MAXIME DE TYR

 

DISSERTATIONS

 

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

DISSERTATION XXVII.

Continuation du même sujet (01).

Ἔτι περὶ ἔρωτος δʹ.

[1] Οὐκ ἔστ´ ἔτυμος λόγος, λέγει που τῶν αὐτοῦ ᾀσμάτων ὁ Ἱμεραῖος ποιητής, ἐξομνύμενος τὴν ἔμπροσθεν ᾠδήν, ἐν ᾗ περὶ τῆς Ἑλένης εἰπεῖν φησὶν οὐκ ἀληθεῖς λόγους· ἀναμάχεται οὖν ἐπαίνῳ τὸν ἔμπροσθεν ψόγον. Δοκῶ δή μοι, κατὰ τὸν ποιητὴν ἐκεῖνον, δεήσεσθαι καὶ αὐτὸς παλινῳδίας ἐν τοῖς περὶ τοῦ ἔρωτος λόγοις· θεὸς γὰρ καὶ οὗτος, καὶ οὐχ ἧττον τῆς Ἑλένης ἐπιτιθέναι δίκην τοῖς πλημμελοῦσιν  εἰς αὐτὸν ἐρρωμενέστατος. Τί δὴ οὖν ἐστιν τὸ πλημμέλημα, ὅπερ καὶ ἀναμαχέσασθαι λίαν φημὶ ἡμᾶς δεῖν; ὂν καὶ μέγα καὶ δεόμενον γενναίου ποιητοῦ  καὶ τελέστου, εἰ μέλλοι τὶς ἱκανῶς ἐξευμενιεῖσθαι ἀδέκαστον δαίμονα, οὐ τρίποδας ἑπτὰ δούς, οὐδὲ χρυσοῦ τάλαντα δέκα, οὐδὲ γυναῖκας Λεσβιάδας, οὐδὲ ἵππους Τρωϊκούς, ἀλλὰ λόγον λόγῳ, πονηρῷ χρηστόν, καὶ ψευδῆ ἀληθεῖ ἐξαλείψας.

I. « JE n'ai pas dit la vérité », s'écrie dans quelqu'une de ses Odes le poète d'Himérie (02), au sujet d'une Ode antérieure, dans laquelle il avait dit d'Hélène des choses qui n'étaient pas vraies. Au blâme précédemment déversé il fait donc succéder l'éloge. Je crois qu'à l'instar de ce poète, j'ai, moi-même, besoin de chanter la palinodie, touchant ce que j'ai dit de l'amour. Car l'Amour est aussi un Dieu ; et il n'a pas moins de puissance qu'Hélène pour se venger de ceux qui disent du mal de lui. Et en quoi donc ai-je péché contre l'amour, que j'aie à rétracter ce que j'en ai dit? J'ai grandement, grièvement péché; et il me faudrait le talent d'un poète accompli pour réclamer, comme il convient, l'indulgence, et obtenir la faveur, d'un Dieu incorruptible; et cela, non en lui donnant ni sept (03) trépieds, ni dix talents d'or, ni des femmes Lesbiennes (04), ni des chevaux troyens, mais en corrigeant la raison par la raison, le mal par le bien, et le mensonge par la vérité.

[2] Τοιαύτην φασὶ καὶ τὸν Ἀνακρέοντα ἐκεῖνον τὸν Τήϊον ποιητὴν δοῦναι δίκην τῷ ἔρωτι. Ἐν τῇ τῶν Ἰώνων ἀγορᾷ, ἐν Πανιωνίῳ, ἐκόμιζεν τιτθὴ βρέφος· ὁ δὲ Ἀνακρέων βαδίζων, μεθύων, ἰάχων, ἐστεφανωμένος, σφαλλόμενος, ὠθεῖ τὴν τιτθὴν σὺν τῷ βρέφει, καί τι καὶ εἰς τὸ παιδίον ἀπέρριψεν βλάσφημον ἔπος· ἡ δὲ γυνὴ ἄλλο μὲν οὐδὲν ἐχαλέπηνεν τῷ Ἀνακρέοντι, ἐπεύξατο δὲ τὸν αὐτὸν τοῦτον ὑβριστὴν ἄνθρωπον τοσαῦτα καὶ ἔτι πλείω ἐπαινέσαι ποτὲ τὸ παιδίον, ὅσα νῦν ἐπηράσατο. Τελεῖ ταῦτα ὁ θεός· τὸ γὰρ παιδίον ἐκεῖνο δὴ αὐξηθὲν γίγνεται Κλεόβουλος ὁ ὡραιότατος, καὶ ἀντὶ μικρᾶς ἀρᾶς ἔδωκεν ὁ Ἀνακρέων Κλεοβούλῳ δίκην δι´ ἐπαίνων πολλῶν.

II. On raconte d'Anacréon, le poète de Téos, que dans une circonstance, il fut puni, de la même manière, par l’Amour. Dans celle de leurs places publiques que les Ioniens appellent le panionion (05), une nourrice portait un enfant. Anacréon passe auprès d'elle. Il était ivre. Il chantait. Il était couronné de fleurs. Dans ses chancellements, il choque la nourrice, et le nourrisson, et lâche une imprécation contre ce dernier. La nourrice ne riposta rien d'ailleurs à Anacréon, mais elle fit des vœux pour que l'ivrogne qui venait d'outrager ainsi son nourrisson, l'exaltât un jour, par ses louanges, autant qu'il venait de le maudire, et même davantage. Ces vœux furent accomplis. Cet enfant, devenu grand, fut le beau Cléobule; et, en expiation de l'imprécation qu'il avait jadis proférée, Anacréon le combla d'éloges.

