Plotin, Ennéades, traduit par Bouillet

PLOTIN

TROISIÈME ENNÉADE.

LIVRE DEUXIÈME.  DE LA PROVIDENCE.

Tome deuxième

Traduction française : M.-N. BOUILLET.

ENNÉADE III, LIVRE I - ENNÉADE III, LIVRE III

 

 

 

 

TROISIÈME ENNÉADE

LIVRE DEUXIÈME.

DE LA PROVIDENCE

 

 

 

[1] Τὸ μὲν τῷ αὐτομάτῳ καὶ τύχῃ διδόναι τοῦδε τοῦ παντὸς τὴν οὐσίαν καὶ σύστασιν ὡς ἄλογον καὶ ἀνδρὸς οὔτε νοῦν οὔτε αἴσθησιν κεκτημένου, δῆλόν που καὶ πρὸ λόγου καὶ πολλοὶ καὶ ἱκανοὶ καταβέβληνται δεικνύντες τοῦτο λόγοι· τὸ δὲ τίς ὁ τρόπος τοῦ ταῦτα γίνεσθαι ἕκαστα καὶ πεποιῆσθαι, ἐξ ὧν καὶ ἐνίων ὡς οὐκ ὀρθῶς γινομένων ἀπορεῖν περὶ τῆς τοῦ παντὸς προνοίας συμβαίνει, καὶ τοῖς μὲν ἐπῆλθε μηδὲ εἶναι εἰπεῖν, τοῖς δὲ ὡς ὑπὸ κακοῦ δημιουργοῦ ἐστι γεγενημένος, ἐπισκέψασθαι προσήκει ἄνωθεν καὶ ἐξ ἀρχῆς τὸν λόγον λαβόντας.

Πρόνοιαν τοίνυν τὴν μὲν ἐφ´ ἑκάστῳ, ἥ ἐστι λόγος πρὸ ἔργου ὅπως δεῖ γενέσθαι ἢ μὴ γενέσθαι τι τῶν οὐ δεόντων πραχθῆναι ἢ ὅπως τι εἴη ἢ μὴ εἴη ἡμῖν, ἀφείσθω· ἣν δὲ τοῦ παντὸς λέγομεν πρόνοιαν εἶναι, ταύτην ὑποθέμενοι τὰ ἐφεξῆς συνάπτωμεν.

Εἰ μὲν οὖν ἀπό τινος χρόνου πρότερον οὐκ ὄντα τὸν κόσμον ἐλέγομεν γεγονέναι, τὴν αὐτὴν ἂν τῷ λόγῳ ἐτιθέμεθα, οἵαν καὶ ἐπὶ τοῖς κατὰ μέρος ἐλέγομεν εἶναι, προόρασίν τινα καὶ λογισμὸν θεοῦ, ὡς ἂν γένοιτο τόδε τὸ πᾶν, καὶ ὡς ἂν ἄριστα κατὰ τὸ δυνατὸν εἴη. Ἐπεὶ δὲ τὸ ἀεὶ καὶ τὸ οὔποτε μὴ τῷ κόσμῳ τῷδέ φαμεν παρεῖναι, τὴν πρόνοιαν ὀρθῶς ἂν καὶ ἀκολούθως λέγοιμεν τῷ παντὶ εἶναι τὸ κατὰ νοῦν αὐτὸν εἶναι, καὶ νοῦν πρὸ αὐτοῦ εἶναι οὐχ ὡς χρόνῳ πρότερον ὄντα, ἀλλ´ ὅτι παρὰ νοῦ ἐστι καὶ φύσει πρότερος ἐκεῖνος καὶ αἴτιος τούτου ἀρχέτυπον οἷον καὶ παράδειγμα εἰκόνος τούτου ὄντος καὶ δι´ ἐκεῖνον ὄντος καὶ ὑποστάντος ἀεί, τόνδε τὸν τρόπον·

ἡ τοῦ νοῦ καὶ τοῦ ὄντος φύσις κόσμος ἐστὶν ὁ ἀληθινὸς καὶ πρῶτος, οὐ διαστὰς ἀφ´ ἑαυτοῦ οὐδὲ ἀσθενὴς τῷ μερισμῷ οὐδὲ ἐλλιπὴς οὐδὲ τοῖς μέρεσι γενόμενος ἅτε ἑκάστου μὴ ἀποσπασθέντος τοῦ ὅλου· ἀλλ´ ἡ πᾶσα ζωὴ αὐτοῦ καὶ πᾶς νοῦς ἐν ἑνὶ ζῶσα καὶ νοοῦσα ὁμοῦ καὶ τὸ μέρος παρέχεται ὅλον καὶ πᾶν αὐτῷ φίλον οὐ χωρισθὲν ἄλλο ἀπ´ ἄλλου οὐδὲ ἕτερον γεγενημένον μόνον καὶ τῶν ἄλλων ἀπεξενωμένον· ὅθεν οὐδὲ ἀδικεῖ ἄλλο ἄλλο οὐδ´ ἂν ᾖ ἐναντίον. Πανταχοῦ δὲ ὂν ἓν καὶ τέλειον ὁπουοῦν ἕστηκέ τε καὶ ἀλλοίωσιν οὐκ ἔχει· οὐδὲ γὰρ ποιεῖ ἄλλο εἰς ἄλλο. Τίνος γὰρ ἂν ἕνεκα ποιοῖ ἐλλεῖπον οὐδενί; Τί δ´ ἂν λόγος λόγον ἐργάσαιτο ἢ νοῦς νοῦν ἄλλον; Ἀλλὰ τὸ δι´ αὐτοῦ δύνασθαί τι ποιεῖν ἦν ἄρα οὐκ εὖ ἔχοντος πάντη, ἀλλὰ ταύτῃ ποιοῦντος καὶ κινουμένου, καθ´ ὅ τι καὶ χεῖρόν ἐστι· τοῖς δὲ πάντη μακαρίοις ἐν αὐτοῖς ἑστάναι καὶ τοῦτο εἶναι, ὅπερ εἰσί, μόνον ἀρκεῖ, τὸ δὲ πολυπραγμονεῖν οὐκ ἀσφαλὲς ἑαυτοὺς ἐξ αὐτῶν παρακινοῦσιν. Ἀλλὰ γὰρ οὕτω μακάριον κἀκεῖνο, ὡς ἐν τῷ μὴ ποιεῖν μεγάλα αὖ ἐργάζεσθαι, καὶ ἐν τῷ ἐφ´ ἑαυτοῦ μένειν οὐ σμικρὰ ποιεῖν.

[2] Ὑφίσταται γοῦν ἐκ τοῦ κόσμου τοῦ ἀληθινοῦ ἐκείνου καὶ ἑνὸς κόσμος οὗτος οὐχ εἷς ἀληθῶς· πολὺς γοῦν καὶ εἰς πλῆθος μεμερισμένος καὶ ἄλλο ἀπ´ ἄλλου ἀφεστηκὸς καὶ ἀλλότριον γεγενημένον καὶ οὐκέτι φιλία μόνον, ἀλλὰ καὶ ἔχθρα τῇ διαστάσει καὶ ἐν τῇ ἐλλείψει ἐξ ἀνάγκης πολέμιον ἄλλο ἄλλῳ. Οὐ γὰρ ἀρκεῖ αὐτῷ τὸ μέρος, ἀλλὰ σῳζόμενον τῷ ἄλλῳ πολέμιόν ἐστιν ὑφ´ οὗ σῴζεται. Γέγονε δὲ οὐ λογισμῷ τοῦ δεῖν γενέσθαι, ἀλλὰ φύσεως δευτέρας ἀνάγκῃ· οὐ γὰρ ἦν τοιοῦτον ἐκεῖνο οἷον ἔσχατον εἶναι τῶν ὄντων. Πρῶτον γὰρ ἦν καὶ πολλὴν δύναμιν ἔχον καὶ πᾶσαν· καὶ ταύτην τοίνυν τὴν τοῦ ποιεῖν ἄλλο ἄνευ τοῦ ζητεῖν ποιῆσαι. Ἤδη γὰρ ἂν αὐτόθεν οὐκ εἶχεν, εἰ ἐζήτει, οὐδ´ ἂν ἦν ἐκ τῆς αὐτοῦ οὐσίας, ἀλλ´ ἦν οἷον τεχνίτης ἀπ´ αὐτοῦ τὸ ποιεῖν οὐκ ἔχων, ἀλλ´ ἐπακτόν, ἐκ τοῦ μαθεῖν λαβὼν τοῦτο. Νοῦς τοίνυν δούς τι ἑαυτοῦ εἰς ὕλην ἀτρεμὴς καὶ ἥσυχος τὰ πάντα εἰργάζετο· οὗτος δὲ ὁ λόγος ἐκ νοῦ ῥυείς. Τὸ γὰρ ἀπορρέον ἐκ νοῦ λόγος, καὶ ἀεὶ ἀπορρεῖ, ἕως ἂν ᾖ παρὼν ἐν τοῖς οὖσι νοῦς. Ὥσπερ δὲ ἐν λόγῳ τῷ ἐν σπέρματι ὁμοῦ πάντων καὶ ἐν τῷ αὐτῷ ὄντων καὶ οὐδενὸς οὐδενὶ μαχομένου οὐδὲ διαφερομένου οὐδὲ ἐμποδίου ὄντος, γίνεταί τι ἤδη ἐν ὄγκῳ καὶ ἄλλο μέρος ἀλλαχοῦ καὶ δὴ καὶ ἐμποδίσειεν ἂν ἕτερον ἑτέρῳ καὶ ἀπαναλώσειεν ἄλλο ἄλλο, οὕτω δὴ καὶ ἐξ ἑνὸς νοῦ καὶ τοῦ ἀπ´ αὐτοῦ λόγου ἀνέστη τόδε τὸ πᾶν καὶ διέστη καὶ ἐξ ἀνάγκης τὰ μὲν ἐγένετο φίλα καὶ προσηνῆ, τὰ δὲ ἐχθρὰ καὶ πολέμια, καὶ τὰ μὲν ἑκόντα, τὰ δὲ καὶ ἄκοντα ἀλλήλοις ἐλυμήνατο καὶ φθειρόμενα θάτερα γένεσιν ἄλλοις εἰργάσατο, καὶ μίαν ἐπ´ αὐτοῖς τοιαῦτα ποιοῦσι καὶ πάσχουσιν ὅμως ἁρμονίαν ἐνεστήσατο φθεγγομένων μὲν ἑκάστων τὰ αὑτῶν, τοῦ δὲ λόγου ἐπ´ αὐτοῖς τὴν ἁρμονίαν καὶ μίαν τὴν σύνταξιν εἰς τὰ ὅλα ποιουμένου. Ἔστι γὰρ τὸ πᾶν τόδε οὐχ ὥσπερ ἐκεῖ νοῦς καὶ λόγος, ἀλλὰ μετέχον νοῦ καὶ λόγου. Διὸ καὶ ἐδεήθη ἁρμονίας συνελθόντος νοῦ καὶ ἀνάγκης, τῆς μὲν πρὸς τὸ χεῖρον ἑλκούσης καὶ εἰς ἀλογίαν φερούσης ἅτε οὐκ οὔσης λόγου, ἄρχοντος δὲ νοῦ ὅμως ἀνάγκης. Ὁ μὲν γὰρ νοητὸς μόνον λόγος, καὶ οὐκ ἂν γένοιτο ἄλλος μόνον λόγος· εἰ δέ τι ἐγένετο ἄλλο, ἔδει ἔλαττον ἐκείνου καὶ μὴ λόγον, μηδ´ αὖ ὕλην τινά· ἄκοσμον γάρ· μικτὸν ἄρα. Καὶ εἰς ἃ μὲν λήγει, ὕλη καὶ λόγος, ὅθεν δὲ ἄρχεται, ψυχὴ ἐφεστῶσα τῷ μεμιγμένῳ, ἣν οὐ κακοπαθεῖν δεῖ νομίζειν ῥᾷστα διοικοῦσαν τόδε τὸ πᾶν τῇ οἷον παρουσίᾳ.

[3] Καὶ οὐκ ἄν τις εἰκότως οὐδὲ τούτῳ μέμψαιτο ὡς οὐ καλῷ οὐδὲ τῶν μετὰ σώματος οὐκ ἀρίστῳ, οὐδ´ αὖ τὸν αἴτιον τοῦ εἶναι αὐτῷ αἰτιάσαιτο πρῶτον μὲν ἐξ ἀνάγκης ὄντος αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐκ λογισμοῦ γενομένου, ἀλλὰ φύσεως ἀμείνονος γεννώσης κατὰ φύσιν ὅμοιον ἑαυτῇ· ἔπειτα οὐδ´ εἰ λογισμὸς εἴη ὁ ποιήσας, αἰσχυνεῖται τῷ ποιηθέντι· ὅλον γάρ τι ἐποίησε πάγκαλον καὶ αὔταρκες καὶ φίλον αὑτῷ καὶ τοῖς μέρεσι τοῖς αὐτοῦ τοῖς τε κυριωτέροις καὶ τοῖς ἐλάττοσιν ὡσαύτως προσφόροις. Ὁ τοίνυν ἐκ τῶν μερῶν τὸ ὅλον αἰτιώμενος ἄτοπος ἂν εἴη τῆς αἰτίας· τά τε γὰρ μέρη πρὸς αὐτὸ τὸ ὅλον δεῖ σκοπεῖν, εἰ σύμφωνα καὶ ἁρμόττοντα ἐκείνῳ, τό τε ὅλον σκοπούμενον μὴ πρὸς μέρη ἄττα μικρὰ βλέπειν. Τοῦτο γὰρ οὐ τὸν κόσμον αἰτιωμένου, ἀλλά τινα τῶν αὐτοῦ χωρὶς λαβόντος, οἷον εἰ παντὸς ζῴου τρίχα ἢ τῶν χαμαὶ δάκτυλον ἀμελήσας τὸν πάντα ἄνθρωπον, δαιμονίαν τινὰ ὄψιν βλέπειν, ἢ νὴ Δία τὰ ἄλλα ζῷα ἀφεὶς τὸ εὐτελέστατον λαμβάνοι, ἢ τὸ ὅλον γένος παρείς, οἷον τὸ ἀνθρώπου, Θερσίτην εἰς μέσον ἄγοι.

Ἐπεὶ οὖν τὸ γενόμενον ὁ κόσμος ἐστὶν ὁ σύμπας, τοῦτον θεωρῶν τάχα ἂν ἀκούσαις παρ´ αὐτοῦ, ὡς

«ἐμὲ πεποίηκε θεὸς κἀγὼ ἐκεῖθεν ἐγενόμην τέλειος ἐκ πάντων ζῴων καὶ ἱκανὸς ἐμαυτῷ καὶ αὐτάρκης οὐδενὸς δεόμενος, ὅτι πάντα ἐν ἐμοὶ καὶ φυτὰ καὶ ζῷα καὶ συμπάντων τῶν γενητῶν φύσις καὶ θεοὶ πολλοὶ καὶ δαιμόνων δῆμοι καὶ ψυχαὶ ἀγαθαὶ καὶ ἄνθρωποι ἀρετῇ εὐδαίμονες. Οὐ γὰρ δὴ γῆ μὲν κεκόσμηται φυτοῖς τε πᾶσι καὶ ζῴοις παντοδαποῖς καὶ μέχρι θαλάττης ψυχῆς ἦλθε δύναμις, ἀὴρ δὲ πᾶς καὶ αἰθὴρ καὶ οὐρανὸς σύμπας ψυχῆς ἄμοιρος, ἀλλ´ ἐκεῖ ψυχαὶ ἀγαθαὶ πᾶσαι, ἄστροις ζῆν διδοῦσαι καὶ τῇ εὐτάκτῳ οὐρανοῦ καὶ ἀιδίῳ περιφορᾷ νοῦ μιμήσει κύκλῳ φερομένῃ ἐμφρόνως περὶ ταὐτὸν ἀεί· οὐδὲν γὰρ ἔξω ζητεῖ. Πάντα δὲ τὰ ἐν ἐμοὶ ἐφίεται μὲν τοῦ ἀγαθοῦ, τυγχάνει δὲ κατὰ δύναμιν τὴν ἑαυτῶν ἕκαστα· ἐξήρτηται γὰρ πᾶς μὲν οὐρανὸς ἐκείνου, πᾶσα δὲ ἐμὴ ψυχὴ καὶ οἱ ἐν μέρεσιν ἐμοῖς θεοί, καὶ τὰ ζῷα δὲ πάντα καὶ φυτὰ καὶ εἴ τι ἄψυχον δοκεῖ εἶναι ἐν ἐμοί. Καὶ τὰ μὲν τοῦ εἶναι μετέχειν δοκεῖ μόνον, τὰ δὲ τοῦ ζῆν, τὰ δὲ μᾶλλον ἐν τῷ αἰσθάνεσθαι, τὰ δὲ ἤδη λόγον ἔχει, τὰ δὲ πᾶσαν ζωήν. Οὐ γὰρ τὰ ἴσα ἀπαιτεῖν δεῖ τοῖς μὴ ἴσοις· οὐδὲ γὰρ δακτύλῳ τὸ βλέπειν, ἀλλὰ ὀφθαλμῷ τοῦτο, δακτύλῳ δὲ ἄλλο, τὸ εἶναι οἶμαι δακτύλῳ καὶ τὸ αὑτοῦ ἔχειν.»

[4] Πῦρ δὲ εἰ ὑπὸ ὕδατος σβέννυται καὶ ἕτερον ὑπὸ πυρὸς φθείρεται, μὴ θαυμάσῃς. Καὶ γὰρ εἰς τὸ εἶναι ἄλλο αὐτὸ ἤγαγεν, οὐκ ἀχθὲν ὑφ´ αὑτοῦ ὑπ´ ἄλλου ἐφθάρη, καὶ ἦλθε δὲ εἰς τὸ εἶναι ὑπ´ ἄλλου φθορᾶς, καὶ ἡ φθορὰ δὲ αὐτῷ οὐδὲν ἂν ἡ οὕτω δεινὸν φέροι, καὶ ἀντὶ τοῦ φθαρέντος πυρὸς πῦρ ἄλλο. Τῷ μὲν γὰρ ἀσωμάτῳ οὐρανῷ ἕκαστον μένει, ἐν δὲ τῷδε τῷ οὐρανῷ πᾶν μὲν ἀεὶ ζῇ καὶ ὅσα τίμια καὶ κύρια μέρη, αἱ δὲ ἀμείβουσαι ψυχαὶ σώματα καὶ ἄλλοτε ἐν ἄλλῳ εἴδει γίγνονται, καὶ ὅταν δὲ δύνηται, ἔξω γενέσεως στᾶσα ψυχὴ μετὰ τῆς πάσης ἐστὶ ψυχῆς. Σώματα δὲ ζῇ κατ´ εἶδος καὶ καθ´ ὅλα ἕκαστα, εἴπερ ἐξ αὐτῶν καὶ ζῷα ἔσται καὶ τραφήσεται· ζωὴ γὰρ ἐνταῦθα κινουμένη, ἐκεῖ δὲ ἀκίνητος. Ἔδει δὲ κίνησιν ἐξ ἀκινησίας εἶναι καὶ ἐκ τῆς ἐν αὐτῇ ζωῆς τὴν ἐξ αὐτῆς γεγονέναι ἄλλην, οἷον ἐμπνέουσαν καὶ οὐκ ἀτρεμοῦσαν ζωὴν ἀναπνοὴν τῆς ἠρεμούσης οὖσαν.

Ζῴων δὲ εἰς ἄλληλα ἀναγκαῖαι αἱ ἐπιθέσεις καὶ φθοραί· οὐδὲ γὰρ ἀίδια ἐγίνετο. Ἐγίνετο δέ, ὅτι λόγος πᾶσαν ὕλην κατελάμβανε καὶ εἶχεν ἐν αὑτῷ πάντα ὄντων αὐτῶν ἐκεῖ ἐν τῷ ἄνω οὐρανῷ· πόθεν γὰρ ἂν ἦλθε μὴ ὄντων ἐκεῖ; Ἀνθρώπων δὲ εἰς ἀλλήλους ἀδικίαι ἔχοιεν μὲν ἂν αἰτίαν ἔφεσιν τοῦ ἀγαθοῦ, ἀδυναμίᾳ δὲ τοῦ τυχεῖν σφαλλόμενοι ἐπ´ ἄλλους τρέπονται. Ἴσχουσι δὲ ἀδικοῦντες δίκας κακυνόμενοί [τε] ταῖς ψυχαῖς ἐνεργείαις κακίας τάττονταί τε εἰς τόπον χείρονα· οὐ γὰρ μήποτε ἐκφύγῃ μηδὲν τὸ ταχθὲν ἐν τῷ τοῦ παντὸς νόμῳ. Ἔστι δὲ οὐ διὰ τὴν ἀταξίαν τάξις οὐδὲ διὰ τὴν ἀνομίαν νόμος, ὥς τις οἴεται, ἵνα γένοιτο ἐκεῖνα διὰ τὰ χείρω καὶ ἵνα φαίνοιτο, ἀλλὰ διὰ τὴν τάξιν ἐπακτὸν οὖσαν· καὶ ὅτι τάξις, ἀταξία, καὶ διὰ τὸν νόμον καὶ τὸν λόγον καὶ ὅτι λόγος, παρανομία καὶ ἄνοια οὐ τῶν βελτιόνων τὰ χείρω πεποιηκότων, ἀλλὰ τῶν δέχεσθαι δεομένων τὰ ἀμείνω φύσει τῇ ἑαυτῶν ἢ συντυχίᾳ καὶ κωλύσει ἄλλων δέξασθαι οὐ δεδυνημένων. Τὸ γὰρ ἐπακτῷ χρώμενον τάξει τοῦτο ἂν οὐ τύχοι ἢ δι´ αὐτὸ παρ´ αὐτοῦ ἢ δι´ ἄλλο παρ´ ἄλλου· πολλὰ δὲ ὑπ´ ἄλλων πάσχει καὶ ἀκόντων τῶν ποιούντων καὶ πρὸς ἄλλο ἱεμένων. Τὰ δὲ δι´ αὐτὰ ἔχοντα κίνησιν αὐτεξούσιον ζῷα ῥέποι ἂν ὁτὲ μὲν πρὸς τὰ βελτίω, ὁτὲ δὲ πρὸς τὰ χείρω. Τὴν δὲ πρὸς τὰ χείρω ῥοπὴν παρά του ζητεῖν ἴσως οὐκ ἄξιον· ὀλίγη γὰρ ῥοπὴ κατ´ ἀρχὰς γενομένη προιοῦσα ταύτῃ πλέον καὶ μεῖζον τὸ ἁμαρτανόμενον ἀεὶ ποιεῖ· καὶ σῶμα δὲ σύνεστι καὶ ἐξ ἀνάγκης ἐπιθυμία· καὶ παροφθὲν τὸ πρῶτον καὶ τὸ ἐξαίφνης καὶ μὴ ἀναληφθὲν αὐτίκα καὶ αἵρεσιν εἰς ὅ τις ἐξέπεσεν εἰργάσατο. Ἕπεταί γε μὴν δίκη· καὶ οὐκ ἄδικον τοιόνδε γενόμενον ἀκόλουθα πάσχειν τῇ διαθέσει, οὐδ´ ἀπαιτητέον τούτοις τὸ εὐδαιμονεῖν ὑπάρχειν, οἷς μὴ εἴργασται εὐδαιμονίας ἄξια. Οἱ δ´ ἀγαθοὶ μόνοι εὐδαίμονες· διὰ τοῦτο γὰρ καὶ θεοὶ εὐδαίμονες.

[5] Εἰ τοίνυν καὶ ψυχαῖς ἐν τῷδε τῷ παντὶ ἔξεστιν εὐδαίμοσιν εἶναι, εἴ τινες μὴ εὐδαίμονες, οὐκ αἰτιατέον τὸν τόπον, ἀλλὰ τὰς ἐκείνων ἀδυναμίας οὐ δυνηθείσας καλῶς ἐναγωνίσασθαι, οὗ δὴ ἆθλα ἀρετῆς πρόκειται. Καὶ μὴ θείους δὲ γενομένους θεῖον βίον μὴ ἔχειν τί δεινόν; Πενίαι δὲ καὶ νόσοι τοῖς μὲν ἀγαθοῖς οὐδέν, τοῖς δὲ κακοῖς σύμφορα· καὶ ἀνάγκη νοσεῖν σώματα ἔχουσι. Καὶ οὐκ ἀχρεῖα δὲ οὐδὲ ταῦτα παντάπασιν εἰς σύνταξιν καὶ συμπλήρωσιν τοῦ ὅλου. Ὡς γὰρ φθαρέντων τινῶν ὁ λόγος ὁ τοῦ παντὸς κατεχρήσατο τοῖς φθαρεῖσιν εἰς γένεσιν ἄλλων - οὐδὲν γὰρ οὐδαμῇ ἐκφεύγει τὸ ὑπὸ τούτου καταλαμβάνεσθαι - οὕτω καὶ κακωθέντος σώματος καὶ μαλακισθείσης δὲ ψυχῆς τῆς τὰ τοιαῦτα πασχούσης τὰ νόσοις καὶ κακίᾳ καταληφθέντα ὑπεβλήθη ἄλλῳ εἱρμῷ καὶ ἄλλῃ τάξει. Καὶ τὰ μὲν αὐτοῖς συνήνεγκε τοῖς παθοῦσιν, οἷον πενία καὶ νόσος, ἡ δὲ κακία εἰργάσατό τι χρήσιμον εἰς τὸ ὅλον παράδειγμα δίκης γενομένη καὶ πολλὰ ἐξ αὐτῆς χρήσιμα παρασχομένη. Καὶ γὰρ ἐγρηγορότας ἐποίησε καὶ νοῦν καὶ σύνεσιν ἐγείρει πονηρίας ὁδοῖς ἀντιταττομένων, καὶ μανθάνειν δὲ ποιεῖ οἷον ἀγαθὸν ἀρετὴ παραθέσει κακῶν ὧν οἱ πονηροὶ ἔχουσι. Καὶ οὐ γέγονε τὰ κακὰ διὰ ταῦτα, ἀλλ´ ὅτι χρῆται καὶ αὐτοῖς εἰς δέον, ἐπείπερ ἐγένετο, εἴρηται. Τοῦτο δὲ δυνάμεως μεγίστης, καλῶς καὶ τοῖς κακοῖς χρῆσθαι δύνασθαι καὶ τοῖς ἀμόρφοις γενομένοις εἰς ἑτέρας μορφὰς χρῆσθαι ἱκανὴν εἶναι. Ὅλως δὲ τὸ κακὸν ἔλλειψιν ἀγαθοῦ θετέον· ἀνάγκη δὲ ἔλλειψιν εἶναι ἐνταῦθα ἀγαθοῦ, ὅτι ἐν ἄλλῳ. Τὸ οὖν ἄλλο, ἐν ᾧ ἐστι τὸ ἀγαθόν, ἕτερον ἀγαθοῦ ὂν ποιεῖ τὴν ἔλλειψιν· τοῦτο γὰρ οὐκ ἀγαθὸν ἦν. Διὸ <οὔτε ἀπολέσθαι τὰ κακά>, ὅτι τε ἄλλα ἄλλων ἐλάττω πρὸς ἀγαθοῦ φύσιν ἕτερά τε τἆλλα τοῦ ἀγαθοῦ τὴν αἰτίαν τῆς ὑποστάσεως ἐκεῖθεν λαβόντα, τοιαῦτα δὴ γενόμενα τῷ πόρρω.

