Théodoret

EVAGRE

 

HISTOIRE DE L'EGLISE

ΕΥΑΓΡΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΜΟΣ Δʹ

LIVRE II  chapitres I à XIII

LIVRE I - LIVREII chapitres XIV à XVIII

 

 

 

 

HISTOIRE DE L'EGLISE,

Ecrite par Evagre.

LIVRE DEUXIEME.

 

 

 

 

αʹ.

Περὶ Μαρκιανοῦ βασιλέως, καὶ οἷα σύμβολα προηγήσαντο τὴν βασιλείαν αὐτῷ μηνύοντα.

 Ἃ μὲν ὑπὸ τοῖς Θεοδοσίου γεγένηται χρόνοις, τῇ πρώτῃ διείληπται διαλέξει. Φέρε δὲ Μαρκιανὸν εἰς μέσον ἄγοντες τὸν ἀοίδιμον Ῥωμαίων αὐτοκράτορα, πρότερον ἱστορήσωμεν τίς τε ἦν καὶ ὅθεν, καὶ ὅπως τὴν βασιλείαν Ῥωμαίων ἀνεδήσατο· οὕτω τε τὰ ὑπ´ αὐτῷ γεγενημένα κατὰ τοὺς ἰδίους ἀποθώμεθα καιρούς. Μαρκιανὸς τοίνυν, ὡς ἄλλοις τε πολλοῖς καὶ μὴν καὶ Πρίσκῳ ἱστόρηται τῷ ῥήτορι, ἦν μὲν Θρᾷξ γένος, ἀνδρὸς στρατιωτικοῦ παῖς· ὅς γε τῆς τοῦ πατρὸς βιοτῆς μεταλαχεῖν ἐπειγόμενος πρὸς τὴν Φιλιππούπολιν τὰς ὁρμὰς ἔσχεν, ἔνθα καὶ στρατιωτικοῖς ἐδύνατο συντετάχθαι τάγμασιν. Ἀνὰ δὲ τὴν ὁδὸν τεθέαται νεοσφαγὲς σῶμα ἐπὶ γῆς ἐρριμμένον· ᾧ παρεστώς, ἦν γὰρ τά τε ἄλλα πανάριστος καὶ ἐς τὰ μάλιστα φιλανθρωπότατος, ᾤκτειρε τὸ γεγονός, καὶ ἐπὶ πολὺ τὴν πορείαν ἐπεῖχε τῶν εἰκότων μεταδοῦναι βουλόμενος. Ἐπειδὴ δέ τινες τοῦτο τεθέανται, ταῖς ἐν τῇ Φιλιππουπόλει προσήγγελλον ἀρχαῖς· αἳ τὸν Μαρκιανὸν παραλαβοῦσαι τὰ περὶ τῆς μιαιφονίας ἀνηρώτων. Καὶ δὴ τῶν στοχασμῶν καὶ τῶν εἰκότων πλέον τῆς ἀληθείας καὶ τῆς γλώσσης ἐσχηκότων, τὸν φόνον τε τἀνδρὸς ἀναινομένου καὶ μιαιφόνου γε ποινὰς μέλλοντος ἀποτίσειν, θεία τις ἐξαπίνης ῥοπὴ τὸν μιαιφόνον παραδίδωσιν· ὃς τὴν κεφαλὴν ἀποθέμενος ποινὴν τοῦ δράματος τὴν κεφαλὴν τῷ Μαρκιανῷ χαρίζεται. Οὕτω παραδόξως σωθεὶς ἔν τινι τῶν αὐτόθι στρατιωτικῶν τελῶν ἀφικνεῖται, ἐν αὐτῷ παραγγέλλειν βουλόμενος. Οἳ τὸν ἄνδρα θαυμάσαντες μέγαν τε ἔσεσθαι καὶ ἀξιολογώτατον εἰκότως τεκμηράμενοι ἥδιστα προσδέχονται, καὶ σφίσιν αὐτοῖς ἐγκαταλέγουσιν, οὔτι ἔσχατον, ὡς ὁ στρατιωτικὸς ἐθέλει νόμος, ἐς δέ τινα βαθμὸν ἄρτι τετελευτηκότος ἀνδρός — Αὔγουστος ὄνομα τούτῳ —, Μαρκιανὸν τὸν καὶ Αὔγουστον ἐς τὴν παραγγελίαν ἐγγράψαντες, ὡς φθάσαι τοὔνομα τὴν προσηγορίαν τῶν ἡμετέρων βασιλέων, τὸ καλεῖσθαι Αὔγουστοι μετὰ τῆς ἁλουργίδος περιβαλλομένων· ὥσπερ οὐκ ἀνασχομένου τοῦ ὀνόματος ἐπ´ αὐτῷ χωρὶς τῆς ἀξίας μεῖναι, μηδ´ αὖ πάλιν τῆς ἀξίας ἕτερον ὄνομα ζητησάσης εἰς σεμνολόγημα, ὥστε κύριον καὶ προσηγορικὸν τὸ αὐτὸ καθεστάναι, διὰ μιᾶς κλήσεως τῆς τε ἀξιώσεως τῆς τε προσηγορίας σημαινομένων.

Καὶ ἕτερον δὲ συνέπεσε τὴν βασιλείαν τῷ Μαρκιανῷ τεκμηριῶσαι δυνάμενον. Ἐπειδὴ γὰρ Ἄσπαρι συνεστράτευσε κατὰ Βανδίλων δορυάλωτός τε γέγονε σὺν ἑτέροις πλείστοις, παρὰ πολὺ τῶν Βανδίλων ἡττηθέντος τοῦ Ἄσπαρος, ἀνὰ τὸ πεδίον ἤχθη μετὰ τῶν ἄλλων ἀνδραπόδων, Γιζερίχου τοὺς ζωγρηθέντας ἰδεῖν βουληθέντος· οἵπερ ἐπειδὴ ἡλίσθησαν, ἔν τινι τῶν ὑπερῴων ὁ Γιζέριχος καθῆστο τῷ πλήθει τῶν σαγηνευθέντων ἡδόμενος. Οἳ τοῦ καιροῦ τριβομένου, ὡς ἂν ἑκάστοις ἐδόκει, διετέλουν· ἀνεῖσαν γὰρ οἱ φύλακες τὰ δεσμά, Γιζερίχου προστάξαντος. Ἄλλος μὲν οὖν ἄλλο τι ἐπεπράχει· Μαρκιανὸς δὲ καθεὶς ἑαυτὸν ἐς τὸ πεδίον ὑπὸ τῷ ἡλίῳ ἐκάθευδε θερμῷ τε ὄντι καὶ διαπύρῳ παρὰ τὴν ὥραν τοῦ ἔτους. Ἀετὸς δὲ τῶν ὕπερθεν ἐπιστὰς καὶ κατὰ κάθετον τῷ ἡλίῳ ἀντιμέτωπον τὴν πτῆσιν ποιησάμενος, νεφέλης δίκην σκιὰν καὶ τὴν ἐντεῦθεν παραψυχὴν τῷ Μαρκιανῷ ἐτεχνάσατο· ὡς θαυμάσαντα Γιζέριχον συμβαλεῖν εὐστόχως τὰ ἐσόμενα, μετάπεμπτόν τε τὸν Μαρκιανὸν ποιησάμενον ἀφεῖναι τῆς αἰχμαλωσίας, ὅρκοις δεινοῖς κατασφαλισάμενον ἦ μὴν τὰ πιστὰ φυλάξειν Βανδίλοις ἐς βασιλείαν παριόντα καὶ ὅπλα κατ´ αὐτῶν μὴ κινεῖν· καὶ φυλάξαι τὸν Μαρκιανὸν ἐπὶ τοῖς ἔργοις ὁ Προκόπιος ἱστορεῖ. Ἀλλ´ ἐπὶ τὸ προκείμενον ἐπανίωμεν, τὴν ἐκτροπὴν ἐάσαντες.

Ἦν ὁ Μαρκιανὸς τὰ πρὸς θεὸν εὐσεβής, τὰ πρὸς πολιτευομένους δίκαιος· πλοῦτον ἡγούμενος οὐ τὸν ἀπόθετον, οὐδὲ μὴν τὸν ἀπὸ δασμολογιῶν συμφορούμενον, ἕνα δὲ μόνον τὸν τοῖς δεομένοις ἐπαρκεῖν δυνάμενον καὶ τοῖς πολλὰ κεκτημένοις ἀσφαλῆ παρέχειν τὸν πλοῦτον· φοβερὸς οὐκ ἐν τῷ τιμωρεῖσθαι, ἀλλ´ ἐν τῷ τιμωρήσεσθαι· δι´ ἃ καὶ τὴν ἀρχὴν ἆθλον ἀρετῆς, οὐ κληρονομίαν ἔσχε, τῆς τε γερουσίας τῶν τε ἄλλων τῶν πᾶσαν πληρούντων τύχην ἁπάσαις ψήφοις τὴν βασιλείαν αὐτῷ παρασχομένων, γνώμῃ Πουλχερίας· ἣν καὶ ἐσῳκίσατο μὲν ὡς βασιλίδα, οὐ μὴν ἔγνω, ἀείπαιδος ἐκείνης μέχρι γήρως μεινάσης. Γέγονε δὲ ταῦτα οὔπω Οὐαλεντινιανοῦ τοῦ τῆς Ῥώμης αὐτοκράτορος τὴν ψῆφον ἐπικυρώσαντος· ὅμως δ´ οὖν διὰ τὴν ἀρετὴν ἐπιψηφίσαντος, ἐβούλετο ὁ Μαρκιανὸς καὶ τῷ θεῷ κοινὸν παρὰ πάντων σέβας προσάγεσθαι, τῶν διὰ τὴν ἀσέβειαν συγχυθεισῶν γλωσσῶν αὖθις εὐσεβῶς ἑνουμένων, καὶ διὰ μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς δοξολογίας τὸ θεῖον γεραίρεσθαι.

 βʹ.

Περὶ τῆς ἐν Καλχηδόνι συνόδου, καὶ πόθεν τὴν αἰτίαν τῆς συνελεύσεως ἔσχεν.

Προσίασι τοίνυν αὐτῷ ταῦτα βουλευομένῳ οἵ τε Λέοντος τοῦ τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης ἐπισκόπου διακονούμενοι ταῖς ἀποκρίσεσι, φάσκοντες Διόσκορον ἀνὰ τὸ δεύτερον ἐν Ἐφέσῳ συνέδριον μὴ δέξασθαι τὸν Λέοντος τόμον, ὀρθοδοξίας ὅρον τυγχάνοντα, οἵ τε παρ´ αὐτοῦ Διοσκόρου καθυβρισθέντες τὰ κατὰ σφᾶς ἱκετεύοντες συνοδικῶς κριθῆναι. Παρώτρυνε δὲ μάλιστα Εὐσέβιος ὁ τοῦ Δορυλαίου γεγονὼς πρόεδρος, φάσκων ἐπιβουλεύμασι Χρυσαφίου τοῦ Θεοδοσίου ὑπασπιστοῦ αὐτόν τε καὶ Φλαβιανὸν καθαιρεθῆναι, διότι χρυσίον τῷ Χρυσαφίῳ ζητοῦντι ὁ Φλαβιανὸς ἐπὶ τῇ οἰκείᾳ χειροτονίᾳ πρὸς ἐντροπὴν ἱερὰ πέπομφε σκεύη, καὶ ὅτι παραπλήσιος τὴν κακοδοξίαν Εὐτυχεῖ καθειστήκει ὁ Χρυσάφιος. Ἔλεγε δὲ τὸν Φλαβιανὸν καὶ δειλαίως ἀναιρεθῆναι πρὸς Διοσκόρου ὠθούμενόν τε καὶ λακτιζόμενον. Ἐξ ὧν ἡ ἐν Καλχηδόνι σύνοδος ἁλίζεται, ἀγγελιῶν τε καὶ ἀγγελιαφόρων πεμφθέντων καὶ τῶν ἑκασταχοῦ ἱερέων εὐσεβέσι γράμμασι κληθέντων, πρῶτα μὲν ἐν Νικαίᾳ — ὡς καὶ τὸν Ῥώμης πρόεδρον Λέοντα τοῖς ἐν Νικαίᾳ συνελθοῦσιν ἐπιγράψαι, πρὸς αὐτοὺς ἐπιστέλλοντα περὶ ὧν ἐς τὸν οἰκεῖον πέπομφε τόπον, Πασκασιανοῦ καὶ Λουκενσίου καὶ λοιπῶν —, ὕστερον δὲ ἐν Καλχηδόνι τῆς Βιθυνῶν χώρας. Καὶ Ζαχαρίας μὲν ἐμπαθῶς ὁ ῥήτωρ καὶ Νεστόριον ἐκ τῆς ὑπερορίας μετάπεμπτον γενέσθαι φησί· τὸ δέ γε μὴ ταῦθ´ οὕτως ἔχειν τεκμηριοῖ τὸ πανταχοῦ τῆς συνόδου τὸν Νεστόριον ἀνατεθεματίσθαι. Δηλοῖ δὲ εὖ μάλα καὶ Εὐστάθιος ὁ τῆς Βηρυτῶν ἐπίσκοπος, γράφων πρὸς Ἰωάννην ἐπίσκοπον καὶ πρὸς Ἰωάννην ἕτερον πρεσβύτερον περὶ τῶν ἐν τῇ συνόδῳ κινηθέντων ἐπὶ λέξεως ὧδε· „Ὑπαντήσαντες δὲ πάλιν οἱ ζητοῦντες Νεστορίου τὰ λείψανα τῆς συνόδου κατεβόων· ‘Οἱ ἅγιοι διὰ τί ἀναθεματίζονται;’ ὡς ἀγανακτήσαντα τὸν βασιλέα τοῖς δορυφόροις ἐπιτρέψαι μακρὰν αὐτοὺς ἀπελάσαι.“ Πῶς οὖν ὁ Νεστόριος μετεκαλεῖτο τῶν ἐντεῦθεν μεταστάς, οὐκ ἔχω λέγειν.

 

L'AN DE N. S. 450 VALENTINIEN ET MARCIEN

CHAPITRE PREMIER.

Présages de l'Empire de Marcien.

Après avoir rapporté dans le Livre précèdent, ce qui s'est passé touchant l'Église, sous le règne de Théodose, nous ferons paraître dans celui-ci sur le Trône, Marcien cet Empereur si célèbre..Disons d'abord ce qui regarde sa naissance, et la manière dont il parvint à l'Empire, nous réservant à remarquer ses actions particulières dans l'ordre du temps. Il était natif de Thrace, et fils d'un soldat, comme plusieurs Historiens, et Presque entre les autres, le témoignent. Ayant dessein de suivre la profession de son père, il partit pour aller s'enrôler à Philippopole. Il trouva sur le chemin le corps d'un homme, qui paraissait avoir été tué depuis peu. Comme il était d'un naturel extrême- 391 ment tendre, ce triste spectacle lui donna de la compassion, de sorte qu'il s'arrêta à dessein de rendre à ce corps les derniers devoirs. Quelques personnes l'ayant vu, en avertirent le Juge de Philippopole, qui se saisit de lui, et l'interrogea. Quoiqu'il niât le crime, donc on l'accusait, et qu'il dît très  sincèrement la vérité, les présomptions et les indices l'emportaient sur la dénégation, et sur la vérité, et il eût été infailliblement condamné, si la divine Providence n'eût à l'heure-même découvert le coupable, qui en subissant la peine qu'il avait méritée, délivra Marcien de l'accusation. Ayant été sauvé de la sorte, il se présenta pour être enrôlé. Ceux auxquels il se présenta ayant tiré de sa bonne mine des présages de sa future grandeur, l'enrôlèrent avec joie, et au lieu de le mettre le dernier selon l'ordre et. l'usage, ils le mirent en la place d'un autre homme Auguste, qui était mort depuis peu, et lui donnèrent ce nom-là. Ainsi ce nom prévint en sa personne, la Dignité impériale, et: au lieu que les Princes ne le prennent qu'en prenant la pourpre, il l'eut longtemps auparavant, comme par anticipation.

 Il y eut encore un autre présage, qui fit juger qu'il parviendrait un jour à l'Empire. Les Romains ayant été défaits par les Vandales, dans le temps qu'il servait sous Aspar, il fut pris avec plusieurs autres, et emmené dans un champ, où Gizéric les voulait voir à loisir. Ce Prince s'étant arrêté longtemps à les considérer, commanda qu'on leur ôtât leurs chaînes. Chacun d'eux ayant la liberté ou de se 392  promener, ou de se reposer .Marcien se coucha  et s endormit durant la plus grande chaleur du  jour. Pendant son sommeil, un aigle voltigea sur sa tête et le garantit de l'ardeur du soleil. Gizéris ayant reconnu aisément ce présage, le mit en liberté et lui fit promettre avec serment, qu'il n'entrerait point de guerre avec les Vandales, quand il serait parvenu à l'Empire. Procope assure qu'il s'acquitta très religieusement de cette promesse. Ne nous éloignons pas si fort de notre sujet.

Marcien eut de la piété, et gouverna ses sujets avec beaucoup de justice. Il crut que les véritables richesses sont, non celles qu'on levé des impositions publiques, et qu'on serre dans les coffres de l'épargne, mais celles qu'on distribue, et qu'on répand pour le soulagement des misérables. Il se fit redouter non par les châtiments qu'il fit souffrir, mais par l'opinion que la connaissance de sa justice donna, qu'il ne laisserait point de crimes impunis. Comme il n'avait point de droit à l'Empire par sa naissance, il n'y parvint que par sa vertu. Les Sénateurs, et tout ce qu'il y avait de personnes considérables, l'ayant élu d'un commun consentement, par l'avis de l'Impératrice Pulchérie, il l'épousa depuis ; mais leur mariage n'empêcha pas qu'elle ne gardât sa virginité. Cette promotion, et ce mariage furent faits sans la participation de Valentinien Empereur d'Occident. Il ne laissa de les avoir depuis très agréables, par l'estime qu'il faisait du mérite de Marcien. Au reste ce dernier ne souhaitait rien tant que d'ôter de l'Eglise la confusion des langues, 393 que l'impiété avait introduite, et de faire en sorte que tous les peuples honoraient Dieu d'une même bouche, et d'un même cœur.

L'AN DE N. S. 450 VALENTINIEN ET MARCIEN

CHAPITRE II.

Convocation du Concile de Calcédoine.

L'Empereur Marcien étant dans cette disposition, les Légats de Léon Evêque de Rome, lui dirent que Dioscore avait refumé de recevoir .dans le second Concile d'Ephèse, la lettre de Léon, bien qu'elle contînt la vérité de la doctrine de l'Eglise. Ceux que Dioscore avait maltraités, le supplièrent en même temps qu'il fût jugé dans un Concile. Eusèbe ci-devant Evêque de Dorylée, fit des instances plus pressantes que les autres, prétendant que Flavien, et lui avaient été déposés par les intrigues de Chrysaphe, garde de Théodose, en haine de ce que ce Chrysaphe ayant demandé de l'argent à Flavien pour son ordination, il lui avait envoyé les vases de l'Eglise, pour lui donner de la confusion de sa demande. Il ajoutait que Chrysaphe était du sentiment d'Eutychès., et que Dioscore avait donné des coups de pied à Flavien, et l'avait battu avec une si grande violence, qu'il en était mort. On convoqua pour ce sujet un Concile à Calcédoine. Les Evêques furent invités par l'ordre de l'Empereur de se trouver à Nicée, et lorsque Léon leur écrivit touchant Pascasin, Lucence, et les autres qu'il envoyait pour tenir sa place, il adressa sa lettre à cette dernière ville. Mais depuis au 394 lieu de Nicée, on choisit Calcédoine. Le Rhéteur Zacarie dit pour favoriser Nestorius, qu'il fut invité d'assister à ce Concile. Mais les anathèmes qui y sont tant de fois répétés contre lui, font voir clairement que cela n'est pas véritable. Ce que j'avance est. confirmé par les Lettres d'Eustate à un Evêque nommé Jean, et à un Prêtre du même nom, ou faisant le récit de ce qui se passa dans ce Concile, il parle de cette sorte. « Ceux qui demandaient qu'on leur donnât les reliques de Nestorius, s'étant de nouveau présentés, crièrent dans le Concile, pourquoi prononce-t'on anathème contre les saints ? L'Empereur connut une telle indignation de leur hardiesse, qu'il commanda à ses gardes de les chasser. » Je ne comprends pas comment on prétend que Nestorius fut invité à ce Concile, puisqu'il était mort auparavant.