[3] Τί κωλύει, εἰ δεῖ καὶ ἡμᾶς ἀναμαχέσασθαι τήμερον, κατὰ τὸν Ἀνακρέοντα ἐκεῖνον δοῦναι δίκην τῷ ἔρωτι αὐτοὺς ἑκόντας γλώττης ἀδίκου; τὸ φάναι, ὅτι ὁ ἔρως ἐπὶ μοιχείαν ἀνάπτει, ὥσπερ τὸν Ἀλέξανδρον, ἢ ἐπὶ παρανομίαν, ὡς τὸν Ξέρξην, ἢ ἐπὶ ὕβριν, ὡς Κριτόβουλον, καὶ ἀνατιθέναι θεῷ πρᾶγμα ἄθεον, πῶς οὐ πλημμελές; οὑτωσὶ δὲ αὐτὸ θεασώμεθα. Ὁ ἔρως ἄλλού του ἔρως, ἢ κάλλους ἐστίν; οὐδαμῶς. Σχολῇ γὰρ ἂν εἴη ἔρως, εἰ μὴ κάλλους εἴη. Ὁπόταν λέγωμεν ἐρᾶν χρημάτων Δαρεῖον, ἢ Ξέρξην τῆς Ἑλλήνων γῆς, ἢ Κλέαρχον πολέμου, ἢ Ἀγησίλαον τιμῆς, ἢ Κριτίαν τυραννίδος, ἢ Ἀλκιβιάδην Σικελίας, καὶ Γύλιππον χρυσίου, ἆρα κάλλος τὶ ὁρῶντες ἐμφαινόμενον, τὴν πρὸς αὐτὸ ἐπαγωγὴν ἔρωτα ἐπονομάζοντες, ἕκαστον τούτων ἐρᾶν φαμέν, τὸν μὲν τοῦδε, τὸν δὲ τοῦδε, ἄλλον ἄλλου; πολλοῦ γε καὶ δεῖ. Ἦ γὰρ ἂν τὰ αἴσχιστα τῶν ἐν ἀνθρώποις πραγμάτων τῷ μὴ προσήκοντι ὀνόματι ἐπικοσμοῦντες πλημμελοῖμεν ἂν εἰς τὸ ἀληθὲς αὐτό. Ποῦ γὰρ ἢ ἐν χρήμασιν κάλλος, τῷ πάντων πραγμάτων ’καλλίστῳ;‘ ἢ ἐν πολέμῳ, τῷ πάντων ἀβεβαιοτάτῳ;  ἢ ἐν τυραννίδι, τῷ πάντων ἀγριωτάτῳ; ἢ  ἐν χρυσῷ, τῷ πάντων γαυροτάτῳ; Σικελίαν δὲ εἴ μοι λέγοις, ἢ τὴν Ἑλλήνων γῆν, ἐλπίδας λέγεις ἡδονῶν, κάλλος δὲ οὐδαμοῦ· εἰ δέ μοι, νὴ Δία, τὴν Αἰγυπτίων γῆν λέγοις τὴν τὰς πυραμίδας ἔχουσαν τὰς μεγάλας, καὶ τὸν πολὺν ποταμόν, 〈οὐδὲ ταύτην λέγεις ἔχουσαν τὸ καλόν〉, οὐδὲ Βαβυλῶνα αὐτὴν τὴν εὐτειχοτάτην, οὐδὲ Μηδίαν τὴν εὐιπποτάτην, οὐδὲ τὴν Φρυγῶν γῆν τὴν εὐβοτωτάτην, οὐδὲ Σάρδεις τὰς εὐχρυσοτάτας. Ἕκαστον γὰρ τούτων τοσούτου δεῖ εἶναι καλόν, ὅσουπερ καὶ ἡδύ· μᾶλλον μὲν ἡδὺ τῷ δυναμένῳ πορίσασθαι ἐξ αὐτοῦ ἡδονήν, ἢ καλὸν τῷ μὴ δυναμένῳ ἐξ αὐτοῦ ὄνασθαι· οὐδὲν γὰρ καλὸν ἐπιβλαβές, οὐδὲ {εἰς} σφαλερόν, οὐδὲ εἰς μοχθηρίαν συντελοῦν, οὐδὲ εἰς δυστυχίαν ἄγον, οὐδὲ εἰς συμφορὰν χειραγωγοῦν, οὐδὲ εἰς μετάγνωσιν τελευτῶν.

III. Qui nous empêche d'expier, à l'instar d'Anacréon, et spontanément, le mal que nous avons dit de l'Amour? Car, avoir montré qu'il commet l'adultère, comme dans l'exemple de Paris, qu'il viole les lois de la consanguinité, comme dans l'exemple de Xerxès (06), qu'il méconnaît celle des sexes, comme dans l'exemple de Critobule (07), attribuera un Dieu des actions impies, comment ne serions-nous pas coupables? Considérons donc notre sujet sous ce point de vue. L'Amour s'applique-t-il à toute autre chose qu'à la beauté? Non ; car il n'y aurait rien moins que de l'amour, s'il n'y avait point de beauté. Lors donc que nous disons que Darius aime l'argent (08), que Xerxès aime les contrées de la Grèce, que Cléarque (09) aime la guerre, qu'Agésilas aime les hommes, que Critias aime la tyrannie, qu'Alcibiade aime la Sicile, que Gylippus aime l'or, et cela par l'effet d'une séduction résultante de l'aspect d'une beauté qui n'existe qu'en apparence, appellerons-nous amour l'impulsion qui les porte chacun vers son objet? Dirons-nous que chacun d'eux aime, l'un une chose, et l'autre une autre? A Dieu ne plaise. Ce serait outrager la vérité, que de parer les plus honteuses des actions humaines d'un nom qui ne leur convient pas. Et comment le Beau pourrait-il exister dans les richesses, la chose du monde la pire de toutes ; dans la guerre, la chose du monde la plus sujette aux vicissitudes; dans la tyrannie, la chose du monde la plus atroce ; dans les trésors, la chose du monde qui inspire le plus d'insolence? Si vous me parlez de la Sicile, ou des contrées de la Grèce ; eh bien! vous me parlez de plaisirs en perspective, mais point du tout du Beau. Vous ne gagneriez même rien à me parler de l'Egypte, si célèbre par la majesté de ses pyramides, et par son grand fleuve; de Babylone, si renommée par ses murailles; de la Médie, si vantée par ses chevaux; de la Phrygie, si connue par ses pâturages; de la ville de Sardes, si fameuse par son opulence. Tant s'en faut que ces choses soient réellement belles, qu'elles ne sont pas même agréables. Néanmoins elles devraient être plutôt rangées parmi les choses de cette dernière classe, parce qu'on peut en retirer du plaisir, que parmi les choses belles, parce, qu'il est impossible d'en recueillir aucun avantage solide (10). Car rien de ce qui est beau ne peut, ni être nuisible, ni être sujet aux vicissitudes, ni aider à la méchanceté, ni mener à la misère, ni se terminer par le repentir. A la bonne heure.

