RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE

ALLER à LA TABLE DES MATIERES DES TEXTES GRECS

 

APPIEN

GUERRES CIVILES, livre I

Proscriptions de Sylla.

 


 

XI. 95. Καὶ οἵδε μὲν οὕτως ἐγκρατῶς ἀπέθανον· ἠνυσμένων δὲ τῶν ἀμφὶ τὴν Ἰταλίαν πολέμοις καὶ πυρὶ καὶ φόνῳ πολλῷ, οἱ μὲν τοῦ Σύλλα στρατηγοὶ τὰς πόλεις ἐπιόντες τὰ ὕποπτα ἐφρούρουν, καὶ Πομπήιος ἔς τε Λιβύην ἐπὶ Κάρβωνα καὶ ἐς Σικελίαν ἐπὶ τοὺς ἐκεῖ Κάρβωνος φίλους ἐστέλλετο· αὐτὸς δὲ ὁ Σύλλας Ῥωμαίους ἐς ἐκκλησίαν συναγαγὼν πολλὰ ἐμεγαληγόρησεν ἐφ' ἑαυτῷ καὶ φοβερὰ ἐς κατάπληξιν εἶπεν ἕτερα καὶ ἐπήνεγκεν, ὅτι τὸν μὲν δῆμον ἐς χρηστὴν ἄξει μεταβολήν, εἰ πείθοιντό οἱ, τῶν δ' ἐχθρῶν οὐδενὸς ἐς ἔσχατον κακοῦ φείσεται, ἀλλὰ καὶ τοὺς στρατηγοὺς ἢ ταμίας ἢ χιλιάρχους ἢ ὅσοι τι συνέπραξαν ἄλλοι τοῖς πολεμίοις, μεθ' ἣν ἡμέραν Σκιπίων ὁ ὕπατος οὐκ ἐνέμεινε τοῖς πρὸς αὐτὸν ὡμολογημένοις, μετελεύσεσθαι κατὰ κράτος. Ταῦτα δ' εἰπὼν αὐτίκα βουλευτὰς ἐς τεσσαράκοντα καὶ τῶν καλουμένων ἱππέων ἀμφὶ χιλίους καὶ ἑξακοσίους ἐπὶ θανάτῳ προύγραφεν. Οὗτος γὰρ δοκεῖ πρῶτος, οὓς ἐκόλασε θανάτῳ, προγράψαι καὶ γέρα τοῖς ἀναιροῦσι καὶ μήνυτρα τοῖς ἐλέγχουσι καὶ κολάσεις τοῖς κρύπτουσιν ἐπιγράψαι. Μετ' οὐ πολὺ δὲ βουλευτὰς ἄλλους αὐτοῖς προσετίθει. Καὶ τῶνδε οἱ μὲν ἀδοκήτως καταλαμβανόμενοι διεφθείροντο, ἔνθα συνελαμβάνοντο, ἐν οἰκίαις ἢ στενωποῖς ἢ ἱεροῖς, οἱ δὲ μετέωροι πρὸς τὸν Σύλλαν φερόμενοί τε καὶ πρὸ ποδῶν αὐτοῦ ῥιπτούμενοι· οἱ δὲ καὶ ἐσύροντο καὶ κατεπατοῦντο, οὐδὲ φωνὴν ἔτι τῶν θεωμένων οὐδενὸς ἐπὶ τοσοῖσδε κακοῖς ἔχοντος ὑπ' ἐκπλήξεως. Ἐξέλασίς τε ἑτέρων ἦν καὶ δήμευσις τῶν ἑτέροις ὄντων. Ἐπὶ δὲ τοὺς τῆς πόλεως ἐκφυγόντας ζητηταὶ πάντα μαστεύοντες διέθεον καὶ ὅσους αὐτῶν λάβοιεν ἀνῄρουν.

96. Πολλὴ δὲ καὶ τῶν Ἰταλιωτῶν ἀναίρεσίς τε καὶ ἐξέλασις καὶ δήμευσις ἦν, ὅσοι τι Κάρβωνος ἢ Νωρβανοῦ ἢ Μαρίου ἢ τῶν ὑπ' ἐκείνοις στρατηγούντων ὑπήκουσαν. Κρίσεις τε ἦσαν ἐπὶ τούτοις ἀνὰ τὴν Ἰταλίαν ὅλην πικραὶ καὶ ἐγκλήματα ποικίλα, στρατηγίας ἢ στρατείας ἢ ἐσφορᾶς χρημάτων ἢ ἄλλης ὑπηρεσίας ἢ βουλεύσεως ὅλως κατὰ Σύλλα. Ἐγκλήματα δ' ἦν καὶ ξενία καὶ φιλία καὶ δάνεισμα, λαβόντος ἢ δόντος, ἤδη δέ τις καὶ προθυμίας ἢ μόνης συνοδίας ἡλίσκετο. Καὶ ταῦτ' ἤκμαζε μάλιστα κατὰ τῶν πλουσίων. Ὡς δ' ἐξέλιπε τὰ καθ' ἕνα ἄνδρα ἐγκλήματα, ἐπὶ τὰς πόλεις ὁ Σύλλας μετῄει καὶ ἐκόλαζε καὶ τάσδε, τῶν μὲν ἀκροπόλεις κατασκάπτων ἢ τείχη καθαιρῶν ἢ κοινὰς ζημίας ἐπιτιθεὶς ἢ εἰσφοραῖς ἐκτρύχων βαρυτάταις· ταῖς δὲ πλείοσι τοὺς ἑαυτῷ στρατευσαμένους ἐπῴκιζεν ὡς ἕξων φρούρια κατὰ τῆς Ἰταλίας τήν τε γῆν αὐτῶν καὶ τὰ οἰκήματα ἐς τούσδε μεταφέρων διεμέριζεν· ὃ καὶ μάλιστ' αὐτοὺς εὔνους αὐτῷ καὶ τελευτήσαντι ἐποίησεν· ὡς γὰρ οὐχ ἕξοντες αὐτὰ βεβαίως, εἰ μὴ πάντ' εἴη τὰ Σύλλα βέβαια, ὑπερηγωνίζοντο αὐτοῦ και μεταστάντος.
Καὶ τάδε μὲν ἦν ἀμφὶ τὴν Ἰταλίαν, Κάρβωνα δ' ἐκ Λιβύης ἐς Σικελίαν μετὰ πολλῶν ἐπιφανῶν καὶ ἀπ' αὐτῆς ἐς Κοσσύραν νῆσον ὑποφεύγοντα πέμψας τινὰς ὁ Πομπήιος συνέλαβε. Καὶ τοὺς μὲν ἄλλους τοῖς ἄγουσιν ἐκέλευσεν οὐδ' ἐς ὄψιν οἱ προσαχθέντας ἀνελεῖν, Κάρβωνα δὲ παραστησάμενος αὑτοῦ τοῖς ποσὶ δεσμώτην τρὶς ὕπατον ἐπεδημηγόρησε καὶ κατέκανε καὶ τὴν κεφαλὴν ἐς Σύλλαν ἔπεμψεν.

