Plotin, Ennéades, traduit par Bouillet

PORPHYRE

VIE DE PLOTIN ET ORDRE DE SES LIVRES PAR PORPHYRE

 

Tome premier

PORPHYRE :  PRINCIPES DE LA THÉORIE DES INTELLIGIBLES

 

 

 

 

 

 

 

VIE DE PLOTIN ET ORDRE DE SES LIVRES PAR PORPHYRE

 

 

 

 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΛΩΤΙΝΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΥΤΟΥ

Πλωτῖνος ὁ καθ᾽ ἡμᾶς γεγονὼς φιλόσοφος ἐῴκει μὲν αἰσχυνομένῳ ὅτι ἐν σώματι εἴη. Ἀπὸ δὲ τῆς τοιαύτης διαθέσεως οὔτε περὶ τοῦ γένους αὐτοῦ διηγεῖσθαι ἠνείχετο οὔτε περὶ τῶν γονέων οὔτε περὶ τῆς πατρίδος.  Ζωγράφου δὲ ἀνασχέσθαι ἢ πλάστου τοσοῦτον ἀπηξίου ὥστε καὶ λέγειν πρὸς Ἀμέλιον δεόμενον εἰκόνα αὐτοῦ γενέσθαι ἐπιτρέψαι· οὐ γὰρ ἀρκεῖ φέρειν ὃ ἡ φύσις εἴδωλον ἡμῖν περιτέθεικεν, ἀλλὰ καὶ εἰδώλου εἴδωλον συγχωρεῖν αὐτὸν ἀξιοῦν πολυχρονιώτερον καταλιπεῖν ὡς δή τι τῶν ἀξιοθεάτων ἔργων;  Ὅθεν ἀπαγορεύοντος καὶ καθεδεῖσθαι ἕνεκα τούτου ἀρνουμένου ἔχων φίλον ὁ Ἀμέλιος Καρτέριον τὸν ἄριστον τῶν τότε γεγονότων ζωγράφων εἰσιέναι καὶ ἀπαντᾶν εἰς τὰς συνουσίας ποιήσας ἐξῆν γὰρ τῷ βουλομένῳ φοιτᾶν εἰς τὰς συνουσίας τὰς ἐκ τοῦ ὁρᾶν φαντασίας πληκτικωτέρας λαμβάνειν διὰ τῆς ἐπὶ πλέον προσοχῆς συνείθισεν. Ἔπειτα γράφοντος ἐκ τοῦ τῇ μνήμῃ ἐναποκειμένου ἰνδάλματος τὸ εἴκασμα καὶ συνδιορθοῦντος εἰς ὁμοιότητα τὸ ἴχνος τοῦ Ἀμελίου εἰκόνα αὐτοῦ γενέσθαι ἡ εὐφυία τοῦ Καρτερίου παρέσχεν ἀγνοοῦντος τοῦ Πλωτίνου ὁμοιοτάτην.

1 VIE DE PLOTIN ET ORDRE DE SES LIVRES PAR PORPHYRE (01)

I. Le philosophe PIοtin, qui a vécu de nos jours, paraissait honteux d'avoir un corps (02). Aussi ne parlait-il jamais de sa famille ni de sa patrie (03), et il ne voulut pas souffrir qu'on fit ni son portrait, ni son buste. Un jour qu'Amélius (04) le priait de se laisser peindre : « N'est-ce pas assez, lui dit-il, de porter cette image (05) dans laquelle la nature nous a renfermés ? Faut-il encore transmettre à la postérité l'image de cette image comme un objet qui vaille la peine d'être regardé? » Ne pouvant obtenir de lui qu'il revînt sur son refus et qu'il consentit à poser, Amélius pria son ami Carterius, le plus fameux peintre de ce temps-là, d'aller au cours de Plotin (car y allait qui voulait) ; à force de le regarder, Carterius se remplit tellement l'imagination de sa figure qu'il le peignit de mémoire. Amélius le dirigeait dans ce travail par ses conseils, en sorte que le portrait 2 fut très-ressemblant. Tout cela se passa sans que Plotin en eût connaissance.

2. Κωλικῇ δὲ νόσῳ πολλάκις καταπονούμενος οὔτε κλυστῆρος ἠνέσχετο, οὐκ εἶναι πρὸς τοῦ πρεσβύτου λέγων ὑπομένειν τὰς τοιαύτας θεραπείας, οὔτε τὰς θηριακὰς ἀντιδότους λαβεῖν ὑπέμεινε, μηδὲ τῶν ἡμέρων ζῴων τὰς ἐκ τοῦ σώματος τροφὰς προσίεσθαι λέγων.  Λουτροῦ δὲ ἀπεχόμενος καὶ τρίψεσι καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν χρώμενος ἐπὶ τῆς οἰκίας, ἐπειδὴ τοῦ λοιμοῦ ἐπιβρίσαντος συνέβη τοὺς τρίβοντας αὐτὸν ἀποθανεῖν, ἀμελήσας τῆς τοιαύτης θεραπείας κατ᾽ ὀλίγον τὴν τοῦ κυνάγχου ἀγριότητα κατασκευαζομένην ἔσχε.  Κἀμοῦ μὲν παρόντος οὐδέν πω τοιοῦτον ὑπεφαίνετο· ἀποπλεύσαντος δὲ εἰς τοσοῦτον ἠγριώθη τὸ πάθος, ὡς ἔλεγεν ἐπανελθόντι Εὐστόχιος ὁ ἑταῖρος ὁ καὶ παραμείνας αὐτῷ ἄχρι θανάτου, ὡς καὶ τῆς φωνῆς περιαιρεθῆναι τὸ τορὸν καὶ εὔηχον βραγχῶντος αὐτοῦ καὶ τὴν ὄψιν συγχυθῆναι καὶ τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας ἑλκωθῆναι·  ὅθεν ἐκτρεπομένων αὐτοῦ τὰς συναντήσεις τῶν φίλων διὰ τὸ ἀπὸ στόματος πάντας προσαγορεύειν ἔθος ἔχειν, τῆς μὲν πόλεως ἀπαλλάττεται, εἰς δὲ τὴν Καμπανίαν ἐλθὼν εἰς Ζήθου χωρίον ἑταίρου παλαιοῦ αὐτῷ γεγονότος καὶ τεθνηκότος κατάγεται. Τὰ δ᾽ ἀναγκαῖα αὐτῷ ἔκ τε τῶν τοῦ Ζήθου ἐτελεῖτο καὶ ἐκ Μητουρνῶν ἐκομίζετο ἐκ τῶν Καστρικίου· ἐν Μητούρναις γὰρ ὁ Καστρίκιος τὰς κτήσεις εἶχε.  Μέλλων δὲ τελευτᾶν, ὡς ὁ Εὐστόχιος ἡμῖν διηγεῖτο, ἐπειδὴ ἐν Ποτιόλοις κατοικῶν ὁ Εὐστόχιος βραδέως πρὸς αὐτὸν ἀφίκετο, εἰπὼν ὅτι σὲ ἔτι περιμένω καὶ φήσας πειρᾶσθαι τὸν ἐν ὑμῖν θεὸν ἀνάγειν πρὸς τὸ ἐν τῷ παντὶ θεῖον, δράκοντος ὑπὸ τὴν κλίνην διελθόντος ἐν ᾗ κατέκειτο καὶ εἰς ὀπὴν ἐν τῷ τοίχῳ ὑπάρχουσαν ὑποδεδυκότος ἀφῆκε τὸ πνεῦμα ἔτη γεγονώς, ὡς ὁ Εὐστόχιος ἔλεγεν, ἕξ τε καὶ ἑξήκοντα, τοῦ δευτέρου ἔτους τῆς Κλαυδίου βασιλείας πληρουμένου. Τελευτῶντι δὲ αὐτῷ ἐγὼ μὲν ὁ Πορφύριος ἐτύγχανον ἐν Λιλυβαίῳ διατρίβων, Ἀμέλιος δὲ ἐν Ἀπαμείᾳ τῆς Συρίας, Καστρίκιος δὲ ἐν τῇ Ῥώμῃ· μόνος δὲ παρῆν ὁ Εὐστόχιος. Ἀναψηφίζουσι δὲ ἡμῖν ἀπὸ τοῦ δευτέρου ἔτους τῆς Κλαυδίου βασιλείας εἰς τοὐπίσω ἔτη ἕξ τε καὶ ἑξήκοντα ὁ χρόνος αὐτῷ τῆς γενέσεως εἰς τὸ τρισκαιδέκατον ἔτος τῆς Σεβήρου βασιλείας πίπτει. Οὔτε δὲ τὸν μῆνα δεδήλωκέ τινι καθ᾽ ὃν γεγέννηται, οὔτε τὴν γενέθλιον ἡμέραν, ἐπεὶ οὐδὲ θύειν ἢ ἑστιᾶν τινα τοῖς αὐτοῦ γενεθλίοις ἠξίου, καίπερ ἐν τοῖς Πλάτωνος καὶ Σωκράτους παραδεδομένοις γενεθλίοις θύων τε καὶ ἑστιῶν τοὺς ἑταίρους, ὅτε καὶ λόγον ἔδει τῶν ἑταίρων τοὺς δυνατοὺς ἐπὶ τῶν συνελθόντων ἀναγνῶναι.
 

II. II était sujet à une affection chronique de l'estomac (06); cependant il ne voulut jamais prendre de remède, persuadé qu'il était indigne d'un homme âgé de se soulager par un tel moyen. Il ne prit non plus jamais de thériaque parce que, disait-il [loin de manger de la chair de bète sauvage, θηρίον], il ne mangeait pas même de la chair des animaux domestiques (07). Il ne se baignait point, il se contentait de se faire frotter tous les jours chez lui ; ceux qui lui rendaient cet office étant morts de la peste qui faisait alors de grands ravages (08), il négligea de se faire frotter, et cette interruption lui causa une esquinancie : on ne s'en aperçut pas tant que je demeurai avec lui ; mais après que je l'eus quitté, son mal s'aigrit à un tel point que sa voix, auparavant belle et forte, était toujours enrouée; en outre, sa vue se troubla, et il lui survint des ulcères aux pieds et aux mains. C'est ce que m'apprit à mon retour mon ami Eustochius, qui demeura avec lui jusqu'à sa mort Ces incommodités ayant empêché ses amis de le voir avec la même assiduité, parce qu'il se serait fatigué en voulant, selon sa coutume, s'entretenir avec chacun d'eux, il quitta Rome et se retira en Campante, dans un domaine qui avait appartenu à Zéthus (09), un de ses anciens amis qui était mort. Tout ce dont il avait besoin lui était fourni par la terre même de Zéthus, ou lui était apporté du bien que Castricius (10)  possédait à Minturnes. Lorsqu'il fut près de mourir, Eustochius, qui 3 se trouvait à Poutzoles, fut quelque temps à venir le trouver (c'est lui-même qui me l'a raconté) ; Plotin lui dit : « Je vous attends; je m'efforce de réunir ce qu'il y a de divin en nous (11) à ce qu'il y a de divin dans l'univers. " Alors un serpent qui se trouvait sous le lit dans lequel il était couché se glissa dans un trou de la muraille (12), et Plotin rendit l'âme. Il avait à cette époque soixante-six ans (13), au rapport d'Enstochius. L'empereur Claude II achevait la seconde année de son règne. J'étais alors à Lilybée ; Amélius se trouvait à Apamée en Syrie, Castricius à Rome; Eustochius était seul près de Plotin. Si nous remontons depuis la seconde année de Claude II jusqu'à soixante-six ans au delà, nous trouverons que la naissance de Plotin tombe dans la treizième année du règne de Septime-Sévère. Il n'a jamais voulu dire ni le mois, ni le jour où il était né, parce qu'il ne croyait point convenable qu'on célébrât le jour de sa naissance, ni par des sacrifices, ni par des repas. Cependant il faisait lui-même un sacrifice et régalait ses amis les jours de naissance de Platon et de Socraje ; et il fallait que ces jours-là ceux qui le pouvaient composassent un discours pour le lire en présence de l'assemblée.

3. Ἃ μέντοι ἡμῖν αὐτὸς ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἐν ταῖς ὁμιλίαις πολλάκις διηγεῖτο, ἦν τοιαῦτα.

Προσφοιτᾶν μὲν γὰρ τῇ τροφῷ καίπερ εἰς γραμματοδιδασκάλου ἀπιόντα ἄχρις ὀγδόου ἔτους ἀπὸ γενέσεως ὄντα καὶ τοὺς μαζοὺς γυμνοῦντα θηλάζειν προθυμεῖσθαι· ἀκούσαντα δέ ποτε ὅτι ἀτηρόν ἐστι παιδίον, ἀποσχέσθαι αἰδεσθέντα. Εἰκοστὸν δὲ καὶ ὄγδοον ἔτος αὐτὸν ἄγοντα ὁρμῆσαι ἐπὶ φιλοσοφίαν καὶ τοῖς τότε κατὰ τὴν Ἀλεξάνδρειαν εὐδοκιμοῦσι συσταθέντα κατιέναι ἐκ τῆς ἀκροάσεως αὐτῶν κατηφῆ καὶ λύπης πλήρη, ὡς καί τινι τῶν φίλων διηγεῖσθαι ἃ πάσχοι· τὸν δὲ συνέντα αὐτοῦ τῆς ψυχῆς τὸ βούλημα ἀπενέγκαι πρὸς Ἀμμώνιον, οὗ μηδέπω πεπείρατο. Τὸν δὲ εἰσελθόντα καὶ ἀκούσαντα φάναι πρὸς τὸν ἑταῖρον· τοῦτον ἐζήτουν. Καὶ ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς ἡμέρας συνεχῶς τῷ Ἀμμωνίῳ παραμένοντα τοσαύτην ἕξιν ἐν φιλοσοφίᾳ κτήσασθαι, ὡς καὶ τῆς παρὰ τοῖς Πέρσαις ἐπιτηδευομένης πεῖραν λαβεῖν σπεῦσαι καὶ τῆς παρ᾽ Ἰνδοῖς κατορθουμένης. Γορδιανοῦ δὲ τοῦ βασιλέως ἐπὶ τοὺς Πέρσας παριέναι μέλλοντος δοὺς ἑαυτὸν τῷ στρατοπέδῳ συνεισῄει ἔτος ἤδη τριακοστὸν ἄγων καὶ ἔννατον. Ἕνδεκα γὰρ ὅλων ἐτῶν παραμένων τῷ Ἀμμωνίῳ συνεσχόλασε. Τοῦ δὲ Γορδιανοῦ περὶ τὴν Μεσοποταμίαν ἀναιρεθέντος μόλις φεύγων εἰς τὴν Ἀντιόχειαν διεσώθη.  Καὶ Φιλίππου τὴν βασιλείαν κρατήσαντος τεσσαράκοντα γεγονὼς ἔτη εἰς τὴν Ῥώμην ἄνεισιν.

Ἐρεννίῳ δὲ καὶ Ὠριγένει καὶ Πλωτίνῳ συνθηκῶν γεγονυιῶν μηδὲν ἐκκαλύπτειν τῶν Ἀμμωνίου δογμάτων ἃ δὴ ἐν ταῖς ἀκροάσεσιν αὐτοῖς ἀνεκεκάθαρτο, ἔμενε καὶ ὁ Πλωτῖνος συνὼν μέν τισι τῶν προσιόντων, τηρῶν δὲ ἀνέκπυστα τὰ παρὰ τοῦ Ἀμμωνίου δόγματα. Ἐρεννίου δὲ πρώτου τὰς συνθήκας παραβάντος, Ὠριγένης μὲν ἠκολούθει τῷ φθάσαντι Ἐρεννίῳ.  Ἔγραψε δὲ οὐδὲν πλὴν τὸ Περὶ τῶν δαιμόνων σύγγραμμα καὶ ἐπὶ Γαλιήνου Ὅτι μόνος ποιητὴς ὁ βασιλεύς. Πλωτῖνος δὲ ἄχρι μὲν πολλοῦ γράφων οὐδὲν διετέλεσεν, ἐκ δὲ τῆς Ἀμμωνίου συνουσίας ποιούμενος τὰς διατριβάς· καὶ οὕτως ὅλων ἐτῶν δέκα διετέλεσε, συνὼν μέν τισι, γράφων δὲ οὐδέν.  Ἦν δὲ ἡ διατριβή, ὡς ἂν αὐτοῦ ζητεῖν προτρεπομένου τοὺς συνόντας, ἀταξίας πλήρης καὶ πολλῆς φλυαρίας, ὡς Ἀμέλιος ἡμῖν διηγεῖτο. Προσῆλθε δὲ αὐτῷ ὁ Ἀμέλιος τρίτον ἔτος ἄγοντι ἐν τῇ Ῥώμῃ κατὰ τὸ τρίτον ἔτος τῆς Φιλίππου βασιλείας καὶ ἄχρι τοῦ πρώτου ἔτους τῆς Κλαυδίου βασιλείας παραμείνας ἔτη ὅλα συγγέγονεν εἴκοσι καὶ τέσσαρα, ἕξιν μὲν ἔχων ὅτε προσῆλθεν ἀπὸ τῆς Λυσιμάχου συνουσίας, φιλοπονίᾳ δὲ ὑπερβαλλόμενος τῶν καθ᾽ αὑτὸν πάντων διὰ τὸ καὶ σχεδὸν πάντα τὰ Νουμηνίου καὶ γράψαι καὶ συναγαγεῖν καὶ σχεδὸν τὰ πλεῖστα ἐκμαθεῖν· σχόλια δὲ ἐκ τῶν συνουσιῶν ποιούμενος ἑκατόν που βιβλία συνέταξε τῶν σχολίων, ἃ Οὐστιλλιανῷ Ἡσυχίῳ τῷ Ἀπαμεῖ, ὃν υἱὸν ἔθετο, κεχάρισται.
 

III. Voici ce que nous avons appris de lui-même, dans les diverses conversations que nous avons eues avec lui.

Il était déjà entre les mains d'un maître de grammaire et était arrivé à l'âge de huit ans, qu'il avait encore une nourrice dont il découvrait le sein pour téter avec avidité; un jour elle se plaignit de son importunité, ce qui lui fit tant de honte qu'il n'y retourna plus. A partir de l'âge de vingt-huit ans, il se 4 donna tout entier à la philosophie. On le présenta aux maîtres qui avaient alors le plus de réputation dans Alexandrie. Il revenait toujours de leurs leçons triste et découragé. Il fit connaître la cause de son chagrin à un de ses amis : celui-ci, comprenant ce qu'il souhaitait, le conduisit auprès d'Ammonius (14), que Plotin ne connaissait pas. Dès qu'il eut entendu ce philosophe, il dit à son ami : « Voilà celui que je cherchais » ; et depuis ce jour il resta assidûment près d'Ammonius. Il prit un si grand goût pour la philosophie qu'il se proposa d'étudier celle qui était enseignée chez les Perses et celle qui prévalait chez les Indiens. Lorsque l'empereur Gordien se prépara à faire son expédition contre les Perses, Plotin, alors âgé de trente-neuf ans, se mit à la suite de l'armée. Il avait passé dix à onze années entières près d'Ammonius. Gordien ayant été tué en Mésopotamie, Plotin eut assez de peine à se sauver à Antioche. Il vint à Rome à quarante ans, lorsque Philippe était empereur.

Hérennius, Origène (15) et Plotin étaient convenus de tenir secrète la doctrine qu'ils avaient reçue d'Ammonius. Plotin observa cette convention. Hérennius fut le premier qui la viola, ce qui fut imité par Origène. Ce dernier se borna à écrire un livre Sur les Démons; et sous le règne de Gallien, il en fit un autre pour prouver que Le Roi est seul créateur [ou poète] (16). 5 Plotin fut longtemps sans rien écrire. Il se contentait d'enseigner de vive voix ce qu'il avait appris d'Ammonius. Il passa de la sorte dix années entières à instruire quelques disciples sans rien mettre par écrit ; mais comme il permettait qu'on lui fit des questions, il arrivait souvent que l'ordre manquait dans son école, et qu'il y avait des discussions oiseuses, ainsi que je l'ai su d'Amélius, qui se mit au nombre de ses disciples la troisième année du séjour de Plotin à Rome (c'était aussi la troisième année du règne de Philippe), et qui resta auprès de lui jusqu'à la première année du règne de Claude II, c'est-à-dire vingt-quatre ans ; il sortait de l'école de Lysimaque (17). Amélius surpassait tous ses condisciples par son ardeur au travail : il avait copié, rassemblé et savait presque par cœur tous les ouvrages de Numénius (18); il composa cent livres des notes qu'il avait recueillies aux cours de Plotin, et il en fit présent à Hoslilianus Hésychius d'Apamée, son fils adoptifs (19).

4. Τῷ δεκάτῳ δὲ ἔτει τῆς Γαλιήνου βασιλείας ἐγὼ Πορφύριος ἐκ τῆς Ἑλλάδος μετὰ Ἀντωνίου τοῦ Ῥοδίου γεγονὼς καταλαμβάνω μὲν τὸν Ἀμέλιον ὀκτωκαιδέκατον ἔτος ἔχοντα τῆς πρὸς Πλωτῖνον συνουσίας, μηδὲν δέ πω γράφειν τολμήσαντα πλὴν τῶν σχολίων ἃ οὐδέπω εἰς ἑκατὸν τὸ πλῆθος αὐτῷ συνῆκτο. Ἦν δὲ ὁ Πλωτῖνος τῷ δεκάτῳ ἔτει τῆς Γαλιήνου βασιλείας ἀμφὶ τὰ πεντήκοντα ἔτη καὶ ἐννέα. Ἐγὼ δὲ Πορφύριος τὸ πρῶτον αὐτῷ συγγέγονα αὐτὸς ὢν τότε ἐτῶν τριάκοντα.

Ἀπὸ μέντοι τοῦ πρώτου ἔτους τῆς Γαλιήνου ἀρχῆς προτραπεὶς ὁ Πλωτῖνος γράφειν τὰς ἐμπιπτούσας ὑποθέσεις, τὸ δέκατον ἔτος τῆς Γαλιήνου ἀρχῆς, ὅτε τὸ πρῶτον αὐτῷ ἐγὼ ὁ Πορφύριος ἐγνωρίσθην, γράψας εὑρίσκεται εἴκοσι καὶ ἓν βιβλίον ἃ καὶ κατείληφα ἐκδεδομένα ὀλίγοις. Οὐδὲ γὰρ ἦν πω ῥᾳδία ἡ ἔκδοσις οὐδὲ εὐσυνειδήτως ἐγίγνετο οὐδ᾽ ἁπλῶς κἀκ τοῦ ῥᾴστου, ἀλλὰ μετὰ πάσης κρίσεως τῶν λαμβανόντων.

Ἦν δὲ καὶ τὰ γεγραμμένα ταῦτα ἃ διὰ τὸ μὴ αὐτὸν ἐπιγράφειν ἄλλος ἄλλο ἑκάστῳ τοὐπίγραμμα ἐτίθει. Αἱ δ᾽ οὖν κρατήσασαι ἐπιγραφαί εἰσιν αἵδε· θήσω δὲ καὶ τὰς ἀρχὰς τῶν βιβλίων, εἰς τὸ εὐεπίγνωστον εἶναι ἀπὸ τῶν ἀρχῶν ἕκαστον τῶν δηλουμένων βιβλίων·

α Περὶ τοῦ καλοῦ· οὗ ἡ ἀρχή· τὸ καλὸν ἔστι μὲν ἐν ὄψει πλεῖστον.

β Περὶ ψυχῆς ἀθανασίας· οὗ ἡ ἀρχή· εἰ δέ ἐστιν ἀθάνατος ἕκαστος.

γ Περὶ εἱμαρμένης· οὗ ἡ ἀρχή· πάντα τὰ γινόμενα.

δ Περὶ οὐσίας τῆς ψυχῆς· οὗ ἡ ἀρχή· τὴν τῆς ψυχῆς οὐσίαν.

ε Περὶ νοῦ καὶ τῶν ἰδεῶν καὶ τοῦ ὄντος· οὗ ἡ ἀρχή· πάντες ἄνθρωποι ἐξ ἀρχῆς γενόμενοι.

Ϛ Περὶ τῆς εἰς τὰ σώματα καθόδου τῆς ψυχῆς· οὗ ἡ ἀρχή· πολλάκις ἐγειρόμενος.

ζ Πῶς ἀπὸ τοῦ πρώτου τὸ μετὰ τὸ πρῶτον καὶ περὶ τοῦ ἑνός· οὗ ἡ ἀρχή· εἴ τι ἐστὶ μετὰ τὸ πρῶτον.

η Εἰ αἱ πᾶσαι ψυχαὶ μία· οὗ ἡ ἀρχή· ἆρα ὥσπερ ψυχήν.

θ Περὶ τἀγαθοῦ ἢ τοῦ ἑνός· οὗ ἡ ἀρχή· ἅπαντα τὰ ὄντα.