[4] Εἶεν. Ὁ ἔρως ἡμῖν κάλλους ἦν ἔρως· ὁ δὲ ἐρῶν ἄλλού του, καὶ μὴ κάλλους, ἡδονῆς ἐρᾷ. Ἀφαιρῶμεν δέ, εἰ βούλει, τοὔνομα, καὶ ἐπιθυμεῖν λέγωμεν τοῦτον, ἀλλ´ οὐκ ἐρᾶν, ἵνα μὴ τῇ περὶ τὴν φωνὴν παρανομίᾳ πρᾶγμα ὑπαλλάξαντες λάθωμεν, ἀλλ´ οὐ τοὔνομα μόνον. Ἔστω τοίνυν ἔρως μὲν κάλλους, ἐπιθυμία δὲ ἡδονῆς. Ὁ τοίνυν κάλλους ἐρῶν ἆρα οὐκ ἐπιθυμεῖ αὐτοῦ; καὶ μάλα. Σχολῇ γὰρ ἂν εἴη τι ἄλλο ὁ ἔρως, εἰ μὴ ὄρεξίς τις. Παραιτοῦμαι δὲ τοὺς σοφοὺς τῆς τῶν ὀνομάτων θήρας, εἰ τὸ αὐτὸ νῦν μὲν ὄρεξιν, νῦν δὲ ἐπιθυμίαν καλῶ· ἐγὼ γάρ τοι τά τε ἄλλα, καὶ ἐν τῇ τῶν ὀνομάτων ἐλευθερίᾳ πείθομαι Πλάτωνι. Ἔστω δέ, εἰ βούλονται, ὄρεξις, καὶ μὴ ἐπιθυμία ὁ ἔρως. Διῃρήσθω δὲ τῇδε· ἐὰν μὲν ἐπὶ τὸ καλὸν φαινόμενον ἡ ψυχὴ ἄξῃ, ἔρως καλείσθω τοῦτο, οὐκ ἐπιθυμία· ἐὰν δὲ μή, ἐπιθυμία καλείσθω τοῦτο, οὐκ ἔρως. Τί οὖν, εἰ ἀκόλαστος ὁ σοφιστὴς, τῇ τοῦ φαινομένου προσθήκῃ χρώμενος, τὸ ἡδὺ τοῦτο φῇ φαντάζεσθαι αὐτῷ καλὸν ἐρᾶν; Καὶ τούτῳ συγχωρήσομεν; Καὶ πάλιν αὖ, εἴ τις ἀποβλέψας εἰς τοὺς τῷ ὄντι ἐραστὰς τοὺς πρὸς τὸ καλὸν ὡρμημένους, καὶ θεασάμενος τὸ ἐν τῇ ὀρέξει τοῦ κάλλους ἡδύ, διὰ τὴν ἐπιμιξίαν τῆς ἡδονῆς ἐπιθυμεῖν καὶ τούτους φῇ, ἀλλ´ οὐκ ἐρᾶν· πῇ ἂν ταῦτα ἡμῖν διακριθείη; Εἰ γὰρ τά τε ἡδέα φαντάζεται καλά, τά τε καλὰ ἀνακέκραται ἡδοναῖς, κίνδυνος οὕτω καὶ τὴν ἐπιθυμίαν τῷ ἔρωτι ἐπιμιχθῆναι. Βούλει τοίνυν τοῦ μὲν καλοῦ ἀφαιροῦμεν τὸ φαινόμενον, ἵνα μήποτε λάθῃ σχηματισαμένη πρὸς αὐτὸ ἡ ἡδονή· τῆς δὲ ἡδονῆς οὐκ ἔτι; Τὸ μὲν γὰρ καλόν, τίμιον ὄν, κατὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν εἶναι δεῖ καλόν, ἵνα καὶ ἐράσμιον ᾖ· τῇ δὲ ἡδονῇ ἀπόχρη φαίνεσθαι, καὶ μὴ οὔσῃ· τῇ γὰρ τοῦ πεπονθότος εὐφροσύνῃ λαμβάνουσα τὴν σύστασιν, οὐ τῇ αὑτῆς φύσει, ἱκανῶς ἕξει, ἐὰν τὸ δοκεῖν ὑπάρχῃ, αὐτῇ καὶ μὴ οὔσῃ.

IV. L'amour du Beau est donc, à nos yeux, vraiment de l'amour ; et aimer toute autre chose que le Beau, c'est aimer la volupté. Faisons disparaitre, si vous voulez, ce mot d'amour, et appelons cela désirer, et non aimer, de peur que, par l'inconvenance de l'expression, nous ne changions, sans nous en apercevoir, non seulement le mot, mais la chose. Que l’amour soit donc pour le Beau, et le désir pour la volupté. Mais celui qui aime le Beau, ne le désirera-t-il pas? Beaucoup : car, que serait l’amour, si ce n'était un désir, un appétit? Si je donne à la même chose, tantôt le nom de désir, tantôt le nom d’appétit, j'en demande pardon aux puristes. Car, entre autres choses, j'imite l'exemple de Platon, en ce qui concerne l'indépendance et la liberté des termes (11). L’amour sera donc, si l'on veut, un appétit, et non point un désir, et nous déterminerons ainsi la nuance entre ces deux expressions. Lorsque l'âme se portera vers un objet qui lui paraît beau, ce sera amour, et non point désir; et lorsqu'elle se portera vers un objet qui ne lui paraîtra, pas beau, ce sera désir, et non point amour. Quoi donc! si un homme sans mœurs, imitant les sophistes, et ajoutant à un de ces objets qui ne sont qu'agréables une spécieuse apparence, disait que cet objet lui paraît beau, accorderions-nous que cet homme eût de l'amour? Et, d'un autre côté, en considérant ceux, qui ont vraiment de l’amour, ceux qui se portent vers le Beau, si nous apercevons un objet agréable au travers de cet appétit pour le Beau, et que la volupté vienne s'y mêler, appellerons-nous cela désir, et non point amour? Comment déterminerons-nous, ici, ces différences? Car, si les choses propres à la volupté prennent l'apparence du Beau, et que les choses qui appartiennent au Beau souffrent le mélange de la volupté, il est à craindre, sur ce pied-là, que nous ne puissions pas distinguer le désir de l’amour. Voulez-vous donc que nous séparions du Beau ce qui n'en a que l'apparence ; afin que les choses qui appartiennent à la volupté ne puissent plus nous eh imposer sous ses dehors, et que nous laissions intacte cette dernière (12). Car ce qui appartient au Beau, étant digne d'être estimé et recherché par sa nature, doit être Beau pour être aimable. Quant aux choses qui appartiennent à la volupté, il leur suffit d'en avoir l'apparence sans réalité. Car toute leur consistance ayant son fondement dans la satisfaction de celui qui en jouit, et non dans leur propre essence, c'est assez pour elles de paraître ce qu'elles ne sont pas en effet.

