Platon : Cratyle

PLATON

CRATYLE- Κρατύλος

405c - 414e

393a - 405b - 415a - 425b

Traduction française · Victor COUSIN.

VOLUME XI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLATON

 

CRATYLE- Κρατύλος

 

 

 

 

 

 

précédent

Σωκράτης

Κατὰ μὲν τοίνυν τὰς ἀπολύσεις τε καὶ ἀπολούσεις, [405c] ὡς ἰατρὸς ὢν τῶν τοιούτων,  « Ἀπολούων  »  ἂν ὀρθῶς καλοῖτο· κατὰ δὲ τὴν μαντικὴν καὶ τὸ ἀληθές τε καὶ τὸ ἁπλοῦν —  ταὐτὸν γάρ ἐστιν — ὥσπερ οὖν οἱ Θετταλοὶ καλοῦσιν αὐτόν, ὀρθότατ᾽ ἂν καλοῖτο·  « Ἄπλουν  »  γάρ φασι πάντες Θετταλοὶ τοῦτον τὸν θεόν. Διὰ δὲ τὸ ἀεὶ βολῶν ἐγκρατὴς εἶναι τοξικῇ  « Ἀειβάλλων  »  ἐστίν. Κατὰ δὲ τὴν μουσικὴν δεῖ ὑπολαβεῖν [ὥσπερ τὸν ἀκόλουθόν τε καὶ τὴν ἄκοιτιν] ὅτι τὸ ἄλφα σημαίνει πολλαχοῦ τὸ ὁμοῦ, καὶ ἐνταῦθα τὴν ὁμοῦ πόλησιν καὶ περὶ τὸν οὐρανόν, οὓς δὴ  « πόλους  »  καλοῦσιν, καὶ [τὴν] περὶ [405d] τὴν ἐν τῇ ᾠδῇ ἁρμονίαν, ἣ δὴ συμφωνία καλεῖται, ὅτι ταῦτα πάντα, ὥς φασιν οἱ κομψοὶ περὶ μουσικὴν καὶ ἀστρονομίαν, ἁρμονίᾳ τινὶ πολεῖ ἅμα πάντα· ἐπιστατεῖ δὲ οὗτος ὁ θεὸς τῇ ἁρμονίᾳ ὁμοπολῶν αὐτὰ πάντα καὶ κατὰ θεοὺς καὶ κατ᾽ ἀνθρώπους· ὥσπερ οὖν τὸν ὁμοκέλευθον καὶ ὁμόκοιτιν  « ἀκόλουθον  »  καὶ  « ἄκοιτιν  »  ἐκαλέσαμεν, μεταβαλόντες ἀντὶ τοῦ  « ὁμο‐  »   « ἀ‐,  »  οὕτω καὶ  « Ἀπόλλωνα  »  ἐκαλέσαμεν [405e] ὃς ἦν  « ὁμοπολῶν,  »  ἕτερον λάβδα ἐμβαλόντες, ὅτι ὁμώνυμον ἐγίγνετο τῷ χαλεπῷ ὀνόματι. Ὅπερ καὶ νῦν ὑποπτεύοντές τινες διὰ τὸ μὴ ὀρθῶς σκοπεῖσθαι τὴν δύναμιν τοῦ ὀνόματος φοβοῦνται αὐτὸ ὡς σημαῖνον φθοράν τινα· τὸ [406a] δὲ [πολύ], ὥσπερ ἄρτι ἐλέγετο, πασῶν ἐφαπτόμενον κεῖται τῶν τοῦ θεοῦ δυνάμεων, ἁπλοῦ, ἀεὶ βάλλοντος, ἀπολούοντος, ὁμοπολοῦντος. Τὰς δὲ  « Μούσας  »  τε καὶ ὅλως τὴν μουσικὴν ἀπὸ τοῦ μῶσθαι, ὡς ἔοικεν, καὶ τῆς ζητήσεώς τε καὶ φιλοσοφίας τὸ ὄνομα τοῦτο ἐπωνόμασεν. Λητὼ δὲ ἀπὸ τῆς πρᾳότητος τῆς θεοῦ, κατὰ τὸ ἐθελήμονα εἶναι ὧν ἄν τις δέηται. Ἴσως δὲ ὡς οἱ ξένοι καλοῦσιν —  πολλοὶ γὰρ  « Ληθὼ  »  καλοῦσιν — ἔοικεν οὖν πρὸς τὸ μὴ τραχὺ τοῦ ἤθους ἀλλ᾽ ἥμερόν τε καὶ λεῖον  « Ληθὼ  »  [406b] κεκλῆσθαι ὑπὸ τῶν τοῦτο καλούντων.  « Ἄρτεμις  »  δὲ <διὰ> τὸ ἀρτεμὲς φαίνεται καὶ τὸ κόσμιον, διὰ τὴν τῆς παρθενίας ἐπιθυμίαν· ἴσως δὲ ἀρετῆς ἵστορα τὴν θεὸν ἐκάλεσεν ὁ καλέσας, τάχα δ᾽ ἂν καὶ ὡς τὸν ἄροτον μισησάσης τὸν ἀνδρὸς ἐν γυναικί· ἢ διὰ τούτων τι ἢ διὰ πάντα ταῦτα τὸ ὄνομα τοῦτο ὁ τιθέμενος ἔθετο τῇ θεῷ.

Ἑρμογένης

Τί δὲ ὁ  « Διόνυσός  »  τε καὶ ἡ  « ἀφροδίτη  » ;

Σωκράτης

Μεγάλα, ὦ παῖ Ἱππονίκου, ἐρωτᾷς. Ἀλλὰ ἔστι γὰρ καὶ σπουδαίως εἰρημένος ὁ τρόπος τῶν ὀνομάτων τούτοις [406ξ] τοῖς θεοῖς καὶ παιδικῶς. Τὸν μὲν οὖν σπουδαῖον ἄλλους τινὰς ἐρώτα, τὸν δὲ παιδικὸν οὐδὲν κωλύει διελθεῖν· φιλοπαίσμονες γὰρ καὶ οἱ θεοί. Ὅ τε γὰρ Διόνυσος εἴη ἂν ὁ διδοὺς τὸν οἶνον  « Διδοίνυσος  »  ἐν παιδιᾷ καλούμενος, οἶνος δ᾽, ὅτι οἴεσθαι νοῦν ἔχειν ποιεῖ τῶν πινόντων τοὺς πολλοὺς οὐκ ἔχοντας,  « οἰόνους  »  δικαιότατ᾽ ἂν καλούμενος. Περὶ δὲ ἀφροδίτης οὐκ ἄξιον Ἡσιόδῳ ἀντιλέγειν, ἀλλὰ [406d] συγχωρεῖν ὅτι διὰ τὴν <ἐκ> τοῦ ἀφροῦ γένεσιν  « ἀφροδίτη  »  ἐκλήθη.

Ἑρμογένης

Ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ Ἀθηνᾶς Ἀθηναῖός γ᾽ ὤν, ὦ Σώκρατες, ἐπιλήσῃ, οὐδ᾽ Ἡφαίστου τε καὶ Ἄρεως.

Σωκράτης

Οὐδὲ εἰκός γε.

Ἑρμογένης

Οὐ γάρ.

Σωκράτης

Οὐκοῦν τὸ μὲν ἕτερον ὄνομα αὐτῆς οὐ χαλεπὸν εἰπεῖν δι᾽ ὃ κεῖται.

Ἑρμογένης

Τὸ ποῖον;

Σωκράτης

 « Παλλάδα  »  που αὐτὴν καλοῦμεν.

Ἑρμογένης

Πῶς γὰρ οὔ;

Σωκράτης

Τοῦτο μὲν τοίνυν ἀπὸ τῆς ἐν τοῖς ὅπλοις ὀρχήσεως [406e] ἡγούμενοι τεθῆναι ὀρθῶς ἄν, ὡς ἐγᾦμαι, ἡγοίμεθα· τὸ γάρ που ἢ αὑτὸν ἤ τι ἄλλο μετεωρίζειν ἢ ἀπὸ τῆς γῆς ἢ ἐν ταῖς [407a] χερσὶν  « πάλλειν  »  τε καὶ  « πάλλεσθαι  »  καὶ ὀρχεῖν καὶ ὀρχεῖσθαι καλοῦμεν.

Ἑρμογένης

Πάνυ μὲν οὖν.

Σωκράτης

 « Παλλάδα  »  μὲν τοίνυν ταύτῃ.

Ἑρμογένης

Καὶ ὀρθῶς γε. ἀλλὰ δὴ τὸ ἕτερον πῶς λέγεις;

Σωκράτης

Τὸ τῆς Ἀθηνᾶς;

Ἑρμογένης

Ναί.

Σωκράτης

Τοῦτο ἐμβριθέστερον, ὦ φίλε. Ἐοίκασι δὴ καὶ οἱ παλαιοὶ τὴν Ἀθηνᾶν νομίζειν ὥσπερ οἱ νῦν περὶ Ὅμηρον [407b] δεινοί. Καὶ γὰρ τούτων οἱ πολλοὶ ἐξηγούμενοι τὸν ποιητήν φασι τὴν Ἀθηνᾶν αὐτὸν νοῦν τε καὶ διάνοιαν πεποιηκέναι, καὶ ὁ τὰ ὀνόματα ποιῶν ἔοικε τοιοῦτόν τι περὶ αὐτῆς διανοεῖσθαι, ἔτι δὲ μειζόνως λέγων θεοῦ νόησιν ὡσπερεὶ λέγει ὅτι  « ἁ θεονόα  »  ἐστὶν αὕτη, τῷ ἄλφα ξενικῶς ἀντὶ τοῦ ἦτα χρησάμενος καὶ τὸ ἰῶτα καὶ τὸ σῖγμα ἀφελών. Ἴσως δὲ οὐδὲ ταύτῃ, ἀλλ᾽ ὡς τὰ θεῖα νοούσης αὐτῆς διαφερόντως τῶν ἄλλων  « Θεονόην  »  ἐκάλεσεν. Οὐδὲν δὲ ἀπέχει καὶ τὴν ἐν τῷ ἤθει νόησιν ὡς οὖσαν τὴν θεὸν ταύτην  « Ἠθονόην  »  μὲν [407c] βούλεσθαι προσειπεῖν· παραγαγὼν δὲ ἢ αὐτὸς ἤ τινες ὕστερον ἐπὶ τὸ κάλλιον ὡς ᾤοντο,  « Ἀθηνάαν  »  ἐκάλεσαν.