ι Περὶ τῶν τριῶν ἀρχικῶν ὑποστάσεων· οὗ ἡ ἀρχή· τί ποτε ἄρα ἐστὶ τὸ πεποιηκὸς τὰς ψυχάς.

ια Περὶ γενέσεως καὶ τάξεως τῶν μετὰ τὸ πρῶτον· οὗ ἡ ἀρχή· τὸ ἓν πάντα.

ιβ Περὶ τῶν δύο ὑλῶν· οὗ ἡ ἀρχή· τὴν λεγομένην ὕλην.

ιγ Ἐπισκέψεις διάφοροι· οὗ ἡ ἀρχή· νοῦς φησιν ὁρᾷ ἐνούσας ἰδέας.

ιδ Περὶ τῆς κυκλοφορίας· οὗ ἡ ἀρχή· διὰ τί κύκλῳ κινεῖται.

ιε Περὶ τοῦ εἰληχότος ἡμᾶς δαίμονος· οὗ ἡ ἀρχή· τῶν μὲν αἱ ὑποστάσεις.

ιϚ Περὶ εὐλόγου ἐξαγωγῆς· οὗ ἡ ἀρχή· οὐκ ἐξάξεις, ἵνα μὴ ἐξίῃ.

ιζ Περὶ ποιότητος· οὗ ἡ ἀρχή· ἆρα τὸ ὂν καὶ ἡ οὐσία.

ιη Εἰ καὶ τῶν καθέκαστά εἰσιν ἰδέαι· οὗ ἡ ἀρχή· εἰ καὶ τοῦ καθέκαστον.

ιθ Περὶ ἀρετῶν· οὗ ἡ ἀρχή· ἐπειδὴ τὰ κακὰ ἐνταῦθα.

κ Περὶ διαλεκτικῆς· οὗ ἡ ἀρχή· τίς τέχνη ἢ μέθοδος.

κα Πῶς ἡ ψυχὴ τῆς ἀμερίστου καὶ μεριστῆς οὐσίας μέση εἶναι λέγεται· οὗ ἡ ἀρχή· ἐν τῷ κόσμῳ τῷ νοητῷ.

Ταῦτα μὲν οὖν εἴκοσι καὶ ἓν ὄντα, ὅτε αὐτῷ τὸ πρῶτον προσῆλθον ὁ Πορφύριος, εὕρηται γεγραμμένα· πεντηκοςτὸν δὲ καὶ ἔννατον ἔτος ἦγε τότε ὁ Πλωτῖνος.

IV. La dixième année du règne de Gallien, je partis de Grèce pour Rome avec Antonius de Rhodes (20). J'y trouvai Amélius, qui depuis dix-huit ans assistait aux leçons de Plotin; il n'avait encore osé rien écrire, si ce n'est quelques livres de ses notes, dont le nombre n'allait pas encore jusqu'à cent En cette dixième année du règne de Gallien, Plotin avait cinquante-neuf ans. J'en avais trente lorsque je m'attachai à lui. Il commença, la première année de Gallien, à écrire sur quelques questions qui se présentèrent, et la dixième, qui est celle où je le fréquentai pour la première fois, il avait écrit vingt et un 6 livres, qui n'avaient été communiqués qu'à un très-petit nombre de personnes : on ne les donnait pas facilement, et il n'était pas aisé d'en prendre connaissance ; on ne les communiquait qu'avec précaution et après s'être assuré du jugement de ceux qui les recevaient.

Je vais indiquer les livres que Plotin avait alors écrits. Comme il n'y avait pas mis de titres, plusieurs personnes leur donnèrent des titres différents. Voici ceux qui ont prévalu (21) :

1. Du Beau............. [I, vi

2. De l'immortalité de l'âme IV, vii

3. Du Destin............. ΙII, ι

4. De l'Essence de l'âme............. IV, ι

5. De l'Intelligence, des Idées et de l'Être V, îx

6. De la Descente de l'âme dans le corps IV, vii

7. Comment procède du Premier ce qui est après lui? De l'Un............. V, iv

8. Toutes les âmes ne font-elles qu'une seule âme?............. IV, ix

9. Du Bien ou de l'Un............. VI, ix

10. Des trois Hypostases principales............. V, ι

11. De la Génération et de l'ordre des choses qui sont après le Premier. V, ii

12. Des deux Matières [sensible et intelligible].............. II, iv

13. Considérations diverses............. III, ix

14. Du Mouvement circulaire du ciel............. II, ii

15. Du Démon qui nous est échu en partage............. III, iv

16. Du Suicide raisonnable............. I, ix

17. De la Qualité............. II, ν

18. Y a-t-il des Idées des individus?............. V, vii

19. Des Vertus............. I, ii

20. De la Dialectique.............. I, iii

21. Comment l'Ame tient-elle le milieu entre lessence indivisible et l'essence divisible?............. IV, ii]

7 Ces vingt et un livres étaient déjà écrits quand je me rendis auprès de Plotin ; il était alors dans la cinquante-neuvième année de son âge.

Συγγεγονὼς δὲ αὐτῷ τοῦτό τε τὸ ἔτος καὶ ἐφεξῆς ἄλλα ἔτη πέντε ὀλίγον γὰρ ἔτι πρότερον τῆς δεκαετίας ἐγεγόνειν ὁ Πορφύριος ἐν τῇ Ῥώμῃ, τοῦ Πλωτίνου τὰς θερινὰς μὲν ἄγοντος ἀργούς, συνόντος δὲ ἄλλως ἐν ταῖς ὁμιλίαις ἐν δὴ τοῖς ἓξ ἔτεσι τούτοις πολλῶν ἐξετάσεων ἐν ταῖς συνουσίαις γιγνομένων καὶ γράφειν αὐτὸν ἀξιούντων Ἀμελίου τε καὶ ἐμοῦ, γράφει μὲν Περὶ τοῦ τί τὸ ὂν πανταχοῦ ὅλον εἶναι ἓν καὶ ταὐτὸν βιβλία δύο·

α τούτων δὲ τὸ πρῶτον ἀρχὴν ἔχει· ἆρα γε ἡ ψυχὴ πανταχοῦ·

β τοῦ δὲ δευτέρου ἡ ἀρχή· ἓν καὶ ταὐτὸν ἀριθμῷ.

Γράφει δὲ ἐφεξῆς ἄλλα δύο, ὧν

γ τὸ μὲν Περὶ τοῦ τὸ ἐπέκεινα τοῦ ὄντος μὴ νοεῖν καὶ τί τὸ πρώτως νοοῦν καὶ τί τὸ δευτέρως· οὗ ἡ ἀρχή· τὸ μέν ἐστι νοεῖν ἄλλο ἄλλο, τὸ δὲ αὐτὸ αὑτό·

δ τὸ δὲ Περὶ τοῦ δυνάμει καὶ ἐνεργείᾳ· οὗ ἡ ἀρχή· λέγεται τὸ μὲν δυνάμει.

ε Περὶ τῆς τῶν ἀσωμάτων ἀπαθείας· οὗ ἡ ἀρχή· τὰς αἰσθήσεις οὐ πάθη λέγοντες.

Ϛ Περὶ ψυχῆς πρῶτον· οὗ ἡ ἀρχή· περὶ ψυχῆς ὅσα ἀπορήσαντας δεῖ.

ζ Περὶ ψυχῆς δεύτερον· οὗ ἡ ἀρχή· τί οὖν ἐρεῖ.

η Περὶ ψυχῆς τρίτον ἢ περὶ τοῦ πῶς ὁρῶμεν· οὗ ἡ ἀρχή· ἐπειδήπερ ὑπερεθέμεθα.

θ Περὶ θεωρίας· οὗ ἡ ἀρχή· παίζοντες τὴν πρώτην.

ι Περὶ τοῦ νοητοῦ κάλλους· οὗ ἡ ἀρχή· ἐπειδή φαμεν.

ια Περὶ νοῦ καὶ ὅτι οὐκ ἔξω τοῦ νοῦ τὰ νοητὰ καὶ περὶ τἀγαθοῦ· οὗ ἡ ἀρχή· τὸν νοῦν τὸν ἀληθῆ νοῦν.

ιβ Πρὸς τοὺς γνωστικούς· οὗ ἡ ἀρχή· ἐπειδὴ τοίνυν ἐφάνη ἡμῖν.

ιγ Περὶ ἀριθμῶν· οὗ ἡ ἀρχή· ἆρ᾽ ἐστὶ πλῆθος.

ιδ Πῶς τὰ πόρρω ὁρώμενα μικρὰ φαίνεται; οὗ ἡ ἀρχή· ἆρά γε τὰ πόρρω ὁρώμενα.

ιε Εἰ ἐν παρατάσει χρόνου τὸ εὐδαιμονεῖν; οὗ ἡ ἀρχή· τὸ εὐδαιμονεῖν.

ιϚ Περὶ τῆς δι᾽ ὅλων κράσεως· οὗ ἡ ἀρχή· περὶ τῆς δι᾽ ὅλων λεγομένης.

ιζ Πῶς τὸ πλῆθος τῶν ἰδεῶν ὑπέστη καὶ περὶ τἀγαθοῦ· οὗ ἡ ἀρχή· εἰς γένεσιν πέμπων ὁ θεός.

ιη Περὶ τοῦ ἑκουσίου· οὗ ἡ ἀρχή· ἆρ᾽ ἐστὶ περὶ θεῶν.

ιθ Περὶ τοῦ κόσμου· οὗ ἡ ἀρχή· τὸν κόσμον ἀεὶ λέγοντες.

κ Περὶ αἰσθήσεως καὶ μνήμης· οὗ ἡ ἀρχή· τὰς αἰσθήσεις οὐ τυπώσεις.

κα Περὶ τῶν τοῦ ὄντος γενῶν πρῶτον· οὗ ἡ ἀρχή· περὶ τῶν ὄντων πόσα καὶ τίνα.

κβ Περὶ τῶν τοῦ ὄντος γενῶν δεύτερον· οὗ ἡ ἀρχή· ἐπειδὴ περὶ τῶν λεγομένων.

κγ Περὶ τῶν τοῦ ὄντος γενῶν τρίτον· οὗ ἡ ἀρχή· περὶ μὲν τῆς οὐσίας ὅπῃ δοκεῖ.

κδ Περὶ αἰῶνος καὶ χρόνου· οὗ ἡ ἀρχή· τὸν αἰῶνα καὶ τὸν χρόνον.

Ταῦτα τὰ εἴκοσι καὶ τέτταρα ὄντα ὅσα ἐν τῷ ἑξαέτει χρόνῳ τῆς παρουσίας ἐμοῦ Πορφυρίου ἔγραψεν, ἐκ προςκαίρων προβλημάτων τὰς ὑποθέσεις λαβόντα, ὡς ἐκ τῶν κεφαλαίων ἑκάστου τῶν βιβλίων ἐδηλώσαμεν, μετὰ τῶν πρὸ τῆς ἐπιδημίας ἡμῶν εἴκοσι καὶ ἑνὸς τὰ πάντα γίνεται τεσσαρακονταπέντε.

V. Je demeurai avec lui cette année et les cinq suivantes. J'étais bien déjà venu à Rome dix ans auparavant; mais alors Plotin passait ses étés dans le loisir et se contentait d'instruire de vive voix ceux qui allaient le visiter. Pendant les six années dont je viens de parler, plusieurs questions ayant été approfondies dans les conférences que faisait Plotin, et Amélius et moi l'ayant instamment prié d'écrire, il rédigea deux livres pour prouver que :

22. L'Être un et identique est partout tout entier, I.............. [VI, iv

23.... II .............. VI, v]

Il composa ensuite le livre intitulé:

24. Le Principe supérieur à l'être ne pense pas. Quel est le premier principe pensant? quel est le second?............. [V, vi

Il écrivit aussi les livres suivants :

25. De ce qui est en Puissance et de ce qui est en Acte.............. [II, ν

26. De l'Impassibilité des choses incorporelles. III, vi

27. De l'Ame, I I.............V, III

28... II............. IV, iv

29. De l'Ame, III, ou Comment voyons-nous?............. IV, ν

30. De la Contemplation............. III, viii

31. De la Beauté intelligible. V, viii

32. Les Intelligibles ne sont pas hors de l'Intelligence. De l'Intelligence et du Bien............. V, ν

33. Contre les Gnostiques............. II, ix

34. Des Nombres............. VI, vi

35. Pourquoi les objets éloignés paraissent-ils petits?............. II, viii

36. Le Bonheur consiste-t-il dans la durée ?............. I, v

37. Du Mélange où il y a pénétration totale .............II, vii

38. De la Multitude des idées. Du Bien............. VI, vii

39. De la Volonté.............. VI, viii

8 40. Du Monde............. II, i

41. De la Sensation, de la Mémoire.............. IV, vi

42. Des Genres de l'être............., i. VI, i

43 ...II............. VI, ii

44 ... III.............. VI, iii

45. De l'Éternité et du Temps, III, vii]

Plotin écrivit ces vingt-quatre livres pendant les six années que je passai auprès de lui; il prenait pour sujets les questions qui venaient s'offrir à lui, et que nous avons indiquées par le titre de chaque livre. Ces vingt-quatre livres, joints aux vingt et un que Plotin avait composés avant que je me rendisse auprès de lui, font quarante-cinq.

6. Ἐν δὲ τῇ Σικελίᾳ διατρίβοντός μου ἐκεῖ γὰρ ἀνεχώρησα περὶ τὸ πεντεκαιδέκατον ἔτος τῆς βασιλείας Γαλιήνου , ὁ Πλωτῖνος γράψας πέντε βιβλία ἀποστέλλει μοι ταῦτα·

α Περὶ εὐδαιμονίας· οὗ ἡ ἀρχή· τὸ εὖ ζῆν καὶ εὐδαιμονεῖν.

β Περὶ προνοίας πρῶτον· οὗ ἡ ἀρχή· τὸ μὲν τῷ αὐτομάτῳ.

γ Περὶ προνοίας δεύτερον· οὗ ἡ ἀρχή· τί τοίνυν δοκεῖ περὶ τούτων.

δ Περὶ τῶν γνωριστικῶν ὑποστάσεων καὶ τοῦ ἐπέκεινα· οὗ ἡ ἀρχή· ἆρα τὸ νοοῦν ἑαυτὸ ποικίλον δεῖ εἶναι.

ε Περὶ ἔρωτος· οὗ ἡ ἀρχή· περὶ ἔρωτος πότερα θεός.

Ταῦτα μὲν οὖν τῷ πρώτῳ ἔτει τῆς Κλαυδίου πέμπει βασιλείας· ἀρχομένου δὲ τοῦ δευτέρου,

ὅτε καὶ μετ᾽ ὀλίγον θνῄσκει, πέμπει ταῦτα·

α Τίνα τὰ κακά· οὗ ἡ ἀρχή· οἱ ζητοῦντες πόθεν τὰ κακά.

β Εἰ ποιεῖ τὰ ἄστρα· οὗ ἡ ἀρχή· ἡ τῶν ἄστρων φορά.

γ Τί τὸ ζῷον; οὗ ἡ ἀρχή· ἡδοναὶ καὶ λῦπαι.

δ Περὶ εὐδαιμονίας· οὗ ἡ ἀρχή· ἆρ᾽ ἄν τις ἕτερον εἴποι.

Ταῦτα μετὰ τεσσαρακονταπέντε τῶν πρώτων καὶ δευτέρων γραφέντων γίνεται τέτταρα καὶ πεντήκοντα.

Ὥσπερ δὲ ἐγράφη, τὰ μὲν κατὰ πρώτην ἡλικίαν, τὰ δὲ ἀκμάζοντος, τὰ δὲ ὑπὸ τοῦ σώματος καταπονουμένου, οὕτω καὶ τῆς δυνάμεως ἔχει τὰ βιβλία. Τὰ μὲν γὰρ πρῶτα εἴκοσι καὶ ἓν ἐλαφροτέρας ἐστὶ δυνάμεως καὶ οὐδέπω πρὸς εὐτονίαν ἀρκοῦν μέγεθος ἐχούσης, τὰ δὲ τῆς μέσης ἐκδόσεως τυχόντα τὸ ἀκμαῖον τῆς δυνάμεως ἐμφαίνει καί ἐστι τὰ κδ πλὴν τῶν βραχέων τελεώτατα, τὰ μέντοι τελευταῖα ἐννέα ὑφειμένης ἤδη τῆς δυνάμεως γέγραπται καὶ μᾶλλόν γε τὰ τελευταῖα τέσσαρα ἢ τὰ πρὸ τούτων πέντε.

VI. Pendant que j'étais dans la Sicile, où je me rendis vers la quinzième année du règne de Gallien, il rédigea cinq nouveaux livres qu'il m'envoya :

46. Du Bonheur............. [I, iv

47. De la Providence, ι .............III, ii

48 ... ii ............. III, iv,

49. Des Hypostases qui connaissent et du Principe supérieur............. V iii,

50. De l'Amour............. III, v]

Il m'envoya ces livres la première année du règne de Claude II et au commencement de la seconde.

Peu de temps avant de mourir, il m'envoya les quatre suivants :

51. De la Nature des maux............. [I, viii

52. De l'Influence des astres............. II, iii

53. Qu'est-ce que l'Animal ? qu'est-ce que l'Homme ?............. I, ι

54. Du premier Bien ou Du Bonheur.............. I, vii]

Ces neuf livres, avec les quarante-cinq précédemment écrits, font en tout cinquante-quatre.

Les uns ont été composés dans la jeunesse de l'auteur, les autres lorsqu'il était dans toute sa force, et enfin les derniers, lorsque son corps était déjà fort affaissé : ils se ressentent de 9 l'état dans lequel il était lorsqu'il les écrivait. Les vingt et un premiers semblent indiquer un esprit qui n'a pas encore toute sa vigueur ni toute sa fermeté. Ceux qu'il a écrits dans le milieu de sa vie montrent que son génie était alors dans toute sa force. On peut regarder ces vingt-quatre livres comme parfaits, si l'on en excepte quelques passages. Les neuf derniers sont moins forts que les autres ; et de ces neuf, les quatre derniers sont les plus faibles.

7. Ἔσχε δὲ ἀκροατὰς μὲν πλείους, ζηλωτὰς δὲ καὶ διὰ φιλοσοφίαν συνόντας Ἀμέλιόν τε ἀπὸ τῆς Τουσκίας, οὗ τὸ ὄνομα ἦν Γεντιλιανὸς τὸ κύριον, αὐτὸς δὲ διὰ τοῦ ρ Ἀμέριον αὐτὸν καλεῖν ἠξίου ἀπὸ τῆς ἀμερείας ἢ τῆς ἀμελείας πρέπειν αὐτῷ καλεῖσθαι λέγων. Ἔσχε δὲ καὶ ἰατρικόν τινα Σκυθοπολίτην Παυλῖνον ὃν ὁ Ἀμέλιος Μίκκαλον προσηγόρευε, παρακουσμάτων πλήρη γεγονότα.

Ἀλλὰ μὴν καὶ Ἀλεξανδρέα Εὐστόχιον ἰατρικὸν ἔσχεν ἕτερον, ὃς περὶ τὰ τελευταῖα τῆς ἡλικίας γνωρισθεὶς αὐτῷ διέμενε θεραπεύων ἄχρι τοῦ θανάτου καὶ μόνοις τοῖς Πλωτίνου σχολάζων ἕξιν περιεβάλλετο γνησίου φιλοσόφου. Συνῆν δὲ καὶ Ζωτικὸς κριτικός τε καὶ ποιητικός, ὃς καὶ τὰ Ἀντιμάχου διορθωτικὰ πεποίηται καὶ τὸν Ἀτλαντικὸν εἰς ποίησιν μετέβαλε πάνυ ποιητικῶς, συγχυθεὶς δὲ τὰς ὄψεις πρὸ ὀλίγου τῆς Πλωτίνου τελευτῆς ἀπέθανεν. Ἔφθασε δὲ καὶ ὁ Παυλῖνος προαποθανὼν τοῦ Πλωτίνου. Ἔσχε δὲ καὶ Ζῆθον ἑταῖρον, Ἀράβιον τὸ γένος, Θεοδοσίου τοῦ Ἀμμωνίου γενομένου ἑταίρου εἰς γάμον λαβόντα θυγατέρα. Ἦν δὲ καὶ οὗτος ἰατρικὸς καὶ σφόδρα πεφίλωτο τῷ Πλωτίνῳ· πολιτικὸν δὲ ὄντα καὶ ῥοπὰς ἔχοντα πολιτικὰς ἀναστέλλειν ὁ Πλωτῖνος ἐπειρᾶτο. Ἐχρῆτο δὲ αὐτῷ οἰκείως, ὡς καὶ εἰς τοὺς ἀγροὺς πρὸς αὐτὸν ἀναχωρεῖν πρὸ ἓξ σημείων Μητουρνῶν ὑπάρχοντας, οὓς Καστρίκιος ἐκέκτητο ὁ Φίρμος κεκλημένος, ἀνδρῶν τῶν καθ᾽ ἡμᾶς φιλοκαλώτατος γεγονὼς καὶ τόν τε Πλωτῖνον σεβόμενος καὶ Ἀμελίῳ οἷα οἰκέτης ἀγαθὸς ἐν πᾶσιν ὑπηρετούμενος καὶ Πορφυρίῳ ἐμοὶ οἷα γνησίῳ ἀδελφῷ ἐν πᾶσι προσεσχηκώς. Καὶ οὗτος οὖν ἐσέβετο Πλωτῖνον τὸν πολιτικὸν ᾑρημένος βίον.

Ἠκροῶντο δὲ αὐτοῦ καὶ τῶν ἀπὸ τῆς συγκλήτου οὐκ ὀλίγοι ὧν ἔργον ἐν φιλοσοφίᾳ μάλιστα ἐποίουν Μάρκελλος Ὀρρόντιος καὶ Σαβινῖλλος. Ἦν δὲ καὶ Ῥογατιανὸς ἐκ τῆς συγκλήτου, ὃς εἰς τοσοῦτον ἀποστροφῆς τοῦ βίου τούτου προκεχωρήκει ὡς πάσης μὲν κτήσεως ἀποστῆναι, πάντα δὲ οἰκέτην ἀποπέμψασθαι, ἀποστῆναι δὲ καὶ τοῦ ἀξιώματος· καὶ πραίτωρ προιέναι μέλλων παρόντων τῶν ὑπηρετῶν μήτε προελθεῖν μήτε φροντίσαι τῆς λειτουργίας, ἀλλὰ μηδὲ οἰκίαν ἑαυτοῦ ἑλέσθαι κατοικεῖν, ἀλλὰ πρός τινας τῶν φίλων καὶ συνήθων φοιτῶντα ἐκεῖ τε δειπνεῖν κἀκεῖ καθεύδειν, σιτεῖσθαι δὲ παρὰ μίαν· ἀφ᾽ ἧς δὴ ἀποστάσεως καὶ ἀφροντιστίας τοῦ βίου ποδαγρῶντα μὲν οὕτως, ὡς καὶ δίφρῳ βαστάζεσθαι, ἀναρρωσθῆναι, τὰς χεῖρας δὲ ἐκτεῖναι μὴ οἷόν τε ὄντα χρῆσθαι ταύταις πολὺ μᾶλλον εὐμαρῶς ἢ οἱ τὰς τέχνας διὰ τῶν χειρῶν μετιόντες. Τοῦτον ἀπεδέχετο ὁ Πλωτῖνος καὶ ἐν τοῖς μάλιστα ἐπαινῶν διετέλει εἰς ἀγαθὸν παράδειγμα τοῖς φιλοσοφοῦσι προβαλλόμενος. Συνῆν δὲ καὶ Σεραπίων Ἀλεξανδρεὺς ῥητορικὸς μὲν τὰ πρῶτα, μετὰ ταῦτα δὲ καὶ ἐπὶ φιλοσόφοις συνὼν λόγοις, τοῦ δὲ περὶ χρήματα καὶ τὸ δανείζειν μὴ δυνηθεὶς ἀποστῆναι ἐλαττώματος. Ἔσχε δὲ καὶ ἐμὲ Πορφύριον Τύριον ὄντα ἐν τοῖς μάλιστα ἑταῖρον, ὃν καὶ διορθοῦν αὐτοῦ τὰ συγγράμματα ἠξίου.

 

VII. Plotin eut un grand nombre d'auditeurs et de disciples, que l'amour de la philosophie attirait à ses leçons. De ce nombre était Amélius d'Étrurie, dont le vrai nom était Gentilianus. Il voulait au reste qu'on remplaçât dans son nom la lettre l par la lettre r, qu'on l'appelât Amérius, de ἀμερία (indivisibilité) (22) et non Amélius, de ἀμελεία (négligence). Plotin avait aussi pour disciple très assidu un médecin de Scythopolis (23) nommé Paulin, dont l'esprit était plein de connaissances mal digérées, et qu'Amélius appelait Miccalus [le petit} (24).

