Platon : Cratyle

PLATON

CRATYLE- Κρατύλος

415a - 425b

405c - 414e - 425c - 440e

 

Traduction française · Victor COUSIN.

VOLUME XI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLATON

 

CRATYLE- Κρατύλος

 

 

 

 

 

 

précédent

Σωκράτης

Καὶ ἐγώ σοι συμβούλομαι, ὦ Ἑρμόγενες. Ἀλλὰ μὴ [415a] λίαν, ὦ δαιμόνιε, ἀκριβολογοῦ, «  « μή μ᾽ ἀπογυιώσῃς μένεος.  »  Ἔρχομαι γὰρ ἐπὶ τὴν κορυφὴν ὧν εἴρηκα, ἐπειδὰν μετὰ τέχνην μηχανὴν ἐπισκεψώμεθα.  « Μηχανὴ  »  γάρ μοι δοκεῖ τοῦ ἄνειν ἐπὶ πολὺ σημεῖον εἶναι· τὸ γὰρ  « μῆκός  »  πως τὸ πολὺ σημαίνει· ἐξ ἀμφοῖν οὖν τούτοιν σύγκειται,  « μήκους  »  τε καὶ τοῦ  « ἄνειν,  »  τὸ ὄνομα ἡ  « μηχανή.  »  Ἀλλ᾽, ὅπερ νυνδὴ εἶπον, ἐπὶ τὴν κορυφὴν δεῖ τῶν εἰρημένων ἐλθεῖν·  « ἀρετὴ  »  γὰρ καὶ  « κακία  »  ὅτι βούλεται τὰ ὀνόματα [415b] ζητητέα. Τὸ μὲν οὖν ἕτερον οὔπω καθορῶ, τὸ δ᾽ ἕτερον δοκεῖ μοι κατάδηλον εἶναι. Συμφωνεῖ γὰρ τοῖς ἔμπροσθεν πᾶσιν. Ἅτε γὰρ ἰόντων τῶν πραγμάτων, πᾶν τὸ κακῶς ἰὸν  « κακία  »  ἂν εἴη· τοῦτο δὲ ὅταν ἐν ψυχῇ ᾖ, τὸ κακῶς ἰέναι ἐπὶ τὰ πράγματα, μάλιστα τὴν τοῦ ὅλου ἐπωνυμίαν ἔχει τῆς κακίας. Τὸ δὲ κακῶς ἰέναι ὅτι ποτ᾽ ἔστιν, δοκεῖ μοι δηλοῦν καὶ ἐν τῇ  « δειλίᾳ,  »  ὃ οὔπω διήλθομεν ἀλλ᾽ [415c] ὑπερέβημεν, δέον αὐτὸ μετὰ τὴν ἀνδρείαν σκέψασθαι· δοκοῦμεν δέ μοι καὶ ἄλλα πολλὰ ὑπερβεβηκέναι. Ἡ δ᾽ οὖν δειλία τῆς ψυχῆς σημαίνει δεσμὸν εἶναι ἰσχυρόν· τὸ γὰρ  « λίαν  »  ἰσχύς τίς ἐστιν. Δεσμὸς οὖν ὁ λίαν καὶ ὁ μέγιστος τῆς ψυχῆς ἡ δειλία ἂν εἴη· ὥσπερ γε καὶ ἡ ἀπορία κακόν, καὶ πᾶν, ὡς ἔοικεν, ὅτι ἂν ἐμποδὼν ᾖ τῷ ἰέναι καὶ πορεύεσθαι. Τοῦτ᾽ οὖν φαίνεται τὸ κακῶς ἰέναι δηλοῦν, τὸ ἰσχομένως τε καὶ ἐμποδιζομένως πορεύεσθαι, ὃ δὴ ψυχὴ ὅταν ἔχῃ, κακίᾳ μεστὴ γίγνεται. Εἰ δ᾽ ἐπὶ τοιούτοις ἡ  « κακία  »  ἐστὶν τοὔνομα, τοὐναντίον τούτου ἡ  « ἀρετὴ  »  ἂν εἴη, σημαῖνον πρῶτον [415d] μὲν εὐπορίαν, ἔπειτα δὲ λελυμένην τὴν ῥοὴν τῆς ἀγαθῆς ψυχῆς εἶναι ἀεί, ὥστε τὸ ἀσχέτως καὶ τὸ ἀκωλύτως ἀεὶ ῥέον ἐπωνυμίαν εἴληφεν, ὡς ἔοικε, τοῦτο τοὔνομα, <ὃ> ὀρθῶς μὲν ἔχει  « ἀειρείτην  »  καλεῖν, [ἴσως δὲ αἱρετὴν λέγει, ὡς οὔσης ταύτης τῆς ἕξεως αἱρετωτάτης,] συγκεκρότηται δὲ καὶ καλεῖται  « ἀρετή.  »  Καὶ ἴσως με αὖ φήσεις πλάττειν· ἐγὼ δέ φημι, εἴπερ ὃ ἔμπροσθεν εἶπον ὀρθῶς ἔχει, ἡ  « κακία,  »  [415e] καὶ τοῦτο τὸ ὄνομα τὴν  « ἀρετὴν  »  ὀρθῶς ἔχειν.

[416a] Ἑρμογένης

Τὸ δὲ δὴ  « κακόν,  »  δι᾽ οὗ πολλὰ τῶν ἔμπροσθεν εἴρηκας, τί ἂν νοοῖ τοὔνομα;

Σωκράτης

Ἄτοπόν τι νὴ Δία ἔμοιγε δοκεῖ καὶ χαλεπὸν συμβαλεῖν. ἐπάγω οὖν καὶ τούτῳ ἐκείνην τὴν μηχανήν.

Ἑρμογένης

Ποίαν ταύτην;

Σωκράτης

Τὴν τοῦ βαρβαρικόν τι καὶ τοῦτο φάναι εἶναι.

Ἑρμογένης

Καὶ ἔοικάς γε ὀρθῶς λέγοντι. ἀλλ᾽ εἰ δοκεῖ, ταῦτα μὲν ἐῶμεν, τὸ δὲ  « καλὸν  »  καὶ [τὸ]  « αἰσχρὸν  »  πειρώμεθα ἰδεῖν πῇ εὐλόγως ἔχει.

Σωκράτης

Τὸ μὲν τοίνυν  « αἰσχρὸν  »  καὶ δὴ κατάδηλόν μοι [416b] φαίνεται ὃ νοεῖ· καὶ τοῦτο γὰρ τοῖς ἔμπροσθεν ὁμολογεῖται. Τὸ γὰρ ἐμποδίζον καὶ ἴσχον τῆς ῥοῆς τὰ ὄντα λοιδορεῖν μοι φαίνεται διὰ παντὸς ὁ τὰ ὀνόματα τιθείς, καὶ νῦν τῷ ἀεὶ ἴσχοντι τὸν ῥοῦν τοῦτο τὸ ὄνομα ἔθετο <τὸ>  « ἀεισχοροῦν  » · νῦν δὲ συγκροτήσαντες  « αἰσχρὸν  »  καλοῦσιν.

Ἑρμογένης

Τί δὲ τὸ  « καλόν  » ;

Σωκράτης

Τοῦτο χαλεπώτερον κατανοῆσαι. καίτοι λέγει γε αὐτό· ἁρμονίᾳ μόνον καὶ μήκει τοῦ οὖ παρῆκται.

Ἑρμογένης

πῶς δή;

Σωκράτης

Τῆς διανοίας τις ἔοικεν ἐπωνυμία εἶναι τοῦτο τὸ ὄνομα.

Ἑρμογένης

Πῶς λέγεις;

 [416c] Σωκράτης

Φέρε, τί οἴει σὺ εἶναι τὸ αἴτιον κληθῆναι ἑκάστῳ τῶν ὄντων; ἆρ᾽ οὐκ ἐκεῖνο τὸ τὰ ὀνόματα θέμενον;

Ἑρμογένης

Πάντως που.

Σωκράτης

Οὐκοῦν διάνοια ἂν εἴη τοῦτο ἤτοι θεῶν ἢ ἀνθρώπων ἢ ἀμφότερα;

Ἑρμογένης

Ναί.

Σωκράτης

Οὐκοῦν τὸ καλέσαν τὰ πράγματα καὶ τὸ καλοῦν ταὐτόν ἐστιν τοῦτο, διάνοια;

Ἑρμογένης

Φαίνεται.

Σωκράτης

Οὐκοῦν καὶ ὅσα μὲν ἂν νοῦς τε καὶ διάνοια ἐργάσηται, ταῦτά ἐστι τὰ ἐπαινετά, ἃ δὲ μή, ψεκτά;

Ἑρμογένης

Πάνυ γε.

[416d] Σωκράτης

Τὸ οὖν ἰατρικὸν ἰατρικὰ ἐργάζεται καὶ τὸ τεκτονικὸν τεκτονικά; ἢ πῶς λέγεις;

Ἑρμογένης

Οὕτως ἔγωγε.

Σωκράτης

Καὶ τὸ καλοῦν ἄρα καλά;

Ἑρμογένης

Δεῖ γέ τοι.

Σωκράτης

Ἔστι δέ γε τοῦτο, ὥς φαμεν, διάνοια;

Ἑρμογένης

Πάνυ γε.

Σωκράτης

Ὀρθῶς ἄρα φρονήσεως αὕτη ἡ ἐπωνυμία ἐστὶν τὸ  « καλὸν  »  τῆς τὰ τοιαῦτα ἀπεργαζομένης, ἃ δὴ καλὰ φάσκοντες εἶναι ἀσπαζόμεθα.

Ἑρμογένης

Φαίνεται.

[416e] Σωκράτης

Τί οὖν ἔτι ἡμῖν λοιπὸν τῶν τοιούτων;

Ἑρμογένης

Ταῦτα τὰ περὶ τὸ ἀγαθόν τε καὶ καλόν, συμφέροντά [417a] τε καὶ λυσιτελοῦντα καὶ ὠφέλιμα καὶ κερδαλέα καὶ τἀναντία τούτων.