Ἑρμογένης

Τί δὲ δὴ τὸν Ἥφαιστον, πῇ λέγεις;

Σωκράτης

Ἦ τὸν γενναῖον τὸν  « φάεος ἵστορα  »  ἐρωτᾷς;

Ἑρμογένης

Ἔοικα.

Σωκράτης

Οὐκοῦν οὗτος μὲν παντὶ δῆλος  « Φαῖστος  »  ὤν, τὸ ἦτα προσελκυσάμενος;

Ἑρμογένης

Κινδυνεύει, ἐὰν μή πῄ σοι, ὡς ἔοικεν, ἔτι ἄλλῃ δόξῃ.

Σωκράτης

Ἀλλ᾽ ἵνα μὴ δόξῃ, τὸν Ἄρη ἐρώτα.

Ἑρμογένης

Ἐρωτῶ.

[407d] Σωκράτης

Οὐκοῦν, εἰ μὲν βούλει, κατὰ τὸ ἄρρεν τε καὶ κατὰ τὸ ἀνδρεῖον  « Ἄρης  »  ἂν εἴη· εἰ δ᾽ αὖ κατὰ τὸ σκληρόν τε καὶ ἀμετάστροφον, ὃ δὴ  « ἄρρατον  »  καλεῖται, καὶ ταύτῃ ἂν πανταχῇ πολεμικῷ θεῷ πρέποι  « Ἄρη  »  καλεῖσθαι.

Ἑρμογένης

Πάνυ μὲν οὖν.

Σωκράτης

Ἐκ μὲν οὖν τῶν θεῶν πρὸς θεῶν ἀπαλλαγῶμεν, ὡς ἐγὼ δέδοικα περὶ αὐτῶν διαλέγεσθαι· περὶ δὲ ἄλλων <ὧν> τινων βούλει προβαλλέ μοι,  « ὄφρα ἴδηαι οἷοι  »  Εὐθύφρονος  « ἵπποι.  » 

[407e] Ἑρμογένης

Ἀλλὰ ποιήσω ταῦτα, ἔτι γε ἓν ἐρόμενός σε περὶ Ἑρμοῦ, ἐπειδή με καὶ οὔ φησιν Κρατύλος Ἑρμογένη εἶναι. Πειρώμεθα οὖν τὸν  « Ἑρμῆν  »  σκέψασθαι τί καὶ νοεῖ τὸ ὄνομα, ἵνα καὶ εἰδῶμεν εἰ τὶ ὅδε λέγει.

précédent

SOCRATE.

Ainsi, à cause de la délivrance et de la purification de tous ces maux [405c] qu'il opère en qualité de médecin, on peut l'appeler convenablement Apolouôn. A l'égard de la divination, l'art de trouver le vrai et le simple, ἀπλοῦν (car c'est là même chose), le nom qu'on lui donne en Thessalie lui conviendrait fort bien ? tous les Thessaliens appellent ce dieu Haplôn. En troisième lieu, considéré comme archer toujours sûr de ses coups, il est, dans l'art de lancer des flèches, le 64  dieu qui atteint toujours au but, ἀεὶ βάλλων. Enfin relativement à l'art musical, il faut remarquer que comme l'α, dans certains mots, tels que ἀκόλουθος, suivant, et ἄκοιτις, épouse, signifie ensemble (49) le nom dont il s'agit exprime l'ensemble, la concordance d'une révolution du ciel πόλησις, autour de l'axe des pôles, πόλων, avec l'harmonie [405d] dans le chant que l'on appelle symphonie; car au dire des gens habiles dans la musique et dans l'astronomie (50), la révolution du monde forme une harmonie. Or le dieu dont nous parlons préside à l'harmonie, dirigeant à la fois ce double mouvement, ὁμοπολῶν, chez les dieux et chez les mortels. De même donc que ὁμοκέλευθος et ὁμόκοιτις ont produit ἀκόλουθος et ἄκοιτις, en changeant l'o en α, de même Apollon s'est formé [405e] de Homopolôn, en ajoutant une l, pour éviter l'équivoque avec un mot dont le sens est fâcheux (51). C'est ce même mot, que faute d'avoir bien compris la force du nom d'Apollon, certaines gens redoutent encore aujourd'hui comme s'il annonçait quelque fléau. [406a] Le véritable nom, au contraire, s'applique parfaitement, ainsi que nous 65 venons de le faire voir, à toutes les attributions du dieu, à la science du vrai et du simple, à l'art de lancer des flèches toujours sûres, à l'art de purifier, à l'art de conduire en même temps Je mouvement du ciel et les concerts. Le nom des Muses et en général celui de la musique, paraῖt avoir été tiré de μῶσβαι, chercher, et de l'amour des recherches et de la philosophie. Lêtô (52) a été ainsi nommée à cause de sa douceur, comme une divinité disposée à vouloir  (53) tout ce qu'on lui demande; Ou peut-être faut-il prononcer ce nom comme le font les étrangers: un grand nombre [406b] disent Léthô. Ce nom viendrait alors du caractère exempt de rigueur, doux et uni de cette déesse, λεῖον ἦθος. Artémis (54) paraît signifier, l'intégrité, τὸ ἐτεμές, la pureté, et se rapporter à son amour pour la virginité. Peut-être l'inventeur du nom a-t-il voulu dire qu'elle connaît la vertu, ἀρετῆς ἵστωρ; peut-être encore a-t-il voulu exprimer la haine pour le commerce de la femme avec l'homme, ἄροτον μισήμασα; il se sera déterminé sans doute par quelqu'une de ces raisons ou bien, par toutes à la fois.

56 HERMOGÈNE.

Que diras-tu de Dionysos (55) et d'Aphrodite (56)?

SOCRATE.

Voilà deux questions difficiles, fils d'Hipponicus. Les noms de ces divinités ont un double sens, [406c] l'un grave, l'autre frivole. Adresse-toi à d'autres pour le sens sérieux : pour le frivole, rien ne nous défend de nous en occuper: car aussi bien, ces divinités aiment la plaisanterie. Dionysos sera donc celui qui nous donne le vin, διδοὺς τὸν οἶνον, et ou l'aura nommé en plaisantant Didoinysos. Le vin lui-même ὁ, οἶνος, qui fait que la plupart des buveurs se figurent, οἴονται, avoir l'intelligence, νοῦν, qu'ils n'ont pas, a fort bien pu être appelé οἰόνους. Pour ce qui regarde Aphrodite, ce n'est pas la peine de contredire Hésiode. [406b] Nous ferons mieux de convenir avec lui qu'elle doit son nom à l'écume, ἀφρός, de la mer d'où elle naquit.

HERMOGÈNE.

J'espère, Socrate, qu'étant Athénien, tu n'oublieras pas Athéné (57), et que tu ne passeras pas non plus sous silence Héphaistos (58), ni Ares(59).

67  SOCRATE.

Cela ne serait pas bien.

HERMOGÈNE.

Non, sans doute.

SOCRATE.

L'autre nom d'Athéné est facile à expliquer.

HERMOGÈNE

Lequel?

SOCRATE.

Ne donnons-nous pas aussi à cette déesse le nom de Pallas?

HERMOGÈNE.

Oui

SOCRATE.

Nous ne nous tromperions pas, je pense, en faisant venir ce nom de la danse armée. [406e] Nous exprimons l'action de s'élancer soi-même en l'air d'élever quelque chose de terre, ou [407a] de lancer avec les mains, par les mots ὀχροῦν ou ὀρχεῖσθαι.

HERMOGÈNE.

Sans contredit.

SOCRATE.

C'est de là qu'est venu le nom de Pallas.

HERMOGÈNE.

Bien ; mais que dis-tu de l'autre nom ?

68 SOCRATE.

Athéné?

HERMOGÈNE.

Oui.

SOCRATE.

Ceci est plus difficile, Hermogène. Je crois que les anciens ont eu sur Athéné la même idée que ceux qui se piquent aujourd'hui de bien entendre Homère. [407b] La plupart d'entre eux disent que leur auteur a fait de cette divinité la pensée et l'intelligence même; et celui qui a fait les noms paraît être entré dans le même sens, et plus avant encore, en l'appelant pensée de Dieu, νόησις Θεοῦ, comme qui dirait la Théonoé, ἁ Θεονόα, en ajoutant un ά au lieu de ἡ (la), suivant un dialecte étranger (60), et en retranchant le ε et l'ι de. νόησις. Peut-être aussi ne l'a-t-ii appelée Théïnoé que parce qu'elle possède excellemment la connaissance des choses divines, θεῖα νοούση. Il n'est pas impossible non plus qu'on lait voulu appeler Êthonoé, comme étant la raison, l'intelligence dans les mœurs, νοήσις ἐν τῷ ἤθει. Ainsi l'inventeur de ce mot ou ceux qui l'ont suivi, [407c] en faisant quelques changement pour la grâce de la prononciation, en seront venus à dire Athéné.

69 HERMOGÈNE.

Et comment expliques-tu le nom d'Héphaistos?

SOCRATE.

Tu veux mon opinion sur ce grand maître dans la connaissance de la lumière, φάεος ἵστωρ?

HERMOGÈNE.

Oui.

SOCRATE.

Tout le monde y reconnaîtra un dieu lumineux, φαῖστος, avec un η en avant du mot

HERMOGÈNE.

Il y a apparence; à moins qu'il ne te vienne quelque autre idée, comme cela est assez probable.

SOCRATE.

Pour échapper à ce danger, demande-moi le sens d'Arès.

HERMOGÈNE.

Soit.

