MAXIME DE TYR

 

DISSERTATIONS

 

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 


 

DISSERTATION XXVIII.

 

De tous les fruits que recueille l’âme des études libérales,

ceux qu'elle retire de la philosophie sont les meilleurs (01).

Ὅτι πάσης τῆς διὰ λόγων εὐφροσύνης ἡ διὰ φιλοσόφων λόγων ἀμείνων.

 

I. Διηγεῖται Ὅμηρος περὶ Ὀδυσσέως, ὅτι χήτει νεὼς ἐπὶ σχεδίας πλέων, χειμῶνος ἐπιγενομένου, σκεδασθείσης τῆς σχεδίας, νηχόμενος, ὑποβαλλούσης αὐτῷ κρήδεμνον τῆς Λευκοθέας, ἐκπεσὼν εἰς τὴν Φαιάκων γῆν, ἱκετεύσας βασιλικὴν παρθένον, κομισθεὶς ὑπ´ αὐτῆς εἰς τὸ ἄστυ, τυχὼν αἰδοῦς παρ´ Ἀλκίνου, κοινωνεῖ τῆς ἑστίας τοῖς Φαιάκων ἀρίστοις, καὶ μετὰ τοῦτο ἐνάρχεται τῶν πρὸς τὸν Ἀλκίνουν λόγων ὡδί πως· ’Ἀλκίνοε βασιλεῦ, καλὸν μὲν ἀκούειν ἀοιδοῦ ἀγαθοῦ, οἷος οὗτος,  τὴν τέχνην θεῖος· τί γὰρ ἂν εἴη χαριέστερον τέλος δήμου εὐθυμουμένου, καὶ δαιτυμόνων οἴκοι, ᾠδῆς ἀκροωμένων, καθημένων ἑξῆς, καὶ τραπέζης ἀφθόνου, καὶ κρατῆρος μεστοῦ;‘ Ἐρωτῶ δὴ τὸν Ὀδυσσέα· ’Τί ἡγεῖ εἶναι τὴν εὐφροσύνην, ὦ σοφώτατε ἀνδρῶν; τράπεζαν μεστὴν κρεῶν καὶ σίτου, καὶ κρατῆρας πλήρεις, καὶ οἶνον διαχεόμενον, καὶ ἐπὶ τούτοις ᾄδοντα ἀοιδόν, οἵας ἐκεῖνος ᾠδὰς ᾖδεν, νεῖκος Ὀδυσσῆος καὶ Πηλείδεω Ἀχιλλῆος; ἢ αὖ κοῖλον ἵππον, ἔνθα εἰσδύντες οἱ ἄριστοι τῶν Ἑλλήνων, εἰς τὸ ἄστυ εἰσενεχθέντες, προχυθέντες τοῦ ἵππου, μεθύουσιν ἐπιθέμενοι, εἷλον τὸ ἄστυ; Τοῦτο τί σοι κάλλιστον ἐνὶ φρεσὶν εἴδεται εἶναι;

I. Homère raconte d'Ulysse que, pressé par le besoin d'un vaisseau, il en construisit un, à la hâte, de ce qui se trouva sous sa main (02). Une tempête survint. Le vaisseau d'Ulysse fut mis en pièces. Comme il nageait, Leucothoë lui jeta son ruban de tête (03). Il se trouva sur le territoire des Phéaciens. Il supplia cette jeune Princesse de le conduire dans la ville. Il fut honorablement accueilli par Alcinoüs, qui l'invita à manger avec les premiers de la nation ; et, après le repas, Ulysse adressa la parole à Alcinoüs, en ces termes: « O Roi Alcinoüs, c'est une belle chose que d'entendre un bon chanteur, divin dans son art, tel que celai qui chante ici. Quel plus agréable but pourrait-on se proposer que de voir les hommes que l'on gouverne (04), se livrer à la joie, donner des festins domestiques, écouter des chansons, assis, les uns à côté des autres, autour de tables amplement servies, et couvertes de vin (05) ». J'interpelle Ulysse, et je lui demande : « O le plus sage d'entre les hommes, que pensez-vous que soit la volupté? Une table surchargée de mets, des torrents de vin, et, outre cela, des musiciens, aussi supérieurs que celui qui chante la querelle d'Ulysse et d'Achille fils de Pelée (06) »? Ou bien, ce cheval creux dans lequel, se renfermèrent les plus intrépides des Grecs, pour se faire introduire dans Troie, pour s'échapper de ses flancs (07), se jeter sur les Troyens ivres, et prendre leur ville? Cela vous paraît-il la plus belle chose du monde (08) »?

II. Δεινός τις εἶ, ὦ σοφώτατε Ὀδυσσεῦ, ἐπαινέτης εὐφροσύνης δημωδέστατος, οἵαν καὶ βάρβαρος ἀνὴρ ἐπαινέσαι, καὶ ἄρτι ἐκ Βαβυλῶνος ἥκων, συνήθης πολυτελεῖ  τραπέζῃ καὶ οἴνῳ χεομένῳ πολλῷ καὶ ᾠδῇ αὐτοσχεδίῳ· καὶ ταῦτα, ὡς φῆς, ὑπεριδὼν παρ´ ἄλλοις τοῦ μελιηδέος λωτοῦ καὶ τῆς Σειρήνων ᾠδῆς.‘ Μήποτε οὖν ἔοικέν τι Ὅμηρος αἰνίττεσθαι ἄλλο κρεῖττον, ἢ ὁποῖον τὰ ἔπη λέγοι οὑτωσὶ ἀκούσαντι εὐθύς. Τὸ γάρ τοι κειμένων σιτίων ἀμφιλαφῶν καὶ οἴνου πολλοῦ, ταῦτα μὲν ἐπιθεῖναι ταῖς τραπέζαις, καὶ τὸν οἶνον τῷ κρατῆρι ἐγχέαι, ἔπαινος δ´ ἐς τοὺς δαιτυμόνας ἐν τοσαύταις ἡδοναῖς ἀκροωμένους τοῦ ἀοιδοῦ σπουδῇ, εὐσχήμονά τινα ἔοικεν εὐωχίαν διηγεῖσθαι ἡμῖν, οἵαν μιμήσεται ἄν τις νοῦν ἔχων, μεταθεὶς τὰς ἡδονὰς ἀπὸ τῶν αἰσχίστων ἐπὶ τὰ κοσμιώτατα, ἀπὸ τῆς γαστρὸς ἐπὶ τὰς ἀκοάς· ἢ οὐδὲ τοῦτο ἀπόχρη, εὐωχεῖν τὰς ἀκοὰς εἰκῇ καὶ ἀναίδην,

αὐλῶν συρίγγων τ´ ἐνοπῇ,

καὶ ἀνθρώπων ὀμάδῳ, ἀλλὰ κἀνταῦθα τέχνης δεῖ κατακοσμούσης τὴν ἀκοῆς εὐωχίαν ἁρμονίᾳ δεξιᾷ.