97. Ὁ δ', ἐπεί οἱ πάντα, ὡς ἐβούλετο, ἐπὶ τοῖς ἐχθροῖς διῴκητο καὶ πολέμιον οὐδὲν ἦν ἔτι πλὴν Σερτωρίου μακρὰν ὄντος, Μέτελλον μὲν ἐπὶ τοῦτον ἐξέπεμπεν ἐς Ἰβηρίαν, τὰ δ' ἐν τῇ πόλει καθίστατο ἅπαντα ἐφ' ἑαυτοῦ, καθ' ὃν ἐβούλετο τρόπον. Νόμου γὰρ ἢ χειροτονίας ἢ κλήρου λόγος οὐκ ἦν ἔτι, πεφρικότων ὑπὸ δέους πάντων καὶ κρυπτομένων ἢ σιωπώντων· οἳ καὶ πάντα, ὅσα διῴκησεν ὁ Σύλλας ὑπατεύων τε καὶ ἀνθυπατεύων, βέβαια καὶ ἀνεύθυνα ἐψηφίζοντο εἶναι εἰκόνα τε αὐτοῦ ἐπίχρυσον ἐπὶ ἵππου πρὸ τῶν ἐμβόλων ἀνέθεσαν καὶ ὑπέγραψαν Κορνηλίου Σύλλα ἡγεμόνος Εὐτυχοῦς. ὧδε γὰρ αὐτὸν οἱ κόλακες, διευτυχοῦντα ἐπὶ τοῖς ἐχθροῖς, ὠνόμαζον· καὶ προῆλθεν ἐς βέβαιον ὄνομα ἡ κολακεία. Ἤδη δέ που γραφῇ περιέτυχον ἡγουμένῃ τὸν Σύλλαν Ἐπαφρόδιτον ἐν τῷδε τῷ ψηφίσματι ἀναγραφῆναι, καὶ οὐκ ἀπεικὸς ἐφαίνετό μοι καὶ τόδε, ἐπεὶ καὶ Φαῦστος ἐπωνομάζετο· δύναται δὲ τοῦ αἰσίου καὶ ἐπαφροδίτου ἀγχοτάτω μάλιστα εἶναι τὸ ὄνομα. Ἔστι δ' ὅπου καὶ χρησμὸς αὐτῷ δοθεὶς ἐβεβαίου τάδε σκεπτομένῳ τὰ μέλλοντα.

Πείθεὸ μοι, Ῥωμαῖε. Κράτος μέγα Κύπρις ἔδωκεν
Αἰνείου γενεῇ μεμελημένη. Ἀλλὰ σὺ πᾶσιν
ἀθανάτοις ἐπέτεια τίθει. Μὴ λήθεο τῶνδε·
Δελφοῖς δῶρα κόμιζε. Καὶ ἔστι τις ἀμβαίνουσι
Ταύρου ὑπὸ νιφόεντος, ὅπου περιμήκετον ἄστυ
Καρῶν, οἳ ναίουσιν ἐπώνυμον ἐξ Ἀφροδίτης·
ᾗ πέλεκυν θέμενος λήψῃ κράτος ἀμφιλαφές σοι.

Ὁπότερα δ' αὐτῶν ἐψηφίσαντο Ῥωμαῖοι τὴν εἰκόνα τιθέντες, δοκοῦσί μοι παρασκώπτοντες ἢ ἐκμειλισσόμενοι τὸν ἄνδρα ἐπιγράψαι. Ἔπεμψε δὲ καὶ στέφανον χρύσεον καὶ πέλεκυν, ἐπιγράψας τάδε·

Τόνδε σοι αὐτοκράτωρ Σύλλας ἀνέθηκ', Ἀφροδίτη,
ᾧ σ' εἶδον κατ' ὄνειρον ἀνὰ στρατιὴν διέπουσαν
τεύχεσι τοῖς Ἄρεος μαρναμένην ἔνοπλον.

98. Ὁ δὲ ἔργῳ βασιλεὺς ὢν ἢ τύραννος, οὐχ αἱρετός, ἀλλὰ δυνάμει καὶ βίᾳ, δεόμενος δ' ἄρα καὶ τοῦ προσποιήματος αἱρετὸς εἶναι δοκεῖν, ὧδε καὶ τόδε ἐμηχανήσατο. Ῥωμαίοις πάλαι κατ' ἀρετὴν ἦσαν οἱ βασιλέες· καὶ ὁπότε τις αὐτῶν ἀποθάνοι, βουλευτὴς ἕτερος παρ' ἕτερον ἐπὶ πέντε ἡμέρας ἦρχεν, ἕως τινὰ ἄλλον ὁ δῆμος δοκιμάσειε βασιλεύειν. Καὶ τόνδε τὸν πενθήμερον ἄρχοντα ἰντέρρηγα ἐκάλουν· εἴη δ' ἂν ἐν τοσῷδε βασιλεύς. Ἀρχαιρέσια δ' ὑπάτων οἱ λήγοντες τῆς ἀρχῆς ἀεὶ προυτίθεσαν· καὶ εἴ ποτε κατὰ συντυχίαν ὕπατος οὐκ εἴη, ὅδε ὁ ἐν τοσῷδε βασιλεὺς καὶ τότε ἐγίγνετο ἐς τὴν τῶν ὑπάτων χειροτονίαν. Τούτου δὴ τοῦ ἔθους ἐπιβαίνων ὁ Σύλλας, ὑπάτων οὐκ ὄντων, ἐπεὶ καὶ Κάρβων ἐν Σικελίᾳ καὶ Μάριος κατὰ Πραινεστὸν ἐτεθνήκεσαν, αὐτὸς μέν που τῆς πόλεως ὑπεξῆλθε, τῇ δὲ βουλῇ προσέταξεν ἑλέσθαι τὸν καλούμενον μεταξὺ βασιλέα.
Ἡ μὲν δὴ Οὐαλέριον Φλάκκον εἵλετο, ἐλπίσασα ὑπάτων προτεθήσεσθαι χειροτονίαν· ὁ δὲ Σύλλας ἐπέστελλε τῷ Φλάκκῳ γνώμην ἐς τὸν δῆμον ἐσενεγκεῖν, ὅτι χρήσιμον ἡγοῖτο Σύλλας ἐν τῷ παρόντι ἔσεσθαι τῇ πόλει τὴν ἀρχήν, οὓς ἐκάλουν δικτάτορας, παυσάμενον ἔθος ἐκ τετρακοσίων ἐτῶν· ὃν δὲ ἕλοιντο, ἐκέλευεν ἄρχειν οὐκ ἐς χρόνον ῥητόν, ἀλλὰ μέχρι τὴν πόλιν καὶ τὴν Ἰταλίαν καὶ τὴν ἀρχὴν ὅλην στάσεσι καὶ πολέμοις σεσαλευμένην στηρίσειεν. Ὁ μὲν δὴ νοῦς τὴν γνώμην ἐς αὐτὸν ἔφερε τὸν Σύλλαν, καὶ οὐδ' ἀμφίβολον ἦν· ὁ δὲ Σύλλας οὐ κατασχὼν αὑτοῦ καὶ τοῦτ' ἐν τέλει τῆς ἐπιστολῆς ἀνεκάλυπτεν, ὅτι οἱ δοκοίη μάλιστ' ἂν αὐτὸς τῇ πόλει καὶ ἐν τῷδε γενέσθαι χρήσιμος.