[5] Οἷον τὸ τοιόνδε λέγω (αἴσθομαι γάρ τοι ἐμαυτοῦ γλίσχρως τὸ πρᾶγμα διελομένου, καὶ δεομένου εἰκόνος). Σῶμά που τραφῆναι ἀδύνατον, ὅτι μὴ σιτίων προσφορᾷ, καὶ ἐργασίᾳ ὀδόντων, καὶ σπλάγχνων ὑποδοχῇ, καὶ τῇ ἔνδον οἰκονομίᾳ, προσγινομένης αὐτῷ τῆς ὑποτροφῆς. Ἦσαν δέ που κατὰ τὸν ἐπὶ Κρόνου, φασίν, βίον αἱ τροφαὶ τοῖς ἀνθρώποις φηγοὶ καὶ ὄγχναι· καὶ διὰ τοῦτο ἐπεφημίσθη φέρειν ἡ γῆ τοὺς καρποὺς αὐτομάτους, ὅτι αὐτοῖς οὐδὲν ἔδει γεωπονίας, ἐξ αὐτοφυοῦς τροφῆς βιοτεύουσιν. Ἐὰν τοίνυν προσθῇς ὀψοποιόν, καὶ ἡδύσματα, καὶ τροφὴν ποικίλην, ἄλλῳ ἄλλην, καρυκείαν Σικελικήν, καὶ Συβαριτικὴν χλιδήν, καὶ Περσικὴν τρυφήν, πάντα ταῦτα ἐρεῖς ἡδονῆς ὄνομα· καὶ κοινὸν μὲν πᾶσι τὴν τροφὴν ἐρεῖς, ἴδιον δὲ ἑκάστῳ τὴν ἡδονήν, καὶ κατὰ φύσιν μὲν τὴν τροφήν, κατὰ τέχνην δὲ τὴν ἡδονήν. Κἂν μεταθῇς τραπέζας, τὴν Σικελικὴν τοῖς Πέρσαις, καὶ τὴν Περσικὴν Σικελιώταις, τροφὴ μὲν ὁμοίως ἑκατέροις ἑκάτερα, τὸ δὲ τῆς ἡδονῆς ὑπαλλαχθέν, δι´ ἀήθειαν εἰς λύπην μετέβαλλεν. Γίγνεται τοίνυν ἡ μὲν τροφὴ κατὰ τὴν οὐσίαν τοῦ τρέφειν δυναμένου, ἡ δὲ ἡδονὴ κατὰ τὸ πάθος τοῦ ἥδεσθαι εἰθισμένου.

V. Voici quelle est ma pensée, (car je sens que j'ai de la peine à m'entendre moi-même (13), et que j'ai besoin d'un exemple). Il est impossible que notre corps soit entretenu, s'il ne reçoit la nutrition nécessaire ; s'il ne prend des aliments ; si les mâchoires, l'estomac et toutes les parties de l'économie intérieure ne font leurs fonctions (14). Du temps de Saturne, les hommes se nourrissaient, dit-on, de faînes et de poires sauvages. Delà, l'opinion qui s'est répandue, que la terre produisait ses fruits d'elle-même. On ne devait pas, en effet, avoir besoin d'agriculture, lors qu'on vivait de ce qui naissait spontanément. A ces aliments de la Nature substituez des cuisiniers, des épiceries, des mets, des ragoûts divers, tels qu'en ont enfantés la friandise des Siciliens, le raffinement des Sybarites, le luxe des Perses ; vous donnerez à tout cela le nom de voluptés. Vous appellerez aliment ce qui est commun à tous, et volupté ce qui est parti culier à chacun ; aliment, sous le rapport de la Nature, et volupté, sous le rapport de l'art. Transposez main tenant les tables ; présentez à des Siciliens un repas fait pour des Perses, et à des Perses un repas préparé pour des Siciliens. Les uns et les autres auront également de quoi s'alimenter. Mais adieu la volupté. Le défaut d'habitude l'a changée en dégoût. L’aliment consiste dans la propriété qu'il a reçue d'alimenter. La volupté est dans l'usage qui nous a accoutumés à ce qui en est l'objet.

[6] Τὸ δὲ ἔθος ἄλλο ἄλλῳ. Αὐτίκα Ἕλληνες μέν, καὶ Πέρσαι, καὶ Λυδοί, καὶ Φοίνικες, καὶ εἴ τι δὴ ἄλλο γένος,  φυτευσάμενοι ἀμπέλους, πονηθέντες περὶ αὐτάς, ἐξελόμενοι  τὸν βότρυν, εὐτρεπίσαντες τὸν οἶνον, παρεσκευάσαντο  ποτόν, κατὰ μὲν τὴν χρείαν οὐκ ἀναγκαῖον, κατὰ δὲ τὴν ἡδονὴν ἀκμαιότατον. Σκυθῶν δὲ οἱ μὲν πολλοὶ γάλακτι βιοτεύουσιν, ὅσα οἱ ἄλλοι ἐπὶ οἴνῳ· τοῖς δὲ αἱ μέλιτται καθηδύνουσι τὸ πόμα, ἐπὶ πετρῶν καὶ δρυῶν διαπλάττουσαι τοὺς σίμβλους· εἰσὶν δέ, οἳ τῇ παρὰ τῶν νυμφῶν ὀχετείᾳ καὶ ἐπιρροῇ οὐδὲν λυμαίνονται, ἀλλ´ αὐτοφυεῖ προσχρῶνται ποτῷ ὕδατι· ἓν δέ τι, οἶμαι, Σκυθῶν γένος πίνουσιν μὲν ὕδωρ, ἐπειδὰν δὲ αὐτοῖς δέῃ τῆς κατὰ μέθην ἡδονῆς, νήσαντες πυράν, θυμιῶντες εὐώδεις βοτάνας, περικαθίσαντες ἐν κύκλῳ τῇ πυρᾷ, ὡς περὶ κρατῆρα, εὐωχοῦνται τῆς ὀδμῆς, καθάπερ οἱ ἄλλοι τοῦ ποτοῦ, καὶ μεθύσκονταί γε ὑπ´ αὐτῆς, καὶ ἀναπηδῶσιν, καὶ ᾄδουσιν,  καὶ ὀρχοῦνται.