II. A merveille, sage Ulysse! c'est ainsi que vous faites l'éloge de cette volupté populaire (09), que louerait, comme vous, un Barbare récemment arrivé de Babylone, accoutumé à tout le luxe de la table, à toutes les profusions de vin, et à toute la mollesse des chants improvisés ; vous, qui, comme vous le dites, vous êtes défié ailleurs de la suavité du Loto, et du chant des Sirènes (10). Homère aurait-il voulu nous donner à entendre quelque chose de mieux, que ce que ces paroles semblent présenter, au premier coup d'œil En effet, par cette profusion de mets et de vin, par ces tables splendidement servies, et ces coupes qu'on ne cesse de remplir, par les éloges donnés aux convives qui, au milieu de ces plaisirs, prêtent une oreille attentive à ces chanteurs ; Homère me paraît nous avoir présenté l'emblème d'une fête honnête et décente, digne de l'émulation du sage, et qui consiste à transférer la volupté, des choses honteuses aux choses les plus recommandâmes, et des plaisirs de la table aux plaisirs de la musique (11). Peut-être même ne suffit-il pas que les oreilles jouissent ainsi sans règle et sans mesure des sons mélodieux des flûtes et des hautbois, qui se réduisent à un vain bruit ; et faut-il encore y ajouter un art qui orne et qui rehausse les jouissances de l'oreille par son heureuse harmonie.

III. Καὶ τίς ἂν ἡμῖν ἡ τοιαύτη ἁρμονία γένοιτο; ἀγαπῶ μὲν γὰρ ἔγωγε τὴν ἐκ μελῶν ἡδονὴν προσιοῦσαν ταῖς ἀκοαῖς, ἢ δι´ αὐλῶν ἐμπνεομένων, ἢ διὰ λύρας κρουομένης, ἢ δι´ ἄλλού του μουσικοῦ ὀργάνου δυναμένου χορηγεῖν καὶ ἐπιπέμπειν ἡμῖν προσηνὲς μέλος· δείδια δέ, μὴ ταυτὶ τὰ μέλη ἡδονὴν μέν τινα ἔχῃ κεκραμένην ὑπὸ τέχνης καλῶς, ἄσημα δὲ ὄντα καὶ ἄλογα καὶ ἄφωνα μηδὲν μέγα τῇ ψυχῇ εἰς εὐφροσύνην συντελεῖ. Εἰ γάρ τις ἐθέλοι παραβαλεῖν τὴν ἐκ μελῶν ἡδονὴν τῇ τῶν λόγων, ἐοίκοι ἂν ὁ μὲν λόγος σιτίοις, τὸ δὲ μέλος ὀδμαῖς· ὧν τὰ μὲν εἰς ὑποτροφὴν προσφορώτατα, ὀδμὴ δέ, καὶ ἐνοδμή, κιβδηλότατον ἐν 〈ἡδονῇ〉 χρῆμα, καὶ ἐν τροφῇ ἀσθενέστατον. Εὐωχητέον οὖν τὰς ἀκοάς, τρέφοντας ὁμοῦ, τὰς μὲν ὀδμὰς ταύτας τὰς ἐκ τῶν μελῶν παραπεμπομένους,  τὰ δὲ ἐκ λόγων σιτία προσάγοντας αὐταῖς.  Ἐπεὶ τοίνυν λόγῳ, καὶ οὐκ ἄλλῴ τῳ, χαίρειν εἰκὸς δαιτυμόνας δεξιούς τινας, καὶ λόγους αὐτοῖς παραθήσομεν φέροντες ἄρα, οἳ μὲν μιμοῦνται τὰς ἐν δικαστηρίοις ἔριδας καὶ φιλονεικίας, ἐπιτεχνήσεις καὶ μάχας, κρατύνοντες μὲν τὰ ἄδικα, ἐπικοσμοῦντες δὲ τὰ αἰσχρά, κιβδηλεύοντες τἀληθῆ, ὑγιὲς δὲ οὐδέν, οὐδὲ ἄδολον, οὐδὲ ἐν τῷ τῆς φύσεως ἐπιχωρίῳ μένειν ἐῶντες,  ἀλλ´ αὐτὸ ἐκεῖνο, οἷόν περ οἱ τῶν ἀνδραπόδων κάπηλοι, οἳ σώματα παραλαβόντες ἁπλᾶ ὑφ´ ἡλίῳ καθαρῷ καὶ ἀέρι ἐλευθέρῳ τεθραμμένα, σκιατροφοῦντες ταῦτα καὶ λεαίνοντες, λυμαίνονται αὐτῶν τὴν ἀπ´ ἀρχῆς δημιουργίαν, ἣν ἡ φύσις αὐτοῖς περιέβαλλεν κρείττονα τέχνης. Τοιοῦτον γάρ τι ἀμέλει καὶ οἱ περὶ τὰς δίκας εἱλούμενοι δρῶσιν.

III. Eh! quelle serait l'harmonie capable de produire sur nous cet effet? J'aime aussi, moi, la volupté que la musique donne à l'oreille, soit à l'aide du son des flûtes, soit à l'aide des vibrations de la lyre, soit à l'aide de tout autre instrument de musique, propre à nous plaire par d'agréables modulations. Cependant je crains que, quoique ces modulations soient accompagnées d'une véritable volupté, lorsqu'elles sont combinées d'après les principes de l'art, elles ne produisent, faute de sens, d'expression et de parole, rien de considérable pour les voluptés de l'âme (12). Car, si l'on compare la volupté qui résulte de la musique avec celle que procurent les paroles qui y sont jointes, on assimilera les dernières à des aliments solides, et l'autre à l'odeur qui émane de ces aliments. Les aliments sont très utiles à la nourriture, au lied que l'odeur, en tant qu'odeur, est la chose du monde la plus futile, et la moins propre à servir à la nutrition. En même temps donc qu'on songe aux voluptés de l'oreille, il faut s'occuper de la nourriture de l'âme, et joindre aux effets de la musique, que nous avons assimilés à l'odeur, ceux de la parole, que nous avons assimilés à des aliments solides (13). Mais, s'il est dans l'ordre que des convives prudents et bien avisés ne se plaisent uniquement qu'aux choses qui sont du ressort de la parole, quelles seront celles de ces choses que nous leur présenterons? Leur présenterons-nous celles de ces choses qui sont l'objet des contestations judiciaires, des combats de la chicane, de ses rubriques, qui sont en possession de faire triompher l'injustice, d'embellir les turpitudes et les infamies, de falsifier la vérité, celle de ces choses qui ne souffrent rien de pur, de sain, de sincère (14), ni qui reste dans l'état où la Nature l'a placé, et qui ressemblent parfaitement à ces marchands d'esclaves, qui, recevant leurs esclaves avec une habitude de corps, telle tout simplement que la produit la pure lumière du soleil, et un air libre, détruisent, en les nourrissant à l'ombre, et en les façonnant à la mollesse, cette complexion vigoureuse et robuste que leur avait d'abord donnée la Nature, et qui vaut bien mieux que celle que l'art y substitue (15)? Car c'est ainsi que ceux qui ont embrassé la profession du Barreau ont l'impudeur de se conduire.