[6] Τὸ δὲ παρ´ ἀξίαν, ὅταν ἀγαθοὶ κακὰ ἔχωσι, φαῦλοι δὲ τὰ ἐναντία, τὸ μὲν λέγειν ὡς οὐδὲν κακὸν τῷ ἀγαθῷ οὐδ´ αὖ τῷ φαύλῳ ἀγαθὸν ὀρθῶς μὲν λέγεται· ἀλλὰ διὰ τί τὰ μὲν παρὰ φύσιν τούτῳ, τὰ δὲ κατὰ φύσιν τῷ πονηρῷ; Πῶς γὰρ καλῶς νέμειν οὕτω; Ἀλλ´ εἰ τὸ κατὰ φύσιν οὐ ποιεῖ προσθήκην πρὸς τὸ εὐδαιμονεῖν, οὐδ´ αὖ τὸ παρὰ φύσιν ἀφαιρεῖ τοῦ κακοῦ τοῦ ἐν φαύλοις, τί διαφέρει τὸ οὕτως ἢ οὕτως; Ὥσπερ οὐδ´ εἰ ὁ μὲν καλὸς τὸ σῶμα, ὁ δὲ αἰσχρὸς ὁ ἀγαθός. Ἀλλὰ τὸ πρέπον καὶ ἀνάλογον καὶ τὸ κατ´ ἀξίαν ἐκείνως ἂν ἦν, ὃ νῦν οὐκ ἔστι· προνοίας δὲ ἀρίστης ἐκεῖνο ἦν. Καὶ μὴν καὶ τὸ δούλους, τοὺς δὲ δεσπότας εἶναι, καὶ ἄρχοντας τῶν πόλεων τοὺς κακούς, τοὺς δὲ ἐπιεικεῖς δούλους εἶναι, οὐ πρέποντα ἦν, οὐδ´ εἰ προσθήκην ταῦτα μὴ φέρει εἰς ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ κτῆσιν. Καίτοι τὰ ἀνομώτατα ἂν πράξειεν ἄρχων πονηρός· καὶ κρατοῦσι δ´ ἐν πολέμοις οἱ κακοὶ καὶ οἷα αἰσχρὰ δρῶσιν αἰχμαλώτους λαβόντες. Πάντα γὰρ ταῦτα ἀπορεῖν ποιεῖ, ὅπως προνοίας οὔσης γίνεται. Καὶ γὰρ εἰ πρὸς τὸ ὅλον βλέπειν δεῖ τὸν ὁτιοῦν μέλλοντα ποιεῖν, ἀλλὰ καὶ τὰ μέρη ὀρθῶς ἔχει τάττειν ἐν δέοντι αὐτῷ καὶ μάλιστα, ὅταν ἔμψυχα ᾖ καὶ ζωὴν ἔχῃ ἢ καὶ λογικὰ ᾖ, καὶ τὴν πρόνοιαν δὲ ἐπὶ πάντα φθάνειν καὶ τὸ ἔργον αὐτῆς τοῦτ´ εἶναι, τὸ μηδενὸς ἠμεληκέναι.

Εἰ οὖν φαμεν ἐκ νοῦ τόδε τὸ πᾶν ἠρτῆσθαι καὶ εἰς ἅπαντα ἐληλυθέναι τὴν δύναμιν αὐτοῦ, πειρᾶσθαι δεῖ δεικνύναι, ὅπῃ ἕκαστα τούτων καλῶς ἔχει.

[7] Πρῶτον τοίνυν ληπτέον ὡς τὸ καλῶς ἐν τῷ μικτῷ ζητοῦντας χρὴ μὴ πάντη ἀπαιτεῖν ὅσον τὸ καλῶς ἐν τῷ ἀμίκτῳ ἔχει, μηδ´ ἐν δευτέροις ζητεῖν τὰ πρῶτα, ἀλλ´ ἐπειδὴ καὶ σῶμα ἔχει, συγχωρεῖν καὶ παρὰ τούτου ἰέναι 〈τι〉 εἰς τὸ πᾶν, ἀγαπᾶν δὲ παρὰ τοῦ λόγου, ὅσον ἐδύνατο δέξασθαι τὸ μίγμα, εἰ μηδὲν τούτου ἐλλείπει· οἷον, εἴ τις ἐσκόπει τὸν ἄνθρωπον τὸν αἰσθητὸν ὅστις κάλλιστος, οὐκ ἂν δήπου τῷ ἐν νῷ ἀνθρώπῳ ἠξίωσε τὸν αὐτὸν εἶναι, ἀλλ´ ἐκεῖνο ἀποδεδέχθαι τοῦ ποιητοῦ, εἰ ὅμως ἐν σαρξὶ καὶ νεύροις καὶ ὀστέοις ὄντα κατέλαβε τῷ λόγῳ, ὥστε καὶ ταῦτα καλλῦναι καὶ τὸν λόγον δυνηθῆναι ἐπανθεῖν τῇ ὕλῃ.

Ταῦτα τοίνυν ὑποθέμενον χρὴ προιέναι τὸ ἐντεῦθεν ἐπὶ τὰ ἐπιζητούμενα· τάχα γὰρ ἂν ἐν τούτοις τὸ θαυμαστὸν ἀνεύροιμεν τῆς προνοίας καὶ τῆς δυνάμεως, παρ´ οὗ ὑπέστη τὸ πᾶν τόδε.

Ὅσα μὲν οὖν ἔργα ψυχῶν, ἃ δὴ ἐν αὐταῖς ἵσταται ταῖς ἐργαζομέναις τὰ χείρω, οἷον ὅσα κακαὶ ψυχαὶ ἄλλας ἔβλαψαν καὶ ὅσα ἀλλήλας αἱ κακαί, εἰ μὴ καὶ τοῦ κακὰς ὅλως αὐτὰς εἶναι τὸ προνοοῦν αἰτιῷτο, ἀπαιτεῖν λόγον οὐδὲ εὐθύνας προσήκει «αἰτία ἑλομένου» διδόντας· εἴρηται γὰρ ὅτι ἔδει καὶ ψυχὰς κινήσεις οἰκείας ἔχειν καὶ ὅτι οὐ ψυχαὶ μόνον, ἀλλὰ ζῷα ἤδη, καὶ δὴ καὶ οὐδὲν θαυμαστὸν οὔσας ὅ εἰσιν ἀκόλουθον βίον ἔχειν· οὐδὲ γάρ, ὅτι κόσμος ἦν, ἐληλύθασιν, ἀλλὰ πρὸ κόσμου τὸ κόσμου εἶναι εἶχον καὶ ἐπιμελεῖσθαι καὶ ὑφιστάναι καὶ διοικεῖν καὶ ποιεῖν ὅστις τρόπος, εἴτε ἐφεστῶσαι καὶ διδοῦσαί τι παρ´ αὐτῶν εἴτε κατιοῦσαι εἴτε αἱ μὲν οὕτως, αἱ δ´ οὕτως· οὐ γὰρ ἂν τὰ νῦν περὶ τούτων, ἀλλ´ ὅτι, ὅπως πότ´ ἂν ᾖ, τήν γε πρόνοιαν ἐπὶ τούτοις οὐ μεμπτέον. Ἀλλ´ ὅταν πρὸς τοὺς ἐναντίους τὴν παράθεσιν τῶν κακῶν τις θεωρῇ, πένητας ἀγαθοὺς καὶ πονηροὺς πλουσίους καὶ πλεονεκτοῦντας ἐν οἷς ἔχειν δεῖ ἀνθρώπους ὄντας τοὺς χείρους καὶ κρατοῦντας, καὶ ἑαυτῶν καὶ τὰ ἔθνη καὶ τὰς πόλεις; Ἆρ´ οὖν, ὅτι μὴ μέχρι γῆς φθάνει; Ἀλλὰ τῶν ἄλλων γινομένων λόγῳ μαρτύριον τοῦτο καὶ μέχρι γῆς ἰέναι· καὶ γὰρ ζῷα καὶ φυτὰ καὶ λόγου καὶ ψυχῆς καὶ ζωῆς μεταλαμβάνει. Ἀλλὰ φθάνουσα οὐ κρατεῖ; Ἀλλὰ ζῴου ἑνὸς ὄντος τοῦ παντὸς ὅμοιον ἂν γένοιτο, εἴ τις κεφαλὴν μὲν ἀνθρώπου καὶ πρόσωπον ὑπὸ φύσεως καὶ λόγου γίνεσθαι λέγοι κρατοῦντος, τὸ δὲ λοιπὸν ἄλλαις ἀναθείη αἰτίαις, τύχαις ἢ ἀνάγκαις, καὶ φαῦλα διὰ τοῦτο ἢ δι´ ἀδυναμίαν φύσεως γεγονέναι. Ἀλλ´ οὐδὲ ὅσιον οὐδ´ εὐσεβὲς ἐνδόντας τῷ μὴ καλῶς ταῦτα ἔχειν καταμέμφεσθαι τῷ ποιήματι.

[8] Λοιπὸν δὴ ζητεῖν ὅπῃ καλῶς ταῦτα, καὶ ὡς τάξεως μετέχει, ἢ ὅπῃ μή. Ἢ οὐ κακῶς.

Παντὸς δὴ ζῴου τὰ μὲν ἄνω, πρόσωπα καὶ κεφαλή, καλλίω, τὰ δὲ μέσα καὶ κάτω οὐκ ἴσα· ἄνθρωποι δὲ ἐν μέσῳ καὶ κάτω, ἄνω δὲ οὐρανὸς καὶ οἱ ἐν αὐτῷ θεοί· καὶ τὸ πλεῖστον τοῦ κόσμου θεοὶ καὶ οὐρανὸς πᾶς κύκλῳ, γῆ δὲ οἷα κέντρον καὶ πρὸς ἕν τι τῶν ἄστρων. Θαυμάζεται δὲ ἐν ἀνθρώποις ἀδικία, ὅτι ἄνθρωπον ἀξιοῦσιν ἐν τῷ παντὶ τὸ τίμιον εἶναι ὡς οὐδενὸς ὄντος σοφωτέρου. Τὸ δὲ κεῖται ἄνθρωπος ἐν μέσῳ θεῶν καὶ θηρίων καὶ ῥέπει ἐπ´ ἄμφω καὶ ὁμοιοῦνται οἱ μὲν τῷ ἑτέρῳ, οἱ δὲ τῷ ἑτέρῳ, οἱ δὲ μεταξύ εἰσιν, οἱ πολλοί. Οἱ δὴ κακυνθέντες εἰς τὸ ἐγγὺς ζῴων ἀλόγων καὶ θηρίων ἰέναι ἕλκουσι τοὺς μέσους καὶ βιάζονται· οἱ δὲ βελτίους μέν εἰσι τῶν βιαζομένων, κρατοῦνταί γε μὴν ὑπὸ τῶν χειρόνων, ᾗ εἰσι χείρους καὶ αὐτοὶ καὶ οὐκ εἰσὶν ἀγαθοὶ οὐδὲ παρεσκεύασαν αὑτοὺς μὴ παθεῖν. Εἰ οὖν παῖδες ἀσκήσαντες μὲν τὰ σώματα, τὰς δὲ ψυχὰς ὑπ´ ἀπαιδευσίας τούτου χείρους γενόμενοι ἐν πάλῃ κρατοῖεν τῶν μήτε τὰ σώματα μήτε τὰς ψυχὰς πεπαιδευμένων καὶ τὰ σιτία αὐτῶν ἁρπάζοιεν καὶ τὰ ἱμάτια αὐτῶν τὰ ἁβρὰ λαμβάνοιεν, τί ἂν τὸ πρᾶγμα ἢ γέλως εἴη; Ἢ πῶς οὐκ ὀρθὸν καὶ τὸν νομοθέτην συγχωρεῖν ταῦτα μὲν πάσχειν ἐκείνους δίκην ἀργίας καὶ τρυφῆς διδόντας, οἳ ἀποδεδειγμένων γυμνασίων αὐτοῖς [οἵδ´] ὑπ´ ἀργίας καὶ τοῦ ζῆν μαλακῶς καὶ ἀνειμένως περιεῖδον ἑαυτοὺς ἄρνας καταπιανθέντας λύκων ἁρπαγὰς εἶναι; Τοῖς δὲ ταῦτα ποιοῦσι πρώτη μὲν δίκη τὸ λύκοις εἶναι καὶ κακοδαίμοσιν ἀνθρώποις· εἶτα αὐτοῖς καὶ κεῖται ἃ παθεῖν χρεὼν τοὺς τοιούτους· οὐ γὰρ ἔστη ἐνταῦθα κακοῖς γενομένοις ἀποθανεῖν, ἀλλὰ τοῖς ἀεὶ προτέροις ἕπεται ὅσα κατὰ λόγον καὶ φύσιν, χείρω τοῖς χείροσι, τοῖς δὲ ἀμείνοσι τὰ ἀμείνω. Ἀλλ´ οὐ παλαῖστραι τὰ τοιαῦτα· παιδιὰ γὰρ ἐκεῖ. Ἔδει γὰρ μειζόνων τῶν παίδων μετὰ ἀνοίας ἀμφοτέρων γινομένων ἀμφοτέρους μὲν ζώννυσθαι ἤδη καὶ ὅπλα ἔχειν, καὶ ἡ θέα καλλίων ἢ κατὰ πάλας γυμνάζοντι· νῦν δ´ οἱ μὲν ἄοπλοι, οἱ δὲ ὁπλισθέντες κρατοῦσιν. Ἔνθα οὐ θεὸν ἔδει ὑπὲρ τῶν ἀπολέμων αὐτὸν μάχεσθαι· σῴζεσθαι γὰρ ἐκ πολέμων φησὶ δεῖν ὁ νόμος ἀνδριζομένους, ἀλλ´ οὐκ εὐχομένους· οὐδὲ γὰρ κομίζεσθαι καρποὺς εὐχομένους ἀλλὰ γῆς ἐπιμελουμένους, οὐδέ γε ὑγιαίνειν μὴ ὑγείας ἐπιμελουμένους· οὐδ´ ἀγανακτεῖν δέ, εἰ τοῖς φαύλοις πλείους γίνοιντο καρποὶ ἢ ὅλως αὐτοῖς γεωργοῦσιν εἴη ἄμεινον. Ἔπειτα γελοῖον τὰ μὲν ἄλλα πάντα τὰ κατὰ τὸν βίον γνώμῃ τῇ ἑαυτῶν πράττειν, κἂν μὴ ταύτῃ πράττωσιν, ᾗ θεοῖς φίλα, σῴζεσθαι δὲ μόνον παρὰ θεῶν οὐδὲ ταῦτα ποιήσαντας, δι´ ὧν κελεύουσιν αὐτοὺς οἱ θεοὶ σῴζεσθαι.

Καὶ τοίνυν οἱ θάνατοι αὐτοῖς βελτίους ἢ τὸ οὕτω ζῶντας εἶναι, ὅπως ζῆν αὐτοὺς οὐκ ἐθέλουσιν οἱ ἐν τῷ παντὶ νόμοι· ὥστε τῶν ἐναντίων γινομένων, εἰρήνης ἐν ἀνοίαις καὶ κακίαις πάσαις φυλαττομένης, ἀμελῶς ἂν ἔσχε τὰ προνοίας ἐώσης κρατεῖν ὄντως τὰ χείρω. Ἄρχουσι δὲ κακοὶ ἀρχομένων ἀνανδρίᾳ· τοῦτο γὰρ δίκαιον, οὐκ ἐκεῖνο.

[9] Οὐ γὰρ δὴ οὕτω τὴν πρόνοιαν εἶναι δεῖ, ὥστε μηδὲν ἡμᾶς εἶναι. Πάντα δὲ οὔσης προνοίας καὶ μόνης αὐτῆς οὐδ´ ἂν εἴη· τίνος γὰρ ἂν ἔτι εἴη; Ἀλλὰ μόνον ἂν εἴη τὸ θεῖον. Τοῦτο δὲ καὶ νῦν ἐστι· καὶ πρὸς ἄλλο δὲ ἐλήλυθεν, οὐχ ἵνα ἀνέλῃ τὸ ἄλλο, ἀλλ´ ἐπιόντι οἷον ἀνθρώπῳ ἦν ἐπ´ αὐτῷ τηροῦσα τὸν ἄνθρωπον ὄντα· τοῦτο δέ ἐστι νόμῳ προνοίας ζῶντα, ὃ δή ἐστι πράττοντα ὅσα ὁ νόμος αὐτῆς λέγει. Λέγει δὲ τοῖς μὲν ἀγαθοῖς γενομένοις ἀγαθὸν βίον ἔσεσθαι καὶ κεῖσθαι καὶ εἰς ὕστερον, τοῖς δὲ κακοῖς τὰ ἐναντία. Κακοὺς δὲ γενομένους ἀξιοῦν ἄλλους αὐτῶν σωτῆρας εἶναι ἑαυτοὺς προεμένους οὐ θεμιτὸν εὐχὴν ποιουμένων· οὐ τοίνυν οὐδὲ θεοὺς αὐτῶν ἄρχειν τὰ καθέκαστα ἀφέντας τὸν ἑαυτῶν βίον οὐδέ γε τοὺς ἄνδρας τοὺς ἀγαθούς, ἄλλον βίον ζῶντας τὸν ἀρχῆς ἀνθρωπίνης ἀμείνω, τούτους αὐτῶν ἄρχοντας εἶναι· ἐπεὶ οὐδ´ αὐτοὶ ἐπεμελήθησάν ποτε, ὅπως ἄρχοντες ἀγαθοὶ γένοιντο τῶν ἄλλων, ὅπως αὐτοῖς 〈εὖ〉 ᾖ ἐπιμελούμενοι, ἀλλὰ φθονοῦσιν, ἐάν τις ἀγαθὸς παρ´ αὐτοῦ φύηται· ἐπεὶ πλείους ἂν ἐγένοντο ἀγαθοί, εἰ τούτους ἐποιοῦντο προστάτας. Γενόμενοι τοίνυν ζῷον οὐκ ἄριστον, ἀλλὰ μέσην τάξιν ἔχον καὶ ἑλόμενον, ὅμως ἐν ᾧ κεῖται τόπῳ ὑπὸ προνοίας οὐκ ἐώμενον ἀπολέσθαι, ἀλλὰ ἀναφερόμενον ἀεὶ πρὸς τὰ ἄνω παντοίαις μηχαναῖς, αἷς τὸ θεῖον χρῆται ἐπικρατεστέραν ἀρετὴν ποιοῦν, οὐκ ἀπώλεσε τὸ λογικὸν εἶναι τὸ ἀνθρώπινον γένος, ἀλλὰ μετέχον, εἰ καὶ μὴ ἄκρως, ἐστὶ καὶ σοφίας καὶ νοῦ καὶ τέχνης καὶ δικαιοσύνης, τῆς γοῦν πρὸς ἀλλήλους ἕκαστοι· καὶ οὓς ἀδικοῦσι δέ, οἴονται δικαίως ταῦτα ποιεῖν· εἶναι γὰρ ἀξίους. Οὕτω καλόν ἐστιν ἄνθρωπος ποίημα, ὅσον δύναται καλὸν εἶναι, καὶ συνυφανθὲν εἰς τὸ πᾶν μοῖραν ἔχει τῶν ἄλλων ζῴων ὅσα ἐπὶ γῆς βελτίονα. Ἐπεὶ καὶ τοῖς ἄλλοις ὅσα ἐλάττω ζῷα αὐτοῦ κόσμον γῇ φέροντα μέμφεται οὐδεὶς νοῦν ἔχων. Γελοῖον γάρ, εἴ τις μέμφοιτο, ὅτι τοὺς ἀνθρώπους δάκνοι, ὡς δέον αὐτοὺς ζῆν κοιμωμένους. Ἀνάγκη δὲ καὶ ταῦτα εἶναι· καὶ αἱ μὲν πρόδηλοι παρ´ αὐτῶν ὠφέλειαι, τὰς δὲ οὐ φανερὰς ἀνεῦρε πολλὰς ὁ χρόνος· ὥστε μηδὲν αὐτῶν μάτην μηδὲ ἀνθρώποις εἶναι. Γελοῖον δὲ καὶ ὅτι ἄγρια πολλὰ αὐτῶν μέμφεσθαι γινομένων καὶ ἀνθρώπων ἀγρίων· εἰ δὲ μὴ πεπίστευκεν ἀνθρώποις, ἀλλὰ ἀπιστοῦντα ἀμύνεται, τί θαυμαστόν ἐστιν;

[10] Ἀλλ´ εἰ ἄνθρωποι ἄκοντές εἰσι κακοὶ καὶ τοιοῦτοι οὐχ ἑκόντες, οὔτ´ ἄν τις τοὺς ἀδικοῦντας αἰτιάσαιτο, οὔτε τοὺς πάσχοντας ὡς δι´ αὐτοὺς ταῦτα πάσχοντας. Εἰ δὲ δὴ καὶ ἀνάγκη οὕτω κακοὺς γίνεσθαι εἴτε ὑπὸ τῆς φορᾶς εἴτε τῆς ἀρχῆς διδούσης τὸ ἀκόλουθον ἐντεῦθεν, φυσικῶς οὕτως. Εἰ δὲ δὴ καὶ ὁ λόγος αὐτός ἐστιν ὁ ποιῶν, πῶς οὐκ ἄδικα οὕτως; Ἀλλὰ τὸ μὲν ἄκοντες, ὅτι ἁμαρτία ἀκούσιον· τοῦτο δὲ οὐκ ἀναιρεῖ τὸ αὐτοὺς τοὺς πράττοντας παρ´ αὐτῶν εἶναι, ἀλλ´ ὅτι αὐτοὶ ποιοῦσι, διὰ τοῦτο καὶ αὐτοὶ ἁμαρτάνουσιν· ἢ οὐδ´ ἂν ὅλως ἥμαρτον μὴ αὐτοὶ οἱ ποιοῦντες ὄντες. Τὸ δὲ τῆς ἀνάγκης οὐκ ἔξωθεν, ἀλλ´ ὅτι πάντως. Τὸ δὲ τῆς φορᾶς οὐχ ὥστε μηδὲν ἐφ´ ἡμῖν εἶναι· καὶ γὰρ εἰ ἔξωθεν τὸ πᾶν, οὕτως ἂν ἦν, ὡς αὐτοὶ οἱ ποιοῦντες ἐβούλοντο· ὥστε οὐκ ἂν αὐτοῖς ἐναντία ἐτίθεντο ἄνθρωποι οὐδ´ ἂν ἀσεβεῖς, εἰ θεοὶ ἐποίουν. Νῦν δὲ παρ´ αὐτῶν τοῦτο. Ἀρχῆς δὲ δοθείσης τὸ ἐφεξῆς περαίνεται συμπαραλαμβανομένων εἰς τὴν ἀκολουθίαν καὶ τῶν ὅσαι εἰσὶν ἀρχαί· ἀρχαὶ δὲ καὶ ἄνθρωποι. Κινοῦνται γοῦν πρὸς τὰ καλὰ οἰκείᾳ φύσει καὶ ἀρχὴ αὕτη αὐτεξούσιος.

[11] Πότερα δὲ φυσικαῖς ἀνάγκαις οὕτως ἕκαστα καὶ ἀκολουθίαις καὶ ὅπῃ δυνατὸν καλῶς; Ἢ οὔ, ἀλλ´ ὁ λόγος ταῦτα πάντα ποιεῖ ἄρχων καὶ οὕτω βούλεται καὶ τὰ λεγόμενα κακὰ αὐτὸς κατὰ λόγον ποιεῖ οὐ βουλόμενος πάντα ἀγαθὰ εἶναι, ὥσπερ ἂν εἴ τις τεχνίτης οὐ πάντα τὰ ἐν τῷ ζῴῳ ὀφθαλμοὺς ποιεῖ· οὕτως οὐδ´ ὁ λόγος πάντα θεοὺς εἰργάζετο, ἀλλὰ τὰ μὲν θεούς, τὰ δὲ δαίμονας, δευτέραν φύσιν, εἶτα ἀνθρώπους καὶ ζῷα ἐφεξῆς, οὐ φθόνῳ, ἀλλὰ λόγῳ ποικιλίαν νοερὰν ἔχοντι. Ἡμεῖς δέ, ὥσπερ οἱ ἄπειροι γραφικῆς τέχνης αἰτιῶνται, ὡς οὐ καλὰ τὰ χρώματα πανταχοῦ, ὁ δὲ ἄρα τὰ προσήκοντα ἀπέδωκεν ἑκάστῳ τόπῳ· καὶ αἱ πόλεις δὲ οὐκ ἐξ ἴσων, καὶ αἳ εὐνομίᾳ χρῶνται· ἢ εἴ τις δρᾶμα μέμφοιτο, ὅτι μὴ πάντες ἥρωες ἐν αὐτῷ, ἀλλὰ καὶ οἰκέτης καί τις ἀγροῖκος καὶ φαύλως φθεγγόμενος· τὸ δὲ οὐ καλόν ἐστιν, εἴ τις τοὺς χείρους ἐξέλοι, καὶ ἐκ τούτων συμπληρούμενον.