VI. Or, les habitudes sont différentes, selon les individus. En effet, les Grecs, les Perses, les Lydiens, les Phéniciens, et peut-être d'autres peuples, ont planté et travaillé des vignes, cueilli des raisins, foulé la vendange, et fait une boisson, inutile, sous le rapport du besoin, mais très agréable, sous le rapport de la volupté. Dans la Scythie, le lait est, pour la plupart des nations qui l'habitent, ce qu'est le vin pour ceux que nous venons de nommer. Chez d'autres, où les abeilles bâtissent leurs alvéoles parmi les pierres et les chênes, on adoucit sa boisson avec du miel. Ailleurs, on ne va point troubler les Nymphes dans leurs fontaines, on boit la première eau qu'on a sous la main. Il est, parmi les Scythes, une peuplade, où l'on ne boit que de l'eau. Toutefois, lorsqu'on va s'y livrer au plaisir de l'ivresse, on construit un bûcher ; on y jette des plantes odoriférantes ; on forme un cercle, autour du bûcher, comme autour d'une coupe ; et l'on s'invite réciproquement à se régaler de la vapeur qui s'en exhale, comme on fait ailleurs d'un verre de vin ; on se laisse enivrer de cette vapeur ; on saute; on chante ; on danse.

[7] Τί δή μοι βούλεται ἡ περίοδος τοῦ λόγου; ἐνδείξασθαι ὑμῖν διάκρισιν καλοῦ καὶ ἡδονῆς. Τίθει γάρ μοι, κατὰ δὲ τὸ ἀναγκαῖον καὶ τὸ αὐτοφυὲς τῆς τροφῆς καὶ τοῦ ποτοῦ, τὸ καλὸν αὐτό, ὅπερ εἶναι δεῖ καὶ μὴ δοκεῖν μόνον· κατὰ δὲ τὸ ποικίλον καὶ ἐπίκτητον τῶν ἄλλων ἄλλους ἄλλως εὐφραινόντων, τὴν ἡδονήν· δοκεῖν γὰρ εἶναι δεῖ ταύτην μόνην. Οὕτω δὴ τούτων ἐχόντων, γίγνεται ὁ μὲν ἔρως λόγος, καὶ ἀρετή, καὶ τέχνη· λόγος μὲν ὁ κατὰ τὴν ἀλήθειαν, ἀρετὴ δὲ κατὰ τὴν διάθεσιν, τέχνη δὲ κατὰ τὴν εὐστοχίαν τοῦ καλοῦ· ἐπιθυμίαι δὲ ἡδονῶν, ἄλογοι ἀλόγων. Ἐπεὶ τοίνυν τὸ καλὸν εἶναι δεῖ καλόν, ἵν´ ἔρωτα ποιῇ, ποῖόν τι εἶναι αὐτὸ φῶμεν, καὶ πῶς ποιοῦν; Βούλει σοι λέγω κατὰ τὴν Σωκράτους μαντείαν; Ὡς τὸ καλὸν αὐτὸ ἄρρητον ὂν καὶ ὀφθαλμῶν κρεῖττον ἡ ψυχὴ τεθεαμένη πάλαι, καὶ ὀνειρώττουσα αὐτοῦ τὴν μνήμην, ἐν τῇ δεῦρο συνουσίᾳ οὐ πάντῃ ἐναργῶς ὁρᾷ, ἅτε ἀπολελειμμένη αὐτοῦ καὶ τῷ χωρίῳ καὶ τῇ τύχῃ, καὶ ἀπεξενωμένη ἐκείνων τῶν θεαμάτων εἰς τὸν ἐν γῇ τόπον, καὶ περιβεβλημένη πολλὴν καὶ παντοδαπὴν ἰλύν, ὑφ´ ἧς ταράττεται, συνδεδεμένη ἀσαφεῖ βίῳ καὶ συγκεχυμένῳ, καὶ μεστῷ ταράχου καὶ πλημμελείας πολλῆς· ἡ δέ γε τοῦ καλοῦ φύσις ἀρξαμένη ἐκεῖθεν κάτεισιν δεῦρο πρόσω ἰοῦσα ἠρέμα, καὶ ἀμβλυνομένη μᾶλλον, καὶ ἀπολείπουσα τὴν ἀρχαίαν ἀκμήν.

VII. Mais, où tend ce circuit de discours (15)? A démontrer la différence qui existe entre les choses qui appartiennent au Beau, et celles qui appartiennent à la volupté. Car, il en est, à mon avis, des aliments nécessaires, et qui s'offrent d'eux-mêmes, comme de ce Beau qui doit être tel par essence, et n'en avoir pas l'apparence seulement. Et, quant à ces aliments variés et appropriés à l'usage des différents peuples, qui leur plaisent diversement, il suffit qu'ils aient une spécieuse apparence. A ce compte, l'amour devient raison, vertu, art : raison, sous le rapport de la vérité ; vertu, sous le rapport des dispositions personnelles; art, sous le rapport des moyens propres à atteindre le Beau. Au lieu que, les désirs ne s'attachant qu'aux choses qui appartiennent à la volupté, il y a défaut de raison des deux côtés. Puis donc que le Beau doit être le Beau réel pour exciter l’amour, quelles dirons-nous que doivent être l'essence et l'action de ce dernier? Voulez-vous que je vous le dise, selon la pensée de Socrate? Ce Beau est ineffable ; il est au-dessus de la portée de nos yeux. L'âme l'a contemplé autrefois ; elle n'en a plus qu'un souvenir semblable à celui d'un songe. Dans l'union où elle est, ici-bas, avec le corps, elle ne le contemple pas avec la même énergie ; elle n'est plus avec lui dans les mêmes rapports de lieu et de situation. Exilée sur la terre, elle est devenue étrangère à ces sortes de contemplations. Elle est enveloppée d'un limon (16) épais, composé d'éléments divers, qui l'agitent. Elle est condamnée à une vie obscure et sans ordre, pleine de trouble, d'écarts, et d'égarements. Tandis que la nature du Beau, qui tire son origine d'en-haut, à mesure qu'elle descend et qu'elle s'avance insensiblement vers nous, s'obscurcit par degrés, jusqu'à ce qu'elle ait perdu ce qui constituait antérieurement son éclat.