IV. Ἀλλὰ τά γε τούτων μιμήματα, πρὸς τῷ κίβδηλα εἶναι καὶ σκυθρωπὰ κομιδῇ, καὶ εὐωχουμέναις ψυχαῖς οὐ πάνυ τι ἀκούειν ἐπιτήδεια· ὡς ἐγὼ οὐδὲ τὰ Αἰνιάνων θεάματα ἐπαινῶ, ὅσα ἐν πότῳ εὐφραίνονται Αἰνιᾶνες, οἱ μὲν δρῶντες, οἱ δὲ ὁρῶντες. Ἄνδρες δύο μιμοῦνται μάχην, ὑπαυλοῦντος ἄλλου· ὁ μὲν αὐτοῖν γεωργὸς τέ ἐστιν καὶ ἀροῖ, ὁ δὲ λῃστὴς καὶ ὅπλα ἔχει, κεῖται δὲ καὶ τῷ γεωργῷ τὰ ὅπλα ἀγχοῦ· ἐπειδὰν δὲ ὁ λῃστὴς ἔλθῃ, ἀφέμενος ὁ γεωργὸς τοῦ ζεύγους, δραμὼν ἐπὶ τὰ ὅπλα, συμπεσόντες μάχονται, παίοντες τὰς ὄψεις, καὶ μιμούμενοι τραύματα καὶ πτώματα· θεάματα οὐ συμποτικά. Ἐπαινῶ πρὸ τούτων τὸν Περσικὸν νόμον τὸν ἀρχαῖον, δι´ ὃν Πέρσαι τῆς ἐλευθερίας ἐπελάβοντο. Ἀνέκειντο τοῖς Πέρσαις αἱ βουλαὶ εἰς τὰς εὐωχίας, ὥσπερ τοῖς Ἀθηναίοις εἰς τὰς ἐκκλησίας, καὶ σπουδαστικώτερον ἦν συμπόσιον Περσικὸν ἐκκλησίας Ἀττικῆς· ἐκεῖ μὲν γὰρ νόμος κολάζων τὴν μέθην ἐπήγειρεν αὐτῶν τὰς ἀρετὰς τῇ εὐωχίᾳ, καθάπερ ἔλαιον πῦρ, ἐπιχέων τῇ ψυχῇ συμμέτρως, μὴ τελείως  σβεννὺς αὐτῆς τὸ φιλότιμον, μήτε ἐξάπτων τῆς χρείας περαιτέρω· ἐνταῦθα δὲ οἱ νήφοντες οὗτοι δημαγωγοί, μηδενὸς αὐτοῖς ἐφεστῶτος νόμου κολάζοντος τὴν ἐξουσίαν τῶν λόγων, ἐξωρχοῦντο ἐν ταῖς ἐκκλησίαις πάσης μέθης ἀκολαστότερον.

IV. Mais un pareil emploi de la parole, outre son insigne imposture et son extrême difformité, n'est pas très propre à offrir à l'âme des choses qu'elle puisse se plaire à entendre. Aussi n'ai-je garde de louer les spectacles qui font les délices des Aeniens (16), lorsqu'ils se donnent des festins, et dans lesquels ils sont, les uns acteurs, et les autres spectateurs. Deux d'entre eux font semblant de se battre ensemble, tandis qu'un troisième joue de la flûte. L'un a l'air d'être un agriculteur, et il laboure5 tandis que l'autre a l'air d'être un voleur, et qu'il est aimé. De son côté, l'agriculteur a aussi des armes auprès de lui. Aussitôt que le voleur s'avance, le laboureur quitte sa charrue : il vole à ses armes : les deux champions se courent sus réciproquement : ils se portent les coups au visage, et feignent de se blesser, de se terrasser l'un l'autre. Un tel spectacle ne convient point dans un festin. J'aime bien mieux l'ancienne coutume des Perses, à laquelle ils furent redevables de leur liberté. Les Perses traitaient leurs intérêts politiques, au milieu des banquets, comme les Athéniens dans leurs assemblées (17) ; et les choses se passaient avec bien plus de décence et de dignité dans les festins des premiers, que dans les Comices des autres (18). Car, chez les Perses, la loi punissant l'ivrognerie, la jovialité des convives tournait au profit de leur vertu. C'était comme de l'huile sur le feu. L'allégresse, l'hilarité se répandaient dans l'âme avec poids et mesure, sans y éteindre entièrement l'ambition, et sans lui laisser franchir les bornes (19) que l'utilité lui prescrit. Au lieu qu'à Athènes, où n'existait aucune loi pour réprimer les écarts et la licence de la parole, tout sobres d'ailleurs qu'étaient ses Orateurs, ils s'abandonnaient à des transports de démence, pires que ceux que les derniers degrés dé l'ivresse peuvent enfanter (20).