[407d] SOCRATE.

Si tu veux, Arès viendra de ἀρρέν, mâle, ἀνδρεῖον, viril. Ou, si tu aimes mieux : considérer son caractère âpre et inflexible, ἄρρατον, le nom d'Arès se trouvera très convenable pour un dieu si guerrier.

HERMOGÈNE.

Assurément.

70 SOCRATE.

Maintenant, au nom des dieux, laissons là les dieux ! Il n'est point de sujet que je redoute si fort. Du reste, attaque-moi sur tout ce qu'il te plaira, tu apprendra» ce que valent les coursiers d'Euthyphron (61)

[407e] HERMOGÈNE

Je le veux bien, pourvu que tu me répondes encore à une question sur Hermès (62), puisque Cratyle s'avise de me contester que je sois bien Hermogène (fils d'Hermès), Examinons donc le sens de ce mot Hermès, pour voir s'il a raison.

Σωκράτης

Ἀλλὰ μὴν τοῦτό γε ἔοικε περὶ λόγον τι εἶναι ὁ  « Ἑρμῆς,  »  καὶ τὸ ἑρμηνέα εἶναι καὶ τὸ ἄγγελον καὶ τὸ [408a] κλοπικόν τε καὶ τὸ ἀπατηλὸν ἐν λόγοις καὶ τὸ ἀγοραστικόν, περὶ λόγου δύναμίν ἐστιν πᾶσα αὕτη ἡ πραγματεία· ὅπερ οὖν καὶ ἐν τοῖς πρόσθεν ἐλέγομεν, τὸ  « εἴρειν  »  λόγου χρεία ἐστί, τὸ δέ, οἷον καὶ Ὅμηρος πολλαχοῦ λέγει,  « ἐμήσατό  »  φησιν, τοῦτο δὲ μηχανήσασθαί ἐστιν. Ἐξ ἀμφοτέρων οὖν τούτων τὸν τὸ λέγειν τε καὶ τὸν λόγον μησάμενον — τὸ δὲ λέγειν δή ἐστιν εἴρειν — τοῦτον τὸν θεὸν ὡσπερεὶ ἐπιτάττει [408b] ἡμῖν ὁ νομοθέτης·  « ὦ ἄνθρωποι, ὃς τὸ εἴρειν ἐμήσατο, δικαίως ἂν καλοῖτο ὑπὸ ὑμῶν εἰρέμης  » · νῦν δὲ ἡμεῖς, ὡς οἰόμεθα, καλλωπίζοντες τὸ ὄνομα  « Ἑρμῆν  »  καλοῦμεν. [Καὶ ἥ γε Ἶρις ἀπὸ τοῦ εἴρειν ἔοικεν κεκλημένη, ὅτι ἄγγελος ἦν.]

Ἑρμογένης

Νὴ τὸν Δία, εὖ ἄρα μοι δοκεῖ Κρατύλος λέγειν τὸ ἐμὲ μὴ εἶναι Ἑρμογένη· οὔκουν εὐμήχανός γέ εἰμι λόγου.

Σωκράτης

Καὶ τό γε τὸν Πᾶνα τοῦ Ἑρμοῦ εἶναι ὑὸν διφυῆ ἔχει τὸ εἰκός, ὦ ἑταῖρε.

[408c] Ἑρμογένης

Πῶς δή;

Σωκράτης

Οἶσθα ὅτι ὁ λόγος τὸ πᾶν σημαίνει καὶ κυκλεῖ καὶ πολεῖ ἀεί, καὶ ἔστι διπλοῦς, ἀληθής τε καὶ ψευδής.

Ἑρμογένης

Πάνυ γε.

Σωκράτης

Οὐκοῦν τὸ μὲν ἀληθὲς αὐτοῦ λεῖον καὶ θεῖον καὶ ἄνω οἰκοῦν ἐν τοῖς θεοῖς, τὸ δὲ ψεῦδος κάτω ἐν τοῖς πολλοῖς τῶν ἀνθρώπων καὶ τραχὺ καὶ τραγικόν· ἐνταῦθα γὰρ πλεῖστοι οἱ μῦθοί τε καὶ τὰ ψεύδη ἐστίν, περὶ τὸν τραγικὸν βίον.

Ἑρμογένης

Πάνυ γε.

Σωκράτης

Ὀρθῶς ἄρ᾽ <ἂν> ὁ πᾶν μηνύων καὶ ἀεὶ πολῶν [408d]  « Πὰν αἰπόλος  »  εἴη, διφυὴς Ἑρμοῦ ὑός, τὰ μὲν ἄνωθεν λεῖος, τὰ δὲ κάτωθεν τραχὺς καὶ τραγοειδής. Καὶ ἔστιν ἤτοι λόγος ἢ λόγου ἀδελφὸς ὁ Πάν, εἴπερ Ἑρμοῦ ὑός ἐστιν· ἀδελφῷ δὲ ἐοικέναι ἀδελφὸν οὐδὲν θαυμαστόν. Ἀλλ᾽ ὅπερ ἐγὼ ἔλεγον, ὦ μακάριε, ἀπαλλαγῶμεν ἐκ τῶν θεῶν.

Ἑρμογένης

Τῶν γε τοιούτων, ὦ Σώκρατες, εἰ βούλει. Περὶ τῶν τοιῶνδε δὲ τί σε κωλύει διελθεῖν, οἷον ἡλίου τε καὶ σελήνης καὶ ἄστρων καὶ γῆς καὶ αἰθέρος καὶ ἀέρος καὶ πυρὸς [408e] καὶ ὕδατος καὶ ὡρῶν καὶ ἐνιαυτοῦ;

Σωκράτης

Συχνὰ μέν μοι προστάττεις, ὅμως δέ, εἴπερ σοι κεχαρισμένον ἔσται, ἐθέλω.

Ἑρμογένης

Καὶ μὴν χαριῇ.

Σωκράτης

Τί δὴ οὖν πρῶτον βούλει; ἢ ὥσπερ εἶπες τὸν ἥλιον διέλθωμεν;

Ἑρμογένης

Πάνυ γε.

Σωκράτης

Ἔοικε τοίνυν κατάδηλον γενόμενον ἂν μᾶλλον εἰ [409a] τῷ Δωρικῷ τις ὀνόματι χρῷτο —   « ἅλιον  »  γὰρ καλοῦσιν οἱ Δωριῆς —   « ἅλιος  »  οὖν εἴη μὲν ἂν κατὰ τὸ ἁλίζειν εἰς ταὐτὸν τοὺς ἀνθρώπους ἐπειδὰν ἀνατείλῃ, εἴη δ᾽ ἂν καὶ τῷ περὶ τὴν γῆν ἀεὶ εἱλεῖν ἰών, ἐοίκοι δ᾽ ἂν καὶ ὅτι ποικίλλει ἰὼν τὰ γιγνόμενα ἐκ τῆς γῆς· τὸ δὲ ποικίλλειν καὶ αἰολεῖν ταὐτόν.

Ἑρμογένης

Τί δὲ ἡ  « σελήνη  » ;

Σωκράτης

Τοῦτο δὲ τὸ ὄνομα φαίνεται τὸν Ἀναξαγόραν πιέζειν.

Ἑρμογένης

Τί δή;

Σωκράτης

Ἔοικε δηλοῦντι παλαιότερον ὃ ἐκεῖνος νεωστὶ ἔλεγεν, [409b] ὅτι ἡ σελήνη ἀπὸ τοῦ ἡλίου ἔχει τὸ φῶς.

Ἑρμογένης

Πῶς δή;

Σωκράτης

Τὸ μέν που  « σέλας  »  καὶ τὸ  « φῶς  »  ταὐτόν.

Ἑρμογένης

Ναί.

Σωκράτης

Νέον δέ που καὶ ἕνον ἀεί ἐστι περὶ τὴν σελήνην τοῦτο τὸ φῶς, εἴπερ ἀληθῆ οἱ Ἀναξαγόρειοι λέγουσιν· κύκλῳ γάρ που ἀεὶ αὐτὴν περιιὼν νέον ἀεὶ ἐπιβάλλει, ἕνον δὲ ὑπάρχει τὸ τοῦ προτέρου μηνός.

Ἑρμογένης

Πάνυ γε.

Σωκράτης

 « Σελαναίαν  »  δέ γε καλοῦσιν αὐτὴν πολλοί.

Ἑρμογένης

Πάνυ γε.

Σωκράτης

Ὅτι δὲ σέλας νέον καὶ ἕνον ἔχει ἀεί,  « Σελαενονεοάεια  »  [409c] μὲν δικαιότατ᾽ ἂν [τῶν] ὀνομάτων καλοῖτο, συγκεκροτημένον δὲ  « Σελαναία  »  κέκληται.

Ἑρμογένης

Διθυραμβῶδές γε τοῦτο τοὔνομα, ὦ Σώκρατες. ἀλλὰ τὸν μῆνα καὶ τὰ ἄστρα πῶς λέγεις;

Σωκράτης

Ὁ μὲν  « μεὶς  »  ἀπὸ τοῦ μειοῦσθαι εἴη ἂν  « μείης  »  ὀρθῶς κεκλημένος, τὰ δ᾽  « ἄστρα  »  ἔοικε τῆς ἀστραπῆς ἐπωνυμίαν ἔχειν. ἡ δὲ  « ἀστραπή,  »  ὅτι τὰ ὦπα ἀναστρέφει,  « ἀναστρωπὴ  »  ἂν εἴη, νῦν δὲ  « ἀστραπὴ  »  καλλωπισθεῖσα κέκληται.

Ἑρμογένης

Τί δὲ τὸ πῦρ καὶ τὸ ὕδωρ;

[409d] Σωκράτης

Τὸ  « πῦρ  »  ἀπορῶ· καὶ κινδυνεύει ἤτοι ἡ τοῦ Εὐθύφρονός με μοῦσα ἐπιλελοιπέναι, ἢ τοῦτό τι παγχάλεπον εἶναι. σκέψαι οὖν ἣν εἰσάγω μηχανὴν ἐπὶ πάντα τὰ τοιαῦτα ἃ ἂν ἀπορῶ.