[8] Καθάπερ τῶν ποταμῶν οἱ γενναιότατοι ἐξιόντες ἐπὶ τὴν θάλατταν κατὰ μὲν τὴν πρώτην ἐκβολὴν σώζουσιν τὸ ῥεῦμα ἀμιγὲς ἄλλῃ φύσει πικροτέρᾳ, καὶ τοῖς ναύταις θαλαττίοις προσπλεύσασιν ἀκραιφνὲς ποτόν· προελθόντες δὲ οἱ ποταμοὶ πόρρω καὶ εἰσπεσόντες εἰς πέλαγος πλατύ, καὶ παραδόντες τὸ ῥεῦμα ἀνέμοις καὶ κύμασιν καὶ ζάλῃ καὶ κλύδωνι, ἠφάνισαν δι´ ἐπιμιξίαν τὴν ἀρχαίαν φύσιν· οὕτω καὶ τὸ κάλλος τὸ ἄρρητον καὶ ἀθάνατον ἔρχεται μὲν πρῶτον δι´ οὐρανοῦ καὶ τῶν ἐν αὐτῷ σωμάτων, καὶ εἰσπεσὸν ἐκεῖ, ἀκραιφνὲς μένει καὶ ἀμιγὲς καὶ ὁλόκληρον· ἐπειδὰν δὲ ὑπερκύψῃ τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὸν δεῦρο τόπον, ἀμβλύνεται καὶ ἀμαυροῦται· καὶ μόλις ἂν αὐτοῦ γνωρίσαι τὴν ἐπιρροὴν 〈πλὴν〉 ναύτης θαλάττιος, συνήθης τῷ ποταμῷ, διὰ μνήμης ἔχων τὴν ἐκείνου φύσιν, ὁρῶν αὐτὴν ἀμυδρὰν ἐν γῇ πλανωμένην καὶ ἀνακεκραμένην ἀλλοτρίᾳ φύσει· ὁ δέ, ἐπειδὰν ἐντύχῃ, καὶ γνωρίσῃ καὶ ἴχνος αὐγῶν  φανὲν ὥσπερ ὁ Ὀδυσσεὺς ἀποθρώσκοντα καπνόν, σκιρτᾷ καὶ φλογοῦται καὶ φαιδρύνεται καὶ ἐρᾷ. Τοῦ δὲ κάλλους  τούτου ἔλθοι μὲν ἄν τις μοῖρα καὶ ἐπὶ ποταμὸν εὐροώτατον, καὶ ἐπὶ φυτὸν εὐβλαστότατον, καὶ ἐπὶ ἵππον γενναιότατον, ἀλλ´ ὅ, τι περ κάλλους ἀργότατον καὶ ἀμβλύτατον· εἰ δέ τις ἐστὶν αὐτοῦ ἐπιφοιτῶσα τὴν γῆν, ἴδοις ἂν ταύτην οὐκ ἄλλοθι, ἢ ἐν ἀνθρώπῳ, τῷ καλλίστῳ καὶ νοερωτάτῳ γηΐνων σωμάτων, καὶ τῷ ψυχῆς μεμοιραμένῳ συγγενοῦς αὐτῷ τῷ καλῷ. Καὶ διὰ τοῦτο νοῦν ἔχων, ἄγαλμα μὲν ἰδών, ἐπαινεῖ τὴν τέχνην, ἀλλ´ οὐκ ἐρᾷ τοῦ ἀγάλματος· καὶ φυτὸν ἰδών, ἐπαινεῖ τοῦ καρποῦ, ἀλλ´ οὐκ ἐρᾷ τοῦ φυτοῦ· καὶ ποταμὸν ἐπαινεῖ τῆς πραότητος, ἀλλ´ οὐκ ἐρᾷ τοῦ ποταμοῦ· ἐν δὲ ἀνθρώπῳ ἐπειδὰν ἴδῃ κάλλος ἔμπνουν καὶ νοερὸν καὶ ἀρετὴν προοιμιαζόμενον, καὶ τὴν μνήμην ἐγείρει, καὶ ἐρᾷ νέου, φασὶ μὲν τοῦ ὁρωμένου, τὸ δὲ ἀληθὲς ἐρᾷ κάλλους ἀληθεστέρου. Διὰ ταῦτα καὶ Σωκράτης ἑώρα τὰ καλὰ τῶν σωμάτων, καὶ ταχέως ἔβλεπεν, καὶ πάντα ἔβλεπεν· οὐκ ἐλάνθανεν δὲ αὐτὸν κάλλος, οὐκ ἐν παλαίστρᾳ καταδεδυκός, οὐκ ἐν Ἀκαδημίᾳ πλανώμενον, οὐκ ἐν συμποσίοις εὐωχούμενον· ἀλλ´ οἷς θηρευτὴς δεινός, διὰ σωμάτων ἀνθρωπίνων διετέλει μεμνημένος κάλλους ἀληθινοῦ.

VIII. Tels, ces grands fleuves qui se déchargent dans la mer, défendent encore leurs courants de tout mélange saumâtre, à l'endroit où ils s'y jettent, et peuvent encore fournir une eau pure aux navigateurs qui arrivent. Mais, lorsque ces fleuves sont un peu plus avancés, lorsqu'ils se répandent dans les profondeurs de la mer, et que leurs ondes deviennent le jouet des vents, des flots, du flux et reflux, de la tourmente, ils perdent leur pureté primitive. Il en est ainsi du Beau ineffable, du Beau immortel. Il existe d'abord dans le ciel, et dans les substances qui sont dans le ciel. Là, il se maintient pur, sans mélange, avec toutes ses parties intégrantes. Mais, en descendant des cieux ici-bas, il s'obscurcit par degrés, et finit par s'évanouir, de manière que le connaisseur vulgaire (17) dans l'art de discerner le Beau, en peut à peine apercevoir les vestiges, au travers des accessoires vagues et incertains, qui en enveloppent, qui en offusquent l'essence. Mais celui qui est familiarisé, de longue-main, avec le fleuve du Beau, qui conserve l'idée de son essence dans sa mémoire, lorsqu'il la rencontre, lorsqu'il en aperçoit la moindre trace, et qu'il la reconnaît, alors semblable à Ulysse, à l'aspect de la fumée qu'il voit s'élever du toit de ses Lares (18), il saute; il s'enflamme; il tressaille de joie; il est transporté d'amour. Un fleuve majestueux, une plante richement fleurie, un cheval fringant, offrent bien quelques parcelles de ce Beau, mais des parcelles très brutes et très rouillées. Mais, si ce Beau est descendu, quelque part, en nature, sur la terre, on ne le verra point ailleurs que dans l'homme, le plus beau et le plus intelligent de tous les Etres qui sont ici-bas, et qui a reçu en partage une âme d'une origine commune avec le Beau. De là vient qu'un homme sensé qui avait une statue, loue l'art du statuaire; mais ne devient pas amoureux de la statue : s'il avait une plante, il s'émerveille à la beauté de son fruit; mais il ne devient pas amoureux de la plante. Voit-il un fleuve, il en admire la tranquillité ; sans devenir amoureux du fleuve. Mais lorsqu'il voit, dans l'homme, le Beau respirer, penser, offrir les préludes de la vertu, sa mémoire se réveille, et il s'enflamme d'amour, en apparence pour ce qu'il voit, mais, au vrai, pour un Beau infiniment plus réel (19). Telle est la raison pourquoi Socrate examinait avec tant d'attention les beaux corps ; qu'il les contemplait avec empressement; qu'il les contemplait tous. Le Beau ne lui échappait point; soit au milieu des nudités des jeux Gymniques, dans le palestre; soit au milieu des promenades de l'Académie; soit au milieu de la jovialité des festins. Mais, tel qu'un chasseur intelligent et habile, il demeurait, par l'entremise des beaux corps d'homme, constamment fixé par sa mémoire vers le vrai Beau (20).

