans un Monastère assis en égale distance de  Gaza, et de Majume. Pierre natif d'bérie, qui fut depuis Évêque de Gaza, et qui fut banni en même temps que Timothée Elure, s'adonna dans le même lieu aux exercices de la vie monastique, et se rendit fort célèbre. Ce Sévère étant un jour entré en contestation avec Néphale, qui avait autrefois cru comme lui, qu'il n'y avait qu'une Nature en Jésus-Christ, .et qui s'était joint depuis à ceux, qui en reconnaissaient deux, et qui soutenaient le Concile de Calcédoine, fut chassé du Monastère par Néphale, et par d'autres de sa faction. Il alla à Constantinople, pour implorer tant pour soi, que pour ses compagnons, la protection de l'Empereur .Anastase, dont il acquit les  498 bonnes grâces par cette rencontre, comme il est rapporté fort amplement par l'auteur de sa vie. Au reste Sévère prononça anathème dans ses lettres circulaires contre le Concile de Calcédoine, selon témoignage que les Moines de Palestine en rendent dans leur lettre à Alcison. Voici comme ils en parlent.

Les lettres circulaires de Timothée Évêque de Constantinople ne furent point reçues en Palestine, ni la déposition de Macedonius, et de Flavien. Les lettres circulaires de Sévère ne le furent pas non plus, et ceux qui les avaient apportées, furent traités comme ils méritaient, et chassés honteusement par le peuple, et par les Moines. Voila la disposition où étaient les habitants de Palestine. Pour ce qui est de ceux qui dépendaient de l'Eglise d'Antioche. Les uns furent trompés par artifice, comme Marin Évêque de Beryte, et les autres contraints par force, et portés à consentir aux lettres circulaires de Sévère, qui contenaient un anathème contre le Concile de Calcédoine, et contre ceux qui reconnaissaient dans le Sauveur deux natures, ou deux propriétés, savoir celle de la chair, et celle de la Divinité. Quelques-uns révoquèrent depuis le consentement, qu'ils avaient donné par force, comme firent les Évêques qui dépendent d'Apamée. Quelques-uns refusèrent absolument de consentir comme Julien Évêque de Bostra, Epiphane Évêque de Tyr, et un petit nombre d'autres. Les Isauriens ont changé de sentiment 499 et condamnent leur ancienne erreur, et prononcent anathème contre Sévère, et contre ceux de sa secte. Quelques Évêques, et quelques Ecclésiastiques, qui dépendaient de Sévère, abandonnèrent leurs Eglise et se réfugièrent où ils purent. Julien Évêque de Bostra, et Pierre Évêque de Damas, qui demeurent maintenant parmi nous, sont de ce nombre. Marnas en est aussi. Il a été regardé comme un des chefs du parti de Dioscore, et comme un de ceux, qui avaient instruit Sévère, bien que ce Sévère ait condamné leur orgueil.

Et un peu après.

Les Monastères de cette contrée, la ville de Jérusalem, et plusieurs autres, et les Évêques, qui les gouvernent, sont unis dans la profession de la même foi. Priez pour eux tous, et pour nous, notre très-saint, et très-honoré père, afin que nous ne succombions point sous la tentation.

 

λδʹ.

Περὶ τῆς πεμφθείσης αὐτῷ καθαιρέσεως ὑπὸ Κοσμᾶ καὶ Σευηριανοῦ.

 Ἐπειδὴ τοίνυν ταῦτα τὰ γράμματα λέγει τοὺς ὑπὸ Ἀπάμειαν ἱερέας ἀποπηδῆσαι ἀπὸ Σευήρου, φέρε τι προσθῶμεν ὅπερ ἐς ἡμᾶς πατρόθεν διέβη, εἰ καὶ ἱστορίᾳ μέχρι νῦν οὐκ ἀνείληπται. Κοσμᾶς τὴν ἡμετέραν ἐπισκοπῶν Ἐπιφάνειαν ἣ τὸν Ὀρόντην σύνοικον ἔχει, καὶ Σευηριανὸς Ἀρέθουσαν τὴν ἀστυγείτονα, πρὸς τὰ συνοδικὰ Σευήρου ταραχθέντες καὶ τῆς ἐκείνου κοινωνίας ἑαυτοὺς ἀπορρήξαντες, βιβλίον καθαιρέσεως αὐτῷ διαπέμπονται ἐσέτι τὴν Ἀντιόχου πόλιν ἐπισκοποῦντι. Ἐγχειρίζουσι δὲ τὸ βιβλίον Αὐρηλιανῷ, τῷ τῶν διακόνων πρώτῳ τῆς Ἐπιφανέων· ὃς ἐπειδὴ τὸν Σευῆρον ἐδεδοίκει καὶ τὸν τῆς τοσαύτης ἐπισκοπῆς ὄγκον, ὅτε τὴν Ἀντιόχου κατειλήφει, ἐσθῆτα γυναικείαν ἑαυτῷ περιθεὶς προσῄει τῷ Σευήρῳ, ἀκκιζόμενός τε καὶ θρυπτόμενος καὶ διὰ πάντων τὸ εἶναι γυνὴ σχηματιζόμενος, καὶ τὸ κατὰ τῆς κεφαλῆς φάρος μέχρι τῶν στέρνων καθείς, ὀλοφυρόμενός τε καὶ μύχιον ποτνιώμενος, ἱκετηρίας τινὸς προσχήματι προϊόντι τῷ Σευήρῳ τὴν καθαίρεσιν ἐπιδίδωσι· καὶ πάντας διαλαθὼν τοῦ ἑπομένου ἔξεισιν ὁμίλου καὶ δρασμῷ τὴν σωτηρίαν ὠνεῖται, πρὶν τὸν Σευῆρον τὰ ἐν τῷ βιβλίῳ κείμενα γνῶναι. Ὅμως δ´ οὖν ὁ Σευῆρος καὶ τὸ βιβλίον δεξάμενος καὶ τὰ ἐν αὐτῷ συνείς, τῷ οἰκείῳ προσεκαρτέρησε θρόνῳ, μέχρι τῆς Ἀναστασίου τελευτῆς. Ὡς οὖν Ἀναστάσιος τὰ ἐπὶ Σευήρῳ γεγενημένα διέγνω, ἱστορητέον γὰρ τὴν πρᾶξιν φιλανθρώπως τῷ Ἀναστασίῳ διεσκευασμένην, προστάττει Ἀσιατικῷ τὴν στρατιωτικὴν ἀρχὴν τῆς ἐν Φοινίκῃ Λιβανησίας ἐπιτραπέντι, Κοσμᾶν καὶ Σευηριανὸν τῶν οἰκείων ἐξελάσαι θρόνων, διότι τῷ Σευήρῳ τῆς καθαιρέσεως τὸ βιβλίον πεπόμφασιν. Ὃς ἐπειδὴ τὰ τῆς ἑῴας κατειλήφει μέρη πολλούς τε τῶν Κοσμᾶ καὶ Σευηριανοῦ δογμάτων ἀντεχομένους εὗρε μάλα τε γεννικῶς αὐτῶν ἀντιποιουμένας τὰς σφῶν πόλεις, ἀνήγαγε τῷ Ἀναστασίῳ ἀναιμωτὶ μὴ δύνασθαι τούτους τῶν οἰκείων φυγαδεύειν θρόνων. Τοσοῦτον τοιγαροῦν περιῆν φιλανθρωπίας τῷ Ἀναστασίῳ, ὡς διαρρήδην γράψαι τῷ Ἀσιατικῷ μηδὲν βούλεσθαι προελθεῖν, μηδ´ ἂν εἰ μέγα τε καὶ ἀξιόλογον ᾖ, εἴπερ αἵματος ῥανὶς ἐκχέοιτο.

 Ἐν τούτοις μὲν οὖν τὰ κατὰ τὰς ἐκκλησίας πανταχοῦ γῆς καθειστήκει μέχρι τῆς Ἀναστασίου βασιλείας· ὃν καὶ ὡς ἐναντίον τῆς ἐν Καλχηδόνι συνόδου τινὲς κρίναντες τῶν ἱερῶν περιεῖλον δέλτων. Ἐν δὲ τοῖς Ἱεροσολύμοις καὶ ζῶν ἀνεθεματίσθη.  

 

L'AN DE N. S. ANASTASE.

CHAPITRE XXXIV.

Déposition de Sévère ordonnée par deux Évêques, et portée par un Archidiacre déguisé en femme.

Puisque la lettre que nous venons de rapporter, fait foi que les Évêques, qui dépendaient du Siège de l'Eglise d'Apamée, se séparerait de la communion de Sévère, ajoutons quelques autres circonstances, que nous avons ap- 500 prises de la bouche de nos anciens, et qui n'ont encore été écrites dans aucun livre. Corne Évêque de notre ville d'Epiphanie, qui est arrosée par le fleuve Oronte, et Sévérien Évêque d'Aretuse ville voisin ayant été choqués des lettres circulaires de Sévère, se séparèrent de sa communion et lui envoyèrent jusques dans Antioche un écrit par lequel ils le déposaient. Ce fut Aurélien Archidiacre de l'Eglise d'Epiphanie, qu'ils chargèrent de cet écrit. Mais comme il appréhendait de le présenter à un Évêque aussi puissant et aussi fier qu'était Sévère, en entrant dans Antioche, il se déguisa en femme, s'approcha de Sévère avec la posture, et la démarche des personnes de ce sexe, et quand il fut proche, il abbatial son voile, et en faisant semblant de se plaindre il lui mit l'écrit entre le» mains, comme si c'eût été une Requête, il se dégagea aussitôt de la presse, et se retira. Sévère lut cet écrit, par lequel il était déposé, et ne laissa pas de demeurer sur son Siège jusques à la mort de l'Empereur Anastase. Je n'ai garde de passer sous silence une action, où la douceur, et la clémence de ce Prince parurent avec grand éclat. Quand il sut que Corne, et Sévérien avaient été si hardis que d'envoyer à Sévère un écrit, par lequel ils le déposaient, il ordonna à Asiatique, qui commandait alors les troupes de la Phénicie du Liban, de les chasser de leur Siège. Asiatique étant allé pour exécuter cet ordre, et ayant trouvé que les habitants de ces deux villes étaient fort affectionnés à 501 leurs Évêques, et fort résolus de les défendre, il écrivit à Anastase, qu'il n'était pas possible de les chasser de leur Siège, sans répandre beaucoup de sang. Cet Empereur lui fit réponse qu'il n'y avait point d'affaire pour grande, ni pour importante qu'elle fût, qu'il n'aimât mieux manquer que d'en répandre une goutte.