V. Τὰ μὲν οὖν τῶν Περσῶν καὶ τὰ Ἀττικὰ ἐῶμεν, ἐπανάγωμεν δὲ αὖθις ἐπὶ τὰ ἡμέτερα. Λόγοις τοιγαροῦν  εὐωχητέον τὰς ἀγαθὰς ψυχάς, καὶ οὐ δικανικοῖς λόγοις, φησὶν ὁ λόγος. Τίσιν μὴν ἄρα; Οἳ τὰς ψυχὰς ἐπὶ τὸν πρόσθεν χρόνον ἀναβιβασάμενοι παρέχουσιν αὐταῖς τὴν θέαν τῶν γενομένων πάλαι. Προσηνὲς γὰρ ἡ ἱστορία καὶ τὸ μηδὲν καμόντα πανταχοῦ περιπολεῖν, πάντα μὲν χωρία ἐποπτεύοντα, πᾶσιν δὲ πολέμοις ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς παραγιγνόμενον, μῆκος δὲ ἀμήχανον χρόνου ἐν βραχεῖ ἀναλεγόμενον, πλῆθος δὲ ἄπειρον πραγμάτων ἐν ὀλίγῳ μανθάνοντα, τὰ Ἀσσύρια, τὰ Αἰγύπτια, τὰ Περσικά, τὰ Μηδικά, τὰ Ἑλληνικά· νῦν μὲν πολεμοῦσιν ἐν γῇ παραγινόμενον, νῦν δὲ ἐν θαλάττῃ ναυμαχοῦσιν, νῦν δὲ ἐν ἐκκλησίαις βουλευομένοις· μετὰ Θεμιστοκλέους ναυμαχοῦντα, μετὰ Λεωνίδου ταττόμενον, καὶ μετὰ Ἀγησιλάου διαβαίνοντα, καὶ μετὰ Ξενοφῶντος σωζόμενον· ξυνερῶντα Πανθίᾳ, συνθηρῶντα Κύρῳ, συμβασιλεύοντα Κυαξάρει. Εἰ δὲ καὶ Ὀδυσσεὺς σοφός, ὅτι πολύτροπος ἦν, καὶ πολλῶν ἀνθρώπων ἴδεν ἄστη καὶ νόον ἔγνω, ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων, πολύ που σοφώτερος ὁ τῶν μὲν κινδύνων ἐξιστάμενος, τῆς δὲ ἱστορίας ἐμπιμπλάμενος. Χάρυβδιν ὄψεται, ἀλλ´ οὐκ ἐν ναυαγίῳ· Σειρήνων ἀκούσεται, ἀλλ´ οὐ δεδεμένος·  Κύκλωπι ἐντεύξεται, ἀλλ´ εἰρηνικῷ. Εἰ δὲ καὶ Περσεὺς εὐδαίμων, ὅτι πτηνὸς ἦν, καὶ περιεφέρετο ἐν τῷ αἰθέρι, πάντα ἐποπτεύων τὰ ἐν γῇ παθήματα καὶ χωρία, πολὺ τῶν Περσέως πτερῶν ἡ ἱστορία κουφότερον καὶ μετεωρότερον· ἣ λαβοῦσα τὴν ψυχὴν περιφέρει πανταχοῦ, οὐκ ἀργῶς οὐδὲ ἠμελημένως δεικνύουσα, ἀλλὰ καὶ ἄνδρα γενεαλογεῖ καὶ ποταμόν·

Κροῖσσος ἦν Λυδὸς μὲν γένος, παῖς
δὲ Ἀλυάττεω, τύραννος δὲ ἐθνῶν·
Δάρδανον αὖ πρῶτον τέκετο νεφεληγερέτα Ζεύς.
Γενεαλογεῖ καὶ πόλιν·
Ἐπίδαμνός ἐστιν πόλις ἐν δεξιᾷ εἰσπλέοντι
τὸν Ἰώνιον κόλπον· προσοικοῦσιν δ´ αὐτὴν
Ταλάντιοι βάρβαροι·
ἔστι πόλις Ἐφύρη μυχῷ Ἄργεος ἱπποβότοιο.
Γενεαλογεῖ δὲ καὶ ποταμόν·
ὃς ῥέων ἐκ μεσημβρίης πρὸς βορέην
ἄνεμον εἰς τὸν Εὔξεινον πόντον καλεόμενον ἐκδιδοῖ·
ὃν Ξάνθον καλέουσι θεοί, ἄνδρες δὲ Σκάμανδρον.

Τοῦτο τὸ ἄκουσμα ἐφήμερον τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος καὶ φθειρόμενον ταχὺ καὶ ἀπολλύμενον καὶ ὑπορρέον τῇ μνήμῃ σώζει, καὶ τὰς ἀρετὰς φυλάττει, καὶ τὰς πράξεις ταῖς δόξαις ἀθανάτους ποιεῖ. Διὰ τοῦτο ὁ Λεωνίδης ᾄδεται οὐχ ὑπὸ Λακεδαιμονίων μόνον τῶν τότε, καὶ ὁ Θεμιστοκλῆς ἐπαινεῖται οὐχ ὑπὸ Ἀθηναίων ἐκείνων· μένει δὲ καὶ ἡ Περικλέους στρατηγία, καὶ νῦν ἔτι ἡ Ἀριστείδου δικαιοσύνη· δίδωσιν Κριτίας καὶ νῦν δίκην, φεύγει καὶ νῦν Ἀλκιβιάδης. Συνελόντι δὲ εἰπεῖν, οἱ καθ´ ἱστορίαν λόγοι τῷ μὲν ἀνηκόῳ τερπνότατον καθ´ ἡδονήν, τῷ δὲ εἰδότι ἐπαγωγότατον κατὰ ἀνάμνησιν.