[12] Εἰ μὲν οὖν αὐτὸς ὁ λόγος ἐναρμόσας ἑαυτὸν εἰς ὕλην ταῦτα εἰργάσατο τοῦτο ὢν οἷός ἐστιν, ἀνόμοιος τοῖς μέρεσιν, ἐκ τοῦ πρὸ αὐτοῦ τοῦτο ὤν, καὶ τοῦτο τὸ γενόμενον οὕτω γενόμενον μὴ ἂν ἔσχε κάλλιον ἑαυτοῦ ἄλλο. Ὁ δὲ λόγος ἐκ πάντων ὁμοίων καὶ παραπλησίων οὐκ ἂν ἐγένετο καὶ οὗτος ὁ τρόπος μεμπτός· πάντα ὄντος κατὰ μέρος ἕκαστον ἄλλος. Εἰ δὲ ἔξω ἑαυτοῦ ἄλλα εἰσήγαγεν, οἷον ψυχάς, καὶ ἐβιάσατο παρὰ τὴν αὐτῶν φύσιν ἐναρμόσαι τῷ ποιήματι πρὸς τὸ χεῖρον πολλάς, πῶς ὀρθῶς; Ἀλλὰ φατέον καὶ τὰς ψυχὰς οἷον μέρη αὐτοῦ εἶναι καὶ μὴ χείρους ποιοῦντα ἐναρμόττειν, ἀλλ´ ὅπου προσῆκον αὐταῖς καταχωρίζειν κατ´ ἀξίαν.

[13] Ἐπεὶ οὐδὲ ἐκεῖνον ἀποβλητέον τὸν λόγον, ὃς οὐ πρὸς τὸ παρὸν ἑκάστοτέ φησι βλέπειν, ἀλλὰ πρὸς τὰς πρόσθεν περιόδους καὶ αὖ τὸ μέλλον, ὥστε ἐκεῖθεν τάττειν τὴν ἀξίαν καὶ μετατιθέναι ἐκ δεσποτῶν τῶν πρόσθεν δούλους ποιοῦντα, εἰ ἐγένοντο κακοὶ δεσπόται, καὶ ὅτι σύμφορον αὐτοῖς οὕτω, καὶ εἰ κακῶς ἐχρήσαντο πλούτῳ, πένητας - καὶ ἀγαθοῖς οὐκ ἀσύμφορον πένησιν εἶναι - καὶ φονεύσαντας ἀδίκως φονευθῆναι ἀδίκως μὲν τῷ ποιήσαντι, αὐτῷ δὲ δικαίως τῷ παθόντι, καὶ τὸ πεισόμενον συναγαγεῖν εἰς τὸ αὐτὸ τῷ ἐπιτηδείῳ ποιῆσαι, ἃ παθεῖν ἐχρῆν ἐκεῖνον. Μὴ γὰρ δὴ κατὰ συντυχίαν δοῦλον μηδὲ αἰχμάλωτον ὡς ἔτυχε μηδὲ ὑβρισθῆναι εἰς σῶμα εἰκῇ, ἀλλ´ ἦν ποτε ταῦτα ποιήσας, ἃ νῦν ἐστι πάσχων· καὶ μητέρα τις ἀνελὼν ὑπὸ παιδὸς ἀναιρεθήσεται γενόμενος γυνή, καὶ βιασάμενος γυναῖκα ἔσται, ἵνα βιασθῇ. Ὅθεν καὶ θείᾳ φήμῃ Ἀδράστεια· αὕτη γὰρ ἡ διάταξις Ἀδράστεια ὄντως καὶ ὄντως Δίκη καὶ σοφία θαυμαστή. Τεκμαίρεσθαι δὲ δεῖ τοιαύτην τινὰ εἶναι τὴν τάξιν ἀεὶ τῶν ὅλων ἐκ τῶν ὁρωμένων ἐν τῷ παντί, ὡς εἰς ἅπαν χωρεῖ καὶ ὅ τι μικρότατον, καὶ ἡ τέχνη θαυμαστὴ οὐ μόνον ἐν τοῖς θείοις, ἀλλὰ καὶ ὧν ἄν τις ὑπενόησε καταφρονῆσαι ὡς μικρῶν τὴν πρόνοιαν, οἵα καὶ ἐν τοῖς τυχοῦσι ζῴοις ἡ ποικίλη θαυματουργία καὶ τὸ μέχρι τῶν ἐμφύτων καρποῖς καὶ ἔτι φύλλοις τὸ εὐειδὲς καὶ τὸ ῥᾷστα εὐανθὲς καὶ ῥαδινὸν καὶ ποικίλον, καὶ ὅτι οὐ πεποίηται ἅπαξ καὶ ἐπαύσατο, ἀλλ´ ἀεὶ ποιεῖται τῶν ὑπεράνω φερομένων κατὰ ταῦτα οὐχ ὡσαύτως. Μετατίθεται τοίνυν τὰ μετατιθέμενα οὐκ εἰκῇ μετατιθέμενα οὐδ´ ἄλλα σχήματα λαμβάνοντα, ἀλλ´ ὡς καλόν, καὶ ὡς πρέποι ἂν δυνάμεσι θείαις ποιεῖν. Ποιεῖ γὰρ πᾶν τὸ θεῖον ὡς πέφυκε· πέφυκε δὲ κατὰ τὴν αὐτοῦ οὐσίαν· οὐσία δὲ αὐτῷ, ἣ τὸ καλὸν ἐν ταῖς ἐνεργείαις αὐτοῦ καὶ τὸ δίκαιον συνεκφέρει. Εἰ γὰρ μὴ ἐκεῖ ταῦτα, ποῦ ἂν εἴη;

[14] Ἔχει τοίνυν ἡ διάταξις οὕτω κατὰ νοῦν, ὡς ἄνευ λογισμοῦ εἶναι, οὕτω δὲ εἶναι, ὡς, εἴ τις ἄριστα δύναιτο λογισμῷ χρῆσθαι, θαυμάσαι, ὅτι μὴ ἂν ἄλλως εὗρε λογισμὸς ποιῆσαι, ὁποῖόν τι γινώσκεται καὶ ἐν ταῖς καθ´ ἕκαστα φύσεσι, γινομένων εἰς ἀεὶ νοερώτερον ἢ κατὰ λογισμοῦ διάταξιν. Ἐφ´ ἑκάστου μὲν οὖν τῶν γινομένων ἀεὶ γενῶν οὐκ ἔστιν αἰτιᾶσθαι τὸν ποιοῦντα λόγον, εἴ τις μὴ ἀξιοῖ ἕκαστον οὕτω γεγονέναι χρῆναι, ὡς τὰ μὴ γεγονότα, ἀίδια δέ, ἔν τε νοητοῖς ἔν τε αἰσθητοῖς ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ὄντα, προσθήκην αἰτῶν ἀγαθοῦ πλείονα, ἀλλ´ οὐ τὸ δοθὲν ἑκάστῳ εἶδος αὔταρκες ἡγούμενος, οἷον τῷδε, ὅτι μὴ καὶ κέρατα, οὐ σκοπούμενος ὅτι ἀδύνατον ἦν λόγον μὴ οὐκ ἐπὶ πάντα ἐλθεῖν, ἀλλ´ ὅτι ἔδει ἐν τῷ μείζονι τὰ ἐλάττω καὶ ἐν τῷ ὅλῳ τὰ μέρη καὶ οὐκ ἴσα δυνατὸν εἶναι· ἢ οὐκ ἂν ἦν μέρη. Τὸ μὲν γὰρ ἄνω πᾶν πάντα, τὰ δὲ κάτω οὐ πάντα ἕκαστον. Καὶ ἄνθρωπος δή, καθ´ ὅσον μέρος, ἕκαστον, οὐ πᾶς. Εἰ δέ που ἐν μέρεσί τισι καὶ ἄλλο τι, ὃ οὐ μέρος, τούτῳ κἀκεῖνο πᾶν. Ὁ δὲ καθ´ ἕκαστα, ᾗ τοῦτο, οὐκ ἀπαιτητέος τέλεος εἶναι εἰς ἀρετῆς ἄκρον· ἤδη γὰρ οὐκέτ´ ἂν μέρος. Οὐ μὴν οὐδὲ τῷ ὅλῳ τὸ μέρος κοσμηθὲν εἰς μείζονα ἀξίαν ἐφθόνηται· καὶ γὰρ κάλλιον τὸ ὅλον ποιεῖ κοσμηθὲν ἀξίᾳ μείζονι. Καὶ γὰρ γίνεται τοιοῦτον ἀφομοιωθὲν τῷ ὅλῳ καὶ οἷον συγχωρηθὲν τοιοῦτον εἶναι καὶ συνταχθὲν οὕτως, ἵνα καὶ κατὰ τὸν ἀνθρώπου τόπον ἐκλάμπῃ τι ἐν αὐτῷ, οἷον καὶ κατὰ τὸν θεῖον οὐρανὸν τὰ ἄστρα, καὶ ᾖ ἐντεῦθεν ἀντίληψις οἷον ἀγάλματος μεγάλου καὶ καλοῦ εἴτε ἐμψύχου εἴτε καὶ τέχνῃ Ἡφαίστου γενομένου, ᾧ 〈εἰ〉σι μὲν καὶ κατὰ τὸ πρόσωπον ἐπιστίλβοντες ἀστέρες καὶ ἐν τοῖς στήθεσι δὲ ἄλλοι καὶ ᾗ ἔμελλεν ἐπιπρέψειν ἄστρων θέσις κειμένων.

[15] Τὰ μὲν οὖν ἕκαστα αὐτὰ ἐφ´ ἑαυτῶν θεωρούμενα οὕτως· ἡ συμπλοκὴ δὲ ἡ τούτων γεννηθέντων καὶ ἀεὶ γεννωμένων ἔχοι ἂν τὴν ἐπίστασιν καὶ ἀπορίαν κατά τε τὴν ἀλληλοφαγίαν τῶν ἄλλων ζῴων καὶ τὰς ἀνθρώπων εἰς ἀλλήλους ἐπιθέσεις, καὶ ὅτι πόλεμος ἀεὶ καὶ οὐ μήποτε παῦλαν οὐδ´ ἂν ἀνοχὴν λάβοι, καὶ μάλιστα εἰ λόγος πεποίηκεν οὕτως ἔχειν, καὶ οὕτω λέγεται καλῶς ἔχειν. Οὐ γὰρ ἔτι τοῖς οὕτω λέγουσιν ἐκεῖνος ὁ λόγος βοηθεῖ, ὡς καλῶς κατὰ τὸ δυνατὸν ἔχειν, αἰτίᾳ ὕλης οὕτως ἐχόντων, ὡς ἐλαττόνως ἔχειν, καὶ ὡς οὐ δυνατὸν τὰ κακὰ ἀπολέσθαι, εἴπερ οὕτως ἐχρῆν ἔχειν, καὶ καλῶς οὕτω, καὶ οὐχ ἡ ὕλη παρελθοῦσα κρατεῖ, ἀλλὰ παρήχθη, ἵνα οὕτω, μᾶλλον δὲ ἦν καὶ αὐτὴ αἰτίᾳ λόγου οὕτως. Ἀρχὴ οὖν λόγος καὶ πάντα λόγος καὶ τὰ γινόμενα κατ´ αὐτὸν καὶ συνταττόμενα ἐπὶ τῇ γενέσει πάντως οὕτως. Τίς οὖν ἡ τοῦ πολέμου τοῦ ἀκηρύκτου ἐν ζῴοις καὶ ἐν ἀνθρώποις ἀνάγκη; Ἢ ἀλληλοφαγίαι μὲν ἀναγκαῖαι, ἀμοιβαὶ ζῴων οὖσαι οὐ δυναμένων, οὐδ´ εἴ τις μὴ κτιννύοι αὐτά, οὕτω μένειν εἰς ἀεί. Εἰ δὲ ἐν ᾧ χρόνῳ δεῖ ἀπελθεῖν οὕτως ἀπελθεῖν ἔδει, ὡς ἄλλοις γενέσθαι χρείαν παρ´ αὐτῶν, τί φθονεῖν ἔδει; Τί δ´ εἰ βρωθέντα ἄλλα ἐφύετο; Οἷον εἰ ἐπὶ σκηνῆς τῶν ὑποκριτῶν ὁ πεφονευμένος ἀλλαξάμενος τὸ σχῆμα ἀναλαβὼν πάλιν εἰσίοι ἄλλου πρόσωπον. Ἀλλὰ τέθνηκεν ἀληθῶς οὗτος. Εἰ οὖν καὶ τὸ ἀποθανεῖν ἀλλαγή ἐστι σώματος, ὥσπερ ἐσθῆτος ἐκεῖ, ἢ καί τισιν ἀποθέσεις σώματος, ὥσπερ ἐκεῖ ἔξοδος ἐκ τῆς σκηνῆς παντελὴς τότε, εἰσύστερον πάλιν ἥξοντος ἐναγωνίσασθαι, τί ἂν δεινὸν εἴη ἡ τοιαύτη τῶν ζῴων εἰς ἄλληλα μεταβολὴ πολὺ βελτίων οὖσα τοῦ μηδὲ τὴν ἀρχὴν αὐτὰ γενέσθαι; Ἐκείνως μὲν γὰρ ἐρημία ζωῆς καὶ τῆς ἐν ἄλλῳ οὔσης ἀδυναμία· νῦν δὲ πολλὴ οὖσα ἐν τῷ παντὶ ζωὴ πάντα ποιεῖ καὶ ποικίλλει ἐν τῷ ζῆν καὶ οὐκ ἀνέχεται μὴ ποιοῦσα ἀεὶ καλὰ καὶ εὐειδῆ ζῶντα παίγνια. Ἀνθρώπων δὲ ἐπ´ ἀλλήλους ὅπλα θνητῶν ὄντων ἐν τάξει εὐσχήμονι μαχομένων, οἷα ἐν πυρρίχαις παίζοντες ἐργάζονται, δηλοῦσι τάς τε ἀνθρωπίνας σπουδὰς ἁπάσας παιδιὰς οὔσας τούς τε θανάτους μηνύουσιν οὐδὲν δεινὸν εἶναι, ἀποθνῄσκειν δ´ ἐν πολέμοις καὶ ἐν μάχαις ὀλίγον προλαβόντας τοῦ γινομένου ἐν γήρᾳ θᾶττον ἀπιόντας καὶ πάλιν ἰόντας. Εἰ δ´ ἀφαιροῖντο ζῶντες χρημάτων, γινώσκοιεν ἂν μηδὲ πρότερον αὐτῶν εἶναι καὶ τοῖς ἁρπάζουσιν αὐτοῖς γελοίαν εἶναι τὴν κτῆσιν ἀφαιρουμένων αὐτοὺς ἄλλων· ἐπεὶ καὶ τοῖς μὴ ἀφαιρεθεῖσι χεῖρον γίνεσθαι τῆς ἀφαιρέσεως τὴν κτῆσιν. Ὥσπερ δ´ ἐπὶ τῶν θεάτρων ταῖς σκηναῖς, οὕτω χρὴ καὶ τοὺς φόνους θεᾶσθαι καὶ πάντας θανάτους καὶ πόλεων ἁλώσεις καὶ ἁρπαγάς, μεταθέσεις πάντα καὶ μετασχηματίσεις καὶ θρήνων καὶ οἰμωγῶν ὑποκρίσεις. Καὶ γὰρ ἐνταῦθα ἐπὶ τῶν ἐν τῷ βίῳ ἑκάστων οὐχ ἡ ἔνδον ψυχή, ἀλλ´ ἡ ἔξω ἀνθρώπου σκιὰ καὶ οἰμώζει καὶ ὀδύρεται καὶ πάντα ποιεῖ ἐν σκηνῇ τῇ ὅλῃ γῇ πολλαχοῦ σκηνὰς ποιησαμένων. Τοιαῦτα γὰρ ἔργα ἀνθρώπου τὰ κάτω καὶ τὰ ἔξω μόνα ζῆν εἰδότος καὶ ἐν δακρύοις καὶ σπουδαίοις ὅτι παίζων ἐστὶν ἠγνοηκότος. Μόνῳ γὰρ τῷ σπουδαίῳ σπουδαστέον ἐν σπουδαίοις τοῖς ἔργοις, ὁ δ´ ἄλλος ἄνθρωπος παίγνιον. Σπουδάζεται δὲ καὶ τὰ παίγνια τοῖς σπουδάζειν οὐκ εἰδόσι καὶ τοῖς αὐτοῖς οὖσι παιγνίοις. Εἰ δέ τις συμπαίζων αὐτοῖς τὰ τοιαῦτα πάθοι, ἴστω παραπεσὼν παίδων παιδιᾷ τὸ περὶ αὐτὸν ἀποθέμενος παίγνιον. Εἰ δὲ δὴ καὶ παίζοι Σωκράτης, παίζει τῷ ἔξω Σωκράτει. Δεῖ δὲ κἀκεῖνο ἐνθυμεῖσθαι, ὡς οὐ δεῖ τεκμήρια τοῦ κακὰ εἶναι τὸ δακρύειν καὶ θρηνεῖν τίθεσθαι, ὅτι δὴ καὶ παῖδες ἐπὶ οὐ κακοῖς καὶ δακρύουσι καὶ ὀδύρονται.

[16] Ἀλλ´ εἰ καλῶς ταῦτα λέγεται, πῶς ἂν ἔτι πονηρία; Ποῦ δ´ ἀδικία; Ἁμαρτία δὲ ποῦ; Πῶς γὰρ ἔστι καλῶς γινομένων ἁπάντων ἀδικεῖν ἢ ἁμαρτάνειν τοὺς ποιοῦντας; Κακοδαίμονες δὲ πῶς, εἰ μὴ ἁμαρτάνοιεν μηδὲ ἀδικοῖεν; Πῶς δὲ τὰ μὲν κατὰ φύσιν, τὰ δὲ παρὰ φύσιν φήσομεν εἶναι, τῶν γινομένων ἁπάντων καὶ δρωμένων κατὰ φύσιν ὄντων; Πῶς δ´ ἂν καὶ πρὸς τὸ θεῖον ἀσέβειά τις εἴη τοιούτου ὄντος τοῦ ποιουμένου; Οἷον εἴ τις ἐν δράμασι λοιδορούμενον ποιητὴς ὑποκριτὴν ποιήσαιτο καὶ κατατρέχοντα τοῦ ποιητοῦ τοῦ δράματος. Πάλιν οὖν σαφέστερον λέγωμεν τίς ὁ λόγος καὶ ὡς εἰκότως τοιοῦτός ἐστιν. Ἔστι τοίνυν οὗτος ὁ λόγος - τετολμήσθω γάρ· τάχα δ´ ἂν καὶ τύχοιμεν - ἔστι τοίνυν οὗτος οὐκ ἄκρατος νοῦς οὐδ´ αὐτονοῦς οὐδέ γε ψυχῆς καθαρᾶς τὸ γένος, ἠρτημένος δὲ ἐκείνης καὶ οἷον ἔκλαμψις ἐξ ἀμφοῖν, νοῦ καὶ ψυχῆς καὶ ψυχῆς κατὰ νοῦν διακειμένης γεννησάντων τὸν λόγον τοῦτον ζωὴν λόγον τινὰ ἡσυχῇ ἔχουσαν. Πᾶσα δὲ ζωὴ ἐνέργεια, καὶ ἡ φαύλη· ἐνέργεια δὲ οὐχ ὡς τὸ πῦρ ἐνεργεῖ, ἀλλ´ ἡ ἐνέργεια αὐτῆς, κἂν μὴ αἴσθησίς τις παρῇ, κίνησίς τις οὐκ εἰκῇ. Οἷς γοῦν ἐὰν ζωὴ παρῇ καὶ μετάσχῃ ὁπωσοῦν ὁτιοῦν, εὐθὺς λελόγωται, τοῦτο δέ ἐστι μεμόρφωται, ὡς τῆς ἐνεργείας τῆς κατὰ τὴν ζωὴν μορφοῦν δυναμένης καὶ κινούσης οὕτως ὡς μορφοῦν. Ἡ τοίνυν ἐνέργεια αὐτῆς τεχνική, ὥσπερ ἂν ὁ ὀρχούμενος κινούμενος εἴη· ὁ γὰρ ὀρχηστὴς τῇ οὕτω τεχνικῇ ζωῇ ἔοικεν αὐτὸς καὶ ἡ τέχνη αὐτὸν κινεῖ καὶ οὕτω κινεῖ, ὡς τῆς ζωῆς αὐτῆς τοιαύτης πως οὔσης. Ταῦτα μὲν οὖν εἰρήσθω τοῦ οἵαν δεῖ καὶ τὴν ἡντινοῦν ζωὴν ἡγεῖσθαι ἕνεκα. Ἥκων τοίνυν οὗτος ὁ λόγος ἐκ νοῦ ἑνὸς καὶ ζωῆς μιᾶς πλήρους ὄντος ἑκατέρου οὐκ ἔστιν οὔτε ζωὴ μία οὔτε νοῦς τις εἷς οὔτε ἑκασταχοῦ πλήρης οὐδὲ διδοὺς ἑαυτὸν οἷς δίδωσιν ὅλον τε καὶ πάντα. Ἀντιθεὶς δὲ ἀλλήλοις τὰ μέρη καὶ ποιήσας ἐνδεᾶ πολέμου καὶ μάχης σύστασιν καὶ γένεσιν εἰργάσατο καὶ οὕτως ἐστὶν εἷς πᾶς, εἰ μὴ ἓν εἴη. Γενόμενον γὰρ ἑαυτῷ τοῖς μέρεσι πολέμιον οὕτως ἕν ἐστι καὶ φίλον, ὥσπερ ἂν εἰ δράματος λόγος - εἷς ὁ τοῦ δράματος ἔχων ἐν αὐτῷ πολλὰς μάχας. Τὸ μὲν οὖν δρᾶμα τὰ μεμαχημένα οἷον εἰς μίαν ἁρμονίαν ἄγει σύμφωνον οἷον διήγησιν τὴν πᾶσαν τῶν μαχομένων ποιούμενος· ἐκεῖ δὲ ἐξ ἑνὸς λόγου ἡ τῶν διαστατῶν μάχη· ὥστε μᾶλλον ἄν τις τῇ ἁρμονίᾳ τῇ ἐκ μαχομένων εἰκάσειε, καὶ ζητήσει διὰ τί τὰ μαχόμενα ἐν τοῖς λόγοις. Εἰ οὖν καὶ ἐνταῦθα ὀξὺ καὶ βαρὺ ποιοῦσι λόγοι καὶ συνίασιν εἰς ἕν, ὄντες ἁρμονίας λόγοι, εἰς αὐτὴν τὴν ἁρμονίαν, ἄλλον λόγον μείζονα, ὄντες ἐλάττους αὐτοὶ καὶ μέρη, ὁρῶμεν δὲ καὶ ἐν τῷ παντὶ τὰ ἐναντία, οἷον λευκὸν μέλαν, θερμὸν ψυχρόν, καὶ δὴ πτερωτὸν ἄπτερον, ἄπουν ὑπόπουν, λογικὸν ἄλογον, πάντα δὲ ζῴου ἑνὸς τοῦ σύμπαντος μέρη, καὶ τὸ πᾶν ὁμολογεῖ ἑαυτῷ τῶν μερῶν πολλαχοῦ μαχομένων, κατὰ λόγον δὲ τὸ πᾶν, ἀνάγκη καὶ τὸν ἕνα τοῦτον λόγον ἐξ ἐναντίων λόγον εἶναι ἕνα, τὴν σύστασιν αὐτῷ καὶ οἷον οὐσίαν τῆς τοιαύτης ἐναντιώσεως φερούσης. Καὶ γὰρ εἰ μὴ πολὺς ἦν, οὐδ´ ἂν ἦν πᾶς, οὐδ´ ἂν λόγος· λόγος δὲ ὢν διάφορός τε πρὸς αὐτόν ἐστι καὶ ἡ μάλιστα διαφορὰ ἐναντίωσίς ἐστιν· ὥστε εἰ ἕτερον ὅλως, τὸ δὲ ἕτερον ποιεῖ, καὶ μάλιστα ἕτερον, ἀλλ´ οὐχ ἧττον ἕτερον ποιήσει· ὥστε ἄκρως ἕτερον ποιῶν καὶ τὰ ἐναντία ποιήσει ἐξ ἀνάγκης καὶ τέλεος ἔσται, οὐκ εἰ διάφορα μόνον, ἀλλ´ εἰ καὶ ἐναντία ποιοῖ εἶναι ἑαυτόν.

