Théodoret

EVAGRE

 

HISTOIRE DE L'EGLISE

ΕΥΑΓΡΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΜΟΣ Δʹ

LIVRE II  chapitres XIV à XVIII

LIVRE II chapitres I à XIII - LIVRE III

 

 

 

 

HISTOIRE DE L'EGLISE,

Ecrite par Evagre.

LIVRE DEUXIEME.

 

 

 

 

précédent

 ιδʹ.

Περὶ καθολικῶν παθημάτων.

Ὑπὸ τοῖς αὐτοῖς χρόνοις, τοῦ Σκυθικοῦ πολέμου συνισταμένου πρὸς τοὺς ἑῴους Ῥωμαίους, ἥ τε Θρᾳκία γῆ καὶ ὁ Ἑλλήσποντος ἐσείσθη, καὶ Ἰωνία καὶ αἱ καλούμεναι Κυκλάδες νῆσοι, ὡς Κνίδου καὶ τῆς Κρητῶν νήσου τὰ πολλὰ κατενεχθῆναι. Καὶ ὄμβρους δὲ ἐξαισίους ὁ Πρίσκος ἱστορεῖ γενέσθαι ἀνὰ τὴν Κωνσταντινούπολιν καὶ τὴν Βιθυνῶν χώραν, ἐπὶ τρεῖς καὶ τέσσαρας ἡμέρας ποταμηδὸν τῶν ὑδάτων ἐξ οὐρανοῦ φερομένων· καὶ ὄρη μὲν εἰς πεδία κατενεχθῆναι, κατακλυσθείσας δὲ κώμας παραπολέσθαι, γενέσθαι δὲ καὶ νήσους ἐν τῇ Βοάνῃ λίμνῃ, οὐ μακρὰν τῆς Νικομηδείας ἀφεστώσης, ἐκ τῶν συνενεχθέντων ἐς αὐτὴν παμπόλλων φορυτῶν. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὕστερον ἐπράχθη.

 

précédent

L'AN DE N. S. 458 LEON

CHAPITRE XIV.

Autres calamités publiques.

La Thrace et l'Hellespont furent ébranlés en ce temps-là par un tremblement de terre, au commencement de la guerre de Scythie. L'Ionie et les îles de l'Archipel, furent exposées au même malheur, de sorte que plusieurs bâtiments des îles de Cnide, et de Cô furent renversés. Prisque rapporte qu'il y eut des pluies si violentes durant trois ou quatre jours, que les montagnes en furent couvertes, et quelques Bourgs abîmés. Et enfin que l'amas des terres forma une île dans le lac de Boane, proche de Nicomédie. Mais tout cela n'arriva pas sitôt.

 

ιεʹ.

Περὶ τοῦ γάμου Ζήνωνος καὶ Ἀρεάδνης.

Λέων δὲ γαμβρὸν ἐπὶ θυγατρὶ Ἀριάδνῃ προσλαμβάνεται Ζήνωνα, Ἀρικμήσιον μὲν ἐκ σπαργάνων καλούμενον, μετὰ δὲ τοῦ γάμου καὶ τὴν προσηγορίαν προσκτησάμενον ἔκ τινος παρὰ τοῖς Ἰσαύροις ἐς μέγα κλέος ἐληλυθότος οὕτω προσαγορευομένου. Ὅθεν δὲ προήχθη οὗτος ὁ Ζήνων, τίνος τε χάριν πάντων παρὰ τοῦ Λέοντος προεκρίθη, Εὐσταθίῳ ἐκτέθειται τῷ Σύρῳ.

 ιςʹ.

Περὶ Ἀνθεμίου βασιλέως Ῥώμης, καὶ τῶν ἐξ αὐτοῦ βασιλέων.

 Ἐκ πρεσβείας δὲ τῶν ἑσπερίων Ῥωμαίων, Ἀνθέμιος βασιλεὺς τῆς Ῥώμης ἐκπέμπεται· ᾧ Μαρκιανὸς ὁ πρώην βεβασιλευκὼς τὴν οἰκείαν κατενεγγύησε παῖδα. Ἐκπέμπεται δὲ στρατηγὸς κατὰ Γιζερίχου Βασιλίσκος, ὁ τῆς Λέοντος γυναικὸς Βερίνης ἀδελφός, μετὰ στρατευμάτων ἀριστίνδην συνειλεγμένων. Ἅπερ ἀκριβέστατα Πρίσκῳ τῷ ῥήτορι πεπόνηται· ὅπως τε δόλῳ περιελθὼν ὁ Λέων μισθὸν ὥσπερ ἀποδιδοὺς τῆς ἐς αὐτὸν προαγωγῆς ἀναιρεῖ Ἄσπαρα τὴν ἀρχὴν αὐτῷ περιθέντα, παῖδάς τε αὐτοῦ Ἀρταβούριόν τε καὶ Πατρίκιον, ὃν Καίσαρα πεποίητο πρότερον ἵνα τὴν Ἄσπαρος εὔνοιαν κτήσηται. Μετὰ δὲ τὴν τοῦ Ἀνθεμίου σφαγὴν πέμπτον ἔτος τῆς Ῥώμης βασιλεύσαντος, ὑπὸ Ῥεκίμερος βασιλεὺς Ὀλύβριος ἀναγορεύεται, καὶ μετ´ αὐτὸν βασιλεὺς προχειρίζεται Γλυκέριος. Ὃν ἐκβαλὼν Νέπως μετὰ πέμπτον ἔτος τῆς ἀρχῆς κρατεῖ, ἐπίσκοπόν τε Ῥωμαίων τὸν Γλυκέριον εἰς Σάλωνα πόλιν τῆς Δαλματίας χειροτονεῖ· ἐκβάλλεταί τε ὑπὸ Ὀρέστου, καὶ μετ´ ἐκεῖνον ὁ τούτου παῖς Ῥωμύλλος ὁ ἐπίκλην Αὐγουστοῦλος, ὃς ἔσχατος τῆς Ῥώμης αὐτοκράτωρ κατέστη, μετὰ τρεῖς καὶ τριακοσίους καὶ χιλίους ἐνιαυτοὺς τῆς Ῥωμύλου βασιλείας. Μεθ´ ὃν Ὀδόακρος τὰ Ῥωμαίων μεταχειρίζεται πράγματα, τῆς μὲν βασιλέως προσηγορίας ἑαυτὸν ἀφελών, ῥῆγα δὲ προσειπών.  

L'AN DE N. S. 458 LEON

CHAPITRE XV.

Mariage de Zénon et d'Ariane.

L'Empereur Léon donna Ariane sa fille en mariage à Zénon, qui prit ce nom-là, qui était celui d'un homme célèbre d'Isaurie, au lieu qu'il s'appelait auparavant Aricmèsee. Eustate Syrien a rapporté les raisons que Léon-eut d'élever Zénon à un si haut comble de grandeur.

424 CHAPITRE XVI.

 Règne d'Antheme et d'Olibrius , et de quelques  autres Princes d'Occident.

LEs Romains d'Occident ayant envoyé en ce temps-là une ambassade à l'Empereur Léon, il leur donna pour Empereur Anthème gendre de l'Empereur Marcien. Basilisque frère de Vérine et beau-frère de l'Empereur Léon fut envoyé bientôt après en qualité de Maître de la milice avec de fort bonnes troupes contre Gizéric. Prisque Rhéteur a écrit très-exactement cette Histoire, et a rapporté de quelle manière l'Empereur Léon reconnut l'obligation qu'il avait à Aspar de l'avoir élevé sur le trône, en le faisant mourir avec Ardabure, et Patrice ses fils, bien qu'il eût accordé un peu auparavant à ce dernier la dignité de César. Anthème ayant été tué, après n'avoir joui que cinq ans.de l'Empire d'Occident, Récimer déclara Olibrius Empereur. Glycère lui succéda, Mais ayant été chassé et ordonné Evêque de Salone, ville de Dalmatie, Népos posséda cinq ans la souveraine puissance , jusques à ce qu'il en fût depossédé par Oreste, dont le fils nommé Romule, et surnommé Augustule, fut le dernier des Empereurs de Rome , mille trois cent trois ans depuis Romule. Odoacre jouit après lui de l'autorité absolue, non sous le nom d'Empereur qu'il ne voulut point prendre. mais sous celui de Roi.
 

 

 

Περὶ τῆς τελευτῆς Λέοντος, καὶ βασιλείας τοῦ μικροῦ Λέοντος, καὶ αὖθις Ζήνωνος τοῦ πατρὸς αὐτοῦ.

Κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον Λέων ὁ βασιλεὺς ἐν Βυζαντίῳ τὴν βασιλείαν ἀποτίθεται, ἑπτὰ καὶ δέκα ταύτην ἔτη ἰθύνας, Λέοντα τῆς ἑαυτοῦ θυγατρὸς Ἀριάδνης καὶ Ζήνωνος υἱὸν ὄντα νήπιον βασιλέα χειροτονήσας. Μεθ´ ὃν Ζήνων ὁ πατὴρ τὸ ἁλουργὲς σχῆμα περιτίθεται, Βερίνης τῆς Λέοντος γυναικὸς ὡς γαμβρῷ συνεπιλαβούσης. Τελευτήσαντος δὲ τοῦ παιδὸς μετὰ χρόνον βραχύν, ὁ Ζήνων μόνος διέμεινε κρατῶν τῆς ἡγεμονίας. Ἃ δὲ πρὸς αὐτοῦ ἢ κατ´ αὐτοῦ πέπρακται, καὶ ὅσα ἕτερα συνηνέχθη, τὰ ἑξῆς παραστήσει, τοῦ κρείττονος ἐπινεύσαντος. Τέλος τοῦ δευτέρου λόγου.

ηʹ.

Ἐπιτομὴ τῶν κινηθέντων ἐν τῇ εἰς Καλχηδόνα συνόδῳ, ἐν τῷ τέλει τοῦ δευτέρου τόμου τεθειμένη.

Εἰσὶν ὡς ἐν ἐπιτομῇ τὰ ἐν τῇ συνόδῳ τῇ ἐν Καλχηδόνι συλλεγείσῃ κεκινημένα ἐν τούτοις· Τὸν τόπον Λέοντος ἀρχιερέως τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης ἐπλήρουν Πασκασῖνος καὶ Λουκένσιος ἐπίσκοποι, καὶ Βονιφάτιος πρεσβύτερος· Ἀνατολίου τῆς Κωνσταντίνου προεδρεύοντος, καὶ τῆς Ἀλεξανδρέων Διοσκόρου ἐπισκοποῦντος, Μαξίμου τε αὖ Ἀντιοχείας, καὶ Ἰουβεναλίου Ἱεροσολύμων, καὶ τῶν ἀμφ´ αὐτοὺς ἐπισκόπων· οἷς παρῆσαν οἱ τὰ κορυφαῖα τῆς ὑπερφυοῦς γερουσίας ἔχοντες. Πρὸς οὓς οἱ τὸν τόπον πληροῦντες Λέοντος ἔφασκον μὴ δεῖν Διόσκορον συγκάθεδρον σφίσι γενέσθαι· τοῦτο γὰρ αὐτοῖς ἐπιτρέψαι τὸν Λέοντα· ἢ εἰ τοῦτο μὴ γένηται, αὐτοὺς ἔξω τῆς ἐκκλησίας γίνεσθαι. Καὶ πυθομένης τῆς γερουσίας τί τὰ ἐπαγόμενα τῷ Διοσκόρῳ εἴη, διεξῆλθον λόγον ὀφείλειν τὸν Διόσκορον δοῦναι τῆς ἰδίας κρίσεως, πρόσωπον κριτοῦ παρὰ τὸ εἰκὸς ἀνειληφότα τῆς ἐπιτροπῆς ἄνευ τοῦ τὴν ἐπισκοπὴν Ῥώμης πρυτανεύοντος.

Ὧν εἰρημένων, καὶ Διοσκόρου κρίσει τῆς συγκλήτου ἀνὰ τὸν μέσον καθεσθέντος χῶρον, Εὐσέβιος ὁ τοῦ Δορυλαίου ἐπίσκοπος ἐξῄτει τὰς ἐπιδεδομένας παρ´ αὐτοῦ τῇ βασιλείᾳ δεήσεις ἀναγνωσθῆναι, φήσας ἐπὶ λέξεως ταῦτα·

„Ἠδίκημαι παρὰ Διοσκόρου, ἠδίκηται ἡ πίστις, ἐφονεύθη Φλαβιανὸς ὁ ἐπίσκοπος, ἅμα ἐμοὶ ἀδίκως καθῃρέθη παρ´ αὐτοῦ· κελεύσατε τὰς δεήσεις μου ἀναγνωσθῆναι.“

Οὗ δὴ διαλαληθέντος γενέσθαι, ἡ δέησις ἀναγνώσεως ἔτυχε ταυτὶ φθεγγομένη τὰ ῥήματα·

„Παρὰ Εὐσεβίου τοῦ ἐλαχίστου ἐπισκόπου Δορυλαίου, ποιουμένου τὸν λόγον ὑπέρ τε ἑαυτοῦ καὶ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, καὶ ὑπὲρ τοῦ ἐν ἁγίοις Φλαβιανοῦ τοῦ γενομένου ἐπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

Σκοπὸς τῷ ὑμετέρῳ κράτει ἁπάντων μὲν τῶν ὑπηκόων προνοεῖν καὶ χεῖρα ὀρέγειν ἅπασι τοῖς ἀδικουμένοις, μάλιστα δὲ τοῖς εἰς ἱερωσύνην τελοῦσι, καὶ ἐν τούτῳ τὸ θεῖον θεραπεύοντες, παρ´ οὗ τὸ βασιλεύειν ὑμῖν καὶ κρατεῖν τῶν ὑφ´ ἥλιον δεδώρηται. Ἐπεὶ οὖν πολλὰ καὶ δεινὰ παρὰ πᾶσαν ἀκολουθίαν ἡ εἰς Χριστὸν πίστις καὶ ἡμεῖς πεπόνθαμεν παρὰ Διοσκόρου τοῦ εὐλαβεστάτου ἐπισκόπου τῆς Ἀλεξανδρέων μεγαλοπόλεως, πρόσιμεν τῇ ὑμετέρᾳ εὐσεβείᾳ τῶν δικαίων ἀξιοῦντες τυχεῖν.

Τὰ δὲ τοῦ πράγματος ἐν τούτοις· ἐπὶ τῆς ἔναγχος γενομένης συνόδου ἐν τῇ Ἐφεσίων μητροπόλει — ἣν ὄφελόν γε ἦν μὴ γενέσθαι, ἵνα μὴ κακῶν καὶ ταραχῆς τὴν οἰκουμένην ἐμπλήσῃ — ὁ χρηστὸς Διόσκορος παρ´ οὐδὲν θέμενος τὸν τοῦ δικαίου λόγον καὶ τὸν τοῦ θεοῦ φόβον, ὁμόδοξος ὢν καὶ ὁμόφρων Εὐτυχοῦς τοῦ ματαιόφρονος καὶ αἱρετικοῦ, λανθάνων δὲ τοὺς πολλούς, ὡς ὕστερον ἑαυτὸν ἐφανέρωσεν, εὑρὼν καιρὸν τὴν γεγενημένην παρ´ ἐμοῦ κατὰ Εὐτυχοῦς ὁμοδόξου αὐτοῦ κατηγορίαν καὶ τὴν ἐπ´ αὐτῷ ἐξενεχθεῖσαν ψῆφον παρὰ τοῦ τῆς ὁσίας λήξεως Φλαβιανοῦ ἐπισκόπου, πλῆθος ἀτάκτων ὄχλων συναγαγὼν καὶ δυναστείαν ἑαυτῷ διὰ χρημάτων πορισάμενος, τὴν εὐσεβῆ θρησκείαν τῶν ὀρθοδόξων τό γε ἧκον εἰς αὐτὸν ἐλυμήνατο, καὶ τὴν κακοδοξίαν Εὐτυχοῦς τοῦ μονάζοντος, ἥτις ἄνωθεν καὶ ἐξ ἀρχῆς παρὰ τῶν ἁγίων πατέρων ἀπεκηρύχθη, ἐβεβαίωσεν. Ἐπεὶ οὖν οὐ μικρὰ τὰ τετολμημένα αὐτῷ κατά τε τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως καὶ καθ´ ἡμῶν, δεόμεθα καὶ προσπίπτομεν τῷ ὑμετέρῳ κράτει θεσπίσαι τὸν αὐτὸν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον Διόσκορον ἀπολογήσασθαι τοῖς παρ´ ἡμῶν αὐτῷ ἐπαγομένοις· δηλαδὴ τῶν παρ´ αὐτοῦ καθ´ ἡμῶν πεπραγμένων ὑπομνημάτων ἀναγινωσκομένων ἐπὶ τῆς ἁγίας συνόδου, δι´ ὧν δυνάμεθα ἀποδεῖξαι αὐτὸν καὶ ἀλλότριον τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, καὶ αἵρεσιν ἀσεβείας πεπληρωμένην κρατύναντα, καὶ ἀδίκως ἡμᾶς καθελόντα καὶ τὰ δεινὰ ἡμᾶς κατειργασμένον· θείων καὶ προσκυνουμένων ὑμῶν μανδάτων καταπεμπομένων τῇ ἁγίᾳ καὶ οἰκουμενικῇ συνόδῳ τῶν θεοφιλεστάτων ἐπισκόπων, ἐφ´ ᾧ τε ἡμῶν καὶ τοῦ προειρημένου Διοσκόρου διακοῦσαι, καὶ ἀνενεγκεῖν εἰς γνῶσιν τῆς ὑμετέρας εὐσεβείας πάντα τὰ πραττόμενα πρὸς τὸ παριστάμενον τῇ ἀθανάτῳ ὑμῶν κορυφῇ. Καὶ τούτου τυχόντες ἀδιαλείπτους εὐχὰς ἀναπέμψομεν ὑπὲρ τοῦ αἰωνίου ὑμῶν κράτους, θειότατοι βασιλεῖς.“

Ἐκ κοινῆς τοίνυν δεήσεως Διοσκόρου τε καὶ Εὐσεβίου, τὰ ἐν τῇ δευτέρᾳ ἐν Ἐφέσῳ συνόδῳ πεπραγμένα διὰ τῆς ἀναγνώσεως ἐδηλοῦντο· δι´ ὧν ἐδείκνυτο τὴν ἐπιστολὴν Λέοντος μὴ ἀναγνωσθῆναι, καὶ ταῦτα διαλαλιᾶς ἐνεχθείσης ἅπαξ καὶ δὶς περὶ τούτου. Ἐφ´ οἷς Διόσκορος τὴν αἰτίαν ἀπαιτηθεὶς εἰπεῖν, διεξῆλθεν ἅπαξ καὶ δὶς τοῦτο διαλαλῆσαι γενέσθαι, ᾔτησέ τε καὶ Ἰουβενάλιον τὸν Ἱεροσολύμων ἐπίσκοπον καὶ Θαλάσσιον τῆς πρώτης Καππαδοκῶν Καισαρείας τὰ περὶ τούτων διασαφῆσαι· σὺν αὐτῷ γὰρ καὶ τούτους τὴν αὐθεντίαν λαβεῖν. Ἰουβενάλιος μὲν οὖν ἔφησεν ὡς θείου γράμματος ἡγησαμένου διελάλησεν ἐκεῖνο τῇ ἀναγνώσει καθυποβληθῆναι, ὕστερον δὲ μηδένα τῆς ἐπιστολῆς μνημονεῦσαι· Θαλάσσιος δέ, μὴ κωλῦσαι ταύτην ἀναγνωσθῆναι, μηδὲ τοσαύτην ἐσχηκέναι παρρησίαν ὥστε καὶ μόνον οἷόν τε γενέσθαι τυπῶσαι τὴν ἀνάγνωσιν προελθεῖν.