Voila quel fut l'état de l'Église sous son règne. Quelques-uns ayant cru qu'il était contraire au Concile de Calcédoine, ôtèrent son nom de la table de l'Eglise, et on le frappât d'anathème dans Jérusalem durant sa vie.

λεʹ.

Περὶ τῆς τῶν τυράννων Ἰσαύρων καθαιρέσεως.

Οὐκ ἀπὸ δὲ τρόπου καθ´ ἣν ἐτύχομεν προκαταβεβληκότες ὑπόσχεσιν, καὶ τὰ ἕτερα λόγου ἄξια ὑπὸ τοῖς Ἀναστασίου χρόνοις γενόμενα συνάψαι τῇ ἱστορίᾳ. Λογγῖνος ὁ Ζήνωνος ὅμαιμος τὴν ἐνεγκαμένην ὡς προδιήγηται κατειληφώς, τὸν πρὸς τὸν αὐτοκράτορα πόλεμον ἀναφανδὸν ἀναζώννυται. Καὶ πολλῶν ἔνθεν τε κἀκεῖθεν συναθροισθεισῶν δυνάμεων, μεθ´ ὧν καὶ Κόνων ἐτύγχανεν ὤν — ἐπίσκοπος ἐν Ἀπαμείᾳ τῆς τῶν Σύρων ἐπαρχίας γεγονὼς τοῖς Ἰσαύροις ὡς Ἴσαυρος συνεστράτευσε —, τέλος ἐπιτίθεται τῷ πολέμῳ, τῶν μὲν Ἰσαύρων τῶν συστρατευσάντων τῷ Λογγίνῳ πανωλεθρίᾳ φθαρέντων, τῶν δὲ κεφαλῶν Λογγίνου καὶ Θεοδώρου πρὸς Ἰωάννου τοῦ Σκύθου σταλεισῶν ἀνὰ τὴν βασιλέως πόλιν· ἃς καὶ ἐν κοντοῖς περιαρτήσας ὁ βασιλεὺς ἐν ταῖς καλουμέναις Συκαῖς ἀντιπέρας τῆς Κωνσταντίνου κειμέναις ἐπῃώρησεν, ἡδὺ θέαμα τοῖς Βυζαντίοις ἀνθ´ ὧν κακῶς πρὸς Ζήνωνος καὶ τῶν Ἰσαύρων ἐπεπόνθεσαν. Καὶ ὁ ἕτερος δὲ Λογγῖνος τὸ πολὺ τῆς τυραννίδος συνέχων, ὁ ἐπίκλην Σελινούντιος, καὶ Ἴνδης σὺν αὐτῷ, πρὸς Ἰωάννου τοῦ ἐπίκλην Κυρτοῦ στέλλονται τῷ Ἀναστασίῳ ζωγρίαι· ὃ μάλιστα τόν τε βασιλέα τούς τε Βυζαντίους τεθεράπευκε, θριάμβου δίκην ἀνὰ τὰς λεωφόρους τῆς πόλεως ἀνά τε τὴν ἱπποδρομίαν Λογγίνου τε καὶ Ἴνδου περιενεχθέντων, καὶ τῶν ἐκ σιδήρου πεποιημένων ἁλύσεων ἀνὰ τοὺς αὐχένας καὶ τὰς χεῖρας περιβεβλημένων. Ἐντεῦθεν καὶ τὰ καλούμενα πρώην Ἰσαυρικὰ τοῖς βασιλικοῖς ἐσηνέχθη θησαυροῖς· ἦν δὲ ἄρα τοῦτο χρυσίον ἐς ἕκαστον ἔτος τοῖς βαρβάροις χορηγούμενον, πεντακισχιλίας ἕλκον λίτρας.

L'AN DE N. S. ANASTASE.

CHAPITRE XXXV.

Défaite des Isauriens.

Je crois devoir donner place en cet endroit dans mon Histoire, à de célèbres événements, qui arrivèrent sous le règne d'Anastase ; comme j'ai promis dès le commencement que je le ferais quand j'en aurais l'occasion. Longin frère de Zénon s'étant retire en son pays, comme nous l'avons vu, prit les armes contre l'Empereur. Lés deux partis levèrent de puissantes armées. Conon Évêque d'Apamée en Syrie, se trouva dans celle des Isauriens, et combattit vaillamment pour l'intérêt de sa patrie. Mais enfin la guerre fut terminée de la manière que je vais dire. Les Isauriens qui étaient sous les enseignes de Longin, furent tous taillés en pièces. Jean Scythe de nation en- 502  voya à Constantinople les têtes de Longin, et de Théodore, que l'Empereur fit porter au haut d'une lance le long de la ville, et exposer dans le quartier de Sycé. Ce spectacle fut d'autant plus agréable aux peuples, que Zénon et les Isauriens leur avaient fait beaucoup de mal. L'autre Longin surnommé Selynonce le principal appui de la rébellion, et Indes furent pris vifs par Jean le Court, et envoyés à Constantinople, où ils furent promenés avec les fers au cou et aux mains, au grand contentement de l'Empereur, et du peuple. On a porté tous les ans depuis cinq mille livres à l'épargne, et c'est ce qu'on appelle le tribut des Isauriens, parce qu'il leur fut imposé en ce temps-là.

λςʹ.

Περὶ τῶν Σκηνητῶν βαρβάρων ὡς ἐσπείσαντο πρὸς Ῥωμαίους.

Ἐπεκώμασαν οὐκ ἐς τὸ συνοῖσον σφίσι κατὰ τῆς Ῥωμαϊκῆς ἐπικρατείας καὶ οἱ Σκηνῆται βάρβαροι, τά τε τῆς μέσης τῶν ποταμῶν τά τε τῆς Φοινίκης ἑκατέρας καὶ τὰ Παλαιστινῶν ληϊσάμενοι πράγματα. Οἵπερ κακῶς παρὰ τῶν ἑκασταχοῦ στρατηγούντων παθόντες, ὕστερον τὴν ἡσυχίαν ἤγαγον πρὸς Ῥωμαίους πασσυδὶ σπεισάμενοι.

L'AN DE N. S. ANASTASE.

CHAPITRE XXXVI.

Accord fait entre les Scénites, et les Romains.

Des Peuples barbares, qu'on appelle Scénites eurent en ce temps-là l'insolence de courir et de piller la Mésopotamie, les deux Phénicies, et la Palestine. Mais ce fut pour leur malheur. Car ayant été battus par les Gouverneurs de toutes ces Provinces, ils furent obligés de demander la paix.

λζʹ.

Περὶ τῆς ἐν Ἀμίδῃ πολιορκίας καὶ κτίσεως τοῦ Δάρας.

XXXVII. Ἀλλὰ καὶ Πέρσαι παρασπονδήσαντες ὑπὸ Καβάδῃ τῷ βασιλεῖ, καὶ τὰ οἰκεῖα καταλελοιπότες ἤθη, πρῶτα μὲν Ἀρμενίαις ἐπεστράτευσαν, καὶ πολίχνιον ἐπίκλην Θεοδοσιούπολιν ἑλόντες, ἐς Ἄμιδαν πόλιν ὀχυρὰν τῆς μέσης τῶν ποταμῶν ἀφικνοῦνται, καὶ ταύτην ἐκπολιορκήσαντες εἷλον. Ἣν αὖθις ὁ Ῥωμαίων βασιλεὺς πολλοῖς ἀνενεώσατο πόνοις. Εἴ τῳ δὲ φίλον λεπτῶς τὰ περὶ τούτων εἰδέναι καὶ τῇ ἀκριβείᾳ πάντων ἐπεξελθεῖν, Εὐσταθίῳ εὖ μάλα σοφῶς μετὰ πολλοῦ τοῦ πόνου καὶ τῆς ἐς ἄγαν κομψείας ἱστόρηταί τε καὶ συγγέγραπται· ὃς μέχρι τῆς γραφῆς ταύτης ἱστορήσας τοῖς ἀπελθοῦσι συναριθμεῖται, δωδέκατον ἔτος τῆς Ἀναστασίου καταλελοιπὼς βασιλείας.

Μετὰ γοῦν τὸν πόλεμον τοῦτον ὁ Ἀναστάσιος Δάρας χωρίον τῆς μέσης τῶν ποταμῶν πρὸς ταῖς ἐσχατιαῖς τῆς Ῥωμαίων ἐπικρατείας κείμενον καὶ μεθόριον ὥσπερ ἑκατέρας πολιτείας καθεστώς, ἐξ ἀγροῦ πόλιν εἶναι ποιεῖ, καρτερῷ τε τειχίσας περιβόλῳ, οἰκοδομίας τε διαφόρους ἐκπρεπεῖς περιθεὶς ἐκκλησιῶν τε καὶ μὴν καὶ ἑτέρων εὐαγῶν οἴκων βασιλείων τε στοῶν καὶ δημοσίων βαλανείων καὶ ἄλλων αἷς αἱ ἐπίσημοι τῶν πόλεων ἐγκαλλωπίζονται. Λέγεται δὲ πρός τινων Δάρας τὸ χωρίον προσηγορίαν λαχεῖν, διότι Δαρεῖον αὐτόθι κατηγωνίσατο παντάπασιν Ἀλέξανδρος ὁ Μακεδὼν ὁ Φιλίππου.  

L'AN DE N. S. ANASTASE.

503 CHAPITRE XXXVII.

Prise de la ville d'Amide. Fondation de celle  de Dara.