Ἑρμογένης

Τίνα δή;

Σωκράτης

Ἐγώ σοι ἐρῶ. ἀπόκριναι γάρ μοι· ἔχοις ἂν εἰπεῖν πῦρ κατὰ τίνα τρόπον καλεῖται;

Ἑρμογένης

Μὰ Δί᾽ οὐκ ἔγωγε.

Σωκράτης

Σκέψαι δὴ ὃ ἐγὼ ὑποπτεύω περὶ αὐτοῦ. ἐννοῶ γὰρ [409e] ὅτι πολλὰ οἱ Ἕλληνες ὀνόματα ἄλλως τε καὶ οἱ ὑπὸ τοῖς βαρβάροις οἰκοῦντες παρὰ τῶν βαρβάρων εἰλήφασιν.

Ἑρμογένης

Τί οὖν δή;

Σωκράτης

Εἴ τις ζητοῖ ταῦτα κατὰ τὴν Ἑλληνικὴν φωνὴν ὡς εἰκότως κεῖται, ἀλλὰ μὴ κατ᾽ ἐκείνην ἐξ ἧς τὸ ὄνομα τυγχάνει ὄν, οἶσθα ὅτι ἀποροῖ ἄν.

Ἑρμογένης

Εἰκότως γε.

[410a] Σωκράτης

Ὅρα τοίνυν καὶ τοῦτο τὸ ὄνομα τὸ  « πῦρ  »  μή τι βαρβαρικὸν ᾖ. Τοῦτο γὰρ οὔτε ῥᾴδιον προσάψαι ἐστὶν Ἑλληνικῇ φωνῇ, φανεροί τ᾽ εἰσὶν οὕτως αὐτὸ καλοῦντες Φρύγες σμικρόν τι παρακλίνοντες· καὶ τό γε  « ὕδωρ  »  καὶ τὰς  « κύνας  »  καὶ ἄλλα πολλά.

Ἑρμογένης

Ἔστι ταῦτα.

Σωκράτης

Οὐ τοίνυν δεῖ ταῦτα προσβιάζεσθαι, ἐπεὶ ἔχοι γ᾽ ἄν τις εἰπεῖν περὶ αὐτῶν. Τὸ μὲν οὖν πῦρ καὶ τὸ ὕδωρ ταύτῃ [410b] ἀπωθοῦμαι· ὁ δὲ δὴ ἀὴρ ἆρά γε, ὦ Ἑρμόγενες, ὅτι αἴρει τὰ ἀπὸ τῆς γῆς,  « ἀὴρ  »  κέκληται; ἢ ὅτι ἀεὶ ῥεῖ; ἢ ὅτι πνεῦμα ἐξ αὐτοῦ γίγνεται ῥέοντος; οἱ γὰρ ποιηταί που τὰ πνεύματα  « ἀήτας  »  καλοῦσιν· ἴσως οὖν λέγει, ὥσπερ ἂν εἰ εἴποι πνευματόρρουν,  « ἀητόρρουν  »  [ὅθεν δὴ βούλεται αὐτὸν οὕτως εἰπεῖν, ὅτι ἐστὶν ἀήρ]. Τὸν δὲ αἰθέρα τῇδέ πῃ ὑπολαμβάνω, ὅτι ἀεὶ θεῖ περὶ τὸν ἀέρα ῥέων  « ἀειθεὴρ  »  δικαίως ἂν καλοῖτο. Γῆ δὲ μᾶλλον σημαίνει ὃ βούλεται ἐάν τις [410c]  « γαῖαν  »  ὀνομάσῃ· γαῖα γὰρ γεννήτειρα ἂν εἴη ὀρθῶς κεκλημένη, ὥς φησιν Ὅμηρος· τὸ γὰρ  « γεγάασιν  »  γεγεννῆσθαι λέγει. Εἶεν· τί οὖν ἡμῖν ἦν τὸ μετὰ τοῦτο;

Ἑρμογένης

Ὦραι, ὦ Σώκρατες, καὶ ἐνιαυτὸς καὶ ἔτος.

Σωκράτης

Αἱ μὲν δὴ ὧραι Ἀττικιστὶ ὡς τὸ παλαιὸν ῥητέον, εἴπερ βούλει τὸ εἰκὸς εἰδέναι· ΗΟΡΑΙ γάρ εἰσι διὰ τὸ ὁρίζειν χειμῶνάς τε καὶ θέρη καὶ πνεύματα καὶ τοὺς καρποὺς τοὺς ἐκ τῆς γῆς· ὁρίζουσαι δὲ δικαίως ἂν  « ὅραι  »  καλοῖντο. [410d] Ἐνιαυτὸς δὲ καὶ ἔτος κινδυνεύει ἕν τι εἶναι. Τὸ γὰρ τὰ φυόμενα καὶ τὰ γιγνόμενα ἐν μέρει ἕκαστον προάγον εἰς φῶς καὶ αὐτὸ ἐν αὑτῷ ἐξετάζον, τοῦτο, ὥσπερ ἐν τοῖς πρόσθεν τὸ τοῦ Διὸς ὄνομα δίχα διῃρημένον οἱ μὲν Ζῆνα, οἱ δὲ Δία ἐκάλουν, οὕτω καὶ ἐνταῦθα οἱ μὲν  « ἐνιαυτόν,  »  ὅτι ἐν ἑαυτῷ, οἱ δὲ  « ἔτος,  »  ὅτι ἐτάζει· ὁ δὲ ὅλος λόγος ἐστὶν τὸ  « ἐν ἑαυτῷ ἐτάζον  »  τοῦτο προσαγορεύεσθαι ἓν ὂν δίχα, ὥστε δύο ὀνόματα γεγονέναι,  « ἐνιαυτόν  »  τε καὶ [410e]  « ἔτος,  »  ἐξ ἑνὸς λόγου.

Ἑρμογένης

Ἀλλὰ δῆτα, ὦ Σώκρατες, πολὺ ἐπιδίδως.

Σωκράτης

Πόρρω ἤδη οἶμαι φαίνομαι σοφίας ἐλαύνειν.

Ἑρμογένης

Πάνυ μὲν οὖν.

Σωκράτης

τάχα μᾶλλον φήσεις.

[411a] Ἑρμογένης

Ἀλλὰ μετὰ τοῦτο τὸ εἶδος ἔγωγε ἡδέως ἂν θεασαίμην ταῦτα τὰ καλὰ ὀνόματα τίνι ποτὲ ὀρθότητι κεῖται, τὰ περὶ τὴν ἀρετήν, οἷον  « φρόνησίς  »  τε καὶ  « σύνεσις  »  καὶ  « δικαιοσύνη  »  καὶ τἆλλα τὰ τοιαῦτα πάντα.

Σωκράτης

Ἐγείρεις μέν, ὦ ἑταῖρε, οὐ φαῦλον γένος ὀνομάτων· ὅμως δὲ ἐπειδήπερ τὴν λεοντῆν ἐνδέδυκα, οὐκ ἀποδειλιατέον ἀλλ᾽ ἐπισκεπτέον, ὡς ἔοικε, φρόνησιν καὶ σύνεσιν καὶ γνώμην καὶ ἐπιστήμην καὶ τἆλλα δὴ ἃ φῂς πάντα ταῦτα τὰ [411b] καλὰ ὀνόματα.

Ἑρμογένης

Πάνυ μὲν οὖν οὐ δεῖ ἡμᾶς προαποστῆναι.

Σωκράτης

Καὶ μήν, νὴ τὸν κύνα, δοκῶ γέ μοι οὐ κακῶς μαντεύεσθαι, ὃ καὶ νυνδὴ ἐνενόησα, ὅτι οἱ πάνυ παλαιοὶ ἄνθρωποι οἱ τιθέμενοι τὰ ὀνόματα παντὸς μᾶλλον, ὥσπερ καὶ τῶν νῦν οἱ πολλοὶ τῶν σοφῶν ὑπὸ τοῦ πυκνὰ περιστρέφεσθαι ζητοῦντες ὅπῃ ἔχει τὰ ὄντα εἰλιγγιῶσιν, κἄπειτα αὐτοῖς φαίνεται περιφέρεσθαι τὰ πράγματα καὶ πάντως [411c] φέρεσθαι. Αἰτιῶνται δὴ οὐ τὸ ἔνδον τὸ παρὰ σφίσιν πάθος αἴτιον εἶναι ταύτης τῆς δόξης, ἀλλὰ αὐτὰ τὰ πράγματα οὕτω πεφυκέναι, οὐδὲν αὐτῶν μόνιμον εἶναι οὐδὲ βέβαιον, ἀλλὰ ῥεῖν καὶ φέρεσθαι καὶ μεστὰ εἶναι πάσης φορᾶς καὶ γενέσεως ἀεί. Λέγω δὴ ἐννοήσας πρὸς πάντα τὰ νυνδὴ ὀνόματα.

Ἑρμογένης

Πῶς δὴ τοῦτο, ὦ Σώκρατες;

Σωκράτης

Οὐ κατενόησας ἴσως τὰ ἄρτι λεγόμενα ὅτι παντάπασιν ὡς φερομένοις τε καὶ ῥέουσι καὶ γιγνομένοις τοῖς πράγμασι τὰ ὀνόματα ἐπίκειται.

Ἑρμογένης

Οὐ πάνυ ἐνεθυμήθην.

[411d] Σωκράτης

Καὶ μὴν πρῶτον μὲν τοῦτο ὃ πρῶτον εἴπομεν παντάπασιν ὡς ἐπὶ τοιούτων ἐστίν.