 

γʹ.

Ἔκφρασις τοῦ εὐκτηρίου οἴκου τῆς μάρτυρος Εὐφημίας τῆς ἐν Καλχηδόνι, καὶ διήγησις τῶν γινομένων ἐν αὐτῷ θαυμάτων.

Ἁλίζονται τοίνυν ἀνὰ τὸ ἱερὸν τέμενος Εὐφημίας τῆς μάρτυρος, ὅπερ ἵδρυται μὲν ἐπὶ τῆς Καλχηδοναίων τοῦ Βιθυνῶν ἔθνους, ἀπῴκισται δὲ τοῦ Βοσπόρου σταδίοις οὐ πλείοσι δύο, ἔν τινι τῶν εὐφυῶν χωρίων ἠρέμα προσάντει· ὥστε τοὺς περιπάτους ἀνεπαισθήτους εἶναι τοῖς ἐς τὸν νεὼν ἀπιοῦσι τῆς μάρτυρος, ἐξαπίνης τε μετεώρους εἶναι εἴσω τῶν ἀνακτόρων γενομένους· ὥστε τὰς ὄψεις ἐκχέοντας ἐκ περιωπῆς ἅπαντα θεωρεῖν, ὑπεστρωμένα πεδία ὁμαλῆ καὶ ὕπτια, τῇ πόᾳ χλοάζοντα ληΐοις τε κυμαινόμενα καὶ παντοδαπῶν δένδρων τῇ θέᾳ ὡραϊζόμενα, ὄρη τε λάσια ἐς ὕψος εὐπρεπῶς μετεωριζόμενά τε καὶ κυρτούμενα, ἄταρ καὶ πελάγη διάφορα, τὰ μὲν τῇ γαλήνῃ πορφυρούμενα καὶ ταῖς ἀκταῖς προσπαίζοντα ἡδύ τι καὶ ἥμερον ἔνθα νήνεμα τὰ χωρία καθεστᾶσι, τὰ δὲ παφλάζοντά τε καὶ τοῖς κύμασιν ἀγριαίνοντα, κάχληκάς τε καὶ φυκία καὶ τῶν ὀστρακοδέρμων τὰ κουφότερα μετὰ τῆς ἀντανακλάσεως τῶν κυμάτων αὐτῆς ἀνασειράζοντα. Ἀντικρὺ δὲ τῆς Κωνσταντίνου τὸ τέμενος, ὥστε καὶ τῇ θέᾳ τῆς τοσαύτης πόλεως τὸν νεὼν ὡραΐζεσθαι. Τρεῖς δ´ ὑπερμεγέθεις οἶκοι τὸ τέμενος· εἷς μὲν ὑπαίθριος, ἐπιμήκει τῇ αὐλῇ καὶ κίοσι πάντοθεν κοσμούμενος, ἕτερός τ´ αὖ μετὰ τοῦτον τό τε εὖρος τό τε μῆκος τούς τε κίονας μικροῦ παραπλήσιος, μόνῳ δὲ τῷ ἐπικειμένῳ ὀρόφῳ διαλλάττων· οὗ κατὰ τὴν βόρειον πλευρὰν πρὸς ἥλιον ἀνίσχοντα, οἶκος περιφερὴς ἐς θόλον, εὖ μάλα τεχνικῶς ἐξησκημένοις κίοσιν, ἴσοις τὴν ὕλην, ἴσοις τὰ μεγέθη καθεστῶσιν ἔνδοθεν κυκλούμενος. Ὑπὸ τούτοις ὑπερῷόν τι μετεωρίζεται ὑπὸ τὴν αὐτὴν ὀροφήν, ὡς ἂν κἀντεῦθεν ἐξῇ τοῖς βουλομένοις ἱκετεύειν τε τὴν μάρτυρα καὶ τοῖς τελουμένοις παρεῖναι. Εἴσω δὲ τοῦ θόλου πρὸς τὰ ἑῷα εὐπρεπής ἐστι σηκός, ἔνθα τὰ πανάγια τῆς μάρτυρος ἀπόκειται λείψανα ἔν τινι σορῷ τῶν ἐπιμήκων — μακρὰν ἔνιοι καλοῦσιν — ἐξ ἀργύρου εὖ μάλα σοφῶς ἠσκημένῃ.

Καὶ ἃ μὲν ὑπὸ τῆς παναγίας ἐπί τισι χρόνοις θαυματουργεῖται, πᾶσι Χριστιανοῖς ἔκδηλα. Πολλάκις γὰρ ἢ τοῖς κατὰ καιρὸν τὴν αὐτὴν ἐπισκοποῦσι πόλιν ὄναρ ἐπιστᾶσα διακελεύεται ἢ καί τισι τῶν ἄλλως ἐς βίον ἐπισήμων, παραγινομένοις αὐτῇ κατὰ τὸ τέμενος τρυγᾶν. Ὅπερ ἐπειδὰν τοῖς τε βασιλεῦσι τῷ τε ἀρχιερεῖ καὶ τῇ πόλει κατάδηλον ᾖ, φοιτῶσι κατὰ τὸν νεὼν οἵ τε τὰ σκῆπτρα οἵ τε τὰ ἱερὰ καὶ τὰς ἀρχὰς διέποντες ἅπας τε ὁ λοιπὸς ὅμιλος μετασχεῖν τῶν τελουμένων βουλόμενοι. Πάντων τε οὖν ὁρώντων ὁ τῆς Κωνσταντίνου πρόεδρος μετὰ τῶν ἀμφ´ αὐτὸν ἱερέων εἴσω τῶν ἀνακτόρων χωρεῖ, ἔνθα τὸ λελεγμένον μοι πανάγιον ἀπόκειται σῶμα. Ἔστι δέ τι κλειθρίδιον μικρὸν κατὰ τὴν αὐτὴν σορὸν ἐν τῷ λαιῷ μέρει θύραις μικραῖς κατησφαλισμένον, ὅθεν σίδηρον ἐπιμήκη κατὰ τὰ πανάγια λείψανα σπόγγον περιαρτήσαντες ἐπαφιᾶσι, καὶ τὸν σπόγγον πε?ομένων ἡ πληθύς, ὥστε καὶ τοὺς εὐσεβεῖς βασιλεῖς καὶ πάντας τοὺς ἁλιζομένους ἱερέας καὶ μὴν καὶ πάντα τὸν ἀθροιζόμενον λεὼν πλουσίως τῶν ἀναδιδομένων μεταλαμβάνειν, ἐκπέμπεσθαί τε καὶ ἀνὰ τὴν ὑφήλιον πᾶσαν τῶν πιστῶν τοῖς βουλομένοις, καὶ διὰ παντὸς τούς τε θρόμβους σώζεσθαι τό τε πανάγιον αἷμα, μηδαμῶς ἐς ἑτέραν μεταχωροῦν ὄψιν. Ἅπερ θεοπρεπῶς τελεῖται, οὐ κατά τινα διωρισμένην περίοδον, ἀλλ´ ὡς ἂν ἡ τοῦ προεδρεύοντος βιοτὴ καὶ ἡ τῶν τρόπων σεμνότης βούλεται. Φασὶ δ´ οὖν ὅτε μὲν τῶν εὐσχημόνων τις κυβερνῴη καὶ ταῖς ἀρεταῖς ἐπίσημος, τοῦτο τὸ θαῦμα καὶ μάλα συχνῶς γίγνεσθαι· ὅτε δὲ τῶν οὐ τοιούτων, σπανίως τὰς τοιαύτας θεοσημείας προϊέναι. Λέξω δέ τι, ὅπερ οὐ χρόνος, οὐ καιρὸς διατέμνει, οὐδὲ μὴν πιστοῖς τε καὶ ἀπίστοις διακέκριται, πᾶσι δὲ ἐξ ἴσης ἀνεῖται· ὅταν ὧδε τοῦ χώρου τις γένηται ἔνθα ἡ τιμία σορὸς ἐν ᾗ τὰ πανάγια λείψανα, ὀδμῆς εὐώδους ἐμπίπλαται πάσης συνήθους ἀνθρώποις ὑπερτέρας. Οὐδὲ γὰρ τῇ ἐκ λειμώνων ἀθροιζομένῃ παρέοικεν, οὐδέ γε τῇ ἔκ τινος τῶν εὐωδεστάτων ἀναπεμπομένῃ, οὐδὲ οἵαν μυρέψης ἐργάσαιτο· ξένη δέ τις καὶ ὑπερφυὴς ἐξ αὐτῆς παριστᾶσα τῶν ἀναδιδόντων τὴν δύναμιν.

 

L'AN DE N. S. 451 VALENTINIEN ET MARCIEN

CHAPITRE III.

Description de l'Église de sainte Euphémie Martyre. Miracles qui s'y font.

Les Evêques s'assemblèrent donc à Calcédoine ville de Bithynie dans l'Eglise de sainte Euphémie Martyre. Cette Eglise est bâtie sur une petite hauteur à deux stades, ou environ du Bosphore, La pente de cette hauteur est si douce qu'on y monte sans aucune peine, et que quand on y est monté, on découvre au dessous une campagne fort agréable, et chargée de riches moissons, des montagnes couvertes de forêts, et diverses mers dont les unes 395 étant exemptes de vents et de tempêtes, semblent se jouer avec leur rivage, et les autres étant émues et agitées, jettent tantôt des herbes, des coquilles et des poissons sur leurs bords, et tantôt les reprennent. L'Eglise est située vis-à-vis de Constantinople, si bien que l'aspect de cette grande ville est un nouvel ornement qui relève la beauté de cette Eglise. Elle consiste en trois édifices, dont le premier est découvert et embelli de colonnes de tous ses côtés. Le second est de même longueur, de même largeur, a des colonnes presque semblables, et n'a point d'autre différence, sinon qu'il es couvert. Au côté Septentrional de ce second bâtiment est le troisième exposé au Soleil levant soutenu de belles colonnes et voûté en rond. Sous la même voute, est un étage élevé, d'où on peut faire ses prières, et assister aux mystères. Du côté de l'Orient est le tombeau de la Sainte, où son corps est dans une Chasse d'argent.

Les miracles, que Dieu fait quelquefois en ce lieu-là par les mérites de la Sainte, sont connus de tous les Chrétiens. Car elle paraît souvent en songe, soit aux Évêques, soit à des personnes d'une singulière piété, et les avertit de venir recueillir la précieuse liqueur qu'elle veut répandre. Quand l'Empereur, le Patriarche, et tous les habitants en ont été avertis, ils se rendent en foule à cette Eglise, pour participer aux saints mystères. Ensuite l'Évêque de Constantinople entre avec ses Prêtres, en présence de tout le peuple, dans le lieu où ce saint corps est déposé. Au côté gauche de la Chasse il y a une petite ouverture, par où on 396 fourre une baguette de fer, au bout de laquelle est une éponge, et après l'avoir tournée plusieurs fois on la retire pleine de sang, que le peuple ne voit point, qui! n en rende a Dieu de grandes louange. On tire quelquefois de ce sang en telle abondance, qu'il y en a pour les Empereurs, pour les Prêtres, et pour le peuple, et qu'on en envoie encore par tout le monde aux Fidèles qui en demandent. Ce sang ne change jamais de couleur, et: demeure toujours vif, sans se déteindre. Le miracle n'arrive pas à certains temps. Il n'arrive que lorsque l'Eglise est gouvernée par un Évêque qui l'obtient de Dieu par la pureté de ses mœurs. On dit qu'il devient ordinaire, quand l'Évêque est d'une vertu éminente, et qu'il est rare quand l'Évêque a d'autres qualités. Je parlerai maintenant d'un autre miracle, qui n'est interrompu par aucun temps, qui ne discontinue jamais, et qui est accordé indifféremment aux Fidèles, et aux Infidèles. Quand on approche de la Chasse où ces précieuses reliques sont enfermées, on sent une odeur qui surpasse tout ce que les autres odeurs ont de plus agréable et de plus charmant. La nature n'a jamais produit de fleurs, ni l'art composé de. baume, dont l'odeur soit pareille. Elle est aussi particulière que la puissance d'où elle procède.

 

δʹ.

Περὶ τῶν ἐν τῇ συνόδῳ κινηθέντων καὶ τυπωθέντων, καὶ ὡς Διόσκορος ὁ Ἀλεξανδρείας καθῃρέθη, Θεοδώρητος δὲ καὶ Ἴβας καί τινες ἕτεροι ἀνεκλήθησαν.

Ἐνταῦθα ἡ λελεγμένη μοι σύνοδος ἁλίζεται, τὸν τόπον Λέοντος ἀρχιερέως τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης διεπόντων, ὡς εἴρηται, Πασκασίνου καὶ Λουκενσίου ἐπισκόπων καὶ Βονιφατίου πρεσβυτέρου, τῆς Κωνσταντίνου μὲν προεδρεύοντος Ἀνατολίου, Διοσκόρου δὲ τῆς Ἀλεξανδρέων ἐπισκοποῦντος, Μαξίμου τε Ἀντιοχείας, καὶ Ἰουβεναλίου Ἱεροσολύμων· οἷς παρῆσαν οἵ τε ἀμφ´ αὐτοὺς ἱερεῖς καὶ οἱ τὰ κορυφαῖα τῆς ὑπερφυοῦς γερουσίας ἔχοντες. Πρὸς οὓς οἱ τὸν τόπον πληροῦντες Λέοντος ἔφασκον μὴ δεῖν Διόσκορον συγκάθεδρον σφίσι γενέσθαι· τοῦτο γὰρ αὐτοῖς ἐπιτετράφθαι παρὰ τοῦ σφῶν ἐπισκόπου Λέοντος, καὶ εἰ τοῦτο μὴ φυλάξουσιν, αὐτοὺς τῆς ἐκκλησίας ἀπαλλάττεσθαι. Καὶ πυθομένης τῆς γερουσίας τί ἄρα εἴη τὰ ἐπαγόμενα τῷ Διοσκόρῳ, διεξῆλθον λόγον ὀφείλειν αὐτὸν ὑποσχεῖν τῆς οἰκείας κρίσεως, κριτοῦ πρόσωπον παρὰ τὸ εἰκὸς ἀνειληφότα. Ὧν εἰρημένων, ἐπειδὴ Διόσκορος ψήφῳ τῆς συγκλήτου ἀνὰ τὸν μέσον καθῆστο χῶρον, Εὐσέβιος ἐξῄτει τὰς ἐπιδεδομένας παρ´ αὐτοῦ τῇ βασιλείᾳ δεήσεις ἀναγνωσθῆναι, φήσας ἐπὶ λέξεως ταῦτα· „Ἠδίκημαι παρὰ Διοσκόρου, ἠδίκηται ἡ πίστις, ἐφονεύθη Φλαβιανὸς ὁ ἐπίσκοπος, ἅμα ἐμοὶ ἀδίκως καθῃρέθη παρ´ αὐτοῦ· κελεύσατε τὰς δεήσεις μου ἀναγνωσθῆναι.“

Ὅπερ ἐπειδὴ διελαλήθη, ἡ δέησις ἀναγνώσεως ἔτυχε, ταυτὶ φθεγγομένη τὰ ῥήματα·

Παρὰ Εὐσεβίου τοῦ ἐλαχίστου ἐπισκόπου Δορυλαίου, ποιουμένου τὸν λόγον ὑπέρ τε ἑαυτοῦ καὶ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, καὶ ὑπὲρ τοῦ ἐν ὁσίοις Φλαβιανοῦ τοῦ γενομένου ἐπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

Σκοπὸς τῷ ὑμετέρῳ κράτει ἁπάντων μὲν τῶν ὑπηκόων προνοεῖν καὶ χεῖρα ὀρέγειν πᾶσι τοῖς ἀδικουμένοις, μάλιστα δὲ τοῖς 〈εἰς〉 ἱερωσύνην τελοῦσι. Καὶ ἐν τούτῳ γὰρ τὸ θεῖον θεραπεύεται, παρ´ οὗ τὸ βασιλεύειν ὑμῖν καὶ κρατεῖν τῶν ὑφ´ ἥλιον δεδώρηται. Ἐπεὶ οὖν πολλὰ καὶ δεινὰ παρὰ πᾶσαν ἀκολουθίαν ἡ εἰς Χριστὸν πίστις καὶ ἡμεῖς πεπόνθαμεν παρὰ Διοσκόρου τοῦ εὐλαβεστάτου ἐπισκόπου τῆς Ἀλεξανδρέων μεγαλοπόλεως, πρόσιμεν τῇ ὑμετέρᾳ εὐσεβείᾳ τῶν δικαίων ἀξιοῦντες τυχεῖν. Τὰ δὲ τοῦ πράγματος ἐν τούτοις· ἐπὶ τῆς ἔναγχος γενομένης συνόδου ἐν τῇ Ἐφεσίων μητροπόλει — ἣν ὄφελόν γε ἦν μὴ γενέσθαι, ἵνα μὴ κακῶν καὶ ταραχῆς τὴν οἰκουμένην ἐμπλήσῃ — ὁ χρηστὸς Διόσκορος παρ´ οὐδὲν θέμενος τὸν τοῦ δικαίου λόγον καὶ τὸν τοῦ θεοῦ φόβον, ὁμόδοξος ὢν καὶ ὁμόφρων Εὐτυχοῦς τοῦ ματαιόφρονος καὶ αἱρετικοῦ, λανθάνων δὲ τοὺς πολλούς, ὡς ὕστερον ἑαυτὸν ἐφανέρωσεν, εὑρὼν καιρὸν τὴν γεγενημένην παρ´ ἐμοῦ κατὰ Εὐτυχοῦς τοῦ ὁμοδόξου αὐτοῦ κατηγορίαν καὶ τὴν ἐπ´ αὐτῷ ἐξενεχθεῖσαν ψῆφον παρὰ τοῦ τῆς ὁσίας λήξεως Φλαβιανοῦ τοῦ ἐπισκόπου, πλῆθος ἀτάκτων ὄχλων συναγαγὼν καὶ δυναστείαν ἑαυτῷ διὰ χρημάτων πορισάμενος, τὴν εὐσεβῆ θρησκείαν τῶν ὀρθοδόξων τό γε ἧκον εἰς αὐτὸν ἐλυμήνατο, καὶ τὴν κακοδοξίαν Εὐτυχοῦς τοῦ μονάζοντος, ἥτις ἄνωθεν καὶ ἐξ ἀρχῆς παρὰ τῶν ἁγίων πατέρων ἀπεκηρύχθη, ἐβεβαίωσεν. Ἐπεὶ οὖν οὐ μικρὰ τὰ τετολμημένα αὐτῷ κατά τε τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως καὶ καθ´ ἡμῶν, δεόμεθα καὶ προσπίπτομεν τῷ ὑμετέρῳ κράτει θεσπίσαι τὸν αὐτὸν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον Διόσκορον ἀπολογήσασθαι τοῖς παρ´ ἡμῶν αὐτῷ ἐπαγομένοις· δηλαδὴ τῶν παρ´ αὐτοῦ καθ´ ἡμῶν πεπραγμένων ὑπομνημάτων ἀναγινωσκομένων ἐπὶ τῆς ἁγίας συνόδου, δι´ ὧν δυνάμεθα ἀποδεῖξαι 〈αὐτὸν〉 καὶ ἀλλότριον ὄντα τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, καὶ αἵρεσιν ἀσεβείας πεπληρωμένην κρατύναντα, καὶ ἀδίκως ἡμᾶς καθελόντα καὶ τὰ δεινὰ ἡμᾶς κατειργασμένον· θείων καὶ προσκυνουμένων ὑμῶν μανδάτων καταπεμπομένων τῇ ἁγίᾳ καὶ οἰκουμενικῇ συνόδῳ τῶν θεοφιλεστάτων ἐπισκόπων, ἐφ´ ᾧ τε ἡμῶν καὶ τοῦ προειρημένου Διοσκόρου διακοῦσαι, καὶ ἀνενεγκεῖν εἰς γνῶσιν τῆς ὑμετέρας εὐσεβείας πάντα τὰ πραττόμενα πρὸς τὸ παριστάμενον τῇ ἀθανάτῳ ὑμῶν κορυφῇ. Καὶ τούτου τυχόντες ἀδιαλείπτους εὐχὰς ἀναπέμψομεν ὑπὲρ τοῦ αἰωνίου ὑμῶν κράτους, θειότατοι βασιλεῖς.