99. Ὁ μὲν δὴ τάδε ἐπέστελλε, Ῥωμαῖοι δ' οὐχ ἑκόντες μὲν οὐδὲ κατὰ νόμον ἔτι χειροτονοῦντες οὐδὲν οὐδ' ἐπὶ σφίσιν ἡγούμενοι τὸ ἔργον ὅλως, ἐν δὲ τῇ πάντων ἀπορίᾳ τὴν ὑπόκρισιν τῆς χειροτονίας ὡς ἐλευθερίας εἰκόνα καὶ πρόσχημα ἀσπασάμενοι χειροτονοῦσι τὸν Σύλλαν, ἐς ὅσον θέλοι, τύραννον αὐτοκράτορα. Τυραννὶς μὲν γὰρ ἡ τῶν δικτατόρων ἀρχὴ καὶ πάλαι, ὀλίγῳ χρόνῳ δ' ὁριζομένη· τότε δὲ πρῶτον ἐς ἀόριστον ἐλθοῦσα τυραννὶς ἐγίγνετο ἐντελής. Τοσόνδε μέντοι προσέθεσαν εἰς εὐπρέπειαν τοῦ ῥήματος, ὅτι αὐτὸν αἱροῖντο δικτάτορα ἐπὶ θέσει νόμων, ὧν αὐτὸς ἐφ' ἑαυτοῦ δοκιμάσειε, καὶ καταστάσει τῆς πολιτείας. Οὕτω μὲν δὴ Ῥωμαῖοι βασιλεῦσιν ὑπὲρ τὰς ἑξήκοντα ὀλυμπιάδας χρησάμενοι, ἐπὶ δ' ἐκείνοις δημοκρατίᾳ τε καὶ ὑπάτοις ἐτησίοις προστάταις ἐς ἄλλας ἑκατὸν ὀλυμπιάδας, αὖθις ἐπειρῶντο βασιλείας, ὀλυμπιάδων οὐσῶν ἐν Ἕλλησιν ἑκατὸν ἐβδομήκοντα πέντε καὶ οὐδενὸς ἐν Ὀλυμπίᾳ τότε ἀγωνίσματος πλὴν σταδίου δρόμου γιγνομένου· τοὺς γὰρ ἀθλητὰς καὶ τὰ ἄλλα θεάματα πάντα ὁ Σύλλας ἐς Ῥώμην μετεκέκλητο ἐπὶ δόξῃ τῶν Μιθριδατείων ἔργων ἢ τῶν Ἰταλικῶν. Πρόφασις δ' ἦν ἀναπνεῦσαι καὶ ψυχαγωγῆσαι τὸ πλῆθος ἐκ καμάτων.

100. Ὁ δ' ἐς μὲν πρόσχημα τῆς πατρίου πολιτείας ὑπάτους αὐτοῖς ἐπέτρεψεν ἀποφῆναι, καὶ ἐγένοντο Μᾶρκος Τύλλιος καὶ Κορνήλιος Δολοβέλλας· αὐτὸς δ' οἷα δὴ βασιλεύων δικτάτωρ ἐπὶ τοῖς ὑπάτοις ἦν· πελέκεις τε γὰρ ἐφέροντο πρὸ αὐτοῦ, οἷα δικτάτορος, εἴκοσι καὶ τέσσαρες, ὅσοι καὶ τῶν πάλαι βασιλέων ἡγοῦντο, καὶ φυλακὴν τοῦ σώματος περιέθετο πολλήν. Νόμους τε ἐξέλυε καὶ ἑτέρους ἐτίθετο· καὶ στρατηγεῖν ἀπεῖπε, πρὶν ταμιεῦσαι, καὶ ὑπατεύειν, πρὶν στρατηγῆσαι, καὶ τὴν ἀρχὴν τὴν αὐτὴν αὖθις ἄρχειν ἐκώλυσε, πρὶν ἔτη δέκα διαγενέσθαι. Τὴν δὲ τῶν δημάρχων ἀρχὴν ἴσα καὶ ἀνεῖλεν, ἀσθενεστάτην ἀποφήνας καὶ νόμῳ κωλύσας μηδεμίαν ἄλλην τὸν δήμαρχον ἀρχὴν ἔτι ἄρχειν· διὸ καὶ πάντες οἱ δόξης ἢ γένους ἀντιποιούμενοι τὴν ἀρχὴν ἐς τὸ μέλλον ἐξετρέποντο. Καὶ οὐκ ἔχω σαφῶς εἰπεῖν, εἰ Σύλλας αὐτήν, καθὰ νῦν ἐστιν, εἰς τὴν βουλὴν ἀπὸ τοῦ δήμου μετήνεγκεν. Αὐτῇ δὲ τῇ βουλῇ διὰ τὰς στάσεις καὶ τοὺς πολέμους πάμπαν ὀλιγανδρούσῃ προσκατέλεξεν ἀμφὶ τοὺς τριακοσίους ἐκ τῶν ἀρίστων ἱππέων, ταῖς φυλαῖς ἀναδοὺς ψῆφον περὶ ἑκάστου. Τῷ δὲ δήμῳ τοὺς δούλους τῶν ἀνῃρημένων τοὺς νεωτάτους τε καὶ εὐρώστους, μυρίων πλείους, ἐλευθερώσας ἐγκατέλεξε καὶ πολίτας ἀπέφηνε Ῥωμαίων καὶ Κορνηλίους ἀφ' ἑαυτοῦ προσεῖπεν, ὅπως ἑτοίμοις ἐκ τῶν δημοτῶν πρὸς τὰ παραγγελλόμενα μυρίοις χρῷτο. Τὸ δ' αὐτὸ καὶ περὶ τὴν Ἰταλίαν ἐπινοῶν τέλεσι τοῖς ὑπὲρ ἑαυτοῦ στρατευσαμένοις τρισὶ καὶ εἴκοσιν ἐπένειμεν, ὥς μοι προείρηται, πολλὴν ἐν ταῖς πόλεσι γῆν, τὴν μὲν ἔτι οὖσαν ἀνέμητον, τὴν δὲ τὰς πόλεις ἀφαιρούμενος ἐπὶ ζημίᾳ.