Les Perses rompirent la trêve, sous le règne de Cavade, et sortirent de leur pays, pour piller les deux Arménies. Quand ils eurent pris la ville de Théodoeiopole, ils marchèrent vers celle d'Amide assise en Mésopotamie, y mirent le siège, et bien qu'elle fût assez forte, la réduisirent enfin à leur obéissance. L'Empereur l'a depuis rétablie avec des travaux incroyables. Ceux qui souhaiteront savoir les circonstances de: ce siège, les pourront voir dans les livres d'Eu state, qui en a écrit l'Histoire avec autant de soin que d'élégance. Elle finit à la douzième année du règne d'Anastase, la mort ayant empêché l'Auteur de la continuer.

Lorsque cette guerre fut terminée, Anastase bâtit la ville de Dara en Mésopotamie sur la frontière qui sépare les  terres des Romains, de celles des Perses, y éleva de fortes murailles, des Eglises, des Galeries, des Bains et d'autres édifices, qui peuvent le plus contribuer à l'ornement des villes. On dit que ce lieu-là fut nommé Dara, parce que Darius y fut défait par Alexandre fils de Philippe Roi de Macédoine.

ληʹ.

Περὶ τοῦ μακροῦ τείχους.

Μέγιστον δέ τι τῷ αὐτῷ βασιλεῖ κατείργασται καὶ μνήμης ἄξιον, [καὶ] τὸ μακρὸν καλούμενον τεῖχος, καλῶς τῆς Θρᾴκης κείμενον· ὅπερ διΐσταται μὲν τῆς Κωνσταντινουπόλεως σταδίοις ὀγδοήκοντα μάλιστα καὶ διακοσίοις, ἑκατέραν δὲ θάλατταν περιλαμβάνει ἐπὶ σταδίους εἴκοσι καὶ τετρακοσίους, δίκην πορθμοῦ τινος· τήν τε πόλιν μικροῦ νῆσον ἀντὶ χερρονήσου ποιῆσαν, τούς τε βουλομένους διαπορθμεῦον ἀσφαλέστατα ἀπὸ τοῦ καλουμένου Πόντου ἐς τὴν Προποντίδα καὶ τὴν Θρᾴκιον θάλατταν, εἶργον τούς τε ἐκθέοντας βαρβάρους ἔκ τε τοῦ καλουμένου Εὐξείνου Πόντου Κόλχων τε καὶ τῆς Μαιώτιδος λίμνης καὶ τῶν ὑπὲρ τὸν Καύκασον καὶ τοὺς κατὰ τὴν Εὐρώπην ἐκκεχυμένους.

L'AN DE N. S. 511 ANASTASE.

CHAPITRE XXXVIII.

Longue muraille de Thrace.

Le même Empereur fit faire un autre ouvrage très-considérable, en un endroit fort commode. C'est la longue muraille de Thrace, est à deux cent quatre-vingt stades de Constantinople, qui passe d'une mer à l'autre, l'espace de quatre cent vingt stades, qui fait de Constantinople une île, au lieu qu'elle n'était auparavant qu'une presqu'île, et qu'elle rend le partage de Pont à la Propontide, et à la mer de Thrace, plus aisé qu'il n'était autrefois. Elle arrête aussi l'inondation des étrangers, qui se répandent, soit par le Pont- Euxin, ou par les palus Méotides, et qui viennent ou de la Colchide, ou des Provinces de l'Europe.

λθʹ.

Περὶ τοῦ λεγομένου Χρυσαργύρου, ὡς ἀνεῖλεν αὐτὸ Ἀναστάσιος.

Ὑπερμέγεθες δὲ κατεπράχθη αὐτῷ καὶ θεῖόν τι χρῆμα, ἡ τοῦ καλουμένου Χρυσαργύρου ἐς τέλεον κωλύμη· ἣν καὶ λεκτέον, τῆς Θουκυδίδου γλώσσης ἢ καὶ μείζονός τε καὶ κομψοτέρας ἐπιδεομένην· λέξω δὲ κἀγώ, οὐ λόγῳ πεποιθώς, τῇ δὲ πράξει πίσυνος. Ἐπέκειτό τι τῇ τοσαύτῃ καὶ τηλικαύτῃ τῶν Ῥωμαίων πολιτείᾳ τέλος ἐλεεινόν τε καὶ θεομισὲς καὶ βαρβάρων αὐτῶν ἀνάξιον, μή τί γε δὴ τῆς Ῥωμαίων χριστιανικωτάτης βασιλείας· ὃ μέχρις αὐτοῦ, ἀνθ´ ὅτου λέγειν οὐκ ἔχω, παροφθὲν αὐτὸς ἀνεῖλε βασιλικώτατα. Ἐπέκειτο δὲ ἑτέροις τε πολλοῖς ἐξ ἐράνου τὴν τροφὴν πορίζουσι, καὶ ταῖς ἀπεμπολούσαις τὴν ὥραν τοῦ σώματος καὶ χύδην πορνείαις ἐπὶ τοῖς κεκρυμμένοις καὶ λανθάνουσι τῆς πόλεως τόποις ἐπὶ χαμαιτυπείοις ἐκδεδομέναις, καὶ πρός γε τοῖς ἡταιρηκόσι καὶ μὴ μόνον τὴν φύσιν ἀλλὰ καὶ τὸ πολίτευμα καθυβρίζουσιν· ὡς ἀντὶ νόμου τινὸς τὴν ἐσκομιδὴν βοᾶν ἐπ´ ἀδείας εἶναι τὴν τοιαύτην ἀθεμιτουργίαν τοῖς βουλομένοις. Καὶ τὸν ἐντεῦθεν ἀθροιζόμενον ἀνόσιόν τε καὶ ἐναγῆ πόρον ἐπὶ τὴν πρώτην καὶ κορυφαίαν ἐσῆγον τῶν ἀρχῶν ἀνὰ τετραετηρίδα οἱ τοῦτον ἑκασταχοῦ συλλέγοντες, ὡς καὶ μέρος οὐκ ἐλάχιστον τῆς ἀρχῆς καθεστάναι, καὶ τῶν καλουμένων εἰδικῶν σκρινίων τυχεῖν, καὶ τῶν τὰ τοιαῦτα διαψηφιζόντων, οὐκ ἀφανῶν ἀνδρῶν, στρατείαν ὥσπερ καὶ τὰς λοιπὰς ἡγουμένων τὸ πρᾶγμα.

Ὃ μεμαθηκὼς ὁ Ἀναστάσιος ἐπί τε τὴν γερουσίαν προθείς, καὶ μύσος εἶναι καὶ καινοπρεπὲς ἄγος τὸ πρᾶγμα δικαίως ἀποφηνάμενος, τεθέσπικε καθάπαξ ἀναιρεθῆναι, καὶ τοὺς τὴν εἴσπραξιν δηλοῦντας χάρτας πυρὶ παραδέδωκε. Καὶ τέλεον τὴν πρᾶξιν ἱερουργῆσαι τῷ θεῷ βουληθείς, ἵνα μή τινι τῶν μετ´ αὐτὸν ἐξῇ τὰ ἀρχαῖα αὖθις ὀνείδη ἀνακαλέσασθαι, προσποιεῖται μὲν τὸν ἀσχάλλοντα, ἀβουλίας δὲ ἑαυτοῦ κατηγόρει καὶ τῆς ἐς ἄγαν ἀνοίας, λέγων ὡς τῇ καινοδοξίᾳ τὸ πλέον δοὺς τοῦ συνοίσοντος τῇ πολιτείᾳ παρημέληκε, καὶ τὸν τοσοῦτον πόρον ἀνέκαθεν ἐφευρημένον καὶ τοσούτοις χρόνοις βεβαιωθέντα εἰκῆ τε καὶ ἀπερισκέπτως ἀνήρτησεν, οὐ συνεὶς τὰ ἐπαρτώμενα κινδυνεύματα ἢ τὰς στρατιωτικὰς δαπάνας, τὸ ζῶν τοῦ πολιτεύματος τεῖχος, οὐ τὰς ἐς θεραπείαν τοῦ θεοῦ· καὶ μηδὲν τῶν ἔνδοθεν δεικνὺς ἀπαγγέλλει βούλεσθαι τὸν εἰρημένον ἀνασώσασθαι πόρον. Καὶ δὴ τοὺς ἐφεστηκότας προσκαλεσάμενος ἔφασκε μεταμελεῖσθαι μέν, οὐκ ἔχειν δὲ ὅ τι καὶ πράξειν ἢ ὅπως τὴν οἰκείαν ἁμαρτίαν διορθώσαιτο, καθάπαξ τῶν χαρτῶν καυθέντων τῶν δυναμένων τὴν εἴσπραξιν δηλοῦν. Κἀκείνων δὲ οὔ τινι προσποιήσει ταῖς δὲ ἀληθείαις τὴν πρᾶξιν ὀδυρομένων διὰ τὸν ἐντεῦθεν αὐτοῖς περιποιούμενον ἄδικον μισθόν, καὶ τὴν παραπλησίαν ἀπορίαν προϊσχομένων, προὔτρεπέ τε καὶ παρεκάλει διὰ πάσης ἰόντας ζητήσεως ἐξερευνῆσαι εἴπερ εὑρεῖν δυνηθεῖεν διὰ τῶν ἑκασταχοῦ συγκειμένων πτυκτίων τὴν τοῦ παντὸς εἴσπραξιν. Καὶ πέμψας ἑκάστῳ δαπάνας ἐς τὴν περὶ ταῦτα συλλογὴν ἔπεμπεν, ἐπιτρέψας ἕκαστον χάρτην ταῦτα σαφηνίζειν δυνάμενον, ὅποι ἂν εὑρεθείη, πρὸς αὐτὸν ἀποκομισθῆναι, ἵνα μετὰ πολλῆς τῆς περισκέψεως καὶ τῆς ἐς ἄγαν ἀκριβείας τὰ περὶ τούτων αὖθις συνταχθείη. Ὡς δ´ οὖν μετὰ καιρὸν ἧκον οἱ τούτοις διακονούμενοι, χαρίεις τις ἐδόκει καὶ φαιδρότητι γανύμενος ὁ Ἀναστάσιος· ἔχαιρε δὲ καὶ ταῖς ἀληθείαις τῶν ἐσπουδασμένων τετυχηκώς, καὶ ἀνηρώτα τὸν τρόπον, ὅπως τε εὕρηνται, καὶ παρὰ τίσι, καὶ εἴ τι τοιουτῶδες καταλέλειπται. Τῶν δὲ πολλοὺς καταβεβληκέναι πόνους ἐπὶ τῇ τούτων συναγωγῇ διϊσχυριζομένων, ὀμνυόντων τε πρὸς τοῦ βασιλέως ὡς οὐδεὶς ἕτερος χάρτης ταῦτα δηλοῦν δυνάμενος ἀνὰ πᾶν ἀπόκειται τὸ πολίτευμα, αὖθις πυρὰν ἐξῆψε μεγάλην ἐκ τῶν ἀποκομισθέντων χαρτῶν καὶ τὴν σποδιὰν ὕδασιν ἐπέκλυσεν, ἀφανίσαι τέλεον τὴν πρᾶξιν βουλόμενος· ὥστε μὴ κόνιν, μὴ τέφραν, μήτε μήν τι λείψανον τοῦ πράγματος ἧττον ἀποκαυθέντων φανῆναι. Ὡς ἂν δὲ μὴ τὸ κώλυμα τῆς πράξεως τοσοῦτον ἐξάραντες δόξαιμεν ἀγνοεῖν τί τε καὶ ὅσα τοῖς ἀρχαιοτέροις περὶ ταύτης ἐμπαθῶς ἱστόρηται, φέρε καὶ ταῦτα παράθωμαι καὶ δείξω ψευδῆ, καὶ διαφερόντως ἐξ ὧν αὐτοὶ διεξῆλθον.