Eustochius d'Alexandrie, également médecin, connut Plotin sur la fin de sa vie, et resta avec lui jusqu'à la mort de ce philosophe pour en prendre soin. Tout occupé de la seule doctrine de Plotin, il devint lui-même un vrai philosophe. Zoticus s'attacha aussi à lui. Celui-ci était critique et poète en même temps : il corrigea les ouvrages d'Antimaque et il mit en très beaux vers la fable de l'Atlantide. Sa vue baissa, et il mourut peu de temps avant Plotin. Paulin mourut aussi avant ce philosophe. Zéthus était un des disciples de Plotin; il était originaire d'Arabie, et 10 avait épousé la fille de Théodose, ami d'Ammonius. Il était médecin, et très cher à Plotin, qui chercha à se retirer des affaires publiques, pour lesquelles il avait de l'aptitude et dont il s'occupait avec ardeur. Notre philosophe vécut avec lui dans une très grande liaison; il se retira même à la campagne de Zéthus, éloignée de six milles de Minturnes. Castricius, surnommé Firmus, avait possédé ce bien. Personne, de notre temps, n'a plus aimé la vertu que Firmus: il avait pour Plotin la plus grande vénération ; il rendait à Amélius les mêmes services qu'aurait pu lui rendre un bon domestique ; il avait pour moi les mêmes attentions qu'un frère. Cependant cet homme si attaché à Plotin était engagé dans les affaires publiques.

Plusieurs sénateurs venaient aussi écouter Plotin. Marcellus Orontius, Sabinillus et Rogatianus s'appliquèrent sous lui à l'étude de la philosophie. Ce dernier, qui était également membre du sénat, s'était tellement détaché des choses de la vie, qu'il avait abandonné ses biens, renvoyé tous ses domestiques et renoncé à ses dignités. Nommé préteur, au moment d'entrer en exercice et quand déjà les licteurs l'attendaient, il ne voulut point sortir ni remplir aucune fonction de cette dignité. Il ne voulait pas même habiter dans sa maison : il allait chez ses amis ; il y prenait de la nourriture et il y couchait; il ne mangeait que de deux jours l'un ; et par ce régime, après avoir été goutteux à un tel point qu'il fallait le porter dans une chaise, il reprit ses forces et étendit les mains avec autant de facilité que ceux qui exercent les arts mécaniques, quoique auparavant il ne pût faire aucun usage de ses mains. Plotin avait beaucoup d'amitié pour lui : il en faisait de grands éloges, et il le proposait comme modèle à tous ceux qui voulaient devenir philosophes. Sérapion d'Alexandrie fut aussi son disciple : il avait d'abord été rhéteur; il s'appliqua ensuite à la philosophie; il ne put cependant se guérir de l'avidité des richesses ni de l'usure. Plotin me mit aussi (moi Porphyre, Tyrien de naissance) au nombre de ses amis intimes, et il me chargea de donner la dernière main à ses ouvrages.

8. Γράψας γὰρ ἐκεῖνος δὶς τὸ γραφὲν μεταλαβεῖν οὐδέποτ᾽ ἂν ἠνέσχετο, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἅπαξ γοῦν ἀναγνῶναι καὶ διελθεῖν διὰ τὸ τὴν ὅρασιν μὴ ὑπηρετεῖσθαι αὐτῷ πρὸς τὴν ἀνάγνωσιν. Ἔγραφε δὲ οὔτεε εἰς κάλλος ἀποτυπούμενος τὰ γράμματα οὔτε εὐσήμως τὰς συλλαβὰς διαιρῶν οὔτε τῆς ὀρθογραφίας φροντίζων, ἀλλὰ μόνον τοῦ νοῦ ἐχόμενος κααί, ὃ πάντες ἐθαυμάζομεν, ἐκεῖνο ποιῶν ἄχρι τελευτῆς διετέλεσε. Συντελέσας γὰρ παρ᾽ ἑαυτῷ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους τὸ σκέμμα, ἔπειτα εἰς γραφὴν παραδιδοὺς ἃ ἐσκέπτετο, συνεῖρεν οὕτω γράφων ἃ ἐν τῇ ψυχῇ διέθηκεν, ὡς ἀπὸ βιβλίου δοκεῖν μεταβάλλειν τὰ γραφόμενα· ἐπεὶ καὶ διαλεγόμενος πρός τινα καὶ συνείρων τὰς ὁμιλίας πρὸς τῷ σκέμματι ἦν, ὡς ἅμα τε ἀποπληροῦν τὸ ἀναγκαῖον τῆς ὁμιλίας καὶ τῶν ἐν σκέψει προκειμένων ἀδιάκοπον τηρεῖν τὴν διάνοιαν· ἀποστάντος γοῦν τοῦ προσδιαλεγομένου οὐδ᾽ ἐπαναλαβὼν τὰ γεγραμμένα, διὰ τὸ μὴ ἐπαρκεῖν αὐτῷ πρὸς ἀνάληψιν, ὡς εἰρήκαμεν, τὴν ὅρασιν, τὰ ἑξῆς ἂν ἐπισυνῆψεν, ὡς μηδένα διαστήσας χρόνον μεταξὺ ὅτε τὴν ὁμιλίαν ἐποιεῖτο. Συνῆν οὖν καὶ ἑαυτῷ ἅμα καὶ τοῖς ἄλλοις, καὶ τήν γε πρὸς ἑαυτὸν προσοχὴν οὐκ ἄν ποτε ἐχάλασεν, ἢ μόνον ἐν τοῖς ὕπνοις, ὃν ἂν ἀπέκρουεν ἥ τε τῆς τροφῆς ὀλιγότης οὐδὲ γὰρ ἄρτου πολλάκις ἂν ἥψατο καὶ ἡ πρὸς τὸν νοῦν αὐτοῦ διαρκὴς ἐπιστροφή.

VIII. C'est qu'une fois qu'il avait écrit, il ne pouvait pas retoucher ni même relire ce qu'il avait fait, parce que la faiblesse de sa vue lui rendait toute lecture fort pénible. Le carac- 11 tère de son écriture n'était pas beau. Il ne séparait pas les mots et faisait très peu d'attention à l'orthographe : il n'était occupé que des idées. Il fut continuellement jusqu'à sa mort dans cette habitude, ce qui était pour nous tous un sujet d'étonnement. Lorsqu'il avait fini de composer quelque chose dans sa tète, et qu'ensuite il écrivait ce qu'il avait médité, il semblait qu'il copiât un livre. En conversant et en discutant, il ne se laissait pas distraire de l'objet de ses pensées, en sorte qu'il pouvait à la fois satisfaire aux besoins de l'entretien et poursuivre la méditation du sujet qui l'occupait. Lorsque son interlocuteur s'en allait, il ne relisait pas ce qu'il avait écrit avant la conversation (c'était pour ménager sa vue, comme nous l'avons déjà dit) ; il reprenait la suite de sa composition comme si la conversation n'eût mis aucun intervalle à son application. Il pouvait donc tout à la fois vivre avec lui-même et avec les autres. Il ne se reposait jamais de cette attention intérieure; elle cessait à peine durant un sommeil troublé souvent par l'insuffisance de la nourriture (car parfois il ne prenait pas même de pain) et par cette concentration perpétuelle de son esprit.

9. Ἔσχε δὲ καὶ γυναῖκας σφόδρα φιλοσοφίᾳ προσκειμένας, Γεμίναν τε, ἧς καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ κατῴκει, καὶ τὴν ταύτης θυγατέρα Γεμίναν, ὁμοίως τῇ μητρὶ καλουμένην, Ἀμφίκλειάν τε τὴν Ἀρίστωνος τοῦ Ἰαμβλίχου υἱοῦ γεγονυῖαν γυναῖκα, σφόδρα φιλοσοφίᾳ προσκειμένας. Πολλοὶ δὲ καὶ ἄνδρες καὶ γυναῖκες ἀποθνῄσκειν μέλλοντες τῶν εὐγενεςτάτων φέροντες τὰ ἑαυτῶν τέκνα, ἄρρενάς τε ὁμοῦ καὶ θηλείας, ἐκείνῳ παρεδίδοσαν μετὰ τῆς ἄλλης οὐσίας ὡς ἱερῷ τινι καὶ θείῳ φύλακι. Διὸ καὶ ἐπεπλήρωτο αὐτῷ ἡ οἰκία παίδων καὶ παρθένων. Ἐν τούτοις δὲ ἦν καὶ Ποτάμων, οὗ τῆς παιδεύσεως φροντίζων πολλάκις ἓν καὶ μεταποιοῦντος ἠκροάσατο. Ἠνείχετο δὲ καὶ τοὺς λογιςμούς, ἀναφερόντων τῶν ἐν ἐκείνοις παραμενόντων, καὶ τῆς ἀκριβείας ἐπεμελεῖτο λέγων, ἕως ἂν μὴ φιλοσοφῶσιν, ἔχειν αὐτοὺς δεῖν τὰς κτήσεις καὶ τὰς προσόδους ἀνεπάφους τε καὶ σῳζομένας. Καὶ ὅμως τοσούτοις ἐπαρκῶν τὰς εἰς τὸν βίον φροντίδας τε καὶ ἐπιμελείας τὴν πρὸς τὸν νοῦν τάσιν οὐδέποτ᾽ ἂν ἐγρηγορότως ἐχάλασεν. Ἦν δὲ καὶ πρᾶος καὶ πᾶσιν ἐκκείμενος τοῖς ὁπωσοῦν πρὸς αὐτὸν συνήθειαν ἐσχηκόσι. Διὸ εἴκοσι καὶ ἓξ ἐτῶν ὅλων ἐν τῇ Ῥώμῃ διατρίψας καὶ πλείστοις διαιτήσας τὰς πρὸς ἀλλήλους ἀμφιςβητήσεις οὐδένα τῶν πολιτικῶν ἐχθρόν ποτε ἔσχε.

IX. Il y avait des femmes qui lui étaient fort attachées : Gémina, chez laquelle il demeurait, la fille de celle-ci, qu'on appelait aussi Gémina, Araphiclée, femme d'Ariston, fils d'Iamblique, toutes trois aimant beaucoup la philosophie. Plusieurs hommes et plusieurs femmes de condition, étant près de mourir, lui confièrent leurs enfants de l'un et de l'autre sexe avec tous leurs biens, comme à un dépositaire irréprochable, ce qui faisait que sa maison était remplie de jeunes garçons et de jeunes filles. De ce nombre était Polémon, que Plotin élevait avec soin : il prenait plaisir à entendre ce jeune homme lire des vers de sa composition (25). Il examinait avec soin les comptes des tuteurs, et il veillait à ce que ceux-ci fussent économes ; il disait que jusqu'à ce que ces jeunes gens s'adonnassent tout entiers à la philosophie, il fallait leur conserver leurs biens et les faire 12 jouir de tous leurs revenus. L'obligation de pourvoir aux besoins de tant de pupilles ne l'empêchait point d'avoir pendant la veille une attention continuelle aux choses intellectuelles. Il était doux et d'un accès facile pour tous ceux qui vivaient avec lui. Aussi, quoiqu'il soit demeuré vingt-six années entières à Rome, et qu'il ait été souvent pris pour arbitre, jamais il ne se brouilla avec aucun personnage politique.

10. Τῶν δὲ φιλοσοφεῖν προσποιουμένων Ὀλύμπιος Ἀλεξανδρεύς, Ἀμμωνίου ἐπ᾽ ὀλίγον μαθητὴς γενόμενος, καταφρονητικῶς πρὸς αὐτὸν ἔσχε διὰ φιλοπρωτίαν· ὃς καὶ οὕτως αὐτῷ ἐπέθετο, ὥστε καὶ ἀστροβολῆσαι αὐτὸν μαγεύσας ἐπεχείρησεν. Ἐπεὶ δὲ εἰς ἑαυτὸν στρεφομένην ᾔσθετο τὴν ἐπιχείρησιν, ἔλεγε πρὸς τοὺς συνήθεις μεγάλην εἶναι τὴν τῆς ψυχῆς τοῦ Πλωτίνου δύναμιν, ὡς ἀποκρούειν δύνασθαι τὰς εἰς ἑαυτὸν ἐπιφορὰς εἰς τοὺς κακοῦν αὐτὸν ἐπιχειροῦντας. Πλωτῖνος μέντοι τοῦ Ὀλυμπίου ἐγχειροῦντος ἀντελαμβάνετο λέγων αὐτῷ τὸ σῶμα τότε ὡς τὰ σύσπαστα βαλάντια ἕλκεσθαι τῶν μελῶν αὐτῷ πρὸς ἄλληλα συνθλιβομένων. Κινδυνεύσας δὲ ὁ Ὀλύμπιος πολλάκις αὐτός τι παθεῖν ἢ δρᾶσαι τὸν Πλωτῖνον ἐπαύσατο.

Ἦν γὰρ καὶ κατὰ γένεσιν πλέον τι ἔχων παρὰ τοὺς ἄλλους ὁ Πλωτῖνος. Αἰγύπτιος γάρ τις ἱερεὺς ἀνελθὼν εἰς τὴν Ῥώμην καὶ διά τινος φίλου αὐτῷ γνωρισθεὶς θέλων τε τῆς ἑαυτοῦ σοφίας ἀπόδειξιν δοῦναι ἠξίωσε τὸν Πλωτῖνον ἐπὶ θέαν ἀφικέσθαι τοῦ συνόντος αὐτῷ οἰκείου δαίμονος καλουμένου. Τοῦ δὲ ἑτοίμως ὑπακούσαντος γίνεται μὲν ἐν τῷ Ἰσίῳ ἡ κλῆσις· μόνον γὰρ ἐκεῖνον τὸν τόπον καθαρὸν φῆσαι εὑρεῖν ἐν τῇ Ῥώμῃ τὸν Αἰγύπτιον. Κληθέντα δὲ εἰς αὐτοψίαν τὸν δαίμονα θεὸν ἐλθεῖν καὶ μὴ τοῦ δαιμόνων εἶναι γένους· ὅθεν τὸν Αἰγύπτιον εἰπεῖν· μακάριος εἶ θεὸν ἔχων τὸν δαίμονα καὶ οὐ τοῦ ὑφειμένου γένους τὸν συνόντα. Μήτε δὲ ἐρέσθαι τι ἐκγενέσθαι μήτε ἐπιπλέον ἰδεῖν παρόντα τοῦ συνθεωροῦντος φίλου τὰς ὄρνεις, ἃς κατεῖχε φυλακῆς ἕνεκα, πνίξαντος εἴτε διὰ φθόνον εἴτε καὶ διὰ φόβον τινά.

Τῶν οὖν θειοτέρων δαιμόνων ἔχων τὸν συνόντα καὶ αὐτὸς διετέλει ἀνάγων αὐτοῦ τὸ θεῖον ὄμμα πρὸς ἐκεῖνον. Ἔστι γοῦν αὐτῷ ἀπὸ τῆς τοιαύτης αἰτίας καὶ βιβλίον γραφὲν Περὶ τοῦ εἰληχότος ἡμᾶς δαίμονος, ὅπου πειρᾶται αἰτίας φέρειν περὶ τῆς διαφορᾶς τῶν συνόντων. Φιλοθύτου δὲ γεγονότος τοῦ Ἀμελίου καὶ τὰ ἱερὰ κατὰ νουμηνίαν καὶ τὰς ἑορτὰς ἐκπεριιόντος καί ποτε ἀξιοῦντος τὸν Πλωτῖνον σὺν αὐτῷ παραλαβεῖν ἔφη· ἐκείνους δεῖ πρὸς ἐμὲ ἔρχεσθαι, οὐκ ἐμὲ πρὸς ἐκείνους. Τοῦτο δὲ ἐκ ποίας διανοίας οὕτως ἐμεγαληγόρησεν, οὔτ᾽ αὐτοὶ συνεῖναι δεδυνήμεθα οὔτ᾽ αὐτὸν ἐρέσθαι ἐτολμήσαμεν.

X. Entre ceux qui se donnaient pour philosophes, il y avait un nommé Olympius. Il était d'Alexandrie, et il avait été pendant quelque temps disciple d'Ammonius. Comme il voulait l'emporter sur Plotin, il le traita avec mépris, et s'acharna contre lui au point qu'il essaya de l'ensorceler en recourant à des opérations magiques ; mais s'étant aperçu que son entreprise tournait contre lui-même, il convint avec ses amis qu'il fallait que l'âme de Plotin fût bien puissante, puisqu'elle faisait retomber sur ses ennemis les maléfices qu'ils dirigeaient contre lui. La première fois qu'Olympius voulut lui nuire, Plotin s'en étant aperçu, dit : «En ce moment même, le corps d'Olympius éprouve des convulsions et se resserre comme une bourse. » Celui-ci, ayant donc éprouvé plusieurs fois qu'il souffrait les maux mêmes qu'il voulait faire souffrir à Plotin, cessa enfin ses maléfices.

Plotin avait une supériorité naturelle sur les autres hommes. Un prêtre égyptien, dans un voyage à Rome, fit connaissance avec lui par le moyen d'un ami commun. S'étant mis en tête de donner des preuves de sa sagesse, il pria Plotin de venir voir l'apparition d'un démon familier qui lui obéissait dès qu'il l'appelait. L'évocation devait avoir lieu dans une chapelle d'Isis : l'Égyptien assurait n'avoir trouvé que cet endroit qui fût pur dans Rome. Il évoqua donc son démon. Mais à sa place on vit paraître un dieu qui était d'un ordre supérieur à celui des démons, ce qui fit dire à l'Égyptien : « Vous êtes heureux, Plotin, vous avez pour démon un dieu au lieu d'un être d'un ordre inférieur. » On ne put faire aucune question au dieu ni le voir plus longtemps, un ami qui gardait les oiseaux (26) les ayant étouffés soit par jalousie, soit par crainte.

13 Plotin, qui avait pour démon un dieu, tenait toujours les yeux de son esprit divin attachés sur ce divin gardien. C'est ce qui lui fit écrire le livre intitulé : Du Démon qui nom est échu en partage [Enn. III, liv. iv]. Ii tâche d'y expliquer les différences qu'il y a entre les divers démons qui veillent sur les hommes. Amélius, qui était fort exact à sacrifier et qui célébrait avec soin la fête de la nouvelle lune (27), pria un jour Plotin de venir avec lui assister à une cérémonie de ce genre. Plotin lui répondit : « C'est à ces dieux de venir me chercher, et non pas à moi d'aller les trouver. » Nous ne pûmes comprendre pourquoi il tenait un discours dans lequel paraissait tant de fierté, et nous n'osâmes pas lui en demander la raison.

11. Περιῆν δὲ αὐτῷ τοσαύτη περιουσία ἠθῶν κατανοήσεως, ὡς κλοπῆς ποτε γεγονυίας πολυτελοῦς περιδεραίου Χιόνης, ἥτις αὐτῷ συνῴκει μετὰ τῶν τέκνων σεμνῶς τὴν χηρείαν διεξάγουσα, καὶ ὑπ᾽ ὄψιν τοῦ Πλωτίνου τῶν οἰκετῶν συνηγμένων ἐμβλέψας ἅπασιν· οὗτος, ἔφη, ἐστὶν ὁ κεκλοφώς, δείξας ἕνα τινά. Μαστιζόμενος δὲ ἐκεῖνος καὶ ἐπιπλεῖον ἀρνούμενος τὰ πρῶτα ὕστερον ὡμολόγησε καὶ φέρων τὸ κλαπὲν ἀπέδωκε. Προεῖπε δ᾽ ἂν καὶ τῶν συνόντων παίδων περὶ ἑκάστου οἷος ἀποβήσεται· ὡς καὶ περὶ τοῦ Πολέμωνος οἷος ἔσται, ὅτι ἐρωτικὸς ἔσται καὶ ὀλιγοχρόνιος, ὅπερ καὶ ἀπέβη. Καί ποτε ἐμοῦ Πορφυρίου ᾔσθετο ἐξάγειν ἐμαυτὸν διανοουμένου τοῦ βίου· καὶ ἐξαίφνης ἐπιστάς μοι ἐν τῷ οἴκῳ διατρίβοντι καὶ εἰπὼν μὴ εἶναι ταύτην τὴν προθυμίαν ἐκ νοερᾶς καταστάσεως, ἀλλ᾽ ἐκ μελαγχολικῆς τινος νόσου, ἀποδημῆσαι ἐκέλευσε. Πεισθεὶς δὲ αὐτῷ ἐγὼ εἰς τὴν Σικελίαν ἀφικόμην Πρόβον τινὰ ἀκούων ἐλλόγιμον ἄνδρα περὶ τὸ Λιλύβαιον διατρίβειν· καὶ αὐτός τε τῆς τοιαύτης προθυμίας ἀπεσχόμην τοῦ τε παρεῖναι ἄχρι θανάτου τῷ Πλωτίνῳ ἐνεποδίσθην.

XI. Il avait une si parfaite connaissance du caractère des hommes et de leurs façons de penser, qu'il découvrait les objets volés, et qu'il prévoyait ce que chacun de ceux avec qui il vivait deviendrait un jour. On avait volé un collier magnifique à Chioné, veuve respectable, qui demeurait chez lui avec ses enfants. On fit venir tous les esclaves; Plotin les envisagea tous, et en montrant l'un d'eux, il dit: « C'est celui-ci qui a commis le vol. » On lui donna les étrivières : il nia longtemps, enfin il avoua et rendit le collier. Plotin prédisait ce que devait être chacun des jeunes gens qui le fréquentaient : il assura que Polémon aurait de la disposition à l'amour, et qu'il vivrait peu de temps ; c'est ce qui arriva. Il s'aperçut que j'avais dessein de sortir de la vie : il vint me trouver dans sa maison, où je demeurais; il me dit que ce projet ne supposait pas un esprit sain, que c'était l'effet de la mélancolie. Il m'ordonna de voyager. Je lui obéis. J'allai en Sicile (28) pour y écouter Probus, célèbre philosophe, qui demeurait à Lilybée. Je fus guéri ainsi de l'envie de mourir; mais je fus privé du plaisir de demeurer avec Plotin jusqu'à sa mort.

12. Ἐτίμησαν δὲ τὸν Πλωτῖνον μάλιστα καὶ ἐσέφθησαν Γαλιῆνός τε ὁ αὐτοκράτωρ καὶ ἡ τούτου γυνὴ Σαλωνίνα. Ὁ δὲ τῇ φιλίᾳ τῇ τούτων καταχρώμενος φιλοσόφων τινὰ πόλιν κατὰ τὴν Καμπανίαν γεγενῆσθαι λεγομένην, ἄλλως δὲ κατηριπωμένην, ἠξίου ἀνεγείρειν καὶ τὴν πέριξ χώραν χαρίσασθαι οἰκισθείσῃ τῇ πόλει, νόμοις δὲ χρῆσθαι τοὺς κατοικεῖν μέλλοντας τοῖς Πλάτωνος καὶ τὴν προσηγορίαν αὐτῇ Πλατωνόπολιν θέσθαι, ἐκεῖ τε αὐτὸς μετὰ τῶν ἑταίρων ἀναχωρήσειν ὑπισχνεῖτο. Καὶ ἐγένετ᾽ ἂν τὸ βούλημα ἐκ τοῦ ῥᾴστου τῷ φιλοσόφῳ, εἰ μή τινες τῶν συνόντων τῷ βασιλεῖ φθονοῦντες ἢ νεμεσῶντες ἢ δι᾽ ἄλλην μοχθηρὰν αἰτίαν ἐνεπόδισαν.

XII. L'empereur Gallien et l'impératrice Salonine, sa femme, avaient une considération particulière pour Plotin. Comptant donc sur leur bonne volonté, il les pria de faire rebâtir une 14 ville de Campanie qui était ruinée, de la Iui donner avec tout son territoire, et de permettre à ceux qui devaient l'habiter d'être régis par les lois de Platon. Son intention était de lui donner le nom de Platonopolis, et d'y aller demeurer avec ses disciples. Il eût facilement obtenu ce qu'il demandait si quelques-uns des courtisans de l'empereur ne s'y fussent opposés, ou par jalousie, ou par dépit, ou par quelque autre mauvaise raison.