Σωκράτης

Οὐκοῦν τὸ μὲν  « συμφέρον  »  ἤδη που κἂν σὺ εὕροις ἐκ τῶν πρότερον ἐπισκοπῶν· τῆς γὰρ ἐπιστήμης ἀδελφόν τι φαίνεται. Οὐδὲν γὰρ ἄλλο δηλοῖ ἢ τὴν ἅμα φορὰν τῆς ψυχῆς μετὰ τῶν πραγμάτων, καὶ τὰ ὑπὸ τοῦ τοιούτου πραττόμενα  « συμφέροντά  »  τε καὶ  « σύμφορα  »  κεκλῆσθαι ἀπὸ τοῦ συμπεριφέρεσθαι ἔοικε, τὸ δέ γε  « κερδαλέον  »  ἀπὸ τοῦ [417b] κέρδους.  « Κέρδος  »  δὲ νῦ ἀντὶ τοῦ δέλτα ἀποδιδόντι ἐς τὸ ὄνομα δηλοῖ ὃ βούλεται· τὸ γὰρ ἀγαθὸν κατ᾽ ἄλλον τρόπον ὀνομάζει. Ὅτι γὰρ κεράννυται ἐς πάντα διεξιόν, ταύτην αὐτοῦ τὴν δύναμιν ἐπονομάζων ἔθετο τοὔνομα· δέλτα <δ᾽> ἐνθεὶς ἀντὶ τοῦ νῦ  « κέρδος  »  ἐφθέγξατο.

Ἑρμογένης

 « Λυσιτελοῦν  »  δὲ τί δή;

Σωκράτης

Ἔοικεν, ὦ Ἑρμόγενες, οὐχὶ καθάπερ οἱ κάπηλοι αὐτῷ χρῶνται, ἐὰν τὸ ἀνάλωμα ἀπολύῃ, οὐ ταύτῃ λέγειν [417c] μοι δοκεῖ τὸ  « λυσιτελοῦν,  »  ἀλλ᾽ ὅτι τάχιστον ὂν τοῦ ὄντος ἵστασθαι οὐκ ἐᾷ τὰ πράγματα, οὐδὲ τέλος λαβοῦσαν τὴν φορὰν τοῦ φέρεσθαι στῆναί τε καὶ παύσασθαι, ἀλλ᾽ ἀεὶ λύει αὐτῆς ἄν τι ἐπιχειρῇ τέλος ἐγγίγνεσθαι, καὶ παρέχει ἄπαυστον καὶ ἀθάνατον αὐτήν, ταύτῃ μοι δοκεῖ ἐπιφημίσαι τὸ ἀγαθὸν λυσιτελοῦν· τὸ γὰρ τῆς φορᾶς λύον τὸ τέλος  « λυσιτελοῦν  »  καλέσαι.  « Ὠφέλιμον  »  δὲ ξενικὸν τοὔνομα, ᾧ καὶ Ὅμηρος πολλαχοῦ κέχρηται, τῷ  « ὀφέλλειν  » · ἔστι δὲ τοῦτο τοῦ αὔξειν καὶ †ποιεῖν ἐπωνυμία.

[417d] Ἑρμογένης

Τὰ δὲ δὴ τούτων ἐναντία πῶς ἔχει ἡμῖν;

Σωκράτης

Ὅσα μὲν ἀπόφησιν αὐτῶν, ὥς γέ μοι δοκεῖ, οὐδὲν δεῖ ταῦτα διεξιέναι.

Ἑρμογένης

Ποῖα ταῦτα;

Σωκράτης

 « Ἀσύμφορον  »  καὶ  « ἀνωφελὲς  »  καὶ  « ἀλυσιτελὲς  »  καὶ  « ἀκερδές.  »

Ἑρμογένης

Ἀληθῆ λέγεις.

Σωκράτης

Ἀλλὰ  « βλαβερόν  »  γε καὶ  « ζημιῶδες.  »

Ἑρμογένης

Ναί.

Σωκράτης

Καὶ τὸ μέν γε  « βλαβερὸν  »  τὸ [417e] βλάπτον τὸν ῥοῦν εἶναι λέγει· τὸ δὲ  « βλάπτον  »  αὖ σημαίνει βουλόμενον ἅπτειν· τὸ δὲ  « ἅπτειν  »  καὶ δεῖν ταὐτόν ἐστι, τοῦτο δὲ πανταχοῦ ψέγει. τὸ βουλόμενον οὖν ἅπτειν ῥοῦν ὀρθότατα μὲν ἂν εἴη  « βουλαπτεροῦν,  »  καλλωπισθὲν δὲ καλεῖσθαί μοι φαίνεται  « βλαβερόν.  »

Ἑρμογένης

Ποικίλα γέ σοι, ὦ Σώκρατες, ἐκβαίνει τὰ ὀνόματα. καὶ γὰρ νῦν μοι ἔδοξας ὥσπερ τοῦ τῆς Ἀθηνάας νόμου προαύλιον στομαυλῆσαι, τοῦτο τὸ ὄνομα προειπὼν τὸ [418a]  « βουλαπτεροῦν.  »

Σωκράτης

Οὐκ ἐγώ, ὦ Ἑρμόγενες, αἴτιος, ἀλλ᾽ οἱ θέμενοι τὸ ὄνομα.

Ἑρμογένης

Ἀληθῆ λέγεις· ἀλλὰ δὴ τὸ  « ζημιῶδες  »  τί ἂν εἴη;

Σωκράτης

Τί δ᾽ ἂν εἴη ποτὲ  « ζημιῶδες  » ; θέασαι, ὦ Ἑρμόγενες, ὡς ἐγὼ ἀληθῆ λέγω λέγων ὅτι προστιθέντες γράμματα καὶ ἐξαιροῦντες σφόδρα ἀλλοιοῦσι τὰς τῶν ὀνομάτων διανοίας, οὕτως ὥστε σμικρὰ πάνυ παραστρέφοντες ἐνίοτε τἀναντία [418b] ποιεῖν σημαίνειν. Οἷον καὶ ἐν τῷ  « δέοντι  » · ἐνενόησα γὰρ αὐτὸ καὶ ἀνεμνήσθην ἄρτι ἀπὸ τοῦδε ὃ ἔμελλόν σοι ἐρεῖν ὅτι ἡ μὲν νέα φωνὴ ἡμῖν ἡ καλὴ αὑτηὶ καὶ τοὐναντίον περιέτρεψε μηνύειν τὸ  « δέον  »  καὶ τὸ  « ζημιῶδες,  »  ἀφανίζουσα ὅτι νοεῖ, ἡ δὲ παλαιὰ ἀμφότερον δηλοῖ ὃ βούλεται τοὔνομα.


 

précédent

89 SOCRATE.

Et moi, je le veux avec toi. Toutefois, mon cher Hermogène, ne sois pas trop [415a] pointilleux, et crains d'énerver mon courage (75); car j'arrive tout à L'heure à ce qui doit former le couronnement de tout ce que j'ai dit, quand, après le mot τέχνη, dont je viens de parler, j'aurai traité du mot μηχανή, habileté. Μηχανή indique l'action à achever, ἄνειν, un travail, de le conduire loin; en effet le mot μῆκος exprime la longueur; c'est donc de ces deux mots, μῆκος et ἄνειν, qu'on a composé μηχανή. Mais, je le répète, il faut s'élever à ce qui domine tout ce que nous avons dit; il faut chercher le sens des mots vertu, ἀρετή, et méchanceté, κακία. [415b] L'un des deux ne me paraît pas encore facile à entendre; l'autre me semble s'expliquer de soi-même, en ce qu'il se rapporte parfaitement à tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. En admettant le mouvement général de toutes choses, tout ce qui va mal, κακῶς ἴον, sera ce que nous nommons κακία. Ce mauvais mouvement, lorsqu'il se trouve dans l'âme, mérite bien par excellence le nom de κακία. Mais qu'est-ce que ce mauvais mouvement? C'est ce qui me paraît ressortir du mot 90 . lâcheté, δειλία, mot que [415c] nous n'avons pas encore examiné, et dont nous aurions dû parler après celui de courage, ἀνδρία; au reste, je vois que nous en avons omis ainsi beaucoup d'autres. Je dis donc que la lâcheté est pour l'âme un lien, δέσμος, très fort; et le mot λίαν, beaucoup, exprime la force de ce lien. Ainsi, la lâcheté est le plus fort et le pire lien de l'âme, comme l'hésitation, ἀπορία, est aussi un mal, et en général tout ce qui fait obstacle au mouvement d'aller et d'avancer, ἰέναι, πορεύεσθαι. Ceci nous fait donc voir que aller mal, c'est avoir un mouvement ralenti, entravé, et que tout ce qui se trouve dans ce cas, devient plein de mal. Or, si tel est le nom de cet état de l'âme, le nom de l'état contraire, doit être celui de vertu, ἀρετή. Il signifiera d'abord [415d] une allure facile, εὐπορία, et par suite le mouvement libre et en quelque sorte le cours perpétuel d'une âme honnête. C'est ce cours perpétuel, ἀεὶ ῥέον, exempt d'obstacle et de toute contrainte, qu'il est juste d'appeler ἀειρείτη,. Peut-être !e vrai mot serait-il αἰρετή, préférable, parce que la vertu est l'habitude de l'âme qu'il convient le plus de choisir, αἱρετωτάτη ; et en contractant le mot, on en aura fait ἀρετή. Me diras-tu encore que ce sont là des fictions de ma façon? Je te répondrai que si notre interprétation du mot κακία est fondée, [415e] il doit en être de même pour ἀρετή.

91 [416a] HERMOGÈNE

Mais ce mot κακάν, mal, dont tu t'es déjà servi plusieurs fois pour en expliquer d'autres; d'où vient-il lui-même?

SOCRATE.

Mot singulier, en vérité, et bien difficile à éclaircir. Aussi vais-je recourir à mon grand expédient.

HERMOGÈNE

Lequel?

SOCRATE.

C'est de dire que ce terme est d'origine barbare,

HERMOGÈNE

Cela paraît probable. Mais, si tu le trouves bon, laissons cela, et cherchons à reconnaître la juste valeur des mots καλόν, beau, et αἰσχρόν, laid.

SOCRATE.

Le sens de αἰσχρόν me semble très clair : [416b] il s'accorde avec celui des mots précédents: L'inventeur des noms paraît avoir voulu blâmer d'une manière générale ce qui entrave et suspend le cours des choses; ainsi, à ce qui arrête toujours le mouvement, ἀεὶ ἴσχοντι τὸ ῥοῦν, il à donné le nom de ἀεισχοροῦν, qui fait aujourd'hui par contraction αἰσχρόν.

HERMOGÈNE.

Et qu'est-ce que καλόν ?

92 SOCRATE,

Ceci est plus difficile à entendre. Pourtant, ce n'est là qu'une affaire de prononciation, et le changement de l'accent et de la quantité de I'οὗ (76).

HERMOGÈNE.

Que veux-tu dire ?

SOCRATE.

Ce mot me paraît être une manière de désigner l'intelligence.

HERMOGÈNE.

Explique-toi, Socrate.

[416c] SOCRATE.

Voyons, qui fait, selon toi, que les choses s'appellent ainsi qu'elles s'appellent? N'est-ce pas ce qui a inventé les noms?

HERMOGÈNE.

Eh bien?

SOCRATE,

Or, il faut que ce soit l'intelligence ou des dieux ou des hommes, ou des uns et des autres?