 Μετὰ ταῦτα ἐκ κοινῆς δεήσεως Διοσκόρου τε καὶ Εὐσεβίου τὰ ἐν τῷ δευτέρῳ συνεδρίῳ πεπραγμένα τῶν ἐν Ἐφέσῳ διὰ τῆς ἀναγνώσεως ἐδημοσιεύετο· ὧν τὴν λεπτομέρειαν διὰ πολλῶν μὲν ἀνειλημμένην, ἐμπεριεχομένην δὲ τοῖς ἐν Καλχηδόνι κεκινημένοις, ὡς ἂν μὴ ἀδολεσχεῖν δόξω τοῖς πρὸς τὸ πέρας τῶν πραγμάτων ἐπειγομένοις, ὑπέταξα τῷ παρόντι τῆς ἱστορίας βιβλίῳ, ἄδειαν δοὺς τοῖς πάντα λεπτῶς εἰδέναι βουλομένοις καὶ τούτοις ἐντυχεῖν καὶ τὴν πάντων ἀκρίβειαν ἀναμάξασθαι. Ἐπιτρέχων δὲ τὰ καιριώτερα, φημὶ ὡς ἐφωράθη Διόσκορος μὴ δεξάμενος τὴν Λέοντος ἐπιστολὴν ἐπισκόπου τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης, καὶ πρός γε τὴν καθαίρεσιν Φλαβιανοῦ τῆς νέας Ῥώμης ἐπισκόπου ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ ποιησάμενος, ἐν ἀγράφῳ τε χάρτῃ παρασκευάσας τοὺς ἁλισθέντας ἐπισκόπους ὑποσημήνασθαι, καὶ τὴν καθαίρεσιν Φλαβιανοῦ περιέχοντι. Ἐφ´ οἷς οἱ ἀπὸ τῆς συγκλήτου βουλῆς ἐψηφίσαντο τάδε·

Περὶ μὲν τῆς ὀρθοδόξου καὶ καθολικῆς πίστεως τελεώτερον συνόδου γινομένης τῇ ὑστεραίᾳ ἀκριβεστέραν ἐξέτασιν γενέσθαι συνορῶμεν. Ἐπειδὴ δὲ Φλαβιανὸς ὁ τῆς εὐσεβοῦς μνήμης καὶ Εὐσέβιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος, ἐκ τῆς τῶν πεπραγμένων καὶ διαγνωσθέντων ἐρεύνης καὶ αὐτῆς τῆς φωνῆς τῶν γενομένων ἐξάρχων τῆς τότε συνόδου φησάντων ἐσφάλθαι καὶ μάτην αὐτοὺς καθῃρηκέναι, οὐδὲν περὶ τὴν πίστιν σφαλέντες δείκνυνται ἀδίκως καθαιρεθέντες, φαίνεται ἡμῖν κατὰ τὸ θεῷ ἀρέσκον δίκαιον εἶναι, εἰ παρασταίη τῷ θειοτάτῳ καὶ εὐσεβεστάτῳ ἡμῶν δεσπότῃ, τῷ αὐτῷ ἐπιτιμίῳ Διόσκορον τὸν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον Ἀλεξανδρείας, καὶ Ἰουβενάλιον τὸν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον Ἱεροσολύμων, καὶ Θαλάσσιον τὸν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον Καισαρείας Καππαδοκίας, καὶ Εὐσέβιον τὸν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον Ἀρμενίας, καὶ Εὐστάθιον τὸν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον Βηρυτοῦ, καὶ Βασίλειον τὸν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον Σελευκείας Ἰσαυρίας, τοὺς ἐξουσίαν ἐσχηκότας καὶ ἐξάρχοντας τῆς τότε συνόδου, ὑποπεσεῖν παρὰ τῆς ἱερᾶς συνόδου κατὰ τοὺς κανόνας τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος ἀλλοτρίους γινομένους, πάντων τῶν παρακολουθησάντων τῇ θείᾳ κορυφῇ γνωριζομένων.

Εἶτα λιβέλλων ἐς ἑτέραν ἐπιδεδομένων κατὰ Διοσκόρου ἐγκλημάτων τε χάριν καὶ χρημάτων, ὡς δίς τε καὶ τρὶς κληθεὶς ὁ Διόσκορος οὐχ ὑπήντησεν ἐπὶ προφάσεσιν αἷς εἴρηκεν, οἱ τὸν τόπον πληροῦντες Λέοντος τοῦ τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης ἐπισκόπου ἐπὶ λέξεως ἀπεφήναντο ταῦτα·

Δῆλα γεγένηται τὰ τετολμημένα Διοσκόρῳ τῷ γενομένῳ τῆς Ἀλεξανδρέων μεγαλοπόλεως ἐπισκόπῳ κατὰ τῆς τῶν κανόνων τάξεως καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς καταστάσεως, ἐκ τῶν ἤδη ἐξετασθέντων ἐν τῷ πρώτῳ συνεδρίῳ καὶ ἀπὸ τῶν σήμερον πεπραγμένων. Οὗτος γάρ, ἵνα τὰ πολλὰ παραλίπωμεν, Εὐτυχῆ τὸν ὁμόδοξον αὐτῷ καθαιρεθέντα κανονικῶς παρὰ τοῦ ἰδίου ἐπισκόπου, τοῦ ἐν ἁγίοις φαμὲν πατρὸς ἡμῶν καὶ ἐπισκόπου Φλαβιανοῦ, αὐθεντήσας ἀκανονίστως εἰς κοινωνίαν ἐδέξατο, πρὶν ἢ συνεδρεῦσαι ἐν τῇ Ἐφεσίων μετὰ τῶν θεοφιλῶν ἐπισκόπων. Ἀλλ´ ἐκείνοις μὲν ὁ ἀποστολικὸς θρόνος συγγνώμην ἀπένειμεν ἐπὶ τοῖς ἐκεῖθεν μὴ κατὰ γνώμην ὑπ´ αὐτῶν πεπραγμένοις· οἳ καὶ διετέλεσαν μέχρι τοῦ παρόντος ἑπόμενοι τῷ ἁγιωτάτῳ ἀρχιεπισκόπῳ Λέοντι καὶ πάσῃ τῇ ἁγίᾳ καὶ οἰκουμενικῇ συνόδῳ· οὗ δὴ χάριν καὶ ἐν τῇ αὐτοῦ κοινωνίᾳ αὐτοὺς ὁμοπίστους ἐδέξατο. Οὗτος δὲ καὶ μέχρι τοῦ παρόντος διέμεινε σεμνυνόμενος ἐπ´ ἐκείνοις οἷς ἔδει στένειν καὶ εἰς γῆν κεκυφέναι. Πρὸς τούτοις δὲ οὐδὲ τὴν ἐπιστολὴν ἀναγνωσθῆναι συνεχώρησε τοῦ μακαρίου πάπα Λέοντος, τὴν γραφεῖσαν παρ´ αὐτοῦ πρὸς τὸν ἐν ἁγίοις τὴν μνήμην Φλαβιανόν, καὶ ταῦτα πολλάκις παρακληθεὶς ἀναγνωσθῆναι ταύτην ὑπὸ τῶν κεκομικότων, καὶ μεθ´ ὅρκων ποιήσασθαι τὴν ἀνάγνωσιν ὑποσχόμενος. Ἧς μὴ ἀναγνωσθείσης, σκανδάλων καὶ βλάβης τὰς ἀνὰ τὴν οἰκουμένην ἁγιωτάτας ἐπλήρωσεν ἐκκλησίας. Ἀλλ´ ὅμως τοιούτων παρ´ αὐτοῦ τολμηθέντων, ἐσκοποῦμεν περὶ τῆς προτέρας αὐτοῦ ἀνοσίας πράξεως φιλανθρωπίας τινὸς αὐτὸν ἀξιῶσαι ὡς καὶ τοὺς λοιποὺς θεοφιλεῖς ἐπισκόπους, καίτοι μηδὲ τὴν αὐθεντίαν αὐτῷ παραπλησίως τῆς κρίσεως ἐσχηκότας. Ἐπειδὴ δὲ τοῖς δευτέροις τὴν προτέραν παρανομίαν ὑπερηκόντισεν, ἐτόλμησε δὲ καὶ ἀκοινωνησίαν ὑπαγορεῦσαι κατὰ τοῦ ἁγιωτάτου καὶ ὁσιωτάτου ἀρχιεπισκόπου τῆς μεγάλης Ῥώμης Λέοντος, πρὸς δὲ τούτοις καὶ λιβέλλων παρανομιῶν μεστῶν κατ´ αὐτοῦ προσενεχθέντων τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ συνόδῳ, καὶ ἅπαξ καὶ δὶς καὶ τρὶς διὰ θεοφιλῶν ἐπισκόπων κανονικῶς κληθεὶς οὐχ ὑπήκουσεν, ὑπὸ τοῦ οἰκείου συνειδότος δηλονότι κεντούμενος, καὶ τοὺς παρὰ συνόδων διαφόρων ἐνθέσμως καθαιρεθέντας παρανόμως ἐδέξατο, αὐτὸς καθ´ ἑαυτοῦ τὴν ψῆφον ἐξήνεγκε διαφόρως τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς πατήσας θεσμούς. Ὅθεν ὁ ἁγιώτατος καὶ μακαριώτατος ἀρχιεπίσκοπος τῆς μεγάλης καὶ πρεσβυτέρας Ῥώμης Λέων δι´ ἡμῶν καὶ τῆς παρούσης συνόδου, μετὰ τοῦ τρισμακαρίου καὶ πανευφήμου Πέτρου τοῦ ἀποστόλου, ὅς ἐστι πέτρα καὶ κρηπὶς τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας καὶ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως θεμέλιος ἐγύμνωσεν αὐτὸν τοῦ τε ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος καὶ πάσης ἱερατικῆς ἠλλοτρίωσεν ἐνεργείας. Τοιγαροῦν ἡ ἁγία αὕτη καὶ μεγάλη σύνοδος τὰ δόξαντα τοῖς κανόσιν ἐπὶ τῷ μνημονευθέντι Διοσκόρῳ ψηφίσεται.

Τούτων παρὰ τῆς συνόδου κυρωθέντων καί τινων ἑτέρων πεπραγμένων, οἱ μὲν ἅμα Διοσκόρῳ καθαιρεθέντες παρακλήσει τῆς συνόδου καὶ νεύμασι τῆς βασιλείας ἀνακλήσεως ἔτυχον. Ἑτέρων δὲ τοῖς πεπραγμένοις ἐπεισενεχθέντων, ὅρος ἐξεφωνήθη λέγων αὐτοῖς ὀνόμασι ταῦτα· „Ὁ κύριος ἡμῶν καὶ σωτὴρ Ἰησοῦς Χριστὸς τῆς πίστεως τὴν γνῶσιν τοῖς μαθηταῖς βεβαιῶν ἔφη· ‘Εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν ἀφίημι ὑμῖν,’ ὥστε μηδένα πρὸς τὸν πλησίον διαφωνεῖν ἐν τοῖς δόγμασι τῆς εὐσεβείας, ἀλλ´ ἐπ´ ἴσης τὸ τῆς ἀληθείας ἐπιδείκνυσθαι κήρυγμα.“ Καὶ μετὰ ταῦτα ἀναγνωσθέντος τοῦ ἐν Νικαίᾳ ἁγίου συμβόλου, καὶ πρός γε τῶν ἑκατὸν πεντήκοντα ἁγίων πατέρων, ἐπήγαγον·

Ἤρκει μὲν οὖν εἰς ἐντελῆ τῆς εὐσεβείας ἐπίγνωσίν τε καὶ βεβαίωσιν τὸ σοφὸν καὶ σωτήριον τοῦτο τῆς θείας χάριτος σύμβολον· περί τε γὰρ τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐκδιδάσκει τὸ τέλειον, καὶ τοῦ Κυρίου τὴν ἐνανθρώπησιν τοῖς πιστῶς δεχομένοις παρίστησιν. Ἀλλ´ ἐπειδή περ οἱ τῆς ἀληθείας ἐχθροὶ ἀθετεῖν ἐπιχειροῦσι τὸ κήρυγμα διὰ τῶν οἰκείων αἱρέσεων καὶ κενοφωνίας ἀπέτεκον, οἱ μὲν τὸ τῆς δι´ ἡμᾶς τοῦ Κυρίου οἰκονομίας μυστήριον παραφθείρειν τολμήσαντες καὶ τὴν θεοτόκος ἐπὶ τῆς παρθένου φωνὴν ἀπαρνούμενοι, οἱ δὲ σύγχυσιν καὶ κρᾶσιν εἰσάγοντες καὶ μίαν εἶναι τὴν φύσιν τῆς σαρκὸς καὶ τῆς θεότητος ἀνοήτως ἀναπλάττοντες, καὶ παθητὴν τοῦ μονογενοῦς τὴν θείαν φύσιν τῇ συγχύσει τερατευόμενοι· διὰ τοῦτο πᾶσαν αὐτοῖς ἀποκλεῖσαι κατὰ τῆς ἀληθείας μηχανὴν βουλομένη, ἡ παροῦσα νῦν αὕτη ἁγία καὶ μεγάλη καὶ οἰκουμενικὴ σύνοδος τὸ τοῦ κηρύγματος ἄνωθεν ἀσάλευτον ἐκδικοῦσα ὥρισε προηγουμένως τῶν τριακοσίων δέκα ὀκτὼ ἁγίων πατέρων τὴν πίστιν μένειν ἀπαρεγχείρητον. Καὶ διὰ μὲν τοὺς τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ μαχομένους, τὴν χρόνοις ὕστερον παρὰ τῶν ἐπὶ τῆς βασιλευούσης πόλεως ἑκατὸν πεντήκοντα συνελθόντων πατέρων περὶ τῆς τοῦ πνεύματος οὐσίας παραδοθεῖσαν διδασκαλίαν κυροῖ, ἣν ἐκεῖνοι πᾶσιν ἐγνώρισαν, οὐχ ὥς τι λεῖπον τοῖς προλαβοῦσιν ἐπεισάγοντες, ἀλλὰ τὴν περὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος αὐτῶν ἔννοιαν κατὰ τῶν τὴν αὐτοῦ δεσποτείαν ἀθετεῖν πειρωμένων γραφικαῖς μαρτυρίαις τρανώσαντες. Διὰ δὲ τοὺς τὸ τῆς οἰκονομίας παραφθείρειν τολμῶντας μυστήριον καὶ ψιλὸν ἄνθρωπον τὸν ἐκ τῆς ἁγίας παρθένου τεχθέντα Μαρίας ἀναιδῶς ληρωδοῦντας, τὰς τοῦ μακαρίου Κυρίλλου τοῦ τῆς Ἀλεξανδρέων ἐκκλησίας γενομένου ποιμένος συνοδικὰς ἐπιστολὰς πρός γε Νεστόριον καὶ πρὸς τοὺς τῆς ἀνατολῆς ἁρμοδίους οὔσας ἐδέξατο εἰς ἔλεγχον μὲν τῆς Νεστορίου φρενοβλαβείας, ἑρμηνείαν δὲ τῶν ἐν εὐσεβεῖ ζήλῳ τοῦ σωτηρίου συμβόλου ποθούντων τὴν ἔννοιαν· αἷς καὶ τὴν ἐπιστολὴν τοῦ τῆς μεγίστης καὶ πρεσβυτέρας Ῥώμης προέδρου, τοῦ μακαριωτάτου καὶ ἁγιωτάτου ἀρχιεπισκόπου Λέοντος, τὴν γραφεῖσαν πρὸς τὸν ἐν ἁγίοις ἀρχιεπίσκοπον Φλαβιανὸν ἐπ´ ἀναιρέσει τῆς Εὐτυχοῦς κακονοίας, ἅτε δὴ τῇ τοῦ μεγάλου Πέτρου ὁμολογίᾳ συμβαίνουσαν, κοινήν τινα στήλην ὑπάρχουσαν κατὰ τῶν κακοδοξούντων, εἰκότως συνήρμοσε πρὸς τὴν τῶν ὀρθῶν δογμάτων βεβαίωσιν. Τοῖς τε γὰρ εἰς υἱῶν δυάδα τὸ τῆς οἰκονομίας διασπᾶν ἐπιχειροῦσι μυστήριον παρατάττεται· καὶ τοὺς παθητὴν τοῦ μονογενοῦς λέγειν τολμῶντας τὴν θεότητα τοῦ τῶν ἱερῶν ἀπωθεῖται συλλόγου· καὶ τοῖς ἐπὶ τῶν δύο φύσεων τοῦ Χριστοῦ κρᾶσιν ἢ σύγχυσιν ἐπινοοῦσιν ἀνθίσταται· καὶ τοὺς οὐρανίου ἢ ἑτέρας τινὸς οὐσίας τὴν ἐξ ἡμῶν ληφθεῖσαν αὐτῷ τοῦ δούλοίζει. Ἑπόμενοι τοίνυν τοῖς ἁγίοις πατράσιν, ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ὁμολογοῦμεν υἱὸν τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ συμφώνως ἅπαντες ἐκδιδάσκομεν τέλειον τὸν αὐτὸν ἐν θεότητι καὶ τέλειον τὸν αὐτὸν ἐν ἀνθρωπότητι, θεὸν ἀληθῶς καὶ ἄνθρωπον ἀληθῶς, τὸν αὐτὸν ἐκ ψυχῆς λογικῆς καὶ σώματος, ὁμοούσιον τῷ πατρὶ κατὰ τὴν θεότητα καὶ ὁμοούσιον ἡμῖν τὸν αὐτὸν κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα, κατὰ πάντα ὅμοιον ἡμῖν χωρὶς ἁμαρτίας· πρὸ αἰώνων μὲν ἐκ τοῦ πατρὸς γεννηθέντα κατὰ τὴν θεότητα, ἐπ´ ἐσχάτων δὲ τῶν ἡμερῶν τὸν αὐτὸν δι´ ἡμᾶς καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν ἐκ Μαρίας τῆς παρθένου καὶ θεοτόκου κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα· ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν Ἰησοῦν Χριστὸν υἱὸν κύριον μονογενῆ ἐν δύο φύσεσιν ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως, ἀδιαιρέτως, ἀχωρίστως γνωριζόμενον, οὐδαμοῦ τῆς τῶν φύσεων διαφορᾶς ἀνῃρημένης διὰ τὴν ἕνωσιν, σωζομένης δὲ μᾶλλον τῆς ἰδιότητος ἑκατέρας φύσεως, καὶ εἰς ἓν πρόσωπον καὶ μίαν ὑπόστασιν συντρεχούσης· οὐχ ὡς εἰς δύο πρόσωπα μεριζόμενον ἢ διαιρούμενον, ἀλλ´ ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν υἱὸν μονογενῆ, θεὸν Λόγον, κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, καθάπερ ἄνωθεν οἱ προφῆται περὶ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς ἡμᾶς ὁ Χριστὸς ἐξεπαίδευσε, καὶ τὸ τῶν πατέρων ἡμῖν παραδέδωκε σύμβολον. Τούτων τοίνυν μετὰ πάσης ἀκριβείας τε καὶ ἐμμελείας παρ´ ἡμῶν διατυπωθέντων, ὥρισεν ἡ ἁγία καὶ οἰκουμενικὴ σύνοδος ἑτέραν πίστιν μηδενὶ ἐξεῖναι προφέρειν, εἴτ´ οὖν συγγράφειν, ἢ συντιθέναι, ἢ φρονεῖν, ἢ διδάσκειν ἑτέρως. Τοὺς δὲ τολμῶντας ἢ συντιθέναι πίστιν ἑτέραν, ἤγουν προκομίζειν, ἢ διδάσκειν, ἢ παραδιδόναι ἕτερον σύμβολον τοῖς ἐθέλουσιν ἐπιστρέφειν εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐξ Ἑλληνισμοῦ καὶ ἐξ Ἰουδαϊσμοῦ ἢ ἐξ ἑτέρας αἱρέσεως οἵας δή ποτε, τούτους εἰ μὲν εἶεν ἐπίσκοποι ἢ κληρικοί, ἀλλοτρίους εἶναι τοὺς ἐπισκόπους τῆς ἐπισκοπῆς καὶ τοὺς κληρικοὺς τοῦ κλήρου, εἰ δὲ μονάζοντες ἢ λαϊκοὶ εἶεν, ἀναθεματίζεσθαι.“