13. Γέγονε δ᾽ ἐν ταῖς συνουσίαις φράσαι μὲν ἱκανὸς καὶ εὑρεῖν καὶ νοῆσαι τὰ πρόσφορα δυνατώτατος, ἐν δέ τισι λέξεσιν ἁμαρτάνων· οὐ γὰρ ἂν εἶπεν ἀναμιμνήσκεται, ἀλλὰ ἀναμνημίσκεται, καὶ ἄλλα τινὰ παράσημα ὀνόματα ἃ καὶ ἐν τῷ γράφειν ἐτήρει. Ἦν δ᾽ ἐν τῷ λέγειν ἡ ἔνδειξις τοῦ νοῦ ἄχρι τοῦ προσώπου αὐτοῦ τὸ φῶς ἐπιλάμποντος· ἐράσμιος μὲν ὀφθῆναι, καλλίων δὲ τότε μάλιστα ὁρώμενος· καὶ λεπτός τις ἱδρὼς ἐπέθει καὶ ἡ πραότης διέλαμπε καὶ τὸ προσηνὲς πρὸς τὰς ἐρωτήσεις ἐδείκνυτο καὶ τὸ εὔτονον. Τριῶν γοῦν ἡμερῶν ἐμοῦ Πορφυρίου ἐρωτήσαντος, πῶς ἡ ψυχὴ σύνεστι τῷ σώματι, παρέτεινεν ἀποδεικνύς, ὥστε καὶ Θαυμασίου τινὸς τοὔνομα ἐπεισελθόντος τοὺς καθόλου λόγους πράττοντος καὶ εἰς βιβλία ἀκοῦσαι αὐτοῦ λέγοντος θέλειν, Πορφυρίου δὲ ἀποκρινομένου καὶ ἐρωτῶντος μὴ ἀνασχέσθαι, ὁ δὲ ἔφη· ἀλλὰ ἂν μὴ Πορφυρίου ἐρωτῶντος λύσωμεν τὰς ἀπορίας, εἰπεῖν τι καθάπαξ εἰς τὸ βιβλίον οὐ δυνησόμεθα.

XIII. Il parlait fort bien dans ses conférences; il savait trouver sur-le-champ les réponses qui convenaient. Cependant son langage n'était pas correct : il disait, par exemple, ἀναμνημίσκεται, au lieu de ἀναμιμνήσκεται ; il commettait les mêmes fautes en écrivant Mais lorsqu'il parlait, son intelligence semblait briller sur son visage et l'illuminer de ses rayons. Il était beau surtout quand il discutait : on voyait alors comme une légère rosée couler de son front; la douceur brillait sur son visage; il répondait avec bonté et cependant avec solidité. Je l'interrogeai pendant trois jours pour apprendre de lui l'union du corps avec l'âme; il passa tout ce temps à m'expliquer ce que je voulais savoir (29). Un certain Thaumasius, étant entré dans son école, disait qu'il voulait consigner par écrit les arguments généraux développés dans la discussion (30) et entendre parler Plotin lui-même; mais il ne pouvait consentir à ce que Porphyre fît des réponses et adressât des questions. « Cependant, répondit Plotin, si Porphyre n'indique point par ses questions les difficultés que nous avons à résoudre, nous n'aurons rien à écrire. »

14.  Ἐν δὲ τῷ γράφειν σύντομος γέγονε καὶ πολύνους βραχύς τε καὶ νοήμασι πλεονάζων ἢ λέξεσι, τὰ πολλὰ ἐνθουσιῶν καὶ ἐκπαθῶς φράζων _ καὶ τὸ συμπαθείας ἢ παραδόσεως. Ἐμμέμικται δ᾽ ἐν τοῖς συγγράμμασι καὶ τὰ Στωικὰ λανθάνοντα δόγματα καὶ τὰ Περιπατητικά· καταπεπύκνωται δὲ καὶ ἡ Μετὰ τὰ φυσικὰ τοῦ Ἀριστοτέλους πραγματεία. Ἔλαθε δὲ αὐτὸν οὔτε γεωμετρικόν τι λεγόμενον θεώρημα οὔτ᾽ ἀριθμητικόν, οὐ μηχανικόν, οὐκ ὀπτικόν, οὐ μουσικόν· αὐτὸς δὲ ταῦτα ἐξεργάζεσθαι οὐ παρεσκεύαστο. Ἐν δὲ ταῖς συνουσίαις ἀνεγινώσκετο μὲν αὐτῷ τὰ ὑπομνήματα, εἴτε Σεβήρου εἴη, εἴτε Κρονίου ἢ Νουμηνίου ἢ Γαίου ἢ Ἀττικοῦ, κἀν τοῖς Περιπατητικοῖς τά τε Ἀσπασίου καὶ Ἀλεξάνδρου Ἀδράστου τε καὶ τῶν ἐμπεσόντων. Ἐλέγετο δὲ ἐκ τούτων οὐδὲν καθάπαξ, ἀλλ᾽ ἴδιος ἦν καὶ ἐξηλλαγμένος ἐν τῇ θεωρίᾳ καὶ τὸν Ἀμμωνίου φέρων νοῦν ἐν ταῖς ἐξετάσεσιν. Ἐπληροῦτο δὲ ταχέως καὶ δι᾽ ὀλίγων δοὺς νοῦν βαθέος θεωρήματος ἀνίστατο. Ἀναγνωσθέντος δὲ αὐτῷ τοῦ τε Περὶ ἀρχῶν Λογγίνου καὶ τοῦ Φιλαρχαίου, φιλόλογος μέν, ἔφη, ὁ Λογγῖνος, φιλόσοφος δὲ οὐδαμῶς. Ὠριγένους δὲ ἀπαντήσαντός ποτε εἰς τὴν συνουσίαν πληρωθεὶς ἐρυθήματος ἀνίστασθαι μὲν ἐβούλετο, λέγειν δὲ ὑπὸ Ὠριγένους ἀξιούμενος ἔφη ἀνίλλεσθαι τὰς προθυμίας, ὅταν ἴδῃ ὁ λέγων, ὅτι πρὸς εἰδότας ἐρεῖ ἃ αὐτὸς λέγειν μέλλει· καὶ οὕτως ὀλίγα διαλεχθεὶς ἐξανέστη.

XIV. Le style de Plotin est vigoureux et substantiel, enfer- 15 mant plus de pensées que de mots, souvent plein d'enthousiasme et de sensibilité. Ce philosophe suit plutôt ses propres inspirations que des idées transmises par tradition (31). Les doctrines des Stoïciens et des Péripatéticiens sont secrètement mélangées dans ses écrits ; la Métaphysique (ἡ μετὰ τὰ φυσικὰ πραγματεία) d'Aristote y est condensée tout entière. Plotin n'ignorait rien de ee qui se rapporte à la géométrie, à l'arithmétique, à la mécanique, à l'optique et à la musique, quoiqu'il n'eût pas beaucoup de goût pour ces diverses sciences. On lisait dans ses conférences les Commentaires de Sévère, de Cronius (32), de Numénius (33), de Gaius et d'Atticus (34) [philosophes Platoniciens]; on lisait aussi les ouvrages des Péripatéticiens, ceux d'Aspasius, d'Alexandre [d'Aphrodisie](35), d'Adraste et les autres qui se rencontraient. Cependant aucun d'eux ne fixait exclusivement le choix de Plotin. Il montrait dans la spéculation un génie original et indépendant. Il portait dans ses recherches l'esprit d'Ammonius. Il se pénétrait rapidement [de ce qui lui était lu]; puis il exposait en peu de mots les idées que lui suggérait une profonde méditation. On lui lut un jour un traité de Longin Sur les Principes et un autre du même auteur Sur l'Homme qui aime les antiquités (36) . « Longin, dit-il, 16 est un littérateur, mais il n'est nullement un philosophe. » Origène vint une fois dans son auditoire (37); Plotin rougit, et voulut se lever. Origène le pria de continuer. Plotin répondit que l'envie de parler cessait, lorsqu'on était persuadé que ceux que l'on entretenait savaient ce qu'on avait à leur dire. Et après avoir parlé encore quelque temps, il se leva.

15. Ἐμοῦ δὲ ἐν Πλατωνείοις ποίημα ἀναγνόντος Τὸν ἱερὸν γάμον, καί τινος διὰ τὸ μυστικῶς πολλὰ μετ᾽ ἐνθουσιασμοῦ ἐπικεκρυμμένως εἰρῆσθαι εἰπόντος μαίνεσθαι τὸν Πορφύριον, ἐκεῖνος εἰς ἐπήκοον ἔφη πάντων· ἔδειξας ὁμοῦ καὶ τὸν ποιητὴν καὶ τὸν φιλόσοφον καὶ τὸν ἱεροφάντην. Ὅτε δὲ ὁ ῥήτωρ Διοφάνης ἀνέγνω ὑπὲρ Ἀλκιβιάδου τοῦ ἐν τῷ Συμποσίῳ τοῦ Πλάτωνος ἀπολογίαν δογματίζων χρῆναι ἀρετῆς ἕνεκα μαθήσεως εἰς συνουσίαν αὑτὸν παρέχειν ἐρῶντι ἀφροδισίου μίξεως τῷ καθηγεμόνι, ἤιξε μὲν πολλάκις ἀναστὰς ἀπαλλαγῆναι τῆς συνόδου, ἐπισχὼν δ᾽ ἑαυτὸν μετὰ τὴν διάλυσιν τοῦ ἀκουστηρίου ἐμοὶ Πορφυρίῳ ἀντιγράψαι προσέταξε. Μὴ θέλοντος δὲ τοῦ Διοφάνους τὸ βιβλίον δοῦναι διὰ τῆς μνήμης ἀναληφθέντων τῶν ἐπιχειρημάτων ἀντιγράψας ἐγὼ καὶ ἐπὶ τῶν αὐτῶν ἀκροατῶν συνηγμένων ἀναγνοὺς τοσοῦτον τὸν Πλωτῖνον ηὔφρανα, ὡς κἀν ταῖς συνουσίαις συνεχῶς ἐπιλέγειν· Βάλλ᾽ οὕτως, αἴ κέν τι φόως ἄνδρεσσι γένηαι. Γράφοντος δὲ Εὐβούλου Ἀθήνηθεν τοῦ Πλατωνικοῦ διαδόχου καὶ πέμποντος συγγράμματα ὑπέρ τινων Πλατωνικῶν ζητημάτων ἐμοὶ Πορφυρίῳ ταῦτα δίδοσθαι ἐποίει καὶ σκοπεῖν καὶ ἀναφέρειν αὐτῷ τὰ γεγραμμένα ἠξίου. Προςεῖχε δὲ τοῖς μὲν περὶ τῶν ἀστέρων κανόσιν οὐ πάνυ τι μαθηματικῶς, τοῖς δὲ τῶν γενεθλιαλόγων ἀποτελεσματικοῖς ἀκριβέστερον. Καὶ φωράσας τῆς ἐπαγγελίας τὸ ἀνεχέγγυον ἐλέγχειν πολλαχοῦ κατ᾽ αὐτῶν ἐν τοῖς συγγράμμασιν οὐκ ὤκνησε.

XV. Un jour qu'à la fête de Platon je lisais un poème sur le Mariage sacré (38) quelqu'un dit que j'étais fou, parce qu'il y avait dans cet ouvrage de l'enthousiasme et du mysticisme. Plotin prit la parole et me dit d'une façon à être entendu de tout le monde : « Vous venez de nous prouver que vous êtes en même temps poète, philosophe et hiérophante. » Le rhéteur Diophane lut en cette occasion une apologie de ce que dit Alcibiade dans le Banquet de Platon : il voulait y prouver qu'un disciple qui cherche à s'exercer dans la vertu doit montrer une complaisance absolue pour son maître, même si celui-ci a de l'amour pour lui. Plotin se leva plusieurs fois comme pour sortir de l'assemblée ; il se contint cependant, et, après que l'auditoire se fut séparé, il m'ordonna de réfuter ce discours. Diophane n'ayant pas voulu me le donner, je me rappelai les arguments, que je réfutai, et je lus mon ouvrage devant les mêmes auditeurs qui avaient entendu celui de Diophane. Je fis un si grand plaisir à Plotin qu'il répéta plusieurs fois pendant que je lisais : « Frappez ainsi, et vous deviendrez la lumière des hommes (39). » Eubulus, qui professait à Athènes la doctrine de Platon, lui ayant envoyé des écrits sur quelques questions platoniques, Plotin voulut qu'on me les donnât pour les examiner et pour lui en faire mon rapport. Il étudia aussi les 17 lois de l'astronomie, mais ce ne fut pas en mathématicien ; il s'occupa avec soin de l'art des astrologues, mais ayant reconnu qu'il ne fallait pas se fier à leurs prédictions, il prit la peine de les réfuter plusieurs fois dans ses ouvrages (40).

16.  Γεγόνασι δὲ κατ᾽ αὐτὸν τῶν Χριστιανῶν πολλοὶ μὲν καὶ ἄλλοι, αἱρετικοὶ δὲ ἐκ τῆς παλαιᾶς φιλοσοφίας ἀνηγμένοι οἱ περὶ Ἀδέλφιον καὶ Ἀκυλῖνον οἳ τὰ Ἀλεξάνδρου τοῦ Λίβυος καὶ Φιλοκώμου καὶ Δημοστράτου καὶ Λυδοῦ συγγράμματα πλεῖστα κεκτημένοι ἀποκαλύψεις τε προφέροντες Ζωροάστρου καὶ Ζωστριανοῦ καὶ Νικοθέου καὶ Ἀλλογενοῦς καὶ Μέσσου καὶ ἄλλων τοιούτων πολλοὺς ἐξηπάτων καὶ αὐτοὶ ἠπατημένοι, ὡς δὴ τοῦ Πλάτωνος εἰς τὸ βάθος τῆς νοητῆς οὐσίας οὐ πελάσαντος. Ὅθεν αὐτὸς μὲν πολλοὺς ἐλέγχους ποιούμενος ἐν ταῖς συνουσίαις, γράψας δὲ καὶ βιβλίον ὅπερ Πρὸς τοὺς Γνωστικούς ἐπεγράψαμεν, ἡμῖν τὰ λοιπὰ κρίνειν καταλέλοιπεν. Ἀμέλιος δὲ ἄχρι τεςσαράκοντα βιβλίων προκεχώρηκε πρὸς τὸ Ζωστριανοῦ βιβλίον ἀντιγράφων. Πορφύριος δὲ ἐγὼ πρὸς τὸ Ζωροάστρου συχνοὺς πεποίημαι ἐλέγχους, ὅλως νόθον τε καὶ νέον τὸ βιβλίον παραδεικνὺς πεπλασμένον τε ὑπὸ τῶν τὴν αἵρεσιν συστησαμένων εἰς δόξαν τοῦ εἶναι τοῦ παλαιοῦ Ζωροάστρου τὰ δόγματα, ἃ αὐτοὶ εἵλοντο πρεσβεύειν.

XVI. Il y avait dans ce temps-là beaucoup de Chrétiens. Parmi eux se trouvaient des Sectaires qui s'écartaient de la philosophie antique(41) : tels étaient Adelphius et Aquilinus. Ils avaient la plupart des ouvrages d'Alexandre de Libye, de Philocomus, de Démostrate et de Lydus. Ils montraient les Révélations de Zoroastre, de Zostrien, de Nicothée, d'Allogène, de Hésus, et de plusieurs autres. Ces Sectaires trompaient un grand nombre de personnes, et se trompaient eux mêmes en soutenant que Platon n'avait pas pénétré la profondeur de (essence intelligible. C'est pourquoi Plotin les réfuta longuement dans ses conférences, et il écrivit contre eux le livre que nous avons intitulé : Contre les Gnostiques. Il nous laissa le reste à examiner. Amélius composa jusqu'à quarante livres pour réfuter l'ouvrage de Zostrien ; et moi, je fis voir par une foule de preuves que le livre de Zoroastre était apovryphe et composé depuis peu par ceux de cette secte qui voulaient faire croire que leurs dogmes avaient été enseignés par l'ancien Zoroastre (42).

17. Τῶν δ᾽ ἀπὸ τῆς Ἑλλάδος τὰ Νουμηνίου αὐτὸν ὑποβάλλεσθαι λεγόντων καὶ τοῦτο πρὸς Ἀμέλιον ἀγγέλλοντος Τρύφωνος τοῦ Στωικοῦ τε καὶ Πλατωνικοῦ γέγραφεν ὁ Ἀμέλιος βιβλίον ὃ ἐπέγραψε μὲν Περὶ τῆς κατὰ τὰ δόγματα τοῦ Πλωτίνου πρὸς τὸν Νουμήνιον διαφορᾶς, προσεφώνησε δὲ αὐτὸ Βασιλεῖ ἐμοί· Βασιλεὺς δὲ τοὔνομα τῷ Πορφυρίῳ ἐμοὶ προσῆν, κατὰ μὲν πάτριον διάλεκτον Μάλκῳ κεκλημένῳ, ὅπερ μοι καὶ ὁ πατὴρ ὄνομα κέκλητο, τοῦ δὲ Μάλκου ἑρμηνείαν ἔχοντος βασιλεύς, εἴ τις εἰς Ἑλληνίδα διάλεκτον μεταβάλλειν ἐθέλοι. Ὅθεν ὁ Λογγῖνος μὲν προσφωνῶν τὰ Περὶ ὁρμῆς Κλεοδάμῳ τε κἀμοὶ Πορφυρίῳ Κλεόδαμέ τε καὶ Μάλκε προὔγραψεν· ὁ δ᾽ Ἀμέλιος ἑρμηνεύσας τοὔνομα, ὡς ὁ Νουμήνιος τὸν Μάξιμον εἰς τὸν Μεγάλον,

οὕτω τὸν Μάλκον οὗτος εἰς τὸν Βασιλέα, γράφει·  «  Ἀμέλιος Βασιλεῖ εὖ πράττειν.

» Αὐτῶν μὲν ἕνεκα τῶν πανευφήμων ἀνδρῶν, οὓς διατεθρυλληκέναι ἐς ἑαυτὸν φής, τὰ τοῦ ἑταίρου ἡμῶν δόγματα εἰς τὸν Ἀπαμέα Νουμήνιον ἀναγόντων, οὐκ ἂν προηκάμην φωνήν, σαφῶς ἐπίστασο. Δῆλον γὰρ ὅτι καὶ τοῦτο ἐκ τῆς παρ᾽ αὐτοῖς ἀγαλλομένης προελήλυθεν εὐστομίας τε καὶ εὐγλωττίας, νῦν μὲν ὅτι πλατὺς φλήναφος, αὖθις δὲ ὅτι ὑποβολιμαῖος, ἐκ τρίτων δὲ ὅτι καὶ τὰ φαυλότατα τῶν ὄντων ὑποβαλλόμενος, τῷ διασιλλαίνειν αὐτὸν δηλαδὴ κατ᾽ αὐτοῦ λεγόντων. Σοῦ δὲ τῇ προφάσει ταύτῃ οἰομένου δεῖν ἀποχρῆσθαι πρὸς τὸ καὶ τὰ ἡμῖν ἀρέσκοντα ἔχειν προχειρότερα εἰς ἀνάμνησιν καὶ τὸ ἐπ᾽ ὀνόματι ἑταίρου ἀνδρὸς οἵου τοῦ Πλωτίνου μεγάλου εἰ καὶ πάλαι διαβεβοημένα ὁλοσχερέστερον γνῶναι ὑπήκουσα, καὶ οὖν ἥκω ἀποδιδούς σοι τὰ ἐπηγγελμένα ἐν τρισὶν ἡμέραις, ὡς καὶ αὐτὸς οἶσθα, πεπονημένα. Χρὴ δὲ αὐτὰ ὡς ἂν μὴ ἐκ τῆς τῶν συνταγμάτων ἐκείνων παραθέσεως οὔτ᾽ οὖν συντεταγμένα οὔτε ἐξειλεγμένα, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς παλαιᾶς ἐντεύξεως ἀναπεπολημένα καὶ ὡς πρῶτα προὔπεσεν ἕκαστα οὕτω ταχθέντα ἐνταῦθα νῦν συγγνώμης δικαίας παρὰ σοῦ τυχεῖν, ἄλλως τε καὶ τοῦ βουλήματος τοῦ ὑπὸ τὴν πρὸς ἡμᾶς ὁμολογίαν ὑπαγομένου πρός τινων ἀνδρὸς οὐ μάλα προχείρου ἑλεῖν ὑπάρχοντος διὰ τὴν ἄλλοτε ἄλλως περὶ τῶν αὐτῶν ὡς ἂν δόξειε φοράν. Ὅτι δέ, εἴ τι τῶν ἀπὸ τῆς οἰκείας ἑστίας παραχαράττοιτο, διορθώσει εὐμενῶς, εὖ οἶδα. Ἠνάγκασμαι δ᾽ ὡς ἔοικεν, ὥς πού φησιν ἡ τραγῳδία, ὢν φιλοπράγμων τῇ ἀπὸ τῶν τοῦ καθηγεμόνος ἡμῶν δογμάτων διαστάσει εὐθύνειν τε καὶ ἀποποιεῖσθαι. Τοιοῦτον ἄρα ἦν τὸ σοὶ χαρίζεσθαι ἐξ ἅπαντος βούλεσθαι. Ἔρρωσο. »

XVII. Les Grecs prétendaient que Plotin s'était approprié les sentiments de Numénius (43). Tryphon, qui était stoïcien et platonicien, le dit à Amélius, lequel fit un livre auquel nous avons donné pour titre : De la différence entre les dogmes de Plotin et ceux de Numénius. Il me le dédia sous ce titre : A Basile. C'était mon nom avant que je m'appelasse Porphyre. On m'appelait Malchus dans la langue de mon pays ; c'était le nom de mon père, et Malchus se rend en grec par Βασιλεύς [Basile] (44). 18 Longin, qui a dédié à Cléodame et à moi son livre De la Véhémence, m'appelle Malchas à la tête de cet ouvrage ; et Amélius a traduit ce nom en grec, comme Numénius a traduit celui de Maximus par Μεγάλος (grand).

[Voici la lettre d'envoi d'Amélius] : « Amélius à Basile, salut.

» Sachez-le bien, je ne voulais pas dire un mot de certaines personnes, honorables d'ailleurs, qui répètent, au point que vous dites en avoir les oreilles rebattues, que les doctrines de notre ami ne sont autres que celles de Numénius d'Apamée : car il est constant que ces reproches ne viennent que de l'envie qu'ils ont de faire briller leur talent oratoire; poussés par le désir de déchirer Plotin, ils vont jusqu'à prétendre que ses écrits ne renferment que du bavardage, ne sont que des œuvres bâtardes et pleines d'hypothèses inadmissibles. Mais, puisque vous croyez qu'il faut profiter de l'occasion pour rappeler les dogmes que nous approuvons [dans ce système de philosophie], et pour honorer un aussi grand homme que notre ami Plotin en faisant mieux connaître sa doctrine, quoique je sache qu'elle est renommée depuis longtemps, je vous obéis et je viens, selon ma promesse, vous offrir cet ouvrage que j'ai fini en trois jours, comme vous le savez. Vous n'y trouverez point cet ordre ni ce choix de pensées que présente un livre composé avec soin : ce sont seulement des réflexions empruntées aux leçons [que Plotin nous a faites autrefois], et arrangées comme elles se sont présentées à mon esprit. Je réclame donc votre indulgence, d'autant plus que la pensée du philosophe que quelques gens traduisent à notre tribunal commun n'est pas aisée à saisir, parce qu'il exprime de plusieurs manières différentes les mêmes idées selon que cela se rencontre. Je sais que vous aurez la bonté de me réformer, si je m'éloigne des sentiments qui sont propres à Plotin. Accablé d'affaires, comme dit le tragique quelque part, je me vois forcé de me soumettre à la critique et de me corriger, si je viens à altérer la doctrine de notre chef. Vous voyez combien j'ai le désir de vous faire plaisir. Portez-vous bien. »

18. Ταύτην τὴν ἐπιστολὴν θεῖναι προήχθην οὐ μόνον πίστεως χάριν τοῦ τοὺς τότε καὶ ἐπ᾽ αὐτοῦ γεγονότας τὰ Νουμηνίου οἴεσθαι ὑποβαλλόμενον κομπάζειν, ἀλλὰ καὶ ὅτι πλατὺν αὐτὸν φλήναφον εἶναι ἡγοῦντο καὶ κατεφρόνουν τῷ μὴ νοεῖν ἃ λέγει καὶ τῷ πάσης σοφιστικῆς αὐτὸν σκηνῆς καθαρεύειν καὶ τύφου, ὁμιλοῦντι δὲ ἐοικέναι ἐν ταῖς συνουσίαις καὶ μηδενὶ ταχέως ἐπιφαίνειν τὰς συλλογιστικὰς ἀνάγκας αὐτοῦ τὰς ἐν τῷ λόγῳ λαμβανομένας. Ἔπαθον δ᾽ οὖν τὰ ὅμοια ἐγὼ Πορφύριος, ὅτε πρῶτον αὐτοῦ ἠκροασάμην. Διὸ καὶ ἀντιγράψας προσήγαγον δεικνύναι πειρώμενος ὅτι ἔξω τοῦ νοῦ ὑφέστηκε τὸ νόημα. Ἀμέλιον δὲ ποιήσας ταῦτα ἀναγνῶναι, ἐπειδὴ ἀνέγνω, μειδιάσας σὸν ἂν εἴη, ἔφη, ὦ Ἀμέλιε, λῦσαι τὰς ἀπορίας, εἰς ἃς δι᾽ ἄγνοιαν τῶν ἡμῖν δοκούντων ἐμπέπτωκε. Γράψαντος δὲ βιβλίον οὐ μικρὸν τοῦ Ἀμελίου πρὸς τὰς τοῦ Πορφυρίου ἀπορίας, καὶ αὖ πάλιν πρὸς τὰ γραφέντα ἀντιγράψαντός μου, τοῦ δὲ Ἀμελίου καὶ πρὸς ταῦτα ἀντειπόντος, ἐκ τρίτων μόλις συνεὶς τὰ λεγόμενα ἐγὼ ὁ Πορφύριος μετεθέμην καὶ παλινῳδίαν γράψας ἐν τῇ διατριβῇ ἀνέγνων· κἀκεῖθεν λοιπὸν τά τε βιβλία τὰ Πλωτίνου ἐπιστεύθην, καὶ αὐτὸν τὸν διδάσκαλον εἰς φιλοτιμίαν προήγαγον τοῦ διαρθροῦν καὶ διὰ πλειόνων γράφειν τὰ δοκοῦντα. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ Ἀμέλιος εἰς τὸ συγγράφειν πρόθυμον ἐποίησεν.