HERMOGÈNE,

Sans doute.

SOCRATE.

Donc, ce qui a appelé les choses par leur nom, τὸ καλέσαν, et le beau, τὸ καλὸν, sont la même chose, à savoir l'intelligence.

. 93 HERMOGÈNE.

Évidemment.

SOCRATE.

Mais tout ce qui est l'ouvrage de la pensée et de l'intelligence est louable, et le contraire blâmable?

HERMOGÈNE.

Oui.

[416d] SOCRATE.

La médecine produit les remèdes, l'art de bâtir, les bâtiments; n'est-il pas vrai?

HERMOGÈNE.

Sans contredit.

SOCRATE.

Et de même le beau, τὸ καλόν, devra produire de belles choses.

HERMOGÈNE.

Nécessairement.

SOCRATE.

Et cela, c'est, disions-nous, l'intelligence?

HERMOGÈNE.

Oui.

SOCRATE.

Donc le mot τὸ καλόν est un nom bien approprié à cette intelligence qui exécute des ouvrages que nous déclarons beaux, et que nous louons à ce titre.

94 HERMOGÈNE.

J'en tombe d'accord.

[416e] SOCRATE.

Et que nous reste-t-il à examiner dans cet ordre de choses?

HERMOGÈNE.

Les termes qui se rapportent au bon et au beau dont nous venons de nous occuper, [417a] l'avantageux, le profitable, l'utile, le lucratif, et leurs contraires.

SOCRATE.

En faisant usage de nos observations précédentes, tu trouveras toi-même facilement l'origine du mot ξυμφέρον, avantageux. Il a un air de famille avec le nom de la science, ἐπιστήμη. En effet, il ne désigne autre chose qu'un mouvement simultané, σὺν φόρα, de l'âme avec les choses ; et tout ce qui résulte de ce mouvement, s'appelle συμφέρον et σύμφορον, avantageux, du mot συμπεριφέρεσθαι, être emporté simultanément alentour.

HERMOGÈNE

Soit.

SOCRATE,

Κερδαλέον, lucratif, vient [417b] de κέρδος, gain. Et ce dernier mot, en mettant un ν à la place du δ, s'explique de lui-même. Il ne signifie autre chose que le bien, On a établi ce nom pour exprimer la propriété que possède le bien de se mêler, 95 κεράννυται, en pénétrant tout; et en changeant le δ en v, on a prononcé κέρδος.

HERMOGÈNE.

Que dis-tu du mot λυσιτελοῦν, profitable ?

SOCRATE.

Je ne pense pas, Hermogène, que ce mot ait été établi d'abord dans le sens que lui donnent les marchands, comme signifiant [417c] ce qui libère de la dette; il désigne, je crois, ce qu'il y a de plus rapide dans l'être, ce qui ne permet pas aux choses de s'arrêter, ni au mouvement de cesser et de prendre fin, l'affranchissant toujours, λύων, de ce qui voudrait l'amener à cette fin, τέλος, et ne lui accordant ni terme ni repos. C'est pour cette raison que le bien même me paraît aussi pouvoir s'appeler κυσιτελοῦν, cest-à-dire ce qui affranchit le mouvement de sa fin, λύον τὸ τέλος τῆς φορᾶς. Quant à ώφέλιμον, utile, c'est un mot étranger, dont Homère a fait souvent usage sous la forme du verbe ὀφέλλειν (77); c'est un mot qui exprime l'augmentation, l'accomplissement.

[417d] HERMOGÈNE.

Mais que dirons-nous des contraires de ces mots?

96 SOCRATE.

Il me semble inutile de nous occuper de ceux qui ne contiennent que la négation des mots déjà expliqués.

HERMOGÈNE.

Lesquels ?

SOCRATE.

Ἀσύμφορον, inutile, ἀνώφελες, non avantageux, ἀλυσιτελές, non profitable, et ἀκερδές, non lucratif.

HERMOGÈNE.

Tu as raison.

SOCRATE.

Mais parlons de βλαβερόν, nuisible et de ζημιῶδες, funeste,

HERMOGÈNE.

A la bonne heure.

SOCRATE.

D'abord βλαβερόν, nuisible, [417e] désigne ce qui retarde le flux des choses, τὸ βλάπτον τὸν ῥοῦν. Le mot βλάπτον, à son tour, signifie qui veut enchaîner, βουλόμενον ἅπτειν. En effet, ἅπτειν exprime la même chose que δεῖν, enchaîner, et c'est ce que blâme toujours celui qui a institué les noms. En conséquence, ce qui veut arrêter le mouvement pouvait naturellement s'appeler βουλατττεροῦν, ou, pour plus d'élégance dans la prononciation, βλαβερόν,

97 HERMOGÈNE.

En vérité, Socrate, les noms deviennent bien bizarres entre tes mains. Avec ton βουλαπτεροῦν, [418a] j'ai cru t'entende imiter des lèvres le prélude de l'hymne à Minerve (78)

SOCRATE.

Mais ce n'est pas à moi qu'il faut t'en prendre, Hermogène, c'est à ceux qui ont fait ce mot.

HERMOGÈNE

Il est vrai; maintenant que faut-il penser de ζημιῶδες, funeste ?

SOCRATE.

Ζημιῶδες, dis-tu ? Remarque, Hermogène, combien j'ai raison d'observer que par l'addition ou le retranchement de quelques lettres, on change: considérablement le sens des mots. Une légère altération peut leur faire dire tout le contraire de ce qu'ils voulaient dire [418b] d'abord, témoin ; le mot δέον, convenable. Une observation qui s'est présentée à moi, à l'occasion de ce mot,, et qui me revient en ce moment, c'est que notre belle: langue d'aujourd'hui a, fait exprimer; aux deux mots δέον et ζημιῶδες tout le contraire de ce qu'ils veulent dire, tandis que nous en retrouvons dans l'ancienne langue la véritable signification.

Ἑρμογένης

Πῶς λέγεις;

Σωκράτης

Ἐγώ σοι ἐρῶ. Οἶσθα ὅτι οἱ παλαιοὶ οἱ ἡμέτεροι τῷ ἰῶτα καὶ τῷ δέλτα εὖ μάλα ἐχρῶντο, καὶ οὐχ ἥκιστα [418c] αἱ γυναῖκες, αἵπερ μάλιστα τὴν ἀρχαίαν φωνὴν σῴζουσι. Νῦν δὲ ἀντὶ μὲν τοῦ ἰῶτα ἢ εἶ ἢ ἦτα μεταστρέφουσιν, ἀντὶ δὲ τοῦ δέλτα ζῆτα, ὡς δὴ μεγαλοπρεπέστερα ὄντα.

Ἑρμογένης

Πῶς δή;

Σωκράτης

Οἷον οἱ μὲν ἀρχαιότατοι  « ἱμέραν  »  τὴν ἡμέραν ἐκάλουν, οἱ δὲ  « ἑμέραν,  »  οἱ δὲ νῦν  « ἡμέραν.  »

Ἑρμογένης

Ἔστι ταῦτα.

Σωκράτης

Οἶσθα οὖν ὅτι μόνον τούτων δηλοῖ τὸ ἀρχαῖον ὄνομα τὴν διάνοιαν τοῦ θεμένου; ὅτι γὰρ ἁσμένοις τοῖς [418d] ἀνθρώποις καὶ ἱμείρουσιν ἐκ τοῦ σκότους τὸ φῶς ἐγίγνετο, ταύτῃ ὠνόμασαν  « ἱμέραν.  »

Ἑρμογένης

Φαίνεται.

Σωκράτης

Νῦν δέ γε τετραγῳδημένον οὐδ᾽ ἂν κατανοήσαις ὅτι βούλεται ἡ  « ἡμέρα.  »  Καίτοι τινὲς οἴονται, ὡς δὴ ἡ ἡμέρα ἥμερα ποιεῖ, διὰ ταῦτα ὠνομάσθαι αὐτὴν οὕτως.

Ἑρμογένης

Δοκεῖ μοι.

Σωκράτης

Καὶ τό γε  « ζυγὸν  »  οἶσθα ὅτι  « δυογὸν  »  οἱ παλαιοὶ ἐκάλουν.

Ἑρμογένης

Πάνυ γε.

Σωκράτης

Καὶ τὸ μέν γε  « ζυγὸν  »  οὐδὲν δηλοῖ, τὸ δὲ τοῖν [418e] δυοῖν ἕνεκα τῆς δέσεως ἐς τὴν ἀγωγὴν ἐπωνόμασται  « δυογὸν  »  δικαίως· νῦν δὲ  « ζυγόν.  »  Καὶ ἄλλα πάμπολλα οὕτως ἔχει.

Ἑρμογένης

Φαίνεται.

Σωκράτης

Κατὰ ταὐτὰ τοίνυν πρῶτον μὲν τὸ  « δέον  »  οὕτω λεγόμενον τοὐναντίον σημαίνει πᾶσι τοῖς περὶ τὸ ἀγαθὸν ὀνόμασιν· ἀγαθοῦ γὰρ ἰδέα οὖσα τὸ δέον φαίνεται δεσμὸς εἶναι καὶ κώλυμα φορᾶς, ὥσπερ ἀδελφὸν ὂν τοῦ βλαβεροῦ.

Ἑρμογένης

Καὶ μάλα, ὦ Σώκρατες, οὕτω φαίνεται.