Τῆς τοίνυν τῶν πεπραγμένων ἀναγνώσεως προϊούσης, καί τινων ῥήσεων ὡς πλαστῶν ἐπιλαβομένων ἐνίων τῶν ἐπισκόπων, ἐρωτηθεὶς Στέφανος ὁ τῆς Ἐφεσίων πρόεδρος τίνες τῶν ὑπογραφόντων αὐτῷ τηνικαῦτα συνεξελάμβανον, διεξῆλθεν Ἰουλιανὸν ὑπογράψαι αὐτῷ ἐπίσκοπον ὕστερον γενόμενον Λεβήδου καὶ Κρισπῖνον· τοὺς δέ γε ὑπογράφοντας Διοσκόρῳ τοῦτο μὴ συγχωρῆσαι γενέσθαι, ἀλλὰ καὶ τοὺς δακτύλους ἐπιλαβέσθαι τῶν ὑπογραφόντων, ὡς καὶ τὰ αἴσχιστα αὐτοὺς κινδυνεῦσαι παθεῖν. Ὁ αὐτὸς τοίνυν Στέφανος κατέθετο ἐν μιᾷ καὶ τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ τῇ καθαιρέσει τοῦ Φλαβιανοῦ ὑποσημήνασθαι. Τούτοις ἐπῆγεν Ἀκάκιος Ἀριαραθείας ἐπίσκοπος ἀγράφῳ χάρτῃ πάντας ὑπογράψαι πρὸς βίας τε καὶ ἀνάγκης, μυρίοις κακοῖς περιβληθέντας, στρατιωτῶν αὐτοὺς μετὰ φονικῶν ὀργάνων περιστοιχισάντων.

Εἶτα πάλιν ἑτέρας φάσεως ἀνεγνωσμένης, Θεόδωρος ἐπίσκοπος Κλαυδιουπόλεως ἔφη μηδένα ταῦτα φθέγξασθαι. Προκοπτούσης δὲ καὶ οὕτως τῆς ἀναγνώσεως, ἐπειδή τι χωρίον περιεῖχεν Εὐτυχῆ διεξελθεῖν· „Καὶ τοὺς λέγοντας τὴν σάρκα τοῦ θεοῦ καὶ κυρίου καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐξ οὐρανῶν κατεληλυθέναι,“ Εὐσέβιον ἔλεγε τὰ γράμματα πρὸς ταῦτα διεξελθεῖν ὡς εἰρήκει μὲν τὸ ἐξ οὐρανῶν, οὐ προστέθεικε δὲ πόθεν· ἐπεῖξαι δὲ Διογένην ἐπίσκοπον Κυζίκου· „Πόθεν οὖν; εἰπέ,“ καὶ μὴ συγχωρηθῆναι αὐτοὺς περαιτέρω τούτων ἐπιζητῆσαι. Εἶτα δηλοῦσι τὰ αὐτὰ πεπραγμένα Βασίλειον μὲν ἐπίσκοπον Σελευκείας Ἰσαυρίας εἰπεῖν· „Προσκυνῶ τὸν ἕνα κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ τὸν μόνον θεὸν Λόγον μετὰ τὴν σάρκωσιν καὶ τὴν ἕνωσιν ἐν δύο φύσεσι γνωριζόμενον,“ καὶ πρὸς ταῦτα τοὺς Αἰγυπτίους ἀναβοῆσαι· „Τὸν ἀμέριστον μηδεὶς χωριζέτω, τὸν ἕνα υἱὸν οὐ δεῖ λέγειν δύο,“ τοὺς δὲ Ἀνατολικοὺς κραυγάσαι· „Ἀνάθεμα τῷ μερίζοντι, ἀνάθεμα τῷ διαιροῦντι.“ Ἐρωτηθῆναι δὲ τὸν Εὐτυχῆ τὰ αὐτὰ πεπραγμένα λέγει εἴ φησι δύο φύσεις ἐν τῷ Χριστῷ, εἰπεῖν τε ἐκεῖνον ἐκ δύο μὲν φύσεων εἰδέναι τὸν Χριστὸν πρὸ τῆς ἑνώσεως, μετὰ δὲ τὴν ἕνωσιν, μίαν· εἰπεῖν τε Βασίλειον ὡς εἰ μὴ μετὰ τὴν ἕνωσιν ἀχωρίστους καὶ ἀσυγχύτους λέγει δύο φύσεις, σύγχυσιν λέγει καὶ σύγκρασιν· εἰ μέντοι προσθήσει „σεσαρκωμένην καὶ ἐνανθρωπήσασαν,“ καὶ νοήσει παραπλησίως Κυρίλλῳ τὴν σάρκωσιν καὶ τὴν ἐνανθρώπησιν, τὰ αὐτὰ λέγειν αὐτοῖς· ἄλλο μὲν γάρ τι εἶναι τὴν θεότητα τὴν ἐκ τοῦ πατρός, ἄλλο δέ τι τὴν ἀνθρωπότητα τὴν ἐκ τῆς μητρός. Ὧν ἐρωτηθέντων ὅτου οὖν χάριν τῇ καθαιρέσει τῇ κατὰ Φλαβιανοῦ ὑπέγραψαν, τοὺς Ἀνατολικοὺς δηλοῦσι τὰ γράμματα βοῆσαι· „Πάντες ἡμάρτομεν, πάντες συγγνώμην αἰτοῦμεν.“ Εἶτα πάλιν ἡ ἀνάγνωσις προκόπτουσα δηλοῖ τοὺς ἐπισκόπους ἐρωτηθῆναι τίνος χάριν τὸν Εὐσέβιον εἰσελθεῖν βουληθέντα οὐκ εἴασαν. Πρὸς ἃ Διόσκορος ἔφη κομμονιτώριον τὸν Ἐλπίδιον ἐπιφέρεσθαι, κἀκεῖνον διαβεβαιώσασθαι Θεοδόσιον κελεῦσαι τὸν βασιλέα τὸν Εὐσέβιον παρόδου μὴ τυχεῖν. Τὰ αὐτὰ καὶ Ἰουβενάλιον εἰπεῖν δηλοῦσι τὰ πεπραγμένα. Ὁ μέντοι γε Θαλάσσιος ἔφη τὴν αὐθεντίαν μὴ ἔχειν. Ἅπερ πρὸς τῶν ἀρχόντων καταγνώσεως ἔτυχε· μηδὲ γὰρ ἀπολογίαν εἶναι ταύτην πίστεως προκειμένης. Ἐφ´ οἷς τὸν Διόσκορον μέμψασθαι δηλοῦσι τὰ κεκινημένα διεξελθόντα· „Νῦν ποῖοι κανόνες σώζονται, ὅτι ἐσῆλθε Θεοδώρητος;“ τήν τε σύγκλητον ἀποφήνασθαι ὡς κατήγορον Θεοδώρητον εἰσελθεῖν. Ἐπισημήνασθαί τε Διόσκορον ὡς ἐν τάξει ἐπισκόπου καθέζεται· καὶ τὴν σύγκλητον πάλιν εἰπεῖν ὡς καὶ Εὐσέβιος καὶ Θεοδώρητος κατηγόρων τάξιν ἐπέχουσιν, ὥσπερ οὖν καὶ Διόσκορος κατηγορουμένου τάξιν ἐκληρώσατο.
Πάντων τοίνυν τῶν κατὰ τὴν δευτέραν σύνοδον τῶν ἐν Ἐφέσῳ ἀνεγνωσμένων, καὶ τῆς ἀποφάσεως αὐτῆς κατὰ Φλαβιανοῦ καὶ Εὐσεβίου ὡσαύτως ἀναγινωσκομένης, πρὸς τῇ ῥήσει „ἔνθα γε Ἱλάριος ἐπίσκοπος εἶπεν,“ οἱ τῆς ἀνατολῆς ἐπίσκοποι καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς ἐβόησαν· „Ἀνάθεμα Διοσκόρῳ. Ταύτῃ τῇ ὥρᾳ καθεῖλε, ταύτῃ τῇ ὥρᾳ καθαιρεθῇ. Ἅγιε Κύριε, σὺ αὐτὸν ἐκδίκησον. Ὀρθόδοξε βασιλεῦ, σὺ αὐτὸν ἐκδίκησον. Λέοντος πολλὰ τὰ ἔτη. Τοῦ πατριάρχου πολλὰ τὰ ἔτη.“ Εἶτα καὶ τῶν ἑξῆς ἀνεγνωσμένων, τῶν δηλούντων πάντας τοὺς συνειλεγμένους ἐπισκόπους συναινέσαι τῇ καθαιρέσει Φλαβιανοῦ καὶ Εὐσεβίου, οἱ ἐνδοξότατοι ἄρχοντες διελάλησαν ἐπὶ λέξεως οὕτως·

„Περὶ μὲν τῆς ὀρθοδόξου καὶ καθολικῆς πίστεως τελειότερον συνόδου γενομένης τῇ ὑστεραίᾳ ἀκριβεστέραν ἐξέτασιν δεῖν γενέσθαι συνορῶμεν. Ἐπειδὴ δὲ Φλαβιανὸς ὁ τῆς εὐσεβοῦς μνήμης καὶ Εὐσέβιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος, ἐκ τῆς τῶν πεπραγμένων καὶ διαγνωσθέντων ἐρεύνης καὶ αὐτῆς τῆς φωνῆς τῶν γενομένων ἐξάρχων τῆς τότε συνόδου ὁμολογησάντων ἐσφάλθαι καὶ μάτην αὐτοὺς καθῃρηκέναι, οὐδὲν περὶ τὴν πίστιν σφαλέντες δείκνυνται, ἀδίκως δὲ καθαιρεθέντες, φαίνεται ἡμῖν κατὰ τὸ τῷ θεῷ ἀρέσκον δίκαιον εἶναι, εἰ παρασταίη τῷ θειοτάτῳ καὶ εὐσεβεστάτῳ ἡμῶν δεσπότῃ, τῷ αὐτῷ ἐπιτιμίῳ Διόσκορον τὸν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον Ἀλεξανδρείας, καὶ Ἰουβενάλιον τὸν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον Ἱεροσολύμων, καὶ Θαλάσσιον τὸν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον Καισαρείας, καὶ Εὐσέβιον τὸν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον Ἀρμενίας, καὶ Εὐστάθιον τὸν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον Βηρυτοῦ, καὶ Βασίλειον τὸν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον Σελευκείας τῆς Ἰσαυρίας, τοὺς ἐξουσίαν ἐσχηκότας καὶ ἐξάρχοντας τῆς τότε συνόδου, ἐκπεσεῖν διὰ τῆς ἱερᾶς ταύτης συνόδου κατὰ τοὺς κανόνας τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος, πάντων τῶν παρακολουθησάντων τῆ θείᾳ κορυφῇ γνωριζομένων.“

Ἐφ´ οἷς ἐπεβόησαν οἱ Ἀνατολικοί· „Αὕτη δικαία κρίσις.“ Οἱ δὲ τῶν Ἰλλυριῶν ἐπίσκοποι ἐπεκραύγασαν· „Πάντες ἐσφάλημεν, πάντες συγγνώμης ἀξιωθῶμεν.“ Καὶ πάλιν τῶν Ἀνατολικῶν ἐπιβοησάντων· „Αὕτη δικαία ψῆφος· τὸν φονέα ὁ Χριστὸς καθεῖλε, τοὺς μάρτυρας ὁ θεὸς ἐξεδίκησεν,“ οἱ συγκλητικοὶ διελάλησαν ὥστε ἕκαστον τῶν ἐπισκόπων τῶν συνειλεγμένων ἰδιαζόντως τὴν οἰκείαν ἐκθέσθαι πίστιν, γινώσκοντα ὡς ὁ θειότατος βασιλεὺς κατὰ τὴν ἔκθεσιν τῶν ἐν Νικαίᾳ πατέρων τριακοσίων δέκα ὀκτὼ καὶ τῶν ἑκατὸν πεντήκοντα, καὶ τὰς ἐπιστολὰς τῶν ἁγίων πατέρων, Γρηγορίου, Βασιλείου, Ἱλαρίου, Ἀθανασίου, Ἀμβροσίου, καὶ τὰς δύο τὰς Κυρίλλου, τὰς ἐπὶ τῇ πρώτῃ συνόδῳ τῇ ἐν Ἐφέσῳ δημοσιευθείσας πιστεύει· καὶ γὰρ καὶ τὸν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης Λέοντα Εὐτυχῆ ἐπὶ τούτοις καθελεῖν.

Οὕτω τοίνυν καὶ ταύτης τῆς συνελεύσεως καταπαυθείσης, εἰς ἑτέραν συνελθόντων μόνων τῶν ὁσιωτάτων ἐπισκόπων, λιβέλλους ἐπέδωκεν Εὐσέβιος ὁ τοῦ Δορυλαίου ἐπίσκοπος ὑπὲρ ἑαυτοῦ τε καὶ Φλαβιανοῦ, δι´ οὖ ἐπεμέμψατο Διοσκόρῳ ὡς τὰ αὐτὰ Εὐτυχεῖ φρονήσαντι, καὶ ὅτι γε αὐτοὺς τῆς ἱερωσύνης ἀφείλετο. Προστέθεικε δὲ ὅτι καὶ φωνὰς μὴ εἰρημένας τῇ τὸ τηνικαῦτα ἁλισθείσῃ συνόδῳ προστέθεικεν ἐν τοῖς ὑπομνήμασι, καὶ εἰς ἀγράφους χάρτας παρεσκεύασεν αὐτοὺς ὑποσημήνασθαι. Καὶ ἐδεήθη ὡς ἐκ ψήφου τῶν συνειλεγμένων ἀκυρωθῆναι πάντα τὰ ἐν τῇ δευτέρᾳ συνόδῳ τῇ ἐν Ἐφέσῳ πεπραγμένα, καὶ ἔχειν αὐτοὺς τὴν ἱερωσύνην, καὶ ἀναθεματισθῆναι τὸ μιαρὸν ἐκείνου δόγμα. Καὶ ἠξίωσε μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν καὶ τὸν ἀντίδικον παρεῖναι. Οὗ δὴ διαλαληθέντος γενέσθαι, εἴρηκεν Ἀέτιος ἀρχιδιάκονος καὶ πριμικήριος νοταρίων ὡς διέβη πρὸς Διόσκορον, ὥσπερ οὖν καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους, καὶ εἶπε μὴ συγχωρεῖσθαι ὑπὸ τῶν φυλαττόντων αὐτὸν παραγενέσθαι. Καὶ διελαλήθη ζητηθῆναι τὸν Διόσκορον πρὸ τοῦ συνεδρίου. Καὶ μὴ εὑρεθέντος αὐτοῦ, Ἀνατόλιος ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως διελάλησεν ὀφείλειν αὐτὸν μετακληθῆναι καὶ ἐν τῇ συνόδῳ παραγενέσθαι. Καὶ τούτου γενομένου, παραγενόμενοι οἱ ἀποσταλέντες εἰρήκασιν εἰπεῖν αὐτόν· „Φυλάττομαι ἐγώ· εἰ δὲ συγχωροῦσί μοι κατελθεῖν, εἰπάτωσαν.“ Καὶ εἰπόντων αὐτῷ τῶν ἐσταλμένων ὡς πρὸς αὐτόν, οὐ πρὸς τοὺς μαγιστριανοὺς ἀπεστάλησαν, διεξῆλθον εἰπεῖν αὐτόν· „Ἕτοιμός εἰμι παραγενέσθαι εἰς τὴν ἁγίαν καὶ οἰκουμενικὴν σύνοδον, ἀλλὰ κωλύομαι.“ Οἷς προστέθεικεν Ἱμέριος ὡς, κατελθόντων αὐτῶν παρὰ Διοσκόρου, ὑπήντησεν ὁ βοηθὸς τοῦ μαγίστρου τῶν θείων ὀφφικίων, καὶ μετ´ αὐτοῦ πάλιν γεγόνασιν πρὸς Διόσκορον οἱ ἐπίσκοποι, καὶ περὶ τούτων ἐν σημείοις τινὰ ἔχειν. Ἅπερ ἀναγνωσθέντα ἐδήλωσεν ἐπὶ λέξεως τὸν Διόσκορον εἰπεῖν ταῦτα·

„Συναγαγὼν ἐμαυτὸν καὶ γνοὺς τὸ συμφέρον τάδε ἀποκρίνομαι· ἐπειδὴ ἐν τῇ πρὸ ταύτης συνόδῳ καθεζόμενοι οἱ μεγαλοπρεπέστατοι ἄρχοντες ὥρισαν πολλὰ μετὰ πολλὴν ἑκάστου διαλαλιάν, νῦν δὲ εἰς δευτέραν καλοῦμαι σύνοδον εἰς τὴν τῶν προειρημένων ἀνασκευήν, παρακαλῶ τοὺς πρώην ἐν τῇ συνόδῳ παραγενομένους μεγαλοπρεπεστάτους ἄρχοντας καὶ τὴν ἱερὰν σύγκλητον καὶ νῦν παρεῖναι, ἵνα πάλιν τὰ αὐτὰ γυμνασθῇ.“

Πρὸς ὃν Ἀκάκιον δηλοῖ τὰ πεπραγμένα διεξελθεῖν ἐπὶ λέξεως ταῦτα·

„Οὐχ οὕτως ἐκέλευσεν ἡ ἁγία καὶ μεγάλη σύνοδος τὴν ὑμετέραν ἁγιότητα παρεῖναι ὥστε ἀνασκευασθῆναι τὰ ἐπὶ τῶν μεγαλοπρεπεστάτων ἀρχόντων καὶ ἐπὶ τῆς ἱερᾶς συγκλήτου πραχθέντα, ἀλλ´ ἡμᾶς ἀπέστειλεν ὥστε καταλαβεῖν σε τὸ συνέδριον καὶ μὴ ἀπολειφθῆναι αὐτοῦ τὴν σὴν ὁσιότητα.“

