RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE

ALLER à LA TABLE DES MATIERES DES TEXTES GRECS

 

Hérodien

Histoire romaine (livre II)

Un empire aux enchères

 

 

 

[21] Μιᾶς δέ που καὶ δευτέρας ἡμέρας διαδραμούσης οἱ μὲν δημόται ἕκαστος τὸ καθ' αὑτὸν δεδιὼς ὑπανεχώρει οἵ τε ἐν ἀξιώσεσιν ὄντες ἐς τὰ πορρωτάτω τῆς πόλεως κτήματα ἀπεδίδρασκον, ὡς ἂν μή τι δεινὸν ἐκ τῆς ἐσομένης ἀρχῆς παρόντες πάθοιεν· οἱ δὲ στρατιῶται ἐπεὶ τόν τε δῆμον ἡσυχάξοντα ἔγνωσαν μήτε τινὰ τολμῶντα ἐπεξελθεῖν τῷ τοῦ βασιλέως αἵματι, ἔμενον μὲν ἐντὸς τοῦ τείχους κατακλείσαντες ἑαυτούς, ἀναγαγόντες δὲ τοὺς εὐφωνοτάτους ἑαυτῶν ἐπὶ τὸ τεῖχος προεκήρυττον ὤνιον τὴν βασιλείαν, τῷ τε πλέον ἀργύριον δώσοντι ἐγχειριεῖν ὑπισχνοῦντο τὴν ἀρχὴν καὶ διὰ τῶν ὅπλων αὐτὸν ἀνάξειν ἀδεῶς ἐς τὴν βασίλειον αὐλήν. Ἐπεὶ δὲ τὸ κήρυγμα διεφοίτησεν, οἱ μὲν σεμνότεροί τε καὶ εὐσταθέστεροι τῆς συγκλήτου βουλῆς ὅσοι τε εὐπατρίδαι ἢ ἔτι πλούσιοι, λείψανα ὀλίγα τῆς Κομόδου τυραννίδος, οὔτε προσῆλθον τῷ τείχει οὔτε ἀπρεπῆ καὶ ἐπονείδιστον χρήμασι κτήσασθαι τὴν ἀρχὴν ἠθέλησαν.

[22] Ἰουλιανῷ δέ τινι, ἤδη μὲν τὴν ὕπατον τετελεκότι ἀρχήν, δοκοῦντι δὲ ἐν εὐπορίᾳ χρημάτων εἶναι, ἑστιωμένῳ {δὴ} περὶ δείλην ἑσπέραν διηγγέλη τὸ στρατιωτικὸν κήρυγμα παρὰ μέθην καὶ κραιπάλην· ἦν γὰρ καὶ τῶν ἐπὶ βίῳ μὴ σώφρονι διαβεβλημένων. Πείθουσιν οὖν αὐτὸν ἥ τε γυνὴ καὶ ἡ θυγάτηρ τό τε τῶν παρασίτων πλῆθος ἀναθορόντα τοῦ σκίμποδος δραμεῖν ἐπὶ τὸ τεῖχος καὶ τὰ πραττόμενα μαθεῖν, παρά {τε} πᾶσαν τὴν ὁδὸν συμβουλεύοντες ἐρριμμένην τὴν ἀρχὴν ἁρπάσαι, ἀφειδῶς δὲ χρημάτων ἔχοντα μεγαλοδωρίᾳ ἅπαντας ὑπερβαλεῖν, εἰ καί τινες ἀμφισβητοῖεν. Ἐπεὶ τοίνυν τῷ τείχει προσῆλθεν, ἐβόα {τε} πάντα δώσειν ὅσα βούλονται ὑπισχνούμενος, παρεῖναί τε αὑτῷ πάμπλειστα χρήματα καὶ θησαυροὺς χρυσοῦ καὶ ἀργύρου πεπληρωμένους ἔλεγε.  Κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν καιρὸν καὶ Σουλπικιανός, καὶ αὐτὸς ἀνὴρ τῶν ὑπατευκότων, ἔπαρχός τε τῆς πόλεως γενόμενος (πατὴρ δὲ ἦν τῆς Περτίνακος γυναικός), ἧκε τὴν ἀρχὴν ὠνούμενος. Ἀλλὰ τοῦτον μὲν οὐ προσήκαντο φοβηθέντες οἱ στρατιῶται τὴν πρὸς τὸν Περτίνακα συγγένειαν, μή τις ἄρα δόλος εἴη ἐς τὸ ἐκδικηθῆναι τὸν ἐκείνου φόνον·