Ἑρμογένης

Τὸ ποῖον;

Σωκράτης

Ἡ  « φρόνησις  » · φορᾶς γάρ ἐστι καὶ ῥοῦ νόησις. Εἴη δ᾽ ἂν καὶ ὄνησιν ὑπολαβεῖν φορᾶς· ἀλλ᾽ οὖν περί γε τὸ φέρεσθαί ἐστιν. Εἰ δὲ βούλει, ἡ  « γνώμη  »  παντάπασιν δηλοῖ γονῆς σκέψιν καὶ νώμησιν· τὸ γὰρ  « νωμᾶν  »  καὶ τὸ  « σκοπεῖν  »  ταὐτόν. Εἰ δὲ βούλει, αὐτὸ ἡ  « νόησις  »  τοῦ νέου ἐστὶν ἕσις, τὸ δὲ νέα εἶναι τὰ ὄντα σημαίνει [411e] γιγνόμενα ἀεὶ εἶναι· τούτου οὖν ἐφίεσθαι τὴν ψυχὴν μηνύει τὸ ὄνομα ὁ θέμενος τὴν  « νεόεσιν.  »  Οὐ γὰρ  « νόησις  »  τὸ ἀρχαῖον ἐκαλεῖτο, ἀλλ᾽ ἀντὶ τοῦ ἦτα εἶ ἔδει λέγειν δύο,  « νοέεσιν.  »   « Σωφροσύνη  »  δὲ σωτηρία οὗ νυνδὴ ἐσκέμμεθα, [412a] φρονήσεως. Καὶ μὴν ἥ γε ἐπιστήμη μηνύει ὡς φερομένοις τοῖς πράγμασιν ἑπομένης τῆς ψυχῆς τῆς ἀξίας λόγου, καὶ οὔτε ἀπολειπομένης οὔτε προθεούσης· διὸ δὴ ἐμβάλλοντας δεῖ τὸ εἶ  « ἑπεϊστήμην  »  αὐτὴν ὀνομάζειν.  « Σύνεσις  »  δ᾽ αὖ οὕτω μὲν δόξειεν ἂν ὥσπερ συλλογισμὸς εἶναι, ὅταν δὲ συνιέναι λέγῃ, ταὐτὸν παντάπασιν τῷ ἐπίστασθαι συμβαίνει λεγόμενον· συμπορεύεσθαι γὰρ λέγει [412b] τὴν ψυχὴν τοῖς πράγμασι τὸ  « συνιέναι.  »  Ἀλλὰ μὴν ἥ γε  « σοφία  »  φορᾶς ἐφάπτεσθαι σημαίνει. Σκοτωδέστερον δὲ τοῦτο καὶ ξενικώτερον· ἀλλὰ δεῖ ἐκ τῶν ποιητῶν ἀναμιμνῄσκεσθαι ὅτι πολλαχοῦ λέγουσιν περὶ ὅτου ἂν τύχωσιν τῶν ἀρχομένων ταχὺ προϊέναι  « ἐσύθη  »  φασίν. Λακωνικῷ δὲ ἀνδρὶ τῶν εὐδοκίμων καὶ ὄνομα ἦν  « Σοῦς  » · τὴν γὰρ ταχεῖαν ὁρμὴν οἱ Λακεδαιμόνιοι τοῦτο καλοῦσιν. Ταύτης οὖν τῆς φορᾶς ἐπαφὴν σημαίνει ἡ σοφία, ὡς φερομένων τῶν ὄντων. [412c] Καὶ μὴν τό γε  « ἀγαθόν,  »  τοῦτο τῆς φύσεως πάσης τῷ ἀγαστῷ βούλεται τὸ ὄνομα ἐπικεῖσθαι. Ἐπειδὴ γὰρ πορεύεται τὰ ὄντα, ἔνι μὲν ἄρ᾽ αὐτοῖς τάχος, ἔνι δὲ βραδυτής. Ἔστιν οὖν οὐ πᾶν τὸ ταχὺ ἀλλὰ τὶ αὐτοῦ ἀγαστόν. `Τοῦ θοοῦ δὴ τῷ ἀγαστῷ αὕτη ἡ ἐπωνυμία ἐστίν,  « τἀγαθόν.  »

 « Δικαιοσύνη  »  δέ, ὅτι μὲν ἐπὶ τῇ τοῦ δικαίου συνέσει τοῦτο κεῖται τὸ ὄνομα, ῥᾴδιον συμβαλεῖν· αὐτὸ δὲ τὸ  « δίκαιον  »  χαλεπόν. Καὶ γὰρ δὴ καὶ ἔοικε μέχρι μέν του ὁμολογεῖσθαι [412d] παρὰ πολλῶν, ἔπειτα δὲ ἀμφισβητεῖσθαι. Ὅσοι γὰρ ἡγοῦνται τὸ πᾶν εἶναι ἐν πορείᾳ, τὸ μὲν πολὺ αὐτοῦ ὑπολαμβάνουσιν τοιοῦτόν τι εἶναι οἷον οὐδὲν ἄλλο ἢ χωρεῖν, διὰ δὲ τούτου παντὸς εἶναί τι διεξιόν, δι᾽ οὗ πάντα τὰ γιγνόμενα γίγνεσθαι· εἶναι δὲ τάχιστον τοῦτο καὶ λεπτότατον. Οὐ γὰρ ἂν δύνασθαι ἄλλως διὰ τοῦ ὄντος ἰέναι παντός, εἰ μὴ λεπτότατόν τε ἦν ὥστε αὐτὸ μηδὲν στέγειν, καὶ τάχιστον ὥστε χρῆσθαι ὥσπερ ἑστῶσι τοῖς ἄλλοις. Ἐπεὶ δ᾽ οὖν ἐπιτροπεύει τὰ [412e] ἄλλα πάντα διαϊόν, τοῦτο τὸ ὄνομα ἐκλήθη ὀρθῶς  « δίκαιον,  »  εὐστομίας ἕνεκα τὴν τοῦ κάππα δύναμιν προσλαβόν. Μέχρι μὲν οὖν ἐνταῦθα, ὃ νυνδὴ ἐλέγομεν, παρὰ πολλῶν ὁμολογεῖται [413a] τοῦτο εἶναι τὸ δίκαιον· ἐγὼ δέ, ὦ Ἑρμόγενες, ἅτε λιπαρὴς ὢν περὶ αὐτοῦ, ταῦτα μὲν πάντα διαπέπυσμαι ἐν ἀπορρήτοις, ὅτι τοῦτό ἐστι τὸ δίκαιον καὶ τὸ αἴτιον — δι᾽ ὃ γὰρ γίγνεται, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ αἴτιον — καὶ  « Δία  »  καλεῖν ἔφη τις τοῦτο ὀρθῶς ἔχειν διὰ ταῦτα. Ἐπειδὰν δ᾽ ἠρέμα αὐτοὺς ἐπανερωτῶ ἀκούσας ταῦτα μηδὲν ἧττον·  « τί οὖν ποτ᾽ ἔστιν, ὦ ἄριστε, δίκαιον, εἰ τοῦτο οὕτως ἔχει;  »  δοκῶ τε ἤδη μακρότερα τοῦ προσήκοντος ἐρωτᾶν καὶ ὑπὲρ τὰ ἐσκαμμένα [413b] ἅλλεσθαι. Ἱκανῶς γάρ μέ φασι πεπύσθαι [ἀκηκοέναι] καὶ ἐπιχειροῦσιν, βουλόμενοι ἀποπιμπλάναι με, ἄλλος ἄλλα ἤδη λέγειν, καὶ οὐκέτι συμφωνοῦσιν. Ὁ μὲν γὰρ τίς φησιν τοῦτο εἶναι δίκαιον, τὸν ἥλιον· τοῦτον γὰρ μόνον διαϊόντα καὶ κάοντα ἐπιτροπεύειν τὰ ὄντα. Ἐπειδὰν οὖν τῳ λέγω αὐτὸ ἅσμενος ὡς καλόν τι ἀκηκοώς, καταγελᾷ μου οὗτος ἀκούσας καὶ ἐρωτᾷ εἰ οὐδὲν δίκαιον οἶμαι εἶναι ἐν τοῖς ἀνθρώποις ἐπειδὰν [413c] ὁ ἥλιος δύῃ. Λιπαροῦντος οὖν ἐμοῦ ὅτι αὖ ἐκεῖνος λέγει αὐτό, τὸ πῦρ φησιν· τοῦτο δὲ οὐ ῥᾴδιόν ἐστιν εἰδέναι. Ὁ δὲ οὐκ αὐτὸ τὸ πῦρ φησιν, ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ θερμὸν τὸ ἐν τῷ πυρὶ ἐνόν. Ὁ δὲ τούτων μὲν πάντων καταγελᾶν φησιν, εἶναι δὲ τὸ δίκαιον ὃ λέγει Ἀναξαγόρας, νοῦν εἶναι τοῦτο· αὐτοκράτορα γὰρ αὐτὸν ὄντα καὶ οὐδενὶ μεμειγμένον πάντα φησὶν αὐτὸν κοσμεῖν τὰ πράγματα διὰ πάντων ἰόντα. Ἐνταῦθα δὴ ἐγώ, ὦ φίλε, πολὺ ἐν πλείονι ἀπορίᾳ εἰμὶ ἢ πρὶν ἐπιχειρῆσαι μανθάνειν [413d] περὶ τοῦ δικαίου ὅτι ποτ᾽ ἔστιν. Ἀλλ᾽ οὖν οὗπερ ἕνεκα ἐσκοποῦμεν, τό γε ὄνομα τοῦτο φαίνεται αὐτῷ διὰ ταῦτα κεῖσθαι.

Ἑρμογένης

Φαίνῃ μοι, ὦ Σώκρατες, ταῦτα μὲν ἀκηκοέναι του καὶ οὐκ αὐτοσχεδιάζειν.

Σωκράτης

Τί δὲ τἆλλα;

Ἑρμογένης

Οὐ πάνυ.