[17] Ὢν δὴ τοιοῦτος οἷος καὶ πάντως ποιεῖ, πολὺ μᾶλλον τὰ ποιούμενα ποιήσει ἐναντία, ὅσῳ καὶ διέστηκε μᾶλλον· καὶ ἧττον ἓν ὁ κόσμος ὁ αἰσθητὸς ἢ ὁ λόγος αὐτοῦ, ὥστε καὶ πολὺς μᾶλλον καὶ ἡ ἐναντιότης μᾶλλον καὶ ἡ τοῦ ζῆν ἔφεσις μᾶλλον ἑκάστῳ καὶ ὁ ἔρως τοῦ εἰς ἓν μᾶλλον. Φθείρει δὲ καὶ τὰ ἐρῶντα τὰ ἐρώμενα πολλάκις εἰς τὸ αὐτῶν ἀγαθὸν σπεύδοντα, ὅταν φθαρτὰ ᾖ, καὶ ἡ ἔφεσις δὲ τοῦ μέρους πρὸς τὸ ὅλον ἕλκει εἰς αὐτὸ ὃ δύναται. Οὕτως οὖν καὶ οἱ ἀγαθοὶ καὶ οἱ κακοί, ὥσπερ παρὰ τῆς αὐτῆς τέχνης ὀρχουμένου τὰ ἐναντία· καὶ αὐτοῦ τὸ μέν τι μέρος ἀγαθόν, τὸ δὲ κακὸν φήσομεν, καὶ οὕτω καλῶς ἔχει. Καίτοι οὐδὲ κακοὶ ἔτι. Ἢ τὸ μὲν κακοὺς εἶναι οὐκ ἀναιρεῖται, ἀλλ´ ἢ μόνον ὅτι μὴ παρ´ αὐτῶν τοιοῦτοι. Ἀλλὰ ἴσως συγγνώμη τοῖς κακοῖς, εἰ μὴ καὶ τὸ τῆς συγγνώμης καὶ μὴ ὁ λόγος ποιεῖ· ποιεῖ δὲ ὁ λόγος μηδὲ συγγνώμονας ἐπὶ τοῖς τοιούτοις εἶναι. Ἀλλ´ εἰ τὸ μὲν μέρος αὐτοῦ ἀγαθὸς ἀνήρ, τὸ δὲ ἄλλο πονηρός, καὶ πλείω μέρη ὁ πονηρός, ὥσπερ ἐν δράμασι τὰ μὲν τάττει αὐτοῖς ὁ ποιητής, τοῖς δὲ χρῆται οὖσιν ἤδη· οὐ γὰρ αὐτὸς πρωταγωνιστὴν οὐδὲ δεύτερον οὐδὲ τρίτον ποιεῖ, ἀλλὰ διδοὺς ἑκάστῳ τοὺς προσήκοντας λόγους ἤδη ἀπέδωκεν ἑκάστῳ εἰς ὃ τετάχθαι δέον· οὕτω τοι καὶ ἔστι τόπος ἑκάστῳ ὁ μὲν τῷ ἀγαθῷ, ὁ δὲ τῷ κακῷ πρέπων. Ἑκάτερος οὖν κατὰ φύσιν καὶ κατὰ λόγον εἰς ἑκάτερον καὶ τὸν πρέποντα χωρεῖ τὸν τόπον ἔχων, ὃν εἵλετο. Εἶτα φθέγγεται καὶ ποιεῖ ὁ μὲν ἀσεβεῖς λόγους καὶ ἔργα πονηρῶν, ὁ δὲ τὰ ἐναντία· ἦσαν γὰρ καὶ πρὸ τοῦ δράματος οἱ τοιοῦτοι ὑποκριταὶ διδόντες ἑαυτοὺς τῷ δράματι. Ἐν μὲν οὖν τοῖς ἀνθρωπίνοις δράμασιν ὁ μὲν ποιητὴς ἔδωκε τοὺς λόγους, οἱ δὲ ἔχουσι παρ´ αὐτῶν καὶ ἐξ αὐτῶν τό τε καλῶς καὶ τὸ κακῶς ἕκαστος - ἔστι γὰρ καὶ ἔργον αὐτοῖς μετὰ τὰς ῥήσεις τοῦ ποιητοῦ· ἐν δὲ τῷ ἀληθεστέρῳ ποιήματι, ὅ τι μιμοῦνται κατὰ μέρος ἄνθρωποι ποιητικὴν ἔχοντες φύσιν, ψυχὴ μὲν ὑποκρίνεται, ἃ δ´ ὑποκρίνεται λαβοῦσα παρὰ τοῦ ποιητοῦ, ὥσπερ οἱ τῇδε ὑποκριταὶ τὰ προσωπεῖα, τὴν ἐσθῆτα, τοὺς κροκωτοὺς καὶ τὰ ῥάκη, οὕτω καὶ ψυχὴ αὐτὴ τὰς τύχας οὐ λαβοῦσα εἰκῇ· κατὰ λόγον δὲ καὶ αὗται· καὶ ἐναρμοσαμένη ταύτας σύμφωνος γίνεται καὶ συνέταξεν ἑαυτὴν τῷ δράματι καὶ τῷ λόγῳ παντί· εἶτα οἷον φθέγγεται τὰς πράξεις καὶ τὰ ἄλλα, ὅσα ἂν ψυχὴ κατὰ τρόπον τὸν ἑαυτῆς ποιήσειεν, ὥσπερ τινὰ ᾠδήν. Καὶ ὡς ὁ φθόγγος καὶ τὸ σχῆμα παρ´ αὐτοῦ καλὸν ἢ αἰσχρὸν καὶ ἢ κόσμον προσέθηκεν, ὡς δόξειεν ἄν, εἰς τὸ ποίημα ἢ προσθεὶς τὴν αὐτοῦ τῆς φωνῆς κάκην οὐκ ἐποίησε μὲν τὸ δρᾶμα ἕτερον ἢ οἷον ἦν, αὐτὸς δὲ ἀσχήμων ἐφάνη, ὁ δὲ ποιητὴς τοῦ δράματος ἀπέπεμψε κατ´ ἀξίαν ἀτιμάσας καὶ τοῦτο ἔργον ποιῶν ἀγαθοῦ κριτοῦ, τὸν δὲ ἤγαγεν εἰς μείζους τιμὰς καί, εἰ ἔχοι, ἐπὶ τὰ καλλίω δράματα, τὸν δ´ ἕτερον, εἴ που εἶχε χείρονα, τοῦτον τὸν τρόπον εἰσελθοῦσα εἰς τόδε τὸ πᾶν ποίημα καὶ μέρος ἑαυτὴν ποιησαμένη τοῦ δράματος εἰς ὑπόκρισιν τὸ εὖ ἢ τὸ κακῶς εἰσενεγκαμένη παρ´ αὐτῆς καὶ ἐν τῇ εἰσόδῳ συνταχθεῖσα καὶ τὰ ἄλλα πάντα χωρὶς ἑαυτῆς καὶ τῶν ἔργων αὐτῆς λαβοῦσα δίκας τε καὶ τιμὰς αὖ ἔχει. Πρόσεστι δέ τι τοῖς ὑποκριταῖς ἅτε ἐν μείζονι τόπῳ ἢ κατὰ σκηνῆς μέτρον ὑποκρινομένοις, καὶ τοῦ ποιητοῦ παντὸς τούτους ποιοῦντος κυρίους, καὶ δυνάμεως οὔσης μείζονος ἐπὶ πολλὰ ἰέναι εἴδη τόπων τιμὰς καὶ ἀτιμίας ὁρίζουσι κατὰ τὸ συνεπιλαμβάνειν καὶ αὐτοὺς ταῖς τιμαῖς καὶ ἀτιμίαις, ἁρμόζοντος ἑκάστου τόπου τοῖς ἤθεσιν, ὡς συμφωνεῖν τῷ τοῦ παντὸς λόγῳ, ἐναρμοζομένου κατὰ δίκην ἑκάστου τοῖς μέρεσι τοῖς δεξομένοις, ὥσπερ χορδῆς ἑκάστης εἰς τὸν οἰκεῖον καὶ προσήκοντα τόπον ταττομένης κατὰ λόγον τὸν τοῦ φθέγγεσθαι, ὁποῖόν ἐστιν αὐτῇ τὸ τῆς δυνάμεως εἰς τοῦτο. Καὶ γὰρ ἐν τῷ ὅλῳ τὸ πρέπον καὶ τὸ καλόν, εἰ ἕκαστος οὗ δεῖ τετάξεται φθεγγόμενος κακὰ ἐν τῷ σκότῳ καὶ τῷ ταρτάρῳ· ἐνταῦθα γὰρ καλὸν τὸ οὕτω φθέγγεσθαι· καὶ τὸ ὅλον τοῦτο καλόν, οὐκ εἰ Λίνος εἴη ἕκαστος, ἀλλ´ εἰ τὸν φθόγγον τὸν αὑτοῦ εἰσφερόμενος συντελεῖ εἰς μίαν ἁρμονίαν ζωὴν καὶ αὐτὸς φωνῶν, ἐλάττω δὲ καὶ χείρω καὶ ἀτελεστέραν· ὥσπερ οὐδ´ ἐν σύριγγι φωνὴ μία, ἀλλὰ καὶ ἐλάττων τις οὖσα καὶ ἀμυδρὰ πρὸς ἁρμονίαν τῆς πάσης σύριγγος συντελεῖ, ὅτι μεμέρισται ἡ ἁρμονία εἰς οὐκ ἴσα μέρη καὶ ἄνισοι μὲν οἱ φθόγγοι πάντες, ὁ δὲ τέλεος εἷς ἐκ πάντων. Καὶ δὴ καὶ ὁ λόγος ὁ πᾶς εἷς, μεμέρισται δὲ οὐκ εἰς ἴσα· ὅθεν καὶ τοῦ παντὸς διάφοροι τόποι, βελτίους καὶ χείρους, καὶ ψυχαὶ οὐκ ἴσαι ἐναρμόττουσιν οὕτω τοῖς οὐκ ἴσοις, καὶ οὕτω καὶ ἐνταῦθα συμβαίνει καὶ τοὺς τόπους ἀνομοίους καὶ τὰς ψυχὰς οὐ τὰς αὐτάς, ἀλλ´ ἀνίσους οὔσας καὶ ἀνομοίους τοὺς τόπους ἐχούσας, οἷον κατὰ σύριγγος ἤ τινος ἄλλου ὀργάνου ἀνομοιότητας, ἐν τόποις [τε] πρὸς ἄλληλα διαφέρουσιν εἶναι καθ´ ἕκαστον τόπον τὰ αὑτῶν συμφώνως καὶ τοῖς τόποις καὶ τῷ ὅλῳ φθεγγομένας. Καὶ τὸ κακῶς αὐταῖς ἐν καλῷ κατὰ τὸ πᾶν κείσεται καὶ τὸ παρὰ φύσιν τῷ παντὶ κατὰ φύσιν καὶ οὐδὲν ἧττον φθόγγος ἐλάττων. Ἀλλ´ οὐ χεῖρον πεποίηκε τὸ ὅλον οὕτω φθεγγομένη, ὥσπερ οὐδὲ ὁ δήμιος πονηρὸς ὢν χείρω πεποίηκε τὴν εὐνομουμένην πόλιν, εἰ δεῖ καὶ ἄλλῃ χρῆσθαι εἰκόνι. Δεῖ γὰρ καὶ τούτου ἐν πόλει - δεῖ δὲ καὶ ἀνθρώπου τοιούτου πολλάκις - καὶ καλῶς καὶ οὗτος κεῖται.

[18] Χείρους δὲ καὶ βελτίους ψυχαὶ αἱ μὲν καὶ δι´ ἄλλας αἰτίας, αἱ δὲ οἷον ἐξ ἀρχῆς οὐ πᾶσαι ἴσαι· ἀνάλογον γὰρ καὶ αὗται τῷ λόγῳ μέρη οὐκ ἴσα, ἐπείπερ διέστησαν. Χρὴ δὲ ἐνθυμεῖσθαι καὶ τὰ δεύτερα καὶ τὰ τρίτα καὶ τὸ μὴ τοῖς αὐτοῖς ἐνεργεῖν ἀεὶ μέρεσι ψυχήν. Ἀλλὰ πάλιν αὖ καὶ ὧδε λεκτέον· πολλὰ γὰρ ἐπιποθεῖ εἰς σαφήνειαν ὁ λόγος. Μὴ γὰρ οὐδὲν δεῖ ἐπεισάγειν τοιούτους ὑποκριτάς, οἳ ἄλλο τι φθέγγονται ἢ τὰ τοῦ ποιητοῦ, ὥσπερ ἀτελοῦς παρ´ αὐτοῦ τοῦ δράματος ὄντος αὐτοὶ ἀποπληροῦντες τὸ ἐλλεῖπον καὶ τοῦ ποιήσαντος διὰ μέσου κενοὺς ποιήσαντος [τοὺς] τόπους, ὡς τῶν ὑποκριτῶν οὐχ ὑποκριτῶν ἐσομένων, ἀλλὰ μέρος τοῦ ποιητοῦ, καὶ προειδότος ἃ φθέγξονται, ἵν´ οὕτω τὰ λοιπὰ συνείρων καὶ τὰ ἐφεξῆς οἷός τε ᾖ. Καὶ γὰρ τὰ ἐφεξῆς ἐν τῷ παντὶ καὶ ἑπόμενα τοῖς κακοῖς τῶν ἔργων οἱ λόγοι καὶ κατὰ λόγον· οἷον ἐκ μοιχείας καὶ αἰχμαλώτου ἀγωγῆς παῖδες κατὰ φύσιν καὶ βελτίους ἄνδρες, εἰ τύχοι, καὶ πόλεις ἄλλαι ἀμείνους τῶν πεπορθημένων ὑπὸ ἀνδρῶν πονηρῶν. Εἰ οὖν ἄτοπος ἡ εἰσαγωγὴ τῶν ψυχῶν, αἳ δὴ τὰ πονηρά, αἱ δὲ τὰ χρηστὰ ἐργάσονται - ἀποστερήσομεν γὰρ τὸν λόγον καὶ τῶν χρηστῶν ἀφαιροῦντες αὐτοῦ τὰ πονηρά - τί κωλύει καὶ τὰ τῶν ὑποκριτῶν ἔργα μέρη ποιεῖν, ὥσπερ τοῦ δράματος ἐκεῖ, οὕτω καὶ τοῦ ἐν τῷ παντὶ λόγου, καὶ ἐνταῦθα καὶ τὸ καλῶς καὶ τὸ ἐναντίον, ὥστε εἰς ἕκαστον τῶν ὑποκριτῶν οὕτω παρ´ αὐτοῦ τοῦ λόγου, ὅσῳ τελειότερον τοῦτο τὸ δρᾶμα καὶ πάντα παρ´ αὐτοῦ; Ἀλλὰ τὸ κακὸν ποιῆσαι ἵνα τί; καὶ αἱ ψυχαὶ δὲ οὐδὲν ἔτι ἐν τῷ παντὶ αἱ θειότεραι, ἀλλὰ μέρη λόγου πᾶσαι; καὶ ἢ οἱ λόγοι πάντες ψυχαί, ἢ διὰ τί οἱ μὲν ψυχαί, οἱ δὲ λόγοι μόνον παντὸς ψυχῆς τινος ὄντος;
 

19 LIVRE DEUXIÈME.

DE LA PROVIDENCE (01).

PREMIÈRE PARTIE.

1. Rapporter au hasard et à la fortune (τῷ αὐτομάτῳ καὶ τῇ τύχῃ) l'existence et la constitution de l'univers (02), c'est commettre une absurdité et parler en homme dépourvu de sens et d'intelligence : cela est évident même sans démonstration, et d'ailleurs nous l'avons déjà dans plusieurs passages pleinement démontré par de solides raisons (03). Mis [si le monde ne doit pas son existence et sa  20 constitution au hasard] comment toutes choses arrivent elles et comment tous les êtres ont-ils été faits? C'est là une question qui mérite un examen approfondi. En effet, comme il y a des choses qui semblent mauvaises (04), elles donnent lieu d'élever des doutes sur la Providence universelle : il en résulte que quelques-uns disent qu'il n'y a pas de Providence, et d'autres, que le Démiurge est mauvais (05). Aussi croyons-nous qu'il est bon de traiter complètement cette question en remontant aux principes.

Laissons de côté cette Providence particulière (πρόνοια ἐφ' ἑκάστῳ), qui consiste à délibérer avant d'agir, à examiner s'il faut faire une chose ou ne pas la faire, la donner ou ne pas la donner. Supposons admise l'existence de la Providence universelle (πρόνοια τοῦ παντός), et de ce principe déduisons les conséquences.

Si nous pensions que le monde eût commencé d'être, qu'il n'eût pas existé de tout temps, nous reconnaîtrions une Providence particulière (πρόνοια ἐπὶ τοῖς κατὰ μέρος), comme nous le disions tout à l'heure, c'est-à-dire nous re- 21 connaîtrions en Dieu une espèce de prévision et de raisonnement [semblables à la prévision et au raisonnement de l'artiste qui, avant d'exécuter une oeuvre, délibère sur chacune des parties qui la composent (06)], et nous supposerions que cette prévision et ce raisonnement étaient nécessaires pour déterminer comment l'univers pouvait être fait et à quelles conditions il devait être le meilleur possible. Mais, comme nous disons que le monde n'a pas commencé d'être et qu'il existe de tout temps (07), nous pouvons affirmer, d'accord avec la raison et avec notre croyance [à l'éternité du monde], que la Providence universelle consiste en ce que l'univers est conforme à l'Intelligence et que l'Intelligence est antérieure à l'univers (τὸ κατὰ νοῦν εἶναι τὸ πᾶν καὶ νοῦν πρὸ αὐτοῦ εἶναι)  (08), non dans le temps (car l'existence de l'Intelligence n'a pas précédé celle du monde), mais [dans l'ordre des choses], parce que l'Intelligence précède par sa nature le monde qui procède d'elle, dont elle est la cause, l'archétype et le paradigme (αἴτιος, ἀρχέτυπον, παράδειγμα) (09) et qu'elle fait toujours subsister de la même manière (10).

Or voici de quelle manière l'Intelligence fait toujours subsister le monde :

L'Intelligence pure et l'Être en soi constituent le monde véritable et premier [le monde intelligible], qui n'a pas 22 d'extension, qui n'est affaibli par aucune division, qui n'a aucun défaut, même dans ses parties (car nulle partie n'y est séparée de l'ensemble) . Ce monde est la vie universelle et l'Intelligence universelle ; il est l'unité à la fois vivante et intelligente : car la partie y reproduit le tout, et il règne dans l'ensemble une harmonie parfaite parce qu'aucune chose n'y est séparée, indépendante et isolée des autres ; aussi, y eût-il opposition, il n'y aurait pas de lutte. Étant partout un et parfait, le monde intelligible est permanent et immuable : car là il n'y a pas action d'un contraire sur un contraire. Comment une telle action pourrait-elle avoir lieu dans ce monde puisque rien n'y manque ? Pourquoi la Raison y produirait-elle une autre Raison, et l'Intelligence une autre Intelligence (11) ? Est-ce parce qu'elle serait capable de produire? Alors, avant de produire, elle n'eût pas été dans un état parfait ; elle produirait et elle entrerait en mouvement, parce qu'elle aurait en elle quelque chose d'inférieur (12). Mais il suffit aux êtres bienheureux de rester en eux-mêmes et de persister dans leur essence. Une action multiple compromet celui qui agit en le forçant à sortir de lui-même. Telle est la condition bienheureuse du monde intelligible qu'en ne faisant rien il fait de grandes choses, et qu'en restant en lui-même il produit des oeuvres importantes (13).

23 II. C'est de ce monde véritable et un que tire son existence le monde sensible qui n'est point véritablement un : il est en effet multiple et divisé en une pluralité de parties qui sont séparées les unes des autres et étrangères entre elles. Ce n'est plus l'amitié qui y règne, c'est plutôt la haine, produite par la séparation de choses que leur état d'imperfection rend ennemies les unes des autres. La partie ne se suffit pas à elle-même ; conservée par une autre chose, elle n'en est pas moins l'ennemie de la chose qui la conserve. Le monde sensible a été créé, non parce que Dieu a réfléchi qu'il fallait le créer, mais parce qu'il était nécessaire qu'il y eût une nature inférieure au monde intelligible, qui, étant parfait, ne pouvait être le dernier degré de l'existence (14) : il occupait le premier rang, il avait une puissance grande, uni- 24 verselle, capable de créer sans délibération (car il n'eût pas possédé par lui-même la puissance de créer s'il lui eût fallu délibérer ; il ne l'eût pas possédée par son essence ; il eût ressemblé à un artisan qui n'a pas par lui-même le pouvoir de créer, mais qui l'acquiert en apprenant à travailler). En donnant quelque chose d'elle-même à la matière, l'Intelligence a tout produit sans sortir de son repos ni de sa quiétude (15). Or, ce qu'elle donne, c'est la Raison (16), parce que la Raison est l'émanation de l'Intelligence, émanation aussi durable que l'existence même de l'Intelligence. Dans une raison séminale (λόγος ἐν τῷ σπέρματι) (17), toutes les parties existent unies ensemble, sans qu'aucune en combatte une autre, ni soit en désaccord avec elle ou lui fasse obstacle, et cette raison fait passer quelque chose d'elle-même dans la masse corporelle où les parties sont séparées les unes des autres, se font obstacle et se détruisent mutuellement ; de même, de l'Intelligence qui est une et de la Raison qui en procède est sorti cet univers dont les parties sont séparées et éloignées les unes des autres, par conséquent, les unes amies et alliées entre elles, les autres contraires et ennemies; aussi se détruisent-elles les unes les autres, soit volontairement, soit involontairement, et, par cette destruction, elles opèrent. mutuellement leur génération. Dieu a disposé, leurs actions et leurs passions de telle sorte que toutes concourent à former une harmonie unique en rendant chacune le son qui lui est propre, parce que la Raison qui les domine produit dans l'ensemble l'ordre et l'harmonie (18). Le monde sensible n'a pas la perfection de l'Intelligence et de la Raison ; il participe seulement (19). Aussi a-t-il eu be- 25 soin d'harmonie, parce qu'il a été formé par le concours de l'Intelligence et de la nécessité (20). La nécessité pousse le monde sensible au mal et à ce qui est irrationnel, parce qu'elle est elle-même irrationnelle; mais l'Intelligence domine la nécessité. Le monde intelligible est uniquement Raison ; nul autre ne saurait être tel. Le monde qui est né de lui devait lui être inférieur, et n'être ni uniquement Raison, ni uniquement matière : car, avec la matière seule, il n'y avait pas d'ordre possible. Le monde sensible est donc un mélange de la matière et de la Raison (21) : ce sont là les éléments dont 26 il se compose. Quant au principe dont il procède, c'est l'Âme qui préside au composé; il ne faut pas d'ailleurs croire que ce soit un travail pour l'Âme : car elle administre facilement l'univers par sa. seule présence (22).

III. On n'a point le droit de blâmer ce monde, de dire qu'il n'est pas beau, qu'il n'est pas le meilleur possible des mondes corporels, ni d'accuser la cause dont il tient l'existence (23). D'abord, ce monde existe nécessairement : il n'est pas l'oeuvre d'une détermination réfléchie ; il existe parce qu'une essence supérieure l'engendre naturellement semblable à elle-même. Ensuite, lors même que sa création serait le résultat d'une détermination réfléchie, elle ne saurait faire honte à son auteur : car Dieu a fait l'univers beau, complet, harmonieux ; il y a mis un heureux accord entre les grandes parties comme entre les petites. Celui qui blâme l'ensemble du monde en ne considérant que ses parties est donc injuste ; il devrait examiner les parties dans leur rapport avec l'ensemble, voir si elles sont en accord et en harmonie avec lui ; enfin, en étudiant l'ensemble, il devrait ne pas s'arrêter aux moindres détails (24). Sinon, au lieu d'accuser le monde, il ne fait que critiquer quelques-unes de ses parties. Il ressemble à celui qui, au lieu de considérer l'admirable spectacle que présente l'homme pris dans son ensemble, ne regarderait qu'un cheveu ou qu'un doigt du 27 pied, qui dans tous les animaux n'examinerait que le plus vil, et jugerait du genre humain par Thersite.

Puisque l'oeuvre que nous considérons est le monde tout entier, si nous lui prêtions l'oreille attentive de l'intelligence, nous l'entendrions sans doute s'écrier :

« C'est un Dieu qui m'a fait, et de ses mains je suis sorti accompli, renfermant dans mon sein tous les êtres animés, complet et me suffisant à moi-même, n'ayant besoin de rien, puisque tout est réuni en moi, les plantes, les animaux, la nature entière des êtres engendrés, la multitude des dieux et la troupe des démons, les âmes excellentes, et les hommes heureux par la vertu (25). Ce n'est a point seulement la terre qui est riche de plantes et d'ani- 28 maux de toute espèce ; la puissance de l'Âme s'est étendue jusqu'à la mer. L'air et le ciel tout entier ne sont pas non plus inanimés : là aussi habitent toutes les âmes excellentes, qui communiquent la vie aux astres et qui président à la révolution circulaire du ciel, révolution éternelle et pleine d'harmonie, qui imite le mouvement de l'Intelligence par le mouvement éternel et régulier des astres autour d'un même centre (26),parce que le ciel n'a rien à chercher hors de lui-même. Tous les êtres que je renferme aspirent au Bien ; tous l'atteignent, chacun selon sa puissance (27). En effet, au Bien est suspendu le ciel tout entier (28), mon âme tout entière, les dieux qui habitent mes diverses parties, tous les animaux, toutes les plantes, et tout ce que je contiens d'êtres qui paraissent inanimés. Dans cet ensemble d'êtres, les uns semblent participer à l'existence seulement, les autres à la vie, les autres à la sensibilité, les autres à l'intelligence, les autres à toutes les puissances de la vie à la fois (29): car il ne faut pas demander des facultés égales pour des choses inégales, par exemple, la vue pour le doigt, puisqu'elle est propre à l'oeil ; quant au doigt, il lui faut tout autre chose, il 29 faut qu'il ait la forme qui lui est propre et qu'il remplisse sa fonction. »

IV. Qu'on ne soit pas étonné que l'eau éteigne le feu, et que le feu détruise lui-même un autre élément; car cet élément a été amené lui-même à l'existence par un autre élément, et il n'est pas étonnant qu'il soit détruit puisqu'il ne s'est pas produit lui-même et qu'il n'a été amené à l'existence que par la destruction d'un autre élément (30). D'ailleurs, au lieu du feu éteint s'allume un autre feu. Dans le ciel incorporel, tout est permanent ; dans le ciel visible, l'ensemble est éternel, ainsi que les parties les plus importantes et les plus 30 belles (31). Les âmes, en passant par divers corps, changent elles–mêmes en prenant telle ou telle forme [en vertu de leur disposition] (32); mais, quand elles le peuvent, elles se tiennent en dehors de la génération, unies à l'Âme universelle. Les corps sont vivants par leur forme et par le tout que chacun d'eux constitue [par son union avec une âme], puisque ce sont des animaux et qu'ils se nourrissent : car la vie est mobile dans le monde sensible, immobile dans le monde intelligible. Il fallait que l'immobilité engendrât le mouvement, que la vie qui se renferme en elle-même produisit une autre vie, que l'être calme projetât une sorte de souffle mobile et agité.

Si les animaux s'attaquent et se détruisent mutuellement, c'est une chose nécessaire, parce qu'ils ne sont pas nés éternels. Ils sont nés parce que la Raison a embrassé toute la matière, et qu'elle possédait en elle–même toutes les choses qui subsistent dans le monde intelligible. D'où seraient-elles venues, sans cela?
Les torts que se font mutuellement les hommes peuvent avoir pour cause le désir du Bien (33). Mais, égarés par l'impuissance où ils se trouvent de l'atteindre, ils se tournent les uns contre les autres. Ils en sont punis par la dépravation qu'introduisent dans leurs âmes de méchantes actions, et après leur mort ils sont envoyés dans un lieu inférieur : car on ne peut se soustraire à l'ordre établi par la Loi de l'univers (34). L'ordre
31 n'existe pas à cause du désordre, ni la loi à cause de l'illégalité, comme quelques-uns le croient; en général, ce n'est pas à cause du pire que le meilleur existe et se manifeste (35). Au contraire, le désordre n'existe qu'à cause de l'ordre, l'illégalité qu'à cause de la loi, la déraison qu'à cause de la raison, parce que I'ordre, la loi et la raison qu'on voit ici-bas ne sont qu'empruntés. Ce n'est pas que le meilleur ait produit le pire, c'est que les choses qui ont besoin de participer au meilleur en sont empêchées, soit par leur nature, soit par accident, soit par quelque autre obstacle (36). En effet, ce qui n'arrive à posséder qu'un ordre emprunté peut en demeurer privé, soit par un défaut inhérent à sa propre nature, soit par un obstacle étranger. Les êtres s'entravent mutuellement sans le vouloir, en poursuivant un autre but. Les animaux dont les actions sont libres inclinent tantôt vers le bien, tantôt vers le mal (37). Sans doute, ils ne commencent pas par incliner vers le mal; mais, dès qu'il y a une déviation légère à l'origine, plus on avance dans la mauvaise voie, plus la faute augmente et devient grave. En outre, l'âme est unie à un corps, et de cette union naît nécessairement la concupiscence. Or, quand une chose nous frappe au premier aspect et à l'improviste, et que nous ne réprimons pas immédiatement le mouvement qui se produit en nous, nous nous laissons entraîner par l'objet vers lequel nous portait notre inclination. Mais la peine suit la faute, et il n'est pas injuste que l'âme qui a con- 32 tracté telle ou telle nature subisse les conséquences de sa disposition [en passant dans un corps qui lui est conforme] (38). Il ne faut pas réclamer le bonheur pour ceux qui n'ont rien fait pour le mériter. Les bons seuls l'obtiennent ;
et c'est pour cela que les dieux en jouissent.