[23] Καθέντες δὲ κλίμακα τὸν Ἰουλιανὸν ἐπὶ τὸ τεῖχος ἀνεβίβασαν. Οὐ γὰρ πρότερον ἀνοῖξαι τὰς πύλας ἤθελον πρὶν ἢ τὴν ποσότητα μαθεῖν τῶν δοθησομένων χρημάτων. Ὃ δ' ἀνελθὼν τήν τε Κομμόδου μνήμην αὐτοῖς καὶ τὰς τιμὰς καὶ τὰς εἰκόνας, ἃς ἡ σύγκλητος καθεῖλεν, ἀνανεώσεσθαι ὑπέσχετο, καὶ πάντων δώσειν  ἐξουσίαν ὧν εἶχον ἐπ' ἐκείνου, ἑκάστῳ τε στρατιώτῃ τοσοῦτον ἀργύριον ὅσον μήτε αἰτῆσαι μήτε λήψεσθαι προσεδόκησαν· τὰ δὲ χρήματα μὴ μελλήσειν, ἀλλ' οἴκοθεν ἤδη μεταπέμψεσθαι. Τούτοις ἀναπεισθέντες οἱ στρατιῶται καὶ ταύταις ἀρθέντες ταῖς ἐλπίσιν αὐτοκράτορά τε τὸν Ἰουλιανὸν ἀναγορεύουσι, καὶ πρὸς τῷ οἰκείῳ καὶ ἐκ γένους ὀνόματι Κόμοδον ἀξιοῦσιν ἀποκαλεῖσθαι. Τά τε σημεῖα ἄραντες, καὶ τὰς ἐκείνου εἰκόνας ἀποκαταστήσαντες, προπέμπειν ἐπειρῶντο. Θύσας δὲ ὁ Ἰουλιανὸς τὰς νενομισμένας καὶ βασιλείους ἐν τῷ στρατοπέδῳ θυσίας, προήγετο ὑπ' αὐτῶν πλέον τι τῆς συνηθείας δορυφορούμενος· ἅτε γὰρ βίᾳ καὶ παρὰ γνώμην τοῦ δήμου μετά τε αἰσχρᾶς καὶ ἀπρεποῦς διαβολῆς ὠνησάμενος τὴν ἀρχήν, εἰκότως ἐδεδίει τὸν δῆμον ὡς ἐναντιωσόμενον. Ἀναλαβόντες οὖν τὰς πανοπλίας καὶ φράξαντες αὑτοὺς οἱ στρατιῶται ἐς φάλαγγος σχῆμα ὡς, εἰ δέοι, καὶ πολεμήσοντες, ἐν μέσοις αὑτοῖς ἔχοντες τὸν ἴδιον βασιλέα, ὑπέρ τε τῆς κεφαλῆς αἰωροῦντες τὰς ἀσπίδας καὶ τὰ δόρατα, μή που καὶ λίθων τις βολὴ ἀπὸ τῶν δωμάτων ἐπὶ τῇ πομπῇ γένοιτο, ἀνήγαγον αὐτὸν ἐς τὰ βασίλεια, μηδενὸς τῶν δημοτῶν μήτε ἀντιστῆναι τολμῶντος μήτε μὴν εὐφημοῦντος ὥσπερ εἰώθασι προπέμπειν τοὺς βασιλέας· τοὐναντίον δὲ καὶ πόρρωθεν ἑστῶτες ἐβλασφήμουν καὶ κακῶς ἠγόρευον ἅτε χρημάτων ἀντικαταλλαξάμενον τὴν ἀρχήν.