Σωκράτης

Ἀλλ᾽ οὐκ ἐὰν τῷ ἀρχαίῳ ὀνόματι χρῇ, ὃ πολὺ [419a] μᾶλλον εἰκός ἐστιν ὀρθῶς κεῖσθαι ἢ τὸ νῦν, ἀλλ᾽ ὁμολογήσει τοῖς πρόσθεν ἀγαθοῖς, ἐὰν ἀντὶ τοῦ εἶ τὸ ἰῶτα ἀποδιδῷς, ὥσπερ τὸ παλαιόν· διϊὸν γὰρ αὖ σημαίνει, ἀλλ᾽ οὐ δέον, τἀγαθόν, ὅπερ δὴ ἐπαινεῖ. Καὶ οὕτω οὐκ ἐναντιοῦται αὐτὸς αὑτῷ ὁ τὰ ὀνόματα τιθέμενος, ἀλλὰ  « δέον  »  καὶ  « ὠφέλιμον  »  καὶ  « λυσιτελοῦν  »  καὶ  « κερδαλέον  »  καὶ  « ἀγαθὸν  »  καὶ  « συμφέρον  »  καὶ  « εὔπορον  »  τὸ αὐτὸ φαίνεται, ἑτέροις ὀνόμασι σημαῖνον τὸ διακοσμοῦν καὶ ἰὸν πανταχοῦ ἐγκεκωμιασμένον, [419b] τὸ δὲ ἴσχον καὶ δοῦν ψεγόμενον. Καὶ δὴ καὶ τὸ  « ζημιῶδες,  »  ἐὰν κατὰ τὴν ἀρχαίαν φωνὴν ἀποδῷς ἀντὶ τοῦ ζῆτα δέλτα, φανεῖταί σοι κεῖσθαι τὸ ὄνομα ἐπὶ τῷ δοῦντι τὸ ἰόν, ἐπονομασθὲν  « δημιῶδες.  »

Ἑρμογένης

Τί δὲ δὴ  « ἡδονὴ  »  καὶ  « λύπη  »  καὶ  « ἐπιθυμία  »  καὶ τὰ τοιαῦτα, ὦ Σώκρατες;

Σωκράτης

Οὐ πάνυ χαλεπά μοι φαίνεται, ὦ Ἑρμόγενες. Ἥ τε γὰρ  « ἡδονή,  »  ἡ πρὸς τὴν ὄνησιν ἔοικε τείνουσα πρᾶξις τοῦτο ἔχειν τὸ ὄνομα — τὸ δέλτα δὲ ἔγκειται, ὥστε  « ἡδονὴ  »  [419c] ἀντὶ  « ἡονῆς  »  καλεῖται — ἥ τε  « λύπη  »  ἀπὸ τῆς διαλύσεως τοῦ σώματος ἔοικεν ἐπωνομάσθαι ἣν ἐν τούτῳ τῷ πάθει ἴσχει τὸ σῶμα. Καὶ ἥ γε  « ἀνία  »  τὸ ἐμποδίζον τοῦ ἰέναι. Ἡ δὲ  « ἀλγηδὼν  »  ξενικόν τι φαίνεταί μοι ἀπὸ τοῦ ἀλγεινοῦ ὠνομασμένον.  « Ὀδύνη  »  δὲ ἀπὸ τῆς ἐνδύσεως τῆς λύπης κεκλημένῃ ἔοικεν.  « Ἀχθηδὼν  »  δὲ καὶ παντὶ δῆλον ἀπεικασμένον τὸ ὄνομα τῷ τῆς φορᾶς βάρει.  « Χαρὰ  »  δὲ τῇ διαχύσει καὶ εὐπορίᾳ τῆς ῥοῆς τῆς ψυχῆς ἔοικε κεκλημένῃ. [419d]  « Τέρψις  »  δὲ ἀπὸ τοῦ τερπνοῦ· τὸ δὲ  « τερπνὸν  »  ἀπὸ τῆς διὰ τῆς ψυχῆς ἕρψεως πνοῇ ἀπεικασθὲν κέκληται, ἐν δίκῃ μὲν ἂν  « ἕρπνουν  »  καλούμενον, ὑπὸ χρόνου δὲ  « τερπνὸν  »  παρηγμένον.  « Εὐφροσύνη  »  δὲ οὐδὲν προσδεῖται τοῦ διότι ῥηθῆναι· παντὶ γὰρ δῆλον ὅτι ἀπὸ τοῦ εὖ τοῖς πράγμασι τὴν ψυχὴν συμφέρεσθαι τοῦτο ἔλαβε τὸ ὄνομα,  « εὐφεροσύνην  »  τό γε δίκαιον· ὅμως δὲ αὐτὸ καλοῦμεν  « εὐφροσύνην.  »  Οὐδ᾽  « ἐπιθυμία  »  χαλεπόν· τῇ γὰρ ἐπὶ τὸν θυμὸν ἰούσῃ [419e] δυνάμει δῆλον ὅτι τοῦτο ἐκλήθη τὸ ὄνομα.  « Θυμὸς  »  δὲ ἀπὸ τῆς θύσεως καὶ ζέσεως τῆς ψυχῆς ἔχοι ἂν τοῦτο τὸ ὄνομα. Ἀλλὰ μὴν  « ἵμερός  »  γε τῷ μάλιστα ἕλκοντι τὴν ψυχὴν ῥῷ [420a] ἐπωνομάσθη· ὅτι γὰρ ἱέμενος ῥεῖ καὶ ἐφιέμενος τῶν πραγμάτων, καὶ οὕτω δὴ ἐπισπᾷ σφόδρα τὴν ψυχὴν διὰ τὴν ἕσιν τῆς ῥοῆς, ἀπὸ ταύτης οὖν πάσης τῆς δυνάμεως  « ἵμερος  »  ἐκλήθη. Καὶ μὴν  « πόθος  »  αὖ καλεῖται σημαίνων οὐ τοῦ παρόντος εἶναι [ἱμέρου τε καὶ ῥεύματος] ἀλλὰ τοῦ ἄλλοθί που ὄντος καὶ ἀπόντος, ὅθεν  « πόθος  »  ἐπωνόμασται ὃς τότε, ὅταν παρῇ οὗ τις ἐφίετο,  « ἵμερος  »  ἐκαλεῖτο· ἀπογενομένου δὲ ὁ αὐτὸς οὗτος  « πόθος  »  ἐκλήθη.  « Ἔρως  »  δέ, ὅτι εἰσρεῖ ἔξωθεν καὶ οὐκ οἰκεία ἐστὶν ἡ ῥοὴ [420b] αὕτη τῷ ἔχοντι ἀλλ᾽ ἐπείσακτος διὰ τῶν ὀμμάτων, διὰ ταῦτα ἀπὸ τοῦ ἐσρεῖν  « ἔσρος  »  τό γε παλαιὸν ἐκαλεῖτο —  τῷ γὰρ οὖ ἀντὶ τοῦ ὦ ἐχρώμεθα — νῦν δ᾽  « ἔρως  »  κέκληται διὰ τὴν τοῦ ὦ ἀντὶ τοῦ οὖ μεταλλαγήν. ἀλλὰ τί ἔτι σὺ λέγεις ὅτι σκοπῶμεν;

Ἑρμογένης

 « Δόξα  »  καὶ τὰ τοιαῦτα πῇ σοι φαίνεται;

Σωκράτης

 « Δόξα  »  δὴ ἤτοι τῇ διώξει ἐπωνόμασται, ἣν ἡ ψυχὴ διώκουσα τὸ εἰδέναι ὅπῃ ἔχει τὰ πράγματα πορεύεται, ἢ τῇ ἀπὸ τοῦ τόξου βολῇ. Ἔοικε δὲ τούτῳ μᾶλλον. ἡ [420c] Γοῦν  « οἴησις  »  τούτῳ συμφωνεῖ.  « Οἶσιν  »  γὰρ τῆς ψυχῆς ἐπὶ πᾶν πρᾶγμα, οἷόν ἐστιν ἕκαστον τῶν ὄντων, δηλούσῃ προσέοικεν, ὥσπερ γε καὶ ἡ  « βουλή  »  πως τὴν βολήν, καὶ τὸ  « βούλεσθαι  »  τὸ ἐφίεσθαι σημαίνει καὶ <τὸ>  « βουλεύεσθαι  » · πάντα ταῦτα δόξῃ ἑπόμεν᾽ ἄττα φαίνεται τῆς βολῆς ἀπεικάσματα, ὥσπερ αὖ καὶ τοὐναντίον ἡ  « ἀβουλία  »  ἀτυχία δοκεῖ εἶναι, ὡς οὐ βαλόντος οὐδὲ τυχόντος οὗ τ᾽ ἔβαλλε καὶ ὃ ἐβούλετο καὶ περὶ οὗ ἐβουλεύετο καὶ οὗ ἐφίετο.

[420d] Ἑρμογένης

Ταῦτα ἤδη μοι δοκεῖς, ὦ Σώκρατες, πυκνότερα ἐπάγειν.

Σωκράτης

Τέλος γὰρ ἤδη θέω.  « Ἀνάγκην  »  δ᾽ οὖν ἔτι βούλομαι διαπερᾶναι, ὅτι τούτοις ἑξῆς ἐστι, καὶ τὸ  « ἑκούσιον.  »  Τὸ μὲν οὖν  « ἑκούσιον,  »  τὸ εἶκον καὶ μὴ ἀντιτυποῦν ἀλλ᾽, ὥσπερ λέγω, εἶκον τῷ ἰόντι δεδηλωμένον ἂν εἴη τούτῳ τῷ ὀνόματι, τῷ κατὰ τὴν βούλησιν γιγνομένῳ· τὸ δὲ  « ἀναγκαῖον  »  καὶ ἀντίτυπον, παρὰ τὴν βούλησιν ὄν, τὸ περὶ τὴν ἁμαρτίαν ἂν εἴη καὶ ἀμαθίαν, ἀπείκασται δὲ τῇ κατὰ τὰ [420e] ἄγκη πορείᾳ, ὅτι δύσπορα καὶ τραχέα καὶ λάσια ὄντα ἴσχει τοῦ ἰέναι. Ἐντεῦθεν οὖν ἴσως ἐκλήθη  « ἀναγκαῖον,  »  τῇ διὰ τοῦ ἄγκους ἀπεικασθὲν πορείᾳ. Ἕως δὲ πάρεστιν ἡ ῥώμη, μὴ ἀνιῶμεν αὐτήν· ἀλλὰ καὶ σὺ μὴ ἀνίει, ἀλλὰ ἐρώτα.

[421a] Ἑρμογένης

Ἐρωτῶ δὴ τὰ μέγιστα καὶ τὰ κάλλιστα, τήν τε  « ἀλήθειαν  »  καὶ τὸ  « ψεῦδος  »  καὶ τὸ  « ὂν  »  καὶ αὐτὸ τοῦτο περὶ ὧν νῦν ὁ λόγος ἡμῖν ἐστιν,  « ὄνομα,  »  δι᾽ ὅτι τὸ ὄνομα ἔχει.

Σωκράτης

Μαίεσθαι οὖν καλεῖς τι;

Ἑρμογένης

Ἔγωγε, τό γε ζητεῖν.

 

HERMOGÈNE

Comment cela?

SOCRATE.

Le voici. Tu sais que nos ancêtres faisaient beaucoup usage des lettres ι et δ; ce qu'on remarque encore dans le langage [418c] des femmes qui conservent plus que nous l'ancienne tradition  (79); tandis qu'aujourd'hui nous substituons l'e ou l'η à l'ι, et le ζ au δ, parce que ces lettres nous paraissent avoir plus de noblesse.

HERMOGÈNE.

Dans quels cas?

SOCRATE.

Par exemple, autrefois on disait tantôt ἱμέρα, tantôt ἑμέρα; aujourd'hui nous disons ἡμέρα (jour).

HERMOGÈNE.

En eflfet.

SOCRATE.

Ne vois-tu pas aussi que le mot ancien ré pond seul à la pensée de celui qui a fait les noms? Car c'est parce que les [418d] hommes désirent, ἱμείρουσιν, de voir succéder la lumière aux 99 ténèbres de la nuit, qu'ils ont donné au jour le nom de ἱμέρα.