Πρὸς ὃν Διόσκορος εἴρηκεν, ὡς τὰ ὑπομνήματα λέγουσιν·

„Εἰρήκατέ μοι νῦν ὅτι λιβέλλους ἐπιδέδωκεν Εὐσέβιος. Παρακαλῶ πάλιν παρόντων τῶν ἀρχόντων καὶ τῆς συγκλήτου δοκιμασθῆναι τὰ κατ´ ἐμέ.“

Εἶτα ἑτέρων τοιούτων ἐγκειμένων, αὖθις ἀπεστάλησαν οἱ ὀφείλοντΐν σημείοις τὴν αὐτοῦ φωνήν, ἃ δηλοῦσιν αὐτὸν εἰπεῖν·

„Ἤδη φθάσας δεδήλωκα τῇ ὑμετέρᾳ θεοσεβείᾳ ὡς ὅτι καὶ ἀρρωστίᾳ συνέχομαι, καὶ ἐξαιτῶ ὥστε καὶ τοὺς μεγαλοπρεπεστάτους ἄρχοντας καὶ τὴν ἱερὰν σύγκλητον καὶ νῦν παρεῖναι τῇ τῶν ἐξετασθησομένων κρίσει. Ἐπειδὴ δέ μοι τὰ τῆς ἀρρωστίας ἐπετάθη, τούτου χάριν τὴν ὑπέρθεσιν πεποίημαι.“

Καὶ Κεκρόπιον εἰπεῖν τὰ ὑπομνήματα δηλοῖ πρὸς τὸν Διόσκορον πρώην μηδὲν περὶ ἀρρωστίας εἰπεῖν· ὀφείλειν οὖν αὐτὸν τοῖς κανόσι τὸ ἱκανὸν ποιῆσαι. Πρὸς ὃν ὁ Διόσκορος ἀπεφήνατο· „Ἅπαξ εἶπον ὀφείλειν παρεῖναι τοὺς ἄρχοντας.“

Εἶτα τὸν Ῥουφῖνον εἰπεῖν πρὸς αὐτὸν ἐπίσκοπον Σαμοσάτων κανονικὰ τὰ κινούμενα καθεστάναι, καὶ δύνασθαι αὐτὸν παραγενόμενον ἃ βούλεται διεξελθεῖν. Πυθομένου δὲ τοῦ Διοσκόρου εἰ Ἰουβενάλιος καὶ Θαλάσσιος παρεγένοντο καὶ Εὐστάθιος, ἀπεκρίνατο ὡς οὐδὲν πρὸς ἔπος. Πρὸς ἃ Διόσκορον εἰπεῖν τὰ πεπραγμένα δηλοῦσι παρακαλέσαι τὸν φιλόχριστον βασιλέα ὥστε καὶ τοὺς ἄρχοντας παρεῖναι καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ δεδικακότας· καὶ πρὸς ταῦτα τοὺς πεμφθέντας εἰπεῖν μόνου κατηγορεῖν αὐτοῦ τὸν Εὐσέβιον, καὶ ὀφείλειν πάντως παραγενέσθαι· καὶ πρὸς ταῦτα τὸν Διόσκορον εἰπεῖν ὀφείλειν καὶ τοὺς ἄλλους παρεῖναι τοὺς σὺν αὐτῷ δεδικακότας· μηδὲ γὰρ ἰδικὸν ἔχειν πρᾶγμα πρὸς αὐτὸν τὸν Εὐσέβιον, ἀλλ´ ἢ ἄρα περὶ ὧν πάντες δεδικάκασιν. Καὶ πάλιν ἐπιμεινάντων τῶν πεμφθέντων περὶ τούτου, ἀπέφησεν ὁ Διόσκορος εἰπών· „Ἅπαξ εἶπον ἃ εἶπον· καὶ περαιτέρω τούτων εἰπεῖν οὐκ ἔχω.“

Πρὸς ἃ Εὐσέβιος ὁ τοῦ Δορυλαίου διεξῆλθε πρὸς μόνον Διόσκορον ἔχειν, καὶ πρὸς μηδένα ἕτερον· καὶ ἠξίωσε τρίτῃ κλήσει κληθῆναι Διόσκορον.

Καὶ ὑπολαβὼν Ἀέτιος ἐδίδασκε πρώην τινὰς λέγοντας ἑαυτοὺς κληρικοὺς μετὰ καὶ ἑτέρων λαϊκῶν τῆς Ἀλεξανδρέων ὁρμωμένους ἐπιδοῦναι λιβέλλους κατὰ Διοσκόρου, καὶ τούτους πρὸ τοῦ συνεδρίου ἑστῶτας ἐκβοήσεσι κεχρῆσθαι.

Καὶ πρῶτον μὲν ἐπιδεδωκότος Θεοδώρου διακόνου γενομένου τῆς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ἁγίας ἐκκλησίας, εἶτα δὲ καὶ Ἰσχυρίωνος ὡσαύτως διακόνου καὶ Ἀθανασίου πρεσβυτέρου καὶ ἀδελφιδοῦ Κυρίλλου καὶ πρός γε Σωφρονίου, δι´ ὧν περί τε βλασφημιῶν ἐνεκάλεσαν Διοσκόρῳ περί τε σωματικῶν καὶ βιαίας ἀφαιρέσεως χρημάτων, τρίτη κλῆσις γέγονε προτρέπουσα τὸν Διόσκορον παραγενέσθαι.

Τοιγαροῦν ἐπαναζεύξαντες οἱ ἐπὶ τούτῳ ἀφωρισμένοι εἰρήκασιν εἰπεῖν τὸν Διόσκορον· „Αὐτάρκως ἐδίδαξα τὴν ὑμετέραν θεοσέβειαν, οἷς προσθεῖναί τι οὐ δύναμαι. Ἀρκοῦμαι γὰρ ἐν τούτοις.“ Καὶ προτρεψάντων τῶν ἐπὶ τούτῳ σταλέντων πάλιν τὸν αὐτὸν Διόσκορον ἐλθεῖν, ἀπεφήνατο εἰρηκώς· „Ἃ εἶπον, εἶπον· οἷς προσθεῖναί τι οὐ δύναμαι. Ἀρκοῦμαι γὰρ ἐν τούτοις.“ Καὶ προτρεψάντων τῶν ἐν τούτῳ σταλέντων πάλιν τὸν αὐτὸν Διόσκορον ἐλθεῖν, ἀπεφήνατο εἰρηκὼς τὰ αὐτά. Καὶ αὖθις δὲ τὰ αὐτὰ εἰρηκότος τοῦ αὐτοῦ Διοσκόρου, ἐπιμεινάντων τῇ προτροπῇ τῶν ἐπὶ τούτῳ σταλέντων, Πασκασῖνος ἐπίσκοπος εἶπεν ὡς ἤδη τρίτον κληθεὶς Διόσκορος οὐ παρεγένετο ὑπὸ συνειδήσεως βαλλόμενος, καὶ ἐπυνθάνετο τίνος ἄξιος εἴη. Πρὸς ὃ τῶν ἐπισκόπων ἀποκριναμένων ὑποπεπτωκέναι αὐτὸν τοῖς κανόσι, Προτερίου δὲ ἐπισκόπου Σμύρνης εἰπόντος· „Ὅτε ἐφονεύετο ὁ ἅγιος Φλαβιανός, οὐδὲν ἀκόλουθον ἐπράχθη ἐπ´ αὐτῷ,“ οἱ τὸν τόπον ἐπέχοντες Λέοντος ἐπισκόπου τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης ἀπεφήναντο ἐπὶ λέξεως ταῦτα·

„Δῆλα γεγένηται τὰ τετολμημένα Διοσκόρῳ τῷ γενομένῳ τῆς Ἀλεξανδρέων μεγαλοπόλεως ἐπισκόπῳ κατὰ τῆς τῶν κανόνων τάξεως καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς καταστάσεως, ἐκ τῶν ἤδη ἐξετασθέντων ἐν τῷ πρώτῳ συνεδρίῳ καὶ ἀπὸ τῶν σήμερον πεπραγμένων. Οὗτος γάρ, ἵνα τὰ πολλὰ παραλείπωμεν, Εὐτυχῆ τὸν ὁμόδοξον αὐτῷ καθαιρεθέντα κανονικῶς παρὰ τοῦ ἰδίου ἐπισκόπου, τοῦ ἐν ἁγίοις φαμὲν πατρὸς ἡμῶν καὶ ἀρχιεπισκόπου Φλαβιανοῦ, αὐθεντήσας ἀκανονίστως εἰς κοινωνίαν ἀνεδέξατο, πρὶν ἢ συνεδρεῦσαι ἐν τῇ Ἐφεσίων μετὰ τῶν θεοφιλῶν ἐπισκόπων. Ἀλλ´ ἐκείνοις μὲν ὁ ἀποστολικὸς θρόνος συγγνώμην ἀπένειμεν ἐπὶ τοῖς ἐκεῖσε μὴ κατὰ γνώμην ὑπ´ αὐτῶν πεπραγμένοις· οἳ καὶ διετέλεσαν μέχρι τοῦ παρόντος ἑπόμενοι τῷ ἁγιωτάτῳ ἀρχιεπισκόπῳ Λέοντι καὶ πάσῃ τῇ ἁγίᾳ καὶ οἰκουμενικῇ συνόδῳ· οὗ δὴ χάριν καὶ ἐν τῇ ἑαυτοῦ κοινωνίᾳ αὐτοὺς ὁμοπίστους ἐδέξατο. Οὗτος δὲ καὶ μέχρι τοῦ παρόντος διέμεινε σεμνυνόμενος ἐν ἐκείνοις ἐφ´ οἷς ἔδει στένειν, καὶ εἰς γῆν κεκυφέναι ὀφείλει. Πρὸς τούτοις δὲ οὐδὲ τὴν ἐπιστολὴν ἀναγνωσθῆναι συνεχώρησε τοῦ μακαριωτάτου πάπα Λέοντος, τὴν γραφεῖσαν παρ´ αὐτοῦ πρὸς τὸν ἐν ἁγίοις τὴν μνήμην Φλαβιανόν, καὶ ταῦτα πολλάκις παρακληθεὶς ἀναγνῶναι ταύτην ὑπὸ τῶν κεκομικότων, καὶ μεθ´ ὅρκων ποιήσασθαι τὴν ἀνάγνωσιν ὑποσχόμενος. Ἧς μὴ ἀναγνωσθείσης, σκανδάλων καὶ βλάβης αἱ ἀνὰ τὴν οἰκουμένην ἁγιώταται ἐπληρώθησαν ἐκκλησίαι. Ἀλλ´ ὅμως τοιούτων παρ´ αὐτοῦ τολμηθέντων, ἐσκοποῦμεν περὶ τῆς προτέρας ἀνοσίας αὐτοῦ πράξεως φιλανθρωπίας τινὸς αὐτὸν ἀξιῶσαι ὡς καὶ τοὺς λοιποὺς θεοφιλεστάτους ἐπισκόπους, καίτοι μηδὲ τὴν αὐθεντίαν παραπλησίως αὐτῷ τῆς κρίσεως ἐσχηκότας. Ἐπειδὴ δὲ τοῖς δευτέροις τὴν προτέραν παρανομίαν ὑπερηκόντισεν, ἐτόλμησε δὲ καὶ ἀκοινωνησίαν ὑπαγορεῦσαι κατὰ τοῦ ἁγιωτάτου καὶ ὁσιωτάτου ἀρχιεπισκόπου τῆς μεγάλης Ῥώμης Λέοντος, πρὸς δὲ τούτοις καὶ λιβέλλων παρανομιῶν μεστῶν κατ´ αὐτοῦ προσενεχθέντων τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ συνόδῳ, καὶ ἅπαξ καὶ δὶς καὶ τρὶς διὰ θεοφιλῶν ἐπισκόπων κανονικῶς κληθεὶς οὐχ ὑπήκουσεν, ὑπὸ τοῦ ἰδίου συνειδότος δηλονότι κεντούμενος, καὶ τοὺς παρὰ συνόδων διαφόρων ἐνθέσμως καθαιρεθέντας παρανόμως ἐδέξατο, αὐτὸς καθ´ ἑαυτοῦ τὴν ψῆφον ἐξήνεγκε διαφόρως τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς πατήσας θεσμούς. Ὅθεν ὁ ἁγιώτατος καὶ μακαριώτατος ἀρχιεπίσκοπος τῆς μεγάλης καὶ πρεσβυτέρας Ῥώμης Λέων δι´ ἡμῶν καὶ τῆς παρούσης συνόδου, μετὰ τοῦ τρισμακαρίου καὶ πανευφήμου Πέτρου τοῦ ἀποστόλου, ὅς ἐστι πέτρα καὶ κρηπὶς τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας καὶ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως θεμέλιος τυγχάνει, ἐγύμνωσεν αὐτὸν τοῦ τε ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος καὶ πάσης ἱερατικῆς ἠλλοτρίωσεν ἐνεργείας. Τοιγαροῦν ἡ ἁγία αὕτη καὶ μεγάλη σύνοδος τὰ δόξαντα τοῖς κανόσιν ἐπὶ τῷ μνημονευθέντι Διοσκόρῳ ψηφίσηται.“

Ὧν δὴ κυρωθέντων παρὰ Ἀνατολίου Μαξίμου τε αὖ καὶ τῶν λοιπῶν ἐπισκόπων, ἄνευ ἐκείνων τῶν ἅμα Διοσκόρῳ παρὰ τῆς συγκλήτου καθαιρεθέντων, ἀναφορὰ περὶ τούτων πρὸς Μαρκιανὸν ἐγράφετο παρὰ τῆς συνόδου, καὶ ἡ καθαίρεσις ἐπέμπετο Διοσκόρῳ παρὰ τῆς αὐτῆς συνόδου, ἔχουσα ὧδε·

„Γίνωσκε σαυτὸν διὰ τὴν κατὰ τῶν θείων κανόνων ὑπεροψίαν καὶ διὰ τὴν ἀπείθειάν σου τὴν περὶ τὴν ἁγίαν ταύτην καὶ οἰκουμενικὴν σύνοδον, ὑπὲρ ὧν, πρὸς τοῖς ἄλλοις πλημμελήμασιν οἷς ἑάλως, καὶ τρίτον κληθεὶς παρὰ τῆς ἁγίας ταύτης καὶ μεγάλης συνόδου κατὰ τοὺς θείους κανόνας ἐπὶ τὸ ἀποκρίνασθαι τοῖς ἐπαγομένοις οὐκ ἀπήντησας, μηνὶ Ὀκτωβρίῳ τῷ ἐνεστῶτι τρισκαιδεκάτῃ, παρὰ τῆς ἁγίας καὶ οἰκουμενικῆς συνόδου καθῃρῆσθαι τῆς ἐπισκοπῆς, καὶ παντὸς ἐκκλησιαστικοῦ θεσμοῦ ὑπάρχειν ἀλλότριον.“

Εἶτα τῶν περὶ τούτων γραφέντων καὶ πρὸς τοὺς θεοφιλεῖς ἐπισκόπους τῆς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ἁγιωτάτης ἐκκλησίας, καὶ προθέματος κατὰ τοῦ Διοσκόρου γενομένου, τὰ τῆς τοιαύτης συνελεύσεως πέρας ἐδέχετο.

Οὕτω μὲν οὖν τὰ τῆς φθασάσης συνελεύσεως ἐπερατώθη. Μετὰ ταύτην δὲ καὶ αὖθις συναλισθέντες ἔφασκον πρὸς πεῦσιν τῶν ἀρχόντων διδαχθῆναι βουλομένων τὰ τῆς ὀρθῆς θρησκείας, ὡς οὐ δέοι τι περαιτέρω τυπωθῆναι, ἅπαξ τῶν κατ´ Εὐτυχῆ πέρας δεξαμένων καὶ διατυπωθέντων παρὰ τοῦ ἐν Ῥώμῃ ἐπισκόπου, οἷς καὶ πάντες ἐστοίχησαν. Βοώντων τε αὖ πάντων τῶν ἐπισκόπων πάντας τὰ αὐτὰ λέγειν, καὶ τῶν ἀρχόντων διαλαλησάντων ἕκαστον πατριάρχην ἐκλεγόμενον ἓν ἢ δεύτερον τῆς ἰδίας διοικήσεως πρόσωπον ἐς μέσον παρελθεῖν, ὥστε τὴν ἑκάστου φανερωθῆναι γνώμην, Φλωρέντιος ἐπίσκοπος Σάρδεων ἐνδόσιμον ᾔτησεν, ἐφ´ ᾧ μετὰ σκέμματος προσελθεῖν αὐτοὺς τῇ ἀληθείᾳ. Καὶ Κεκρόπιος ἐπίσκοπος Σεβαστοπόλεως ἔφη ταῦτα·

„Ἡ πίστις καλῶς εἴρηται 〈παρὰ〉 τῶν τριακοσίων δέκα ὀκτὼ ἁγίων πατέρων, καὶ ἐβεβαιώθη παρὰ τῶν ἁγίων πατέρων, Ἀθανασίου, Κυρίλλου, Κελεστίνου, Ἱλαρίου, Βασιλείου, Γρηγορίου, καὶ νῦν πάλιν διὰ τοῦ ἁγιωτάτου Λέοντος. Καὶ ἀξιοῦμεν καὶ τὰ τῶν ἁγίων πατέρων τῶν τριακοσίων δέκα ὀκτὼ καὶ τὰ τοῦ ὁσιωτάτου Λέοντος ἀναγνωσθῆναι.“

Ὧν ἀνεγνωσμένων ἡ πᾶσα σύνοδος ἐπεκραύγασε ταῦτα· „Αὕτη ἡ πίστις τῶν ὀρθοδόξων· οὕτως πάντες πιστεύομεν· ὁ πάπας Λέων οὕτως πιστεύει· Κύριλλος οὕτως ἐπίστευσεν· ὁ πάπας Λέων οὕτως ἡρμήνευσεν.“ Ἑτέρας τε διαλαλιᾶς ἐνεχθείσης ὥστε καὶ τὰ ἐκτεθειμένα παρὰ τῶν ἁγίων ἑκατὸν πεντήκοντα τυχεῖν ἀναγνώσεως, ἀνεγνώσθη καὶ ταῦτα. Πρὸς ἃ πάλιν οἱ τῆς συνόδου βοήσαντες ἔφησαν· „Αὕτη ἡ πάντων πίστις· αὕτη ἡ πίστις τῶν ὀρθοδόξων· οὕτως πάντες πιστεύομεν.“ Μεθ´ οὓς Ἀέτιος ὁ ἀρχιδιάκονος ἔφη ἔχειν μετὰ χεῖρας τὴν πρὸς Νεστόριον ἐπιστολὴν Κυρίλλου τοῦ θεσπεσίου, ἣν πάντες οἱ ἐν Ἐφέσῳ συλλεγέντες ἐκύρωσαν οἰκείαις ὑποσημειώσεσιν, ἔχειν δὲ καὶ ἑτέραν ἐπιστολήν, τὴν αὐτοῦ Κυρίλλου γεγραμμένην πρὸς Ἰωάννην τὸν Ἀντιοχείας, καὶ αὐτὴν βεβαιωθεῖσαν, ἃς ἐξῄτει ἀναγνώσεως τυχεῖν. Διαλαλιᾶς τε πρὸς ταῦτα γεγενημένης, ἄμφω ἀνεγνώσθησαν· καὶ τῆς μὲν προτέρας αὐτοῖς ἔνια τοῖς ὀνόμασίν ἐστι ταῦτα·

„Τῷ εὐλαβεστάτῳ καὶ θεοσεβεστάτῳ συλλειτουργῷ Νεστορίῳ Κύριλλος.