Μετὰ τοίνυν τὸν ἀνεγνωσμένον ὅρον, καὶ βασιλεὺς Μαρκιανὸς ἀνὰ τὴν Καλχηδοναίων τῇ συνόδῳ παραγενόμενος δημηγορήσας τε αὖ ἐπανέζευξε. Καί τισι συμβάσεσιν Ἰουβενάλιός τε καὶ Μάξιμος τὰ περὶ τῶν κατ´ αὐτοὺς ἐπαρχιῶν διῴκησαν, καὶ Θεοδώρητος καὶ Ἴβας ἀνεκλήθησαν, καὶ ἕτερα κεκίνητο, ἅπερ, ὡς ἔφθην εἰπών, μετὰ ταύτην τὴν ἱστορίαν ἐγγέγραπται. Ἐδόκει δὲ καὶ τὸν θρόνον τῆς νέας Ῥώμης ἐκ τῶν δευτερείων τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης τῶν ἄλλων τὰ πρεσβεῖα φέρειν.

 

L'AN DE N. S. 451 VALENTINIEN ET MARCIEN

397 CHAPITRE IV.

Déposition de Dioscore. Rétablissement de Théodoret, d'Ibas, et de quelques autres.

Le Concile fut assemblé, comme je l'ai dit dans la ville de Calcédoine. Pascasin et Lucence Évêques et  Boniface Prêtre y assistèrent en la place de Léon Evêque de l'ancienne Rome. Anatolius Evêque de Constantinople, Dioscore Évêque d'Alexandrie, Maxime Evêque d'Antioche, et Juvénal Evêque de Jérusalem y étaient aussi avec les autres Évêques qu'ils avaient sous eux, et les principaux du Sénat de Constantinople. Les Vicaires de Léon dirent aux Sénateurs que Dioscore ne devait point s'asseoir parmi eux, qu'ils avaient reçu un ordre exprès de ne se point permettre, et qu'autrement ils sortiraient de l'assemblée. Les Sénateurs leur ayant demandé de quoi ils prétendaient que Dioscore était coupable, ils répondirent qu'il devait rendre raison des sentences, qu'il avait prononcées sans avoir droit de les prononcer. Dioscore s'étant avancé à l'heure même par l'ordre des Sénateurs, au .milieu de rassemblée, et s'y étant tenu debout, Eusèbe demanda que la Requête qu'il avait présentée à l'Empereur, fût tué. Il usa pour cet effet de ces termes. « Dioscore m'a fait injustice, et a. fait injure à la foi. Il m'a déposé très injustement, a déposé aussi injustement Flavien, et l'a fait mourir. Je vous supplie d'ordonner que ma Requête soit lue. »

Les Juges l'ayant ordonné, on lût cette Requête qui était conçue en ces termes;

« Eusèbe très indigne Évêque de Dorylée, parlant tant pour foi, que pour la foi orthodoxe, et pour Flavien autrefois Évêque de Constantinople de sainte mémoire, à Flavius Valentinien, et à Flavius Marcien nos très pieux, et très Religieux Empereurs toujours Augustes.

Votre intention est de veiller sur les besoins de vos sujets, de protéger ceux, qui souffrent quelque injustice, et ceux principalement qui sont élevés à l'honneur du sacerdoce. Cette vigilance, et cette protection sont une partie du culte, que vous rendez à Dieu, qui vous a mis l'autorité souveraine entre les mains. C'est pourquoi nous vous demandons justice des violences atroces, que Dioscore très révérendissime Evêque d'Alexandrie a exercées contre nous, et du préjudice notable qu'il a fait à la Religion. Voici la vérité du fait. Dioscore n'ayant aucun égard à la justice, n'étant nullement touché de la crainte de Dieu, et cachant au fond de son cœur, l'erreur d'Eutychès, prit occasion tant de l'accusation que j'avais intentée contre cet hérétique, que de la condamnation que Flavien Évêque d'heureuse mémoire, avait prononcée contre lui, pour assembler une troupe de séditieux dans l'Eglise Métropolitaine d'Ephèse, et plût à Dieu qu'il n'eût point fait cette assemblée, et que le monde n'eût point été rempli de tumulte et de malheurs, comme il l'a été. Ayant acquis par argent du crédit, et une espèce de domination, il fit tout ce qu'il put pour ruiner la véritable Religion, et pour établir la mauvaise doctrine du Moine Eutychès qu'il y a longtemps que les saints 399 Pères ont condamnée. Les entreprises qu'il a faites tant contre nous, que contre la foi, étant si étranges, nous nous prosternons à vos pieds, pour vous supplier très humblement d'ordonner qu'il réponde à nos plaintes; que le très saint Concile examine les actes de la procédure qu'il a tenue contre nous, par lesquels il nous est aisé de justifier qu'il est ennemi de la Foi, qu'il autorise l'hérésie d'Eutychès, qu'il nous a très injustement déposés, et exercé contre nous d'autres violences.. Envoyez, s'il vous plaît, vos ordres divins et adorables au saint et universel Concile, afin qu'il examine le différend que nous avons avec Dioscore, et qu'il vous en fasse ensuite le rapport. Que si vous nous accordez cette grâce, nous ferons sans cesse des prières à Dieu pour la prospérité de votre Empire. »

Les Actes du second Concile d'Ephèse furent lus selon que Dioscore, et Eusèbe l'avaient demandé, comme il paraît par les actes du Concile de Calcédoine, que j'ai mis à la fin de ce second livre, afin que ceux qui désireront être particulièrement informés de tout ce qui se passa dans cette assemblée, le puissent lire, et que ceux qui voudront voir la suite de mon Histoire, la trouvent ici sans aucune interruption. Je me contenterai de remarquer en cet endroit ce qu'il y a de plus important dans ces actes. Dioscore fut convaincu de n'avoir pas voulu recevoir la lettre de Léon Évêque de l'ancienne Rome, d'avoir déposé en un jour Flavien Évêque de la nouvelle Rome, d'avoir contraint les Evêques qui étaient assemblés à lui donner un blanc signé, pout 400 y écrire la condamnation de Flavien. Ensuite de quoi les Sénateurs prononcèrent de cette sorte,

« Nous estimons que le Concile doit s'assembler demain en plus grand nombre, pour examiner ce qui regarde la Foi Catholique. Et parce qu'il paraît tant par la lecture des actes du Concile d'Ephèse, que par la confession de ceux qui y ont présidé, que Flavien de pieuse mémoire, et Eusèbe très Religieux Évêque, ont été injustement déposés, puisqu'ils ne tenaient aucune erreur contraire à la foi, nous estimons, sous le bon plaisir de notre très pieux, et très divin Maître, qu'il est juste d'ordonner la même peine contre Dioscore révérendissime Évêque d'Alexandrie, contre Juvénal révérendissime Évêque de Jérusalem, contre Thalaste révérendissime Évêque de Césarée en Cappadoce, contre Eusèbe révérendissime Évêque d'Ancyre, contre Eustate révérendissime Évêque de Beryte, et contre Basile révérendissime Évêque de Séleucie en Isaurie, qui ayant alors le pouvoir entre les mains, ont présidé au Concile d'Ephèse, de les déclarer conformément aux Canons dépouillés de la Dignité Episcopale, et d'instruire la Religion de notre très saint Empereur de tout ce qui aura été fait. »

On présenta le jour suivant contre Dioscore plusieurs requêtes, où on l'accusait de divers crimes, et entre autres d'avoir pris de l'argent, et après qu'il eut été cité une seconde, et une troisième fois, et que sous de vains prétextes, il eut refusé de comparaître, les Vicaires de Léon Évêque de l'ancienne Rome, prononcèrent de cette sorte.

« Les entreprises que Dioscore ci- 401 devant Évêque de la grande ville d'Alexandrie a faites contre la disposition des canons, et contre  la discipline de l'Eglise, sont clairement justifiées tant par l'examen, qui en a été fait dans la première séance, que par ce qui en a été vu aujourd'hui. Car pour ne rien dire de tout le reste, il a de son autorité particulière, et avant que de s'être assemblé à Ephèse avec les autres Évêques, contre la disposition des Canons, admis à la Communion de l'Eglise, Eutychès dont il tenait les sentiments, bien qu'il eût été canoniquement déposé par Flavien notre très saint Père et Évêque. Le saint Siège a pardonné à ces autres Évêques le mal qu'ils ont fait par faiblesse, et contre leur inclination, parce qu'ils sont toujours demeurés dans l'obéissance qu'ils doivent au très saint Évêque Léon, et au très saint Concile, et c'est pour cela qu'il les admet à la Communion, comme les défendeurs de la même foi. Mais Dioscore au contraire n'a cessé jusques à  ce jour de se glorifier et de s'élever pour des sujets, pour lesquels il devrait gémir, s'humilier et s'abaisser jusques à la terre. Il n'a jamais voulu permettre la lecture de la Lettre, que le bienheureux Pape Léon avait écrite à Flavien, de sainte mémoire, quelque instance que ceux qui l'avaient apportée, aient pu lui faire, et quelque promesse ou quelque serment qu'il eût fait de consentir qu'elle fût lue. Le refus, qu'il a fait de lire cette lettre, a rempli de troubles et de scandales, toutes les Eglises de la terre, Quelques étranges cependant que soient ses entreprises, nous avions dessein d'user d'indulgence  402 envers lui, comme envers les autres Évêques, bien qu'ils fussent moins coupables, parce qu'ils n'avaient pas eu comme lui la principale autorité de juger. Mais parce qu'en chérissant toujours sur ses premières injustices, il a eu la hardiesse de prononcer une sentence d'excommunication contre Léon très saint Évêque de la grande Rome, et que plusieurs Requêtes ont été présentées contre lui, par lesquelles il était chargé de crimes énormes, il a été cité trois fois au saint Concile, et a refusé de s'y présenter, condamné qu'il était déjà par le jugement secret de sa conscience. Enfin il a admis à sa communion. des personnes, qui avaient été légitimement déposées par divers Conciles, et s'est plusieurs fois condamné lui-même, en foulant aux pieds les Lois de l'Eglise. C'est pourquoi Léon très saint et très heureux Archevêque de la grande et de l'ancienne Rome l'a dépouillé par notre ministère,. et par le saint Concile avec saint Pierre, qui est la pierre et: la base de l'Eglise, et le fondement de la Foi, de la Dignité Episcopale, et lui a interdit toute sorte de fonction. Que cette grande et sainte assemblée ordonne donc touchant Dioscore selon les Canons. »

Le Concile ayant confirmé ce jugement, et expédié quelques autres affaires, ceux qui avaient été déposés avec Dioscore, furent rétablis à la prière du Concile, et du consentement de l'Empereur. On y publia ensuite la profession de Foi conçue en.ces termes.

« Lorsque Jésus-Christ notre Sauveur, et notre Maître enseigna à ses Apôtres, ce qu'ils devaient 403 croire, il leur dit : Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, afin qu'ils prêchassent tous la vérité, et qu'il n'y eût parmi eux nulle diversité de sentiments touchant la Foi. On lut ensuite le Symbole du Concile de Nicée, et le Symbole des cent cinquante Evêques, puis on ajouta ce qui suit.

Le sage et salutaire Symbole de la Grâce suffisait pour l'intelligence, et pour la confirmation de la Foi. Il enseigne tout ce qu'il faut tenir touchant le Père, le Fils, et le saint Esprit, et instruit de la vérité de l'Incarnation ceux qui la reçoivent. Mais parce que les ennemis de la vérité ont inventé des hérésies, qui ruinent l'économie de ce mystère, et que les uns ont nié que Marie dût être appelée Mère de Dieu, et que les autres ont mêlé et confondu les deux Natures, et par ce mélange ont assujetti faussement la Divinité aux passions et aux souffrances, ce saint et œcuménique Concile désirant leur ôter tous les moyens de combattre la vérité, et la maintenir dans la force, avec laquelle elle a été prêchée dés le commencement, déclare que la foi des trois cent dix-huit Pères du Concile de Nicée, doit demeurer entière et inébranlable; de plus il confirme la doctrine que les cent cinquante Pères assemblés dans la ville Impériale ont publiée touchant la substance du saint Esprit, à dessein plutôt d'appuyer cette doctrine par l'autorité de l'Ecriture sainte, contre ceux qui entreprenaient de ruiner la puissance de ce saint Esprit, que par le désir d'introduire aucune nouveauté. Il reçoit et approuve les Lettres Synodales, que le bienheureux Cyrille Évêque d'Ale- 404 xandrie écrivit à Nestorius, et aux Évêques d'Orient, parce qu'elles sont fort propres à confondre l'extravagance de Nestorius, et: à expliquer le Symbole à ceux qui ont un saint zèle d'en acquérir l'intelligence. Il a joint avec raison à ces lettres de Cyrille, celle que Léon très heureux et très saint Archevêque de la grande et de l'ancienne Rome a écrite au très-saint Archevêque Flavien, contre la mauvaise doctrine de Nestorius. Cette lettre-là s'accorde parfaitement avec la confession de saint Pierre, et peut servir à tous les Fidèles, comme d'une colonne inébranlable, pour les affermir dans la créance de la sainte doctrine. Car enfin elle est contraire à ceux qui partagent en quelque sorte l'Incarnation, en reconnaissant deux fils. Elle retranche de la communion Ecclésiastique ceux qui n'ont point de honte d'assujettir aux passions, et aux souffrances, la divinité du Fils unique de Dieu. .Elle rejette aussi ceux qui mêlent, et qui confondent les deux Natures du Fils de Dieu, Elle condamne ceux qui s'imaginent vainement que la forme d'esclave qu'il a prise parmi nous, est une forme céleste, ou d'une autre nature que la notre. Enfin elle prononce anathème contre ceux qui disent qu'avant l'union: hypostatique, il y avait deux natures, mais qu'il n'y en a plus eu qu'une après l'union. Marchant sur les traces des Saints Pères, nous enseignons tous d'une voix, et d'un commun consentement, qu'il faut confesser que Jésus-Christ notre Seigneur est le Fils unique de Dieu, qu'il est vrai Dieu et vrai Homme, qu'il est parfait dans l'une et dans l'autre 405 nature, qu'en tant qu'homme il a un corps, et une âme raisonnable, qu'il est de même substance que son Père, selon la divinité, et de même substance que nous selon l'humanité, qu'il nous est semblable en toutes choses, excepté au péché, qu'il a été engendré par son Père avant tous les siècles selon la Divinité, et que dans les derniers temps, il est né pour nous, et pour notre salut de la Vierge Marie, Mère de Dieu, que le même Jésus-Christ Fils unique de Dieu est reconnu en deux Natures, sans confusion, sans division, sans séparation, sans changement, que l'union des deux Natures, bien loin de détruire leurs différences, les conserve plutôt avec leurs propriété, que ces deux Natures subsistent par la même subsistance que Jésus-Christ notre Seigneur Fils unique de Dieu, et Verbe de Dieu, qui est un, et qui n'est point divisé, ni partagé en deux personnes .comme les Prophètes et Jésus-Christ même l'a enseigné, et comme le Symbole le contient. Après que nous avons établi ces vérités avec tout le soin, et toute l'exactitude qui nous ont été possibles, le saint et œcuménique Concile a défendu à qui que ce soit de composer, d'écrire, de tenir, de proposer, ou d'enseigner une Foi contraire. Que si quelqu'un est si hardi que de composer, de proposer, ou d'enseigner un autre Symbole à ceux qui se veulent convertir à la vérité, soit qu'ils se convertissent de la superstition païenne, du Judaïsme, ou d'une autre hérésie: Si c'est un Évêque, qu'il soit privé de la Dignité Episcopale ; Si c'est un Clerc, 406  qu'il soit chassé du Clergé : Si c'est un Moine, ou  un Laïque ; qu'il soit frappé d'anathème. »

Après que cette définition eut été lue, l'Empereur Marcien arriva à Calcédoine, entra dans le lieu de l'assemblée, fit un discours aux Évêques, et se retira. Juvénal, et Maxime terminèrent certaines conditions le différend qu'ils avaient touchant des Provinces, Théodoret, et Ibas furent rétablis. On régla quelques affaires que le Lecteur trouvera à la fin de ce livre, et enfin on ordonna que le Siège Archiépiscopal de la nouvelle Rome aurait la prérogative sur les autres Sièges, par la raison que la nouvelle Rome tient le second rang après l'ancienne.

 

 εʹ.

Περὶ τῆς γενομένης στάσεως ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, χάριν τῆς χειροτονίας Προτερίου, ὁμοίως καὶ ἐν Ἱεροσολύμοις.