Σωκράτης

Ἄκουε δή· ἴσως γὰρ ἄν σε καὶ τὰ ἐπίλοιπα ἐξαπατήσαιμι ὡς οὐκ ἀκηκοὼς λέγω. μετὰ γὰρ δικαιοσύνην τί ἡμῖν λείπεται; ἀνδρείαν οἶμαι οὔπω διήλθομεν. ἀδικία μὲν γὰρ [413e] δῆλον ὅτι ἐστὶν ὄντος ἐμπόδισμα τοῦ διαϊόντος, ἀνδρεία δὲ σημαίνει ὡς ἐν μάχῃ ἐπονομαζομένης τῆς ἀνδρείας — μάχην δ᾽ εἶναι ἐν τῷ ὄντι, εἴπερ ῥεῖ, οὐκ ἄλλο τι ἢ τὴν ἐναντίαν ῥοήν — ἐὰν οὖν τις ἐξέλῃ τὸ δέλτα τοῦ ὀνόματος τῆς ἀνδρείας, αὐτὸ μηνύει τὸ ἔργον τὸ ὄνομα ἡ  « ἀνρεία.  »  δῆλον οὖν ὅτι οὐ πάσῃ ῥοῇ ἡ ἐναντία ῥοὴ ἀνδρεία ἐστίν, ἀλλὰ τῇ παρὰ [414a] τὸ δίκαιον ῥεούσῃ· οὐ γὰρ ἂν ἐπῃνεῖτο ἡ ἀνδρεία. καὶ τὸ  « ἄρρεν  »  καὶ ὁ  « ἀνὴρ  »  ἐπὶ παραπλησίῳ τινὶ τούτῳ ἐστί, τῇ ἄνῳ ῥοῇ.  « γυνὴ  »  δὲ γονή μοι φαίνεται βούλεσθαι εἶναι. τὸ δὲ  « θῆλυ  »  ἀπὸ τῆς θηλῆς τι φαίνεται ἐπωνομάσθαι· ἡ δὲ  « θηλὴ  »  ἆρά γε, ὦ Ἑρμόγενες, ὅτι τεθηλέναι ποιεῖ ὥσπερ τὰ ἀρδόμενα;

Ἑρμογένης

Ἔοικέν γε, ὦ Σώκρατες.

Σωκράτης

Καὶ μὴν αὐτό γε τὸ  « θάλλειν  »  τὴν αὔξην μοι δοκεῖ ἀπεικάζειν τὴν τῶν νέων, ὅτι ταχεῖα καὶ ἐξαιφνιδία γίγνεται. [414b] Οἷόνπερ οὖν μεμίμηται τῷ ὀνόματι, συναρμόσας ἀπὸ τοῦ θεῖν καὶ ἅλλεσθαι τὸ ὄνομα. Ἀλλ᾽ οὐ γὰρ ἐπισκοπεῖς με ὥσπερ ἐκτὸς δρόμου φερόμενον ἐπειδὰν λείου ἐπιλάβωμαι· ἐπίλοιπα δὲ ἡμῖν ἔτι συχνὰ τῶν δοκούντων σπουδαίων εἶναι.

Ἑρμογένης

Ἀληθῆ λέγεις.

Σωκράτης

Ὧν γ᾽ ἔστιν ἓν καὶ  « τέχνην  »  ἰδεῖν ὅτι ποτὲ βούλεται εἶναι.

Ἑρμογένης

Πάνυ μὲν οὖν.

Σωκράτης

Οὐκοῦν τοῦτό γε ἕξιν νοῦ σημαίνει, τὸ μὲν ταῦ [414c] ἀφελόντι, ἐμβαλόντι δὲ οὖ μεταξὺ τοῦ χεῖ καὶ τοῦ νῦ καὶ <τοῦ νῦ καὶ> τοῦ ἦτα;

Ἑρμογένης

Καὶ μάλα γε γλίσχρως, ὦ Σώκρατες.

Σωκράτης

Ὦ μακάριε, οὐκ οἶσθ᾽ ὅτι τὰ πρῶτα ὀνόματα τεθέντα κατακέχωσται ἤδη ὑπὸ τῶν βουλομένων τραγῳδεῖν αὐτά, περιτιθέντων γράμματα καὶ ἐξαιρούντων εὐστομίας ἕνεκα καὶ πανταχῇ στρεφόντων, καὶ ὑπὸ καλλωπισμοῦ καὶ ὑπὸ χρόνου. Ἐπεὶ ἐν τῷ  « κατόπτρῳ  »  οὐ δοκεῖ [σοι] ἄτοπον εἶναι τὸ ἐμβεβλῆσθαι τὸ ῥῶ; ἀλλὰ τοιαῦτα οἶμαι ποιοῦσιν οἱ τῆς μὲν [414d] ἀληθείας οὐδὲν φροντίζοντες, τὸ δὲ στόμα πλάττοντες, ὥστ᾽ ἐπεμβάλλοντες πολλὰ ἐπὶ τὰ πρῶτα ὀνόματα τελευτῶντες ποιοῦσιν μηδ᾽ ἂν ἕνα ἀνθρώπων συνεῖναι ὅτι ποτὲ βούλεται τὸ ὄνομα· ὥσπερ καὶ τὴν Σφίγγα ἀντὶ  « φικὸς  »   « σφίγγα  »  καλοῦσιν, καὶ ἄλλα πολλά.

Ἑρμογένης

Ταῦτα μὲν ἔστιν οὕτως, ὦ Σώκρατες.

Σωκράτης

Εἰ δ᾽ αὖ τις ἐάσει καὶ ἐντιθέναι καὶ ἐξαιρεῖν ἅττ᾽ ἂν βούληταί τις εἰς τὰ ὀνόματα, πολλὴ εὐπορία ἔσται καὶ πᾶν ἂν παντί τις ὄνομα πράγματι προσαρμόσειεν.

[414e] Ἑρμογένης

Ἀληθῆ λέγεις.

Σωκράτης

Ἀληθῆ μέντοι. ἀλλὰ τὸ μέτριον οἶμαι δεῖ φυλάττειν καὶ τὸ εἰκὸς σὲ τὸν σοφὸν ἐπιστάτην.

Ἑρμογένης

Βουλοίμην ἄν.

suivant

SOCRATE.

Sûrement ce nom doit avoir trait à la parole et au discours ; car les divers attributs d'Hermès, interprète, ἑρμηνεύς, messager, [408a] rasé voleur, séduisant discoureur, protecteur des marchés publics, tout cela se rapporte à la puissance de la parole. Or, comme nous l'avons déjà observé précédemment, le mot εἰρειν désigne l'exercice . de la parole. De plus, le mot ἐμήσατο, qu'emploie souvent Homère, signifie inventer. Ainsi, en considération de ces deux choses, la parole et l'invention de la parole, et attendu 71 que εἴρειν, c'est parler, [408b] le législateur semble nous dire au sujet de ce dieu : « Celui qui a inventé la parole, τὸ εἴρειν ἐμήσατο, il serait juste, ô hommes, qu'il fût appelé par vous Eirémès. » Mais nous croyant sans doute donner à ce mot un tour plus élégant, nous disons Hermès. c'est aussi à ce mot εἴρειν, qu'Iris semble devoir son nom, en sa qualité de messagère.

HERMOGÈNE.

Par Jupiter, je crois maintenant que Cratyle avait raison de ne pas vouloir que je sois Hermogène: car je ne suis pas un très habile artisan, de paroles,

SOCRATE.

Mais il est tout simple, mon cher ami, que Pan soit le fils d'Hermès et réunisse deux natures.

[408c] HERMOGÈNE

 Comment cela ?

SOCRATE.

Tu sais que la parole exprime toute choses,  τὸ πᾶν, qu'elle roule en quelque sorte et circule sans cesse, et qu'elle est de deux espèces, véritable ou mensongère.

HERMOGÈNE.

Oui.

72.SOCRATE.

Ainsi. la partie de la vérité en doit être légère, divine placée là~haut avec les immortels, et celle du mensonge doit résider avec le vulgaire des hommes d'une nature brutale et analogue à celle du bouc; car c'est dans, cette vie de bouc que prennent naissance la plupart des fables et des mensonges.

HERMOGÈNE.

Certainement.

SOCRATE

Il est donc raisonnable que la puissance qui énonce toutes choses ; et qui est toujours en circulation dans le monde, ἀεὶ πολῶν, soit appelée [408d] , Pan Aipolos, πὰν αἰπόλος (63), le fils d'Hermès à deux natures, gracieux et beau dans les parties supérieures; velu et semblable à un bouc dans les inférieures. Ainsi, comme fils d'Hermès, Pan est ou le langage même, ou le frère du langage : et qu'y a-t-il d'étonnant à ce que le frère ressemble au frère? Mais, mon ami, comme je t'en priais tout à l'heure, laissons là tout propos sur les dieux:

HERMOGÈNE.

D'accord, mon cher Socrate, pour ces dieux-là,mais qui t'empêcherait de t'occuper d'êtres 73 divins d'une autre sorte, tel que le soleil, la lune, les étoiles, la terre, l'éther, l'air, le feu, [408e] l'eau, les saisons, l'année?

SOCRATE.

Tu m'apprêtes-là bien de la besogne; mais je m'en occuperai volontiers, si cela peut t'être agréable.

HERMOGÈNE.

Tu me feras grand plaisir.

SOCRATE.

Par où commencer ? Par le soleil, dans l'ordre de ton énumération.

HERMOGÈNE.

Soit.

SOCRATE.

Le mot  ἥλιος s'explique facilement dans le dialecte [409a] des Doriens, qui disent ἅλιος. Ἅλιος doit venir de ce que le soleil rassemble, ἁλιζει les hommes aussitôt qu'il se lève, ou encore de ce qu'il tourne perpétuellement, ἀεὶ ἔχει, autour de la terre ; peut-être encore de ce que dans son cours il nuance de diverses couleurs les productions de la terre : car, nuancer c'est αἰολεῖν.

HERMOGÈNE.

Et la lune, σελήνη?

SOCRATE.

Voilà un mot qui fait tort à Anaxagoras.

74 HERMOGÈNE.

Pourquoi?

SOCRATE.

Parce qu'il semble supposer comme une doctrine bien antérieure à la sienne ce qu'il a récemment enseigné (64), [409b] que la lune reçoit sa lumière  du soleil.

HERMOGÈNE.

Comment cela?

SOCRATE.