L'AN DE N. S. ANASTASE.

CHAPITRE XXXIX.

Remise de l'impôt nommé Chrysargyre.

L'Empereur Anastase ne fit jamais rien de si admirable, ni de si divin que, d'abolir une imposition, qu'on appelait Chrysargyre. J'aurais besoin de l'éloquence de Thucydide, ou même d'une plus forte, pour représenter dignement cette incomparable action. Je ne laisserai pas d'entreprendre de l'expliquer avec des paroles aussi faibles que les miennes, dans l'espérance qu'elles seront soutenues par le mérite du sujet. On levait dans 505 toute l'étendue de l'Empire Romain, une imposition si odieuse, et si impie, que bien loin d'être digne du plus Chrétien de tous les Princes, elle était indigne du plus barbare de tous les Tyrans. On la levait sur des personnes de basse condition, qui gagnaient leur vie par leur travail, sur des femmes, qui se prostituaient à l'incontinence publique dans les lieux les plus reculés, et les plus sombres de la ville, sur de jeunes garçons, qui s'abandonnant comme ces femmes, déshonoraient autant la nation que la nature, par leurs monstrueuses débauches. Cette imposition semblait tenir lieu d'une loi, qui autorisait cette détestable brutalité. Les Fermiers, qui levaient ce tribut, le portaient de quatre en quatre ans, au Magistrat, qui avait sous lui un grand nombre de Commis, pour tenir les Registres de la recette. Anastase ayant appris ce désordre, et en ayant parlé au Sénat, comme d'un crime fort exécrable, ordonna qu'il serait ôté, et que les Registres, où il en était fait mention, seraient brûlés. Il en voulut faire un holocauste si parfait que ses successeurs n'en pussent sauver aucun reste, et pour cela il fit semblant d'avoir regret d'avoir aboli par vanité un tribut si sagement imposé par ses prédécesseurs, autorisé par un si long usage, et de n'avoir pas fait une réflexion assez sérieuse sur les nécessités publiques, sur les dépenses qu'il faut faire pour entretenir les armées, qui entretiennent elles-mêmes les Etats, ou pour maintenir le culte de la véritable Religion. Ayant donc mandé ceux, qui l'avaient levé autrefois, il leur témoigna qu'il souhaitait de le rétablir, 506 mais qu'il ne savait comment s'y conduire, à cause que les Registres avaient été brûlés, et leur ordonna de le transporter aux lieux, ou il se levait autrefois, et de chercher les instructions, qui s'y seraient conservées. Quand ils furent de retour, il leur témoigna une grande joie de ce qu'ils avaient suivi ses intentions. Ils lui remirent entre les mains le peu de Registres qu'ils avaient trouvés, et lui protestèrent avec serment qu'ils n'en avaient jamais pu trouver davantage, et qu'il n'y en avait point d'autres dans tout l'Empire. Il jeta tous ces Registres au feu, et fit mêler de l'eau avec les cendres, de peur qu'il ne s'en conservât aucun vestige; Mais de peur qu'on ne nous accuse d'avoir ignoré ce que les anciens ont écrit avec trop de passion, touchant l'abolition de cet impôt abominable, de laquelle nous parlons avec de si grands éloges, nous le produirons ici, et nous en ferons voir la fausseté par leur propre témoignage.

μʹ.

Περὶ ὧν ἱστόρησε Ζώσιμος χάριν τοῦ Χρυσαργύρου κατὰ Κωνσταντίνου τοῦ βασιλέως.

 Εἴρηται Ζωσίμῳ, ἑνὶ τῶν τῆς ἐξαγίστου καὶ μιαρᾶς τῶν Ἑλλήνων θρησκείας, μηνίσαντι τῷ Κωνσταντίνῳ ὅτι περ πρῶτος βασιλέων τὰ Χριστιανῶν εἵλετο, τὴν βδελυρὰν τῶν Ἑλλήνων καταλιπὼν δεισιδαιμονίαν, ὡς αὐτὸς πρῶτος τὸ καλούμενον Χρυσάργυρον ἐπινοήσας ἀνὰ τετραετηρίδα τὸ τοιοῦτο τέθεικε τέλος ἐσάγεσθαι, μυρίοις τε καὶ ἄλλοις τὸν εὐσεβῆ καὶ μεγαλόδωρον βλασφημήσας Κωνσταντῖνον. Φησὶ γὰρ καὶ ἕτερα ἄττα λίαν ἀνύποιστα κατὰ πάσης ἐξευρεῖν τύχης, καὶ Κρίσπον τὸν παῖδα δειλαίως ἀφανίσαι, καὶ Φαῦσταν τὴν αὐτοῦ γαμετὴν ἐν βαλανείῳ ὑπὲρ τὸ μέτρον ἐκπυρωθέντι καθείρξαντα ἐξ ἀνθρώπων μεταγαγεῖν, καθάρσιά τε παρὰ τοῖς σφῶν ἱερεῦσι ζητοῦντα τῶν τοιούτων ἐναγῶν φόνων καὶ μὴ τυχόντα — μηδὲ γὰρ εἶναι τούτους ἀναφανδὸν εἰπεῖν —, περιτυχεῖν Αἰγυπτίῳ ἐξ Ἰβηρίας ἀφιγμένῳ· καὶ πρὸς αὐτοῦ πιστωθέντα πάσης ἁμαρτάδος ἀναιρετικὴν εἶναι τὴν Χριστιανῶν πίστιν, μεταλαβεῖν ὧν ὁ Αἰγύπτιος αὐτῷ μεταδέδωκε· κἀντεῦθεν τὴν πατρῴαν καταλελοιπότα νόμισιν, τῆς ἀσεβείας, ὡς αὐτὸς ἔφη, τὴν ἀρχὴν ποιήσασθαι. Καὶ ὡς μὲν καὶ ταῦτα ψευδῆ παρὰ πόδας δείξω. Τέως δὲ τὰ περὶ τοῦ Χρυσαργύρου λελέξεται.

L'AN DE N. S. ANASTASE.

CHAPITRE XL.

Réfutation de Zosime.

Zosime, qui suivait l'impiété, et la superstition païenne, et qui était très-peu équitable envers l'Empereur Constantin, en haine de ce qu'il avait renoncé à cette superstition, pour embrasser la Religion Chrétienne, dit que ce fut lui qui établit le premier l'impôt nommé Chrysargyre, et qui ordonna qu'il serait levé de quatre en quatre 507 ans. Il déchire la réputation de ce Prince si religieux, et si magnifique, en l'accusant d'avoir exercé des violences insupportables, envers des personnes de toute sorte de conditions, d'avoir fait périr misérablement Crispe son fils, d'avoir enfermé Fauste sa femme dans un bain plus chaud que de coutume, et de l'y avoir laissée, jusqu'à ce qu'elle y air été étouffée par la chaleur. Il ajoute que Constantin ayant demandé aux Prêtres de sa Religion, le moyen d'expier des crimes si atroces, sans qu'ils lui en eussent pu dire aucun, il trouva un homme nommé Egyptius arrivé depuis peu de temps d'Espagne, qui lui dit, qu'il n'y avait point de crime que la Religion Chrétienne ne pût effacer, qu'alors il renonça à l'opinion de ses pères, et fit profession de l'impiété. C'est ainsi qu'il parle. Je ferai voir la fausseté de ce discours, quand j'aurai parlé de l'impôt nommé Chrysargyre.

μαʹ.

Ἀπόστασις πρὸς Ζώσιμον ἐφ´ οἷς ἐβλασφήμησε Κωνσταντῖνον καὶ Χριστιανούς.

Σὺ φῄς, ὦ ἀλιτήριε καὶ παλαμναῖε δαῖμον, ὡς αὐτὸς ἴσην τῇ Ῥώμῃ πόλιν ἀνταναστῆσαι βουλόμενος, πρῶτα μὲν ἀνὰ μέσον Τρῳάδος καὶ τοῦ Ἰλίου πρὸς κατασκευὴν πόλεως τοσαύτης ἐξώρμησε, καὶ θεμελίους πηξάμενος καὶ τεῖχος ἐς ὕψος ἄρας, ἐπειδή γε τόπον ἐπιτηδειότερον εὗρε τὸ Βυζάντιον, οὕτω τείχεσιν αὐτὸ περιέβαλεν, οὕτω τὴν προτέραν εὔρυνε πόλιν, τοσούτοις τε κάλλεσιν οἰκοδομιῶν ἐφαίδρυνεν, ὡς μὴ πολλῷ τῆς Ῥώμης λιπέσθαι τοσούτοις ἔτεσι κατὰ σμικρὸν τὴν αὔξην προσλαβούσης. Φῂς δὲ ὡς καὶ τῷ δήμῳ τῶν Βυζαντίων σίτησιν δημοσίαν ἀπένειμε, καὶ ὡς χρυσίου πάμπολυ χρῆμα τοῖς ἅμα οἱ ἀφικομένοις ἀνὰ τὸ Βυζάντιον ἐπιδέδωκεν ἐς κατασκευὴν ἰδιωτικῶν οἴκων.