Καταφλυαροῦσιν, ὡς μανθάνω, τινὲς τῆς ἐμῆς ὑπολήψεως ἐπὶ τῆς σῆς θεοσεβείας, καὶ τοῦτο συχνῶς, τὰς τῶν ἐν τέλει συνόδους καιροφυλακοῦντες μάλιστα, καὶ τάχα που καὶ τέρπειν οἰόμενοι τὴν σὴν ἀκοήν.“

Καὶ μεθ´ ἕτερα·

„Ἔφη τοίνυν ἡ ἁγία καὶ μεγάλη σύνοδος αὐτὸν τὸν ἐκ θεοῦ καὶ πατρὸς κατὰ φύσιν γεννηθέντα υἱὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ θεοῦ ἀληθινοῦ θεὸν ἀληθινόν, τὸ φῶς τὸ ἐκ τοῦ φωτός, τὸν δι´ οὗ τὰ πάντα πεποίηκεν ὁ πατήρ, κατελθεῖν, σαρκωθῆναι, ἐνανθρωπῆσαι, παθεῖν, ἀναστῆναι τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, ἀνελθεῖν εἰς οὐρανούς. Τούτοις καὶ ἡμᾶς ἕπεσθαι δεῖ καὶ τοῖς λόγοις καὶ τοῖς παραδείγμασιν, ἐννοοῦντας τί τὸ σαρκωθῆναι καὶ ἐνανθρωπῆσαι δηλοῖ τὸν θεὸν Λόγον. Οὐ γάρ φαμεν ὅτι ἡ τοῦ Λόγου φύσις μεταποιηθεῖσα γέγονε σάρξ, ἀλλ´ οὐδὲ εἰς ὅλον ἄνθρωπον μεταβληθῆναι τὸν ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος· ἐκεῖνο δὲ μᾶλλον ὅτι σάρκα ἐψυχωμένην ψυχῇ λογικῇ ἑνώσας ὁ Λόγος ἑαυτῷ καθ´ ὑπόστασιν ἀφράστως καὶ ἀπερινοήτως γέγονεν ἄνθρωπος καὶ κεχρημάτικεν υἱὸς ἀνθρώπου, οὐ κατὰ θέλησιν μόνην ἢ εὐδοκίαν, ἀλλ´ οὐδὲ ὡς ἐν προσλήψει προσώπου μόνου· καὶ ὅτι διάφοροι μὲν αἱ πρὸς ἑνότητα τὴν ἀληθινὴν συνενεχθεῖσαι φύσεις, εἶς δὲ ἐξ ἀμφοῖν Χριστὸς καὶ υἱός, οὐχ ὡς τῆς τῶν φύσεων διαφορᾶς ἀνῃρημένης διὰ τὴν ἕνωσιν, ἀποτελεσασῶν δὲ μᾶλλον ἡμῖν τὸν ἕνα κύριον καὶ Χριστὸν καὶ υἱὸν ἐκ θεότητός τε καὶ ἀνθρωπότητος διὰ τῆς ἀφράστου καὶ ἀπορρήτου πρὸς ἑνότητα συνδρομῆς.“

Καὶ μετ´ ὀλίγα·

„Ἐπειδὴ δὲ δι´ ἡμᾶς καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν ἑνώσας ἑαυτῷ καθ´ ὑπόστασιν τὸ ἀνθρώπινον προῆλθεν ἐκ γυναικός, ταύτῃ λέγεται γεννηθῆναι σαρκικῶς. Οὐ γὰρ πρῶτον ἄνθρωπος ἐγεννήθη κοινὸς ἐκ τῆς ἁγίας παρθένου, εἶθ´ οὕτως καταπεφοίτηκεν ἐπ´ αὐτὸν ὁ Λόγος, ἀλλ´ ἐξ αὐτῆς 〈τῆς〉 μήτρας ἑνωθεὶς ὑπομεῖναι λέγεται γέννησιν σαρκικήν, ὡς τῆς ἰδίας σαρκὸς τὴν γέννησιν οἰκειούμενος. Οὕτω φαμὲν αὐτὸν παθεῖν καὶ ἀναστῆναι, οὐχ ὡς τοῦ θεοῦ Λόγου παθόντος εἰς ἰδίαν φύσιν ἢ πληγὰς ἢ διατρήσεις ἥλων ἤγουν τὰ ἕτερα τῶν τραυμάτων· ἀπαθὲς γὰρ τὸ θεῖον, ὅτι καὶ ἀσώματον. Ἐπειδὴ δὲ τὸ γεγονὸς αὐτοῦ ἴδιον σῶμα πέπονθεν, ταῦτα πάλιν αὐτὸς λέγεται παθεῖν ὑπὲρ ἡμῶν· ἦν γὰρ ὁ ἀπαθὴς ἐν τῷ πάσχοντι σώματι.“

Τῆς δέ γε ἑτέρας τὰ πολλὰ μὲν κατὰ τὴν πρώτην ἱστορίαν ἀνενήνεκται. Ἔστι δὲ ἐν αὐτῇ ῥῆσις τοιάδε, ἣν γέγραφε μὲν Ἰωάννης ὁ τῆς Ἀντιόχου, προσήκατο δὲ πάσαις ψήφοις ὁ Κύριλλος·

„Ὁμολογοῦμεν τὴν ἁγίαν παρθένον θεοτόκον, διὰ τὸ τὸν θεὸν Λόγον σαρκωθῆναι ἐξ αὐτῆς καὶ ἐνανθρωπῆσαι, καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς συλλήψεως ἑνῶσαι ἑαυτῷ τὸν ἐξ αὐτῆς ληφθέντα ναόν. Τὰς δὲ εὐαγγελικὰς καὶ ἀποστολικὰς ἐπὶ τοῦ Κυρίου φωνὰς ἴσμεν τοὺς θεοφόρους ἄνδρας τὰς μὲν κοινοποιοῦντας ὡς ἐφ´ ἑνὸς προσώπου, τὰς δὲ διαιροῦντας ὡς ἐπὶ δύο φύσεων, καὶ τὰς μὲν θεοπρεπεῖς κατὰ τὴν θεότητα τοῦ Χριστοῦ, τὰς δὲ ταπεινὰς κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα αὐτοῦ παραδιδόντας.“

Οἷς ἐπήγαγε·

„Ταύταις ὑμῶν ταῖς ἱεραῖς ἐντυγχάνοντες φωναῖς οὕτω μὲν καὶ ἑαυτοὺς φρονοῦντας εὑρίσκομεν· εἷς δὲ Κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα. Ἐδοξάσαμεν οὖν τὸν τῶν ὅλων σωτῆρα θεόν, ἀλλήλοις συγχαίροντες, ὅτι ταῖς θεοπνεύστοις γραφαῖς καὶ τῇ παραδόσει τῶν ἁγίων ἡμῶν πατέρων συμβαίνουσαν ἔχουσι πίστιν αἵ τε παρ´ ἡμῖν καὶ αἱ παρ´ ὑμῖν ἐκκλησίαι.“

Ὧν ἀνεγνωσμένων, οἱ τῆς αὐτῆς ἐπεβόησαν συνόδου ῥήμασι τούτοις· „Πάντες οὕτω πιστεύομεν· ὁ πάπας Λέων οὕτως πιστεύει. Ἀνάθεμα τῷ μερίζοντι καὶ τῷ συγχέοντι. Αὕτη ἡ πίστις Λέοντος τοῦ ἀρχιεπισκόπου, Λέων οὕτως πιστεύει, Λέων καὶ Ἀνατόλιος οὕτω πιστεύουσι, πάντες οὕτως πιστεύομεν· ὡς Κύριλλος, οὕτως πιστεύομεν· αἰωνία μνήμη Κυρίλλου· ὡς αἱ ἐπιστολαὶ Κυρίλλου εἰσίν, οὕτως φρονοῦμεν, οὕτως ἐπιστεύσαμεν, οὕτως πιστεύομεν. Λέων ὁ ἀρχιεπίσκοπος οὕτως φρονεῖ, οὕτως πιστεύει, οὕτως ἔγραψε.“

Διαλαλιᾶς δὲ ἐνεχθείσης καὶ τὴν Λέοντος ἐπιστολὴν ἀναγνωσθῆναι, μεταφρασθεῖσα τῆς ἀναγνώσεως ἔτυχεν· ἥτις τοῖς πραχθεῖσιν ἐμφέρεται. Μετὰ γοῦν τὴν ἀνάγνωσιν τῶν ἐπισκόπων ἐπιβοησάντων· „Αὕτη ἡ πίστις τῶν πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν ἀποστόλων· πάντες οὕτω πιστεύομεν, οἱ ὀρθόδοξοι οὕτω πιστεύομεν. Ἀνάθεμα τῷ μὴ οὕτως πιστεύοντι. Πέτρος διὰ Λέοντος ταῦτα ἐξεφώνησεν, οἱ ἀπόστολοι οὕτως ἐδίδαξαν· εὐσεβῶς καὶ ἀληθῶς Λέων ἐδίδαξε, Κύριλλος οὕτως ἐδίδαξε, Λέων καὶ Κύριλλος ὁμοίως ἐδίδαξαν. Ἀνάθεμα τῷ μὴ οὕτως πιστεύοντι. Αὕτη ἡ ἀληθὴς πίστις, οἱ ὀρθόδοξοι οὕτως φρονοῦσιν, αὕτη ἡ πίστις τῶν πατέρων. Ταῦτα ἐν Ἐφέσῳ διὰ τί οὐκ ἀνεγνώσθη; Ταῦτα Διόσκορος ἔκρυψεν,“ ἐμφέρεται ἐν τοῖς αὐτοῖς πεπραγμένοις ὡς ἡνίκα τὸ μέρος τῆς ἐπιστολῆς Λέοντος ἀνεγνώσθη περιέχον·

„Καὶ πρὸς τὸ τὸ χρεωστούμενον ὄφλημα τῆς ἡμετέρας φύσεως ἐκτισθῆναι, ἡ θεία φύσις ἡνώθη τῇ φύσει τῇ παθητῇ ἵνα, τοῦτο δὴ τὸ ταῖς ἡμετέραις ἰάσεσιν ὑπάρχον ἁρμόδιον, ὁ εἷς καὶ ὁ αὐτὸς ὢν μεσίτης θεοῦ καὶ ἀνθρώπων ἄνθρωπος Χριστὸς Ἰησοῦς, καὶ ἀποθνήσκειν ἐκ τοῦ ἑνὸς δυνηθῇ, καὶ τελευτᾶν ἐκ τοῦ ἑτέρου μὴ δυνηθῇ ...“ πρὸς τὴν τοιαύτην ῥῆσιν ἀμφιβαλλόντων τῶν Ἰλλυριῶν καὶ Παλαιστινῶν ἐπισκόπων, Ἀέτιος ἀρχιδιάκονος τῆς Κωνσταντίνου ἁγιωτάτης ἐκκλησίας ῥῆσιν παρήγαγεν Κυρίλλου περιέχουσαν οὕτως·

„Ἐπειδὴ δὲ πάλιν τὸ ἴδιον αὐτοῦ σῶμα χάριτι θεοῦ, καθά φησιν ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὑπὲρ παντὸς ἐγεύσατο θανάτου, λέγεται παθεῖν αὐτὸς τὸν ὑπὲρ ἡμῶν θάνατον, οὐχ ὡς εἰς πεῖραν ἐλθὼν θανάτου τό γε ἧκον εἰς τὴν αὐτοῦ φύσιν — ἀποπληξία γὰρ τοῦτο λέγειν ἢ φρονεῖν — ἀλλ´ ὅτι, καθάπερ ἔφην ἀρτίως, ἡ σὰρξ αὐτοῦ ἐγεύσατο θανάτου.“

Καὶ πάλιν πρὸς τὴν ῥῆσιν τῆς ἐπιστολῆς Λέοντος τὴν ἔχουσαν·

„Ἐνεργεῖ γὰρ ἑκατέρα μορφὴ μετὰ τῆς θἀτέρου κοινωνίας ὅπερ ἴδιον ἔσχηκε, τοῦ μὲν λόγου κατεργαζομένου τοῦθ´ ὅπερ ἐστὶν τοῦ λόγου, τοῦ δὲ σώματος ἐκτελοῦντος ἅπερ ἐστὶν τοῦ σώματος. Καὶ τὸ μὲν αὐτῶν διαλάμπει τοῖς θαύμασιν, τὸ δὲ ταῖς ὕβρεσιν ὑποπέπτωκεν ...“ ἀμφιβαλλόντων τῶν Ἰλλυριῶν καὶ τῶν Παλαιστινῶν ἐπισκόπων, ὁ αὐτὸς Ἀέτιος κεφάλαιον ἀνέγνω Κυρίλλου περιέχον οὕτως·

„Αἱ μέν εἰσι τῶν φωνῶν ὅτι μάλιστα θεοπρεπεῖς, αἱ δὲ οὕτω πάλιν ἀνθρωποπρεπεῖς, αἱ δὲ μέσην τινὰ τάξιν ἔχουσιν ἐμφανίζουσαι τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ θεὸν ὄντα καὶ ἄνθρωπον ὁμοῦ ἐν αὐτῷ.“

Καὶ μετὰ ταῦτα πρὸς ἕτερον μέρος τῆς ἐπιστολῆς Λέοντος ἀμφιβαλλόντων τῶν εἰρημένων ἐπισκόπων ἔχον·

„Εἰ καὶ τὰ μάλιστα γὰρ ἐν τῷ δεσπότῃ Ἰησοῦ Χριστῷ τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἀνθρώπου ἓν πρόσωπον, ὅμως ἕτερόν ἐστιν ἐκεῖνο ἐξ οὗ ἐν ἑκατέρῳ κοινόν ἐστι τὸ τῆς ὕβρεως, καὶ ἕτερον ἐξ οὗ κοινὸν τὸ τῆς δόξης καθέστηκεν.

Ἐξ ἡμῶν μὲν γάρ ἐστιν αὐτῷ ἡ ἐλάσσων τοῦ πατρὸς ἀνθρωπότης, ἐκ δὲ τοῦ πατρός ἐστιν αὐτῷ ἡ μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτῷ ἴση θεότης ...“

Θεοδώρητος ζυγοστατῶν ἔλεγεν καὶ τῷ μακαρίῳ Κυρίλλῳ ἐπὶ λέξεως εἰρῆσθαι οὕτως·

„Καὶ γενόμενον ἄνθρωπον καὶ μὴ μεθέντα τὸ ἴδιον, μεμένηκεν ὅπερ ἦν, καὶ ἕτερον ἐν ἑτέρῳ τὸ κατοικοῦν, τουτέστιν ἡ θεία φύσις μετὰ τῶν ἀνθρώπων.“

Μετὰ ταῦτα τῶν ὑπερφυῶν ἀρχόντων ἐρωτησάντων εἴπερ ἔτι τις ἀμφισβητεῖ, πάντες ἔφησαν μὴ ἀμφιβάλλειν ἔτι. Μεθ´ οὓς Ἀττικὸς ἐπίσκοπος Νικοπόλεως ἐξῄτησεν ἐνδόσιμον αὐτοῖς γενέσθαι ὀλίγων ἡμερῶν, ἐφ´ ᾧ ἀκυμάντῳ διανοίᾳ καὶ ἀταράχῳ λογισμῷ τὰ τῷ θεῷ δοκοῦντα καὶ τοῖς ἁγίοις πατράσι τυπωθῆναι. Ἐξῄτησεν δὲ λαβεῖν καὶ τὴν ἐπιστολὴν Κυρίλλου τὴν πρὸς Νεστόριον γεγραμμένην, ἐν ᾗ παρακελεύεται αὐτὸν συνθέσθαι τοῖς δώδεκα αὐτοῦ κεφαλαίοις οἷς ἅπαντες συνέθεντο. Καὶ τῶν ἀρχόντων διαλαλησάντων ἐνδόσιμον αὐτοῖς ἡμερῶν πέντε γενέσθαι εἰς τὸ συνελθεῖν παρὰ Ἀνατολίῳ τῷ τῆς Κωνσταντινουπόλεως προέδρῳ, πάντες ἐπευφήμησαν οἱ ἐπίσκοποι φήσαντες· „Ἡμεῖς οὕτως πιστεύομεν, πάντες οὕτω πιστεύομεν· ὡς Λέων, οὕτως πιστεύομεν. Ἡμῶν οὐδεὶς ἀμφιβάλλει· ἡμεῖς πάντες ὑπεγράψαμεν.“

Πρὸς ἃ διελαλήθη ἐπὶ ῥήματος ταῦτα· „Οὐκ ἀναγκαῖον πάντας ὑμᾶς συνελθεῖν· ἀλλ´ ἐπειδὴ ἀκόλουθόν ἐστιν πιστωθῆναι τοὺς ἀμφιβάλλοντας, ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀνατόλιος ἀπὸ τῶν ὑπογραψάντων ἐπιλέξηται οὓς ἐὰν νομίσῃ πρὸς διδασκαλίαν τῶν ἀμφιβαλλόντων.“ Οἷς ἐπήγαγον οἱ τῆς συνόδου οὕτως· „Δεόμεθα περὶ τῶν πατέρων· τοὺς πατέρας τῇ συνόδῳ, τοὺς ὁμόφρονας Λέοντος τῇ συνόδῳ, τοὺς πατέρας τῇ συνόδῳ· τὰς φωνὰς τῷ βασιλεῖ, τὰς ἱκεσίας τῷ ὀρθοδόξῳ, τὰς ἱκεσίας τῇ Αὐγούστῃ. Πάντες ἡμάρτομεν, πᾶσι συγχωρηθῇ.“ Ἐπεβόησαν δὲ οἱ τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐκκλησίας· „Ὀλίγοι κράζουσιν. Οὐ λέγει ἡ σύνοδος.“ Μεθ´ οὓς οἱ Ἀνατολικοὶ ἐξεβόησαν· „Τὸν Αἰγύπτιον τῇ ἐξορίᾳ.“ Οἱ δὲ Ἰλλυριοὶ ἐκραύγασαν· „Δεόμεθα, πάντας ἐλέησον.“ Μεθ´ οὓς οἱ Ἀνατολικοί· „Τὸν Αἰγύπτιον τῇ ἐξορίᾳ.“