 

 

NOTES.

(01) Qu'est-ce que les amours de Socrate?

(02) C'est du poète Stésichore qu'il est ici question. Isocrate, dans son Eloge d'Hélène, rapporte que cette célèbre héroïne reçut les honneurs de l'apothéose, et qu'elle fit sentir tout le poids de sa puissance divine au poète Stésichore. Il s'était permis de mal parler d'elle au commencement de quelqu'un de ses poèmes. Pour l'en punir, la Déesse Hélène le rendit aveugle. Le poète, instruit de la cause de sa cécité s'empressa de composer ce qu'il appela sa Palinodie, et, sur le champ, la Déesse Hélène lui rendit la vue. Est-ce bien sérieusement qu'Isocrate, un des plus beaux génies, un des hommes les plus éclairés de la Grèce, nous a transmis un pareil fagot? On trouve le même conte dans le Phèdre de Platon, et de plus les propres paroles de Stésichore : « Je n'ai point dit la vérité ; non, vous ne vous embarquâtes point avec un ravisseur ; non, des vaisseaux ne vous portèrent point sur les rivages de Pergame ». Voyez Dion Chrysostôme, Disc. II, p. 21 ; Disc. XI, p. 162: Suidas; Jean Meursius, dans ses notes sur Hésychius le Biographe p. 193.

(03) C'est ce que, dans Homère, Agamemnon promet à Achille, pour l'engager à oublier son injure, et à combattre contre les Troyens. Iliade, chant IX, vers 120 et suiv.

(04) Il fallait que tous les détails de la galanterie fussent en grande vogue chez les Lesbiens, puisque le nom de ce peuple est devenu technique dans ce genre-là.

(05) Selon Hésychius, c'est le nom d'un temple consacré a Apollon ; et la place publique dont il s'agit, en tirait sa dénomination, selon toute apparence.

(06) Voyez Dissert. XXVI, sect. VII, note 2.

(07) Ibid. sect. VIII, note 1.

(08) L'auteur, fait allusion, ici, au tombeau de Nicocris, Reine de Babylone, dont il a été question dans une note, à la fin de la Dissertation précédente.

(09) C'est le nom d'un Lacédémonien qui fut envoyé à Byzance, et qui profita des troubles où il trouva cette ville, pour s'emparer du pouvoir. Il fut un des plus grands capitaines de l'antiquité. Rien ne le prouve mieux que ces deux maximes, dans lesquelles il faisait consister tout le talent du métier des armes : 1° Sans une sévère discipline, on ne fait rien d'une armée ; Il faut qu'un soldat craigne plus son Général qu'il ne craint l'ennemi. Ce Cléarque ne doit pas être confondu avec les deux individus de ce nom, mentionnés par Suidas.

(10) Ni Heinsius, ni Formey, ne me paraissent avoir bien saisi le sens de ce passage. Maxime de Tyr n'a pas voulu accorder d'abord que les choses dont il venait d'étaler la nomenclature, fussent même des choses agréables ; afin de faire mieux sentir combien elles étaient loin d'être des choses belles. Facci ne s'y est pas trompé. Il a traduit, Tantumdem a vera pulchritudine absunt, quantum etiam a jucunditate sunt remota. Davies tient pour cette version ; et je crois que c'est la meilleure.

 (11) Et moi je ne suivrai pas l'exemple de Maxime de Tyr. Quoi donc! Dans les matières les moins importantes, lorsqu'on ne cherche même qu'à briller sous le rapport du style, on se pique de beaucoup de justesse dans le choix de ses expressions jet dans le langage philosophique, dans ce langage où l'on ne s'occupe, où l'on ne doit du moins s'occuper, que des idées ; dans ce langage, où chaque terme doit être pour la chose dont il est chargé de représenter le type, ce que sont, dans l'arithmétique et l'algèbre, les caractères destinés à représenter les valeurs, c'est-à-dire, ne rien exprimer déplus ni de moins que ce qu'il faut, l'on emploiera des mots dont la signification n'est pas rigoureuse, dont l'acception n'est pas déterminée avec la plus parfaite précision! J'en demande, moi-même, pardon à Platon, à Maxime de Tyr, et à tous les philosophes anciens et modernes. Mais tant qu'ils laisseront subsister, dans le langage, ce vague d'expression, au milieu duquel il est impossible que l'esprit puisse saisir, d'une manière tranchante, l'objet métaphysique qui lui est présenté ; tant que les nuances, dans leur vocabulaire, ne seront pas rigoureusement et mathématiquement déterminées, l'esprit humais ne fera que peu ou point de progrès, dans les vastes régions de la pensée, où le vice que je combats, ici, a si longtemps gêné sa marche. Le premier des modernes, que je sache, qui se soit aperçu de ce grave inconvénient, et qui ait cherché à s'en défendre, c'est Hobbes. En intitulant, comme il l'a fait, sa Logique, de Logica seu de computo, son génie a donné la clef d'un secret sans lequel on n'ira jamais bien loin. A ce compte, on voit que je pense tout le contraire de ces anciens philosophes dont parle Heinsius, qui ont loué dans Platon, τατην ὀνομάτων διαφορίαν.