Αὐτὸς πάλιν γράφεις ἐπὶ ῥήματος, Κωνσταντίνου τελευτήσαντος, ἐς Κωνστάντιον τὸν αὐτοῦ παῖδα μόνον τὰ πράγματα περιελθεῖν μετὰ θάνατον τοῖν αὐτοῦ ἀδελφοῖν, καὶ ὡς Μαγνεντίου καὶ Βετρανίωνος τυραννησάντοιν, πειθοῖ τὸν Βετρανίωνα μετῆλθε, καὶ ἀμφοῖν τοῖν στρατοπέδοιν ἁλισθέντοιν πρῶτος ὁ Κωνστάντιος δημηγορήσας τῆς τοῦ πατρὸς ἀνεμίμνησκε τοὺς στρατιώτας φιλοτιμίας, μεθ´ οὗ πολλοὺς πολέμους διεπόνησαν καὶ μεγίσταις ἐτιμήθησαν δωρεαῖς· καὶ ὡς τούτων ἀκούσαντες οἱ στρατιῶται τὸν Βετρανίωνα τῆς ἐσθῆτος γυμνώσαντες κατήγαγον τοῦ βήματος ἰδιώτην· καὶ ὡς οὐδὲν ἄχαρι πρὸς Κωνσταντίου πέπονθε, τοῦ παρὰ σοῦ τοσαῦτα μετὰ τοῦ πατρὸς βλασφημηθέντος.

Πῶς τοίνυν ἀξιοῖς τὸν αὐτὸν οὕτως φιλότιμον, οὕτως μεγαλόδωρον γενέσθαι, καὶ οὕτω σμικρολόγον καὶ φειδωλόν, ὡς τοιοῦτον ἐναγῆ πόρον ἐπιθεῖναι, τέλεον ἀγνοῶ. Ὅτι δὲ οὐ Φαῦστ??ίσπῳ καὶ συγγενομένου τούτοις. Σὺ γὰρ οὐδὲ ἀκοὴν γράφεις, μή τί γε δὴ ἀλήθειαν, πολλοῖς ὕστερον χρόνοις ἐπὶ Ἀρκαδίου τε καὶ Ὀνωρίου, μέχρις οὗ γέγραφας, ἢ καὶ μετ´ αὐτοὺς γεγονώς. Γράφει δὲ ἐπὶ λέξεως ταῦτα ἐν τῷ ὀγδόῳ λόγῳ τῆς αὐτοῦ ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας·

Χρόνου δὲ οὐ πλείστου μεταξὺ γενομένου, βασιλεὺς Κωνστάντιος τὸν πάντα βίον πραότατα καὶ τοῖς ὑπηκόοις εὐνοϊκώτατα τῷ τε θείῳ λόγῳ προσφιλέστατα διαθέμενος, παῖδα γνήσιον Κωνσταντῖνον αὐτοκράτορα σεβαστὸν ἀνθ´ ἑαυτοῦ καταλιπών, κοινῷ φύσεως νόμῳ τελευτᾷ τὸν βίον.

Καὶ μεθ´ ἕτερα·

Τούτου παῖς Κωνσταντῖνος εὐθὺς ἀρχόμενος βασιλεὺς τελεώτατος καὶ σεβαστὸς πρὸς τῶν στρατοπέδων καὶ ἔτι πολὺ τούτων πρότερον πρὸς αὐτοῦ τοῦ παμβασιλέως θεοῦ ἀναγορευθείς, ζηλωτὴν ἑαυτὸν τῆς πατρικῆς περὶ τὸν ἡμέτερον λόγον εὐσεβείας κατεστήσατο.“

Καὶ πρὸς τῷ τέλει δὲ τῆς ἱστορίας τούτοις φησὶ τοῖς ὀνόμασιν·

 „Ὁ δὲ ἀρετῇ πάσῃ θεοσεβείας ἐκπρέπων, μέγιστος, νικητὴς Κωνσταντῖνος σὺν παιδὶ Κρίσπῳ βασιλεῖ θεοφιλεστάτῳ καὶ κατὰ πάντα τοῦ πατρὸς ὁμοίῳ, τὴν οἰκείαν ἑῴαν ἀπελάμβανον.

Οὐκ ἂν δὲ ὁ Εὐσέβιος Κρίσπον οὕτως ἐπῄνεσεν, εἰ πρὸς τοῦ πατρὸς ἀνῄρητο, ἐπιβιώσας τῷ Κωνσταντίνῳ. Ὁ δὲ Θεοδώρητος ἱστορῶν φησιν ἐν Νικομηδείᾳ τὸν Κωνσταντῖνον πρὸς αὐτῷ τῷ τέρματι τῆς βιοτῆς τοῦ σωτηριώδους μεταλαβεῖν βαπτίσματος, ἀναβαλέσθαι δὲ μέχρι τούτου τοῦ χρόνου ἐν Ἰορδάνῃ τῷ ποταμῷ τούτου τυχεῖν ἱμειρόμενον. Φῂς δέ, ὦ ἐξάγιστε καὶ παμμίαρε σύ, ὡς καὶ τὰ Ῥωμαίων πράγματα, ἐξ οὗ τὰ Χριστιανῶν ἐδείχθη, διερρύη τε καὶ παντάπασιν ἀπώλετο, ἢ οὐδὲν τῶν παλαιοτέρων ἀνεγνωκὼς ἢ πρὸς τὴν ἀλήθειαν ἐθελοκακῶν. Τοὐναντίον γὰρ διαφανῶς δείκνυται τῇ ἡμετέρᾳ πίστει συναυξῆσαι τὰ Ῥωμαίων πράγματα. Θέα τοίνυν ὡς παρ´ αὐτὴν τὴν ἐν ἀνθρώποις ἐπιδημίαν Χριστοῦ τοῦ θεοῦ ἡμῶν Μακεδόνων οἱ πλείους ὑπὸ Ῥωμαίων καθῃρέθησαν, Ἀλβανία τε καὶ Ἰβηρία καὶ Κόλχοι καὶ Ἄραβες Ῥωμαίοις ὑπετάγησαν. Καὶ Γάϊος Καῖσαρ κατὰ τὴν τρίτην καὶ εἰκοστὴν καὶ ἑκατοστὴν ὀλυμπιάδα Γάλλους καὶ Γερμανοὺς καὶ Βρεττανοὺς μεγάλοις ἀγῶσιν ὑπηγάγετο καὶ τῇ Ῥωμαίων προσεποίησεν ἀρχῇ πόλεις πεντακοσίας οἰκοῦντας, ὡς τοῖς ἱστορήσασιν ἀναγέγραπται. Ὃς καὶ πρῶτος μετὰ τοὺς ὑπάτους ἐμονάρχησε, προοδοποιῶν καὶ προεισάγων ἐκ πολυθεΐας καὶ ὀχλοκρατίας τῆς μοναρχίας τὸ σέβας, διὰ τὴν Χριστοῦ μέλλουσαν ὅσον οὔπω μοναρχίαν. Εὐθὺς καὶ ἡ Ἰουδαία ἅπασα καὶ τὰ πρόσχωρα προσεκτήθη· ὡς καὶ πρώτην τηνικάδε ἀπογραφὴν γενέσθαι, ἐν ᾗ καὶ Χριστὸς συνανεγράφη, ἵνα Βηθλεὲμ τὸ πέρας τῆς περὶ αὐτὴν προφητείας δημοσιεύσῃ. Λέλεκται γὰρ τῷ προφήτῃ Μιχαίᾳ περὶ αὐτῆς ὧδέ πως· „Καὶ σὺ Βηθλεὲμ γῆ Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα· ἐκ σοῦ γάρ μοι ἐξελεύσεται ἡγούμενος ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ.“ Καὶ μετὰ τὴν ἀπότεξιν Χριστοῦ τοῦ θεοῦ ἡμῶν Αἴγυπτος Ῥωμαίοις προσετέθη, Αὐγούστου Καίσαρος, ἐφ´ οὗ Χριστὸς ἐγεννήθη, καταγωνισαμένου παντελῶς Ἀντώνιον καὶ Κλεοπάτραν, οἳ καὶ ἑαυτοὺς διεχρήσαντο. Μεθ´ οὓς Κορνήλιος Γάλλος ἡγεμὼν Αἰγύπτου πρὸς τοῦ Αὐγούστου Καίσαρος καθίσταται, πρῶτος μετὰ τοὺς Πτολεμαίους ἄρξας Αἰγύπτου, ὡς τοῖς ἱστοριογράφοις πεπόνηται. Πόσα δὲ Πέρσαι περιεκόπησαν ὑπὸ Βεντιδίου Κουρβούλωνός τε τοῦ Νέρωνος στρατηγοῦ, καὶ Σευήρου, Τραϊανοῦ καὶ Κάρου, Κασσίου τε καὶ Ὀδαινάθου τοῦ ἐκ Παλμύρας καὶ Ἀπολλωνίου καὶ ἑτέρων, ὁσάκις τε Σελεύκεια καὶ Κτησιφὼν ἥλω, Νίσιβίς τε ἐπ´ ἀμφότερα τρεπομένη Ἀρμενία τε καὶ τὰ πλησιάζοντα ἔθνη Ῥωμαίοις προσετέθη, μεθ´ ἑτέρων ἱστορεῖς. Μικροῦ δέ με διέλαθεν ἃ σὺ γράφεις τὸν Κωνσταντῖνον καταπράξασθαι, μάλα γεννικῶς καὶ ἀνδρείως τῆς Ῥωμαίων ἐξηγησάμενον ἀρχῆς μετὰ τῆς ἡμετέρας θρησκείας, καὶ οἷα πέπονθεν Ἰουλιανὸς ὁ σὸς καὶ τῶν σῶν ὀργίων θιασώτης, τηλικαῦτα τραύματα τῇ πολιτείᾳ καταλελοιπώς. Εἰ δέ τι τῶν προφητευθέντων περὶ τῆς τοῦ κόσμου τελευτῆς ἢ προοίμιον εἴληφεν ἢ καὶ τὸ πέρας δέξεται, μείζονός ἐστιν οἰκονομίας ἢ κατὰ σέ.