V. Mais laissons-là les Perses et les Athéniens, et revenons à notre sujet. La raison nous enseigne que l'âme (21), qui a le goût du bien, doit être régalée de discours comme d'un festin ; mais.non pas de discours tels que ceux du Barreau. De quels discours donc? De ceux qui, reportant l'âme vers le passé, lui présentent le tableau des événements anciens. Car il est très agréable de lire l'Histoire; de se transporter de tous les côtés sans éprouver aucune fatigue ; de promener ses regards sur toutes les régions ; d'être témoin de tous les combats, sans courir aucun risque ; d'embrasser les siècles dans un, moment, d'apprendre, en peu de temps, une multitude de faits, ce qui s'est passé chez les Assyriens, chez les Egyptiens, chez les Perses, chez les Mèdes, chez les Grecs; d'être présent, tantôt aux opérations militaires sur le continent, tantôt aux expéditions maritimes, tantôt aux délibérations politiques ; de combattre, à Salamine, avec Thémistocle, aux Thermopyles, avec Léonidas ; de passer la mer avec Agésilas; de se battre en retraite avec Xénophon ; de partager l'amour de Panthée (22) avec Abradatas, la passion de la chasse avec Cyrus, les soins du Gouvernement avec Cyaxare. Si Ulysse passait pour sage, parce qu'il était fécond en ressources, parce qu'il visita les villes, et étudia les mœurs de plusieurs peuples, tout en cherchant à retourner lui-même, et à ramener ses compagnons, dans sa patrie (23): bien plus sage est celui, qui, à l'abri de tout danger, se nourrit de l'étude de l'Histoire. Il voit Charybde, sans risquer le naufrage ; il entend le chant des Sirènes, sans avoir besoin de se garrotter : il se trouve avec le Cyclope, mais sans en avoir rien à craindre. Si Persée était heureux d'avoir des ailes, de se promener dans les airs, contemplant tous les évènements (24), toutes les régions de la terre (25) ; les ailes de l'Histoire sont bien plus légères, et s'élèvent bien plus haut que celles de Persée. Elles emportent l'âme, et lui font parcourir tous les climats; non en lui présentant un stérile et vain spectacle, mais en lui offrant, tantôt l'origine et la généalogie des hommes (26), par exemple : « Crésus était originaire de Lydie ; il était fils d'Alyatte, et Roi des peuples qui habitent les bords de l'Halys (27); Dardanus tirait immédiatement son origine de Jupiter; tantôt des villes, par exemple : La ville d'Épidamne est à droite en entrant dans le golfe d'Ionie ; les Taulentiens, peuple barbare (28), en sont limitrophes : dans le golfe d'Argos féconde en chevaux, est la ville d'Éphyre (29) ; tantôt des fleuves, par exemple : Il est un fleuve qui, coulant du Midi au Nord, va se décharger dans le Pont-Euxin ; les Dieux le nomment le Xanthus, les hommes l’appellent le Scamandre (30) ». Quelque éphémère, quelque passagère, quelque fugitive, quelque périssable que soit l'espèce humaine, l'Histoire la sauve de l'oubli (31) ; elle conserve la mémoire de la vertu, elle immortalise le souvenir des grandes actions. C'est ainsi que les Lacédémoniens et les Athéniens ne sont point les seuls qui célèbrent la gloire de Léonidas, et la renommée de Thémistocle. On avait encore aujourd'hui Périclès, diriger le Gouvernement d'Athènes, Aristide être l'oracle de la justice, Critias subir sa catastrophe (32), et Alcibiade prendre la fuite. En un mot, l'Histoire est extrêmement agréable à celui qui ne la connaît pas, par le plaisir qu'elle lui procure, et à celui qui la connaît, par les souvenirs qu'elle réveille.

VI. Τίς ἂν οὖν γένοιτο ψυχαῖς εὐωχία λόγων ταύτης προσηνεστέρα; Χαλεπὸν μὲν εἰπεῖν καὶ ἀντιτάξασθαι πολλῷ καὶ γενναίῳ λογοποιῷ, ῥητέον δὲ ὅμως· ὅτι ’καλὴ μὲν ὑμῶν ἡ ἁρμονία καὶ ᾄδεσθαι προσηνής, ἄλλο δὲ ποθεῖ ἡ ἐπιεικὴς ψυχή, καὶ οὐχ οἷον παρέχεσθαι ὑμῖν.‘ Τί γὰρ σεμνὸν ἡ μνήμη τῶν πάλαι κακῶν τῷ μήπω μαθόντι, ὅπως ταῦτα φυλακτέον; ἢ τί πλέον Ἀθηναίοις ἐγένετο διὰ τὴν ἱστορίαν τὴν Ἀττικήν; ἢ τί πλέον Ἁλικαρνασσεῦσιν διὰ τὴν ἱστορίαν τὴν Ἰωνικήν; ἢ τί Χίοι διὰ ταύτην εὐδαιμονέστεροι; Εἰ μὲν γὰρ ἀποκρίναντες τὰ καλὰ τῶν αἰσχρῶν, τὰ μὲν ἀπέκρυπτον, τὰ δὲ ἱστόρουν, ἦν ἄν που τῇ ψυχῇ ὄνησις κατὰ μίμησιν τῶν ἱστορημένων, καθάπερ ὀφθαλμοῖς κατὰ μίμησιν γραφῆς· νῦν δὲ ἀναμὶξ εἰσφύρεται πάντα ἐν τοῖς λόγοις, καὶ πλεονάζει τὰ χείρω, καὶ κρατεῖ τὰ αἰσχρά· καὶ τὸ πολὺ τῆς ἱστορίας πλεονέκται τύραννοι, καὶ πόλεμοι ἄδικοι, καὶ εὐτυχίαι ἄλογοι, καὶ πράξεις πονηραί, καὶ συμφοραὶ ἀγνώμονες, καὶ περιστάσεις τραγικαί· ὧν σφαλερὰ μὲν ἡ μίμησις, βλαβερὰ δὲ ἡ μνήμη, ἀθάνατος δὲ ἡ δυστυχία. Ἐγὼ δὲ ποθῶ πρὸς τὴν εὐωχίαν τροφὴν λόγων ὑγιεινῶν, καὶ ἀνόσου τοιούτου δέομαι σιτίου, ἀφ´ οὗ καὶ Σωκράτης ὑγίανεν, καὶ Πλάτων, καὶ Ξενοφῶν, καὶ Αἰσχίνης.

VI. Quel sera donc le genre de discours plus propre encore que l'Histoire à composer les festins de l'âme? Il est fâcheux de le dire, et de se mettre en opposition avec plusieurs d'entre vous? Historiens célèbres; néanmoins il ne faut pas le dissimuler. Quoiqu'il y ait beaucoup d'harmonie dans vos écrits, et que vous puissiez le disputer aux poètes, l'âme qui a le goût, de l’honnête et du bon, désire autre chose, et qui ne soit point tel que ce que vous nous présentez. Quel avantage peut recueillir du tableau des maux passés, celui qui n'a point encore appris comment se défendre du mal? Qu'ont gagné les Athéniens à savoir l'histoire de l'Attique, et les habitants d'Halicarnasse à savoir celle de l'Ionie (33)? Les insulaires de Chio se sont-ils par-là rendus plus heureux? Si du moins, séparant le bon du mauvais, on laissait le dernier dans l'oubli, et que l'on ne s'occupât que de l'autre, l'âme pourrait tirer quelque fruit des actions dont le tableau lui serait offert ; de même que l'œil prend des modèles dans les ouvrages des peintres. Mais dans l'Histoire, on mêle, on confond tout ; et il y a plus de mauvaises actions que de bonnes. On n'y voit, à peu près, que brigandage, tyrannie, guerres injustes, revers non mérités (34), attentats, déplorables calamités, et tragiques révolutions : toutes choses, qu'il serait dangereux d'imiter, dont le souvenir afflige, et dont les funestes résultats sont éternels. Quant à moi, je désire régaler mon âme de mets plus nourrissants et plus salutaires. Il me faut de ces aliments salubres, avec lesquels et Socrate, et Platon, et Xénophon, et Eschine, ont donné à leur âme une si brillante santé.