V. Si donc, même ici–bas, les âmes ont la faculté d'arriver au bonheur (39), il ne faut pas accuser la constitution de l'univers parce que quelques âmes ne sont pas heureuses ; il faut accuser plutôt leur faiblesse qui les empêche de lutter courageusement dans la carrière où des prix sont proposés à la vertu (40). Pourquoi s'étonner que les esprits qui ne se sont pas rendus divins ne jouissent pas de la vie divine (41)? Quant à la pauvreté, aux maladies, elles sont sans importance, pour les bons (42), et elles sont utiles aux 33 méchants (43). D'ailleurs, nous sommes nécessairement sujets aux maladies, parce que nous avons un corps. Ensuite, tous ces accidents ne sont pas inutiles pour l'ordre et l'existence de l'univers (44). En effet, quand un être est dissous en ses éléments, la Raison de l'univers s'en sert pour engendrer d'autres êtres (car elle embrasse tout par son action) . Ainsi, quand le corps est désorganisé et que l'âme est amollie par ses passions, alors le corps, atteint par la maladie, et l'âme, atteinte par le vice, entrent dans une autre série et dans un autre ordre (45). Il y a des choses qui profitent à ceux qui les supportent, la pauvreté, par exemple, et la maladie. Le vice même contribue à la perfection de l'univers, parce qu'il donne à la justice divine occasion de s'exercer (46). Il 34 sert encore à d'autres fins : il rend les âmes vigilantes, par exemple, il excite l'esprit et l'intelligence à éviter les voies de la perdition; il fait encore connaître le prix de la vertu par la vue des maux qui frappent les méchants (47). Ce n'est pas pour arriver à de telles fins qu'il y a des maux : nous disons seulement que, dès qu'il y a eu des maux, la Divinité s'en est servie pour accomplir son oeuvre. Or, c'est le propre d'une grande puissance de faire servir à l'accomplissement de son oeuvre les maux eux-mêmes, d'employer à produire d'autres formes les choses devenues informes (48). En un mot, il faut admettre que le mal n'est qu'un défaut de bien (ἔλλειψις τοῦ ἀγαθοῦ) (49). Or, il y a nécessairement défaut de 35 bien dans les êtres d'ici-bas, parce que le bien s'y trouve allié à autre chose : car cette chose à laquelle le bien se trouve allié diffère du bien et produit ainsi le défaut de bien. C'est pourquoi, « il est impossible que le mal soit détruit (50), » parce que les choses sont inférieures les unes aux autres relativement à la nature du Bien absolu, et que, se trouvant différentes du Bien dont elles tiennent leur existence, elles sont devenues ce qu'elles sont en s'éloignant de leur principe (51).

VI.  Quant à cette objection que, contrairement à l'accord qui doit régner entre la vertu et le bonheur, la fortune maltraite les bons et favorise les méchants, la vraie réponse à faire c'est que rien de mal ne peut arriver à l'homme de bien, rien de bien à l'homme vicieux (52).

Pourquoi [dira-t-on] l'un est-il exposé à ce qui est contraire à la nature, tandis que l'autre obtient ce qui est conforme à la nature ? Comment peut-il y avoir en cela justice distributive ? - Mais, si obtenir ce qui est conforme à la nature n'augmente pas le bonheur de l'homme vertueux, si être exposé à ce qui est contraire à la nature ne diminue en rien la méchanceté de l'homme vicieux, qu'importe qu'il en soit ainsi ou qu'il en soit autrement (53)? Qu'importe aussi 36 que l'homme vicieux soit beau et que l'homme vertueux soit laid?

Cependant [dira-t-on], il semble que la 'convenance, l'ordre, la justice réclamaient le contraire de ce qui a lieu maintenant; une sage Providence aurait du le faire. En outre, que les méchants soient les maîtres et les chefs des états, que les bons au contraire soient esclaves, ce n'est pas une chose convenable, quand même elle n'aurait pas d'importance pour la vertu ni pour le vire : car un mauvais prince commet les plus grands crimes. Enfin, les méchants sont vainqueurs dans les combats et font subir à leurs prisonniers les derniers outrages (54). On est ainsi amené à se demander comment de tels faits peuvent avoir lieu s'il y a une Providence divine. En effet, quoique, dans la production d'une oeuvre, il faille considérer surtout l'ensemble, cependant les parties doivent obtenir aussi ce qui leur est nécessaire, surtout quand elles sont animées, vivantes, raisonnables ; il est juste que la Providence divine s'étende à tout, puisque son devoir est précisément de ne rien négliger (55).

Si, en présence de ces objections, nous affirmons encore que le monde sensible dépend de l'Intelligence suprême, que la puissance de celle-ci pénètre partout (56), nous devons essayer de montrer que tout est bien ici-bas.

37 VII.  Remarquons d'abord que pour montrer que tout est bien dans les choses qui sont mélangées de matière [et sensibles], il ne faut pas y chercher toute la perfection du monde qui est pur de matière [et intelligible], ni désirer trouver dans ce qui tient le second rang les caractères de ce qui occupe le premier (57). Puisque le monde a un corps, nous devons accorder que ce corps a de l'influence sur l'ensemble, et ne demander à la Raison de lui donner que ce que cette nature mélangée était capable de recevoir. Par exemple, si l'on contemplait le plus bel homme qu'il y ait ici-bas, on aurait tort de croire qu'il est identique à l'homme intelligible et de ne pas se contenter de ce que, étant fait de chair, de muscles, d'os, il a reçu de son auteur toute la perfection que celui-ci pouvait ;lui communiquer pour embellir ces os, ces muscles, cette chair, et faire dominer en lui la raison [séminale] sur la matière.

38 Prenons donc ces propositions comme accordées, et partons de là pour expliquer les difficultés dont nous cherchons la solution. Car nous trouverons dans le monde des traces admirables de la Providence et de la puissance divine dont il procède.

Considérons d'abord les actions des âmes qui font librement le mal, les actions des méchants qui, par exemple, nuisent à des hommes vertueux ou à d'autres hommes également méchants. Ce n'est pas à la Providence qu'il faut demander raison de la méchanceté de ces âmes et en faire remonter la responsabilité ; il faut n'en chercher la cause que dans les déterminations volontaires des âmes (58). Car nous avons prouvé que les âmes ont des mouvements qui leur sont propres, qu'en outre ici-bas elles ne sont pas 38 des âmes pures, mais des animaux [des âmes unies à des corps] (59). Or, il n'est pas étonnant que, se trouvant dans une telle condition, elles aient une vie conforme à cette condition (60). En effet, ce n'est pas la formation du monde qui les a fait descendre ici-bas ; avant même que le monde existât, elles étaient déjà disposées à en faire partie, à s'en occuper, à y répandre la vie, à l'administrer et à y exercer leur puissance d'une manière quelconque, soit en présidant au monde et en lui communiquant quelque chose de leur puissance, soit en y descendant, soit en agissant à l'égard du monde les unes d'une façon, et les autres de l'autre (61) (car cette question n'appartient pas au sujet qui nous occupe maintenant ; il nous suffit de montrer que, de quelque manière que la chose ait lieu, il ne faut pas accuser la Providence).

Mais comment expliquer la différence que l'on remarque entre le sort des bons et celui des méchants? Comment se fait-il que les premiers soient pauvres, que les autres soient riches et possèdent plus qu'il ne faut pour satisfaire leurs besoins, qu'ils soient puissants, qu'ils gouvernent les cités et les nations (62). Serait-ce que la Providence n'étendrait pas son action jusqu'à la terre (63)? Non, et ce qui le prouve, c'est 40  que tout le reste est conforme à la Raison [universelle] : car les animaux et les plantes participent de la raison, de la vie et de l'âme. - Mais, si la Providence étend son action jusqu'à la terre , elle n'y domine pas. Comme le monde n'est qu'un seul animal, avancer une pareille objection, c'est ressembler à celui qui prétendrait que la tête et le visage de l'homme sont produits par la nature, et que la raison y domine; mais que les autres membres sont formés par d'autres causes, telles que le hasard ou la nécessité, et qu'ils sont mauvais soit par ce fait, soit par l'impuissance de la nature. Mais, la sagesse et la piété ne permettent pas de prétendre que tout n'est pas bien ici-bas et de blâmer l'oeuvre de la Providence.

VIII. Il nous reste à expliquer comment les choses sensibles sont bonnes et participent de l'ordre, ou du moins comment elles ne sont pas mauvaises.

Dans tout animal, les parties supérieures, le visage et la tête, sont les plus belles ; les parties moyennes et les membres inférieurs ne les égalent pas (64). - Or, les hommes occupent la région moyenne et la région inférieure de l'univers. Dans la région supérieure se trouve le ciel avec les dieux qui l'habitent : ce sont eux qui remplissent la plus grande partie du monde, avec la vaste sphère où ils résident. La terre occupe le centre et semble faire partie 41 des astres en s'étonne de voir l'injustice régner ici-bas, parce qu'on regarde l'homme comme l'être le plus vénérable et le plus sage de l'univers. Cependant, cet être si vénérable ne tient que le milieu entre les dieux et les bêtes, inclinant tantôt vers les uns, tantôt vers les autres. Certains hommes ressemblent aux dieux, d'autres ressemblent aux bêtes : mais la plupart tiennent le milieu entre les deux natures (65).

C'est à ceux qui occupent cette place moyenne que les hommes dépravés, qui se rapprochent des bêtes féroces, font subir leurs rapines et leurs violences. Quoique les premiers vaillent mieux que ceux dont ils subissent les violences, ils sont cependant dominés par eux parce qu'ils leur sont inférieurs sous d'autres rapports, qu'ils manquent de courage et qu'ils ne se sont pas préparés à résister aux attaques (66) . Si des enfants qui auraient fortifié leur corps par l'exercice, mais qui auraient laissé leur âme croupir dans l'ignorance, l'emportaient à la lutte sur ceux de leurs camarades qui n'auraient exercé ni leur corps, ni leur âme ; s'ils leur ravissaient leurs aliments et leurs habits moelleux, y aurait-il autre chose à faire qu'à en rire? Comment le législateur aurait-il eu tort de permettre que les vaincus portassent la peine de leur lâcheté et de leur mollesse, si, négligeant les exercices gymnastiques qui leur 42 étaient enseignés, ils n'ont pas craint, de devenir par leur inertie, leur mollesse et leur paresse, comme de grasses brebis destinées à être la proie des loups? Quant à ceux qui commettent ces rapines - et ces violences, ils en sont punis, d'abord en ce qu'ils sont des loups et des êtres malfaisants, ensuite, en ce qu'ils subissent nécessairement [dans cette existence ou dans une autre] les conséquences de leurs mauvaises actions (67): car les hommes qui ont été méchants ici-bas'ne meurent pas tout entiers [quand leur âme est séparée de leur corps]. Or, dans les choses qui sont réglées par la nature et la raison, toujours ce qui suit est le résultat de ce qui précède : le mal engendre le mal, comme le bien engendre le bien. Mais l'arène de la vie diffère d'un gymnase, où les luttes ne sont que des jeux. Il faut alors que les enfants dont nous venons de parler et que nous avons divisés en deux classes, après avoir tous également grandi dans l'ignorance, se préparent à combattre, prennent des armes, et déploient plus d'énergie que dans les exercices du gymnase. Or, les uns sont bien armés, les autres ne le sont pas : les premiers doivent donc triompher. Dieu ne doit pas combattre pour les lâches : car la loi veut qu'à la guerre on sauve sa vie par la valeur et non par les prières (68). Ce n'est point davantage par des prières qu'on obtient les fruits de la terre, c'est par le travail . On ne se porte pas bien non plus sans prendre aucun soin de sa santé. Il ne faut donc pas se plaindre que les méchants aient une plus riche récolte, s'ils cultivent mieux la terre (69). N'est-ce pas enfin une 43 chose ridicule que de vouloir, dans la conduite ordinaire de la vie, n'écouter que son caprice, en ne faisant rien comme le prescrivent les dieux, et de se borner à leur demander uniquement sa conservation, sans accomplir aucun des actes desquels ceux-ci ont voulu que notre conservation dépendît (70)?

Mieux vaudrait être mort que de vivre en se mettant ainsi en contradiction avec les lois qui régissent l'univers. Si, quand les hommes sont en opposition avec ces lois, la Providence divine conservait la paix au milieu de toutes les folies et de tous les vices, elle mériterait d'être accusée de négligence pour laisser ainsi prévaloir le mal. Les méchants ne dominent que par l'effet de la lâcheté de ceux qui leur obéissent : il est plus juste qu'il en soit  ainsi qu'autrement.

IX. Il ne faut pas en effet étendre l'action de la Providence au point de supprimer notre propre action (71). Car si la Providence faisait tout, s'il n'y avait qu'elle, elle serait anéantie: A quoi s'appliquerait-elle en effet? Il n'y aurait plus que la Divinité. Assurément, il est incontestable que la Divinité existe et qu'elle étend son action sur les autres êtres ; mais elle ne les supprime pas. Elle s'approche de l'homme, par exemple, et elle conserve en lui ce qui le constitue, c'est-à-dire qu'elle le fait vivre conformément la loi de la Provi- 44 dence, elle lui fait accomplir ce que cette loi ordonne. Or cette loi ordonne que la vie des hommes qui sont devenus vertueux soit bonne ici-bas et après leur mort, que les méchants aient un sort contraire (72). Il n'est pas permis de demander qu'il y ait des hommes qui s'oublient eux mêmes pour venir sauver les méchants, lors même que tes derniers adresseraient des voeux à la Divinité. Il ne faut pas admettre non plus que les dieux renoncent à leur existence bienheureuse pour venir administrer nos affaires, ni que les hommes vertueux, dont la vie est sainte et supérieure à la condition humaine, veuillent gouverner les méchants : car ceux–ci ne se sont jamais occupés de faire parvenir les bons au gouvernement des autres hommes et d'être bons eux-mêmes (73) : ils sont même jaloux de l'homme qui est bon par lui-même ; il y aurait en effet plus de gens de bien, si l'on prenait pour chefs les hommes vertueux.

L'homme n'est donc pas l'être le meilleur de l'univers : il occupe, conformément à son choix, un rang intermédiaire. Cependant, dans la place qu'il occupe, il n'est pas abandonné de la Providence ; elle le ramène toujours aux choses divines par les mille moyens dont elle dispose pour faire prévaloir la vertu (74). Aussi les hommes n'ont-ils jamais perdu la 45 qualité d'êtres raisonnables et participent-ils toujours en quelque degré à la sagesse, à l'intelligence, à l'art, à la justice qui règle leurs rapports mutuels. Même quand on fait tort à un autre, on croit encore qu'on agit justement à son égard et qu'on le traite selon son mérite (75). L'homme est du reste une belle créature, aussi belle qu'il pouvait l'être, et, par le rôle qu'il joue dans l'univers, il est supérieur à tous les animaux qui vivent ici-bas.

Nul esprit sensé ne saurait se plaindre de l'existence des animaux inférieurs à l'homme, s'ils contribuent d'ailleurs à embellir l'univers. Ne serait-il pas ridicule de se plaindre de ce que quelqu'un d'entre eux mord les hommes, comme si ceux-ci devaient vivre dans une complète sécurité (76) ? L'existence de ces animaux est nécessaire : elle nous procure des avantages, soit évidents, soit inconnus encore, mais que le temps. fait découvrir. Ainsi, il n'y a rien d'inutile dans les animaux, soit par rapport à eux, soit par rapport à l'homme (77). Il est encore ridicule de se plaindre que beaucoup d'animaux soient sauvages, quand il y a des hommes même qui le sont ; si beaucoup d'animaux 46 ne sont pas soumis à l'homme, s'ils se défendent contre lui, qu'y a-t-il là d'étonnant (78) ?

X. Mais [dira-t-on], si les hommes ne sont méchants que malgré eux, et involontairement (79), on ne saurait dire que ceux qui commettent des injustices et ceux qui les souffrent soient responsables [les uns de leur férocité et les autres de leur lâcheté (80)] . Si la méchanceté des premiers [ainsi que la lâcheté des autres] est produite nécessairement par le cours des astres ou par l'action d'un principe dont elle n'est que l'effet, elle s'explique par des causes physiques. Mais si c'est la Raison même de l'univers qui produit de pareilles choses, comment ne commet-elle pas là une injustice ?

Les actes injustes sont involontaires en ce sens seulement qu'on n'a point la volonté de commettre une faute ; mais cette circonstance n'empêche pas que l'on n'agisse spontanément (81). Or, quand on agit spontanément, on est 47 responsable de la faute ; on ne serait pas responsable de la faute, si l'on n'était pas auteur de l'acte. Si l'on dit que les méchants le sont nécessairement, cela ne signifie pas qu'ils subissent, une contrainte extérieure, mais que la méchanceté constitue leur caractère (82). Quant à l'influence du cours des astres, elle ne détruit pas notre liberté (83) : car; si tout acte était déterminé en nous par l'influence extérieure de tels agents, tout se passerait comme ces agents le désireraient ; par conséquent, les hommes ne feraient pas d'actes contraires à la volonté de ces agents. Il n'y aurait pas d'impies si les dieux seuls étaient les auteurs de tous nos actes ; donc l'impiété provient des hommes (84). Nous admettons que, la cause étant donnée, les 48 effets s'en suivent pourvu que l'on embrasse toute la série des causes. Or l'homme est une cause ; il fait donc le bien par sa propre nature, et il constitue une cause libre.

XI. Est-il, vrai que toutes choses sont produites par la nécessité et par l'enchaînement naturel des causes et des effets (85), et qu'elles sont, de cette manière, aussi bonnes que possible ? — Non : c'est la Raison qui, en gouvernant le monde, produit toutes choses [en ce sens qu'elle en renferme les raisons (86)], et qui veut qu'elles soient telles qu'elles sont ; c'est elle qui produit conformément à sa nature rationnelle ce qu'on appelle des maux, parce qu'elle ne veut pas que tout soit également bon. Un artiste ne couvre pas d'yeux le corps de l'animal qu'il représente (87). De même la Raison ne s'est pas bornée à faire des dieux ; elle a produit au-dessous d'eux des démons, puis des hommes, puis des bêtes, non par envie (88), mais parce que son essence rationnelle contient une variété intellectuelle [c'est-à-dire contient les raisons de tous les êtres divers] (89). Nous ressemblons à ces 49 hommes qui ignorent la peinture et qui blâment l'artiste d'avoir mis des ombres dans son tableau : cependant il n'a fait qu'y répartir convenablement la lumière (90). De même, les États bien réglés ne sont pas composés d'ordres égaux. Enfin, on ne condamne pas une tragédie parce qu'on y voit paraître d'autres personnages que des héros, un esclave, 50 par exemple, paysan qui parle mal : ce serait détruire la beauté de la composition que de retrancher ces personnages inférieure et toutes les parties où ils figurent (91).

XII. Puisque c'est la Raison [du monde]. qui a produit toutes choses en s'alliant à la matière (92) et. en conservant sa nature propre, qui est d'être composée de parties différentes, et d'être déterminée par le principe dont elle procède [c'est-à-dire par l'Intelligence], l'oeuvre que la Raison a produite dans ces conditions ne saurait être surpassée en beauté. En effet, la liaison [du monde] ne pouvait être composée de parties homogènes et semblables ; il ne faut donc pas l'accuser parce qu'elle est toutes choses et que chacune de ses parties diffère des autres (93). Si elle avait introduit dans le monde des choses qu'elle ne renfermât pas auparavant dans son sein, des âmes par exemple, qu'elle les eût forcées d'entrer dans l'ordre du monde sans tenir compte de leur nature et qu'elle eût fait déchoir beaucoup d'entre elles, elle serait certainement blâmable. Aussi faut-il admettre que les âmes sont des parties de la Raison et que celle-ci les met en harmonie avec le monde sans les faire déchoir, en assignant à chacune d'elles la place qui lui convient (94).

51 XIII. Il y a encore une considération qu'il ne faut pas mépriser, c'est qu'il ne suffit pas d'examiner uniquement le présent, qu'on doit tenir compte aussi des périodes passées et de l'avenir afin d'y voir s'exercer la justice distributive de la divinité (95). Elle fait esclaves ceux qui ont été maîtres dans une vie antérieure, s'ils ont abusé de leur pouvoir; et ce changement leur est utile (96). Elle rend pauvres ceux qui ont mal employé leurs richesses : car la pauvreté sert même aux gens vertueux. De même, ceux qui ont tué sont tués à leur tour ; celui qui commet l'homicide agit injustement, mais celui qui en est victime souffre justement (97).

52 Ainsi, il y. a harmonie entre la disposition de l'homme qui est maltraité et la disposition de celui qui le maltraite comme il le méritait. Ce n'est pas par hasard qu'un homme devient esclave, est fait prisonnier ou est déshonoré. Il a commis lui-même les violences qu'il subit à son tour. Celui qui a tué sa mère sera tué par son fils ; celui qui a violé une femme deviendra femme pour être à son tour victime d'un viol. De là vient la parole divin appelée Adrastée (θεία φήμη Ἀδράστεια) : car l'ordre (διάταξις) dont 53 nous parlons ici est véritablement Adrastée, est véritablement une Justice, une Sagesse admirable. Des choses que nous voyons dans l'univers nous devons conclure que l'ordre qui y règne est éternel, qu'il pénètre partout, même dans ce qu'il y a de plus petit, et qu'il montre un art admirable non seulement dans les choses divines, mais encore dans celles que l'on pourrait croire dédaignées de la Providence à cause de leur petitesse (98). Ainsi, dans les plus vils animaux, il y a une variété d'art admirable ; elle s'étend jusqu'aux végétaux, dont les fruits et les feuilles se distinguent tant par la beauté de la forme, dont les fleurs s'épa- 54 nouissent avec tant de grâce, qui poussent si facilement et qui offrent tant de variété (100). Ces choses n'ont pas été produites une fois pour toutes ; elles sont produites avec une variété continuelle parce que les astres dans leur cours n'exercent pas toujours la, même influence sur les choses d'ici-bas: Ce qui est transformé n'est pas transformé et métamorphosé au hasard, mais d'après les lois de la beauté et les règles de la convenance qu'observent des puissances divines. Toute puissance divine agit conformément à sa nature, c'est-à-dire conformément à son essence ; or, son essence est de développer dans ses actes la justice et la beauté (101) : car si la justice et la beauté ne s'y trouvaient pas, elles ne sauraient exister nulle part.

XIV. L'ordre de l'univers est conforme à l'Intelligence divine sans impliquer que son auteur ait eu besoin pour cela 55 de faire aucun raisonnement. Cependant, cet ordre est si parfait que celui qui sait le mieux raisonner serait étonné de voir qu'avec le raisonnement on ne pourrait arriver à un plan meilleur que celui qu'on voit toujours réalisé dans les natures particulières, et que ce plan est plus conforme aux lois de l'Intelligence que celui qu'on trouverait avec le raisonnement (102). Dans aucune espèce des choses qui naissent il n'est donc juste d'accuser la Raison qui produit toutes choses (ὁ ποιῶν λόγος), ni de réclamer, pour les êtres dont l'existence a commencé, la perfection des êtres dont l'existence n'a pas commencé et qui sont éternels, soit dans le monde intelligible, soit même dans le monde sensible. Ce serait vouloir que chaque être possédât plus de bien qu'il n'en comporte et regarder comme insuffisante la forme qui lui a été donnée (103) ; ce serait se plaindre, par exemple; de ce que l'homme n'a pas de cornes, et ne pas remarquer que, si la liaison a dû se répandre partout, il fallait cependant qu'une grande chose en contint de moindres, que dans le tout il y eût des parties, et que celles-ci ne sauraient être égales au tout sans cesser d'être 56 des parties. Dans le monde intelligible chaque chose est toutes choses; mais, ici-bas, chaque chose n'est pas toutes choses. L'homme particulier n'a pas les mêmes propriétés que l'homme universel. Car, si les êtres particuliers avaient quelque chose qui ne fût pas particulier, alors ils seraient universels. Il ne faut pas demander qu'un être particulier possède comme tel la plus haute perfection ; car alors ce ne serait plus un être particulier (104). Sans doute la beauté de la partie n'est pas incompatible avec celle du tout : car, plus la partie est belle, plus elle embellit le tout. Or la partie devient plus belle en devenant semblable au tout, en imitant son essence, en se conformant à son ordre. C'est ainsi qu'un rayon [de l'Intelligence suprême] descend ici-bas sur l'homme et y brille comme une étoile dans le ciel divin. Si l'on veut se former une image de l'univers; qu'on se représente une statue colossale et parfaitement belle, animée ou fabriquée par l'art de Vulcain, et dont les oreilles, le visage, la poitrine seraient parsemés d'étoiles étincelantes disposées avec une habileté merveilleuse (105).

XV. Voilà pour les choses considérées chacune en elle-même. Quant à la liaison qu'ont entre elles les choses qui ont été engendrées et celles qui sont engendrées à chaque instant, elle mérite d'attirer l'attention, et elle peut donner lieu à quelques objections, telles que celles-ci Comment 57 se fait-il que les animaux se dévorent les uns les autres, que les hommes s'attaquent mutuellement, qu'ils soient toujours en guerre entre eux sans trêve ni repos  (106) ? Comment se fait-il que la Raison [de l'univers] ait constitué un pareil état de choses, et qu'on prétende cependant que tout est pour le mieux ?