  Ἐπὶ τούτοις Διόσκορος μὲν τὴν τῶν Γαγγρηνῶν τῶν Παφλαγόνων οἰκεῖν κατακρίνεται, Προτέριος δὲ τὴν ἐπισκοπὴν ψήφῳ κοινῇ τῆς συνόδου τῆς Ἀλεξανδρέων κληροῦται. Ὃς ἐπειδὴ τὸν οἰκεῖον κατειλήφει θρόνον, μέγιστος καὶ ἀνύποιστος τάραχος τῷ δήμῳ ἀνέστη πρὸς διαφόρους κυμαινομένῳ γνώμας. Οἱ μὲν γὰρ Διόσκορον ἐπεζήτουν, οἷά περ εἰκὸς ἐν τοῖς τοιούτοις γίγνεσθαι, οἱ δὲ Προτερίου μάλα γεννικῶς ἀντείχοντο, ὡς καὶ πολλὰ καὶ ἀνήκεστα προελθεῖν. Ἱστορεῖ δ´ οὖν Πρίσκος ὁ ῥήτωρ φθῆναι τηνικαῦτα τὴν Ἀλεξάνδρου τῆς Θηβαίων ἐπαρχίας ἰδεῖν τε τὸν δῆμον ὁμόσε κατὰ τῶν ἀρχόντων χωροῦντα, τῆς τε στρατιωτικῆς δυνάμεως τὴν στάσιν διακωλύειν βουλομένης, λίθων βολαῖς αὐτοὺς χρήσασθαι, τρέψασθαί τε τούτους καὶ ἀνὰ τὸ ἱερὸν τὸ πάλαι Σαράπιδος ἀναδραμόντας ἐκπολιορκῆσαι, καὶ πυρὶ ζῶντας παραδοῦναι. Ταῦτά τε τὸν βασιλέα μαθόντα δισχιλίους νεολέκτους ἐκπέμψαι, καὶ οὕτω πνεύματος ἐπιτυχόντας οὐριοδρομῆσαι ὡς ἀνὰ τὴν ἕκτην τῶν ἡμερῶν τῇ μεγάλῃ τῶν Ἀλεξανδρέων προσσχεῖν πόλει. Κἀντεῦθεν τῶν στρατιωτῶν παροινούντων ἔς τε τὰς γαμετὰς καὶ θυγατέρας τῶν Ἀλεξανδρέων, τῶν προτέρων πολλῷ δεινότερα προελθεῖν. Ὕστερόν τε δεηθῆναι τὸν δῆμον τοῦ Φλώρου, τῶν στρατιωτικῶν ταγμάτων ἡγουμένου ὁμοῦ τε καὶ τὴν πολιτικὴν διέποντος ἀρχήν, ἀνὰ τὴν ἱπποδρομίαν ἁλισθέντα, ὥστε καταπράξασθαι αὐτοῖς τὴν τοῦ σιτηρεσίου χορηγίαν, ἥνπερ παρ´ αὐτῶν ἀφῄρητο, τά τε βαλανεῖα καὶ τὴν θέαν καὶ ὅσα διὰ τὴν γενομένην παρ´ αὐτῶν ἀταξίαν ἀπεκόπησαν. Καὶ οὕτω τὸν Φλῶρον, εἰσηγήσει τῇ αὐτοῦ, φανέντα τῷ δήμῳ ὑποσχέσθαι ταῦτα, καὶ τὴν στάσιν πρὸς βραχὺ διαλῦσαι. Ἀλλ´ οὐδὲ τὰ κατὰ τὴν ἔρημον τὴν πρὸς τὰ Ἱεροσόλυμα τὴν ἠρεμίαν εἶχεν. Ἔνιοι γὰρ τῶν μοναχῶν τῶν ἀνὰ τὴν σύνοδον εὑρεθέντων καὶ τἀναντία ταύτης βουληθέντων φρονεῖν, πρὸς τὴν Παλαιστίνην ἀφικνοῦνται· καὶ προδοσίαν τῆς πίστεως ὀδυρόμενοι τὸ μοναδικὸν ἔσπευδον ἀναρριπίσαι καὶ ἀνασοβῆσαι. Καὶ ἐπειδή περ Ἰουβενάλιος τὸν οἰκεῖον κατειλήφει θρόνον, καὶ βιαζόμενος παρὰ τῶν ἀνασυρέντων τὰ οἰκεῖα ἀνασκευάσαι τε καὶ ἀναθεματίσαι κατὰ τὴν βασιλέως πόλιν ἀνέδραμεν, ἁλισθέντες οἱ τἀναντία τῆς ἐν Καλχηδόνι συνόδου, ὡς ἀνωτέρω εἰρήκαμεν, φρονοῦντες χειροτονοῦσιν ἀνὰ τὴν ἁγίαν Ἀνάστασιν Θεοδόσιον, τὸν μάλιστα κυκήσαντα τὴν ἐν Καλχηδόνι σύνοδον, τὸν καὶ πρῶτον περὶ ταύτης αὐτοῖς ἀγγείλαντα. — Περὶ οὗ ὕστερον τὸ ἐν Παλαιστίνῃ μοναχικὸν πρὸς Ἀλκίσωνα γράφον εἴρηκεν, ὡς καὶ παρὰ τοῦ οἰκείου ἐπισκόπου ἐπὶ κακουργίαις ἁλοὺς τοῦ κατ´ αὐτὸν ἀπηλάθη μοναστηρίου, καὶ ὅτι γε κατὰ τὴν Ἀλεξάνδρου γενόμενος ἐπελάβετο τοῦ Διοσκόρου, καὶ πολλαῖς ὡς στασιώδης καταξανθεὶς πληγαῖς ἐπὶ καμήλου ἴσα κακούργοις ἀνὰ τὴν πόλιν περιηνέχθη. — Πρὸς ὃν πολλαὶ τῶν ἐν Παλαιστίνῃ πόλεων ἀφικνούμεναι χειροτονεῖσθαι σφίσιν ἐπισκόπους παρεσκεύαζον. Ἐν οἷς καθειστήκει καὶ Πέτρος ὁ ἐξ Ἰβηρίας, τοῦ καλουμένου Μαϊουμᾶ τοῦ πρὸς τῇ Γαζαίων πόλει τοὺς οἴακας τῆς ἐπισκοπῆς πιστευθείς. Ἅπερ ἐπειδὴ Μαρκιανὸς ἔγνω, πρῶτα μὲν ἀχθῆναι παρ´ αὐτῷ κατὰ τὸ στρατόπεδον τὸν Θεοδόσιον κελεύει, ἐκπέμπει δὲ τὸν Ἰουβενάλιον πρὸς διόρθωσιν τῶν γεγενημένων, ἀπελαθῆναι πάντας τοὺς ὑπὸ Θεοδοσίου χειροτονηθέντας ἐγκελευσάμενος. Μετὰ γοῦν τὴν ἄφιξιν Ἰουβεναλίου πολλὰ καὶ ἀνιαρὰ γεγόνασιν, ἐκεῖθεν ἔνθεν προϊόντων ὅσαπερ θυμὸς αὐτοῖς ὑπηγόρευσε· τοῦ βασκάνου καὶ θεομισοῦς δαίμονος οὕτως ἑνὸς γράμματος ἐναλλαγὴν κακούργως τεχνάσαντός τε καὶ παρερμηνεύσαντος, ὥστε τῆς θἀτέρου τούτων ἐκφωνήσεως πάντως εἰσαγούσης ἐνταῦθα τὸ ἕτερον, πολὺ τὸ διαλλάττον παρὰ τοῖς πλείοσι νομίζεσθαι, καὶ ἀντικρὺ τὰς ἐννοίας ἐκ διαμέτρου φέρεσθαι καὶ ἀλλήλων ἀναιρετικὰς καθεστάναι. Ὅ τε γὰρ ἐν δύο φύσεσι τὸν Χριστὸν ὁμολογῶν ἐκ δύο ἄντικρυς λέγει, εἴπερ ἐν θεότητι καὶ ἀνθρωπότητι συνομολογῶν τὸ? καὶ ἀνθρωπότητι ὁμολογεῖ αὐτὸν καθεστάναι· οὔτε τῆς σαρκὸς εἰς θεότητα μεταβληθείσης, οὔτε αὖ τῆς θεότητος ἐς σάρκα χωρησάσης, ἐξ ὧν ἡ ἄρρητος ἕνωσις, ὡς διὰ τῆς ἐκ δύο φωνῆς ἐνταῦθα νοεῖσθαι προσφόρως τὴν ἐν δύο, καὶ διὰ τῆς ἐν δύο τὴν ἐκ δύο, καὶ θάτερον τοῦ ἑτέρου μὴ ἀπολιμπάνεσθαι· ὅπου γε κατὰ τὸ περιούσιον οὐ μόνον τὸ ὅλον ἐκ μερῶν, ἀλλὰ καὶ ἐν μέρεσι τὸ ὅλον γνωρίζεται. Καὶ ὅμως οὕτως ἀλλήλων ἀπεσχοινίσθαι ταῦτα νομίζουσιν ἄνθρωποι, συνηθείᾳ τινὶ περὶ τῆς τοῦ θεοῦ δόξης, ἢ καὶ τὸ οὕτω βούλεσθαι προειλημμένοι, ὡς πάσης ἰδέας θανάτου περιφρονεῖν, ἢ πρὸς τὴν τοῦ ὄντος ἰέναι συγκατάθεσιν· ὅθεν τὰ λελεγμένα μοι γεγόνασι. Καὶ ταῦτα μὲν ἔσχεν οὕτως.

 

L'AN DE N. S. 452 VALENTINIEN ET MARCIEN

CHAPITRE V.

Sédition à Alexandrie. Autre sédition à Jérusalem.

Dioscore fut relégué à Gangre ville de Paphlagonie, et Protère fut élu du consentement général de tout le Concile, pour remplir le Siège de l'Eglise d'Alexandrie. Quand il en prit possession le peuple s'émut, et la ville se divisa en deux partis, dont l'un redemandait Dioscore, et l'autre recevait Protère. La contestation alla si avant, quelle produisit des maux, qui surent presque sans remède. Prisque le Rhéteur dit dans son Histoire, qu'il arriva en ce temps-là de Thébaïde à Alexandrie, et qu'il vit le peuple en armes contre les Magistrats, que les Soldats ayant voulu réprimer les séditieux, ceux-ci les poursuivirent à coups de pierres, et les obligé - 407 rent à se retirer dans un temple, qui avoir été autrefois bâti en l'honneur de Sérapis. Il ajoute qu'ils les investirent dans ce temple, et qu'ils les brûlèrent vifs, que l'Empereur ayant eu avis de cet horrible attentat, envoya deux mille hommes nouvellement enrôlés, qui ayant eu le vent assez favorable pour arriver en six jours à Alexandrie, se portèrent avec tant d'insolence envers les femmes, et envers les filles, que les habitants s'étant soulevés avec plus d'emportement que jamais, ils exercèrent des cruautés plus atroces que les premières. Ils s'assemblèrent après cela dans l'Hippodrome, et prièrent Flore General des troupes d'Egypte, et Gouverneur d'Alexandrie, de leur faire rendre le blé, les bains, et les spectacles qui leur avaient été ôtés. Prisque conseilla à Flore de promettre aux séditieux qu'il obtiendrait de l'Empereur ce qu'ils demandaient, et que par ce moyen, il les apaisa. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait eu des séditions dans les villes, puisque la solitude n'a pas été exempte de troubles. Quelques Moines qui avaient assisté au Concile, et qui n'en suivaient pas les sentiments étant allés en Palestine, y troublèrent les autres Moines, en leur disant que la foi avait été trahie. Juvénal avait repris possession du Siège de son Eglise. Mais il s'était depuis retiré à Constantinople, pour éviter les violences des séditieux, qui avaient voulu l'obliger à rétracter et à condamner ses sentiments. Ces séditieux qui combattaient les définitions du Concile de Calcédoine, s'assemblèrent dans l'Eglise de la Résurrection, et ordonnèrent Théodose, qui  408 avait excité plus de bruit que nul autre dans le Concile, et qui avait apporté le premier à Jérusalem la .nouvelle de ce qui y avait été résolu. Les Moines de Palestine parlant depuis de ce Théodose dans une lettre à Alcison, disent qu'ayant été autrefois surpris par son Évêque dans une mauvaise action, il fut chassé du Monastère, qu'il se retira à Alexandrie, offensa Dioscore, fut arrêté comme un séditieux, chargé de coups, et promené sur un chameau par la ville. Plusieurs personnes étant allé trouver ce Théodose des villes des trois Palestines le supplièrent de leur ordonner des Évêques. Il ordonna entre autres, Pierre natif d'Ibérie Évêque de Majume, qui est une ville proche de Gaza. L'Empereur Marcicn ayant eu avis des entreprises de Théodose, ordonna qu'on l'amenât à la Cour, renvoya Juvénal à Jérusalem, pour réformer les abus qui avaient été commis, et pour chasser ceux qui avaient été ordonnés par Théodose. Le retour de Juvénal fut suivi de fâcheux, et de tristes accidents, parce que les deux partis se portèrent à tous les excès que la colère leur put conseiller. L'envie du démon inventa si malicieusement le changement d'une lettre, qu'encore que la lettre qui a été mise, ait la même force que celle qui a été ôtée, quelques-uns croient néanmoins qu'elle la détruit, et qu'elle fait un sens différent. Car quiconque confesse Jésus-Christ en deux natures, confesse aussi qu'il est de deux natures. Quiconque confesse Jésus-Christ dans la nature divine, et dans la nature humaine, confesse qu'il est comme un composé de la nature divine, et de là 409 nature humaine: De même, quiconque dit, qu'il est de deux natures, dit aussi qu'il est en deux natures. Quand il dit qu'il est de la nature divine, et de la nature humaine, il avoue qu'il est en la nature humaine, et en la nature divine, sans que la Divinité soit changée en Humanité, ni l'Humanité en Divinité. Ainsi en deux, et de deux sont des façons de parlers semblables, et qui n'ont aucune différence pour le sens. On dit de la même sorte qu'on connaît le Tout par ses parties, et qu'on le connaît dans ses parties. Cependant les esprits sont si fort prévenus de l'opinion que ce sont des choses différentes, que plusieurs aimeraient mieux souffrir le plus cruel genre de mort., que de se rendre à la vérité. Et c'est de cette obstination indomptable que sont nés les maux, dont j'ai parlé.

 

ςʹ.

Περὶ τῆς γενομένης ἀνομβρίας, λιμοῦ τε καὶ λοιμοῦ· ὅπως τε παραδόξως ἔν τισι χώραις αὐτομάτη ἡ γῆ τοὺς καρποὺς ἐβλάστησεν.

 Ὑπὸ τούτοις δὴ τοῖς χρόνοις καὶ ὀμβρίων ὑδάτων σπάνις γέγονεν ἐν ταῖς Φρυγίαις Γαλατίαις τε αὖ καὶ Καππαδοκίαις καὶ Κιλικίαις, ὡς ἐνδείᾳ τῶν ἀναγκαίων καὶ ὀλεθριωτέρας τροφῆς μεταλαμβάνειν τοὺς ἀνθρώπους· ὅθεν καὶ λοιμὸς γέγονεν. Ἐνόσουν τε τῇ μεταβολῇ τῆς διαίτης, καὶ οἰδαίνοντος σφίσι τοῦ σώματος δι´ ὑπερβολὴν τῆς φλεγμονῆς τὰς ὄψεις ἀπέβαλλον, βηχός τε συγγινομένης τριταῖοι τὸν βίον ἀπελίμπανον. Καὶ τοῦ μὲν λοιμοῦ τέως βοήθειαν ἐξευρεῖν οὐκ ἐνῆν, ἄκος δὲ τῆς λιμοῦ τοῖς ὑπολειφθεῖσιν ἡ πάντων σώτειρα δέδωκε πρόνοια, κατὰ μὲν τὸ ἄγονον ἔτος τροφὴν ἐκ τοῦ ἀέρος ἐπιβρέξασα ἴσα τοῖς Ἰσραηλίταις — μάννα προσηγόρευται —, ἀνὰ δὲ τὸ ἑξῆς ἔτος αὐτομάτως εὐδοκήσασα τοὺς καρποὺς τελεσιουργηθῆναι. Ταῦτα καὶ τὴν Παλαιστινῶν χώραν ἐνεμήθη ἄλλας τε πολλὰς καὶ ἀναριθμήτους, τὴν γῆν τῶν παθῶν περινοστούντων.

 

L'AN DE N. S. 452 VALENTINIEN ET MARCIEN

CHAPITRE VI.

Stérilité, famine, maladie contagieuse.

Il y eut en ce temps-là une grande sécheresse dans les deux Phrygiens, dans les deux Galaties, dans la Cappadoce .et dans la Cilicie de sorte que les terres n'ayant presque rien produit, les hommes furent contraints d'user d'aliment fort contraire à la santé. Ce changement de nourriture produisit diverses maladies, des inflammations, et des enflures, dont quelques-uns perdirent la vue, des fluxions et des rhumatismes, donc plusieurs moururent le troisième jour. On ne trouva point de remède contre la maladie contagieuse. Mais la Pro- 410  vidence divine en trouva contre la famine, en faveur de ceux que la maladie avait épargnés. En cette année que la terre n'avait rien produit, le Ciel répandit une manne pour nourrir les hommes. L'année suivante, la terre porta des fruits d'elle-même, sans avoir été cultivée. Ces deux fléaux de Dieu, la famine, et la peste désolèrent la Palestine, et plusieurs autres provinces.

 

 ζʹ.

Περὶ τῆς ἀναιρέσεως Οὐαλεντινιανοῦ καὶ ἁλώσεως Ῥώμης· καὶ περὶ ἑτέρων βασιλευσάντων αὐτῆς.

 Τούτων ἐν τοῖς ἑῴοις προϊόντων, ἀνὰ τὴν προτέραν Ῥώμην Ἀέτιος δειλαίως ἐξ ἀνθρώπων μεθίσταται, Οὐαλεντινιανός τε ὁ τῶν ἑσπερίων μερῶν βασιλεὺς σὺν αὐτῷ τε Ἡράκλειος πρός τινων Ἀετίου δορυφόρων, ἐπιβουλῆς καττυθείσης κατ´ αὐτῶν παρὰ Μαξίμου τοῦ καὶ τὴν ἀρχὴν περιζωσαμένου, διότι εἰς τὴν Μαξίμου γαμετὴν Οὐαλεντινιανὸς ὕβρισε πρὸς βίας αὐτῇ συμφθαρείς. Οὗτος ὁ Μάξιμος τὴν Εὐδοξίαν τὴν Οὐαλεντινιανοῦ γαμετὴν συμπάσῃ ἀνάγκῃ εἰσοικίζεται. Ἣ δέ γε ὕβριν καὶ πᾶσαν ἀτοπίαν εἰκότως τὸ πρᾶγμα λογισαμένη, καὶ πάντα κύβον, τὸ δὴ λεγόμενον, ῥίπτειν αἱρετισαμένη ὑπὲρ ὧν εἰς τε τὸν γαμέτην ἐπεπόνθει καὶ εἰς τὴν ἐλευθερίαν ἐξύβριστο— δεινὴ γὰρ γυνὴ καὶ ἀδυσώπητος λύπης, σωφροσύνης ἀντεχομένη, εἰ ταύτην ἀφαιρεθείη, καὶ μάλιστα παρ´ οὗ τὸν ἄνδρα ἔτυχεν ἀπολέσασα—, κατὰ τὴν Λιβύην ἐκπέμπει, καὶ δῶρα πλεῖστα παραυτίκα δοῦσα τό τε εὔελπι κἀν τοῖς ἑξῆς ὑποσχομένη, πείθει Γιζέριχον ἐπελθεῖν ἀδοκήτως τῇ Ῥωμαίων ἐπικρατείᾳ, πάντα οἱ προδώσειν ὑποσχομένη· οὗ δὴ γεγονότος, ἡ Ῥώμη ἁλίσκεται. Ὁ δὲ Γιζέριχος οἷα βάρβαρος καὶ τὸν τρόπον ἀσταθής τε καὶ παλίμβολος οὐδὲ ταύτῃ τὸ πιστὸν ἐφύλαξεν· ἀλλὰ τὴν πόλιν πυρπολήσας πάντα τε ληϊσάμενος, λαβὼν τὴν Εὐδοξίαν σὺν καὶ ταῖς δύο θυγατράσιν εἰς τοὐπίσω τὴν ἔλασιν ποιεῖται. Καὶ κατὰ τὴν Λιβύην ἀπιὼν ᾤχετο. Καὶ τὴν μὲν πρεσβυτέραν τῶν Εὐδοξίας θυγατέρων Εὐδοκίαν Ὀνωρίχῳ συνάπτει τῷ οἰκείῳ παιδί, Πλακιδίαν δὲ τὴν νεωτέραν ἅμα Εὐδοξίᾳ τῇ μητρὶ σὺν θεραπείαις ὕστερον βασιλικαῖς ἐς Βυζάντιον ἐκπέμπει Μαρκιανὸν ἡμερούμενος. Ἐνῆγε γὰρ αὐτὸν ἐς ὀργὴν τό τε τὴν Ῥώμην ἐμπεπρῆσθαι, τό τε τὰς βασιλίδας οὕτω περιυβρίσθαι. Ἡ μὲν οὖν Πλακιδία γάμοις ὁμιλεῖ κελεύσμασι Μαρκιανοῦ Ὀλυβρίῳ ταύτην ἐσοικισαμένῳ· ὃς ἐπίσημος τῆς γερουσίας ἐτύγχανεν ὢν ἐκ τῆς Ῥώμης ἁλούσης ἀνὰ τὴν Κωνσταντινούπολιν ἀφικόμενος. Μετὰ δὲ αὖ Μάξιμον βασιλεύει Ῥωμαίων Μαϊουρῖνος δεύτερον ἔτος· καὶ Μαϊουρίνου πρὸς Ῥεκιμέρου τοῦ Ῥωμαίων στρατηγοῦ δολοφονηθέντος, κατέσχε τὴν ἀρχὴν Ἄβιτος μῆνας ὀκτὼ † δεύτερον ἔτος, καὶ μετ´ ἐκεῖνον Σευῆρος ἔτεσι τρισίν.