VII. Ἐπιθυμεῖ ἡ ἀνθρώπου ψυχή, καὶ δέδιεν, καὶ λυπεῖται, καὶ φθονεῖ, καὶ ἄλλοις συνέχεται παντοδαποῖς καὶ ἀλλοκότοις παθήμασιν· στάσιν ὁρᾷς πικρὰν καὶ ἀκήρυκτον· τοιοῦτόν μοι διηγοῦ τὸν πόλεμον, τὸν δὲ Μηδικὸν ἔα· ταύτην μοι διηγοῦ τὴν νόσον, τὸν δὲ λοιμὸν ἔα. Εἰπέ, τίνι ἐπιτρέψω τὴν στρατηγίαν καὶ τὴν ἴασιν; Ἱπποκράτην δὲ ἔα τοῖς σώμασιν καὶ Θεμιστοκλέα τῇ θαλάττῃ· λέγε τὸν ψυχῆς ἰατρόν, λέγε τὸν στρατηγόν. Κἂν ἀπορῇς ἀνδρῶν, ἐπὶ τοὺς θεοὺς ἴθι. Ἔρου μὴ περὶ γῆς δῃουμένης, μήτε περὶ θαλάττης λῃστευομένης, μηδὲ περὶ τειχῶν πολιορκουμένων, μηδὲ περὶ σωμάτων φθειρομένων· σμικρὰ ταῦτα, ἐφήμερα ταῦτα. Τμηθήσεται λήϊον, κἂν Πελοποννήσιοι ἀπόσχωνται· λῃστευθήσεται θάλαττα, κἂν Ἀθηναῖοι μὴ ναυμαχῶσιν· καταβαλεῖ τὰ τείχη, καὶ εἰ μὴ Φίλιππος, ἀλλ´ ὁ χρόνος· φθαρήσεται τὰ σώματα, κἂν ἀπέλθῃ ὁ λοιμός·

ἀνδρὸς δὲ ἀρετή, πάλιν ἐλθεῖν οὔτε λεϊστή,
- - - οὐθ´ ἑλετή.

Περὶ ταύτης ἔρου δή, ὅτε ψυχὴ τέμνεται, λῃστεύεται,  πολιορκεῖται, νοσεῖ· χρησμοῦ σοι δεῖ, μαντείας σοι δεῖ, εὖξαι τῷ θεῷ·

κλῦθί μευ, ἀργυρότοξε, ὃς Χρύσην ἀμφιβέβηκας,
κλῦθι, ὦ Ἄπολλον, καὶ Ζεῦ, καὶ εἴ τις ἄλλος θεὸς ἰατικὸς
ψυχῆς νοσούσης,
εἴ ποτέ τοι χαρίεντ´ ἐπὶ νηὸν ἔρεψα,
εἰ δήποτέ τοι κατὰ πίονα μηρί´ ἔκηα.

Ἀκούσεται ὁ Ἀπόλλων τοιαῦτα εὐχομένου θᾶττον, ἢ τοῦ Χρύσου. Οὐ γὰρ ἐπὶ λοιμὸν παρακαλεῖς τὸν θεόν, οὐδὲ ἐπὶ τοξείαν ὀϊστῶν θανατηφόρων, οὐδὲ ἐπὶ φθορὰν κυνῶν καὶ ἀνδρῶν καὶ ὀρέων· οὐ γὰρ ταῦτα ἔργα μουσικοῦ θεοῦ, καὶ σοφοῦ καὶ μαντικοῦ. Ὅμηρος δὲ αὐτῷ προσέθηκεν τὴν φήμην, αἰνιττόμενος τὴν ἡλίου ἀκτῖνα δι´ ἀέρος χωροῦσαν ὀϊστοῦ θᾶττον, ἀκρατοτέραν τῆς τῶν σωμάτων συμμετρίας. Ἐμοὶ δὲ ᾀδέτω εἴτε καὶ Ὅμηρος, εἴτε Ἡσίοδος, εἴτε τις ἄλλος ποιητὴς δαιμόνιος,  θεὸν Παιᾶνα ψυχῆς παθημάτων· ἄξια ταῦτα τοῦ Ἀπόλλωνος, ἄξια τοῦ Διός.

VII. L'âme de l'homme éprouve les impressions du désir, de la crainte, de la tristesse, de l'envie, et de toutes les autres passions. Etes-vous témoin d'un de ces soulèvements, d'une de ces agressions que les Hérauts d'armes ne proclament pas. Parlez-moi de cette guerre, et laissez-là la guerre des Mèdes (35). Entretenez-moi de cette maladie, et ne me parlez point de la peste. Dites-moi qui je dois choisir pour Général et pour Médecin. Laissons Hippocrate soigner les corps, et Thémistocle s'occuper de marine. Indiquez-moi un Médecin pour l'âme, un Général pour l'âme; et, si vous n'en trouvez point parmi les hommes, adressez-vous aux immortels. N'entrez point avec eux dans les détails des dévastations rurales, des brigandages, maritimes, des sièges des villes, des maladies épidémiques. Ce n'est pas la peine. Ce sont des choses qui n'ont qu'une existence éphémère. Les campagnes seront ravagées, quand même les troupes du Péloponnèse les respecteraient. La mer n'en sera pas moins infestée par des pirates, quoique les Athéniens ne naviguent pas. Si ce n'est point Philippe, ce sera le temps qui détruira vos murailles. Au défaut de la peste, d'autres causes produiront la mort. Mais la vertu est inaccessible à toute agression, à toute atteinte, dans le cœur de l'homme. Consultez les Dieux sur son compte, lorsque l'âme est attaquée, assaillie, assiégée, rendue malade par les passions. Te faut-il un oracle? As-tu besoin d'une réponse des Dieux? Invoque le Dieu lui-même; « O toi, dont le bras est armé d'un arc d'argent, protecteur de Chrysès, exauce-moi (36). Exauce-moi, ou toi, Apollon, ou toi, Jupiter, ou toi, tout autre Dieu, s'il en est, qui guérisse les maladies de l'âme. Exauce-moi, si dans ton temple je t'ai quelquefois présenté d'agréables offrandes, ou si j'ai brûlé de grasses victimes sur tes autels (37) ». Apollon exaucera ce vœu, plutôt que celui de Chrysès. Car tu n'invoques pas ce Dieu pour qu'il envoie la peste, pour qu'il lance ses flèches meurtrières, pour qu'il répande la mort sur les chiens, sur les hommes, sur les mulets (38). Ce ne sont point les prouesses du Dieu qui préside à la musique, à la sagesse, à la divination. En les lui attribuant, Homère a enveloppé sous cette allégorie l'action des rayons du soleil qui traversent les airs, avec plus de rapidité que la flèche, et qui opèrent la dissolution des corps avec une force à laquelle rien ne peut résister (39). Qu'Homère donc, qu'Hésiode, ou tout autre divin poète, m'indique, dans ses chants, un Dieu qui guérisse les maladies de l'âme. Voilà l'œuvre digne d'Apollon : voilà l'œuvre digne de Jupiter.