101. Ἐς ἅπαντα δ' ἦν οὕτω φοβερὸς καὶ ἄκρος ὀργήν, ὡς καὶ Κόιντον Λουκρήτιον Ὀφέλλαν τὸν Πραινεστὸν αὐτῷ λαβόντα καὶ Μάριον τὸν ὕπατον ἐκπεπολιορκηκότα καὶ τὸ τέλος αὐτῷ τῆς νίκης συναγαγόντα, ὑπατεύειν ἔτι ἱππέα ὄντα, πρὶν ταμιεῦσαι καὶ στρατηγῆσαι, διὰ τὸ μέγεθος τῶν εἰργασμένων κατὰ παλαιὸν ἔθος ἀξιοῦντα καὶ τῶν πολιτῶν δεόμενον, ἐπεὶ κωλύων καὶ ἀνατιθέμενος οὐ μετέπειθεν, ἐν ἀγορᾷ μέσῃ κτεῖναι. Καὶ συναγαγὼν τὸ πλῆθος ἐς ἐκκλησίαν εἶπεν· « Ἴστε μέν, ὦ ἄνδρες, καὶ παρ' ἐμοῦ δὲ ἀκούσατε, ὅτι Λουκρήτιον ἐγὼ κατέκανον ἀπειθοῦντά μοι. » Καὶ λόγον εἶπε· « Φθεῖρες γεωργὸν ἀροτριῶντα ὑπέδακνον· ὁ δὲ δὶς μέν, ἔφη, τὸ ἄροτρον μεθεὶς τὸν χιτωνίσκον ἐκάθηρεν· ὡς δ' αὖθις ἐδάκνετο, ἵνα μὴ πολλάκις ἀργοίη, τὸν χιτωνίσκον ἔκαυσεν. Κἀγὼ τοῖς δὶς ἡττημένοις παραινῶ τρίτου πυρὸς μὴ δεηθῆναι. » Σύλλας μὲν δὴ καὶ τοῖσδε καταπληξάμενος αὐτούς, καθὰ ἐβούλετο, ἦρχε. Καὶ ἐθριάμβευσεν ἐπὶ τῷ Μιθριδατείῳ πολέμῳ. Καί τινες αὐτοῦ τῆν ἀρχὴν ἀρνουμένην βασιλείαν ἐπισκώπτοντες ἐκάλουν, ὅτι τὸ τοῦ βασιλέως ὄνομα μόνον ἐπικρύπτοι· οἱ δ' ἐπὶ τοὐναντίον ἀπὸ τῶν ἔργων μετέφερον καὶ τυραννίδα ὁμολογοῦσαν ἔλεγον.

102. Ἐς τοσοῦτον αὐτοῖς τε Ῥωμαίοις καὶ Ἰταλοῖς ἅπασιν ὁ πόλεμος ὅδε προύβη κακοῦ, προύβη δὲ καὶ τοῖς ὑπὲρ τὴν Ἰταλίαν ἔθνεσιν ἅπασιν, ἄρτι μὲν ὑπὸ λῃστῶν καὶ Μιθριδάτου καὶ Σύλλα πεπολεμημένοις, ἄρτι δ' ἀποροῦντος τοῦ ταμείου διὰ τὰς στάσεις ἐκτετρυχωμένοις εἰσφοραῖς πολλαῖς. Ἔθνη τε γὰρ πάντα καὶ βασιλέες, ὅσοι σύμμαχοι, καὶ πόλεις, οὐχ ὅσαι μόνον ὑποτελεῖς, ἀλλὰ καὶ ὅσαι ἑαυτὰς ἐγκεχειρίκεσαν ἐπὶ συνθήκαις ἔνορκοι καὶ ὅσαι διὰ συμμαχίαν ἤ τινα ἀρετὴν ἄλλην αὐτόνομοί τε καὶ φόρων ἦσαν ἀτελεῖς, τότε πᾶσαι συντελεῖν ἐκελεύοντο καὶ ὑπακούειν, χώρας τε ἔνιαι καὶ λιμένων κατὰ συνθήκας σφίσι δεδομένων ἀφῃροῦντο.
Σύλλας δὲ καὶ Ἀλέξανδρον τὸν Ἀλεξάνδρου τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ βασιλεύσαντος υἱόν, ἀνατραφέντα μὲν ἐν Κῷ καὶ ὑπὸ Κῴων ἐκδοθέντα Μιθριδάτῃ, διαφυγόντα δὲ πρὸς Σύλλαν ἐκ Μιθριδάτου καὶ συνήθη γενόμενον, ἐψηφίσατο βασιλεύειν Ἀλεξανδρέων, ἐρήμου τῆς Ἀλεξανδρέων ἀρχῆς ἀνδρὸς οὔσης καὶ τῶν γυναικῶν, ὅσαι βασιλείου γένους, ἀνδρὸς συγγενοῦς δεομένων, ἐλπίσας χρηματιεῖσθαι πολλὰ ἐκ βασιλείας πολυχρύσου. Ἀλλὰ τόνδε μὲν οἱ Ἀλεξανδρεῖς ἐννεακαιδεκάτην ἡμέραν ἔχοντα τῆς ἀρχῆς καὶ ἀτοπώτερον σφῶν, οἷα Σύλλᾳ πεποιθότα, ἐξηγούμενον, ἐς τὸ γυμνάσιον ἐκ τοῦ βασιλείου προαγαγόντες ἔκτειναν. Οὕτως ἔτι καὶ οἵδε διά τε μέγεθος ἀρχῆς ἰδίας καὶ τῶν ἔξωθεν κακῶν ἔτι ὄντες ἀπαθεῖς ἀφόβως εἶχον ἑτέρων.