Ἐξετάσωμεν δὲ εἰ δοκεῖ ὅπως οἱ τὰ Ἑλλήνων πρεσβεύσαντες βασιλεῖς, καὶ ὅπως οἱ τὰ τοῦ Χριστοῦ ζηλώσαντες τὴν βασιλείαν ἀπέθεντο. Οὐ πρῶτος Γάϊος Ἰούλιος Καῖσαρ μοναρχήσας δολοφονηθεὶς κατέστρεψε τὸν βίον; οὐ δεύτερον τὸν ἔκγονον Τιβερίου Γάϊον τῶν ἐν τοῖς στρατεύμασιν ἔνιοι ξίφεσιν διεχρήσαντο; οὐ Νέρων πρός τινος τῶν οἰκείων ἀνῃρέθη; οὐ Γάλβας τὰ παραπλήσια πέπονθεν Ὄθων τε καὶ Βιτέλλιος, οἱ τρεῖς βασιλεύσαντες μόνον ἑκκαίδεκα μῆνας; Τίτον δὲ βασιλεύοντα οὐ Δομετιανὸς φαρμάκοις ἀδελφὸν ὄντα γε αὐτοῦ ἀνεῖλεν; οὐ Δομετιανὸς πρὸς τοῦ Στεφάνου δειλαίως τῶν ἐντεῦθεν μετέστη; τί δὲ καὶ περὶ Κομμόδου φῄς; οὐχ οὗτος ὑπὸ Ναρκίσσου τὸν βίον ἀπέλιπεν; Περτίναξ τε καὶ Ἰουλιανὸς οὐ τῶν αὐτῶν ἔτυχον; Ἀντωνῖνος δὲ ὁ Σευήρου οὐ Γέταν τὸν ἀδελφὸν διέφθειρεν, τὰ παραπλήσια καὶ αὐτὸς παθὼν ὑπὸ Μαρτιαλίου; τί δὲ καὶ Μακρῖνος, οὐ περὶ Βυζάντιον αἰχμαλώτου δίκην περιαχθεὶς πρὸς τῶν σφετέρων στρατιωτῶν ἐμιαιφονήθη; καὶ Αὐρήλιος δὲ Ἀντωνῖνος ὁ ἐξ Ἐμέσης οὐ μετὰ τῆς μητρὸς κατεσφάγη; ὁ δέ γε μετ´ αὐτὸν Ἀλέξανδρος οὐ τῷ αὐτῷ σὺν καὶ τῇ μητρὶ περιπέπτωκεν δράματι; τί ἂν εἴποιμεν καὶ περὶ Μαξιμίνου πρὸς τῆς οἰκείας στρατιᾶς ἀναιρεθέντος, ἢ Γορδιανοῦ ἐπιβουλεύμασι Φιλίππου ὑπὸ τῶν οἰκείων στρατιωτῶν τὴν τέλειον ὑπελθόντος ἡμέραν; λέγε δὲ σὺ ὅπως τε Φίλιππος καὶ ὁ μετ´ αὐτὸν Δέκιος· οὐχ ὑπὸ τῶν πολεμίων διεφθάρησαν; καὶ Γάλλος δὲ καὶ Βουλουσιανός, οὐχ ὑπὸ τῶν οἰκείων δυνάμεων τῆς σφῶν ζωῆς ἐξώσθησαν; τί δὲ καὶ Αἰμιλιανὸς οὐ τοῖς αὐτοῖς περιπέπτωκεν; Οὐαλεριανὸς δέ, οὐ δορυάλωτος γενόμενος ὑπὸ Περσῶν περιήγετο; Γαλλιήνου δὲ δολοφονηθέντος καὶ Καρίνου σφαγιασθέντος, εἰς Διοκλητιανὸν τὰ πράγματα περιέστη, 〈καὶ〉 οὓς αὐτὸς εἵλετο συνάρχειν αὐτῷ· ἐξ ὧν Ἑρκούλιος, Μαξιμιανὸς καὶ Μαξέντιος ὁ τούτου παῖς καὶ Λικίνιος δὲ ἐς ἔσχατα διεφθάρησαν.

Ἐξ ὅτου δὲ Κωνσταντῖνος ὁ παναοίδιμος παρείληφε τὴν ἀρχήν, καὶ τὴν ἐπώνυμον αὐτῷ πόλιν δειμάμενος τῷ Χριστῷ ἀνατέθεικεν, ἄθρει δή μοι εἴ τις τῶν ἐν αὐτῇ βασιλέων, Ἰουλιανοῦ δίχα τοῦ ἱεροφάντου σου καὶ βασιλέως, ἢ πρὸς τῶν οἰκείων ἢ τῶν ἐναντίων διεφθάρη, ἢ ὅλως τύραννος βασιλέως κατεδυνάστευσεν, ἢ μόνου Βασιλίσκου ἐξώσαντος Ζήνωνα, πρὸς οὖ καὶ κατελύθη καὶ τὸν βίον ἀπέθετο. Πείθομαι καὶ περὶ Οὐάλεντος λέγοντί σοι, τοσαῦτα κατεργασαμένου Χριστιανοὺς κακά. Περὶ γὰρ ἑτέρου, οὐδὲ σὺ αὐτὸς φῄς. Ταῦτα μηδεὶς οἰέσθω πάρεργα τῆς ἱστορίας τυγχάνειν τῆς ἐκκλησιαστικῆς, πάνυ μὲν οὖν χρειώδη καὶ συνεκτικά, διὰ τὸ τοὺς Ἑλλήνων ἱστοριογράφους ἐθελοκακεῖν πρὸς τὴν ἀκρίβειαν. Ἴωμεν δὲ καὶ ἐπὶ τὰ λειπόμενα τῶν Ἀναστασίου πράξεων.  

.

L'AN DE N. S. ANASTASE.

CHAPITRE XLI.

Déclamation contre Zosime.

Vous dites, pernicieux et exécrable démon, que Constantin ayant dessein de fonder une ville, qui égalât celle de Rome en grandeur, et en beauté, il jeta les fondements des murailles entre Troade, et Troie, que depuis ayant jugé que la situation de Byzance serait plus avantageuse, il en étendit l'enceinte, et y éleva une telle quantité de superbes édifices, qu'elle approchait fort de la magnificence, à laquelle l'ancienne Rome était par- 508 venue par une longue suite d'années. Vous dites outre cela, qu'il donna du blé aux habitants de Byzance, et qu'il leur fournit de grandes sommes d'argent, pour bâtir leurs maisons.

Vous ajoutez qu'après sa mort, Constance son fils demeura seul en possession de l'Autorité souveraine, parce qu'il survécut à ses deux frères, que Magnence et Vétranion ayant entrepris de se rendre maîtres de l'Empire, Constance harangua l'armée ennemie, avec tant de force, et représenta si vivement aux soldats, les bienfaits qu'ils avaient reçus de Constantin son père, qu'ils ôtèrent la pourpre à Vétranion, et le réduisirent à une condition privée,, qu'il ne reçut néanmoins aucun autre mauvais traitement de la part de Constance, que vous déchirez par vos sanglantes invectives, aussi bien que Constantin son père. J'avoue que je ne saurais comprendre comment vous pouvez faite Constantin si libéral, et si avare dans le même temps, ni comment la magnificence, avec laquelle il fit une riche profusion de ses finances, pour élever cette grande ville, se peut accorder avec l'avidité honteuse, par laquelle il imposa un tribut si infâme.

Ecoutez de quelle manière Eusèbe surnommé Pamphile, qui vivait au même temps, qui a vu Constantin et Crispe, et qui s'est entretenu fort familièrement avec eux, témoigne quel jamais Constantin n'a fait mourir ni Crispe, ni Fauste, et qu'il n'a point fait à cette occasion, profession de la Religion Chrétienne, selon le conseil d'Egyptius. Ce que vous écrivez, est si éloigné de la vérité, que vous ne sauriez seulement l'avoir oui dire à des per- 509 sonnes dignes de foi, puisque vous avez vécu sous le règne d'Arcadius, et d'Honorius, jusques où vous continuez votre Histoire, et peut-être êtes-vous encore moins ancien. Voici de quelle manière Eusèbe en parle dans le huitième livre de son Histoire.

L'Empereur Constance, qui s'était toujours fait remarquer par sa clémence envers ses sujets, et par son zèle envers la Religion, laissa  en mourant Constantin son  fils successeur de sa puissance.

Et un peu après.

Constantin son fils, qui dès le commencement, avait été ce proclamé Empereur par l'armée, et longtemps auparavant par le souverain des Empereurs, imita la fidélité, et le zèle, que son père avait fait paraître envers notre religion.

Enfin il achève son histoire de cette sorte.

L'Empereur Constantin Prince orné de ce toute sorte de vertus, et dont les armes avaient toujours été victorieuses, reprit l'Orient avec Crispe César son fils très-chéri de Dieu, et très semblable à son père.