Les mots σέλας et φῶς n'expriment-ils pas la même chose (la lumière)?

HERMOGÈNE.

Oui.

SOCRATE.

Au dire des disciples d'Anaxagoras, cette lumière du soleil que réfléchit la lune est toujours nouvelle et toujours ancienne ; car puisqu'il tourne sans cesse en l'éclairant, il lui envoie sans cesse une lumière nouvelle; mais celle du mois qui précède est ancienne.

HERMOGÈNE.

Fort bien.

SOCRATE.

Or, bien des gens disent pour σελήνη, σελαναία (65)

HERMOGÈNE.

C'est vrai.

SOCRATE.

Donc, comme elle a une lumière toujours nouvelle et toujours ancienne, σέλας νέον ἔνον ἀεί, [409c] on ne pouvait mieux faire que de l'appeler σελαενονεοάεια, dont on aura fait par abréviation σελαναία.

HERMOGÈNE.

En vérité, Socrate, voilà un mot dithyrambique. Mais que penses-tu des mots μείς, mois, et ἄστρα, astres ?

SOCRATE.

Μείς, qui vient sûrement de μειοῦσθαι, diminuer, aurait pu se dire proprement μείης. Les astres tirent leur nom, je crois, de leur éclat, ἀστραπή; ce dernier mot, qui désigne ce qui attire les yeux, ἀναστρέφει τὰ ὦτα, devrait se dire proprement ἀναστρωπή; mais on en a fait pour plus d'élégance ἀστραπή.

HERMOGÈNE.

Et ces mots, πῦρ, feu, et ὕδωρ, eau?

[409d] SOCRATE

Le feu m'embarrasse. J'ai peur ou que la muse d'Euthyphron ne m'ait abandonné, ou que la question ne soit bien difficile. Mais remarque, Hermogène, l'expédient que j'emploie dans toutes ces questions quand elles m'embarrassent.

76 HERMOGÈNE.

Voyons, Socrate.

SOCRATE.

Le voici. Réponds -moi : saurais-tu me dire d'où vient ce mot πῦρ (feu)?

HERMOGÈNE.

Non, en vérité.

SOCRATE.

Hé bien, voici ce que je soupçonne : [409e] j'imagine que les Grecs, et surtout ceux qui habitent des contrées soumises à la domination des barbares (66), ont emprunté aux barbares beaucoup de mots.

HERMOGÈNE.

Qu'infères-tu de là ?

SOCRATE,

C'est que l'on s'exposerait à bien des difficultés, si l'on voulait interpréter de tels mots à l'aide de la langue grecque, et non pas d'après la langue à laquelle ils appartiennent.

HERMOGÈNE.

Cela se pourrait bien.

[410a] SOCRATE.

Vois donc si ce mot πῦρ ne serait pas d'origine barbare. D'abord, il ne te sera pas facile de le dériver d'un mot grec; ensuite nous savons qu'en  77 Phrygie on emploie dans le même sens le même mot légèrement modifié, ainsi que ceux de ὕδωρ (eau), et de κύων (chien), et beaucoup d'autres.

HERMOGÈNE.

Tu as raison.

SOCRATE.

Il ne faut donc pas tourmenter les mots de cette espèce, car on n'en pourrait parler qu'au hasard. J'écarte donc πῦρ et ὕδωρ. [410b] Mais, Hermogène, le nom de l'air ἀήρ, l'a-t-on tiré de ce qu'il enlève, αἵρει, ce qui est sur la terre? ou bien de ce qu'il est dans un flux perpétuel, ἀεὶ ῥεῖ? ou encore de ce que ce flux de l'air produit les vents, que les poètes désignent par le mot ἀήτας ? C'est donc comme si on disait πνευματόρρουν ou ἀηρόρρουν, qui s'écoule en souffle, en vents, d'où viendrait ἀήp. L'éther, αἰθὴp, me paraît ainsi appelé de ce qu'il court toujours en circulant autour de l'air, ἀεὶ θεῖ ῥέων περὶ ἀέρα; le vrai nom serait donc ἀειθεήρ. Quant au mot γῆ, terre, la signification en sera plus manifeste en prononçant [410c]  γαῖα; γαῖα, c'est γεννήτειρα, génératrice, au sens d'Homère, qui emploie γεγάασι (67) pour γεγεννῆσθαι, être engendré.

HERMOGÈNE.

A la bonne heure.

SOCRATE.

Et qu'est-ce qui vient après ?

HERMOGÈNE.

Les saisons, ὧραι, et l'année, ἐνιαυτός, ἔτος.

SOCRATE.

D'abord, si tu. veux retrouver l'origine probable du mot ὧραι, il faut le prononcer ὅραι, suivant l'ancien usage attique. Les saisons sont ainsi appelées du mot ὁρίζω, terminer, parce qu'elles déterminent l'hiver, l'été, l'époque des vents et de chaque production de la terre. [410d] Quant aux deux mots ἐνιαυτός et ἔτος, il me semble qu'ils reviennent au même. On aura voulu désigner ce qui met chaque chose au jour et l'éprouve en soi-même, αὐτὸ ἐν ἑαυτῷ ἐξετάζων, et on aura partagé cette phrase en deux mots, comme nous avons vu qu'on avait divisé le nom de Jupiter, les uns disant Ζῆνα, les autres Δία  :  ainsi les uns auront nommé l'année ἔτος, parce qu'elle éprouve, ἔταζει, les choses, et les autres ἐνιαυτός, parce que c'est en elle-même, ἐν ἑαυτῷ, qu'elle les éprouve : en somme, mon explication est que l'on a divisé en deux l'expression de ce qui éprouve en soi-même, de manière à former d'une seule et même idée les deux mots [410e] ἔτος et ἐνιαυτός.

79 HERMOGÈNE.

Véritablement, Socrate, tu fais de grands progrès.

SOCRATE.

Il me semble que me voilà déjà loin dans la route de la sagesse.

HERMOGÈNE.

Oui vraiment.

SOCRATE.

Tout à l'heure, tu en verras bien d'autres.

[411a] HERMOGÈNE.

Après cette classe de mots, je prendrais grand plaisir à considérer ce qu'il peut y avoir de conforme à la nature des choses dans ces beaux noms qui se rapportent à la vertu, tels que sagesse, φρόνησις, intelligence, σύνεσις, justice, δικαιοσύνη, et tous les autres mots de cet ordre.

SOCRATE.

Tu lances là, mon ami, un terrible gibier. Mais, n'importe, puisque j'ai une fois revêtu la peau du lion, il ne faut pas reculer; il faut à ce qu'il paraît, nous livrer à l'examen de la sagesse, de l'intelligence, de la connaissance, de la science, et de tous ces [411b] beaux noms dont tu parles.

HERMOGÈNE.

Non, il ne faut pas lâcher prise.

80 SOCRATE.

Par le chien, il me semble que je n'ai pas mal deviné en imaginant, comme je le faisais tout à l'heure, que les hommes de l'antiquité la plus reculée, qui ont institué les noms, ont dû éprouver le même accident qui arrive aujourd'hui à la plupart de nos philosophes ; je veux dire qu'à force de tourner en tout sens dans la recherche de la nature des choses, la tête leur aura tourné à eux-mêmes, et ce vertige leur aura fait voir tous les êtres dans un mouvement perpétuel. [411c] Mais ils ne s'avisent guère d'aller chercher dans leur disposition intérieure l'explication de leur manière de voir ; ils croient que ce sont les choses mêmes qui roulent de la sorte, et qui, de leur nature, n'ont rien de stable ni de fixe : ce n'est, à les en croire, que flux et révolutions, mouvement et génération perpétuelle. Or j'applique cette remarque aux mots dont il s'agit.

HERMOGÈNE.

Comment cela, Socrate?

SOCRATE.

Tu n'as peut-être pas remarqué que ces mots supposent que tous les êtres sont dans un mouvement, un flux, un renouvellement continuel.

HERMOGÈNE.

Non, je ne m'en étais pas douté.

81 [411d] SOCRATE.

D'abord, le premier dont nous avons parlé est complètement dans ce sens.

HERMOGÈNE.

Lequel?

SOCRATE.

La sagesse, mobilité des choses et de leur flux continuel, φορᾶς καὶ ῥοῦ νόησις. Peut-être aussi faut-il entendre par ce mot ce qui aide au mouvement, φορᾶς ὄνησις. De toute manière, il s'agit du mouvement. La connaissance, γνώμη, sera, si tu veux, l'étude et la considération de la génération, γονῆς νώμησις; car νωμᾷν c'est considérer, Si tu veux encore, l'intelligence, νόησις, sera le désir de nouveauté νέου ἕσις, la nouveauté des êtres signifie [411e] ici qu'ils deviennent sans cesse; et celui qui a fait le nom de νεόεσις a voulu désigner l'amour de l'âme pour la nouveauté; car on ne disait pas autrefois νόησις : au lieu de l'η il y avait deux εε, ce qui faisait νεόεσις. La tempérance, σωφροσύνη, est la conservatrice de ce dont nous venons de parler, de la sagesse, σωτηρία, [412a] φρονήσεως. La science, ἐπιστήμη, exprime l'attachement d'une âme raisonnable à suivre les choses dans leur cours, sans les abandonner et sans les devancer en conséquence, il faut retrancher la lettre ε, et dire πιστήμη, fidèle. On peut dire pareille-  82 ment que si σύνεσις, compréhension, a de l'analogie avec συλλόγισμος;, raisonnement qui unit des propositions, cependant le verbe συνιέναι, comprendre, exprime la même chose que ἐπίστασθαι, savoir; car συνιέναι indique [412b] le mouvement de l'âme accompagnant les choses dans leur cours, Σοφία sagesse, est encore un mot qui indique l'action d'atteindre le mouvement. Ceci, j'en conviens, a quelque chose de plus obscur et de plus étrange; mais souvenons-nous d'abord que les poètes, pour exprimer qu'une chose se met en mouvement avec rapidité, se servent du mot ἐσύθη. Il y a eu un personnage célèbre de Lacédémone qui s'appelait Σοῦς (68) c'est-à-dire, prompt ; car c'est le mot dont on se sert à Sparte pour exprimer un élan rapide, Σοφία équivaut donc à σοος σόος ἐπαφή, l'action d'atteindre le mouvement, ce qui se rapporte encore à l'idée du mouvement universel. [412c] Le mot ἀγαθόν, bon, revient à ἀγαστόν, tout ce qui est admirable dans le monde. Or, en admettant le mouvement perpétuel des choses, il faut admettre aussi qu'il y a entre elles des différences de lenteur et de célérité. Tout n'est pas par conséquent rapide et prompt ; 83 mais il y a des objets qui sont admirables par cette qualité; de là le mot dἀγαθόν (69).