XII. 103. Τοῦ δ' ἐπιόντος ἔτους Σύλλας, καίπερ ῶν δικτάτωρ, ἐς ὑπόκρισιν ὅμως καὶ σχῆμα δημοκρατικῆς ἀρχῆς ὑπέστη καὶ ὕπατος αὖθις γενέσθαι σὺν Μετέλλῳ τῷ Εὐσεβεῖ. Καὶ ἀπὸ τοῦδε ἴσως ἔτι νῦν οἱ Ῥωμαίων βασιλέες, ὑπάτους ἀποφαίνοντες τῇ πατρίδι, ἔστιν ὅτε καὶ ἑαυτοὺς ἀποδεικνύουσιν, ἐν καλῷ τιθέμενοι μετὰ τῆς μεγίστης ἀρχῆς καὶ ὑπατεῦσαι.
Τῷ δ' ἑξῆς ἔτει ὁ μὲν δῆμος καὶ τότε τὸν Σύλλαν θεραπεύων ἡἡρεῖτο ὑπατεύειν, ὁ δὲ οὐκ ἀνασχόμενος ὑπάτους μὲν αὐτοῖς ἀπέφηνε Σερουίλιον Ἰσαυρικὸν καὶ Κλαύδιον Ποῦλχρον, αὐτὸς δὲ τὴν μεγάλην ἀρχὴν οὐδενὸς ἐνοχλοῦντος ἑκὼν ἀπέθετο. Καί μοι θαῦμα μὲν καὶ τόδε αὐτοῦ καταφαίνεται τοσήνδε ἀρχὴν πρῶτον ἀνδρῶν καὶ μόνον ἐς τότε Σύλλαν οὐδενὸς ἐπείγοντος ἀποθέσθαι, οὐ παισίν, ὡς Πτολεμαῖος ἐν Αἰγύπτῳ καὶ Ἀριοβαρζάνης ἐν Καππαδοκίᾳ καὶ Σέλευκος ἐν Συρίᾳ, ἀλλ' αὐτοῖς τοῖς τυραννουμένοις· ἄλογον δ' ἤδη καὶ τὸ βιασάμενον ἐς τὴν ἀρχὴν ῥιψοκινδύνως, ἐπείτε ἐγκρατὴς ἐγένετο, ἑκόντα ἀποθέσθαι καὶ παράδοξον, οἷον οὔπω τι ἕτερον, τὸ μὴ δεῖσαι νεότητος ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ πλέον μυριάδων δέκα ἀνῃρημένης καὶ τῶν ἐχθρῶν αὐτὸν ἀνελόντα βουλευτὰς μὲν ἐνενήκοντα, ὑπάτους δ' ἐς πεντεκαίδεκα, ἀπὸ δὲ τῶν καλουμένων ἱππέων δισχιλίους καὶ ἑξακοσίους σὺν τοῖς ἐξεληλαμένοις· ὧν τῆς τε περιουσίας δεδημευμένης καὶ πολλῶν ἀτάφων ἐκριφέντων, οὔτε τοὺς οἴκοι ὁ Σύλλας οὔτε τοὺς φεύγοντας καταπλαγεὶς οὐδὲ τὰς πόλεις, ὧν ἀκροπόλεις τε καὶ τείχη καὶ γῆν καὶ χρήματα καὶ ἀτελείας ἀφῄρητο, ἑαυτὸν ἀπέφηνεν ἰδιώτην.

104. Τοσοῦτον ἦν ἐν τῷδε τῷ ἀνδρὶ τόλμης καὶ τύχης· ὅν γέ φασιν ἐπειπεῖν ἐν ἀγορᾷ, τὴν ἀρχὴν ἀποτιθέμενον, ὅτι καὶ λόγον, εἴ τις αἰτοίη, τῶν γεγονότων ὑφέξει, καὶ τὰς ῥάβδους καθελόντα καὶ τοὺς πελέκεας τὴν φρουρὰν ἀπὸ τοῦ σώματος ἀπώσασθαι καὶ μόνον μετὰ τῶν φίλων ἐς πολὺ ἐν μέσῳ βαδίσαι θεωμένου τοῦ πλήθους καὶ καταπεπληγότος αὐτὸν καὶ τότε. Ἀναχωροῦντα δ' ἐπὶ τὴν οἰκίαν μόλις ποτὲ μειράκιον ἐπεμέμφετο καὶ οὐδενὸς αὐτὸ ἀπερύκοντος ἐθάρρησε καὶ λοιδορούμενον αὐτῷ μέχρι τῆς οἰκίας ἐλθεῖν. Ὁ δὲ κατὰ τῶν μεγίστων ἀνδρῶν τε καὶ πόλεων ἄκρος ὀργὴν γενόμενος εὐσταθῶς τὸ μειράκιον ἤνεγκε καὶ τοσοῦτον ἐσιὼν ἐς τὴν οἰκίαν, εἴτε ἀπὸ ξυνέσεως εἴτε καὶ τύχῃ καταμαντευόμενος τῶν ἐσομένων, ἀπεκρίνατο, ὅτι κωλύσει τὸ μειράκιον τόδε ἕτερον ἄνδρα ἀρχὴν τοιάνδε ἔχοντα ἀποθέσθαι.
Καὶ Ῥωμαίοις μὲν οὕτω γενέσθαι συνηνέχθη μετ' ὀλίγον, Γαΐου Καίσαρος τὴν ἀρχὴν οὐκέτι μεθέντος· ὁ δὲ Σύλλας μοι δοκεῖ, ἐς πάντα σφοδρὸς ὁμοῦ καὶ δυνατὸς γενόμενος, ἐπιθυμῆσαι τύραννος ἐξ ἰδιώτου γενέσθαι καὶ ἰδιώτης ἐκ τυράννου καὶ μετὰ τοῦτ' ἐπ' ἐρημίας ἀγροίκου διαγενέσθαι. Διῆλθε γὰρ ἐς χωρία ἴδια ἐς Κύμην τῆς Ἰταλίας καὶ ἐνταῦθα ἐπ' ἐρημίας θαλάσσῃ τε καὶ κυνηγεσίοις ἐχρῆτο, οὐ φυλασσόμενος ἄρα τὸν κατὰ ἄστυ ἰδιώτην βίον οὐδ' ἀσθενὴς ὢν αὖθις ἐς ὅ τι ὁρμήσειεν· ᾧ δυνατὴ μὲν ἔτι ἡ ἡλικία καὶ τὸ σῶμα εὔρωστον, ἀμφὶ δὲ τὴν Ἰταλίαν δυώδεκα μυριάδες ἀνδρῶν ἦσαν ἔναγχος ὑπεστρατευμένων καὶ δωρεὰς μεγάλας καὶ γῆν πολλὴν παρ' αὐτοῦ λαβόντων, ἕτοιμοι δ' οἱ κατὰ τὸ ἄστυ μύριοι Κορνήλιοι καὶ ὁ ἄλλος αὐτοῦ στασιώτης λεώς, εὔνους αὐτῷ καὶ φοβερὸς ὢν ἔτι τοῖς ἑτέροις καὶ τὸ σφέτερον ἀδεές, ὧν τῷ Σύλλᾳ συνεπεπράχεσαν, ἐν τῷ Σύλλαν περιεῖναι τιθέμενοι· ἀλλά μοι δοκεῖ κόρον τε πολέμων καὶ κόρον ἀρχῆς καὶ κόρον ἄστεος λαβὼν ἐπὶ τέλει καὶ ἀγροικίας ἐρασθῆναι.