 

 

 

 

 

NOTES.

 

(01) Formey a traduit « qu'on trouve dans la philosophie une plus grande source de contentement que dans tous les simples discours. » Est-il un seul lecteur français qui, sur ce titre, puisse se faire une idée nette de la matière de cette Dissertation? Le latin d'Heinsius n'est guère plus clair : Omni sermonum voluptate majorem esse eam quae ex philosophia percipitur. Pacci n'a pas été plus heureux. Quod omni suavitate loquendi melior est philosophicus sermo.

(02) Construire un vaisseau, à la hâte, de ce qui se trouve sous sa main. Que de mots français pour rendre le mot grec σχεδία cela est vrai; mais à qui la faute? Un des plus savants Hellénistes de la Hollande, Ruhnkenius, dans ses doctes annotations sur la collection des expressions platoniques du Timée, rend le verbe ἀκκεζέσθαι par ficto et astuto mimo, recusantis specie, flagranlissime cupere ; et il ajoute ces paroles remarquables, Tot latinis verbis opus est ad unius graeci vim declarandam. Voyez le Lexicon vocum platonicarum donné par Ruhnkenius, à la Haye, 1764, in-8°. p. 13.

(03) Voyez ci-dessus Dissertation XVII, sect. 10.

(04) Le grec porte littéralement, le Peuple, tout court.

(05) Odyssée, chant 9, au commencement.

(06) Odyssée, chant 8, vers 75.

(07) Heinsius a laissé de côté  προχυθέντες τοῦ ἵππου..

(08) C'est ici le onzième vers du neuvième chant de l’Odyssée. Après avoir, dans les dix vers qui précèdent, fait compliment à Alcinoüs sur les voluptés dont il étale le tableau aux yeux de son hôte, Ulysse lui dit : « Cela me paraît être la plus belle chose du monde ».

(09) C’est, en effet, la volupté de Figaro, dans le Barbier de Séville. « Fi donc, dit Almaviva à Figaro, tu as l'ivresse du Peuple : C'est la bonne, Monseigneur, répond le Barbier; c'est celle du plaisir ». Acte I, scène dernière.

(10) Odyssée, chant 9, vers 94.

(11) Le grec porte littéralement, du ventre aux oreilles.

(12) La Nature a tellement distingué les voluptés de l'âme et les voluptés du corps, dans leurs objets et dans leur essence, qu'il était dans l'ordre que les Grecs missent à contribution les richesses de leur onomatopée, pour désigner deux espèces de choses si différentes l'une de l'autre. En effet, Ammonius enseigne que les verbes εὐφραίνεσθαι et  ἥδεσθαι ont une acception différente ; et Platon, dans son Protagoras, détermine avec précision le sens propre à chacun de ces deux verbes. Le premier signifie, selon lui, orner son entendement de science, et perfectionner ses facultés morales par la prudence et la sagesse, et le second, manger quelque chose d'agréable, ou prendre part à toute autre douce affection du corps.

(13) Pacci paraît être tombé ici dans un contresens. Il a rendu τὰς μὲν ὀδμάς ταύτας τὰς ἐκ τῶν μελῶν παραπεμπομένους, par repudiatis videlicet odoribus musici concentus; tandis qu'avec un peu d'attention, il aurait remarqué, par les premiers mots de la phrase, que l'intention de l'auteur était de joindre ce que le traducteur a eu tort de séparer. A la vérité, il a été induit dans cette erreur, par la corruption du texte, qui lui a fait lire παραπεμπομένας, au lieu de παραπεμποένους, correction proposée par le Prince des Aristarques modernes, Scaliger, et admise par les Savants qui l'ont suivi, Heinsius, Davies et Markland. Pour faire disparaître toute équivoque, Reiske met au-devant de παραπεμπομένους les particules négatives οὐ, ou μὴ; mais je crois cette intercalation inutile, parce que le verbe grec en question peut s'entendre, ici, seul, et sans négation, dans le même sens qu'avec la négation. Voyez Scapula, Henri Etienne et Constantin.

(14) Cette épithète doit être prise, ici, dans son sens étymologique, dans le sens où le mot latin qui la représente, est employé par Horace, dans le 56e vers de la Satyre III du premier livre.

At nos virtutes ipsas invertimus, atque

Sincerum cupimus vas incrustare.

Un vase sincère est, comme on voit, un vase encore tel qu'il est sorti de la main de l'ouvrier, et qui n'a été enduit, ni imprégné d'aucun sue vicieux, ni d'aucune mauvaise teinture.

(15) J'ai suivi la conjecture de Markland, qui, avec sa sagacité ordinaire, a fort bien vu que le dernier mot de la phrase précédente, devait être à la tête de celle-ci, et lui donner un sens interrogatif.

(16) Voyez Xénophon, liv. VI, chap. I et 4 de l'Expédition de Cyrus. Marcassus, dans son Histoire de la Grèce, mentionné en trois endroits, cette peuplade de la Phocide.

(17) Voyez Brisson, de Regno Persarum, lib. II, § l31 ; Plutarque, dans le 7e livre de son Symposiaque ; et Victorien, le Scholiaste de l'Iliade, chant 9, vers 70.

(18) Ce second membre de la phrase de Maxime de Tyr a été laissé de côté par Heinsius. C’est tout simple : le texte sur lequel il a travaillé, n'en disait pas davantage. Mais, sur la foi du manuscrit delà Bibliothèque nationale, Davies a rétabli le texte dans son intégrité.

(19) Si ce que notre Auteur dit ici des Perses est rigoureusement exact, elle a donc une fois au monde obtenu la solution que la philosophie cherche depuis si longtemps, cette question moitié politique, moitié morale, à laquelle tient d'une manière singulièrement fondamentale, le bonheur politique du genre-humain.