Il ne suffit pas ici de répondre : « Tout est pour le mieux possible ; la matière est cause que les choses se trouvent dans cet état d'infériorité ; les maux ne sauraient être détruits (107). » En effet, il fallait que les choses fussent ce qu'elles sont ; elles sont bonnes. Ce n'est pas la matière qui est venue dominer l'univers : elle y a été introduite pour que l'univers fût ce qu'il est, ou plutôt elle a pour cause la Raison (108). Le principe des choses est donc la Raison [de l'univers] : elle est tout. C'est par elle que les choses sont engendrées ; c'est par elle qu'elles sont coordonnées dans la génération.

A quoi tient donc [dira–t–on] la nécessité de cette guerre naturelle que les hommes se font les uns aux autres ainsi que les animaux ? — D'abord, il est nécessaire que les animaux se dévorent les uns les autres, parce qu'il faut qu'ils se renouvellent ; ils ne sauraient en effet durer éternellement, lors même qu'ils ne seraient pas tués (109). Y a-t-il sujet de se 58 plaindre de ce que, condamnés, conne ils le sont, à mourir, ils aient une fin utile aux autres êtres? Qu'a-t-on à dire s'ils ne sont dévorés que pour renaître sous d'autres formes (110) ? C'est comme sur la scène : un acteur qu'on croyait tué va changer de vêtement; et il revient sous un autre masque. - Mais il n'était pas mort réellement. — Si, mourir c'est changer de corps comme le comédien change d'habit; ou bien encore; si c'est dépouiller tout à fait son corps comme à la fin d'une pièce l'acteur quitte son vêtement pour le reprendre plus tard avec son rôle, que trouve-t-on de redoutable dans cette transformation des animaux les uns dans les autres ? Ne vaut-il pas mieux pour eux vivre à cette condition que de n'avoir jamais été ? La vie serait alors complètement absente de l'univers, et elle ne pourrait se communiquer à d'autres êtres. Mais, comme il y a dans l'Univers une Vie multiple, elle produit et elle varie tout dans l'existence ; en se jouant en quelque sorte, elle ne se lasse pas d'engendrer sans cesse des êtres vivants, remarquables par la beauté et la proportion de leurs formes. Les combats que les hommes, ces êtres mortels, se livrent les uns aux autres; avec cet aspect de régularité que présentent les danses pyrrhiques (111), montrent bien que toutes ces affaires regardées comme si sérieuses ne sont que des jeux d'enfants, et que la mort n'a rien de terrible. Mourir dans les guerres et les batailles, c'est devancer de bien peu le terme fatal de la vieillesse, c'est partir plus tôt pour revenir ensuite. Sommes-nous dans notre vie dépouillés de nos richesses, nous devons remarquer qu'elles ont appartenu à d'autres avant nous, et qu'elles forment, pour ceux qui nous les ont ravies, une bien fragile possession; puisqu'ils en seront 59 à leur tour dépouillés par d'autres, et que, s'ils ne sont pas dépouillés de ces richesses, ils perdront encore plus à les garder (112). Quant aux meurtres, aux massacres, à la prise et au pillage des villes, nous devons les considérer du même oeil qu'au théâtre nous regardons les changements de scène et de personnages, les pleurs et les cris des acteurs (113).

Ici-bas, en effet, comme au théâtre, ce n'est pas l'âme, l'homme intérieur, c'est son ombre, l'homme extérieur, qui s'abandonne aux lamentations et aux gémissements, qui se donne tant de mouvement sur la terre, et qui en fait la scène immense d'un drame à mille actes divers (114). Tel est le caractère des actions de l'homme qui ne considère que les choses placées à ses pieds et hors de lui, et qui ignore que ses larmes et ses occupations sérieuses ne sont que des jeux (115). L'homme vraiment sérieux ne s'occupe sérieusement que d'affaires vraiment sérieuses, tandis que l'homme frivole ne s'applique qu'à des choses frivoles. En effet, les choses frivoles deviennent sérieuses pour celui qui ne connaît pas les occupations vraiment sérieuses, et qui est lui–même frivole. Si l'on vient à se mêler à ces enfantillages, que l'on 60 sache du moins que l'on est tombé dans des jeux d'enfants où l'on a oublié son propre personnage. Si Socrate se mêle à ces jeux, ce n'est que l'homme extérieur qui y prend part en lui. Ajoutons enfin que les larmes et les gémissements ne prouvent pas que les maux dont on se plaint soient des maux bien réels : car souvent les enfants pleurent et se lamentent pour des maux imaginaires.

XVI. Si ce que nous avançons est vrai, comment y aura-t-il encore méchanceté, injustice, péché? Car, si tout est bien, comment y a-t-il des agents qui soient injustes et qui pèchent? Si nul n'est injuste ni ne pèche, comment y a-t-il des hommes malheureux? Comment pourrons-nous dire que certaines choses sont conformes à la nature et que d'autres lui sont contraires, si tout ce qui est engendré, si tout ce qui se fait est conforme à la nature? Enfin, comment l'impiété sera-t-elle encore possible à l'égard de Dieu, si c'est lui qui fait toutes choses telles qu'elles sont, s'il ressemble à un poète qui introduirait dans son drame un personnage chargé de railler et de critiquer l'auteur?

Déterminons donc avec plus de clarté ce qu'est la Raison [de l'Univers] et montrons qu'elle doit être telle qu'elle est. Admettons l'existence de cette Raison pour arriver plus vite à notre but. Cette Raison [de l'univers] n'est point l'Intelligence pure, absolue. Elle n'est point non plus l'Âme pure, mais elle en dépend. C'est un rayon de lumière qui jaillit à la fois de l'Intelligence et de l'Âme unie à l'Intelligence. Ces deux principes engendrent la Raison, c'est-à-dire une Vie rationnelle tranquille (116). Or, toute vie est acte (117), même celle qui occupe le dernier rang. Mais l'acte 61 [qui constitue la Vie de la Raison] n'est pas semblable à l'acte du feu. L'acte de la Vie [propre à la Raison], même sans le sentiment, n'est pas un mouvement aveugle. Toutes les choses qui jouissent de la présence de la Raison et y participent, de quelque façon que ce soit, reçoivent aussitôt une disposition rationnelle, c'est-à-dire reçoivent une forme :, car l'Acte qui constitue la Vie [de la Raison] peut donner des formes, et, pour lui, se mouvoir, c'est former des êtres. Son mouvement, est donc plein d'art, comme celui d'un danseur. Un danseur, en effet, nous donne l'image de cette vie pleine d'art ; c'est l'art qui le meut, parce que l'art même est sa vie. Cela soit dit pour faire comprendre ce qu'est la vie, quelle qu'elle soit.

Procédant de l'Intelligence et de la Vie, qui possèdent à la fois la plénitude et l'unité, la Raison n'a point l'unité et la plénitude de l'Intelligence et de la Vie ; par conséquent, elle ne communique pas la totalité et l'universalité de son essence aux êtres auxquels elle se communique. Elle oppose donc les parties les unes aux autres et les grée défectueuses ; par là, elle constitue, elle engendre la guerre et la lutte.  Ainsi, la Raison est l'unité universelle (εἷς πᾶς), parce qu'elle ne pouvait être l'unité absolue (ἕν) : car, si elle implique lutte parce qu'elle a des parties, elle implique aussi unité et harmonie; elle ressemble à la raison d'un drame, dans lequel l'unité contient une foule de contraires (δράματος λόγος εἷς, ἔχων ἐν αὐτῷ πολλὰς μάχας) (118). Mais, dans un drame, l'harmonie de l'ensemble résulte de ce que les contraires sont coordonnés dans l'unité de l'action, tandis que, dans la Raison universelle, c'est de l'unité que naît la lutte des contraires. Aussi convient-il de comparer la Raison universelle à l'harmonie que forment des 62  sons contraires, et d'examiner pourquoi les raisons des êtres contiennent ainsi des contraires. Dans un concert, ces raisons produisent des sons graves et des sons aigus, et, en vertu de l'harmonie qui constitue leur essence, font concourir ces sons divers à l'unité., c'est-à-dire à l'harmonie même, raison suprême dont elles ne sont que des parties (119) ; de même, nous devons voir dans l'univers des oppositions, le blanc et le noir, le chaud et le froid, les animaux qui ont des ailes et ceux qui ont des pieds, les êtres raisonnables et les êtres dépourvus de raison. Toutes ces choses sont des parties de l'Animal un et universel. Or, si les parties de l'Animal universel sont souvent en lutte les unes avec les autres, celui-ci est dans un accord parfait avec lui-même parce qu'il est universel, et il est universel par la Raison qui est en lui. Il faut. donc que l'unité de cette Raison soit composée de raisons opposées, parce que leur opposi- 63 tion même constitue eu quelque sorte son essence. Si la Raison [du monde] n'était pas multiple, elle ne serait plus universelle, elle n'existerait même plus. Puisqu'elle existe, la Raison doit donc renfermer jupe différence en elle-même ; or, la plus grande différence, c'est l'opposition. En effet, si la Raison renferme en elle-même une différence et produit des choses différentes, la différence qui existe dans ces choses est plus grande que celle qui existe dans la Raison ; or, la différence portée au plus haut degré constitue l'opposition ; la Raison doit donc, pour être parfaite, faire naître de son essence même des choses non seulement différentes, mais encore opposées.

XVII. Si la Raison fait ainsi naître de son essence des choses opposées, les choses qu'elle produira seront d'autant plus opposées qu'elles seront plus éloignées les unes des autres. Le monde sensible est moins tin que sa Raison, par conséquent, il est plus multiple, il renferme plus d'oppositions : ainsi, l'amour de la vie a plus de force dans les individus, l'égoïsme est plus puissant en eux, et souvent, par leur avidité, ils détruisent ce qu'ils aiment, quand ce qu'ils aiment est périssable. L'amour que chaque individu a pour lui-même fait que, dans ses rapports avec l'univers, il s'approprie tout ce qu'il peut. Ainsi, les bons et les méchants sont conduits à faire des choses opposées par l'art qui dirige l'univers, comme est dirigé un choeur de danse : une partie en est bonne, et l'autre mauvaise ; mais l'ensemble est bon. - Alors, il n'y a plus de méchants [objectera-t-on]. - Rien n'empêche qu'il n'y ait encore des méchants ; seulement ils ne seront pas tels par eux seuls. Aussi sera-ce un motif d'indulgence à leur égard, à moins que la raison n'admette pas cette indulgence et ne la rende impossible (120).

64 Au reste, s'il  y a dans le monde des bons et des méchants, et que ces derniers jouent un plus grand rôle, il arrivera alors ce qu'on voit dans les drames, où le poète tantôt impose ses idées aux acteurs, tantôt se borne à se servir de leur naturel. Il ne dépend pas du poète qu'un acteur obtienne le premier, le second ou le troisième rang. Il donne seulement à chacun le rôle (λόγος) qu'il est capable de remplir et il lui assigne une place convenable. De même [dans le monde], chacun occupe la place qui lui est assignée, et le méchant a aussi bien que le bon celle qui lui convient (121). Chacun, selon sa nature et son caractère (κατὰ φύσιν καὶ κατὰ λόγον), vient occuper la place qui lui convient et qu'il avait choisie, puis parle et agit avec piété, s'il est bon, avec impiété, s'il est méchant. Avant que le drame commençât, les acteurs avaient déjà leur caractère propre; ils n'ont fait que le développer. Dans les drames composés par les hommes, c'est le poète qui as- 65 signe aux personnages leur rôle ; ceux-ci ne sont responsables que de la manière bonne ou mauvaise dont ils s'acquittent de leur tâche : car ils n'ont autre chose à faire que de réciter les paroles du poète. Mais, dans ce drame plus vrai [de la vie], dont les hommes imitent certaines parties quand ils ont une nature poétique, c'est l'âme qui est l'acteur ; cet acteur reçoit son rôle du Créateur, comme les acteurs ordinaires reçoivent du poète leur masque, leur vêtement, leur robe de pourpre ou leurs haillons. Ainsi, dans le drame du monde, ce n'est pas du hasard que l'âme reçoit son sort.

En effet, le sort d'une âme est conforme à son caractère (κατὰ λόγον), et, en le subissant convenablement, elle remplit son rôle dans le drame auquel préside la Raison universelle (λόγος πᾶς) (122). Elle chante son morceau, c'est-à-dire elle fait les actes qu'il est dans sa nature de faire. Si sa voix et sa figure sont belles par elles-mêmes, elles donnent de l'agrément au poème, comme c'est naturel ; sinon, elles y introduisent un élément discordant qui déplaît, mais qui n'altère pas la nature de l'oeuvre (123). Quant à l'auteur du drame, il réprimande le mauvais acteur comme celui-ci le 66  mérite, et il remplit ainsi la tâche d'un bon juge; il élève le bon acteur en dignité et le fait jouer, s'il le peut, dans de plus belles pièces, tandis qu'il relègue le mauvais acteur dans des pièces inférieures (124). De même, l'âme qui figure dans le drame dont le monde est le théâtre, et qui y a  pris un rôle, apporte avec elle une disposition à y jouer bien ou mal. A son arrivée elle est classée avec les autres acteurs, et, après avoir été partagée pour tous les biens de la fortune sans égard pour sa personne ni pour ses actes, elle est ensuite punie ou récompensée. De pareils acteurs ont quelque chose de plus que des acteurs ordinaires : ils paraissent sur une scène plus grande ; le Créateur de l'univers leur donne de la puissance et leur accorde la liberté de choisir entre un plus grand nombre de places. Les peines et les récompenses sont déterminées de telle sorte que les âmes courent elles-mêmes au-devant, parce que chacune a une place conforme à son caractère et est ainsi en harmonie avec la saison de l'univers (125).

Chaque individu a donc, selon la justice, la place qu'il mérite, comme chaque corde de la lyre est fixée au lieu que 67 lui assigne la nature des sons qu'elle doit rendre. Dans l'univers, tout est bien, tout est beau, si chaque être occupe la place qu'il mérite, s'il fait entendre, par exemple, des sons discordants, dans les ténèbres et le Tartare : car il est convenable qu'on y entende de tels sons. Pour que l'univers soit beau, il faut que l'individu n'y soit pas comme une pierre (126) ; il faut qu'il concoure à l'unité de l'harmonie universelle en rendant le son qui lui est propre (127) ; or, le son que rend l'individu, c'est la vie qu'il mène, vie qui est inférieure en grandeur, en bonté, et en puissance [à celle de l'univers]. Le chalumeau rend plusieurs sons, et le plus faible contribue cependant à l'harmonie totale, parce que cette harmonie est composée de sons inégaux dont l'ensemble constitue un accord parfait  (128) ; de même, la Raison universelle est une, mais renferme des parties inégales. De là résulte qu'il y a dans l'univers des places différentes, les unes meilleures, les autres inférieures, et leur inégalité correspond à l'inégalité des âmes. En effet, les places étant diverses et les âmes différentes, les âmes qui sont différentes trouvent des places qui sont inégales (comme les diverses parties du chalumeau ou de tout autre instrument) ; elles habitent des lieux différents et font entendre chacune des sons convenables pour l'endroit où elles se trouvent et pour l'univers. Ainsi, ce qui est mauvais pour l'individu est bon pour l'ensemble (129) ; ce qui est contre nature dans l'individu est selon 68 la nature dans l'ensemble ; un son qui est faible n'altère pas l'harmonie de l'univers, comme, pour me servir d'un autre exemple, un mauvais citoyen ne change pas la nature d'une cité bien réglée : car souvent il est nécessaire qu'il y ait un homme de cette sorte dans une cité ; il y est donc lui-même bien placé (130) .

XVIII. La différence qui existe entre les âmes sous le rapport du vice et de la vertu a plusieurs causes, entre autres l'inégalité qui existe entre ces âmes dès le principe. Cette inégalité est conforme à l'essence de la Raison universelle, dont elles sont des parties inégales parce qu'elles diffèrent les unes des autres. Il faut réfléchir qu'il y a en effet trois rangs pour les âmes (131), et que la même âme n'exerce pas toujours les mêmes facultés. Mais reprenons la comparaison que nous avons choisie pour éclaircir la discussion. Figurons-nous des acteurs qui prononcent des paroles que le poète n'avait pas écrites : comme si le drame était incomplet, ils suppléent d'eux-mêmes ce qui manque et remplissent les lacunes que le poète avait laissées; ils semblent moins des acteurs que des parties du poète, qui a prévu ce qu'ils devaient dire afin d'y rattacher le reste autant que cela était en son pouvoir (132). En effet, dans l'univers, toutes les 69 choses qui sont les conséquences et les résultats des mauvaises oeuvres sont produites par des raisons, et sont conformes à la Raison universelle : ainsi, d'un adultère, d'un viol, naissent des enfants naturels qui peuvent être des hommes très distingués ; de même, de cités détruites par des hommes pervers naissent d'autres cités florissantes.

On dira peut-être : il est absurde d'introduire dans le monde des âmes qui font, les unes le bien, les autres le mal : car c'est enlever à la Raison universelle le mérite du bien qui se fait, en la déchargeant de la responsabilité du mal. Qui empêche d'admettre que les choses que font les acteurs soient des parties du drame, dans l'univers comme sur la 70 scène, et de rapporter ainsi à la Raison Universelle le bien et le mal qui se font ici bas? car la Raison universelle exerce son influence sur chacun des acteurs avec d'autant puis de force que le drame est plus parfait et que tout dépend d'elle (133). - Mais pourquoi imputer à la Raison universelle les mauvaises oeuvres ? Les âmes contenues dans l'univers n'en seront pas plus divines elles resteront toutes des parties de la Raison Universelle [et, par conséquent, des âmes] : car il faut admettre que toutes les raisons sont des âmes; sinon, qu'on nous dise pourquoi, la Raison de l'univers étant une âme, certaines raisons seraient des âmes et les autres seraient seulement des raisons (134) ?

 

(aa) Voy. ci-après la Lettre de Jamblique à Macédonius sur le Destin, p. 670-672, et l'Analyse du Théophraste d'Énée de Gaza, § IV, p. 680-681.

(01)  Pour les Remarques générales, Voy. les Éclaircissements sur ce livre à la fin du volume. On y trouvera un résumé complet de la doctrine de Plotin sur la Providence et l'indication des emprunts qu'il a faits à Platon, à Aristote et aux Stoïciens.

(02) Plotin fait allusion à la doctrine d'Épicure qui niait la Providence divine et expliquait par le hasard l'ordre de l'univers (Diogène Laërce, liv. X, 133). Ce début rappelle en outre un passage de Platon : « SOCRATE. Dirons-nous qu'une puissance dépourvue de raison, téméraire et agissant au hasard, gouverne toutes choses et ce que nous appelons l'univers ? ou au contraire, comme l'ont dit ceux qui nous ont précédés, qu'une intelligence, une sagesse admirable a formé le monde et le gouverné ? PROTARQUE. Quelle différence entre ces deux sentiments ? Il ne me paraît pas qu'on a puisse soutenir le premier sans crime... SOCRATE. Ainsi, tu diras qu'il y a dans Jupiter, en qualité de cause, une âme royale, une intelligence royale. » (Philèbe ; t. II, p. 341-347 de la trad. de M. Cousin.) On trouve aussi la même pensée dans Philon (Allégories de la Loi, III, p. 93, éd. Mangey).

(03) Voy. Enn. IV, liv. II et IV ; Enn. VI, liv. VII.

(04) Dans ce livre Plotin s'est proposé pour but principal de réfuter les objections que l'existence du mal fait élever contre la Providence divine. Il traite donc le même sujet que Leibnitz dans sa célèbre Théodicée, et les doctrines des deux philosophes sont identiques sur plusieurs points fondamentaux, tels que le principe que le mal n'est qu'un défaut du bien, etc. Voy. ci-après les Éclaircissements sur ce livre, à la fιn du volume.

(05) Lactance (De Ira Dei, ΧΙΙΙ) rapporte qu'Épicure argumentait en ces termes contre la Providence divine : « Deus, inquit [Epicurus], aut vult tollere male et non potest, aut potest et non vult, aut neque vult neque potest, aut et vult et potest. Si vult et non potest, imbecillis est, quod in Deum non cadit ; si potest et non vult, invidus, quod aeque alienum a Deo ; si neque vult neque potest, et invidus et imbecillis est, ideoque nec Deus ; si et vult et potest, quod solum Deo convenit, unde ergo sunt mala, aut cur illa non tollit ?» En outre, les Gnostiques disaient que le Démiurge est mauvais ainsi que le monde même. Voy. t. I, p. 254, note 1.

(06) Voy. Enn. VI, liv. VII, § 1.

(07) Voy. le tome I, p. 263-265, et les notes.

(08) On voit que, par l'expression de Providence universelle, πρόνοια τοῦ παντός, Plotin entend l'Intelligence antérieure à l'univers, νοῦς πρὸ τοῦ παντός. Mais Proclus donne une tout autre étymologie au mot πρόνοια ; il prétend que ce mot signifie l'action du Bien, laquelle est antérieure à l'Intelligence, πρό, νοῦς. (De Providentia et Fato, v ; t. I, p. 15, éd. de M. Cousin.) L'étymologie donnée par Plotin nous parait être la véritable.

(09) Voy. le passage de Philon cité dans les Éclaircissements du tome I, p. 525.

(10)  Le début de Leibnitz, dans sa Théodicée (I, § 7), ressemble tout à fait à celui de Plotin : « Dieu est la première raison des choses, etc. »

(11) C'est une allusion au système des Gnostiques. Voy. t. I, p. 259-261.

(12) C'est encore une allusion au système des Gnostiques qui distinguaient en Dieu la puissance et l'acte. Voy. t. I, p. 258, p. 521 et la note.

(13) On trouve des idées analogues sur les rapports de l'Intelligence divine avec le monde dans un passage important de S. Augustin : « Si ergo quidquid mutabile aspexeris, vel sensu corporis vel animi consideratione capere non potes, nisi aliqua numerorum ferma teneatur, qua detracta in nihil recidat ; noli dubitare, ut ista mutabilia non intercipiantur, sed dimensis motibus et distincta varietate formarum quasi quosdam versus temporum peragant, esse aliquam Formam aeternam et incommutabilem, quae neque contineatur et quasi diffundatur locis, neque pro tendatur et varietur temporibus, per quam cuncta ista formari valeant et pro suo genere implere atque agere locorum ac temporum numeros. Omis enim res mutabilis etiam formabilis sit necesse est. Sicut enim mutabile diximus quod mutari potest, ita formabile quod formari potest appellaverim. Nulla autem res formare seipsam potest, quia nulla res potest dore sibi quod non habet ; et utique, ut habeat formam, formater aliquid. Quapropter quaelibet res si quam habet formam, non et opus est accipere quod habet ; si qua vero non habet formam, non potest a se accipere quod non habet. Nulla ergo res, ut diximus, formare se potest. Quid autem amplius de mutabilitate corporis et animi dicamus ? Superius enim satis dictum est. Conficitur itaque ut et corpus et animus Forma quadam incommutabili et semper manente formentur. Cui Formae dictum est : Mutabis ea, et mutabuntur; tu autem idem ipse es, et anni tui non deficient (Psalm., CI, 27). Annos sine defectu pro aternitate posuit prophetica locutio. De hac item Forma dictum est quod in se ipsa manens innovet omnia (Sap., VII, 27). Hinc etiam comprehenditur omnia Providentia gubernari. Si enim omnia quae sunt, forma penitus subtracta, nulla erunt, Forma ipsa incommutabilis, per quam mutabilia cuncta subsistunt, ut formarum suarum numeris impleantur et agantur, ipsa est eorum Providentia : non enim ista essent, si illa non esset. (De Libero arbitrio, II, 16, 17.)

(14)  Voy. Enn. II, liv. IX, § 3, 8; t. 1, p. 264, 279.

(15) Voy. Synésius, De la Providence, p. 97, C, éd. Petau.

(16) Voy. t. I, p. 191.

(17) Voy. t. I, p. 101, note 1; p. 189, note 4.

(18) Voy. Synésius, De la Providence, p. 127, C, éd. Petau.

(19) Voici comment S. Augustin a développé ce principe dans ses Confessions (VII, 11) : « Et inspexi cetera infra te, et vidi nec omnino esse nec omnino non esse : esse quidem, quoniam abs te sunt ; non esse autem, quoniam id quod est, non sunt. Id enim vere est quod incommutabiliter manet. Mihi autem inharere Deo bonum est, quia, si non manebo in illo, nec in me potero. Ille autem in  se manens innovat omnia. Et Dominus Deus meus es, quoniam bonorum meorum non eges. » Fénelon a dit à son tour, d'après S. Augustin : « Tout ce qui n'est point Dieu ne peut avoir qu'une perfection bornée, et ce qui n'a qu'une perfection bornée demeure toujours imparfait par l'endroit où la borne se fait sentir et avertit que l'on y pourrait encore beaucoup ajouter. La créature serait le Créateur même s'il ne lui manquait rien : car elle aurait la plénitude de la perfection, qui est la Divinité même. Dès qu'elle ne peut être infinie, il faut qu'elle soit bornée' en perfection, c'est-à-dire imparfaite par quelque côté. » (De l'Existence de Dieu, I, ch. 3.) Voy. encore le passage de S. Augustin que nous avons cité dans le tome I, p. 267, note 5.

(20) Ici la nécessité signifie la matière, comme on le voit par la phrase suivante. Plotin fait allusion à un passage du Timée que nous avons déjà cité (t. I, p. 428) et dans lequel Platon dit : « La naissance du monde a été produite par un mélange de la nécessité et de l'action d'une intelligence ordonnatrice, etc. » Voy. aussi les passages du Politique et des Lois cités dans les Éclaircissements du tome I, p. 429-431.

(21) « Il n'y a rien dans l'univers qui ne porte et qui ne doive porter également ces deux caractères si opposés : d'un côté, le sceau de l'ouvrier sur son ouvrage, d'un autre côté, la marque du néant d'où il est tiré et où il peut retomber à toute heure. C'est un mélange incompréhensible de bassesse et de grandeur, de fragilité dans la matière et d'art dans la façon. » (Fénelon, De l'Existence de Dieu, I, ch. 3.)

(22)  Voy. Enn. II, liv. IX, § 2; t. I, p. 262.

(23)  Voy, t.  I, p. 267, 277-279, 305-307 et les notes de ces pages où sont cités deux passages de S. Augustin. 