HERMOGÈNE.

Cela est évident.

SOCRATE.

Mais aujourd'hui devenu plus imposant sous sa forme nouvelle, on ne voit plus ce que ce mot ἡμέρα signifie. Au reste, selon certaines personnes, ἡμέρα vient de ce que le jour rend les objets plus doux, ἡμερά.

HERMOGÈNE

Fort bien.

SOCRATE. .

Tu sais aussi qu'au lieu de ζυγόν, jougg, on disait autrefois δυσγόν?

HERMOGÈNE.

Sans doute.

SOCRATE.

Hé bien, ζυγόν ne dit rien; tandis que δυσγόν exprimait très convenablement [418e] l'assemblage de. deux animaux pour conduire, δέσις δυοῖν ἐς τὴνἀγωγηνν. Aujourd'hui nous disons ζυγόν et on peut citer une foule d'exemples semblables.

HERMOGÈNE

Il est vrai.

SOCRATE.

Le mot δέον, convenable, est de ce nombre. Ainsi prononcé, il semble signifier le contraire 100 de tous les mots qui se rapportent à l'idée du bon; il semble que ce δέον, qui est une forme du bien, soit au contraire un lien, δεσμός, une entrave pour le mouvement, et en quelque manière le frère du nuisible, βλαβερόν.

HERMOGÈNE

En effet, Socrate, tel est le sens que ce mot présente.

SOCRATE.

Mais il n'en est pas de même de l'ancien nom, [419a] qui naturellement doit être bien plus juste; il s accorde avec les autres expressions, de l'idée du bien, si on substitue l'ι à l'ε, comme dans l'ancien langage. Διόν, parcourant, et non pas δέον, enchaînant, exprime ce que l'auteur des noms semble toujours louer comme le bien. Ainsi, il n'est pas en contradiction avec lui-même. Le convenable, δέον, l'utile, ὠφέλιμον, le profitable, κερδαλέον, l'avantageux, λυσιτελοῦν, le bon, ἀγαθόν, le commode, ξύμφερον, le facile, εὔπορον, tout cela exprime la même chose par des noms différents, à savoir ce qui pénètre, et ordonne tout, et qui est par tout célébré, [419b] tandis que ce qui retarde et arrête est toujours très mal traité. Rendez à ζημιῶδες le δ des anciens, et vous avez évidemment le nom de ce qui arrête les choses dans leur marche, δοῦς τὸ ἰόν, c'est-à-dire le mot δημιῶδες.

101 HERMOGÈNE.

Et les mots ἡδονή, plaisir, λύπη, douleur, ἐπιθυμία, désir, et autres semblables ?

SOCRATE.

Ils ne me paraissent pas très difficiles, Hermogène. Le plaisir, ἡδονή, est une tendance vers le bien-être, ὄνησις ; c'est ἡονή qui avec l'addition d'un δ [419c] donne ἡδονή. La douleur, λύπη, semble appelée ainsi, à cause de la dissolution, διαλύσις qu'elle produit dans le corps, La tristesse, ἀνία, est oe qui empêche d'aller, ἀ-ἰέναι. La peine, ἀλγηδών, me paraît un mot étranger dérivé de ἀλγεινόν, pénible. La souffrance est appelée ὀδύνη, de l'invasion., ἔνδυσις, de la douleur. Ἀχθηδών, l'accablement, est un piot évidemment fait pour exprimer la pesanteur qui ralentit le mouvement. Χαρά, la joie, a pris son nom de διάχυσις τῆς ῥοῆς, l'effusion de notre âme. [419d] Τέρψις, l'amusement, vient de τερπνόν, agréable. Ce dernier mot vient lui-même de ce que l'agrément se glisse, ἕρπει, dans l'âme, semblable à un souffle, πνοή terme propre a dû être ἕρπνους qui sera devenu, avec le temps, τερπνόν Le mot allégresse, εὐφροσύνη, n'a pas besoin d'interprétation. Tout le monde y reconnaît l'expression du,bon mouvement de l'âme, εὖ φέρεται, d'accord avec les choses; à 102 proprement parler, c'est εὐφεροσύνη, dont nous avons fait εύφροσύνη. Le mot ἐπιθυμία, passion, n'est pas difficile non plus; il est clair que c'est une puissance qui s'introduit dans l'âme, ἐπὶ τὸν θυμὸν ἴουσα. Quant à θυμός, le courage, il provient sans doute [419a] de l'ardeur et du bouillonnement, θύσις, de l'âme. Maintenant, le désir, ἵμερος, a été nommé ainsi comme étant le courant ῥοῦς, [420a] qui entraîne le. plus puissamment notre âme.; il coule avec impétuosité, ἰέμενος ῥεῖ, à la poursuite des choses; il emporte l'âme dans la rapidité de son cours; c'est de, cette puissance impulsive qu'il a pris le nom d'ἵμερος. Le. regret, πόθος, c'est le désir, le penchant vers un objet absent, et placé quelque part hors de notre portée ἄλλοθί που ὄντος; en sorte qu'on appelle.πόθος ce qui s'appelait ἵμερος, quand l'objet du désir était présent. L'Amour, s'appelle ἔρως, parce que son cours[420b]  n'a pas son origine dans celui qui l'éprouve, mais qu'il vient du dehors en s'introduisant par les yeux ; par cette raison on l'appelait jadis ἔσρος de ἐσρεῖν, couler dans, car l'ο se prononçait! bref; en le faisant long, nous avons aujourd'hui ἔρως. Mais que. ne proposes-tu d'autres noms à examiner ?

HERMOGÈNE

Que dis-tu de δόξα, opinion, et des autre mots de .cette famille?

103 SOCRATE.

Δόξα vient, ou de δίωξις, poursuite, et ce serait alors la recherche de l'esprit pour découvrir la j vérité des choses; ou du jet de la flèche, τόξον; et je préfère cette dernière conjecture. Du [420c] moins οἴησις, croyance, répond à la même idée; c'est l'élan, οἶσις, de l'âme vers la connaissance des qualités des choses, οἷά ἐστιν. De même encore la volonté, βουλή, tire son nom de βολή jet; et βούλεσθαι, vouloir, signifie s'élancer vers, ainsi que βουλεύεσθαι, délibérer. Tous ces mots, du même ordre que δόξα, semblent se rapporter à l'idée, du jet, βολή. Le mot ἀβουλία, défaut de prudence, semble indiquer le malheur de celui qui manque le but, οὐ βάλοντος, qui n'atteint pas ce qu'il voulait, ἐβούλετο, ce qu?il se proposait, περὶ οὗ ἐβουλέυετο, et à quoi il aspirait.

[420d] HERMOGÈNE

Tu me parais maintenant, Socrate, hâter et presser tes explications.

SOCRATE.

C'est que les oracles du dieu vont bientôt finir. Je veux pourtant faire encore un essai sur les mots nécessité, ἀνάγκη et volontaire, ἑκούσιον, qui viennent naturellement à la suite des précédente.

104  HERMOGÈNE.

Soit

SOCRATE.

D'abord, ἑκούσιον, volontaire, c'est ce qui cède, εἷκον, sans résister, ce qui cède, conformément à la doctrine dont je parle maintenant, à une chose en mouvement, ἰόντι mue par la volonté. Le nécessaire, au contraire, est ce qui résiste à la volonté, et ce que lui opposent l'erreur et l'ignorance; de là le mot ἀνάγκη, qui représente un voyage par [420e] des valions, ἄγκη, où la marche est entravée par la difficulté et l'âpreté des lieux. Tant que la force ne me manque pas, profitons-en; et toi, ne lâche pas prise et interroge-moi.

[421a] HERMOGÈNE,

Je t'interrogerai donc sur de bien belles et grandes choses : la vérité et le mensonge, l'être et le nom lui-même, sujet de tout cet entretient.

SOCRATE.

Dis-moi donc, qu'entends-tu par le mot μαίεσθαι ?

HERMOGÈNE

J'entends l'action de chercher.

 

Σωκράτης

Ἔοικε τοίνυν ἐκ λόγου ὀνόματι συγκεκροτημένῳ, λέγοντος ὅτι τοῦτ᾽ ἔστιν ὄν, οὗ τυγχάνει ζήτημα <ὄν>, [τὸ]  « ὄνομα.  »  Μᾶλλον δὲ ἂν αὐτὸ γνοίης ἐν ᾧ λέγομεν τὸ  « ὀνομαστόν  » · ἐνταῦθα γὰρ σαφῶς λέγει τοῦτο εἶναι ὂν οὗ μάσμα ἐστίν. [421b] Ἡ δ᾽  « ἀλήθεια,  »  καὶ τοῦτο τοῖς ἄλλοις ἔοικε [συγκεκροτῆσθαι]· ἡ γὰρ θεία τοῦ ὄντος φορὰ ἔοικε προσειρῆσθαι τούτῳ τῷ ῥήματι, τῇ  « ἀληθείᾳ,  »  ὡς θεία οὖσα ἄλη. Τὸ <δὲ>  « ψεῦδος  »  τοὐναντίον τῇ φορᾷ· πάλιν γὰρ αὖ λοιδορούμενον ἥκει τὸ ἰσχόμενον καὶ τὸ ἀναγκαζόμενον ἡσυχάζειν, ἀπείκασται δὲ τοῖς καθεύδουσι· τὸ ψεῖ δὲ προσγενόμενον ἐπικρύπτει τὴν βούλησιν τοῦ ὀνόματος. Τὸ δὲ  « ὂν  »  καὶ ἡ  « οὐσία  »  ὁμολογεῖ τῷ ἀληθεῖ, τὸ ἰῶτα ἀπολαβόν· ἰὸν γὰρ [421c] σημαίνει, καὶ τὸ  « οὐκ ὂν  »  αὖ, ὥς τινες καὶ ὀνομάζουσιν αὐτό,  « οὐκ ἰόν.  »

Ἑρμογένης

Ταῦτα μέν μοι δοκεῖς, ὦ Σώκρατες, ἀνδρείως πάνυ διακεκροτηκέναι· εἰ δέ τίς σε ἔροιτο τοῦτο τὸ  « ἰὸν  »  καὶ τὸ  « ῥέον  »  καὶ τὸ  « δοῦν,  »  τίνα ἔχει ὀρθότητα ταῦτα τὰ ὀνόματα —

Σωκράτης

 « Τί ἂν αὐτῷ ἀποκριναίμεθα;  »  λέγεις; ἦ γάρ;

Ἑρμογένης

`Πάνυ μὲν οὖν.

Σωκράτης

Ἓν μὲν τοίνυν ἄρτι που ἐπορισάμεθα ὥστε δοκεῖν τὶ λέγειν ἀποκρινόμενοι.