Καὶ τῶν Ἰλλυριῶν τὰ παραπλήσια αἰτούντων, οἱ τοῦ κλήρου Κωνσταντινουπόλεως ἐξεβόησαν· „Διόσκορον τῇ ἐξορίᾳ, τὸν Αἰγύπτιον τῇ ἐξορίᾳ, τὸν αἱρετικὸν τῇ ἐξορίᾳ· Διόσκορον ὁ Χριστὸς καθεῖλεν.“ Μεθ´ οὓς πάλιν οἱ Ἰλλυριοὶ καὶ οἱ ἀμφ´ αὐτοὺς ἐπίσκοποι· „Πάντες ἡμάρτομεν· πᾶσι συγχώρησον. Διόσκορον τῇ συνόδῳ, Διόσκορον ταῖς ἐκκλησίαις.“ Καὶ τῶν παραπλησίων προελθόντων τὰ τῆς τοιαύτης συνελεύσεως ἐπερατοῦτο. Κατὰ δὲ τὴν μετ´ αὐτὴν συνέλευσιν, τῆς συγκλήτου διαλαλησάσης ἀναγνωσθῆναι τοὺς ἤδη δεδομένους τύπους, ἀνέγνω Κωνσταντῖνος σηκρητάριος ἀπὸ σχέδης ἐπὶ λέξεως ταῦτα·

„Περὶ μὲν τῆς ὀρθοδόξου καὶ καθολικῆς πίστεως τελειότερον συνόδου γενομένης μετὰ μίαν ἀκριβεστέραν ἐξέτασιν δεῖν γενέσθαι συνορῶμεν. Ἐπειδὴ δὲ Φλαβιανὸς ὁ τῆς εὐσεβοῦς μνήμης καὶ Εὐσέβιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος, ἐκ τῆς τῶν πεπραγμένων καὶ διεγνωσμένων ἐρεύνης καὶ αὐτῆς τῆς φωνῆς τινων τῶν ἐξάρχων γενομένων τῆς τότε συνόδου ὁμολογησάντων ἐσφάλθαι καὶ μάτην αὐτοὺς καθῃρηκέναι, οὐδὲν περὶ τὴν πίστιν σφαλέντες δείκνυνται ἀδίκως καθαιρεθέντες, φαίνεται ἡμῖν κατὰ τὸ τῷ θεῷ ἀρέσκον δίκαιον εἶναι, εἰ παρασταίη τῷ θειοτάτῳ καὶ εὐσεβεστάτῳ ἡμῶν δεσπότῃ, τῷ αὐτῷ ἐπιτιμίῳ Διόσκορον τὸν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον Ἀλεξανδρείας, καὶ Ἰουβενάλιον τὸν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον Ἱεροσολύμων, καὶ Θαλάσσιον τὸν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον Καισαρείας Καππαδοκίας, καὶ Εὐσέβιον τὸν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον Ἀγκύρας, καὶ Εὐστάθιον τὸν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον Βηρυτοῦ, καὶ Βασίλειον τὸν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον Σελευκείας τῆς Ἰσαυρίας, τοὺς ἐξουσίαν ἐσχηκότας καὶ ἐξάρχοντας τῆς τότε συνόδου, κατὰ τοὺς κανόνας τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἀλλοτρίους γενέσθαι ἀξιώματος, πάντων τῶν παρακολουθησάντων τῇ θείᾳ κορυφῇ γνωριζομένων.“

Εἶτα μεθ´ ἑτέρας ἀναγνώσεις γενομένας, ἐρωτηθέντες οἱ συνειλεγμένοι ἐπίσκοποι εἰ συνᾴδουσι τὰ Λέοντος γράμματα τῇ πίστει τῶν τριακοσίων δέκα ὀκτὼ ἁγίων πατέρων τῶν ἐν Νικαίᾳ συναχθέντων, καὶ τῇ τῶν ἑκατὸν πεντήκοντα τῶν ἐν τῇ βασιλίδι, ἀπεκρίνατο Ἀνατόλιός τε ὁ τῆς Κωνσταντινουπόλεως πρόεδρος καὶ πάντες οἱ συνειλεγμένοι συνᾴδειν τὴν ἐπιστολὴν Λέοντος τοῖς εἰρημένοις ἁγίοις πατράσιν· καὶ τῇ αὐτῇ Λέοντος ἐπιστολῇ καθυπεσημήναντο. Τούτων ὧδε προελθόντων, ἐπεβόησαν οἱ τῆς συνόδου· „Πάντες συντιθέμεθα, πάντες συναινοῦμεν, πάντες ὁμοίως πιστεύομεν, πάντες τὰ αὐτὰ φρονοῦμεν, οὕτως πιστεύομεν. Τοὺς πατέρας τῇ συνόδῳ, τοὺς ὑπογράψαντας τῇ συνόδῳ. Πολλὰ τὰ ἔτη τοῦ βασιλέως, πολλὰ τὰ ἔτη τῆς Αὐγούστης. Τοὺς πατέρας τῇ συνόδῳ, τοὺς ὁμοπίστους τῇ συνόδῳ. Πολλὰ τὰ ἔτη τοῦ βασιλέως. Τοὺς ὁμόφρονας τῇ συνόδῳ. Πολλὰ τὰ ἔτη τοῦ βασιλέως. Καὶ οἱ πέντε τῇ πίστει ὑπέγραψαν. Ὡς ὁ Λέων, οὕτως φρονοῦμεν.“

Καὶ διαλαλιᾶς ἐνεχθείσης ἐπὶ λέξεως ὧδε·

„Ἀνηνέγκαμεν τῷ θειοτάτῳ καὶ εὐσεβεστάτῳ ἡμῶν δεσπότῃ περὶ αὐτῶν, καὶ ἀναμένομεν τὴν ἀπόκρισιν τῆς αὐτοῦ εὐσεβείας. Ἡ δὲ εὐλάβεια ἡ ὑμετέρα καὶ περὶ Διοσκόρου τοῦ παρ´ ὑμῶν καθαιρεθέντος, ἀγνοούσης καὶ τῆς θειοτάτης κορυφῆς καὶ ἡμῶν, καὶ περὶ αὐτῶν τῶν πέντε ὑπὲρ ὧν τὴν παράκλησιν ποιεῖσθε, καὶ πάντων τῶν πεπραγμένων ἐν τῇ συνόδῳ δώσει λόγον τῷ θεῷ,“

ἐπευφήμησαν λέγοντες· „Διόσκορον ὁ θεὸς καθεῖλεν. Διόσκορος δικαίως καθῃρέθη. Διόσκορον ὁ Χριστὸς καθεῖλεν.“

Εἶτα μετὰ ταῦτα τῆς ἀπὸ Μαρκιανοῦ ἐνεχθείσης ἀποκρίσεως τῇ διακρίσει τῶν ἐπισκόπων τὰ περὶ τῶν καθαιρεθέντων διδούσης, ὡς ἡ διαλαλιὰ τῶν ἀρχόντων ἐδήλωσεν, ἐδεήθησαν ἐπὶ λέξεως εἰπόντες ταῦτα·
„Παρακαλοῦμεν αὐτοὺς εἰσελθεῖν· τοὺς ὁμοδόξους τῇ συνόδῳ, τοὺς ὁμόφρονας τῇ συνόδῳ, τοὺς ὑπογράψαντας τῇ ἐπιστολῇ Λέοντος τῇ συνόδῳ.“

Οἵπερ ἀπὸ διαλαλιᾶς τῇ συνόδῳ συνηριθμήθησαν.

Καὶ μετὰ τοῦτο δεήσεις ἐπιδεδομέναι παρὰ τῶν ἐπισκόπων τῆς ἐν Αἰγύπτῳ διοικήσεως Μαρκιανῷ τῷ αὐτοκράτορι ἀνεγνώσθησαν, αἳ περιέχουσι πρὸς ἑτέροις·

„Φρονοῦμεν καθὼς καὶ οἱ ἐν Νικαίᾳ τριακόσιοι δέκα ὀκτὼ ἐξέθεντο καὶ ὁ μακάριος Ἀθανάσιος καὶ ὁ ἐν ἁγίοις Κύριλλος, ἀναθεματίζοντες πᾶσαν αἵρεσιν, τήν τε Ἀρείου, καὶ Εὐνομίου, καὶ Μάνου, καὶ Νεστορίου, καὶ τῶν λεγόντων ἐξ οὐρανοῦ τὴν σάρκα τοῦ Κυρίου ἡμῶν ὑπάρχειν, καὶ μὴ ἐκ τῆς ἁγίας καὶ θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, καθ´ ὁμοιότητα πάντων ἡμῶν, χωρὶς ἁμαρτίας.“

Πάντες οἱ τῆς συνόδου ἔκραξαν λέγοντες·

„Τὸ δόγμα Εὐτυχοῦς διὰ τί μὴ ἀνεθεμάτισαν; Τῇ ἐπιστολῇ Λέοντος ὑπογράψωσιν, ἀναθεματίσαντες Εὐτυχῆ καὶ τὰ δόγματα αὐτοῦ· συνθῶνται τῇ ἐπιστολῇ Λέοντος. Χλευάσαι ἡμᾶς θέλουσιν καὶ ἀπελθεῖν.“

Πρὸς ἃ διῆλθον οἱ ἐξ Αἰγύπτου ἐπίσκοποι ὡς πολλοὶ τυγχάνουσιν οἱ ἐν Αἰγύπτῳ ἐπίσκοποι, καὶ μὴ δύνασθαι τὸ τῶν ἀπολιμπανομένων ἀναδέξασθαι πρόσωπον· καὶ παρεκάλουν ἀναμεῖναι τὴν σύνοδον τὸν αὐτῶν ἀρχιεπίσκοπον, ἵνα τῇ γνώμῃ ἐκείνου ἀκολουθήσωσιν, ὡς τὸ ἔθος βούλεται· ἐὰν γὰρ πρὸ τῆς τοῦ ἡγεμονεύοντος προβολῆς ποιήσωσί τι, ἐπέρχεσθαι αὐτοῖς τοὺς ἀπὸ πάσης τῆς Αἰγυπτιακῆς διοικήσεως. Καὶ πολλὰ περὶ τούτων δεηθέντων, καὶ τῶν ἀπὸ τῆς συνόδου μάλα ἰσχυρῶς ἀντιτεινόντων, διελαλήθη ἐνδοθῆναι τοῖς ἐξ Αἰγύπτου ἐπισκόποις μέχρις οὗ ἀρχιεπίσκοπος αὐτοῖς προχειρισθείη.

Καὶ μετὰ τοῦτο δεήσεις ἐπεδίδοντό τινων μοναχῶν, ὧν τὸ κεφάλαιον ἦν μηδαμῶς αὐτοὺς ἀναγκάζεσθαι ἔν τισι χάρταις ὑπογράφειν μέχρις ἂν συναθροισθείη ἡ σύνοδος ἣν τεθέσπικεν ὁ βασιλεὺς ἁλισθῆναι, καὶ τὰ τετυπωμένα γνῶσιν.

Ὧν ἀναγνωσθεισῶν, Διογένης ἐπίσκοπος Κυζίκου διεξῆλθε Βαρσουμᾶν ἕνα τῶν συνελθόντων Φλαβιανὸν σφάξαι· αὐτὸν γὰρ κράξαι· „σφάξον,“ καὶ μὴ ἐγκείμενον ταῖς δεήσεσι παρὰ τὸ δέον τῆς εἰσόδου τυχεῖν. Οἷς ἐπεβόησαν πάντες οἱ ἐπίσκοποι· „Πᾶσαν Συρίαν Βαρσουμᾶς ἠφάνισεν, ἐπήγαγεν ἡμῖν χιλίους μονάζοντας.“ Καὶ διαλαλιᾶς ἐνεχθείσης ἀναμεῖναι τοὺς συνεληλυθότας τὴν ἀπὸ τῆς συνόδου διατύπωσιν, ἠξίωσαν οἱ μοναχοὶ τοὺς συντεταγμένους αὐτοῖς λιβέλλους ἀναγνωσθῆναι· ὧν μέρος ὑπῆρχε τὸν Διόσκορον καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ ἐπισκόπους παρεῖναι κατὰ τὸ συνέδριον. Πρὸς ὃ ἐπεβόησαν πάντες οἱ ἐπίσκοποι· „Ἀνάθεμα Διοσκόρῳ. Διόσκορον ὁ Χριστὸς καθεῖλε. Τούτους ἔξω βάλε. Ἆρον ὕβριν τῆς συνόδου, ἆρον βίαν τῆς συνόδου. Τὰς φωνὰς τῷ βασιλεῖ. Ἆρον ὕβριν τῆς συνόδου, ἆρον αἶσχος τῆς συνόδου.“ Οἷς ἀντιτείνοντες οἱ μοναχοὶ ἔκραζον· „Ἆρον ὕβριν τῶν μοναστηρίων.“

Καὶ τῶν αὐτῶν αὖθις κραυγασθέντων ἐκ τῆς συνόδου, διελαλήθη τοὺς λοιποὺς τῶν λιβέλλων ἀναγνωσθῆναι· οἵπερ λέγουσι μὴ κατὰ τὸ δέον τὴν καθαίρεσιν Διοσκόρου γενέσθαι, καὶ χρεὼν πίστεως προκειμένης μετασχεῖν αὐτὸν τοῦ συνεδρίου· εἰ δὲ μὴ τοῦτο γένηται, ἀποτινάσσειν τὰ ἱμάτια αὐτῶν τῆς κοινωνίας τῶν συνεληλυθότων ἐπισκόπων. Ὧν εἰρημένων, Ἀέτιος ἀρχιδιάκονος ἀνεγίνωσκε κανόνα περὶ τῶν ἀφοριζόντων ἑαυτούς. Καὶ πάλιν πρὸς τὰς πεύσεις τῶν ὁσιωτάτων ἐπισκόπων τῶν μοναχῶν διενεχθέντων, εἶτα καὶ πρὸς ἐρώτησιν Ἀετίου ἀρχιδιακόνου ὡς ἀπὸ τῆς συνόδου, τῶν μὲν ἀναθεματιζόντων Νεστόριον καὶ Εὐτυχῆ, τῶν δὲ καὶ παρακρουσαμένων, διελαλήθη παρὰ τῶν ἀρχόντων τὰς δεήσεις Φαύστου καὶ τῶν λοιπῶν μοναχῶν ἀναγνωσθῆναι, αἳ παρεκάλουν τὸν βασιλέα μὴ προσδεχθῆναι περαιτέρω προβῆναι τοὺς μοναχοὺς ἐναντιουμένους τοῖς ὀρθοῖς δόγμασιν. Ἐφ´ οἷς Δωρόθεος μοναχὸς ὀρθόδοξον Εὐτυχῆ κέκληκεν. Πρὸς ὃν διάφορα δογματικὰ περὶ Εὐτυχοῦς παρὰ τῶν ἀρχόντων ἐκινήθη.

Καὶ μετὰ τοῦτο πέμπτης συνελεύσεως γενομένης, διελάλησαν οἱ ἄρχοντες τὰ τυπωθέντα περὶ τῆς πίστεως δῆλα γενέσθαι· καὶ ἀνέγνω Ἀσκληπιάδης διάκονος Κωνσταντινουπόλεως ὅρον, ὃν ἔδοξε μὴ συνταγῆναι τοῖς ὑπομνήμασιν. Πρὸς ὃν τινὲς μὲν διηνέχθησαν, οἱ πλείους δὲ συνῄνεσαν. Καὶ ἐκβοήσεων ἐναντίων γενομένων, εἶπον οἱ ἄρχοντες ὅτι Διόσκορος ἔλεγεν διὰ τοῦτο καθελεῖν Φλαβιανὸν ἐπειδὴ δύο φύσεις εἶπεν εἶναι, τὸν δὲ ὅρον ἐκ δύο φύσεων ἔχειν. Πρὸς ἃ Ἀνατόλιος εἶπεν Διόσκορον μὴ καθαιρεθῆναι διὰ τὴν πίστιν, ἀλλ´ ἐπειδὴ ἀκοινωνησίαν ἐπήγαγεν Λέοντι, καὶ τρὶς κληθεὶς οὐκ ἦλθεν. Καὶ ἀπῄτουν οἱ ἄρχοντες τὰ ἐν τῇ ἐπιστολῇ Λέοντος ἐντεθῆναι τῷ ὅρῳ.

Πρὸς ὃ ἀποφησάντων τῶν ἐπισκόπων καὶ εἰρηκότων ἄλλον ὅρον μὴ γενέσθαι, ἐντελῶς γὰρ ἔχειν, ἀνηνέχθη ταῦτα τῷ βασιλεῖ. Καὶ ἐκέλευσεν ἓξ ἀπὸ τῶν ἀνατολικῶν ἐπισκόπων, καὶ τρεῖς ἀπὸ τῆς Ποντικῆς, καὶ τρεῖς ἀπὸ τῆς Ἀσίας, καὶ τρεῖς ἀπὸ Θρᾴκης, καὶ τρεῖς ἀπὸ Ἰλλυριῶν, συμπαρόντος Ἀνατολίου καὶ τῶν τοποτηρητῶν Ῥώμης, συνελθεῖν ἐν τῷ μαρτυρίῳ, καὶ τὰ περὶ τῆς πίστεως ὀρθῶς τυπῶσαι, ἢ ἕκαστον τὴν ἑαυτοῦ δηλῶσαι πίστιν, ἢ εἰδέναι ὡς ἐν τῇ δύσει ἡ σύνοδος γίνεται. Καὶ ἀπαιτηθέντες εἰπεῖν εἰ Διοσκόρῳ ἀκολουθοῦσιν ἐκ δύο λέγοντι, ἢ Λέοντι δύο ἐν Χριστῷ, ἐβόησαν Λέοντι πιστεύειν· τοὺς δὲ ἀντιλέγοντας, Εὐτυχιανιστὰς εἶναι. Καὶ τῶν ἀρχόντων εἰρηκότων προστεθῆναι κατὰ Λέοντα δύο φύσεις ἡνωμένας ἀτρέπτως καὶ ἀμερίστως καὶ ἀσυγχύτως ἐν τῷ Χριστῷ, καὶ εἰσελθόντων τῶν ἀρχόντων ἐν τῷ μαρτυρίῳ τῆς ἁγίας Εὐφημίας ἅμα Ἀνατολίῳ καὶ τοῖς τοποτηρηταῖς Λέοντος, καὶ Μαξίμου Ἀντιοχείας καὶ Ἰουβεναλίου Ἱεροσολύμων καὶ Θαλασσίου Καισαρείας Καππαδοκίας σὺν ἑτέροις, καὶ ἐξελθόντων αὐτῶν, ἀνεγνώσθη ὁ ὅρος ἔχων οὕτως·

„Ὁ κύριος ἡμῶν καὶ σωτὴρ Ἰησοῦς ὁ Χριστὸς“ καὶ τὰ λοιπά, ἃ ἐν τῇ ἱστορίᾳ ἐντέτακται. Καὶ πάντων βοησάντων· „Αὕτη ἡ πίστις τῶν πατέρων· οἱ μητροπολῖται ἄρτι ὑπογράψωσιν. Αὕτη ἡ πίστις τῶν ἀποστόλων. Ταύτῃ πάντες στοιχοῦμεν, πάντες οὕτω φρονοῦμεν,“ διελάλησαν οἱ ἄρχοντες· „Τὰ τυπωθέντα διὰ τῶν πατέρων καὶ πᾶσιν ἀρέσαντα ἀνενεχθήσεται τῇ θείᾳ κορυφῇ.“

Κατὰ δὲ τὴν ἕκτην συνέλευσιν παρεγένετο Μαρκιανὸς καὶ πρὸς τοὺς ἐπισκόπους περὶ τῆς ὁμονοίας ἐδημηγόρησε· καὶ διὰ Ἀετίου ἀρχιδιακόνου Κωνσταντινουπόλεως ὁ ὅρος ἀνεγνώσθη ἀπὸ διαλαλιᾶς τοῦ βασιλέως, καὶ πάντες ὑπέγραψαν τῷ ὅρῳ. Καὶ ἠρώτησεν ὁ βασιλεὺς εἰ κατὰ συναίνεσιν πάντων ὁ ὅρος ἀνεγνώσθη· καὶ πάντες δι´ εὐφημιῶν ἐβεβαίωσαν. Καὶ πάλιν πρὸς αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς ἐδημηγόρησεν δίς, καὶ ἐπευφήμησαν πάντες. Καὶ ἀπὸ προτροπῆς τοῦ βασιλέως ἐτέθησαν κανόνες, καὶ ἐδόθη τῇ Καλχηδοναίων μητροπολιτικὰ δίκαια. Καὶ ἐκέλευσεν ὁ βασιλεὺς μεῖναι τοὺς ἐπισκόπους τρεῖς ἢ τέσσαρας ἡμέρας καὶ ἕκαστον κινῆσαι περὶ ὧν βούλεται, παρόντων τῶν ἀρχόντων, καὶ τὰ εἰκότα γενέσθαι· καὶ ἐπεραιώθη ἡ συνέλευσις.

