RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE

ALLER à LA TABLE DES MATIERES DES TEXTES GRECS

 

Flavius Josèphe

Antiquités judaïques (XX)

Blagues de très mauvais goût de soldats romains

 


 

(3)[105] Στάσεως δ' ἐμπεσούσης τῇ τῶν Ἱεροσολυμιτῶν πόλει Κουμανοῦ τὰ κατὰ τὴν Ἰουδαίαν πράγματα διοικοῦντος ἐφθάρησαν ὑπὸ ταύτης πολλοὶ τῶν Ἰουδαίων. Καὶ πρότερον ἀφηγήσομαι τὴν αἰτίαν, δι' ἣν ταῦτα συνέβη· [106] Τῆς πάσχα προσαγορευομένης ἑορτῆς ἐνστάσης, καθ' ἣν ἔθος ἐστὶν ἡμῖν ἄζυμα προσφέρεσθαι, πολλοῦ καὶ πανταχόθεν πλήθους συναχθέντος ἐπὶ τὴν ἑορτὴν δείσας ὁ Κουμανός, μὴ νεώτερόν τι παρὰ τούτων προσπέσῃ, κελεύει τῶν στρατιωτῶν μίαν τάξιν ἀναλαβοῦσαν τὰ ὅπλα ἐπὶ τῶν τοῦ ἱεροῦ στοῶν ἑστάναι καταστελοῦντας τὸν νεωτερισμόν, εἰ ἄρα τις γένοιτο. [107] Τοῦτο δὲ καὶ οἱ πρὸ αὐτοῦ τῆς Ἰουδαίας ἐπιτροπεύσαντες ἐν ταῖς ἑορταῖς ἔπραττον. [108] Τετάρτῃ δὲ ἡμέρᾳ τῆς ἑορτῆς στρατιώτης τις ἀνακαλύψας ἐπεδείκνυε τῷ πλήθει τὰ αἰδοῖα, καὶ πρὸς τοῦτο θεασαμένων ὀργὴ καὶ θυμὸς ἦν οὐχ ἑαυτοὺς ὑβρίσθαι λεγόντων, ἀλλὰ τὸν θεὸν ἠσεβῆσθαι· τινὲς δὲ τῶν θρασυτέρων τὸν Κουμανὸν ἐβλασφήμουν ὑπ' αὐτοῦ τὸν στρατιώτην καθεῖσθαι λέγοντες. [109] Κουμανὸς δ' ἀκούσας καὶ αὐτὸς οὐ μετρίως ἐρεθίζεται πρὸς τὰς βλασφημίας, παρῄνει μέντοι παύσασθαι νεωτέρων ἐπιθυμοῦντας πραγμάτων μηδὲ στάσεις ἐξάπτειν ἐν ἑορτῇ. [110] Μὴ πείθων δέ, μᾶλλον γὰρ ἐπέκειντο βλασφημοῦντες, κελεύει τὸ στράτευμα πᾶν τὰς πανοπλίας ἀναλαβὸν ἥκειν εἰς τὴν Ἀντωνίαν, φρούριον δ' ἦν τοῦτο, καθάπερ καὶ πρότερον εἴπομεν, ἐπικείμενον τῷ ἱερῷ. [111] Παραγενομένους δὲ τοὺς στρατιώτας θεασάμενον τὸ πλῆθος καὶ φοβηθὲν φεύγειν ὥρμησεν, τῶν δ' ἐξόδων στενῶν οὐσῶν διώκεσθαι νομίζοντες ὑπὸ τῶν πολεμίων καὶ συνωθούμενοι κατὰ τὴν φυγὴν πολλοὺς ἀλλήλοις ἐν τοῖς στενοῖς θλιβόμενοι διέφθειρον. [112] Δύο γοῦν μυριάδες ἐξηριθμήθησαν τῶν κατὰ τὴν στάσιν ἐκείνην φθαρέντων. Πένθος δ' ἦν τὸ λοιπὸν ἀντὶ τῆς ἑορτῆς, καὶ πάντες ἐκλαθόμενοι τῶν εὐχῶν καὶ τῶν θυσιῶν ἐπὶ θρήνους καὶ κλαυθμοὺς ἐτράποντο. Τοιαῦτα μὲν ἑνὸς ἀσέλγεια στρατιώτου παθήματα γενέσθαι παρεσκεύασεν.