Eusèbe qui a survécu à Constantin n'aurait jamais relevé Crispe avec des louanges si avantageuses, si son père l'avait fait mourir. Théodoret rapporte dans son histoire, que Constantin fut baptisé sur la fin de sa vie à Nicomédie, et qu'il avait différé son baptême jusques à ce temps-là, parce qu'il souhaitait de le recevoir dans le fleuve du Jourdain. Vous dites encore, scélérat et infâme que vous êtes, que l'Empire Romain a commencé à déchoir, depuis que la Religion Chrétienne a paru, et que sa puissance a été ensuite entièrement abattue ; en quoi il est clair, ou que vous n'avez jamais rien lu des anciennes histoires, ou que par 510 un Aveuglement volontaire, vous résistez à la vérité. Il est très-aisé de justifier que l'établissement de notre Religion, a été la prospérité de l'Empire Ne voyez-vous pas que les Romains ont ruiné un grand nombre de villes de Macédoine, dans le temps que notre Sauveur est descendu sur la terre? L'Albanie, l'Ibérie., la Colchide, et l'Arabie ont été réduites au même temps, sous leur puissance. C. César défit en plusieurs batailles, les Gaulois, les Germains, et les Bretons qui avaient plus de cinq cent villes, et les réduisit à l'obéissance de la République en l'Olympiade cent quatre-vingt troisième. Tous les Historiens publient ses victoires. Ce fut lui qui établit le premier la domination d'un seul sur la ruine de la puissance des Consuls, et qui par cet établissement sembla préparer le monde à la Monarchie spirituelle, par laquelle le divin Sauveur devait détruire la pluralité des Dieux. La Judée, et les Provinces d'alentour furent réduites au même temps, sous la Domination Romaine, et le premier dénombrement fut fait, où notre Seigneur fut compris, afin que la Prophétie, qui avait été faite touchant la ville de Bethléem fût accomplie. Car voici de quelle sorte le Prophète Michée en avait parlé. Et vous Bethléem terre de Juda, vous n'êtes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda ; car de vous sortira le chef, qui conduira mon Peuple d'Israël. L'Egypte fut aussi conquise par les Romains, un peu après la naissance du Sauveur, lorsqu'Auguste remporta la victoire sur Antoine, et sur Cléopâtre, qui se tuèrent eux-mêmes. Corne- 511 lius Gallus fut alors gratifié par le vainqueur, du Gouvernement d'Egypte, où il commanda le premier au nom des Empereurs, au lieu que les Ptolémées y commandaient auparavant avec un pouvoir absolu, selon que tous les Historiens le témoignent. Parlerai-je maintenant de la vaste étendue de pays que Ventidius et Corbulon General des troupes de Néron enlevèrent aux Perses? Décrirai-je les conquêtes de Sévère, de Trajan, de Carus, de Cassîus, d'Odenate Palmyrenien, d'Apollonius et des autres? Rapporterai-je les divers états de la fortune des villes de Séleucie, de Ctésiphon, et de Nisibe, et la manière dont elles furent soumises tantôt aux Romains, et tantôt aux Perses ? Vous représentez vous-même comme les autres Historiens de quelle sorte l'Arménie, et les pays d'alentour ont été joints à l'Empire. Peu s'en est fallut que je n'aie oublié de dire que vous avouez aussi, que Constantin a gouverné l'Empire, avec autant de sagesse que de valeur, dans le temps même qu'il faisait  profession de notre Religion, au lieu que Julien, qui était fort attaché à votre superstition, est tombé en de funestes disgrâces, et a causé d'horribles pertes aux Romains. Il ne vous appartient pas de décider si les prédictions, qui ont été faites touchant la fin du monde, ont commencé d'être accomplies, et ce sont des questions, qui sont au dessus de votre esprit.

Mais comparons un peu les manières de gouverner des Empereurs, qui ont été attachés à la superstition païenne, et de ceux qui ont fait 512 profession de notre Religion, et considérons les divers genres de leur mort. Jules César, qui s'était le premier emparé de l'Autorité souveraine, ne fut-il pas assassiné par la trahison des siens ? Caligula petit fils de Tibère ne fut-il pas massacré par ses Soldats ? Néron ne fut-il pas tué par un de ses Domestiques ? Galba, Othon, et Vitellius, qui n'ont régné tous trois que seize mois, n'ont-ils pas été enlevés par une mort violente ? Tite n a-t-il pas été empoisonné par Domitien son frère ? Domitien n'a-t-il pas été lui-même poignardé par Etienne ? Que direz-vous de Commode ? Narcisse ne se défit-il pas de lui? Pertinax, et Julien n'ont-ils pas fini leur vie de la même sorte ? Antonin fils de Sévère n'a-t-il pas fait tuer Geta son frère, et n'a-t-il pas été tué lui-même par Martial ? Que dirons-nous de Macrin ? N'a-t-il pas été traîné comme un esclave aux environs de Byzance, et exécuté à mort par les soldats? Aurélius Antonin natif de la ville d'Emèse n'a-t-il pas été percé de coups avec sa mère, et Alexandre son successeur n'est-il pas péri aussi avec sa mère de la même sorte ? Maximin n'a-t-il pas été tué par ses propres soldats ? Gordien n'a-t-il pas été tué aussi par les siens, à la suscitation de Philippe? Philippe, et Dèce ne sont-ils pas morts par les armes de leurs ennemis ? Gallus, et Volusien n'ont-ils pas été sacrifiés à la colère de leurs troupes révoltées ? Emilien n'eut-il pas le même sort ? Valérien ne fut-il pas pris dans un combat, et emmené par les Perses ? Enfin Galien ayant été tué en trahison, et 513 Carin ayant eu la tête tranchée, l'autorité souveraine tomba entre les mains de Dioclétien, et de ceux qu'il associa à l'Empire ; quelques-uns desquels comme Maximien Herculius, Maxence, et Licinius périrent misérablement. Mais depuis que Constantin qu'on ne saurait jamais assez louer, fut parvenu à l'Empire, et qu'il eut mis sous la protection du Sauveur, la ville qu'il avait fondée, cherchez parmi les Empereurs, qui lui ont succédé, pour voir si vous en trouverez un seul, excepté Julien votre souverain Pontife, qui ait été tué., ou par ses sujets, ou par ses ennemis. Y a-t-il eu depuis ce temps-là quelque usurpateur, qui ait remporté de l'avantage sur un Prince légitime, si ce n'est Basilique qui chassa Zénon, pour un peu de temps, mais qui fut privé par Zénon même, et de l'autorité qu'il avait usurpée, et de la vie. Je demeure d'accord avec vous, que Valens a persécuté les Chrétiens ; mais il a été le seul, qui les ait persécutés, et vous n'en sauriez marquer aucun autre. Que personne ne s'imagine que cette digression soit fort éloignée de l'Histoire de l'Eglise ; au contraire elle a une liaison étroite avec notre sujet, et elle est d'autant plus nécessaire qu'elle éclaircit un endroit, que les Ecrivains païens ont affecté d'obscurcir. Voyons la suite des actions d'Anastase.

μβʹ.

Περὶ τῆς χρυσοτελείας.

Τὰ μὲν οὖν λελεγμένα βασιλικῶς τῷ Ἀναστασίῳ κατώρθωτο. Πέπραχεν δὲ τούτων οὐκ ἄξια, τήν τε καλουμένην χρυσοτέλειαν ἐπινοήσας καὶ ἀπεμπολήσας τὴν στρατιωτικὴν δαπάνην κατὰ τῶν συντελῶν ἐς τὸ βαρύτατον. Περιεῖλεν δὲ καὶ τὴν τῶν φόρων εἴσπραξιν ἐκ τῶν βουλευτηρίων, τοὺς καλουμένους βίνδικας ἐφ´ ἑκάστῃ πόλει προβαλλόμενος, εἰσηγήσει φασὶ Μαρίνου τοῦ Σύρου τὴν κορυφαίαν διέποντος τῶν ἀρχῶν, ὃν οἱ πάλαι ὕπαρχον τῆς αὐλῆς ἐκάλουν. Ὅθεν κατὰ πολὺ οἵ τε φόροι διερρύησαν τά τε ἄνθη τῶν πόλεων διέπεσεν. Ἐν τοῖς λευκώμασι γὰρ τῶν πόλεων οἱ εὐπατρίδαι πρόσθεν ἀνεγράφοντο, ἑκάστης πόλεως τοὺς ἐν τοῖς βουλευτηρίοις ἀντὶ συγκλήτου τινὸς ἐχούσης τε καὶ ὁριζομένης.  

 

L'AN DE N. S. 511 ANASTASE.

514 CHAPITRE XLII.

 Imposition faite en or.

Il n''y a rien dans tout ce que j'ai rapporté jusques ici de l'Empereur Anastase, qui ne soit fort digne d'un grand Prince. Ce qui me reste à ajouter démentira peut-être un peu un si beau commencement. Il inventa une imposition, qu'il faisait payer en or, et il mit la paie des gens de guerre à un très-haut prix à la ruine des Provinces. Il ôta aux compagnies des villes le droit de lever les impositions, et l'attribua à d'autres officiers, par le conseil à ce qu'on prétend, de Marin Syrien de nation,. Préfet du Prétoire. Ce qui diminua notablement le revenu qu'on tirait des impositions, et dépouilla les villes de leurs plus beaux privilèges. Car il y avait autrefois dans chaque ville une compagnie composée de personnes de qualité,. qui faisaient comme un Sénat.

 

μγʹ.

Περὶ τῆς τυραννίδος Βιταλιανοῦ.

Τυραννεῖ τὸν Ἀναστάσιον Βιταλιανὸς Θρᾷξ γένος, ὃς τήν τε Θρᾴκην καὶ Μυσίαν μέχρις Ὀδυσσοῦ καὶ Ἀγχιάλου δῃώσας ἐπὶ τὴν βασίλειον ἠπείγετο, πλῆθος ἀστάθμητον ἔχων Οὐννικῶν ἐθνῶν· ὅπερ Ὑπάτιον ὑπαντήσοντα πέπομφεν ὁ βασιλεύς. Καὶ ἐπειδὴ πρὸς τῶν οἰκείων προδοθεὶς ὁ Ὑπάτιος ζωγρίας ἥλω λύτρων τε μεγάλων ἀφείθη, Κύριλλος τὰς ἐπιστρατεύσεις ἐγχειρίζεται. Καὶ πρῶτα μὲν τῆς μάχης ἀγχωμάλου γενομένης, εἶτα καὶ πολλὰς τροπὰς δεξαμένης ἔν τε ταῖς διώξεσι καὶ ταῖς ὑπαγωγαῖς, καὶ τοῦ Κυρίλλου τὸ πλέον ἐσχηκότος, ἐπιστροφάδην πάλιν δίωξις γέγονε, ἐθελοκακησάντων τῶν στρατιωτῶν. Καὶ οὕτω τὸν Κύριλλον ἐκ τῆς Ὀδυσσοῦ παρείληφεν ὁ Βιταλιανὸς καὶ μέχρι τῶν καλουμένων Συκῶν τὴν ἔλασιν ἐποιήσατο, πάντα δῃῶν, πάντα πυρπολῶν, οὐδὲν ἕτερον ταῖς φαντασίαις ἔχων ἢ καὶ τὴν πόλιν αὐτὴν ἐξελεῖν καὶ τῆς βασιλε?ν ἄμφω τὼ στρατώ, ὁ μὲν ἐπὶ πρύμναν τὰς Συκάς, ὁ δὲ τὴν Κωνσταντίνου ἔχων. Καὶ πρῶτα μὲν ἀνεκώχευον· εἶτα μετὰ τοὺς ἔκπλους καὶ τοὺς ἀκροβολισμοὺς μεταξὺ τοῖν δυοῖν στρατοπέδοιν ναυμαχίας καρτερᾶς συστάσης περὶ τὰ καλούμενα Βυθάρια, φεύγει μὲν προτροπάδην πρύμναν κρουσάμενος ὁ Βιταλιανὸς τὰ πολλὰ τῆς δυνάμεως ἀποβαλών, φεύγουσι δὲ καὶ οἱ ἀμφ´ αὐτὸν οὕτω τάχιστα, ὡς μηδένα πολέμιον ἀνὰ τὴν ἑξῆς περὶ τὸν Ἀνάπλουν ἢ περὶ τὴν πόλιν αὐτὴν εὑρεθῆναι. Φασὶ δ´ οὖν τὸν Βιταλιανὸν ἐν Ἀγχιάλῳ τινὰ χρόνον διατρίψαι τὴν ἡσυχίαν ἄγοντα. Ἐπέδραμεν καὶ ἕτερον γένος Οὐννικὸν περαιωθὲν τὰς Καππαδοκῶν πύλας. Πέπονθε δὲ ὑπὸ σεισμῶν ἐξαισίων ἀνὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους καὶ ἡ Ῥόδος, τρίτον ἐκεῖνο πάθος, ἀωρεὶ τῶν νυκτῶν.  