 

19 XVIII. J'ai rapporté cette lettre pour faire voir non-seulement que quelques-uns, du temps même de Plotin, prétendaient que ce philosophe se faisait honneur de la doctrine de Numénius, mais aussi qu'on le traitait de diseur de bagatelles, en un mot qu'on le méprisait, parce qu'on ne l'entendait pas. C'était un homme bien éloigné d'avoir le faste et la vanité des Sophistes. Il semblait converser avec ses disciples lorsqu'il faisait ses conférences. Il ne se pressait pas de vous convaincre par une discussion en régie. Je l'éprouvai bien dans le commencement que j'assistais à ses leçons. Je voulus l'engager à s'expliquer davantage en écrivant un ouvrage contre lui, pour prouver que les intelligibles subsistent hors de l'Intelligence (45). Plotin se le fit lire par Amélius ; et après que celui-ci lui en eut fait la lecture, il lui dit en riant : « C'est à vous à résoudre ces difficultés, que Porphyre n'a faites que parce qu'il n'entend pas bien ma doctrine. » Amélius fit un assez gros livre pour répondre à mes objections. Je répliquai. Amélius écrivit de nouveau. Ce troisième travail me fit enfin comprendre, mais non sans peine, la pensée de Plotin, et je changeai de sentiment. Je lus ma rétractation dans une assemblée. Depuis ce temps, j'ai eu une confiance entière dans tous les dogmes de Plotin. Je le priai de donner la dernière perfection à ses écrits et d'expliquer un peu plus au long sa doctrine. Je disposai aussi Amélius à faire quelques ouvrages.

19. Ἣν δὲ ἔσχε καὶ Λογγῖνος περὶ τοῦ Πλωτίνου δόξαν ἐξ ὧν μάλιστα πρὸς αὐτὸν ἐγὼ γράφων ἐσήμαινον, δηλώσει μέρος ἐπιστολῆς γραφείσης πρός με ἐπέχον τοῦτον τὸν τρόπον. Ἀξιῶν γάρ με ἀπὸ τῆς Σικελίας κατιέναι πρὸς αὐτὸν εἰς τὴν Φοινίκην καὶ κομίζειν τὰ βιβλία τοῦ Πλωτίνου φησί·

« Καὶ σὺ μὲν ταῦτά τε πέμπειν, ὅταν σοι δοκῇ, μᾶλλον δὲ κομίζειν· οὐ γὰρ ἂν ἀποσταίην τοῦ πολλάκις δεῖσθαί σου τὴν πρὸς ἡμᾶς ὁδὸν τῆς ἑτέρωσε προκρῖναι, κἂν εἰ μηδὲν δι᾽ ἄλλο τί γὰρ ἂν καὶ σοφὸν παρ᾽ ἡμῶν προσδοκῶν ἀφίκοιο; τήν τε παλαιὰν συνήθειαν καὶ τὸν ἀέρα μετριώτατον ὄντα πρὸς ἣν λέγεις τοῦ σώματος ἀσθένειαν· κἂν ἄλλο τι τύχῃς οἰηθείς, παρ᾽ ἐμοῦ δὲ μηδὲν προσδοκᾶν καινότερον, μηδ᾽ οὖν τῶν παλαιῶν ὅσα φὴς ἀπολωλεκέναι. Τῶν γὰρ γραψάντων τοσαύτη σπάνις ἐνταῦθα καθέστηκεν, ὥστε νὴ τοὺς θεοὺς πάντα τὸν χρόνον τοῦτον τὰ λειπόμενα τῶν Πλωτίνου κατασκευάζων μόλις αὐτῶν ἐπεκράτησα τὸν ὑπογραφέα τῶν μὲν εἰωθότων ἀπάγων ἔργων, πρὸς ἑνὶ δὲ τούτῳ τάξας γενέσθαι. Καὶ κέκτημαι μὲν ὅσα δοκεῖν πάντα καὶ τὰ νῦν ὑπὸ σοῦ πεμφθέντα, κέκτημαι δὲ ἡμιτελῶς· οὐ γὰρ μετρίως ἦν διημαρτημένα, καίτοι τὸν ἑταῖρον Ἀμέλιον ᾤμην ἀναλήψεσθαι τὰ τῶν γραφέων πταίσματα· τῷ δ᾽ ἦν ἄλλα προυργιαίτερα τῆς τοιαύτης προσεδρείας.  Οὔκουν ἔχω τίνα χρὴ τρόπον αὐτοῖς ὁμιλῆσαι καίπερ ὑπερεπιθυμῶν τά τε Περὶ ψυχῆς καὶ τὰ Περὶ τοῦ ὄντος ἐπισκέψασθαι· ταῦτα γὰρ οὖν καὶ μάλιστα διημάρτηται. Καὶ πάνυ βουλοίμην ἂν ἐλθεῖν μοι παρὰ σοῦ τὰ μετ᾽ ἀκριβείας γεγραμμένα τοῦ παραναγνῶναι μόνον, εἶτα ἀποπέμψαι πάλιν. Αὖθις δὲ τὸν αὐτὸν ἐρῶ λόγον, ὅτι μὴ πέμπειν, ἀλλ᾽ αὐτὸν ἥκειν ἔχοντα μᾶλλον ἀξιῶ ταῦτά τε καὶ τῶν λοιπῶν εἴ τι διαπέφευγε τὸν Ἀμέλιον. Ἃ μὲν γὰρ ἤγαγεν, ἅπαντα διὰ σπουδῆς ἐκτησάμην. Πῶς δ᾽ οὐκ ἔμελλον ἀνδρὸς ὑπομνήματα πάσης αἰδοῦς ἄξια καὶ τιμῆς κτήσασθαι; Τοῦτο γὰρ οὖν καὶ παρόντι σοι καὶ μακρὰν ἀπόντι καὶ περὶ τὴν Τύρον διατρίβοντι τυγχάνω δήπουθεν ἐπεσταλκὼς ὅτι τῶν μὲν ὑποθέσεων οὐ πάνυ με τὰς πολλὰς προσίεσθαι συμβέβηκε· τὸν δὲ τύπον τῆς γραφῆς καὶ τῶν ἐννοιῶν τἀνδρὸς τὴν πυκνότητα καὶ τὸ φιλόσοφον τῆς τῶν ζητημάτων διαθέσεως ὑπερβαλλόντως ἄγαμαι καὶ φιλῶ καὶ μετὰ τῶν ἐλλογιμωτάτων ἄγειν τὰ τούτου βιβλία φαίην ἂν δεῖν τοὺς ζητητικούς. »

 

XIX. On verra quelle idée Longin avait de Plotin, par une partie d'une lettre qu'il m'adressa. J'étais en Sicile ; il souhaitait que j'allasse le trouver en Phénicie, et que je lui portasse les ouvrages de ce philosophe. Voici ce qu'il m'écrivit à cet effet :

« Envoyez-moi ces ouvrages, je vous prie, ou plutôt apportez- les avec vous ; car je ne me lasserai point de vous prier de voyager dans ce pays plutôt que dans tout autre, quand ce ne serait qu'à cause de notre ancienne amitié et de la douceur de l'air, qui convient si bien à votre santé délabrée (46) (car n'espérez 20 pas, en venant me voir, acquérir quelque science). Quelle que soit votre attente, ne comptez pas trouver ici rien de nouveau, ni même les ouvrages anciens que vous dites perdus (47). Il y a une si grande disette de copistes qu'à peine ai-je pu, depuis tout le temps que je suis dans ce pays, me procurer ce qui me manquait de Plotin, en engageant mon copiste (48) à abandonner ses occupations ordinaires pour se livrer exclusivement à ce travail. Je crois avoir tous ses ouvrages, maintenant que je possède ceux que vous m'avez envoyés ; mais je les possède dans un état d'imperfection, parce qu'ils sont remplis de fautes. Je m'étais persuadé que notre ami Amélius avait corrigé les erreurs des copistes; mais il a eu des occupations plus pressantes que celle-là. Je ne sais quel usage faire des livres de Plotin, quelque passion que j'aie d'examiner ce qu'il a écrit sur l'âme et sur l'être: ce sont précisément ceux de ses ouvrages qui sont les plus maltraités par les copistes. Je voudrais donc que vous me les envoyassiez transcrits exactement; je les collationnerais et je vous les renverrais promptement. Je vous répète encore que je vous prie de ne pas les envoyer, mais de les apporter vous-même avec les autres ouvrages de Plotin, qui auraient pu échapper à Amélius. J'ai fait copier avec soin tous ceux qu'il a apportés ici : car pourquoi ne rechercherais-je pas avec empressement des ouvrages si estimables? Je vous ai dit de près, comme de loin, et lorsque vous étiez à Tyr, qu'il y avait dans Plotin des raisonnements que je n'approuvais point, mais que j'aimais et que j'admirais sa façon d'écrire, son style serré et plein de force, et la disposition vraiment philosophique de ses dissertations. Je suis persuadé que ceux qui cherchent la vérité doivent mettre les ouvrages de Plotin au nombre des plus savants. »

Ταῦτα ἐπιπλέον παρατέθεικα τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς κριτικωτάτου γενομένου καὶ τὰ τῶν ἄλλων σχεδὸν πάντα τῶν καθ᾽ αὑτὸν διελέγξαντος δεικνὺς οἵα γέγονεν ἡ περὶ Πλωτίνου κρίσις· καίτοι τὰ πρῶτα ἐκ τῆς τῶν ἄλλων ἀμαθίας καταφρονητικῶς ἔχων πρὸς αὐτὸν διετέλει. Ἐδόκει δὲ ἃ ἐκτήσατο ἐκ τῶν Ἀμελίου λαβὼν ἡμαρτῆσθαι διὰ τὸ μὴ νοεῖν τοῦ ἀνδρὸς τὴν συνήθη ἑρμηνείαν. Εἰ γάρ τινα καὶ ἄλλα, καὶ τὰ παρ᾽ Ἀμελίῳ διώρθωτο ὡς ἂν ἐκ τῶν αὐτογράφων μετειλημμένα. Ἔτι δὲ τοῦ Λογγίνου ἃ ἐν συγγράμματι γέγραφε περὶ Πλωτίνου τε καὶ Ἀμελίου καὶ τῶν καθ᾽ ἑαυτὸν γεγονότων φιλοσόφων ἀναγκαῖον παραθεῖναι, ἵνα καὶ πλήρης γένηται ἡ περὶ αὐτῶν κρίσις οἵα γέγονε τοῦ ἐλλογιμωτάτου ἀνδρὸς καὶ ἐλεγκτικωτάτου. Ἐπιγράφεται δὲ τὸ βιβλίον Λογγίνου πρὸς Πλωτῖνον καὶ Γεντιλιανὸν Ἀμέλιον περὶ τέλους. Ἔχει δὲ τοιόνδε προοίμιον·

« Πολλῶν καθ᾽ ἡμᾶς, ὦ Μάρκελλε, γεγενημένων φιλοσόφων οὐχ ἥκιστα παρὰ τοὺς πρώτους τῆς ἡλικίας ἡμῶν χρόνους· ὁ μὲν γὰρ νῦν καιρὸς οὐδ᾽ εἰπεῖν ἔστιν ὅσην σπάνιν ἔσχηκε τοῦ πράγματος· ἔτι δὲ μειρακίων ὄντων ἡμῶν οὐκ ὀλίγοι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ λόγων προέστησαν, οὓς ἅπαντας μὲν ὑπῆρξεν ἰδεῖν ἡμῖν διὰ τὴν ἐκ παίδων ἐπὶ πολλοὺς τόπους ἅμα τοῖς γονεῦσιν ἐπιδημίαν, συγγενέσθαι δὲ αὐτῶν τοῖς ἐπιβιώσασι κατὰ ταὐτὸ συχνοῖς ἔθνεσι καὶ πόλεσιν ἐπιμίξαντας· οἱ μὲν καὶ διὰ γραφῆς ἐπεχείρησαν τὰ δοκοῦντα σφίσι πραγματεύεσθαι καταλιπόντες τοῖς ἐπιγιγνομένοις τῆς παρ᾽ αὐτῶν ὠφελείας μετασχεῖν, οἱ δ᾽ ἀποχρῆναι σφίσιν ἡγήσαντο τοὺς συνόντας προβιβάζειν εἰς τὴν τῶν ἀρεσκόντων ἑαυτοῖς κατάληψιν.  Ὧν τοῦ μὲν προτέρου γεγόνασι τρόπου Πλατωνικοὶ μὲν Εὐκλείδης καὶ Δημόκριτος καὶ Προκλῖνος ὁ περὶ τὴν Τρῳάδα διατρίψας οἵ τε μέχρι νῦν ἐν τῇ Ῥώμῃ δημοσιεύοντες Πλωτῖνος καὶ Γεντιλιανὸς Ἀμέλιος ὁ τούτου γνώριμος, Στωικῶν δὲ Θεμιστοκλῆς καὶ Φοιβίων οἵ τε μέχρι πρῴην ἀκμάσαντες Ἄννιός τε καὶ Μήδιος, Περιπατητικῶν δὲ ὁ Ἀλεξανδρεὺς Ἡλιόδωρος. Τοῦ δὲ δευτέρου Πλατωνικοὶ μὲν Ἀμμώνιος καὶ Ὠριγένης, οἷς ἡμεῖς τὸ πλεῖστον τοῦ χρόνου προσεφοιτήσαμεν, ἀνδράσιν οὐκ ὀλίγῳ τῶν καθ᾽ ἑαυτοὺς εἰς σύνεσιν διενεγκοῦσιν, οἵ τε Ἀθήνησι διάδοχοι Θεόδοτος καὶ Εὔβουλος· καὶ γὰρ εἴ τι τούτων γέγραπταί τισιν, ὥσπερ Ὠριγένει μὲν τὸ Περὶ τῶν δαιμόνων, Εὐβούλῳ δὲ τὸ Περὶ τοῦ Φιλήβου καὶ τοῦ Γοργίου καὶ τῶν Ἀριςτοτέλει πρὸς τὴν Πλάτωνος Πολιτείαν ἀντειρημένων, οὐκ ἐχέγγυα πρὸς τὸ μετὰ τῶν ἐξειργασμένων τὸν λόγον αὐτοὺς ἀριθμεῖν ἂν γένοιτο πάρεργον τῇ τοιαύτῃ χρησαμένων σπουδῇ καὶ μὴ προηγουμένην περὶ τοῦ γράφειν ὁρμὴν λαβόντων. Τῶν δὲ Στωικῶν Ἑρμῖνος καὶ Λυσίμαχος οἵ τε ἐν ἄστει καταβιώσαντες Ἀθηναῖος καὶ Μουσώνιος, καὶ Περιπατητικῶν Ἀμμώνιος καὶ Πτολεμαῖος φιλολογώτατοι μὲν τῶν καθ᾽ ἑαυτοὺς ἄμφω γενόμενοι καὶ μάλιστα ὁ Ἀμμώνιος· οὐ γὰρ ἔστιν ὅστις ἐκείνῳ γέγονεν εἰς πολυμαθίαν παραπλήσιος· οὐ μὴν καὶ γράψαντές γε τεχνικὸν οὐδέν, ἀλλὰ ποιήματα καὶ λόγους ἐπιδεικτικούς, ἅπερ οὖν καὶ σωθῆναι τῶν ἀνδρῶν τούτων οὐχ ἑκόντων οἶμαι· μὴ γὰρ ἂν αὐτοὺς δέξασθαι διὰ τοιούτων βιβλίων ὕστερον γενέσθαι γνωρίμους, ἀφέντας σπουδαιοτέροις συγγράμμασι τὴν ἑαυτῶν ἀποθησαυρίσαι διάνοιαν. Τῶν δ᾽ οὖν γραψάντων οἱ μὲν οὐδὲν πλέον ἢ συναγωγὴν καὶ μεταγραφὴν τῶν τοῖς πρεσβυτέροις συντεθέντων ἐποιήσαντο, καθάπερ Εὐκλείδης καὶ Δημόκριτος καὶ Προκλῖνος, οἱ δὲ μικρὰ κομιδῇ πράγματα τῆς τῶν παλαιῶν ἱστορίας ἀπομνημονεύσαντες εἰς τοὺς αὐτοὺς τόπους ἐκείνοις ἐπεχείρησαν συντιθέναι βιβλία, καθάπερ Ἄννιός τε καὶ Μήδιος καὶ Φοιβίων, οὗτος μὲν ἀπὸ τῆς ἐν τῇ λέξει κατασκευῆς γνωρίζεσθαι μᾶλλον ἢ τῆς ἐν τῇ διανοίᾳ συντάξεως ἀξιῶν· οἷς καὶ τὸν Ἡλιόδωρον συγκατανείμειέ τις ἄν, οὐδ᾽ ἐκεῖνον παρὰ τὰ τοῖς πρεσβυτέροις ἐν ταῖς ἀκροάσεσιν εἰρημένα πλέον τι συμβαλλόμενον εἰς τὴν τοῦ λόγου διάρθρωσιν. Οἱ δὲ καὶ πλήθει προβλημάτων ἃ μετεχειρίσαντο τὴν σπουδὴν τοῦ γράφειν ἀποδειξάμενοι καὶ τρόπῳ θεωρίας ἰδίῳ χρησάμενοι Πλωτῖνός εἰσι καὶ Γεντιλιανὸς Ἀμέλιος· ὃς μὲν τὰς Πυθαγορείους ἀρχὰς καὶ Πλατωνικάς, ὡς ἐδόκει, πρὸς σαφεστέραν τῶν πρὸ αὐτοῦ καταστησάμενος ἐξήγησιν· οὐδὲ γὰρ οὐδὲν ἐγγύς τι τὰ Νουμηνίου καὶ Κρονίου καὶ Μοδεράτου καὶ Θρασύλλου τοῖς Πλωτίνου περὶ τῶν αὐτῶν συγγράμμασιν εἰς ἀκρίβειαν· ὁ δὲ Ἀμέλιος κατ᾽ ἴχνη μὲν τούτου βαδίζειν προαιρούμενος καὶ τὰ πολλὰ μὲν τῶν αὐτῶν δογμάτων ἐχόμενος, τῇ δὲ ἐξεργασίᾳ πολὺς ὢν καὶ τῇ τῆς ἑρμηνείας περιβολῇ πρὸς τὸν ἐναντίον ἐκείνῳ ζῆλον ὑπαγόμενος. Ὧν καὶ μόνων ἡμεῖς ἄξιον εἶναι νομίζομεν ἐπισκοπεῖσθαι τὰ συγγράμματα. Τοὺς μὲν γὰρ λοιποὺς τί τις ἂν κινεῖν οἴοιτο δεῖν ἀφεὶς ἐξετάζειν ἐκείνους, παρ᾽ ὧν ταῦτα λαβόντες οὗτοι γεγράφασιν οὐδὲν αὐτοὶ παρ᾽ αὑτῶν προσθέντες οὐχ ὅτι τῶν κεφαλαίων, ἀλλ᾽ οὐδὲ τῶν ἐπιχειρημάτων, οὐδ᾽ οὖν ἢ συναγωγῆς τῶν παρὰ τοῖς πλείοσιν ἢ κρίσεως τοῦ βελτίονος ἐπιμεληθέντες; Ἤδη μὲν οὖν καὶ δι᾽ ἄλλων τουτὶ πεποιήκαμεν, ὥσπερ καὶ τῷ μὲν Γεντιλιανῷ περὶ τῆς κατὰ Πλάτωνα δικαιοσύνης ἀντειπόντες, τοῦ δὲ Πλωτίνου τὸ Περὶ τῶν ἰδεῶν ἐπισκεψάμενοι· τὸν μὲν γὰρ κοινὸν ἡμῶν τε κἀκείνων ἑταῖρον ὄντα, Βασιλέα τὸν Τύριον, οὐδ᾽ αὐτὸν ὀλίγα πεπραγματευμένον κατὰ τὴν Πλωτίνου μίμησιν, ὃν ἀποδεξάμενος μᾶλλον τῆς παρ᾽ ἡμῖν ἀγωγῆς ἐπεχείρησε διὰ συγγράμματος ἀποδεῖξαι βελτίω δόξαν περὶ τῶν ἰδεῶν τῆς ἡμῖν ἀρεσκούσης ἔχοντα, μετρίως ἀντιγραφῇ διελέγξαι δοκοῦμεν οὐκ εὖ παλινῳδήσαντα κἀν τούτοις οὐκ ὀλίγας τῶν ἀνδρῶν τούτων κεκινηκότες δόξας, ὥσπερ κἀν τῇ πρὸς τὸν Ἀμέλιον ἐπιστολῇ, μέγεθος μὲν ἐχούσῃ συγγράμματος, ἀποκρινομένῃ δὲ πρὸς ἄττα τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ πρὸς ἡμᾶς ἀπὸ τῆς Ῥώμης ἐπεσταλμένων, ἣν αὐτὸς μὲν ἐπιστολὴν Περὶ τοῦ τρόπου τῆς Πλωτίνου φιλοσοφίας ἐπέγραψεν, ἡμεῖς δὲ αὐτὸ μόνον προσηρκέσθημεν τῇ κοινῇ τοῦ συγγράμματος ἐπιγραφῇ Πρὸς τὴν Ἀμελίου ἐπιστολὴν αὐτὸ προσαγορεύσαντες. »

Antonin

21 XX. Je me suis fort étendu pour faire voir ce que pensait de Plotin le plus grand critique de nos jours, l'homme qui avait examiné presque tous les ouvrages de son temps. Il l'avait d'abord méprisé, parce qu'il s'en était rapporté à des ignorants ; il s'était persuadé que l'exemplaire de ses ouvrages qu'il avait eu par Amélius était corrompu, parce qu'il n'était pas encore accoutumé au style de ce philosophe ; cependant, si quelqu'un avait les ouvrages de Plotin dans leur pureté, c'était certainement Amélius, qui en possédait une copie faite sur les originaux mêmes. J'ajouterai encore ce que Longin dans un de ses écrits a dit de Plotin, d'Amélius et des autres philosophes de son temps, afin que l'on soit plus au fait de ce que pensait d'eux ce grand critique. Ce livre dirigé contre Plotin et Gentilianus Amélius a pour titre: De la Fin (49). En voici le commencement:

« II y a eu, Marcellus (50), beaucoup de philosophes dans notre temps, et surtout dans les premières années de notre enfance (car il est inutile de nous plaindre du petit nombre qu'il y en a présentement) ; mais lorsque nous étions dans l'âge de l'adolescence, il y avait encore un assez grand nombre d'hommes célèbres dans la philosophie. Il nous a été donné de les voir tous, parce que nous avons voyagé de bonne heure avec nos parents dans beaucoup de pays ; en visitant un grand nombre de nations et de villes, nous nous sommes liés avec ceux de ces hommes qui vivaient encore. Parmi ces philosophes, les uns ont mis leur doctrine par écrit dans le dessein d'être utiles à la postérité, les autres ont cru qu'il leur suffisait d'expliquer leurs sentiments à leurs disciples. Du nombre des premiers sont les Platoniciens Euclide, Démocrite (51), Proclinus, qui habitait dans la Troade, Plotin et son disciple Gentilianus Amélius, qui ensei- 22 gnent présentement à Rome; les Stoïciens Thémistocle, Phébion, ainsi qu'Annius et Médius, qui étaient célèbres il n'y a pas longtemps, e tle Péripatéticien Héliodore d'Alexandrie. Quant à ceux qui n'ont pas jugé à propos d'écrire, il faut placer parmi eux Ammonius [Saccas] et Origène (52), Platoniciens, avec lesquels nous avens beaucoup vécu et qui excellaient entre tous les philosophes de leur temps, Théodote et Ëubulus, qui professèrent à Athènes. Si quelques-uns d'eux ont écrit, comme Origène qui a composé un traité Des Démons, Eubulus, des Commentaires sur le Philèbe, sur le Gorgias, des Remarques sur ce qu'Aristote a écrit contre la République de Platon, ces ouvrages ne sont pas assez considérables pour que leurs auteurs puissent être mis au rang de ceux qui ont traité de la philosophie : car ce n'est que par occasion qu'ils ont composé ces petits ouvrages, et ils n'ont pas fait leur principale occupation d'écrire. Les Stoïciens Herminus, Lysimaque (53), Athénée et Musonius (54), qui ont vécu à Athènes; les Péripatéticiens Ammonius et Ptolémée, les plus instruits entre tous ceux qui ont vécu de leur temps, surtout Ammonius, dont nul n'a approché sous le rapport de l'érudition, tous ces philosophes n'ont fait aucun ouvrage sérieux ; ils se sont contentés de composer des poèmes ou des discours du genre démonstratif, qui ont été conservés malgré eux : car je ne crois pas qu'ils eussent voulu être connus de la postérité simplement par de si petits livres, puisqu'ils avaient négligé de nous faire connaître leur doctrine dans des ouvrages plus sérieux. De ceux qui ont écrit, les uns n'ont fait que recueillir ou transcrire ce que les anciens nous ont laissé : de ce nombre sont Euclide, Démocrite et Proclinus ; les autres, se contentant de rappeler quelques détails extraits d'anciennes histoires, ont essayé de composer des livres avec les mêmes matériaux que leurs devanciers : c'est ce qu'ont fait Annius, Médius et Phébion; ce dernier a cherché à se rendre recommandable plutôt par le style que par la pensée. On peut ajouter à ceux-ci Héliodore, qui n'a rien mis dans ses écrits que ce qui avait été dit par les anciens, sans y ajou- 23 ter aucune explication philosophique. Mais Plotin et Gentilianus Amélius, par le grand nombre de questions qu'ils ont traitées et par l'originalité de leur doctrine, ont montré qu'ils s'occupaient réellement d'écrire. Plotin a expliqué les principes de Pyltagore et de Platon plus clairement que ceux qui l'ont précédé : car ni Numénius, ni Cronius, ni Modératus, ni Thrasyllus n'approchent de la précision de Plotin quand ils traitent les mêmes matières (55). Amélius a cherché à marcher sur ses traces : il a adopté la plupart de ses idées ; mais il en diffère par la prolixité de ses démonstrations et la diffusion de son style. Nous ayons cru que leurs écrits méritaient seuls une attention particulière : car pourquoi prendrait-on la peine de critiquer les autres au lieu d'examiner les auteurs dont ils ont copié les ouvrages, sans y rien ajouter, non-seulement pour les points essentiels, mais encore pour l'argumentation, et en se contentant de choisir ce qu'il y a de meilleur? Voici comment nous avons aussi procédé en combattant ce que Gentilianus avance au sujet de la justice dans Platon et en examinant le livre de Plotin sur les idées (56) : car notre ami commun, Basile de Tyr [Porphyre] (57), qui a beaucoup écrit en prenant Plotin pour modèle, ayant préféré son enseignement au nôtre(58) et ayant entrepris de faire voir que le sentiment de Plotin sur les idées vaut mieux que le nôtre, nous l'avons suffisamment réfuté et nous lui avons prouvé qu'il a eu tort de changer d'opinion à cet égard (59). Nous avons critiqué plusieurs opinions de ces philosophes, par exemple dans la Lettre à Amélius, qui a l'étendue d'un livre. Nous y répondons à une lettre qu'Amélius nous avait envoyée de Rome et qui avait pour titre : Du Caractère de la philosophie de Plotin (60). Pour nous, nous nous sommes contenté de donner pour titre à notre ouvrage : Lettre à Amélius. .

 

21. Ἐν δὴ τούτοις τότε ὡμολόγησε μὲν πάντων τῶν ἐπ᾽ αὐτοῦ γεγονότων πλήθει τε προβλημάτων διενεγκεῖν Πλωτῖνόν τε καὶ Ἀμέλιον, τρόπῳ δὲ θεωρίας ἰδίῳ μάλιστα τούτους χρήσασθαι, τὰ Νουμηνίου δὲ οὐχ ὅτι ὑποβάλλεσθαι καὶ τἀκείνου πρεσβεύειν δόγματα, ἀλλὰ τὰ τῶν Πυθαγορείων αὐτοῦ τε ἑλομένου μετιέναι δόγματα, καὶ οὐδ᾽ ἐγγὺς εἶναι τὰ Νουμηνίου καὶ Κρονίου καὶ Μοδεράτου καὶ Θρασύλλου τοῖς Πλωτίνου περὶ τῶν αὐτῶν συγγράμμασιν εἰς ἀκρίβειαν. Εἰπὼν δὲ περὶ Ἀμελίου, ὅτι κατ᾽ ἴχνη μὲν τοῦ Πλωτίνου ἐβάδιζε, τῇ δὲ ἐξεργασίᾳ πολὺς ὢν καὶ τῇ τῆς ἑρμηνείας περιβολῇ πρὸς τὸν ἐναντίον ἐκείνῳ ζῆλον ὑπήγετο, ὅμως μνησθεὶς ἐμοῦ Πορφυρίου ἔτι ἀρχὰς ἔχοντος τῆς πρὸς τὸν Πλωτῖνον συνουσίας φησὶν ὅτι ὁ δὲ κοινὸς ἡμῶν τε κἀκείνων ἑταῖρος Βασιλεὺς ὁ Τύριος οὐδ᾽ αὐτὸς ὀλίγα πεπραγματευμένος κατὰ τὴν Πλωτίνου μίμησιν. Συνέθηκε ταῦτα ὄντως κατιδών, ὅτι τῆς Ἀμελίου περιβολῆς τὸ ἀφιλόσοφον παντελῶς ἐφυλαξάμην καὶ πρὸς ζῆλον τὸν Πλωτίνου γράφων ἀφεώρων.  Ἀρκεῖ τοίνυν ὁ τοσοῦτος ἀνὴρ καὶ ἐν κρίσει πρῶτος ὢν καὶ ὑπειλημμένος ἄχρι νῦν τοιαῦτα γράφων περὶ Πλωτίνου, ὡς, εἰ καὶ καλοῦντί με τὸν Πορφύριον συνέβη δυνηθῆναι συμμῖξαι αὐτῷ, οὐδ᾽ ἂν ἀντέγραψεν, ἃ πρὶν ἀκριβῶσαι τὸ δόγμα γράψαι ἐπεχείρησεν.

24 XXI. Longin avoue, dans ce que nous venons de voir, que Plotin et Amélius l'emportent sur tous les philosophes de leur temps par le grand nombre de questions qu'ils traitent et par l'originalité de leur système ; que Plotin ne s'était point approprié les sentiments de Numénius et qu'il ne les suivait même pas; qu'il avait à la vérité profité des idées des Pythagoriciens [et de Platon]; enfin qu'il avait plus de précision que Numénius, que Cronius et que Thrasyllus. Après avoir dit qu'Amélius suivait les traces de Plotin, mais qu'il était prolixe et diffus dans ses explications, ce qui faisait la différence de leur style, il parle de moi, qui connaissais Plotin depuis peu, et il dit : « Notre ami commun, Basile de Tyr [Porphyre], qui a beaucoup écrit en prenant Plotin pour modèle. » Il déclare par là que j'ai évité les longueurs peu philosophiques d'Amélius et imité la manière de Plotin. Il nous suffit d'avoir cité ici le jugement d'un homme illustre qui est le premier critique de nos jours, pour faire voir ce qu'il faut penser de notre philosophe. Si j'eusse pu aller voir Longin lorsqu'il m'en priait, il n'eût point entrepris la réfutation qu'il écrivit avant d'avoir bien examiné sa doctrine.

22. Ἀλλὰ τιή μοι ταῦτα περὶ δρῦν ἢ περὶ πέτραν φησὶν ὁ Ἡσίοδος λέγειν; Εἰ γὰρ δεῖ ταῖς μαρτυρίαις χρῆσθαι ταῖς παρὰ τῶν σοφῶν γεγενημέναις, τίς ἂν εἴη σοφώτερος θεοῦ, καὶ θεοῦ τοῦ ἀληθῶς εἰρηκότος·

« Οἶδα δ᾽ ἐγὼ ψάμμου τ᾽ ἀριθμὸν καὶ μέτρα θαλάσσης καὶ κωφοῦ ξυνίημι καὶ οὐ λαλέοντος ἀκούω; »

Ὁ γὰρ δὴ Ἀπόλλων ἐρομένου τοῦ Ἀμελίου, ποῦ ἡ Πλωτίνου ψυχὴ κεχώρηκεν, ὁ τοσοῦτον εἰπὼν περὶ Σωκράτους· Ἀνδρῶν ἁπάντων Σωκράτης σοφώτατος, ἐπάκουσον, ὅσα καὶ οἷα περὶ Πλωτίνου ἐθέσπισεν·

«  Ἄμβροτα φορμίζειν ἀναβάλλομαι ὕμνον ἀοιδῆς ἀμφ᾽ ἀγανοῖο φίλοιο μελιχροτάταισιν ὑφαίνων φωναῖς εὐφήμου κιθάρης χρυσέῳ ὑπὸ πλήκτρῳ. Κλῄζω καὶ Μούσας ξυνὴν ὄπα γηρύσασθαι παμφώνοις ἰαχαῖσι παναρμονίαισί τ᾽ ἐρωαῖς, οἷον ἐπ᾽ Αἰακίδῃ στῆσαι χορὸν ἐκλήιχθεν ἀθανάτων μανίαισιν Ὁμηρείαισί τ᾽ ἀοιδαῖς. Ἀλλ᾽ ἄγε Μουσάων ἱερὸς χορός, ἀπύσωμεν εἰς ἓν ἐπιπνείοντες ἀοιδῆς τέρματα πάσης· ὕμμι καὶ ἐν μέσσαισιν ἐγὼ Φοῖβος βαθυχαίτης·

» δαῖμον, ἄνερ τὸ πάροιθεν, ἀτὰρ νῦν δαίμονος αἴσῃ θειοτέρῃ πελάων, ὅτ᾽ ἐλύσαο δεσμὸν ἀνάγκης ἀνδρομέης, ῥεθέων δὲ πολυφλοίσβοιο κυδοιμοῦ ῥωσάμενος πραπίδεσσιν ἐς ᾐόνα νηχύτου ἀκτῆς νήχε᾽ ἐπειγόμενος δήμου ἄπο νόσφιν ἀλιτρῶν στηρίξαι καθαρῆς ψυχῆς εὐκαμπέα οἴμην, ἧχι θεοῖο σέλας περιλάμπεται, ἧχι θέμιστες ἐν καθαρῷ ἀπάτερθεν ἀλιτροσύνης ἀθεμίστου. Καὶ τότε μὲν σκαίροντι πικρὸν κῦμ᾽ ἐξυπαλύξαι αἱμοβότου βιότοιο καὶ ἀσηρῶν εἰλίγγων ἐν μεσάτοισι κλύδωνος ἀνωίστου τε κυδοιμοῦ πολλάκις ἐκ μακάρων φάνθη σκοπὸς ἐγγύθι ναίων. Πολλάκι σεῖο νόοιο βολὰς λοξῇσιν ἀταρποῖς ἱεμένας φορέεσθαι ἐρωῇσι σφετέρῃσιν ὀρθοπόρους ἀνὰ κύκλα καὶ ἄμβροτον οἶμον ἄειραν ἀθάνατοι θαμινὴν φαέων ἀκτῖνα πορόντες ὄσσοισιν δέρκεσθαι ἀπαὶ σκοτίης λυγαίης. Οὐδέ σε παμπήδην βλεφάρων ἔχε νήδυμος ὕπνος· ἀλλ᾽ ἄρ᾽ ἀπὸ βλεφάρων πετάσας κληῖδα βαρεῖαν ἀχλύος ἐν δίνῃσι φορεύμενος ἔδρακες ὄσσοις πολλά τε καὶ χαρίεντα, τά κεν ῥέα οὔτις ἴδοιτο ἀνθρώπων, ὅσσοι σοφίης μαιήτορες ἔπλευν.

» Νῦν δ᾽ ὅτε δὴ σκῆνος μὲν ἐλύσαο, σῆμα δ᾽ ἔλειψας ψυχῆς δαιμονίης, μεθ᾽ ὁμήγυριν ἔρχεαι ἤδη δαιμονίην ἐρατοῖσιν ἀναπνείουσαν ἀήταις, ἔνθ᾽ ἔνι μὲν φιλότης, ἔνι δ᾽ ἵμερος ἁβρὸς ἰδέσθαι, εὐφροσύνης πλείων καθαρῆς, πληρούμενος αἰὲν ἀμβροσίων ὀχετῶν θεόθεν ὅθεν ἐστὶν ἐρώτων πείσματα, καὶ γλυκερὴ πνοιὴ καὶ νήνεμος αἰθήρ, χρυσείης γενεῆς μεγάλου Διὸς ἧχι νέμονται Μίνως καὶ Ῥαδάμανθυς ἀδελφεοί, ἧχι δίκαιος Αἰακός, ἧχι Πλάτων, ἱερὴ ἴς, ἧχί τε καλὸς Πυθαγόρης ὅσσοι τε χορὸν στήριξαν ἔρωτος ἀθανάτου, ὅσσοι γενεὴν ξυνὴν ἐλάχοντο δαίμοσιν ὀλβίστοις, ὅθι τοι κέαρ ἐν θαλίῃσιν αἰὲν ἐυφροσύνῃσι τ᾽ ἰαίνεται. Ἆ μάκαρ, ὅσσους ὀτλήσας ἀριθμοὺς ἀέθλων μετὰ δαίμονας ἁγνοὺς πωλέεαι ζαμενῇσι κορυσσάμενος ζωῇσι.

» Στήσωμεν μολπήν τε χοροῦ τ᾽ εὐδίνεα κύκλον Πλωτίνου, Μοῦσαι, πολυγηθέος· αὐτὰρ ἐμεῖο χρυσείη κιθάρη τόσσον φράσεν εὐαίωνι.

 

XXII. « Mais pourquoi m'arrêter [à causer] ainsi auprès du chêne ou auprès du rocher? » comme le dit Hésiode (61). S'il est 25 besoin d'invoquer ici les témoignages des sages, qui peut être plus sage qu'Apollon, qu'un Dieu qui a dit de lui-même avec vérité :

« Je sais le nombre des grains de sable et l'étendue de la mer; je comprends le muet, j'entends celui qui ne parle pas. »

Amélius consulta ce Dieu pour savoir ce qu'était devenue I'àme de Plotin, et voici en quels termes répondit celui qui avait prononcé que Socrate était le plus sage de tous les hommes :

« Je veux chanter un hymne immortel pour un ami qui m'est cher ; je veux tirer de ma lyre des sons mélodieux en la frappant de mon archet d'or. J'appelle les Muses afin qu'unissant leurs voix elles forment par leurs accents variés un harmonieux concert, comme autrefois elles formèrent en l'honneur d'Achille un chœur où leurs divins transports s'allièrent aux chants homériques. Sacré chœur des Muses, célébrons d'un commun accord l'homme qui est le sujet de ce chant; Apollon à la longue chevelure est au milieu de vous.

» Démon qui étais homme, et qui maintenant es dans l'ordre divin des démons, délivré des liens de la nécessité qui enchaîne l'homme et du tumulte que causent les passions du corps (62); soutenu par la vigueur de ton esprit, tu te hâtes d'aborder à un rivage qui n'est point submergé par les ondes (63), loin de la foule  26 des impies, pour marcher dans la voie droite d'une âme pure, voie où brille une lumière divine, où la justice demeure dans un lieu saint, loin de l'odieuse injustice. Lorsque jadis tu t'efforçais d'échapper aux vagues amères (64) et à la pénible agitation de cette vie cruelle, au milieu des flots et des sombres tempêtes, souvent les dieux ont fait apparaître à tes yeux un but placé près de toi (65); souvent, quand les regards de ton esprit s'égaraient en suivant une voie détournée, les immortels les ont dirigés vers le but véritable, vers la voie éternelle, en éclairant tes yeux par des rayons éclatants au milieu des ténèbres les plus épaisses. Un doux sommeil ne fermait pas tes paupières, et lorsque, ballotté par les tourbillons [de la matière], tu cherchais à écarter de tes yeux la nuit qui s'appesantissait sur eux, tu as contemplé bien des beautés que ne pourrait contempler facilement aucun de ceux qui se livrent à l'étude de la sagesse.

» Maintenant que tu t'es dépouillé de ton enveloppe mortelle, que tu es sorti du tombeau de ton âme démonique, tu es entré dans le chœur des démons où souffle un doux zéphyr; là régnent l'amitié, le désir agréable, toujours accompagné d'une joie pure; là on s'abreuve d'une divine ambroisie; là on est enchaîné par les liens de l'amour, on respire un air doux, on a un ciel tranquille. C'est là qu'habitent les fils de Jupiter qui ont vécu dans l'âge d'or, les frères Minos et Rhadamanthe, le juste Éaque, le divin Platon, le vertueux Pythagore, en un mot tous ceux qui ont formé le chœur de l'amour immortel et qui par leur naissance sont de la même race que les plus heureux des démons. Leur âme goûte une joie continuelle au milieu des fêtes. Et toi, homme heureux, après avoir soutenu bien des luttes, tu es au milieu des chastes démons, et tu as atteint une éternelle félicité.

27 » Finissons, Muses, cet hymne en l'honneur de Plotin ; cessez de tourner en formant un chœur agile. Voilà ce que ma lyre d'or avait à dire de cet homme éternellement heureux (66). »

23. Ἐν δὴ τούτοις εἴρηται μὲν ὅτι ἀγανὸς γέγονε καὶ ἤπιος καὶ πρᾶός γε μάλιστα καὶ μείλιχος, ἅπερ καὶ ἡμεῖς οὕτως ἔχοντι συνῄδειμεν· εἴρηται δ᾽ ὅτι ἄγρυπνος καὶ καθαρὰν τὴν ψυχὴν ἔχων καὶ ἀεὶ σπεύδων πρὸς τὸ θεῖον, οὗ διὰ πάσης τῆς ψυχῆς ἤρα, ὅτι τε πάντ᾽ ἐποίει ἀπαλλαγῆναι, πικρὸν κῦμ᾽ ἐξυπαλύξαι τοῦ αἱμοβότου τῇδε βίου.

Οὕτως δὲ μάλιστα τούτῳ τῷ δαιμονίῳ φωτὶ πολλάκις ἐνάγοντι ἑαυτὸν εἰς τὸν πρῶτον καὶ ἐπέκεινα θεὸν ταῖς ἐννοίαις καὶ κατὰ τὰς ἐν τῷ Συμποσίῳ ὑφηγημένας ὁδοὺς τῷ Πλάτωνι ἐφάνη ἐκεῖνος ὁ θεὸς ὁ μήτε μορφὴν μήτε τινὰ ἰδέαν ἔχων, ὑπὲρ δὲ νοῦν καὶ πᾶν τὸ νοητὸν ἱδρυμένος. Ὧι δὴ καὶ ἐγὼ Πορφύριος ἅπαξ λέγω πλησιάσαι καὶ ἑνωθῆναι ἔτος ἄγων ἑξηκοστόν τε καὶ ὄγδοον.

Ἐφάνη γοῦν τῷ Πλωτίνῳ σκοπὸς ἐγγύθι ναίων. Τέλος γὰρ αὐτῷ καὶ σκοπὸς ἦν τὸ ἑνωθῆναι καὶ πελάσαι τῷ ἐπὶ πᾶσι θεῷ. Ἔτυχε δὲ τετράκις που, ὅτε αὐτῷ συνήμην, τοῦ σκοποῦ τούτου ἐνεργείᾳ ἀρρήτῳ καὶ οὐ δυνάμει. Καὶ ὅτι λοξῶς φερόμενον πολλάκις οἱ θεοὶ κατεύθυναν θαμινὴν φαέων ἀκτῖνα πορόντες, ὡς ἐπισκέψει τῇ παρ᾽ ἐκείνων καὶ ἐπιβλέψει γραφῆναι τὰ γραφέντα, εἴρηται.  Ἐκ δὲ τῆς ἀγρύπνου ἔσωθέν τε καὶ ἔξωθεν θέας ἔδρακες, φησίν, ὄσσοις πολλά τε καὶ χαρίεντα, τά κεν ῥέα οὔτις ἴδοιτο ἀνθρώπων τῶν φιλοσοφίᾳ προσεχόντων. Ἡ γὰρ δὴ τῶν ἀνθρώπων θεωρία ἀνθρωπίνης μὲν ἂν γένοιτο ἀμείνων· ὡς δὲ πρὸς τὴν θείαν γνῶσιν χαρίεσσα μὲν ἂν εἴη, οὐ μὴν ὥστε τὸ βάθος ἑλεῖν ἂν δυνηθῆναι, ὥσπερ αἱροῦσιν οἱ θεοί. Ταῦτα μὲν οὖν ὅ τι ἔτι σῶμα περικείμενος ἐνήργει καὶ τίνων ἐτύγχανε δεδήλωκε.

Μετὰ δὲ τὸ λυθῆναι ἐκ τοῦ σώματος ἐλθεῖν μὲν αὐτόν φησιν εἰς τὴν δαιμονίαν ὁμήγυριν, πολιτεύεσθαι δ᾽ ἐκεῖ φιλότητα, ἵμερον, εὐφροσύνην, ἔρωτα ἐξημμένον τοῦ θεοῦ, τετάχθαι δὲ καὶ τοὺς λεγομένους δικαστὰς τῶν ψυχῶν, παῖδας τοῦ θεοῦ, Μίνω καὶ Ῥαδάμανθυν καὶ Αἰακόν, πρὸς οὓς οὐ δικασθησόμενον οἴχεσθαι, συνεσόμενον δὲ τούτοις, οἷς καὶ οἱ ἄλλοι ὅσοι ἄριστοι. Σύνεισι δὲ τοιοῦτοι Πλάτων, Πυθαγόρας ὁπόσοι τε ἄλλοι χορὸν στήριξαν ἔρωτος ἀθανάτου· ἐκεῖ δὲ τὴν γένεσιν τοὺς ὀλβίστους δαίμονας ἔχειν βίον τε μετιέναι τὸν ἐν θαλείαις καὶ εὐφροσύναις καταπεπυκνωμένον καὶ τοῦτον διατελεῖν καὶ ὑπὸ θεῶν μακαριζόμενον.

 

ΧΧIII. L'oracle dit que Plotin était bon, avait un caractère affable, indulgent, doux (67), tel que nous l'avons connu nous-même par notre propre expérience. Il nous apprend aussi que ce philosophe dormait peu, qu'il avait une âme pure, toujours élevée vers la divinité qu'il aimait de tout son cœur, et qu'il faisait tout pour s'affranchir [de l'existence terrestre], « pour échapper aux vagues amères de cette vie cruelle. »

C'est ainsi surtout que cet homme divin (68), qui par ses pensées s'élevait souvent au Premier [principe], au Dieu supérieur [à l'Intelligence], en gravissant les degrés indiqués par Platon (69), eut la vision du Dieu qui n'a pas de forme, qui n'est pas une idée, qui est édifié au-dessus de l'Intelligence et de tout le monde intelligible (70). J'ai eu moi-même une fois le bonheur d'approcher de ce Dieu et de m'y unir, lorsque j'avais soixante-huit ans (71).

Ainsi « le but [que Plotin se proposait d'atteindre] lui apparut placé près de lui. » En effet, son but, sa fin était de s'approcher du Dieu suprême et de s'y unir. Pendant que je demeurais avec lui, il eut quatre fois le bonheur de toucher à ce but, non par simple puissance, mais par un acte réel et ineffable. L'oracle ajoute que les dieux remirent souvent Plotin dans la droite voie quand il s'en écartait, « en éclairant ses yeux par des rayons 28 éclatants » : aussi a-t-on pu dire avec vérité que c'est en contemplant les dieux et en jouissant de leur vue que Plotin a composé ses ouvrages. Grâce à cette intuition que tes regards vigilants (72) avaient de l'intérieur aussi bien que de l'extérieur, « tu as contemplé (comme le dit l'oracle) bien des beautés que ne pourrait contempler facilement aucun de ceux qui se livrent à l'étude de la philosophie. » En effet, la contemplation des hommes peut être supérieure à la contemplation humaine ; mais, comparée à la connaissance divine, si elle a quelque valeur, elle ne saurait cependant pénétrer les profondeurs dans lesquelles plongent les regards des dieux.