(4)[113] Οὔπω δ' αὐτῶν τὸ πρῶτον πένθος ἐπέπαυτο καὶ κακὸν ἄλλο προσέπιπτεν· τῶν γὰρ ἀφεστώτων ἐπὶ νεωτερισμῷ τινες κατὰ τὴν δημοσίαν ὁδὸν ὡς ἑκατὸν σταδίων ἄπωθεν τῆς πόλεως Στέφανον Καίσαρος δοῦλον ὁδοιποροῦντα λῃστεύσαντες ἅπασαν αὐτοῦ τὴν κτῆσιν διαρπάζουσιν. [114] Ἀκούσας δὲ τὸ πραχθὲν ὁ Κουμανὸς εὐθὺς πέμπει στρατιώτας, κελεύσας αὐτοῖς τὰς πλησίον κώμας διαρπάσαι, τοὺς δ' ἐπιφανεστάτους αὐτῶν δήσαντας ἐπ' αὐτὸν ἄγειν. [115] Τῆς δὲ πορθήσεως γενομένης τῶν στρατιωτῶν τις τοὺς Μωυσέως νόμους ἔν τινι κώμῃ λαβὼν κειμένους προκομίσας εἰς τὴν πάντων ὄψιν διέσχισεν ἐπιβλασφημῶν καὶ πολλὰ κατακερτομῶν. [116] Ἰουδαῖοι δὲ ταῦτα ἀκούσαντες καὶ πολλοὶ συνδραμόντες καταβαίνουσιν εἰς Καισάρειαν, ἐκεῖ γὰρ ἐτύγχανεν ὁ Κουμανὸς ὤν, ἱκετεύοντες μὴ αὐτοὺς ἀλλὰ τὸν θεὸν οὗπερ οἱ νόμοι καθυβρίσθησαν ἐκδικῆσαι· ζῆν γὰρ οὐχ ὑπομένειν τῶν πατρίων αὐτοῖς οὕτως περιυβρισμένων. Καὶ Κουμανὸς δείσας, [117] μὴ πάλιν νεωτερίσειεν τὸ πλῆθος, συμβουλευσάντων καὶ τῶν φίλων τὸν ἐνυβρίσαντα τοῖς νόμοις στρατιώτην πελεκίσας ἔπαυσεν τὴν στάσιν ἐκ δευτέρου μέλλουσαν ἐξάπτεσθαι.

[105]. 3. (19) Une révolte qui s'éleva dans la ville de Jérusalem, pendant que Cumanus administrait la Judée, coûta la vie à beaucoup de Juifs. [103] Mais je dois en exposer d'abord la cause. On arrivait à la fête appelée la Pâque, où c'est la coutume chez nous de manger du pain sans levain; de toutes parts une grande foule s'était rassemblée pour la fête. Cumanus, craignant qu'elle ne tentât une émeute, ordonna à un détachement. de l'armée de prendre les armes et de se tenir aux portes du Temple pour réprimer la sédition s'il s'en produisait une. Cette mesure avait du reste été prise aux fêtes par les procurateurs précédents. [107] Le quatrième jour de la frête, un soldat découvrit son sexe et le montra à la foule. [108] Ceux qui le virent, furent vivement irrités et dirent que ce n'était pas eux qui avaient été insultés, mais Dieu. Quelques-uns des plus hardis injuriaient Cumanus, alléguant. que c'était lui qui avait placé là ce soldat. Cumanus, à cette nouvelle, s'irrita démesurément contre ces injures ; [109] il enjoignit aux mécontents de cesser d'exciter à l'émeute et de ne pas se livrer à l'agitation pendant une fête. Il ne les convainquit pas, et ils s'acharnèrent encore plus à l'injurier. [110] Alors il ordonna à toutes les troupes de prendre les armes et de se rendre dans la forteresse Antonia qui, comme nous l'avons déjà dit, dominait le Temple. [111] En voyant arriver les soldats, le peuple effrayé se hâta de fuir, mais comme les issues étaient étroites et qu'ils se croyaient poursuivis par les ennemis, beaucoup de gens périrent écrasés dans ces passages resserrés. [112] On compta vingt mille tués dans ce désordre, si bien qu'au lieu d'une fête il y eut désormais un deuil et, que tous, oubliant les prières et les sacrifices, se mirent à se lamenter et à gémir. Telles furent les souffrances causées par l'impudeur d'un seul soldat.

[113] 4 (20). Ce premier deuil n'avait pas encore cessé quand survint un nouveau malheur. Quelques-uns de ceux qui poussaient à la révolution attaquèrent à la façon de brigands, sur la voie publique, à cent stades de la ville, Stephanus, esclave de l'empereur, qui voyageait et ils le dépouillèrent de tout ce qu'il avait. [114] Cumanus, ayant appris la chose, envoya immédiatement des soldats avec l'ordre de piller les villages du voisinage et d'enchaîner les notables pour les lui amener. [115] Au cours de cette dévastation, un soldat, prit dans un village les lois de Moise et, les avant exposées à la vue de tous, les déchira, en ajoutant encore à cela des blasphèmes et des railleries. [116] A cette nouvelle, les Juifs se rassemblèrent en masse et descendirent à Césarée où se trouvait Cumanus pour le supplier de venger, non pas eux-mêmes, mais leur Dieu, dont les lois avaient, été outragées, car il ne leur était pas possible de vivre si la loi leurs pères était ainsi indignement, traitée. [117] Cumanus, par crainte d'une nouvelle révolte du peuple fit, sur le conseil de ses amis, décapiter le soldat qui avait outragé les lois et apaisa ainsi la sédition qui allait de nouveau éclater.