(24) « Il n'est point question de critiquer ce grand ouvrage... Souvent même ce qui paraît défaut à notre esprit borné, dans un endroit séparé de l'ouvrage, est un ornement par rapport au dessein général, que nous ne sommes pas capables de regarder avec des vues asses simples pour connaître la perfection du tout. N'arrive-t-il pas tous les jours qu'on blâme témérairement certains morceaux des ouvrages des hommes, faute d'avoir assez pénétré toute l'étendue de leurs desseins ? » (Fénelon, De l'Existence de Dieu, I, ch. 3.) La même idée a été également développée par Leibnitz dans plusieurs passages de sa Théodicée, II,  § 134,146, 214.

(25) Voy. le tome I, p. 279. On peut rapprocher de ce beau morceau de Plotin le passage suivant de S. Augustin : « Et tibi [Deo] omnino non est malum, non solum tibi, sed nec universae creaturae tuae, quia extra non est aliquid quod irrumpat et corrumpat ordinem quem posuisti ei. In partibus autem ejus, quaedam quibusdam quia non conveniunt, mala putantur ; et eadem ipsa conveniunt aliis, et bons sunt, et in semetipsis bona sunt. Et omnia hæc quae sibimet invicem non conveniunt, conveniunt inferiori parti rerum, quam terram dicimus, habentem coelum suum nubilosum atque ventosum congruum sibi. Et absit jam ut dicerem : Non essent ista ; quia et si sola ista cernerem, desiderarem quidem meliora, sed jam etiam de solis istis laudare te deberem : quoniam laudandum te ostendunt de terra dracones et omnes abyssi, ignis, grando, nix, glacies, spiritus tempestatis, quae faciunt verbum tuum ; montes et omnes colles, ligna fructifiera et omnes cedri ; bestiae et omnia pecora, reptilia et volatilia pennata ; reges terrae et omnes populi, principes et omnes judices terrae ; juvenes et virgines, seniores cum junioribus, laudant nomen tuum. Quum vero etiam de coelis te laudent, laudent te, Deus noster, in excelsis omnes angeli tui, omnes virtutes tuae, sol et luna, omnes stellae et lumen, coeli coelorum et aquae quae super coelos sunt, laudent nomen tuum ; non jam desiderabam meliora, quia omnia cogitabam ; et meliora quidem superiora quam inferiora ; sed meliora omnia quam sola superiora judicio saniore pendebam. »  (Confessions, VII, 13.)

(26) Voy. t. 1, p. 159. Ibn-Gebirol (Avicébron) a reproduit cette pensée dans le livre III de la Source de la Vie : « Le retour de  la substance spirituelle sur elle-même, par la durée et la permanence, est comme le retour de la sphère sur elle-même, par la translation et la révolution. »  (M. S. Munk, Mélanges de philosophie juive et arabe, p. 63.)

(27) Voy. t. I, p. 163.

(28) Voy. t. I, p. 450, le passage de la Métaphysique d'Aristote auquel est empruntée cette expression de Plotin, et l'imitation que Dante en a faite dans la Divine comédie.

(29) Voy. ci après § 12. S. Augustin a développé la même pensée dans le passage suivant : « Tu autem si præter id quod est neque vivit, et id quod est et vivit neque intelligit, et id quod est et vivit et intelligit, inveneris aliquod aliud creaturarum genus, tunc aude dicere aliquod bonum esse quod non sit ex Deo. Tria enim hæc duobus etiam nominibus enuntiari possunt, si appellentur corpus et vita : quia et illa quae tantum vivit neque intellegit, qualis est pecorum, et haec quae intellegit, sicuti est hominum, rectissime uita dicitur. Haec autem duo, id est corpus et vita, quae quidem creaturae deputantur ( nam et creatoris ipsius vita dicitur et ea summa uita est) istae igitur duae creaturae, corpus et vita, quoniam formabilia sunt, sicuti superius dicta docuerunt, amissaque omnino forma in nihilum recidunt, satis ostendunt ex illa forma subsistere quae semper eius modi est. Quam ob rem quantacumque bona quamuis magna quamuis minima nisi ex deo esse non possunt. Quid enim maius in creaturis quam vita intellegens aut quid minus potest esse quam corpus? Quae quantumlibet deficiant et eo tendant ut non sint, tamen aliquid formae illis remanet ut quoquo modo sint. Quicquid autem formae cuipiam rei deficienti remanet, ex illa forma est quae nescit deficere motusque ipsos rerum deficientium vel proficientium excedere numerorum suorum leges non sinit. Quicquid igitur laudabile aduertitur in rerum natura, siue exigua sive ampla laude dignum iudicetur, ad excellentissimam et ineffabilem Iaudem referendum est Conditoris » (De Libero arbitrio, II, 17.)

(30) Plotin parait ici faire allusion à la doctrine d'Héraclite et des Stoïciens selon lesquels les quatre éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre, se transforment les uns dans les autres : δυνάμει γὰρ λέγει [Ἡράκλειτος] ὅτι πῦρ ὑπὸ τοῦ διοικοῦντος τὰ σύμπαντα λόγου καὶ θέου δι' ἀέρος τρέπεται εἰς ὑγρὸν, ὡς τὸ σπέρμα τῆς διακοσμήσεως ὃ καλεῖ θάλασσαν· ἐκ δὲ τούτου αὖθις γίγνεται γῆ καὶ οὐρανὸς, καὶ τὰ ἐμπεριεχόμενα, κ. τ. λ. ). (Clément d'Alexandrie, Stromates, V, p. 712.) Pour les Stoïciens,. Voy. Stobée, Eclogae physicae, I, p. 372, 446.

(31) Voy. t. I, p. 143.

(32) Voy. Enn. IV, liv. III, §12 : « L'âme entre dans le corps qui est préparé pour la recevoir, et qui est tel ou tel, selon la nature à laquelle l'âme est devenue semblable par sa disposition. » Ce principe est emprunté au Timée de Platon. Voy. le passage de ce dialogue cité dans les Éclaircissements du tome I, p. 469.

(33) Cette pensée parait empruntée à Démocrite : ἀνθρώπινα κακὰ ἐξ ἀγαθῶν φύεται, ἐπήν τις τἀγαθὰ μὴ ἐπίστηται ποδηγετεύειν μηδὲ ὀχέειν εὐρόπως. (Stobée, Eclogae ethicae, II, 7.) Elle a été reproduite par Salluste (De Diis et Mundo, XII) et Proclus (Commentaire sur le Timée, p.115). Voy, aussi S. Denys l'Aréopagite, Des Noms divins, ch. IV, § 20.

(34) La Loi de l'univers est la loi d'Adrastée. Voy. ci-après, § 13, p. 52.

(35)  « Le parfait est plus tôt que l'imparfait, et l'imparfait le suppose. Comme le moins suppose le plus, dont il est la diininution, et comme le mal suppose le bien, dont il est la privation ; ainsi il est naturel que l'imparfait suppose le parfait dont il est, pour ainsi dire, déchu. » (Bossuet, De la Connaissance de Dieu et de soi-même, IV, 6.)

(36) Chrysippe disait que les maux arrivent par conséquence ou par concomitance, κατὰ παρακολούθησιν. Voy. Leibnitz, Théodicée, II, § 209.

(37) Voy. le mythe des deux coursiers dans le Phèdre de Platon (t. VI, p. 48 de la trad. de M. Cousin).

(38) Voy. ci-dessus la note 2 de la page 30. Némésius dit à ce sujet : « Sur quoi se fonde l'opinion de ceux que nous combattons ? C'est sur ce qu'ils croient que l'âme ne survit pas au corps. Mais on doit être convaincu que l'âme est immortelle et que tout ne finit pas pour l'homme avec la vie terrestre, en lisant ce que les plus sages des Grecs out écrit sur la métempsycose, et ce que l'on a dit des diverses demeures assignées aux âmes selon leur mérite, ainsi que des supplices qui peuvent leur être infligés. » (De la Nature de l'homme, ch. XLIV, p. 265 de la trad. de M. Thibault.)

(39) Voy. t. I, p. 280.

(40) Voy. t. I, p. 281.. Némésius dit encore : « Si quelqu'un trouve peu équitable que le juste souffre pour l'amendement des autres, qu'il sache que cette vie est un combat, et l'arène de la vertu. Par conséquent, plus les travaux seront grands, plus la couronne sera belle : car la récompense des travaux sera proportionnée aux efforts que l'on aura faits. » (De la Nature de l'homme, ch. XLIV, p. 268 de la trad. de M. Thibault.) On trouve aussi la même pensée dans J.-J. Rousseau : « N'exigeons point le prix avant la victoire, ni le salaire avant le travail. Ce n'est point dans la lice, disait Plutarque, que les vainqueurs de nos jeux sont couronnés; c'est après qu'ils l'ont parcourue. » (Émile, liv. IV.)

(41)  La vie divine est la vie contemplative. Voy. les Éclaircissements du tome I, p. 415-418.

(42) Dans ses Commentaires sur les Ennéades, Proclus citait ici l'exemple d'Épictète. Ces Commentaires, aujourd'hui perdus, sont mentionnés en ces termes dans deux manuscrits (nos 328, 1374) de la bibliothèque du Vatican : ἐκ τῶν τοῦ φιλοσόφου Πρόκλου εἰς Πλωτῖνον ὑπομνημάτων· δοῦλος Ἐπίκτητος ἐγενόμην, κ. τ. λ.

(43) Théognis dit dans ses Sentences, vers 526 :

ἡ πενίη δὲ κάκῳ σύμφορος ἀνδρὶ φέρειν.

Synésius développe longuement cette pensée dans son traité Des songes, p. 141, éd. Petau.

(44)  Voy. le passage de S. Augustin cité dans le tome I, p. 285, note 1.

(45) εἱρμῷ καὶ τάξει : ce sont les termes employés par Plotin pour désigner l'enchaînement fatal des causes dans l'ordre physique. Voy. le livre précédent, p. 7. Quant à la manière dont l'Âme universelle administre l'univers par la Raison, Voy. le tome I, p. 182-193, 474.

(46)  Voici comment S. Augustin a développé cette idée : « Sed adhuc videtur minus intelligens quod dictum est, habere quod contradicat. Dicit enim : Si universitatis perfectionem complet etiam nostra miseria, defuisset aliquid huic perfectioni, si beati semper essemus. Quapropter, si ad miseriam nisi peccando pervenerit anima, etiam peccata nostra necessaria sunt perfectioni universitatis quam condidit Deus. Quomodo ergo juste peccata punit, quae si defuissent, creatura ejus plena et perfecta non esset ? Hic respondetur, non ipsa peccata vel ipsam miseriam perfectioni universitatis esse necessaria, sed animas in quantum animæ sunt; quæ si velint, peccant ; si peccaverint, miseræ sunt. Si enim peccatis earum detractis miseria perseverat aut etiam peccata praecedit, recte deformari dicitur ordo atque administratio universitatis. Rursus si peccata fiant, et desit miseria, nihilominus dehonestat ordinem iniquitas. Quum autem non peccantibus adest beatitudo, perfecta est universitas ; quum vero peccantibus adest miseria, nihilominus perfecta est universitas. Quod autem ipsae non desunt animae, quas vel peccantes sequitur miseria; vel recte facientes beatitudo, semper naturis omnibus universitas plena atque perfecta est. Non enim peccatum et supplicium peccati naturae sunt quaedam, sed affectiones naturarum, illa voluntaria, illa poenalis. Sed voluntaria quae in peccato fit, turpis affectio est. Cui propterea poenalis adhibetur, ut ordinet eam ubi talem esse non turpe sit et decori universitatis congruere cogat, ut peccati dedecus emendet poena peccati. » (De Libero arbitrio, III, 9.)

(47) « Naturellement, lorsque nous voyons souffrir quelqu'un, nous nous humilions, comme l'a fort bien dit Ménandre : Tes maux nous font craindre les Dieux. » (Némésius, De la Nature de l'homme, ch. XLIV, p. 267 de la trad. de M. Thibault.)

(48) Voy. t. I, p. 192. Synésius reproduit cette pensée dans ses Lettres (57, p. 192, A, éd. Petau). S. Augustin dit aussi dans son Commentaire sur l'Évangile de S. Jean : « Bene utens bonus malis et faciens bona de malis ad faciendos bonos de malis et discernendos bonos a malis. »

(49)  Plotin enseigne constamment que le mal n'est qu'un défaut de bien (t. I, p. 102, 129, 294, 425 ); sa doctrine sur ce sujet est conforme à celle de S. Augustin, de Bossuet, et de Leibnitz, comme nous l'avons démontré dans le tome I (p. 294, note 4 ; et p. 431-433). Elle se retrouve encore dans les écrits attribués à S. Denys l'Aréopagite (Voy. les Éclaircissements sur ce livre, à la fin du volume), et dans Gennade, qui reproduit presque les termes de notre auteur ἀλλ' εἰ δεῖ τἀληθὲς εἰπεῖν, οὔτε ἐστί τι ἡ κακία, ἀλλὰ στέρησις ἀρετῆς μόνον. (De la Providence, p. 11). Enfin elle a été développée particulièrement par Proclus, dans son traité De mali existentia, ch. 1 (t. I, p. 197-213, éd. de M. Cousin).

(50) C'est une phrase empruntée au Théétète de Platon. Le passage entier est cité t. I, p. 427.

(51)  Voy. le développement de cette pensée dans le tome 1, p, 129.

(52)  « Quare multa bonis viris adversa eveniunt ? Nihil accidere bono viro mali potest... Manet in statu, et, quidquid evenit, in colorem suum trahit. Est enim omnibus externis potentior. » (Sénèque, De Providentia, II.)

(53) Voy. Platon, République, liv. IX. Némésius a reproduit la pensée de Plotin : « Si du bonheur, qui résulte d'un assemblage de biens, vous retranchez ceux qui sont corporels et extérieurs, le bonheur subsistera néanmoins : car la vertu toute seule suffit pour rendre heureux. Tout homme vertueux est donc heureux ; et tout méchant est malheureux, quand bien même il posséderait tous les dons de la fortune. » (De la Nature de l'homme, ch. XLIV; p. 259 de la trad. de M. Thibault.)

(54) ! Les objections que Plotin pose dans le § 6 et la solution qu'il en donne dans le § 8 ont été reproduites et développées par Proclus (De decem Dubitationibus circa Proroidentiam, 6; t. I, p. 131, éd. de M. Cousin).

(55) Voy. Gennade, De la Providence, IV.

(56) « Nullum aliud habet negotium quae vera et, ut ita dicam, germana philosophia est, quam ut doceat quod sit. omnium rerum principium sine principio, quantusque ln eo maneat intellectus, quidve inde in nostram salutem sine ulla degeneratione manaverit. » (S. Augustin, De Ordine, II, 5.)

(57) On trouve les mêmes idées dans le passage suivant de S. Augustin : « Et manifestatum est mihi, quoniam bona sunt quae corrumpuntur, quae neque si summa bona essent, neque nisi bona essent, corrumpi possent : quia, si summa bona essent, incorruptibilia essent ; si autem nulla bona essent, quod in eis corrumperetur non esset. Nocet enim corruptio, et, nisi bonum minueret, non noceret. Aut igitur nihil nocet corruptio, quod fieri non potest ; aut, quod certissimum est, omnia quæ corrumpuntur privantur bono. Si autem omni bono privabuntur, omnino non erunt. Si enim erunt et corrumpi jam non poterunt, meliora erunt quia incorruptibiliter permanebunt. Et quid monstruosius quam ea dicere omni bono amisso facta meliora ? Ergo, si omni bono privabuntur, omnino nulla erunt. Ergo, quamdiu sunt, bona sunt. Ergo, quæcunque sunt, bona sunt. Malumque illud, quod quærebam unde esset, non est substantia ; quia, si substantia esset, bonum esset. Aut enim esset incorruptibilis substantia, magnum utique bonum ; aut substantia corruptibilis esset, quae, nisi bona esset, corrumpi non posset. Itaque vidi et manifestatum est mihi, quia omnia bona tu fecisti, et prorsus nullae substantitae  sunt quas tu non fecisti. Et quoniam non aequalia omnia fecisti, ideo sunt omnia; quia singula bona sunt et simul omnia valde bona ; quoniam fecit Deus noter omnia bona valde. » (Confessiones, VII, 12.) S. Augustin a reproduit ce raisonnement dans son traité Du Libre arbitre, III, 13.

(58) « Credo meminisse te in prima disputatione satis esse compertum, nulla re fieri mentem servam libidinis nisi propria voluntate : nam neque a superiore neque ab equali eam posse ad hoc dedecus cogi, quia in justum est ; neque ab inferiore, quia non potest. Restat igitur ut ejus sit proprius iste motus quo fruendi voluntatem ad creaturam a Creatore convertit : qui motus si culpa deputetur, non est utique naturalis, sed voluntarius ; in eoque similis est illi motui quo deorsum versus lapis fertur, quod sicut iste proprius est lapidis, sic ille animi ; verumtamen in eo dissimilis, quod in potestate non habet lapis cohibere motum quo fertur inferius, animus vero dum non vult, non ita movetur ut superioribus neglectis inferiora deligat ; et ideo lapidi naturalis est ille motus, animo vero iste voluntarius. Hinc est quod lapidem si quis dicat peccare, quod pondere suo tendit in infima, non dicam ipso lapide stolidior, sed profecto demens judicatur ; animum vero peccati arguimus, quum eum convincimus superioribus desertis ad fruendum inferiora proeponere. » (S. Augustin, De Libero arbitrio, III, 1.) Voy. aussi Leibnitz, Théodicée, III, § 297-327.

(59)  Voy. le livre précédent, § 9, p. 17.

(60)  Voy. Enn. IV, liv. III, § 12.

(61) Voy. Enn. IV, liv. VIII, § 5.

(62) Voy. Philon, De la Providence (dans Eusèbe, Préparation évangélique, VIII, 14) ; et Leibnitz, Théodicée, I, § 16, 17.

(63) C'était la doctrine des Gnostiques (Voy. le tome I, p. 284, 302). C'était aussi celle des Manichéens, comme nous l'apprend Grégoire de Nysse (Catechetica oratio, 7). Némésius reproduit cette objection dans son traité De la Nature de l'homme (ch. XLiv), et la combat par les mêmes raisons que le fait Plotin ici et ci-dessus, § 6. Enfin, S. Augustin la développe au début de son traité De l'Ordre : « Nec tamen quidquam est quod magis avide expetant quaeque optima ingenia, magisque audire et discere studeant qui scopulos vitae hujus et procellas velut erecto quantum licet capite inspiciunt, quam quomodo fiat ut et Deus humana curet et tanta in humanis rebus perversitas usque quaque diffusa sit, ut non divinae, sed ne servili cuiquam procurationi, si ei tanta potestas daretur, tribuenda esse videatur. Quamobrem illud quasi necessarium iis quibus talla sunt curae credendum dimittitur, aut divinam Providentiam non usque in haec ultima et ima pertendi, aut certe mala omnia divina voluntate committi. »

(64) « Nonne in corporibus animantium quaedam membra, si sola attendas, non possis attendere ? Tamen ea naturae ordo nec quia necessaria sunt deesse voluit, nec quia indecora eminere permisit. » (S. Augustin, De Ordine, II, 4.) Voy. aussi le même auteur, De libero arbitrio, III, 23.

(65) Montaigne dit à ce sujet : « Ma conscience se contente de soi, non comme de la conscience d'un ange ou d'un cheval, mais comme de la conscience d'un homme. » (Essais, III, 2, p. 180, éd. de M. J.-V. Le Clerc.) Pascal en a tiré cette pensée : « L'homme n'est ni ange ni bête. » (Pensées, p. 106, éd. de M. Havet.)

(66)  Dans son discours au sénat contre les complices de Catilina, le stoïcien Caton d'Utique développe une idée analogue : « Per Deos immortales, vos ego appello qui semper domos, villas, signa, tabulas vestras, pluris quam rempublicam fecistis ; si ista, cujuscunque modi sint, retinere ; si voluptatibus vestris otium praebere vultis, expergiscimini aliquando et capessite rempublicam. » (Salluste, Conjuration de Catilina, 52.)

(67) Voy. Platon, République, liv. X, etc.

(68)  Caton dit encore dans le discours déjà cité : « Non votis neque suppliciis muliebribus auxilia Deorum parantur vigilando, agendo, bene consulendo prospere omnia cedunt : ubi socordiae tete atque ignaviae tradideris, nequidquam Deos implores, irati infestique sunt. »

(69)  « Souviens-toi que tu ne peux pas, en ne faisant rien pour acquérir les choses étrangères, en obtenir autant que les autres. Comment, en effet, celui qui ne frappe pas aux portes d'un grand obtiendrait-il autant de lui que celui qui les assiège ? celui qui ne l'escorte pas, que celui qui lui fait cortège ? celui qui ne le loue pas, que celui qui le flatte ? Tu seras donc injuste et insatiable si, sans payer ces avantages d'aucune des choses par lesquelles on les achète, tu veux les avoir gratis, etc. » (Épictète, Manuel,. § 31, trad. de M. Chédieu.)

(70) Hercule veut qu'on se remue ;

Puis il aide les gens...

Aide-toi, le ciel t'aidera.

(Lafontaine, VI, 18.)

(71) Voy. Gennade, De la Providence, p. 18.

(72) « Quia nemo superat leges omnipotentis Creatoris, non sinitur anima non reddere debitum. Aut enim reddit debitum bene utendo quod accipit, aut reddit amittendo quo bene uti noluit. Itaque, si non reddit faciendo justitiam, reddit patiendo miseriam. » (S. Augustin, De Libero arbitrrio, III, 15.)

(73) Voy. Platon, République, liv. VI, p. 39 de la traduction de M. Cousin. On retrouve d'ailleurs,encore cette idée dans le discours de Caton que nous avons déjà cité : « Inter bonos et malum discrimen nullum ; omnia virtutis præmia ambitio possidet... Eo fit ut impetus fiat in vacuam rempublicam. »

(74)  « Habet illa [creatura] sublimis perpetuam beatitudinem suam, in perpetuum fruens Creatore suo, quam perpetua tenendæ justitiæ voluntate promeretur. Habet deinde ordinem suum etiam illa peccatrix, amissa in peccatis beatitudine, sed non dimissa recuperandae beatitudinis facultate.  Quae profecto superat eam, quam peccandi perpetua voluntas tenet ; inter quam et illam priorem permanentem in voluntate justitiæ, haec medietatem quamdam demonstrat, quae poenitendi humilitate altitudinem suam recipit. » (S. Augustin, De Libero  arbitrio, III, 5.)

(75) « Si les hommes font le mal, évidemment c'est malgré eux et par ignorance : car c'est malgré elle qu'une l'âme se prive soit de la vérité, soit de la vertu, laquelle traite chacun selon son mérite. C'est pour cela qu'ils souffrent impatiemment qu'on les appelle injustes, ingrats, avares, en un mot gens malfaisants pour le prochain. » (Marc-Aurèle, Pensées, XI, § 18, trad. de M. Pierron.)

(76) Voy. le passage de S. Augustin que nous avons cité dans le tome I, .p. 278, note 2, et le passage de Maimonide qui se trouve dans la Théodicée de Leibnitz (III, § 262).

(77) Voy. t. I, p. 192. Voy. aussi, dans le De natura Deorum (III, 63-64), le morceau où Cicéron fait expliquer au stoïcien Balbus le rôle des plantes et des animaux dans la création.

(78) Voy. Philon, De la Providence (dans Eusèbe, Préparation évangélique, VIII, 14.)

(79) Selon Platon et les Stoïciens, le vice est involontaire. Voici comment Marc-Aurèle s'exprime à ce sujet : « C'est toujours malgré elle, dit Platon [dans le Sophiste et le Protagoras], qu'une âme est privée de la vérité. Par conséquent, c'est malgré elle qu'elle est privée de la justice, de la tempérance, de la bienveillance, des autres vertus. Tu dois continuellement te souvenir de ce principe; cette pensée te rendra plus doux envers les autres hommes. » (Pensées, VII, § 63.)

(80) Voy. ci-dessus, § 8.

(81« Quomodo voluntate quisque miseram vitam patitur, quum omnino nemo velit misere vivere ? Aut quomodo voluntate beatam vitam consequitur homo, quum tam multi miseri sint et beati omnes esse velint,? An eo evenit quod aliud est velle bene aut male, aliud mereri aliquid per bonam aut malam voluntatem ? Nam illi qui beati suit, quos etiam bonos esse oportet, non propterea sunt beati quia beate vivere: voluerunt (nam hoc volunt etiam mali), sed quia recte, quod mali nolunt... Itaque, quum dicimus voluntate homines esse miseros, non ideo dicimus quod miseri esse velint, sed quod in ea voluntate sunt, quam etiam eis invitis miseria sequatur necesse est. » (S. Augustin, De Libero arbitrio, I, 14.)

(82) La pensée de Plotin est que les méchants sont tels par suite d'une habitude qu'ils ont contractée et qu'il dépendait d'eux de ne pas contracter. La même idée est exprimée plus clairement dans le passage suivant de Némésius : « Les vices ne résultent pas des facultés, mais des habitudes et de la préférence. Ce n'est pas la faculté [de mentir ou de dire la vérité, de vivre avec intempérance ou avec tempérance] qui nous rend menteurs et intempérants, mais c'est la préférence. Puis donc que le vice n'est pas une faculté, mais une habitude, nous ne devons pas attribuer nos vices à l'auteur de nos facultés, mais seulement à nos habitudes, dont nous sommes nous-mêmes les principes et les causes volontaires. Car nous pouvions, par nos efforts, contracter de bonnes habitudes au lieu d'en contracter de mauvaises. » (De la Nature de l'homme, ch. XLI, p. 239 de la trad. de M. Thibault.)

(83) Voy. t. I, p. 187.