(12) C'est-à-dire, sans séparer les choses qui appartiennent à la volupté, entre celles qui lui appartiennent réellement, et celles qui n'en ont que l'apparence.

(13) Cicéron, dans une de ses Oraisons, dans celle pour Ligarius, si je ne me trompe, dit, hahemus confitentem reum. En écartant ce que le dernier mot a d'odieux, nous pouvons appliquer, ici, cette pensée de l'orateur romain à Maxime de Tyr. Il avoue qu'il a de la peine à s'entendre lui-même. Cela devait arriver, en effet, assez souvent, aux philosophes les plus transcendants, à Platon lui-même, lorsque, dans l'océan de la métaphysique, ils voulaient entreprendre de dépasser l’éternelle et inébranlable limite qui y est assignée à l'esprit humain. Au moment où leur entendement se perdait dans les espaces du monde idéal, la Raison cédait la place à l'Imagination, et les analogies physiques étaient appelées au secours de l'égarement moral, et des ténèbres intellectuelles. Maxime de Tyr en donne assez souvent l'exemple dans le cours de ses Dissertations. Il était aisé d'apercevoir le vice, et de sentir la fallacieuse dialectique de cette méthode. Témoin encore Maxime de Tyr ; mais le vulgaire des hommes était si ignorant, d'un côté; et, de l'autre, les philosophes, soit empire de l'habitude, soit orgueil de secte, étaient tellement intéressés à entretenir l'illusion, qu'il a fallu tout l'amour de la vérité et toute la hardiesse de nos modernes penseurs, pour réduire cette méthode à sa valeur véritable.

Au surplus, que les champions du sacerdoce ne s'empressent pas de demander, d'un air de triomphe, acte de ce que nous venons de dire. Car, avec de la bonne foi, on ne peut s'empêcher de reconnaître que la révélation n'a pas reculé d'un pouce, dans le domaine de la pensée, les bornes de l'esprit humain, au-delà du point où les a plantées la philosophie, ainsi que je me propose de le démontrer un jour, συνεπινευόντος Θεοῦ. Hors le dogme de la foi implicite, la chose du monde la moins admissible et la plus absurde, il est certain qu'on n'y voit pas plus clair aujourd'hui, sur les hautes matières intellectuelles, qu'on n'y voyait dans les écoles de l'Académie et du Portique ; et Job, qui avait, à cet égard, un peu plus de loyauté et de candeur que n'en ont eu les Lévites de toutes les sectes, disait l'équivalent de ce que dit Maxime de Tyr, dans la Dissertation XVII, où il recherche ce que c'est que Dieu selon Platon; le saint-homme Job s'écriait : « Pénétreras-tu l'essence de Dieu, en la sondant? — Parviendras-tu à te faire une idée du Tout-Puissant? — Ce sont les hauteurs des Cieux. Qu'y feras-tu? — Ce sont les profondeurs des abîmes. Qu'y connaîtras-tu? »

(14)J'ai mis l'estomac à la place des entrailles, qui sont dans l'expression de l'original, attendu que, suivant la physiologie moderne, c'est dans l'estomac, et non dans la région intestinale, comme le croyaient les anciens, que s'opère la digestion. Il est étonnant que Formey ait pu traduire : « Les dents servent à broyer les aliments, les intestins les reçoivent, la digestion se fait, etc. ».

(15)  L'original dit ἡ περίοδος τoῦ λόγoυ. Maxime de Tyr, dans cette expression, semble se reporter par la pensée aux trois Dissertations précédentes qui roulent sur le même sujet que celle-ci.

(16) Le mot ἐλύν du texte a exercé, ici, la sagacité des critiques. D'abord, il est constant que Pacci, dans le manuscrit de Florence, a lu λην, au lieu de ἐλύν, puisqu'il a traduit materiam. Davies, de son côté, n'a point admis cette variante, parce qu'il a pensé que Maxime de Tyr avait voulu désigner quelque chose de plus sale, de plus sordide, que la matière proprement dite. Enfin Markland a imaginé que notre auteur avait employé ici, le même mot, que dans un passage analogue de la Dissert. XIV, sect. 1, et que ce mot était ἀχλὺν. Au milieu de cette incertitude, j'ai suivi la leçon vulgaire.

(17) Heinsius ajoute, ici, au texte, sans doute pour compléter une comparaison qui lui a paru tronquée : « De même, dit-il, que le nautonnier ne reconnaît plus le fleuve, en pleine mer; de même, nul homme ne peut reconnaître, etc. » Le ναυτὴς θαλάττεος du grec l'a conduit à sa périphrase. A la vérité, Maxime de Tyr paraît avoir voulu continuer, ici, l'analogie qu'il vient d'établir, entre le Beau descendant des cieux en terre, et les fleuves se déchargeant dans la mer; et, si je n'ai pas suivi l'interprète latin, ce n'est que par respect pour la ligueur du texte, qui m'a paru d'ailleurs suffisamment intelligible. Peut-être trouvera-t-on, d'un autre côté, qu'il valait mieux périphraser, avec Heinsius, que de rendre les deux mots grecs ci-dessus, par cette autre périphrase, Le connaisseur vulgaire dans l'art de discerner le Beau. Au surplus, je m'en rapporte à l'opinion des gens de goût.

(18) Les copistes ont évidemment brouillé et mutilé le texte, en cet endroit. Ils ont d'abord rangé les idées au rebours de leur série naturelle, et ils ont tronqué le texte dans la partie de la phrase où il est question d'Ulysse. Heinsius et Davies m'ont paru avoir imparfaitement restauré l'original par leurs conjectures. Markland a été plus heureux; et Reiske a eu l'idée de faire précéder ἀποθτώσκοντα καπνὸν de la préposition πρός, dont cet accusatif ne paraît point pouvoir se passer, à moine de la supposer enveloppée dans une ellipse.

(19) Le texte est évidemment altéré en cet endroit. Heinsius et Davies ont essayé des corrections beaucoup moins ingénieuses que celle de Markland. J'ai suivi cette dernière.

(20) Un littérateur Hollandais, dont le nom ne nous revient pas, a composé un ouvrage ex professo, pour venger Socrate de l'horrible imputation de pédérastie, qu'ont dirigée contre lui des Anytus et des Mélitus plus perfides que ceux qui le traduisirent devant le tribunal des Athéniens. Au défaut de cet ouvrage, on peut consulter la préface que Grou a mise à la tête de sa traduction de la République de Platon.

 

Paris, le 12 floréal an VIII. (2 mai 1800.)