 

L'AN DE N. S. 455 MARCIEN ET MAXIME

CHAPITRE VII.

Mort de l'Empereur Valentinien. Prise de Rome. Successeurs de Valentinien.

Pendant que ce que je viens de raconter, se passait en Orient, Aèce fut tué à Rome avec la dernière cruauté. Valentinien Empereur d'Occident, et Héraclius furent aussi tués par les gardes d'Aèce, et par la conjuration de Maxime en haine de ce que Valentinien avait violé sa femme. Ce Maxime s'empara depuis de l'autorité souveraine. Il contraignit Eudoxie veuve de l'Empereur Valentinien de souffrir qu'elle l'épousât, ce qui lui paraissait tout-à-fait insupportable, la porta à s.'exposer aux plus extrêmes dangers, pour venger et la mort de son mari, et la violence exercée sur sa propre liberté. .En effet la colère des femmes est implacable,. lorsque quelqu'un attente malgré elles à leur pudicité et que celui qui commet cet attentat, a répandu le sang de leur époux. Elle envoya secrètement en. Afrique des présents à Gizéric, l'invita à se rendra maître de l'Empire romain, et lui promit de le lui livrer. 411 Cette promesse fut suivie de la prise de Rome. Mais comme Gizéric était d'un naturel fort léger, et fort inconstant, ainsi, que le font d'ordinaire les barbares, au lieu de lui garder la foi, qu'il lui avait donnée, il l'emmena en Afrique avec ses deux filles, après avoir brûlé Rome, et d'en avoir enlevé toutes les richesses, II maria depuis l'aînée nommée Eudocie, à Hunnéric son fils, et envoya Eudoxie à Constantinople avec Placidie son autre fille, afin qu'elle apaisât la colère que l'Empereur Marcien avait conçue, et du mauvais traitement qu'elle avait. souffert, et de la prise, et de l'embrasement de Rome. Placidie fut mariée par le commandement de Marcien, à Olybrius un des plus considérables du Sénat, qui depuis la prise de Rome, s'était retiré à Constantinople. Avit commanda dans Rome, huit mois après Maxime. Celui-ci étant mort de maladie contagieuse, Majorien régna durant deux ans, et fut tué par la trahison de Recimer Maître de la milice , après quoi, Sévère parvint à l'Empire, dont il jouit l'espace de deux années

 

 ηʹ.

Περὶ τοῦ θανάτου Μαρκιανοῦ καὶ τῆς βασιλείας Λέοντος· καὶ ὡς οἱ τῶν Ἀλεξανδρέων αἱρεσιῶται τὸν Προτέριον ἀποσφάττουσι, Τιμοθέῳ δὲ τῷ Αἰλούρῳ τὴν ἀρχιερωσύνην παραδιδόασιν.

Ἔτι δὲ βασιλεύοντος Ῥωμαίων Σευήρου, Μαρκιανὸς τὴν βασιλείαν ἐναλλάττει πρὸς τὴν κρείττονα μεταχωρήσας λῆξιν, ἑπτὰ μὲν μόνοις ἔτεσι τὴν βασιλείαν διακυβερνήσας, μνημεῖον δὲ ὄντως βασιλικὸν καταλελοιπὼς παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις, βασιλεύει δὲ Λέων. Ὅπερ οἱ τῆς Ἀλεξανδρέων πυθόμενοι τὴν κατὰ Προτερίου μετὰ μείζονος θυμοῦ καὶ πλείστης θερμότητος ἀνενεοῦντο μῆνιν. Εὐέξαπτον γάρ τι χρῆμα πρὸς ὀργὴν ὁ δῆμος καὶ τὰς τυχούσας ἀφορμὰς ὑπέκκαυμα τῶν θορύβων ἔχων· οὐχ ἥκιστα δὲ πάντων ὁ τῆς Ἀλεξάνδρου πλήθει τε πολλῷ κομῶν καὶ μάλιστα ἀφανεῖ τε καὶ συγκλύδῳ, καὶ παραλόγῳ θράσει τὰς ὁρμὰς γαυρούμενος. Ὅθεν ἀμέλει φασὶν ἐξὸν τῷ βουλομένῳ τὸ προστυχὸν καταρρήξαντι πρὸς δημοτικὴν στάσιν τὴν πόλιν ἐκβακχεύειν, ἄγειν τε καὶ φέρειν ὅπη καὶ καθ´ οὗ βούλεται· τὰ πολλὰ δὲ καὶ παιγνιήμονα καθεστάναι, καθὼς Ἡρόδοτος περὶ Ἀμάσιδος ἱστορεῖ. Καὶ τοιαῦτα μὲν ὁ δῆμος ἐκεῖνος· οὐ μὴν τά γε ἄλλα οἵου ἄν τις καὶ κατεφρόνησεν. Ἐπιτηρήσαντες δ´ οὖν καιρὸν οἱ τῆς Ἀλεξάνδρου καθ´ ὃν Διονύσιος τῶν στρατιωτικῶν ταγμάτων ἡγούμενος ἀμφὶ τὴν ἄνω διέτριβεν Αἴγυπτον, ψηφίζονται Τιμόθεον τὸν ἐπίκλην Αἴλουρον εἰς τὸν τῆς ἀρχιερωσύνης ἀναβῆναι βαθμόν, πρώην μὲν τὸν μοναδικὸν ἐπιτηδεύσαντα βίον, ὕστερον δὲ τοῖς πρεσβυτέροις ἐναριθμηθέντα τῆς Ἀλεξανδρέων· καὶ πρὸς τὴν μεγάλην ἀγαγόντες ἐκκλησίαν, ἣ Καίσαρος προσαγορεύεται, ἐπίσκοπον σφίσι προχειρίζονται, ἔτι Προτερίου περιόντος τε καὶ τὰ τῆς ἱερατείας αὐτουργοῦντος. Παρῆσαν δὲ τῇ χειροτονίᾳ Εὐσέβιος ὁ τοῦ Πηλουσίου πρόεδρος, Πέτρος τε ὁ ἐξ Ἰβηρίας Μαϊουμᾶ τοῦ πολιχνίου, ὡς τὰ περὶ τούτων ἱστόρηται τῷ τὸν βίον συγγράψαντι Πέτρου· ὅς φησι τὸν Προτέριον μὴ τὸν δῆμον, ἀλλά τινα τῶν στρατιωτῶν διαχειρίσασθαι. Κατειληφότος δὲ Διονυσίου τὴν πόλιν μετὰ πλείστου τάχους, τῶν γενομένων ἀτοπημάτων συνωθούντων αὐτόν, σπεύδοντός τε τὴν διαναστᾶσαν τῆς στάσεως πυρὰν σβέσαι, ἔνιοι τῶν Ἀλεξανδρέων παροτρύνοντος Τιμοθέου, ὡς ἐγράφη τῷ Λέοντι, ἐπελθόντες τὸν Προτέριον διαχειρίζονται, ξίφους κατὰ τῶν σπλάγχνων ὠσθέντος, κατὰ τὸ πανάγιον βαπτιστήριον καταπεφευγότα· ὃν καὶ καλωδίῳ περιαρτήσαντες ἀνὰ τὸ καλούμενον Τετράπυλον τοῖς πᾶσιν ἐπεδείκνυον, ἐπιτωθάζοντές τε καὶ κραυγάζοντες Προτέριον εἶναι τὸν ἀνῃρημένον. Καὶ μετὰ ταῦτα τὸ σῶμα διὰ πάσης τῆς πόλεως περιελκύσαντες πυρὶ παρέδοσαν, οὐδὲ τῶν σπλάγχνων αὐτοῦ ἴσα θηρίοις ἀπογεύσασθαι ναρκήσαντες, ὥς που ταῦτα πάντα ἡ δέησις περιέχει τῶν ἐπισκόπων τῶν ἀνὰ τὴν Αἴγυπτον καὶ τοῦ σύμπαντος κλήρου τῆς Ἀλεξάνδρου, πρὸς Λέοντα τὸν μετὰ Μαρκιανόν, ὡς εἴρηται, τὴν ἐπικράτειαν τῶν Ῥωμαίων περιθέμενον γεγενημένη, ἥπερ γέγραπται ὀνόμασι τούτοις·

 „Τῷ εὐσεβεῖ καὶ φιλοχρίστῳ καὶ παρὰ θεοῦ ἀναδειχθέντι, νικητῇ, τροπαιούχῳ καὶ Αὐγούστῳ Λέοντι, δέησις παρὰ τῶν ἐπισκόπων πάντων τῆς ὑμετέρας Αἰγυπτιακῆς διοικήσεως καὶ κληρικῶν τῶν κατὰ τὴν μεγίστην ὑμετέραν Ἀλεξανδρέων ἁγιωτάτην ἐκκλησίαν.

Ἐκ τῆς ἄνωθεν χάριτος δῶρον τῷ βίῳ παρασχεθείς, εἰκότως οὐ λήγεις ὁσημέραι τοῦ κοινοῦ μετὰ θεὸν προμηθούμενος, εὐαγέστατε πάντων αὐτοκρατόρων Αὔγουστε.“

 Καὶ μεθ´ ἕτερα·

„Ἀστασιάστου τε εἰρήνης τῶν ὀρθοδόξων λαῶν παρ´ ἡμῖν τε καὶ κατὰ τὴν τῶν Ἀλεξανδρέων ὑπαρχούσης, πλὴν Τιμοθέου ἀποσχοινίσαντος ἑαυτὸν τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας καὶ πίστεως καὶ ἀποτεμόντος εὐθὺς μετὰ τὴν ἐν Καλχηδόνι ἁγίαν σύνοδον, τὸ τηνικαῦτα δῆθεν πρεσβυτέρου τυγχάνοντος, ἅμα τέτταρσιν ἢ πέντε μόνοις ποτὲ ἐπισκόποις καὶ ὀλίγοις μονάζουσι, σὺν αὐτῷ τὴν αἱρετικὴν Ἀπολλιναρίου καὶ τῶν κατ´ ἐκεῖνον νοσοῦσι κακοδοξίαν· δι´ ἣν καθαιρεθέντες τότε κανονικῶς ὑπὸ τοῦ τῆς θείας μνήμης Προτερίου καὶ πάσης Αἰγυπτιακῆς συνόδου, βασιλικῆς εἰκότως σὺν ἐξορίᾳ κινήσεως ἐπειράθησαν.“

 Καὶ μεθ´ ἕτερα·

Ἐπιτηρήσας τε τὴν ἐντεῦθεν πρὸς θεὸν ἐκδημίαν τοῦ τῆς εὐαγοῦς λήξεως Μαρκιανοῦ τοῦ γενομένου βασιλέως, βλασφήμοις τε φωναῖς ὡς αὐτόνομος ἀναιδῶς κατ´ αὐτοῦ θρασυνόμενος, καὶ τὴν ἁγίαν καὶ οἰκουμενικὴν τὴν ἐν Καλχηδόνι σύνοδον ἀναθεματίζων ἀπηρυθριασμένως, πλῆθος δήμου ὠνητῶν τε καὶ ἀτάκτων ἐπισυράμενος, καὶ στρατεύσας κατά τε τῶν θείων κανόνων καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς καταστάσεως καὶ τῆς κοινῆς πολιτείας καὶ τῶν νόμων, ἐπεισέφρησεν ἑαυτὸν τῇ ἁγίᾳ τοῦ θεοῦ ἐκκλησίᾳ ἐχούσῃ ποιμένα τε καὶ διδάσκαλον, τὸν ἁγιώτατον ἡμῶν τὸν τηνικαῦτα πατέρα καὶ ἀρχιεπίσκοπον Προτέριον, τάς τε συνήθεις συνάξεις ἐπιτελοῦντα καὶ λιτὰς ἀναπέμποντα τῷ πάντων ἡμῶν σωτῆρι Χριστῷ Ἰησοῦ ὑπὲρ τῆς εὐσεβοῦς ὑμῶν βασιλείας καὶ τοῦ φιλοχρίστου ὑμῶν παλατίου.

Καὶ μετ´ ὀλίγα·

Καὶ μόλις διαγενομένης ἡμέρας, ἐν τῷ ἐπισκοπείῳ κατὰ τὸ ἔθος διάγοντος τοῦ θεοφιλεστάτου Προτερίου, λαβὼν μεθ´ ἑαυτοῦ ὁ Τιμόθεος τοὺς καθαιρεθέντας ἐνδίκως δύο ἐπισκόπους, καὶ κληρικοὺς ὁμοίως τὴν ἐξορίαν, ὡς ἔφημεν, οἰκεῖν κατακριθέντας, ὡς δὴ χειροτονίαν παρὰ τῶν δύο δεξάμενος, μηδενὸς τὸ σύνολον τῶν κατὰ τὴν Αἰγυπτιακὴν διοίκησιν ὀρθοδόξων ἐπισκόπων παρόντος κατὰ τὸ εἰωθὸς ἐπὶ ταῖς τοιαύταις τῆς  Ἀλεξανδρέων τοῦ ἐπισκόπου χειροτονίαις, ἐπιλαμβάνεται ὡς ἐνόμισε τῆς μὲν ἱερατικῆς καθέδρας, μοιχείαν προδήλως τολμήσας κατὰ τῆς ἐχούσης ἐκκλησίας τὸν ἑαυτῆς νύμφιον, καὶ ἐνεργοῦντος ἐν αὐτῇ τὰ θεῖα καὶ κανονικῶς τὸν οἰκεῖον διέποντος θρόνον.

Καὶ μεθ´ ἕτερα·

Οὐδὲν ἕτερον ἦν ποιεῖν τὸν μακάριον ἐκεῖνον ἢ τόπον δοῦναι τῇ ὀργῇ κατὰ τὸ γεγραμμένον, καὶ τὸ σεπτὸν καταλαβεῖν βαπτιστήριον, φεύγοντα τῶν ἐπ´ αὐτῷ ?εν βρύουσαν χάριν. Ὅμως οἱ τὸν ἐξ ἀρχῆς Τιμοθέου σκοπὸν εἰς ἔργον προαγαγεῖν σπουδάζοντες, οἱ μηδὲ ἐν τοῖς ἀχράντοις ἐκείνοις σηκοῖς αὐτὸν ἀνεχόμενοι σώζεσθαι, οὔτε τὸ σέβας αἰδεσθέντες τοῦ τόπου οὔτε τὸν καιρόν— ἦν γὰρ τοῦ σωτηρίου πάσχα πανήγυρις—οὔτε τὴν ἱερωσύνην αὐτὴν φρίξαντες μεσιτεύουσαν θεῷ καὶ ἀνθρώποις, ἀποκτέννουσι τὸν ἀνεύθυνον, ἀποσφάττουσιν αὐτὸν ἀπηνῶς μετὰ καὶ ἄλλων ἕξ. Καὶ περιαγαγόντες τούτου τὸ λείψανον πανταχοῦ κατατετρωμένον, ὠμῶς τε περισύραντες κατὰ πάντα σχεδὸν τόπον τῆς πόλεως καὶ καταπομπεύσαντες σχετλίως, ᾐκίζοντο ἀνηλεῶς τὸ τῶν πληγῶν οὐκ αἰσθανόμενον σῶμα διατεμόντες κατὰ μέλος, καὶ οὐδὲ τῶν ἐντὸς ἀπογεύεσθαι κατὰ τοὺς θῆρας φειδόμενοι ἐκείνου, ὃν ἔχειν μεσίτην θεοῦ καὶ ἀνθρώπων ἔναγχος ἐνομίσθησαν· πυρί τε παραδόντες τὸ ὑπολειφθὲν αὐτοῦ σῶμα τὴν ἐκ τούτου κόνιν τοῖς ἀνέμοις παρέπεμπον, θηρίων πᾶσαν ὑπερακοντίσαντες ἀγριότητα. Ὧν ἁπάντων αἴτιος καὶ τῶν κακῶν σοφὸς οἰκοδόμος καθειστήκει Τιμόθεος.

Τῷ μέντοι γε Ζαχαρίᾳ τὰ περὶ τούτων διηγουμένῳ δοκεῖ πεπρᾶχθαι μὲν τὰ τούτων πλείω, ἐξ αἰτίας δὲ Προτερίου μεγίστας ταραχὰς τῇ Ἀλεξανδρέων ἐμποιήσαντος, καὶ οὐκ ἐκ τοῦ δήμου ταῦτα τετολμῆσθαι, ἀλλ´ ἔκ τινων στρατιωτικῶν, ἐξ ἐπιστολῆς Τιμοθέου πιστούμενος πρὸς Λέοντα γεγενημένης. 

 

L'AN DE N. S. 457 LEON

CHAPITRE VIII.

Mort de l'Empereur Marcien. Meurtre de Protère Evêque d'Alexandrie. Election de Timothée.