Jusqu'ici l'oracle s'est borné à indiquer ce que Plotin fit et à quoi il parvint pendant qu'il était enveloppé d'un corps. Il ajoute ensuite : « Il est arrivé à l'assemblée des démons où régnent l'amitié, le désir agréable, la joie, l'amour unis à Dieu, où les fils du Dieu, Minos, Rhadamanthe, Éaque sont établis juges des âmes. » Plotin s'est rendu auprès d'eux, non pour être jugé, mais pour jouir de leur intimité, comme en jouissent les dieux excellents. C'est là que sont en effet « Platon, Pythagore et les autres sages qui ont formé le chœur de l'amour immortel. » C'est là encore que les démons bienheureux ont leur famille et passent leur vie « dans des fêtes et des joies continuelles, » jouissant de la béatitude perpétuelle que leur accorde la bonté divine.

24. Τοιοῦτος μὲν οὖν ὁ Πλωτίνου ἡμῖν ἱστόρηται βίος.

Ἐπεὶ δὲ αὐτὸς τὴν διάταξιν καὶ τὴν διόρθωσιν τῶν βιβλίων ποιεῖσθαι ἡμῖν ἐπέτρεψεν, ἐγὼ δὲ κἀκείνῳ ζῶντι ὑπεσχόμην καὶ τοῖς ἄλλοις ἑταίροις ἐπηγγειλάμην ποιῆσαι τοῦτο, πρῶτον μὲν τὰ βιβλία οὐ κατὰ χρόνους ἐᾶσαι φύρδην ἐκδεδομένα ἐδικαίωσα, μιμησάμενος δ᾽ Ἀπολλόδωρον τὸν Ἀθηναῖον καὶ Ἀνδρόνικον τὸν Περιπατητικόν, ὧν ὁ μὲν Ἐπίχαρμον τὸν κωμῳδιογράφον εἰς δέκα τόμους φέρων συνήγαγεν, ὁ δὲ τὰ Ἀριστοτέλους καὶ Θεοφράστου εἰς πραγματείας διεῖλε τὰς οἰκείας ὑποθέσεις εἰς ταὐτὸν συναγαγών· οὕτω δὴ καὶ ἐγὼ νδ ὄντα ἔχων τὰ τοῦ Πλωτίνου βιβλία διεῖλον μὲν εἰς ἓξ ἐννεάδας τῇ τελειότητι τοῦ ἓξ ἀριθμοῦ καὶ ταῖς ἐννεάσιν ἀσμένως ἐπιτυχών, ἑκάστῃ δὲ ἐννεάδι τὰ οἰκεῖα φέρων συνεφόρησα δοὺς καὶ τάξιν πρώτην τοῖς ἐλαφροτέροις προβλήμασιν.

Ἡ μὲν γὰρ πρώτη ἐννεὰς ἔχει τὰ ἠθικώτερα τάδε·

α Τί τὸ ζῷον καὶ τίς ὁ ἄνθρωπος· οὗ ἡ ἀρχή· ἡδοναὶ καὶ λῦπαι.

β Περὶ ἀρετῶν· οὗ ἡ ἀρχή· ἐπειδὴ τὰ κακὰ ἐνταῦθα.

γ Περὶ διαλεκτικῆς· οὗ ἡ ἀρχή· τίς τέχνη ἢ μέθοδος.

δ Περὶ εὐδαιμονίας· οὗ ἡ ἀρχή· τὸ εὖ ζῆν καὶ τὸ εὐδαιμονεῖν.

ε Εἰ ἐν παρατάσει χρόνου τὸ εὐδαιμονεῖν· οὗ ἡ ἀρχή· εἰ τὸ εὐδαιμονεῖν ἐπίδοσιν.

Ϛ Περὶ τοῦ καλοῦ· οὗ ἡ ἀρχή· τὸ καλὸν ἔστι μὲν ἐν ὄψει.

ζ Περὶ τοῦ πρώτου ἀγαθοῦ καὶ τῶν ἄλλων ἀγαθῶν· οὗ ἡ ἀρχή· ἆρ᾽ ἄν τις ἕτερον εἴποι ἀγαθὸν ἑκάστῳ.

η Πόθεν τὰ κακά· οὗ ἡ ἀρχή· οἱ ζητοῦντες πόθεν τὰ κακά.

θ Περὶ τῆς ἐκ τοῦ βίου εὐλόγου ἐξαγωγῆς· οὗ ἡ ἀρχή· οὐκ ἐξάξεις ἵνα μὴ ἐξίῃ.

Ἡ μὲν οὖν πρώτη ἐννεὰς τάδε περιέχει ἠθικωτέρας ὑποθέσεις περιλαβοῦσα.

Ἡ δὲ δευτέρα τῶν φυσικῶν συναγωγὴν ἔχουσα τὰ περὶ κόσμου καὶ τὰ τῷ κόσμῳ ἀνήκοντα περιέχει. Ἔστι δὲ ταῦτα·

α Περὶ τοῦ κόσμου· οὗ ἡ ἀρχή· τὸν κόσμον ἀεὶ λέγοντες καὶ πρόσθεν εἶναι.

β Περὶ τῆς κυκλοφορίας· οὗ ἡ ἀρχή· διὰ τί κύκλῳ κινεῖται.

γ Εἰ ποιεῖ τὰ ἄστρα· οὗ ἡ ἀρχή· ὅτι ἡ τῶν ἄστρων φορὰ σημαίνει.

δ Περὶ τῶν δύο ὑλῶν· οὗ ἡ ἀρχή· τὴν λεγομένην ὕλην.

ε Περὶ τοῦ δυνάμει καὶ ἐνεργείᾳ· οὗ ἡ ἀρχή· λέγεται τὸ μὲν δυνάμει, τὸ δὲ ἐνεργείᾳ.

Ϛ Περὶ ποιότητος καὶ εἴδους· οὗ ἡ ἀρχή· ἆρα τὸ ὂν καὶ ἡ οὐσία ἕτερον.

ζ Περὶ τῆς δι᾽ ὅλων κράσεως· οὗ ἡ ἀρχή· περὶ τῆς δι᾽ ὅλων.

η Πῶς τὰ πόρρω ὁρώμενα μικρὰ φαίνεται· οὗ ἡ ἀρχή· ἆρα τὰ πόρρω ἐλάττω φαίνεται.

θ Πρὸς τοὺς κακὸν τὸν δημιουργὸν τοῦ κόσμου καὶ τὸν κόσμον κακὸν εἶναι λέγοντας· οὗ ἡ ἀρχή· ἐπειδὴ τοίνυν ἐφάνη ἡμῖν.

Ἡ δὲ τρίτη ἐννεὰς ἔτι τὰ περὶ κόσμου ἔχουσα περιείληφε τὰ περὶ τῶν κατὰ τὸν κόσμον θεωρουμένων ταῦτα·

α Περὶ εἱμαρμένης· οὗ ἡ ἀρχή· ἅπαντα τὰ γιγνόμενα.

β Περὶ προνοίας πρῶτον· οὗ ἡ ἀρχή· τὸ μὲν τῷ αὐτομάτῳ.

γ Περὶ προνοίας δεύτερον· οὗ ἡ ἀρχή· τί τοίνυν δοκεῖ περὶ τούτων.

δ Περὶ τοῦ εἰληχότος ἡμᾶς δαίμονος· οὗ ἡ ἀρχή· τῶν μὲν αἱ ὑποστάσεις.

ε Περὶ ἔρωτος· οὗ ἡ ἀρχή· περὶ ἔρωτος πότερα θεός τις.

Ϛ Περὶ τῆς ἀπαθείας τῶν ἀσωμάτων· οὗ ἡ ἀρχή· τὰς αἰσθήσεις οὐ λέγοντες πάθη.

ζ Περὶ αἰῶνος καὶ χρόνου· οὗ ἡ ἀρχή· τὸν αἰῶνα καὶ τὸν χρόνον.

η Περὶ φύσεως καὶ θεωρίας καὶ τοῦ ἑνός· οὗ ἡ ἀρχή· παίζοντες δὴ τὴν πρώτην.

θ Ἐπισκέψεις διάφοροι· οὗ ἡ ἀρχή· νοῦς φησιν ὁρᾷ ἐνούσας.

Ταύτας τὰς τρεῖς ἐννεάδας ἡμεῖς ἐν ἑνὶ σωματίῳ τάξαντες κατεσκευάσαμεν. Ἐν δὲ τῇ τρίτῃ ἐννεάδι ἐτάξαμεν καὶ τὸ Περὶ τοῦ εἰληχότος ἡμᾶς δαίμονος, ὅτι καθόλου θεωρεῖται τὰ περὶ αὐτοῦ καὶ ἔστι τὸ πρόβλημα καὶ παρὰ τοῖς τὰ κατὰ τὰς γενέσεις τῶν ἀνθρώπων σκεπτομένοις. Ὁμοίως δὲ καὶ ὁ Περὶ ἔρωτος τόπος. Τὸ δὲ Περὶ αἰῶνος καὶ χρόνου διὰ τὸ περὶ τοῦ χρόνου ἐνταῦθα ἐτάξαμεν. Τὸ δὲ Περὶ φύσεως καὶ θεωρίας καὶ τοῦ ἑνὸς διὰ τὸ περὶ φύσεως κεφάλαιον ἐνταῦθα τέτακται.

Ἡ δὲ τετάρτη ἐννεὰς μετὰ τὰ περὶ κόσμου τὰ περὶ ψυχῆς εἴληχε συγγράμματα. Ἔχει δὲ τάδε·

α Περὶ οὐσίας ψυχῆς πρῶτον· οὗ ἡ ἀρχή· τὴν τῆς ψυχῆς οὐσίαν τίς ποτέ ἐστι.

β Περὶ οὐσίας ψυχῆς δεύτερον· οὗ ἡ ἀρχή· ἐν τῷ κόσμῳ τῷ νοητῷ.

γ Περὶ ψυχῆς ἀποριῶν πρῶτον· οὗ ἡ ἀρχή· περὶ ψυχῆς ὅσα ἀπορήσαντας δεῖ εἰς εὐπορίαν καταστῆναι.

δ Περὶ ψυχῆς ἀποριῶν δεύτερον· οὗ ἡ ἀρχή· τί οὖν ἐρεῖ.

ε Περὶ ψυχῆς ἀποριῶν τρίτον ἢ περὶ ὄψεως· οὗ ἡ ἀρχή· ἐπειδὴ ὑπερεθέμεθα σκέψασθαι.

Ϛ Περὶ αἰσθήσεως καὶ μνήμης· οὗ ἡ ἀρχή· τὰς αἰσθήσεις οὐ τυπώσεις.

ζ Περὶ ἀθανασίας ψυχῆς· οὗ ἡ ἀρχή· εἰ δέ ἐστιν ἀθάνατος ἕκαστος.

η Περὶ τῆς εἰς τὰ σώματα καθόδου τῆς ψυχῆς· οὗ ἡ ἀρχή· πολλάκις ἐγειρόμενος.

θ Εἰ αἱ πᾶσαι ψυχαὶ μία· οὗ ἡ ἀρχή· ἆρα ὥσπερ τὴν ψυχὴν ἑκάστου φαμέν.

Ἡ μὲν οὖν τετάρτη ἐννεὰς τὰς περὶ ψυχῆς αὐτῆς ὑποθέσεις ἔσχε πάσας.

Ἡ δὲ πέμπτη ἔχει μὲν τὰς περὶ νοῦ, περιέχει δὲ ἕκαστον τῶν βιβλίων ἔν τισι καὶ περὶ τοῦ ἐπέκεινα καὶ περὶ τοῦ ἐν ψυχῇ νοῦ καὶ περὶ τῶν ἰδεῶν. Ἔστι δὲ τάδε·

α Περὶ τῶν τριῶν ἀρχικῶν ὑποστάσεων· οὗ ἡ ἀρχή· τί ποτέ ἐστιν ἄρα τὸ πεποιηκός.

β Περὶ γενέσεως καὶ τάξεως τῶν μετὰ τὸ πρῶτον· οὗ ἡ ἀρχή· τὸ ἓν πάντα.

γ Περὶ τῶν γνωριστικῶν ὑποστάσεων καὶ τοῦ ἐπέκεινα. οὗ ἡ ἀρχή· ἆρα τὸ νοοῦν ἑαυτὸ ποικίλον δεῖ εἶναι.

δ Πῶς ἀπὸ τοῦ πρώτου τὸ μετὰ τὸ πρῶτον καὶ περὶ τοῦ ἑνός· οὗ ἡ ἀρχή· εἴ τι ἔστι μετὰ τὸ πρῶτον, ἀνάγκη ἐξ ἐκείνου εἶναι.

ε Ὅτι οὐκ ἔξω τοῦ νοῦ τὰ νοητὰ καὶ περὶ τἀγαθοῦ· οὗ ἡ ἀρχή· τὸν νοῦν τὸν ἀληθῆ νοῦν.

Ϛ Περὶ τοῦ τὸ ἐπέκεινα τοῦ ὄντος μὴ νοεῖν· καὶ τί τὸ πρώτως νοοῦν καὶ τί τὸ δευτέρως· οὗ ἡ ἀρχή· τὸ μέν ἐστι νοεῖν.

ζ Περὶ τοῦ εἰ καὶ τῶν καθέκαστά ἐστιν εἴδη· οὗ ἡ ἀρχή· εἰ καὶ τοῦ καθέκαστον.

η Περὶ τοῦ νοητοῦ κάλλους· οὗ ἡ ἀρχή· ἐπειδή φαμεν τὸν ἐν θέᾳ τοῦ νοητοῦ.

θ Περὶ νοῦ καὶ τῶν ἰδεῶν καὶ τοῦ ὄντος· οὗ ἡ ἀρχή· πάντες ἄνθρωποι ἐξ ἀρχῆς γενόμενοι.

Καὶ τὴν τετάρτην οὖν καὶ πέμπτην ἐννεάδα εἰς ἓν σωμάτιον κατελέξαμεν. Λοιπὴν δὲ τὴν ἕκτην ἐννεάδα εἰς ἄλλο σωμάτιον, ὡς διὰ τριῶν σωματίων γεγράφθαι τὰ Πλωτίνου πάντα, ὧν τὸ μὲν πρῶτον σωμάτιον ἔχει τρεῖς ἐννεάδας, τὸ δὲ δεύτερον δύο, τὸ δὲ τρίτον μίαν.

Ϛ Ἔστι δὲ τὰ τοῦ τρίτου σωματίου, ἐννεάδος δὲ ἕκτης, ταῦτα·

α Περὶ τῶν γενῶν τοῦ ὄντος πρῶτον· οὗ ἡ ἀρχή· περὶ τῶν ὄντων πόσα καὶ τίνα.

β Περὶ τῶν γενῶν τοῦ ὄντος δεύτερον· οὗ ἡ ἀρχή· ἐπειδὴ περὶ τῶν λεγομένων δέκα γενῶν ἐπέσκεπται.

γ Περὶ τῶν γενῶν τοῦ ὄντος τρίτον· οὗ ἡ ἀρχή· περὶ μὲν τῆς οὐσίας ὅπῃ δοκεῖ.

δ Περὶ τοῦ τὸ ὂν ἓν καὶ ταὐτὸ ὂν ἅμα πανταχοῦ εἶναι ὅλον πρῶτον· οὗ ἡ ἀρχή· ἆρά γε ἡ ψυχὴ πανταχοῦ τῷ παντὶ πάρεστι.

ε Περὶ τοῦ τὸ ὂν ἓν καὶ ταὐτὸ ὂν ἅμα πανταχοῦ εἶναι ὅλον δεύτερον· οὗ ἡ ἀρχή· τὸ ἓν καὶ ταὐτὸν ἀριθμῷ πανταχοῦ ἅμα ὅλον εἶναι.

Ϛ Περὶ ἀριθμῶν· οὗ ἡ ἀρχή· ἆρα ἐστὶ τὸ πλῆθος ἀπόστασις τοῦ ἑνός.

ζ Πῶς τὸ πλῆθος τῶν ἰδεῶν ὑπέστη καὶ περὶ τἀγαθοῦ· οὗ ἡ ἀρχή· εἰς γένεσιν πέμπων ὁ θεός.

η Περὶ τοῦ ἑκουσίου καὶ θελήματος τοῦ ἑνός· οὗ ἡ ἀρχή· ἆρα ἐστὶν ἐπὶ θεῶν εἴ τι ἔστιν ἐπ᾽ αὐτοῖς ζητεῖν.

θ Περὶ τἀγαθοῦ ἢ τοῦ ἑνός· οὗ ἡ ἀρχή· ἅπαντα τὰ ὄντα τῷ ἑνί ἐστιν ὄντα.

Τὰ μὲν οὖν βιβλία εἰς ἓξ ἐννεάδας τοῦτον τὸν τρόπον κατετάξαμεν τέσσαρα καὶ πεντήκοντα ὄντα· καταβεβλήμεθα δὲ καὶ εἴς τινα αὐτῶν ὑπομνήματα ἀτάκτως διὰ τοὺς ἐπείξαντας ἡμᾶς ἑταίρους γράφειν εἰς ἅπερ αὐτοὶ τὴν σαφήνειαν αὐτοῖς γενέσθαι ἠξίουν. Ἀλλὰ μὴν καὶ τὰ κεφάλαια τῶν πάντων πλὴν τοῦ Περὶ τοῦ καλοῦ διὰ τὸ λεῖψαι ἡμῖν πεποιήμεθα κατὰ τὴν χρονικὴν ἔκδοσιν τῶν βιβλίων· ἀλλ᾽ ἐν τούτῳ οὐ τὰ κεφάλαια μόνον καθ᾽ ἕκαςτον ἔκκειται τῶν βιβλίων, ἀλλὰ καὶ ἐπιχειρήματα, ἃ ὡς κεφάλαια συναριθμεῖται.

Νυνὶ δὲ πειρασόμεθα ἕκαστον τῶν βιβλίων διερχόμενοι τάς τε στιγμὰς αὐτῶν προσθεῖναι καὶ εἴ τι ἡμαρτημένον εἴη κατὰ λέξιν διορθοῦν· καὶ ὅ τι ἂν ἡμᾶς ἄλλο κινήσῃ, αὐτὸ σημαίνει τὸ ἔργο

XXIV. Voilà ce que nous avions à raconter de la vie de Plotin.

Il m'avait chargé d'arranger et de revoir ses ouvrages. Je lui promis à lui ainsi qu'à ses amis d'y travailler. Je ne jugeai pas à propos de les ranger confusément suivant l'ordre du temps où ils avaient été publiés ; j'ai imité Apollodore d'Athènes et Andronicus le Péripatéticien (73) : le premier a recueilli en dix volumes ce qu'a fait Epicharme le comique, et l'autre a divisé en traités les ouvrages d'Aristote et de Théophraste, réunissant ensemble les écrits qui se rapportaient au même sujet. De même, j'ai partagé les cinquante-quatre livres de Plotin en six Ennéades (neuvaines) en l'honneur des nombres parfaits six et 29 neuf. J'ai réuni dans chaque Ennéade les livres qui traitent de la même matière, mettant toujours en tête ceux qui sont les moins importants.

La Ire Ennéade contient les écrits qui traitent de la Morale. Ce sont (74) :

I. Qu'est-ce que l'Animal? qu'est-ce que l'Homme? ..........  [53

II. Des Vertus..........  19

III. De la Dialectique..........  20

IV. Du Bonheur..........  46

V. Le Bonheur consiste-t-il dans la durée ?..........  36

VI. Du Beau..........  1

VII. Du premier Bien et des autres biens..........  54

VIII. De l'Origine des maux..........  51

IX. Du Suicide raisonnable..........  16]

Telles sont les matières enfermées dans la Ire Ennéade; elle contient ainsi ce qui est relatif à la Morale.

Dans la IIe sont rassemblés les écrits qui traitent de la Physique, du Monde et des choses qu'il embrasse. Ce sont :

I. Du Monde..........  [40

II. Du Mouvement circulaire [du ciel]...........  14

III. De l'influence des astres..........  52

IV. Des deux Matières [sensible et intelligible]..........  12

V. De ce qui est en Puissance et de ce qui est en Acte.......... . 25

VI. De la Qualité et de la Forme..........  17

VII. Du Mélange où il y a pénétration totale..........  37

VIII. De la Vision. Pourquoi les objets éloignés paraissent-ils petits? .......... 35]

30  IX. Contre ceux qui disent que le Démiurge est mauvais, ainsi que le monde même 33]

La IIIe Ennéade. également relative an Monde, renferme diverses spéculations qui se rattachent à ce sujet. Voici les écrits qui la composent :

I. Du Destin [3

II. De la Providence, ι .......... 47

III ..........  ii..........  48

IV. Du Démon qui nous est échu en partage..........  45

V. De l'Amour..........  50

VI. De l'Impassibilité des choses incorporelles..........  26

VII. De l'Éternité et du Temps..........  45

VIII. De la Nature, de la Contemplation et de l'Un.......... . 30

IX.. Considérations diverses .......... 13]

Nous avons réuni ces trois Ennéades en un seul corps. Nous avons placé dans la IIIe Ennéade le livre intitulé Du Démon qui nous est échu en partage, parce que cette question est traitée d'une manière générale et qu'elle se rapporte à l'examen des conditions propres à la génération de l'homme. C'est pour la même raison que nous avons mis dans la même Ennéade le livre De l'Amour. Nous avons également assigné la même place au livre De l'Éternité et du Temps, à cause des réflexions qui, dans cette Ennéade, se rapportent à leur nature. Enfin nous y avons aussi rangé le livre De la Nature, de la Contemplation et de l'Un, à cause de son titre.

Après les livres qui traitent du Monde, la IVe Ennéade renferme ceux qui sont relatifs à l'Ame. Ce sont :

I. De l'Essence de l'âme, ι .......... [4

II .......... ii.......... 21

III.. Doutes sur l'âme, ι..........  27

IV. ..........  ii..........  28

V. Doutes sur l'âme, iii ou De la Vue..........  29

VI. De la Sensation, de la Mémoire..........  41

VII. De l'Immortalité de l'âme..........  2

31 VIII.. De la Descente de l'âme dans le corps.......... 6

IX. Toutes les âmes ne forment-elles qu'une seule âme ?.......... 8]

La IVe Ennéade contient donc tout ce qui est relatif à l'Ame.

La Ve Ennéade traite de l'Intelligence. Chaque livre y contient aussi quelque chose sur le Principe supérieur à l'intelligence, sur l'Intelligence propre à l'âme et sur les Idées.

I. Des trois Hypostases principales..........  [10

II. De la Génération et de l'ordre des choses qui sont après le Premier..........  11

III. Des Hypostases qui connaissent, et du Principe supérieur..........  49

IV. Comment procède du Premier ce qui est après lui ? De l'Un..........  7

V. Les Intelligibles ne sont pas hors de l'Intelligence. Du Bien..........  32

VI. Le Principe supérieur à l'Être ne pense pas. Quel est le premier principe pensant ? quel est le second ?..........  24

VII. Y a-t-il des Idées des individus ?..........  18

VIII. De la Beauté intelligible..........  31

IX. De l'Intelligence, des Idées, de l'Être..........  5]

Nous avons réuni en un seul corps la IV* Ennéade et la Ve. Nous avons fait enfin un autre corps de la VIe Ennéade, pour que tous les écrits de Plotin fussent divisés en trois parties, dont la 1re contint trois Ennéades, la 2e deux et la 3* une seule.

Voici les livres qui appartiennent à la VIe Ennéade et à là 3e partie:

I. Des Genres de l'être, ι..........  [42

II. .......... ii .......... 43

ΙII. .......... III..........  44

IV. L'Être un et identique est partout présent tout entier, i...........  22

V. ..........  ii.......... 23

VI. Des Nombres..........  34

VII. De la multitude des Idées. Du Bien..........  38

32 VIII. De la Volonté et de la liberté de l'Un..........  39

IX. Du Bien ou de l'Un.......... 9]

Voilà comment nous avons distribué en six Ennéades les cinquante-quatre livres de Plotin, Nous avons ajouté à plusieurs d'entre eux des Commentaires (ὑπομνήματα) sans suivre un ordre régulier, pour satisfaire nos amis qui désiraient avoir des éclaircissements sur quelques points. Nous avons fait des Sommaires (κεφάλαια) pour tous les livres, en suivant Tordre dans lequel ils ont été publiés, à l'exception du livre Du Beau, dont nous ne connaissions pas l'époque. Du reste, nous avons rédigé non-seulement des sommaires séparés pour chaque livre, mais encore des Arguments (ἐπιχειρήματα), qui sont compris dans le nombre des sommaires (75).

Maintenant, nous tâcherons de ponctuer chaque livre et de corriger les expressions fautives. Pour ce que nous aurons pu faire de plus, on le reconnaîtra facilement en lisant ces livres

FIN DE LA VIE DE PLOTIN.

315 NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS.

VIE DE PLOTIN.