 

95. Ce fut ainsi qu'ils eurent le courage de se dévouer à la mort. Lorsque, après tant de guerres, tant d'incendies et tant de torrents de sang répandu, la question eut été réglée en Italie, les chefs du parti de Sylla en parcoururent les villes l'une après l'autre, établissant des garnisons dans celles qui paraissaient suspectes. Pompée fut envoyé en Afrique contre Carbon, et ensuite en Sicile, contre ceux de ses partisans qui s'y étaient réfugiés. Cependant Sylla convoqua lui-même les comices. Il s'y donna à lui-même de très grands éloges, et dit beaucoup d'autres choses propres à inspirer la terreur. Il annonça qu'il avait l'intention d'améliorer la condition du peuple, s'il voulait suivre son impulsion ; mais qu'il n'épargnerait aucun de ses ennemis et les destinait aux pires des maux, et qu'il déploierait tout le pouvoir dont il était armé contre tous préteurs, questeurs, chefs de corps, ou autres qui avaient servi ses ennemis depuis le jour que le consul Scipion viola le traité qu'il avait fait avec lui. Immédiatement après ce discours, il prononça la proscriptions de quarante sénateurs et d'environ seize cents chevaliers. Il paraît qu'il fut le premier à établir une liste avec le nom de ceux qu'il condamnait à mort, et le premier aussi qui assura des honneurs à ceux qui égorgeraient les proscrits, des récompenses à ceux qui révéleraient leurs asiles, et qui prononça des peines contre ceux qui les aideraient à se dérober. à sa vengeance. À peu de temps de là, il proscrivit encore d'autres sénateurs ; et plusieurs de ces derniers, pris à l'improviste, furent immolés dans les lieux mêmes où ils furent trouvés, dans leurs maisons, dans les rues, dans les temples. D'autres furent soulevés pour être portés jusqu'à Sylla, et jetés à ses pieds. D'autres furent traînés et outragés de toutes les manières, sans qu'aucun de ceux dont les yeux rencontraient ces spectacles épouvantables osât dire un mot, tant la terreur était profonde. D'autres furent condamnés à l'exil. D'autres eurent leurs biens confisqués. Des perquisiteurs furent mis en campagne, et se répandirent de tous les côtés, pour déterrer ceux qui s'étaient sauvés par la fuite, et ils égorgèrent tous ceux qui leur tombèrent entre les mains.

96. Ces mesures furent étendues sur les villes de l'Italie. On y égorgea, on y bannit, on y dépouilla de leurs biens tous ceux qui avaient agi sous les ordres de Carbon, de Norbanus, de Marius, et des chefs qui leur étaient subordonnés. On jugea rigoureusement, d'un bout de l'Italie à l'autre, ceux à qui on imputa les diverses actions qui furent traitées de crime, comme d'avoir commandé quelque opération, porté les armes, fourni des contributions, rendu tout autre service, ou même de s'être montrés, par leurs sentiments, contraires au parti de Sylla. Avoir donné ou reçu l'hospitalité, avoir eu des liaisons d'amitié, avoir prêté ou emprunté de l'argent, devinrent des titres d'accusation. On pouvait désormais être arrêté pour avoir témoigné de l'affection, ou simplement pour avoir été compagnon de voyage. C'était principalement contre les riches que ces fureurs étaient dirigées. Lorsqu'elles cessèrent de frapper les individus, elles furent dirigées contre les cités. Sylla étendit sur elles le fléau de sa vengeance. Ici, il fit démolir les citadelles ; là, il fit raser les murailles. Tantôt il imposa des amendes publiques, tantôt il exigea de très onéreuses contributions. Dans la plupart, il établit, en guise de colons, ceux qui avaient combattu pour sa cause, comme pour se ménager des points d'appui par toute l'Italie. Il leur distribua les propriétés foncières et les maisons des proscrits ; aussi lui restèrent-ils attachés même après sa mort. Ils sentirent que la perpétuité de leur possession dépendait du maintien de tout ce qui était l'ouvrage de Sylla ; et ce fut pour cette raison qu'ils lui conservèrent leur dévouement même au-delà du tombeau. Pendant que les choses se passaient ainsi en Italie, Pompée s'empara, par ses émissaires, de la personne de Carbon, qui s'était sauvé d'Afrique en Sicile, et de la Sicile dans l'île de Cossyra , avec plusieurs citoyens de marque. D'après l'ordre qu'il en avait donné, tous les compagnons de Carbon furent égorgés, sans qu'on les lui amenât. Quant à Carbon, il le fit traîner à ses pieds, chargé de chaînes, quoiqu'il eût été trois fois consul ; il prononça une harangue à son propos, le fit égorger, et envoya sa tête à Sylla.

97. Après avoir obtenu contre tous ses ennemis le succès de tout ce qu'il avait pu désirer, et lorsqu'il ne lui en resta plus d'autre que Sertorius, qui était très éloigné, il chargea Métellus d'aller le combattre en Ibérie. Quant à l'administration intérieure de la république, il la régla pleinement à son gré. Il ne fut plus question ni de loi, ni d'élection, ni de sort. La terreur glaçant tout le monde, la moitié se cachait, l'autre moitié gardait le silence. Tout ce que Sylla avait fait en qualité de consul ou de proconsul fut déclaré valide et parfaitement légal. On lui décerna une statue équestre en or, qui fut placée en face des rostres. On appliqua à cette statue cette inscription : « Cornélius Sylla, l'heureux général. » C'était le surnom que ses flatteurs lui avaient donné, par allusion à ses succès contre ses ennemis ; et l'adulation le perpétua. J'ai vu un document qui rapportait que le sénatus-consulte qui fut rendu à cette occasion l'avait désigné sous le nom de Sylla Epaphrodite ; ce qui me paraît d'autant plus probable qu'on lui donne aussi l'épithète de Faustus, surnom qui se rapproche singulièrement de aisios (heureux), et de épaphroditos (favori d'Aphrodite). À l'appui de ces surnoms, j'ai vu quelque part un oracle' qui avait été rendu pour lui, lorsqu'il eut la curiosité de lire dans l'avenir : « Romain, ajoute foi à ce que je vais te dire. Cypris, qui s'intéresse aux descendants d'Enée, leur a donné une grande puissance. Mais ne laisse pas d'offrir des sacrifices annuels à tous les immortels. N'en oublie aucun. Envoie des offrandes à Delphes. Il est un lieu, pour qui monte, sous le Taurus neigeux, où est située la longue ville des Cariens, qui porte le même nom qu'Aphrodite ; consacres-y une hache, et tu seras rendu invincible. » Au surplus, quel que soit celui de ces surnoms que les Romains aient donné à Sylla dans l'inscription dont il s'agit, ils me paraissent avoir voulu, ou lui lancer une pointe, ou le flagorner. En conséquence de cet oracle, Sylla envoya en effet une couronne d'or et une hache, avec cette inscription : « Aphrodite, voici l'offrande que je t'adresse, moi, Sylla, imperator, puisque je t'ai vue, en songe, combattre à la tête de tes légions, revêtue des armes de Mars. »