Γέγονε καὶ ἑτέρα, καὶ ἕτεροι κανόνες ἐτέθησαν.

Καὶ πάλιν καθ´ ἑτέραν σύνοδον συνεβάθησαν Ἰουβενάλιος καὶ Μάξιμος, καὶ ἔδοξε τὸν Ἀντιοχείας ἔχειν δύο Φοινίκας καὶ Ἀραβίαν, τὸν δὲ Ἱεροσολύμων τρεῖς Παλαιστίνας· καὶ ἀπὸ διαλαλιᾶς τῶν ἀρχόντων καὶ ἐπισκόπων ἐβεβαιώθησαν.

Καὶ κατὰ τὴν ἐνάτην σύνοδον ἐκινήθη τὰ κατὰ Θεοδώρητον, καὶ ἀνεθεμάτισε Νεστόριον εἰρηκώς· „Ἀνάθεμα Νεστορίῳ καὶ τῷ μὴ λέγοντι θεοτόκον τὴν ἁγίαν παρθένον Μαρίαν, καὶ τῷ εἰς δύο υἱοὺς μερίζοντι τὸν ἕνα υἱὸν τὸν μονογενῆ. Ἐγὼ δὲ καὶ τῷ ὅρῳ τῆς πίστεως ὑπέγραψα καὶ τῇ ἐπιστολῇ Λέοντος.“

Καὶ ἀπὸ διαλαλιᾶς πάντων ἀπέλαβε τὸν οἰκεῖον θρόνον.

Ἐν ἄλλῃ συνόδῳ ἐκινήθη τὰ κατὰ Ἴβαν, καὶ ἀνεγνώσθησαν τὰ ἐπ´ αὐτῷ κεκριμένα, οἷς ἐδίκασαν Φώτιος ἐπίσκοπος τῆς Τυρίων καὶ Εὐστάθιος ἐπίσκοπος Βηρυτοῦ· καὶ ὑπερετέθη ἡ ψῆφος εἰς τὴν ἑξῆς.

Κατὰ οὖν τὴν ἑνδεκάτην συνέλευσιν, τῶν πλειόνων ἐπισκόπων ψηφισαμένων αὐτὸν εἰς ἱερέας εἶναι, τινὲς ἐπίσκοποι ἀντειπόντες εἰρήκασι τοὺς κατηγόρους αὐτοῦ ἔξω εἶναι, καὶ ἠξίωσαν αὐτοὺς εἰσελθεῖν. Καὶ ἀνεγνώσθησαν τὰ ἐπ´ αὐτῷ πεπραγμένα· καὶ διαλαλησάντων τῶν ἀρχόντων ἀναγνωσθῆναι τὰ ἐν Ἐφέσῳ περὶ Ἴβα πεπραγμένα, εἰρήκασιν οἱ ἐπίσκοποι πάντα τὰ ἐν Ἐφέσῳ πεπραγμένα κατὰ τὴν δευτέραν σύνοδον ἄκυρα εἶναι χωρὶς τῆς χειροτονίας Μαξίμου τοῦ Ἀντιοχείας. Καὶ ἐδεήθησαν περὶ τούτου καὶ τοῦ βασιλέως ὥστε θεσπίσαι μηδὲν τῶν ἐν Ἐφέσῳ μετὰ τὴν πρώτην σύνοδον κρατεῖν, ἧς ἡγήσατο ὁ ἐν ἁγίοις Κύριλλος ὁ τῶν Ἀλεξανδρέων πρόεδρος. Καὶ ἐδικαιώθη τὴν ἐπισκοπὴν αὐτὸν ἔχειν. Καθ´ ἑτέραν πρᾶξιν ἐζητήθη τὰ κατὰ Βασιανὸν ἐπίσκοπον τῆς Ἐφεσίων, καὶ ἐδικαιώθη ἐξενεχθῆναι αὐτὸν καὶ Στέφανον.

Καὶ ἑτέρας δὲ συνόδου γενομένης ταῦτα ἐψηφίσθη.

Καὶ τρισκαιδεκάτης πράξεως γενομένης, ἐξητάσθη τὰ κατ´ Εὐνόμιον τὸν Νικομηδείας ἐπίσκοπον καὶ Ἀναστάσιον τὸν ἐπίσκοπον Νικαίας, φιλονεικησάντων περὶ τῶν ἰδίων πόλεων.

Γέγονε δὲ καὶ τεσσαρεσκαιδεκάτη πρᾶξις, καὶ ἐξητάσθη τὰ κατὰ Βασιανὸν τὸν ἐπίσκοπον. Καὶ πρὸς τῷ τέλει ἐδικαιώθη τὸν Κωνσταντινουπόλεως θρόνον εὐθὺς μετὰ τὸν Ῥώμης τετάχθαι.

Τέλος τοῦ βʹ τόμου τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας Εὐαγρίου.

 

L'AN DE N. S. LEON

425 CHAPITRE XVII.

Mort de l'Empereur Léon.

L'Empereur Léon mourut en ce temps-là dans Constantinople, après avoir régné dix-sept ans, et avoir déclaré Empereur Léon fils de Zénon et d'Ariane. Après la mort de Léon, Zénon se revêtit de la pourpre par le crédit de Verine qui le soutenait comme son gendre. Léon son fils étant mort incontinent après, il gouverna l'Empire. Nous dirons dans le livre suivant, ce qui arriva sous son règne.

L'AN DE N. S. LEON

CHAPITRE XVIII.

Abrégé des Actes du Concile de Calcédoine.

Paschasin et Lucence Evêques, et Boniface Prêtre tenaient la place de Léon Évêque de Rome. Anatolius Évêque de Constantinople, Dioscore Evêque d'Alexandrie, Maxime Évêque d'Antioche, et Juvénal Évêque de Jérusalem étaient assis avec les Evêques qu'ils avaient amenés. Les principaux Sénateurs étaient aussi présents, auxquels les Vicaires de Léon dirent que Dioscore ne devait point être assis avec eux dans le Concile, et qu'ils avaient reçu ordre de Léon, de ne le point permettre, et que s'il y prenait place, ils se retireraient à l'heure-même. Les. Sénateurs leur ayant demandé de quoi ils accusaient Dioscore, ils répondirent qu'il devait rendre raison de ce qu'il s'était établi juge sans le consentement de l'Évêque de 426 Rome.

Dioscore s'étant avancé après cela au milieu de l'assemblée, par l'ordre des Sénateurs, Eusèbe Évêque de Dorylée parla en ces termes, pour demander que la Requête qu'il avait présentée à l'Empereur fût lue.

« Dioscore m'a fait injustice, et a fait préjudice à la Foi. Il m'a déposé avec Flavien, et l'a fait mourir, ayez donc agréable d'ordonner que ma Requête soit lue. »

Les juges l'ayant ordonné, on la lut, et elle était conçue en ces termes.
Requête présentée par Eusèbe indigne Évêque de Dorylée, parlant tant pour foi, que pour la Foi Orthodoxe, et pour Flavien autrefois Évêque de Constantinople.

« Votre Majesté veille sur les besoins de ses sujets, et prête le secours de sa main favorable à tous ceux qui sont dans l'oppression, et principalement à ceux qui sont élevés a l'honneur du Sacerdoce. En quoi vous témoignez votre piété envers Dieu, de qui vous tenez l'Autorité souveraine. C'est pourquoi nous vous demandons justice, du préjudice que Dioscore révérendissime Évêque de la grande ville d'Alexandrie, a fait à la foi, et des violences qu'il a exercées contre nous.

Voici la vérité du fait. Dioscore, cet homme de bien n'ayant aucun égard à la Justice, n'étant nullement touché de la crainte de Dieu, et cachant dans son cœur l'erreur d'Eutychès, prit occasion tant de l'accusation que j'avais intentée contre cet hérétique, que de la condamnation que Flavien, d'heureuse mémoire, avait prononcée contre lui, pour assembler une troupe de séditieux dans le Concile, qui a été tenu depuis peu dans l'Eglise Métropolitaine d'Ephèse 427 et plût à Dieu qu'il n'y eût point été tenu, et que le monde n'eût point été rempli des désordres et des troubles qui en sont provenus. Ayant acquis par argent du crédit, et une espèce de domination, il fit tout ce qu'il put pour ruiner la véritable Religion, et pour établir la mauvaise doctrine du Moine Eutychès, qu'il y a longtemps que les Saints Pères ont condamnée. Les entreprises qu'il a faites tant contre nous, que contre la Foi, étant si étranges, nous nous prosternons à vos pieds, pour vous supplier très humblement d'ordonner qu'il réponde à nos plaintes, que le très saint Concile examine la procédure qu'il a tenue contre nous, par laquelle il nous est aisé de justifier qu'il est ennemi delà Foi, qu'il autorise l'hérésie d'Eutychès, qu'il nous a très injustement déposés, et exercé contre nous d'autres violences. Envoyez, s'il vous plaît au saint et universel Concile, vos ordres sacrés et inviolables, afin qu'il examine le différent que nous avons avec Dioscore, et qu'il vous en fasse ensuite le rapport. Que si vous nous accordez cette grâce, nous ferons sans cesse des prières, pour la prospérité de votre Empire. »

Après cela, les Actes du second Concile d'Ephèse furent lus selon que Dioscore l'avait demandé aussi bien qu'Eusèbe. Il fut justifié par ces actes, que la lettre de Léon n'avait point été lue, bien qu'il eût été ordonné qu'elle le serait. Dioscore ayant été interpellé de répondre sur ce fait, il répondit qu'il avait ordonné deux fois qu'on lût la lettre de Léon, et demanda que Juvénal Évêque de Jérusalem, et 428 Thalasse Evêque de Cappadoce, expliquaient ce qu'ils en savaient, puisqu'ils avaient présidé au Concile aussi bien que lui. Juvénal témoigna que la lettre de l'Empereur ayant été apportée la première, il ordonna qu'on la lût, et qu'après cela personne ne parla de la lettre de Léon. Thalasse dit qu'il n'avait pas empêché qu'elle ne fût lue, mais qu'il n'avait pas eu assez d'autorité pour la faire lire.

Comme on continuait à lire les actes du Concile, et que quelques Évêques prétendaient y trouver des faussetés, on demanda à Etienne Evêque d'Éphèse, de quels Greffiers il s'était servi. Il répondit qu'il s'était servi de Julien, et de Crépin le premier desquels avait depuis été fait Evêque de Lébède. Il ajouta que les Greffiers de Dioscore n'avaient jamais voulu permettre que les siens écrivissent aucune chose, qu'ils leur avaient serré les doigts pour les en empêcher, et que peu s'en était fallu qu'ils ne leur fissent de plus grandes violences. Etienne avoua que lui, et tous les autres Évêques avaient signé en un même jour la déposition de Flavien. Acace. Evêque d'Ariaranie ajouta qu'ils avaient soussigné un blanc par force et par la crainte des gens de guerre, qui les environnaient, et qui tenaient leurs traits, et leurs épées toutes prêtes, pour les percer.

Quand on eut continué la lecture, Théodore Evêque de Claudiopole dit que ce qui y était contenu, n'avait été avancé par personne. Comme en continuant la lecture des actes, on fut à l'endroit, où. Eutychès avait dit, qu'il condamnait ceux qui disaient que la chair de Jésus-Christ notre Dieu 429 notre Seigneur, et notre Sauveur est descendue du Ciel les actes marquaient qu'Eusèbe avoir dit au contraire, qu'Eutychès avait condamné ceux qui disaient que la chair de Jésus-Christ était descendue du Ciel, mais qu'il n'avait pas dit d'où elle était venue. Les actes ajoutaient que Diogène Évêque de Cyzique l'avait pressé en lui disant, « déclarez donc d'où elle vient? Mais qu'on n'avait pas permis aux Évêques de le presser davantage. Il était marqué dans les mêmes actes, que Basile Évêque de Séleucie en Isaurie avait dit, « j'adore un seul Jésus-Christ notre Seigneur, Fils unique de Dieu, Dieu Verbe, qui, depuis l'Incarnation, et l'union est reconnu en deux natures ». Et que les Egyptiens s'écrièrent au contraire que « personne ne divise celui qui est indivisible. Il ne faut pas dire que le Fils, qui n'est qu'un, soit deux »: Et les Orientaux crièrent : « Anathème à celui qui partage, anathème à celui qui divise ». Il est contenu dans les mêmes actes qu'on demanda à Eutychès, s'il disait qu'il y eût deux natures en Jésus-Christ, et qu'il répondit qu'il disait qu'avant l'union, Jésus-Christ avait deux natures, mais que depuis l'union, il n'en avait qu'une. Que Basile lui avait dit, « si vous ne reconnaissiez que depuis l'union, il y a deux natures, qui ne sont ni divisées, ni confuses, vous dites qu'il y a eu de la confusion et du mélange. Que si vous dites que la Divinité s'est incarnée et humanisée, et que vous entendiez l'Incarnation, et l'Humanisation au sens de Cyrille, vous dites la même chose que nous. Car autre chose est la Divinité qui procède du Père ; et autre chose 430 est l'Humanité qui procède de la Mère. v Les actes font foi que quand on lui demanda pourquoi il avait signé la déposition de Flavien, les Évêques d'Orient s'écrièrent, « nous avons tous péché, nous demandons tous pardon v. On apprend par la lecture de la suite des actes, qu'on demanda aux Évêques, pourquoi ils avaient exclus Eusèbe de leur assemblée, bien qu'il souhaitât d'y assister, et que Dioscore avait répondu qu'Elpide avait apporté une instruction de la part de l'Empereur Théodose, et avait assuré que ce Prince avait défendu qu'on reçut Eusèbe dans le Concile. Les actes font encore foi que Juvénal dit la même chose. Thalasse dit qu'il n'avait point eu l'autorité entre les mains. Mais ces réponses-là furent désapprouvées par les Juges, et rejetées comme des excuses qui ne doivent point avoir de lieu, quand il s'agit de la Foi. Il paraît par les actes qu'après cela Dioscore se plaignit en ces termes. « Quelles règles observe-t-on aujourd'hui, puisque Théodoret la liberté d'entrer »? Les Sénateurs répondirent qu'il était entré comme accusateur. Dioscore ayant reparti qu'il était assis au rang des Évêques, les Sénateurs dirent qu'Eusèbe et Théodoret étaient accusateurs de la même sorte que Dioscore était accusé.
Lorsque la lecture des actes du second Concile d'Ephèse fut achevée, et qu'on lut la sentence, par laquelle Flavien et Eusèbe avaient été condamnés, lorsqu'on fut à l'endroit où il est porté, Hilaire Diacre dit : On s'oppose, les Évêques d'Orient et d'autres s'écrièrent avec eux, «Anathème à Dioscore. Jésus-Christ a déposé Dios- 431 core à l'heure-même. Flavien a été déposé par Dioscore. Saint Seigneur vengez-le. Empereur Catholique vengez-le. A Léon plusieurs années. Au Patriarche plusieurs années ». Après qu'on eut reconnu par ce qui fut lu ensuite, que tous les Évêques avaient consenti à la déposition de Flavien et d'Eusèbe , les très-illustres Juges prononcèrent en ces termes.

« Nous jugeons que le Concile se doit assembler demain, pour examiner très-exactement les matières de la Foi. Mais puisqu'il est clair que Flavien de pieuse mémoire, et Eusèbe très- révérendissime Évêque de Dorylée, ont été injustement déposés, et qu'il paraît tant par l'examen des actes, et des décrets, que par la confession de ceux qui ont présidé à ce Concile y et qui avouent qu'ils ont mal fait, et qu'ils n'ont eu aucun fondement légitime de déposer ces deux Évêques, parce qu'ils ne tenaient aucune erreur contraire à la foi, nous estimons qu'il est juste que Dioscore révérendissime Évêque d'Alexandrie, Juvénal révérendissime Évêque de Jérusalem, Thalasse révérendissime Évêque de Césarée en Cappadoce, Eusèbe révérendissime Évêque d'Ancyre, Eustate révérendissime Évêque de Beryte, et Basile révérendissime Évêque de Séleucie en Isaurie, qui ont eu la principale autorité entre les mains au second Concile d'Ephèse, et y ont présidé, subissent la même peine, sous le bon plaisir de notre très saint et très-pieux maître ; qu'ils soient privés selon les Canons de la Dignité Episcopale, et qu'on fasse rapport au très-saint Empereur de tout ce qui aura été ordonné. »

Les Évêques d'Orient s'écrièrent: « Ce 432 jugement est juste. Ceux d'Illyrie s'écrièrent : «Nous avons tous péché. Nous demandons tous pardon. Les Orientaux s'étant écriés une seconde fois, en disant, « cette sentence est juste. Le Sauveur a déposé l'homicide. Le Sauveur a vengé les Martyrs ». Les Juges ordonnèrent que chaque Évêque du Concile exposât en particulier sa créance, et les assurèrent que le très-saint Empereur tenait la doctrine des trois cent dix-huit Évêques, qui avaient assisté au Concile de Nicée, et des cent cinquante qui avaient assisté au Concile de Constantinople, et qui est conforme aux ouvrages de saint Grégoire, de saint Basile, de saint Hilaire, de saint Athanase, de saint Ambroise, et aux deux lettres de Cyrille, qui ont été lues dans le premier Concile d'Ephèse. C'a été conformément a cette foi, que Léon très-révérendissime Évêque de l'ancienne Rome a déposé Eutychès.