Ἑρμογένης

Τὸ ποῖον τοῦτο;

Σωκράτης

Φάναι, ὃ ἂν μὴ γιγνώσκωμεν, βαρβαρικόν τι τοῦτ᾽ [421d] εἶναι. Εἴη μὲν οὖν ἴσως ἄν τι τῇ ἀληθείᾳ καὶ τοιοῦτον αὐτῶν, εἴη δὲ κἂν ὑπὸ παλαιότητος τὰ πρῶτα τῶν ὀνομάτων ἀνεύρετα εἶναι· διὰ γὰρ τὸ πανταχῇ στρέφεσθαι τὰ ὀνόματα, οὐδὲν θαυμαστὸν [ἂν] εἰ ἡ παλαιὰ φωνὴ πρὸς τὴν νυνὶ βαρβαρικῆς μηδὲν διαφέρει.

Ἑρμογένης

Καὶ οὐδέν γε ἀπὸ τρόπου λέγεις.

Σωκράτης

Λέγω γὰρ οὖν εἰκότα. Οὐ μέντοι μοι δοκεῖ προφάσεις ἀγὼν δέχεσθαι, ἀλλὰ προθυμητέον ταῦτα διασκέψασθαι. Ἐνθυμηθῶμεν δέ, εἴ τις ἀεί, δι᾽ ὧν ἂν λέγηται τὸ [421e] ὄνομα, ἐκεῖνα ἀνερήσεται τὰ ῥήματα, καὶ αὖθις αὖ δι᾽ ὧν ἂν τὰ ῥήματα λεχθῇ, ἐκεῖνα πεύσεται, καὶ τοῦτο μὴ παύσεται ποιῶν, ἆρ᾽ οὐκ ἀνάγκη τελευτῶντα ἀπειπεῖν τὸν ἀποκρινόμενον;

Ἑρμογένης

Ἔμοιγε δοκεῖ.

 

SOCRATE.

En ce cas, le mot ὄνομα, nom, me paraît contenir une proposition affirmant que l'être, τὸ ὄν, 105 est l'objet dont le nom est la recherche. Cela te paraîtra plus sensible dans le mot ὀνομαστόν, ce qui est à nommer; on y voit clairement que c'est l'être, ὄν, dont il s'agit de faire la recherche,  μάσμα. [421b] Ἀλήθεια, la vérité, me paraît être également un mot composé ; ἄλη, course, et θεία, divine, expriment, réunis, le mouvement divin de l'être. Ψεῦδος, mensonge, indique le contraire du mouvement : dans ce mot, nous retrouvons encore l'expression du blâme pour tout ce qui arrête et force au repos; il nous représente l'état de gens endormis, καθεύδουσι. Le ψ qui est en tête du mot en déguise seul le sens. Quant aux mots ὄν, être, et οὐσία, essence, ils sont tout-à-fait analogues au nom du vrai, si on y ajoute un ι; ils donnent alors ἰόν qui va; [421c] de même pour le non-être, οὐκ ὄν, que quelques-uns prononcent οὐχὶ ὄν  ( c'est-à-dire, οὐκ ἰόν, qui ne va pas).

HERMOGÈNE,

Voilà, Socrate, des difficultés hardiment résolues. Et si quelqu'un te demandait compte maintenant de ces mots ἰόν, allant, ῥέον, coulant, δοῦν, liant?

SOCRATE.

Tu veux savoir ce que nous pourrions lui ré pondre, n'est-ce pas ?

HERMOGÈNE.

Oui,

106 SOCRATE.

Nous avons déjà mis en oeuvre un expédiant, qui peut passer pour une réponse raisonnable.

HERMOGÈNE.

Lequel?

SOCRATE.

C'est de dire que les mots que nous ne pouvons éclaircir, [421d] sont d'origine barbare. Peut-être cette supposition est-elle bien fondée pour une partie d'entre eux; mais peut-être aussi est-ce l'antiquité des noms primitifs qui les dérobe à nos recherches. On tourmente les noms, on les bouleverse de telle manière, qu'il n'y a rien d'étonnant si île mot ancien, comparé au mot  dont nous nous servons aujourd'hui, nous fait l'effet d'un mot barbare.

HERMOGÈNE.

Tu ne dis rien là que de vraisemblable.

SOCRATE.

Très Vraisemblable, sans doute; mais il me paraît que notre discussion ne souffre point ces défaites, et qu'il faut aborder hardiment la difficulté. Hé bien, je suppose que quelqu'un nous demande, de quels mots se compose [421e] un nom, et qu'après la réponse ; il fasse la même question sur l'origine de ces mots eux-mêmes, et qu'il poursuive toujours ainsi celui qui se se- 107 rait chargé de répondre, celui-ci ne serait-il pas forcé de rester court à la fin ?

HERMOGÈNE.

Je le crois.

 

 

[422a] Σωκράτης

Πότε οὖν ἀπειπὼν ὁ ἀπαγορεύων δικαίως παύοιτο ἄν; ἆρ᾽ οὐκ ἐπειδὰν ἐπ᾽ ἐκείνοις γένηται τοῖς ὀνόμασιν, ἃ ὡσπερεὶ στοιχεῖα τῶν ἄλλων ἐστὶ καὶ λόγων καὶ ὀνομάτων; ταῦτα γάρ που οὐκέτι δίκαιον φανῆναι ἐξ ἄλλων ὀνομάτων συγκείμενα, ἃν οὕτως ἔχῃ. Οἷον νυνδὴ τὸ  « ἀγαθὸν  »  ἔφαμεν ἐκ τοῦ ἀγαστοῦ καὶ ἐκ τοῦ θοοῦ συγκεῖσθαι, τὸ δὲ  « θοὸν  »  ἴσως φαῖμεν ἂν ἐξ ἑτέρων, ἐκεῖνα δὲ ἐξ ἄλλων· [422b] ἀλλ᾽ ἐάν ποτέ γε λάβωμεν ὃ οὐκέτι ἔκ τινων ἑτέρων σύγκειται ὀνομάτων, δικαίως ἂν φαῖμεν ἐπὶ στοιχείῳ τε ἤδη εἶναι καὶ οὐκέτι τοῦτο ἡμᾶς δεῖν εἰς ἄλλα ὀνόματα ἀναφέρειν.

Ἑρμογένης

Ἔμοιγε δοκεῖς ὀρθῶς λέγειν.

Σωκράτης

Ἆρ᾽ οὖν καὶ νῦν ἅ γ᾽ ἐρωτᾷς τὰ ὀνόματα στοιχεῖα ὄντα τυγχάνει, καὶ δεῖ αὐτῶν ἄλλῳ τινὶ τρόπῳ ἤδη τὴν ὀρθότητα ἐπισκέψασθαι ἥτις ἐστίν;

Ἑρμογένης

Εἰκός γε.

Σωκράτης

Εἰκὸς δῆτα, ὦ Ἑρμόγενες· πάντα γοῦν φαίνεται τὰ [422c] ἔμπροσθεν εἰς ταῦτα ἀνεληλυθέναι. Εἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, ὥς μοι δοκεῖ ἔχειν, δεῦρο αὖ συνεπίσκεψαι μετ᾽ ἐμοῦ μή τι παραληρήσω λέγων οἵαν δεῖ τὴν τῶν πρώτων ὀνομάτων ὀρθότητα εἶναι.

Ἑρμογένης

Λέγε μόνον, ὡς ὅσον γε δυνάμεως παρ᾽ ἐμοί ἐστιν συνεπισκέψομαι.

Σωκράτης

Ὅτι μὲν τοίνυν μία γέ τις ἡ ὀρθότης παντὸς ὀνόματος καὶ πρώτου καὶ ὑστάτου, καὶ οὐδὲν διαφέρει τῷ ὄνομα εἶναι οὐδὲν αὐτῶν, οἶμαι καὶ σοὶ συνδοκεῖ.

Ἑρμογένης

Πάνυ γε.

[422d] Σωκράτης

Ἀλλὰ μὴν ὧν γε νυν<δὴ> διεληλύθαμεν τῶν ὀνομάτων ἡ ὀρθότης τοιαύτη τις ἐβούλετο εἶναι, οἵα δηλοῦν οἷον ἕκαστόν ἐστι τῶν ὄντων.

Ἑρμογένης

Πῶς γὰρ οὔ;

Σωκράτης

Τοῦτο μὲν ἄρα οὐδὲν ἧττον καὶ τὰ πρῶτα δεῖ ἔχειν καὶ τὰ ὕστερα, εἴπερ ὀνόματα ἔσται.

Ἑρμογένης

Πάνυ γε.

Σωκράτης

Ἀλλὰ τὰ μὲν ὕστερα, ὡς ἔοικε, διὰ τῶν προτέρων οἷά τε ἦν τοῦτο ἀπεργάζεσθαι.

Ἑρμογένης

Φαίνεται.

Σωκράτης

Εἶεν· τὰ δὲ δὴ πρῶτα, οἷς οὔπω ἕτερα ὑπόκειται, τίνι τρόπῳ κατὰ τὸ δυνατὸν ὅτι μάλιστα φανερὰ ἡμῖν [422e] ποιήσει τὰ ὄντα, εἴπερ μέλλει ὀνόματα εἶναι; ἀπόκριναι δέ μοι τόδε· εἰ φωνὴν μὴ εἴχομεν μηδὲ γλῶτταν, ἐβουλόμεθα δὲ δηλοῦν ἀλλήλοις τὰ πράγματα, ἆρ᾽ οὐκ ἄν, ὥσπερ νῦν οἱ ἐνεοί, ἐπεχειροῦμεν ἂν σημαίνειν ταῖς χερσὶ καὶ κεφαλῇ καὶ τῷ ἄλλῳ σώματι;

Ἑρμογένης

Πῶς γὰρ ἂν ἄλλως, ὦ Σώκρατες;

[423a] Σωκράτης

Εἰ μέν γ᾽ οἶμαι τὸ ἄνω καὶ τὸ κοῦφον ἐβουλόμεθα δηλοῦν, ᾔρομεν ἂν πρὸς τὸν οὐρανὸν τὴν χεῖρα, μιμούμενοι αὐτὴν τὴν φύσιν τοῦ πράγματος· εἰ δὲ τὰ κάτω καὶ τὰ βαρέα, πρὸς τὴν γῆν. Καὶ εἰ ἵππον θέοντα ἤ τι ἄλλο τῶν ζῴων ἐβουλόμεθα δηλοῦν, οἶσθα ὅτι ὡς ὁμοιότατ᾽ ἂν τὰ ἡμέτερα αὐτῶν σώματα καὶ σχήματα ἐποιοῦμεν ἐκείνοις.

Ἑρμογένης

Ἀνάγκη μοι δοκεῖ ὡς λέγεις ἔχειν.