98. Cependant Sylla, effectivement roi ou tyran, non pas par élection, mais par force et par violence, sentit qu'il avait besoin de mettre les apparences électives de son côté ; et voici ce qu'il imagina. C'était la vertu qui donnait anciennement des rois aux Romains ; et lorsque le roi régnant venait à mourir, les rênes de l'État passaient successivement, de cinq en cinq jours, entre les mains d'un des membres du sénat, jusqu'à ce que le peuple eût donné un successeur au roi défunt ; et celui qui portait ainsi le sceptre pendant cinq jours, ils l’appelaient interroi, car il était roi pendant cet intervalle. Ensuite, c'étaient toujours les consuls dont la magistrature expirait qui présidaient aux comices pour l'élection des nouveaux consuls ; et lorsque, par événement, il n'y avait pas de consul, on nommait alors aussi un interroi pour tenir les comices consulaires. En conséquence de cet usage, et de la circonstance présente qu'il n'y avait point de consuls, puisque Carbon avait péri en Sicile, et Marius à Préneste, Sylla, étant allé quelque part hors de Rome, envoya ordre au sénat d'élire un interroi. Le sénat élut Valérius Flaccus, espérant qu'il présiderait en effet les comices consulaires. Mais Sylla adressa un messager à Flaccus, pour le charger de dire au peuple que Sylla était d'avis et croyait utile que, dans les circonstances présentes, on conférât à l'un de ceux que l'on appelait dictateurs le gouvernement de la république, chose qu'on n'avait point vue depuis quatre cents ans. Il ajoutait que celui qu'on choisirait devrait exercer le pouvoir non pour un temps déterminé, mais jusqu'à ce que Rome, l'Italie et tout l'empire romain auraient cessé d'être agités par les séditions et les guerres et auraient repris une assiette fixe. On sentit bien que cette suggestion faisait allusion à Sylla lui-même. Il n'y avait pas le moindre doute, car Sylla, se mettant à découvert sans nulle dissimulation, avait marqué à Flaccus, à la fin de sa lettre, qu'il pensait être lui-même le plus apte à rendre service à la république dans cette situation.

99. D'après ce message, les Romains investirent Sylla du pouvoir suprême pour le temps qu'il voulait, certes à contrecoeur, car ils ne pouvaient plus rien délibérer selon les lois et ils se regardaient comme absolument dénués de toute influence dans les affaires, mais, dans cette déconfiture de tous leurs droits, ils embrassèrent ce simulacre d'élection, comme l'image, comme le fantôme de la liberté. Auparavant déjà, l'autorité d'un dictateur était une véritable tyrannie, mais elle était limitée dans le temps ; ce fut la première fois que, décernée sans terme fixe, elle constitua une tyrannie parfaite. On ajouta, à la vérité, pour colorer les expressions du décret, qu'on l'élisait dictateur pour faire des lois telles qu'il les jugerait convenables pour réorganiser la république . Ce fut ainsi que les Romains, qui avaient été gouvernés par des rois durant plus de soixante olympiades, et qui, durant le cours des cent olympiades suivantes, avaient vécu dans la démocratie, sous des consuls qui étaient élus tous les ans, retournèrent à la royauté, la cent soixante-quinzième olympiade de l'ère grecque. À cette époque, on ne célébrait plus à Olympie que les jeux des courses. Sylla avait transporté à Rome les combats des athlètes et tous les autres spectacles de ce genre, pour célébrer la gloire de ses succès contre Mithridate et en Italie. Le prétexte fut le besoin d'amuser le peuple et de le délasser de ses travaux.

100. Afin de paraître conserver quelques restes de l'ancienne forme de gouvernement, Sylla permit au peuple d'élire des consuls. Marcus Tullius et Cornélius Dolabella furent nommés. Mais lui, en sa qualité de dictateur, comme investi de l'autorité suprême, il était au-dessus des consuls. On portait devant lui, comme devant les dictateurs, vingt-quatre haches, le même nombre qu'on portait anciennement devant les rois, et il était escorté par une nombreuse garde. Il abrogea certaines lois, et il en fit d'autres. Il défendit qu'on pût parvenir à la préture avant que d'avoir passé par la questure, et au consulat avant que d'avoir passé par la préture. Il défendit aussi que l'on pût rentrer dans la même magistrature avant dix ans. Il affaiblit l'autorité des tribuns presque au point de l'anéantir ; et, par une loi formelle, il prohiba toute autre magistrature à celui qui aurait exercé le tribunat. Il en résulta que tout citoyen de renom ou de famille illustre, qui, auparavant, l'aurait briguée, dédaigna dès lors cette magistrature. D'ailleurs, je ne saurais dire avec certitude si ce fut Sylla qui a transféré la nomination des tribuns du peuple au sénat, comme de nos jours. Les séditions et les guerres n'avaient cessé de réduire le nombre des sénateurs. Il fit entrer dans le sénat environ trois cents chevaliers, pris parmi les plus gens de bien, qu'il fit élire séparément dans des comices par tribus. Il intégra au peuple plus de dix mille individus, qu'il choisit parmi les plus jeunes et les plus vigoureux esclaves des proscrits, auxquels il donna la liberté, et qu'il rendit citoyens romains. De son nom, il les appela Cornelii, afin d'avoir parmi les plébéiens un corps de dix mille citoyens à ses ordres. Cette mesure, il la généralisa par toute l'Italie. Il distribua, ainsi que je l'ai déjà dit, aux vingt-trois légions qui avaient combattu pour sa cause, une grande partie du territoire des villes, d'abord celle qui jusqu'alors n'avait fait l'objet d'aucun partage, et ensuite celle qu'il leur enleva à titre de châtiment et d'amende.

101. Il était si terrible et si irascible à tous égards, qu'il fit assassiner, en plein Forum, Quintus Lucrétius Ofella, celui qui, après avoir tenu le consul Marius longtemps assiégé dans Préneste, s'était enfin emparé, pour lui, de cette place, et avait mis, par cette victoire, le comble à ses succès. Il le fit égorger en plein Forum, sous prétexte qu'il s'était mis sur les rangs pour le consulat alors qu'il était toujours chevalier, et qu'il faisait, à ces fins, appel au peuple, en considération de l'importance de ses services, quoiqu'il n'eût encore passé ni par la questure, ni par la préture, ce qui n'était pas nécessaire anciennement, et qu'il avait résisté aux instances que le dictateur lui avait faites pour l'engager à se départir de ses prétentions. Il convoqua le peuple à ce sujet, et lui dit : « Sachez, citoyens, et apprenez par ma bouche que j'ai fait donner la mort à Lucrétius parce qu'il m'a résisté. » Et, à ce propos, il cita cet apologue : « Un laboureur, pendant qu'il poussait sa charrue, fut mordu par des poux. Il interrompit deux fois son travail pour éplucher sa chemise. Mais les poux ayant continué de le mordre, il jeta sa chemise au feu, afin de n'être pas obligé de perdre encore son temps à leur donner la chasse. Que les vaincus apprennent de moi, par cet exemple, à ne pas s'exposer à se faire jeter au feu la troisième fois. » Ce fut en faisant frémir ainsi les Romains de terreur que Sylla gouverna comme il voulut. Les honneurs du triomphe lui furent décernés, au sujet de la guerre contre Mithridate. On se permit des quolibets au sujet de sa magistrature. Quelques plaisants lui donnèrent le nom de royauté négative, parce que le titre de roi fut la seule chose dont il s'abstint. D'autres, au contraire, faisant allusion à son administration, l'appelèrent une tyrannie avouée.