Cette séance s'étant terminée de la sorte, les Évêques se trouvèrent seuls à la Séance suivante, où Eusèbe Évêque de Dorylée présenta une Requête tant en son nom, qu'au nom de Flavien, par laquelle il accusait Dioscore d'être dans le sentiment d'Eutychès, et de les avoir injustement déposés: et où il était ajouté que Dioscore avait inséré dans les actes des paroles qui n'avaient point été avancées dans le Concile, et avait obligé les Évêques à signer sur une feuille, où il n'y avait rien d'écrit. Il demanda que les actes du second Concile d'Ephèse fussent déclarés nuls, que la mauvaise doctrine fût condamnée, et qu'on le rétablie sur son Siège. Après que sa Requête eut été lue, il demanda que 433 sa partie fut présente. Les Évêques l'ayant ordonné, Aèce Archidiacre, et Primecier des Secrétaires, dit qu'il avait été trouver Dioscore, et les autres Évêques, et que Dioscore lui avait répondu qu'il avait des Gardes qui ne lui permettaient pas d'aller au Concile. On rendit une Sentence interlocutoire, par laquelle on ordonna que Dioscore serait cherché à la porte du Concile, et après qu'on l'eût cherché, sans l'avoir trouvé, Anatolius Évêque de Constantinople dit qu'il le fallait faire venir, et que sa présence était nécessaire. Cette proposition ayant été mise à exécution, ceux qui avaient été envoyés pour l'amener, rapportèrent qu'il avait répondu, « j'ai des gardes, qu'ils déclarent s'ils veulent me permettre que j'aille au Concile. » Les députés du Concile lui ayant réparti que c'était à lui, et non aux Maîtres des Offices, qu'on les avait envoyés, il répondit : « De moi-même, je suis prêt d'aller au saint et universel Concile, mais on m'en empêche. » Hymerius ajouta que comme ils s'en retournaient, après avoir parlé à Dioscore, ils avaient rencontré l'aide du maître des sacrés Offices, et que les Évêques étant retournés avec lui vers Dioscore, ils avaient dit quelque chose qu'il avait écrit. Ce qu'il avait écrit, ayant été lu, on trouva que Dioscore avait dit en ces propres termes.

« Après avoir fait réflexion sur moi-même, et avoir considéré attentivement ce qui m'est le plus avantageux, voici ce que je réponds. Puisque les très-magnifiques Juges ont ordonné plusieurs choses dans la dernière séance, après un long examen, et qu'on m'a invité 434 d'assister à une seconde séance, ou l'on doit révoquer ce qu'on a ordonné dans la première, je demande que les très-magnifiques Juges, et les très-illustres Sénateurs, qui y ont été présents, le soient encore à celle-ci, afin que les mêmes points soient examinés une seconde fois. »

Il est porté par les mêmes actes qu'Acace lui répondit en ces termes.

« Ce n'est pas pour infirmer ce qui a été ordonné en présence des très-magnifiques Juges et de l'Auguste Sénat que le saint Concile envoyé quérir votre Sainteté. Mais il nous a envoyé pour vous dire qu'il désire que vous y soyez présent. »

Dioscore répondit de cette sorte, comme il est porté par les mêmes actes.

« Vous venez de me dire qu'Eusèbe a présenté des Requêtes. Je demande que ma cause soit examinée devant les Juges et le Sénat. »

Il est encore porté par les actes qu'on envoya d'autres députés vers Dioscore, pour l'exhorter à paraître devant le Concile, et que ces députés étant de retour, rapportèrent qu'ils avaient la réponse de Dioscore par écrit, conçue en ces termes.

« J'ai déjà déclaré à votre piété, que j'étais malade, et que je demandais que les très-magnifiques Juges et le sacré Sénat assistent au jugement de mon affaire. Mais parce que ma maladie est augmentée, je n'ai pu assister au Concile. »

Alors Cécrope, comme il est porté par les mêmes actes, dit à Dioscore, qu'il n'a vait point parlé auparavant de sa maladie, et qu'ainsi il devait obéir aux règles de l'Eglise. A quoi Dioscore répondit. « J'ai déjà dit qu'il faut que les Juges y soient présents. »
Rufin Évêque de Samosate dit à Dioscore, qu'on avait établi 435 un jugement conforme aux Canons, où s'il voulait se présenter, il aurait la liberté de dire ce qu'il lui plairait. Dioscore ayant demandé si Juvénal, Thalasse, et Eustate étaient au Concile, Pergame répondit que c'était une question inutile. Dioscore répliqua, comme il paraît par les mêmes actes, qu'il avait supplié les très-pieux Empereurs d'ordonner que les très-magnifiques Juges, et les Évêques qui avaient jugé avec lui dans le second Concile d'Ephèse, assistaient à ce Concile. A quoi les députés répondirent, qu'il était seul accusé par Eusèbe, et qu'ainsi il n'était point besoin que les autres fussent présents. Dioscore repartit que tous ceux qui avaient jugé avec lui, devaient être présents, puisque la plainte d'Eusèbe les regardait autant que lui. Comme les députés persistaient dans leur sentiment, Dioscore dit. « J'ai dit tout ce que j'avais à dire, et je ne dirai rien davantage ».

Lorsque tout cela eut été rapporté en plein Concile, Eusèbe Évêque de Dorylée dit qu'il n'avait affaire qu'à Dioscore, et demanda qu'on lui fit la troisième citation.

Aèce dit ensuite que quelques-uns, qui se disaient Ecclésiastiques, et qui étaient arrivez d'Alexandrie, depuis peu de temps avec plusieurs Laïques, avaient présenté des Requêtes contre Dioscore, et qu'ils étaient à la porte de l'assemblée, où ils faisaient un grand bruit.

Théodore qui avait été Diacre de la sainte Eglise d'Alexandrie, Ischyrion aussi Diacre, Athanase Prêtre, et fils de la sœur de Cyrille, et enfin Sophrone présentèrent leurs Re- 436 quëte par lesquelles ils accusaient Dioscore, les uns d'avoir avancé des blasphèmes, les autres d'avoir commis des violences, les autres d'avoir pris de l'argent. Il fut ordonné qu'on l'exhorterait à se présenter au Concile, et qu'on lui ferait la dernière citation.

Ceux qui avaient eu charge de la faire, rapportèrent qu'il avait fait réponse en ces termes. « Je n'ai que trop informé votre piété de mes intentions, et je ne lui puis rien dire de plus ». Les députés l'ayant encore presté de se présenter au Concile, sans avoir pu tirer de lui d'autre réponse, Paschasin dit, « le témoignage que la conscience de Dioscore rend contre lui, l'a empêché de se présenter au Concile, bien qu'il y ait été cité trois fois ». Il demanda aux Évêques qui étaient présents, quelle peine ils croyaient qu'il méritât. Les Évêques ayant répondu qu'il avait contrevenu aux Canons, et Protère Évêque de Smyrne ayant dit, « Dioscore n'a rien fait de bien, puisqu'il a fait mourir le saint Flavien », les Vicaires de Léon Évêque de l'ancienne Rome prononcèrent de cette sorte.

« Les attentats que Dioscore ci-devant, Évêque de la grande ville d'Alexandrie a commis contre la disposition des Canons, et contre la discipline de l'Eglise, sont clairement prouvés, tant par ce qui a été vu dans la première séance, que par ce qui vient d'être fait. Car pour omettre beaucoup de choses, avant que d'assister avec les saints Évêques au Concile d'Ephèse, il a admis à sa communion, de sa propre volonté, et contre les Canons, Eutychès qui tenait les mêmes sentiments que lui, bien qu'il eût été très canoniquement déposé par 437 son propre Évêque Flavien notre très-saint Père. Le saint Siege a usé d'Indulgence envers les autres Évêques, et leur a pardonné la faute où ils étaient tombés comme malgré eux. Ils sont demeurez dans l'obéissance du très-saint Archevêque Léon, et du saint et universel Concile. C'est pourquoi il les a admis à sa communion, comme faisant profession de la même foi que lui. Mais Dioscore s'élève, et se glorifie des mêmes choses, dont il devrait s'humilier et se confondre. De plus il n'a jamais voulu permettre que l'on lût la lettre du bienheureux Pape Léon à Flavien de sainte mémoire, quelque instance que ceux qui l'avaient apportée, pussent faire pour ce sujet, et quelque promesse qu'il eût faite lui-même d'en ordonner la lecture. Cependant le défaut de cette lecture a rempli de troubles et de scandales toutes les Eglises de l'Univers. Mais quelques étranges que soient ses entreprises, nous avions dessein d'user d'indulgence envers lui, comme envers les autres Évêques, bien qu'ils fussent moins coupables, parce qu'ils n'avaient pas comme lui la principale autorité de juger. Mais parce qu'en enchérissant toujours sur les premières injustices, il a eu la hardiesse de prononcer une sentence d'excommunication contre Léon très saint Évêque de la grande Rome, on a présenté plusieurs Requêtes, par lesquelles il était chargé de crimes énormes, et il a été cité trois fois au saint Concile, et a refusé de s'y présenter, parce qu'il se sentait condamné par le jugement secret de sa conscience. Enfin il a admis à la communion des personnes qui avaient 438 été légitimement déposées par divers Conciles. et s'est plusieurs fois condamné lui-même, en foulant aux pieds les lois de l'Eglise. C'est pourquoi Léon très-saint et très-heureux Archevêque de la grande et de l'ancienne Rome, l'a dépouillé par notre ministère, et par le saint Concile avec saint Pierre, qui est la pierre et la base de l'Eglise, et le fondement de la Foi, de la Dignité Episcopale, et l'a interdit de toute sorte de fonction. Que cette grande et sainte assemblée ordonne donc touchant Dioscore selon les Canons. Anatolius, Maxime, et les autres Évêques, à la réserve de ceux qui avaient été déposés avec Dioscore par les Sénateurs, ayant confirmé ce jugement, on envoya une relation de tout ceci à l'Empereur Marcien , où on signifia à Dioscore la sentence de déposition, qui avait été prononcée contre lui. En voici les termes. Sachez que le treizième jour du présent mois d'Octobre vous avez été déposé de la Dignité Episcopale, et privé de toute fonction Ecclésiastique par le saint et universel Concile, tant pour avoir commis les crimes, dont vous avez été convaincu, que pour ne vous être point présenté au saint Concile, et n'avoir point répondu aux accusations qui avaient été intentées contre vous, bien que vous eussiez été cité selon les. Canons. »

On écrivit ensuite sur ce sujet aux très-pieux Ecclésiastiques de la très-sainte Eglise d'Alexandrie, et on finit cette séance par la publication de la Sentence rendue contre Dioscore.

Les Juges ayant demandé dans une autre séance que les points de la foi fussent expliqués, les Evê- 439 ques répondirent qu'il ne restait plus rien à ordonner a cet égard et qu'ils s'avançassent au milieu de l'assemblée, afin qu'il fût plus aisé de reconnaître quel était leur sentiment. Florence Évêque de Sardes demanda du temps pour délibérer, et pour parvenir par un sérieux examen à une connaissance plus exacte de la vérité.

Cécrope Évêque de Sebastopole dit, « la foi a été très-clairement expliquée par les trois cent dix-huit Évêques, qui ont assisté au Concile de Nicée, et très-solidement confirmée par les Saints Pères, Athanase, Cyrille, Célestin, Hilaire, Basile, Grégoire, et encore maintenant par le très saint Léon. C'est pourquoi nous demandons qu'on lise les propres paroles des trois cent dix-huit Évêques du Concile de Nicée, et les lettres du très saint Léon. »

Quand on les eut lues, le Concile s'écria en ces termes. « Voila la foi des Orthodoxes. Nous croyons tous de la sorte. Le Pape Léon croit de la sorte. Cyrille a cru de la sorte. Le Pape s'est ainsi expliqué. » On ordonna incontinent après, que la profession de foi approuvée par les cent cinquante Évêques du Concile de Constantinople serait lue, et quand elle l'eut été, tout le Concile s'écria. «Voila notre foi, voila la Foi des Orthodoxes. Voila ce que nous 440 croyons tous. ».Aèce Archidiacre ayant dit ensuite qu'il avait entre les mains la lettre de Cyrille à Nestorius, qui avait été approuvée par la signature de tous les Évêques du Concile d'Ephèse, et une autre à Jean Evêque d'Antioche, autorisée par une semblable approbation, et ayant demandé qu'elles fussent lues, on l'ordonna comme il l'avait demandé. Voici une partie de la première.

Cyrille , à Nestorius son très-honoré, et très pieux Collègue.

« J'apprends qu'il y a des personnes auprès de votre Sainteté qui répandent souvent des bruits fort désavantageux à ma réputation, et qui pour cet effet choisissent le temps, auquel il y a des hommes considérables par leur Dignité, comme si vous preniez plaisir à leurs médisances. »

Et un peu après.

« Le grand et saint Concile dit qu'il est Fils unique engendré de Dieu, selon sa nature, vrai Dieu de vrai Dieu, Lumière de Lumière, par lequel le Père a fait toutes choses, qu'il est descendu ici bas, qu'il s'est incarné, et fait Homme, qu'il a souffert, que le troisième jour il est ressuscité, et qu'il est monté au Ciel. Il faut que nous demeurions attachés à ces paroles, et à ces ordonnances, et que nous considérions ce que veut dire que le Verbe s'est incarné, et que Dieu s'est fait Homme. Nous ne disons pas que la Nature du Verbe a été changée et convertie en chair, ni qu'elle a été changée en l'homme qui est composé de corps et d'âme. Nous disons plutôt que le Verbe s'étant uni personnellement à un corps 441 animé d'une âme raisonnable, il s'est fait Homme d'une manière que nous ne saurions ni comprendre ni exprimer. Nous disons qu'il a été appelé Fils de l'Homme, non selon sa seule volonté, et son bon plaisir, ni en prenant seulement la personne. Que les natures, qui ont été unies, sont différentes, et que leur union ne fait cependant qu'un Christ, et un Fils sans détruire leur différence. On dit qu'il est né selon la chair, parce que s'étant uni personnellement pour nous et pour notre salut, à une nature humaine, il est sorti du sein d'une femme. La sainte Vierge n'a pas mis au monde un Homme ordinaire, dans lequel le Verbe soit descendu depuis. Il s'est uni à la nature humaine dans le sein même de la Vierge, pour subir la Loi de la naissance commune. C'est en ce même sens que nous disons qu'il a souffert la mort,, et qu'il est ressuscité. Ce n'est pas que le Verbe ait souffert en sa Nature, ni les coups, ni les blessures, ni le crucifiement: Car sa Nature est exempte de souffrir, puisqu'elle est exempte de corps. Mais on dit qu'il a souffert pour nous, parce que le corps qu'il avait pris pour nous, a souffert. Il y avait dans ce corps passible, un Dieu impassible. »

J'ai rapporté dans le premier livre de cette Histoire, la plus grande partie de l'autre lettre de Cyrille. Il y a dans cette lettre un passage, qui est de Jean Évêque d'Antioche, et qui a été approuvé par Cyrille. Le voici.

« Nous confessons que la sainte Vierge est Mère de Dieu, parce que le Verbe, qui est Dieu, s'est fait Homme dans son sein, et s'est 442 uni dès le moment de sa Conception au Temple qu'il a tiré d'elle. Nous savons que les saints Pères, ces Maîtres divins de notre Religion n'ont pas expliqué de la même sorte toutes les paroles qui sont tirées de l'Evangile, et des Epîtres des Apôtres. Car il y en a qu'ils ont entendues généralement des deux natures, et les autres qu'ils n'ont entendues que d'une seule. Il y en a qu'ils ont trouvées élevées et dignes de Dieu, et qu'ils ont expliquées selon la Divinité de Jésus-Christ, et d'autres qu'ils ont trouvées basses, et qu'ils ont attribuées à l'humanité. »

Voila le passage auquel Cyrille ajoute ce qui suit.

« Après avoir lu les saintes paroles de votre lettre, et avoir reconnu que votre sentiment n'est point différent du nôtre ; car il n'y a qu'un Seigneur, une Foi, et un Baptême; Nous avons loué notre Sauveur commun, et nous nous sommes réjouis de ce que vos Eglises sont, aussi bien que les nôtres, profession d'une Foi, qui s'accorde parfaitement avec l'Ecriture inspirée par l'Esprit divin, et avec la tradition des saints Pères. »

Après que ces lettres de Cyrille eurent été lues, les Evêques s'écrièrent, « nous croyons tous ainsi Le Pape Léon croit ainsi. Léon et Anatolius croient ainsi. Nous croyons tous ainsi. Nous croyons comme Cyrille. Que la mémoire de Cyrille soit éternelle. Nous tenons la doctrine contenue dans les lettres de Cyrille. Nous avons toujours cru, et nous croyons ainsi. Léon l'Archevêque pense, croit, et écrit de cette sorte.»

On ordonna ensuite que la lettre de Léon serait lue, et on la lut traduite en grec. Elle a 443 été insérée dans les actes publics. Dès qu'elle eut été lue, les Évêques s'écrièrent : « Voila la foi des Pères. Voila la Foi des Apôtres. Nous croyons tous de la sorte. Les Orthodoxes croient ainsi. Anathème à quiconque croit autrement. Saint Pierre a enseigné cette doctrine par la bouche de Léon. Les Apôtres l'ont enseignée. Léon a enseigné la piété et la vérité. Anathème à quiconque croit autrement. Voila la vraie foi, et ce que tiennent les Orthodoxes. Voila la Foi des Pères. Pourquoi cela n'a-t-il pas été lu dans le Concile d'Ephèse ? C'est que Dioscore l'avait caché. » Il est rapporté dans les Actes du même Concile, que les Evêques d'Illyrie et de Palestine, ayant trouvé de la difficulté en un endroit, qui est conçu en ces termes: La Nature impassible a été unie à la Nature passible, afin que nous eussions un remède convenable à la grandeur de nos maux, et que Jésus Christ Homme, et unique Médiateur entre Dieu et les Hommes, pût mourir selon une Nature et ne pût mourir selon l'autre, Aèce Archidiacre de la sainte Eglise de Constantinople produisit ce passage de Cyrille.