Σωκράτης

Οὕτω γὰρ ἂν οἶμαι δήλωμά του [σώματος] ἐγίγνετο, [423b] μιμησαμένου, ὡς ἔοικε, τοῦ σώματος ἐκεῖνο ὃ ἐβούλετο δηλῶσαι.

Ἑρμογένης

Ναί.

Σωκράτης

Ἐπειδὴ δὲ φωνῇ τε καὶ γλώττῃ καὶ στόματι βουλόμεθα δηλοῦν, ἆρ᾽ οὐ τότε ἑκάστου δήλωμα ἡμῖν ἔσται τὸ ἀπὸ τούτων γιγνόμενον, ὅταν μίμημα γένηται διὰ τούτων περὶ ὁτιοῦν;

Ἑρμογένης

Ἀνάγκη μοι δοκεῖ.

Σωκράτης

Ὄνομ᾽ ἄρ᾽ ἐστίν, ὡς ἔοικε, μίμημα φωνῇ ἐκείνου ὃ μιμεῖται, καὶ ὀνομάζει ὁ μιμούμενος τῇ φωνῇ ὃ ἂν μιμῆται

Ἑρμογένης

Δοκεῖ μοι.

[423c] Σωκράτης

Μὰ Δί᾽ ἀλλ᾽ οὐκ ἐμοί πω δοκεῖ καλῶς λέγεσθαι, ὦ ἑταῖρε.

Ἑρμογένης

Τί δή;

Σωκράτης

Τοὺς τὰ πρόβατα μιμουμένους τούτους καὶ τοὺς ἀλεκτρυόνας καὶ τὰ ἄλλα ζῷα ἀναγκαζοίμεθ᾽ ἂν ὁμολογεῖν ὀνομάζειν ταῦτα ἅπερ μιμοῦνται.

Ἑρμογένης

Ἀληθῆ λέγεις.

Σωκράτης

Καλῶς οὖν ἔχειν δοκεῖ σοι;

Ἑρμογένης

Οὐκ ἔμοιγε. ἀλλὰ τίς ἄν, ὦ Σώκρατες, μίμησις εἴη τὸ ὄνομα;

Σωκράτης

Πρῶτον μέν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, οὐκ ἐὰν καθάπερ τῇ [423d] μουσικῇ μιμούμεθα τὰ πράγματα οὕτω μιμώμεθα, καίτοι φωνῇ γε καὶ τότε μιμούμεθα· ἔπειτα οὐκ ἐὰν ἅπερ ἡ μουσικὴ μιμεῖται καὶ ἡμεῖς μιμώμεθα, οὔ μοι δοκοῦμεν ὀνομάσειν. Λέγω δέ τοι τοῦτο· ἔστι τοῖς πράγμασι φωνὴ καὶ σχῆμα ἑκάστῳ, καὶ χρῶμά γε πολλοῖς;

Ἑρμογένης

Πάνυ γε.

Σωκράτης

Ἔοικε τοίνυν οὐκ ἐάν τις ταῦτα μιμῆται, οὐδὲ περὶ ταύτας τὰς μιμήσεις ἡ τέχνη ἡ ὀνομαστικὴ εἶναι. αὗται μὲν γάρ εἰσιν ἡ μὲν μουσική, ἡ δὲ γραφική· ἦ γάρ;

Ἑρμογένης

Ναί.

[423e] Σωκράτης

Τί δὲ δὴ τόδε; οὐ καὶ οὐσία δοκεῖ σοι εἶναι ἑκάστῳ, ὥσπερ καὶ χρῶμα καὶ ἃ νυνδὴ ἐλέγομεν; πρῶτον αὐτῷ τῷ χρώματι καὶ τῇ φωνῇ οὐκ ἔστιν οὐσία τις ἑκατέρῳ αὐτῶν καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσιν ὅσα ἠξίωται ταύτης τῆς προσρήσεως, τοῦ εἶναι;

Ἑρμογένης

Ἔμοιγε δοκεῖ.

Σωκράτης

Τί οὖν; εἴ τις αὐτὸ τοῦτο μιμεῖσθαι δύναιτο ἑκάστου, τὴν οὐσίαν, γράμμασί τε καὶ συλλαβαῖς, ἆρ᾽ οὐκ ἂν δηλοῖ ἕκαστον ὃ ἔστιν; ἢ οὔ;

 [424a] Ἑρμογένης

Πάνυ μὲν οὖν.

Σωκράτης

Καὶ τί ἂν φαίης τὸν τοῦτο δυνάμενον, ὥσπερ τοὺς προτέρους τὸν μὲν μουσικὸν ἔφησθα, τὸν δέ [τινα] γραφικόν. τοῦτον δὲ τίνα;

Ἑρμογένης

Τοῦτο ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, ὅπερ πάλαι ζητοῦμεν, οὗτος ἂν εἶναι ὁ ὀνομαστικός.

Σωκράτης

Εἰ ἄρα τοῦτο ἀληθές, ἤδη ἔοικεν ἐπισκεπτέον περὶ ἐκείνων τῶν ὀνομάτων ὧν σὺ ἤρου, περὶ  « ῥοῆς  »  τε καὶ τοῦ  « ἰέναι  »  καὶ  « σχέσεως,  »  εἰ τοῖς γράμμασι καὶ ταῖς συλλαβαῖς [424b] τοῦ ὄντος ἐπιλαμβάνεται αὐτῶν ὥστε ἀπομιμεῖσθαι τὴν οὐσίαν, εἴτε καὶ οὔ;

Ἑρμογένης

Πάνυ μὲν οὖν.

Σωκράτης

Φέρε δὴ ἴδωμεν πότερον ἄρα ταῦτα μόνα ἐστὶ τῶν πρώτων ὀνομάτων ἢ καὶ ἄλλα πολλά.

Ἑρμογένης

Οἶμαι ἔγωγε καὶ ἄλλα.

Σωκράτης

Εἰκὸς γάρ. Ἀλλὰ τίς ἂν εἴη ὁ τρόπος τῆς διαιρέσεως ὅθεν ἄρχεται μιμεῖσθαι ὁ μιμούμενος; ἆρα οὐκ ἐπείπερ συλλαβαῖς τε καὶ γράμμασιν ἡ μίμησις τυγχάνει οὖσα τῆς οὐσίας, ὀρθότατόν ἐστι διελέσθαι τὰ στοιχεῖα πρῶτον, ὥσπερ [424c] οἱ ἐπιχειροῦντες τοῖς ῥυθμοῖς τῶν στοιχείων πρῶτον τὰς δυνάμεις διείλοντο, ἔπειτα τῶν συλλαβῶν, καὶ οὕτως ἤδη ἔρχονται ἐπὶ τοὺς ῥυθμοὺς σκεψόμενοι, πρότερον δ᾽ οὔ;

Ἑρμογένης

Ναί.

Σωκράτης

Ἆρ᾽ οὖν καὶ ἡμᾶς οὕτω δεῖ πρῶτον μὲν τὰ φωνήεντα διελέσθαι, ἔπειτα τῶν ἑτέρων κατὰ εἴδη τά τε ἄφωνα καὶ ἄφθογγα — οὑτωσὶ γάρ που λέγουσιν οἱ δεινοὶ περὶ τούτων —  καὶ τὰ αὖ φωνήεντα μὲν οὔ, οὐ μέντοι γε ἄφθογγα; καὶ αὐτῶν τῶν φωνηέντων ὅσα διάφορα εἴδη ἔχει ἀλλήλων; καὶ [424d] ἐπειδὰν ταῦτα διελώμεθα [τὰ ὄντα] εὖ πάντα αὖ οἷς δεῖ ὀνόματα ἐπιθεῖναι, εἰ ἔστιν εἰς ἃ ἀναφέρεται πάντα ὥσπερ τὰ στοιχεῖα, ἐξ ὧν ἔστιν ἰδεῖν αὐτά τε καὶ εἰ ἐν αὐτοῖς ἔνεστιν εἴδη κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ὥσπερ ἐν τοῖς στοιχείοις· ταῦτα πάντα καλῶς διαθεασαμένους ἐπίστασθαι ἐπιφέρειν ἕκαστον κατὰ τὴν ὁμοιότητα, ἐάντε ἓν ἑνὶ δέῃ ἐπιφέρειν, ἐάντε συγκεραννύντα πολλὰ [ἑνί], ὥσπερ οἱ ζωγράφοι βουλόμενοι ἀφομοιοῦν ἐνίοτε μὲν ὄστρεον μόνον ἐπήνεγκαν, ἐνίοτε δὲ [424e] ὁτιοῦν ἄλλο τῶν φαρμάκων, ἔστι δὲ ὅτε πολλὰ συγκεράσαντες, οἷον ὅταν ἀνδρείκελον σκευάζωσιν ἢ ἄλλο τι τῶν τοιούτων — ὡς ἂν οἶμαι δοκῇ ἑκάστη ἡ εἰκὼν δεῖσθαι ἑκάστου φαρμάκου — οὕτω δὴ καὶ ἡμεῖς τὰ στοιχεῖα ἐπὶ τὰ πράγματα ἐποίσομεν, καὶ ἓν ἐπὶ ἕν, οὗ ἂν δοκῇ δεῖν, καὶ σύμπολλα, ποιοῦντες ὃ δὴ συλλαβὰς καλοῦσιν, καὶ συλλαβὰς αὖ συντιθέντες, [425a] ἐξ ὧν τά τε ὀνόματα καὶ τὰ ῥήματα συντίθενται· καὶ πάλιν ἐκ τῶν ὀνομάτων καὶ ῥημάτων μέγα ἤδη τι καὶ καλὸν καὶ ὅλον συστήσομεν, ὥσπερ ἐκεῖ τὸ ζῷον τῇ γραφικῇ, ἐνταῦθα τὸν λόγον τῇ ὀνομαστικῇ ἢ ῥητορικῇ ἢ ἥτις ἐστὶν ἡ τέχνη. Μᾶλλον δὲ οὐχ ἡμεῖς, ἀλλὰ λέγων ἐξηνέχθην. Συνέθεσαν μὲν γὰρ οὕτως ᾗπερ σύγκειται οἱ παλαιοί· ἡμᾶς δὲ δεῖ, εἴπερ τεχνικῶς ἐπιστησόμεθα σκοπεῖσθαι αὐτὰ πάντα, [425b] οὕτω διελομένους, εἴτε κατὰ τρόπον τά τε πρῶτα ὀνόματα κεῖται καὶ τὰ ὕστερα εἴτε μή, οὕτω θεᾶσθαι· ἄλλως δὲ συνείρειν μὴ φαῦλον ᾖ καὶ οὐ καθ᾽ ὁδόν, ὦ φίλε Ἑρμόγενες.

Ἑρμογένης

Ἴσως νὴ Δί᾽, ὦ Σώκρατες.