(84) « A quelle cause attribuerons-nous donc les actions des hommes, si l'homme n'est pas la cause et le principe de ce qu'il fait? D'abord on ne peut attribuer à Dieu les actions impies et injustes. On ne peut pas non plus les attribuer à la nécessité : car elles ne sont pas du nombre des choses qui ont toujours lieu de la même manière ; ni à la fatalité : car la fatalité a pour objet les choses nécessaires et non les contingentes ; ni à la nature : car la nature ne produit que les animaux et les plantes ; ni à la fortune : car les actions des hommes ne sont pas des choses rares et inattendues ; ni au hasard : car l'oeuvre du hasard ne consiste que dans ce qui arrive par les êtres inanimés ou par les êtres irraisonnables.  On ne peut donc attribuer les actes de l'homme qu'à lui seul : c'est lui. qui en est le principe, et il les fait librement. » (Némésius, De la Nature de l'homme, ch. XXXIX, p. 224 (de la trad. de M. Thibault.) S. Augustin dit sur le même sujet : « Qaod si neque sua neque aliena natura quis peccare cogitur, restat ut proprio voluntate peccetur. Quod si tribuere volueris Creatori, peccantem purgabis qui nihil præter sui Conditoris instituta commisit, qui, si recte defenditur, non peccavit. Non est ergo quod tribuas Conditori.... Omnino igitur non invenro, nec inveniri posse et prorsus non esse confirmo, quomodo tribuantur peccata Creatori nostro Deo. » (De Libero arbitrio, III, 16.)

(85) Voy. le livre précédent, § 7.

(86) Voy. t. I, p. 190.

(87) Cette conception d'un corps tout couvert d'yeux est une image orientale. On -la trouve dans l'Apocalypse de S. Jean (IV, 6) : « et quatuor animalia plena oculis ante et retro. »

(88) Voy. le passage du Timée cité dans les Éclaircissements sur ce livre, à la fin du volume.

(89) « Non est vera ratio, sed invida infirmitas, quum aliquid melius faciendum fuisse cogitaveris, jam nihil inferius velle fieri, tanquam si perspecto coelo nolles terram factam esse ; inique omnino. Recte enim reprehenderes si praatermisso coelo terram factam videres, quoniam diceres ita eam fieri debuisse sicuti posses cogitare coelum. Quum ergo etiam illud ad cujus speciem volebas terram perducere factum esse perspiceres, non autem hoc terram, sed coelum vocari, credo quod, re meliore non fraudatus, ut inferior quoque aliqua fieret et terra esset, nequaquam invidere deberes... Neque tu potes aliquid melius in creatura cogitare quod creatura artificem fugerit. Humana quippe anima, divinis ex quibus pendet connexa rationibus, quum dicit : melius hoc fleret quam illud, si verum dicit et videt quod dicit, in illis quibus connexa est rationibus videt. Credat ergo Deum fecisse quod vera ratione ab eo faciendum fuisse cognovit, etiam si hoc in rebus factis non videt. Non enim cogitatione videret fuisse faciendum nisi in iis rationibus quibus facta sunt omnia. » (S. Augustin, De Libero arbitrio, III, 5.)

(90) Fénelon, dans son traité De l'Existence de Dieu (I, ch. 3), a développé les comparaisons dont se sert ici Plotin : « On ne juge les ouvrages des hommes qu'en examinant le total : chaque partie ne doit pas avoir toute perfection, mais seulement celle qui lui convient dans l'ordre et dans la proportion des différentes parties qui composent le tout. Dans le corps humain, il ne faut pas que tous les membres soient des yeux ; il faut aussi des pieds et des mains. Dans l'univers, il faut un soleil pour le jour; mais il faut aussi une lune pour la nuit. C'est ainsi qu'il faut juger de chaque partie par rapport au tout; toute autre vue est courte et trompeuse... Concluons-nous qu'un ouvrage de peinture est fait par le hasard, quand on y remarque des ombres, ou même quelques négligences de pinceau? Le peintre, dit-on, aurait pu finir davantage ces carnations, ces draperies, ces lointains. Il est vrai que ce tableau n'est point parfait selon les règles; mais quelle folie ce serait de dire : Ce tableau n'est point absolument parfait; donc ce n'est qu'un amas de couleurs formé par le hasard, et la main d'aucun peintre n'y a travaillé. »

(91) Cbrysippe disait : « Comme les comédies ont quelquefois des vers ridicules et des plaisanteries qui ne valent rien en elles-mêmes, et qui néanmoins,donnent quelque grâce de plus au poème ; de même le vice est certainement condamnable en lui-même, mais il n'est pas inutile relativement au reste des choses. (Plutarque, De Commun. notit. adv. Stoicos, 13.) La même pensée se trouve aussi dans S. Augustin : « Soloecismos et barbarismos quos vacant, poetae adamaverunt, quæ schemata et metaplasmos mutatis appellare nominibus quam manifesta vitia fugere maluerunt. Detrahe tamen ista carminibus, suavissima condimenta desiderabimus, » (De Ordine, II, 4.)

(92) Voy. t. 1, p. 190 : « Toutes les choses forment un ensemble harmonieux parce qu'elles proviennent tout à la fois de la matière et des raisons qui les engendrent.»

(93) Voy. ci- après, § 16.

(94)  « Nec tibi occurrerit perfecta universitas, nisi ubi majora sic praesto sunt, ut minora non desint : sic etiam differentias animarum cogites, in quibus hoc quoque invenies ut miseriam, quam doles, ad id quoque valere cognoscas ut universitatis perfectioni nec illae desint animas quae miserae fiei debuerunt, quia peccatrices esse voluerunt. Tantumque abest ut Deus tales facere non debuerit, ut etiam ceteras creaturas laudabiliter fecerit longe inferiores animis miseris. » (S. Augustin, De Libero arbitrio, III1 9.) Voy. encore ci-après, § 17, p, 65.

(95« Si des caractères d'écriture étaient d'une grandeur immense, chaque caractère regardé de près occuperait toute la vue d'un homme, il ne pourrait en apercevoir qu'un seul à la fois, et il ne pourrait lire, c'est-à-dire assembler les lettres et découvrir le sens de tous ces caractères rassemblés. Il en est de même des grands traits que la Providence nous forme dans la conduite du monde entier pendant la longue suite des siècles. Il n'y a que le tout qui soit intelligible, et le tout est trop vaste pour être vu de prés. Chaque événement est comme un caractère particulier qui est trop grand pour la petitesse de nos organes, et qui ne signifie rien s'il est séparé des autres. Quand nous verrons en Dieu à la fin des siècles, dans son vrai point de vue, le total des événements du genre humain, depuis le premier jusqu'au dernier jour de l'univers, et leurs proportions par rapport aux desseins de Dieu, nous nous écrierons : Seigneur, il n'y a que vous de juste et de sage. » (Fénelon, De l'Existence de Dieu, I, ch. 3.)

(96) Plotin s'appuie ici sur la doctrine de la métempsycose (t. I, p. 385). Les mêmes idées ont été reproduites avec plus de développement par Proclus (De decem Dubitationibus circa Providentiam, § 8; t. 1, p. 153).

(97) Némésius a développé cette idée dans son traité De la Nature de l'homme (ch. XLIV, p. 269 de la trad.. de M. Thibault) : « Pourquoi les hommes de bien sont-ils mis à mort injustement et sont-ils égorgés sans motifs ? Si c'est injustement, pourquoi la Providence, qui est juste, ne l'a-t-elle pas empêché ? Si c'est justement, les meurtriers ne sont donc pas coupables ? Nous répondrons à cela que le meurtrier a commis une action injuste, et que celui qui a été mis à mort a souffert justement ou utilement : justement, si c'est à cause de quelques mauvaises actions qui nous sont inconnues ; utilement, si c'est parce que la Providence a prévu qu'il ferait dans la suite de mauvaises actions. Socrate et les saints nous en fournissent des exemples. Quant au meurtrier, il est criminel : car il n'a pas donné la mort par les motifs que nous venons de dire, et il n'avait pas le droit de la donner, mais il y a été porté par des motifs coupables... On doit raisonner de la même manière au sujet de ceux qui tuent leurs ennemis ou qui les font prisonniers et qui les soumettent ensuite aux plus durs traitements ; au sujet de ceux qui, poussés par leur cupidité, dépouillent les autres de ce qu'ils possèdent. En effet, il est vraisemblable que ceux qui ont été dépouillés l'ont été pour leur avantage ; mais ceux qui leur ont dérobé leurs biens n'en sont pas moins injustes : car ils les ont dépouillés, non pas pour leur rendre service, mais parce qu'ils ont été poussés à cette mauvaise action par la cupidité. » On trouve aussi des idées analogues dans la Cité de Dieu de S. Augustin.

(98) Plotin fait ici allusion à un passage du Phédon (t. VI, p. 53 de la trad. de M. Cousin), où il est question de la loi d'Adrastée. Ce nom, qui signifie l'inévitable, est le symbole de l'ordre nécessaire des choses. Voici comment Creuzer commente ce passage de Plotin (t. III, p. 149) : Les orphiques avaient apporté d'Égypte en Grèce la notion de la déesse que les Égyptiens appelaient Athor, les Grecs la Nuit, les Athéniens la Némésis de Rhamnonte, et peut-être aussi Adra, mot synonyme d'Adrastée. On la regardait comme chargée de maintenir et d'annoncer les lois divines qui président l'univers. Or celui qui connaît et observe ces lois voit l'ordre admirable de la nature et pratique la justice. Aussi, dans les mythes, on associait à Adrastée tantôt Phanès, qui manifeste l'harmonie des choses visibles, tantôt sa soeur Ida (Ἴδη, de ἰδεῖν, voir, ou Εἴδη, de εἶδος, belle forme), qui embellit les parties du monde, tantôt la Justice (Δίκη), qui exécute les lois de l'univers. Voilà pourquoi Plotin passe de l'idée d'Adrastée, c'est-à-dire de la puissance inévitable des lois divines, à l'idée de l'ordre des choses que nous voyons dans l'univers, puis à celle de la beauté des formes qui sont propres aux plantes et aux animaux ; enfin, voilà pourquoi, en décrivant l'essence divine, il unit la beauté à la justice (τὸ καλὸν καὶ τὸ δίκαιον). » On trouve des idées analogues dans l'hymne de Cléanthe (Stobée, Eclogae physicαe, I, 3) •

ὦ σὺ κατευθύνεις κοινὸν λόγον, ὃς διὰ πάντων

φοιτῖα, μιγνύμενος μεγάλοις μικροῖς τε φάεσσιν...

ἀλλὰ σὺ καὶ τὰ περισσὰ ἐπίστασαι ἄρτια θεῖναι,

καὶ κοσμεῖς τὰ ἄκοσμα, καὶ οὐ φίλα σοὶ φίλα ἐστίν,

ὧδε γὰρ εἰς ἕν ἅπαντα συνήρμοηας ἐσθλὰ κακοῖσιν,

ὥστ' ἕνα γίγνεσθαι πάντων λόγον αἰὲν ἐόντα,

ὃν φεύγοντες ἐῶσιν ὅσοι θνητῶν κακοὶ εἰσι.

(99)  C'est dans un faible objet, imperceptible ouvrage,

Que l'art de l'ouvrier me frappe davantage.

(L. Racine, La Religion.)

(100) ! Ce passage a été cité par S. Augustin dans la Cité de Dieu, comme nous l'avons déjà dit (t. I, p. 303, note 2). Fénelon à son tour a reproduit l'idée de S. Augustin dans son traité de l'Existence de Dieu (I, ch. 3) : « Qu'on étudie le monde tant qu'on voudra ; qu'on descende au dernier détail; qu'on fasse l'anatomie du plus vil animal ; qu'on regarde de près le moindre grain de blé semé dans la terre, et la manière dont ce germe se multiplie ; qu'on observe attentivement les précautions avec lesquelles un bouton de rose s'épanouit au soleil, et se referme vers la nuit : on y trouvera plus de dessein, de conduite et d'industrie que dans tous les ouvrages de l'art. Ce qu'on appelle même l'art des hommes n'est qu'une faible imitation du grand art qu'on appelle les lois de la nature, et que les impies n'ont pas de honte d'appeler le hasard aveugle. »

(101) « Les oeuvres de la Providence sont donc toujours bonnes et convenables. Pour reconnaître que Dieu administre toutes choses de la manière la meilleure, la plus avantageuse et la seule assortie à sa nature, on n'a qu'à bien se pénétrer de ces deux vérités, qui sont reconnues de tout le monde : Dieu seul est bon, Dieu seul est sage. Parce qu'il est bon, il doit prendre soin des choses ; parce qu'il est sage, il dirige tout avec sagesse et pour le mieux. » (Némésius, De la Nature de l'homme, ch. XLIV, p. 268 de la trad. de M. Thibault.)

(102) Voy. t. I, p. 191. Némésius dit encore à ce sujet : « Nous devons nous garder de rejeter la Providence parce que nous ne la comprenons pas suffisamment. En effet, les choses que vous regardez comme mal faites sont cependant produites par le Créateur selon les lois de la plus haute raison ; mais, comme vous ne connaissez pas ces lois, vous vous hâtez de blâmer ce qui en résulte. » (De la Nature de l'homme, ch. XLIV, p. 266 de la trad.)

(103) « La vertu est la plus belle qualité des choses créées, mais ce n'est pas la seule qualité des créatures ; il y en a une infinité d'autres qui attirent l'inclination de Dieu: de toutes ces inclinations résulte le plus de bien qu'Il se peut, et il se trouve que s'il n'y avait que vertu, s'il n'y avait que créatures raisonnables, il y aurait moins de bien. Outre que la sagesse doit varier... La nature a eu besoin d'animaux, de plantes, de corps inanimés ; il y a dans ces créatures non raisonnables des merveilles qui servent à exercer la raison. » (Lelbnitz, Théodicée, II; § 124.)

(104) « In hoc sensibili mundo vehementer considerandum est quid sit tempus et locus, ut, quod delectat in parte sive loci sive temporis, intelligatur tamen multo melius esse totum cujus illa pars est ; et rursus quod offendit in parte perspicuum sit homini docto non ob aliud offendere, nisi quia non videtur totum cui pars illa mirabiliter congruit; in illo vero mundo intelligibili quamlibet partem tanquam totum pulchram esse atque perfectam. » (S. Augustin, De Ordine, II, 19.)

(105) Cette conception parait être une idée orientale. Dans les livres zends, par exemple, on lit que l'ange Mithra, qui juge les âmes après la Mort, a un corps colossal et parsemé d'yeux. Voy. M. Franck, La Kabbale, p. 366.

(106) Voy. Hiéroclès, De la Providence, p. 82 de l'éd. de Londres.

(107)  C'est la doctrine de Platon. Voy. les passages du Théétète et du Timée que nous avons cités dans les Éclaircissements du tome I, p. 427-430.

(108) Le texte porte : καὶ αὐτὴ αἰτία λόγου αὕτως. Il faut retrancher αἰτία, comme le propose M. Creuzer, ou lire αἰτίᾳ, comme le fait H. Kirchhoff. Le sens est le même dans les deux cas.

(109) « Omnia temporalia, quae in hoc rerum ordine ita locata sunt ut, nisi deficiant, non possint prαeteritis futura succedere, ut tota temporum in suo genere pulchritudo peragatur, absurdissime dicimus non debere deficere. Quantum enim acceperunt, tantum agent, et tantum reddunt ei cui debent quod sunt in quantumcunque sunt. » (S. Augustin, De Libero arbitrio, III, 15, 23.)

(110) Voy. Proclus, De decem Dubitationibus circa Providentiam, § 7 ; t. I, p. 144.

(111) Cette comparaison est empruntée à Platon (Lois, liv. VII, p. 796, 815): Voy. aussi Philon, De la Providence (dans Eusèbe, Préparation évangélique, VIII,14.)

(112) Voy. Épictète, Manuel, § 2, 6; et Salluste, De Diis et Mundo, II, p. 263.

(113) La comparaison de la vie avec une tragédie se trouve dans le Philèbe de Platon (t. II, p. 416 de la trad. de M. Cousin) : « Dans la tragédie et la comédie de la vie humaine, le plaisir est mêlé à la douleur. » Le stoïcien Ariston de Chios a dit aussi : « Le sage ressemble à un bon acteur qui, sous le masque de Thersite comme sous celui d'Agamemnon, remplit toujours convenablement son rôle. » (Diogène Laërce, VII, § 160.).

(114) Avec MM. Creuzer et Kirchhoff nous retranchons les mots ἐν ᾗ σκιαὶ ἀίσσουσι πολλῶν qui paraissent être interpolés.

(115) « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes ; ce sont les opinions qu'ils ont des choses. Ainsi la mort n'est point terrible : car elle aurait paru telle à Socrate ; mais elle nous parait terrible parce que telle est l'opinion que nous nous en faisons. Quand donc nous serons empêchés, ou troublés, ou affligés, accusons, non les autres, mais nous-mêmes, c'est-à-dire nos opinions. » (Épictète, Manuel, § 8.)

(116)  ζωὴν λόγον τινὰ ἡσυχῆ ἔχουσαν. Plotin veut dire que la Raison de l'univers est une contemplation tranquille de l'Intelligence divine. Ce point est développé ci-après dans le livre VIII.

(117« Ni la substance spirituelle, ni même la substance corporelle, ne cesse jamais d'agir. » (Leibnitz, Sur la notion de Substance.)

(118) Pour les rapprochements qui sont à faire ici entre la doctrine des Stoïciens et celle de Plotin, Voy. les Éclaircissements sur ce livre, à la fin du volume. Voy. aussi Enn. II, liv. III, § 16-18.

(119) Plotin paraît faire ici allusion à un passage du Banquet de Platon (t. VI, p. 266 de la trad. de M. Cousin) : « Quant à la musique, il ne faut pas grande attention pour y reconnaître l'amour ;  et c'est ce qu'Héraclite a peut-être senti, quoiqu'il ne se soit pas très bien expliqué. L'unité, dit-il, en s'opposant à elle-même, produit l'accord, par exemple l'harmonie d'un arc ou d'une lyre. Il est absurde que l'harmonie soit une opposition, ou qu'elle résulte de choses opposées : mais apparemment Héraclite entendait que c'est de choses d'abord opposées, comme le grave et l'aigu, et ensuite mises d'accord, que la musique tire l'harmonie. En effet, tant que le grave et l'aigu restent opposés, il ne peut y avoir d'harmonie : car l'harmonie est une consonance, la consonance un accord, et l'accord ne peut se former de choses opposées, tant qu'elles demeurent apposées ; l'opposition, tant qu'elle ne s'est pas résolue en accord; ne peut donc produire l'harmonie. C'est encore de cette manière que les longues et les brèves, qui sont opposées entre elles, lorsqu'elles sont accordées, composent le rythme ; et cet accord dans tout cela, c'est la musique qui l'établit, en unissant les opposés des liens de la sympathie et de l'amour. La musique est donc la science de l'amour en fait de rythme et d'harmonie. »

(120) « Ce qui vient des dieux mérite notre respect au nom de la vertu ; ce qui vient des hommes, notre amour, au nom de leur parenté avec nous, et quelquefois une sorte de pitié, à cause de leur ignorance des vrais biens et des vrais maux, aveuglement aussi grand que celui qui nous empêche de distinguer le blanc d'avec le noir. » (Marc-Aurèle, Pensées, II, § 13.)

(121) « Illud jam ex vobis requiro utrum quæcunque agit stultus ordine vobis agere videatur. Nam videte rogatio quos laqueos habeat. Si ordine dixeritis, ubi erit fila definitio : Ordo est quo Deus agit omnia quae sunt, si etiam stultus quæ agit, agit ordine? Si autem ordo non est in iis quæ aguntur a stulto, erit aliquid quod ordo non teneat. Neutrum autem vultis... Facile est huic respondere complexioni tuae. Omnis vita stultorum, quamvis per eos ipsos minime constans minimeque ordinata sit, per divinam tamen Providentiam necessario rerum ordine includitur, et quasi quibusdam locis illa ineffabili et sempiterna lege dispositis nullo modo esse sinitur ubi esse non debet. Ita fit ut angusto animo ipsam solam quisque considerans, veluti magna repercussus foeditate, aversetur ; si autem mentis oculos erigens atque diffundens simul universa collustret, nihil non ordinatum suisque semper sedibus distinctum dispositumque reperiet. » (S. Augustin, De Ordine, II, 4.) S. Augustin appelle ici Ordre ce que Plotin nomme Raison de l'univers.

(122) Dans ce passage, Plotin donne au mot λόγος les trois sens de rôle, caractère, raison (essence rationnelle), et il est impossible de rendre en français ces trois sens par un seul mot.

(123) « Nous concourons tous à l'accomplissement d'une seule et même oeuvre ; les uns savent et comprennent ce qu'ils font; les autres l'ignorent : ainsi, ceux même qui dorment, dit Héraclite, je crois, sont des ouvriers qui concourent à l'accomplissement des affaires de ce monde. L'un contribue d'une façon, l'autre d'une autre, et singulièrement celui-là même qui en murmure, qui lutte avec effort contre le courant pour l'arrêter s'il était possible : car le monde avait besoin d'un tel homme. Vois donc avec quels ouvriers tu veux te ranger: car celui qui gouverne l'univers se servira toujours de toi comme il est bon : il te mettra toujours dans le nombre de ses coopérateurs, des êtres qui aident à son oeuvre. Pour toi, prends bien garde de ne pas tenir parmi eux le même rang que, dans la comédie, le vers plat et ridicule dont Chrysippe a parlé. » (Marc-Aurèle, Pensées, XII, S 42.) Nous avons déjà cité ci-dessus (p. 50, note 1) le passage de Chrysippe auquel Marc-Aurèle fait ici allusion.

(124) Proclus a  reproduit cette comparaison dans son traité De Providentia, § 9 (t. 1, p. 1?2) : « Etenim in vitis nostris, dramati quidem proportionalis tota generis periodus ; factori autem dramatis hujus, factum ; iis autem qui ad drama faciunt, animae saepe quidem aliae et aliæ, saepe autem eaedem adimplentes fatalem hunc funem : sicut ibi iidem hypocritae, id est qui sub larvis fiunt, quandoque quidem Tiresiae, quandoque autem Oedipodis dicentes verba. Praemiat autem Providentia animas, et honorat alias, alias et deshonorat propter similitudinem vitae, et ipsas propter ipsas in aliis vitis propter identitatem latentem, aspicientes infatatam praeparationem permutatam entem. »

(125) Voy. Enn. IV, liv. III, § 24. Leibnitz a reproduit cette pensée dans sa Monadologie, § 89. Voy. les Éclaircissements du tome I, p. 473.

(126) Expression proverbiale.

(127) « Sache que le point fondamental de la piété envers les Dieux, c'est d'avoir d'eux des idées droites comme celles-ci : qu'ils existent et qu'ils gouvernent tout avec bonté et avec justice ; qu'ils t'ont toi-même placé à un poste pour leur obéir et marcher de ton plein gré soumis aux événements que tu considéreras comme ordonnés par la suprême sagesse. De la sorte, tu ne te plaindras jamais des Dieux et tu ne les accuseras jamais de t'oublier.  » (Épictète, Manuel, § 37.)

(128)  « Il ne faut pas que les tuyaux d'un jeu d'orgue soient égaux, etc.» (Leibnitz, Théodicée, III, § 246.)

(129) « Souvent un mal dans quelques parties peut servir au plus grand bien du tout, etc. » (Ibid., II, § 239.)

(130) « Quid carnifice tetrius ? Quid illo animo truculentius atque dirius ? At inter ipsas leges locum necessarium tenet, et in bene moderatæ civitatis ordinem inseritur, estque suo animo nocens, ordine autem alieno poena nocentium. Quid sordidius, quid inanius decoris et turpitudinis plenius meretricibus, lenonibus ceterisque hoc genus pestibus dici potest ? Aufer meretrices de rebus humanis, turbaveris omnia libidinibus. » (S. Augustin, De Ordine, II, 4.)

(131) Ces trois rangs sont la vie intellectuelle, la vie rationnelle, la vie sensitive. Voy. t. I, p. 324.

(132) Voy. Enn. IV, liv. IV, § 9-12. Leibnitz développe une comparaison semblable dans sa Théodicée (II, § 147) : « Dieu a fait présent à l'homme d'une image de la divinité en lui donnant l'intelligence. Il le laisse faire en quelque sorte dans son petit département, ut Spartam quam nactus est ornet. Il n'y entre que d'une manière occulte : car il fournit être, force, vie, raison, sans se faire voir. C'est là où le franc arbitre joue son jeu, et Dieu se joue, pour ainsi dire, de ces petits dieux qu'il a trouvé bon de produire, comme nous nous jouons des enfants qui se font des occupations que nous favorisons ou empêchons sous main comme il nous plaît. L'homme est donc comme un petit dieu dans son propre monde ou microcosme, qu'il gouverne à sa mode. Il y fait merveille quelquefois... mais il y fait aussi de grandes fautes, parce qu'il s'abandonne à ses passions, et parce que Dieu l'abandonne à son sens : il l'en punit aussi, tantôt comme un père ou précepteur, exerçant ou châtiant les enfants, tantôt comme un juste juge punissant ceux qui l'abandonnent ; et le mal arrive le plus souvent quand ces intelligences ou leurs petits mondes se choquent entre eux. L'homme s'en trouve mal à mesure qu'il a tort ; mais Dieu, par un art merveilleux, tourne tous les défauts de ces petits mondes au plus grand ornement de son grand monde. C'est comme dans ces inventions de perspective où certains beaux desseins ne paraissent que confusion jusqu'à ce qu'on les rapporte à leur vrai point de vue, ou qu'on les regarde par le moyen d'un certain verre ou miroir. C'est en les plaçant et en s'en servant comme il faut qu'on les fait devenir l'ornement d'un cabinet. Ainsi les difformités apparentes de nos petits mondes se réunissent en beautés dans le grand, et n'ont rien qui s'oppose à l'unité d'un principe universel infiniment parfait ; au contraire, ils augmentent l'admiration de sa sagesse, qui fait servir le mal au plus grand bien. »

(133) Cette objection parait empruntée à la doctrine stoïcienne qui identifie Dieu avec le monde : « Toutes choses sont liées entre elles et d'un noeud sacré ; il n'y a presque rien qui n'ait ses relations. Tous lés êtres sont coordonnés ensemble, tous concourent à y l'harmonie du même monde. Il n'y a qu'un seul monde, qui comprend tout, un seul Dieu, qui est dans tout, une seule matière, une seule loi, une raison commune à tous les êtres doués d'intelligence, enfin une vérité unique, n'y ayant qu'un seul état de perfection pour tous les êtres qui appartiennent à la même espèce  et qui participent à la même raison. » (Marc-Aurèle, Pensées, VIl, § 9:) Sénèque est encore plus explicite : « Totum hoc, quo continemur, et unum est, et Deus est, et socii ejus et membra sumus. ». (Lettres, 94.) Vol. d'ailleurs les rapprochements entre la doctrine des stoïciens et celle de Plotin dans les Éclaircissements sur ce livre, à la fin du volume.

(134) Dans cette fin, Plotin indique la question qu'il traite dans le livré suivant, p. 71.