« On dit qu'il a souffert la mort pour nous, à cause que par la grâce de Dieu, comme dit le saint Apôtre, son propre corps a goûté la mort pour nous tous. Ce n'est pas qu'il soit mort selon sa propre nature. Car on ne saurait ni dire, ni penser cela, sans tomber dans la dernière de toutes les extravagances. Mais c'est que son propre corps a, comme je viens de le dire, goûté la mort. »

Quand on lut un autre endroit de la lettre de Léon, dont voici les termes.

« Chaque Nature exerce 444 ses fonctions dans ta compagnie de l'autre. Le Verbe et le corps font chacun ce qui leur est propre. L'un éclate par les miracles. L'autre succombe sous le poids de l'affliction. » Les Évêques d'Illyrie, et de Palestine formèrent dessus quelque doute, et pour le dissiper le même Aèce lut ce chapitre de Cyrille.

« Nous employons de trois sortes de termes, pour parler de Jésus-Christ. Il y en a qui ne conviennent qu'à Dieu. Il y en a qui ne conviennent qu'à l'homme, et il y en a d'autres y qui tiennent comme le milieu, et qui nous marquent que le Fils de Dieu est Dieu, et Homme tout ensemble. Les mêmes Evêques ayant témoigné quelque doute touchant ces autres paroles de la même lettre de Léon, bien que Dieu et l'Homme n'aient qu'une même personne en notre Seigneur Jésus-Christ : autre pourtant est la Nature qui le rendait sujet aux injures, et autre celle qui le comblait de Gloire. Car il a de nous la Nature humaine qu'il a prise parmi nous, et selon laquelle il est inférieur à son Père, et il a de son Père la Divinité, qui le rend égal à lui. »

Théodoret y ayant fait une sérieuse réflexion dit que Cyrille avait parlé de la même sorte, et rapporta ce passage.

« Celui qui s'est fait homme, n'a pas quitté la Nature qui lui était propre. Il est demeuré ce qu'il était auparavant. On conçoit qu'une des deux natures habite dans l'autre, c'est-à-dire la Nature divine dans la Nature humaine. »

Les très-illustres Juges ayant demandé après cela, si quelqu'un avait encore quelque doute, tous les Évêques répondirent qu'aucun n'en avait plus. Attique Évêque de Nicopole proposa 445 alors qu'on donnât quelques jours aux Évêques durant lesquels ils pussent méditer en repos, afin d'ordonner ensuite quelque chose qui fût agréable à Dieu, et conforme à la doctrine des saints Pères. Il demanda aussi qu'on leur mît entre les mains la lettre, par laquelle Cyrille exhorte Nestorius d'approuver ses douze Chapitres, que les autres avaient approuvés. Les Juges ayant ordonné qu'ils auraient cinq purs, durant lesquels ils s'assembleraient chez Anatolius Évêque de Constantinople, ils s'écrièrent tous, nous croyons ainsi. « Nous croyons ce que Léon croit, et aucun de nous ne doute de la vérité de la Foi. Nous avons tous signé. »

Les Juges prononcèrent ensuite une sentence interlocutoire en ces termes. « Il n'est pas nécessaire que vous vous assembliez tous. Mais parce qu'il est raisonnable d'instruire ceux qui doutent, que le révérendissime Anatolius en choisisse parmi ceux qui ont signé quelques-uns des plus capables d'instruire les autres. » Alors les Évêques firent les acclamations qui suivent. « Nous supplions en faveur des Pères, que les Pères soient rétablis par le Concile. Que ceux qui sont dans le même sentiment que Léon, soient rétablis par le Concile. Nous adressons ces prières à l'Empereur, à l'Orthodoxe, à l'Impératrice. Nous avons tous péché, qu'on nous a pardonne à tous.» Les Ecclésiastiques du Clergé de Constantinople s'écrièrent : « II n'y a qu'un petit nombre d'Évêques qui parlent, et ce n'est pas là le sentiment de tout le Concile. Après cela les Évêques d'Orient s'écrièrent., « que l'Egyptien soit exilé. » 446 Ceux d'Illyrie s'écrièrent, nous vous supplions de faire grâce à tous ». Les Évêques d'Orient s'écrièrent une seconde fois « que l'Egyptien soit banni ».

Ceux d'Illyrie ayant persisté à demander grâce pour lui, les Ecclésiastiques de la ville de Constantinople crièrent « que Dioscore soit envoyé en exil. Que l'Egyptien soit envoyé en exil. Que l'Hérétique soit envoyé en exil. Le Sauveur a déposé Dioscore ». Les Évêques d'Illyrie s'écrièrent encore après cela. « Nous avons tous péché. Nous demandons pardon pour tous. Que Dioscore soit rétabli dans le Concile. Que Dioscore soit rétabli dans les Eglises ». Cette Séance se termina par des cris de cette nature. A la Séance suivante, les Sénateurs ayant ordonné qu'on lût ce qui avait été résolu, Constantin Secrétaire lut ce qui suit.

« Nous estimons que le Concile doit s'assembler demain en plus grand nombre pour examiner ce qui regarde la Foi Catholique, et parce qu'il paraît tant par la lecture des actes du Concile d'Ephèse, que par la confession de ceux qui y ont présidé que Flavien de pieuse mémoire, et Eusèbe très-religieux Évêque de Dorylée, ont été injustement déposés, puisqu'ils ne tenaient aucune maxime contraire à la Foi, nous estimons sous le bon plaisir de notre très-pieux et très-divin Seigneur, qu'il est juste d'ordonner la même peine contre Dioscore révérendissime Évêque d'Alexandrie, contre Juvénal révérendissime Évêque de Jérusalem, contre Thalasse révérendissime Évêque de Césarée en Cappadoce, contre Eusèbe révérendissime Évêque d'Ancyre, contre Eustate révéren- 447 dissime Évêque de Béryte, et contre Basile révérendissime Évêque de Séleucie en Isaurie, qui ayant alors le pouvoir entre les mains ont présidé au Concile d'Ephèse, et de les déclarer conformément aux Canons dépouillés de la Dignité Episcopale, et d'instruire la Religion de notre très saint Empereur de tout ce qui aura été fait. »

Après qu'on eut lu encore quelques autres actes, les Évêques qui étaient présents ayant été interrogés, si la lettre de Léon était conforme à la Foi des trois cent dix huit Evêques du Concile de Nicée, et des cent cinquante du Concile de Constantinople, Anatolius Évêque de Constantinople, et tous les autres qui étaient présents répondirent qu'elle y était conforme, et: Anatolius la signa. Après cela tous les Évêques du Concile s'écrièrent, « nous consentons tous. Nous approuvons, et nous tenons tous la même chose. Que les Pères soient rétablis dans le Concile. Que ceux qui ont signé soient rétablis dans le Concile. Plusieurs années à l'Empereur. Plusieurs années à l'Impératrice. Que les Pères soient rétablis dans le Concile. Que ceux qui tiennent la même Foi, soient rétablis dans le Concile. Plusieurs années à l'Empereur. Que ceux qui sont dans un même sentiment, soient rétablis dans le Concile. A l'Empereur plusieurs années. Nous avons tous signé la Foi. Nous sommes dans le sentiment de Léon. »

Les Juges prononcèrent ensuite une ordonnance en ces termes.

« Nous avons envoyé une relation à notre très-saint, et très-pieux Seigneur de qui 448 nous attendons la réponse. Vous rendrez compte à Dieu de la déposition tant de Dioscore, que des cinq autres, pour lesquels vous demandez grâce, laquelle vous avez ordonnée sans que l'Empereur ni nous en ayons eu connaissance, et de tout ce qui a été résolu dans le Concile. »

Apres cela tous les Evêques s'écrièrent « Dieu a déposé Dioscore. Dioscore a été très-justement déposé. Jésus-Christ a déposé Dioscore. »

.La réponse de l'Empereur Marcien étant arrivée, par laquelle il permettait aux Évêques d'ordonner ce qu'il leur plairait touchant les cinq qui avaient été déposés, les Évêques prièrent pour eux en ces termes.

« Nous supplions de permettre qu'ils entrent. Que ceux qui sont dans le même sentiment que nous, soient rétablis dans le Concile. Que ceux qui ont la même Foi que nous, soient rétablis dans le Concile. Que ceux qui ont signé la lettre de Léon, soient rétablis dans le Concile. »

Ils furent reçus incontinent après dans le Concile, en conséquence d'une sentence par laquelle les Juges l'avaient ordonné.

On lut après cela les requêtes présentées par les Evêques d'Egypte à l'Empereur Marcien, où entre plusieurs autres choses qu'ils exposaient, ils expliquaient de cette sorte leur créance.

« Nous tenons la doctrine qui a été expliquée par les trois cent dix-huit Pères du Concile de Nicée, par le bienheureux Athanase, par Cyrille de bienheureuse mémoire. Nous condamnons toutes les hérésies, savoir celles d'Arius, d'Eunome, de Manès, de Nesto- 449 rius, de ceux qui disent que la chair de notre Seigneur est une chair descendue du Ciel, et non une chair tirée du sein de la sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, et semblable à la nôtre, à la réserve du péché.v
Alors tous les Évêques qui étaient dans le Concile, s'écrièrent :

« Pourquoi ceux-là n'ont-t-ils pas aussi condamné la doctrine d'Eutychès? Qu'ils signent la lettre de Léon, et qu'ils condamnent Eutychès, et sa doctrine. Qu'ils approuvent la Lettre de Léon. Ils veulent nous imposer, et s'échapper. »

Les Évêques d'Egypte répondirent qu'il y avait en leurs pays beaucoup d'autres Évêques, au nom desquels ils n'avaient pas pouvoir de parler; et ils supplièrent le Concile d'attendre qu'ils eussent un Archevêque, afin que selon la coutume de l'Eglise, ils pussent suivre son sentiment. Ils ajoutèrent que les Egyptiens se soulèveraient contre eux, s'ils faisaient aucune chose, avant que d'avoir un Archevêque. Après une longue contestation sur ce sujet, on leur accorda un temps, jusqu'à ce que leur Archevêque eût été sacré.
On présenta ensuite une Requête de certains Moines, qui demandaient qu'on n'exigeât d'eux aucune signature, jusques à ce que le Concile que l'Empereur avait convoqué, eût été assemblé, et que sa religion eût été instruite de ce qui avait été ordonné.

Diogène Évêque de Cyzique dit après cela qu'un nommé Barsumas, qui était entré dans le Concile, avait tué Flavien, puisqu'il avait crié qu'on le tuât, et que bien qu'il ne fût point compris dans la 450 Requête, c'était néanmoins contre les règles qu'il était entré. Les Evêques s'écrièrent « Barsumas a ravagé la Syrie. Il a armé mille Moines contre nous ». Après qu'on eut rendu une sentence, par laquelle il était ordonné que les Moines qui s'étaient assemblés, attendraient la définition du Concile, ils supplièrent qu'on leur fît la grâce de lire leur Requête, où ils demandaient entre autres choses que Dioscore et les Évêques qui étaient avec lui fussent reçus dans le Concile. Les Évêques n'eurent pas sitôt ouï cet endroit de la Requête, qu'ils s'écrièrent tous, « anathème à Dioscore. Jésus-Christ a déposé Dioscore. Chassez toutes ces personnes. Otez l'injure du Concile. Otez la violence du Concile. Ces paroles s'adressent à l'Empereur, Otez l'injure du Concile. Otez la honte du Concile. Les Moines s'écrièrent au contraire, ôtez la honte des Monastères. »

Les Évêques ayant encore crié de la même sorte, on ordonna que les autres Requêtes seraient lues. Ces Requêtes contenaient que Dioscore avait été déposé contre l'ordre, et que depuis qu'il avait rendu raison de sa Foi, il devait être reçu dans le Concile. Que si on ne leur faisait cette justice, ils secoueraient leurs vêtements, et se sépareraient de la communion des Évêques assemblés dans le Concile. Aèce Archidiacre lut le canon qui a été fait contre ceux qui se séparent de la communion de l'Eglise. Les Moines s'étant partagés tant sur les instances des Evêques, que sur celles qu'Aèce Archidiacre leur fit au nom du Concile, les uns condamnèrent Nestorius et Eutychès, 451 les autres usèrent de détours et de remises. Ce qui porta les Juges à ordonner qu'on lût les Requêtes que Fauste et les autres Moines avaient présentées à l'Empereur, et par lesquelles ils avaient demandé qu'on ne reçût plus les Moines qui s'étaient opposés à la saine doctrine. Un de ces Moines nommé Dorothée avait dit qu'Eutychès était orthodoxe. Et pour cela les Juges proposèrent plusieurs difficultés contre lui touchant la doctrine d'Eutychès.

La cinquième séance ayant été commencée, les Juges ordonnèrent par manière d'interlocutoire, que la profession de Foi serait publiée. Alors Asclépiade Diacre de l'Eglise de Constantinople lut la profession de Foi, que les Évêques ne crurent pas devoir insérer dans les actes, bien que la plus grande partie d'entre eux l'eussent reçue, et qu'il n'y en eût eu qu'un petit nombre qui l'eût rejetée. S'étant élevé un grand bruit, et diverses contestations, les Juges dirent que Dioscore avait dit qu'il avait déposé Flavien, parce qu'il avait assuré qu'il y avait deux Natures en Jésus-Christ, et que dans la définition, on avait mis qu'il était composé de deux Natures. Anatolius répondit que Dioscore n'avait point été déposé pour la Foi, mais pour avoir excommunié Léon, et pour ne s'être point pr&senté au Concile, bien qu'il eût été cité trois fois.

Alors les Juges demandèrent que les propres termes de la lettre de Léon fussent insérés dans la profession de Foi, à quoi les Évêques s'étant opposés, en soutenant qu'il ne fallait point faire d'autre profession de foi, et que celle qui avait été faite, était en- 452 tière et parfaite, l'affaire fut remise au jugement de l'Empereur, qui ordonna que six Evêques d'Orient, trois du diocèse de Pont, trois d'Asie, trois de Thrace, et trois d'Illyrie, s'assembleraient en présence d'Anatolius, et des Vicaires du saint Siège, dans l'Eglise de sainte Euphémie martyre, et qu'ils conviendraient ensemble de la règle de la Foi, ou qu'au moins chacun d'eux expliquerait la sienne en particulier, sinon qu'on assemblerait un Concile en Occident. Quand on leur eut demandé s'ils suivaient ou Dioscore qui disait que Jésus-Christ était composé de deux natures, ou Léon qui disait qu'il y avait deux natures en Jésus-Christ, ils s'écrièrent qu'ils étaient du sentiment de Léon, et que ceux qui le combattaient, étaient des Eutychiens. Les Juges ayant dit qu'il fallait ajouter à. la profession de Foi, que les deux natures qui sont unies en Jésus-Christ, ne peuvent être séparées, changées, ni confondues selon le sentiment de Léon, les Évêques les prièrent d'entrer dans. l'Eglise de sainte Euphémie martyre. Les Juges y étant entrés avec Anatolius, les Vicaires de Léon, avec Maxime Evêque d'Antioche, Juvénal Evêque de Jérusalem, Thalasse Evêque de Césarée en Cappadoce,. et les autres Évêques, ils en sortirent incontinent après, et on lut la profession de Foi, telle que nous l'avons rapportée dans notre histoire. Les Évêques s'étant écriés, « voila la Foi des Pères, que les Métropolitains la signent, voila la Foi des Apôtres, nous la suivons tous, nous la tenons tous » : les Juges prononcèrent qu'ils feraient rapport à 453 l'Empereur de ce qui avait été défini par les Évêques.

L'Empereur Marcien s'étant trouvé à la sixième Séance, exhorta les Évêques à entretenir entre eux la paix, et ordonna que la profession de Foi fût lue par Aèce Archidiacre de Constantinople. Tous les Évêques la signèrent. L'Empereur ayant .demandé si elle avait été faite d'un commun consentement de l'assemblée, tous les Évêques élevèrent leurs voix pour l'approuver. L'Empereur leur ayant encore parlé deux fois, ils firent des acclamations, pour lui souhaiter toute sorte de prospérité, et de bonheur. On composa ensuite des Canons à la persuasion de l'Empereur, et on attribua les droits de Métropole à la ville de Calcédoine. Ce Prince ordonna encore que les Évêques demeureraient trois ou quatre jours, durant lesquels ils feraient aux Juges telles demandes qu'il leur plairait.

Il y eut encore une autre Séance, où l'on fit d'autres Canons. Dans une autre Séance Juvénal et Maxime firent un concordat, par lequel ils demeurèrent d'accord que l'Évêque d'Antioche aurait sous lui les deux Phénicies, et l'Arabie, et l'Évêque de Jérusalem les trois Palestines, et ce concordat fut confirmé par le jugement des Sénateurs, et des Évêques.

On parla dans la neuvième Séance de l'affaire de Théodoret qui condamna Nestorius en ces termes. « Anathème à Nestorius, et à quiconque nie que la sainte Vierge soit Mère de Dieu, et à quiconque divise le Fils unique de Dieu, et en fait deux au lieu d'un. J'ai signé la profession de Foi, et la lettre de Léon. Il fut rétabli après cela de toutes les voix, sur le Siège de son Eglise. »

454 On examina dans une autre Séance, la cause d'Ibas, et après avoir lu la sentence que Photius Évêque de Tyr, et Eu state Évêque de Béryce avaient prononcée contre lui, on remit le jugement à la Séance suivante.

Plusieurs Évêques ayant ordonné en l'onzième Séance, qu'Ibas serait rétabli, d'autres réclamèrent en disant que les accusateurs d'Ibas étaient hors de l'assemblée, et en demandant qu'on les fît entrer, On lut ce qui avait été fait contre Ibas ; et les Juges ayant ordonné comme par forme d'interlocutoire, qu'on lût ce qui avait été fait contre lui à Ephèse, les Evêques répondirent que tout ce qui avait été fait dans le second Concile d'Ephèse, avait depuis été déclaré nul à la réserve de l'ordination de Maxime Évêque d'Antioche. Ils supplièrent même l'Empereur de faire une loi, par laquelle il fût ordonné que tout ce qui avait été fait à Ephèse, depuis le premier Concile, où Cyrille Évêque d'Alexandrie avait présidé, n'eût aucune force ; et il fut ordonné qu'Ibas ferait rétabli sur le Siège de son Eglise.

On examina dans la Séance suivante l'affaire de Bastien Évêque d'Ephèse, et on ordonna qu'il serait déposé aussi bien qu'Etienne, et que deux autres seraient sacrés en leur place.

Dans la séance suivante, ces mêmes choses furent confirmées.

Dans la treizième on agita un différent qu'Eunome Évêque de Nicomédie, et Anastase Évêque de Nicée avaient ensemble touchant la juridiction sur quelques villes.

Dans la quatorzième on examina l'affaire dé Sabinien, et on ordonna enfin que le Siège de Constantinople serait le premier, après celui de Rome.
 

 

/font>