Cette vie a été écrite par Porphyre en 308, lorsqu'il avait déjà soixante-dix ans. Elle n'a d'abord paru qu'en latin, traduite par Marsile Ficin, en tête de sa traduction des Ennéades (Florence, 1492, in-fol.). Elle fut publiée avec le texte même des Ennéades, dans l'édition de Bâle, 1580, in-fol. Le texte grec de cette Vie, ainsi que la traduction latine de Ficin, ont été reproduits en tête de l'édition des Ennéades de Fréd. Creuzer (Oxford, 1835,3 vol. in-4°) et de celle de Kirchhoff (Leips., 1856). On regrette de ne pas la retrouver dans l'édition de Plotin qui fait partie de la Collection des Auteurs grecs publiée par MM. Didot (Paris, 1855, gr. in-θ°). Jacques Léopardi en avait préparé, dès l'âge de dix-sept ans (1814), une édition spéciale, grecque-latine, avec notes et commentaires; mais il ne paraît pas que ce travail, dont Fr. Creuzer parle avec éloge et qu'il n'a pas dédaigné de mettre à profit dans ses Notes (vol. III, p. 499 et suiv. de son éd. de Plotin), ait jamais vu le jour.

La Vie de Plotin a été traduite en français par Lévesque de Burigny (Paris, 1747, in-12, avec le Traité de l'Abstinence des viandes, du même auteur) : c'est cette traduction, ainsi que nous en avons prévenu en note (p. 1, note 1), qui a servi de base à la nôtre. Cette Vie a été également traduite en allemand par Engelhardt, en téte de sa traduction de la l'Ennéade (Erlangen, 1820, in-8°). M. Barthélémy Saint-Hilaire en a traduit les § 8,17,18,34, dans son livre De l'École d'Alexandrie, p. 103-169.

316 Bien que renfermant plusieurs fables, qui paraissent avoir été imaginées dans le but de faire passer Plotin pour un personnage divin, cette Vie de Plotin est un monument précieux. En même temps qu'elle nous fournit sur la vie et les travaux du chef de l'école néoplatonicienne un grand nombre de détails intéressants, que nous n'avons aucune raison de suspecter, elle nous donne une idée du goût littéraire et des dispositions morales de l'époque, ainsi que de la crédulité avec laquelle les faits merveilleux étaient alors accueillis chez les païens.

Cette vie est d'ailleurs le seul document original que nous possédions, non-seulement sur la vie de Plotin, mais sur l'histoire du Néoplatonisme à cette époque. Eunape et Suidas ont, il est vrai, consacré des notices à Plotin, mais ces notices, aussi insignifiantes que courtes, n'ajoutent presque rien à ce que nous apprend Porphyre, comme il sera facile d'en juger par la traduction que nous en donnons ci-après ; la notice de Suidas ne pourrait même qu'égarer. L'impératrice Eudoxie, dans ses Ionia (c'est-à-dire Champ de violettes), ouvrage public par Villoison dans ses Anecdota grœca, consacre aussi quelques lignes à Plotin, mais elle ne fait qu'abréger Porphyre, dont elle cite le plus souvent les termes mêmes.

NOTICE D'EUNAPE

(Extraite des Vies des Philosophes).

«  Le philosophe Plotin était d'Egypte; pour préciser, j'ajouterai qu'il avait pour patrie la ville de Lycopolis. Ce fait n'a pas été rapporté par le divin philosophe Porphyre, quoiqu'il ait été, comme il le dit lui-même, l'élève de Plotin et qu'il ait passé près de lui une grande partie de sa vie.

«  Les autels de Plotin ne sont pas encore refroidis, et non-seulement ses livres sont plus étudiés des savants que ceux mêmes de Platon, mais encore la multitude, bien qu'incapable de comprendre parfaitement sa doctrine, y conforme cependant sa conduite.

«  Porphyre a rapporté tous les détails de la vie de ce philosophe, de telle sorte qu'on n'y peut rien ajouter ; il semble en outre avoir suffisamment expliqué beaucoup de ses écrits. »

Cette notice, on le voit, n'ajoute qu'un seul détail à la Vie écrite par Porphyre: c'est le nom de la patrie de Plotin. Quanta l'assertion que contient la dernière phrase, c'est une allusion non-seulement aux Ἀφορμαὶ πρὸς τὰ νοητά de Porphyre, mais encore aux ouvrages composés par ce philosophe pour expliquer la doctrine de 317 Plotin, tels que les traites De l'Ame, De la Matière, etc., traités aujourd'hui perdus.

NOTICE DE SUIDAS.

« Plotin, de Lycopolis, philosophe, disciple de cet Ammonius qui avait d'abord été portefaix, fut le maître d'Amélius, qui lui-même eut pour élève Porphyre ; celui-ci forma lamblique; Iamblique, Sopater. Plotin prolongea sa carrière jusqu'à la septième année du règne de Gallien. Il a composé cinquante-quatre livres qui sont divisés en six Ennéades, Sa constitution fut affaiblie par l'effet de la maladie sacrée (l'épilepsie). Il écrivit encore d'autres ouvrages. »

Cette notice, si courte, renferme cependant plusieurs erreurs : elle est sur plusieurs points en contradiction flagrante avec le témoignage formel de Porphyre. Ainsi, il est faux que Porphyre ait été disciple d'Amélius : quoiqu'il fût moins âgé que lui et qu'il soit entré plus tard à l'école de Plotin, il fut le disciple direct de ce philosophe. Il est faux également que Plotin soit mort la septième année de Gallien : d'après les détails que donne Porphyre sur l'époque de sa naissance et sur l'âge auquel il mourut (66 ans), on est conduit à la deuxième année du règne de Claude. Nulle part Porphyre ne dit que Plotin ait été attaqué d'épilepsie, quoique cependant il donne de grands détails sur la santé de son maître et fasse même connaître la maladie d'estomac dont il souffrait habituellement (§ 2). Rien enfin ne donne lieu de croire que Plotin ait laissé d'autres ouvrages que les Ennéades : le peu de valeur de quelques-uns des morceaux que Porphyre a fait entrer dans celte collection prouve assez avec quel soin religieux il a recueilli, comme il le déclare lui-même, toutes les œuvres sorties de ia plume de son maître.

Pour mettre quelque ordre dans le récit un peu confus de Porphyre et pour dégager les faits historiques et biographiques du milieu des détails littéraires dont ils sont entourés, nous présenterons, à l'exemple de Creuzer, un tableau chronologique des principaux événements de la Vie de Plotin

318 TABLEAU CHRONOLOGIQUE DE LA VIE DE PLOTIN D'APRES PORPHYRE.

 

ANNEES

DE J.-C.

EMPEREURS

REGNANTS

 

ANNEES

de la vie de

PLOTIN.

 

205

SEPTIME-SEVERE, 13

1

Naissance de Plotin {Porphyre, § 2). [Selon Eunape et Suidas, il naît à Lycopolis, en Égypte.]

212

................ 20

8

Plotin commence à suivre l'école d'un Grammairien (§ 3).

232

ALEXANDRE SEVERE, 11

28

Il commence à suivre les leçons d'Ammonius Saccas, à Alexandrie (§ 5).

242

GORDIEN..... 5

38

 Il quitte l'école d'Ammonius pour accompagner l'empereur Gordien dans une expédition contre les Perses.

244

PHILIPPE-L'ARABE... 1

40

Après la mort de Gordien, tué en Mésopotamie, il se réfugie à Antioche, d'où il vient à Rome, et il commence à enseigner dans cette ville (§ 3).

246

.........

42

Amélius vient fréquenter son école (§ 3).

253

GALLUS... 2

49

Porphyre, âgé de vingt ans, vient pour la première fois à Rome (§ 5), mais sans s'attacher encore à Plotin.

254

GALLIEN.... 1

50

Plotin commence à écrire (§ 4).

262

................ 9

58

 La peste désole Rome : Plotin est attaqué d'une esquinancie (§ 2).

263

........... 10

59

Porphyre vient de Grèce à Rome, s'attache à Plotin, et demeure avec lui pendant  six ans (§ 4). — Plotin, à cette époque, avait déjà composé 21 livres (§ 4).- Plotin propose, mais inutilement, à l'l'empereur Gallien de fonder une cité philosophique qu'il aurait appelée Platonopolis (§ 12).

268

............. 12

64

Porphyre quitte Plotin pour se rendre en Sicile. A cette époque, Plotin avait composé 34 nouveaux livres (§§ 5, 6 et 11)•

269

CLAUDE II.........

65

Plotin envoie à Porphyre, en Sicile, cinq nouveaux livres (§ 6).— Il se retire en Campanie (§ 6), après un séjour de vingt-six ans à Rome (§ 9).

270

.............. 2

66

Plotin meurt en Campanie, n'ayant auprès de lui de ses disciples qu'Eustochius (§§ 2et7). Peu auparavant il avait adressé ses quatre derniers livres à Porphyre, en Sicile (§ 6). 

(01) Nous avons refondu la traduction de Lévesque de Burigny et éclairci par des notes les passages qui présentent quelque obscurité. Pour les Remarques générales, Voy. la Note sur cette vie à la fin du volume.

(02) Selon Eunape, Porphyre éprouvait le même mépris pour son corps : τὸ σῶρα καὶ ἄνθρωπος εἶναι ἐμίσησε.

(03) La patrie de Plotin était Lycopolis (aujourd'hui Syout), ville de Thébaïde, en Égypte, comme nous l'apprennent Eunape et Suidas. Voy. leurs notices sur Plotin à la fin du volume.

(04) Voy. § 7.

(05) Plotin appelle ici le corps une image parce que, selon la doctrine néo-platonicienne, il est l'image de l'âme qui le produit. Voy. Enn. VI, liv. vii, § 5.

(06) Κοιλιασκῷ «In ipsius ventriculi porta consistit is morbus, qui et longue esse consuevit, et κοιλιακὸς; à Gracae nominatur. » (Celse, De Medicina, IV, 12).

(07) On appelait thériaque, θηριασκὴ ἀντίδοτος, un médicament dans la composition duquel entraient non-seulement des simples tels que le pavot, la myrrhe, etc., mais encore de la chair de vipère, animal que les Grecs appelaient θηρίον par excellence. Nous avons été obligé d'ajouter ce qui est entre crochets pour faire comprendre l'antithèse qui est dans la pensée de Plotin et qui repose tout entière sur le mot thériaque, dérivé de θηρίον béte sauvage ou venimeuse.

(08) Sous le règne de Gallien, en 262.

(09) Voy. § 7.

(10) Voy. aussi § 7. C'est à Castricius Firmus que Porphyre a dédié son traité De l'Abstinence des viandes. Il avait écrit un Commentaire sur le Parménide de Platon (Fabricius, Bibl. Gr., t. III, p. 79, édit. Harles).

(11) Voy. le sens de cette expression expliqué dans l'Erb. VI, liv. v, § 1.

(12) D'autres écrivains racontent des fables semblables au sujet de personnages célèbres. Pline l'ancien, en parlant de Scipion le Ier Africain, dit : « Subest specus in quo manes ejus custodire draco dicitur. » (Hist. Nat. XV, 44). Ces serpents étaient regardés par les anciens comme de bons génies, ἀγαθοδαίμονες.

(13) Plotin naquit en 206, mourut en 270.

(14) Ammonius Saccas enseigna avec éclat sous Macrin, Héliogabale et Alexandre Sévère. Voy. M. Vacherot, Histoire critique de l'École d'Alexandrie, t. I, p. 341-354.

(15) Quelques-uns, bien à tort, ont voulu retrouver dans cet Origène l'écrivain chrétien. La fausseté de cette conjecture est démontrée, entre autres raisons, par les titres des ouvrages que Porphyre lui attribue. Sur la distinction des deux Origène, Voy. H. De Valois, ad Eusebii Hist. eccl., VI, 14; Huet, in Origenianis.

(16) Ὅτι μόνος ποιητὴς ὁ βασιλεύς. Ce titre est assez obscur. Supposer, comme le fait H. De Valois, que ce livre ait été composé pour faire l'éloge du talent poétique d'un empereur tel que Gallien, c'est prêter une lâche flatterie à Origène. Il semble donc plus naturel de chercher à cette expression un sens philosophique et de regarder, avec Brucker et Creuzer, le mot βασιλεύς comme désignant Dieu créateur et roi de l'univers, ainsi qu'on le voit souvent dans Plotin. Dans ce cas, il faut traduire : « Le Roi [de l'univers, c'est-à-dire l'Intelligence divine] est seul créateur [Démiurge]. » Origène pouvait avoir dans ce livre combattu les Gnostiques qui reconnaissaient plusieurs Démiurges, et Numénius qui avait adopté la même opinion. Voy. M. Vacherot,  l.l, p. 354.

(17) C'était un Stoïcien. Voy. plus loin § 20.

(18) Voy. sur Numénius M. Vacherot, ibid.. t. I, p. 318-330, et M. Ravaisson, Essai sur la Métaphysique d'Aristote, t. II, p. 341-344.

(19) On trouve de nombreux fragments d'Amélius dans les écrits de Proclus, de Stobée, d'Olympiodore, de Damascius, et dans ceux des Pères de l'Église, Voy. M. Vacherot, t. II, p. 3-11.

(20) Porphyre vint deux fois Rome. Voy. § 5.

(21) Nous indiquons en regard de ces livres la place que chacun d'eux occupe dans les Ennéades. Nous avons mis en italiques les titres qui ne sont pas conformes à ceux qu'on trouve dans le texte actuel de Plotin.

(22) Suidas suppose faussement, pour expliquer ce changement de nom, qu'Amélius était d'Amérie: Porphyre vient de dire qu'Amélius était d'Étrurie, et Amélie est une ville de l'Ombrie. Fabricius, dans une note sur ce passage, propose une autre explication assez plausible: " Amélius refugit nomen άπὸ τῆς ἀμελείας sive negligentia ductum, et ἀπὸ τῆς ἀμερίας sive integritate appellari maluit.» Ἀμερία désignerait dans ce cas l'indivisibilité qui est propre à la nature divine, parce que la division affaiblit toute puissance. Voy. sur ce point Proclus, Inst. Théol., p. 130.

(23) Scythopolis, ville de Judée, appelée auparavant Bethsana.

(24) Μίκκαλος, diminutif dérivé de μικρός.

(25)Nous adoptons la correction de Creuzer qui propose de lire avec Wyttenbach : Πολέμων {Voy. § 11) μέτρα ποιοῦντος, au lieu de : Ποτάμως... μετὰ ποίοῦντος, mots qui n'offrent pas de sens raisonnable.

(26) Ces oiseaux servaient à l'opération magique.

(27) Les Romains appelaient cette féte le jour des Calendes.

(28) Voy. ci-dessus, § 6.

(29) Voy. Enn. IV, liv. II.

(30) Le texte de ce passage est corrompu. Au lieu de : τοὺς χαθόλου λόγουc πράττοντος καὶ εἰς βιβλία ἀκοῦσαί αὐτοῦ λέοντος θέλειν, Creuzer propose de lire : τοὺς καθόλου λόγους εἰσπράττοντος εἰς βίβκια καὶ αλοῦσαι αὐτοῦ (ou αὐτούς) ; quum Thaumasius universales dîsputationes sibi aliisque exigent in scripta transferendas et se eum (vel eos) audire velle diceret Wyttenbach, dans ses notes manuscrites, corrige ainsi le même passage : τοὺς καθόλου λόγους τάττειν εἰς βιβλία καὶ ἀκοῦσαι αὐτοῦ λέγοντος θέλειν ; qui argumenta universalia disputationum scripto consignare et se eum audire velle diceret. Nous avons adopté la correction proposée par Wyttenbach.

(31) Nous traduisons ainsi les mots : τὸ συμπαθείας ἡ τὸ παραδόσεως. Le texte de ce membre de phrase est évidemment altéré. Ne pouvant le corriger, M. Ad. Kirchhoff se borne à le retrancher.

(32) Porphyre cite souvent Cronius dans le De Antro nympharum. Voy. M. Vacherot, Hist. de l'École d'Alex., t.1, p. 318.

(33) Voy. § 3.

(34) Eusèbe (Prépar. Évang., XI, 2, XV, 4-9 et 12-13) nous a conservé des fragments d'Atticus sur la différence des dogmes de Platon et d'Aristote. Voy. M. Vacherot, t.1, p. 312-314.

(35) Voy. M. Ravaisson, Essai sur la Métaphysique d'Aristote, t. II, p. 294-319.

(36) Il y a dans le texte: ἀναγνωσθέντος δὲ αὐτῷ τοῦ τε περὶ ἀρχῶν Λογγίνου, καὶ τοῦ Φιλαρχαίου. Creuzer sous-entend λόγου pour expliquer Φιλαρχαίου et regarde ce mot comme le titre d'un livre : "Et vero si duo libri lecti erant, quorum altero Deprincipiis rerum egerat Longinus, altero De antiquarum litterarum studioso, provocatum erat judicium Plotini, qui eum in philosophia certe platonica nihil posse pronuntiat, in litterarum disciplina plurimum. » Nous avons adopté cette interprétation. Sur Longin, Voy. M. Vacherot, t.1, p. 355-360.

(37) Voy. § 3.

(38) Ces mots doivent être pris dans le sens mystique de la théologie antique. Voy. Proclus, Comm. sur le Timée, p. 293: τὴν ἔνωσιν καὶ συμπλοκὴν τῶν δυνάμεων ἀδιαίρετον.. εἴώθασι γάμον οἱ θεολόγοι ττροσαγορεύειν... καθ'ἅ φησιν ὁ θεολόγος (Ὀρψεύς). Πρῶτον γὰρ νύμφην ἀποκαλεῖ τὴν γῆν, καὶ πρώτιστον γάμον τὴν ἔνωσιν αὐτῆς πρὸς τὸν οὐρανόν, κ.τ.λ.

(39) Il y a dans Homère {Iliade, VIII, 282): « Βάλλ' οὕτως, αἱ κεν φόως Δαναοῖσι γένηαι: frappez ainsi, et vous deviendrez l'honneur des Grecs. " Plotin substitue ἄνδρεσσι à Δαναοῖσι et prend le mot φόως dans son sens propre.

(40) Voy. Enn. II, liv. iii ; Enn. III, liv. i, ii, iii.

(41) Ce sont les doctrines de Pythagore et de Platon que Porphyre appelle la philosophie antique.

(42) Voy. Enn. II, liv. îx. Ou trouvera dans la Note sur ce livre (p. 491-495), tous les éclaircissements qui se rapportent au §.16.

(43) Voy. ci-dessus la traduction des fragments de Numénius, p. xcviii.

(44) Basile [Βασιλεύς, rex] et Porphyre [Πορφύριος, purpuratus] sont synonymes et ont en grec le même sens que le mot Malk en langue phénicienne.

(45) Il y attaquait le livre ν de l'Ennéade V, intitulé : Les intelligibles ne sont pas hors de l'Intelligence.

(46) Voy. plus haut, § 11.

(47) Quelques interprètes pensent qu'il s'agit d'écrits de Longin même; Fabricius applique ces mots aux écrits des anciens philosophes : c'est, il nous semble, le véritable sens de ce passage.

(48) M. Barthélémy Saint-Hilaire (De l'École d'Alexandrie, p. 168) traduit, avec deux autres interprètes, ὑπογραφέα, par secrétaire; Fabricius rend le même mot par librarium, et s'appuie sur l'autorité de Suidas. C'est ce dernier sens que nous avons adopté.

(49) Cet ouvrage traitait probablement le même sujet que le livre de Cicéron intitulé : De Finibus bonorum et malorum. Il fut composé à l'époque où Porphyre quitta Longin pour s'attacher a Plotin. Voy. § 21.

(50) C'est Marcellus Orontius, disciple de Plotin, dont il a été question § 7.

(51) Auteur d'un Commentaire sur l'Aldbiade cité par Proclus, d'un Commentaire sur le Phèdon et d'un Commentaire sur la Métaphysique d'Aristote.

(52) Voy. § 3.

(53)  Voy. § 3.

(54) On a des fragments des Mémorables de Musonius rédigés en grec par Claudius Pollio.

(55)  Cronius et Numénius ont été déjà nommés plus haut, § 14. Modératus vécut sous Néron et composa une compilation en onze livres (Voy. Porphyre, Vie de Pythagore, 48). Thrasyilus vécut sous Tibère (Voy. Suétone, Vie de Tibère, 14).

(56) Voy. Enn. VI, liv. v.

(57) Voy. § 17.

(58) Porphyre avait été d'abord disciple de Longin.

(59) Voy. § 18.

(60) Voy. § 17.

(61) «Ἀλλὰ τιή μοι ταῦτα περὶ δρῦν ἢ περὶ πέτραν » (λέγειν) ;

(HESIODE, Théogonie, vers 55.)

Porphyre, pour la clarté de la phrase, a exprimé le mot λέγειν qui est sous-entendu dans le vers d'Hésiode. C'est une locution proverbiale qui signifie : Pourquoi m'arrêter à causer (c'est-à- dire, dans le passage qui nous occupe : Pourquoi m'arrêter à causer de la lettre de Longin quand j'ai à parler de l'oracle d'Apollon) ? Homère exprime la même idée quand il fait dire à Hector, au moment où ce héros va combattre Achille :

Οὐ μέν πως νῦν ἔστι ἀπὸ δρυὸς οὐδ ἀπὸ πέτρης
Τῷ ὀαριζέμεναι, ἅτε παρθένος ἠέθεός τε,
Παρθένος ἠέθεός τ' ὀαρίζετον ἀλλήλοιν.
(Iliade, chant XXII, vers 126-129.)

« Ce n'est pas le moment de causer avec lui sous le chêne ni sous le rocher, comme les vierges et les jeunes hommes dans leurs entretiens secrets. » Ces trois vers d'Homère dont le meilleur commentaire du vers d'Hésiode auquel certains interprètes ont prêté un sens inadmissible.

(62) Pour comprendre le sens de cette phrase, Il faut la rapprocher du vers 83 : « Maintenant que tu t'es dépouillé de ton enveloppe mortelle. » L'auteur de l'oracle veut dire que l'âme, par son union avec le corps, est soumise au destin, à la nécessité, et ne devient libre qu'en quittant la terre.

(63) L'auteur compare ici Plotin à Ulysse, que les Néoplatoniciens appelaient le philosophe. De même que ce héros, par la protection de Leucothée et de Minerve, échappe aux flots soulevés par la tempête et aborde à l'Ile des Phéadens; de même Plotin échappe aux vagues amères de cette vie et aborde aux Iles Fortunées, où, loin de la foule dm impies, le chœur des démons goûte une joie continuelle au milieu des fêtes.

(64) Les vagues amères de cette vie cruelle sont la matière corporelle que Plotin appelle une lie amère. Voy. Enn. II, liv. iii, § 17.

(65) Voy. l'explication que Porphyre lui-même donne de ce passage dans le § 23.

(66) Cet oracle n'est qu'un centon des anciennes poésies grecques, principalement des poésies attribuées à Orphée.

(67) On ne trouve pas dans l'oracle précédent les termes auxquels Porphyre fait allusion dans cette phrase.

(68) Ficin traduit τούτ[ω τῷ δαιμονίῳ φωτί par hoc divino famine. Ce sens ne parait pas admissible: Porphyre, expliquant l'oracle, emploie le langage poétique, dans lequel φὼς signifie homme ; δαιμονίῳ rappelle le vers 11 où Plotin est appelé δαίμων ; en outre, dans les vers 19-22 de l'oracle, auxquels Porphyre fait ici allusion, φάνθη a pour régime σκαίροντι, par conséquent Plotin.

(69) Voy. Platon, Banquet, p. 210.

(70) Voy. Enn. VI, liv. vii, § 39.

(71) On voit par ce passage que Porphyre avait environ soixante-dix ans quand il écrivit la vie de Plotin.

(72) Voy. le vers 28 : «Un doux sommeil ne fermait pas tes paupières.»

(73) Voy. M. Ravaisson, Essai sur la Métaph. d'Aristote, t. II, p. 293.

(74) Nous rappelons ici, d'après lés indications données dans ce qui précède par Porphyre lui-même, l'ordre chronologique de la composition de ces divers traités. — Dans cette liste, comme ci-dessus (§ 4, 5 et 6), nous mettons en italiques les titres qui ne sent pas conformes à ceux qu'on trouve dans les Ennéades.

(75) On ne retrouve dans l'édition que nous possédons ni les Sommaires, ni les Arguments, ni les Commentaires dont il est iei question. Ils ont été séparés des Ennéades, et leurs débris forment aujourd'hui les PRINCIPES DE LA THEORIE DES INTELLIGIBLES. Voy. ci-dessus l'Avertissement qui précède la traduction de cet opuscule de Porphyre, p. XLVII. Greuzer a composé une dissertation sur ce sujet (Münchner gelehrten Anzeigen, 1848, n° 22, p. 182-184).