Σωκράτης

Τί οὖν; Σὺ πιστεύεις σαυτῷ οἷός τ᾽ ἂν εἶναι ταῦτα οὕτω διελέσθαι; ἐγὼ μὲν γὰρ οὔ.

Ἑρμογένης

Πολλοῦ ἄρα δέω ἔγωγε.

suivant

[422a] SOCRATE.

Hé bien, à quel terme lui sera-t-il permis de s'arrêter? Ne sera-ce point lorsqu'il sera arrivé à ces mots qui sont comme les éléments de toute phrase et de tout nom? Si ces mots sont tels, en effet, il serait déraisonnable de vouloir les composer de mots plus simples. Par exemple, ἀγαθός, bon, se compose, avons-nous dit, de ἀγαστός, admirable, et de θοός, prompt..Θοός son tour viendra de quelque autre mot, celui-là de quelque autre encore, [422b] maïs lorsque nous en atteindrons un qui ne dérive plus d'aucun autre, nous aurons le droit de dire que nous tenons le mot élémentaire, et que nous né pouvons plus le rapporter à d'autres mots.

HERMOGÈNE

Je trouve cela fort juste.

SOCRATE

Et maintenant si ces mos sur lesquels tu m'as interrogé en dernier lieu sont élémentaires, ne faut-il pas chercher quelque autre moyen d%n apprécier la légitimité et la propriété naturelle?

HERMOGÈNE

Il y a apparence.

108 SOCRATE.

Oui, Hermogène, il y a apparence : [422c] je vois du moins que tous les autres mots dont nous avons parlé viennent se résoudre dans ceux-ci. Maintenant, si ma supposition est juste, suis-moi bien, et prends garde que je ne déraisonne dans ce que je te dirai sur la propriété de ces noms primitifs.

HERMOGÈNE.

Dis seulement; je te prêterai toute l'attention dont je suis capable,

SOCRATE.

Tu reconnais avec moi, je présume, qu'il n'y a pour tous les mots, depuis le premier jusqu'au dernier, qu'une seule manière d'être propre aux choses, et qu aucun nom comme tel, ne diffère des autres noms?

HERMOGÈNE.

Assurément.

SOCRATE.

Or, la propriété des noms que nous avons examinés jusqu'ici, opus a paru consister en ce qu'ils représentent ce qu'est chaque chose.

HERMOGÈNE.

D'accord.

[422d] SOCRATE.

Et cela doit être .également vrai des noms 109 primitifs et des noms dérivés, dès lors que ce sont des noms.

HERMOGÈNE.

Sans contredit.

SOCRATE.

Mais ce pouvoir, c'est aux mots primitifs que les mots dérivés le doivent?

HERMOGÈNE.

Il semble.

SOCRATE.

Bon ; mais les primitifs, qui ne viennent d'aucun autre, comment pourront-ils nous représenter [422a] les choses le mieux possible comme tout nom doit le faire? Réponds-moi donc. Si nous étions privés de langue et de voix, et que nous voulussions nous désigner mutuellement les choses, ne chercherions-nous pas à nous faire comprendre, comme les muets, au moyen des signes de la main, de la tête et de tout le corps?

HERMOGÈNE.

Nous ne pourrions faire autrement, Socrate.

[423a] SOCRATE.

Ainsi, par exemple, pour exprimer une chose élevée ou légère, nous imiterions la nature de cette chose en élevant la main vers le ciel ; pour désigner un objet bas ou pesant, nous ramènerions la main vers la terre ; s'il s'agissait de re- 110 . présenter un cheval à la course, ou quelque autre animal, nous chercherions également à l'imiter le mieux possible par nos attitudes et nos gestes.

HERMOGÈNE

Tout cela est incontestable.

SOCRATE.

De la sorte, c'est au moyen du corps [423b] que l'on représenterait les objets, en lui faisant imiter ce qu'on voudrait représenter.

HERMOGÈNE

Oui.

SOCRATE.

Or, puisque c'est de la voix, des lèvres et de la langue que nous voulons nous servir pour cet usage, nous ne pouvons y parvenir autrement qu'en leur faisant imiter les choses à quelques égards.

HERMOGÈNE

Sans contredit.

SOCRATE.

Le nom est donc une imitation par la voix, et imiter ainsi les choses, c'est les nommer.

HERMOGÈNE.

Je l'admets.

[423c] SOCRATE.

En vérité, cela ne me paraît pas encore très satisfaisant, mon cher ami.

111 HERMOGÈNE.

Comment ?

SOCRATE.

Nous serions forcés de reconnaître que ceux qui imitent le bêlement des brebis et le chant du coq, nomment par cela même les animaux qu'ils imitent.

HERMOGÈNE.

Tu as raison.

SOCRATE.

Faudrait-il donc admettre cette conséquence?

HERMOGÈNE.

Non pas. Quelle est donc, Socrate, l'imitation qui constitue le nom?

SOCRATE.

D'abord, à ce qu'il me semble, ce n'est pas celle, quoique produite aussi avec la voix, qui imite comme imite [423b] la musique; en second lieu, ce n'est pas l'imitation des objets mêmes de l'imitation musicale; ce n'est pas là en quoi consiste le nom. Je m'explique : tous les objets n'ont-ils pas une forme et un son ; la plupart n'ont-ils pas aussi une couleur?

HERMOGÈNE.

Sans doute.

SOCRATE.

Il ne semble pas que l'art de nommer consiste dans limitation de ces qualités. C'est plutôt 112 l'art du musicien, ou celui du peintre, n'est-il pas vrai?

HERMOGÈNE.

Oui.

[423e] SOCRATE.

Mais, quoi? Ne penses-tu pas que chaque objet a son essence, aussi bien que sa couleur et que les autres qualités dont nous venons de parler? Et d'abord la couleur et le son n'ont-ils pas eux-mêmes leur essence, ainsi que toutes les autres choses qui méritent le nom d'êtres?

HERMOGÈNE

Je le crois.

SOCRATE.

Hé bien, si au moyen de lettres et de syllabes, quelqu'un parvenait à imiter de chaque chose son essence, cette imitation ne ferait-elle pas connaître ce qu'est la chose imitée?

[424a] HERMOGÈNE

Assurément.

SOCRATE.

Et, si tu appelais peintre, musicien, les autres imitateurs, quel nom donnerais-tu à celui-ci?

HERMOGÈNE.

Ce serait, je pense, le nom de l'art qui nous 113 occupe depuis si longtemps, celui de l'institution des noms.

SOCRATE.

S'il en est ainsi, nous n'avons qu'à examiner si ces mots dont tu demandais l'explication, ῥόη, courant, ἰέναι, aller, σχέαις, l'action de retenir, imitent véritablement au moyen des lettres et des syllabes [424b] dont ils se composent, l'essence des choses qu'ils désignent.

HERMOGÈNE.

Sans doute.

SOCRATE.

Voyons d'abord si ces mots-là sont les seuls primitifs, ou bien s'il y en a beaucoup d'autres.

HERMOGÈNE.

Il y en a, je pense, beaucoup d'autres.

SOCRATE.

Cela est probable : mais le moyen de distinguer par où l'imitateur commence son imitation? Puisque l'imitation de l'essence se fait avec des syllabes et avec des lettres, n'est-il pas raisonnable de distinguer d'abord celles-ci, de même que [424c] ceux qui étudient l'art du rythme s'occupent d'abord de la valeur des lettres, puis de celle des syllabes, et n'arrivent qu'après ces préliminaires à l'étude du rythme lui-même?

HERMOGÈNE.

Oui.

114 SOCRATE.

Nous aussi, ne devons-nous pas distinguer d'abord les voyelles, et ensuite successivement les autres lettres, suivant leurs espèces, à savoir les consonnes, et d'abord les muettes; car tels sont les termes employés par les habiles en ces matières; puis les consonnes qui ont un son propre : enfin, parmi les voyelles mêmes, ne devons-nous pas distinguer les différentes espèces? [424d] Ces divisions établies, il faudrait passer à l'examen des noms, rechercher s'il en est auxquels tous les autres se ramènent, comme pour les lettres qui sont les principes de la connaissance même des noms, et si l'on y peut discerner, comme dans les lettres, des espèces différentes. Tout cela bien considéré, il s'agirait d'imposer à chaque chose un nom à sa ressemblance, soit qu'il faille donner à chacune un seul et unique nom, ou bien un nom composé, et mêlé de plusieurs noms. De même que les peintres, pour produire une image ressemblante, emploient tantôt une seule couleur, telle que le pourpre, [424e] ou toute autre couleur simple; tantôt des tons mélangés, comme lorsqu'ils composent le ton de chair, ou toute autre préparation que la ressemblance exige; de même, nous appliquerons à chaque chose, tantôt une seule lettre, tantôt plu- 115 sieurs réunies en syllabes, tantôt encore un assemblage de syllabes, [425a] dont nous composerons des noms et des verbes ; enfin, de ces noms et de ces verbes nous formerons quelque chose de grand, de beau et d'un, le discours, qui sera dans l'art des noms, dans la rhétorique, et dans tous les arts analogues, ce qu'est dans la peinture la représentation d'un être animé. Ou plutôt ce ne sera pas nous qui ferons cela : je me suis laissé entraîner à mes propres paroles : dès longtemps toutes ces combinaisons, ont été formées par les anciens; et tout et que nous avons à faire, si nous voulons les étudier en connaisseurs, [425b] c'est de les diviser comme nous avons fait jusqu'ici, et d'examiner de la même manière si les noms, soit primitifs, soit dérivés, sont convenables ou s'ils ne le sont pas. Procéder autrement et par voie de composition, ce serait mal s'y prendre et faire fausse route, mon cher Hermogène.

HERMOGÈNE.

Très probablement, Socrate.

SOCRATE.

Quoi donc, te croirais-tu capable de procéder à de semblables divisions? Pour moi, je n'ai pas en moi cette confiance.

116 HERMOGÈNE.

Ni moi non plus, assurément.

 

suivant

(75) Homère, Iliade, VI, 265. Paroles d'Hector, refusant le vin que sa mère lui présente.

(76) C'est-à-dire le changement de οὗ en ό, de καλοῦν en καλόν

(77) Iliade, liv. III, ν. 62; liν.XV, ν. 385 ; liv. XVI, ν. 631.

(78) C'était un chant que l'on  croit avoir été .composé à l'imitation des sifflements des serpents qui couvraient la tête de la Gorgone expirante.

(79) Cîc. de Orat. III, 12. Equidem cum audio socrum meam Laeliam - facilius enim mulieres incorruptam antiquitatem conseruant, quod multorum sermonis expertes ea tenent semper, quae prima didicerunt - sed eam sic audio, ut Plautum mihi aut Naeuium uidear audire.