La justice, δικαιοσύνη s'explique facilement par l'intelligence du juste, δικαίου σύνεσις. Mais le juste, δίκαιον, est un mot difficile. Ici on ne s'accorde que jusqu'à un certain point, [412d] au delà duquel les opinions se partagent. Ceux qui croient que tout est en mouvement, supposent que la plus grande partie de l'univers ne fait que passer, mais qu'il y a un principe qui parcourt l'univers et produit tout ce qui passe, et que ce principe est d'une vitesse et d'une subtilité extrême. Car il ne pourrait traverser toutes choses dans leur mouvement, s'il n'était assez subtil pour que rien ne pût l'arrêter, et assez rapide pour qu'en comparaison de la vitesse de sa course tout fut comme en repos. Ainsi puisque ce principe gouverne toutes les choses [412e] en les parcourant et les pénétrant, διαιόν on l'a appelé avec raison δίκαιον, en ajoutant le κ, pour rendre la prononciation plus coulante. Jusqu'ici, ainsi que je viens de le dire, on s'accorde généralement à reconnaître [413a] que telle est la nature du juste. Mais, moi, Hermogène, qui suis fort curieux de tout ce qui concerne la justice, je m'en suis enquis en secret, et j'ai appris 84  que ce dont nous parlons est tout à la fois le juste et la cause. Car la cause, c'est ce par quoi δι' ὅ, une chose est produite, et c'est pour cela, m'a-t-on dit en confidence, que le nom de δίκαιον est propre et convenable. Mais lorsque après avoir écouté ceux qui me parlent de la sorte, je ne laisse pas de leur demander tout doucement S'il en est ainsi, qu'est-ce donc, de grâce, que le juste? ils trouvent que c'est pousser trop loin les questions et sauter, comme on dit, [413b] par-dessus la barrière. Ils prétendent que j'en ai assez demandé et assez entendu: et quand ils veulent rassasier ma curiosité, alors ils ne s'accordent plus, et ils s'expliquent chacun à leur manière. L'un dit : le juste, δίκαιον, c'est le soleil; lui seul en effet gouverne les êtres, en les pénétrant et les échauffant, διαίων κάων. Vais-je tout joyeux de cette découverte la redire à quelque autre, voilà un homme qui se moque de moi, et me demande si je crois qu'il n'y a plus de justice entre les hommes quand [413c] le soleil est couché. Et si je lui demande à lui-même son opinion : Le juste, me dit-il, c'est le feu,(70). Mais cela n'est pas encore très facile à comprendre. Un troisième définit le juste, non pas le feu, mais la cha- 85 leur qui est dans le feu. Un quatrième enfin, se moquant de tous les autres, prétend que le juste, c'est ce que dit Anaxagoras, à savoir l'intelligence ; c'est elle qui gouverne le monde par elle-même, et qui, sans se mêler à rien, arrange toutes les choses en les pénétrant, διὰ ἴων. Je me trouve alors, mon cher ami, dans une bien plus grande incertitude, qu'avant d'avoir commencé à m'enquérir [413d] de la nature du juste. Mais, pour notre philosophe, il est bien convaincu que telle est l'origine du nom qui nous occupe.

HERMOGÈNE.

A ce qu'il semble, Socrate, tu ne dis là que ce que tu as entendu dire à d'autres, et tu ne parles pas d'après toi-même.

SOCRATE.

Et n'ai-je pas fait de même pour les autres noms ?

HERMOGÈNE.

Pas tout-à-fait.

SOCRATE.

Eh bien, suis-moi : peut-être saurai-je également te faire illusion sur le reste, et te donner à penser que je parie d'après moi seul. Après la justice, de quoi devons-nous parler? Nous ne nous sommes pas encore occupé, je crois, du courage, ἀνδρία. Évidemment l'injustice, ἀδικία, [413e] est proprement l'obstacle de ce qui pénètre les 86 choses (72); or le nom de ἀνδρία semble avoir été fait pour le courage dans le combat, et ce nom indique que, si les choses sont en mouvement, le combat ne peut être qu'un mouvement contraire; en effet il n'y a qu'à retrancher la lettre δ pour retrouver la fonction propre du courage dans ἀνρία (résistance à un courant). Il est bien clair que le courage n'est ρas un courant contraire à tout autre courant quelconque, mais [414a] à celui-là seul qui lutte contre le cours de la justice; autrement, le courage n'aurait rien de louable. De même, les mots ἄρρεν, mâle, et ἀνήρ, homme, ont bien de l'analogie avec les précédents, comme signifiant un cours de bas en haut, ἄνω ῥοή. Le mot γύνη, femme, me paraît signifier génération; γονή. Θῆλυ, femelle, provient sans doute de θηλή, mamelle; et θηλή ne semble-t-il pas, Hermogène, désigner ce qui fait végéter, τεθηλέναι, ce qu'il arrose?

HERMOGÈNE

Je le crois, Socrate.

.SOCRATE.

 Le mot θάλλω lui-même, végéter, me paraît représenter ce qu'il y a de rapide et presque de soudain dans la croissance des jeunes gens. [414b] C'est là ce que semble avoir voulu imiter celui qui a  87 fait ce nom, en le composant de θεῖν, courir, et de ἅλλεσθαι, s'élancer. Mais, ne t'aperçois-tu πασ que quand je me trouve sur un terrain plus facile, je m'amuse à battre les buissons? Cependant, il nous reste encore à traiter un bon nombre de questions ardues.

HERMOGÈNE.

Tu as raison.

SOCRATE.

Par exemple, il faudrait rechercher ce que veut dire τέχνη, art

HERMOGÊNE.

Oui.

SOCRATE.

Ce mot n'indique-t-il pas une certaine manière d'être de l'esprit, ἕξις νοῦ? Il suffit de retrancher le τ, [414c] et d'ajouter un ο entre le χ et. le ν, Ainsi qu'entre le ν et l'η (ἐχονόη).

HERMOGÈNE.

Voilà, Socrate, une bien mauvaise explication.

SOCRATE.

Ne sais-tu pas, mon cher Hermogène, que les noms primitifs sont devenus méconnaissables par les changements qu'on leur a fait subir pour les rendre plus magnifiques, en ajoutant et en retranchant des lettres pour plus d'harmonie, et en défigurant les mots de toute manière par de faux 88 embellissements ou par les changements que le temps amène? Témoin le mot κάτοπτρον, miroir. La lettre ρ, qu'on a mise là, ne te semble-t-elle pas déplacée (73) ? Mais telle est la pratique de ceux qui comptent pour rien [414d] la vérité du sens, et qui ne songent qu'à adoucir la prononciation, de sorte qu'à force d'ajouter aux mots primitifs, ils ont fini par nous en rendre le sens méconnaissable. Ainsi, de Φίξ ils ont fait Σφίγξ, le Sphinx (74), et il y a beaucoup d'autres exemples du même genre.

HERMOGÈNE.

Cela est bien vrai, Socrate.

SOCRATE.

Mais d'autre part aussi, en laissant à chacun la faculté d'intercaler des lettres et d'en retrancher à son gré, il deviendra bien facile d'accommoder chaque nom à tout ce qu'on voudra.

[414e] HERMOGÈNE.

Cela est encore vrai.

SOCRATE.

Très vrai : c'est donc à toi de faire ici l'office d'un sage président et de maintenir la mesure convenable.

HERMOGÈNE.

Je le voudrais.

suivant

(49) Ἀκολουθος équivaut à ensemble-sentier; ἄκοιτις à ensemble-lit.

(50) Les pythagoriciens.

(51) Apolôn, détruisant.

(52) Latone.

(53) Du verbe dorien λῶ, λῇς, λῇ.

(54) Diane.

(55) Bacchus.

(56) Vénus.

(57) Minerve.

(58) Vulcain.

(59) Mars.

(60)  Le dialecte dorien.

(61) Parodie d'un vers d'Homère. Iliade, liv. V, v. 221.

(62) Mercuire.

(63) Le sens propre de αἰπόλος est gardeur de chèvres.

(64) Plut., de plac. philos., II, 25.

(65) Euripide, Phœn., v. 178. Aristophane, Nub., v. 614,.

(66) Les peuples de la côte de l'Asie-Uineure.

(67) Od. IX, 118; XIII, 160.

(68) Socrate prononce Sous, à la manière attique. Mais les Lacédémomens disaient Soos, peut-être m âme Sofos, à cause de l'aspiration éolique, ce qui se rapproche beaucoup de Sophos, sage, Ce Soos fut un roi de Sparte,

(69) Cette explication ajoute implicitement à ἀγαστόν, admirable, le mot θεόν, rapide, comme un second élément étymologique de ἀγαθόν. Voyez plus Bas, p. 167.

(70) Ces différentes opinions, qui identifient le juste avec le soleil, le feu et la chaleur, paraissent avoir appartenu à l'école d'Héraclite. Voyez Schleiermacher, sur Heraclite, dans le Muséum der Alterhums Wissenschaft  t  I, 453.

(71) Voyez le Phédon, traduction française, t.1, p. 976.

(72)  De ἀ privatif,et διαιών, pénétrant.

(73) En effet, la racine est évidemment ὄπτομαι, voir.

(74) Φϊξ est la forme béotienne du nom de Sphinx, que les Athéniens prononçaient Σφίγξ