Pendant que Sévère jouissait à Rome de l'autorité souveraine, Marcien fut transféré du royaume de la terre à celui du Ciel. Son règne n'a duré que sept ans ; mais sa réputation sera immor- 412 telle. La nouvelle de sa mort ne fut pas sitôt portée à Alexandrie, que les habitants firent éclater la haine qu'ils avaient conçue contre Protère. Il n'y a point de peuple qui ne soit fort sujet à la colère et qui ne se soulève fort aisément. Mais il n'y en a point qui y soit si sujet, ni qui se soulève si aisément que celui d'Alexandrie, parce qu'il n'y en a point qui soit si grossier, ni composé du mélange de tant de nations différentes. C'est pourquoi on dit qu'il n'y a personne qui ne le mène, et qu'il ne le tourne comme il lui plait. Il aime les jeux et les spectacles avec une grande passion, comme celui d'Amatie les aimait, selon le témoignage d'Hérodote. Il a d'ailleurs des qualités qui ne sont pas méprisables. Les Principaux de ce peuple ayant donc pris le temps, auquel Denys Général des troupes était dans la haute Egypte, choisirent Timothée surnommé Elure, pour le faire leur Évêque. li avait fait longtemps profession de la vie monastique, et: depuis avait été promu à l'Ordre de Prêtrise, et reçu parmi les Prêtres de la grande Eglise. Ces habitants l'ayant donc mené à la grande Eglise, qu'on appelle Eglise de César, l'établirent Évêque, bien que Protère fût non seulement vivant, mais dans l'exercice de ses fonctions. Eusèbe Évêque de Pelule et Pierre natif d'Ibérie Évêque de Majume assistèrent à cette ordination, comme l'Auteur de la vie de ce dernier le témoigne. Et cet auteur assure que ce fut un soldat, et non un homme du peuple, qui tua Protère. Denys s'était rendu en diligence dans Alexandrie pour en apaiser la sédition, 413 quelques habitants tuèrent Protère, à la suscitation de Timothée, comme la lettre écrite à Léon, le porte. Ils le percèrent d'un coup d'épée dans le baptistaire, ou il s'était réfugié. Ils le pendirent ensuite dans le tétrapyle, et le montrèrent à tout le monde, en se raillant et en criant que c'était Protère, qui avait été tué. Enfin ils le traînèrent par la ville, et le brûlèrent, et quelques-uns se portèrent à cet excès horrible d'inhumanité, de manger ses entrailles, comme la Requête que les Évêques d'Egypte, et le Clergé d'Alexandrie envoyèrent à Léon, qui succéda à Marcien, le contient expressément. Elle était conçue en ces termes.

Requête présentée par tous les Évêques de votre Diocèse d'Egypte, et par le Clergé de la très grande et: très sainte Église de vos habitants d'Alexandrie, à l'Empereur Léon très-pieux, très-aimé du Sauveur, choisi de Dieu, Vainqueur, Triomphant, et Auguste.

« Le Ciel vous ayant donné à la terre, comme le plus riche présent qu'il lui pût faire, c'est avec raison que vous veillez continuellement après Dieu, comme le plus religieux de tous les Princes à l'administration de l'Empire. »

Et un peu plus bas.

« Le peuple qui est soumis à notre conduite, et celui d'Alexandrie jouissaient de la paix, lorsque Timothée a excité des troubles, et que n'étant encore que dans le rang des Prêtres, il s'est, incontinent après la célébration du Concile de Calcédoine, séparé de la Communion de l*Eglise avec quatre ou cinq autres, qui ont été autrefois Évêques, et quelques Moines, qui suivaient comme  414 lui les pernicieuses erreurs d'Apollinaire, et d'Eutychès. Ayant tous été alors canoniquement déposés par Protère, d'heureuse mémoire;. et par le saint Concile des Évêques d'Egypte, :ils furent ensuite exilés par l'autorité de l'Empereur. »

Et encore  un peu plus bas, la lettre porte ce.qui suit.

« Ayant pris le temps de la mort.de l'Empereur Marcien de divine mémoire, il eut l'insolence, comme s'il eût été au dessus des lois, de tenir des discours fort désavantageux à la réputation de ce Prince, et prononcé anathème contre le saint et universel Concile de Calcédoine avec une impudence, dont l'excès a peine à trouver quelque créance dans l'esprit. Il mit les armes entre les mains d'une foule de séditieux, amassés à prix d'argent, pour faire la guerre aux lois de Dieu, à la discipline de L'Eglise, à la sûreté de l'Empire, et il entra à leur tête dans l'Eglise, qui avait alors un savant Docteur, et un sage Évêque en la personne de Protère. Le très-saint père tenait à cette heure-là l'assemblée des Fidèles, et faisait des prières à Jésus-Christ notre commun Sauveur pour la prospérité de votre Empire. »

Et un peu après.

« Un jour après comme Protère très-chéri de Dieu, était dans la maison Episcopale, selon sa coutume, Timothée prit avec lui deux Évêques, qui avaient été déposés très canoniquement, et des Clercs, qui, comme il a été dit, avaient été condamnés au bannissement, et comme si deux Évêques avaient pu lui imposer les mains, il se plaça sur le Siège Archiépiscopal de l'Eglise d'Alexandrie, sans qu'aucun Évêque Orthodoxe du Diocèse 415 d'Egypte fût présent, comme ils ont toujours accoutumé d'être présents à l'ordination de l'Évêque de cette .grande ville. Ainsi il a entrepris de commettre un adultère spirituel, en ravissant une Eglise qui avait son Epoux, et un Epoux, qui la gouvernait selon les Canons y et qui célébrait les saints mystères. Le bienheureux Protère ne put rien faire que de donner lieu à la colère, comme il est écrit, en se retirant pour éviter la fureur de ceux qui couraient sur lui à main armée, et en se réfugiant dans le baptistère, dont la sainteté donne une religieuse frayeur à ceux-là-mêmes, qui n'étant point éclairés des lumières de la foi, ne le peuvent regarder comme une source de grâce. Cependant ces personnes se hâtant d'exécuter la cruelle résolution, que Timothée avait prise, tuent Protère avec six autres, sans respecter, ni la sainteté du lieu, ni la solennité de la fête de Pâque, ni la Dignité du Sacerdoce., qui rend les Prêtres Médiateurs entre Dieu et les hommes. Ils traînèrent le corps par tous les coins de la ville, en le frappant, et le taillant en pièces, bien qu'il n'eût plus de sentiment; et ils n'eurent point de honte de manger des entrailles de ce saint Évêque qui tachait peu auparavant d'attirer sur eux les grâces du Ciel par ses prières, ils brûlèrent ce qui restait de son corps, et jetèrent les cendres au vent, en quoi il est clair, qu'ils surpassèrent la cruauté des bêtes les plus farouches. Timothée fut le principal auteur de ces violences. »

Zacharie rapporte, tous ces faits dans son Histoire, mais il en rejette la. faute sur Protère,. qu'il accuse d'avoir ex- 416 excité les troubles. Il prétend aussi que ce meurtre ne fut point commis par le peuple, mais par les soldats, et le justifie par une lettre de Timothée à l'Empereur Léon.

 

 θʹ.

Περὶ τῶν ἐγκυκλίων Λέοντος βασιλέως.

Τούτοις μὲν οὖν ἐπιθήσων δίκην Στήλας πρὸς τοῦ βασιλέως Λέοντος ἐκπέμπεται. Ἐγκυκλίοις δὲ χρῆται γράμμασιν ὁ Λέων τῶν ἀνὰ τὴν Ῥωμαϊκὴν πολιτείαν ἐπισκόπων πυνθανόμενος καὶ τῶν ἐν τῷ μοναδικῷ διαπρεπόντων βίῳ, περὶ τῆς ἐν Καλχηδόνι συνόδου καὶ τῆς Τιμοθέου τοῦ ἐπίκλην Αἰλούρου χειροτονίας, διαπεμψάμενος καὶ τὰ ἴσα τῶν ἐπιδεδομένων αὐτῷ δεήσεων ἔκ τε τῆς μοίρας Προτερίου ἔκ τε τῆς Τιμοθέου τοῦ Αἰλούρου. Σύγκειται δὲ τὰ ἐγκύκλια τούτοις τοῖς ῥήμασιν·

Ἴσον θείου γράμματος τοῦ εὐσεβεστάτου βασιλέως Λέοντος, πεμφθέντος Ἀνατολίῳ ἐπισκόπῳ Κωνσταντινουπόλεως, καὶ τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην ἅπασαν μητροπολίταις καὶ λοιποῖς ἐπισκόποις.

Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Λέων, εὐσεβής, νικητής, τροπαιοῦχος, μέγιστος, ἀεισέβαστος, Αὔγουστος, Ἀνατολίῳ ἐπισκόπῳ.

Δι´ εὐχῆς μὲν ἦν τῇ ἐμῇ εὐσεβείᾳ ἁπάσας τὰς ὀρθοδόξους ἁγιωτάτας ἐκκλησίας, ἔτι γε μὴν καὶ τὰς ὑπὸ τὴν Ῥωμαίων πολιτείαν πόλεις μεγίστης ἡσυχίας ἀπολαύειν, μηδέν τε συμβαίνειν τὴν αὐτῶν κατάστασιν καὶ γαλήνην διαταράττειν. Οἷα δὲ κατὰ τὴν Ἀλεξανδρέων ἔναγχος συνέβη, εἰδέναι μὲν ἤδη πεπείσμεθα τὴν σὴν ὁσιότητα· ἵνα δὲ τελεώτερον περὶ πάντων διδαχθείης ποία αἰτία τοῦ τοσούτου θορύβου καὶ τῆς συγχύσεως γεγένηται, τὰ ἴσα τῶν δεήσεων ἃς οἱ εὐλαβέστατοι ἐπίσκοποι καὶ κληρικοὶ ἀπὸ τῆς προλεχθείσης πόλεως καὶ τῆς Αἰγυπτιακῆς διοικήσεως εἰς τὴν βασιλίδα Κωνσταντίνου πόλιν παραγενόμενοι κατὰ Τιμοθέου τῇ ἐμῇ εὐσεβείᾳ ἐκόμισαν, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὰ ἴσα τῶν δεήσεων ἃς εἰς τὸ θεῖον ἡμῶν στρατόπεδον ὑπὲρ Τιμοθέου ἀπὸ τῆς Ἀλεξανδρέων παραγενόμενοι τῇ ἡμετέρᾳ ἐπιδεδώκασι γαληνότητι, πρὸς τὴν σὴν θεοσέβειαν ἀπεστείλαμεν· ὥστε τί πέπρακται περὶ τοῦ εἰρημένου Τιμοθέου, ὃν ὅ τε τῆς Ἀλεξανδρέων δῆμος καὶ οἱ ἀξιωματικοὶ καὶ οἱ πολιτευόμενοι καὶ ναύκληροι ἐπίσκοπον ἑαυτοῖς αἰτοῦσι, καὶ περὶ τῶν ἄλλων πραγμάτων τῶν τῷ ὕφει τῶν δεήσεων περιεχομένων, καὶ πρὸς τούτοις, περὶ τῆς ἐν Καλχηδόνι συνόδου ᾗτινι οὐδαμῶς συναινοῦσι, καθὰ αἱ ὑποτεταγμέναι δεήσεις αὐτῶν σημαίνουσι, φανερῶς δυνηθῆναι μαθεῖν τὴν σὴν ὁσιότητα. Ἡ σὴ τοιγαροῦν εὐλάβεια ἅπαντας τοὺς ὀρθοδόξους ὁσίους ἐπισκόπους τοὺς ἐπὶ τοῦ παρόντος κατὰ τήνδε τὴν βασιλίδα πόλιν διάγοντας, ἔτι γε μὴν καὶ τοὺς εὐλαβεστάτους κληρικοὺς πρὸς ἑαυτὸν παραχρῆμα ποιησάτω συνελθεῖν· καὶ πάντων ἐπιμελῶς τρακτευθέντων καὶ δοκιμασθέντων, ἐπειδὴ νῦν ἡ Ἀλεξάνδρου πόλις τετάρακται, ἧστινος τῆς καταστάσεως καὶ τῆς ἡσυχίας μεγίστη ἐστὶν ἡμῖν φροντίς, εἴπατε τὸ δοκοῦν περὶ τοῦ προειρημένου Τιμοθέου καὶ τῆς ἐν Καλχηδόνι συνόδου, ἄνευ τινὸς ἀνθρωπίνου φόβου καὶ δίχα χάριτος καὶ ἀπεχθείας, μόνον τὸν τοῦ παντοκράτορος θεοῦ φόβον πρὸ ὀφθαλμῶν τιθέμενοι, ἐπειδὴ ἴστε ὡς περὶ τοῦ πράγματος τούτου τῇ ἀχράντῳ θεότητι λόγον δώσετε, ἵνα περὶ πάντων δι´ ὑμετέρων γραμμάτων τελείως διδαχθέντες τὸν ἁρμόζοντα τύπον δοῦναι δυνηθῶμεν.

Καὶ αὕτη μὲν πρὸς Ἀνατόλιον. Τὰ παραπλήσια δὲ καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ἐπισκόπους γέγραφε, καὶ πρὸς τοὺς ἐπισήμους, ὡς λέλεκταί μοι, τῶν κατ´ ἐκεῖνο καιροῦ τὸν ἄσκευον καὶ ἄϋλον διαθλευόντων βίον· ὧν ἦν καὶ Συμεώνης, ὁ ἐπὶ κίονος πρῶτος τὴν στάσιν ἐξευρηκώς, οὗ καὶ κατὰ τὴν προτεραίαν ἱστορίαν ἐμνήσθημεν· εἰς οὓς καθειστήκεισαν Βαράδατος καὶ Ἰάκωβος οἱ Σύροι.

 

L'AN DE N. S. 457 LEON

CHAPITRE IX.

Lettre de l'Empereur Léon.

Ce Prince commit Stila, pour faire le procès à ceux qui avaient massacré Proptère, et écrivit à tous les Évêques de l'Empire, et à tout ce qu'il y avait de plus considérable parmi les Moines, pour les consulter touchant la doctrine du Concile de Calcédoine, et la validité de l'ordination de Timothée surnommé Elure. Il leur envoya aussi copie des Requêtes, qui lui avaient été présentées tant par Protère, que par Timothée.. Voici comment la lettre de l'Empereur Léon était conçue.

Copie de la sacrée Lettre écrite par le très-pieux Empereur Léon, à Anatolius Évêque de Constantinople, aux Métropolitains, et aux autres Évêques de tout le monde.

L'Empereur César Léon Pieux, Vainqueur, Triomphant, très-Grand, toujours Auguste: A Anatolius Évêque.

« Ma piété ne souhaitait rien tant que de voir la paix bien établie dans les Eglises, et dans les villes de l'Empire, sans qu'elle fût interrompue par aucun trouble. Cependant je ne doute point que ce qui s'est passe depuis peu dans Ale- 417 xandrie ne soit déjà arrivé à la connaissance de votre sainteté. Afin néanmoins qu'elle en soit plus exactement informée, je lui envoyai copie des Requêtes, que les très-Religieux Évêques d'Egypte, et les Ecclésiastiques de la ville d'Alexandrie, sont venus présenter à ma piété dans Constantinople, contre Timothée, et de celles que les députés de Timothée ont aussi présentées, afin qu'elle puisse reconnaître plus clairement la véritable cause de tant de séditions et .de tant de désordres. Elle verra  par ces pièces, quelle a été la conduite de Timothée, que les Grands et le Peuple d'Alexandrie, les Officiers et les Matelots demandent pour Évêque, Elle apprendra beaucoup d'autres choses, qui sont contenues dans ces Requêtes, et que ceux qui ne se reçoivent point le Concile de Calcédoine y trouvent à redire. Que votre Révérence assemble le plutôt que faire se pourra, tous les Évêques saints et Orthodoxes, qui sont maintenant dans Constantinople, et les très-vénérables Ecclésiastiques, et après avoir examiné l'affaire avec soin; faites-nous savoir le sentiment que vous avez touchant Timothée, et touchant le Concile de Calcédoine, afin de me délivrer de l'inquiétude que me donnent les troubles dont l'Eglise d'Alexandrie, est agitée. Renoncez à tout respect humain, n'agissez ni par faveur, ni par haine, n'ayez que la crainte de Dieu devant les yeux, et songez sérieusement au compte que vous serez un jour obligé de lui rendre de cette affaire. Quand vous m'aurez bien informé de tout, comme je le désire, j'ordonnerai ce qui sera  418 à propos. »

Voila ce que contenait la Lettre à Anatolius. Les Lettres aux autres Évêques, et aux plus célèbres des Solitaires étaient semblables. Siméon qui, comme nous l'avons dit, inventa le premier la manière de vivre sur une colonne, Varadate, et Jaques étaient du nombre de ces Solitaires auxquels furent adressées les lettres de l'Empereur.

 

 ιʹ.

Περὶ ὧν οἱ ἐπίσκοποι καὶ Συμεὼν ὁ κιονίτης ἀντέγραψεν.

Τοιγαροῦν πρῶτος ὁ τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης ἐπίσκοπος Λέων ὑπέρ τε τῆς ἐν Καλχηδόνι συνόδου γέγραφε, τήν τε Τιμοθέου χειροτονίαν ἀπεδοκίμασεν ὡς ἀθέσμως γεγενημένην· ἥντινα τοῦ Λέοντος ἐπιστολὴν Λέων αὐτοκράτωρ Τιμοθέῳ διαπέμπεται τῷ τῆς Ἀλεξανδρέων προέδρῳ, Διομήδους σιλεντιαρίου τοῖς βασιλικοῖς κελεύσμασι διακονησαμένου. Πρὸς ὃν καὶ ἀντέγραψε Τιμόθεος μεμφόμενος τὴν ἐν Καλχηδόνι σύνοδον καὶ τὴν Λέοντος ἐπιστολήν. Ὧν τὰ ἀντίγραφα μὲν σώζεται ἐν τοῖς καλουμένοις ἐγκυκλίοις, ἐμοὶ δὲ παρεῖται ἵνα μὴ πλῆθος ἐπεισαγάγω τῷ παρόντι πόνῳ. Καὶ οἱ τῶν ἄλλων δὲ πόλεων ἐπίσκοποι τοῖς ἐν Καλχηδόνι τυπωθεῖσιν ἐνέμειναν, καὶ τὴν Τιμοθέου χειροτονίαν ἁπάσαις κατέκριναν ψήφοις· Ἀμφιλόχιος δὲ μόνος ὁ Σίδης ἐπιστολὴν γέγραφε πρὸς τὸν βασιλέα, καταβοῶσαν μὲν τῆς Τιμοθέου χειροτονίας, οὐκ ἀποδεχομένην δὲ τὴν ἐν Καλχηδόνι σύνοδον. Ἅπερ καὶ ταῦτα Ζαχαρίᾳ τῷ ῥήτορι πεπόνηται, τῷ καὶ τὴν ἐπιστολὴν αὐτὴν Ἀμφιλοχίου ἐντεταχότι ἐν τῷ αὐτοῦ συντάγματι. Γράφει δὲ καὶ Συμεώνης ὁ τῆς ὁσίας λήξεως περὶ τούτων ἐπιστολὰς δύο πρός τε Λέοντα τὸν αὐτοκράτορα, πρός τε Βασίλειον ἐπισκοποῦντα τὴν Ἀντιόχου· ὧν τὴν πρὸς Βασίλειον βραχυλογοῦσαν ἐντίθημι τῇδε μου τῇ συγγραφῇ, ὧδέ πως ἔχουσαν·

Τῷ δεσπότῃ μου τῷ ὁσιωτάτῳ καὶ ἁγιωτάτῳ φιλοθέῳ Βασιλείῳ ἀρχιεπισκόπῳ, ὁ ἁμαρτωλὸς καὶ ταπεινὸς Συμεώνης ἐν Κυρίῳ χαίρειν.