102. Tel fut l'excès des maux de tout genre que cette guerre répandit sur Rome même et sur l'Italie entière. Outre l'Italie, toutes les autres nations s'en ressentirent également ; tantôt ravagées par des brigands, par Mithridate, ou par Sylla, tantôt épuisées par de nombreuses contributions, lorsque, au milieu de ces désordres, le trésor public était vide. Tous les peuples, tous les rois alliés, toutes les villes, non seulement celles qui étaient soumises à des tributs, mais encore celles qui s'y étaient spontanément obligées par des traités, ou celles qui, par leurs services auxiliaires, ou par tout autre honorable motif, avaient conservé leur indépendance politique et toute immunité d'impôts, eurent ordre, dans ces circonstances, de fournir des subventions pécuniaires, et il leur fallut obéir. Quelques-uns furent dépouillés de portions de territoire, de ports, dont des traités leur assuraient la possession. Cependant Sylla fit rendre, par un décret, le royaume d'Égypte à Alexandre, fils d'un roi de ce nom. Ce prince avait été envoyé dans l'île de Cos pour son éducation ; et, livré à Mithridate par les habitants de cette île, il s'était échappé des mains de ce prince, et il s'était sauvé auprès de Sylla, dont il avait obtenu la bienveillance. Ce royaume, en effet, faute de mâle, était tombé en quenouille, et les femmes qui le gouvernaient avaient besoin qu'un prince de leur sang vînt s'unir à l'une d'elles. Sylla espérait retirer beaucoup d'argent de cette riche contrée. Mais les Égyptiens, mécontents du début d'Alexandre et de sa dépendance à l'égard de Sylla, le déposèrent, le dix-neuvième jour de son règne, et l'égorgèrent après l'avoir conduit de son palais au gymnase. Encore pleins de confiance dans l'étendue de leur domination, et encore étrangers aux calamités extérieures, ils ne s'en laissaient pas imposer de si loin. L'année suivante, Sylla, quoique dictateur, se laissa nommer consul une seconde fois, pour paraître conserver quelque empire aux formes démocratiques. Il eut Métellus le Pieux pour collègue. C'est peut-être d'après cet exemple que, encore aujourd'hui, les empereurs romains, en donnant des consuls à la République, prennent eux-mêmes parfois le titre de cette magistrature, et que, au faîte du pouvoir, ils considèrent comme un bien que d'avoir charge en même temps du consulat.

Chapitre XII

103. L'année suivante, le peuple continua d'aduler Sylla, et le nomma consul encore une fois. Mais il ne voulut point accepter ; il désigna pour le consulat Servilius Isauricus et Claudius Pulcher ; quant à lui, de lui-même, sans nul motif de contrainte, il abdiqua la dictature. J'avoue que, encore une fois, Sylla provoque mon étonnement en ayant été le premier et le seul jusque-là à abdiquer un si grand pouvoir, sans y être poussé par personne, et non pas en faveur de ses enfants (ainsi que l'on vit abdiquer Ptolémée en Égypte, Ariobarzanes en Cappadoce, et Séleucus en Syrie), mais en faveur de ceux-là même contre lesquels il avait exercé sa tyrannie. C'était déjà une absurdité, n'étant parvenu à la dictature qu'à force de combats et de dangers, de s'en démettre volontairement ; et rien n'était moins raisonnable que de n'avoir nul sujet de crainte, après une guerre où il avait fait périr plus de cent mille jeunes gens, après avoir tué, parmi ses ennemis, quatre-vingt-dix sénateurs, environ quinze consulaires, et deux mille six 'cents chevaliers, en y comprenant ceux qui avaient été condamnés à l'exil, surtout lorsqu'on réfléchit que les biens de ces proscrits avaient été confisqués, et les cadavres de plusieurs privés des honneurs funèbres. Tranquille chez lui, sans rien redouter ni des exilés, ni des villes dont il avait rasé les forteresses et les murailles, envahi le territoire, épuisé les finances et violé les immunités, Sylla rentra dans la condition d'homme privé.

104. C'est à ce point qu'il porta l'audace et le bonheur. On dit qu'il se rendit au Forum quand il déposa le pouvoir, et qu'il déclara qu'il était prêt à rendre compte de ce qu'il avait fait, si l'on avait à cet égard quelque chose à lui demander. Il déposa les haches et les faisceaux, il licencia sa garde ; et, seul, avec ses amis, on le vit, pendant une longue période, se promener en public, en présence de tous les citoyens, qui tremblaient encore devant lui. Il n'y eut qu'un jeune homme qui osa l'insulter un jour, comme il se retirait chez lui, et qui eut l'audace de le poursuivre, sans que personne le retînt, jusque dans sa maison, en le chargeant d'invectives. Mais Sylla, qui s'était abandonné à toute son irascibilité à l'égard des plus grands personnages et des plus imposantes cités, supporta les outrages de ce jeune homme sans s'émouvoir ; et, en rentrant chez lui, pronostiquant l'avenir, soit sagacité, soit hasard, il se prit à dire que l'insolence de ce jeune homme serait cause que les dictateurs qui lui succéderaient n'abdiqueraient point. Les Romains ne tardèrent pas en effet à éprouver la vérité de cette prédiction ; car Caius César, une fois investi de la dictature, ne l'abdiqua pas. Au surplus, il paraît que Sylla, d'un caractère véhément et capable en toutes choses, désira de s'élever de la condition d'homme privé au pouvoir suprême, de descendre ensuite du pouvoir suprême à la condition d'homme privé, et, après cela, de couler ses jours dans une solitude champêtre. Il se retira, en effet, dans les terres qu'il avait en Italie, du côté de Cumes. Dans cette retraite, il passa son temps à la pêche ou à la chasse, non pas en réalité pour échapper à la vie d'homme privé à Rome, ou parce qu'il aurait perdu les moyens d'entreprendre quoi que ce fût : il était encore dans un âge robuste, et les forces physiques ne l'avaient pas abandonné ; dans les diverses régions de l'Italie étaient disséminés cent vingt mille hommes qui avaient récemment combattu sous ses ordres, et qui avaient reçu de lui beaucoup de largesses et de grandes possessions ; à Rome, il avait ses dix mille Cornelii, sans compter ceux des autres plébéiens, ses partisans, dévoués à ses intérêts, qui en imposaient encore, et pour lesquels l'impunité de ce qu'ils avaient fait pour sa cause tenait à sa conservation personnelle. Mon avis est que, fatigué de la guerre, fatigué du pouvoir, et fatigué de Rome, il finit par désirer la vie champêtre.