(20) Qu'on se rappelle ce qu'on a entendu, il y a sept ans, dans les Sociétés populaires en France, ou ce qu'on a lu, dans les papiers publics de ces temps de désastre et de calamité. Ce n'était, sans doute, qu'une répétition de ce qu'on avait entendu à Athènes, pendant que la pleine démagogie y régnait. Cette métropole de la liberté doit avoir eu ses Père-Duchène, ses Chaumette, ses Billaud-Varenne ; et c'est dommage que l'imprimerie n'ait point existé alors, pour nous transmettre les monuments d'un délire si absolument éversif de tout ordre social. Peut-être fût-ce pour empêcher le retour de ces aberrations politiques, que les Athéniens firent une loi pour défendre l'approche de la tribune à tout orateur au-dessous de cinquante ans.

(21) Ces mots φησὶν ὁ λόγος ne sont ni dans le texte d'Henri Etienne, ni dans celui d'Heinsius. Mais Pacci les trouva dans le manuscrit sur lequel il fit sa traduction, et Davies les a également lus dans les deux manuscrits qu'il cite à tout moment. D'ailleurs, comme le remarque ce dernier critique, cette locution, est très répandue dans les écrits de Platon.

(22) Femme aussi célèbre par sa beauté, que recommandable par ses mœurs. Elle ne voulut point survivre à son mari, et se donna la mort. Voyez la Cyropédie de Xénophon, liv. VII, chap. III. Dion Chrysostôme fait allusion à ce trait historique dans la 64e de ses Oraisons, p. 592.

(23) Odyssée, chant premier, dès les premiers vers.

(24) Le mot du texte que j'ai rendu par événements, est παθήματα. Heinsius a traduit, naturam, et Pacci, affectiones. Formey a mieux fait que les interprètes latins, il a résolu la difficulté en la franchissant. A la lettre, le mot du texte signifie, dans une acception générale, tout ce qu'on souffre, tout ce qu'on éprouve, au moral, comme au physique. D’ailleurs, Maxime de Tyr fait allusion aux deux principales expéditions de Persée; l'une, contre les Gorgones qui changeaient en pierres tous ceux qui les regardaient ; l'autre, contre le monstre marin qui devait dévoyer Andromède, voyez le poème d'Hésiode, intitulé, le Bouclier; Apollodore, lib. II, cap. 4; Hyginus, fab. 64.

(25) Ces ailes, à l'aide desquelles Persée s'élevait et voyageait dans les airs, étaient les talonnières de Mercure, dont ce Dieu, selon, la fable, lui avait fait présent.

(26) Le texte grec porte, ἄνδρα γενεαλογεῖ καὶ ποταμόν. Markland pense qu'il faut retrancher les deux derniers mots? καὶ ποταμόν, qui ne sont évidemment qu'une erreur de copiste, et mettre un point et une virgule, ou deux points après le verbe γεναλογε. Il ne faut, en effet, que considérer avec un peu d'attention la pensée de l'auteur, et la contexture de la longue phrase destinée à la rendre, pour adopter, comme je l’ai fait, le sentiment de l'annotateur anglais.

(27) Ce sont les propres termes d'Hérodote, liv. I. Ce passage est un de ceux qui prouvent le mieux que Maxime de Tyr ne citait que de mémoire. Car il est probable que s'il avait eu Hérodote sous les yeux, il n'aurait pas tronqué sa citation, ni laissé de côté les mots que nous avons mis entre deux parenthèses.

(28) Thucydide, lib. I, p. 17, étude Wechel.

(29) Iliade, chant 6, vers 152.

(30) Iliade, chant, 20, Vers 74.

(31) « Les grandes actions », dit Synèse, dans la 99e de ses Epîtres, « s'échappent de la mémoire des hommes, et l'oubli les enveloppe, à moins que le souvenir n'en soit consacré dans des monuments écrits ».

(32) Ce fut le plus féroce des trente Tyrans d'Athènes. Il périt, les armes à la main. Croirait-on que ce misérable, qui n'a laissé qu'une mémoire couverte d'opprobre et d'exécration, avait été l'un des disciples de Socrate. Gardons-nous néanmoins d'en rien conclure contre la philosophie. Il n'est malheureusement que trop vrai que l'ordre moral a ses tigres et ses panthères, quelque éducation que l'on donne aux monstres destinés à devenir tels.

(33) Notre Auteur fait allusion aux histoires de Thucydide et de Xénophon, en ce qui concerne les Athéniens ; et à l'Histoire d'Hérodote, en ce qui concerne les habitants d'Halicarnasse.

(34) Markland pense qu'au lieu de εὐτυχίαι il faut lire le contraire de ce substantif ; savoir ἀτυχίαι. La raison qu'il en donne, c'est que tous les substantifs de cette tirade appartiennent à l'odieux et au sinistre. Cette opinion est trop judicieuse pour que je ne me sois pas empressa de l'adopter.

(35) J'ai dit, dans la Préface, qu'en traduisant Maxime de Tyr. Formey n'avait fait que traduire la version latine d'Heinsius. La bévue où il est tombé, dans cet endroit, le prouve avec bien de l'évidence. Il a lu, dans Heinsius, Tale bellum mihi describa, Medicum vero relinque ; et, sans faire attention à la majuscule du mot Medicum, qui aurait dû lui donner l'éveil, il a traduit, « Décrivez-moi cette guerre, et laissez-là le Médecin». Or, si Formey eût, le moins du monde, jeté les yeux sur le texte, et qu'il l'eût entendu, il aurait vu que dans le τὸν δὲ Μηδικὸν ἔα, du texte, il n'est nullement question de Médecin.

(36) C'est dans ces termes qu'au 37e vers du premier chant de l’Iliade, le Prêtre d'Apollon, Chrysès éconduit par Agamemnon, qui ne veut pas lui rendre sa fille, s'adresse à ce Dieu, pour provoquer la vengeance de son injure. Au reste, ce vers manque dans les éditions ordinaires de notre Auteur. Davies l'a rétabli sur la foi des manuscrits.

(37) Iliade, chant premier, vers 39 et 40.

(38) Notre auteur fait allusion à la vengeance qu'Apollon exerça contre l'armée des Grecs, pour venger l'affront de Chrysès. Iliade, chant premier, vers 50. Les annotateurs anglais ont corrigé le texte, en substituant au mot oiseaux, dont Homère ne parle pas, le mot mulet, qu'il mentionne formellement.

(39) Macrobe, au premier livre de ses Saturnales, n° 17, nous a transmis une étymologie très plausible du mot Apollon. Alii cognominatum Apollinem putant exanimat enim et perimit animantes, cum pestem intemperis coloris immittit. « D'autres pensent que le nom d'Apollon lui vient de ce qu'il fait mourir les animaux ; et, en effet, il les détruit et leur ôte la vie, lorsque l'excès de la chaleur amené la peste ».

Paris, le 24 thermidor an VIII (12 août 1801.)