Νῦν εὔκαιρον εἰπεῖν, δέσποτα· Εὐλογητὸς ὁ θεός, ὃς οὐκ ἀπέστησε τὴν προσευχὴν ἡμῶν καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἀφ´ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν. Δεξάμενος γὰρ τὰ γράμματα τῆς ὑμετέρας ὁσιότητος ἐθαύμασα τὸν ζῆλον καὶ τὴν εὐσέβειαν τοῦ θεοφιλεστάτου ἡμῶν βασιλέως, τὴν πρὸς τοὺς ἁγίους πατέρας καὶ τὴν τούτων βεβαίαν πίστιν, ἣν ἐπέδειξε καὶ ἐπιδείκνυται· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ἡμῶν τὸ δῶρον, καθὼς καὶ ὁ ἅγιος ἀπόστολος λέγει, ἀλλ´ ἐκ θεοῦ τοῦ ταύτην αὐτῷ δεδωκότος τὴν προθυμίαν διὰ τῶν ὑμετέρων εὐχῶν.“

Καὶ μετ´ ὀλίγα·

Διὸ κἀγὼ ὁ ταπεινὸς καὶ εὐτελής, τὸ ἔκτρωμα τῶν μοναχῶν, ἐγνώρισα τῇ αὐτοῦ βασιλείᾳ τὴν ἐμὴν πρόθεσιν τὴν περὶ τὴν πίστιν τῶν ἁγίων πατέρων τῶν ἐν Καλχηδόνι συνεληλυθότων ἑξακοσίων τριάκοντα, ἐμμένων καὶ ὑποστηριζόμενος ὑπ´ αὐτῆς τῆς ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος φανερωθείσης. Εἰ γὰρ μεταξὺ δύο ἢ τριῶν συνεληλυθότων διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ πάρεστιν ὁ σωτήρ, πῶς μεταξὺ τοσούτων καὶ τηλικούτων ἁγίων πατέρων ἐνεχώρει εἰ μὴ παρείη τὸ ἅγιον πνεῦμα;

Καὶ μεθ´ ἕτερα·

Διὸ ἴσχυε καὶ ἀνδρίζου ὑπὸ τῆς ἀληθοῦς εὐσεβείας, καθάπερ καὶ Ἰησοῦς ὁ τοῦ Ναυῆ ὁ δοῦλος Κυρίου ὑπὲρ τοῦ λαοῦ. Πάντα τὸν ὑπὸ τὴν σὴν ὁσιότητα εὐλαβῆ κλῆρον καὶ τὸν εὐλογημένον καὶ πιστότατον λαὸν ἐξ ἐμοῦ προσειπεῖν παρακλήθητι.

 

L'AN DE N. S. 457 LEON

CHAPITRE X.

Réponses des Évêques et de Siméon Stylite

Léon Évêque de Rome écrivit pour la défense du Concile de Calcédoine, et improuva l'ordination de Timothée, comme faite, contre la disposition des saints Canons. L'Empereur Léon ayant envoyé la lettre de Léon Évêque de Rome, à Timothée Évêque d'Alexandrie par Diomède Silentiaire, et Porteur des ordres de l'Empereur, Tim, et condamnèrent tout d'une voix l'ordination de Timothée. Il n'y eut qu'Amphiloque Évêque de Side, qui dans sa lettre à l'Empereur, témoigna ne pouvoir se soumettre aux décisions du Concile de Calcédoine, bien qu'il reprît avec beaucoup de véhémence l'ordination de Timothée. Zacarie Rhéteur a écrit de toutes ces 419 choses, et a inséré dans son ouvrage, la lettre d' Amphiloque. Siméon de sainte mémoire, écrivit aussi deux lettres sur ce sujet, l'une à l'Empereur Léon, et l'autre à Basile Évêque d'Antioche. J'insérerai ici la dernière, parce qu'elle n'est pas longue. La voici.

A Monseigneur Basile très-religieux, très-saint, très-charitable Archevêque d'Antioche, Siméon pauvre pécheur : Salut en notre Seigneur.

« Monseigneur, nous pouvons dire maintenant avec raison, que Dieu soit béni de n'avoir point rejeté notre prière, et; de n'avoir point détourné sa miséricorde de dessus les pécheurs. Votre lettre m'a donné lieu d'admirer la piété et le zèle que l'Empereur a fait parâtre, à l'égard des personnes sacrées des Évêques, et de la foi qu'ils enseignent. C'est un don, qui ne vient pas de nous, comme dit le saint Apôtre, mais qui vient de Dieu, qui l'a accordé à notre Prince par le mérite de vos prières ; »

et un peu plus bas.

« C'est pourquoi bien que je sois le dernier, le plus imparfait, .et le plus méprisable des Moines, je n'ai pas laissé de déclarer mes sentiments à l'Empereur touchant la doctrine des six cent trente Évêques, qui ont tenu le Concile de Calcédoine, et de l'assurer que je suis très- fortement attaché à la foi, que l'Esprit Saint leur a révélée. En effet puisque le Sauveur a promis que dés que deux ou trois seraient assemblés en son nom, il serait au milieu d'eux , comment se pour- 420 rait-il faire que l'Esprit saint n'eût pas été au milieu d'une si grande assemblée d'Evêques  »

Et un peu après.

« Travaillez aussi généreusement pour la défense de la piété, que Jésus fils de Navé travailla autrefois, comme un véritable serviteur de Dieu pour le peuple d'Israël. Je supplie très-humblement vôtre Sainteté d'avoir la bonté de saluer de ma part, le très-religieux Clergé, et le très-dévot peuple, qui sont fous sa conduite. »

 

ιαʹ.

Περὶ τῆς ἐξορίας Τιμοθέου τοῦ Αἰλούρου καὶ τῆς χειροτονίας Τιμοθέου τοῦ Σαλοφακιάλου, καὶ περὶ Γενναδίου καὶ Ἀκακίου τῶν Κωνσταντινουπολιτῶν.

Ἐπὶ τούτοις Τιμόθεος ἐξορίαν κατακρίνεται, κελευσθεὶς καὶ αὐτὸς τὴν Γαγγρηνῶν οἰκεῖν. Οἱ δὲ οὖν τῆς Ἀλεξανδρέων διάδοχον Προτερίου Τιμόθεον ἐπίσκοπον ἕτερον προχειρίζονται· ὃν οἱ μὲν ἐκάλουν Βασιλικόν, οἱ δὲ Σαλοφακίαλον. Ἀνατολίου δὲ τελευτήσαντος, τὸν θρόνον τῆς βασιλευούσης διαδέχεται Γεννάδιος, καὶ μετ´ αὐτὸν Ἀκάκιος, ὃς τοῦ καταγωγίου τῶν ὀρφανῶν προειστήκει κατὰ τὴν βασιλεύουσαν πόλιν.  

 

L'AN DE N. S. 457 LEON

CHAPITRE XI.

Bannissement de Timothée.

Timothée fut banni à Gangre, comme Dioscore y avait été ; après quoi, les habitants d'Alexandrie élurent pour Évêque un autre Timothée, que les uns appelaient Basilique, et les autres Salofaciole. Anatolius étant mort dans le même temps, Gennade fut élevé sur le Siège. Episcopal de la ville impériale, et après que ce Gennade fut mort, Acace Administrateur de l'HôpitaL des Orphelins, succéda à sa Dignité.

 

ιβʹ.

Περὶ τοῦ γεγονότος ἐν Ἀντιοχείᾳ σεισμοῦ μετὰ ἔτη τριακόσια τεσσαράκοντα καὶ ἑπτὰ τοῦ κατὰ Τραϊανόν.

 Ἀνὰ δὲ τὸ δεύτερον ἔτος τῆς βασιλείας Λέοντος, κλόνος τῆς γῆς ἐξαίσιος καὶ βρασμὸς ἀνὰ τὴν Ἀντιόχου γίνεται, τινῶν μὲν παρὰ τοῦ κατ´ αὐτὴν δήμου προγεγενημένων, πρὸς πᾶσαν ἐκβακχευθέντων μανίαν πάσης τε θηριώδους ἐπέκεινα γενομένων γνώμης, ὥσπερ δὲ προοίμιον τοῖς τοιούτοις κακοῖς παρασχομένων· γίνεται γοῦν χαλεπώτατος ἕκτον καὶ πεντακοσιοστὸν ἔτος χρηματιζούσης τῆς πόλεως, περὶ τετάρτην ὥραν τῆς νυκτός, τετάρτην καὶ δεκάτην ἄγοντος ἡμέραν τοῦ Γορπιαίου μηνός, ὃν Σεπτέμβριον Ῥωμαῖοι προσαγορεύουσι, κυρίας ἐπικαταλαβούσης ἡμέρας, ἀνὰ τὴν ἑνδεκάτην ἐπινέμησιν τοῦ κύκλου, ἕκτος τυγχάνειν ἱστορούμενος, ἑπτὰ καὶ τεσσαράκοντα καὶ τριακοσίων διῳχηκότων ἐνιαυτῶν ἐξ ὅτου ὁ κατὰ Τραϊανὸν γέγονεν· ἐκεῖνος μὲν γὰρ ἔνατον καὶ πεντηκοστὸν καὶ ἑκατοστὸν ἀγούσης τῆς πόλεως ἔτος τῆς αὐτονομίας γέγονεν, ὁ δέ γε ἐπὶ Λέοντος, ἕκτον καὶ πεντακοσιοστόν, ὡς τοῖς φιλοπονήσασιν ἐκτέθειται. Οὗτος τοίνυν ὁ σεισμὸς τῆς καινῆς τὰς οἰκίας ἁπάσας σχεδὸν καταβέβληκε, πολυανθρώπου ταύτης γεγενημένης, καὶ οὐδὲν ἐχούσης ἔρημον ἢ ὅλως ἠμελημένον, ἀλλὰ καὶ λίαν ἐξησκημένης τῇ φιλοτιμίᾳ τῶν βασιλέων πρὸς ἀλλήλους ἁμιλλωμένων. Τῶν τε βασιλείων ὁ πρῶτος καὶ δεύτερος οἶκος κατεβλήθησαν, τῶν ἄλλων σὺν τῷ παρακειμένῳ βαλανείῳ μεινάντων, τῷ γε καὶ λούσαντι τὴν πόλιν παρὰ τὴν συμφορὰν ἐκ τῆς πρότερον ἀχρηστίας, ἀνάγκῃ τῶν τοῖς ἄλλοις βαλανείοις συμβεβηκότων. Κατέρριψε δὲ καὶ τὰς στοὰς τὰς πρὸ τῶν βασιλείων καὶ τὸ ἐπ´ αὐταῖς τετράπυλον, καὶ τοῦ ἱπποδρομίου δὲ τοὺς περὶ τὰς θύρας πύργους, καί τινας τῶν ἐπ´ αὐταῖς στοῶν. Κατὰ δὲ τὴν παλαιὰν τῶν μὲν στοῶν ἢ οἰκημάτων πτῶσις ὅλως οὐκ ἔψαυσε, τῶν δὲ Τραϊανοῦ καὶ Σευήρου καὶ Ἀδριανοῦ βαλανείων μικρὰ κατασείσας ἀνέτρεψε. Καὶ τῆς γε Ὀστρακίνης οὕτω καλουμένης γειτονίας τινὰ συγκατέβαλε σὺν καὶ ταῖς στοαῖς καὶ τὸ καλούμενον Νυμφαῖον ῥίψας. Ὧν τὸ καθ´ ἕκαστον περιέργως Ἰωάννῃ ἱστόρηται τῷ ῥήτορι. Φησὶ δ´ οὖν ὡς χίλια χρυσίου τάλαντα πρὸς τοῦ βασιλέως ἐκ τῶν φόρων ἀφείθη τῇ πόλει, καὶ τοῖς δὲ πολιτευταῖς τῶν ἠφανισμένων τῷ πάθει τὰ τέλη· ἐπιμελήσασθαι δὲ τοῦτον καὶ τῶν δημοσίων οἰκοδομῶν.

 

L'AN DE N. S. 457 LEON

CHAPITRE XII.

Tremblement de terre arrivé à Antioche.

Il arriva dans la seconde année du règne de l'Empereur Léon, un grand tremblement de terre ai Antioche, dont l'emportement que les habitants avaient eu un peu auparavant, avait été comme le présage, ou le prélude.. Il arriva cinq cent six ans de- 421 puis la fondation de cette ville, le quatorzième jour du mois Gorpie que les Romains appellent Septembre, un peu avant le Dimanche, à quatre heures, en l'onzième indication. On dit que ce fut le sixième, dont la ville d'Antioche fut ébranlée, et qu'il arriva trois cent quarante-sept ans depuis celui du règne de Trajan, que l'on met en la cent cinquante et neuvième année depuis que cette ville-là eut commencé à jouir d'une entière liberté, et ce dernier arriva, comme je viens de dire, cinq cent six ans, depuis ce même temps, selon le calcul des Auteurs les plus exacts. Il renversa presque toutes les maisons de la Ville-neuve, qui était fort peuplée, et qui avait été embellie de quantité d'ornements par la magnificence des Empereurs. Le premier et le second appartement du Palais en furent conservés avec le bain qui est proche, et qui commença alors à servir, parce qu'il était resté seul. Ce tremblement de terre abattit encore les galeries qui étaient vis-à-vis du Palais, et le tétrapyle qui: était derrière ces galeries, les tours qui étaient à côté des portes de l'hippodrome, et les galeries par où l'on allait à ces tours. Les maisons et les galeries de l'ancienne ville n'eurent aucun dommage: Une partie des bains de Sévère, de Trajan, et d'Adrien fut renversée, avec les environs du quartier de l'ostracine, le nymphée, et les galeries. Jean Rhéteur qui a rapporté très-exactement les circonstances de ce fâcheux accident, témoigne que l'Empereur remit mille talents d'or aux habitants d'Antioche, sur les impositions qu'ils devaient, les loyers  422 des maisons qui avaient été ruinées, et se chargea de relever à ses dépens les édifices publics.

 

 ιγʹ.

Περὶ τοῦ ἐμπρησμοῦ τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει.

XIII.. Συνηνέχθη δὲ τούτοις ὅμοια ἢ καὶ δεινότερα ἀνὰ τὴν Κωνσταντινούπολιν, ἀρχῆς τοῦ κακοῦ γενομένης ἐν τῷ παραθαλασσίῳ τῆς πόλεως μέρει, ὅπερ βοὸς καλοῦσι πόρον. Ἱστόρηται δὲ ὡς κατὰ τὰς ἐπιλυχνίους ὥρας δαίμων τις κακοῦργος παλαμναῖος γυναικὶ εἰκασθείς, εἴτε καὶ ταῖς ἀληθείαις γυνὴ χερνῆτις ὑπὸ δαίμονος οἰστρουμένη —λέγεται γὰρ ἐπ´ ἀμφότερα —, λύχνον πρὸς παντοπώλιον ἐνεγκεῖν ὠνησομένη τι τῶν τεταριχευμένων, τεθέντος δ´ αὖ τοῦ λύχνου τὸ γύναιον ὑπαναχωρῆσαι· τὸ δέ γε πῦρ στυππίου λαβόμενον φλόγα μεγίστην ἐξᾶραι, λόγου τε θᾶττον ἐμπρῆσαι τὸ οἴκημα· ἐκ τούτου δὲ τὰ παρακείμενα ῥᾴδιον ἀφανισθῆναι, τοῦ πυρὸς ἀμφινεμομένου οὐ μόνον τὰ εὐέξαπτα ἀλλὰ καὶ τὰς ἐκ λίθων οἰκοδομίας, καὶ ἄχρι τετάρτης ἡμέρας διαμείναντος, καὶ πᾶσαν ἄμυναν ὑπερβεβηκότος, τὸ μεσαίτατον ἅπαν τῆς πόλεως ἀπὸ τοῦ ἀρκτῴου μέχρι τοῦ νοτίου κλίματος δαπανηθῆναι, ἐπὶ πέντε μὲν σταδίους τὸ μῆκος, δεκατέσσαρας δὲ τὸ πλάτος· ὡς μηδὲν μεταξὺ καταλειφθῆναι μὴ δημοσίων μὴ ἰδιωτικῶν οἰκοδομιῶν, μὴ κίονας, μὴ τὰς ἐκ λίθων ψαλίδας, ἀλλὰ πᾶσαν ἀπεσκληκυῖαν ὕλην ὥσπερ τι τῶν εὐεξάπτων κατακαυθῆναι. Τοῦτο δὲ τὸ κακὸν γενέσθαι ἐν μὲν τῷ βορείῳ κλίματι, ἐν ᾧ καὶ νεώρια τῆς πόλεως καθεστᾶσιν, ἀπὸ τοῦ καλουμένου βοὸς πόρου μέχρι τοῦ παλαιοῦ Ἀπόλλωνος ἱεροῦ, ἐν δὲ τῷ νοτίῳ ἀπὸ τοῦ Ἰουλιανοῦ λιμένος μέχρις οἰκιῶν οὐ πολὺ κειμένων τοῦ εὐκτηρίου τῆς ἐπίκλην Ὁμονοίας ἐκκλησίας, ἐν δὲ τῷ μεσαιτάτῳ τῆς πόλεως μέρει ἀπὸ τοῦ Κωνσταντίνου προσαγορευομένου φόρου μέχρι τῆς τοῦ Ταύρου καλουμένης ἀγορᾶς, οἰκτρὸν πᾶσι θέαμα καὶ εἰδεχθέστατον. Ὅσα γὰρ ἐπῃώρητο τῇ πόλει κάλλη, ἢ πρὸς τὸ μεγαλοπρεπὲς καὶ ἀπαράβλητον ἐξησκημένα, ἢ πρὸς κοινὰς ἢ ἰδιωτικὰς καλοῦντα χρείας, ὑφ´ ἓν ἐς ὄρη τε καὶ βουνοὺς ἀπεσχεδιάσθη δυσβάτους τε καὶ δυσδιαπορεύτους καὶ παντοίων ὑλῶν πλήρεις, τὴν προτέραν συγχέοντας ὄψιν· ὡς μηδὲ τοῖς οἰκήτορσι τὸν τόπον ἐπιτρέπειν εἰδέναι τί τε ἢ ὅπη τῶν προτέρων ἐτύγχανεν ὤν.

suite

 

L'AN DE N. S. 458 LEON

CHAPITRE XIII.

Incendie arrivé à Constantinople.

Il arriva dans Constantinople un accident pareil, mais plus fâcheux, et qui commença dans la partie maritime, qu'on appelle le Bosphore. On dit qu'un démon ayant pris la figure d'une pauvre femme, ou plutôt qu'une pauvre femme poussée par le démon, alla sur le soir au marché avec une lanterne pour acheter du salé, qu'elle laissa sa lanterne dans la maison, et que le feu ayant pris à des étoupes, qui étaient proche, il la réduisit en cendres en un instant, qu'il s'étendit aux bâtiments les plus proches, et qu'il dura quatre jours, sans qu'on le pût éteindre. te milieu de la ville fut consumé depuis le Septentrion jusques au midi. C'était un. espace long de cinq stades, et large de quatorze, où il ne resta aucune maison de particulier, ni aucun, ouvrage public, ni voûte, ni colonne, et le feu dévora les matières les plus fondes, comme il aurait dévoré la paille et l'embrasement s'étendit du côté de Septentrion, où sont les vaisseaux depuis la Bosphore jusques à l'ancien temple d'Apollon, et du côté de Midi, depuis le port de Julien, jusques aux maisons, qui sont proches de l'Eglise de l'Homonée. Le milieu de la ville depuis le marché de Constantin, jusques à celui du taureau, était un spectacle tout-à-fait déplorable, où il ne paraissait 423 qu'un amas confus des ruines de tout ce qu'il y avait eu de plus beau et de plus magnifique, soit dans les Palais, dans les Eglises, et dans les autres ouvrages publics, ou dans les maisons des particuliers.

suite

Empire, sans qu'elle fût