 

L'AN DE N. S. ANASTASE.

CHAPITRE XLIII.

Révolte de ViItalien.

Vitalien natif de Thrace, s'étant soulevé contre l'Empereur Anastase, fit le dégât en Thrace et en Moésie, jusques aux villes d'Odesse, et d'Anchiale, et s'avança à la tête d'une multitude innombrable de Huns, jusques aux portes de Constantinople. Hypatius qui avait reçu ordre de la combattre, ayant été trahi par les siens, et livré en- 653 tre ses mains, fut racheté d'une grande rançon, et Cyrille rut choisi pour commander les troupes en sa place. Il y eut divers combats, suivis de divers succès. Mais enfin dans le temps que Cyrille semblait avoir remporté quelque avantage, les rebelles fondirent tout à coup sur lui, le prirent vif dans la ville d'Odesse, mirent tout à feu et à sang jusques à Sycé, et se préparèrent à attaquer la capitale de l'Empire. Comme Vitalien était campé à Sycé, Marin Syrien de nation, dont j'ai parlé ci- devant, fut envoyé avec des vaisseaux pour le combattre. Les deux armées furent en présence durant quelque temps, l'une ayant derrière elle Sycé, et l'autre Constantinople. Puis elles commencèrent des escarmouches, et enfin elles donnèrent un grand combat sur mer aux environs d'un endroit nommé Byraria, où Vitalien après avoir perdu un grand nombre de ses gens, prit honteusement la fuite. Le reste de ses troupes suivirent son exemple avec une telle diligence, que le jour suivant on ne vit plus personne à l'Anaple, ni autour de Constantinople. On dit que Vitalien demeura après cela en repos dans la ville d'Anchials. Une autre armée de Huns passa les portes Caspiennes, et fit irruption sur les terres de l'Empire. Dans le même temps l'île de Rodes fut ébranlée pour une troisième fois durant la nuit par un grand tremblement de terre.

 

μδʹ.

 Ὡς Ἀναστασίου ἐν τῷ τρισαγίῳ ὕμνῳ τὸ „Ὁ σταυρωθεὶς δι´ ἡμᾶς“ βουληθέντος προσθεῖναι, στάσις ἐν τῷ δήμῳ καὶ ταραχὴ γέγονεν· ὅπερ φοβηθείς, ὑποκρινάμενος ταπείνωσιν, ταχὺ τὰς γνώμας τοῦ δήμου μετέβαλεν.

μεʹ. Περὶ τοῦ θανάτου Ἀναστασίου.

. Καὶ ἀνὰ δὲ τὸ Βυζάντιον προσθήκην τοῦ βασιλέως ἐν τῷ Τρισαγίῳ βουληθέντος ποιήσασθαι τὸ „Ὁ σταυρωθεὶς δι´ ἡμᾶς,“ μεγίστη στάσις γέγονεν, ὡς ἐς τὰ μάλιστα τῆς Χριστιανῶν θρησκείας ἀθετουμένης. Ἧς ἀρχηγὸν καὶ προστάτην γενέσθαι τὸν Μακεδόνιον καὶ τὸν ὑπ´ αὐτὸν κλῆρον Σευῆρός φησι πρὸς Σωτήριχον γράφων, οὔπω μὲν ἱερατικοῦ τετυχηκὼς θρόνου, ἐπὶ δὲ τῆς βασιλέως διαιτώμενος, ὅτε τοῦ κατ´ αὐτόν, ὥς μοι λέλεκται, σὺν ἑτέροις ἀπηλάθη μοναστηρίου· πρὸς τοῖς λεχθεῖσι, καὶ ἐκ τούτων οἶμαι τῶν διαβολῶν τὸν Μακεδόνιον ἐκβεβλῆσθαι. Ἐντεῦθεν ἀκάθεκτα τοῦ δήμου φερομένου, οἵ τε ἐν ἀξιώσει τελοῦντες περὶ τῶν ἐσχάτων κεκινδυνεύκασι καὶ πολλοὶ τῶν ἐπισήμων ἐφλέχθησαν τόποι· καί τινα δὲ χωρίτην μοναδικὸν μετιόντα βίον εὑρὼν ὁ λεὼς ἀνὰ τοὺς οἴκους Μαρίνου τοῦ Σύρου, τὴν κεφαλὴν ἀπέτεμε λέγων ὑποθήκαις τούτου τὴν ῥῆσιν προστεθῆναι· καὶ κοντῷ περιαρτήσας ἀνέκραγεν ἐπιτωθάζων ὡς αὐτὸς ἄρα τῆς τριάδος ἐπίβουλος εἴη. Καὶ οὕτως τὰ τῆς στάσεως ἤρθη πάντα ληϊζομένης καὶ πᾶσαν ἰσχὺν ὑπερβάσης, ὡς τὸν βασιλέα πρὸς ἀνάγκης οἰκτιζόμενον στεφάνων ἄνευ πρὸς τὴν ἱπποδρομίαν ἀφικέσθαι, κήρυκάς τε τῷ δήμῳ διαπέμψασθαι βοῶντας ὡς καὶ τὴν βασιλείαν ἑτοιμότατα μὲν ἀποτίθεται, τῶν ἀδυνάτων δὲ καθεστάναι πάντας ἐπὶ ταύτην ἀναβῆναι, ἥκιστα πολλῶν ἀνεχομένην, ἕνα δὲ πάντως τυγχάνειν τὸν μετ´ αὐτὸν ταύτην διακυβερνήσοντα. Ἅπερ θεασάμενος ὁ λεὼς ὥσπερ ἔκ τινος θείας 〈ῥοπῆς〉 μετετίθετο, καὶ παρεκάλει τὸν Ἀναστάσιον τὸν στέφανον περιθέσθαι ὑποσχόμενος τὴν ἡσυχίαν ἄγειν. Οἷς ἐλάχιστον ἐπιβιώσας χρόνον ὁ Ἀναστάσιος ἐπὶ τὴν ἑτέραν μετεχώρησε βιοτήν, ἔτεσιν ἑπτὰ καὶ εἴκοσιν πρὸς τρισὶ μησὶ καὶ ἡμέραις ἴσαις τὴν Ῥωμαίων διϊθύνας βασιλείαν. Τέλος τοῦ γʹ τόμου τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας Εὐαγρίου.

 

L'AN DE N. S. ANASTASE.

CHAPITRE XLIV.

 Sédition excitée à Constantinople. Mort de l'Empereur Anastase.

L'Empereur ayant voulu ajouter au trisagion,. ces paroles, qui avez été crucifié pour nous, il s'éleva dans Constantinople une aussi furieuse sédition, que si la religion eût été en danger d'être abolie. Sévère témoigne dans une lettre. qu'il écrivit à Sotérique, avant que d'être élevé à la. Dignité Episcopale, et au temps, auquel ayant été chasse avec plusieurs autres de son Monastère il demeurait à Constantinople, que ce fut Macédonius, et les Ecclésiastiques qu'il avait sous lui, qui excitèrent cette sédition. Et je me persuade que cela contribua avec d'autres plaintes qu'il y avait contre lui, a se faire chasser de son Siège. Le peuple s'étant donc extraordinairement ému, quantité de personnes de condition coururent un extrême péril, et  le feu fut mis aux plus beaux endroits de la ville. Un paysan, qui faisait profession de la vie monastique,, ayant été trouvé dans la maison de Marin Syrien, eut la tête tranchée sur le soupçon, que c'était par son conseil que l'addition avait été faite au trisagion. Sa tête fut portée au haut d'une lance par des emportés, qui en faisaient mille railleries, et qui croyaient que c'était un ennemi de la Trinité. La sédition s'accrut avec une si horrible violence que l'Empereur Anastase fut contraint d'aller sans couronne . à l'hippodrome où on al-  517 lait faire une course de chariots, et d'envoyer déclarer au peuple par un Hérault, qu'il se démettrait fort volontiers de l'Empire, mais que quand il s'en serait démis, il faudrait choisir un autre que lui, pour le posséder, puisqu'ils ne le pouvaient posséder tous ensemble. Le peuple fut touché de ces paroles, changea de sentiment, pria Anastase de reprendre sa couronne, et lui promit de demeurer à l'avenir fort fournis à ses ordres. Anastase mourut bientôt après, II régna vingt-sept ans, trois mois, et trois jours.  

 

 
 

 

ου σου καὶ βασιλέως, ἢ πρὸς τῶν οἰκείων ἢ τῶν ἐναντίων διεφθάρη, ἢ