 

 

[21] Cependant deux jours s'écoulent; chacun tremble pour sa sûreté particulière, et le peuple entier se tient en repos : les hommes élevés en dignité, craignant les suites dangereuses d'un changement de gouvernement, se retirent dans leurs terres les plus éloignées de Rome. Les soldats sont informés que le peuple est tranquille, et que personne n'ose entreprendre de venger la mort de Pertinax. Ils se tiennent toujours renfermés dans leur camp; mais ils font monter sur les murs ceux d'entre eux dont la voix a le plus de force : on les entend proclamer que « l'empire est à vendre; qu'ils le livreront au plus offrant, et déposeront en sûreté l'acheteur dans son palais, en lui faisant un rempart de leurs armes. » Cette annonce ne séduisit aucun des sénateurs distingués par leur caractère, ou par leur naissance, ou par un reste de fortune, échappé à la tyrannie de Commode. Aucun d'eux ne se rendit à ce honteux appel ; aucun ne voulut acheter à prix d'or un pouvoir infâme et une couronne flétrie.

[22] Mais un personnage consulaire, nommé Julien, qui avait une grande réputation de richesse, fut averti de la déclaration des soldats. C'était le soir; il était alors à table, au milieu des fumées du vin : Julien passait à Rome pour un débauché. Sa femme, sa fille, ses nombreux parasites, l'entourent aussitôt, le pressent de quitter la table, de courir au camp, et de savoir au juste ce qui s'y passe. Pendant tout le chemin, ils l'exhortent à saisir l'empire qu'on lui abandonne; « il était assez riche pour surpasser en générosité tous ses concurrents, en supposant même qu'il dût en trouver un seul. » On arrive au pied du rempart; Julien crie aux soldats qu'il leur donnera tout ce qu'ils lui demanderont; que sa richesse est immense, qu'il a chez lui de vastes monceaux d'or et d'argent. Au même instant se présentait un autre acheteur; c'était aussi un consulaire, Sulpicianus, gouverneur de Rome, dont Pertinax avait épousé la fille. Mais cette parenté fit rejeter sa demande, les soldats craignant que Sulpicianus ne leur tendit un piége et ne voulût venger la mort de son gendre.

[23] Ils descendirent une échelle à Julien, et  lui firent ainsi franchir le mur. Ils avaient refusé d'ouvrir la porte du camp avant qu'on eût stipulé la somme. Arrivé au milieu des soldats, Julien leur promet d'abord de rendre à Commode les honneurs dont on avait dépouillé sa mémoire et les statues qu'avait fait disparaître le sénat; quant à eux-mêmes, il leur garantissait l'entière licence dont ils avaient joui sous ce prince. En outre, tous les soldats devaient recevoir plus d'argent qu'ils ne pouvaient en demander ou en attendre, et cette distribution n'éprouverait aucun retard, les sommes étant chez lui toutes prêtes. Séduits par ces promesses, et cédant à de si brillantes espérances, les soldats proclament Julien empereur, en ajoutant à son nom le surnom de Commode. Ils lèvent leurs enseignes, sur lesquelles ils replacent l'image de ce prince, et se préparent à accompagner le nouvel empereur. Julien, après avoir fait dans le camp les sacrifices d'usage, en sort suivi d'une escorte plus nombreuse qu'elle ne l'était habituellement en pareille circonstance : c'est que, parvenu par la violence et contre la volonté du peuple à l'empire qu'il avait honteusement acheté, il craignait avec raison un soulèvement de la multitude. Couverts de leur armure, présentant partout un front hérissé de fer, et prêts à combattre s'il le fallait, les soldats marchaient en ordre de bataille avec leur empereur au milieu d'eux. Ils avaient leurs piques hautes, et la tète couverte de leurs boucliers, pour se garantir des pierres qu'on pourrait lancer du haut dos toits sur le cortége. Ils conduisirent ainsi Julien au palais, sans que le peuple osât faire aucun mouvement; mais aussi sans qu'il poussât sur le passage du prince les acclamations accoutumées. Il se contenta de l'injurier de loin et de lui reprocher avec mépris d'avoir acheté l'empire à prix d'or.